P. 1
Circuite electronice_M[1]. Draghici

Circuite electronice_M[1]. Draghici

|Views: 416|Likes:
Published by sorincsv

More info:

Published by: sorincsv on Mar 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCA IEI I CERCET RII Programul PHARE TVET RO 2003 / 005-551.05.

01-02

AUXILIAR CURRICUL AR
pentru

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI
PROFILUL: TEHNIC MODULUL: CIRCUITE ELECTRONICE NIVELUL: 3

2006

AUTORI: Maia Dr ghici Cristina P unescu Vasile M niga

-prof. ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic de Po t i Telecomunica ii Gh. Airinei, Bucure ti -prof., drd., Grupul colar Electronic Industrial , Bucure ti -prof. ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, Boto ani

CONSULTAN Cîrstea Ioana Ro u Dorin

:

- inspector de specialitate, expert CNDIPT - dr. ing., inspector de specialitate, expert CNDIPT - prof. ing., inspector de specialitate, expert CNDIPT

Popescu Angela

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

2

CIRCUITE ELECTRONICE

CUPRINS
1. Introducere 2. Competen e specifice. Obiective. 3. Fi a de descriere a activit ii. 4. Fi a de progres. 5. Glosar (list de termeni, cuvinte cheie). 6. Materiale de referin pentru profesor. FOLIA transparent 1 ± Redresorul: Defini ie, clasificare, modele. FOLIA transparent 2 ± Stabilizatorul: Defini ie, clasificare, modele. FOLIA transparent 3 ± Amplificatorul electronic: Defini ie, clasificare, modele. FI A Conspect 1 ± Oscilatorul electronic: Defini ie, clasificare, particularit i. FOLIA transparent 4 ± Por ile logice: defini ie, simboluri, tabele de adev r. FOLIA transparent 5 ± Proiectul FOLIA transparent 6 ± Fazele proiectului FI A Conspect 2 ± Codificatoare/ Decodificatoare: Defini ie, particularit i, tabele de func ionare ale d ecodificatorului BCD. FI A Conspect 3 ± Multiplexorul/ Demultiplexorul: defini ie, particularit i Fi instructaj nr. 1 - Norme de tehnica securit ii muncii i de prevenire i stingere a incendiilor în laboratorul de tehnologie . Fi instructaj nr. 2 - Proces verbal de instruire a elevilor clasei FI A nr. 1 ± de lucru Lucrul în echip FI A nr. 2 ± de verificare a abilit ilor dobândite în cadrul unit ii de competen . FI A nr. 3 ± de evaluare FI A nr. 4 ± de evaluare Tabel de evaluare i notare. FI A nr. 5 ± de evaluare Proba practic i oral 7. Materiale de referin pentru elevi. Fi a de documentare1 Schema bloc a unei surse de tensiune stabilizate. Fi a de lucru 1 Surse de tensiune continu Aplica ii: 1,2,3. Fi a de lucru 2. Amplificatoare de c.c. i c,a. Aplica ii: 4,5,6,7. Fi a de lucru 3 . Modularea i demodularea în amplitudine. Aplica ii: 8,9,10,11. Fi a de lucru 4 . Por i logice. Fi a de lucru 5. Decodificatoare. Aplica ii: 12,13. Fi a de lucru 6. Multiplexoare. Proiect. Surs de tensiune stabilizat 8. Sugestii metodologice. Solu ii la fi ele de lucru. 9. Bibliografie.
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

3

fi e conspect. teste de evaluare. auditiv i practic. urm resc atingerea respectând condi iile de aplicabilitate cuprinse în în propria Standardele de Preg tire Profesional . respectiv clasa a XII-a ruta progresiv a liceului tehnologic. care are alocate 1. instruire practic : 48 ore. preg tirii elevilor. Activit ile propuse elevilor.5 credite . exerci iile majorit ii criteriilor de performan i rezolv rile lor . Rezolvarea de exerci ii i desf desf urarea unor activit i practice . În acest modul au fost agregate competen e din unitatea de competen general Circuite electronice tehnic i din unitatea de competen cheie Managementul i are drept scop rela iilor interpersonale. fi e de lucru pentru activit i practice. Alegerea activit ilor s-a f cut inând seama de Profilul: TEHNIC Nivelul 3 4 . în urm toarea structur : y y laborator tehnologic: 24 de ore. pentru toate calific rile Modulul pentru care a fost elabor at acest material auxiliar de înv are este CIRCUITE ELECTRONICE. standarde.CIRCUITE ELECTRONICE 1. con inând folii transparente. documente. prin implicarea lui interactiv formare. fie cât mai complet pentru ca evaluarea Întocmirea unui portofoliu con inând toate exerci iile rezolvate i activit ile urate. pagini Web). Ele con in sarcini de lucru care constau în: C utarea de informa ii utilizând diferite surse (manuale. Auxiliarul didactic ofer doar câteva sugestii metodologice orientarea activit ii profesorului i stimularea creativit ii lui. INTRODUCERE Prezentul material se adreseaz domeniului TEHNIC de nivel 3 . Portofoliul trebuie s competen elor profesionale s fie cât mai adecvat . se desf oar în 72 de ore . Instruirea la acest modul. Prin con inutul auxiliarului se dore te sporirea interesului elevului pentru formarea abilit ilor din domeniul tehnic. pentru clasa a XI-a ruta scurt . Auxiliarul curricular poate fi folositor în predarea modulului Circuite electronice. Sugestiile pentru activit ile cu elevii sunt în concordan cu stilurile de înv are ale acestora: vizual.

urate i ale evalu rilor. prin probe de evaluare conforme celor prev zute în standardele respective.P. profesorilor le pot fi necesare ca dovezi ale progre sului înregistrat de elev i ca dovezi de evaluare. pentru reluarea unor secven e la care nu au ob inut feed -back pozitiv. Prin urmare. scrise.CIRCUITE ELECTRONICE nivelul de cuno tin e al elevilor de clasa a XI -a / a XII-a. Îns . colectate atât de profesor cât i de elev. pentru ob inerea Certificatului de calificare. trebuie strânse i organizate astfel încât informa iile s poat fi reg site i instrumente de i comportamentului Prezentul Auxiliar didactic nu acoper toate cerin ele cuprinse în Standardele de Preg tire Profesional pentru care a fost realizat. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 5 . practice. este necesar validarea integral a competen elor din S. Activit ile propuse pot fi evaluate folosind diverse tehnici evaluare: probe orale. el poate fi folosit în procesul instructiv i pentru evaluarea continu a elevilor. Rezultatele activit ilor desf cu u urin : elevilor le pot fi necesare pentru actualizarea. observarea activit ii elevului consemnat în fi e de evaluare i de progres a l elevului. enun urile fiind formulate într -un limbaj adecvat i accesibil..P.

 sus in munca în echip . dup circuitului electronic. identifice intr rile i ie irile circuitelor electronice. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 conectarea i în elegere 6 . precizeze parametrii specifici unui circuit electronic. COMPETEN E SPECIFICE. asculte activ i s încurajeze dialogul constructiv.CIRCUITE ELECTRONICE 2. în interesul reciproc al p r ilor. precizeze rolul func ional al circuitelor electr onice. aplice modalit i de îmbun t ire a rela iilor interpersonale. m soare parametrii unui circuit electronic folosind AMC -uri adecvate. creeze infrastructuri ale comunic rii bazate pe încredere reciproc . interpreteze rezultatele m sur torii prin comparare cu valorile standard i datele de catalog. selecteze tipul de circuit electronic utilizat în echipamente / instala ii din domeniu. execute opera ii de conectare a unui circuit electronic în echipamente / instala ii. conform documenta iei tehnice. verifice func ionalitatea echipamentului / instala iei. OBIECTIVE Circuite electronice j C 1 : Identific tipuri de circuite electronice j C 2 : Evalueaz performen ele circuitelor electronice j C 3 : Conecteaz circuite electronice în echipamente i instala ii Managementul rela iilor interpersonale j C 4 : Creeaz i men ine rela ii profesionale Dup parcurgerea modului Circuite electronice elevii vor fi capabili s : identifice circuitele electronice dup simboluri. stabileasc rela ii de cooperare.

9.C4 FL1 FL2 FL3 FL5 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 7 .6. Principiul de func ionare al multiplexorului.CIRCUITE ELECTRONICE 3. tabele de adev r pentru por ile logice.13 FL6 C 2. FI A DE DESCRIERE A ACTIVIT ILOR Competen Exerci iu Subiect Rezolvat Circuite electronice Managementul rela iilor interpersonale C1 FC1 Aplica ia:1. M surarea tensiunilor la intrarea i ie irea amplificatorului. identificare circuite integrate cu multiplexoare. FL2 Aplica ia:4.2. Simboluri. Vizualizarea formelor de und ale semnalelor nemodulat. M surarea tensiunilor la ie irile decodificatorului BCD. FL4 Blocurile componente. FL3 Aplica ia: 8.3. 5.11. tabelul func ion al al decodificatorului binar/zecimal./demod. identificare circuite integrate cu por i logice. Principiul de func ionare al decodificatorului.C3. FL5 Aplica ia:12. simboluri ale mod.7. determinarea gradului de modula ie.10. Principiul de func ionare a amplificatoarelor electronice Principiul modula iei în amplitudine a semnalelor electrice. principiul de fun ionare a surselor de tensiune. determinarea amplific rii. modulat i demodulat. Vizualizare formelor de und ale semnalelor la ie irea fiec rui modul func ional i m surarea tensiunilor.

