P. 1
Circuite electronice_M[1]. Draghici

Circuite electronice_M[1]. Draghici

|Views: 417|Likes:
Published by sorincsv

More info:

Published by: sorincsv on Mar 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCA IEI I CERCET RII Programul PHARE TVET RO 2003 / 005-551.05.

01-02

AUXILIAR CURRICUL AR
pentru

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI
PROFILUL: TEHNIC MODULUL: CIRCUITE ELECTRONICE NIVELUL: 3

2006

AUTORI: Maia Dr ghici Cristina P unescu Vasile M niga

-prof. ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic de Po t i Telecomunica ii Gh. Airinei, Bucure ti -prof., drd., Grupul colar Electronic Industrial , Bucure ti -prof. ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, Boto ani

CONSULTAN Cîrstea Ioana Ro u Dorin

:

- inspector de specialitate, expert CNDIPT - dr. ing., inspector de specialitate, expert CNDIPT - prof. ing., inspector de specialitate, expert CNDIPT

Popescu Angela

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

2

CIRCUITE ELECTRONICE

CUPRINS
1. Introducere 2. Competen e specifice. Obiective. 3. Fi a de descriere a activit ii. 4. Fi a de progres. 5. Glosar (list de termeni, cuvinte cheie). 6. Materiale de referin pentru profesor. FOLIA transparent 1 ± Redresorul: Defini ie, clasificare, modele. FOLIA transparent 2 ± Stabilizatorul: Defini ie, clasificare, modele. FOLIA transparent 3 ± Amplificatorul electronic: Defini ie, clasificare, modele. FI A Conspect 1 ± Oscilatorul electronic: Defini ie, clasificare, particularit i. FOLIA transparent 4 ± Por ile logice: defini ie, simboluri, tabele de adev r. FOLIA transparent 5 ± Proiectul FOLIA transparent 6 ± Fazele proiectului FI A Conspect 2 ± Codificatoare/ Decodificatoare: Defini ie, particularit i, tabele de func ionare ale d ecodificatorului BCD. FI A Conspect 3 ± Multiplexorul/ Demultiplexorul: defini ie, particularit i Fi instructaj nr. 1 - Norme de tehnica securit ii muncii i de prevenire i stingere a incendiilor în laboratorul de tehnologie . Fi instructaj nr. 2 - Proces verbal de instruire a elevilor clasei FI A nr. 1 ± de lucru Lucrul în echip FI A nr. 2 ± de verificare a abilit ilor dobândite în cadrul unit ii de competen . FI A nr. 3 ± de evaluare FI A nr. 4 ± de evaluare Tabel de evaluare i notare. FI A nr. 5 ± de evaluare Proba practic i oral 7. Materiale de referin pentru elevi. Fi a de documentare1 Schema bloc a unei surse de tensiune stabilizate. Fi a de lucru 1 Surse de tensiune continu Aplica ii: 1,2,3. Fi a de lucru 2. Amplificatoare de c.c. i c,a. Aplica ii: 4,5,6,7. Fi a de lucru 3 . Modularea i demodularea în amplitudine. Aplica ii: 8,9,10,11. Fi a de lucru 4 . Por i logice. Fi a de lucru 5. Decodificatoare. Aplica ii: 12,13. Fi a de lucru 6. Multiplexoare. Proiect. Surs de tensiune stabilizat 8. Sugestii metodologice. Solu ii la fi ele de lucru. 9. Bibliografie.
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

3

con inând folii transparente. Auxiliarul curricular poate fi folositor în predarea modulului Circuite electronice. auditiv i practic. teste de evaluare. Activit ile propuse elevilor. se desf oar în 72 de ore . Auxiliarul didactic ofer doar câteva sugestii metodologice orientarea activit ii profesorului i stimularea creativit ii lui. fi e de lucru pentru activit i practice.CIRCUITE ELECTRONICE 1. standarde.5 credite . INTRODUCERE Prezentul material se adreseaz domeniului TEHNIC de nivel 3 . Alegerea activit ilor s-a f cut inând seama de Profilul: TEHNIC Nivelul 3 4 . Rezolvarea de exerci ii i desf desf urarea unor activit i practice . care are alocate 1. Prin con inutul auxiliarului se dore te sporirea interesului elevului pentru formarea abilit ilor din domeniul tehnic. fie cât mai complet pentru ca evaluarea Întocmirea unui portofoliu con inând toate exerci iile rezolvate i activit ile urate. În acest modul au fost agregate competen e din unitatea de competen general Circuite electronice tehnic i din unitatea de competen cheie Managementul i are drept scop rela iilor interpersonale. prin implicarea lui interactiv formare. preg tirii elevilor. în urm toarea structur : y y laborator tehnologic: 24 de ore. fi e conspect. Ele con in sarcini de lucru care constau în: C utarea de informa ii utilizând diferite surse (manuale. exerci iile majorit ii criteriilor de performan i rezolv rile lor . respectiv clasa a XII-a ruta progresiv a liceului tehnologic. urm resc atingerea respectând condi iile de aplicabilitate cuprinse în în propria Standardele de Preg tire Profesional . Instruirea la acest modul. pagini Web). Portofoliul trebuie s competen elor profesionale s fie cât mai adecvat . instruire practic : 48 ore. pentru clasa a XI-a ruta scurt . pentru toate calific rile Modulul pentru care a fost elabor at acest material auxiliar de înv are este CIRCUITE ELECTRONICE. documente. Sugestiile pentru activit ile cu elevii sunt în concordan cu stilurile de înv are ale acestora: vizual.

prin probe de evaluare conforme celor prev zute în standardele respective. Îns . Prin urmare. pentru ob inerea Certificatului de calificare. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 5 . profesorilor le pot fi necesare ca dovezi ale progre sului înregistrat de elev i ca dovezi de evaluare. trebuie strânse i organizate astfel încât informa iile s poat fi reg site i instrumente de i comportamentului Prezentul Auxiliar didactic nu acoper toate cerin ele cuprinse în Standardele de Preg tire Profesional pentru care a fost realizat. Activit ile propuse pot fi evaluate folosind diverse tehnici evaluare: probe orale. Rezultatele activit ilor desf cu u urin : elevilor le pot fi necesare pentru actualizarea. el poate fi folosit în procesul instructiv i pentru evaluarea continu a elevilor. enun urile fiind formulate într -un limbaj adecvat i accesibil. colectate atât de profesor cât i de elev.P. observarea activit ii elevului consemnat în fi e de evaluare i de progres a l elevului. practice.CIRCUITE ELECTRONICE nivelul de cuno tin e al elevilor de clasa a XI -a / a XII-a. scrise. urate i ale evalu rilor.P. pentru reluarea unor secven e la care nu au ob inut feed -back pozitiv. este necesar validarea integral a competen elor din S..

Profilul: TEHNIC Nivelul 3 conectarea i în elegere 6 . precizeze rolul func ional al circuitelor electr onice. precizeze parametrii specifici unui circuit electronic. m soare parametrii unui circuit electronic folosind AMC -uri adecvate.CIRCUITE ELECTRONICE 2. interpreteze rezultatele m sur torii prin comparare cu valorile standard i datele de catalog. aplice modalit i de îmbun t ire a rela iilor interpersonale. OBIECTIVE Circuite electronice j C 1 : Identific tipuri de circuite electronice j C 2 : Evalueaz performen ele circuitelor electronice j C 3 : Conecteaz circuite electronice în echipamente i instala ii Managementul rela iilor interpersonale j C 4 : Creeaz i men ine rela ii profesionale Dup parcurgerea modului Circuite electronice elevii vor fi capabili s : identifice circuitele electronice dup simboluri. identifice intr rile i ie irile circuitelor electronice. asculte activ i s încurajeze dialogul constructiv. verifice func ionalitatea echipamentului / instala iei. în interesul reciproc al p r ilor. COMPETEN E SPECIFICE. creeze infrastructuri ale comunic rii bazate pe încredere reciproc . selecteze tipul de circuit electronic utilizat în echipamente / instala ii din domeniu. stabileasc rela ii de cooperare. dup circuitului electronic. conform documenta iei tehnice. execute opera ii de conectare a unui circuit electronic în echipamente / instala ii. sus in munca în echip .

