Sunteți pe pagina 1din 13

Comparaţi 20 de religii şi secte cu Creştinismul biblic

Creştinism, secte şi
religii
O comparaţie între 20 de religii, secte şi Creştinismul biblic.

Un rezumat concis al crezurilor de bază.


O ediţie nouă de pliant împăturit.
Cercetări actualizate şi date noi.

Cine este Dumnezeu ?


Cine este Isus ?
Cine este Duhul Sfînt ?
Cum este omul mîntuit ?
Ce se întîmplă după moarte ?
Fondatori, data, locul ?
Scrierile de bază
Alte date relevante.

Veţi afla ce propuneri la întrebările de mai sus avansează:

Mormonismul
Martorii lui Iehova
Biserica Unificării
Ştiinţa Creştină
Spiritismul
Scientologia
New Age-ul
Hinduismul
Hare Krishna
Meditaţia Transcedentală
Islamul
Bahaismul şi altele...

şi ce răspunsuri are
Creştinismul biblic ?

1
Creştinismul biblic

Personajul cheie sau Isus Hristos. Întemeiat în jurul anilor 30-33 din primul secol în provincia evreiască a Palestinei (Israelul de azi)
fondatorul, data şi locul aflată în ocupaţia Imperiului Roman. Urmaşii lui Isus Hristos au rămas cunoscuţi sub numele de “creştini”.

Scrieri de bază Biblia, scrisă iniţial în ebraică şi aramaică (Vechiul Testament) şi în greacă (Noul Testament).

Dumnezeul adevărat este trinitar (un singur Dumnezeu descoperit în trei Persoane, dar nu trei dumnezei): Tatăl,
Cine este Dumnezeu ? Fiul şi Duhul Sfînt. Cel mai des titlul “Dumnezeu” desemnează prima Persoană a Trinităţii, Dumnezeu Tatăl.
Dumnezeu este o fiinţă spirituală neavînd un corp fizic. El este personal, lucrînd cu omul. A creat universul din
nimic, este etern, neschimbător, sfînt, iubitor şi perfect.

Isus este Dumnezeu, a doua Persoană a Trinităţii. Ca Dumnezeu Fiul El a existat din totdeauna şi nu este creat.
El este cu desăvîrşire Dumnezeu şi cu desăvîrşire om (cele două naturi fiind unite, nu amestecate). Fiind a doua
Persoana a Trinităţii, El este deopotrivă egal cu Tatăl şi cu Duhul Sfînt. Cînd s-a făcut om, El a fost conceput prin
Duhul Sfînt şi s-a născut din fecioara Maria. Isus este singura cale la Tatăl, la mîntuire şi la viaţă veşnică. El a
Cine este Isus ? murit pe cruce, potrivit cu planul lui Dumnezeu, devenind jertfa perfectă şi ispăşitoare a păcatelor noastre. A
înviat dintre morţi a treia zi, este nemuritor spiritual şi fizic. În următoarele 40 de zile, a fost văzut de mai mult de
500 de martori oculari. Rănile i-au fost atinse de om şi a mîncat mîncare alături de ucenici. S-a înălţat trupeşte la
ceruri. Isus se va întoarce din nou vizibil şi trupeşte pentru a instaura Împărăţia lui Dumnezeu la sfîrşitul lumii şi
pentru a face judecata lumii.

Cine este Duhul Sfînt ? Duhul Sfînt este Dumnezeu, a treia Persoană a Trinităţii. Duhul Sfînt este o persoană, nu o forţă sau un cîmp de
energie. El mîngîie, se întristează, mustră, convinge, învaţă, vorbeşte şi îi umple pe creştini. El nu este Tatăl,
nici Fiul, Isus Hristos. Este o Persoană distinctă.

Mîntuirea se obţine prin harul lui Dumnezeu şi nu prin faptele bune făcute de om. Mîntuirea trebuie primită prin
Cum eşti mîntuit ? credinţă. Omul trebuie să creadă din inimă că Isus a murit pentru păcatele lui şi că a înviat trupeşte din morţi,
fapt care reprezintă atît asigurarea iertării cît şi a învierii trupului. Acesta a fost planul atent al lui Dumnezeu prin
care a procurat iertarea păcătoşilor.

Ce se întîmplă după Credincioşii merg la Domnul. Se alătură lui Isus. După moarte, toţi aşteaptă judecata finală. Atît cei mîntuiţi cît şi
moarte? cei pierduţi vor învia. Cei mîntuiţi vor locui împreună cu Isus în ceruri. Cei pierduţi vor suferi chinul separării
eterne de Dumnezeu (în iad). Învierea trupească a lui Isus din morţi garantează credincioşilor că şi ei vor fi înviaţi
şi că vor primi trupuri noi nemuritoare.

Alte date, crezuri şi Închinarea se aduce în grup, de regulă în biserici. Nu există ritualuri secrete. Botezul şi Comuniunea (Cina
practici Domnului) sînt publice. Se depun eforturi misionare voluntare. Ajutor celor în nevoie, săracilor, orfanilor,
văduvelor şi celor suferinzi. Creştinii cred că Isus este Mesia Israelului făgăduit iudeilor în Vechiul Testament.
Isus a spus că urmaşii Lui vor fi cunoscuţi după dragostea lor unul pentru celălalt.

Martorii lui Iehova


(Societatea Turnului de Veghere şi a Tractatului)

Personajul cheie sau Charles Taze Russell (1852-1916) şi Joseph F. Rutherford (1869-1942). Mişcarea a început în
fondatorul, data şi locul anul 1879 în Pennsylvania, S.U.A.. Sediile de azi ale organizaţiei se află în Brooklyn, New York.

Scrieri de bază Toate publicaţiile actuale, incluzînd Biblia (doar pretinsa “Traducere a Lumii Noi”, o adaptare
făcută propriilor crezuri), “Să înţelegem Scripturile”, “Tu poţi să trăieşti veşnic în paradisul de pe
Pămînt”, cunoscutele reviste “Turnul de Veghere” şi “Treziţi-vă!”.

Cine este Dumnezeu ? Dumnezeu este o singură persoană numită “Iehova” al cărei nume martorii l-au redescoperit
(sic!). Trinitatea este respinsă. Isus a fost întîia creatură făcută de Iehova.

Isus nu este Dumnezeu ca Tatăl, ci unul mai mic. Înainte de a trăi pe Pămînt, el era arhanghelul
Cine este Isus ? Mihail. Prin el Iehova a creat universul. A fost un om care a trăit o viaţă perfectă pe Pămînt.
După ce a murit pe un stîlp (nu pe o cruce!), el a fost înviat ca şi creatură spirituală, iar trupul i-a
fost distrus. Isus nu va veni a doua oară, el a “revenit” invizibil în anul 1914, în spirit. Foarte
curînd, împreună cu îngerii îi va nimici pe toţi cei ce nu sînt “martori ai lui Iehova”.

Cine este Duhul Sfînt ? Impersonalul “spirit sfînt” nu este Dumnezeu, ci mai degrabă invizibila şi activa forţă a lui Iehova
Dumnezeu.

Cum eşti mîntuit ? Dacă te botezi ca şi “martor al lui Iehova”. Marea majoritate a membrilor trebuie să dobîndească
viaţa veşnică prin lucrarea “din uşă-n uşă”. Mîntuirea în ceruri se limitează doar la cei 144.000
de “unşi”. Numărul a fost deja atins.
2
Ce se întîmplă după Cei 144 de mii trăiesc ca spirite în ceruri. Restul celor drepţi, “marea gloată” vor trăi pe pămînt şi
moarte? vor trebui să-l asculte cu desăvîrşire pe Iehova timp de 1.000 de ani, altfel vor fi anihilaţi.

Sînt cunoscuţi sub numele de Biblia Turnului de Veghere şi Societatea Tractatului. Se strîng în
Alte date, crezuri şi practici “Sălile Regatului” în loc de biserici. Membrii activi sînt îndemnaţi să distribuie literatura
organizaţiei din uşă în uşă. Odată pe an se ţine serviciul de “Comemorare” (Cina Domnului) la
care doar cei “unşi” pot lua parte. Nu ţin sărbătorile, zilele de naştere. Le este interzis să voteze,
să salute drapelul ţării, să servească în armată, sau să primească transfuzii de sînge.