FI A PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI Modulul (unitatea de competen ): Numele elevului : _________________________ Numele profesorului: _________________________ Competen e care trebuie dobândite Data Activit i efectuate i comentarii Data Aplicare în cadrul unit ii de competen Evaluare Satisf c tor Refa cere Bine Comentarii Priorit i de dezvoltare Competen e care urmeaz s fie dobândite (pentru fi a urm toare) Resurse necesare Profilul: TEHNIC Nivelul 3 8 .CIRCUITE ELECTRONICE 4.

y Priorit i pentru dezvoltare Partea inferioar a fi ei este conceput pentru a men iona activit ile pe care elevul trebuie s le efectueze în perioada urm toare ca parte a viitoarelor module. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerin elor prin bifarea uneia din urm toarele trei coloane. Aceste informa ii ar trebui s preg teasc elevul pentru ceea ce va urma. seturi de instruc iuni i orice fel de fi e de lucru care ar putea reprezenta o surs de informare suplimentar pentru un elev care nu a dobândit competen ele cerute. aceasta permi ând evaluarea precis a evolu iei elevului. re ete. de diferite competen e. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fi e pe durata derul rii modulului. i orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi Aceasta ar trebui s permit profesorului s evalueze m sura în care i elevul si-a însu it competen ele tehnice generale. profesorii trebuie s înscrie competen ele care a fi dobândite. y Resurse necesare Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice. Acest lucru poate implica continuarea lucrului pentru acelea i competen e sau identificarea altora care trebuie avute î n vedere. în mod separat.CIRCUITE ELECTRONICE SUGESTII PENTRU COMPLETAREA FI EI DE PROGRES y Competen e care trebuie dobândite Aceast fi evolu ia legat de înregistrare este f cut pentru a evalua. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 9 . Acest lucru înseamn specificarea competen elor tehnice generale i competen e pentru abilit i cheie. în acela i timp furnizând informa ii relevante pentru analiz . tehnice specializate competen ele pentru activit i cheie. Not : Acest format de fi este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. raportate la cerin ele pentru întreaga clas . y Competen ele care urmeaz s fie dobândite permit profesorilor impl ica i s În aceast urmeaz c su . care trebuie dezvoltate i evaluate. y Aplicare in cazul unit ii de competen i efectuate de elev. y Activit i efectuate i comentarii Aici ar trebui s se poat înregistra tipurile de activit materialele utilizate relevante pentru planificare sau feed -back.

ale rezisten ei sarcinii. GLOSAR DE TERMENI redresor monofazat monoalternan bialternan tranzistor transformator electric stabilizator / - circuit electronic capabil s transforme energia electric curent alternativ în energie electric de curent co ntinuu.CIRCUITE ELECTRONICE 5. frecven sau faz circuite electronice care efectueaz electrice demodularea semnalelor stabilizator parametric filtre de netezire amplificat oare electronice oscilatoare modulatoare demodulatoare por i logice codificatoare decodificatoare multiplexoare demultiplexoare - - circuite electronice simple care realizeaz func ii logice circuite logice combina ionale care transform zecimal sau în alt baz în num r binar. în raport cu varia iile tensiunii sursei. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 10 . ale temperaturii ambiante i a altor factori perturbatori stabilizator care utilizeaz caracteristicile curent-tensiune ale diodei Zener f r s mai recurg la circuite suplimentare de comand circuit electric cu rolul de a mic ora componenta variabil care se men ine în tensiunea de la ie irea redresorului cuadripoli activi capabili s redea la ie ire semnale electrice de putere mult mai mare decât cea de la intrare circuite electronice care produc oscila ii între inute cu o anumit frecven circuite electronice care efectueaz modularea semnalelor electrice în amplitudine. un num r circuite logice combina ionale care transform un num r prezentat în cod binar în echivalentul zecimal sau în alt baz circuite logice combina ionale care permit transmiterea datelor de la mai multe intr ri spre o singur ie ire circuite logice combina ionale care permit transmiterea datelor de la o intrare unic la mai multe ie iri Acest glosar poate fi continuat de fiecare elev i pus în portofoliul personal . o singur faz o singur alternan /dou alternan e de dispozitiv semiconductor activ circuit electric care modific tensiunea re elei la valoarea necesar pentru a ob ine o anumit tensiune continu circuit electronic care se conecteaz între sursa de alimentare nestabilizat i consumator. având rolul de a men ine constant tensiunea sau curentul consumatorului.

CIRCUITE ELECTRONICE 6. MATERIALE DE REFERIN PENTRU PROFESOR Profilul: TEHNIC Nivelul 3 11 .

CIRCUITE ELECTRONICE Folie transparent 1 REDRESORUL Redresorul este un circuit electronic capabil s transforme energia electric de curent alternativ în energie electric de curent continuu. dup tipul tensiunii alternative redresate monofazate polifazate Clasificarea redresoarelor dup num rul de alternan e ale curentului alternativ pe care le redreseaz monoalternan bialternan Modele de redresoare Profilul: TEHNIC Nivelul 3 12 .

ale rezisten ei sarcinii. având rolul de a men ine constant tensiunea sau curentul consumatorului.CIRCUITE ELECTRONICE Folie transparent 2 STABILIZATORUL Stabilizatoarele sunt circuite electronice care se conecteaz între sursa de alimentare nestabilizat i consumator. în raport cu varia iile tensiunii sursei. ale temperaturii ambiante i a altor factori perturbatori. dup modul de montare al elementului de reglaj serie deriva ie Clasificarea stabilizatoarelor dup complexitatea schemei folosite cu amplificator de eroare f r amplificator de eroare dup modul de ob inere a semnalului de eroare care comand elementul de reglaj cu compensare cu reac ie Modele de stabilizatoare Profilul: TEHNIC Nivelul 3 13 .

( de la f=0).amplificator de band îngust . capabili s redea la ie ire semnale electrice de putere mult mai mare decât cele de intrare. Clasificarea amplificatoarelor : y Dup natura semnalului cu preponderen amplificat: . .amplificator de putere. .amplificator de radiofrecven (20kHz-30MHz).amplificator de curent.amplificator de band larg .amplificator de audiofrecven (20Hz-20kHz). . y Dup l imea benzii de frecven : .amplificator de tensiune. y Dup banda de frecven : .CIRCUITE ELECTRONICE Folie transparent 3 AMPLIFICATORUL ELECTRONIC Amplificatoarele electronice sunt cuadripoli activi. Modele de amplificatoare Profilul: TEHNIC Nivelul 3 14 .amplificator de foarte înalt frecven (30MHz-300MHz). . .c. .amplificator de c.

oscilatoare cu cuplaj magnetic. Oscilatoarele cu cristale de cuar con in în circuitul de reac ie un cristal de cuar Oscilatoarele RC con in: .un etaj de amplificare cu unul sau dou tranzistoare . conectat la cei 3 electrozi a i unui tranzistor. .oscilatoare în trei puncte: con in un cuadripol de reac ie cu componente de tip bobine-L i condensatoare -C. dup forma semnalului generat sinusoidale ne sinusoidale Clasificarea oscilatoarelor dup domeniul de frecven e de joas frecven de înalt frecven de foarte înalt frecven dup natura componentelor din re eaua de reac ie oscilatoare LC oscilatoare RC oscilatoare cu cuar Oscilatoarele LC pot fi: .CIRCUITE ELECTRONICE Fi conspect 1 OSCILATORUL ELECTRONIC Oscilatoarele sunt circuite electronice care. produc oscila ii între inute cu o anumit frecven de oscila ie. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 15 . folosind energia de curent continuu a sursei de alimentare.un cuadripol de reac ie cu componente de tip rezistoare-R i condensatoare-C .

POARTA SAU/ SAU NU Tabel de adev r: A B A+B Variabile logice de intrare Suma Logic Suma Logic negat Simbol : A B A+B A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 A+B 0 1 1 1 A +B 1 0 0 0 POARTA I/ I NU Tabel de adev r: A Variabile logice de intrare Produsul Logic Produsul Logic negat Simbol : B AxB A B AxB A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 AxB 0 0 0 1 A xB 1 1 1 0 POARTA NU Tabel de adev r: Variabila logic de intrare Complementare Simbol : A A A 0 1 A 1 0 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 16 . reprezentate simbolic prin cifrele 0(absen semnal) i 1(prezen semnal).CIRCUITE ELECTRONICE Folie transparent 5 POR ILE LOGICE Por ile sunt circuite electronice simple care realizeaz opera ii logice. M rimile aplicate acestor circuite se nume sc m rimi binare.

