Sunteți pe pagina 1din 7

@2 lmnpcx SRL

Buffice
!
{/35CI,43,29
! 0

Şos"
D
D
ucureştE-Tffirg@YEşten Nr" 6'
Kmil" ą6"7 DN{An Elfov Đ
otr
ilmnportatcr excil usru Ş[dnstrnbuntor
beíjomnere pahar
,; i: lr

roiies[om]erle

et cľa 0
D
D 0
m il 0
m

Manual de utilizaľe
ţ
-".'ĺ,l,.: -' oŕFlClNE
ţ;'; !*'l1t1't tFňt
:'š r ţí'ţl t !t. I.' l
"Jĺi"l lN'u1ŤE'Í pÁcc'ílłt loltl

Descrierea betonierei
Betoniera are o cuvă din otel cu fuirdul de formă conică' de grosime mare. Palele de
amestecare Sunt poziţionate îninteriorul cuvei într-opoziţie care perĺnite obţineľea rapidă
a unui amestec omogen. Umerii de susţinere Srrnt construiţi din bare rectangulare de fier
sudate întreele. Dimensi-unea cuvei şi a elementelor de susţinere, sunt calculate conform
unui proiect structural înacord cu directivele CEE' facând astfel betoniera rezistentă atât
la efectul sarcinii statice cât şi a celei dinamice. Calculul corect al frecvenţelor permite
betonierei fu ncţionare a ťará apari1i a fenomenelor Sau a r ezonanţei nedońte.
Toate aĺlgrenajele sunt acoperite şi protejate de eventuale contacte exterioare.
Betoniera poate fi actionată pńn intermediul unui motor electric monofazic sau trifazic,
cu întrerupător magnetotemic, sau cu motor diesel sau pe benziná. Îndiagrama alăturată,
puteţi identifica toate caracteristicile betonierei. La modelul MIX transmiterea mişcării se
face pńn intermediul curelei caľe antrenează':uľ:. arbore pe care este ataşat un pinion care
angrenează. cu o coroană situată pe diametrul cuvei, la modelele oRIoN şi oRIoN
TECH mişcarea este transmisă prin intermediul unei curele la arborele pinionului' acesta
angrenând cu un sistem de transmisie ce se află poziţionat pe fundul cuvei. Descărcarea
materialului estę comandată manual, prin intermediul coroanei ce angreneazá cu un
l'_,1:',,, ]li l:li',-''_lllľ oP'ŢcŢl;;i CŢłŢo}'Ţi:i'Ţi estc pĺczclii;,i l'l,l;'-'Ji'ľi,.';'l:pc,',;li ;li:,-lii.; i:
uşura operaţiunea.

Tabelul I - Caracteristici tehnice


Modelul ORION Modęlul oRIoN TECH
Modelul 250 300 350 140 190 250 300 350
Puterea molorului electric CD 1 2 2 75 75 I 2 2
Puterea motorului oe benzină CD 5 6 6
Puterea motorului diesel CD 6 6 6
Volumul cuvei Ir 250 300 350 140 190 250 300 350
Capacitatea de productie Ir 200 250 300 100 140 200 2s0 300
Turaţia cuvei mm/min 24 24 Ż4 Ż4 Ż4 24 Ż4 24
Lungime mm t5z0 I 650 I 650 1320 13Ż0 r460 I590 I 590

Lătime mm 900 9'10 9'to 't to 't l0 900 9't0 g',r0


mm l4r 0 l 500 l 500 1300 r300 r380 1470 1470
Masa ks, 165 180 190 85 90 155 l'70 180
Dimensiunile roţii 385*90 385+90 385ŕ90 205+70 205*'10 385ł90 385+90 380*90
officine Polieľi îşirezervă dreptul de a modifica oricare din aceste date frră pÍeavlz.