M surarea tensiunilor la ie irile decodificatorului BCD.3. Simboluri. Principiul de func ionare al multiplexorului. M surarea tensiunilor la intrarea i ie irea amplificatorului. FL3 Aplica ia: 8. determinarea gradului de modula ie. FL5 Aplica ia:12.6./demod. simboluri ale mod. tabelul func ion al al decodificatorului binar/zecimal. tabele de adev r pentru por ile logice. determinarea amplific rii. Vizualizare formelor de und ale semnalelor la ie irea fiec rui modul func ional i m surarea tensiunilor.C4 FL1 FL2 FL3 FL5 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 7 .10. modulat i demodulat. Principiul de func ionare a amplificatoarelor electronice Principiul modula iei în amplitudine a semnalelor electrice. FL2 Aplica ia:4. principiul de fun ionare a surselor de tensiune. Principiul de func ionare al decodificatorului.2. Vizualizarea formelor de und ale semnalelor nemodulat.C3. identificare circuite integrate cu multiplexoare.9.7. FL4 Blocurile componente.11. 5. FI A DE DESCRIERE A ACTIVIT ILOR Competen Exerci iu Subiect Rezolvat Circuite electronice Managementul rela iilor interpersonale C1 FC1 Aplica ia:1.CIRCUITE ELECTRONICE 3. identificare circuite integrate cu por i logice.13 FL6 C 2.

FI A PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI Modulul (unitatea de competen ): Numele elevului : _________________________ Numele profesorului: _________________________ Competen e care trebuie dobândite Data Activit i efectuate i comentarii Data Aplicare în cadrul unit ii de competen Evaluare Satisf c tor Refa cere Bine Comentarii Priorit i de dezvoltare Competen e care urmeaz s fie dobândite (pentru fi a urm toare) Resurse necesare Profilul: TEHNIC Nivelul 3 8 .CIRCUITE ELECTRONICE 4.

i orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi Aceasta ar trebui s permit profesorului s evalueze m sura în care i elevul si-a însu it competen ele tehnice generale. seturi de instruc iuni i orice fel de fi e de lucru care ar putea reprezenta o surs de informare suplimentar pentru un elev care nu a dobândit competen ele cerute. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 9 . y Resurse necesare Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice. Acest lucru poate implica continuarea lucrului pentru acelea i competen e sau identificarea altora care trebuie avute î n vedere. în acela i timp furnizând informa ii relevante pentru analiz . aceasta permi ând evaluarea precis a evolu iei elevului. în mod separat. care trebuie dezvoltate i evaluate. y Aplicare in cazul unit ii de competen i efectuate de elev. y Activit i efectuate i comentarii Aici ar trebui s se poat înregistra tipurile de activit materialele utilizate relevante pentru planificare sau feed -back. raportate la cerin ele pentru întreaga clas . de diferite competen e. tehnice specializate competen ele pentru activit i cheie. profesorii trebuie s înscrie competen ele care a fi dobândite. Acest lucru înseamn specificarea competen elor tehnice generale i competen e pentru abilit i cheie. y Priorit i pentru dezvoltare Partea inferioar a fi ei este conceput pentru a men iona activit ile pe care elevul trebuie s le efectueze în perioada urm toare ca parte a viitoarelor module.CIRCUITE ELECTRONICE SUGESTII PENTRU COMPLETAREA FI EI DE PROGRES y Competen e care trebuie dobândite Aceast fi evolu ia legat de înregistrare este f cut pentru a evalua. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerin elor prin bifarea uneia din urm toarele trei coloane. Aceste informa ii ar trebui s preg teasc elevul pentru ceea ce va urma. y Competen ele care urmeaz s fie dobândite permit profesorilor impl ica i s În aceast urmeaz c su . Not : Acest format de fi este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fi e pe durata derul rii modulului. re ete.

o singur faz o singur alternan /dou alternan e de dispozitiv semiconductor activ circuit electric care modific tensiunea re elei la valoarea necesar pentru a ob ine o anumit tensiune continu circuit electronic care se conecteaz între sursa de alimentare nestabilizat i consumator. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 10 .CIRCUITE ELECTRONICE 5. ale temperaturii ambiante i a altor factori perturbatori stabilizator care utilizeaz caracteristicile curent-tensiune ale diodei Zener f r s mai recurg la circuite suplimentare de comand circuit electric cu rolul de a mic ora componenta variabil care se men ine în tensiunea de la ie irea redresorului cuadripoli activi capabili s redea la ie ire semnale electrice de putere mult mai mare decât cea de la intrare circuite electronice care produc oscila ii între inute cu o anumit frecven circuite electronice care efectueaz modularea semnalelor electrice în amplitudine. un num r circuite logice combina ionale care transform un num r prezentat în cod binar în echivalentul zecimal sau în alt baz circuite logice combina ionale care permit transmiterea datelor de la mai multe intr ri spre o singur ie ire circuite logice combina ionale care permit transmiterea datelor de la o intrare unic la mai multe ie iri Acest glosar poate fi continuat de fiecare elev i pus în portofoliul personal . ale rezisten ei sarcinii. în raport cu varia iile tensiunii sursei. GLOSAR DE TERMENI redresor monofazat monoalternan bialternan tranzistor transformator electric stabilizator / - circuit electronic capabil s transforme energia electric curent alternativ în energie electric de curent co ntinuu. având rolul de a men ine constant tensiunea sau curentul consumatorului. frecven sau faz circuite electronice care efectueaz electrice demodularea semnalelor stabilizator parametric filtre de netezire amplificat oare electronice oscilatoare modulatoare demodulatoare por i logice codificatoare decodificatoare multiplexoare demultiplexoare - - circuite electronice simple care realizeaz func ii logice circuite logice combina ionale care transform zecimal sau în alt baz în num r binar.

MATERIALE DE REFERIN PENTRU PROFESOR Profilul: TEHNIC Nivelul 3 11 .CIRCUITE ELECTRONICE 6.

dup tipul tensiunii alternative redresate monofazate polifazate Clasificarea redresoarelor dup num rul de alternan e ale curentului alternativ pe care le redreseaz monoalternan bialternan Modele de redresoare Profilul: TEHNIC Nivelul 3 12 .CIRCUITE ELECTRONICE Folie transparent 1 REDRESORUL Redresorul este un circuit electronic capabil s transforme energia electric de curent alternativ în energie electric de curent continuu.

având rolul de a men ine constant tensiunea sau curentul consumatorului.CIRCUITE ELECTRONICE Folie transparent 2 STABILIZATORUL Stabilizatoarele sunt circuite electronice care se conecteaz între sursa de alimentare nestabilizat i consumator. ale rezisten ei sarcinii. dup modul de montare al elementului de reglaj serie deriva ie Clasificarea stabilizatoarelor dup complexitatea schemei folosite cu amplificator de eroare f r amplificator de eroare dup modul de ob inere a semnalului de eroare care comand elementul de reglaj cu compensare cu reac ie Modele de stabilizatoare Profilul: TEHNIC Nivelul 3 13 . ale temperaturii ambiante i a altor factori perturbatori. în raport cu varia iile tensiunii sursei.

.amplificator de band îngust . Clasificarea amplificatoarelor : y Dup natura semnalului cu preponderen amplificat: . .amplificator de c. . .c. .amplificator de radiofrecven (20kHz-30MHz).amplificator de foarte înalt frecven (30MHz-300MHz). y Dup l imea benzii de frecven : .amplificator de tensiune. ( de la f=0). .amplificator de putere.CIRCUITE ELECTRONICE Folie transparent 3 AMPLIFICATORUL ELECTRONIC Amplificatoarele electronice sunt cuadripoli activi. y Dup banda de frecven : . Modele de amplificatoare Profilul: TEHNIC Nivelul 3 14 .amplificator de curent.amplificator de audiofrecven (20Hz-20kHz).amplificator de band larg . capabili s redea la ie ire semnale electrice de putere mult mai mare decât cele de intrare.

dup forma semnalului generat sinusoidale ne sinusoidale Clasificarea oscilatoarelor dup domeniul de frecven e de joas frecven de înalt frecven de foarte înalt frecven dup natura componentelor din re eaua de reac ie oscilatoare LC oscilatoare RC oscilatoare cu cuar Oscilatoarele LC pot fi: . conectat la cei 3 electrozi a i unui tranzistor.oscilatoare în trei puncte: con in un cuadripol de reac ie cu componente de tip bobine-L i condensatoare -C.un etaj de amplificare cu unul sau dou tranzistoare .CIRCUITE ELECTRONICE Fi conspect 1 OSCILATORUL ELECTRONIC Oscilatoarele sunt circuite electronice care. Oscilatoarele cu cristale de cuar con in în circuitul de reac ie un cristal de cuar Oscilatoarele RC con in: . Profilul: TEHNIC Nivelul 3 15 . produc oscila ii între inute cu o anumit frecven de oscila ie. folosind energia de curent continuu a sursei de alimentare. .un cuadripol de reac ie cu componente de tip rezistoare-R i condensatoare-C .oscilatoare cu cuplaj magnetic.

