P. 1
Actele de Stare Civila in Legislatia Romaneasca

Actele de Stare Civila in Legislatia Romaneasca

|Views: 1,503|Likes:
Published by nistor35

More info:

Published by: nistor35 on Mar 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

CUPRINS

INTRODUCERE........................................................................................................2 CAPITOLUL 1 : STAREA CIVILĂ – ACTIVITATE PUBLICĂ ÎN FOLOSUL STATULUI ŞI AL PERSOANEI 1.1. Istoricul stării civile in România...........................................................................3 1.2. Autorităţi publice cu competenţe în domeniul stării civile.................................12 1.3. Instituţia ofiţerului de stare civilă.......................................................................14 CAPITOLUL 2 : ACŢIUNILE ŞI ACTELE DE STARE CIVILĂ 2.1. Starea civilă a persoanei fizice............................................................................17 2.2. Clasificarea acţiunilor de stare civilă..................................................................18 2.3. Înregistrările de stare civilă.................................................................................22 2.4. Întocmirea actelor de stare civilă........................................................................23 2.5. Întocmirea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români aflaţi în străinătate...................................................................................................................28 CAPITOLUL 3 : ÎNSCRIEREA DE MENŢIUNI ÎN ACTELE DE STARE CIVILĂ 3.1. Anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor de pe acestea...................................................................................................................30 3.2. Rectificarea actelor de stare civilă......................................................................35 STUDIU DE CAZ.....................................................................................................41 ANEXE......................................................................................................................45 CONCLUZII.............................................................................................................47 BIBLIOGRAFIE......................................................................................................51

1

INTRODUCERE Persoana fizică este definită în societate de anumite atribute care o diferenţiază si-i conferă un anumit statut civil. Conceptul de statut civil este sinonim, de altfel, cu cel de stare civilă şi cuprinde un ansamblu de elemente prin care se individualizează o anumită persoană ca titulară de drepturi şi obligaţii, şi prin care i se stabileşte poziţia sa juridică din familia din care face parte. Starea civilă este o noţiune de sinteză deoarece ea cuprinde totalitatea elementelor cu care se determină calitatea de subiect de drepturi şi obligaţii ale persoanei fizice. Starea civilă a oricarei persoane fizice oglindeşte succesiunea faptelor, evenimentelor care se produc independent de voinţa omului (naşterea, moartea) sau de acte juridice care se produc, ca urmare a manifestării libere de voinţa persoanei (căsătorie, divorţ, schimbare de nume). Această succesiune de fapte şi acte juridice este oglindită în starea civilă a unei persoane prin actele de stare civilă, care au menirea de a transforma posibilitatea abstractă prevazută de lege într-o realitate concretă legată de fiecare persoană fizică, al cărui conţinut este format din acte şi fapte de stare civilă. Starea civilă se întemeiază pe relaţiile ce izvorăsc din filiaţie, rudenie şi căsătorie, reflectând diferitele legături juridice ce se stabilesc între persoanele din aceeaşi comunitate familială. Poziţia juridică a persoanei în raport cu familia sa constituie elementul esenţial al stării civile. Printre elementele stării civile, un loc principal îl are începutul şi încetarea capacităţii de folosinţă a persoanei. Cu ajutorul stării civile determinăm capacitatea de folosinţă a persoanei, respectiv calitatea sa de subiect de drepturi şi obligaţii. Indiferent dacă o persoană dispune sau nu de capacitate de exerciţiu, ea are o stare civilă. Reglementată fiind de norme juridice si personalizând omul în cadrul social dat, strânsa legatură a acesteia cu aptitudinea de a avea şi exercita drepturi sau asuma obligaţii, starea civilă a persoanei interesează în gradul cel mai înalt societatea. Tocmai de aceea organizarea activităţii de stare civilă, întelegând prin aceasta evidenţa, se realizează de către autoritatea statală prin intermediul unor

2

organe specializate, abilitate în mod expres de lege, autorităţile administraţiei publice locale. CAPITOLUL 1 STAREA CIVILĂ – ACTIVITATE PUBLICĂ ÎN FOLOSUL STATULUI ŞI AL PERSOANEI 1.1. Istoricul stării civile în România Până în secolul XVI, atât în Muntenia, cât şi în Moldova, starea civilă a persoanelor nu a făcut obiectul nici unei înregistrări laice sau religioase. Starea civilă a unei persoane se stabilea prin notorietate si posesie. Dacă cineva contesta starea civilă stabilită prin mijloacele de mai sus, aceasta se putea dovedi cu martori şi acte de familie. Martorii erau preferaţi dintre rudele şi prietenii care se bucurau de reputaţie şi care puteau atesta naşterea, căsătoria sau moartea persoanei în cauză, fără a exista vreo sancţiune în cazul unei declaraţii nesincere. Treptat, preoţii încep să înregistreze botezurile, cununiile şi înmormântările, la început la oraşe, apoi şi la sate, acestea fiind legate de ceremoniile religioase care se făceau cu ocazia naşterii, căsătoriei sau decesului. Primele reglementari în acest sens le găsim în „Pravila rizorului Lucaci” dată în 1581 în Moldova. În „Pravila cea mare” a lui Matei Basarab (1640) exista o dispoziţie cu privire la evidenţa hotărârilor de divorţ. În „Capetele de poruncă” ale mitropolitului Antim Ivireanu întâlnim unele dispoziţii date preoţilor cu referire la evidenţa înmormântărilor şi întocmirea testamentelor. Dispoziţii asemănătoare întâlnim şi în Moldova, în „Pravila lui Vasile Lupu” (1646). Unele norme referitoare la starea civilă găsim şi în „Pravilniceasca condică” a lui Alexandru Ipsilanti (1779) din Muntenia şi în „Rezumatul după Pravilele împărăteşti”, întocmit şi tipărit la Iaşi de Andronachi Donici (1814). Evidenţa evenimentelor de stare civilă cunoaşte o oarecare reglementare abia la începutul secolului XIX, când, prin Codul Caragea – Codul civil al Munteniei din 1817 – în capitolul II, intitulat „Pentru înscrierile stării civile”, se prevedea
3

înfiinţarea unei condici pentru fiecare judeţ, în vederea înscrierii evenimentelor de stare civilă. Condicile erau date în grija preoţilor, iar mitropolia avea sarcina să supravegheze modul de întocmire şi de păstrare a acestora1. Odată cu „Regulamentul Organic” din Muntenia (1831) şi Moldova (1832) se poate vorbi de introducerea organizată a evidenţei stării civile, care era lăsată tot în atribuţiile preoţilor. Prin acesta s-au introdus condici pentru starea civilă, denumite „mitrice”. „Acţiunile mitricei – spunea Regulamentul Organic – slujesc spre deosebirea celor trei epoci ale vieţii omului, adică a naşterii, căsătoriei şi a mutării din viaţă”. Evidenţa acestor evenimente era determinată de necesitatea de a cunoaşte relaţiile de familie, ca şi întinderea drepturilor şi obligaţiilor care nu puteau fi dovedite decât prin înscrisurile stării civile. Ministerele de Interne din Muntenia şi Moldova au fost însărcinate cu întocmirea modelului condicilor de stare civilă, care erau tipărite, pentru fiecare ţinut sau judeţ, de mitropolie sau episcopie. Pentru fiecare evniment de stare civilă se întocmea, de către preoţii din oraşe şi sate, câte o condică, în dublu exemplar. La sfârşitul anului, un exemplar era înaintat, prin protoereu, ispravnicului, unde se păstra în depozit, iar al doilea exemplar rămânea în parohia respectivă, în grija preotului. Mitropolitul şi episcopii eparhiaţi aveau sarcina să supravegheze ca preoţii să completeze rubricile din condici. Codul civil din 1864, pus în aplicare în luna decembrie 1865, a reglementat şi materia actelor de stare civilă, în articolele 21-86 şi 127-210. Potrivit Codului civil, erau considerate acte de stare civilă actele prin care se constată naşterea, căsătoria sau moartea unei persoane. Pentru prima dată rolul de ofiţer al stării civile revenea autorităţilor administrative, orăşeneşti şi comunale. Acestea erau obligate ca, după închiderea registrelor de stare civilă, să le depună la grefa tribunalului, care avea datoria să le verifice actele încheiate şi înregistrarile lor sub aspectul legalităţii.

1

Ungureanu Gheorghe - Actele de stare civilă în Moldova până la Regulamentul Organic în
4

Revista Arhivelor, 1959, p.86;

Codul civil a trecut astfel la laicizarea actelor de stare civilă, acestea fiind scoase din competenţa bisericii şi trecute pe seama autorităţilor administrative ale statului. Constituţia din 1866 consacră caracterul laic al actelor de stare civilă, înregistrarea lor făcându-se de către organele de stat locale. În Transilvania, până la sfârşitul secolului al XIX-lea, înscrierea evenimentelor de stare civilă era lăsată pe seama parohiilor. În anul 1894, prin Legile nr. XXXI şi XXXIII, s-a trecut şi aici la laicizarea actelor de stare civilă, numindu-se funcţionari care aveau datoria să completeze matricolele respective. Caracterul laic al actelor de stare civilă a fost păstrat şi în Constituţia din 1923. Autoritatea civilă însărcinată cu întocmirea şi redactarea actelor de stare civilă rămânea mai departe primăria. Prin Legea administrativă din 14 iunie 1925, atribuţia de ofiţer al stării civile era dată primarului. În comunele urbane, primarul putea delega aceasta atribuţie unui membru al delegaţiei permanente, în municipii – directorului sau şefului de serviciu respectiv, iar în comunele rurale – şi notarului. Prin Legea privitoare la actele stării civile din 25 februarie 1928, s-a realizat unificarea legislativă în materia actelor de stare civilă, deoarece până atunci în Transilvania, Banat si Maramureş se aplicau dispoziţii diferite de acelea din Muntenia, Moldova , Dobrogea şi Bucovina. Prin Legea din 1928 se menţineau unele dispoziţii care prevedeau că întocmirea actelor de stare civilă trebuia să fie urmată şi de binecuvântarea religioasă. Pentru organele de stat nu era o preocupare de a se aplica un sistem unitar de înregistrare a actelor de stare civilă, nestabilindu-se nici o răspundere pentru ele, şi nici nu se controla această activitate. În această lege din 25 februarie 1928 au fost grupate, în parte, dispoziţii normative privitoare şi la alte acte care trebuiau menţionate în registrele de stare civilă, cum sunt adopţia, recunoaşterea unui copil natural şi divorţul, instituţii reglementate de Codul civil. Prin articolul 11 din această lege, s-a prevăzut că orice schimbare în starea civilă, întemeiată pe un act de stare civilă, pe o hotărâre
5

Potrivit acestui principiu constituţional. Prin această reglementare. Menţiunea de moarte a unuia din soţi se făcea şi pe actul de naştere al soţului supravieţuitor. căsătorie şi moarte şi înscriind înfierea. pentru a corespunde cât mai complet necesităţii de a individualiza o persoană. precum şi schimbarea numelui şi prenumelui. prin această lege au fost 6 . Totodată. iar prin Decretul nr. Prin Constituţia din 13 aprilie 1948. divorţul. pentru locuitorii din Ardealul de Nord. În acest sens. Aceste organe administrative sunt obligate să înregistreze toate actele şi faptele juridice privind starea civilă a unei persoane.177/1948 s-a prevăzut obligativitatea pentru unii cetăţeni de a înscrie la serviciile de stare civilă ale unităţilor administrative actele lor de stare civilă încheiate de deservenţii unor culte. sfera actelor şi faptelor de stare civilă a fost extinsă. au fost grupate într-o singură lege toate dispoziţiile privind înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă. Prin Decretul nr. s-a stabilit că organele însărcinate cu înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă sunt comitetele executive ale sfaturilor populare comunale. 153/1950 s-a stabilit obligaţia predării arhivelor confesionale de stare civilă către comitetele executive ale sfaturilor populare.judecătorească sau pe un alt act admis de lege. toate actele de stare civilă au fost trecute exclusiv în atribuţia comitetelor executive ale sfaturilor populare. orăşeneşti şi raionale. se va trece pe actul de naştere al persoanei la care se referă această schimbare. să se înregistreze ca dată a decesului ziua de 9 mai 1945. s-a admis rectificarea din oficiu a actelor de stare civilă întocmite pe baza hotărârilor judecătoreşti de declarare a morţii prezumate. Prin Decretul nr. Ţinând cont de modificările aduse în organizarea administrativ – teritorială a ţării. Legea nr. posibilitatea ca pentru persoanele decedate după 21 iunie 1941. De asemenea.50/1948 a prevăzut. abrogând totodată Legea actelor de stare civilă din 25 februarie 1928.272 din 30 decembrie 1950 se realizează o nouă reglementare în materia actelor de stare civilă. s-a stabilit principiul validităţii actelor de stare civilă numai dacă acestea sunt încheiate de organele de stat anume împuternicite. recunoaşterea şi stabilirea filiaţiei în justiţie. pentru care data decesului nu putea fi stabilită cu acte de stare civilă. întocmind în registrele de stare civilă actele de naştere.

