Sunteți pe pagina 1din 56

Sinteza

Vineri, 25 februarie - termen scadent


pentru unele obligatii fiscale
Directia Generala a Finantelor Publice informeaza contribuabilii ca, pana vineri, 25 februarie,
inclusiv, trebuie sa depuna la Fisc, dupa caz:

- Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligatiile
bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2011, formular 100. Reglementare: OPANAF nr.
101/2008 modificat prin OPANAF nr. 2.238/2010;

- Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si


evidenta nominala a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligatiile aferente lunii
ianuarie 2011, formular 112. Reglementare: HGR nr. 1.397/2010;

- Decontul de taxa pe valoarea adaugata, cu termen lunar, pentru obligatiile bugetului de stat
aferente lunii ianuarie 2011, formular 300. Reglementare: art. 156 indice 2 din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OPANAF nr.
2.245/2010;

- Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, pentru contribuabilii inregistrati in scopuri de


TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal si care au efectuat: achizitii intracomunitare
in luna precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate
noi conform art.125 indice 1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii
intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA; precum si pentru
contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii
intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile, formular 301.
Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile
si completarile ulterioare; OPANAF nr. 30/2011;

- Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele
fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale
misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania - pentru obligatiile
bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2011, formular 224. Reglementare: OMEF nr.
2.371/2007;

- Declaratia informativa privind livrarile si prestarile de servicii efectuate in anul …, formular


392A. Se depune de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA cu cifra de afaceri
realizata in anul de raportare sub 35.000 euro. Atentie! Cursul de schimb valutar la care se
calculeaza cei 35.000 euro, este 3,3817 lei/euro - curs valabil la data aderarii la UE).
Reglementare: art.156 indice 3, alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare; OPANAF nr. 1/2008;

- Declaratia informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitii efectuate


in anul ..., formular 392B. Se depune de persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de
TVA cu cifra de afaceri realizata in anul de raportare sub 35.000 euro. Cursul de schimb
valutar la care se calculeaza cei 35.000 euro, este 3,3817 lei/euro - curs valabil la data aderarii
la UE). Reglementare: art.156 indice 3, alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
cu modificarile si completarile ulterioare; OPANAF nr. 1/2008;

- Declaratia informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul
rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul ..., formular 393. Se
depune de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care in anul de raportare au
prestat servicii de transport international de persoane. Reglementare: art.156 indice 3, alin. (6)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
OPANAF nr. 1/2008, modificat prin OPANAF nr. 1747/2008;

- Declaratia privind impozitul pe profit, formular 101. Se depune de: persoanele juridice,
platitoare de impozit pe profit care au definitivat inchiderea exercitiului financiar al anului
2010, pana la aceasta data si in anul 2010 au platit numai impozit pe profit; persoanele
juridice, platitoare de impozit pe profit care in anul 2010 au platit cel putin un trimestru
impozit minim si au obligatia depunerii formularului 101 pentru perioada ianuarie -
septembrie 2010; organizatiile nonprofit, contribuabilii care obtin venituri majoritare din
cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura. Reglementare: art. 34, alin.
(4), (5), (11), (16) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare; OPANAF nr. 2.689/2010.

Important: Situatiile financiare anuale se


intocmesc inclusiv in situatia fuziunii,
divizarii sau incetarii activitatii unei
  In M.O. nr.889/30 decembrie 2010 a fost publicat Ordinul Ministrului Finantelor Publice
nr.2870/23 decembrie 2010 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea
situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului
Finantelor Publice.
 
Va prezentam mai jos principalele aspecte prevazute in acest ordin :
 
- Situatiile financiare anuale se intocmesc inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau incetarii
activitatii acestora, in conditiile legii.
 
- Persoanele al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic intocmesc situatii
financiare anuale la 31 decembrie potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a
IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile
conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.
3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
- Persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale la 31
decembrie in conformitate cu Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop
patrimonial, aprobate Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin Ordinul ministrului
economiei si finantelor nr. 1.969/2007, utilizand programul de asistenta elaborat de Ministerul
Finantelor Publice pentru acestea.
 
Programul de asistenta este pus la dispozitie gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului
Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor
Publice, de la adresa www.mfinante.ro
 
- Entitatile care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime
prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, si anume:
 
- total active: 3.650.000 euro;
- cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;
- numar mediu salariati: 50, intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
 
1. bilant (cod 10);
2. cont de profit si pierdere (cod 20);
3. situatia modificarilor capitalului propriu;
4. situatia fluxurilor de numerar;
5. note explicative la situatiile financiare anuale.
 
Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si de formularul "Situatia
activelor imobilizate" (cod 40).
 
- Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime
prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, intocmesc situatii financiare anuale simplificate care
cuprind:
 
1. bilant prescurtat (cod 10);
2. cont de profit si pierdere (cod 20);
3. note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.
 
Optional, acestea pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor
de numerar.
 
Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si de formularul "Situatia
activelor imobilizate" (cod 40).
 
- In cazul entitatilor nou-infiintate, acestea pot intocmi pentru primul exercitiu financiar de
raportare situatii financiare anuale simplificate sau situatii financiare anuale cu 5 componente.
Pentru al doilea exercitiu financiar de raportare, aceste entitati analizeaza indicatorii
determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent si indicatorii
determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la sfarsitul
exercitiului financiar curent, intocmind situatii financiare anuale in functie de criteriile de
marime inregistrate.
 - Situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie se semneaza de persoanele abilitate
potrivit legii.
 - Entitatile pot depune situatiile financiare anuale la registratura unitatilor teritoriale ale
Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata,
potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei
depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de
catre agentii economici si alti contribuabili.
 - Entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la sfarsitul exercitiului
financiar nu intocmesc situatii financiare anuale, urmand sa depuna o declaratie in acest sens,
pe propria raspundere, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care sa
cuprinda toate datele de identificare a entitatii:
 - denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
- adresa si numarul de telefon;
- numarul de inregistrare la registrul comertului;
- codul fiscal/codul unic de inregistrare;
- capitalul social.
 
- Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale
Ministerului Finantelor Publice sunt urmatoarele:
 a) pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele
nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
b) pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicata, 120 de zile
de la incheierea exercitiului financiar.
c) entitatile care de la constituire nu au desfasurat activitate, precum si cele aflate in lichidare,
potrivit legii, vor depune o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea
exercitiului financiar, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
 
- Potrivit art. 29 si 30 din Legea nr. 82/1991, republicata, situatiile financiare anuale vor fi
insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa
caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art.
10 alin. (1) din lege prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare
anuale si confirma ca:
 
a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate
cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei
financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
 
ATENTIE : Potrivit art.41 alin.2 lit.e) din Legea nr.82/1991, legea contabilitatii, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, constituie contraventie, daca nu este savarsita in
astfel de conditii sa fie considerata infractiune nerespectarea reglementarilor emise de
Ministerul Finantelor Publice cu privire la depunerea la unitatile teritoriale ale acestuia a
situatiilor financiare anuale si se sanctioneaza cu amenda de la 400 lei la 5.000 lei.
 
De asemenea, potrivit art.41 alin.2 lit.g) din Legea nr.82/1991, constituie contraventie
nedepunerea declaratiei pe proprie raspundere din care sa rezulte ca entitatile nu au desfasurat
activitate de la infiintare si se sanctioneaza cu amenda de la 100-200 lei.

ORDIN nr. 2869 din 23 decembrie 2010 pentru


modificarea şi completarea unor reglementări
contabile
În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 4 şi 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I

Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice


Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, se
modifică şi se completează după cum urmează:

1.La punctul 51, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) Reducerile comerciale primite ulterior facturării, respectiv acordate ulterior facturării,
indiferent de perioada la care se referă, se evidenţiază distinct în contabilitate (contul
609 «Reduceri comerciale primite», respectiv contul 709 «Reduceri comerciale
acordate»), pe seama conturilor de terţi. Acelaşi tratament contabil se aplică şi în cazul
reducerilor comerciale legate de prestările de servicii. În cazul în care reducerile
comerciale reprezintă evenimente ulterioare datei bilanţului, acestea se înregistrează la
data bilanţului în contul 408 «Furnizori - facturi nesosite», respectiv contul 418 «Clienţi -
facturi de întocmit» şi se reflectă în situaţiile financiare ale exerciţiului pentru care se
face raportarea dacă sumele respective se cunosc la data bilanţului."
2.La punctul 83, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu
următorul cuprins:

"(5) Dacă în situaţiile financiare anuale individuale se înregistrează fond comercial


negativ, tratamentul acestuia este cel prevăzut la pct. 52 din Reglementările contabile
conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene."

3.La punctul 153, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1 1), cu
următorul cuprins:

"(11) În înţelesul alin. (1), transferul poate fi efectuat dacă şi numai dacă există
o modificare a utilizării imobilizării, evidenţiată de începerea modernizării, în
vederea vânzării. Ca urmare, dacă o entitate decide să cedeze o imobilizare
corporală fără a fi modernizată, ea continuă să o trateze ca imobilizare
corporală până la scoaterea sa din evidenţă, şi nu ca element de stoc.
Modernizarea are semnificaţia cheltuielilor ulterioare recunoscute ca o
componentă a activului."

4.La punctul 161, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(5) Potrivit metodei «ultimul intrat, primul ieşit» (LIFO), bunurile ieşite din gestiune se
evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al ultimei intrări (lot). Pe măsura
epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau costul
de producţie al lotului anterior, în ordine cronologică."

5.După punctul 186 se introduc două noi puncte, punctele 186 1 şi 1862, cu următorul
cuprins:

"1861. - Evaluarea prevăzută la punctul 186 se aplică şi în cazul:

a) creanţelor, respectiv al datoriilor, reflectate în conturile 481 «Decontări între unitate şi


subunităţi» şi 482 «Decontări între subunităţi» de subunităţile din România, care aparţin
unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, provenind din relaţiile cu
persoana juridică căreia îi aparţin aceste subunităţi, respectiv cu alte subunităţi ale
aceleiaşi persoane juridice;

b) avansurilor acordate pentru imobilizări corporale şi necorporale (conturile 232


«Avansuri acordate pentru imobilizări corporale» şi 234 «Avansuri acordate pentru
imobilizări necorporale»);

c) avansurilor acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor, respectiv primite


pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii (contul 409 «Furnizori - debitori», respectiv
contul 419 «Clienţi - creditori»);

d) depozitelor bancare constituite în valută (conturile 267 «Creanţe imobilizate» şi 508


«Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate»).

1862. - În contextul datelor informative raportate potrivit legii, creanţele şi datoriile


exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, sunt asimilate
creanţelor şi datoriilor în lei."

6.La punctul 188, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:


"(3) În cazul mărfurilor returnate de clienţi în acelaşi exerciţiu financiar în care a avut loc
operaţiunea de vânzare, se corectează conturile 411 «Clienţi», 707 «Venituri din
vânzarea mărfurilor», 607 «Cheltuieli privind mărfurile» şi 371 «Mărfuri», în cazul în care
mărfurile returnate se referă la o vânzare efectuată în exerciţiul financiar precedent,
corecţia se înregistrează la data bilanţului în contul 418 «Clienţi - facturi de întocmit»,
respectiv contul 408 «Furnizori - facturi nesosite» şi se reflectă în situaţiile financiare ale
exerciţiului pentru care se face raportarea dacă sumele respective se cunosc la data
bilanţului. Tratamentul TVA în aceste situaţii este cel prevăzut de legislaţia în domeniu."

7.La punctul 188, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu
următorul cuprins:

"(4) Prevederile alin. (3) se aplică şi în cazul returului de produse finite vândute,
corectându-se conturile corespunzătoare, respectiv 701 «Venituri din vânzarea
produselor finite», 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse» şi 345
«Produse finite»."

8.După punctul 244 se introduc două noi puncte, punctele 244 1 şi 2442, cu următorul
cuprins:

"2441. - În cazul fuziunii prin absorbţie, valoarea acţiunilor deţinute de societatea


absorbită în capitalul societăţii absorbante se evidenţiază de societatea absorbantă, cu
ocazia preluării elementelor de bilanţ ale societăţii absorbite, în contul 1095 «Acţiuni
proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă».

2442. - Soldul debitor al contului 149 «Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea,


vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii» poate
fi acoperit, de asemenea, din rezultatul reportat şi alte elemente ale capitalurilor proprii,
potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor."

9.Punctele 275 şi 276 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Relaţiile cu părţile legate

275. - Notele explicative la situaţiile financiare anuale trebuie să prezinte


tranzacţiile încheiate de entitate cu părţi legate, inclusiv suma acestor
tranzacţii, natura relaţiei cu partea legată şi alte informaţii referitoare la
tranzacţii, necesare pentru o înţelegere a poziţiei financiare a entităţii, dacă
asemenea tranzacţii sunt semnificative şi nu au fost încheiate în condiţii
normale de piaţă. Informaţiile referitoare la tranzacţii individuale pot fi
agregate după natura lor, cu excepţia cazului când informaţia separată este
necesară pentru o înţelegere a efectelor tranzacţiilor cu partea legată asupra
poziţiei financiare a entităţii.

276. - Partea legată are semnificaţia prevăzută de Reglementările contabile conforme cu


Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene."

10.Punctul 322 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"322. - Situaţiile financiare anuale sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor
sau asociaţilor, potrivit legislaţiei în vigoare, pe baza raportului administratorilor pentru
exerciţiul financiar în cauză şi a raportului de audit semnat de persoana responsabilă sau
a raportului cenzorilor, după caz."
11.În Planul de conturi general, prevăzut la punctul 329, se introduc două noi conturi,
respectiv contul 1095 "Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită
la societatea absorbantă" (A) şi contul 2677 "Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia
emisiunilor efectuate de terţi" (A).

12.În capitolul IV "Planul de conturi general" se abrogă notele de subsol 11 şi 20, iar în
capitolul VI "Structura situaţiilor financiare anuale" se abrogă nota de subsol 28.

13.Punctul 330 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"330. - Structura bilanţului care se întocmeşte de entităţile prevăzute la pct. 3


alin. (1) este următoarea:

Judeţul ............................................ |_|_|

Entitatea .................................................