Mormonismul
(Biserica Sfinţilor din Zilele din Urmă)

Personajul cheie sau Joseph Smith Jr. (1805-1844) este cel ce în anul 1830 a întemeiat Biserica lui Isus Cristos a Sfinţilor din
fondatorul, data şi locul Zilele din Urmă în New York. Sediile actuale se găsesc în Salt Lake City, statul american Utah.

Cartea lui Mormon, Doctrina şi Legămintele, Perla de Mare Preţ, Biblia (doar versiunea King James, sau
Scrieri de bază propria “Versiune Inspirată” a lui Smith), învăţăturile autoritare ale profeţilor mormoni sau ale altor
“autorităţi generale” ale grupării.

Dumnezeu Tatăl a fost odată un om, însă a “progresat” atingînd dumnezeirea. El are un corp fizic
Cine este Dumnezeu ? asemenea nevestei lui (Maica Cerească). Nu există trinitate. Tatăl, Fiul şi Duhul Sfînt sînt trei dumnezei
deosebiţi. Oamenii vrednici vor putea într-o zi să devină ei înşişi dumnezei.

Isus este un dumnezeu diferit de Tatăl (Elohim). El este copilul de spirit al Tatălui şi Mamei din Ceruri şi
Cine este Isus ? este “fratele mai vîrstnic” al tuturor oamenilor şi al fiinţelor spirituale. Trupul său a fost creat din unirea
sexuală dintre Elohim şi Maria. Isus a rămas necăsătorit. Moartea sa de pe cruce nu oferă ispăşire
completă pentru toate păcatele, dar oferă tuturora şansa învierii.

Cine este Duhul Sfînt ? “Spiritul sfînt” este diferit de “Sfîntul Duh”. “Spiritul sfînt” nu este Dumnezeu, ci este o influenţă sau
emanaţie asemenea electricităţii ieşită de la Dumnezeu (sau o “lumină” a lui Hristos).

Învierea vine prin har, însă mîntuirea (care constă din înălţarea la dumnezeire) se obţine prin faptele
Cum eşti mîntuit ? bune, inclusiv prin ascultare faţă de liderii bisericii, de botezul mormon, de zeciuială, de ordinare, de
căsătorie şi de ritualuri secrete din templul mormon. Viaţa veşnică nu este posibilă fără apartenenţa la
grupare.

Ce se întîmplă după În cele din urmă aproape toată lumea ajunge într-unul dintre cele trei “regate cereşti” diferite, unii
moarte? dobîndind dumnezeirea. Apostaţii şi ucigaşii merg totuşi în “întunericul de afară”.

Alte date, crezuri şi Alcoolul, tutunul, cafea sau ceaiul sînt interzise. Se săvîrşeşte un botez pentru cei morţi. Un angajament
practici misionar de 2 ani este încurajat. Prozelitism făcut din uşă în uşă. Ritualurile secrete din templu sînt
accesibile doar membrilor cu bună reputaţie. O reţea socială extinsă. Persoanelor de origine africană nu
le-a fost permis accesul liber la preoţia mormonă şi privilegiile ei decît începînd din anul 1978.

Biserica Unificării

Personajul cheie sau Sun Myung Moon (născut în 1920). În anul 1954 acesta a întemeiat “Asociaţia Spiritului Sfînt
fondatorul, data şi locul pentru Unificarea Creştinismului Mondial” (Holy Spirit Association for the Unification of World
Christianity), în Coreea de Sud. Sediile actuale se află în oraşul New York.

Scrieri de bază Principiul Divin de Sun Myung Moon considerat “Testamentul completat”. Rezumatul
Principiului, Nivelul 4 şi Biblia. (“Biblia însă nu este ea însăşi adevărul, ci doar un manual care
învaţă adevărul”.)

Dumnezeu este atît pozitiv cît şi negativ. Dumnezeu a creat universul din el însuşi, universul
Cine este Dumnezeu ? fiind “trupul” lui Dumnezeu. Dumnezeu nu cunoaşte viitorul, suferă şi îi este necesar omul (Sun
Myung Moon) care să-l facă fericit. Nu există trinitate.

Isus a fost un om desăvîrşit, dar nu era Dumnezeu. Este fiul lui Zaharia, nu a fost născut din
Cine este Isus ? fecioară. Misiunea lui era de a-i strînge pe iudei în jurul Lui însuşi, să-şi găsească o mireasă
perfectă şi să pună bazele unei familii perfecte. Misiunea însă, a eşuat. Isus nu a înviat fizic din
morţi. A doua venire a lui Hristos este împlinită în persoana lui Sun Myung Moon, care îi este
superior lui Isus şi va duce la îndeplinire misiunea acestuia.

3
Cine este Duhul Sfînt ? Duhul Sfînt este un spirit feminin care lucrează împreună cu Isus în lumea spirituală călăuzindu-
i pe oameni la Sun Myung Moon.

Cum eşti mîntuit ? Ascultarea şi recunoaşterea Adevăraţilor Părinţi (Moon şi nevasta lui) va elimina păcatul şi va
conduce la desăvîrşire. Cei ce sînt cununaţi de Moon şi nevasta lui beau un vin sfînt special
care conţine 21 de ingrediente (inclusiv sînge de la Părinţii Adevăraţi).

Ce se întîmplă după După moarte omul ajunge în lumea spiritelor. Nu există înviere. Membrii avansează
moarte? convingîndu-i şi pe alţii să-l urmeze pe Sun Myung Moon. Toată lumea va fi mîntuită, inclusiv
Satana.

Cunoscuţi şi sub numele de “Federaţia Familială pentru Pacea Lumii şi Unificare” (Family
Alte date, crezuri şi Federation for World Peace and Unification). Cununii în masă între diferite etnii care sînt
practici aranjate şi oficiate de Moon. Membrii cred că Isus se pleacă înaintea lui Sun Myung Moon şi că
acesta este Împăratul împăraţilor, Domnul domnilor şi Mielul lui Dumnezeu. Este încuviinţat
contactul cu spiritele morţilor.

Ştiinţa Creştină
Personajul cheie sau Mary Baker Eddy (1821-1910). Fondată în Massachusetts, S.U.A., în anul 1875. Sediile actuale în Boston, statul
fondatorul, data şi locul Massachusetts.

Ştiinţă şi Sănătate, cu Trimiteri la Scripturi, Scrieri Diverse, Manualul Bisericii Mamă şi altele scrise de d-na
Scrieri de bază Eddy. Biblia (nu prea creditată). Jurnalul Ştiinţei Creştine, Santinela Ştiinţei Creştine şi alte publicaţii periodice
oficiale.

Cine este Dumnezeu ? Conform d-nei Eddy, Dumnezeu este un principiu impersonal al vieţii, adevărului, dragostei, inteligenţei şi
spiritului. Dumnezeu este tot ce există cu adevărat, materia este o iluzie.

Isus nu era Hristosul, ci un om care a manifestat ideea hristică (Hristos însemnînd perfecţiune, nu o persoană).
Cine este Isus ? Isus nu era Dumnezeu iar Dumnezeu nu putea niciodată să devină om sau trup. El nu a suferit şi nu putea să
pătimească pentru păcate. Nu a murit pe cruce. Nu a înviat trupeşte din morţi. Nu se va întoarce literal înapoi.

Cine este Duhul Sfînt ? Duhul Sfînt este definit ca fiind învăţătura Ştiinţei Creştine. O putere impersonală.

Cum eşti mîntuit ? Umanitatea este deja mîntuită etern. Păcatul, răul, boala şi moartea, nu sînt reale.

Ce se întîmplă după Moartea nu este reală. Cerurile şi Iadul nu sînt decît nişte stări ale minţii. Modalitatea prin care se poate ajunge
moarte? în ceruri este să se intre în armonie (să fii una cu Dumnezeu).

Membrii apelează la “profesionişti” (engl., practitioners) de Ştiinţă Creştină (vindecători profesionişti autorizaţi
Alte date, crezuri şi care “tratează” presupuse boli contra unei taxe), în loc de medici. Vindecarea intervine în urma conştientizării
faptului că nu poţi fi într-adevăr bolnav, sau rănit şi că trupul nu se poate îmbolnăvi, nu poate să simtă durerea
practici
sau nu poate să moară (materia este o iluzie). Atragerea de noi membri se face prin invocarea unor vindecări
miraculoase. Publică ziarul Christian Science Monitor.