asigurându-se astfel verificarea celui care a depus cererea.1951). l-a avut Ministerul Afacerilor Interne prin Direcţia Generală a Miliţiei. pentru a nu se admite schimbarea de nume sau prenume dcât atunci când aceasta nu afectează interesele statului. Problema schimbării numelui cunoaşte o nouă reglementare prin Decretul nr.41/2003 2 Peţu Paraschiv. reflectându-se şi în acest fel deplina egalitate între soţ şi soţie. divorţul şi schimbarea numelui. Mardare Viorel .01. eliminând sistemul de legislaţie anterioară. Editura Detectiv. respectiv înfierea. Bucureşti. Schimbarea prenumelui a fost reglementată de Decretul nr. nu permiteau schimbarea lui. îndrumării şi controlului. s-a stabilit că registrele de stare civilă nu mai sunt publice. . deoarece vechile legi în această materie. în care se stabileşte principiul potrivit căruia schimbarea de nume se cere şi se obţine individual. atât în ceea ce priveşte ţinerea registrelor. competenţa a rămas în structurile Ministerului Afacerilor Interne.975/1968 cu privire la nume. după care schimbarea numelui soţului atrăgea automat şi schimbarea numelui soţiei şi copiilor minori.înfiinţate registre speciale. p. iar numai în anumite condiţii se putea elibera un alt certificat. orăşeneşti şi raionale asupra modului în care trebuiau să-şi realizeze atribuţiile ce le reveneau şi efectua verificări în cazurile prevăzute de lege2. dând prenumelui un caracter mistic. îndruma şi controla secţiile şi birourile de stare civilă ale primăriilor comunale. Un rol deosebit de important privind activitatea de stare civilă. sub aspectul conducerii. cât şi cu privire la întocmirea actelor. iar prin Ordonanţa Guvernului nr.17.273/1950 (intrat în vigoare la 01. 2006. Copii înfiaţi nu puteau să-şi schimbe numele. care elabora instrucţiuni pentru asigurarea aplicării uniforme a legii privind înregistrarea actelor. Prin Decretul nr.Starea civilă – mijloc de identificare a persoanei 7 fizice. Cererea de schimbare a numelui sau prenumelui a fost dată în competenţa de soluţionare a Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală a Miliţiei.54/1949. în care erau înregistrate şi celelalte evenimente ce modificau starea civilă. Certificatele de stare civilă se eliberează numai persoanelor îndreptăţite şi într-un singur exemplar. Prin acest act normativ. Velicu Elena.

Principiile de bază ale Codului familiei au drept scop întărirea familiei. deci în perioada 1950 – 1957. aprobată prin Legea nr. un rol deosebit de important îl are Codul familiei.272/1950 cu aceste legi. Codul familiei reglementează problemele privind profilul moral al familiei. Ca urmare a punerii în aplicare a Codului familiei şi a Decretului nr. lucru care s-a făcut prin republicarea Decretului nr. Ulterior. ci la fiecare sfat popular comunal sau orăşenesc. aceasta a fost stabilită în sarcina preşedinţilor comisiilor judeţene. de la data de 01. respectiv a primarului general al Consiliului General al Municipiului Bucureşti. a fost necesar să se puna de acord Decretul nr. care se pot pronunţa prin dispoziţie (exercitată efectiv de la data de 01.84/2001.93 din 20 februarie 1957. În cadrul legislaţiei privind problemele de stare civilă. pus în aplicare la data de 1 februarie 1954 şi republicat la 18 aprilie 1956.323/2003. ca de exemplu: egalitatea.31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanelor juridice. egalitatea în drepturi a femeii cu bărbatul în relaţiile dintre soţi.privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.225/1955. cu modificările şi completările ulterioare. 8 . în baza Decretului nr. forma monogamă a căsătoriei. în conformitate cu modificările făcute prin Decretul nr.04. dintre care cea mai importantă este măsura ca înregistrările în registrele de stare civilă speciale să nu mai fie făcute la sfaturile populare raionale. ocrotirea de către stat a intereselor mamei şi copilului. au mai intervenit modificări.372/2002.272/1950. cu modificările şi completările ulterioare). Aceste principii sunt oglindite cu fidelitate în actele legislative care cuprind norme juridice cu privire la regimul actelor şi faptelor de stare civilă.09. stima şi respectul reciproc între membrii familiei şi educarea lor în spiritul normelor de convieţuire.2005. apărarea drepturilor părinteşti şi înrădăcinarea normelor de convieţuire. aprobată prin Legea nr. odată cu operaţionalizarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor – înfiinţate în subordinea consiliilor locale şi a celor judeţene. Până atunci.2005 – în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.

operând menţiuni pe marginea actelor din aceste registre. precum şi de a pastra arhiva de stare civilă exemplarul II. desfiinţându-se folosirea actelor. nu numai în actele de stare civilă ce urmau a se întocmi. în acest fel crescând răspunderea delegatului de stare civilă. se delimiteză principalele evenimente ce survin în viaţa unui om şi care sunt evidenţiate de starea civilă. părţile care contribuie la întocmirea unui act de stare civilă sunt declarantul (sau declaranţii) şi delegatul de stare civilă. Dispoziţiile acestui decret au adus modificări substanţiale. divorţ şi schimbarea numelui. anularea sau completarea actelor prin scutire de taxa de timbru a cererilor adresate în acest sens instanţelor judecătoreşti. În scopul îmbunătaţirii activităţii de stare civilă. Elaborarea unei noi legislaţii în materie de stare civilă a fost determinată atât de necesitatea alinierii la unele reglementări şi practici europene. Astfel. ci şi în cele întocmite în trecut.278/1960 s-a înlesnit rectificarea. întocmirea ulterioară.04. Potrivit noului regim juridic al actelor de stare civilă. aceste fapte înscriindu-se în prezent prin menţiune pe marginea actelor de naştere şi de căsătorie. prin Decretul nr. căsătorie şi deces.înregistrările erau făcute la reşedinţa de raion (înregistrarea tardivă. au fost create serviciile de stare civilă din cadrul consiliilor judeţene. Pentru a crea posibilitatea instaurării în cel mai scurt timp a unei ordini perfecte. menite să ducă la decongestionarea şi desfăşurarea mai calificată a activităţii de stare civilă. Registrele speciale s-au folosit până la 15.1975. prin desfiinţarea registrelor de înfiere. Prin Decretul nr. sa simplificat simţitor sistemul de lucru. Prin folosirea numai a registrelor de naştere. în colaborare cu serviciul de evidenţă informatizată a persoanei. reconstituirea). cât şi de armonizarea prevederilor din domeniu cu dispoziţiile noii Costituţii a României din 9 . îndrumarea şi controlul delegaţiilor de stare civilă.278/1960 se realizează o reglementare mai bună a activităţii delegaţilor de stare civilă şi o perfecţionare a sistemului unitar de înregistrare a actelor şi faptelor de stare civilă. care au ca sarcină principală instruirea.

s-a stipulat că ofiţerul de stare civilă poate refuza înscrierea în actul de naştere a unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole. la art. pentru copiii născuţi în străinătate şi a căror naştere nu a fost înregistrată la misiunea diplomatică sau la oficiul consular de carieră al României. Faţă de reglementările postbelice din domeniul stării civile. 2006. . alin. modificarea statutului civil al persoanei şi înscrierea menţiunilor corespunzătoare.20. Bucureşti.94/2004.119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă. ulterior devenită Legea nr. s-a introdus un alineat nou. război ori participare la misiuni de menţinere a păcii sau în scop umanitar – de către ofiţerii anume desemnaţi prin ordin al ministrului apărării naţionale. putând fi luate de titulari în străinătate. Se are în vedere.1991. Legea nr.Starea civilă – mijloc de identificare a persoanei 10 fizice. în acest domeniu. cu modificările şi completările ulterioare.42. p. se impunea unificarea normelor juridice care reglementau starea civilă într-un singur act normativ şi tratarea mai amănunţită a unor aspecte care. ori la autoritatea locală din străinătate.215/2001. Pentru prima dată. Velicu Elena. la domiciliul părinţilor. a stabilit cadrul legat şi pentru rezolvarea unor situaţii absolut noi cu care se confruntă oficiile de stare civilă. Prin Legea nr. Pornind de la aceste deziderate. revizuită prin Referendumul din 19-20. Editura Detectiv. acestea sunt unice ca format şi conţinut. părinţii putând opta pentru un pronume corespunzător.119/1996 prevede că înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă ale militarilor şi personalului civil din unităţile forţelor armate se face – în caz de mobilizare. noua lege prevede şi posibilitatea întocmirii actului de naştere în ţară.69/1991 – Legea adimistraţiei publice locale. Legea nr. precum şi pentru cei care au fost înregistraţi cu date nereale3. prevederile referitoare la caracterul doveditor al actelor şi certificatelor de stare civilă. Totodată.09. modul de întocmire al actelor de stare civilă şi precizarea atribuţiilor autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale. în timp. În ceea ce priveşte certificatele de stare civilă. au generat interpretări diferite în practica ofiţerilor de stare civilă. De asemenea. în acest sens.(2). adoptat din necesitatea simplificării procedurilor în domeniul actelor de stare civilă pentru 3 Peţu Paraschiv. Mardare Viorel . şi cu cele ale Legii nr.2003.

indiferent dacă aceştia au domiciliu în ţară sau în străinătate. care îi privesc în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul în care aceştia se află. Conform prevederilor introduse de Legea nr.) din plaja de coduri repartizată pentru fiecare misiune diplomatică sau oficiu consular de carieră al României.toţi cetăţenii români aflaţi în străinătate. 1. începând cu 01. în perioada când au fost în vigoare şi s-au aplicat.94/2004. totuşi cunoaşterea lor este deosebit de importantă nu numai pentru a şti istoricul şi evoluţia stării civile în ţara noastră. dar şi pentru a cunoaşte cum trebuie rezolvate anumite situaţii ce le întâmpină în activitatea de zi cu zi ofiţerii de stare civilă. În actele şi certificatele de naştere întocmite pentru copiii născuţi în străinătate.N. însă numai din ţara în care funcţionează misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României ori pentru ţara în care nu există oficiu/misiune aflat (ă) în circumscripţia consulară respectivă. legile şi decretele respective au produs efecte care şi astăzi sunt valabile şi trebuie considerate ca atare.2004. Astfel „Cetăţenii români aflaţi în stăinătate pot solicita înscrierea în registrele de stare civilă române. de către Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor (fost Direcţia Informatică din Direcţia Generală de Evidenţă Informatizată a Persoanei) din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. se înscrie codul numeric personal (C. eliberate de autorităţile străine.2.01. înscrierea se face cu aprobarea şefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare. a certificatelor de stare civilă. de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României (care este echivalentul transcrierii din ţară). Aceasta deoarece.P. iar refuzul acestora se motivează”. vor putea să fie înscrise şi certificatele de stare civilă ale cetăţenilor români înregistrate la autorităţile străine. Autorităţi publice cu competenţe în domeniul stării civile 11 . Deşi o parte a legilor şi decretelor arătate mai sus sunt abrogate. anterior intrării în vigoare a acesteia.