Adresa: localitatea ...................................,

sectorul ....., str. .................. nr. .............,

bl. ........, sc. .........., ap. .........................

Telefon ..............., fax ............................

Număr în registrul comerţului..................

Forma de proprietate ............................................. |_|_|

Activitatea preponderentă

(denumire clasă CAEN) ...............................................

cod clasă CAEN ............................................... |_|_|_|_|

Cod unic de înregistrare .................. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILANŢ la data de ........

  - lei -

Nr. rd. Sold la:

Denumirea elementului Începutul Sfârşitul


  exerciţiului exerciţiului
financiar financiar

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE      

  I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE      

  1. Cheltuieli de constituire 01    
(ct. 201 -2801)

  2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 02    


  3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 03    
şi alte imobilizări necorporale
(ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

  4. Fond comercial 04    
(ct. 2071 -2807-2907)

  5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie 05    


(ct. 233 + 234 - 2933)

  TOTAL (rd. 01 la 05) 06    

  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE      

  1. Terenuri şi construcţii 07    
(ct. 211 + 212 - 2811 -2812 - 2911 - 2912)

  2. Instalaţii tehnice şi maşini 08    


(ct. 213 + 223-2813-2913)

  3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 09    


(ct. 214 + 224-2814-2914)

  4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie 10    


(ct. 231+232-2931)

  TOTAL (rd. 07 la 10) 11    

  III. MOBILIZĂRI FINANCIARE      

  1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 12    


(ct. 261-2961)

  2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate 13    


(ct. 2671+2672-2964)

  3. Interese de participare 14    
(ct. 263 - 2962)

  4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea 15    


intereselor de participare
(ct. 2673 + 2674 - 2965)

  5. Investiţii deţinute ca imobilizări 16    


(ct. 265 -2963)

  6. Alte împrumuturi 17    
(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

  TOTAL 18    
(rd. 12 la 17)

  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 +18) 19    

B. ACTIVE CIRCULANTE      
  I. STOCURI      

  1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 20    
+ 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 -391 - 392 - 3951 - 3958
- 398)

  2. Producţia în curs de execuţie 21    


(ct. 331 +332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

  3. Produse finite şi mărfuri 22    


(ct. 345 + 346 +/-348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +
327 +/- 378 -3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

  4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 23    

  TOTAL (rd. 20 la 23) 24    

  II. CREANŢE      

(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an


trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

  1. Creanţe comerciale27 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 25    


2968* + 4092 + 411+413 + 418-491)

  27
Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor
de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai
mică de 12 luni

  2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451**-495*) 26    

  3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea 27    


intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

  4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 28    
+ 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473**
- 496 + 5187)

  5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 29    

  TOTAL (rd. 25 la 29) 30    

  III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT      

  1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501-591) 31    

  2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 -598 + 32    
5113 + 5114)

  TOTAL (rd. 31 + 32) 33    

  IV. CASAŞI CONTURI LA BĂNCI 34    

(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

  ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35    

C. CHELTUIELI ÎN AVANS 36    
(ct. 471)

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA      


UN AN

  1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 37    


împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681
-169)

  2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 38    


1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

  3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 39    

  4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40    

  5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 41    

  6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451***) 42    

  7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea 43    


intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

  8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale 44    


(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +
4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444***
+ 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 +
473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

  TOTAL (rd. 37 la 44) 45    

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) 46    

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47    

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE      


UN AN

  1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 48    


împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681
-169)

  2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 49    


1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

  3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 50    

  4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51    

  5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 52    

  6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***) 53    

  7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea 54    


intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)
  8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale 55    
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +
4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444***
+ 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** +
509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

  TOTAL (rd. 48 la 55) 56    

H. PROVIZIOANE      

  1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515) 57    

  2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58    

  3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 59    

  TOTAL (rd. 57 la 59) 60    

I. VENITURI ÎN AVANS      

  1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 61    

  2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din care: 62    

  Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) 63    

  Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) 64    

  Fond comercial negativ (ct. 2075) 65    

  TOTAL (rd. 61 + 62 + 65) 66    

J. CAPITAL ŞI REZERVE      

  I. CAPITAL      

  1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 67    

  2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 68    

  3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 69    

  TOTAL (rd. 67 la 69) 70    

  II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 71    

  III. REZERVE DIN REEVALUARE 72    

(ct. 105)

  IV. REZERVE      

  1. Rezerve legale (ct. 1061) 73    

  2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 74    

  3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 75    


1065)

  4. Alte rezerve (ct. 1068) 76    

  TOTAL (rd. 73 la 76) 77    

  Acţiuni proprii (ct. 109) 78    

  Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 79    

  Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 80    

  V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C 81    


(ct. 117)
SOLD D 82    

  VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C 83    

(ct. 121) SOLD D 84    

  Repartizarea profitului (ct. 129) 85    

  CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70 + 71 + 72 + 77 - 78 + 79 - 80 + 81 - 86    


82 + 83 - 84 - 85)

  Patrimoniul public (ct. 1016) 87    

  CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) 88    

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Administrator,

Numele şi prenumele ....................

Semnătura ............

Ştampila unităţii

Întocmit,

Numele şi prenumele .................

Calitatea ...................

Semnătura ...........

Nr. de înregistrare în organismul profesional"

14.Punctul 331 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"331. - Structura bilanţului prescurtat care se întocmeşte de entităţile prevăzute


la pct. 3 alin. (2) este următoarea:
Judeţul ............................................ |_|_|

Entitatea .................................................

Adresa: localitatea ..................................,

sectorul ....., str. .................. nr. .............,

bl. ........, sc. .........., ap. .........................

Telefon ..............., fax ............................

Număr în registrul comerţului ..................

Forma de proprietate ............................................. |_|_|

Activitatea preponderentă

(denumire clasă CAEN) ...............................................

Cod clasă CAEN ............................................... |_|_|_|_|

Cod unic de înregistrare.................. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILANŢ PRESCURTAT la data de...

  - lei -

Nr. rd. Sold la:

Denumirea elementului începutul Sfârşitul


  exerciţiului exerciţiului
financiar financiar

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE      

  I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 01    

(ct. 201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + 233 +234 - 280 - 290 - 2933)

  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 02    

(ct. 211 +212 + 213 + 214 + 223 + 224 + 231 +232-281 -291 -2931)

  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 03    

(ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*)

  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 04    

(rd. 01 la 03)

B. ACTIVE CIRCULANTE      

  I. STOCURI 05    
(ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 328 + 331 + 332 +
341 + 345 + 346 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + 326
+/- 368 + 371 + 327 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 -
396 - 397 - 398 + 4091 - 4428)

  II. CREANŢE29 06    

(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an


trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267* - 296* + 4092
+ 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** +
4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453**
+ 456** + 4582 + 461 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)

  29
Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă      
creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte
asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai
mică de 12 luni

  III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 07    

(ct. 501 +505 + 506 + 508 + 5113 + 5114-591 -595-596-598)

  IV. CASAŞI CONTURI LA BĂNCI 08    

(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

  ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 09    

(rd. 05 la 08)

C. CHELTUIELI ÎN AVANS 10    

(ct. 471)

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 11    


UN AN

(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 +
408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** +
4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481
+ 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509
+ 5186 + 519)

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE 12    

(rd. 09 + 10-11 -19)

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 13    

(rd. 04 + 12)

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 14    


UN AN

(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168-169 + 269 + 401 +403 + 404 + 405 +
408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** +
4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481
+ 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 +
5186 + 519)

H. PROVIZIOANE (Ct. 151) 15    


I. VENITURI ÎN AVANS 16    

(rd. 17 + 18 + 21), din care:

  Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 17    

  Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 19 + 20), din care: 18    

  Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) 19    

  Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) 20    

  Fondul comercial negativ (ct. 2075) 21    

J. CAPITAL ŞI REZERVE      

  I. capital (rd. 23 la 25), din care: 22    

  - capital subscris vărsat (ct. 1012) 23    

  - capital subscris nevărsat (ct. 1011) 24    

  - patrimoniul regiei (ct. 1015) 25    

  II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 26    

  III. REZERVE DIN REEVALUARE 27    

(ct. 105)

  IV. REZERVE (Ct. 106) 28    

  Acţiuni proprii (ct. 109) 29    

  Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 30    

  Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 31    

  V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) SOLD C 32    

SOLD D 33    

  VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. SOLD C 34    


121)
SOLD D 35    

  Repartizarea profitului (ct. 129)   36    

  CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22 + 26 + 27 + 28 - 29 + 30 -   37    


31 + 32 - 33 + 34 - 35 - 36)

  Patrimoniul public (ct. 1016)   38    

  CAPITALURI - TOTAL (rd. 37 + 38)   39    

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.


**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Administrator,

Numele şi prenumele ...............

Semnătura .............

Ştampila unităţii

Întocmit,

Numele şi prenumele .................

Calitatea ....................

Semnătura ......................

Nr. de înregistrare în organismul profesional"

15.Punctul 332 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"332. - Structura contului de profit şi pierdere este următoarea:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE la data de.........

  - lei -

Nr.
Exerciţiul financiar
rd.
Denumirea indicatorilor

  Precedent Curent

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) 01    

  Producţia vândută (ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708) 02    

  Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03    

  Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04    

  Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi 05    


care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)

  Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 06    

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 07    


(ct. 711+712)
Sold C

Sold D 08    

3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct. 09    


721 + 722)

4. Alte venituri din exploatare 10    


(ct. 758 + 7417 + 7815)

- din care, venituri din fondul comercial negativ 11    

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL 12    


(rd. 01 +07-08 + 09 + 10)

5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 13    


(ct. 601+602-7412)

  Alte cheltuieli materiale 14    


(ct. 603 + 604 + 606 + 608)

  b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605 - 7413) 15    

  c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 16    

  Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17    

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: 18    

  a) Salarii şi indemnizaţii30 (ct. 641 +642 + 643 + 644 - 7414) 19    

  30
La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit      
legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 «Cheltuieli
cu colaboratorii», analitic «Colaboratori persoane fizice».

  b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645 - 7415) 20    

7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 21    


23)

  a.1) Cheltuieli (ct. 6811 +6813) 22    

  a.2) Venituri (ct. 7813) 23    

  b) Ajustări de valoare privind activele circulante 24    


(rd. 25 - 26)

  b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 25    

  b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 26    

8. Alte cheltuieli de exploatare 27    


(rd. 28 la 31)

  8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 28    


(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 +
628 - 7416)

  8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635) 29    

  8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658) 30    

  Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din 31    


Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)

  Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32    

  - Cheltuieli (ct. 6812) 33    

  - Venituri (ct. 7812) 34    

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35    

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:      

  - Profit (rd. 12-35) 36    

  - Pierdere (rd. 35- 12) 37    

9. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613) 38    

  - din care veniturile obţinute de la entităţile afiliate 39    

10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 40    
(ct. 763)

  - din care veniturile obţinute de la entităţile afiliate 41    

11. Venituri din dobânzi (ct. 766*) 42    

  - din care veniturile obţinute de la entităţile afiliate 43    

  Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 44    

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45    

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 46    


deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48)

  - Cheltuieli (ct. 686) 47    

  - Venituri (ct. 786) 48    

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418) 49    

  - din care cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 50    

  Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 51    

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52    

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):      

  - Profit (rd. 45 - 52) 53    

  - Pierdere (rd. 52 - 45) 54    

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):      

  - Profit (rd. 12 + 45-35-52) 55    


  - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56    

15. Venituri extraordinare (ct. 771) 57    

16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 58    

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:      

  - Profit (rd. 57 - 58) 59    

  - Pierdere (rd. 58 - 57) 60    

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61    

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62    

  PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): 63    

  - Profit (rd. 61 - 62)      

  - Pierdere (rd. 62-61) 64    

18. Impozitul pe profit (ct. 691) 65    

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 66    

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:      

  - Profit (rd. 63-65-66) 67    

  - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66); (rd. 65 + 66 - 63) 68    

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Administrator,

Numele şi prenumele ...............

Semnătura ...............

Ştampila unităţii

Întocmit,

Numele şi prenumele...............

Calitatea...............

Semnătura...............

Nr. de înregistrare în organismul profesional"

16.În capitolul VII "Funcţiunea conturilor", la funcţiunea contului 106 "Rezerve" se


introduce o nouă liniuţă pentru debitul contului, cu următorul cuprins:
" - pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau
anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve (149)."

17.În capitolul VII, funcţiunea contului 109 "Acţiuni proprii" se modifică şi va


avea următorul cuprins:

"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acţiunilor proprii, răscumpărate potrivit legii.

Contul 109 «Acţiuni proprii» este un cont de activ.

În debitul contului 109 «Acţiuni proprii» se înregistrează:

- preţul de achiziţie al acţiunilor proprii răscumpărate (512);

- valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă, preluate


de societatea absorbantă ca urmare a fuziunii prin absorbţie (456).

În creditul contului 109 «Acţiuni proprii» se înregistrează:

- reducerea capitalului cu valoarea acţiunilor proprii răscumpărate şi anulate, potrivit legii


(101);

- diferenţa dintre valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate


şi valoarea lor nominală (149);

- valoarea sumei de încasat/încasate din vânzarea acţiunilor proprii (461, 512);

- diferenţa dintre valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii şi


preţul lor de vânzare (149);

- valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (149);

- valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă, preluate


de societatea absorbantă ca urmare a fuziunii prin absorbţie şi anulate de aceasta (149).

Soldul contului reprezintă valoarea acţiunilor proprii răscumpărate existente."

18.În capitolul VII, la funcţiunea contului 117 "Rezultatul reportat" se introduce o nouă
liniuţă pentru debitul contului, cu următorul cuprins:

" - pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau
anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezultatul reportat (149)."

19.În capitolul VII, funcţiunea contului 149 "Pierderi legate de emiterea,


răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de
capitaluri proprii" se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa pierderilor legate de emiterea, răscumpărarea,
vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

Contul 149 «Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu


gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii» este un cont de activ.

