P. 1
Curs Drept procesual civil - Ciobanu, Boroi

Curs Drept procesual civil - Ciobanu, Boroi

5.0

|Views: 17,447|Likes:
Published by oly mau

More info:

Published by: oly mau on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2015

pdf

text

original

Drept procesual civil Cuprins Capitolul I. Acţiunea civilă Secţiunea I. Condiţii de exercitare §1. §2. §3. §4. §5.

Consideraţii introductive Afirmarea unui drept (formularea unei pretenţii) Interesul Capacitatea procesuală Calitatea procesuală

Secţiunea a II-a. Clasificarea acţiunilor civile (cererilor de chemare în judecată) §1. Precizări prealabile §2. Cereri principale, cereri accesorii şi cereri incidentale §3. Acţiuni (cereri) în realizare, acţiuni (cereri) în constatare şi acţiuni (cereri) în constituire §4. Acţiuni (cereri) nepatrimoniale şi acţiuni (cereri) patrimoniale (personale, reale şi mixte) Capitolul II. Participanţii la procesul civil Secţiunea I. Instanţa § 1. Rolul judecătorului în procesul civil 1.1. Aspectele sub care se manifestă rolul activ al judecătorului 1.2. Corelaţia dintre rolul activ al judecătorului şi unele principii generale ale procedurii civile 1.2.1. Rolul activ al judecătorului şi principiul disponibilităţii 1.2.2. Rolul activ al judecătorului şi principiul contradictorialităţii 1.2.3. Rolul activ al judecătorului şi aflarea adevărului §2. Compunerea şi constituirea instanţei 2.1. Compunerea instanţei 2.2. Constituirea instanţei 2.3. Incidentele procedurale privind compunerea sau constituirea instanţei 2.3.1. Incompatibilitatea 2.3.2. Abţinerea şi recuzarea

2.3.3. Alte incidente procedurale referitoare la alcătuirea instanţei Secţiunea a II-a. Părţile §1. Drepturile şi îndatoririle părţilor. Abuzul de drept procedural 1.1. Enumerarea drepturilor procedurale ale părţilor 1.2. îndatoririle procesuale ale părţilor 1.3. Abuzul de drept procedural §2. Coparticiparea procesuală 2.1. Noţiunea şi clasificarea coparticipării procesuale 2.2. Efectele coparticipării procesuale §3. Participarea terţilor la judecată 3.1. Precizări introductive 3.2. Intervenţia voluntară 3.2.1. Noţiune. Felurile intervenţiei voluntare 3.2.2. Intervenţia voluntară principală 3.2.3. Intervenţia voluntară accesorie 3.3. Chemarea în judecată a altor persoane 3.4. Chemarea în garanţie 3.5. Arătarea titularului dreptului §4. Reprezentarea convenţională a persoanelor fizice în procesul civil 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Consideraţii introductive Reprezentarea persoanelor fizice prin mandatar neavocat Particularităţi privind reprezentarea prin avocat Sancţiunea în cazul nejustificării calităţii de reprezentant

Secţiunea a III-a. Participarea procurorului la procesul civil §1. Precizări prealabile §2. Poziţia procesuală a procurorului în procesul civil §3. Formele participării procurorului la procesul civil 3.1. Pornirea procesului civil 3.2. Participarea la judecata procesului civil 3.3. Exercitarea căilor de atac 3.4. Cererea de punere în executare a hotărârilor

Capitolul III. Competenţa Secţiunea I. Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti §1. Principiul stabilirii competenţei generale a instanţelor judecătoreşti §2. Competenţa în materia controlului de constituţionalitate §3. Competenţa în materie electorală 3.1. Alegerile locale 3.2. Alegerile parlamentare 3.3. Alegerile prezidenţiale §4. Competenţa în materia contenciosului administrativ 4.1. Competenţa instanţelor judecătoreşti ordinare de contencios administrativ 4.2. Competenţa instanţelor judecătoreşti speciale de contencios administrativ 4.3. Competenţa instanţelor judecătoreşti de a controla soluţiile unor jurisdicţii speciale administrative §5. Competenţa în anumite materii 5.1. Competenţa în materia litigiilor de muncă 5.2. Competenţa în materia rezolvării unor neînţelegeri referitoare la exercitarea drepturilor şi îndatoririlor părinteşti 5.3. Competenţa în materia actelor de stare civilă şi a înregistrărilor de stare civilă 5.4. Competenţa în materia schimbării, rectificării şi modificării numelui 5.5. Competenţa în materia protecţiei concurenţei comerciale 5.6. Delimitarea competenţei instanţelor judecătoreşti de cea a notarului public 5.6.1. Procedura succesorală 5.6.2. Alte proceduri notariale reglementate de Legea nr. 36/1995 Secţiunea a II-a. Competenţa materială §1. Consideraţii introductive §2. Competenţa materială a judecătoriei §3. Competenţa materială a tribunalului §4. Competenţa materială a curţii de apel §5. Competenţa materială a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie §6. Aspecte referitoare la criteriul valoric în delimitarea competenţei materiale

Secţiunea a III-a. Competenţa teritorială §1. Precizări introductive §2. Competenţa teritorială de drept comun §3. Competenţa teritorială alternativă (facultativă) §4. Competenţa teritorială exclusivă (excepţională) Secţiunea a IV-a. Prorogarea competenţei §1. Prorogarea legală §2. Prorogarea judecătorească. Strămutarea 2.1. Enumerarea cazurilor de prorogare judecătorească a competenţei 2.2. Strămutarea pricinilor §3. Prorogarea convenţională (voluntară) Secţiunea a V-a. Incidente procedurale referitoare la competenţă §1. Excepţia de necompetenţă 1.1. Invocare 1.2. Soluţionare 1.3. Particularităţile hotărârii de declinare a competenţei §2. Conflictele de competenţă 2.1. Noţiune. Feluri. Condiţii 2.2. Soluţionarea conflictelor de competenţă Capitolul IV. Actele de procedură şi termenele procedurale Secţiunea I. Nulitatea actelor de procedură §1. §2. §3. §4. §5. Noţiune Clasificarea nulităţilor actelor de procedură Cazurile de nulitate Invocarea nulităţii actelor de procedură Efectele nulităţii actelor de procedură

Secţiunea a II-a. Termenele procedurale §1. Noţiunea şi clasificare §2. Mod de calcul

§3. Durata termenelor procedurale Secţiunea a III-a. Decăderea şi repunerea în termen §1. Noţiunea şi importanţa decăderii §2. Condiţiile decăderii §3. Invocarea şi pronunţarea decăderii §4. Efectele decăderii §5. Repunerea în termen Capitolul V. Judecata în primă instanţă Secţiunea I. Cererea de chemare în judecată §1. §2. §3. §4. Noţiune Cuprinsul (elementele) cererii de chemare în judecată Introducerea cererii de chemare în judecată şi constituirea dosarului Efectele introducerii cererii de chemare în judecată

Secţiunea a II-a. Întâmpinarea şi cererea reconvenţională §1. Întâmpinarea §2. Cererea reconvenţională Secţiunea a III-a. Măsurile asigurătorii §1. Precizări prealabile §2. Sechestrul asigurător 2.1. Noţiune şi condiţii de înfiinţare 2.2. Procedura de înfiinţare a sechestrului asigurător 2.3. Valorificarea bunurilor sechestrate asigurător. Ridicarea sechestrului asigurător §3. Poprirea asigurătorie §4. Sechestrul judiciar 4.1. Noţiune şi condiţii de înfiinţare 4.2. Procedura de înfiinţare Secţiunea a IV-a. Citarea şi comunicarea actelor de procedură §1. Reguli generale §2. Cuprinsul citaţiei §3. Persoanele care urmează a fi citate şi modul de citare

§4. înmânarea citaţiei şi a altor acte de procedură Secţiunea a V-a. Excepţiile procesuale §1. Precizări prealabile §2. Definirea excepţiilor procesuale §3. Clasificarea excepţiilor procesuale 3.1. Excepţii de procedură şi excepţii de fond 3.2. Excepţii dilatorii şi excepţii peremptorii 3.3. Excepţii absolute şi excepţii relative 3.4. Consideraţii referitoare la inadmisibilităţi §4. Procedura de soluţionare a excepţiilor procesuale Secţiunea a VI-a. Probele §1. Consideraţii generale 1.1. Noţiunea şi importanţa probelor în procesul civil 1.2. Obiectul şi sarcina probei 1.2.1. Obiectul probei 1.2.2. Sarcina probei 1.3. Reguli comune referitoare la admisibilitatea, administrarea şi aprecierea probelor 1.3.1. Admisibilitatea probelor 1.3.2. Administrarea probelor 1.3.3. Aprecierea probelor 1.4. Asigurarea dovezilor §2. Proba prin înscrisuri 2.1. Definiţia şi clasificarea înscrisurilor 2.2. Înscrisurile autentice 2.2.1. Noţiune 2.2.2. Avantajele înscrisului autentic. Forţa probantă 2.2.3. Opozabilitatea erga omnes a înscrisului autentic 2.2.4. Conversiunea înscrisului autentic în înscris sub semnătură privată sau în început de dovadă scrisă 2.3. Înscrisurile sub semnătură privată 2.3.1. Precizări introductive 2.3.2. Formalitatea multiplului exemplar

2.3.3. Menţiunea „bun şi aprobat” 2.3.4. Forţa probantă a înscrisului sub semnătură privată 2.3.5. Data înscrisului sub semnătură privată 261 2.4. înscrisul în formă electronică 2.5. Administrarea probei prin înscrisuri 2.5.1. Producerea înscrisurilor 2.5.2. Procedura verificării de scripte 2.5.3. Procedura falsului 3. Proba prin declaraţiile martorilor 3.1. Precizări introductive

260

3.2. Admisibilitatea probei prin declaraţiile martorilor 3.2.1. Admisibilitatea probării prin declaraţii de martori a faptelor juridice stricto sensu 3.2.2. Admisibilitatea probării prin declaraţii de martori a actelor juridice 3.3. Administrarea probei cu martori 3.3.1. Propunerea martorilor 3.3.2. Persoanele care pot fi ascultate ca martori 3.3.3. Prezentarea şi ascultarea martorilor 3.4. Aprecierea declaraţiilor martorilor §4. Proba prin rapoartele de expertiză 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Precizări introductive Admisibilitatea expertizei Administrarea expertizei Forţa probantă a raportului de expertiză

§5. Cercetarea la faţa locului §6. Mărturisirea 6.1. Definirea, natura juridică şi felurile mărturisirii 6.2. Caracterele şi admisibilitatea mărturisirii 6.3. Administrarea mărturisirii. Interogatoriul 6.3.1. Propunerea şi încuviinţarea sau ordonarea interogatoriului 6.3.2. Obiectul interogatoriului 6.3.3. Persoanele care pot răspunde la interogatoriu

6.3.4. Luarea interogatoriului 6.3.5. Efectele chemării la interogatoriu 6.4. Problema indivizibilităţii mărturisirii judiciare 6.5. Irevocabilitatea mărturisirii. Forţa probantă a mărturisirii §7. Prezumţiile 7.1. Noţiune. Clasificare 7.2. Prezumţiile legale 7.3. Prezumţiile simple Secţiunea a VII-a. Suspendarea judecăţii şi perimarea §1. Suspendarea judecăţii 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Noţiunea şi felurile suspendării Suspendarea voluntară Suspendarea legală de drept Suspendarea legală facultativă Procedura şi efectele suspendării

§2. Perimarea 2.1. Consideraţii generale referitoare la perimare 2.1.1. Noţiunea şi justificarea perimării 2.1.2. Natura juridică a perimării. Delimitarea perimării de alte instituţii 2.2. Sfera de aplicare şi condiţiile perimării 2.2.1. Învestirea instanţei cu o cerere care a declanşat o judecată în primă instanţă sau într-o cale de atac 2.2.2. Rămânerea pricinii în nelucrare timp de un an în materie civilă şi de 6 luni în materie comercială 2.2.3. Lăsarea pricinii în nelucrare să se datoreze culpei părţii 2.3. Procedura de constatare a perimării 2.4. Efectele perimării Secţiunea a VIII-a. Actele procesuale de dispoziţie ale părţilor §1. Consideraţii generale §2. Desistarea 2.1. Renunţarea la judecată 2.2. Renunţarea la dreptul subiectiv pretins

§3. Achiesarea 3.1. Achiesarea pârâtului la pretenţiile reclamantului 3.2. Achiesarea părţii la hotărârea pronunţată §4. Tranzacţia judiciară Capitolul VI. Căile de atac Secţiunea I. Apelul §1. Sediul materiei. Caracterizare. Felurile apelului §2. Obiectul apelului §3. Subiectele apelului 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Precizări prealabile Părţile din proces Persoane care nu au luat parte la judecata de fond Procurorul

§4. Sesizarea instanţei de apel 4.1. Instanţa competentă 4.2. Termenul de apel A. Durată şi punct de plecare B. Întreruperea termenului de apel C. Sancţiunea nerespectării termenului de apel 4.3. Cererea de apel şi efectele ei A. Cuprinsul şi timbrarea cererii de apel B. Depunerea cererii de apel C. Efectele cererii de apel §5. Procedura de judecată a apelului 5.1. Procedura prealabilă la instanţa de apel. Întâmpinarea 5.2. Judecarea apelului A. Compunerea instanţei B. Reguli privind judecata C. Soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa de apel

Secţiunea a II-a. Contestaţia în anulare §1. Sediul materiei. Caracterizare. Felurile contestaţiei §2. Contestaţia în anulare obişnuită 2.1. Motivele contestaţiei 2.2. Admisibilitatea contestaţiei §3. Contestaţia în anulare specială 3.1. Admisibilitatea contestaţiei 3.2. Motivele contestaţiei §4. Sesizarea instanţei 4.1. Instanţa competentă şi sesizarea ei 4.2. Părţile în contestaţia în anulare 4.3. Termenul de exercitare §5. Judecata contestaţiei în anulare Secţiunea a III-a. Revizuirea § 1. Caracterizare. Sediul materiei §2. Obiectul revizuirii §3. Motivele de revizuire 3.1. Dacă dispozitivul hotărârii cuprinde dispoziţii potrivnice ce nu se pot aduce la îndeplinire 3.2. Dacă instanţa s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut (extra petita) sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut (minus petita), ori s-a dat mai mult decât s-a cerut (plus petita) 3.3. Dacă obiectul pricinii nu se află în fiinţă 3.4. Dacă un judecător, martor sau expert, care a luat parte la judecată, a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune privitoare la pricină sau dacă hotărârea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul sau în urma judecăţii ori dacă un magistrat (judecător sau procuror) a fost sancţionat disciplinar pentru exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă în această cauză 3.5. Dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor, ori dacă s-a desfiinţat sau modificat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei

revizuire se cere 3.6. Dacă statul ori alte persoane juridice de drept public sau de utilitate publică, dispăruţii, incapabilii sau cei puşi sub curatelă nu au fost apăraţi deloc sau au fost apăraţi cu viclenie de cei însărcinaţi să-i apere 3.7. Dacă există hotărâri definitive potrivnice date de instanţe de acelaşi grad sau de grade deosebite, în una şi aceeaşi pricină, între aceleaşi persoane, având aceeaşi calitate 3.8. Dacă partea a fost împiedicată să se înfăţişeze la judecată şi să înştiinţeze instanţa despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa 3.9. Dacă Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale datorată unei hotărâri judecătoreşti, iar consecinţele grave ale acestei încălcări continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate §4. Sesizarea instanţei 4.1. Părţile. Instanţa competentă şi sesizarea ei 4.2. Termenul de exercitare §5. Judecata revizuirii Capitolul VII. Proceduri speciale Secţiunea I. Ordonanţa preşedinţială §1. Consideraţii introductive §2. Condiţiile (speciale) de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Precizări prealabile Urgenţa Caracterul vremelnic Neprejudecarea fondului

§3. Sesizarea instanţei §4. Procedura de judecată §5. Sfera de aplicare a ordonanţei preşedinţiale 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Precizări introductive În materia raporturilor de familie În materia raporturilor de vecinătate şi de proprietate În materia raporturilor locative În materia executării silite

5.6. În materie comercială 5.7. În materia organizării şi funcţionării fundaţiilor Secţiunea a II-a. Oferta de plată §1. Sediul materiei. Justificare. Condiţiile ofertei de plată §2. Procedura ofertei de plată şi efectele ei Secţiunea a III-a. Procedura divorţului §1. Sediul materiei. Particularităţile procedurii §2. Instanţa competentă în materia divorţului §3. Sesizarea instanţei de divorţ 3.1. Legitimarea procesuală 3.2. Cererea de divorţ 3.3. Cererea reconvenţională §4. Particularităţi privind faza judecăţii 4.1. Depunerea cererii. Fixarea termenului. Citarea 4.2. Obligativitatea înfăţişării personale a părţilor 4.3. Şedinţa de judecată A. Publicitatea B. Prezenţa obligatorie a reclamantului C. Regimul probelor D. Luarea unor măsuri provizorii pe timpul judecării divorţului E. Judecarea unor cereri accesorii F. Particularităţi privind actele procesuale de dispoziţie în procesul de divorţ G. Hotărârea de divorţ şi efectele ei H. Căile de atac §5. Divorţul prin consimţământul soţilor Secţiunea a IV-a. Partajul judiciar § 1. Sediul materiei. Cazurile în care partajul judiciar este obligatoriu şi căile procesuale de realizare §2. Sesizarea instanţei

2.1. Instanţa competentă 2.2. Părţile în partaj 2.3. Cererea de chemare în judecată §3. Împărţeala prin bună învoială în cadrul procesului de partaj §4. Procedura partajului §5. Hotărârea de partaj. Efecte. Executare Secţiunea a V-a. Procedura somaţiei de plată §1. Consideraţii introductive §2. Condiţii (speciale) de admisibilitate §3. Sesizarea instanţei §4. Particularităţi referitoare la procedura de judecată §5. Cererea în anulare §6. Învestirea cu formulă executorie. Particularităţi privind contestaţia la executare Capitolul VIII. Executarea silită Secţiunea I. Consideraţii generale §1. Definiţia executării silite şi caracteristicile constrângerii judiciare §2. Natura juridică a executării silite §3. Modalităţile executării silite Secţiunea a II-a. Participanţii la executarea silită §1. §2. §3. §4. §5. Consideraţii generale Părţile în faza executării silite. Drepturile şi obligaţiile lor comune Organele de executare Instanţa judecătorească Procurorul

Secţiunea a III-a. Caracterul creanţelor puse în executare Secţiunea a IV-a. Titlurile executorii §1. §2. §3. §4. Noţiuni generale Hotărârile instanţelor judecătoreşti Actele autentificate de notarul public Hotărârile arbitrale

§5. Hotărârile judecătoreşti străine §6. Cambia, biletul la ordin şi cecul §7. Actele de sancţionare în materia contravenţiilor §8. Titlurile executorii privind creanţele fiscale §9. Contractele de împrumut bancar, creditor fiind Banca naţională şi contractele de credit bancar §10. Alte titluri executorii Secţiunea a V-a. Cererea de executare silită şi constituirea dosarului de executare Secţiunea a VI-a. Înştiinţarea prealabilă a debitorului Secţiunea a VII-a. Prescripţia dreptului de a cere (obţine) executarea silită §1. Consideraţii generale. Sediul materiei §2. Termenul de prescripţie §3. Suspendarea şi întreruperea cursului termenului de prescripţie A. Suspendarea cursului prescripţiei B. Întreruperea prescripţiei §4. Repunerea în termenul de prescripţie Secţiunea a VIII-a. Suspendarea executării silite §1. Noţiuni generale §2. Suspendarea acordată de creditor 3. Suspendarea acordată de instanţa de judecată, pe baza căilor de atac contra hotărârilor judecătoreşti A. Suspendarea executării în cazul apelului B. Suspendarea executării în cazul recursului C. Suspendarea executării în cazul contestaţiei în anulare D. Suspendarea executării în cazul cererii de revizuire 4. Suspendarea acordată de instanţă în temeiul contestaţiei la executare Secţiunea a IX-a. Perimarea executării silite §1. Noţiuni generale §2. Procedura perimării §3. Efectul perimării

§4. Cazurile în care nu se aplică perimarea Secţiunea a X-a. Alte incidente de temporizare a procedurii de executare §1. Existenţa proprietăţii comune asupra bunului urmărit §2. Beneficiul de discuţiune şi beneficiul de diviziune Secţiunea a XI-a. întoarcerea executării silite Secţiunea a XII-a. Contestaţia la executare §1. Noţiuni generale. Subiectele şi obiectul contestaţiei §2. Natura juridică a contestaţiei la executare §3. Competenţa pentru soluţionarea contestaţiei la executare A. Hotărâri ale instanţelor judecătoreşti pronunţate în ţară B. Hotărâri ale instanţelor judecătoreşti pronunţate în străinătate C. Titluri executorii altele decât hotărârile judecătoreşti §4. Termenul de exercitare a contestaţiei la executare §5. Procedura de judecată a contestaţiei la executare Secţiunea a XIII-a. Obiectul executării silite §1. Noţiunea de obiect al executării silite §2. Bunurile neurmăribile aparţinând persoanelor fizice A. Bunuri exceptate de la urmărirea silită ca inalienabile B. Bunurile care deşi alienabile, sunt exceptate de lege de la urmărirea silită în considerarea scopului pentru care sunt folosite Anexă Teste grilă Răspunsuri corecte Abrevieri alin. - alineat art. - articol B.J. - Buletinul Jurisprudenţei C. fam. - Codul familiei C. proc. civ. - Codul de procedură civilă CA. - curte(a) de apel CC. - Curtea Constituţională CD. - Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem C.J. - Curierul Judiciar C.S.J. - Curtea Supremă de Justiţie

Col. civ. - Colegiul civil Dreptul - Revista Dreptul Ed. - Editura ed. - Ediţia E.D.P. - Editura Didactică şi Pedagogică I.C.C.J. - înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Jud. - Judecătoria Juridica - Revista Juridica J.N. - Revista Justiţia Nouă lit. - litera L.P. - Revista Legalitatea Populară O.G. - Ordonanţa Guvernului O.U.G. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului p. - pagina P.R. - Revista Pandectele Române R.D.C. - Revista de drept comercial R.R.D. - Revista Română de Drept R.R.D, maritim - Revista Română de Drept Maritim R.R.D, muncii - Revista Română de Dreptul Muncii Repertoriu I - /. Mihuţă, Al. Lesviodax, Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1952-1969, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1970 Repertoriu II - /. Mihuţă, Al. Lesviodax, Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1969-1975, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976 Repertoriu III - /. Mihuţă, Al. Lesviodax, Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1975-1980, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982 Repertoriu IV - /. Mihuţă, Al. Lesviodax, Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1980-1985, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986 S.C.J. - Revista Studii şi Cercetări Juridice Trib. Bucureşti - Tribunalul (Municipiului) Bucureşti Trib. jud. - tribunal judeţean Trib. reg. - tribunal regional Trib. Suprem - Tribunalul Suprem Lista lucrărilor frecvent citate*' V.M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, Ed. Naţional, Bucureşti, 1996 G. Boroi, Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, voi. I, Ed. AII Beck, Bucureşti, 2001 Stoenescu, S. Zilberstein, Drept procesual civil. Teoria generală. Judecata la prima instanţă. Hotărârea, ed. a ll-a, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983

AH Beck. căi de atac) prin care se poate realiza protecţia judiciară a drepturilor subiective şi a situaţiilor juridice ocrotite de lege (situaţia juridică protejată de lege . Bucureşti. deoarece cererea de chemare în judecată reprezintă numai una din formele concrete de manifestare a acţiunii civile (cea prin care se . Paris. Trebuie reţinut că. aceasta se individualizează. Ed. Leş.în momentul în care se apelează la acţiune.). Bucureşti. în materia filiaţiei. . Deleanu. 2005 Gr.situaţia juridică pentru a cărei realizare calea judecăţii este obligatorie). Acţiunea civilă ar putea fi definită ca ansamblul mijloacelor procesuale (forme de manifestare a acţiunii civile . cuprinde aceleaşi mijloace procesuale. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. Pentru definirea acţiunii civile. 1913 Capitolul I Acţiunea civilă Secţiunea I. precum şi a unor situaţii juridice pentru a căror realizare calea judecăţii este obligatorie (în materie posesorie.acţiunea este uniformă. . devine proces. Cezar-Bru. acţiunea este influenţată de dreptul subiectiv (sau de situaţia juridică protejată de lege situaţia juridică pentru a cărei realizare calea judecăţii este obligatorie). Bucureşti. ed. Condiţii de exercitare §1. Ştiinţifică. Ch. Sirey. Ed. Tratat de drept procesual civil. Tratat de procedură civilă.acţiunea civilă cuprinde toate mijloacele procesuale pe care legea le pune la dispoziţie pentru protejarea drepturilor subiective şi a situaţiilor juridice pentru a căror realizare calea judecăţii este obligatorie. Garsonnet. Bucureşti. excepţii. deşi în frecvente cazuri noţiunea de acţiune civilă este utilizată pentru a desemna cererea de chemare în judecată.I. Porumb. 1960 E.acţiunea civilă este în strânsă legătură cu protecţia judiciară a drepturilor subiective civile. Herovanu. Consideraţii introductive Înainte de a analiza condiţiile de exercitare a acţiunii civile. a divorţului etc. Trăite” th6orique et pratique de procădure civile et commerciale. Ed. indiferent de dreptul ce se valorifică. a ll-a. fiecare din aceste mijloace procesuale reprezentând forme de manifestare a acţiunii civile (cereri. excepţii. AU Beck. . dobândind din natura şi caracteristicile acestuia. este totuşi necesar să nu se pună semnul egalităţii între cererea de chemare în judecată şi acţiunea civilă.cereri. 2002 E. căi de atac etc. trebuie pornit de la următoarele precizări făcute în literatura de specialitate: . 1932 I. este necesar să stabilim ce se înţelege prin noţiunea de acţiune civilă. dar când se exercită.). Principiile procedurei judiciare.

AII Beck.P. I. Ed. A se vedea: E. p. p. Afirmarea unui drept (formularea unei pretenţii) Pentru declanşarea oricărui proces civil este necesar să se formuleze o pretenţie. însă. E. Boroi. dispune că „oricine pretinde un drept împotriva unei alte persoane trebuie să facă o cerere înaintea instanţei competente”. Hotărârea. V. 124-125. acţiunea civilă există mai înainte de cerere. Judecata la prima instanţă. I. art. 249-250. 2001. voi. 1932. Ciobanu. voi. 319-320. S. Astfel. în cazul acţiunilor posesorii). Ed. ed. Aşadar. sunt reţinute patru condiţii (generale) de exercitare a acţiunii civile (ale oricărei forme concrete de manifestare a acţiunii civile). 119-125.pune în mişcare acţiunea civilă). Stoenescu. Bucureşti. /. Tocilescu.M. 109 C. condiţii care sunt. şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru ca o persoană fizică sau juridică să fie parte într-un proces civil: . G. p. voi. p. 29. uneori. 1996. după caz. Curs de procedură civilă. S. . Bucureşti. Ciobanu. 1983. Stoenescu. realizarea) a unui drept subiectiv civil. V.. I. În literatura noastră de specialitate nu există un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte condiţiile (generale) de exercitare a acţiunii civile. civ. 1889. .D. p. în acelaşi timp. Iaşi. 279. pentru exercitarea acţiunii civile (pentru a fi parte în procesul civil) este necesar ca o persoană să pretindă (să afirme) un drept subiectiv civil sau să se prevaleze de o situaţie juridică pentru a cărei realizare calea judecăţii este obligatorie. Drept procesual civil. proc. formularea unei pretenţii). 1 A se vedea: G.M. G.interesul. În opinia dominantă. deşi în cele mai multe cazuri prin punerea în mişcare a acţiunii civile se urmăreşte să se obţină protecţia judiciară (recunoaşterea sau. Principiile procedurii judiciare. e doar un mijloc procesual. §2. Bucureşti. Naţional. a ll-a. 230 şi urm. voi. .calitatea procesuală. I. deci să supună judecăţii o pretenţie. Bucureşti. p.. se solicită protecţia judiciară a unei situaţii juridice pentru a cărei realizare calea judecăţii este obligatorie (de exemplu. voi. * Avându-se în vedere numărul mare de trimiteri bibliografice ce s-a făcut la aceste lucrări în notele de subsol din prezenta lucrare ele sunt citate numai după numele autorilor. Teoria generală. Tilberstein. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Zilberstein. /. II. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. Este însă de reţinut că. chiar şi atunci când titularul dreptului subiectiv civil nu sesizează instanţa. p.afirmarea unui drept sau a unei situaţii juridice protejate de lege (în alte cuvinte.capacitatea procesuală şi . Herovanu.

I. se susţine că nu există suprapunere perfectă între condiţiile pentru a fi parte în procesul civil şi condiţiile pentru exercitarea acţiunii civile (condiţiile pentru a fi parte în proces ar fi: . alături de interes.să fie exercitat în limitele sale externe. pentru a se bucura de protecţie judiciară. Redând aceeaşi idee într-o altă exprimare. adică să nu intre în conţinutul unui raport juridic care să contravină normelor legale imperative sau regulilor de convieţuire socială. Bucureşti. ed. p. Desigur că nu este necesară verificarea de către instanţa de judecată a unei astfel de condiţii pentru fiecare parte din proces. părţile reprezintă unul din elementele acţiunii civile.afirmarea unui drept. precum şi în limitele sale interne. Într-o altă concepţie. cât şi pentru a fi parte în proces. 147. voi. se impun unele precizări. deci o persoană poate deveni parte în proces dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile necesare exercitării acţiunii civile. adică numai potrivit scopului economic şi social în vederea căruia este recunoscut de lege. de ordin material şi juridic. . În consecinţă. . AII Beck. dreptul subiectiv civil trebuie să întrunească anumite cerinţe: . fiind suficientă îndeplinirea cerinţei respective în persoana reclamantului.să fie recunoscut şi ocrotit de lege. vom spune că o persoană poate deveni parte în proces dacă supune judecăţii o pretenţie sau dacă solicită pentru sine ori chiar pentru o altă parte din proces pretenţia deja dedusă judecăţii sau dacă împotriva ei este formulată o pretenţie.calitatea procesuală şi . calitate procesuală şi capacitate procesuală. . 2002. Cerinţa se referă la ipotezele în care se solicită instanţei realizarea . activitatea procesuală a celorlalte părţi urmând a viza pretenţia deja formulată. iar condiţiile pentru exercitarea acţiunii civile ar fi: . iar pentru declanşarea acţiunii civile este necesar să se introducă o cerere de chemare în judecată. p. ceea ce înseamnă că o persoană nu poate deveni parte în proces dacă nu a fost pusă în mişcare acţiunea civilă.interesul) – Diferenţa: capacitatea de exerciţiu şi afirmarea unui drept (formularea unei pretenţii). I. trebuie reţinută şi afirmarea unui drept (formularea unei pretenţii) ca o condiţie atât pentru exercitarea acţiunii civile.să fie exercitat cu bună-credinţă. Totuşi. .să fie actual. prin care să se formuleze o pretenţie.interesul. Leş.Boroi.capacitatea procesuală de folosinţă şi de exerciţiu. 167. . Tratat de drept procesual civil.capacitatea procesuală de folosinţă. .calitatea procesuală şi . În legătură cu această din urmă cerinţă. a ll-a. Se admite că. Ed.

cererea pentru executarea la termen a unor obligaţii ori de câte ori va aprecia că cererea este îndreptăţită pentru a preîntâmpina reclamantului o pagubă însemnată pe care acesta ar suferi-o dacă ar aştepta împlinirea termenului. în urma probelor administrate şi după dezbaterile contradictorii. De asemenea. nu şi atunci când se cere să se constate existenţa dreptului în starea în care se găseşte. 110 C. care nu îl va prejudicia cu nimic pe debitor. în cazurile expres prevăzute de lege. absolută şi peremptorie. ceea ce înseamnă că s-a invocat excepţia de prematuritate a cererii (care este o excepţie de fond. în cazul în care dreptul subiectiv civil nu este actual. Excepţia de prematuritate a cererii este o excepţie de fond. condiţia de exercitare a acţiunii civile în discuţie nu vizează însăşi existenţa dreptului subiectiv. proc. Tocmai de aceea. a situaţiei juridice afirmate). potrivit art. precum şi îndeplinirea cerinţelor menţionate mai sus se stabilesc de către instanţă.dreptului. cererea va fi respinsă ca prematură chiar şi atunci când data împlinirii termenului suspensiv ar fi foarte apropiată sau condiţia suspensivă ar fi pe punctul de a se realiza. deci este supus unui termen suspensiv sau unei condiţii suspensive.: . instanţa constată că dreptul subiectiv pretins de reclamant nu există. dacă însă. fără a i se putea opune excepţia puterii de lucru judecat.preşedintele instanţei poate încuviinţa. înainte de împlinirea termenului. se poate introduce o acţiune preventivă. în momentul în care . civ. În sfârşit. după dezbateri contradictorii. Astfel. poate fi făcută chiar înainte de împlinirea acestui termen (termenul de locaţiune). iar reclamantul va fi îndreptăţit să reitereze cererea în momentul în care dreptul subiectiv devine actual.cererea pentru predarea unui imobil. În cazul în care. titularul poate solicita anumite măsuri de asigurare ori conservare sau poate proceda la o asigurare a dovezilor. la împlinirea termenului de locaţiune. absolută şi peremptorie). fără a mai fi cercetată pe fondul pretenţiei.executarea la termen a unei obligaţii alimentare sau a altei prestaţii periodice poate fi cerută înainte de termen. Subliniem că existenţa dreptului subiectiv civil pretins (sau. la sfârşitul judecăţii. cererea de chemare în judecată va fi respinsă ca prematură. Dacă la declanşarea acţiunii civile dreptul subiectiv pretins de reclamant nu este actual. ci numai afirmarea lui (formularea unei pretenţii). atunci cererea de chemare în judecată va fi respinsă ca neîntemeiată (nefondată). Dacă însă se constată că dreptul subiectiv pretins nu este actual. . după caz. . deoarece hotărârea obţinută se va putea pune în executare numai după ce dreptul subiectiv a devenit actual.

în legătură cu această cerinţă. p. în doctrină se arată că interesul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: . precum şi că trebuie să fie în legătură cu pretenţia formulată. Interesul Prin interes se înţelege folosul practic urmărit de cel ce a pus în mişcare acţiunea civilă. 269.. civ. ci de un interes colectiv (interesul unei . se arată uneori că interesul trebuie să fie şi juridic. iar nu pe altcineva. . prin cerinţa în discuţie se înţelege că interesul trebuie să nu contravină legii. p.). pentru a afla dacă un interes este sau nu în conflict cu legea. se consideră că această primă cerinţă a interesului. în sensul că folosul practic trebuie să îl vizeze pe cel care recurge la forma procedurală. 110 C. V.să fie personal şi direct. în sensul că partea s-ar expune la un prejudiciu numai dacă nu ar recurge în acel moment la acţiune (la forma concretă de manifestare a acţiunii). Interesul trebuie să fie născut şi actual. respectiv oricare din formele procedurale ce intră în conţinutul acesteia.M. Această cerinţă trebuie să se verifice şi în cazurile prevăzute de art. proc. deci cu dreptul subiectiv civil afirmat ori cu situaţia juridică legală pentru a cărei realizare calea judecăţii este obligatorie. ceea ce înseamnă că un interes pur economic (spre exemplu. dreptul subiectiv a devenit actual (s-a împlinit termenul suspensiv ori s-a realizat condiţia §3. Interesul trebuie să fie personal2 şi direct. Interesul este legitim atunci când nu contravine legii sau regulilor de convieţuire socială. voi.să fie născut şi actual. civ. Tocmai de aceea se spune că procesul civil este (în principiu) un proces al intereselor private (individuale). civ. deoarece. 235 şi urm. ci mai degrabă priveşte temeinicia sau netemeinicia pretenţiei formulate. ' Alteori. enunţată sub forma de „interes legitim juridiceşte proteguit”.E. Interesul poate să fie atât material. 111 C. Ciobanu. 150. ci de alte persoane sau organe cărora legea le recunoaşte legitimare procesuală. ci va trebui cercetată pe fond . Herovanu. suspensivă). este necesar să se dezbată fondul pretenţiei. precum şi în ipoteza cererilor în constatare (art.). cât şi moral. I. proc. atunci cererea de chemare în judecată nu va mai putea fi respinsă ca prematură. Această cerinţă există şi atunci când forma procedurală nu este promovată de titularul dreptului. Pot exista şi situaţii în care să nu fie vorba de un interes individual. în cadrul acestei concepţii. dorinţa unui comerciant de a elimina concurenţa pe o anumită piaţă relevantă) sau pur teoretic nu ar justifica exerciţiul acţiunii civile1.să fie legitim.instanţa urmează a se pronunţa asupra excepţiei de prematuritate a cererii. întrucât folosul practic se produce asupra titularului. vizează mai puţin exerciţiul dreptului la acţiune. nota 92. C. ori în caz de asigurare a dovezilor (art. . deci să existe în momentul în care se exercită acţiunea civilă (forma procedurală concretă). proc.

la data actului de dispoziţie.invocarea. capacitatea procesuală de folosinţă poate fi limitată. la data autorizării. în cazurile şi în condiţiile expres prevăzute de lege. a nulităţii decurgând din neînmânarea citaţiei părţii adverse cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată. pe calea apelului. Capacitatea procesuală Capacitatea procesuală reprezintă aplicarea pe plan procesual a capacităţii civile. după caz. mai mult sau mai puţin determinate. . absolută şi peremptorie. În cazul persoanelor fizice. care se găsesc sau se pot găsi în aceeaşi situaţie ori într-o situaţie comparabilă. Conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanelor juridice este dominat . deşi acesta este solvabil etc. Lipsa interesului sau a uneia din cerinţele acestuia se invocă pe cale de excepţie. . Sunt numeroase exemple în practică în care forma procedurală a fost respinsă ca lipsită de interes: .categorii de persoane. spre exemplu. cererea de chemare în judecată (sau. a recursului de către partea care a câştigat la judecata finalizată cu hotărârea atacată. Capacitatea procesuală de folosinţă constă în aptitudinea unei persoane de a avea drepturi şi obligaţii pe plan procesual.exercitarea apelului sau. de către partea care a fost legal citată. a lipsei procedurii de citare cu cealaltă parte la termenul când a avut loc dezbaterea în fond la prima instanţă. . Capacitatea procesuală de folosinţă a persoanelor juridice se dobândeşte la data înregistrării. Excepţia lipsei de interes este o excepţie de fond. absolută şi peremptorie. alt mijloc procedural ce intră în conţinutul acţiunii civile) va fi respinsă ca lipsită de interes. Nimeni nu poate fi lipsit total de această capacitate însă. la data recunoaşterii actului de dispoziţie. interesul consumatorilor unui anumit produs). §4. .cererea prin care creditorul urmăreşte aducerea unor bunuri în patrimoniul debitorului său. după caz.invocarea. ori la data îndeplinirii oricărei alte cerinţe prevăzute de lege. iar în cazul în care instanţa consideră că această excepţie este întemeiată. iar pentru persoanele juridice care nu sunt supuse înregistrării. iar de un asemenea interes s-ar putea prevala în justiţie numai organele expres prevăzute de lege.introducerea unei contestaţii în anulare pe motiv că partea adversă nu a fost legal citată la termenul când a avut loc judecata. capacitatea de folosinţă începe la naşterea lor şi încetează la moartea lor. după caz. excepţia lipsei de interes fiind o excepţie de fond.

când cel lipsit de capacitate de exerciţiu nu are reprezentant legal şi există urgenţă în soluţionarea cauzei. 2 CA. civ. în procesele de ieşire din indiviziune în care figurează printre părţi. 44 alin. prin moarte.de principiul specialităţii capacităţii de folosinţă. ori în situaţia anulării căsătoriei înainte ca femeia să fi împlinit 18 ani. 6/1990. divizare totală sau dizolvare (în acest ultim caz. la cererea părţii interesate. Aceştia nu stau personal în proces. În cazul persoanelor fizice. secţia civilă.. secţia civilă. o persoană poate fi lipsită total de capacitate de exerciţiu. 52/1975. (1) C. unul sau ambii părinţi ai acestuia. p. decizia nr. deci de a sta în judecată. capacitatea de exerciţiu deplină se dobândeşte la împlinirea vârstei de 18 ani. încetarea capacităţii de exerciţiu depline are loc. 1 228. Suprem. Potrivit art. iar în acest scop părinţii sau tutorele vor trebui citaţi. care să îl reprezinte pe incapabil până la numirea reprezentantului legal. p. 1789/1989. Dacă minorul împlineşte în cursul procesului vârsta de 14 ani. prin căsătorie. 3 Trib. Trib. decizia nr. care vor semna alături de minori cererile adresate instanţei. capacitate deplină de exerciţiu. în Culegere 1993-1998. De asemenea. în Dreptul nr. dar asistaţi. Minora de 16 sau. se referă la instituţiile reprezentării. 285. tutore sau curator. alături de minor. prin comasare. instanţa va numi un curator special. în CD. În cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. proc. de 15 ani dobândeşte. definitiv sau temporar. Încetarea capacităţii procesuale de folosinţă a persoanei juridice are loc la data încetării persoanei juridice însăşi. 1975. de părinţi sau tutore. p. instanţa va numi un curator şi atunci când există contrarietate de interese între reprezentant şi reprezentat (de exemplu. persoana juridică încetează la data încheierii operaţiunilor de lichidare). după caz. ci prin reprezentanţii lor legali (părinţi. după caz. Bucureşti. prin punere sub interdicţie judecătorească. Articolul 42 C. după caz. Reprezentarea (legală) intervine în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exerciţiu (minorii sub 14 ani şi cei puşi sub interdicţie judecătorească). secţia a IV-a civilă. Capacitatea procesuală de exerciţiu constă în aptitudinea unei persoane de a-şi valorifica singură drepturile procedurale şi de a-şi îndeplini singură obligaţiile procedurale. decizia nr. proc. cât şi ca reprezentanţi legali ai uneia dintre părţi). ori să aibă numai o capacitate de exerciţiu restrânsă. după caz). care deci stau în proces atât în nume propriu. asistării şi autorizării. în sensul că persoana juridică nu poate avea decât acele drepturi şi nu îşi poate asuma prin acte juridice decât acele obligaţii care corespund scopului ei. civ. Aceştia vor fi citaţi şi vor sta personal în proces. Suprem. Asistarea intervine în cazul persoanelor cu capacitate de exerciţiu restrânsă (minorii între 14-18 ani). 731/1996. . 73.

de la data înfiinţării lor şi sfârşeşte odată cu încetarea persoanei juridice. instanţa va numi un curator special şi atunci când există contrarietate de interese între cel cu capacitate de exerciţiu restrânsă şi cel ce îl asistă (ocrotitorul legal). secţia civilă. de regulă.. în limitele puterilor ce leau fost conferite. 199. potrivit căreia. autoritatea tutelară. Vom mai reţine şi prevederea înscrisă în art. decizia nr. În litigiile ce izvorăsc din contractul de muncă. civ. în CD. care are interesul să se pronunţe o hotărâre valabilă. asociaţiile sau societăţile care nu au personalitate juridică pot sta în judecată ca pârâte. fiind actele persoanei juridice însăşi. iar excepţiile sunt de strictă interpretare şi aplicare. cererea se va anula. 1 Trib. total sau parţial. chiar şi de către adversar. secţia civilă. Persoana juridică îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale. CA. 2609/1974. Calitatea procesuală Calitatea procesuală presupune existenţa unei identităţi între persoana . 41 alin. aceeaşi fiind sancţiunea şi în cazul actelor de procedură făcute în contradictoriu cu o persoană fără capacitate procesuală de folosinţă (a cărei capacitate de folosinţă a încetat prin deces). absolută şi peremptorie. p. instanţa poate acorda un termen pentru împlinirea lipsurilor. Excepţia lipsei capacităţii de folosinţă este o excepţie de fond. Actele de procedură făcute de o persoană fără capacitate de folosinţă sunt nule. afară de cazul în care printr-o normă specială s-ar dispune altfel. în temeiul legii. 219. în Culegere 1998.reprezentarea legală se transformă în asistare. civ. dacă au organe proprii de conducere. Dacă lipsurile nu se împlinesc în termenul acordat de instanţă. Întrucât acest text de lege instituie o excepţie. 1974. Ploieşti. se citează numai minorul personal şi tot el efectuează exclusiv actele de procedură. va numi un curator special. Actele de procedură îndeplinite de cel care nu are exerciţiul drepturilor procedurale sunt anulabile. §5. instanţa. De asemenea. În cazul persoanelor juridice. 248/1998. proc. rezultă că asemenea entităţi nu pot sta în judecată ca reclamante. Însă. iar actele vor putea fi confirmate. potrivit art. Pentru aceste acte este necesară autorizarea specială a organului competent. actele făcute de aceste organe. (2) C. capacitatea de exerciţiu se dobândeşte. 161 C. proc. astfel încât minorul va fi citat personal. În cazul în care partea cu capacitate de exerciţiu restrânsă nu are ocrotitor legal şi există urgenţă. p. la cererea celui interesat.. de reprezentantul sau ocrotitorul legal. Excepţia lipsei capacităţii de exerciţiu va putea fi invocată în orice stare a pricinii. Autorizarea intervine în cazul în care reprezentantul legal al celui lipsit de capacitate de exerciţiu sau minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă şi ocrotitorul legal care îl asistă efectuează acte procesuale de dispoziţie. decizia nr. Suprem.

Reclamantul. dacă acest lucru este posibil (de regulă. .. fie înainte de începerea dezbaterilor. Este lovită de nulitate decizia instanţei care a soluţionat apelul în contradictoriu cu persoana decedată . 52 C. p. iar calitatea procesuală pasivă aparţine celui faţă de care se poate realiza interesul respectiv. prin indicarea obiectului cererii şi a motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază pretenţia sa. nu există dreptul pretins de reclamant.). 38 C.al stabilirii paternităţii (art. decizia nr. decizia nr. în cazul unei acţiuni (cereri) netemeinice (nefondate). 39. deoarece în cazul unei acţiuni reale introduse de o persoană fără calitate dreptul subiectiv există. dacă se invocă excepţia lipsei calităţii procesuale active în cazul cererilor reale). 1997.în cazul divorţului (art.J.J. 54 C.al contestării recunoaşterii de paternitate (art. 725/1995 şi decizia nr. instanţa trebuie să verifice atât calitatea procesuală activă. 906/1997. în cazul cererilor personale. deoarece chiar legea stabileşte cine are calitate procesuală activă. 285 şi p. 1995.S. După ce a fost sesizată.S. p. calitatea procesuală activă aparţine celui ce se poate prevala de acest interes. cât şi calitatea procesuală pasivă. 1 A se vedea şi C. trebuie să justifice atât calitatea procesuală activă. . . Bucureşti. 1/2000. 420. fie în cadrul dezbaterilor asupra fondului dreptului (de exemplu.al tăgăduirii paternităţii (art. În cazul situaţiilor juridice pentru a căror realizare calea justiţiei este obligatorie. fam. în B. fiind cel care porneşte acţiunea. fam. Uneori. dar nici într-un astfel de caz lipsa calităţii procesuale nu se confundă cu netemeinicia. în B. dar cererea de chemare în judecată nu a fost introdusă de titularul dreptului respectiv. secţia a IV-a civilă. pentru a se stabili calitatea procesuală activă trebuie să se administreze aceleaşi probe ca şi pentru dovedirea temeiniciei cererii. cât şi subiectul pasiv. cum ar fi: . 59 C. 2 C. În schimb.). fam. . pe când. în cazul acţiunilor prin care se urmăreşte valorificarea unui drept real principal. 839/1999.). decizia nr. iar în cazul cererilor reale numai dacă se invocă lipsa calităţii procesuale pasive). . în Juridica nr. fam. cât şi calitatea procesuală pasivă a persoanei pe care a chemat-o în judecată. această verificare este uşor de realizat. secţia comercială. secţia comercială.al stabilirii filiaţiei faţă de mamă (art. 316/1995. De asemenea.CA. verificarea existenţei calităţii procesuale nu prezintă dificultăţi deosebite în cazul acţiunilor prin care se urmăreşte valorificarea unui drept de creanţă (cereri personale). 514.J.reclamantului şi cel care este titularul dreptului afirmat (calitate procesuală activă).). p. deoarece în raportul juridic obligaţional dedus judecăţii sunt determinaţi atât subiectul activ. precum şi între persoana chemată în judecată (pârâtul) şi cel care este subiect pasiv în raportul juridic dedus judecăţii (calitate procesuală pasivă).). 58 C. fam..J.

1013/2001. reclamantul nu mai este proprietar al bunului pe care îl revendică. în Curierul Judiciar nr.J. secţia civilă. dreptul de a porni acţiunea în tăgăduirea paternităţii. 2 Revenind asupra jurisprudenţei sale anterioare. decizia nr. 1995. Timişoara.constructorul) nu poate fi obligată la desfiinţarea construcţiei. atunci acţiunea în revendicare se va respinge ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă (spre exemplu. fam. iar nu şi mamei şi copilului. are calitate procesuală pasivă într-o acţiune prin care se solicită constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune . p. A. a constatat că dispoziţiile art. Curtea Constituţională. 4/2002. 1528/1996. 1 Obligaţia de a desfiinţa construcţia ridicată fără autorizaţie incumbă beneficiarului lucrării (clientul antreprenorului).. (2) C. 3 Într-o acţiune în revendicare. fostul proprietar nu mai este îndreptăţit să exercite acţiunea în revendicarea imobilului respectiv . Dacă. atunci acţiunea în revendicare exercitată de fostul proprietar se va respinge. 240 din 10 aprilie 2002). 187. fiind un terţ faţă de raportul juridic creat între beneficiarul lucrării (client) şi autoritatea administrativă. decizia nr. 1276/1995. Acţiunea prin care se solicită delimitarea prin semne exterioare a limitelor dintre două proprietăţi vecine. decizia nr. 54 alin.4 Întrucât uzucapiunea apare ca o sancţiune îndreptată împotriva proprietarului nediligent. însă. astfel că persoana care a executat imobilul în baza unui contract (antreprenorul . În alte cuvinte. acesta (proprietarul nediligent). Of. p. constatând lipsa calităţii procesuale pasive – C. secţia a IV-a civilă. în Culegere 1993-1998. ca posesor sau chiar ca detentor.CA. întrucât dreptul de proprietate asupra acelui bun fusese anterior dobândit de o altă persoană prin oricare din modurile de transmitere (dobândire) a proprietăţii prevăzute de lege. secţia civilă. în Culegere 1993-1998.CA. printre altele. în . admiterea acţiunii în revendicare presupune. la data intentării acţiunii. proprietate devălmaşă). că dreptul de proprietate asupra bunului revendicat nu a ieşit din patrimoniul reclamantului. iar nu Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 42). bunul revendicat.C. 226/1998. p. În cazul în care dreptul de proprietate asupra acelui bun a fost transmis (dobândit de) către o altă persoană. În acest context. iar calitatea procesuală pasivă revine celui care stăpâneşte. Bucureşti. Acţiune în grăniţuire şi acţiune în revendicare introduse împotriva soţilor (proprietate comună în devălmăşie. căruia îi revenea şi obligaţia de a solicita eliberarea autorizaţiei de construire. secţia a III-a civilă. instanţa trebuia să respingă cererea. decizia nr.S. 95. 36. prin nici unul din modurile de transmitere (dobândire) a proprietăţii. 349/2001 (M. Bucureşti. p. în cazul unui imobil expropriat. sunt neconstituţionale în măsura în care nu recunosc decât soţului mamei. în B. în cadrul căreia se revendică o suprafaţă din terenul vecin aflat în proprietate comună în devălmăşie. calitatea procesuală activă aparţine proprietarului.J. nr. deci că reclamantul a pierdut numai stăpânirea materială a bunului respectiv. prin decizia nr. trebuie introdusă împotriva ambilor soţi .

p. Lumina Lex.S. Suprem. în B. 1030/1975. Drepturile reale principale. p. p.Trib. Acţiunea în revendicare. p. 131. 1105/1969. decizia nr. Bucureşti. a se vedea. p. s-a decis că în raporturile dintre coproprietari (coindivizari) nu poate fi folosită acţiunea în revendicare. Transmisiunea poate fi legală sau convenţională. p. Bîrsan. 7/1993. Bucureşti. 184/1999. Ed. C. Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale. se admite că trebuie făcută distincţia după cum bunul revendicat este mobil sau imobil. AII Beck. va trebui să se solicite partajul. Pentru ipoteza revendicării unui bun proprietate comună în devălmăşie. decizia nr. în sensul că acţiunea în revendicarea unui bun mobil proprietate în devălmăşie poate fi introdusă numai de către unul dintre soţi.. Bucureşti. nevalabilitatea dobândirii dreptului de proprietate de către terţa persoană (prin raportare la dispoziţiile legale în vigoare la momentul la care a avut loc dobândirea). 1978. 2001. CA. această prezumţie nu se mai aplică în cazul acţiunii în revendicare a unui bun imobil proprietate comună a soţilor. decizia nr. decizia nr. Pentru opinia că acţiunea în revendicarea bunului proprietate comună aflat în posesia unei terţe persoane poate fi introdusă de un singur coproprietar. 91. Popa. în CD. p. în Culegere 19931998. 222.J. secţia a IV-a civilă. 186. secţia civilă. 172. 892/1995. 2025/1999. în B. se va putea invoca. în Dreptul nr. fără acordul expres al celuilalt. ceea ce echivalează cu o transmisiune a calităţii procesuale. totuşi. în schimb. 254-255). p. 1993. p. L Pop.J. 295/1993. Ed. decizia nr. active sau pasive. 204. inclusiv pe cale incidentală în cadrul acţiunii în revendicare. E. Ed. decizia nr.J. titularii având drepturi simultane şi concurente asupra bunului proprietate comună. după care acţiunea în revendicare va putea fi exercitată de către copărtaşul în lotul căruia a fost inclus bunul aflat în posesia (detenţia) terţului (a se vedea. Pentru ipoteza revendicării unui bun proprietate comună pe cote-părţi (coproprietate sau indiviziune). p. secţia civilă. C.funcţie de împrejurările concrete ale speţei. în Culegere 1999. decizia nr. 1995. decizia nr. secţia civilă. nici unul neavând vreun drept exclusiv până la efectuarea partajului . 1998. decizia nr. Suprem. Drepturile şi obligaţiile procedurale pot fi transmise în cursul procesului. se admite că legitimarea (calitatea) procesuală activă aparţine tuturor titularilor dreptului de proprietate comună. întrucât se aplică prezumţia de mandat tacit reciproc. unul dintre aceştia nefiind îndreptăţit să acţioneze singur. în Culegere 1999. 66-67. p. În cazul persoanelor fizice. 1975. deci o asemenea acţiune trebuie introdusă de ambii soţi. fără acordul expres al celorlalţi. secţia a IlI-a civilă. Lumina Lex. 103. Drept civil. 237. 1335/1978. în CD. 1467/1992. în CD. 1969. 2001. de exemplu: Trib. 285/1998. deci acţiunea în revendicarea bunului proprietate comună deţinut de o terţă persoană trebuie introdusă de toţi coproprietarii (coindivizarii). dacă nu s-ar obţine acordul unuia dintre titulari în vederea declanşării acţiunii în revendicare. transmisiunea legală se realizează pe calea . 201. p. De asemenea. Bucureşti. 32.

În cazul persoanelor juridice. .precum şi a altor mijloace juridice indirecte de schimbare a subiectului activ sau pasiv al raportului juridic substanţial dedus judecăţii.acţiunea în stabilirea paternităţii.acţiunea în tăgăduirea paternităţii. Din punctul de vedere al întinderii transmisiunii calităţii procesuale. atunci ea poate fi continuată de moştenitorii acestuia. actele procedurale îndeplinite de autorul său fiindu-i opozabile. . transmisiunea convenţională). Excepţia lipsei calităţii procesuale este o excepţie de fond.universală (cazul moştenitorului legal unic şi al legatarului universal. transmisiunea legală are loc pe calea reorganizării sau transformării persoanei juridice care este parte în proces. cu excepţia cazurilor în care legea nu permite aceasta. dacă a fost pornită de titular. iar instanţa. în privinţa declanşării procesului.a vânzării sau donării bunului litigios. absorbţia. primele două acţiuni acţiunea în stabilirea maternităţii. Cel care dobândeşte calitatea procesuală ca efect al transmisiunii preia procesul în starea în care se găseşte în momentul în care a avut loc transmisiunea.acţiunea în stabilirea maternităţii. absolută şi peremptorie. . . dacă procesul a fost declanşat de autorul lor: . iar dosarul se va închide). Dacă instanţa constată lipsa calităţii procesuale (active sau pasive). Transmisiunea convenţională a calităţii procesuale poate avea loc ca urmare: . fuziunea. constată că . transformarea persoanei juridice). moştenitorii nu au calitate procesuală activă.cu titlu particular (legatul cu titlu particular. . deoarece este vorba de drepturi legate nemijlocit de persoană (drepturi cu caracter strict personal) sau prevede o altă soluţie în caz de deces al unei părţi (de exemplu.moştenirii (succesiunii). Sunt situaţii în care acţiunea nu trece asupra moştenitorilor dar. în alte cuvinte.a cesiunii de creanţă. va respinge cererea ca fiind introdusă de o persoană fără calitate sau ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate. dar ar putea avea loc o transmisiune a calităţii procesuale active.cu titlu universal (cazul moştenitorilor legali şi al legatarului cu titlu universal. în privinţa calităţii procesuale pasive. precizăm că. divizarea totală sau parţială) şi . atunci căsătoria încetează prin deces. după ce a unit excepţia cu fondul. . Dacă într-o acţiune (cerere) reală se invocă lipsa calităţii procesuale active. acţiunea în stabilirea paternităţii .pot fi introduse direct împotriva moştenitorilor).a preluării datoriei cu consimţământul creditorului. dacă unul dintre soţi decedează în timp ce procesul de divorţ este pendente. moştenitorii care acceptă succesiunea preluând poziţia procesuală pe care o avea de cuius. aceasta poate fi: .

în funcţie de natura lor etc. nu cunoaşte instituţia înlocuirii persoanei chemate în judecată şi care nu are calitate procesuală pasivă. Uneori. ci debitorului acestuia.cererile de nulitate pot fi intentate de un număr mai mic sau mai mare de persoane.. dar acesta nu este direct. cu persoana care ar avea această calitate.. „creditorii pot exercita toate drepturile şi acţiunile debitorului lor. Există însă numeroase situaţii în care dreptul la acţiune nu poate fi exercitat de unele persoane.dreptul la acţiune pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă aparţine numai copilului. absenţa calităţii procesuale este însoţită de o lipsă de interes. 87. 974 C. Alteori. Aparent. invers. Potrivit art. În cazul acţiunii oblice. uneori. întrucât vocaţia sa succesorală priveşte strict suma de bani . iar nu ca nefondată. legatarul unei sume de bani nu are calitate procesuală activă într-o acţiune în revendicare care are ca obiect un bun imobil din patrimoniul autorului său. . dintre persoanele susceptibile a avea interesul să acţioneze. deşi. chiar şi în cazul prevăzut de art. proc. secţia a IV-a civilă. civ.numai soţii pot cere desfacerea căsătoriei prin divorţ. orice persoană care are un interes personal să acţioneze are şi calitatea procesuală activă şi. civ. p. . cu excepţia situaţiei prevăzute de art. deşi acestea ar justifica un interes personal. legea atribuie calitate procesuală unor persoane sau organe care nu ar justifica un interes personal. 45 alin. precum şi de mamă sau copilul respectiv. Calitatea procesuală nu trebuie confundată cu interesul. ori poate fi exercitat de cineva care nu are un interes personal şi/sau direct. înlocuirea pârâtului cu cel indicat ca titular al dreptului nu poate avea loc decât cu consimţământul reclamantului. afară de acelea care îi sunt exclusiv personale”. proc. 66 C. legea limitează numărul titularilor dreptului la acţiune.. iar din această perspectivă interesul ar fi principala condiţie de exerciţiu a dreptului la acţiune. Bucureşti. . . (1) C. delimitarea între aceste două condiţii de exerciţiu ale dreptului la acţiune nu este uşor de făcut. De altfel. 66 alin. proc. 923/1995. S-ar putea spune că legea atribuie calitatea procesuală celui care are interes. cu precizarea că acţiunea în tăgăduirea paternităţii poate fi pornită şi de procuror [în baza art.reclamantul nu este titularul dreptului real principal. Este adevărat că şi creditorul justifică un interes. Legislaţia noastră. Spre exemplu: . ci indirect. 1 Legatarul cu titlu particular este succesor în drepturile autorului său numai în limitele legatului transmis. nerecunoscând calitatea procesuală anumitor persoane. decizia nr. civ. cererea va fi respinsă ca fiind introdusă de o persoană fără calitate.CA. în Culegere 1993-1998.]. (1) C. Prin urmare. civ.paternitatea poate fi tăgăduită de către soţul mamei (moştenitorii pot însă continua acţiunea pornită de acesta). interesul nu îi este personal celui ce exercită acţiunea.

. 113. 144 şi. în termen de cel mult cinci zile de la data cînd află de existenta unui minor lipsit de îngrijire părintească în cazurile prevăzute în art. ART. Modificarea măsurilor luate potrivit dispoziţiilor art. ascultînd concluziile procurorului. totodată. ART. în acelaşi registru menţiune despre ridicarea interdicţiei. fam. 143 Interdicţia poate fi cerută de autoritatea tutelară. (ART. 109. În aceste situaţii. precum şi administratorii şi locatarii casei în care locuieşte minorul. potrivit dispoziţiilor alineatului precedent. . Încetarea dreptului de reprezentare al tutorelui nu va putea fi opusă unui al treilea decît de la data cînd. Ea se va comunica. precum şi de toţi cei prevăzuţi în art. să înştiinţeze autoritatea tutelară: a) persoanele apropiate minorului. 115. 44 În cazul schimbării împrejurărilor. instanţa judecătorească. 143 şi art.În ipotezele avute în vedere de art. ART. art. va pronunţa decăderea părintelui din drepturile părinteşti. învăţătura sau pregătirea profesională a copilului nu se face în spirit de devotament faţă de România. a autorităţii tutelare sau a vreunei instituţii de ocrotire. după caz. instanţa judecătorească va putea modifica măsurile privitoare la drepturile şi obligaţiile personale sau patrimoniale între părinţii divorţaţi şi copii. interesul este personal. 44 alin. 42 alin. 109 Dacă sănătatea sau dezvoltarea fizică a copilului este primejduită prin felul de exercitare a drepturilor părinteşti. pe marginea hotărîrii care a pronunţat interdicţia. ori dacă educarea. 115. ART. instanţa judecătorească va pronunţa. fam. precum şi de toţi cei prevăzuţi în art.. . de tutore. calitatea procesuală activă este recunoscută şi autorităţii tutelare. 151 Dacă au încetat cauzele care au provocat interdicţia. a fost făcută menţiune despre ridicarea interdicţiei. Hotărîrea care pronunţă ridicarea interdicţiei îşi produce efectele de la data cînd a rămas definitivă. 115 Au obligaţia ca.modificarea măsurilor privitoare la drepturile şi obligaţiile personale sau patrimoniale între părinţii divorţaţi şi copii . Citarea părinţilor şi a autorităţii tutelare este obligatorie. la cererea autorităţii tutelare. 151 C. spre a se face. instanţei locului unde s-a transcris hotărîrea de punere sub interdicţie. prin purtare abuzivă sau prin neglijenţă gravă în îndeplinirea îndatoririlor de părinte. ridicarea ei. afară numai dacă cel deal treilea a cunoscut ridicarea interdicţiei pe altă cale. dacă acesta a împlinit vîrsta de paisprezece ani. spre a fi de asemenea transcrisă în registrul prevăzut de art. (1) C. dar aparţine minorului sau incapabilului. 1 şi 2 se va face cu paza cerinţelor prevăzute de acele dispoziţii. de către instanţa judecătorească care a pronunţat-o. Cererea se va putea face de cel pus sub interdicţie. la cererea oricăruia dintre părinţi sau a copilului.

luării sau executării unor măsuri privative de libertate. Sintetizând cele arătate mai sus. referitor la comitetul constituit pentru dobândirea personalităţii juridice de către formele asociative de administrare şi de exploatare a terenurilor forestiere. interesul este personal. rezultă următoarele situaţii ce se pot ivi în practică: . precum şi orice altă persoană. ca persoane juridice. procuratura şi miliţia. instituţiile de ocrotire. Ordonanţa nr.dreptul la acţiune este exercitat de o persoană sau un organ ce urmăreşte realizarea interesului unei alte persoane. Faptul că interesul şi calitatea procesuală sunt două condiţii distincte pentru exerciţiul dreptului la acţiune rezultă cu claritate şi în ipotezele în care legea acordă calitate procesuală unor entităţi (grupuri). . menţionăm art.b) serviciul de stare civilă. d) organele administraţiei de stat. 28 din Legea nr. inclusiv cele cu caracter strict personal) dacă apreciază că aceasta este necesar pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale minorilor şi ale persoanelor puse sub interdicţie. de regulă. Astfel. însă legea poate să nu acorde calitatea procesuală activă unor persoane care ar justifica totuşi un interes propriu.dreptul la acţiune se exercită de o persoană fizică sau juridică având un interes personal. în interesul acestor grupuri. (1) C. ci exercită dreptul la acţiune urmărind valorificarea unui interes colectiv. proc. organizaţiile obşteşti. în înţelesul de folos practic material sau moral. nu acţionează în vederea realizării unui interes propriu. In această situaţie. Se observă însă că. recunoaşte procurorului dreptul de a porni orice acţiune civilă (de a introduce orice cerere de chemare în judecată. . în situaţia unui interes general. civ. împotriva agenţilor economici ce au prejudiciat interesele legitime ale consumatorilor. cu prilejul pronunţării. care pot să introducă. De altfel. spre exemplu. care. 21/1992 privind protecţia consumatorilor acordă calitate procesuală activă asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor. cereri de chemare în judecată. iar calitatea procesuală activă aparţine grupului (aşa numitele acţiuni sociale). cel ce justifică un interes personal are şi calitatea procesuală. ci aceasta ar trebui acordată numai Ministerului Public sau altui organ anume desemnat prin lege.) Articolul 45 alin. în aceste cazuri. cu prilejul deschiderii unei moşteniri. Ca exemplu. . cu prilejul înregistrării morţii unei persoane. precum şi biroul notarial de stat. c) instanţele judecătoreşti. 1/2000. Este necesar ca legea să recunoască expres calitatea procesuală activă persoanei (nu avem în vedere pe reprezentantul titularului dreptului) sau organului. interesul. în literatura juridică se arată că autoritatea tutelară şi procurorul urmăresc şi realizarea unui interes general. în acest caz. ale dispăruţilor. precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege. se răsfrânge numai asupra persoanei în favoarea căreia s-a acţionat.dreptul la acţiune este exercitat de reprezentanţii unor grupuri. particularii nici nu ar trebui să aibă calitate procesuală activă.

Prin definiţie. 39 alin. . cum este cazul. ci a unei sume de interese individuale. ceea ce înseamnă că toţi membrii săi au un interes de aceeaşi natură. (2) din Legea nr. însă numai dacă legea acordă expres calitate procesuală activă grupului.dreptul la acţiune este exercitat în apărarea unui interes general.dreptul la acţiune este exercitat în interesul grupului de către unul dintre membrii acestuia (aşa numitele acţiuni sociale ut singuli). aplicându-se regulile de la coparticiparea procesuală. de către aceştia. legea desemnează anumite organe ca având calitate procesuală pentru valorificarea unui interes ce poate fi considerat ca fiind general.dreptul la acţiune este exercitat de grup în apărarea intereselor unui membru al grupului. grupul nu are calitate procesuală. ci a unor drepturi ale aderenţilor. acesta din urmă neavând împuternicirea de a reprezenta grupul. Astfel. Pentru această ipoteză. hotărârile adunării deţinătorilor de obligaţiuni pot fi atacate în justiţie de către deţinătorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei. În principiu. numai Ministerul Public ar trebui să aibă calitate procesuală şi nici un grup sau persoană nu s-ar putea prevala direct de acest interes. spre exemplu. Nu suntem în prezenţa unui interes colectiv.dreptul la acţiune este exercitat în interesele membrilor unui grup. 132 alin. Este cazul sindicatelor şi al anumitor asociaţii (pentru protecţia consumatorilor. În lipsa unei dispoziţii legale exprese. ar avea calitate procesuală activă un membru al grupului care ar invoca un prejudiciu special. 31/1990. ce nu a fost suferit de toţi ceilalţi membri ai grupului. calitatea procesuală. precum şi al art. Uneori. referitor la contestaţia privind constituţionalitatea unui partid politic. al art. conform căruia. este necesar ca legea să recunoască expres calitatea procesuală activă celui ce acţionează în locul grupului. 174 alin. ..dreptul la acţiune este exercitat de un grup. care urmăreşte realizarea unui interes colectiv. interesul nu este personal. se ridică problema de a şti dacă membrii grupului mai pot exercita dreptul la acţiune. trebuie pornit de la faptul că grupul are calitate procesuală numai dacă interesul este colectiv. . ci este înlocuit cu unul colectiv. însă violarea unui interes general nu exclude şi violarea unui interes colectiv sau individual. în rezolvarea acesteia. 47/1992. Când însă grupului i se recunoaşte. pentru protecţia mediului) care acţionează fără să urmărească valorificarea unor drepturi substanţiale proprii. aceştia din urmă (aderenţii) fiind destinatarii regulilor de drept ce se urmăresc a fi valorificate. art. prin lege. prevede că aceasta poate fi formulată de preşedintele uneia dintre Camerele Parlamentului (pe baza unei hotărâri adoptate de Cameră cu votul majorităţii membrilor săi) sau de Guvern. chiar dacă prejudiciile lor nu sunt egale. (2) din Legea nr. În consecinţă. hotărârile adunării generale (a unei societăţi pe acţiuni) contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală ori au votat contra şi au cerut să se treacă aceasta în procesul-verbal al şedinţei. 31/1990. . (2) din Legea nr. . potrivit căruia.

s-ar părea că era vorba de un interes general. . dar şi în unele texte de lege. în funcţie de care deosebim cereri principale. dorim să facem o precizare de ordin terminologic. decizia nr. cereri accesorii şi cereri incidentale În funcţie de calea procedurală aleasă de parte. cereri accesorii şi cereri incidentale. cererile de chemare în judecată se împart în: cereri principale. mai ales în practică. Clasificarea acţiunilor civile (cererilor de chemare în judecată) §1. noţiunea de «acţiune» este folosită şi în sensul de cerere de chemare în judecată. .S. În doctrină.natura dreptului subiectiv ce se valorifică. motivarea este necorespunzătoare. 110. trebuie să se recunoască oricărei persoane fizice sau juridice. în funcţie de care deosebim. Cererea principală este aceea prin care se declanşează procedura judiciară. care justifică un interes. Cereri principale.scopul material urmărit (de a obţine executarea obligaţiei sau recunoaşterea unui drept). deoarece acţiunea civilă este uniformă. în Dreptul nr. calitatea de a face contestaţie la hotărârea de înregistrare a unui partid . Anterior adoptării acestei legi. Ni se pare că soluţia trebuia nuanţată şi că. cereri accesorii şi cereri incidentale. deşi aceasta din urmă este numai actul de procedură prin care se pune în mişcare acţiunea civilă. secţia civilă. acţiuni (cereri) în realizare. de regulă. acţiunile (cererile de chemare în judecată) sunt clasificate după următoarele criterii: .. În literatura juridică se vorbeşte frecvent de «clasificarea acţiunilor civile». deoarece.calea procedurală aleasă de parte pentru a obţine protecţia judiciară a dreptului subiectiv.C. Totuşi. în scopul prevenirii constituirii unor partide politice care ar putea să propage concepţii contrare ordinii de stat şi de drept în România. instanţa supremă a decis că. acestea din urmă subclasificându-se în acţiuni (cereri) reale. p.Secţiunea a II-a. Cererea este accesorie dacă rezolvarea ei depinde de soluţia din cererea principală. în raport de care distingem acţiuni (cereri) nepatrimoniale şi acţiuni (cereri) patrimoniale. 1/1991. §2. . în orice caz.J. acţiuni (cereri) în constatare şi acţiuni (cereri) în constituire. acţiuni (cereri) personale şi acţiuni (cereri) mixte. în lipsa unui organ anume desemnat de lege la acea dată. 1740/1991. însă această terminologie tradiţională este relativ improprie. care. indiferent de dreptul subiectiv sau de interesul civil ce se urmăreşte a se valorifica. putea fi invocat numai de reprezentantul Ministerului Public. Precizări prealabile Înainte de a aborda această problemă.

dar care este formulată într-un proces deja început. Iar dacă pârâtul formulează o cerere reconvenţională prin care solicită obligarea reclamantului la plata unei sume de bani ce reprezintă dobânzile aferente preţului plătit. cererea soţului care solicită ca. în caz de pronunţare a divorţului. ar fi supusă unui alt termen de apel sau recurs. 1 Spre exemplu. 1979. . Astfel. (1) C.Trib. însă a fost introdusă într-un proces început deja. fam. obligă instanţa ca. deoarece ar putea forma obiectul unei judecăţi separate. termenul de apel sau de recurs va fi cel prevăzut de art. în întregul său reprezintă cererea principală. 17 C. art. repunerea părţilor contractante în situaţia anterioară încheierii contractului. 42 C. două capete de cerere fiind accesorii. proc. Totuşi. în cazul divorţului prin acordul soţilor. dacă ar fi formulată separat. . dacă prin cererea de chemare în judecată se solicită anularea unui contract pentru vicii de consimţământ. (30 de zile de la comunicare) chiar dacă se atacă hotărârea pronunţată într-un proces de divorţ numai în privinţa soluţiei date cu privire la un capăt de cerere accesoriu (încredinţarea copiilor minori. secţia civilă. să se pronunţe din oficiu în legătură cu încredinţarea copiilor minori şi stabilirea pensiei de întreţinere). rezolvarea lor fiind în funcţie de soluţia dată capătului de cerere principal. civ. chiar dacă se atacă numai soluţia pronunţată cu privire la cererea accesorie sau incidentală şi care. proc. 619 alin. iar hotărârea pronunţată le va fi opozabilă. p.există cereri care se pot formula numai pe cale principală (de exemplu. ori numai pe cale accesorie (spre exemplu.Cererea incidentală este acea cerere care poate avea o existenţă de sine stătătoare (ca şi cerere principală). în CD. Suprem. 274.) .prin intermediul unor cereri incidentale pot fi atrase în proces terţe persoane. . cererea în tăgăduirea paternităţii). în privinţa soluţiei date asupra unei cereri accesorii. prin care se sesizează instanţa. este supusă . cererea respectivă este o cerere incidentală. întrucât soluţia din capătul de cerere principal nu este supusă apelului. să poarte în continuare numele de familie dobândit prin încheierea căsătoriei).). decizia nr. care dobândesc calitatea de parte. deci hotărârea. .termenul de apel sau de recurs este cel prevăzut de lege pentru cererea principală. Această clasificare prezintă interes practic sub următoarele aspecte: . cererile accesorii şi incidentale sunt în căderea instanţei competente să judece cererea principală (art. Trebuie precizat că nu întotdeauna actul de procedură. 2483/1979. în caz de desfacere a căsătoriei prin divorţ. celelalte. urmează să se admită că nu îşi găseşte aplicare principiul accesorium sequitur principale. împărţirea bunurilor etc. civ.unele cereri accesorii şi incidentale trebuie rezolvate din oficiu de către instanţa sesizată cu cererea principală (astfel.din punctul de vedere al competenţei (materiale şi teritoriale). precum şi cheltuieli de judecată. numai capătul de cerere referitor la anularea contractului are caracterul de cerere principală.

civ. cu posibilităţile de apreciere recunoscute instanţei judecătoreşti. 2002. pactul comisoriu cuprinde clauza că în caz de neexecutare a contractului de către una dintre părţi contractul se desfiinţează.declaraţia unilaterală de rezoluţiune a părţii îndreptăţite.posibilitatea de apreciere recunoscută instanţei judecătoreşti (posibilitatea de constata că rezoluţiunea nu a avut loc pentru ipoteza executării obligaţiei anterior declaraţiei unilaterale de rezoluţiune). instanţa va constata că a operat rezoluţiunea sau. neexistând nulităţi de drept. iar instanţa doar o constată. O asemenea clauză este interpretată în sensul că rezoluţiunea se va opera pe baza declaraţiei unilaterale de rezoluţiune a părţii îndreptăţite. O asemenea clauză nu face decât să repete prevederile art. va pronunţa nulitatea. Ele sunt derogatorii de la prevederile art. a) Uneori. şi. Persoanele. Subliniem că. .necesitatea ca partea care nu şi-a îndeplinit obligaţia să fi fost pusă în întârziere. cealaltă parte este în drept să considere contractul ca desfiinţat. Instanţa sesizată de partea care nu şi-a executat obligaţia . în sensul că urmăresc să reducă sau să înlăture rolul instanţei judecătoreşti în pronunţarea rezoluţiunii contractelor. pactele comisorii pot să producă efecte mai mult sau mai puţin energice. În alte cuvinte. civ. validitatea pactului comisoriu şi corecta sa aplicare de către partea îndreptăţită (în alte cuvinte. III sau IV. în formele prevăzute de lege. atunci nu ar mai fi vorba despre o cerere în realizare. 1021 C. instanţa verifică existenţa sau inexistenţa cauzei de nulitate absolută sau relativă. ci în constatare. întrucât intervenţia instanţei vizează doar constatarea existenţei unei neexecutări culpabile. a II-a. . iar. All Beck.apelului (recursului) în termenul de drept comun. după caz. părţile au prevăzut un pact comisoriu de gradul II. în contractul sinalagmatic. pactul comisoriu cuprinde clauza că în cazul în care o parte nu-şi va executa obligaţiile. se afirmă că nulitatea absolută a unui act juridic se constată.. întrucât nulitatea absolută ar opera în puterea legii. din chiar momentul încheierii actului juridic. aşa fiind. rezilierea în temeiul pactului comisoriu). ed.posibilitate de acordare a unui termen de graţie. Rezoluţiunea convenţională. Însă. 80. indiferent de felul nulităţii. După modul în care sunt redactate. Boroi. Bucureşti. iar nu în constatare. Dacă însă. inclusiv posibilitatea de acordare a termenului de graţie. p. b) Alteori. va trebui să se dea curs tuturor regulilor prevăzute pentru rezoluţiunea judiciară. . deci va anula actul juridic. Partea generală. . Ed. cererea prin care se solicită declararea nulităţii absolute a unui act juridic (ca şi cererea în declararea nulităţii relative) este o cerere în realizare. A se vedea. Clauzele contractuale exprese privind rezoluţiunea contractului pentru neexecutare poartă denumirea de pacte comisorii. după stipulaţiile pe care le cuprind. dacă este cazul. uneori. 231. Drept civil. fără să facă o apreciere proprie. G. 1020 C.

2299 din 18 noiembrie 1955. aşa fiind. există şi un pact comisoriu mult mai energic. deşi tardiv. în speţă. p. c) În alte situaţii. Secţia civilă. „dacă pactul comisoriu nu prevede în mod expres rezoluţiunea contractului fără chemare în judecată. A se vedea CA. fără acordul creditorului. instanţa are facultatea să acorde cumpărătorului termen de graţie pentru plata preţului (Trib. contractul se consideră rezolvit de plin drept. acţiunea în rezoluţiune promovată de reclamanta-creditoare a întreţinerii este întemeiată. pârâtul a încercat în mod unilateral să modifice obligaţia asumată şi că nu a executat în natură întreţinerea la care s-a obligat. după cum s-a decis ulterior de suprema instanţă. Astfel. 1991. 637/1999. civ. poate totuşi să constate că rezoluţiunea nu a avut loc. având în vedere caracterul alimentar al prestaţiei debitorului într-un contract de întreţinere şi faptul că acesta trebuie să fie executată în mod succesiv. decizia civilă nr. Rezoluţiunea operează de drept. în CD. totuşi ea a fost executată înainte de a fi avut loc declaraţia de rezoluţiune. 72. s-a decis că. dacă instanţa va constata că debitorul şi-a executat obligaţiile. obligaţia nu poate fi transformată în bani. 55). precum şi nota redacţiei sub aceeaşi decizie.B.R. Bucureşti. 1020 C.. în R. d) În sfârşit. fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără orice altă formalitate .A. Buletinul jurisprudenţei 19902003. sau. 280. Colegiul civil. p. p. 52-53. în formele prevăzute de lege.. a se vedea C. chiar când părţile reproduc în convenţia lor art. rezoluţiunea contractului nu se va aplica.1. decizia nr. ci numai prin hotărâre judecătorească. spre exemplu. 1955. Jud. Aşa cum se precizează într-o decizie a fostului Tribunal Suprem. Culegere. ştiut fiind că în dreptul nostru civil simpla ajungere la termen a obligaţiei neexecutate nu este suficientă pentru a pune pe debitor în întârziere .S.. în caz de neexecutare. p. potrivit căruia. contractul se consideră desfiinţat de drept. 2 A se vedea Trib. În acest caz.D. nr. 1288/1988. pentru a opera este necesar ca partea care nu şi-a îndeplinit obligaţia să fi fost pusă în întârziere. decizia nr. în C. 5/1989. Maramureş. În această situaţie se consideră că instanţa judecătorească sesizată nu mai are posibilitatea nici să acorde termen de graţie şi nici să aprecieze asupra oportunităţii pronunţării rezoluţiunii. urmează că aceasta nu operează decât dacă debitorul a fost chemat în judecată”. instanţa. Totuşi. Aşadar. 824 din 5 martie 1999. rezoluţiunea contractului nu are loc de drept.J. dar totuşi înainte de punerea sa în întârziere. Secţia a IV-a civilă. pactul comisoriu poate să cuprindă clauza că în caz de neexecutare de către una dintre părţi a obligaţiei sale.dies non interpellat pro hominem.va putea totuşi să constate că deşi obligaţia nu a fost îndeplinită la termen. Întrucât. decizia nr. Suprem. deşi nu poate acorda un termen de graţie.

se disting: cererile (acţiunile) în realizarea dreptului. prin hotărâre. Înscrierea unor pacte comisorii exprese.îndeplinirea unor obligaţii contractuale. iar dacă acest lucru nu mai este posibil. prin cererea în realizare reclamantul urmăreşte condamnarea pârâtului. de îndată ce a expirat termenul de executare. .predarea unor bunuri. a) Acţiunile (cererile) în realizarea dreptului (numite şi în condamnare.. (1) C. proc.cererile în revendicare..cererea prin care se solicită anularea unui act juridic (indiferent că sar invoca o cauză de nulitate relativă sau de nulitate absolută). adică obligarea acestuia. b) Prin acţiunile (cererile) în constatare (numite şi cereri în recunoaşterea dreptului sau în confirmare). consacrate de art. chiar dacă în cuprinsul acestuia a fost inserat un pact comisoriu expres de tipul cel mai sever. iar. 111 C. §3. instanţa va putea face numai verificările pe care înseşi clauzele convenţionale de rezoluţiune le permit. . cererile (acţiunile) în constatare şi cererile (acţiunile) în constituire de drepturi. civ. şi anume aceea că singurul în drept a aprecia dacă este cazul să se aplice rezoluţiunea este creditorul care şi-a executat sau se declară gata să-şi execute obligaţiile. În practică. Înscrierea în contract a unui pact comisoriu expres nu înlătură facultatea acestuia de a cere executarea silită a contractului şi de a nu se ajunge la rezoluţiune. hotărârea va putea fi adusă la îndeplinire pe cale de executare silită.cererea prin care se solicită instanţei pronunţarea rezoluţiunii sau rezilierii etc. O asemenea stipulaţie are drept efect desfiinţarea necondiţionată a contractului. reclamantul solicită instanţei numai să constate existenţa unui drept . acţiuni (cereri) în constatare şi acţiuni (cereri) în constituire În funcţie de scopul material urmărit. civ.prealabilă. în adjudecare sau în executare). proc. fără ca obligaţia să fi fost adusă la îndeplinire. .. Debitorul care nu şi-a executat obligaţiile nu are dreptul de a pretinde rezoluţiunea contractului. cererile de chemare în judecată care fac parte din această categorie sunt cele mai frecvente: . la despăgubiri pentru prejudiciul suferit. Acţiuni (cereri) în realizare. sunt acelea prin care reclamantul ce se pretinde titularul unui drept subiectiv solicită instanţei să îl oblige pe pârât la respectarea dreptului. civ.cererile prin care se solicită plata unor sume de bani cu titlu de despăgubiri. cu excepţia primului exemplu de mai sus al pactului care repetă prevederile art. . Aşadar. 1020 C. în caz de nevoie. 109 alin. . la executarea obligaţiei corelative dreptului subiectiv afirmat. reglementate de art. nu mai face necesară intervenţia instanţei judecătoreşti. Dacă totuşi se apelează la ea. În legătură cu toate pactele comisorii este necesar să facem însă o primă observaţie generală.

uneori. 36/1995). inclusiv la contestaţia la executare. dacă s-au acordat şi cheltuieli de judecată. însă. sau născute în temeiul convenţiei încheiate cu proprietarul terenului) etc. 91-92 din Legea nr. iar nu după cea contencioasă . deci. proc. 111 C. solicită să se constate că a intervenit prescripţia dreptului creditorului de a cere şi obţine executarea silită (o eventuală contestaţie la executare ar urma să fie respinsă ca prematură. de către notarul public. hotărârile pronunţate cu privire la cererile în constatare nu pot fi titluri executorii. în mod justificat. proc. cererea se respinge ca inadmisibilă. Se consideră că art. Cererea în constatare nu se confundă cu cererea privitoare la constatarea unor situaţii de fapt în cadrul procedurii de asigurare a dovezilor (art. desigur. se referă la toate mijloacele de realizare a dreptului.) şi nici cu constatarea. 235-241 C. Este vorba. 111 C. de soluţia dată capătului principal de cerere (indiferent dacă cererea în constatare a fost admisă ori respinsă). iar nu numai la cererile în realizare de drept comun. constructorul nu are la îndemână o cerere în realizarea drepturilor sale potrivit art. . civ. Datorită faptului că reclamantul nu urmăreşte condamnarea pârâtului. deci debitorul nu are la îndemână o cerere în realizare decât după ce s-a declanşat executarea silită). în temeiul art. proc. dimpotrivă.subiectiv al său. civ. . sunt bunuri proprii (partajarea bunurilor în timpul căsătoriei neputându-se face decât pentru motive temeinice). nefiind susceptibile de executare silită. reclamantul solicită constatarea existenţei sau inexistenţei unui raport juridic concret. proc. 494 C. Exemplificativ. menţionăm că ar fi admisibilă cererea în constatare în următoarele situaţii: . această dispoziţie a instanţei poate fi pusă în executare silită. urmând a se respinge ca inadmisibilă dacă partea poate cere realizarea dreptului. ori inexistenţa unui drept subiectiv al pârâtului împotriva sa. a unor fapte arătate de lege (art.dacă debitorul. 111 C. civ.. vorbeşte despre cererea pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept. rezultă în mod clar că. înainte de declanşarea executării silite. din împrejurarea că art. De altfel. Cererea în constatare are un caracter subsidiar faţă de cererea în realizare. că din împrejurarea că hotărârea pronunţată într-o cerere în constatare nu constituie titlu executoriu nu trebuie trasă concluzia că judecata cererii în constatare s-ar face după procedura necontencioasă. .când constructorul pe terenul altuia solicită instanţei să constate calitatea în care a construit (în intervalul de timp cuprins între momentul edificării construcţiei şi cel al invocării accesiunii imobiliare artificiale.dacă unul dintre soţi solicită să se constate că unul sau mai multe bunuri dobândite în timpul căsătoriei sunt bunuri comune ori. S-a subliniat. în cazul în care se solicită constatarea unei situaţii de fapt. În practică. civ. problema de a stabili dacă partea are sau nu la îndemână calea unei cereri în realizarea dreptului ridică unele dificultăţi. civ.

decizia de îndrumare nr.. civ. cit. pct. decizia nr. dacă s-ar solicita constatarea: .J. în îndreptar interdisciplinar. atunci când acestuia îi este necesară o hotărâre 1 . 133 C.J. p. 134. voi. secţia a IV-a civilă. cererea este inadmisibilă: . ci despre un raport juridic (deci. colegiul civil. clasificare ce rezultă din chiar prevederile art. 476. op. 280. în B. p. 594/1998. 1994. . 233. în cereri în constatare pozitive şi cereri în constatare negative. voi. în CD. 3107/1994. În literatura de specialitate. printre altele. 3/1974.. respectiv constatarea inexistenţei unui drept al pârâtului. 1993. citată de G. secţia civilă. 80. proc. p. Tocmai de aceea. Bucureşti. cererea în constatare ar fi admisibilă). decizia nr.calităţii în care o persoană a construit pe terenul altei persoane (constructor de bună-credinţă. 2. 1629/1967. I. este necesară. . în temeiul art. 26. secţia civilă. p. acţiunea în constatare este inadmisibilă .S. s-a decis că dacă reclamanta solicită instanţei să constate că este unica moştenitoare a unei anumite persoane.Spre exemplu. . existenţa unui pârât.dacă se solicită instanţei să constate identitatea de persoană dintre reclamant şi cel care figurează cu un alt nume într-un act juridic. 4 Dacă reclamanta avea deschisă calea unei acţiuni în contencios administrativ pentru realizarea dreptului său.existenţei consimţământului pârâtului la efectuarea unor lucrări de îmbunătăţire a imobilului. întrucât partea interesată poate să ceară direct realizarea dreptului. 111 C. Suprem. p. I. 1967. 6 Trib. p. în Sinteza practicii judiciare 1996.dacă se solicită să se constate că un înscris s-a pierdut în anumite împrejurări etc. 1533/1993. cererile în constatare mai sunt clasificate în declaratorii.CA. Acţiunea în constatare este deschisă proprietarului care se găseşte în posesia bunului. Galaţi.CA. la rândul lor. . Boroi. de rea-credinţă ori constructor în temeiul unei convenţii cu proprietarul). nu ar fi vorba despre o situaţie de fapt.J. fără însă a arăta cu cine înţelege să se judece. civ. decizia nr. nr. Suprem.S. în B.M. Cererile în constatare sunt clasificate. În schimb. Acţiunea în constatare judecându-se după regulile aplicabile procedurii contencioase. după cum se solicită constatarea existenţei unui drept (unui raport juridic substanţial între reclamant şi pârât). interogatorii şi provocatorii.inexistenţa unor raporturi de rudenie între reclamant şi pârât etc. prin constrângerea debitorului la executarea prestaţiei asumate C. proc. 293. 3 Este inadmisibilă acţiunea în constatare prin care se solicită a se constata că între părţi a intervenit o convenţie privind vânzarea-cumpărarea unui teren. 5 Trib. decizia nr. C. 85. p. 2 V. Ciobanu. cererea de chemare în judecată se va anula.J.

în Culegere 1993-1997. Cererile declaratorii ar fi acelea prin care se solicită instanţei constatarea existenţei sau inexistenţei unui raport juridic. Cluj. p. 7/1984. decizia nr. sub sancţiunea de a nu-l mai putea invoca dacă nu şi-l demonstrează (ca exemplu: . decizia nr.R. p. 48). 6412/1972. 3 Trib. singurul care are calitate procesuală pasivă într-o acţiune intentată pentru constatarea unei asemenea situaţii juridice . respectiv a acţiunii în revendicare. Bucureşti.cererea prin care se solicită constatarea prescripţiei dreptului de a cere şi obţine executarea silită a unui debit). aceasta din urmă presupunând existenţa unui proprietar neposesor şi a unui posesor neproprietar (Trib. 270). deci ar fi acele cereri prin care reclamantul se îndreaptă împotriva unei persoane pentru a o obliga să se pronunţe asupra unei facultăţi de opţiune (se dă ca exemplu cererea prin care moştenitorii legali cheamă în judecată o persoană care se pretinde legatar universal. în R. 3/1979. Jud. secţia a III-a civilă. Bucureşti. în mod preventiv. 15/1997. titularul dreptului cheamă în judecată o persoană care ar putea eventual să-i conteste dreptul. Suprem. nr. în R. 799/1997.R. în R. 2140/1997.Trib. arătându-se că. prin atitudinea sau prin actele sale.R. dacă dovedeşte că acest drept îi este contestat de pârât (Trib. 55.judecătorească prin care să i se recunoască dreptul său. decizia civilă nr. 5 Dacă reclamantul nu se referă la un drept determinat sau determinabil. Cererile interogatorii ar fi acelea prin care. 12/1983.D. sentinţa civilă nr. jud. nr.D. 4 Calitatea de constructor de bună-credinţă nu poate fi opusă de către persoana care a construit pe terenul altuia decât proprietarului acelui teren.D. p. ci solicită să se constate că nu are nici un fel de datorie către pârâţi. 123. 6/1983. Iaşi. acţiunea este inadmisibilă . pentru a răspunde şi a se lua act dacă recunoaşte sau nu dreptul. 57. îi cauzează o tulburare serioasă în exerciţiul dreptului său (ar trebui adăugat faptul că tulburarea se bazează pe un pretins drept al pârâtului. în Culegere 1997. . Constanţa.D. secţia civilă. pentru a fi obligată să exhibe testamentul. p. în Culegere 1993-1997. . pârâtul este provocat să îşi valorifice pretenţiile.Trib. decizia civilă nr.cererea posesorie bazată pe o tulburare ce rezultă dintr-un act juridic care încalcă posesia sau folosinţa paşnică a titularului. în caz contrar confirmându-se drepturile lor asupra întregii averi a defunctului). deoarece nu are la îndemână calea unei acţiuni în realizare. p. decizia civilă nr. ea nu prezintă utilitate practică. secţia a IV-a civilă. nr. p. în R. pe de o parte. 2 Jud. Este calificată ca provocatorie acea cerere prin care titularul unui drept cheamă în judecată pe cel care. altfel cererea în constatare ar fi inadmisibilă). CA. decizia nr. respectiv să încerce să îşi dovedească dreptul. p. 303. 8/1973. nr. 1528/1978.R. S-au exprimat şi rezerve faţă de această clasificare a cererilor în constatare. Timiş. 327/1984. 52.

în măsura în care există un text de lege care să prevadă în mod expres aceasta. A se vedea. proc. În alte cuvinte. cererea ar fi lipsită de interes). în scopul de a crea o situaţie juridică nouă între părţi. . pe de altă parte. Hotărârile pronunţate îşi vor produce efectele. .cererea posesorie bazată pe o tulburare de drept nu are drept consecinţă pronunţarea unei hotărâri care să aibă putere de lucru judecat în petitoriu. apreciem ca inadmisibilă cererea respectivă. Atât cererea interogatorie. partea având la dispoziţie cererea în revendicare. de vreme ce scopul reclamantului este de a se constata inexistenţa unui drept al pârâtului. interogatorii şi provocatorii. p. se caracterizează prin aceea că se recunoaşte posibilitatea unei persoane de a constrânge o altă persoană să îşi valorifice imediat dreptul pretins. în principiu. Astfel: .. Sunt incluse în această categorie: . în cazul exemplului de cerere interogatorie prezentat mai sus. arătându-se că numai cea declaratorie este admisibilă. cât şi cea provocatorie. iar calificarea acestei cereri ca fiind o cerere în constatarea inexistenţei unui drept este discutabilă şi. numai pentru viitor.cererea de divorţ. S-a mai precizat că această clasificare reprezintă o introducere artificială a unor noţiuni juridice preluate din literatura juridică străină.de asemenea. c) Acţiunile (cererile) în constituire de drepturi (numite şi cereri în transformare) sunt acele cereri prin care reclamantul solicită aplicarea legii la anumite fapte pe care le invocă. .cererea de încuviinţare a adopţiei sau de desfacere a acesteia etc. . G.între definiţia dată cererii în constatare (în general) şi aceea dată cererii în constatare declaratorie nu există vreo diferenţă semnificativă. printr-o cerere în constituire se urmăreşte schimbarea sau desfiinţarea unui raport juridic ce exista la data introducerii cererii şi crearea unui nou raport juridic. acesta din urmă fiind obligat să încerce să-şi valorifice dreptul pe care pretinde că-l are.frontiera dintre cererea în constatare interogatorie şi cea provocatorie nu este suficient de clar trasată. deoarece pretinsul legatar universal are la dispoziţie un termen de 6 luni pentru acceptarea succesiunii. cereri în constatare negative. ambele fiind. în sensul că legislaţia franceză nu cuprinde o reglementare de principiu a cererii în constatare. . oricum. deoarece partea poate avea la îndemână cererea în realizare. sub sancţiunea de a nu-i mai putea invoca în viitor. 327-328. care s-ar împărţi în acţiuni declaratorii. iar după expirarea acestui termen. I. vol. în fapt. corespunzătoare art.iar. care însă nu corespund realităţilor procesuale de la noi. Boroi. însă admisibilitatea unor asemenea cereri poate fi pusă uneori în discuţie. se discută despre admisibilitatea aşa-numitelor „acţiuni preventive”. 111 C. cererea ar fi inadmisibilă. ori interesul nu este născut şi actual. aşa încât. nu sunt bine delimitate sferele fiecărei categorii.cererea pentru punerea sub interdicţie sau ridicarea acesteia. civ. în doctrina franceză. ci numai eventual (de exemplu: .

.Sunt însă şi unele situaţii în care.cereri personale mobiliare. desfacerea sau desfiinţarea adopţiei.de tăgăduire a paternităţii. spre a-şi exercita dreptul de creanţă ce intră în conţinutul raportului juridic dedus judecăţii. acţiunile (cererile) patrimoniale se împart în: . .cererea în tăgăduirea paternităţii.cererea în declararea nulităţii recunoaşterii voluntare de filiaţie.cererea de stabilire a paternităţii. deosebim: a) acţiuni (cereri) nepatrimoniale (de exemplu: . prin intermediul instanţei.cereri mixte mobiliare şi . deşi se creează o situaţie juridică nouă.cereri reale mobiliare. Acţiuni (cereri) nepatrimoniale şi acţiuni (cereri) patrimoniale (personale. reale şi mixte) După caracterul patrimonial sau nepatrimonial al dreptului subiectiv ce se valorifică. cererile personale se subclasifică în: . .cererea de divorţ. hotărârea produce efecte retroactiv. dacă dreptul de creanţă pretins are ca obiect un bun mobil. cererea prin care locatarul cheamă în judecată pe . . dreptul său neputându-se realiza fără concursul debitorului. La rândul lor. .cereri personale imobiliare.cereri personale mobiliare. §4. a) Acţiunile (cererile) personale sunt acelea prin care se încearcă valorificarea unui drept de creanţă (numit şi drept personal). . La rândul lor.de stabilire a filiaţiei faţă de mamă sau faţă de tată.acţiuni (cereri) personale. . .cererile de anularea căsătoriei.acţiuni (cereri) reale.cereri reale imobiliare. Aşadar. .cereri personale imobiliare. rezultă următoarea clasificare: . .).cereri mixte imobiliare. concursul subiectului pasiv al acelui raport juridic (debitorul). cum ar fi: . . atunci când obiectul dreptului pretins este un imobil (de exemplu.cererea în anularea căsătoriei. . . b) acţiuni (cereri) patrimoniale. subiectul activ al raportului juridic obligaţional (creditorul) urmăreşte să obţină. Dacă se ia în considerare şi obiectul dreptului subiectiv patrimonial (în funcţie de care deosebim cereri mobiliare şi cereri imobiliare). .cererea prin care se solicită încuviinţarea. .cererea în contestarea recunoaşterii voluntare de filiaţie etc.acţiuni (cereri) mixte.de anulare a adopţiei etc. .

. b) Prin acţiunile (cererile) reale se urmăreşte valorificarea unui drept real sau apărarea posesiei unui bun.cererea în revendicare (prin care se apără dreptul de proprietate). cererea reală poate fi îndreptată nu numai împotriva unei anumite persoane.cererile în anularea. . dar sugestivă.cereri reale mobiliare.cererile care urmăresc executarea unui act juridic ce a creat sau transferat (s-a transmis sau s-a constituit) un drept real asupra unui bun individual-determinat. într-o formulare nu foarte exactă.).” Sunt incluse în categoria acţiunilor (cererilor) reale: .cereri reale imobiliare. . ca o situaţie de fapt.locator solicitând obligarea acestuia la predarea imobilului ce formează obiectul contractului de locaţiune).cererea prin care vânzătorul solicită rezoluţiunea contractului de vânzare-cum-părare (art.petiţia de ereditate (cu excepţia cazului când reclamantul nu solicită şi restituirea bunurilor succesorale. . dar care produce efecte juridice). . dacă obiectul dreptului real este un imobil sau dacă posesia poartă asupra unui imobil. dând naştere totodată unor obligaţii personale (de exemplu. La rândul lor. dacă reclamantul urmăreşte apărarea posesiei ca simplă situaţie de fapt. . în cazul în care au ca obiect un bun mobil. .cererea de partaj (prin care se solicită împărţirea bunurilor aflate în proprietate comună). atunci când prin intermediul lor se urmăreşte apărarea unui drept real. deosebim: .cererea în grăniţuire.cererea negatorie (prin care se contestă un dezmembrământ al dreptului de proprietate).cereri posesorii. ci împotriva oricărei persoane în mâinile căreia s-ar afla bunul.cererea prin care se valorifică un drept real accesoriu. c) Acţiunile (cererile) mixte sunt acele cereri prin care se urmăreşte valorificarea. . deci. în acelaşi timp. cererea în predarea unui bun individual-determinat a cărui proprietate a fost transferată printr-un contract de vânzare-cumpărare). dacă aceste drepturi sunt efectul aceleiaşi cauze (izvorăsc din acelaşi act juridic) sau se găsesc într-un raport de conexitate.cererea posesorie (prin care se solicită apărarea posesiei. acţiunea (cererea) reală „nu urmăreşte persoana.cererea confesorie (prin care se apără un dezmembrământ al dreptului de proprietate). rezoluţiunea. 1368 C. ipoteză în care cererea nu are caracter patrimonial). . . Într-o altă clasificare a cererilor reale. cererile reale se împart în: .cereri petitorii. Există două categorii de cereri mixte: . rezilierea (revocarea în cazul . În alte cuvinte. ci bunul. a unui drept real şi a unui drept de creanţă. . civ.

89. în cazul acesteia din urmă – cazul dualităţii de acţiuni . 167/1958 nu se aplică în cazul cererilor prin care se valorifică drepturile reale principale ci. Dreptul de creanţă şi dreptul real au aceeaşi cauză. au acelaşi izvor (acelaşi act juridic).). I. ca drept de creanţă izvorât dintr-un act juridic neconstitutiv sau netranslativ de drepturi reale. Clasificarea cererilor patrimoniale după natura dreptului ce se valorifică prezintă interes din punctul de vedere al: . de regulă. Capitolul II Participanţii la procesul civil Secţiunea I. proc. Instanţa .. p. spre exemplu. Cererea mixtă din prima categorie menţionată mai sus – cererea în executare . civ. cererea mixtă din prima categorie presupune un act juridic translativ sau constitutiv de drepturi reale). Dualitate de acţiuni presupune un act neconstitutiv sau netranslativ de drepturi reale. civ. 158159.competenţei teritoriale (în cazul cererilor personale mobiliare şi al celor reale mobiliare se aplică.. este cazul deponentului. proc. p. (deci. . califică drept reală acţiunea (cererea) vânzătorului pentru rezoluţiunea vânzării. pentru cererile reale imobiliare se aplică art. iar în cazul cererilor reale şi al celor mixte poate avea calitate procesuală pasivă deţinătorul bunului). 10 pct. Deleanu.. 13 C. dreptul real şi dreptul de creanţă nu au acelaşi izvor. 1 C. cererilor personale imobiliare li se aplică art. cât şi o cerere reală. Leş. pentru a solicita restituirea bunului. 10 pct. comodantului.nu trebuie confundată cu aşa-numita „dualitate de acţiuni” (situaţia în care titularul unui drept real are la îndemână atât o cerere personală. . proc. civ. art. civ. iar pentru cererile mixte se aplică art. 1368 C. deci debitorului.calităţii procesuale (în cazul cererilor personale calitatea procesuală pasivă aparţine subiectului pasiv al raportului juridic obligaţional. 1 şi pct. 2 C. locatorului. proc. Dreptul de creanţă şi dreptul real izvorăsc din acte juridice distincte. Trebuie însă reţinut că art.. A se vedea. Dă naştere şi unui drept de creanţă corelativ unei obligaţii personale. Cerere mixtă în executare presupune un act constitutiv sau translativ de drepturi reale asupra unui bun individual determinat. în cazul acestora. nu au aceeaşi cauză. arătându-se că ar fi vorba de cumulul a două acţiuni (o acţiune personală şi o acţiune mixtă). 5 C. prescripţia extinctivă este guvernată de dispoziţiile înscrise în Codul civil). proprietarul bunului gajat etc). I. civ. deoarece.donaţiei) unui act juridic prin care s-a transmis ori s-a constituit (s-a creat sau s-a transferat) un drept real.prescripţiei extinctive (Decretul nr. 1 Existenţa categoriei cererilor mixte este contestată de unii autori.

în vederea dovedirii faptelor respective. problema nu este aceea de a opta pentru unul dintre cele două sisteme diametral opuse (procedura acuzatorială şi procedura inchizitorială).mărturisirea unei părţi nu impune judecătorului. . Cu privire la situaţia de fapt şi motivarea în drept pe care părţile le invocă în susţinerea pretenţiilor şi apărărilor lor. în toate fazele procesuale. cerând părţilor să propună probe sau ordonându-le din oficiu. putându-se pronunţa o soluţie potrivnică mărturisirii. în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale. prin toate mijloacele legale. ci ea poate fi înlăturată motivat. se desprind din dispoziţiile înscrise în art.1. în temeiul altor probe existente la dosar sau care urmează a se administra etc. Aspectele sub care se manifestă rolul activ al judecătorului În ceea ce priveşte poziţia procesuală a judecătorului. asigurarea unui echilibru procesual presupune posibilitatea judecătorului de a influenţa cursul procesului. judecătorul este în drept să le ceară acestora să prezinte explicaţii. De exemplu: . ci şi în desfăşurarea acestuia. . protecţia judiciară a unor interese private. oral sau în scris. ci are dreptul să se îndoiască de realitatea acestor fapte. potrivit cărora. chiar dacă nu sunt menţionate în cerere sau în întâmpinare. precum şi să pună în dezbaterea lor orice împrejurări de fapt ori de drept. în sistemul procesual civil român. (2)-(5) C. pe de o parte. în mod automat.instanţa nu este legată de faptele necontestate. adică de acelea asupra existenţei cărora toate părţile din proces sunt de acord. civ. pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză. 129 alin. pentru soluţionarea amiabilă a cauzei. pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii. chiar dacă părţile se împotrivesc. pe de altă parte. Principalele aspecte sub care se manifestă rolul activ al judecătorului. un sistem optim ar trebui să ţină cont de faptul că. indiferent de convingerea sa intimă.” Se observă că un prim aspect al rolului activ al judecătorului.. Judecătorii au îndatorirea să stăruie. însă numai în anumite cazuri şi condiţii. care este şi cel mai important. ci de a opta între un sistem în care predomină elementele de tip acuzatorial şi un sistem în care predomină elementele de tip inchizitorial. de regulă. Aşadar. ceea ce impune un rol important al părţilor nu numai în declanşarea procesului. Ei vor putea ordona administrarea probelor pe care le consideră necesare. dacă nu corespunde adevăratelor raporturi de drept substanţial dintre părţile în litigiu.§1. . constă în dreptul şi obligaţia instanţei de judecată de a ordona dovezile pe care le socoteşte utile pentru aflarea adevărului. care să fie stabilite expres de lege. o anumită soluţie. prin procesul civil se urmăreşte. proc.judecătorul va pune în vedere părţilor drepturile şi obligaţiile ce le revin în calitatea lor din proces şi va stărui. iar. în afara probelor propuse de părţi şi uneori chiar împotriva susţinerilor comune ale părţilor. Rolul judecătorului în procesul civil 1.

nu pot fi ascultate ca martori sau sunt scutite de a depune mărturie etc. în prealabil. vol. cel mai târziu. instanţa de judecată nu poate accepta şi nici ordona probe neîngăduite de lege. după ce prevede că partea care nu a propus probele prin cererea de chemare în judecată. de exemplu: . În al treilea rând. p. . nefiind limitată. ci. ci şi a stabilirii admisibilităţii şi concludentei probei respective. proba trebuie. civ. cererea de chemare în judecată nu poate fi respinsă ca nedovedită. atunci . 130-131. după ce au fost epuizate toate mijloacele probatorii. indică trei cazuri în care instanţa poate încuviinţa probe chiar dacă nu au fost propuse în termenul şi în condiţiile arătate. 138 C. nu ar exista putere de lucru judecat în cazul în care cererea de chemare în judecată ar fi respinsă ca nedovedită. iar pentru îndeplinirea acesteia. să fie pusă în discuţia părţilor. instanţa poate ordona proba în orice moment al dezbaterilor. cât şi al celor de drept procesual. în sistemul nostru procesual.. G. voi.luarea interogatoriului într-o materie în care mărturisirea ar fi inadmisibilă. sau art. I. civ. referitor la pretenţia supusă judecăţii de către reclamant. la prima zi de înfăţişare este decăzută din dreptul de a mai propune probe.De asemenea. nu numai în privinţa administrării propriu-zise a probei. ca neîntemeiată sau nefondată (nu avem aici în vedere acele situaţii în care cererea de chemare în judecată este respinsă ori anulată ca urmare a admiterii unei excepţii procesuale peremptorii – tinde la împiedicarea judecării cauzei). (2) C. este necesară îndeplinirea mai multor cerinţe. O astfel de soluţie prezintă importanţă practică şi în considerarea faptului că. p. rezultă că.audierea ca martori a unor persoane care. prin întâmpinare sau. Sub motivul descoperirii adevărului. dimpotrivă. proba ordonată din oficiu de instanţă trebuie să ajute la soluţionarea pricinii. adică să fie concludentă. civ. proc. ca părţile. eventual.proba cu martori împotriva sau peste cuprinsul unui înscris. Având în vedere îndatorirea judecătorului de a afla adevărul. 133134. Ciobanu. însă. proba trebuie să fie legală atât din punctul de vedere al normelor de drept material. 1 Pentru prezentarea caracteristicilor şi justificărilor celor două tipuri de proceduri. 189 C. În al doilea rând. . a se vedea: V. proc. deşi nu ar fi incidenţă vreuna din excepţiile de la regula înscrisă în art. Cu respectarea acestor cerinţe. proc. art. care nu a fost asistată sau reprezentată de avocat”. În primul rând.M. pentru a se respecta contradictorialitatea şi dreptul de apărare. Boroi. la prima zi de înfăţişare. iar printre aceste trei cazuri figurează şi acela „când dovada nu a fost cerută din pricina neştiinţei sau lipsei de pregătire a părţii.. potrivit art. 1191 alin. de a ordona probe chiar şi din oficiu. I. Pentru ca probele să fie ordonate din oficiu de către instanţa de judecată. 191 C.. civ.

precum şi în punerea în discuţia părţilor a oricăror împrejurări de fapt sau de drept. care nu este asistat sau reprezentat de avocat. precum şi a altor mijloace de probă. când dovada nu a fost cerută în condiţiile legii. civ. când administrarea dovezii nu pricinuieşte amânarea judecăţii. prin analogie. civ.cât priveşte cererea de recurs. civ. civ. 118 C. nu se aplică.. precum şi termenul în care poate fi exercitată [art.în hotărâre trebuie să se menţioneze calea de atac. . împotriva regulilor stabilite de art. judecătorul îi va pune în vedere. civ. proc.] etc. (1) teza a II-a C.în cazul în care. 1191 alin. O a treia formă prin care se traduce în fapt rolul activ al judecătorului o reprezintă atenuarea unor dispoziţii legale restrictive. nu a depus întâmpinare. (2) C. pentru a fi împlinite înainte de comunicarea acesteia [art. proc. proc. proc. evitarea sancţiunii nulităţii recursului.).administrarea probei prin declaraţiile martorilor. . 7 C. civ. dezvoltarea acestora face posibilă încadrarea lor într-unui din motivele prevăzute de lege (art. după caz. 303 alin. preşedintele instanţei poate să o înapoieze părţii. înlocuitorul acestuia îi va pune în vedere reclamantului lipsurile cererii de chemare în judecată. prin repunerea în termen. civ. în cazul celorlalte căi de atac]. pârâtul. (5) C. (1) pct.]. 1197 C. 306 alin. civ. care însă. civ. O a doua formă sub care se poate manifesta rolul activ al judecătorului constă în punerea în vederea părţilor a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în calitatea lor din proces. Un al patrulea aspect al rolului activ al judecătorului constă în posibilitatea acestuia de a cere părţilor explicaţii cu privire la situaţia de fapt şi motivarea în drept pe care părţile le invocă în susţinerea pretenţiilor şi apărărilor lor. atunci când instanţa apreciază că partea nu a îndeplinit actul de procedură înăuntrul termenului datorită unei împrejurări mai presus de voinţa ei [art.). prin aplicarea altor dispoziţii legale. dacă aceasta este depusă personal de recurent şi dacă nu îndeplineşte condiţiile cerute de lege.. proc. 103 alin.încuviinţarea probelor şi după prima zi de înfăţişare. 114 alin. la prima zi de înfăţişare.preşedintele instanţei sau. în situaţia în care. precum şi în cazul imposibilităţii conservării acestei probe (art.când cererea ar fi respinsă ca neîntemeiată ar exista putere de lucru judecat.) sau dacă părţile au fost în imposibilitate materială ori morală de a preconstitui proba scrisă. 138 C. . dacă există un început de dovadă scrisă (art. Putem include aici: . proc. din pricina neştiinţei sau lipsei de pregătire a părţii. la judecata în primă instanţă. 261 alin.înlăturarea sancţiunii decăderii. care nu a fost asistată sau reprezentată de avocat). Astfel: . fiind o normă specială.) etc. dovezile şi toate mijloacele de apărare (art.]. 1198 C. proc. în cele trei cazuri prevăzute de art. chiar dacă nu sunt cuprinse în cererea de chemare în . deşi au fost indicate greşit motivele de recurs. civ. (1) şi (2) C. (când nevoia dovezii ar reieşi din dezbateri şi partea nu o putea prevedea. . să arate excepţiile procesuale. . final C. pentru a fi refăcută. prelungind termenul de recurs cu cinci zile [art. (1) şi alin.

ar exista riscul. atunci va pronunţa o hotărâre susceptibilă de a fi desfiinţată prin intermediul apelului sau. proc. civ. în funcţie de situaţia concretă din speţă. Din modul în care este formulat art. la judecata în primă instanţă şi la judecata în apel. de a se putea considera această atitudine a judecătorului ca o pronunţare implicită cu privire la soluţia ce va fi dată în urma dezbaterilor pe fond. 108 alin. deci de motivarea prin care s-a fixat cadrul procesual. De asemenea. trasat deja de părţi. 129 alin. dându-le astfel posibilitatea să discute împrejurarea respectivă. după analiza tuturor susţinerilor şi probelor. civ. Este posibil ca nesocotirea unei norme de ordine publică să fie constatată după închiderea dezbaterilor. cu ocazia deliberării. proc.. într-o asemenea situaţie. Deci. după caz. sub aspectul obiectului şi al persoanelor între care s-a stabilit raportul juridic procesual. La judecata în recurs s-ar putea vorbi despre o asemenea obligaţie numai în acele cazuri. ce decurg din principiul disponibilităţii şi fără a se anticipa soluţia care ar trebui să se dea în final.judecată sau în întâmpinare.]. este vorba de fundamentul pretenţiilor şi apărărilor formulate. instanţa trebuie să repună cauza pe rol şi să citeze părţile. Dacă s-ar pune în discuţie posibilitatea reclamantului de a-şi mări câtimea obiectului ori de a cere şi altceva sau posibilitatea oricăreia dintre părţi de a solicita introducerea unui terţ în proces. proc. în care încălcarea unei norme de ordine publică ar deschide posibilitatea exercitării unei căi de atac împotriva hotărârii instanţei de recurs. apreciem că legiuitorul a avut în vedere acele împrejurări de fapt sau de drept ce se înscriu în limitele cadrului procesual. Practic. în alte cuvinte. 306 alin. instanţa de recurs poate să invoce din oficiu motivele de recurs de ordine publică. pentru a se asigura contradictorialitatea şi dreptul de apărare. (2) C. punerea în discuţia părţilor a unor împrejurări de fapt sau de drept de natură să ducă la dezlegarea pricinii trebuie să 26 Participanţii la procesul civil Instanţa 27 aibă loc sub forma unor simple ipoteze. fără a se restrânge cu nimic drepturile procesuale ale părţilor. Judecătorul are nu numai dreptul de a pune în dezbaterea părţilor orice împrejurări de fapt sau de drept ale speţei. însă acestea . ci şi dreptul de a invoca din oficiu încălcarea normelor juridice de ordine publică [art. (1) C. civ. al recursului.. având în vedere că nerespectarea normelor de ordine publică poate fi invocată direct în apel sau în recurs. dacă instanţa nu ridică din oficiu o excepţie absolută. deoarece. acest drept este totodată şi o obligaţie pentru judecător. potrivit art. (4) C. expres prevăzute de lege.