Şcoala Unităţii Creştinismului


Personajul cheie sau Soţii Charles (1854-1948) şi Myrtle (1845-1931) Fillmore. Fondată în 1889 în Kansas City,
fondatorul, data şi locul Missouri. Sediul în Unity Village, Missouri.

Revista “Unitatea”. Cărţile Lecţii din adevăr, Dicţionarul biblic metafizic şi Biblia (dar nu foarte
Scrieri de bază creditată şi supusă intepretărilor cu sensuri “ascunse”).

O putere impersonală invizibilă. Lui “Dumnezeu” i se mai spune “principiul”, “legea”, “fiinţa”,
Cine este Dumnezeu ? “mintea”, “spiritul”. Dumnezeu se găseşte în tot la fel cum sufletul se află în corpul omului. Nu
există trinitate. Spiritul este realitate, materia nu.

Isus a fost un om, dar nu Hristosul. A fost totuşi un om care poseda “conştiinţă hristică”. “Hristos”
Cine este Isus ? înseamnă o stare de perfecţiune regăsită în fiecare om. Isus a trăit de mai multe ori înainte
căutîndu-şi propria lui mîntuire. Isus nu a murit ca jertfă pentru păcatele nimănui. Nu a înviat
trupeşte din morţi şi nu se va întoarce niciodată pe Pămînt în trup.

Cine este Duhul Sfînt ? Duhul Sfînt este legea lui Dumnezeu în acţiune, “puterea executivă atît a Tatălui cît şi a Fiului”. Un
gînd “distinct” din mintea omului.

Cum eşti mîntuit ? Recunoscînd că fiecare om este la fel de mult Fiul lui Dumnezeu cum Isus a fost. Nu există rău,
nici diavol, păcat, sărăcie, sau bătrîneţe. Omul suferă mai multe reîncarnări pînă ce învaţă aceste
adevăruri şi devine “perfect”.

4
Ce se întîmplă după Moartea este rezultatul unei gîndiri greşite. Omul migrează într-un alt corp (reîncarnare) pînă
moarte? atinge iluminarea. Nu există un iad sau rai literal.

Alte date, crezuri şi Servicii de închinare ţinute în bisericile Unităţii. Se oferă consiliere şi rugăciuni prin corespondenţă
practici şi la telefon (“Silent Unity”). Se crede că Unitatea primeşte anual milioane de cereri de rugăciune.
Calendare devoţionale ale Unităţii precum Cuvîntul de zi cu zi, sînt folosite de membrii altor religii
şi biserici. În fiecare an milioane de publicaţii ale grupării văd lumina tiparului.

Scientologia
Personajul cheie sau Fondată în anul 1954 de L. Ron Hubbard (1911-1986), în California.
fondatorul, data şi Sediile actuale în Los Angeles, California.
locul

Scrieri de bază Dianetica, Ştiinţa modernă a sănătăţii mintale, alături de alte cărţi
scrise de Hubbard. Calea spre fericire.

Nu-l defineşte pe Dumnezeu sau Fiinţa Supremă şi respinge


Cine este descrierile biblice ale lui Dumnezeu. Fiecare este un “tetan”, adică
Dumnezeu ? un spirit nemuritor care posedă puteri nelimitate asupra propriului
univers, dar nu toţi sînt conştienţi de acest lucru.

Isus este rareori menţionat în Scientologie. Isus nu este Creatorul,


Cine este Isus ? nici nu a fost un “tetan activ/operativ” (deţinînd puteri
supranaturale şi beneficiind de ştergerea defectelor mintale). Isus
nu a murit pentru păcatele oamenilor.

Cine este Duhul Sfînt Duhul Sfînt nu este menţionat în această credinţă.
?
Nu există păcat, nici necesitatea pocăinţei. Mîntuirea înseamnă
Cum eşti mîntuit ? scăparea de reîncarnări. Se aşteaptă ca fiecare să lucreze cu un
“auditor” la “engramele” (complexe) sale pentru a atinge condiţia
de “curat”, apoi să progreseze urcînd pe “puntea ce duce la
eliberarea completă”.

Ce se întîmplă după Iadul este un mit. Oamenii care reuşesc să-şi şteargă engramele
moarte? devin tetani operativi.

Membrii celebrează naşterea lui Hubbard şi aniversarea publicării


Alte date, crezuri şi Dianeticii. În întreaga lume pluteşte controversa în jurul grupului.
practici Revistele Time şi Reader’s Digest au publicat demascări
zdrobitoare la adresa grupului. Printre organizaţiile asociate
Scientologiei se numără Narconon, Criminon, Way to Hapiness
Foundation, WISE, Hubbard College of Administration, Applied
Scholastics. Organizaţia are în rîndurile ei cîteva nume de actori
celebri.

Spiritismul
(sau, spiritualismul)

Personajul cheie sau Un crez străvechi popularizat de surorile Kate şi Margaret Fox în jurul anului 1848, în
fondatorul, data şi locul Hydesville, New York. Există mai multe grupuri mici, fără un sediu oficial.

Scrieri de bază Manualul Spiritistului, Evanghelia Aqvariană a lui Isus Hristosul, Oahspe, Biblia (pasaje la
alegere), şi altele.

Cine este Dumnezeu ? Dumnezeu este o inteligenţă infinită. Puterea impersonală care controlează universul.

Isus a fost un om, nu Dumnezeu. Cînd a fost pe Pămînt, el era profet sau medium avansat (cel
Cine este Isus ? despre care se crede că intră în legătură cu lumea spiritelor). Acum Isus este un spirit prin care
omul poate comunica cu lumea spiritelor.

5
Cine este Duhul Sfînt ? Duhul Sfînt nu este cuprins în această credinţă. Cu toate acestea, unii folosesc termenul cînd
se referă la spiritul unui om sfînt care nu mai trăieşte.

Cum eşti mîntuit ? Cunoaşterea şi faptele bune îmbunătăţesc statutul omului în viaţa de apoi.

După încheierea vieţii pe acest plan pămîntesc, viaţa continuă pe tărîmul spiritelor unde duhul
Ce se întîmplă după omului poate progresa de la un nivel la altul. Raiul şi iadul sînt stări ale minţii. Unii cred în
moarte? reîncarnare.

Se ţin şedinţe pentru contactarea morţilor. Se fac demonstraţii spiritiste. Servicii asemănătoare
Alte date, crezuri şi celor din biserică în care se cîntă, se transmit mesaje spirituale din partea celor morţi şi se fac
practici profeţii. Uneori se utilizează plăcile de Quija. Cei care au suferit pierderea cuiva drag sînt
adeseori atraşi de perspectiva contactului cu cei decedaţi.

New Age
Personajul cheie sau Rădăcinile mişcării se găsesc în misticismul oriental, în hinduism şi în păgînism. Prin anii ’80 şi ’90
fondatorul, data şi locul ideile New Age au fost popularizate de actriţa Shirley MacLaine (născută 1934). Crezurile variază
substanţial.

Nu există o carte sfîntă. Se folosesc pasaje biblice pe sărite. I Ching-ul, scrierile hinduismului,
Scrieri de bază budismului şi taoismului, la care se adaugă superstiţii ale indienilor americani. Cărţile publicate
despre astrologie, misticism şi magie.

Cine este Dumnezeu ? Totul şi fiecare este Dumnezeu. Dumnezeu este o forţă impersonală sau un principiu, nu o persoană.
Omul posedă o nelimitată putere interioară pe care are nevoie să o descopere.

Isus nu este singurul Dumnezeu adevărat. El nu este un mîntuitor, ci un model spiritual, un guru şi
Cine este Isus ? este acum unul dintre “maeştrii înălţaţi”. El era un adept al New Age-ului care s-a conectat la puterea
divină aşa cum o poate face fiecare. Mulţi cred că Isus a ajuns în Orient, în India sau Tibet, pentru a
descoperi adevăruri mistice. Nu a înviat trupeşte din morţi, ci s-a “ridicat” la un nivel spiritual
superior.