M rimile aplicate acestor circuite se nume sc m rimi binare.CIRCUITE ELECTRONICE Folie transparent 5 POR ILE LOGICE Por ile sunt circuite electronice simple care realizeaz opera ii logice. POARTA SAU/ SAU NU Tabel de adev r: A B A+B Variabile logice de intrare Suma Logic Suma Logic negat Simbol : A B A+B A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 A+B 0 1 1 1 A +B 1 0 0 0 POARTA I/ I NU Tabel de adev r: A Variabile logice de intrare Produsul Logic Produsul Logic negat Simbol : B AxB A B AxB A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 AxB 0 0 0 1 A xB 1 1 1 0 POARTA NU Tabel de adev r: Variabila logic de intrare Complementare Simbol : A A A 0 1 A 1 0 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 16 . reprezentate simbolic prin cifrele 0(absen semnal) i 1(prezen semnal).

i4. îi corespunde un 1 pe o singur ie ire. i8. Dac la intr rile decodificatorului se aplic o anumit combina ie logic numai una dintre ie iri este activat . i6. D ie irile. i9 intr rile în codificator i cu A. Tabelul de adev r corespunz tor decodificator ului binar-zecimal este: Profilul: TEHNIC Nivelul 3 17 . i2. i5.CIRCUITE ELECTRONICE Fi conspect 2 CODIFICATOARE/DECODIFICATOARE Codificatoarele sunt circuite logice combina ionale care furnizeaz la ie ire un cuvînt binar de n bi i atunci cînd una din cele m intr ri ale sale este activat . B. Decodificatorul binar. i1.zecimal are un num r de 4 intr ri i 10 ie iri. i7. i3. Codificatorul zecimal. C. Transformarea unui num r zecimal în codul BCD este realizat conform tabelului de adev r de mai jos: 23 22 21 20 A B C D 0 (i0) 0 0 0 0 1 (i1) 0 0 0 1 2 (i2) 0 0 1 0 3 (i3) 0 0 1 1 4 (i4) 0 1 0 0 5 (i5) 0 1 0 1 6 (i6) 0 1 1 0 7 (i7) 0 1 1 1 8 (i8) 1 0 0 0 9 (i9) 1 0 0 1 Not m cu i 0. I Decodificatoarele sunt circuite logice combina ionale n cu n intr ri i 2 ie iri.binar are un num r de 10 intr ri i 4 ie iri. la intrare se aplic datele în sistem zecimal iar la ie ire apar datele codificate în binar. Fiec rei combina ii de 0 i 1 la intrare.

g. e.CIRCUITE ELECTRONICE Num r zecimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 INTR RI 22 21 B C 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 IE IRI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Decodificatorul binar/zecimal/7 segmente este utilizat cînd cifrele zecimale. în vederea afi rii sunt realizate din segmente. B. c. b. C. f. d. Se face astfel trecerea de la cuvintele binare ale intr rii (A. sintetizînd cifrele de la 0 la 9. D) la cuvintele de ie ire care s comande segmentele a. a f e d Tabelul de adev r corespunz t or decodificatorului binar-zecimal / 7 segmente este: a b c d e f g g c b Num r zecimal 23 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 22 B 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 21 C 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 20 D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 18 .

la n una din cele 2 ie iri. Multiplexoarele au: n intr ri de selec ie. 2 intr ri de date i o singur ie ire. Intr ri de selec ie A1 A2 An E1 E2 Ie iri E2n Intrare de date I DEMULTIPLEXOR Profilul: TEHNIC Nivelul 3 19 .CIRCUITE ELECTRONICE Fi conspect 3 MULTIPLEXOARE/DEMULTIPLEXOARE Multiplexoarele sunt circuite logice combina ionale care permit transmiterea datelor de la una din cele n intr ri la o cale de ie ire unic . Intr ri de selec ie n A1 A2 I1 I2 I2n An Intr ri de date MULTIPLEXOR E Ie ire Demultiplexoarele sunt circuite logice combina ionale care permit transmiterea datelor de la o intrare unic .

‡ Nu vor folosi în joac instrumentele puse la dispozi ie. pentru a nu se produce accidente precum: > R niri ale mâinilor. iar utilizarea lor se va face numai în prezen a inginerului sau laborantului.CIRCUITE ELECTRONICE FI A instructaj nr. de prevenire i stingere a incendiilor. > R niri ale ochilor. înc lzirea i ventila ia în laborator. etc. iar în timpul pauzelor. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 20 . ‡ S se asigure legarea la p mânt i la nul a tuturor ma inilor ac ionate electric. ‡ Ma inile i instala iile din laborator s fie echipate cu instruc iuni de folosire. Conduc torul laboratorului trebuie s ia m suri pentru realizarea urm toarelor obiective: ‡ S se asigure iluminatul. > Insuficien e respiratorii. ‡ S se efectueze instructaje periodice pe linie de protec ie a muncii. Elevii: ‡ Vor utiliza materialul didactic doar sub supravegherea profesorului. vor aerisi sala de clas pentru a p stra un microclimat corespunz tor de lucru. ‡ Dac s-a utilizat benzin sau alte produse u or inflamabile pentru sp larea mâinilor. ‡ Materialele utilizate se vor manevra cu grij . ‡ Manevrarea instrumentelor. a mijloacelor de lucru. cât i la prevenirea i stingerea incendiilor. revine atât celor care organizeaz . ‡ În laborator s se g seasc la locuri vizibile mijloace pentru combaterea incendiilor. controleaz i conduc procesul de munc . acestea trebuie din nou sp late cu ap i s pun i terse cu un prosop. ‡ Nu vor introduce obiecte în prizele electrice. privitoare atât la protec ia muncii. ‡ S se asigure expunerea vizual prin afi e sugestive. ‡ Vor avea grij de mobilierul i mijloacele didactice din dotarea laboratorului. în lini te i cu seriozitate. ‡ Vor p stra o atmosfer de lucru în timpul orelor. care vor fi sanc ionate conform prevederilor legala i ale regulamentului de ordine interioar . ‡ Machetele sau exponatele trebuie s fie bine fixate în suport. a machet elor mai grele se va face cu aten ie pentru a evita riscul de lovire. 1 COALA/ CLASA: NORME DE TEHNICA SECURIT II MUNCII I DE PREVENIRE I STINGERE A INCENDIILOR ÎN LABORATORUL DE TEHNOLOGIE Respectarea normelor de tehnica securit ii muncii contribuie Ia asigurarea condi iilor de munc normale i Ia înl turarea cauzelor care pot provoca accidente de munc sau îmboln viri profesionale. cât i celor care lucreaz direct în produc ie. ‡ Înainte de începerea orei se va verifica dac atmosfera nu este înc rcat cu vapori de benzin sau cu gaze inflamabile provenite de la substan ele din laborator. ‡ Vor efectua lucr rile de laborator în prezen a profesorului sau laborantul ui. În aceast direc ie responsabilitatea pe linie tehnic a securit ii muncii i prevenirea i stingerea incendiilor. Nerespectarea regulilor ma i sus men ionate poate conduce l a accidente nedorite.

CIRCUITE ELECTRONICE FI A instructaj nr. Încheiat ast zi «««««. 15. 26. 10. 14. 13. 6. 27. 2. 3. 35. 8. 17. 12. NUMELE I PRENUMELE SEMN TURA . 21. 34. 7. 9. 30. 5. crt. 24. 11. 19.cu elevii clasei«««««cu ocazia efectu rii protec iei muncii Nr. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 21 . 4. 32. Profesor. 20. 22. 23. 33. 25. 2 PROCES-VERBAL. 28. 16. 29. 18. 1. 31.

precum i modul de organizare a activit ii. instrumente i sprijin va fi nevoie din partea celorlal i? Ce anume vei face tu? Organizarea activit ii: Data/Ora începerii: Data/Ora finaliz rii: Cât de mult va dura îndeplinirea sarcinii? Unde vei lucra? ÄConfirm faptul c elevii au avut discu ii privind sarcina de mai sus i: y s-au asigurat c au în eles obiectivele y au stabilit ceea ce trebuie f cut y au sugerat modalit i prin care pot ajuta la îndeplinirea sarcinii y s-au asigurat c au în eles cu claritat e responsabilit ile care le revin i modul de organizare a activit ii´ Martor / evaluator (semn tura): (ex.CIRCUITE ELECTRONICE FI A nr. 1-de lucru Lucrul în echip (în pereche sau în grup) Care este sarcina voastr comun ? (ex. obiectivele pe care vi s-a spus c trebuie s le îndeplini i) Cu cine vei lucra? Ce anume trebuie f cut? Cine va face acest lucru? De ce fel de materiale.: profesor. ef catedr ) Nume elev: Data: Aceast fi stabile te sarcinile membrilor grupului de lucru. echipamente. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 22 .

2-de verificare FI A pentru verificarea abilit ilor dobândite în cadrul unit ii de competen Scrie i litera corespunz toare în coloane.CIRCUITE ELECTRONICE FI A nr.. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 23 . Alege i dintre urm toarele variante: F = frecvent niciodat S în eleag textul în întregime U = uneori R = rar sau Elevii trebuie s citeasc : C ri Manuale Ziare Fi e conspect Fi e de activit i Statistici (grafice) Table/imagini proiectate Literatur de specialitate Noti e Semne i simboluri Instruc iuni Referate Proiecte Site-uri web Lucr rile altora S în eleag propozi ii Vocabular/ descifrare Trebuie s aflu mai mult Altele: «««««««««««««««««««««««««««««««««« .

