Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECTANT DE SPECIALITATE: PROIECTANT GENERAL:

S.C. DOM PROIECT CONSTRUCT S.R.L. S.C. MONARH S.R.L.


Nr. O.R.C.: J13/2757/2003 Nr. O.R.C.: J13/2277/2007
Adresa: Constanta, B-dul. I.G. Duca nr.83 Adresa: Constanta, Str. Ioan Borcea nr.
42
E-mail: domproiectconstruct@yahoo.com E-mail: contact@monarhdesign.ro
Adm. : ing. Dan Iulian Matei Adm. : arh. Raluca Lemonie
Tel.: 0722322493 Tel.: 0241550353

Denumire: Modernizare si mansardare partiala imobil parter existent


locuinta unifamiliala si imprejmuire teren
Amplasament: Str. Muncel nr. 57 ,Constanta

Beneficiari: sotii Jianu Loreley –Dana si Lungu Adrian

MEMORIU JUSTIFICATIV
Rezistenta

A. Date generale
In cadrul prezentului proiect s-a elaborat structura pentru mansardare unui
imobil parter situat in mun. Constanta , Str. Muncel nr. 57, beneficiari fiind sotii
Jianu Loreley –Dana si Lungu Adrian.
In conformitate cu codul de proiectarea seismica a cladirilor, P100-I/2006,
constructia se incadreaza in clasa IV de importanta si expunere la cutremur, fiind
amplasata in zona caracterizata prin acceleratia de varf a terenului ag = 0.16g
pentru IMR (intervalul mediu de recurenta) = 100ani, si perioadele de control
TC=0.7s, TB=0.07s si TD=3s.
Solutiile de mansardare si de consolidare propuse in actualul proiect au fost
avizate favorabil de catre d-nul ing. Barbu Eugen . Expert tehnic atestat MLPAT.
Proiectul se va verifica la exigenta A de rezistenta si stabilitate.

B. Situatia existenta
Constructia ce se va mansarda are un regim de inaltime P si este realizata din
zidarie mixta (caramida si chirpic) ,fundatiile fiind continui sub ziduri si executate din
bolovani din calcar cu mortar din var si nisip. Planseul peste parter este realizat din
lemn .

C. Descrierea constructiilor si modernizarilor


In vederea supraetajarii corpului existent se va dezafecta sarpanta si
planseul existent pentru a se permite turnarea grinzilor si centurilor noi pe care va
rezema planseul de lemn. Pentru turnarea stalpilor noi se vor realiza slituri in zidaria
existenta, pe pozitii impuse de planurile de arhitectura, astfel incat structura de
rezistenta existenta sa fie afectata cat mai putin si sa se permita realizarea de
fundatii continui noi.
Mansarda propusa este alcatuita integral din elemente ecarisate din lemn.
Planseul – peste parter este alcatuit tot din lemn. Acoperisul se va realiza din
lemn iar invelitoare va fi din tigla ceramica.
La executia structurii de rezistenta se va folosi lemn uscat fara defecte,
prinderile urmind a se realiza bulonate dupa chertarea lemnului. Lemnul va fi tratat
cu solutie ignifuga si anticarie.
La executia structurii propuse se va folosi beton Bc25 si otel OB37 sau PC52
conform extraselor de armatura din plansele de executie.
FUNDATIILE cladirii existente se vor subzidii pe zone restranse (zona dinspre
strada Muncel) conform planului de fundatii R-01. Pe directia transversala se vor
realiza grinzi de fundare continui pana la fata exterioara a fundatiilor existente. Sub
peretii noi prevazuti se vor executa fundatii continui din beton armat turnat monolit.
Lucrarile de executie de la nivelul fundatiilor nu afecteaza in nici un fel
rezistenta si stabilitatea constructiilor vecine.
Presiunea conventionala considerata la dimensionarea fundatiilor este de
130kpa la sarcini fundamentale de calcul. In eventualitatea existentei unor accidente
de teren pe amplasament-fintini, hrube, fose septice astupate etc- se va anunta
proiectantul pentru a decide in consecinta.
Subzidirile pe zona mentionata se vor realiza dupa tehnologia prezentata pe
plansa R-01.
Conductele de apa ale instalatiilor se vor pune in canale de protectie.
Dupa executarea sapaturilor si atingerea cotei de fundare stabilite se va solicita
inginerul proiectant pentru a intocmi procesul verbal asupra naturii terenului de
fundare si posibilitatea inceperii turnarii betonului.
Acoperirea cu beton a armaturilor din fundatii va fi de minimum 4.5 cm.
Intraga structura se va realiza cu beton Bc 25, otel OB 37 si PC 52.