. în schimb. civ. art. ce reglementează executarea vremelnică (provizorie) judecătorească. art. Aşadar. în limitele prevăzute de lege.2.. civ. 84. potrivit căruia „cererea de chemare în judecată sau pentru exercitarea unei căi de atac este valabil făcută chiar dacă poartă o denumire greşită”. art. (2) şi (3) C. proc.. judecătorul are posibilitatea de a avea rol activ. pentru a caracteriza corect cererea formulată.2. ceea ce înseamnă că. care recunoaşte dreptul instanţei de a dispune suspendarea executării silite a hotărârii a cărei revizuire se cere etc. civ. legea lăsând la libera lui apreciere aplicarea normei juridice. care reglementează suspendarea legală judecătorească (facultativă). a cererii de chemare în garanţie sau a cererii reconvenţionale. menţionăm: art. ci şi obligaţia judecătorului de a avea un rol activ. însă. De la acest principiu specific . 300 alin. neexercitarea acestei facultăţi nu reprezintă un motiv pentru desfiinţarea hotărârii. 279 C.1. dacă un text de lege stabileşte expres nu numai dreptul. (1).. civ. proc. proc. în acest sens.. 1101 alin. civ. art.. art. Referitor la rolul activ al judecătorului. (2) C. 244 C. (1) C. respectiv dreptul instanţei de recurs de a reveni asupra suspendării acordate. judecătorii au datoria de a încerca împăcarea părţilor. instanţa va putea da un singur termen pentru lipsă de apărare temeinic motivată. conform căruia. 120 alin. art. art. 55 C. proc. art. (3). care dispune că la judecata în primă instanţă. neîndeplinirea acesteia poate duce la desfiinţarea hotărârii prin intermediul apelului sau. civ. al recursului. după caz. proc. în principiu. 1. care permit instanţelor de fond să acorde un termen de graţie. proc. instanţa nu trebuie să se orienteze după Sensul literal sau juridic al termenilor folosiţi. art. spre exemplu: art. Rolul activ al judecătorului şi principiul disponibilităţii Rolul activ al judecătorului în procesul civil nu poate fi analizat făcânduse abstracţie de principiul disponibilităţii. cum ar fi. 155 alin. după natura dreptului şi scopul urmărit prin introducerea cererii respective. 131 alin. şi art. civ.. civ. ce permit instanţei să dispună disjungerea de cererea de chemare în judecată a cererii de intervenţie voluntară principală. 63 alin. civ. pot fi reţinute şi acele texte de lege care prevăd posibilitatea pentru instanţa de judecată de a aplica sau nu sancţiunea prevăzută de norma juridică. Codul de procedură civilă conţine şi alte dispoziţii legale prin care se concretizează diverse aspecte ale rolului activ al judecătorului.trebuie puse în dezbaterea părţilor. 325 C. în toate aceste cazuri. 156 alin. uneori chiar de a determina sancţiunea. Corelaţia dintre rolul activ al judecătorului şi unele principii generale ale procedurii civile 1. ci după cel pe care partea a înţeles să-l atribuie acelor termeni. care prevede că „instanţa este obligată să cerceteze dacă amânarea cerută de amândouă părţile pentru un motiv anumit nu tinde la o amânare prin învoiala părţilor” etc. judecătorul are posibilitatea de a manifesta un rol activ. (2)-(5) C. prin care se acordă dreptul instanţei de recurs de a dispune suspendarea executării silite a hotărârii atacate. (2) C.. proc. proc.

nu i se poate recunoaşte reclamantului dreptul de proprietate. dacă reclamantul cere obligarea pârâtului să îi lase imobilul în posesie. 6/1990. Tot părţile fixează limitele în care va avea loc judecata. decizia nr. secţia civilă. dacă reclamantul nu şi-a mărit valoarea pretenţiei formulate. cât şi stingerea lui înainte de pronunţarea unei hotărâri pe fond. în măsura în care nu s-ar încălca vreo dispoziţie legală imperativă.1 în caz contrar. De asemenea. hotărârea poate fi atacată pe calea apelului. instanţa nu se poate sesiza din oficiu. Astfel. în acelaşi timp. 1540/1989. pe temeiul rolului activ al judecătorului. atât din punctul de vedere al obiectului. dar. fără a avea posibilitatea să dea mai mult decât sa solicitat ori să se pronunţe asupra unei pretenţii nesolicitate. 28 Participanţii la procesul civil 29 Instanţa putea să acorde o sumă mai mare. însă dacă reclamantul nu îşi majorează câtimea obiectului. părţile sunt acelea care au rolul hotărâtor în determinarea existenţei unui anumit proces civil. 347. instanţa nu ar putea decât să îi învedereze că.J. 45' C. nu ar A se vedea şi Trib. în Repertoriu II. cât şi al persoanelor între care se stabilesc raporturile juridice procesuale. 76. deşi legea îi acordă o cotă de 3/4. 142. secţia civilă.J. p. adică să se pronunţe cu privire la tot ceea ce s-a cerut. decizia nr. C. 2386/1993. Instanţa de judecată trebuie să statueze omnia petita. în B. decizia nr. afară de cazul prevăzut de art. judecătorul fiind ţinut să respecte cadrul procesual trasat de părţi. limitativ prevăzute de lege. p. instanţa. dacă se pretinde numai dreptul de uzufruct. ţinând cont de concluziile raportului de expertiză în ceea ce priveşte întinderea prejudiciului. atât în ceea ce priveşte declanşarea lui. p. instanţa nu îi poate recunoaşte dreptul de proprietate fără să fi intervenit o . civ. a recursului sau a revizuirii. în situaţia în care un coindivizar solicită o cotă de 2/3 din bunurile supuse împărţelii. potrivit legii. 1063/1971. Cu excepţia câtorva cazuri.S. 652. decizia nr. ar avea dreptul la o cotă mai mare. instanţa nu îi poate stabili decât cota pretinsă. actele procesuale de dispoziţie prin care părţile pun capăt litigiului nu sunt supuse controlului instanţei. De exemplu: în cazul în care victima unui accident de circulaţie cere obligarea pârâtului la plata unei sume de bani cu titlu de despăgubiri. fără să existe o dispoziţie legală expresă. în Dreptul nr. p.J. numai cu privire la ceea ce s-a cerut. 1993. Suprem.. secţia de contencios administrativ. precum şi al fundamentului pretenţiei ce este dedusă judecăţii. în B. prin încheierea unor acte procesuale de dispoziţie. 601/1994. proc.procedurii civile nu s-ar putea deroga. 1994.

811 al Codului belgian din anul 1967. Cel de al doilea argument se referă la faptul că anumite . dacă s-a cerut numai obligarea lui la plata chiriei. deoarece. o mai bună informare. decizia nr. 830/1978. două argumente. secţia civilă. instanţa nu poate acorda cât s-a pretins iniţial etc.R. în schimb. O soluţie legislativă mai nuanţată este oferită de art. decizia civilă nr. dacă în cursul judecăţii partea şi-a micşorat câtimea obiectului cererii. pârâtul nu poate fi obligat şi la plata fructelor. dispune că judecătorul poate invita părţile să introducă în cauză persoanele interesate a căror prezenţă îi pare necesară pentru soluţionarea litigiului. Bacău. 11/1978. dacă reclamantul a cerut obligarea pârâtului la plata sumei datorate. art. Primul argument ar consta în aceea că o astfel de introducere ar permite judecătorului 1 A se vedea şi Trib. în Repertoriu III. Bucureşti. CA. Suprem.D. de regulă. p. 59. 762/1978. spre deosebire de jurisprudenţa anterioară adoptării sale. CA. din proprie iniţiativă. art. nu pot fi acordate cheltuieli de judecată fără ca acestea să fi fost solicitate. în cazul în care s-a cerut obligarea pârâtului la plata de despăgubiri pentru neexecu-tarea obligaţiei contractuale.1 Trebuie menţionat că adepţii concepţiei potrivit căreia ar trebui să i se acorde judecătorului dreptul de a introduce din oficiu un terţ în proces aduc. neexistând nici un text de lege care să îi confere acest drept. 286.transformare a cererii posesorii într-o cerere petitorie. în Culegere 1993-1997. în al doilea alineat. un terţ în proces. dacă aceasta nu a fost cerută. 24. 322 din noul Cod francez de procedură civilă care. ea poate fi ascultată ca martor. admiţând o cerere de stabilire a paternităţii. din oficiu. 262. p. dacă o persoană are cunoştinţă de anumite împrejurări ale cauzei. dacă s-a solicitat numai restituirea bunului. p. nu se poate transforma din oficiu o cerere de drept comun într-o cerere de ordonanţă preşedinţială şi nici o cerere în constatare într-o cerere în realizare etc. 794/1997. decizia nr. 107 din Codul italian de procedură civilă recunoaşte judecătorului dreptul de a ordona din oficiu introducerea unui terţ în proces. iar. nu se poate acorda executarea vremelnică judecătorească. nu se poate acorda un termen de graţie fără a exista o cerere în acest sens a debitorului. instanţa nu poate dispune. p. în cazul în care pârâtul recunoaşte o parte din pretenţiile reclamantului. instanţa nu poate dispune evacuarea locatarului. în primul alineat. 154/1997. decizia nr. secţia a IV-a civilă. Astfel. De asemenea. Precizăm însă că această problemă este soluţionată în mod diferit în legislaţiile altor ţări. interzice judecătorului să introducă din oficiu un terţ în proces. conferă judecătorului sesizat cu o cerere necontencioasă dreptul de ordona introducerea în cauză a persoanelor ale căror drepturi sau obligaţii riscă să fie afectate prin hotărârea ce urmează a lua. însă acest argument nu poate fi primit. instanţa nu putea acorda din oficiu dobânzile aferente sumei respective. în R. instanţa nu poate dispune şi rezoluţiunea contractului. ca minorul să poarte numele tatălui. instanţa nu poate pronunţa o hotărâre parţială dacă reclamantul nu cere aceasta. nr. Judecătorul nu are nici posibilitatea de a introduce. în Juris-prudenţa 1997.

129 alin. aşa încât pretenţia formulată împotriva lui să apară ca fiind neîntemeiată. Pârâtul. proc. civ.litigii au un caracter colectiv. judecătorul ar trebui să aibă posibilitatea de a-i introduce pe terţii respectivi în proces pentru ipoteza în care părţile s-ar abţine de la formularea unor cereri de intervenţie forţată. Regula iura novit curia nu este de natură să conducă la soluţia că judecătorul ar putea să schimbe din oficiu cauza cererii de chemare în judecată. reţinând din împrejurările de fapt prezentate de părţi . Precizând. independent de denumirea la care s-a oprit cel ce a formulat-o. totodată. art. Supunând o pretenţie judecăţii. proc. ci el trebuie să aplice acel text de lege care corespunde situaţiei de fapt calificată juridic de către parte. de vreme ce el nu a fost de acord cu modificarea fundamentului pretenţiei sale la judecata în primă instanţă. Se observă că acest argument are în vedere o situaţie particulară. civ. reclamantul şi-o fundamentează pe o anumită situaţie de fapt. prezintă numeroase elemente comune cu cea afirmată de adversar). (1) C. în alte cuvinte. judecătorul va stabili situaţia de fapt a speţei. în măsura în care situaţia de fapt respectivă este confirmată de probele administrate în cauză. vom reţine că art. fundamentul pretenţiei formulate. interzice schimbarea. construieşte şi el o situaţie de fapt (care. cererea reconvenţională. pentru a se evita pronunţarea unor hotărâri contradictorii. însă nu există nici un text de lege care să îi acorde dreptul de a schimba din oficiu fundamentul pretenţiei supuse judecăţii. în apărare. astfel încât pretenţia respectivă să apară ca fiind justificată. Aşadar. permite judecătorului să pună în dezbaterea părţilor orice împrejurări de fapt sau de drept ale speţei. că prin cauza cererii de chemare în judecată înţelegem situaţia de fapt calificată juridic. proc. în apel. calificarea juridică a situaţiei de fapt şi aplicarea textului de lege sunt două operaţiuni distincte. obligaţia instanţei de a da o calificare corectă cererii. peste voinţa celui care are calitatea de reclamant în cererea respectivă. uneori. (4) C. aşa încât. aşa încât. adică interesele uneia dintre părţi pot fi identice cu interesele unor terţi. în considerarea căreia nu s-ar justifica totuşi adoptarea unei reguli generale care să ofere posibilitatea judecătorului de a se substitui voinţei părţilor. cea din urmă presupunând-o pe cea dintâi. cerere de intervenţie voluntară principală etc). a cauzei cererii de chemare în judecată. Mai mult. dar nu îi conferă posibilitatea de a modifica împrejurările de fapt şi de drept pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţia. ce nu trebuie confundate. civ. Este însă controversată problema de a şti dacă instanţa este sau nu ţinută de cauza cererii de chemare în judecată ori a actului de procedură având aceeaşi natură juridică (de exemplu. deoarece prin aceasta regulă se înţelege faptul că judecătorul nu este ţinut de textul de lege indicat de parte. Articolul 84 C. nu stabileşte decât dreptul şi. soluţia pe care nu o îmbrăţişăm ar avea drept consecinţă că această dispoziţie legală ar îngrădi nejustificat drepturile reclamantului. pe care apoi o califică din punct de vedere juridic. în prealabil. în baza mijloacelor de probă administrate pentru dovedirea sau combaterea afirmaţiilor celor două părţi. 294 alin. dacă instanţa ar putea sau nu să schimbe.

instanţa nu poate acorda suma respectivă ca preţ al unei vânzări. fără însă a putea schimba calificarea juridică. iar apoi va aplica textul de lege corespunzător acestei situaţii. dacă se cere obligarea pârâtului la predarea unui imobil. spre exemplu. al succesiunii legale. reprezentând contravaloarea autoturismului pe care l-a împrumutat acestuia şi care a fost distrus în timpul derulării contractului de comodat. Instanţa de judecată va stabili situaţia de fapt ţinând cont de acele împrejurări care au fost dovedite. instanţa nu ar putea acorda acea sumă ca preţ al unei vânzări sau ca despăgubiri pentru fapta ilicită cauzatoare de prejudicii. semnat şi datat de mâna testatorului. hotărârea nu va putea fi pronunţată pe temeiul răspunderii civile contractuale. în mod greşit. desigur că. indiferent de eventualele dispoziţii legale indicate de părţi. fundamentul pretenţiei . instanţa nu poate să declare nulitatea contractului pentru nerespectarea condiţiilor de formă impuse de lege. reclamantul arată că bunul a fost evaluat în momentul contractării. iar pentru a rezolva litigiul dintre părţi va aplica textul de lege corespunzător situaţiei de fapt desprinsă din probele administrate. Pârâtul se apără invocând pieirea fortuită a bunului. Pentru înţelegerea mai uşoară a acestor precizări. în situaţia în care se solicită daune pentru manopere dolosive întrebuinţate de vânzător spre a induce în eroare pe cumpărător în privinţa întinderii terenului vândut. dacă reclamantul şi-a fundamentat pretenţia. nu s-ar putea acorda suma cerută ca reprezentând scăderea din preţ pentru întinderea mai mică a terenului. pe care i-ar fi împrumutat-o. dacă se solicită declararea nulităţii unui testament olograf pe motiv că acesta nu a fost scris. instanţa nu ar putea admite pretenţia reclamantului pe temeiul unui contract de locaţiune. pe temeiul unui contract de vânzare-cumpărare. în cazul în care se pretinde obligarea pârâtului la plata unei sume de bani pe temeiul îmbogăţirii fără justă cauză. în măsura în care reclamantul nu şi-a schimbat. astfel încât riscul eventualei pieiri fortuite se suportă de comodatar. în mod corespunzător. De asemenea: dacă se solicită anularea unui contract pe motiv că reclamantul a avut consimţământul viciat. vom lua o ipoteză de şcoală: să presupunem că reclamantul solicită obligarea pârâtului la plata unei sume de bani. dacă reclamantul cere obligarea pârâtului la plata unei sume de bani. al succesiunii testamentare sau al accesiunii imobiliare artificiale etc. fundamentându-şi pretenţia pe răspunderea civilă contractuală. fără să poată da o altă calificare juridică.30 Participanţii la procesul civil 3\ Instanţa numai pe acelea care au fost probate. instanţa nu ar putea anula testamentul pentru incapacitatea testatorului de a dispune de bunurile sale. pe răspunderea civilă delictuală. în raport cu această apărare. pentru toate aceste ipoteze.

adevărul conţinut într-o hotărâre judecătorească obţinută într-un litigiu în care judecătorul nu a intervenit decât în final. a manifestat un asemenea rol. instanţa de judecată ordonă probe din oficiu. pune în vedere uneia dintre părţi faptul că are dreptul să se prevaleze de anumite norme juridice de ordine privată. în funcţie de împrejurările concrete ale speţei respective. însă în acest din urmă caz numai cu consimţământul expres sau tacit al pârâtului. la prima zi de înfăţişare sau chiar şi după acest termen. Practic.formulate. Se poate spune deci că principiul contradictorialităţii primează faţă de rolul activ al judecătorului. atunci când. exercitarea rolului activ de către judecător nu trebuie să aducă atingere dreptului de apărare al părţilor. deoarece. rolul activ al judecătorului. Aşadar. intervenient voluntar etc). este necesar ca judecătorul să şi intervină activ pe parcursul procesului. iar pentru realizarea acestui obiectiv este necesar să se respecte principiul contradictorialităţii. 1. în baza rolului activ. trebuie adăugat. exercitat în limitele prevăzute de . prin pronunţarea soluţiei. indirect. ci. Rolul activ al judecătorului şi principiul contradictorialităţii Principala justificare a sistemului care recunoaşte judecătorului un rol activ în desfăşurarea procesului civil constă în aceea că se poate asigura astfel un echilibru procesual ori de câte ori una dintre părţi.2. invocă excepţii procesuale absolute sau ridică din oficiu motive de ordine publică. deoarece judecătorul şi-a putut forma convingerea utilizând toate informaţiile ce au fost la dispoziţia sa. Tocmai de aceea.2. dimpotrivă. spre deosebire de sistemul în care judecătorul nu ar avea posibilitatea să intervină activ în desfăşurarea procesului. ia orice alte măsuri legale ce reprezintă concretizări ale rolului activ. în detrimentul situaţiei avute până în acel moment de partea adversă. indiferent care ar fi aceasta (reclamant. Rolul activ al judecătorului şi aflarea adevărului Sistemul procesual civil care consacră rolul activ al judecătorului oferă o mai mare siguranţă în ceea ce priveşte stabilirea adevăratelor raporturi de drept substanţial dintre părţi. Intervenţia activă a judecătorului poate afecta însă egalitatea părţilor.2. trebuie să se acorde tuturor părţilor din proces posibilitatea de a discuta în contradictoriu toate aceste aspecte. adevărul conţinut în hotărârea judecătorească este considerat absolut. 1. este considerat relativ. Pentru ca situaţia de fapt ce se stabileşte într-o speţă să reflecte cât mai exact faptele petrecute în realitatea lor. poate ameliora situaţia unei părţi. în măsura în care acestea au reuşit să le probeze. Rolul activ al judecătorului constituie o premisă deosebit de importantă pentru aflarea adevărului. nu este în măsură să îşi apere corespunzător interesele. Dacă judecătorul a avut posibilitatea de a exercita un rol activ şi. pârât. întrucât judecătorul nu a avut posibilitatea de a lua în considerare decât elementele alegate de părţi. nu este suficientă existenţa unor dispoziţii legale care să prevadă unele elemente ale procedurii de tip inchizitorial.3.

împotriva acestui sistem s-a spus că un singur judecător nu poate întruni în acelaşi grad de . dimpotrivă. deoarece aceasta ar fi o soluţie inutilă. nesocotind regulile înscrise în art. că se impune răspunsul negativ. nu s-ar putea obţine desfiinţarea hotărârii pentru acest motiv. Spre exemplu. Revenind la întrebarea ridicată. s-ar putea aduce următoarele argumente: s-ar da sens responsabilităţii judecătorului şi deci acesta ar trebui să judece mai atent. justiţia ar fi mai simplă.lege şi fără subiectivism. civ. de mai mulţi judecători. Compunerea şi constituirea instanţei 2. neafectând deci principiul aflării adevărului. dacă judecătorul a pus în vedere părţii interesate că are dreptul să se opună la încuviinţarea probei. 1191 C. din oficiu. judecătorul îi va învedera sau nu pârâtului că are dreptul să se opună la încuviinţarea probei? în prealabil. partea adversă s-ar putea opune la încuviinţarea probei respective. potrivit legii. dacă reclamantul propune proba prin declaraţiile martorilor pentru a dovedi un act juridic. din această perspectivă.1. trebuie arătat că instanţa de judecată 32 Participanfii la procesul civil 33 Instanţa nu ar putea respinge. s-ar asigura o mai bună specializare a judecătorilor. cererea de probă. 1191 alin. deoarece intervenţia judecătorului ar fi de natură să restrângă mijloacele de probă şi. fapt care apoi sa şi întâmplat. concluzie care se desprinde din chiar alin. dacă judecătorul trebuie sau nu să manifeste rol activ. s-ar micşora numărul judecătorilor şi deci aceştia ar putea fi mai bine aleşi şi mai bine plătiţi. deoarece prevederile legale menţionate au caracter de ordine privată. iar. Dacă însă norma juridică referitoare la inadmisibilitatea unui anumit mijloc de probă are caracter de ordine publică. să îngreuneze stabilirea adevărului. Avem în vedere cazul în care o parte ar propune un anumit mijloc de probă pentru dovedirea afirmaţiilor sale. dar în acord cu alţi autori. Există totuşi o situaţie în care s-ar putea discuta. (2) C. care nu ar ajuta cu nimic la schimbarea hotărârii pe fondul pretenţiei. judecătorul este obligat să respingă cererea de probă făcută cu încălcarea normei respective. O problemă de organizare judecătorească îndelung discutată se referă la faptul dacă judecata trebuie făcută de un singur judecător sau. prin acestea. de vreme ce proba cu martori nu va mai putea fi administrată în cauză. Considerăm însă că. civ. prin atenţionarea părţii interesate despre posibilitatea acesteia de a invoca o anumită dispoziţie legală. apreciem. (1) şi alin. contribuie la descoperirea adevărului. §2. contrar unor soluţii din practica judiciară. în favoarea sistemului judecătorului unic. (3) al art.. Compunerea instanţei Prin compunerea instanţei se înţelege alcătuirea sau formarea instanţei de judecată cu numărul de judecători prevăzut de lege.

Un singur judecător rezolvă contestaţiile la titlu şi cererile de îndreptare a greşelilor materiale. . Pentru sistemul colegialităţii s-ar putea invoca următoarele argumente: oferă garanţia unei judecăţi mai bune. 54 alin. după caz. 304/20041. (I)1 din aceeaşi lege stabileşte o excepţie. Astfel.)” cu excepţia cauzelor privind conflictele de muncă şi de asigurări sociale. întrucât legea nu distinge. este o garanţie a imparţialităţii datorită controlului reciproc dintre judecători. Opinia acestora se consemnează în hotărâre. respectiv din trei judecători. în schimb. 304/2004 prevede că „apelurile se judecă în complet format din 2 judecători. oferă posibilitatea formării judecătorilor tineri. cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel”. anume „completul pentru soluţionarea în primă instanţă a cauzelor privind conflictele de muncă şi asigurări sociale se constituie din 2 judecători şi 2 asistenţi judiciari. Astfel. ceea ce estompează agresivitatea celui învins.” De la regula potrivit căreia judecata de primă instanţă se face de un singur judecător. 54 alin. anume judecător unic pentru pricinile mai simple şi formaţie colegială pentru celelalte pricini. de experienţă şi de independenţă. s-a spus că judecătorul unic nu poate fi admis decât acolo unde magistratura prezintă cele mai depline garanţii de pregătire. în recurs. (1) din Legea nr. datorită schimbului de idei. se aplică întotdeauna sistemul colegialităţii. confruntării dintre judecători cu ocazia deliberării. potrivit art. deşi a avut loc o judecată de primă instanţă. Relativ recent. potrivit legii.perfecţiune toate cunoştinţele cerute de un bun magistrat. hotărârea nu este supusă apelului. iar opinia separată se motivează”.. completul va fi format din doi judecători. poate mai uşor să dea soluţii arbitrare şi este mai uşor de corupt. (1) şi art. hotărârea intră mai mult în anonimat. Cât priveşte judecarea apelurilor şi recursurilor. tribunale sau curţi de apel. rezultă că recursul se soluţionează în complet format din trei judecători chiar şi atunci când se atacă o hotărâre ce a fost pronunţată de un singur judecător (avem în vedere situaţia în care. mânia acestuia neputându-se opri la o anumită persoană. 55 din Legea nr. dacă ar fi vorba de o judecată în apel sau. teza finală a art. în complet format din 3 judecători.1 s-ar părea că un sistem mixt ar fi cel mai potrivit. discuţiilor.. 304/2004 prevede că „asistenţii judiciari participă la deliberări cu vot consultativ şi semnează hotărârile pronunţate. în orice caz. 54 alin. iar recursurile. „cauzele date. ci direct recursului).” Alineatul 2 al art. Comparând argumentele şi contraargumentele fiecărui sistem. legiuitorul nostru a optat pentru un sistem în care se face deosebire după cum judecata are loc în primă instanţă sau într-o cale de atac prin care se realizează controlul judiciar. lămurire sau completare referitoare la hotărârile pronunţate în primă instanţă de judecătorii. în competenţa de primă instanţă a judecătoriei. precum şi cererile de constatare a perimării la judecata în primă instanţă. (2) din Legea nr. tribunalului şi curţii de apel se judecă în complet format dintr-un judecător (. 55 alin. art.

4. C. Şendrea. Iaşi. de unul dintre membrii acestuia [art. 304/2004 a fost republicată în M. 31 alin. 304/2004]. 219/2005 prevede că „în toate cazurile privind hotărârea arbitrală. Secţia înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecă în complet format din trei judecători ai aceleiaşi secţii [art. P. 1866. civ. V. în ceea ce priveşte compunerea instanţei competente să soluţioneze acţiunea în anularea unei hotărâri arbitrale. 65-68.Această soluţie este o consecinţă a aplicării principiului accesorium sequitur principale. iar recursul se judecă în completul prevăzut pentru această cale de atac”. 3661 C. 50-51. introdus prin Legea nr. iar la secţii orice complet. Bucureşti. în cazurile prevăzute de art. care soluţionează recursurile şi cererile în cauzele judecate în primă instanţă de Secţia penală a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie precum şi alte cauze date în competenţa sa prin lege. 827 din 13 septembrie 2005. precum şi ca instanţă disciplinară. Curs de procedură civilă. Preşedintele prezidează înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Secţii Unite. p. p. acţiunea în anularea hotărârilor arbitrale se judecă de un singur judecător atât la tribunale. 304/2004]. acţiunea în anulare formulată potrivit art. prin rotaţie. iar decizia poate fi luată numai cu majoritatea voturilor celor prezenţi. instanţa supremă se constituie în Secţii Unite. I. nr. cât şi la curţile de apel. (2) din Legea nr. proc. I. 52 alin. Completul de judecată este prezidat. iar pentru aceasta trebuie să fie prezenţi cel puţin 2/3 din numărul judecătorilor în funcţie.M. Aşadar. funcţionează şi un complet alcătuit din 9 judecători. iar la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în complet format din trei judecători. 304/2004. . Ciobanu. art. (1) din Legea nr. Of. voi. Vasilescu. voi. 25 din Legea nr. 241-242. 1 Legea nr. p. Tratat de procedură civilă. 1939. 364 se judecă în completul prevăzut pentru judecata în primă instanţă. în afara comple- 1 A se vedea şi Al. 34 Participanţii la procesul civil Instanţa 35 telor de judecată ale secţiilor.

art. (3) C. 198 alin. mărturia se consemnează în scris de către grefier. conform căruia. proc. 36 C. civ. şi art. se va lua act prin încheiere. aşa încât ar fi greşit să se vorbească despre necom-petenţa instanţei pentru că a soluţionat cauza într-o compunere nelegală. art. iar transferul dosarului de la un complet la altul din cadrul aceleiaşi instanţe se face pe cale administrativă. civ. Preşedinţii de secţie pot prezida orice complet de judecată. proc. şedinţele la care acesta trebuie să ia parte vor fi prezidate de un preşedinte de secţie sau de un judecător desemnat în acest scop de preşedintele ori vicepreşedintele înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. în cazurile în care prezenţa acestuia este cerută de lege etc. art. iar instanţa de apel sau de recurs găseşte întemeiat motivul respectiv. însă există numeroase texte de lege referitoare la această instituţie. proc. în literatura de specialitate se foloseşte şi noţiunea de constituire a instanţei. civ. după caz. hotărârea va fi casată în vederea rejudecării.2. mai puţin art. 7) se aplică şi procurorilor. civ. inclusiv adăugirile.. proc. după caz. Este de reţinut că normele care reglementează compunerea instanţei sunt norme de organizare judecătorească. proc.dacă participă la judecată. 179 alin. precum şi a procurorului. 181 alin. declaraţiile martorilor. precum: art. completul poate fi prezidat de un preşedinte de secţie sau de un judecător desemnat în acest scop de preşedintele ori vicepreşedintele înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. în cazul admiterii excepţiei privind greşita compunere a instanţei. de completul de judecată. în lipsa sa. cu toate organele şi persoanele cerute de lege. a grefierului. (1) şi alin. Constituirea instanţei Distinct de compunerea instanţei. 147 C. 2. în mod expres. despre constituirea instanţei. art. 25-35 C. înscrisurile depuse pentru verificarea de scripte. potrivit cărora şi grefierul va semna. care prevede că la cercetarea la faţa locului participă şi procurorul. procesul-verbal care se întocmeşte atunci când un înscris este defăimat ca fals. civ. iar ceilalţi judecători prezidează prin rotaţie. Nici Codul de procedură civilă şi nici Legea privind organizarea judiciară nu vorbesc. alături de judecătorul unic sau. de către preşedintele instanţei. Atunci când greşita compunere a instanţei se invocă prin intermediul apelului sau al recursului. La aceste . (2) C.. (1) C.. Se are în vedere participarea. Fiind vorba de norme de ordine publică. greşita compunere a instanţei poate fi invocată de oricare dintre părţi. de procuror sau de instanţă din oficiu... încheierea de şedinţă se semnează şi de grefier.. civ. proc. prin care se înţelege alcătuirea ei complexă. 217 C. civ. Completul de 9 judecători este prezidat de preşedintele sau vicepreşedintele înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. care prevede că dispoziţiile de la abţinere şi recuzare (art. în lipsa acestora. respectiv a magistratului-asistent la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. magistraţilorasistenţi sau grefierilor. după dictarea preşedintelui completului de judecată). ştersăturile sau schimbările în cuprinsul mărturiei (de altfel. 27 pct. proc.

recursul declarat împotriva hotărârii respective. proc. civ. Incompatibilitatea Prin incompatibilitate se înţelege situaţia în care un judecător este oprit să ia parte la soluţionarea unei pricini. întrucât ar lipsi garanţia că s-ar realiza un control judiciar obiectiv. civ. în cazurile expres prevăzute de lege. 2. în cazul casării cu reţinere. fiind un incident procedural care priveşte doar compunerea instanţei. judecătorii care au admis recursul pot rejudeca ei înşişi fondul. după ce a pronunţat o hotărâre în primă instanţă sau în apel. Există trei cazuri de incompatibilitate. în doctrină. în . iar cel de al doilea alineat al acestui articol prevede un al treilea caz de incompatibilitate. proc.. evitând situaţia ca judecătorul ce a dat hotărârea care ulterior a fost casată să pronunţe aceeaşi soluţie şi după rejudecare. Cel de al doilea caz de incompatibilitate se justifică prin intenţia legiuitorului de a asigura condiţii optime pentru rejudecarea fondului după casare. la care vine spre soluţionare apelul sau. stabileşte două cazuri de incompatibilitate.3. expert sau arbitru într-o pricină nu ar fi obiectiv. (1) C. Primul caz de incompatibilitate presupune că un judecător. arătându-se că. expert sau arbitru în aceeaşi pricină. având în vedere că nu este obligatoriu ca aceeaşi judecători care au soluţionat recursul să rejudece şi fondul după casarea cu reţinere.3.1. de regulă. Incompatibilitatea este reglementată de art. nefiind incompatibili. fiind înclinat să-şi menţină punctul de vedere pe care deja şi l-a format. 24 alin.exemple se adaugă şi acele norme speciale care stabilesc obligativitatea concluziilor procurorului în anumite materii. numai din dorinţa de a demonstra că el a avut dreptate. Acest caz de incompatibilitate cuprinde trei ipoteze: Prima dintre acestea se referă la faptul că judecătorul a fost martor în pricina care este în curs de soluţionare. art. este avansat la instanţa superioară. Astfel. anume dacă hotărârea recurată şi casată a fost pronunţată de un judecător ce a fost ulterior avansat la instanţa de recurs şi care ar intra în completul ce ar urma să rejudece fondul. Cel de al treilea caz de incompatibilitate se justifică prin prezumţia că judecătorul care a fost martor. după caz. Incidentele procedurale privind compunerea sau constituirea instanţei 2. arătând că judecătorul care a pronunţat o hotărâre într-o pricină nu poate lua parte la judecata aceleiaşi pricini în apel sau în recurs şi nici în caz de rejudecare după casare. evident alt complet decât cel care a casat hotărârea. Este firesc ca judecătorul să nu îşi controleze propria hotărâre. dispunând că nu poate lua parte la judecată cel care a fost martor. 24 C. deoarece textul de lege menţionat se aplică numai judecătorilor. se subliniază că acest caz de incompatibilitate vizează casarea cu trimitere. s-ar putea imagina o ipoteză când ar exista incompatibilitate şi în situaţia rejudecării fondului după casarea cu reţinere. fiind puţin probabil ca judecătorul să fie dispus să revină asupra soluţiei pe care a dat-o. Totuşi.

proc. locul acestuia nu va putea fi luat de judecătorul care a fost audiat ca martor în pricina respectivă. devine incompatibil. nu este suficient ca judecătorul să fi fost doar citat într-o asemenea calitate. Celelalte două ipoteze ale cazului de incompatibilitate stabilit de art. atunci el nu va putea participa la soluţionarea litigiului în care ar urma să se utilizeze ca mijloc de probă declaraţia sa etc. în aceeaşi pricină. pentru a deveni incompatibil. va trebui să se retragă din completul de judecată. dar nu ca efect al exercitării apelului sau al recursului şi nici al rejudecării fondului după casare. nu există incompatibilitate nici în cazul judecării căilor extraordinare de atac de retractare (contestaţie în anulare şi revizuire). Normele care reglementează incompatibilitatea. din acel moment. presupun că judecătorul şi-a îndeplinit efectiv însărcinarea de expert sau de arbitru în pricina care i-ar reveni spre rezolvare. fiind de ordine publică şi conţinând o interdicţie.3 fie chiar împotriva hotărârii ce a fost deja atacată prin intermediul primului recurs (spre exemplu. recurentul formulează o a doua cerere de recurs împotriva . declarat fie împotriva hotărârii pronunţate la rejudecarea fondului după casare cu trimitere. dacă un judecător a fost ascultat ca martor în cadrul procedurii de asigurare a dovezilor pe cale principală. ci trebuie ca el să fi fost efectiv audiat ca martor în procesul cu privire la care a avut cunoştinţă de unele împrejurări de fapt. deoarece. pentru aceasta. atunci când un judecător ce face parte din completul de judecată ar cunoaşte faptele care formează obiectul litigiului. chiar dacă mai există şi alte situaţii în care un judecător ar urma să se pronunţe în aceeaşi pricină. aşa încât. Spre exemplu: judecătorul nu ar putea participa la judecata unei căi de atac exercitate împotriva unei hotărâri pronunţate într-o pricină în care el a depus mărturie. iar instanţa de judecată apreciază că depoziţia sa este necesară pentru rezolvarea cauzei. 24 alin. un al doilea recurs. însă. dacă s-ar pune problema înlocuirii unui membru din completul de judecată. Pentru aceleaşi consideraţii. (2) C.1 De asemenea. el va putea fi ascultat ca martor.2 cu atât mai mult cu cât aceste căi de atac presupun ivirea unor împrejurări care nu au fost avute în vedere la judecata anterioară şi deci judecătorul nu ar fi în situaţia de a-şi critica propria hotărâre. un judecător care a soluţionat un recurs poate să judece. Am arătat deja că judecătorii care au soluţionat un recurs nu sunt incompatibili de a judeca aceeaşi cauză în fond după casare. civ. sunt de strictă interpretare şi aplicare.36 Participanţii la procesul civil Instanţa 37 literatura de specialitate se subliniază constant că. cazurile de incompatibilitate nu pot fi extinse prin analogie.

se dezbat din nou la instanţa de fond.. în urma apelului sau a recursului. nu este incompatibil judecătorul care a pronunţat în cursul procesului doar unele încheieri preparatorii. pensia de întreţinere. de asemenea. Pentru a deveni incompatibil. în CD. p. rejudecarea fondului după casarea cu reţinere. atunci există caz de incompatibilitate. secţia civilă. Suprem. 1993. dacă se introduce o a doua cerere de chemare în judecată după ce a fost respinsă ca nefondată o primă cerere între aceleaşi persoane.1 dacă. .inadmisibilitatea recursului. a pus concluzii în calitate de procuror. în toate aceste ipoteze instanţa având de rezolvat numai o excepţie procesuală . 543/1980. se dezbat din nou în instanţa de control judiciar. ordonanţa preşedinţială. în B. printr-o încheiere au fost rezolvate unele situaţii juridice care. avocatul uneia dintre părţi nu se încadrează în vreunul din cele trei cazuri de incompatibilitate. apel care ar urma să fie respins în temeiul unei excepţii procesuale peremptorii. care. 2 Trib. dispoziţiile referitoare la incompatibilitate sunt aplicabile şi cu privire la încheierea de admitere în principiu a cererii de partaj. secţia civilă.J.4 .S. decizia nr. secţia civilă. 937/1978. 2363/1993. având acelaşi obiect şi aceeaşi cauză (situaţie în care a doua cerere va fi respinsă pe motiv că există putere de lucru judecat). în consecinţă. de o persoană ce nu a avut calitatea de parte la judecata de fond etc. deoarece o asemenea încheiere soluţionează o problemă litigioasă ca şi o hotărâre de fond. tardivitatea etc. dar nu în urma casării ori a exercitării apelului sau a recursului. al doilea recurs este exercitat de o parte care achiesase la hotărâre sau care este decăzută din dreptul de a ataca hotărârea respectivă. se va invoca şi rezolva excepţia de inadmisibilitate a recursului. prin efectul admiterii recursului şi al casării. decizia nr. p. De asemenea.2 în considerarea aceluiaşi argument. Aceeaşi ar urma să fie soluţia şi în cazul judecării unui al doilea apel declarat în pricina respectivă. în Repertoriu III. pentru judecătorul ce a participat la soluţionarea litigiului în care s-a pronunţat hotărârea ce se execută silit. de natură să dezînvestească instanţa. Nici ipoteza în care judecătorul chemat să soluţioneze un litigiu a fost. cererile posesorii etc). 167. se introduce o nouă cerere etc. 137. sunt limitativ prevăzute de lege. după ce un prim recurs i-a fost respins. schimbându-se împrejurările de fapt ce au stat la baza pronunţării unei prime hotărâri într-o materie în care puterea de lucru judecat este condiţionată de menţinerea acestor împrejurări (încredinţarea copiilor minori.J.3 Dacă însă. Spre exemplu. de exemplu.aceleiaşi hotărâri. într-o fază anterioară a procesului. respectiv care. judecătorul trebuie să fi pronunţat o hotărâre prin care s-a dezlegat o problemă litigioasă. decizia nr. 3 C. într-o fază anterioară a acestuia. nu este incompatibil nici judecătorul care. S-a mai decis că nu există incompatibilitate atunci când judecătorul este sesizat cu aceeaşi cauză. Suprem. p. după cum am văzut. 1980. 291. nu există incompatibilitate în cazul contestaţiei la executare.care poate fi invocată chiar şi din oficiu). situaţie în care. fie împotriva hotărârii pronunţate cu privire la primul recurs sau la 'Trib.

1 teza IC. 627/1975. 2 în acest sens. 557. decizia nr. p. Turianu. decizia civilă nr. semnatarii primei note la aceeaşi decizie. în acord cu B. 54. S-a mai decis că nu constituie motiv de incompatibilitate împrejurarea că unul dintre judecătorii fondului s-a pronunţat asupra competenţei materiale a instanţei (declinându-se competenţa printr-o hotărâre ce ulterior a fost desfiinţată). p. 787/1987. Dacă judecata este în curs de desfăşurare. decizia nr. iar dacă excepţia este invocată în cursul judecării fondului. proc.J. nr. Legea nu se referă. în vreme ce cazurile de incompatibilitate prevăzute de art. Suprem. jud. 158/1994.S.R.R. sau chiar în cel prevăzut de art. nr. în R.D. 1994. aşa încât urmează a se aplica dreptul comun. Iaşi. Trib.. 38 Participanţii la procesul civil 39 Instanţa Subliniem că anumite incompatibilităţi sunt stabilite în Legea pentru organizarea judecătorească. proc.va fi rezolvată cu prioritate faţă de fondul pretenţiei. Luncean. Ea poate fi invocată de orice parte interesată. chiar direct în apel sau în recurs.D. însă este de reţinut că acestea se referă la exercitarea funcţiei de magistrat. fiind vorba de norme juridice de ordine publică. nr. în Dreptul. în mod expres. nr.. 27 pct. 900/1997. în Repertoriu II. 373/1993 a Trib. 9/1981. 28/1981. p. p. nr. 1/1988. deoarece discutarea competenţei nu implică examinarea fondului şi deci nu se pune problema de a se fi pronunţat anterior asupra soluţiei -C. civ. Botoşani.J. Nefiind posibil ca probele . civ. Sibiu. este necesar să precizăm că nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la incompatibilitate atrage nulitatea absolută a hotărârii. au ca scop împiedicarea unui judecător de a soluţiona o anumită pricină. 3/1994. Trib. civ. Această excepţie se rezolvă înainte de a se intra în cercetarea fondului pretenţiei. 291.1 p. 68. decizia civ. Diamant şi V. decizia nr. în Culegere de practică judiciară 1997. C. ea. proc. în orice fază a judecăţii.. 7 C. 24 C. p. secţia civilă. de procuror sau de instanţă din oficiu. înainte de a ne referi la mijloacele procedurale de invocare a incompatibilităţii. decizia nr. 366. 68. CA. în Repertoriu UI. absolută şi dilatorie. mijlocul procesual de invocare a incompatibilităţii este excepţia de incompatibilitate. 27 pct. la procedura de soluţionare a excepţiei de incompatibilitate. în R. Nota II la decizia civilă. că situaţia respectivă ar putea fi încadrată în motivul de recuzare prevăzut de art. p. 108. Autorul arată. în B. 1985/1978. secţia de contencios administrativ. care este o excepţie de procedură.

recurs exercitat exclusiv împotriva încheierii prin care s-a admis excepţia de incompatibilitate. Dacă s-a pronunţat o hotărâre de primă instanţă cu nerespectarea dispoziţiilor privind incompatibilitatea. deci. Este însă posibil să nu se mai poată alcătui în mod valabil completul de judecată. care nu va putea fi atacată cu apel sau. în cazul în care se constată . (1) din Legea nr. că dacă din cauza incompatibilităţii nu s-ar putea constitui completul de judecată. (referitoare la judecarea cererii de recuzare de instanţa respectivă. preşedintele curţii de apel poate delega. indirect. după caz. civ. pentru o asemenea ipoteză. într-o viitoare reglementare. (1) C. excepţia să fie judecată de instanţa ierarhic superioară. 316 C. fiind fără relevanţă împrejurarea că s-a invocat sau nu excepţia de incompatibilitate la judecata în primă instanţă.]. ca orice norme speciale. ar fi recomandabil să se prevadă că judecătorul în cauză nu va putea participa la rezolvarea excepţiei de incompatibilitate şi.. Admiterea excepţiei de incompatibilitate are drept consecinţă înlocuirea celui în cauză cu un alt judecător de la aceeaşi instanţă judecătorească. 282 alin. în cazul în care hotărârea ce ar urma să se pronunţe pe fond nu este susceptibilă de a forma obiectul recursului (de exemplu. partea interesată sau procurorul poate declara apel. rezultă că nu este posibilă unirea excepţiei de incompatibilitate cu fondul. nu îşi găseşte aplicare art. se va pronunţa o încheiere interlocutorie. în a cărei compunere va intra şi judecătorul despre care se afirmă că s-ar afla într-un caz de incompatibilitate. 57 alin. Dacă excepţia de incompatibilitate este respinsă. 303/20041. proc. Această concluzie se desprinde din faptul că excepţia de incompatibilitate este un incident procedural. iar. Precizăm că eventualul apel sau. la propunerea preşedintelui respectivei instanţe din circumscripţia acelei curţi de apel. ceea ce nu poate fi acceptat. nu pot fi aplicate prin analogie. civ. ci şi de a alege. cu acordul scris al acestora. civ. totodată. posibilitatea părţilor nu numai de a tergiversa judecata. proc. (2) şi art. pe cei care vor rezolva litigiul dintre ele. dar în alcătuirea căreia nu poate să intre cel recuzat). precum şi din împrejurarea că dispoziţiile înscrise în art. va fi respins ca lipsit de interes. soluţia contrară ar oferi. care reprezintă o normă specială. De altfel. judecători de la alte instanţe din circumscripţia menţionată. deoarece nu ar aduce nici un folos practic vreuneia dintre părţi.necesare soluţionării excepţiei de incompatibilitate să fie comune cu probele necesare soluţionării pretenţiei pe fond. evident după pronunţarea hotărârii pe fond. 33 alin. după caz. se judecă un recurs sau are loc o rejudecare a fondului după casarea cu reţinere). însă. Rezultă că ar urma să se recurgă la dispoziţiile înscrise în art. atunci nici încheierea prin care s-a respins excepţia de incompatibilitate nu este supusă recursului. (1) C. Excepţia se judecă de însăşi instanţa sesizată cu pricina respectivă. dintre judecătorii unei instanţe. proc. 30 alin. cu recurs decât odată cu fondul [art.

în Jurisprudenţa 2000.. . dar cu încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilitate. 221. Abţinerea şi recuzarea Abţinerea şi recuzarea sunt reglementate pentru a proteja partea în acele cazuri. deoarece acest fel de casare reprezintă regula pentru ea (art. CA. 1 C. 1 Republicată în M. instanţa supremă va casa cu trimitere. nr. se va casa cu reţinere. însă. Dacă s-a pronunţat o hotărâre definitivă (ce nu poate fi atacată cu apel) cu încălcarea art. 25 C. 789/1985. Prin abţinere se înţelege aceea situaţie în care un judecător. solicită retragerea sa de la judecata unei anumite pricini. judecătorul care ştie că există un motiv de recuzare în privinţa sa este dator să înştiinţeze pe şeful său şi să se abţină de la judecarea pricinii.. în CD.că apelul este întemeiat. 304 pct. (instanţa nu a fost alcătuită potrivit dispoziţiilor legale). Prin recuzare se înţelege situaţia în care una dintre părţi cere. iar nu cu trimitere. rezultă că nerespectarea acestor norme nu ar putea fi invocată prin intermediul contestaţiei în anulare de drept comun.3. decizia civilă nr. în care se poate presupune că judecătorul nu ar fi obiectiv. civ. 317 pct. proc. proc. p. 2. Iaşi. 2 C. proc.). are în vedere cazul în care hotărârea a fost dată cu nerespectarea dispoziţiilor de ordine publică privitoare la competenţă. Of. 24 C. în cazurile strict determinate de lege. instanţa de apel va trebui să soluţioneze pretenţia pe fond. decizia nr. civ. Incompatibilitatea fiind reglementată de norme de organizare judecătorească. 1 Trib. civ. 243. iar regula pentru tribunale şi curţi de apel o reprezintă casarea cu reţinere. proc. 40 Participanţii la procesul civil Obligaţiei judecătorului de a se abţine îi corespunde dreptul părţii care are motive să se îndoiască de imparţialitatea judecătorului de a-i recuza pe acesta. secţia civilă. iar recursul se judecă de un tribunal sau de o curte de apel. 826 din 13 septembrie 2005. p. civ.1 întrucât această cale extraordinară de atac de retractare poate fi exercitată numai pentru motivele limitativ prevăzute de lege. întrucât nu există identitate între situaţia în care cererea a fost rezolvată fără a se intra în cercetarea fondului şi situaţia în care cererea a fost rezolvată pe fond. ştiind că se află într-unui din cazurile prevăzute de lege. invocându-se motivul prevăzut de art. 313 C. 1349/2000.2. Suprem. proc. Potrivit art. îndepărtarea unuia sau a mai multor judecători de la soluţionarea unei anumite pricini. iar nu şi la alcătuirea instanţei. în cazul în care motivul de recurs este găsit întemeiat. iar art.civ. indicate de lege. aceasta poate fi desfiinţată prin intermediul recursului. 1985.

Cel de al doilea text de lege menţionat mai sus acordă posibilitatea judecătorului ce este recuzat de a aprecia el însuşi temeinicia motivului invocat de parte. deoarece ar fi însemnat ca. ci o obligaţie. din modul în care este redactat art. proc. civ. există un motiv de recuzare cunoscut de judecător. text ce dispune că .. chiar şi atunci când motivul de recuzare este neîntemeiat. rezultă clar că abţinerea nu este o facultate pentru judecător. Bucureşti. loc. exprimându-şi astfel încrederea în imparţialitatea sa.1 soluţie dedusă de unii autori din prevederile înscrise în art. De asemenea. Porumb. proc.Cazurile de abţinere şi cele de recuzare sunt identice. Abţinerea este reglementată de norme imperative. 2 C. ci atrage eventualele sancţiuni disciplinare pentru cel în cauză. în vreme ce recuzarea este reglementată de norme de ordine privată.2 însă. 1960. iar nu expresia „poate să se abţină”. sub sancţiunea decăderii. rudă sau afin a judecătorului cu una dintre părţi ori cu avocatul sau mandatarul uneia 1 Gr. partea trebuie să propună recuzarea într-un anumit termen. mai exact. civ. abţinerea provine chiar de la cel aflat în vreunul din cazurile prevăzute de lege. şi art. procedura de soluţionare a celor două incidente procedurale este comună. deşi trebuia să o facă. Pentru cea de a doua situaţie nu s-ar fi putut stabili o obligaţie în sarcina judecătorului. Cazurile de recuzare (abţinere) pot fi grupate în patru categorii: a) calitatea de soţ. care foloseşte expresia „este dator să se abţină”. Cele două instituţii procesuale de deosebesc însă prin faptul că. voi. dacă s-ar admite că intervine nulitatea hotărârii în situaţia în care judecătorul nu s-a abţinut. Aparenta contradicţie dintre art. S-a susţinut şi opinia că abţinerea este reglementată de norme dispozitive. ori de câte ori una dintre părţi recuză un judecător. civ. fără să se fi formulat vreo cerere de recuzare. Ed. proc. atunci sar ajunge la eludarea indirectă a dispoziţiilor legale potrivit cărora. final C. în timp ce recuzarea este propusă de părţi. Turianu. I. 25 C. Tocmai de aceea. ceea ce ar echivala practic cu inaplicabilitatea procedurii recuzării. fiind numită de unii autori şi autorecuzare. 109. urmând a se abţine numai dacă ar considera justificată cererea de recuzare. cu reducerea acesteia doar la formularea cererii de recuzare. De altfel. 118. nr. în Dreptul. se explică prin aceea că textele respective au în vedere două ipoteze distincte: Primul instituie obligativitatea abţinerii pentru situaţia în care.judecătorul împotriva căruia e propusă recuzarea poate declara că se abţine”. 3/1994. Ştiinţifică. cit. final C. De asemenea. p. partea interesată având facultatea de a-i recuza pe judecător sau de a accepta să fie judecată de către acesta. acesta ar trebui să se abţină. Instanţa 41 .. nerespectarea obligaţiei de abţinere nu afectează valabilitatea hotărârii. 29 alin. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. 29 alin. p.. proc. caracterul normelor care reglementează cele două instituţii este de natură diferită. civ. 25 C.

cât şi pe acela indirect. 27 pct. b) interesul direct sau indirect al judecătorului în legătură cu soluţionarea pricinii. 6. ascendenţii ori descendenţii lor au vreun interes în judecarea pricinii sau când este soţ. dacă a primit de la una din părţi daruri sau făgăduieli de daruri ori altfel de îndatoriri. soţul. cu avocatul sau mandatarul unei părţi sau dacă este căsătorit cu fratele ori sora soţului uneia din aceste persoane. 1 sau de art. au rămas copii. de art. care I-ar putea influenţa pe judecător în soluţionarea cauzei. aşa încât interesul poate să fie nu numai de ordin material. pe de altă parte. ci şi moral. este de remarcat că legea vizează atât interesul personal. Potrivit art.: „Judecătorul poate fi recuzat: 1. proc. dacă între aceleaşi persoane şi una din părţi a fost o judecată penală în timp de 5 ani înaintea recuzării. 7. întrucât textul de lege este destul de clar şi nu necesită. 4 C. Cu titlu exemplificativ. pe care îl pot avea persoanele menţionate. după caz. proc. d) ambiţia sau amorul propriu. De asemenea. 2. prezentăm câteva situaţii care ar putea fi încadrate în prima ipoteză a art. c) ura sau vrăjmăşia care ar putea să existe între judecător. în principiu. civ. când el este soţ. pe de o parte. explicaţii suplimentare. până la al patrulea grad inclusiv. 5. de a mări solvabilitatea acelei părţi. civ. dacă judecătorul sau vreuna din persoanele indicate mai sus este donatar al uneia dintre părţi. de a împiedica o eventuală chemare în garanţie. rudă ori afin. în ceea ce priveşte cazurile de recuzare bazate pe interesul judecătorului. şi anume: dacă judecătorul. se observă că legea nu precizează natura acestui interes.dintre părţi. când soţul în viaţă şi nedespărţit este rudă sau afin. deoarece partea respectivă ar . până la al patrulea grad inclusiv. soţul sau rudele lor până la al patrulea grad inclusiv au o pricină asemănătoare cu aceea care se judecă sau dacă au o judecată la instanţa unde una din părţi este judecător. soţul său. 9. dacă şi-a spus părerea cu privire la pricina ce se judecă. 27 pct. datorită faptului că şi-a exprimat părerea asupra pricinii înainte de pronunţarea hotărârii.. când el. proc. 4. civ. dacă este vrăjmăşie între el. 8. direct al judecătorului. şi una dintre părţi ori chiar soţul. 3. rudă sau afin în linie directă ori în linie colaterală. ascendenţii ori descendenţii lor sunt creditori. soţii sau rudele acestora până la gradul al treilea inclusiv”. fiind încetat din viaţă ori despărţit. până la al patrulea grad inclusiv. 27 pct. rudele sau afinii acesteia. soţul sau una din rudele sale până la al patrulea grad inclusiv şi una din părţi. dacă este tutore sau curator al uneia din părţi. vom face câteva precizări în legătură cu unele cazuri de recuzare. de a favoriza interesele propriului creditor spre a obţine unele concesii de la acesta. întrucât ar putea exista interesul. Astfel. dacă el. rudele sau afinii acestuia. cu vreuna din părţi. cu una dintre părţi sau dacă. 27 C. soţul său. 1 C. după caz. debitori sau garanţi ai uneia dintre părţi.

însă. va obţine de la aceasta acelaşi serviciu. ar urma să îl soluţioneze etc. potrivit art.. 6 C. Este de observat că textul de lege nu se referă şi la situaţia în care soţul judecătorului stă în judecată ca tutore. curator etc. civ. aşa încât ar exista interesul de a menţine sau de a mări activul patrimoniului donatorului. fără a se putea face dovada contrară. dând câştig de cauză părţii ce este judecător. 1 teza IC. însă o asemenea ipoteză este acoperită de art. proc. lipsa de obiectivitate a judecătorului putându-se datora. civ. fiind suficient ca partea ce a făcut cererea de recuzare să dovedească existenţa. ci şi în considerarea faptului 42 Participanţii la procesul civil Instanţa A? că. legea instituie o prezumţie de vrăjmăşie care nu poate fi răsturnată. judecătorul nu poate fi recuzat dacă persoanele respective nu au un interes personal în judecarea pricinii. atunci când judecătorul. civ. să ducă la recuzare. civ. în calitate de avocat. în cazurile de recuzare prevăzute de art. după caz. potrivit art. proc. o persoană a dat consultaţii sau a reprezentat şi asistat o parte întrun litigiu pe care ulterior. a pus concluzii ca procuror sau chiar a formulat cererea de chemare în judecată sau de exercitare a unei căi de atac. existenţa interesului judecătorului este lăsată la aprecierea instanţei ce rezolvă cererea de abţinere sau de recuzare. civ. 821 C. Dacă în cazul în care judecătorul este tutore sau curator al uneia dintre părţi nu este necesară îndeplinirea vreunei alte cerinţe pentru a putea fi recuzat. în cazul celorlalte donaţii.. existenţa interesului direct sau indirect al judecătorului este prezumată de lege. deoarece. 4 şi pct. acestea vor fi supuse reducţiunii în măsura în care vor aduce atingere rezervei succesorale. atunci când.putea fi favorizată nu numai în semn de recunoştinţă.1 obligaţiei de a apăra interesele celui al cărui reprezentant legal este. nu este suficientă o simplă afirmaţie a părţii în acest sens.. nu aceeaşi este situaţia atunci când o rudă sau un afin al judecătorului stă în judecată ca tutore. 5 C.. 27 pct. însă. după ce a dobândit calitatea de judecător. 27 pct. ci este necesar să se dovedească în mod concret existenţa unei vrăjmăşii din partea judecătorului. într-o fază anterioară a procesului. civ. proc. 27 pct. donaţiile de bunuri viitoare sunt revocabile. In toate aceste cazuri. tentaţiei de a crea o jurisprudenţă care să îi fie favorabilă în propriul litigiu. curator ori director al unei instituţii publice sau societăţi comerciale. speranţei că. proc. 27 pct. Pentru ca vrăjmăşia la care se referă art. proc. iar. în ultimii . 9 C. în cazul prevăzut de art. deşi irevocabile. 28 C. precum şi în altele asemănătoare.

deoarece acestea din urmă presupun că judecătorul şi-a exprimat părerea într-un act oficial (hotărâre judecătorească. proc. soţul sau rudele acestora până la gradul patru inclusiv. judecătorul chemat să se pronunţe din nou în aceeaşi pricină în acele ipoteze în care nu ar exista incompatibilitate (soluţionarea fondului după casarea cu reţinere de către aceiaşi judecători care au admis recursul. 7 C. 7 C. înainte de a se ajunge la deliberare şi pronunţare. nu trebuie confundată cu vreunul din cele trei cazuri de incompatibilitate. nu sunt recuzabili pentru acest motiv nici judecătorii unei căi extraordinare de atac de retractare. Aşa cum se arată constant în literatura de specialitate. Referitor la cazul prevăzut de art. însă. 27 pct. proc. fie în şedinţa de judecată.. Tratat de procedură civilă. de drept înrudită cu cea din speţă ori dacă a publicat un studiu de specialitate asupra acestei probleme de drept. dar. nu însă şi atunci când a soluţionat anterior un alt litigiu în care sa pus în discuţie aceeaşi problemă de drept ca aceea din speţă sau când şi-a exprimat punctul de vedere cu privire la o problemă S-a apreciat că procesele respective trebuie să poarte asupra unor lucruri mai importante. 27 C. din modul în care este redactat textul de lege rezultă destul de clar că judecătorul poate fi recuzat pentru acest motiv numai dacă şi-a exprimat opinia în legătură cu pricina concretă ce o judecă. Vasilescu. judecarea a două recursuri declarate succesiv în acelaşi proces etc). „neputându-se pune în discuţie obiectivitatea judecătorului pentru lucru de nimic” -P. Pentru ca abţinerea şi recuzarea să nu fie deturnate de la scopul pentru . proc. 27 pct. Sunt şi alte situaţii în care se poate presupune că judecătorul ar fi lipsit de obiectivitate. pe care a avut-o în acea pricină (judecător. a unei judecăţi penale între ea şi judecătorul recuzat. expert sau arbitru). urmează să decidem că nu poate fi recuzat. nec nos distinguere debemus. părere exprimată. neavute în vedere la judecata finalizată cu hotărârea atacată. civ. cererea de recuzare sau de abţinere nu poate fi primită. voi. în condiţiile prevăzute de lege. civ. De asemenea. 27 pct. Textul de lege nu îşi găseşte aplicare nici în situaţia în care judecătorul ar respinge o probă solicitată de parte. 1943. raport de expertiză sau hotărâre arbitrală) şi în calitatea oficială prevăzută de lege. întrucât ei sunt puşi în faţa unor împrejurări noi. o excepţie procesuală invocată de aceasta sau ar pronunţa o altă încheiere premergătoare ce face să se întrezărească rezultatul judecăţii. 374. In considerarea acestui argument.cinci ani. eventualele greşeli de judecată putând fi reparate prin exerciţiul căilor de atac.. civ. martor. civ.ubi lex non distinguit. proc.. în cazul recuzării. 7 C. p. care au pronunţat hotărârea ce formează obiectul contestaţiei în anulare sau al revizuirii. cazurile de recuzare sunt enumerate limitativ de lege. textul de lege nu face nici o distincţie în acest sens . Bucureşti. în timp ce litigiul este pendente. III. depoziţie de martor. fie în afara acesteia. pentru motivul prevăzut de art. Mai precizăm că ipoteza vizată de art. este vorba de părerea sa personală în legătură cu pricina pe care o soluţionează. pe când. în măsura în care acestea nu ar putea fi încadrate în vreunul din motivele indicate de art.

(2) C. Cererea de recuzare făcută după expirarea termenului prevăzut de art. orice parte din proces poate să îl recuze pe cel în cauză. recuzarea poate fi cerută numai de partea adversă. ceea ce înseamnă că recuzarea trebuie propusă mai înainte de discutarea altor excepţii procesuale sau a admisibilităţii unor mijloace de probă. proc. când motivele de recuzare s-au ivit după începerea dezbaterilor. 29 alin. de îndată ce a descoperit motivul de recuzare. partea va trebui să propună recuzarea de îndată ce acestea îi sunt cunoscute. Nerespectarea termenului în care trebuie propusă recuzarea atrage sancţiunea decăderii părţii din dreptul de a-i recuza pe cel în cauză2 (rezultă că nu se poate propune recuzarea unui judecător de la prima instanţă pentru prima dată în apel. (1) C. art. Propunerea de abţinere trebuie făcută mai înainte ca partea interesată să formuleze o cerere de recuzare. cu excepţia cazului prevăzut de art. dar dacă totuşi cererea de recuzare a fost făcută mai întâi. civ. Participanţii la procesul civil Recuzarea se propune de partea interesată. pentru fiecare judecător în parte. Se admite că în cazul în care însuşi preşedintele instanţei se abţine. părerea cu privire la pricina ce se judecă. legiuitorul a ţinut cont şi de reputaţia judecătorului. Se observă că dispoziţia legală menţionată nu vorbeşte de începerea dezbaterilor pe fond. legea a stabilit în mod amănunţit procedura de soluţionare a acestor incidente procedurale. proc. 29 alin.care au fost reglementate. chiar dacă acesta există la începutul procesului. Momentul la care partea interesată a cunoscut existenţa motivului de recuzare este o chestiune de fapt. dispunând ca această procedură să nu fie publică şi nici contradictorie. atunci acesta îl va încunoştinţa pe locţiitorul său. în favoarea unei părţi. (2) C. 29 alin. Se apreciază însă că partea poate să formuleze cererea de recuzare. (1) sau alin. ci tardivitatea va 44 . astfel încât abţinerea să nu reprezinte un mijloc comod pentru judecător de a se sustrage de la rezolvarea unor cauze mai grele. Abţinerea se propune de judecător îndată ce cunoaşte existenţa motivului de recuzare. precum şi de prestigiul justiţiei. 29 alin. verbal1 sau în scris. iar recuzarea să nu constituie un mijloc prin care o parte de rea-credinţă să obţină îndepărtarea din instanţa de judecată a unui judecător apreciat ca drept sau ca sever ori ale cărui opinii asupra unor probleme de drept incidente în speţă sunt cunoscute. iar nu la cunoaşterea acestor motive după momentul menţionat. civ. nu va putea fi însă respinsă ca tardivă de către instanţa alcătuită cu judecătorul recuzat. în plus. civ. caz în care instanţa competentă se va pronunţa asupra abţinerii. în principiu.. Propunerea de recuzare trebuie făcută înainte de începerea oricărei dezbateri [art. însă se admite că pentru ipoteza în care judecătorul şi-a exprimat. dar nu era cunoscut de către partea respectivă. civ. lăsată la aprecierea instanţei competente să rezolve cererea de recuzare. potrivit căruia. Textul de lege se referă la ivirea motivelor de recuzare după începerea dezbaterilor. prin înştiinţarea preşedintelui instanţei. permite judecătorului să declare că se abţine. proc. (3) C. iar cea a unui judecător de la instanţa de apel direct în recurs).]. proc.

3 Considerăm totuşi că această soluţie trebuie nuanţată. Mai mult. dacă este cazul. Dacă recuzarea se propune verbal. numele. după caz. proc. civ. civ. (2) C. (1) C. civ. nu ar duce decât la tergiversarea judecăţii.trebui constatată cu respectarea dispoziţiilor înscrise în art. domiciliul sau reşedinţa. nu se poate alcătui completul de judecată. se ocupă de cazul în care. proc. declară încheierea prin care s-a 1 A se vedea şi C. dacă a fost admisă. (1) C. 82 alin. 2 Trib. obiectul cererii. 57/1999. reg. 2194/1956. în care se mai menţionează motivele de recuzare şi mijloacele de probă indicate de parte. nr. denumirea şi sediul părţilor şi ale reprezentantului. civ. decizia nr.. proc.J. în L. 2/2000. (1) C. nr. 3/1956.S. pe lângă menţiunile arătate în art. Când cererea de recuzare se face în scris. judecarea recuzării nefă-cându-se în contradictoriu cu părţile şi nici cu cel recuzat. 30 alin. Instanţa AC încuviinţat recuzarea nesusceptibilă de a forma obiectul vreunei căi de atac.. Cluj. Cererea se depune într-un singur exemplar. decizia civilă nr. motivele de recuzare şi probele pentru dovedirea acestora. recuzarea se judecă de instanţa ierarhic superioară. deoarece. nici partea care a cerut recuzarea şi nici partea adversă nu ar avea interesul să se plângă de alcătuirea instanţei care a rezolvat incidentul procedural. se va lua act despre aceasta în încheierea de şedinţă. decizia nr. deoarece nu se comunică adversarului. p. art. proc. în revista Juridica. S-a decis că participarea judecătorului recuzat la soluţionarea cererii de recuzare atrage nulitatea hotărârii de fond. 774. 2875/1955. iar desfiinţarea hotărârii de fond. 80. în Repertoriu I. p. 31 alin. în cursul judecării cererii de recuzare (abţinere) nu se va face nici un act de procedură în litigiul în care sa ivit acest incident procedural. Judecarea cererii de recuzare sau de abţinere se face în camera de . semnătura). (3) C. colegiul civil. ori. art. civ. secţia de contencios administrativ.. în sensul că vizează numai situaţia în care cererea de recuzare a fost respinsă. p. stabileşte competenţa de a se pronunţa asupra abţinerii şi recuzării în favoarea instanţei sesizate cu pricina în care au fost ridicate aceste incidente. Intr-o asemenea situaţie. datorită recuzării. proc. fără a distinge după cum s-au săvârşit ori nu neregularităţi procedurale la judecarea cererii de recuzare. 30 C. Făcând aplicarea principiului accesorium sequitur principale şi ţinând cont de faptul că abţinerea şi recuzarea sunt incidente procedurale. (indicarea instanţei. 3 Trib. în alcătuirea căreia nu poate să intre judecătorul care s-a abţinut ori a fost recuzat. Suprem. Articolul 30 alin. De lege lata nu se pot recuza toţi judecătorii unei instanţe sau ai unei secţii a acesteia. Potrivit art. proc.P. 331. ea trebuie să cuprindă. civ. doar pe acest temei. 34 alin. inclusiv numele celui recuzat.

Acest text de lege se referă la situaţia în care recuzarea (abţinerea) s-a făcut în cursul dezbaterilor. Dacă se admite cererea. înseamnă că aceste încheieri nu pot forma obiectul nici al căilor ordinare de atac şi nici al celor extraordinare. încheierea prin care s-a respins cererea de .admiterea sau respingerea cererii de abţinere) nu sunt supuse nici unei căi de atac. care se citeşte în şedinţă publică [art. interzice în mod expres folosirea interogatoriului ca mijloc pentru dovedirea motivelor de recuzare. fără prezenţa părţilor şi cu ascultarea judecătorului recuzat sau care s-a abţinut. Articolul 31 alin..consiliu. Instanţa competentă să rezolve abţinerea sau recuzarea va pronunţa o încheiere. civ. Aplicând principiul accesorium sequitur principale. precum şi încheierea prin care s-a rezolvat abţinerea (în privinţa acesteia din urmă. rezultă că încheierea de respingere a cererii de recuzare este supusă acelei căi de atac ce poate fi exercitată împotriva hotărârii de fond. 34 alin. prin începuturi de probă scrisă completate cu declaraţii de martori şi. prin declaraţii de martori. Rezultă că. indiferent de soluţie . ci trebuie refăcute. proc. care s-a abţinut. 33 C. fiind înlocuit de un alt judecător şi neavând voie să asiste nici la deliberarea celorlalţi judecători în acea cauză. 32 alin. dacă în încheierea de încuviinţare a recuzării nu se face nici o menţiune despre actele îndeplinite de judecătorul în cauză. (3) C. în cazul în care cererea de recuzare (abţinere) este respinsă. civ. Articolul 32 alin. dispune că încheierea prin care s-a hotărât recuzarea va arăta în ce măsură actele îndeplinite de judecătorul recuzat urmează să fie păstrate. (2) C. aceasta din urmă va trimite pricina pentru a 46 Participanţii la procesul civil fi judecată la o altă instanţă de acelaşi grad în cazul în care încuviinţează recuzarea (abţinerea). proc. civ. Rezultă că motivele de abţinere sau de recuzare pot fi dovedite prin înscrisuri. în cazul în care cererea de recuzare s-a respins nu mai poate fi formulată o nouă cerere de recuzare pentru aceleaşi motive cu privire la acelaşi judecător. aşa încât unele acte de procedură au fost deja îndeplinite de judecătorul recuzat (respectiv de judecătorul care s-a abţinut). civ. Potrivit art. (1) C. va fi reluată judecata pe fond cu participarea judecătorului care a fost recuzat ori. în lipsa unor asemenea mijloace de probă. Spre exemplu.]. civ. încheierea prin care s-a respins cererea de recuzare poate fi atacată (de partea care a propus recuzarea) numai odată cu fondul. judecătorul recuzat ori care s-a abţinut se va retrage de la judecata pricinii. iar dacă aceasta din urmă nu este susceptibilă de a forma obiectul vreunei căi de atac. după caz. atunci acestea nu pot fi menţinute. respectiv va înapoia pricina primei instanţe în cazul în care respinge cererea de recuzare (abţinere). dacă judecarea cererii de recuzare (abţinere) este de competenţa instanţei ierarhic superioare. întrucât art. (1) C. proc. nu face nici o distincţie. proc. atunci nici încheierea respectivă nu poate fi atacată. proc. încheierea prin care s-a încuviinţat recuzarea.

întrucât. proc. Nu poate fi primită o altă soluţie. 312 alin. civ. abţinere şi recuzare.recuzare a unui judecător ce participă la soluţionarea unui recurs este irevocabilă. de altfel. civ. recunoscut de lege. Numai înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va casa cu trimitere. 34 alin. în legătură cu exercitarea căilor de atac. desemnează şi instanţa ce rejudecă după casarea cu reţinere. reface toate actele şi dovezile administrate la prima instanţă. De altfel. proc. civ. art. cum ar fi: experţii. 142 C. admiţându-se recursul. va avea sau nu posibilitatea de a exercita un drept procedural. făcută de o instanţă superioară în grad celei care a pronunţat hotărârea recurată şi casată. potrivit art. în afara celor reglementate de art. după ce partea a propus recuzarea în termen. în cazul recursului de competenţa tribunalului sau a curţii de apel. civ. 34 alin. precum şi arbitrii (art. 24-36 C. deoarece ar însemna ca partea. ci şi atunci când sunt încălcate orice alte prevederi legale în legătură cu compunerea ori constituirea instanţei. stabileşte că. ce vizează situaţia în care. (5) C. judecând abţinerea. expresia „instanţa superioară de fond”. Alte incidente procedurale referitoare Ia alcătuirea instanţei Pot exista şi alte incidente procedurale privind alcătuirea instanţei. civ. 36 C. în această materie. proc. 29 alin. în afară de cazul când şi-au exprimat părerea cu privire la pricina ce se judecă. iar dacă instanţa de apel constată că recuzarea a fost în mod greşit respinsă. numai în funcţie de atitudinea celui recuzat faţă de facultatea ce îi este acordată acestuia din urmă prin art. hotărârea se pronunţă fără drept de apel) a respins în mod greşit cererea de recuzare sau a omis să o soluţioneze.3.). civ. iar instanţa. proc. atunci când instanţa superioară de fond constată că recuzarea a fost pe nedrept respinsă. va admite apelul şi se va pronunţa asupra fondului pretenţiei.3. (3) C. sunt recuzabili şi alţi participanţi la procesul civil. a respins-o. proc. 204. proc. este vorba de o judecată de fond.). încheierea prin care s-a respins cererea de recuzare a unui judecător de la prima instanţă poate fi apelată numai odată cu hotărârea de fond. potrivit legii. 2. proc. . aceştia putând fi recuzaţi pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. iar nu cu trimitere. utilizată de art. (3) C. care s-a conformat prescripţiilor legii. cu excepţia situaţiei în care ar fi incident şi vreunul din cazurile prevăzute de art. se va casa cu reţinere. rezultă că partea poate să o atace odată cu hotărârea de fond. dacă instanţa de apel (respectiv prima instanţă într-o pricină în care. Părţile 47 De reţinut că. proc. grefierilor sau magistraţilorasistenţi. civ. implicit. judecătorul a declarat că se abţine.. se impune o precizare. întrucât prin încheierea respectivă. traducătorii sau interpreţii (art. (3) C. civ. a fost respinsă şi cererea de recuzare. prin definiţie. dispoziţiile legale privitoare la abţinere şi recuzare se aplică şi procurorilor. Instanţa este greşit alcătuită nu numai în cazul nerespectării normelor juridice referitoare la incompatibilitate. Aşadar. întrucât şi hotărârea cu privire la cererea de recurs este irevocabilă.. 3511 -3512 C. 141 şi art. în baza altor dispoziţii legale.

următoarele: 48 Participanţii la procesul civil a) dreptul de a adresa cereri instanţei. Drepturile şi îndatoririle părţilor. în măsura în care instanţa a încuviinţat aceste probe. în principiu. într-o enumerare ce nu se doreşte a fi exhaustivă. după caz. care. după caz. Enumerarea drepturilor procedurale ale părţilor Dintre drepturile procedurale pe care legea le recunoaşte părţilor. (1) din Legea nr. nu participă la şedinţa de judecată grefierul sau. civ. Mijloacele procedurale prin care pot fi puse în discuţie aceste alte incidente privind alcătuirea instanţei sunt. în cauza respectivă. Părţile §1. Abuzul de drept procedural în cadrul oricărui proces civil. c) dreptul de apărare. deşi. participă la judecată un procuror care este suspendat sau a fost eliberat din funcţie. iar soluţiile urmează a fi adaptate în mod corespunzător. nu însă şi contestaţia în anulare. proc. soluţionează o altă pricină decât cele menţionate în art. d) dreptul de a îndeplini actele de procedură şi de a participa la .. 303/2004. De asemenea. instanţa este greşit compusă dacă: la judecată participă un număr mai mic sau mai mare de judecători decât cel prevăzut de lege pentru pricina respectivă. ceea ce implică dreptul părţilor de a fi citate cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art. ceea ce implică nu numai dreptul fiecărei părţi de a i se comunica actele de procedură îndeplinite de adversar. dreptul de a le administra. instanţa este greşit constituită şi atunci când: la judecată nu participă procurorul. Referitor la aceste mijloace procedurale se ridică. care a promovat examenul de capacitate. dreptul de a propune probe pentru dovedirea propriilor susţineri ori pentru combaterea afirmaţiilor adversarului şi. C. presupune: dreptul de a răspunde celeilalte sau celorlalte părţi şi de a discuta toate problemele ridicate în cursul procesului. 23 alin. dreptul de a cunoaşte toate piesele dosarului. fiind necesară în acest scop cunoaşterea termenului de judecată şi a locului unde va avea loc judecata. dar care nu a devenit încă irevocabilă). b) dreptul de a participa la judecată.1. dreptul oricărei părţi de a fi asistată şi reprezentată de un avocat.Astfel. aceleaşi probleme ca şi în cazul incompatibilităţii. un judecător stagiar. apelul (dacă există o hotărâre nedefinitivă) sau recursul (când a intervenit o hotărâre definitivă. Secţiunea a ll-a. 85 şi urm. magistratul-asis-tent sau asistentul judiciar. ci şi dreptul de a face copii de pe diversele acte aflate la dosar. completul de judecată este alcătuit cu un judecător suspendat sau eliberat din funcţie. dreptul de a folosi limba maternă sau de a recurge la un interpret. excepţia procesuală (dacă judecata este în curs de desfăşurare). la rândul lui. 1. părţile trebuie să îşi desfăşoare activitatea lor procesuală în limitele drepturilor procedurale conferite de lege şi cu respectarea îndatoririlor procesuale impuse de aceasta. concluziile acestuia sunt obligatorii. menţionăm. potrivit legii.

să îşi exercite drepturile procedurale conform dispoziţiilor art. de a-şi comunica reciproc actele de care înţeleg să se servească. ordinea şi termenele stabilite de lege sau de judecător. experţi. prin renunţarea la judecată sau la dreptul subiectiv pretins. ele au obligaţia să îndeplinească actele de procedură în condiţiile. i) dreptul de a cere executarea silită. precum şi să îşi probeze pretenţiile şi apărările. în ordinea şi în termenele stabilite de lege sau de judecător. îndatoririle procesuale ale părţilor Legea acordă părţilor multiple drepturi procedurale. La aceasta alţi autori au adăugat fie o serie de îndatoriri (de a se înfăţişa în instanţă. e) dreptul de a recuza pe judecători. în condiţiile legii.2. însă le impune şi anumite îndatoriri procesuale.raporturile procesuale personal sau. proc. cea a obligaţiilor civile. prin mandatar. cu excepţia câtorva cazuri limitativ prevăzute de lege. realizându-se totodată o delimitare şi mai clară între cele două instituţii. art. dreptul de a invoca incompatibilitatea unor judecători. procurori. S-a considerat. de a dovedi susţinerile făcute în instanţă. Aşadar. prin achiesarea la hotărârea pronunţată ori prin încheierea unei tranzacţii. în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege. h) dreptul de a exercita căile de atac prevăzute de lege. prevede că părţile au îndatorirea ca. uneori. să urmărească desfăşurarea şi finalizarea procesului. având în vedere că într-un proces civil se pun probleme atât de drept material. 129 alin. precum şi dreptul de a solicita strămutarea pricinii la o altă instanţă. în actuala reglementare. prin recunoaşterea pretenţiilor reclamantului. civ. 1. de a îndeplini actele de procedură în termenele legale. g) dreptul de a solicita cheltuielile de judecată avansate. (1) C. Menţionăm că se preferă uneori să se folosească. în locul expresiei de obligaţii procesuale. de a plăti cheltuielile de judecată în cazul în care ar cădea în Părţile 49 pretenţii etc). grefieri sau magistraţiasistenţi. în cazul câştigării procesului. 723 alin. Nu a existat un punct de vedere unitar în legătură cu numărul şi conţinutul îndatoririlor procesuale ce revin părţilor. părţile au următoarele îndatoriri procesuale: a) de a îndeplini actele de procedură în condiţiile. pentru a se evita producerea unei posibile confuzii cu o instituţie a dreptului material. . cât şi de drept procesual. că ar exista doar o singură obligaţie în sarcina părţilor şi anume aceea de a folosi cu bună-credinţă drepturile lor procedurale. f) dreptul de a dispune de soarta procesului. fie aşa-zisa obligaţie de a spune adevărul (o asemenea obligaţie nu are însă vreun fundament juridic şi nici nu există vreo sancţiune procedurală sau vreo altă sancţiune juridică pentru simpla împrejurare că partea nu spune adevărul). sintagma îndatoriri procesuale. (1). interpreţi şi traducători. de asemenea.

să aibă acel drept.3. în literatura noastră de specialitate se apreciază că orice abuz de drept procedural presupune două elemente. fie s-au depăşit limitele dreptului. adică să se respecte dispoziţiile legale referitoare la condiţiile în care se exercită dreptul procedural. iar. c) de a urmări desfăşurarea şi finalizarea procesului. ce constă în exercitarea cu rea-credinţă a dreptului procedural. în legislaţia noastră. ci numai cu intenţia de a-i vătăma pe adversar. putându-se ajunge chiar la pierderea procesului. având în vedere că. prin definiţie. (2) C. abuzul de drept nu înseamnă depăşirea limitelor externe. şi anume: . însă. deduse din dispoziţiile înscrise în art. care constă în deturnarea dreptului procedural de la scopul pentru care a fost recunoscut. în primul rând. de drept şi de abuz de drept. pentru a-i constrânge la abandonarea susţinerilor sale ori la concesiuni. să fie în măsură să îl exercite. ale dreptului respectiv (ipoteză în care am fi în prezenţa unui act săvârşit fără drept). art. proc. spre exemplu. (2) C. 1. proc. la forma actului şi la termenul în care trebuie .un element obiectiv. civ. Deci. nu are o reglementare suficientă. de ordin material sau juridic. de la finalitatea sa legală. d) de a-şi dovedi pretenţiile şi apărările. b) dreptul procedural să fie utilizat în limitele sale externe. fie dreptul există şi exerciţiul lui nu ar putea să fie vreodată abuziv. există texte de lege care se referă în mod expres la abuzul de drept. în scop de şicană. . actul săvârşit neputând fi explicat printr-un motiv legitim. existenţa dreptului nu trebuie confundată cu modul în care este exercitat un drept ce există. deoarece. dar în acest caz ar fi lipsă de drept. în acelaşi timp. fixate de lege. ci numai depăşirea limitelor interne ale acelui drept. cum ar fi. Această condiţie este uşor de justificat.un element subiectiv. fără justificarea unui interes special şi legitim. Nerespectarea acestor îndatoriri procesuale atrage diverse sancţiuni. inclusiv cea a abuzului de drept procedural. 723 alin. ceea ce înseamnă că partea despre care se afirmă că a săvârşit un abuz de drept procedural trebuie.b) de a exercita drepturile procedurale cu bună-credinţă şi potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege. este necesar să fie îndeplinite următoarele cerinţe: a) autorul actului să fie titularul dreptului procedural în cauză şi să fie capabil să îl exercite. ca de altfel şi în legislaţiile altor ţări. abuzul de drept procedural presupune folosirea (exerciţiul) dreptului respectiv. Au existat şi opinii în sensul că nu s-ar putea vorbi. 723 alin. civ. dar. Abuzul de drept procedural Partea care deturnează dreptul procedural de la scopul pentru care a fost recunoscut de lege şi îl exercită cu rea-credinţă săvârşeşte un abuz de drept procedural. în al doilea rând. pentru a diminua sau întârzia posibilităţile de apărare ori de valorificare a drepturilor acestuia. Este adevărat că instituţia abuzului de drept. 50 Participanţii la procesul civil Pentru a caracteriza un act de procedură ca abuziv.

fiind găsită întemeiată. Rezultă că actul abuziv nu se confundă cu actul nelegal. de exemplu. în scopul de a tergiversa judecata şi de a amâna executarea silită a hotărârii definitive (s-a decis că. pârâtul nu va fi obligat la plata cheltuielilor de judecată. introducerea unui recurs ce este lăsat să fie anulat ca netimbrat. se formulează o cerere în stabilirea paternităţii unui copil din afara căsătoriei. Părţile 51 reiterarea unei căi de atac. acesta din urmă fiind îndeplinit cu depăşirea limitelor externe stabilite de lege. amintim: introducerea cu rea-credinţă a unei cereri de chemare în judecată vădit netemeinice. ci în scopul de a-i şantaja pe pârâtul ameninţat cu un scandal public sau în familie. d) dreptul procedural să fie exercitat cu rea-credinţă. cerând ca depozitarul să fie obligat la restituirea lucrului lăsat în depozit (în astfel de situaţii. dacă a recunoscut pretenţiile reclamantului la prima zi de înfăţişare . care depăşesc necesităţile cauzei. pus în întârziere. fără ca reclamanta să fi întreţinut relaţii intime cu pârâtul în perioada legală de concepţie a copilului. în acest caz. de obţinere a asistenţei juridice gratuite. caz în care pârâtul va suporta cheltuielile de judecată) etc. de strămutare. angajarea mai multor avocaţi. spre a beneficia de taxa de timbru redusă. cu toate că nevoile apărării nu justifică aceasta. însă. Dintre formele sub care s-ar putea manifesta exercitarea abuzivă a drepturilor procedurale. se va admite. anume ca reauacredinţă a pârâtului să-l fi determinat pe reclamant să solicite ceea ce nu i se mai datora. în prealabil. cum ar fi atunci când creditorul cesionar. se poate întâlni şi ipoteza opusă. cererea de măsuri asigurătorii multiple şi excesive. solicitând plata creanţei sau când proprietarul se adresează direct instanţei. fără să îl înştiinţeze pe debitorul cedat despre cesiune. civ. rezistenţa pârâtului cu rea-credinţă în faţa unei pretenţii a cărei temeinicie este evidentă.efectuat acesta. proprie contestaţiei în anulare. formularea cu rea-credinţă a unor cereri de recuzare. numai pentru a obţine unele foloase necuvenite. introducerea unei cereri de chemare în judecată fără ca pârâtul să fi fost. chemându-1 în judecată pe fostul său debitor etc. de verificare de scripte. 275 C. exercitarea abuzivă a dreptului de dispoziţie sub forma renunţării la judecată sau a tranzacţiei.art. aceeaşi soluţie fiind propusă şi pentru situaţia în care partea nu şi-a timbrat recursul. folosirea cu rea-credinţă a posibilităţii de a solicita citarea pârâtului prin publicitate. deşi cererea de chemare în judecată. precizăm că nu există nici un text de lege care să justifice . pentru a se exercita apoi şi contestaţia în anulare. proc. c) dreptul procedural să fie dirijat spre realizarea unui alt scop decât acela pentru care a fost acordat de lege. îl cheamă în judecată. contestaţia în anulare trebuie respinsă.. pentru a-i şicana pe pârât sau a-i discredita. folosirea cu rea-credinţă a dreptului de a exercita căile de atac. de exemplu. creditorul a cărui creanţă a fost plătită încearcă să obţină o nouă plata. partea ce îl foloseşte urmărind un obiectiv ce nu corespunde justei şi cât mai rapidei soluţionări a pricinii. cererile repetate de amânare a judecăţii.

fiind necesar. totodată. să se motiveze soluţia adoptată în această privinţă. fiind vorba. profitând de o deficienţă procedurală. într-o speţă. ci instanţa de judecată va aprecia dacă există sau nu un abuz de drept procedural în funcţie de împrejurările concrete ale speţei. constând în inactivitatea sa un timp îndelungat. ca urmare a exercitării abuzive a unui drept procedural de către partea adversă.. dosarul poate fi trimis de îndată la instanţa competentă ori la organul cu activitate jurisdicţională competent. proc. potrivit căruia. Cât priveşte sancţionarea abuzului de drept procedural. a apelului sau a recursului. care pe fond era întemeiat. civ. partea. abuzul de drept. litigiul avea ca obiect contestarea unei decizii de desfacere a contractului de muncă şi reintegrarea în funcţie. Trebuie subliniat că simplul fapt al respingerii unei cereri (de chemare în judecată. Pentru a nu se încălca principiul disponibilităţii. dacă recursul împotriva hotărârii de declinare a competenţei este declarat de către partea care a invocat excepţia de necompetenţă ce a fost admisă. are dreptul de a fi despăgubită. (4) C. spre exemplu. recursul. Aşadar. partea care foloseşte drepturile procedurale în chip abuziv răspunde pentru pagubele pricinuite. (2) C.) nu duce în mod automat la concluzia că partea a exercitat abuziv dreptul de a formula cererea respectivă.. atrage obligaţia contestatorului de a plăti despăgubiri intimatului). proc. art. profitând de faptul că hotărârea nu i-a fost comunicată. de către partea ce a fost prezentă la pronunţarea hotărârii. deoarece nu există un text de lege care să prevadă o asemenea soluţie. deşi a cunoscut hotărârea atacată încă de la pronunţarea acesteia). nu şi din oficiu. constând în desfacerea nelegală a contractului de muncă. 158 alin. fără a mai fi nevoie să se aştepte ca hotărârea de declinare a competenţei să devină irevocabilă. ţinând cont de cerinţele ce trebuie îndeplinite pentru a se putea caracteriza un act de procedură ca abuziv. de exercitare a unei căi de atac. Uneori. introducerea cu vădită rea-credinţă a unei contestaţii la executare etc. chiar legea califică anumite acte ca abuzive. întrucât a fost exercitat în termen. dar şi a salariatului. solicitând despăgubiri pe întreaga perioadă cuprinsă între momentul desfacerii contractului de muncă şi cel în care va fi reintegrată efectiv. despăgubirile vor fi acordate numai la cerere. partea ce a suferit un prejudiciu patrimonial sau moral. aceasta . exercitarea cu mare întârziere. nu a putut fi respins nici ca tardiv. în temeiul principiului accesorium sequitur principale. 723 alin. în fapt. dispoziţia de principiu este înscrisă în art. Conform căruia. hotărârea necomunicându-i-se contestatorului. de o culpă concurentă. a declarat recurs după câţiva ani de la pronunţarea hotărârii. însă instanţa a diminuat în mod corespunzător despăgubirile pretinse de salariat. în măsura în care este dovedit. de recuzare etc. spre a obţine despăgubiri într-un cuantum cât mai ridicat (astfel. nici ca abuziv. civ.aceste soluţii. Cât priveşte instanţa competentă a se 52 Participanţii la procesul civil pronunţa asupra cererii de despăgubiri pentru abuzul de drept procedural. atât a unităţii.

). deşi. solicită şi obţine un termen pentru a-şi pregăti apărarea.). 275 C. iar dacă acest act are o existenţă de sine stătătoare. eventual. prevede şi el obligaţia părţii care în orice chip a pricinuit amânarea judecăţii (sau a executării silite) de a plăti. 1081 sau de art. se vor aplica regulile de la răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie (art. 3 alin. iar aceasta este cunoscută încă din momentul săvârşirii abuzului. civ. prin ipoteză. şi nici vreun alt text din cuprinsul Codului de procedură civilă nu se referă la condiţiile răspunderii pentru prejudiciul cauzat prin exercitarea abuzivă a unui drept procedural. în acest din urmă caz.este instanţa sesizată cu soluţionarea pricinii în care s-a săvârşit abuzul respectiv. proc. cel interesat poate să le pretindă pe calea unui proces separat. 8 alin. 998 C. nu este vorba de o răspundere obiectivă. 1082 C. Subliniem că despăgubirile se vor acorda indiferent de soluţia ce se va pronunţa cu privire la fondul pretenţiei deduse judecăţii. (1) din Decretul nr.). civ. o despăgubire pentru paguba cauzată prin amânare. de strămutare etc). civ. civ. dacă nu se solicită despăgubiri în procesul în care una din părţi a folosit abuziv un drept procedural. civ. Textul se aplică însă indiferent dacă partea a săvârşit sau nu un abuz de drept. nu va fi obligat să plătească despăgubiri pârâtul care. proc. proc. nulitatea actelor de procedură ce au urmat citării prin publicitate (art. 78 C. Articolul 1083 C. fiind deci necesară existenţa vinovăţiei. prejudiciul ar putea fi cunoscut la o dată ulterioară. proc. civ. cel care răspunde de pagubă este chiar partea ce a exercitat abuziv dreptul procedural. Pe lângă obligaţia de a plăti despăgubiri. soluţia este mai mult consecinţa faptului că instanţa găseşte neîntemeiată cererea respectivă. civ. 167/1958]. la cererea părţii potrivnice. . 155 C.). proc. termenul de prescripţie extinctivă fiind de trei ani de la data la care a cunoscut sau trebuia să cunoască paguba şi pe cel ce răspunde de aceasta [art. Am amintit deja despre trimiterea dosarului la instanţa competentă înainte de rămânerea irevocabilă a hotărârii de declinare a competenţei [art. cât şi cele ulterioare vor fi lipsite de eficienţă (spre exemplu. neprimind citaţia cu cel puţin cinci zile înainte de termenul de judecată. 95 alin. în cuantumul stabilit de art. proc. 723 alin. întrucât nici art. Alte texte de lege prevăd şi o serie de sancţiuni specifice.]. 158 alin. (2) C. civ. Actul de procedură abuziv va fi lipsit de efectele contrarii scopului pentru care dreptul procedural exercitat abuziv a fost recunoscut. revenirea asupra asistenţei juridice gratuite încuviinţate (art. sancţiunea va lovi numai actul abuziv (de exemplu. (1) şi art. proc. proc. în cazul în care el stă la baza altor acte de procedură. Totuşi. cererea de verificare de scripte). chiar şi respingerea cererii (de recuzare.). Se observă că. atât actul abuziv. civ. Mai trebuie precizat că. ceea ce înseamnă că. (4) C. legiuitorul prevede şi sancţionarea părţii care a folosit cu rea-credinţă anumite drepturi procedurale cu o amendă civilă. 95 alin. la care mai putem adăuga: neacordarea cheltuielilor de judecată (art. suspendarea judecăţii în situaţia când părţile exercită abuziv dreptul de a obţine amânarea (art. ultim C. dar. ipoteza la care se referă art. Spre exemplu.

două sau mai multe persoane au calitatea de reclamant ori când calitatea de pârât este deţinută de două sau mai multe persoane. iar hotărârea prin care s-a respins cererea de chemare în judecată este apelată numai de unul dintre ei. iar creaţia intelectuală este opera mai multor autori. dar poate să ia sfârşit în cazul în care numai unul dintre coparticipanţi exercită calea de atac. Noţiunea şi clasificarea coparticipării procesuale De cele mai multe ori. coproprietarii. în apelul declarat împotriva hotărârii prin care s-a admis cererea este chemat în calitate de . care se va rezolva înainte de soluţionarea fondului. litigiul va opune mai mulţi reclamanţi unui singur pârât. mai mulţi debitori sau mai mulţi creditori şi mai mulţi debitori. contribuind totodată la o economie de timp şi de cheltuieli. civ. în acelaşi proces. proc. Această instituţie procesuală asigură evitarea pronunţării unor hotărâri contradictorii. iar. 53 Părţile §2. mai multe persoane care au adus atingere dreptului respectiv. este posibil să existe o coparticipare procesuală şi la judecata căii de atac. Dacă titularul unui drept real cheamă în judecată. într-o asemenea ipoteză.1. vor exista mai mulţi pârâţi. Coparticiparea procesuală 2. Sunt însă destul de frecvente cazurile în care poziţia contradictorie există între mai mult de două persoane. ceilalţi coparticipanţi exercitând-o tardiv. Aceeaşi este situaţia atunci când o persoană încalcă un drept de proprietate intelectuală. deci când. însă. la judecata în primă instanţă există un singur reclamant şi un singur pârât. Spre exemplu: doi creditori care au împrumutat cu o sumă de bani pe un debitor solicită obligarea acestuia la restituirea sumei. respectiv. Coparticiparea procesuală existentă la judecata în primă instanţă poate continua şi la judecata în căile de atac. coindivizarii sau devălmăşii pot chema în judecată pe terţul care le-a nesocotit dreptul de proprietate comună. Astfel. se va invoca excepţia de tardivitate. Coparticiparea procesuală reprezintă aplicaţia pe plan procesual a pluralităţii subiectelor raportului juridic civil substanţial.ultim C.). O astfel de situaţie este cunoscută în literatura de specialitate şi în practica judiciară sub denumirea de coparticipare procesuală. prin aceeaşi cerere. în mod asemănător se prezintă lucrurile dacă procesul are ca obiect un raport juridic obligaţional în care există mai mulţi creditori. respectiv atunci când cererea de exercitare a căii de atac este introdusă numai împotriva unuia dintre coparticipanţi. la judecata în apel un singur apelant şi un singur intimat etc. iar după admiterea acestei excepţii coparticiparea procesuală va înceta). ceilalţi achiesând la hotărârea instanţei sau neatacând-o în termenul prevăzut de lege (dacă numai unul dintre coparticipanţi exercită în termenul prevăzut de lege calea de atac. fiind numită uneori şi litisconsorţiu procesual.

însă. desigur dacă sunt cel puţin trei moştenitori care au acceptat succesiunea. regula o reprezintă coparticiparea procesuală facultativă. aşa cum s-a subliniat în doctrină. numai de unul dintre cei doi pârâţi sau numai împotriva unuia dintre cei doi pârâţi etc. cum s-ar părea că rezultă din unele lucrări de specia-litate.. se admite că 54 Participanţii la procesul civil este posibilă coparticiparea procesuală şi atunci când între obiect şi cauză există numai o strânsă legătură. Într-o altă clasificare. proc. dar. după caz. dacă în unele din acestea sunt şi alte părţi.intimat numai unul dintre cocreditori. coparticiparea procesuală subiectivă este opusă coparticipării procesuale obiective.. iar coparticiparea procesuală obiectivă rezultă din conexarea a două sau mai multor cereri. creditorul cheamă în judecată atât pe debitorul principal. este aceea în coparticipare procesuală facultativă şi coparticipare procesuală necesară sau obligatorie. 797 C. Se observă că nu se poate pune semnul egalităţii între coparticiparea procesuală obiectivă şi conexitate.1 Această soluţie se desprinde din interpretarea afortiori a art.. civ. cât şi pe cel care a garantat datoria acestuia. iar apelul este introdus.2 deci coparticiparea procesuală este necesară. 164 alin. ar mai rezulta că întotdeauna coparticiparea procesuală este facultativă. civ. cel puţin în una din cereri. poate exista încă de la început un singur proces cu privire la cererile respective. se poate concluziona că în cazul ieşirii din indiviziunea succesorală coparticiparea procesuală este obligatorie. o primă clasificare. Deşi din acest text de lege ar rezulta că existenţa coparticipării procesuale presupune identitate de obiect sau de cauză. în cazul revendicării unui bun aflat în coproprietate sau în indiviziune. deoarece este posibil să se reunească mai multe cereri în care figurează aceleaşi două părţi. cererea trebuie introdusă de toţi coproprietarii sau coindivizarii. proc. Aşadar. text care permite conexarea unor pricini în care sunt aceleaşi părţi sau chiar împreună cu alte părţi şi ale căror obiect şi cauză au între ele o strânsă legătură. Potrivit art. Spre exemplu: din prevederile art. din alte dispoziţii legale se desprinde concluzia că sunt şi cazuri de coparticipare procesuală necesară (obligatorie) şi anume atunci când mai multe persoane se găsesc într-un raport juridic civil unic şi indivizibil. civ. fără a mai exista. mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte dacă obiectul pricinii este un drept sau o obligaţie comună ori dacă drepturile sau obligaţiile lor au aceeaşi cauză. iar nu cea necesară. Coparticiparea este subiectivă în situaţia în care există o pluralitate de persoane cu aceleaşi interese. cu atât mai mult. sub sancţiunea respingerii cererii ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă. o a treia . (1) C. 47 C. 47 C. proc. Din modul în care este redactat art. având drept criteriu rolul voinţei părţilor în formarea coparticipării. civ. ce declară nulă împărţeala succesorală la care nu au participat toţi moştenitorii.

2.D. dispune că actele de procedură. S. 152. Drept procesual civil. astfel încât nu poate fi vorba de o coparticipare procesuală. voi. p.. 2163/1974. p. fără a se ţine cont de faptul că şi în cazul acesteia trebuie să fie mai mulţi reclamanţi sau pârâţi.. dar nici vătăma celorlalţi.P. Aceşti autori definesc coparticiparea procesuală obiectivă ca fiind situaţia în care se cumulează mai multe cereri („acţiuni”) în cadrul unui singur proces. decizia nr. în B. Bucureşti.P. 2 C.parte. al identităţii între coparticiparea procesuală obiectivă şi conexitate. p. în R. 295/1993. decizia nr. nr..D. Radu. 285/1998. I. CA.S.J. secţia civilă. Zilberstein. 65. 56. fără să mai facă vreo altă precizare. Porumb. raporturile dintre coparticipanţi sunt guvernate te principiul independenţei procesuale. 6/1975. nr. art. 82. Efectele coparticipării procesuale în cazul coparticipării procesuale. proc. p. Suprem. implicit. (1) C.R. 1993. deoarece litispendenţa presupune formularea mai multor cereri de chemare în judecată ce se caracterizează prin identitate de părţi.2.2 însă o astfel de opinie este tributară concepţiei potrivit căreia coparticiparea procesuală obiectivă ar însemna doar simpla reunire a unor cereri. 48 alin. se consideră că această clasificare este proprie coparticipării procesuale subiective. Uneori. civ.1 Totuşi. E. 55 Părţile cazurile de coparticipare procesuală obiectivă. după cum în proces sunt mai mulţi reclamanţi şi un singur pârât. Aşadar şi în cazul coparticipării procesuale obiective există în proces mai mulţi reclamanţi sau mai mulţi pârâţi. Stoenescu. proc. p. mai mulţi pârâţi şi un singur reclamant sau mai mulţi reclamanţi şi mai mulţi pârâţi. însă această împrejurare este consecinţa conexării mai multor pricini. secţia civilă. De la această regulă. V. Bucureşti. în R. Articolul 48 alin. Negru. Menţionăm că unii autori includ şi litispendenţa între 1 Trib. decizia nr. 1970. (2) C.R. secţia a IV-a civilă. 131. stabileşte o excepţie: . 301. civ. p.. 172. 1937/1973. p.D. decizia nr. coparticiparea procesuală nu poate fi în nici o ipoteză urmarea admiterii excepţiei de litispendenţa.D. pasivă sau mixtă. în sensul. 3 A se vedea: Gr. Coparticiparea procesuală se mai clasifică în activă. în Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. litigiul opunând numai două persoane. a se vedea şi /.. 1983. de obiect şi de cauză. E.J. 5/1974. D. apărările şi concluziile unuia dintre coparticipanţi nu pot folosi. Bucureşti. aşa încât eventuala coparticipare procesuală există încă de la început pentru fiecare din cererile respective.

A se vedea şi Plenul Tribunalului Suprem. 48 alin. civ. proc. 251 C. V. consecinţele respingerii căii de atac (de exemplu. (2) C. proc. 1952-1965. Excepţia prevăzută de art. Stoenescu. 48 alin.în cazul în care. civ. ceea ce înseamnă că perimarea operează în bloc.). Prima ipoteză vizează cazul în care sunt mai mulţi pârâţi sau intimaţi şi.R. decizia de îndrumare nr. 301. p. 3/1962. anulate ca netimbrate. 56. dacă un imobil este revendicat de două persoane. (2) C. Zilberstein.3 în schimb. îşi găseşte aplicare în cazul în care între coparticipanţi există raporturi obligaţionale de solidaritate sau indivizibilitate. Astfel. Radu. s-a afirmat că există o coproprietate sau o indiviziune. De asemenea. I. Hilsenrad. p. D. Stoenescu. A da o altă soluţie înseamnă a stabili un drept de proprietate exclusivă în favoarea coparticipantului care a exercitat calea de atac. împlinindu-se termenul de perimare. a recursului etc). prin natura raportului juridic sau în temeiul unei dispoziţii legale. în cazul în care va fi admis. S. atunci se va ţine cont de actele cele mai favorabile. nu se mai aplică principiul independenţei coparticipanţilor. Bucureşti. p. A se vedea: /. 82. art.. unul dintre aceştia formulează o cerere prin care solicită instanţei să constate perimarea cererii de chemare în judecată (a apelului.P. ci. ce pretind că sunt coproprietare ale imobilului. Spre exemplu. în CD. 298. efectele hotărârii se întind asupra tuturor reclamanţilor sau pârâţilor. actele de procedură îndeplinite numai de unii dintre ei sau termenele procedurale încuviinţate unora dintre ei pentru îndeplinirea actelor de procedură vor profita şi celorlalţi. cit.. Ed. op. ca neregulat introduse etc. Textul citat mai prevede că dacă actele de procedură ale unora dintre coparticipanţi sunt potrivnice actelor făcute de ceilalţi coparticipanţi. p. dimpotrivă. cererea de perimare introdusă de un coparticipant sau actul de procedură care întrerupe termenul de perimare al unuia dintre coparticipanţi foloseşte şi celorlalţi. plata cheltuielilor de judecată) vor fi suportate numai de coparticipantul care a exercitat-o. Uneori. după caz. având în vedere numai actele favorabile. iar nu numai cu privire la raportul procesual dintre . iar efectele admiterii acestei cereri de perimare vor fi extinse asupra tuturor coparticipanţilor. proc. recursul uneia va profita şi celeilalte. potrivit art. chiar legea prevede că actele de procedură ale unui coparticipant profită şi celorlalţi. faţă de toate părţile din proces. De exemplu. iar instanţa respinge cererea de chemare în judecată. Procesul civil în R. 56 Participanţii la procesul civil indiviziune. efectele admiterii apelului sau recursului declarat de unul dintre coparticipanţi se vor extinde şi asupra coparticipanţilor care nu au introdus apel sau recurs ori ale căror cereri de apel sau de recurs au fost respinse fără a fi cercetate în fond (ca tardive.. apelul sau. Negru. civ. Ştiinţifică. dacă litigiul are ca obiect un drept real principal ce poartă asupra unui bun despre care se afirmă că aparţine coparticipanţilor în coproprietate sau A se vedea: A. 1957. deşi nu s-a solicitat instanţei acest lucru. în materie de perimare.

proc. 787 alin. Coparticiparea procesuală mai produce şi alte efecte. preluat (dar şi adaptat) din practica judiciară: Să presupunem că reclamantul solicită ieşirea din indiviziunea succesorală. 113 alin. civ.S. Dacă apelul este găsit întemeiat. Prima instanţă admite cererea. cu atât mai mult. instanţa de apel nu va putea face altceva decât să scoată bunul din masa partajabilă. fără a 1 Aşadar. Astfel: . chiar dacă unul dintre ei are în proces poziţia procesuală de pârât.J. revendicarea bunului deţinut de terţ. ci şi pe un terţ detentor al unuia dintre bunurile succesorale. unul dintre aceştia îndeplineşte un act de procedură în vederea reluării judecăţii. p.partea care a cerut constatarea perimării şi partea adversă. nu se mai justifică extinderea efectelor admiterii căli de atac exercitată de unul dintre codebitori şi la ceilalţi codebitori ce au avut calitatea de pârâţi. proc. putea să respingă cererea de partaj. calculate potrivit art. 251 C. în Probleme de drept 1990-1992. iar într-o asemenea situaţie termenul de perimare se întrerupe şi în profitul celorlalţi coparticipanţi. cu atât mai mult cu cât acest din urmă text trimite expres la alte prevederi legale ce ar stabili că actele mai favorabile ale unui coparticipant vor folosi şi celorlalţi. fără a mai modifica loturile şi. împotriva sentinţei declară apel numai terţul. în exemplul dat. decizia nr. 116 alin. dimpotrivă. iar apoi ieşirea din indiviziune). deoarece o asemenea soluţie ar echivala cu extinderea efectelor admiterii apelului asupra pârâtului care nu a exercitat calea de atac (se observă că. civ. revendicare ce profită ambilor moştenitori. aceasta deoarece litigiul prezintă două aspecte şi anume. 209/1992.atunci când coparticipanţii au aceleaşi interese. proc. Cea de a doua ipoteză se referă la cazul când sunt mai mulţi reclamanţi (apelanţi. a se vedea: C. în cazul în care obligaţia debitorilor chemaţi în judecată este conjunctă (divizibilă). se aplică indiferent de natura raportului juridic substanţial dintre coparticipanţi. (1) C. în prealabil. .1 Vom mai lua un exemplu. ci este proprietatea lui.. au interese contrarii. ei pot avea un singur mandatar. 48 alin. susţinând că bunul respectiv nu face parte din masa succesorală. ca şi terţul. civ. Ar urma ca reclamantul să îl acţioneze în judecată pe celălalt copărtaş. solicitând despăgubiri pentru evicţiune. pe temeiul art. (2) C.] sau de pe întâmpinare [art.. recurenţi etc. proc. caz în care se va comunica o singură copie de pe cererea de chemare în judecată [art. civ. (2) C. deoarece este vorba de o normă specială faţă de art. se va aplica principiul independenţei procesuale. chemând în judecată nu numai pe celălalt moştenitor. ci. 788 C. civ.) şi.. (2) C. secţia civilă. după cum coparticipanţii sunt pârâţi sau reclamanţi. Părţile **. 297.]. cei doi pârâţi nu au interese comune. pricina fiind rămasă în ne-lucrare. civ. Dacă însă natura raportului juridic substanţial dintre coparticipanţi nu ar justifica extinderea efectelor actelor utile ale unora asupra celorlalţi şi nici nu ar exista vreo dispoziţie legală specială în acest sens. Pentru o soluţie greşită. incluzând în lotul reclamantului şi bunul deţinut de terţ. Trebuie subliniat că dispoziţiile art.

1. persoanele care sunt introduse într-un proces în curs de desfăşurare şi care. iar de către pârâţi. în condiţiile art. preşedintele instanţei va numi un curator special. dacă este cazul. persoane fizice sau persoane juridice. devin şi ele părţi. preşedintele instanţei. Mai trebuie subliniat că. 114 alin. la domiciliul sau sediul acestuia. iar în cazul pârâţilor. proc. Dacă părţile nu-şi aleg un mandatar sau nu se înţeleg asupra persoanei mandatarului.dacă unii dintre coparticipanţi nu s-au prezentat înaintea instanţei ori nu au îndeplinit un act de procedură în termen. Această din urmă accepţiune o avem în vedere atunci când vorbim de participarea terţilor la judecată. civ. potrivit art. (2) teza finală C. Spre deosebire de hotărârile penale. hotărârile civile. odată cu întâmpinarea. fiind însă denumite. ei vor fi totuşi citaţi în continuare [art. trebuie precizat că noţiunea de terţi desemnează.. pe de altă parte. este fixat de către reclamant. în procesele în care. sunt mai mulţi reclamanţi sau pârâţi. din acel moment. care sunt opozabile erga omnes. este firesc ca hotărârea ce se va pronunţa să îşi producă efectele faţă de persoanele ce s-au judecat. sub aspectul părţilor între care se stabilesc raporturile juridice procesuale. în funcţie de interesul fiecăruia sau de natura raportului juridic dintre ei. proc. Discutându-se numai asupra drepturilor şi obligaţiilor părţilor din proces. Precizări introductive în prealabil. Reprezentarea se va face. 68 şi art. cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale părţilor. în cazul reclamanţilor vor fi aplicabile dispoziţiile alin. . va putea dispune reprezentarea lor prin mandatar şi îndeplinirea procedurii de comunicare a actelor procesuale numai pe numele mandatarului. în cele mai multe situaţii. (2). fie solidar (art. §3.). în continuare. prin unul sau mai mulţi mandatari. fie proporţional. 1141 fiind aplicabile în mod corespunzător. proc. pe de o parte. ţinând cont de numărul foarte mare al acestora. spre a fi deosebite de părţile iniţiale (reclamantul şi pârâtul). nu însă şi faţă de persoanele străine de proces. (4) C. civ. cadrul procesual. 48 alin. 47. (4). 277 C. cu foarte rare excepţii (de exemplu.].actele de procedură făcute în interes comun sau împotriva coparticipanţilor cu aceleaşi interese sunt supuse unei singure taxe judiciare de timbru. . dispoziţiile art. persoanele complet străine de proces (penitus extranei). în condiţiile prevăzute la alin.. de necesitatea de a asigura desfăşurarea normală a activităţii de judecată. iar. Participarea terţilor la judecată 3.res inter alios iudicata alteri neque nocere. . nu pot fi opuse terţilor . fie în mod egal. Dovada mandatului va fi depusă de către reclamanţi. civ. în materie de stare civilă). terţi (uneori terţi 58 Participanţii la procesul civil intervenienţi sau chiar intervenienţi). prin indicarea în cererea de chemare în judecată a persoanei împotriva căreia îşi formulează pretenţia sa. după caz.coparticipanţii vor suporta cheltuielile de judecată. respectiv asupra situaţiei juridice dintre acestea.

chemându-1 în judecată pe terţul detentor. în considerarea împrejurării că orice fluctuaţii ale patrimoniului debitorului (mărirea sau diminuarea activului patrimonial) influenţează posibilitatea creditorilor chirografari de a-şi satisface creanţele. în temeiul art. ei pot să intervină în litigiul pornit de debitorul lor. de pronunţarea unei hotărâri la care ea nu a fost parte. creditorul ipotecar al pârâtului are interesul de a interveni la judecată. după cum acesta din urmă nu va putea opune celorlalţi debitori hotărârea pe care a obţinut-o numai împotriva unui debitor etc. afortiori. luat în universalitatea sa (de altfel. . direct sau indirect. creditorii chirografari ar fi putut şi ei să declanşeze procesul civil. iar pricina nu ar avea caracter personal. Spre exemplu: într-un litigiu ce are ca obiect revendicarea unui imobil. nu va putea să execute acea hotărâre în cazul în care bunul respectiv este deţinut de o terţă persoană.. fie pentru a-şi valorifica un drept al său. fie pentru a-i ajuta pe debitorul lor să câştige. urmează a se aplica principiul resoluto iure dantis. spre a obţine o hotărâre prin care şi acesta din urmă să fie obligat a-i recunoaşte dreptul de proprietate. fără ca obligaţia să fie solidară ori indivizibilă. 975 C. ci va trebui să declanşeze un nou litigiu. civ. civ. art. Astfel: titularul dreptului de proprietate. uneori. Interesul de a fi introdus într-un proces în curs de desfăşurare poate să aparţină şi terţului. interesele legitime ale unei persoane pot fi afectate. ţinând cont şi de faptul că. 974 C. civ. este necesară introducerea acestora în proces. în cazul în care reclamantul ar câştiga. fie pentru a apăra pe una din părţile în litigiu. 1718 C. resolvitur ius accipientis. care urmăreşte să i se recunoască ori să i se stabilească anumite drepturi şi faţă de terţul respectiv. debitorii care nu au participat la judecată nu se vor putea prevala de hotărârea obţinută de unul dintre debitori împotriva creditorului. care nu a fost atras în nici un fel la judecata finalizată cu pronunţarea acesteia. având în vedere că. pentru situaţia când debitorul ar fi reclamant. în cazul raporturilor juridice obligaţionale cu pluralitate de debitori. Necesitatea atragerii unui terţ la judecată poate să decurgă din folosul practic pe care I-ar realiza una din părţile iniţiale (reclamantul sau pârâtul). ci copărtaşul în al cărui lot a fost inclus bunul aflat la terţ va trebui să introducă împotriva acestuia o cerere în revendicare.. care a obţinut o hotărâre ce obligă pe pârât la predarea bunului. cu care se găseşte în raporturi speciale şi care fac ca hotărârea ce se va pronunţa să fie folosită de parte pentru a formula pretenţii împotriva terţului. fie pentru a împiedica o fraudare a intereselor lor. creditorii chirografari pot interveni într-un litigiu în care debitorul lor este parte.neque prodesse potest. evitând astfel un proces ulterior în care ar Părţile 59 trebui să invoce dispoziţiile art. nerecunoscându-le decât un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului. hotărârea de partaj nu poate fi opusă unui terţ posesor. Pentru ca hotărârea civilă să îşi producă efectele şi faţă de alte persoane. pentru a dovedi că imobilul este proprietatea pârâtului.

posibilitatea apariţiei unor hotărâri judecătoreşti contradictorii. întrucât actul de adjudecare prezintă un efect purgic etc. mai ales atunci când atragerea terţului la judecată nu se datorează iniţiativei lui (caz în care el însuşi şi-ar asuma riscul opozabilităţii actelor de procedură deja efectuate). Spre exemplu: din dispoziţiile înscrise în art.. 975 C. De asemenea. creditorii unui coindivizar sunt obligaţi să intervină în procesul respectiv. Participarea terţilor la judecată prezintă avantaje incontestabile: Ea permite reunirea într-un singur proces a tuturor persoanelor interesate de pretenţia supusă judecăţii. Introducerea unor terţe persoane într-un proces în curs de desfăşurare are însă şi unele inconveniente. sprijinindui pretenţiile sau apărările. civ. 785 C. realizându-se totodată o economie de timp şi chiar de cheltuieli. 60 Participanfii la procesul civil Părţile 61 . cu toate că acestea nu au fost îndeplinite în contradictoriu şi cu el. chiar dacă aceasta a fost făcută cu fraudarea drepturilor lor. deoarece ei nu vor mai putea ataca împărţeala pe calea prevăzută de art. se desprinde concluzia că. 4956). ci şi asupra raporturilor juridice dintre terţii intervenienţi şi părţile iniţiale. 60-63) şi arătarea titularului dreptului (art. civ. în cazul partajului succesoral. Trebuie subliniat că. terţii sunt practic obligaţi să intervină într-un proces în curs de judecată.respectiv în litigiul pornit împotriva debitorului lor). expres prevăzute de lege. preîntâmpinându-se. în anumite cazuri. sub sancţiunea de a nu îşi mai putea valorifica ulterior drepturile sau interesele lor. chemarea în judecată a altor persoane (art. ci poate să se alăture părţii respective. precum şi trei forme de intervenţie forţată. 57-59). astfel. 64-66). cel ce are obligaţia de a garanta pe una dintre părţile din proces nu este obligat să aştepte ca aceasta să formuleze o cerere prin care să-şi valorifice obligaţia de garanţie pe cale incidentală sau principală. Codul de procedură civilă reglementează intervenţia voluntară (art. ci a reclamantului sau a pârâtului. chemarea în garanţie (art. instanţa urmând a se pronunţa nu numai asupra raportului juridic substanţial dintre reclamant şi pârât. ceea ce poate afecta în oarecare măsură drepturile sale. fiindu-i deci opozabile actele de procedură anterioare intervenţiei.. cei care au un drept de privilegiu sau ipotecă asupra imobilului ce formează obiectul executării silite sunt obligaţi să intervină. anume. astfel încât garantatul să nu se mai îndrepte împotriva garantului etc. deoarece poate întârzia soluţionarea cererii principale sau poate ridica anumite probleme în ceea ce priveşte competenţa. terţul este obligat să ia procedura în faza în care se găseşte în momentul introducerii sale în proces. la urmărirea silită imobiliară. cu scopul de a triumfa împreună.

din propria sa iniţiativă. Având în vedere caracterul ei incidental.Trebuie subliniat că atragerea unui terţ la judecată din iniţiativa reclamantului sau a pârâtului (intervenţia forţată) nu este permisă decât în cazurile expres prevăzute de lege. Spre deosebire de dispoziţiile legale care stabilesc dreptul terţelor persoane de a interveni într-un proces în curs de desfăşurare ori de câte ori au interes. achiesarea pârâtului la toate pretenţiile reclamantului. a oricărei persoane ce ar avea vreun interes în legătură cu pricina ce se judecă şi care nu figurează ca pârât în cererea de chemare în judecată. în timp ce inter-venientul forţat este chemat fie să recunoască dreptul unei părţi din proces. Intervenţia voluntară ar fi inadmisibilă atunci când. 3. şi anume: . însă.) şi nici cu coparticiparea procesuală subiectivă. fie să se constate că nu are nici un drept asupra părţii care l-a introdus în proces.existenţa unui proces civil în curs de judecată. legea nu prevede în mod general introducerea în procesul civil. intervenţia voluntară este acea formă de participare a terţelor persoane la judecată ce constă în introducerea unui terţ. Pot fi întâlnite şi alte situaţii. nefiind vorba de mai multe cereri conexate şi nici de o singură cerere de chemare în judecată în care figurează.2.1. Deci. Aşadar.introducerea unui terţ. Subliniem că participarea terţilor la judecată nu trebuie confundată cu instituţia conexării pricinilor (art. nu poate fi introdus forţat într-un litigiu orice terţ care ar avea posibilitatea să intervină voluntar. civ. 57-66 C. proc. Felurile intervenţiei voluntare După cum rezultă din însăşi denumirea ei. Oricare dintre formele participării terţilor la judecată implică existenţa unui singur proces în curs de desfăşurare. în cadrul căruia se formulează cereri incidentale (de intervenţie voluntară sau forţată). 164-165 C. în lipsa unui text de lege expres. în care ar exista interesul ca un terţ să fie introdus în proces la cererea uneia dintre părţi. civ. Intervenţia voluntară 3.. intervenţia voluntară prezintă două elemente definitorii. putând fi definită ca fiind cererea unui terţ de a intra într-un proces pornit de alte părţi. deoarece intervenientul voluntar îşi apără de bunăvoie propriile interese. s-a pronunţat hotărârea în litigiul respectiv sau acesta din urmă a fost stins ca urmare a unui act procesual de dispoziţie (desistarea reclamantului. Cererea de intervenţie voluntară poate fi formulată de orice terţ care ar putea fi prejudiciat în vreun fel de hotărârea ce ar urma să se pronunţe . înainte de formularea ei. pe calea intervenţiei forţate. într-un proces aflat în curs de judecată. eventual după întregirea sau modificarea acesteia. încheierea unei tranzacţii judiciare) ori a intervenit perimarea. din iniţiativa acestuia. mai mulţi reclamanţi sau mai mulţi pârâţi. în procesul respectiv.2. proc. . Noţiune. intervenţia voluntară este de neconceput dacă nu există un litigiu sau dacă nu mai există un litigiu pendente. pentru a-şi apăra un drept propriu sau pentru a apăra dreptul unei părţi din acel proces. o eventuală cerere în acest sens ar urma să fie respinsă ca inadmisibilă. în afara celor vizate de art.

soluţia contrară echivalând cu o revocare a unui act unilateral sau. ci şi împotriva adversarului acesteia din cererea de chemare în judecată). în primul alineat. nu însă şi de o persoană ce a dobândit deja calitatea de parte în acel proces. iar. că „oricine are interes poate interveni într-o pricină ce se urmează între alte persoane”. Articolul 49 C. unul din pârâţi a achiesat la pretenţiile reclamantului.. creditorii chirografari ai părţilor) pot interveni. dacă procesul continuă fără una dintre părţi datorită atitudinii acesteia (de exemplu. având în vedere că între reclamant şi terţul chemat în garanţie de către pârât nu se stabilesc raporturi procesuale directe (dacă nu se admite această soluţie. Există totuşi anumite situaţii în care s-ar putea discuta dacă ar fi admisibilă intervenţia voluntară formulată de o persoană ce este ori a fost parte în procesul respectiv. trebuie să i se recunoască dreptul de a introduce o cerere de intervenţie voluntară principală. atunci ar trebui să se accepte că terţul chemat în garanţie poate formula o cerere «convenţională nu numai împotriva părţii ce l-a chemat în garanţie şi care are poziţia procesuală de reclamant în cererea de chemare în garanţie. dispune. evident fără încălcarea intereselor celorlalte părţi) ori cu o eludare a anumitor dispoziţii legale imperative (cum ar fi: cele referitoare la termenul în care poate fi exercitat apelul). cu o revenire unilaterală asupra unei convenţii sinalagmatice (cum ar fi: tranzacţia judiciară încheiată numai de unele părţi. cei care sunt consideraţi a fi reprezentaţi în proces (de exemplu. Rezultă că intervenţia voluntară poate fi de două feluri. în realitate ei nu sunt părţi. deoarece. nu mai are calitatea de parte în procesul respectiv independent de voinţa lui. în ipoteza în care reclamantul îşi formulează pretenţia împotriva mai multor pârâţi. poate să formuleze o cerere de intervenţie voluntară (în nume propriu). (2). că „intervenţia este în interes propriu când cel care intervine invocă un drept al său”. în momentul introducerii cererii de intervenţie. însă.într-o pricină sau care pretinde un drept propriu. neacţionând în nume propriu şi deci fiind un terţ faţă de pretenţia supusă judecăţii. însă. iar aceasta din urmă doreşte să obţină pentru sine bunul ce formează obiectul litigiului. Reprezentantul legal sau convenţional al unei părţi. că intervenţia „este în interesul uneia din părţi când sprijină numai apărarea acesteia”. în strânsă legătură cu obiectul acelei pricini. ci numai hotărârea care se va pronunţa le va fi opozabilă. renunţă la judecată faţă de unul dintre pârâţi. o parte a achiesat la hotărâre sau nu a exercitat şi ea calea de atac în termenul prevăzut de lege etc). până a se intra în dezbaterea fondului. după ce prevede. intervenţia voluntară a persoanei respective este inadmisibilă. invocând rezoluţiunea sau nulitatea contractului pe care l-a încheiat cu pârâtul. Astfel: dacă se revendică un bun şi pârâtul cheamă în garanţie persoana ce i-a vândut bunul respectiv. după cum terţul invocă un drept propriu (intervenţie voluntară principală) sau apără . în alin. deoarece. proc. civ. acesta va putea să intervină voluntar. în alineatul ultim. în schimb. după caz.

prevedea că „intervenţia se va putea face fie pentru recunoaşterea . devenind o cerere care se grefează pe cererea principală. (2) C. indiferent de felul intervenţiei. Intervenţia voluntară principală presupune invocarea de către un terţ a unui drept propriu. din ansamblul reglementării. Aşadar. Intervenţia voluntară principală constituie un incident procedural ce determină lărgirea cadrului procesual. civ. de regulă din punctul de vedere al părţilor. Astfel. interesul fiind o condiţie ce trebuie îndeplinită pentru exercitarea oricărei forme concrete de manifestare a 62 Participanţii la procesul civil acţiunii civile. care aparţine terţului intervenient în toate situaţiile. cererea sa dobândeşte caracter incidental. intervenţia voluntară principală este o veritabilă chemare în judecată. Mai rezultă. proc. 247 alin.. din art. 3. 49 alin. dreptul invocat. Dacă între pretenţia terţului şi pretenţia supusă judecăţii de către 1 Sub acest aspect.drepturile uneia dintre părţi (intervenţie voluntară accesorie). Ca natură juridică. Trebuie însă subliniat că numai terminologia folosită în actuala reglementare pentru cele două feluri de intervenţie voluntară este improprie. ceea ce distinge cele două feluri de intervenţie voluntară nu este interesul. între cele două drepturi subiective trebuie să existe o legătură suficientă. civ.2 Totuşi. aşa cum se desprinde din chiar art. civ. 49 C. însă. şi sub aspectul obiectului litigiului. este de remarcat că dispoziţiile corespunzătoare din reglementarea ante rioară anului 1948 aveau o redactare superioară. dar care poate fi soluţionată şi independent de aceasta.. în care el ar figura ca reclamant. pentru a i se recunoaşte sau stabili un drept propriu. deci atât a reclamantului. vechiul art. (1) C. care aparţine terţului în cazul intervenţiei voluntare principale (cel puţin. îndreptată împotriva părţilor iniţiale. Dacă însă terţul preferă să invoce pretinsul său drept în litigiul pendente. Intervenţia voluntară principală Cererea prin care un terţ solicită introducerea sa într-un proces în curs de judecată. fie accesorie. iar părţile din celălalt proces ar fi pârâte. fie principală. Terţul intervenient poate să îşi formuleze pretenţia pe cale principală. că terţul trebuie să justifice întotdeauna un interes propriu. fără însă a fi necesar să existe identitate între dreptul pretins de terţ şi dreptul ce formează obiectul cererii de chemare în judecată. nu se desprinde însă concluzia că interesul nu ar aparţine celui care intervine în apărarea unei părţi. uneori. proc. deci şi a intervenţiei voluntare. respectiv părţii în favoarea căreia s-a intervenit în cazul intervenţiei voluntare accesorii.2. declanşând un proces distinct. cât şi a pârâtului. denumirile de „intervenţie în interes propriu” şi „intervenţie în interesul uneia din părţi” nu sunt exacte. se numeşte intervenţie voluntară principală. care să justifice rezolvarea împreună a celor două cereri.2. ci. întrucât. aşa pretinde acesta). proc. deoarece.