În debitul contului 149 «Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea


cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii» se înregistrează:
- diferenţa dintre valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate
şi preţul lor de vânzare (109);

- diferenţa dintre valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate


şi valoarea lor nominală (109);

- valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (109);

- valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă, preluate


de societatea absorbantă ca urmare a fuziunii prin absorbţie şi anulate de aceasta (109);

- cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt


îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (512, 531, 462);

- alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (512, 531,


462).

În creditul contului 149 «Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea


cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii» se înregistrează:

- pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau


anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve sau rezultatul reportat
(106, 117).

Soldul contului reprezintă pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea,


cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii."

20.În capitolul VII, la funcţiunea contului 2075 "Fond comercial negativ", partea
introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului comercial negativ care apare în
situaţiile financiare anuale consolidate, respectiv în situaţiile financiare anuale individuale,
cu ocazia transferului efectuat în legătură cu achiziţia unei afaceri."

21.În capitolul VII, funcţiunea contului 264 "Titluri puse în echivalenţă" se modifică şi
va avea următorul cuprins:

"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor de participare evaluate la consolidare
prin metoda punerii în echivalenţă.

Contul 264 «Titluri puse în echivalenţă» este un cont de activ.

În debitul contului 264 «Titluri puse în echivalenţă» se înregistrează participaţiile în


întreprinderile asociate, prezentate în situaţiile financiare consolidate la valoarea
determinată prin metoda punerii în echivalenţă, astfel:

- costul de achiziţie al titlurilor evaluate prin metoda punerii în echivalenţă (263);

- partea cuvenită investitorului din profitul înregistrat în exerciţiul financiar curent de


întreprinderea asociată (768);

- partea cuvenită investitorului din rezervele înregistrate de întreprinderea asociată în


care se deţin participaţii, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în echivalenţă (1068).

În creditul contului 264 «Titluri puse în echivalenţă» se înregistrează:


- partea cuvenită investitorului din pierderea înregistrată în exerciţiul curent de
întreprinderea asociată, cu ocazia consolidării prin punere în echivalenţă a participaţiei
deţinute de investitor în întreprinderea asociată (668)."

22.În capitolul VII, începutul funcţiunii şi funcţiunea din debitul contului 267 "Creanţe
imobilizate" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor imobilizate sub forma
împrumuturilor acordate pe termen lung altor entităţi, a altor creanţe imobilizate, cum
sunt depozite, garanţii şi cauţiuni depuse de entitate la terţi, precum şi a obligaţiunilor
achiziţionate cu ocazia emisiunilor de obligaţiuni efectuate de terţi, care urmează a fi
deţinute pe o perioadă mai mare de un an.

Contul 267 «Creanţe imobilizate» este un cont de activ.

În debitul contului 267 «Creanţe imobilizate» se înregistrează:

- sume plătite reprezentând valoarea împrumuturilor acordate altor entităţi (512);

- dobânzile aferente creanţelor imobilizate (763, 766);

- valoarea garanţiilor depuse la terţi (411);

- sume plătite sau de plătit, reprezentând valoarea obligaţiunilor achiziţionate cu ocazia


emisiunilor de obligaţiuni efectuate de terţi, care urmează a fi deţinute pe o perioadă mai
mare de un an (512, 462);

- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate în valută şi


depozitelor constituite în valută, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv
la închiderea exerciţiului financiar (765);

- diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în


funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la
închiderea exerciţiului financiar (768)."

23.În capitolul VII, la funcţiunea contului 456 "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind


capitalul" se introduce o nouă liniuţă pentru creditul contului, cu următorul cuprins:

"- valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă, preluate


de societatea absorbantă ca urmare a fuziunii prin absorbţie (109)."

24.În capitolul VII, la funcţiunea contului 668 "Alte cheltuieli financiare" se introduce o
nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

"- partea cuvenită investitorului din pierderea înregistrată în exerciţiul financiar curent de
întreprinderea asociată, cu ocazia consolidării prin punere în echivalenţă a participaţiei
deţinute de investitor în întreprinderea asociată (264)."

25.În capitolul VII, la funcţiunea contului 761 "Venituri din imobilizări financiare", ultima
liniuţă se abrogă.

26.În capitolul VII, la funcţiunea contului 768 "Alte venituri financiare" se introduce o
nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
" - partea cuvenită investitorului din profitul înregistrat în exerciţiul financiar curent de
întreprinderea asociată, cu ocazia consolidării prin punere în echivalenţă a participaţiei
deţinute de investitor în întreprinderea asociată (264)."

27.În capitolul VII, funcţiunea contului 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru
depreciere privind activitatea de exploatare" se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor obţinute din diminuarea sau
anularea provizioanelor, a ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi
necorporale, a activelor circulante, precum şi a veniturilor corespunzătoare fondului
comercial negativ.

În creditul contului 781 «Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind
activitatea de exploatare» se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor (151);

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea


imobilizărilor (290, 291, 293);

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor


şi producţiei în curs de execuţie (391 la 398);

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea


creanţelor-clienţi (491, 496);

- cota-parte din fondul comercial negativ, transferată la venituri (2075)."

28.În capitolul VII, funcţiunea contului 806 "Certificate de emisii de gaze cu efect de
seră" se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
primite gratuit, potrivit legii.

În debitul contului 806 «Certificate de emisii de gaze cu efect de seră» se evidenţiază


certificatele de emisii de gaze cu efect de seră primite gratuit, iar în credit, cele ieşite din
circuit, potrivit legii.

Soldul contului reprezintă numărul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră de


care beneficiază entitatea."

Art. II

Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a Comunităţilor Economice


Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, se
modifică şi se completează după cum urmează:

1.La punctul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) În înţelesul prezentelor reglementări, o entitate este legată unei entităţi


raportoare dacă îndeplineşte una dintre următoarele condiţii:
a) entitatea şi entitatea raportoare fac parte din acelaşi grup (ceea ce înseamnă că
fiecare societate-mamă, filială sau filială membră este legată celorlalte entităţi);

b) o entitate este o întreprindere asociată sau o asociere în participaţie a unei entităţi


membre a unui grup din care face parte şi cealaltă entitate;

c) ambele entităţi sunt asocieri în participaţie ale aceleiaşi părţi terţe;

d) o entitate este o asociere în participaţie a unei terţe părţi, iar cealaltă entitate este o
întreprindere asociată a părţii terţe;

e) entitatea este un plan de beneficii postangajare în beneficiul angajaţilor entităţii


raportoare sau ai unei entităţi legate entităţii raportoare. Dacă entitatea raportoare în
sine este un asemenea plan, angajatorii care finanţează planul sunt, de asemenea, legaţi
entităţii raportoare;

f) entitatea este controlată sau controlată în comun de către o persoană definită la alin.
(21);

g) o persoană identificată la alin. (21) lit. a) are o influenţă semnificativă asupra entităţii
sau face parte din personalul-cheie din conducerea entităţii (sau din conducerea unei
societăţi-mamă a entităţii)."

2.La punctul 6, după alineatul (2) se introduc opt noi alineate, alineatele (2 1)-(28), cu
următorul cuprins:

"(21) O persoană sau un membru apropiat al familiei persoanei este legat(ă) unei entităţi
raportoare dacă persoana respectivă:

a) deţine controlul sau controlul comun asupra entităţii raportoare;

b) are o influenţă semnificativă asupra entităţii raportoare; sau

c) face parte din personalul-cheie din conducerea entităţii raportoare sau din conducerea
unei societăţi-mamă a entităţii raportoare.

(22) O parte legată este o persoană sau o entitate care este legată entităţii care
întocmeşte situaţii financiare anuale, denumită entitate raportoare.

(23) în luarea în considerare a fiecărei legături posibile cu părţile legate, atenţia este
îndreptată spre fondul acestei legături, şi nu numai spre forma juridică.

(24) În definiţia unei părţi legate, o întreprindere asociată include filialele întreprinderii
asociate, iar o asociere în participaţie include filialele asocierii în participaţie. Prin urmare,
o filială a unei întreprinderi asociate şi investitorul care are influenţă semnificativă asupra
întreprinderii asociate sunt, de exemplu, legaţi.

(25) O entitate publică raportoare este scutită de cerinţele de prezentare a informaţiilor


referitoare la tranzacţiile cu părţile legate şi soldurile scadente, inclusiv angajamentele
cu:

a) un guvern care are control, control comun sau influenţă semnificativă asupra entităţii
raportoare; şi
b) o altă entitate care este parte legată deoarece acelaşi guvern are control, control
comun sau influenţă semnificativă atât asupra entităţii raportoare, cât şi asupra celeilalte
entităţi.

(26) O entitate publică este o entitate controlată sau controlată în comun de către guvern
sau asupra căreia guvernul exercită o influenţă semnificativă.

(27) Guvernul se referă la guvernul propriu-zis, la agenţiile guvernamentale şi la alte


organisme similare de la nivel local, naţional sau internaţional.

(28) Dacă o entitate raportoare aplică scutirea prevăzută la alin. (2 5), aceasta trebuie să
prezinte următoarele aspecte legate de tranzacţii şi soldurile scadente aferente,
menţionate la acelaşi alineat:

a) denumirea guvernului şi natura relaţiei acestuia cu entitatea raportoare (adică control,


control comun sau influenţă semnificativă);

b) următoarele informaţii, suficient de detaliate pentru a permite utilizatorilor situaţiilor


financiare ale entităţii să înţeleagă efectul tranzacţiilor cu părţile legate, asupra situaţiilor
sale financiare:

- natura şi valoarea fiecărei tranzacţii semnificative în mod individual; şi

- pentru alte tranzacţii care sunt semnificative în mod colectiv, dar nu în mod individual,
o indicare calitativă sau cantitativă a importanţei lor."

3.La punctul 6, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(6) Membrii apropiaţi ai familiei persoanei sunt acei membri ai familiei de la care se
poate aştepta să influenţeze sau să fie influenţaţi de respectiva persoană în relaţia lor cu
entitatea şi includ:

a) copiii şi soţia sau partenerul de viaţă al persoanei respective;

b) copiii soţiei sau ai partenerului de viaţă al persoanei respective; şi

c) persoanele aflate în întreţinerea persoanei respective sau a soţiei ori a partenerului de


viaţă al acestei persoane."

4.La punctul 6 alineatul (8), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

"(8) În înţelesul prezentelor reglementări, următoarele categorii nu sunt părţi


legate:

a) două entităţi doar pentru că au în comun un director sau un alt membru al


personalului-cheie din conducere sau deoarece un membru din personalul-cheie din
conducere al uneia dintre entităţi are o influenţă semnificativă asupra celeilalte entităţi;"

5.Punctul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"24. - Situaţiile financiare anuale consolidate trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor,
datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii entităţilor incluse în aceste situaţii
financiare, considerate ca un tot unitar"
6.La punctul 66, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"66. - (1) Partea de profit (din contul 768 «Alte venituri financiare»/analitic distinct) sau
pierdere (din contul 668 «Alte cheltuieli financiare»/analitic distinct) a întreprinderilor
asociate, atribuibilă unor asemenea interese de participare, se prezintă în contul de profit
şi pierdere consolidat la elementul «Profitul sau pierderea exerciţiului financiar aferent(ă)
întreprinderilor asociate»."

7.La punctul 88, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Notele explicative la situaţiile financiare anuale trebuie să prezinte


tranzacţiile cu părţi legate, cu excepţia celor în interiorul grupului, încheiate de
societatea-mamă sau de alte entităţi incluse în consolidare, inclusiv sumele acestor
tranzacţii, natura relaţiei cu partea legată şi alte informaţii referitoare la tranzacţii,
necesare pentru o înţelegere a poziţiei financiare a entităţilor incluse în consolidare, luate
ca un tot, dacă aceste tranzacţii sunt semnificative şi nu au fost încheiate în condiţii
normale de piaţă. Informaţiile referitoare la tranzacţii individuale pot fi agregate după
natura lor, cu excepţia cazului când informaţia separată este necesară pentru o
înţelegere a efectelor tranzacţiilor cu partea legată, asupra poziţiei financiare a entităţilor
incluse în consolidare, luate ca un tot."

8.Punctul 113 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"113. - Situaţiile financiare anuale consolidate sunt supuse aprobării adunării generale a
acţionarilor societăţii-mamă, pe baza raportului consolidat al administratorilor pentru
exerciţiul financiar în cauză şi a raportului persoanei responsabile cu auditarea situaţiilor
financiare anuale consolidate."

Art. III

Normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-


contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.
3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 870 şi 870 bis din 23 decembrie 2008, se
completează după cum urmează:

- După punctul 14 se introduc trei noi puncte, punctele 141 -143, cu următorul cuprins:

"141. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare se efectuează, de


regulă, lunar.

142. Prin excepţie de la prevederile pct. 14 1, entităţile care în exerciţiul financiar


precedent au înregistrat o cifră de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro
pot înregistra în contabilitate operaţiunile economico-financiare la alte perioade decât
lunar, dar nu mai târziu de data pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe
profit, respectiv data situaţiilor financiare anuale sau a raportărilor contabile stabilite
potrivit legii. În acest caz, înregistrarea în contabilitate se efectuează pe baza
documentelor justificative sau a unui centralizator în care sunt înscrise mai multe
documente justificative al căror conţinut se referă la operaţiuni de aceeaşi natură şi la
aceeaşi perioadă, situaţie în care documentele justificative se anexează la acesta.

În mod similar, înregistrarea în Registrul-jurnal şi Cartea mare se efectuează pentru


aceeaşi perioadă.
143. Pentru determinarea plafonului prevăzut la pct. 14 2 se utilizează cursul de schimb
valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului
financiar precedent."

Art. IV

Începând cu data de 1 ianuarie 2011, entităţile care în exerciţiul financiar precedent


au înregistrat o cifră de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro nu mai
depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile în
cursul exerciţiului financiar. Pentru determinarea plafonului cifrei de afaceri se utilizează
cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data
încheierii exerciţiului financiar precedent.

Art. V

În Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate


prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, trimiterea la
Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice
Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 şi 846 bis din 10 decembrie
2010, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte cu trimiterea la
Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a Comunităţilor Economice
Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009.