Cine este Duhul Sfînt ? Uneori este perceput drept o forţă spirituală. Omul este divin şi poate trăi fenomenul spiritist prin
contactarea unor fiinţe nepămînteşti.

Este nevoie de compensarea karmei rele cu o bună karma. Omul poate primi putere supranaturală
Cum eşti mîntuit ? prin meditaţie, prin conştientizarea eu-ului (descoperirea sinelui) şi prin intermediul unor “spirite
ghid”. Se utilizează termeni ca “renăscut” pentru descrierea descoperirii de sine (a intrării în contact
cu propriul sine).

Ce se întîmplă după moarte? Reîncarnarea omului are loc pînă se atinge dumnezeirea sau identificarea cu Dumnezeu. Nu se crede
într-o viaţă veşnică după înviere. Nici într-un iad şi rai literal.

Yoga, meditaţia, vizualizarea, astrologia, mediumismul, hipnotismul, transele şi interpretarea cărţilor


Alte date, crezuri şi practici de Tarot, pot fi incluse în New Age. Utilizarea de cristale pentru armonizarea cu Dumnezeu (care trece
drept o energie), pentru vindecări spiritiste, contactarea spiritelor, şi pentru expansiunea conştiinţei,
sau a altor puteri spirituale. Se militează fervent pentru pacea mondială şi unitate. Se accentuează
vindecarea holistică.

Islamul
Personajul cheie sau Mahomed (570-632) este “pecetea” finală a mai multor profeţi trimişi de către Allah (Dumnezeu). Calendarul
fondatorul, data şi locul islamic a debutat în anul 622 d.H. cînd Mahomed a fugit din Mecca. Principalele secte ale islamului: Shia şi
Sunni.

Coranul (Qur’an) i-a fost revelat lui Mahomed de către îngerul Gabriel. Legea lui Moise din Biblie, Psalmii lui
Scrieri de bază David şi Evanghelia lui Isus (Injil-ul) sînt acceptate în Coran, însă cărturarii musulmani susţin că creştinii şi
evreii au denaturat respectivele revelaţii originale.

Dumnezeu (Allah) este Unul. Cel mai mare păcat în Islam este shirk care înseamnă asocierea cu ceva a lui
Cine este Dumnezeu ? Dumnezeu. Mulţi musulmani cred că creştinii cred în trei dumnezei şi ca prin urmare se fac vinovaţi de păcatul
shirk-ului. Atributele umane de felul “Dumnezeu Tatăl” nu sînt permise.

Isus (Isa în arabă) este unul dintre cei mai respectaţi peste 124.000 de profeţii trimişi de Allah. Isus a fost fără
Cine este Isus ? de păcat, născut din fecioară şi un mare vindecător miraculos, dar nu este fiul lui Dumnezeu. Naşterea sa din
fecioară este asemănată cu crearea lui Adam. Isus nu este Dumnezeu iar Dumnezeu nu este Isus. El nu a fost
crucificat ci a fost înălţat înainte de moarte de către Allah scăpîndu-l ca pe Avraam sau Moise. Isus, nu
Mahomed se va întoarce pentru a juca un rol special înaintea zilei judecăţii, poate pentru a-i converti pe
creştini la Islam.

Cine este Duhul Sfînt ? Allah are un spirit sau este el însuşi un spirit. Musulmanii resping noţiunea biblică a trinităţii.

Oamenii sînt de fel buni, dar greşesc şi au nevoie de călăuzire. Echilibrul dintre faptele bune şi cele rele
Cum eşti mîntuit ? determină dacă destinul etern al omului va fi iadul sau paradisul. Mila lui Allah poate înclina balanţa în
favoarea paradisului, devreme ce voia lui este supremă.

6
Ce se întîmplă după Învierea trupurilor. Teama de chinul veşnic reprezintă o temă predominantă în Coran. Paradisul include o
moarte? grădină populată de houris, nişte fecioare rînduite de Allah să ofere plăceri sexuale bărbaţilor neprihăniţi.

Urmaşii sînt numiţi musulmani. Frecventează moscheea în vederea rugăciunilor, pentru predică, şi sfătuire. Se
Alte date, crezuri şi fac eforturi sfinte şi se dă toată silinţa pentru răspîndirea Islamului (jihad-ul). Islamul constă din 5 stîlpi:
practici mărturisirea că Allah este singurul Dumnezeu adevărat şi că Mahomed este profetul său, rugăciunea de cinci
ori pe zi îndreptat cu faţa către Mecca, facerea de milostenii (în bani), postul din timpul lunii Ramadanului,
pelerinajul la Mecca (odată în viaţă).

Naţiunea Islamului
(o sectă “americană”)

Personajul cheie sau Fondată în anul 1930 de Wallace D. Fard (1891-?) în Detroit, dar ulterior a fost condusă de Elijah
fondatorul, data şi locul (Ilie) Muhammad (1897-1975) începînd cu anul 1934. Conducătorul actual este Louis Farrakhan
(născut 1933). Sediul se află în Chicago, Illinois, S.U.A.

În public, Sfîntul Coran reprezintă autoritatea, Biblia este de asemenea citată frecvent, dar Mesaj
Scrieri de bază către negrul din America, Salvatorul nostru a sosit şi alte cărţi ale lui Elijah Muhammad
alimentează crezurile aparte ale mişcării. Învăţăturile din prezent se regăsesc în ziarul The Final
Call şi în discursurile Predicatorului Farrakhan.

Oficial, există doar un singur Dumnezeu, Allah aşa cum este descris în Coran. Dar şi învăţăturile
Cine este Dumnezeu ? lui Elijah Muhammad sînt adevărate: Dumnezeu este un om de culoare, milioane de Allahi au trăit
şi au murit de la creaţie încoace, luată în mod colectiv rasa neagră este Dumnezeu iar Stăpînul
Fard este Allah-ul Suprem şi Mîntuitorul.

Oficial, Isus este un profet fără păcat al lui Allah. În particular, Isus s-a născut din adulterul Mariei
Cine este Isus ? cu Iosif care era deja căsătorit cu o altă femeie. Isus nu a fost crucificat, ci înjunghiat în inimă de
către un ofiţer de poliţie. Se află încă îngropat în Ierusalim. Profeţiile despre a doua venire a lui
Isus se referă la Stăpînul Fard (Master Fard), la Elijah Muhammad sau la Louis Farrakhan.

Cine este Duhul Sfînt ? Duhul Sfînt nu este important în credinţa Naţiunii Islamului, ci este în general considerat a fi
puterea lui Dumnezeu sau ca îngerul Gabriel atunci cînd i-a vorbit profetului Mahomed.

Oamenii păcătuiesc, dar nu sînt născuţi păcătoşi. Mîntuirea se primeşte prin supunere lui Allah şi
Cum eşti mîntuit ? pentru faptele bune. Alte crezuri mai vechi reapar: Fard este Salvatorul (mîntuitorul), mîntuirea
rezultă în urma cunoaşterii de sine şi a realiza că albii sînt diavolii a căror rasă a dislocat-o pe cea
a negrilor.

Nu există conştienţă sau vreo altă existenţă spirituală după moarte. Cerul şi Iadul sînt simboluri.
Ce se întîmplă după Afirmaţiile făcute despre înviere se referă la trezirea persoanelor “moarte mintal” prin prezentarea
moarte? învăţăturilor adevărate.

Mesajele publice ale lui Farrakhan coexistă cu învăţăturile esoterice mai timpurii. Vederile mai
Alte date, crezuri şi vechi ale lui Elijah Muhammad (cum sînt politeismul, Dumnezeu este rasa neagră, Stăpînul Fard
practici este Allah încarnat, albii sînt diavolii care se înmulţesc pentru a face rău) sînt încă distribuite, dar
discursul public din prezent se axează pe teme islamice (un singur Dumnezeu etern, diversitate
rasială), cu referiri repetate la Biblie.

Credinţa Baha’i
Personajul cheie sau Siyyid ‘Ali-Muhammad (1819-1850), supranumit “Bab” (poarta) şi Mirza Husayn-‘Ali, “Baha’u’llah”
fondatorul, data şi locul (1817-1892). Fondată în 1844 în Iran. Sediul în Haifa, Israel.