119/1996. prin Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (fosta Direcţie de evidenţă a populaţiei) conform dispoziţiilor art. “Atribuţiile de stare civilă se îndeplinesc de către consiliile judeţene şi de către autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor. respectiv. care a fost publicată în Monitorul Oficial al României. prin cadrele cu atribuţii pe linia regimului de stare civilă.72. Serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor şi.43. Bucureşti.119/1996 cu privire la actele de stare civilă.318 bis/19. îndrumă şi controlează.În aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr.1997. sectoarelor municipiului Bucureşti. se întocmesc informări către prefecturi. şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României. 4 5 Legea nr. Editura Detectiv.Starea civilă – mijloc de identificare a persoanei 12 fizice.3 din Legea nr. îndrumă şi controlează activitatea de stare civilă de la nivelul primăriilor de pe raza de competenţă.1997. Peţu Paraschiv. autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene în domeniul stării civile de pe întreg cuprinsul tării.10. cel puţin o dată pe an.4” Sarcini de stare civilă mai au. 2006. în condiţiile legii. să fie cuprinsă în control activitatea fiecărui ofiţer de stare civilă5. prin ofiţerii de stare civilă. partea I. comandanţii de nave şi aeronave. din subordinea consiliilor judeţene (a Primăriei Municipiului Bucureşti). Ministerul Administraţiei şi Internelor. Ministerul de Interne şi Departamentul pentru Administraţie Publică Locală (devenite Ministerul Administraţiei şi Internelor) au emis Metodologia nr. p. Velicu Elena. astfel încât. nr. potrivit Legii nr. Potrivit prevederilor art. oraşelor şi comunelor. art. Pe baza constatărilor rezultate din activitatea de îndrumare şi control.119/1996. precum şi a aspectelor mai deosebite reieşite cu prilejul verificărilor şi cercetărilor necesare soluţionării unor probleme de stare civilă.119/1996.1/13.72 din Legea nr.11. în care au fost stabilite şi s-a reglementat sancţionarea contravenţiilor la regimul actelor de stare civilă. Mardare Viorel .119/1996. care înregistrează actele şi faptele de stare civilă ale cetăţenilor români aflaţi în străinătate. cel al Municipiului Bucureşti. .

pe bază de grafic. actualizarea Registrului naţional de evidenţă a persoanelor. ori către alte organe care. Ele au obligaţia de a verifica dacă ferestrele şi uşile sunt prevăzute cu grilaje metalice. pentru crearea şi. Dacă. În cazul în care. Totodată. nu s-a clarificat situaţia certificatelor care lipsesc. în cazul stabilirii ulterioare a identităţii persoanei al cărei deces a fost înregistrat în poziţia de „cadavru cu identitate necunoscută” sau dacă Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti trimite asemenea extrase în cazul persoanelor decedate în străinatate. urmăresc dacă se trimit extrase pentru uz oficial în cazul persoanelor ale căror certificate de deces eliberate de autorităţile străine competente au fost transcrise în registrele romane de stare civilă. Lunar. în termen de 24 de ore. ce acte s-au verificat şi care este rezultatul. potrivit legii. ale căror acte de deces s-au înregistrat la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României. ce măsuri s-au luat. în raza lor de competenţă. cetăţeni români. după caz. în caz contrar. arătând în nota de constatare cele stabilite sau. se constată că nu se justifică unele certificate. dacă se justifică toate certificatele eliberate prin semnătura de primire. certificatele anulate la completare. ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de la 0 până la 14 ani. precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate în luna precedentă. dacă uşile şi fişetele în care se află aceste documente au încuietori sigure. de asemenea. cu ocazia controlului.consiliile judeţene. Serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor verifică. modul cum este asigurată securitatea documentelor de stare civilă. până la data de 5. urmărind dacă autorităţile administraţiei publice locale au luat măsurile necesare pentru a preveni dispariţiile de certificate de stare civilă în alb. participă la realizarea activităţii de stare civilă. autorităţile administraţiei publice locale vor înainta către serviciile publice comunitare locale la care sunt arondate comunicările nominale pentru născuţii vii. precum şi dacă ele au fost eliberate persoanelor îndreptăţite să le primească. organul de control efectuează verificări complexe pentru clarificarea situaţiei lor. se informează conducerea poliţiei 13 . verifică gestiunea acestor documente. sau declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate.

3. Tot astfel. care va hotarî măsurile necesare pentru identificarea autorilor sustragerii şi găsirea certificatelor lipsă. secretarului sau altor funcţionari cu competentă în acest domeniu. şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României precum şi comandanţii de nave şi aeronave. raportând evenimentul de îndată. Ministerul Administraţiei şi Internelor. 14 . domiciliul sau reşedinţa părţilor reprezintă un element determinant în ceea ce priveşte competenţa teritorială a ofiţerului de stare civilă. 1. prin Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor. În ceea ce priveşte competenţa ofiţerului de stare civilă.3 din Legea nr.119/1996 stabileşte că sunt ofiţeri de stare civilă: primarii municipiilor. un alt element ce atrage această competenţă fiind locul unde s-a întamplat un fapt juridic (locul naşterii. asigură cerneala specială pentru completarea actelor de stare civilă şi registrele cu acte de stare civilă. Atribuţiile de ofiţer de stare civilă ale primarului pot fi delegate viceprimarului. 6 Legea nr. Art. oraşelor şi comunelor. Instituţia ofiţerului de stare civilă Persoanele desemnate să întocmească actele de stare civilă (de naştere. prin fax.judeţene/locale. art. precum şi Ministerului Afacerilor Externe. În ipoteza în care naşterea sau decesul au avut loc într-un mijloc de transport. a acestora autorităţilor administraţiei publice judeţene şi a municipiului Bucureşti. precum şi distribuirea. în vederea luării de măsuri pentru urmărirea lor pe ţară. şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare pot delega exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă unuia dintre agenţii diplomatici sau unuia dintre funcţionarii consulari6. Aceasta înseamnă că. al decesului). la Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor. contra cost. actul respectiv de stare civilă se va întocmi de către ofiţerul de stare civilă al localităţii de coborâre sau debarcare. de regulă.119/1996 cu privire la actele de stare civilă. căsătorie sau deces) sunt numite ofiţeri de stare civilă.3. este de menţionat că el este abilitat să îşi exercite funcţia numai în circumscripţia administrativ teritorială unde a fost numit. dar între graniţele tării.

actul de stare civilă trebuie semnat atât de către ofiţerul de stare civilă cât şi de declarant. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.119/1996. căsătorie sau deces al persoanei respective în vederea înscrierii menţiunii corespunzătoare. La bordul unei nave căsătoria se poate încheia numai între cetăţeni români şi numai dacă nava se află în apele teritoriale ale ţării. certificatele de deces eliberându-se familiei decedatului. Ofiţerul de stare civilă are obligaţia de a verifica realitatea conţinutului declaraţiilor precum şi să verifice identitatea declarantului. ofiţerii de stare civilă întocmesc acte de stare civilă nu numai pentru cetăţenii români ci şi pentru persoanele fără cetăţenie.În conformitate cu Legea nr.Actele de stare civilă. persoana solicitantă poate să sesizeze judecătoria în raza căreia domiciliază pentru soluţionare. 15 . în condiţiile legii7. Orice modificare ce intervine în statutul civil al unei persoane fizice ca urmare a întocmirii unui act de stare civilă sau. Dacă ofiţerul de stare civilă refuză să întocmească un act sau să înscrie o menţiune ce intră sub atribuţiile sale. printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-un act administrativ.45. ofiţerul de stare civilă va delega o alta persoană pentru efectuarea acestor operaţiuni. de asemenea. Dacă se ivesc astfel de cazuri. Comandanţii de nave înregistrează faptele de stare civilă care au loc pe nave în jurnalul de bord. se comunică din oficiu în termen de 10 zile serviciului public comunitar local unde s-a întocmit actul de naştere. ofiţerul de stare civilă nu poate întocmi acte de stare civilă atunci când este parte sau declarant. Aplicarea 7 Lupulescu Dumitru . după caz. Reprezentanţii diplomatici şi consulari ai României în străinătate pot înregistra numai actele şi faptele de stare civilă ale cetăţenilor români aflaţi acolo. Pe de altă parte. 2006. se eliberează certificate de naştere şi de căsătorie titularilor sau reprezentanţilor legali. iar comandanţii de aeronave în jurnalul de drum. p. ei înregistrează la cerere actele sau faptele de stare civilă ale cetăţenilor străini dacă aceştia au domiciliul sau se află temporar în ţara noastră. După actele de stare civilă. Pot exista situaţii excepţionale când atribuţiile ofiţerului de stare civilă sunt îndeplinite de către persoane care nu au fost desemnate potrivit legii. După aceste verificări.

rectificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea. înscrierea menţiunilor în actele de stare civilă. Astfel se face aplicarea principiului validităţii aparenţei în drept. art. reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă.119/1996 cu privire la actele de stare civilă. căsătorie.7. art. cu consecinţe păgubitoare pentru părţi. 16 . însemnând că actul de stare civilă încheiat de un ofiţer se stare civilă necompetent trebuie menţinut ca valabil dacă acea persoană a exercitat în mod public atribuţiile respective. De aceea. CAPITOLUL 2 ACŢIUNILE ŞI ACTELE DE STARE CIVILĂ 2. Operaţiunile de stare civilă pe care ofiţerii de stare civilă le pot întocmi sunt: a) b) c) d) întocmirea actelor de stare civilă (naştere. modificarea.119/1996 stabileşte că actele de stare civilă întocmite de o persoană care a exercitat în mod public atribuţiile ofiţerului de stare civilă sunt valabile chiar dacă acea persoană nu avea acea calitate8.7 din Legea nr. Starea civilă a persoanei fizice 8 Legea nr.regulilor în materie ar conduce în asemenea cazuri la nulitatea absolută a acestor acte. deces).1. anularea.

din căsătorie.119/1996 sunt doar actele de stare civilă în înţelesul de înscrisuri doveditoare ale stării civile. .Legea noastră nu defineşte şi nu reglementează starea civilă a persoanei. . Ele sunt: născute. Starea civilă se dovedeşte cu actele înscrise în registrele de stare civilă precum şi cu certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestora9.imprescriptibilitatea: starea civilă nu se poate pierde indiferent de perioada de timp cât a trecut de la dobândirea ei. Acţiunile de stare civilă nu trebuie 9 Petrescu Raul . din afara căsătoriei. 2. divorţaţi. din părinţi necunoscuţi. . văduvi. .indisponibilitatea: ea nu poate fi transmisă altuia prin acte juridice.Acţiunile privind statutul civil al persoanei. Bucureşti. căsătoriţi. rudă sau afin cu altă persoană.universalitatea: este recunoscută tuturor persoanelor fizice. Concluzionăm că starea civilă este un complex de atribute de fapt şi juridice precum şi de relaţii care permit individualizarea persoanei în familie şi în societate. care fac obiect al înscrierilor în registrele de stare civilă. necăsătoriţi.2. Calităţile strict personale care configurează starea civilă a persoanei fizice sunt atribute ale persoanei. 1968. Starea civilă are următoarele caractere juridice: .personalitatea: ansamblul elementelor care o constituie sunt strict persoanele inseparabile de persoana fizică. adoptaţi. Editura Ştiinţifică. Ceea ce reglementează Legea nr.indivizibilitatea: persoana fizică are una şi aceeaşi stare civilă la un moment dat faţă de toate celelalte subiecte de drept din societate. 17 p. . . Clasificarea acţiunilor de stare civilă Prin „acţiuni de stare civilă” se înţeleg acele acţiuni în justiţie care au ca obiect elemente ale stării civile a persoanei fizice.59.inalienabilitatea: starea civilă nu poate constitui un obiect al unor acte juridice de mutare sau înstrăinare.

Cu alte cuvinte. c) acţiuni în modificare de stat.Actele de stare civilă. pretins reală. deci nu priveşte starea civilă. Acţiunile de stare civilă sunt clasificate după obiectul ori finalitatea lor în: a) acţiuni în reclamaţie de stat. adopţiei şi recunoaşterii voluntare de maternitate sau paternitate. 60. b) Acţiunile în contestaţie de stat sunt acele acţiuni prin care se urmăreşte înlăturarea unei stări civile (mai exact. art. b) acţiuni în contestaţie de stat. adevărată. p.14. Criteriul principal de diferenţiere între cele două categorii de acţiuni în justiţie îl constituie obiectul acţiunii: a) Acţiunea de stare civilă are ca obiect un element al stării civile. Editura Burg. Sunt acţiuni de acest fel: acţiunea în tăgăduirea paternităţii copilului din căsătorie. acţiunea în contestarea filiaţiei de căsătorie şi acţiunea în anularea: căsătoriei. 10 11 12 Bodoască Teodor . 18 . b) Acţiunea referitoare la anularea (desfiinţarea). acţiuni în contestarea recunoaşterii voluntare de maternitate sau de paternitate. 2003. şi înlocuirea acesteia cu alta. ci doar modul în care aceasta a fost înregistrată în registrele de stare civilă. Sibiu.confundate cu acţiunile în justiţie ce privesc anularea (desfiinţarea). prin acţiunile din această categorie nu se contestă şi nici nu se solicită schimbarea vreunui element de stare civilă. pretins nereale. deci aceste acţiuni nu sunt de natură să schimbe însuşi statutul civil al persoanei. Codul familiei. modificarea sau completarea actelor de stare civilă ori a menţiunilor înscrise pe marginea acestora are ca obiect înregistrarea de stare civilă. Codul familiei. a unui element de stare civilă). art. modificarea şi completarea actelor de stare civilă ori a menţiunilor înscrise pe marginea acestora10. 52. În această categorie intră: acţiunea în stabilirea maternităţii11 şi acţiunea în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei12. a) Acţiunile în reclamaţie de stat sunt acele acţiuni prin care se urmăreşte obţinerea altei stări civile (mai exact. a altui element de stare civilă) decât cea de la data intentării acţiunii.

