Sunteți pe pagina 1din 4

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII RĂSTOACA

CLASA: a V-a

SUSŢINĂTOR : PROF. DĂNILĂ NICOLETA

DISCIPLINA: Limba engleză

MANUAL: English Agenda - Pathway to English, EDP

TEMA : PAST SIMPLE OF REGULAR VERBS

DATA: 10.02.2010

DURATA: 50`

STRATEGII DE REALIZARE :
 ACTIVITĂŢI - frontale
- exerciţii de pronunţie
- exerciţii pe perechi
- exerciţii tip bifare
 METODE - “schimbă perechea”
- conversaţia euristică
- explicaţia
- exerciţii pe perechi
 MIJLOACE DIDACTICE - manual English Agenda - Pathway to English
- fişe de lucru (tabel, text lacunar)

COMPETENŢE SPECIFICE :
- Sesizarea ordinii evenimentelor relatate într-un text scurt;
- Descrierea unor evenimente;
- Oferirea de informaţii despre activităţi din universul imediat;
- Identificarea mesajului global al unui text;
- Selectarea unor informaţii dintr-un text citit pentru a le insera într-o schemă;
FORME DE PREZENTARE:
- Fragmente de text care descriu evenimente;
- Descrieri simple cu suport verbal (întrebări, cuvinte de sprijin);
- Dialoguri, discuţii.
- Completare fişe de lucru
RESURSE * UMANE : 11 elevi
* MATERIALE : tablă , cretă colorată , caiete, stilouri, flipchart, coli flipchart,
markere, carioci, fişe de lucru.

1
SCENARIUL OREI:

2
NR. ETAPELE CONŢINULTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI STRATEGIA DIDACTICĂ
CRT LECŢIEI
. ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE FORME DE RESURSE
PROFESORULUI ELEVILOR ŞI ORGANIZA MATERIA
PROCEDE RE LE
E
1. Moment Profesorul verifică prezenţa Elevii îşi deschid frontal whole class
organizator elevilor şi existenţa resurselor cărţile şi se pregătesc conversaţia
ic materiale. pentru lecţie

2. Captarea Profesorul le cere elevilor să Elevii citesc textul frontal


atenţiei citească scrisoarea de la pag. 69 indicat. reading (T-Ss) manual
din manual, astfel realizându-se
introducerea în tema de studio. individual
3. Anunţarea Profesorul scrie titlul lecţiei pe Elevii ascultă cu explicaţia frontal tablă
temei tablă: Past Simple of Regular atenţie şi notează titlul (T-Ss) cretă
Verbs lecţiei în caiete individual caiete
4. Desfăşurar Profesorul le explică elevilor Elevii notează pe
ea modul de construire a formei de caiete explicaţile date, conversaţia tablă
lecţiei past simple în cazul verbelor utilizând carioci frontal cretă
regulate, oferind exemple de (T-Ss) colorată
propoziţii. Fac exerciţii de explicaţia
Profesorul insistă pe cele trei pronunţie caiete
forme de citire ale terminaţiei “- carioci
ed” :
/t/, /d/ şi /id/
exemplul individual
Profesorul propune elevilor un Fac exerciţii de tip flipchart
exerciţiu de tip bifează , bifează, trecând, pe markere
pronunţând forme de past rând, la flipchart.
simple ale verbelor regulate şi
indicând elevilor să bifeze
sunetul (grupul de sunete) auzit
în pronunţia terminaţiei “-ed”.
Formulează enunţuri conversaţia individual
folosind verbe regulate euristică
Profesorul le cere elevilor să cu forma de past
vorbească despre activităţile simple.
făcute în trecut (ieri, în frontal
weekend, săptămâna trecută, în (T-Ss)
vacanţă). explicaţia
- ex: I visited my grand-parents
in the weekend..
On holliday I played on the
computer.
5. Feedback Profesorul împarte clasa în două Elevii se organizează
grupe, organizeazând elevii pe în linişte în funcţie de
două cercuri concentrice astfel instrucţiunile
încât să stea faţă în faţă (metoda profesorului,
“schimbă perechea”) pentru a aşezându-se faţă în
lucra pe fişa dată fiecăruia; se faţă pe două cercuri
lucrează diferenţiat pe nivel de concentrice. conversaţia “schimbă fişe de
înţelegere. Astfel, elevii din Elevii din cercul euristică perechea” lucru
cercul interior vor construi interior vor construi (Pw)
forma de past simple a verbelor forma de past simple a 3
date, iar cei din cercul exterior verbelor date, iar cei
vor completa spaţiile libere cu din cercul exterior vor
Complete the table below with the right past simple form of the given verbs and then
complete the letter :

Infinitive Past Simple


cook
promise
enjoy
dance
invite
arrive
stop
stay
laugh
try
like
travel
ski
Dear everybody,

We …………………….. safely in the Alps. We ……………………. by


plane and I ……………….. it very much. I know I …………………….. to write to
you sooner. Sorry, I ……………… all day long. You know how much I love skiing!
The hotel we ……………… in was big and modern. They ………………..
delicious meals, too.
We made lots of friends here; we even …………………… them to visit us
home. The weather was excellent and we really ………………….. the fresh air of
the mountains. In the evening we …………………… at the disco club. We
……………….. a lot because we ……………………… different styles of dancing.
I kind of ………………… having fun when Dad told me we had only two
more days to stay. It is really beautiful up here in the mountains and I’m really sorry
to leave these wonderful places.
Best wishes,
Mike