Codificatorul zecimal. Dac la intr rile decodificatorului se aplic o anumit combina ie logic numai una dintre ie iri este activat . i5. i2. i6. i1. îi corespunde un 1 pe o singur ie ire.CIRCUITE ELECTRONICE Fi conspect 2 CODIFICATOARE/DECODIFICATOARE Codificatoarele sunt circuite logice combina ionale care furnizeaz la ie ire un cuvînt binar de n bi i atunci cînd una din cele m intr ri ale sale este activat .zecimal are un num r de 4 intr ri i 10 ie iri. C. I Decodificatoarele sunt circuite logice combina ionale n cu n intr ri i 2 ie iri. Decodificatorul binar. Fiec rei combina ii de 0 i 1 la intrare. i8. Tabelul de adev r corespunz tor decodificator ului binar-zecimal este: Profilul: TEHNIC Nivelul 3 17 . i4.binar are un num r de 10 intr ri i 4 ie iri. B. i7. i9 intr rile în codificator i cu A. la intrare se aplic datele în sistem zecimal iar la ie ire apar datele codificate în binar. D ie irile. i3. Transformarea unui num r zecimal în codul BCD este realizat conform tabelului de adev r de mai jos: 23 22 21 20 A B C D 0 (i0) 0 0 0 0 1 (i1) 0 0 0 1 2 (i2) 0 0 1 0 3 (i3) 0 0 1 1 4 (i4) 0 1 0 0 5 (i5) 0 1 0 1 6 (i6) 0 1 1 0 7 (i7) 0 1 1 1 8 (i8) 1 0 0 0 9 (i9) 1 0 0 1 Not m cu i 0.

d. în vederea afi rii sunt realizate din segmente. b. c. B. sintetizînd cifrele de la 0 la 9. a f e d Tabelul de adev r corespunz t or decodificatorului binar-zecimal / 7 segmente este: a b c d e f g g c b Num r zecimal 23 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 22 B 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 21 C 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 20 D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 18 . e. g. Se face astfel trecerea de la cuvintele binare ale intr rii (A. D) la cuvintele de ie ire care s comande segmentele a. f.CIRCUITE ELECTRONICE Num r zecimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 INTR RI 22 21 B C 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 IE IRI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Decodificatorul binar/zecimal/7 segmente este utilizat cînd cifrele zecimale. C.

2 intr ri de date i o singur ie ire.CIRCUITE ELECTRONICE Fi conspect 3 MULTIPLEXOARE/DEMULTIPLEXOARE Multiplexoarele sunt circuite logice combina ionale care permit transmiterea datelor de la una din cele n intr ri la o cale de ie ire unic . la n una din cele 2 ie iri. Intr ri de selec ie A1 A2 An E1 E2 Ie iri E2n Intrare de date I DEMULTIPLEXOR Profilul: TEHNIC Nivelul 3 19 . Multiplexoarele au: n intr ri de selec ie. Intr ri de selec ie n A1 A2 I1 I2 I2n An Intr ri de date MULTIPLEXOR E Ie ire Demultiplexoarele sunt circuite logice combina ionale care permit transmiterea datelor de la o intrare unic .

‡ Vor p stra o atmosfer de lucru în timpul orelor. în lini te i cu seriozitate. ‡ În laborator s se g seasc la locuri vizibile mijloace pentru combaterea incendiilor. ‡ Vor avea grij de mobilierul i mijloacele didactice din dotarea laboratorului. ‡ Machetele sau exponatele trebuie s fie bine fixate în suport. ‡ Vor efectua lucr rile de laborator în prezen a profesorului sau laborantul ui. ‡ Nu vor folosi în joac instrumentele puse la dispozi ie. ‡ S se asigure expunerea vizual prin afi e sugestive. Elevii: ‡ Vor utiliza materialul didactic doar sub supravegherea profesorului. vor aerisi sala de clas pentru a p stra un microclimat corespunz tor de lucru. pentru a nu se produce accidente precum: > R niri ale mâinilor. a mijloacelor de lucru. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 20 . ‡ Dac s-a utilizat benzin sau alte produse u or inflamabile pentru sp larea mâinilor. acestea trebuie din nou sp late cu ap i s pun i terse cu un prosop. controleaz i conduc procesul de munc . cât i la prevenirea i stingerea incendiilor. cât i celor care lucreaz direct în produc ie. de prevenire i stingere a incendiilor. privitoare atât la protec ia muncii. înc lzirea i ventila ia în laborator. ‡ S se asigure legarea la p mânt i la nul a tuturor ma inilor ac ionate electric. > Insuficien e respiratorii. ‡ Înainte de începerea orei se va verifica dac atmosfera nu este înc rcat cu vapori de benzin sau cu gaze inflamabile provenite de la substan ele din laborator. Nerespectarea regulilor ma i sus men ionate poate conduce l a accidente nedorite. Conduc torul laboratorului trebuie s ia m suri pentru realizarea urm toarelor obiective: ‡ S se asigure iluminatul. revine atât celor care organizeaz .CIRCUITE ELECTRONICE FI A instructaj nr. iar utilizarea lor se va face numai în prezen a inginerului sau laborantului. ‡ Manevrarea instrumentelor. În aceast direc ie responsabilitatea pe linie tehnic a securit ii muncii i prevenirea i stingerea incendiilor. > R niri ale ochilor. ‡ Materialele utilizate se vor manevra cu grij . etc. iar în timpul pauzelor. ‡ Nu vor introduce obiecte în prizele electrice. a machet elor mai grele se va face cu aten ie pentru a evita riscul de lovire. care vor fi sanc ionate conform prevederilor legala i ale regulamentului de ordine interioar . ‡ S se efectueze instructaje periodice pe linie de protec ie a muncii. 1 COALA/ CLASA: NORME DE TEHNICA SECURIT II MUNCII I DE PREVENIRE I STINGERE A INCENDIILOR ÎN LABORATORUL DE TEHNOLOGIE Respectarea normelor de tehnica securit ii muncii contribuie Ia asigurarea condi iilor de munc normale i Ia înl turarea cauzelor care pot provoca accidente de munc sau îmboln viri profesionale. ‡ Ma inile i instala iile din laborator s fie echipate cu instruc iuni de folosire.

13. 19. 25. 15. 9. 22. 32. 21. crt. 30. Încheiat ast zi «««««. 26. 24. 28. 11. 2. 29. 23. 5. 14. 34. 17.CIRCUITE ELECTRONICE FI A instructaj nr. 18. 20. 16. 7. 35. 6. 2 PROCES-VERBAL. 8. 12. 4. 33. 31. Profesor. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 21 . 3. 27. NUMELE I PRENUMELE SEMN TURA . 10.cu elevii clasei«««««cu ocazia efectu rii protec iei muncii Nr. 1.

1-de lucru Lucrul în echip (în pereche sau în grup) Care este sarcina voastr comun ? (ex. precum i modul de organizare a activit ii. instrumente i sprijin va fi nevoie din partea celorlal i? Ce anume vei face tu? Organizarea activit ii: Data/Ora începerii: Data/Ora finaliz rii: Cât de mult va dura îndeplinirea sarcinii? Unde vei lucra? ÄConfirm faptul c elevii au avut discu ii privind sarcina de mai sus i: y s-au asigurat c au în eles obiectivele y au stabilit ceea ce trebuie f cut y au sugerat modalit i prin care pot ajuta la îndeplinirea sarcinii y s-au asigurat c au în eles cu claritat e responsabilit ile care le revin i modul de organizare a activit ii´ Martor / evaluator (semn tura): (ex. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 22 . ef catedr ) Nume elev: Data: Aceast fi stabile te sarcinile membrilor grupului de lucru.CIRCUITE ELECTRONICE FI A nr. echipamente. obiectivele pe care vi s-a spus c trebuie s le îndeplini i) Cu cine vei lucra? Ce anume trebuie f cut? Cine va face acest lucru? De ce fel de materiale.: profesor.

Alege i dintre urm toarele variante: F = frecvent niciodat S în eleag textul în întregime U = uneori R = rar sau Elevii trebuie s citeasc : C ri Manuale Ziare Fi e conspect Fi e de activit i Statistici (grafice) Table/imagini proiectate Literatur de specialitate Noti e Semne i simboluri Instruc iuni Referate Proiecte Site-uri web Lucr rile altora S în eleag propozi ii Vocabular/ descifrare Trebuie s aflu mai mult Altele: «««««««««««««««««««««««««««««««««« .. 2-de verificare FI A pentru verificarea abilit ilor dobândite în cadrul unit ii de competen Scrie i litera corespunz toare în coloane. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 23 .CIRCUITE ELECTRONICE FI A nr.