Art. VI

Prezentul ordin intră în vigoare începând cu situaţiile financiare anuale,


respectiv situaţiile financiare anuale consolidate aferente exerciţiului financiar
2010, cu excepţia prevederilor art. I pct. 9, art. II pct. 1-4 şi 7, art. III şi IV,
care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

Art. VII

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul finanţelor publice,


Gheorghe lalomiţianu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 882 din data de 29 decembrie 2010

Ce firme nu pot fi catalogate la capitolul


microintreprinderi

Ministerul Finantelor arata, in normele de aplicare a Codului fiscal, categoriile de firme care nu pot fi incadrate
ca microintreprinderi.
Nu pot fi microintreprinderi:

 - Bancile

 - Casele de schimb valutar

 - Societatile de credit ipotecar

 - Cooperativele de credit

 - Societatile de asigurare-reasigurare

 - Busele de valori sau/si de marfuri

 - Societatile de servicii de investitii financiare

 - Societatile de registru

 - Societatile de depozitare

 - Organizatorii de jocuri de noroc

 - Firmele de consultanta si management.

Daca intr-un trimestru o microintreprindere a desfasurat o activitate de natura celor insiruite mai
sus, aceasta este obligata sa plateasca impozit pe profit luandu-se in calcul veniturile si cheltuielile
inregistrate incepand cu trimestrul respectiv.
 Autor: Adrian Popa

Liber la abuzuri! (sau despre o prevedere


strecurata abil in Codul fiscal)
 
Art. 296^15 din Codul fiscal, nou introdus prin OUG nr. 117/2010, da liber la interpretari care de
care mai fanteziste.

El arata ca nu se cuprind in baza lunara a contributiilor sociale obligatorii, prevazuta la art.


296^4, urmatoarele: avantajele primite in legatura cu o activitate dependenta, fara insa a fi
limitate la:

    1. utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, in scop
personal, cu exceptia deplasarii pe distanta dus-intors de la domiciliu la locul de munca;
    2. cazarea, hrana, imbracamintea, personalul pentru munci casnice, precum si alte bunuri
sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei;
    3. abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, in scop
personal;
    4. permisele de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite in scopul personal;
    5. primele de asigurare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt beneficiar
de venituri din salarii, la momentul platii primei respective, altele decat cele obligatorii.

Totul clar, daca nu ar fi acest “fara insa a fi limitate la”.

Este o prevedere asemanatoare cu cea care, in vara lui 2010, lasa la latitudinea organului fiscal,
aprecierea fantezista a criteriilor asupra activitatilor dependente. Pe atunci prevederea cu
„altele asemenea” a generat discutii violente. Si erau in cauza mult mai putini contribuabili
decat acum (mai ales PFA).

Acum, cand aceste prevederi se refera la contributiile care trebuie platite de SALARIATI, iar
„soparla” poate avea consecinte de masa prin acest „etc.” strecurat abil, nimeni nu s-a sesizat.

Inca.
Aceasta analogie a legii este extrem de periculoasa in fiscal. Aplicata in penal – am aratat-o nu
o data – a umplut puscariile cu oameni nevinovati in perioada comunista.
Acum umple tribunalele de procese – va garantez. Pentru ca acest „si etcetera” lasa oricarui
inspectoras sa aplice ce viseaza.

Pe cat pariu ca Normele vor adauga la lege, in loc sa explice?


Ce ramane?

Ramane in primul rand sa asteptam Normele, iar in al doilea rand sa nu permitem nicio
interpretare a legii dincolo de litera ei.
Asa fiind, scapa cine poate. Dar scapa daca lupta.

Horatiu Sasu
Jurist si economist
Consultant in afaceri

Atentie: prilej de a extinde ABUZIV sfera


TVA!
O modificare a art. 129 alin. 4 din Codul fiscal este periculos de ciudata.

Ea spune ca sunt asimilate prestarii de servicii efectuate cu plata urmatoarele:  "serviciile


prestate in mod gratuit de catre o persoana impozabila pentru uzul propriu ori al personalului
acesteia, sau pentru uzul altor persoane, pentru alte scopuri decat desfasurarea activitatii sale
economice".

Pornind de la aceasta prevedere se pune intrebarea: avantajele in natura pentru salariati "intra"
in aceasta prevedere?

Nu va grabiti cu raspunsul.
Revedeti textul legal.

Parerea mea este ca:


a) avantajele in natura pentru salariati NU „intra” in aceasta prevedere
b) ... dar in acelasi timp Finantele vor face tot ce se poate ca sa considere ca „intra”.

Miza este, evident, recuperarea TVA si, daca e cazul, a majorarilor.

Ce e de facut?
In loc de raspuns, va prezint concluzia unei spete, pentru ca instantele au transat demult
problema. Daca folositi solutia aratand organului fiscal ca "stiti", e ok. Daca nu, platiti.

In speta s-a aratat ca "intr-o interpretare total eronata si cu referire la o serie de dispozitii
normative incidente, organul fiscal asimileaza plata in natura cu livrarea (vanzarea) de bunuri
catre muncitorii sezonieri, desi codul fiscal si de procedura fiscala reglementeaza la capitole
distincte livrarea de bunuri, dar si categoriile de venituri ce intra sub incidenta codului fiscal.
Atata timp cat veniturile de natura salariala sunt stabilite de legiuitor in bani sau in natura,
rezulta ca societatea angajatoare datoreaza statului numai acele obligatii fiscale stabilite in
functie de natura veniturilor.

A interpreta altfel inseamna a incalca dispozitiile legislatiei fiscale, cu consecinte grave pentru
contribuabil, mai ales cand nerespectarea vine tocmai din partea statului, prin reprezentantii
sai din teritoriu.

Or, atata timp cat organul fiscal recunoaste ca plata facuta in natura este cea de natura
salariala in acceptiunea codului fiscal, nu mai exista nici un dubiu ca societatea contestatoare
nu datoreaza obligatule fiscale stabilite suplimentar”.

Este un extras din sentinta civila nr. 2013/03.12.2008 pronuntata de Tribunalul Calarasi-
Sectia Civila, confirmata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios
administrativ si fiscal, decizia civila nr. 1094/2009.

Interpretarea corecta a legii nu e grea, nu?


Mai greu e sa convingi organul de control.

Horatiu Sasu,
Jurist si economist
Consultant in afaceri

TVA: o prevedere legala noua cu ceva


vechime
Prin OUG nr. 117/2010 s-a modificat, printre altele, alin. 7 al art. 153 din Codul fiscal, astfel:

„Organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate
persoanele care, in conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate sa solicite inregistrarea,
conform alin. (1), (2), (4) sau (5). Prin ordin al ministrului finantelor publice  se pot stabili criterii pe
baza carora sa fie conditionata inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile. Organele
fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, daca persoana impozabila justifica  intentia si
are capacitatea  de a desfasura activitate economica, pentru a fi inregistrata in scopuri de TVA”. 

Problema e ca, in goana de a nu scapa nimic, organele fiscale aplicau aceasta prevedere mai de
multisor. Iar situatii de acest gen ajungeau la instante, care stiau la randul lor sa interpreteze legea,
chiar fara actuala forma „lamuritoare” a alineatului 7.

Bunaoara, intr-un caz interesant, reclamanta S.C. "P" S.A. a solicitat sa se dispuna anularea deciziei
nr. 4/14.11.1994 a Ministerului Finantelor si a art. 3 din dispozitia nr. 81.176/11.08.1994 a Directiei
generale a controlului financiar de stat din cadrul Ministerului Finantelor, prin care a fost obligata sa
plateasca la bugetul statului taxa pe valoarea adaugata pentru marfa care i-a fost sustrasa.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca a importat o cantitate de zahar, pe care a depozitat-o la o


serie de fabrici de zahar, societati comerciale cu capital integral de stat, in vederea sortarii, repetarii
controlului calitativ si distribuirii, in functie de rezultatele analizelor de laborator, la consumul direct al
populatiei sau pentru industrializare.
Valorificarea si distribuirea zaharului urma sa se faca, asa cum se stabilise prin contracte, numai cu
incuviintarea sa expresa si in scris, data catre depozitar si beneficiarii interni.

Incalcand prevederile din contractele de prestari servicii S.C. "C" S.A. si S.C. "D.O." S.A. au livrat
ilegal cantitati de zahar, fara consimtamantul reclamantei, facturand marfa in nume propriu, la preturi
mai mici decat cele ce fusesera stabilite si fara a cuprinde taxe pe valoarea adaugata, fapte pentru
care a si fost actionat in judecata aceste societati, dar, cu toate acestea, autoritatile financiare au
retinut in sarcina reclamantei obligatia de plata a acestei taxe.

In conformitate cu dispozitiile legale, pentru bunurile din import, taxa pe valoarea adaugata se plateste
de persoanele fizice si juridice importatoare direct sau prin intermediari.

Reclamanta a avut calitatea de importator al unei cantitati de zahar, situatie in care este platitor de
taxa pe valoarea adaugata.

In solutionarea prezentei cauze – a aratat instanta - nu intereseaza ca societatile comerciale la care a


fost depozitat zaharul l-au vandut fara consimtamantul reclamantei si la alt pret decat cel stabilit,
aceasta avand posibilitatea sa se indrepte impotriva celor vinovati si sa obtina acoperirea integrala a
pagubei ce i-a fost cauzata.

Pentru cele ce preced, actiunea a fost respinsa, ca neintemeiata 1. Prin decizia nr. 1895/1996 Curtea
Suprema de Justitie - sectia de contencios administrativ a respins, ca nefondat, recursul declarat de
reclamanta2.

Cam  asa se aplica „noua” prevedere a alin. 7 al art. 153.


Era ceva neclar pana acum?
Nu era.
Dar OUG 117/2010 trebuia „umpluta” cu ceva, ca sa se simta ca modifica Codul fiscal, nu?

Horatiu Sasu
Jurist si economist
Consultant in afaceri
Avand in vedere faptul ca proiectul de HG pt.modificarea codului
fiscal este inca un PROIECT dar si faptul ca din anumite considerente
ati dori sa vizualizati cam ce surprize cuprinde acest proiec, care va
afecteaza intr-un fel sau altul , consider ca merita sa consultati acele
prevederi din codul fiscal cu normele de aplicare corespunzatoare.
Probabil in cea mai mare parte N.M. de aplicare a C.F. vor ramane
conform proiectului anexat .

norme_CF14022011.rar

Legea devine tot mai restrictiva in ceea ce


priveste PFA-urile
Potrivit specialistilor, tot mai multi detinatori de PFA pot opta pentru trecerea la statutul de
microintreprindere, in contextul inaspririi legislatiei privind Persoana Fizica Autorizata. Unul
dintre motive este introducerea unui plafon minim de 12 salarii minime pentru normele de
venit. Astfel, nimeni nu poate declara o norma mai mica de 8040 de lei pe an. Multi dintre
mestasugari sustin ca nu au cum sa realizeze o asemenea norma.
Exista, insa, si PFA-uri care fac mai multi bani decat anticipeaza prin declaratiile depuse la
Fisc. In aceasta categorie intra cele din domeniul IT-ului. „Capital” scrie ca anul acesta, 12
directii judetene de finante au eliminat activitatile/serviciile de informatica din lista
activitatilor independente impozitate la norme de venit, pentru ca PFA-urile care opteaza
pentru acest sistem de impozitare ies mult mai avantajos decat daca ar plati la veniturile reale.
O statistica arata ca aceste PFA-uri au castiguri si de 25.000 lei pe an, pentru care platesc taxe
de 674 lei lunar, in vreme ce pentru un salariu brut de 2.100 lei, datoriile catre stat, calculate
atat pentru angajat, cat si pentru angajator, sunt aproape duble.
Pe langa impozitarea mai scazuta, normele de venit au si un sistem mai simplu de
administrare. „Un alt plus se refera la faptul ca aceste persoane nu trebuie sa tina contabilitate
in partida simpla, asa cum este obligat PFA care plateste impozit la venitul realizat, si, de
asemenea, numarul declaratiilor ce trebuie depuse si al evidentelor pe care trebuie sa le tina
este mult mai mic“, a declarat un expert contabil pentru sursa citata.

Lista contributiilor sociale pentru


nerezidenti
Conform art 296 3 din Lega 571/2003 privind Codul fiscal, contribuabilii sistemelor de
asigurari sociale sunt:
 
"a) persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din desfasurarea unor activitati in baza
unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut
de lege, atat pe perioada in care desfasoara activitate, cat si pe perioada in care beneficiaza de
concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, precum si cele care
realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 55 alin. (2);
b) persoanele fizice nerezidente, care realizeaza veniturile prevazute la lit. a), cu respectarea
prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte".
 
Avand in vedere aceasta prevedere legala, rezulta obligatia platii contributiilor sistemelor de
asigurari sociale pentru persoanele fizice nerezidente care realizeaza venituri in baza unui
contract individual de munca precum si venituri de natura celor prevazute la art 55 alin 2 din
Codul fiscal, cum ar fi :
 
a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica,
stabilite potrivit legii;
 
b) indemnizatii din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor
juridice fara scop patrimonial;;
 
c) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale
personalului militar, acordate potrivit legii;
 
d) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la
companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a
administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;
d1) remuneratia obtinuta de directori in baza unui contract de mandat conform prevederilor
legii societatilor comerciale;
d2) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza
contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea
asociatiilor de proprietari;
 
e) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie
publica;
 
f) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de
administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si in comisia
de cenzori;
 
g) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;
 
h) indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari
sociale;
 
i) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit,
peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si
detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din
institutiile publice;
 
j) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor
societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a
actionarilor;
j1) sume reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari
judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de
inflatie;
j2) indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenta,
stabilite conform contractului individual de munca;
 
k) orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor in vederea impunerii.
 