în aparenţă. cea anterioară fiind necontestată. în privinţa lui. Spre exemplu. în ambele ipoteze fiind vorba de recunoaşterea cu efect retroactiv. . în starea civilă a persoanei. În cazul primelor două categorii de acţiuni menţionate mai sus (acţiunile în reclamaţie de stat şi acţiunile în contestaţie de stat).352. 23 alin. 13 14 15 Codul familiei. În cazul celei de-a treia categorii (acţiunile în modificare de stat). există la data intentării acţiunii. în caz de admitere a cererii. 2003. hotărârea produce efecte numai pentru viitor 15. doar pentru viitor. hotărârea ce se va pronunţa. uneori. 37 . Totuşi. se consideră. efectele producându-se numai pentru viitor. Bucureşti. pârâtul faţă de care s-a admis acţiunea fiind considerat tatăl copilului încă de la naşterea acestuia din urmă. Editura All Beck. stabilirea filiaţiei acestui copil faţă de pârât va avea efecte nu numai pentru viitor. hotărârea va avea un efect constitutiv. în sensul că ea va declara o stare civilă anterioară. Având în vedere efectul declarativ al hotărârilor respective. Partea generală. în cazul declarării nulităţii căsătoriei. Codul familiei.44. soţul de bună credinţă păstrează calitatea de soţ dintr-o căsătorie valabilă pentru intervalul de timp cuprins între momentul încheierii căsătoriei lovite de nulitate şi momentul rămânerii definitive a hotărârii prin care a fost anulată căsătoria respectivă14. va avea un efect declarativ. Sunt asemenea acţiuni: acţiunea de divorţ13 şi acţiunea prin care se solicită schimbarea sexului. (1). că acţiunile în reclamaţie de stat şi acţiunile în contestaţie de stat formează o singură categorie de acţiuni de stare civilă.Drept civil. art. nu şi pentru trecut. al unui element de stare civilă contrar celui care. în cazul admiterii unei cereri în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei.c) Acţiunile în modificare de stat sunt acele acţiuni prin care se urmăreşte o schimbare. Persoanele. 19 p. Boroi Gabriel . dacă se admite cererea. deci. art. ci şi pentru trecut. iar nu numai din momentul rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a admis cererea în stabilirea paternităţii.

dacă admiterea acesteia ar fi în interesul minorului16.După sfera persoanelor îndreptăţite să le exercite (respectiv în funcţie de legitimarea procesuală activă). procurorul poate să introducă o cerere în tăgăduirea paternităţii. . cu excluderea altor persoane: acţiunea de divorţ şi acţiunea în declararea nulităţii relative (anulabilitatea) căsătoriei. c) Acţiuni ce pot fi intentate de orice persoană interesată: acţiunea de contestare a recunoaşterii voluntare de maternitate ori de paternitate. Persoanele. 20 p. 2003. Ţinând cont de modificarea art. contrar soluţiei corespunzătoare reglementării anterioare. acţiunea în contestarea filiaţiei de căsătorie. trebuie reconsiderate o serie de soluţii din jurisprudenţă şi din doctrină în ceea ce priveşte dreptul procurorului de a declanşa procesul civil. acţiunile de stare civilă se clasifică în: 16 Boroi Gabriel . eventual şi de alte organe sau persoane expres prevăzute de lege. Partea generală. dacă ar fi în interesul persoanelor menţionate în text. Editura All Beck.Drept civil. Bucureşti. atunci când filiaţia rezultă din certificatul de naştere. procurorul „poate porni acţiunea civilă ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale minorilor.353. Spre exemplu. După corelaţia lor cu prescripţia extinctivă. procurorul poate să pornească procesul civil. acţiunile de stare civilă se clasifică în: a) Acţiuni ce pot fi pornite numai de către titularul stării civile. Aşadar. acţiunea în contestarea filiaţiei faţă de mamă. b) Acţiuni ce pot fi intentate de titular. indiferent dacă pricina are sau nu caracter strict personal. potrivit primului alineat al articolului menţionat. 45 din Codul de procedură civilă. de reprezentantul legal al acestuia şi de procuror. nu însă de orice persoană care ar justifica un interes: acţiunea în stabilirea maternităţii. fără însă a exista o folosinţă a stării civile conformă cu acest certificat. Astfel. acţiunea în contestarea existenţei împrejurărilor care să facă aplicabilă prezumţia de paternitate şi acţiunea în declararea nulităţii absolute a căsătoriei ori a adopţiei. acţiunea de stabilire a paternităţii şi acţiunea în tăgăduirea paternităţii. ale persoanelor puse sub interdicţie şi ale dispăruţilor precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege”.

Acţiunea în tăgăduirea paternităţii. Necesitatea şi rolul înregistrărilor de stare civilă sunt relevate de art. b) Acţiuni prescriptibile. Codul familiei. ori de la data la care pretinsul tată a încetat să presteze întreţinerea copilului. Acţiunea în stabilirea paternităţii. astfel: „Actele de stare civilă 17 18 19 Codul familiei. care formează excepţia. şi anume: Acţiunea în declararea nulităţii relative (anulabilitatea) a căsătoriei. 21. de la încetarea convieţuirii mamei copilului cu pretinsul tată. art. atunci un nou termen de prescripţie extinctivă curge pentru tutore de la data la care acesta a aflat de naşterea copilului. Codul familiei. art. termenul de un an curge de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a admis cererea de tăgăduire a paternităţii19.a) Acţiuni imprescriptibile.3.60. după caz. când copilul a pierdut calitatea de copil din căsătorie. întrucât acţiunile de stare civilă sunt nepatrimoniale. art. care este prescriptibilă în termen de un an de la naşterea copilului sau. operaţiuni efectuate în condiţiile legii de către organele cu atribuţii de stare civilă. 1 din Legea nr. 21 . atunci soţul sau fostul soţ al mamei va putea tăgădui paternitatea în termen de 6 luni de la ridicarea interdicţiei18. Înregistrările de stare civilă Prin „înregistrări de stare civilă” se înţeleg operaţiunile juridice de consemnare. iar dacă acţiunea nu a fost pornită de către tutore. după caz. dacă soţul sau fostul soţ al mamei a fost pus sub interdicţie judecătorească înainte de împlinirea acestui termen. precum şi a altor elemente prevăzute de lege. care formează regula. care este supusă prescripţiei extinctive în termen de 6 luni de la data când soţul ori. după caz. 55. de la descoperirea erorii ori a vicleniei17. care este prescriptibilă în termen de 6 luni de la încetarea violenţei sau. 2.119/1996 cu privire la actele de stare civilă. în registrele de stare civilă a faptelor şi a actelor juridice ce privesc starea civilă. fostul soţ al mamei a cunoscut naşterea copilului.

ca urmare a întocmirii unui act de stare civilă sau. ori printr-un act administrativ. desfacere. în următoarele cazuri: . actul de căsătorie şi actul de deces. b) înregistrări sub forma înscrierii de menţiuni marginale.9 si art.stabilirea filiaţiei prin recunoaştere sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de încuviinţare a purtării numelui. încuviinţarea adopţiei. de căsătorie sau de deces al persoanei la care această modificare se referă. . Din dispoziţiile Legii nr.44 din Legea nr. Într-adevăr. se comunică din oficiu.căsătorie. căsătoria sau decesul unei persoane. în registrele de stare civilă (pe actele de stare civilă). potrivit art. atunci când e cazul.9.sunt înscrisuri autentice prin care se dovedeşte naşterea. căsătorie şi deces.119/1996 cu privire la actele de stare civilă rezultă că există două feluri ori categorii de înregistrări de stare civilă: a) înregistrări sub forma întocmirii actelor de stare civilă. desfiinţarea sau încetarea căsătoriei. 20 Codul familiei. încetarea sau anularea acesteia. stabilirea filiaţiei faţă de tată (prin recunoaştere ori acţiune în justiţie). la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor”. în cele de căsătorie sau de deces se întocmesc menţiuni cu privire la modificările intervenite în starea civilă a persoanei”.9: „Orice modificare intervenită în statutul civil (starea civilă) al unei persoane. în următoarele situaţii: stabilirea filiaţiei faţă de mamă (prin recunoaştere ori acţiune în justiţie). Art. .44 din lege dezvoltă aceste prevederi de principiu statuând că: „În actele de naştere şi.contestarea recunoaşterii sau tăgăduirea paternităţii. îndeosebi. în termen de 10 zile autorităţii administraţiei publice locale unde s-a întocmit actul de naştere. dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. a situaţiei demografice. întocmindu-se în mod corespunzător: actul de naştere.119/1996. după caz. schimbarea numelui pe cale administrativă şi schimbarea sexului. această formă este utilizată în trei situaţii: naştere. Acestea se întocmesc în interesul statului şi al persoanei şi servesc la cunoaşterea numărului şi structurii populaţiei. formă utilizată. art. desfacerea (divorţ). în vederea înscrierii menţiunilor corespunzătoare20”. după cum rezultă din art. 22 . „Centralizatorul” înregistrărilor de stare civilă este actul de naştere.

certificatul de căsătorie al părinţilor copilului. persoanelor care au fost de faţă la naştere sau personalului din unitatea în care a avut loc naşterea. . înregistrarea naşterii se face la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază administrativ . oraşului sau comunei în care s-a produs. Atunci când părinţii nu se înteleg cu privire la numele de familie şi prenumele copilului. . dacă sunt căsătoriţi. Înregistrarea naşterii se face pe baza declaraţiei verbale date în faţa ofiţerului de stare civilă de către oricare dintre părinţi.deces. prin dispoziţie.rectificare. art. Întocmirea actelor de stare civilă Întocmirea actului de naştere Naşterea se înregistrează la primăria municipiului. după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. sau rudelor şi vecinilor care au luat cunoştinţă despre naşterea copilului21. desfacerea sau anularea adopţiei. înregistrarea naşterii se face pe baza declaraţiei scrise.4.schimbarea sexului.teritorială a fost găsit.pierderea sau dobândirea cetăţeniei române. completare sau anulare a actelor de stare civilă ori a menţiunilor înscrise în ele. semnate de părinţi. . . Declaraţia va prezenta urmatoarele acte: . procedându-se în aceleaşi condiţii şi în cazul copilului găsit sau abandonat.certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului.certificatul medical constatator al naşterii. 23 . . .17. obligaţia declarării îi revine medicului. din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului. precum şi în cazul în care ofiţerul de stare civilă refuză înscrierea 21 Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.. iar dacă acest lucru nu este posibil. În cazul copilului găsit.adopţie. va decide primarul localităţii unde se înregistrează naşterea. 2.schimbarea numelui. Dacă părinţii au nume de familie diferit. .

dar nu a fost înregistrată. iar declaraţia de naştere se face în ţară. Când naşterea unui cetăţean român s-a produs în străinătate. În situaţia unui copil născut mort. medic şi reprezentantul autorităţii tutelare din cadrul primăriei unde se va înregistra. În cazul în care copilul este abandonat de mamă în spital. iar părinţii nu vor să opteze pentru un alt nume. necompletându-se rubricile privind prenumele şi cetăţenia. . Întocmirea actului de căsătorie 24 . Dacă nu a fost stabilită identitatea mamei în termen de 30 de zile. În situaţia în care copilul născut viu a decedat şi naşterea nu a fost înregistrată. după aceea se verifică dacă naşterea nu a fost înregistrată la misiunea diplomatică a României în străinătate sau la autoritatea locală din străinătate. se întocmeşte numai actul de naştere. iar la rubrica din care rezultă că s-a născut un copil se înscrie cuvântul “mort”. Întocmirea actului de naştere al copilului găsit se face în termen de 30 de zile de la data găsirii copilului. medic şi reprezentantul autorităţii tutelare din cadrul primăriei în raza căreia a fost abandonat copilul. Dacă se stabileşte că naşterea a fost înregistrată corect în străinătate. pe baza următoarelor acte: . se înregistrează mai întai naşterea şi apoi decesul. conducătorul unităţii sanitare are obligaţia să sesizeze poliţia în termen de 24 de ore de la constatarea faptului. .procesul-verbal întocmit de poliţie.declaraţia scrisă a persoanei care l-a găsit.procesul-verbal întocmit de poliţie. întocmirea actului de naştere urmează a fi făcută la primăria în raza căreia îşi au domiciliul părinţii.prenumelor ce sunt formate din cuvinte incidentale ori ridicole. se va urma procedura prevăzută pentru transcrierea certificatelor procurate în străinătate. întocmirea actului de naştere se va face pe baza următoarelor acte: . la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază administrativă a fost găsit. .certificatul medical constatator al naşterii.referatul autorităţii tutelare din cadrul primăriei în raza căreia a fost abandonat.

