P. 1
Comertul Mondial cu Produse Petroliere

Comertul Mondial cu Produse Petroliere

|Views: 1,202|Likes:
Published by Dragos Bujor

More info:

Published by: Dragos Bujor on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2015

pdf

text

original

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA

COMERŢUL MONDIAL CU PRODUSE PETROLIERE

Teza de doctor în economie
Conducător ştiinţific – Boris Chistruga, doctor habilitat în economie, conf. univ. Autor

Chişinău – 2009

ANNOTATION to the Thesis for the Doctor degree in Economics of Mr. with the subject: „Global trade with oil products”, Specialty: 08.00.14 – World Economy; International Economic Relations. One of the most topical problems of the modern global economy is the Energy Problem. In the
last century the Oil became one of the most important traded goods, this product being crucial in defining national strategies for development, as well as of the global politics. In the last decades the increasing demand for Energy for the sake of economic and social development has lead to intensify exploitation of energy resources and implicitly to rise of production of fuel. Possibilities for classic energy resources offered by Terra are limited. Their consumption suggests a wiser use on

national and worldwide scale.
The scope of the research consists in determining tendencies of the development of the oil products market on a global scale; factors that determine these tendencies; in evaluating conditions created in the Republic of Moldova in the field of satisfying national economy with main oil

products, determining their impact on social and economic development, emphasizing problems that this sector of the economy is confronting and elaborating some measures aimed to contribute to improvement of the situation in this sector. The thesis has a well-determined structure and consists of introduction, three chapters divided in subchapters, conclusions and proposals, bibliography and annexes. Chapter I, „Oil – source of energy on global scale” examines following issues: Energy sector – as a subsystem of the economy. General notions; oil – as energy resource in modern economy; aggregate global supply and demand of oil and oil products; evolution of prices for oil products on global scale. In chapter II, „International flows of oil and oil products” is presented a complex analysis of the evolution of international trade with oil products. Perspectives; place and role of OPEC countries in world oil trade; Peculiarities of the main oil exporting countries within OPEC; oil trade in USA – as biggest consumer and in the Asian states (China, Japan, South Korea); supplying EU with oil resources; role of Russia and other CIS countries in production and export of oil products etc. In chapter III, ”Oil products market in the Republic of Moldova” is studied the active legislation of the republic with regard to oil products market; evaluation of the level of satisfaction of needs of the country in oil products; attraction of investments in development of the technical and material basis of the oil market; fiscal evasion, underground economy and smuggling on the oil market of the republic; models of theoretical tackling the issue of smuggling and measures of combating it. On the basis of made investigations in conclusion the author arguments a complex of concrete measures regarding improvement of the situation on the market of main oil products in the Republic of Moldova. 2

ADNOTARE
la teza de doctor în economie a dlui cu tema: „Comerţul mondial cu produse petroliere”, specialitatea: 08.00.14 – Economioe mondială; relaţii economice internaţionale.

Una dintre cele mai actuale probleme ale economiei mondiale contemporane este problema energetică. în ultima sută de ani petrolul a constituit unul dintre cele mai importante bunuri comercializate, acest produs fiind crucial în definirea strategiilor naţionale pentru dezvoltare, dar şi a politicii mondiale. Cantitatea tot mai mare de energie solicitată de dezvoltarea economică şi socială din ultimele decenii a dus la o intensificare a exploatării resurselor energetice şi implicit la creşterea producţiei de combustibil. Posibilităţile în resurse energetice clasice oferite de Terra sunt limitate. Consumul lor reclamă o mai judicioasă folosire pe plan mondial şi naţional. Scopul cercetării constă în determinarea tendinţelor dezvoltării pieţei cu produse petroliere pe plan mondial, a factorilor ce determină aceste tendinţe, în evaluarea condiţiilor create în Republica Moldova în domeniul asigurării economiei naţionale cu produse petroliere principale, determinarea impactului lor asupra dezvoltării social-economice, evidenţierea problemelor cu care se confruntă acest sector al economiei şi elaborarea unor măsuri menite să contribuie la ameliorarea situaţiei оn sectorul respectiv. Teza are o structură bine determinată şi constă din introducere, trei capitole divizate оn subcapitole, concluzii şi propuneri, bibliografie şi anexe. Capitolul I „Petrolul – sursă de energie pe plan mondial” examinează obiectivele: energetica – ca subsistem al economiei. Noţiuni generale; petrolul – ca sursă energetică în economia contemporană; cererea şi oferta agregată mondială de petrol şi produse petroliere; evoluţia preţurilor la produsele petroliere pe plan mondial. în capitolul II „Fluxurile internaţionale cu petrol şi produse petroliere” este prezentată o analiză complexă a evoluţiei comerţului internaţional cu produse petroliere. Perspective; locul şi rolul ţărilor OPEC оn comerţul mondial cu petrol; particularitaţi ale principalelor ţări exportatoare de petrol din cadrul OPEC; comerţul cu petrol în SUA – ca cel mai mare consumator şi în ţările din Asia (China, Japonia, Coreia de Sud); asigurarea UE cu resurse petroliere; rolul Rusiei şi altor ţări din CSI оn producţia şi exportul produselor petroliere etc. în capitolul III ”Piaţa cu produse petroliere оn Republica Moldova” este studiată legislaţia republicii în viguare privitor la piaţa produselor petroliere; evaluarea nivelului de asigurare a necesităţilor economiei naţionale la produse petroliere; atragerea investiţiilor în dezvoltarea bazei tehnico-materiale a pieţei petroliere; eviziunea fiscală, economia tenebră şi contrabanda pe piaţa produselor petroliere din republică; modele de abordare teoretică a contrabandei cu produse petroliere şi măsurile de combatere a ei. în baza investigaţiilor efectuate în concluzie autorul argumentează un complex de măsuri concrete privind ameliorarea situaţiei pe piaţa produselor petroliare principale din Republica Moldova.

3

совокупный спрос и предложения на международном уровне на нефть и нефтепродукты. выявлении проблем. „Международные потоки нефти и нефтепродуктов” нефтепродуктами. рассматриваются вопросы: энергетика как экономическая подсистема. и выработка некоторых мер. направленных на улучшение положения дел. трех глав.14 – Мировая экономика. Наличие предоставленных Землёй классических энергоносителей ограничены. место и роль стран ОПЕК в мировой торговле нефтепродуктами. специальность: 08. роль России и стран СНГ в производстве и экспорте нефтепродуктов и др. теоретические модели и конкретные меры пресечения контрабанды. с которыми сталкивается данный сектор экономики. разбитых на соответствующие параграфы. Все больший запрос энергетических ресурсов в последние десятилетия экономического и социального развития привели к интенсификации их эксплуатации и росту продукции энергоносителей.АННОТАЦИЯ к диссертации доктора экономики г-на на тему: „Международная торговля нефтепродуктами”. За последнее столетие нефть стала одним из самых важных продуктов торговли. библиографии и приложения. представлен комплексный анализ развития международной торговли Перспективы. Япония. В третьей главе. теневая экономика и контрабанда нефтепродуктами в республике. Южная Корея). „Нефть – энергетический ресурс в международном плане”. международные экономические отношения. Общие понятия. выводы и предложения. оценка уровня обеспечения потребности страны в нефтепродуктах. 4 . Одной из самых актуальных проблем современности является энергетическая проблема. обеспечение ЕС нефтепродуктами. Цель данного исследования состоит в определении тенденций развития международного рынка нефтепродуктов. который учитывается в различных национальных стратегиях развития и в мировой политике. Работа хорошо структуризирована и состоит из введения. торговля нефтью в США как самый большой потребитель нефтепродуктов и в странах Азии (Китай. Их использование требует более рачительного отношения в национальном и международном плане.00. привлечения инвестиций материально-технической базы рынка нефтепродуктов. На основе проведенных исследований автором аргументирован комплекс мер по улучшению ситуации на рынке нефтепродуктов в Республике Молдова. нефть как энергетический ресурс в современной экономике. динамика мировых цен на нефтепродукты. оценки созданных в Республике Молдова условий в области обеспечения национальной экономики основными нефтепродуктами и их влияния на социально-экономическое развитие. В первой главе. уклонения от уплаты налогов. ”Рынок нефтепродуктов в Республике Молдова” в развитие рассматривается действующее законодательство относительно рынка нефтепродуктов. факторов. Во второй главе. предопределяющих эти тенденции.

Abrevierile folosite în lucrare ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite OCDE – Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică CSI – Comunitatea Statelor Independente CME – Consiliul Mondial de Energie GUAM – Gruzia – Ucraina – Azerbaidjan – Moldova OPEC – Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol FMI – Fondul Monetar Internaţional BM – Banca Mondială EAU – Emiratele Arabe Unite (Federaţia din 7 state arabe (Abu Dhabi.Trei tipuri de ţiţei la nivelul preţurilor de pe piaţa stop (de pe piaţa europeană) WTI (de pe piaţa americană) şi Dubai (de pe piaţa asiatică) CPC – Caspian Pipeline Consorţium SOCAR – Societatea Naţională de Petrol a Azerbaidjanului CCG – Consiliul de Cooperare a Statelor din Golf (Arabia Saudită. Japonia. Italia. Bahrain. Oman şi Qatar) Azer – Azerbaidjan CAOP – Central Asia Oil Pipeline SEEL – Pproiectul South East Europe Line UNOCAL – Companie americană petrolieră BTCCo. bbl – milioane bareli Gbarile – Gigabareli Mkm – milioane kilometri pătraţi 2 $ – dolari SUA PIB. Sharjan. Ras al–Khaimah. Ajman. Fujairah şi Umm al–Qaiwain) FEAO – Federaţia Emiratelor Arabe Unite UE – Uninea Europeană G7 – grupul de şapte ţări dezvoltate (SUA. Tr . Tr – trimestrul 1. produsul naţional brut Tr . 2. Canada. Germania. Dubai. CISR – Centrul de Investigaţii Strategice şi Reforme 1 2 3 4 5 . – Bacu–Tbilisi–Ceyhan Pipeline Company AIOC – Azerbaidjan International Operating Company AMBO – Albanian–Macedonian–Bulgarian–Oil Pipeline Corporation Mlrd. t – miliarde tone Mt – megatone Gt – gigatone bbl – bareli echivalenţi în ţiţei mil. Franţa). 3. Tr . EAU. BNB – produsul intern brut. Marea Britanie. 4. iar G8 – (+ Federaţia Rusă) URSS – Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste EIA – Energz Information Administration AOC – Arabian Oil Company APC – Autoritatea Provizorie a Coaliţiei Brent .

.....................................7 1.................. Perspective..............119 Sinteza lucrării.......................5 Introducere......... Evaziunea fiscală şi contrabanda pe piaţa produselor petroliere din republică….............………………………….........70 2..................1..................................................................................................104 3....…..............................18 1..............................CUPRINS Adnotare..............3.......…................................. Piaţa cu produse petroliere în Republica Moldova....................................................................44 2........................... Cererea şi oferta mondială de petrol şi produse petroliere.......................................125 Bibliografie………………………........................4.................. Petrolul – ca sursă energetică în economia contemporană...........................................25 1...................................11 1....47 2.......140 6 ....................................……................ Energetica – ca subsistem al economiei................................ SUA – cel mai mare actor pe piata mondiala a petrolului........5....................58 2.....112 3...3.....................35 2..............................................…....................................... Regiunea Caspică – intre interese economice şi strategice.............89 3.............62 2........4................................................... Rolul Rusiei şi altor ţări din CSI în producţie şi exportul produselor petroliere......................................................1.................................................... Petrolul – sursă de energie pe plan mondial..7................................................. Evaluarea nivelului de asigurare a necesităţilor economiei naţionale cu produse petroliere.......………………..139 Anexe............4.2 Abreviatura... Preţurile produselor petroliere pe plan mondial................ Modele de abordare teoretică a contrabandei cu produse petroliere şi măsurile de combatere.......................................1......………………………............... Asigurarea Uniunii Europene cu resurse petroliere............3........89 3....................................11 1..............................................5....................................................... Investiţiile în dezvoltarea bazei tehnico-materiale a pieţei petroliere ……......... Locul şi rolul ţărilor OPEC şi non-OPEC în comerţul mondial cu petrol...........6..... Legislaţia Republicii Moldova cu privire la piaţa produselor petroliere…...2........124 Concluzii şi recomandări.........................2............44 2.......................................................... Noţiuni generale.. Fluxurile internationale cu petrol si produse petroliere.. 65 2............................ Comerţul cu produse petroliere în Asia.......................2................…...........132 Cuvinte – cheie………………………………………………….......................... Comerţului internaţional cu petrol şi produse petroliere..74 3............................97 3................

cărbune – 27%. Din punct de vedere ştiinţific. legăturile electroenergetice cu Vestul sunt foarte limitate. Cauzele principale sunt: doar 26% din energia electrică consumată оn partea dreaptă a Nistrului poate fi acoperită de centralele electrice locale. International Energy Agency. tone în anul 2005 . gaze naturale – 24%. deficitul de putere constituind cca 64% din totalul MW utilizaţi anual. Toate acestea confirmă actualitatea efectuării investigaţiei noastre. Computerizarea. Оn aceste condiţii. din care petrol – 39%. dar şi generează conflicte оntre intreprinderile mici si corporaţiile multinaţionale. Energetica şi-a lărgit treptat aria de probleme transformвndu-se оntr-un puternic subsistem al economiei. оntr-un cuvant „economia know-how”.INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. ponderea gazelor naturale în balanţa consumului total de resurse energetice depăşeşte 55%. acest tip de combustibil fiind importat doar dintr-o singură ţară (Rusia). comunicaţiile globale. dar şi a politicii mondiale. Acest produs se interpune. securitatea energetică rămвne o problemă vitală dintre cele mai dificile pentru Republica Moldova. Una dintre cele mai actuale probleme ale economiei mondiale contemporane este problema energetică. Producţia mondială de petrol a crescut de la cca 2. dar şi profituri pe masură. 7 . Consumul lor reclamă o mai judicioasă folosire pe plan mondial şi naţional. Scopul şi obiectivele principale ale lucrării. 2006.88 mlrd. Din nevoile globale de energie. Ţiţeiul rămвne forţă motrice pentru economiile industriale. Diminuarea dependenţei energetice a ţării reprezintă o problemă-cheie. actualmente cca 90% sunt acoperite prin arderea combustibilului fosil. în ultima sută de ani petrolul a constituit unul dintre cele mai importante bunuri comercializate. acest produs fiind crucial în definirea strategiilor naţionale pentru dezvoltare. a factorilor ce determină aceste tendinţe în evaluarea condiţiilor create în Republica Moldova în domeniul asigurării economiei naţionale cu 1 Key world energy statistics. tone în 1973 la mai mult de 3.92 mlrd. Cantitatea tot mai mare de energie solicitată de dezvoltarea economică şi socială din ultimele decenii a dus la o intensificare a exploatării resurselor energetice şi implicit la creşterea producţiei de combustibil. pe cвnd cele cu Estul sunt prea extinse. toate căile de transportare a combustibilului trec şi ele printr-o singură ţară (Ucraina).. reprezentвd fundamentul pentru cele mai mari afaceri internaţionale. cu „economia industrială”. coexistă la ora actuală. Scopul cercetării constă în determinarea tendinţelor dezvoltării pieţei cu produse petroliere pe plan mondial. оntre afaceri private si interese de stat. problema asigurării stabile a necesităţilor economiei naţionale cu resurse petroliere este slab argumentată. inglobвnd cele mai mari riscuri. Posibilităţile în resurse energetice clasice oferite de Terră unt limitate. 1 Lumea este continuu modelată de tehnologie şi inventii.

.. determinarea impactului lor asupra dezvoltării social-economice. Cherman V.. evoluţia preţurilor şi implicaţiile lor pentru Republica Moldova. Gusă M.. Graleţki A.... tratările sistemice ale problemelor energetice. Zaicenko V.. Roşcovan M. Moldovanu D.).. Baza teoretică şi metodologică a tezei o constituie elaborările teoretice şi practice ale cercetătorilor din străinătate şi din ţară. Gribincea A.... Roşca P. Mirzacova A. Chistruga B. Ilie A. Оn conformitate cu scopul abordat. Cortianu P. Obiectul cercetării оl constituie tratarea sintetică a comerţului cu produse petroliere pe plan mondial: nivelul de producere. Ţвu N... • analiza dinamicii preţurilor mondiale la produsele petroliere.... Suportul informaţional. Ceorescu N.. • evidenţierea problemelor cu care se confruntă piaţa de produse petroliere din ţară. Baikov N. Filea I. un 8 şir de lucrări publicate la temă la care se fac şi calitativă: comparaţia.. Niţu V.. • locul şi rolul principalelor ţări exportatoare de produse petroliere în comerţul internaţional. Obiectul de studiu şi baza informaţională. legislaţia şi actele normative privind piaţa cu produse petroliere în Republica Moldova. Milov V. Avromescu A. Decuseară I. deducţia. etc. Sută N. ne-am propus următoarele sarcini ale cercetării: • studierea rolului petrolului ca sursă energetică în economia contemporană şi tendinţele de dezvoltare a acestui sector pe plan mondial.. • determinarea fluxurilor internaţionale cu petrol şi produse petroliere.a... evaluarea nivelului de asigurare a economiei naţionale cu resurse energetice petroliere şi problemele cu care se confruntă acest sector оn ultimii ani. Belli N.. Popescu I. metoda analitică. elaborările autorului. Başmakov I.. de analiză cantitativă metodele economico-matematice ş.. şi alte lucrări.. Raboca N.. Burechi V. Stoian I. Vaghin T. evitarea evaziunii fiscale şi a contrabandei pe piaţa produselor petroliere din republică. Chircă S. analiza logică.. Calancea E. lucrările de specialitate în domeniul investigaţiei (Albu M. Galaju I. Ghilimulin R. metodele statistice. • evaluarea nivelului cererii şi a ofertei mondiale la principalele produse petroliere. Sveiti T... • determinarea nivelului de asigurare a economiei naţionale cu produse petroliere principale.. Bari I. Baza informaţională a investigaţiei o constituie datele stataistice publicate de către organismele internaţionale. • argumentarea propunerilor şi măsurilor necesare pentru ameliorarea situaţiei în domeniul dat. Ciornоi N.. Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al tezei.. . Metodele principale de cercetare sunt cele tradiţionale. cererea şi oferta mondială. evidenţierea problemelor cu care se confruntă acest sector al economiei şi elaborarea unor măsuri menite să contribuie la ameliorarea situaţiei în sectorul respectiv. în lucrare sunt propuse un şir de măsuri realizarea cărora va contrebui la dezvoltarea bazei tehnico-materiale. sinteza morfologică.produse petroliere principale..

referinţele corespunzătoare, informaţii oferite de Biroul Naţional de Statistică ministarele şi departamentele respective, Agenţia Naţională de Reglare Energetică. Noutatea ştiinţifică a investigaţiilor constă în următoarele: • evaluarea tendinţelor şi perspecivelor de dezvoltare a industriei petrolire;

şi Sociologie,

• studierea în ansamblu a nivelului cererii şi ofertei la produsele petroliere principale pe piaţa mondială; • evidenţierea rolului şi a locului în economia mondială a petroliere şi gaze lichefiate; • analiza în dinamică a preţurilor mondiale la produsele petroliere principale asupra nivelului de producere şi consum a produselor petroliere; • caracteristica fluxurilor internaţionale a produselor petroliere principale; • analiza situaţiei în regiunea Mării Caspice privind exploatarea zăcămintelor de petrol şi de creare a unui coridor Est-Vest de transportare a resurselor petroliere spre Europa; • argumentarea necesităţii perfecţionării cadrului legislativ şi normativ cu privire la piaţa produselor petroliere din republică; • evaluarea nivelului de asigurare a necesităţilor economiei naţionale cu produsele petroliere principale; • identificarea evaziunii fiscale şi a contrabandei cu produse petroliuere în Rpublica Moldova; • elaborarea unul model de estimare a contrabandei cu produse petroliere importate în ţară şi a impactului acestui fenomen pentru bugetul de stat şi оntreaga societate; • elaborarea unui complex de măsuri privind ameliorarea situaţiei pe piaţa produselor petroliare principale din republică. Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în evidenţierea problemelor cu care se confruntă economia mondială în domeniul energetic, оndeosebi, comerţul internaţional cu produse petroliere, nivelul producţiei, a cererii şi ofertei agregate la aceste produse, dinamica preţurilor şi nivelul consumului lor. Utilizarea concluziilor şi propunerilor din teză va contribui la perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ, оmbunătăţirea activităţii agenţilor economici preocupaţi de importul şi comercializarea produselor petroliere principale оn ţară, atragerea investiţiilor la dezvoltarea bazei tehnico-materiale a pieţei cu produse petroliere din republică, contracararea evaziunii fiscale şi a contrabandei cu aceste produse. Aprobarea rezultatelor. Rezultatele cercetărilor au fost prezentate la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale care s-au bucurat de apreciere în cercurile ştiinţifice, inclusiv la Symposia professorum ULIM din 21 octombrie 2005, simpozionul ştiinţific internaţional cu tema ”Republica Moldova – 15 ani de independenţă”, ULIM, din 13-14 octombrie 2006, Conferinţa 9 şi influenţa lor ţărilor exportatoare de produse

ştiinţifică-practică Internaţională din 23 februarie 2007, Ch., IRIM, 2007; revistele: „Economie şi Sociologie”, A.Ş.M., Ch., 2006, nr.3; „Economica”, ASEM, 2008, nr.1., „Studii Economice”,
ULIM, Ch., 2007, nr.1-2, 3 şi 4, Analele ULIM, seria „Economie”, 2007, nr.5 şi 6; Analele

Academiei de Transport, Informatică şi Comunicaţii, vol.II (XI), Ch., Evrica, 2007, etc. Publicaţii. La tema tezei de doctorat sunt publicate 22 lucrări ştiinţifice cu un volum total de peste 30 coli de autor, inclusiv 2 articole în reviste ştiinţifice de specialitate cu recenzenţi şi monografia „Comerţul cu produse petroliere pe plan mondial (Implicaţii pentru Republica Moldova)” (20 c.a.), unde au fost expuse principalele rezultate ale cercetărilor realizate. Structura tezei de doctorat este determinată de scopul, sarcinile şi obiectivul cercetării şi constă din introducere, trei capitole divizate în subcapitole, sinteză, concluzii şi propuneri, bibliografie cu 240 de surse, diverse anexe care includ materiale statistice, metodice, tabele, diagrame ce caracterizează evoluţia comerţului internaţional cu produse petroliere la nivel mondial republică. şi оn

10

1. PETROLUL – SURSĂ DE ENERGIE PE PLAN MONDIAL
1.1. Energetica ca subsistem al economiei. Noţiuni generale De-a lungul secolelor omenirea se confruntă cu un şir de probleme printre care: asigurarea cu hrană şi apă; asigurarea cu energie; menţinerea unui mediu оnconjurător favorabil ş.a. Energetica are un rol decesiv în dezvoltarea diferitelor sectoare ale economiei. La etapa actuală de dezvoltare a progresului tehnic omenirea beneficiază, în fond, de trei categorii de surse de energie bazate, respectiv, pe arderea combustibililor fosile (cărbune, ţiţei, gaze); rвuri, energia termică a apelor subterane, energia valurilor etc.). Cantitatea tot mai mare de energie solicitată de dezvoltarea economică şi socială din ultimele decenii a dus la o intensificare a exploatării resurselor energetice şi implicit la creşterea producţiei de combustibil. Numai în perioada 1950-1991 producţia mondială de energie a crescut mai mult de
3,5 ori, respectiv de la cca 2,7 mlrd.t.e.c. în anul 1950 la aproximativ 9,53 mlrd.t.e.c. în 1991.

fisiunea nucleară; captarea şi

convertirea energiilor regenerabile (energia vвntului, energia solară, energia potenţială a apelor din

Pentru anul 2005 Banca Mondială estimase producţia totală de energie la 15,8 mlrd. t.e.c., din care 13,6 mlrd. t.e.c. combustibili fosili [114, p.17]. Analiza producţiei pe categorii de combustibil (tab.1) pune în evidenţă aceeaşi evoluţie ascendentă, materializată оnsă în valori cantitative diferite, ce variază de la un combustibil la altul.
Tabelul 1 Evoluţia producţiei mondiale de combustibili fosili, mlrd.t.e.c. Categoriade combustibil Cărbune Petrol Gaze naturale Electricitate primară ОN TOTAL 1972 1991 2005 2,20 3,80 1,50 0,57 8,07 2,74 3,90 2,23 1,00 9,53 4,51 5,26 3,87 2,15 15,79

Sursa: UN Energy Tape (U.M. New Vork, 1991), Energy Statistical Yeardook, 1984, Banca Mondială ,1993.

Energetica şi-a lărgit treptat aria de probleme transformвndu-se оntr-un puternic subsistem al economiei. Sistemele şi subsistemele energetice reprezintă ansamblul instalaţiilor de extracţie, prelucrare, conversie, transport şi distribuţie, extinse pe оntreg teritoriul unei ţări şi reprezintă o
parte, respectiv, un sistem al economiei naţionale. Sistemele energetice formează un sistem

cibernetic, cu legături directe dintre producţie şi consum, cu legături informaţionale care evoluează
оn elemente de decizie оntre consum şi producţie. Dimensiunile sistemului energetic, complexitatea

şi dispoziţia teritorială, impune o organizare cibernetică la nivel central combustibili (fig.1). 11

şi regional şi tipuri de

huilă.500 kcal-mc). Posibilităţile оn resurse energetice clasice oferite de Terra pentru viitor sunt limitate. Filea Ion. rezultate din prelucrarea ţiţeiului. propan. energie hidroelectrică Subsistemul electroenergetic Consum casnic. dezvoltării de căldură. butan etc. folosite оn diferite scopuri.67. gazele naturale. mod de preparare. destinaţie.Subsistemul cărbune Subsistemul Subsistemul combustibili solizi Consum industrial Subsistemul combustibili lichizi petrol Consum agricol Subsistemul gaze naturale Subsistemul combustibili gazoşi Consum transporturi Subsistemul combustibil nuclear. acetilenă. Energetica de tranziţie: concepte şi modele. lemn.000-13. Energia nucleară reprezintă energia care se obţine prin procesul de fisiune a nucleelor de uraniu – 235 (izotop 12 .000 kcal/kg pentru lignit).) (putere calorică 5. care ard cu viteză mică venind оn contact cu oxigenul din aer. nisipurile asfaltice şi minereurile radioactive. Surse clasice sunt considerate resursele energetice epuizabile cum ar fi: cărbunele. Combustibilii nucleari sunt materiale care au în compoziţia lor materiale fisionabile. 1. în urma prelucrării ţiţeiului şi cuprind propan şi butan sau amestecul lor. lignit – cu o putere calorică variabilă de la 8. –Timişoara: Ed. produse petroliere propriu-zise. Combustibilii sunt clasificaţi după starea de agregare în condiţii normale de temperatură şi presiune. Combustibilii solizi naturali includ: cărbunii (antracit. p. etenă. după provenienţă. Sistemele şi subsistemele de energie. de origine organică. naturali şi artificiali sunt. petrolul. 1997. cocsificare. Gazele lichefiatese obţin. hidrogen. Consumul lor reclamă o mai judicioasă folosire a lor pe plan mondial şi naţional. Sursa: Prelucrare după . Combustibilii lichizi. gaze rezultate din оncălzirea la temperaturi ridicate a cărbunilor în operaţiile de gazificare. cu formarea dioxidului de carbon şi apei (sau numai apei în cazul hidrogenului). şisturile bituminoase.000 kcal/kg pentru antracit pвnă la 3. Combustibilii gazoşi naturali sunt de diferite hidrocarburi. Combustibilii gazoşi artificiali cuprind biogaz (metan). în special. în general. ediliotar şi servicii DISPECER LEGĂTURI energetic general INFORMAŢIONALE Fig.Niţu Vasile. Combustibilii sunt materiale. tizic (dejecţii animale şi vegetale). оncepвnd cu metanul singur оmpreună cu omologii superiori (etan. Mirton. în general. turbe (cărbune tвnăr. paie.

Calitatea resurselor carbonifere disponibile devine tot mai scăzută. Rezervele mondiale de petrol sunt evaluate la 360 mlrd.500 kg cărbune (200 mil. tone. De exemplu. 2 Lucrare scrisă în cadrul proiectului Tempus TACIS „Surse regenerabile de energie”. Ponderea combustibilului fosil în producerea energiei pe plan mondial constituie 63%. p. tone.500. p. 3% 7% 27% Cărbune Gaze naturale Ţiţei 39% 24% Nucleară Hidro Fig. Siberia Occidentală). din care cărbune – 37%. 1967). 3. tone sunt rezerve sigure (75% cărbune superior şi 25% cărbune inferior.2 .000 mlrd. Rezervele ar putea asigura populaţia Terrei pe o perioadă de 30-40 de ani.14. O parte importantă dintre acestea se găseşte la adоncimi foarte mari. kcal/gr U ) [24. devine tot mai important impactul producerii şi folosirii acestuia asupra mediului. Rusia – 16%. cărbune – 27%. 13 . creşterea populaţiei.195]. Repartiţia geografică a rezervelor de petrol relevă locul deţinut de ţările din şi în regiunile submarine polare şi subpolare (Alaska. оn 1995 au fost exploatate. 1999. India – 8% şi Germania – 7%. Resursele de combustibil fosil sunt relativ reduse. Studiile demonstrează că la tendinţele actuale privind consumul anual de energie. în regiunile ecuatoriale (Golf. 2 Rezervele de cărbuni au fost evaluate оntre 10. din care 1. în platformele submarine Guineea şi Amazonia) sau tropicale (Sahara). din care petrol – 39%. Energia obţinută prin fisiune eliberează la un gram de U o cantitate echivalentă cu a 235 2. Averett. gaze naturale – 16%. dezvoltarea economică şi tehnologică a ţărilor – consumul de combustibil fosil ar putea satisface nacesităţile mondiale pe o perioadă de cca 70 ani – cu ţiţei. China – 12%.000 mii tone. SUA. Structura consumului mondial de resurse energetice Sursa: Calcule proprii conform informaţiei statistice.radioactiv). cf. 100 ani – cu gaze naturale. 600 ani – cu cărbune . 1219-130]. actualmente cca 90% sunt acoperite prin arderea combustibilului fosil. atвt în mină cвt şi în carieră. Creşte costul obţinerii combustibilului fosil. p.. peste 75% sunt deţinute de 6 ţări: SUA – 25%. gaze naturale – 24% (fig. 235 Din nevoile globale de energie. din care sigure 137 miliarde tone. Din totalul rezervelor mondiale.000 mlrd. Australia – 9%.2). ţiţei – 10% [210.

Hidrocentralele asigură producerea a 19% (2650 TWh/an) din energia electrică la nivel mondial. Kuweit. din cauza lipsei unei securităţi absolute în exploatare. Această formă de energie nu a putut fi folosită la fel de eficient ca şi celelalte surse. Arabia Saudită. Energia solară sau energia obţinută de la soare. p. fisiunea nucleară reprezintă cea mai importantă soluţie pe termen scurt şi mediu pentru suplinirea petrolului şi gazelor naturale. Cele mai mari rezerve de gaze naturale se găsesc în CSI (peste 35% din volumul total al rezervelor sigure). Marea Kara. zonele offshore ale Americii de Sud (Surinam) şi Africii (Congo). оn principal. dar crează unele probleme de ordin ecologic (suprafaţa lacurilor de acumulare etc. cвt şi în depozitarea deşeurilor radioactive. în prezent.). fiind totodată cea mai puţin poluantă dintre toate sursele de energie cunoscute. Marea Barents. mc. difuzarea pe scară largă a acestei tehnologii energetice poate crea importante probleme de ordin militar-strategic [24. Cantităţi importante de gaze naturale neexploatate sunt găsie în Orientul Mijlociu. Irak). Europa. Pe această cale se produc cca 7% din necesităţile de energie în general şi 17% din energia electrică la nivel mondial. America de Nord. dispune de zăcăminte submarine în Marea Nordului (Norvegia. Realizarea pe plan tehnic şi acceptabilă din punctul de vedere al rentabilităţii. Emiratele Arabe Unite.Orientul Mijlociu (Arabia Saudită. depăşite. Kuweit. nu există probleme legate de combustibil. Rămвn оnsă serioase obstacolele de ordin social. Groenlanda (nord-est) Marea Norvegiei. Centralele hidroelectrice au cele mai reduse costuri de exploatare şi cea mai mare durată de viaţă în comparaţie cu alte tipuri de centrale electrice. Golful Mexic. Energia hidraulica este cea care a penetrat cel mai rapid în balanţele energetice. obstacolele de ordin tehnico-economic sunt. Energia solară reprezintă o sursă inepuizabilă de energie din punctul de vedere al utilizării de şi Marea Caspică. Norvegia. în privinţa acestor surse de energie. Оn Romвnia s-au descoperit zăcăminte în diferite zone ale ţării. Marea Britanie. deşi a fost la dispoziţia omenirii оncă de la оnceputurile ei. Iran. Danemarca. Estimările denotă că există cantităţi оnsemnate de gaze naturale neexploatate în Orientul Mijlociu. de asemenea. SUA. Resursele de combustibil nuclear sunt practic nelimitate. Germania). Europa (Olanda. este o sursă de energie care poate fi exploatată de oricine şi oricвt. Rezervele mondiale de gaze naturale sunt apreciate la 146 mil. Energia hidroelectrică are. Conversia energiei hidraulice în energie electrică nu este poluantă. către om. în general săracă în petrol. fiind o soluţie de lungă durată. presupune cheltuieli relativ mici de оntreţinere. De asemenea.197-198]. iar restul în Orientul Mijlociu (Qatar. mari perspective de utilizare pentru ţările în dezvoltare. Romвnia. Marea Britanie). Canada. 14 . Iran. unde potenţialul nefolosit este destul de important. America Latină cărora le revin peste 80% din rezervele sigure. în bazinul Siberiei de Vest. Irak).

Repartiţia rezervelor de gaze naturale pe glob este neuniformă. ceea ce reprezintă 38. din care 48310 miliarde metri cubi se află pe teritoriul Federaţiei Ruse (Siberia de Vest). Surse regenerabile de energie. protejarea mediului оnconjurător şi dezvoltarea la scară comercială a tehnologiilor energetice viabile. acestea au drept scop creşterea siguranţei în alimentarea cu energie. de utilizare intensă. Se pare că egiptenii au fost primii care au folosit energia vвntului cвnd au navigat de-a lungul Nilului. cвnd respectivul combustibil nu mai poate susţine consumul la nivelul cerinţelor şi specificului acestora. p. energia eoliană este o sursă promiţătoare.8% din rezervele mondiale. Ţărilor CSI le revine un volum de 57500 miliarde metri cubi.Energia eoliană reprezintă una dintre primele forme de energie folosite de omenire. pe la оnceputul secolului al IV-lea dH. agricole şi solide urbane. iar piaţa energiei electrice va contiua să ia proporţii. Energia biomasei. 15 . în termen scurt (2020) sursele regenerabile de energie vor concura la egal cu combustibilul fosil. Comunitatea Statelor Independente (din Rusia şi Turkmenistan) şi Orientul Mijlociu deţin 70% din rezervele mondiale de gaze. ieftină şi eficienţei şi abundentă de energie pentru viitor. curată. mulţi experţi cred că energia eoliană va fi din ce în ce mai folosită. în evoluţia structurii balanţei energetice mondiale se pun оn evidenţă cвteva perioade succesive caracterizate fiecare prin dominarea în comun a unui anumit tip 3 Problema energiei: Starea actuală şi de perspectivă. prezintă o perioadă maximă de exploatare. bălegarul. urmată apoi de o perioadă de declin. Dezvoltarea surselor regenerabile de energie ca resursă semnificativă şi nepoluantă este unul dintre principalele obiective ale politicilor energetice mondiale. Resursele globale de ţiţei. Turkmenistanul are rezerve în volum de cca 2900 miliarde metri cubi. 3 Analiza evoluţiei pe o perioadă оndelungată a structurii balanţei energetice la nivel mondial şi la nivel de ţări pune în evidenţă faptul că fiecare categorie de combustibil. Cu noile tehnologii de оmbunătăţire a performanţei morilor de vвnt. gaze şi cărbune confirmate sunt suficiente de a acoperi necesitatea оn energie pвnă la finele secolului XXI-lea. după ce se adaptează la necesităţile de consum. Biomasa este considerată una dintre cele mai principale surse de energie regenerabilă a viitorului datorită marelui său potenţial şi diferitelor sale beneficii pe plan social şi al mediului ambiant. plantele agricole energetice. în contextul dezvoltării durabile. Principalele surse de biomasă sunt: deşeurile forestiere. ţările din Orientul Mijlociu deţin rezerve de cca 45102 miliarde metri cub . în termen lung (2050) tehnologia fuziunii nucleare va obţine o largă pondere în producerea energiei electrice Rezervele mondiale de gaze naturale sunt de cca 148000 miliarde metri cubi. Datorită sporirii cererii de energie electrică şi a оngrijorării asupra creşterii оncălzirii globale.17.

Cărbune. 1. în mod decisiv. Filea Ion. deşi a dispus şi dispune de rezerve apreciabile. Evoluţia structurii balanţei energetice mondiale după V. Utilizarea largă a hidrocarburilor. posibil cea a energiei nucleare. ca urmare a lipsei de adaptabilitate a cererii. urmează o perioadă de cвteva decenii de dominare netă a cărbunelui. Energie nucleară. Sursa: Niţu Vasile. Mirton. 2.de combustibil.Niţu.145]: Creşterea considerabilă a producţiei şi consumului de energie оntr-un ritm fără precedent оn оndelungata istorie a omenirii. Ed. capabilă să susţină o dezvoltare economică viabilă. 1997. Timişoara.hidrocarburile. va fi asigurată tot de hidrocarburi. imaginea creată în ultimele decenii asupra acestui combustibil „abundent şi ieftin” să fie spulberată.şi resurse regenerabile. Diversificarea resurselor de energie. de o altă categorie de combustibili. Certitudinea epuizării rezervelor de petrol şi gaze naturale оntr-o perioadă destul de apropiată. dar în egală măsură. se disting prin producţia şi consumul de energie prin următoarele trăsături [59. Combustibil vegetal. neregenerabile. 5.3). perioade ce punctează aşa-zisele „etape energetice ale dezvoltării societăţii omeneşti” (fig. a dus la epuizarea unei mari părţi din rezerve. 3. a suferit pe parcursul evoluţiei consumului o scădere treptată în balanţă.30-32]. mai dinamică şi cu calităţi superioare . p. p. Privită prin prisma rezervelor actuale de combustibili. mai ales după cel de al doilea război mondial.31. accesul căzвnd. care să asigure tranziţia spre o altă sursă. % E 1 2 3 4 Ani 5 1789 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 1997 2020 2040 2060 2080 2100 2120 2140 2160 2180 Fig. 3. dar în asociere cu cărbunele şi cu un aport din ce în ce mai mare a energiei nucleare şi a resurselor regenearbile [114. Astfel. şi оnceputul secolului al XXI-lea. acestă tranziţie spre o nouă „etapă energetică”. după o lungă perioadă în care consumul a fost susţinut prioritar de combustibil vegetal. Jumătatea a doua a secolului al XX-lea 1. locul lui fiind luat. cu rezerve abundente. cu toată ponderea оncă ridicată a hidrocarburilor în balanţa energetică. 2. Energetica de tranziţie: concepte şi modele. iar ceea ce este şi mai grav. p. a accentuat dependenţa faţă de importul de energie. Hidrocarburi. Aşa se face că în perioada actuală. 4. pe sursele 16 2200 . Acest ultim combustibil. Energie hidro. cu timpul. a impulsionat puternic creşterea economică. impune elaborarea unei noi strategii energetice.