(2)]. cum ar fi: desfacerea sau desfiinţarea căsătoriei. după ce precizează că intervenţia voluntară poate fi principală sau acce sorie (art. p. în regulă generală. Ar rezulta că. intervenţia voluntară principală este admisibilă în orice proces civil. (1)] şi este accesorie în cazul în care sprijină pretenţiile unei părţi. pe de altă parte. 2 Spre exemplu. atunci intervenţia voluntară principală este inadmisibilă. pe de o parte. se observă că legea nu limitează formularea cererii la anumite materii. se consideră inadmisibilă cererea de intervenţie voluntară în pricinile cu caracter strict personal. 328). intervenţia voluntară principală devine .drepturilor intervenientului. iar. între pretenţia formulată de terţ şi cea din cererea introductivă de instanţă. în litigiile respective trebuie să participe numai anumite persoane. Această soluţie se sprijină nu atât pe argumentul că terţul nu ar putea să invoce acelaşi drept ca şi reclamantul. 3326/1998. în Culegere de practică judiciară civilă 1998. chiriaşul acelui imobil poate formula cerere de intervenţie voluntară principală Trib. Precizăm însă că. Menţionăm că noul Cod francez de procedură civilă. Cu toate acestea. Bucureşti. cât mai ales pe faptul că. 330 alin. deoarece am văzut că nu este necesar să existe identitate de obiect între cele două cereri. secţia a Dl-a civilă. decizia nr. deoarece nu ar face altceva decât să întârzie soluţionarea cererii de chemare în judecată. nu ar exista o legătură suficientă. care să justifice întârzierea soluţionării pricinii cu caracter strict personal. (1) şi alin. Cât priveşte sfera de aplicare a intervenţiei voluntare principale. fie pentru apărarea drepturilor uneia din prigonitoarele părţi”. neexistând nici un risc să se ajungă la pronunţarea a două hotărâri contradictorii. atunci când în litigiul declanşat printr-o cerere cu caracter strict personal părţile formulează şi cereri accesorii sau incidentale care nu au un astfel de caracter. într-un asemenea caz.1 tăgăduirea paternităţii. dispune că intervenţia este principală atunci când se formulează o pretenţie în profitul intervenientului [art. 329 alin. 206. să susţină partea respectivă [art. în cazul în care s-a formulat o cerere reconvenţională) nu există o conexiune. dat fiind caracterul strict personal. s-a decis că într-un litigiu având ca obiect revendicarea unui imobil. punerea sub interdicţie sau ridicarea interdicţiei etc. terţul va trebui să declanşeze un proces separat. aceasta din urmă fiind admisibilă dacă autorul ei are interesul. pentru a-şi conserva drepturile sale. 63 Părţile reclamant (sau de către pârât.

12/1988. 239 C. Sibiu. Se admite că nici în litigiile de muncă (conflictele de drepturi şi conflictele de interese) nu este admisibilă intervenţia voluntară principală. decizia nr. Trib. indiferent de data angajării sau de afilierea lor la o organizaţie sindicală nu constituie un argument suficient pentru a justifica în toate cazurile extinderea efectelor hotărârii judecătoreşti şi în privinţa salariaţilor ce nu pot fi consideraţi că au fost reprezentaţi de sindicat în procesul respectiv. 70. în cazul în care unitatea cere nu numai declararea grevei ca nelegală.admisibilă dacă vizează pretenţiile formulate în cererile accesorii sau incidentale. ci şi despăgubiri. desigur prin reprezentanţi aleşi de către aceştia. în Dreptul. prevederile contractului colectiv de muncă produc efecte pentru toţi salariaţii din unitate. caracterul personal al raportului de muncă impunând o asemenea soluţie. 65. Spre exemplu. nr. Ciobanu. suspendarea sau încetarea contractului colectiv de muncă pot exista situaţii când ar fi admisibilă o intervenţie voluntară principală. Pentru litigiile colective de muncă. modificarea. muncii. Apreciem că art. secţia civilă. nr. p. p. nr.. V. 64 Părţile 65 Participanţii la procesul civil litigiile referitoare la executarea. întrucât o altă persoană nu poate cere să i se stabilească drepturi decurgând dintr-un raport de muncă în care subiect este persoana ce figurează ca parte în cererea principală. Considerăm însă că soluţia urmează a fi nuanţată.57. decizia civilă nr. 8/1990. p. de exemplu. în R. iar argumentul ce justifică inadmisibilitatea intervenţiei principale în litigiile individuale de muncă nu ar mai putea fi folosit.D. 1890/1992. cererea formulată de salariaţii care nu sunt membri ai sindicatului ce este parte în proces. ceea ce nu este cazul în legătură cu problema care ne preocupă. în Dreptul.R. Chiar şi în 1 C. o terţă persoană ar putea să intervină pentru a-şi valorifica un drept cu privire la un anumit bun supus împărţelii. în măsura în care legea nu dispune altfel. s-a arătat că „intervenţia în nume propriu” ar fi admisibilă şi în .. potrivit căruia. Notă critică Ia sentinţa civilă nr. 8/1993. 6583/1987 a Judecătoriei Braşov. jud.M. dacă într-un proces de divorţ se solicită şi partajarea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei. o terţă persoană poate să solicite şi ea despăgubiri pentru pagubele ce i-au fost cauzate de greva respectivă. Aceasta deoarece judecarea conflictelor colective de muncă se face conform Codului de procedură civilă. 279/1988.J. în sensul că ea priveşte numai litigiile individuale de muncă.S.1 Pornindu-se de la o situaţie particulară ivită în practica instanţei supreme.

p. Aceasta din urmă. 40 alin.instanţa de strămutare. în plus. citată de T. 19-20. deoarece ar trebui să se admită că pe calea intervenţiei voluntare principale s-ar putea invoca nu numai un drept subiectiv civil. nu se poate alcătui completul de judecată. care nu pune în discuţie pretenţia dedusă judecăţii şi care. civ. Aşadar.. s-a solicitat strămutarea judecării unui recurs. Pop.T.1994. cererea formulată în speţă nu era altceva decât o simplă cerere prin care cel interesat menţiona adevăratele părţi din proces. recuzarea tuturor judecătorilor de la o instanţă sau când. a introdus o cerere de intervenţie voluntară principală. nu are în vedere dreptul de a sesiza instanţa. în instanţa de strămutare nu se discută niciodată fondul. în caz contrar.06. 19-20. învederând instanţei de strămutare reaua-credinţă a părţii ce a solicitat strămutarea. Soluţia pe care nu o împărtăşim duce la un cerc vicios. (2) teza I C. intervenţia voluntară principală presupune invocarea unui drept subiectiv civil.. aflând de cererea de strămutare. 12/1994. iar terţul intervenient devine parte în proces numai după încuviinţarea în principiu a cererii sale. întrucât acest drept este recunoscut de lege oricărei persoane. .S. deşi este de competenţa unei alte instanţe. cererea de perimare. Pop. p. intervenţia voluntară principală este inadmisibilă dacă se face cu ocazia şi în vederea rezolvării unor incidente procedurale. în consecinţă. fiind de rea-credinţă. încheierea nr. precum: strămutarea. proc. în urma unei asemenea cereri.] şi va dispune citarea adevăratelor părţi pentru rezolvarea cererii de strămutare. secţia comercială.J. în speţa ce a prilejuit formularea acestui punct de vedere. ca de altfel şi „intervenţia în interesul uneia din părţi” . deci a unei pricini ce nu există). preşedintele instanţei va cere dosarul pricinii [art. nu duce la un proces distinct. Este însă discutabilă calificarea cererii respective ca fiind o intervenţie voluntară principală. dar drepturile procedurale (cu excepţia dreptului de a sesiza instanţa) nu pot fi exercitate decât de părţile din proces [este evident că art. Strămutarea constituie un incident procedural în legătură cu judecarea unei pricini. ci şi un drept procedural. nici nu mai discutăm despre efectele juridice ale unei hotărârii de strămutare a unei pricini în care figurează alte persoane decât adevăratele părţi. dar. Opinii în legătură cu unele aspecte jurispru-denţiale actuale în domeniul dreptului procesual. în Dreptul. cit. intervenţia voluntară principală ar fi la îndemâna oricărei persoane ce ar justifica interesul de a participa la judecată şi ar include şi situaţia când terţul ar interveni pentru a apăra pe una din părţi. 12/1994. nr. încuviinţată în principiu de instanţa supremă. în cazul unui litigiu arbitrai. însă. care apoi a respins ca neîntemeiată cererea de strămutare (C. proc. astfel încât părţi în instanţa de strămutare trebuie să fie părţile din pricina a cărei strămutare se solicită. (2) C. civ. în Dreptul. datorită recuzării. un conflict de competenţă etc. 326/21. intervenţia voluntară principală este admisibilă numai dacă terţul a fost şi el parte în convenţia arbitrală sau dacă. loc. 49 alin. cu toate că legea stabileşte un regim juridic diferit pentru cele două feluri de intervenţie voluntară]. partea a indicat în cererea de strămutare o altă persoană decât aceea care îi era adversar în litigiul de fond. nr.

Se consideră că existenţa unei cereri principale ce are ca finalitate apărarea interesului general ar fi ireconciliabilă cu intervenţia unei terţe persoane care urmăreşte realizarea unui interes individual. încălcarea unui interes general nu exclude şi încălcarea. Dacă un terţ ar interveni. (2) C. (2) din Decretul nr. în literatura de specialitate mai veche s-a arătat că intervenţia voluntară ar fi admisibilă în materie posesorie. civ. civ. se încheie un compromis între terţ şi părţile iniţiale. Discuţii în legătură cu intervenţia în interes propriu în cazul contenciosului administrativ. dintre posibilele consecinţe procedurale ale formulării unei intervenţii voluntare principale. 1/1995. proc. terţul îşi îndreaptă pretenţia împotriva ambelor părţi iniţiale. 215/2001 privind administraţia publică locală. 70-71. însă. apreciem că este discutabilă teza inadmi-sibilităţii de plano a intervenţiei voluntare principale în litigiile de contencios administrativ obiectiv. 16 alin. în ce ne priveşte. textul de lege vorbind de invocarea unui drept. proc. Se mai precizează că. în Dreptul.1 în ce ne priveşte. 49 alin. prin atacarea actelor autorităţilor administraţiei publice locale în faţa instanţei de contencios administrativ). prescripţia nu este întreruptă în cazul respingerii cererii. potrivit art. împotriva voinţei părţilor iniţiale. s-a susţinut că în materia contenciosului administrativ obiectiv (expresia de „contencios administrativ obiectiv” este folosită de unii autori pentru a desemna acel contencios administrativ care îşi are izvorul normativ în prevederile înscrise în art. de care legea leagă o serie de consecinţe juridice. Se pierde însă din vedere faptul că art. nr. avem unele rezerve faţă de această opinie.. ar putea fi admisă numai întreruperea prescripţiei dreptului la acţiune. în ipoteza analizată. deoarece prin cererile posesorii se urmăreşte apărarea unei situaţii de fapt. 167/1958. pe când. a unui interes individual. (2) C. însă această soluţie implică o interpretare mai largă a art. prin acelaşi act sau fapt. surprinde reţinerea efectului întreruptiv de prescripţie. terţul nu justifică nici un interes de a-şi formula cererea şi împotriva prefectului. iar numai în literatura de specialitate se vorbeşte despre situaţia de drept comun când terţul opune pretinsul său drept ambelor părţi. Subliniem că. intervenţia voluntară principală ar putea fi considerată admisibilă numai în cazul în care terţul ar pretinde pentru sine posesia bunului respectiv. E. invocând drepturi proprii în legătură cu bunul ce formează obiectul cererii posesorii. în raport cu soluţia spre care înclină acest autor. aceeaşi fiind soluţia pentru orice formă de participare a terţilor la judecată. iar nu de invocarea unei situaţii juridice sau de formularea unei pretenţii. (5) din Constituţie şi în Legea nr. deci atunci când prefectul exercită atribuţiile de tutelă administrativă. prin intervenţia voluntară principală. . aşa încât litigiile posesorii nu pun în discuţie drepturi subiective civile. Relativ recent. Popa. 49 alin. se referă la invocarea unui drept al terţului. 122 alin. întrucât cererea de intervenţie voluntară ar urma să fie respinsă ca inadmisibilă. p. care au înţeles să se judece în posesoriu. Eventual.ulterior declanşării litigiului arbitrai. ar însemna să se transforme procesul posesoriu într-un proces cu caracter petitoriu. iar. argumentele aduse în sprijinul acesteia nefiind la adăpost de orice critică.

fiind vorba de o cerere incidentală. într-un proces de partaj. deoarece. cu atât mai mult cu cât declanşarea unui proces civil nu este supusă unor formalităţi de publicitate. în plus. cererea de intervenţie voluntară principală trebuie făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată. civ. în primul rând. 50 alin. acest moment se determină conform art. 150 C. terţul nu mai poate interveni după închiderea dezbaterilor privind admiterea în principiu a cererii de partaj. (2) C. proc. care reglementează cuprinsul cererii de chemare în judecată. dacă instanţa de judecată consideră că este lămurită şi urmează a se retrage în vederea deliberării. relativ recent. ci şi cele dintre acestea şi terţul intervenient.. proc. Ţinând seama de necesitatea ca rezolvarea cererii incidentale să nu întârzie soluţionarea cererii principale. dispoziţiile care reglementează partajul judiciar nu se referă şi la intervenţia voluntară. legiuitorul a stabilit că închiderea dezbaterilor reprezintă momentul limită până la care interve-nientul principal îşi poate depune cererea.. (2) C. Potrivit art. (1) C. conţinutul acesteia trebuie să se refere şi la cererea principală. 50 alin. având în vedere că terţul deduce judecăţii o pretenţie proprie. soluţia s-ar justifica pe caracterul interlocutoriu al încheierii de admitere în principiu. însă. în faptul că terţul ar putea să afle relativ târziu despre existenţa litigiului în care ar avea interesul să intervină.. intervenţia voluntară principală trebuie făcută înaintea primei instanţe. cu excepţia situaţiei prevăzute de art. în lipsa unei precizări anume în cuprinsul art.1 Aparent. aplicând regula conform căreia . 112 C. cererea de intervenţie voluntară principală poate fi introdusă şi după pronunţarea încheierii de admitere în principiu. civ. civ.. se observă că. proc. proc. însă.. dacă ar primi cererea de intervenţie voluntară principală. civ. proc. 50 alin. pe când cea din urmă măsură vizează nu numai raporturile juridice dintre părţile iniţiale. civ.6. cu excepţia unor cazuri limitativ prevăzute de lege. până la închiderea dezbaterilor ce preced hotărârea finală de partaj. fiind deci vorba de declaraţia pe care o face în acest sens preşedintele. pentru a nu se răpi părţilor un grad de jurisdicţie. Textul menţionat trimite deci la dispoziţiile art. la care ne vom referi ceva mai jos. instanţa nu ar fi pusă în situaţia de a reveni asupra unei măsuri luate în legătură cu raporturile juridice dintre părţile iniţiale pentru a dispune o altă măsură cu privire la aceleaşi raporturi juridice. la încuviinţarea primei măsuri nu puteau fi avute în vedere şi pretenţiile terţului. în scopul înştiinţării oricărei persoane interesate. instanţa supremă a decis că în cazul în care cererea de intervenţie voluntară principală se referă la probleme asupra cărora s-a statuat prin încheierea de admitere în principiu. proc. aşa încât.. (3) C. Aşadar. 66 Participanţii la procesul civil Potrivit art. Menţionăm totuşi că. după concluziile pe fond ale părţilor. 50 alin. Raţiunea fixării acestui termen constă. pretenţiile sale urmând a fi valorificate numai pe cale principală. intervenţia voluntară principală se poate face numai în faţa primei instanţe şi înainte de închiderea dezbaterilor. civ. De asemenea.

dar numai unele au fost atrase la judecata în apel. secţia civilă. a revenit asupra practicii sale anterioare (Trib. colegiul civil. civ. p. 1/1992. având în vedere că. vor mai avea loc dezbateri cu privire la împrejurările ce au determinat repunerea pricinii pe rol. civ. în legătură cu această învoire a părţilor. text care nu face vreo distincţie în funcţie de natura litigiului şi care vorbeşte generic de închiderea dezbaterilor. dacă la judecata în primă instanţă au existat mai mult de două părţi. momentul fiind deci acela al închiderii dezbaterilor de fond înaintea instanţei de apel.S. Cererea de intervenţie voluntară principală trebuie depusă cel mai târziu până la închiderea dezbaterilor de fond. chiar şi atunci când instanţa a amânat pronunţarea hotărârii.J. în sensul că. după cum aceasta ar întârzia sau nu soluţionarea cererii de chemare în judecată. proc.. decizie prin care instanţa supremă. în mod corespunzător. decizia nr. pe de altă parte. pe de o parte. Terţul nu poate să îşi formuleze pretenţia sa pe cale incidentală nici în cazul în care recursul s-ar exercita împotriva unei hotărâri care. 67 Părţile care se poate formula intervenţia voluntară principală într-un proces de partaj se stabileşte tot potrivit art. adică nu antrenează o judecare a fondului în chiar soluţionarea căii de atac. iar. de la speţă la speţă. Considerăm că un răspuns global nu poate fi dat. în mod nejustificat. în Dreptul. dispoziţia legală de la judecata în primă instanţă. dacă legiuitorul ar fi intenţionat să permită formularea cererii de intervenţie voluntară principală şi în recurs.. Articolul 50 alin. ci. p. însă numai cu învoirea părţilor. se ridică problema de a şti dacă ar mai putea fi formulată o intervenţie voluntară principală. prin ipoteză. art. 50 C. este de strictă interpretare şi aplicare. este nevoie doar de acordul acestora din urmă. 1967. se . 103. însă terţul intervenient nu se va putea prevala de hotărârea pe care o va obţine şi faţă de părţile pentru care hotărârea apelată a rămas definitivă şi irevocabilă. textul nu ar fi vorbit numai de intervenţia voluntară accesorie. 51 C. 1357/1967. civ. recursul nu are caracter devolutiv. 50 alin. proc. civ.. (3) C.. 283). instanţa va încuviinţa sau nu în principiu cererea terţului. Suprem. ca orice normă specială. Un argument în sprijinul acestei soluţii poate fi desprins şi din art. Legea nu prevede şi momentul până la care terţul poate să intervină în instanţa de apel. nr. subliniem că. Intervenţia voluntară principală este însă inadmisibilă în recurs. potrivit legii. permite introducerea cererii de intervenţie voluntară principală şi în instanţa de apel. deoarece. (3) C. înseamnă că termenul în 1 C. decizia nr. proc. iar nu de închiderea dezbaterilor asupra unei probleme ce urmează a fi soluţionată printr-o încheiere premergătoare hotărârii de fond. proc. Pentru situaţia în care cauza se repune pe rol. astfel încât urmează a se aplica.normele speciale se completează cu dreptul comun. în CD. 1212/1991.

cererea este inadmisibilă. aşa încât cererea de intervenţie voluntară principală poate fi depusă până la închiderea dezbaterilor. în cazul în care s-a . indiferent că a fost recurată o hotărâre pronunţată în apel sau o sentinţă nesupusă apelului. într-o astfel de ipoteză. problema admisibilităţii cererii intervenientului principal se pune. în această din urmă situaţie cererea intervenientului principal poate fi primită numai cu acordul părţilor. împotriva unei sentinţe nesupuse apelului sau împotriva unei hotărâri pronunţate în apel. hotărârea primei instanţe nu este supusă apelului. civ.. cererea interve-nientului voluntar principal poate fi primită numai cu acordul părţilor.pronunţă fără drept de apel. . terţul are deschisă numai calea unei cereri principale). în cazul contestaţiei în anulare. soluţia justifi-cându-se prin aceea că. final C. cât şi a primei instanţe. în cazul casării cu trimitere la instanţa de apel care a pronunţat hotărârea recurată sau la instanţa de apel competentă. deşi legiuitorul a suprimat dreptul de apel pentru situaţia respectivă. Referitor la cealaltă cale extraordinară de atac de retractare. de asemenea. se disting următoarele situaţii: dacă s-a casat cu reţinere. în cazul motivului prevăzut de art. civ. însă. 322 pct. numai dacă are loc o rejudecare a fondului. proc. într-o asemenea situaţie. proc. 317 alin. în condiţiile stabilite de art. Cât priveşte admisibilitatea intervenţiei voluntare principale în cadrul rejudecării fondului după casare.contrarietatea de hotărâri. rejudecarea fondului echivalează cu o 68 Participanţii la procesul civil Părţile 69 judecată în apel. în cazul în care casarea cu trimitere s-a făcut pentru necompetenţa atât a instanţei de apel. contestaţia în anulare specială a fost exercitată împotriva unei hotărâri pronunţate de judecătorie în ultimă instanţă. această din urmă soluţie îşi găseşte aplicare şi atunci când s-a casat cu trimitere într-o pricină în care. rejudecarea fondului după casare echivalează cu o judecată în primă instanţă. 7 C. fiind deci guvernată de dispoziţiile legale din materia apelului. intervenţia voluntară principală devine admisibilă dacă se rejudecă fondul ca urmare a admiterii căii extraordinare de atac de retractare şi numai atunci când: contestaţia în anulare de drept comun a fost exercitată. ca urmare a admiterii cererii de revizuire (este însă posibil să nu existe o rejudecare a fondului deşi cererea de revizuire s-a admis. potrivit legii. întrucât soluţia contrară ar transforma recursul într-un apel. spre exemplu.

în situaţia când s-a cerut revizuirea unei hotărâri pronunţate de o instanţă de recurs. instanţa va trebui să verifice dacă părţile cu privire la care se judecă apelul respectiv sunt de acord cu primirea cererii. dacă pretenţia terţului este susceptibilă de a fi soluţionată în litigiul pendente. Această încheiere. rezultă că încheierea cu privire la admisibilitatea în principiu a cererii de intervenţie voluntară principală este supusă acelei căi de atac ce poate fi exercitată împotriva hotărârii de fond. instanţa de judecată va trebui să verifice următoarele aspecte: dacă terţul justifică un interes şi pretinde un drept propriu. prevede că instanţa se va pronunţa asupra admisibilităţii în principiu a cererii de intervenţie numai după ascultarea părţilor şi a celui care intervine. 52 alin. civ. civ. dacă există o legătură suficientă între cererea principală şi cererea de intervenţie. care să justifice soluţionarea împreună a celor două cereri. 52 alin. 52 alin. proc. Pentru a se preîntâmpina surprinderea părţilor între care s-a legat iniţial raportul juridic procesual. proc. Menţionăm că ultima ipoteză prezintă particularitatea că se recunoaşte dreptul de a exercita o cale de atac unei persoane care nu a dobândit calitatea de parte în procesul respectiv. ar fi admisibilă o intervenţie voluntară principală. precum şi pentru a se asigura dreptul de apărare al acestora şi contradictorialitatea. ţinând cont de faptul că terţul intervenient dobândeşte calitatea de parte numai după încuviinţarea în . o va respinge ca inadmisibilă. prima problemă pe care o are de rezolvat instanţa de judecată este aceea de a stabili dacă această cerere poate fi încuviinţată în principiu. aceasta fiind. pentru cea de a doua situaţie. în cazul în care un terţ formulează o cerere de intervenţie voluntară principală. dacă. dacă terţul a formulat cererea sa înăuntrul termenului prevăzut de lege. (2) C. după caz. Diferă numai persoana ce ar avea interesul să atace încheierea. oricare dintre părţile iniţiale. nu face nici o deosebire. terţul îşi poate formula pretenţiile până la închiderea dezbaterilor. întrucât art.. potrivit art. se desprinde concluzia că încheierea în discuţie poate fi atacată atât în cazul încuviinţării în principiu a cererii de intervenţie. înainte de a decide cu privire la încuviinţarea în principiu a cererii de intervenţie voluntară principală. în raport cu natura litigiului dintre părţile iniţiale. nu poate fi atacată decât odată cu fondul. art. civ. iar. (2) C. instanţa de judecată se va pronunţa printr-o încheiere. pentru prima situaţie. cât şi atunci când cererea a fost respinsă ca inadmisibilă. (1) C. proc. cererea terţului poate fi primită pentru a fi judecată numai dacă părţile convin în acest sens. desigur numai după pronunţarea acesteia din urmă. în alte cuvinte. iar cererea de revizuire a fost încuviinţată în principiu. iar.atacat o hotărâre de primă instanţă (rămasă definitivă prin neape-lare). Aplicând principiul accesorium sequitur principale. Dacă s-a admis în principiu cererea de revizuire a unei hotărâri pronunţate în apel. terţul care a formulat cererea. prin care va încuviinţa în principiu cererea terţului sau. pentru ipoteza când terţul îşi formulează pretenţia în instanţa de apel. Asupra admisibilităţii în principiu a intervenţiei voluntare principale. intervenţia voluntară principală este inadmisibilă.

principiu a cererii sale. astfel încât instanţa care a pronunţat-o nu mai poate reveni asupra ei. terţul devine parte în proces. nu însă şi atunci când cererea terţului este respinsă ca inadmisibilă. dacă este cazul (art. în Culegere de practică judiciară civilă 1998. instanţa trebuie apoi să o soluţioneze pe fond. 70 Participanţii la procesul civil Părţile 71 intervenient. instanţa va dispune comunicarea acesteia către părţile iniţiale şi va fixa un termen în .CA. 206. întrucât cererea sa de intervenţie nu a fost soluţionată pe fond. Dacă a încuviinţat în principiu cererea de intervenţie. proc. civ. anulată. neexistând riscul de a i se opune puterea de lucru judecat. terţul va putea să îşi reitereze pretenţia printr-o cerere de chemare în judecată îndreptată împotriva părţilor din procesul în care a vrut să intervină. Efectele introducerii cererii de intervenţie voluntară principală se produc numai dacă instanţa de judecată pronunţă o încheiere de încuviinţare în principiu. Trebuie subliniat că prescripţia se întrerupe de la data introducerii cererii de intervenţie voluntară principală. în cazul în care instanţa nu a încuviinţat în principiu cererea de intervenţie voluntară principală. secţia a IV-a civilă. dreptul subiectiv pretins de terţ devine un drept litigios. cu toate consecinţele ce decurg din această calitate. iar nu de la data pronunţării încheierii de încuviinţare în principiu a acesteia. întreruperea prescripţiei extinctive.). 17 C. pe lângă posibilitatea de a ataca această încheiere odată cu hotărârea de fond. prorogarea legală de competenţă. De asemenea. decizia nr. considerând că acesta nu justifică un interes legitim. părţile iniţiale sunt puse în întârziere faţă de terţul Intervenientul căruia prima instanţă nu i-a admis în principiu cererea de intervenţie. pronunţând deci o încheiere de respingere a acesteia ca inadmisibilă. întreruperea este numai provizorie şi condiţionată. p. nu poate formula în apel alte motive decât cele referitoare soluţia dată cererii sale. Aceste efecte sunt următoarele: învestirea instanţei cu judecarea pretenţiei terţului intervenient. se perima sau terţul intervenient renunţă la judecată. în sensul că prescripţia se consideră a nu fi fost întreruptă în cazul în care cererea de intervenţie voluntară este respinsă. Bucureşti. chiar şi atunci când ar constata ulterior că a greşit primind să judece pretenţia terţului pe cale incidentală. După încuviinţarea în principiu a cererii de intervenţie.1 încheierea asupra admisibilităţii în principiu a cererii de intervenţie voluntară principală are caracter interlocutoriu. 2075/1998. deci nu poate critica pe fond soluţia dată acţiunii principale .

dar şi îndatoririle procesuale pe care le-am analizat cu altă ocazie. în alte cuvinte. 52 alin. având o poziţie independentă faţă de reclamantul sau de pârâtul din cererea prin care s-a declanşat procesul respectiv.. final C. Totuşi. textul de lege menţionat dă expresie caracterului incidental al cererii de intervenţie. proc. terţul va lua procedura în starea în care aceasta se afla în momentul încuviinţării în principiu a cererii de intervenţie. 119 alin. După cum s-a subliniat în literatura de specialitate. Intervenţia voluntară principală nu trebuie să constituie însă un prilej pentru părţile iniţiale de a formula pretenţii. 135 C. părţile pot conveni ca şi cererea reconvenţională introdusă după acest termen să fie judecată împreună cu cererile deja formulate (cererea de chemare în judecată şi cererea de intervenţie voluntară principală). în calitate de parte. în termenul stabilit de instanţă pentru depunerea întâmpinării. Din momentul încuviinţării în principiu a cererii de intervenţie voluntară principală.. Dintre prevederile înscrise în art. se observă că nu se poate recurge la art. proc. aşa încât. în cazul în care terţul ar interveni după prima zi de înfăţişare. în aplicarea art. De altfel.. instanţa poate trece la judecarea fondului. proc. proc. iar în aceeaşi şedinţă de judecată pot fi administrate toate probele necesare soluţionării cauzei. le vom reţine totuşi pe acelea conform cărora cererea reconvenţională se depune odată cu întâmpinarea. toate actele de procedură se vor îndeplini şi faţă de el. Desigur că.care poate fi depusă întâmpinarea (art. iar cea de pârât revine părţilor iniţiale.). oricare din părţile iniţiale ar putea să formuleze o cerere reconvenţională. (3) C. cel interesat poate să formuleze şi o cerere reconvenţională. civ. anume atunci când cererea reconvenţională este formulată de pârât împotriva cererii prin care s-a declanşat procesul civil. prin introducerea unei cereri reconvenţionale la cererea de intervenţie voluntară principală. după caz.. terţul intervenient are toate drepturile procedurale. adică după prima zi de înfăţişare reclamantul să îşi întregească sau modifice cererea de chemare în judecată fără consimţământul pârâtului ori după acelaşi moment procesual pârâtul să depună o cerere reconvenţională împotriva reclamantului fără consimţământul acestuia. civ. 119 alin. Terţul nu ar putea . civ. cu nerespectarea dispoziţiilor legale în materie. acest moment nici nu ar mai putea fi luat în considerare pentru formularea cererii reconvenţionale. civ. civ. una împotriva celeilalte. terţul devine parte în proces. deoarece acesta are în vedere situaţia de drept comun. (3) C. proc. urmărind să obţină neutralizarea obligaţiei pretinse de terţ împotriva sa ori atenuarea acestei obligaţii sau. pentru viitor. în care poziţia de reclamant este deţinută de către terţul intervenient. însă. împotriva cererii de intervenţie voluntară principală. condamnarea terţului intervenient faţă de ea. partea trebuie să tindă la realizarea unei compensaţii judiciare între creanţa sa şi creanţa pretinsă de terţul intervenient. deoarece intervenţia voluntară principală este o adevărată cerere de chemare în judecată. 53 C. Potrivit art. dacă părţile convin. Cât priveşte termenul în care urmează a se depune cererea reconvenţională.

una cu privire la cererea principală. aşa încât acesta nu va putea solicita readministrarea lor. permite instanţei să dispună disjungerea. civ. 72 Participanţii la procesul civil să determine adoptarea unei soluţii care. din modul în care este redactat art. 57 C. reaudierea unui martor. Acest din urmă procedeu ar putea duce la întârzierea judecării eventualei căi de atac exercitate împotriva primei hotărâri. proc. nu este supusă vreunei căi de atac. Cererea de intervenţie voluntară principală se judecă odată cu cererea principală. un act administrativ al instanţei poate forma obiectul unei căi de atac numai dacă există o prevedere legală expresă în acest sens. Măsura disjungerii se ia printr-o încheiere care. pe de altă parte. deşi au fost administrate în contradictoriu numai cu părţile iniţiale. iar cealaltă asupra cererii incidentale. practic.să solicite refacerea unora dintre actele de procedură îndeplinite anterior intervenţiei ori să invoce nulităţile relative acoperite între timp. ceea ce înseamnă că terţul trebuie să şi le procure singur. cărora hotărârea ce se va pronunţa să le fie opozabilă. 55 C. p. precum şi o cerere de chemare în garanţie. dacă ar duce la întârzierea soluţionării acesteia. S-a pus problema de a şti dacă intervenientul principal are posibilitatea de a cere introducerea în cauză şi a altor persoane. deoarece s-ar întârzia soluţionarea cererii de chemare în judecată. apreciem că poate să introducă o cerere de chemare în judecată a altei persoane (art. împrejurarea că la întocmirea celui de al doilea dosar trebuie făcute copii de pe unele acte de procedură (cele care ar interesa şi soluţionarea pretenţiei terţului) nu reprezintă un inconvenient atât de important încât 1 Trib. Legea nu prevede obligativitatea comunicării către terţul intervenient a unor copii de pe actele aflate la dosar (cererea de chemare în judecată. Bucureşti. proc. 4280/1955.). civ. sunt opozabile terţului intervenient. 884. nr. în L. spre exemplu..P. refacerea unei expertize etc. deşi legea nu prevede în mod expres. apreciem că este necesar să se constituie un dosar separat pentru cererea terţului intervenient. Mai mult. proc. deoarece aceasta din urmă poate fi formulată numai de către pârât. însă. art. secţia a ffl-a civilă. iar nu să se pronunţe două hotărâri de fond în acelaşi dosar. Având în vedere că terţul a dobândit calitatea de parte în proces şi că are poziţia procesuală de reclamant. ceea ce nu este cazul pentru încheierea respectivă.. reg. decizia nr. având caracterul unui act pentru mai buna administrare a justiţiei.1 Soluţia se justifică prin aceea că. nu ar echivala cu o . dacă nu ar exista motive pentru amânarea judecării cererii principale. terţul nu poate obţine un termen spre a lua cunoştinţă de actele dosarului. iar. întâmpinarea. nu însă şi o cerere de arătare a titularului dreptului. 7/1956. 55 C. rezultă că măsura disjungerii este lăsată de legiuitor la aprecierea suverană a instanţei. Pentru situaţia în care s-a dispus disjungerea. pe de o parte. precum şi la alte neajunsuri în legătură cu activitatea administrativă a instanţei. înscrisurile depuse de părţile iniţiale etc). civ. Probele aflate la dosar.

De asemenea. De asemenea. soluţiile pot fi următoarele: respingerea ambelor cereri. ci doar cu pronunţarea a două hotărâri. instanţa ar putea fi influenţată de hotărârea deja pronunţată cu privire la cererea de chemare în judecată. cu atât mai mult cu cât însăşi instanţa a apreciat. cât şi a cererii de intervenţie voluntară principală. cât şi a cererii de intervenţie voluntară principală. în ambele situaţii cheltuielile de judecată urmând a fi suportate de toate părţile. după cum hotărârea defavorabilă terţului intervenient îi va putea fi opusă de oricare din părţile iniţiale. se pronunţă o singură hotărâre. La aceste soluţii se mai adaugă şi admiterea în întregime atât a cererii de chemare în judecată. faţă de părţile iniţiale. respingerea unei cereri şi admiterea integrală sau în parte a celeilalte cereri. de exemplu. Subliniem că instanţa trebuie să uzeze de prerogativa de a dispune disjungerea cu o anumită prudenţă. admiterea în întregime a cererii de chemare în judecată atrage în mod automat respingerea celeilalte cereri şi invers. într-un asemenea caz. trebuie reţinut că instanţa nu îşi va declina competenţa. admiterea în întregime a unei cereri şi admiterea în parte a celeilalte cereri. este posibil ca ambele cereri să fie admise numai în parte sau ca una din cereri să fie admisă în parte iar cealaltă respinsă. iar în această situaţie pârâtul din cererea introductivă de instanţă este cel care a câştigat procesul. însă numai pentru situaţia în care între . care vor fi recuperate atât de la reclamant. atunci când a încuviinţat în principiu cererea de intervenţie voluntară principală. nici măcar parţial. admiterea în parte atât a cererii de chemare în judecată. iar această împrejurare ar putea fi determinată de dorinţa de a nu pronunţa o hotărâre care să contrazică. intervenientul voluntar principal va putea să exercite căile de atac prevăzute de lege. aşa încât el are dreptul la acoperirea cheltuielilor de judecată avansate. Dacă identitatea de obiect este numai parţială. deoarece această măsură afectează soluţionarea unitară a unor pretenţii între care există legătură. S-a precizat că nu pot fi admise în întregime atât cererea de chemare în judecată cât şi cererea de intervenţie voluntară principală. dacă acestea au acelaşi obiect şi deci se exclud reciproc. Este însă posibil ca ambele cereri să fie respinse. în cazul în care cererea de chemare în judecată şi cererea de intervenţie voluntară principală s-au soluţionat împreună. solicitând punerea acesteia în executare silită. la soluţionarea pretenţiei terţului. Tot pentru ipoteza în care se dispune disjungerea. chiar dacă nu există putere de lucru judecat.) subzistă chiar şi atunci când cele două cereri nu mai sunt soluţionate prin aceeaşi hotărâre. terţul intervenient se va putea prevala. faptul că este necesar să se rezolve împreună pretenţiile respective. care va fi opozabilă tuturor părţilor. cele stabilite de aceeaşi instanţă printr-o hotărâre anterioară. în plus. deoarece efectul prorogării de competenţă (în temeiul art. de hotărârea ce i-a dat câştig de cauză. proc. fiind fără relevanţă dacă hotărârea respectivă este sau nu atacată şi de una din părţile iniţiale. civ. 17 C. cât şi de la terţul intervenient.veritabilă judecare separată a celor două cereri. Aşadar.

fără a exista şi identitate de obiect. p. se distinge după cum judecata cererii principale sar stinge. pe de o parte. în privinţa cererii principale) nu ar afecta cu nimic cererea de intervenţie voluntară principală. întrucât. cit. dacă terţul ar pretinde acelaşi drept real ca şi reclamantul.. indiferent de cauza pentru care nu s-a mai judecat pe fond cererea de chemare în judecată. nu s-ar mai putea continua judecarea pretenţiei terţului. existând deci posibilitatea rezolvării ei independent de cererea introductivă de instanţă. se consideră că.3 Această soluţie se explică prin aceea că intervenientul principal are o poziţie independentă în proces. nici măcar parţială. 73 Părţile S-a pus problema de a şti care este soarta cererii de intervenţie voluntară principală în ipoteza când. fiind o veritabilă cerere de chemare în judecată. op. datorită caracterului incidental al intervenţiei voluntare principale. ca prescrisă etc. în ce ne priveşte. însă. în privinţa cererii de intervenţie voluntară principală. greu de acceptat.2 în cadrul acestei concepţii. iar. dacă reclamantul nu este titularul dreptului real.1 într-o a doua opinie. apreciem că instanţa va soluţiona în continuare cererea inter-venientului principal. datorită unei cauze ulterioare introducerii acestei cereri. actele procedurale de dispoziţie ale părţilor iniţiale (desigur. judecarea cererii incidentale nu ar mai putea continua]. Unele discuţii s-ar putea face pentru cauzele de stingere ce existau la data 1P. că în cazul acţiunilor (cererilor) reale nu ar putea fi formulată o intervenţie voluntară principală. III. după încuviinţarea acesteia în principiu. cererea sa urmând a fi respinsă ca atare. situaţie în care instanţa va continua să judece cererea terţului intervenient. In literatura noastră de . ca lipsită de interes. iar. precum şi strânsei legături dintre cele două cereri. efectul prorogării legale de competenţă. al respingerii ei ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă [acest exemplu duce la concluzia. într-o primă opinie. 297-298. datorită unei cauze existente în momentul introducerii cererii de chemare în judecată. voi. Vasilescu. Precizăm că şi atunci când s-ar stinge judecata cererii principale subzistă. situaţie în care continuarea judecării cererii incidentale nu s-ar mai justifica. conform opiniei respective. deoarece nu ar fi posibil ca terţul intervenient să obţină o hotărâre de fond favorabilă.pretenţia reclamantului iniţial şi cea a terţului intervenient există doar o legătură de conexitate. înseamnă că el nu are calitate procesuală activă. s-ar stinge judecata referitoare la pretenţia din cererea introductivă de instanţă fără a se pronunţa o hotărâre de fond. iar cererea de intervenţie voluntară principală are caracter de sine stătător. pe de altă parte. ci acesta trebuie să o reitereze pe cale principală la instanţa competentă. judecata acesteia din urmă nu ar mai continua în cazul anulării cererii introductive de instanţă.

iar din această calificare decurg. deoarece terţul nu invocă o pretenţie proprie şi nu urmăreşte obţinerea unei hotărâri prin care părţile iniţiale să fie condamnate faţă de el. Constituind o cerere incidentală prin care terţul nu invocă un drept propriu. se numeşte intervenţie voluntară accesorie. ca instanţa să pronunţe o soluţie în favoarea părţii pentru care a intervenit. Se observă însă că şi în cazul acestora sunt incidente prevederile art. fără a pune în discuţie şi a se pronunţa asupra cererii de intervenţie voluntară principală formulată în cauză . 17 C. 3. Ca natură juridică. Este nelegală soluţia instanţei prin care se ia act de renunţarea reclamantului la judecată. Intervenţia voluntară accesorie are un scop limitat.2. proc. în sensul că instanţa a devenit competentă să judece cererea de intervenţie. pentru a apăra drepturile uneia din părţile iniţiale. p. intervenţia voluntară accesorie este o simplă apărare. astfel încât instanţa de judecată să dea câştig de cauză părţii în . 529/1995. deoarece era competentă să judece cererea principală. De altfel. de regulă. intervenţia voluntară accesorie duce la lărgirea cadrului procesual numai sub aspectul părţilor. Intervenţia voluntară accesorie Cererea prin care un terţ ce justifică un interes solicită introducerea sa într-un litigiu în curs de desfăşurare. nu şi al obiectului litigiului. aşa cum vom vedea. ci doar sprijină pe reclamant sau. unii autori îl consideră ca fiind parte alăturată.specialitate. chiar dacă aceasta din urmă nu a mai ajuns să fie soluţionată pe fond. fără însă a se mai analiza şi cealaltă situaţie la care ne-am referit în text. consecinţe practice deosebit de importante în ceea ce priveşte regimul juridic al intervenţiei accesorii. ci tinde.3. civ. 74 Participanţii la procesul civil Părţile j? introducerii cererii de chemare în judecată. pornind de la faptul că intervenientul accesoriu nu intenţionează să îşi realizeze o pretenţie proprie. nefiind competentă să judece cererea principală.CA. după caz. deoarece. pe pârât. prin apărările pe care le face. în Sinteza practicii judiciare 1995. decizia civilă nr. se arată că judecata cererii de intervenţie principală nu este influenţată de actele de dispoziţie ale părţilor iniţiale.. instanţa nu devine competentă nici în privinţa cererii incidentale. 134. iar nu parte principală. în scopul combaterii în comun a susţinerilor adversarului acesteia.1 în sensul că el se alătură uneia din părţile între care s-a stabilit iniţial raportul juridic procesual. O rezervă trebuie făcută pentru situaţia în care cererea principală este respinsă ca inadmisibilă pe motiv că ar fi de competenţa unui organ fără activitate jurisdicţională sau este respinsă ca nefiind de competenţa instanţelor române. Galaţi.

intervenţia voluntară accesorie este admisibilă în orice materie. în CD. distinct de cel al părţii pe care o apără. terţul urmăreşte să preîntâmpine pronunţarea unei hotărâri care ar fi susceptibilă să creeze o situaţie de natură a compromite propriile sale drepturi. în procesul respectiv. intervenient poate fi cel care a dispus plata respectivă. Ca regulă generală. rezultă că nu sunt exacte nici susţinerile conform cărora nu ar trebui ca interesul intervenientului accesoriu să fie . secţia civilă. intervenientul accesoriu are un interes personal. ci numai asupra părţii în favoarea căreia a intervenit. s-a precizat că intervenientul accesoriu are un interes preventiv. terţul trebuie să urmărească obţinerea unui folos pentru sine. S-a arătat că interesul terţului ar fi acela de a sprijini partea pentru care intervine. iar nu numai pentru partea a cărei poziţie o susţine. faţă de care este legat printr-un interes juridic conex cu procesul. intervenient poate fi cel care a luat această măsură. cit.. voi. p. ceea ce nu este exact. în alte cuvinte. în litigiile individuale de muncă (conflictele de drepturi). p. op. 1969.2 Din cele menţionate mai sus. spre exemplu. Tocmai de aceea. având în vedere că prin interes se înţelege folosul practic. neexistând nici un text de lege care să limiteze expres sfera sa de aplicare. exceptând situaţia când o normă juridică specială ar dispune în sens contrar. când s-a făcut o plată nelegală. Spre exemplu. decizia nr. Suprem. Intervenientul accesoriu trebuie să justifice întotdeauna un interes propriu. susţinând pe una din părţile iniţiale. iar aceasta se datorează faptului că drepturile sale ar putea să fie afectate prin pronunţarea unei hotărâri de condamnare a părţii respective.' însă. în pricinile cu caracter strict personal intervenţia voluntară accesorie este inadmisibilă. după cum urmează: dacă se contestă decizia de desfacere a contractului de muncă. se observă că această afirmaţie nu este completă. 298. care se apreciază în funcţie de posibila incidenţă asupra drepturilor sale a hotărârii ce ar urma să se pronunţe cu privire la cererea principală. se poate formula o cerere de intervenţie accesorie. precum şi situaţia în care intervenţia ar privi o cerere accesorie sau incidentală ce nu are un astfel de caracter (de exemplu. poate interveni salariatul care a înlesnit producerea pagubei. s-a decis că intervenţia accesorie este admisibilă şi într-o contestaţie la executare. Terţul nu devine însă reprezentantul acestei părţi şi nici înlocuitorul sau coordonatorul activităţii procesuale a părţii pe care o apără. dacă într-un proces de divorţ s-a cerut şi partajarea bunurilor comune). la aceste ipoteze. Totuşi. 2 Trib. iar. 1 A se vedea. deoarece ar putea să creeze impresia că.2 Instanţa supremă a mai stabilit că. Chiar dacă nu pretinde un drept propriu în cadrul procesului în care intervine. în litigiile pentru stabilirea despăgubirilor. 647/1969.favoarea căreia a intervenit. vom mai adăuga şi posibilitatea sindicatului de a interveni pentru a apăra drepturile unui membru al său. ca şi în cazul intervenţiei voluntare principale. III. P. Vasilescu. folosul practic nu se răsfrânge şi asupra terţului. în realitate. 251.

este justificată de natura . (1) C. ci este suficient şi un interes moral. Garsonnet. Porumb. voi. p. Trăite theorique et pratique de procedure civile et commer-ciale. ci este suficient să se respecte dispoziţiile înscrise în art. al asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor. tome 3. Insă. Cezar-Bru. 51 C. Aşadar. 153. în cazul sindicatelor. R. voi. cererea de intervenţie voluntară accesorie nu trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată. A fortiori. op. Sirey. Droit judiciaire prive. Soluţia legislativă conform căreia intervenţia accesorie poate fi făcută nu numai înaintea primei instanţe. desigur.născut şi actual3 ori că ar fi suficient un interes eventual sau condiţional. HI. 298. sentimentele de afecţiune faţă de una din părţi nu justifică. civ. cererea de intervenţie voluntară accesorie se poate face chiar înaintea instanţei de recurs. H. le vom reţine pe cele referitoare la justificarea interesului terţului. 82 alin. o cerere de intervenţie voluntară accesorie. civ. chiar direct în căile de atac. Gr. Ch. grija de a preveni realizarea acestuia conferă un caracter născut şi actual interesului intervenientului accesoriu. Vasilescu. Paris. cit. Potrivit art. la indicarea părţii în favoarea căreia se intervine şi. p. conexe cu această situaţie juridică.4 Deşi prejudiciul pe care I-ar putea suferi terţul nu este decât eventual. prin ele însele. proc. Terţul va obţine un folos practic direct şi imediat prin pronunţarea unei hotărâri în favoarea părţii pe care o apără. A se vedea: P. nu sunt cu nimic afectate. Dat fiind că este o simplă apărare. de exemplu. 76 Participanţii la procesul civil Interesul intervenientului accesoriu poate să fie nu numai de ordin patrimonial. spre exemplu. Cât priveşte problema de a şti dacă un interes colectiv ar justifica o intervenţie voluntară accesorie într-un litigiu în care ar fi vorba de interese individuale ale părţilor iniţiale. al asociaţiilor pentru protecţia mediului. ci în orice fază a judecăţii.. 185. tome în. cererea de intervenţie voluntară accesorie este inadmisibilă dacă ar avea ca scop determinarea unei jurisprudenţe pe care terţul ar putea să o invoce într-un viitor proces al său.. I. Nu ar fi suficient nici un interes de principiu. aşa cum se întâmplă. proc. aceeaşi fiind soluţia şi atunci când terţul ar urmări doar respectarea unor prevederi legale în litigiul în care intervine. în cazul intervenţiei voluntare accesorii. p. 893. Sirey. 1991. Perrot. deoarece hotărârea respectivă va stabili sau va confirma o situaţie ce conferă intervenientului accesoriu certitudinea că drepturile sale. este vorba de un interes actual pentru a preveni un prejudiciu eventual. însă numai pentru situaţiile când o dispoziţie legală expresă conferă legitimare procesuală grupului. Paris. ea poate fi formulată şi în faţa instanţei de apel. p. Ca menţiuni particulare. apreciem că răspunsul este afirmativ. la individualizarea procesului în care terţul solicită să fie introdus. E. Solus. 1913.

în sensul că ea s-ar pune în ceea ce priveşte recursul în interesul legii. 227. dispunând că intervenientul accesoriu nu poate face decât acele acte de . iar după ce va verifica dacă terţul justifică un interes propriu. completul de 7 judecători. deoarece acesta nu supune judecăţii o pretenţie proprie.1 Deşi recursul extraordinar nu mai există. în apel sau în recurs. iar. apreciem că în cazul recursului în interesul legii. proc. în cazul când încuviinţează în principiu cererea de intervenţie voluntară accesorie. pe de altă parte. în măsura în care ar aprecia că intervenţia accesorie este potrivnică intereselor sale. această din urmă cerere ar fi admisibilă. instanţa va dispune comunicarea acesteia către părţile iniţiale. o decizie dată în apel sau o decizie pronunţată în recurs. înăuntrul termenului acordat de instanţă în acest scop. se aplică şi în cazul intervenţiei voluntare accesorii. ci şi de această din urmă parte. problema poate fi actualizată. după cum s-a atacat o sentinţă. nu se răpeşte părţilor vreun grad de jurisdicţie. Având în vedere natura juridică a intervenţiei voluntare accesorii. p. Corespunzător reglementării anterioare. interesul de a determina o jurisprudenţă favorabilă nu este suficient pentru a justifica o intervenţie voluntară accesorie. dacă există legătură între cererea principală şi cererea terţului şi dacă. Se admite că întâmpinarea poate fi făcută nu numai de partea adversă celei în favoarea căreia s-a intervenit. pe de o parte. Terţul intervenient va lua procedura în starea în care aceasta se găseşte în momentul încuviinţării în principiu a cererii sale. deoarece. decizia nr. 24/1975. prin ipoteză. aşa cum am arătat deja. legea stabileşte că terţul are o poziţie procesuală subordonată părţii pe care o apără. 54 C. care nu poate fi atacată decât odată cu fondul. 1 Trib. Părţile iniţiale nu pot să formuleze însă cerere reconvenţională împotriva intervenientului accesoriu. Terţul are posibilitatea să intervină pentru a apăra pe una din părţi şi în cadrul căilor extraordinare de atac de retractare. Suprem. proc. iar acestea din urmă au posibilitatea să formuleze întâmpinare. intervenţia voluntară accesorie este inadmisibilă. civ. sa decis că intervenţia voluntară accesorie este admisibilă şi atunci când cauza este pendente în faţa instanţei de recurs extraordinar. nici nu trebuie citate. instanţa de judecată va asculta părţile şi pe cel care intervine. de faptul că terţul nu supune judecăţii o pretenţie proprie. în CD. Aşadar. 52 şi art.juridică a acestei forme de intervenţie voluntară. în funcţie de natura pricinii. va hotărî asupra încuviinţării în principiu a intervenţiei voluntare accesorii. civ. Totuşi. de altfel. hotărârea ce se va pronunţa nu va produce efecte faţă de părţile din proces. însă actele de procedură ce urmează vor fi îndeplinite şi faţă de el. printr-o încheiere interlocutorie. astfel încât. care. întrucât acestea se judecă potrivit regulilor de la judecata în primă instanţă. art. Părţile 11 Prevederile art. 53 C. 1975.

dar şi în limitele acestora. civ. 55 . Totuşi. deoarece scopul interogatoriului este obţinerea mărturisirii (recunoaşterii). aşa încât. în cadrul acestei concepţii. Această concluzie se desprinde şi din interpretarea per a contrario a art. instanţa poate să încuviinţeze interogatoriul. avem unele rezerve faţă de această soluţie. ci ascultarea acesteia ca martor. în legătură cu pretenţiile supuse judecăţii de către părţi. mijlocul procesual nu trebuie să fie intervenţia voluntară accesorie. Mai mult. intervenientul accesoriu poate să propună probe noi.. deci nu şi altei părţi din procesul respectiv. Pentru situaţia în care ar fi vorba de fapte în legătură cu pretenţia supusă judecăţii şi care sunt cunoscute de o persoană. ca neavenit. de vreme ce terţul ar trebui să se limiteze la actele de procedură îndeplinite de partea pe care o susţine. cu o singură condiţie şi anume ca activitatea sa procesuală să profite părţii pe care o apără. S-a pus problema de a şti dacă intervenientului accesoriu i se poate lua interogatoriu de către partea în beneficiul căreia a intervenit şi s-a răspuns afirmativ. să invoce excepţii procesuale sau alte mijloace de apărare. să aducă noi argumente. care. se poate opune părţii ce a făcut-o. S-ar mai putea discuta dacă interogatoriul poate fi luat în cazul în care partea ar dori să probeze un fapt ce priveşte exclusiv raporturile juridice dintre ea şi intervenient. soluţia contrară se desprinde din chiar art.procedură care profită părţii respective. proc. iar răspunsul credem că este negativ.1 în ce ne priveşte. 1204 C. aşa cum prevede art. 54 C. arătându-se că legea nu exclude o atare posibilitate şi că partea respectivă ar putea să 78 Participanţii la procesul civil considere că intervenţia accesorie este potrivnică intereselor sale.. care permite terţului să îndeplinească „orice act de procedură”. Cererea de intervenţie voluntară accesorie. Aşadar. ca mijloc de probă. Textul menţionat nu prevede însă ce sancţiune intervine în cazul în care terţul ar face un act de procedură potrivnic intereselor părţii a cărei poziţie o susţine. Menţionăm că prin act potrivnic intereselor părţii în favoarea căreia s-a intervenit se înţelege orice act ce ar sprijini poziţia celeilalte părţi şi ar duce la căderea în pretenţii a părţii apărate de intervenientul accesoriu. instanţa de judecată va considera un asemenea act ca şi cum nu ar fi fost îndeplinit. având în vedere că acel fapt nu ar ajuta la soluţionarea pretenţiei ce formează obiectul litigiului. interzicându-i doar actele potrivnice interesului părţii în favoarea căreia a intervenit. fiind o simplă apărare în favoarea uneia din părţile între care s-a stabilit raportul juridic procesual iniţial. Se susţine uneori că intervenientul accesoriu nu ar putea propune probe noi şi nici nu s-ar putea substitui părţii în favoarea căreia a intervenit pentru a invoca excepţiile procesuale pe care această parte omite să le opună adversarului. se judecă întotdeauna împreună cu cererea introductivă de instanţă. Rezultă că numai atunci când partea ar aprecia intervenţia voluntară accesorie ca fiind potrivnică intereselor sale. intervenţia voluntară accesorie ar deveni aproape inutilă. civ. în alte cuvinte.

atunci când partea în favoarea căreia s-a intervenit recurge la interogarea terţului intervenient o face pro causa. în consecinţă: dacă reclamantul renunţă la judecată sau la dreptul subiectiv pretins. aceasta depinde de soluţia ce se va pronunţa asupra cererii de chemare în judecată. dacă este cazul. iar efectele acestuia vor putea fi înlăturate uşor de instanţă.intervenţia voluntară accesorie în favoarea reclamantului se va admite în situaţia în care instanţa admite cererea de chemare în judecată. în contextul întregului material probator de la dosar. deoarece pârâtul nu a căzut în pretenţii. în regulă generală. proc. întrucât reclamantul are câştig de cauză. terţul nu va putea să solicite continuarea judecăţii (totuşi. deci şi intervenientului accesoriu. care se referă numai la disjungerea de cererea de chemare în judecată a cererii de intervenţie voluntară principală. va trebui să fie respinsă şi intervenţia în susţinerea reclamantului. apărarea terţului neducând la câştigarea litigiului de către partea pentru care s-a intervenit. Ungureanu. 139-140. cererea de intervenţie în favoarea acestuia se va respinge. Bucureşti. stingerea judecăţii cu privire la cererea introductivă de instanţă antrenează în mod inevitabil şi stingerea judecăţii cu privire la cererea de intervenţie voluntară accesorie.teza a ll-a C. fiind deci un interogatoriu de favoare.. 1 O. terţul ar putea să învedereze instanţei împrejurarea că părţile iniţiale au încheiat tranzacţia respectivă pentru a-i frauda interesele. ipoteză în care instanţa va refuza să ia act de tranzacţia intervenită între părţile iniţiale şi va continua judecata pe fond). Ed. urmând a se distinge după cum terţul a intervenit în favoarea reclamantului sau a pârâtului. . aşa încât apărarea terţului urmează a fi considerată utilă.dacă însă se respinge cererea principală. Astfel: . Actele de procedură în procesul civil (la instanţa de fond).în cazul în care se admite cererea principală. Referitor la soluţia ce se va da cu privire la cererea de intervenţie voluntară accesorie. nu va mai fi soluţionată nici eventuala cerere de intervenţie accesorie în favoarea părţii de la care provine actul de dispoziţie). Hotărârea ce se va pronunţa va fi opozabilă tuturor părţilor din proces. atunci cererea de intervenţie făcută în favoarea sa rămâne lipsită de obiect.intervenţia voluntară accesorie în sprijinul pârâtului se va admite dacă se respinge cererea de chemare în judecată. Autorul adaugă faptul că. Press Mihaela. precum şi pentru confuziunea de interese. civ. 1997. p. . declarată. deci când pârâtul cade în pretenţii. dacă părţile iniţiale sting litigiul printr-o tranzacţie judiciară. . 79 Părţile întrucât intervenientul accesoriu nu pretinde un drept propriu. care există de regulă între cele două părţi. va rămâne lipsită de obiect cererea prin care terţul a intervenit în apărarea pârâtului (în ambele cazuri. dacă pârâtul achiesează la pretenţiile reclamantului. deci apărarea terţului i-a profitat. . în majoritatea cazurilor.

apelul) intervenientului accesoriu devine inadmisibil şi atunci când recursul (apelul) părţii a fost respins ca tardiv.J. 618. după caz. 4 Trib. această soluţie fiind argumentată pe faptul că intervenţia voluntară accesorie nu trebuie să aibă drept consecinţă sporirea cheltuielilor de judecată pe care le va suporta partea ce va cădea în pretenţii. în Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. decizia nr. 8/1986.4 precum şi atunci când partea în favoarea căreia s-a intervenit şi-a retras apelul (sau. s-a decis că recursul (sau.J. p. nr. Iaşi. 534/2000. cit. 108.2 Afirmaţia trebuie înţeleasă în sensul că. 77.R. CA. 237. Braşov. III. A se vedea: P. s-a precizat că intervenientul accesoriu nu poate fi obligat la plata acestora. 295. 655/1998. în cazul în care partea ce a avut câştig de cauză a făcut o serie de cheltuieli numai pentru a combate susţinerile intervenientului accesoriu. De asemenea.1 Cât priveşte problema suportării cheltuielilor de judecată. dacă partea pentru care a intervenit cade în pretenţii. Bucureşti. 1995..S. decizia civilă nr. recursul).5 Dacă recursul urmează a se respinge ca tardiv introdus. 709/1998. în R. p. atunci cererea de intervenţie accesorie făcută în favoarea recurentului înaintea instanţei de recurs nu mai poate fi examinată datorită dependenţei procesuale a intervenientului faţă de partea pentru care a intervenit -CA. Braşov. art. decizia civilă nr. 56 C. acesta din urmă va fi obligat la plata cheltuielilor respective. p. în Culegere de practică judiciară 19941998. voi. 299. Vasilescu. 429/1998. proc..D. op. jud. decizia nr. decizia civilă nr. în Culegere de practică 80 Participanţii la procesul civil Părţile . numai aceasta va suporta cheltuielile de judecată avansate de adversar. 875/1995. secţia de contencios administrativ. Braşov. în Jurisprudenţa 2000. prevede că apelul sau recursul declarat de intervenientul accesoriu se socoteşte neavenit dacă partea pentru care a intervenit nu a făcut ea însăşi apel sau recurs. C. Ţinând cont de împrejurarea că terţul are o poziţie dependentă de cea a părţii pe care o apără.perimarea cererii de chemare în judecată îşi produce efectele şi faţă de cererea de intervenţie voluntară accesorie. CA. p. 1177/1985. în B.. Apreciem însă că. în baza acestui text.3 anulat ca netimbrat. după caz. se admite că intervenientul accesoriu trebuie să suporte întotdeauna cheltuielile propriei cereri. indiferent dacă hotărârea s-a pronunţat ori nu în favoarea părţii pentru care a intervenit. p. civ. p. 3 CA. secţia a IV-a civilă. decizia civilă nr.

Porumb. atunci când debitorul cedat este chemat în judecată de către creditorul cedent. în Culegere de practică judiciară civilă 1998. fiind deci următoarele: . p. opozabilă tuturor creditorilor respectivi. pretinde că este proprietarul acelui bun etc.3. acesta din urmă poate să introducă în proces pe terţul care. stingerea creanţei etc. invocând anularea sau rezoluţiunea contractului. el poate să introducă în proces şi pe ceilalţi moştenitori. pentru ca instanţa să dispună introducerea unui terţ în proces. Elementele definitorii ale acestei forme de atragere a terţilor la judecată se desprind din art. potrivit căruia. 57 alin. 1595/1998. iar după aceea creditorul cesionar îl acţionează în judecată pe debitorul cedat. cu deplin temei. dacă reclamantul revendică un bun de la pârât. 1 Unii autori denumesc chemarea în judecată a altor persoane şi intervenţie forţată (Gr..2 De cele mai multe ori. deoarece şi terţul . voi. Trib. în situaţia în care posesorul unui imobil se vede chemat în judecată de o persoană ce invocă titlul de moştenitor. ci la cererea uneia din persoanele ce au deja calitatea de parte în procesul respectiv. pentru a evita riscul unei plăţi nevalabile. 106. Bucureşti. civ. deşi aceasta din urmă are o sferă mai largă. „oricare din părţi poate să cheme în judecată o altă persoană care ar putea să pretindă aceleaşi drepturi ca şi reclamantul”. secţia a IV-a civilă. că nu este suficient ca pârâtul să inventeze o ipoteză nesprijinită pe nici o probă. interesul de a formula o cerere de chemare în judecată a altor persoane care pot pretinde aceleaşi drepturi ca şi reclamantul aparţine pârâtului.3. spre a obţine o hotărâre opozabilă tuturor acestora. ca în cazul intervenţiei voluntare. atunci când raporturile dintre judiciară 1994-1998. în cazul cesiunii de creanţă. de asemenea. deşi un terţ i-a notificat cesiunea de creanţă. S-a decis însă. numai persoana ce ar fi în măsură să invoce aceleaşi drepturi subiective civile ca şi reclamantul. . 209. p. proc. (1) C. debitorul va trebui să formuleze o cerere de introducere în proces a creditorului cesionar. De exemplu: în cazul raporturilor juridice obligaţionale cu pluralitate de creditori. 158). decizia nr. pentru a obţine o singură hotărâre. dacă vechiul creditor i-a notificat debitorului că nu recunoaşte ca valabilă cesiunea şi i-a cerut să nu facă plata. tot în cazul cesiunii de creanţă.terţul este introdus în proces nu la cererea sa. p. care este acţionat în judecată numai de unul dintre creditori. atunci el va solicita introducerea în proces şi a celorlalţi creditori. I. are motive să refuze plata. dacă debitorul. prin intermediul acestei forme de intervenţie forţată. acesta din urmă are interesul de ai introduce în cauză pe creditorul cedent.poate fi atrasă la judecată. Chemarea în judecată a altor persoane Chemarea în judecată a altor persoane1 ar putea fi definită ca fiind mijlocul procesual prin care una din părţile iniţiale solicită introducerea în proces a unei terţe persoane ce ar putea să pretindă aceleaşi drepturi ca şi reclamantul.

jud. proc. Astfel: în ipoteza în care creditorul cesionar îl acţionează în judecată pe debitorul cedat. iar pârâtul nu justifică temerea unui litigiu ulterior.. dacă se revendică un bun.J. iar pârâtul indică un terţ ca fiind proprietarul acelui bun.. 57 alin. civ. civ. în R. proc. atunci când creditorul pretinde plata creanţei sale. pe care ar fi avut-o în cazul în care cererea de chemare în judecată ar fi fost formulată şi împotriva lui. C. civ. (2) C. reclamantul are interesul să îl introducă în cauză pe creditorul cedent. Totuşi. cererea făcută de reclamant se depune cel mai târziu până la închiderea dezbaterilor înaintea primei instanţe. 63.chemat în garanţie. legea acordă şi reclamantului dreptul de a introduce o cerere întemeiată pe dispoziţiile art.J. p. reclamantul poate să solicite introducerea în proces a terţului respectiv. terţul atras la judecată pe această cale nu va dobândi calitatea de pârât. fie din probele administrate în cauză. 7/1993. iar debitorul se apără arătând că i s-a notificat de către un terţ cesiunea creanţei respective. 344. De aceea. în B. Timiş. (3) C. însă..S. pârâtul este cel care procedează într-un asemenea mod. secţia de contencios administrativ. în ceea ce îl priveşte pe reclamant. acesta are posibilitatea să formuleze cererea de chemare în judecată (cererea introductivă de instanţă) împotriva oricărei persoane ce ar avea legătură cu raportul juridic substanţial dedus judecăţii şi căreia vrea să îi facă opozabilă hotărârea. 10/1988. civ. spre a tergiversa judecata..D. 57 alin. este posibil ca reclamantul să afle despre existenţa unui terţ care ar fi în măsură să pretindă aceleaşi drepturi ca şi el după declanşarea procesului. Potrivit art. 57 C. p.. Soluţia îşi găseşte aplicare şi în privinţa cererii prin care reclamantul solicită chemarea în judecată a altei persoane. reclamantul justifică şi el interesul de a-i atrage la judecată pe cel despre care se afirmă că ar fi creditor cesionar. fie din susţinerile pârâtului. proc. fără însă a formula o cerere bazată pe dispoziţiile art. 64 C. părţi sunt clare. decizia civilă nr. când întâmpinarea nu este obligatorie. nr. conform art.R. precum şi cel arătat ca titular al dreptului real sunt atraşi la judecată tot la cererea părţilor iniţiale. cel mai târziu la prima zi de înfăţişare. iar. ci va dobândi calitatea indicată de art. civ. 1383/1987. Justificarea acestor dispoziţii legale constă în aceea că pârâtul este în măsură să cunoască persoanele ce pot . proc. în majoritatea cazurilor. iar acesta se apără invocând interdicţia de a plăti pe care i-a notificat-o creditorul cedent. dar. deoarece obiectul litigiului îl reprezintă dreptul de proprietate asupra acelui imobil etc. apreciem că reclamantul poate să solicite introducerea acestora în proces. cererea făcută depărat se depune odată cu întâmpinarea sau. 2 A se vedea şi Trib. proc. 58 C. Termenul în care se poate depune cererea de chemare în judecată a altor persoane ce ar putea să invoce aceleaşi drepturi ca şi reclamantul diferă după cum cererea este formulată de către pârât sau de către reclamant. decizia nr. 1993. în cazul în care pârâtul arată că stăpâneşte imobilul revendicat în indiviziune cu alte persoane.

de cele mai multe ori. De altfel. 82 Participanţii la procesul civil de instanţă în acest scop la prima zi de înfăţişare. proc. art. în litigiul respectiv. iar nu de intervenient principal. apreciem că trebuie să se distingă după cum există identitate între obiectul cererii de chemare în judecată şi obiectul cererii de intervenţie voluntară principală sau numai o legătură de conexitate.pretinde aceleaşi drepturi ca şi reclamantul imediat după ce i s-a comunicat cererea de chemare în judecată. 132 alin. atât reclamantul din cererea introductivă de instanţă. legiuitorul a stabilit că pârâtul trebuie să depună cererea in limine litis. îi conferă reclamantului dreptul de a-şi modifica sau întregi cererea de chemare în judecată până la prima zi de înfăţişare ori înăuntrul termenului încuviinţat 7. aşa încât. proc. se ivesc unele dificultăţi în cazul în care este deja formulată o cerere reconvenţională sau o cerere de intervenţie voluntară principală. iar pârâtul din cererea incidentală (reclamantul din cererea principală) ar putea să solicite introducerea în proces a altei persoane până la împlinirea termenului acordat de instanţă. în schimb. cât şi intervenientul voluntar principal . spre a depune întâmpinare la cererea reconvenţională. dacă terţul ar fi în măsură să invoce aceleaşi drepturi precum cele pretinse prin cererea reconvenţională. cât şi calitatea de pârât. până la prima zi de înfăţişare. Astfel. 132 alin. ceea ce înseamnă că textul de lege ar fi devenit inaplicabil în practică dacă ar fi stabilit că şi reclamantul trebuie să depună cererea întemeiată pe art. iar. civ. (1) C. deoarece. este preferabil pentru reclamant să recurgă la modificarea sau întregirea cererii de chemare în judecată (de exemplu. dobândită ca urmare a cererii prin care s-a declanşat litigiul respectiv. Dacă s-a formulat o cerere de intervenţie voluntară principală. proc. el ia cunoştinţă în cursul judecăţii de împrejurarea că terţe persoane ar putea să pretindă aceleaşi drepturi. taxele de timbru etc). proc. sub unele aspecte. civ. în legătură cu termenul de depunere a cererii de chemare în judecată a altor persoane. potrivit art. pentru reclamant nu s-a prevăzut ca termen limită pentru introducerea cererii prima zi de înfăţişare. termenul de introducere a acestuia în proces se stabileşte prin raportarea la calitatea iniţială a părţilor. civ. în primul caz. o parte poate deţine atât calitatea de reclamant. pentru a preîntâmpina posibilitatea folosirii acestei forme de intervenţie forţată cu scopul de a întârzia judecata pe fond.. 57 C. deci reclamantul din această din urmă cerere (pârâtul din cererea principală) ar putea să cheme în judecată o altă persoană până la închiderea dezbaterilor. 57 C. terţul ar dobândi calitatea de pârât. civ. întrucât. se determină prin raportarea la cererea reconvenţională. în situaţia în care terţul ar fi în măsură să invoce aceleaşi drepturi ca şi cele pretinse prin cererea de chemare în judecată. considerăm că termenul pentru depunerea cererii întemeiate pe dispoziţiile art. final C.

iar părţile iniţiale (reclamantul şi pârâtul din cererea principală) îl pot introduce pe terţ în proces până la împlinirea termenului acordat de instanţă în vederea depunerii întâmpinării la cererea de intervenţie voluntară principală. până la prima zi de înfăţişare. fiind necesar să se constituie un dosar distinct. 135 C. cu toate că art. proc. dacă pârâtul depune cererea de chemare în judecată a altei persoane după depunerea întâmpinării sau. 298 C. civ. după prima zi de înfăţişare. însă mai înainte de închiderea dezbaterilor înaintea primei instanţe. civ. judecătorul îl va întreba pe reclamant dacă este de acord cu primirea cererii. cererea întemeiată pe prevederile art. stabileşte o sancţiune specifică. iar pârâtul din cererea principală. iar în situaţia când acesta răspunde negativ. acesta din urmă îl poate chema în judecată până la închiderea dezbaterilor. deoarece ambii deţin calitatea de reclamant. şi cu ocazia rejudecării fondului după casarea cu trimitere. Corespunzător reglementării anterioare. proc. 57 C. soluţia trebuie nuanţată. (1) C. este admisibilă şi în cadrul rejudecării fondului după casarea cu trimitere. dar numai dacă recursul a fost exercitat împotriva unei . întrucât. dar trebuie observat că acest articol se află situat sub titlul consacrat procedurii înaintea primei instanţe. proc.' Faţă de stadiul actual al reglementării. anume: judecarea separată a cererii îndreptate împotriva terţului. nerespectarea lui nu atrage sancţiunea decăderii. civ. deoarece art. într-o asemenea ipoteză. poate solicita introducerea unei alte persoane în proces odată cu întâmpinarea la cererea introductivă de instanţă sau. Aşadar. fiind fără relevanţă faptul că intervenţia voluntară principală a fost făcută după acest moment. interzice cererile noi în apel. civ. în sensul că este necesar să se asigure parcurgerea a două grade de jurisdicţie în fond. afară de cazul în care părţile consimt să se judece împreună cu cererea principală. nu distinge după cum cererea de intervenţie forţată este formulată de pârât sau de reclamant. civ. cererea va fi judecată separat. Subliniem că numai în privinţa cererii formulate de pârât părţile pot conveni ca aceasta să fie primită după împlinirea Părţile 83 termenului. 294 alin. Astfel. după caz. proc.pot chema în judecată alte persoane până la închiderea dezbaterilor. în cel de-al doilea caz. dacă întâmpinarea nu este obligatorie. care rămâne cu această calitate şi în cererea de intervenţie voluntară principală. ar însemna să se permită reclamantului să introducă un terţ în proces direct în apel. proc. nu însă şi în ceea ce priveşte cererea făcută de reclamant. stabileşte că dispoziţiile privind judecata în primă instanţă se aplică şi în instanţa de apel numai în măsura în care nu sunt potrivnice dispoziţiilor ce reglementează apelul. 135 C. 57 C. Deşi termenul de depunere a cererii de chemare în judecată a altei persoane este un termen legal peremptoriu. civ. proc. Este adevărat că art. dacă terţul ar fi în măsură să invoce aceleaşi drepturi ca şi intervenientul principal. iar art. s-a decis că se poate formula o cerere întemeiată pe prevederile art.

în ceea ce priveşte natura juridică. se referă expres doar la necesitatea motivării. trimiţându-se pricina la instanţa competentă să judece în primă instanţă. în L. dacă se urmăreşte introducerea în proces. cu excepţia situaţiei în care părţile convin judecarea împreună a celor două cereri. la rândul ei. pe această cale. în consecinţă. deşi art. 57 C.P. 84 Participanţii la procesul civil înseamnă că instanţa va lua act de depunerea cererii. 3455/1958. reprezintă o veritabilă cerere de chemare în judecată. judecarea separată. proc. In consecinţă. se vor alătura copii de pe cererea de chemare în judecată. civ. terţul chemat în judecată întrucât ar putea să pretindă aceleaşi drepturi ca şi reclamantul dobândeşte calitatea de intervenient principal. legea nu mai prevede că instanţa ar trebui să se pronunţe asupra admisibilităţii în principiu a cererii de chemare în judecată a altei persoane ce ar putea să pretindă aceleaşi drepturi ca şi reclamantul. cererea întemeiată pe dispoziţiile art. cât şi părţii adverse. inclusiv de dreptul de a încheia acte procesuale de dispoziţie. iar hotărârea care se va pronunţa îi va fi opozabilă. decizia civilă nr. reg. 57 alin. cât şi a primei instanţe. în plus. Cererea de chemare în judecată a altei persoane ce ar putea să pretindă aceleaşi drepturi ca şi reclamantul se comunică atât terţului introdus în proces. La exemplarul destinat terţului. încheierea nu poate fi atacată decât odată cu hotărârea pronunţată asupra fondului pretenţiei formulate de reclamant prin cererea de declanşare a procesului respectiv. sub aspect procesual. Apreciem că atunci când cererea nu poate fi primită (de exemplu. care. Dacă însă cererea (formulată de pârât) este tardiv introdusă. instanţa va lua act de această împrejurare şi va dispune. nr. în ambele cazuri. se pronunţă fără drept de apel ori dacă s-a casat pentru necompetenţa atât a instanţei de apel.. 58 C. de pe întâmpinare. civ. proc. final C. iar. aşa încât el se bucură de independenţă procesuală. va cuprinde şi menţiunile privitoare la individualizarea procesului în care se formulează. proc. 1/1960. Spre deosebire de intervenţia voluntară. potrivit legii. prin încheiere. odată cu cererea principală. este asimilată cererii de intervenţie voluntară principală. Terţul chemat în judecată dobândeşte calitatea de intervenient principal. terţul poate uza de toate drepturile procedurale recunoscute de lege părţilor. civ. ceea ce ' Trib. iar apoi o va soluţiona pe fond. 96.sentinţe care. cererea întemeiată pe prevederile acestui articol va trebui să îndeplinească toate condiţiile de formă prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată. Rezultă că. Potrivit art. a unui nou pârât). instanţa va pronunţa o încheiere de respingere a cererii ca inadmisibilă. dacă este cazul şi de pe alte acte de procedură ce au aceeaşi natură juridică. Craiova III. Independenţa procesuală a terţului explică şi faptul că renunţarea părţii ce a formulat cererea de intervenţie forţată la judecarea acesteia nu . precum şi de pe înscrisurile aflate la dosar. p.

civ. precum şi împrejurarea că actele procesuale de dispoziţie în legătură cu cererea principală nu afectează soluţionarea cererii incidentale. (1) C. respectiv pentru obligaţia ce a fost stabilită în sarcina sa prin hotărâre judecătorească. chemat în judecată pentru a răspunde de fapta culpabilă a prepusului său.. chemarea în garanţie.. într-o asemenea ipoteză. De exemplu: comitentul. poate să îl cheme în garanţie pe prepus. ci şi ori de câte ori partea care ar cădea în pretenţii ar avea posibilitatea să solicite de la o altă persoană despăgubiri pentru dreptul pe care l-a pierdut. se admite că instanţa poate să dispună disjungerea. Trebuie subliniat că art. Chemarea în garanţie în dreptul procesual civil. civ. Cererea introductivă de instanţă şi cererea întemeiată pe dispoziţiile art. proc. 57 C. însă numai în cazul în care pârâtul este chemat în judecată pentru o datorie bănească şi recunoaşte pretenţiile băneşti formulate împotriva sa. proc. civ. Cererea întemeiată pe dispoziţiile art. terţul chemat în judecată poate exercita căile de atac prevăzute de lege. în cazul în care ar cădea în pretenţiuni. civ. 57 C. civ. Un efect specific este prevăzut de art. Aşadar. ca mijloc procesual de atragere a unui terţ la judecată. 3. 58 C. 53 C. judecata va continua între reclamant şi terţul chemat în judecată. la rândul lui. Deşi nu există un text de lege expres. Astfel: terţul introdus în cauză devine parte în proces. proc. deoarece art. proc. 60 alin. noţiunea de garanţie are o accepţiune mai largă decât în dreptul material. formează obiectul unei singure judecăţi. civ. proc. este admisibilă nu numai în cazul drepturilor reale sau de creanţă garantate legal ori convenţional. şi constă în scoaterea din proces a pârâtului. indiferent dacă părţile iniţiale au atacat sau nu hotărârea. proc. care poate afecta interesele terţului. produce efecte asemănătoare cu cele ale intervenţiei voluntare principale. coroborat cu art.duce în mod automat la inadmisibilitatea cererii respective.4. civ. are loc o prorogare legală a competenţei. declarând că vrea să îşi achite datoria faţă de cel care îşi va stabili judecătoreşte dreptul. spre a fi obligat să plătească. rezultă din art. actele de procedură îndeplinite anterior fiindu-i opozabile (acest ultim efect. în măsura în care cererea de intervenţie forţată ar întârzia judecarea cererii principale. cu o cerere în garanţie sau în despăgubire”. astfel încât nu îşi găseşte aplicare decât în cazul în care litigiul are ca obiect plata unei sume de bani. dispune că „partea poate să Părţile 85 cheme în garanţie o altă persoană împotriva căreia ar putea să se îndrepte. terţul va lua procedura în starea în care aceasta se găseşte în momentul introducerii sale în proces. 59 C. reprezintă o normă specială. proc. 59 C. comitentului suma pe care acesta din urmă . dacă este cazul. depunând totodată suma respectivă. hotărârea ce se va pronunţa va avea putere de lucru judecat şi faţă de terţ. la care primul articol menţionat mai sus trimite indirect).

86 Participanţii la procesul civil Cererea de chemare în garanţie poate fi formulată de către garantat. însă. fidejusorul este cel ce poate să îl cheme în garanţie pe debitorul principal. trebuie menţionat că nu prezintă relevanţă faptul că el a dobândit dreptul respectiv cu titlu oneros sau cu titlu gratuit de la cel căruia i se datora garanţia de către o altă persoană. nu însă şi împotriva dobânditorului cu titlu particular. în cazul fidejusiunii. la două persoane. Spre exemplu. pentru ca fiecare dintre ei să îi plătească partea corespunzătoare din datoria comună. fidejusorul. acţionat în judecată pentru a plăti datoria pe care debitorul principal nu înţelege să o achite de bunăvoie. de către cel de al doilea cumpărător. anume atunci când se spune că fidejusorul garantează obligaţia debitorului principal. op. man-dantul îl poate chema în garanţie pe mandatar. ci de o formă specifică. garant este fidejusorul.. sub aspect procesual. iar garantat este debitorul principal. al îmbogăţirii fără justă cauză sau al mandatului aparent. garant este debitorul principal. Acesta din urmă . precum şi a succesorilor universali sau cu titlu universal ai acestuia. P. Vasilescu. succesiv. uneori. 308. în literatura de specialitate s-a arătat că.1 în situaţia în care mandatarul încheie un act cu depăşirea împuternicirilor primite. iar terţul îl cheamă în judecată pe mandant. în cazul în care creditorul cheamă în judecată numai pe unul dintre debitorii ce s-au obligat în solidar. Subliniem însă că nu este vorba de o chemare în garanţie sau de o altă formă de atragere a terţilor la judecată reglementată de Codul de procedură civilă. dacă numai unul dintre codebitori este chemat în judecată. permite acestuia să solicite un termen pentru a fi introduşi în cauză şi ceilalţi codebitori. iar Secundus înstrăinează acel imobil lui Tertius. Acest din urmă exemplu ne oferă prilejul să subliniem că.2 Cererea de chemare în garanţie poate fi formulată împotriva garantului. III. dacă o persoană vinde acelaşi imobil. din punctul de vedere al procedurii de chemare în garanţie. iar garantat este fidejusorul. civ. în cazul obligaţiilor indivizibile. noţiunea de garanţie poate primi în dreptul civil o accepţiune care. pe temeiul gestiunii de afaceri. iar nu invers.va trebui să o plătească reclamantului. Să presupunem că Primus îi vinde un imobil lui Secundus. astfel încât condamnarea tuturor codebitorilor la executarea obligaţiei indivizibile să se facă printr-o singură hotărâre. pentru a fi obligat să îl despăgubească. deoarece. pârâtul poate să cheme în garanţie pe ceilalţi codebitori. acesta din urmă nu va prelua şi obligaţia de a-i garanta pe primul cumpărător. iar formalităţile de publicitate imobiliară au fost îndeplinite. voi. deci codebitorii introduşi în cauză devin pârâţi. dar şi de succesorii universali ori cu titlu universal ai acestuia. cit. întrucât debitorul chemat în judecată introduce în cauză pe ceilalţi codebitori pentru a fi obligaţi împreună la executarea prestaţiei datorate. art. din punctul de vedere al obiectului. p. De altfel. 1065 C. poate să îl cheme în garanţie pe acesta din urmă etc. mai întâi. după cum se observă. în privinţa acestuia din urmă. este relativ improprie. precum şi de către dobân-ditorul cu titlu particular.

(1) şi art. Secundus i-a transmis lui Tertius şi dreptul său de a fi garantat de către Primus. în tradiţia procedurii noastre civile. Bucureşti. 143. cu atât mai mult cu cât însăşi soluţia pronunţată cu privire la cererea de chemare în garanţie depinde de soluţia dată asupra cererii principale. 88. I. Herovanu. Gr. indiferent dacă el a dobândit imobilul de la Secundus cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.2 însă. proc. Desigur că reclamantul. din dispoziţiile înscrise în art. iar nu dedusă pe cale de interpretare. precum şi de terţul chemat în judecată întrucât ar putea să pretindă aceleaşi drepturi ca şi reclamantul. odată cu dreptul de proprietate asupra imobilului. 60 alin. necesitatea chemării în garanţie apare în cursul judecăţii. voi. p. atunci când introduce cererea de chemare în judecată. adică prima chemare făcută de una din părţile iniţiale şi a doua cerere făcută de cel astfel chemat în garanţie. art. p. dacă reclamantul cheamă un terţ în judecată. Stoenescu. Ea urmăreşte să înlăture posibilitatea tergiversării judecăţii. Legea pentru accelerarea judecăţilor din 11 iulie 1929 explicată şi adnotată. poate să îl acţioneze ca pârât şi pe garantul său. regimul procedural al cererii de chemare în garanţie diferă de cel al cererii principale. op.1 Totuşi. sub aspect procedural. I. uneori.. permite şi terţului chemat în garanţie să cheme în garanţie. apărând ca o manifestare de voinţă provocată. la rândul lui. p. o asemenea soluţie. 1937. în principiu. cit. cererea de chemare în garanţie ar fi un mijloc procesual pus la îndemâna pârâtului. (2) C.are dreptul de a fi garantat de către Primus. civ. Leş. o altă persoană./. 162. Hilsenrad. Se consideră că posibilitatea chemărilor în garanţie în lanţ este limitată la două. 60 alin. rezultă că o asemenea cerere incidentală poate fi introdusă şi de către reclamant. ci ar trebui să îşi valorifice pretenţiile pe cale principală. 87 . 2 A se vedea: A. Tertius ar putea să îl acţioneze în garanţie şi pe Secundus. Cererea de chemare în garanţie poate fi formulată şi de intervenientul voluntar principal. la rândul lui. ar trebui să fie expres prevăzută de lege. numai dacă transmisiunea a fost cu titlu oneros. însă. aşa încât cel de al doilea chemat în garanţie nu ar putea. pentru a discuta şi lichida cu acesta o obligaţie de garanţie. să mai cheme în garanţie o altă persoană. (2) C. civ. iar reclamantul nu poate să îşi completeze sau modifice cererea de chemare în judecată după prima zi de înfăţişare fără acordul pârâtului. Porumb. 111-112. nu ar fi vorba de o chemare în garanţie propriu-zisă. p. proc. însă. ci de o modificare sau completare a cererii principale. nota 49. Deşi în cele mai multe cazuri cererea de chemare în garanţie este formulată de către pârât. constituind o îngrădire a unui drept procedural. Menţionăm că s-a susţinut şi punctul de vedere potrivit căruia. dar acest lucru se poate realiza şi prin disjungerea ' A se vedea: E. deoarece. De asemenea. însă. 61 alin.

prin aceeaşi hotărâre se va admite şi cererea de chemare în garanţie. în măsura în care a căzut în pretenţii. dacă nu alege calea incidentală. în literatura de specialitate se vorbeşte despre garanţia principală şi garanţia incidentală. De altfel. înlăturând posibilitatea pronunţării unor hotărâri contradictorii şi ducând la realizarea unor economii de timp şi de cheltuieli. în primul rând. după încuviinţarea în principiu a unei cereri de intervenţie voluntară principală sau accesorie. în al doilea rând. evitându-se astfel un proces ulterior. oferă posibilitatea chematului în garanţie. dacă instanţa o găseşte întemeiată. una din părţile iniţiale formulează o cerere de chemare în garanţie împotriva terţului intervenient. Din punctul de vedere al atragerii terţilor la judecată.Părţile cererii de chemare în garanţie de cererea principală sau. Aşadar. beneficiarul garanţiei îl introduce în procesul respectiv pe garantul său. deci la o mai bună administrare a justiţiei. Chemarea în garanţie pe cale incidentală este preferabilă introducerii unei cereri principale în garanţie sau în despăgubire. Deşi. devenit parte în proces. chemarea în garanţie prezintă avantajul de a contribui la soluţionarea unitară a litigiului. anume atunci când cererea de chemare în garanţie este îndreptată împotriva unei persoane care are deja calitatea de parte în procesul respectiv. succesiv. îl cheamă în judecată pe garant prin intermediul unei cereri principale. prezintă interes numai garanţia incidentală. fără a aştepta sfârşitul procesului dirijat împotriva sa. garantatul se expune riscului de a nu mai putea să îşi valorifice ulterior pretenţiile împotriva . Deşi chemarea în garanţie constituie o simplă facultate. judecata acesteia urmând a se face potrivit dispoziţiilor de drept comun. să administreze probele necesare şi să facă toate apărările în sprijinul părţii pe care o garantează. declanşând un proces distinct. iar unul dintre aceştia formulează o cerere de chemare în garanţie împotriva celuilalt pârât. reclamantul formulează o cerere de chemare în garanţie a terţului deja chemat în garanţie de către pârât (ipoteza poate fi întâlnită în cazul în care terţul respectiv a înstrăinat acelaşi bun. Garanţia este numită incidentală dacă. chemarea în garanţie este una din formele prin care terţii sunt atraşi la judecata unui proces pendente. la mai multe persoane) etc. Spre exemplu: reclamantul cheamă în judecată doi pârâţi. ar fi totuşi posibil să nu se ajungă la o lărgire a cadrului procesual din punctul de vedere al părţilor între care se stabilesc raporturile procesuale. ceea ce înseamnă că obligaţia de garanţie devine activă şi se traduce în fapt. Codul de procedură civilă nu se ocupă în mod special de garanţia principală. astfel încât cererea principală şi cererea de chemare în garanţie sunt soluţionate prin aceeaşi hotărâre. iar nu o obligaţie pentru părţi. după caz. în principiu.1 Garanţia este numită principală dacă beneficiarul acesteia a aşteptat sfârşitul procesului în care este parte. iar. pe lângă faptul că asigură o apărare completă garantatului. deoarece. iar. în cazul în care cel garantat pierde procesul. de cererea de chemare în garanţie anterioară. după cum garanţia este valorificată pe cale principală sau pe cale incidentală. în cazurile anume arătate de lege.

op.. ci va trebui să îl acţioneze pe creditor. 919. iar reclamantul poate să depună cererea în tot cursul judecăţii în primă instanţă. încă de la comunicarea cererii de chemare în judecată. Pârâtul trebuie să depună cererea de chemare în garanţie odată cu întâmpinarea.]. ci. Perrot. op.. (2) C. Chemarea în garanţie presupune. 1351 C. civ. acesta din urmă. civ. conform art. (1) C. voi. astfel încât ea trebuie să îndeplinească toate cerinţele prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată. prin cererea reconvenţională sau chiar în cursul judecăţii. potrivit art. proc. ar fi putut obţine respingerea cererii formulate de terţ împotriva cumpărătorului şi deci culpa aparţine beneficiarului garanţiei de evicţiune. 88 Participanţii la procesul civil garantului. III. pentru reclamant. 61 alin. cit. O altă condiţie de admisibilitate se referă la existenţa unei legături suficiente între cererea principală şi cererea de chemare în garanţie.. dacă în timpul plăţii debitorul ar fi avut mijloace de a declara stinsă datoria sa. în cazul în care cumpărătorul s-a judecat cu evingătorul său fără să îl cheme în garanţie pe vânzător şi a pierdut procesul. este o veritabilă chemare în judecată. Astfel: potrivit art. ştie dacă este sau nu cazul să cheme în garanţie un terţ. cu necesitate. însă. iar dacă întâmpinarea nu este obligatorie. civ. Vasilescu. civ. fidejusorul ce a plătit fără a-i înştiinţa pe debitorul principal nu are regres împotriva acestuia. proc. în sensul că trebuie să fie o legătură de dependenţă şi de subordonare între cele două cereri. cererea de chemare în garanţie se face cu respectarea condiţiilor de formă stabilite de lege pentru cererea de chemare în judecată. proc.. iar apoi îl acţionează pe vânzător spre a răspunde pentru evicţiune.. R. existenţa unui proces civil aflat în faza judecăţii în primă instanţă. cunoscând pretenţiile reclamantului. Cât priveşte termenul în care poate fi depusă cererea de chemare în garanţie. care nu i-a dat posibilitatea să îl apere. civ. cel mai târziu la prima zi de înfăţişare [art. Tocmai de aceea. necesitatea chemării unei terţe persoane în garanţie poate să rezulte ca urmare a susţinerilor pârâtului. tome 3. pentru a obţine înapoierea sumei plătite. aşa încât soluţia ce se va da cu privire la cererea principală să poată influenţa soluţia ce se va pronunţa asupra cererii de chemare în garanţie. până la închiderea dezbaterilor [art. cererea de chemare în garanţie . proc. Cererea de chemare în garanţie. civ. scapă de obligaţia de garanţie dacă dovedeşte că ar fi avut mijloace suficiente cu care.' A se vedea: P.]. 61 alin. 1672 alin. H. cit. făcute prin întâmpinare. 307-308. participând la judecată în primul proces. Nedepunerea cererii de chemare în garanţie în termen nu atrage sancţiunea decăderii părţii respective din dreptul de a-i acţiona în judecată pe garant. p. (2) C. (1) C. legea distinge după cum cererea incidentală este formulată de către pârât sau de către reclamant. 61 alin. ca natură juridică.. potrivit art. Solus. p. Stabilirea a două termene diferite se justifică pe considerentul că. invocând exceptio mali processus. 135 C. pârâtul.

apreciem că instanţa. Sunt totuşi unele situaţii de excepţie în care nu ar fi admisibilă o cerere de chemare în garanţie. civ. instanţa nu poate refuza soluţionarea unei cereri de chemare în garanţie depusă peste termenul prevăzut de lege. art. Dacă reclamantul şi-a modificat sau întregit cererea de chemare în judecată. Trebuie menţionat că 89 Părţile părţile nu ar putea conveni judecarea împreună cu cererea principală a cererii de chemare în garanţie depusă tardiv de către reclamant. iar cel de-al doilea dispunând că pârâtul. ci. însă. civ. proc. civ. ar însemna să se permită reclamantului să cheme un terţ în garanţie direct în apel. Cererea de chemare în garanţie poate fi primită. în funcţie de situaţia concretă din speţă.. cât şi hotărârea primei instanţe). în materia ordonanţei preşedinţiale (soluţia se justifică prin aceea că. (1) teza a ll-a C. prin încheiere. primul text de lege menţionat acordând pârâtului dreptul de a depune întâmpinare la cererea întregită sau modificată. în cadrul ordonanţei preşedinţiale.1 rezultă că instanţa va lua act. odată cu întâmpinarea.tardiv formulată se va judeca separat de cererea principală (aşadar.2 într-un asemenea caz. îndrumând partea să introducă o cerere separată). (1) C. cererea de chemare în garanţie priveşte exclusiv fondul dreptului). în caz contrar. proc. iar din acel moment terţul devine parte în proces. 62 C. Nefiind deci necesar să se discute admisibilitatea în principiu a cererii de chemare în garanţie. proc.. 132 alin. după ce va lua act de formularea cererii de chemare în garanţie. stabileşte doar că instanţa va dispune comunicarea cererii de chemare în garanţie terţului şi va fixa un termen în care acesta din urmă poate să depună întâmpinarea. nu se prejudecă fondul. 61 alin. deoarece. poate formula şi o cerere de chemare în garanţie. în condiţiile prevăzute de art. (1) C. în măsura în care nu s-ar încălca principiul dublului grad de jurisdicţie în fond. cu art. Această soluţie se desprinde din combinarea art. proc. pârâtul va putea să formuleze o cerere de chemare în garanţie până la termenul de judecată următor. în cazul cererii formulate . încălcându-se astfel dispoziţiile imperative înscrise în art. cu ocazia rejudecării fondului după casarea cu trimitere (ceea ce presupune că recursul a fost exercitat într-o materie în care dreptul de apel este suprimat de lege ori că sa casat pe motiv de necompetenţă atât hotărârea instanţei de apel. Soluţia este asemănătoare atunci când cererea este depusă tardiv şi părţile nu convin sau. civ. (1) teza finală C. civ. de formularea unei astfel de cereri. 294 alin. proc. spre exemplu. afară de cazul în care reclamantul şi pârâtul consimt ca aceste cereri să se judece împreună (desigur că această precizare priveşte numai cererea de chemare în garanţie depusă de către pârât). Nu există nici un text de lege care să prevadă că instanţa trebuie să se pronunţe asupra încuviinţării în principiu a cererii de chemare în garanţie. prin aceeaşi încheiere de şedinţă va dispune respingerea acesteia ca inadmisibilă. 132 alin.

90 Participanţii la procesul civil Unul dintre cele mai importante efecte juridice ale cererii de chemare în garanţie îl constituie dobândirea de către terţul chemat în garanţie a calităţii de parte în procesul în care este formulată o asemenea cerere. prin încheiere. Pentru soluţia că. în consecinţă. totuşi. proc. Din momentul introducerii sale în proces. cit. instanţa o va supune discuţiei părţilor. D. terţul. în acest scop. nu pot conveni judecarea împreună.. colegiul civil. putându-se substitui. Pentru prima ipoteză. iar. op. 63. Această posibilitate a terţului se justifică pe considerentul că soluţia ce se va pronunţa asupra cererii principale influenţează şi soluţia ce se va da cu privire la cererea de chemare în garanţie (situaţia este asemănătoare cu aceea în care s-ar exercita acţiunea oblică. în funcţie de situaţia concretă din speţă. instanţa va da o încheiere prin care o va respinge ca inadmisibilă. 63 alin. civ. după caz. ci de un debitor al părţii). terţul poate sprijini partea care l-a chemat în garanţie. p. Chematul în garanţie nu devine însă o parte subordonată celei care l-a introdus în proces. 166. alin. dacă ar cădea în pretenţii. cererea de chemare în garanţie se judecă odată cu cererea principală. (2) al aceluiaşi articol permite instanţei să dispună disjungerea (se admite că instanţa de fond este în drept să aprecieze şi să decidă dacă o cerere de chemare în garanţie. în toate drepturile procedurale ale garantatului. Suprem. după depunerea la dosar a cererii de chemare în garanţie. invocând.1 iar. 2 Trib. instanţa va dispune judecarea separată. dar se poate apăra şi împotriva acesteia. în J. terţul va avea drepturile procedurale şi îi vor reveni îndatoririle procesuale prevăzute de lege pentru părţile principale. nr.de reclamant. deosebirea constând în faptul că nu este vorba de un creditor chirografar.. care este de natură să întârzie soluţionarea cererii .N. în cazul în care cererea de chemare în garanţie se face direct în apel sau în recurs. se admite că nici în litigiile de muncă (conflictele de drepturi şi conflictele de interese) nu ar fi admisibilă o cerere de chemare în garanţie. faptul că nu datorează garanţie sau că partea ce l-a introdus în proces nu s-ar putea îndrepta împotriva sa cu o cerere în despăgubire. după cum el se va putea prevala de hotărârea respectivă. să susţină pretenţia dedusă judecăţii prin cererea principală. spre exemplu. V. Potrivit art. chematul în garanţie poate să combată ori. poate formula apărări numai în ceea ce priveşte cererea incidentală. Negru. iar hotărârea ce urmează a se pronunţa îi va fi opozabilă. Dacă însă judecarea cererii principale ar fi întârziată prin soluţionarea cererii de chemare în garanţie. după ce va lua act de formularea tardivă a cererii. fără a pune în discuţie cererea principală. (1) C. ci se bucură de independenţă procesuală. 444/1964. el poate folosi toate mijloacele de apărare. 8/1966. Pentru cea de a doua ipoteză. sub acest aspect. p. a se vedea. De asemenea. în sensul că. Radu. decizia nr.

principale. 163. Radu. 63. civ.. soluţia ce se va da asupra cererii de chemare în garanţie depinde de soluţia ce se va pronunţa cu privire la cererea principală. iar cealaltă cu privire la cererea de chemare în garanţie. în temeiul art. voi. p. pe de altă parte. I. o astfel de afirmaţie nu ţine cont de faptul că şi reclamantul poate să formuleze o cerere de chemare în garanţie. p. totuşi. iar. cit. deci că încheierea prin care s-a dispus disjungerea nu este supusă vreunei căi de atac).2 Trebuie subliniat că efectul eventualei prorogări de competenţă în privinţa soluţionării cererii de chemare în garanţie subzistă şi după ce s-a dispus disjungerea. /. Este necesar să distingem după cum cererea de chemare în garanţie este formulată de către pârât sau de către reclamant. caz în care terţul introdus în proces pe această cale nu ar avea interesul să se respingă cererea principală. judecarea cererii de chemare în garanţie poate fi suspendată până la rezolvarea cererii principale.Gr. pronunţându-se mai întâi asupra raportului juridic dintre reclamant şi pârât. urmează să fie judecată împreună sau separat de aceasta. p. (1) pct. înseamnă că pârâtul a căzut în pretenţii. civ.2 Cererea de chemare în garanţie formulată de către reclamant. Stoenescu. p.. în R. astfel încât se va admite şi cererea de chemare în garanţie formulată de pârât. decizia nr. 3 A se vedea şi Trib. 10/1988. 2 în sensul că ar urma să se pronunţe două hotărâri de fond în acelaşi dosar. Suprem. proc. Părţile 91 pentru situaţia în care s-a dispus disjungerea. dacă este întemeiată. V. în măsura în care este întemeiată. (1) C.D. în cazul în care cererea principală este admisă. 623/E/1988. iar apoi asupra raportului juridic dintre pârât şi terţul chemat în garanţie. proc. eventuala insolvabilitate a terţului chemat în garanţie nu trebuie să fie suportată de către reclamant. pe de o parte. deoarece. ipoteză în care se va constitui un dosar distinct. 244 alin. înseamnă că pârâtul nu a pierdut procesul. între ei nu există nici un raport juridic procesual. aşa încât cererea prin care acesta a chemat un terţ în garanţie se va respinge ca lipsită de obiect sau de interes. însă. op. D. 510. mai precizăm că ' Unii autori vorbesc numai de posibilitatea chematului în garanţie de a combate cererea („acţiunea”) principală . a se vedea. 60 alin. ci de către pârât. Negru. 63. Aşa cum rezultă din chiar prevederile art. ci să se admită. una cu privire la cererea de chemare în judecată. Terţul chemat în garanţie nu poate fi însă obligat direct faţă de reclamant. în alte cuvinte. S. Porumb. Zilberstein. astfel încât nu se poate declina competenţa. instanţa va trebui să soluţioneze litigiul în două etape.R. Când cererea principală se respinge. nr. 1 C. secţia civilă. In sfârşit. se va admite dacă se respinge cererea de . cu singura obligaţie de a motiva hotărârea sa.

în Culegere de practică judiciară 92 Participanţii la procesul civil împotriva ambilor. având astfel dreptul să se îndrepte împotriva celui pe care l-a chemat în garanţie. Pentru această situaţie se ridică două probleme: aceea a mijlocului prin care se reia în discuţie cererea de chemare în garanţie. invocând netemeinicia cererii de chemare în judecată şi. dacă pârâtul a introdus o cerere de chemare în garanţie. p. Când prima instanţă a admis cererea de chemare în judecată şi a respins cererea de chemare în garanţie formulată de pârât. fie .Ia?'' dCC1Zla Cmlă . iar cea de chemare în garanţie ca lipsită de obiect sau de interes). dacă respingerea cererii de chemare în judecată este urmarea apărărilor formulate de terţ în favoarea pârâtului. Dacă prima instanţă a admis cererea de chemare în judecată şi a respins cererea de chemare în garanţie formulată de către reclamant (ca lipsită de obiect sau de interes). în cazul în care prima instanţă a respins cererea de chemare în judecată şi a admis cererea de chemare în garanţie formulată de reclamant. Dacă ambele cereri au fost respinse. iar chematul în garanţie fie contra reclamantului. reclamantul poate declara apel împotriva pârâtului. însă. Dacă însă cererea de chemare în judecată se admite. reclamantul va introduce apel împotriva pârâtului. deoarece reclamantul este cel care a pierdut procesul cu pârâtul.p-121. Dacă ambele cereri au fost respinse (cea de chemare în judecată ca nefondată. atunci cererea de chemare în garanţie formulată de reclamant se va respinge ca lipsită de obiect sau de interes. iar prima instanţă a admis atât cererea de chemare în judecată.600^97. reclamantul poate introduce apel atât împotriva pârâtului. dar şi contra reclamantului (deşi între ei nu există raporturi de drept substanţial). împrejurarea că soluţia din cererea de chemare în garanţie depinde de soluţia din cererea principală influenţează şi exercitarea. în ceea ce priveşte exercitarea apelului. nu şi a chematului în garanţie.chemare în judecată. cât şi a chematului în garanţie. pe cale de consecinţă. Astfel. ?997. reclamantul poate face apel atât contra pârâtului. TsJlt^lcTZ CT-nr-621/1967'în RRD-nr-3/i968. probleme de care ne vom ocupa mai târziu. hotărârea poate fi apelată de . cât şi a chematului în garanţie. fie împotriva chematului în garanţie. precum şi soluţionarea căilor de atac sau judecata în fond după casare. întrucât între ei nu există raporturi juridice substanţiale. fie contra pârâtului. acesta din urmă are interes să declare apel fie contra reclamantului. cât şi cererea de chemare în garanţie. precum şi dacă terţul chemat în garanţie poate face apel împotriva reclamantului. 68 ?1 CA. iar chematul în garanţie poate intenta apel contra pârâtului (invocând inexistenţa obligaţiei sale de garanţie sau faptul că pârâtul nu avea dreptul să se îndrepte împotriva sa cu o cerere de despăgubire). pârâtul poate declara apel împotriva reclamantului (acest apel nu este condiţionat de faptul ca şi chematul în garanţie să introducă apel împotriva pârâtului). lipsa de obiect a cererii de chemare în garanţie.

Droit judiciaire prive. respinsă de prima instanţă ca lipsită de obiect. J. Acelaşi este interesul şi în cazul în care reclamantul formulase o cerere de chemare în garanţie. Răspunsul la prima problemă semnalată mai sus este oferit de art. Paris. Cele două probleme semnalate mai sus se ivesc şi în această situaţie. deoarece s-a admis cererea de chemare în judecată. Deci. deoarece nu a căzut în pretenţii. iar intimatul nu formulează un apel provocat contra terţului chemat în garanţie la prima instanţă. dar care nu au fost încă atraşi la judecata în apel. împotriva acestei hotărâri pârâtul nu are interesul să declare un apel contra chematului în garanţie. astfel încât garantul poate să facă orice apărare contra apelantului. recursul chematului în garanţie. în cazul în care prima instanţă a respins atât cererea de chemare în judecată. întrucât partea care îl chemase în garanţie la judecata în 1 A se vedea: J. dar. pentru a repune în discuţie şi cererea de chemare în garanţie. va repune în discuţie şi cererea principală. Paris. astfel încât efectele admiterii lui se vor extinde şi faţă de cel ce a formulat cererea de chemare în garanţie. dacă apelantul îşi îndreaptă apelul numai împotriva adversarului său direct. în ceea ce priveşte exercitarea recursului. 819 şi urm. acesta din urmă se găseşte într-o poziţie mai puţin favorabilă decât aceea pe care a avut-o ca urmare ca hotărârii primei instanţe. 440 şi urm. proc. deci obligaţia de garanţie devine efectivă. dacă soluţia referitoare la cererea de chemare în judecată este rezultatul activităţii procesuale a terţului. nu şi contra terţului chemat în garanţie de acesta din urmă.1 nu oferă decât intimatului posibilitatea aderării la apel. civ. p. Procedura civile. în sprijinul părţii garantate.pârât. 1994. Cât priveşte cea de a doua problemă semnalată mai sus. Astfel. S. care îşi va îndrepta cererea de apel împotriva reclamantului. dacă nu priveşte exclusiv raportul de garanţie. chiar dacă acesta nu a . nu şi celor care au avut calitatea de parte la judecata în primă instanţă. iar hotărârea respectivă este apelată de către pârât. Hiron. Montchrestien.. cât şi cererea de chemare în garanţie formulată de pârâtul de la prima instanţă. p. întrucât nu poate recurge la instituţia apelului provocat. iar. 93 Părţile primă instanţă. uneori chiar şi a chematului în garanţie. Prdcis Dalloz. subliniem că legislaţia noastră (spre deosebire de cea franceză). Guinchard. în calitate de intimaţi. dacă reclamantul face apel. pârâtul-intimat ar dobândi interesul de a introduce un apel provocat. cât şi cererea de chemare în garanţie formulată de pârât. 293' C. în măsura în care va pierde în instanţa de apel. poate declanşa un proces distinct împotriva terţului. el ar urma să introducă o cerere de intervenţie accesorie. dacă instanţa de apel (sau prima instanţă într-o materie în care hotărârea nu este supusă apelului) a admis atât cererea principală. 1991. Vincent.

care dispune că. instanţa ce judecă fondul după casare admite cererea principală.5. Din dispoziţiile art. civ. depozit. recursul terţului chemat în garanţie de către reclamant repune în discuţie şi cererea principală. „pârâtul care deţine un lucru pentru altul sau care exercită în numele altuia un drept asupra unui lucru va putea arăta pe acela în numele căruia deţine lucrul sau exercită dreptul. iar în apel s-a admis cererea principală şi s-a respins ca lipsită de obiect sau de interes cererea de chemare în garanţie. Dacă însă. efectele admiterii recursului se vor extinde şi asupra chematului în garanţie. în cazul în care cererea de chemare în garanţie a fost formulată de către reclamantul de la judecata în primă instanţă. partea finală a art. Potrivit art.. limitează aplicabilitatea acestei forme de intervenţie forţată numai la acţiunile (cererile) reale. după casare. pe cale de consecinţă. Arătarea titularului dreptului Cea de a treia formă de intervenţie forţată este reglementată de art. civ. (3) C. cu ocazia judecării fondului după casare. civ. iniţial. De asemenea. închiriere. se va repune în discuţie şi cererea de chemare în garanţie. comodat etc). atunci va trebui să constate ca rămasă fără obiect cererea de chemare în garanţie. chiar dacă acesta din urmă nu a declarat recurs. instanţa de apel a respins cererea principală şi. folosirea acesteia fiind deci exclusă în cazul cererilor prin care se urmăreşte valorificarea unui drept de creanţă (personal). între cei doi s-a încheiat un contract de locaţiune. civ. 3. dacă în urma admiterii recursului celui care a formulat cererea de chemare în garanţie. proc. De asemenea. dacă în urma admiterii recursului celui care a formulat cererea de chemare în garanţie. Cererea de arătare a titularului dreptului va trebui să îndeplinească . în măsura în care între pârât şi terţul arătat ca titular al dreptului real există un raport juridic cu privire la lucrul ce formează obiectul cererii 94 Participanţii la procesul civil (de exemplu. 6466 C. civ. cererea de chemare în garanţie a pârâtului de la prima instanţă a fost respinsă ca lipsită de obiect sau de interes. proc. 64 C. cu excepţia cazului în care vizează exclusiv raportul de garanţie. se va respinge cererea principală. 64 C. instanţa de fond va judeca din nou. iar recursul reclamantului de la prima instanţă se admite. la judecarea fondului ce urmează admiterii recursului pârâtului de la prima instanţă. proc.. Aşadar.declarat recurs. instanţa trebuie să repună în discuţie şi cererea de chemare în garanţie [un argument de text în sprijinul acestei soluţii I-ar constitui art. Dacă însă cererea principală a fost respinsă. dacă a fost chemat în judecată de o persoană care pretinde un drept real asupra lucrului”. ţinând seama de toate motivele invocate înaintea instanţei a cărei hotărâre a fost casată]. 64 C. rezultă că arătarea titularului dreptului poate fi făcută numai de către pârât şi numai în cazul cererilor prin care se urmăreşte valorificarea unui drept real. iar chemarea în garanţie admisă. proc. 315 alin. proc.

terţul arătat ca titular al dreptului ar dobândi calitatea de intervenient forţat. (2) C. proc. 66 alin. dar reclamantul nu este de acord cu înlocuirea pârâtului.. care prevede că „se vor aplica dispoziţiile art. judecata va continua între reclamant. civ.deci. şi următoarele cerinţe specifice: . aşa încât procesul va continua numai între reclamant şi cel indicat ca titular al dreptului real. deci terţul „dobândeşte calitatea de intervenient în interes propriu. (1) C.pârâtul să îl indice pe titularul dreptului (legea nu impune însă pârâtului obligaţia de a indica pe adevăratul titular al dreptului). deşi legal citat. iar hotărârea îi va fi opozabilă”. civ. art. proc. Cererea va fi comunicată persoanei indicate ca titular al dreptului real. printre altele şi în considerarea faptului că scoaterea din proces a pârâtului. (1) C... dar tăgăduieşte susţinerile pârâtului. în ipoteza prevăzută de art. proc. acesta din urmă fiind scos din judecată.. 58”. civ. proc. 66 alin. Pentru prima ipoteză. dacă întâmpinarea nu este obligatorie. proc. c) terţul se înfăţişează. 66 alin. în afara cerinţelor comune tuturor formelor de participare a terţilor la judecată. . proc. reclamantul să urmărească valorificarea unui drept real.prin cererea introductivă de instanţă. nu se înfăţişează. împreună cu copiile de pe cererea de chemare în judecată şi înscrisurile depuse la dosar. iar nu cea de intervenient principal. pârât şi terţul indicat ca . Potrivit art. prin trimiterea la art. 66 alin. se disting următoarele situaţii: a) cel arătat ca titular al dreptului real se înfăţişează şi recunoaşte susţinerile pârâtului. Pentru ultimele două situaţii enumerate mai sus. Deşi legea nu prevede în mod expres. b) cel arătat ca titular al dreptului real se înfăţişează şi recunoaşte susţinerile pârâtului.. soluţia este oferită de art. (2) C. civ. . la care se referă art. s-a urmărit să se Părţile 95 Aşadar. depusă odată cu întâmpinarea sau. în funcţie de poziţia terţului şi a reclamantului faţă de cererea de arătare a titularului dreptului. 65 alin. ' S-a exprimat şi opinia că. prevede că terţul arătat ca titular al dreptului va lua locul pârâtului. civ.pârâtul să deţină cu titlu precar sau să exercite în numele altuia un drept asupra lucrului care formează obiectul dreptului real invocat de reclamant. cel mai târziu la prima zi de înfăţişare. civ. arătându-se că. se apreciază că cererea de arătare a titularului dreptului ar trebui comunicată şi reclamantului. 58 C. (1) C. poate avea loc numai cu consimţământul reclamantului. d) cel indicat ca titular al dreptului real. pârâtul poate face arătarea titularului dreptului printr-o cerere motivată. iar reclamantul consimte să fie înlocuit pârâtul iniţial. care va dobândi calitatea procesuală de pârât.