Veniturile de natura salariala prevazute la art. 55 din Codul fiscal, denumite in continuare
venituri din salarii, sunt venituri din activitati dependente, daca sunt indeplinite urmatoarele
criterii:
 
- partile care intra in relatia de munca, denumite in continuare angajator si angajat, stabilesc
de la inceput: felul activitatii, timpul de lucru si locul desfasurarii activitatii;
- partea care utilizeaza forta de munca pune la dispozitia celeilalte parti mijloacele de munca,
cum ar fi: spatii cu inzestrare corespunzatoare, imbracaminte speciala, unelte de munca si
altele asemenea;
- persoana care activeaza contribuie numai cu prestatia fizica sau cu capacitatea ei
intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
- platitorul de venituri de natura salariala suporta cheltuielile de deplasare in interesul
serviciului ale angajatului, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate,
si alte cheltuieli de aceasta natura, precum si indemnizatia de concediu de odihna si
indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca suportate de angajator potrivit legii;
- persoana care activeaza lucreaza sub autoritatea unei alte persoane si este obligata sa
respecte conditiile impuse de aceasta, conform legii
(pct 67 din Normele metodologice de aplicare a art 55 alin 2 din Codul fiscal).
 
Concluzie: Daca veniturile obtinute in Romania de catre persoana fizica nerezidenta se
asimileaza unor venituri de natura salariala (venituri din activitati dependente) conform
criteriilor prezentate mai sus, rezulta obligatia platii contributiilor sociale obligatorii, dar cu
respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte.
 
Sunt posibile urmatoarele situatii:
 
1. Daca persoana fizica respectiva este rezidenta intr-un stat al Uniunii Europene si este
asigurata in acel stat, prevederile din directivele comunitare stabilesc obligatia si dreptul
persoanei de a se asigura intr-un singur stat, astfel contributiile la asigurarile sociale in
Romania nu sunt obligatorii.
 
2. Daca persoana fizica este rezidenta intr-un alt stat din afara U.E si Romania a semnat un
acord de recunoastere a asigurarilor sociale reciproce, atunci nu are obligatia platii
asigurarilor sociale in Romania.
 
3. Daca este rezidenta intr-un stat necomunitar si Romania nu are semnat un tratat de
recunoastere a asigurarilor sociale cu acel stat, atunci are obligatia platii asigurarilor sociale in
Romania.

Lista contributiilor sociale pentru


nerezidenti
Conform art 296 3 din Lega 571/2003 privind Codul fiscal, contribuabilii sistemelor de
asigurari sociale sunt:
 
"a) persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din desfasurarea unor activitati in baza
unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut
de lege, atat pe perioada in care desfasoara activitate, cat si pe perioada in care beneficiaza de
concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, precum si cele care
realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 55 alin. (2);
b) persoanele fizice nerezidente, care realizeaza veniturile prevazute la lit. a), cu respectarea
prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte".
 
Avand in vedere aceasta prevedere legala, rezulta obligatia platii contributiilor sistemelor de
asigurari sociale pentru persoanele fizice nerezidente care realizeaza venituri in baza unui
contract individual de munca precum si venituri de natura celor prevazute la art 55 alin 2 din
Codul fiscal, cum ar fi :
 
a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica,
stabilite potrivit legii;
 
b) indemnizatii din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor
juridice fara scop patrimonial;;
 
c) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale
personalului militar, acordate potrivit legii;
 
d) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la
companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a
administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;
d1) remuneratia obtinuta de directori in baza unui contract de mandat conform prevederilor
legii societatilor comerciale;
d2) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza
contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea
asociatiilor de proprietari;
 
e) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie
publica;
 
f) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de
administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si in comisia
de cenzori;
 
g) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;
 
h) indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari
sociale;
 
i) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit,
peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si
detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din
institutiile publice;
 
j) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor
societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a
actionarilor;
j1) sume reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari
judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de
inflatie;
j2) indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenta,
stabilite conform contractului individual de munca;
 
k) orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor in vederea impunerii.
 
Veniturile de natura salariala prevazute la art. 55 din Codul fiscal, denumite in continuare
venituri din salarii, sunt venituri din activitati dependente, daca sunt indeplinite urmatoarele
criterii:
 
- partile care intra in relatia de munca, denumite in continuare angajator si angajat, stabilesc
de la inceput: felul activitatii, timpul de lucru si locul desfasurarii activitatii;
- partea care utilizeaza forta de munca pune la dispozitia celeilalte parti mijloacele de munca,
cum ar fi: spatii cu inzestrare corespunzatoare, imbracaminte speciala, unelte de munca si
altele asemenea;
- persoana care activeaza contribuie numai cu prestatia fizica sau cu capacitatea ei
intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
- platitorul de venituri de natura salariala suporta cheltuielile de deplasare in interesul
serviciului ale angajatului, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate,
si alte cheltuieli de aceasta natura, precum si indemnizatia de concediu de odihna si
indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca suportate de angajator potrivit legii;
- persoana care activeaza lucreaza sub autoritatea unei alte persoane si este obligata sa
respecte conditiile impuse de aceasta, conform legii
(pct 67 din Normele metodologice de aplicare a art 55 alin 2 din Codul fiscal).
 
Concluzie: Daca veniturile obtinute in Romania de catre persoana fizica nerezidenta se
asimileaza unor venituri de natura salariala (venituri din activitati dependente) conform
criteriilor prezentate mai sus, rezulta obligatia platii contributiilor sociale obligatorii, dar cu
respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte.
 
Sunt posibile urmatoarele situatii:
 
1. Daca persoana fizica respectiva este rezidenta intr-un stat al Uniunii Europene si este
asigurata in acel stat, prevederile din directivele comunitare stabilesc obligatia si dreptul
persoanei de a se asigura intr-un singur stat, astfel contributiile la asigurarile sociale in
Romania nu sunt obligatorii.
 
2. Daca persoana fizica este rezidenta intr-un alt stat din afara U.E si Romania a semnat un
acord de recunoastere a asigurarilor sociale reciproce, atunci nu are obligatia platii
asigurarilor sociale in Romania.
 
3. Daca este rezidenta intr-un stat necomunitar si Romania nu are semnat un tratat de
recunoastere a asigurarilor sociale cu acel stat, atunci are obligatia platii asigurarilor sociale in
Romania.

Cum va verifica Fiscul daca o firma


indeplineste conditiile pentru a fi
microintreprindere?
Vezi cele 10 comentarii!

In normele de aplicare a Codului Fiscal, recent finalizate de Ministerul Finantelor Publice, sunt
prevazute conditiile detaliate pe care firmele trebuie sa le indeplineasca pentru a dobandi statutul de
microintreprindere.

Una din conditiile prevazute in OUG nr. 117/2010 este ca firmele care realizeaza venituri din
consultanta si management nu mai pot opta pentru statutul de microintreprindere. incadrarea in
categoria veniturilor din consultanta si management se efectueaza prin analiza contractelor incheiate
si a altor documente care justifica natura veniturilor.

Numarul de salariati reprezinta numarul de persoane angajate cu contract individual de munca,


potrivit dispozitiilor Codului muncii, indiferent de durata timpului de munca, inscrise lunar in statele
de plata si/sau in registrul general de evidenta a salariatilor.

La analiza indeplinirii conditiei privind numarul de salariati se numara si contractele de munca


suspendate, potrivit legii.
Pentru persoanele juridice care au un singur salariat care demisioneaza in cursul unei luni, precum si
in situatia in care raportul de munca inceteaza ca urmare a pensionarii sau desfacerii contractului
individual de munca in urma savarsirii unor acte care, potrivit legii, sunt sanctionate inclusiv prin
acest mod, conditia prevazuta la art.112¹ lit. b) din Codul fiscal se considera indeplinita daca in cursul
lunii urmatoare este angajat un alt salariat.

Pentru incadrarea in conditia privind nivelul veniturilor realizate in anul precedent, se vor lua in calcul
aceleasi venituri care constituie baza impozabila prevazuta la art. 112 7 din Codul fiscal, iar cursul de
schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel de la inchiderea aceluiasi exercitiu
financiar.

Totodata, persoana juridica romana nou-infiintata care a optat pentru plata impozitului pe veniturile
microintreprinderilor, potrivit art.112 2 alin.(4) si care nu a angajat in termenul de 60 de zile de la
data eliberarii certificatului de inregistrare este platitoare de impozit pe profit de la data inregistrarii
acesteia la registrul comertului. Perioada de 60 de zile se prelungeste in anul urmator celui pentru
care s-a exercitat optiunea, dupa caz.

Persoanele juridice romane, pentru care perioada de inactivitate temporara/nedesfasurare a


activitatii inceteaza in cursul anului, pot opta pentru plata impozitului pe veniturile
microintreprinderilor, incepand cu anul urmator celui in care perioada de inactivitate
temporara/nedesfasurare a activitatii inceteaza, daca la data de 31 decembrie a anului respectiv,
indeplinesc conditiile prevazute la art. 112 1 si art. 112 2 alin.(2) din Codul fiscal.

Cine nu poate opta pentru statutul de microintreprindere?

Persoanele juridice care nu pot opta pentru acest sistem de impunere sunt:
a) persoanele juridice care se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de organizare si
functionare din domeniul bancar (bancile, casele de schimb valutar, societatile de credit ipotecar,
cooperativele de credit etc.);
b) persoanele juridice care se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de organizare si
functionare din domeniul asigurarilor (de exemplu: societatile de asigurarereasigurare), al pietei de
capital (de exemplu: burse de valori sau de marfuri, societatile de servicii de investitii financiare,
societatile de registru, societatile de depozitare), cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara
activitati de intermediere in aceste domenii (brokerii si agentii de asigurare);
c) persoanele juridice care desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si
managementului.

Microintreprinderile care in cursul unui trimestru incep sa desfasoara activitati de natura celor
prevazute la art. 1122 alin.(6), datoreaza impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile
inregistrate incepand cu trimestrul respectiv.

La incadrarea in conditia privind capitalul social, nu poate fi microintreprindere persoana juridica


romana care are capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250
de angajati
In situatia in care, in cursul anului fiscal, o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de
100.000 de euro, contribuabilul va instiinta organul fiscal cu privire la modificarea tipului de impozit
datorat prin depunerea unei declaratii de mentiuni, potrivit Codului de procedura fiscala.

Veniturile luate in calcul la stabilirea limitei de 100.000 euro sunt aceleasi cu cele care constituie baza
impozabila prevazuta la art.1127 din Codul fiscal.

Cursul de schimb LEU/EUR pentru determinarea echivalentului in euro a veniturilor realizate de


microintreprinderi este cel comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a fiecarei luni a
perioadei careia ii este aferent venitul respective

Baza impozabila

Baza impozabila asupra careia se aplica cota de 3% este reprezentata de totalul veniturilor
trimestriale care sunt inregistrate in creditul conturilor din clasa a 7-a "Conturi de venituri", cu
exceptia celor inregistrate in:
- „Veniturile aferente costurilor de stocurilor de produse”;
- „Veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie”;
- „Veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale” ;
- „Veniturile din subventii de exploatare”;
- „Veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare”;
- Veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de
intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil ;
- Veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru
pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

Microintreprinderile care isi inceteaza existenta in urma unei operatiuni de reorganizare sau de
lichidare, potrivit legii, si care, pe parcursul perioadei de functionare au fost si platitoare de impozit
pe profit, la calculul impozitului pe veniturile microintreprinderilor, nu includ in baza impozabila:
rezervele constituite din profitul net, rezervele constituite din diferente de curs favorabil aferente
capitalului social in devize sau disponibilului in devize, precum si sumele aferente unor reduceri ale
cotei de impozit pe profit, repartizate ca surse proprii de finantare, potrivit legii, care au fost
constituite in perioada in care au fost platitoare de impozit pe profit.

Microintreprinderile care isi inceteaza existenta in urma unei operatiuni de reorganizare sau de
lichidare, potrivit legii, si care, pe parcursul perioadei de functionare au fost si platitoare de impozit
pe profit, includ in baza impozabila si rezervele reprezentand surplusul realizat din rezerve din
reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil
si nu au fost impozitate in perioada in care au fost platitoare de impozit pe profit.

In cazul in care se achizitioneaza case de marcat, din baza impozabila se scade valoarea caselor de
marcat, in conformitate cu documentul justificativ, in luna punerii in functiune. Punerea in functiune
se face potrivit prevederilor legale.
Regimul fiscal al tichetelor de masa
 

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.111/11.02.2011, a fost publicat Ordinul ministrului


Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 959/08.02.2011 privind stabilirea valorii nominale indexate a
unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2011.
Pentru semestrul I al anului 2011, incepand cu luna martie, valoarea nominala a unui tichet de masa
este de 9 lei.
Potrivit art. 21 alin. (3) litera e) si art. 48 alin. (5) litera f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de
angajatori, potrivit legii, sunt cheltuieli deductibile, la calculul impozitului pe profit si a impozitului pe
venit.
Reamintim contribuabililor ca, in conformitate cu prevederile art. I pct. 15 din Ordonanta de Urgenta
a Guvernului nr. 58/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, de la 1 iulie 2010, tichetele de
masa acordate salariatilor sunt venituri impozabile la calculul impozitului pe veniturile din salarii.
Conform art. 296 indice 15 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 117/2010, tichetele de masa
nu sunt cuprinse in baza lunara de calcul a contributiilor sociale obligatorii.
 Tichetele de masa reprezinta o solutie optima de acordare a unor beneficii extrasalariale pentru
angajati, un sistem de motivare si recompensare pentru bune rezultate
Acordarea tichetelor de masa catre salariati nu implica alte taxe si costuri aditionale, fiind mult mai
avantajoasa pentru angajator, fata de acordarea primelor sau cresterilor salariale.
De cele mai multe ori, acordarea tichetelor de masa catre angajati se face in urma unor negocieri
colective intre angajator si reprezentantii salariatilor, tichetele de masa intrand in pachetul de baza
salarial.

Incetare de activitate. Finantele te impoziteaza, nu


stiai?!
 