Energetica de tranziţie: concepte şi modele. Timişoara. constă în creşterea mai rapidă a Produsului Intern Brut în comparaţie cu consumul final de energie.5 Interfuturs (OCDE. considerвnd o evoluţie uşor crescătoare la preţurile petrolului..e.90 1. 17 şi în condiţii de .e. Modificările de structură în producţia energetică pe plan mondial sunt prezentate în tabelul 2. Mirton. t. Ed.9 BIPE (com Pkan. Apariţia unui nou tip de substituire pe care o numim „ substituire dinamică” deoarece mutaţiile produse оntre diferite surse se realizează în condiţiile evoluţiei relativ dinamice aproape a tuturor resurselor folosite: „omul. în tabelul 3 este prezentată o prognoză. (de 1986) 1985-2005 3.34 Consum mondial de energie (mlrd. Mirton.7 Mini-dans-Energie (INSEE.3. 1997.1-4.45 7.39 11. urmat de cărbune. va consuma în viitor din ce în ce mai multă energie pentru a-şi asigura existenţa”. iar în ultimii 10-15 ani şi de energia nucleară.08 – 1.p. spre deosebire de energetica clasică la care se constată o creştere cuplată a celor doi indicatori.20 • energii regenerabile 6.33 Consum specific de energie ( t.75 3 – 2. expusă la cel de al XIV-lea Congres al Conferinţei Mondiale a Energiei.) 19.2 Banca Mondială (1987) 1986-1995 2.9-3. Tabelul 2 Creşterea mondială pe termen lung a resurselor energetice: unele previziuni Raport sau model Orizont Rată de creştere mondială Leontieff (ONU.5-4.54 1. din care: 1. Una dintre particularităţile energeticii. 1997. 1 2 3 4 2050 Populaţia (mlrd. Este interesant de remarcat că multe studii elaborate pe plan mondial manifestă un optimism moderat.1 Sursa: Niţu Vasile. ritmurile sunt moderate.42 După cum se observă.41 – 12. Indicator 1980 4. Energetica de tranziţie: concepte şi modele. Timişoara. 1979) 1975-2000 3.15 16. 1977) 1975-1999 4.4 MELODIE (CEA.11 • combustibili fosili minerali Sursa: Niţu Vasile. fie că este bogat. p.8-4. p.32 Consum de energie în mlrd. crt. Societatea doreşte satisfacerea necesităţilor energetice determinate de cerinţa legitimă a оmbunătăţirii modului de viaţă.e. în opinia unor autori [101. a echilibrului ecologic economicitate care să asigure progresul.7-3. оn condiţiile afectării minime a mediului оnconjurător.12 – 9.69 Anii 2010 6. o resorbţie lentă a dezechilibrelor internaţionale etc. Filea Ion.98 13. iar orizontul este anul 2050. 1986) 1986-2000 2. Principala sursă de energie primară care a stat la baza amplului proces de industrializare şi a dezvoltării extraordinare a transportului şi a altor activităţi economice este petrolul.58.) 9. Tabelul 3 Evoluţia mondială a cererilor de energie pentru perioada 1980-2050 Nr.5 DIVA (BIPE. p.88 – 1. 4.58]. Filea Ion.12 – 8. fie că este sărac.) 2.p. Ed.15 2 – 1.p. 1987) 1986-2010 3. la nivel mondial. gaze natural. / loc.5 Wharton ec.41 – 11.1987) 1985-2015 3. 1983) 1980-2000 1. Montreal – Canada 1989.108. loc. t.

sub forma petrolului şi a derivatelor sale. 17% CSI şi alte state din Asia. sumerienii foloseau smoala ca liant pentru mozaicurile lor.). monoclinelor foliate etc. p. Odată cu trecerea timpului. Sub influenţa presiunilor mari petrolul оncepe să migreze din zonele de formare spre suprafaţă. circa 55%. оncă din antichitate.1. de energie electrică. pentru prima dată. Din punct de vedere tectonic. cu suficientă exactitate.e. precum şi ca materie primă pentru o gamă largă de substanţe ale petrochimiei.36]. Hidrocarburile. Condiţiile formării hidrocarburilor şi structura geologică permit a determina. 3% deţine Australia. El se prezintă ca un amestec complex de hidrocarburi solide şi gazoase.n. sub formă de smoală. în 1900. în 1937. producţia de ţiţei a fost оnregistrată oficial ca producţie industrială.. petrolul a putut fi cunoscut şi utilizat în Orientul Mijloci. Această tendinţă tot mai puternic se manifestă în secolul XXI. sub formă de bitum natural. pe baze industriale. 10% Africa. făcвnd parte din categoria bitumenilor naturale. Petrolul a intrat pe scena energetică cu doar un secol în urmă. în Evul Mediu – aşa cum atestă numeroase documente – petrolul. ajungвnd să constituie suportul dezvoltării economico-socială. interesul faţă de petrol a fost scăzut. derivatele petroliere din ţiţei au fost solicitate din ce în ce mai mult pentru variate funcţii: producerea de căldură. în anul 1857 marchează. dizolvate în hidrocarburi lichide. 5% America Latină.n. Petrolul ca sursă energetică în economia contemporană Secolul XX a fost secolul petrolului aşa cum secolul XIX a fost cel al cărbunelui. zăcămintele petroliere se pot găsi în capcane de tipul anticlinelelor. Anii ґ30 a secolului XX consfinţesc definitiv ascensiunea petroluliui. Оn decurs de peste 150 ani. nu „descoperirea” sa. de lucru mecanic. 4% Europa. iar Orientul Apropiat. mărturiile despre оntrebuinţările ţiţeiului se оnmulţesc. producerea „aurul negru” în totalul consumului de energie 18 . domurilor. mai exact în anul 1857. După mai bine de 40 de ani.e. Petrolul este o resursă epuizabilă. Din rezervele mondiale. ci trecerea la exploatarea sa modernă. Оncă în anul 3000 о. producţia mondială de petrol atinge 21 milioane tone. Era epoca dominaţiei „regeluli cărbune“. de la primele utilizări energetice. au devenit principala sursă de energie pentru majoritatea popoarelor globului.112]. avea să fie folosit în construcţia de nave şi la diferite fortificaţii [23. producţia mondială atinge o sută milioane tone. în istoria petrolului. p. acum 5000- 6000 ani оnainte de era noastră (о. De aceea. La оnceputul secolului XX „steaua cărbunelui” pare că оncepe deja să apună. Se declanşează nestinsa sete de petrol. Astfel. cвnd a debutat extracţia organizată pe baze moderne a petrolului şi cвnd. 6% America de Nord. La оnceput. avвnd cele mai mari rezerve în Peninsula Arabică [33. în ritm оnalt al societăţii umane. limitele rezervelor exploatabile.2.

La ora actuală. în perioada postbelică. în ultimul timp.4.7 miliarde tone. Rezervele de petrol cercetate în lume se estimează în felul următor (datele pentru anul 1998). Raportat la producţia mondială actuală (3. industria modernă depinde de petrol şi de produsele sale. s-a dublat la fiecare zece ani. la 80 miliarde tone. 4 Adelman M. la 73 miliarde în 1970 şi 96 miliarde tone оn 1985. de exemplu.46% erau concentrate în Orientul Mijlociu. Rusia –4.4. p. a impus dezvoltarea operaţiunilor de prospectare şi explorare cu repercusiuni directe asupra mărimii rezervelor sigure de petrol. rezervele de azi pot acoperi consumul pentru 40–45 de ani . Iran –9. Creşterea considerabilă a producţiei de petrol. ca rezultat al sporirii deosebite a consumului mondial. OPEC (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol) deţinea în acelaşi an 74.4%. lăsвnd mult în urmă din acest punct de vedere cărbunele. în timp ce folosirea petrolului la asigurarea necesarului energetic al lumii a crescut. ele se apreciau. cercetate la sfвrşitul anilor ’90 ai secolului XX. Emiratele Arabe Unite –9. constituiau 139. Kuweit – 9.A. SUA –2. cвt şi în adвncime. Dacă la оnceputul anilor ’80 ai secolului XX. Baltimore.2–3.3. Astăzi sunt cunoscute rezerve de petrol în peste 80 de ţări. a determinat mărirea acestora şi cunoaşterea unor noi zăcăminte importante dispersate în numeroase ţări ale lumii. Rezervele de petrol. tendinţele se accentuează. 4 Extinderea permanentă a rezervelor mondiale.6 % din rezervele mondiale. China –2. pentru ca în prezent să ajungă la peste 150 miliarde tone. 19 . The John Hopkins University Press.1. Aceasta explică sporirea de aproape 35 de ori a rezervelor sigure ale Terrei de la 4 miliarde tone în 1939.8. Producţia care deja în 1950 trecuse de jumătate de mlrd. Irak –11. la 1 ianuarie 1998 ele. Afară de aceasta. la mijlocul anilor ’90 preţurile la petrol au scăzut în jumătate. 25. 1982. deja.t. structura materială şi modul de viaţă în comunităţile din suburbiile care оnconjoară marile oraşe sunt rezultatul unei ample şi necostisitoare alimentări cu petrol.44% revenind Arabiei Saudite (tabelul 4). Venezuela –6. s-a observat tendinţa de stabilire precisă a rezervelor de petrol. majoritatea acestora avвnd şi industrii de prelucrare a ţiţeiului.crescвnd cu 20 la sută. în %: Arabia Saudită –25. 66. se evaluau la 270-300 miliarde tone (apreciind pronosticul la 840 miliaede tone). Şisturile combustibile şi nisipurile bituminoase (cu smoală) constituie pвnă la 750 miliarde tone.6 miliarde tone). Deşi aceasta a fost un motiv de оngrijorare privind lipsa globală de petrol şi astfel. mai sunt rezervele de petrol prognozate din izvoarele netradiţionale.154-156]. Din rezervele sigure de petrol ale Terrei în anul 2001.8.4% [59. – “The World Petroleum Market”. atвt în areal. Restricţiile impuse politic cu privire la alimentarea cu petrol şi la folosirea lui au dus la o mare creştere a preţurilor în anii ’70 pentru o perioadă оndelungată.

5 Asia Pacific 4.500 Sursa: BP Statistical Review of World Energy.8 Europa şi Eurasia 9.8 14. tone) Zona geografică 1986 1996 2005 2006 America de Nord 12.0 5. La Conferinţa energetică de la Mьnchen.9 15.0 19. se află pe teritoriul unui mic număr de state şi regiuni care vor fi menţionate în continuare.4 0.9 4. a condus la apariţia noii politici privind petrolul.5 7. conform datelor unor surse folosite [33.2 Africa 7. cвt şi în dezvoltare fiind importatoare de ţiţei şi produse petroliere (vezi anexele 1 şi 2.4 83.809 149.575 129.4 168.8 5. 40 la sută din tonajul flotei comerciale mondiale.9 101.2 18.6 17.1 123. s-au evaluat rezervele sigure la 137 miliarde tone. America 20 şi promovarea politicii mondiale în domeniul petrolului revine în continuare Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de .6 Fosta URSS 7.8 0.5 15. care au rol deosebit în comerţul internaţional petrolier. stabilirea unui preţ de cost echitabil faţă de cel al materiilor prime. După alte date. deţine primul loc оntre mărfurile ce formează obiectul schimburilor comerciale internaţionale. manifestată prin limitarea accesului companiilor străine.1 10. a ponderii absolute a acestuia оn balanţa energetică a lumii.2 9.5 7. p. toate creвnd veritabile dificultăţi ţărilor puternic industrializate. care sunt generale.8 America Centrala şi de Sud 8.3 112. a creat condiţii geosocio-politice speciale pentru aprovizionarea cu ceaste resurse. Rezervele mondiale de petrol sunt repartizate foarte neuniform pe glob.0 0.0 10.1 7.9 19.Repartiţia geografică a rezervelor sigure de petrol pe Terră (milrd. Tabelul 4 2007 9.6 99.6 11. оnsă.113-114]. British Petroleum. Cele mai bogate resurse de ţiţei convenţional. iar petrolierele au ajuns să reprezinte. în momentul de faţă.37].7 15.2 12. Rolul decisiv în conturarea Petrol (OPEC).6 5.0 11.9 127.8 14. hărţile cu privire la principalele cвmpuri petroliere şi rezerve de petrol pe glob). farmaceutică). Neuniformitatea de răspвndire a ţiţeiului faţă de necesităţi. din 1980.671 164. odată cu ea. repartiţia geografică a resurselor de petrol relevă locul deţinut de ţările din America de Nord.9 0.5 10. deşi transportul ţiţeiului brut (оn proporţie de ѕ ) şi cel al produselor petroliere (оn proporţie de Ѕ) sunt asigurate de reţeaua de peste 300 de mii de kilometri a conductelor petroliere [23. Dezvoltarea explozivă a producţiei de petrol şi. în continuare urmează o succintă prezentare a principalelor regiuni petrolifere.4 102. majoritatea ţărilor atвt dezvoltate.8 17.5 15. p.9 11. totodată. iar cele probalile la 360 miliarde tone [33.9 OCDE 14.7 Оn total 108. naţionalizarea parţială a industriei petroliere. materia primă a unei оntregi ramuri industriale – petrochimia – precum şi a altor industrii (mase plastice. 2007-2008. Orientul Mijlociu.36].2 91. El constituie. la faptul că acesta a devenit principala resursă energetică.4 Uniunea Europeană 1.7 Orientul Mijlociu 66.600 Importanţa petrolului pentru economia contemporană nu se rezumă.4 OPEC 79. p. grija de protejare a rezervelor.3 14.

Americii de Sud – 6%.22 mil. 1995 – de 7. Marea Barints. Marea Baltică [16. faţă de 3. deşi descoperirile din Marea Nordului sunt importante [23. cu rezerve de 6. New Mexico.Latină cărora le revine peste 72% din rezervele sigure. Uniunea Sovietica era cel mai mare producător de ţiţei.12 Gt la 1 ianuarie 1984. Ohio. Colorado. iar în 1987 – pвnă la 12. 4 în Asia Centrală inclusiv Kazakhstan. Ponderea Orientului Mijlociu este de 57%. Bazinele petroliere cele mai importante identificate sunt repartizate astfel: 5 în regiunea Baku. descoperite оntre 1960 şi 1974.43. Wzoming. 16).3 şi în 1996 – 7.1 Gbarili. cu rezerve de 2 Gbarili.1991 – 10.bbl/zi. Americii de Nord – 6%. în total 80. Оn continuare ne vom referi succint la caracterstica zonele petroliere principalele. 21 . în 1997 s-a reuşit stoparea declinului. inclusiv zona Mării Caspice şi Caucazul de Nord. descoperite în intervalul 19371958.bbl/zi ca urmare a unor probleme economice majore. 1992 – 9.54 mil. Montana. 1993 – 8. America de Nord. Mississippi. apte a conţine zăcăminte petroliere pe 10-12 Mkm .4.8 Gbarili. De aceea rezervele 2 geologice petroliere aici pot fi foarte mari. Ilinois.bbl. în total cele 3 ţări оnsumвnd 11. p. tot mai actuală devine problema valorificării Arcticii.46 mil.bbl/zi. North Dakota etc. Lousiana (regiunea Golfului Mexic). Utah. 94 în ultimul timp. care în 1992 dispuneau de 3. descoperite оntre 1960 şi 1974. 1994 – de 7. producţia crescвnd pвnă la nivelul de 7. California. Această tendinţă a fost menţinută şi dupa destrămarea URSS si constituirea CSI (оn 1990 – 11. care. Kentuekz. în perspectivă alte bazine petroliere vor putea fi precizate în Siberia Orientală.45 Gt în 1975. Marea Caspică (la mare adвncime).18. Insula Sahalian.68 Gt (оn 1984) şi 5.56 mil.145.bbl/zi. iar Europa deţine doar 4%. din fostele 15 republici numai trei (Rusia. După descompunerea Uniunii Sovetice. cu rezerve de 6 Gbarili. Rusia şi ţările din CSI despun de formaţii geologice sedimentare. a Africii – 9%. concentrate în principal оn Tehas. Prima producătoare în această zonă sunt Statele Unite ale Americii.bbl/zi. descoperite pвnă în anul 1958. Pвnă în anul 1991. cu rezerve de 23. celelalte 10 considerau asigurarea cu resurse energetice o problemă majoră pentru securitatea lor economică (anexele 15. Oklahoma.9 Gbarili.62 Gt de rezerve dovedite. dispune de rezerve colosale de petrol (circa 180 miliarde tone la o adвncime de 300–3000 m). dar mult depăşite în ultimul timp de ale Mexicului. Prin necesităţile considerabile de import. SUA şi Canada dispun de mari rezerve de ţiţei. în 1986 s-a reuşit o creştere a producţiei pвnă la 12.95 mil. în 1989 producţia URSS a оnregistrat un declin pвnă la 12. SUA influenţează mult economia mondială a petrolului. Turkmenistan şi Kazahstan) în 1995 erau exportatoare şi оncă două (Uzbekistan şi Azerbaidjan) se autoasigurau cu resurse energetice. în opinia experţilor. 20 în Siberia de Vest.4 mil. cu rezerve de 43.0 Gbarili şi 2 în Regiunea Komi. 119-120]. 9 în regiunea Ural-Volga. reprezentвnd circa 37% din totalul mondial. Alaska.

Australia. Noua Zellandă.60 Gt. A doua regiune petroliferă este Maturin. Barines şi Falcon. Pakistan. America de Sud.91 Gt (1984). iar Athabasca are rezerve de potenţiale de ţiţei. la care se adaugă mai puţin importante următoarele. Prima descoperire petroliferă importantă datează din 1913/14. Brazilia. alte ţări în ordinea producţiei de ţiţei în 1984 erau concentrate în principial în zona lacului Marakaibo. Taiwan. India. Faja de Oro. Producţia de ţiţei aici a fost de 46. Venezuela. Pвnă în ultimii ani s-a considerat că rezervele de ţiţei ar fi foarte mici. dar descoperirile recente deschid cu totul alte perspective. în aceasta din urmă se află zăcăminte considerabile în statele Chiapas şi Tabasco. Dezavantajul constă în predominarea ţiţeiului greu. Peru. în total. оncincită оntre 1973 şi 1978. de circa 14 Gt.55 Gt. totodată. După anul 1970 au fost descoperite noi zone petroliere de-a lungul litoralului Golfului Mexic: zona Poza Rica şi zona Sud. Filipine. în partea de nord-est a ţării: alte două regiuni. оnscrise în ordinea descrescătoare a producţiei în 1984: Malaezia. Principalele deţinătoare de zăcăminte petrololiere sunt China şi Indonezia. şi anume. cu 31 Mt. Argentina. Columbia. Ecuador.Canada. ajungвndu-se a se exprima punctul de vedere că rezervele on şi offshore ar putea fi comparabile cu ale Arabiei Saudite. Şi zona arctică pare a oferi mari posibilităţi. dar a urmat apoi o scădere pвnă la 5 Mt. cu conţinut de sulf şi metale (Maya) şi diminuarea ţiţeiului de calitate (Isthmus). iar în 1922 s-a descoperit cel mai mare cвmp petrolifer al ţării şi al treilea din lume. rezervele Mexic. dar cele dovedite la 1 ianuarie 1884 erau de circa 2. care se deschide în golful Venezuelei. care după 50 de ani de exploatare oferă оncă posibilităţi importante. Asia. Indonezia. rezervele dovedite în 1992 erau de 0. Rezervele dovedite au variat оntre anii 1950 şi 1984 de la 1. se estima că în anul 1985 se estima la nivelul de 125 Mt. Deţinătoare de importante zăcăminte este Venezuela. Japonia. Mexic. Mexic deţine în prezent cele mai mari rezerve dovedite din America. Exportul Venezuelei este orientat în principal spre ţările Americii.8 Mt în 1976. Rezerve potenţiale importante sunt şi în regiunea offshore de est. Chili şi Bolivia. Coasta Bolivar (Bolivar Costal). Producţia de ţiţei în China este în creştere continuă. оn prelungirea celor din Tehas (SUA). să devină mare producător. Zăcămintele sunt şi de ţiţei neconvenţional (va fi tratat în capitolul respectiv). inclusiv cel neconvenţional le depăşesc cu mult pe cele de cărbune naturale. sunt mai puţin importante. a permis ca în anul 1921.357 Gt la 3. Descoperirea la оnceputul secolului XX a bogatului zăcămвnt din Nord. ajungвnd la peste 137 Mt în 1984. Birmania. Brunei. Trinidad. desfăşurat longitudinal pe o distanţă de peste 5000 km şi latitudinal pe aproape 2000 22 . şi ţiţei şi gaze neconvenţional. ţară cu o geografie cu totul diferită de oricare alta. Zăcămintele principale se află în Alberta (care asigură 70% din producţie) Saskatchewan. constituind dintr-un arhipelag din 13677 insule. China. în 1931. cu circa 80% din rezervele dovedite şi probabil 70% din rezervele оncă nedescoperite.

23 . Ne vom referi succint la unele date privind locul acestor ţări pe piaţa mondială de petrol. cuprinde cel mai intens platou (shelf) continental al lumii care leagă Australia şi Asia de SudEst şi Est. rolul cel mai important în alimentarea lumii cu ţiţei оl are Arabia Saudită (1. dispune de zăcăminte în nord (Mossul. la Kirkuk 2 (Irak) şi recent în zona submarină a Golfului Persic. cu 350 km . Aghajari de 116 km şi Gach Saran 2 2 de 335 km în Iran. la Ghawar (Arabia Saudită) cu o suprafaţă de 216 km .40]. Irac. de unde provine 90% din producţie. al doilea producător mondial după URSS. p. Pe continentul Asia se mai adaugă ţările: China. Kirkuk şi Khanakin) şi de o a doua regiune importantă din sud (Bassorah) cu zăcămintele Buzurgan şi Albu-Ghirab. Rezervele dovedite erau în 1984 de 1. desfăşurвndu-se în mai toată regiunea. 9. Iran – 171 288 mii tone şi Kuweit – 53 652 mii tone [33. India. la Safaniyah. Sharjah şi оncă alte patru) şi Siria la care mai trebuie adăugată zona neutră оntre Arabia Saudită şi Kuweit. Oman şi Emiratele Arabe Unite (Abu Dhabi. după volumul rezervelor sigure. în Mesopotamia. activitatea de exploatare offshore este оntrecută numai de Marea Nordului. inclusiv Zona Neutră – 416 424 mii tone. fiind de obicei petroluri uşoare. în mare parte aferentă Golfului Persic. Bahrain. Rumaila Nord în Irak. Din regiune. fac parte: Iran şi următoarele ţări arabe: Arabia Saudită. urmată de Kuweit şi Zona Neutră. Emiratele Arabe Unite). Katar (Qatar). locuitori). p. deţinătoare a 20-25% din rezervele sigure mondiale de ţiţei şi furnizoarea a circa unui sfert din ţiţeiul solicitat pe piaţa mondială. p. Federaţia Emiratelor Arabe Unite. compusă din 7 emirate.240 M.24 Gt [16. Producţia comercializată a оnceput în 1962 şi a crescut treptat pвnă în 1977 de cвnd s-a stabilizat la un nivel mai jos. Se estimează că aproape 90% din teritoriul maritim conţine zăcăminte de hidrocarburi şi datorită descoperirilor făcute. al treilea producător de ţiţei din Orientul Apropiat. cu o pondere de peste 57% din producţia mondială (pe primul loc se află Arabia Saudită. Dubai (19%) şi Sarjah (1%). Dintre ţările Orientului Apropiat. Cea mai mare cantitate a fost obţinută în 1992 de următoarele state: Arabia Saudită. Zăcăminte foarte mari în Orientul Mijlociu se află în apropierea Golfului Persic. folosind sursele publicate [16. Zăcămintele se 2 găsesc la adвncimi mici (300-2000 m).92 Gt concentrat în principal în Khuzistan. după cei doi precedenţi. Irak – 13 368 mii tone. dar în principal оntre Sumatra.840 Mkm . Indonezia. 97]. Iran. Iava şi Kalimantan (Borneo). Se exploatează la suprafaţă şi submarin. Dubai. a fost constituită în 1971. Iran dispune de rezerve importante de ţiţei de 6. El Wafira (Zona Neutră). Irak. Kuweit. Burgan (Kuweit). оnaitea 2 SUA. care au intrat în exploatare în ultimii ani.97-99].km. parteneri fiind: Abu Dhabi (80%). Orientul Mijlociu este cea mai importantă regiune petrolieră.

Austria.20 Gt. Awali. Exploatarea Ekofisk din Norvegia prezintă cele mai importante zăcăminte şi în 1992 a contribuit cu o producţie de 104. urmat apoi de altele. Danemarca. Comorant. distribuţia. La zăcămintele on shore foarte modeste ale cвtorva ţări. Qutar dispune de cвteva zone petroliere оntre care Dukhan şi Bunduq şi de zăcăminte offshore. în genere săracă în petrol. afirmată ca producător din 1958. Congo. Tunisia. Nigeria. cu centrele Brent. Magnus. s-a afirmat ca deţinătoare de zăcăminte importante de 2. răspвndite în regiunea de vest de Ems. tone faţă de Regatul Unit cu 89. Zair. Zăcămвntul în exploatare cel mai important este Burgan. Libia. Ghana şi Maroc. Rezervele dovedite erau în 1984 de 1. iar producţia este în creştere. Maureen) şi insulelor Shetland. Algeria. cu rezerve dovedite de 2. 24 . Gabon. Algeria. Italia. în ordinea producţiei din 1980: Nigeria. Angola.250 Gt. după prospecţiuni оncepute în 1953. Deţinătoare de zăcăminte de ţiţei sunt. Marea Britanie). în prealpi şi în Valea Rinului. Moutrose. Libia. şi în mai mică Spania şi Turcia. la nord de Elba. Franţa. Siria a devenit producătoare mondială din 1968 dispunвnd de zăcămintele Karatchuk. tone. preţurile la ţiţei şi produsele petroliere.80 Gt. şi norvegiană.4 mil. s-a оnscris ca producătoare de ţiţei din 1944 dar cu capacitate importantă a devenit după descoperirea în 1958. Jubaisseh. Germania. Rumailan. оntre care unele la frontiera cu Tunisia.2 mil. Egipt. Egipt dispune de zăcăminte în zona golfului Suez. Coasta de Fildes. O analiză mai detaliată a fluxurilor cu ţiţei şi produse petroliere pe diverse zone gografice şi a unor ţări se redă în cadrul altor subcapitole: cererea şi oferta. Africa. Din rezervele onshore. dar numai primele 4 se inscriu printre producătorii de importanţă mondială. a zăcămвntului de la Hassi Mesaud. cele mai importante sunt ale Germaniei de 57 Mt. Hamza şi Al Hayane. Camerun. rezervele importante ale platformei continentale ale Mării Nordului. Oman a devenit producător de curвnd: primele descoperiri datează din anul 1963 cărora le-au urmat altele din 1975 şi se fac eforturi pentru lărgirea descoperirilor. plafonвnd producţia. în principal din zona deltei fluviului Niger. Rezervele sunt în ordine de mărime după ale Arabiei Saudite dar statul duce o politică de conservare. Bahrein deţine un singur zăcămоnt. s-au adăugat în cursul deceniului anilor ґ70. în parte din zăcăminte submarine. Suwaidiyeh. în principal din zonele engleză măsură în zonele olandeză şi daneză. fluxurile internaţionale ale petrolului şi produselor petroliere etc.Kuweit. a cărei producţie a оnregistrat creşteri datorită noilor centre din Marea Nordului (Forties. dispune de zăcămintele submarine din Marea Nordului (Norvegia. în zona Weser-Ems. Europa.

dar şi pe care o poate determina. 25 . cвt. Următorii doi ani au fost marcaţi de uşoare scăderi ale ritmului de creştere pвnă la nivel de 3.. urmвnd apoi o expunere detaliată a evoluţiei cererii pentru petrol în perspectivă.60% 1973 China Asia America Latină Africa OECD Răsăritul Apropiat Fosta URSS Europa non-OECD 14. şi dezvoltarea tuturor 5 Dan R.& Ingram J. Cererea şi oferta mondială de petrol şi produse petroliere Nivelul general al activităţii economice şi ritmul de creştere economică constituie o preocupare economico-politică majoră atвt pentru ţările dezvoltate. cum ar fi Asia– Pacific şi America Latină. în final. 2006. dezvoltarea industriilor. 1.20% 8. Оn literatura economică de specialitate.Fourth Edition”. Оn perioada 1982–1992. este petrolul.60% Fig. recesiunea economică avea să lovească în majoritatea din ţările grupului. 5 şi.80% OECD Răsăritul Apropiat Fosta URSS Europa non-OECD 23.C.1.8%. chiar dacă problemele recente de natură economică şi financiară au оncetinit ritmul de dezvoltare în unele regiuni.70% 3.90% 15.00% 37.1% faţă de anul precedent.60% 10.5% în 1985. 1996. Sursa: Key world energy statistcs.4. – “International Business. Оn tabelul 5 este prezentat nivelul consumului energetic primar prognozat pentru anul 2025 la o populaţie de 8. în anul 1983 s-a simtit o uşoară revigorare a activităţii.50% 9.5% pe an. Unul dintre elementele-cheie care este determinat de creşterea economică. activitatea economică scăzвnd drastic pвnă la o rată de creştere de 0.20% 4. pentru cele în dezvoltare. în continuare vom prezenta evoluţia creşterii economice în tarile Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) оncepвnd cu mijlocul anilor ґ80. în ultimul trimestru al anului 1982. Ţările în dezvoltare au un potenţial mare de creştere economică.M. Ţările OCDE constituie o grupare industrială majoră la nivel mondial. bazвndu-se pe sursele de energie. sectoarelor lor economice.20% 2005 China Asia America Latină Africa 12.3. rata reală agregată de creştere economică la nivelul оntregului grup OCDE a fost în medie de 2. rata reală medie pentru grup situвndu-se la nivelul de 2. Fig 5 . Datele din figurile 4 şi 5 prezintă informaţie despre repartizarea producţiei petroliere în diverse zone ale globului. respectiv 3% în 1986 .70% 0. International Energy Agency. analiza cererii de petrol se face în corelare cu evolutia PNB/PIB. Producţia mondială de petrol la nivelul anului 2005.50% 4.00% 0. în anul următor continuвnd cu o accelarare a acesteia pвnă la nivelul de 4%.20% 30.00% 23. John Woley & Sons Inc.5 miliarde locuitori pe glob. mai ales. Producţia mondială de petrol la nivelul anului 1973.

s-a оnregistrat o scădere a ratei de creştere pвnă la 2. Această politică s-a dovedit a fi cu două tăişuri.Tabelul 5 Consumul energetic estimat pentru anul 2025 (cu o populaţie estimată la 8. în perioada 1991-2000.. în special. în următorii ani politica economică promovată de aceste ţări. deşi potentialul de creştere al acestora este mult mai mare decвt al celor dezvoltate. în general. creşterea economică în aceste ţări este frвnată de o serie de factori atвt de natură endogenă. 10 şi 11 caracterizează nivelul actual şi perspectivele creşterii producţiei lmondiale a produselor petroliere. pe de altă parte. creşterea preţurilor la petrol la sfоrşitul anilor ’70–оnceputul anilor ’80 оncetinind ritmul de dezvoltare al acestor ţări. Astfel. a fost cea de utilizare mai eficientă a surselor tradiţionale de energie. alternativele limitate de acces la alte surse de energie şi. luвnd în considerare. Оn ţările în dezvoltare conservarea surselor de energie nu a fost atвt de evidentă ca оn dezvoltate. în ceea ce priveşte raportul dintre consumul de energie şi creşterea economică. s-au situat sub nivelul ratei pe termen lung de 2. 26 ţările .2%. ratele de creştere. acesta s-a stabilizat оn ultimii ani. Оn anul 1995.3%. dar şi căutarea de surse noi. primele continuоnd să оncurajeze consumul de energie pentru a stimula creşterea economică. rata de creştere avea să scadă pвnă la 2. în ceea ce priveste ţările în dezvoltare. p. lipsa de resurse financiare pentru investiţii în conservarea energiei. ratele dobвnzilor mari pe pieţele internaţionale de capital. după care a urmat o perioadă de reducere a consumului de energie. ca rezultat al conservării surselor de energie. 1998. au. dependenţa de resurse străine de materie primă pentru dezvoltare etc. Apoi au urmat doi ani de creştere economică de 3% în 1996 şi 3. crt. în 1999.5% pe an. Acest raport a fost puternic marcat în timpul celor două şocuri petroliere. pe de o parte. lipsa de forţă de muncă calificată etc. de asemenea. în medie. –Bucureşti. cвt şi de natură exogenă. deficitele bugetare şi datoriile externe mari.2% în 1997. Preţurile la energie. şi la ţiţei. inflaţie. Datele prezentate în anexele 7. dar si de către cele dezvoltate.10. cum ar fi escaladarea protecţionismului. un impact major asupra creşterii economice în ţările în dezvoltare. Categoria de combustibil 1992 2000 2025 1 Ţiţei 3128 3200 3397 2 Cărbune 2164 2600 1625 1780 3 Gaze 1800 2542 4 Hidraulică 543 650 843 5 Nucleară 565 650 1346 6 Surse noi 1000 1268 7 Оn total 8122 11021 Observaţie: Pentru anul 2020 în unele ţări 25% din bilanţul energetic va fi acoperit de energia solară. Sursa: Energii neconvenţionale curate. cum ar fi politicile economice greşite.5 miliarde locuitori) (mln tone) Nr. aceste ţări fiind vulnerabile la oscilaţiile mari ale preţurilor la energie.

pвnă la 57.9% pe an faţă de celelalte ţări. Apoi a urmat o perioadă de 7 ani în care consumul a оnregistrat creştere susţinută de de la un an la altul.bbl echivalenţi în ţiţei în 1999. odată cu creşterea preţului la ţiţeiul din OPEC. s-au оnregistrat scăderi ale consumului pвnă la 46. bbl echivalenţi оn ţiţei . corespunzвnd unor rate de 1.6%. în special pentru ţările dezvoltate.* în continuare. au putut să–şi exploateze eficient resursele proprii energetice. barili. iar în 1985 – cu 2. astfel. în perioada 1979–1982. determinвnd o creştere neaşteptată a costului la energie. Cauzele creşterii consumului au fost condiţionate. Consumurile de energie în următorii trei ani – 1991-1993 – a fost sensibil apropiat. şi anume: în 1984 – 4. Creşterile consumului de energie în această perioadă au fost semnificative. în 1984 acesta avea să fie cu 4. atвt de ritmul de creştere economică. care altădată erau scumpe.6% mai mare decвt cu zece ani în urmă. cu o medie anuală de circa 4. 1986 – 2. inclusiv la energie. Acestea din urmă au оnregistrat uşoare tendinţe crescătoare abia în 1983 – 0. cвt. p. de 4. adică. de preţurile foarte mici la produsele petroliere si importate din statele membre ale OPEC. Odată оnsă cu creşterea puternică a costului la energie în perioada 1979-1982. în afară de OPEC. în general.5%. Scăderea preţului la energie оncepоnd cu anul 1982. puţin de 1. comparativ cu cele provenite din Golful Persic.4% pe an. respectiv 2020 [210. această creştere a fost în anul 1986 de 2.Consumul mondial de energie a оnregistrat o evoluţie pronunţată în perioada 1969-1979.4% mai mare decвt în anul precedent. astfel.2%.6%. Aceste ţări au оnceput să majoreze preţurile la ţiţei la sfвrşitul celui de-al 7-lea deceniu. marcată de criza mondială. faptului că celelalte ţări.9%. în principal. se aşteaptă ca cererea să crească cu o rată medie de 1. datorită preţurilor relativ constante la ţiţei. Astfel. oferta de energie a crescut. 1988 – 3. a atras după sine o creştere imediată a consumului de energie. bbl echivalenţi în ţiţei. 1987 – 3. Această evoluţie se explică prin faptul că ţările din 6 .6 mlrd. chiar dacă în fosta URSS a scăzut drasnic.8% şi 1. adică pвnă la nivelul de 51. Astfel. iar în 1990 consumul a crescut cu mai ţiţei. 27 .6%.3% pe an. în lucrare termenul de “bareli echivalenţi în ţiţei” se va regăsi sub forma prescurtată „bbl”. în 1989 – 2. în medie. în ţările comuniste consumul a оnregistrat o creştere de 1.3% pвnă în 2010.138]. o scădere continuă a acestuia cu 2. creвnd presiuni asupra preţurilor.8 mlrd. ajungвnd la 62. O analiză pe ţări. în 1985 – 1.1%. Astfel. în 1991 acesta оnregistrвnd o uşoară scădere.2 mlrd.4%.4 mlrd. mai ales. grupe de ţări sau regiuni geografice denotă că tendinţele consumului de energie au fost diferite.5% pвnă în anul 2020. Scăderea preţului la energie s-a datorat. оn care declinul a fost. nivelul consumului în 1979 era cu 51.4% mai mare faţă de 1984. iar în următorii ani (1992-1999) a fost în creştere.8%. Conform previziunilor cuprinse оn 6 Modelul Energetic al OPEC.2%. Consumul de energie la nivel mondial a оnregistrat pвnă în 1990 o tendinţă crescătoare.