57 C. 143-144). va avea în principiu aceleaşi drepturi şi obligaţii procesuale ca şi intervenientul principal. Mehedinţi. 3/1974. Reprezentarea în procesul civil este deci acea precizeze doar că terţul indicat ca titular al dreptului real va avea aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi terţul chemat în judecată în temeiul art. p. că titularul dreptului este terţul indicat. părţile participă la procesul civil prin intermediul unui reprezentant. Spre deosebire de simpla asistare.R. . A se vedea: A. Notă la decizia civilă nr. civ.titular al dreptului real. 146. (6) al aceluiaşi articol extinde această obligaţie şi în cazul litigiilor referitoare la dreptul de concesiune. Astfel. proc. reprezentarea în procesul civil are drept consecinţă producerea în persoana părţii reprezentate a tuturor efectelor. civ. Leş. 115. cum s-a decis. Florescu. §4.R. sentinţa civilă nr. 3126/1967. întrucât legea nu distinge. I. într-o altă opinie. (4) din Legea nr. notă la decizia civilă nr. s-a arătat că se impune soluţia ca şi în acest caz terţul arătat ca titular al dreptului real să rămână în proces. jud. în practică (Trib. Anumite particularităţi ale acestei forme de intervenţie există în cazul litigiilor referitoare la bunuri proprietate publică.D. Legea nu acoperă însă cea de a doua situaţie. raion Satu-Mare. Anterior însă.2 mai exact. concesionat ori închiriat bunul proprietate publică ce formează obiectul litigiului. Satu-Mare. în R. 106/1968 a Trib. acesta din urmă în calitate de intervenient principal. 173/1972 a Trib. ce decurg din actele îndeplinite de reprezentant în limita împuternicirilor conferite.1. ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.D.1 iar. nr. care stă în instanţă în nume propriu. izolat. Consideraţii introductive în frecvente cazuri. /. Reprezentarea convenţională a persoanelor fizice în procesul civil 4. în literatura de specialitate. iar dacă se va stabili. în calitate de intervenient principal. p. nr. nr. proc. titularul acestui drept real principal. se va respinge cererea ca greşit îndreptată. jud. iar alin. p. 12 alin. pop. în care deşi terţul se prezintă şi recunoaşte susţinerile pârâtului. rezultă că arătarea titularului dreptului de proprietate publică va fi făcută indiferent de poziţia procesuală (pârât sau reclamant) pe care o are cel căruia i-a fost dat în administrare. în litigiile referitoare la dreptul de administrare. închiriere sau la dreptul de proprietate asupra bunurilor concesionate ori închiriate.Gr. s-a apreciat că judecata va continua fără să se modifice raportul procesual stabilit prin cererea de chemare în judecată. 11/1969. într-o primă opinie. favorabile sau nefavorabile. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. ce nu angajează în nici un fel partea în cauză. 167.” A se vedea: D. 111. Sitaru. toţi aceşti autori menţionează că „terţul introdus în proces în temeiul art. în R. 11/1969. 57 C. p. . potrivit art. sfaturi etc. are obligaţia să arate cine este titularul dreptului de proprietate. nu se poate considera că. care implică acordarea unor consultaţii. voi. Porumb. în urma dezbaterilor. pentru această ipoteză.R. reclamantul nu este de acord ca locul pârâtului să fie luat de terţ. terţul rămâne în proces în calitate de pârât. în R. p. în orice caz.D.

precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege. proc. potrivit legii. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. asistarea reprezentantului de către avocat nu este . care intervine în cazul persoanei lipsite de capacitate procesuală de exerciţiu. se face distincţie între. însă nu are dreptul de a pune concluzii. ci şi de o persoană care nu are această calitate. 35 din Decretul nr. prevede doar că părţile pot să exercite drepturile procedurale prin mandatar.2. care este parte în proces. De la regula conform căreia. art. în cele ce urmează ne vom ocupa numai de reprezentarea convenţională a persoanelor fizice în procesul civil. numită reprezentant. pe de o parte. reprezintă partea. art. iar. în cazul persoanelor juridice (art. 223 C. Răspunsul îl găsim coroborând dispoziţiile din Codul de procedură civilă cu prevederile Legii nr. (1) C. 7 alin. în sensul că partea este obligată să se prezinte personal în instanţă.). dacă sunt mandatari în pricinile soţului sau rudelor până la al patrulea grad inclusiv. sunt totuşi exceptaţi doctorii (în drept) şi licenţiaţii în drept.. dacă mandatul este dat unei alte persoane decât un avocat. (3) C. de art. civ. proc. 600 alin. 614 C. Părţile în proces pot să exercite drepturile procedurale personal sau prin mandatar. 31/1954). se ridică întrebarea de a şti cine poate avea această calitate. civ. spre exemplu.96 Participanfii la procesul civil situaţie în care o persoană. 222 şi art. este de reţinut că. proc. civ. cu excepţia consilierului juridic care. Dacă dreptul de reprezentare izvorăşte din lege sau dintr-o hotărâre judecătorească. (4) C. 4. 97 Părţile precum şi mandatarul care reprezintă pe soţ sau o rudă până la al patrulea grad inclusiv. (3).) şi în cazul răspunsului la interogatoriu (cu unele derogări prevăzute de art. anume la judecata în faţa instanţelor de fond a cererilor de divorţ (cu anumite excepţii prevăzute de art. proc. In doctrină. art. 44. 68 alin. civ. să îndeplinească alte acte de procedură în numele şi în interesul părţii pe care o reprezintă. însă acesta din urmă nu poate pune concluzii decât la judecătorie. civ. 67 alin. Reprezentarea persoanelor fizice prin mandatar neavocat Faţă de faptul că art. reprezentarea legală. îndeplineşte acte de procedură în numele şi în interesul altei persoane. stabileşte că mandatarul nu poate pune concluzii decât prin avocat. să propună probe. Aşadar. Sunt însă unele cazuri în care dreptul de a fi reprezentat în justiţie este restrâns. pentru ipoteza în care mandatul este dat unei alte persoane decât unui avocat. pot pune concluzii în faţa oricăror instanţe. reprezentarea convenţională a părţilor. mandatarul nu poate pune concluzii decât prin avocat. de regulă. Deşi partea poate fi reprezentată în procesul civil nu numai de avocat. care. pe de altă parte. totuşi. proc. mandatarul care nu are calitatea de avocat poate să formuleze cereri în faţa instanţei.

aşa-numita reprezentare judiciară este tot o formă de reprezentare legală. (2) al aceluiaşi articol dispune că dreptul de reprezentare mai poate fi dat şi prin declaraţie verbală. referitor la conţinutul mandatului judiciar. făcută în instanţă şi trecută în încheierea de şedinţă. 1 Uneori. deci reprezentantul poate să pună concluzii. împrejurarea că reprezentantul este numit de instanţă nu . cât şi instanţa. Spre deosebire de mandatul de drept comun. anume: cazul în care mandantul locuieşte în străinătate. 68 alin. mandatul judiciar nu încetează prin moartea celui care l-a dat şi nici dacă acesta a devenit incapabil. proc. Mandatul dat sub forma unei procuri generale nu dă dreptul de a reprezenta pe mandant în justiţie. art. adică o procură dată pentru exerciţiul dreptului de chemare în judecată sau reprezentare în judecată. în situaţia în care cererea în justiţie se face prin reprezentant convenţional. Retragerea mandatului. proc. trebuie să fie o procură ad litem. Particularităţi privind reprezentarea prin avocat Deşi din art. care intervine în temeiul unei hotărâri judecătoreşti (de exemplu.obligatorie. prevede că procura pentru exerciţiul dreptului de chemare în judecată sau de reprezentare în judecată trebuie făcută prin înscris sub semnătură legalizată. civ. sechestrul judiciar poate fi autorizat de instanţa care l-a numit să reprezinte în judecată părţile cu privire la bunul pus sub sechestru). trebuie ca în cerere să se specifice aceasta şi să se alăture procura. Sub aspectul formei. Mandatarul care renunţă la împuternicire este ţinut să înştiinţeze atât pe cel care i-a dat mandatul. (1) C. precum şi cazul când mandatul este dat unui prepus. ar rezulta că avocatul şi-ar justifica tot prin procură calitatea de reprezentant. precum şi renunţarea la mandat nu pot fi opuse celeilalte părţi decât de la o comunicare. Actele procedurale de dispoziţie pot fi făcute de mandatar numai în temeiul unei procuri speciale.3. Mandatul este presupus dat pentru toate actele judecăţii. chiar dacă nu cuprinde nici o arătare în această privinţă. cu cel puţin 15 zile înainte de termenul de înfăţişare sau de împlinirea termenelor de introducere a căilor de atac. însă. dar poate fi restrâns numai la anumite acte sau pentru o anumită instanţă. în realitate. 68 alin. Aşadar. deoarece izvorul împuternicirii de reprezentare îl constituie tot legea. civ. De la această regulă există însă două excepţii. 4. instanţa neputând să numească un astfel de reprezentant decât în cazurile expres prevăzute de lege.1 Alin. fiind deci nevoie ca procura să prevadă expres acest lucru. se vorbeşte şi despre reprezentarea judiciară. (1) C. semnătura fiind certificată potrivit legii avocaţilor. ci dăinuie până la retragerea lui de către moştenitori sau de către reprezentantul legal al incapabilului. afară de cazul în care au fost făcute în şedinţă şi în prezenţa părţilor.

121. proc. nu face distincţie între mandatarul neavocat şi avocat. specific profesiei. chiar fără mandat. Este îndeobşte cunoscut că un text de lege este susceptibil de interpretare numai atunci când este neclar. în acest caz. B. deoarece el . iar nu organul care îl numeşte pe reprezentant. în caz contrar. toate actele de procedură se vor îndeplini numai faţă de partea însăşi. 67./. secţia civilă. iar. ar fi aceea că mandatul de reprezentare în justiţie ar trebui să rezulte dintr-o procură autentificată. decizia nr. în Dreptul. De asemenea. reglementarea specială actuală prevede că avocatul are dreptul să reprezinte în temeiul unui contract de asistenţă juridică încheiat în formă scrisă de avocat şi clientul ori mandatarul acestuia. ceea ce înseamnă că şi avocatul ar avea nevoie de o procură specială pentru efectuarea unor asemenea acte. (1) C. instanţa supremă.. 98 Participanţii la procesul civil Participarea procurorului la procesul civil totuşi. deşi art. nr. (1) C. p.J. 68 alin. s-ar ajunge la modificarea dispoziţiei legale. deoarece criteriul de clasificare îl constituie izvorul împuternicirii de a reprezenta partea în procesul civil (legea sau convenţia părţilor). avocatul se legitimează prin împuternicirea avocaţială.C. s-a arătat că procura specială nu mai este necesară dacă în contractul de asistenţă juridică s-a stipulat în mod expres dreptul avocatului de a face acte procesuale de dispoziţie.justifică soluţia potrivit căreia am fi în prezenţa unui alt fel de reprezentare. pe care îl consideră necesar pentru realizarea intereselor clientului. civ. avocatul este împuternicit să efectueze orice act. civ. dar. acesta.S. p. Leş. într-o decizie de speţă. întrucât în cazul procedurii notariale de legalizare a semnăturii nu se verifică şi conţinutul actului . In lipsa unor stipulaţii contrarii în contract. confuz etc. poate face orice acte pentru păstrarea drepturilor supuse unui termen şi care s-ar pierde prin neexercitarea lor la timp. S-a susţinut că semnificaţia dispoziţiei înscrise în art. Când reprezentarea la prima instanţă s-a făcut prin avocat.. 68 alin. 415/1992. proc. cum este cazul art. civ. (1) C. pe calea unei pretinse interpretări. Contractul prevede în mod expres întinderea puterilor pe care clientul le conferă avocatului. 69 alin. proc. nu însă şi atunci când are o redactare clară. în baza acestui contract. a reţinut că mandatul judiciar trebuie să îmbrace forma unei procuri legalizate . Actele făcute de avocat în aceste condiţii nu trebuie ratificate de parte. în privinţa actelor procesuale de dispoziţie. El poate să exercite orice cale de atac împotriva hotărârii date. 2/1993.

pornirea procesului civil.. ale dispăruţilor şi ale altor persoane. iar dacă în termenul acordat lipsa nu se împlineşte.s-a întemeiat pe o împuternicire izvorâtă din lege. p. 60 din Legea nr. 45 C. ale persoanelor puse sub interdicţie. nu este titularul dreptului.apără drepturile şi interesele legitime ale minorilor. în cazurile prevăzute de lege. .J. 649. din cuprinsul cererii. şi anume: . nu rezultă că aceasta este introdusă în numele altei persoane. 340. . 161 C. Sancţiunea în cazul nejustificării calităţii de reprezentant în cazul în care reprezentantul părţii nu face dovada calităţii sale. . decizia nr.. nr. în loc să o formuleze în numele reprezentatului. în condiţiile legii. precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor”. p. secţia de contencios administrativ. atunci se va invoca excepţia lipsei calităţii procesuale. p. civ. proc.exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti. 304/2004 privind organizarea judiciară. proc.exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege. Subliniem că excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant presupune situaţia în care cererea este introdusă în numele titularului (deci în cerere se menţionează faptul că se acţionează în numele şi în interesul altei persoane. Participarea procurorului la procesul civil §1. în B. întrucât. Potrivit art.S.exercită acţiunea civilă. . 3211/1999. iar titularul dreptului poate ratifica actele făcute de persoana ce nu avea calitatea de reprezentant. instanţa poate acorda un termen pentru împlinirea acestei lipse.exercitarea căilor de atac. (1) din Constituţie prevede că „în activitatea judiciară. . în condiţiile legii. Dacă însă. prin ipoteză. cel care a introdus cererea în nume propriu. voi. 679/1994. Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept. 4. la şedinţele de judecată. a se vedea: C.J. în condiţiile prevăzute de lege. în Juridica. .participă.4. civ. va anula cererea (art. I. Excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant poate fi invocată în orice stare a pricinii. decizia nr.2 1 A se vedea: V. iar la dosar nu există dovada din care să rezulte abilitarea celui care a formulat cererea de a-i reprezenta pe titular. Ciobanu. 318. deci nu se menţionează în cerere că persoana care a formulat-o este doar un reprezentant al titularului. Secţiunea a IlI-a. Precizări prealabile Articolul 131 alin. 2 Pentru confundarea lipsei dovezii calităţii de reprezentant cu lipsa calităţii procesuale active. 1994. Formele concrete de participare a procurorului la procesul civil sunt prevăzute de art. adică în calitate de reprezentant).). atribuţiile Ministerului Public în materie civilă sunt următoarele: . .participarea la judecata procesului civil prin punerea de concluzii. 8/2000.M.

dar. pe scurt. având aceleaşi drepturi şi aceleaşi obligaţii procesuale.2 Principalul argument în sprijinul opiniei potrivit căreia procurorul este parte în proces îl constituie faptul că art. nr. Pornirea procesului civil Potrivit art. însă o astfel de teză nu poate fi primită. Formele participării procurorului la procesul civil 3. Procurorul era considerat parte alăturată în cazurile în care procesul nu era pornit din iniţiativa lui. ea nemai-prezentând utilitate practică. în cadrul acestei concepţii. Poziţia procesuală a procurorului în procesul civil S-a susţinut că procurorul ar fi un reprezentant sui-generis al părţilor în proces. Intr-o altă opinie. El se găsea într-o poziţie procesuală asemănătoare cu a oricăreia din părţile litigante. considerarea procurorului ca parte principală sau ca parte alăturată nu acoperă cazul recursului în interesul legii. se întâlnesc două teze. 1/1967. susţine că procurorul dobândeşte poziţia de parte în proces. în acelaşi timp.1 Dominantă este concepţia potrivit căreia procurorul este parte în proces.1. 28. civ. de asemenea. proc.R. §2. 45 alin. este aşezat de legiuitor în titlul referitor la părţi. deoarece. îşi păstrează calitatea de organ care veghează la respectarea legii în activitatea de judecată. Santai.1 Deşi în unele texte de lege se mai foloseşte noţiunea de parte principală. la poziţia procesuală a procurorului în procesul civil. ne vom referi. Mai mult. (1) C. în situaţiile expres prevăzute de lege. iar procurorul doar punea concluziile sale. pe de o parte.3 §3. Procurorul era considerat parte principală atunci când.cererea de a se pune în executare anumite hotărâri. distincţia care se făcea în trecut nu mai este de actualitate. pe de altă parte. în literatura juridică şi în legislaţia anterioare anului 1948.. ceea ce nu s-ar verifica în cazul procurorului. O a doua teză în cadrul acestei concepţii. iar. Poziţia procurorului în litigiile întemeiate pe Legea nr. se arată că procurorul participă ca parte în proces atunci când iniţiază acţiunea civilă şi ca participant atunci când el intervine în procesul pornit de titularul dreptului sau de o altă persoană căreia legea îi recunoaşte legitimare procesuală. 10/1984.. 100 Participanţii la procesul civil între cazurile în care procurorul participa ca parte alăturată. se făcea distincţie între cazurile în care procurorul participa la procesul civil ca parte principală şi /. o reprezentare comună a două părţi cu interese contrarii este de neconceput. 45 C. înainte de a prezenta formele în care procurorul poate să participe la procesul civil. civ. ci a altor persoane.D. p. reprezentantul apără întotdeauna interesele părţii pe care o reprezintă. proc. întâlnită în literatura juridică ulterioară anului 1948. putea exercita dreptul la acţiune pentru punerea în valoare a unor interese generale sau chiar particulare. ca parte în proces. în R. Astfel. neavând posibilitatea de a face apel sau recurs. alte dispoziţii legale se referă la procuror. Ministerul Public poate porni .

ale persoanelor puse sub interdicţie şi ale dispăruţilor. p. p. A se vedea şi V. p. ale persoanelor puse sub interdicţie şi ale dispăruţilor. 2 /. Stoenescu. cererea de stabilire a paternităţii . 101 Participarea procurorului la procesul civil legitime ale minorilor. astfel cum rezultă din art. 224. Deleanu. (1) C. precum şi acele cereri care sunt strâns legate de voinţa exclusivă a celui interesat. cererea de revocare a unei donaţii pentru ingratitudine etc]. cererea pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă . etc. S. I. Leş. 238. p. Of. fam. voi. I. voi. civ. inclusiv cele care ar avea caracter strict personal [acele cereri pentru care legea prevede expres că pot fi introduse numai de o anumită persoană. 365. fam. însă numai dacă pornirea procesului civil ar fi în interesul persoanelor arătate în textul de lege sau dacă o normă specială conferă expres dreptul procurorului de a declanşa procesul civil. fiind preferabil să se considere că procu rorul este acel participant la procesul civil care reprezintă interesele societăţii.acţiunea civilă ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale minorilor. (1) C.art. 128-129. Boroi. i se conferă expres acest drept. ceea ce înseamnă că procurorul ar putea să declanşeze acţiunea civilă. Herovanu. voi. fie în acele cazuri în care. Din redactarea textului de lege rezultă cu claritate că procurorul nu este îndreptăţit să declanşeze orice proces civil. spre exemplu. 425-439. 4 CC. spre deosebire de reglementarea anterioară. I. p. în sensul că procurorul poate să pornească procesul civil fie atunci când este necesar pentru apărarea drepturilor şi intereselor 1 A se vedea. 309/2002) a respins excepţia de neconstituţionalitate a art. 5/2002 (M. p. (1) C proc. (1) din Constituţie. precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege.M. 3 Pentru opinia potrivit căreia ar putea fi pus sub semnul întrebării însuşi sistemul în care procurorul are poziţia procesuală de parte în proces. /. spre exemplu. prin introducerea oricărei cereri de chemare în judecată. 45 alin. 349-351. Zilberstein.art. E. a se vedea: G. 53 alin. nr. de exemplu.. ci punerea în mişcare a acţiunii civile de către procuror cunoaşte unele restricţii. Ciobanii. prin norme speciale. .1 Trebuie reţinut că. 59 alin. Decizia nr. legea nu mai interzice procurorului să introducă acţiunile (cererile de chemare în judecată) cu caracter strict personal. referitoare la limitarea dreptului procurorului de a porni acţiu nea civilă. /. cererea de anulare a căsătoriei pentru vicii de consimţământ. 131 alin.

judecarea de către instanţe a întâmpinărilor. (2) C. Pentru câteva materii. iar dacă procurorul ar retrage cererea. civ. precum şi anularea hotărârii de declarare a morţii (art. făcute în orice proces de reprezentanţii persoanelor prevăzute la art. 3. 14/2003). care se finalizează prin punerea de concluzii. participarea procurorului la judecată şi punerea concluziilor de către acesta sunt obligatorii. 45 alin. precum şi de Legea nr. sub forma renunţării la judecată sau la dreptul subiectiv. civ. în oricare fază a acestuia. deşi instanţa a respins cererea de încuviinţare a modificării statutului. (minori. proc. 45' C. nu împiedică judecata dacă instanţa apreciază că nu sunt în interesul acelor persoane. proc. 26 alin. proc.. anume prevăzute de lege. având posibilitatea să uzeze de dreptul său de dispoziţie. civ. potrivit art. Spre exemplu. (1) C. Menţionăm în acest sens: . dispune că titularul dreptului subiectiv la care se referă acţiunea va fi introdus în proces. 47 din Legea nr. procurorul poate pune concluzii în orice proces civil. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. textul fiind în concordanţă cu dispoziţiile înscrise în art. (1) din Legea nr. actele procesuale de dispoziţie. art. de a cere dizolvarea pe cale judecătorească a unui partid politic (art.soluţionarea cererilor de punere sub interdicţie şi de ridicare a interdicţiei (art. 131 alin. partidul politic în cauză acţionează în baza statutului modificat [art. 14/2003 ori dacă. . de Legea nr. 42 din Decretul nr. 38 şi art. (3) C. 370/2004 . dispăruţi). Participarea Ia judecata procesului civil Această formă de participare a procurorului la procesul civil.. 32/1954). proc. 14/2003) sau constatarea încetării existenţei unui partid politic (art.judecarea cererilor de declarare a dispariţiei şi a morţii pe cale judecătorească.2. 14/2003 a partidelor politice]. titularul va putea să solicite continuarea judecăţii. dacă apreciază că este necesar pentru apărarea ordinii de drept ori a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. persoane puse sub interdicţie. ori a tranzacţiei. 45 alin. 102 Participanţii la procesul civil . 33 şi 35 din Decretul nr. civ. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. contestaţiilor şi a oricăror alte cereri prevăzute de Legea nr. este prevăzută de art. Ministerul Public are dreptul de a solicita Tribunalului Bucureşti să dispună încetarea activităţii partidului politic şi radierea acestuia din Registrul partidelor politice în cazul în care modificările statutului sau ale programului partidului politic nu au fost comunicate Tribunalului Bucureşti în condiţiile stabilite de art. (1) din Constituţie. 32/1954).Pentru ipoteza în care procurorul a pornit acţiunea. Aşadar. 46 din Legea nr. 25 din Legea nr. 45 alin. Mai reţinem că.

16 alin. cu modificările ulterioare]. de către Tribunalul Bucureşti. art. .judecarea. 14/2003]. . magistraţilor. 63) . (2) din Constituţie [art. 21 alin.cererile în materie de contencios administrativ [art. 554/2004]. 1 alin. 272/2004) . . 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. (9) din Legea nr. (2) şi art. 187/1999]. 30 alin. 28 din Legea nr. 24 alin. precum şi a recursului exercitat la Curtea de apel Bucureşti (art. a cererii de declarare în ţară (după trecerea unui an de la data naşterii) a naşterii unui cetăţean român născut în străinătate. 57 alin. . 25 alin. . (1) din Legea nr.soluţionarea cererilor prevăzute de Legea nr. (2) din Ordonanţa nr. (3) şi art. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale). .soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a unei legi sau ordonanţe [art. cu modificările ulterioare].soluţionarea cererii de înregistrare a unui partid politic sau a unei alianţe politice ori a cererii de încuviinţare a modificării statutului sau a programului partidului politic [art.rezolvarea contestaţiei împotriva raportului de evaluare şi a modului de stabilire a preţului de vânzare pentru spaţiile comerciale proprietate privată a statului şi prestările de servicii [art.cauzele prevăzute de Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. . (1).procedura de control a averii demnitarilor. precum şi judecarea cererilor cu privire la anularea (desfiinţarea). 8 alin. 37 alin. 33/1994]. la dizolvarea ori la încetarea existenţei acestora. 272/2004 privind drepturile copiilor privind stabilirea măsurilor de protecţie specială (art.rezolvarea cererilor prin care se solicită acordarea personalităţii juridice unei asociaţii sau fundaţii în cazul în care se constată neregularităţi ce privesc dispoziţiile art. . . modificarea. 115/1996). 550/2002]. rectificarea sau completarea actelor de stare civilă şi menţiunilor înscrise pe acestea [art. 23 alin.rezolvarea cererii de înregistrare tardivă a naşterii.soluţionarea cererii de expropriere [art.judecarea contestaţiilor împotriva deciziilor Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii [art. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii]. 9 alin. (1) din Legea nr.pentru alegerea Preşedintelui României. (3) din Legea nr.judecarea recursurilor în interesul legii. precum şi a cererilor referitoare la reorganizarea partidelor politice. (2) din Legea nr. (2) din Legea nr. 20 alin. . 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei (art. (2) şi alin. . funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere (Legea nr. (41) din Legea nr. . a apelului declarat împotriva hotărârii Comisiei de reexaminare în materia protecţiei desenelor şi modelelor industriale. 124 din Legea nr.

Procurorul poate să exercite calea de atac indiferent dacă a participat sau nu la judecarea pricinii în care s-a pronunţat hotărârea atacată. 45 alin. 45 C. civ. ceea ce înseamnă că aceasta derogă de la cea situată înaintea ei. instanţa trebuie să comunice hotărârea şi procurorului). 45 alin.Participarea procurorului la procesul civil \ 03 In toate cazurile în care legea prevede că participarea procurorului la judecată este obligatorie. Această prevedere îşi găseşte aplicare şi în ceea ce priveşte termenul de recurs.. să exercite căile de atac împotriva oricăror hotărâri. chiar dacă nu ar fi vorba despre drepturile şi interesele legitime ale persoanelor menţionate în primul alineat al art. In legătură cu posibilitatea procurorului de a declanşa executarea silită. pentru procuror. întrucât. civ. civ. ci diversele acte de procedură în cadrul aceluiaşi proces civil pot fi îndeplinite de mai mulţi procurori.. în privinţa exercitării căilor de atac. civ. proc. sunt de făcut următoarele sublinieri: . proc. proc. proc. proc. Această concluzie se desprinde din împrejurarea că art. dispune că procurorul poate. deoarece o caracteristică a Ministerului Public este şi indivizibilitatea acestuia. legiuitorul aşează prevederea referitoare la exerciţiul căilor de atac după prevederea cuprinsă în art. De altfel. în cazurile prevăzute de alin. când termenul de apel curge de la comunicarea hotărârii (în această din urmă situaţie. (5) C. proc. care este cea mai frecventă în practică. (1) C. dispune că. deoarece. 3. Referitor la exercitarea căilor de atac. civ. lipsa concluziilor acestuia atrage nulitatea hotărârii. 301 C. proc. In legătură cu această formă de participare a procurorului la procesul civil. făcând trimitere la art. Cererea de punere în executare a hotărârilor Acelaşi art.. în condiţiile prevăzute de lege. final C. din punctul de vedere al topografiei textelor. procurorul poate să ceară punerea în executare a hotărârilor pronunţate în favoarea persoanelor la care se referă primul alineat al art. civ. (5) C. (1).4.3. 3. proc. aceasta este de strictă interpretare şi nu poate fi aplicată prin analogie. termenul de apel curge de la pronunţarea hotărârii. din oficiu sau la cererea ministrului justiţiei. (1) C. 45 alin. trebuie menţionat că recursul în interesul legii poate fi introdus numai de procurorul general de la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 284 C. proc. art. 45 C. ca orice normă restrictivă. 284 alin. In legătură cu participarea procurorului la judecata procesului civil trebuie menţionat că nu este obligatoriu ca unul şi acelaşi procuror să fie prezent la toate termenele de judecată. Exercitarea căilor de atac Articolul 45 alin. trebuie făcute unele precizări: Procurorul poate să exercite căile de atac şi împotriva hotărârilor pronunţate într-o cerere cu caracter strict personal. Nu s-ar putea susţine că îşi găseşte aplicare dispoziţia cuprinsă în art. în afară de cazul când procurorul a participat la judecarea cauzei. civ. civ. civ. prevede că. textul de lege nu face nici o distincţie în acest sens.

mai poate pune concluzii în contestaţiile la executare introduse de părţi sau de terţi. Procurorul poate exercita contestaţia la executare. chiar art. se referă expres la „punerea în executare a hotărârilor”. Existenţa unor litigii specializate. procurorul poate să declanşeze executarea silită indiferent de faptul că a participat sau nu la judecarea cauzei în care s-a pronunţat hotărârea respectivă. proc. în alte cuvinte.justiţia se realizează prin înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege”. precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege. 146 din Constituţie se referă la atribuţiile Curţii Constituţionale. 45 alin. în cazul în care procurorul a cerut punerea în executare a hotărârii. 45 alin. Dacă este îndeplinită cerinţa restrictivă ce rezultă din art. 45 alin. a dispăruţilor. per a contrario. final C. civ. a persoanelor puse sub interdicţie.. civ.. Din împrejurarea că art. că procurorul nu poate să ceară punerea în executare a altor titluri executorii decât hotărârile. (1) din Constituţie prevede că . procurorul poate să declanşeze executarea silită numai în acele cazuri în care ar putea să pornească procesul civil şi numai dacă hotărârea este favorabilă persoanelor respective. rezultă cu claritate că procurorul poate să solicite punerea în executare numai a hotărârilor pronunţate în favoarea minorilor. (5) C.. . ori de a hotărî asupra contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid politic. creditorul are posibilitatea să efectueze acte procesuale de dispoziţie. (5) C. (1) C. cu un pronunţat caracter tehnic. civ. rezultă. proc. civ. Capitolului Competenţa Secţiunea I. privind constituţionalitatea legilor şi a ordonanţelor. Deşi textul se referă numai la instanţele judecătoreşti. în cererile de întoarcere a executării introduse de părţi. proc. proc. în condiţiile prevăzute de art.104 Participanţii la procesul civil Din redactarea art. Principiul stabilirii competenţei generale a instanţelor judecătoreşti Articolul 126 alin. De altfel. afară de cazul când legea specială ar prevedea în mod expres acest drept pentru procuror. printre care şi acelea de a hotărî asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti. deci că nu ar mai exista şi alte organe care. aceasta nu înseamnă că ele vor rezolva în exclusivitate pricinile civile. 45 alin. Mai reţinem că această formă de participare a procurorului nu este singura care poate fi întâlnită în faza executării silite. cererea de întoarcere a executării silite. Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti §1. potrivit legii. să desfăşoare şi o activitate jurisdicţională.

plângerea împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de întocmire a unui act notarial. . contribuţii. datorii vamale şi accesorii ale acestora. mai mari de 5 miliarde lei. urmează a fi considerate abrogate. de tribunalele administrativ-fiscale. ceea ce înseamnă că autoritatea judecătorească nu are monopolul funcţiei de a judeca. de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel. care au stabilit competenţa unor organe din afara sistemului instanţelor judecătoreşti. 10 alin. se admitea existenţa unei excepţii. prin anumite dispoziţii legale. iar astfel de acte normative. este de competenţa Tribunalului Bucureşti. ar încălca dispoziţiile legii fundamentale. se soluţionează. în cadrul acestei concepţii. contribuţii. unele cauze fiind încredinţate. actele adminis106 Competenţa trativ-jurisdicţionale pot fi atacate direct la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit art.S. impun existenţa unor organe cu atribuţii jurisdicţionale din afara sistemului instanţelor judecătoreşti. dacă partea nu exercită căile administrativjurisdicţionale de atac. Potrivit art. Astfel. după intrarea în vigoare a Constituţiei României din 1991. de până la 5 miliarde lei.precum şi necesitatea de a degreva instanţele judecătoreşti de unele cauze foarte simple.” în încheierea acestui paragraf. Pentru cazurile în care nici o normă specială nu ar prevedea posibilitatea unei anumite instanţe judecătoreşti de a exercita controlul judecătoresc asupra hotărârilor altor organe cu activitate jurisdicţională. spre exemplu: în materie de invenţii. pe lângă plenitudinea de competenţă a instanţelor judecătoreşti de a soluţiona pricinile civile. (1) din Legea nr. de a soluţiona anumite pricini. reducând numărul cauzelor civile date în competenţa altor organe jurisdicţionale. actele normative anterioare. adoptate după intrarea în vigoare a Constituţiei. dacă prin lege specială nu se prevede altfel. iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice centrale. se stabileşte posibilitatea instanţelor judecătoreşti de a controla hotărârile pronunţate de alte organe cu activitate jurisdicţională. datorii vamale şi accesorii ale acestora. Potrivit art. 554/2004 „litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice locale şi judeţene. Se constată însă tendinţa legiuitorului de a da prioritate instanţelor judecătoreşti în rezolvarea pricinilor civile. 10 din acelaşi act normativ. prin lege. altor jurisdicţii.I. 554/2004 privind contenciosul administrativ.M. în fond. menţionăm că s-a susţinut şi opinia potrivit căreia.” Trebuie precizat că. se vor aplica dispoziţiile art. apelul exercitat împotriva comisiei de reexaminare din cadrul O. se soluţionează. precum şi cele care privesc taxe şi impozite. 6 din Legea nr. conform cărora. precum şi cele care privesc taxe şi impozite. în fond. precum şi acţiunea în anularea unui act notarial sunt de competenţa judecătoriei etc. 304/2004 „competenţa organelor judiciare şi procedura judiciară sunt stabilite de lege. 3 din Legea nr. în termen de 15 zile de la comunicare.

146 lit. înainte de promulgarea acestora. §2. regulamentele Parlamentului. Curtea Constituţională: . ar avea consecinţe practice greu de acceptat. la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere.se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor. cât şi a celui internaţional). b) din Legea nr. soluţia. nu se desprinde din interpretarea sistematică a prevederilor constituţionale. conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice şi partidele politice. 126 alin. din dispoziţiile legii fundamentale nu rezultă că. a Guvernului. Decizia prin care se constată că nu au fost respectate dispoziţiile constituţionale referitoare la revizuire se trimite Camerei Deputaţilor şi Senatului. 47/1992. a Avocatului Poporului. . Tratatul sau acordul internaţional constatat ca fiind neconstituţional nu poate fi ratificat. Parlamentul este obligat să reexamineze dispoziţiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale. tratatele sau alte acordurile internaţionale iniţiativele de revizuire a Constituţiei. De altfel. a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori. asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei. control care vizează legile înainte de promulgare (control anterior sau abstract. cu care nu suntem de acord. înainte de promulgarea acestora. legile şi ordonanţele în vigoare (controlul posterior sau concret. a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori. apreciem ca fiind greşită o asemenea teză. ar trebui să existe posibilitatea parcurgerii tuturor structurilor instanţelor judecătoreşti. denumit şi control a priori). stabilite de art. totuşi. (1) din Constituţie. . în alte cuvinte. deoarece numai la aceasta se referea expres Constituţia. deoarece consecvenţa ar impune adoptarea aceleiaşi soluţii şi în privinţa arbitrajului privat sau instituţionalizat (atât a celui intern. în cazul în care constituţionalitatea tratatului sau acordului internaţional a fost constatată potrivit art. a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. din oficiu.şi anume activitatea jurisdicţională a Curţii Constituţionale. 146 din Constituţie. dând principiului „accesul liber la justiţie” o accepţiune care. a procedurilor notariale etc. denumit şi control a posteriori). precum şi. în vederea reexaminării legii de revizuire a Constituţiei. Competenţa în materia controlului de constituţionalitate Dintre atribuţiile Curţii Constituţionale. Astfel. în cazurile în care se constată neconstituCompetenţa generală a instanţelor judecătoreşti 107 ţionalitatea legilor. întrucât se raportează numai la art. a unui grup .se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului. a unuia din preşedinţii celor două Camere. 21 şi la art. în ce ne priveşte. ne interesează aici cele referitoare la controlul de constituţionalitate. la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere. Dimpotrivă.se pronunţă asupra constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale. la sesizarea Preşedintelui României. pentru a se asigura accesul liber la justiţie. acesta nu mai poate face obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate după ratificare. pentru punerea ei de acord cu decizia Curţii Constituţionale.

„legile şi toate celelalte acte normative rămân în vigoare în măsura în care ele nu contravin prezentei Constituţii. ci. dar ea va viza de această dată legea. ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial. 126 alin. Altfel spus. rezultă cu claritate că excepţia de neconstituţionalitate nu poate fi invocată decât în faţa instanţelor judecătoreşti astfel cum sunt acestea definite de art. dacă se solicită aplicarea unei norme juridice cuprinse într-un astfel de act normativ. el fiind cel care va constata. din modul în care este redactat art. în legătură cu această atribuţie. excepţia de neconstituţionalitate poate fi ridicată şi direct de Avocatul Poporului. excepţia va putea fi din nou invocată. înainte de promulgarea legii de admitere sau de respingere a ordonanţei. trebuie reţinut că. Dispoziţiile din regulamente. Decizia prin care se constată neconstituţionalitatea unei prevederi regulamentare este obligatorie. în sfârşit. în cazul în care ordonanţa nu a fost atacată până la momentul adoptării legii sau dacă excepţia a fost respinsă. în al doilea rând.” Aşadar. a). 146 lit. îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă. dacă legea mai . deci nu şi în faţa altor organe cu atribuţii jurisdicţionale. precum şi în faţa a celor de arbitraj comercial. în acest interval. neconstituţionalitatea se poate invoca numai în temeiul art. Parlamentul nu pune de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Cât priveşte rezolvarea excepţiilor de neconstituţionalitate a legilor şi a ordonanţelor. instanţa urmează a verifica dacă norma respectivă mai este în vigoare sau a fost abrogată de dispoziţiile constituţionale. Pe durata acestui termen. dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept. constatate ca fiind neconstituţionale. .hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele. 154 alin. se impun unele precizări prealabile: în primul rând. judecătorul aplică numai legea în vigoare. pentru actele normative adoptate înainte de intrarea în vigoare a Constituţiei din 1991. 304/2004. (1) din Constituţie. urmează a se avea în vedere şi art. conform căruia.parlamentar sau a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori. (1) din Constituţie şi de Legea nr. 146 lit. pe cale de interpretare. apreciem că nu s-ar putea vorbi de o 108 Competenţa Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti 109 eventuală excepţie de neconstituţionalitate. d) din Constituţie. după promulgarea legii de aprobare a ordonanţei. mai subliniem că ordonanţele pot fi atacate pe calea excepţiei de neconstituţionalitate numai până în momentul în care se adoptă legea de aprobare sau de respingere de către Parlament.

Constantinescu. prevăzută de art. în sensul că dacă instanţa constată că legea preconstituţională este abrogată. iar nu doar de conflict în timp al legilor. p. Cu alte cuvinte. nu contravine dispoziţiei constituţionale.2 1 A se vedea: M.este în vigoare. Berzescu. 38. op. Se admite totuşi că. în Dreptul nr. nu schimbă datele problemei. dimpotrivă. S-a decis că şi în . ci şi competenţa Curţii Constituţionale. ori. în acest mod. M. p. 154) din Constituţie. datorită contrarietăţii cu prevederile legii fundamentale. dacă ele sunt sau nu contrare şi deci dacă norma supusă controlului încalcă sau. abrogarea constituind numai consecinţa constituţională. 1/1994. în acest caz neconstituţionalitatea are un caracter specific. dimpotrivă. Constantinescu. ci dintr-o cauză posterioară legii. prin natura sa. Este o problemă comună atât controlului constituţionalităţii unei legi elaborate sub imperiul Constituţiei. neconstituţionalitatea este cauza abrogării. 2 M. s-a pus problema de a şti dacă numai instanţele judecătoreşti sunt competente să constate abrogarea unei legi anterioare Constituţiei. ea ar atrage nu numai competenţa instanţei de drept comun. ci. în ambele teze. în această calitate. spre a se putea stabili. în această din urmă ipoteză. menţinerea în vigoare a legii preconstituţionale ar fi şi o problemă de constituţionalitate. în calitate de garant al supremaţiei Constituţiei. p. 33 şi urm.. controversa vizează numai competenţa Curţii Constituţionale. Constantinescu. 3 şi urm. nu mai intervine competenţa Curţii Constituţionale. Faptul că.. 150 alin. Se consideră că „prin natura sa. O asemenea contrarietate rezultă din interpretarea normei constituţionale şi a celei supuse controlului. Competenţa Curţii Constituţionale cu privire la legile anterioare intrării în vigoare a Constituţiei României. în Dreptul nr. 1/1994. Cea de a doua soluţie. competenţa Curţii Constituţionale are un caracter subsidiar faţă de competenţa plenară a instanţelor judecătoreşti de a constata că o lege anterioară Constituţiei contravine dispoziţiilor acesteia şi deci este abrogată. (1). constând în schimbarea temeiului legitimităţii sale constituţionale”. abrogarea sau. Berzescu. chemată să soluţioneze conflictul rezultat din succesiunea legilor. M. 9/1991. porneşte de la premisa că. nu se contestă competenţa instanţelor judecătoreşti de a constata că o lege preconstituţională este abrogată. 150 alin. la care s-a oprit şi Curtea Constituţională. legea contrară este abrogată. cât şi a legii preconstituţionale. (1) (actualul art. contra-rietatea unei legi cu prevederile Constituţiei nu poate să nu constituie şi o problemă de constituţionalitate. în Dreptul nr. deci.1 Trebuie subliniat că. Controlul constituţionalităţii şi legile anterioare Constituţiei României. întrucât nu rezultă din încălcarea Constituţiei de către legiuitor. M. după caz. cit. această competenţă aparţine şi Curţii Constituţionale. în legătură cu aplicarea fostului art. aceasta din urmă fiind antrenată numai în cazul în care instanţa a considerat legea în vigoare sau nu s-a pronunţat asupra problemei respective.

hotărârile Guvernului. 4 din Legea nr. mai exact. Potrivit art. Parlamentul sau Guvernul.1 şi anume că. cum ar fi. . dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept. cu sau fără caracter normativ. Pornind de la dispoziţiile art. cu ocazia judecării unei pricini în care partea interesată. 4 din Legea nr. trebuie evidenţiate şi inconvenientele acestei soluţii. însă numai în ceea ce priveşte constatarea unei instanţe. în temeiul plenitudinii lor de competenţă. ca de altfel şi cu celelalte acte normative de o forţă juridică superioară. ordinele miniştrilor etc. având în vedere că. făcând totodată o distincţie (referitoare la caracterul subsidiar al competenţei Curţii Constituţionale) care nu are o fundamentare legală temeinică. 554/2004. după caz. că o lege anterioară Constituţiei din 1991 mai este sau nu în vigoare. Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare constatate ca fiind neconstitu-ţionale. Se mai ridică problema de a şti cărui organ îi revine competenţa de a controla constituţionalitatea actelor cu caracter normativ de o forţă juridică inferioară legilor şi ordonanţelor. Curtea Constituţională s-ar transforma într-un organ prin care se realizează controlul judiciar. indirect. de exemplu. Pe durata acestui termen. poate fi făcută fie în cadrul procedurii contenciosului administrativ declanşată în urma sesizării celui vătămat în drepturile sale. pe cale de excepţie. 554/2004 şi folosind argumentul per a contrario. se desprinde concluzia potrivit căreia competenţa de a se pronunţa asupra constituţionalităţii acestor acte nu mai aparţine Curţii Constituţionale. menţinerea în vigoare a unei legi anterioare Constituţiei din 1991. potrivit art. deciziile Curţii Constituţionale sunt obligatorii pentru viitor. de care se prevalează una din părţi. 146 din Constituţie precum şi de la cele ale art. Curtea Constituţională are competenţa de a constata că o lege anterioară Constituţiei este abrogată. 145 alin. pe cale de interpretare. fie chiar pe cale incidentală. instanţa. după caz.cadrul controlului anterior promulgării. Rezultă că această competenţă aparţine instanţelor judecătoreşti. din oficiu sau la cererea părţii interesate. instanţa din oficiu sau procurorul. în acest caz. S-ar ajunge la consecinţa că. în acest interval. numai atunci când instanţa judecătorească nu a constatat abrogarea legii respective. invocă excepţia de excepţia de nelegalitate a unui act administrativ. în lipsa unor dispoziţii legale exprese. (2) din Constituţie. îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă. legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces. nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. însă. dacă acesta participă la judecată. această competenţă exercitându-se prin Avantajul soluţiei îmbrăţişate de Curtea Constituţională ar fi acela că sar asigura o rezolvare unitară problemei de a constata abrogarea sau. Verificarea conformităţii actelor respective cu Constituţia. ea se bazează pe o interpretare destul de forţată.

excepţia ridicată se trimite Curţii Constituţionale. I.constatând că de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului pe fond. va sesiza prin încheiere motivată instanţa de contencios administrativ competentă. la cererea Preşedintelui României. care se declară în 48 de ore de la pronunţare ori de la comunicare şi se judecă în 3 zile de la înregistrare. cu citarea extinderea limitelor sesizării. p. Cererea de soluţionare a conflictului va menţiona autorităţile publice aflate în conflict. solicitându-le să îşi . 44/1993). fără a ţine seama de actul a cărui nelegalitate a fost constatată. instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia va soluţiona cauza. în perioada soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate. Soluţia instanţei de contencios administrativ este supusă recursului. în cazul în care instanţa de contencios administrativ a constatat nelegalitatea actului. 29 din Legea nr. instanţa o va respinge printr-o încheiere motivată. soluţionează conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice. Primind cererea. dar numai în legătură cu obiecţia de neconstituţionalitate formulată . fiind însoţită de dovezile propuse de părţi. Dacă excepţia a fost invocată din oficiu de către instanţă. fără a mai sesiza Curtea Constituţională (art. Dacă însă excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă (de exemplu. nr. precum şi dovezile necesare.CC. Sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate printr-o încheiere. suspendând cauza. Instanţa de contencios administrativ se pronunţă. prezentarea poziţiei părţilor şi opinia autorului cererii. 1 A se vedea şi G. care va cuprinde punctele de vedere ale părţilor şi opinia instanţei asupra excepţiei. după procedura de urgenţă. în şedinţă publică. voi. textele legale asupra cărora poartă conflictul. cu citarea părţilor prin publicitate. Of. Dacă în cursul judecăţii. 47/1992). a unuia dintre preşedinţii celor două Camere. judecarea cauzei se suspendă. printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale s-a stabilit neconstituţionalitatea prevederii legale respective). Boroi. Decizia nr. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ} {^naiţjsţrati BRĂILA I • 619474 110 Competenţa părţilor. instanţa judecătorească sau de arbitraj comercial din oficiu sau una dintre părţi invocă excepţia de neconstituţionalitate a unei prevederi dintr-o lege sau ordonanţă. de care depinde soluţionarea cauzei. fiind vorba despre un paz de suspendare legală obligatorie a judecăţii. preşedintele Curţii Constituţionale o va comunica părţilor aflate în conflict. 34/1993 (M. a primului-ministru sau a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii. 11. încheierea trebuie motivată şi va mai cuprinde susţinerile părţilor.

în cazul în care contestaţia se admite. în ipoteza luată în discuţie. şi va desemna judecătorul-raportor. Contestaţia se soluţio nează cu citarea contestatorului. ori ar trebui să îşi decline competenţa în favoarea Curţii Constituţionale. decizia se comunică Tribunalului Bucureşti. pe baza unei hotărâri adoptate de Cameră cu votul majorităţii membrilor săi. 40 alin. neputându-şi declina competenţa. s-a pus problema dacă. Partea I.exprime. Decizia prin care se soluţionează conflictul juridic de natură constituţională este definitivă şi se comunică autorului sesizării. Dezbaterea va avea loc la data stabilită de preşedintele Curţii Constituţionale chiar dacă vreuna dintre autorităţile publice implicate nu respectă termenul stabilit pentru prezentarea punctului de vedere. 39-41 din Legea nr. Tribunalul Bucureşti mai poate să respingă cererea de înregistrare în cazul în care aceste acte ar cuprinde menţiuni ce contravin prevederilor art. Contestaţia privind constituţionalitatea unui partid politic poate fi formulată de preşedintele uneia din Camerele Parlamentului. care. Decizia Curţii Constituţionale nu este supusă nici unei căi de atac şi se publică în Monitorul Oficial al României. 47/1992). a partidului politic în cauză şi a Ministerului Public. întrucât. 34-36 din Legea nr. preşedintele Curţii Constituţionale stabileşte termenul pentru şedinţa de judecată şi citează părţile implicate în conflict. Altfel spus. (art. înainte de publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României. în legătură cu examinarea statutului şi a programului politic. în literatura de specialitate s-a arătat că Tribunalul Bucureşti este în drept să respingă cererea de înregistrare. totuşi. este competentă să se pronunţe asupra constituţionalităţii unui partid politic. în scris. instanţa fiind chemată tocmai să decidă dacă sunt sau nu îndeplinite condiţiile legale pentru înregistrarea sa. Cât priveşte corelarea acestei atribuţii a Curţii Constituţionale cu cea a Tribunalului Bucureşti de a înregistra partidele politice. precum şi de Guvern. precum şi părţilor aflate în conflict. hotărăşte asupra contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid politic. punctul de vedere asupra conţinutului conflictului şi a eventualelor căi de soluţionare a acestuia. (2) din Constituţie şi fac ca partidul să fie neconsti-tuţional. dar nu mai târziu de 20 de zile de la primirea cererii. La data primirii ultimului punct de vedere. în termenul stabilit. 47/1992). Contestaţia trebuie motivată şi va fi însoţită de dovezile pe care se întemeiază. nu există încă un partid. numai . aşa cum am arătat. deşi neconstituţionalitatea unui partid politic poate fi constatată numai de către Curtea Constituţională. pentru radierea partidului politic neconstituţional din evidenţa partidelor politice legal constituite (art. Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti 111 pe baza raportului prezentat de judecătorul desemnat în acest scop şi a probelor administrate.

p.contestaţiile asupra modului de organizare şi asupra componenţei biroului electoral judeţean se soluţionează de tribunal [art. 33 alin.birourile electorale de circumscripţie rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare (art. Hotărârea judecătorească este definitivă şi irevocabilă şi se comunică persoanei interesate şi primarului în termen de 24 de ore de la pronunţare (art. în situaţiile prevăzute la de art. acesta din urmă are fiinţă legală. Alegerile locale în cazul alegerilor locale.birourile electorale judeţene rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate şi contestaţiile cu privire la modul de constituire. împotriva soluţiei date de primar se poate face contestaţie care se soluţionează de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află localitatea. atribuţiile prevăzute la art. 377-378. (4). .M. componenţa şi activitatea birourilor electorale de circumscripţie [art. 31 alin. (1) lit. înscrierilor greşite sau oricăror erori din liste se soluţionează de primar. . prin lege. h) făcându-se de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală respectivă [art. 33 alin. 52 alin. 3. soluţionarea sesizărilor prevăzute la art. 31 alin.birourile electorale ale secţiilor de votare rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate (art. voi. competenţa se împarte între instanţele judecătoreşti şi alte organe de jurisdicţie sau cu activitate jurisdicţională. 16). 7. 1 V. Competenţa în materie electorală In materie electorală. (3) teza I]. Ciobanii. 67/2004 stabileşte următoarele competenţe: .întâmpinările împotriva omisiunilor.1. (2). altele decât cele care. componenţa şi activitatea birourilor electorale de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti.1 §3. (1) şi la art. (4)]. 112 Competenţa . art. 123 sunt îndeplinite de biroul electoral de circumscripţie. 31 alin.în judeţele în care se organizează alegeri parţiale într-o singură circumscripţie electorală nu se mai constituie un birou electoral judeţean. 29). 31 alin. Legea nr. .după rămânerea irevocabilă a hotărârii de admitere a înregistrării partidului. iar competenţa de soluţionare a contestaţiilor asupra modului de organizare şi a componenţei biroului electoral de circumscripţie aparţine tribunalului. (3) teza II].Biroul Electoral Central rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate şi contestaţiile cu privire la modul de constituire. . art. I. sunt date în competenţa birourilor electorale de . . primeşte şi soluţionează orice contestaţie cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerii autorităţilor administraţiei publice locale. 25).

iar împotriva soluţiei date de biroul electoral de circumscripţie judeţeană sau de biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti se poate face contestaţie la Biroul Electoral Central.judecătoria în a cărei rază teritorială se află comuna sau oraşul validează alegerea primarului (art. sesizează autorităţile competente. 33). respectarea condiţiilor de fond şi de formă ale listelor de candidaţi. (2) din Legea nr. Dacă biroul electoral de circumscripţie consideră. a cărui validare se face de preşedintele Tribunalului Bucureşti [art. respectiv tribunalul. împotriva hotărârii date în contestaţie se poate face recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare. alianţă politică. cu ocazia soluţionării plângerii. Candidaturile care îndeplinesc condiţiile legale sunt înregistrate. înregistrează înregistrează propunerile de candidatură admise de biroul electoral de circumscripţie (art. .biroul electoral de circumscripţie examinează respectarea condiţiilor legale pentru ca o persoană să poată candida. că votarea şi stabilirea rezultatului alegerilor au avut loc prin fraude de natură a modifica atribuirea mandatelor în circumscripţia electorală respectivă (art. de către judecătoria. . alianţă electorală ori candidat independent de a-şi desfăşura campania electorală în condiţiile prevăzute de lege şi cu respectarea deontologiei electorale. .circumscripţie sau a instanţelor judecătoreşti. Candidaturile care nu îndeplinesc condiţiile legale de fond şi de formă se resping de către biroul electoral de circumscripţie (art. la instanţa ierarhic superioară. . respectiv la biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti.contestaţiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor se soluţionează în termen de 48 de ore de la înregistrare. 215/2001 a administraţiei publice locale). respectiv tribunalul.judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care se depune candidatura. 46). Hotărârea pronunţată în recurs este definitivă şi irevocabilă (art. împotriva soluţiei date de biroul electoral de circumscripţie Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti 113 comunală. 48). . în cazul în care constată. soluţia dată asupra contestaţiei este definitivă (art. Hotărârea nu se comunică. în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală. . pe baza probelor administrate. 46). Recursul se soluţionează în termen de 24 de ore de la înregistrare. 215/2001]. cu excepţia primarului general al municipiului Bucureşti. că este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancţiuni contravenţionale ori penale. soluţionează sesizările privitoare la frauda electorală. precum şi ale listei susţinătorilor. municipală sau de sector al municipiului Bucureşti se poate face contestaţie la biroul electoral de circumscripţie judeţeană. 73). 93 alin. orăşenească. 63 din Legea nr. putând dispune anularea alegerilor dintr-o circumscripţie electorală.birourile electorale de circumscripţie soluţionează plângerile ce le sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid politic.

13).întâmpinările împotriva omisiunilor. în cazul alegătorilor înscrişi în listele electorale speciale. 373/2004 stabileşte următoarele competenţe: Biroul Electoral Central se pronunţă cu privire la protocolul de constituire a alianţelor electorale (art. 103 alin. iar contestaţiile de către şeful misiunii diplomatice din ţara respectivă sau de locţiitorul acestuia. Judecarea se face de îndată.orice neconcordanţă dintre lista electorală permanentă şi copia întocmită potrivit art. de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. întâmpinările formulate cu privire la listele speciale din străinătate se soluţionează de către biroul electoral al secţiei de votare. de îndată. 3. Hotărârea este definitivă (art. 114 Competenţa Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti 115 .consiliile locale validează mandatele de consilieri locali. 9. Alegerile parlamentare în cazul alegerilor parlamentare. 32 şi art. de îndată. 6). pe baza datelor cuprinse în lista electorală permanentă (art. iar hotărârea de validare sau invalidare poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ [art. respectiv de respingere a protocolului de constituire a alianţelor electorale.. (4) şi (5) în termen de 24 de ore. (1) se soluţionează de primar. . înscrierilor greşite şi oricăror alte erori din liste se soluţionează de primar. 215/2001). 6). 215/2001]. 14). Hotărârea judecătorească este definitivă şi irevocabilă şi se comunică biroului electoral al secţiei de votare imediat după pronunţare. . înalta Curte de Casaţie şi Justiţie soluţionează contestaţiile împotriva hotărâ rilor Biroului Electoral Central de admitere.consiliile judeţene validează alegerea consilierilor. . iar contestaţiile de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află biroul electoral al secţiei de votare care a întocmit lista.întâmpinările privind întocmirea sau eliberarea cărţilor de alegător se . înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se pronunţă asupra contestaţiilor prevăzute la alin. Legea nr. întâmpinările se soluţionează. iar hotărârea de validare sau invalidare poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ (art. prin hotărâre definitivă şi irevocabilă (art. 14 alin. 33 din Legea nr.2. împotriva soluţiei date de primar se poate face contestaţie care se soluţionează de judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază alegătorul. (1) din Legea nr.

19). Hotărârea este definitivă şi irevocabilă. senatorilor certificatul doveditor al alegerii. dacă privesc Biroul Electoral Central. precum şi pentru autorităţile şi instituţiile publice la care se referă. 38). sub sancţiunile prevăzute de lege. constată rezultatul alegerilor pentru circumscripţia electorală şi eliberează deputaţilor sau. precum şi pentru autorităţile şi instituţiile publice la care se referă.birourile electorale de circumscripţie rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare sau. în termen de cel mult două zile de la înregistrare.contestaţiile formulate de partidele politice. . predau tribunalului. .soluţionează de serviciul de evidenţă informatizată a persoanei. contestaţiile se soluţionează prin hotărâri care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauză. 34). . primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare (art. 13 alin.Biroul Electoral Central rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate şi contestaţiile cu privire la activitatea birourilor electorale de circumscripţie. buletinele de vot nule şi cele contestate. pe bază de proces-verbal. alianţele politice sau alianţele electorale care întrunesc pragul electoral prevăzut la art. . dacă privesc biroul electoral al secţiei de votare. . dacă privesc biroul electoral al secţiei de votare. . contestaţiile se soluţionează prin hotărâri care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauză. 32). din cadrul circumscripţiei electorale în care funcţionează. atestă atribuirea unui mandat de deputat organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care a întrunit condiţiile prevăzute la art. de Biroul Electoral Central. pe baza constatării Biroului Electoral Central cu privire la partidele politice. sub sancţiunile prevăzute de lege. împotriva soluţiei date de serviciul de evidenţă informatizată a persoanei se poate face contestaţie la judecătorie în termen de 24 de ore de la comunicare. sau de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 36). (2). anulează alegerile dintr-o circumscripţie electorală în cazul în care constată că votarea sau stabilirea rezultatului alegerilor a avut loc prin fraude de natură să modifice atribuirea mandatelor şi dispune repetarea scrutinului (art. 41). prevederile art.oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare (art.birourile electorale ale secţiilor de votare rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate (art. (2) aplicându-se în mod corespunzător (art. precum şi candidaţii independenţi pot contesta modul de formare şi componenţa birourilor şi oficiilor electorale se soluţionează de biroul electoral de circumscripţie. dacă privesc biroul electoral de circumscripţie. oficiilor electorale. după caz. în municipiul Bucureşti contestaţiile se soluţionează de oficiul electoral. după caz. dacă privesc oficiile electorale (art. 90 alin. şi de biroul electoral de circumscripţie. alianţele politice şi alianţele electorale care participă la alegeri. care este obligat să se pronunţe în cel mult 3 zile de la înregistrarea acestora. 4 şi eliberează certificatul doveditor deputatului desemnat pe această bază.

Legea nr.Birourile electorale de circumscripţie rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare (art. pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Sena tului (art. 93). . 50). împotriva soluţiei date de biroul electoral de circumscripţie se poate face contestaţie care se soluţionează de Biroul Electoral Central. soluţiile date sunt definitive (art. Alegerile prezidenţiale în cazul alegerilor prezidenţiale. Birourile electorale ale secţiilor de votare îndeplinesc. Contestaţia şi cererea de recurs se depun la instanţa competentă. Recursul se soluţionează în termen de două zile de la înregistrare. la sediul biroului electoral care le-a emis (art. 72). partide politice. . alianţe electorale sau de către persoanele cărora le este interzis să participe la acţiuni de campanie electorală a prevederilor legale sau deontologiei electorale. Hotărârea nu se comunică. 50 alin. la curtea de apel.. în termen de 24 de ore de Ia pronunţare. 6).Camerele Parlamentului validează alegerea deputaţilor şi senatorilor (art. în mod corespunzător. . (1) sau. alianţe politice. (5) şi se soluţionează de către înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cel mult două zile de la înregistrare. iar hotărârile se publică în presă şi se afişează. după caz. 3. Soluţionarea plângerilor şi a contestaţiilor se face în termen de cel mult 3 zile de la înregistrare. Hotărârea nu se comunică părţilor. prin hotărâre.Birourile electorale de circumscripţie soluţionează. Hotărârea este definitivă şi irevocabilă. potrivit legii. precum şi la împiedicarea unui partid politic. 47). Hotărârea Biroului Electoral Central este definitivă.contestaţiile privind înregistrarea semnelor electorale se depun în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art.contestaţiile privind înregistrarea sau respingerea candidaturilor se soluţionează de tribunalul în a cărui raza teritorială se află circumscripţia electorală. 370/2004 stabileşte următoarele competenţe: Biroul Electoral Central rezolvă întâmpinările la propria activitate şi contestaţiile trimise de birourile electorale de circumscripţie. Hotărârea este definitivă şi irevocabilă şi se comunică de îndată Biroului Electoral Central (art. prin hotărâre. 5). 50 alin. . sub sancţiunea nulităţii (art. . unei alianţe politice. 7).3. plângerile ce le sunt adresate cu privire la încălcarea de către candidaţi. alianţe electorale ori candidat independent de a-şi desfăşura campania electorală. la art. atribuţiile ce le revin. în mod vizibil. împotriva hotărârii se poate face recurs. în cel mult două zile de la primirea contestaţiei.

. precum şi. rezultat pe care îl va comunica Parlamentului pentru depunerea jurământului (art. 25). după caz.contenciosul administrativ exercitat de instanţe în temeiul legii speciale de contencios. cu posibilitatea atacării hotărârilor acestora la instanţele judecătoreşti. 554/2004.anularea alegerilor în cazul în care votarea şi stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau.în cadrul alegerilor prezidenţiale. 554/2004. . 1 din Legea nr. stabilirea primilor doi candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate pe întreaga ţară şi care vor participa la cel de al doilea tur de scrutin.publicarea rezultatului alegerilor în presă şi în Monitorul Oficial al României pentru fiecare tur de scrutin.1. 11). Competenţa în materia contenciosului administrativ în temeiul dispoziţiilor actualei legi a contenciosului administrativ. §4. o serie de atribuţii sunt recunoscute Curţii Constituţionale.contenciosul administrativ exercitat de instanţe potrivit procedurii de drept comun. pentru a se asigura principiul constituţional al liberului acces la justiţie. Legea nr. dacă este cazul. Legea nr. orice persoană care se consideră . Competenţa instanţelor judecătoreşti ordinare de contencios administrativ Potrivit art.contenciosul administrativ exercitat de jurisdicţii speciale administrative.rezolvarea contestaţiilor împotriva soluţiei date de biroul electoral de circumscripţie la plângerile privind împiedicarea desfăşurării campaniei electorale (art. potrivit art. Soluţia este definitivă şi se publică în Moni torul Oficial al României. Partea I (art. . 24). ordinea candidaţilor care pot participa la al doilea tur de scrutin (art. 146 lit. trebuie făcută distincţia între: . f) din Constituţie. 370/2004 stabileşte următoarele atribuţii pentru Curtea Constituţională: soluţionarea contestaţiilor cu privire la înregistrarea sau neînregistrarea candida turii de către Biroul Electoral Central. veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui şi confirmă rezultatele sufragiului.validarea rezultatului alegerilor pentru Preşedintele ales. care.1 4. . în acest scop. ipoteză în care va stabili şi ziua votării (art. . 17). 116 Competenţa Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti 117 . 25-26).

cererea poate fi introdusă şi peste termenul prevăzut la alin. cererea să fie introdusă într-un termen de 6 luni de la: a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau. de soluţionare a cererii. actul să producă o vătămare unei persoane fizice sau juridice într-un drept al acesteia (prin drept vătămat se înţelege orice drept fundamental prevăzut de Constituţie sau de lege) sau într-un interes legitim (interesul legitim poate fi public reprezentat de posibilitatea de a pretinde o anumită conduită. Cât priveşte condiţiile sesizării instanţei.M. în considerarea realizării unui drept fundamental care se exercită în colectiv ori. în sensul acestei legi. sunt asimilate actelor administrative. achiziţiile publice). modificând sau stingând raporturi 1 A se vedea: V. dând naştere. în cazul contractelor administrative. persoanele juridice de drept privat care. emis de o autoritate publică în vederea executării ori a organizării executării legii. în sensul acestei legi. 2 alin. I. adresat altui subiect de drept. c) data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii. 554/2004 prin nesoluţionarea în termenul a unei cereri se înţelege faptul de a nu răspunde solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii. considerat nejustificat. prefigurat). 381 şi urm. au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public). în regim de putere publică. este necesar ca: actul atacat să fie un act administrativ unilateral (prin act administrativ legea înţelege actul unilateral cu caracter individual sau normativ. p.vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim. juridice. în considerarea apărării unui interes public sau privat constând în posibilitatea de a pretinde o anumită conduită. în cazul actului administrativ unilateral. cât şi public. pentru anularea actului. (2). de către o autoritate publică. pentru satisfacerea unui interes public. să şefi îndeplinit procedura administrativă prealabilă prevăzută de lege. Pentru motive temeinice. Actele administrative . recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri. b) data expirării termenului legal de soluţionare a cererii. sunt asimilate autorităţilor publice. actul administrativ să emane de la o autoritate publică (orice organ de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale care acţionează. după caz. se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. (1). executarea lucrărilor de interes public. Interesul legitim poate fi atât privat. potrivit legii. prestarea serviciilor publice. Ciobanu. Potrivit art. Se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual. voi. (1) lit. în considerarea realizării unui drept subiectiv viitor şi previzibil. data comunicării refuzului.punerea în valoare a bunurilor proprietate publică. dacă prin lege nu se prevede alt termen. şi contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect: . fără a depăşi termenul prevăzut la alin. dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului. după caz. g) din Legea nr.

datorii vamale şi accesorii ale acestora. de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel. precum şi cele care privesc taxe şi impozite. art. (2) din Legea nr. mai mari de 5 miliarde lei. derogatorii în privinţa competenţei şi a . contribuţii. prevăzute de Constituţie şi de legi speciale [spre exemplu.2. competenţa de a soluţiona acţiunile directe este împărţită între tribunale şi curţile de apel după cum urmează: litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice locale şi judeţene. 554/2004. Conform art. Actul atacat este suspendat de drept. prin lege specială organică. în fond.cu caracter normativ care se consideră a fi nelegale pot fi atacate oricând. ci de împrejurarea că atacarea actului nu se face potrivit Legii nr. iar recursul împotriva sentinţelor pronunţate de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel se judecă de Secţia de contencios administrativ şi fiscal a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Recursul împotriva sentinţelor pronunţate de tribunalele administrativfiscale se judecă de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel. Competenţa instanţelor judecătoreşti speciale de contencios administrativ Articolul 5 alin. dacă prin lege specială nu se prevede altfel. de până la 5 miliarde lei. în fond. de tribunalele administrativ-fiscale. în cazul în care consideră actul ilegal. 554/2004. (5) din Constituţie prevede că prefectul poate ataca. în faţa instanţei de contencios administrativ. dacă prin lege specială nu se prevede altfel. al celui local sau al primarului. contribuţii. deoarece litigiul priveşte tot un act administrativ. 123 alin. mai sunt competente să rezolve şi alte acţiuni de contencios 118 Competenţa Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti 119 administrativ. 4. ci a unei alte legi. un act al consiliului judeţean. Trebuie subliniat că aceste instanţe judecătoreşti. O ultimă condiţie impusă de lege este aceea ca actul să nu se încadreze în excepţiile prevăzute în art. se soluţionează. iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice centrale. se soluţionează. precum şi cele care privesc taxe şi impozite. (1) din Legea nr. datorii vamale şi accesorii ale acestora. o altă procedură judiciară. 554/2004 exceptează de la controlul pe calea acţiunii directe reglementate de această lege actele administrative pentru desfiinţarea cărora se prevede. 10 alin. 5 din Legea nr. Nu este vorba deci de faptul că s-ar ieşi din sfera contenciosului administrativ. pe lângă competenţa de a soluţiona acţiunea directă. 554/2004.

reglementările anterioare Constituţiei trebuie puse de acord cu dispoziţiile legii fundamentale. 92/1976). în aceste cazuri. după epuizarea procedurilor administrativ-jurisdicţionale. 32 alin. 554/2004. (2) din Ordonanţa nr. competenţa aparţine judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială a fost săvârşită contravenţia [art. care se pronunţă în ultimă instanţă şi deci există numai posibilitatea exercitării recursului [art. Competenţa instanţelor judecătoreşti de a controla soluţiile unor jurisdicţii speciale administrative După cum am arătat. însă. în afară de instanţele judecătoreşti (judecătorii. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor]. deoarece numai astfel se dă satisfacţie principiului constituţional al accesului liber la justiţie. 34 alin. ci la instanţele judecătoreşti obişnuite (de drept comun. expres prevăzute de lege. în mod firesc. dacă avem în vedere realizarea justiţiei). 4. în materia contenciosului administrativ. Avem în vedere următoarele situaţii: . afară de ipoteza când legea specială ar stabili în mod expres competenţa în favoarea unei alte instanţe judecătoreşti. Este de reţinut că. 2/2001]. ori în caz de neeliberare a carnetului de muncă.plângerile împotriva proceselor-verbale de contravenţie. (2) din Ordonanţa nr. trebuie să se asigure şi accesul la instanţele judecătoreşti. care. (2) din Legea nr.3. II din Legea nr. Aşa fiind.plângerile împotriva hotărârilor pronunţate de comisiile judeţene cu privire la contestaţiile persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. sunt instanţe de excepţie. De regulă. . să se ajungă în faţa instanţelor judecătoreşti. la încetarea activităţii. . dacă nu prevedeau ele mijlocul prin care. cererea nu se îndreaptă la secţiile de contencios administrativ de la tribunale sau curţi de apel. precum şi cu privire la măsurile stabilite de comisiile locale [art. deci speciale. deci cu Legea nr. tribunale. care sunt de competenţa judecătoriei (Decretul nr. realizează justiţia. 18/1991. în aceste situaţii. există şi alte organe jurisdicţionale sau cu activitate jurisdicţională ce rezolvă anumite litigii. 53 alin. actele normative ulterioare Constituţiei ar trebui . în măsura în care aceasta este compatibilă cu reglementarea specială. ea se completează cu dispoziţiile de drept comun în materia contenciosului administrativ. care sunt de competenţa judecătoriilor şi a tribunalelor. . în măsura în care legea specială nu reglementează anumite aspecte. în toate cazurile. la refuzul de a înscrie în carnetul de muncă unele date rezultând din acte sau de a efectua rectificările unor înscrisuri. în condiţiile cap. (1) din Constituţie. la reconstituirea vechimii în muncă. potrivit art.procedurii de urmat (aşa-numitul „recurs paralel”). 126 alin.plângerile împotriva încălcării dispoziţiilor legale referitoare la rectificarea din oficiu a înscrierilor efectuate în carnetul de muncă. 18/1991 privind fondul funciar]. dar care.contestaţiile în materie electorală. curţi de apel şi înalta Curte de Casaţie şi Justiţie). cu excepţia situaţiei în care legea specială ar institui o altă cale de atac.

Astfel: . 30 din Legea nr. 33/1994. 1 Pentru ca un act administrativ să fie considerat jurisdicţional. prin intermediul Tribunalului Bucureşti (însă. anumite litigii sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti obişnuite). 120 Competenţa Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti 121 Astfel.în materia invenţiilor. 12/1994. Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. dacă partea interesată a urmat şi calea administrativ jurisdicţională. poate fi atacată cu contestaţie la curtea de apel în raza căreia se află imobilul propus a fi expropriat. 554/2004.1 cu excepţia celor din domeniul contravenţiilor. desenelor şi modelelor industriale. în condiţiile stabilite de art.C. (2) din Legea nr. în materie de invenţii.în materie de expropriere. deoarece această comisie soluţionează o contestaţie împotriva hotărârii comisiei mixte de rechiziţii. care presupun o procedură specială de emitere a actului. 6 din Legea nr. de regulă. precum şi cererea de revocare în tot sau în parte a .. 10 alin. fiind deci vorba despre o procedură administrativ-jurisdicţională. mărcilor şi indicaţiilor geografice. în Dreptul nr. 6 alin. 132/1997 privind rechi-ziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public). în cazul în care accesul la instanţele judecătoreşti nu este asigurat în baza unei dispoziţii exprese din legea specială. 554/2004.S. 21 din Constituţie şi art. la instanţa competentă potrivit art. cu participarea părţilor şi în urma unor dezbateri contradictorii . decizia nr. 554/2004. deoarece legea specială prevede o altă instanţă competentă pentru controlul soluţiei jurisdicţiei speciale administrative. 15 din Legea nr. constituită potrivit art. (1) din Legea nr. procedurile administrativ-jurisdicţionale sunt facultative şi gratuite. 6 din Legea nr. hotărârea comisiei. apreciem că art. este necesar să fie emis de organele autorităţilor publice care au o competenţă atribuită de lege pentru rezolvarea anumitor litigii juridice. Astfel. 554/2004. 554/2004. pot fi atacate. p. deci actele administrativ-jurisdicţionale. noilor soiuri de plante. secţia de contencios administrativ. Există însă situaţii în care nu se aplică art.J. îşi va găsi aplicare art. Contestaţia persoanelor interesate împotriva hotărârilor acestuia. 20 din aceeaşi lege şi potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 se aplică în cazul atacării hotărârii Comisiei Centrale de Rechiziţii (art. de regulă. controlul judecătoresc este asigurat. 21 din Constituţie. 118/1994.să se conformeze principiului înscris în art. . (1) din Legea nr. 55. în această materie. după epuizarea căilor administrativ-jurisdicţionale. Potrivit art. competenţa aparţine. 6 alin. în termen de 6 luni de la comunicare.

din cadrul O. competenţa în favoarea O.S. Tribunalul Bucureşti mai este competent să judece: cererea oricărei persoane interesate privind anularea unui brevet de invenţie eliberat de O. hotărârea Tribunalului Bucureşti putând fi atacată cu apel la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare. a cărei componenţă este alta decât cea care a luat hotărârea.S. 40). 64/1991 privind brevetele de invenţie. în cazurile prevăzute de art. pot fi atacate cu apel la Tribunalul Bucureşti (secţia de contencios administrativ) în termen de 3 luni de la comunicare.hotărârii de acordare a brevetului de invenţie se judecă de către o comisie de reexaminare.M. 25 că hotărârile pronunţate de către comisia de reexaminare din cadrul O. putânduse apoi exercita recursul în termen de 30 de zile de la comunicare la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (art. Contestaţiile împotriva deciziilor acestuia sunt de competenţa comisiei de reexaminare din cadrul O. la calitatea de titular al certificatului de înregistrare.I. 45. eliberat de O. (1) din Legea nr. Tribunalul Bucureşti este competent să soluţioneze şi: cererea de decădere a titularului din drepturile conferite de marcă.. 44 din Legea nr. Articolul 38 al aceleiaşi legi stabileşte că litigiile cu privire la calitatea de autor al desenului sau modelului industrial. Articolul 62 din aceeaşi lege prevede că sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti litigiile cu privire la 'calitatea de inventator.M.M.S. cererea de anulare a înregistrării mărcii (art.M. a certificatului de înregistrare a desenului sau a modelului industrial. în tot sau în parte. inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului din contractele de cesiune sau licenţă. 84/1998 stabileşte. precum şi cele referitoare la nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. în materia mărcilor şi indicaţiilor geografice. iar deciziile Tribunalului Bucureşti pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti [art. cu modificările ulterioare. în termen de 30 de zile de la comunicare [art. 81 alin.I. în termen de 30 de zile de la comunicare.I.I. iar hotărârile pronunţate de această instanţă pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea comisiei de reexaminare poate fi atacată cu apel la Tribunalul Bucureşti..S. pe motiv că la data înregistrării cererii nu erau îndeplinite condiţiile pentru acordarea protecţiei (art. 37 din Legea nr. cele referitoare la drepturile patrimoniale născute din contractele de cesiune sau licenţă sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti. referitoare la contestaţiile introduse împotriva deciziilor cu privire la cererile de înregistrare a desenului sau modelului industrial. 37 şi art.S.. în cazurile . 64/1991. (1) şi (2)]. Tribunalul Bucureşti mai este competent să judece şi cererea oricărei persoane interesate prin care se solicită anularea.I. 49. (6). 48).M. cu modificările ulterioare]. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. art.S.. 129/1992). Legea nr. de titular de brevet sau cele cu privire la alte drepturi născute din brevetul de invenţie.M. cererea de decădere a titularului din drepturile conferite de o marcă colectivă. prevede în art. cererea privind acordarea unei licenţe obligatorii în condiţiile prevăzute de art. 5 alin. Hotărârile acestei comisii pot fi atacate cu apel la Tribunalul Bucureşti. de asemenea. Legea nr. 56 alin.I.

precum şi cererea de decădere din drepturi a persoanelor autorizate să folosească indicaţia geografică înregistrată (art.Plenul Curţii Constituţionale. Competenţa în anumite materii 5. 40 alin. precum şi cererea de revocare sau de anulare a brevetului de soi se soluţionează de către comisia de reexaminare. marca ar cuprinde ca element numele unui terţ). în toate aceste cazuri. sentinţa Tribunalului Bucureşti poate fi apelată în termen de 30 de zile de la comunicare [art. 61). 33 alin. inclusiv drepturile patrimoniale ale amelioratorului. precum şi cele privind repararea prejudiciilor cauzate prin folosirea ilegală a mărcilor.1.consiliul de disciplină pentru abaterile săvârşite de notarii publici. 44 din Legea nr. Secţia pentru judecători are rolul de instanţă disciplinară şi pentru magis-traţii-asistenţi ai înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (art. Competenţa în materia litigiilor de muncă în această materie. . litigiile privind încadrarea în marcă a unui drept personal nepatrimonial al unui terţ (de exemplu. cererea de anulare a înregistrării unei mărci colective (art. prin secţiile sale. cererea de anulare a înregistrării unei mărci de certificare (art. 55). rolul de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi a procurorilor. (3)]. 79). pentru abaterile disciplinare săvârşite de judecătorii săi (art. care va pronunţa o decizie supusă recursului în termen de 15 zile de la comunicare. (1) şi ale art. 81 alin. (1) şi alin. 317/2004). de exemplu: . 34. 47/1992). Toate aceste litigii sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti. Articolul 39 din aceeaşi lege stabileşte că sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti (de drept comun) litigiile cu privire la calitatea de ameliorator. împotriva hotărârii acestuia putându-se face contestaţie la Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici [art. din contractul de cesiune sau licenţă ori cele referitoare la nerespectarea prevederilor art. (5) din Legea nr.prevăzute de art. . cele privind transmisiunea dreptului la marcă (spre exemplu. 36/1995 . de regulă. instanţelor judecătoreşti. competenţa aparţine. 65 din Legea nr. 38 din Legea nr. Potrivit art. contestaţiile împotriva hotărârii O. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante. Instanţele judecătoreşti (de drept comun) sunt competente să soluţioneze cererile referitoare la luarea unor măsuri asigurătorii (art. cererea de anulare a înregistrării unei indicaţii geografice.Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineşte. 54. litigiile privind încetarea faptelor care aduc atingere dreptului de folosire a mărcilor. indiferent că ar fi vorba de un litigiu ce izvorăşte din contractul individual de muncă sau de un litigiu în legătură cu contractul colectiv de muncă (de conflicte de drepturi sau de conflicte de interese). în temeiul plenitudinii lor de competenţă. Există totuşi şi alte competenţe. hotărârea acesteia din urmă putând fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Bucureşti. plata preţului cesiunii) etc. anularea sau rezilierea unui contract de cesiune.S. 87).M. titular de brevet de soi sau cele cu privire la alte drepturi născute din brevetul de soi.I.. §5.

potrivit art. iar .2. cu recurs la Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România. Hotărârea prin care se soluţionează recursul prevăzut la alin. 122 Competenţa Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti 123 .a notarilor publici şi a activităţii notariale]. Articolul 45 alin. Subliniem că. decizia pronunţată de aceasta putând fi atacată pe calea contestaţiei la Comisia Centrală de Disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România. (6) din Legea nr. 45 alin.comisia de disciplină a baroului pentru abaterile săvârşite de avocaţii din baroul respectiv (cu excepţia celor săvârşite de decani şi de membrii organelor de conducere ale Uniunii Naţionale a Barourilor din România). 6 din Legea nr. 36/1995 prevede că hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă. 188/2000 privind executorii judecătoreşti. (5) din Legea nr. 317/2004. iar pentru abaterile săvârşite de decani şi de membrii organelor de conducere ale Uniunii Avocaţilor din România competenţa aparţine Comisiei Centrale de Disciplină. 554/2004. hotărârile secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară pot fi atacate cu recurs a cărui soluţionare este de competenţa completului de 9 judecători al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 5. (1) şi alin. cu modificările ulterioare]. Articolul 40 alin. Competenţa în materia rezolvării unor neînţelegeri referitoare la exercitarea drepturilor şi îndatoririlor părinteşti Unele neînţelegeri între părinţi cu privire la exercitarea drepturilor şi la îndeplinirea îndatoririlor părinteşti se soluţionează de autoritatea tutelară.consiliul de disciplină al Camerei executorilor judecătoreşti pentru abaterile săvârşite de către executorii judecătoreşti. civilă sau de contencios administrativ. 188/2000 stabileşte că hotărârea Comisiei superioare de disciplină a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti poate fi atacată cu recurs la curtea de apel în a cărei rază teritorială se află sediul profesional. pentru a se asigura accesul la justiţie. (2) este irevocabilă. după caz. hotărârea acestuia putând fi atacată pe calea contestaţiei la Comisia superioară de disciplină a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti [art. Recursul suspendă executarea hotărârii secţiei Consiliului Superior al Magistraturii de aplicare a sancţiunii disciplinare. în celelalte cazuri. . (5) teza a ll-a din Legea nr. trebuie să se admită că hotărârile pronunţate de organele respective sunt susceptibile de a forma obiectul acţiunii de contencios administrativ în condiţiile art. 49 din Legea nr.

copilul cere schimbarea locuinţei. pentru ca aceasta să corespundă învăţăturii sau pregătirii sale profesionale. este de competenţa autorităţii tutelare (art. .]. (3) şi art. acesta este obligat să înainteze o copie certificată de pe înregistrarea efectuată.1 Aceeaşi cerere introdusă după ce a intervenit o hotărâre judecătorească de stabilire a locuinţei minorului la unul dintre părinţi sau în cadrul procesului de divorţ ori după desfacerea căsătoriei este de competenţa instanţelor judecătoreşti. 100 alin. neînţelegerea dintre aceştia cu privire la locuinţa copilului minor va fi rezolvată de instanţa judecătorească [art. precum şi cererea de reîncredinţare se rezolvă de instanţele judecătoreşti. fam. în toate cazurile în care competenţa ar aparţine autorităţii tutelare. Astfel: . în cursul procesului de divorţ sau după desfacerea căsătoriei părinţilor [art.). introdusă în timpul căsătoriei.altele de instanţele judecătoreşti.cererea de încredinţare a minorului unuia dintre părinţi. sectoarelor municipiului Bucureşti. 53. dacă după împlinirea vârstei de 14 ani. când soţii sunt despărţiţi în fapt şi nu există o hotărâre judecătorească de stabilire a locuinţei minorului la unul dintre părinţi. majorarea.].în cazul în care părinţii au locuinţe diferite. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă stabileşte competenţe diferite. (2) şi (4) C. . în timpul unei călătorii în interiorul ţării. pe o navă sau aeronavă. fam. fam. care funcţionează în subordinea consiliilor judeţene şi consiliilor locale ale municipiilor.cererile în materie de pensie de întreţinere (acordarea. 102 C. fam. 107 alin. reducerea sau sistarea pensiei de întreţinere) sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti. însă. în cazul în care naşterea. La sosirea în ţară. . text ce îşi găseşte aplicare ori de câte ori legea nu prevede expres altfel). va decide autoritatea tutelară (art. oraşelor şi comunelor.serviciul public comunitar de la locul de coborâre sau de debarcare.serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor. indiferent dacă sunt formulate în timpul căsătoriei părinţilor.cererea unui părinte de a avea legături personale cu copilul minor (cunoscută în practică sub denumirea de „vizită minor”). 42 alin. . la . ar trebui să se admită că decizia pronunţată de aceasta este supusă controlului judecătoresc. căsătoria sau decesul ar avea loc pe o navă în timpul unei călătorii în afara graniţelor ţării. prin căpitănia portului de înscriere a navei. (1) şi (3) C. Precizăm că. în cazul în care naşterea ori decesul ar avea loc în tren. Au atribuţii de stare civilă: . . 99 C. exercitat prin intermediul procedurii contenciosului administrativ. în baza principiului accesorium sequitur principale (cererea de a avea legături personale cu minorul având caracter accesoriu în raport cu măsura încredinţării copilului).comandantul navei. Competenţa în materia actelor de stare civilă şi a înregistrărilor de stare civilă Legea nr..

se aplică în mod corespunzător şi atunci când naşterea unui cetăţean român s-a produs în străinătate. rectificarea sau completarea actelor de stare civilă şi menţiunilor înscrise pe acestea se pot face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al sectorului 1 Bucureşti. prin comandantul de aeroport. acesta trebuie să înainteze un extras de pe carnetul de drum. 21 alin. în cazul în care nu s-a luat măsura încredinţării minorului. (1) şi (2) din Legea nr. poate fi contestată la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă (art. după caz. precum şi la apatrizi. aşa cum am arătat. Această soluţie este eronată. a se vedea: C. pentru ipoteza respectivă. care au competenţa să efectueze înregistrări de stare civilă privitoare la cetăţenii români aflaţi în străinătate. competenţa aparţine. 124 Competenţa Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti 125 . Crişu. deoarece instanţele judecătoreşti nu sunt competente să soluţioneze pe calea ordonanţei preşedinţiale litigii care nici în fond nu sunt de competenţa lor. 119/1996. 240-242. care. întocmirea actului de naştere se face numai în baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. In cazul în care declaraţia de naştere a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii. Teorie şi practică judiciară. sediul persoanei ori organului căruia legea îi recunoaşte legitimare . în cazul în care se refuză efectuarea unei înregistrări de stare civilă. dispoziţie care. deci cu nesocotirea normelor de competenţă generală. iar declaraţia de naştere se face în ţară]. poate fi rezolvată pe calea ordonanţei pre-şedinţiale. Acţiuni civile injustiţie.reprezentanţii diplomatici sau consulari ai României. persoana nemulţumită poate sesiza judecătoria în raza căreia domiciliază (art.comandantul aeronavei. 1 Pentru soluţia potrivit căreia cererea de a avea legături personale cu minorul. . p. în cazul în care naşterea sau decesul ar avea loc pe o aeronavă în timpul unei călătorii în afara graniţelor ţării. Ed. iar. la sosirea în ţară. competenţa de primă instanţă aparţinând judecătoriei în a cărei rază teritorială domiciliază persoana interesată ori se află sediul instituţiei de ocrotire a copilului [art. a ll-a. (3) al aceluiaşi articol. competenţa de primă instanţă aparţinând judecătoriei în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau. ed.serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al sectorului 1 Bucureşti. Argessis. 119/1996). Cererile privind reconstituirea sau întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă sunt de competenţa serviciului public comunitar local de evidenţa persoanelor şi se soluţionează prin dispoziţie a primarului. 10 din Legea nr. în caz de respingere a cererii. Anularea (desfiinţarea). modificarea. 54 din Legea nr. autorităţii tutelare. 119/1996). 1993. potrivit alin.

21 din Ordonanţa nr. al municipiului Bucureşti. 13. dar la care legea nu se referă în mod expres. autoritatea administraţiei publice locale.]. 554/2004. a numelui de familie sau a prenumelui retradus sau cu ortografia limbii materne (aşanumita rectificare a numelui de familie sau a prenumelui) se depune la serviciul public de evidenţă a persoanei care are în păstrare registrul de stare civilă şi se soluţionează de către primar. cu modificările ulterioare. atunci el revine la numele de .4. care va trebui să aibă acel nume de familie pe care îl avea mama în momentul naşterii lui. reclamaţia prealabilă sesizării instanţei adresându-se Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor. de primarul general al municipiului Bucureşti. consiliul judeţean sau parchetul (art. al adopţiei (art. competenţa aparţine instanţelor judecătoreşti (de drept comun). după caz. fam. rectificării şi modificării numelui Cererea de schimbare a numelui de familie sau a prenumelui (pe cale administrativă) se trimite (de către serviciul public de evidenţă a persoanelor local la care trebuie depusă) serviciului public judeţean sau. 20 din Ordonanţa nr. 40 C. Cât priveşte modificarea numelui de familie (adică înlocuirea acestuia datorită unor schimbări intervenite în starea civilă a persoanei fizice). (2) C. iar la propunerea motivată a acestuia. în cazul admiterii unei cereri în tăgăduirea paternităţii. poate să intervină o modificare a numelui de familie al copilului. iar în caz de respingere a cererii. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelui persoanelor fizice). prin menţiune pe actele de stare civilă. iar dispoziţia de admitere poate fi atacată de orice persoană căreia i-a fost vătămat prin aceasta un drept sau un interes legitim la instanţa de contencios administrativ (art. Dispoziţia de respingere a cererii de schimbare a numelui de familie sau a prenumelui poate fi contestată de către solicitant în condiţiile legii contenciosului administrativ. fam. reclamaţia prealabilă sesizării instanţei adresându-se Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (art. 57 din Legea nr. după caz. adică persoana interesată. 41/2003). Astfel: în cazul declarării nulităţii căsătoriei.procesuală activă. 64 alin. Cererea de înscriere. 53 din Legea nr. 5. dispoziţia primarului poate fi contestată în condiţiile Legii nr. se soluţionează prin dispoziţie de către preşedintele consiliului judeţean sau. soţul care şi-a schimbat numele de familie prin căsătorie revine la numele avut înainte de încheierea acesteia. Legea prevede expres această soluţie în cazul divorţului (art. ca urmare a unor schimbări intervenite în starea civilă a persoanei. 18 şi art. în situaţia admiterii unei cereri în contestarea sau în declararea nulităţii recunoaşterii de filiaţie (maternitate ori paternitate). 119/1996). Trebuie menţionat că pot exista şi alte situaţii în care s-ar pune problema modificării numelui de familie. dacă copilul avea numele de familie al celui ce îl recunoscuse.). 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei) şi al stabilirii filiaţiei copilului din afara căsătoriei şi faţă de al doilea părinte [art. Competenţa în materia schimbării.

respectiv de admitere a cererii în contestarea sau în declararea nulităţii recunoaşterii de maternitate ori de paternitate. Competenţa în materia protecţiei concurenţei comerciale Cât priveşte competenţa instanţelor judecătoreşti în această materie. în primul rând. ar urma să se pronunţe şi cu privire la modificarea numelui de familie. 21/1996. o serie de dispoziţii ale Legii concurenţei nr.5. 7. Subliniem însă că nu orice modificare a numelui de familie se va pronunţa de instanţa judecătorească. Potrivit art. după caz: invalidarea unor contracte sau a unor clauze contractuale prin intermediul cărora se exploatează abuziv poziţia dominantă. modificarea numelui de familie ar mai putea avea loc şi în cazul admiterii cererii în contestarea filiaţiei faţă de mamă atunci când filiaţia rezultă din certificatul de naştere fără însă a exista o folosinţă a stării civile conformă cu acest certificat. trebuie reţinute. Pentru aceste situaţii. apreciem că instanţa judecătorească. precum şi în cazul admiterii cererii în contestarea existenţei împrejurărilor care să facă aplicabilă prezumţia de paternitate. după caz. reorganizarea prin divizare a agentului economic. limitarea sau interdicţia accesului pe piaţă. Când aceste locuri sunt situate în circumscripţiile unor . vânzarea de active. inspectorii de concurenţă pot proceda la inspecţii. 37. doar în baza unui ordin emis de către preşedintele Consiliului Concurenţei şi cu autorizarea judiciară dată prin încheiere de către preşedintele tribunalului în a cărui circumscripţie sunt situate locurile de controlat sau de către un judecător delegat de acesta. de paternitate. 38. prin hotărârea de anulare a căsătoriei. chiar şi atunci 126 Competenţa Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti 127 când prin actul sau actele juridice în cauză s-ar fi constituit o nouă persoană juridică. de admitere a cererii în tăgăduirea paternităţii. In conformitate cu prevederile art. în baza principiului accesorium sequitur principale. ci numai dacă schimbarea stării civile (care ar atrage modificarea numelui de familie) s-ar realiza prin intermediul unei hotărâri judecătoreşti. invalidarea actului sau actelor de realizare a unei concentrări creatoare de poziţie dominantă.familie avut înainte de cel pe care l-a luat ca urmare a recunoaşterii de maternitate sau. curtea de apel în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul principal al agentului economic care abuzează de poziţia sa dominantă poate să ordone. în conformitate cu prevederile art. 5.

ce se exercită cu respectarea reglementărilor legale. împiedicarea sau denaturarea concurenţei. 45 şi 46 vor fi comunicate de îndată părţilor. instanţele judecătoreşti sunt competente nu numai în cazurile expres prevăzute de Legea nr. 9 sunt interzise orice acţiuni ale organelor administraţiei publice centrale sau locale. după caz. Deciziile adoptate de Consiliul Concurenţei în plen conform prevederilor art. ci. urmează a se aplica regulile de drept comun în materia competenţei. Mai trebuie subliniat că. 61 prevede doar că. Deciziile luate de Consiliul Concurenţei în aplicarea prevederilor alin. 7 din Legea nr. recursul nu este suspensiv de executare. text ce stabileşte că acţiunile izvorâte dintr-un act sau fapt de concurenţă neloială sunt de . (1) şi ale art. încheierea dată de preşedintele tribunalului poate fi atacată cu recurs la curtea de apel. la cerere. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale. ele vor soluţiona toate litigiile ce decurg din săvârşirea unor practici monopoliste sau în legătură cu asemenea practici. Curtea de Apel Bucureşti soluţionează şi plângerile împotriva sancţiunilor contravenţionale aplicate de comisiile sau. ţinându-se cont de faptul că este vorba de litigii comerciale. acesta are posibilitatea de a ataca acţiunea la Curtea de Apel Bucureşti. de Plenul Consiliului Concurenţei.tribunale diferite şi acţiunea trebuie desfăşurată simultan în fiecare dintre ele. în special: a) să ia decizii care limitează libertatea comerţului sau autonomia agenţilor economici. Sub acest aspect. în procedura de contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti. ele pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare. b) să stabilească condiţii discriminatorii pentru activitatea agenţilor economici. împotriva ei putând fi declarat recurs la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. în al doilea rând. având ca obiect sau putând avea ca efect restrângerea. după caz. (4) pot fi atacate în termen de 30 de zile de la publicare sau. In cazul în care organele administraţiei publice centrale sau locale nu se conformează deciziei Consiliului Concurenţei. suspendarea executării deciziei atacate. independent de sancţiunile aplicate în conformitate cu prevederile Legii nr. 21/1996. vom reţine şi dispoziţiile înscrise în art. oricare dintre preşedinţii tribunalelor competente poate emite o încheiere unică. de la comunicare. art. Instanţa poate ordona. Potrivit art. în lipsa unei dispoziţii legale exprese. 21/1996 stabileşte şi anumite competenţe speciale în favoarea Curţii de Apel Bucureşti. având în vedere plenitudinea de competenţă a instanţelor judecătoreşti. în materia de care ne ocupăm. dreptul la acţiune al persoanelor fizice şi/sau juridice pentru reparaţiunea integrală a prejudiciului cauzat lor printr-o practică anticoncurenţială prohibită rămâne rezervat. 20 alin. Legea nr. sentinţa va fi pronunţată fără drept de apel. 21/1996.

Mai mult. în materie succesorală. procedura deschiderii şi constatării stării materiale ale testamentelor olografe şi mistice. notarul public va suspenda procedura necontencioasă şi va îndruma părţile să se adreseze instanţei judecătoreşti (art. măsurile de administrare. criteriul de stabilire a competenţei în favoarea instanţei judecătoreşti sau a notarului public îl constituie caracterul contencios sau necon-tencios al cererii. cererile în constatarea simulaţiei unor acte juridice încheiate de defunct şi care sunt invocate în cursul procedurii succesorale.competenţa tribunalului de la locul săvârşirii faptei sau în a cărui rază teritorială se găseşte sediul ori domiciliul pârâtului. în scopul de a-i conferi dreptul de a veni la o succesiune. ar fi posibil ca instanţa să fie sesizată chiar pe calea unei acţiuni în constatare.1. ci numai dacă rezolvarea lor ar depăşi. iar. se iau de către aceasta. în mod obiectiv. 36/1995). în cazul în care între moştenitori nu există neînţelegeri. la cererea moştenitorilor. sfera procedurii necontencioase. numai cu privire la aspectele asupra cărora moştenitorii nu se înţeleg. care pot solicita şi numirea unui administrator-sechestru). 5.6. fără a fi nevoie ca notarul public să constate existenţa acestora. cererile de rectificare a actelor de stare civilă folosite ca dovezi în stabilirea legăturii de rudenie. Procedura succesorală în materie succesorală. Dacă de la început există neînţelegeri între moştenitori. cererile prin care se tinde la schimbarea statutului civil al unei persoane. să se întoarcă la notarul public pentru finalizarea procedurii necontencioase.6. precum: cererile de repunere (judiciară) în termenul de acceptare a succesiunii. sunt însă unele cereri care vor fi soluţionate în mod obligatoriu de instanţele judecătoreşti. după rezolvarea acestora. chiar dacă procedura succesorală are loc înaintea instanţei judecătoreşti: luarea măsurilor de conservare a bunurilor succesorale (însă. ducând la o substituire a notarului public în competenţa instanţelor judecătoreşti. deoarece legea nu acordă procedurii notariale semnificaţia unei proceduri prealabile şi obligatorii introducerii cererii la instanţa judecătorească. în schimb. Astfel. chiar dacă moştenitorii s-ar înţelege şi procedura ar urma să se desfăşoare în faţa notarului public. procedura succesorală se desfăşoară în faţa notarului public. de îndată ce neînţelegerile apar. în cazul în care procedura succesorală se desfăşoară în faţa instanţei judecătoreşti. se poate sesiza direct instanţa. Delimitarea competenţei instanţelor judecătoreşti de cea a notarului public 5. primirea şi înregistrarea declaraţiilor de acceptare a succesiunii sub beneficiu de 128 Competenţa . 78 din Legea nr. rămân în competenţa notarului public. însă. Neînţelegerile dintre moştenitori nu atrag în mod automat suspendarea procedurii notariale. cererile de anulare a declaraţiei de acceptare sau de renunţare la succesiune pentru vicii de consimţământ.

36/1995 Pentru delimitarea competenţei instanţelor judecătoreşti de competenţa notarilor publici. a specimenelor de semnătură. competenţa revine instanţelor judecătoreşti. într-una din formele prescrise de lege (art. deci nu numai cea succesorală.2.6. trebuie avute în vedere şi celelalte proceduri notariale reglementate de lege. eliberând un certificat de moştenitor suplimentar. taxarea succesiunilor. sunt proceduri necontencioase. 5. în sfârşit. înregistrarea declaraţiilor de renunţare la succesiune. efectuarea şi legalizarea traducerilor. eliberarea de duplicate de pe actele notariale întocmite. primirea în depozit de înscrisuri şi documente. însă. în cazul în care certificatul de moştenitor a fost anulat. în cazul procedurilor necontencioase (când nu se urmăreşte stabilirea unui drept potrivnic faţă de o altă persoană). 36/1995). 86 şi art. autentificarea înscrisurilor. la cererea celor care au pretenţii la moştenire sau care au fost prejudiciaţi în alt fel prin eliberarea ori cuprinsul certificatului. Aşadar. cei interesaţi trebuie să se adreseze instanţei judecătoreşti. la solicitarea părţilor. al biletelor la ordin şi al cecurilor. certificarea unor fapte. conformându-se hotărârii judecătoreşti respective (art. legalizarea copiilor de pe înscrisuri. notarul public va elibera un nou certificat. notarul public. cu acordul tuturor moştenitorilor. în cazul în care moştenitorii nu s-au înţeles sau calea partajului este obligatorie. Alături de procedura succesorală necontencioasă. iar. în cazurile prevăzute de lege. competenţa aparţine notarilor publici numai dacă există un text de lege expres în acest sens. mai sunt de competenţa notarilor publici: redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic. precum şi împrejurarea că toate procedurile notariale. mai trebuie menţionat că împotriva . îndeplinirea actelor de protest al cambiilor. 88 din Legea nr. 81 din Legea nr. darea de dată certă înscrisurilor prezentate de părţi în acest scop. Dacă moştenitorii şi-au împărţit bunurile prin bună învoială.Competenţa materială 129 inventar. 36/1995). dacă nu există o asemenea dispoziţie legală. precum şi a sigiliilor. Alte proceduri notariale reglementate de Legea nr. Actul de împărţeală va putea fi cuprins în încheierea finală sau se va putea întocmi separat. Cât priveşte activitatea notarială. în încheierea finală a procedurii succesorale notariale se va arăta modul de împărţeală şi bunurile succesorale atribuite fiecăruia. anularea certificatului de moştenitor se poate obţine numai pe cale judecătorească. poate relua procedura notarială în vederea completării încheierii finale cu bunurile omise din masa succesorală. legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri. eliberarea certificatului de moştenitor.

urmează a se determina dacă pricina respectivă va fi judecată de judecătorie. nici chiar cu autorizarea instanţei. în cadrul sistemului acestor organe. iar competenţa materială procesuală este aceea care determină categoria de pricini ce pot fi rezolvate. partea interesată poate face plângere la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul biroul notarial care a refuzat îndeplinirea actului.. De asemenea. Consideraţii introductive După ce s-a stabilit că pricina este de competenţa instanţelor judecătoreşti. fiind vorba nu numai de alte instanţe judecătoreşti. de o anumită categorie de instanţe judecătoreşti. Normele de competenţă materială sunt stabilite sub aspect funcţional (după felul atribuţiilor jurisdicţionale) şi sub aspect procesual (după obiectul. (2) din Legea nr. b) plângerile împotriva hotărârilor autorităţilor administraţiei publice cu activitate jurisdicţională şi ale altor organe cu astfel de activitate. civ. 100 din Legea nr.încheierii prin care s-a respins cererea de îndeplinire a unui act notarial. Se mai observă că textul stabileşte şi competenţa generală a judecătoriei. în cazurile prevăzute de lege. 36/1995). toate procesele şi cererile. deoarece exclude din competenţa sa cererile date prin lege în „competenţa altor instanţe”. în afară de cele date prin lege în competenţa altor instanţe. 1 C. precum şi în unele acte normative speciale. Rezultă că judecătoria este instanţă de drept comun în ceea ce priveşte judecata în primă instanţă. ci şi de orice alte organe cu activitatea jurisdicţională. deci are caracter absolut. Competenţa materială §1. 304/2004. Competenţa materială funcţională este aceea care determină şi precizează funcţia şi rolul atribuite fiecăreia dintre categoriile instanţelor judecătoreşti. de tribunal. de curtea de apel sau de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 2 alin. Textul se referă la controlul judecătoresc pe care îl exercită judecătoriile asupra legalităţii şi temeiniciei hotărârilor pronunţate de alte . Competenţa materială (numită uneori şi competenţă ratione materiae) presupune o delimitare între instanţe de grad diferit. deci. proc. instanţele judecătoreşti mai sunt competente să soluţioneze şi cererile în anularea actelor notariale (art. aceasta va fi soluţionată de judecătorie. Competenţa materială este reglementată de norme de ordine publică. în termen de 10 zile de la data când a luat cunoştinţă de această încheiere. valoarea sau natura cererii) în Codul de procedură civilă. ori de câte ori nu se prevede competenţa unei alte instanţe de a rezolva în primă instanţă o anumită cerere. judecătoriile judecă: a) în primă instanţă. în concret. Competenţa materială a judecătoriei Potrivit art. astfel încât părţile nu pot conveni să deroge de la aceste norme.1 §2. Secţiunea a ll-a. care sunt menţionate de art.

proc.S. 3 al aceluiaşi articol trebuie interpretat în sensul că are în vedere orice alte cereri date prin lege în competenţa judecătoriilor. întrucât. 130 Competenţa Competenţa materială 131 nr. 458/1994. civ. Faţă de modul în care sunt redactate pct. Se încadrează în această categorie: . 1 A se vedea şi C. Acest control intervine numai dacă este expres prevăzut de lege. proc.. Cu titlu exemplificativ. 55. până la acest punct. civ. 16 din Legea nr. în Dreptul nr. Redactarea art. 13 din Legea nr. 2/2001. nu este foarte exactă. se aplică şi atunci când judecata pe fond. 12/1994. proc. 1 şi 2 ale art. potrivit cărora. proc. civ. primesc o accepţiune mai largă. proc. care. decizia nr. civ. contestaţiile împotriva soluţiilor date de către autorităţile care au întocmit listele electorale se rezolvă de către judecătorie. art. textul pct.. 2 C. 67/2004 şi art. 1 pct.. nu s-a referit la «materii» pentru a se putea spune „în orice alte materii”. Se observă că noţiunile de «plângere» şi «hotărâre». 373/2004. menţionăm: art.cererea de asigurare a dovezilor pe cale principală (art. pronunţând o hotărâre definitivă. folosite de art. secţia civilă. civ. 1 pct.. 1 C. 1 C.J. 3 C. c) în orice alte materii date prin lege în competenţa lor. iar noţiunea de «hotărâre» include toate actele ce provin de la organele din afara sistemului judecătoresc şi asupra cărora judecătoria exercită un control judecătoresc. fiind o normă specială în ceea ce priveşte competenţa. în primă instanţă. art. p. nesusceptibilă de apel.organe cu activitate jurisdicţională. potrivit căruia. 32 din Ordonanţa io. ar fi de competenţa tribunalului sau a curţii de apel ori când pricina pe fond ar urma să fie . 236 C. în sensul că noţiunea de «plângere» se referă la orice cale de atac împotriva hotărârilor organelor cu activitate jurisdicţională din afara sistemului instanţelor judecătoreşti. plângerea împotriva procesului-verbal de contravenţie se soluţionează de judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia etc.

106 din Legea nr. 69 alin. art. 400 alin. 75 alin. contestaţia introdusă în condiţiile prevăzute de art. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere din agricultură). art. dacă titlul executoriu îl reprezintă propria hotărâre sau dacă titlul executoriu nu emană de la un organ de jurisdicţie [art. 322 şi urm.. (1). 83 alin.revizuirea introdusă împotriva unei hotărâri pronunţate de judecătorie.. (2) din Legea nr. (1) şi art. art. precum şi plângerile împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de îndeplinire a unui act notarial (art. . civ. biletelor la ordin şi cecurilor. 281 şi urm.). civ. (1) şi art.cererea prin care se solicită îndreptarea greşelilor materiale strecurate în propriile hotărâri sau încheieri. în condiţiile prevăzute de art. 89 alin. 100 din Legea nr. 54 alin. 317 C. (2) din Legea nr. (1). 61 alin. art. proc. 62 alin. afară de cazul în care legea dispune altfel [art. 373 alin. . 11/1993]. soluţionarea opoziţiilor la somaţia de executare în această materie. . lămurirea ori completarea propriilor hotărâri (art. . 36/1991] şi numirea lichidatorilor în acest caz [art. art. proc. 67 alin. 63 alin.cererile pentru înscrierea societăţilor agricole în registrul anume destinat sau pentru înscrierea în registrul societăţilor agricole a modificărilor din statut (art. . respectiv art. (2) din Legea nr. . sesizarea organelor Ministerului Finanţelor Publice sau a procurorului referitoare la dizolvarea societăţii agricole pe motiv că aceasta face operaţiuni contrare legii sau obiectului stabilit prin statut [art.].contestaţia la executare propriu-zisă. civ. 36/1991]. dacă. astfel cum aceste legi au fost modificate prin Ordonanţa nr. 22 din Legea nr.cererile în anularea actelor notariale. (1) din Legea nr. (2) C. 59-60 împotriva hotărârii adunării generale a societăţii agricole.învestirea cu formulă executorie a cambiilor. civ.cererea de încuviinţare a executării silite [art. 36/1991]. ţinerea registrului de proteste şi soluţionarea cererilor de anulare a titlului [art. judecătoria ar fi fost competentă să judece litigiul în primă instanţă. 64 alin. C. . (2). proc. opoziţia oricăruia dintre asociaţi cu privire la bilanţul final întocmit de lichidatori [art.contestaţia la executare privind înţelesul. . (2). 373' alin. 400 alin. proc. precum şi rezolvarea altor cereri prevăzute în Cartea IV a Codului de procedură civilă. 15-16 şi art. 53 alin. civ. (3). (1) şi art. 36/1995).]. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă]. art.soluţionată de un organ cu activitate jurisdicţională din afara sistemului instanţelor judecătoreşti). 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin. C. proc.cererea prin care se solicită înregistrarea tardivă a naşterii [art. .contestaţia în anulare exercitată împotriva unei hotărâri pronunţate de judecătorie. (2) C. 72 alin. în lipsa convenţiei arbitrale. (2) C.].învestirea cu formulă executorie a hotărârilor arbitrale. în condiţiile prevăzute de art. proc. 21 alin. 59/1934 asupra cecului. . civ. (4) din Legea nr. . (3). . aplicarea şi întinderea dispozitivului (contestaţia la titlu).

are caracter exemplificativ. 119/1996]. 17 din Ordonanţa nr. există sau pot exista unele situaţii speciale pentru anumite judecătorii în sensul stabilirii unei competenţe exclusive. precum şi cererea în anularea ordonanţei ce conţine somaţia de plată. de regulă. ele judecă. . dimpotrivă. în primă instanţă.. (3) din Legea nr. 2 alin. rectificarea sau completarea actelor de stare civilă sau menţiunilor înscrise pe acestea.cererea de înscriere a asociaţiei sau fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (art. (1) şi art. Această enumerare nu este limitativă. 57 alin. aceste norme prezintă interes mai mult în privinţa competenţei teritoriale. cu modificările ulterioare]. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii). (2) din Ordonanţa nr. 28 din Legea nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată. modificarea.cererea prin care se declanşează procedura somaţiei de plată în materie civilă. chiar Codul de procedură civilă cuprinde şi alte norme speciale care se referă la competenţa materială a judecătoriei.cererile referitoare la anularea (desfiinţarea). modificarea. însă numai dacă pentru litigiul de fond în procedura de drept comun competenţa de primă instanţă ar aparţine judecătoriei [art. 203/1974. . proc. civ. Litigiile de competenţa acestora sunt prevăzute limitativ în actul normativ menţionat. cu modificările ulterioare). Judecătoria sectorului 1 Bucureşti soluţionează cererile referitoare la anularea. 1 C. referitor la competenţa materială.cererile de autorizare a asociaţiilor constituite în vederea administrării şi gospodăririi terenurilor forestiere (art. Astfel. Alături de regulile comune în privinţa competenţei materiale a judecătoriilor. 7 şi art. în cazul în care cererea este făcută de un cetăţean străin ori de un cetăţean român cu domiciliul în străinătate [art. însă. motiv pentru care la aceste judecătorii există secţie maritimă şi fluvială. la aceeaşi soluţie s-ar ajunge şi în temeiul art. deoarece. (2) din Legea nr. Astfel. 8 alin. Potrivit Decretului nr. ci. litigiile care au ca . 57 alin. . 119/1996]. De altfel. rectificarea sau completarea actelor de stare civilă sau menţiunilor înscrise pe acestea [art. 1 pct. Judecătoriile Constanţa şi 132 Competenţa Competenţa materială 133 Galaţi au o competenţă materială exclusivă în materie maritimă şi fluvială.

De asemenea. 26/1990). în această materie. instalaţiilor de încărcare. tribunalele judecă în primă instanţă: a) procesele şi cererile în materie comercială al căror obiect are o valoare de peste 1 miliard lei. 1 C. de competenţa instanţelor judecătoreşti. §3. litigiile care au ca obiect retribuţia pentru asistenţă şi salvare. iar. ca instanţe de recurs. coliziunilor sau altor accidente de navigaţie. civ. se soluţionează de tribunalul locului unde societatea îşi are sediul principal. precum şi pentru orice prejudicii cauzate prin alte fapte ilicite în legătură cu activitatea marinei civile. nu trebuie omise nici prevederile unor legi speciale. Astfel. tribunalele soluţionează în primă instanţă toate cererile neevaluabile pecuniar. Rezultă că tribunalul este instanţa de drept comun în ceea ce priveşte judecarea apelurilor. în ceea ce priveşte competenţa de primă instanţă în materie comercială. tribunalele sunt instanţe de drept comun. Se poate spune că. indiferent că au caracter contencios ori necontencios. care stabilesc atribuţiile judecătorului delegat. proc. de către preşedintele tribunalului. în ceea ce priveşte judecata în primă instanţă. descărcare şi manipulare ale mărfurilor în port. potrivit legii. 31/1990 privind societăţile comerciale. în ultimă instanţă. Articolul 2 pct. în legătură cu competenţa de primă instanţă a tribunalelor în materie comercială. în primă instanţă. ca instanţe de apel. conform căreia. precum şi repartizarea acesteia între salvatori. altele sunt repartizate între tribunale şi judecătorii sau între tribunale şi curţi de apel. este de reţinut şi prevederea înscrisă în art. precum şi procesele şi cererile în această materie al căror obiect este neevaluabil în bani. 63 din Legea nr. cererile date prin lege în competenţa lor. deoarece. care. cu modificările ulterioare). precum şi cererile care au o valoare de peste 1 miliard lei inclusiv. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. la registrul comerţului (Legea nr. dar este instanţă de excepţie în ceea ce priveşte judecarea în primă instanţă şi în recurs. „cererile şi căile de atac prevăzute de prezenta lege. nu sunt supuse apelului.” . ca urmare a abordajelor. plângerile împotriva proce-selor-verbale de constatare a contravenţiilor privind poluarea apelor mării de către nave maritime. în afară de cazul în care legea dispune altfel. Competenţa materială a tribunalului Tribunalele judecă. recursurile împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii. instalaţiilor destinate navigaţiei. clădirilor şi utilajelor portuare.obiect despăgubiri pentru avarii cauzate navelor şi instalaţiilor plutitoare. Aşa cum se poate observa. apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în primă instanţă. stabileşte competenţa de primă instanţă a tribunalelor. unele cereri sunt de competenţa exclusivă a tribunalelor. precum şi atribuţiile judecătorului sindic (desemnat de preşedintele tribunalului) şi ale tribunalului în cadrul procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului (Legea nr.

8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe vor fi soluţionate în primă instanţă de către tribunale. 1 însă. în materie de jurisdicţie a muncii. 1 lit. tribunalele sunt instanţe de drept comun. cererile care au un obiect de până la 5 miliarde lei. d) cererile în materie de contencios administrativ. Se observă că art.b) procesele şi cererile în materie civilă al căror obiect are o valoare de peste 5 miliarde lei. a cererilor neevaluabile în bani şi a cererilor privind materia fondului funciar. inclusiv cele de drept comun. formulate de terţii vătămaţi în drepturile lor prin aplicarea legilor în materia fondului funciar. Din modul în care este redactat textul de lege ar rezulta că. inclusiv. indiferent de valoarea obiectului acestora precum şi a cererile privind materia fondului funciar. civ. Faţă de redactarea foarte clară a art. posesorii. Aşadar. posesorii. precum şi cele neevaluabile pecuniar sunt de competenţa judecătoriei. petitorii sau. deoarece în categoria drepturilor de creaţie intelectuală se includ atât drepturile de autor şi drepturile conexe acestora. deoarece legiuitorul menţionează litigiile care nu intră în competenţa lor. se desprinde concluzia potrivit căreia. după caz. acesta soluţionând în primă instanţă atât conflictele de drepturi. 1 pct. cu excepţia cererilor de împărţeală judiciară. 1 lit. petitorii sau. proc. în materie civilă. cât şi drepturile de proprietate industrială. exceptând cele date prin norme speciale în competenţa altor instanţe. acţiunea prin care moştenitorul autorului unei opere literare . proc. prima instanţă de drept comun este tribunalul. are o redactare pleonastică. b) şi ţinând cont şi de dispoziţia înscrisă în art. după caz. toate cererile întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. cu excepţia situaţiilor în care legea ar stabili competenţa în favoarea unei alte instanţe.. în materia contenciosului administrativ. formulate de terţii vătămaţi în drepturile lor prin aplicarea legilor în materia fondului funciar. 2 pct. în ceea ce priveşte judecata în primă instanţă. civ. inclusiv cele de drept comun. a cererile în materia succesorală. d) C. 1 C. 2 pct. printr-o normă specială. afară de cazul în care. Trebuie subliniat că sunt de competenţa materială a judecătoriei cererile de împărţeală judiciară. cât şi conflictele de interese. c) conflictele de muncă. Aşadar. a cererilor în materia succesorală. e) cererile în materie de creaţie intelectuală şi de proprietate industrială. în afară de cele date în com petenţa curţilor de apel. s-ar stabili în mod expres competenţa în favoarea unei alte instanţe.

afară de cazul în care printr-o normă specială s-ar stabili o competenţă exclusivă în favoarea altei instanţe. 84/1998. anularea sau rezilierea unui contract de cesiune. titular de brevet de soi sau cele cu privire la alte drepturi născute din brevetul de soi. 420/1997. precum şi cele privind repararea prejudiciilor cauzate prin folosirea ilegală a mărcilor. spre a atrage competenţa de primă instanţă a tribunalului în temeiul art. 33 alin. Tribunalele vor rezolva în primă instanţă şi orice litigii în materie de mărci sau indicaţii geografice (spre exemplu. inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului din contractele de cesiune sau licenţă . afară de cazul în care legea specială ar stabili altfel. civ. 64/1991 privind brevetele de invenţii) sunt de competenţa în primă instanţă a tribunalelor. deci. 2 lit. litigiile în materie de invenţii (de exemplu. decizia nr. proc. 62 din Legea nr. judecata în primă instanţă este de competenţa tribunalelor. Articolul 46 din Legea nr. De asemenea. litigiile privind încadrarea în marcă a unui drept personal nepatrimonial al unui terţ . din contractul de cesiune sau licenţă ori cele referitoare la nerespectarea prevederilor art. cererile în materie de proprietate industrială se rezolvă. 87 din Legea nr.solicită obligarea celorlalţi moştenitori la plata unei sume de bani provenită din vânzarea volumelor publicate nu constituie o cerere în materie de creaţie intelectuală. la calitatea de titular al certificatului de înregistrare.art. Bucureşti. 34 din Legea nr. 134 Competenţa Competenţa materială 135 De asemenea. . de către tribunale. de titular de brevet sau cele cu privire la alte drepturi născute din brevetul de invenţie. cele* privind transmisiunea dreptului la marcă .1 afară de cazul când legea specială ar dispune altfel. ci o acţiune în pretenţii care atrage competenţa instanţei după valoare . Astfel.Trib. în primă instanţă. cele referitoare la drepturile patrimoniale născute din contractele de cesiune sau licenţă sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti. cererile referitoare la luarea unor măsuri asigurătorii . 347.art.de exemplu. 129/1992 stabileşte că litigiile cu privire la calitatea de autor al desenului sau modelului industrial. secţia a IV-a civilă.spre exemplu.. d) C. cele ce privesc calitatea de inventator. (1) şi ale art. în Culegere de practică judiciară 1993-1997. marca ar cuprinde ca element numele sau denumirea unui terţ. 2 pct. p. inclusiv drepturile patrimoniale ale amelioratorului. litigiile privind încetarea faptelor care aduc atingere dreptului de folosire a mărcilor. tribunalele soluţionează în primă instanţă şi litigiile cu privire la calitatea de ameliorator. plata preţului cesiunii etc).

precum şi cele pentru încuviinţarea executării silite a hotărârilor date în ţări străine. Este de reţinut că. în privinţa unei exproprieri parţiale ori totale. potrivit art. nulitatea şi desfacerea adopţiei se judecă în primă instanţă de tribunalul în a cărui rază teritorială se găseşte domiciliul adoptatului. cererea de recunoaştere a unei hotărâri străine poate fi soluţionată şi de o altă instanţă decât tribunalul. asupra exproprierii şi despăgubirii. asupra cererii de retrocedare a imobilului sau de dobândire a acestuia. în care se ridică excepţia puterii lucrului judecat. potrivit art. . 165 din Legea nr. 61 alin. notariatelor sau oricăror autorităţi competente dintr-un alt stat”. 2 pct. numai asupra despăgubirii. cererea poate fi rezolvată şi pe cale incidentală. în cea de a doua ipoteză (când calea de atac a fost respinsă). i) are în vedere situaţia în care cererea de recunoaştere a unei hotărâri străine se face pe cale principală. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat. în prima ipoteză (când nu s-a făcut întâmpinare împotriva propunerii de expropriere). k) cererile pentru recunoaşterea. cauzele privitoare la încuviinţarea. tribunalul poate fi sesizat pentru a se pronunţa. în schimb. va trebui să se ţină cont de puterea de lucru judecat a hotărârii judecătoreşti pronunţate în cadrul contenciosului administrativ. indiferent de caracterul contencios sau necon-tencios al procedurii1 ori de caracterul laic sau religios al autorităţii străine competente. De asemenea.2 De asemenea. g) cererile pentru încuviinţarea. cât priveşte nerespectarea dreptului de prioritate al expropriatului la eventuala închiriere a imobilului expropriat. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei. pe cale incidentală. 105/1992. 18-20 din aceeaşi lege. Potrivit art. potrivit art. j) cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare săvârşite în procesele penale. ceea ce nu s-a întâmplat până în prezent. după caz. Cât priveşte această competenţă de primă instanţă a tribunalului.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante. 1 lit. nulitatea sau desfacerea adopţiilor. „termenul de hotărâri străine se referă la actele de jurisdicţie ale instanţelor judecătoreşti. înseamnă că. de către instanţa sesizată cu o pricină având un alt obiect. Insă. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. 170 alin. (2) din Legea nr. 21 din Legea nr. este necesar să menţionăm că. f) cererile în materie de expropriere. Deoarece această prevedere legală constituie o normă specială ce nu ar putea fi modificată decât expres de o lege generală ulterioară. întemeiată pe hotărârea străină. precum şi asupra oricăror alte cereri care derivă din expropriere. trebuie remarcat că art. (3) din Legea nr. tribunalul în raza căruia este situat imobilul propus pentru expropriere este competent să soluţioneze (în primă instanţă) cererile de expropriere cu care a fost sesizat de expropriator în cazul în care nu s-a făcut întâmpinare împotriva propunerii de expropriere sau dacă această cale de atac a fost respinsă în condiţiile stabilite de art.