.......................................................... 3-de evaluare FI A de evaluare Cum sunt evaluate înv area i rezultatele ob inute Metoda de evaluare Da Nu Evaluarea este ini ial .. Comentarii: ..................... ....................................CIRCUITE ELECTRONICE FI A nr............................................................. .................................. formativ i/sau sumativ ? Este nevoie de informa ii suplimentare Teste prestabilite Examin ri pe parcurs Examin ri finale Teme stabilite Proiecte Teste practice Prezent ri orale Evaluare a unor activit i de lucru Mapele de lucr ri Evaluare continu Analize /rapoarte formale Demonstra ii Altele: ............ Profilul: TEHNIC Nivelul 3 24 ...................................... Fi ele 6 i 7 sunt utile pentru a verifica modul în care se face evaluarea i care sunt tipurile de evalu ri ce vor fi utilizate...........

. 4-de evaluare COALA: DISCIPLINA : DATA:. CLASA ....CIRCUITE ELECTRONICE FI A nr......... TITLUL LECTIEI: TABEL DE EVALUARE I NOTARE Total Nota puncte ob inut Nr. crt.... Profilul: TEHNIC Nivelul 3 25 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nume i Prenume Punctaj ob inut la aplica ii practice Not : La 10 puncte corespunde nota zece...5 puncte se majoreaz la un punct.... iar cele peste 0..... frac iunile sub 0.......5 puncte nu se adun .....

NEMIJLOCIT A REALIT II ´ ROLUL PROFESORULUI y y y y y y y y Coordonator Moderator Formator. Un ³um r´ de sprijin Manager de conflicte Expert Persoana care înva Activitatea în cadrul proiectelor le ofer elevilor posibilitatea de a testa singuri tot ceea ce este nou. ca într-un joc» ROLUL ELEVULUI ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ De a fixa scopuri clare De a forma grupe de lucru constante De a elabora. Consultant. controla i respecta un plan De a conveni asupra unor reguli i de a le respecta De a împ r i i coordona munca De a ac iona ca membrii ai echipei De a rezolva conflictele în mod constructiv De a finaliza munca în mod satisf c tor De a informa colegii despre rezultatele muncii proprii De a con tientiza propria munc ‡ De a controla i evalua rezultatele procesului de înv are Profilul: TEHNIC Nivelul 3 26 .CIRCUITE ELECTRONICE Folie transparent 6 PROIECTUL METOD DE EXPLORARE DIRECT . de a privi dincolo de grani ele disciplinelor si ale colii i de a înv a cu mult pl cere.

în acord cu planul de ac iune stabilit 5 CONTROLUL 6 EVALUAREA Evalueaz ei în i i rezultatele muncii Evalueaz împreun cu profesorul procesul i rezultatele ob inute Profilul: TEHNIC Nivelul 3 27 .CIRCUITE ELECTRONICE Folie transparent 7 FAZELE PROIECTULUI DENUMIREA FAZEI CON INUTUL FAZEI Compilarea informa iei necesare Motivarea la nivel înalt Familiarizarea elevilor cu metoda proiect Încurajarea lucrului în echip Organizarea la nivel individual Integrarea intra i intergrupuri Implicarea profesorului i membrilor grupului la decizia colectiv Înv area evalu rii problemelor Proces de comunicare Activit i bazate pe experien i investigare Proces de feed-back Activit i conduse independent Faza de autocontrol Discutarea colectiv a rezultatelor Mecanisme flexibile i deschise Participarea întregului grup *pot fi generate noi obiective i sarcini ACTIVITATEA ELEVILOR Colecteaz i analizeaz informa ia necesar planific rii i realiz rii sarcinilor 1 INFORMAREA 2 PLANIFICAREA 3 DECIZIA 4 IMPLEMENTAREA Preg tesc planul de ac iune pe care îl vor utiliza în indeplinirea sarcinilor Definesc diferite componente ale planului de ac iune Primesc sarcini specifice (din partea profesorului ) pentru a dovedi c i-au dobândit cuno tin ele necesare Urmeaz sarcinile independent.

Nume i prenume candidat: 2. 2. 1. Observa ii Semn tura elevului Semn tura profesorului Profilul: TEHNIC Nivelul 3 28 . Data începerii activit ilor la proiect: 6. 5. crt. Calificare: 3.Semn tura îndrum torului: 8.CIRCUITE ELECTRONICE FI A nr. 4. 3. prenume i specializare îndrum tor de proiect: 4. Competente vizate/ implicate in realizarea/ executia proiectului: i proba oral 7. Stabilirea planului de redactare a Proiectului ± suportul scris: Perioada: Revizuit: Forma final acceptat de c tre îndrum tor: 9.Semn tura candidatului: . 5-de evaluare FISA DE EVALUARE pentru proba practic Partea I: Monitorizarea progresului proiectului 1.Data: . Tema proiectului: 5. Stabilirea planului de activit i individuale ale candidatului pentru proiect: . Nume. Întâlniri pentru monitorizarea proiectului: Nr.

a originalit ii solu iilor propuse. Referin ele bibliografice utilizate la redactarea p r ii scrise a proiectului au fost prelucrate corespunz tor i nu sunt o compila ie de citate 8. a imagina iei în abordarea sarcinii 10. La realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului candidatul a facut dovada efortului personal. Situa iile-problem cu care s-a confruntat candidatul pe parcursul execut rii proiectului au fost rezolvate cu ajutorul îndrum torului 9. __________________________________________ Profilul: TEHNIC Nivelul 3 Data_____________________ 29 . Activit ile practice întreprinse în cadrul proiectului se raporteaz adecvat la tema proiectului DA / NU OBSERVATII 2. Solutiile g site de c tre candidat pentru rezolvarea problemelor practice au o bun transferabilitate în alte contexte practice Profesor îndrum tor. Abordarea temei proiectului a fost f cut dintr-o perspectiv personal .CIRCUITE ELECTRONICE Partea a II-a: Aprecierea calit ii activit ii candidatului CRITERIUL 1. Activit ile practice au fost întreprinse sub supravegherea îndrum torului de proiect 4. Identificarea bibliografiei necesare redact rii p r ii scrise a proiectului a fost realizat integral 7. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost f cut conform planific rii ini iale 5. Documentarea pentru proiect a fost f cut sub supravegherea profesorului îndrum tor 6. candidatul demonstrând reflec ie critic 3.

o solu ie practic personal . Proiectul / produsul reprezint . metodologie abordat DA / NU OBSERVATII 2. Redactarea p r ii scrise a proiectului demonstreaz o bun logic i argumentare a ideilor 7. conform S. Optiunea candidatului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificat i argumentat în contextul proiectului 5.P. conform planific rii 4. __________________________________________ Profilul: TEHNIC Nivelul 3 Data_____________________ 30 . Elaborarea proiectului i redactarea p r ii scrise a proiectului au fost f cute într-un mod consistent i concomitent.CIRCUITE ELECTRONICE Partea a III-a: Aprecierea calit ii proiectului CRITERIUL 1. Proiectul / produsul are aplicabilitate practic colii i în afara 9. Proiectul / produsul are validitate în raport de: tem .ului pentru calificarea respectiv 10. Proiectul / produsul respect cerin ele de calitate impuse. cu elemente de originalitate în g sirea solu iilor 8.P. în sine. obiective. Realizarea proiectului / produsului a necesitat activarea unui num r semnificativ de unit i de competen e. Redactarea p r ii scrise a proiectului demonstreaz o bun consisten intern 6. scop. conform Metodologiei de organizare i desf urare a examenului pentru certificarea competen elor profesionale ± nivel 2 Profesor îndrum tor. Proiectul / produsul demonstreaza completitudine i acoperire satisf c toare în raport de tema aleas 3.