1996 . au luat o serie de măsuri pentru conservarea surselor proprii de energie.2%..1 23.2%. 1992 – o creştere cu 0.3%. 1990 – o scădere cu 0.7%.4%. Apoi. acest fapt putвnd fi neutralizat doar de scăderea preţului la energie.7 28. Dan R. avвnd o tendintă mai puţin susţinută.9 6. 1996 – o creştere cu 3. 1995 – 1. Japonia şi Europa de Vest sunt puternic dependente de importuri. aceasta s-a modificat. consumul american de energie a scăzut anual cu 10. 1993 – 2.1%.2%. 7 Odată cu declanşarea celei de-a două crize a petrolului.7 2.5 5. ţările dezvoltate.8 100 22634 12962 16426 1388 3787 57197 39. Datele din tabelul 6 caracterizează ponderea diferitor tipuri de resurse energetice în ultimii ani în volumul lor total.7 24.6 6.1%.6 100 3614 2191 2247 610 585 9247 39.3 6. crescătoare pвnă în 1989. John Woley & Sons Inc.blocul comunist obţineau resursele energetice la preţuri mai mici decвt erau comercializate acestea pe piaţa mondială .2%. Spre deosebire de America de Nord. Această tendinţă se explică prin faptul că SUA оşi asigură necesităţile de consum atвt din resurse proprii. apoi pвnă în 1999 fiind de creştere: 1991 – 1. Spre deosebire de SUA. în Europa de Vest cu 8. în ceea ce priveşte structura surselor de energie.6 22.5%.3%. 1993 – o creştere cu 0.& Ingram J. Japonia a fost marcată pвnă în 1987 de o continuă scădere a consumului de energie. Măsurile de conservare a energiei vor continua să defavorizeze consumul de energie.1%. de asemenea. 1999 – 0. urmată apoi de o perioadă (1991-1999) în care consumul a crescut. următorii ani fiind marcati de slabe tendinţe alternative de creştere şi scădere.2%. iar în Japonia cu 7. 1997 – o scădere cu 0.1 30. în special ca urmare a oscilaţiilor preţurilor la ţiţei. La fel ca şi în Japonia.4 24.6 100 Sursa: British Petroleum.6 21. Tabelul 6 Ponderea diferitelor tipuri de resurse energetice în 1986-2007 din volumul lor tottal Produs/anual 1986 % din total 1990 % din total 2000 % din total 2007 % din total Ţiţei Gaz natural Cărbune Hidroenergie Energie nucleară ОN TOTAL 21204 11014 15647 1293 3018 52176 40. 1991 – o creştere cu 1%.5 5.1%. 1994 – o creştere cu 0. 1994 – 2. în Europa de Vest scăderea consumului a continuat pвnă în 1987. 7 28 . Anul 1990 a fost marcat de o scădere a consumului cu 0. – “International Business. 1989 – o creştere cu 0.Fourth Edition”.8%. dar.2%. consumul reacţionоnd imediat la oscilaţiile preţurilor.7%. Оntre 1979-1982. cu economii intensive оn energie. 1997 – 3.1 28. în America de Nord consumul de energie a crescut оntr-un ritm anual de 5%. cвt şi din importuri. în perioada 1983-1986.M.0 2. 2008. 1995 – o creştere cu 2.1%.1%.C.3 100 3906 2654 3136 709 622 11027 35. 1992 – 1.4 6.8%. şi anume: 1988 – o creştere cu 0.

nu au оnregistrat mişcări spectaculoase privid evoluţia cererii lor de consum.2% faţă de anii precedenţi.7%. Astfel. cвnd. în Asia. respectiv cu 0. iar consumul de benzină оn această perioadă a avut o tendinţă crescătoare de la un an la altul.1 mlrd. iar în altele – cu gaze naturale. în locul aşteptatei creşteri a cererii de petrol pe plan mondial pentru anul 2001. Celelalte produse. datorită creşterii economice susţinute.3%. Apoi. Astfel. Cererea de benzină în următorii ani (1995-1999) a оnregistrat în continuare o creştere.9%. A scăzut ponderea de păcură în totalul produselor petroliere consumate în favoarea produselor deschise (benzinele) şi a produselor medii distilate. Оn prezent. 1996 – cu 0. spre deosebire de păcură.Consumul de păcură în ţările din afara blocului comunist în 1979 a fost de 5. Situaţia s-a inversat оnsă în 1992. De asemenea. 1999 – cu 1. Pвnă оn 1985 a scăzut cu 38. păcura a fost substituită parţial şi în urma dezvoltării sectoarelor nucleare în diferite ţări (vezi anexele 3. în 1988 tendinţa inversă – de scădere a preţurilor – a condus la creşterea cererii pentru pacură cu 3. ce rezultă din rafinarea ţiţeiului. cererea de consum оn ţările din afara blocului comunist a crescut cu 2. acesta avвnd o evoluţie ascendentă pe оntreaga perioadă 1982–1991.6% [63]. оn 1986.bbl. în 1991 consumul de benzină se situa la nivelul de 5. a survenit o reducere cu 40. Creşterea a continuat în 1989 şi 1990 cu 2. care s-au soldat cu pierderea a mii de vieţi omeneşti. Recesiunea economică în care s-au aflat majoritatea ţărilor dezvoltate în anul 1991 s-a manifestat şi în domeniul preţurilor şi a consumului de păcură. 2000. consumul acestuia a ajuns la nivelul anului 1990 . Aceste modificări în structura de consum au fost foarte pronunţate. Оn această perioadă a avut loc modificare a structurii consumului de produse petroliere. Aceste evenimente.8% la 3. 1998 – cu 1.6 mlrd. Păcura continuă să fie un produs solicitat de piaţa mondială. cu 21% mai mult faţă de nivelul consumului din 1982. cu condiţia că preţul să devină competitiv în raport cu preţurile pentru produsele ce оl substituie.1 mlrd. ca urmare a atacurilor teroriste din SUA la 11 septembrie 2001. 8 Deşi consumul de păcură a оnregistrat o tendinţă pronunţat descrescătoare. pвnă la o valoare de 8 Worldwide Petroleum Industry Outlook. acesta scăzвnd cu 0.7%. ca urmare a scăderii preţului la păcură. prognozele privind cererea mondială de petrol apar substanţial schimbate. Creşterile economice din diverse zone geografice au determinat stimularea consumului de benzină. adică. scăderea severă a оncrederii consumatorilor aruncвnd industria aeronautică şi activitatea liniilor aeriene оntr-un vвrtej al reducerilor de activitate. bbl. urmвnd apoi un declin de 3. şi anume: în 1995 – cu 1. 1997 – cu 1. în special. în detrimentul cărbunelui. acest produs va continua să aibă piaţă de desfacere. 4). în special în ţările dezvoltate. The 17th Edition – Oil and Gas Journal. Pannwell.6%.3%. bbl.4%. Preţurile ridicate la pacură au condus la оnlocuirea acestui produs cu cărbune în anumite zone.9%. au avut drept consecinţă şi pierderea a mii de locuri de muncă.000 bbl/zi. deşi preţurile păcurii au оnregistrat o uşoară creştere. 29 .4% în 1987. în baza creşterii preţurilor.

bbl/zi.67 6.28 49. cu un nivel al cererii în 2002 de 21.53 15. cererea de ţiţei este efectuată pentru 3 grupuri de China.bbl/zi faţă de nivelul cererii din anul 2001.96 2. o tendinţă crescătoare. iar în anul 2002 s-a оnregistrat o scădere a cererii mondiale de petrol cu 200. % 6. o serie de ţări în dezvoltare din cadrul şi dinafara OPEC au pus în funcţiune noi capacităţi 30 . O informaţie mai amplă cu privire la nivelul cererii mondiale la produsele petroliere este prezentată în anexele 5 şi 14.61 85. Cu toate acestea. de asemenea.61 49. Astfel.12 6.29 4.10 Cererea 25.120.60 mil.000 bbl/zi.2 31.000 bbl/zi.82 mil.88 ОN TOTAL Sursa: International Energy Agency.21 9.54 9. Drept răspuns la creşterea cererii şi a consumului la produsele petroliere s-a adaptat mereu şi oferta mondială. aceasta avвnd. bazinul Atlantic) şi principala regiune furnizoare de petrol (regiunea Golfului Persic) în ceea ce priveşte cererea şi oferta de petrol.02 4. Tabelul 7 Cererea mondială de petrol pe regiuni (mil.07 5. оn special datorită creşterii economice din China.77 3.08 7.86 83.49 15. Asia se situează pe locul doi. cвt şi estimările privind evoluţia cererii în anul 2003. cu o cerere la nivelul anului 2002 de 15.51 4.16 7.6 -3. 2008. cea mai mare cerere în anul 2002 se оnregistrează pe continentul nord-american. Evoluţia cererii pentru produsele petroliere este prezentată doar pentru ţările OCDE şi cele în dezvoltare.31 15.82 8.96 5.06 6.4 47.18 mil.3 22. Deşi erau semne că cererea de petrol din sectorul industrial оncepuse să-şi revină şi să se recupereze în acel an în multe ţări ale OCDE.95 25. Datele din tabelul 8 permit a face o comparaţie оntre principalele regiuni consumatoare de petrol din lume (Asia–Pacific.4 10.93 5.54 46.22 2. Oil Market Report. ţările CSI ţări: OCDE.73 15.99 2.47 3. aceasta scăzвnd cu 0. Tendinţa pentru continentul asiatic este ascendentă. chiar în condiţiile în care au existat оntotdeauna capacităţi suplimentare de producţie.33 Cererea 25.63 49.74 4. pвnă la o valoare de 600.3 18. Astfel.bbl/zi) Regiunea America de Nord Europa OCDE China Restul Asiei Fosta URSS Orientul Mijlociu Africa America Latină Cererea Cererea 2002 2005 2006 2007 23.34 7.53 5.6 11.80 84.92 5. ţările în dezvoltare şi şi cele din Europa de Est. precum şi modificările оnregistrate faţă de anul 2001. Cererea de petrol în 2003 a fost de 78 milioane bbl/zi (vezi anexa 7).51 3.69 8. Оn tabelul 7 este prezentată cererea mondială de petrol pe regiuni în anul 2002.1 24.97 Modificare 2007/2002.000 bbl/zi.9 76.bbl/zi. Pe locul trei se situează Europa.

3 114.1 53. Forecast for 2010-2020. Faptul că nu s-au găsit surse sigure care să alimenteze imediat şi continuu piaţa cu ţiţei.8 5.9 5. оnregistrвnd creşteri importante în ţările în dezvoltare.6 44. Acest fapt a determinat stimularea ofertei în alte zone ale lumii.8 19.6 surplus (+) / defici ( -) Sursa: IEA.8 7. şi în cadrul OPEC s-au deschis noi rafinării. au apărut noi capacităţi de producţie оntr-o serie de alte scăderea producţiei din SUA şi fosta URSS.3 Cerere Ofertă 43.9 2020 37. 20.5 76.3 31. în ultimii ani oferta mondială de ţiţei a suferit o serie de schimbări semnificative. stimulвnd.3 50.3 26.0 4. în urma unor evenimente majore cu caracter mai degrabă politic.barr/zi) 1999 2000 Asia – Pacific 20. cum ar fi Marea Nordului.5 51. De asemenea. alte zone.3 Oferta mondială 74.9 6. Drept urmare a conflictului din Golf.9 4. aceasta a crescut moderat în ţările industriale. Un alt factor perceput de pieţele de ţiţei şi produse petroliere a fost scăderea considerabilă a producţiei în fosta URSS.3 2010 28.6 65. în ultima perioadă a anului 1990 şi în 1991 preţurile au crescutmult.5 1. au contribuit şi ele la creşterea ofertei.3 Cerere Ofertă 22.1 21.9 92. Оn acel an. în vederea contracarării evenimentelor care puteau marca negativ piaţa mondială a petrolului şi produselor petroliere.3 41.8 7.7 Regiunea Golfului 4.6 5. Imediat оnsă după consumarea 31 ţări dinafara OPEC.1 Cerere Ofertă 8.8 75.7 57. Asia-Pacific 12. Arabia Saudită este ţara care dispune de capacitatea de control şi influenţa asupra pieţei mondiale a petrolului. America Latină. Politica de preţuri promovată de OPEC a оncurajat marile firme petroliere să se dezvolte şi să contribuie la creşterea ofertei mondiale de petrol şi produse petroliere.6 Cererea netă a Bazinului Atlantic 6. situaţia pieţei mondiale de ţiţei s-a schimbat semnificativ.3 11.5 Surplusul net al Regiunii Golfului 18.7 32. Оn ceea ce priveşte cererea pentru petrol şi produse petroliere. Drept rezultat.7 Astfel. au aparut o serie de capacităţi de producţie noi în numeroase regiuni ale lumii. în acelaşi timp.7 0. Războiul din Golf a determinat scoaterea din funcţiune a unor capacităţi substanţiale de producţie din Kuweit şi Irak.7 110. Aceste creşteri au “echilibrat” .0 3. dar şi pentru a nu impiedica creşterea economică.6 95.0 Cererea netă – reg. Arabia Saudită a decis să-şi intensifice producţia pentru a pune în echilibru cererea cu oferta. Annual Reports 1997-2000. care să le оnlocuiască.1 Bazinul Atlantic 50.6 8.de rafinare. Africa. Un exemplu în acest sens оl constituie intervenţia acestei ţări în anul 1992.1 Cererea mondială 74. ca cele din fosta URSS.0 48. apariţia unora noi în alte ţări din OPEC.3 12. Tabelul 8 Cererea şi oferta mondială de petrol (mil.3 23. Orientul Оndepărtat.

creşterea bruscă a preţurilor în anii 1973–1974 a generat o оncetinire a ritmului de creştere economică. piaţa s-a stabilizat.2% faţă de anul precedent. 9 şi consumului de ţiţei a dus la scăderea Оn anul următor s-a produs o inversare a situaţiei. mai ieftine. o creştere cu 2. Cauzele principale ale creşterii producţiei de ţiţei au fost preţurile mici ale acestui produs. adică. Această tendinţă de creştere a producţiei de ţiţei a fost оntreruptă în perioada celor două şocuri petroliere. Preţurile mai reduse din 1988 au schimbat din nou direcţia. aceasta оnregistrвnd o tendinţă de scădere. fapt care a permis o stimulare a cererii. Astfel. în urma creşterii preţurilor. bbl/zi pвnă la 60. pe de altă parte . şi intensificarea creşterii economice şi a cererii de produse petroliere. iar la nivelul ţărilor dinafara blocului comunist – cu 460. Pe aproape оntreaga durată a anului 1989 preţurile au fost relativ stabile. Nivelul producţiei mondiale a fost în acel an de 62. preţurile reduse ale acestuia au determinat în perioada 1981–1985 o оncetinire a eforturilor de conservare a surselor de energie. Producţia din ţările comuniste a scăzut ca urmare a intensificării problemelor economice interne ale URSS.Drept rezultat. pe de o parte. căutвndu-se surse alternative. o creştere cu 3. stoparea creşterii producţiei cererii pentru ţiţei şi produse petroliere. Astfel. bbl/zi pвnă la 42. bbl/zi pвnă la 58.41 mil. оntărind creşterea economică şi cererea pentru ţiţei. fapt care a atras atenţia asupra necesităţii efectuării de investiţii în domeniul conservării energiei. bbl/zi. ca urmare a unei cereri în continuă creştere. bbl/zi.7 mil. bbl/zi. Оncă în anii ’50 producţia mondială de ţiţei a оnregistrat o tendinţă ascendentă.4 mil. stimulвnd uşor cererea. Scăderea producţiei mondiale de ţiţei a acţionat şi asupra cererii de produse petroliere.33 mil. Astfel. 1987.4 mil. Cвt priveşte ţiţeiul. în 1986 оnregistrвndu-se cel mai ridicat nivel al producţiei de la 1980. bbl/zi.000 bbl/zi. în 1987.35 mil. dar mici. OAPEC Information Department. ridicarea de către OPEC a preţurilor la ţiţei s-a răsfrвnt asupra preţurilor produselor petroliere.000 bbl/zi. Safat. The Arabs and the Oil Crisis 1973 – 1986. Producţia dinafara blocului comunist a crescut cu 1. bbl/zi. iar cel al statelor dinafara sferei comuniste – de 46. astfel producţia crescвnd cu aproximativ 2 mil. creşterea a fost cu 1.4 mil. 9 Attiga A. pentru оnlocuirea lor.1 mil. оmpingвnd economia mondială оntr-o puternică recesiune economică. bbl/zi. Efectul produs de cea de-a doua creştere a preţurilor la ţiţei în anii 1979–1981 a avut o amploare şi mai mare asupra dezvoltării.87 mil.bbl/zi. 32 .A. în 1984 sa оnregistrat chiar o creştere a producţiei de ţiţei în ţările dinafara blocului comunist cu 1. s-a оnregistrat un declin al producţiei mondiale cu 225. La nivel mondial.5%.conflictului. deoarece au fost scoase din funcţiune unele capacităţi importante de producţie de ţiţei şi produse petroliere. Producţia mondială petrolieră a crescut cu 2.

oferta de petrol pe plan mondial a fost afectată în urma atacurilor teroriste ce au avut loc la New York şi Washington.3 -14. în ceea ce priveşte producţia ţărilor socialiste.Conflictul din Golf nu a anihilat cererea de ţiţei. pe de altă parte. De exemplu.2 9.1 -2 13. în anul următor aceasta.4 7.6 13. bbl/zi. nivelul mondial atingвnd în anul 1996 – 66.3 -77.430 mil. Producţia OPEC a crescut cu 5. May 2008. International Petroleum Monthly.76 mil. bbl/zi. în următorii 3 ani producţia .530 mil.490 mil.Britanie SUA Alte ţăriOCDE Оn total OCDE 114 138 271 164 557 118 144 170 272 140 634 100 178 185 283 132 612 181 182 283 133 631 109 205 180 275 133 621 26. bbl/zi. bbl/zi. de asemenea. aceasta a scăzut în fosta URSS cu 6% pвnă la 11. Producţia mondială în 1990 a crescut cu 1.8 -15. Producţia de ţiţei scade sau creşte în funcţie de evoluţia activităţii economice şi de mişcarea preţurilor.8% pвnă la 24.2 -9.2 42.4 5. Estimările preliminare denotă faptul că producţia mondială de petrol a atins o medie de 76. barili) Ţara 1991 2000 2005 2006 2007 % modificare 2000/1991 % modificare 2007/2000 Canada Franţa Germania Italia Japonia M. şi la oscilaţiile preţurilor ţiţeiului.6% pвnă la 64. Tabelul 9 Stocurile petroliere ale OCDE (mil. barili) în perioada anilor 1991-1999.1 513 117 103 3476 3796 4068 4165 4097 Sursa: Energy Information Administration.75 33 ţiţei.93 mil. bbl/zi.54 mil.2 0. O uşoară creştere a activităţii economice în 1994 a condus la stimularea producţiei mondiale de ţiţei pвnă la 65. ca urmare a schimbărilor politice şi economice (vezi anexa 8).9 1.bbl/zi.815 mil.755 mil.3 23. Scăderea activităţii economice оn ţările OCDE şi evenimentele politice din fosta Uniune Sovietică şi Europa de Est au contribuit la reducerea producţiei de ţiţei în 1991 pвnă la 64. bbl/zi. modificările care au avut loc în stocurile petroliere ale acestor ţări.9 95 104 98 106 1581 1468 1698 1720 1662 -7.1 -5 -2. a fost din nou în creştere. pe de o parte. chiar dacă la nivelul statelor OCDE ea a оnregistrat o scădere marginală pвnă la 24. în tabelul 9 sunt prezentate stocurile petroliere din ţările OCDE (оn mil. Producţia fostei URSS a scăzut mult – cu 9. scăderi puternice оnregistrвndu-se şi în Europa de Est.7% faţă de anul precedent. ea fiind de 10. bbl/zi. în septembrie 2001. Toate aceste mişcări ale producţiei şi preţurilor au demonstrat că nivelul producţiei şi cererea de ţiţei sunt sensibile la oscilaţiile оnregistrate de activitatea economică. în timp ce în fosta URSS declinul economic general s-a răsfrвnt şi asupra producţiei de mondială a avut aceeaşi tendinţă ascendentă.

Tabelul 10 Oferta mondială de ţiţei în anii 1998-2007 (mii barili /zi) % modif. vor constitui factorii care vor marca evoluţia ofertei de ţiţei şi produse petroliere (vezi anexa 8). legate de posibilitatea eliminării definitive a embargoului impus Irakului.0 831 260 1846 11.mil.). Yugoslavia etc.7 73.0 49. Europa de Est. 10). a făcut o declaraţie pentru a asigura stabilitatea pieţei şi suficienţa ofertei şi-a păstrat “producţia-ţintă” (producţia convenită) neschimbată la оntвlnirea de la Viena din 26–27 septembrie 2001.bbl/zi.5 40.00 CSI. Referitor la problema capacităţilor de producţie.9 68594 83. 2007/ 1998 1998 2000 2005 2006 2007 Producţia mondială de ţiţei OPEC Non-OPEC şi China Fosta URSS Totalul mondial Rafinarea internaţională Capacităţi de rafinare Rafinarea efectivă Rata de utilizare. OPEC.2 89. CSI. OPEC оşi va оntări poziţia pe piaţa mondială.47 mil.bbl/zi în luna septembrie.3 46. precum şi cele politice. dar şi altor ţări (Libia.92 32160 37994 8014 74916 81929 33321 37722 11839 81255 85499 74005 86. 34 . cu 500.000 bbl/zi. Toate aceste aspecte.000 bbl/zi mai puţin faţă de luna anterioară.4 -0. producţia OPEC scăzвnd cu 450. Оncepвnd cu anul 1999 se observă o tendinţă crescătoare a ofertei de ţiţei în toate cele 3 grupuri de ţări prezentate: OPEC.8 10.7 700 240 700 1640 17. imediat după atacurile teroriste.4 12. China) SUA Canada Alte ţări 755 în total Preţul mondial al petrolului Preţul mediu de export ( $/ baril) Sursa: Worldwide Petroleum Industry Outlook – acces limitat British Petroleum. Oricum.2 35204 37267 12804 81533 87913 75545 85.9 10. Nu s-au оnregistrat оntreruperi ale exporturilor din Orientul Mijlociu nici după оnceperea acţiunii militare aliate din Afganistan. % Sonde active de forare (exclusiv 31892 37517 7391 73588 79640 66926 84. Un element important оn evoluţia viitoare a ofertei de ţiţei o constituie abilitatea CSI de a-şi menţine nivelul de producţie.0 52. se previzionează că cererea pentru petrol va creşte оntr-un ritm mai mare decвt capacităţile. din 7 octombrie. Volumul scăderii a fost pus pe seama OPEC.00 2. în cazul în care aceste state işi vor reduce în continuare capacităţile de producţie. se preconizează că anual vor fi puse оn funcţiune noi capacităţi de producţie. pвnă la 24.2 10. fapt care va conduce la o creştere continuă a preţurilor. ţările non-OPEC şi China (tab.6 33560 37464 12318 81659 86678 74743 86.

o perioadă mai mare de 10 ani pentru a putea fi realizate. Dacă оnsă ajustăm preţul creştere cu doar 151%. cu efecte negative asupra creşterii. fiecare creştere cu 10% a preţului a determinat o scădere a cererii cu 0. Astfel. cererea scăzвnd cu 12. Mişcările ciclice ale preţurilor cauzează o serie de probleme de planificare şi operaţionale în economia mondială. Оncepвnd cu anii ’70. Comparativ cu ţiţeiul. în ultima decadă. investiţiile pentru corectarea consumului de energie al acestor sectoare necesitвnd. marcată de cel puţin un eveniment politic major cum ar fi războiul din Golf sau atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 de la New York. Aşadar. deciziile investiţionale adoptate în diverse sectoare economice urmăreau. legătura dintre activitatea economică şi consumul de energie a continuat să se deterioreze. adică cu 1271%. în special. în multe cazuri. Trebuie subliniat.1. Оntre anii 1978 şi 1981 preţurile la ţiţei au crescut cu 152%. preţul ţiţeiului „Arabian light crude” a crescut de la 2. el fiind mai ieftin comparativ cu alte produse. creşterea reală a acestuia a fost cu 546%. reducerea dependenţei de resursele energetice scumpe si restrвngerea investiţiilor din sectoarele economice intensive în energie.48 $/bbl la 34 $/bbl. fluctuaţiile оnregistrate rezultвnd din interacţiunea cererii cu oferta de pe piaţă.8% . în perioada anilor 1979-1985 preţurile mondiale la ţiţei au crescut mai mult de două ori. totuşi. Datele din tabelul 11 demonstrează evoluţia preţurilor mondiale la ţiţei în ţările OPEC şi non-OPEC în decurs de douăzeci de ani (din 1979 pвnă în 2006). Rezultatul avea să se propage în lanţ în toate sferele economice.4. Astfel. De aceea. preţurile produselor petroliere nu au оnregistrat fluctuaţii atвt de puternice ca în perioadele precedente – anii ’70–оnceputul anilor ’80 – cвnd şocurile petroliere au zguduit activitatea economică mondială. că cererea a răspuns la modificarea preţurilor. în anexa 10 este redată evoluţia preţului la petrol оn anii 1981-1998. Cererea pentru produsele petroliere nu a reacţionat imediat la creşterea puternică a preţurilor la ţiţei. ţiţeiului la evoluţia inflaţiei. Aceasta pentru că preţul ţiţeiului în anii ’60 se situa mult sub preţul de echilibru al pieţei. creşterea iniţială a preţurilor la ţiţei în anii 1973-1974 a fost uşor absorbită de economii.o cerere apreciată a fi relative inelastică. Preţurile produselor petroliere pe plan mondial Preţurile produselor petroliere continuă să fie volatile. O altă explicaţie la „reacţia оntвrziată” a cererii de energie la creşterea preţului la ţiţei rezidă în faptul că o serie de sectoare industriale şi comerciale s-au adaptat mai lent la aceste scumpiri. ca urmare a creşterii mai rapide a preţului ţiţeiului şi altor surse de energie оn raport cu evoluţia altor costuri economice. Оn perioada 1972–1982.3%. celelalte produse au оnregistrat în această perioadă o 35 .

87 50.64 +0.36 13.82 34.57 +1.12 23.91 1991 24.38 Sursa: Energy Information Administration.72 24.92 +0.24 1988 16.44 16. Astfel.88 16. Astfel.35 +1.62 34.30 -0.05 18.19 22.22 1993 16.49 1982 34.77 13.25 34.18 15.54 28.94 38.70 +0.79 16. exprimat uzual în $ (iar în acea perioadă $ era mai puternic decвt alte valute).94 -1. scăderea cererii de ţiţei.60 +0.49 27.03 28.54 34.80 La оnceputul anilor ’80.59 28. în această situaţie. Trebuie notat că preţul la ţiţei.46 1998 15.58 49.00 1984 28.16 26.90 27. în 1983 preţul ţiţeiului din Arabia Saudită a scăzut pвnă la 29$/bbl.64 +3. OPEC оşi propune să recapete procentele pe piaţă pierdute ca urmare a scăderii producţiei.72 1992 16. au exercitat presiuni asupra preţurilor la ţiţei.58 +0.06 0.81 16. ca urmare a scăderii producţiei sale sub nivelul de 2 mil.Tabelul 11 Preţurile mondiale la ţiţei (preţurile oficiale de vвnzare .67 +0.89 +0.96 2000 27.35 31. la sfвrşitul anului 1985.00 +0.87 17. scăderea preţurilor la ţiţei a avut un impact pozitiv asupra cererii. Scăderea consumului de ţiţei nu a putut disloca o parte din capacităţile de producţie existente.21 14.06 19.45 23. cu toate că aceasta ţară avea să-şi schimbe ulterior politica de piaţă şi de preţuri.15 16.22 -1. 36 .78 16. Astfel.61 1985 28.94 -0.10 -0.56 +0.55 1997 23.11 26.72 +0.32 61.86 1994 12.40 19.30 34.01 2002 23.95 2004 34.97 1999 9.13 33. bbl/zi.07 14.34 -0.47 23.27 -1.84 1981 35.06 -0.47 12.99 +0.12 23.65 28.22 1996 18. Iniţial.73 23.36 18.40 2006 60.93 9.96 15. 2008 13. cererea mondială a reacţionat mai lent la scăderea preţurilor la ţiţei decвt cererea din SUA Stoparea scăderii preţurilor la ţiţei pвnă în 1985 a fost generată de reducerea de către Arabia Saudită a nivelului producţiei.68 2005 49.$/baril ) Anul Totalul mondial Totalul OPEC Totalul non-OPEC Diferenţe non-OPEC – OPEC 1979 13.10 1987 16.91 9.56 0.33 1986 27. avea sa fie mai mare оn ţările europene şi celelalte ţări decвt în SUA.18 1983 33.58 1990 18. la fel ca şi оncetinirea creşterii economice la nivel mondial.07 26. în 1984 aceasta a crescut cu 2%.1% în anul următor.08 1980 28.57 1989 13.41 +3. iar în 1985 acesta costa 28 $/bbl.92 2001 22.10 16.82 +0.55 12.29 25.04 0.43 27.26 -0.45 2003 27. supraproducţia influenţind preţurile la ţiţei оn descreştere.44 31. urmвnd o scădere cu 1.72 28.44 1995 16.14 16.47 59.

atingвnd nivelul de 21. acestea avвnd un ritm mult mai accentuat de creştere decвt inflaţia.9%.92 $/bbl. la nivelul ţărilor dinafara blocului comunist cererea a crescut cu 1.6%.35 $/bbl. Scăderea preţurilor în 1986 a atras după sine stimularea consumului. cum ar fi Irakul sau Emiratele Arabe Unite. erau 11. în anul următor continuвnd să scadă. în special datorită creşterilor de consum din ţările în dezvoltare. iar în ţările în dezvoltare – cu 5. din totalul capacităţilor de producţie. în 1998 acesta a scăzut la 11. preţul barilului de ţiţei fiind în august 1986 de 9. Dar criza din Orientul Mijlociu a condiţionat o explozie a preţurilor la produsele petroliere.10 $. ea crescвnd cu 3. preţurile la ţiţei şi la produsele petroliere au оnregistrat în a doua jumătate a anului 1999 o tendinţă crescătoare. Refuzul Irakului de a coopera cu organismele internaţionale. printre care şi ONU. cвt costa acesta în ianuarie 1986. Supraproducţia OPEC din 1988 a antrenat o nouă scădere a preţurilor. permite celorlalte ţări furnizoare de ţiţei să-şi folosească capacităţile de producţie оntr-o proporţie mai mare. Astfel. Urmarea a fost scăderea preţurilor la 1986. au refuzat să adere la sistemul de cote de producţie.38 $/bbl. în septembrie 1986. Preţurile la termen pentru tipul de ţiţei „light sweet” depaşeau la acea dată nivelul de 20 $/bbl. faţă de 27. cвteva dintre ţări. în anul 1998. La sfвrşitul anului 2000 s-a оnregistrat o reducere a capacităţilor de producţie pвnă la 10.2% în 1990 faţă de anul precedent. în ţările dinafara blocului comunist cererea de produse petroliere a crescut оn 1986 cu 3.8% 37 . Astfel. în 1997. acestea producвnd în exces 7. Cererea nu a оnregistrat оnsă vreo tendinţă descrescătoare. оntr-o perspectivă de 5 ani. în exces. Deşi sistemul de cote în cadrul acestei organizaţii era în vigoare. ţiţeiul a fost vвndut la un preţ mediu de export de 18. aceste ţări producвnd la nivelul capacitaţilor lor de producţie. OPEC adoptă cote de producţie pentru fiecare stat membru.4% din totalul cererii.3%.Acest pas avea să provoace o prăbuşire a preţurilor în numai 7 luni cu 65. ţiţei pвnă la nivelul atins în Astfel.35 $. anihilвnd orice оncercare de conservare. astfel preţul ţiţeiului crescвnd pвnă la 13-14 $/bbl la sfвrşitul anului.3%. în opinia specialiştilor din domeniu se prevedea ca în anul 2008 capacităţile de producţie vor fi supradimensionate cu doar 7. se aşteaptă o diminuare a excesului capacităţilor de producţie оn raport cu evoluţia cererii.6%. Astfel.5 $/bbl în anul 1987. Aşa cum se preconiza. erau în exces 10.4%.5%.3%. fapt care a determinat stimularea cererii. preţul mediu de export al ţiţeiului a crescut cu 28. în anii '90 preţurile la ţiţei au continuat să crească. iar din totalul cererii pentru produsele petroliere.3% din totalul acestora şi pвnă la 11. Deşi reintrarea Irakului s-a tergiversat mai mult decвt se aştepta. preţurile vor tinde sa crească. chiar şi în condiţiile în care celelalte ţări OPEC au folosit capacităţile de producţie la maximum sau au pus în funcţiune noi capacităţi. Menţinerea cotelor de producţie avea să genereze оn continuare o creştere a preţului la ţiţei pвnă la 17. în special datorită scăderii masive a producţiei în ţările CSI Astfel.

dar stabilizarea preţurilor prin măsuri de ajustare a nivelurilor de producţie. pentru ţările în dezvoltare – de 4. Experienţa anilor 1998 şi 1999 arată că chiar dacă există o supraproducţie semnificativă faţă de cotele de producţie existente. de asemenea. De asemenea. De asemenea.0%. preţurile petrolului au oscilat de la mai puţin de 10 USD/bbl la peste 35 USD/bbl. în oricare dintre lunile anului. Pвnă în 2009 la nivelul ţărilor OCDE se aşteaptă o creştere economică.9%. După ce preţurile petrolului au căzut mult în decembrie 2000. pentru perioada 2005–2009 se preconizează un ritm de creştere de 3. se constată că OPEC va juca un rol major în determinarea preţurilor mondiale la produsele petroliere. Perspective de creştere vor avea şi ţările din Europa de Est şi CSI. ţările OPEC au hotărвt să reducă volumul producerii şi exportului petrolului cu 5%. de 2. adresвndu-se către ţările non-OPEC exportatoare de petrol să оntreprindă aceleaşi măsuri. stabilirea unor noi reguli economice la nivelul Uniunii Europene şi al Americii de Nord vor contribui la intensificarea comerţului activităţii economice. s-au ridicat din nou la оnceputul anului 2001 şi au continuat să crească оn primul trimestru al anului din cauza unui deficit de petrol apărut pe piaţa mondială. o serie de alţi factori vor constitui impulsuri pozitive pentru creşterea consumului de produse petroliere. iar pentru ţările din Europa de Est şi CSI – de 2. în 1999 rata de creştere economică în ţările OCDE a fost de 1..2% anual. iar în ţările din Europa de Est şi CSI – de 3.din totalul cererii. Preţul la petrol a crescut de 3-4 ori. iar spre sfвrşitul lunii octombrie 2008 s-a redus pвnă la 60 $/bbl. în iulie 2008 . оn medie. un ritm mai redus de creştere economică. volatilitate care ulterior avea să lovească puternic asupra producţiei şi cererii. Preţul relativ redus al ţiţeiului şi al altor surse de energie a contribuit la stimularea creşterii economice în toate zonele.3%. Venezuela. cotele revizuite (scăzute) se reflectă în scăderea producţiei de petrol şi a şi a altora de a susţine 38 .7%. uneori aproape cu 50%. se preconizează. Un factor-cheie оn acest sens. Astfel. Un alt factor major în stimularea consumului de ţiţei оl constituie rata de creştere economică. totodată. de asemenea. în această perioadă se aşteaptă o apropiere a cererii cu oferta de produse petroliere.4%. acesta atingвnd nivelul de 31.4 $/bbl în 2009. în ceea ce priveşte Europa de Est şi statele CSI. după opinia specialiştilor. situaţia s-a achimbat esenţial spre finele anului 2007.1%. o creştere în continuare a preţului la ţiţei. va fi dorinţa unor state ca Arabia Saudită. De fapt. Оn 1998 la nivelul ţărilor OCDE aceasta a fost de 2. La nivelul ţărilor în dezvoltare. în trecut incapacitatea sau indezirabilitatea OPEC de a menţine producţia în limitele cotelor fixate constituiau motive principale ce determinau volatilitatea preţurilor. după cum se ştie. Pe parcursul anului 2000 nu a fost ceva neobişnuit ca preţurile să fluctueze şi cu peste 25%. Din anul 1998. în ţările în dezvoltare – de 5.depăşind 150 $/bbl.2%. în legătură cu situaţia creată pe piaţa petrolieră mondială.

se prevedea că preţul petrolului va creşte pвnă la nivelul de 25. Astfel. precum şi scăderea costurilor de producţie în domeniul energiei nucleare). Se ridică оntrebări în privinţa economiei şi cererii de petrol оn legătură cu intervenţia SUA în Irak. Evoluţia evenimentelor pe plan internaţional din ultimii ani a reflectat cu claritate caracterul extrem de vulnerabil al pieţei la impactul unor factori psihologici şi speculativi. оntreruperi) survenite în capacităţile de rafinare şi conducte – ultimele aspecte fiind legate. b) Infrastructura insuficientă de transport maritim şi problemele de aprovizionare (blocaje. dar şi scăderii producţiei de ţiţei în unele ţări cum ar fi SUA.50 USD/bbl în anul 2025 [150. оntre 25 şi 30 USD/bbl. o serie de alţi factori cu caracter structural care au contribuit la situaţia actuală a pieţei petrolului. Această scădere se previziona a se produce ca urmare a extinderii resurselor energetice alternative (dezvoltarea capacităţilor nucleare în SUA şi Europa. oscilвnd. dar şi în urma unei anticipări a acţiunilor militare în Irak.50 USD/bbl în 2003). datorită deprecierii dolarului american. preţurile au crescut pe оntreg anul 2002. în principal. cвt şi de consumatorii de ţiţei (inclusiv de către Agenţia Naţională a Energiei). au investit cu prudenţă în proiecte menite să asigure o creştere a producţiei. Nesiguranţa pieţei este foarte mare. al căror impact poate fi abil dirijat prin mecanismele pieţelor la termen (bursa). în plus. datorită reducerii producţiei OPEC. la sfвrşitul aceluiaşi an. Această creştere este estimată a se produce graţie sporirii cererii de ţiţei. Specialiştii au apreciat că pe lвngă acţiunea factorilor fundamentali ai pieţei.brut. în termeni reali. 39 .50 USD/bbl оn anul 2020. acesta va depăşi nivelul de 48 USD/bbl. la оnceputul anului 2002 preţul ţiţeiului a fost de circa 15-16 USD/bbl. Pe termen lung.27 USD/bbl.01 USD/bbl în 2001 pвnă la 25. 28-41]. mai ales. Din acest considerent. şi peste 26. iar în 2000. ea urmвnd să se dubleze în 2025 faţă de 2001 (de la 76 mil. bbl/zi la peste 123 mil. OPEC invocă. bbl/zi în 2025). şi anume: a) Faptul că societăţile de petrol şi gaze au fost destul de precaute şi de sceptice în legătură cu posibilitatea de susţinere a unor preţuri foarte ridicate. în 1998 şi 1999. o contribuţie esenţială la influenţarea pieţei şi a preţurilor ţiţeiului a revenit factorilor politico-diplomatici şi. p. deşi avantajate de preţuri mari. care sunt şi cei mai mari consumatori de energie. pentru anul 2005 se preconiza o scădere a preţului ţiţeiului pвnă la nivelul de 23. factorilor psihologici – speculativi. manevraţi cu abilitate atвt de producătorii. aceste companii au recurs la fuziuni pentru a contracara impactul preţurilor joase. Deci. în ultimii ani preţurile la ţiţei şi produsele petroliere au fost foarte volatile. de caracterul tot mai restrictiv al legislaţiilor ecologice. în principal. Dacă în perioada 2001-2003 tendinţa anuală a preţului a fost crescătoare (22.

uleiuri neprelucrate. Astfel. în medie.01 Referinţă Creştere ec. principalii combustibili energetici fiind petrolul şi gazele naturale.38 37.05 USD/bbl în anul 2025.94 23.57 14. în particular. în care creşterea ratei anuale PIB este de 3. dacă ţările producătoare de ţiţei vor controla producţia şi dacă cererea ţărilor în dezvoltare va fi în continuare susţinută. a ratei anuale PIB cu 3.92 37. Consum produse petroliere (cvadrilion Btu) 4.57 19. constituie subiectul unei mari incertitudini. ţiţei mare ****** 15.45 45. Excesul capacităţilor de rafinare va constitui în continuare o problemă majoră. aceste prognoze nu corespund realităţii. nu pot fi anticipate. O serie de evenimente cum ar fi clima severă. Studiile efectuate în anul 2003 denotă оnsă anumite schimbări atвt în ceea ce priveşte evoluţia preţului la ţiţei pвnă în anul 2025. Australia şi Noua Zeelandă. etc. a consumului şi a preţului la ţiţei pentru anul 2025 (tabelul 12). Mexic. considerat pentru cazul de referinţă ****** Prin preţ mondial mare al ţiţeiului оnţelegem preţul de 33. ridicat ă**** Preţ mond. ** Prin importuri nete de petrol a se оnţelege importuri nete de ţiţei. în general. în ceea ce priveşte oferta de ţiţei din celelalte zone.05 * Cantităţile de mai sus sunt derivate din volumele. **** Prin creştere economică ridicată se оnţelege creşterea. Producţia primară ţiţei (cvadrilion Btu*) 2.29 38. ***** Prin preţ mondial mic al ţiţeiului оnţelegem preţul de 19. Creşterile economice preconizate la nivel mondial se vor răsfrвnge pozitiv şi asupra cererii de energie menită să alimenteze dezvoltarea. descoperirile tehnologice. eteri.04 15. bbl.35 2001 14. 40 . *** Prin creştere economică mică se оnţelege creşterea PIB cu o rată anuală de 2. componenţi amestecaţi.Canada.97 54.14 22.16 24. care va influenţa preţurile în perioada previzionată. aceasta va avea o tendinţă crescătoare atвt în termeni procentuali.06 58. Previziunile legate de piaţa energetică. care оşi va lăsa amprenta asupra pieţei mondiale a ţiţeiului. Preţurile (USD 2001) mondiale de ţiţei 2000 15. Evoluţiile viitoare ale tehnologiilor. Scoaterea din circuit a unor zone /cвmpuri petroliere. dar şi anumite modificări legate de oferta de petrol.61 28.82 61. luвndu-se în calcul totuşi o marjă de eroare. Această problemă poate fi ţinută sub control. creşterile demografice. Tabelul 12 Previziuni legate de piaţa petrolului pentru anul 2025 2025 Factori economici 1. Importuri nete de petrol** (cvadrilion Btu) 3.) şi transformate pe baza unor indicatori de conversie în unităţi termale (British termal unit). frămоntările politice. importurilor.05 41.28 38.23 56. Estimările prezentate mai sus au fost făcute în anul 2002.65 33. alcool. lentă*** Creştere ec.5% faţă de cazul de referinţă.09 14. în care produsele menţionate se măsoară (tone.46 22.63 52. Оnsă. şi de piaţa petrolului. Europa de Vest. precum şi оnlocuirea acestor surse de aprovizionare cu altele noi vor constitui unul dintre factorii. EIA propune 5 variante în evoluţia producţiei.53 28.85 15. grevele.12 44. ţiţei mic***** Preţ mond. cвt şi în termeni absoluţi. produse petroliere.56 26. creşterile cererii pot fi estimate.5%.57 USD/bbl.04 USD/bbl pentru anul 2025 faţă de cel de 26.0%.

6). cercetătorilor le este foarte greu să prevadă în baza evaluării experţilor sau modelelor matematice nu numai nivelul. Вопросы экономики.Un alt factor ce va marca în continuare piaţa petrolului este volatilitatea preţurilor la acest produs. milioane de 41 . cum ar fi cererea şi oferta pentru petrol. Traectoria preţului la petrol seamănă cu o cardiogramă care exprimă un nivel uniform al ritmului de dezvoltare a complexului energetic global [150. p. Sursa: Башмаков И. Toţi aceşti factori marchează direct piaţa petrolului.28. precum. -C. După cum demonstrează experienţa ultimilor 35 de ani. nefiind de cele mai multe ori posibilă anticiparea 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Preţul la ţiţei corectat cu nivelul inflaţiei şi cursul dolarului Preţul la ţiţei оn dolari 0 1970 1976 1980 1986 1900 1997 2000 2004 2007 2008 Fig. 6. dar producerii lor. Totodată. -2006. cel mai mult оi оngrijorează pe oamenii din lume creşterea preţurilor la petrol. evoluţiile tehnologice. şi şi cele climatice. Dinamica preţului mediu la petrolul importat în ţările OCDE (USD/bbl). ci şi ca urmare a producerii unor fenomene extra-comerciale cum ar fi situaţia pe piaţa finnaciară internaţională. dar deseori chiar direcţia corectă a dinamicii în perspectivă a preţului la petrol. -№3.28-41]. Către nivelul dinţilor adвnciturile căderii lor în ultimii treizeci de ani este concentrată atenţia cercurilor de afaceri. fără folos pentru practică. Цены на нефть: пределы роста и глубины падения. Astfel de оncercări fac toate firmele care investesc mijloace colosale оn sectorul petrolier. Conform rezultatelor sondajului internaţional al opiniei publice. şi finanţelor din multe ţări. a specialiştilor şi consumatorilor de rоnd (fig. conflictele militare etc. оncercările de a prognoza preţurile la petrol nu pot fi privite ca un joc la modă. ministerele economiei consumatori de produse petroliere. Astfel. din analizele efectuate asupra preţurilor la petrol se observă că aceste preţuri sunt constituite nu doar pe baza unor factori comerciali.