................................... formativ i/sau sumativ ? Este nevoie de informa ii suplimentare Teste prestabilite Examin ri pe parcurs Examin ri finale Teme stabilite Proiecte Teste practice Prezent ri orale Evaluare a unor activit i de lucru Mapele de lucr ri Evaluare continu Analize /rapoarte formale Demonstra ii Altele: ....... Profilul: TEHNIC Nivelul 3 24 ...............CIRCUITE ELECTRONICE FI A nr......................... 3-de evaluare FI A de evaluare Cum sunt evaluate înv area i rezultatele ob inute Metoda de evaluare Da Nu Evaluarea este ini ial ............. ................................................................................................................. ................................................. Comentarii: ..... Fi ele 6 i 7 sunt utile pentru a verifica modul în care se face evaluarea i care sunt tipurile de evalu ri ce vor fi utilizate...........

.5 puncte nu se adun ... crt... 4-de evaluare COALA: DISCIPLINA : DATA:.....CIRCUITE ELECTRONICE FI A nr... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nume i Prenume Punctaj ob inut la aplica ii practice Not : La 10 puncte corespunde nota zece.........................5 puncte se majoreaz la un punct. frac iunile sub 0. iar cele peste 0. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 25 . CLASA . TITLUL LECTIEI: TABEL DE EVALUARE I NOTARE Total Nota puncte ob inut Nr..

CIRCUITE ELECTRONICE Folie transparent 6 PROIECTUL METOD DE EXPLORARE DIRECT . ca într-un joc» ROLUL ELEVULUI ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ De a fixa scopuri clare De a forma grupe de lucru constante De a elabora. NEMIJLOCIT A REALIT II ´ ROLUL PROFESORULUI y y y y y y y y Coordonator Moderator Formator. de a privi dincolo de grani ele disciplinelor si ale colii i de a înv a cu mult pl cere. Consultant. controla i respecta un plan De a conveni asupra unor reguli i de a le respecta De a împ r i i coordona munca De a ac iona ca membrii ai echipei De a rezolva conflictele în mod constructiv De a finaliza munca în mod satisf c tor De a informa colegii despre rezultatele muncii proprii De a con tientiza propria munc ‡ De a controla i evalua rezultatele procesului de înv are Profilul: TEHNIC Nivelul 3 26 . Un ³um r´ de sprijin Manager de conflicte Expert Persoana care înva Activitatea în cadrul proiectelor le ofer elevilor posibilitatea de a testa singuri tot ceea ce este nou.

în acord cu planul de ac iune stabilit 5 CONTROLUL 6 EVALUAREA Evalueaz ei în i i rezultatele muncii Evalueaz împreun cu profesorul procesul i rezultatele ob inute Profilul: TEHNIC Nivelul 3 27 .CIRCUITE ELECTRONICE Folie transparent 7 FAZELE PROIECTULUI DENUMIREA FAZEI CON INUTUL FAZEI Compilarea informa iei necesare Motivarea la nivel înalt Familiarizarea elevilor cu metoda proiect Încurajarea lucrului în echip Organizarea la nivel individual Integrarea intra i intergrupuri Implicarea profesorului i membrilor grupului la decizia colectiv Înv area evalu rii problemelor Proces de comunicare Activit i bazate pe experien i investigare Proces de feed-back Activit i conduse independent Faza de autocontrol Discutarea colectiv a rezultatelor Mecanisme flexibile i deschise Participarea întregului grup *pot fi generate noi obiective i sarcini ACTIVITATEA ELEVILOR Colecteaz i analizeaz informa ia necesar planific rii i realiz rii sarcinilor 1 INFORMAREA 2 PLANIFICAREA 3 DECIZIA 4 IMPLEMENTAREA Preg tesc planul de ac iune pe care îl vor utiliza în indeplinirea sarcinilor Definesc diferite componente ale planului de ac iune Primesc sarcini specifice (din partea profesorului ) pentru a dovedi c i-au dobândit cuno tin ele necesare Urmeaz sarcinile independent.

Stabilirea planului de activit i individuale ale candidatului pentru proiect: . crt.Semn tura îndrum torului: 8. 3. 2. 4. Nume. 5-de evaluare FISA DE EVALUARE pentru proba practic Partea I: Monitorizarea progresului proiectului 1. Întâlniri pentru monitorizarea proiectului: Nr. Competente vizate/ implicate in realizarea/ executia proiectului: i proba oral 7. 5.Data: . Observa ii Semn tura elevului Semn tura profesorului Profilul: TEHNIC Nivelul 3 28 . 1. Calificare: 3.Semn tura candidatului: .CIRCUITE ELECTRONICE FI A nr. Nume i prenume candidat: 2. prenume i specializare îndrum tor de proiect: 4. Data începerii activit ilor la proiect: 6. Stabilirea planului de redactare a Proiectului ± suportul scris: Perioada: Revizuit: Forma final acceptat de c tre îndrum tor: 9. Tema proiectului: 5.

Activit ile practice întreprinse în cadrul proiectului se raporteaz adecvat la tema proiectului DA / NU OBSERVATII 2. Referin ele bibliografice utilizate la redactarea p r ii scrise a proiectului au fost prelucrate corespunz tor i nu sunt o compila ie de citate 8. Identificarea bibliografiei necesare redact rii p r ii scrise a proiectului a fost realizat integral 7.CIRCUITE ELECTRONICE Partea a II-a: Aprecierea calit ii activit ii candidatului CRITERIUL 1. Situa iile-problem cu care s-a confruntat candidatul pe parcursul execut rii proiectului au fost rezolvate cu ajutorul îndrum torului 9. La realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului candidatul a facut dovada efortului personal. candidatul demonstrând reflec ie critic 3. __________________________________________ Profilul: TEHNIC Nivelul 3 Data_____________________ 29 . Documentarea pentru proiect a fost f cut sub supravegherea profesorului îndrum tor 6. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost f cut conform planific rii ini iale 5. a imagina iei în abordarea sarcinii 10. Activit ile practice au fost întreprinse sub supravegherea îndrum torului de proiect 4. Abordarea temei proiectului a fost f cut dintr-o perspectiv personal . a originalit ii solu iilor propuse. Solutiile g site de c tre candidat pentru rezolvarea problemelor practice au o bun transferabilitate în alte contexte practice Profesor îndrum tor.

Elaborarea proiectului i redactarea p r ii scrise a proiectului au fost f cute într-un mod consistent i concomitent.ului pentru calificarea respectiv 10. conform planific rii 4. Proiectul / produsul are aplicabilitate practic colii i în afara 9. conform Metodologiei de organizare i desf urare a examenului pentru certificarea competen elor profesionale ± nivel 2 Profesor îndrum tor. Optiunea candidatului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificat i argumentat în contextul proiectului 5. cu elemente de originalitate în g sirea solu iilor 8.P. __________________________________________ Profilul: TEHNIC Nivelul 3 Data_____________________ 30 . obiective. scop.CIRCUITE ELECTRONICE Partea a III-a: Aprecierea calit ii proiectului CRITERIUL 1. Realizarea proiectului / produsului a necesitat activarea unui num r semnificativ de unit i de competen e. Proiectul / produsul demonstreaza completitudine i acoperire satisf c toare în raport de tema aleas 3. în sine. Proiectul / produsul are validitate în raport de: tem . Proiectul / produsul respect cerin ele de calitate impuse.P. Redactarea p r ii scrise a proiectului demonstreaz o bun logic i argumentare a ideilor 7. Redactarea p r ii scrise a proiectului demonstreaz o bun consisten intern 6. o solu ie practic personal . metodologie abordat DA / NU OBSERVATII 2. conform S. Proiectul / produsul reprezint .

MATERIALE DE REFERIN PENTRU ELEV Profilul: TEHNIC Nivelul 3 31 .CIRCUITE ELECTRONICE 7.

poate fi compus-de tip LC). la ie irea sursei stabilizate s fie independent de varia iile tensiunii sursei de alimentare. Filtrul de netezire: atenueaz ondula iile tensiunii redresate pntru a fi mai aproape ca form de tensiunea continu (poate fi simplu-cu bobin sau cu condensator. Stabilizatorul: are rolul de a face ca tensiunea. ale temperaturii ambiante i a altor factori perturbatori. Elementul redresor: transform tensiunea alternativ într -o form de und cu componenta continu diferit de zero (pe durata alternan ei pozitive-la redresorul monoalternan sau pe durata ambelor alternan e la redresorul -dubl alternan ). iar în prezen a stabilizatorului poart tensiune continu stabilizat . pentru a ob ine o anumit tensiune redresat . la valoarea necesar (mai mic sau mai mare). Observa ie În lipsa stabilizatorului. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 de tensiune continu denumirea de surs de 32 . sursa se nume te surs nestabilizat .CIRCUITE ELECTRONICE FI DE DOCUMENTARE 1 Schema bloc a unei surse de tensiune continue stabilizate Alimentare re ea (~) Transfor mator de re ea Element redresor Filtru de netezire Stabilizator Sarcin RS U1 U2 U3 Formele de und ale tensiunilor U1 U2 monoalternan U2dubla alternan t t t U3 monoalternan U3dubl alternan t t Transformatorul: modific tensiunea alternativ a re elei. ale rezisten ei de sarcin .