Dar când înregistrarea făcută în registrul de stare civilă de către o persoană care nu are calitatea de ofiţer de stare civilă. căsătoria este valabilă dacă acea persoană şi-a exercitat atribuţiile în mod public.Dreptul familiei şi starea civilă. întocmeşte actul de 22 23 Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. Fam. Drept civil. Încheierea căsătoriei unor cetăţeni români pe o navă aflată în afara graniţelor româneşti. Iaşi. pp. o astfel de depăşire a competenţei fiind posibilă numai în cazul în care căsătoria nu se încheie la sediul serviciului de stare civilă. O persoană care nu are calitatea de ofiţer de stare civilă nu va putea încheia valabil o căsătorie. Dacă persoanele care se căsătoresc nu îşi au domiciliul sau reşedinţa (cel puţin unul din ei) în raza localităţii unde se va încheia căsătoria. Teorie şi practică judiciară.45. art. Zane”. p. Editura All Beck. care interzice unei persoane care este deja căsătorită să încheie o nouă căsătorie”. (Tribunalul Bucureşti. se încalcă normele de competenţă personală a ofiţerului de stare civilă. 25 . declară căsătoria încheiată.27.. Culegere de practică judiciară pe anul 1998.112 – 114).19 Academice „Gh. Harbădă Maria . Bucureşti. competenţa aparţine comandantului navei. oraşului sau comunei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre soţi. numai căsătoria încheiată în faţa ofiţerului de stare civilă produce efecte juridice. dar numai cu acordul primarului şi pentru motive temeinice22. Dreptul familiei. Căsătoria se poate încheia şi în alt loc decât acesta când unul din soţi este în imposibilitatea de a se prezenta la sediul stării civile. coordonator Dan Lupaşcu. 2000. decizia nr. ia consimţământul ambilor soţi.50 din 1998: „Conform art. Potrivit Codului Familiei. În cazul în care ofiţerul de stare civilă ar încheia căsătoria în afara razei teritoriale a unităţii administrative. 24 C. Dreptul muncii. care are şi atribuţii de ofiţer de stare civilă. se încalcă normele de competenţă teritorială. verifică prezenţa a 2 martori. iar căsătoria astfel încheiată fiind lovită de nulitate.. pentru că nu are competenţa materială în acest sens.Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă la sediul autorităţii publice locale a municipiului.5 C. Drept procesual civil. constată că nu există impedimente la căsătorie24. situaţie ce nu atrage nulitatea căsătoriei23. este nulă căsătoria încheiată cu încălcarea dispoziţiilor prevăzute de art. Ofiţerul de stare civilă la data încheierii căsătoriei: identifică viitorii soţi. 2004. Secţia a IV-a civilă. Editura Fundaţiei Tribunalul Municipiului Bucureşti. însă o astfel de împrejurare neatrăgând nulitatea căsătoriei. Fam.

căsătorie în registrul de stare civilă care este semnat de ofiţerul de stare civilă. actele de identitate la formaţiunea de evidenţă a populaţiei la care este arondată localitatea. pe bază de borderou. unui accident sau altor cauze violente. locul unde a fost găsit cadavrul. în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei. Ofiţerul de stare civilă care înregistrează un act de deces este obligat să comunice acest fapt primăriei localităţii unde se păstrează actul de naştere al celui decedat. iar în lipsa acestora. Actul de deces privind un cadavru găsit se face la primăria localităţii în raza căreia a fost găsit. cât şi ziua în care se face declaraţia. Când decesul se datorează unei sinucideri. datele se înscriu prin menţiune pe actul respectiv. medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul. declarantul va depune: - certificatul medical constatator al decesului. ulterior. precum şi în cazul găsirii unui cadavru declaraţia se face în termen de 48 de ore. în care se menţionează cauza decesului. termen în care se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul. ofiţerul de stare civilă este obligat să trimită. Declaraţia de deces se face verbal. sexul. a dovezii eliberate de poliţie sau parchet şi a procesului . 26 . Atunci când.verbal întocmit de medic. Atunci când declarantul nu cunoaşte toate datele necesare completării rubricilor din actul de deces şi acestea nu rezultă din actul de identitate. oraşului sau comunei în a cărei rază teritorială s-a produs decesul sau a fost găsit cadavrul. data şi cauza decesului. în baza certificatului medical constatator al decesului. Declaraţia de deces se face de către membrii familiei decedatului. Până la data de 5 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat decesul. parchetul sau poliţia stabilesc identitatea cadavrului. care va cuprinde vârsta. . Întocmirea actului de deces Actul de deces se întocmeşte la primăria municipiului. se vor înscrie în act numai datele care se declară. şi eliberează soţilor certificatul de căsătorie. pe baza comunicării făcute.actul de identitate al persoanei decedate. de către vecini. Odată cu declaraţia de deces. de către soţi şi martori.

În actul de deces întocmit ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile declarative de moarte.119/1996 cu privire la actele de stare civilă. starea. capacitatea şi relaţiile de familie ale persoanei fizice sunt cârmuite de legea sa naţională. 27 .După întocmirea actului de deces. făcând menţiune despre aceasta pe verso certificatului constatator al decesului.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat. la autoritatea administraţiei publice locale de la: - locul de naştere a celui declarat mort. Dacă decesul unui cetăţean român s-a înregistrat la autorităţile locale din străinătate sau la misiunea diplomatică a României. se înscriu datele de stare civilă şi data decesului. iar cadavrul este transportat în ţară. adeverinţa se va elibera pe baza certificatului de deces întocmit la una din aceste autorităţi. domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecătorească a morţii. după caz. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Întocmirea actului de deces în aceste condiţii se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate. Întocmirea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români aflaţi în străinătate În conformitate cu Legea nr. art. Legea nr.48. Atunci când decesul unui cetăţean român s-a produs pe o aeronavă aflată în afara teritoriului românesc sau pe o navă aflată în afara apelor teritoriale române.5.Actele de stare civilă. 2006. ofiţerul de stare civilă eliberează declarantului o adeverinţă de înhumare sau incinerare a cadavrului.40. Legea naţională este legea statului a cărui cetăţenie o are persoana în cauză şi urmăreşte pe români chiar când aceştia îşi au domiciliul sau reşedinţa în stăinătate. Înhumarea sau incinerarea cadavrului unui cetăţean român al cărui deces s-a produs în străinătate se face pe baza adeverinţei eliberate de primăria în a cărei rază teritorială urmează să se facă înhumarea sau incinerarea25. - 2. 25 26 Lupulescu Dumitru . p. domiciliul celui declarat mort (în cazul când actul de naştere a fost întocmit la autorităţile locale din străinătate). eliberarea adeverinţei de înhumare sau incinerare se face pe baza dovezii eliberate de comandantul navei sau aeronavei26. aşa cum rezultă din hotărâre.

27” Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României în străinătate se efectuează în conformitate cu legislaţia română. împreună cu documentele primare. actele de naştere. pe măsura completării lor. căsătoria şi decesul se înregistrează în registrele de stare civilă. Actele de stare civilă. În legătură cu aceasta.Legea nr.42. ambele originale. prin Ministerul Afacerilor Externe.119/1996 cu privire la actele de stare civilă reglementează şi problema înregistrării actelor şi faptelor de stare civilă ale cetăţenilor români aflaţi în afara hotarelor ţării noastre. în două exemplare. Naşterea. Şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României. în art. pe baza cărora s-a întocmit actul. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României trimit. căsătoria sau decesul unei persoane şi se întocmesc în interesul statului şi al persoanei. la oficiile consulare de carieră ale României sau la autorităţile locale competente. de căsătorie şi de deces ale cetăţenilor români aflaţi în afara hotarelor ţării. reţinând şi înaintând la Serviciul Central de Stare Civilă certificatele de stare civilă eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României. 28 . în registrele de stare civilă pe care le au în păstrare. ori unul dintre agenţii diplomatici sau funcţionarii consulari delegaţi să exercite atribuţiile de ofiţer de stare civilă vor putea întocmi. la autoritatea administraţiei publice locale a sectorului 1 al municipiului Bucureşti.42 din lege se prevede că: „Întocmirea actelor de stare civilă privind pe cetăţenii români aflaţi în străinătate se face la misiunile diplomatice. La cerere. în vederea apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale. eliberează persoanelor îndreptăţite certificate de stare civilă. exemplarul I. art. 27 Codul familiei. având calitatea de ofiţeri de stare civilă. Actele de stare civilă sunt înscrisuri autentice prin care se dovedeşte naşterea. se arhivează la Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti care trimite comunicări de menţiuni locului în drept şi operează pe ele menţiunile ce se primesc ulterior. primul exemplar al registrelor de stare civilă.

57 din lege înscrierea recunoaşterii voluntare a unui copil născut în afara căsătoriei.1998.(1) al art. după caz. CAPITOLUL 3 ÎNSCRIEREA DE MENŢIUNI ÎN ACTELE DE STARE CIVILĂ 3.119/1996 cu privire la actele de stare civilă. Anularea. În conformitate cu prevederile art.101 – 105 din Metodologia de aplicare unitară a dispoziţiilor acesteia. la primirea primului exemplar al registrului de stare civilă şi a documentelor primare pe baza cărora acesta a fost întocmit.1. iar în cazul naşterii codul numeric personal va fi atribuit persoanei din listele de coduri precalculate existente la Primăria Sectorului 1 din Capitală. trebuie reţinută şi dispoziţia cuprinsă în alin.(1) din Legea 119/1996: „Anularea. efectuarea menţiunii privind 28 Legea nr. şi actele reconstituite sunt supuse anulării sau modificării. Aceste documente sunt identice cu cele care se eliberează în ţară de către autorităţile administraţiei publice locale. 29 .57 – 59 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă şi în art.” Per a contrario.” De asemenea. diferenţa constând doar în aceea că emitent este misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate.57. art.01.Începând cu data de 01.(4) al aceluiaşi articol: „Actele de stare civilă reconstituite nu pot fi completate. modificare ori completare – sunt reglementate în art. completarea sau modificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea se pot face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile28. misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României din străinătate au trecut la eliberarea noilor tipuri de certificate de stare civilă. modificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor de pe acestea Aceste aspecte ale regimului juridic al actelor de stare civilă – anulare. Fac excepţie de la regula stabilită de alin.57 alin.

cu modificările şi completările ulterioare.119/1196 cu privire la actele de stare civilă.” Cererea de rectificare a datelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea.31/1954: „Numai instanţa judecătorească poate hotărî. Sibiu. în cazurile prevăzute de lege.” Legea nr. precum şi de şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor la care este arondată localitatea29. după ce în prealabil referatul a fost avizat de şeful structurii de stare civilă. aprobată prin Legea nr. 30 .Actele de stare civilă.(2) din Metodologie]. rectificarea actelor de stare civilă.05.410/11. care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii.(1) din Decretul nr. întocmite în registrele de stare civilă. nu în toate localităţile funcţionează serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor.101 alin. 29 Bodoască Teodor .23 alin.57 alin. se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care are în păstrare actul de stare civilă sau la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu al solicitantului.84/2001. astfel cum s-a stabilit prin O. cazuri în care nu este necesară o hotărâre judecătorească [art. în poziţia de „cadavru cu identitate necunoscută”.05. precum şi modificarea codului numeric personal atribuit greşit. din oficiu sau la cererea persoanei interesate. Editura Burg.(1)] şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispoziţiei primarului unităţii administrativ – teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă. Întrucât.373/2002. Ofiţerul de stare civilă delegat care primeşte cererea înregistrează şi. Potrivit art. Nr. în momentul de faţă.2006 (publicată în M. în sensul că „rectificarea actelor de stare civilă [conform art. Of.2006) a adus o modificare substanţială Legii nr. 2003. Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile. acestea sunt arondate celor existente. nr. prin emiterea dispoziţiei de către primarul localităţii.identificarea unei persoane al cărei deces s-a înregistrat. o prezintă spre aprobare primarului localităţii.87. p.117/04. iniţial. G. împreună cu actele doveditoare depuse de solicitant şi un referat motivat cuprinzând rezultatul verificărilor. însoţită de actele doveditoare.

dispuse prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. „actele de stare civilă reconstituite nu pot fi rectificate”. 30 serviciul public comunitar de evidenţă a Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.dispoziţia intră în vigoare la data comunicării către petent şi se comunică prin grija secretarului şi la: Instituţia prefectului. În cuprinsul dispoziţiei se mai menţionează despre faptul că: . se înscriu numai prin menţiune pe marginea actului de stare civilă corespunzător30. serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor local aflat în subordinea Consiliului Local sau la care este arondată localitatea şi persoanelor judeţean. precum şi rectificarea unui act de stare civilă ori a menţiunilor înscrise pe acesta. Anularea. Ofiţerul de stare civilă delegat care primeşte copia dispoziţiei prin care s-a aprobat cererea de rectificare şi certificatul de stare civilă corespunzător. art. aprobată prin dispoziţie a primarului. la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă în condiţiile legii. la rubrica „certificate eliberate”.dispoziţia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării. . 31 . împreună cu un exemplar al dispoziţiei de aprobare a rectificării (copie certificată pentru conformitate cu originalul). Conform prevederilor art.57 alin (4).După aprobarea referatului şi emiterea dispoziţiei de către primar. ca urmare a rectificării actului. pe care o avizează şi secretarul unităţii administrativ – teritoriale. iar certificatul de stare civilă anterior se retrage şi se transmite primăriei emitente. ofiţerul de stare civilă delegat expediază certificatul de stare civilă completat corect. invită titularul.58. în termen de 48 de ore. . precum şi conţinutul rectificării. La rubrica „menţiuni” din cuprinsul actului de stare civilă rectificat se înscrie numărul şi data dispoziţiei primarului unităţii administrativ – teritoriale care a emiso. în vederea anulării şi a efectuării menţiunii despre aceasta pe marginea actului. primăriei care a primit cererea. completarea şi modificarea unui act de stare civilă sau a unei menţiuni înscrise pe acesta. pentru a-l ridica sub luare de semnătură.ofiţerul de stare civilă delegat va aduce la îndeplinire dispoziţia.