Scrierile lui Baha’u’llah şi cele ale lui Abdu-l'Baha, singurul interpret autorizat al credinţei, printre
Scrieri de bază care se numără Kitab-i-Aqdas (“Cartea cea mai sfîntă”) şi Kitab-i-Iqan (“Cartea certitudinii”), cît şi
Biblia interpretată spiritual încît să se conformeze teologiei Bahai.

Dumnezeu este o fiinţă divină de neînţeles şi care s-a descoperit pe sine prin intermediul a nouă
Cine este Dumnezeu ? “manifestări” (lideri religioşi), inclusiv prin Adam, Moise, Krishna, Buda, Isus, Mahomed şi
Baha’u’llah. Trinitatea este respinsă.

Isus este una dintre cele nouă manifestări ale lui Dumnezeu. Fiecare manifestare o depăşeşte pe cea
Cine este Isus ? precedentă, aducînd învăţăminte noi despre Dumnezeu. Isus care l-a înlocuit pe Moise, a fost la
rîndul lui înlocuit de Mahomed, depăşiţi şi înlocuiţi ulterior de cea mai mare şi mai importantă dintre
toate manifestările, cea a lui Baha’u’llah (“Gloria” sau “splendoarea lui Allah”). Isus nu este
Dumnezeu şi nu a înviat din morţi. El nu este singura cale la Dumnezeu. Isus s-a întors pe Pămînt în
chipul lui Baha’u’llah.

7
Cine este Duhul Sfînt ? Duhul Sfînt este energie divină provenită de la Dumnezeu şi care a dat putere fiecărei manifestări.
“Spiritul Adevărului” se referă la persoana lui Baha’u’llah.

Cum eşti mîntuit ? Prin credinţa în manifestarea lui Dumnezeu (care este Baha’u’llah). Prin a cunoaşte şi a trăi principiile
şi învăţăturile lui Baha’u’llah.

Ce se întîmplă după Nemurirea fiecăruia este asigurată de faptele bune făcute, iar celor credincioşi li se acordă răsplăţi.
moarte? Cerul şi iadul sînt nişte stări, nu locuri.

Credinţa Baha’i este la origine o sectă islamică aspru persecutată în Iran. Credinţa Baha’i învaţă că
Alte date, crezuri şi practici toate religiile au aceeaşi sursă, aceleaşi principii şi urmăresc acelaşi lucru. Un accent deosebit se
pune pe integrare şi unitate mondială. Se ţin cu regularitate adunări locale denumite “sărbători” şi
întîlniri administrative numite “adunări spirituale”. “Casa Universală a Dreptăţii” din Haifa, Israel, este
totodată un mausoleu, dar şi principala structură de conducere a grupării.

Iudaismul (credinţa mozaică)


Personajul cheie sau Biblicii Avraam şi Moise, cu aproape 2.000 de ani înainte de Hristos, în Orientul Mijlociu. Există
fondatorul, data şi locul trei mari ramuri principale ale iudaismului. Iudaismul ortodox, iudaismul conservator şi iudaismul
reformist, fiecare avînd crezuri proprii.

Scrieri de bază Tanakh (Vechiul Testament) şi îndeosebi Tora (primele cinci cărţi ale Bibliei). Talmudul (un
comentariu al Vechiului Testament). Învăţături ale fiecărei ramuri. Scrierile înţelepţilor, precum
Maimonide.

Cine este Dumnezeu ? Dumnezeu este duh. Pentru iudeii ortodocşi Dumnezeu este personal, atotputernic, etern şi
milos. Pentru alţi iudei, Dumnezeu este impersonal, de nepătruns, fiind definit în mai multe feluri.
Nu există trinitate.

Isus este privit fie ca un mesia fals extremist, fie ca un bun rabin (învăţător) evreu care a fost
Cine este Isus ? martirizat. Mulţi iudei nu-l recunosc deloc pe Isus. Iudeii (cu excepţia celor “mesianici” şi a
evreilor creştini) nu cred că el era Mesia, Fiul lui Dumnezeu sau că ar fi înviat din morţi. Evreii
ortodocşi cred că Mesia va restaura împărăţia iudaică şi că în cele din urmă aceasta va stăpîni
Pămîntul.

Cine este Duhul Sfînt ? Unii cred că Duhul Sfînt este un alt nume pentru activitatea lui Dumnezeu pe Pămînt. Alţii susţin
că este puterea sau dragostea lui Dumnezeu.

Unii evrei cred că rugăciunea, pocăinţa şi respectarea Legii sînt necesare mîntuirii. Alţii cred că
Cum eşti mîntuit ? mîntuirea înseamnă progresul societăţii.

Va avea loc o înviere fizică. Cei ascultători vor trăi pe veci împreună cu Dumnezeu iar cei
Ce se întîmplă după nedrepţi vor suferi. Unii iudei nu cred într-o existenţă conştientă după moarte.
moarte?
Adunări la sinagogă de ziua sabatului (care începe de vineri seara şi durează pînă sîmbătă
Alte date, crezuri şi seara). Ritul tăierii împrejur (circumciziei) băieţilor. Se ţin mai multe zile sfinte şi sărbători
practici precum, Paştele (evreiesc), Şucotul, Hanukah, Rosh Hashanah, Yom Kippur (Ziua Işpăşirii),
Purimul. Ierusalimul este considerat oraşul sfînt.

Hinduismul
Personajul cheie sau Nu are un fondator. Există mai multe secte. A început cu 1.800-1.000 de ani înainte de
fondatorul, data şi locul Hristos în India.

Mai multe scrieri sacre printre care se includ, Veda (cele mai vechi, circa 1.000 de ani în. de
Scrieri de bază H.), Upanishad-ele şi Bhagavad-Gita.

Dumnezeu este “Absolutul”, un spirit universal. Fiecare face parte din Dumnezeu (Brahman)
Cine este Dumnezeu ? asemenea contopirii picăturilor de apă în mare, dar majoritate oamenilor nu-şi dau seama de
asta. Închinătorii venerează manifestării fizice ale Brahman-ului (zei şi zeiţe).

Cine este Isus ? Isus Hristos este un învăţător, un guru, sau un avatar (o încarnare a lui Vishnu). El este un fiu
al lui Dumnezeu asemenea altora. Moartea lui nu ispăşeşte păcatele şi nu a înviat din morţi.

Cine este Duhul Sfînt ? Duhul Sfînt nu este recunoscut în această credinţă.

Eliberarea din ciclul de reîncarnări. Se realizează prin yoga şi meditaţie. Poate necesita mai

8
Cum eşti mîntuit ? multe vieţi. Mîntuirea finală constă din absorbirea sau integrarea în Brahman.

Reîncarnarea într-o viaţă mai bună (o karma pozitivă) are loc dacă omul s-a purtat
Ce se întîmplă după cumsecade. Dacă însă nu a făcut-o, acesta se poate renaşte urmînd să plătească pentru
moarte? păcatele din trecut (o karma negativă) prin suferinţă.

Unii discipoli poarte robe portocalii şi au capetele rase. Mulţi hinduşi se închină idolilor de
Alte date, crezuri şi practici piatră şi lemn aflaţi în temple. Unii guru (ghizi spirituali) pretind supunere absolută. Discipolii
meditează asupra unui cuvînt, a unei fraze, sau asupra unei imagini. Yoga implică meditaţia,
incantaţiile, poziţiile, exerciţiile de respiraţie. Hinduismul reprezintă o temelie a mişcării New
Age şi a Meditaţiei Transcedentale.

Hare Krishna
(I.S.K.C.O.N.)

Personajul cheie sau The International Society for Krishna Consciousness (vezi, iniţialele din titlu) (Societatea
fondatorul, data şi locul Internaţională pentru Conştiinţa Krishna) a fost fondată în anul 1965 de către A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupada (1896-1977), în New York şi se întemeiază pe învăţături hinduse provenite
din sec.al XVI-lea în.de H.

Scrieri de bază Revista Back to Godhead (Revenirea la dumnezeire). Traducerile şi comentariile scrierilor sacre
hinduse de către Prabhupada, îndeosebi cele ale Bhagavad-Gita, As It Is.