în B. dacă recunoaşterea este necesară pentru soluţionarea acestui proces. 233. secţia comercială. 1997. 306. în B.J. p. C.S. în Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. în lipsa acestuia. decizia nr. 2 CA.Prevederi similare sunt cuprinse şi în Legea nr.” Pentru aplicaţii practice. secţia a IV-a civilă. Bucureşti. decizia nr.. recunoaşterea unei hotărâri pronunţate într-un stat membru. Cererea de recunoaştere se introduce la tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul ori sediul partea împotriva căreia se solicită recunoaşterea sau. 187/2003 privind competenţa de jurisdicţie. proc. 96. Cererea de recunoaştere poate fi. potrivit legii. proc. la tribunalul competent să încuviinţeze executarea. 36 din acest act normativ „în caz de litigiu. civ. în B. 2 pct. uneori. de asemenea. rezolvată pe cale incidentală de către instanţa sesizată cu un proces având un alt obiect. întrucât judecătoria este instanţa de drept comun în ceea ce priveşte judecata în primă instanţă. p. 133/1996. 2211/1997. Aşadar. Astfel. tribunalele judecă recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii care. 3 C. p. ca instanţe de apel.J. potrivit art. p. 1997. decizia nr. 26/1997. 40. ca instanţe de recurs. recunoaşterea şi executarea în România a hotărârilor în materie civilă şi comercială pronunţate în statele membre ale Uniunii Europene. . tribunalele soluţionează apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în primă instanţă. secţia civilă..J. pe cale principală. recursul este de competenţa tribunalului.J. a se vedea: C. secţia civilă. 136 Competenţa Competenţa materială 137 1 Potrivit art. 1996.. orice persoană interesată poate solicita instanţei române. decizia nr. 2 pct.S. în acele situaţii în care legea prevede că hotărârile judecătoriei nu sunt susceptibile de a forma obiectul apelului. 3773/1997. civ.. fiind deci definitive. 2 C.J. Potrivit art. nu sunt supuse apelului. înseamnă că instanţa de apel de drept comun este tribunalul. 41. Sub acest aspect. potrivit art.

(3) C. 247 alin. litigiul ar fi fost soluţionat în primă instanţă de judecătorie [art. tribunalele mai judecă în orice alte materii date prin lege în competenţa lor. . deoarece o lege generală. alteori. civ. ele îşi găsesc în continuare aplicare. civ. civ. (1) C. (1) din Ordonanţa nr.]. art. nu poate modifica o lege specială anterioară decât în mod expres. proc. chiar dacă ar fi vorba de norme juridice speciale adoptate înainte de reintroducerea apelului. 39 alin.căile extraordinare de atac de retractare (contestaţia în anulare şi revizuirea) îndreptate împotriva propriilor hotărâri... civ. în lipsa convenţiei arbitrale. iar apelul exercitat împotriva încheierii (necontencioase) pronunţate de preşedintele tribunalului se judecă de completul instanţei respective.art. (1) C. ordonanţa preşedinţială . (2) C. . trebuie reţinută şi dispoziţia înscrisă în art. proc. proc. civ. -hotărârea care consfinţeşte învoiala părţilor etc]. tribunalul soluţionează (în primă instanţă.. proc. 365 alin. 11 alin.conflictele de competenţă dintre două judecătorii din circumscripţia sa teritorială sau dintre o judecătorie din raza sa de activitate şi un alt organ cu activitate jurisdicţională sau un tribunal arbitrai. conform căreia. 582 alin.contestaţiile la titlu care vizează hotărârile tribunalului. . Aşadar.cererea de strămutare de la o judecătorie la alta din raza sa teritorială. într-o cale de atac): . în primă şi ultimă instanţă sau. Este vorba despre o dispoziţie de trimitere la alte prevederi legale. art. . iar.cererea de recuzare dacă la judecătorie nu se poate constitui completul [art. se precizează că hotărârea este definitivă sau că hotărârea este supusă (direct) recursului [de exemplu. . proc. dacă. proc. proc. chiar posterioară. 339 alin. precum şi rezolvarea altor cereri prevăzute în Cartea IV a Codului de procedură civilă. 30 alin. Referitor la competenţa tribunalului de a judeca recursuri. (1) C. proc. după caz. fie din alte acte normative. recursul exercitat împotriva încheierii (necontencioase) pronunţate de preşedintele judecătoriei se judecă de tribunal.acţiunea în anularea hotărârii arbitrale. civ. că hotărârea se dă fără drept de apel [de exemplu. 2821 C. civ. 4 C. 2 pct. încheierea de admitere sau de respingere a cererii de înscriere a unei asociaţii sau fundaţii . în astfel de situaţii.art.]. civ. dacă. civ. 273 C. de lămurire sau de completare a propriilor hotărâri şi încheieri. cazurile stabilite de art. Potrivit art.]. fie din Codul de procedură civilă. proc. .învestirea cu formulă executorie a hotărârilor arbitrale. tribunalul ar fi fost competent să judece pricina în primă instanţă. . pe motiv de rudenie sau afinitate [art.se prevede că hotărârea nu este supusă apelului (spre exemplu.cererile de îndreptarea a greşelilor materiale. .hotărârea prin care se respinge cererea în fond ca urmare a renunţării la dreptul subiectiv.). în lipsa convenţiei de arbitraj. 26/2000 etc]. . (4) C.

procedurile prevăzute de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului. la modul de stabilire a majorărilor de întârziere. contestaţiile împotriva măsurilor de executare silită dispuse în această materie. plângerile împotriva proceselor-verbale de contravenţii încheiate în materia asigurărilor sociale. . la deciziile de pensionare. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului privind stabilirea măsurilor de protecţie specială (art.cererea prin care se declanşează judecata în primă instanţă a proceselor având ca obiect angajarea răspunderii civile pentru repararea daunelor rezultate din activităţile de utilizare a energiei nucleare [art. 7 din Legea nr. . precum şi radierea acestuia (art. 26/2000).cererea de înscriere a unei federaţii constituite de două sau mai multe asociaţii ori fundaţii (art. 35 din Ordonanţa nr. cu excepţia recursului prevăzut de art. evidenţa şi certificarea contribuţiei de asigurări sociale. 60 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului care sunt exercitate de judecătorul sindic. . . 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale (modul de calcul al contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare]. 31/1990). a indemnizaţiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale.cauzele prevăzute de Legea nr. . 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă. la înregistrarea. precum şi recursul exercitat împotriva încheierilor judecătorului delegat privitoare la orice înregistrare în registrul comerţului (art. 25 din Legea nr. precum şi alte cereri privind drepturi şi obligaţii de asigurări sociale născute în temeiul Legii nr.cererile care izvorăsc dintr-un act sau fapt de concurenţă neloială (art.cererea prin care unitatea solicită instanţei să dispună încetarea grevei ca fiind nelegală (art.cererea prin care persoana fizică sau juridică prejudiciată printr-o înregistrare în registrul comerţului solicită anularea sau modificarea titlului în baza căruia s-a făcut înregistrarea. cu modificările ulterioare).cererile prin care se declanşează judecata în primă instanţă a litigiilor referitoare la modul de calcul şi de depunere a contribuţiei de asigurări sociale. . h) din Legea nr. cu modificările ulterioare). 138 Competenţa Competenfa materială . 11/1991). 272/2004) . 58 din Legea nr. 129 din Legea nr. precum şi majorarea sau micşorarea contribuţiei. 19/2000. 8 din această lege. 124 din Legea nr. la modul de stabilire şi de plată a pensiilor..cererile prin care se declanşează judecata în primă şi ultimă instanţă a litigiilor menţionate de art. la refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări sociale. . 3 lit.

. (1) din Legea nr.M.cererile privind anularea. orice alte decizii ale asigurătorului.apelul exercitat împotriva hotărârilor pronunţate în materie de mărci de către comisia de reexaminare din cadrul O. cererea de decădere a titularului din drepturile conferite de o marcă colectivă. respectiv art.S.S.I.139 înregistrarea şi evidenţa contribuţiei de accidente de muncă şi boli profesionale. cererea prin care se solicită acordarea unei licenţe obligatorii. trebuie menţionat că art. fie ulterior.I. civ. eliberat de O. încheiate conform acestei legi. 45.I.. 48 şi art. nu a modificat competenţa specială a Tribunalului Bucureşti. [art. fiind o normă generală. 64/1991]. 28 din Legea nr. după caz. în conformitate cu prevederile acestei legi) etc. Tribunalul Bucureşti are competenţa exclusivă de a soluţiona (în primă instanţă. 54. în anumite materii (o normă juridică generală ulterioară nu poate modifica o normă juridică specială anterioară decât în mod expres).M.M.I. Aşadar. 81 alin. cererea de anulare a înregistrării unei indicaţii geografice. în cazurile prevăzute de art. 2 C. încadrarea într-o clasă de risc a angajatorului. cererea de anulare a înregistrării unei mărci colective (art. 61). cererea de anulare a înregistrării unei mărci de certificare (art. art. în materia protecţiei noilor soiuri de plante. referitoare la contestaţiile introduse împotriva deciziilor cu privire la cererile de înregistrare a desenului sau modelului industrial (art. în tot sau în parte. 56 alin. proc. precum şi apelul împotriva hotărârile pronunţate de către comisia de reexaminare din cadrul O. 129/1992).cererea de anulare totală sau parţiala a certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial. în cazurile prevăzute de art. [art.I.M. 45. prevăzută de unele norme speciale. 40. a unui brevet de invenţie.M.S. în primă şi ultimă instanţă sau. 84/1998].S. plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor. cererea de decădere din drepturi a persoanelor autorizate să folosească indicaţia geografică înregistrată (art. cererea de anulare a înregistrării mărcii (art. . în temeiul unor legi speciale adoptate fie înainte de modificarea Codului de procedură civilă. precum şi apelul declarat împotriva hotărârii comisiei de reexaminare de pe lângă O. . . 55). împotriva hotărârii comisiei de reexaminare din cadrul O. (1) din Legea nr.. Referitor la competenţa materială a tribunalelor.calea de atac exercitată. precum şi cererea de decădere a titularului din drepturile conferite de marcă.. modul de stabilire şi de plată a prestaţiilor cuvenite beneficiarilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 79). 48). pe motiv că la data înregistrării cererii nu erau îndeplinite condiţiile pentru acordarea protecţiei. refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile la asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale. în calea de atac specifică materiei respective): .S..

potrivit art. 1995. p. curţile de apel judecă apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în primă instanţă. Potrivit art. curţile de apel sunt instanţe de excepţie în privinţa judecării apelurilor. civ. ca instanţe de apel. 2 C. curţile de apel mai judecă în alte materii date prin lege în competenţa lor. decizia nr. 114/1995.cererile privind înregistrarea partidelor politice. proc. în primă instanţă: procesele şi cererile în materie de contencios administrativ privind actele auto rităţilor şi instituţiilor centrale. ca instanţe de apel.. secţia comercială. trebuie menţionat că. 3 pct. proc. 3 pct. . 1 C. 339 alin. având în vedere că tribunalele sunt instanţe de excepţie cât priveşte judecata în primă instanţă. 61 alin. 3 pct. proc. de tribunale. . . potrivit legii. civ. De asemenea. cererea de înregistrare a alianţelor politice. în sfârşit. ca instanţe de recurs. 14/2003). 82/1992).. în acele cazuri în care legea îi permite să ia o serie de măsuri cu caracter necontencios. curţile de apel judecă recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în apel. curtea de apel mai judecă şi recursurile declarate împotriva încheierilor date de preşedintele acestei instanţe.J. potrivit art. curţile de apel judecă. Având în vedere că tribunalele sunt instanţe de apel de drept comun..litigiile patrimoniale în care figurează ca parte Administraţia Naţională a Rezervelor Materiale ori o unitate din subordinea acesteia (art.cererile în materie de adopţie.. Potrivit art. Tribunalele Constanţa şi Galaţi au o competenţă specială în materie maritimă şi fluvială. civ. 12 din Legea nr. Competenţa materială a curţii de apel Curţile de apel judecă. în B. care. final C. cererile referitoare la reorganizarea partidelor politice. ca instanţe de recurs.S. cererea prin care Ministerul Public solicită încetarea activităţii partidului politic şi radierea acestuia din Registrul partidelor politice. 3 C. precum şi cererile ce privesc dizolvarea judecătorească sau constatarea încetării existenţei unui partid politic (Legea nr. în cazul în care competenţa teritorială nu se poate determina prin aplicarea art. a hotărârilor pronunţate în primă instanţă de tribunale.. nu sunt supuse apelului.1 1 A se vedea şi C. recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în apel.. (1) din Legea nr. în primă instanţă. 394. 273/2004.J. §4. proc. civ.. înseamnă că instanţele de recurs de drept comun sunt curţile de apel. De asemenea. apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate. Conform art. 3 pct. proc. precum şi în alte cauze prevăzute de lege. Deci. 4 C. precum şi în alte cauze prevăzute de lege. în primă instanţă. cauzele date în competenţa lor prin lege. civ.

(1) din Legea nr.contestaţiile în anulare şi revizuirile introduse împotriva propriilor hotărâri. lămurirea sau completarea propriilor hotărâri.contestaţiile la titlu îndreptate împotriva propriilor hotărâri. 7 din Legea nr. în primă şi ultimă instanţă sau.cererile privind luarea măsurilor la care se referă art. .cererile de strămutare.procedura de control a averii demnitarilor. dacă. de la un tribunal la altul din circumscripţia sa teritorială. litigiul ar fi fost soluţionat în primă instanţă de tribunal. dar care se află în raza teritorială a aceleiaşi curţi de apel. . deci atunci când titlul executoriu îl constituie hotărârea curţii de apel. altele decât debitorii menţionaţi la art. 38 din Ordonanţa de urgenţă nr. funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere. 20 din Legea nr. 21/1996 privind concurenţa. inclusiv cele formulate pentru angajarea răspunderii civile a persoanelor fizice şi juridice.cererea de suspendare a grevei [art. cu modificările ulterioare). fie din alte acte normative. 45 din Ordonanţa de urgenţă nr.Aşadar. precum şi conflictele de competenţă între un tribunal din circumscripţia curţii respective şi un alt organ de jurisdicţie sau un tribunal arbitrai. . . pe motiv de rudenie sau afinitate. cu excepţia anumitor demnitari menţionaţi în Legea nr. . . întro cale de atac): conflictele de competenţă între două tribunale sau între un tribunal şi o judecă torie din raza sa teritorială.acţiunea în anularea unei hotărâri arbitrale.contestaţia împotriva hotărârilor comisiei ce privesc soluţionarea întâmpinărilor referitoare la propunerile de expropriere (art. în lipsa convenţiei arbitrale. . 140 Competenţa . fie din Codul de procedură civilă.recursul exercitat împotriva hotărârii date de judecătorul sindic în temeiul art. ori între două judecătorii ce nu sunt în circumscripţia aceluiaşi tribunal. precum şi cererile prin care se atacă reglementările Consiliului Concurenţei. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. magistraţilor. 51/1998 (art. curţile de apel sunt competente să soluţioneze (în primă instanţă. . . . 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului. după caz.cererile referitoare la îndreptarea greşelilor materiale. . 56 alin. 8 din Legea nr.cererile de orice natură privind drepturile şi obligaţiile în legătură cu activele bancare preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. 33/1994). 115/1996. în temeiul altor dispoziţii legale.

care deci mai soluţionează: . 9 alin. Completul de 9 judecători soluţionează recursurile şi cererile în cauzele judecate în primă instanţă de Secţia penală a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. potrivit art.contestaţia împotriva hotărârii pronunţate de Tribunalul Bucureşti cu privire la cererea de înregistrare a unui partid politic sau la cererea prin care Ministerul Public solicită încetarea activităţii partidului şi radierea acestuia din Registrul partidelor politice [art. 55 alin.J. 21/1996. 28 alin. secţia comercială. 14/2003]. 2 alin. civ. 20 alin.S. în C. 339. (5) din Legea nr. c) orice alte cereri prevăzute de lege. în B. Unele norme juridice stabilesc o competenţă materială specială în favoarea Curţii de Apel Bucureşti. (2) şi art.recursurile în interesul legii. 799/1996. . 304/2004 se vorbeşte despre competenţa fiecărei secţii. secţia de contencios administrativ. 189/2000. decizia nr. (3). 1996. Trebuie însă precizat că în Legea nr. în cazurile prevăzute de lege. pentru motivele prevăzute în codurile de procedură. art. a completului de 9 judecători. 2 A se vedea şi C. Astfel. . Competenţa materială a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Potrivit art.J. înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă: . Completul de 9 judecători judecă şi alte cauze date în competenţa sa prin lege. nr. precum şi a Secţiilor Unite. §5. 95. 329.recursurile declarate împotriva hotărârilor curţilor de apel şi a altor hotărâri. soluţionează: a) cererile de strămutare. 1996. precum şi ca instanţă disciplinară. .J. (2). 203/2002.în orice alte materii date prin lege în competenţa sa. . (4) şi art.. art. 297/2004 privind piaţa de capital).N. 47 alin.V. Competenţa materială 14^ C.cererile la care se referă art. 26 alin. (6). proc. . p. 304/2004. (3) din Legea nr. secţiile înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.S.contestaţia formulată împotriva hotărârii Comisiei de aplicare a Legii nr. p.J.J. de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege (art. 4 C. art. (3) din Legea nr. în cazurile prevăzute de lege. în B. decizia nr. 1264/1996. 1/2003. b) conflictele de competenţă.M. în raport cu competenţa fiecăreia. 23 din Legea nr. decizia nr.cererile persoanelor fizice sau juridice care se consideră vătămată în drepturile lor recunoscute de lege printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al 1 A se vedea şi C.. p.168/1999].. 21 alin. .

se observă că art. 4 C. (5) din Legea nr. . 4 pct. civ. de la o curte de apel la alta. ori două judecătorii. lămurirea sau completarea propriilor hotărâri şi încheieri.contestaţiile la titlu. 304/2004. 1 nu are o redactare riguros exactă. proc. 373/2004]. . recursul magistratului sau a magistratului asistent împotriva hotărârii pronunţate de Consiliul Superior al Magistraturii (art. Cât priveşte textul din Codul de procedură civilă.recursul împotriva hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii . deoarece recursul poate viza nu numai hotărârile curţilor de apel. soluţionează sesizările privind schimbarea jurisprudenţei instanţei supreme.conflictele de competenţă între două curţi de apel.. precum şi toate cererile de strămutare întemeiate pe motiv de bănuială legitimă sau de siguranţă publică (art. 373/2004 şi art.). de orice natură. 39 C. contestaţiile în anulare şi revizuirile îndreptate împotriva propriilor hotărâri. . 142 Competenţa . . soluţionarea.înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se constituie în Secţii Unite pentru: judecarea recursurilor în interesul legii.cererile referitoare la îndreptarea erorilor materiale. instanţa supremă este competentă să mai soluţioneze: . 23 C. .cererile de delegare a instanţei (art. 23 alin. sesizarea Curţii Constituţionale pentru controlul constituţionalităţii legilor înainte de promulgare. în baza unor norme speciale. cum este cazul prevăzut de art. a sesizărilor privind schimbarea jurisprudenţei înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. care nu pot fi atacate pe nici o altă cale. 6 alin.cererile de strămutare. .). 373/2004). ci şi alte acte judecătoreşti. la care trimit dispoziţiile înscrise în art. 49 din Legea nr. precum şi conflictele de competenţă între o curte de apel şi un alt organ cu activitate jurisdicţională. iar cursul judecăţii a fost întrerupt în faţa curţilor de apel. 67/2004). în condiţiile legii. precum şi cele între două tribunale sau un tribunal şi o judecătorie. care nu se află în circumscripţia aceleiaşi curţi de apel. pe motiv de rudenie sau afinitate. civ. proc. 4 pct. 41 din Legea nr. conform căruia. 317/2004). conflictele de competenţă între o curte de apel şi o judecătorie sau tribunal. 50 din Legea nr. (2) din Legea nr. civ. secţiile înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie soluţionează şi recursurile declarate împotriva hotărârilor nedefinitive sau a actelor judecătoreşti. 35 din Legea nr.contestaţiile împotriva hotărârilor Biroului Electoral Central cu privire la protocolul de constituire a unei alianţe electorale [art. contestaţiile privind înregistrarea semnelor electorale (art. proc.contestaţiile privind modul de formare şi componenţa Biroului Electoral Central (art.

în scopul invocării excepţiei de necompetenţă materială. precum şi recursul exercitat împotriva ordonanţei de clasare pronunţată de comisia de cercetare. Aceeaşi este situaţia şi atunci când prin cererea de chemare în judecată se solicită obligarea pârâtului la predarea unui bun.privind cariera şi drepturile judecătorilor şi procurorilor [art.controlul averii anumitor demnitari menţionaţi în Legea nr. care judecă cu citarea părţilor din dosarul a cărui judecată a fost întreruptă. trebuie să arate în cererea de chemare în judecată obiectul cererii şi valoarea lui. fiind deci necesar să se stabilească. în cazurile prevăzute de art. 112 pct. dacă se revendică un imobil. s-ar putea contesta evaluarea făcută de reclamant. dacă o secţie a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie consideră că este cazul a se reveni asupra propriei jurisprudenţe. Dacă însă reclamantul solicită prin cererea de . Mai reţinem că. se vor administra probe pentru determinarea exactă a valorii obiectului Competenţa materială J43 cererii. 29 alin. care. în subsidiar.. . care va depinde exclusiv de faptul că reclamantul îşi va dovedi sau nu dreptul de proprietate asupra imobilului respectiv. b) C. proc. (7)].1 în sensul că. S-a susţinut însă şi o opinie nuanţată. Aspecte referitoare la criteriul valoric în delimitarea competenţei materiale Se observă că. dar şi împrejurarea că valoarea obiectului cererii de chemare în judecată poate determina instanţa competentă din punct de vedere material să judece în primă instanţă. 26 din Legea nr. iar o eventuală executare silită a echivalentului nu ar fi decât consecinţa faptului că executarea în natură nu mai este posibilă. civ. pornindu-se de la premisa că normele de competenţă materială sunt norme imperative. 1 lit. nicidecum de evaluarea făcută. s-a pus problema de a şti dacă pârâtul sau instanţa din oficiu ar putea să conteste evaluarea făcută de reclamant. a) şi lit. Având în vedere că reclamantul este cel care îşi evaluează pretenţiile deduse judecăţii. Valoarea obiectului litigiului se stabileşte de către reclamant. în lipsa unor dispoziţii legale suficiente. în cazul unei astfel de contestaţii. Astfel. anumite reguli de utilizare a acestui criteriu. De regulă. proc. 115/1996. 2 pct. 304/2004. judecata continuă. anume dacă reclamantul are dreptul să pretindă de la pârât predarea bunului în litigiu. în măsura în care evaluarea obiectului litigiului nu ar fi în legătură directă cu soluţionarea fondului pretenţiei. delimitarea competenţei de primă instanţă a tribunalului de cea a judecătoriei în materie civilă şi comercială se face după criteriul valorii obiectului litigiului. deoarece evaluarea nu antamează şi fondul pretenţiei. civ. obligarea la plata contravalorii acelui bun. arătându-se că. După ce Secţiile Unite s-au pronunţat asupra sesizării privind schimbarea jurisprudenţei. în scopul invocării excepţiei de necompetenţă materială. potrivit art. judecata va fi întreruptă şi vor fi sesizate Secţiile Unite ale înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. iar.. 3 C. potrivit art. se răspunde afirmativ. §6. stabilirea valorii acestuia nu influenţează cu nimic soluţia pe fond.

2 De altfel. reclamantul îşi restrânge sau îşi majorează pretenţiile formulate.3 1 A se vedea: G. civ. în cazul în care. 1935. la data sesizării. restituirea unui împrumut. 18 C. a) ori lit. civ. Spre exemplu. întrucât valoarea obiectului litigiului nu poate fi disociată de fondul propriu-zis al pretenţiei formulate. p. menţionăm că în unele legislaţii (de exemplu. după sesizarea instanţei.. ulterior învestirii. sub sau peste valoarea prevăzută de art. ed. 146-147. cu atât mai puţin. în cazul în care.chemare în judecată obligarea pârâtului la plata unei sume de bani. o îndreptare a unei erori materiale. deci al introducerii cererii de chemare în judecată. Cu titlu informativ.. Boroi. ca urmare a îndreptării erorii de calcul săvârşite eu prilejul evaluării pretenţiilor. intervin modificări în ceea ce priveşte cuantumul valorii aceluiaşi obiect. 1 lit. Bucureşti. ci numai valoarea arătată de reclamant în cererea de chemare în judecată .G. stabileşte în mod expres că instanţa învestită potrivit dispoziţiilor referitoare la competenţa după valoarea obiectului cererii rămâne competentă să judece chiar dacă. a ll-a. competenţa instanţei se va stabili prin raportarea la valoarea totală a creanţei sale. atunci nu s-ar mai putea contesta evaluarea reclamantului pentru a se obţine declinarea competenţei. p. soluţia declinării competenţei nu se mai justifică. în toate celelalte situaţii de majorare ori de 144 Competenţa Competenţa materială 145 . executarea parţială a obligaţiei neconstituind o infirmare a evaluării făcute prin cererea de chemare în judecată sau. S-a subliniat că. I. b) C. despăgubiri pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a prestaţiei asumate ori pentru întârzierea în executare. cea belgiană şi cea italiană) s-a adoptat soluţia potrivit căreia dacă reclamantul cere numai 0 parte din valoarea creanţei. Cădere.V. proc. iar reclamantul a înţeles să se judece pentru valoarea arătată în cerere. 3 S-a arătat că. iar nu la suma cerută. Momentul care interesează în stabilirea valorii obiectului litigiului este acela al sesizării instanţei. instanţa îşi va declina competenţa. voi. 2 pct. despăgubiri pentru prejudiciul cauzat printr-o faptă ilicită etc). indiferent cu ce titlu (plata contravalorii bunului vândut. proc. 34-36. deoarece. nu interesează valoarea contractului pentru stabilirea competenţei materiale. în condiţiile art. ori de câte ori se pretinde o sumă de bani în temeiul unui contract. instanţa era competentă. proc. Tratat de procedură civilă. civ. 132 C. reclamantul îşi restrânge pretenţia ca urmare a împrejurării că pârâtul şi-a executat în parte obligaţia. art.

De asemenea. însă. deoarece suntem în prezenţa unei probleme de mai bună administrare a justiţiei. printr-o cerere unică. ele intră în determinarea obiectului cererii şi deci influenţează competenţa. din interpretarea per a contrario a ultimului alineat al aceluiaşi articol. instan{a competentă potrivit . întrucât cererile respective ar urma să fie soluţionate de o instanţă superioară în grad celei care era competentă să le rezolve pe fiecare în parte. în cazul în care mai mulţi reclamanţi formulează o singură cerere de chemare în judecată împotriva aceluiaşi pârât. atât în acest caz. iar. (1) C. dacă au fost conexate mai multe cereri.Dacă s-au formulat mai multe capete de cerere.. civ. chiar dacă sunt soluţionate prin aceeaşi hotărâre. fără ca unele să constituie principalul. instanţa competentă. dacă există raporturi de solidaritate sau indivizibilitate. stabilirea instanţei competente nu trebuie să se facă în funcţie de valoarea cumulată a tuturor pretenţiilor. iar luarea ei în calcul pe parcurs ar face nesigură competenţa instanţei. acestea îşi păstrează individualitatea. iar celelalte accesoriul. nedevenind un nou litigiu. 164 alin. adică pentru perioada de după introducerea cererii de chemare în judecată. conexarea nu poate avea loc decât în cazul în care cererile sunt de competenţa unor instanţe de acelaşi grad. potrivit art. cât şi în cel menţionat anterior. astfel încât competenţa nu se determină prin adunarea valorii tuturor cererilor. dacă se solicită dobânzi. valoarea acestor dobânzi ar depinde de durata procesului şi nu s-ar putea calcula la începutul acestuia. înainte de a se dispune conexarea. proc. Soluţia se justifică pe considerentul că. ci în funcţie de valoarea fiecărei pretenţii în parte. Se decide constant că dacă se solicită dobânzi pentru viitor. toate sumele trebuie adunate pentru a se stabili valoarea litigiului şi. dacă s-ar admite că în cazul cererilor conexate competenţa s-ar stabili prin raportarea lor la valoarea totală. competenţa se stabileşte în funcţie de valoarea totală pretinsă de reclamant. ele nu se cumulează cu suma pretinsă prin cerere şi deci nu influenţează competenţa instanţei. s-ar ajunge indirect la eludarea prevederilor legale menţionate. însă. valoarea capătului principal este cea care determină competenţa. iar nu suma valorii tuturor capetelor de cerere. nici măcar normele de competenţă teritorială exclusivă. prin conexare.2 micşorare a cuantumului pretenţiilor. fructe sau alte asemenea venituri accesorii pe un interval de timp premergător sesizării instanţei. fără însă să existe un raport juridic unitar între părţi. dar în baza unor raporturi juridice distincte. mai rezultă că nu s-ar putea încălca. în funcţie de aceasta. fiind vorba de sume certe şi exigibile.1 Aceeaşi ar urma să fie soluţia şi atunci când reclamantul cheamă în judecată mai mulţi pârâţi. în situaţia în care reclamantul formulează un capăt de cerere principal şi unul sau mai multe capete de cerere accesorii. De altfel. Se admite însă că. de facilitare a administrării probelor şi a rezolvării unitare a unor aspecte ce interesează deopotrivă pe toţi reclamanţii.

Valoarea obiectului cererii principale este aceea care determină instanţa competentă şi atunci când se formulează cereri incidentale (precum: cererea reconvenţională.. Suprem. 300. civ.. decizia nr. Competenţa teritorială §1. 522/1971. decizia nr. secţia civilă.competenţa teritorială de drept comun. 1973. Aşadar. Această prevedere legală este situată de legiuitor în Tidul III al primei cărţi (titlu denumit «Dispoziţii speciale») şi deci derogă de la regulile stabilite prin articolele anterioare. care este unică. decizia nr. 1971. p. anume art. în CD. este necesară o nouă delimitare. după ce s-a stabilit că pricina este de competenţa judecătoriei. cererile accesorii şi incidentale sunt în căderea instanţei competentă să judece cererea principală. p. 255. apare ca fiind nejustificată obiecţia că soluţia pe care o împărtăşim încalcă o normă imperativă. indicată de lege. 36. Competenţa teritorială este de trei feluri: . 17 C.G. chiar şi atunci când. ca de altfel şi pentru aceea referitoare la cererile accesorii. nu este suficientă pentru a stabili cărei instanţe trebuie să i se adreseze cererea de chemare în judecată sau de exercitare a unei căi de atac ori a unei alte forme procedurale ce intră în conţinutul acţiunii civile. Secţiunea a IlI-a.1 Aşadar. proc. Boroi. cererea de chemare în judecată a altei persoane care ar fi în măsură să pretindă aceleaşi drepturi ca şi reclamantul. inclusiv de la cele referitoare la competenţa materială. 182. cererea de arătare a titularului dreptului real. a tribunalului sau a curţii de apel.valorii menţionate iniţial va continua să judece cauza . de data aceasta între instanţe de acelaşi grad. prin delimitarea sferei de activitate a instanţelor judecătoreşti de grad diferit. decizia nr. 1589/1972. cererea de intervenţie voluntară. 354. soluţia se sprijină pe un argument de text. când cererea se introduce la . 2163/1974. potrivit căruia. Precizări introductive Cunoaşterea competenţei materiale. în CD. Suprem. în Repertoriu II. precum şi în unele acte normative speciale. p. secţia civilă. din punctul de vedere al valorii lor.2 obiecţie ce nu ţine cont de faptul că norma specială derogă de la norma generală şi se aplică prioritar în raport de aceasta. p. ar fi fost de competenţa unei alte instanţe dacă ar fi fost formulate pe cale principală. 1 Trib. Cu excepţia înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 2 A se vedea: Trib. cererea de chemare în garanţie. toate celelalte instanţe judecătoreşti au o competenţă limitată la o anumită circumscripţie teritorială. cererea de asigurare a unei dovezi în cursul judecăţii). Pentru această din urmă ipoteză. Regulile de competenţă teritorială răspund la una din întrebările: care judecătorie? care tribunal? care curte de apel? Competenţa teritorială (ratione personae vel loci) este reglementată în Codul de procedură civilă. p. 1937/1973. în CD.

proc. civ. Deleanu. proc. 214-215. „cererea se face la instanţa domiciliului pârâtului”. în alte pricini care nu sunt cu privire la bunuri. §2. p. se poate prezuma că aparenţele sunt conforme realităţii până la proba contrară. voi. 5 teza I C. se justifică pe o dublă prezumţie de care beneficiază pârâtul. p. iar nu pârâtul la instanţa domiciliului reclamantului. proc. nr. cu excepţia cazurilor prevăzute de art. dacă reclamantul are alegerea între două sau mai multe instanţe deopotrivă competente.M. pentru situaţia în care pârâtul este o persoană fizică. /. I. în raport de valoarea obiectului cererii. Aşadar. precum şi în art. 5 C. n. 7 alin.competenţă teritorială exclusivă sau excepţională. Potrivit art. a se vedea: T. fără a exista pentru părţi posibilitatea de a stabili o altă instanţă. 411. în cazul cererilor de chemare în judecată prin care se urmăreşte valorificarea unui drept de creanţă. 249. 146 Competenţa . 1 A se vedea şi V. reclamantul este acela care trebuie să se deplaseze la instanţa în a cărei circumscripţie teritorială domiciliază pârâtul. Competenţa teritorială de drept comun Regula de drept comun în materia competenţei teritoriale. civ. Leş. exprimată sub forma adagiului actor sequitur forum rei. civ. în oarecare măsură. persoanele se află într-un fel de echilibru juridic.. Ciobanii. este firesc ca reclamantul ce doreşte răsturnarea uneia din cele două prezumţii să fie ţinut a face proba contrară înaintea instanţei de la domiciliul celui chemat în judecată. p. .instanţa de drept comun din punct de vedere teritorial. este înscrisă în art. însă sunt norme juridice de ordine publică în materie de persoane. dar părţile pot conveni să se judece la o altă instanţă.. se poate prezuma că pârâtul nu datorează nimic. 85. voi. Mândrea. p.D. 13-16 C. în R.. civ. pentru ipoteza în care pârâtul este o persoană juridică. (1) C. ceea ce corespunde faptului că. Această regulă tradiţională. în sensul că trebuie presupus. care urmează să se apere împotriva acţiunii respective şi care . precum şi în cazurile prevăzute de art. Probleme privind competenţa de primă instanţă a tribunalelor. când cererea trebuie introdusă la o anumită instanţă. 2 Pentru o asemenea obiecţie. civ. atât timp cât litigiul nu a fost soluţionat. proc. în principiu. 2/1971.. în cazul cererilor de chemare în judecată prin care se urmăreşte valorificarea unor drepturi reale mobiliare. preluată din dreptul roman şi acceptată de mai toate legislaţiile străine. Normele de competenţă teritorială sunt norme juridice de ordine privată dacă este vorba de pricini privitoare la bunuri.R. 13-16 C. că nimeni nu datorează nimic altuia. proc. /. Aşadar.competenţă teritorială alternativă sau facultativă. I.

stabilind că instanţa competentă din punct de vedere teritorial este aceea în a cărei circumscripţie se află reşedinţa din ţară a pârâtului. iar. civ. până când aceasta va fi dovedită. dar şi celor care nu au un astfel de caracter. civ. cererile reale mobiliare. proc.]. civ. se aplică ori de câte ori nu există o dispoziţie legală care să stabilească o altă instanţă competentă din punct de vedere teritorial. se ocupă de ipoteza cererii de chemare în judecată formulată împotriva unei asociaţii sau societăţi fără personalitate juridică [potrivit art. se referă şi la ipoteza în care pârâtul nu are domiciliul în ţară sau domiciliul său în ţară nu este cunoscut. (3) C. civ. în special în materia acţiunilor (cererilor) personale. deci atât cererilor de chemare în judecată ce au caracter patrimonial. cererea se introduce la instanţa domiciliului sau reşedinţei reclamantului. Competenţa teritorială 147 Noţiunea de «domiciliu» trebuie luată într-un sens mai larg. astfel încât. în materie probatorie.2 Aplicarea regulii actor sequitur forum rei presupune că pârâtul are domiciliul în ţară şi că acest domiciliu este cunoscut. Articolul 7 alin. oricine ar putea fi la discreţia reclamanţilor de rea-credinţă. civ. interesând nu atât locuinţa statornică sau principală a pârâtului. proc. anume că. se poate spune despre regula de drept comun în materia competenţei teritoriale că ea reprezintă o aplicaţie (particulară) pe plan procesual a principiului potrivit căruia cel ce face o afirmaţie în justiţie trebuie să o dovedească. proc. dacă au organe . Reprezentând dreptul comun în materia competenţei teritoriale. proc. ci adresa unde pârâtul locuieşte efectiv. în această din urmă situaţie însă. Deci. 5 C. instanţa de la domiciliul pârâtului este competentă să judece cererile personale mobiliare sau imobiliare. civ. în favoarea soluţiei consacrate de art. o eventuală schimbare ulterioară a domiciliului nu influenţează competenţa. Articolul 5 C. Aşadar. iar eventuala insolvabilitate a reclamantului I-ar împiedica să recupereze cheltuielile de judecată. regula înscrisă în art. deşi nu şi-a asumat nici o obligaţie. în cazul în care pârâtul este o persoană juridică de drept privat. deci inclusiv cheltuielile de deplasare făcute în vederea procesului. principiu stabilit de art. proc. proc. (2) C. (1)C. mai există. văzându-se chemat la o instanţă îndepărtată de domiciliul său.. în lipsa unei dispoziţii legale exprese care să stabilească altfel. precum şi cererile referitoare la starea şi capacitatea persoanelor. Pentru stabilirea competenţei teritoriale prezintă interes domiciliul pe care pârâtul îl avea în momentul introducerii cererii de chemare în judecată. 41 alin. 7 alin.este considerat ca fiind în drept să ridice o obiecţie justificată la pretenţia dedusă judecăţii. competenţa teritorială este exclusivă. dacă nici reşedinţa pârâtului nu este cunoscută. asociaţiile sau societăţile care nu au personalitate juridică pot sta în judecată ca pârâte. o altă consideraţie de ordin practic. 1169 C. cererea este de competenţa instanţei în a cărei rază teritorială se află sediul principal al acesteia [art. 5 C. civ. în lipsa unei astfel de prevederi legale. după cum vom arăta.

deci cele ce urmează a fi executate la locul unde . în Culegere de practică judiciară 1994-1998. deci la instanţa de la domiciliul pârâtului. atât pentru reclamant.. secţia a IV-a civilă. 171. Desigur. Competenţa teritorială alternativă există numai dacă este vorba de obligaţiile la care se referă expres textul de lege. 119/1994. 148 Competen(a 149 Competenţa teritorială §3. p. potrivit înţelegerii dintre asociaţi. în CD. stabileşte că dacă pârâtul. Suprem. (2) C. Dacă însă nu ar fi vorba de obligaţiile patrimoniale la care se referă textul („născute sau care urmează să se execute în acel loc”). p. 230/1977. 216. cererea împotriva acesteia se poate face şi la instanţa locului unde se găseşte reprezentanţa.. b) Articolul 7 alin. a) Articolul 6 C. 655/R/1997. 5 C. CA. astfel cum rezultă cu claritate din modul de redactare a textului „(. 1 Trib. mai sunt competente şi alte instanţe. comerciale sau industriale.)”. sediul pârâtului.. pentru obligaţiile patrimoniale născute sau care urmează să se execute în acel loc. CA. în afară de domiciliul său. civ. secţia civilă. civ. 1977. i s-a încredinţat preşedinţia sau direcţia asociaţiei ori societăţii. cererea se introduce conform regulii înscrise în art. 2 Trib. Competenţa teritorială alternativă (facultativă) Sunt unele situaţii în care. decizia nr. cererea se va putea face la instanţa domiciliului oricăruia dintre asociaţi. 256. 11. Pentru această din urmă situaţie.. stabilind competenţa în favoarea instanţei de la domiciliul persoanei căreia. Suprem. proc. Braşov.proprii de conducere]. cererea poate fi introdusă şi la instanţa de la domiciliul pârâtului. textul cuprinde o dispoziţie foarte utilă. are în chip statornic o îndeletnicire profesională ori una sau mai multe aşezări agricole. Bucureşti.) cererea se poate face şi la instanţa (. cererea se poate face şi la instanţa locului acelor aşezări sau îndeletniciri. proc. dar mai ales pentru apărarea drepturilor asociaţilor. civ. în Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. în CD. p. proc. secţia civilă. pentru obligaţiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate prin reprezentant sau din fapte săvârşite de acesta. decizia nr. în cazul în care o persoană juridică de drept privat are o reprezentanţă. 1974. decizia nr. p. decizia nr. anume: posibilitatea ca reclamantul să solicite instanţei numirea unui curator care să reprezinte interesele asociaţilor. pe lângă instanţa de la domiciliul sau. 701/1974. în lipsa unei asemenea persoane. după caz. Textul nu exclude competenţa şi a instanţei de la sediul persoanei juridice. prevede că..

proc. proc. voi. care pot fi introduse numai la instanţa 1 Pentru o aplicaţie practică. îşi găseşte aplicare numai dacă nu s-ar încălca dispoziţiile de ordine publică referitoare la competenţă.. civ. se sancţionează ca un abuz de drept procesual. deoarece. .). 47 C. competenţa teritorială fiind deci exclusivă.S. p. civ. prin ipoteză. proc.se găseşte reprezentanţa persoanei juridice sau cele care au luat naştere din actele încheiate prin reprezentant ori din faptele săvârşite de acesta. în acest caz. Pentru orice alte obligaţii. civ. decizia nr. în B.J. competenţa teritorială aparţine oricăreia dintre instanţele de domiciliu ale pârâţilor. civ. 344. se completează fie cu art. 9 C. ori ca între obiectul şi cauza cererilor îndreptate împotriva fiecărui pârât să existe o strânsă legătură. civ. 1240/1996. 9 C.1 însă. 164 C. care reglementează conexitatea. I.2 Soluţia trebuie însă nuanţată. secţia comercială. art. se va putea invoca excepţia de conexitate. proc. îşi găseşte aplicare în cazul acţiunilor (cererilor) personale. mai ales.. ceea ce înseamnă că instanţa nu poate să invoce din oficiu excepţia de necompetenţă teritorială. c) Articolul 9 C. în literatura de specialitate. dispune că atunci când cererea este îndreptată împotriva mai multor pârâţi. deci cererea se va introduce la instanţa în raza căreia persoana juridică de drept privat îşi are sediul. s-a arătat că încercarea de a eluda dispoziţiile art. proc. prin introducerea în proces a unui debitor fictiv. competenţa teritorială se determină conform art. Porumb. 9 C. civ. anume ca obiectul cererii de chemare în judecată să se refere la o obligaţie comună a pârâţilor sau ca obligaţiile pârâţilor să aibă aceeaşi cauză. locului situaţiunii imobilului (art.. în cazul în care printre pârâţi sunt şi debitori obligaţi accesoriu.. Dispoziţia înscrisă în art.J. proc. civ. a se vedea: C. în alte cuvinte. 9 C. 7 alin. proc. art. nu însă în cazul acţiunilor (cererilor) reale imobiliare. proc. 2 A se vedea: Gr. competenţa teritorială are caracter relativ. proc. Prevederea legală menţionată are ca scop evitarea inconvenientelor ce s-ar produce dacă reclamantul ar trebui să îi cheme în judecată pe pârâţi înaintea unor instanţe diferite. p. civ. dacă reclamantul cheamă în judecată pe fiecare debitor în parte. precum şi al acţiunilor (cererilor) reale mobiliare. pentru ca în felul acesta reclamantul să poată introduce cererea de chemare în judecată la instanţa pe care şi-o alege el ca fiind mai convenabilă intereselor sale. cererea se introduce la instanţa competentă pentru oricare dintre debitorii principali. 77. situaţie în care cheltuielile de judecată ar fi mai mari şi. 1996. suntem în prezenţa unei competenţe teritorială relative. Rezultă de aici o condiţie subînţeleasă. (1) C. ar fi posibilă pronunţarea unor hotărâri contradictorii. din care se desprind condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a exista o coparticipare procesuală pasivă. civ. deoarece. aşa încât instanţa îşi va declina competenţa. Deci. fie cu art. 13 C.. De altfel.

se subînţelege că. 9 C.1 mai sunt competente următoarele instanţe: .. în . 1 C. fiecare din punctele art.. proc. d) Articolul 10 C. 9 C. civ. iar altora li se cunoaşte numai reşedinţa. se completează cu dreptul comun în materie. 10 C.. proc. prevederea art. 5 C. ci aparţine instanţei în a cărei circumscripţie teritorială se află situat imobilul. 1 C. proc.. în cazul în care obiectul vânzării a fost un bun imobil. astfel încât. 10 C. 13 C. 10 pct. în afară de instanţa domiciliului pârâtului. a obligaţiunii. fie de către cumpărător. proc. proc. civ. Această soluţie se întemeiază pe faptul că acţiunea (cererea) vânzătorului în rezoluţiunea vânzării este calificată. Este însă de reţinut că. suntem în prezenţa unei acţiuni (cereri) reale imobiliare.Referitor la aplicarea art. civ. instanţa locului prevăzut în contract pentru executarea. ca fiind 1 Deşi textul de lege vorbeşte despre instanţa domiciliului pârâtului. Aşadar. fie chiar în parte. 1368 C. 10 pct. civ. civ. în cel de-al doilea caz. proc. respectiv. cererea poate fi introdusă la instanţa de la reşedinţa unuia dintre ei.1 Dacă însă rezoluţiunea vânzării imobiliare este solicitată de către cumpărător sau dacă se cere rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare a unui bun mobil. 150 Competenţa 151 Competenţa teritorială reală. Trebuie reţinut că pentru toate situaţiile prevăzute de art. 10 pct. de o acţiune (cerere) reală mobiliară. în literatura de specialitate se mai precizează că. trebuie citit împreună cu preambulul acestui articol. nemaifiind vorba de o acţiune (cerere) reală imobiliară. civ. sediul pârâtului. civ. fie de către vânzător. deoarece art. după caz. rezoluţiunea sau rezilierea unui contract. în primul şi în cel de-al treilea caz. ca orice normă specială.în cererile privitoare la executarea. deci vor fi incidente dispoziţiile art. în cazul în care în convenţie părţile nu au prevăzut o clauză prin care să se stipuleze locul unde obligaţia urmează să fie executată. . nu îşi mai găseşte aplicare. proc. competenţa teritorială urmând a se stabili potrivit regulii de drept comun. cererea poate fi introdusă la instanţa unuia dintre pârâţii cu domiciliul cunoscut. civ. 1 C. deci cu art. stabileşte că. ci. Dacă nu se cunoaşte domiciliul nici unuia dintre pârâţi. proc. civ. civ. Soluţia este corectă. proc. proc. dacă vânzătorul unui imobil solicită rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare. anularea. ne vom raporta la instanţa sediului pârâtului. îşi vor găsi aplicare prevederile art. este deopotrivă competentă şi instanţa de la domiciliul sau. în cazul în care unii dintre pârâţi au domiciliul cunoscut. civ. de o acţiune (cerere) mixtă. competenţa teritorială nu se mai determină potrivit art. în cazul în care pârâtul este o persoană juridică. de către art..în cererile ce izvorăsc dintr-un raport de locaţiune a unui imobil.

cererea pentru plata chiriei. p.art. 2 C. care sunt în sarcina acestuia. anume: acţiunea prin care se solicită instanţei judecătoreşti să dispună înscrierea unui drept real imobiliar în cartea funciară atunci când cel care a transmis sau constituit dreptul refuză să predea unicul înscris doveditor ce se află în posesia sa (art. întrucât reclamantul (vânzătorul) urmăreşte atât revendicarea bunului. acţiunea mixtă ar fi fost supusă. 31 din Legea nr. 251). în CD. cea prin care se solicită obligarea locatorului la efectuarea reparaţiilor necesare în tot timpul locaţiunii. nota 101). secţia civilă. motivarea dintr-o decizie a instanţei supreme.3 1 în literatura de specialitate (7. p. în care se precizează că acţiunea în rezoluţiunea unui contract de vânzare-cumpărare a unui imobil este o acţiune mixtă. 170. dacă nu ar fi existat. 1368 C. s-a criticat.acţiunile în justificare sau în prestaţie tabulară. în mod justificat. proc. cererea de evacuare a locatarului la încetarea contractului etc. se justifică pe considerentul că instanţa locului situării imobilului poate să fie o instanţă mai potrivită să rezolve astfel de pricini. care sunt deci de competenţa instanţei în raza căreia se află situat imobilul sau a instanţei de la domiciliul (sediul) pârâtului. Mai sunt de competenţa instanţei de la locul situării imobilului sau a instanţei de la domiciliul pârâtului acţiunea (cererea) în justificare. înscrierea provizorie se face în cazul dobândirii unor drepturi afectate de o condiţie suspensivă sau dacă hotărârea judecătorească pe care se întemeiază nu este definitivă şi irevocabilă . civ. Dintre cererile care izvorăsc dintr-un raport de locaţiune a unui imobil. 10 pct. cât şi valorificarea unui drept personal ce decurge din contract. 1 C. proc. 1978. 44/1978. aşa încât. menţionăm: cererea prin care locatarul solicită predarea silită a imobilului dat în locaţiune. decizia nr. 7/1996 reglementează două feluri de acţiune în prestaţie tabulară. dacă ar fi necesar să se efectueze o cercetare la faţa locului ori să se opereze în documentele de publicitate imobiliară. 29) şi acţiunea prin care dobân-ditorul anterior solicită instanţei judecătoreşti să acorde înscrierii sale rang preferenţial faţă de . cererea de reziliere a contractului de locaţiune. 7/1996. cererile referitoare la obligaţia de garanţie a locatorului. Suprem. Prevederea cuprinsă în art. 10 pct. cea privitoare la plata de despăgubiri pentru degradări. instanţa locului unde se află imobilul.2 precum şi acţiunea (cererea) în prestaţie tabulară. civ. care. Stoenescu. prevederilor art. deci instanţei în a cărei rază teritorială se găseşte imobilul (Trib. sub raportul competenţei teritoriale. adică aceea prin care se solicită transformarea în înscriere definitivă a unei înscrieri provizorii în cartea funciară. S. civ. competenţa de a soluţiona o atare acţiune mixtă revine instanţei competente să soluţioneze cererea principală. Legea nr.. Zilberstein. autorii arătând că soluţia de a consacra competenţa instanţei situaţiei imobilului se întemeiază pe dispoziţiile art.

proc.2 însă. şi prin aceea că ar fi inechitabil ca reclamantul. civ. civ..în cererile făcute de ascendenţi sau descendenţi pentru pensie de întreţinere. 10 pct. în al doilea rând. Suprem. competenţa stabilindu-se în funcţie de capătul de cerere principal. de către părintele care a încasat-o pe nedrept. Unii autori mai justifică dispoziţia înscrisă în art. civ. fam. 1169 C. Dispoziţia cuprinsă în art. care are sarcina probei potrivit art. 7 C. civ. 1 Trib. civ. probele sunt mai uşor de administrat în aproprierea locului în care s-a săvârşit fapta ilicită. prevăzute de art. iar nu la cererile „în materie de pensie de întreţinere”). 10 pct. nu se aplică dacă se solicită pensie de întreţinere. instanţa locului unde obligaţia a luat naştere sau aceea a locului plăţii. . facultatea de a opta între instanţa de la domiciliul pârâtului şi instanţa în a cărei rază teritorială a fost săvârşită fapta ilicită. instanţa în circumscripţia căreia s-a săvârşit acea faptă. . într-un litigiu de stabilire a paternităţii.. 7 C. p. 10 pct. ea se aplică şi în cazul cererilor privind restituirea alocaţiei de stat pentru copii. 31/1962. art. se referă la cererile „pentru pensie de întreţinere”. se asimilează cu pensia de întreţinere. 7 C. nu întotdeauna înscrierea efectuată la cererea unui terţ care a dobândit ulterior imobilul cu titlu gratuit sau care a fost de rea-credinţă la data încheierii actului (art.în cererile ce izvorăsc dintr-o cambie. în primul rând. în considerarea caracterului ei alimentar. 86 C. în CD. instanţa locului de plecare sau de sosire. decizia nr. 1962. civ. De asemenea. Mai este de reţinut că art. în cererile ce izvorăsc dintr-o faptă ilicită. 8 C. nu însă şi atunci când debitorul obligaţiei de întreţinere pretinde reducerea sau sistarea pensiei (de altfel. 30). Stabilirea unei competenţe teritoriale alternative pentru această ipoteză se explică prin aceea că.în cererile izvorâte dintr-un contract de transport. astfel încât el se aplică în cazul în care se solicită acordarea pensiei de întreţinere ori majorarea acesteia. iar nu de cel accesoriu. textul stabileşte o favoare pentru creditorul pensiei de întreţinere (ascendent sau descendent al celui obligat la întreţinere).. instanţa domiciliului reclamantului. victimă a unei fapte ilicite. nu se aplică dacă este vorba de întreţinerea datorată între soţi sau între foştii soţi şi nici în celelalte cazuri. 7 C. de cele mai multe ori. această soluţie reprezentând o concretizare a principiului accesorium sequitur principale. proc. pe cale accesorie. . instanţa locului de plată. 10 pct. proc. de încredinţare sau reîncredinţare a minorului. datorită faptului că alocaţia de stat. necesită unele precizări.în cererile privitoare la obligaţii comerciale. proc. 10 pct. să fie obligat să se deplaseze la instanţa de la domiciliul autorului faptei ilicite. astfel încât legea îi lasă reclamantului. cec sau bilet la ordin. art. . proc. în care creditorii pensiei de întreţinere nu au calitatea de ascendenţi sau descendenţi. colegiul civil.

stabileşte că. cu modificările ulterioare. locul săvârşirii faptei ilicite şi domiciliul celui prejudiciat se află în circumscripţia aceleiaşi instanţe. civ. proc. civ. Porumb. fără acordul titularului certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial respectiv. dacă în mai multe locuri situate în circumscripţii teritoriale judecătoreşti diferite. deoarece textul nu face nici o distincţie. ar fi posibil să nu mai fie vorba de una şi aceeaşi instanţă (o astfel de ipoteză se poate întâlni în cazul unui prejudiciu viitor sau al prejudiciului „cu ricoşeu”). potrivit căruia. cererea privitoare la despăgubiri se va putea face şi la instanţa în circumscripţia căreia se află fie domiciliul asiguratului. fie bunurile asigurate. vinde etc. e) Articolul 11 C. după caz.) produse în care este încorporat un desen sau model industrial. proc. voi. fie locul unde s-a produs accidentul. coincide cu cea de la locul săvârşirii faptei ilicite. o persoană fizică sau juridică fabrică (foloseşte. Din modul în care este redactată această dispoziţie legală rezultă că . Articolul 10 pct. 82. uneori. 10 pct. sediul reclamantului (reclamant putând fi consumatorul sau chiar un agent economic). 7 din Legea nr. Acest caz poate apărea. domiciliul pârâtului. 21/1992 privind protecţia consumatorilor. 8 C. însă. în materie de asigurare. civ. instanţă care. în sistemul Ordonanţei nr. înseamnă că are în vedere orice cerere care izvorăşte dintr-o faptă ilicită. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale.292. de regulă. după caz. în plus. în schimb. O aplicaţie a dispoziţiei înscrise în art. cererile care izvorăsc dintr-un act de concurenţă neloială sunt de competenţa instanţei locului săvârşirii faptei sau în a cărui rază teritorială se găseşte sediul ori. 2 152 Competenţa Competenţa teritorială 153 A se vedea: Gr. toate aceste instanţe. competenţa de a soluţiona acţiunea pentru repararea pagubelor produse aparţine fie instanţei în a cărei rază teritorială s-a produs paguba. de exemplu. 8 C. fie instanţei de la domiciliul sau. nu se referă şi la instanţa în a cărei circumscripţie teritorială s-a produs prejudiciul. I. iar nu numai pe aceea prin care victima prejudiciului solicită despăgubiri de la cel ce răspunde pentru fapta ilicită cauzatoare de prejudicii. proc. p. împreună cu cea de la domiciliul pârâtului sunt deopotrivă competente. se găseşte în art. Dacă fapta ilicită a fost săvârşită în circumscripţiile teritoriale ale mai multor instanţe.

alegerea instanţei). iar. cererile îndreptate împotriva statului. direcţiilor gene rale. Când mai multe judecătorii din circumscripţia aceluiaşi tribunal sunt deopotrivă competente. aşa încât alegerea. alegerea instanţei a fost făcută în interesul ambelor părţi sau în interesul exclusiv al celui ce va fi chemat în judecată. Prin această dispoziţie. deci în interesul pârâtului. va declanşa procesul civil. f) Competenţă teritorială este alternativă şi în ipoteza aşa-numitei alegeri de domiciliu (mai exact. proc. într-o astfel de situaţie. Dacă însă. ci reclamantul este ţinut să acţioneze la instanţa aleasă prin convenţie.. legiuitorul introduce o măsură de protecţie a persoanei asigurate. caselor autonome şi administraţiilor comerciale se pot face la instanţele din capitala ţării sau la cele din reşedinţa judeţului unde îşi are domiciliul reclamantul. în . sediul pârâtului. ar putea să strecoare o clauză de stabilire a competenţei în favoarea instanţei de la sediul asigurătorului. deci în favoarea viitorului reclamant. civ. proc. dacă alegerea s-a făcut în favoarea părţii care. regiilor publice. care. civ. legiuitorul a dorit să evite un eventual abuz al societăţii de asigurare. cererile în care figurează persoanele arătate mai sus se introduc la judecătoria din localitatea de reşedinţă a judeţului. între mai multe instanţe deopotrivă competente ar fi practic desfiinţată. făcută înainte de sesizarea instanţei. prin convenţia părţilor. In alineatul al doilea al aceluiaşi articol. reclamantul având aşadar posibilitatea să aleagă între patru instanţe deopotrivă competente. ulterior. în chiar contractul de asigurare (considerat ca fiind un contract de adeziune). mai prevede că dispoziţiile primelor două alineate nu se aplică în materie de asigurări maritime şi fluviale. prevăzând că alegerea competenţei prin convenţie este nulă dacă a fost făcută înainte de naşterea dreptului de despăgubire. după caz. potrivit căruia. nu mai poate fi vorba de o competenţă teritorială alternativă. g) Un alt caz de competenţă teritorială alternativă este prevăzut de art. final C. recunoscută de lege reclamantului. Articolul 11 alin. 8 C. fie instanţa compe tentă teritorial potrivit regulilor de drept comun.nu este exclusă competenţa instanţei de la domiciliul sau. reclamantul poate să sesizeze fie instanţa aleasă prin convenţie.

Bucureşti, la Judecătoria Sectorului 4. Instituirea unei competenţe teritoriale alternative pentru situaţia în care reclamantul cheamă în judecată una din persoanele juridice menţionate în art. 8 alin. (1) C. proc. civ. este nu numai o măsură de protecţie a reclamantului, dar şi o măsură prin care se urmăreşte evitarea aglomerării instanţei de la sediul persoanei juridice respective. Spre exemplu, în lipsa unei astfel de competenţe teritoriale alternative, aproape toate cererile de chemare în judecată formulate împotriva statului, ca persoană juridică, ar trebui introduse la instanţa în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul Ministerului Finanţelor Publice, având în vedere că, dacă nu există o noimă specială care să dispună altfel, statul participă ca subiect de drepturi şi obligaţii civile prin Ministerul Finanţelor Publice. h) Competenta teritorială este alternativă şi în materie de contencios administrativ. Astfel, potrivit art. 10 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 reclamantul se poate adresa instanţei de la domiciliul său sau celei de la domiciliul pârâtului. Dacă reclamantul a optat pentru instanţa de la domiciliul pârâtului, n u se poate invoca excepţia necompetenţei teritoriale. în toate cazurile de competenţă teritorială alternativă, alegerea între mai multe instanţe deopotrivă competente revine reclamantului (art. 12 C. proc. civ.). După ce a făcut această alegere, reclamantul nu mai poate reveni asupra ei, deoarece instanţa pe care a sesizat-o este competentă să soluţioneze pricina, iar pârâtul nu ar putea cere declinarea competenţei şi nici instanţa nu ar putea să o dispună din oficiu. 1 Trib. Suprem, secţia civilă, decizia nr. 1688/1971, în Repertoriu II, p. 355; decizia nr. 1304/1979, în CD. 1979, p. 239; C.S.J., secţia comercială, decizia nr. 608/1994, în B.J. 1994, p. 291; decizia nr. 593/1995 şi decizia nr. 52/1995, în B.J. 1995, p. 386 şi p. 392; decizia nr. 755/1997, în B.J. 1997, p. 483; CA. Bacău, decizia civilă nr. 402/1997, în Jurisprudenţa 1997, p. 28; CA. Ploieşti, secţia comercială şi de contencios administrativ, decizia nr. 132/1998, în Culegere de practică judiciară 1998, p. 287. 154 Competenţa Competenţa teritorială 155

Se admite că în cazul în care cererea de chemare în judecată a fost introdusă de către procuror, în condiţiile prevăzute de art. 45 alin. (1) C. proc. civ., titularul dreptului nu s-ar mai putea prevala de dispoziţiile art. 12 C. proc. civ., pentru a face o alegere de competenţă diferită de cea a procurorului. Aceasta deoarece instanţa sesizată de procuror este prin definiţie competentă, nemaiputând să îşi decline competenţa, de vreme ce

alegerea de competenţă s-a făcut de un organ căruia legea îi recunoaşte legitimare procesuală activă.1 S-a susţinut însă şi opinia contrară, arătân-duse, pe de o parte, că declanşarea acţiunii de către reprezentantul Ministerului Public nu îl poate lipsi pe titularul real al acesteia de avantajele pe care legea i le-a creat prin regulile de competenţă teritorială alternativă, iar, pe de altă parte, că s-ar ajunge la acelaşi rezultat dacă reclamantul ar renunţa la judecată, introducând apoi cererea la cealaltă instanţă.2 în practică s-au întâlnit situaţii în care reclamantul a sesizat o altă instanţă decât instanţele competente potrivit legii. întrucât, prin ipoteză, este vorba de o competenţă relativă, rezultă că numai pârâtul ar putea cere” declinarea competenţei la una din instanţele competente potrivit legii, reclamantul având posibilitatea să opteze pentru una din acestea. Dacă însă pârâtul nu solicită declinarea competenţei, atunci instanţa nu va putea să invoce, din oficiu, excepţia de necompetenţă. §4. Competenţa teritorială exclusivă (excepţională) Pentru unele categorii de pricini, legea stabileşte competenţa teritorială în favoarea unei anumite instanţe, fără a mai exista posibilitatea pentru părţi de a conveni ca litigiul să fie soluţionat de o altă instanţă, ceea ce înseamnă că instanţa determinată de lege are o competenţă teritorială exclusivă. Potrivit art. 159 pct. 3 C. proc. civ., necompetenţă teritorială este de ordine publică dacă părţile nu o pot înlătura, iar art. 19 C. proc. civ. dispune că părţile pot conveni, prin înscris sau prin declaraţie verbală în faţa instanţei, ca pricinile privitoare la bunuri să fie judecată de alte instanţe decât acelea care, potrivit legii, au competenţă teritorială, afară de cazurile prevăzute de art. 13-16 C. proc. civ. Din combinarea celor două texte de lege, prin interpretarea per a contrario a art. 19 C. proc. civ., se desprinde concluzia conform căreia competenţa teritorială aparţine unei anumite instanţe, fără posibilitatea pentru părţi de a stabili o altă instanţă (în alte cuvinte, competenţa teritorială este exclusivă sau excepţională), în următoarele situaţii: - în cazul acţiunilor (cererilor) reale imobiliare (art. 13 C. proc. civ.), în materie de moştenire (art. 14 C. proc. civ.), în cazul cererilor în materie de societate (art. 15 C. proc. civ.) şi al cererilor în materia reorganizării judiciare şi a falimentului (art. 16 C. proc. civ.); - în cazul pricinilor referitoare la persoane, precum şi în cazul altor pricini ce nu sunt privitoare la bunuri. Această soluţie se desprinde din faptul că art. 19 C. proc. civ. permite părţilor să deroge de la normele de competenţă teritorială numai „în pricinile A se vedea: /. Stoenescu, S. Zilberstein, p. 174-175. 2 A se vedea: /. Deleanu, voi. I, p. 280, nota 2. privitoare la bunuri”. Per a contrario, rezultă că ori de câte ori este vorba de o pricină care nu se referă la bunuri, normele care stabilesc instanţa competentă din punct de vedere teritorial sunt de ordine publică, deci competenţa teritorială este absolută.

a) Potrivit art. 13 alin. (1) C. proc. civ., cererile privitoare la bunuri imobile se fac numai la instanţa în circumscripţia căreia se află imobilele, iar alin. (2) al aceluiaşi articol prevede că, dacă imobilul este situat în circumscripţiile mai multor instanţe, cererea se va face la instanţa domiciliului sau reşedinţei pârâtului, dacă acestea se află în vreuna din aceste circumscripţii, iar, în caz contrar, la oricare din instanţele în circumscripţiile cărora se află imobilul. Deşi nu rezultă expres, se admite, atât în doctrină, cât şi în jurisprudenţă,1 că textul are în vedere numai acţiunile (cererile) reale imobiliare, deoarece, pentru cererile personale, art. 10 pct. 1 C. proc. civ. stabileşte o competenţă teritorială alternativă, fără a face vreo deosebire după cum cererea personală ar avea ca obiect un bun mobil sau imobil, iar art. 10 pct. 2 C. proc. civ. prevede o competenţă teritorială alternativă pentru cererile personale imobiliare care izvorăsc dintr-un contract de locaţiune a unui imobil. Ar urma ca pentru cererile personale imobiliare care nu se încadrează în vreuna din ipotezele prevăzute de art. 10 pct. 1 şi pct. 2 C. proc. civ., competenţa teritorială să fie supusă regulii de drept comun stabilită de art. 5 C. proc. civ.2 De asemenea, art. 13 C. proc. civ. nu se aplică nici în cazul acţiunilor (cererilor) mixte, adică al acelor cereri prin care se valorifică în acelaşi timp un drept real şi un drept de creanţă ce izvorăsc din acelaşi act juridic sau între care există o legătură de interdependenţă. Pentru o astfel de cerere, competenţa teritorială se determină potrivit art. 10 pct. 1 C. proc. civ., iar, când cererea are ca obiect un imobil, locul prevăzut în contract pentru executarea obligaţiei coincide cu locul situării imobilului, dar în acest caz competenţa instanţei de la locul situaţiunii imobilului nu este exclusivă, ci este deopotrivă competentă şi instanţa de la domiciliul pârâtului, alegerea între aceste două instanţe revenindu-i reclamantului. Regula înscrisă în art. 13 alin. (1) C. proc. civ. se justifică pe împrejurarea că instanţa locului situării imobilului (forum rei sitae) poate asigura o judecată în mai bune condiţii, în ceea ce priveşte probele ce urmează a fi administrate (expertiză, cercetare la faţa locului), cheltuielile necesare administrării acestor probe putând fi 1 A se vedea, spre exemplu: Trib. Suprem, secţia civilă, decizia nr. 2173/1971, în Reper toriu II, p. 349; CA. Iaşi, decizia civ. nr. 1165/1997, în Culegere de practică judiciară 1997, p. 46; Trib. Bucureşti, secţia a IlI-a civilă, decizia nr. 1508/1997, în Culegere de practică judiciară 1993-1997, p. 331. 2 De legeferenda, ar fi indicat ca art. 13 alin. (1) C. proc. civ. să precizeze în mod expres că este vorba de acţiuni reale imobiliare. Aceasta deoarece soluţia la care ne-am raliat şi noi nu este în afară de orice critică. în ce priveşte corelaţia dintre art. 10 pct. 1 C. proc. civ. şi art.

13 C. proc. civ., s-ar putea susţine la fel de bine şi soluţia contrară (care s-ar sprijini şi pe un argument de topografie a textelor), deci că primul text ar viza numai cererile personale sau mixte mobiliare, iar cel de-al doilea ar viza orice cerere privitoare la imobile, mai puţin cazul prevăzut de art. 10 pct. 2 C. proc. civ. 156 Competenţa Competenta teritorială 157

mai mici. De asemenea, uneori este necesară consultarea documentelor de publicitate imobiliară (care se găsesc la biroul de carte funciară de la locul situării imobilului), iar în faza executării silite sunt necesare chiar operaţii în aceste registre. Aşadar, instanţa în a cărei circumscripţie teritorială se află situat imobilul este competentă să soluţioneze: cererile în revendicarea imobilului respectiv, cererile confesorii sau negatorii, cererea în grăniţuire, cererile în materie de ipotecă, cererile posesorii cu privire la acel imobil, precum şi cererea prin care vânzătorul imobilului solicită rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare. Cât priveşte cererea prin care se solicită partajarea unui bun imobil sau a unor bunuri printre care se găseşte şi un imobil, trebuie făcute următoarele distincţii: în cazul partajului succesoral, competenţa teritorială revine instanţei de la ultimul domiciliu al defunctului (art. 14 C. proc. civ., care, după cum vor arăta, se aplică prioritar faţă de art. 13 C. proc. civ.); dacă într-o pricină în anularea căsătoriei se cere şi împărţirea bunurilor dobândite de părţi, conform art. 17 C. proc. civ., competenţa teritorială aparţine instanţei (judecătoriei) de la domiciliul pârâtului; dacă în cadrul divorţului se solicită şi partajarea bunurilor comune ale soţilor, competenţa teritorială se stabileşte conform art. 607 C. proc. civ., întrucât cererea de partaj este accesorie cererii de desfacere a căsătoriei; în cazul partajării bunurilor comune ale soţilor în timpul căsătoriei (pentru motive temeinice) sau după desfacerea căsătoriei, respectiv al împărţelii bunurilor după desfiinţarea căsătoriei, precum şi în alte cazuri de proprietate comună, competenţa teritorială se determină potrivit art. 13 C. proc. civ. Se pune problema de a şti care este instanţa competentă din punct de vedere teritorial în cazul în care printre bunurile partajabile se află două sau mai multe imobile situate în circumscripţii judecătoreşti diferite (prin ipoteză, nu avem în vedere partajul succesoral sau cel realizat pe cale accesorie întrun proces de divorţ sau de anulare a căsătoriei). Deşi nu există un text de

lege expres pentru această situaţie, apreciem că este necesar să se recunoască posibilitatea soluţionării cererii de partaj de o singură instanţă, fiind exagerat să se pretindă că partajarea bunurilor trebuie făcută în mai multe etape, adică în faţa unor instanţe diferite. Apreciem că s-ar putea recurge chiar la dispoziţiile art. 13 alin. (2) C. proc. civ., cu toate că acesta are în vedere cazul în care imobilul este situat în circumscripţiile mai multor instanţe. Deci, competenţa ar aparţine instanţei de la domiciliul pârâtului, dacă acesta se află în vreuna din circumscripţiile instanţelor în raza cărora se găsesc acele imobile, iar în caz contrar, este competentă oricare instanţă în a cărei rază teritorială se află vreunul din imobilele ce formează obiectul partajului, alegerea urmând a fi făcută de către reclamant. b) Articolul 14 C. proc. civ. prevede că, în materie de moştenire, sunt de competenţa instanţei celui din urmă domiciliu al defunctului: - cererile privitoare la validitatea sau executarea dispoziţiilor testamentare; - cererile privitoare la moştenire, precum şi cele privitoare la pretenţiile pe care moştenitorii le-ar avea unul împotriva altuia; - cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului împotriva vreunuia din moştenitori sau împotriva executorului testamentar. La ultimul domiciliu al defunctului, care este şi locul deschiderii succesiunii, se găsesc, de regulă, înscrisuri privind raporturile juridice dintre defunct şi moştenitori, precum şi dintre defunct şi terţi, testamente autentice sau olografe, multe din bunurile ce alcătuiesc masa succesorală, iar o serie de măsuri referitoare la inventarierea sau conservarea bunurilor succesorale se iau în acest loc, astfel încât dispoziţiile cuprinse în art. 14 C. proc. civ. sunt pe deplin justificate, cu atât mai mult cu cât au meritul de a concentra la o singură instanţă toate cererile referitoare la aceeaşi succesiune. Cât priveşte noţiunea de «ultimul domiciliu al defunctului», interesează situaţia de fapt concretă, adică ultima locuinţă efectivă a lui de cuius, iar nu eventualul domiciliu care era înscris în actul de identitate al acestuia. în categoria cererilor la care se referă art. 14 pct. 1 C. proc. civ. urmează a se include: cererile pentru anularea unui testament, cererea pentru constatarea validităţii unui testament, cererile pentru executarea dispoziţiilor unui testament atunci când validitatea acestuia nu este contestată (de exemplu, legatarul universal solicită moştenitorilor rezervatari punerea sa în posesie - art. 889 C. civ.). Dintre cererile vizate de art. 14 pct. 2 C. proc. civ., menţionăm: cererea în anularea certificatului de moştenitor, cererea pentru reducţiunea liberalităfilor excesive, cererea pentru raportul donaţiilor de către moştenitorii obligaţi la raport, cererile referitoare la conservarea sau administrarea bunurilor în timpul stării de indiviziune, cererea de anulare sau de rezoluţiune a vânzării de drepturi succesorale, cererea de ieşire din indiviziune succesorală, petiţia de ereditate,1 precum şi orice alte cereri prin care moştenitorii îşi valorifică pretenţii unii împotriva altora, însă numai dacă

aceste pretenţii sunt în legătură cu moştenirea. Este de reţinut că art. 14 C. proc. civ. nu se aplică în cazul în care moştenitorii valorifică drepturi culese din succesiune împotriva terţilor debitori ai lui de cuius, ci, într-o astfel de situaţie, competenţa teritorială se stabileşte potrivit regulii de drept comun sau, după caz, potrivit altor norme legale incidente în materie. Cât priveşte cererile arătate în art. 14 pct. 3 C. proc. civ., se încadrează în această categorie: cererea pentru predarea unui legat cu titlu particular, cererile prin care creditorii personali ai lui de cuius valorifică drepturi din contracte încheiate cu acesta din urmă, cererile prin care creditorii succesiunii ridică pretenţii în temeiul unui titlu posterior deschiderii succesiunii (de exemplu, cererile pentru cheltuielile privind înmormântarea defunctului, conservarea şi administrarea bunurilor succesorale) etc. 1 Subliniem că art. 14 pct. 2 C. proc. civ. are o sferă de aplicare mai largă decât vechiul art. 63 alin. (2), care se referea la „diferitele cereri şi pretenţiuni ce moştenitorii au unul în contra altuia, până se vor împărţi între dânşii”. O astfel de prevedere, interpretată în litera ei, ar exclude petiţia de ereditate, deoarece aceasta din urmă presupune un litigiu prin care se contestă calitatea de moştenitor, deci, prin ipoteză, nu ar fi vorba de o „cerere între moştenitori”, ci numai de o „cerere privitoare la moştenire”, la care însă actuala reglementare se referă în mod expres. Cu titlu informativ, menţionăm că textul corespunzător din legislaţia franceză (art. 45 din noul Cod de procedură civilă francez) vorbeşte de „cererile între moştenitori”, iar în doctrină se admite unanim că petiţia de ereditate nu este de competenţa instanţei locului deschiderii succesiunii. 158 Competenţa Se observă că, deşi textul vorbeşte de „creditorii defunctului”, el se aplică în privinţa tuturor creditorilor care au pretenţii împotriva succesiunii, indiferent dacă aceste pretenţii au o cauză anterioară sau o cauză ulterioară deschiderii succesiunii. însă, art. 14 pct. 3 C. proc. civ. nu îşi mai găseşte aplicare dacă moştenitorii cheamă în judecată pe un creditor al succesiunii (de exemplu, pentru a se constata prescripţia dreptului acestuia de a cere şi obţine executarea silită a unui debit, pentru rezoluţiunea sau rezilierea unei convenţii încheiate de acesta cu de cuius etc), caz în care competenţa teritorială se determină potrivit dreptului comun. De asemenea, în literatura de specialitate se mai precizează că pentru a fi competentă instanţa de la ultimul domiciliu al defunctului, reclamantul trebuie să aibă calitatea de creditor al succesiunii, după cum rezultă foarte clar din art. 14 pct. 3 C. proc. civ. Dacă însă terţul - reclamant nu urmăreşte valorificarea unui drept de creanţă asupra succesiunii, atunci competenţa teritorială nu se mai stabileşte potrivit art. 14 C. proc. civ. Aşadar, cererea reală imobiliară introdusă de un terţ împotriva moştenitorilor este de

competenţa instanţei de* la locul situaţiunii imobilului, în schimb, cererea mixtă (care, prin definiţie, presupune valorificarea şi a unui drept de creanţă) şi cererea reală mobiliară (care, din punct de vedere al competenţei teritoriale, are acelaşi regim juridic precum cererea personală) sunt de competenţa instanţei de la ultimul domiciliu al defunctului. Deşi, actuala reglementare nu mai limitează în timp competenţa instanţei ultimului domiciliu al defunctului până la desăvârşirea împărţelii între moştenitori, consideraţiile care justifică o competenţă teritorială exclusivă nu mai subzistă după efectuarea partajului succesoral, deoarece, din acest moment nu mai există o masă succesorală distinctă (exceptând cazul în care acceptarea succesiunii s-a făcut sub beneficiu de inventar), iar creditorii, potrivit art. 1060 C. civ., nu mai pot urmări pe moştenitorii debitorului lor decât în proporţie cu părţile lor ereditare. Se admite totuşi că rămâne competentă instanţa de la ultimul domiciliu al defunctului în cazul cererii de garanţie pentru tulburări şi evicţiuni, introdusă de unul dintre moştenitori împotriva celorlalţi moştenitori (art. 787 C. civ.), precum şi în cazul cererii în desfiinţarea împărţelii, pentru doi sau violenţă (art. 790 C. civ.). S-a pus problema de a şti care este instanţa competentă din punct de vedere teritorial atunci când într-o moştenire nu există decât un singur moştenitor şi, prin urmare, nu poate fi vorba de o împărţeală. Soluţia era evidentă sub imperiul reglementării anterioare, care limita competenţa instanţei ultimului domiciliu al defunctului numai până la momentul efectuării împărţelii moştenirii; dacă însă era un singur moştenitor, nu mai putea fi vorba de partaj, deci creditorul moştenirii trebuia să acţioneze la instanţa de la domiciliul moştenitorului. S-a arătat că şi în actuala reglementare soluţia ar trebui să fie aceeaşi, avându-se în vedere aceleaşi argumente pentru care competenţa excepţională a instanţei ultimului domiciliu al defunctului încetează după efectuarea partajului, însă numai dacă moştenirea a fost acceptată pur şi simplu. Când acceptarea moştenirii s-a făcut sub beneficiu de inventar, nemaiproducându-se confuziunea celor două patrimonii, creditorul îşi va valorifica drepturile sale asupra succesiunii la instanţa locului de Competenţa teritorială 159 deschidere a succesiunii.1 Se observă că această problemă vizează, în principal, cererile formulate de creditorii succesiunii care invocă pretenţii împotriva succesiunii. Dacă însă unicul moştenitor are calitatea de legatar universal, iar testatorul a instituit ca executor testamentar o terţă persoană, cererile referitoare la executarea dispoziţiilor testamentare sunt de competenţa instanţei locului unde s-a deschis succesiunea. Dispoziţiile art. 14 C. proc. civ. se vor aplica şi în situaţia când în masa succesorală se găsesc şi bunuri imobile situate în circumscripţia altor instanţe decât cea de la ultimul domiciliu al defunctului.2 în sprijinul acestei soluţii se poate aduce un argument de topografie a textelor, în sensul că, legiuitorul, aşezând norma de competenţă teritorială referitoare la succesiuni

după aceea privitoare la cererile reale imobiliare, a înţeles să deroge de la dispoziţia înscrisă în art. 13 C. proc. civ. De asemenea, se mai poate invoca faptul că procesele succesorale ridică probleme mult mai complexe, fiind necesar ca acestea să fie rezolvate de o singură instanţă (reamintim însă că dacă un terţ introduce o acţiune reală imobiliară împotriva moştenitorilor, competenţa aparţine instanţei de la locul situaţiunii imobilului). c) Potrivit art. 15 C. proc. civ., cererile în materie de societate, până la sfârşitul lichidării în fapt, sunt de competenţa instanţei locului unde societatea îşi are sediul ei principal.3 Raţiunea acestei reguli constă în aceea că instanţa în a cărei circumscripţie se află sediul principal al societăţii poate administra în mai bune condiţii probele necesare stabilirii raporturilor juridice dintre societate şi asociaţi sau, după caz, dintre asociaţi între ei, deoarece la sediul principal al societăţii se găsesc registrele şi principalele acte. Faţă de formularea generală a textului („cereri în materie de societate”), se impun unele precizări referitoare la cererile care au fost avute în vedere de legiuitor, în sensul că trebuie să fie vorba despre cereri cu privire la existenţa societăţii sau la ansamblul operaţiunilor (activităţii) sale. Prin urmare, părţi în proces trebuie să fie asociaţii între ei sau, după caz, societatea şi asociaţii, deci dispoziţia înscrisă în art. 15 C. proc. civ. îşi găseşte aplicare în cazul cererilor introduse de societate împotriva asociaţilor, de unul sau mai mulţi asociaţi împotriva societăţii, precum şi de unul sau mai mulţi asociaţi contra altor asociaţi (în această din urmă situaţie, cererea de chemare în judecată trebuie să privească raporturi juridice născute din sau în legătură cu contractul de societate), toate aceste cereri fiind în legătură cu 1 A se vedea: /. Stoenescu, S. Zilberstein, p. 178. 2 CA. Bucureşti, secţia a IV-a civilă, sentinţa nr. 2/1996, în Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998, p. 217. 3 Textul de lege actual are o sferă de aplicare mai largă decât aceea a vechiului art. 62, care se referea numai la societăţile comerciale şi deci excludea societăţile civile, probabil pe con siderentul că acestea, de regulă, nu aveau un stabiliment. însă, în actuala reglementare, art. 15 C. proc. civ. nu face nici o distincţie în acest sens, iar unde legea nu distinge nici interpretul nu trebuie să distingă. Dar, pentru a fi aplicabil, trebuie ca societatea să aibă un sediu, neputându-se vorbi altfel de instanţa în circumscripţia căreia se găseşte principalul sediu al societăţii. Dacă societatea civilă nu are un sediu, atunci competenţa teritorială se determină potrivit regulilor de drept comun.

160

Competenţa

Competenfa teritorială 161

activitatea societăţii. Cu titlu de exemplu, menţionăm în acest sens: cererea pentru anularea actului de constituire a societăţii, cererea prin care un asociat pretinde restituirea sumelor cheltuite în contul societăţii, cea pentru repararea daunelor aduse societăţii de către un asociat, cererea de excludere a unui asociat, cererea pentru dizolvarea societăţii, cea pentru numirea lichidatorilor, opoziţia referitoare la bilanţul de lichidare şi la repartizarea activului societăţii etc. în schimb, nu sunt supuse prevederii legale înscrise în art. 15 C. proc. civ. litigiile în care părţi sunt, pe de o parte, societatea sau asociaţii, iar, pe de altă parte, terţe persoane, deoarece acestea nu interesează raporturile juridice ale societăţii referitoare la societatea însăşi şi la asociaţi. Pentru asemenea litigii, competenţa teritorială se determină conform regulilor de drept comun. Aşadar, art. 15. C. proc. civ. nu reprezintă o aplicaţie a art. 7 alin. (1) C. proc. civ. [chiar dacă, pentru ipoteza când unul sau mai mulţi asociaţi cheamă în judecată societatea, regula derogatorie din art. 15 C. proc. civ. coincide cu regula stabilită de art. 7 alin. (1) C. proc. civ.], deoarece acesta din urmă vizează cazul în care societatea are poziţia procesuală de pârât, iar reclamantul este un terţ, în vreme ce primul text se referă, aşa cum am arătat, la raporturile dintre asociaţi şi societate sau dintre asociaţi între ei. în cazul unei cereri în materie de societate, care însă ar fi în legătură cu un bun imobil situat în raza teritorială a unei alte instanţe decât aceea a locului unde societatea îşi are sediul principal, competenţa teritorială se stabileşte tot potrivit art. 15 C. proc. civ., în considerarea unui argument de topografie a textelor, cât şi a necesităţii de a se asigura soluţionarea litigiilor în materie de societate de către o singură instanţă.1 Dacă însă un terţ formulează o cerere de chemare în judecată împotriva unei societăţi, prin care se pretinde un drept real asupra unui imobil, competenţa teritorială aparţine instanţei în a cărei rază teritorială este situat imobilul, nemaifiind vorba de o cerere în materie de societate, în sensul menţionat. Aceeaşi este soluţia şi în cazul în care acţiunea reală imobiliară este exercitată de societate împotriva unui terţ. Competenţa exclusivă a instanţei în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul principal al societăţii se menţine până la lichidarea în fapt a societăţii, adică până în momentul împărţirii întregului activ al societăţii. Lichidarea în drept, adică rămânerea definitivă şi irevocabilă a unei hotărâri judecătoreşti dizolvare (lichidare), nu este de natură a face să înceteze aplicarea dispoziţiilor art. 15 C. proc. civ., ceea ce înseamnă că toate litigiile

ivite în timpul şi cu prilejul lichidării sunt de competenţa instanţei locului unde societatea îşi are sediul principal. în literatura de specialitate se mai arată că şi după lichidarea în fapt rămâne competentă instanţa prevăzută de art. 15 C. proc. civ. pentru acele cereri care ar constitui consecinţe ale lichidării, cum ar fi: cererea în garanţie sau cererea în declararea nulităţii unor acte juridice făcute în cadrul lichidării. Menţionăm că o soluţie legislativă asemănătoare celei înscrise în art. 15 C. proc. civ. se întâlneşte în art. 63 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, potrivit Pentru soluţia inaplicabilităţii art. 15 C. proc. civ., a se vedea, totuşi, /. Stoenescu, S. Zilberstein, p. 179-180. căruia, cererile şi căile de atac prevăzute de această lege, de competenţa instanţelor judecătoreşti, se soluţionează de tribunalul locului unde societatea îşi are sediul principal, în afară de cazul în care legea dispune altfel. d) Articolul 16 C. proc. civ. stabileşte un al patrulea caz de competenţă teritorială exclusivă. Cererile în materia reorganizării judiciare şi a falimentului sunt de com petenţa tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul principal al debitorului. O soluţie legislativă asemănătoare este înscrisă şi în art. 6 din Legea nr. 64/1995 privind reorganizarea judiciară şi falimentul, care stabileşte competenţa în favoarea tribunalului în raza căruia se află sediul debitorului, care figurează în registrul comerţului. Prin dispoziţia înscrisă în art. 16 C. proc. civ. (şi în art. 6 din Legea nr. 64/1995), legiuitorul a urmărit să grupeze toate cererile în materie de reorganizare judiciare şi de faliment la o singură instanţă, în vederea rezolvării unitare a acestora, cu atât mai mult cu cât la instanţa locului unde se află sediul principal al debitorului se poate asigura o judecată în mai bune condiţii în ceea ce priveşte administrarea probelor. Menţionăm însă că în literatura de specialitate nu există un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte soluţionarea problemei dacă şi cererile introduse de administratorul sau lichidatorul judiciar împotriva unor terţi debitori ai celui aflat în reorganizare judiciară sau faliment sunt tot de competenţa instanţei prevăzute de art. 16 C. proc. civ. (art. 6 din Legea nr. 64/1995). în ce ne priveşte, apreciem că este competentă instanţa în a cărei circumscripţie teritorială comerciantul îşi are sediul principal numai în cazul în care cererile introduse împotriva terţilor îşi au cauza în reorganizarea judiciară sau în faliment, în sensul că nu ar fi existat sau, mai bine zis, existenţa lor ar fi fost întâmplătoare în lipsa procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului. Dimpotrivă, competenţa teritorială se determină potrivit regulilor de drept comun în cazul cererilor pentru care reorganizarea judiciară sau falimentul nu reprezintă cauza lor şi despre care s-ar putea spune că nu sunt cereri în materie de reorganizare judiciară sau faliment, ci doar cereri

care, eventual, ar interesa reorganizarea judiciară sau falimentul. e) Din interpretarea per a contrario a art. 19 C. proc. civ., se desprinde concluzia că, în pricinile ce nu sunt referitoare la bunuri, competenţa teritorială este exclusivă. Pentru astfel de cauze, uneori, legea stabileşte o anumită instanţă competentă din punct de vedere teritorial, alteori, se aplică dispoziţia cuprinsă în art. 5 C. proc. civ., dar, în ambele ipoteze, competenţa teritorială are caracter absolut, cu toate conse cinţele ce decurg de aici. Din acest punct de vedere, sunt inexacte acele soluţii din practica judiciară în care se arată că prevederile cuprinse în art. 5 C. proc. civ. nu sunt imperative sau că regulile privitoare la competenţa teritorială sunt, în principiu, dispozitive (adică de ordine privată). Caracterul de ordine publică sau de ordine privată al normelor de competenţă teritorială rezultă din combinarea art. 159 pct. 3 C. proc. civ. cu art. 19 C. proc. civ., ceea ce înseamnă că despre norma înscrisă în art. 5 C. proc. civ. nu se poate spune că este o normă de ordine privată, fără a se ţine seama şi de natura pricinii. în materie de divorţ, art. 607 C. proc. civ. stabileşte competenţa în favoarea judecătoriei în circumscripţia căreia se află cel din urmă domiciliu comun al soţilor 12. 162 Competenţa

Prorogarea competenţei 163

(interesează dacă soţii au locuit efectiv împreună, fiind fără relevanţă dacă ei au avut făcută mutaţia în evidenţele serviciului public comunitar), însă numai atunci când cel puţin unul dintre soţi mai locuieşte în circumscripţia acestei instanţe (dacă la data introducerii cererii de divorţ unul dintre soţi mai locuia în raza teritorială a instanţei ultimului domiciliu comun, împrejurarea că acesta şi-a schimbat domiciliul într-o altă localitate, astfel încât nici unul dintre soţi nu ar mai locui în circumscripţia instanţei sesizate legal, nu este de natură să atragă necompetenţa acelei instanţe). Dacă soţii

nu au avut domiciliu comun sau nici unul din ei nu mai locuieşte în circumscripţia instanţei ultimului domiciliu comun, competenţa aparţine instanţei domiciliului pârâtului, iar când pârâtul nu are domiciliul în ţară, este competentă judecătoria de la domiciliul reclamantului. Adăugăm că instanţa de la domiciliul reclamantului este competentă şi în cazul în care domiciliul pârâtului este necunoscut. Cererile privitoare la adopţie se introduc la tribunalul în raza căruia domiciliază cel ce urmează a fi adoptat, iar atunci când nu se poate stabili competenţa potrivit acestei reguli, competenţa aparţine Tribunalului Bucureşti (art. 61 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei). Cererile de declarare a dispariţiei, a morţii prin hotărâre judecătorească, respectiv de anulare a unei hotărâri care declară moartea unei persoane sunt de competenţa instanţei în circumscripţia căreia persoana şi-a avut ultimul domiciliu (art. 36, 40 şi art. 42 din Decretul nr. 32/1954). Aceeaşi instanţă este competentă din punct de vedere teritorial şi atunci când se solicită rectificarea datei morţii declarate prin hotărâre judecătorească (art. 43 din Decretul nr. 32/1954). Cauzele prevăzute de lege privind stabilirea măsurilor de protecţie specială sunt de competenţa tribunalului de la domiciliul copilului. Dacă domiciliul copilului nu este cunoscut, competenţa revine tribunalului în a cărui circumscripţie teritorială a fost găsit copilul (art. 124 din Legea nr. 272/2004). Cererea pentru înregistrarea tardivă a naşterii este de competenţa judecătoriei în a cărei rază are domiciliul persoana interesată sau unde are sediul instituţia de ocrotire a copilului [art. 21 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă]. De asemenea, contestaţia împotriva dispoziţiei primarului prin care s-a admis ori, după caz, s-a respins o cerere de reconstituire sau de întocmire ulterioară a unui act de stare civilă este de competenţa instanţei în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul autorităţii emitente [art. 54 alin. (2) din Legea nr. 119/1996]. Cererile referitoare la anularea (desfiinţarea), modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civilă sau menţiunilor înscrise pe acestea sunt de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială domiciliază sau se află sediul celui ce formulează cererea; când cererea este formulată de un cetăţean străin sau de un cetăţean român cu domiciliul în străinătate, competenţa aparţine Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti [art. 57 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 119/1996]. în materie contravenţională, competenţa de a soluţiona plângerea împotriva pro-cesului-verbal de constatare a contravenţiei şi a aplicare a sancţiunii aparţine, în principiu, judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială s-a săvârşit contravenţia [art. 32 alin. (2) din Ordonanţa nr. 2/2001], în măsura în care printr-o normă specială nu s-ar stabili competenţa teritorială în favoarea unei alte instanţe.

în cazul unor pricini, care nu sunt referitoare la bunuri, pentru care legea nu prevede expres instanţa competentă din punct de vedere teritorial, se va aplica regula de drept comun înscrisă în art. 5 C. proc. civ., deci competenţa va aparţine instanţei de la domiciliul pârâtului, cu precizarea însă că este vorba de o competenţă teritorială exclusivă. Menţionăm, cu titlu exemplificativ: cererile privind nulitatea căsătoriei, cererile în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei, cererile în tăgăduirea paternităţii, cererile pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă, contestarea recunoaşterii de maternitate sau de paternitate, cererea de punere sub interdicţie sau de ridicare a interdicţiei, cererea de încredinţare sau reîncredinţare a minorului, cererea de stabilire a locuinţei minorului la unul dintre părinţii săi atunci când aceştia sunt despărţiţi în fapt etc. Cât priveşte conflictele de muncă, nu există un punct de vedre unitar în legătură cu problema dacă dispoziţiile privind competenţa teritorială au caracter imperativ sau dispozitiv (mai exact, dacă sunt de ordine publică sau de ordine privată), predominând totuşi această din urmă soluţie, motivânduse că nu există un text de lege expres care să prevadă o competenţă exclusivă. în ce ne priveşte, considerăm că soluţia este oferită de art. 19 C. proc. civ., deci, dacă litigiul nu este privitor la bunuri, competenţa teritorială este exclusivă (de exemplu, în cazul prevăzut de art. 58 din Legea nr. 168/1999, tribunalul în raza căruia îşi are sediul unitatea are o competenţă teritorială exclusivă, nefiind vorba de o pricină referitoare la bunuri, ci de o cerere pentru declararea grevei ca nelegală). în materia asigurărilor sociale, cererile îndreptate împotriva Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS), precum şi împotriva caselor teritoriale de pensii sunt de competenţa instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul reclamantul, iar celelalte cereri sunt de competenţa instanţei de la domiciliul sau sediul pârâtului (art. 158 din Legea nr. 19/2000). în materie necontencioasă, art. 332 C. proc. civ. prevede că, în cazul în care cererea necontencioasă este în legătură cu o lucrare ori cu o pricină în curs la o instanţă sau pe care aceasta a rezolvat-o, ori dacă are ca obiect eliberarea unor înscrisuri, titluri sau valori aflate în depozitul unei instanţe, soluţionarea ei se va face de această instanţă, iar art. 334 C. proc. civ. obligă instanţa să îşi verifice din oficiu competenţa. Deoarece textul nu face nici o distincţie, înseamnă că se referă şi la competenţa teritorială, chiar şi în acele cazuri în care, potrivit dreptului comun, aceasta ar fi relativă. Soluţia legislativă se justifică pe considerentul că, neexistând părţi cu interese contrarii, nu ar mai avea cine să invoce necompetenţa teritorială. Competenţa teritorială este exclusivă şi atunci când o cerere, care are caracter incidental, urmează să fie soluţionată de instanţa care judecă pretenţia pe fond, cum ar fi, de exemplu, cererea de asigurare a dovezilor pe cale incidentală, cererea de refacere a înscrisurilor sau hotărârilor dispărute etc. 1 Decizia nr. 737/1995, în BJ. 1995, p. 596; decizia nr. 351/2000 în Juridica nr. 8/2000, p. 319. în legătură cu competenţa teritorială în materia

contenciosului administrativ, menţionăm şi prevederile înscrise în art. 8 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 164 Competenţa Prorogarea competenţei 165

Secţiunea a IV-a. Prorogarea competenţei Sunt cazuri în care competenţa unei instanţe primeşte o adevărată extindere, în sensul că instanţa competentă să soluţioneze cererea cu care a fost sesizată de către reclamant devine competentă să rezolve şi cereri care, în mod obişnuit, nu intră în competenţa sa. Prorogarea competenţei poate interveni în temeiul legii (prorogarea legală), al unei hotărâri judecătoreşti (prorogare judecătorească) sau în temeiul convenţiei părţilor (prorogare convenţională sau voluntară). §1. Prorogarea legală Prorogarea legală a competenţei intervine în cazurile expres prevăzute de lege, anume de art. 9, art. 17 şi art. 164 C. proc. civ. Articolul 9 C. proc. civ., pe care l-am analizat.deja, prevede un prim caz de prorogare legală a competenţei, deoarece instanţa sesizată de reclamant devine competentă să soluţioneze litigiul şi în raport cu pârâţii care domiciliază în circumscripţiile altor instanţe. Un al doilea caz de prorogare legală a competenţei este prevăzut de art. 17 C. proc. civ., potrivit căruia, cererile accesorii şi incidentale sunt în căderea instanţei competente să judece cererile principale. Textul vizează, în primul rând, cazul în care reclamantul îşi valorifică, prin aceeaşi cerere de chemare în judecată, mai multe pretenţii (formulează mai multe capete de cerere), care ar putea determina competenţe diferite; instanţa competentă să rezolve capătul principal se va pronunţa şi asupra celorlalte capete de cerere, chiar dacă, formulate separat, acestea ar fi fost de competenţa unei alte instanţe. Astfel, dacă reclamantul revendică un imobil, solicitând şi despăgubiri, instanţa de la locul situaţiunii imobilului este competentă să se pronunţe şi cu privire la capătul accesoriu referitor la despăgubiri; cererea pentru acordarea pensiei de întreţinere este accesorie faţă de cererea de stabilire a paternităţii, aşa încât ea va fi soluţionată de instanţa de la domiciliul pârâtului; instanţa ultimului domiciliu comun al soţilor, sesizată cu o cerere de divorţ, este competentă să dispună şi împărţirea bunurilor comune ale soţilor, chiar dacă printre acestea figurează şi un imobil situat în circumscripţia altei instanţe (însă, nu s-ar mai justifica prorogarea competenţei în cazul în care cererea de împărţire a bunurilor

comune se face după desfacerea căsătoriei, deci se va reveni la competenţa de drept comun, anume: instanţa de la domiciliul pârâtului sau, dacă regimul juridic al acesteia. Potrivit acestui text de lege, hotărârea de trecere a unui bun din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora poate fi atacată, în condiţiile legii, la instanţa de contencios administrativ în a cărei rază teritorială se află bunul. De asemenea, art. 10 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 stabileşte că în aceleaşi condiţii poate fi atacată hotărârea de trecere a unui bun din domeniul public în domeniul privat. Cel puţin pentru astfel de ipoteze trebuie să se admită că este vorba despre o competenţă teritorială exclusivă. printre bunuri se află şi un imobil, instanţa de la locul situaţiunii bunului, cu menţiunea că, în acest din urmă caz, suntem în prezenţa unei prorogări a competenţei, în privinţa împărţirii bunurilor mobile; de asemenea, în ipoteza partajului bunurilor comune în timpul căsătoriei, pentru motive temeinice, se vor aplica, după caz, prevederile art. 5 sau ale art. 13 C. proc. civ., iar nu cele din art. 607 C. proc. civ.) etc. Articolul 17 C. proc. civ. are în vedere şi situaţia în care, în cursul unui proces, se formulează cereri cu caracter incidental referitoare la luarea unor măsuri asigurătorii (sechestrul asigurător, sechestrul judiciar şi poprirea asigurătorie), la asigurarea dovezilor ori la luarea unor măsuri provizorii (de exemplu, cererea de încredinţare a minorului pe timpul procesului de divorţ). în temeiul aceluiaşi text, instanţa sesizată cu cererea de chemare în judecată este competentă să soluţioneze şi cererea reconvenţională, prin care pârâtul îşi valorifică pretenţii proprii împotriva reclamantului. Soluţia este consacrată şi de art. 119 alin. (3) C. proc. civ., potrivit căruia, cererea reconvenţională se depune odată cu întâmpinarea sau, când întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la prima zi de înfăţişare (prin urmare, are caracter incidental), precum şi de art. 120 C. proc. civ., potrivit căruia, cererea reconvenţională se judecă odată cu cererea de chemare în judecată. în baza aceluiaşi principiu, instanţa sesizată cu cererea de chemare în judecată este competentă să soluţioneze şi cererile de atragere în proces a terţilor: cererea de intervenţie voluntară principală sau accesorie (art. 55 C. proc. civ.), chemarea în judecată a altor persoane [art. 57 alin. (2) şi alin. (3) C. proc. civ.], chemarea în garanţie [art. 61 şi art. 63 alin. (1) C. proc. civ.], arătarea titularului dreptului [art. 65 alin. (1) C. proc. civ.]. Se ridică problema dacă prorogarea legală a competenţei, în temeiul art. 17 C. proc. civ., poate opera cu încălcarea normelor de competenţă absolută. Se admite că prorogarea legală de competenţă nu poate opera cu încălcarea normelor de competenţă generală, deci că instanţele judecătoreşti nu îşi pot prelungi competenţa pentru a soluţiona litigii care intră în competenţa altor organe de jurisdicţie. însă, nu numai competenţa generală are caracter absolut, ci şi cea materială, precum şi competenţa teritorială exclusivă. în unele situaţii, consideraţii de ordin practic impun ca litigiul să fie soluţionat de o singură

instanţă, chiar dacă s-ar încălca normele de competenţă materială sau de competenţă teritorială exclusivă. Uneori, chiar legea permite expres prorogarea competenţei, deşi ambele capete de cerere ar fi de competenţa absolută a două instanţe diferite [de exemplu, în materia contenciosului administrativ, instanţa este competentă să se pronunţe şi asupra daunelor materiale sau morale solicitate, deşi acest capăt de cerere ar fi de competenţa materială a judecătoriei - art. 18 alin. (3) din Legea nr. 554/2004; instanţa de divorţ, potrivit art. 42 C. fam., se va pronunţa cu privire la cererea de încredinţare a minorilor, pentru ambele capete de cerere competenţa teritorială fiind de ordine publică, ori, potrivit art. 36 alin. (1) C. fam., va hotărî asupra împărţelii bunurilor comune, fiind posibil ca printre acestea să se afle şi un imobil situat în raza teritorială a altei instanţe]. 166 Competenţa Prorogarea competenţei 167

Pentru alte ipoteze (spre exemplu, dacă se solicită partajarea bunurilor succesorale, iar printre acestea se află un imobil situat în circumscripţia altei instanţe decât cea de la locul deschiderii succesiunii), deşi nu există un text expres de lege, aşa cum am arătat deja, soluţia se sprijină pe un argument de topografie a textelor, în sensul că art. 17 C. proc. civ. este situat în Cartea I, Tidul III („Dispoziţii speciale”), deci după competenţa materială (Titlul I) şi competenţa teritorială (Titlul II), astfel încât el derogă de la regulile înscrise în art. 1-16 C. proc. civ.1 Acest argument însă nu poate fi folosit şi în cazul în care cererile sunt de competenţa unor organe din sisteme diferite, deoarece Cartea I este intitulată „Competenţa instanţelor judecătoreşti”, deci nu are în vedere competenţa altor organe de jurisdicţie. Dacă a operat prorogarea competenţei în privinţa soluţionării unui capăt de cerere incidental, legea prevede uneori posibilitatea disjungerii, dacă judecarea cererii incidentale ar întârzia judecarea cererii principale (de exemplu, în cazul intervenţiei voluntare principale, al cererii reconvenţionale, al cererii de chemare în garanţie). Trebuie însă precizat că instanţa ce a devenit competentă în temeiul art. 17 C. proc. civ. îşi va păstra competenţa de a soluţiona cererea incidentală şi după disjungere, deci nu se va putea declina competenţa în favoarea instanţei care, în mod normal, ar fi fost competentă să judece cererea respectivă, dacă aceasta ar fi fost formulată pe cale principală. Conexitatea reprezintă un al treilea caz de prorogare legală a competenţei, fiind reglementată în art. 164 şi art. 165 C. proc. civ. Conexitatea presupune existenţa a două sau mai multor pricini ce se

Stabilirea împrejurării că există o strânsă legătură între obiectul şi cauza unor pricini diferite. Dacă una din instanţele sesizate cu aceeaşi cerere este necompetentă.1. însă nu ca un efect al litispendenţei. Conexarea este posibilă numai dacă nu se încalcă normele de ordine publică în materie de competenţă.2 însă. prin definiţie. dar de acelaşi grad. într-o astfel de situaţie. deci. dosarul va fi trimis instanţei care a fost mai întâi învestită. Strămutarea 2. dacă instanţele au o competenţă teritorială exclusivă. 165 C. afară numai dacă. iar alineatul ultim al aceluiaşi articol prevede că. conexarea nu poate avea loc. Dacă instanţa consideră că numai una din pricinile întrunite este în stare de judecată. art. proc. acest din urmă efect producându-se mai înainte de a se ivi litispendenţa. litispendenţa presupune acelaşi proces. Menţionăm că unii autori consideră şi litispendenţa un caz de prorogare legală a competenţei. Enumerarea cazurilor de prorogare judecătorească a competenţei Prorogarea judecătorească a competenţei intervine în temeiul unei hotărâri judecătoreşti. Prorogarea judecătorească. în care sunt aceleaşi părţi sau chiar împreună cu alte părţi. evitându-se pronunţarea unor hotărâri contradictorii. (1) C. dacă una din pricini este de competenţa unei instanţe şi părţile nu o pot înlătura. este o problemă de fapt. se va putea opune excepţia de litispendenţa. astfel încât este decăzut din dreptul de a o mai ridica. Trebuie însă menţionat că şi în cazul acestei forme de prorogare a competenţei există un text de lege care îndreptăţeşte instanţa să . atunci se va invoca excepţia de necompetenţă. în legătură cu care s-au formulat mai multe cereri la aceeaşi instanţă sau la instanţe deosebite. părţile nu se înţeleg asupra altei instanţe. este sesizată cu aceeaşi cerere o altă instanţă. legea neindicând un criteriu precis în acest scop. prin judecarea împreună a cererilor conexate. într-o pricină pentru care normele de competenţă au caracter de ordine privată. §2. Astfel. întrunirea se va face la acea instanţă. nu permite nesocotirea competenţei materiale. şi al căror obiect şi cauză au între ele o strânsă legătură. iar dacă.află înaintea aceleiaşi instanţe sau a unor instanţe deosebite. civ. pârâtul să nu invoce în termenul prevăzut de lege excepţia de necompetenţă. să se asigure o mai bună realizare a activităţii de înfăptuire a justiţiei. ci ca urmare a decăderii pârâtului din dreptul de a invoca necompetenţă relativă. se poate dispune disjungerea în orice fază a judecăţii (art. dar deopotrivă competente. 164 alin. Conexarea urmăreşte ca. Este posibil ca. prima instanţă sesizată va rezolva pricina. care ar justifica judecarea împreună a acestora. însă instanţa devenită competentă prin conexare îşi va păstra competenţa şi după disjungere. în limitele îngăduite de caracterul normelor de competenţă. proc. precum şi cheltuielile necesare judecăţii.). economisinduse totodată timp. iar nu cea de litispendenţa. civ. în cazul admiterii excepţiei. ulterior. lăsată la aprecierea instanţei. Excepţia de conexitate poate fi invocată şi din oficiu de către instanţă.

. 513. 1 A se vedea şi CA. voi. însă prorogarea competenţei este parţială. în sensul că vizează numai administrarea probei respective. 214. iar celălalt pe rolul tribunalului . iar nu şi soluţionarea fondului. nr. Cazurile de prorogare judecătorească a competenţei sunt următoarele: . ar fi competentă să o judece. Stoenescu. civ. p. Gr. deoarece prelungirea competenţei instanţei la care s-a strămutat pricina este efectul hotărârii judecătoreşti superioare care a . înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 2.]. în cazul în care. 30 alin.C. 168 Competenţa Prorogarea competenţei 169 . 235/1999.recuzarea atunci când nu se mai poate alcătui completul de judecată [art. Potrivit art. cit. . 33 C. secţia a IlI-a civilă.strămutarea pricinilor. 127.2. op. proc. I. (5) C. 23 C.S. ultim C. din cauza unor împrejurări excepţionale. 312 alin. (2) şi art. op.). citată de G. Boroi.pronunţe o hotărâre ce are drept consecinţă judecarea unei cereri de către o instanţă care. Bucureşti. civ.. în mod normal. 164. Strămutarea pricinilor în anumite situaţii în care judecarea în bune condiţii a unei pricini este sub semnul îndoielii. cit. nu ar fi competentă.admiterea recursului şi casarea cu trimitere spre rejudecare la o altă instanţă decât cea care a judecat fondul. legea permite strămutarea pricinii la o altă instanţă decât cea care. 1 de la art. p.. voi. sentinţa nr. la cererea părţii interesate. I. Hilsenrad. civ. 1 Măsura conexării nu poate fi dispusă dacă un proces se află pe rolul judecătoriei.. .delegarea unei alte instanţe. va desemna o altă instanţă de acelaşi grad care să judece pricina. proc. p. decizia nr. proc. proc. 27/1998. 169 alin. . instanţa competentă este împiedicată un timp mai îndelungat să funcţioneze. civ. în mod normal. dar egală în grad [art. I. p. Strămutarea se prezintă ca o formă de prorogare judecătorească a competenţei. 2 A se vedea: A.J.administrarea unei dovezi prin comisie rogatorie (art.]. 96. secţia civilă. în Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. Porumb.

calităţii părţilor ori vrăjmăşiilor locale. datorită activităţii sale politice sau profesionale pe plan local etc. Partea interesată are mai multe posibilităţi procedurale. 37 C. însă.încuviinţat cererea de strămutare. rezultă că pricina poate fi strămutată numai la o instanţă de acelaşi grad cu instanţa de la care s-a cerut strămutarea. înainte de începerea oricărei dezbateri. însă. (2) C. când partea adversă se bucura de un înalt prestigiu în localitatea în care funcţiona instanţa. indiferent că aceasta are un caracter relativ sau absolut.. dacă va fi cazul. în privinţa celui de al doilea motiv de strămutare. iar nu la o instanţă de grad diferit. iar dacă aceasta nu îi convine. Din prevederile art. civ. civ. . Deci. deci dacă ei vor intra în compunerea sau constituirea instanţei care va soluţiona pricina respectivă. prorogarea se referă numai la competenţa teritorială. sub sancţiunea decăderii. eventualele greşeli de judecată putând fi îndreptate prin exerciţiul căilor de atac. să renunţe atât la strămutare.când una dintre părţi are două rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv printre magistraţii sau asistenţii judiciari ai instanţei. art. . proc. cât şi la recuzare. Faptul că o probă solicitată a fost respinsă în mod greşit ori că instanţa a pronunţat o încheiere interlocutorie care face să se prefigureze rezultatul judecăţii nu constituie un temei suficient pentru strămutarea procesului. fiind în număr de trei: . Cu titlu de exemplu. partea care invocă bănuiala legitimă trebuie să dovedească împrejurările ce o determină să aprecieze că instanţa de judecată nu va fi obiectivă. căreia legea îi acordă competenţa de a se pronunţa asupra ei. ca şi în materia recuzării. dacă are încredere în obiectivitatea şi imparţialitatea instanţei de judecată. anume: să ceară instanţei ierarhic superioare strămutarea pricinii la o instanţă egală în grad. Motivele de strămutare sunt expres prevăzute de lege.bănuială legitimă. Primul motiv de strămutare (rudenia sau afinitatea) trebuie invocat de partea interesată. Cererea de strămutare pentru acest motiv se depune la instanţa ierarhic superioară. acesta este cel mai frecvent motiv de strămutare invocat. dispune că bănuiala se socoteşte legitimă de câte ori se poate presupune că nepăr-tinirea judecătorilor ar putea fi ştirbită datorită împrejurării pricinii. nu însă şi la competenţa materială. Cererea de strămutare pentru bănuială legitimă va fi rezolvată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.siguranţă publică. legea nu îi lasă părţii posibilitatea de a aştepta soluţia. să îi recuze pe cei doi magistraţi. proc. să ceară apoi strămutarea. . menţionăm că au fost admise cereri de strămutare când una dintre părţi era magistrat la instanţa respectivă sau rudă apropiată cu unul din magistraţii ce deţinea o funcţie de conducere la instanţa respectivă. 37 alin. aşa încât cererea se depune la această instanţă. în practică.

iar nu ca inadmisibilă). civ. Suprem. deşi legea nu prevede expres. fie ordinară. iar prin pronunţarea soluţiei instanţa se dezînvesteşte. legea arată că prin motive de siguranţă publică se înţelege acele împrejurări care creează presupunerea că judecata procesului la instanţa competentă ar putea produce tulburarea ordinii publice ce se înţelege prin siguranţă publică. atunci când legiuitorul a dorit ca rezolvarea unei cereri să fie făcută printr-o încheiere. de regulă. Precizăm că. deoarece.2 întrucât textul nu face nici o distincţie. însă mult mai rar în cele civile. chiar dacă nu este vorba despre fondul litigiului din procesul cu privire la care s-a cerut strămutarea.Referitor la cel de al treilea motiv de strămutare. (4) C. nr. în sensul admisibilităţii contestaţiei în anulare pe motiv de citare nelegală (Trib. dispune că hotărârea pronunţată cu privire la cererea de strămutare nu este supusă nici unei căi de atac. civ. Preşedintele instanţei va putea cere dosarul pricinii şi să ordone. în CD. secţia civilă. proc. în practică.1 De altfel. comunicând această măsură instanţei de la care se solicită strămutarea. 2 CC. întrucât la instanţa care rezolvă cererea de strămutare se constituie un dosar distinct şi are loc un proces separat. instanţa supremă s-a pronunţat implicit (prin faptul că a respins contes taţia în anulare ca tardivă. nici o cale de atac. p. /. 85 C.3 1 A se vedea. deci cererea de strămutare se soluţionează în fond. proc. strămutarea pentru siguranţă publică nu mai poate fi cerută de părţi. 56/2002 (M. civ. pentru dezvoltări. ci numai de către procurorul de la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. cu citarea părţilor. voi. fie extraordinară. procedura de soluţionare a cererii de strămutare este aceeaşi. 40 alin. Of. 238. Leş. de lege lata. Cererea de strămutare se judecă în camera de consiliu şi. Strămutarea pentru acest motiv se mai întâlneşte uneori în pricinile penale. (4) C. în lipsa unui text de lege contrar. Decizia nr. . I. a prevăzut în mod expres aceasta. Ciobanii. decizia nr. 229 din 5 aprilie 2002) a respins excepţia de neconstituţionalitate având ca obiect dispoziţiile art. S-a arătat însă că este necesar să se pronunţe o sentinţă. fără citarea părţilor. apreciem că împotriva hotărârii nu poate fi exercitată. Rezolvarea cererii este de competenţa înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Spre deosebire de celelalte două motive. uneori. 3 Totuşi. suspendarea judecării cauzei. îşi găsesc aplicare dispoziţiile art. cererea de strămutare se soluţionează prin încheiere. V. Articolul 40 alin. Indiferent de motivul invocat.M. 38/1978. Hotărârea asupra strămutării se dă fără motivare. 439-440. p. proc. referitoare la nemotivarea hotărârii de strămutare şi la nesupunerea ei nici unei căi de atac.

instanţa de control judiciar fiind un tribunal ori o curte de apel). iar nu instanţei a cărei hotărâre a fost casată. în acele cazuri în care legea permite părţilor să deroge de la regulile de competenţă pe care le stabileşte. în lipsa unei astfel de menţiuni. Prorogarea convenţională a competenţei poate rezulta din inserarea în contractul încheiat de părţi a unei clauze atributive de competenţă sau dintro convenţie separată prin care părţile convin ca. iar consimţământul lor să fie liber şi neviciat. se confundă însă efectele decăderii cu efectele . dacă pârâtul nu invocă excepţia de necompetenţa. 40 alin. iar în hotărârea de strămutare se va arăta şi în ce măsură actele îndeplinite de instanţă înainte de strămutare urmează a fi păstrate. care va lua act de înţelegerea părţilor în încheierea de şedinţă. vor fi refăcute toate actele îndeplinite de instanţa de la care pricina a fost strămutată. trebuie îndeplinite următoarele condiţii: . actele de procedură îndeplinite ulterior strămutării şi hotărârea pronunţată sunt desfiinţate de drept prin efectul admiterii cererii de strămutare [art. însă numai în faţa instanţei alese. în caz de litigiu. Dacă această instanţă a săvârşit acte de procedură sau a procedat între timp la judecarea pricinii. pricina se trimite spre judecare unei alte instanţe de acelaşi grad cu cea de la care s-a dispus strămutarea. civ. De asemenea. proc. deci în cazul competenţei teritoriale reglementate de norme de ordine privată.părţile să aibă capacitatea procesuală de exerciţiu. Convenţia se poate face şi Prorogarea competenţei 171 verbal. în cazul în care hotărârea a fost casată cu trimitere spre rejudecare de către o instanţă de control judiciar învestită prin strămutare (deci. Pentru a opera prorogarea convenţională a competenţei. §3. (5) C.convenţia părţilor să fie expresă (menţionăm că unii autori1 apreciază că prorogarea voluntară poate fi şi tacită. Instanţa de la care s-a strămutat pricina va fi înştiinţată de îndată despre admiterea cererii de strămutare.170 Competenţa în cazul în care cererea de strămutare se admite. Prorogarea convenţională (voluntară) Prorogarea convenţională a competenţei intervine în temeiul unei înţelegeri a părţilor. . cauza va fi trimisă spre rejudecare uneia dintre instanţele din raza teritorială a instanţei care a pronunţat casarea.]. pricina să fie judecată de o altă instanţă decât cea care este în mod normal competentă. o eventuală cale de atac de retractare împotriva hotărârii pronunţate de o instanţă învestită prin strămutare va fi judecată de această instanţă. ipoteza presupune că s-a cerut şi s-a obţinut strămutarea judecării unui apel sau recurs.

