Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE CONSULTANTA

1. PARTILE CONTRACTANTE
Art.1
Societatea comerciala .........................., cu sediul in ................., str. ................., nr. ..., inregistrata la Registrul
Comertului ...................... sub numarul ..........., avand contul nr. ........., deschis la Banca ......................., codul fiscal
nr. ........., prin reprezentantul legal ............................, in calitate de consultant
si
Societatea comerciala .........................., cu sediul in ................., str. ................., nr. ..., inregistrata la Registrul
Comertului ...................... sub numarul ..........., avand contul nr. ........., deschis la Banca ......................., codul fiscal
nr. ........., prin reprezentantul legal ............................, in calitate de client,
au convenit incheierea prezentului contract de consultanta, cu respectarea urmatoarelor clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2
Consultantul va asigura urmatoarele servicii:
............................................................................................................................................................................................
........................... .
Art.3
Aceste servicii vor fi asigurate de consultant la capacitatea si eficienta sa maxima timp de minimum ... ore pe
saptamana. Marirea minimului de ore se poate face prin act aditional incheiat si semnat de parti.

3. DURATA CONTRACTULUI
Art.4
Prezentul contract se incheie pe o durata de ..., incepand cu data de .............. pana la data de ................, putand fi
prelungit prin acordul scris al partilor contractante.

4. PRET SI MODALITATI DE PLATA


Art.5
Clientul este de acord sa plateasca consultantului o suma de ................ lei pe ora de lucru efectuata.
Art.6
Plata orelor de lucru se va face lunar pana la data de ................, in numerar.
Art.7
Clientul este de acord sa ramburseze consultantului cheltuielile pe care acesta le va face in numele clientului si cu
care clientul este de acord in prealabil. Decontarea acestor cheltuieli se va face pe baza de lista insotita de chitante.
Cheltuielile rambursabile includ: ................................... .
Neplata la termen a cheltuielilor rambursabile are drept consecinta suspendarea continuarii lucrarilor pana la
achitarea lor de catre client.

5. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE


Art.8
Consultantul se obliga:
a) sa asigure clientului serviciile stipulate in prezentul contract;
b) sa asigure aceste servicii la capacitatea si eficienta sa maxima in timp de minimum ... ore pe saptamana;
c) sa nu se angajeze intr-o activitate in conflict cu interesele clientului.
Art.9
Clientul se obliga:
a) sa plateasca consultantului pretul consultatiei in conditiile stabilite in prezentul contract;
b) sa ramburseze consultantului cheltuielile facute de acesta in numele clientului, si cu care clientul este de acord in
prealabil.

6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art.10
In cazul in care clientul isi executa cu intarziere obligatia de plata a pretului, va plati penalitati de intarziere de ... %
din suma datorata pentru fiecare zi de intarziere.
Art.11
Partea care nu isi executa culpabil obligatiile contractuale va plati daune-interese in cuantum de ............... .

7. FORTA MAJORA
Art.12
Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin
prezentul contract.

8. CAUZE DE INCETARE A CONTRACTULUI


Art.13
Acest contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:
a) expirarea duratei stipulate in contract;
b) consultantul este angajat sau este pe cale de a se angaja intr-o afacere sau activitate care contrazice afacerile
clientului;
c) cand clientul ii da consultantului un preaviz de ... zile anuntandu-l in scris ca intentioneaza sa puna capat
raporturilor contractuale;
d) cand consultantul ii da clientului un preaviz de ... zile anuntandu-l in scris ca intentioneaza sa puna capat
raporturilor contractuale;
e) clientul incalca vreuna din clauzele inserate in prezentul contract.
Art.14
Indiferent de cauza de incetare, clientul va plati consultantul pentru munca prestata.

9. LITIGII
Art.15
Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la
validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.
Art.16
Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare Curtii de Arbitraj
Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
Art. 17 - Curtea de Arbitraj va solutiona litigiile in conformitate cu regulamentul si regulile sale de procedura, pe
baza prevederilor prezentului contract si a dreptului material roman.

10. NOTIFICARI
Art.18
Toate notificarile trebuie sa se faca in scris si sa se remita la adresa precizata la sediul social.
Prezentul contact s-a incheiat azi ................... in ... exemplare.

CONSULTANT, CLIENT,
Reprezentant legal Reprezentant legal
.................... ....................

S-ar putea să vă placă și