Prin OUG nr. 117/2010 de modificare a Codului fiscal,  la articolul 82, dupa alineatul (7) s-au introdus
doua noi alineate, cu urmatorul cuprins:

    "(8) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si/sau venituri din activitati
agricole si care in cursul anului fiscal isi inceteaza activitatea, precum si cei care intra in suspendare
temporara a activitatii, potrivit legislatiei in materie, au obligatia de a depune la organul fiscal
competent o declaratie, insotita de documente justificative, in termen de 15 zile de la data producerii
evenimentului, in vederea recalcularii platilor anticipate.
    (9) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (8) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.
92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
Ordinul specificat in alin. (9) e inutil, dupa parerea mea.
Si aceasta pentru ca instantele s-au exprimat limpede si des in acest sens.
Spre exemplu, intr-un caz s-a aratat ca „Administratia financiara locala l-a informat pe reclamant,
beneficiar al unei autorizatii de functionare ca taximetrist, ca poate sa intrerupa sau sa suspende
aceasta activitate in masura in care formuleaza o cerere in acest sens si depune autorizatia.
Reclamantul nu s-a conformat unor asemenea cerinte, iar sustinerea ca in perioada aprilie-noiembrie
2002 a fost angajat ca salariat, nu constituie prin ea insasi un motiv de scutire la plata impozitului, de
vreme ce a continuat sa beneficieze de autorizatia de functionare ca taximetrist, activitate pe care,
de altfel, putea sa o desfasoare si dupa program1”.
Intr-un caz, un contribuabil a aratat ca, deoarece a renuntat la activitatea de pescuit de ani buni, nu
mai trebuia sa fie impozitat.
Numai ca, contribuabilul uitase sa declare suspendarea/incetarea activitatii si la Fisc.
Instanta a fost transanta: „Conform prevederilor legale de la acea data, autorizatia pentru
desfasurarea de catre persoane fizice a unor activitati economice in mod independent se elibereaza
la cerere de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor, pe a caror raza teritoriala isi au
domiciliul persoanele fizice.
Dupa obtinerea autorizatiei, asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasoara activitati
economice in mod independent sunt obligate sa se inregistreze la Registrul Comertului si la organele
fiscale teritoriale, conform reglementarilor legale in vigoare. Pe cale de consecinta, intimatul-
reclamant era obligat sa faca un asemenea demers, iar organele fiscale teritoriale au procedat in mod
corect atunci cand au emis din oficiu decizia de impunere privind venitul din activitati independente,
deoarece intimatul-reclamant nu a depus declaratii fiscale pentru anul 2003, respectandu-se
dispozitiile art. 80 alin. (4) din O.G. nr. 92/2003 (Codul de procedura fiscala)2, in sensul ca
nedepunerea declaratiei fiscale da dreptul organului fiscal sa procedeze la stabilirea din oficiu a
obligatiilor fiscale prin estimarea bazei de impunere.
De mentionat si faptul ca nu s-a facut dovada anularii autorizatiei pentru perioada supusa impozitarii,
anularea acestui act avand loc abia la data de 3 noiembrie 2004.
De remarcat, totodata, ca existenta autorizatiei de functionare ii permitea intimatului-reclamant sa
desfasoare in continuare aceasta activitate, neavand relevanta depozitiile martorilor audiati in
cauza”3.
Instantele sunt lamurite, asadar, aplicand prevederi legale coroborate.
Si atunci, la ce bun Ordinul?
Ca sa „clarifice”, veti vedea.

Horatiu Sasu
Jurist si economist
Consultant in afaceri

-------------------------
1
Curtea de Apel Pitesti, sectia comerciala si de contencios administrativ, decizia nr. 440/R/CONT din 8
octombrie 2004, in Curtea de Apel Pitesti, Buletinul jurisprudentei – 2004, Ed. C. H. Beck, 2005, pag. 83.

In prezent art. 83 alin. (4).
3
C. Ap. Bucuresti, sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1410 din 29 septembrie 2005, in
Horatiu Patrascu, Culegere de practica judiciara in materie fiscala, Editura Wolters Kluwer, Romania, 2009, pag.
114-116.

EU ZIC CA TREBUIE SA CONTINUATI LECTURA PT. A NU


FI IN SITUATIA :
Angajatorul:
- Incepeti de luni. Remuneratia dupa merit.
- Imi pare rau, din asta nu pot trai!!!!!
Precizare: dosarele de personal se pastreaza
obligatoriu in arhiva timp de 75 de ani
Stiti care este prevederea legala privind pastrarea arhivei de personal?

Potrivit dispozitiilor Anexei nr. 6 din Legea 16/1996 a Arhivelor Nationale, publicata in Monitorul Oficial
nr. 71 din 9 aprilie 1996, in lista dupa care pot fi date in cercetare documentele privind interesele
nationale, drepturile si libertatile cetatenilor avem urmatoarele termene:

- documentele medicale, dupa 100 de ani de la crearea lor;

- registrele de stare civila, dupa 100 de ani de la crearea lor;

- dosarele personale, dupa 75 de ani de la crearea lor;

- documentele privind viata privata a unei persoane, dupa 40 de ani de la moartea acesteia;

- documentele referitoare la siguranta si integritatea nationala, dupa 100 de ani de la crearea lor;

- documentele privind afacerile criminale, dupa 90 de ani de la crearea lor;

- documentele privind politica externa, dupa 50 de ani de la crearea lor;

- documente ale societatilor comerciale cu capital privat, dupa 50 de ani de la crearea lor;

- documentele fiscale, dupa 50 de ani de la creare;

- documentele notariale si judiciare, dupa 90 de ani de la crearea lor.

In concluzie, termenul pentru pastrarea arhivei cu dosarele personale este de


75 de ani de la crearea lor.

Declaratia 112- intrebari si raspunsuri :

D112_intrebari_frecvente.rar

In eventualitatea ca nu s-a deschis cu click dreapta :

Declaratia 112: ANAF prezinta 38 de


raspunsuri la problemele depunerii online
Le puteti citi integral mai jos. Speram sa va ajute in munca dumneavoastra.
 
Intrebare 1: Se mai depune si declaratia 100, care continea aceasta raportare sau este si ea
inlocuita de D112?
 
Raspuns: Declaratia 112 nu inlocuieste declaratia 100. Impozitul pe veniturile din salarii se
raporteaza in D112 incepand cu raportarea pe ianuarie 2011.
 
Intrebare 2: Depunerea declaratiei D112 elimina depunerea declaratiilor separate pentru
CASMB, CNPAS, ANOFM ?
 
Raspuns: Da, D112 contine si raportarile individuale,pe fiecare asigurat , care erau depuse
anterior de fiecare angajator la CASMB, CNPAS, ANOFM
 
Intrebare 3: Ca asociatie non-profit transmiteam pana acum declaratile 100 si 102 semestrial.
Mai este valabil acest lucru si pentru D112 sau trebuie sa o depunem lunar?
 
Raspuns: Declaratiile catre CASMB, CNPAS, ANOFM se depuneau lunar. Si D112 se va
depune lunar. Informatiile referitoare la impozitul pe venit din 100 si toate informatiile din
102 se vor regasi in Anexa1 -angajator a declaratiei D112.
 
Intrebare 4: Vechile fisiere erau DBF rezultate din aplicatie salariala. Acum cu ce program le
convertesc in fisier XML?
 
Raspuns: Nu avem posibilitatea sa va punem la dispozitie un soft care sa incarce datele din
bazele proprii in structura xml a formularului D112.
 
Daca societatea are peste 50 - 60 de angajati, va trebui sa achizitionati de la o societate
specializata un soft care sa va genereze fisierul xml din baza de date proprie. Daca numarul de
angajati este sub 60, puteti incarca de mana datele intr-un fisier PDF inteligent pe care sa il
salvati de model si pe care sa il modificati in fiecare luna doar cu datele care se schimba
periodic (numar de zile in luna, concedii etc.).
 
Este publicat pe site-ul ANAF si un document care va contine instructiunile de completare
pentru fisierul PDF inteligent.
 
Intrebare 5: Daca depunem D112 pe suport electronic si hartie (inca nu avem certificat
digital), pe hartie se listeaza toti asiguratii (sa zicem 700 de asigurati, deci 80-90 pagini) ? Sau
pe format de hartie se duce doar Anexa 1 ( nu si anexa 1.1anexa 1.2) ?
 
Raspuns: Pentru depunerea declaratiei 112 la ghiseu, este necesar sa listati doar Anexa 1, nu
este necesara listarea anexei 1.1 si anexei 1.2.
 
Intrebare 6: Deoarece …. SA are subunitati in subordine in toata tara, va rugam sa ne
raspundeti la urmatoarele intrebari:
 
a. Aplicatia dvs va putea sa insumeze fisierele trimise de la fiecare judet? (pentru a obtine un
fisier unic la nivel de unitate)
 
b. Aplicatia dvs. stie sa lucreze si cu alte formate de fisier in afara de XML? (de exemplu dbf)
b.1. Daca nu, puteti sa ne furnizati instrumente de transformat dbf in XML?
b.2. Daca nu, acceptati sa primiti 42 de pdf-uri sau xml-uri (cate unul din fiecare judet)?

c. Va rugam sa ne oferiti o modalitate de centralizare a fisiereleor de la fiecare judet, pentru a


obtine o declaratie centralizata pe unitate.

d. Impozitul pe venit salarii se va achita centralizat?(tinand cont ca el se va declara centralizat,


conform D112)
 
Raspuns:
a. Declaratia unica se depune doar de sediul mama, pentru el si pui, deci va trebui sa depuneti
o singura declaratie, nu cate una in fiecare judet. In functie de datele declarate, informatiile
vor ajunge unde este necesar.
b. Nu avem posibilitatea sa va punem la dispozitie un soft care sa incarce datele din bazele
proprii in structura xml a formularului D112.
 
Daca societatea are peste 50 - 60 de angajati, va trebui sa achizitionati de la o societate
specializata un soft care sa va genereze fisierul xml din baza de date proprie.
c. Nu va putem oferi solutii pentru centralizarea datelor proprii.
d. La aceasta intrebare veti primi raspuns ulterior, pe site-ul ANAF, la sectiunea "Intrebari
frecvente declaratia 112"
 
Intrebare 7: Suntem o firma cu peste 250 de angajati, si introducerea tuturor cu noul program
ne-ar lua f.mult timp. Pana acum preluam in programele utilizate pt. cas,cass si somaj, fisiere
tip dbf obtinute din programele proprii de calcul al salariilor(respectand structura ceruta de
programe), faceam validarea la sfarsit si trimeteam declaratiile la institutiile respective. Va
intreb deci, cum preluam in acest acest nou program dintr-o structura de tip dbf datele
referitoare la angajati pentru cas,cass,si somaj pt. ca odata preluate sa se contorizeze in
totaluri pe societate si sa se poata face si validarea datelor.
 
Raspuns: Ne pare rau, dar societatile cu numar mare de angajati vor trebui sa faca un efort sa
procure un soft care sa populeze fisierul xml in structura, cu validarile si corelatiile publicate
pe site-ul ANAF.
 
Intrebare 8: De unde se poate cumpara un astfel de soft?
 
In cazul in care generam prin mijloace proprii fisierul XML cu structura ceruta,de unde putem
descarca(adresa site-ului) programul furnizat de MFP pentru verificarea acestui fisier si
programul pt. generarea fisierului PDF cu atasarea automata a XML-ului(si numele acestor
programe)
In noua varianta a declaratiilor reunite ce se intampla cu copiile certificatelor medicale care
ajungeau la Casele Judetene de Sanatate?
 
Raspuns: Toate specificatiile referitoare la declaratia unica le gasiti pe site-ul ANAF, la
adresa http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/declunica/Declaratiaunica.htm.
 
Nu avem informatii despre societatile specializate in soft pentru declaratia unica.
 
Copiile certificatelor medicale se depun in continuare la casele judetene de sanatate.
 
Intrebare 9: Avand in vedere ca "Declaratia unica" a fost publicat in Monitorul Oficial,
aceasta intra in vigoare cu 01.01.2011! Cum declar urmatoarele situatii:
 
- Contract de munca mai mic de 2 ore, dar nu cu 1 ora! (Ex. 30 minute)
- Daca "conform legii" nu va fi si "conform aplicatiei de preluare si validare", ce fac sa se
preia declaratia?
 
Raspuns: Declaratia unica 112 a fost facuta conform legislatiei, deci daca situatiile prezentate
de dumneavoastra se incadreaza, nu veti gasi impedimente in completarea declaratiei.
 
Pentru contract de munca de 30 min/zi, si pana acum aveati aceaasi problema, deci nu il
completati la sectiunea 21/22 zile in luna cate 30 min ci este situatia in care calculati cate zile
sunt lucrate cu multiplu de ore in luna.(30min x 21 zile : 8(sau 6 sau 4) ore = nr. zile lucrate
cu norma de 8, 6 sau 4 ore pe zi)
 
Validarile din formularul D112 sunt date de cei de la ANOFM, CNAS, CNPAS, conform
legilor in vigoare, deci nu trebuie sa convingeti pe nimeni de la finante ca sunt neconcordante
intre bazele de calcul "legale si pentru certificatul medical".
 
Intrebare 10: Cum se declara persoanele in concediu de crestere copil ?
 
Raspuns: Pentru persoanele in concediu de crestere a copilului, aveti si acum variante pentru
diferite case:
 
- poate fi neasigurat pentru concedii si indemnizatii si asigurat pentru somaj, sau invers
 
Intrebare 11: Cum se declara un asigurat cu doua contracte la acelasi angajator ?
 
Raspuns: Pentru un asigurat cu doua contracte la acelasi angajator, aveti la dispozitie
sectiunile B, C.
 
Intrebare 12: Ce validari sunt folosite ?
 
Raspuns: Validarile sunt publicate pe site-ul ANAF si sunt si legislative, nu doar matematice,
in masura posibilitatilor. Sunt mai bine de 440 validari.
 
Intrebare 13: Completand D112 am observat ca nu se cere introducerea contributiilor pt.
accidente si boli respectiv contributia datorata de angajator pt.sanatate.
 
Raspuns: In fisierul PDF exista sectiunea C3. Indemnizatii pentru accidente de munca si boli
profesionale, pentru angajator, nu pentru fiecare angajat in parte.
 