Aceasta se realizeaz în 3 etape: y Transformarea tensiunii alternative de 220V a re elei . în tensiune alternativ de valoare mai mic . Pentru m surarea tensiunii electrice. y Transformarea tensiunii alternative pulsatorii într-o tensiune cît mai apropiat ca form de tensiunea continu . Cordoane de leg tur . dup fiecare component a sursei de tensiune. care se conecteaz între punctele de m sur . y Calcularea valorii tensiunii înmul ind num rul de diviziuni citite cu constanta aparatului pentru domeniul selectat. dup fiecare component a sursei de tensiune. Pentru vizualizarea formelor de und ale tensiunilor se utilizeaz osciloscopul catodic. Multimetru analogic. cu ajutorul unor filtre.CIRCUITE ELECTRONICE FI DE LUCRU 1 LUCRARE DE LABORATOR Nr. realizat cu ajutorul unui transformator coborîtor de tensiune. se utilizeaz aparate de tip multimetru sau voltmetru analogic de cc sau ca. y Citirea indica iei aparatului (diviziuni pe scara gradat ). Profilul: TEHNIC Nivelul 3   33 . y Conectarea corect a multimetrului în montaj. Deoarece alimentarea se realizeaz de obicei de la re eaua de curent alternativ. y Selectarea domeniului de m surare. Etapele de lucru pentru efectuarea m sur rii sunt: y Punerea selectorului aparatului în pozi ia corespunz toare m rimii de m surat. y Transformarea tensiunii alternative în tensiune pulsatorie . 1 Surse de tensiune continu Materiale necesare y y y y latform de experimentare. Osciloscop. Cuno tin e teoretice necesare Pentru alimentarea montajelor electronic e este necesar tensiunea continu . cu ajutorul unor elemente redresoare(diod sau sistem de diode). este necesar ca tensiunea re elei s fie redresat .

sunt figurate punctat leg turile pe care le ve i face ulterior.CIRCUITE ELECTRONICE Desf urarea lucr rii I. pe parcursul lucr rii. b 220 V 1 2 4 3 4 5 Osciloscop Platform de experimentare 6 7 8 6 9 10  V SCHEMA ELECTRIC A PLATFORMEI DE EXPERIMENTARE D1 D2 3 4 C 5 Rs 1 2 U1 U2 U3 UI (b ) 220V Us 6 7 8 9 10 D1D2=Diode (elemente de redresare) C=Condensator (filtru) Rs=Rezisten a de sarcin UI= Tensiunea de intrare Us =Tensiunea de sarcin Profilul: TEHNIC Nivelul 3 34 . Realiza i montajul de mai jos f r alimentare.

9-10). Valorile tensiunilor indicate de voltmetru. U=f(t) pentru IV. Tensiunea U3 (la ie ire filtrului). Controla i polaritatea de conectare a voltmetrului i osciloscopului (conectat pe intrarea de c. Întocmi o o o i referatul lucr rii.c. 4-5. R spunde i la urm toarele întreb ri: o Care este rolul elementului D1 în func ionarea sursei? o Cum s-a modificat forma semnalului dup realizarea conexiunii 1-2? o Cum s-a modificat forma semnalului dup realizarea conexiuni lor 1-2 i 6-7? Ce tip de redresare este în acest caz ? o Ce element s-a folosit pentru netezirea pulsa iilor tensi unii de la ie irea redresorului? V . M sura i i nota i tensiunile indicate de voltmetru.CIRCUITE ELECTRONICE II. III. 8-9. 3-4. Realiza i leg turile suplimentare (1-2. Tensiunea Us (la ie ire rezisorului R s). între bornele 4-9. Reprezenta i grafic. unele sub celelalte. R spunsurile la întreb rile de la punctul IV. care va cuprinde: Graficele (unul sub altul) pentru tensiunile vizualizate la punctul III. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 35 . Tensiunea U2 (la ie ire redresorului). 9-10) dup decuplarea de la re ea. apoi conecta i din nou alimentarea. între bornele 5-10. Pune i voltmetrul pe un domeniu corespunz tor valorii tensiunii din secundarul transformatorului. respective (6-7. 6-9.). Conecta i alimentarea (b 220 V) i vizualiza i: y y y y Aten ie! Tensiunea U1 (la ie ire transformatorului). între bornele 1-6. formele de und tensiunile vizualizate la punctul anterior. între bornele 3-6 i 3-8.

Filtrul din schema bloc a unui re dresor are rolul de a ««««« forma de und a semnalului redresat i se poate realiza cu «««««««««« sau «««««««««« .. de aceea i frecven ..... Profilul: TEHNIC Nivelul 3 36 . Aplica ia 3 1. 2....... Redresarea curentului alternativ const în transformarea ««««« în ««««« .. Re eaua ~ Transformator de re ea i identifica i 1 2 RS Sarcina Elementele nemarcate sunt: 1.. 3...... Aplica ia 2 S se completeze schema-bloc a unui circuit redresor. Elementul redresor se poate realiza cu componente e lectronice care conduc «««««««««««««« ... 2.. Transformatorul de re ea din schema bloc a unui redresor are rolul de a transforma energia de ««««««« în energie de«««««««« . 4.CIRCUITE ELECTRONICE Aplica ia 1 Analiza i componentele surselor de tensiune d in laborator blocul stabilizator..

Cuno tin e teoretice necesare Amplificatoarele sunt cuadripoli activi care redau la ie ire se mnale electrice de putere mai mare decît cea de la intrare. Osciloscop. Generator sinusoidal. 2 Amplificatoare de c. Materiale necesare y y y y y y Platform de experimentare ²amplificator de c. Parametrul cel mai important al amplificatoarelor este amplificarea. Surs stabilizat 24Vcc 1 2 V1  V2 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 37 .c. . Simbolurile grafice pentru amplificatoare sunt : Desf urarea lucr rii Platform de experimentare amplificator c.c. care reprezint raportul între o m rime electric de la ie irea amplificatorului i m rimea corespunz toare de la intrare. i c.CIRCUITE ELECTRONICE FI DE LUCRU 2 LUCRARE DE LABORATOR Nr.c. Surs de tensiune stabilizat . TIPUL AMPLIFIC RII EXPRESIA MATEMATIC Au : amplificare de tensiune Au=Uie /Uintr Ai : amplificare de curent Ai=Iie /Iintr Ap: amplificare de putere Ap=Pie /Pintr Un alt parametru specific amplificatoarelor este caracteristica amplitudine frecven care reprezint curba de varia ie a modulului amplific rii în func ie de frecven . Cordoane de leg tur . Dou voltmetre de c. . Realiza i montajul de mai jos f r alimentare.c 3 4 5 I. Sporul de putere se ob ine de la o surs de energie electric (sursa de alimentare).a.

) U1(Vc.a 3 Uin 4 2 Uie   Generator sinusoidal Osciloscop V .c. Verifica i montajul i polarit ile. Repeta i acelea i opera ii pentru tensiuni de alimentare de 12V i 6V.c. pune i instrumentele pe domenii corespunz toare de m sur . y Vizualiza i pe ecranul osciloscopului semnalul de ie ire.c. conecta i sursa de alimentare stabilind tensiunea la 24V. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 38 . y Varia i tensiunea de intrare în amplificator.05V i m sura i de fiecare dat tensiunea de la ie ire(osciloscop). M sura i. Realiza i montajul de mai jos f r alimentare. Verifica i montajul i polarit ile.CIRCUITE ELECTRONICE II. care reprezint semnalul la intrarea amplificatorului. y Stabili i frecven a generatorului sinusoidal la valoarea de 50Hz . pune i instrumentele pe domenii corespunz toare de m sur . III. cu ajutorul celor dou voltmetre. 1 Surs stabilizat 24Vcc Platform de experimentare amplificator c.) A Ultima coloan va fi completat dup ce calcula i valorile amplific rii folosind formula: A=U2/U1 IV. conecta i sursa de alimentare stabilind tensiunea la 24V. care reprezint semnalul la ie irea amplificatorului. în trepte de 0. Valorile citite vor fi notate în tabelul urm tor: Ualim(Vc.) U2(Vc. respectiv U2. valorile tensiunilor U1.