Pe cвnd acest indicator оncă nu atinsese 10%.2% mai jos de nivelul anului 2005. în caz de mărimi mai mici ale acestor dimensiuni la Ritmul de sporire a cererii la energie (T ) poate fi exprimat în modul următor: e 10 Энергетика мира:уроки будущего /Под ре. care. proporţia de 10-11% din PIB poate fi considerată ca nivelul de sus de la care trebuie reorientate mijloacele economice la procurarea resurselor energetice. creşterea оncetează sau stopează. în urma cărora se mai poate asigura creşterea economică. И. în cazul dat. Creşterea preţului la petrol оncepe cвnd indicatorul nivelului de folosire a capacităţilor de producţie din aceste ţări depăşeşte 85%. Iar dacă proporţia depăşeşte aceste limite. М. numai că aici nivelul de sus este o pondere de 10%. cu atвt mai brusc ele vor creşte în viitor. O concluzie similară se poate face în baza datelor SUA. la rвndul său.Оn lucrarea publicată în 1992 de către I. cвnd se depăşeşte nivelul de sus al puterii de cumpărare. luate ca bază a funcţiei ordinare a cererii de energie (E =A x Y x P ). în anii 1980-1981 această proporţie a evaluat mult. să fie cu 1% mai jos de nivelul anului 2004. nu se confirmă. se reduce posibilitatea de оnlocuire a factorilor de producţie. Rata profitului se reduce. de dinamica capacităţilor de producţie şi nivelul de folosire a lor. Cu cвt nivelul preţurilor şi durata lor se vor menţine la un nivel scăzut.Башмакова. se asigură un potenţial de creştere economică pe baza interconecxiunii altor factori de producţie. amplitudinea de oscilare a preţurilor la petrol poate fi destul de mare şi depinde de politica centrului cartelului de petrol – a ţărilor din Orientul Apropiat.Başmakov „Energetica lumii: оnvăţămintele viitorului” erau formulate următoarele concluzii: • • 10 pвnă în anul 2000 preţul mondial la petrol nu va depăşi nivelul anului 1985. Aceasta e corect numai în cazul în care proporţia corespunzătoare se păstreză în limite constante. Aşadar. ey ep şi a determinat scăderea ritmului de creştere a PIB. ceea ce resursele energetice comparativ cu PIB. • • tendinţa de creştere comparativă a preţurilor la produsele petroliere nu este inevitabilă. Experţii FMI şi OCDE recunoşteau оncă în 2005 că efectul creştereii preţurilor la petrol influenţează negativ dezvoltarea globală a economiei. 42 . în caz contrar. admiterea independenţei factorului profit (Y – PIB) şi preţ (P). atunci elasticitatea creşte brusc. în activitatea de business rămвn cei a căror normă individuală a profitului depăşeşte media. ceea ce a fost apreciat ca principalul factor de risc economic. Petrolul şi sursele de energie deseori sunt numite bunuri cu o elasticitate redusă a preţurilor. Cвnd „depăşeşte” pragul.: МТЭА. Se preconiza ca ritmul de sporire a PIB al SUA în 2006 să fie cu 0. 1992. o parte din capital se devalorizează. apoi presiunea оnaltă la potenţialul de resurse în ramură va duce la creşterea preţului la petrol.

43 . funcţia cererii la energie şi petrol se caracterizează prin coeficienţii dinamici de elasticitate. unde: Typ .T = ex T + e x T e y y p p .ritmul de sporire a PIB. Cвnd coraportul „cheltuielilor pentru energie/PIB” depăşeşte pragul de sus. p.ritmul potenţial de sporire a PIB.ritmul de sporire a preţurilor la purtătorii de energie. 34]. Sau Te = ey x Typ + (ep . y p Cвnd ponderea cheltuielilor pentru resursele energetice în PIB depăşeşte: T =T -bxT y yp p . unde: T . Aşadar. T . sporirea preţurilor la resursele energetice conduce la creşterea coeficientului de elasticitate a preţurilor [150. y p e şi e – elasticitatea cererii în corespundere cu profitul şi preţul. coeficientul de elasticitate la preţ (ep) este mai mic de zero şi el creşte absolut cu mărimea ey x b.ey x b) xTp.

Din păcate. dar şi Rusia. p. astfel că aceasta va atinge în mai puţin de 50 ani cifra de 8 mlrd. O mare parte a capacităţilor industriei prelucrătoare aparţine ţărilor industrial dezvoltate (SUA – 21%. de organizarea unor fluxuri comerciale continui va depinde. Japonia – 6%). participarea OPEC în cadrul fluxurilor internaţionale cu petrol 44 .1. la un capăt. principalii actori în cadrul fluxurilor cu petrol sunt SUA. în urma scăderii nivelului preţului în anul 1985. Perspective Оn secolul XXI. Rusia. în cele 3 variante de previziuni efectuate de către Agenţia Internaţională de Energie. Astfel. cвnd mai mult de 2/3 din ţiţeiul tranzacţionat pe piaţa mondială provenea din ţările OPEC. cel puţin parţial. participarea OPEC în cele 3 variante de previziune este diferită. soluţiile deja găsite nu pot fi Mijlociu. că urmare a nivelului foarte ridicat al preţului şi al reducerii consumului pe piaţa mondială. dezvoltarea economică.8]. La acea dată. iar la celălalt capăt se găseşte OPEC. se poate remarca faptul că pragul maxim istoric al exporturilor din Golful Persic a fost atins în anul 1974. sursele tradiţionale de energie. Populaţia globului este în continua creştere. Cel mai de jos prag al exporturilor din ţările OPEC a fost atins în anul 1984. una dintre cele mai mari probleme ale omenirii o constituie cea a energiei. procentul exporturilor din zona Golfului Persic a crescut gradual. Principalele zone ce furnizează ţitei sunt localizate în Orientul ştiinţă să găsească noi alternative pentru a substitui. Comerţul internaţional cu petrol şi produse petroliere. oscilвnd în anii 1990 şi pвnă în timpul de faţă оntre 40% şi 45% din totalul comerţului internaţional cu ţiţei. producătorii din zona Golfului Persic şi în anii apropiaţi urmează să participe cu circa 45% din volumul total tranzacţionat pe piaţa mondială. оn final. Analizвnd piaţa mondială a exporturilor de ţiţei brut. din totalul ţiţeiurilor tranzacţionate pe piaţa mondială. Astfel. FLUXURILE INTERNATIONALE CU PETROL ŞI PRODUSE PETROLIERE 2.2. în ultimele decenii rafinării gigantice au fost construite оn ţările din Orientul Mijlociu şi Apropiat. ponderea capacităţilor de producere a ţărilor оn dezvoltare a crescut pвnă la 40% [176. După anul 2007. în speţă cele de petrol. oameni. Europa de Vest – 20%. Ca rezultat. America Centrală şi Africa. оn cazul unor preţuri ridicate. Asia–Pacific şi UE. se găsesc оn regiuni diferite faţă de cele de consum. Asia–Pacific şi Europa. Acest fapt forţează oamenii de aplicate în masă şi nu au rezultatele scontate. doar 40% proveneau din zona Golfului Persic. Avвnd în vedere faptul că resursele tradiţionale de energie. în timp ce principalii consumatori se găsesc în America de Nord.

Iran. Oferta americană şi oferta din Orientul Mijlociu la exportul de ţiţei are două extreme. 11 12 ţări ale lumii care extrag petrol. exporturile din Golful Persic vor atinge nivelul de 75% din totalul exporturilor. Energia pentru ziua de mвine – să aşteptăm acum!Declaraţia CME 2000.1 ani. №11. adică din Marea Britanie. unele ţări din Africa ş. peste 40 de ani situaţia pe piaţa petrolieră va deveni critică pentru consumatori.9 mil. Venezuela. Национ. Доклад). Irak.bbl/zi). Uzbekistana. se situează pe locul al doilea.). După calculele autorilor raportului. Din cele 44 preţurilor la produsele petroliere. elaborat de Compania British Petroleum. după SUA (cu un import zilnic de 6 mil. Kuweit.a.bbl/zi în anul 2025. La fel ca acestei regiuni reprezintă circa 60% din totalul consumului intern de şi Asia–Pacific.2 ani. importurile ţiţei.urmează să atingă nivelul de 65% în anul 2025.bbl/zi în anul 2003). Marea majoritate оnsă a ţărilor sunt aproape total dependente de ţiţei. Arabia Saudită. 25 deja reduc extracţiile. с. Журнал «Энергетика». 14 este prezentată evoluţia consumului mondial în ultimii 10 ani şi nivelul Использлвание возобновляемых источников энергии в России (Росс. ba chiar secole pentru Rusia nu se pune problema lipsei de resurse energetice. Оn ceea ce priveşte importurile SUA. p. în anexa 12 sunt prezentate unele previziuni privind importurile de petrol în SUA în perioada de pвnă în anul 2015.3-11. Astfel. Urmatorul mare importator este Uniunea Europeană. în tabelele 13. Indonezia este net exportatoare de ţiţei.9 mil. 2002. resursele proprii de petrol ale SUA sun suficiente pentru 11. care. Producţia europeană de ţiţei provine din Marea Nordului. Norvegia. Tarkmenistana ş.bbl/zi оn anul 2001 pвnă la 20. Oferta de export din Orientul Mijlociu a crescut atвt ca volum. această dependenţă nu este reprezentativă la nivel de ţară. deşi cantitativ şi valoric importă mai puţin decвt SUA (peste 10 mil. Norvegiei – pentru 8. Оn ceea ce priveşte Asia-Pacific. Principalii furnizori de ţiţei ai Uniunii Europene sunt Mexic. Astfel оn viitoarele deceniii. dependenţa acestei zone de importuri este mult mai mare decвt cea a SUA (circa 60% din totalul consumului din Asia-Pacific se importă). Cвt priveşte oferta de export al ţiţeiului. acestea sunt preconizate să cresca de la 4.118-119. 1996.a. cвt şi că pondere în totalul fluxurilor internaţionale cu ţiţei. Оn această categorie intră şi Japonia. Azerbaidjan. în topul ţarilor importatoare. fiind aproape integral dependente de importuri. iar în cazul оnregistrării unor preţuri mici. situaţia este exact inversă. 23 % . 12 11 După datele raportului „Energia lumii 2005” . Este bine cunoscut că Rusia deţine resurse energetice enorme: 45% din rezervele mondiale de gaze. Oricum. 45 .cărbune şi 13 % din resursele de petrol de pe glob. De aceea Rusia joacă un rol tot mai mare în prblemele energeticii. – Bucureşti. Norvegia şi Danemarca. Kazahstan. în timp ce China a devenit net importatoare. Marii Britanii – pentru 6 ani. Restul ţărilor se gasesc оntr-o situaţie similară cu cea a Japoniei. De resurse colosale de ţiţei dispun ţările din CSI (Rusia.

Оn iunie 2006 la Sangpeterburg a avut loc samitul Grupului-8.07 22. Kazahstanului. dar şi în alte regiuni. 17. cu participarea conducătorilor Marei Btitaniei. Ucraina.07.280 78. Conform estimărilor IEA către 2015 ponderea importului în consumul de petrol în America poate atinge 60% (anexa 12).32 69. după cum se vede.2006.659 Tabelul 14 Sporirea preţului la petrol în ultimii ani ($ SUA) 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Iulie Sursa: Орлов Дм. Mexikului.). SUA оntreprinde diverse scenarii de a asigura schimbul democraţiei pe petrol. Kremlinul.655 81. Rusia le-a dat de оnţeles ţărilor europene că securitatea 46 şi în mod hotărоt se opune „răspвndirii democraţiei” după tipul . Оnsă după criza energetică (de gaze) din Europa în ianuarie 2006. a anticipat acţiunile Americii american. în 2001 dependenţa SUA de importul petrolului constituea 52%. 506 75. Afganistan. Se ştie că nu toate ţările оmpărtăşesc poziţia Rusiei în domeniul resurselor energetice.47 27.11 34. SUA оntreprinde eforturi mari de a-şi asigura controlul asupra bogăţiilor de resurse energetice din lume.13. America mult contează pe alegerile din 2007 şi 2008 în Rusia. Reprezentantului Comisiei Europene. Republicii SudAfricane de Sud. De aceea. с. Protocolul de intenţii deja era semnat. au participat şi conducătorii Braziliei.379 77. Нефть в обмен на демократию. Germaniei. SUA luptă intens pentru penetrarea pe noi pieţe petroliere în Orientul Mijlociu. Canadei. SUA folosesc aprope o pătrime din tot „aurul negru” mondial. inclusiv şi din Rusia. Secretarul General al UNESCO etc. Indiei.73 23. 14.779 76. «Известия». с.9 2008 > 150 în octombr. totodată ponderea lor оn producţia de petrol constitue puţin mai mult de 10%.13 şi informaţiile curente. Dar.444 82. SUA. De asemenea. Franţiei.02 27. Compania IUKOS avea să fie văndută Amaricii pentru 6-7 miliarde de dolari. Нефть в обмен на демократию. în acest scop SUA are intenţia de a implementa democraţia sa şi în Rusia după tipul altor ţări din CSI (Georgia. Azerbaidjan etc. mulţi s-au convins că transportarea gazului оn Europa prin Ucraina nu este temeinică. Chinei. Irak. Japoniei şi Rusiei.07. 14.62 49. inclusiv în CSI. în nădejdea de a-şi оntări influenţa sa asupra pieţei petroliere din Rusia. în anul 2003 SUA era aproape de a cuceri acest control asupra la o mare poarte a pieţei de produse petroliere – prin intermediul afacerii ce se pregătea оntre compania „IUKOS” şi Chevron Tehaco.87 60.2006. 2008 60 Sursa: Орлов Дм. iar în decurs de cвţiva ani toată compania IUKOS ar fi trecut sub controlul Americii. Italiei. «Известия».Tabelul 13 Consumul mondial de petrol în ultimii 10 ani (milioane bareli/zi) 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 69.

indiferent de naţionalitatea acestora: arabe sau nearabe. 2. Ecuador şi Gabon şi-au anulat efectiv statutul de membri la 31 decembrie 1992. La оntвlnirea de la . Ecuador (1973) şi Gabon (1975). consultările pe problemele securităţii energetice au trecut greu. pe parcurs. devenind în sfоrşit egale. Din 1965. Indonezia. Arabia Saudită şi Kuweit. оn vederea asigurării unor preţuri stabile şi echitabile pentru producători. Libia. Ideea fondării acestei organizaţii datează din anii ’60. Locul şi rolul ţărilor OPEC şi non-OPEC în comerţul mondial cu petrol OPEC (Organizaţia Statelor Exportatoare de Petrol) este o organizatie interguvernamentală permanentă. Membrii săi sunt: Arabia Saudită. Algeria. Iran.2. Statutul OPEC stipuleaza că „orice ţară cu un substanţial export net de ţiţei care are interese fundamental asemănătoare cu cele ale statelor-membre poate deveni membru cu drepturi depline al Organizaţiei dacă este acceptat de 0. OPEC are în componenţa sa statele exportatoare de petrol. Totodată. Libia (1962). Algeria (1969). 47 ţări producătoare de petrol. avвnd toate voturile membrilor fondatori”. Aşadar. Indonezia (1962). Irak. sediul central al organizaţiei este situat la Viena (Austria). оncă opt membri: Qatar (1961). în septembrie 1960. Irakul a invitat la Bagdad conducătorii unei serii de Bagdad s-a lansat ideea constituirii unei organizaţii de apărare a intereselor producătorilor. cвnd companiile monopoliste au luat măsuri de reducere la jumătate a preţului petrolului brut exportat de ţările producătoare. de oarece sunt atinse (lezate) interesele companiilor energetice transnaţionale.51 majoritate din membrii cu drepturi depline. care au fost astfel obligate să se gвndească la noi modalitaţi de aşigurare a intereselor lor naţionale şi de prevenire a irosirii surselor lor de venit. Ecuador şi Gabon cu statut de membri asociaţi. Kuweit. Nigeria. respectiv pe 1 ianuarie 1995. Emiratele Arabe Unite (1967). Venezuela. Nigeria (1971). Qatar. Cu această concluzie au fost de acord toţi participanţii. Emiratele Arabe Unite. care coordonează şi uniformizează politicile statelor-membre în domeniul petrolului. Acest lucru a provocat pagube materiale semnificative în economiile ţărilor producătoare. printre care Venezuela. în primii ani de fiinţare sediul aflвndu-se la Geneva. Iran.energetică poate fi asigurată numai cвnd interesele tuturor participanţilor vor fi atвt de puternic оmbinate. luвnd astfel fiinţă Organizaţia Statelor Exportatoare de Petrol – OPEC La cei cinci membri-fondatori au aderat.

astfel оncвt să se asigure preţuri . deciziile OPEC de mări sau a reduce producţia pot micşora sau majora preţul ţiţeiului. unde participă mai mulţi factori. Principalele obiective ale OPEC sunt: • coordonarea şi unificarea politicii petroliere a statelor-membre metode de apărare a intereselor individuale • corecte şi stabile pentru producătorii de petrol. teoretic. Оn cadrul OPEC deciziile se iau prin consens. dar şi defalcat pe fiecare stat-membru. în unele ţări impozitele şi tocmai de aceea OPEC poate avea o influentă puternică asupra pieţei petrolului. mai ales atunci cвnd decide reducerea sau creşterea reprezintă 70% din preţul fоnal platit de consumatori. Germania. Membrii asociaţi sunt ţările care nu se califică pentru drepturi depline. Marea Britanie şi Franta) dispun de un venit din impozitele pe petrol cu 70% mai mare decвnd cвştigurile din exporturile de petrol ale celor 11 state-membre ale OPEC. economice şi eficiente cu petrol a consumatoare. Aşadar.USD. membru cu drepturi depline şi membru-asociat. venitul net se ridică la 160 mlrd. оnfiinţвnd OPEC. Membri cu drepturi ţari ale căror cereri de primire au fost acceptate de Conferinţa OPEC. Pentru că OPEC este o sursă majoră de petrol. veniturile din astfel de impozite ale ţărilor G7 au fost de aproximativ 300 mlrd. оnsă. Ca rezultat al acestor măsuri. dar care sunt admise în anumite condiţii speciale. Japonia. Оn 1998. Italia. Statut de membru-fondator au acele depline sunt membrii fondatori plus acele ţari care au fost reprezentate la prima conferinţa a OPEC şi care au semnat acordul iniţial. Oricum. iar dacă din această sumă se scad şi costurile aferente.USD. Ţările G7 (SUA. Canada.USD. exporturile de petrol ale OPEC reprezintă cam 60% din petrolul comercializat la nivel mondial nivelului producţiei. statele-membre stabilesc (sau nu) cote de producţie. OPEC nu controlează în totalitate piaţa petrolului. Fiecare stat-membru are. 48 ţărilor şi găsirea celor mai bune şi colective. Multe ţări au оntrodus deja impozite mari la produsele petroliere. suveranitate absolută asupra producţiei sale de petrol. asigurarea unei aprovizionări regulate. prin vot unanim asupra nivelului maxim al producţiei pe оntreaga organizaţie. statele-membre producвnd aproximativ 40% din ţiţeiul mondial şi 14% din gazele naturale. benzina. Statele-membre decid. după cum hotărăşte Conferinţa. Оn timpul оntвlnirilor ordinare sau extraordinare.Statutul face diferenţă оntre cele trei categorii de membri: membru-fondator. de exemplu. chiar o schimbare majoră în preţ poate avea o оnfluentă minoră asupra preţurilor. Acest lucru nu este valabil în cazul produselor petroliere ca. în timp ce veniturile din exporturile de petrol ale ţărilor OPEC au оnsumat doar 180 mlrd. ţărilor consumatoare le revine din petrol o sumă mult mai mare decвnd OPEC.

precum şi o redistribuire corectă a veniturilor obţinute către cei care investesc. O privire retrospectivă asupra activităţii OPEC denotă că această organizaţie nu a realizat tot ceea ce ar fi putut să realizeze. fostei URSS. Astfel. ceea ce a contribuit la consolidarea relaţiilor dintre statele-membre ale OPEC. 49 ţinem . Politica petrolieră a statelor-membre are o importanţă deosebită în zilele noastre. în sectoarele economice (оn special cel petrolier. în domeniul petrolier. aceste ţări avвnd rolul decisiv оn stabilirea nivelurilor de producţie. unice. O astfel de politică poate afecta оnteresele naţionale ale fiecărui stat şi ar оmpiedica realizarea suveranităţii naţionale asupra zăcămintelor petrolifere. asigurarea unui venit stabil. deoarece fiecare stat-membru are tendinţa de a-şi promova propria politică. Cu toată relativa putere de decizie în ceea ce priveşte dinamica pieţei petrolului pe plan mondial. • • exploatarea neraţională a rezervelor restrвnge baza de producţie a industriei petroliere. fiind astfel o pierdere pentru toate statele-membre. irosirea zăcămintelor petroliere. dacă nu se iau în considerare în politica de producţie şi necesităţile de protecţie a zăcămintelor în vederea asigurării unei productivităţi continue. şi nici pвnă în prezent nu a putut pune bazele unei politici solide. eficiente şi de lungă durată. Africii de Vest şi Americii de Sud. energetic şi al gazelor naturale) ale statelor-membre. a modalităţilor de transport. Canada. Aceasta le-a dat posibilitatea să hotărască preţurile de vвnzare. asigurarea de dobвnzi proporţionale cu capitalul investit de către statele-membre. UE). fără să ia în considerare interesele economice ale tuturor statelor-membre ale OPEC. inexistenţa unei structuri pentru stabilirea preţului la petrol duce la confuzii şi dezechilibre оntre cerere şi ofertă. dacă cont de faptul că statele-membre OPEC au reintrat în posesia celei mai mari părţi a resurselor naţionale de petrol. Este un fapt cunoscut că producţia de petrol este specifică Orientului Mijlociu. în timp ce consumul de petrol este specific Vestului industrializat (SUA. deci. fapt ce duce în continuare la următoarele: • • irosirea zăcămintelor petroliere care nu sunt exploatate raţional. de comercializare etc.• • actionarea în vederea stopării modificărilor iraţionale privind preţurile petrolului pe piaţa mondială şi apărarea intereselor statelor exportatoare de petrol. Toate acestea se reflectă în politica petrolieră a statelor-membre. controlul său exercitвndu-se doar în cadrul organizaţiei. OPEC nu poate influenţa producţia în alte sectoare ale industriei pe plan mondial. ele avвnd caracter epuizabil şi de neоnlocuit. o parte semnificativă a volumului de petrol este comercializată pe plan internaţional.

petrolierele trebuie să ocolească. Monthly Energy Review.78 mil. transporturile se realizează cu costuri relativ reduse. interesele statelor-membre ale OPEC sunt net diferite de majoritatea ţărilor non-OPEC. Pe de altă parte.8]. OPEC poate оnfluenţa majorarea sau reducerea preţului la petrol în vederea atingerii obiectivelor economice şi politice ale grupului. Tocmai de aceea. Sunt foarte mari producători şi foarte mici consumatori. Datele din tabelul 15. June 2008. Prin administrarea rezervelor de petrol ale lumii. anexele 8 şi 9 caracterizează nivelul de producţie în ţările OPEC. prin intermediul vaselor petroliere şi sub 2/5 prin conducte de petrol. Fără a include Indonezia. iar petrolierele sunt eficiente şi extrem de flexibile. volumul ţiţeului folosit în economia mondială în anul 2005 a fost de 83.73 mil. asigurвndu-le acestor ţări stabilitatea politică pentru a mări sau a reduce producţia de petrol. exporturile nete ale membrilor OPEC au atins 85% din totalul producţiei de petrol în anul 2001. Tabelul 15 Producţia statelor-membre ale OPEC (mii barili/zi) Ţara 1998 Algeria Indonezia Iran 3634 Irak 2150 Kuweit Libia Nigeria Qatar Arabia Saudită Emiratele Arabe Unite Venezuela OPEC – total 1999 2000 1246 1202 1254 1310 1677 1834 1518 1472 1428 3557 3696 2508 2571 2085 1898 2079 1390 1319 1410 2153 2130 2165 696 665 737 83897833 8404 2345 2169 2368 2205 2478 2603 3167 29885 2826 28696 3155 30408 2001 1340 3724 2390 1998 1367 2256 714 8031 2004 1096 4001 2011 2376 1515 2329 783 9101 2007 964 3912 2086 2464 1702 2350 851 8722 3010 29499 2557 31504 2433 32174 Sursa: Energy Information Administration. în unele cazuri. Conform datelor experţilor OPEC.Petrolul este transportat pe 2 căi: mai mult de 3/5 este transportat pe mare. barili/zi mai mult decвt în 2004 [176. deoarece scurtează distanţele. chiar dacă şi unele dintre acestea din urma sunt şi mari producatori de petrol. conductele sunt alegerea cea mai bună pentru transportul intercontinental al petrolului. Aproape toate surplusurile de petrol provin din ţările OPEC. barili/zi. Industriile de petrol ale membrilor OPEC sunt în majoritatea lor nationalizate. cum ar fi SUA. Ele sunt foarte importante pentru punctele petroliere din interiorul continentelor şi оnlocuiesc petrolierele în anumite locaţii-cheie. de asemenea. p. cele non-OPEC producвnd cantitatea necesară pentru 50 . Membrii OPEC sunt cei mai importanti exportatori de petrol din lume. Petrolierele sunt cele care au făcut transportul global (intercontinental) de petrol posibil. sau cu 1. anumite regiuni sau zone ale globului şi tocmai de aceea conductele sunt mult mai eficiente.

mai mult de jumătate din rezervele sale de petrol sunt situate în doar 8 cвmpuri. Meditation/Alternative Dispute Resolution în Oil. producţia din emisfera vestică (Venezuela. Ghawar. dependentă în cea mai mare parte de producţia şi exportul de petrol. economia Arabiei Saudite ramвne. fiind lider mondial în producţia şi exportul de petrol. International Energy Agency – Monthly Oil Market Reports. Annual Bulletоn. în 2002. Fоnancial Times. febr. Middle East Economic Survey. în ultimii ani. Europa şi Japonia. Arabia Saudită va ramвne cu siguranţă cel mai mare producător în viitorul apropiat.Walde. cu rezerve estimate la 19 miliarde barili). Deşi Arabia Saudită are aproape 80 de campuri gazeifere şi peste 1000 de fвntвni de petrol. Cu o pătrime din rezervele sigure de petrol ale lumii. Astfel. 13 Cu venituri din petrol care reprezintă aproximativ 90–95% din cвştigurile realizate din exporturi. un mare semn de оntrebare asupra viitorului economic al Arabiei Saudite. Canada şi Mexic) au pus la оncercare dominaţia Arabiei 13 14 Thomas W. 65–70% din facilităţi sunt pentru Light. de la nord la sud: Ain Dar. 2002. Arabia Saudită (inclusiv Zona Neutră Kuweito-Saudită) deţine 264. 14 Arabia Saudită produce o gamă de ţiţei de la greu la Super Light.2 miliarde barili de rezerve sigure de petrol şi aproape 1 trilion barili de petrol recuperabil. capacitatea de economisire a OPEC la nivelul anului 2002 a fost estimată la maximum 5. Uthmaniyah. 80% din rezervele mondiale de petrol sunt localizate în statele-membre OPEC. оn ciuda tendinţelor de diversificare. nemaiavвnd şi surplusuri.68 miliarde USD. declinul rapid al preţului la petrol după atacul terorist de la 11 septembrie 2001 asupra SUA arunca оnsă. Gas and Energy Transactions. Avвnd în vedere estimările din ianuarie 2002. Farzan. Arabia ţările OPEC decвnd оn Saudită a furnizat Statelor Unite 1. astfel оncвt în acel an. 70-80% din veniturile statului şi aproximativ 40% din PIB. ceea ce este echivalent cu 17% din importurile SUA din perioada respectiva . Ricoşeul mare în preţul mondial al petrolului оntre 1999 şi septembrie 2001 au оmbunătăţit оn mare măsură situaţia economică a ţării. Arabia Saudită a cвştigat 55.6 milioane barili/zi (inclusiv Irak).5 milioane barili/zi de ţiţei. cu rezerve estimate la 70 miliarde barili) şi Safaniiya (cel mai mare cвmp petrolier din larg. Hawiyah şi Haradh . Principalele structuri de producţie ale cвmpului Ghawar sunt. 2003. Producţia costă mult mai puţin оn majoritatea ţărilor non-OPEC. 51 .consum şi pentru export. Arabia Saudită este un furnizor-cheie pentru SUA. Din capacitatea de producţie a Arabiei Saudite. inclusiv Ghawar (cel mai mare cвmp petrolier de lвngă ţărm. Al Udayliyah. timp de 7 luni. Preţurile au crescut din nou în 2002. 2001. Particularităţi ale principalelor ţări exportatoare de petrol din cadrul OPEC Arabia Saudită. Shedgum. restul pentru Medium şi Heavy. totuşi.

52 . Pe lвngă acestea. producвnd aproximativ 1 milion de tone pe an de etilenă. Cele mai importante terminale pentru export ale Arabiei Saudite sunt situate la Ras Tanura (6 milioane barili/zi – capacitate de оncărcare a petrolului) şi Ras Al-Ju’aymah (3 milioane barili/zi) în Golful Persic şi Yanbu (pвnă la 5 milioane barili/zi) în Marea Roşie.6 milioane în strainătate. a treia fiind Europa.5–4 milioane barili/zi mai mult decвnd capacitatea de producţie a Arabiei Saudite. în prezent. Compania de stat SABIC. Arabia Saudită are 8 rafinării cu o capacitate de 1. în prezent este în construcţie o nouă rafinărie la Ras –Tanura. devansвnd Canada. Arabia Saudită în 2002 ocupa locul II la exporturile de produse petroliere catre SUA. în sud-vestul regiunii Khuzestan. şi-a revenit simţitor după fluctuaţiile de preţuri ale petrolului ce au avut loc în perioada 1998 –1999. în ciuda excesului de capacitate de producţie. Arabia Saudită are planuri ambiţioase de a-şi extinde şi industria petrochimică. care deţine 2/3 din producţia internă de petrol a ţării. aproape de graniţa cu Irak şi Golful Persic. cea mai mare companie industrială din Orientul Mijlociu. deţine aproximativ 10% din piaţa. prin centrul de prelucrare de la Abqaiq. Оnsă.8 miliarde dolari. şi 6 milioane barili/zi în exces faţă de capacitatea de producţie. dispune şi de o capacitate de rafinare de1. pвnă la Marea Arabiei. care se bazează mult pe veniturile din exporturile de petrol (80% din totalul veniturilor obtinute din export. de fapt 300.3%. după Canada. investiţia a fost redusă cu aproape 60 %. iar în 2003 – de 4. Cea mai mare parte a petrolului saudit este exportat din Golful Persic.75 milioane barili/zi.2 miliarde dolari. PIB-ul Iranului a оnregistrat o creştere de 4%.000 barili/zi.000 barili capacitate. aceste terminale sunt capabile să opereze aproximativ 14 milioane barili/zi. au existat rapoarte că saudiţii plănuiesc să realizeze un studiu de fezabilitate pentru construirea unei noi conducte de petrol din sudul Arabiei Saudite la Haramout în Yemen. Оmpreună. şi pe primul loc la exportul de petrol brut. polietilenă şi glicol-etilenă. Un alt proiect ambiţios constă în upgradarea unei alte rafinării de la Marea Roşie la Rabigh pentru a mări capacitatea de rafinare pвnă la 400. avвnd costuri estimate la 1. economia Iranului. Iran. cu 3. Iranul deţine 90 miliarde barili de rezerve sigure de petrol sau 9% din totalul mondial.Saudite pe piaţa SUA. SUA este a doua piaţa de desfacere a Arabiei Saudite. Venezuela şi Mexic. proiectul costвnd 1. 10-20% din PIB ţării). în 2002. Marea majoritate a rezervelor de ţiţei sunt situate în cвmpuri petroliere uriaşe. Asia preia acum peste 40% din exporturile de petrol rafinat şi produse petroliere ale Arabiei Saudite. datorită dificultătilor financiare оntвmpinate.

în medie.1 milioane barili/zi şi exporturile nete au fost de aproximativ 2.000 barili/zi .85 milioane barili/zi.000 barili/zi.000 barili/zi la 109. Оn consecinţa semnării acestui contract. Оn mai 2002. Marun. puţine investiţii) şi se aşteaptă schimbări majore în acest sistem. ceea ce reprezintă mai mult de 650. Agha Jari şi Bibi Hakimeh. Ministerul petrolului din Iran detine 51% din proiect. Оn 2001. Petroiran urma să mărească producţia de la 40. Alte proiecte „buyback” se realizează pentru cвmpul Cheshmen-Khosh şi este posibil ca aceste proiecte să fie оncredinţate consorţiului Cepsa şi OMV pentru 300 milioane USD.000 barili/zi în următorii 8 ani şi un cost de 3 miliarde USD). adică exact cu cвt cresc economia şi populatia. 250. restul оndreptвndu-se spre Africa şi Europa. cu planuri ce includ creşterea la 600. în ciuda exporturilor nete ridicate. au apărut anumite оndoieli în ceea ce priveste contractele „buyback”(acuzaţii de corupţie. în ciuda acestor probleme. Gachsaran.Cea mai mare parte a producţiei de petrol se realizează în urmatoarele cвmpuri: AhwazBangestan (250. a fost semnat un acord оntre Japonia şi Iran. ministrul petrolului iranian a semnat un contract „buyback” de 585 milioane USD cu o companie locală (Petroiran) pentru a dezvolta cвmpurile petroliere Foroozan şi Esfadiar.000 barili/zi din ultima cota de producţie a Iranului prevăzută de OPEC (3. Iranul subvenţionează puternic preţul produselor petroliere. Aproape jumătate din exporturile Iranului ajung pe piaţa asiatică. 15 Recent. în schimb. 2002. Capacitatea curentă de producere a ţiţeiului este estimată la aproape 3. Consumul intern al Iranului creste rapid. beneficii insuficiente pentru Iran.186 milioane barili/zi). Iran a consumat aproximativ 1.000 barili/zi anual pentru că sunt vechi şi folosesc metode de producţie şi exploatare depăşite. Cele două companii urmează să crească producţia de ţiţei în acest cвmp petrolier de la 300.000 barili/zi la 800. rezultвnd o mare risipă şi ineficienţă a consumului de petrol. Japonia urmează să оmprumute Iranului 3 miliarde USD. Cвmpurile petroliere iraniene pierd. La 1 noiembrie 2000.7 milioane barili/zi. Iran este forţat să cheltuiască aproape un miliard de USD anual pentru a importa produse petroliere (gazolina). prin care companiei Japan National Oil i se acordă prioritate în drepturile de negociere privind dezvoltarea cвmpului petrolifer Azadegan. Acum. care nu pot fi produse local.000 barili/zi. Iranul şi-a propus să-şi dubleze producţia natională de petrol la aproape 8 milioane barili/zi pвnă în 2025 şi contează pe investiţiile străine pentru a realiza acest deziderat. 15 International Energy Agency – Monthly Oil Market Reports. în plus.000–300. 53 . cu aproape 7% pe an.

Cu toată importanţa petrolului în economia EAU.8% în 1993 şi la 21. оn special. în principal în urma creşterii substanţiale cunoscute în explorare. La ora actuală. Cвnd preţurile petrolului erau în scădere. din 1991. după cum urmează: Abu Dhabi. bogăţia petrolului a oferit Emiratului şapte state (emirate). Sharjah. pentru ca în 1994. Promovarea unor relaţii bune cu celelalte state-membre ale Consiliului de Cooperare al statelor din Golf (CCG) – Arabia Saudită. Dubai. Compania Naţionala de Petrol Abu Dhabi (ADNOC) a investit. Fujairah. care se bazează pe mai multe proiecte locale şi cu participare straină. Odată cu revenirea preţurilor în perioada 1999–2000.000 tone/an. în timpul crizei din Golf. la sfвrşitul anilor ’80. De la descoperirea petrolului. dar Fujairah şi Sharjah au demarat şi ele rafinarea. Ajman. chiar dacă la o scară mică. Dhabi este hotărвt să crescă nivelurile de producţie. la 35. Emiratul a continuat să facă noi descoperiri. EAU. Oman şi Qatar – este forţa motrică a politicii externe a Kuweitului. Abu Dhabi conducerea în dezvoltarea economică faţă de celelalte emirate. şi să descopere noi structuri petrolifere în cвmpurile existente. Bahrain. Cele mai importante resurse naturale pe care le deţin EAU sunt petrolul şi gazele naturale. iar cheltuielile publice sunt dependente direct de veniturile obţinute din sectorul petrolier. Pe lвngă schimbarea stilului de viată. aceasta să se prabuşească din nou. Ras al-Khaimah. datele statistice sugerează o nouă relansare economică. iar în Abu Dhabi este planificată construirea unei noi rafinării cu o capacitate de bază de 200.1 miliard de USD anual. EAU au o capacitate de producţie a lubrifianţilor de 170.barili în 1999) s-au dublat în ultimii ani. Emiratul deţine cca. din care peste 90% se află pe teritoriul Abu Dhabi. economia s-a dezvoltat. EAU deţinвnd 9. Emiratele Arabe Unite (EAU) sunt o federaţie constituită din şi Umm al-Qaiwaоn. O mare parte din economia bazată pe produsele nepetroliere depinde de contracte din sectorul public.000 tone/an. Rezervele cunoscute de ţiţei ale emiratului Abu Dhabi (93 mlrd. 54 . contribuţia sa la PIB a scăzut în ultimii ani. performantele economice au oglindit fluctuaţiile apărute оn preţurile petrolului şi în volumul exporturilor de petrol. economia a avut de suferit. Odată cu creşterea lor. Federaţia are rezerve petroliere pentru mai mult de 100 de ani.7% în 2001. alocвnd aproximativ 25% din investiţiile sale totale sectorului petrolier.4% din rezervele mondiale de petrol brut şi 4.Emiratele Arabe Unite.1% din rezervele mondiale de gaze naturale. Abu Dhabi este singurul emirat cu capacităţi de rafinăre a petrolului brut. Avвnd asigurate acorduri vamale cu celelalte state-membre ale CCG. оncepвnd cu anul 1991 cca. Kuweit. din 1958. 10% din rezervele cunoscute de ţiţei ale lumii. de la aproximativ 60% în 1980. odată cu declinul preţurilor petrolului. în largul coastelor sale.

pe rezolvarea problemei datoriilor interne şi pe corectarea dezechilibrului financiar aparut ca urmare a procesului de reconstrucţie.2 mlrd. pe de o parte. totodata. aducвnd valoarea exporturilor totale în jurul cifrei de 15. Necesarul de energie electrică creste cu 7% pe an. Kuweitul va urmari.USD . neоnţelegerile continui legate de apropierea de Iran vor stвnjeni orice mişcare concretă spre semnarea unui pact de securitate regională. 55 . la creşterea importurilor realizate de la 8. creşterea reală a PIB a fost ţinută în loc de investiţiile prea mari din sectorul petrolier. Aproape 95% din оncasările obţinute din exporturi sunt dependente de preţurile şi volumele exportate de ţiţei brut şi de produsele petroliere. care va fi prima staţie de acest fel din 16 EIU. London. Totuşi. iar securitatea generală va ramвne în continuare sub protecţia Statelor Unite ale Americii. iar pe de altă parte. De la оnceputul etapei de reconstrucţie. şi proiectul de constituire a staţiei de tratare a apei reziduale de la Sulaibiya.USD în anul 2001. în continuare. la aproximativ 8.Kuweitul se concentrează asupra consolidării acestor tratate şi probabil le va intensifica. în ultimii ani exporturile Kuweitului au continuat să crească în baza preţurilor avantajoase ale petrolului. aspirвnd. de asemenea. Abia după 1995 s-a ajuns la nivelul producţiei comparabile cu cel de dinainte de război. să promoveze un program substanţial de modernizare în sectorul hidrocarburilor. Ca urmare a prăbuşirii activităţii economice odată cu оncheierea etapei de reconstrucţie. 2002. la o cooperare militară mai stransă în cadrul organizatiei. precum şi al uzinelor de desalinizare a apei legate de acestea. realizarea unor legături economice şi politice mai strвnse cu Iranul. în perioada 2000–2001. la mijlocul anilor ’90. dar guvernul asigură subvenţionarea acestui sector. Astfel. importurile au cunoscut o creştere continuă.USD оn 2002. 16 Totodata. ca urmare a refacerii economice continui şi a creşterii preţurilor la mărfurile nepetroliere.8 mlrd. exporturile de petrol au atins 14 mlrd.7 mlrd. Importul de echipamente destinate sectorului hidrocarburilor – în special ca anticipare a contractelor de dezvoltare petrolieră оncheiate cu companii petroliere оnternaţionale – a ajutat. Оn timpul razboiului din Golf s-au оnregistrat mari distrugeri ale centralelor electrice. politica economică a Kuweitului s-a concentrat pe orientarea investitiilor ţării peste hotare. Veniturile crescute provenite din exportul de petrol vor permite Kuweitului. ele vor contribui şi la reducerea deficitului bugetar. Printre proiectele care vizează sectorul aprovizionării cu apă se enumeră Orientul Mijlociu şi în care se vor investi 390 milioane USD.USD în 2000.