1
Tabelul 2-Cont nente elcctrice
140 r90 250 300 350
Monofazic Monofazic Monofazic Monofazic Monofazic
Trifazic Trifazic Trifazic Trifazic TriÎazic
Puterea motorului co 75 I
Turatia 380
I I380 I 380 r 380 l380
Frecventa 50 50 50 50 50
Tensiunea 220/380 2Ż01380 2Ż0/380 ŻŻ01380 2201380
Curęntul monofazic
Cuĺentul absorbit hifazic 5.74 5.7A 5.7 A 8A 8A
Protecţia motorului 3,6 + 2.'l 3.6 + 2.7 3.6 + 2.7 4.9 +2.8 4.9 +2.8
Protectia întrerupătorului A A A IP 44 IP 44
IzoIaţia TP 44 IP 44 TP 44 IP 55 IP 55

Tabelul 3 - Dimensiuni ale cablului de alimetare


Tipul Lungime 0 - lOm Lunsime 1l - 25m Lungime 26 - 50m
140 - 190 - 250 monofazic 2+Txl,5mmq 2+Tx2.5mmq 2+Tx4mmq
1 40
- l 90- 250 tńfazic 3+Txl.5mmq 3+Txl.5mmq 3+Tx2,5mmq
300 - 350 monofazic 2+Txl.5mmq 2+Tx4mmcl 2+T:(6mmq
300 trifazic 3+Txl.5mmq 3+Txl.5mmq 3+Tx4mmq
350 trifazic 3+Tx1.5mmq 3+Tx2.5mmq 3+Tx6mmq

Se recomandä citirea şi aplicarea norÍneloľprezęntate mai jos pentru a


"ľľ'äľa
păstra buna funcţionaľe a betonierei şi pentru a evita accidentele. Betoniera este
construită astfel încâtsă asigure o funcţionare regulată şi frră întreruperi.Serviciul tehnic
viL si".. ĹuĹ.iĺ;âutia ia clispoziiir; pcirĹ-tu a çii'iiilca oľicę ĺrui.łrtu-ĺiiccu
iĺi pĺo'ĺluuíiĺ;lł"úui
priviľe la normele din acęst manual. Betoniera trebuie folosită pentru amestecul
mateľialelor inerte folosite înconstrucţii, gen: cimentuĺi, betoane, argile, mortare, etc.
Folosirea altui fel de materiale poate aduce grave prejudicii atât betonierei cât şi
operatorului.

Noľme privind siguranţa opeľatorului


Betoniera este echipată cu aparatură conform normelor de protecţie învigoare (D.P.R.
547 dinŻ7/04/55), f,rind proiectată cu respectarea mormelor directive CEE: 89/392/CEE,
modificate ulterior. Este obligatorie cunoaşterea următoareloľ norÍne de siguranţă:
. operatorul trebuie să respecte normele de securitate. Înç- contrar' producătorul îşi
declină orice responsabilitate pentru orice eveniment neplăcut cauzat de manevrarea
incorectă a echipamentelor de siguranţă. Betoniera prezintă echipamente optime de
siguranţă care îipermit funcţionarea ťaĺáincidente. Betoniera trebuie să lucreze pe o
suprafaţă oľizontală, stabilă, pentru a garanta stabilitatea încărcăturii (dacă acest lucru
nu este posibil, verificaţi astfél încâtînlinaţialaterală să nu fie mai maľe de 50).
. Încaz contrar trebuie să ancoraţi betoniera însol pentru a evita răsturarea acesteia.
Acesastă operaţie se poate face cu mai multe mijloace:
o Pe o suprafaţă betonată, prevánltă cu elemente de fixare
o Pe scânduri de lemn (cu şuruburi), acestea având o lungime de cel puţin lm în
partea din faţă, şi 2m înparte đinspate.
o Direct pe sol, ancorând roţile şi paľtea din faţă
o Betoniera nu trebuie expusă la vânt mai puternic de 70km/h. Este indicat ca încazul
rafalelor de vânt să muţi betoniera într-unloc adăpostit.
Betoniera cu motor pe benzină sau diesel nu trebuie să lucreze înspaţii închise,
monoxidul de carbon eliminat de motor fiind foarte toxic. Este obligatorie evacuarea
gazelor arse la distanţă de personalul de deservire.
Sunt interzise accesul şi utilizarea betornierei de către persoane străine, necalificate,
sau care nu cunosc comenzile betonierei.
Este periculoasă intľođucereaîncuvă, atunci când aceasta se află înmişcare, a
oricăror corpuri străine sau a diferitelor pĘi ale rrperatorului (mâini, cap, picioare).
Toate elementele aflate înmişcare sunt izolate prin elemente de pľotecţie. oricum,
acordaţi o sporită atenţie tuturor elementelor aflate înmişcare.
Nu folosi1i betoniera înîncăpericu atmosferă explozivă. ÎncaŢ de incendiu nu
stingeţi cu apă'
Acest maĺrual constituie paľte componentă a betonierei şi va Íi păstrat până la casarea
acesteia(EN 292/2).