A .c. . care va cuprinde: o Tabelele completate la punctele III i V. . R spunde i la urm toarele întreb ri: o Ce se întîmpl cu amplificarea cînd scade tensiu nea de alimentare? o Care este ordinul de m rime al amplific rii în c. Uin(V) . VI. o semnalul maxim de intrare la care apar distorsiuni (semnalul de la ie irea amplificatorului nu reproduce exact forma semnalului de intrare). A=Uie /Uin y Folosind oscilograma tensiunii de la ie ire.a.? VII . determina i : o domeniul de frecven e pentru care amplificarea r mîne constant . o R spunsurile la întreb rile de la punctul VI. Întocmi i referatul lucr rii. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 39 .? o Care este ordinul de m rime al amplific rii în c. Amplificarea se determin cu formula: Uie (V) . .CIRCUITE ELECTRONICE y Pe baza valorilor citite completa i tabelul de mai jos.

mult mai mare decât cele de intrare. A TIPUL AMPLIFIC RII 1... În coloana A sunt enumerate tipuri de amplificare iar în coloana B expresia amplific rii Scrie i asocierile corecte dintre fiecare cifr din coloana A i litera corespunz toare din coloana B.... a b c Aplica ia 7 În coloana A sunt enumerate tipuri de amplificatoare. 10mHz-50mHz b. ....... Amplificator de radiofrecven 3.. capabili s redea la ie ire semnale electrice de ... Scrie i asocierile corecte dintre fiecare cifr din coloana A i litera corespunz toare din coloana B.Ai=Iie /Iintr c... 0Hz c. activi . 20Hz-20kHz d. 20kHz-30MHz e.. Preciza i care sunt criteriile de clasificare a amplificatoa relor electronice..Amplificatoarele electrionice sunt....Ai : amplificare de curent 2.Au=Uie /Uintr b.Au : amplificare de tensiune 3. Amplificator de audiofrecven 2..... Amplificator de curent continuu a.Ap=Pie /Pintr Aplica ia 6 1...Ap: amplificare de putere B EXPRESIA MATEMATIC a. A 1...CIRCUITE ELECTRONICE Aplica ia 4 Completa i spa iile punctate : 1. iar în coloana B benzi de frecven .Amplificator de foarte înalt frecven 4... 30MHz-300MHz B Profilul: TEHNIC Nivelul 3 40 .. Aplica ia 5 1..

F. y Cordoane de leg tur .CIRCUITE ELECTRONICE FI DE LUCRU 3 LUCRARE DE LABORATOR Nr.F -f. traductor electroacustic de recep ie. 3 Modularea i demodularea în amplitudine Materiale necesare y y y y Platform de experimentare-modulator/demodulator în amplitudine.2f. tranzistoare sau cu circuite integrate. Surs de tensiune stabilizat 24 V cc. Simbolul modulatorului este: MOD Aa Aa Opera ia invers modul rii este demodularea realizat de c tre un demodulator . numite modulatoare. Osciloscop. avînd amplitudinea.2F. sursa de semnal. modulator. Generator de joas frecven . Purt toarea are expresia: Semnalul modulator are expresia: uF=A cos2›Ft uf=a cos2›ft Un lan de transmitere a informa iei prin semnale modulate cuprinde . Modula ia în amplitudine se realizeaz prin montaje cu elemente neliniare de circuit: diode.F+f.a. în func ie de un semnal de joas frecven -f (numit semnal modulator). traductor electroacustic de emisie. Simbolul demodulatorului este: DEMOD Se define te gradul de modula ie în MA: m ! Profilul: TEHNIC Nivelul 3 41 . demodulator. Cuno tin e teoretice necesare Modula ia în amplitudine -MA este procesul prin care se realizeaz modificarea parametrului amplitudine-A a unui semnal de înalt frecven -F (numit purt toare). mediul de transmisie. Frecven ele ob inute la ie irea modulatorului sunt:f.

la borna 6. Realiza i montajul de mai jos f r alimentare. 4 Surs stabilizat 24Vcc 1 Platform de experimentare Modulator /demodulator în amplitudine 5 2 7 8 6 3 Generator sinusoidal Osciloscop II. c. iar fenomenul de modula ie evident).b i c. b.CIRCUITE ELECTRONICE Desf urarea lucr rii I. forma real a semnalului modulat (regla i frecven a semnalului modulator astfel încît oscilograma s fie stabil . Calcula i gradul de modula ie pentru oscilograma de la punctul b. m sura i i nota i valoarea frecven ei purt toare. m sura i i nota i valorile amplitudinilor A i a. o Gradul de modula ie calculat la punctul III. la borna 8. Întocmi i referatul lucr rii care trebuie s con in : o Oscilogramele ob inute la punctele a. forma real a semnalului nemodulat. forma real a semnalului demodulat. Conecta i alimentarea (amplitudinea semnalului modulator se stabile te între 1-10V. IV. o Valorile m surate ale frecven ei purt toare i ale amplitudinilor. III.vizualiza i i desena i: a. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 42 . la borna 7. iar frecven a lui între 500-3000Hz).

i unitatea de de transmitere a informa iei prin semnale Profilul: TEHNIC Nivelul 3 43 . Modula ia în amplitudine se realizeaz prin montaje cu «««««« de circuit de tipul diode. În procesul de modula ie în amplitudine cele dou semnale utilizate sunt modulatorul i purt toarea. La ie irea unui modulat or MA se ob in frecven ele: f. 2. Fenomenul invers modul rii este ««« care se realizeaz cu ajutorul u nor «««« Aplica ia 10 Enumera i componentele unui lan modulate. A F b.CIRCUITE ELECTRONICE Aplica ia 8 Citi i cu aten ie enun ul de mai jos i încercui i litera A (adev rat) sau F(fals) corespunz toare afirma iei corecte. 3. a. F+3f i 4F. Aplica ia 11 Se consider expresia matematic a unui semnal modulator: uf=a cos2›ft Preciza i care sunt parametrii caracteristici ai acestui semnal m sur corespunz toare fiec rui parametru. Gradul de modula ie se define te în func ie de cele dou «««« ale semnalului «««««« i ale purt toarei. «««« sau circuite integrate numite«««««««« . A F Aplica ia 9 Completa i spa iile libere din enun urile de mai jos: 1. F-2f.

de 5V 1 tranzistor BC182 1 rezistor cu R=330.2 intr ri. 1 LED Cuno tin e teoretice necesare Tabel de adev r A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 f 0 1 1 1 Simbol A B f Circuit integrat SN74LS32 cu 4 por i SAU(OR) cu 2 intr ri Semnifica ie pini: o o o o 1.10 intr ri. 4 POR I LOGICE POARTA SAU (OR) Materiale necesare y y y y y y Circuit integrat SN74LS32 Surs de c. 11-ie ire 14 +5V 13 12 11 10 9 SN74LS32 0V 1 2 3 4 5 6 7 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 44 .CIRCUITE ELECTRONICE FI DE LUCRU 4 LUCRARE DE LABORATOR Nr. 1 rezistor cu R=10k.13 intr ri. 6-ie ire 9.5 intr ri. 8 ie ire 12.c. 3-ie ire 4.

CIRCUITE ELECTRONICE Desf urarea lucr rii 5V 14 13 12 11 10 9 8 I.c. pinul 14 la +5V. POARTA I (AND) Materiale necesare Circuit integrat SN74LS08 Surs de c. +5V-1 logic. 0V 1 B 2 3 4 5 6 7 LED BC182 10k . Intocmi i tabelul de adev r pentru fiecare poart a integratului. Verifica i starea ie irii (LED aprins-1 logic. 1 rezistor cu R=10k. de 5V 1 tranzistor BC182 1 rezistor cu R=330. II. LED stins -0 logic) pentru fiecare combina ie de poten i ale aplicat intr rilor. comutator închis -+5V). Alimenta i montajul realizat astfel: Conecta i alimentarea la circuitul integrat: pinul 7 la mas ² 0V. Conecta i pe intr rile celor 4 por i poten iale de: 0V -0 logic. cu ajutorul comutatoarelor A i B (comutator deschis-0V. Preciza i tipul por ilor conform tabelului de adev r întocmit anterior. 1 LED y y y y y y Profilul: TEHNIC Nivelul 3 45 . Realiza i montajul de mai jos: +5V SN74LS32 A 330.

11-ie ire I(AND) cu 2 intr ri 14 +5V 13 12 11 10 9 8 SN74LS08 0V 1 2 3 4 5 6 7 Desf urarea lucr rii I.CIRCUITE ELECTRONICE Cuno tin e teoretice necesare Tabel de adev r A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 f 0 0 0 1 A B Simbol f Circuit integrat SN74LS08 cu 4 por i Semnifica ie pini: o 1. 6-ie ire o 9. 3-ie ire o 4. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 46 .10 intr ri.13 intr ri.2 intr ri. 0V 7 LED B BC182 10k . 8 ie ire o 12. Realiza i montajul de mai jos: 14 13 12 11 10 9 8 5V +5V SN74LS08 A 1 2 3 4 5 6 330.5 intr ri.