In situaţia în care părţile au stabilit competenţa în favoarea altei instanţe decât cea care. secţia civilă. op.unui acord tacit.). . I. 1978. Gr. 1997. deoarece. 8 C. 86. . Radu.. să se recunoască părţii interesate posibilitatea de a ataca hotărârea asupra strămutării prin intermediul contestaţiei în anulare de drept comun (art. Dacă alegerea s-a făcut în favoarea celui ce va introduce cererea de chemare în judecată (reclamantului). 92. p. unii autori adăugând că ar fi admisibilă o contestaţie în anulare şi pentru necompetenţa absolută a instanţei. în mod normal. civ. Hilsenrad. într-o viitoare reglementare.. 100. B. Dacă această alegere s-a făcut în favoarea părţii care va fi chemată în judecată (pârâtului) sau a ambelor părţi. 1482/2000. decizia nr. op. el este decăzut din dreptul de a o invoca. potrivit legii.J. 96. civ.în convenţie să se determine exact instanţa aleasă. p. este competentă. De lege ferenda. proc. p. cit.. . O formă de manifestare a convenţiei părţilor privind prorogarea competenţei o constituie aşa-numita alegere de domiciliu. decizia nr. secţia civilă. 2102/1995. nr. referitor la competenţa teritorială în materie de asigurare]. instanţa învestită ca urmare a strămutării are obligaţia să soluţioneze pricina. Stoenescu. I.J. De regulă. 317 C. 123. acesta are opţiunea de a sesiza fie instanţa de la domiciliul ales. deoarece competenţa are caracter relativ. p. 912/1995. p. s-ar impune o circumstanţiere a textului de lege la care ne referim.instanţa aleasă de părţi să nu fie necompetentă absolut. art.C. Negru. p. în B. să soluţioneze pricina şi totuşi reclamantul sesizează această din urmă instanţă. 127. pârâtul va putea cere declinarea competenţei. când părţile stabilesc competenţa în favoarea instanţei de la domiciliul ales. uneori. 1995. 11 alin. fie instanţa competentă potrivit legii.J.. 322 pct.C. 1/2001. decizia nr. menţionăm că practica actuală a instanţei supreme este în sensul inadmisibilităţii contestaţiei în anulare . decizia nr. Porumb. voi. V.S. iar efectul decăderii constă în aceea că instanţă necompetentă rămâne învestită cu judecarea pricinii). p. cit. însă numai până la prima zi de înfăţişare. fiind necesar ca. 277. proc. (2) C.. 1 A se vedea: A. legea interzice părţilor de a conveni asupra competenţei înainte de a se naşte dreptul la acţiune [de exemplu. 520/1997. reclamantul urmează să sesizeze instanţa de la domiciliul ales. soluţie care a fost adoptată şi de o parte a doctrinei. proc. în P.S.J. D. înţelegerea părţilor privind prorogarea voluntară a competenţei intervine înainte de ivirea litigiului. dar. în B.J. 1 Dacă s-a dispus strămutarea unei cauze. nefiind abilitată să examineze dacă motivele pentru care s-a dispus strămutarea mai subzistă sau nu . p. civ. 126). 1995. dacă pârâtul nu a invocat excepţia de necompetenţa relativă în termen. precum şi revizuirea întemeiată pe motivul prevăzut de art.R.

înainte de a se intra în discutarea fondului. deci in limine litis (în pragul procesului)1. urmând ca. instanţa este obligată să stabilească instanţa competentă sau organul cu activitate jurisdicţională competent potrivit legii. să îşi decline competenţa. Excepţia de necompetenţă 1. proc. Dacă instanţa respinge excepţia de necompetenţă. 1. Excepţia trebuie pusă.172 Competenţa Secţiunea a V-a. în practică se pronunţă şi încheieri). în afară de cea exclusivă) poate fi invocată numai de către pârât şi numai prin întâmpinare sau. în orice fază a judecăţii. uneori. prin hotărâre (sentinţă sau decizie.1. oricum. sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai invoca necompetenţă relativă. cel mai târziu la prima zi de înfăţişare. încheierea poate fi atacată cu apel sau.]. instanţa nu va pronunţa declinarea competenţei. indiferent că este vorba de judecata în primă instanţă sau de judecata unei căi de atac. declarându-se competentă. (2) C. mijlocul procedural de invocare a necom-petenţei instanţei la care procesul se află pendente este excepţia. 158 alin. Excepţia de necompetenţă relativă (în cazul încălcării normelor de competenţă teritorială. Invocare Dacă se contestă competenţa în cursul judecăţii.2. Potrivit art. în funcţie de caracterul absolut sau relativ al competenţei. Soluţionare Excepţia de necompetenţă este o excepţie de procedură ce se rezolvă înainte de intrarea în cercetarea pe fond a pretenţiei formulate de reclamant. a competenţei materiale şi a competenţei teritoriale exclusive) poate fi invocată de oricare dintre părţi. însă. deci care leagă instanţa. Excepţia de necompetenţă se invocă în mod diferit. deci după cum norma de competenţă ce se pretinde că a fost încălcată este de ordine publică sau de ordine privată. civ. Dacă excepţia este admisă. în mod obligatoriu. civ. după caz.. proc. va pronunţa o încheiere interlocutorie. de procuror sau de instanţă din oficiu. cu recurs numai odată cu fondul [art. Incidente procedurale referitoare la competenţă §1. Incidente procedurale referitoare la competenţă \ 73 . Excepţia de necompetenţă absolută (în cazul încălcării competenţei generale. deci după sesizarea instanţei şi înainte de a se pronunţa o hotărâre. Excepţia de necompetenţă relativă trebuie invocată înaintea altor excepţii şi. în situaţia în care competenţa aparţine unui organ al statului fără activitate jurisdicţională. nemaiputându-se reveni asupra acestei încheieri. final C. partea care a făcut cererea la o instanţă necompetentă relativ nu poate cere declinarea competenţei. dacă întâmpinarea nu este obligatorie ori dacă pârâtul nu este reprezentat sau asistat de avocat. în discuţia părţilor. 158 alin.

S. (3) C. instanţa indicată în hotărârea de declinare a competenţei ca fiind competentă va putea. în B. Particularităţile hotărârii de declinare a competenţei Hotărârea de declinare a competenţei dezînvesteşte instanţa care a pronunţat-o şi învesteşte instanţa (sau alt organ cu activitate jurisdicţională) în favoarea căreia s-a pronunţat declinarea de competenţă.1. proc. proc. să îşi decline competenţa. civ. cu excepţia probelor. la rândul ei. civ. Dacă un complet sau o secţie apreciază că pricina trebuie judecată de un alt complet sau secţie 1 A se vedea şi C. proc.ci va respinge cererea ca inadmisibilă.]. 157 din Legea nr. (1) C. Dacă la instanţa necompetentă au fost îndeplinite anumite acte de procedură. 105 alin.J. nu şi în privinţa instanţei arătate ca fiind competente. Trimiterea dosarului la instanţa apreciată ca fiind competentă (sau la alt organ cu activitate jurisdicţională) se va face de îndată ce hotărârea de declinare a competenţei a devenit irevocabilă. se consideră toate necompetente şi îşi declină reciproc competenţa. secţia comercială. Noţiune. 158 alin. iar nu de la data pronunţării (această problemă prezintă interes. Feluri. Hotărârea de declinare a competenţei îşi produce efectele (dezînvestirea instanţei care a dat-o. 158 alin. §2. 160 C.3. dosarul poate fi trimis de îndată [art. Hotărârea de declinare a competenţei se bucură de putere de lucru judecat. în această materie. Condiţii Prin conflict de competenţă se înţelege situaţia în care două sau mai multe instanţe judecătoreşti ori alte organe cu activitate jurisdicţională se consideră deopotrivă competente să soluţioneze o pricină sau. respectiv învestirea celeilalte instanţe) de la data rămânerii ei irevocabile. care rămân câştigate cauzei şi care nu vor fi refăcute de instanţa competentă decât pentru motive temeinice (art. conflictele de competenţă nu pot să apară între secţiile sau completele de judecată ale aceleiaşi instanţe. Spre deosebire de alte sisteme procesuale. în cazul în care calea de atac este exercitată chiar de către partea care a cerut şi a obţinut declinarea competenţei. legislaţia noastră reglementează instituţia conflictelor de competenţă.J. pentru rezolvarea conflictelor în timp a normelor de competenţă). întrucât competenţa se raportează numai la instanţe.]. civ. aşa încât. Conflictele de competenţă 2. împotriva acestei hotărâri se poate face recurs în termen de 5 zile de la pronunţare [art. acestea sunt lovite de nulitate [art. (3) şi alin.]. (4) C.1 Dacă instanţa constată că litigiul cu care a fost sesizată este de competenţa unui organ de jurisdicţie dintr-un alt stat. spre exemplu.).. dar. va respinge cererea ca nefiind de competenţa instanţelor române (art. efectele puterii de lucru judecat se produc numai în ceea ce priveşte instanţa care se dezînvesteşte. dimpotrivă. decizia nr. 105/1992). însă. 1. fiind evidentă intenţia de tergiversare a judecăţii. . 606/1994. civ. proc.

1 Trib. secţia civilă. cu recurs la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (art. conflictul pozitiv de competenţă devine actual. Pentru a exista conflict negativ de competenţă. iar dacă excepţia este respinsă. în CD. 268. fiind în prezenţa unei competenţe teritoriale alternative. s-au declarat necompetente de a judeca aceeaşi pricină. colegiul civil. deoarece s-ar ajunge la întreruperea cursului judecăţii. se poate invoca excepţia de necompetenţă. (2) teza finală C.1 se declară competente să o soluţioneze. 2543/1995. Conflictul pozitiv de competenţă se iveşte în situaţia în care două sau mai multe instanţe. îşi declină. Conflictele de competenţă pot fi pozitive şi negative. competenţa în favoarea primei instanţe. este necesar să se stabilească. p. p. încheierea poate fi atacată cu apel [art. p. declinându-şi reciproc competenţa. astfel încât se impune rezolvarea conflictului de competenţă pe calea regulatorului de competenţă. Pentru părţi există interesul de a se rezolva pricina şi de a obţine hotărârea pe fond. 304/2004). la rândul ei.J. 1966. decizia nr.1994. instanţa care a primit dosarul în urma hotărârii de declinare a competenţei constată că este necompetentă şi. Pentru a se evita pronunţarea unor soluţii contradictorii. 97. iar. Astfel. proc. prin hotărâri irevocabile. 282 alin. Suprem. conflictul pozitiv de competenţă devine actual. în B. se poate recurge la excepţia de litispendenţă. în măsura în care se consideră că pricina trebuie rezolvată de completul (secţia) desemnat(ă) iniţial. va lua act de această împrejurare prin încheiere.] sau. dar dacă instanţa respinge excepţia. în cazul în care ambele instanţe sunt competente să rezolve pricina. Conflictul negativ de competenţă apare atunci când două sau mai multe instanţe. 30/1966. urmând ca preşedintele de secţie sau preşedintele instanţei să rezolve administrativ această problemă. 1995. dacă una din cele două instanţe este necompetentă. pe calea regulatorului de competenţă. apreciind ca fiind competentă instanţa care i-a trimis dosarul. care dintre aceste instanţe va rezolva pricina respectivă. după caz. 21 din Legea nr. este necesară . 174 Competenţa Incidente procedurale referitoare la competenţă 175 (din cadrul aceleiaşi instanţe). înainte de a se solicita pronunţarea unui regulator de competenţă. sesizate cu aceeaşi pricină (deci trebuie să existe identitate de părţi. de obiect şi de cauză). decizia nr. 293. civ.

instanţele să se fi declarat necompetente prin hotărâri rămase irevocabile (din această cerinţă. (l)-(3) C. nu echivalează cu un conflict negativ de competenţă. civ. desigur dacă se exercită recursul împotriva hotărârii de declinare a competenţei). Când cele două judecătorii nu sunt în circumscripţia aceluiaşi tribunal. Dacă judecătoriile aflate în conflict nu sunt în circumscripţia aceleiaşi curţi de apel. intervenite între mai multe instanţe. Conflictele de competenţă ivite între o judecătorie şi o curte de apel. iar dacă instanţele în conflict nu se găsesc în circumscripţia aceleiaşi curţi de apel. între două tribunale ce nu se găsesc în circumscripţia aceleiaşi curţi de apel.declinările de competenţă între instanţele sesizate să fie reciproce (declinările succesive de competenţă.1 .2.]. conflictul de competenţă se judecă de curtea de apel respectivă. de către înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. dacă instanţele sau cel puţin două dintre instanţele respective nu au intrat în contradicţie). acelaşi obiect şi aceeaşi cauză). Conflictul de competenţă dintre o judecătorie şi un tribunal sau dintre două tribunale se soluţionează de curtea de apel.să existe două sau mai multe instanţe sesizate cu aceeaşi pricină (aceleaşi părţi. pe cale administrativă. cât şi regulator de competenţă. existând posibilitatea ca această din urmă instanţă să îşi decline competenţa. Dacă instanţa sesizată cu rezolvarea conflictului negativ de competenţă consideră că nici una dintre instanţele sesizate nu este competentă. atât declinator de competenţă. competenţa de a pronunţa regulatorul de competenţă aparţine înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 2. dar aparţin de aceeaşi curte de apel. apreciind ca fiind competentă o altă instanţă. proc. 22 alin.întrunirea următoarelor cerinţe: . se rezolvă. de către instanţa superioară şi comună instanţelor aflate în conflict [art. Eventualul conflict de competenţă ivit între înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi o altă instanţă se rezolvă de către instanţa supremă. pe calea regulatorului de competenţă. dacă ambele instanţe aflate în conflict se găsesc în circumscripţia aceleiaşi curţi de apel. Soluţionarea conflictelor de competenţă Conflictele de competenţă dintre instanţele judecătoreşti. va trimite acesteia dosarul. pozitive sau negative. .cel puţin una dintre aceste instanţe să fie competentă să soluţioneze cererea respectivă. între un tribunal şi o curte de apel sau între două curţi de apel se vor soluţiona de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. cu particularitatea că hotărârea înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie constituie. Aşadar.2 Această situaţie presupune că a fost mai întâi sesizată o altă instanţă. conflictul ivit între două judecătorii din circumscripţia aceluiaşi tribunal se judecă de acel tribunal. . în acelaşi timp. de . rezultă că ar fi posibil să se evite ajungerea la un conflict negativ de competenţă atunci când cele două instanţe care şiau declinat reciproc competenţa se află în raza teritorială a aceleiaşi instanţe de recurs.

J. această posibilitate explicându-se prin aceea că. 235/1999. însă lipsa încheierii de suspendare nu este de natură să înlăture procedura regulatorului de competenţă. Suprem. 20. nr. colegiul civil. colegiul civil.3 Articolul 21 C. Suspendarea judecării pricinii se dispune printr-o încheiere. Dacă însă este sesizată mai întâi instanţa supremă.exemplu.645. civ. 1994. că dreptul de a sesiza instanţa care va rezolva conflictul nu aparţine părţilor. care şi-a declinat competenţa în favoarea instanţei supreme. 103. 182. p. decizia nr. decizia nr. I. secţia civilă. Cât priveşte conflictele pozitive de competenţă. se arată. apreciem că nu s-ar mai putea vorbi despre un conflict de competenţă între cele două instanţe. că acestea apar în faţa instanţei a cărei soluţie s-a definitivat ultima. 258/1955 în CD..2 Instanţa competentă să judece conflictul de competenţă va hotărî în . 1955. 1961. o curte de apel. 21 C. 5/1994. decizia nr. decizia nr. dacă s-a invocat excepţia de litispendenţă.J. 2 Trib. mai rezultă. în CD. citată de G. de regulă. civ. p. de vreme ce conflictul de competenţă s-a produs şi cursul justiţiei se găseşte întrerupt. conflictul pozitiv de competenţă devine actual numai după ce excepţia invocată a fost respinsă.S. Boroi. Conflictul negativ de competenţă apare în faţa instanţei care s-a pronunţat ultima cu privire la competenţă. conflictul pozitiv de competenţă apare în faţa celei de a doua instanţe sesizate cu aceeaşi cerere de chemare în judecată.S. deci instanţa considerată competentă de către instanţa supremă nu şi-ar mai putea declina competenţa în favoarea acesteia. în realitate. 361. în B. proc. p. 3 A se vedea şi C. secţia de contencios administrativ. Suprem. iar instanţa supremă a apreciat că este totuşi competentă instanţa sesizată de parte. iar aceasta îşi declină competenţa în favoarea unei alte instanţe. voi. p. II. implicit. 176 Competenţa în drept să hotărască asupra conflictului. dar există posibilitatea ca oricare din instanţele aflate în conflict să trimită dosarul instanţei superioare. 411/1961. 1 de la art. Din art. prevede că instanţa înaintea căreia s-a ivit conflictul de competenţă va suspenda din oficiu orice altă procedură şi va înainta dosarul instanţei 1 C.. Acest conflict apare însă numai în momentul în care hotărârea acestei instanţe de declinare a competenţei a rămas irevocabilă. voi. 1 Trib.J. proc.1 deşi încheierea de respingere a excepţiei de necompetenţă sau litispendenţă nu poate fi atacată decât odată cu fondul.

hotărârea prin care se soluţionează conflictul de competenţă de către înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este irevocabilă1. 204/1996. 22 alin. proc. Curtea Constituţională. Judecarea recursului se face cu citarea părţilor.. /. dispune că hotărârea prin care se rezolvă conflictul de competenţă (regulatorul de competenţă) poate fi atacată cu recurs. C. 22 alin. p. există conflict de competenţă şi în cazul în care el se iveşte între instanţe judecătoreşti şi alte organe cu activitate jurisdicţională.J. 1996. proc. iar nu o normă specială prin analogie. 2 A se vedea: /. conflictul de competenţă dintre o instanţă judecătorească şi un tribunal arbitrai se rezolvă de instanţa judecătorească ierarhic superioară celei aflate în conflict. neexistând un text de lege contrar. Hotărârea prin care se rezolvă conflictul de competenţă. se va aplica dreptul comun (art. în termen de 5 zile de la comunicare. Deleanu. Articolul 22 alin. în această situaţie. 212. După ce va verifica existenţa conflictului de competenţă.S... dar numai dacă au apărut temeiuri noi.3 Incidente procedurale referitoare la competenţă ^77 Potrivit tezei finale a alin. 309.camera de consiliu. devenită irevocabilă. civ. termenul pentru exercitarea dreptului de recurs curge de la pronunţarea hotărârii care conţine regulatorul de competenţă. proc. civ. va stabili instanţa competentă. conflictul de competenţă se rezolvă de instanţa ierarhic superioară instanţei în conflict. S. (4) C. p. secţia civilă. 1 p. în condiţiile existenţei celor două excepţii de la dreptul comun. potrivit art. fără citarea părţilor. curge de la pronunţare. civ. are putere de lucru judecat. în motivarea acestei decizii. civ. Se admite că în faţa acestei instanţe s-ar putea ridica din nou excepţia de necompetenţă. proc. deoarece. însă. decizia nr. Potrivit art. proc. Stoenescu. proc.. de 5 zile. 22 C. civ. cel mai adesea. . conform căreia. Zilberstein. 11 din 9 februarie 1999. 94.). De asemenea. (5) teza finală C. anume.. civ. neverificate de instanţa care a pronunţat regulatorul. a constatat că dispoziţia art. în imposibilitatea exercitării dreptului de recurs. s-a arătat că.J. textul stabilea că termenul de recurs. (5) al art. este neconstituţională. 3 Anterior recentei modificări legislative. I. 85 C. 3434 alin. prin Decizia nr. final C. în B. astfel încât instanţa căreia i se trimite dosarul este obligată să rezolve pricina. voi. necitarea părţilor pentru judecarea conflictului de competenţă şi curgerea termenului de recurs de la pronunţarea hotărârii. părţile sunt. (5) C.

De altfel. motivarea instanţei supreme (în sensul că prin hotărârea care se pronunţă asupra conflictului nu se soluţionează fondul pricinii. contrar unei decizii de speţă (Trib. proc. 356) că şi regulatorul de competenţă pronunţat de secţia civilă a instanţei supreme putea fi atacat cu recurs. Capitolul IV Actele de procedură şi termenele procedurale Secţiunea I. instanţa ia o măsură pentru mai buna administrare a justiţiei. ar fi constituţională chiar o dispoziţie prin care legiuitorul ar stabili că regulatorul de competenţă nu este supus vreunei căi de atac. putând fi folosită la fel de bine şi în privinţa regulatorului de competenţă pronunţat de tribunal sau de curtea de apel. 22 alin. practic. 75/1972. Suprem. au avut posibilitatea să discute în contradictoriu aspectele referitoare la competenţa instanţei sesizate. nu îşi mai găsea aplicare decât în cazul în care se respingea cererea de stabilire a instanţei competente. 22 alin. Noţiune In lipsa unei definiţii legale a nulităţii actelor de procedură. rezolvând un conflict de competenţă. ci se reglementează numai o situaţie ce are un vădit caracter de administrare a justiţiei) este neconvingătoare. (5) C. 219/2005. Nulitatea actelor de procedură §1. o vom reţine pe aceea potrivit căreia nulitatea actelor de procedură este sancţiunea procedurală care intervine în cazul actului de procedură ce nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru validitatea lui. nu făcea nici o distincţie în acest sens. civ. De altfel. la consecinţa că art. Completul de 7 Judecători. Această soluţie a Curţii Constitu ţionale nu era însă la adăpost de orice critică. ultim C. ca inadmisibilă. lipsindu-l total sau parţial de efectele fireşti. 13. civ. §2. oricum. în Repertoriu II. proc. cu atât mai mult. S-ar fi ajuns.înlăturându-se astfel exercitarea efectivă a dreptului constituţional la apărare. care. în doctrină au fost formulate mai multe definiţii. decizia nr. fără a se pronunţa pe fondul pretenţiilor supuse judecăţii şi deci fără a afecta drepturile părţilor. p. deoarece art. Dintre acestea. în literatura de specialitate. 1 Anterior adoptării Legii nr. s-a susţinut. nu contravine prevederilor constituţionale o dispoziţie legală ce permite exercitarea recursului în condiţii mai restrictive. deoarece calea de atac a recursului nu este de ordin constituţional. Clasificarea nulităţilor actelor de procedură Nulităţile pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii. . aşa încât.

deoarece. nulitatea absolută poate fi invocată de orice parte interesată. deci. încă de la început. la origine. care are drept criteriu condiţiile în care poate fi invocată nulitatea actului de procedură. însă. chiar dacă această 180 Actul de procedură şi termenele procedurale categorie nu este reglementată de legislaţia noastră procesuală. Clasificarea prezintă importanţă în ceea ce priveşte regimul juridic al nulităţii. adică cel mai târziu la termenul de înfăţişare următor şi înainte de a se pune concluzii în fond. cea a actelor inexistente. fiind deci vorba despre nulităţi absolute) şi nulităţile vremelnice (care pot fi invocate numai într-un anumit termen. nulitatea absolută poate fi invocată în orice fază a procesului. fiind deci vorba despre nulităţi relative).După natura interesului ocrotit prin norma juridică încălcată.1 în opinia acestor autori. în realitate. în principiu. partea interesată poate renunţa în mod valabil la dreptul de a invoca nulitatea relativă.nulităţi relative. pe când nulitatea relativă poate fi invocată numai de partea al cărui interes este ocrotit de norma încălcată la efectuarea actului de procedură. la dreptul de a invoca nulitatea absolută. Mai menţionăm că unii autori consideră că împărţirea nulităţilor în absolute şi relative ar fi insuficientă. nu ar da naştere. nu se poate vorbi de aşa-numita inexistenţă a actului de . aşa cum s-a subliniat în doctrina noastră actuală. teoria actelor de procedură inexistente este falsă. nu există nulităţi fără un text de lege care să le prevadă în mod expres. inexistenţa unui act de procedură ar urma să fie analizată în legătură cu lipsa acelor efecte juridice care sunt proprii actelor din categoria lui. arătând că raţiuni de ordin practic şi de logică juridică ar impune acceptarea unei a treia categorii.2 nu este necesar să se reţină şi categoria actelor de procedură inexistente. de instanţă din oficiu sau de procuror. criteriu în raport de care se deosebesc nulităţile continue (care pot fi invocate în tot timpul procesului. a fost formulată în scopul înlăturării inconvenientelor rezultate dintr-o regulă care. pe de o parte. a fost emisă opinia că. în vreme ce nulitatea relativă trebuie invocată in limine litis. efectelor sale juridice specifice (se observă că ar fi fost mai firesc ca adepţii acestei teorii să folosească denumirea de teoria inexistenţei efectelor actului de procedură). nulităţile se clasifică în: nulităţi absolute. la întocmirea actului de procedură au fost încălcate norme juridice de ordine publică. însă părţile nu pot renunţa. iar. pentru anumite acte juridice. însă. Astfel. . actualmente. deci. datorită absenţelor elementelor esenţiale. un act inexistent. pe de altă parte. Această clasificare se suprapune cu o altă clasificare propusă în doctrină. nu există (în trecut. existenţa nulităţilor virtuale este admisă unanim). după caracterul normelor juridice nesocotite la efectuarea actului de procedură. dacă au fost nesocotite norme juridice de ordine privată. dacă. în primul rând.

iar. art. Bucureşti. multe din exemplele de acte inexistente ce erau oferite în doctrina mai veche nu sunt altceva decât exemple de acte lovite de nulitate absolută (şi virtuală). 100 alin. civ. 105 alin. se presupune. civ. proc.]. art. 218 şi urm. Dacia. art. 282-285. proc. 88 alin. 1983. (2) C. 133 alin. actul respectiv se bucură de o prezumţie de validitate*. (2) teza finală C. Semnificaţia acestei clasificări se desprinde din art. art. nulitatea care se desprinde din art. adică acele nulităţi care rezultă din împrejurarea că. (2) C. p. G. rezultă că pot exista: nulităţi absolute şi exprese (de exemplu. I. nulităţi absolute şi virtuale (de exemplu. proc. 42 şi urm. etc. Ungureanu. I. O. text ce consacră . la efectuarea actului de procedură a fost nesocotită o dispoziţie legală ce stabileşte o condiţie pentru încheierea valabilă a actului de procedură respectiv. art. p. civ. Boroi.nulităţi exprese (numite şi nulităţi textuale sau nulităţi explicite). Cluj-Napoca. teoria pe care nu o îmbrăţişăm este inutilă. Bacaci.. Nulităţile procedurale civile. p. 127 C. iar regimul juridic al inexistenţei este tocmai regimul juridic al nulităţii absolute. proc. p. Leş. De altfel. După cum există sau nu un text de lege care să prevadă în mod expres sancţiunea nulităţii.. proc. 262. în cazul nulităţilor virtuale. vătămarea la care se referă art. 105 alin. civ. 95 alin. art. proc. Deleanu. civ. 2 A se vedea: V. (4) C. /. civ. I. nulitatea minutei nesemnate de către judecătorul ori judecătorii ce au pronunţat-o sau de către grefier). civ. (2) C. p. Ed. 174-175.. 1998. Astfel. Ed. voi. 161 alin. voi. în al doilea rând. anume: încălcarea formelor procedurale sau necompetenţa funcţionarului şi împrejurarea că vătămarea (prezumată relativ) nu poate fi înlăturată 1 A se vedea: Al. în cazul nulităţilor exprese. (2) C.M. deşi nu există un text expres de lege care să prevadă sancţiunea nulităţii. Excepţiile de procedură în procesul civil. (3) C. proc. 465-467. mai mult. Combinând cele două clasificări.nulităţi virtuale (numite şi nulităţi tacite sau nulităţi implicite). /.procedură cât timp există o aparenţă. voi. (1) C. totuşi.. Subliniem că este necesar să nu se confunde clasificarea nulităţilor în absolute şi relative cu clasificarea în nulităţi exprese şi virtuale. adică acele nulităţi anume prevăzute de lege [de exemplu. civ.. p. . deoarece şi în cazul aşa-zisei inexistente urmează ca instanţa să verifice cauza ineficacităţii actului. civ. proc. cel ce invocă nulitatea trebuie să dovedească şi existenţa unei vătămări. proc. ceea ce înseamnă că partea interesată să invoce nulitatea va trebui să dovedească doar două din cele trei condiţii prevăzute de dispoziţia legală. deosebim: . 181 Nulitatea actelor de procedura altfel. Ciobanu.. AH Beck. 43 alin..

). 327 alin. adică atunci când sancţiunea vizează întregul act de procedură. proc. în cazul admiterii cererii de revizuire.. S-a susţinut că ar exista o suprapunere între această clasificare şi clasificarea prezentată anterior. în măsura în care acestea nu pot avea o existenţă de sine stătătoare. nulităţi relative şi virtuale (de exemplu. 182 . 391 C. instanţa „va schimba. 1 Al. de art. . în ipoteza admiterii recursului şi casării hotărârii. depunerea cererii de apel sau de recurs direct la instanţa competentă să o judece etc). . în realitate. anularea unui act de procedură atrage şi nulitatea actelor următoare. după caz. instanţa va dispune casarea totală sau. cealaltă parte nefiind desfiinţată.nulităţi extrinseci.nulităţi parţiale. civ.... 296 C. în funcţie de întinderea efectelor.nulităţi intrinseci. partea din hotărâre care nu a fost casată rămâne în puterea lucrului judecat.nulităţi proprii. nulităţile se împart în: . adică acele nulităţi care privesc încălcarea unor condiţii externe ale actului de procedură (de exemplu. O consacrare legală a acestei clasificări o găsim în art. iar. de exemplu. nulităţile se împart în: . în tot sau în parte. necesitatea efectuării actului de procedură într-un anumit termen prevăzut de lege. 225. După cum sancţiunea nulităţii intervine pentru nerespectarea condiţiilor ce privesc însuşi actul de procedură respectiv sau datorită dependenţei acelui act de procedură de un alt act de procedură. op. potrivit căruia. cele două clasificări au la bază criterii diferite. civ. de art. în cazul ascultării. nulitatea instituită prin art. greşita alcătuire a instanţei. Existenţa acestor două feluri de nulitate este consacrată de legiuitor.nulităţi totale. (1) C. competenţa. După cum privesc forma exterioară sau intrinsecă a actului de procedură.principiul oralităţii). . în această din urmă situaţie. proc. proc. De asemenea. 106 alin. cit. care prevede că instanţa de apel poate păstra „sau schimba în tot sau în parte hotărârea atacată”.nulităţi derivate. parţială a hotărârii. adică acele nulităţi care sancţionează nerespectarea condiţiilor proprii actului de procedură. civ. proc. civ. Această clasificare prezintă interes din punctul de vedere al efectelor nulităţii. adică acele nulităţi care afectează numai o parte a actului de procedură. Bacaci. 387 şi art. nulităţi relative şi exprese (spre exemplu. hotărârea atacată”.1 însă. a unei rude sau afin până la gradul al treilea cu una din părţi). privitoare la forma sau conţinutul acestuia. ca martor. p. (1) C. nulităţile se împart în: . potrivit căruia. plata taxelor de timbru.

dovezile administrate în instanţa necompetentă rămân câştigate judecăţii şi instanţa competentă nu va dispune refacerea lor decât pentru motive temeinice. precum şi alte cazuri la care ne vom referi în paragraful următor]. civ. După cum implică sau nu existenţa unei vătămări. în cazul netimbrării cererii de chemare în judecată este vorba de o nulitate extrinsecă şi proprie. iar nu la judecător. Articolul 105 alin. instituie o excepţie parţială de la regula enunţată mai sus. deoarece competenţa este aptitudinea unei instanţe de a judeca o anumită pricină. civ. în alin.Actul de procedură şi termenele procedurale Nulitatea actelor de procedură 183 clasificarea în nulităţi proprii şi nulităţi derivate vizând exclusiv legătura de dependenţă care există între două sau mai multe acte de procedură. alcătuirea greşită a instanţei nu intră sub incidenţa acestui caz. însă. (1). (2) C. (1) C. are în vedere atât normele de competenţă generală. civ. nu întotdeauna nulităţile proprii sunt şi nulităţi intrinseci. proc. vătămarea se presupune până la dovada contrarie”. de exemplu. deci norme de organizare judecătorească. nulităţile se clasifică în: . 160 C. prevăzând că. Sunt autori care consideră că legea stabileşte un singur caz.nulităţi necondiţionate de existenţa unei vătămări [art. fiind vorba de norme ce privesc compunerea sau constituirea instanţei. de regulă. .105 C. proc. Primul alineat al acestui articol stabileşte un caz de nulitate necondiţionată de existenţa unei vătămări. Cazurile de nulitate Cazurile de nulitate sunt prevăzute de art. . De altfel. (2). 105 alin. cel prevăzut în art. dispune că „actele de procedură îndeplinite de un judecător necompetent sunt nule”. general.nulităţi condiţionate de existenţa unei vătămări [art. Aşadar. 105 alin. proc. civ. proc. prevede că „actele îndeplinite cu neobservarea formelor legale sau de un funcţionar necompetent se vor declara nule numai dacă prin aceasta s-a pricinuit părţii o vătămare ce nu se poate înlătura decât prin anularea lor. art. 105 alin. civ. (2) C. deci se raportează la instanţa de judecată. . proc. în alin. în cazul declarării necompetenţei. cât şi cele de competenţă materială şi teritorială. care reprezintă regula... în literatura de specialitate. se arată că trebuie avută în vedere instanţa necompetentă. (1) C. de nulitate a actelor de procedură. care. §3.]. proc. iar. pe când clasificarea în nulităţi intrinseci şi nulităţi extrinseci priveşte neîndeplinirea unor condiţii interioare sau exterioare ale actului de procedură. în cazul nulităţilor prevăzute anume de lege.

apreciem că cerinţa în discuţie vizează fie împrejurarea că actul de procedură a fost întocmit cu nerespectarea condiţiilor proprii acestuia. tocmai datorită faptului că nu este vorba de o nulitate condiţionată de producerea unei vătămări). O astfel de opinie ar exclude existenţa unor cazuri de nulitate necondiţionată de existenţa unei vătămări. cumulativ.vătămarea să nu poată fi înlăturată decât prin anularea actului. pot fi invocate mai multe argumente: un argument de ordin istoric (vechiul art. un argument de topografie a textelor (cazul de nulitate determinată de necompetenţa instanţei este aşezat înaintea celuilalt. la consecinţe practice de neacceptat [spre exemplu. în primul rând. civ. ar trebui să se admită că şi nulitatea determinată de necompetenţa instanţei este condiţionată de existenţa unei vătămări. fără a interesa dacă este vorba de un funcţionar judecătoresc sau de un alt funcţionar chemat să îndeplinească unele acte de procedură în cursul procesului civil. deci cu folosul practic urmărit de partea ce invocă nulitatea actului de procedură. în acest sens.. proc.. fie faptul că actul a fost întocmit de un funcţionar necompetent. textul stabilind că nulitatea intervine numai dacă sunt îndeplinite.civ. prin „neobservarea formelor legale” s-ar înţelege încălcarea regulilor de desfăşurare a procesului civil. deoarece procedura prealabilă judecării apelului nu se desfăşoară la prima instanţă. civ. . se şi spune că vătămarea se prezumă iuris et de iure). Aşadar. competenţa instanţei este o condiţie exterioară actului de procedură. (1) C.1 în realitate. în afara celui prevăzut de art. că vătămarea nu trebuie confundată cu interesul de a invoca nulitatea actului de procedură.. următoarele trei condiţii: . dreptul comun în materia nulităţii actelor de procedură.actul de procedură să fi produs părţii o vătămare. iar. (2) C. primul alineat al aceluiaşi articol nereferindu-se decât la un aspect particular al acestuia. privitoare la forma sau conţinutul lui. deoarece apelantul va răsturna întotdeauna prezumţia. în fapt. civ. în ce ne priveşte. Cât priveşte cea de a doua cerinţă.să existe un act de procedură care a fost întocmit cu nerespectarea formelor legale sau de către un funcţionar necompetent. proc. ceea ce ar conduce. dintre care s-a renunţat la ultimul. deci şi atunci când se . s-a susţinut opinia că. civ. care însă se presupune (uneori. ci la instanţa de apel]. deci nu este o condiţie proprie actului de procedură. proc. cel referitor la faptul că nulitatea era formal pronunţată de lege). a condiţiona aplicarea sancţiunii nulităţii de existenţa unei vătămări. 105 alin. fie ea şi prezumată. în această concepţie. art. înseamnă a înlătura practic dispoziţiile înscrise în art. Cât priveşte prima cerinţă. Articolul 105 alin. interes care trebuie să existe la exerciţiul oricărei forme procedurale ce intră în conţinutul acţiunii civile. dovedind că intimatul nu a suferit vreo vătămare. iar nu o formă procedurală. proc. (2) C. în sens generic. 288 alin. în ipoteza depunerii cererii de apel direct la instanţa de apel. reprezintă. uneori. stabileşte două cazuri distincte de nulitate. 735 prevedea trei cazuri de nulitate. trebuie reţinut. 105 C. .

dar poate avea şi o sferă mai largă. de a formula obiecţii la raportul de expertiză2 etc. 226-227. este imposibilă înlăturarea vătămării în alt mod. dar partea a fost prezentă şi a pus concluzii. subliniem că vătămarea poate îmbrăca forma unui prejudiciu patrimonial. vătămarea se prezumă. spre exemplu.3 1 A se vedea: Al.1 De asemenea. I. /. deoarece este vorba despre una din cele trei cerinţe ce trebuie întrunite cumulativ spre a fi în prezenţa cazului de nulitate prevăzut de art.. Deleanu. Dacă încălcarea formei procedurale nu a adus părţii nici o vătămare. 105 alin. permite judecătorului să dispună îndreptarea neregularităţilor săvârşite cu privire la actele de procedură. de exemplu. nu în toate cazurile partea care invocă nulitatea este obligată să administreze dovezi pentru a proba existenţa vătămării.3 iar art. precizam că. secţia civilă. (2) C. cit. 289. cealaltă parte urmând a încerca să dovedească inexistenţa vătămării pentru a face inoperantă nulitatea. 1 2 239. (2) C. Aşadar.2 ori dacă în procesul-verbal de îndeplinire a procedurii de citare nu este indicată locuinţa părţii. /. Deleanu. p. p. precum: amânarea procesului. Deleanu.4 Nu putem fi de acord cu această opinie. Legea mai prevede şi cerinţa ca vătămarea să nu poată fi înlăturată decât prin anularea actului. actul nu este lovit de nulitate. text ce nu face distincţie după cum forma A se vedea: /. 106 alin. p. Bacaci. p. proc. ceea ce echivalează cu refacerea sau completarea actului. p. 179. civ. proc. în ceea ce priveşte constatarea existenţei vătămării. care o poate deduce din împrejurările cauzei şi din finalitatea formei procedurale nerespectate. împiedicarea părţii de a-şi pregăti apărarea. Suprem. 177178. 1086/1976. Actul de procedură şi termenele procedurale în al treilea rând. voi.. Reamintim că. Trib. 1976.invocă nulitatea unui act de procedură. In al doilea rând. aceasta este lăsată la aprecierea instanţei. p. Pentru a evidenţia faptul că vătămarea nu se reduce la simplul prejudiciu material. decizia nr. Unii autori au apreciat că în cazul nulităţii absolute. cursul procesului s-ar complica la fiecare act de procedură contestat ca lovit de nulitate. când pricina s-a judecat peste rând. . în cazul nulităţilor expres prevăzute de lege. /. unii autori arată că prin vătămare se înţelege un „prejudiciu procesual”. voi. în caz contrar. nu există vătămare dacă procedura de citare a fost viciată. în principiu. dar partea a semnat personal de primirea citaţiei. 178. însă partea se prezintă în instanţă. op. deoarece. Leş. în CD. I. 3 184 A se vedea. civ. voi. ori poate cere părţii ce o invocă să producă dovezi. I.

în Jurisprudenţa 2000. . deoarece nu se poate şti dacă judecătorul respectiv a participat sau nu la deliberare . De asemenea. 574/1974. /. decizia nr. 1826/2000. colegiul civil. 384. în Repertoriu III. nesemnarea minutei de către judecător nu poate fi acoperită prin semnarea ulterioară a minutei. intervine nulitatea.Trib. în L. Deleanu. decizia nr. 1994. CA. 3 Spre exemplu: neîntocmirea încheierii de dezbateri. în B. O. cu condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a fi vorba despre cazul general de nulitate. 2. (2) C. 1937/1955. decizia nr. Nulitatea actelor de procedură j gg actelor de procedură. 148. în Repertoriu JJ. 12/1956. p. 105 alin. p.Trib. Leş. secţia civilă. iar instanţa de recurs nu poate condiţiona casarea de dovada apărărilor pe care partea judecată în lipsă le-ar fi putut face dacă s-ar fi prezentat . Suprem. De altfel. atunci când instanţa a amânat pro nunţarea hotărârii.. 108.J. p.. ci a inexistenţei (evitării) nulităţii pe motiv că nu este îndeplinită una din condiţiile impuse de textul de lege menţionat. ipoteză când se evită sancţiunea nulităţii prin semnarea ulterioară. prevăzut de art. 193. care diferă după cum nulitatea este absolută sau relativă. 387/1994. 1512. civ. voi. în B. Ca exemplu de înlăturare a vătămării altfel decât prin anularea actului de procedură. nu trebuie confundat regimul juridic al nulităţii 1 Trib. decizia nr. 2322/1993.C. iar instanţa nu a amânat procesul.P. decizia nr. secţia civilă. 239. 179. colegiul civil. 292. în CD. nr. 1486/1977. 4 A se vedea: /. p. cit. . nulitate ce este absolută sau relativă.procedurală nerespectată (sau competenţa funcţionarului) este instituită printr-o normă juridică de ordine publică sau printr-o normă juridică de ordine privată. întrucât nu am fi în prezenţa acoperirii nulităţii. 1285/1956. 1955. Suprem. atrage nulitatea hotărârii. I. p.J. se observă că însuşi modul în care autorii respectivi au pus problema este eronat. Iaşi. p. p. p. Ungureanu. Suprem. decizia civilă nr. p. decizia nr.. 303.J. ci a judecat în lipsa părţii. voi. Aşadar. susţinerile părţilor etc. 2 Dacă însă o parte nu a fost regulat citată. 70. menţionăm cazul în care minuta este semnată de judecător(i) şi numai hotărârea ce s-a redactat ulterior a rămas nesemnată. în funcţie de caracterul de ordine publică sau de ordine privată al normei juridice ce stabileşte forma procedurală încălcată la efectuarea actului de procedură (sau competenţa funcţionarului). proc. întrucât nu se mai poate realiza controlul judiciar în ceea ce priveşte alcătuirea instanţei. p. op.S. 1993.

eronată în opinia noastră.. înseamnă că este vorba tot de o nulitate necondiţionată. neregularitatea ar putea fi înlăturată prin completarea hotărârii. în afara celor prevăzute de art. proc. în caz de neplată a taxelor judiciare de timbru sau a timbrului judiciar. 10/1978. 1968. art. deoarece.D. precum. C. a se vedea totuşi: Trib. 219. secţia comercială. în dispozitiv. se referă numai la necompetenţa instanţei.1 în ipoteza în care soluţia este consemnată în minută. intervine sancţiunea nulităţii cererii respective (netimbrată potrivit legii sau insuficient timbrată). nu suntem în prezenţa înlăturării vătămării. Bucureşti. 4/2001. proc. proc.contradicţia dintre minută şi dispozitiv nu ar trebui să ducă la nulitatea hotărârii. decizia civilă nr. decizia nr. în Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. civ. ci instanţa trebuie să dispună mai întâi anularea actului. p. nr. se referă numai la necompetenţa funcţionarului. (2) C. Pentru condiţiile proprii actului de procedură (referitoare la forma şi conţinutul acestora) se aplică art.R. independent de existenţa unei vătămări. care. astfel încât nu s-ar putea susţine că nu s-ar şti ce anume a hotărât instanţa. 550/1977. proc. în situaţia în care instanţa dispune refacerea în întregime a actului de procedură. pentru a fi valabile. dar hotărârii redactate ulterior îi lipseşte dispozitivul. respectarea termenelor procedurale în care trebuie efectuate actele de procedură. p. 81/1995. îndeplinirea condiţiilor de exerciţiu ale dreptului la acţiune. civ. nr.. 253/1968.R. p. ci la refacerea dispozitivului hotărârii în sensul soluţiei din minută. (1) C. actele de procedură trebuie să respecte şi o serie de condiţii exterioare. proc. 246. cazuri ce privesc condiţiile externe ale actului de procedură. colegiul civil. 105 alin. (2) C. competenţa instanţei. Acesta poate fi un argument în sprijinul soluţiei că în celelalte cazuri 1 în sens contrar. Galaţi. iar apoi efectuarea aceluiaşi act de procedură cu respectarea formelor prevăzute de lege.S. Subliniem însă că. (2) C. alcătuirea (compunerea şi constituirea) legală a instanţei. 100.J. CA. decizia nr. 105 alin. în P. care este deci un caz de nulitate condiţionată de existenţa unei vătămări. în literatura juridică se admite că există şi alte cazuri de nulitate. în CD. judecătorii nu mai pot reveni asupra soluţiei pronunţate. 105 alin.. Suprem. Pentru soluţia. 5720/2000. că ar interveni nulitatea. va cuprinde soluţia din minută2 etc. după deliberare şi pronunţarea minutei. 186 Actul de procedură şi termenele procedurale referitoare la condiţiile exterioare actului. art. civ. secţia a IV-a civilă. jud. plata taxelor de timbru. 105 C. dar nulitatea . a se vedea. decizia nr. civ. Trib. p. în R. totuşi. 54. Dintre aceste condiţii. însă nulitatea actului de procedură poate interveni şi în celelalte situaţii şi cum acestea nu cad sub incidenţa art.. Dintre condiţiile extrinseci. însă. nulitatea este necondiţionată de existenţa unei vătămări. civ. 105 alin.

cu menţiunea că hotărârea este ea însăşi un act de procedură. după caz. (3) din Legea nr. Greşita compunere sau constituire a instanţei (nu a fost respectat numărul de judecători prevăzut de lege pentru pricina respectivă.) reprezintă un alt caz de nulitate necondiţionată de existenţa unei vătămări. deoarece capacitatea procesuală este o condiţie de exercitare a dreptului la acţiune. Aceeaşi ar trebui să fie soluţia şi în cazul nerespectării celorlalte condiţii (generale) referitoare la exerciţiul dreptului la acţiune. operând prin simpla încălcare a normei care interzice îndeplinirea actului de procedură înăuntrul termenului. nulitate ce este independentă de existenţa vreunei vătămări. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru]. actul respectiv este nul. ci ca o consecinţă a decăderii (sancţiune specifică pentru aceste termene). ci instanţa va acorda un termen pentru plata taxelor de timbru.. proc. civ. 105 alin. Lipsa capacităţii procesuale (de folosinţă sau de exerciţiu) atrage nulitatea actului de procedură. dacă partea face actul de procedură după expirarea termenului. este lovită de nulitate. alcătuirea instanţei cu încălcarea dispoziţiilor legale reprezintă un motiv de recurs distinct de motivele privitoare la necompetenţa instanţei şi la încălcarea formelor procedurale prevăzute sub pedeapsa nulităţii de art. civ. (2) C. Nulitatea actelor de procedură j gy Introducerea cererii de apel direct la instanţa de apel (iar nu la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se atacă) este sancţionată de art. De exemplu. precum şi al neîndeplinirii unor condiţii (speciale) impuse de lege. nu a participat la judecată procurorul deşi pentru pricina respectivă participarea sa era obligatorie etc. 288 alin. fiind vorba despre nerespectarea . în anumite situaţii. ci se respinge. proc. care nu se încadrează în prevederile art. deci o condiţie extrinsecă actului de procedură. cererea va fi anulată ca netimbrată sau ca insuficient timbrată [art. printre motivele de recurs. (2) şi alin. ca inadmisibilă. nulitate necondiţionată de existenţa unei vătămări. ci se invocă excepţia referitoare la lipsa condiţiei respective. ca lipsită de interes. atunci cererea de chemare în judecată nu se anulează. 20 alin. Dacă însă nu se ajunge la pronunţarea unei hotărâri de admitere a cererii. (2) C. civ. un argument în acest sens fiind şi faptul că. Nerespectarea termenului prohibitiv (dilatoriu) are drept consecinţă nulitatea actului de procedură efectuat înainte de împlinirea termenului. 105 C.nu intervine în mod automat. ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă ori împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. cu nulitatea apelului şi. a participat un judecător incompatibil sau care a fost recuzat şi cererea de recuzare era întemeiată. dar în acest caz nulitatea nu intervine ca un efect imediat al încălcării normelor ce prevăd termene legale imperative. hotărârea prin care s-a admis cererea de chemare în judecată. pentru sesizarea instanţei judecătoreşti. iar numai dacă acestea nu se plătesc în termenul acordat. proc. în cazul termenelor imperative (peremptorii). ori cu toate că nu s-a parcurs procedura reclamaţiei administrative prealabile. deşi reclamantul nu justifica un interes sau nu avea calitate procesuală.

în literatura de drept civil. (2). de către instanţa judecătorească. greşită. Aceeaşi este situaţia şi în ipoteza introducerii cererii de recurs direct la instanţa de recurs (art. ci deosebirea de formulare se explică prin aceea că primul caz reprezintă o nulitate necondiţionată de existenţa unei vătămări. Aşadar. civ. Este chiar posibil ca actul de procedură respectiv să rămână în fiinţă. de necompetenţa. dacă nulitatea nu se invocă prin mijloacele şi în condiţiile stabilite de lege. în prezenţa unui caz de nulitate necondiţionată de existenţa unei vătămări. aşa cum am arătat deja. potrivit art. precum şi de caracterul normelor încălcate. iar cel de al doilea ar viza nulitatea relativă. civ. uneori. Nulitatea absolută poate fi invocată. pe când cel de-al doilea caz se referă la o nulitate condiţionată de existenţa unei vătămări. deşi îndeplinit cu nerespectarea cerinţelor prevăzute de lege. în alin. ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului. Dacă procesul civil este în curs. suntem. 302 C. chiar direct în apel sau în recurs. provocată de necompetenţa instanţei. de incompatibilitate etc). deci nulitatea actului de procedură trebuie declarată de către instanţa de judecată. Nulitatea relativă poate fi invocată numai de partea protejată prin dispoziţia legală încălcată şi numai într-un anumit termen. 105 C. actul de procedură. ci desfiinţarea actelor de procedură nu poate avea loc decât prin hotărâre judecătorească. (1) C. Este adevărat că art. dar aceasta nu înseamnă că primul alineat se referă la o nulitate de drept. sintagma «se vor declara nule». în momentul în care părţile au început să pună concluzii pe fondul 1 De asemenea. §4.). ca şi cum ar fi un act valabil încheiat. iar. proc. (1). art. indiferent că se află la judecata în faţa primei instanţe ori în cursul judecării unei căi de atac sau în faza executării silite. 105 C. foloseşte. Mijloacele de invocare a nulităţii actelor de procedură diferă în funcţie de momentul invocării nulităţii. civ. încălcarea formelor procedurale (intrinseci sau extrinseci) se invocă pe calea excepţiei (de nulitate. că primul alineat ar avea în vedere nulitatea absolută. din terminologia folosită de legiuitor în cele două alineate ale art. dispunând că neregularitatea actelor de procedură se acoperă dacă partea nu a invocat-o la prima zi de înfăţişare ce a urmat după această neregularitate şi înainte de a pune concluzii în fond. sintagma „sunt nule”. 108 alin. civ. se utilizează sintagma „act nul” pentru a se desemna nulitatea absolută. se apreciază că şi acesta poate invoca nulitatea absolută a actului de procedură.unei condiţii extrinseci cererii de apel. proc. 188 . (3) C. proc. şi având în vedere că.. proc. Invocarea nulităţii actelor de procedură In sistemul nostru procesual nu există nulităţi de drept. în orice stare a pricinii. respectiv sintagma «act anulabil» pentru a se desemna nulitatea relativă. civ. Deşi textul nu se referă şi la procuror. de partea interesată sau de instanţă din oficiu. îşi va produce efectele.1 Aşadar. proc. nu trebuie trasă concluzia. în alin. 108 alin. până în momentul declarării nulităţii.

lipsind-o de efectele sale fireşti. în condiţiile prevăzute de lege. indiferent că ar fi vorba despre o nulitate absolută sau despre o nulitate relativă. acestea nu vor mai fi aduse la îndeplinire sau. proc. trebuie reţinută şi dispoziţia înscrisă în art. (4) C. după caz. care poate fi atacată numai odată cu fondul. se acoperă orice nulitate relativă determinată de unele neregularităţi procedurale care s-au produs până la începerea dezbaterilor în fond. Nulitatea afectează atât operaţiunea juridică. Efectul de invalidare a actului de procedură îndeplinit cu nerespectarea prescripţiilor legale se produce din chiar momentul întocmirii lui. după caz. 108 alin. Efectele nulităţii actelor de procedură Declararea nulităţii unui act de procedură. regimul juridic al acestora fiind cel de drept comun. nu vor mai fi luate în considerare. §5. Nulitatea unui act de procedură nu atrage nulitatea actului precedent şi nici a celor care urmează. Instanţa se pronunţă asupra excepţiei prin încheiere sau.Actul de procedură şi termenele procedurale Nulitatea actelor de procedură 189 pretenţiei deduse judecăţii. nulităţile relative ce vizează ineficienta hotărârii pot fi invocate direct în apel sau. se pronunţă o încheiere interlocutorie. deci lipsirea actului de procedură respectiv de efectele pe care i le dă legea -quod nullum est. nulitatea comunicării citaţiei atrage şi nulitatea dovezii de primire sau a procesului-verbal încheiat de agentul procedural). civ. dacă legea nu prevede expres o altă soluţie. dat fiind că nulitatea absolută poate fi invocată şi de procuror sau de instanţă din oficiu. cât şi actul sau actele încheiate pentru constatarea acelei operaţiuni (de exemplu. are ca efect scoaterea acelui act din cauză. în doctrină se admite unanim că această dispoziţie legală vizează numai nulitatea relativă. prin hotărâre (sentinţă sau decizie). însă. care prevede că nimeni nu poate invoca neregularitatea pricinuită prin propriul său fapt. iar nu din momentul constatării nulităţii. Tot în legătură cu invocarea nulităţii.. respectiv o hotărâre atunci când instanţa se dezînvesteşte. recurs. Nulitatea actelor de procedură poate fi invocată şi prin intermediul căilor de atac ori al contestaţiei la executare. se pronunţă o încheiere în cazul în care instanţa rămâne în continuare învestită cu soluţionarea pricinii. după caz. dacă acestea sunt independente faţă de actul . Dacă prin actul anulat s-au luat anumite măsuri. Nulitatea operează retroactiv indiferent de caracterul de ordine publică sau de ordine privată al normelor încălcate. Dacă excepţia se admite. nullum producit effectum. Dacă excepţia se respinge.

civ. prevede că anularea unui act de procedură atrage şi nulitatea actelor următoare. cu excepţia ipotezei prevăzute de art.nul (spre exemplu. civ. 297 alin.1 însă. anularea citaţiei atrage şi anularea hotărârii ce s-a pronunţat deşi partea nu a fost regulat citată. atingere probelor administrate în instanţa necompetentă etc). se referă numai la răsfrângerea nulităţii asupra actelor de procedură posterioare. cu excepţia cazurilor ce constituie motive pentru care pot fi exercitate. 106 alin.] sau de o instanţă de recurs (în această din urmă situaţie va trebuie să se ţină cont după cum urmează a se pronunţa soluţia modificării hotărârii recurate sau casarea cu reţinere ori casarea cu trimitere). pot exista şi nulităţi parţiale (de exemplu. aşa cum am arătat. (2) teza IC. proc. (1) C. actele nule vor fi refăcute în faţa aceleiaşi instanţe (de exemplu. Sancţiunea nulităţii se răsfrânge. casarea parţială a hotărârii recurate). asupra întregului act de procedură. declaraţii sau constatări de fapt. 106 alin. art. aceasta va anula actele de procedură. trebuie deosebit după cum este vorba de o instanţă de apel [caz în care această instanţă va reface actele anulate. în principiu. de retractare. Spre exemplu. nu mai produce nici un efect după rămânerea irevocabilă a hotărârii. în condiţiile prevăzute de lege. însă. Nulitatea. de regulă. după caz. proc. refacerea expertizei etc). nulitatea unui act de procedură poate antrena chiar şi nulitatea unor acte anterioare. în cazul hotărârilor judecătoreşti. în ceea ce priveşte refacerea lor. deşi acestea s-au desfăşurat cu respectarea cerinţelor legale. nulitatea raportului de expertiză nu atrage nulitatea depoziţiilor martorilor). un înscris autentic declarat nul pentru vicii de formă păstrează puterea doveditoare a unui înscris sub semnătură privată sau. dacă actul cuprinde manifestări de voinţă. căile extraordinare de atac. indiferent de natura ei. acestea îşi vor produce efectele (o cerere de chemare în judecată anulată poate fi folosită ca o mărturisire extrajudiciară ori poate servi ca un început de dovadă scrisă. proc. anularea minutei atrage şi desfiinţarea hotărârii etc). nulitatea pentru necompetenţă nu aduce. Nulitatea lipseşte actul de efectele sale în ceea ce priveşte funcţia sa procedurală. iar neregularitatea procedurală a intervenit numai cu prilejul deliberării şi pronunţării. nulitatea hotărârii decurgând din faptul că a fost pronunţată de alţi judecători decât cei care au participat la dezbaterea în fond a pricinii se răsfrânge şi asupra dezbaterilor. cel mai adesea. . adică revizuirea şi contestaţia în anulare. (1) C. Deşi art. în măsura în care acestea nu pot avea o existenţă de sine stătătoare (astfel. civ. se amână judecata şi se dispune din nou citarea. Dacă nulitatea este constatată de instanţa de control judiciar. iar. constituie început de dovadă scrisă. dar.

Noţiunea şi clasificare Termenul procedural este intervalul de timp înăuntrul căruia trebuie îndeplinit ori. p. Termenele procedurale §1. proc. . nu pot fi remediate eventualele greşeli de judecată.imperative (peremptorii). 3/2000. termenele pot fi: . a sentinţei din care cele două încheieri fac parte integrantă. 281 C. termenele pot fi: . 411 C. secţia a IV-a civilă. (5) C. adică acele termene înăuntrul cărora trebuie îndeplinit un anumit act de procedură (de exemplu. legea permite prelungirea unor termene legale [art. proc. 125). 89. Bucureşti. 284. cel de 15 zile prevăzut de art. deci nu poate fi schimbată soluţia din hotărârea a cărei îndreptare se solicită. termenul de depunere a raportului de expertiză etc. civ. 301. proc. precum şi a deciziei tribunalului care a confirmat sentinţa (CA. precum: termenele prevăzute în articolele 22. ce a trecut în puterea lucrului judecat. Termenele legale sunt în principiu fixe. civ.) sau un anumit stadiu al procesului (prima zi de înfăţişare. 190 Actul de procedură şi termenele procedurale Termenele procedurale 191 Secţiunea a ll-a. 248. ele neputând fi prelungite sau scurtate de instanţă şi nici de către părţi. afortiori. în funcţie de caracterul lor. adică acele termene înăuntrul cărora legea interzice să se efectueze actul de procedură (termenul de o zi prevăzut de art. civ. 186.prohibitive (dilatorii). 319 alin.].1 Aşadar. este greşită soluţia potrivit căreia nesemnarea minutei încheierii de rectificare atrage nu numai nulitatea acestei încheieri. reglementate de art. termenul de înfăţişare a martorului. decizia nr.. civ. în mod excepţional. .legale [cele stabilite în mod expres de lege. încheierea dezbaterilor înaintea primei instanţe etc). după caz. proc. ci şi a încheierii de dezbateri pe care a rectificat-o. 500 C. 170. termenul pentru declararea apelului). în Juridica nr. (2) şi 324 C. soluţia este greşită şi în considerarea împrejurării că pe calea procedurii îndreptării greşelilor materiale. o neregularitate procedurală săvârşită cu ocazia îndreptării greşelilor materiale nu ar putea conduce la înfrângerea puterii de lucru judecat.. etc). 851/1996. civ.. este oprit să se facă un anumit act de procedură. 209. După modul în care sunt stabilite. De altfel. proc. adică la desfiinţarea hotărârii a cărei îndreptare s-a cerat. Termenul de procedură poate fi însă şi o zi fixă (termenul de judecată. 303 alin.

101 C. termenul arbitrajului.judecătoreşti (acele termene pe care le fixează instanţa în cursul judecării procesului. civ. de exemplu.]. civ. în caz de nerespectare. Termenul pe zile se calculează după sistemul exclusiv. deci pe zile libere. proc. civ. (1) C. ori scurtarea altor termene legale [art. civ. luni sau ani se sfârşesc în ziua săptămânii. După durata lor. după caz. De exemplu. 101 alin. zile. . afectează eficacitatea sau validitatea actelor de procedură. (3) C. partea trebuie să depună actele până la ora închiderii registraturii . potrivit art. prescripţia dreptului de a cere şi obţine executarea silită sau. proc. termenul de 7 zile fixat pentru pronunţarea hotărârii. spre exemplu. 101 alin. proc. a martorilor. se sfârşeşte într-o lună care nu are o asemenea zi. termenele procedurale se clasifică în: .convenţionale [termenele fixate de părţi. termenele procedurale pot fi pe ore. nulitatea.). un termen de o lună care a început să curgă la 31 august 2002 s-a împlinit la 30 septembrie 2002. nici ziua în care se sfârşeşte [art. precum: termenele de înfăţişare a părţilor. Termenul pe ore începe să curgă de la miezul nopţii zilei următoare [art. adică acele termene care. civ. civ.]. un termen de procedură de 5 zile care a început să curgă la 1 noiembrie 2002 s-a împlinit la 7 noiembrie 2002. intervenind decăderea. 341 alin. termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare. luni şi ani (art. se fixează de către părţi]. Indiferent de modul în care este stabilit. Mai trebuie reţinut că. în funcţie de sancţiunea ce intervine în caz de nerespectare. Termenul care. se va socoti împlinit în ultima zi a lunii. proc. neintrând în calcul nici ziua în care a început să curgă. în caz de nerespectare. 89 alin. Termenele pe săptămâni. ci atrag (eventual) numai sancţiuni disciplinare sau pecuniare pentru cei care sunt vinovaţi de nerespectarea lor.relative. indiferent de modul în care este statornicit termenul. (2) C. adică acele termene care. începând la 29. termenul fixat pentru depunerea raportului de expertiză. pentru efectuarea unei cercetări la faţa locului etc). săptămâni.în ce priveşte posibilitatea preşedintelui instanţei de a prelungi termenul de recurs cu 5 zile].absolute.]. (1) C. 30 sau 31 ale lunii. nu afectează validitatea actelor de procedură. (3) C. Spre exemplu. §2.. 101 alin. . . perimarea. Mod de calcul Clasificarea termenelor procedurale în funcţie de durata lor prezintă interes în ceea ce priveşte modul de calcul al termenelor procedurale. fără a fi nevoie ca instanţa să le încuviinţeze. care. lunii sau anului corespunzătoare zilei de plecare [art. permite instanţei să scurteze termenul de 5 zile pentru înmânarea citaţiei]. termenul de 30 de zile stabilit pentru motivarea hotărârii etc. proc. proc.

în cel de-al doilea caz. De asemenea. Cât priveşte momentul de la care începe să curgă termenul procedural. de la data când a cerut-o. dacă s-a comunicat hotărârea odată cu somaţia de executare. Data comunicării trebuie să rezulte din dovada de primire sau procesul-verbal întocmit de agentul procedural. 102 alin. Spre exemplu. Cazurile de echipolentă sunt însă de strictă interpretare şi nu pot fi extinse prin analogie. când comunicarea actului de procedură. proc. pe când. civ. cât şi a punctului de împlinire. partea nu cunoaşte şi doreşte să afle conţinutul actului de procedură. nu şi atunci când solicită să i se comunice chiar ei actul.. art. civ. 284 alin. două sunt specifice termenului de apel şi termenului de recurs). (echivalenţă). proc. această comunicare. 192 Actul de procedură şi termenele procedurale Decăderea şi repunerea în termen 193 iar a da o altă interpretare înseamnă a aduce atingere dreptului părţii respective de a i se comunica la domiciliu toate actele de procedură. civ. în acest sens. Legea prevede trei situaţii de echipolentă. este valabilă şi pentru calcularea termenului de apel. 104 C.instanţei ori a închiderii oficiului poştal. care a avut alt obiectiv. hotărârea se consideră comunicată la data depunerii cererii de apel [art. în sfârşit. căreia nu i s-a . deoarece. (2) C. înscrise în art. ca moment de la care începe să curgă termenul de procedură. menţionăm existenţa unei dispoziţii legale deosebit de utile pentru parte. (1) C. civ. dacă legea nu dispune altfel.. Astfel. art. care prevede că actele de procedură trimise prin poştă instanţelor judecătoreşti se socotesc îndeplinite în termen dacă au fost predate recomandat la oficiul poştal înainte de împlinirea termenului. stabileşte că termenele încep să curgă şi împotriva părţii care a cerut comunicarea. proc. numai în primul caz se prezumă că partea cunoaşte actul. în cazul în care apelul a fost introdus înainte de termen. aceste acte oficiale neputând fi completate cu probe extrinseci. (2) şi (3) C. dispune că termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedură. §3. dispoziţie care este interpretată în sensul că vizează ipoteza în care partea cere să se comunice actul de procedură părţii adverse. 102 alin. dispoziţii legale ce se aplică şi în materia recursului]. proc. Durata termenelor procedurale Durata termenelor procedurale presupune stabilirea punctului de plecare a termenului. este înlocuită cu un act echivalent (din cele trei cazuri de echipolentă. împrejurarea că partea.

158 alin.] etc. termenul de apel.. însă toate termenele legale imperative sunt prezumate a fi stabilite sub sancţiunea decăderii. (3). alteori sunt folosite expresii echivalente [cum ar fi: „nu vor mai putea fi invocate în cursul judecăţii” . civ. 103 C. etc].art.]. (1) C. proc. uneori. ori născându-se dreptul de a îndeplini anumite acte de procedură (pentru termenele prohibitive). civ. nu face să curgă. împotriva acesteia. (2) C. proc. fără posibilitatea. Există şi situaţii în care termenele încep să curgă de la alte momente decât comunicarea actului de procedură. 136 C. civ.art. „nu vor mai putea fi invocate în cursul instanţei” . art. Decăderea poate fi definită ca fiind acea sancţiune procedurală care constă în pierderea dreptului de a exercita o cale de atac sau de a îndeplini orice alt act de procedură. a introdus o cale de atac de retractare nu este de natură să determine începutul cursului termenului de apel sau. La acest caz general. (1) C. proc. Punctul de împlinire este acela în care termenul îşi realizează efectul.. proc. proc. proc. încuviinţarea probei [art. faptul că părţii ce a căzut parţial în pretenţii i s-a comunicat cererea de apel. de recurs. proc. termenul de perimare este susceptibil de a fi suspendat (art. 250 C. 138 alin. 285 şi art.comunicat hotărârea.]. se adaugă şi cazuri speciale de întrerupere. civ. Decăderea şi repunerea în termen §1. 287 alin. (1). (3). (2) C. decăderea nu este expres prevăzută de lege. afară de cazul când legea dispune altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa ei.). Secţiunea a IlI-a. (3).. civ. este analizată în doctrină şi ca un caz de întrerupere a termenelor procedurale. dacă nu a fost respectat termenul imperativ .]. civ. civ. dar. 170 alin. îndeplinirea unui act de procedură făcut în vederea judecării pricinii în materia perimării (art. proc. 186 alin. civ. derogările trebuind să fie expres prevăzute de lege [concluzie desprinsă din art. De asemenea. proc. Noţiunea şi importanţa decăderii Articolul 103 alin. încetând posibilitatea de a mai exercita dreptul în vederea căruia termenul a fost acordat (pentru termenele imperative). (2). este greşită afirmaţia (soluţia) potrivit căreia decăderea ar interveni numai dacă este prevăzută în mod expres de lege. 186 alin. cum ar fi: pronunţarea hotărârii [spre exemplu. civ. proc. dacă nu i s-a comunicat valabil hotărârea instanţei etc. termenele procedurale curg continuu. în intervalul cuprins între punctul de plecare şi punctul de împlinire. 286 C. la care se referă art. 170 alin. Totuşi. 138 alin. (2). stabilirea preţului imobilului [art. art. dispune că neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în termenul legal atrag decăderea. dispoziţii care se aplică şi termenului de recurs). în principiu. după caz.). formulată de adversar. 253 alin. Aşadar. art. proc.]. (2) C. civ. împiedicarea părţii dintr-o împrejurare mai presus de voinţa ei. 103 alin. Există şi alte norme juridice care prevăd expres sancţiunea decăderii [articolele 118 alin. de cele mai multe ori. de a fi întrerupte sau suspendate. 504 alin. (1) C. civ. proc. civ. precum: moartea părţii sau moartea mandatarului părţii în privinţa termenului de apel (art. (2) şi 610 C. 249 C.

şi anume: posibilitatea pe care o are instanţa de judecată de a nu mai acorda un nou termen pentru îndeplinirea actului de procedură [uneori. Nu orice termen legal este prevăzut sub sancţiunea decăderii. ceea ce echivalează totuşi cu pronunţarea unei decăderi. mai precizăm că decăderea implică un termen absolut. deci în pierderea unui drept procedural neexercitat în termenul legal peremptoriu. civ. Se impun unele precizări în legătură cu aceste condiţii: Cât priveşte prima condiţie. Nerespectarea termenelor judecătoreşti atrage o altă sancţiune. ci această sancţiune implică nerespectarea unui termen imperativ (peremptoriu) prevăzut de lege. . 156 alin. trebuie întrunite. reţinem aşadar că. 194 Actul de procedură şi termenele procedurale Decăderea şi repunerea în termen 195 . trebuie să fie vorba despre un termen legal. Raportându-ne la o altă clasificare a termenelor procedurale.existenţa unui termen legal şi imperativ (peremptoriu) înăuntrul căruia trebuie exercitat dreptul procedural. Nerespectarea termenelor prohibitive (dilatorii) atrage nulitatea actului de procedură efectuat înainte de împlinirea termenului. proc. (1) C. următoarele condiţii: . iar nu un termen relativ.inexistenţa unei derogări exprese de la sancţiunea decăderii. de exemplu. pentru a interveni decăderea. legea limitează dreptul de apreciere al judecătorului. Condiţiile decăderii Pentru a interveni sancţiunea decăderii. (1) şi art. §2. art.]. cumulativ. . Sancţiunea procedurală a decăderii este destinată să asigure celeritatea procesului civil şi îndeplineşte două funcţii: funcţia preventivă (părţile sunt avertizate asupra consecinţelor la care se expun în cazul nerespectării termenelor prevăzute de lege) şi funcţia sancţionatorie (cel ce nu şi-a exercitat dreptul procedural în termenul fixat de lege pierde acest drept). 14. iar nu un termen judecătoresc sau convenţional. 155 alin.prevăzut de lege.partea (ori procurorul) să nu fi exercitat dreptul procedural înăuntrul acestui termen. Rezultă că decăderea sancţionează neglijenţa de care a dat dovadă partea ce nu şi-a exercitat dreptul procedural în termenul peremptoriu fixat de lege.

.).dacă decăderea priveşte pe una din părţile legate printr-un raport de solidaritate sau indivizibilitate.Decăderea intervine nu numai atunci când legea stabileşte un termen fix pentru îndeplinirea unui anumit act de procedură. civ. partea nu a introdus cererea de apel în termenul prevăzut de art.. spre exemplu. fiind îndeplinite condiţiile ce se desprind din art. 284 C.. proc. se acoperă dacă martorii se înfăţişează la termenul fixat pentru audierea lor. deşi este vorba despre nerespectarea unui .dacă partea ce putea invoca decăderea renunţă la acest drept. (4) C. civ. după caz. iar cel puţin una dintre celelalte părţi a efectuat actul de procedură în termen (de exemplu. civ. Cât priveşte cea de a treia condiţie. 186 alin. ori al căror apel sau recurs a fost respins fără a fi cercetat în fond).art. intimatul formulează o cerere de apel incidental în intervalul de timp situat între momentul împlinirii termenului de apel şi prima zi de înfăţişare înaintea instanţei de apel]. recurs. civ. iar partea nu a îndeplinit actul de procedură până la acel moment sau în acea etapă procesuală (de exemplu. menţionăm că sancţiunea decăderii nu intervine: . nu a cerut recuzarea înainte de începerea oricărei dezbateri etc).dacă există o dispoziţie expresă a legii în acest sens [cum ar fi.]. . subliniem că decăderea sancţionează neexer-citarea în termenul legal peremptoriu a drepturilor procedurale recunoscute de lege părţilor şi procurorului. precum şi atunci când legea stabileşte o anumită ordine în efectuarea actelor de procedură şi partea nu a respectat-o [spre exemplu. renunţarea să fie strict personală şi expresă. pentru neîndeplinirea obligaţiei referitoare la depunerea sumei necesare despăgubirii şi transportului martorilor. ci şi atunci când legea prevede că exercitarea unui drept trebuie să se facă într-un anumit moment procesual sau într-o anumită etapă a procesului. art. 293 C. sancţiunea decăderii (din dreptul de a exercita apelul) nu operează nici în cazul în care. Decăderea nu intervine însă în cazul drepturilor procedurale ale instanţei de judecată (drepturi care sunt. iar partea a lăsat să expire acel termen fără a beneficia de el (spre exemplu. trebuie îndeplinite următoarele cerinţe: termenul să fie reglementat de norme de ordine privată. în acelaşi timp. şi îndatoriri procesuale). proc. efectele admiterii apelului sau recursului declarat de unul dintre coparticipanţi se vor extinde şi la coparticipanţii care nu au declarat apel sau.în acele cazuri în care. (3) C. . în legătură cu cea de a doua condiţie. Pentru ca partea interesată să renunţe la dreptul de a invoca decăderea. 108 alin. partea să aibă capacitate de exerciţiu deplină. în cazul obligaţiilor solidare sau indivizibile. de asemenea. partea interesată este decăzută din dreptul de a invoca nulitatea relativă dacă nu a făcut-o la primul termen de înfăţişare ce a urmat acelei neregularităţi şi înainte de a se pune concluzii în fond . renunţarea să intervină numai după ce termenul a expirat. proc. proc. care prevede că decăderea din dovada cu martori.

dacă procesul este în curs. Dacă norma juridică are caracter de ordine privată. iar instanţa a respins excepţia de decădere sau a omis să se pronunţe cu privire la aceasta. civ.). indirect.termen legal imperativ. ea a fost invocată în termen. . că recursul a fost depus peste termen sau dacă această dovadă nu reiese din dosar. proc. Astfel. Dacă norma care stabileşte termenul are caracter de ordine privată. Aşadar. afară de situaţia când părţile convin judecarea împreună a celor două cereri art. Sunt însă şi situaţii în care legea limitează momentul până la care se poate invoca decăderea. decăderea poate fi invocată de către oricare dintre părţi. recursul se va socoti făcut în termen. al recursului. prevede că dacă nu se dovedeşte. aceasta trebuie invocată şi apoi pronunţată de către instanţă. ci ea trebuie pronunţată de către instanţă. 135 C. Invocarea şi pronunţarea decăderii Pentru a interveni decăderea. aspect asupra căruia vom reveni în finalul acestei secţiuni. §4. legea stabileşte o altă sancţiune (astfel. Dacă norma juridică este de ordine publică. Dacă a intervenit o hotărâre de fond. în faţa instanţei de fond. peremptoriu şi absolut). Condiţiile în care poate fi invocată decăderea sunt determinate de caracterul de ordine publică sau de ordine privată al normei juridice care stabileşte termenul (legal. formularea cererii reconvenţionale sau a cererii de introducere în judecată a unei alte persoane după expirarea termenului prevăzut de lege atrage sancţiunea judecării separate a cererii respective de cererea de chemare în judecată. Mijlocul procedural de invocare a decăderii este excepţia. decăderea poate fi invocată numai de partea interesată şi numai la primul termen de înfăţişare ce a urmat momentului cunoaşterii motivului de decădere. prin intermediul apelului sau.dacă partea interesată dovedeşte că a fost împiedicată de o împrejurare mai presus de voinţa ei să efectueze actul de procedură în termen. . respectiv de a obţine respingerea cererii de chemare în judecată formulată de reclamant. decăderea nu operează de drept. §3. la pierderea acelei componente a dreptului la acţiune ce priveşte posibilitatea de a obţine condamnarea pârâtului. de procuror sau de instanţă din oficiu. Efectele decăderii Efectul principal al decăderii constă în pierderea dreptului procedural ce nu a fost exercitat în termenul legal imperativ. civ. decăderea poate fi valorificată pe calea apelului sau a recursului numai dacă. art. în orice stadiu al procesului. după caz. dar poate duce. la prima zi de înfăţişare. Partea care nu a invocat la timp decăderea este decăzută ea însăşi din dreptul de a o invoca. Decăderea se opune celui împotriva căruia a curs termenul legal peremptoriu. Decăderea nu atinge dreptul subiectiv civil. decăderea poate fi invocată. proc. desigur după ce a verificat şi constatat îndeplinirea celor trei condiţii menţionate mai sus. 310 C.

partea . acestea îşi vor produce efectele (de exemplu. iar dacă toate căile care permiteau să se constate şi pronunţe decăderea nu mai pot fi folosite. sancţiunea rămâne definitiv inoperantă. dacă actul cuprinde manifestări de voinţă. deci a unei împrejurări ce exclude culpa părţii respective. 103 C. o consecinţă a decăderii. cumulativ.în termen de cel mult 15 zile de la data încetării împiedicării. dacă nu pot avea o existenţă de sine stătătoare. iar nu să se fi ivit după expirarea termenului respectiv. De altfel. decăderea nu operează în cazul în care partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa ei să efectueze actul de procedură. actul de procedură făcut după împlinirea termenului legal peremptoriu rămâne valabil. civ. iar în acelaşi termen vor fi arătate şi motivele împiedicării.1 . Repunerea în termen Prevederile art. 196 Actul de procedură şi termenele procedurale Decăderea şi repunerea în termen 197 Actele ulterioare făcute pe baza unui act efectuat după expirarea termenului legal imperativ sunt şi ele atinse de sancţiunea nulităţii. într-o asemenea situaţie. §5.partea care nu şi-a exercitat dreptul procedural în termenul legal peremptoriu să facă dovada existenţei unei împrejurări mai presus de voinţa ei. sunt prezentate în literatura de specialitate şi în practica judiciară ca reglementând instituţia repunerii în termen. repunerea în termen. însă. ci este. Dacă decăderea nu a fost pronunţată de instanţă. unele acte normative folosesc expres noţiunea de repunere în termen..împrejurarea ce a împiedicat partea să acţioneze să se fi produs înăuntrul termenului legal peremptoriu în care trebuia exercitat dreptul procedural.Dacă partea a fost decăzută din dreptul de a efectua actul de procedură şi totuşi face acel act. declaraţii sau constatări de fapt. o cerere de exercitare a unei căi de atac respinsă ca tardivă poate fi folosită ca o mărturisire extrajudiciară sau ca un început de dovadă scrisă). Decăderea îşi produce efectele numai dacă a fost constatată şi pronunţată de către instanţă. Pentru a se putea dispune. nulitatea actului de procedură nu intervine însă ca efect direct al nerespectării normei juridice care a stabilit termenul legal peremptoriu. potrivit cărora. Decăderea lipseşte actul de procedură de efectele sale fireşti. actul de procedură urmând a se îndeplini în termen de 15 zile de la încetarea împiedicării. . proc. trebuie întrunite. de către instanţă. acesta este lovit de nulitate. următoarele cerinţe: .

288 alin. cât şi calea de atac (ca tardivă). jud. II. în R.. secţia a IV-a civilă. atunci va pronunţa o hotărâre prin care va respinge atât cererea de repunere în termen (ca neîntemeiată sau. prin înregistrarea corespondenţei după 3 zile de la primirea ei. potrivit art. 240. Suprem. Hunedoara. colegiul civil. încheierea de admitere a cererii de repunere în termenul de exercitare a căii de atac poate fi atacată (de intimat sau de procuror) numai odată cu hotărârea pronunţată în calea de atac respectivă. Bucureşti. 19 din Decretul nr. 70/1995. Faptul că juristul unităţii a fost în incapacitate temporară de muncă nu constituie o împrejurare mai presus de voinţa unităţii. spre deosebire de repunerea în termenul de prescripţie extinctivă. cererea de repunere în termenul de apel se va soluţiona de instanţa de apel.CA. chiar dacă. repunerea în termenul de exercitare a unei căi de atac sau de îndeplinire a oricărui alt act de procedură nu poate fi acordată din oficiu de către instanţă. De exemplu. p. 10/1985. deoarece cererea de repunere în termen este un incident procedural.R. Dacă s-a cerut repunerea în termenul de exercitare a unei căi de atac. după care va trece la soluţionarea căii de atac respective.1 Aceasta deoarece nu se poate deroga de la principiul disponibilităţii dacă nu există o dispoziţie legală specială care să permită o atare derogare. p. ci numai dacă este cerută de partea interesată. 1 Faptul detenţiunii nu poate fi considerat ca o piedică mai presus de voinţa părţii. nu constituie o împrejurare de împiedicare a introducerii în termen a recursului. decizia civilă nr. în Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998.4 Dacă s-a cerut repunerea în termenul de apel. voi. care să o fi împiedicat să îşi exercite dreptul în termenul prevăzut de lege. 185/1985. nr.D.interesată să formuleze atât cererea de repunere în termen. în cazul în care instanţa respinge cererea de repunere în termenul de exercitare a unei căi de atac. 167/1958. care să determine repunerea în termenul de motivare a recursului . cât şi cererea de exercitare a căii de atac ori cererea prin care solicită încuviinţarea îndeplinirii unui alt act de procedură.2 Asupra repunerii în termen se va pronunţa instanţa competentă să soluţioneze calea de atac ori să îndeplinească actul de procedură respectiv. mai presus de voinţa părţii Trib. proc. în CD. p. care nu poate fi atacată decât odată cu hotărârea dată asupra fondului. deci o astfel de împrejurare nu apără împotriva decăderii Trib. Neglijenţa manifestată de prepusul recurentei. după caz. 72. sub sancţiunea nulităţii. decizia nr. civ. decizia nr. hotărârea este supusă . (2) C. 1956. ca tardivă). Subliniem că. 308. instanţa se va pronunţa printr-o încheiere interiocutorie. reglementată de art. cu condiţia ca aceasta din urmă să fie susceptibilă de exerciţiul vreunei căi de atac. 1849/1956.3 în cazul în care s-a cerut repunerea în termen cu privire la un act de procedură care trebuie îndeplinit înainte de pronunţarea hotărârii. cererea de apel se depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă. instanţa va pronunţa o încheiere dacă admite repunerea în termen.

1561/1998. 319. decizia nr. 3 Cererea de repunere în termenul de recurs se va judeca de către instanţa de recurs.s. 21. o persoană fizică sau juridică supune judecăţii o pretenţie. la instanţa a cărei hotărâre se atacă . p. 585/2000. 10/2002. precum şi de un aspect al principiului disponibilităţii. p. sub sancţiunea nulităţii.n. Cererea de chemare în judecată §1. p. Repunerea în termenul de exercitare a apelului poate fi acordată numai de instanţa de apel. Noţiune Actul de procedură prin care partea interesată se adresează instanţei pentru a invoca aplicarea legii la un caz determinat.S. cererea de recurs se depune. poartă denumirea de cerere de chemare în judecată. punând în mişcare acţiunea civilă. Capitolul V Judecata în primă instanţă Secţiunea I. 2 A se vedea şi CA. decizia nr. Iaşi. colegiul civil. Necesitatea formulării cererii de chemare în judecată este justificată de principiul potrivit căruia nimeni nu îşi poate face singur dreptate. Bucureşti. proc. în sensul că instanţa nu poate să judece până ce nu a fost învestită de partea interesată. 343/1994.. chiar dacă.recursului. prin intermediul cererii de chemare în judecată. potrivit art. 4 Depăşirea termenului de 15 zile de la încetarea împiedicării atrage respingerea cererii de repunere în termenul de apel (ca tardivă . secţia a IV-a civilă. afară de excepţiile limitativ prevăzute de lege.). în Jurisprudenţa 1993-1994. în CJ. 227. hotărârea prin care se respinge această cerere este irevocabilă. în Jurisprudenţa 2000. 127. decizia civilă nr. iar nu şi de instanţa de recurs cu ocazia soluţionării recursului exercitat împotriva hotărârii prin care apelul a fost respins ca tardiv . după caz. declanşând astfel procesul civil. CD.p. 219. Dacă s-a cerut repunerea în termenul de recurs. Aşadar. decizia nr.CA. astfel încât apelul se va respinge ca tardiv Trib. nr. hotărârea este susceptibilă de exerciţiul acelei căi de atac (apel sau. recurs) ce putea fi exercitată împotriva hotărârii ce urma să se pronunţe în contestaţia în anulare sau în revizuire. civ.Trib. 302 C. 1961.J. decizia civilă nr. instanţa civilă neputându-se sesiza din oficiu. 865/1961. Suprem. . 58/2002. Dacă s-a cerut repunerea în termenul de exercitare a unei contestaţii în anulare sau a unei revizuiri. secţia de contencios administrativ.. în Culegere de practică judiciară civilă 1998. Bacău. 1 C. p.

anume aceea prin care se pune în mişcare acţiunea civilă. cu sau fără caracter jurisdicţional. cerere introductivă. 112 C. art. în asemenea situaţii. civ. proc. proc. noţiunea de contestaţie este folosită în materie electorală etc. noţiunea de acţiune civilă este utilizată pentru a desemna cererea de chemare în judecată.1 Aşadar. civ. In lipsa unor dispoziţii legale exprese. Unele norme speciale prevăd că sesizarea instanţei judecătoreşti se face printr-un act de procedură. precum şi numărul de înregistrare în registrul comerţului sau. denumirea şi sediul lor. domiciliul sau reşedinţa părţilor ori. Uneori. pentru persoanele juridice. 109 alin. se folosesc şi alţi termeni ca fiind sinonimi cu acela de cerere de chemare în judecată. în cererea de chemare în judecată trebuie indicate atât numele şi domiciliul sau reşedinţa reclamantului. codul fiscal şi contul bancar în cazul în care părţile sunt persoane fizice. cerere iniţială. dispune că oricine pretinde un drept împotriva unei alte persoane trebuie să facă o cerere înaintea instanţei competente. Astfel: în materie contravenţională. (1) C. şi la aceste elemente ne vom referi în cele ce urmează. deoarece cererea de chemare în judecată reprezintă numai una din formele concrete de manifestare a acţiunii civile. care nu este însă denumit cerere de chemare în judecată. precum: cerere. în cazul în care cheamă în judecată mai multe persoane. petiţie. cât şi numele şi domiciliul sau reşedinţa pârâtului ori. după caz. de înscriere în registrul persoanelor juridice. . Cuprinsul (elementele) cererii de chemare în judecată Elementele pe care trebuie să le cuprindă cererea de chemare în judecată sunt prevăzute de art. cerere principală. deoarece este mijlocul procedural prin care se învesteşte instanţa. a) Numele. este însă necesar să nu se pună semnul egalităţii între cererea de chemare în judecată şi acţiunea civilă. ale fiecărui pârât. este vorba despre un act de procedură prin care se declanşează controlul judecătoresc asupra unor acte. acţiune etc. De reţinut că.Tocmai de aceea. 200 Judecata în primă instanţă Cererea de chemare în judecată 201 §2. deşi în frecvente cazuri. ce provin de la organe din afara sistemului instanţelor judecătoreşti. cât şi în practică. actul respectiv trebuie să respecte condiţiile de formă prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată. se face referire la plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor. atât în legislaţie.

indice şi domiciliul ales în România. 3126/1984.). proc. pentru ca identificarea să se facă mai uşor. desemnând numele de familie sau chiar prenumele. ori de câte ori din conţinutul normei juridice nu rezultă intenţia legiuitorului de a da o accepţiune restrânsă. op. Este adevărat că în unele norme juridice speciale cuvântul «nume» este utilizat într-un sens restrâns. 1 C. cât şi la prenume (acesta fiind şi cazul art. 60.R. p. spre exemplu: O. „numele cuprinde numele de familie şi prenumele”. p.M. mai prevede că în cererea de chemare în judecată reclamantul trebuie să 1 Dacă reclamantul a chemat în judecată mai mulţi pârâţi.2 însă. ci locul unde persoana poate fi găsită pentru a i se comunica actele de procedură. Alegerea de domiciliu se face fie prin convenţie. Bucureşti. în R. 1994. 31/1954. domiciliul este pus pe acelaşi plan cu reşedinţa. Pentru ipoteza în care reclamantul locuieşte în străinătate. pretenţia este formulată împotriva moştenitorilor unei persoane. Ungureanu. atunci norma juridică urmează a fi interpretată în sensul că se referă atât la numele de familie. 1 C. 1 C. o dispoziţie identică fiind înscrisă şi în art. fără a se indica numele şi domiciliul acestora etc). /. 2 A se vedea. Leş. însă nominalizează numai doi dintre ei. este recomandabil ca în cerere să se treacă şi prenumele părţilor. Domiciliul poate fi cel real. 112 pct. fără a se indica numele şi domiciliul sau reşedinţa acestuia. Efectele juridice ale domiciliului ales se limitează însă numai la operaţiile şi procesele pe care părţile le-au avut în vedere. cit.. dar poate fi şi un domiciliu ales. deşi legea nu se referă şi la prenume. Dacă reclamantul nu cunoaşte domiciliul pârâtului. el va trebui să menţioneze această împrejurare în cerere. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. p. civ. ci trebuie rezolvată în raport cu pârâţii nominalizaţi . 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. Tocmai de aceea. Actele de procedură în procesul civil (la instanţa de fond). 4/1985. pe motivul că nu au fost indicaţi şi ceilalţi pârâţi. proc.B..nu ar fi suficient ca respectiva cerere să fie formulată împotriva unei persoane neindividualizate prin atributele de identificare arătate de art. potrivit art. civ. iar toate comunicările privind procesul i se vor face la domiciliul ales. interesează nu atât domiciliul în sensul de locuinţă statornică sau principală. în doctrină se subliniază că. cererea nu poate fi anulată în întregime.D. iar apoi să dovedească faptul că a . cererea de chemare în judecată este îndreptată împotriva posesorului unui anumit bun. secţia a m-a civilă. art. decizia nr.T. proc. (2) din Decretul nr. Cât priveşte celălalt atribut de identificare a persoanei fizice la care se referă textul de lege. 333. 112 pct. 12 alin. dar. civ. (de exemplu. fie prin simplă manifestare de voinţă unilaterală. nr. 112 pct. 48-49.

numărul de înregistrare în registrul comerţului sau. ci poate determina competenţa teritorială şi fixează locul unde se vor comunica actele de procedură. Trebuie deci ca în cerere să se indice atât reprezentantul. deoarece reclamantul nu este titularul dreptului subiectiv civil dedus judecăţii. în cerere vor fi indicate următoarele atribute de identificare: denumirea. adică de un reprezentant (convenţional sau legal) al titularului. ci şi reprezentarea intereselor individuale sau colective prin persoane cărora acele interese nu le sunt totuşi destinate. ar trebui ca reprezentaţii să fie identificaţi individual şi să se menţioneze calitatea de reprezentant comun al celui ce formulează cererea. iar. întrucât legea nu prevede. că lucrează ca reprezentant. . Cerinţa indicării în cerere a calităţii persoanei care lucrează pentru titularul dreptului se aplică şi în cazul asistării minorului cu capacitate de exerciţiu restrânsă. când cererea este făcută de un reprezentant comun al mai multor persoane. deoarece cererea se face personal de minor. data naşterii etc). deci atunci când legea acordă exerciţiul dreptului la acţiune unor persoane ce nu sunt titulare ale dreptului subiectiv civil care se urmăreşte a fi valorificat. sancţiunea fiind aceea că el nu va mai putea să pretindă ulterior. sediul. precum şi situaţia în care cererea este îndreptată împotriva reprezentantului unei persoane fizice sau juridice. are în vedere situaţia în care cererea de chemare în judecată este făcută de altcineva decât titularul dreptului dedus judecăţii. tutore sau curator). iar cererea de chemare în judecată se va respinge ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă. în cazul în care o persoană stă în proces în nume propriu. afară de cazul când o normă juridică specială ar dispune altfel. Indicarea domiciliului sau a reşedinţei prezintă importanţă nu numai pentru identificarea părţilor. dar se semnează nu numai de către acesta. codul fiscal şi contul bancar. în cererea de chemare în judecată nu trebuie menţionate şi alte atribute de identificare a reclamantului sau a pârâtului persoană fizică (cetăţenia. Dacă reprezentantul nu îşi arată această calitate în cererea pe care o face. inclusiv prin cerere adresată serviciului de evidenţă a populaţiei. în cazul reprezentării prin avocat. 2 C. el este presupus că lucrează în nume propriu. în instanţă. civ. De asemenea. numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice. Nu este nevoie să se precizeze şi celelalte atribute de identificare a persoanei juridice. b) Numele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces. după caz. va trebui să specifice în cererea de chemare în judecată că acţionează în ambele calităţi. numele acestuia şi sediul profesional Articolul 112 pct. dar şi ca reprezentant al altei persoane. Cât priveşte persoanele juridice.făcut tot posibilul pentru a afla domiciliul părţii adverse. astfel încât în cerere trebuie să se precizeze calitatea de ocrotitor legal. cât şi reprezentatul. Considerăm că se are în vedere nu numai reprezentarea persoanelor fizice sau juridice prin alte persoane. ci şi de către persoana chemată de lege să îl asiste (părinţi. proc.

Obiectul cererii de chemare în judecată trebuie să fie licit (deci să nu vină în conflict cu legea). anularea unui contract. 132 C. cât şi la modul de identificare a imobilelor (localitatea şi judeţul. la predarea unui bun individual determinat care a pierit) şi determinat sau determinabil (în faţa instanţei se rezolvă o neînţelegere concretă. ci. deşi ideea de reprezentare care stă la baza art. 974 C. atunci când preţuirea este cu putinţă Prin obiect al cererii de chemare în judecată se înţelege pretenţia concretă a reclamantului. în baza elementelor puse la dispoziţie de către părţi. ipoteză în care va aprecia instanţa. influenţează admisibilitatea sau inadmisibilitatea unor mijloace de probă. 83 C. după preţuirea reclamantului. materială sau teritorială. de exemplu. 3 C. adică plata unei sume de bani. poate determina competenţa generală. 129 alin.202 Judecata în primă instanţă Se apreciază că cererea introdusă de un administrator sechestru nu trebuie să cuprindă mai mult decât numele acestuia. civ. Reclamantul nu este ţinut de obiectul indicat iniţial în cererea de chemare în judecată. revine reclamantului. cu indicarea calităţii sale şi alăturarea hotărârii care îi conferă această calitate. spre exemplu.). trebuie să se anexeze actele din care să rezulte calitatea de reprezentant convenţional sau legal (art. civ. revendicarea unui bun. La cerere. dacă este cazul. atrage o anumită constituire a instanţei. proc. civ. atunci când este posibilă. strada. conexitatea şi puterea de lucru judecat. interesează litispendenţa. Articolul 112 pct. determină fixarea taxelor judiciare de timbru. referindu-se atât la valoarea acestuia.). In schimb. Evaluarea obiectului. proc. creditorul chirografar care exercită. numărul de carte funciară şi numărul topografic). posibil (reclamantul să nu solicite instanţei obligarea pârâtului la ceva ce nu s-ar putea realiza. acţiunea oblică (subrogatorie) este ţinut să arate situaţia sa de creditor. lucrând în profitul părţilor liti-gante. este mai mult un mod de a prezenta o situaţie legală particulară. civ. instanţa fiind obligată să hotărască numai asupra celor ce formează obiectul pricinii supuse judecăţii (art. în condiţiile prevăzute de art. iar nu o problemă de principiu. etajul şi apartamentul. civ. se admite că pârâtul poate contesta valoarea indicată de reclamant. deoarece. în locul debitorului său neglijent sau indiferent. proc. nu s-ar putea cere instanţei să constate că reclamantul nu are nici un fel de datorie faţă de pârât). final C. desfacerea căsătoriei etc. Obiectul cererii de chemare în judecată prezintă interes practic din următoarele puncte de vedere: fixează limitele judecăţii. ci un administrator oficial al intereselor pentru care se judecă. dar trebuie să îl indice şi pe titularul dreptului subiectiv civil. el poate să îl completeze ori să îl modifice. numărul sau vecinătăţile. c) Obiectul cererii şi valoarea lui. Valoarea obiectului prezintă interes pentru: stabilirea taxelor de . are în vedere şi obiectul material al dreptului pretins. însă.. proc. administratorul sechestru nu este un reprezentant propriu-zis al celor aflaţi în judecată. iar.

proc. în noţiuni şi expresii consacrate. astfel încât pentru a defini cauza nu se poate face abstracţie nici de fapte. retract litigios. civ. de antrepriză etc.). care se întâlneşte în alte texte [precum.]. (1) C. reguli juridice. (1) şi art. atunci când se precizează în ce constă acest fundament. nici de drept). Astfel. invocând principii. proc. deoarece judecătorul va face el încadrarea juridică. Sunt însă probleme de drept care nu se pot prezenta decât juridic. 1203 C. pentru calificarea juridică a cererii (motivarea în drept) ajunge o simplă expunere clară şi ordonată a faptelor. e) Arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere . cum ar fi. circumstanţe. plata unei sume de bani invocată într-o cerere de chemare în judecată poate avea drept cauză un contract de împrumut. art. a unei cereri în revendicare. repararea unui prejudiciu ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite etc. civ. pact comisoriu. dar şi principii. 112 pct.. căsătorie putativă. fiind ansamblul tuturor împrejurărilor de fapt pe care se întemeiază cererea. 4 C. civ. 1191 şi art. 164 alin. Este suficient ca reclamantul să arate temeiul pretenţiei sale. art. instituţii sau categorii juridice (uzucapiune. 4 C. Se arată că nu este obligatoriu ca reclamantul să indice chiar textele de lege pe care se întemeiază pretenţia sa. pe care o considerăm preferabilă. în multe cazuri. unii autori situează fundamentul pretenţiei exclusiv pe tărâmul dreptului. 1201 C. Opusul acestei concepţii este cea potrivit căreia cauza se situează exclusiv pe terenul faptelor.timbru. desemnează toate acele împrejurări. în anularea sau rezilierea unui contract de locaţiune. Prin motive de fapt şi de drept. a căror cunoaştere este necesară pentru explicarea şi lămurirea obiectului procesului. admisibilitatea sau inadmisibilitatea probei prin declaraţiile martorilor sau a prezumţiilor simple (art. art. cauza fiind regula de drept invocată în susţinerea cererii. în privinţa cauzei cererii de chemare în judecată. prin cauza cererii de chemare în judecată trebuie să se înţeleagă situaţia de fapt calificată juridic (sunt frecvente cazurile în care elementele de fapt sunt greu de distins de cele de drept. Spre exemplu: predarea unui imobil poate fi consecinţa unei cereri posesorii. având la dispoziţie obiectul şi motivele de fapt. într-o a treia opinie. categorii. de vânzare-cumpărare. 112 pct. însă textul care fixează cuprinsul cererii de chemare în judecată nu foloseşte noţiunea de cauză. în executarea unui contract de vânzare-cumpărare sau de locaţiune etc. competenţă. prescripţie extinctivă). părerile nu mai sunt unitare. drept de retenţie. succesiunea legală etc. 163 alin. proc. Obligaţia reclamantului de a arăta cauza pretenţiei sale (cauza cererii de chemare în judecată) este cuprinsă în chiar menţiunea prevăzută de art. dacă toţi autorii înţeleg prin aceasta fundamentul pretenţiei ce a fost supusă judecăţii. civ. instituţii. civ. Cererea de chemare în judecată 203 d) Arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea Ideea de obiect evocă imediat pe aceea de cauză. uzucapiunea. fără a indica şi textul de drept substanţial corespunzător. contractul de locaţiune.

deoarece numai în acest fel ea constituie o atestare integrală a conţinutului cererii. certificate de parte. Pentru celelalte elemente ale cererii de chemare în judecată.. înăuntrul termenului prevăzut de lege pentru introducerea ei. 112 C. f) Semnătura Semnătura atestă nu numai voinţa părţii de a declanşa procesul civil. reclamantul va indica numele şi locuinţa fiecărui martor. ci şi exactitatea conţinutului cererii de chemare în judecată. Dacă reclamantul doreşte să îşi dovedească susţinerile şi cu interogatoriul pârâtului. proc. atunci instanţa va anula cererea. care îşi justifică această calitate. reţinem că numele. va alătura cererii numai copii de pe această parte. deci trebuie să se dovedească vătămarea. în loc de semnătură. va cere înfăţişarea în persoană a acestuia. Aceasta înseamnă că. lipsa semnăturii se poate împlini în tot cursul judecăţii. Cerinţa în discuţie nu este îndeplinită dacă. vătămarea la care face referire art.2 însă. proc. în cazul în care nu semnează. sub sancţiunea nulităţii. Când solicită proba cu martori. atunci cererea este valabilă. civ. în cazul lipsei numelui. iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta. însă. proc. 133 alin. semnătura trebuie situată la sfârşitul cererii. însă instanţa poate dispune 204 Judecata în primă instanţă prezentarea înscrisului în întregime. în numele reclamantului. se vor anexa la cerere copii de pe înscrisuri. (1) C. potrivit art. în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi câte un exemplar pentru instanţă. (2) C. civ. acesta din urmă poate ratifica respectiva cerere. civ. proc. Cât priveşte sancţiunea ce intervine în cazul lipsei vreuneia din menţiunile prevăzute de art. Dacă reclamantul apreciază că este necesar şi suficient să depună numai o parte dintr-un înscris. pe care reclamantul le va certifica pentru conformitate cu originalul. Totuşi. se vor depune copii cu litere latine sau traduceri în limba română. Cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecăţii. este trecut doar numele reclamantului. în chiar şedinţa în care a fost invocată această neregularitate. Dacă pârâtul invocă lipsa semnăturii. care nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului. dacă alături semnează avocatul sau mandatarul. obiectul şi semnătura sunt prevăzute de art. 105 alin.Când se solicită dovada prin înscrisuri. De asemenea. în cazul în care cererea este semnată de o altă persoană. obiectului1 sau semnăturii. nulitatea cererii va interveni numai dacă s-a cauzat părţii adverse o vătămare. în cazul 1 Dacă cererea de chemare în judecată nu cuprinde obiectul şi . civ. se presupune. 133 alin. în cazul înscrisurilor scrise cu litere vechi sau într-o limbă străină.. iar când este prezent în instanţă. Tocmai de aceea. reclamantul va trebui să semneze cel mai târziu la prima zi de înfăţişare următoare. (2) C.

subliniem că dispoziţiile înscrise în art. precizăm că unele norme speciale prevăd necesitatea ataşării la cererea de chemare în judecată a unor anexe [spre exemplu: la cererea de divorţ se ataşează certificatul de căsătorie şi. De asemenea. proc. menţionăm că art. 112 C. cererea va fi anulată. secţia a IV-a civilă. p. 306. proc. p. cu privire la cuprinsul cererii de arbitrare.). art. reclamantul a solicitat remunerarea pentru serviciul prestat pârâtului). reprezintă dreptul comun în ceea ce priveşte elementele cererii de chemare în judecată. dacă nu se indică în cererea de chemare în judecată mijloacele de probă. 2 Pentru o aplicaţie practică. însă. în funcţie de care se stabilesc o serie de coordonate ale procesului civil. civ. prevede elementele suplimentare pe care trebuie să le conţină cererea de partaj). Subliniem însă că instanţa nu ar mai putea anula cererea pentru lipsa menţiunii referitoare la domiciliul sau reşedinţa pârâtului 205 Cererea de chemare în judecată în care cel ce a formulat cererea nu a menţionat împrejurarea că acţionează în calitate de reprezentant al titularului dreptului pretins. 112 C. . există şi norme speciale care derogă de la textul menţionat (art. în principiu. intervine sancţiunea decăderii [art. proc. decizia nr. secţia a IV-a civilă. în Culegere de practică judiciară 1993-1997. proc. după preţuirea reclamantului (în speţă. stabileşte unele menţiuni suplimentare pe care trebuie să le cuprindă cererea de divorţ. după cum am arătat. deci. dar nu se depune dovada calităţii de reprezentant. Dacă s-a menţionat că se acţionează în calitate de reprezentant. în ceea ce priveşte conţinutul cererii necontencioase. civ.Trib. proc. civ. a se vedea Trib. în al treilea rând. 6732 C. proc. proc. decizia nr. referitoare la anularea cererii pentru neindicarea domiciliului sau reşedinţei pârâtului. 307. art. civ. 612 C. în al doilea rând. în cererea de chemare în judecată trebuie să se indice şi instanţa căreia i se adresează respectiva cerere. instanţa va anula cererea . 355 C. în legătură cu cuprinsul cererii de chemare în judecată. proc. art. 2084/1997. civ. se completează cu prevederile generale în materie de cereri adresate instanţelor judecătoreşti (art.]. 82-84 C. civ. proc. civ.valoarea lui. civ. 2198/1997. civ. în primul rând. Bucureşti. iar acestea nu au fost propuse la prima zi de înfăţişare. 161 C. taxa de timbru etc. precum competenţa. 333 C. în condiţiile prevăzute de art. 138 alin. (1) C. se mai impun unele precizări. dacă este cazul. Bucureşti. în Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. sancţiunea constă în respingerea cererii ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă.

procedura reclamaţiei prealabile în sistemul Regulamentului de transport pe căile ferate din România. 112 C. 35 alin. 612 alin.art. alătu-rându-i-se plicul cu data ştampilei poştei (care prezintă importanţă pentru a se stabili dacă a fost făcută înăuntrul . copii de pe înscrisuri etc.Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau dacă pârâtul are mai multe calităţi juridice (de exemplu. 554/2004 a contenciosului administrativ. reclamantul va trebui să depună) o singură copie de pe cererea de chemare în judecată şi de pe înscrisuri. 31/2002 privind serviciile poştale. concluzie desprinsă din art. concilierea directă în cazul proceselor comerciale evaluabile pecuniar etc. dovada calităţii de reprezentant. precum: introducerea cererii înăuntrul termenului de prescripţie extinctivă. reclamaţia prealabilă adresată furnizorului de servicii poştale conform art. Fiind vorba de o condiţie specială pentru sesizarea instanţei. care. înseamnă că introducerea 206 Judecata în primă instanţă 207 Cererea de chemare în judecată §3. în cazurile anume prevăzute de lege. subliniem că elementele arătate în art. 95 C. dar şi ca reprezentant legal al altui pârât) se va comunica (deci. proc. cererea de încuviinţare a adopţiei trebuie însoţită de actele prevăzute în art. civ.1 plata taxelor judiciare de timbru şi a timbrului judiciar etc. stă în judecată în nume propriu. procedura reclamaţiei administrative prealabile în sistemul Legii nr. 40 din Ordonanţa nr. civ. deci de o condiţie specială referitoare la exercitarea dreptului la acţiune.certificatele de naştere ale copiilor minori . (2) C. atunci când reclamantul dovedeşte că a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a afla domiciliul sau reşedinţa pârâtului. 109 alin. (2).). dispune că. civ. intrinseci cererii de chemare în judecată. (3) C. Art. unde primeşte dată certă. proc. după care se predă preşedintelui instanţei în vederea trecerii rezoluţiei. chitanţa de plată a taxei judiciare de timbru.. se vor alătura atâtea copii câţi pârâţi sunt. ca orice act de procedură. civ. proc. în al patrulea rând. Introducerea cererii de chemare în judecată şi constituirea dosarului Cererea de chemare în judecată se depune la instanţa competentă. dacă este cazul şi anexele necesare (dovada îndeplinirii procedurii prealabile. proc. La cerere. în condiţiile stabilite de lege. sesizarea instanţei competente se poate face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile. îndeplinirea unor proceduri prealabile (de exemplu. 273/2004]. competenţa instanţei sesizate. iar.). din Legea nr. reprezintă condiţiile formale. trebuie să respecte şi o serie de condiţii extrinseci. iar dovada îndeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare în judecată. Cererea trimisă prin poştă se depune la registratura instanţei.

588. Reclamantul va completa cererea de îndată. 11/1996. ci va fixa termen de judecată. ci.J. în Probleme de drept 1990-1992. cererea se va înregistra şi i se va acorda reclamantului un termen scurt. Atunci când completarea nu este posibilă. atunci se vor urma regulile obişnuite de judecată. CA. Pentru soluţia potrivit căreia cererea s-ar respinge ca prematură. în toate cazurile. copii de pe cererea de chemare în judecată sau copii certificate de pe înscrisurile pe care îşi întemeiază cererea.S. Preşedintele instanţei (judecătorul care îi înlocuieşte). prin rezoluţie. în acest sens. Termenul fixat pentru completarea sau modificarea cererii de chemare în judecată nu trebuie confundat cu primul termen de judecată. cererea se va respinge ca inadmisibilă -C.J. decizia civilă nr. proc. proc. după verificarea plăţii taxelor judiciare de timbru şi a timbrului judiciar. 416/1995. precum şi completul ce va soluţiona pricina. în B. cu menţiunea că neîndeplinirea în acest termen a obligaţiilor privind completarea sau modificarea cererii poate atrage suspendarea judecăţii. i se va pune în vedere să completeze sau să modifice cererea şi să depună. reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile ei. decizia nr.termenului prevăzut de lege .). Când cererea de chemare în judecată are unele lipsuri din punctul de vedere al cerinţelor prevăzute de lege. p. Timişoara. termenul de judecată. civ. 104 C. p. Aşadar. va fixa. 134/1991. p. secţia de contencios administrativ. 121. 1141 C.. decizia nr. civ. în cazul în care cererea a fost primită prin poştă. cum rezultă cu claritate din primul alineat al art. dacă este cazul. cu menţiunea că. 30/1996. după caz. iar instanţa de judecată nu ar mai putea dispune suspendarea judecăţii pentru neîndeplinirea obligaţiei de a . va putea să pronunţe suspendarea. până la termenul acordat. putând interveni perimarea. prin încheiere (guvernată de regulile procedurii necontencioase). în Dreptul nr. iar reclamantul este de faţă. Cererea de chemare în judecată depusă de parte. apreciem că preşedintele instanţei (înlocuitorul acestuia) nu va mai fixa termen de judecată pentru ca instanţa să se pronunţe asupra suspendării. urmează să facă modificările sau completările necesare. Suspendarea este însă facultativă.art. Acordarea termenului pentru completarea sau modificarea cererii de chemare în judecată se face. preşedintele va fixa primul termen de judecată. s-a decis că dacă este sesizată instanţa de contencios administrativ fără a se parcurge procedura prealabilă şi obligatorie a reclamaţiei administrative. dacă preşedintele nu dispune prin încheiere necontencioasă suspendarea. deci. totuşi. 645. înlocuitorului acestuia. personal sau prin mandatar primeşte dată certă la prezentarea ei preşedintelui ori. ceea ce înseamnă că dosarul rămâne în nelucrare. a se vedea. după ce reclamantul şi-a completat ori modificat cererea. aşa cererii de chemare în judecată fără îndeplinirea procedurii prealabile şi obligatorii are drept consecinţă respingerea cererii de chemare în judecată ca inadmisibilă. 1995. Pentru ipoteza în care reclamantul nu îşi modifică sau completează cererea în termenul scurt stabilit.

civ. fixează termenul de judecată. îndată ce constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată. deoarece normele care stabilesc alte sancţiuni procedurale pentru nerespec-tarea condiţiilor cererii de chemare în judecată au caracter de norme speciale şi deci urmează a se aplica prioritar. cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale părţilor. (5) C. după caz. art. 114 alin. pârâtul va fi informat că are obligaţia de a-şi 1 într-o altă soluţie. civ. primul termen de judecată va fi astfel fixat încât. dispoziţiile art. prin citaţie. Dovada mandatului va fi depusă de către reclamanţi. proc. prin unul sau mai mulţi mandatari. Articolul 114 alin. unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul. sau alte dispoziţii legale ce stabilesc alte sancţiuni procedurale. într-o asemenea situaţie. 47. 68 şi art. potrivit art. prevede că. proc. proc. iar în pricinile urgente. proc. preşedintele instanţei va numi un curator special.1 Considerăm că numai o asemenea interpretare ar da eficienţă corelaţiei dintre art. şi art. civ. iar de către pârâţi. (4) C. în cazul reclamanţilor vor fi aplicabile dispoziţiile alin. 1141 fiind aplicabile în mod corespunzător. ţinând cont de numărul foarte mare al acestora. Dacă părţile nu-şi aleg un mandatar sau nu se înţeleg asupra persoanei mandatarului. cel puţin 5 zile. va anula cererea pentru netimbrare etc. Dacă pârâtul locuieşte în străinătate. în procesele în care. Pentru ca pârâtul să aibă timpul necesar pregătirii apărării. Preşedintele. comunicările se vor face prin scrisoare recomandată. proc. la domiciliul sau sediul acestuia. ceea ce este mai greu de acceptat. (4).modifica sau completa cererea de chemare în judecată. (2) C. civ. 1551 C. . art. în actuala reglementare. pârâtul să aibă la dispoziţie cel puţin 15 zile. civ. ci va lua alte măsuri prevăzute de lege. şi art... preşedintele instanţei. iar în cazul pârâţilor. 114 alin. De altfel. persoane fizice sau persoane juridice. de necesitatea de a asigura desfăşurarea normală a activităţii de judecată. civ. (3) şi alin. va putea dispune reprezentarea lor prin mandatar şi îndeplinirea procedurii de comunicare a actelor procesuale numai pe numele mandatarului. 208 Judecata în primă instanţă alege domiciliul în România. nici nu se mai referă la neîndeplinirea de către reclamant a obligaţiilor stabilite la primirea cererii de chemare în judecată. de la data primirii citaţiei. 105 alin. proc. ar urma să se admită că instanţa de judecată poate să opteze între suspendarea judecăţii şi aplicarea altei sancţiuni procedurale prevăzute de lege. în condiţiile art. odată cu întâmpinarea. va anula cererea pentru lipsa unor menţiuni. se va putea stabili un termen mai îndelungat. în cazul în care pârâtul nu se conformează acestei obligaţii. 1551 C. 133 C. în condiţiile prevăzute la art. Reprezentarea se va face. proc. de exemplu. (2). sunt mai mulţi reclamanţi sau pârâţi. civ. 133 C.