Intrebare 14: Am incercat sa completez decl 112 dar la norma pe zi nu am gasit in cazul in
care salariatul este anagajat cu 2 ore pe saptamana......exista si aceasta posibilitate ......nu este
obligatoriu 2 ore pe zi. La apasarea butonului de validare nu se intampla nimic. Nu zice ca s-a
validat sau ca sunt erori.
 
Raspuns: Daca nu functioneaza butonul de validare, descarcati utima versiune de pe site.
Se pare ca aveti o versiune mai veche.
 
Pentru contracte cu 2 ore pe saptamana, ar trebui sa completati declaratia asa cum o faceati
pana acum pentru aceasta situatie.
 
Intrebare 15: Caseta Data plecarii trebuie completata de angajator cand salariatul intra in
concediu de crestere a copilului pana la 2 ani? La fel, Data angajare se completeaza la
reluarea activitatii la angajator de catre aceste persoane ?
 
Raspuns: Pentru persoanele care intra in concediu crestere copil se va completa data plecarii
de la angajator (care corespunde cu ultima zi de activitate la angajator, aceasta urmand sa
intre in concediu pentru crestere copil), iar data angajarii se completeaza in momentul
reintoarcerii la lucru a persoanei la angajator. Aceasta persoana va fi raportata in perioada cat
se afla in concediu ingrijire copil de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale conform art.
2963 litera f) pct.2 din OUG117/2010 care la randul sau va completa atat data angajarii (data
de la care persoana incepe concediul pentru crestere copil) si data plecarii (data cand aceasta
persoana inceteaza acest concediu).
 
Intrebare 16: Persoanele aflate toata luna in concediu crestere copil figureaza cu 0 in
declaratie ? Pana acum la unele AJOFM-uri se cerea ca acestia sa figureze in declaratia somaj.
 
Raspuns : Persoanele aflate toata luna in concediu crestere copil apar in declaratie ca si
inainte, adica: Ore suspendate in luna = nr total ore lucratoare in luna Baza calcul somaj = 0
 
Intrebare 17: Referitor la Anexa 1.1, cap.B1, rd.8 – Total zile lucrate Daca un asigurat cu 1/2
norma pe un post cu norma de 8 ore a lucrat efectiv 4 zile cu cate 4 ore, introducem aici 2 zile
(luate cu 8 ore) sau 4 zile (luate cu 4 ore)?
 
Raspuns : Corect este sa completati:
 
Tip contract = P4
 
Ore norma zilnica contract = 8
 
Ore lucrate efectiv in luna = 16
 
Total zile lucrate = 4
 
Pentru sistemul de asigurari de sanatate se va lua in calcul 4 zile.
 
Intrebare 18: Referitor la Nomenclator creante fiscale - Anexa 2 la HG 1397/2010 Cf. art. 6
(7) din OUG 158/2005 mai este in vigoare contributia pentru concedii si indemnizatii
suportata din FAAMBP pentru zilele de incapacitate temporara de munca suportate din fond.
 
In anexa 1.2 din declaratia 112, la rd.8 din sectiunea C.2. este enumerat acest tip de
contributie. Insa ea nu se regaseste nici in OUG 117/2010, nici in nomenclatorul din Anexa 2
la HG 1397/2010. Unde o centralizam?
 
Raspuns: Contributia pentru concedii si indemnizatii suportata din FAAMBP este inca
valabila, iar in nomenclatorul din Anexa 2 ( HG 1397/2010 ) este cuprinsa in creanta de la
punctul 15.
 
Atat in OUG 158/2005, cat si in normele de aplicare ale OUG117/2010(care se elaboreaza
acum)se face referire la acest aspect.
 
Intrebare 19: Referitor la Nomenclator subventii/scutiri/reduceri - Anexa 3 la HG 1397/2010
Din cate ne dam seama, pozitia 5. Subventii cf. art. 7 (3) din OUG 58/2001, aceasta ordonanta
de urgenta a fost abrogata de OG 12/2008 care nu prevede subventii, deci acestea nu mai
exista.
 
Nu exista insa loc pt. a include ajutorul financiar prevazut de LG 76/2002 art.84/1. Nu trebuie
raportat aici?
 
Raspuns : In Nomenclatorul subventii/scutiri/reduceri au fost pastrate aceleasi pozitii din
declaratia depusa potrivit Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei
nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata
prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.405/2004. Poz. 5 s-a pastrat
pt corespondenta cu formatul vechi de formular dar va fi zero.
 
Ajutorul financiar prevazut la art.84¹ nu are acelasi regim cu subventiile/scutirile/reducerile.
Acesta se vireaza, la cerere, in conditiile prevazute expres la alin.(4) al articolului mentionat.
 
Intrebare 20: In anexa 9 la sectiunea Circula la... apare ca circula la unitatea fiscala si la
angajator formatul listat pe hartie, fara sa se precizez: se listeaza doar anexa 1 sau si listele
insotitoare din declaratie.Se intelege ca trebuie listata toata declaratia.
 
Raspuns: Declaratia depusa in format electronic la organul fiscal este insotita de Anexa1 in
format hartie , semnat si stampilat.
 
Intrebare 21: Angajatorul trebuie sa retina contributia de asigurari sociale de sanatate si
pentru persoanele care realizeaza venituri profesionale (drept autor, conventii civile)? Daca
retinem, cum raportam in declaratia 112, in care creanta fiscala ?
 
Raspuns: Contributia de asigurari sociale de sanatate se plateste la casele judetene de
asigurari de sanatate de catre persoanele care realizeaza venituri profesionale (drept autor,
conventii civile), nu se raporteaza in aceasta declaratie.
 
Intrebare 22: Concediile medicale pentru lunile anterioare (pentru interventii chirurgicale,
aparat gipsat, etc) in situatia in care legal aceste certificate pot fi aduse de catre salariati si in
luna urmatoare celei pt care au fost emise, inclusiv dupa data de 05 a lunii urmatoare, in D112
nu se pot raporta (exista limitare la nr total de zile lucratoare din luna curenta iar in aceste
conditii nr zile vor fi peste aceast plafon, respectiv nr zile lucrate in luna curenta + nr zile de
concediu
medical ptr luni anterioare) – ce solutia ne sugerati?
 
Raspuns: In luna de raportare se trec toate concediile medicale care au fost eliberate in acea
luna. De ex. daca in luna ianuarie 2011 un angajator are 2 salariati care au fiecare cate un
concediu medical, acest angajator va raporta 2 concedii medicale. Daca a omis sa raporteze
unul dintre concediile medicale, va face o rectificativa la luna ianuarie. Nu va raporta in
februarie concediul omis in luna ianuarie.
 
Intrebare 23: In cazul concediilor medicale pentru accident de munca sau boala profesionala
suportate de catre angajator, respectiv peste 5 zile, ce se intampla cu limitarea impusa in
programul de validare? Angajatorul poate suporta mai mult de 5 zile.
 
Raspuns: Pentru condii pe accident de munca si boala profesionala angajatorul plateste doar
primele 3 zile. Lege 346/2002 (ART. 34 Indemnizatia pentru incapacitate temporara de
munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale se suporta in primele 3 zile de
incapacitate de catre angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din contributia de asigurare
pentru accidente de munca si boli profesionale.)
 
Pentru concedii medicale conform OUG 158/2005 angajatorul plateste primele 5 zile:
OUG158/2005:ART. 12 Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta
dupa cum urmeaza:
 
A. de catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca;
 
B. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incepand cu:
 
a) ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si pana la data incetarii
incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia;
b) prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor asigurate prevazute la
art. 1 alin. (1) lit. C si alin. (2).
 
Concediile medicale ptr accidente de munca nu se completeaza in sectiunea D daca accidentul
de munca nu este confirmat de Casa de Pensii (Directia de accidente de munca) atunci
concediul medical este asimilat concediului pe OUG 158 (de accea este limitare)
 
Intrebare 24: In cazul veniturilor acordate in luni ulterioare inchiderii contractului de munca
(diferente de venit pt perioada anterioara, alte drepturi, etc) se cere in programul de validare si
timp lucrat – evident acesta nu exista – cum se raporteaaza? Ce se trece la timp lucrat?
 
Raspuns : Pentru sanatate nu este nevoie sa se completeze timp de lucru ci doar sa se adauge
la suma primita de angajat in luna de raportare si suma din luna anterioara.Daca nu a lucrat in
luna de raportare (are contract incheiat) il va raporta pe tip asigurat fara contract de munca.
 
Intrebare 25: Contractele civile sunt limitate ca suma de plata – exista prevedere legala in
acest sens?
 
Raspuns: Este vorba de conventii civile sau drepturi de autor. Exista limita pentru sumele de
plata conform OUG 94/2010 la 5 salarii medii brute.
 
Contributia de sanatate pentru aceste tipuri de persoane nu se depune prin declaratia unica
 
Intrebare 26: In ce declaratie se raporteaza contributia pentru persoane cu handicap?
 
Raspuns : In Declaratia 100 . In OPANAF nr 73/2011 la poz. 24 din Nomenclatorul
obligatiilor de plata la Bugetul de Stat exista „Varsaminte de la persoanele juridice, pentru
persoanele cu handicap neincadrate”
 
Intrebare 27: In Declaratia 112 se fac corelatii cu declaratiile anterioare ?
 
Raspuns: Corelatiile cu declaratiile depuse anterior se vor face la casele de pensii, sanatate,
somaj .
 
Intrebare 28: In legatura cu completarea D112 am intalnit urmatoarea situatie: avem sume de
recuperat din lunile anterioare din "Contributia pentru concedii si indemnizatii de la persoane
juridice sau fizice care au calitatea de angajator" (pozitia nr.15 din nomenclator) si nu stim
cum putem evidentia aceasta suma, astfel incat sa nu mai primim mesaj de eroare cand
completam randul 2 "Suma deductibila" in limita sumei datorate in luna.
 
Raspuns: In conformitate cu prevederile art. 40 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate,
aprobata cu modificari prin Legea nr.399/2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2010,
indemnizatiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, in termen de 90 de zile de la data
de la care beneficiarul era in drept sa le solicite.
 
Astfel, de la momentul intrarii in vigoare a OUG nr. 36/2010, angajatorii nu mai pot solicita,
respectiv, nu mai pot recupera din contributia datorata in luna de raportare, sume reprezentand
indemnizatii platite de catre acestia asiguratilor, care
depaasesc suma contributiilor datorate, daca este depasit termenul de 90 de zile de la data la
care era in drept sa le solicite/recupereze.
 
De asemenea, art. 38 alin. (2) din OUG nr. 158/2005 a fost modificat prin OUG nr. 117/2010
si incepand cu ianuarie 2011 sumele reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de
sanatate,achitate de angajator asiguratilor salariati, care depasesc contributia datorata in luna
de raportare, nu se mai pot recupera din contributiile datorate in viitor, ci numai prin cerere de
restituire depusa la casa de asigurari de sanatate.
 
PRECIZARE: Venit brut realizat conditii normale(se inscrie castigul brut neplafonat realizat
de asigurat in conditii normale de munca in vederea calcularii contributiilor de asigurari
sociale pentru pensii conform OUG 117/2010, exclusiv sumele exceptate de prezenta
ordonanta de urgenta). Nu se includ indemnizatiile de asigurari sociale)
 
Intrebare 29: Cum pot depune XML-ul validat? Trebuie sa-l import/ atasez in PDF-ul
inteligent?
 
Raspuns: Declaratia Unica D112 consta dintr-un PDF la care se ataseaza un fisier XML.
Programul genereaza automat PDF-ul declaratiei si ataseaza XML-ul validat. De asemenea
oferaa si posibilitatea semnarii digitale. Nu aveti nevoie de niciun alt program suplimentar.
 
Intrebare 30: De ce nu mi se genereaza (pentru listare/vizualizare) si Anexele 1.1 si 1.2?
 
Raspuns: Pentru depunerea declaratiei D112 este necesar doar PDF-ul cu Anexa 1, impreuna
cu XML-ul atasat din care vor fi preluate datele pe serverul central. Programul nu include in
PDF anexele 1.1 si 1.2
 
Intrebare 31: Nu pot semna cu certificatul digital. Nu-mi apar tipurile de certificate digitale.
 
Raspuns: Verificati existenta, in acelasi director cu DUKIntegrator.jar sau conform comenzii
cu “-c” a folderului config, care trebuie sa contina cele 4 fisiere de configurare .cfg.
 
Intrebare 32: Nu pot semna cu certificatul digital. Imi apare o eroare (exceptie) la semnare.
 
Raspuns: Verificati ca in fisierul .cfg corespunzator dispozitivului cu care semnati este
inscrisa calea corecta catre fisierul .dll, reprezentand driverul necesar accesarii dispozitivului
de pe calculatorul local. Aceasta cale poate fi editata pentru a arata corect locatia existenta.
 
Intrebare 33: In denumirea firmei exista un &. La validarea xml-ului imi apare o eroare
fatala de parsare.
 
Raspuns: In formatul xml exista "escape characters":
 
& pentru &
&lt; pentru <
&gt; pentru >
&quot; pentru "
&apos; pentru '
 
Inlocuiti & cu &amp; in XML. Daca deschideti fisierul, de exemplu in Internet Explorer,
continutul apare corect si nu veti avea nici eroare la validare
 
Intrebare 34: Cat de rapid este programul?
 
Raspuns: Pe un calculator DualCore 2.4 Ghz, 4Gb RAM, JVM cu setari default, un fisier cu
date reale de 2000 asigurati a durat la validare 0.6 secunde. Crearea si semnarea dureaza
aproximativ inca o secunda fiecare.
 
Intrebare 35: Am eroarea - eroare structura: tag necunoscut (“frmMain”)
 
Raspuns: Ati folosit pentru validare, cel mai probabil, fisierul XML rezultat in urma
exportului (Document – Forms – Export) din Pdf-ul inteligent. XML-ul declaratiei D112 este
cel care se gasete in atasamentul PDF-ului inteligent.
 
Intrebare 36: Dorim sa se ofere posibilitatea de a crea PDF-ul declaratiei si de al semna
direct din linia de comanda, prin folosirea de parametri
 
Raspuns: Este una dintre facilitatile pe care dorim sa le implementam in viitorul apropiat. Nu
putem preciza o data exacta la care va aparea o versiune care sa includa aceasta posibilitate
intrucat prioritatea noastra este, in acest moment, verificarea validarilor (si corectarea daca
este cazul).
 