10 ie ire o 11. POARTA SAU-NU (NOR) Materiale necesare y y y y y y Circuit integrat SN74LS02 Surs de c.6 intr ri. Verifica i starea ie irii (LED aprins-1 logic. de 5V 1 tranzistor BC182 1 rezistor cu R=330. Conecta i pe intr rile celor 4 por i poten iale de: 0V -0 logic. 1-ie ire o 5.CIRCUITE ELECTRONICE II. +5V-1 logic.c.12 intr ri. comutator închis -+5V).3 intr ri. Preciza i tipul por ilor conform tabelului de adev r întocmit anterior. 1 rezistor cu R=10k. 1 LED Cuno tin e teoretice necesare Tabel de adev r A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 f 0 1 1 1 A B Simbol f Circuit integrat SN74LS02 cu 4 por i SAU-NU(NOR) cu 2 intr ri Semnifica ie pini: o 2. 13-ie ire Profilul: TEHNIC Nivelul 3 14 13 12 11 10 9 8 +5V SN74LS02 0V 1 2 3 4 5 6 7 47 . cu ajutorul comutatoarelor A i B (comutator deschis-0V. pinul 14 la +5V. 4-ie ire o 8. Întocmi i tabelul de adev r pentru fiecare poart a integratului.9 intr ri. Alimenta i montajul realizat astfel: Conecta i alimentarea la circuitul integrat: pinul 7 la mas ² 0V. LED stins -0 logic) pentru fiecare combina ie de poten iale aplica t intr rilor.

CIRCUITE ELECTRONICE

Desf

urarea lucr rii

I. Realiza i montajul de mai jos:
14
+5V

13

12

11

10

9

8

5V

SN74LS02
A 1 2 3 4 5 6

330 ; 0V
7

LED

B
10k;

BC182

II. Alimenta i montajul realizat astfel: y Conecta i alimentarea la circuitul integrat: pinul 7 la mas ² 0V, pinul 14 la +5V. y Conecta i pe intr rile celor 4 por i poten iale de: 0V -0 logic, +5V-1 logic, cu ajutorul comutatoarelor A i B (comutator deschis -0V, comutator închis -+5V).

y Verifica i starea ie irii (LED aprins-1 logic; LED stins -0 logic) pentru y y
fiecare combina ie de poten iale aplicat intr rilor. Întocmi i tabelul de adev r pentru fiecare poart a integratului. Preciza i tipul por ilor conform tabelului de adev r întocmit anterior. POARTA SI-NU (NAND) Materiale necesare y y y y y y Circuit integrat SN74LS00 Surs de c.c. de 5V 1 tranzistor BC182 1 rezistor cu R=330; 1 rezistor cu R=10k; 1 LED

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

48

CIRCUITE ELECTRONICE

Cuno tin e teoretice necesare Tabel de adev r A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 f 1 1 1 0
A B f

Simbol

Circuit integrat SN74LS00 cu 4 por i Semnifica ie pini: o 1,2 intr ri; 3-ie ire o 4,5 intr ri; 6-ie ire o 9,10 intr ri; 8 ie ire o 12,13 intr ri; 11-ie ire

I-NU(NAND) cu 2 intr ri
14
+5V

13

12

11

10

9

8

SN74LS00
0V 1 2 3 4 5 6 7

Desf

urarea lucr rii

I. Realiza i montajul de mai jos:
14 +5V 13 12 11 10 9 8
5V

SN74LS00
A
1 2 3 4 5 6 7

330;

0V

LED

B

BC182
10k;

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

49

CIRCUITE ELECTRONICE

II. Alimenta i montajul realizat astfel: y Conecta i alimentarea la circuitul integrat: pinul 7 la mas ² 0V, pinul 14 la +5V. y Conecta i pe intr rile celor 4 por i poten iale de: 0V -0 logic, +5V-1 logic, cu ajutorul comutatoarelor A i B (comutator deschis -0V, comutator închis -+5V). y Verifica i starea ie irii (LED aprins-1 logic; LED stins -0 logic) pentru fiecare combina ie de poten iale ap licat intr rilor. y Intocmi i tabelul de adev r pentru fiecare poart a integratului. III Întocmi i referatul lucr rii care trebuie s con in : Tabelele de adev r pentru cele 4 por i a le circuitelor integrate verificate anterior; Simbolurile por ilor logice pentru cele 4 montaje verificate;

y Preciza i tipul por ilor conform tabelului de adev r întocmit anterior.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

50

prezentat în cod binar. Surs stabilizat 5V cc. în echivalentul zecimal. Realiza i montajul de mai jos.CIRCUITE ELECTRONICE FI DE LUCRU 5 LUCRARE DE LABORATOR Nr. f r alimentare: Profilul: TEHNIC Nivelul 3 51 . Desf urarea lucr rii I. Voltmetre de cc. Cordoane de leg tur y y y y Cuno tin e teoretice necesare Decodificatorul reprezint n un circuit logic combina ional -CLC. El are un num r de 4 intr ri i 10 ie iri. o anumit n intr ri A1 A2 An DECODIFICATOR E1 E2 2n ie iri E2n Decodificatorul binar-zecimal realizeaz conversia num rului de la intrare. Dac la intr rile decodificatorului se aplic combina ie logic . 5 DECODIFICATOARE Materiale necesare Platform experimental : Decodificator BCD-zecimal CDB 442E. numai una dintre ie iri este activat . cu n intr ri i un num r de 2 ie iri.

b2. Alimenta i montajul realizat. b4 b3 b2 b1 1 3 2 16 Vcc 15 A 14 B 13 C 12 D 11 10 9 GND CDB 442 E 1 2 3 4 5 6 7 8 PL6V2Z 11 12 9 10 7 8 6 5 II. b4 pe pozi ia deschis (butoanele corespund intr rilor D.regla i sursa la 5Vcc i trece i circuitul pe pozi ia zero (binar i zecimal) punînd butoanele b 1. Pentru a aplica la intr ri semnale logice 1. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 52 .se pun butoanele pe pozi ia închis. C. b3. astfel: Conecta i alimentarea.CIRCUITE ELECTRONICE + 1 V V V V Surs stabilizat 5V cc + _ 11 4 12 PLATFORM EXPERIMENTAL 3 2 5 + + + _ _ _ 9 10 7 8 6 + V + V + V + V + V + V _ _ _ _ _ _ PLATFORM EXPERIMENTAL 1k. B. A. aceasta fiind ordinea corect în sistem binar).

iar semnalul logic 0 corespunde unei tensiuni de 0V.CIRCUITE ELECTRONICE III M sura i valoarea tensiunii la ie iri cu ajutorul volt metrelor. Pe baza rezultatelor ob inute completa i tabelul de de func ionare urm tor: INTRARI D C B A b1 b2 b3 b4 BORNE DE IESIRE 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 53 . La ie ire. semnalul logic 1 corespunde unei tensiuni de 3 -5V.

.... 2 A 0 0 0 0 0 0 0 1 3 INTRARI 22 21 B C 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 IESIRI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 54 ........ decodificatorului se aplic o anumit combina ie logic este . în echivalentul zecimal..CIRCUITE ELECTRONICE Aplica ia 12 Completa i spa iile libere din enun urile de mai jos: 1.......... ie iri..... 3............ num rului de la intrare...... Dac la . 2.... Decodificatorul reprezint un circuit . .... prezentat în cod .......... i un num r de ..... numai una dintre ie iri.... cu n... Decodificatorul binar-zecimal realizeaz ........... Aplica ia 13 Se consider tabelul de mai jos corespunz tor func ion rii unui decodificator binar zecimal cu 4 intr ri i 10 ie iri. combina ional-CLC...... Completa i spa iile goale din tabel cu valorile 0 sau 1 asociate intr rilor sau ie irilor decodificatorului.....

. Desf urarea lucr rii I. Realiza i montajul de mai jos. 1 rezistor cu R=10k. 1 tranzistor BC182. Cuno tin e teoretice necesare Multiplexorul este un circuit logic care permite transmiterea datelor de la un num r mai mare de intr ri la o singur ie ire. 1LED. Pentru o combina ie logic aplicat intr rilor de selec ie se transfer la ie ire informa ia logic ce se g se te pe una din intr ri. 2 1 STROBE C0 6 5 MUX LED 7 10k.CIRCUITE ELECTRONICE FI DE LUCRU 6 LUCRARE DE LABORATOR Nr.. f r alimentare: +5V 14 74LS153 5V A B 330. Multiplexorul digital se utilizeaz în telecomunica ii pentru transmiterea unui num r mare de semnale digitale pe o singur linie. Exist dou tipuri de intr ri: intr ri de date i intr ri de selec ie. 15 C1 C2 0ut BC182 4 3 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 C3 55 . 6 MULTIPLEXOARE Materiale necesare y Platform experimental : Multiplexor CI 74LS153 y y y y y Surs stabilizat 5V cc. 1 rezistor cu R=330.