CIRCUITE ELECTRONICE 7. MATERIALE DE REFERIN PENTRU ELEV Profilul: TEHNIC Nivelul 3 31 .

poate fi compus-de tip LC). ale rezisten ei de sarcin . iar în prezen a stabilizatorului poart tensiune continu stabilizat . Filtrul de netezire: atenueaz ondula iile tensiunii redresate pntru a fi mai aproape ca form de tensiunea continu (poate fi simplu-cu bobin sau cu condensator. pentru a ob ine o anumit tensiune redresat . la valoarea necesar (mai mic sau mai mare). sursa se nume te surs nestabilizat . ale temperaturii ambiante i a altor factori perturbatori.CIRCUITE ELECTRONICE FI DE DOCUMENTARE 1 Schema bloc a unei surse de tensiune continue stabilizate Alimentare re ea (~) Transfor mator de re ea Element redresor Filtru de netezire Stabilizator Sarcin RS U1 U2 U3 Formele de und ale tensiunilor U1 U2 monoalternan U2dubla alternan t t t U3 monoalternan U3dubl alternan t t Transformatorul: modific tensiunea alternativ a re elei. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 de tensiune continu denumirea de surs de 32 . Observa ie În lipsa stabilizatorului. Elementul redresor: transform tensiunea alternativ într -o form de und cu componenta continu diferit de zero (pe durata alternan ei pozitive-la redresorul monoalternan sau pe durata ambelor alternan e la redresorul -dubl alternan ). Stabilizatorul: are rolul de a face ca tensiunea. la ie irea sursei stabilizate s fie independent de varia iile tensiunii sursei de alimentare.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3   33 . Pentru vizualizarea formelor de und ale tensiunilor se utilizeaz osciloscopul catodic. Aceasta se realizeaz în 3 etape: y Transformarea tensiunii alternative de 220V a re elei . y Transformarea tensiunii alternative pulsatorii într-o tensiune cît mai apropiat ca form de tensiunea continu . realizat cu ajutorul unui transformator coborîtor de tensiune. în tensiune alternativ de valoare mai mic . Etapele de lucru pentru efectuarea m sur rii sunt: y Punerea selectorului aparatului în pozi ia corespunz toare m rimii de m surat. Multimetru analogic. Cuno tin e teoretice necesare Pentru alimentarea montajelor electronic e este necesar tensiunea continu . y Calcularea valorii tensiunii înmul ind num rul de diviziuni citite cu constanta aparatului pentru domeniul selectat. dup fiecare component a sursei de tensiune.CIRCUITE ELECTRONICE FI DE LUCRU 1 LUCRARE DE LABORATOR Nr. dup fiecare component a sursei de tensiune. y Transformarea tensiunii alternative în tensiune pulsatorie . y Selectarea domeniului de m surare. Deoarece alimentarea se realizeaz de obicei de la re eaua de curent alternativ. Pentru m surarea tensiunii electrice. Osciloscop. y Conectarea corect a multimetrului în montaj. este necesar ca tensiunea re elei s fie redresat . cu ajutorul unor elemente redresoare(diod sau sistem de diode). se utilizeaz aparate de tip multimetru sau voltmetru analogic de cc sau ca. 1 Surse de tensiune continu Materiale necesare y y y y latform de experimentare. y Citirea indica iei aparatului (diviziuni pe scara gradat ). care se conecteaz între punctele de m sur . Cordoane de leg tur . cu ajutorul unor filtre.

b 220 V 1 2 4 3 4 5 Osciloscop Platform de experimentare 6 7 8 6 9 10  V SCHEMA ELECTRIC A PLATFORMEI DE EXPERIMENTARE D1 D2 3 4 C 5 Rs 1 2 U1 U2 U3 UI (b ) 220V Us 6 7 8 9 10 D1D2=Diode (elemente de redresare) C=Condensator (filtru) Rs=Rezisten a de sarcin UI= Tensiunea de intrare Us =Tensiunea de sarcin Profilul: TEHNIC Nivelul 3 34 . Realiza i montajul de mai jos f r alimentare. pe parcursul lucr rii.CIRCUITE ELECTRONICE Desf urarea lucr rii I. sunt figurate punctat leg turile pe care le ve i face ulterior.

între bornele 3-6 i 3-8. unele sub celelalte. 9-10) dup decuplarea de la re ea. R spunde i la urm toarele întreb ri: o Care este rolul elementului D1 în func ionarea sursei? o Cum s-a modificat forma semnalului dup realizarea conexiunii 1-2? o Cum s-a modificat forma semnalului dup realizarea conexiuni lor 1-2 i 6-7? Ce tip de redresare este în acest caz ? o Ce element s-a folosit pentru netezirea pulsa iilor tensi unii de la ie irea redresorului? V . Întocmi o o o i referatul lucr rii. respective (6-7. Conecta i alimentarea (b 220 V) i vizualiza i: y y y y Aten ie! Tensiunea U1 (la ie ire transformatorului). Reprezenta i grafic.c. 8-9. între bornele 1-6. 4-5. Realiza i leg turile suplimentare (1-2.).CIRCUITE ELECTRONICE II. între bornele 4-9. formele de und tensiunile vizualizate la punctul anterior. Pune i voltmetrul pe un domeniu corespunz tor valorii tensiunii din secundarul transformatorului. M sura i i nota i tensiunile indicate de voltmetru. Tensiunea U2 (la ie ire redresorului). Controla i polaritatea de conectare a voltmetrului i osciloscopului (conectat pe intrarea de c. 6-9. apoi conecta i din nou alimentarea. U=f(t) pentru IV. care va cuprinde: Graficele (unul sub altul) pentru tensiunile vizualizate la punctul III. III. Tensiunea U3 (la ie ire filtrului). Valorile tensiunilor indicate de voltmetru. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 35 . 9-10). între bornele 5-10. R spunsurile la întreb rile de la punctul IV. 3-4. Tensiunea Us (la ie ire rezisorului R s).

.. Aplica ia 2 S se completeze schema-bloc a unui circuit redresor. Aplica ia 3 1. 3. Transformatorul de re ea din schema bloc a unui redresor are rolul de a transforma energia de ««««««« în energie de«««««««« ... Redresarea curentului alternativ const în transformarea ««««« în ««««« ... Elementul redresor se poate realiza cu componente e lectronice care conduc «««««««««««««« ... Profilul: TEHNIC Nivelul 3 36 ...CIRCUITE ELECTRONICE Aplica ia 1 Analiza i componentele surselor de tensiune d in laborator blocul stabilizator..... 4. Filtrul din schema bloc a unui re dresor are rolul de a ««««« forma de und a semnalului redresat i se poate realiza cu «««««««««« sau «««««««««« .. Re eaua ~ Transformator de re ea i identifica i 1 2 RS Sarcina Elementele nemarcate sunt: 1.. de aceea i frecven . 2.. 2......

Simbolurile grafice pentru amplificatoare sunt : Desf urarea lucr rii Platform de experimentare amplificator c.c 3 4 5 I. Surs stabilizat 24Vcc 1 2 V1  V2 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 37 . Cordoane de leg tur . Osciloscop. 2 Amplificatoare de c.c.CIRCUITE ELECTRONICE FI DE LUCRU 2 LUCRARE DE LABORATOR Nr. Cuno tin e teoretice necesare Amplificatoarele sunt cuadripoli activi care redau la ie ire se mnale electrice de putere mai mare decît cea de la intrare. Materiale necesare y y y y y y Platform de experimentare ²amplificator de c. Surs de tensiune stabilizat .c.a. Dou voltmetre de c.c. Parametrul cel mai important al amplificatoarelor este amplificarea. TIPUL AMPLIFIC RII EXPRESIA MATEMATIC Au : amplificare de tensiune Au=Uie /Uintr Ai : amplificare de curent Ai=Iie /Iintr Ap: amplificare de putere Ap=Pie /Pintr Un alt parametru specific amplificatoarelor este caracteristica amplitudine frecven care reprezint curba de varia ie a modulului amplific rii în func ie de frecven . i c. . Generator sinusoidal. Realiza i montajul de mai jos f r alimentare. . care reprezint raportul între o m rime electric de la ie irea amplificatorului i m rimea corespunz toare de la intrare. Sporul de putere se ob ine de la o surs de energie electric (sursa de alimentare).

CIRCUITE ELECTRONICE II. Repeta i acelea i opera ii pentru tensiuni de alimentare de 12V i 6V.05V i m sura i de fiecare dat tensiunea de la ie ire(osciloscop).c. care reprezint semnalul la ie irea amplificatorului. care reprezint semnalul la intrarea amplificatorului. în trepte de 0. Valorile citite vor fi notate în tabelul urm tor: Ualim(Vc. III. pune i instrumentele pe domenii corespunz toare de m sur . Realiza i montajul de mai jos f r alimentare. y Varia i tensiunea de intrare în amplificator.) A Ultima coloan va fi completat dup ce calcula i valorile amplific rii folosind formula: A=U2/U1 IV. y Stabili i frecven a generatorului sinusoidal la valoarea de 50Hz . valorile tensiunilor U1.a 3 Uin 4 2 Uie   Generator sinusoidal Osciloscop V . M sura i. respectiv U2.c. pune i instrumentele pe domenii corespunz toare de m sur . Verifica i montajul i polarit ile. cu ajutorul celor dou voltmetre. conecta i sursa de alimentare stabilind tensiunea la 24V. 1 Surs stabilizat 24Vcc Platform de experimentare amplificator c. y Vizualiza i pe ecranul osciloscopului semnalul de ie ire.c. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 38 .) U2(Vc. Verifica i montajul i polarit ile.) U1(Vc. conecta i sursa de alimentare stabilind tensiunea la 24V.