Transportul betonieľei
Betoniera poate fi transportată pe drumurile publice pe platformă, respectând
normele de circulaţie învigoare. Tractarea este permisă doar înincinta şantierului. Este
interzisă tractarea betonierei pe drumurile publice. In şantier, betonieľa se poate deplasa
şi manual, cu ajutorul roţilor din dotare, ridicând-o puţin şi trăgând de ea.

Sisicmui de siguľaĺr1ă
Betoniera este proiectată şi realizatá astfel încâtsă ľespecte norTna EN 60204-1
privind protecţia împotrivaapei(IP 55) şi împotľivacreşterilor minime de tensiune. În
ţantier ,r"""'*álegarea la împământare folosind un cablu de 16mm-l. întľerupătorul
"it"
este dotat cu bobină de tensiune joasă; încazul penelor de curent motorul se opreşte.
Motorul poate fi pus înfuncţiune din nou, numai prin apăsaľea butonului ,,ACCES''.
Astfel nu este peľmisă pornirea accidentală a betonierei.
Toate angrenajele, cuľelele şi alte organe af\ate înmişcare sunt protejate de capace.
Motorul este protejat împotriva supraîncá|zini. In cazul încare se supraîncălzeşte,se
opreşte. El poate fi pus din nou înfuncţiune numai după ce este lăsat să se răcească.

Instalarea betonierei
Betoniera este liwată beneficiarului gata pentru a fi folosită. Tofuşi, pentru o bună
funcţionare, respectaţi datele tehnicę şi efectuaţi următorele operaţiuni:
o Instalaţi betoniera respectând paragľaful ,'Norme pńvind siguranţa...''.
o Alimentaţi betoniera la o linie electrică dotată cu protecţie diferenţială şi
întrerupător magnetotermic. Conductorul trebuie să fie suficient de sensibil încât
să detecteze fluctuaţiile de curent mai mari de2.8%o.
o Toate legăturile electrice trebuie fücute de personal autonzat şi competent,
conform dispoziçiei 46190
. Înfuncţionarea motorului diesel sau pe benzină, poate apărea o mică scădere de
putere de până la0,8Yo pentru fiecare 100m deasupra nivelului măľii, şi de până la
1.7%o pentrufiecare 40 peste 200.
. Alimentaţi betoniera la tensiunea corectă. Asiguraţi stekerul.
. Verificaţi sensul de rotaţie al cuvei să íre cel corect. Dacă nu, veriÍicaţi
polaritatea.
Pentru betonierele dotate cu motor cu ardere internă controlaţi nivelul de ulei şi de
carburant al motorului, şi lăsaţi motorul să ajungă la temperatura de funcţionare.