CIRCUITE ELECTRONICE CI 74LS153 are 2 multiplexoare cu: 4 IN de date-C0. 1 IN de validare-STROBE i 1 IESIRE-out.C3. +5V-1 logic. II. INTR RI DATE IE IRE OUT A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 Profilul: TEHNIC Nivelul 3 56 . Pentru func ionarea circuitului este necesar ca semnalul de validare s fie 0 logic i în acest caz. LED stins -0 logic) pentru fiecare combina ie de poten iale aplicat intr rilor. Alimenta i montajul realizat. C2. y Întocmi i tabelul de adev r de mai jos corespunz tor func ion rii multiplexorului. la ie ire. astfel: y Conecta i alimentarea la circuitul integrat: pinul 7 la mas ² 0V i pinul 15 la +5V. 2 IN DE ADRES -A. y Verifica i starea ie irii (LED aprins-1 logic. cu ajutorul comutatoarelor (comutator deschis -0V. y Conecta i pe intrarea STROBE poten ialul 0V cu ajutorul comutatorului asociat. se transmite semnalul de la intrarea selectat .C1. comutator închis -+5V).B. y Conecta i pe intr rile A i B poten iale de: 0V -0 logic.

internet surse mass-media literatura tehnic de specialitate Profilul: TEHNIC Nivelul 3 57 .CIRCUITE ELECTRONICE Surs de alimentare stabilizat Cum ve i lucra? Cât ve i lucra? De unde v ve i informa? MOD DE LUCRU TIMP DE LUCRU ‡ ‡ individual pe grupe ase s pt mâni SURSE DE INFORMARE surse reale: alimentatoare de cc din dotarea laboratorului surse virtuale: soft educa ional.

dup urm torul plan: Identificarea surselor de alimentare din dotare. ve i observa i studia surse de alimentare aflate în dotarea laboratorului sau atelierului . Precizarea tipului constructiv al sursei de alimentare. aparatelor i dispozitivelor necesare. Reprezentarea grafic a varia iei unor m rimi electrice. Reprezentarea grafic a semnalelor vizualizate. PLANUL DE LUCRU Dup ce ve i fi dobândit cuno tin ele teoretice necesare. Interpretarea schemei electrice în vederea realiz rii sursei. Explicarea modului de func ionare al sursei de alimentare. Realizarea montajului de verificare a sursei realizate. M surarea m rimilor electrice. Stabilirea sculelor. SUCCES ÎN REALIZAREA PROIECTULUI Profilul: TEHNIC Nivelul 3 atunci : 58 . Vizualizarea semnalelor electrice.CIRCUITE ELECTRONICE SURS DE ALIMENTARE STABILIZAT INFORMA II TEORETICE Pentru realizarea acestui proiect ave i nevoie de cuno tin e teoretice privind: Schema electric a unei surse de alimentare stabilizat . Vizualizarea semnalelor la ie irea fiec rui bloc component. Realizarea practic a sursei de alimentare. Stabilirea materialelor necesare realiz rii practice. Tehnologii de realizare a montajelor cu componente electronice. Componente electrice i electronice ale modulelor sursei. M surarea parametrilor semnalului ob inut la ie irea fiec rui bloc component.

2.CIRCUITE ELECTRONICE Unitatea de competen : Circuite electronice Competen a 1: Identific tipuri de circuite electronice Competen a 2: Evalueaz performan ele circuitelor electronice SOLU II FI DE LUCRU 1 Referatul lucr rii: Graficele (unul sub altul) pentru tensiunile vizualizate la punctul III. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 59 ..... Element redresor. Dup realizarea conexiunii 1-2 i 6 -7 tensiunea devine pulsatorie (alternan a negativ devine pozitiv ).. o Dup realizarea conexiunii forma semnalului se modific prin suprimarea alternan ei negative ... în acest caz redresarea este de tip dubl alternan .... U1 U1 t U2 monoalternan U2dubla alternan t t U3 monoalternan t U3dubl alternan t R spunsurile la întreb rile de la punctul IV.......... Aplica ia 2 Elementele nemarcate sunt : 1. Filtru de netezire. t o Rolul elementului D1 în func ionarea sursei este de a redresa tensiunea la ie irea transformatorului (redresare monoalternan ). o Pentru netezirea pulsa iilor tensiunii de la ie irea redresorului s-a folosit un condensator electrolitic -C.

este de ordinul zecilor. a. Dup banda de frecven c. o Amplificarea în c. unilateral 4. Aplica ia 4 Aplica ia 5 Aplica ia 6 1. 1-b. 2-a. curent alternativ. curent alternativ 3. cuadripoli. 3 ± e.este de ordinul unit ilor. putere 1 .CIRCUITE ELECTRONICE Aplica ia 3 1. curent alternativ. UM UMA t t Profilul: TEHNIC Nivelul 3 60 .Dup natura semnalului cu preponderen amplificat b. o Amplificarea în c. Dup l imea benzii de frecven Aplica ia 7 1 ± c. bobine. netezi. FI DE LUCRU 3 Oscilogramele ob inute la punctele a. condensatoare FI DE LUCRU 2 R spunsurile la întreb ri : o Amplificarea scade cînd tensiunea de alimentare scade . 2 ± d.b i c. curent continuu 2.a.3-c.c. 4 ± b.

modulator. demodulator. tranzistoare. conversia. 3. binar. 3. F Aplica ia 9 Completa i spa iile libere din enun urile de mai jos: 1.Hz. Aplica ia 10 Sursa de semnale. intr ri. FI DE LUCRU 5 INTRARI D C B b1 b2 b3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 Aplica ia 12 1. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 A b4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 BORNE DE IESIRE 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 61 . intr rile. se m soar în her i. logic. demodulatoare. 2n. A b. f ± frecven . mediu de transmisie. modulator. 2. amplitudini. modulatoare. emi tor. 2. se m soar în vol i-V. demodularea.CIRCUITE ELECTRONICE demodulat UM Aplica ia 8 t a. Aplica ia 11 a ± amplitudine. elemente. activat . receptor.

evaluarea parametrilor specifici unui sistem electronic. în func ie de dificultatea acesteia. studii de caz. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme. Profilul: TEHNIC Nivelul 3 62 .CIRCUITE ELECTRONICE Aplica ia 13 INTRARI 22 21 B C 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 IESIRI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 FI DE LUCRU 6 2 0 D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 INTRARI DE DATE A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 IESIRE OUT 0 1 0 1 SUGESTII METODOLOGICE Modulul Circuite electronice este un ansamblu care poate fi parcurs independent oferind elevilor cuno tin e i abilit i precise pe care elevii le pot verifica în diferite faze ale însu irii lor. afectivi i performativi) se recomand utilizarea urm toarelor metode: y probe orale : întreb ri cu r spuns scurt. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactic i de ritmul de asimilare a cuno tin elor i formare a deprinderilor. prezentare oral sub forma unei adres ri sau unei opinii. conectarea în echipamente/ instala ii a circuitelor electronic e i verificarea func ionalit ii acestora. proprii grupului instruit. cu respectarea legisla iei în vigoare. Instruirea practic i laboratorul tehnologic se vor desf u ra în spa ii special amenajate. Pentru evaluarea achizi iilor elevilor (în termeni cognitivi. y probe practice : identificarea tipurilor de circuite electronice. de nivelul de cuno tin e anterioare ale grupului instruit. exerci ii de citire a documenta iei tehnice. dotate corespunz tor.

. Miroiu. 5. 1. i circuite digital ± 4. Chivu. electronic Profilul: TEHNIC Nivelul 3 63 . Editura Arves. Electronic digital ± Manual pentru coal Editura Economic . Bucure ti. analogic . A.. Echipamente electronice pentru telecomunica ii ± Manual pentru licee industriale . 3. Ar trebui s ave i acces l a o sal de studiu i o bibliotec care s v pun la dispozi ie majoritatea informa iilor necesare pentru a absolvi aceast unitate de competen . Bucure ti. Trifu. Editura Economic . D. C... (2000). dar se dore te a fi doar un ghid. M. Robe. Bucure ti. (1983). V. Bucure ti.). Bucure ti.. Airinei. Lucr ri Practice de Componente electronice. A. Editura Didactic i Pedagogic . 2. (1980). Cosma. Componente i circuite electronice ± Sinteze pentru examenul na ional de bacal aureat. (coord. Olaru. Gh. Electronic Lucr ri practice. profesional anul II.. (2005).CIRCUITE ELECTRONICE Urm toarea list de referin e bibliografice v va fi folositoare la îndeplinirea exerci iilor din cadrul modulului Circuite electronice.. Editura Didactic i Pedagogic .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->