. . a anulării ori a încetării căsătoriei.actul de stare civilă a fost întocmit într-un registru necorespunzător. . . Legea nu prevede cazurile de anulare. după caz).faptul sau actul de stare civilă nu există.7 din Legea nr. în ipotezele prevăzute de Capitolul III din Metodologie: . cit. însă trebuie înţeleasă ca fiind sancţiunea nerespectării dispoziţiilor legale care reglementează condiţiile de valabilitate a actelor de stare civilă. . 31 Gabriel Boroi. aşa cum rezultă din art.înscrierea divorţului.Anularea (desfiinţarea) actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora nu a fost definită de lege.înscrierea recunoaşterii sau stabilirii ulterioare a filiaţiei.înregistrarea nu s-a făcut în registrul de stare civilă. cu excepţia aplicării art. materială sau teritorială. op. a anulării sau a desfacerii ei. 32 . iar nu de operaţiune juridică (de act juridic)31.105 din Metodologie].actul reconstituit a fost procurat. p. în acest context.103 din Metodologie şi cum s-a arătat în doctrină şi s-a reţinut în jurisprudenţă. deoarece nulitatea este o sancţiune care intervine în cazul actelor juridice. a cuvântului „anulare” nu este riguros exactă. . Modificarea intervine în cazul înregistrării menţiunilor care privesc în general schimbările ce intervin în starea civilă a unei persoane. cuvântul „act” are semnificaţia de înscris.actul nu trebuia întocmit la/de primăria respectivă (necompetenţa generală.. . Prin „modificarea” actelor de stare civilă se înţelege „înregistrarea unor menţiuni privitoare la statutul civil al titularului” [art.înscrierea adopţiei. însă atunci când vorbim despre actele de stare civilă.înregistrarea a fost făcută de o persoană necompetentă. . dar.119/1996 (când actele de stare civilă au fost întocmite de o persoană care a exercitat în mod public atribuţiile de stare civilă cu respectarea prevederilor legale fără a avea calitatea de ofiţer de stare civilă: error communis facit jus).nu s-au respectat prevederile legale la întocmirea actului de stare civilă.349. Utilizarea (inclusiv de către legiuitor). anularea se poate cere în cazul când: .

p. 2006. . modificarea ori completarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor de pe acestea se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. schimbarea sexului poate reprezenta un caz de rectificare sau de modificare a actelor de stare civilă. pronunţată prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă [art. După circumstanţe. unele rubrici au rămas libere. Procedura anulării.înscrierea acordării sau pierderii cetăţeniei (cu menţiunea că atât numele. Editura Detectiv. modificării ori completării menţiunilor de pe acestea Anularea. la lipsa unei informaţii pe care actul ar trebui să o cuprindă şi la existenţa în actul de stare civilă a unei menţiuni care nu trebuia sau nu putea să fie inserată32. Completarea actelor de stare civilă este calea judecătorească de punere de acord a datelor cuprinse în ele cu elementele reale de stare civilă. Corespunzător acestei trei mari categorii de greşeli.. . Bucureşti. .completarea actului de stare civilă cu date ce corespund statutului civil real al unei persoane. cât şi cetăţenia nu sunt atribute de stare civilă).44 lit.suprimarea enunţului care nu trebuia înscris în actul de stare civilă. Velicu Elena.i) din lege]. Completarea se referă la înregistrarea actului de stare civilă cu menţiunile omise.121.101 – 105 din Metodologie. .119/1996 şi art. din diferite motive. Mardare Viorel . conform art. sunt următoarele: 32 actelor de stare civilă şi a Peţu Paraschiv.înscrierea schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui pe cale administrativă. Greşelile pe care le pot cuprinde actele de stare civilă se referă la un enunţ greşit formulat. Principalele trăsături caracteristice ale acestei proceduri.înscrierea schimbării sexului. deşi trebuiau completate. în cazul când.57 şi 58 din Legea nr. rectificrea unei înregistrări efectuate în registrele de stare civilă se poate realiza prin una din următoarele operaţii: .corectarea greşelii existente în actul de stare civilă. .Starea civilă – mijloc de identificare a persoanei 33 fizice.

. modificarea sau completarea unui act de stare civilă sau a unei menţiuni înscrise pe acesta. starea civilă se dovedeşte cu actele de stare civilă. începând cu data de 08. astfel cum a fost introdus prin Legea nr. reflectă starea civilă a unei persoane în ceea ce priveşte poziţia sa într-o anumită comunitate familială.  Judecata cererii se face pe baza verificărilor efectuate de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor local şi a concluziilor procurorului. precum şi cu certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestora.13 din Legea nr.  Instanţa competentă este judecătoria în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau. 3. în ceea ce priveşte regulile de filiaţie.altul care precizează poziţia juridică a persoanei fizice în familie. Actele de stare civilă sunt dovezi autentice care confirmă producerea unor evenimente de stare civilă şi care. Conform prevederilor art. În caz de admitere. anularea. Sesizarea instanţei judecătoreşti se poate face de către persoana interesată.2006.57 din Legea nr.09.2.119/1996 cu privire la actele de stare civilă. se înscrie numai prin menţiune pe actul de stare civilă corespunzător. Actele de stare civilă cuprind în conţinutul lor următoarele aspecte: . 34 .cel care individualizează poziţia persoanei fizice ca subiect de drepturi în raport de evenimentul de stare civilă ce se produce în viaţa acesteia.117/2006. Rectificarea actelor de stare civilă În conformitate cu prevederile art. sediul solicitantului.119/1996 cu privire la actele de stare civilă. de structurile de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale sau judeţene de evidenţă a persoanelor ori de către parchet. în acelaşi timp. rectificarea actelor de stare civilă a trecut din competenţa instanţelor judecătoreşti în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale. În cazul când petiţionarul este cetăţean străin sau cetăţean român cu domiciliul în străinătate este competentă numai Judecătoria sectorului 1 al municipiului Bucureşti. după caz.

deces. Aceste erori pot fi îndreptate. indiferent de categoria de menţiuni pe care le cuprind actele de stare civilă. care pot afecta conţinutul actului de stare civilă. . . Orice act de stare civilă conţine două categorii de menţiuni: • care individualizează persoana în raport de un eveniment de stare civilă.pierderea sau dobândirea cetăţeniei române. naşterea şi decesul.09. în următoarele cazuri: . 2006. atunci când este cazul. încetarea sau anularea căsătoriei. • care reflectă raportul de filiaţie al persoanei într-o anumită comunitate familială.căsătorie.Starea civilă – mijloc de identificare a persoanei 35 fizice. . începând cu 08. Atunci când sunt înregistrate faptele şi actele de stare civilă se pot produce unele erori. poate fi îndreptată pe calea rectificării. adopţia sunt acte juridice executate cu voinţă. desfacerea.schimbarea numelui. Editura Detectiv. se înfăţişează ca fapte juridice intervenite independent de voinţa persoanei. subiectul exprimându-şi consimţământul său pentru a se căsători sau a adopta. după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.Evenimentele care pot caracteriza starea civilă a unei persoane. p.130. folosindu-se procedura administrativă a rectificării actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora. . adică poziţia sa juridică. în timp ce căsătoria. . În actele de naştere şi. Trebuie 33 Peţu Paraschiv. în temeiul unei dispoziţii a primarului unităţii administrativ – teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă33. în cele de căsătorie sau deces se înscriu menţiuni cu privire la modificările intervenite în stare civilă a persoanei. .contestarea recunoaşterii sau tăgăduirea paternităţii. . Orice greşeală materială de înregistrare. de căsătorie şi de deces. Velicu Elena.schimbarea sexului.adopţie sau încetarea acesteia (desfacere sau anulare). Mardare Viorel .rectificare. . respectiv de naştere. Bucureşti. completare sau anulare a actelor de stare civilă ori a menţiunilor înscrise pe acestea. Sunt trei categorii de acte de stare civilă.2006.

că aceasta poate fi folosită numai în cazul în care a fost săvârşită o greşeală materială. Rectificarea poate fi apreciată ca fiind procedura administrativă aflată la dispoziţia persoanelor interesate sau a autorităţilor care au în păstrare actele de stare civilă. prevederile legale precizează înţelesul noţiunii de rectificare doar în sensul lărgit al cuvântului. se completează omisiunile şi se înlătură menţiunile care nu sunt cerute de lege. vor putea fi introduse acele menţiuni care au fost omise. prin care se îndreaptă greşelile. care apar cu ocazia întocmirii actelor de stare civilă. Cazurile în care pot fi rectificate actele de stare civilă În conformitate cu reglementările legale actuale în domeniu. fapt pentru care se impun unele lămuriri. rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea se pot face în temeiul unei dispoziţii a primarului unităţii administrativ – teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă şi presupune îndreptarea unor erori materiale comise cu ocazia înregistrărilor de stare civilă. când poziţia respectivă concordă cu starea de drept din momentul întocmirii actului de stare civilă sau cu cea preexistentă acestuia. cu privire la rectificare. vor putea fi rectificate acele greşeli de scriere (transcriere. Rectificarea urmăreşte deci să pună de acord actul de stare civilă cu ceea ce ar fi trebuit să exprime înregistrarea.însă specificat. De asemenea. Aşa cum am mai menţionat. înregistrare) care trebuie înscrise în act în mod obligatoriu şi vor putea fi înlăturate acele menţiuni care nu sunt cerute de lege. Pe calea unei astfel de proceduri nu poate fi modificată poziţia juridică a persoanei în raport de regulile de filiaţie. aceasta poate proveni din înregistrarea făcută ca urmare a unor declaraţii greşite ori a prezentării unor înscrieri care sunt greşite. De asemenea. cu condiţia ca prin aceasta să nu fie modificată poziţia juridică a persoanei în familie. care poate proveni din scrierea sau transcrierea actului de către delegatul de stare civilă. cu privire la raporturi preexistente înscrierii evenimentului de stare civilă. Deci. 36 . din momentul în care s-a produs evenimentul de stare civilă. rectificarea actului de stare civilă are ca obiect îndreptarea unei greşeli săvârşite în momentul întocmirii actului de stare civilă. În acest sens.

În această categorie de inexactităţi trebuie inclusă şi omisiunea unor menţiuni. întrucât din punct de vedere al stării civile. p. În ceea ce priveşte inexactităţile de ordin material. Editura Burg.Actele de stare civilă. O asemenea inexactitate reprezintă o „greşeală intelectuală”. acestea sunt considerate cele mai grave erori pe care le poate conţine actul de stare civilă. indiferent de gravitatea lor şi de faptul la care se referă. Deşi în raport de „aşa – zisa” gravitate a greşelilor comise.89. Astfel de erori sunt efectul necunoaşterii prevederilor legale de către ofiţerul de stare civilă ori ale declaraţiilor incomplete făcute de persoanele care declară evenimentul sau faptul de stare civilă. 2003. . omisiunea trecerii în actul de stare civilă a unei menţiuni cu privire la filiaţia care rezultă dintr-o dispoziţie a legii constituie o eroare gravă. ele pot fi considerate simple erori materiale. menţiuni greşite şi menţiuni inexacte. Spre exemplu. o persoană este prezentată altfel decât cum este în realitate.poziţia juridică a persoanei în raport de regulile de filiaţie.Clarificarea cazurilor de rectificare trebuie sa aibă în vedere cauzele care au generat omiterea greşelilor în care sens putem distinge: a) Îndreptarea inexactităţilor pe care le conţine actul de stare civilă Din această categorie fac parte toate greşelile. Întrucât astfel de inexactităţi nu pot pune în discuţie statutul civil al persoanei şi prin îndreptarea lor se urmăreşte doar restabilirea unei stări de drept existente. data la care a avut loc evenimentul de stare civilă sau când a fost înscris.greşeli de ordin material săvârşite cu ocazia înscrierii sau transcrierii actelor de stare civilă. domiciliul şi oricare alte menţiuni prevăzute de lege în mod obligatoriu pentru actele de stare civilă34. locul producerii evenimentului. sexul. Sibiu. acestea sunt greşelile produse prin scrierea sau transcrierea actelor de stare civilă şi se pot referi la: numele şi prenumele persoanelor. întrucât prin ele se alterează conţinutul actului după caz: . care a fost nesocotită la înregistrare. ce nu poate fi îndreptată decât pe calea rectificării. rectificarea 34 Bodoască Teodor . Cu privire la inexactităţile care afectează poziţia juridică a persoanei în raport cu regulile de filiaţie. ele pot fi îndreptate doar pe calea rectificării. 37 .