275 mil.Оn toate proiectele оncepute în sectorul energetic se mizează pe participarea egală a sectorului privat. Marea Britanie – în Europa. Costurile de exploatare din ţările non-OPEC tind să fie mai ridicate decвt în OPEC. o serie de alte ţări cum sunt Egipt. ţările necomuniste. ceea ce face ca producţia non-OPEC să fie mai vulnerabilă la colapsul de preţuri. promovată de OPEC. o creştere cu 55. Mexic–оn emisfera vestică.255 mil. Cooperarea dintre ţările OPEC şi non-OPEC Оn contrast cu ţările OPEC. există numeroşi alţi producători mari de ţiţei. ţiţeiul produs de acestea concurвnd direct cu producţia OPEC Reducerea preţului din anii 1998 şi 1999 a determinat OPEC să atragă în mod constant atenţia asupra faptului că stabilitatea pieţei nu poate fi realizată fară o colaborare certă оntre ţările OPEC şi 56 ţări non-OPEC au un sector de petrol privat (Mexic face excepţie). Producţia ţărilor necomuniste. a crescut de la 16. оn timp ce restricţiile de producţie non-OPEC sunt restrвnse. Astfel. au fost оnregistrate creşteri ale producţiei în Brazilia. bbl/zi. OPEC ar fi prima sursă de petrol care ar putea acoperi pierderile. Majorarea preţurilor de către OPEC a făcut profitabilă producţia în alte regiuni ale lumii. Drept răspuns la politica de preţuri mari. Uneori unele ţări non-OPEC оşi coordonează politica de producţie cu ţările OPEC. Columbia. Оn afara OPEC. participarea acestor state-nemembre poate face ca statele-membre ale OPEC sa-şi menţină propriile politici de restricţie a producţiei. 71% în anul 2001 au importat petrol. Yemen. India. • Din cauza faptului că majoritatea marilor producţie. Angola. acest răspuns fiind catalogat ca unul claşic. cele non-OPEC de petrol au urmatoarele caracteristici. dintre care în top sunt fosta URSS şi SUA. cooperarea dintre ţările non-OPEC şi cele membre ale OPEC este foarte importantă în ceea ce priveşte producţia. De asemenea. de obicei guvernul are o influenţa foarte mică asupra nivelului de ţări non-OPEC şi marii producători pot fi mari consumatori. Din 96 de оnregistrate. pe toate continentele lumii.bbl/zi în 1975 la 25. cвnd oferta raspunde la creşterea substanţială a preţurilor. • • Companiile private nu au surplus de producţie. Vietnam au devenit exportatori importanţi. în cazul unei crize de petrol. Deci. Malaezia. Cele mai mari şapte ţări non-OPEC au exportat 15% din producţia totală de . Astfel. dinafara OPEC. Chiar petrol. dinafara OPEC. deci.5%. au promovat o creştere continuă a producţiei în perioada 19751985. • Majoritatea ţărilor non-OPEC sunt importatoare de petrol.

Deci. Oman) să susţină efortul organizaţiei de a stabiliza piaţa prin reducerea producţiei. fiind una dintre ţările-cheie în realizarea producţiei OPEC în 1998.4 mlrd. Restricţiile privind petrolul sunt direcţionate mai mult spre exporturi decвt spre producţia totală. Mexic. Oman şi Ruşia. sectorul petrolului este în mвinile guvernului în proporţie de 100%. preţurile ceva mai bune ale petrolului. OPEC a fost capabilă să determine importanţi producători non-OPEC (Norvegia. оmpreună cu investiţiile necesare în sectoarele energetic şi de asigurare a apei. Creşterea investitiilor va stagna oarecum.USD. 57 . iar alte proiecte industriale din sectorul gazelor naturale se impun оntr-un ritm mai lent. Rusia. Prin unirea forţelor. Norvegia. Cu toate acestea. avвnd în vedere că lucrările pentru finalizarea proiectului LNG s-au оncheiat. PEMEX fiind singura companie de petrol existentă la ora actuală.USD în anul 2000. au venit şi ţările non-OPEC adoptвnd aceeaşi soluţie: diminuarea producţiei. Mexic a fost ţara care a participat la cele mai multe conferinte OPEC. în plus. Printre aceste ţări se numără: Mexic. cвnd preţurile au scăzut sub nivelul plafonului minim. care au оncercat să readucă stabilitatea pieţei petrolului prin restrвngerea producţiei. un proiect de anvergură privind construirea unei conducte de gaz. Оncepвnd cu 1997. In conformitate cu previziunile EIA. au оncercat să susţina оncrederea consumatorilor şi să asigure o creştere a consumului privat de circa 2% în anul 2000 şi de 2. care deja a prezentat surplusuri în anii 2001 şi 2002. OPEC şi ţările non-OPEC au fost astfel capabile să readucă stabilitatea pe piaţa petrolieră оntr-o manieră eficientă. Mexicul este ţara care a cooperat cel mai mult cu OPEC. OPEC prevedea să оnregistreze în anul 2003 un nivel al veniturilor nete rezultate din incasările la exportul de ţiţei de peste 223 mil. Оmbunatăţirea preţurilor petrolului se va reflecta şi în balanţa comercială a Omanului. Politica fiscală a fost puţin mai loială în 2000 şi 2001 faţă de 1999. în Mexic.cele non-OPEC.5% în 2001. inflaţia scazută şi deschiderea utilitătilor pentru proiectul de gaze naturale lichefiate (LNG). Acest lucru face ca guvernul mexican să aibă toată puterea de decizie privind controlul producţiei şi exporturile de petrol. Perspectivele satisfăcătoare asupra preţurilor petrolului sunt optimiste pentru economia Omanului. va facilita continuarea creşterii investigaţiilor în aceste domenii de activitate. iar cheltuielile guvernamentale au crescut cu aproximativ 5% în anul 2000 şi 3% în 2001. în ajutorul ţărilor OPEC. Ca şi în ţările OPEC. plafoanele preţului au constituit un punct de bază pentru оntărirea cooperării оntre ţările OPEC şi cele non-OPEC în ultimul trimestru al anului 2001 (urmare a evenimentelor din 11 septembrie 2001). Preţurile mărite la petrol şi producţia mărită de petrol – odată cu intrarea în functiune a uzinei LNG – a dus la creşterea exporturilor totale la aproximativ 8. o creştere cu peste 19% faţă de anul 2002.

Alte ţări care au оnregistrat creşteri în veniturile nete ale exporturilor de ţiţei sunt: Algeria (+38%).Această creştere se datorează. 20 martie şi 24 aprilie 2003. ocupвnd locul 12 în lume.3. Unele ţări din cadrul OPEC au оnregistrat o creştere extraordinară a veniturilor din exporturile de ţiţei. Iran (10%). Din totalul оncasărilor la export.2 milioane barili/zi de petrol. în cursul anului 2002 SUA a produs în jur de 8. California (712. Texas (1. S-au stabilit noi cote de producţie pentru statele-membre ale OPEC.USD. Oklahoma (184. producвnd în general doar cвţiva barili pe zi. Nigeria (9%). Creşterea preţurilor se datorează unui mix de factori cum ar fi: 1) scăderea producţiei Venezuelei incepвnd cu decembrie 2002. 22. care a condus la intreruperea exporturilor din această ţară incepвnd cu mijlocul lunii martie 2003. marea majoritate fiind considerate sonde marginale. 3) razboil din Irak.000 barili/zi). Iran (+23%). Nigeria (+19%). cвt şi asupra оntregii economii mondiale.2 milioane barili/zi). Alaska – partea nordică (989. Qatar (+19%). ponderea cea mai mare o deţine Arabia Saudită (31%). 5) lipsa de progres tehnologic în SUA în materie de industrie a petrolului etc.000 barili/zi) şi Wyoming (153. cu 27% mai mult faţa de anul precedent. în particular. 4) conflictele din Nigeria. rezultate din gestionarea resurselor petroliere de către companiile petroliere străine. 2) o iarnă mai grea în nord-estul SUA. 17 17 Petroleum Intelligence Weekly. în prima jumatate a anului 2002. Louisiana (282. apoi urmează Emiratele Arabe Unite (10%). 24 octombrie 2008 au avurt loc Conferinţe ale OPEC unde s-a discutat situaţia pe piaţa petrolieră internaţională monitorizată atent de OPEC. producţia de petrol includea Golful Mexicului (1.4 miliarde barili de rezerve sigure de petrol.000 barili/zi). La 12 ianuarie 2003.6 milioane barili/zi). rolul OPEC pe piaţa petrolului este unul complex. Algeria (8%). Emiratele Arabe Unite (+24%). la 1 ianuarie 2002.000 sonde care produceau petrol în SUA. Iniţial. Libia (+20%). 2. iar restul gaz natural lichid şi alte lichide. a consumatorilor şi producătorilor. în lumina noiilor provocări geopolitice la ultima şedinţă. ridicării nivelului preţurilor la ţiţei cu 11% faţă de anul precedent.000 barili/zi) . scopul său era să anihileze pierderile materiale ale economiilor ţărilor producătoare de ţiţei. pe de o parte.2002. Aşadar. Kuweit (+32%). în anul 2000 erau în jur de 534. Venezuela (9%). Arabia Saudită a оncasat din exportul de ţiţei peste 70 mil. SUA – cel mai mare actor pe piaţa mondială a petrolului Statele Unite ale Americii aveau. Măsurile luate de OPEC au produs efecte multiple atвt asupra economiilor statelor-membre ale OPEC. A fost repetat apelul ferm faţă de celelalte ţări producătoare şi exportatoare de petrol de a continua colaborarea cu OPEC pentru asigurarea bunasţării pieţei. 58 .000 barili/zi). din care 5.9 milioane este ţiţei. care s-au tradus în scăderi ale producţiei de ţiţei ale acestei ţări. s-a decis reducerea producţiei cu 5%.

consum şi import de ţiţei din lume. Scăderea producţiei de ţiţei din SUA s-a datorat. In anul 2002 comsumul american a fost de 19.bbl/zi. importurile SUA de ţiţe şi produse petroliere sunt prezentate în tabelele 16. Odată cu revenirea preturilor la ţiţei. Arabia Saudită (1. restul fiind constitiut din LPG şi alte combustibile lichide. pвnă la 2. importul de ţiţei – de 9. Mexic (1. constituind doar 25% din producţia realizata în anul 1985 (10.7 mil. Оntre anii 1989-2002. Importurile SUA de petrol şi produse petroliere se ridicau la 11.bbl/zi).6 mil. Luisiana (inclusiv cota-parte din Golful Mexic) – 20% California (inclusiv Rezervele Federale off-shore) – 19%. SUA este astazi cel mai mare actor pe piaţa mondială a ţiţeiului. Pentru anii 1988–2002.5 milioane barili/zi). producţia americană a inceput să crească în оntreaga perioadă următoare. productia internă –de 8. 17.1 mil.bbl/zi.9 mil. importul de produse petroliere – de 2. colapsului preturilor la ţiţei de la sfвrşitul anului 1985–оnceputul anului 1986. în principal.bbl/zi – ţiţei brut. Statele Unite este ţara cu cea mai mare producţie. o creştere a importurilor de ţiţei cu 70%.Peste 80% dintre rezervele acestei ţări sunt concentrate în 4 state: Texas (inclusiv cota-parte din Golful Mexic) – 24%. Cei mai importanţi furnizori de petrol ai SUA sunt: Canada (1.7 mil.3% pe an. Aceste rezerve dovedite au inregistrat o scadere cu 20% fata de cele din anul 1990. 2/5 din importurile SUA provin din statele-membre ale OPEC. Saudită Nigeria Venezuela petrol din petrol din alte ţările arabe ţări OPEC OPEC Totalul importurilor petrol din ţările OPEC 1988 1073 1839 1073 618 1989 1224 2130 1224 815 794 873 1990 1339 2244 1339 800 1025 1991 1802 1992 1702 1993 1410 1994 1402 1995 1344 1996 1363 1997 1407 1998 1491 1999 1478 2000 1572 2064 1974 1420 1970 1806 1859 2040 2424 2722 2712 1802 1720 1414 1402 1344 1363 1407 1491 1478 1572 703 681 740 637 627 617 698 696 657 896 1035 1170 1300 1334 1480 1676 1773 1719 1493 1546 3520 4140 4296 4092 4092 4354 4247 4231 4211 4569 4905 4953 5203 59 .bbl/zi de petrol din care 5.4 milioane barili/zi).52 milioane barili/zi. apoi sfвrşitul anului 1997–inceputul anului 1998. apoi o scădere a producţiei de ţiţei cu 2.9 milioane barili/zi).1 mil. SUA au оnregistrat o creştere a consumului de energie cu 2% pe an.bbl/zi. In anul 2003 SUA au produs circa 7.bbl/zi.5 mil.bbl/zi.7 mil. Producţia totală anuală de ţiţei in anul 2003 a scăzut mult. cam 57% din cererea internă de petrol. оncepвnd cu martie 1999. Tabelul 16 şi şi Importurile SUA de ţiţei şi produse petroliere din ţările OPEC(mii bbl/zi) Anul Importuri de ţiţei şi produse petroliere din ţările OPEC Importuri Importuri Ar. Alaska –22%.5 milioane barili/zi) Venezuela (1.

ponderea acestei ţări fiind de 20. De asemenea. se poate observa că. Norvegia 1988 999 747 315 67 1989 931 767 215 138 1990 934 755 189 102 1991 1033 807 138 82 1992 1069 830 230 127 1993 1181 919 350 142 1994 1272 984 458 202 1995 1332 1068 383 273 1996 1424 1244 308 313 1997 1563 1385 226 309 1998 1598 1351 250 236 1999 1539 1324 365 304 2000 1807 1373 366 343 2001 1828 1440 324 341 2002 1971 1547 478 393 2003 2072 1623 440 270 2004 2138 1665 380 244 2005 2181 1662 396 233 2006 2353 1705 272 196 2007 2426 1533 272 141 Sursa: Energy Information Administration. în anul 2007 ponderea acestei organizatii a crescut pвnă la 59. Tabelul 17 Importurile SUA de ţiţei şi produse petroliere din tarile non– OPEC (mii bbl/zi) Importuri petrol din unele ţări non-OPEC Anul Canada Mexic Marea Br.5% în totalul importurilor realizate din ţările non-OPEC. această ţară avвnd în anul 2007 o pondere de 32. 2008. 60 . dacă în anul 1988 OPEC avea o pondere de peste 47% din totalul importurilor de ţiţei ale SUA.2001 1662 3039 1662 885 1553 2002 2533 2514 1552 621 1398 2003 2881 2796 1774 867 1376 2004 2961 3300 1558 1140 1554 2005 2867 3475 1537 1166 1529 2006 2956 3372 1463 1114 1419 2007 2955 3232 1489 1132 1362 5528 4605 5162 5701 5587 5517 5983 Sursa: Energy Information Administration. cea mai mare pondere de ţiţei. Totalul importurilor petrol din ţările non-OPEC 3882 3921 3721 3535 3796 4266 4749 4604 5267 5593 5808 5899 6257 6343 6925 7103 7444 8127 8190 7456 Оn ceea ce priveşte importurile de ţiţei ale SUA din ţările non-OPEC. Pe locul secund se situează Mexic. importat din OPEC. pe primul loc se situează Canada.5% in acelasi an. 2008. Astfel. în termeni absoluţi. a avut-o Arabia Saudită. din aceste 2 ţări se importa în anul 2007 peste jumătate din totalul importurilor din ţările non-OPEC. Petroleum Supply Monthly. trebuie notat că importurile din OPEC au fost de la un an la altul tot mai mari. Deci. Petroleum Supply Monthly. în tabelul 18 sunt prezentate importurile SUA de petrol pe cele 2 grupuri: ţări din OPEC şi restul statelor. După cum se observa din tabelul 16.7%.

Deşi importurile SUA sunt cele mai mari în cadrul fluxurilor comerciale internaţionale cu ţiţei,
acestea nu constituie un flux regional fără precedent. Dependenţa SUA de importurile de ţiţei este

mai mică decвt cea a principalilor săi 105 aliaţi. După cum s-a menţionat, SUA importă atвt ţiţei, cвt şi produse petroliere. Din totalul importurilor de peste 80%.
Tabelul 18 Volumul importurilor SUA de ţiţei şi produse petroliere în perioada 1988–2007 (mii bbl/zi) Importuri petrol din ţările Importuri petrol din ţările Оn total importuri petrol OPEC non-OPEC Total Din care ţiţei Total Din care ţiţei Total Din care ţiţei 1988 3520 2696 3882 2411 7402 5107 1989 4140 3376 3921 2467 8061 5843 1990 4296 3514 3721 2381 8018 5894 1991 4092 3377 3535 2405 7627 5782 1992 4092 3406 3796 2676 7888 6083 1993 4354 3587 4266 3100 8620 6787 1994 4247 3580 4749 3483 8996 7063 1995 4002 3341 4833 3889 8835 7230 1996 4211 3438 5267 4070 9478 7508 1997 4569 3775 5593 4450 10162 8225 1998 4905 4169 5803 4537 10708 8706 1999 4953 4228 5899 4502 10852 8731 2000 5203 4544 6257 4526 11459 9071 2001 5528 4848 6343 4480 11871 9328 2002 4605 4083 6925 5058 11530 9140 2003 5162 4578 7103 5087 12264 9665 2004 5701 5042 7444 5046 13145 10088 2005 5587 4816 8127 5310 13714 10126 2006 5517 4783 8190 5335 13707 10118 2007 5983 5394 7456 4623 13439 10017 Sursa: Energy Information Administration, Petroleum Supply Monthly, 2008.

ţiţei şi produse petroliere, ţileiul reprezinta

Aceasta se explică prin faptul că SUA deţin o puternică industrie de rafinare, pe de o parte, iar, pe de altă parte, este mai ieftin să rafinezi lвngă principalele centre de consum, decвt să transporţi produsul finit la destinaţia finală. De asemenea, este de notat şi rolul, pe care оl joaca guvernul american, care sprijină producţia internă. Importurile de produse au fluctuat atвt ca urmare a
evoluţiei cererii americane, cвt şi ca urmare a unor factori cum ar fi oscilaţiile puternice ale temperaturii, retehnologiozarea unor rafinării sau unele accidente. în Coasta de Est a SUA

rafinăriile prelucrează doar 1/3 din totalul cererii din această regiune, restul mărfii provenind din import. în totalul importurilor de produse petroliere, Coasta de Est participă cu 75%. Principalele zone din care sunt importate produsele petroliere sunt: Canada de Est, Insulele Virgine
Venezuela. în ceea ce priveste exporturile americane de produse petroliere, acestea pot fi apreciate

şi

ca marginale, destinaţia finală a lor fiind Extermul Orient. 61

Cвt priveşte exporturile SUA de ţiţei, acestea, după cum am mentionat mai sus, sunt
excepţionale, atвt din punct de vedere al preţurilor, cвt şi sub aspectul calităţii. Astfel, SUA exportă,

оn general, ţiţeiuri grele din Alaska care parcurg distanţe impresionante pвnă în Coreea de Sud sau Japonia, оncвt preţurile acestora să aibă vreo justificare economică. Astfel, preţurile lor urmăresc perfect tendinţa preţului la ţiţei. La fel ca şi în cazul ţiţeiului, se preconizase pentru anul 2010 o scădere a preţurilor la toate produsele petroliere în raport cu cele оnregistrate în anul 2001. Dacă vom compara insa preţurile produselor petroliere din 2003 cu cele preconizate a fi în 2010, nu se observă schimbări importante. 2.4. Comerţul cu produsele petroliere în Asia După scăderea economică inregistrată în anul 2001 şi revenirea majoră din 2002, majoritatea economiilor din Asia au intrat în anul 2003 cu un puternic sentiment de incertitudine atat în ceea ce priveste posibilitatea menţinerii creşterii economice, cвt şi a cadrului geopolitic. Principala оngrijorare este legată de impactul pe care războiul din Golf l-ar putea avea asupra regiunii, dar şi de intensificarea tensiunii în Orientul Mijlociu din ultimul timp. Razboiul din Irak posibil să aibă un impact mai mare asupra ţărilor asiatice dependente mult în dezvoltarea lor economică de schimburile comerciale cu străinătatea, atвta timp cвt cererile de consum pentru produsele lor au scăzut atвt în SUA, care absoarbe circa 50% din exporturile asiatice, cвt şi în UE şi Japonia. Astfel, creşterea economică în Asia ar putea fi menţinută teoretic numai dacă s-ar intensifica consumul intern în această regiune, fapt practic imposibil, dacă avem în vedere că acest consum constituie doar 24% din totalul consumului SUA de produse asiatice si, respectiv, 26% din consumul european. Mai mult, un studiu realizat de Goldman Sachs arată că o creştere de 5 USD/bbl pentru ţiţeiul Brent conduce la o diminuare cu 0,5% a cresterii medii în оntreaga Asie. Marea majoritate a tărilor din Asia au trebuit sa-şi revadă în 2003 estimările privind creşterile economice. Singapore a оnregistrat o creştere economica de doar 3,8% faţă de 4,7%, creştere preconizată a se realiza. La fel şi în cazul Malaeziei, Coreii de Sud şi a Indoneziei, prima realizвnd o creştere economica de doar 4,7% faţă de 5,2% preconizată, a doua – o creştere de 5% faţă de 5,6% estimată, iar ultima avвnd o creştere de doar 3,6% faţă de 4% previzionată. Singura ţară care şi-a menţinut creşterea economica a fost China cu 7,5%, aceasta permiţвndu-i să atenueze impactul razboiului cu Irakul şi să contrabalanseze scaderea exporturilor. Оn ceea ce priveşte Tailanda şi Filipine, în aceste ţări s-au inregistrat creşteri economice, mai mari cu 0,1 puncte procentuale faţă de cifrele previzionate, la nivelul de 4,1% si, respectiv, 3,9%. Acest fapt s-a realizat ca urmare a cresterii consumului în Tailanda, în timp ce în Filipine, care nu

62

este foarte dependentă de exporturi, stocurile externe nu economice.

şi-au lăsat amprenta asupra creşterii

Analiza structurii importurilor de ţiţei în Asia de Nord Est (NEA) Consumul de ţiţei în NEA, în anul 2000, a atins nivelul de 13,4 mil.bbl/zi, reprezentвnd circa 65% din totalul consumului din zona Asia–Pacific, şi circa 18% din consumul mondial de ţiţei. Оn urma cresterii consumului de ţiţei de import din China, derivată din dezvoltarea economică
оnregistrată în această ţară, NEA se aşteaptă să devină principala regiune de consum de ţiţei.

Consumul de ţiţei la nivelul primelor 3 state din NEA – Japonia, China şi Coreea de Sud – se preconizeaza să depaşească pвnă în 2010 consumul european (15,0 mil.bbl/zi) (tab. 19).
Tabelul 19 Consumul de ţiţei în NEA (mii bbl/zi)
Ţara Japonia China Coreea de Sud NEA La nivel mondial Consum оn 1999 5,5 4,3 2,0 3,2 74,9 2005 5,6 5,3 2,5 250 85,1 Previziuni. Rata creşterii economice anuale, % 2010 5,7 6,7 2,8 2,8 95,0 2015 5,9 8,5 3,1 3,1 106,9 2020 5,9 10,4 3,3 3,3 119,6 1999-2020 0,25 4,30 2,41 2,41 2,25

Sursa: EIA, International Energy Outlook, 2001.

Tendinte şi previziuni privind importurile de ţiţei în NEA China este singura ţară producătoare de ţiţei in cadrul NEA. Cu toate acestea, ţara a devenit net
importatoare de petrol în anul 1996, producţia internă оnregistrвnd o stagnare, iar cererea de petrol

s-a intensificat, ca urmare a creşterii economice.
Оn conformitate cu previziunile EIA, producţia internă de ţiţei a Chinei va fi, în cel mai bun caz,

mentinută la nivelul de 3,2 mil.bbl/zi, dacă nu va оnregistra uşoare scăderi pвnă în anul 2020. Astfel,
estimările facute de EIA arată că producţia de petrol a Chinei va fluctua оntre 2,9 şi 3,2 mil.bbl/zi

pвnă în anul 2010 şi оntre 2,7 şi 3,3 mil.bbl/zi pвnă în 2020. Creşterea cererii pentru ţiţeiurile din import în cadrul NEA va atinge nivelul de 10,4 mil. bbl/zi
оn anul 2010, o creştere cu 28% faţă de nivelul actual de 8,1 mil.bbl/zi, iar NEA va deveni piaţa cu cea mai mare creştere a cererii de ţiţei. Creşterea cererii de ţiţeiuri importate de NEA se datorează,

оn principal, cererii de import de ţiţei din China, care оnsumează 81% din totalul cresterii, ce se va inregistra în 2010. Cererea mondială de ţiţei este previzionată să crească anual cu 1,4–1,5 mil. bbl/zi, în medie, în perioada 2000-2010, din care 12-13% se datorează Chinei (tab. 20). 63

ceea ce confirmă datele din tabelul 21.1 4. dar şi creşterii ponderii petrolului din Orientul Mijlociu pe piaţa internaţională. Se estimează că pentru оntreaga regiune Asia-Pacific va creşte rata dependenţei de importurile de ţiţei ce provine din Orientul Mijlociu.9 în TOTAL 100. avвnd în vedere creşterea ponderii cererii de 64 .7 0.0 Notă: Datele din tabel au fost colectate din Blackwell World Oil Trade. Această marire a dependenţei Chinei de Orient va conduce inevitabil la mărirea ratei dependentei intregii regiuni a Orientului.8 26.8 72.3 14. British Petroleum 2008.E.0 18.9 38.0 7.7 10.5 Europa 0.5 25. IEO în 2001 denotă că importurile Chinei de petrol din Orientul Mijlociu vor creşte pвnă la 5.0 100.8%.0 100.8 Africa 0. a Chinei – 38.6 Asia-Pacific 11.).7 10.7 mil.Tabelul 20 Previziuni privind cererea de ţiţei din import la nivelul principalelor tari N. Datele pentru Coreea de Sud au fost preluate din publicaţiile Korea Oil Corporation „Statistics of Oil Demand and Supply ”.2 12.4 0. Tabelul 21 Originea importurilor de ţiţei ale NEA pe regiuni (%) Regiunea 1999 Japonia 2007 1999 China 2007 Coreea de Sud 1999 Taiwan 1999 America 1. parţial datorită faptului că vor creşte importurile Chinei.4 Orientul Mijlociu 85.3 61.3%.5 2. adică o dependenţa de peste 79%. Structura regională a importurilor de ţiţei în cadrul ţărilor NEA Оn ultimile decenii a crescut dependenţa ţărilor NEA de importul de ţiţei ce provine din Orientul Mijlociu.0 100.0 100.bbl/zi în anul 2020. a Coreei de Sud – 72.0 100. p. Importurile Japoniei din această regiune în 2007 au constituit 80. Taiwan – circa 62%.8 3. Previziunile făcute de EIA.3 12.3 mil. de la 80% în anul 2005 la 85% în anul 2010.1 19.6 80.3 45.7 11.5 0. 1992.bbl/zi din totalul de 6.A.7 Fosta URSS 3.7 14.3%.114. 2000.0 1.(mii bbl/zi) Ţara An 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Japonia 4148 4101 4154 4220 4247 4271 4288 4225 4164 4101 4078 China 788 993 1164 1491 1668 1832 1969 2141 2191 2453 2637 Coreea de Sud 2408 2420 2433 2394 2394 2394 2423 2451 2479 2507 2637 Taiwan 781 1046 1072 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1128 1158 Total 8125 8560 8823 9214 2418 9606 9789 9926 10043 10189 10408 Sursa: ESAI (Energy Security Analysis Inc.3 1.

în Japonia. Ca urmare a acestui fapt. această dependenţă fiind totuşi diferită de la stat la stat. Tabelul 22 Previziuni privind cererea de ţiţei din import la nivelul principalelor ţări NEA (mii bbl/zi) Ţara An 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Japonia 4148 4101 4154 4220 4247 4271 4288 4225 4164 4101 4078 China 788 993 1164 1491 1668 1832 1969 2141 2191 2453 2637 Coreea de Sud 2408 2420 2433 2394 2394 2394 2423 2451 2479 2507 2637 Taiwan 781 1046 1072 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1128 1158 Total 8125 8560 8823 9214 2418 9606 9789 9926 10043 10189 10408 Sursa: ESAI (Energy Security Analysis Inc. 2. Tratatul asupra Uniunii Europene stipulează că piaţa este mijlocul cel mai bun de a obţine o alocare eficientă a resurselor. Coreea de Sud şi Taiwan. Ţările net producătoare sunt Olanda.). unele importe pentru a acoperi necesitatea internă. fiind nevoite să şi promovarea creşterii economice durabile şi 65 .5. din punct de vedere al surselor de energie primară. net importatori şi categoria specială a ţărilor coeziunii [118. Principalul zăcămвnt este cel din Groningen. la fel ca şi în cazul Japoniei. Politicele energetice urmăresc în primul rвnd deschiderea pieţei comune de energie. în trei categori: net producători. p. Danemarca. Norvegia.114. iniţiind o vastă activitate de prospectare. ţări fiind asigurate оntr-o oarecare măsură. producţia a crescut simţitor. Olanda. statele din UE sunt dependente mult de importurile de ţiţei. a reuşit să găsească şi să pună în exploatare mari zăcăminte de gaze naturale în Marea Nordului. iar altele aproape că sunt lipsite de aceste resurse. Olanda devenind cel mai mare producător de gaze naturale dintre ţările UE.104-109].petrol a Chinei cu mai mult de 80% din totalul creşterii cererii de petrolul în NEA. Statele-membre ale Uniunii Europene se pot оmpărţi. Sursele energetice sunt repartizate neuniform pe teritoriul Uniunii Europene. Marea Britanie. Asigurarea ţărilor Uniunii Europene cu resurse petroliere Spre deosebire de SUA. Polonia. rata dependenţei de importurile de ţiţei din Orientul Mijlociu va continua să cresca pe masura ce ponderea acestuia se va mări pe piaţa petrolului (tab 22). p. care deţine aproximativ 70% din totalul rezervelor urmat de zăcămвntul de la Placid. integrarea statelor-membre neinflaţioniste.

Frigg. Rezervele de cărbune sunt extrase din bazinele Rurh. Germania este un importator de gaz (78% din necesar în 1994) şi petrol (99% din necesar). Descoperirea. Оn 66 . 3 Eldfisk. Sheffield). Cele mai importante zăcăminte de gaze naturale se află la West Sole. Ţările net importatoare sunt Germania. Piper. Magnus. Norvegia a reuşit în scurt timp să obţină o producţie de peste 27. Necesarul de petrol şi-l acoperă în proporţie de 98% din resursele interne. Auk. în timp ce producţia de energie nucleară creşte relativ оncet. identificвnd pe lвngă importante zăcăminte de petrol şi оnsemnate zăcăminte de gaze naturale. Producţia de cărbune a scăzut în ultimii ani. de unde se extrage mai ales antracit la Cardiff şi Swasea. în ultimele decenii. în 1979 оncepe exploatarea unui alt zăcămвnt. Saxonoturingian. Norvegia efectuează intense explorări pe platforma submersă a Mării Nordului. Cea mai mare parte de producţie este obţinută din cвteva bazine cum sunt: Bazinul Scoţiei. Rezervele sale de petrol sunt concentrate оn sectorul britanic al platformei continentale a Mării Nordului. Producţia de petrol este mult prea mică pentru a face faţă solicitărilor interne. Statford. Aachen. cel de la Frigg pe care-l оmparte cu Marea Britanie (60% din rezerve revin Norvegiei). Leman. Franţa şi Italia. cel de la Statford. bazinul din nord-estul ţării cu centre de extracţie la Durham. a unor importante zăcăminte de gaze naturale în Marea Nordului (cca 702 miliarde m ) a făcut ca această sursă de energie să joace un rol 3 din ce în ce mai mare în industria energetică a Marii Britanii. Ninian ş. în 1977 a fost pus оn exploatare unul dintre cele mai bogate zăcăminte naturale din lume. Nottingham.a. Primul zăcămоnt de gaze naturale descoperit a fodst cel de la Cod.Danemarca este un exportator de gaze naturale. Sachsen. alături de Germania. Оncepвnd cu anul 1966. Cele mai importante sunt cele de la Brent. Josefine etc. dar оntr-o cantitate mai mică decвt Olanda.. sudul Ţării Galilor (Wales). Rezervele de petrol sunt concentrate în majoritate în nordul ţării. Germania este în acelaşi timp un important producător şi transportator de energie în UE. Marea Britanie. de asemenea. Politica de energie nu este uniformă în ce priveşte organizarea şi implicarea autorităţilor guvernamentale. deţine rezerve mari de cărbune şi aproape în оntregime de calitate superioară. Ca unul dintre principalii actori în politica europeană. Nothumberland. Marea Britanie este un alt producător şi exportator de energie. Marea Britanie necesită o analiză mai amplă a sectorului său de energie. Diversificarea surselor de energie şi siguranţa alimentării sunt două din preocupările majore ale statului german. Saar. Cottbus şi Koln. Norvegia. Franţa şi Italia.5 milirde m în 1994. Petrolul se extrage din cвmpurile: Ekofisk. versanţii Munţilor Apenini (Yorkshire. unde petrolul extras este transportat prin conducte spre centrele de prelucrare. de aceea se recurge la import. Prin punerea în exploatare a acestor zăcăminte.

Consiliul UE a elaborat un program al obiectivelor energetice cu termen de realizare în 1995. cu implicaţii a factorilor de decizie: necesitatea planificării pe termen lung şi a utilizării unor investiţii imense. cel de-al 3-lea producator din Europa de Vest (după Marea Britanie şi Norvegia). Un fapt edificator în acest sens оl reprezintă оnsăşi creşterea continuă a consumului intern de gaze naturale de la 4 miliarde m în 1960 la 3 peste 31 miliarde m 1980. securităţii şi protecţiei mediului. Franţa deţine rezerve de petrol şi gaz. Оnsă abia în 1986. Dependentă de importurile energetice. dar producţia internă se menţine la un nivel scăzut. productia UE de ţiţei a scăzut cu 6. Zona Mării Nordului. Această creştere s-a datorat producţiei interne. Olanda. în acelaşi timp. St.5 mil. Sursele regenerabile pot atinge nivelul de 12% de energie primară ţării. Importă aproape în totalitate petrolul şi alţi combustibili de care are nevoie şi peste 75% din cărbune.bbl/zi la 117.5% faţă de nivelul оnregistrat cu un an оnainte.bbl/zi (o scădere cu 6.9%). toate industriile energetice au două caracteristici comune.1 a competiţiei. în mare parte. respectiv bazinul Valanciennes-Pas de Clais şi cel al Moselei (Lorona). în timp ce sectorul petrolului este guvernat de regulile pieţei libere. dar mai ales intensificării 3 în importului din Algeria. dar mediului. Pau.sectorul cărbunelui şi al energiei nucleare statul are un rol major. Franţa este оn permanenţă preocupată de extinderea acestei surse de energie. iar combustibilii fosili pentru producerea electricităţii provin adesea dinafara Uniunii. Italia este săracă în resurse energetice şi importă din Algeria cea mai mare parte din gazul şi de protecţia necesar. Pentru ţările Uniunii Europene se constată că nu există o siguranţă de aprovizionare cu energie electrică de la ţările-terţe. Оn anul 2001. a apărut necesitatea siguranţei surselor de aprovizionare. cu 4% pвnă la 17. precum şi a scăderii producţiei Danemarcii. scăderii producţiei Marii Britanii de la 126. în perspectivă Franţa contează 67 . Franţa оşi asigură producţia de cărbune mai ales din bazinele situate în partea nordică a pe exploatarea zăcămintelor din zona Pirineilor şi din teritoriul naţional al Mării Nordului.Marcet etc.7 mil. Principalele exploatări se fac în sudvestul ţării. Astfel. După şocul petrolier din 1973. Italia este preocupată în special de creşterea eficienţei energetice. Franţa este un importator net de energie. Rusia etc. preocuparea membrilor Uniunii Europene a fost să оntreprindă acţiuni comune pentru a reduce dependenţa de importurile de petrol. unde se remarcă centrele Lacq. fiind astfel şi ţara de tranzit a gazului algerian spre Europa. această reducere datorвndu-se. Politica Uniunii Europene în asigurarea cu energie se bazează pe 3 principii: obţinută din resurse regenerabile către anul 2010. Deşi producţia de gaze naturale este relativ scăzută.

Perioada interbilică оnregistrează producţia record de 8. p. se asamblează prima instalaţie de rafinare. chiar dacă ponderea acestora a scăzut în totalul importurilor UE de la 31. actualmente supuse unor reglementări ale statelor–membre.5% în anul 2001. în anexa 13 sunt prezentate rutele principale de import a ţiţeiului în Uniunea Europeană. 7). în „Cartea Albă”.bbl/zi. reducerea cu 16% a emisiilor de CO2. Extracţiile erau concentrate în zona Plahovei – Bazinul Tazlăului.tone. De asemenea. aceasta a exportat mai puţin ţiţei în UE (21. găsim formulate următoarele principii majore [17. lвngă Ploeşti. de asemenea. în 1857 la Rifov.2% în următorul an (o creştere cu 110. • a implementa măsuri de securitate în aprovizionarea UE cu resurse primare energetice energie. Conform studiilor respective s-au estimat contribuţiile ţărilor-membre ale UE în atingerea acestui scop (fig.4%.7 mil. Petrolul şi industria petrolieră în Romвnia. Оncă de prin anul 1640 în Ţara Romвnească sunt atestări privind folosirea ţiţeiului. ceea ce depăşeşte оnţelegerile de la Kyoto cu 12%. în acest scop vor fi alocate investiţii de 266 mlrd.90% în anul 2000). principalii furnizori de ţiţei ai UE sunt ţările din Orientul Mijlociu la 27. Beneficiile acestor investiţii vor include: o reducere cu 19% a importului de energie şi riscului securităţii aprovizionării. cu o pondere de 99. • a promova competiţia liberă pe piaţa energetică europeană sectorul energetic. pвnă la 499.70% în anul 2000 la 22. ponderea ţiţeiurilor din Africa a şi Apropiat.7 mil. Producţia de ţiţei a Romвniei în 1980 a fost de 10 718 mii tone şi a scăzut pвnă la 6 676 mii tone în 1993. La fel ca şi în trecut. euro.5%. crearea a 515000 de noi locuri de muncă.tone). 68 şi şi plasarea forţei de muncă în . • a forma o piaţă liberă energetică europeană în baza sectoarelor energetice naţionale. tone.9 mil.mil. a crescut şi ponderea importurilor din Europa de Est de la 19. Оn Carta Europeană a energiei s-a fixat pentru anul 2010 să acopere din sursele regenerabile energetice 12% din cererea finală de energie. în acelaşi an este iluminat cu petrol lampant oraşul Bucureşti.4% din totalul importurilor în anul 2001 faţă de 22. în anul 2001 faţă de anul 2000 cu 0. • a proteja mediul оnconjurător.50% în anul 2001. Referitor la Norvegia. în ceea ce priveşte ceilalţi furnizori de ţiţei.21]: • sectorul energetic este o verigă integratoare a statelor europene.1% în anul 2000 crescut de la 22% în anul 2000 la 22. Importurile extra-comunitare au scăzut. Оn prezent în cadrul Uniunii Europene se remarcă o intergrare sporită a sistemelor energetice ale ţărilor–membre. în care este expusă politica energetică a UE către anul 2020.

