Sunteți pe pagina 1din 5

Clubul Copiilor si Elevilor Zimnicea

Comisia metodica
An scolar:2007-2008

PLAN MANAGERIAL
I. CURRICULUM
Obiectiv : ameliorarea calitatii procesului de predare-învatare in cadrul fiecarui cerc

Strategii de realizare si actiuni Resposa- Termen Evaluare


bilitati
Procurarea programelor scolare din trunchiul Membrii Sept. 2007 Realizarea concordantei dintre obiective,
comun aprobate pentru acest an scolar,in comisiei competente si continuturi
vederea eliminarii suprapunerilor temelor si
activitatilor realizate in Clubul Copiilor cu cele
realizate in scoli
Realizarea planificarilor anuale Membrii 15 oct. Respectarea particularitatilor de varsta ale
comisiei elevilor si specificului fiecarui cerc
Întocmirea proiectelor unitatilor de învatare Membrii 15 oct. Confomitate cu obiecivele si competentele
comisiei stabilite
Selectionarea furnizorilor de pe piata libera de Membrii 30 sept. Evaluarea materialelor didactice existente si
materiale necesare activitatilor din club , care sa comisiei intocmirea proiectelor de dotare pe termen
raspunda conditiilor de calitate mediu si lung

Adaptarea strategiilor si a continuturilor Membrii Permanent Monitorizarea frecventei elevilor la activitatile


specifice fiecarui cerc ,la particularitatile de comisiei din cub
varsta ale elevilor
Desfasurarea unor lectii active la fiecare cerc Membrii Permanent Constatari in urma inspectiilor realizate
comisiei (inspectori,directori,sef comisie metodica)

1
Obiectiv: Obtinerea unor rezultate mai bune la concursurile din calendarul activitatilor educative
Selectarea elevilor si constituirea grupelor de Membrii Martie-aprilie Rezultatele elevilor la testul de selectie aplicat
pregatire comisiei 2008
Proiectarea si aplicarea unui curriculum Membrii Concordanta cu programele si regulamentele
complementar pentru pregatirea elevilor capabili comisiei Aprilie 2008 concursurilor
de performante
Realizarea pregatirii suplimentare a elevilor Membrii Aprilie–mai Existenta unor grafice cu planificarea acestor
pentru concursuri comisiei 2008 activitati
Realizarea unor aplicatii cu elevii in orizontul Cand este cazul Participarea cu succes a elevilor la astfel de
local, pentru initierea lor in observarea si analiza Membrii concursuri si aplicatii atat la nivel judetean cat
unor fenomene specifice fiecarui concurs comisiei si national

II. RESURSE UMANE

2
Obiectiv:Participarea la actiuni de formare continua a profesorilor comisiei metodice
Sustinerea de lectii demonstrtive si comunicari în Membr Semestrial Procesele verbale
cadrul comisiei metodice de catre fiecare cadru ii
didactic pentru promovarea didacticii moderne cu comisiei
accentul pe competente
Participarea la activitatile cercului pedagogic, unde Membrii Semestrial Imbunatatirea si modernizarea acti- vitatii
se vor prezenta lectii demonstrative si teme de comisiei desfasurate de catre profesori
actualitate în didactica moderna
Participarea la cursuri de formare continua Membrii Oferta C.C.D., I.S.J. Atestate dobandite
organizate de ofertantii acreditati ; perfectionari si comisi si a filialelor unor Schimbarea stilului de predare, aplicarea
sesiuni de comunicari stiintifice ale profesorilor ei societati stiintifice metodelor si tehnicilor însusite, diseminarea
activitatii
Promovarea si incurajarea activitatilor in echipa, Membrii Atunci cand avem Proiectele realizate in echipa
atat in randul profesorilor cat si al elevilor,pentru comisi activitati care se
formarea unei culturi organiza- tionale care ei preteaza acestui
stimuleaza comunicarea deschisa, participarea si mod de lucru
inovatia

III.RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE

Obiectiv; Ameliorarea calitatii bazei materiale existente în dotarea cercurilor prin reparatii sau
acchizitionarea de material didactic nou de la producatorii existenti
Participarea la prezentarile de materiale didactic Membrii Cand se or- Pliante cu oferta de produse si preturi ,
comisiei ganizeaza ofertele de pe internet
sau cautare
pe internet
Eficienta cu care profesorii se implica în Membrii Exitenta referatelor de necesitate depuse la
utilizarea si modernizarea bazei materiale comisiei Sem. I. Consiliul de Adminisrtatie al Clubului
3
existente Copiilor Zimnicea
Cuprinderea în planul managerial al Clubului Includerea în proiectul de buget a cheltu-
Copiilor Zimnicea, în cadrul colaborarii cu Consiliul de Sem. I. ielilor pentru achizitionarea materialului
autoritatile locale a unui program de dotare cu Adminisrtatie didactic modern propus
laptop-uri pentru cecrurile cu profil stiintific, in al Clubului
care vizualul este foarte important ,avand in Copiilor
vedre ca si activitatile practice au o pondere fata Zimnicea
de mai scazuta fata de cercurile tehnico-
aplicative,datorita specificului acestor
cercuri(fizica,protectia mediului)
Monitorizarea frecventei cu care se organizeaza si Responsabil Frecventa aplicatiilor practice (fisele de
se desfasoara activitati practic-aplicative în cadrul comisiei Permanent obs. a activitatii in urma unor asistente
activitatilor de cerc metodice efectuate de seful comisiei metodice sau
Director Director)
Cunoasterea de catre fiecare cadru didactic a Existenta listei cu materialele disponibile
listei cu materialele didactice si mijloacelor de Membrii 1 in mapa fiecarui cadru didactic
invatamant existente in club ce pot fi utilizate comisiei octombrie

III. DEZVOLTARE COMUNITARA

Obiective:
-participarea la competitii care sa permita valorificarea creativitatii elevilor (parteneriate,expozitii de
proiecte ale elevilor, sesiuni de comunicari stiintifice ale elevilor ) ;
-buna colaborare dintre autoritatile locale si partenerii implicati (elevii, cadre didactice si cei din alte
localitati sau alte state europene implicate in proiecte comune)
Constituirea grupului de lucru (cadru didactic, Membrii Martie Asumarea responsabilitatilor de catre
elevi) si stabilirea programului de actiuni comisiei 2008 fiecare cadru didactic
Participarea la sesiuni de comunicari ale elevilor Membrii Mai-iunie Diplome
4
si concursurile din calendarul activitatilor comisiei 2008
educative
Fructificarea oportunitatilor oferite de proiectele Comisia Dezvoltarea de parteneriate si obtinerea
de colaborare si parteneriate la nivel local, pentru Permanent de finantari pentru diferite proiecte
regional si european proiecte
Dezvoltarea unor parteneriate educationale cu Comisia Rapoarte privind rezultatele unor
principalii factori educativi locali si cu institutii pentru Permanent asemenea activitati
de acelasi profil din tara si din strainatate proiecte

Responsabil comisie metodica,

Profesor Buican Mariana