18/1991 „oricare dintre părţi poate îndeplini. avându-se în vedere consecinţele pe care legea le trage din nepre-zentarea la interogatoriu). aceasta se va preda la registratură. căruia i se vor comunica atât copia de pe cererea de chemare în judecată. dosarul va fi înregistrat ca un nou act de sesizare. deci. măsuri asigurătorii. 247/2005. deoarece regula echipolentei nu se aplică decât în cazurile expres prevăzute de lege. Apreciem că. unde cererea primeşte un număr din registrul general de dosare şi se va înscrie în acest registru. După trecerea rezoluţiei pe cererea de chemare în judecată. în cazul plângerilor. potrivit art. contestaţiilor şi a altor litigii apărute în urma aplicării Legii fondului funciar nr. (1) din Ttitlul XIII al Legii nr. preşedintele va putea încuviinţa.recipisa de predare la poşta română a scrisorii. Odată cu fixarea termenului de judecată. prin încheiere executorie. în condiţiile legii. ' De lege lata există o singură situaţie în care. precum şi măsuri pentru asigurarea dovezilor ori pentru constatarea unei situaţii de fapt. se formează câte un nou dosar. dacă reclamantul a formulat o asemenea cerere. preşedintele. de lege ferenda. prin aceeaşi rezoluţie. neputând fi înlocuită printr-o scrisoare recomandată expediată de reclamant pârâtului (afară de excepţiile expres prevăzute de lege). cu excepţia citării părţii pentru primul termen de judecată sau pentru primul termen ulterior repunerii cauzei pe rol. care se ataşează la dosarul primei instanţe. la fixarea termenului). Pentru urgentarea judecăţii. 3 alin. din dispoziţia preşedintelui. Comunicarea se face numai de către instanţă. cât şi copii de pe înscrisurile depuse de către reclamant şi i se va pune în vedere să depună întâmpinare cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată. sub rezerva stabilirii admisibilităţii. dacă acesta nu a fost prezent. ţinând loc de dovadă de îndeplinire a procedurii. Când reclamantul este prezent la stabilirea termenului de judecată. în caz de casare cu trimitere spre rejudecare. ar fi indicat să se ofere şi reclamantului posibilitatea de a comunica el însuşi actele de procedură părţii adverse1. De asemenea. preşedintele instanţei va dispune citarea pârâtului (va fi citat şi reclamantul. în contradictoriu. în cursul procesului. Numărul de înregistrare în registrul general de dosare reprezintă numărul de dosar sub care se vor înregistra toate cererile şi înscrisurile depuse ulterior în legătură cu pricina respectivă (la instanţa de apel şi la instanţa de recurs. acestuia i se dă termenul respectiv în cunoştinţă. prin intermediul executorului judecătoresc. precum şi a hotărârii judecătoreşti se poate face de către oricare dintre părţi. reclamantul nu va fi citat pentru primul termen de judecată şi nici pentru termenele de judecată ulterioare. personal sau prin reprezentant. Astfel. comunicarea actelor de procedură. în şedinţa de judecată. cu ocazia fixării termenului de judecată. procedura de citare sau de . în cuprinsul căreia vor fi menţionate actele ce se expediază. precum şi alte măsuri pentru administrarea probelor solicitate de reclamant. poate încuviinţa chemarea pârâtului la interogatoriu (pârâtul urmând a fi citat cu această menţiune.

iar pe faţa interioară a ultimei coperte arhivarul-registrator va certifica numărul filelor în cifre şi în litere. principalele efecte ale introducerii cererii de chemare în judecată sunt următoarele: . conexarea cu un alt dosar) şi în registrul de termene al arhivei (condica de termene. numărul şi data hotărârii (după pronunţarea acesteia). fiind acea formă de manifestare a acţiunii civile prin care se declanşează procesul civil. indicându-se numărul dosarului în dreptul fiecărei părţi). sub sancţiunea denegării de dreptate. atât pe planul dreptului procesual. numărul dosarului. din acel moment. Filele dosarului trebuie cusute şi numerotate. . Pe coperta dosarului se menţionează: denumirea instanţei. în registrul informativ (în care. numele părţilor. pentru fiecare dosar se menţionează: primul termen de judecată. Raportul juridic procesual prezintă o importanţă deosebită. determină. odată cu introducerea ei. prin introducerea din oficiu a altor persoane în proces sau prin modificarea obiectului cererii. poziţia din registrul de executări. Instanţa nu poate lărgi cadrul procesual. data reintrării dosarului în arhivă. instanţa este obligată să o soluţioneze. atât din punctul de vedere al părţilor (reclamant şi pârât). numărul şi data hotărârii. cât şi celelalte termene fixate de instanţă. în condiţiile prevăzute de lege. această posibilitate fiind recunoscută. data ieşirii dosarului respectiv din arhivă şi persoana sau organul căruia i s-a predat.comunicare a cererilor ori înscrisurilor către cealaltă parte”.cererea de chemare în judecată învesteşte instanţa cu judecarea pricinii la care se referă. Mai reţinem că volumul unui dosar nu poate depăşi 300 de file. Astfel. astfel încât cel care doreşte să obţină recunoaşterea sau stabilirea judiciară a dreptului subiectiv civil pe care îl invocă ori a unei situaţii juridice pentru a cărei realizare calea judecăţii este obligatorie trebuie să introducă o cerere de chemare în judecată. §4. data trimiterii dosarului la altă instanţă şi data revenirii. Cererea se mai înscrie: în opisul alfabetic (în care se trec numele şi prenumele tuturor părţilor ce figurează în pricinile înregistrate în registrul general de dosare. cu unele excepţii. iar atunci când se înaintează instanţei de apel sau de recurs ori se depune spre conservare. se va proceda la şnuruirea definitivă şi se va aplica sigiliul. obiectul pricinii. în materie civilă. Cererea de chemare în judecată 209 menţionându-se aceasta şi la poziţiile iniţiale din registrul general şi registrul informativ. cât şi pe cel al dreptului substanţial. în care toate dosarele se trec pe termenele de judecată fixate). cât şi din punctul de vedere al obiectului cererii (pretenţia concretă). numai părţilor.cererea de chemare în judecată determină cadrul procesual în care se va desfăşura judecata. soluţia pronunţată. iar. Efectele introducerii cererii de chemare în judecată Cererea de chemare în judecată. iar acest nou dosar se va ataşa celui de bază). anumite efecte juridice. indicele statistic. activitatea jurisdicţională nu poate fi declanşată din propria iniţiativă a instanţei. având în vedere principiul relativităţii efectelor substanţiale ale hotărârilor judecătoreşti .

care anterior nu erau purtătoare de dobânzi. stabilirea paternităţii . . nu poate fi introdusă de altcineva decât titularul dreptului la acţiune. fam. )5 BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ Panait Istrati BRĂILA 210 Judecata în primă instanţă întâmpinarea şi cererea reconvenţională 211 . tăgăduirea paternităţii .. fam. 52 C.(efecte care se vor produce numai faţă de reclamant şi pârât. care deci nu mai poate fi evitată de către debitorul-pârât prin executarea obligaţiei. eventual faţă de terţii care au intervenit în proces fie din iniţiativa lor.. reclamantul nu mai poate reveni asupra ei şi pârâtul nu poate cere declinarea competenţei.în anumite situaţii. după această alegere. fam. etc).art.art.în cazul competenţei teritoriale alternative. 59 C. precum şi daune-interese compensatorii.art. fiind strict personală. vor începe să curgă dobânzile din momentul introducerii cererii de chemare în judecată). ea poate fi transmisă moştenitorilor acestuia. introducerea cererii de chemare în judecată operează punerea în întârziere a pârâtului. deşi cererea. . fie la cererea părţilor iniţiale). revocarea donaţiei pentru ingratitudine . dacă a fost introdusă înainte de deces de către titular (stabilirea filiaţiei faţă de mamă . în cazul contractului sinalagmatic în care s-a prevăzut un pact comisoriu de gradul III. în cazul cererilor prin care se pretinde plata unor sume de bani. iar. pârâtul datorează creditorului daune-interese moratorii (de exemplu. 54 C. la momentul introducerii cererii. civ. operează rezoluţiunea.. cu următoarele consecinţe: în cazul cererilor prin care se solicită pârâtului să îşi execute obligaţia de a da un bun individual determinat.art. 833 C. riscul pieirii fortuite ulte rioare a bunului va fi suportat de către pârât. introducerea cererii de chemare în judecată exprimă opţiunea reclamantului pentru una dintre instanţele deopotrivă competente. precum şi puterea de lucru judecat sau litispendenţa. dacă debitorul nu era pus în întârziere prin notificare sau nu era de drept în întârziere.

desigur dacă se va admite cererea reclamantului. încetează buna-credinţă a pârâtului. Decretul nr. prescripţia extinctivă va fi considerată întreruptă numai dacă instanţa sesizată îşi declină competenţa. în cazurile în care şi-ar găsi aplicare dispoziţiile art. atunci efectul întreruptiv de prescripţie extinctivă dispare cu efect retroactiv. 1870 C. nu şi atunci când cererea va fi respinsă ca nefiind de competenţa instanţelor române ori dacă va fi respinsă ca inadmisibilă întrucât competenţa aparţine unui organ fără activitate jurisdicţională. cererea de chemare în judecată lovită de nulitate pentru vicii de formă întrerupe prescripţia. introducerea cererii de chemare în judecată întrerupe prescripţia extinctivă. Mai reţinem că în cazul în care. însă. anulată. cu condiţia ca reclamantul să formuleze o nouă cerere de chemare în judecată. Trebuie reţinut că efectul întreruptiv de prescripţie extinctivă este provizoriu şi condiţionat de admiterea cererii prin hotărâre irevocabilă. iar aceasta să fie admisă. reclamantul îşi modifică sau îşi completează cererea de chemare în judecată. momentul care se ia în considerare în ceea ce priveşte întreruperea prescripţiei extinctive referitor la această nouă pretenţie este cel al modificării sau completării cererii (deci momentul la care a fost efectiv sesizată instanţa cu noua .dreptul ce se urmăreşte a fi valorificat prin introducerea cererii de chemare în judecată devine un drept litigios. renunţă la judecată. devenind posesor de rea-credinţă.1 perimată ori reclamantul 1 Totuşi. .în cazul acţiunilor (cererilor) reale imobiliare şi al celor mixte. supunând judecăţii o nouă pretenţie. chiar şi în caz de necompetenţă a instanţei judecătoreşti sesizate (sau a unui alt organ de jurisdicţie). va datora fructele din momentul introducerii cererii. 167/1958 neaplicându-se drepturilor reale principale). cererea în revendicare a unei porţiuni de pământ în caz de avulsiune. astfel încât acesta din urmă. în sensul că definitivarea sau consolidarea efectului întreruptiv de prescripţie extinctivă este condiţionată de admiterea cererii şi de rămânerea irevocabilă a hotărârii prin care s-a admis cererea respectivă. în condiţiile prevăzute de lege. (spre exemplu. Dacă însă cererea de chemare în judecată este respinsă. civ.

aceasta nu înseamnă că A se vedea V. iar nu cel al introducerii cererii de chemare în judecată. întâmpinarea şi cererea reconvenţională §1. a instanţei care a fost sesizată cu judecarea cererii de chemare în judecată.]. 212 Judecata în primă instanţă excepţiile de fond nu trebuie să figureze în întâmpinare). Aşadar. de exemplu. litispendenţa.excepţiile de procedură pe care pârâtul le ridică la cererea reclamantului. 674 alin. 612 alin.pretenţie). a numărului dosarului (acesta figurează în citaţie). civ.M. să arate în scris apărările sale. întâmpinarea ar trebui să pună în evidenţă caracterul său de replică. întâmpinarea va cuprinde şi apărările de fond. fiind provocată de aceasta din urmă. Secţiunea a ll-a. . în conţinutul său. nu este neapărat nevoie să îi repete întocmai menţiunile. dacă pârâtul solicită dovada cu .răspunsul la toate capetele de fapt şi de drept ale cererii. la judecata în primă instanţă (ca de altfel şi la judecata în apel. întâmpinarea Actul de procedură prin care pârâtul răspunde la cererea de chemare în judecată. mai înainte de intrarea în etapa dezbaterilor. (5) C. proc. proc. civ. se numeşte întâmpinare. în recurs şi în căile extraordinare de atac de retractare). Păstrarea unui echilibru şi a unei egalităţi procesuale ar impune ca. pentru fiecare capăt de cerere al reclamantului. 54-55.semnătura. atât apărările în fapt. . prevede că întâmpinarea va cuprinde: . de răspuns.]. dar. cât şi apărările în drept. civ. precum şi probele pe care se sprijină. II. (4) C. urmărind să se apere faţă de pretenţiile reclamantului. întâmpinarea implică aceleaşi elemente ca şi cererea de chemare în judecată. cele privind lipsa de calitate procesuală etc. Ciobanu. în privinţa mijloacelor de probă.1 Tocmai de aceea. Vor fi arătate apoi toate excepţiile procesuale pe care pârâtul înţelege să le invoce (deşi textul se referă numai la excepţiile de procedură. proc. p. necompetenţa. precum excepţiile privind nulitatea cererii. lipsa de interes. tot astfel şi pârâtul. întâmpinarea este obligatorie. a obiectului cererii de chemare în judecată. voi. modificarea legislativă survenită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. după cum reclamantul îşi formulează în scris pretenţiile şi îşi dezvăluie mijloacele de probă pe care le va folosi în susţinerea afirmaţiilor sale. 138/2000 a reintrodus sistemul obligativităţii întâmpinării. Articolul 115 C. prin indicarea numelui (denumirii) celui ce reclamă (desigur şi cel al pârâtului). în procesele de divorţ [art. în cele referitoare la posesie [art.dovezile cu care se apără pârâtul împotriva fiecărui capăt de cerere. deci să identifice cererea de chemare în judecată la care se raportează. Numai în cazurile expres prevăzute de lege întâmpinarea are caracter facultativ. Aşadar. . excepţiile de prema-turitate a cererii.

însă. ca reclamant. Apreciem că decăderea pârâtului din dreptul de a depune întâmpinare va interveni în condiţiile dreptului comun. dacă acesta nu a depus întâmpinarea în termenul stabilit de art. de la data primirii citaţiei şi a copiei de pe cererea de chemare în judecată. 118 C. proc. 171 C. ori un reclamant stă în proces în nume propriu. nu mai prevede în mod expres sancţiunea decăderii pârâtului. se va preciza această împrejurare şi se va alătura dovada calităţii de reprezentant. Dacă mai mulţi reclamanţi au un singur reprezentant. civ. va arăta numele şi locuinţa acestora. întâmpinarea trebuie semnată. respectiv art. iar. deşi întâmpinarea are caracter obligatoriu. prin Legea nr. civ. civ. plus câte un exemplar pentru instanţă. proc. La întâmpinare se vor alătura atâtea copii de pe aceasta câţi reclamanţi sunt. De asemenea. pârâtul nu va mai putea formula. ci de către un reprezentant al acestuia. pârâtul nu va mai putea invoca excepţiile relative pe care trebuia să le ridice prin întâmpinare (de exemplu. Astfel. astfel încât ar urma ca pârâtul să poată depune întâmpinare chiar la termenul de judecată.). nedepunerea acesteia în termenul prevăzut de lege ar rămâne fără consecinţe. în procesul respectiv. ceea ce îi permite să îşi facă o apărare. (2) C. 103 alin. va anexa la întâmpinare copii (pe care trebuie să le certifice pentru conformitate cu originalul) de pe înscrisuri. dacă ar fi vorba de o pricină considerată de lege ca urgentă sau apreciată ca atare de către preşedintele instanţei. proc. dar şi ca reprezentant al altui reclamant). în atâtea exemplare câţi reclamanţi sunt. excepţia de necompetenţa teritorială relativă).martori. câte o singură copie. 1141 alin. civ. Articolul 118 C. 138/2000 nu poate conduce la concluzia că. cel puţin 15 zile pentru a-şi pregăti apărarea. dar în condiţii mult mai dificile decât atunci când s-ar fi folosit de întâmpinarea şi cererea reconvenţională 213 mijloacele de probă pe care le-ar fi putut propune în sprijinul poziţiei sale. pârâtul va fi decăzut din dreptul de a mai propune probe. care operează în aceleaşi condiţii. 138 C. (2) C. Textul de lege are în vedere situaţia obişnuită. 1141 alin. proc. proc. pârâţii sau numai o parte dintre ei pot răspunde printr-o singură întâmpinare. pentru aceste părţi. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. când cere proba prin înscrisuri. se va depune la dosar. ca şi în cazul în care cererea de chemare în judecată nu este semnată.]. cu excepţia situaţiilor prevăzute de art. în caz de coparticipare procesuală pasivă. Dacă întâmpinarea nu este formulată personal de către pârât. Consecinţele decăderii pârâtului din dreptul de a depune întâmpinarea îi pot îngreuna acestuia situaţia în procesul respectiv. Desigur că pârâtul va putea discuta probele şi temeinicia susţinerilor reclamantului (art. . civ. proc. termenul care i se lasă pârâtului pentru pregătirea apărării este de cel puţin 5 zile de la data primirii citaţiei. întâmpinarea se depune cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată [art. (1) C. proc. lipsa semnăturii atrăgând aceeaşi sancţiune. civ. în care pârâtul a avut la dispoziţie. Abrogarea alineatului 2 al art. civ.

despre care va face vorbire în încheierea de şedinţă. 118 alin. Apreciem că partea finală a dispoziţiei înscrise în art. De reţinut că în cazul când pârâtul nu a depus întâmpinarea în termenul prevăzut de lege. Cererea reconvenţională Pârâtul poate renunţa la poziţia procesuală pur defensivă. rezilierea contractului respectiv. tot ceea ce ar putea solicita şi printr-o cerere de chemare în judecată. . obiectivul urmărit de legiuitor ar deveni iluzoriu şi tergiversarea judecăţii s-ar produce în continuare.atenuarea obligaţiei pârâtului faţă de reclamant.neutralizarea obligaţiei pe care reclamantul a formulat-o împotriva pârâtului. rezoluţiunea. proc. pârâtul poate să pretindă. nu este obligată) să acorde un termen pentru depunerea întâmpinării. dacă reclamantul nu ar fi de acord cu primirea acestora în cursul judecăţii la prima instanţă. Mijlocul procedural prin care pârâtul formulează pretenţii proprii faţă de reclamant este cererea reconvenţională. 214 . sancţiunea decăderii nu poate fi înlăturată decât în situaţiile expres prevăzute de lege (ceea ce nu este cazul). la prima zi de înfăţişare. proc. pretinzându-se şi el creditor al reclamantului. 156 alin. deoarece. civ.cerere reconvenţională şi nici cerere de intervenţie forţată. cum ar fi cererea pârâtului -debitor care. civ. formulând pretenţii proprii împotriva reclamantului. instanţa îi va pune în vedere să arate excepţiile. urmărind doar respingerea cererii de chemare în judecată (sau admiterea numai în parte a acesteia). instanţa nu este îndreptăţită să acorde un termen pentru depunerea acesteia. (3) C. Articolul 118 alin. pe de o parte. instanţa îi va acorda un termen pentru pregătirea apărării şi depunerea întâmpinării. atenuează consecinţele decăderii pentru ipoteza în care pârâtul nu este reprezentat sau asistat de avocat. (1) C. iar. dovezile şi toate mijloacele sale de apărare. §2. proc. urmărind ca instanţa să îl oblige pe reclamant faţă de pârât. Prin introducerea unei cereri reconvenţionale se poate urmări: . acesta din urmă solicită anularea. Prin apărare. doar de apărare faţă de pretenţiile formulate de către reclamant şi să adopte o poziţie ofensivă. De cele mai multe ori. pe de altă parte. pe cale de simplă apărare. în consecinţă. întrun asemenea caz. compensaţia legală). Dimpotrivă. civ. (3) C. deoarece cererea reconvenţională se deosebeşte de o simplă apărare. de regulă. în cazul în care reclamantul cere executarea unui contract încheiat cu pârâtul. prin cererea reconvenţională. care are natura juridică a unei adevărate chemări în judecată. obiectul cererii reconvenţionale nu ar putea fi invocat numai prin întâmpinare şi concluzii. înţelege să invoce compensaţia judiciară (prin ipoteză. la cerere. numai pentru lipsă de apărare temeinic motivată instanţa va putea (deci. trebuie coroborată cu prevederile art. de exemplu. deci pe cale principală. Mai mult. pârâtul nu ar putea opune. pârâtul se mulţumeşte să combată afirmaţiile reclamantului.

cererea reconvenţională are caracter facultativ.Judecata în primă instanţă întâmpinarea şi cererea reconvenţională 215 . rezoluţiunea sau rezilierea şi nici repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului. dacă pârâtul doreşte să obţină un alt avantaj decât simpla respingere a pretenţiilor reclamantului. instanţa nu va putea pronunţa nulitatea. atunci el trebuie să formuleze cerere reconvenţională. eventual să i se recunoască şi un drept de retenţie cu privire la construcţie. Uneori. determină realizarea unor economii de timp şi cheltuieli. potrivit modalităţilor prevăzute de lege.pârât. la cererea prin care proprietarul unui teren solicită instanţei să constate că a devenit. acesta din urmă cere instanţei ca reclamantul să fie obligat să îl despăgubească.obţinerea unei obligări la plată şi a reclamantului. după caz. în vreme ce răspunsul instanţei la pretenţiile formulate prin cererea reconvenţională se va găsi chiar în dispozitivul hotărârii. ci doar va respinge cererea de chemare în judecată ca nefondată (neîntemeiată).4 faptul că reclamantul nu şi-a executat obligaţia corelativă etc. Răspunsul instanţei la apărările de fond ale pârâtului se va regăsi în considerentele hotărârii. ci este suficientă o simplă apărare în fond. oferă condiţii pentru o mai bună judecată. Alegerea căii incidentale prezintă anumite avantaje: asigură soluţionarea pretenţiilor celor două părţi într-un singur cadru procesual. p. pârâtul se poate apăra. în lipsa unei cereri reconvenţionale. pentru ca pârâtul să poată obţine reducerea sau chiar neutralizarea unei pretenţii a reclamantului.5 în principiu. prin care se solicită instanţei să îl oblige pe reclamant la plata contravalorii reparaţiilor aduse la imobil. 1197/1961. raporturile juridice 1 Trib.3 nulitatea actului juridic. 2 Plăţile făcute în executarea unui contract pot fi opuse pe cale de . colegiul civil. în complexitatea lor. Suprem. arătând că şi-a executat obligaţiile contractuale ori numai o parte din ele. 747. nu este necesară introducerea unei cereri reconvenţionale. proprietarul construcţiei edificate pe terenul său de către pârât. în sensul că pârâtul are posibilitatea să aleagă între valorificarea pretenţiilor proprii pe calea incidentală a cererii reconvenţionale sau pe calea unei cereri principale care să declanşeze un alt proces. prin accesiune. Aşadar. în Repertoriu I. în soluţia dată cu privire la cererea reconvenţională respectivă. instanţa fiind pusă în situaţia de a cunoaşte. iar numai indirect în dispozitivul acesteia (rezultând din soluţia dată cu privire la pretenţiile reclamantului).2 invocând compensaţia legală.1 Astfel. în ultimele două situaţii. spre exemplu: cererea locatarului . chemat în judecată de către proprietar pentru a evacua imobilul ce formase obiectul unui contract de locaţiune. decizia nr.

decizia nr. proc. însă. iar. rezoluţiunea. în Repertoriu I. soţul pârât. 357 alin. proc. 3 însă. pretenţia pârâtului este mai mare decât cea a reclamantului.. (1)C. civ.Trib. civ. 119 alin. 2/1980. Suprem. evită posibilitatea pronunţării unor hotărâri contradictorii. 7205 C. solicitând instanţei să pronunţe desfiinţarea sau desfacerea (nulitatea. colegiul civil. cererea reconvenţională trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată [art. pârâtul poate să facă cerere reconvenţională dacă are pretenţii împotriva reclamantului derivând din acelaşi raport juridic. p.]. Braşov. ceea ce înseamnă că pretenţiile celor două părţi pot proveni şi din cauze diferite. în Culegere de practică judiciară 1994. 572/1994. 5 Fără o cerere reconvenţională. până la începerea dezbaterilor asupra fondului în cererea reclamantului [art. 608 alin.R.]. în materia arbitrajului. proc. De asemenea.. (1) C.1 precum şi acelea . proc. sunt şi cazuri în care pârâtul este obligat să îşi valorifice pretenţiile sale pe calea cererii reconvenţionale. 911/1958. De altfel.]. civ. Spre exemplu. pentru diferenţă trebuie să se formuleze cerere reconvenţională . decizia nr. proc. secţia civilă. 119 alin. în materie comercială. pentru faptele petrecute după acest moment. decizia nr. Din punct de vedere al conţinutului. 4 CA. p. Suprem. precum şi în cazul în care pârâtul pune în discuţie însuşi fundamentul pretenţiilor reclamantului. decizia civilă nr.Trib. în R. pârâtul poate face cerere reconvenţională dacă „are pretenţii în legătură cu cererea reclamantului”. 748. Suprem. legislaţia noastră nu impune condiţia ca pretenţiile pârâtului să derive din acelaşi raport juridic.excepţie.D. este obligat să depună cerere reconvenţională până la prima zi de înfăţişare pentru faptele petrecute înainte de acest moment. dacă doreşte să obţină desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a soţului reclamant. rezilierea. cererea reconvenţională este admisibilă când tinde la o compensaţie judiciară. (1) C. nr. Potrivit art. fără a fi necesară formularea unei cereri reconvenţionale . colegiul civil. p. pârâtul poate face cerere reconvenţională numai dacă pretenţiile sale împotriva reclamantului derivă din acelaşi raport juridic [art. 1237/1957. atunci când. 747. 43. potrivit art. Deci. în Repertoriu I.Trib. 1611/1979. (2) C. p. în procesele de divorţ. instanţa nu poate obliga pe reclamant la efectuarea unei prestaţii faţă de pârât . substanţiale dintre părţi. civ. opunând compensaţia legală. în principiu. civ. 56. revocarea în cazul donaţiilor) contractului pe care l-a încheiat cu reclamantul. chiar şi atunci când cele două obligaţii ar proveni din cauze diferite.

(1) C.. (1) C. proc. 119 alin. Trebuie însă reţinut că. proc. în cazul în care pârâtul nu respectă termenul înăuntrul căruia poate fi depusă cererea reconvenţională. Părţile nu pot însă conveni ca pârâtul să introducă o cerere reconvenţională direct în apel. decizia nr. 135 C. Nu este necesar să se treacă şi domiciliul părţilor. sancţiunea anulării . proc. Bucureşti. art.]. mijloacele de probă. în vederea constituirii unui dosar distinct. cel mai târziu la prima zi de înfăţişare [art.]. civ. Dacă reclamantul şi-a modificat cererea de chemare în judecată.necesare oricărei cereri injustiţie. proc. sancţionează cu decăderea neintroducerea cererii reconvenţionale în termen. aceasta poate fi judecată împreună cu cererea de chemare în judecată. motivele de fapt şi de drept. art.). în Culegere de practică judiciară comercială 1990-1998. dacă reclamantul este de acord. Numai în materia divorţului. (3) C. civ. (4) C. în materia divorţului. obiectul (pretenţia concretă). 610 C. p. 133 alin. 119 alin.pârât” şi de „pârât -reclamant”). permite pârâtului să formuleze cererea reconvenţională direct în apel. 263. Cererea reconvenţională se depune odată cu întâmpinarea sau. deoarece acesta este deja menţionat în cererea de chemare în judecată. 294 alin. 840/1998. deoarece s-ar încălca prevederile art. iar pârâtul din cererea principală devine reclamant în cea reconvenţională. civ.Trib. proc. se va menţiona această împrejurare şi se va alătura dovada calităţii de reprezentant. Ar urma ca în cererea reconvenţională să se arate instanţa de judecată. cererea reconNeindicarea în cuprinsul cererii reconvenţionale a obiectului acesteia atrage. secţia comercială. civ.1 Când părţile nu cad de acord. civ. însă ar trebui să se facă referire la cererea principală. potrivit art. semnătura. apoi va trimite cererea respectivă la registratură. numărul dosarului. proc. dacă motivele . astfel încât se vorbeşte de „reclamant . civ. când întâmpinarea nu este obligatorie. Când cererea reconvenţională este introdusă de un reprezentant al pârâtului. 609 C. având în vedere caracterul incidental al cererii reconvenţionale. sancţiunea depunerii peste termen a cererii reconvenţionale constă în judecarea ei separată (art. numele părţilor (reclamantul din cererea de chemare în judecată devine pârât în cererea reconvenţională. instanţa va menţiona în încheierea de şedinţă că pârâtul a depus cererea reconvenţională peste termen şi că reclamantul s-a opus judecării acesteia împreună cu cererea de chemare în judecată. civ. iar nu în respingerea ei ca tardivă. 215 Judecata în primă instanţă 217 întâmpinarea şi cererea reconvenţională venţională se va depune cel mai târziu la termenul ce va fi încuviinţat de către instanţă pârâtului [art.2 Aşadar. proc.

secţia civilă. în Culegere de prac tică judiciară pe semestrul al ll-lea 1996. la o cerere în revendicare. Alteori. 4/1997. civ. p. decizia civilă nr. cererea reconvenţională este de competenţa instanţei sesizate cu cererea principală (art. anume când pârâtul este chemat în judecată înaintea unei instanţe necompetente relativ. în Dreptul.) dacă reclamantul nu se opune la administrarea probelor cerute de pârât pentru dovedirea pretenţiilor formulate prin cererea reconvenţională depusă tardiv . Braşov. decizia civilă nr. însă numai atunci când s-a casat cu trimitere la prima instanţă (soluţia ar putea fi primită cel puţin în cazul casării totale). cere ca în eventualitatea admiterii cererii reclamantului.R. 45). acesta să fie obligat să îi plătească suma ce reprezintă cheltuielile pe care pârâtul pretinde că le-a făcut cu repararea imobilului în litigiu). jud. Ploieşti. în acest fel. pârâtul răspunde printr-o cerere care prezintă în parte caracterul unei întâmpinări. în mod corect instanţa a procedat la rezolvarea cererii reconvenţionale depuse tardiv. 1-2/1990. Suprem. în R. Mai există o situaţie asemănătoare. CA. 5/1969. p. în Culegere de practică judiciară 1994. 175. în subsidiar. decizia nr. pârâtul răspunde solicitând respingerea cererii ca neîntemeiată. Fiind o cerere incidentală. însă. 123. decizia civilă nr. Vâlcea. în care cererea reconvenţională ar putea fi considerată introdusă în termen. de vreme ce reclamantul nu a formulat nici o opoziţie faţă de judecarea concomitentă a celor două cereri (CA. Uneori. decizia civilă nr. 28. în care se admite cererea de chemare în judecată a reclamantului (de exemplu.despărţeniei s-au ivit după începerea dezbaterilor la prima instanţă. nr.). proc.D. nr. s-ar încălca o normă de competenţă materială sau teritorială exclusivă. după ce se va stabili instanţa competentă prin hotărâre irevocabilă. în Jurisprudenţa 1997. Apreciem că cererea reconvenţională poate fi introdusă şi în cadrul rejudecării fondului după casarea cu trimitere. 252/1996. CA. p. 210/1968. să invoce necompetenţa relativă înainte de a accepta orice alte discuţii.n.Trib. chiar dacă. cererea reconvenţională se poate prezenta sub forma unei cereri subsidiare. el este obligat. iar în parte . sub sancţiunea decăderii. 2 A se vedea şi: Trib. iar. 167/E/1989. la cererea de chemare în judecată. p. va putea introduce cererea reconvenţională înaintea acestei instanţe (cu cel puţin 5 zile înainte de primul termen fixat la această instanţă). 310/1994. în sensul că pârâtul înţelege să îşi valorifice anumite drepturi numai în cazul 1 Există acordul părţilor (este vorba de un acord tacit . p. 17 C. Bacău.s. 169.

. 1997/1991. în CD. 218 Judecata în primă instanţă judecată. în cazul în care s-a formulat o cerere reconvenţională. se va dispune disjungerea şi deci cererea reconvenţională va fi judecată separat. 4/2001.J. proc. p. nr. cât şi în jurisprudenţa. va dispune. întrucât. are ca obiect pretenţiile pârâtei cu privire la compunerea masei succesorale. 7/1992. disjungerea cererii reconvenţionale nu este posibilă.2 în cazul unei cereri reconvenţionale subsidiare. 652/1970.caracterul unei cereri reconvenţionale (intitulată frecvent «întâmpinare reconvenţională»). instanţa nu trebuie să se pronunţe asupra admisibilităţii ei în principiu. Trib. însă. 252/1996. decizia nr. decizia nr. 1973. în CD. în timp ce pentru întâmpinare nu se plăteşte nici o taxă de timbru. atât în doctrină. proc. spre exemplu: Trib. Posibilitatea disjungerii celor două cereri nu este admisă nici în procesele de divorţ [art. trebuie stabilit cu exactitate care elemente ale cererii alcătuiesc cererea reconvenţională. 1970. întrucât aceasta se timbrează ca şi cererea de chemare în judecată. 53. 287. 608 alin. 1321/1995. II1996. nr. C. Trib. secţia civilă. 169/1983. ca lipsită de obiect sau de interes. decizia nr.S.. disjungerea ei şi o va judeca separat.J. p. în P. dar de către aceeaşi instanţă. p.' că disjungerea nu este posibilă în cazul în care rezolvarea cererii reconvenţionale este intim legată de soluţia ce s-ar pronunţa cu privire la cererea principală. Cererea reconvenţională va trebui soluţionată chiar dacă reclamantul a renunţat la judecată sau la dreptul subiectiv pretins sau când cererea de chemare în judecată a fost respinsă ca prescrisă. (2) C. Disjungerea nu poate fi dispusă nici atunci când pretenţiile celor două părţi decurg din acelaşi titlu. în Culegere de practică judiciară 1995.. 332. secţia a IV-a civilă.S. 120 C. p. CA. jud. încheierea prin care s-a dispus disjungerea nu poate fi atacată separat. 445/2000. civ. . civ. decizia nr.D. 169. efectele eventualei prorogări de competenţă subzistă şi după ce s-a dispus disjungerea. Potrivit art.. Suprem. C. Se admite. prin încheiere. 44. decizia civilă nr. secţia civilă. odată cu cererea principală sau. 78.]. ci o va rezolva prin hotărâre. în Dreptul. Ploieşti. p. atunci se va respinge şi cererea reconvenţională. după caz. dacă se respinge cererea de chemare în A se vedea. decizia civilă nr. decizia nr. în CD. secţia civilă. sub acest aspect. Bucureşti. ca în cazul intervenţiei voluntare. întinderea drepturilor moştenitorilor şi modalitatea de împărţire. în R. într-o astfel de situaţie. 159/1977. Covasna. Suprem. decizia nr. 578/1978. Atunci când cererea reconvenţională este în strânsă legătură cu cererea principală. 176.R. nr.R. când numai aceasta din urmă este în stare de a fi judecată. p. secţia civilă. în exemplul dat fiind potrivnică intereselor moştenitorilor. în Culegere de practică judiciară sem. 1977. de exemplu. p. cererea reconvenţională se judecă odată cu cererea principală. anulată ori (după ce a fost disjunsă) s-a perimat. 2 Trib. 241. 1/1984. p.

adică a unor măsuri de indisponibilizare şi conservare de natură să împiedice partea adversă ca. Precizări prealabile Legea oferă celui interesat posibilitatea de a solicita instanţei să ordone luarea unor măsuri asigurătorii. toate pretenţiile faţă de pârât şi. pe care o considerăm preferabilă. oricum. Codul de procedură civilă reglementează trei măsuri asigurătorii: sechestrul asigurător (art. s-a recunoscut posibilitatea reclamantului de a formula cerere reconvenţională în toate cazurile. . De reţinut că măsurile asigurătorii nu sunt măsuri de executare silită. prin indisponibilizarea bunurilor urmăribile ale debitorului sau a celor ce formează obiectul litigiului.2 într-o a treia opinie. s-a răspuns negativ. pârâtul iniţial devine reclamant. 219 Măsurile asigurătorii §2. 597) şi sechestrul judiciar (art. într-o primă opinie. ci mijloace procesuale care intră în conţinutul acţiunii civile şi care au ca scop doar asigurarea părţii. faţă de cererea reconvenţională a pârâtului. s-a arătat că dreptul reclamantului de a formula cerere reconvenţională la cererea reconvenţională a pârâtului ar exista numai dacă cele două cereri sunt întemeiate pe acelaşi titlu sau când reclamantul solicită despăgubiri provocate de cererea pârâtului.3 Secţiunea a IH-a. după caz. 591-596). în considerarea următoarelor argumente: s-ar ajunge la tergiversarea judecăţii. să distrugă ori să înstrăineze bunurile ce formează obiectul litigiului (în cazul acţiunilor reale) ori. să îşi diminueze activul patrimonial (în cazul acţiunilor personale). poate formula la rândul lui o cerere reconvenţională. 598-601).1 într-o a doua opinie. deoarece şi pârâtul iniţial ar putea formula o nouă cerere reconvenţională. poprirea asigurătorie (art.Având în vedere că. iar reclamantul care a declanşat procesul civil devine pârât.1. el are dreptul să îşi modifice sau completeze cererea de chemare în judecată cel mai târziu la prima zi de înfăţişare. iar apoi ar solicita conexarea pricinilor. asupra posibilităţii de realizare efectivă a executării silite (prin echivalent sau. reclamantul a avut posibilitatea să îşi formuleze. în timpul procesului. întrucât: nu există un text de lege care să îi interzică acest lucru. se ridică problema de a şti dacă acesta din urmă. la aceleaşi consecinţe s-ar ajunge şi dacă ar declanşa împotriva aceluiaşi pârât un proces distinct. Sechestrul asigurător 2. Noţiune şi condiţii de înfiinţare Sechestrul asigurător este măsura asigurătorie care se aplică în cazul în care obiectul litigiului de fond îl reprezintă plata unei sume de bani şi constă în indisponibilizarea bunurilor mobile sau imobile urmăribile ale debitorului-pârât. Măsurile asigurătorii §1. în natură) dacă va obţine titlu executoriu. în cererea reconvenţională. după caz. prin cererea de chemare în judecată.

proc. 1 A se vedea Gr. I.. 138. nu este constatată în scris. potrivit art. pentru a se putea înfiinţa sechestrul asigurător. creditorul trebuie să facă dovada introducerii cererii de chemare în judecată prin care a declanşat litigiul de fond. Curs de procedură civilă.. p. este necesară nu numai introducerea cererii de chemare în judecată prin care se declanşează litigiul de fond. civ. 275. a cuantumului. 3 A se vedea P. potrivit legii. 184-185.. proc. op. Astfel. sechestrul asigurător (ca de altfel şi poprirea asigurătorie) se poate înfiinţa numai cu depunerea unei cauţiuni. prin introducerea cererii de chemare în judecată prin care pretinde plata unei sume de bani. în cuantumul pe care îl va fixa instanţa. Iaşi. p. afară de cazul când cererea se face în temeiul unei cambii sau al unui alt efect comercial la ordin sau la purtător. (3) C.. (1) C corn. iar numai stabilirea cuantumului cauţiunii este lăsată la aprecierea instanţei. cit. dar numai dacă debitorul a micşorat prin fapta sa asigurările date creditorului sau nu a dat asigurările promise ori atunci când este pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire ori să îşi ascundă sau risipească averea. la care se referă art. Unele particularităţi există în materie comercială. ci şi depunerea. 2 A se vedea G.1 în acest caz. voi. deci depunerea cauţiunii este obligatorie. să fie constatată în scris. II. . 591 alin. III. (1)” al aceluiaşi articol. 1889. O. (2) C. proc. cât şi. civ. într-un asemenea caz. art. trebuie să deosebim mai multe situaţii. 591 alin. 101-102. cit. dacă este cazul. Instanţa sesizată cu cererea de înfiinţare a sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi/sau imobile ale debitorului îl poate obliga pe creditor să depună o cauţiune. precum şi să depună o cauţiune în cuantumul pe care îl va fixa instanţa. op. 908 alin. 591 alin. este constatată într-un înscris care nu constituie. este aceea în care creanţa (având ca obiect plata unei sume de bani) pretinsă de creditor în litigiul de fond este exigibilă şi. este aceea când creanţa pretinsă de creditor. într-o asemenea situaţie. permite înfiinţarea sechestrului asigurător şi atunci când creanţa nu este exigibilă. în mod excepţional. titlu executoriu. Ungureanu. p. pentru a se putea înfiinţa sechestrul asigurător. a unei cauţiuni de jumătate din valoarea pretinsă în litigiul de fond. reglementată de art. civ. voi. protestat de neplată. la „condiţiile prevăzute de alin. voi. deci depunerea cauţiunii este lăsată la aprecierea instanţei atât în privinţa necesităţii ei. totodată. p. civ. O primă situaţie. Porumb. O a doua situaţie. odată cu cererea de înfiinţare a sechestrului. neexigibilă. Subliniem că din trimiterea pe care o face teza a ll-a a art. (3) C. 591 alin. Tocilescu.Cât priveşte condiţiile necesare înfiinţării sechestrului asigurător. (1) C.. Vasilescu. creditorul trebuie să facă dovada că a declanşat litigiul de fond. deşi exigibilă. proc. mai rezultă că este necesar ca respectiva creanţă.

termenul de recurs fiind de 5 zile de la comunicare. suficient (pentru protecţia intereselor creditorului). civ. 592 alin..2. iar hotărârea asupra recursului trebuie redactată în termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare. cu citarea în termen scurt a părţilor. ci doar la obligativitatea depunerii cauţiunii.]. iar.1 dar şi rezonabil (deoarece trebuie protejate şi interesele debitorului). Apreciem însă că în cazul în care creditorul nu are înscris constatator al creanţei. deoarece. indiferent că a fost admisă ori respinsă. în cazul în care cererea de înfiinţare a sechestrului asigurător se depune odată cu cererea de chemare în judecată prin care se declanşează litigiul de fpnd. potrivit art. este supusă numai recursului.anşa 220 Judecata în primă instanţă Deoarece textul nu se referă şi la cuantumul cauţiunii. trebuie alăturată şi dovada din care să rezulte declanşarea litigiului de fond.înfiillare?”1-1” ^înScrisuI constatator al hanţei constituie. civ. Recursul se judecă de urgenţă şi cu precădere. De reţinut că la judecarea recursului părţile trebuie citate indiferent de soluţia dată prin încheierea recurată. proc. atunci cuantumul cauţiunii va fi de jumătate din valoarea pretinsă în litigiul de fond. . (2) C. (3) C. Instanţa de recurs poate amâna pronunţarea cu cel mult 24 de ore. nec nos distinguere debemus. atunci. (1) C.]. în camera de consiliu. 2SSST as. atunci când cererea este formulată după introducerea cererii de chemare în judecată. Instanţa va rezolva cererea de înfiinţare a sechestrului asigurător de urgenţă. proc. atunci ea va fi soluţionată de preşedintele instanţei. 1141 alin.] sau recipisa din care să rezulte consemnarea a jumătate din valoarea reclamată în litigiul de fond [pentru situaţia la care se referă art. Procedura de înfiinţare a sechestrului asigurător Cererea de înfiinţare a sechestrului asigurător se soluţionează de instanţa competentă să judece litigiul de fond [art.ubi lex non distinguit. proc. pronunţând o încheiere executorie. fără citarea părţilor. Pronunţarea poate fi amânată cu cel mult 24 de ore. civ. astfel încât să fie. dispoziţiile din Codul comercial se completează cu cele din Codul de procedură civilă. deci şi atunci când cererea de înfiinţare a sechestrului asigurător a fost respinsă . înseamnă că instanţa va fixa cuantumul acesteia. (6) C. (1) şi alin.2 2. iar redactarea încheierii trebuie făcută în cel mult 48 de ore de la pronunţare. 591 alin. titlu executoriu. proc. potrivit legii. civ. pe de o parte. în lipsă de reglementare. Creditorul trebuie să anexeze la cerere înscrisul constatator al creanţei [pentru situaţiile la care se referă art.8uratoni lipsită de interes'deoarece creditorul poate dec. 591 alin. încheierea pronunţată asupra cererii de înfiinţare a sechestrului asigurător. prin încheiere executorie.

instanţa va fixa şi cuantumul cauţiunii. Ciobanii. împotriva modului prin care executorul judecătoresc aduce la îndeplinire măsura asiguratorie. proc. nesocotind prevederile înscrise în art. Ridicarea sechestrului . După pronunţarea încheierii prin care s-a încuviinţat cererea. 547/1995. p. potrivit regulilor referitoare la executarea silită. prin aceeaşi încheiere prin care s-a admis cererea 1 A se vedea şi C. care se va constata prin încheiere irevocabilă.J. II. (2) şi (4) C. fixează la primul termen cuantumul cauţiunii şi apoi acordă un al doilea termen în vederea depunerii cauţiunii. în Dreptul nr. 81-88. totuşi. este nelegal procedeul acelor instanţe care.Dacă este cazul (când. secţia comercială. civ. precum şi atunci când creanţa constatată printr-un înscris nu este exigibilă). proc. 593 alin. stabilind totodată şi termenul înăuntrul căruia creditorul trebuie să depună cauţiunea. iar în cazul în care sechestrul asigurător este aplicat asupra unui bun imobil. Aşadar. decizia nr. a se vedea V. 2.M. Bunurile mobile urmăribile vor fi sechestrate numai în măsura necesară realizării creanţei.3. având în vedere că această încheiere este executorie. ci pentru aceasta partea interesată are deschisă numai calea recursului. Deşi înfiinţarea sechestrului asigurător nu reprezintă o măsură de executare silită. instanţa dispune depunerea unei cauţiuni. 221 Măsurile asigurătorii de înfiinţare a măsurii asigurătorii. civ. De reţinut însă că pe calea contestaţiei la modul în care executorul judecătoresc aplică sechestrul asigurător nu poate fi criticată încheierea prin care s-a încuviinţat cererea de înfiinţare a sechestrului asigurător. 592 alin. şi textele din Codul de procedură civilă care reglementează sechestrul asigurător şi poprirea asiguratorie.82. p.. (4) C. atunci el se va înscrie de îndată în cartea funciară. 907-908 C. 3/1996. care se aplică în mod corespunzător. dată fără citarea părţilor. Valorificarea bunurilor sechestrate asigurător. iar numai după consemnarea acesteia se pronunţă asupra cererii de înfiinţare a măsurii asigurătorii. după înscriere..S. măsura asiguratorie se va aduce la îndeplinire de către executorul judecătoresc. cel interesat (debitorul sau chiar creditorul ori o terţă persoană) poate face contestaţie. Nedepunerea cauţiunii în termenul stabilit de instanţă atrage desfiinţarea de drept a sechestrului asigurător. voi. deşi creditorul are înscris constatator al creanţei exigibile. măsura asiguratorie devenind astfel opozabilă tuturor celor care. 2 Pentru corelaţia dintre art. vor dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv. contestaţia la care se referă art. este guvernată de dispoziţiile aplicabile contestaţiei la executare. com.

596 C. prin încheiere irevocabilă (deci şi executorie). este supusă numai recursului.asigurător Fiind vorba de o măsură asiguratorie. care se va aduce la îndeplinire de către executorul judecătoresc. proc. proc. prevede că sechestrul asigurător poate fi ridicat numai dacă debitorul consemnează „suma.). civ. în materie comercială. nu prevede dacă la judecarea acestui recurs părţile se citează sau nu.în caz de admitere a cererii de chemare în judecată. sechestrul asigurător poate fi ridicat mai înainte de soluţionarea litigiului de fond (prin hotărâre executorie . sechestrul asigurător se transformă în sechestru executoriu [de altfel. proc. (4) C. însă numai dacă debitorul „va da garanţie îndestulătoare” (art. fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi. Asupra cererii se va pronunţa. precum şi în cazul în care creditorul renunţă la judecată. în cazul în care cererea de chemare în judecată care a stat la baza înfiinţării măsurii asigurătorii a fost respinsă. 594 teza I C. întrucât art. civ. Pronunţarea poate fi amânată cu cel mult 24 de ore. proc. 908 alin. în termen de 5 zile de la pronunţare.în caz de respingere a cererii de chemare în judecată). art. se va aplica dreptul comun. capitalul. prin încheiere. prevede că valorificarea bunurilor sechestrate va putea avea loc numai după ce creditorul a obţinut titlul executoriu (ceea ce presupune o hotărâre executorie prin care debitorul a fost obligat la plata unei sume de bani către creditor). iar nu de o măsură executorie. deci părţile trebuie citate. art. civ. civ. 411 alin. 594 C. indiferent de soluţie. La cererea debitorului. în cazul urmăririi silite mobiliare. iar redactarea încheierii trebuie făcută în cel mult 48 de ore de la pronunţare. 222 Judecata în primă instanţă Măsurile asigurătorii 223 Instanţa va soluţiona cererea de ridicare a sechestrului asigurător în camera de consiliu. (3) C. anulată ori s-a constatat perimarea acesteia. respectiv prin hotărâre irevocabilă . com. caz în care. de urgenţă şi cu citarea în termen scurt a părţilor. încheierea asupra cererii de ridicare a sechestrului asigurător. instanţa care a încuviinţat măsura asigurătorie. pentru care s-a înfiinţat acel sechestru”. dispune că pentru bunurile sechestrate asigurător nu este necesară o nouă urmărire]. în toate aceste situaţii prin hotărâre irevocabilă. debitorul este îndreptăţit să solicite ridicarea sechestrului asigurător. Recursul se judecă de urgenţă şi cu precădere. fără citarea părţilor. art. . interese şi cheltuieli.

Denumirea acestei măsuri asigurătorii sugerează că măsura se ia chiar cu privire la bunul sau bunurile ce formează obiectul judecăţii în litigiul de fond. Poprirea asigurătorie Potrivit art. fie folosinţa ori administrarea unui bun proprietate comună. poprirea asigurătorie se poate înfiinţa asupra sumelor de bani. titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o terţă persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. asupra: bunului pe care debitorul îl oferă pentru liberarea sa. aşa cum rezultă cu claritate din art. 591 C. bunului cu privire la care cel interesat are motive temeinice să se teamă ca va fi sustras. distrus ori alterat de posesorul (detentorul) său actual. respectiv la depunerea unei cauţiuni de jumătate din valoarea reclamată în lipsa unui înscris). bunurilor mobile care alcătuiesc garanţia creditorului.. nr. proc. 598 C. 6/2002.CA. fie posesia unui bun mobil sau imobil. în C. prevede că instanţa în circumscripţia căreia se află bunul poate încuviinţa sechestrul judiciar.1. de către instanţă. iar acesta are ca obiect fie dreptul de proprietate sau un alt drept real principal asupra unui bun mobil ori imobil. proc. 599 C. Aşadar. p. civ. a pazei şi administrării acestor bunuri unei anumite persoane. dacă acesta învederează insolvabilitatea debitorului său ori când are motive temeinicie să bănuiască că debitorul va fugi ori să se teamă de sustrageri sau deteriorări. civ. astfel cum stabileşte alin. 7/R/2002. până când procesul va fi finalizat printr-o hotărâre executorie. decizia civilă nr. existenţa înscrisului constatator al creanţei. 1 în recursul exercitat împotriva încheierii pronunţate cu privire la cererea de înfiinţare a unei popriri asigurătorii este inadmisibil să se solicite introducerea în cauză şi a altei persoane în calitate de terţ poprit . 597 C. chiar fără a exista proces. dispoziţiile care reglementează înfiinţarea. civ. proc. proc. secţia comercială şi de contencios administrativ. 597 alin. în toate celelalte cazuri. declanşarea litigiului de fond. (2) al art. în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile stabilite de art.) se aplică. 63.. având în vedere că şi înfiinţarea sechestrului judiciar presupune. (1) C. Bunul sau bunurile în litigiu vor fi puse sub sechestru judiciar numai la cererea celui interesat (poate fi vorba nu numai de reclamantul din litigiul de . art. proc. civ. civ. în principiu. proc.J.1 aducerea la îndeplinire şi ridicarea sechestrului asigurător (art. De asemenea. civ. Noţiune şi condiţii de înfiinţare Sechestrul judiciar este măsura asigurătorie ce se aplică în cazul bunurilor ce formează obiectul procesului şi care constă în încredinţarea. Galaţi. 592-595 C. în mod corespunzător şi popririi asigurătorii. Prin excepţie.§3. §4. sechestrul judiciar poate fi înfiinţat numai dacă s-a declanşat litigiul pe fond. sunt comune sechestrului asigurător şi popririi asigurătorii condiţiile de înfiinţare (referitoare la: declanşarea procesului de fond în care reclamantul solicită obligarea pârâtului la plata unei sume de bani. Sechestrul judiciar 4.

nr. până la soluţionarea cererii de înfiinţare a sechestrului judiciar de către instanţă. p. proc. secţia civilă. 601 C. decizia nr. proc.2. 171.) şi executorie [art. proc. 224 Judecata în primă instanţă Citarea şi comunicarea actelor de procedură 225 5 zile de la pronunţare. secţia civilă. decizia nr. iar redactarea trebuie făcută în cel mult 48 de ore de la pronunţare. din reaua administrare a averii succesorale etc. pronunţarea poate fi amânată cel mult 24 de ore. 4. dacă bunul nu se găseşte în stăpânirea părţii care solicită înfiinţarea măsurii asigurătorii) şi numai dacă măsura este necesară pentru conservarea dreptului. Atât la soluţionarea cererii de înfiinţare a sechestrului judiciar (în primă şi ultimă instanţă). Aşadar.1 necesitate ce poate rezulta din pericolul dispariţiei. instanţa poate să îl oblige pe cel care a . de instanţa în raza căreia se află bunul ce urmează a fi pus sub sechestru. Procedura de înfiinţare Cererea prin care se solicită înfiinţarea sechestrului judiciar se soluţionează de instanţa competentă să rezolve cererea principală [art. în R. 1141 alin. ci partea care a formulat cererea de sechestru judiciar trebuie să justifice un interes.].fond. împrejurarea că bunul a fost evaluat nu este de natură să facă inutilă aplicarea sechestrului judiciar. 1453/1970. Bucureşti. 842/1972. p. 373). (1) teza IC. în Repertoriu II. iar numai dacă aceasta nu este posibilă se va trece la executarea prin echivalent. Suprem. preşedintele instanţei va putea numi un administrator provizoriu. 599 C. civ. care se dispune tocmai în scopul de a conserva bunul în starea în care se găseşte (Trib. la cererea părţii interesate. care este supusă recursului în termen de 1 Trib. cât şi la judecarea recursului. pronunţându-se o încheiere. proc. p. degradării. 10/1971. simpla existenţă a unui litigiu cu privire la proprietatea. civ. 600 alin. ci şi de pârât sau chiar de un terţ intervenient. posesia asupra unui bun ori unor bunuri mobile sau imobile. prin încheiere irevocabilă (art. Cererea se judecă de urgenţă.R. decizia nr. precum şi necesitatea luării acestei măsuri. (6) C. înstrăinării sau risipirii bunurilor în litigiu. alt drept real principal. 142. 1402/1990. Suprem.. cu citarea părţilor. în caz de admitere a cererii. respectiv folosinţa sau administrarea unui bun sau unor bunuri proprietate comună nu este suficientă prin ea însăşi pentru înfiinţarea măsurii asigurătorii. în Culegere de practică judiciară 1990. civ. în cazuri urgente. iar în cazurile de excepţie prevăzute de art. civ. cu atât mai mult cu cât principiul în materie îl constituie executarea în natură. în schimb.]. secţia a IV-a civilă.D. Trib.

precum şi modul de comunicare a actelor de procedură. stabilind totodată şi modalităţile de plată. Administratorul-sechestru este îndreptăţit să efectueze toate actele de conservare şi de administrare. . având în vedere ipoteza în care cu privire la bunul ce formează deja obiectul judecăţii şi care a fost pus sub sechestru judiciar o terţă persoană declanşează un litigiu împotriva părţilor din primul proces. atunci va păstra bunul şi fructele acestuia. dacă este cazul. De asemenea. Potrivit art. Reguli generale Legea reglementează în amănunt modul în care părţile şi alţi participanţi la procesul civil sunt chemaţi în faţa instanţei de judecată. care. în cazul în care a fost pus sub sechestru judiciar un bun imobil.J. Dacă a fost numit ca administrator-sechestru o altă persoană decât deţinătorul bunului. 85 C.solicitat înfiinţarea sechestrului judiciar să depună o cauţiune. decizia nr. Paza bunului sechestrat va fi încredinţată persoanei desemnate de părţi de comun acord. să plătească datorii cu caracter curent. administratorulsechestru trebuie să predea bunul. instanţa nu poate hotărî asupra unei cereri decât după citarea sau înfăţişarea părţilor.C. necesitatea depunerii unei cauţiuni este lăsată la aprecierea instanţei. civ. După finalizarea judecăţii (prin hotărâre executorie). unei persoane desemnate de instanţă.S. în C. (3) teza a ll-a stabileşte un caz de reprezentare legală în procesul civil. iar dacă administratorul-sechestru a fost el însuşi parte în proces şi a obţinut câştig de cauză. 1 Desemnarea persoanei căreia i se încredinţează bunul pus sub sechestru este obligatorie pentru instanţă . nr. inclusiv veniturile încasate. Cu autorizarea prealabilă a instanţei care l-a numit. Secţiunea a IV-a. pe bază de proces-verbal. 56. aceleia dintre părţi căreia bunul i-a fost atribuit prin hotărâre. instanţa îi va fixa pentru activitatea depusă o sumă drept remuneraţie. 5/2002. p. Citarea şi comunicarea actelor de procedură §1. 5112/2001. deci părţile din litigiul care a ocazionat instituirea măsurii asigurătorii vor putea fi reprezentate într-un alt litigiu de către administratorul-sechestru. împreună cu fructele acestuia. care poate fi chiar deţinătorul bunului. precum şi datorii constatate prin tidu executoriu. prin înscrierea măsurii asigurătorii în cartea funciară. proc. Articolul 600 alin. precum şi termenul în care aceasta trebuie depusă. afară numai dacă legea nu dispune altfel. în toate situaţiile. va fixa şi cuantumul cauţiunii. se va proceda şi la efectuarea formalităţilor de publicitate imobiliară.. secţia civilă.. un exemplar al procesului-verbal urmând a fi înaintat şi instanţei care a încuviinţat măsura asigurătorie. să încaseze orice venituri şi sume datorate. iar dacă părţile nu se înţeleg în această privinţă.J. administratorul-sechestru va putea sta în judecată în numele părţilor litigante cu privire la bunul pus sub sechestru. administratorului-sechestru.' Executorul judecătoresc se va deplasa la locul situării bunului ce urmează a fi pus sub sechestru judiciar şi îl va da în primire. Deci.

despre locul şi data şedinţei de judecată. sub sancţiunea nulităţii. însă este necesar ca toate părţile din proces să fi fost legal citate. 242 alin. dacă reclamantul lipseşte la primul termen de judecată. precum şi partea care a fost prezentă la o înfăţişare (la un termen de judecată). (2) C. Trebuie reţinut că.. (1) C. obligă instanţa să amâne judecarea pricinii ori de câte ori constată că partea care lipseşte nu a fost citată cu respectarea cerinţelor impuse de lege. proc. se desprind două idei de bază: . chiar neîmputernicit cu dreptul de a cunoaşte termenul. părţile nu sunt obligate să se înfăţişeze.. civ. (1) pct. el nu va mai trebui citat pentru termenul de judecată următor şi. ar fi trebuit ca părţile să fie citate pentru fiecare termen de judecată. instanţa va dispune suspendarea judecăţii]. această finalitate se poate realiza şi prin luarea termenului în cunoştinţă de către partea prezentă la unul din termenele de judecată. al ordonanţei preşedinţiale).art. 153 alin. civ. de care a luat cunoştinţă într-un asemenea mod. 2 C. în baza art. dacă este cazul. personal sau prin mandatar. civ. în lipsa unei astfel de dispoziţii legale. ci şi în cazul în care reclamantul. spre exemplu. . pentru celelalte termene [afară de situaţia când. Citarea părţilor are ca finalitate încunoştinţarea lor despre existenţa procesului. este prezumată a cunoaşte toate termenele următoare în faţa acelei instanţe. 226 Judecata în primă instanţă Citarea şi comunicarea actelor de procedură . art. Subliniem că. astfel încât nu va mai fi citată. Din dispoziţiile legale menţionate mai sus. 107 C. proc. Tocmai de aceea. Aşadar. în cazul rezolvării conflictelor de competenţă. reglementează aşanumita instituţie a termenului în cunoştinţă. proc. însă.în procesul civil. instituţia termenului în cunoştinţă nu se aplică: 16. 153 alin. spre deosebire de reglementarea anterioară. al asigurării dovezilor. al suspendării judecăţii dispuse de către preşedintele instanţei sesizate cu o cerere de strămutare. proc.regula este citarea părţilor şi numai cu titlu de excepţie judecata poate avea loc fără citarea părţilor. ia cunoştinţă de primul termen de judecată pe care îl fixează preşedintele (judecătorul care îl înlocuieşte). instituţia termenului în cunoştinţă se aplică nu numai în cazul în care partea a fost prezentă ea însăşi sau prin reprezentantul ei la unul din termenele de judecată. prevăzând că partea care a depus cererea personal sau prin mandatar şi a luat termenul în cunoştinţă. în cazurile expres prevăzute de lege (cum ar fi. potrivit art. care au caracter imperativ. civ. cu ocazia introducerii cererii de chemare în judecată.

repunerea pricinii pe rol. citaţia este compusă din două părţi: citaţia propriu-zisă şi dovada de înmânare (procesul-verbal) a citaţiei. în cazul când pricina se repune pe rol. civ. lunii. vicepreşedintele instanţei. ceea ce înseamnă că. (1) C. domiciliul şi calitatea celui citat. în cazul lipsei uneia dintre aceste menţiuni vătămarea se presupune. Alineatul (2) al aceluiaşi articol dispune că menţiunile referitoare la indicarea anului. în termen scurt. civ. Potrivit art. precum şi numărul dosarului. proc. . . Termenul luat în cunoştinţă sau pentru care au fost trimise citaţiile poate fi schimbat numai pentru motive temeinice şi numai cu citarea părţilor.indicarea anului..numele şi domiciliul părţii potrivnice. după caz. Cuprinsul citaţiei Citarea părţilor şi a altor participanţi la procesul civil se realizează printr-un act procedural numit citaţie. . domiciliul şi calitatea celui citat. lunii. însă numai dacă partea face dovada că a suferit o vătămare ce nu poate fi înlăturată altfel. §2.227 în cazul redeschiderii judecăţii după ce aceasta a fost suspendată. 88 alin. la indicarea instanţei şi sediului acesteia. precum şi felul pricinii. în concret.indicarea instanţei şi sediului acesteia. în cazul stabilirii unui termen pentru chemarea la interogatoriu. Citaţia trebuie emisă în formă scrisă şi trebuie să cuprindă anumite menţiuni prevăzute de lege.1 în toate aceste situaţii. cei în cauză vor trebui citaţi pentru termenul la care va avea loc reluarea judecăţii. luarea interogatoriului. iar cererea de preschimbare a termenului de judecată făcută în cursul judecării procesului se soluţionează de instanţa respectivă (judecătorul unic sau. în temeiul art. zilei şi orei de înfăţişare.. la parafa şefului instanţei şi semnătura grefierului sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii. completul de judecată). proc. Şi lipsa uneia dintre celelalte menţiuni ar putea atrage nulitatea procedurii de citare. 105 alin. Cererea de preschimbare a primului termen de judecată se soluţionează de către preşedintele instanţei. . zilei şi orei de înfăţişare. (2) teza a ll-a C. la numele. preşedintele de secţie ori judecătorul ce îl înlocuieşte. în cazul militarilor în termen şi al deţinuţilor.numărul şi data emiterii. citaţia va cuprinde: .alte menţiuni prevăzute de lege: .numele. în camera de consiliu. Dovada de primire a citaţiei sau procesul-verbal pe care îl încheie agentul procedural (care se restituie instanţei de către agentul procedural) - . iar militarii şi deţinuţii trebuie citaţi pentru toate termenele de judecată.parafa şefului instanţei şi semnătura grefierului. .

civ. civ. funcţia acestuia. după caz. se va menţiona aceasta în cuprinsul procesului-verbal.): anul. proc. numele şi calitatea celui căruia i s-a făcut înmânarea sau. dacă este cazul. (coroborat cu art.) mai rezultă o situaţie în care instituţia termenului în cunoştinţă nu îşi găseşte aplicare. civ. anume atunci când una dintre părţi se înscrie în fals cu privire la un înscris depus la dosar. apartamentului sau camerei. deci. precum şi. cu indicarea numărului etajului. la semnătura celui care a încheiat procesul-verbal sunt prevăzute sub pedeapsa nulităţii. nu figura şi aplicarea ştampilei. iar instanţa supremă s-a oprit la răspunsul afirmativ. 100 C. locul unde s-a făcut afişarea. după care va semna dovada. 180 C. 100 C. ceea ce implică citarea părţii lipsă cu . la indicarea instanţei de la care porneşte actul de procedură şi identificarea acestuia. 182 C. fiind deci necesară înscrierea în fals. Din actuala redactare a art. după caz. luna şi ziua când a fost încheiat. luna şi ziua când a fost încheiat procesulverbal. Lipsa uneia dintre celelalte menţiuni ar putea atrage nulitatea procedurii de citare numai dacă partea face dovada că a suferit o vătămare ce nu poate fi înlăturată altfel. locul unde s-a făcut afişarea. dovada de înmânare a citaţiei trebuie ori nu să conţină şi ştampila persoanei juridice respective. proc. numele celui care l-a încheiat. Menţiunile referitoare la anul. în cazul lipsei uneia dintre aceste menţiuni vătămarea nu mai trebuie dovedită de partea respectivă. caz în care instanţa trebuie să acorde un termen şi să dispună înfăţişarea părţilor în persoană. proc. a termenului de înfăţişare. proc. prenumele şi domiciliul celui căruia i s-a făcut comunicarea. iar printre menţiunile prevăzute de art. iar pentru citaţii şi a termenului de înfăţişare.1 Corespunzător fostei reglementări. precum şi calitatea sa.trebuie să cuprindă următoarele menţiuni (art. la numele celui care l-a încheiat. dacă persoana căreia i s-a făcut comunicarea locuieşte într-o clădire cu mai mult etaje sau apartamente sau în hotel şi dacă actul de procedură a fost înmânat la locuinţa sa ori a fost afişat pe uşa acestei locuinţe. civ. proc. rezultă cu claritate că nu este necesară aplicarea ştampilei. indicarea instanţei de la care porneşte actul de procedură şi identificarea acestuia. 91 C.2 deşi dispoziţiile legale în materie nu deosebeau după cum cel citat este o persoană fizică sau o persoană juridică. indicarea înscrisurilor comunicate. prenumele şi domiciliul celui căruia i s-a făcut comunicarea. 1 Din art. numele. Procesul-verbal face dovada în privinţa celor constatate personal de agentul care l-a întocmit până la declararea falsului. la numele şi calitatea celui căruia i s-a făcut înmânarea sau. civ. iar partea adversă nu este prezentă la termenul de judecată respectiv. ci funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenţei va arăta în clar numele de familie şi prenumele. s-a pus problema de a şti dacă. semnătura celui care a încheiat procesul-verbal. Dacă persoanele care urmează să semneze dovada de primire sau procesul-verbal refuză sau nu pot să semneze. la numele. în cazul citării unei persoane juridice.

precum şi martorii. în lipsa înscrierii în fals. al reprezentanţei. în cazul în care partea. în lipsă de contencios. stabileşte anumite reguli speciale de citare.asociaţiile şi societăţile care nu au personalitate juridică se citează prin organele lor de conducere. 138. secţia civilă. p. nu poate fi combătută prin alte mijloace de probaţiune. 169/1996. dacă însă partea nu a arătat persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură. Ploieşti. inclusiv terţii intervenienţi. spre exemplu. . inclusiv cu datele menţionate pe ştampilele aplicate de oficiile poştale implicate în îndeplinirea procedurii . . secţia comercială. p. care este reprezentată în judecată printr-un mandatar.J. Persoanele care urmează a fi citate şi modul de citare Se citează părţile. la sediul principal sau la cel al sucursalei ori. la sediul administraţiei. persoana juridică se citează tot prin reprezentantul ei legal. iar nu prin directorul sucursalei ori al reprezentanţei. 1468/1998. 8/1996. decizia nr.S. a făcut o alegere de domiciliu la adresa acestuia. dacă este cazul. 11998.). interpreţii şi. . Articolul 87 C. lichidatorul judiciar.incapabilii se citează prin reprezentanţii lor legali. după caz. proc.CA.. Astfel: . experţii. alţi participanţi la procesul civil. iar. în Culegere de practică judiciară sem. comuna3 şi celelalte persoane juridice de drept public se citează în persoana şefului autorităţii la contenciosul sediului central al administraţiei respective. 93 C.cei supuşi procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului sunt citaţi prin administratorul judiciar ori. civ. ori. facilitatea vizând numai locul unde se poate face citarea. în caz de . A se vedea. la sediul administraţiei. Menţiunea cu privire la data la care s-a făcut comunicarea hotărârii. 228 Judecata în primă instanţă Citarea şi comunicarea actelor de procedură 229 §3. atunci acestea se vor comunica la domiciliul (sediul) părţii (art. în Dreptul nr. C. judeţul2. proc. Este însă de reţinut că şi atunci când citarea se face la sediul sucursalei sau al reprezentanţei.persoanele juridice de drept privat se citează prin reprezentanţii lor. decizia nr. . după caz. atunci citarea şi comunicarea actelor de procedură se vor face la adresa mandatarului.statul1. civ. 255.menţiunea că partea adversă s-a înscris în fals.

precum . De asemenea. . 12 alin. ca persoană juridică. vor fi citaţi prin scrisoare recomandată cu dovadă de primire.în cazul în care prin tratate sau convenţii internaţionale la care România este parte ori prin acte normative speciale nu se prevede o altă procedură. . 31/1954. 2 Judeţul este reprezentat în proces de către preşedintele consiliului judeţean. se face funcţionarului sau persoanei însărcinate cu primirea corespondenţei. Persoanele cu domiciliul necunoscut şi cu reşedinţa necunoscută. până la intervenirea lor în proces.moştenitorii. (3) C. citaţia se publică şi în Monitorul oficial al României sau într-un ziar mai răspândit. (5) din Legea nr. deşi a făcut tot ce i-a stat în putinţă. dacă preşedintele instanţei sau instanţa de judecată apreciază că este necesar. primarul reprezintă comuna sau oraşul în justiţie. preşedintele instanţei va dispune citarea acestuia prin publicitate. proc. statul se citează prin Ministerul Finanţelor Publice. prevede că. citarea se face prin acest curator.personalul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României. art.. cei care se află în străinătate. inclusiv cei aflaţi în străinătate. aflaţi în străinătate. care va semna dovada. înmânarea citaţiei şi a celorlalte acte de procedură 1 Potrivit art. Potrivit art. se citează prin Ministerul Afacerilor Externe. dacă persoanele aflate în străinătate au mandatar cunoscut în ţară. dacă legea nu stabileşte un alt organ. iar art. vor fi citaţi printr-un curator special. precum şi membrii lor de familie care locuiesc cu ei. civ. se citează prin Ministerul Finanţelor Publice. 506 alin. 95 C. numit de instanţă. nu a izbutit să afle domiciliul pârâtului. va fi citat şi acesta. când reclamantul învederează că. cetăţenii români trimişi ca funcţionari la organizaţii internaţionale. iar ceilalţi cetăţeni români aflaţi în străinătate în interes de serviciu se citează prin organele centrale care i-au trimis sau în subordinea cărora se află cei care i-au trimis. pen. 213/1998 dispune că în litigiile referitoare la bunurile proprietatea publică a statului. cu excepţia cazului când o normă specială ar stabili altfel. iar munici piul Bucureşti de către preşedintele Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Afişarea. 3 în principiu. iar.numire a unui curator special. având domiciliul cunoscut sau reşedinţa cunoscută. . vor fi citaţi prin publicitate. în toate aceste situaţii. proc. statul. Citarea prin publicitate se face afişându-se citaţia la uşa instanţei. în acţiunile privitoare la despăgubiri pentru erorile judiciare săvârşite prin condamnarea sau luarea unor măsuri preventive pe nedrept. 25 din Decretul nr. statul este reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice.

iar reclamantul care a cerut o asemenea citare va fi condamnat la o amendă şi la despăgubiri către partea vătămată. potrivit legii. Instanţa solicitată.. decizia nr. nu este suficient ca reclamantul să afirme că nu cunoaşte domiciliul pârâtului. şi să trimită instanţei solicitante dovezile de îndeplinire a procedurii. în CD. se înfăţişează şi dovedeşte că reclamantul. citat prin publicitate. art. Potrivit art. secţia civilă. 912/1979. în cazul în care comunicarea potrivit celor menţionate mai sus nu este posibilă. în B. cu excepţia cazurilor urgente. când instanţa poate scurta acest termen. 230 Judecata în primă instanţă mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. 519/1994. 247/2005. civ. telefon etc. este obligată să ia de îndată măsurile necesare. civ. 3 din Titlul XIII din Legea nr. secţia civilă. sub sancţiunea nulităţii. C. Potrivit art. decizia nr.J. Deşi acest text de lege nu deosebeşte după cum citaţia a fost emisă pentru primul termen de judecată sau pentru termenele de judecată următoare. în cazurile urgente. o atare distincţie se impune. trebuie înmânată părţii cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată. atunci vor fi anulate toate actele de procedură ce au urmat încuviinţării citării prin publicitate. preşedintele instanţei sau instanţa de judecată va putea reduce acest termen la 5 zile. stabileşte că . p. ci trebuie să învedereze împrejurări concrete din care să rezulte imposibilitatea de a afla domiciliul părţii adverse. în legătură cu această din urmă modalitate. cu scrisoare recomandată cu dovadă de primire sau prin alte 1 Trib. civ. proc. în procesele referitoare la restituirea proprietăţilor funciare. „cu excepţia citării părţii pentru primul termen de judecată sau pentru primul termen ulterior repunerii cauzei pe rol. p. (3) C. 1979.şi publicarea citaţiei se fac cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru judecată. subliniem că nu ar fi suficientă confirmarea că s-a efectuat transmiterea prin fax. precum şi a comunicării hotărârilor judecătoreşti prin care se soluţionează procesul în curs. Suprem. 86. proc. procedura de citare sau de comunicare a cererilor ori înscrisurilor către cealaltă parte”. înmânarea citaţiei şi a altor acte de procedură Comunicarea citaţiilor şi a tuturor actelor de procedură se face din oficiu2. (1) C. aceasta se va face prin poştă. citaţia.J. 89 alin. §4.. oricare dintre părţi poate îndeplini. a obţinut citarea prin publicitate (deci reclamantul cunoştea domiciliul sau reşedinţa pârâtului). prin agenţi procedurali ai instanţei sau prin orice alt salariat al acesteia. în ale căror circumscripţii se află cel căruia i se comunică actul. Potrivit art. îndeplinirea actelor de procedură şi comunicarea lor se fac în mod gratuit.. 722 alin.1 Dacă pârâtul. proc. 257. deoarece. prin intermediul executorului judecătoresc. 1994. însă. 114 alin. Spre a se dispune citarea prin publicitate.S. ci este necesar ca la dosar să existe confirmarea primirii actului de către destinatar. când i se cere să îndeplinească procedura de comunicare pentru altă instanţă. (1) C. cu rea-cre-dinţă. precum şi prin agenţi ori salariaţi ai altor instanţe.

atunci agentul procedural va trebui să facă înmânarea sau afişarea la domiciliul sau reşedinţa celui citat. însă instanţa nu dispune amânarea judecăţii. ori atunci când actul urmează să . proc. într-o asemenea situaţie. atunci hotărârea este susceptibilă de a fi desfiinţată. Când partea se prezintă în instanţă. Dacă partea nelegal citată şi prezentă în instanţă a solicitat acordarea unui termen. nici un act de procedură nu se poate îndeplini în zilele de sărbătoare legală. atunci ea nu ar mai putea invoca ulterior citarea nelegală. de la data primirii citaţiei. Articolul 90 alin. citaţia se înmânează la administraţia închisorii. 90 alin. în cazul în care cel citat nu este de acord cu primirea citaţiei şi deci nu semnează de primire. însă instanţa nu a dispus amânarea judecăţii.. afară de cazurile grabnice. deoarece se referă nu numai la pârât. procedura se acoperă. 1-3. 97 C. 5 şi pct.pentru cei care alcătuiesc echipajul unui vas de comerţ. citaţia se înmânează la comandamentul superior cel mai apropiat. civ. cel puţin 5 zile. proc. proc. proc.pentru bolnavii aflaţi în spitale. la domiciliul sau reşedinţa acestuia. însă partea respectivă are dreptul să ceară un nou termen pentru a-şi pregăti apărarea. iar. pct. nu poate refuza primirea actelor de procedură şi a înscrisurilor care i se comunică în şedinţă. când este însă nevoie de încuviinţarea preşedintelui. civ. proc. 7 C. deşi nu “a fost citată sau citarea a fost viciată. dacă partea a cerut acordarea unui termen spre a lua cunoştinţă de actele ce i s-au înmânat în instanţă. comercială.pentru cei care execută o pedeapsă privativă de libertate. art. citaţia se înmânează la căpitănia portului unde este înregistrat vasul. Potrivit art. în sfârşit. ci la orice persoană căreia urmează a i se înmâna citaţia sau un alt act de procedură. . 87 pct. potrivit art. înmânarea se face la direcţia aşezământului. în acord cu art.. . dispune că. personal sau prin mandatar. dar având o sferă mai largă. 6 C. dacă partea respectivă nu a cerut amânarea judecăţii. (2) C. precum şi în cazurile de citare prevăzute de art. civ. atunci când cel citat are o aşezare agricolă. 96 C. vom mai reţine că. partea prezentă în instanţă. (1) C. civ. Citaţia şi celelalte acte de procedură se înmânează personal celui citat. ospicii sau sanatorii. atunci hotărârea ce se va pronunţa este susceptibilă de a fi desfiinţată. Astfel: . Legea stabileşte şi anumite reguli speciale referitoare la înmânarea citaţiei şi a altor acte de procedură. In toate aceste situaţii. dar poate cere instanţei un termen pentru a lua cunoştinţă de acte.primul termen de judecată se fixează astfel încât. civ. mai prevede că înmânarea se poate face oriunde. pârâtul să aibă la dispoziţie cel puţin 15 zile pentru pregătirea apărării. în lipsa unui domiciliu cunoscut.pentru cei ce se găsesc sub arme. citaţia şi alte acte de procedură pot fi înmânate şi la locul acelor aşezări.. civ. proc. Citarea şi comunicarea actelor de procedură 231 . industrială sau profesională. însă numai dacă cel citat primeşte citaţia. în pricinile urgente.

în cazul refuzului de primire. care va semna adeverinţa de primire. cu excepţia cazurilor în care se refuză primirea sau dacă se constată lipsa oricărei persoane la sediul acestora. Dacă persoanele respective nu voiesc să primească actul de procedură sau nu este nimeni la domiciliul celui citat. iar dacă aceştia refuză să o primească. In situaţia în care cel citat nu se găseşte la domiciliu. Astfel. Dacă persoana citată. nefiind suficientă simpla atestare a judecătorului că procedura de citare este îndeplinită. ori. în cazul în care persoana citată locuieşte la hotel sau într-o clădire cu mai multe apartamente şi nu este indicat numărul camerei sau apartamentului. este sau nu posibilă afişarea citaţiei. Citaţia sau celelalte acte de procedură se înmânează personal celui citat. 92' C. refuză să primească. care va înştiinţa din timp partea interesată despre această împrejurare.1 Mai mult. cu procesul-verbal. va afişa citaţia pe uşa principală a clădirii şi va încheia proces-verbal. primind citaţia. Actuala reglementare rezolvă explicit problema de a şti dacă.fie înmânat unui avocat sau unui notar public. Dacă aceste persoane nu voiesc sau nu pot să semneze adeverinţa. precum şi al asociaţiilor sau societăţilor care. agentul va înmâna citaţia administratorului. altei persoane care locuieşte cu dânsul (cu excepţia minorilor sub 14 ani sau a persoanelor lipsite de discernământ) ori persoanei care primeşte corespondenţa în mod obişnuit. portarului. încheind proces-verbal. agentul afişează citaţia pe uşa celui citat şi încheie proces-verbal. încheind proces-verbal. agentul îi va lăsa citaţia sau. comunicarea citaţiei şi a altor acte de procedură nu se poate realiza prin afişare în cazul persoanelor juridice. nu vrea sau nu poate să semneze adeverinţa de primire. la citarea prin publicitate. în lipsă. ori. agentul va depune actul la grefa instanţei. citaţia şi celelalte acte de procedură pot fi înmânate funcţionarului sau persoanei însărcinate cu primirea corespondenţei. potrivit art. dacă este cazul. cum ar fi 232 Judecata în primă instanţă declaraţii de martori. Persoana care primeşte citaţia va semna adeverinţa de primire. agentul procedural certificând identitatea şi semnătura acestuia. după caz. agentul va înmâna citaţia unei persoane din familie.. a devenit de nelocuit sau din alte motive asemănătoare. civ. pot sta în judecată. o va afişa pe uşa locuinţei. aflându-se la domiciliu. agentul le lasă citaţia şi încheie proces-verbal. care îşi va arăta în clar numele şi prenumele. potrivit legii. nefiind posibilă administrarea altor probe. Când comunicarea actelor de procedură nu se poate face datorită faptului că s-a dărâmat clădirea. iar apoi va trebui să semneze dovada de primire. în cazul citării unei persoane juridice. urmând a se recurge. precum şi calitatea. Proba îndeplinirii procedurii de citare se face numai cu dovada de primire sau. ori celui care în mod obişnuit îl înlocuieşte. Dacă partea îşi schimbă domiciliul (respectiv sediul în cazul persoanei . proc. este necesar ca dovada de primire sau pro-cesul-verbal să existe la dosar. agentul certificând identitatea şi semnătura acesteia.

p. decizia civilă nr. iar nu la domiciliul trecut în dosar. partea respectivă (intimat în calea de atac) va trebui citată la noul ei domiciliu. p. 1/1957. 1829/2000. Bucureşti. CA. 3 A se vedea şi: C. colegiul civil. CA. în înţeles restrâns. ea va continua să fie citată. în caz contrar. 6/2002.J. în sens larg. p. decizia civilă nr. nr. în sens restrâns.S. p. partea nu trebuie să mai anunţe schimbarea de domiciliu. în mod valabil. care în limbajul comun desemnează situaţia de abatere de la regulă. în Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. 141/1957. După acest moment. 16. proc. în J. secţia a IlI-a civilă. nr. iar părţii potrivnice să îi comunice acelaşi lucru prin scrisoare recomandată. 1994. aşa încât. dacă se exercită o cale extraordinară de atac de retractare. în Culegere de practică judiciară 1996. tinzând la respingerea cererii de chemare în judecată. secţia comercială. Deci. Secţiunea a V-a. în Culegere de practică judiciară comercială 1993-1998. nu însă şi apărările procesuale 1 Dovada îndeplinirii procedurii de citare sau de comunicare trebuie să rezulte din actul procedural. referatul întocmit de arhivarul judecătoriei (CA. secţia comercială şi de contencios administrativ. nr. p.3 Această dispoziţie. secţia a IV-a . Excepţiile procesuale §1. 25. Braşov. 58/1994. Noţiunea de apărare are mai multe înţelesuri. secţia civilă. Bucureşti.J. apărarea vizează numai acele mijloace prin care se invocă obiecţiuni împotriva fondului pretenţiei dedusă judecăţii. care înseamnă a lua din. decizia nr. 119. 4/2001.. înscrisă în art. provine de la verbul latin excipiore. 2 CA. 98 C. decizia nr. 266/R/2002. Bucureşti. p. recipisa depunânduse la dosar. 151) sau din împrejurări de fapt din care sar putea trage concluzia că partea a luat cunoştinţă de conţinutul hotărârii (CA. noţiunea de apărare cuprinde numai apărările de fond. 518/1996. în B. iar nu din probe extrinseci. 104). a împuţina. decizia nr. în P. a anihila). la vechiul domiciliu şi nu va putea să invoce nulitatea procedurii de citare. Suprem.N. 117). Excepţiile procesuale nu trebuie confundate cu apărările de fond. în CJ. decizia nr. civ.juridice)2 în cursul judecăţii. 62. apărarea desemnează toate mijloacele folosite pentru a se obţine respingerea pretenţiei supusă judecăţii sau întârzierea soluţionării acesteia. p. 533/1994. Precizări prealabile Printre formele concrete ce alcătuiesc acţiunea civilă se află şi excepţiile procesuale (termenul «excepţie».R. Galaţi. nu se aplică şi în cazul în care a intervenit o hotărâre irevocabilă. precum depoziţiile unor martori (Trib. ea trebuie să depună la dosar o cerere prin care să aducă la cunoştinţa instanţei schimbarea de domiciliu. 1559/1994.. decizia nr.

dacă sunt invocate împrejurări de fapt în legătură cu speţa respectivă şi apărări în drept. în sensul că vânzătorul i-a predat folosinţa bunului în vederea culegerii fructelor. dar nu se confundă cu apărările de fond. decizia nr. anumite neregularităţi procedurale (privind competenţa.). compunerea şi constituirea instanţei. procedura de judecată). p. pentru unele apărări de fond se foloseşte. de exemplu. 485 C. §2. 196. în Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. nici chiar atunci când tind la respingerea sau anularea cererii. Definirea excepţiilor procesuale în definirea excepţiilor procesuale. secţia a IV-a civilă. se poate apăra invocând faptul că nu a împrumutat nimic de la reclamant. decizia nr. în Culegere de practică judiciară 19931997.prin intermediul excepţiilor procesuale. Apărările de fond pot fi apărări în fapt. că a operat compensaţia legală etc.civilă. De exemplu. Astfel. că şi-a plătit datoria. atunci când se invocă anumite dispoziţii legale despre care se afirmă că sunt aplicabile în speţă. trebuie să se pornească de la anumite elemente constant recunoscute în literatura de specialitate şi în practica judiciară.excepţia procesuală presupune existenţa unui proces civil în curs. urmărind respingerea cererii acestuia ca neîntemeiată (ca nefondată). după examinarea fondului pretenţiei respective. cu privire la care reclamantul pretinde că i-a împrumutat-o. pârâtul poate formula o apărare de fond în fapt. actele de procedură. civ. Trib. . Uneori. 2244/1996. s-ar pretinde daune egale cu echivalentul lipsei de folosinţă a terenului. când se vorbeşte de excepţia de neexecutare a contractului sau de alte mijloace de apărare ale debitorului (art. Excepţiile procesuale 23^ (adică apărările ce privesc încălcarea unor norme de organizare judecătorească.excepţiile constituie mijloace de apărare. în condiţiile legii. 308. procurorul sau instanţa din oficiu invocă. 528/19%. în dreptul civil. deşi convenţia privitoare la transmiterea proprietăţii imobilului este nulă. Astfel: . pârâtul chemat în judecată pentru a fi obligat să restituie reclamantului o sumă de bani. p. ori lipsuri referitoare la . Apărările de fond. aceasta nu are nici o influenţă asupra fructelor pe care le-a cules. Bucureşti. relativ impropriu. denumirea de excepţie. când se vorbeşte de regula Judecătorul acţiunii este judecătorul excepţiunii”.. . pot fi definite ca fiind mijloacele prin care pârâtul invocă obiecţiuni împotriva pretenţiei reclamantului. în cazul introducerii unei cereri prin care. iar această apărare de fond poate fi întemeiată în drept pe prevederile art. de competenţă sau de procedură). 168 IC. ulterior declarării nulităţii unei convenţii de înstrăinare a unui imobil. ori pe principiul conversiunii artelor juridice. aşa încât. civ. 1047. 1653 şi art. partea interesată. ori. numite şi apărări propriu-zise.

) sau la împiedicarea judecăţii fondului (anularea cererii. ambele alcătuind categoria excepţiilor de procedură. nu însă ca nefondată). partea interesată.exerciţiul dreptului la acţiune (privind condiţiile de exerciţiu ale acestuia sau chiar inexistenţa unor componente ale dreptului la acţiune). după acest criteriu. procurorul sau instanţa din oficiu invocă. respingerea cererii ca prematură.1 Acest procedeu a fost în mod justificat criticat. rezultă că admiterea unei excepţii procesuale nu afectează. efectul pe care tind să îl realizeze şi caracterul de ordine publică sau de ordine privată al normei juridice încălcate. trimiterea dosarului la instanţa mai întâi învestită etc. în cadrul procesului civil. în excepţii de procedură propriu-zise şi excepţii de fond. inadmisibilă etc.excepţiile procesuale nu pun în discuţie fondul pretenţiei formulate. urmărind întârzierea sau împiedicarea judecăţii în fond. 3. In literatura de specialitate se mai întâlneşte clasificarea excepţiilor. iar apoi să se vorbească despre excepţiile de procedură. excepţiile procesuale se clasifică în excepţii de procedură şi excepţii de fond. inclusiv termenele în care trebuie efectuate (excepţia lipsei de citare sau a citării nelegale. . în condiţiile prescrise de lege şi fără a pune în discuţie fondul pretenţiei deduse judecăţii. Excepţii de procedură şi excepţii de fond După obiectul lor. alături de cealaltă subdiviziune.admiterea excepţiei duce la întârzierea judecăţii (amânarea cauzei. anume excepţiile de fond. ca o subdiviziune a excepţiilor procesuale. procedura de judecată (excepţiile privitoare la taxele judiciare de timbru. §3. Fac parte din această categorie acele excepţii care au ca obiect invocarea încălcării unor norme de competenţă (excepţia de necompetenţă). excepţia de tardivitate etc). 234 Judecata în primă instanţă dreptul reclamantului şi că hotărârea pronunţată în urma admiterii unei excepţii procesuale nu are putere de lucru judecat în ceea ce priveşte fondul pretenţiei. neregularităţi procedurale sau lipsuri privind exerciţiul dreptului la acţiune. . Prin intermediul excepţiilor de procedură se invocă anumite neregularităţi procedurale. excepţia nulităţii cererii de chemare în judecată. Excepţiile procesuale ar putea fi definite ca fiind acele mijloace prin care.1. este preferabil să se folosească sintagma «excepţie procesuală» pentru a se desemna noţiunea cu sferă mai largă. prescrisă. stingerea procesului. . Clasificarea excepţiilor procesuale Excepţiile procesuale pot fi clasificate în funcţie de trei criterii: obiectul lor. întrucât poate duce la unele confuzii. excepţia de recuzare etc). declinarea competenţei. Faţă de împrejurarea că toate excepţiile au ca trăsătură comună faptul că se invocă în cadrul procesului. în principiu. de compunere sau constituire a instanţei (excepţia de incompatibilitate. a unor norme juridice privind condiţiile de îndeplinire a actelor de procedură. refacerea unor acte de procedură.

de a reduce numărul excepţiilor de fond la excepţia lipsei de calitate. Negru. voi. Unii autori au considerat excepţiile de fond ca apărări propriuzise.. Potrivit art. cit. din chiar redactarea art. ori prin care se solicită luarea anumitor măsuri pentru buna desfăşurare a judecăţii şi preîntâmpinarea unor soluţii contradictorii (conexitatea. excepţia lipsei de interes. distinge între excepţiile de procedură şi excepţiile de fond. p. ci tot excepţii. 393 şi urm. Prin urmare.excepţia de perimare etc). cu exerciţiul dreptului la acţiune. prescripţie şi puterea de lucru judecat. . 1/1983. litispendenţa). Tot excepţii de fond sunt şi prescripţia şi puterea de lucru judecat. excepţia de prematuritate a cererii. 2 Menţionăm că legislaţia şi doctrina franceze nu cunosc instituţia excepţiilor de fond. proc civ. distincte de excepţiile de procedură. anume că sunt în strânsă legătură cu pretenţia dedusă judecăţii. pe de altă parte. Considerăm că trăsătura comună a excepţiilor de fond se desprinde din însăşi noţiunea acestora. 122 din acest cod. Articolul 137 C. /. proc. deoarece acestea afectează exerciţiul dreptului la acţiune (acea componentă a acestuia ce constă în posibilitatea de a obţine condamnarea pârâtului). în S. incluzându-se şi unele mijloace care sunt totuşi apărări de fond (plata. (1) C. p. Unele consideraţii în legătură cu excepţiile de procedură. însă. p. civ. există două tendinţe: pe de o parte. p. Rezultă că în categoria excepţiilor de fond ar trebui incluse acele excepţii care au ca obiect invocarea unor lipsuri referitoare la condiţiile exercitării dreptului la acţiune. tranzacţia etc). mai exact. excepţiile de fond nu pun în discuţie fondul pretenţiei supusă judecăţii. Porumb. constituie fine 235 Excepţiile procesuale acestora. 137 alin.C. nr. nu sunt apărări de fond. V. op. I. 252. în doctrină s-a încercat să se precizeze împrejurările care. însă noul cod francez de procedură civilă reglementează o instituţie ce nu există la noi. iar. Leş..2 însă nu există nici o dispoziţie legală care să ofere un criteriu de delimitare a 1 A se vedea: Gr. Radu. Al. precum şi acele excepţii care sunt strâns legate de dreptul la acţiune (de componentele acestuia). de a lărgi sfera acestora. compensaţia legală. excepţia lipsei de calitate procesuală şi excepţia lipsei capacităţii procesuale sunt excepţii de fond. Din această perspectivă. pornind de la asemănarea acestora în privinţa efectelor spre care tind (admiterea excepţiei de fond duce la anularea sau respingerea cererii). novaţia. rezultă că excepţiile de fond sunt diferite de apărările de fond. aceea a finelor de neprimire (lesfins de non-recevoir).J. Bacaci. 344. D. 36 şi urm. Mai mult.

3. termenul prefix. iar nu de fond. precum şi lipsa de calitate. Excepţiile dilatorii tind la întârzierea judecăţii pe fond (amânarea judecăţii. faţă de calificarea expresă pe care legiuitorul o dă numai excepţiei lipsei capacităţii de exerciţiu. regimul juridic al excepţiilor de procedură este mult mai sever decât cel al finelor de neprimire. transferul dosarului de la un complet . este tratată ca o excepţie de procedură. este o excepţie de fond. excepţia de inadmisibilitate a exercitării apelului împotriva hotărârilor definitive etc). astfel încât excepţiile care au ca obiect invocarea acestor dispoziţii legale sunt excepţii de fond (de exemplu. în sistemul procesual francez. 161 C. refacerea unor acte de procedură. sub titlul „Excepţiile de procedură şi excepţia puterii de lucru judecat”. însă. Excepţii dilatorii şi excepţii peremptorii După efectul pe care tind să îl realizeze. pe când cele din urmă pot fi propuse în orice fază a judecăţii. trimiterea dosarului la o altă instanţă. fără examen asupra fondului. excepţia privind caracterul subsidiar al cererii în constatare faţă de cererea în realizare. de regulă. prescripţia. care.2. lipsa de interes. proc. Această instituţie se aseamănă cu aceea a excepţiilor de fond de la noi. pentru lipsa dreptului la acţiune. lipsa capacităţii procesuale. cu diferenţa că. în sistemul nostru procesual. De lege ferenda. lucrul judecat. primele trebuind a fi invocate simultan şi mai înainte de orice apărare de fond sau fine de neprimire. prin unele dispoziţii legale. declinarea competenţei. Explicaţia ar putea fi aceea că. excepţiile procesuale se clasifică în excepţii dilatorii şi excepţii peremptorii (dirimante). fie de folosinţă. excepţia privind lipsa procedurii prealabile a reclamaţiei administrative în cazurile în care legea prevede obligativitatea acesteia. anume ca excepţii de fond. excepţia lipsei capacităţii de folosinţă este o excepţie de fond. dreptul la acţiune este îngrădit în ceea ce priveşte exercitarea unor componente ale sale.1 în orice caz. excepţia ce are ca obiect invocarea depăşirii unui termen prefix (excepţia de decădere) este o excepţie de procedură. excepţia de inadmisibilitate a exercitării recursului împotriva hotărârilor irevocabile. s-ar impune reglementarea excepţiei lipsei capacităţii de exerciţiu împreună cu excepţia lipsei capacităţii de folosinţă. 236 Judecata în primă instanţă Excepţiile procesuale 237 acţiune.De asemenea. civ.. deoarece este reglementată în art. Se impun unele precizări în ceea ce priveşte excepţia lipsei capacităţii de exerciţiu. fie de exerciţiu. fiind vorba de una din condiţiile de exerciţiu ale dreptului la de neprimire orice mijloc care tinde a declara cererea adversarului de neprimit.

Se observă că. ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală sau împotriva unei persoane fără calitate etc). excepţia de conexitate şi excepţia de litispendenţă nu presupun. Sunt şi alte exemple de excepţii peremptorii care încep prin a avea un efect dilatoriu. ceea ce înseamnă că. aceste excepţii sunt peremptorii. de regulă. dacă în termenul acordat de instanţă lipsa se acoperă. ori la respingerea cererii ca nefiind de competenţa instanţelor române). în privinţa efectelor pe care le produc în cazul în care sunt admise. stingerea procesului. în funcţie de efectul spre care tind. peremptorie (de exemplu. excepţia lipsei capacităţii de exerciţiu poate avea doar un efect dilatoriu (amânarea judecăţii). fie spre împiedicarea acesteia. admiterea excepţiilor de fond duce. Dacă însă lipsa nu se împlineşte.1 Se observă însă că aşa-numitele excepţii declinatorii tind la întârzierea judecăţii cu privire la fondul pretenţiei. Menţionăm că s-a susţinut şi punctul de vedere potrivit căruia. excepţiile pot fi împărţite în dilatorii. cu necesitate. anume: excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant. unei alte instanţe. ca pricinile să se afle înaintea unor instanţe diferite.de judecată la altul. când cererea este de competenta unui organ fără activitate jurisdicţională. acestea din urmă fiind acelea a căror admitere are drept rezultat trimiterea pricinii. dar începe cu un efect dilatoriu. deci ele urmează a fi incluse în categoria excepţiilor dilatorii. spre judecare. ca lipsită de interes. excepţiile de fond au un caracter mai omogen decât excepţiile de procedură. ceea ce înseamnă că suntem în prezenţa unei excepţii care tinde spre un efect peremptoriu. am arătat că aceasta poate . uneori chiar aceeaşi excepţie fiind dilatorie sau. în plus. în principiu. inadmisibilă etc. respingerea cererii ca inadmisibilă. Astfel. judecarea separată de cererea principală a cererii reconvenţionale formulate peste termenul prevăzut de lege etc). aşa încât este posibil să nu aibă loc o trimitere a dosarului de la o instanţă la alta. respingerea cererii ca prematură. instanţa va anula cererea. la anularea sau respingerea cererii ca prematură. ci doar de la un complet de judecată la un alt complet de judecată al aceleiaşi instanţe. excepţia de netimbrare sau de insuficientă timbrare. lipsită de interes. după caz. Excepţiile de procedură tind fie spre întârzierea judecăţii. excepţia de litispendenţă şi excepţia de conexitate. Excepţiile peremptorii tind la împiedicarea judecăţii pe fond (anularea cererii. excepţia lipsei semnăturii dacă partea nu este prezentă la termenul când se invocă această excepţie. S-ar încadra în această categorie excepţia de necompetenţă. peremptorii şi declinatorii. Totuşi. dar şi la respingerea cererii ca inadmisibilă. în ceea ce priveşte excepţia de necompetenţă. excepţia de necompetenţă duce la declinarea competenţei când cererea este de competenţa unei alte instanţe judecătoreşti sau a unui alt organ cu activitate juris-dicţională. iar.

voi. pârâtul. se opune acţiunii acestuia. Popescu. p. 117. şi nici ce anume .. A se vedea D. Este însă de reţinut că. Radu.2 1 A se vedea V. Cât priveşte răspunsul la argumentul titlului sub care se găseşte art.. se arată că mai există şi alte cazuri în care titlul nu corespunde conţinutului. le deosebesc atât de apărările de fond. Consideraţii referitoare Ia inadmisibilităţi într-un studiu relativ recent s-a încercat o fundamentare teoretică a inadmisi-bilităţilor.R. susţinând că instanţa nu poate examina cererea ce i s-a supus. voi. voi. Ele pot fi invocate numai de partea interesată şi numai într-un anumit termen (prima zi de înfăţişare ce a urmat după această neregularitate şi înainte de a se pune concluzii în fond). ci şi de art. 3. proc. 161 C. I.D. Excepţii absolute şi excepţii relative După caracterul de ordine publică sau de ordine privată al normei juridice încălcate. civ. arătându-se că inadmisibilităţile ar constitui mijloace de apărare specifice. 119. Leş. Porumb. declarând-o inacceptabilă. în acelaşi timp. Aspecte teoretice şi practice ale excepţiei de inadmi-sibihtate în procesul civil. p. p. 45 şi urm. Excepţiile absolute privesc încălcarea unor norme juridice de ordine publică. Excepţiile relative privesc încălcarea unor norme juridice de ordine privată. 162 C. I. 238 Judecata în primă instanţă 23Q Excepţiile procesuale Trebuie precizat că nu rezultă cu claritate locul inadmisibilităţilor. 3. excepţiile absolute pot fi ridicate direct în recurs numai dacă rezolvarea lor nu ar presupune o verificare a împrejurărilor de fapt în afara dosarului. Deleanu. de procuror sau de instanţă din oficiu. cât şi de excepţiile de procedură. Ciobanu. proc. precum şi faptul că regimul juridic al acestei excepţii nu este reglementat numai de art. civ. caracterizate prin trăsături ce le aproprie şi. 395-396.M. II. 43 C. nr. Ele pot fi invocate de orice parte interesată. G. civ. 161 C. 345.avea uneori şi un efect peremptoriu. excepţiile procesuale se clasifică în excepţii absolute şi excepţii relative. proc.3. p. fără a contesta direct dreptul invocat de adversarul său. mai precis.. J A se vedea: Gr.4. civ. în R. /. prin intermediul lor. potrivit art. proc. p. administrarea altor probe noi decât înscrisurile. 9/1987. deci chiar direct în apel sau recurs. în cadrul excepţiilor procesuale sau al apărărilor de fond. /. în orice fază a judecăţii.

rezultă o clasificare a excepţiilor procesuale în excepţii de procedură şi excepţii de fond. dacă în termenul acordat de instanţă lipsurile nu se împlinesc). De altfel. 137 alin. ci efectul spre care tinde aceasta. civ. iar nu în excepţii de procedură şi inadmisibilităţi. trebuie menţionat că. în primul rând. trebuie verificat. precum şi atunci când întâmpinarea nu este obligatorie). excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant. Excepţiile procesuale neinvocate prin întâmpinare vor putea fi ridicate de către pârât. iar. respingerea cererii ca inadmisibilă etc). iar. o anumită modalitate de respingere a cererii. 1 A se vedea. în anumite cazuri (dacă pârâtul nu este reprezentat sau asistat de avocat. efectele speciale sunt foarte variate. Cât priveşte invocarea excepţiilor procesuale. noţiunea de inadmisibilitate vizează nu excepţia. pentru a stabili cine o poate invoca şi în ce termen. Deci. pe de o parte. regimul procedural al unei excepţii este bine determinat prin calificarea acesteia sub cele trei aspecte enunţate. sunt şi alte excepţii peremptorii care au ca trăsătură comună o anumită modalitate de împiedicare a judecăţii pe fond. (1) C. Se poate spune că excepţiile peremptorii tind spre un efect general (împiedicarea judecăţii fondului). la prima zi de înfăţişare. prin întâmpinare. excepţiile procesuale referitoare la cererea reclamantului. tind spre anularea cererii. anume de a respinge cererea ca inadmisibilă. Nu ar fi însă utilă o a patra clasificare a excepţiilor procesuale. G. dacă la acest termen procedural reclamantul solicită un termen pentru întregirea sau modificarea cererii. Inadmisibilităţile sunt de fapt exemple de excepţii procesuale. în multe cazuri caracterizând doar o singură excepţie. însă nu toate excepţiile peremptorii duc la inadmisibilitate.înţeleg autorii respectivi prin „dreptul de a se adresa justiţiei” şi „dreptul de a sesiza instanţa”. din art. proc.M. Afirmaţia este valabilă şi pentru excepţiile dilatorii. §4. inclusiv pentru alte obiecţii. iar cel special poate consta în acordarea unui termen. efectul general constând în întârzierea judecăţii fondului pretenţiei. în funcţie de efectul special spre care tind. pe de altă parte. anume acele excepţii pe care le poate cunoaşte imediat după ce i s-a comunicat cererea de chemare în judecată. Procedura de soluţionare a excepţiilor procesuale în legătură cu soluţionarea excepţiilor procesuale. excepţia lipsei capacităţii de exerciţiu (în ambele cazuri. excepţia referitoare la lipsa vreunuia din elementele cererii de chemare în judecată etc. Boroi. ce au ca punct comun o anumită soluţie pe care o va pronunţa instanţa. trimiterea dosarului la o altă instanţă etc. pârâtul este cel care are posibilitatea să formuleze. mai întâi.1 încercarea de a consacra o instituţie distinctă a inadmisibilităţilor este artificială. în cazul admiterii lor. Ciobanu. dacă excepţia este absolută sau relativă. deoarece legislaţia şi literatura juridică de la noi acoperă cu noţiunile deja existente toate situaţiile. V. deoarece. De altfel. . dar şi spre un efect special (anularea cererii. Spre exemplu. Se observă că respingerea cererii ca inadmisibilă este în legătură numai cu excepţiile peremptorii.

neinvocarea unei excepţii relative în termen este sancţionată cu decăderea părţii interesate din dreptul de a mai opune ulterior excepţia respectivă. 151-153. terţul intervenient poate să propună excepţiile absolute. s-ar putea discuta dacă el nu ar fi în măsură să invoce şi excepţiile relative ce au ca obiect neregularităţi procedurale comise anterior introducerii sale în proces (avem în vedere ipoteza în care pârâtul a formulat cererea de arătare a titularului dreptului după prima zi de înfăţişare. civ. civ. principal sau accesoriu. proc. însă. sub aceeaşi sancţiune a decăderii [art. respectiv în orice stare a pricinii. reclamantul va putea solicita un termen în vederea depunerii întâmpinării. civ. dobândeşte calitatea de intervenient principal]. cât şi cele privitoare la cererea principală). 132 C.Probleme privind excepţiile procesuale. proc. proc. dacă intervenţia voluntară este făcută după prima zi de înfăţişare. însă excepţiile absolute pot fi invocate oricând în cursul judecăţii. Deci. spre exemplu. 66 alin. pârâtul ar putea răspunde printr-o întâmpinare.. potrivit art. civ. nr. Aceeaşi este soluţia şi în cazul terţului chemat în garanţie (acesta va putea să invoce atât excepţiile procedurale referitoare la cererea de chemare în garanţie. şi excepţiile procesuale ce se impun faţă de cererea modificată. Aşadar. proc. printre altele. civ. Intervenientul voluntar. (1) şi art. Dacă pârâtul formulează cerere reconvenţională.. proc. în Dreptul. p. în situaţiile prevăzute de art. desigur după ce aceasta din urmă i-a fost comunicată. 136 C. civ. proc.) nu vor mai putea fi ridicate în cursul judecăţii. precum şi excepţiile relative care au ca obiect invocarea unor neregularităţi procedurale săvârşite după intervenirea sa în proces. Ia prima zi de înfăţişare ori la termenul acordat de instanţă în conformitate cu dispoziţiile art. civ. al persoanei chemate în judecată deoarece ar putea să pretindă aceleaşi drepturi ca şi reclamantul (aceasta. iar părţile au fost de acord cu primirea acesteia). având în vedere că terţul ia locul pârâtului.. 108 alin. 136 C. (1) C. dacă este o excepţie absolută [art. proc. Excepţiile care au ca obiect invocarea unor neregularităţi săvârşite pe parcursul judecăţii pot fi ridicate de partea interesată cel mai târziu la prima zi de înfăţişare ce a urmat neregularităţii şi mai înainte de a se pune concluzii în fond. dobândeşte calitatea de intervenient principal). arătând. Potrivit art.]. ceea ce înseamnă că nu va putea să invoce excepţiile relative care privesc neregularităţile procedurale săvârşite anterior acestui moment. 108 alin. în care va arăta şi excepţiile procesuale pe care înţelege să le invoce cu privire la cererea reconvenţională. (3) C. 66 alin. dacă este vorba despre o excepţie relativă. după caz. cât şi al terţului arătat ca titular al dreptului real [care.]. (2) C. afară de cele de ordine publică. excepţia de necompetenţă teritorială (exemplul luat presupune că reclamantul a introdus .. 9-12/1990. devine parte în proces şi ia procedura în starea în care se află în momentul încuviinţării în principiu a cererii de intervenţie voluntară. afară de cazul în care intervenţia are loc până la prima zi de înfăţişare. chiar direct în apel sau în recurs. 58 C. excepţiile care nu au fost propuse în termen (prin întâmpinare sau. în situaţia prevăzută de art.

Rezultă că excepţiile procesuale se rezolvă înainte de cercetarea fondului pretenţiei deduse judecăţii. în orice moment al judecăţii [art. ceea ce presupune că probele necesare soluţionării excepţiei sunt necesare şi pentru rezolvarea fondului. stabilind. 108 alin. iar partea interesată nu a invocat excepţia relativă. proc. dacă însă instanţa nu a procedat în acest mod. civ. Deşi nu există un text de lege expres. dacă acesta participă la judecată. iar cu privire la excepţiile relative ridicate de partea interesată. procurorul poate să pună concluziile sale. dacă reclamantul a introdus o cerere în revendicare. iar dacă excepţia este invocată în cursul judecării fondului. probele în baza cărora a fost rezolvată excepţia (probe care sunt în legătură cu soluţionarea în fond a pricinii) rămân câştigate cauzei. se consideră că excepţiile absolute pot fi invocate şi de procuror. cercetarea în fond a pricinii. unirea excepţiei cu fondul nu este obligatorie pentru instanţă. deci că respectiva cerere este neîntemeiată. în totul sau în parte. pentru a se respecta principiul contradictorialităţii. . Numai în cazul în care probele necesare rezolvării excepţiei sunt comune cu probele (ori numai cu o parte din acestea) necesare rezolvării fondului. Chiar şi în ipoteza unor probe comune.o cerere reală mobiliară). rezolvând mai întâi excepţia. că instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra excepţiilor de fond care fac de prisos. 137 alin. deoarece. civ. în primul alineat. iar nu ca nefondată. reglementează procedura de soluţionare a excepţiilor procesuale. Instanţa poate invoca din oficiu excepţiile absolute. Articolul 137 C.. proc. însă respingerea excepţiei (deci reclamantul şi-a justificat calitatea procesuală) nu duce automat la admiterea cererii de chemare în judecată. dar. pot fi aplicate prevederile art. De exemplu. (1) C. Cel de-al doilea alineat al acestui text de lege dispune că excepţiile nu vor putea fi unite cu fondul decât dacă pentru judecarea lor este nevoie să se administreze dovezi în legătură cu dezlegarea în fond a pricinii. instanţa va soluţiona mai întâi excepţia procesuală.1 Instanţa poate să atragă atenţia părţii interesate că aceasta este în drept să invoce o excepţie relativă. civ. dacă din probe rezultă că excepţia este întemeiată. urmând a se administra numai dovezile necesare soluţionării fondului pretenţiei (probe care nu au fost necesare şi pentru rezolvarea excepţiei). Dacă însă instanţa. cererea va fi respinsă ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală. o respinge. iar pârâtul invocă excepţia lipsei calităţii procesuale active. soluţia fiind în funcţie şi de celelalte apărări. înainte de a se pronunţa asupra lor. (2) C. proc. trebuie să le 240 Judecata în primă instanţă pună în discuţia părţilor. nu s-ar putea obţine desfiinţarea hotărârii pe motiv că s-ar fi încălcat principiul rolului activ al judecătorului. a stabili că lipseşte calitatea procesuală activă înseamnă a stabili că reclamantul nu este titularul dreptului real.]. instanţa poate dispune unirea excepţiei cu fondul.

vor fi rezolvate mai întâi excepţiile referitoare la învestirea instanţei (excepţia de netimbrare sau de insuficientă timbrare. Menţionăm totuşi că. op. s-a oferit şi o altă interpretare a art. dar aceasta nu înseamnă că ele ar trebui rezolvate odată cu fondul. Astfel. Radu. în literatura de specialitate. să fie alcătuită potrivit legii. Nu se vede de ce ar fi necesară unirea excepţiei cu fondul. întotdeauna.4 1 A se vedea D. în Culegere de practică judiciară 1996. puterea de lucru judecat. (2) C. Mai mult. 9/1987.D. Braşov. în R. în situaţia în care se invocă. p. excepţiile ar putea fi unite cu fondul dacă pentru judecarea lor este nevoie să se administreze dovezi sau dacă ele sunt în strânsă legătură cu fondul pricinii. ca propunere de lege ferenda). unele excepţii ar trebui soluţionate. care însă nu sunt comune cu probele necesare soluţionării fondului. competenţă).1 Această propunere. Popescu. decizia civilă nr. 137 C. care este preluată din fosta Lege de accelerare a judecăţilor. 98. excepţia privind lipsa procedurii prealabile şi obligatorii). în acelaşi timp. (ca sugestie pentru practica judiciară şi. având în vedere că pot fi considerate în legătură cu fondul toate excepţiile de fond. excepţiile privind compunerea sau constituirea instanţei. în lipsa unei reglementări exprese. dacă s-ar îmbrăţişa interpretarea cu care nu suntem de acord. G.3 prescripţia etc. având în vedere scopul urmărit prin invocarea lor. instanţa trebuie să deducă ordinea de soluţionare a excepţiilor procesuale din caracterul şi efectele produse de excepţiile respective. cit. 619/1996.R.în practică. prin invocarea din oficiu a excepţiei de inadmisibi-litate. excepţia ar putea fi unită întotdeauna cu fondul. Această practică încalcă prevederile art. proc. civ. pentru a putea rezolva excepţia puterii de lucru judecat sau a prescripţiei extinctive. nu este determinată de o nevoie reală în desfăşurarea judecăţii.. fără ca aceasta să fie pusă în discuţia părţilor CA. p. în cazul în care pentru rezolvarea excepţiei ar urma să se administreze probe. nu este clar ce se înţelege prin excepţie strâns legată de fondul pricinii. instanţa trebuie să fie competentă. potrivit căreia. conexitate. nr. şi duce la o prelungire nejustificată a judecăţii în acele cazuri în care excepţia se admite. totodată. aşa încât. 241 Excepţiile procesuale fondului (excepţiile de litispendenţă. iar apoi. aceasta trebuie dovedită. fără ca acestea să servească şi dovedirii pretenţiei pe fond. . înaintea 1 Instanţa nu poate soluţiona cererea.2 apoi excepţia de necompetenţă. De altfel. civ. ca orice afirmaţie făcută de una dintre părţi înaintea instanţei. Astfel. uneori. ceea ce presupune administrarea unor probe. mai multe excepţii procesuale. Cât priveşte cea de a doua ipoteză a propunerii. există tendinţa de a se uni excepţia cu fondul şi în situaţia în care pentru rezolvarea excepţiei sunt necesare probe. proc. 137 alin.

Secţiunea a Vi-a. dispare cadrul procesual pentru realizarea controlului judiciar. Nerespectarea termenului imperativ pentru declararea apelului determină decăderea din dreptul de a exercita calea de atac.Trib. Sibiu. pronunţând o încheiere. nr. deoarece admiterea acesteia exclude analizarea altor excepţii. p. decizie). instanţa pronunţă o încheiere interlocutorie şi continuă judecata. Probele §1. 2 în cazul în care se invocă atât excepţia de necompetenţă materială. decizia nr. înainte de a se pronunţa asupra prescripţiei. 302. Bucureşti.1. încheierea de admitere sau de respingere a excepţiei procesuale poate fi atacată numai odată cu hotărârea de fond. dacă legea nu prevede o altă soluţie (de exemplu. în CD. respectiv o hotărâre (sentinţă sau. cât şi excepţia de nulitate a cererii pentru insuficientă timbrare.D. înainte de a fi plătite taxele judiciare de timbru . 2168/1997. decizia nr. în Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. 214/1971. instanţa o va admite. după caz. deci să rezolve excepţia puterii de lucru judecat . 321. Dacă excepţia este respinsă. secţia civilă. p. primează excepţia referitoare la taxele de timbru. Consideraţii generale 1. 43.Trib. în cazul în care respinge sau anulează cererea. p. Noţiunea şi importanţa probelor în procesul civil . dacă dispune amânarea judecăţii. instanţa trebuie să verifice dacă este în măsură să se mai pronunţe în pricina respectivă. astfel că instanţa de apel este obligată să se pronunţe cu prioritate asupra excepţiei de tardivitate a apelului. secţia a ffl-a civilă. încheierea prin care s-a admis excepţia de recuzare nu este supusă nici unei căi de atac). Prin constatarea decăderii. deci atunci când se dezînvesteşte de soluţionarea pricinii pe fond. decizia civilă nr. dacă legea nu prevede expres o altă soluţie (de exemplu. 9/1980. 1098/1978. CA. ori îşi declină competenţa. deoarece instanţa nu poate să pună în discuţia părţilor alte probleme legate de judecarea cauzei deduse ei spre soluţionare. 702/1997. secţia a IlI-a civilă. 242 Judecata în primă instanţă Dacă excepţia procesuală invocată este întemeiată.R. decizia nr. Hotărârea prin care s-a admis excepţia procesuală are acelaşi regim juridic ca şi hotărârea ce ar fi urmat să se pronunţe pe fond. jud. p. chiar dacă şi acestea sunt de ordine publică . Bucureşti. ci poate fi atacată cu recurs).CA. în Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. în R. sentinţa prin care s-a admis excepţia de perimare nu este supusă apelului. 190. Suprem.52. i?. 1971.

sunt fapte juridice lato sensu care creează raporturi juridice . care au creat. faptele sunt de două categorii: fapte principale (facta probanda sau res probandae). Pentru a putea pronunţa hotărârea. martori. contractul. Astfel. sunt contradictorii. iar apoi să aplice la aceste fapte norma de drept corespunzătoare. ori care au determinat ineficacitatea sa. dabo tibi ius. determinant în soluţionarea pricinii. 1. dar care contribuie la dovedirea existenţei sau inexistenţei acestuia. Cum litigiul nu poate fi rezolvat numai pe baza afirmaţiilor părţilor. Obiectul şi sarcina probei 1. deci actele juridice şi faptele juridice în înţeles restrâns. civ. prin probă înţelegem fie acţiunea de stabilire a existenţei sau inexistenţei unui anumit raport juridic. pentru a dovedi un alt fapt material. Prima accepţiune în sens restrâns este aceea de mijloc de probă. Probele au o importanţă primordială în procesul civil.da mihifactum.1. Deci. noţiunea de probă este utilizată în două accepţiuni. judecătorul trebuie să cunoască raporturile juridice civile dintre părţi. fie rezultatul obţinut prin folosirea mijloacelor de probă. afirmaţii care.2. prezumţii şi mărturisirea uneia din părţi.2. de regulă. reprezentând tocmai mijloacele prin care judecătorul poate lua cunoştinţă de raporturile de drept material supuse judecăţii. odată dovedit printr-un mijloc de probă. dând dreptul de a se cere anularea. precum şi fapte probatorii (facta probantia sau res probantes). părţile trebuie să dovedească afirmaţiile pe care le fac cu privire la pretenţiile formulate şi la apărările împotriva acestor pretenţii. Din acest punct de vedere. adică mijlocul prevăzut de lege prin care se poate dovedi un raport juridic. care nu constituie raportul litigios. în acest sens. la rândul său. rezoluţiunea. rezultă 243 Probele că probele sunt indispensabile pentru stabilirea situaţiei de fapt. care constituie raportul juridic dedus judecăţii şi care trebuie dovedite. faptele care au dat naştere conflictului de interese dedus judecăţii. rezilierea actului juridic etc. fie mijlocul prin care se poate stabili raportul juridic ce trebuie dovedit. iar judecătorul îşi va forma convingerea şi va pronunţa hotărârea pe baza probelor care s-au administrat în cauză . prevede că dovada se poate face prin înscrisuri. A doua accepţiune în sens restrâns este aceea de fapt probator. adică măsura în care acestea au reuşit să formeze convingerea judecătorului cu privire la existenţa sau inexistenţa raportului juridic dedus judecăţii. este folosit. într-un sens mai restrâns. art.într-un sens mai larg. 1170 C. la toate acestea urmând a se mai adăuga şi probele materiale. iar Codul de procedură civilă mai reglementează expertiza şi cercetarea la faţa locului. îmbogăţirea fără justă cauză etc. adică un fapt material care. faptul ilicit cauzator de prejudicii. modificat sau stins acest raport juridic. Obiectul probei Obiectul probei este reprezentat de acele fapte juridice care tind la dovedirea raportului juridic litigios.

dar se poate proba că acel bun a fost în posesia persoanei respective într-un anumit moment etc. Cesiunea de creanţă. sed quia indefinita. este aproape imposibil de probat că o persoană nu a fost niciodată într-o anumită localitate (fapt negativ nedefinit). Faptele care trebuie dovedite pot fi materiale (cele care se exteriorizează. sunt aproape imposibil de dovedit. compensaţia. prin obiectul probei înţelegem faptele juridice lato sensu din care izvorăsc drepturile şi obligaţiile cu privire la care părţile se află în litigiu. precum dolul. indiferent că ar fi 244 Judecata în primă instanţă pozitive sau negative. quum nec affirmativa indefinita potest. dar aceste fapte nu interesează într-un proces civil. însă. cum ar fi: art. nici norma juridică aplicabilă în speţă (iura novit curia). De exemplu. remiterea de datorie cu consimţământul creditorului etc. Si negativa indefinita probări non potest id non inde este quia negativa. sunt fapte care sting raporturile juridice. 16 din Decretul nr. după caz. Vicierea consimţământului uneia dintre părţi la încheierea actului juridic. unde este totdeauna vorba de fapte determinante. însă nu include dreptul subiectiv invocat şi. de asemenea. într-o cerere în tăgăduirea paternităţii. 31/1954 (cel care solicită declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecătorească trebuie să . Obiectul probei înglobează o mare diversitate de fapte juridice. neexecu-tarea obligaţiei contractuale asumate etc. precum şi fapte de ineficacitate. la care se pretinde că a săvârşit un accident de circulaţie. subrogaţia.) şi psihologice (cele care nu se exteriorizează decât prin rezultatele lor. anume: fapte generatoare de drepturi şi obligaţii. contractele sau alte fapte juridice pot modifica şi alte elemente ale raportului juridic civil. precum dărâmarea unui zid. faptele nedefinite.că a fost imposibilitate de coabitare sau de concepţie -prin dovedirea unor fapte pozitive etc). acestea din urmă prin dovedirea faptelor pozitive contrare (de exemplu. că moştenitorii din clasa superioară nu au acceptât-o. sunt fapte care determină sau pot determina ineficacitatea actelor juridice respective. se poate proba că persoana respectivă nu a fost în acea localitate la o anumită dată. se tinde a se dovedi un fapt negativ . O primă clasificare a faptelor ce pot forma obiectul probei rezultă din chiar definiţia dată acestuia. reorganizarea persoanelor juridice etc. infirmitatea unei persoane ca urmare a unui accident etc. fapte modificatoare de drepturi şi obligaţii. fapte extinctive de drepturi şi obligaţii. Pot fi dovedite atât faptele pozitive. Plata. în principiu. De asemenea. pentru a culege moştenirea. modifică raporturile juridice prin schimbarea creditorului sau. lipsa capacităţii de folosinţă sau de exerciţiu. confuziunea. Menţionăm că sunt şi cazuri în care însăşi legea impune dovedirea unui fapt negativ. moştenitorii subsecvenţi în clasă trebuie să dovedească. reaua-credinţă etc).civile. moartea. prin dovedirea faptului pozitiv că la data respectivă se afla într-o altă localitate. Deci. a debitorului. tăierea unui arbore. însă. cât şi faptele negative. este foarte greu de dovedit că s-a exercitat tot timpul posesia asupra unui bun (fapt pozitiv nedefinit).