Uin(V) . . Întocmi i referatul lucr rii. Amplificarea se determin cu formula: Uie (V) .a. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 39 . . care va cuprinde: o Tabelele completate la punctele III i V.CIRCUITE ELECTRONICE y Pe baza valorilor citite completa i tabelul de mai jos. A=Uie /Uin y Folosind oscilograma tensiunii de la ie ire. R spunde i la urm toarele întreb ri: o Ce se întîmpl cu amplificarea cînd scade tensiu nea de alimentare? o Care este ordinul de m rime al amplific rii în c.? VII . A .c. o R spunsurile la întreb rile de la punctul VI. VI. . o semnalul maxim de intrare la care apar distorsiuni (semnalul de la ie irea amplificatorului nu reproduce exact forma semnalului de intrare).? o Care este ordinul de m rime al amplific rii în c. determina i : o domeniul de frecven e pentru care amplificarea r mîne constant .

. Preciza i care sunt criteriile de clasificare a amplificatoa relor electronice. Aplica ia 5 1....mult mai mare decât cele de intrare.Ap: amplificare de putere B EXPRESIA MATEMATIC a..Amplificator de foarte înalt frecven 4. 20Hz-20kHz d. 0Hz c.Ai=Iie /Iintr c... Amplificator de radiofrecven 3. 10mHz-50mHz b. A 1. 30MHz-300MHz B Profilul: TEHNIC Nivelul 3 40 ...Ai : amplificare de curent 2.... 20kHz-30MHz e... Scrie i asocierile corecte dintre fiecare cifr din coloana A i litera corespunz toare din coloana B. a b c Aplica ia 7 În coloana A sunt enumerate tipuri de amplificatoare... Amplificator de curent continuu a... Amplificator de audiofrecven 2.CIRCUITE ELECTRONICE Aplica ia 4 Completa i spa iile punctate : 1....Au : amplificare de tensiune 3..Au=Uie /Uintr b.Ap=Pie /Pintr Aplica ia 6 1. activi .. În coloana A sunt enumerate tipuri de amplificare iar în coloana B expresia amplific rii Scrie i asocierile corecte dintre fiecare cifr din coloana A i litera corespunz toare din coloana B... ..Amplificatoarele electrionice sunt... capabili s redea la ie ire semnale electrice de .. A TIPUL AMPLIFIC RII 1..... iar în coloana B benzi de frecven .

numite modulatoare.a. Osciloscop. modulator.CIRCUITE ELECTRONICE FI DE LUCRU 3 LUCRARE DE LABORATOR Nr. mediul de transmisie. traductor electroacustic de emisie. 3 Modularea i demodularea în amplitudine Materiale necesare y y y y Platform de experimentare-modulator/demodulator în amplitudine. Surs de tensiune stabilizat 24 V cc. Purt toarea are expresia: Semnalul modulator are expresia: uF=A cos2›Ft uf=a cos2›ft Un lan de transmitere a informa iei prin semnale modulate cuprinde . Simbolul demodulatorului este: DEMOD Se define te gradul de modula ie în MA: m ! Profilul: TEHNIC Nivelul 3 41 .F+f.2F. traductor electroacustic de recep ie. în func ie de un semnal de joas frecven -f (numit semnal modulator). avînd amplitudinea. Modula ia în amplitudine se realizeaz prin montaje cu elemente neliniare de circuit: diode. y Cordoane de leg tur . Simbolul modulatorului este: MOD Aa Aa Opera ia invers modul rii este demodularea realizat de c tre un demodulator . Frecven ele ob inute la ie irea modulatorului sunt:f. sursa de semnal. tranzistoare sau cu circuite integrate.F -f.2f. Generator de joas frecven . demodulator. Cuno tin e teoretice necesare Modula ia în amplitudine -MA este procesul prin care se realizeaz modificarea parametrului amplitudine-A a unui semnal de înalt frecven -F (numit purt toare).F.

b. la borna 6. IV. III. Conecta i alimentarea (amplitudinea semnalului modulator se stabile te între 1-10V. o Valorile m surate ale frecven ei purt toare i ale amplitudinilor.vizualiza i i desena i: a.CIRCUITE ELECTRONICE Desf urarea lucr rii I. m sura i i nota i valoarea frecven ei purt toare. forma real a semnalului modulat (regla i frecven a semnalului modulator astfel încît oscilograma s fie stabil . la borna 7. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 42 .b i c. iar fenomenul de modula ie evident). 4 Surs stabilizat 24Vcc 1 Platform de experimentare Modulator /demodulator în amplitudine 5 2 7 8 6 3 Generator sinusoidal Osciloscop II. la borna 8. Întocmi i referatul lucr rii care trebuie s con in : o Oscilogramele ob inute la punctele a. iar frecven a lui între 500-3000Hz). Realiza i montajul de mai jos f r alimentare. m sura i i nota i valorile amplitudinilor A i a. forma real a semnalului demodulat. o Gradul de modula ie calculat la punctul III. forma real a semnalului nemodulat. c. Calcula i gradul de modula ie pentru oscilograma de la punctul b.

Fenomenul invers modul rii este ««« care se realizeaz cu ajutorul u nor «««« Aplica ia 10 Enumera i componentele unui lan modulate. A F b. În procesul de modula ie în amplitudine cele dou semnale utilizate sunt modulatorul i purt toarea. La ie irea unui modulat or MA se ob in frecven ele: f. «««« sau circuite integrate numite«««««««« . F-2f. F+3f i 4F. 2. Aplica ia 11 Se consider expresia matematic a unui semnal modulator: uf=a cos2›ft Preciza i care sunt parametrii caracteristici ai acestui semnal m sur corespunz toare fiec rui parametru. A F Aplica ia 9 Completa i spa iile libere din enun urile de mai jos: 1. a. Gradul de modula ie se define te în func ie de cele dou «««« ale semnalului «««««« i ale purt toarei. Modula ia în amplitudine se realizeaz prin montaje cu «««««« de circuit de tipul diode. i unitatea de de transmitere a informa iei prin semnale Profilul: TEHNIC Nivelul 3 43 .CIRCUITE ELECTRONICE Aplica ia 8 Citi i cu aten ie enun ul de mai jos i încercui i litera A (adev rat) sau F(fals) corespunz toare afirma iei corecte. 3.

11-ie ire 14 +5V 13 12 11 10 9 SN74LS32 0V 1 2 3 4 5 6 7 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 44 .2 intr ri. 3-ie ire 4.13 intr ri. 8 ie ire 12.CIRCUITE ELECTRONICE FI DE LUCRU 4 LUCRARE DE LABORATOR Nr.c. 6-ie ire 9. 1 LED Cuno tin e teoretice necesare Tabel de adev r A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 f 0 1 1 1 Simbol A B f Circuit integrat SN74LS32 cu 4 por i SAU(OR) cu 2 intr ri Semnifica ie pini: o o o o 1. 4 POR I LOGICE POARTA SAU (OR) Materiale necesare y y y y y y Circuit integrat SN74LS32 Surs de c. 1 rezistor cu R=10k.10 intr ri. de 5V 1 tranzistor BC182 1 rezistor cu R=330.5 intr ri.

comutator închis -+5V). Preciza i tipul por ilor conform tabelului de adev r întocmit anterior. Intocmi i tabelul de adev r pentru fiecare poart a integratului. pinul 14 la +5V. 1 rezistor cu R=10k. de 5V 1 tranzistor BC182 1 rezistor cu R=330. LED stins -0 logic) pentru fiecare combina ie de poten i ale aplicat intr rilor. Conecta i pe intr rile celor 4 por i poten iale de: 0V -0 logic.c. 1 LED y y y y y y Profilul: TEHNIC Nivelul 3 45 . II. Alimenta i montajul realizat astfel: Conecta i alimentarea la circuitul integrat: pinul 7 la mas ² 0V. Realiza i montajul de mai jos: +5V SN74LS32 A 330. 0V 1 B 2 3 4 5 6 7 LED BC182 10k . Verifica i starea ie irii (LED aprins-1 logic. cu ajutorul comutatoarelor A i B (comutator deschis-0V.CIRCUITE ELECTRONICE Desf urarea lucr rii 5V 14 13 12 11 10 9 8 I. POARTA I (AND) Materiale necesare Circuit integrat SN74LS08 Surs de c. +5V-1 logic.

13 intr ri.CIRCUITE ELECTRONICE Cuno tin e teoretice necesare Tabel de adev r A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 f 0 0 0 1 A B Simbol f Circuit integrat SN74LS08 cu 4 por i Semnifica ie pini: o 1. 3-ie ire o 4.5 intr ri.10 intr ri.2 intr ri. 6-ie ire o 9. 0V 7 LED B BC182 10k . 11-ie ire I(AND) cu 2 intr ri 14 +5V 13 12 11 10 9 8 SN74LS08 0V 1 2 3 4 5 6 7 Desf urarea lucr rii I. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 46 . Realiza i montajul de mai jos: 14 13 12 11 10 9 8 5V +5V SN74LS08 A 1 2 3 4 5 6 330. 8 ie ire o 12.