astfel că orice alte menţiuni înscrise înaintea apariţiei acestor dispoziţii sau inserate ulterior în actul de stare civilă. Spre exemplu.menţiunea a fost înscrisă pe alt act de stare civilă. Erorile materiale simple sunt. greşelile săvârşite exclusiv de ofiţerul de stare civilă.menţiunea a fost operată cu un text greşit.faptul sau actul de stare civilă nu există. în cazurile când: . . care sunt evidente şi constatarea lor nu presupune verificări deosebite.14.actul nu trebuia întocmit la primăria respectivă. Menţiunile greşite nu se referă numai la scrierea unui cuvânt. în general. 1968. De asemenea. Bucureşti. în mod corect. . Anularea actelor de stare civilă şi a menţiunilor se poate cere.nu s-au respectat prevederile legale la întocmirea actului de stare civilă. trebuie soluţionate folosindu-se aceeaşi procedură a rectificării. care va căpăta un alt sens decât cel real. .Acţiunile privind statutul civil al persoanei. prin aceeaşi procedură. . care are în păstrare actul de stare civilă. 38 p. se elimină şi menţiunile care nu sunt prevăzute a fi cuprinse în actul de stare civilă (exemplu: ziua sau ora când a avut loc evenimentul de stare civilă)35. . săvârşite din cauza erorii în care a fost indus ofiţerul de stare civilă ca urmare a prezentării unor acte fictive. care însă au la bază înregistrarea unui eveniment de stare civilă făcută în baza unor fapte care au fost stabilite ca inexacte (care nu corespund realităţii). Editura Ştiinţifică. b) Suprimarea menţiunilor suplimentare care sunt prevăzute de lege Reglementările în vigoare precizează. . pe viitor.acestora se va putea realiza.actul de stare civilă a fost întocmit într-un registru necorespunzător. conform art. ci alterează în totalitate conţinutul menţiunii.103 din Metodologie. numai prin dispoziţie a primarului unităţii administrativ – teritoriale. 35 Raul Petrescu . prin procedura rectificării pot fi înlăturate adaosurile la numele de familie a menţiunilor destinate să identifice persoana fizică indicând localitatea naşterii. Menţiunile inexacte sunt tot greşeli. menţiunile pe care trebuie să le cuprindă actele de stare civilă.

a numărului şi a datei hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. 36 O. omisiunea pentru care este prevăzută posibilitatea completării se reduce tot la o greşeală săvârşită cu ocazia întocmirii actului de stare civilă şi. trase cu cerneală roşie. în rubrica „menţiuni”. astfel cum sunt descrise în capitolul III al Metodologiei (recunoaşterea sau stabilirea filiaţiei. şi înscrierea. a anulării sau a desfacerii adopţiei.G.2/2001. anulării ori a încetării căsătoriei. acordarea sau pierderea cetăţeniei române). înscrierea adopţiei. ea va putea fi îndreptată pe calea rectificării36. schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui pe cale administrativă.Anularea actului de stare civilă ori a unei menţiuni se face prin bararea acestora cu două linii în diagonală (X). a anulării sau a desfacerii adopţiei. înscrierea adopţiei. 39 . modificată şi completată prin Legea nr. Modificarea actelor de stare civilă presupune înscrierea unor menţiuni privitoare la statutul civil al titularului. În realitate. precum şi a instanţei care a pronunţat-o. înscrierea divorţului. nr. Completarea actelor de stare civilă se realizează în întregime cu cerneală roşie.180/2002. astfel.

nr.119/1996 prin Legea nr.STUDIU DE CAZ RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ Începând cu data de 8 septembrie 2006 au devenit aplicabile prevederile Legii nr. Cererea de rectificare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea. completarea unei enunţări.571. Acţiunea în rectificarea actelor de stare civilă se soluţiona de judecătoria de la domiciliul persoanei care înainta cererea. astfel. însoţită de actele doveditoare. publicată în Monitorul Oficial al României. prin care se cerea corectarea unei greşeli materiale strecurată în acte. rectificarea unei înregistrări efectuate în registrele de stare civilă se realiza prin acţiunea în rectificare a actelor de stare civilă. pentru ca actul de stare civilă să corespundă adevăratului statut civil al persoanei. în capitolul V al Legii a fost introdus art. care prevede că rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispoziţiei primarului unităţii administrativ – teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă. Modificarea şi completarea Legii nr. În vechea reglementare prevăzută de decretul 278/1960 cât de Legea 119/1996.117/2006. se depun la serviciul public comunitar local 40 .119/1996 cu privire la actele de stare civilă.117 din data de 4 mai 2006. din oficiu sau la cererea persoanei interesate. a creat o procedură mai rapidă şi mai puţin costisitoare din punct de vedere al timpului de soluţionare a unei cereri în rectificarea actelor de stare civilă.410 din data de 11 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. partea I.

precum şi copii xerox de pe certificatul de naştere al tatălui şi de căsătorie al părinţilor acesteia.1 poate fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă.1962).1. acelaşi prenume fiind înscris şi în certificatul de căsătorie al acesteia (act căsătorie nr. anexând la cerere copii xerox de pe acestea. prin emiterea dispoziţiei prevăzute la alin.9/27. În fapt: în certificatul de naştere al tatălui său. În cazul supus analizei. act 43/15.07. Dispoziţia prevăzută la alin. (născută la data de 12. (act reconstituit în anul 1954 la Brăila) la rubrica „prenume tată soţie” este înscris „Anton”. care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii. la rubrica privind „prenumele copilului” figurează înscris „Anatolie” (tatăl fiind născut în anul 1926 în URSS şi având actul de naştere reconstituit în anul 1954 la Brăila). De asemenea în certificatul de căsătorie al părinţilor solicitantei.1987. referatul care a stat la baza emiterii Dispoziţiei Primarului Municipiului Brăila a fost întocmit de către serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor. fiica lui Orhei Anton şi Orhei Natalia. la rubrica „prenumele tatălui” figurează înscris „Anton”.04. în condiţiile legii.1962 în Brăila. sau la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu. născută şi căsătorită în Brăila. printr-o cerere adresată d-lui primar. solicită îndreptarea erorilor materiale din certificatele de stare civilă personale. Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile. În certificatul de naştere al solicitantei. care au în păstrare actul de stare civilă. întocmit în registrele de căsătorii ale localităţii Brăila) la rubrica privind „prenumele tatălui soţiei”.de evidenţă a persoanelor.07. Menţionăm că datele de stare civilă anexate la cererea solicitantei sunt conforme cu datele de stare civilă înscrise în actele de stare civilă (în sensul că nu 41 . care are în păstrare actul de stare civilă şi prezintă următoare informaţii: În data de 15 aprilie 2008 se prezintă la primăria de care aparţine numita Dionisie Eleonora. care.

La rubrica “menţiuni” din cuprinsul actului de stare civilă rectificat. După aprobarea referatului şi emiterea dispoziţiei de către primar. privind rectificarea prenumelui tatălui solicitantei aşa cum apare în actul de naştere reconstituit în anul 1954 la Brăila acela de “Anatolie”. a înregistrat-o împreună cu actele doveditoare depuse de solicitantă şi a întocmit referatul motivat ce a cuprins rezultatul verificărilor întreprinse. Ofiţerul de stare civilă delegat care a primit cererea. ca urmare a rectificării actului. Rectificarea unor rubrici din actul de stare civilă presupune îndreptarea erorilor materiale comise cu ocazia înregistrărilor de stare civilă. ofiţerul de stare civilă delegat expediază certificatul de stare civilă completat corect. Deşi în referatul întocmit de ofiţerul de stare civilă delegat din Primăria Municipiului Brăila se menţionează că datele de stare civilă anexate la cererea solicitantei sunt conforme cu datele de stare civilă înscrise în actele de stare civilă (în sensul că nu există neconcordanţe între certificat şi acte şi nici între cele două exemplare I şi II ale registrelor de stare civilă în speţă se ridică următoarea problemă.există neconcordanţe între certificate şi acte şi nici între cele două exemplare. invită titularul cererii în termen de 48 de ore. se înscriu numărul şi data dispoziţiei primarului unităţii administrativ – teritoriale care a emiso. Referatul a fost prezentat spre avizare şefului Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor şi apoi înaintat spre aprobare Primarului Municipiului Brăila. iar certificatul de stare civilă anterior se retrage şi se transmite primăriei emitente. primăriei care a primit cererea împreună cu un exemplar al dispoziţiei de aprobare a rectificării (copia fiind certificată pentru conformitate cu originalul). care primeşte copia dispoziţiei prin care s-a aprobat cererea de rectificare şi certificatul de stare civilă corespunzător. Ofiţerul de stare civilă delegat. în vederea anulării şi a efectuării menţiunilor despre acestea pe marginea actului la rubrica “certificate eliberate”. I şi II ale registrelor de stare civilă în speţă. sub luare de semnătură. 42 . pentru a-l ridica. precum şi conţinutul rectificării.

În situaţia în care Decizia Primarului Municipiului Brăila va fi o decizie de respingere a cererii de rectificare a solicitantei. din care rezultă o eroare a prenumelui tatălui în sensul că a fost trecut “Anton” în loc de “Anatolie” când a fost reconstituit actul de stare civilă în anul 1954 la Brăila.1962 al solicitantei. aceasta are calea de a se adresa instanţei de judecată în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii emitente pentru a soluţiona contestarea conform Legii. 43 . Rectificarea actului de naştere al solicitantei trebuie să se bazeze pe actele depuse. la rubrica “prenumele tatălui” trebuie trecut “Anatolie” conform actului de naştere al acestuia şi nu are relevanţă în cauză certificatul de căsătorie al părinţilor acesteia deşi a fost reconstituit în anul 1954.Pentru rectificarea actului de naştere nr.9/27 aprilie 1987. iar tatăl a fost trecut cu prenumele “Anton”.9/27 aprilie 1987.43/15. eroare care urmează a fi îndreptată prin rectificarea prenumelui tatălui din “Anton” în “Anatolie”. respectiv Instanţa de Judecată din Brăila. Decizia primarului Municipiului Brăila va fi o decizie de admitere a cererii solicitantei în sensul rectificării actului de naştere nr. Aceeaşi eroare s-a făcut şi la întocmirea actului de căsătorie nr. la rubrica “prenumele tatălui” se va trece “Anatolie”.43/15 iulie 1962 şi a celui de căsătorie nr.07.

cu nr.S. VIU Declaraţia naşterii a fost făcută de ORHEI ANTON care a prezentat actul de constatare eliberat de DISPENSARUL MUNICIPAL COMUNAL Semnătura declarantului 44 .ANEXA 1 CONSILIULUI POPULAR AL Municipiului Brăila Judeţul ACT DE NAŞTERE Nr. satul/str.R.S. 34 în calitate de tată satul/str din BRĂILA 34 mai ziua 18 în de cetăţenie română fiul/fiica lui ORHEI judeţul U. 21 care rezultă că s-a născut copilul nr.S de naţionalitate română şi născută în anul 1928 luna CERNĂUŢI judeţul U.R.S născut în anul 1926 comuna/oraşul/municipiul RENI septembrie ziua 7 română şi a ORHEI şi de cetăţenie în comuna/oraşul/municipiul de naţionalitate română Părinţii au domiciliul în comuna/oraşul/municipiul BRĂILA DOROBANŢILOR domiciliul în comuna/oraşul/municipiul DOROBAN ŢILOR a naşterii nr. 43 Astăzi anul anul 1962 1962 luna ziua iulie 12 ziua 15 s-a înregistrat naşterea născută în Brăila copilului cu numele de familie ORHEI luna iulie judeţul BRĂILA ANTON de cetăţenie de sex femeiesc şi prenumele ELEONORA în comuna/oraşul/municipiul BRĂILA luna NATALIA română .

nr.S.39 Astăzi anul 1987 comuna/oraşul FOCŞANI cetăţenie română ROŞIORILOR 12 nr. născută în anul judeţul în comuna/oraşul domiciliul satul/strada luna iulie ziua şi a lui DIONISIE ANGELA şi ORHEI ELEONORA în comuna/oraşul BRĂILA ROSIORILOR NATALIA declarând că voiesc să se căsătorească. L. ________________________________________________________________ CERTIFICATE ELIBERATE ANEXA 2 SFATUL POPULAR AL Municipiului Brăila Judeţul Brăila ACT DE CĂSĂTORIE Nr. în căsătorie soţul primar al oraşului va purta numele FOCŞANI DIONISIE delegat de stare civilă am încheiat prezentul act de căsătorie. 5 luna aprilie ziua 27 s-au prezentat în faţa noastră luna februarie ziua 3 de de naţionalitate română BRĂILA 1962 DIONISIE CONSTANTIN născut în anul 1960 judeţul VRANCEA fiul lui DIONISIE ION . şi soţia numele DIONISIE ELEONORA _________________ 45 Semnăturile_______________ . 5 de cetăţenie română BRĂILA de naţionalitate română satul/strada şi a lui ORHEI cu domiciliul în comuna/oraşul BRĂILA fiica lui ORHEI ANTON În temeiul consimţământului exprimat personal de fiecare dintre viitorii prezenţi împreună. noi GRECU COSTEL Potrivit CONSTANTIN învoielii.Semnătura delegatului de stare civilă.