Dumnezeu este Domnul (Lord) Krishna. Krishna este un creator personal. Sufletele tuturor
Cine este Dumnezeu ? fiinţelor vii fac parte din el. Societatea Internaţională pentru Conştiinţa Krishna învaţă că ceea ce
Krishna face după bunul său plac şi pentru propria-i plăcere (beţii, relaţii sexuale) este interzis
discipolilor săi.

Pentru această grupare Isus nu contează. Este conceput de regulă ca fiind un învăţător
Cine este Isus ? vegetarian iluminat care a predat meditaţia. El nu este o încarnare a lui Dumnezeu. Unii discipoli
Krishna îl consideră pe Isus ca fiind Krishna. Alţii, susţin că este un mare avatar (învăţător).

Cine este Duhul Sfînt ? Duhul Sfînt nu este recunoscut în această credinţă.

Doar prin invocarea constantă a numelui lui Krishna, a devotamentului absolut faţă de acesta,
Cum eşti mîntuit ? venerarea imaginilor şi respectarea regulilor Societăţii în timpul mai multor vieţii reîncarnate, îl
scapă pe om de karma negativă.

Ce se întîmplă după Cei care nu sînt iluminaţi continuă ciclul neîntrerupt de reîncarnări (constînd din renaşteri
moarte? repetate pe Pămînt) din cauza faptelor păcătoase săvîrşite de om într-o viaţă anterioară.

Incantarea publică a mantrei Krishna, practica yoga, jertfele de mîncare, solicitarea de donaţii.
Alte date, crezuri şi Dieta vegetariană. Respingerea tuturor băuturi alcoolice, a jocurilor de noroc. Relaţiile sexuale
practici limitate doar pentru procreare. Gruparea îşi atrage noi membri prin intermediul unor zile festive şi
iniţierea de programe culturale indiene. Discipolilor le sînt date nume noi, de multe ori aceştia
abandonează orice legături cu familiile lor.

Meditaţia transcedentală
Personajul cheie sau Maharishi Mahesh Yogi (născut 1917). Fondată între 1955 şi 1958 în India gruparea ce poartă
fondatorul, data şi locul numele de Meditaţia transcedentală se bazează pe învăţăturile hinduismului şi ale karmei yoga.
Sediul se află în Olanda. Se mai numeşte şi World Plan Executive Council.

Scrieri de bază Scrierile sacre hindu, incluzînd Bhagavad-Gita. Meditaţiile lui Maharishi Mahesh Yogi, Ştiinţa
Fiinţei şi Arta de a trăi, alături de alte scrieri ale fondatorului.

Cine este Dumnezeu ? Fiecare parte a creaţie îl alcătuieşte pe “Dumnezeu” (Brahman-ul). Fiinţa Supremă nu are
personalitate. Întreaga creaţie este divină, “totul este una”.

Isus nu este singurul Dumnezeu. Asemenea fiecărei persoane, Isus a posedat esenţa divină. Spre
Cine este Isus ? deosebire de majoritatea, el a descoperit-o. Hristos nu a suferit şi nu putea să sufere pentru
păcatele oamenilor.

Cine este Duhul Sfînt ? Duhul Sfînt nu este recunoscut în această credinţă.

Oamenii şi-au uitat dumnezeirea lor lăuntrică. Mîntuirea constă din a face bine într-o măsură care
Cum eşti mîntuit ? să depăşească răul săvîrşit pentru ca astfel omul să evolueze la cea mai superioară condiţie

9
(contopirea finală a sinelui în Brahman), prin reîncarnare.

Ce se întîmplă după Reîncarnare bazată pe karma (care înseamnă a suferi consecinţele faptelor făcute) pînă la
moarte? integrarea sinelui prin unirea cu Brahman. Nu există rai sau iad.

Repetarea în gînd a mantrei (un cuvînt asociat unui zeu hindus). Meditaţia de două ori pe zi în
Alte date, crezuri şi vederea relaxării şi a realizării unirii cu Brahman. Universitatea Maharishi din statul american Iowa
practici oferă programe avansate de meditaţie transcedentală specializate în “levitaţie” şi “invizibilitate”.
Practicile mai includ yoga, astrologie hindusă, folosirea de cristale şi venerarea idolilor (închinarea
de ofrande din flori, fructe şi ţesături maestrului mort al lui Maharishi, Guru Dev).

Budismul
Personajul cheie sau Gautama Siddhartha (563-483 în.de H.) cunoscut şi sub numele de “Buddha” (Luminatul).
fondatorul, data şi locul Fondat în Nepalul modern şi în India ca reformă a hinduismului.

Mahavastu (“Marea Poveste”, o colecţie haotică care descrie povestea vieţii lui Buda),
Scrieri de bază Basmele Jataka (550 de povestiri ale vieţilor anterioare ale lui Buda), Tripitaka (“Trei coşuri”)
şi Tantrele (în versiunea tibetană a budismului).

Buda nu a crezut personal în existenţa lui Dumnezeu. Alţii îl consideră pe Buda ca fiind o
Cine este Dumnezeu ? conştiinţă universală iluminată sau un dumnezeu.

Isus Hristos nu este inclus în concepţia istorică despre lume şi viaţă a budismului. Budiştii de
Cine este Isus ? azi din Occident îl consideră în general pe Isus ca fiind un învăţător înţelept (iluminat) în timp
ce budiştii din Asia cred că Isus este un avatar sau un Bodhisattva (dar nu un dumnezeu).

Cine este Duhul Sfînt ? Duhul Sfînt nu este recunoscut în această credinţă. Budiştii cred totuşi în spirite, unii
practicînd yoga divină şi invitînd posesiunea de către spirite.

Ţelul vieţii este nirvana, eliminarea tuturor dorinţelor sau poftelor, sperîndu-se ca în felul
Cum eşti mîntuit ? acesta să se scape de suferinţă. Calea celor 8 paşi (“The Eightfold Path”) se doreşte să-i
elibereze pe budişti de orice dorinţă.

Moartea înseamnă reîncarnare. Omul nu are propriul său suflet sau spirit, ci poate moşteni
Ce se întîmplă după dorinţele şi sentimentele altcuiva în urma reîncarnării.
moarte?
Calea celor 8 paşi recomandă cunoaşterea corectă, intenţiile bune, vorbirea sănătoasă,
Alte date, crezuri şi practici conduita bună, hrănirea corectă, eforturile cuvenite, înţelepciunea şi meditaţia. Unele grupuri
budiste fac referire la un “Buda etern” (o forţă a vieţii). Prin intermediul “doctrinei asimilării”
credinţele altor religii pot fi aduse într-un cadru de referinţă budist propriu.

Budismul Nichiren Shoshu


Personajul cheie sau Nichiren Daishonin (1222-1282). Secta Nichiren Shoshu a fost fondată în anul 1253 în Japonia.
fondatorul, data şi locul Soka Gakkai a fost fondat în 1930 de către Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944).

Scrieri de bază Lotus Sutra (o “sutra” este un discurs al lui Buda istorisit de către ucenicii acestuia). Principalele
scrieri ale lui Nichiren Daishonin, plus scrierile lui Daisaku Ikeda.

Nu există Dumnezeu în versiunea Nichiren Shoshu a budismului. Adepţii aderă la o concepţie


Cine este Dumnezeu ? monistă despre lume şi viaţă, crezînd că nu există nici o separare între Creator şi creatură şi că
ei sînt ocrotiţi de către zeii budişti, hinduşi şi shintoişti pe care-i consideră forţe spirituale.

Cine este Isus ? Isus Hristos nu este recunoscut în această credinţă.

Cine este Duhul Sfînt ? Duhul Sfînt nu este recunoscut în această credinţă.

Iluminarea, prosperitatea şi vindecarea rezultă în urma invocării mantrei nam-myoho-renge-kyo,


Cum eşti mîntuit ? o frază ce exprimă devotamentul faţă de legea karmei. Satisfacerea dorinţelor lumeşti aduce
iluminarea (sau, înţelepciunea) care poate fi dobîndită în timpul vieţii de om.

Ce se întîmplă după Reîncarnări repetate au loc pînă ce omul îşi descoperă natura Buda din el, apoi intră în nirvana
moarte? (evadînd din cercul de renaşteri). Raiul şi iadul sînt două dintre cele zece stări ale existenţei.
După moarte, omul ajunge într-o stare de suspensie numită Ku.