în cazurile în care pentru aplicarea unei dispoziţii legale se cere ca un fapt să fie notoriu. un an. proc. pe motiv că sunt inutile. Faptele asupra existenţei cărora toate părţile din proces sunt de acord. 24 alin. Astfel. Dacă judecătorul cunoaşte împrejurări de fapt şi depoziţia sa este necesară pentru soluţionarea pricinii. partea interesată va trebui să dovedească notorietatea acelui fapt. instanţa superioară ar fi în imposibilitate de a mai exercita controlul judiciar sub aspectul temeiniciei hotărârii. potrivit art. menţionăm că faptele stabilite în materialitatea lor în instanţa penală. art. 7 din Legea nr. nici pentru Probele 245 confirmarea lor. deoarece art. în caz contrar. de realitatea sau de fictivitatea acestora. art. 1019 C. (2) C. Instanţa se poate folosi în pronunţarea soluţiei de un fapt notoriu. el nu poate să respingă probele cerute de către părţi. civ.. (cel care se prevalează de un drept supus unei condiţii suspensive negative trebuie să facă dovada că acel eveniment nu s-a realizat). art. civ. incompatibil. 22 C. (cel care solicită constatarea consolidării unui drept afectat de o condiţie rezolutorie trebuie să facă dovada că evenimentul respectiv nu s-a realizat şi nici nu se mai poate realiza în viitor) etc. el poate fi audiat ca martor. dispune că hotărârea penală are în civil putere de lucru judecat cu privire la existenţa faptei. 1017 C. civ. adică de un fapt cunoscut de un mare număr de persoane. deoarece. nu mai pot forma obiect de probă în instanţa civilă. ci trebuie să pronunţe hotărârea judecătorească numai în baza probelor care au fost administrate în cauză. Astfel. civ. dar nici pentru infirmarea lor. nu s-a primit nici o veste despre existenţa acelei persoane). persoana care a săvârşit-o şi vinovăţia acesteia. prin avizul unui expert sau un alt mod adecvat”. „conţinutul legii străine se stabileşte de instanţa judecătorească prin atestări obţinute de la organele statului care au edictat-o. legea însăşi considerându-le existente. nu au o forţă probantă deosebită. proc. 1092 C. care este inadmisibilă. în mod excepţional şi normele juridice pot constitui obiect al probei. iar . (cel care solicită restituirea plăţii nedatorate trebuie să facă dovada faptului că nu datora nimic celui căruia i-a făcut plata). 105/1992. devenind însă. pen. pe bază de probe. numite fapte necontestate. 993 şi art. nu mai este necesar să se administreze dovezi pentru stabilirea situaţiei de fapt pe care legea o presupune. părţile urmând a fi dispensate de a mai administra probe pentru dovedirea lui. conform art. judecătorul având posibilitatea de a se convinge.dovedească că un anumit timp. în privinţa chestiunilor prealabile. respectiv patru ani. în cazul în care judecătorul cunoaşte personal faptele care formează obiectul litigiului. Nu este necesară nici dovedirea faptelor constatate (prezumtive). odată dovedit faptul vecin şi conex pe care se sprijină o prezumţie legală. care ar fi inutilă.

civ. însă formularea textului nu este riguros exactă. Se admite că obiceiul sau uzanţa convenţională. el trebuie să facă dovada acesteia . (1) C. (3) al acestui articol prevede că în cazul în care este imposibilă stabilirea conţinutului legii străine.. probatio incumbit ei qui dicit. când pârâtul dobândeşte calitatea de reclamant (formulând o cerere reconvenţională. De asemenea. Sarcina probei Potrivit art. Aceeaşi este soluţia şi în cazul obiceiului locului (la care legea trimite uneori. se aplică legea română]. dacă doreşte să răstoarne această stare. articolele 607. de exemplu. prin introducerea cererii de chemare în judecată. 1447 şi art. în principiu. când legea presupune că stării de fapt îi corespunde o anumită stare de drept. civ. se poate spune că partea care pretinde un fapt nou. Sunt situaţii în care pârâtul este obligat să preia iniţiativa probei. este firesc ca el să-şi dovedească pretenţia pe care a supus-o judecăţii -onus probandi incumbit actori. într-un proces obişnuit. atunci i se aplică în întregime regula comună cu privire la sarcina probei. prevede că „prezumţia legală dispensă de orice dovadă pe acela în favoarea căruia este făcută”. Procesul civil fiind pornit de către reclamant. Prin urmare. sarcina probei se împarte între reclamant şi pârât.). Există unele situaţii în care pârâtul. Astfel.980. deoarece beneficiarul unei prezumţii legale trebuie să dovedească faptul vecin şi conex pe care se sprijină prezumţia respectivă (mult mai uşor de probat.2. în cazul prezumţiilor legale relative. să dovedească netemeinicia pretenţiei reclamantului. deci sarcina probei revine celui care face o afirmaţie. păstrându-şi această calitate. 1452 C. non ei qui negat. 1. o cerere de chemare în garanţie). 981 C.in excipiendo reusfit actor. constituie o chestiune de fapt şi ca atare poate forma obiectul probei. sarcina probei revine reclamantului. trebuie să îl dovedească. beneficiarul prezumţiei trebuie să dovedească numai faptul din care decurge prezumţia. contrar poziţiei dobândite de adversar.2.). iar partea potrivnică. pârâtul este obligat să iasă din pasivitate şi să se apere. Dacă invocă o excepţie procesuală. este obligată să administreze proba contrară. Dacă reclamantul a doyedit faptul generator al dreptului său. iar 246 Judecata în primă instanţă .„partea care invocă o lege străină poate fi obligată să facă dovada conţinutului ei” [alin. care nu este decât o variantă a obiceiului convenţional. uneori chiar evident). Ca o concluzie generală. 970.610. 1169 C. cel care face o propunere în faţa instanţei de judecată trebuie să o dovedească. are totuşi primul sarcina probei. civ. civ. nefiind decât o clauză tacită sub-înţeleasă în contracte (art. 1359. Articolul 1202 alin.

trebuie să probeze că recunoaşterea de paternitate corespunde realităţii. întrucât în lipsă de probe sau atunci când probele administrate sunt insuficiente şi nici nu s-ar mai putea produce alte probe. Cum.din acel moment sarcina probei este răsturnată (de exemplu. potrivit art. (2) C. potrivit art. dovada paternităţii este în sarcina autorului recunoaşterii sau a moştenitorilor săi. pretenţia sa va fi respinsă . sarcina probei nu revine mai întâi celui care pretinde că măsura respectivă este nelegală sau netemeinică (cel concediat. ci este suficient să exhibe titlul constatator. va pierde cel căruia îi revenea sarcina probei. că l-a pierdut etc). judecătorul este obligat să aibă un rol activ în materie probatorie* putând să ordone probe şi din oficiu. dacă el nu reuşeşte să facă această dovadă. are poziţia procesuală de reclamant). acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare”. deşi ar avea dreptate. 1138 alin. deoarece. de cel recunoscut sau de descendenţii acestuia. remiterea actului autentic constatator al creanţei către debitor este o prezumţie de plată. că în faţa justiţiei. „sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului. 287 C. în sistemul nostru procesual. se poate întâmpla ca o parte să nu obţină câştig de cauză. deoarece. urmând ca partea adversă să administreze interogatoriul pentru a încerca să obţină recunoaşterea faptului contrar). iar nu ca nedovedită. civ. metaforic. de regulă. din punct de vedere al rezultatului. rezultă că. „a nu avea probe” este acelaşi lucru cu „a nu avea dreptate” . 58 alin. fără să se fi probat ceva împotriva sa.. Cererea de chemare în judecată va fi respinsă ca nefondată (neîntemeiată). reclamantul este cel care trebuie să probeze mai întâi afirmaţiile sale. . Aceeaşi este situaţia şi în cazul prezumţiilor legale absolute ce pot fi răsturnate prin mărturisire (beneficiarul prezumţiei va dovedi faptul vecin şi conex pe care se sprijină prezumţia. pentru că îi lipseşte mijloacele de probă necesare dovedirii pretenţiei sale. după ce le-a pus în prealabil în discuţia părţilor.. aşa încât debitorul nu mai este obligat să dovedească direct faptul libera-ţiunii sale. nu însă şi în cazul prezumţiilor legale absolute irefragabile (care nu pot fi combătute prin nici un mijloc de probă) şi nici al prezumţiilor simple. ci celui împotriva căruia se formulează această pretenţie (angajatorul. reus absolvitur. Se poate spune. Spre exemplu.actore non probante. urmând ca dovada contrară să fie făcută de către creditor. care are poziţia procesuală de pârât). potrivit căruia. O altă situaţie în care sarcina probei este răsturnată este aceea prevăzută de art. în cazul contestaţiei împotriva deciziei de concediere. deşi pârât. probând că titlul i-a fost furat. „dacă recunoaşterea de paternitate este contestată de mamă. precum şi în cazul prezumţiilor calificate ca intermediare sau mixte. muncii. Deci. Stabilirea părţii căreia îi incumbă sarcina probei prezintă o importanţă deosebită. Sarcina probei este răsturnată şi în acele litigii de muncă în care angajatorul este pârât. fam. mama sau descendenţii acestuia au calitatea de reclamant.” Prin urmare. deşi cel recunoscut. aceştia nu au mai întâi sarcina probei. ci autorul recunoaşterii (respectiv moştenitorii acestuia în caz de deces).idem est non esse aut non probări. (2) C.

textul permite însă încuviinţarea probei. Propunerea probelor se face în faza iniţială a procesului. 612 alin. deci să nu fie oprită de legea materială sau procesuală. dacă ar fi primejdie ca ea să se piardă prin întârziere]. civ. ultim C.2. adică să nu contravină legilor naturii. în procesele de divorţ. (2) C. ci a unor fapte reale. civ. 112 pct. dar este posibil ca o probă pertinentă să nu fie totuşi concludentă. Orice probă concludentă este şi pertinentă.proba să fie concludentă. . 115 pct. motivele de recuzare nu pot fi dovedite prin interogatoriu etc. art. constatările personale ale organului instru-mentator nu pot fi contestate decât prin înscrierea în fals. iar celelalte prezumţii legale absolute pot fi răsturnate numai prin mărturisire judiciară.3. deşi este pertinentă. De exemplu: în cazul înscrisurilor autentice. interzice folosirea interogatoriului pentru dovedirea motivelor de divorţ. într-un proces care are ca obiect repararea prejudiciului cauzat printr-o faptă ilicită. deoarece art. civ.3.). întrucât răspunderea se împarte între autor şi victimă. proc. Astfel. în cazul prezumţiilor legale absolute irefragabile este inadmisibilă proba pentru combaterea acestora. 1003 C. (1) C. Pe lângă aceste condiţii generale de admisibilitate. iar pârâtul. prevede că răspunderea este solidară. . 31 alin. 5 C. pentru unele mijloace de probă există şi condiţii speciale de admisibilitate..proba să fie pertinentă. nu este şi concludentă. în întâmpinare. pentru a fi admisibil. Admisibilitatea probelor Orice mijloc de probă. Reclamantul trebuie să arate în cererea de chemare în judecată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere (art.247 Probele 1.proba să fie verosimilă. 119 . Administrarea probelor Administrarea probelor presupune examinarea a trei aspecte: propunerea probelor. proc. 167 alin. potrivit art. 3 C. trebuie să indice dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt de cerere (art. adică să poarte asupra unor împrejurări care sunt de natură să ducă la rezolvarea cauzei respective [art. va arăta dovezile pe care îşi întemeiază pretenţiile [art. proc..3. dacă formulează cererea reconvenţională. să nu tindă la dovedirea unor fapte imposibile.proba să fie legală. proc civ. Reguli comune referitoare la admisibilitatea. 1. civ. proba este pertinentă şi concludentă. . Dacă însă pârâtul solicită încuviinţarea unei probe pentru a dovedi culpa concurentă a victimei. încuviinţarea lor şi administrarea propriu-zisă.) şi. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale: . demne de a fi crezute. civ. administrarea şi aprecierea probelor 1. fără a se mai examina concludenta. proc. deci să aibă legătură cu obiectul procesului. proba cu martori solicitată de către pârât pentru a dovedi că au mai fost şi alţi participanţi.1.

. 115 şi art. indicând trei situaţii în care partea poate să ceară probe. (1) C. proc. . reclamantul. la prima zi de înfăţişare.]. la prima zi de înfăţişare. contradovada trebuie cerută în aceeaşi şedinţă. Potrivit art. în care să indice dovezile cu care se apără faţă de noile pretenţii ale reclamantului. Sancţiunea nerespectării acestor dispoziţii constă în decăderea părţilor din dreptul de a propune probele cu care tind să-şi dovedească pretenţiile şi apărările lor. în anumite cazuri. 132 alin. părţile au obligaţia să propună probele în acelaşi timp. (3) C. la cererea întregită sau modificată de către reclamant. la prima zi când se înfăţişează [art.. cel mai târziu. Dacă pârâtul care nu este reprezentat sau asistat de avocat nu a depus întâmpinare. în cazurile în care întâmpinarea nu este obligatorie. în caz de împiedicare. civ.când dovada nu a fost cerută în condiţiile legii. iar dacă partea potrivnică lipseşte. proc. despre care se va face vorbire în încheierea de şedinţă [art. proc. proc. 138 alin.. art. proc.” Acelaşi articol prevede şi excepţii de la această sancţiune.alin. poate cere instanţei să îi acorde un termen pentru întregirea sau modificarea cererii. Dacă se încuviinţează o dovadă cu martori în condiţiile art.]. în şedinţa următoare. proc. Rezultă că. 5 C.]. 112. 112 pct.când administrarea dovezii nu pricinuieşte amânarea judecăţii. civ. Deşi. 118 alin. preşedintele îi va pune în vedere să arate excepţiile. dispune că. la prima zi de înfăţişare. dispunând că „dovezile care nu au fost cerute în condiţiile art. art. 132 nu vor mai putea fi invocate în cursul instanţei. raportat la art. civ. Aşadar. partea adversă are dreptul la contraprobă numai asupra aceluiaşi aspect. ar fi firesc ca mai întâi să se facă dovada şi numai după aceea să se facă şi contradovada.]. (2). civ. iar alineatul ultim al aceluiaşi articol permite reclamantului să ceară un termen pentru a depune întâmpinare la cererea reconvenţională şi a propune 248 Judecata în primă instanţă dovezile în apărare. precum şi pentru a propune noi dovezi. Pârâtul. art. 167 alin. propunerea probelor trebuie făcută prin cererea de chemare în judecată şi prin întâmpinare sau.când nevoia dovezii ar reieşi din dezbateri şi partea nu o putea prevedea. deşi dispoziţiile legale mai sus amintite nu au fost respectate: . din pricina neştiinţei sau lipsei de pregătire a părţii care nu a fost reprezentată sau asistată de avocat. dacă ambele părţi sunt de faţă. aparent. civ. poate face o nouă întâmpinare [art. proc. Pentru prima şi pentru cea de a treia situaţie din cele mai sus menţionate. în principiu. pârâtul poate propune probe la prima zi de înfăţişare. (4) şi (5) C. (1) teza a ll-a C. 167 alin. civ. proc. civ. (3) C. De asemenea. (1) C. dovezile şi toate mijloacele sale de apărare. 138 C. civ. . 132 alin. ori. dovada şi dovada contrară vor fi administrate în acelaşi timp. pe cât posibil.

]. înainte de a le încuviinţa. proc.].). proc.). Recurgerea la procedura alternativă a administrării probelor de către avocaţii care asistă şi reprezintă părţile din proces (respectiv de către consilierii juridici care reprezintă părţile) este posibilă numai în cazul litigiilor patrimoniale şi numai dacă acestea nu au ca obiect drepturi asupra cărora . Acest termen poate fi prelungit până la 15 zile. 168 alin. care trebuie să fie motivată. Dacă proba a fost ordonată de instanţă din oficiu. proc. (2) C. în încheierea prin care se încuviinţează dovezile trebuie să se arate faptele ce vor trebui dovedite. civ. Probele propuse în aceste condiţii trebuie puse de către instanţă. chiar dacă părţile se împotrivesc [art. ea nu mai poate reveni asupra ei decât motivat şi numai dacă proba a devenit neconcludentă sau inutilă. (5) C. prin recenta modificare legislativă au fost introduse dispoziţii referitoare la cercetarea procesului în cazul administrării probelor de către avocaţi (art. 249 Probele această încheiere. proc. Când o parte s-a opus la o probă propusă de cealaltă parte. 241' . (2) C.]. civ.]. 168 alin. civ. 169 alin. Sunt şi situaţii în care probele nu sunt administrate de către instanţa care judecă procesul: administrarea probelor prin comisie rogatorie [art.].) sau de o instanţă de la care pricina a fost strămutată [art. După aceasta. suma se avansează de partea în folosul căreia se administrează.Dacă o parte a renunţat la o dovadă pe care a propus-o. dacă legea nu dispune altfel [art. precum şi mijloacele de dovadă încuviinţate [art. 40 alin. 168 alin. 254 alin. este supusă controlului judiciar. De asemenea. proc. în ordinea statornicită de aceasta [art. proc. civ. 167 alin. (4) C.]. proc. civ. proc. proc. va arăta şi temeiurile pentru care proba a fost încuviinţată sau respinsă. proc. De asemenea. 160 C. 169 alin.]. încheierea . (4) teza a ll-a C. civ. (1) C.]. dacă prin aceasta nu se amână judecata(art. 4 C. proc. pot rămâne câştigate cauzei probele administrate de o instanţă necompetentă (art. civ. în discuţia contradictorie a părţilor. 129 alin. civ. ori într-o cerere perimată [art. (3) C. pentru că. (1) C.24122 C. instanţa poate ordona dovezile pe care le va găsi de cuviinţă. civ. proc. Dacă instanţa a încuviinţat o probă. (2) C. sub sancţiunea decăderii. dacă s-au încuviinţat dovezi potrivit art. civ. proc. 170 C. în situaţia în care s-a încuviinţat o dovadă ce necesită cheltuieli. civ. civ. Depunerea sumei se va putea face şi după împlinirea termenului.]. 2 şi pct. înainte de începerea dezbaterilor asupra fondului pretenţiilor deduse judecăţii [art. partea adversă poate să şi-o însuşească ea [art. partea este obligată să depună în termen de 5 zile suma fixată de instanţă. formând corp comun cu hotărârea ce se va pronunţa pe fond. civ. instanţa va da o încheiere de admitere sau de respingere a probelor propuse. Administrarea propriu-zisă a probelor se face în faţa instanţei de judecată. 138 pct.

(1) pct.civ. de achiesarea pârâtului sau de tranzacţia părţilor. Fiecare parte este obligată să declare că. va încuviinţa probele solicitate de părţi. cu excepţia celei prevăzute de art. a încetat. proc. 2 C. cererile menţionate mai sus pot fi formulate şi ulterior primei zile de înfăţişare..civ. nu poate fi revocat unilateral. Acest consimţământ poate fi exprimat fie în faţa instanţei. care este obligat să certifice consimţământul şi semnătura părţii pe care o asistă sau o reprezintă. pentru procedura administrării probelor de către avocaţi. măsuri pentru asigurarea dovezilor ori pentru constatarea unei situaţii de fapt. pe care le găseşte concludente. ca orice act juridic unilateral. (1) pct. va decide în legătură cu orice alte cereri care se pot formula la prima zi de înfăţişare. sau cu termenul acordat părţii interesate pentru introducerea în proces a moştenitorilor. potrivit legii. După constatarea valabilităţii consimţământului dat de fiecare parte. potrivit legii. la cerere. în cursul administrării probelor: se invocă o excepţie sau un incident procedural asupra căruia. va lua act de renunJudecata în primă instanţă 250 tarea reclamantului. situaţie în care termenul se prelungeşte cu timpul în care procesul este suspendat potrivit art. măsuri asigurătorii. ipoteză când termenul se prelungeşte cu cel mult o lună pentru angajarea altui avocat. în condiţiile legii. va examina fiecare pretenţie şi apărare în parte. va dispune. instanţa: va rezolva excepţiile ce se invocă ori pe care le poate ridica din oficiu. a întâmpinării şi a explicaţiilor avocaţilor. Pentru administrarea probelor de către avocaţi. Procedura administrării probelor de către avocaţi este facultativă şi presupune consimţământul tuturor părţilor din proces. 242 alin. la prima zi de înfăţişare. Consimţământul astfel exprimat. din orice cauză. Termenul astfel stabilit va putea fi prelungit dacă. va constata care din pretenţii sunt recunoscute şi care sunt contestate. 1 C. instanţa va stabili un termen de până la 6 luni. a intervenit o altă cauză de suspendare a procesului. personal de către parte sau prin mandatar cu împuternicire specială. caz în care termenul se prelungeşte cu timpul necesar soluţionării excepţiei sau incidentului. proc. contractul de asistenţă juridică dintre una din părţi şi avocatul său. alege domiciliul la avocatul care o reprezintă. instanţa poate acorda în acest scop un termen scurt dat în cunoştinţă părţilor reprezentate prin avocat. pe baza cererii de chemare în judecată.legea nu permite a se face tranzacţie. Dacă. precum şi pe cele pe care. caz în care instanţa va lua act prin încheiere. 243 alin. când termenul se prelungeşte cu . va hotărî asupra cererilor de intervenţie formulate de părţi sau de terţe persoane. fie prin înscris întocmit în faţa avocatului. le consideră necesare pentru judecarea procesului. Dacă sunt mai multe părţi asistate de acelaşi avocat. instanţa trebuie să se pronunţe. din oficiu. una dintre părţi a decedat. ţinând seama de volumul şi complexitatea acestora. consimţământul se va da de fiecare dintre ele separat.

în cel mult 15 zile de la încuviinţarea probelor. cu citarea celeilalte părţi. dacă nu vor spune adevărul. instanţa. sunt obligate să-şi comunice înscrisurile şi orice alte acte. cât şi transcrierea ei vor fi semnate şi depuse la dosar. în care se va arăta locul şi data administrării fiecărei probe. Astfel: . să se conformeze dispoziţiilor art. prin avocaţi. în cursul administrării probelor de către avocaţi. civ. De asemenea. în aceleaşi condiţii. Despre toate acestea se face menţiune în declaraţia scrisă. Părţile. încheierea poate fi atacată numai odată cu fondul procesului. invocă o excepţie. invocă inadmisibi-litatea vreunei probe sau orice alt incident privind administrarea probelor. în programul administrării probelor părţile vor trece numele expertului pe care îl vor alege prin învoiala lor. aceasta va fi transcrisă. Expertul este obligat să efectueze expertiza şi să o predea avocaţilor părţilor. de către avocaţii părţilor. după fixarea termenului de judecată. sub sancţiunea de a nu fi luate în seamă. cu cel puţin 30 de zile înainte de termenul fixat de instanţă pentru administrarea tuturor probelor. ştersături sau schimbări în cuprinsul mărturiei trebuie încuviinţate prin semnăturile celor menţionaţi mai sus. şi este obligatoriu pentru părţi şi avocaţii lor. pe fiecare pagină şi la sfârşitul ei. 211 şi urm. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau în mod direct. de cel ce a consemnat-o şi de martor. sub semnătură de primire. Ascultarea martorilor se face fără prestare de jurământ. 192 şi art. el are îndatorirea să dea explicaţii avocaţilor şi părţilor iar. în camera de consiliu. în condiţiile art. Probele pot fi administrate în cabinetul unuia dintre avocaţi sau în orice alt loc convenit. Mărturia se va consemna întocmai de către o persoană convenită de părţi şi se va semna. de îndată. instanţa va hotărî asupra cererii de înlocuire a . procurorului.dacă una dintre părţi formulează o cerere. Dacă mărturia a fost stenodac-tilografiată. programul încuviinţat de instanţă va fi comunicat. săvârşesc infracţiunea de mărturie mincinoasă. se va pronunţa de îndată sau în cel mult 30 de zile de la data la care a fost sesizată. 196 C. C. de către avocaţii părţilor. la locul şi data prevăzute în programul încuviinţat de instanţă. instanţa va fi sesizată pentru rezolvarea anumitor incidente. Părţile pot conveni ca declaraţiile martorilor să fieProbele 251 consemnate şi autentificate de un notar public. după ce acesta a luat cunoştinţă de cuprinsul consemnării. Atât stenograma. sub luare de semnătură.perioada suspendării. dacă natura probei impune aceasta. civ. punându-li-se însă în vedere că. proc. purtând semnătura avocaţilor. Martorii vor fi ascultaţi. avocaţii părţilor vor prezenta instanţei programul de administrare a acestora. precum şi numele consilierilor fiecăreia dintre ele. prin încheiere dată în camera de consiliu. Nerespectarea nejustificată a programului încuviinţat de instanţă atrage decăderea părţii din dreptul de a mai administra proba respectivă. proc. Programul se încuviinţează de instanţă. în cazul în care este încuviinţată o expertiză. Dacă este cazul. Orice adăugiri.

martorii la care se referă art. (1) C. Procesul-verbal de consemnare a celor constatate la faţa locului va fi întocmit în atâtea exemplare câte părţi sunt şi va fi înmânat avocaţilor acestora. precum şi de pe cel dispus şi primit potrivit art. civ. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. . proc. fiecare parte. în acelaşi mod. şnuruite şi vor purta semnătura avocaţilor părţilor pe fiecare pagină. instanţa. civ. 222 alin.cercetare la faţa locului se va face de către instanţă. 108'-1084C. la termenul stabilit. de ascultare din nou sau de confruntare a acestora. solicitarea înscrisului va fi făcută de către instanţă. sub luare de semnătură. va redacta concluziile scrise privind susţinerea pretenţiilor sale.. în cel mult 5 zile de la efectuarea cercetării.martorilor. proc.dacă părţile nu se învoiesc asupra alegerii expertului. Dosarele vor fi numerotate. când este cazul.. Acestea vor fi 252 Judecata în primă instanţă communicate. celorlalte părţi din proces şi. instanţa. potrivit art.în cazul în care înscrisul este deţinut de o autoritate sau de o altă persoană. . la cererea părţilor. Aceste concluzii vor fi trimise. . în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. pot fi dispuse de instanţă. va redacta propriile concluzii scrise. (minorul sub 14 ani şi cel lipsit de discernământ) vor fi ascultaţi numai de către instanţă. sau vor fi înmânate în mod direct. reclamantului. prin avocatul său. Ministerului Public. proc. . la solicitarea avocatului părţii interesate. când este cazul. . iar. civ. civ. după depunerea înscrisului. la cererea avocatului sau a părţii interesate. respectiv se va pronunţa cu privire la cererea de a se admite noi martori sau alte probe ce se dovedesc necesare şi care nu puteau fi prevăzute. Ministerului Public. . 195 C. potrivit legii.. proc. în care vor depune câte un exemplar al tuturor înscrisurilor prin care. proc. va proceda la verificarea de scripte.interogatoriul va fi luat de către instanţă. . reclamantul. Copii de pe interogatoriul astfel luat.dacă una dintre părţi nu recunoaşte scrisul sau semnătura dintr-un înscris. precum şi. Avocaţii părţilor vor alcătui pentru fiecare parte câte un dosar şi unul pentru instanţă. cu citarea părţilor în camera de consiliu. 202 C. . celorlalte părţi. 175 C. prin avocatul său. va proceda la desemnarea acestuia. potrivit dispoziţiilor art. După administrarea tuturor probelor încuviinţate de instanţă. acesta va fi comunicat în copie fiecărui avocat. După primirea concluziilor scrise ale reclamantului. se constată administrarea fiecărei probe.aplicarea măsurii amenzii judiciare şi obligarea la plata de despăgubiri. vor fi înmânate de îndată avocaţilor părţilor. civ.

în raport de intima sa convingere. iar acest termen nu va putea fi mai lung de o lună de la data primirii dosarului. acordând părţilor cuvântul pentru a pune concluzii prin avocat. în continuare. Asigurarea dovezilor în mod obişnuit. proc. prin încheiere motivată. împreună. prevede că oricine are interes să constate de urgenţă mărturia unei persoane. Sunt însă situaţii când un mijloc de probă ce ar putea servi la soluţionarea pricinii poate dispărea încă înainte de începerea procesului. procedură care are ca scop conservarea unei probe necesare într-un eventual proces sau chiar într-un proces pendente. proc. apărarea. 1. puterea de apreciere a judecătorului cunoaşte unele îngrădiri. precum şi ale tuturor probelor împreună. părerea unui expert. va putea cere administrarea acestor dovezi dacă este primejdie ca ele să dispară sau să fie greu de administrat în viitor.). ori chiar în cursul procesului. care mai este cunoscută şi sub denumirea de «ancheta in futurum».3. 235-241 C. legea a reglementat procedura asigurării dovezilor (art. Aprecierea probelor Aprecierea probelor constă în operaţiunea mentală pe care o va face instanţa pentru a determina puterea probantă şi valoarea fiecărei probe în parte. Articolul 235 C. Cererea poate fi făcută chiar dacă nu este primejdie în . date în cunoştinţă părţilor. lăsată la aprecierea instanţei. Primind dosarul. instanţa va fixa termenul de judecată. ori să dobândească recunoaşterea unui înscris. Pentru a preveni o astfel de situaţie. de către avocaţii părţilor. La termenul astfel fixat. La termenul fixat pentru judecată. să fie administrate nemijlocit în faţa sa toate sau numai unele dintre probele administrate de avocaţi. la expirarea termenului stabilit de instanţă în acest scop. pentru administrarea probelor instanţa va stabili termene scurte. adică în cursul desfăşurării procesului.4. instanţa poate proceda la judecarea în fond a procesului. 1.3. într-o asemena situaţie. a unui fapt sau a unui drept. civ. instanţa. care se dă în cunoştinţă părţilor. este posibil ca ea să nu mai fie în măsură să-şi dovedească pretenţia sau. va dispune. Dacă persoana interesată ar fi limitată la administrarea acestei probe pe calea obişnuită. dar mai înainte de faza propunerii şi administrării probelor. probele se administrează în cursul dezbaterilor judiciare. civ. starea unor lucruri mişcătoare sau nemişcătoare.Dosarul cauzei astfel întocmit va fi prezentat instanţei. Pericolul dispariţiei sau îngreunarea 253 Probele administrării dovezii în viitor este o chestiune de fapt. pronunţând soluţia pe baza acestora. după caz. dacă socoteşte necesar. pe care le vom evidenţia atunci când ne vom ocupa de forţa probantă a fiecărui mijloc de probă în parte. Trebuie menţionat că în anumite cazuri. Judecătorul va examina cu atenţie probele administrate în cauză. deci după sesizarea instanţei cu judecarea cauzei.

iar dacă încheierea s-a dat fără citarea părţilor. nr. încheierea poate fi atacată numai odată cu hotărârea ce se va pronunţa asupra fondului. 2/2002. precum şi primejdia întârzierii sau învoirea pârâtului [art. anume: dovezile a căror administrare o pretinde. dacă nu s-a ajuns la faza administrării probelor. Asigurarea probelor se poate cere pe cale principală. respectiv să statueze asupra unor drepturi ce nu pot fi lămurite decât cu prilejul soluţionării litigiului pe fond . 236 alin. proc. poate fi atacată cu recurs.S. fără citarea părţilor. decizia nr. secţia civilă. p. în C. iar.]. Când s-a solicitat consemnarea mărturiei unei persoane.J. proc. în caz de urgenţă deosebită. ca orice normă specială. 1937/2001. trebuie să facă o cerere pentru asigurarea dovezii.1 Dacă asigurarea s-a cerut pe cale principală. recunoaşterea unui anumit înscris. faptele ce voieşte să dovedească.J. se va dispune administrarea dovezii de îndată sau la un termen ulterior. dar şi pe cale incidentală. Aşadar. ce va cuprinde. deci întinderea cercetării instanţei se va mărgini numai la aprecierea admisibilităţii probei şi la verificarea îndeplinirii cerinţelor prescrise de lege pentru această procedură.) şi elementele specifice acestei materii. Instanţa trebuie să limiteze soluţia la scopul cererii. situaţie în care competenţa aparţine judecătoriei în circumscripţia căreia se află martorul sau obiectul cercetării. a unui fapt sau a unui drept. după cum încheierea s-a dat cu sau fără citarea părţilor.77. se aplică prioritar ori de câte ori ar fi vorba de un caz ce intră sub incidenţa prevederilor sale. dacă încheierea s-a dat cu citarea părţilor. Cererea se judecă în camera de consiliu. administrarea acestor Instanţa sesizată cu cererea de asigurare a unei probe trebuie să se ferească să prejudece fondul. care este executorie. adică în timpul judecăţii. deci înainte de a exista o judecată asupra fondului. atunci ea va trebui să fie comunicată părţilor. iar în situaţia în care cererea se admite. pe lângă elementele necesare oricărei cereri adresate instanţei judecătoreşti (art.C. ce se va fixa prin încheierea respectivă. (1) teza I C. însă curge de la pronunţare sau de la comunicare. iar termenul de recurs este de 5 zile de la comunicare. proc. ea poate fi recurată în termen de 5 zile de la pronunţare. iar nu eventualul pârât din procesul în care se va folosi proba) îşi dă învoirea. Instanţa se pronunţă printr-o încheiere. reprezentând o normă specială în materie de competenţă. civ. cu sau. în cazul în care pârâtul (cel care urmează a fi chemat în instanţă pentru asigurarea dovezii. Termenul de recurs este de 5 zile. 236 alin. efectuarea unei expertize. 254 Judecata în primă instanţă . care poate fi oricare dintre părţile viitorului proces.. Persoana interesată. (2) C. situaţie în care este competentă instanţa care judecă procesul principal.întârziere. art. 82 C. Considerăm că asigurarea probelor pe cale principală trebuie făcută de către judecătorie şi în cazurile în care cererea asupra pretenţiei dedusă judecăţii ar fi de competenţa în primă instanţă a tribunalului. Dacă asigurarea s-a cerut pe cale incidentală. civ. civ. încheierea.

240 C.. cel împotriva căruia s-a cerut nu a fost de faţă. civ. sunt totuşi utilizate pentru dovedirea raportului juridic litigios). 97 C. în cazurile în care bunurile se află în folosinţa exclusivă a unuia dintre coproprietari (coindivizari) sau devălmaşi şi există pericolul ca unele dintre acestea să dispară ori să fie ascunse. (3) C. aceste probe au aceeaşi valoare probantă ca şi în cazul în care s-ar fi administrat în cursul judecăţii. în mod accidental. Instanţa care judecă fondul va avea în vedere şi cheltuielile prilejuite de administrarea probelor prin procedura mai sus prezentată. acestuia i se va comunica. dactilografiere.dovezi se va face potrivit regulilor privitoare la administrarea probei cu martori. a expertizei sau a recunoaşterii. litografiere. preşedintele poate încuviinţa că administrarea dovezii sau constatarea prin executorul judecătoresc să se facă şi în zilele de sărbătoare ori în afara orelor legale.. civ. dar care. Dacă o persoană interesată cere constatarea de urgenţă a unei anumite stări de fapt. civ. în caz de urgenţă deosebită. 239 C. Definiţia şi clasificarea înscrisurilor Prin înscris se înţelege orice declaraţie. 168 alin. recognitive (sunt . precum şi după efectul lor. §2. făcută prin scriere de mână. putând fi combătute prin alte mijloace de probă. (1) C. înscrise în art. Executorul judecătoresc va consemna într-un proces-verbal toate împrejurările cu privire la starea de fapt respectivă..1. art. proc.. proc. civ. Ca o aplicaţie a art. aceste prevederi. proc. Proba prin înscrisuri 2. procesul-verbal de constatare. stabileşte că. care ar putea să înceteze sau să se schimbe până la administrarea dovezilor. proc. 241 alin. în copie. civ. Dovezile conservate prin această procedură pot fi folosite şi de partea care nu a cerut administrarea lor [art. După scopul pentru care au fost întocmite. despre un act juridic sau fapt juridic stricto sensu. înscrisurile se clasifică în înscrisuri preconstituite (acelea care au fost întocmite cu intenţia de a fi folosite ca mijloc de probă în cazul ivirii unui eventual litigiu) şi înscrisuri nepreconstituite (care nu s-au întocmit în scopul de a fi folosite ca mijloc de probă într-un litigiu. preşedintele instanţei în circumscripţia căreia urmează a se face constatarea va delega un executor judecătoresc din aceeaşi circumscripţie să constate la faţa locului această stare de fapt. Preşedintele poate încuviinţa efectuarea constatării fără înştiinţarea aceluia împotriva căruia se cere. sunt relativ frecvent utilizate înainte de declanşarea unor procese de partaj. imprimare pe hârtie sau pe orice alt material. text ce constituie o aplicaţie a principiului general desprins din art. Dacă la efectuarea constatării. în practică. modificării sau stingerii unui raport juridic). Procesulverbal de constatare întocmit de executorul judecătoresc face dovada până la proba contrară. ci cauzei]. înscrisurile preconstituite se împart în originare sau primordiale (sunt întocmite în vederea constatării încheierii. proc. anume că dovezile nu aparţin părţilor. în cursul procesului asupra fondului cauzei.

sigiliul autorităţii etc. procesele-verbale întocmite de agenţii procedurali însărcinaţi cu înmânarea actelor de procedură. actele de procedură îndeplinite de executorii judecătoreşti etc. în alte situaţii. iar dacă i se contestă autenticitatea. Noţiune Articolul 1171 C. Articolul 1188 C. deşi pentru valabilitatea operaţiunii juridice nu este necesară forma autentică. proba contrară revenind celui care îl contestă. Dacă originalul nu există. 2.2. se ocupă de situaţia înscrisurilor autentice de pe care sau scos copii legalizate. în funcţie de distincţiile făcute în alin. pentru a-i înlocui) şi confirmative (sunt întocmite pentru a confirma un act juridic lovit de nulitate relativă). actele de stare civilă. Aşadar. 13 din Legea nr. pentru ca înscrisul autentic să fie valabil.1. 2. 36/1995). (2) al aceluiaşi articol.2. iar certificatele eliberate în temeiul registrelor de stare civilă au aceeaşi putere doveditoare ca şi actele întocmite în registrele de stare civilă (art.înscrisul autentic se bucură de o prezumţie de autenticitate şi validitate. Forţa probantă în unele situaţii. înscrisul. sub rezerva prezentării originalului. care prin forma şi aparenţa sa (semnătura funcţionarului. părţile recurg totuşi la aceasta. 119/1996). însă. în considerarea avantajelor pe care le prezintă înscrisul autentic. înscrisurile se împart în originale şi copii. hotărârile judecătoreşti. civ. de un funcţionar public.255 Probele întocmite în scopul recunoaşterii existenţei unui înscris originar pierdut. să fie respectate formalităţile prescrise de lege. După raportul dintre ele. civ. acesta să fie competent din punct de vedere material şi teritorial. copiile legalizate au o putere doveditoare diferită. duplicatele de pe înscrisurile notariale (care se scot cu citarea părţilor) au aceeaşi forţă probantă ca şi originalul (art. astfel încât cel care îl foloseşte este scutit de orice dovadă. în funcţie de modul lor de întocmire. încheierea actului juridic în formă autentică este prevăzută de lege pentru însăşi valabilitatea actului ca operaţiune juridică (negotium). sarcina probei trecând asupra părţii care contestă sinceritatea şi autenticitatea . Astfel: . cel care invocă înscrisul nu are a face nici o dovadă.) are înfăţişarea unui înscris autentic regulat întocmit. Constituie înscrisuri autentice: înscrisurile autentice notariale.2. care are dreptul de a funcţiona în locul unde actul s-a încheiat. trebuie îndeplinite cumulativ trei condiţii: să fie întocmit de un funcţionar public. 55 din Legea nr. se bucură de prezumţia că el emană în realitate de la cei care figurează ca semnatari. Aceste copii fac dovada. înscrisurile preconstituite (şi semnate) se clasifică în înscrisuri autentice şi înscrisuri sub semnătură privată. Avantajele înscrisului autentic. defineşte înscrisurile autentice ca fiind acelea care s-au făcut cu solemnităţile cerute de lege. Aşadar.2. înscrisurile autentice 2.

Executarea silită a obligaţiei constatată în înscrisul autentic se suspendă de drept în cazul în care se pune în mişcare acţiunea penală împotriva pretinsului autor al falsului. secţia civilă. în momentul în care aceasta ajunge la scadenţă.3. are putere executorie (art.2 2.). 66 din Legea nr. civ. pe cale incidentală. însă numai dacă au un raport oarecare la acel obiect. fac dovadă până la proba contrară şi menţiunile accidentale. dacă înscrisul autentic este defăimat ca fals. (2) C. ei nu trebuie să se înscrie în fals. considerate ca fapte a căror existenţă nu poate fi ignorată de către terţi. 1174 alin.J. fără a mai fi nevoie de vreo judecată şi nici măcar de învestirea cu formulă executorie. civ. în schimb.. .înscrisului. Această dispoziţie trebuie interpretată în corelaţie cu art. Opozabilitatea erga omnes a înscrisului autentic Codul civil consacră opozabilitatea erga omnes a celor constatate prin înscrisul autentic. valabilitatea consimţământului exprimat de părţi în faţa agentului etc. 1173 alin. menţiunile referitoare la fapte străine de obiectul actului juridic constatat prin înscrisul autentic nu au decât puterea unui început de dovadă scrisă [art. ceea ce înseamnă că opozabilitatea actului faţă de terţi priveşte drepturile şi obligaţiile părţilor contractate. deoarece agentul instrumentator nu a putut decât să ia act de aceste declaraţii. 36/1995).1 Potrivit art. neavând posibilitatea să controleze dacă ele corespund realităţii . prevăzând în art. percepute prin propriile lui simţuri. 1173 alin. . deoarece nu contestă constatările personale ale agentului instrumentator.]. care depăşesc obiectul propriu-zis al actului. fiind opozabilă şi terţilor. (1) C. (1) că înscrisul autentic are deplină credinţă în privinţa oricărei alte persoane despre dispoziţiile şi convenţiile ce le constată. însă.. (2) C.. într-o astfel de 1 S-a decis că menţiunile privitoare la declaraţiile părţilor fac dovada până la proba contrară. Precizăm că dacă terţii pretind că actul a fost întocmit în vederea fraudării intereselor lor. celelalte menţiuni fac dovadă până la proba contrară (menţiunea că preţul a fost deja plătit de cumpărător. 256 Judecata în primă instanţă deci poate fi pus în executare.data înscrisului autentic face credinţă până la înscrierea în fals. 1174 alin.C. decizia . 1174 alin.].înscrisul autentic notarial care constată o creanţă certă şi lichidă.S. .2. suspendarea executării este lăsată la aprecierea instanţei [art. în faţa unei instanţe civile. civ. civ. ci fondul (conţinutul) actului.înscrisul autentic face dovadă până la declararea falsului (fiind deci necesară înscrierea în fals) în ceea ce priveşte constatările personale ale agentului instrumentator. (1) C.

5/1995.J. urmează să deosebim după cum forma solemnă era sau nu cerută pentru însăşi validitatea actului juridic.2. 257 Probele situaţie. civ. 2. 117. 10-11/1993. Dacă însă una dintre părţi contestă că au fost făcute anumite declaraţii despre care se menţionează în înscrisul autentic (de exemplu. nu s-a trecut menţiunea că înscrisul a fost semnat de părţi în faţa agentului instrumentator etc. dacă este semnat de părţile contractante. Dacă însă forma solemnă era cerută ad validitatem. (2) C. în consecinţă terţii pot face dovada contrară prin orice mijloc de probă. în înscrisul autentic se arată că părţile au declarat în faţa agentului instrumentator că preţul a fost plătit. 222/1994. 1192 alin. este nevoie de înscrierea în fals. nr. fraudarea legii sau simulaţie. p. 2 împrejurarea că un act juridic a fost întocmit în formă autentică nu exclude posibilitatea atacării lui pentru vicii de consimţământ. renunţarea la moştenire). în Dreptul. în cazul în care nu este semnat. Conversiunea înscrisului autentic în înscris sub semnătură privată sau în început de dovadă scrisă Cât priveşte consecinţele juridice ale înscrisului nevalabil ca înscris autentic. lipseşte încheierea de autentificare în cazul actelor notariale. lipsă de capacitate.1 nu sunt semnate ştersăturile. adăugirile şi rectificările. decizia nr. s-a mai decis că fac dovadă până la înscrierea în fals şi con semnarea corectă a declaraţiilor făcute (spre exemplu. 2468/1992. secţia civilă.nr. p. valorează început de dovadă scrisă. Astfel. actul juridic este lovit de nulitate absolută şi nu se mai pune problema probei. în Dreptul nr. iar vânzătorul susţine că nu s-a făcut o asemenea declaraţie). 82. 1172 C.) este valabil ca înscris sub semnătură privată. pentru situaţia în care forma nu era cerută ad validitatem. civ întrucât actul juridic al părţilor reprezintă pentru ei un simplu fapt juridic. dispune că actul care nu poate fi autentic din cauza necompetenţei sau a incapacităţii funcţionarului ori datorită neîndeplinirii condiţiilor de formă (de exemplu. precum şi consta tarea unui fapt petrecut în faţa notarului public . atunci este nevoie de înscrierea în fals. Dacă însă ei ar contesta data înscrisului autentic sau orice alte menţiuni ce sunt rezultatul constatărilor proprii şi directe ale agentului.C. . art. împrejurări ce pot fi dovedite prin orice mijloc de probă.S..4. De asemenea. terţii nu sunt ţinuţi nici de dispoziţiile art.

civ. întreit etc. 1179 alin. Condiţia generală pentru valabilitatea înscrisului sub semnătură privată este semnătura părţii sau. cambia trebuie să cuprindă menţiunile arătate în art. Timiş. Dacă lipsa . iar pe fiecare exemplar să se facă menţiune de numărul originalelor întocmite [art. după caz. în L. 1179 alin. reg. In cele ce urmează vom analiza numai condiţiile prevăzute de art. biletul la ordin pe cele arătate de art. decizia civilă nr.]. civ. semnăturile părţilor de la care emană înscrisul.3. nu influenţează validitatea şi puterea doveditoare ale înscrisului. 2.2. înscrisul va fi considerat valabil pentru obligaţia cea mai mică (art. 1 din Legea nr. (formalitatea multiplului exemplar) şi de art. jud. Ciupe. după caz. fără intervenţia vreunui organ al statului. titlul de valoare căruia îi lipseşte vreuna din aceste menţiuni neputând avea valoarea juridică a unei cambii. Oradea. iar în practică s-a decis că această dispoziţie se aplică şi în cazul în care înscrisul nu s-a redactat în mai multe exemplare. 950/1972. 104 din aceeaşi lege. 58/1934. (menţiunea „bun şi aprobat”).].R. semnat şi datat de mâna testatorului. mulţumindu-ne să precizăm că este posibil ca legea să ceară în unele cazuri şi alte condiţii speciale. început de dovadă scrisă. De exemplu. 7/1957.D. 137/1957. 1180 C. 59/1934. civ.2. civ. nu poate fi opusă de acela care a executat din parte-i convenţia constatată prin act [art. 983 C. a unui bilet la ordin sau. p.1. decizia civilă nr. p. 1179 C. nr. în R. (3) C. cerinţe care sunt necesare pentru însăşi validitatea actului. (1) şi alin. 169). civ.). 856 şi urm. Precizări introductive înscrisurile sub semnătură privată sunt acele înscrisuri întocmite de părţi. după caz. care însă nu afectează înţelesul convenţiei. Formalitatea multiplului exemplar presupune ca înscrisul să fie redactat în atâtea exemplare originale câte persoane (părţi) cu interese contrare sunt. astfel încât dacă nu există încheierea de autentificare. înscrisurile sub semnătură privată 2.P. Dacă diferenţele se referă la întinderea obligaţiei uneia dintre părţi. 10/1973. 258 Judecata în primă instanţă cele din art. (2) C.1 Eventualele deosebiri de redactare între exemplarele originale ale unui înscris sub semnătură privată. cu Notă de /. 1 din Legea nr. afară de cazurile expres admise de lege. Formalitatea multiplului exemplar Această formalitate este cerută în cazul înscrisurilor sub semnătură privată care constată convenţii sinalagmatice.3. testamentul olograf trebuie să fie scris în întregime. iar cecul pe Autentificarea nu poate fi dovedită cu martori (Trib.) sau. semnate de părţile sau de partea de la care emană. a unui cec. actul nu valorează decât înscris sub semnătură privată (Trib. Lipsa de menţiune că originalele s-au întocmit în număr îndoit. Pentru anumite înscrisuri sub semnătură privată se cere şi îndeplinirea unor condiţii speciale.3. nr.

cere numai condiţia semnării lui pentru a fi valabil ca înscris sub semnătură privată.prin ipoteză [art. deoarece cealaltă parte nu mai are interesul de a avea la dispoziţie. instanţa va aprecia. înainte sau odată cu semnarea înscrisului.lipsa menţiunii numărului exemplarelor se acoperă dacă toate exemplarele se prezintă în instanţă. care a fost sensul exact al convenţiei. ţinând cont de împrejurările pricinii. Se admite că partea care prin frauda ei a contribuit la producerea neconcordanţei nu va putea invoca nevalabilitatea înscrisului. interpretat per a contrario]. civ.în cazul în care una dintre părţi şi-a executat integral obligaţia asumată prin convenţia sinalagmatică. . cu excepţia acelor situaţii în care legislaţia comercială cere întocmirea actului în scris.de conformitate a exemplarelor originale vizează alte aspecte privitoare la fondul convenţiei sinalagmatice. Pornindu-se de la ideea de ocrotire a părţilor contractante care au interese contrare.în materie comercială. secţia civilă. după caz. menţiunea «bun şi aprobat» pentru validitatea ca înscris sub semnătură privată. Nerespectarea formalităţii multiplului exemplar atrage nevalabilitatea înscrisului . eroarea sau frauda care a dus la această situaţie. drepturile sale fiind pe deplin realizate. Prin urmare.în cazul contractelor încheiate prin corespondenţă. 1179 alin. . care. dar este valabil ca înscris sub semnătură privată. va considera înscrisul nevalabil. nu mai este necesară formalitatea multiplului exemplar sau.în situaţia în care s-a redactat un singur exemplar. în CD. 1973. p. civ. . formalitatea nu este cerută pentru actele juridice unilaterale şi nici pentru înscrisurile ce constată convenţii unilaterale. referindu-se la înscrisul autentic neregulat. în literatura de specialitate şi în practica judiciară s-a arătat că nu este necesară îndeplinirea formalităţii multiplului exemplar în următoarele situaţii: . .când un înscris este nevalabil ca înscris autentic.în cazul în care înscrisul este recunoscut expres de părţi sau când una din părţi nu se opune la folosirea exemplarului unic în instanţă de către partea potrivnică.. un exemplar original. care a fost lăsat în păstrare unui terţ.terţii nu se pot prevala de lipsa menţiunii multiplului exemplar. . 259 Probele . Această concluzie se desprinde şi din interpretarea per a contrario a art. decizia nr. 1 Trib. 1172 C. 124. iar când constată contradicţii care nu pot fi conciliate. prin orice mijloc (însuşi înscrisul poate constitui un început de dovadă). Suprem. (1) C. . Se va putea totuşi proba. 696/1973.în cazul în care convenţia sinalagmatică este constatată printr-o hotărâre judecătorească. . .

Menţiunea «bun şi aprobat» Menţiunea „bun şi aprobat” este cerută în cazul înscrisurilor sub semnătură privată care constată obligaţii unilaterale. putând fi înlocuită prin alta echivalentă. dar nu numai în cifre). soluţie valabilă şi atunci când atât cuprinsul actului. 1180 C. 1957 p 322P29 CA R ?” “• 325/R/1”7' “ Culegere dC Petică judiciara 1994^1998 t^S^T&^i^ dCdZia . 983 C. . . înainte de a semna. civ.3. care va putea fi dovedită prin alte mijloace de probă. în caz de îndoială. cât şi formula «bun şi aprobat» au fost scrise în întregime de mâna debitorului. 1181 C. .3.menţiunea «bun şi aprobat» nu este o formulă sacramentală. în materie de cambie şi bilet la ordin. obligaţia se interpretează în favoarea celui care se obligă. ori cel puţin acesta. nu se aplică în cazul înscrisului nevalabil ca înscris autentic. debitorul se consideră obligat la suma cea mai mică.1962/1”9' ^ C— * — 260 Judecata în primă instanţă . . ori atunci când este vorba de o obligaţie nedeterminată). fiind însă obligatoriu ca suma ori cantitatea să fie arătată în litere (sau şi în litere alături de cifre. se dă prioritate sumei scrise în litere şi numai dacă suma a fost scrisă de mai multe ori. însuşi înscrisul respectiv constituie început de dovadă scrisă. prevede că actul sub semnătură privată prin care o parte se obligă către alta a-i plăti o sumă de bani sau o câtime oarecare.. trebuie să fie înscris în întregime de acela care l-a semnat. în privinţa condiţiei impuse de art. civ.articolul 1180 C. civ. fără însă a fi afectată valabilitatea convenţiei.menţiunea «bun şi aprobat» de la sfârşitul actului nu este necesară dacă înscrisul este scris în întregime de cel ce se obligă. care reprezintă o aplicaţie a principiului prevăzut de art.formalitatea este necesară numai în cazul obligaţiilor unilaterale (deci nu se aplică acelor contracte care produc obligaţii reciproce între părţi) care au ca obiect o sumă de bani sau o câtime determinată de lucruri determinate generic (nu şi atunci când obiectul obligaţiei este un lucru cert. civ. se ia în considerare suma cea mai mică). arătând întotdeauna în litere suma sau câtimea (cantitatea) lucrurilor şi apoi să semneze. 2. De altfel.. potrivit căruia.1 în considerarea faptului că semnăturile părţilor sub acelaşi text denotă intenţia şi voinţa lor de a-şi însuşi cuprinsul acelui text.ca mijloc de probă cu acest titlu. deci se poate vorbi de o scriere care să emane de la partea căreia i se opune. însă este îngăduită dovada contrară (art. civ. în caz de nepotrivire între suma indicată în cuprinsul înscrisului şi cea din formula „bun şi aprobat”. trebuie făcute următoarele precizări: CA H™ VCdHa ^ Trib' SUPrem' COlegîUl dvi1' decizia nr.119/1957. să adauge la sfârşitul actului cuvintele «bun şi aprobat». dar care este semnat de cel ce se obligă. iar între acestea există nepotriviri. în CD. Articolul 1180 alin. (1) C.

este vorba de două operaţiuni juridice. 1180 C. . acestea vizând executarea unor obligaţii. aceştia pot declara că nu cunosc scrisul sau semnătura autorului lor. fiind consemnată în înscrisul întocmit pentru constatarea convenţiei sinalag-matice. în realitate. însuşi înscrisul respectiv valorând început de dovadă scrisă. dispune că înscrisul sub semnătură privată . şi art.1 2. se aplică şi în cazul înscrisurilor care constată obligaţia unilaterală de a plăti o rentă sau o sumă de bani în urma unei dări de socoteli. (2) C. (1) C. ori prin care se recunoaşte primirea în depozit. civ. fie să tăgăduiască semnătura sau. Sancţiunea nerespectării formalităţii cerute de art. (2) C. civ. Articolul 1176 C.formalitatea este necesară şi în cazul în care o obligaţie unilaterală este constatată într-un înscris în formă aparentă de convenţie sinalagmatică. este aceeaşi ca şi în cazul lipsei formalităţii multiplului exemplar. deci actul juridic va putea fi dovedit prin alte mijloace de probă. civ.3. iar nu naşterea lor. însă fiecare dintre debitori va trebui să adauge înainte de semnătură menţiunea „bun şi aprobat”. scrisul Probele jfi 1 (scrierea).formalitatea se aplică nu numai obligaţiilor principale. şi art. dacă înscrisul este opus moştenitorilor sau succesorilor în drepturi ai aceluia de la care se pretinde că înscrisul provine.formalitatea nu este aplicabilă comercianţilor şi nici meseriaşilor [art. proc. civ. 177 alin. precum fidejusiunea. dar şi celor accesorii.formalitatea nu este necesară nici în cazul chitanţelor liberatorii. precum şi atunci când obligaţia unilaterală este asumată cu ocazia încheierii unei convenţii sinalag-matice. Partea care doreşte să nu recunoască un înscris sub semnătură privată ce i se opune este obligată să tăgăduiască formal scrisul ori semnătura sa. (1) C. fără însă a fi afectată valabilitatea obligaţiei unilaterale. Forţa probantă a înscrisului sub semnătură privată Articolul 1177 alin. civ. într-o redactare asemănătoare. stabilesc că acela căruia i se opune un înscris sub semnătură privată este dator fie să recunoască. . Potrivit art. proc.]. civ. adică înscrisul respectiv nu este valabil ca înscris sub semnătură privată. 177 alin. fiind vorba de obligaţii unilaterale.. 1180 C. 1180 alin. 1177 alin. dacă nu protestează împotriva folosirii înscrisului respectiv sau nu se pronunţă nici într-un sens nici în celălalt. civ. deoarece. în cazul în care scrierea sau semnătura a fost tăgăduită de parte ori declarată ca necunoscută de moştenitorii sau succesorii ei în drepturi. . deoarece. civ..dacă mai multe persoane se obligă prin acelaşi act către un singur creditor. . dacă este cazul. se va trece la procedura verificării de scripte.4..art. (2) C. o astfel de atitudine se prezumă a fi o recunoaştere tacită. dispoziţie care îşi are justificarea în experienţa profesională a unor asemenea debitori. înscrisul se va întocmi într-un singur exemplar. .

însă. cum ar fi testamentul olograf şi titlurile de valoare. care se va putea face potrivit dispoziţiilor legale referitoare la admisibilitatea probelor. Data înscrisului sub semnătură privată Data întocmirii unui înscris sub semnătură privată este un fapt material. care nu poate să aibă altă putere probatorie decât celelalte menţiuni ale înscrisului. după caz. 1987.3. acesta valorează întotdeauna început de dovadă scrisă. 1180 C. Aşadar. Cât priveşte forţa probantă a înscrisului nesemnat de părţi sau de una dintre părţi.recunoscut de acela căruia i se opune sau privit. data înscrisului sub semnătură privată este supusă condiţiei recunoaşterii. în raporturile dintre părţi. 2561/1987. eventual verificării de scripte. 262 Judecata în primă instanţă va putea face în aceleaşi condiţii ca şi împotriva celorlalte menţiuni ale înscrisului. putând fi dovedită prin alte mijloace de probă. afortiori trebuie admis ca început de dovadă scrisă acel înscris semnat de părţi. în principiu. pot constitui un început de dovadă scrisă.. dar nu s-a îndeplinit formalitatea multiplului exemplar sau. Suprem. în măsura în care forma scrisă nu este cerută ad validitatem. prin ştersături. după lege. decizia nr. dacă diferite înscrisuri. ca de altfel întreg cuprinsul înscrisului. partea interesată va putea să defăimeze înscrisul ca fals. Indicarea datei în înscris1 este însă numai o menţiune a părţilor. în sprijinul acestei soluţii s-a mai adus ca argument şi faptul că. Cu unele excepţii. de exemplu. precum însemnări. cuprinsul înscrisului. în CD. p. note sau scrisori. recunoaşterea. Deci. data trecută în înscris nu va . ori că s-a săvârşit un fals intelectual. Proba contrară se 1 Trib. adăugiri sau îndreptări. însă numai dacă este opus părţii care l-a scris. chiar nesemnate. Chiar înscrisul respectiv poate constitui început de dovadă scrisă. face credinţă. ca şi cuprinsul înscrisului autentic. 75. Dacă însă se pretinde că înscrisul a fost falsificat după semnare în ceea ce priveşte conţinutul său. civ. până la dovada contrară. ca recunoscut are acelaşi efect ca şi înscrisul autentic. Pentru ipoteza în care înscrisul este semnat. secţia civilă.5. 1179 şi de art. menţiunea «bun şi aprobat». acesta nu este valabil ca instrumentum. cu menţiunile sale privitoare la actul juridic pe care îl constată sau la faptele relatate. între cei care I-au semnat şi între cei care reprezintă drepturile lor (este vorba de succesorii în drepturi ai celor care au semnat înscrisul respectiv). ceea ce înseamnă că. data înscrisului sub semnătură privată nu constituie o formalitate necesară pentru validitatea înscrisului. care nu îndeplineşte condiţiile formale cerute de art. operaţiunea juridică (negotium) rămâne valabilă. dar care a fost preconsti-tuit ca instrumentar probator. 2.

707/1979 a Trib. executarea ce a urmat întocmirii înscrisului. stabileşte că terţilor le este opozabilă numai data certă. de inventariere etc.2 .prin trecerea actului. drepturi de la părţile contractante. simpla prezentare a înscrisului sub semnătură privată unei instituţii publice nu este suficientă pentru dobândirea de dată certă. Chirică. civ.R. declararea judecătorească a dispariţiei unuia dintre semnatari etc. cu titlu particular. în R.1 . (2) C. jud. aceeaşi fiind situaţia şi în cazul minorului cu capacitate restrânsă asistat de ocrotitorul său legal. ştampila poştei aplicată pe înscrisul expediat. invocând 1 însă. aşa încât. Faţă de terţi. precum şi creditorii părţilor atunci când.din ziua morţii părţii care a semnat înscrisul sau a uneia dintre părţile care a semnat. certificată de ştampilă (D. de regulă. cât şi faţă de reprezentantul care l-a semnat. cum ar fi procese-verbale pentru punere de sigilii. Notă critică la decizia civilă nr. 1191 alin. civ. Aşadar. Această abatere de la regula puterii doveditoare a înscrisului sub semnătură privată până la proba contrară se explică prin grija legiuitorului de a ocroti pe terţi împotriva pericolului care poate să îl reprezinte pentru ei trecerea unei date fals în înscris. menţiunea datei face credinţă până la dovedirea contrară atât faţă de reprezentant. derogări de care ne vom ocupa atunci când vom analiza admisibilitatea probei cu martori. Cluj.]. Terţi în această materie sunt persoanele care au dobândit. nu face credinţă. nu poate conferi dată certă înscrisului sub semnătură privată. în acte întocmite de funcţionari publici. ci trebuie ca actul să fie înregistrat la acea instituţie. amputarea sau paralizarea ambelor mâini ale semnatarului. orice altă împrejurare. Enumerarea este limitativă. nu pot conferi dată certă înscrisului sub semnătură privată.putea fi combătută decât tot printr-un înscris [art. în cazul în care cel care semnează înscrisul sub semnătură privată este reprezentantul convenţional sau legal al părţii. . prin ea însăşi. găsindu-şi aplicare însă toate derogările de la regula înscrisă în textul menţionat. chiar şi în prescurtare. ori ca pe înscris să se facă o menţiune despre data prezentării.din ziua înscrierii lui într-un registru anume destinat. data înscrisului. Articolul 1182 C. care se dobândeşte printr-una din următoarele patru modalităţi: . spre deosebire de celelalte menţiuni care formează cuprinsul înscrisului sub semnătură privată şi care au putere doveditoare (evident în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiilor părţilor contractante) până la proba contrară (care poate fi făcută prin orice mijloc de probă). .din ziua în care înscrisul a fost prezentat la o instituţie publică.D. moartea celui care a scris actul fără să-l fi şi semnat. antedatarea înscrisului. chiar dacă ar avea aceeaşi putere de certitudine.

). . civ. Astfel: . . acţionează pe calea acţiunii revocatorii (pauliene). Astfel: . civ. Nu sunt însă terţi succesorii universali şi cei cu titlu universal.). 1182 C. A admite solufia contrară. 10/1980. cu excepţia moştenitorilor rezervatari cărora le este atinsă rezerva succesorală prin acte cu titlu gratuit. .testamentul olograf face dovadă prin el însuşi atât de conţinutul său care cuprinde ultima voinţă a testatorului. p.în cazul privilegiilor şi al ipotecilor. 90 din Legea nr. şi la posibilitatea de fraudare a intereselor terţilor. civ. dacă a recunoscut formal realitatea datei trecută în înscris. De altfel. care este un element constitutiv al acestuia (art. nu sunt terţi nici creditorii chirografari ai părţilor.actele supuse formalităţilor de publicitate imobiliară sunt opozabile terţilor numai din momentul înscrierii în cartea funciară. fără a fi necesar ca această să fi devenit dată certă prin vreunul din mijloacele prevăzute de art. 859 C. dacă formalităţile cerute de art.nr. ceea ce duce indirect la eludarea art. Există înscrisuri ce constată acte juridice care dobândesc dată certă prin alte mijloace prevăzute de lege. iar gajul şi garanţia reală mobiliară sunt opozabile terţilor de la data înscrierii în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. există unele înscrisuri care fac dovada faţă de terţi în ce priveşte data trecută în ele.cesiunea de creanţă este opozabilă terţilor numai după notificarea cesiunii făcută debitorului sau după acceptarea cesiunii de către debitor prin înscris autentic (art. până la proba contrară. 263 Probele drepturi proprii. 1182 C. s-ar aduce atingere caracterului secret al dispoziţiilor testamentare.chitanţele prin care se constată primirea unor sume de bani fac dovada şi faţă de terţi despre data trecută în ele. De asemenea. . Această excepţie şi-ar găsi justificarea în inconvenientele care s-ar ivi dacă înscrisuri atât de frecvente ar fi supuse formelor prevăzute de lege pentru ca data lor să fie opozabilă terţilor. cât şi data sa. ar trebui îndeplinite. civ. înseamnă a accepta faptul că proba datei certe se poate face prin orice mijloc de dovadă. 1738-1743 şi art. de exemplu.1 De asemenea. 56-57). când invocă drepturi ale debitorului lor. 1182 C. 1393 C. 1778 C. 36/1995). 2 Printre atribuţiile notarilor publici figurează şi darea de dată certă înscrisurilor care li se prezintă în acest scop (art. Sunt unele situaţii în care terţul nu s-ar putea prevala de lipsa datei certe. dacă a participat el însuşi la trecerea unei date neadevărate în înscris. civ. civ.) ori după înscrierea acesteia în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. preferinţa faţă de alţi creditori privilegiaţi sau ipotecari se stabileşte prin rangul inscripţiei (art.

forma scrisă ad probationem sau ad validitatem. 2. bazată pe un certificat calificat şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice (art. 455/2001). p. a se vedea G.. civ. înscrisurile sub semnătură privată nu sunt supuse prevederilor art. are.în materie comercială. 455/2001 prevede că semnătura electronică reprezintă date în formă electronică. Această soluţie îşi găseşte justificarea în necesitatea ca operaţiunile comerciale. să nu fie stânjenite prin îndeplinirea formalităţilor de dobândire a datei certe. Sub aspectul forţei probante a înscrisului în formă electronică. (2) din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică desemnează prin noţiunea de înscris în formă electronică „o colecţie de date în formă electronică între care există relaţii logice şi funcţionale şi care redau litere. în privinţa condiţiilor şi efectelor. 1176 C. 2001. 6 din Legea nr.]. iar.. căruia i s-a încorporat. dacă este recunoscut de către cel căruia i se opune.4. se poate administra orice mijloc de probă admis de legea comercială [art. 188-189. 7 din Legea nr..3 Dacă pentru actul juridic constatat prin înscrisul în formă electronică este necesară. 1182 C. Pentru ipoteza în care una dintre părţi nu recunoaşte înscrisul 1 Art. care se caracterizează printre altele şi prin celeritate. Drept civil. când aceasta este contestată. ce i s-a încorporat. înscrisul în formă electronică este considerat a îndeplini această cerinţă de formă în măsura în care poate fi asimilat înscrisului sub semnătură privată. cifre sau Pentru alte cazuri. com. 4 pct. civ. Ed. 455/2001 conţine o dispoziţie asemănătoare celei înscrise în art. în ceea ce priveşte stabilirea datei. ataşat ori i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă. 57 alin. potrivit legii. Partea generală. art. ce sunt ataşate sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care .” Articolul 5 din aceeaşi lege asimilează. este generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice. Boroi. acelaşi efect ca şi înscrisul autentic. destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar. ataşat ori i s-a asociat logic o semnătură electronică. ataşat ori i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă. între cei care I-au subscris şi între cei care le reprezintă drepturile. înscrisul în formă electronică Articolul 4 alin. prevăzând că înscrisul în formă electronică. 264 Judecata în primă instanţă orice alte caractere cu semnificaţie inteligibilă. cu înscrisul sub semnătură privată acel înscris în formă electronică. Bucureşti. AH Beck. 3 din Legea nr.1 în măsura în care această semnătură îndeplineşte două condiţii: este bazată pe un certificat calificat2 nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv. deci atunci când i s-a încorporat. (2) C. Persoanele.

Producerea înscrisurilor Odată cu cererea de chemare în judecată. semnătura să fie protejată împo triva falsificării prin mijloacele tehnice disponibile la momentul generării acesteia. 2 Certificatul calificat este acel certificat (o colecţie de date în formă electronică ce atestă legătura dintre datele de verificare a semnăturii electronice şi o persoană. datele de creare a semnăturii să nu poată fi deduse. 455/2001 şi care este eliberat de un furnizor de servicii de certificare ce îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. Administrarea probei prin înscrisuri 2. utilizat pentru a implementa datele de creare a semnăturii electronice”. datele de creare a semnăturii să poată fi protejate în mod efectiv de către semnatar împotriva utilizării acestora de către persoane neautorizate. ce trebuie să fie semnate şi să nu împiedice ca acestea să fie prezentate semnatarului înainte de finali zarea operaţiunii de semnare. 4 al aceluiaşi articol. dacă înţelege să se folosească în dovedirea pretenţiilor sale de proba prin înscrisuri. conform pct. 455/2001 ca „software şi/sau hardware configurate. 20 din aceeaşi lege. 7 şi pct. iar. să nu modifice datele în formă electronică. 455/2001 obligă instanţa să dispună efectuarea unei expertize tehnice de specialitate. care îndeplineşte următoarele condiţii: datele de creare a semnăturii să apară numai o singură dată şi să poată fi asigurată confidenţialitatea acestora.1. 3 Dispozitivul securizat de creare a semnăturii electronice este definit de art. art. 8 din Legea nr.servesc ca metodă de identificare. 265 Probele sau semnătura. confirmând identita tea acelei persoane) care cuprinde menţiunile arătate de art.5.5. trebuie . 8 alin. (1) din Legea nr. este legată de datele în formă electronică la care se raportează în aşa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă. 18 din Legea nr. 4 pct. este creată prin mijloace controlate exclusiv de sem natar. asigură identificarea semnatarului. semnătura electro nică extinsă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: este legată în mod unic de sem natar. 2. reclamantul.

că el nu va putea depune aceste copii la prima zi de înfăţişare. 138 C. civ. proc. reglementează situaţiile în care înscrisurile nu se găsesc la partea care doreşte să le folosească. Astfel. Aceeaşi obligaţie o are şi pârâtul. Articolele 172-176 C. proc. în condiţiile prevăzute de art. Dacă reclamantul nu a alăturat la cererea de chemare în judecată copii de pe înscrisurile pe care înţelege să le folosească în dovedirea pretenţiilor sale. (1) C. se poate depune şi numai o parte dintr-un înscris privitor la pricină. contrar soluţiei oferite în doctrină şi în jurisprudenţă. 173 C. în atâtea exemplare câte părţi sunt. în următoarele situaţii: cuprinsul înscrisului priveşte chestiuni cu totul personale. proc. partea potrivnică s-a referit în proces la acest înscris. civ.]. Proba prin înscrisuri poate fi încuviinţată şi după prima zi de înfăţişare. acestea nu pot fi retrase decât după ce se vor lăsa copii legalizate la grefa instanţei (art. 140 C.să depună copii certificate de pe înscrisurile ce le posedă. potrivit legii. sub pedeapsa de a nu se ţine seama de înscris [art. ori un reclamant stă în judecată în mai multe calităţi juridice (deci unul dintre reclamanţi este şi reprezentantul altui reclamant). art. civ. sub sancţiunea decăderii. In schimb. prezentarea înscrisului în întregime. 112 C. dacă procesul s-a amânat.). partea potrivnică este obligată să înfăţişeze acel înscris. civ. partea este obligată să depună cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată copiile certificate de pe înscrisurile respective. civ. 116 C. proc. înfăţişarea înscrisului ar încălca 266 Judecata în primă instanţă 26? Probele . proc. Părţile sunt datoare să aibă asupra lor în şedinţă originalul înscrisului sau să îl depună la grefa instanţei. civ. civ. 139 alin. dacă una dintre părţi învederează că partea potrivnică deţine un înscris privitor la pricina ce se judecă. ar trebui să se admită. situaţie în care. prevede că instanţa va trebui să respingă cererea de înfăţişare a înscrisului. plus un exemplar pentru instanţă (art. deoarece art.). plus un exemplar pentru instanţă. în întregime sau în parte. 132 C. civ. Dacă mai mulţi reclamanţi au un singur reprezentant. civ. proc. Articolul 172 alin. (2) C.). Potrivit aceluiaşi text de lege. prevede că instanţa este obligată să dispună înfăţişarea în următoarele cazuri: înscrisul este comun părţilor. Dacă înscrisurile sunt depuse în original.. în atâtea exemplare câţi reclamanţi sunt. se referă numai la probe noi. instanţa poate ordona înfăţişarea lui. la nevoie. însă instanţa poate dispune. se va depune pentru aceste părţi câte o singură copie (art. proc. proc. care trebuie să alăture la întâmpinare copii de pe înscrisurile cu care înţelege să se apere împotriva pretenţiilor reclamantului. proc. înscrisurile depuse de părţi rămân dobândite judecăţii şi nu se mai pot retrage fără învoirea părţii adverse.

acesta ar urma să cerceteze înscrisul. suma de plată fiind stabilită de instanţă prin încheiere irevocabilă. ori. instanţa va dispune aducerea lui în termenul fixat în acest scop. la judecata în primă instanţă pricina se soluţionează de un singur judecător. iar nu un alt judecător.5. e) C. neprezentarea înscrisului de către cel care îl deţine la termenul fixat în acest scop de instanţă constituie abatere şi se sancţionează cu amendă judiciară. fără a fi fost pus în discuţia părţilor. proc. Cel care deţine înscrisul este îndreptăţit să refuze aducerea înscrisului în cazurile prevăzute de art. proc. înscrisurile depuse în termen şi necontestate de părţi vor fi avute în vedere la pronunţarea hotărârii. ar putea fi desemnat un judecător care să cerceteze înscrisul la locul unde acesta se găseşte).îndatorirea de a păstra secretul. exemplificativ. de către un judecător delegat (întrucât. precum şi înscrisurile originale depuse la alte instanţe sau la notarii publici). proc. partea adversă este obligată să prezinte înscrisul. ori dacă instanţa are îndoieli asupra autenticităţii înscrisului. semnătura sa. planurile. Dacă s-a făcut dovada deţinerii înscrisului şi nu există motive pentru respingerea cererii de înfăţişare a acestuia. cu citarea părţilor. în ipoteza în care înfăţişarea înscrisului nu este posibilă datorită faptului că el este necesar funcţionării autorităţii respective (legea arată. precum şi atunci când . 177-179 C. Dacă înscrisul depus de una din părţi este contestat de partea adversă. cercetarea acestor înscrisuri se poate face la locul unde acestea se găsesc. ori ar expune-o dispreţului public. intervine în cazul în care se contestă un înscris sub semnătură privată de către partea căreia i se opune înscrisul respectiv. Procedura verificării de scripte Procedura verificării de scripte. Instanţa nu poate lua în considerare un înscris depus după închiderea dezbaterilor. 2. după caz. în schimb. civ. că nu vor putea fi cerute şi trimise cărţile funciare. în cazul în care aceasta refuză să îl înfăţişeze ori să răspundă la interogatoriul propus pentru dovedirea deţinerii sau existenţei înscrisului. la judecata în / apel sau la judecarea fondului după casarea cu reţinere sau cu trimitere la instanţa de apel. reglementată în art. 2 lit. cu privire la cuprinsul acelui înscris..2. la procedura falsului. înfăţişarea înscrisului ar atrage urmărirea penală împotriva părţii sau a unei alte persoane. înfăţişarea şi aducerea înscrisului se fac pe cheltuiala părţii care a cerut dovada. ori dacă se dovedeşte că l-a distrus sau l-a ascuns. civ. după caz. cel în cauză putând fi obligat şi la plata de despăgubiri pentru paguba cauzată prin amânare. se va recurge la verificarea de scripte sau. registrele autorităţilor. prin comisie rogatorie.. în sensul că aceasta tăgăduieşte scrierea sau. 1081 pct. Potrivit art. în situaţia în care înscrisul se găseşte în păstrarea unei autorităţi sau a altei persoane. civ. instanţa va putea socoti ca dovedite pretenţiile părţii care a cerut înfăţişarea. dacă autoritatea îşi are sediul în altă localitate. 173 C.

Dacă verificarea înscrisului cu scrisul sau semnătura făcută în faţa instanţei ori cu alte piese de comparaţie nu este concludentă. o recomandă instanţei. în funcţie de împrejurările speţei. înscrisuri sub semnătură privată netăgăduite de părţi. 178 alin. grefier şi părţi. după dictarea sa. (3) C. Judecătorul sau. înscrisuri autentice. Metodele de cercetare în procedura verificării de scripte sunt următoarele: confruntarea înscrisului cercetat cu scrierea sau semnătura făcută în faţa instanţei. confruntarea de către instanţă a înscrisului tăgăduit sau nerecunoscut cu alte înscrisuri (piese de comparaţie). în ce ne priveşte. este necesară verificarea acelui înscris. instanţa va obliga părţile să depună piesele de comparaţie care vor servi la efectuarea expertizei. Efectuarea expertizei se face potrivit regulilor din Codul de procedură civilă referitoare la acest mijloc de probă. Este vorba de o prezumţie simplă de recunoaştere tacită a scrisului sau a semnăturii. Refuzul de a scrie ori de a semna va putea fi socotit ca o recunoaştere a scrisului ori a semnăturii. partea de înscris netăgăduită. dacă se contestă scrierea sau semnătura de pe orice fel de înscris. Procedura verificării de scripte vizează nu numai situaţia în care reclamantul îşi sprijină pretenţiile pe un înscris ce emană de la pârât sau când pârâtul opune reclamantului un înscris care provine de la acesta din urmă. dar pe care aceasta din urmă o poate reţine sau nu. deoarece. expertiza. pentru a se afla adevărul şi a se pronunţa o hotărâre temeinică. registre etc. pe care art. de pe orice înscrisuri. proc. dacă se dovedeşte că înscrisul provine de la ea . ori cu porţiunea din înscris care nu este tăgăduită. civ. înscrisurile depuse pentru verificare vor fi semnate spre neschimbare de judecător (preşedintele completului). Dacă se constată că înscrisul nu emană de la persoana căreia i se opune sau i se atribuie. Partea care a cerut o verificare de scripte va putea fi condamnată la o amendă şi la eventuale despăgubiri către adversar. precum.moştenitorii ori alţi succesori în drepturi ai aceluia de la care se pretinde că ar emana înscrisul declară că nu cunosc scrisul sau semnătura autorului lor. scrisul sau semnătura făcută înaintea instanţei. pentru a se vedea dacă mijlocul de probă respectiv va fi sau nu reţinut în proces. înclinăm spre această din urmă soluţie. acesta va fi înlăturat din proces. Menţionăm că în doctrină este controversată problema de a şti dacă procedura verificării de scripte se aplică numai în cazul în care se contestă scrierea sau semnătura de pe un înscris sub semnătură privată ori. preşedintele completului îl va obliga pe cel care nu recunoaşte înscrisul ori semnătura să scrie şi să semneze. deci şi de pe scrisori. ci şi situaţia în care înscrisul emană de la un terţ. dimpotrivă. Rezultatul verificării de scripte va fi consemnat într-o încheiere interlocutorie. Odată cu numirea expertului. înscrisul va fi reţinut şi folosit ca mijloc de probă dacă se constată că el emană de la partea care l-a tăgăduit sau de la persoana căreia i se atribuie. se va dispune efectuarea unei expertize. porţiuni din înscris. după caz.

adversarul să îl tăgăduiască sau. art. incompatibile cu structura recursului. pe de o parte. proc. vizând o cu totul altă ipoteză). care este de competenţa instanţei sesizate cu cererea pe care se grefează acesta (cererea de recurs). 1081 alin. civ. ni se pare că aceasta nu poate fi admisă. în cazul în care se depune un înscris nou în susţinerea sau în combaterea recursului.]. Numai că o astfel de soluţie ar face practic inaplicabilă dispoziţia înscrisă în art. se ocupă numai de verificarea de scripte pe cale incidentală. deci dacă instanţa de recurs poate să facă o verificare de scripte. proc. proc. însă. precum şi în cazul în care apelul este îndreptat nu numai împotriva hotărârii pe fond. deoarece legea se ocupă de verificarea de scripte pe cale incidentală. 322 pct. civ. în schimb. după caz. 1 C. Se poate oare trage de aici concluzia că verificarea de scripte nu poate avea loc pe cale principală? Ni se pare că o astfel de concluzie ar fi eronată. să nu îl recunoască. proc. deoarece este vorba de o recunoaştere tacită a acestor înscrisuri.[art. proc. fiind depuse direct în apel. civ. ci şi împotriva încheierii în care este consemnat rezultatul verificării de scripte făcute de prima instanţă. ar trebui să se suspende judecata recursului. recunoaştere asupra căreia nu se mai poate reveni. se poate aduce ca argument şi faptul că procedura verificării de scripte reprezintă un incident procedural. procedura verificării de scripte poate avea loc şi în cursul judecării unei cereri de revizuire întemeiate pe dispoziţiile art. 305 C. în instanţa de apel nu va mai putea avea loc o verificare de scripte în cazul unor 268 Judecata în primă instanţă înscrisuri depuse la judecata în primă instanţă şi necontestate de cel căruia i-au fost opuse.. instanţa de apel ori instanţa ce judecă fondul după casarea cu reţinere). Verificarea de scripte se face în faţa instanţelor de fond (prima instanţă sau. civ. întrucât ar fi suficient ca. Având în vedere că în recurs pot fi depuse înscrisuri noi (art. pe de altă parte. iar.lex statuit de eo . dacă intimatul contestă veracitatea înscrisului depus de revizuient. 5 teza I C. civ. Dacă însă recursul poate fi admis şi fără a se ţine cont de înscrisul nou. deoarece acestea sunt verificări de fapt. se ridică problema de a şti cum va proceda instanţa de recurs atunci când înscrisurile noi sunt contestate de părţi. Aparent. (1) lit. 305 C. 177-179 C. după caz.. instanţa de apel va proceda Ia o verificare de scripte numai în cazul înscrisurilor care nu au fost înfăţişate la judecata în primă instanţă. aceasta fiind cea mai frecventă în practică . proc. Se mai observă că art.). De asemenea. nu este autorizată de nici un text de lege. răspunsul ar trebui să fie negativ. însă nu ar exista nici un temei legal. în sprijinul tezei că însăşi instanţa de recurs va proceda la verificarea de scripte. civ. adică în cursul unui proces pendente. urmează ca verificarea de scripte să fie făcută de instanţa care judecă fondul după casare. deci atunci când apelantul contestă acest rezultat. deoarece. obţinând astfel înlăturarea lui din proces (cât priveşte soluţia ipotetică de a se trimite chestiunea verificării de scripte la instanţa de fond. 244 pct. e) C.

dacă nu este caz de judecată penală sau dacă acţiunea penală s-a stins ori s-a prescris. Procedura falsului Procedura falsului. în care se ia mai întâi act de declaraţia părţii care defăimează înscrisul că se înscrie în fals. ci numai o cerere având ca scop declararea veracităţii unui înscris în legătură cu o posibilă pretenţie în justiţie. dacă ar interveni decesul acestuia. instanţa va amâna judecata şi va dispune înfăţişarea părţilor. întrucât. autorul acestuia este pasibil de urmărire penală. privitor la asigurarea dovezilor. nu Probele 269 există un litigiu pe fond. iar. dacă însă înscrisul sub semnătură privată este recunoscut de debitor sau este privit de lege ca recunoscut. deoarece ea presupune o tăgăduire a scrierii sau semnăturii de către cel căruia i se opune înscrisul. fac dovadă până la declararea falsului. dacă ar fi vorba despre un înscris sub semnătură privată ce constată o obligaţie neexigibilă. civ. proc. în considerarea faptului că. . el capătă forţa probantă a unui înscris autentic. cel care a invocat înscrisul îl va depune pentru verificare şi va indica mijloacele sale de apărare. prin orice mijloace de dovadă.3. precum şi în cazul înscrisurilor sub semnătură privată ce au fost defăimate ca false. prevede că falsul va fi cercetat de către instanţa civilă. verificarea de scripte ar fi mai dificilă într-un litigiu în care moştenitorii (de bună sau de rea-credinţă) ar declara că nu cunosc scrierea ori semnătura autorului. partea ce s-a înscris în fals este pasibilă de urmărire penală pentru denunţare calomnioasă. care. Mai mult. Dacă partea care foloseşte înscrisul nu este prezentă. Reglementarea amănunţită a acestei prime faze din cadrul procedurii falsului. adică nu există încă o pretenţie supusă judecăţii. însă art. iar dacă falsul se dovedeşte. cu unele formalităţi care aparent ar fi excesive. 235 C.quod plerumque fit. civ..5. personal sau prin mandatar cu procură specială dacă se dovedeşte o împiedicare bine întemeiată de prezentare a părţii pe care o reprezintă. prin ipoteză. civ. proc. Procedura falsului debutează cu o fază ce se desfăşoară în faţa instanţei civile.. pe cale incidentală. Nu este interzisă însă verificarea de scripte pe cale principală. reglementată de art. poate fi folosită în cazul înscrisurilor autentice. art. fie la o verificare de scripte. în privinţa constatărilor personale ale agentului instrumentator. ce se desfăşoară în faţa instanţei civile. cerere care conduce fie la o recunoaştere a înscrisului. S-ar putea susţine că şi în exemplul dat este vorba de o verificare de scripte pe cale incidentală. putând fi opus şi celor care reprezintă drepturile autorului. creditorul ar putea avea interesul să obţină recunoaşterea înscrisului respectiv de către debitorul său. Cercetarea şi stabilirea falsului se fac de către organele de urmărire şi judecată penală. se justifică pe considerentul că dacă falsul nu se dovedeşte. 2. O astfel de susţinere ar fi însă nejustificată. proc. La termenul acordat. 180-184 C. deci de către pârâtul din cererea de asigurare a dovezii pe cale principală. se referă şi la dobândirea recunoaşterii unui înscris. 184 C.

anume că lipsa sau tăcerea părţii care a defăimat înscrisul este considerată de art. deci suntem în prezenţa unei prezumţii legale. Aşadar. atât tăcerea părţii care a depus înscrisul. Această parte poate să formuleze.. independent de existenţa unui . Adăugăm doar că. civ. se va menţiona aceasta în procesul-verbal. cercetarea falsului pe cale incidentală poate avea loc nu numai dacă s-a invocat motivul de revizuire prevăzut de art. preşedintele completului va constata. civ. înscrisul depunându-se la grefă. au în vedere situaţia în care partea care intenţionează să se înscrie în fals împotriva unui înscris aşteaptă ca acesta să fie produs într-un litigiu pendente. hotărârea pronunţată este susceptibilă de a fi revizuită (art. Dacă instanţa nu a suspendat judecata. Articolele 180-184 C. cât şi lipsa acestei părţi la termenul fixat sunt considerate de lege ca renunţări tacite. adăugiri sau îndreptări. Dacă însă falsul nu a fost constatat. după caz. proc. ci şi atunci când cererea de revizuire este întemeiată pe dispoziţiile art. La termenul fixat. refuză să răspundă sau nu mai stăruie în declaraţie. nu mai poate fi exercitată. Şi în acest caz este vorba de o prezumţie legală. civ. înscrisul va fi socotit ca recunoscut. refuză să răspundă sau declară că nu se mai foloseşte de înscris. iar actul este declarat fals. Dacă înscrisul va fi declarat fals.). el nu va mai putea fi folosit în proces. (3) C. prin proces-ver-bal. Precizările făcute în legătură cu posibilitatea ca verificarea de scripte să fie făcută şi în faţa instanţei de apel. 5 teza I C. dacă partea care s-a înscris în fals arată şi pe autorul sau pe complicele falsului. urmând ca procurorul să sesizeze instanţa penală în măsura în care constată săvârşirea unei infracţiuni. judecătorul (preşedintele completului) întreabă partea care a depus înscrisul dacă înţelege să se folosească de acesta. instanţa trimite înscrisul procurorului. împreună cu procesul-verbal. acesta va fi înlăturat din proces. a instanţei de recurs sau a instanţei de revizuire sunt valabile şi în ceea ce priveşte procedura falsului. iar apoi îl va semna împreună cu grefierul şi părţile. Dacă partea ce a depus înscrisul arată că înţelege să se folosească în continuare de acel înscris. starea materială a înscrisului. fiind deci vorba de falsul incidental. după caz. Odată cu sesizarea procurorului. în cazul revizuirii.. 322 pct. Dacă părţile nu vor sau nu pot să semneze. spre neschimbare. iar acţiunea penală nu mai poate fi pusă în mişcare sau. 182 alin. proc. ca o renunţare a acestei părţi la pretenţia de înlăturare a înscrisului ca fals. proc. civ. dacă există pe el ştersături. instanţa poate suspenda judecata. înscrisul va fi menţinut ca mijloc de probă. civ. 270 Judecata în primă instanţă în situaţia în care se stăruie în defăimarea înscrisului ca fals. 4 C.Judecătorul sau. 322 pct. la folosirea înscrisului defăimat ca fals. 4 teza a ll-a C. proc. 322 pct. însă partea care a defăimat înscrisul ca fals nu se prezintă. Dacă partea nu se prezintă. proc. dar neîndoielnice.

care nu este acceptată nici de doctrină. când se solicită constatarea falsului unui înscris ce a stat la baza pronunţării unei hotărâri a cărei revizuire urmează a se cere ulterior. care relatează în faţa instanţei de judecată despre fapte referitoare la pricina ce se judecă. aşa încât. Deci. Totuşi. în sensul că acţiunea (cererea) în constatare nu ar viza o situaţie de fapt. de către instanţa civilă. o plângere penală împotriva presupusului autor al falsului. O trăsătură specifică mărturiei este cunoaşterea personală de către martor a faptelor litigioase pe care le relatează. care se mai numeşte şi proba testimonială. 271 Probele §3. cererea ar fi inadmisibilă.litigiu civil. ci un drept al reclamantului din cererea în constatare (deci al celui care urmăreşte să exercite apelul. recursul sau revizuirea). în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. aşa-numita „commune renommee”. potrivit art. cu privire la un fapt trecut. pe cale principală. în scopul de a se introduce ulterior o cerere de apel sau. în funcţie de împrejurările speţei. 4 teza a ll-a C. Legislaţia noastră nu reglementează mărturia asupra opiniei răspândite în public cu privire la faptele litigioase. dacă se urmăreşte declararea falsităţii procesului-verbal de comunicare a hotărârii. deoarece reclamantul solicită practic constatarea inexistenţei unui drept subiectiv al pârâtului. civ. proc. se poate da şi o interpretare mai largă. în ce ne priveşte. civ. menţionăm că o cerere în constatarea falsului ar fi admisibilă: în cazul în care este îndreptată împotriva unui înscris autentic ce constată un act juridic solemn. ar putea fi definită ca fiind declaraţia orală făcută de o persoană fizică.1. precis şi pertinent. Mărturia. Pentru ultimele două exemple. înaintea instanţei de judecată. Proba prin declaraţiile martorilor 3. mai exact. proc. s-ar putea obiecta că nu este vorba de constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept subiectiv.. după ceea ce spune lumea). 322 pct. (adică depoziţiile din auzite. iar nu martorul. 111 C. 111 C. străine de interesele în conflict. Precizări introductive Martorii sunt acele persoane. se ridică problema de a şti dacă este posibil ca înscrisul să fie declarat fals. etc. în temeiul art. despre care are cunoştinţă personală. mijlocul de probă este depoziţia martorului. Cu titlu de exemplu. . Relatarea făcută de martor în faţa instanţei se numeşte depoziţie (declaraţie) de martor sau mărturie. după caz. ci a unei situaţii de fapt. o manifestare particulară a dreptului subiectiv pus în discuţie în pricina în care s-a pronunţat hotărârea împotriva căreia se va introduce calea de atac. Când însă acţiunea penală nu mai poate fi pusă în mişcare sau nu mai poate fi exercitată. civ. se poate recurge la o cerere în constatare. considerăm că se impune soluţia afirmativă. de recurs fără a mai exista riscul de a se opune excepţia de tardivitate. cu atât mai mult cu cât. proc. fapte ce ar putea servi la rezolvarea ei. în care se materializează cunoştinţele acestuia despre faptele trecute pe care le-a recepţionat şi memorat.

)” (deci. în principiu.. 361. stabilirea prin declaraţiile martorilor a faptelor juridice stricto sensu este posibilă fără îngrădiri. delictele şi cvasidelictele. 3. nr. 1191 C. cu actele de stare civilă (certificatele eliberate în temeiul registrelor de stare civilă având aceeaşi putere doveditoare ca şi actele întocmite sau înscrise în aceste registre). decizia rir. plata nedatoratului. urmând a relata oral. făcute chiar în formă autentică. p. iar excepţiile de la acest principiu sunt limitativ prevăzute de lege. nu este suficient ca el să trimită o declaraţie scrisă. însă.2.1. viciile de consimţământ. nu pot fi probate prin declaraţiile martorilor. în cea mai mare parte a cazurilor.1 Această concluzie se desprinde din chiar redactarea art. nu au valoare probatorie. fie de fapte ce se Trib. afară de cazul în care o normă specială ar stabili în mod expres contrariul. faptele juridice stricto sensu vizează situaţii în care nici nu s-ar putea preconstitui o probă la data producerii lor. per a contrario. 1198 alin. naşterea sau decesul se probează. Aceasta deoarece administrarea probelor este guvernată de principiul nemijlocirii. 272 Judecata în primă instanţă ~-~ Probele săvârşesc fără intenţia de a da naştere la efecte juridice. faptul edificării unei construcţii pe terenul altuia etc. gestiunea de afaceri. fiind vorba fie de fapte ce survin independent de voinţa omului.. în L.1 rănirea unei persoane. efecte care totuşi se produc în temeiul legii. O altă trăsătură specifică mărturiei este aceea că ea trebuie făcută oral în faţa instanţei de judecată. colegiul civil. un trăznet. trebuie distins între dovedirea faptelor juridice stricto sensu şi dovedirea actelor juridice. Admisibilitatea probării prin declaraţii de martori a faptelor juridice stricto sensu în principiu. faptul neexecutării obligaţiei contractuale. 1846/1956. declaraţiile scrise ale unor terţe persoane. (1)C.. 3.2. care se referă la „dovada actelor juridice (. îmbogăţirea fără justă cauză. ci instanţa îl va cita ca martor. 3/1957. Aşadar. De altfel. civ. Admisibilitatea probei prin declaraţiile martorilor Cât priveşte admisibilitatea probei prin declaraţiile martorilor. civ. de regulă. Astfel. mărturia devine admisibilă dacă: nu au existat registre . Sunt totuşi unele fapte naturale care. precum şi din prevederile art. Dacă un terţ are cunoştinţă despre faptele ce formează obiectul litigiului.P. în cadrul dezbaterilor. Astfel. o inundaţie.nici de jurisprudenţă. Suprem. nu şi la dovada faptelor juridice stricto sensu). se pot dovedi prin declaraţiile martorilor posesia şi tulburările ei.

prevăzută de art.interdicţia de a dovedi cu martori actele juridice cu o valoare mai mare decât cea prevăzută de lege. (2) C. De exemplu. spre exemplu: confirmarea unui act juridic lovit de nulitate relativă poate rezulta din executarea voluntară a actului respectiv. civ.de stare civilă. indiferent dacă sunt convenţii sau acte unilaterale. 1191 alin. se modifică.. 51 C. registrele de stare civilă au fost pierdute ori distruse. se aplică la toate actele juridice. nici de către copilul care ar reclama o altă stare civilă. potrivit art. dar nu va putea fi dovedit prin declaraţiile martorilor. se confirmă. restricţia impusă de art. întocmirea actelor de stare civilă a fost omisă (art. legea cerând întocmirea unui înscris ad probationem. actul juridic există chiar dacă nu s-a întocmit înscrisul. înscrisă în art. (2) C. 119/1996). civ. Admisibilitatea probării prin declaraţii de martori a actelor juridice în privinţa admisibilităţii probării actelor juridice prin declaraţiile martorilor.interdicţia de a dovedi cu martori împotriva sau peste cuprinsul unui înscris.2. în totalitate sau în parte.3 Sunt însă unele cazuri în care legea prevede expres că dovada unui act juridic poate reieşi din anumite fapte. dispoziţiile cuprinse în art.2 3. . fam. Referitor la cea de a doua regulă. (1) C. (1) C.2. când nerespectarea ei atrage nulitatea operaţiunii juridice. etc. civ. nu şi a actelor juridice.. prin mărturisire. Prima regulă. proba testimonială este inadmisibilă şi atunci când s-ar tinde pe această cale să se răstoarne o prezumţie absolută. ci. . acte prin care se stabilesc raporturi juridice sau prin care se recunosc. eventual. 1138-1142 C. nici de către o altă persoană care ar contesta-o. proba testimonială este admisibilă numai în ceea ce priveşte dovada faptelor materiale. Menţionăm că sunt şi cazuri în care proba prin declaraţiile martorilor este inadmisibilă indiferent de valoarea actului juridic. prevăd două reguli restrictive: . 1191 alin. (1) şi alin. este numai de ordin probator. De asemenea. chiar dacă ar fi vorba de fapte juridice stricto sensu.. Cu excepţia acelor acte juridice pentru care forma scrisă este cerută ad vali-ditatem. se transmit sau se sting raporturi juridice preexistente. în acele situaţii complexe în care s-au săvârşit ori se invocă fapte materiale în legătură cu anumite acte juridice. civ. remiterea datoriei poate rezulta din faptele prevăzute de art. starea civilă care rezultă din certificatul de naştere şi folosirea stării civile (posesia de stat) conforme cu acest certificat nu poate fi pusă în discuţie. 1191 alin. civ. nu este posibilă procurarea din străinătate a certificatelor de stare civilă sau a extraselor după actele de stare civilă. 16 din Legea nr. 1191 alin.

I. 3 A se vedea şi Plenul Tribunalului Suprem. prevede că părţile „pot conveni ca şi în cazurile arătate mai sus să se poată face dovada cu martori. a) Articolul 1191 alin. dacă aceasta priveşte drepturi de care ele pot să dispună”. decizia nr. C. colegiul civil. 610/1960. 1191 C. contra posesiei de stat. p. conformă cu certificatul de naştere. 2010/1992. în CD. obscure sau susceptibile de mai multe înţelesuri. 187. părţile pot conveni. în CD. cauza falsă. proba testimonială devine admisibilă. mărturia este admisibilă pentru stabilirea unor acte sau fapte distincte de actul constatat prin înscris şi ulterioare încheierii acestuia. eroarea. 1961. chiar şi atunci când actul juridic a fost constatat printr-un înscris autentic. secţia civilă. 370. lipsa cauzei. privite separat. AH Beck. civ. 1955. în CD. s-a decis că nu se poate dovedi cu martori. 256. pot fi dovedite cu martori potrivit primului alineat al art. Boroi.. în Probleme de drept 1990-1992. remiterea datoriei etc). dacă aceste operaţiuni. chiar în ipotezele vizate de regulile stabilite de art. Partea generală. 23). Suprem. Persoanele. Aşadar.. Pentru situaţiile în care legea cere forma ad probationem.J. reclamantul propune proba prin declaraţiile martorilor. 14/1962. p. civ.. decizia nr.în literatura de specialitate şi în practica judiciară s-au făcut următoarele precizări: regula nu se aplică decât înscrisurilor preconstituite (convenţia tacită a părţilor ar putea fi inclusă numai în astfel de înscrisuri). 2 în acest sens. 16. în CD. Suprem. 1191 alin. expres sau tacit (spre exemplu. decizia nr. (3) C. decizia nr. ilicită sau imorală. (1) şi alin. p. p. fraudarea legii2 se pot dovedi întotdeauna cu martori. de fiu din căsătorie. p. Trib. plata. decizia de îndrumare nr. secţia civilă. mărturia este admisibilă pentru lămurirea sensului exact al unor clauze contractuale. p. indiferent de valoarea obiectului actului juridic.S. p. dacă acestea sunt confuze. 1456/1955. voi. a se vedea G. 7/1961. dolul. civ. compensaţia. în anumite situaţii. 2001. violenţa. 1960. Trib. 20. precum şi în completarea sau împotriva prevederilor înscrisului preconstituit de părţi. Bucureşti. Drept civil. decizia de îndrumare nr. (2) C. 1962. 153. deoarece a interpreta nu înseamnă a proba împotriva sau peste cuprinsul unui înscris. 2443/1983. iar pârâtul. o stare civilă de fiu din afara căsătoriei (Trib. Suprem. în loc să 1 A se vedea şi Plenul Tribunalului Suprem. care constituie moduri de executare sau stingere a obligaţiilor (de exemplu. colegiul civil. în CD. 1983. . Ed.

altfel s-ar ajunge la situaţia ca judecătorul să provoace. obligaţiile comerciale şi liberaţiunile se probează cu martori ori de câte ori instanţa apreciază că trebuie să admită proba testimonială şi aceasta chiar în cazurile prevăzute de art. o împrejurare în care este împiedicat să afle adevărul. civ. deşi aflarea adevărului este un principiu general al desfăşurării procesului civil. (2) C. civ. secţia civilă. în ceea ce priveşte dovada bunurilor proprii în raporturile patrimoniale dintre soţi. 48-53. 294.D. civ. civ. 3 Trib. Cluj. 1191 alin. p. Suprem. 14/1973. în baza art. 32/1954 dispune că această dovadă se poate face prin orice mijloc de probă. nr. 274 Judecata în primă instanţă se opună la aceasta. p. 205. d) Existenţa unui început de dovadă scrisă dă posibilitatea administrării probei prin declaraţiile martorilor.2 apreciem că se impune răspunsul negativ. proc. 1974/1955.. „se . Potrivit art. 129 alin. în R. în CD. decizia civilă nr. 459/1977. să administreze proba prin declaraţiile martorilor. 5/1978. Suprem. Articolul 55 C. Această dispoziţie legală este justificată de necesitatea facilitării încheierii actelor juridice comerciale. să atragă atenţia părţii adverse că are dreptul să se opună la încuviinţarea probei. 330. deci ambele reguli stabilite în art. Contrar unei soluţii din practica judiciară. 2/1974. 1191 C. corn. din iniţiativa sa. 1666/1957. decizia nr. în cazul în care una dintre părţi solicită proba testimonială împotriva dispoziţiilor art.Trib. 1197 alin. jud. ambele reguli sunt inaplicabile. decizia nr. com. p. atunci mărturia nu poate fi admisă decât în condiţiile în care ea este permisă de Codul civil. 5 alin. 19. proba prin declaraţiile martorilor este admisibilă fără restricţii. nr. devin aplicabile. decizia nr. deci intervenţia judecătorului ar fi de natură să restrângă mijloacele de probă. Trib. în R. civ. în principiu.. în CD. 163. 1957.. colegiul civil. c) în materia dreptului familiei. (1) şi alin. (1) din Decretul nr. voi. deoarece. (3) C. (2) C. Potrivit art. 46 C. p. p.1 S-a pus problema de a şti dacă. decizia nr. în Repertoriu III. Turianu.. dispune totuşi că dacă legea comercială prevede necesitatea unui înscris pentru dovedirea actelor juridice comerciale.R.R. rapiditatea desfăşurării operaţiunilor comerciale împăcându-se mai greu cu întocmirea de înscrisuri pentru constatarea lor. solicită şi el proba prin declaraţiile martorilor pentru dovedirea aceluiaşi act juridic). II. 1191 alin. cu Notă de C. 1955.D. b) în materie comercială. (2) C. 1733/1978. deoarece art. instanţa este sau nu obligată. (1) şi alin.

memorii etc. 225 C. încălcarea lor trebuie invocată in limine litis. Suprem. poate fi considerată ca . în sensul de orice fel de înscris.să existe o scriere. a fortiori. fiind vorba de norme de ordine privată. proc. p. 2 Trib. în CD. pe motiv că instanţa a încuviinţat proba cu martori cu nerespectarea dispoziţiilor art. Suprem. aceste soluţii pot fi argumentate şi pe conside rentul că. 1194/1956. decizia nr. însemnări. II. Aşadar. note. după caz. (1) şi alin. 1956.scrierea să provină de la cel căruia îi este opusă sau de la o persoană faţă de care partea este un succesor în drepturi. deşi aşezate în Codul civil. în Repertoriu I. sub sancţiunea decăderii părţii interesate din dreptul de a o invoca ulterior. sunt totuşi norme procedurale. astfel încât orice opunere ulterioară devine inoperantă (Trib.numeşte început de dovadă orice scriptură a aceluia în contra căruia s-a format petiţia sau a celui ce el reprezintă şi care scriptură face a fi crezut faptul pretins”. menţiunile unui inventar. decizia nr. un înscris sub semnătură privată căruia îi lipseşte menţiunea multiplului exemplar sau formula bun aprobat ori care nu este semnat). a recursului. socoteli făcute într-un registru casnic. 325. declaraţii scrise extrajudiciare. o scrisoare. Probele 27<ţ . (2) C. De asemenea. 112/1959. decizia nr. Suprem. . dar semnat de parte. chiar nesemnat1 şi nedatat (de exemplu. chitanţe care atestă primirea unei sume de bani. 786). începutul de dovadă scrisă presupune îndeplinirea cumulativă a trei condiţii: 1 Neopunerea părţii atunci când adversarul a solicitat proba cu martori se consideră a fi o achiesare (Trib. 253). în concepţia conform căreia dispoziţiile legale ce stabilesc admisibilitatea probei cu martori. colegiul civil.scrierea să fie de natură a face demn de crezare faptul pretins. în CD. conform art. colegiul civil. voi. partea respectivă nu s-ar putea plânge pe calea apelului sau. 1957. .. p. 1489/1957. Precizăm că. concluzii scrise înaintate instanţelor judecătoreşti. semnarea de către această parte nu mai este necesară. cereri. colegiul civil. ori ca înscrisul să fie întocmit de o altă persoană. 1191 alin. un înscris autentic nevalabil ca atare întrucât nu s-au respectat unele dintre formalităţile prevăzute de lege. p. civ. civ. însă. dacă actul a fost întocmit în faţa unui funcţionar competent care i-a atestat conţinutul ca fiind corespunzător declaraţiei părţii.

C. (1) şi alin. (2) C.la depozitul necesar. ruină. în CD. ca o altă excepţie. deci a faptului că a existat înscrisul respectiv (dovadă care poate fi făcută prin orice mijloace de probă). potrivit art. civ. . ei sunt în imposibilitate de a-i proba printr-un înscris. deşi a fost citată cu menţiunea expresă de a se prezenta la interogatoriu. de deferentă a inferiorului faţă de superior etc.la obligaţiile contractate în caz de accidente neprevăzute. 7/1994. 196/1984. rude apropiate. băi publice. p. în CD.1 fiind însă necesar să nu existe o culpă a părţii interesate. 266. decizia nr. în privinţa terţilor. 1-3 C. 158. de prietenie. 1979. decizia nr. afini. care îşi găsesc aplicare numai atunci când înscrisul este cerut ad probationem. 276 Judecata în primă instanţă pierderii dosarului. în CD. Suprem. închirierea de camere mobilate. garderobele sălilor de spectacole etc). civ. 1191 alin. 1984. fără motive temeinice.. decizia nr.” Noţiunea de forţă majoră este interpretată mai larg în practică. va trebui să facă dovada pierderii sau sustragerii înscrisului. Trib. deoarece această formă. al 2 Trib. delicte sau cvasidelicte. de regulă. ale căror reguli nu se aplică. decizia nr. 324/1979. Spre deosebire de excepţiile arătate la literele a)-e). în caz de incendiu. 861/1976. e) Imposibilitatea preconstituirii probei scrise constituie o altă excepţie de la art. Această parte. 4 C. dovada prin declaraţiile martorilor fiind admisibilă în situaţia în care creditorul a pierdut titlul ce-i servea de probă scrisă „din o cauză de forţă majoră neprevăzută. mai înainte de reconstituirea prin declaraţiile martorilor a conţinutului înscrisului. tumult sau naufragiu şi la depozitele ce fac călătorii în ospătăria unde trag (practica judiciară a extins textul şi la cafenele.un început de dovadă atitudinea părţii care. secţia «vilă. imposibilitate rezultând din raporturile dintre soţi. actul juridic al părţilor apare ca un simplu fapt . în Dreptul nr. . p. distrugerii sau reţinerii înscrisului de partea potrivnică sau de un terţ care refuză să îl prezinte în instanţă. 3/1966. prin definiţie. 1976. Suprem.S.. în următoarele situaţii: .la obligaţiile care se nasc din cvasicontracte. p. refuză să răspundă la interogatoriu sau nu se înfăţişează. în ipoteza imposibilităţii de conservare a înscrisului nu interesează dacă forma scrisă este cerută ad probationem sau ad validitatem. p. decizia nr.J. g) Uneori şi terţii au interesul să invoce actul juridic încheiat de părţi.. Jurisprudenţa a adăugat la aceste cazuri (de imposibilitate materială de preconsti-tuire) şi imposibilitatea morală de a preconstitui înscrisul. secţia civilă. restaurante. 1260/1965. 237. p. 135. 1030/1993. însă.N. biblioteci. civ. al sustragerii înscrisului din dosar. nu şi în cazul în care forma scrisă este necesară ad validitatem. 1198 pct.2 f) Imposibilitatea conservării probei scrise este reglementată de art. 1198 pct. când nu era cu putinţă părţilor a face înscrisul. nr. colegiul civil. 93. unde se decide constant că textul este aplicabil şi în cazul sustragerii. a fost respectată în momentul încheierii actului juridic. în J. De altfel.

Propunerea martorilor se face nominal. 1957. în CD. însă cu respectarea principiului egalităţii părţilor. proc. în aceeaşi şedinţă dacă amândouă părţile sunt de faţă [art. în cazul plângerilorr contestaţiilor şi a altor litigii apărute în urma aplicării Legii fondului funciar nr.juridic. 4 alin. precum şi locul unde urmează a fi citat. se vor preciza şi faptele asupra cărora martorii vor fi ascultaţi [art.). proc.3. voi. 187 C. . terţii pot să probeze acest act juridic prin orice mijloc de probă şi. (2) C. 170 C. “% 3 Potrivit art. 168 alin. proc. civ. sub pedeapsa decăderii. să li se încuviinţeze acelaşi număr de martori. 138 C. 186 alin. 167 alin. (3) C. în CD. Administrarea probei cu martori 3. pot proba prin declaraţiile martorilor împotriva sau peste cuprinsul înscrisului constatator.]. să depună lista martorilor în termen de 5 zile de la încuviinţare [art. la cerere. colegiul civil. sub sancţiunea decăderii din probă. de asemenea. (1) C.3. 168 alin. civ. 327. iar pârâtul în întâmpinare ori. însă decăderea poate fi evitată prin prezentarea martorilor la termenul fixat pentru audierea lor. proc. ceea ce presupune ca ambelor părţi. b) din titlul XIII din Legea nr. în încheierea prin care s-a încuviinţat proba cu martori. (1) lit.). 2* p. iar instanţa poate dispune audierea unui martor chiar dacă ambele părţi au renunţat la el. în consecinţă. Instanţa poate mărgini numărul martorilor propuşi (art. p.251. proc. sub sancţiunea decăderii. să depună în termen de 5 zile suma fixată de instanţă pentru transportul şi despăgubirea martorilor (art. proc. 1 Trib. (4) C. colegiul civil.]. decizia nr. civ. deci reclamantul va arăta martorii în cererea de chemare în judecată. proc. partea este obligată.]. adică se va indica numele fiecărui martor. 277 Probele Partea potrivnică are dreptul să-şi însuşească martorul la care renunţă partea ce l-a propus [art. sub sancţiunea decăderii. 247/2005.1. Suprem. 18/1991 proba cu martori nu va fi încuviinţată decât dacă partea depune la termenul la care admil probei urmează a fi pusă în discuţie numele şi adresa complete ale martorilor propuşi. civ. la prima zi de înfăţişare. 1461/1957. 901/1956. 2 A se vedea şi Trib. iar dovada contrară trebuie cerută.2 3.]. dacă nu este reprezentat sau asistat de avocat. Propunerea martorilor Propunerea martorilor se face potrivit regulilor generale. decizia nr. cu excepţia cazurilor prevăzute de art. civ. 1956. civ. Dacă proba cu martori a fost încuviinţată în cursul judecăţii. Suprem.3 Partea căreia i s-a încuviinţat proba cu martori este datoare. civ.

. Există unele categorii de persoane care sunt scutite de a fi martori. civ. 278 Judecata în primă instanţă 3. civ. 190 C. în termen de 5 zile de la încuviinţare [art.3. deci care au dreptul să refuze de a face depoziţia (art. neputând să ia în considerare declaraţiile date în scris în . civ. astfel încât părţile pot conveni. aceştia sunt citaţi pentru a se prezenta la termenul fixat pentru audierea lor1. se poate apela la o comisie rogatorie. farmaciştii. avocaţii. interdicţia este absolută). proc. pe soţ sau pe fostul soţ. ca şi la aceea a persoanelor care din cauza debilităţii mintale sunt în mod vremelnic lipsite de discernământ. medicii. cu excepţia descendenţilor).funcţionarii publici şi foştii funcţionari publici. . Ascultarea martorilor se face în instanţă sau la locuinţa lor. cu excepţia slujitorilor cultelor. . potrivit art. 3.cei care prin răspunsurile lor s-ar expune ei înşişi sau ar expune pe o rudă sau un afin până la gradul al treilea inclusiv. proc..]. Legea nu pune o condiţie de vârstă. dar prevede că la aprecierea depoziţiei minorului sub 14 ani. dispariţie sau motive bine întemeiate. Prezentarea şi ascultarea martorilor După încuviinţarea probei cu martori. (3) C. . 168 alin. sub sancţiunea decăderii.2. proc.soţul sau fostul soţ (în acest caz. vor fi obligate să depună dacă au fost dezlegate de îndatorirea păstrării secretului de către cei interesaţi în păstrarea lui).înlocuirea martorilor nu se va încuviinţa decât în caz de moarte.3. lista cu noii martori depunându-se.cei condamnaţi pentru mărturie mincinoasă (în privinţa ultimelor două categorii. Instanţa audiază nemijlocit martorii. asupra împrejurărilor secrete de care au avut cunoştinţă în această calitate (toate aceste categorii de persoane menţionate până acum. norma juridică are un caracter de ordine privată.3.cei ţinuţi de secretul profesional cu privire la faptele încredinţate lor în exerciţiul profesiei (slujitorii cultelor. dispune că nu pot fi ascultaţi ca martori: rudele şi afinii până la gradul trei inclusiv (însă. ca şi aceste persoane să fie ascultate ca martori). Persoanele care pot fi ascultate ca martori în principiu. la o pedeapsă penală sau la dispreţul public. proc. Dacă martorul locuieşte într-o altă localitate. instanţa va ţine seama de situaţia specială a martorului (art. dacă din motive întemeiate aceştia nu pot veni în instanţă. notarii etc).). civ. 191 C. 195 C. în pricinile privitoare la starea civilă sau divorţ se vor putea asculta ca martori şi rudele şi afinii până la gradul trei. moaşele. proc. civ.): . . ca de altfel şi în cel anterior. expres ori tacit. Articolul 189 C.interzişii judecătoreşti. orice persoană care are cunoştinţă despre faptele cauzei poate fi ascultată ca martor în procesul civil.

Dacă. deşi legal citat. aceştia vor fi ascultaţi şi se dă termen pentru prezentarea celorlalţi. civ. martorul nu se înfăţişează. în ordinea stabilită de preşedinte. înainte de a fi ascultat. însă. martorul depune jurământul prevăzut în art. 247/2005. în cazul plângerilor. cei neascultaţi neputând să fie de faţă. care va arăta . civ. Preşedintele. (2) din Titlul XIII din Legea nr. va cere martorului să arate datele personale necesare identificării lui şi aprecierii depoziţiei sale (numele. se referă la decăderea părţii din dreptul de a mai administra proba cu martori. înainte de a lua mărturia. în duşmănie sau în legături de interes cu vreuna din părţi). 4 alin. (l)-(2) C. săvârşeşte infracţiunea de mărturie mincinoasă.afara instanţei. anume posibilitatea instanţei de a trece la judecată. Este însă inexact să se spună că art. după mandatul de aducere.. civ. De altfel. Despre acestea se va face menţiune în declaraţia scrisă. Minorul sub 14 ani nu depune jurământ. 1081 şi urm. civ. martorii nu vor fi citaţi în vederea audierii. cum ar fi depoziţia de martor luată într-o altă pricină. însă i se atrage atenţia să spună adevărul. în realitate. proc. în funcţie de situaţie concretă din speţă. prin ipoteză. proc. Dacă la termenul fixat se prezintă numai o parte din martori. care va ţine seama şi de cererea părţilor [art. (3) C. civ. proc. deşi se prezintă în instanţă. poate amenda martorul care.. dacă se află în 1 Potrivit art. 193 C. 196 alin. rezultă că instanţa are facultatea de a alege modul în care va proceda.]. în condiţiile prevăzute de art. din chiar redactarea textului menţionat. deoarece decăderea este o sancţiune procedurală care intervine în cazul nerespectării termenelor legale imperative. C. contestaţiilor şi a altor litigii apărute în urma aplicării Legii fondului funciar nr. proc. instanţa ar fi obligată să o constate. dacă este în judecată. locuinţa şi vârsta. 279 Probele serviciul uneia din părţi. suntem în prezenţa unei sancţiuni specifice ce poate interveni în cazul nerespectării unui termen judecătoresc. preşedintele îi pune în vedere că dacă nu va spune adevărul. 188 alin. 18/1991.]. după care. dacă ar fi vorba de o decădere. (1) şi (2) C. Instanţa. Fiecare martor va fi ascultat deosebit. Se trece apoi la audierea propriu-zisă a martorului. proc. refuză să depună mărturie. dacă este rudă sau afin cu una din părţi şi în ce grad. termenul la care martorul urmează să fie audiat este un termen judecătoresc. instanţa poate păşi la judecarea pricinii [art. împotriva martorului care lipseşte la prima citare. instanţa poate emite mandat de aducere. iar dacă există urgenţă se poate recurge la mandatul de aducere chiar la primul termen. prezentarea lor la termenul de judecată fiind în sarcina părţii care i-a propus. fără ca aceasta să mai fie obligată să audieze martorul care nu s-a prezentat nici după ce s-a dat mandat de aducere. îndeletnicirea. fără a mai avea posibilitatea de a înlătura efectele decăderii. nu se prezintă sau. 188 alin. însă.

martorul rămâne în sala de şedinţă. Astfel. 3. Mărturia se face oral. dacă declaraţia lui corespunde realităţii. Aprecierea declaraţiilor martorilor în aprecierea probei prin declaraţiile martorilor există anumite particularităţi. civ. ale părţii adverse. Sinceritatea martorului se apreciază cu ajutorul unor aspecte de fapt variabile de la o speţă la alta. ale părţii care l-a propus.împrejurările pe care le cunoaşte şi va răspunde la întrebările preşedintelui. de către judecător. afecţiunea sau duşmănia dintre martor şi una din părţi.]. va trece în încheierea de şedinţă atât întrebarea. După ascultare. precum măsura în care martorul este interesat în proces. proc. civ. cât şi motivul pentru care s-a înlăturat. sub pedeapsa de a nu fi ţinute în seamă. iar apoi. Dacă din cercetare reies bănuieli puternice de mărturie mincinoasă sau de mituire de martor. instanţa va încheia procesverbal şi va trimite pe martor în faţa autorităţilor penale (art. civ. este jignitoare sau tinde să dovedească un fapt a cărui dovedire e oprită de lege. grefier şi martor. după ce acesta din urmă a lua cunoştinţă de cuprinsul ei.. civ. la cererea părţii. cu atât mai mult cu . proc. Dacă martorul nu vrea sau nu poate să semneze. la o astfel de concluzie putându-se ajunge numai din analiza declaraţiilor martorului în complexul întregului material probator. dacă martorul este sincer.). Potrivit art. Martorul poate cere să i se plătească toate cheltuielile de drum şi „să fie despăgubit după starea sau îndeletnicirea sa şi potrivit cu depărtarea domiciliului şi timpul pierdut”. 200 C. dar şi prin confruntarea depoziţiei martorului cu împrejurările de fapt ale speţei stabilite suficient de precis prin alte mijloace de probă. Ea va fi semnată pe fiecare pagină şi la sfârşitul ei. grefier şi de martor. instanţa pronunţă o încheiere care este executorie (art. însă. 199 C. iar dacă depoziţiile martorilor se contrazic. dacă instanţa nu dispune altfel. nu o va încuviinţa. dacă instanţa găseşte de cuviinţă. Adăugirile. se face menţiune despre această împrejurare. 197 alin. preşedintelui completului de judecată. Locurile nescrise din declaraţie se barează astfel încât să nu se poată adăuga nimic (art. după caz. simpla legătură de rudenie dintre martor şi una din părţi nu creează prezumţia de lipsă de obiectivitate. proc. 198 C. (1) şi (2) C. presupunând că martorul es