cât şi în domeniul construcţiei social – culturale. învăţământul. Organizarea de către stat a evidenţei cetăţenilor şi a statutului lor civil. prezintă interes pe plan demografic. prezintă interes atât din punct de vedere economic. din punctul de vedere al stării civile. încheierea căsătoriei dă naştere. cultura şi ocrotirea sănătăţii. la o serie de 46 . cât şi în vederea ocrotirii drepturilor persoanelor fizice. prin înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă. circulaţia mărfurilor. agricultura. soţia CERTIFICATE ELIBERATE CONCLUZII Actele de stare civilă îndeplinesc în statul nostru o importantă funcţie socială. Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă se face atât în interesul statului. Într-adevăr. Importanţa reglementării legale a actelor de stare civilă este consacrată de chiar art. administraţia de stat – planificarea se realizează prin intermediul oamenilor şi pentru oameni. Evidenţa datelor esenţiale care identifică persoana fizică. Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă se face nu numai în interesul statului aşa cum se prevede expres în lege. construcţiile.soţul Semnătura delegatului de stare civilă. Îmbrăţişând toate sferele vieţii economice şi sociale – industria.1 al Legii 119/1996 care prevede că “înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă se face în interesul statului şi al apărării drepturilor personale ale cetăţenilor”. L. cercetarea ştiinţifică. al cunoaşterii mişcării populaţiei şi structurii acesteia.S. De aceea este necesară o evidenţă cât mai exactă a populaţiei. de stare civilă sunt legate unele drepturi şi obligaţii pe care le au persoanele fizice. al organizării exercitării drepturilor politice (întocmirea listelor electorale). potrivit dispoziţiilor codului familiei. Astfel. evidenţă ce se asigură şi prin înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă. dar şi în scopul ocrotirii drepturilor patrimoniale şi personale nepatrimoniale ale persoanelor fizice. administrării justiţiei.

atât pentru satisfacerea unor interese ale statului. Din acest punct de vedere. privită ca o totalitate de elemente care contribuie la determinarea calităţii de subiect de drepturi şi obligaţii. De asemenea. în cazul morţii unei persoane încetează raporturile juridice dintre acesta şi terţele persoane. dacă este căsătorită sau necăsătorită. reprezintă materializarea în registrul de căsătorii a consimţământului viitorilor soţi ca în mod liber şi pe deplin egali să se supună statutului legal al căsătoriei. în condiţiile şi formele prevăzute de lege. cât şi pentru identificarea persoanelor fizice în familie şi în societate şi apărării drepturilor lor recunoscute şi ocrotite de lege. să se căsătorescă constituie un element al stării civile. De asemenea. operaţiune care marchează întocmirea lor. dreptului la succesiune. Faţă de cele arătate rezultă că instituţia actelor de stare civilă prezintă în dreptul nostru o importanţă deosebită. pentru naşterea unor raporturi juridice prezintă importanţă dacă o persoană are sau nu deplină capacitate de exerciţiu. în condiţiile stabilite de lege. din dovada existenţei căsătoriei cu actul de căsătorie. Actele şi faptele de stare civilă se materializează prin înregistarea în registrele de stare civilă. Tot astfel. şi actele de stare civilă ca înscrisuri autentice ce constată şi concretizează acte şi fapte ce alcătuiesc elementele stării civile a unei persoane fizice trebuie să existe o concordanţă deplină. Starea civilă prezintă interes şi pentru terţele persoane. actul de căsătorie.drepturi de natură patrimonială şi nepatrimonială între soţi. spre exemplu. Într-adevăr. în 47 . dreptul la succesiune al unei persoane se poate naşte numai în baza dovezii cu acte de stare civilă a raporturilor de rudenie dintre defunct şi cel ce pretinde un asemenea drept. rezultă prezumţia de comunitate a bunurilor comune. Acestea sunt interesate să cunoască starea civilă a unei persoane pentru a stabili raporturile juridice pe care le pot încheia cu aceasta. Actele de stare civilă constituie instrumente de probă pentru valorificarea de către persoanele fizice a drepturilor lor ce decurg din starea civilă. legăturile de rudenie cu o persoană ce a decedat dau naştere. Privind sub acest aspect. dobândite de oricare dintre soţi în timpul căsătoriei. Între starea civilă a unei persoane. Căsătoria ca act juridic prin care viitorii soţi consimt ca.

iar actele de naştere şi de deces. precum şi în alte acte normative prin care se reglează regimul juridic al actelor de stare civilă. care este urmarea comiterii unor greşeli ce s-au săvârşit cu ocazia întocmirii sau înscrierii prin menţiune a actelor şi faptelor de stare civilă. respectiv. căsătoria sau decesul reflectare. întocmirea actului de căsătorie în registrul de stare civilă are la bază actul juridic prin care viitorii soţi consimt să se căsătorească în condiţiile şi formele prevăzute de lege. ce se materializează prin întocmirea actelor de stare civilă – de naştere. Actele de stare civilă se întocmesc în baza actelor şi faptelor de stare civilă. De asemenea. fie completarea actului cu unele 48 . căsătoriei ori a decesului în registrele de stare civilă.timp ce actul de căsătorie prin care se materializează consimţământul soţilor. nu numai anumite împrejurări ce sau produs în realitate – naşterea. nu poate fi întocmit un act de stare civilă prin care să se constate naşterea sau decesul unei persoane dacă nu s-a produs faptul naşterii sau decesului. sunt acte de stare civilă. este un act de stare civilă. Existenţa unei depline concordanţe între starea civilă şi actele de stare civilă este condiţionată de înregistrarea corectă a naşterii. actele de stare civilă trebuie să reflecte în mod corect. ca înscrisuri autentice ce se întocmesc în registrele de naşteri şi. ca evenimente. Concordanţa ce trebuie să existe între starea civilă a unei persoane şi actele de stare civilă este prevăzută de lege şi are caracter obligatoriu. Într-adevăr. de căsătorie sau de deces – care trebuie să fie în deplină concordanţă cu dispoziţiile legale cuprinse în Legea 119/1996 modificată şi completată prin Legea 117/2006. Cu alte cuvinte. Înlăturarea neconcordanţei dintre starea civilă a unei persoane şi actele de stare civilă se face numai pe cale judiciară. constituie elemente ale stării civile prin care se determină începutul şi încetarea calităţii de subiect de drepturi şi obligaţii a unei persoane. de decese. căsătoriei şi decesului în registrele de stare civilă în conformitate cu dispoziţiile legale. naşterea şi moartea. adică cu înregistrarea naşterii. Tot astfel. În practică există situaţii în care starea civilă a unei persoane nu corespunde cu actele de stare civilă. Neconcordanţa. va putea fi înlăturată pe calea unei cereri de rectificare care are ca scop fie corectarea unei menţiuni greşit înscrise în actul de stare civilă.

sau personalul desemnat de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative în conformitate cu prevederile O. 49 . aprobată prin dispoziţia primarului. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către primari.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Cât priveşte anularea. dispuse prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă precum şi rectificarea unui act de stare civilă ori a menţiunilor înscrise pe acestea. Art. Încălcarea acestor norme constituie contravenţii la regimul actelor de stare civilă sau infracţiuni potrivit legii penale. fie suprimarea unor enunţuri ce nu trebuiau înscrise în cuprinsul actului de stare civilă. Printr-o astfel de cerere se urmăreşte numai îndreptarea eventualelor greşeli sau neconcordanţe dintre stare civilă şi actele de stare civilă fără însă a se aduce vreo modificare stării civile.date care lipsesc. completarea şi modificarea unui act de stare civilă sau a unei menţiuni înscrise pe acesta. de persoanele împuternicite prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean sau prin ordin al prefectului.571 prevede că rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se face pe cale administrativă prin dispoziţia primarului unităţii administrativ – teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă din oficiu sau la cererea persoanei interesate. Pentru acestea legiuitorul a prevăzut o procedură mai simplă modificând prin Legea 117/2006 Legea 119/1996. se înscriu numai prin menţiune pe marginea actului de stare civilă corespunzător.

Editura All Beck. 50 . 2006. Editura Burg. Subiectele dreptului civil. Bucureşti. Bucureşti. Boroi Gabriel . Persoanele.Drept civil român. Editura Ştiinţifică. Editura Lumina Lex.Dreptul familiei.Dreptul familiei şi starea civilă.Acţiunile privind statutul civil al persoanei. 6. 2003. 2003. 2002.BIBLIOGRAFIE I. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 10. Lupulescu Dumitru . Editura All Beck. Olaru Silvia . 2006. TRATATE: Bacaci Alexandru. Cebuc Iuliana.Dreptul familiei. Elemente de stare civilă (curs de teorie şi practică). 2004. Editura CH Beck. 2003.Claudia. 5. Filipescu Andrei . Ediţia a IV . Protecţia copilului. Harbădă Maria . Bucureşti.Actele de stare civilă. Ediţia a VIII . Teorie şi practică judiciară. Beleiu Gheorghe . Iaşi. Bodoască Teodor . Editura Independenţa Economică. Imbrescu Ion . 7. 9. Petrescu Raul . 8. 1. Ediţia a VII . Bucureşti. Introducere în dreptul civil. Partea generală.Actele de stare civilă.Drept civil. 1968. Zane”. Dumitrache Viorica . Editura Universul Juridic. Filipescu Ion.a. 2006. Hăgeanu Codruţa .a. Grădinaru Nicolae.a. 2.Tratat de dreptul familiei. 3. Editura Fundaţiei Academice „Gh. 2005. Bucureşti. Sibiu. 4.Tratat de dreptul familiei – Familia.

republicat în B. publicat în B.43/2003.21/1991 modificată şi completată prin O. Nr.2002). Editura Detectiv. Jugastru Călina .8 din 30 ianuarie 1954. Nr. Nr. Nr. 1959.1956. Bucureşti. 4/4 ianuarie 1954 (B.04. publicată în Monitorul Oficial nr. nr.11. 94/2004 (M. Of.2006). Of. 51 . *** Codul civil român. Of. Silvian Ştiinţifică. 326/15.Actele de stare civilă în Moldova până la 12.2004) şi prin Legea nr. Peţu Paraschiv.G.429/2003. 282/11. 13. Persoanele. *** Legea cetăţeniei nr.Starea civilă – mijloc de identificare a persoanei fizice. Bucureşti.U. *** Decretul 278/1960 cu privire la actele de stare civilă. Editura Gheorghe .G.2004). Of.1996). Of.07. 23/1999 (M.05. 13/18. 6. 5.399 din 9 iunie 2003. 35/28. Gheorghe Emilia .2/2001 modificată şi completată prin Legea nr. 1969. modificată şi completată prin Legea nr. Nr. 2006. prin Legea nr. Alexandru. Partea I 758/29 octombrie 2003. 14. nr. nr. Of. 2007. 1/04. ACTE NORMATIVE: 1.Drept civil. 4.06. Nr.11. Nr. prin Legea nr. Of. 117/2006 (M. *** Constituţia României din 1991 modificată şi completată prin Legea de revizuire nr. Ungureanu Ovidiu. II. 557/23. 410/11.Actele de stare civilă. 7. Of. *** Decretul 31/30 ianuarie 1954 privind persoanele fizice şi persoanele juridice. publicată în Monitorul Oficial al României.405/2003. *** Codul familiei.04. *** Legea nr. Mardare Viorel . *** O. Ungureanu Regulamentul Organic în Revista Arhivelor.1954). adoptat prin Legea nr. Bucureşti.180/2002. cu modificări şi completări ulterioare. aprobată prin Legea nr. Velicu Elena. intrat în vigoare la 1 decembrie 1865. 8.01. 2. 3. 272/2004 (M. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă (M. Editura Hamangiu.

52 . Lupaşcu Dan . 4. Ciutacu Florin . 2000. 2.Dreptul Familiei.III. Editura Themis Cart. Editura All Beck.Culegere de practică judiciară pe anul 1998. PRACTICĂ JUDICIARĂ: 1. Mihuţă Ioan . Slatina. Bucureşti. Bucureşti. Culegere de recenzii pe anul 1995. Editura Ştiinţifică. 3. *** Buletinul Jurisprudenţei. 1976. Culegere de speţe. Modele de acţiuni.Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1969 – 1975. 2005.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->