Intrebare 37: Calea/fisierul XML contin spatii; mesajul de la parsare este:
 
E: validari globale
 
Eroare fatala de parsare: 'unknown protocol: c'
 
Raspuns: versiunea jre 1.6 instalata contine un bug. Solutie: instalare ultima versiune jre 1.6.
 
Intrebare 38: Nu pot semna cu certificat digital pe Windows 7 pe 64 biti.
 
Raspuns: folositi versiunea JVM pt. 32 de biti (semnarea apeleaza din java DLL-uri din
Windows si acestea sunt in varianta 32 biti)
 
Explicatii plata TVA: ce inseamna Scutire
cu drept de deducere
Sintagma "scutit cu drept de deducere" naste destul de multe controverse si este oarecum
dificil de explicat cum functioneaza exact. In urma numeroaselor intrebari pe acest subiect
iata o succinta explicatie.
 
Operatiunile din sfera TVA se clasifica in:
 
a) operatiuni taxabile, pentru care se aplica cotele de TVA prevazute la art. 140 din Codul
fiscal si se colecteaza TVA;
 
b) operatiuni scutit e de TVA cu drept de deducere, pentru care nu se datoreaza TVA, dar este
permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii. Aceste operatiuni sunt
prevazute la art. 143 - 144 (prim) din Codul fiscal;
 
c) operatiuni scutitie de TVA fara drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa si nu
este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii. Aceste operatiuni sunt
prevazute la art. 141 din Codul fiscal;
 
d) importuri si achizitii intracomunitare, scutite de taxa, conform art. 142 din Codul fiscal;
 
e) operatiunile de la lit. a) - c) care sunt scutite fara drept de deducere, fiind efectuate de
intreprinderi mici care aplica regimul special de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal,
pentru care nu se datoreaza TVA si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate
pentru achizitii.
 
1. O persoana care realizeaza exclusiv operatiuni scutite fara drept de deducere de la lit. c) nu
trabuie sa se inregistreze in scopuri de TVA si nu are obligatia sa emita facturi pentru aceste
operatiuni.
 
2. O persoana care realizeaza exclusiv operatiuni scutite cu drept de deducere trebuie sa
solicite inregistrarea normala in scopuri de TVA, sa emita facturi (fara TVA) pentru
operatiunile realizate, sa intocmrasca si sa depuna decont de TVA pentru a beneficia de
rambursarea TVA aferente achizitiilor. Pana la depasirea plafonului pentru aplicarea
regimului special de scutire pentru intreprinderi mici nu este obligatorie inregistrarea in
scopuri de TVA, dar pentru operatiunile realizate se emit facturi. Inregistrarea in scopuri de
TVA in acest caz este optionala pana la depasirea plafonului de aplicarea regimului special de
scutire pentru intreprinderi mici, dar fara inregistrare nu se poate beneficia de rambursarea
TVA aferente achizitiilor.
 
3. O persoana care realizeaza operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere trebuie sa
solicite inregistrarea in scopuri de TVA dupa depasirea plafonului pentru aplicarea regimului
special de scutire pentru intreprinderi mici, dar pana la inregistrare trebuie sa emita facturi
(fara TVA) pentru operatiunile realizate, nu se intocmeste si nu se depune decontul de TVA.
Dupa depasirea plafonului si inregistrarea in scopuri de TVA facturile se emit cu TVA, se
intocmeste si se depune decont de TVA. Inregistrarea in scopuri de TVA pana la depasirea
plafonului de scutire pentru intreprinderi mici este optionala.
 
4. O persoana care realizeaza atat operatiuni cu drept de deducere (taxabile si/sau scutite cu
drept de deducere), cat si operatiuni fara drept de deducere (scutite fara drept de deducere si
operatiuni care nu sunt in sfera TVA) este denumita persoana cu regim mixt, care are
obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA dupa depasirea plafonului de aplicare a
regimului special de scutire pentru intreprinderi mici.
 
Pana la inregistrare in scopuri de TVA facturile se emit (fara TVA) pentru operatiunile cu
drept de deducere si optional pentru operatiuni scutite fara drept de deducere, nu se
intocmeste si nu se depune decont de TVA, deoarece pana la inregistrare nu se beneficiaza de
deducerea TVA aferente achizitiilor destinate realizarii operatiunilor cu drept de deducere.
 
Aceste persoane se pot inregistra in scopuri de TVA optional pentru a beneficia de exercitarea
dreptului de deducere a taxei aferente achizitiilor destinate realizarii operatiunilor cu drept de
deducere. TVA aferenta achizitiilor destinate realizarii operatiunilor fara drept de deducere nu
se deduce nici dupa inregistrare in scopuri de TVA. Dupa inregistrare in scopuri de TVA
facturile emise pentru operatiunile taxabile cuprind TVA.
 

Regimul special pentru intreprinderile mici


Va prezentam in sinteza, principalele aspecte referitoare la aplicarea plafonului de scutire de
taxa pe valoarea adaugata pentru intreprinderile mici, prevazut la art. 152 din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

Plafonul de scutire pentru intreprinderile mici

Persoana impozabila stabilita in Romania a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau
realizata, este inferioara plafonului de 35.000 euro, (119.000 lei), al carui echivalent in lei se
stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii
(3,3817 lei), aplica regimul special de scutire, pentru operatiunile prevazute la art. 126 alin.
(1) din Codul Fiscal (CF), respectiv livrari de bunuri si prestari de servicii, cu exceptia
livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b)
CF.

Persoane impozabile pot fi: persoane fizice, persoane juridice, entitati nonprofit care
desfasoara activitati economice.

Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea scutirii de taxa este constituita
din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii efectuate de persoana
impozabila in cursul unui an calendaristic, care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o
mica intreprindere, operatiunile rezultate din activitati economice pentru care locul
livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care
aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania conform art. 145 alin. (2) lit. b) CF,
operatiunile scutite cu drept de deducere si cele scutite fara drept de deducere, prevazute la
art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) CF, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu
exceptia:
 - livrarilor de active fixe corporale sau necorporale, efectuate de persoana impozabila;
 - livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi.

Important! Persoana impozabila care indeplineste conditiile pentru aplicarea regimului special
de scutire poate opta oricand pentru aplicarea regimului normal de taxa.

O persoana impozabila nou-infiintata poate beneficia de aplicarea regimului special de


scutire, daca la momentul inceperii activitatii economice declara o cifra de afaceri anuala
estimata, sub plafonul de scutire si nu opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxare.

Pentru persoana impozabila nou-infiintata care incepe o activitate economica in decursul unui
an calendaristic, plafonul de scutire se determina proportional cu perioada ramasa de la
infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica
intreaga (35.000 euro: 12 x nr. de luni de functionare).

Obligativitatea solicitarii codului de TVA


Contribuabilii au obligatia sa solicite atribuirea codului de inregistrare in scopuri de TVA
daca in cursul unui an calendaristic ating sau depasesc plafonul de scutire, in termen de 10
zile de la sfarsitul lunii in care au atins sau au depasit acest plafon.
Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice
urmatoare celei in care plafonul a fost atins sau depasit.

Regimul special de scutire se aplica pana la data inregistrarii in scopuri de TVA, conform art.
153 CF.
Calitatea de platitor de TVA intervine incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care
persoana impozabila solicita inregistrarea in scopuri de TVA in urma depasirii plafonului de
scutire.

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de taxa in cazul depasirii


plafonului de scutire in termenul mentionat mai sus, au dreptul la ajustarea taxei deductibile
aferente:
 - bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate, in momentul trecerii la regimul normal de
taxare;
 
- activelor corporale fixe, inclusiv celor aflate in curs de executie, aflate in proprietatea lor in
momentul trecerii la regimul normal de taxa, cu conditia, in cazul bunurilor de capital, ca
perioada de ajustare a deducerii, prevazuta la art. 149 alin. (2) din CF, sa nu fi expirat (5 ani
pentru bunurile de capital achizitionate sau fabricate, altele decat imobile, 20 de ani pentru
constructia sau achizitia unui bun imobil, precum si pentru transformarea sau modernizarea
unui bun imobil, daca valoarea fiecarei transformari sau modernizari este de cel putin 20% din
valoarea totala a bunului imobil astfel transformat sau modernizat).

Ajustarile efectuate se inscriu in primul decont de taxa depus dupa inregistrarea in scopuri de
taxa a persoanei impozabile sau, dupa caz, intr-un decont ulterior.
Atentie! Daca persoana impozabila nu solicita sau solicita inregistrarea cu intarziere, organele
fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile
aferente, de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrat in scopuri de taxa.
 
Principalele obligatii ale persoanelor care aplica regimul special de scutire
Persoanele care aplica regimul special de scutire, conform art. 152 din CF, au obligatia sa tina
evidenta livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi realizate
de o mica intreprindere, cu ajutorul jurnalului pentru vanzari, precum si evidenta bunurilor si
a serviciilor taxabile achizitionate, cu ajutorul jurnalului pentru cumparari.

De asemenea, persoana impozabila care aplica regimul special de scutire nu are dreptul la
deducerea taxei aferente achizitiilor, in conditiile art. 145 si art. 146 CF si nu are voie sa
mentioneze taxa pe factura sau alt document.

Important! Persoanele impozabile care au aplicat regimul special pentru mici intreprinderi si
care au fost inregistrate in scopuri de TVA, daca ulterior inregistrarii realizeaza numai
operatiuni fara drept de deducere, vor solicita scoaterea din evidenta conform art. 153 alin.
(11) din CF. Daca, ulterior scoaterii din evidenta, aceste persoane impozabile vor realiza
operatiuni care dau drept de deducere a taxei, vor aplica regimul special de scutire.
 
Optiunea privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Prin Ordonanta de Urgenta nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, a fost instituita
posibilitatea ca persoanele impozabile care au realizat o cifra de afaceri inferioara plafonului
de scutire pentru intreprinderi mici, sa solicite scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate
in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire, pana la data de 20
ianuarie a anului urmator.

Atentie! Persoanele impozabile care solicita scoaterea din evidenta ca platitori de TVA in
termenul mentionat, au obligatia sa depuna decontul de taxa prevazut la art. 156 indice 2 din
CF, pentru operatiunile realizate in cursul lunii ianuarie, pana la data de 25 februarie inclusiv.
Anularea inregistrarii in scopuri de TVA este valabila din prima zi a lunii urmatoare celei in
care s-a solicitat scoaterea din evidenta.

In ultimul decont de TVA depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea


rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform art. 148 si 149 din CF,
pentru bunurile mobile aflate in stoc, serviciile neutilizate conform art. 148 lit. c) din CF si
bunurile imobile.

Daca, ulterior scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, persoana
impozabila realizeaza, in cursul unui an calendaristic, o cifra de afaceri mai mare sau egala cu
plafonul de scutire, are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA si sa isi exercite dreptul
sa efectueze ajustarile de taxa in primul decont depus dupa inregistrare sau, dupa caz, intr-un
decont ulterior.
*
Baza legala: art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, pct. 3 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea
si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri
financiar-fiscale. (Sursa: Directia Generala a Finantelor Publice Valcea)

Precizari privind depunerea Declaratiei


unice
Incepand cu 1 ianuarie 2011, a declaratiei fiscale unice pentru contributiile de asigurari
sociale si impozitul pe venit, prin Hotararea Guvernului nr. 1397/2010 si urmare a
modificarilor aduse Codului Fiscal prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 117/2010 a
determinat ca luna februarie sa fie prima luna in care se depune formularul 112 „Declaratia
privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a
persoanelor asigurate” la administratiile financiare din cadrul ANAF.

Pentru desfasurarea acestei operatiuni in conditii bune, ANAF invita contribuabilii sa depuna
formularul 112 cu cel putin 2-3 zile inainte de termenul limita, 25 februarie 2011, avand in
vedere ca:

- timpul de prelucrare la ghiseu a formularului 112 este mai mare decat in cazul celorlalte
formulare intrucat necesita mai multe operatiuni de validare preliminara in momentul
depunerii, atat in ceea ce priveste datele inscrise in formatul hartie, cat si informatiile inscrise
in formatul electronic;

- timpul de asteptare la ghiseu pentru depunerea unei singure declaratii 112 este mai mare
decat in cazul formularelor ale caror informatii se culeg cu cititoarele de cod de bare;

- este o perioada de depunere foarte aglomerata, 25 februarie 2011 fiind termenul limita si
pentru depunerea altor formulare de declaratii, respectiv: 100 „Declaratie privind obligatiile
de plata la bugetul de stat”, 101 „Declaratie privind impozitul pe profit”, 300 „Decont de
TVA”, 301 „Decont special de TVA”, 392A „Declaratie informativa privind livrarile de
bunuri, si prestarile de servicii efectuate in anul 2010”, 392B „Declaratia informativa privind
livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul 2010” si 393
„Declaratia informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul
rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul 2010” etc.

Reamintim contribuabililor ca declaratiile se pot depune prin mijloace electronice de


transmitere la distanta, procedura reglementata prin OMFP nr. 858/2008, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Pentru transmiterea online a declaratiei unice contribuabilii trebuie sa detina un certificat


digital calificat de la unul din furnizorii de servicii de certificare acreditati in conditiile Legii
nr. 455/2001 privind semnatura electronica, care va fi utilizat pentru semnarea declaratiei
fiscale.

Depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanta a declaratiilor fiscale reprezinta


o modalitate mult mai eficienta de depunere intrucat:

- se evita timpul de asteptare petrecut la ghiseele administratiilor fiscale;

- se evita aglomeratia de la ghisee care se poate crea in perioada premergatoare termenului


limita de depunere;

- se asigura prelucrarea corecta a declaratiilor in bazele de date locale si centrala si, implicit in
evidenta pe platitori a organului fiscal;

- se economisesc timp si resurse financiare pentru deplasarea la ghiseele administratiilor


fiscale pentru depunerea declaratiilor;

S-ar putea să vă placă și