Sunteți pe pagina 1din 2

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor

I Alegeţi varianta corectă


1. Primii care s-au referit la originea românilor au fost:
a. umaniştii, b. reprezentanţii Şc. Ardelene, c. cronicarii, d. austriecii
2. Gesta Hugarorum a fost redactată de :
a. Simon de Keza, b. N. Iorga, c. Anominus, d. Robert Roesler
3. Ideea descendenţei romanilor din coloniile romane sta la baza teoriei:
a. imigraţioniste, b, roesliene, c. umaniste, d. originii pur dacice
4. Cronicarii maghiari Anonimus şi Simon de Keza susţin existenţa elementului valah înainte de .
a. venirea slavilor, b, retragerii aureliene, c. de sec. XVII, d cuceririi lui Arpad
5. Cei doi susţin teoria :
a roesliană, b. romanităţii ungurilor, c.imigraţionistă, d. romanităţii românilor
6. Afirmaţia „atât cei de dincolo de Carpaţi, cât si cei din Transilvania, îşi trag originea şi numele, ba chiar şi limba
română, din coloniştii aduşi de Traian” aparţine unui :
a român, b. cronicar bizantin, c saş, d. ungur
7. În 1791, contele Teleki, preşedinte al Cancelariei Aulice Transilvane susţinea că:
a) românii sunt ultimii veniţi în această zonă, b) românii nu trebuie să aibă drepturi politice, c) românii sunt
locuitorii cei mai vechi ai Transilvaniei, d) limba valahilor este cea mai apropiată de cea a romanilor
8. Supplex Libellus Valachorum a fost:
a) lucrarea prin care a fost susţinută teza imigraţionistă, b) o cronică moldovenească prin care este demonstrată
originea latină a limbii române, c) o petiţie a moldovenilor către sultan, d) o petiţie a transilvanenilor către împăratul
austriac
9. Cel care pune bazele teoriei imigraţioniste despre originea poporului romîn este:
a) Ion Neculce, b) Franz Sulzer, c) Robert Roesler, d) Leopold I
10. Împăratul austriac care îi considera pe români ,,cei mai vechi şi mai numeroşi locuitori ai Transilvaniei,, a fost:
a) Iosif al II-lea, b) Leopold I, c) Rudolf al II-lea, d) Franz Ferdinand
11. La sfârşitul secolului XIX Robert Roesler a susţinut:
a) teoria latinităţii poporului român, b) teoria continuităţii, c) teoria imigraţionistă, d) teoria
emigraţionistă
12. Potrivit teoriei imigraţioniste, poporul român s-a format :
a) la Vest de Tisa, b) la Est de Tisa, c) la N. Dunării, d) la Sudul Dunării
13. Teoria lui Sulzer a fost combătută în secolul al XVIII –lea de:
a) reprezentanţii Şcolii Ardelene, b) A.D. Xenopol, c) N.Iorga, d) R.Roesler
14. Lucrarea ,,Teoria lui Roesler ,, i-a aparţinut lui:
a) Samuel Micu, b) A.D. Xenopol, c) N. Iorga, d) V. Pârvan
II. Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:
A dacă ambele afirmaţii sunt adevărate şi au legătură cauzală,
B dacă ambele afirmaţii sunt adevărate dar nu au legătură cauzală,
C dacă prima afirmaţie este adevărată şi a doua falsă,
D dacă prima afirmaţie este falsă şi a doua adevărată
15. În conciliul de la Lateran, papa Jan Laski a semnalat originea romană a populaţiei din Moldova. În aceeaşi vreme,
apar scrierile cronicarilor români.
16. Primele izvoare care atestă prezenţa unei populaţii romanice la N. Dunării sunt de origine bizantină. Împăratul
Mauricius, autorul lucrării Strategikon îi numeşte pe aceşti locuitori romani, datorită limbii pe care o vorbeau.
17. Începând din secolul al XIV-lea, Ţările Române se afirmă în plan internaţional prin lupta împotriva otomanilor. În
aceeaşi perioadă creşte interesul umaniştilor faţă de români.
18. Un izvor maghiar care atestă prezenţa românilor în spaţiul intracarpatic în secolele IX-XIII este Gesta Hungarorum.
Ideea originii românilor a fost prezentă şi în publicaţiile lui Johannes Honterus
19. Antonio Bonfini face parte dintre învaţaţii italieni care, trăind la curtea regelui Ungariei, a susţinut originea romană a
românilor. El a fost singurul umanist care spune că românii se trag din coloniştii şi legiunile romane.
20. Etnogeneza românească se consideră a fi asemănătoare cu cea a popoarelor francez, italian, spaniol. După retragerea
stăpânirii romane, proceul de etnogeneză a continuat cu aportul popoarelor migratoare, fără ca elementul latin să fie însă
asimilat.
21. În istoriografia comunistă, explicarea procesului de formare a poporului român şi a limbii române a fost folosită
pentru afirmarea naţionalismului încă de la începutul regimului. Această linie naţionalistă s-a accentuat până în 1989,
fiind exagerată importanţa elementului dac
22. Datorită migratorilor, împăratul Aurelian a retras armata şi administraţia din N. Dunării. Stăpânirea romană s-a
păstrat însă între Dunăre şi Marea Neagră.
23. Unirea unei părţi a clerului şi a românilor ortodocşi din Transilvania cu Biserica Catolică afecta ordinea tradiţională
favorabilă naţiunilor privilegiate. Datorită acestei uniri s-a produs o dezvoltare a mişcării de emancipare în rândul
românilor.
24. Destrămarea monarhiei austro-ungare a făcut posibilă Marea Unire a Transilvaniei şi Bucovinei cu România. Astfel,
negarea continuităţii româneşti în aceste ţinuturi nu a mai apărut în lucrările istorice.
25. În prezent, există mai multe dialecte ale limbii române cum ar fi:istro-româna, aromâna. Toate acestea sunt vorbite la
nordul Dunării
III. Ordonaţi cronologic:
26. A. istoriografia comunistă pune accent pe aportul dacilor în etnogeneza românească,
B istoriografia comunistă acceptă predominanţa elementului roman,
C. principalul element el formării poporului român este considerat cel slav
a) ABC, b) BCA, c) CBA, d) CAB
27. A. Supplex Libellus Valachorum,
B. Începuturile vieţii romane la gurile Dunării,
C. Teoria lui Roesler
a) BAC, b) BCA, c) CAB, d) ABC
28. A. Johannes Honterus,
B. Vasile Pârvan,
C. Samuel Micu
a) ACB, b) ABC, c) BAC, d) CAB
29. A. părăsirea Daciei de către romani,
B. începutul romanizării oficiale,
C. părăsirea Dobrogei de către romani
a) BAC, b) CAB, c) BCA, d) ABC
30. A. M. Kogălniceanu,
B. Inochentie Micu Klein,
C. Ion Neculce
a) ABC, b) CBA, c) BCA, d) ACB