6 6 6 6 6 6 ţară importatoare de energie primară pe fondul scăderii resurselor interne de ţiţei şi gaze naturale. Producerea energiei regenerabile în anul 1990 şi către 2010 de către ţările UE (оn M toe/an) Sursa: Ambros T. p.49-50]. în opinia specialiştilor.: Ed.6 6.50. –Ch. 1999. Braşov.4 . Platforma continentală a Mării Negre etc.7 2. ş. Romвnia este o import (tabelul 23).1 6. 10 GJ 1753 1971 2355 2836 din care: 10 GJ 1192 1157 1152 1135 .7 Dezvoltarea sectorului energetic al Romвniei în perspectivă necesită implementarea anumitelor programe. 1998. Principalele zone a rezervelor de petrol în Romвnia sunt: Subcarpaţii Moldovei. p.3 2. Piteşti. idei novatoare.pentru resursele din import 10 US$ 2. Rafinăriile de la Teleajen.7 mil.6 3. în viitor va creşte gradul de dependenţă de 1203 7. Оn Romвnia există capacităţi de rafinare mari la Năvodari-Capul Midia. concepţii ştiinţifice în orientarea evoluţiilor viitoare. Surse regenerabile de energie.din import 10 GJ 561 814 Costurile totale. tone anual.7 5. 69 . Tabelul 23 Evoluţia cererii de energie primară în Romвnia U. –Bucureşti. Cвmpina.0 1701 9. Braşov. Ploieşti. Zona Platformei Moesica şi Zona Cвmpiei de Vest. p.5 2. pentru a acoperi necesarul intern s-au importat 10-15 mil.7 Sursa: Energii neconvenţionale curate. 1996 2000 2010 2020 Cerere de resurse de energie primară. Teleajen. Rвmnicu Sărat sunt profilate pe producerea de lubrefianţi.7 . din care: 10 US$ 5. Producţia de petrol în 1994 a fost de 6. Oneşti. Şi totuţi. [33.din Rom\nia . tone.pentru producţia internă 10 US$ 2. „Tehnica-INFO”.a.M. Brazi. Arealul Subcarpatie dintre Valea Buzăului şi Valea Dвmboviţei. 7. Arealul Subcarpatic dintre Dвmboviţa şi Jiu.40 35 30 25 20 15 10 1990 2010 5 Ita Ol lia and Po a rtu ga lia Sp an ia M Su ar ea ed B ia rit an ie Au st ria Be Da lg ne ia m ar ca Ge rm an ia Gr ec ia Irl an da 0 Fig.48.

shtml август 2006 // Exporturile de ţiţei pentru Rusia constituie resursa-cheie în realizarea venitului său intern.2 mil.bbl/zi. Novorossiisk. bbl/zi.5 Surgutneftegaz 64 16 4.bbl/zi. exportul de ţiţei s-a păstrat la nivelul de circa 80 mil. Rusia căutвnd alternative pentru dezvoltarea unor noi rute pentru exporturile sale. O creştere a preţului ţiţeiului URAL cu 1 USD determină creşterea veniturilor cu aproape un 1 mlrd.t. Rutele de export. în 1995 – de 7. reiese că exportul net al resurselor energetice primare în total din această regiune în anul 2000 a constituit 270 mil.t. permite acestei tări să efectueze direct exporturile de ţiţei. şi va fi de circa 370 mil. mil. KTN –BP.56 mil. productia inregistrвnd pentru prima data după 8 ani o creştere pвnă la 7. în 2010.95 mil. Rolul Rusiei şi altor ţări din CSI în producţia şi exportul produselor petroliere URSS a fost cel mai mare producător de ţiţei. care are o capacitate de 1. iar оn 1987 – pвnă la 12.USD.e. Prelucrare mil. Totodată. în 1989 s-a inregistrat un declin pвnă la 12.46 mil. Majoritatea exporturilor ruseşti de ţiţei şi produse petroliere s-au realizat prin terminalele petroliere din porturile Mării Baltice şi ale Mării Negre (оn principal.e.6.bbl/zi.. iar din 1997 s-a reuşit stoparea declinului. Astfel.bbl/zi. Tabelul 24 Volumul producţiei petroliere a celor mai marui companii din Rusia în anul 2005 Compania Extragere. prin conducta Drujba.c.0 Sursa: Капустин В.bbl/zi. Astfel. Проблемы развития нефтепереработки в России. Cele mai mari companii petroliere în Rusia sunt: Lukoil.c. ОАО «ВНИПИнефть». Extragere/Prelucrare Lukoil 86 57 1. t.t.54 mil.4 mil. http://www.t. dar şi din Tuapse şi Odesa). în perioada 1975-1983 această ţară sporindu-şi producţia cu 26%.5 KТN-ВР 78 43 1. iar pвnă în 2010 va spori la circa 180 mil. în comparaţie cu 173 mil. După descompunerea Uniunii Sovetice.c. aceste rute au оnceput să fie supra-solicitate. Turcmenia şi Kazahstan) în 1995 erau exportatoare Azerbaidjan) se autoasigurau cu resurse energetice.ru/edition/technik/archives/technik/technik_04_2006/96640/public/96662. [84. 8-13.t. din fostele 15 republici numai trei ţări independente (Rusia. reprezentвnd circa 25% din veniturile Guvernului.t. sistemul de conducte Baltik care a оnceput să opereze în decembrie 2001. nivelul producţiei atins оn1990 a fost de doar de 11.bbl. 16). fară a mai apela la porturile estoniene. Această tendintă a fost menţinută şi după destrămarea URSS şi constituirea CSI. în 1986 s-a atins o creştere a producţiei pвnă la nivelul de 12.8 Rosnefti 75 22 3. letone 70 şi . de asemenea. Rosnefti şi Surgutneftegaz (tabelul 24).2. ca urmare a unor probleme economice majore. la ora actuala. ţărilor din CSI. în 1995.3 mil.e. p.oilcapital. celelalte 10 Sumвnd datele prognozelor şi оncă două ţări (Uzbekistan şi ţări considerau asigurarea cu resurse energetice o problemă majoră în securitatea lor economică (vezi anexele 15. Datorită producţiei în creştere şi faptului că traficul navelor petroliere prin strвmtoarea Bosfor este foarte intens.

precum şi asigurarea unei plăţi cash a ţiţeiului. concomitent cu conectarea acestora la conductele Drujba Siberia de Vest.lituaniene. UE şi-a propus sprijinul în dezvoltarea rezervelor de petrol contra unui acord de furnizare de ţiţei pe termen lung. conducta Drujba şi Adria din Croaţia permit exportatorilor ruşi să aiba acces direct la porturile din Marea Adriatică (portul Omisalj). pe de o parte. va permite realizarea unor exporturi importante spre SUA Оn viitor sunt proiectate conducte. Rusia urmăreşte realizarea a 2 proiecte alternative: . prin dezvoltarea unor proiecte de conducte proprii. Dacă în 1992 circa 47% din exporturile Rusiei erau orientate spre celelalte state CSI. Germania şi Spania. avвnd în vedere cererea mare a primelor pieţe. dar şi spre Japonia şi China. în anul 2001 Rusia a exportat în spaţiul CSI doar 680. odată cu dezvoltarea cвmpurilor petroliere din Siberia de Est şi de Vest. marginalizвnd pieţele pe care le-au controlat altădată (cele din Europa de Est – Romania. Deci. din Irkutsk spre Daqing. exportatorii ruşi de ţiţei şi-au orientat exporturile spre Europa de Vest. Discrepanţa majoră оntre preţurile interne (acestea sunt în jumatate faţă de preţurile de export) şi cele de export la ţiţei. precum şi garantarea plăţii în valute forte determină producătorii ruşi sa-şi desfacă producţia la export. finanţate. partial sau integral de ei. Astfel. petroliştii din Rusia оnclină să speculeze pe marginea faptului că răzvoiul din Golf ar putea afecta dezvoltarea acestor proiecte. Оn momentul de faţă. care să fie legat de cвmpurile petroliere din . cel de-al treilea mare consumator mondial. în timp ce în afara acestuia s-au оndreptat circa 4. Astfel. Оncepвnd cu 1991. China.23 mil. Ungaria şi cele din spaţiul CSI). ceea ce se va traduce оntr-o intensificare a exporturilor rusesti de ţiţei către UE Exporturile Rusiei în Asia sunt preconizate să se intensifice foarte mult оntr-un viitor apropiat. Polonia.5 mlrd.primul proiect vizвnd China este estimat la circa 2. construirea unui terminal petrolier în Murmansk. Franţa. după SUA şi China.400 km a unei reţele deja existente. în 2001 spre acete state se scurgeau doar 14% din totalul exporturilor de ţiţei.000 bbl/zi. Destinatia exporturilor. Оn octombrie 2000. Mai mult. precum şi a celor de pe insula Sahalin. 71 şi Adria. Italia. cum ar fi Marea Britanie. autorităţile ruse declară că modificările din politica de export a Irakului ar putea impulsiona cererea de ţiţei pe piaţa mondială. Mai mult. o serie de companii private оncearcă să combată poziţia de monopol a firmei de stat Transneft în transportul exporturilor. la Summitul comun UE – Rusia pe tema resurselor energetice.bbl/zi. majoritatea exporturilor ruseşti au ca destinaţie finală tări din Europa de Vest. De fapt.USD şi se referă la extinderea cu 2. pe de altă parte. Оnsă. care să transporte ţiţeiul către Japonia – cel de-al doilea mare importator mondial.

acestea necăzвnd sub incidenţa taxelor vamale. oferind la export produse petroliere rafinate. Angola etc. exporturile sale de ţiţei. guvernul a abrogat plafonul stabilit. în anul 72 . оnaintea Arabiei Saudite. rămвne de văzut dacă dezvoltarea acestor proiecte va ajuta Rusia să devină cel mai mare exportator de ţiţei din lume. inclusiv sitemul Baltic de conducte. via Rusia. care este legat de Baku (ce este capătul unei conducte cu o capacitate de 100. portul Mahacikala.. Kazahstanul a expediat ţiţei la export în 2001. cea mai mare parte a acestei cantităţi fiind pompată prin conducta AtyrauSamara. Oman. USD. conducta Baku-Novorossiisk. via Rusia. exporturile ruseşti de ţiţei s-au intensificat. prin portul rusesc de la Marea Caspică –Mahacikala. conducta Atyrau-Samara. Acest proiect vizeaza construcţia unei conducte de circa 3. în anul 2001 Kazahstanul a exportat. care deţine cele mai mari zăcăminte din lume. urmвnd astfel politica promovată de alte state petroliere cum ar fi Mexic.2 mlrd. guvernul rus s-a angajat în anul 2002 să reducă producţia şi. dar nu include sistemul de conducte CPC (Caspian Pipeline Consortium). Aceste două proiecte vor permite Rusiei să devină un puternic furnizor de ţiţei in Asia–Pacific. Deşi nu este membră a OPEC. Dar şi aceste bariere au fost depăşite de către firmele petroliere care s-au orientat spre sistemul intern de rafinare.000 bbl/zi.000 bbl/zi. fiind estimat la circa 5.800 km. La presiunea exportatorilor ruşi.000 bbl/zi în anul 2002. cвt şi China sunt gata să participe la finanţarea acestor proiecte. оn jur de 270. Kazahstanului o cotă de 100.cel de-al doilea proiect vizează Japonia. dar şi a unor cercuri din afara tării. Oricum.000 bbl/zi în sistemul de conducte Baltic. fie la sistemul de conducte Baltic. avвnd cap conducta – Nakhodka şi va traversa Marea Japoniei. Recent. Prin acesta din urmă. pentru a-si diversifica sursele de aprovizionare cu ţiţei. care să ocolească China. Оn decembrie 2001. Rusia a participat la extinderea capacităţii conductei Atyrau-Samara pвnă la 300. Cu toate aceste angajamente. apoi prin sistemul Transnefti adus fie la conducta Drujba.000 bbl/zi) – Novorossiisk. Atвt Japonia. forţвnd guvernul să introducă taxe vamale la exportul de ţiţei. respectiv. pвnă la 150. Acest acord nominează conductele din sitemul Transnefti. guvernele Rusiei şi a Kazahstanului au incheiat un acord prin care i se permite Kazahstanului să transporte prin sistemul rusesc de conducte pвnă la 350.000 bbl/zi. Relaţiile Rusiei cu OPEC. alocвnd. Tranzitele ţiţeiului Exporturile de ţiţei din Kazahstan via Rusia. Norvegia. în acelaşi timp.

000 bbl/zi. Deci. au fost expediate оn anul 2002 circa 750. 73 şi conflicte. dar şi a politicii mondiale. ce aparţine Azerbaidjanului. dar şi o fortă decisivă în afacerile . de asemenea. Cu toate acestea. Exporturile de ţiţei azer via Rusia. reducвnd valoarea ţiţeiului azer. în total. El reprezintă elementul esenţial al puterii naţionale. pe de alta parte. avвnd în vedere că aceasta este mai lunga. în principal. modernizarea rafinăriilor din America de Nord şi Japonia. Оn anul 1996 Rusia şi Azerbaidjan au semnat un acord interguvernamental cu privire la tranzitul ţiţeiului azer prin Rusia. in anul 2001. prin conducta Baku-Novorossiisk. Exporturile azere via Rusia se desfăşoară. în anul 2000 prin această conductă fiind pompate la export circa 50. De asemenea. dezvoltarea extracţiilor petroliere în Arctica etc. Prin sistemul de conducte al Transnefti au fost transportate zilnic circa 300. оn principal. Exporturile turkmene de petrol se desfăşoară. deci mai scumpă (de 7 ori mai scumpa decвnd cealaltă conductă). via Rusia. dar Rusia speră să devină principala rută de tranzit pentru ţiţeiul din Marea Caspică. exporturile azere via Rusia prin această conducta au fost mai mici de 10. in terminalul Novorossiisk toate ţiţeiurile se amestecă. Rusia face manevre pentru a deveni actorul principal în explorarea. prin conducta Baku-Novorossiisk au fost expediate la export peste 46. fie azeră). Avвnd în vedere faptul că această conductă a avut probleme din cauza razboiului din Cecenia. acest produs fiind crucial în definirea strategiilor naţionale de dezvoltare. aceeaşi rată menţinвndu-se şi în anul 2002. care are оn exploatare cele mai bune cвmpuri petroliere din porţiunea de Mare Caspică. Conluzii. Exporturile de ţiţei turkmen via Rusia.000 bbl/zi. Exportatorii din reguinea caspică au importante opţiuni de export.000 bbl ţiţei. această ţară este obligată sa-si exporte ţiţeiul cu ajutorul căilor ferate. un focar crucial pentru razboi internaţionale. pe de o parte. dezvoltarea şi exportul de ţiţei din regiunea Mării Caspice.2002. Mai mult. extras din Marea Caspică (de origine fie kazahă. Оn ultima sută de ani petrolul a constituit unul dintre cele mai importante bunuri comercializate.000 bbl/zi. AIOC (Azerbaidjan International Operating Company). Asigurarea securităţii surselor de aprovizionare cu petrol se traduce şi prin dezvoltarea unor proiecte majore de investitii în tări cum ar fi Rusia. care să poată prelucra ţiţeiuri grele şi sulfuroase. a decis să ocolească Rusia. prin pomparea prin conducta Baku-Supsa (Georgia). iar. s-au expediat circa 400.000 bbl/zi de ţiţei kazah. AIOC este sceptică în a utiliza conducta Baku-Novorossiisk. prin conducta Baku-Novorossiisk. dezvoltarea extracţiilor petroliere în Marea Nordului. Mexic şi Alaska. un factor major al economiei mondiale.000 bbl/zi în anul 2000. ce pot substitui parţial fluxurile comerciale cu petrol ale Orientului Mijlociu în Asia şi Europa. avвnd în vedere refuzul Rusiei de a conecta ţiţeiul turkmen la conductele Transnefti.

Tenghiz). este parte componenta a Rusiei. în prezent. care оşi dispută controlul asupra zăcămintelor de petrol din fostele republici sovietice şi asupra conductelor care transportă petrolul caspic. ca şi Orientul Mijlociu. aparţinвnd unor surse mult diversificate. Оnca din 1997. dar şi orgoliile occidentale şi ruseşti. cвt şi ca zone de tranzit. Оncă din secolul al XIX-lea. au ajuns la concluzia că regiunea Mării Caspice este puţin probabil să devină. Asia Centrala.2. La mijloc se află ţările din Golf. s-a dovedit a fi o regiune instabilă. apoi a urmat 74 .7. dar mult mai mici decвnd cele din Marea Nordului sau ale proiectelor concurente din Rusia. Pentru a contrabalansa această influenţă. este şi ea o zona importantă de conflict оn Caucaz. Administraţia de la Washington a decretat Caucazul „zonă de interes strategic american”. SUA urmau să stabilească ce conductă vor utiliza pentru a exporta petrolul din Marea Caspică. Totodată. dar şi companiile petroliere internaţionale. dornice să exploateze belşugul central-asiatic. Caucazul incită interesele. Orientul Mijlociu a fost zona de importanţă strategică pentru lumea vestică şi Rusia. religioase sau etnice. care о-si declarase unilateral independenţa în 1991. După criza cecenă din 1994–1995. Tările vizate în dispută asupra petrolului caspic sunt: Georgia şi Cecenia. Moscova a stabilit relaţii bune cu separatiştii abhazi (Abhazia–republică autonomă în Georgia) şi cu armenii (aflaţi în conflict cu azerii pentru enclava Nagorno-Karabah. importante pentru tranzitul petrolului. doar actorii au devenit mai numeroşi. avвnd la bază implicaţii politice. iar costurile de transport sunt mai ridicate decвnd ale majorităţii concurenţilor. aflandu-se în prezent sub influenta NATO. petrolul din Asia Centrală concentra în jurul sau eforturile ruse şi britanice. costurile de producţie sunt mai mari decвt ale tărilor din Golf şi ale tărilormembe OPEC. economice. teritoriu azerbadjan locuit de armeni). Оn timpul razboiului rece. mai ales dacă depozitele sunt maritime. Regiunea Caspică – оntre interese economice şi strategice Ultimele analize extrem de detaliate. Cecenia. ci mai degrabă ar fi o nouă Mare a Nordului. afirmвnd că „asumarea viitorului acestei regiuni este una dintre sarcinile ei pasionante”. direct interesate de a nu pierde controlul asupra pieţei petrolului. un nou Golf. aşa cum s-a sperat la un moment dat. importante atвt pentru bogaţia lor în petrol (Baku. republică autonomă. Astăzi miza este aceeaşi. cu aproximativ 2–3% din producţia mondială. Azerdbaidjan şi Georgia au avut o pozitie prooccidentală оncă de la declararea independenţei lor de sub tutela rusească оn1991. forţele armate ruseşti au intervenit pentru a pune capăt confruntărilor dintre partizanii şi adversarii fostului preşedinte cecen Dudaev. Azerbaidjan şi Kazahstan.

care. avută în vedere de SUA оncă din 1997. această conductă preferată de americani a fost aleasă pentru a transporta petrolul caspic pe pieţele occidentale. SUA urmărind să recompenseze Turcia şi Georgia pentru orientarea lor vestică şi să evite exportul petrolului prin Rusia şi Iran. fiind оn acelaşi timp supusă instabilităţii din Turcia (zona de conflict – Kurdistan) şi din Georgia. 75 . şi datorită vecinătăţii cu Turcia. Оn decembrie 1999. Una dintre conductele propuse pentru transportul petrolului caspic a fost şi cea care trecea prin Romвnia cu doua posibile ramificaţii: Constanţa–Serbia (Pancevo)–Croaţia–Slovenia–Trieste sau Constanţa–Ungaria–Slovenia–Trieste (punct-cheie de unde porneşte prima conducta din sistemul european de oleoducte – ADRIA). a lansat programul INOGATE. importante atвt pentru bogatia în petrol. Decizia a fost una politică. cea mai puţin fezabilă. cea mai costisitoare. care sunt vulnerabile la toate frămвntările din regiune. dar şi cel mai sigur. georgiene şi azere în cadrul unei alianţe regionale cunoscute sub numele de GUAM şi aflată sub egida Parteneriatului pentru Pace al NATO. la o conferintă internatională susţinută la Bucureşti оn1998. Interventia militară promptă a Rusiei în Cecenia demonstrează intenţia Rusiaei de a mentine sub control fostele republici sovietice. Respingerea acestei variante s-a datorat unor circumstanţe nefavorabile: crahul din Bulgaria din 1998 (care a fost totuşi depăşit cu succes). principala rută de export pentru petrolul azer a fost supusă оntreruperilor din partea cecenilor. Traseul prin Romвnia era cel mai scurt. Conducta a fost deschisă după intense manevre militare de apărare efectuate de trupe ucrainene. problema Kosovo. cвt NATO şi Iran. Ruta Baku–Supsa ocolea Cecenia insă evitвnd Rusia. cel mai ieftin (două treimi din lungimea conductelor existвnd deja). ca alternativă pentru Baku–Novorossiisk via Groznвi. în incercarea de a aduce petrolul caspic în Occident prin portul Constanta. Conducta prin Romвnia a fost luată în considerare de Uniunea Europeana. port turcesc la Marea Mediterană. Principalele rute pentru petrolul din Asia Centrală sunt conductele: Baku–Novorossiisk (1998) şi Baku–Supsa (1999). aliatul strategic al Aceasta varianta s-a dovedit a fi cea mai lunga.conflictul declanşat în iunie 1999 (care mocneşte şi în timpul de faţă). un posibil conflict cu Macedonia оntre Grecia şi Albania şi lipsa de susţinere politică din partea unei puteri occidentale. neexistвnd nici un conflict de-a lungul ei. Circulaţia prin conducta Baku–Novorossiisk. beneficiind doar de sprijinul firmei italiene ENI. submina influenţa acesteia asupra petrolului din regiune. Cea mai disputată şi controversată rută a petrolului din Caucaz este conducta Baku –Ceyhan.

este inceperea exploatării bogăţiilor Marii Caspice. atunci sar putea face pasul urmator de către companiile petroliere americane.Оn noul context geopolitic. deţi este puţin probabil. Asia Centrală Transcaucazia ar putea avea posibilitatea de a exporta peste 100 milioane tone de petrol barili/zi . fiind considerat ultimul vast rezervor de energie al lumii. în anul 2010. după Golful Persic şi după Siberia rusească. cu reale consecinţe pe plan social– politic şi militar. că în ultimul timp s-a activizat colaborarea ţărilor GUAM (Oreganizaţia pentru Democraţie şi Cooperare Economică). Bruxell. rămвne de vazut dacă NATO va interveni total în zonă. Georgia şi Azerbaidjan au semnat un protocol privind realizarea Acordului de creare a Zonei de Liber schimb оntre state. Dacă relaţiile americano-iraniene s-ar ameliora. Оn contextul în care nici una dintre conductele existente şi nici cea proiectată (Baku-Ceyhan) nu sunt sigure. 2000. conductele şi oleaductele din Regiunea Caspică O importantă miză economică a acestui оnceput de mileniu. mai ales după ce a sprijinit crearea organizaţiei satelit GUAM. care ar fi interesate să accelereze destinderea şi financiare implicate de construirea politică dintre cele două ţări. feroviare (TRACECA).the Politicisation of regional pipelines and the Destabilisation of the Caucasus. iar tensiunile din Caucaz se amplifică (de exemplu. De menţionat. La samitul din 23 mai 2006 de la Kiev Preşedinţii Republicii Moldova. Drept obiectiv de bază al GUAM este declarat reglementarea conflictelor teritoriale. оnsă este blocată de opoziţia politică a SUA. pentru a asigura accesul la resursele caspice. Centre For European Policy Studies (CEPS). Următorii ani vor confirma dacă SUA va continua politica de sprijinire în exclusivitate a conductei Baku–Ceyhan şi işi vor asuma riscurile politice acestui oleoduct. Un lucru este cert: Rusia nu va admite divizarea Caucazului în zone de influenţă şi este iritată de cooperarea Georgiei cu statele-membre NATO. dar şi de participarea ei la proiectul şi maritime oleoductului Baku–Ceyhan. GUAM nu este o alternativă pentru CSI. deoarece în ultima vreme s-a acordat atenţie оmbunatăţirii relaţiilor NATO– Rusia. Cealaltă conductă prin Baku (Baku–Neka) pare a fi cea mai raţională. aceasta оnsemnвnd aproximativ 2 milioane 18 Terry Adams . Caspian Hydrocarbous. Ucraina. UE a iniţiat un amplu program de dezvoltare a unor coridoare de transport paneuropene rutiere. Cecenia). 18 şi şi aproximativ 100 miliarde de metri cubi de gaze naturale. Marea Caspica în timpul de faţă reprezinta cel de-al treilea mare depozit de energie. Resursele de petrol. care să facă legatură оntre Asia Centrală şi Europa. 76 .

din punct de vedere geometric. şi aici se poate asista la o оmpărţire a afacerii intre americani. Dacă se vor extrage 100 de milioane de tone pe an. ruşi şi ţara caucaziană: Chevron – 40%. de către Comitetul pentru folosirea capitalului străin. mişcare coordonată. a utilizat acest concept pentru a submina interesele principalelor ţări producătoare: Azerbaidjan. Rusia fiind direct interesată оn rezolvarea acestor dispute economice. Оntr-o viziune raţională. Dacă privim o hartă a lumii cu distributia resurselor de petrol şi gaze. Aceasta indică. o anumită zonă. Iran şi pвnă în sud. Turkmenistan. o concentraţie pe axă verticală nord-sud porneşte din Siberia de Vest şi merge intro linie aproape continua prin Asia Centrala. bazвndu-se pe abordarea Mării Caspice ca lac international. Este statul cu rezervele de petrol cele mai importante din regiune. pe baza unei noi abordări care să оnlocuiasca clasica geopolitică. respectiv Kazahstan. Turkmenistan. estimarea acestora variind оntre 95–117 miliarde de barili. rezervele dovedite cifrandu-se intre 15 –22 miliarde de barili în 2001. realitatea geografică. Există. şi compania de stat a Kazahstanului – 25%. Astfel. şi de aici spre beneficiarii europeni este respins cu hotărвre de Rusia. în Orientul Mijlociu. pornind de la interesele globale şi neexcluderii consumatorilor prezenţi şi viitori de pe piaţă. cu devierea în Azerbaidjan. pвnă la Baku. în care concentraţia acestor puncte denotă prezenţa unor rezerve semnificative de petrol. o reglementare consensuală la nivel mondial. Cele 22 de cвmpuri petroliere din această ţară – situate la nord-est de Marea Caspică şi în centrul ţării – totalizează rezerve de peste 15 miliarde de tone. totalul asistentei financiare externe era de 331 milioane dolari SUA. de altfel. Proiectul unei conducte alternative. limitвndu-ne doar la petrol (anexele 1 şi 2). calificare ce implică un „condominium” al tuturor statelor. intensitatea conflictului juridic. pe sub Marea Caspică. Uzbekistan. adică faptul că avem de a face cu trei module strategice: modulul rusesc. prin ceva ce am putea denumi geostrategie consensuală – ar putea fi raspunsul firesc şi raţional la sfidările viitorului imediat şi pe termen mediu. vom observa că sunt diferite puncte aproape egal distribuite pe mapamond. Cel mai avansat proiect de conductă este cel care vizează transportul petrolului din Kazahstan оn Rusia prin sistemul de conducte rusesc TRANSNEFTI. ideea fiind de construire a unei mari 77 .Rusia. Totuşi. modulul central-asiatic şi modulul Orientul Milociu. Mobil – 25%. zăcămвntul s-ar epuiza abia în 100 de ani. Kazahstan. Expertii economici apreciază оndeosebi modul în care a fost folosit ajutorul financiar extern privind sectorul energetic. 1) Kazahstan. Oferta chineză pentru o conducta transcontinentală spre est va fi luata în calcul pe măsura extinderii producţiei de petrol în Kazahstan. dar şi politic şi economic s-a mai diminuat mai ales de cвnd sectorul rusesc al Mării Caspice pare să fie bogat în petrol şi gaz. оnsă. dintre care 22 milioane au fost alocaţi sectorului energetic. Pвnă la mijlocul anului 1999. Lukoil – 10%.

19 78 . în trei rafinării: două оn Baku şi una în Sumgait. cele mai multe localizate în zone cu adвncimea mai mare de 200 de metri. a fost creată în 1992 şi produce cea mai mare cantitate de petrol şi gaze. SOCAR. Rosnefti şi Transnefti). fostul holding Munai Gaz). Peste jumătate din rezervele de gaze naturale se afla în zona Karaganda şi din 1995. conform căreia. 19 . British Gas – 2%% şi Agip (Italia) – 2%% şi Agip au dobвndit dreptul exclusiv de negociere.000 metri cubi. cinci dintre ele chiar lвnga portul Novorosiissk. Kaz Pipeline Ventures – 7% (JV Kazahoil. exploatate sau vor fi exploatate cu ajutorul unor firme străine. care să permită extractia la adвncimi mai mari de 200 de metri. Estimarea rezervelor petroliere este оntre 5–11 miliarde barili. Kazahoil – 19%. numarul sondelor active era de 6921. fiecare cu o capacitate de 100. guvernul din Oman – 7 %. Caspian Hydrocarbous. Compania petrolieră de stat a Republicii Azerbaidjan. putвnd să ducă la o majorare anuală a exporturilor de pвnă la 30–55 milioane de barili pвnă în 2010. ca şi cele proiectate. fiind şi partenerul cel mai important al firmelor straine. Capacitatea actuala de rafinare este de 20 milioane tone pe an. Infrastructura insuficientă şi de slabă calitate face ca prima urgenţă să o constituie construirea conductelor. Rosnefti Shell – 7. ceea ce оnseamnă că. LukArco – 12. Mobil (SUA) – 7. Ea opereaza aproximativ 40 de zone petroliere. Proiectul presupune folosirea celor 752 km de conductă existenţi de la Tenghiz la Komsomolsk şi la Kropotkin şi a unei alte porţiuni de 258 km de conductă cu un diametru de 1000 mm de la Kropotkin la un alt punct de оncărcare a tankerelor.75%%. 2) Azerbaidjan. iar rezervele de gaze sunt оntre 500–800 miliarde metri cubi (2000). Există o estimare a SOCAR (Societatea Natională de Petrol a Azerbaidjanului). rezervele totale de petrol ar fi de 17.5%. Noile depozite sunt. Atlantic Richfield – SUA).5%%. 2000.5 miliarde barili. La aceeaşi dată. оn general. la porturile estice ale Mării Negre. 13 tancuri de depozitare. iar în primele luni ale lui 2000. Amoco.5% (JV Lukoil. Urmează să fie construite 15 noi statii de pompare. Centre For European Policy Studies (CEPS). Se preconizează că zăcămintele din Kazahstan şi Azerbaidjan (tarile cu cel mai mare potential în petrol din această zonă) vor produce aproximativ 150 milioane tone ţiţei anual.facilitati de оncărcare lвngă portul rusesc Novorosiissk de la Marea Neagra. Novorossiisk (Rusia) şi Supsa (Georgia). dintre care 5512 on-shore şi 1409 off-shore. cele aflate acum în lucru. Oryx (SUA) – 1.5%. Actionarii din cadrul CPC (Caspian Pipeline Consortium) sunt: guvernul rus – 24% (reprezentat de Lukoil. posesoare de tehnologie modernă. the Politicisation of regional pipelines and the Destabilisation of the Caucasus. va sosi anual această cantitate de petrol. Bruxell. British Gas Terry Adams. existau 27 zone off-shore оn exploatare. Un punct deosebit de interesant оl constituie faptul că peste 90% din rezervele estimate de petrol se gasesc în zona maritimă. toate fiind conduse de o companie de stat Azneftemash. Chevron (SUA) – 1.

cea de a participa la construcţia conductei intre China şi Japonia. Оn prima jumătate a anului 2000. Uzbekistanul ar fi un punct ideal de оncărcare pentru coridorul Nord-Sud.6. ci şi una politică.34 milioane de tone (59%) . 79 . Kazahstan – 14. faţă de Rusia.71 milioane tone (27%). оn Turkmenistan. Există şi o altă propunere. au făcut ca lumea dezvoltată sa-şi оndrepte cu mare atenţie privirea spre ele. 60 dintre ele – la adancimi care variază intre 800 metri (Buhara) şi peste 6000 metri (partea centrală a Depresiunii Fergana). al cărui punct de conectare este Sardziu. 20 Aşadar. Dacă proiectul se va realiza. dar un raport din 2001 al guvernului american prevedea rezerve de petrol оntr-o cantitate de 28 milioane tone.48 milioane tone (14%). iar aceste hidrocarburi trebuie să ajungă оn Europa pe rute care să nu creeze dependenţe. dar neexplorate оncă. 9500 km de conducte. Ferghana. iar cea de a doua constă оn modalităţile de transport a resurselor spre pieţele pe care acestea vor fi repartizate. cu o posibilitate de ridicare de pвnă la 138 milioane tone. două probleme rămвn nerezolvate: prima constă în posibilităţile financiare ale ţărilor amintite de a investi în activitatea de prospecţiune şi explorare. aflandu-se în exploatare din 1999. mai ales.53 milioane barili de ţiţei. în apropiere se află alţi doi mari producători. Buhara-Kiva. Rezervele de pertol sunt estimate de către compania Uzbekneftegaz la 527 milioane tone. Aici exista cinci zone bogate în petrol: Ust-Yurt. Turkmenistan – 3. Rezervele de ţiţei şi gaz descoperite aici. Kazahstan şi Turkmenistan sunt cele trei republici desprinse din fostul imperiu sovietic care au оnceput deja să aibă autoritate în privinţa resurselor energetice ale оnceputului de secol XXI. Energy Information Administration. producţia celor trei ţări a fost de 24. Azerbaidjan. Surkandaria. respectiv Federatia Rusa şi ţările arabe. cu atвt mai mult cu cвt. nu fac faţă cantităţilor de ţiţei ce urmează a fi pompate. World Oil Market and Oil Price Chronologies. Se afla оncă în studiu posibilitatea de a racorda reţelele deja existente la proiectul propus de compania americană UNOCAL şi de Central Asia Oil Pipeline (CAOP). Oleoductele existente fac legatura doar cu Federatia Rusa şi. Asadar. 20 Caspian Sea:Regional Country. problema resurselor caspice nu este numai una economică. motiv pentru care nici Uniunea Europeană şi nici Statele Unite nu au pвnă în prezent o strategie clară faţă de zona caspică şi. 2002. Reţeaua de transport cuprindea. Rezervele de gaze naturale sвnt pe locul doi ca importanţă în zonă. iar rezervele de petrol mai mici decвnd cele ale Kazahstanului şi Azerbaidjanului. oricum. în 1999. Au fost identificate 156 de cвmpuri petrolifere şi de gaze naturale.3) Uzbekistan. Gisar. iar repartiţia pe ţări se prezintă astfel: Azerbaidjan .Analysis Brief.

ţările prin care trec acestea percep taxe de tranzit. 80 . Pentru ca petrolul caspic să aibă drept punct de destinaţie Europa şi ţinвnd cont că oleoductele din zona caspică au drept punct de destinaţie ţărmul estic al Mării Negre. iar tranzitul prin Bosfor şi este limitat din punct de vedere ecologic. Riscul politic este şi el extrem de important. iar cele spre China (piaţa extrem de mare şi tranzit fară riscuri) ar fi prea lungi si. cu atвt o ţară care are o pozitie de cvasimonopol poate obţine taxe mai mari. în viitor. cele ce traversează Iranul nu sunt viabile datorită sanctiunilor SUA.5 mta. nesigură). pe de o parte. Referitor la acestea din urmă. cele prin Afganistan din cauza razboiului civil. în primul caz investitorii străini au оnceput deja să-si facă simţită prezenţa. dar şi taxele de tranzit percepute de ţările străbătute de conductele de ţiţei de la exploatare la destinatie. Ucraina. prea scumpe. ceea ce reprezintă o sursă de venituri dintre cele mai bănoase. Adică. de la Marea Neagră spre Occident. Se justifică astfel şi insistenţa cu care Romania. Tranzitul prin Rusia expune transportatorii atвt politicii hegemoniste postcolonialistice monopolurilor ruseşti de transport a petrolului şi gazului. Transportul la mare distanţă pune două probleme: creşterea substanţială a preţului datorită investiţiilor masive pentru facilitarea lui. precum şi a Bosforului). de la zăcăminte la porturile estice ale Mării Negre sau direct la Mediterană.Dacă. şi construirea unor conducte pentru transport. pe de altă parte. Conductele prin Turcia sunt şi ele riscante din cauza kurzilor. iar. Ne vom referi succint la proiectele deja existente în această zonă: 1) Dinspre Marea Caspică: a) Rute existente în sistemul Gazprom şi Transnet:  Baku – Grozny – Novorossiysk (conducta de petrol de 1. în cel de al doilea caz lucrurile se află оntr-o stare de pionierat. cu cвt există mai puţine alternative. evident. poate. deoarece piaţa locală şi regională sunt оncă afectate de colapsul URSS. Aici оncepe marea luptă pentru că ţările aflate pe rutele de tranzit nu au decвt de cвstigat. Turcia sau Iranul „se bat” pentru ca oleoductele să traverseze ţările lor. în interiorul continentului. cвt şi riscului Ceceniei. în special marile consorţii americane. în concluzie. se discută construirea de noi rute de pe ţărmul vestic al Mării Negre spre Vest. Dezvoltarea producţiei extrase de ţiţei impune. miza pe trasee este foarte mare. ecologice (traversarea Mării Negre şi a Marii Mediterane. Coridorul Est–Vest ridică numeroase probleme legale. Europa de Est. Trebuie remarcat că pentru facilitarea tranzitului prin conducte. iar cheia dezvoltarii este deci transportul catre Europa de Vest. Turcia si. Exploatarea petrolului şi gazului în zona caspică nu are aproape nici un sens dacă acestea nu se transportă la mare distanţă. de securitate (Azerbaidjan şi Georgia).

2) Spre Europa. Totodată. 21 Caspian Sea: Regional Country. Georgia. Tenghiz/Karachaganak – Novorossiysk Chevron (28 mta. nu numai a celor producătoare de petrol. proiecte: Conducte /tankere din Supsa. b) Proiecte:    Baku – Ceyhan (40-45 mta). este avantajată de oricare din opţiunile viitoarelor trasee de transport al petrolului de la Baku spre Marea Neagră sau spre cea Mediterană ca garanţie de securitate economică. Statele Unite vor să construiască un sistem de 1750 km lungime din Azerbaidjan spre portul mediteranean Cayhan din Turcia pentru a evita dependenţa de Rusia şi Iran. Market and Oil Price Chronologies. Pentru Iran. cea mai bună rută o reprezintă sudul. Batumi sau Novorossiysk astfel. 81 . în prima faza. Situaţia este complicată.5 mta. aflate intr-o continua expansiune. deoarece nu este atвt de influenţată de vecinul rus. situaţia în zonă este complicată. via Azerbaidjan. Kazahstan – China şi Turkmenistan – Iran (petrol) Turkmenistan – Pakistan şi posibil India – Afganistan (gaz).    Tenghiz – Aktan – Baku – Batumi (conducta de petrol de 2-3. desigur. Constanta – Trieste. Burgas – Alexandropolis. operational din aprilie 2000). putвndu-se asigura astfel transportul către porturile Golfului Persic. Odessa – Brody – Gdansk. Analysis Brief . Turkmenistan spre Europa Centrală Bulgaria şi Romвnia.barja Novorossiysk (costuri necunoscute). fiind necesar un sistem gigant de conducte pentru transportarea petrolului de-a lungul coastei caspice şi spre pieţele mondiale. căci acest sistem de conducte poate aduce beneficii economice.. World Oil. dar şi o sporire a puterii politice. şi de Vest. Canalul Volga–Don . transport pe cale ferată. rivalul Pakistanului. Baku – Supsa (5 mta. iar companiile de petrol au interesul să construiască sistemul de conducte prin Afganistan către Pakistan şi restul pieţelor din Asia. operaţional din octombrie 2001. Aceasta presupune şi participarea altor ţări. Rusia are interesul de a transporta petrolul pe teritoriul sau spre statele baltice şi Europa. căci totul se petrece intr-o zonă în care au loc dispute etnice şi conflicte 21 . Energy Information Administration. Turcia.    Georgia. costisitoare). Dar acestui plan i se opune. 2002. India. iar în a doua fază – 2010//67 mta). O problemă importantă o constituie faptul că Marea Caspica este inconjurată de uscat.

prin concernele sale petroliere practic. operatorul rus să beneficieze de un procent de pвnă la 75% pentru celelalte doua parţi kazahe putвndu-i-se asigura un nivel similar. 82 . Sunt cinci ţări care au ieşire la Marea Caspică: Rusia. Documentul prevede că nici una dintre cele doua părţi. ruta rusească.caspicanoilgas.co. care este prea lungă şi prea scumpă şi limitează debuşeul la o singură piaţă majoră. Azerbaidjan. în toate reţelele din zonă. Statele Unite căzвnd de acord cu Rusia în ceea ce priveşte construirea unei conducte Baku-Ceyhan. Turkmenistan şi Iran şi există două probleme majore aflate оn discuţie: exploatarea zăcămintelor şi conductele care vor fi construite pentru ca petrolul să ajungă оn Occident. Aceasta este noua variantă a jocului caspic. ruta georgiană.Оn ultimul timp. obţinerea dreptului de tranzitare presupunвnd deţinerea influenţei pe care marile puteri оncearcă să şi-o exercite. cu fiecare dintre partenerii săi. prin porturile la Marea Neagră (accesibilă doar unor cantitaţi reduse. care va fi dată în folosinţă în aproximativ 5 ani. după atacurile teroriste asupra New Yorkului din septembrie 2001. Rusia a оnţeles că exercitarea influenţei în zonă depinde de măsura în care controlează rutele de transport. Simţind eforturile de promovare a unor proiecte de ocolire a teritoriului sau. pe linia de demarcaţie dintre Rusia şi Kazahstan. din cauza obiecţiilor turce la traficul petrolului prin strвmtorile sale). care presupune intrarea simultană în vigoare a convenţiilor bilaterale incheiate оntre cele cinci state riverane. Razboiul оmpotriva terorismului a făcut posibilă obtinerea unei prime victorii majore în regiune. Rusia s-a implicat. Moscova consideră fiind mult mai practică o abordare a statutului separat. în cazul celor trei zăcăminte. Rusia şi Kazahstan. ca pentru unul dintre ele. Din Caspică.uk. se presupune că prin filiere vestice оncearcă să obţină acţiuni suplimentare dominante. nu pare să fie productiv pentru Rusia. să nu primească mai puţin de 25% din cantitatea exploatată. ruta prin Afganistan şi Pakistan. Kazakhstan. Pornim de la faptul că soluţia „pachetului unic”. petrolul poate fi transportat pe patru căi: • • • • ruta chineză. оncă periculoasă datorită instabilităţii din zonă. s-a acceptat drept principiu. marele joc al Asiei este departe de a se fi оncheiat. Astfel. Оnsă. Deşi nu deţine pachete majoritare. 22 Internet:www. situaţia a devenit favorabilă Statelor Unite. la 13 mai 2002. care este cea mai simpla şi joacă un rol monopolist în domeniul transportului produselor energetice din zonă. Rusia şi Kazahstan au semnat un protocol privind modul de şi să cвştige poziţii stabilire a liniei de demarcaţie a subsolului Mării Caspice intre cele doua state 22 .

trecвnd prin Tbilisi.Autorităţile din Azerbaidjan au urmat modelul şi au оncheiat şi ele un protocol asemanator cu Rusia. Construcţia conductei va fi efectuată de un consorţiu de companii petroliere în frunte cu British Petroleum (BP). Conducta оncepe la cвţiva km la sud de Baku. care vizează controlul căilor de transport al petrolului din bazinul Caspic şi centrul Asiatic şi reprezintă o alternativă la politica de monopol practicată de Rusia şi statele arabe din Orientul Mijlociu şi Apropiat. a fost lansată oficial în septembrie 2002. grupul italian cвndva interesat de proiectul Constanta–Trieste. analiştii determină că susţinerea de către SUA a proiectului BTC Co. Unocal (SUA). în august 2002 a fost semnat. TPAO (Turcia). care va realiza lucrările de construcţie pentru conducta ce va face legătura intre zăcămintele petrolifere din Azerbaidjan şi terminalul turc Ceyhan.6% la care se adaugă companiile Statoil (Norvegia). de la Marea Mediterană. 23 Internet:http://www. din care 6 milioane tone vor fi preluate de cele trei state. Itochu (Japonia). la Londra. Capacitatea de transport a conductei ar urma să fie de 10 milioane tone ţiţei. costul lui fiind evaluat de specialişti la aproximativ 400–600 mil. dar unele studii arată că este vorba de proiecte complementare. avвnd o participaţie de 5% prin intermediul companiei sale Agip. in valoare de 2. este şi el partener în proiectul Baku– Ceyhan. situat pe coasta Mării Mediterane. British Petroleum deţine o participatie de 32. care va transporta petrolul din Marea Caspică spre pieţele lumii. Oleoductul Baku–Tbilisi–Ceyhan.2 USD/baril . ENI (Italia).org (Traceca – Transport Corridor Europe--Caucasus-Asia). Lucrarile de construcţie au fost demarate în aprilie 2003. via Serbia a fost multă vreme considerat un concurent pentru conducta Baku–Ceyhan. Aceasta este prima rută de transport importantă dinspre vastele cвmpuri petroliere din Marea Caspică. iar ENI. sar putea definitiva cu uşurinţă şi statutul juridic al mării. 23 Proiectul conductei Constanta (Romвnia)–Omisalj (Croaţia). Construirea conductei petroliere Baku – Tbilisi – Ceyhan. considerвnd că.9 miliarde USD. care deţine o cota de participare de 32. SOCAR (Azerbaidjan) şi Delta Hess (Arabia Saudită). odată incheiate astfel de documente оntre toţi cei cinci riverani la Caspică. 83 . care ocoleşte teritoriul Rusiei. demonstrează că oleoductul răspunde strategiei americane pe termen lung.USD.traceca. şi va trece prin teritoriul Georgiei pвnă la portul turc Ceyhan. la un cost de transport de 3.6 % în cadrul consorţiului care operează proiectul Baku–Ceyhan. în pofida riscurilor generale cauzate de problemele de securitate din Caucaz. Conducta va avea o lungime de 1737 km şi o capacitate de transport de 1 milion de barili pe zi. traversate de conductă. Pe de altă parte. TotalFinaElf (Franta). în prezent. documentul de оnfiinţare a Companiei Baku–Tbilisi–Ceyhan Pipeline Company (BTC Co).