Utilizarea betonieľei
Pentru a folosi bętoniera trebuie urmaţi următorii paşi:
Aşezaţi cuva înpozi1ie de încărcare, înclinând-o la 300, lăsaţi liberă pedala, iar la
modelele oRIoN şi oRIoN TECH'cu reductorul blocat de către peđală.Aceasta se
face prin rotirea volanului aflat la extremitatea opusă motorului. odată atinsă
înclinaţiadorită pedala permite blocarea cuvei înacea poziçie.
Apăsaţi butonul de pornire aÍlat înexteriorul panoului de comandă _ încazu|
motoarelor electrice, sau, deschideţi panoul đecomandĄ şi, după deschiderea
starterului, trageţi puternic de coardă însensul indicat de săgeată.
Introduceţi încuva betonierei AFLATĂ ÎNvĺlşcłREcantitatea de apă necesară
amestecului de preparat' apoi celelalte materiale care formează'compoziţia.
Lăsaţi un timp pentru omogenizaÍea amestecului. Este nevoie de circa 5 minute
pentru arealiza o şarjă.
Pentru a descărca betoniera, menţineţi betoniera înfuncţirrne, apăsaţi pedala,
deblocaţi şi rotind volanul aduceţi betoniera înpoziţia de descărcare printr-o mişcare
putemică, siguľă. Dacă masa amestecului depăşeşte puterea operatorului, pentru a
evita vărsarea materialului opriti motonll şi aduceti cuva înpozi1ie verticală.

Istrucţiuni privind siguranta


Betoniera, ca de altfel toate utilajele aflate înmişcaľe, trebuie manevrată cu gľţă'
evitând comportamentul iľesponsabil. Respectând aceste reguli enumerate mai jos, puteţi
lucra încondi1ii de maximă sigurqanţă:
. Respectaţi tensiunea de alimentaľe şi diametrul cablului de alimentare
. VeriÍicaţi înaintede pornirea betonierei dacă tensiunea este cea corectă şi dacă există
împământare. Inşurubaţi inelu de asigurare a stekerului.
o Este interzisă introducerea încuva betonierei a unor pĘi ale corpului.
. Încaz de urgenţă opriţi betoniera Íie de la butonul de oprire, fie deconectaţi-o de la
reţeaua electrică
. opriţi betoniera înaintede a o unge.
" opriţi betoniera înaintede a o cuăţa. Nu curăţaţi betoniera cu mâna atunci cânđse
află înfuncţiune.
o Dacă scoateţi capacele de protecţie pentru a crľăţa betoniera sau pentru întreţinerea
peńodică, montaţi-le corect, la locul lor.
. opriţi betoniera înaintede orice ľeparaţii
. Întimpulrepaľaţiei nu puneţi betoniera înfuncţiune.
o Alimentaţi motorul într-ozonă bine ventilată, cu motorul opńt. Nu fumaţi şi nu
umblaţi cu foc deschis.
o Nu folosiţi betoniera ťará a instala filtrul de protecţie pentru aprelungi viaţa
motorului.
o Adoptaţi metode de protecţie împotriva agenţilor atmosferici.
o Motorul este dotat cu întrerupătorsensibil la fluctuaţiile de curent' Dacă motorul se
opreşte brusc, puneţi întľerupătorulpe pozi1ia,,oN'' pentru a-l repomi.
. Înaintede a umbla îninteriorul betonierei asiguraţi-vă că motorul şi cuva sunt oprite.
o După oprirea motorului evitaçi contactul cu acesta _ este fierbinte
. Încazul încare coroana cuvei este protejată de cauciuc, nu folosiçi uleiuri care ar
putea deteriora protecţia de' cauciuc.
o Scoateţi tirantul întimpul funcţionării betonierei

Atenţie: tirantul poute reprezenta un pericol pentru operator!

Intreţinerea betonierei
Pentru o bună funcţionare a betonierei se recomandă efectuarea unei întreţineri
corespunzătoare' respectând următoarele indicaţii :