3 intr ri.6 intr ri.12 intr ri. 1-ie ire o 5. 4-ie ire o 8. Conecta i pe intr rile celor 4 por i poten iale de: 0V -0 logic. Verifica i starea ie irii (LED aprins-1 logic. Întocmi i tabelul de adev r pentru fiecare poart a integratului. pinul 14 la +5V. 13-ie ire Profilul: TEHNIC Nivelul 3 14 13 12 11 10 9 8 +5V SN74LS02 0V 1 2 3 4 5 6 7 47 . 1 LED Cuno tin e teoretice necesare Tabel de adev r A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 f 0 1 1 1 A B Simbol f Circuit integrat SN74LS02 cu 4 por i SAU-NU(NOR) cu 2 intr ri Semnifica ie pini: o 2. 1 rezistor cu R=10k. +5V-1 logic. POARTA SAU-NU (NOR) Materiale necesare y y y y y y Circuit integrat SN74LS02 Surs de c. comutator închis -+5V).c. Preciza i tipul por ilor conform tabelului de adev r întocmit anterior. 10 ie ire o 11. Alimenta i montajul realizat astfel: Conecta i alimentarea la circuitul integrat: pinul 7 la mas ² 0V. de 5V 1 tranzistor BC182 1 rezistor cu R=330. cu ajutorul comutatoarelor A i B (comutator deschis-0V.CIRCUITE ELECTRONICE II. LED stins -0 logic) pentru fiecare combina ie de poten iale aplica t intr rilor.9 intr ri.

CIRCUITE ELECTRONICE

Desf

urarea lucr rii

I. Realiza i montajul de mai jos:
14
+5V

13

12

11

10

9

8

5V

SN74LS02
A 1 2 3 4 5 6

330 ; 0V
7

LED

B
10k;

BC182

II. Alimenta i montajul realizat astfel: y Conecta i alimentarea la circuitul integrat: pinul 7 la mas ² 0V, pinul 14 la +5V. y Conecta i pe intr rile celor 4 por i poten iale de: 0V -0 logic, +5V-1 logic, cu ajutorul comutatoarelor A i B (comutator deschis -0V, comutator închis -+5V).

y Verifica i starea ie irii (LED aprins-1 logic; LED stins -0 logic) pentru y y
fiecare combina ie de poten iale aplicat intr rilor. Întocmi i tabelul de adev r pentru fiecare poart a integratului. Preciza i tipul por ilor conform tabelului de adev r întocmit anterior. POARTA SI-NU (NAND) Materiale necesare y y y y y y Circuit integrat SN74LS00 Surs de c.c. de 5V 1 tranzistor BC182 1 rezistor cu R=330; 1 rezistor cu R=10k; 1 LED

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

48

CIRCUITE ELECTRONICE

Cuno tin e teoretice necesare Tabel de adev r A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 f 1 1 1 0
A B f

Simbol

Circuit integrat SN74LS00 cu 4 por i Semnifica ie pini: o 1,2 intr ri; 3-ie ire o 4,5 intr ri; 6-ie ire o 9,10 intr ri; 8 ie ire o 12,13 intr ri; 11-ie ire

I-NU(NAND) cu 2 intr ri
14
+5V

13

12

11

10

9

8

SN74LS00
0V 1 2 3 4 5 6 7

Desf

urarea lucr rii

I. Realiza i montajul de mai jos:
14 +5V 13 12 11 10 9 8
5V

SN74LS00
A
1 2 3 4 5 6 7

330;

0V

LED

B

BC182
10k;

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

49

CIRCUITE ELECTRONICE

II. Alimenta i montajul realizat astfel: y Conecta i alimentarea la circuitul integrat: pinul 7 la mas ² 0V, pinul 14 la +5V. y Conecta i pe intr rile celor 4 por i poten iale de: 0V -0 logic, +5V-1 logic, cu ajutorul comutatoarelor A i B (comutator deschis -0V, comutator închis -+5V). y Verifica i starea ie irii (LED aprins-1 logic; LED stins -0 logic) pentru fiecare combina ie de poten iale ap licat intr rilor. y Intocmi i tabelul de adev r pentru fiecare poart a integratului. III Întocmi i referatul lucr rii care trebuie s con in : Tabelele de adev r pentru cele 4 por i a le circuitelor integrate verificate anterior; Simbolurile por ilor logice pentru cele 4 montaje verificate;

y Preciza i tipul por ilor conform tabelului de adev r întocmit anterior.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

50

Cordoane de leg tur y y y y Cuno tin e teoretice necesare Decodificatorul reprezint n un circuit logic combina ional -CLC. Desf urarea lucr rii I. în echivalentul zecimal. numai una dintre ie iri este activat . Realiza i montajul de mai jos. o anumit n intr ri A1 A2 An DECODIFICATOR E1 E2 2n ie iri E2n Decodificatorul binar-zecimal realizeaz conversia num rului de la intrare. Surs stabilizat 5V cc.CIRCUITE ELECTRONICE FI DE LUCRU 5 LUCRARE DE LABORATOR Nr. f r alimentare: Profilul: TEHNIC Nivelul 3 51 . cu n intr ri i un num r de 2 ie iri. El are un num r de 4 intr ri i 10 ie iri. 5 DECODIFICATOARE Materiale necesare Platform experimental : Decodificator BCD-zecimal CDB 442E. Voltmetre de cc. Dac la intr rile decodificatorului se aplic combina ie logic . prezentat în cod binar.

se pun butoanele pe pozi ia închis. b4 pe pozi ia deschis (butoanele corespund intr rilor D. aceasta fiind ordinea corect în sistem binar). Alimenta i montajul realizat.CIRCUITE ELECTRONICE + 1 V V V V Surs stabilizat 5V cc + _ 11 4 12 PLATFORM EXPERIMENTAL 3 2 5 + + + _ _ _ 9 10 7 8 6 + V + V + V + V + V + V _ _ _ _ _ _ PLATFORM EXPERIMENTAL 1k. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 52 . astfel: Conecta i alimentarea. b4 b3 b2 b1 1 3 2 16 Vcc 15 A 14 B 13 C 12 D 11 10 9 GND CDB 442 E 1 2 3 4 5 6 7 8 PL6V2Z 11 12 9 10 7 8 6 5 II. C. Pentru a aplica la intr ri semnale logice 1. b2.regla i sursa la 5Vcc i trece i circuitul pe pozi ia zero (binar i zecimal) punînd butoanele b 1. A. B. b3.

Pe baza rezultatelor ob inute completa i tabelul de de func ionare urm tor: INTRARI D C B A b1 b2 b3 b4 BORNE DE IESIRE 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 53 . La ie ire.CIRCUITE ELECTRONICE III M sura i valoarea tensiunii la ie iri cu ajutorul volt metrelor. iar semnalul logic 0 corespunde unei tensiuni de 0V. semnalul logic 1 corespunde unei tensiuni de 3 -5V.

....... . 3..CIRCUITE ELECTRONICE Aplica ia 12 Completa i spa iile libere din enun urile de mai jos: 1............... i un num r de .. în echivalentul zecimal. Dac la .. ie iri......... num rului de la intrare.. prezentat în cod ..... numai una dintre ie iri........ cu n.... 2. combina ional-CLC. Decodificatorul binar-zecimal realizeaz . decodificatorului se aplic o anumit combina ie logic este . Aplica ia 13 Se consider tabelul de mai jos corespunz tor func ion rii unui decodificator binar zecimal cu 4 intr ri i 10 ie iri.......................... Decodificatorul reprezint un circuit .. Completa i spa iile goale din tabel cu valorile 0 sau 1 asociate intr rilor sau ie irilor decodificatorului...... 2 A 0 0 0 0 0 0 0 1 3 INTRARI 22 21 B C 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 IESIRI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 54 .......