In aceste condiţii.8–1. zăcămintele azere fiind mai sărace decвt s-a evaluat iniţial.4 milioane tone fiecare. acesta va opera doua treimi din exportul de petrol al Rusiei (cca 2. La 18 septembrie 2002.5 milioane barili/zi). se va realiza legătura Supsa –Tbilisi. La 7 iunie 2002. Totodată. Croaţia) vor beneficia şi de оncasarea tarifelor aferente (оntre 0. evitвnd strвmtorile Bosfor şi Dardanele.7 milioane tone. 84 şi de Est. cвt din portul Novorossiisk.9 milioane tone destinate consumului pentru ţările aflate pe traseul conductei sau în imediata apropiere a acesteia (Romвnia şi Iugoslavia cвte 4. Moscova angajвndu-se că оn planurile privind dezvoltarea propriei reţele de oleoducte să ia în calcul şi petrolul kazah. precum şi de revitalizarea industriilor lor petrochimice şi de ocuparea semnificativa a forţei de muncă. Rusia şi Kazahstan au semnat o оntelegere pe 15 ani. din 17. pentru a fi profitabil. care să marească debitul de tranzit al petrolului provenind atвt din Rusia. iar Slovenia – 3. Promotorul initial al proiectului (cunoscut sub numele de SEEL – South East Europe Line) şi grupul italian ENI a prezentat în decembrie 1998 un studiu de fezebilitate realizat de firma SNAMPROGETTI. pentru care autorităţile de la Ankara au anunţat că intenţionează să limiteze numărul de şi din Kazahstan.4 milioane tone). De acea se intenţionează realizarea unei conducte suplimentare. Oleoductul Constanta–Omisalj (Trieste) a fost conceput pentru transportul. Restul cantităţii ar urma să fie distribuit altor state occidentale. proiectul SEEL a cunoscut ulterior o perioadă de stagnare. care planifică construirea a două platforme marine de foraj marin şi a unei reţele de conducte de 30 toli în zona terminalului de la Sangaceal. paralelă. privirile s- au оndreptat spre petrolul kazah. dar Rusia a fost cu un pas оnainte. cu precizarea cotelor de tranzit (Romвnia. la tarife competitive. O altă nouă variantă prevede modernizarea şi extinderea conductei Novorossiisk–Supsa (Georgia). spre pieţele vest–europene.2 USD/tona/10 km). Iugoslavia. iar costurile anuale de operare la 32 milioane USD. Datorită situatiei din Iugoslavia. Chiraq şi Gunashli. a fost semnat acordul de lansare în executie a fazei a II-a a exploatării zăcămintelor din Azeri. oleoductul ar trebui să asigure un flux de cca 34 milioane tone ţiţei anual. a ţiţeiului caspic către rafinăriile din Europa Centrală autorizaţii de tranzit pentru tancurile petroliere. iar în cursul anului 2000 grupul ENI a decis să renunţe la implicarea sa în finalizarea acestuia. în valoare de 5 miliarde USD. care prevede transportul de hidrocarburi pe teritoriul Federatiei Ruse. Croaţia – 5.Estimările sceptice susţin că proiectul nu va putea funcţiona la capacitatea optimă datorită lipsei de petrol. оntrucвt în faza actuala aceasta dispune de o capacitate de pompare de 4 ori mai mică decвt restul conductei proiectate. Potrivit estimărilor iniţiate de ENI. Investiţia a fost estimată la 944 milioane USD. După finalizarea lucrarilor la terminalul .

care se doreşte a fi dublată de Baku–Supsa şi Burgas–Vlore. Astfel. proiectul Constanţa–Omisalj beneficiază de atuuri importante: are valenţe preponderent industriale. Conducta Baku–Ceyhan. în pofida poziţiei geografice. Constanţa dispune de o infrastructură portuară net superioară faţă de porturile Odessa şi Burgas. Austria. asupra livrărilor de petrol din bazinul Mării Caspice spre ţările vest–europene. Lukoil etc. capacităţilor de prelucrare şi stocare şi a facilităţilor oferite de portul Constanţa.000 barili/zi.Uniunea Europeana a inclus proiectul Constanta–Omisalj în INOGATE. Germania. ci se opresc la Marea Neagră. existenţa unor substanţiale porturi de infrastructură de profil pe teritoriile Romвniei şi Iugoslaviei. Оn ciuda acestei situaţii. perfectarea acordului dintre Rusia. intersectarea unor magistrale petroliere situate pe axa Sud-Nord (Adria. scăderea interesului marilor concerne Gazprom. terminalul de la Omisalj poate fi unit cu Trieste (investiţii reduse) şi. Finalizarea conductei Odessa – Brody. va rămвne prima alegere a SUA. schimbarea radicală a poziţiei Germaniei în relaţiile cu Romвnia. Ultimele evolutii în arhitectura traseelor de transport a hidrocarburilor din bazinul Mării Caspice sunt defavorabile Romaniei. Grecia şi Bulgaria vizвnd realizarea proiectului Burgas–Alexandroupolis. Departamentul pentru energie al SUA estimeaza că această regiune va fi capabila să producă 3. proiectul se оncadrează ca un element vital de infrastructură оn coridorul energetic Est–Vest promovat de programul INOGATE al UE. Nici una dintre rutele de transport existente pвnă în prezent nu duc aproape de piaţa de desfacere cea mai importantă – Europa de Vest. cu oleoductul alpin prin Italia. se apreciază că. pentru piaţa romвnească pot conduce la promovarea proiectelor spre piaţa balcanică sau Europa Occidentală care ocolesc sau limitează la maximum tranzitul pe teritoriul Romвnei. cea mai scurtă rută оntre Marea Neagră şi Europa Centrală. Transalpina). atractivitatea ofertei romвneşti pentru reconstrucţia economică a Iugoslaviei. deoarece.500.000 barili/zi pвnă în 2010 şi 5 milioane barili/zi pвnă în 2022. prin terminalul de la Trieste. considerвnd că este foarte profitabil din urmatoarele considerente: 65% din tronsonul oleoductului exista functional: Constanţa–Piteşti şi Pancevo–Omisalj. 85 . este în interesul UE să şi este deţină controlul. proiectul Constanţa–Omisalj nu mai este o ruta complementară rutelor balcanice şi ucrainiene – datorită diminuării fluxurilor petroliere în bazinul Mării Negre – ci una concurenţială. deci. Repercusiuni geopolitice ale deciziilor energetice globale Reţelele existente din zona Mării Caspice au o capacitate limitată constвnd în aproximativ 500. în condiţiile demarării execuţiei oleoductului Baku–Ceyhan.

orasul Istanbul a fost gazda unei conferinţe a cărei ţările consumatoare din Europa de Vest: mărimea resurselor şi tematică principală a fost axată pe analiza globală a transferului resurselor energetice existente din posibilităţile de exploatare. dar are dezavantaje clare pentru SUA. Iranul „este gata să negocieze cu SUA pentru reluarea legăturilor diplomatice pe baza interesului reciproc şi al egalităţii”. ca o Se prevad cinci posibilităti pentru a transporta ţiţeiul din zona caspică. 86 . acest traseu ar ocoli efectiv Turcia – оncă un aliat-cheie al SUA în regiune. Este vorba de aşa-numita axă Ankara – Teheran – Islamabad care va fi traversată de o falie secundară. în primul rвnd. prevăzвnd o deschidere politică spre Iran. drept alternativă la conducta Baku–Ceyhan. care sunt stopate de sanctiunile economice. Conductele Baku–Supsa şi Burgas–Vlore.Avantopulos C. deşi au o capacitate mare. The geopolitics of oilоnCentral Asia. mai ieftin. Unii geopoliticieni occidentali prevăd redesenarea unui curios ansamblu geopolitic care va cuprinde trei arii geografice structurate pe un numitor comun religios. în acest sens. reluвnd astfel şi legăturile diplomatice cu Teheranul. colaborarea tuturor ţărilor implicate în aceste procese în vederea dezvoltării economice globale a regiunii. 27 ţările regiunii caspice spre şi 28 mai 2003. dar nu mai puţin importantă.0000–5. prin cвteva planuri de conducte adiţionale. A Journal of foreign policy issues. căi de tranzit pentru oloeoducte garanţie a stabilităţii regionale. nu pot face faţă cantităţilor de 3.оn ciuda costului mare şi al securităţii discutabile.000 barili/zi pe care această regiune ar putea să le producă. Un alt obstacol se referă la investiţiile SUA în Iran. SUA doreşte să influenţeze dezvoltarea în domeniul petrolier a zonei caspice. amвndouă excluse clar din planul iniţial Baku–Ceyhan. Ryad – Bagdad –Taskent ] 24 Conferinţa privind aprovizionarea cu petrol şi energie în Bazinul Caspic şi Marea Neagră – Mai 2003 Timp de două zile.000. deoarece pentru viitor cererea pieţei occidentale 24 şi creşterea nivelului de extracţie depăşesc posibilitaţile unui singur C. Dar optiunea iraniană nu trebuie neapărat să contravină intereselor americane. Traseul iranian este mai stabil. asigurвnd securitatea în Turcia şi Georgia şi fară a ruina relatiile sale cu Rusia. Deschiderea Teheranului pentru Washington poate fi raspunsul la interesul SUA оn dezvoltarea traseului de conducta propusă de Iran.500. această opţiune va rezolva şi o serie de deziderate politice din zonă. Aceasta lasă Washingtonului posibilitatea de a оmpăca Moscova şi Teheranul. şi gazoducte. SUA putвnd să susţină o оnţelegere intre Azerbaidjan şi Iran. Problema majora cu care se confruntă SUA este că un singur traseu de conductă nu poate satisface toate cele trei obiective. 2002.

Carta Energiei a fost semnată pвnă in prezent de Uniunea Eruopeana şi alte 51 de state. datorită capacităţilor moderne de care dispune şi amplasării strategice ca port la Marea Neagră. Turcia a prezentat implicaţiile politice şi economice ce decurg din poziţia geografică a acestei ţări. Uniunea Europeana doreste ca Turcia să joace un rol major in transportul de ţiţei şi gaze naturale spre Europa. fiind ratificată deja în toate acestea. Belarus. proiect care оntăreşte colaborarea pe termen lung оntre Georgia. evitвndu-se astfel strвmtorile Bosfor şi Dardanele. pentru respectarea cвt mai riguroasă a 87 . ţiţei şi gaze naturale prin conducte a necesitat rezolvarea unor probleme legate de protejarea mediului оnconjurator. mai ales din punct de vedere ecologic. A fost subliniat faptul că resursele energetice ale regiunii caspice sunt o alternativă la cele ale Golfului Persic. rezonabile. legătura Marea Neagră – Marea Caspică reprezentand o problemă de interes major pentru politica energetica a Federaţiei Ruse. unde există mari pericole.traseu. ceea ce permite crearea unui „coridor turcesc” pentru tranzitul resurselor energetice din zona caspică şi Orientul Mijlociu spre Europa. Azerbaidjan Statele Unite contribuind semnificativ la ajungerea unui asemenea nivel al colaborării. Islanda. inclusiv a tărmului Mării Negre. mai puţin de Rusia. unul dintre cele mai importante obiective ce se construieşte in prezent care va asigura preluarea ţiţeiului obţinut in zona caspică şi transportarea lui spre Marea Mediterană. Rusia a оnceput procesul de ratificare in 1996. prin măsuratori efectuate la intrarea/iesirea din ţara de tranzit. socială şi economică. Оn luna februarie 2003 a fost semnat acordul de realizare a gazoductului Baku–Tbilisi–Erzurum (Turcia). care trebuie să fie similară celei din bazinul caspic sau coastele Atlanticului. Terminarea constructiei acestui oleoduct constituie repere importante ale programului de securitate energetică prefigurat pentru acest deceniu. Turcia. considerвndu-se ca o interdependenţă intre tări va conduce şi la stabilitate regională. оn condiţiile unei cereri tot mai mari de gaze naturale şi ţiţei din regiunea Mării Caspice. Statele Unite au sprijinit în acest sens realizarea oleoductului Baku–Ceyhan. obiective. Siguranţa transportului de şi Turcia. Experţii şi consultanţii abordaţi de Statele Unite au facut analiza rentabilităţii acestor rute. orasul Constanţa fiind menţionat ca un loc sigur de tranzit. Cantitatea de energie tranzitată va fi riguros controlată. La conferinţă s-a arătat că sunt mari sperante cu privire la realizarea oleoductului ConstanţaTrieste. transparente şi se vor utiliza tehnici şi standarde contabile acceptate international. reducerii sau stopării tranzitului. Sunt prevăzute masuri de coordonare în cazul intreruperilor accidentale. dorind o protecţie eficientă a propriului teritoriu. Australia şi Norvegia. dar conditionează semnarea tratatului de ratificare a unui document complementar – „Protocolul de tranzit” care precizează că tarifele de tranzit vor fi nondiscriminatorii.

ceea ce conduce la dezvoltarea pieţei. Totodata. în cadrul dezbaterilor conferinţei a fost prezentat şi proiectul AMBO (Albanian–Macedonian–Bulgarian–Oil Pipeline Corporation).USD prin reducerea costurilor datorate transportului naval şi 70 mil. S-a subliniat faptul că tratatul are şi o importanta componentă comercială. iar dacă aceste guverne vor instaura şi o disciplină financiar– contabilă riguroasă. se creează o alternativă a furnizării de ţiţei provenit din reginea caspiană în ţările vest-europene. S-ar crea astfel o posibilitate de transport a ţiţeiului extras din zona caspică spre piaţa occidentală. Oficiul ţărilor nonmembre – Marea Caspică şi Asia Centrală din Agenţia Internaţională pentru Energie.USD prin reducerea timpului de transport ca rezultat al evitării tranzitului prin strвmtori). Utilizвnd acest oleoduct se poate obţine o diminuare a costurilor totale cu cca 110 mil. cu siguranţă în urmatorii ani vor exista şi alte noi oportunitaţi pentru investiţii. ocolindu-se strвmtorile Bosfor şi Dardanele. cвt şi în cele din zona Mării Caspice. cu un diametru de 36 inch şi o lungime de peste 900 de km. Pakistasn şi India.conceptului de „securitate energetica ”(securitatea sursei de energie. Totodată. guvernele ţărilor din regiunea caspică şi a Mării Negre vor accede mai usor la resursele financiare necesare realizării investitiilor din zonă. Se estimează că. Acest oleoduct. scad riscurile şi deci costurile financiare cu efect pozitiv asupra investiţiilor.000 barili/zi. pot contribui substanţial la modificarea actualei hărti a zonelor semnificative pentru asigurarea cu energie la nivel mondial. Controlвnd оmpreună. fluxuri energetice din emisfera nordică (оn special a resurselor din Rusia şi zona Mării Caspice) spre ţarile din Asia de Sud-Est. participвnd impreuna la marile proiecte de dezvoltare ale regiunii. deoarece. de valori greu de asigurat in mod individual. fiind posibile. ar urma să unească portul bulgăresc Burgas. La nivel global se constată o extindere a zonei de acoperire a tratatului către emisfera sudică.USD (40 mil. situat la Marea Neagră cu portul Vlore (Marea Adriatică). capacitatea de transport fiind de circa 750. prin sprijinirea dezvoltării economice pe termen mediu şi lung. în viitor. prin adoptarea unei legislaţii armonizate.000 tone. creşterea vвnzărilor şi majorarea profitului. Realizarea acestui proiect va contribui la o mai bună stabilitate regională atвt in ţările balcanice. 88 . pentru o cantitate de 35 milioane tone transportată anual intre porturile Novorossiysk şi Amsterdam cu tancuri petroliere de capacităţi intre 80–135. a subliniat importanţa colaborării оntre statele din regiune care. ceea ce va avea ca efect dezvoltarea socio-economică a zonei. Finalizarea acestor investiţii şi exploatarea resurselor energetice identificate în regiune vor contribui la creşterea veniturilor aflate la dispoziţia guvernelor respective. securitatea cererii şi securitatea infrastructurii).

1998. „Privind conservarea energiei” nr. 89 . Regulamentul Agenţiei Naţionale de Reglementare în Energetică şi alte documente.07. producători de energie.02. „Privind piaţa produselor petroliere” nr. Strategia energetică a Republicii Moldova pвnă în anul 2020. p. „Cu privire la transport prin conducte magistrale” nr. Ţara nu dispune de combustibil fosil. Cadrul legislativ şi normativ sunt fundamentul politicii statului în domeniul energetic.09. 63-XIV din 25.1. Cadrul legislativ şi normativ al piaţei produselor petroliere din Republica Moldova Оn ultimii ani au fost elaborate şi adoptate de Parlamentul Republicii Moldova mai multe legi ce privesc cadrul necesar al restructurării complexului energetic. menţinerea controlului asupra оntreprinderii de transport al energiei electrice şi dispecerat etc.XIII din 26.3. „Cu privire la energia electrică” nr. Printre cele mai importante legi sunt: „Cu privire la energetică” nr. Unele legi au fost revăzute.1525-XII din 19.2001 ş.a.1998.1995.06. Guvernul.1998.592. rolul statului оn sectorul energetic se modifică considerabil.09. că odată cu restructurarea şi privatizarea obiectivelor energetice. de asemenea.461-Xvdin 30. stabilirea condiţiilor de import/export a resurselor energetice şi a energiei. PIAŢA PRODUSELOR PETROLIERE în REPUBLICA MOLDOVA 3.137-XIV din 17. a adoptat un şir de documente importante: Strategia energetică a Republicii Moldova pвnă la anul 2005. extinderea bazei normative şi legislative care reglementează activitatea agenţilor economici pe piaţa energetică. 98% sunt acoperite din import [57.44].2000.06. în aceste condiţiile ţara este nevoită să plătească aproape jumătate din bugetul său pentru procurarea resurselor energetice. pe cвnd ar fi normal 6-10%. Este cunoscut faptul că energetica Republicii Moldova se deosebeşte substanţial de energetica altor state. „Cu privire la concepţia asupra privatizării оntreprinderilor energetice” nr. transportatori. Programul de conservare a energiei pentru perioada 19992005.1136-XIV din 13. furnizori). asigurarea unui echilibru de interese оntre toţi actorii pieţei energetice (consumatori.1998. De menţionat оnsă. Funcţiile principale ale statului în noile condiţii includ: • • • • • determinarea strategiei de dezvoltare a sectorului energetic.09.136-XIV din 17. „Cu privire la gaze” nr. Din totalul de energie şi combustibil consumate.

Legea reglementează activitatea de import. cadrul legislativ şi normativ privind piaţa produselor petroliere din ţară. juridic şi economic pentru asigurarea securităţii economice a ţării şi reglementarea importului. Comercializarea produselor petroliere. aprovizionează fiabil piaţa şi protejează drepturile consumatorilor [3]. dezvoltarea concurenţei loiale consumatorului. Activităţile autorităţilor şi păstrarea administraţiei publice pe piaţa produselor petroliere. Ministerul Transportului Departamentului Standardizare transportului auto specializat. Evidenţa şi dările de seamă. în anul 2001 reglementată de un Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea privind piaţa produselor petroliere. VIII. aprovizionarea viabilă a consumatorului cu produse petroliere de calitate. cвnd piaţa produselor petroliere era şir mai larg şi dispersat de acte normative şi legislative. şitelecomunicaţiilor. motorinei şi gazului lichefiat este licenţiată de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. fiind o lege organică. organizatorică şi economicofinanciară mai bună din partea statului a activităţii în respectivul domeniu. stocare şi comercializare a produselor petroliere. în comparaţie cu anii precedenţi. cu un regim special de activitate. cu avizul Departamentului Situaţiei Exepţionale. de asemenea. 90 . II. avвnd drept scop crearea unor condiţii prielnice pentru relaţiile favorabile pe piaţa internă a produselor petroliere. care. Aceasta presupune o reglementare administrativă şi juridică. acordă autorizaţii tehnice pentru exploatarea şi protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale produselor petroliere. Dispoziţii tranzitorii şi finale. economisirii şi utilizării cвt mai eficiente a fiecărui tip de energie devine o problemă de primă prioritate. transport. cu avizul şi Metrologie. în atare condiţii problema conservării energiei. III.Una dintre cauzele de bază care reţin realizarea unor schimbări structurale profunde în economia ţării este lipsa de resurse energetice. Importul şi exportul (reexportul) produselor petroliere. standardizare şi metrologie.35]. V. transportului. acordă autorizaţii tehnice pentru exploatarea depozitelor de produse petroliere. exploatarea staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi gaze lichefiate agenţilor economici care posedă depozite de stocare proprii sau arendate. Оn baza acestei legi activitatea de import şi comercializare a benzinei. stocării şi comercializării produselor petroliere pe piaţa internă. Acordarea de licenţă şi de autorizaţii tehnice. care eliberează licenţe pentru desfăşurarea activităţilor de import a produselor petroliere. ceea ce necesită promovarea unei politici dure de conservare a energiei. VI. IV. p. formează cadrul organizatoric. Legea menţionată cuprinde opt capitole: I. VII. Transportul Litigiile şi răspunderea. Оn ultimii ani a fost creat. iar organele de statistică. de importanţă statală [37. Dispoziţii generale. ca produse strategice.

2001 (Monitorul Oficial al RM nr. depozitari. în conformitate cu legislaţia şi în funcţie de preţurile de referinţă stabilite la bursele petroliere regionale.2003. reglementată de actele legislative naţionale şi internaţionale. indiferent de tipul de şi normative. şi care au reşedinţă în Republica Moldova. inclusiv reglementărilor liberei concurenţe. precum şi limitarea directă sau indirectă a drepturilor şi intereselor legitime. Controlul calităţii şi respectării standardelor acestor produse pe piaţă 91 . (2) Caracterul inofensiv al produselor petroliere pentru sănătatea populaţiei. vвnzători) pot fi persoane.07. privind modificările şi schimbările Legii nr 461-XV din 30. transportatori.Aşadar. (3) Participanţii la piaţa produselor petroliere sunt în drept să оnfiinţeze asociaţii. şi anume: (1) Perotecţia drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorului de produse petroliere se efectuează în conformitate cu prezenta lege. în coordonare cu Guvernul. pentru bunurile consumatorului şi pentru mediul оnconjurător este garantat prin calitatea acestor produse. Participanţii la piaţa proprietate şi forma juridică de organizare. excepţie făcвnd consumatorul. cu legea privind protecţia consumatorului şi cu alte acte normative.1585-XV din 26.2002. inclusiv şi acte emise de către şi formează cadrul organizatoric.2003). reglementarea pieţei produselor petroliere se efectuează prin acte legislative ministerele respective. Metodologia formării preţurilor la produsele petroliere se elaborează şi se aprobă de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. (2) Participanţii la piaţa produselor petroliere beneficiază de drepturi egale. este o lege organică produselor petroliere (importatori. uniuni şi alte forme de asociere în scopuri ce nu contravin legislaţiei. titulari de licenţe sau autorizaţii tehnice care au reşedinţă în Republica Moldova.27-29/96 din 28. adoptate de Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova. Este inadmisibilă favorizarea unor participanţi prin acordarea de оnlesniri neprevăzute de lege. Articolul 3 al legii stabileşte participanţii la piaţa produselor petroliere în modul următor: (1) Participanţii la piaţa produselor petroliere pot fi persoanele juridice care sunt titulari de licenţă sau de autorizaţie tehnică. (3) Produsele petroliere importate şi comercializate trebuie să corespundă cerinţelor tehnice şi actelor normative în vigoare.12.02.12. Legea Republicii Moldova privind piaţa produselor petroliere nr. Articolul 5 al Legii se referă la protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorului de produse petroliere. Articolul 4 stabileşte modalitatea formării preţurilor la produsele petroliere. juridic şi economic al pieţei petroliere din ţară. data ultimei modificări fiind 05.

Agenţia promovează politica unitară a statului pe piaţa produselor petroliere prin licenţierea. Acordarea de licenţe şi de autorizări tehnice se efectuează de către Agenţie conform articolului 11 al acestei legi: (1) pentru următoarele genuri de activitate pe piaţa produselor petroliere: a) importul şi comercializarea cu ridicata a produselor petroliere principale. în primul an de activitate. c) exploatarea transportului auto specializat. reglementarea şi controlul activităţii participanţilor la această piaţă în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte normative. Conform legislaţiei în vigoare. (2) Se acordă autorizaţii tehnice pentru următoarele genuri de activitate pe piaţa produselor petroliere: a) exploatarea depozitelor de produse petroliere. c) la informaţii complete. de instanţele judicătoreşti. b) exploatarea staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi cu gaze. 92 şi de organizaţiile obşteşti ale şi şi . Produsele petroliere importate sunt supuse inspecţiei оnainte de expediţie în conformitate cu legislaţia şi cu documentele normative în vigoare. veridice şi precise despre principalele caracteristici calitative cantitative ale produselor petroliere pe care le cumpără. (5) Drepturile consumatorului de produse petroliere sunt apărate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. b) la protecţia contra riscului de a achiziţiona produse petroliere necalitative care i-ar afecta securitatea. d) la repararea de către vвnzător a daunelor cauzate prin comercializarea de produse petroliere necalitative. Conform articolului 15.оl efectuează Departamentul Standardizare şi Metrologie. prin derogare de la art. (4) Consumatorul de produse petroliere are dreptul: a) la protecţia de sat a drepturilor şi intereselor sale legitime.(1) a acestei legi sunt stabilite anumite particularităţi ale licenţierii importurilor. reglementarea de stat a pieţei petroliere este prerogativa Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (оn continuare Agenţie) şi a autorităţilor administraţiei publice autorizate conform prezentei legi şi altor acte normative. de Departamentul Standardizare Metrologie. precum consumatorilor. c) importul şi comercializarea cu ridicata a gazului lichefiat. sănătatea şi viaţa sau i-ar deteriora mijloacele de transport şi mecanismele. de alte autorităţi ale administraţiei publice.17 alin. b) comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale. Importatorului i se stabileşte condiţia suficienţei stocului de siguranţă: a) pentru 10 zile (1/3).

fără drept de amвnare. (1). cu excepţia realizatorilor cu amănuntul autorizaţi în mod stabilit. nemijlocit la depozitele petroliere ale importatorului sau la depozitele petroliere vamale. Legea menţionată (art. (3) Particularităţile achziţionării cu ridicata a produselor petroliere pentru necesităţile statului sunt stabilite în acte legislative speciale. în al doilea an de activitate. Importul şi exportul (reexportul) produselor petroliere (conform art. nu sunt în drept să achiziţioneze pe teritoriul pentru a le vinde. pentru 30 zile. Punctele de trecere a frontierei vamale şi modalitatea de transportare a produselor petroliere importate se stabilesc de Guvern. Vămuirea produselor petroliere importate se efectuează la punctele vamale. Se interzice vămuirea fără certificatul eliberat de inspectoratul fiscal ce confirmă că importatorul i-a prezentat declaraţie privind volumele planificate pentru import. (1) Vвnzătorii cu amănuntul comercializează produse petroliere principale numai la staţiile de alimentare autorizate. autorizate de către Departamentul Standardizare şi Metrologie.22 al legii. оn temeiul contractelor de vвnzare-cumpărare cu amănuntul. (2) se efectuează prin puncte vamale autorizate.23. Comerţul cu ridicata a produselor petroliere se reglementează conform art. cu respectarea cerinţelor ecologice.b) c) pentru 20 de zile (2/3). Comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale este reglementat în art. a produselor petroliere identificate. de apărare оmpotriva incendiilor şi exploziilor.16 alin. taxelor şi altor obligaţii de plată. aprobat de Guvern. Toate operaţiunile de livrare a produselor petroliere către consumator pe teritoriul ţării se efectuează conform facturilor de expediţie. (1) Dreptul la comercializare cu ridicata a produselor petroliere оl au numai importatorii. оnregistrate ca persoane juridice. (2) Comercializarea cu ridicata a produselor petroliere se efectuează în bază de contract. conform regulamentului de păstrare şi comercializare cu ridicata printr-un sistem armonizat. Transportul produselor petroliere se efectuează cu mijloace de transport specializat. sau la filialele unor astfel de staţii. în al treilea an de activitate. dacă legislaţia în vigoare nu prevede altfel. treceri în cont şi compensări. оnregistrare la inspectoratele fiscale teritoriale.21) stabileşte anumite particularităţi de comercializare a produselor petroliere. Participanţii la piaţa produselor petroliere. cu onorarea impozitelor. adică 100%. оncheiat оn scris. în conformitate cu legislaţia în vigoare şi ţării produse petroliere 93 .

de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. exportate (reexportate). (3) Participanţii la piaţa produselor petroliere vor ţine evidenţa separată a cheltuielilor şi veniturilor pentru fiecare gen de activitate de pe piaţa produselor petroliere.24): (1) Cantitatea de produse petroliere importate. stocarea şi comercializarea acestor produse. principalele tipuri de produse petroliere aflate în vвnzare. transportul. copia de pe licenţa pentru comerţ cu amănuntul. în condiţiile legii. informaţii. Legea prevede reguli stricte de evidenţă a produselor petroliere şi de prezentare a dărilor de seamă a agenţilor economici din domeniul dat. numele şi pronumele vвnzătorului. va prezenta rapoarte financiare şi statistice. şi anume (art. (4) Staţia de alimentare cu produse petroliere principale va contabilă.cu regulamentul de vвnzare-cumpărare a produselor petroliere prin sistemul autorizat. păstrate şi comercializate este supusă evidenţei prin aparate de măsură şi de control şi prin sistem autorizat de evidenţă. (4) Informaţiile privind importul de produse petroliere se acumulează. în 94 . оntr-un loc vizibil. ţine evidenţa primară şi evidenţa şi comercializării produselor petroliere. (3) La staţia de alimentare cu produse petroliere principale se va afişa. aprobat de Guvern. preţul lor cu amănuntul. orarul. prin sistemul autorizat de evidenţă. în care scop: a) Agenţia. alte organe centrale de specialitate оmputernicite prezintă lunar Inspectoratului Fiscal Principal de Stat lista participanţilor la piaţa produselor petroliere care efectuează importul. după caz. pe care le comercializează. a recepţionării conformitate cu legislaţia în vigoare. evidenţa mijloacelor financiare оncasate din comercializare. despre calitatea lor. transportate. (5) Comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazelor lichefiate se face numai la staţiile de alimentare (construite în baza documentaţiei de proiect supuse expertizei ecologice de stat) prin dispozitiv de alimentare utilat cu aparate de casă şi de control cu memorie fiscală. să deţină informaţie despre importatorul produselor petroliere. (2) Staţia de alimentare cu produse petroliere principale trebuie să aibă un semn de firmă şi să-l amplaseze оntr-un loc vizibil. (2) Participanţii la piaţa produselor petroliere vor ţine evidenţa primară şi evidenţa contabilă a cumpărării şi vвnzării produselor petroliere prin sistem autorizat şi vor оntocmi rapoarte financiare şi statistice.

Ministerului Industriei şi Energeticii. motorinei şi gazului lichefiat – 180 000 lei. Unele genuri de activitate pe piaţa produselor petroliere sunt reglementate de către alte legi şi acte normative. iar unele mărfuri. Biroului de şi lunar Statistică şi Sociologie date despre volumele produselor importate şi comercializate. participanţii la procesul de licenţiere şi autorităţile 95 . inclusiv accizele. pentru comercializarea cu amănuntul a benzinei şi motorinei la staţiile de alimentare.451 din 30.07.b) Departamentul Vamal prezintă zilnic Inspectoratului Fiscal Principal de Stat Agenţiei.1027 din 01. în alte localităţi – 18 000 lei. Ministerului Economiei şi Comerţului. în termenele stabilite. 8 al Legii privind licenţierea unor genuri de activitate nr.10. pentru comercializarea angro a benzinei. pentru comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat la staţiile de alimentare. motorinei sau a gazului lichefiat. pentru fiecare staţie – 9000 lei. le prezintă Agenţiei.45 al art. precum şi despre cantitatea acestora. Mărimea accizelor conform Legii bugetului de stat pe anul 2006 şi 2007 constituia pentru benzină – 1200 lei/tona. d) Agenţii economici consumatori de produse petroliere prezintă trimestrial.2001. preţurile la ele. pentru condensat de gaz natural (lichefiat) – 1200 lei/tonă. motorinei şi gazului lichefiat – 180 000 lei. Taxa pe valoarea adăugată este stabilită în proporţie de 20% din valoarea mărfii оn vamă. din care fac parte şi produsele petroliere. se supun accizelor. Activitatea de import şi comercializare a produselor petroliere este licenţiată în conformitate cu p. care şi prevede genul de activitate – importul şi/sau comercializarea angro sau cu amănuntul a benzinei. Taxa pentru licenţă în baza Legilor bugetului de Stat pe anii 2006 şi 2007 a constituit pentru activitatea de import a benzinei. informaţii despre volumele produselor petroliere cumpărate şi despre furnizorii lor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat care. c) Calea Ferată a Moldovei. Agenţia de Trafic Internaţional prezintă zilnic Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi lunar Biroului de Statistică şi Sociologie date despre agenţii economici cărora li s-au livrat produse petroliere. pentru motorină – 500 lei/tona. Hotărвrea Guvernului nr. principiile de bază abiliate cu dreptul de eliberare a licenţelor. la rвndul său. оn Legia bugetului de stat pe anii respectivi şi оn Codul Fiscal este indicat că mărfurile şi serviciile importate se impun cu taxă pe valoarea adăugată conform prevederilor titlului III din Codul Fiscal. pentru fiecare staţie amplasată în localitatea rurală – 9000 lei. Bunăoară.2001 stabileşte că agenţilor economici li se eliberează licenţe pentru desfăşurarea activităţii de import a produselor petroliere la prezentarea documentelor care atestă că aceştea: şi a criteriile de determinare a genurilor de activitate. pentru depozitarea combustibilului materialelor lubrefiante – 36 000 lei. Legea dată conţine noţiunile principale.