. Asiguraţi-vă că motorul s-a oprit înaintede a începeoperaţiile


o Numărul de intervęnţii de întreţineresă fie cât mai mic
o Pentru achizi1ia pieselor de schimb, menţionaţi încomanda dvs.' numele piesei,
numărul matricolal betonierei, numele comercial şi data febricaţiei
o Controlaţi permanet tensiunea din cureaua de transmisie
o Controlaţi ca pedala de acţionare să nu fie blocată
. Ungeţi păţile înmişcare ale betonierei la un interval de 15 - 20 zile.
" Ungeţi pilllollul şl coľoalla bcLollieľci
. Înaintede a o spăla, betoniera tľebuie deconectată de la reţeaua de cuľent, această
operaţie Se va face numai după terminarea lucrului, cuva Íiind îndreptatăcu
deschiderea înjos.
o Controlaţi periodic integritatea împământării şi a conexiunilor electrice.
Curăţarea betonierei
După folosirea betonierei cuva acesteia trebuie cuĘată înaintede întăńrea
materialului. Se curăţă cu jet de apă puternic, evitând contactul apei cu componentele
elctrice. Curăţaţi betoniera şi la exterior, folosind jet de apă şi eventual, un şpaclu pentru
a îndepăľtabetonulîntărit. Pe angrenaje nu Se depune beton. Tľebuie curăţate şi palele din
interiorul cuvei. Se recomandă punerea înf,rncţiune a betonieľei încărcată cu apă şi
pietriş, pentru o periodă scurtă de timp, pentru a împiedica întărireadepunerilor de
moľtar, beton, etc. ..................

Indicaţii pentľu tensionarea corectă a curelei de transmisie


Pentru a tensiona cureaua corect,
aplicaţi o foţă,,F'' de circa 0.9Kg
înpunctul ,,S'' al curelei, cureaua trebuie
să se deplaseze cu maxim 4mm.
Veńficaţi tensiunea curelei după
pľima zi de funcţionare.

5
Neajunsuľi înfunctionare

Neaiunsul Cauza Remediul


Deşi se apasă o Nu primeşte curent a VeriÍicaţi priza
îĺltrerupătorul, . Stęcheiul nu estę bine introdus în a Introduce1i stechęrul mai bine în
betoniera nu pomeŞte priză' prizá
o Cablul de alimetare e rupt Înlocuiçitablul de alimentare
o Un fľ electric din interior este a ÎnlocuiçiÍirul la un service
întrerupt a Înlocui1i întrerupătorul
. Înfferupătorul este defect a Aşteptaţi să se răcească
. Întręrupătorulde protecţie termică înirerupătoru1
estę înlucru
In timpul funcçionării r Curęaua nu este bine întinsă a Întindeti mai binę cureaua
turatia cuvei scade

opţiuni
a Scaľă pentru stivuire _ folosită pentru accesul la betonierele stivuite una peste alta
a Kit pentru remořcare pe şantieľ _ două roţi pneumatice care se ataşeauă betonierei
pentru a putea fi remorcată pe şantier.

Nivel zgomot
Nive]ul ĺ]e zcomot emis cĺę betonieră. înfunctionaľe cste. conform certificatelor cle

Model MIX ORION ORION TECH


Lw(dB) 77 72 7I

Norme directive armonizate ale UE


Norma Data Continut
UNI EN 45014 Martię 90 Criterii generale pentru declaraţiile de confonnitate emise de
furnizor
UNV 1O7O Decembrie 94 Siguranţa masinilor. Terminologię
UNI CEI EN 45020 Aprilie 92 Teľmeni generali şi defini1iile acestora privind normele şi
activităţile conexe
UNI EN 4I8 lunie 94 Dispozitive de urgéîţă,blocare, aspecte funcţionale. Principii
de protęcţie.
UNI EN Z92parteaI Noiembrie 92 Siguranţa maşinilor. Concepte fundamentale, principii generale
dę protęcţie. SpęciÍicaţii şi principii tehnicę.
UNI EN Z92parteaII Noięmbńe 92 Siguľança maşinilor. Concepte firndamentale, principii generale
de protectie. Specificatii si principii tehnice.
cNR-10011/88 Constrrrcţia oţelurilor. Insţrucţiuni pńvind calculul, execuţia,
întretinęrea.
cNR-10022/84 Profile obţinute la rece: instrucţiuni pentru procesul de
productie
CEI44/5 1993 partea I Norme generale privind siguranţa maşinilor (fascicolul
2t/19/B',)
Dir. CEE 89/392 14 iunie 89 Diľectivă privind armonizarea legislaçiei statelor membre
orivind masinile indushiale.
DlÍ. CEE93144 14 iunię 93 Modifică dřęctiva 981392
Dir. CEE 9l/368 20 iunie 9l Modifică đirectiva 981392
CEI EN 60204-1
UNI EN ISO 3744

S-ar putea să vă placă și