--///--

Dispozitii finale
La executie se vor respecta cu strictete prevederile din :
- Legea protectiei muncii nr. 90 / 1996 si normele metodologice de aplicare.
- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii , aprobat de
M.L.P.A.T. 9/N/15.III.-1993, publicat in Bul. constr.nr.5-6-7-8/1993
- IM 007-96 Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de cofraje ,
schele , cintre si esafodaje , aprobat cu nr. 74/N/15.10.96 si publicat in Bul. constr.
nr. 10/1996.
- IM 006-96 Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de zidarie ,
montaj , prefabricate si finisaje in constructii , aprobat cu nr. 73/N/15.10.96 si
publicat in Bul. constr. nr. 10/96.
- Lege privind apararea impotriva incendiilor, aprobata cu Decret nr.
936/11.07.2006 si publicata M.Of. nr.633/21.iul.2006 si republicata in M.Of.
788/18.sep.2006.
- P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor , elaborat de IPCT,
aprobat de M.L.P.A.T. 27/N/07.04.1999 si publicat in Bul. constr. nr. 7/1999.
- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobat de M.I.
381/4.03.1993 si M.L.P.A.T. cu nr. 7/N/3.03.1993 , publicat in Monitorul oficial .
- C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora , aprobat de M.L.P.A.T. cu nr.
20/N/11.07.1994 si publicat in Bul. constr. nr. 9/1994.
- C 58/96 Siguranta la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor si
produselor combustibile din lemn si textile utilizate in constructii , aprobate cu nr.
24/N/3.04.1996 si publicate in Bul. constr. nr. 10/1996.
Modul concret de aplicare a acestor prevederi pe perioada executiei se face de
catre firma de executie prin personalul insarcinat cu protectia muncii si a prevenirii
incendiilor si prin organizarea santierului si a lucrarilor specifice , necesare de
protectie.
Aceste prevederi nefiind limitative, constructorul va lua ori de cite ori
va fi necesar, masuri suplimentare,astfel incit sa se evite producerea
oricarui accident.

2
Verificarea calitãtii executiei constructiilor se efectueazã de cãtre investitori prin
diriginti de santier ( specialitate ) sau prin agenti economici de consultantã
specializati .
Controlul executiei pe santier va fi asigurat de serviciul de calitate al
constructorului în conformitate cu “ Atributiile si rãspunderile personalului din
compartimentul CTC al antreprizelor de constructii montaj , aprobat de IGSIC cu nr.
31 din 12.09.1984 ( vezi Buletinul constructiilor nr.8 / 85 ) .
La verificarea calitãtii lucrãrilor vor participa executantul , investitorul si
proiectantul , precum si Inspectia de Stat în constructii în conformitate cu cele
prevãzute de legea nr. 10 / 95 privind calitatea în constructii ( Monitorul Oficial al
României - partea i-a - 24 ian. 1995 ) .
Referitor la urmãrirea curentã a comprtãrii în timp a constructiei se vor avea în
vedere prevederile normativului P130-99 .
Se vor respecta prevederile proiectului in faza DDE , privind dimensiunile ,
calitatea materialelor , precum si orice alte prevederi exprese din proiect , referitoare
la acestea .

Intocmit
ing.Dan MATEI