10
Se venerează un sul intitulat Gohonzon prin incantarea mantrei nam-myoho-renge-kyo (tradusă
Alte date, crezuri şi aproximativ, “slavă legii mistice a cauzei şi efectului”). Shakubuku (literal, “sfîşierea şi zdrobirea
practici altor credinţe”), reprezintă forma de prozelitism adoptată de discipoli prin care cred că pot fi
ajutaţi să-şi modifice karma personală. Universitatea Soka este principala instituţie de educaţie
de gen din Statele Unite ale Americii.

Secularism
Personajul cheie sau Nu există un fondator anume. Populaţiile ateiste se regăsesc îndeosebi în ţările cu
fondatorul, data şi locul regimuri foste şi actuale comuniste. Prin definiţie, un ateu este cel ce susţine că
există suficiente dovezi pentru a nu crede în existenţa unui Dumnezeu.

Scrieri de bază Cărţile filozofilor umanişti renascentişti şi iluminişti…lucrările lui Darwin, etc.

Materia, sub o formă sau alta, este tot ceea ce există din eternitate. Ea este
Cine este Dumnezeu ? realitatea finală, singura. Filozofic vorbind, materia este dumnezeul secular. Un crez
fundamental al secularismului este reprezentat de negarea existenţei
supranaturalului. Materia este singura realitate. Credinţa în Dumnezeu nu este nimic
altceva decît o proiecţie a gîndurilor şi năzuinţelor omului. Nu Dumnezeu l-a făcut pe
om după chipul Său, ci omul l-a făcut pe Dumnezeu după asemănarea sa!

Cine este Isus ? Cel mult, un om bun şi un învăţător moral. Dar fiindcă scriitorii biblici au
înfrumuseţat detaliile vieţii lui Isus, putem fi siguri de foarte puţine date istorice din
viaţa Lui.

Cine este Duhul Sfînt ? În general, nu este luat în considerare.

Cum eşti mîntuit ? Prin aplicarea cercetării ştiinţifice în fiecare domeniu al vieţii omului. Prin eliberarea
omului de orice fel de prejudecăţi, inclusiv cele religioase. Dacă este ca omenirea să-
şi găsească soluţii pentru problemele ei, oamenii trebuie să se încreadă în ei înşişi şi
în puterile lor, nu în Dumnezeu.

Ce se întîmplă după Nu există nici un fel de supravieţuire a conştiinţei omului după moarte. La moarte
moarte? omul încetează să mai existe în vreo formă, coerentă sau conştientă. Semnatarii
“Celui de-al II-lea manifest umanist” au declarat că “nu există nici o dovadă credibilă
că viaţa continuă după moartea trupului”.

Seculariştii îi refuză umanităţii existenţa absoluturilor morale, mai ales a celor


Alte date, crezuri şi derivate din existenţa unui Dumnezeu sfînt. Ei susţin că umanităţii nu-i trebuie un
practici standard moral absolut din afara ei ca motivaţie pentru un comportament moral. Din
fire (natură) omul este bun şi tot ceea ce-i lipseşte este educaţia şi nu transformarea
religioasă. Religia este considerată drept o prejudecată şi o formă de evadare din
realitate. Religia nu face nimic altceva decît să aline temerile ignoranţilor.

Marxism-Leninismul (comunism)
Personajul cheie sau Karl Marx (1818-1883) and Friedrich Engels (1820-1895) sînt principalii teoreticieni
fondatorul, data şi locul ai mişcării. Cei doi filozofi germani, primul un economist sărac, celălalt, fiu de
industriaş bogat, s-au stabilit la Londra după 1850 unde şi-au elaborat tezele.
Practicanţi, Lenin, Stalin şi mulţi din dictatorii secolului XX.

Scrieri de bază Ideologia marxistă se inspiră din scrierile lui Marx şi Engels. Cele mai cunoscute sînt
Capitalul, de Karl Marx şi Manifestul Comunist al lui Friedrich Engels.

Cine este Dumnezeu ? Fiind strict materialist, marxismul neagă categoric existenţa lui Dumnezeu. În
schimb, afirmînd că materia este realitatea finală, a creat altă structură de
autoritate, una mult mai nemiloasă şi într-adevăr crudă.

După unii Isus a fost “primul comunist” ?! În concepţia multora, Isus a fost primul
Cine este Isus ? care a propus şi a militat pentru o societate bazată pe egalitate. Însă nu i se
recunoaşte originea divină şi jertfa ispăşitoare de pe cruce. Credinţa în Isus şi
ascultarea de toate preceptele Lui nu sînt necesare mîntuirii. Natura umană
păcătoasă este complet ignorată.

Cine este Duhul Sfînt ? Nu este luat în considerare.

Omul se trage din animale. Comportamentul omului este influenţat de factori


Cum eşti mîntuit ? economici. Ca prin urmare, redistribuirea bunurilor astfel încît fiecare să aibă, va
elimina nedreptatea şi relele care decurg din aceasta. Speranţa umanităţii stă în
revoluţia politică. “Omul nou” este creat prin mijloace economice şi politice.

11
Ce se întîmplă după Omul îşi încetează existenţa după moarte. Viaţa aceasta este totul.
moarte?

Nici un mijloc nu este greşit pentru a instaura comunismul. Nu există absoluturi


Alte date, crezuri şi morale transcedente. Istoricii ne spun că Stalin este vinovat de moartea mai multor
oameni chiar decît Hitler. Proprietatea privată este un obstacol în calea
practici
comunismului şi trebuie eliminată. Înlăturarea oricăror temeiuri pentru moralitate
prin negarea lui Dumnezeu în societăţile unde s-a încercat “experimentul comunist”,
a produs orori greu de imaginat. Mărturie stau gulagurile sovietice, închisorile
comuniste, etc. Omul de rînd a fost deprins să-şi urmărească cu egoism păstrarea şi
cîştigarea existenţei în dauna şi chiar cu preţul vieţii altora.

Confucianism
Personajul cheie sau Confucius, numele latin al lui K'ung Fu-tzu (551-479 în. de H.), un filozof şi învăţat chinez. Supranumit şi
fondatorul, data şi locul “înţeleptul”. Confucianismul nu este o religie oficială în sensul convenţional. Este un sistem de crezuri religioase
care determină valorile majorităţii popoarelor asiatice, ale unei bune părţi dintre chinezi, japonezi, coreeni şi
vietnamezi. Prin confucianism s-a urmărit reînvierea culturii muzicii rituale presupusă să aducă armonie.

Canonul confucian cuprinde Cele Cinci Clasice: I-Ching (Cartea schimbărilor), Shi, (Cartea poeziei şi cîntecului),
Shu (Cartea documentelor), Li (Cartea ritualurilor) şi Chun-Chi (Cartea primăverii şi toamnei, sau Cronica istoriei).
Fiindcă Cartea ritualurilor şi Cartea primăverii şi toamnei conţin fiecare trei cărţi de comentarii, scrierile de bază se
Scrieri de bază ridică la nouă. Adăugînd încă patru cărţi, Analects (o colecţie de zicale ale lui Confucius), Meng-Zi (Cartea lui
Mencius), Erha-Ya (Cartea cuvintelor străvechi) şi Hsiao-Ching (Cartea pietăţii filiale) se pot număra 13 lucrări
clasice care constituie canonul confucianist. Neo-confucianiştii de mai tîrziu, au considerat Meng-Zi, Chung-Yung şi
Da-Hsueh interpretări ortodoxe ale ideilor lui Confucius. Ulterior aranjate sub denumirea de Cele Patru Cărţi, ele au
devenit în China standardul oficial de educaţie după sec. al XIV-lea pînă la perioada Republicii Chineze (1911) şi a
comunismului maoist (1949).

Înaintea lui Confucius se spunea despre Dumnezeu că este o fiinţă personală numită Ti sau Shang-ti. Dar,
Cine este Dumnezeu ? Confucius a vorbit de o realitate finală numită Tien care nu posedă trasături personale.

Cine este Isus ? Nu este recunoscut în această credinţă.

Cine este Duhul Sfînt ? Nu este recunoscut în această credinţă.

