Sunteți pe pagina 1din 194
| Gottfried Fischer Peter Riedasser TRATAT DE PSIHOTRAUMATOLOGIE ‘Traducere din limba german Roxana Meinicu A, EDITURA TREI EDITORI Marius Chive Silvin Dragomir ‘Vasile Dem, Zamfirescu ‘TEHNOREDACTAREA SI COPERTA. Cristian Claudiu Coban Desericres CIP a Bibliotecii Nationale FISCHER, GOTTFRIED ‘Tratat de psihotraumatologie / Gottfried Fischer ji Peter Riedesser; trad.: Roxana Melnicx ~ Bucuresti; iditura Trei, 2001 ps em. Bibliogs, Index. ISBN 9% 9419-844 I Riedesser, Poter TI, Melnicu, Roxana (trad.) 616.89 Preventa traducere a fist realizalat dupa edifia originala imba germant: Lehrbuch der Peychotraumatologie de Gottiried Fischer; Peter Riodesser Original ttle: sLehzbuch der Psychntraumatologie« © 1998 by Emst Reinhardt Verlag Munchen / Basel Kemnatensts, 46, D-80698 Minchen © EDITURA TREI pentru versiunea romaneasca, 2001 ISBN 973-9419-84-4 Cuprins Structura tratatului si indicafii pentru lecturd Abreviert Partea I: Psihotraumatologic generali... LIntroducere nn 11 Psthotraumatologia — domeniu de coreetare gi practick 12___Laziuni sufletesti si somatice: aseminsri gi deosebiri L137 storia psihotraumatologie’ ... 13.1 _ Istoria naturala a psihotraumatologiei 132 Istoria stiiptfica a psihotraumatologiei 1a Diagnosticul ea ,instantaneu*: sindroame ale psihotrau- matologiei generale si speciale ... ee 2, Situatie, reaefie, proces — un model evolutiv al ‘traumatizarii psihice 7 2.1 Despre fenomenologia situafici traumatice 22 Pripastia intre individ gi mediu: experienta peritraumatici in madelul cercului sitasfiei* 2.2.1 Patogeneza traumei psihics 22.2 Despre psihobiologia experienjai peritraumatice 23° A-convepe eeen ce este de neconceput — reactia traumation o.. 7 24 Adaptare la trauma: alterde! structurale in procooud traumatic 24.1 Structura si dinamica procesului traumatic 242 — Carcetare idiografioa a procesului traumatic - 24.8 Operatide contro si alterén structurale in proces ErAUMALIE on 2.5 Rezumat al capitolului 2: Modelul de desfagurare a traumatizripshice in implicaile sae cele mai importante aanenen 43, Peihotrascnatologia diferenfiali: ogrostares conseeinfelor traumei conform modelului desfagurdrii 8.1 Abordarea obiectiva a traumei 3.11 Tipologia situatilor traumatice 3.2 ‘Tipologia situational tn eoreotarea po animale 38 45 15 19 28 ‘a1 38 a1 47 1 1s 125 5. Preventie Abordares subiectiva a traumei Dispozitia subicctiva: agtoptarea improvizibilulu: Stiluri de aplare, de coping gi de personalitate Motivatie si dispozitii pulsionale Desfagurare diferentialli a reactiei iraumatice gi procosului traumatic ... . Consceinte dircete ale traumel Examinare diferenfiall a consecinfeior mediate Stratogii de cercetare ale psihotraumatologiei Integrarea mevodelor in exemplul studiilor de deprivare Decignal de eeretar in pitotraumalolegio Instrumente de cereetare traumei .... Procese de apiirare cocial-psihologice la cercetarea $i terapia traumatizarii psibice Intervengie de criza . Puncte de vedere ale terapiei traumatice postexpocitoni Reguli pentru terapia traumei Posifii orientate psihanalitie in terapia traumel Procedee ale terapiei comportamentale Prineipii ale psihoterapiei proceselor traumatice Abordiri integrative — psthodinamicbehaviorste Psihofarmacotarapie PARTEA A ILA: PSIHOTRAUMATOLOGIA SPECIALA, 6. Holocaust 7. Tortura si exil ... 2. Traume din copilirie BL 82 ‘Fustori de rise si faetori protector! in dezvoltarea infantil Situafie — reaclie — proves. Trauma din copilarie ia ‘modelul desfasurarii procesului traumatic... ‘Terapia traumei la copii, Abuznl sexual in copilario Sociodinamica gi procese de apiirare psihotraumatoiogice Ja tema abuzulbi sexual al copilului Studiul memoriei gi aga-risa migeare false memory Factor’ situalionali traumatici gi consecinge simptomatice Profilul faptagului si dinamiea familiet neuen Griterii de eredibilitate a mirturilor eopiilor Procosul traumatic gi consecingele pe termen lung Psihoterapie ‘Transmiterea transgenerationala in procesul traumatic BD 130 135 137 139 339 150 152 156 165 a7 176 378 183 184 "187 192 195 200 214 (217 219 228 228 238 1242 26. 248. 251 252 254 255, 257 265 286 272 217 84.9 — Preventie .. 5.5 —_Efectul evenimentclor de razboi asupra eopiilor 9. Violul 10, Criminalitatea violenta (in colaborare eu C. Dihting) « 11, Somajul ea éraumé pail. 12, Maladiile cu rise vitel ca factor de teaumatizare psthiiek 13, Mobbing cLosar, Bibliografie. Indice 279 280 292 309 316 aan 229 383 881

S-ar putea să vă placă și