6 MULTIPLEXOARE Materiale necesare y Platform experimental : Multiplexor CI 74LS153 y y y y y Surs stabilizat 5V cc. Multiplexorul digital se utilizeaz în telecomunica ii pentru transmiterea unui num r mare de semnale digitale pe o singur linie.CIRCUITE ELECTRONICE FI DE LUCRU 6 LUCRARE DE LABORATOR Nr. 1 rezistor cu R=330. Desf urarea lucr rii I. 1LED. Realiza i montajul de mai jos. 15 C1 C2 0ut BC182 4 3 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 C3 55 . f r alimentare: +5V 14 74LS153 5V A B 330. 1 rezistor cu R=10k. Pentru o combina ie logic aplicat intr rilor de selec ie se transfer la ie ire informa ia logic ce se g se te pe una din intr ri.. Cuno tin e teoretice necesare Multiplexorul este un circuit logic care permite transmiterea datelor de la un num r mai mare de intr ri la o singur ie ire. 1 tranzistor BC182. 2 1 STROBE C0 6 5 MUX LED 7 10k.. Exist dou tipuri de intr ri: intr ri de date i intr ri de selec ie.

astfel: y Conecta i alimentarea la circuitul integrat: pinul 7 la mas ² 0V i pinul 15 la +5V. 2 IN DE ADRES -A. la ie ire. comutator închis -+5V). cu ajutorul comutatoarelor (comutator deschis -0V. INTR RI DATE IE IRE OUT A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 56 . y Întocmi i tabelul de adev r de mai jos corespunz tor func ion rii multiplexorului.B. se transmite semnalul de la intrarea selectat .C3.C1. y Verifica i starea ie irii (LED aprins-1 logic. y Conecta i pe intr rile A i B poten iale de: 0V -0 logic. y Conecta i pe intrarea STROBE poten ialul 0V cu ajutorul comutatorului asociat. II. LED stins -0 logic) pentru fiecare combina ie de poten iale aplicat intr rilor. +5V-1 logic. 1 IN de validare-STROBE i 1 IESIRE-out.CIRCUITE ELECTRONICE CI 74LS153 are 2 multiplexoare cu: 4 IN de date-C0. Alimenta i montajul realizat. Pentru func ionarea circuitului este necesar ca semnalul de validare s fie 0 logic i în acest caz. C2.

internet surse mass-media literatura tehnic de specialitate Profilul: TEHNIC Nivelul 3 57 .CIRCUITE ELECTRONICE Surs de alimentare stabilizat Cum ve i lucra? Cât ve i lucra? De unde v ve i informa? MOD DE LUCRU TIMP DE LUCRU ‡ ‡ individual pe grupe ase s pt mâni SURSE DE INFORMARE surse reale: alimentatoare de cc din dotarea laboratorului surse virtuale: soft educa ional.

Reprezentarea grafic a semnalelor vizualizate. M surarea m rimilor electrice. Interpretarea schemei electrice în vederea realiz rii sursei. Vizualizarea semnalelor la ie irea fiec rui bloc component. aparatelor i dispozitivelor necesare. Explicarea modului de func ionare al sursei de alimentare. PLANUL DE LUCRU Dup ce ve i fi dobândit cuno tin ele teoretice necesare. Reprezentarea grafic a varia iei unor m rimi electrice. Vizualizarea semnalelor electrice. Componente electrice i electronice ale modulelor sursei. Stabilirea materialelor necesare realiz rii practice. ve i observa i studia surse de alimentare aflate în dotarea laboratorului sau atelierului . Tehnologii de realizare a montajelor cu componente electronice. Realizarea montajului de verificare a sursei realizate. Stabilirea sculelor. SUCCES ÎN REALIZAREA PROIECTULUI Profilul: TEHNIC Nivelul 3 atunci : 58 .CIRCUITE ELECTRONICE SURS DE ALIMENTARE STABILIZAT INFORMA II TEORETICE Pentru realizarea acestui proiect ave i nevoie de cuno tin e teoretice privind: Schema electric a unei surse de alimentare stabilizat . M surarea parametrilor semnalului ob inut la ie irea fiec rui bloc component. dup urm torul plan: Identificarea surselor de alimentare din dotare. Realizarea practic a sursei de alimentare. Precizarea tipului constructiv al sursei de alimentare.

.. Dup realizarea conexiunii 1-2 i 6 -7 tensiunea devine pulsatorie (alternan a negativ devine pozitiv ). U1 U1 t U2 monoalternan U2dubla alternan t t U3 monoalternan t U3dubl alternan t R spunsurile la întreb rile de la punctul IV... o Dup realizarea conexiunii forma semnalului se modific prin suprimarea alternan ei negative . 2. în acest caz redresarea este de tip dubl alternan ..... Profilul: TEHNIC Nivelul 3 59 ........... t o Rolul elementului D1 în func ionarea sursei este de a redresa tensiunea la ie irea transformatorului (redresare monoalternan ).. Filtru de netezire. Aplica ia 2 Elementele nemarcate sunt : 1.CIRCUITE ELECTRONICE Unitatea de competen : Circuite electronice Competen a 1: Identific tipuri de circuite electronice Competen a 2: Evalueaz performan ele circuitelor electronice SOLU II FI DE LUCRU 1 Referatul lucr rii: Graficele (unul sub altul) pentru tensiunile vizualizate la punctul III. Element redresor. o Pentru netezirea pulsa iilor tensiunii de la ie irea redresorului s-a folosit un condensator electrolitic -C.

3-c. 3 ± e. netezi. Aplica ia 4 Aplica ia 5 Aplica ia 6 1.CIRCUITE ELECTRONICE Aplica ia 3 1. curent continuu 2. o Amplificarea în c. curent alternativ. putere 1 . 1-b.b i c.a. unilateral 4. Dup l imea benzii de frecven Aplica ia 7 1 ± c. 4 ± b. bobine. FI DE LUCRU 3 Oscilogramele ob inute la punctele a. curent alternativ 3.c. UM UMA t t Profilul: TEHNIC Nivelul 3 60 . cuadripoli. curent alternativ. Dup banda de frecven c. condensatoare FI DE LUCRU 2 R spunsurile la întreb ri : o Amplificarea scade cînd tensiunea de alimentare scade .Dup natura semnalului cu preponderen amplificat b. o Amplificarea în c. este de ordinul zecilor. 2-a. 2 ± d.este de ordinul unit ilor. a.

se m soar în her i. se m soar în vol i-V. conversia. modulator. logic. intr rile. intr ri. demodularea. 2. Aplica ia 10 Sursa de semnale. modulator. emi tor. elemente. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 A b4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 BORNE DE IESIRE 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 61 . modulatoare. demodulatoare. binar. A b. 2n. 2.CIRCUITE ELECTRONICE demodulat UM Aplica ia 8 t a. receptor. f ± frecven . FI DE LUCRU 5 INTRARI D C B b1 b2 b3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 Aplica ia 12 1. demodulator. Aplica ia 11 a ± amplitudine.Hz. tranzistoare. activat . 3. amplitudini. 3. mediu de transmisie. F Aplica ia 9 Completa i spa iile libere din enun urile de mai jos: 1.

proprii grupului instruit. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 62 . în func ie de dificultatea acesteia. cu respectarea legisla iei în vigoare. afectivi i performativi) se recomand utilizarea urm toarelor metode: y probe orale : întreb ri cu r spuns scurt. y probe practice : identificarea tipurilor de circuite electronice. Instruirea practic i laboratorul tehnologic se vor desf u ra în spa ii special amenajate. evaluarea parametrilor specifici unui sistem electronic. Pentru evaluarea achizi iilor elevilor (în termeni cognitivi. prezentare oral sub forma unei adres ri sau unei opinii. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactic i de ritmul de asimilare a cuno tin elor i formare a deprinderilor. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme. exerci ii de citire a documenta iei tehnice.CIRCUITE ELECTRONICE Aplica ia 13 INTRARI 22 21 B C 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 IESIRI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 FI DE LUCRU 6 2 0 D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 INTRARI DE DATE A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 IESIRE OUT 0 1 0 1 SUGESTII METODOLOGICE Modulul Circuite electronice este un ansamblu care poate fi parcurs independent oferind elevilor cuno tin e i abilit i precise pe care elevii le pot verifica în diferite faze ale însu irii lor. studii de caz. de nivelul de cuno tin e anterioare ale grupului instruit. conectarea în echipamente/ instala ii a circuitelor electronic e i verificarea func ionalit ii acestora. dotate corespunz tor.

(2005).. 5. Olaru. Gh...CIRCUITE ELECTRONICE Urm toarea list de referin e bibliografice v va fi folositoare la îndeplinirea exerci iilor din cadrul modulului Circuite electronice. Trifu.. Bucure ti. (coord. Chivu. Airinei. 2. Ar trebui s ave i acces l a o sal de studiu i o bibliotec care s v pun la dispozi ie majoritatea informa iilor necesare pentru a absolvi aceast unitate de competen . Electronic Lucr ri practice. Bucure ti. D. Cosma. (2000). A.. Editura Arves. A.. Robe. C. (1983). 3. dar se dore te a fi doar un ghid. Componente i circuite electronice ± Sinteze pentru examenul na ional de bacal aureat. Editura Economic . i circuite digital ± 4. (1980). Bucure ti.. Editura Didactic i Pedagogic . electronic Profilul: TEHNIC Nivelul 3 63 . 1. profesional anul II. Bucure ti. Echipamente electronice pentru telecomunica ii ± Manual pentru licee industriale . Lucr ri Practice de Componente electronice. analogic . Electronic digital ± Manual pentru coal Editura Economic . Miroiu.). V. Bucure ti. Editura Didactic i Pedagogic . M.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->