În firea lucrurilor stă o ordine morală. Dacă se doreşte armonie între oameni, aceştia trebuie să se străduiască să
Cum eşti mîntuit ? trăiască după această ordine. Umanitatea posedă o bunătate înnăscută (inerentă) pe care trebuie să o “actualizeze”.
Răul intervine doar atunci cînd sîntem forţaţi să facem răul, sau cînd îngăduim minţii să se gîndească la rău.
“Actualizarea” bunătăţii umane se poate obţine prin educaţie, reflecţie de sine, cultivarea sinelui, şi printr-un
comportament potrivit cu normele recunoscute de societate.

Ce se întîmplă după moarte? Veşnicia nu este definită ca fiind o continuare a existenţei după moarte într-o viaţă transcendentă în prezenţa lui
Dumnezeu, ci a influenţei etice a omului asupra ideilor şi valorilor urmaşilor după dispariţia sa. Dobîndirea vieţii
veşnice nu intră în preocupările confucianiste, cerul fiind doar un temei în care creativitatea se manifestă în lume.
Cerul este uneori considerat personal, alteori o putere morală, sau un principiu impersonal.

Lumea este considerată locul unde scopul omului este să practice binele, să-şi iubească aproapele, să fie harnic în
Alte date, crezuri şi practici munca lui de susţinere a lumii. Cel care-şi “actualizează” propria bunătate devine un “partener de lucrare” al
cerului. Acesta devine creativ în felul în care transmite bunătate altor oameni sau lucrurilor. Un asemenea om
dobîndeşte armonia care se presupune să existe între umanitate şi natură.

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE…
Cum poţi să devii un creştin: Biblia ne spune că Dumnezeu a iubit atît de mult această lume încît l-a dat pe singurul Lui Fiu
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică (vezi, Ev.Ioan 3:16). Astfel că Dumnezeu te iubeşte şi pe tine
şi-ţi oferă posibilitatea împăcării personale cu El şi a începerii unei legături de suflet cu El. Iată care sînt afirmaţiile Sale în
această privinţă:
A. Toţi oamenii au păcătuit şi au părăsit gloria lui Dumnezeu (o parafrazare a lui Romani 3:23; mai vezi şi Romani 6:23, 1Ioan
1:10)
B. Crede în Domnul Isus Hristos şi vei fi mîntuit din păcat (Fapte 16:31, Ioan 1:12).
C. Dacă-l mărturiseşti pe Domnul Isus cu gura ta şi crezi din inimă că Dumnezeu l-a înviat din morţi, vei fi mîntuit (Romani
10:9, Efeseni 2:8,9).

Dacă ai ajuns să crezi sincer în Domnul Isus şi să-ţi vezi nevoia personală de iertare şi mîntuire în urma citirii acestui pliant ar
fi bine să cauţi o biserică creştină bună. Iată nişte criterii ajutătoare după care se poate găsi:
1. Acordă Cuvîntului scris locul cuvenit ? Este acesta etalonul de credinţă şi standardul după care se compară altă scriere,
interpretare, tradiţie, experienţă spirituală, sau regulă de credinţă ?
2. Este Domnul Isus Hristos respectat prin felul de viaţă al membrilor şi al liderilor bisericii ?
3. Se îndeamnă la o aplicare a celor ştiute şi aflate din Scripturii şi nu se face doar cultură intelectuală ?

12
4. Se susţin doctrine ce vin în contradicţie cu Biblia, sau se respectă doctrinele ortodoxe ale Trinităţii, dumnezeirii lui
Hristos, învierii Sale trupeşti din morţi, ale mântuirii prin har şi prin credinţă, nu prin fapte şi lege, ale personalităţii şi
naturii Duhului Sfînt ? Dacă undeva se redefinesc aceste crezuri şi par ambigue, evitaţi locul acela. Aveţi de-a face cu o
mişcare religioasă falsă, cu un cult eretic.
5. Se caracterizează această biserică, adunare, creştină prin dragoste, toleranţă, sau prin judecată, legalism, şi fanatism ?
Isus a spus că cei ce sînt ai Lui vor fi caracterizaţi de dragoste, nu de religiozitate. De dragoste, nici măcar de
cunoştinţă !
6. Sînt liderii ei nişte slujitori ai adunării, sau nişte conducători autoritari şi tiranici ce nu acceptă nici o abatere de la “linia
teologică”, respectiv, tradiţia bisericii ?
7. Sînt predicile nişte studii biblice sau discursuri demagogice, manipulări psihologice şi tehnici de stimulare a emoţiilor
ascultătorilor ?
8. Ce loc deţine Domnul şi Mîntuitorul Isus Hristos în liturghia, închinarea, practica, crezurile şi faptele respectivei biserici ?
Dacă El nu este persoana cea mai glorificată, cea mai pomenită, probabil că aceea biserică nu este a Lui chiar dacă îi
poartă numele!

Alte afirmaţii făcute cu privire la Isus şi răspîndite de grupuri religioase aberante, şi replica biblică cuvenită:
 Isus nu era Dumnezeu – vezi versetele de la literele D, I, U, Y
 Isus a fost creat de către Dumnezeu - vezi versetele de la literele J, M, U
 Există trei dumnezei separaţi, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfînt şi nu un singur Dumnezeu din trei persoane - vezi versetele de
la literele A, B, J, Z
 Isus nu este necesar deoarece nu există păcat - vezi versetele de la literele F, O, P, R
 Isus nu a înviat trupeşte din morţi - vezi versetele de la literele C, R, S
 Isus a fost un mare profet, dar nu şi Dumnezeu - vezi versetele de la literele H, J, V
 Există multe căi care duc la Dumnezeu, nu doar una singură - vezi versetele de la literele F, K, X
 Isus nu este necesar fiindcă omul trebuie să plătească el însuşi pentru propriile păcate - vezi versetele de la literele
P, Q, T
 Isus a murit într-adevăr pentru păcate, dar omul nu poate fi mîntuit dacă nu respectă toate învăţăturile bisericii - vezi
versetele de la literele K, Q, T
 Isus este Dumnezeu, dar mai mic decît Dumnezeu Tatăl - vezi versetele de la literele H, K, V
 Isus a fost doar un om - vezi versetele de la literele J, E
 Isus nu este singurul Fiu al lui Dumnezeu - vezi versetele de la literele F, G, Z
 Isus nu se va întoarce niciodată - vezi versetele de la literele N, W
A. Deuteronomul 6:4, Isaia 43:10, 44:6-8 B. Matei 28:18-19; 1Petru 1:2 C. Luca 24:36-53
D. Ioan 1:1-5, 1:6-18 E. Ioan 2:18-22 F. Ioan 3:14-17
G. Ioan 3:36 H. Ioan 5:17-18; Ioan 5:23 I. Ioan 8:56-56
J. Ioan 10:30-38; Isaia 7:14; Matei 1:18 K. Ioan 14:6-7 L. Ioan 17:2, 3
M. Ioan 17:5 N. Fapte 1:11 O. Romani 3:23-30; 1Ioan 1:8-10
P. Romani 6:23 R. Romani 10:3-10 S. 1 Corinteni 15:12-23
T. Efeseni 2:8.9 U. Coloseni 1:15-20 V. Coloseni 2:9-10
W. 1Tesaloniceni 4:13-18 X. 1Timotei 2:5,6 Y. 1Timotei 3:16
Z. Evrei 1:1-14

Multe mulţumiri celor care ne-au pus la dispoziţie cercetările lor originale, au făcut revizuiri şi au oferit clarificări: dr. James Bjornstad,
Rob Bowman Jr., Paul Carden, dr. H. Wayne House, Eric Pement, Brad Sparks, Viola Larson.

Este ilegal să se fotocopieze, să se afişeze pe Internet sau să se reproducă sub orice formă acest material. Pliantul este disponibil şi
sub formă de prezentare media Powerpoint pe calculator.

Toate drepturile rezervate.

© 1996, 2000 Rose Publishing, Inc., 4455 Torrance Blvd., #259, Torrance, CA 90503-4398, U.S.A., www.rose-publishing.com.

Pentru informaţii: teo_logic@bigfoot.com, www.RCRwebsite.com


Capela Creştină Petroşani, str.Aurel Vlaicu nr.11,Petroşani,332034,HD,România

13