2002) despre rezultatele controlului оndeplinirii Legii nr.07. Iniţial. economie tenebră. După cum observăm. tăinuirea obiectelor impozabile.• • • posedă depozite de stocare proprii sau arendate cu o capacitate de cel puţin 5000 m . Parlamentul a adoptat Hotărвrea nr. deţin capital propriu echivalent cu cel puţin 750 mii dolari SUA.04. hotărвre care ulterior a fost modificată şi completată prin Hotărвrea Guvernului nr.05.02.20-22 din 14.1322 din 29. infracţiuni economice.1198-XV din 04.461 din 30. Totodată.2002 (Monitorul Oficial al RM nr. Giurgiuleşti şi Ungheni. iar pe cale maritimă (navală) se va efectua numai prin punctul Giurgiuleşti. care sunt: Ocniţa. neevidenţiată şi contrabanda cu produse 96 şi .2003 (Monitorul Oficial al RM nr.2002 Consiliul de Administrare ANRE prin Hotărвrea nr. care a fost elaborată în corespundere cu prevederile Legii nr.63 a adoptat Metodologia de formare şi aplicare a preţurilor la produsele petroliere.2001 privind piaţa produselor petroliere. Hotărвrea Guvernului nr.1117 din 22. legislaţia în vigoare determină clar sarcinile tuturor participanţilor la piaţa produselor petroliere.2001. în care Guvernul este numit responsabil de implementarea sistemului unic integral de evidenţă autorizată a importului şi comercializării produselor petroliere оn ţară. Prin Hotărвrea Guvernului nr.476 din 17.08.2002) a fost aprobat Regulamentul cu privire la sistemul autorizat de evidenţă a produselor petroliere. ca şi în alte sectoare ale economiei.2002 se stabilesc „Regulile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere”.461-XV privind piaţa produselor petroliere. Оn iunie 2002.02. Etulia. regulile de recepţionare.2002 (Monitorul Oficial al RM nr. Prin Hotărвrea Guvernului nr. evaziune fiscală.07.111 din 07. au loc diferite cazuri de activităţi ilegale.2001 prevedea posedarea de către agenţii economici a depozitelor de stocare proprii sau arendate cu o capacitate de cel puţin 25 000 m şi 3 deţinerea de către ei a capitalului propriu echivalent cu 2 milioane dolari SUA.2002 a fost aprobat Regulamentul privind modul de transportare a produselor petroliere importate.1027 din 01. 958 din 19.07. La 30. Hotărвrea menţionată stabileşte lista punctelor vamale de trecere a produselor petroliere importate pe cale ferată.08. iar pe piaţa produselor petroliere оndeosebi. Cuciurgan. inlusiv stabileşte punctul vamal Leuşeni ca punct de trecere vamal a produselor petroliere importate cu mijloace de transport auto.110-112 din 01. Prin Hotărвrea Guvernului nr. 3 autorizate de către organele de control şi supraveghere de stat.07. Regulamentul respectiv s-a implementat prin Hotărвrea Guvernului nr. păstrare. în care sunt stipulate cerinţele de exploatare faţă de staţiile PECO şi оncăperile magazinelor specializate. nu au datorii faţă de bugetul de consolidat şi bugetul asigurărilor sociale de stat.103-105 din 18. evidenţă organizare a comercializării produselor petroliere.2003).01.10.

petroliere [125]. Toate acestea denotă nerespectarea оntru totul a legislaţiei în vigoare şi a actelor normative cu privire la piaţa cu produse petroliere în Republica Moldova. 3.2. Evaluarea nivelului de asigurare a necesităţilor economiei naţionale cu produse petroliere Dezvoltarea economică nu se poate realiza pe baze durabile fără creşterea eficienţei energetice. Guvernul are un rol esenţial economia de energie şi legitim în implementarea unei politici energetice orientate spre şi în crearea cadrului legislativ pentru dezvoltarea pieţei energiei. Prin şi importului de resurse energetice. Diminuarea principalilor

reducerea consumului de energie se realizează creşterea eficienţei economice, o mai bună protecţie a mediului, reducerea consumului indicatori macroeconomici în Republica Moldova în perioada de tranziţie este legată în mare măsură de asigurarea insuficientă a ţării cu resurse energetice. Оncepвnd cu anul 1990, în Republica Moldova au fost оntreprinse transformări economice esenţiale: crearea unui cadru legislativ şi normativ corespunzător cerinţelor economiei de piaţă;
deetatizarea; privatizarea economiei, reforma agrară şi dezvoltarea antreprenoriatului; restructurarea

potenţialului de producţie; demonopolizarea economiei ca o condiţie principală a dezvoltării concurenţei şi menţinerii echilibrului pe piaţă; crearea infrastructurii pieţei (bursele de mărfuri, de fonduri, valutare, a forţei de muncă, băncile comerciale, fondurile de investiţii, piaţa hвrtiilor de valoare şi alte organizaţii); liberalizarea preţurilor; aplicarea unui nou sistem de protecţie socială a populaţiei în condiţiile economici de piaţă şi multe alte măsuri. Toate aceste transformări paralel cu părţile pozitive au condus şi la consecinţe negative: reducerea bruscă a nivelului de producere оn
ramurile de bază ale economiei şi a nivelului de trai la majoritatea populaţiei; reducerea puterii de

cumpărare a populaţiei; creşterea şomajului şi a inflaţiei etc. Оn tabelul 25 este redată evoluţia principalilor indicatori macroeconomici ai economiei naţionale
оn perioada de tarnziţie [199, 6-10]. Din analiza datelor statistice din ultimii 15 ani observăm că pe parcursul anilor de tranziţie la economia de piaţă volumul PIB al republicii în anii 1990-2000 a fost

оn permanenţă scădere. Dacă în anul 1990 această reducere a constituit 2,4% faţă de anul precedent, apoi în 1991 – 19,5%, în 1992 – 29,1%, în 1993 – 1,2%, în 1994 – 31,2%, în 1995 – 3%, în 1996 – 8%, în 1997 – s-a atins un surplus de 1,6%, în 1998 – din nou s-a depreciat cu circa 8,6%, în 1999 – cu 4,4%, iar în 2000 – s-a оnregistrat un surplus de 1,9%. Din analiza datelor statistice din ultimii 15 ani observăm că pe parcursul anilor de tranziţie la economia de piaţă volumul PIB al republicii în anii 1990-2000 a fost în permanentă scădere, iar după 2000 produsul intern brut anual este în creştere. Оn opinia experţilor, colapsul foarte sever din Moldova a fost parţial rezultatul unui diagnostic greşit al profilului ţării în debutul tranziţiei, care a condus la adoptarea unei serii de politici 97

inadecvate. Eroarea de calcul a venitului per capita a fost o parte a unei greşeli mai mari de a presupune că ţara era mai dezvoltată decвt în realitate şi, prin urmare, mai capabilă să se ajusteze la rigorile economiei de piaţă decвt era de fapt. Tabelul 25
Unii indicatori macroeconomici ai Republicii Moldova pe anii 2001-2008* Indicatorii
PI B nominal - faţă de anul precedent оn preţuri comparabile Producţia industrială în preţuri curente - faţă de anul precedent în preţuri comparative Producţia agricolă - în preţuri curente оn gospodăriile de toate categoriile - faţă de anul precedent оn preţuri comparabile Export - faţă de anul prerecedent Import - faţă de anul precedent Soldul balanţei comerciale Investiţiile în capitalul fix - faţă de anul precedent în preţuri comparabile mil. USD % mil USD %
mil USD

Unit. de măsură mlrd. lei %

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 Progn.

19,1 106,1

22,6 114,4

27,6 122,0

2,0 131,0

42,7 140,8

44,8 104,8

53,4 130

62,7 107,5

mlrd.lei %

10,4 113,7

12,6 110,8

16,0 115,6

17,6 108,2

21,1 106

22,6 95,2

26,2 98,7

31,8 109

mlrd lei %

8,6 106,4 566 119,9 892 115 -326 2,3 111

9,5 103,4 644 113,8 1038 116,3 -394 2,8 111

10,4 86,4 790 122,7 1402 135,1 -612 3,6 107

11,8 120,4 986 124,8 1769 126,1 -783 5,1 108

12,7 101 1091 111 2292 131 -1201 7,8 109

13,7 98,9 1052 96,4 2693 117,5 -1641 11,0 124

12,6 76,9 1342 127,6 3690 137 -2348 15,2 121

14,8 124 1720 128 5250 142 -3530 20,9 125

mlrd. lei %

Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova. Ch., 2007, p.259, 277, 323, 367, 421. *Estimări ale Ministerului Economiei şi Comerţului în colaborare cu BN şi Ministerul Finanţelor.

Perioada de tranziţie la economia de piaţă a Republicii Moldova poate fi оmpărţită în trei etape оn baza definiţiilor directe, utilizвnd media mobilă pentru o perioadă de trei ani a ratei de creştere anuală: 1990-1994, cвnd rata declinului s-a agravat în fiecare an consecutiv („colapsul”); 19952000, cвnd creşterea a rămas negativă, dar tindea spre zero („stagnarea”) şi 2001-2007, cвnd rata de creştere a fost pozitivă („redresarea”). Оn anii 2001-2007 în republică s-a asigurat o anumită stabilitate macroeconomică în dezvoltarea sectorului real, promovarea reformelor structurale, intensificarea şi diversificarea comerţului exterior etc., ceea ce a condus la o creştere economică substanţială. în perioada vizată PIB оn
termeni reali s-a majorat, în medie cu mai bine de 6% anual. Cea mai mare contribuţie în creşterea

economică revine producţiei industriale şi sectorului serviciilor. în anul 2008 creşterea reală a PIB conform prognozelor nu va fi mai mică de 5-6% comparativ cu anul precedent. 98

Оn aceste condiţii, securitatea energetică rămвne o problemă vitală pentru Republica Moldova. Odată cu proclamarea independenţei, securitatea energetică a Republica Moldova a scăzut. Cauzele principale: doar 26% din energia electrică consumată în partea dreaptă a Nistrului poate fi acoperită de centralele electrice locale, deficitul de putere constituind cca 64% din totalul MW utilizaţi anual; ponderea gazelor naturale în balanţa consumului total de resurse energetice depăşeşte 55%, acest tip de combustibil fiind importat doar dintr-o singură ţară (Rusia); toate căile de transportare a combustibilului trec şi ele printr-o singură ţară (Ucraina); legăturile electroenergetice cu Vestul sunt foarte limitate (doar 3 linii 110 kV cu Romвnia), pe cвnd cele cu Estul sunt prea extinse (7 linii 330 şi 14 linii 110 kV, toate cu Ucraina). Diminuarea dependenţei energetice a ţării reprezintă o problemă-cheie. Există o soluţie generală оn această situaţie – de a diversifica sursele (ţările) de import. Cu cвt mai multe surse – cu atвt mai multă siguranţă. Se consideră că importul dintr-o singură sursă, la o pondere ce depăşeşte 30-35% din consumul naţional, poate crea o dependenţă nedorită şi un risc economic. Considerăm necesar a reorienta diplomaţia economică a ţării în acest domeniu. Diplomaţia şi economică, ca şi diplomaţia în genere, este parte organică componentă a politicii externe, a activităţii statelor pe plan internaţional, deoarece anume politica externă determină scopurile sarcinile diplomaţiei economice, care prevede o totalitate de măsuri practice, precum şi formele, mijloacele şi metodele folosite în оnfăptuirea politicii externe [222, p.12]. Оn contextul dezvoltării durabile, sectorul energetic va trebui remodelat ţinвnd cont de următoarele imperative: fiabilizarea satisfacerii cerinţelor societăţii la preţuri rezonabile; reducerea consumurilor specifice (la unitate de materie primă, de produs, de timp etc.); aplicarea tehnologiilor energofage; restructurarea economiei, schimbarea modelelor de consum. Un rol deosebit în asigurarea securităţii energetice a ţării оl are sectorul de asigurare a necesităţii ramurilor economiei naţionale cu produsele petroliere. De menţionat că în ultimii ani оn republică s-au оntreprins un şir de măsuri pentru ameliorarea situaţiei în acest domeniu. în anexele 17 şi 18 sunt prezentate datele cu privire la Balanţa enargetică a Republicii Moldova pentru anul 2005 (malul drept al Nistrului), în mii tone echivalent petrol (mii tep) în baza valorii nete calorice şi despre volumul importului produselor energetice în în ultimii ani (mil. dolari SUA). Analiza acestor date confirmă că în ultimii ani importul produselor petroliere în Republica Moldova este în permanentă creştere, după o perioadă de reducere care s-a оnregistrat în anii 19892007. Conform datelor statistice, volumul importului de produse petroliere în anul 2007 a constituit circa 588 mii tone şi s-a mărit cu 25% comparativ cu anul 2000 (tabelul 26). Sub aspect geografic, produsele petroliere s-au importat din Ucraina, Romвnia, Belarus şi Rusia. Оn perioada anilor 1999-2007 cota acestor patru ţări s-a menţinut la nivelul de peste 95 la sută. 99

6 212.3 56.8 25586.1 50.1 50.2 5714.2 195. lei mii tone Gaz lichefiat mln.2 15679.5 52. Analiza dinamicii preţului mediu unitar la import (costul mărfii оn vamă) în ultimii ani demonstrează că la majoritatea produselor petroliere costul importului în dolari SUA a оnregistrat o creştere considerabilă.2 111.6 53.0 671.0 553. USD mln.7 305006.0 167. Circa 40% din totalul consumului se оnregistrează în oraşul Chişinău.2 4419.6 32621.8 194.4 47.8 446.1 202.0 3818.6 1599.8 464.8 691.5 50051.5 1851.5 133.8 204.4 Sursa: Raport anual.8 329.6 392.8 13. Tabelul 27 Evoluţia importurilor.6 1232. Оn 100 .1 307.3 50.2 381.2 249. a comerţului cu ridicata şi cu amănuntul de produse petroliere în Republica Moldova în anul 2006 Produsul Benzină (mii litri) Motorină (tone) Gaz lichefiat (tone) Stoc la оnceputul anului 2006 32350.6 144.2 14.8 1429.5 2439.6 100.2 29.9 221.6 542.7 564.9 464.179 52.5 217.9 329.3 81. Din anul 2003 preţurile de import au crescut la toate categoriile de produse petroliere.1 235. 46% au fost utilizate în transport. 2006. ţara de expediţie şi sezonabilitate. USD mln.9 1267.6 52.6 Vвnzări cu amănuntul 198979.7 99.2 4807.2 1763. a stocurilor.8 66. lei 121.4 200.4 298.8 214. lei mii tone Оn total mln.1 Sursa: Raportul annual ANRE.4 9919.9 2059.1 2670.Tabelul 26 Evoluţia importurilor de produse petroliere în Republica Moldova (2000-2007) Tipul produselor petroliere Unitatea de măsură 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 mii tone Benzină mln.4 2463.3 50.3 197878.4 49.0 300.1 994.502 11.5 30.1 519.2 587. Datele tabelului 27 demonstrează situaţia privind importul şi comercializarea principalelor produse petroliere în Moldova în anul 2006.3 162.4 120.1 147239.7 38. Preţul mediu unitar la import variază considerabil оn funcţie de importatori.7 373. Din totalul volumului de consum al produselor petroliere.5 46.0 338.2 207. publicaţie ANRE.2 1348. 2007.8 131. o informaţie mai detalizată în acest domeniu este prezintă în anexa 23.7 187.4 Stoc la sfвrşitul anului 2006 24402.3 35.3 98.6 Vвzări cu ridicata 90392.4 312.în gospodăria comunală şi de către populaţie. USD mln.1 122. ca urmare a tendinţelor pe piaţa internaţională.9 Importat 25371. lei mii tone Motorină mln.4 580.407 398.5 25.9 10.5 727. Evoluţia preţurilor de import.2 284.8 6440. USD mln.în agricultură.8 22306. 22% .6 19.742 34.6 148.2 137. 29% .

precum şi de evoluţia preţurilor pe pieţele mondiale ale produselor petroliere. Оnsă peste 70 la sută din importul de produse petroliere principale rămвn pe seama a trei companii: Lukoil-Moldova (39.7%) şi Tirex-Petrol (10.tabelul 28 este prezentat nivelul preţurilor medii de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere în Republica Moldova în decursul anului 2006. evoluţia lor pe parcursul anului fiind caracterizată de sezonalitate accentuată. La benzină.4%) (tabelul 29). motorinei şi gazelor lichefiate în Republica Moldova în anii 2005-2006 este prezentată în anexele 17.60 6.20 10. Preţurile la import sunt influenţate de modul de acumulare a profitului de către companiile importatoare (оn Moldova sau în exterior în funcţie de interesele financiare ale importatorului).62 5.89 6.37 9. 42 6. 18. O informaţie mai amplă cu privire la evoluţia dinamicii importurilor şi a preţurilor medii de procurare a benzinei. 2006. de exemplu.9%). Petrom-Mpldova (21. preţurile la import în primele două trimestre ale anului sunt sub medie. La importul gazelor lichefiate cele mai mari preţuri unitare se оnregistrează în trimestrele I şi IV. în trimestrul trei sunt aproape de media anuală. mai ales în situaţia cвnd consumul principalelor produse petroliere în Republica Moldova are un caracter sezonier pronunţat. Prezintă interes şi faptul că preţurile unitare la importul produselor petroliere variază esenţial chiar în decursul fiecărui an.30 10.70 11.88 6. De acest fapt trebuie să se ţină cont la programarea şi crearea stocurilor necesare pentru asigurarea securităţii energetice a statului.10 Sursa: Raportul annual ANRE.10 11.97 9.62 9. iar în ultimul trimestru al anului cresc considerabil. E de menţionat că în ultimii ani numărul agenţilor economici care practică importul la 45. iar în trimestrul trei şi patru creşte peste media lor anuală.72 10. şi comercializarea cu ridicata a produselor petroliere principale s-a redus mai mult de 6 ori şi au ajuns 101 . iar оn trimestrele II şi III sunt sub media lor anuală. inclusiv pe trimestre. Tabelul 28 Evoluţia preţului mediu de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere în Republica Moldova în anul 2006 Denumirea produsului petrolier Trimestrul I 2006 Trimestrul II – 2006 Trimestrul III 2006 Trimestrul IV 2006 Оn anul 2006 Benzină lei/ litriu Motorină lei / litreu Gaz lichefiat lei/ litru 10.17 9. Preţurile la import la motorină оn primele două trimestre ale anului sunt mai mici decвt preţurile lor medii anuale.

4 3.6 48.5 7. strategia calităţii.5 209.5 4.6 13. strategia de control ş. politica de firmă se difineşte ca fiind un set de obiective pe termen mediu care se referă fie la un grup de activităţi. d/o Companii 2004 Totalul importat din care: 2005 2004 2005 2004 Benzină (mii tone) Motorină (mii tone) Оn total.0 61. termenele finale şi intermediare. strategia producţiei.3 4.1 16.1 7.5 8. strategia resurselor umane.0 Sursa: www. Fiecare 102 şi programe.8 214.9 114.9 6.8 17.7 11. strategia calităţii etc. cuprinzвnd volumul şi structura resurselor disponibile.0 9. 36-45].1 18.1 8.a.7 16.2 13.0 10.md Orice firmă care activează în complexul energetic.6 17. principalii responsabili şi executanţi.6 133.4 13. ca şi în alte sectoare ale economiei naţionale. fie la componente majore ale acestora. Ea este o argumentare ştiinţifică a politicii economice a firmei pe o perioadă de lungă durată ca arta de a declanşa toate resursele necesare pentru atingerea cu success a obiectivelor firmei.2 14.0 14.7 2.4 312.2 100 39. strategia de marketing.6 0 7.0 54.Tabelul 29 Top 10 companii importatoare de benzină şi motorină în Republica Moldova Nr.7 10.0 16.9 52.4 37.7 13.2 2.7 10.2 10. strategia resurselor umane. cele mai des strategii utilizate parţial sunt: strategia în domeniul activităţii de cercetare-dezvoltare. strategia producţiei.2 298. Astfel.2 0 7.8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lukoil-Moldova Petrom-Moldova Tirex-Petrol Mabanaft-Moldova Parstaar-Petrol Valiexchimp Armamil-Com Moldresurse Andezit Vero-Nadina 6. acţiunile majore de оntreprins.2 16.4 24.4 6.6 5. Strategia firmei poate fi privită ca un sistem complex.3 137.2 13.7 510. Оntre strategiile parţiale şi politicile elaborate în diferite domenii există оnsă deosebiri esenţiale.2 3. Ţinвnd cont de varietatea mare a domeniilor la care se referă.4 18.7 2.8 3.0 19. p.0 2. formet din numeroase componente.7 3. care detaliază .1 2.2 6.9 100 40. strategia tehnologică.9 21.7 5.8 3. sursele de finanţare.7 3.2 11. poate asigura în activitatea sa un bun success dacă dispune de o strategie bine determinată. strategia de informatizare. [211.9 7. de asemenea.4 8.7 2. Concluzie: strategiile servesc drept fundament pentru elaborarea politicilor firmei оntr-un anumit domeniu. indicatorii de eficienţă globali şi parţiali. strategia financiară.2 526.2 52.2 72. strategia invenţională.1 1.2 8. care reprezintă subsistemele sale şi în care se include: strategia de marketing. Din strategiile parţiale se pot desprinde un set de politici modalitatea concretă de modelare a activităţilor proiectate în viitor.eco.5 3.5 5.3 71.9 204. benzină şi motorină 2005 Cota pe piaţă 2004 2005 212.6 2.5 14.5 2.4 46.3 32.6 7.

aprofundarea şi permanentizarea calcului de eficienţă [14. Stoian M. p.5]. p. competitivitatea оntreprinderii nu se menţine continuu la acelaşi nivel. 1997.. ştiinţific argumentată. de stabilizare. Firma acordă o deosebită atenţie respectării cerinţelor ecologice. în practica mondială şi. în anul 2000 – 248 mii tone. iar nivelul оnalt al competitivităţii оntreprinderii poate fi menţinut doar în condiţiile unei analize permanente a sistemului microdeterminanţilor competitivităţii. p. Deci. Ed. 523p. nu există o metodă unică bine difinită şi ştiinţific argumentată de evaluare a competitivităţii оntreprinderii. în condiţii de competitivitate: reducerea costurilor de producţie şi transport. Tehnici şi proceduri. de declin. Conform teoriei moderne a companiei .174-177] ca orice alt fenomen. Actualmente. firma „Lukoil-Moldova” a comercializat numai 26. intensificarea politicii de marketing pentru stăpвnirea pieţelor. Drange E. 1996. a potenţialului strategic al оntreprinderii etc. adica să se ajungă la ceea ce se numeşte puterea de piaţă a firmei. p. în primul an de activitate. Volumul I. ci sporirea cantităţilor de mărfuri petroliere comercializate şi a serviciilor prestate [48. Pilonul principal al strategiei de dezvoltare a acestei companii o constituie оmbunătăţirea şi extinderea deservirii clienţilor.6 mii tone de produse petroliere. evident.5 mii tone. Ca exemplu poate servi activitatea companiei „Lukoil-Moldova”. cel puţinla nivelul concurenţei potenţiale. 25). orice firmă trebuie să acţioneze în trei direcţii 25 principale pentru realizarea expansiunii comerciale. importate şi şi comercializate оn şi macroeconomice din ţară şi o perfecţionare continuă a republică.dintere aceste strategii la rвndul lor se divizează în diverse strategii parţiale care cuprind măsuri concrete оntr-un anumit domeniu [131.. Caraiman. Bucureşti. Comerţ internaţional. de maturizare.211-215] (vezi anexele 24. o dependenţă a succesului оntreprinderii pe piaţă de оntreaga activitate a acestia. în Republica Moldova. în opinia unor autori [29. 103 .. Practica confirmă că în condiţiile de piaţă оşi asigură un succes оnalt numai acele firme care despun de o strategie bine gвndită. de creştere. schimbările ce au loc în determinanţii competitivităţii ţării şi a оntreprinderii. Ea este influenţată de modificările permanente ale conjuncturii pieţei.5). sporirea volumului de comercializare a produselor petroliere. iar în anul 2005 – 526. (p. în centrul atenţiei firmei se află nu creşterea preţurilor de realizare şi maximizarea profiturilor. în acest scop la terminalele petroliere şi staţiile de alimentare cu produse petroliere au fost prevăzute măsuri în vederea reducerii 25 Stoian I. Realizarea unei astfel de politici a permis acestei firme să asigure o creştere continuă considerabilă a volumelor produselor petroliere achiziţionate. Pornind de la aceste considerente.234]. Ciclul de viaţă a competitivităţii оntreprinderii nu este altceva decвt evoluţia vieţei economice a оntreprinderii. în literatura economică se utilizează noţiunea de ciclu de viaţă al competitivităţii care include cinci faze: de formare.

p. în anexele 19. „Partas-Petrol” „ASCOM-GRUP” şi multe altele. în ţările cu o rată оnaltă de acumulări şi.154-171]. de oarece activitatea investiţională determină posibilităţile potenţialului economice. Este evident că rata joasă ţării şi dinamica dezvoltării 104 . rata investiţiilor în capitalul fix a fost şi mai scăzută. Austria – 27%. Se ştie că volumul de investiţii depinde de rata acumulării. Chile – 27%. asigurarea unei cвt mai substanţiale creşteri a volumului de producţie şi a produsului intern brut la fiecare leiu cheltuit. оn 56 ţări s-a оnregistrat o rată de acumulări brute în PIB de peste 22 la sută. adică de partea produsului intern brut care se economiseşte.64-69] Practica mondială demonstrază că ritmurile оnalte de creştere economică se asigură. şi ritmuri оnalte de creştere economică.36%. „Tirex-Petrol”. în deosebi оn ţările în tranziţie. p. De rвnd cu cele mai mari companii. sporeşte şi contribuţia ei pozitivă la dezvoltarea republicii. în primul rвnd. „Valiexchmp”. Indonezia . Conform investigaţiilor efectuate de unii savanţi [141]. 3. Este o dependenţă directă dintre rata creşterii eonomice şi rata investiţiilor. Republica Corea . renovarea sau reutilarea tehnică a оntreprinderilor şi obiectelor în funcţiune [122. O rată a acumulării mai mare de 25% din PIB s-a оnregistrat în Finlanda – 43%. 20 sunt prezentate date privind analiza comparativă a climatului şi.37%. Activitatea investiţională joacă un rol deosebit în procesul de creare şi renovare a fondurilor fixe prin construirea unor noi obiecte.3. Politica economică a Republica Moldova pe termen mediu şi de lungă durată este orientată la sporirea volumului de investiţii (străine şi autohtone) şi menţinerea lor la un оnalt nivel. Singapora – 33%. Japonioa – 29%. Investiţiile în dezvoltarea bazei tehnico-materiale a pieţei petroliere Investiţiile sunt elementul-cheie în dezvoltarea economică în orice ţară. Investiţiile alocate anual de către firmă confirmă că odată cu asigurarea creşterii stabile a activităţii firmei „Lukoil- Moldova”. drept consecinţă directă.considerabile a procesului de elemente toxice care se elimină în atmosferă. pe piaţa petrolieră a republicii în ultimii ani activează cu succes multe alte companii şi firme din respublică: „Petrom-Moldova”. Anume aceste ţări cu rate оnalte de acumulare au оnregistrat în timpul deceniului investiţional în ţările cu diferite economii. Politica în domeniul investiţiilor stabileşte direcţiile prioritare ale economiei. „Mabanaft-Moldova”. respectiv cu o rată оnaltă de investiţii (de peste 25%). China – 40%. extinderea. Оnsă în anii de tranziţie rata economisirii în republică a fost la un nivel foarte scăzut de economisiri nu poate asigura ramurile economiei naţionale cu investiţii necesare pentru restructurarea şi modernizarea lor [202. în anul 1995 din 133 de ţări supuse analizei.

De menţionat.a Оn ultimii ani în republică în acest domeniu s-a оntreprins un şir de măsuri economice. Legislaţia cu privire la atragerea investiţiilor străine în Republica Moldova (Legea privind investiţiile străine nr. că în ultimii ani în republică creşte volumul investiţiilor în capitalul fix ceea ce confirmă datele din fig. proceduri vamale simplificate. eliminarea dublei impuneri. lei. 998-XII din 1 aprilie 1992) [10].6 105 97 2002 2003 2004 2005 2006 2001 Investiţii în capital fix Lucrări de construcţii-montaj Lucrări în antrepriză Fig. care prevede realizarea unui set de mă suri pentru sporirea ritmului de atragere a investiţiilor autohtone dezvoltarea diferitor sectoare ale economiei. în opinia experţilor din domeniu.Creşterea economică este stimulată de crearea mediului investiţional favoravil. sistem fiscal stabil.4 mil. cu agenţii semioficiali şi neguvernamentali din domeniul investiţiilor şi şi străine оn 120 125 112 111 111 107 108 111 117 119. Moldova оn anii 2001-2006 (оn % faţă de anul precedent) Sursa: Calcule conform datelor Biroului Naţional de Statistică Conform datelor statistice în anul 2006 activitatea investiţională în ţară a consemnat o creştere cu 17% (оn preţuri comparabile) faţă de anul 2005 a fluxului de investiţii în capital fix. 8. acordarea de facilităţi fiscale. stabilirea relaţiilor cu organismele internaţionale. oferă investitorilor străini favorabile condiţii de activitate. organizatorice [11]. 134 135 130 125 120 115 110 105 100 101 95 122 128 125 120 şi stimularea investiţiilor. volumul cărora a constituit 9580. o reţea de organe оn ţară şi peste hotare preocupată de atragerea din alte ţări ş. Evoluţia principalilor indicatori ai activităţii investiţionale în R. 105 . Politica investiţională prevede liberalizarea totală a transferurilor şi plăţilor. în acest scop a fost elaborată Startegia de atragere a Investiţiilor străine promovare a exportutului în Republica Moldova pentru anii 2006-2015. juridice. Оn timpul de faţă în Republica Moldova funcţionează un cadru juridic favorabil pentru investiţiile străine în economia naţională. 8.

Оn perioada anilor 2000-2006 evoluţia indicilor investiţiilor în capital fix a fost caracterizată de creşteri fluctuante, cu excepţia anului 2006, unde se remarcă cea mai оnaltă majorare (tabelul 30).
Tabelul 30 Investiţii în capitalul fix în Republica Moldova, pe forme de proprietate, milioane lei (preţuri curente) 1998 1444,4 1999 1591,8 2000 1759,3 2001 2315,1 2002 2804,2 2003 3621,7 2004 5140,0 2005 7796,5 2006 10906,8

Investiţii în capitalul fix - total din care: Publică Privată Mixtă (publ. şi privată), fără participarea străină Străină A оntreprin-derilor mixte

416,5 458,2 114,8 83,2 371,7

617,2 352,7 68,5 49,3 504,1

763,1 392,9 81,8 93,2 428,4

715,2 667,9 148,1 219,8 564,1

1090,2 936,8 76,0 145,6 555,6

1254,4 1319,1 118,1 179,2 750,9

1676,1 1655,0 187,1 497,2 1124,6

2552,2 2741,1 262,0 686,4 1555,0

3685,8 3934,5 366,4 1370,1 1550,0

Sursa: Anuarul Statistic al Moldovei. -Ch.: Statistica, 2007, p.367.

Оn ultimii ani s-a schimbat esenţial structura investiţiilor în capitalul fix. De exemplu, în anul 2006 din suma totală de investiţii peste 60% constituie mijloacele proprii ale оntreprinderilor şi populaţiei şi peste 20% -mijloace alocate de investirori străini (tabelul 31).
Tabelul 31 Structura investiţiilor în capital fix pe surse de finanţare în Republica Moldova în anii 2005-2006
Оn preţuri curente, mil.lei 2005 2006 7189,1 9580,4 405,4 315,9 4602,6 1414 451,2
Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică

Investiţii în capitalul fix, în total din care, finanţate din contul: bugetului de stat bugetelor locale mijloacelor proprii ale оntreprinderilor şi populaţiei mijloacelor investitorilor străini altor surse

Structura, % 2005 2006 100 100,0 5,6 4,4 64,0 19,7 6,3 4,8 4,8 60,2 20,1 10,1

460,7 458,6 5768,9 1923,0 969,2

Structura investiţiilor străine directe nete anuale atrase în republică este reprezentată în tab. 32.
Tabelul 32 Dinamica şi structura fluxului investiţiilor străine directe (ISD) оn
economia Moldovei în anii 1998 – 2007, în milioane dolari Indicatorii ISD (nete), inclusiv Capital statutar Venit reinvestit Alt capital 61,0 4,2 20,36 33,5 4,94 -7,83 83,6 11,7 47,7 119,7 9,5 30,5 60,4 10,7 37,0 39,7 21,2 17,4 114,1 38,7 -3,25 79,6 32,1 86,9 117,9 43,3 61,1 266 190 56 1998 86,2 1999 29,8 2000 142,9 2001 159,8 2002 107,7 2003 78,3 2004 145,7 2005 198,8 2006 233,0 2007 512

Sursa: Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei, rapoarte anuale.

106

Un rol оnsemnat în atragerea investiţiilor străine оl au оntreprinderile mixte numărul cărora şi influienţa lor în dezvoltarea economică creşte din an în an (vezi anexa 21). Este de remarcat că sursele principale de finanţare ale activităţii investiţionale au fost mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, care în anul 2006 au format 60,2% din totalul investiţiilor în capital fix sau o pondere cu 3,8 p.p. mai mică faţă de anul 2005. Оn structura specifică a investiţiilor în capital fix cota majoritară a investiţiilor este orientată spre procurarea maşinilor, utilajului, mijloacelor de transport (44,2% din volumul total). Intensificarea activităţii investiţionale a fost determinată, în special, din contul capitalului оntreprinderilor şi organizaţiilor din sectorul nestatal al economiei. Acestor agenţi economici le revin 66% din volumul total al investiţiilor în capital fix оnsuşite şi 68% din lucrările de construcţiimontaj efectuate. Pe parcursul anului 2006 оntreprinderile şi organizaţiile de construcţii-montaj au executat lucrări în antrepriză în valoare de 3745 mil. lei (оn preţuri curente), ceea ce este cu 20% (оn preţuri comparabile) mai mult faţă de anul 2005. Partea preponderentă, şi anume 84,4% (3162 mil. lei), este asigurată de agenţii economici cu forma de proprietate privată. Este pozitiv factul că majoritatea investiţiilor străine în republică se concentrează în sectorul de producţie, energia electrică, gaze, industria prelucrătoare. Pe parcursul ultimilor ani se află оn continuă creştere nu numai numărul оntreprinderilor cu investiţii străine, ci şi indicatorii ce
caracterizează activitatea lor economică. De exemplu, în anii 1995-2000 numărul оntreprinderilor cu

investiţii străine în republică a crescut de 3,4 ori, pecвnd depunerile în capitalul lor statutar s-a majorat de 9,6 ori, inclusiv depunerile investitorilor străini s-au majorat de 7,5 ori şi au alcătuit оn anul 2000 peste 349 milioane dolari, ceea ce a contribuit şi la creşterea considerabilă a volumului producţiei fabricate la оntreprinderile cu investiţii străine – de 13,7 ori. în urma acestor creşteri a avut de cвştigat, în primul rвnd, populaţia republicii, deoarece volumul realizării mărfurilor serviciilor pe piaţa internă de către оntreprinderile cu investiţii străine s-a majorat în anul 2000 de 17,9 ori faţă de anul 1995 [47, p. 8-9]. Printre cei mai mari investitori străini în economia Republicii Moldova sunt compania „Union
Fenosa”, care a procurat cele trei reţele electrice şi a investit în Moldova peste 40 milioane dolari

şi

SUA, SA „Gazprom” din Federaţia Rusă, care deţine 666,4 mln lei în capitalul statutar al societăţii mixte moldo-ruse „Moldova-gaz”, compania germană „Sudzucker”, care a procurat acţiunile a patru făbrici de zăhar: Alexandreni, Făleşti, Donduşeni şi Drochia, compania „Lukoil” din Federaţia Rusă, care a investit în economia republicii peste 50 milioane dolari SUA ş.a. Investiţiile străine directe reprezintă nu numai o sursă de capital, ci şi o sursă de atragere în economiile receptore a investiţiilor străine şi a tehnologiilor avansate în diverse domenii ale 107

economiei naţionale, inclusiv pe piaţa produselor petroliere. Creşterea economică o constituie
transferul de tehnologii avansate şi know-how, care măresc gradul de calificare a forţei de muncă şi

al eficienţei utilizării ei. Inovaţia tehnologică, actualizarea sectorului productiv în baza progresului tehnico-ştiinţific devin factorii decisivi pentru progresul economic, în majoritatea inclusiv în ţara noastră [51]. De menţionat că, în ultimii ani sau alocat surse de investiţii solide în dezvoltarea bazei tehnicomaterială a pieţei produselor petroliere din Republica Moldova. în timpul de faţă republica dispune de o reţea dezvoltată a staţiilor de alimentare şi depozite cu produse petroliere cu un număr total de peste 500 unităţi, inclusiv 30 de depozite petroliere (vezi anexa 22). Cele mai mari companii care activează pe piaţa petrolieră în Republica Moldova sunt redate în tabelul 33.
Tabelul 33

ţărilor lumii,

Companiile cu cele mai multe benzinării în Rrepublica Moldova
Denumirea 2004 2005 Cota оn 2004, % Lukoil-Moldova Tirex-Petrol Petrom-Moldova Valexchimp Avante Gloria-Qvare Rapira Derang-plus Оn total 8 companii Оn total benzinării în RM Sursa: www. eco.md 67 69 58 32 13 8 7 7 261 420 79 71 71 38 18 8 7 7 299 441 16,0 16,4 13,8 7,6 3,1 1,9 1,7 1,7 62,2 100 Cota în 2005, % 17,9 16,1 16,1 8,6 4,1 1,8 1,6 1,6 67,8 100

Drept exeplu poate servi firma „Lukoil-Moldova”, care în baza investiţiilor alocate în republică,
оntr-un timp destul de redus, a realizat obiective importante pentru economia ţării: s-au construit

terminale pentru păstratrea produselor petroliere, staţii de alimentare auto cu produse petroliere şi gaz, obiective pentru deservirea tehnică a automobilelor, centre moderne de comerţ
acestea joacă un rol important în formarea

ş.a. Toate

şi funcţionarea normală a infrastructurii economiei

naţionale [48]. Odată cu lărgirea activităţii firmei şi creşterea volumului produselor petroliere
importate şi comercializate în Moldova, au sporit şi sumele vărsate în bugetul republicii în formă de diferite impozite şi taxe pe activitatea efectuată. Firma „Lukoil-Moldova” deţine o cotă de circa

40% de benzină, motorină şi gaze lichefiate importate şi comercializate în republică .

108

Conform legislaţiei în viguare. pe parcursul ultimilor ani au realizat importuri şi comercializare cu ridicata de benzină. Holdingul include 35 de companii şi оntreprinderi. unde au fost create trei companii moldo-kazahe pentru exploatarea a patru cвmpuri petroliere. şase dintre ele fiind lansate în lumea businessului în anul 2006. construeşte staţii de distribuţie a produselor petroliere etc.O activitate investiţională activă promovează în republică şi multe alte companii implicate în importul şi comercializarea produselor petroliere. compania „Stati-Holding”. comercializarea produselor petroliere în Republica Moldova este licenţiată. Printre proiectele sale se numără şi intenţia de a construi o conductă petrolieră de la rafinăria RAFO Oneşti (Romвnia) pвnă la Chişinău. de asemenea. de exemplu. atвt şi peste hotare. Companiile pot dispune de două tipuri de licenţă: comercializarea cu ridicata comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere. investiţii. pвnă nu demult. Astfel. Numai în primii trei ani. Din vara anului 2000 ASCOM şi-a extins afacerile cu petrol şi în Kazahstan. rulajul financiar a crescut de patru ori. Un exemplu concret de investiţii eficiente în domeniul extracţiei şi comercializării produselor petroliere este compania ASCOM. în asigurări. în 1995 ASCOM GRUP şi-a оnceput activitatea în Turkmenistan şi după numai trei ani compania avea acolo în jur de 100 de sonde din care se extrăgeau zilnic 2885 tone de petrol şi 3. „Stat-Holding” ocupă o poziţie importantă în sferele sale de activitate datorită unui atent studiu de piaţă şi unui management performant. prima companie transnaţională din Moldova. este extinderea geografică a afacerilor [120.37]. uzine de producere a utilajelor petroliere. p. de asemenea.54 milioane metri cubi de gaze. Una dintre cele mai impresionante realizări cum în Republica Moldova. Dacă. motorină şi petrol lampat 45 de şi 109 . p. creată în anul 1994 ca o societate pe acţiuni cu 100% capital privat care activează preponderent în industria petrolului şi gazelor. Primii pot comercializa produsele numai din depozite petroliere. „Stati&Co” şi altele. S-a оncercat să se оnceapă importul direct al gazului оn Moldova din Turkmenistan (2000-2001) şi apoi din Kazahstan (2005-2006). „Stati-Holding” asigură lansarea şi distribuţia pe piaţă a produsului finit. dar de fiecare dată afacerea a fost blocată de Rusia [120. Aşa dar. „Valiexchim”. farmaceutică. „ASCOM GRUP”. din 2006 Grupul efectuează. în anul 2006. pe care am onoarea s-o conduc. ASCOM a reuşit să ajungă la o producţie zilnică de 1100 tone de petrol şi de 3 milioane metri cubi de gaze. Compania nu face doar act de prezenţă pe piaţă. dacă ASCOM se ocupă de extragerea petrolului şi a gazelor naturale. „Tirex-Petrol”. compania era antrenată în busunessul cu petrol. Un bun succes asigură. operaţiuni cu imobilul şi terenuri. ca compania „Petrom-Moldova”.63-64]. prestează servicii în energetică. Holdingul include rafinării.

9 mii alimentări/zi.”Terminal” în stare de faliment. „Terminal” a luat un credit în valoare de 25. Capacitatea totală de alimentare a staţiilor оnregistrate este de circa 77. Reţeaua de desfacere cu amănuntul a benzinei motorinei din republică se constituie din 493 staţii de alimentare care aparţin la 188 de agenţi şi economici. şi va ajunge la 808 staţii. Terminalul va avea o capacitate de stocare de un milion tone de motorină şi benzină. dar prezintă şi o constrвngere în plus pentru cei care оncearcă să distribuie produsele de contrabandă.agenţi economici. iar capacitatea totală de stocare a acestora este de circa 51. La acest proiect autorităţile au оnceput lucrul оncă în ianuarie 1995. prin crearea оntreprinderii mixte „Terminal”. în municipiul Chişinău sunt amplasate 91 de staţii de alimantare sau 18% din numărul total şi 5 depozite (4 de petrol şi 1 de gaze) [125.A. Dacă includem şi comercializarea păcurii atunci vor fi 62 agenţi economici. p.Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare de la care S. restituind inclusiv datoria faţă de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.42]. Din totalul de 3 staţii 132 aparţin direct importatorilor.4 mii m .5 milioane dolari. de licenţă de comercializare cu amănuntul pot dispune numai companiile care au оn proprietate sau arendează staţii de alimentare. Acest sistem este menit să asigure o monitorizare eficientă a aprovizionării cu produse petroliere de bază şi a desfacerii acestora pe teritoriul Republicii Moldava. în urma dificultăţilor financiare cu care s-a confruntat compania. Azertrans şi Azpetrol Refinery.A. în care statul deţinea 41% de acţiuni. în republică pвnă оn anul 2010 numărul staţiilor de alimentare se va dubla staţiilor urmează a fi amplasate în zonele rurale. Conform schemei de amplasare a staţiilor de alimentare aprobată de Guvern. Se poate afirma că dezvoltarea reţelei de desfacere cu amănuntul a produselor petroliere nu numai că are efecte pozitive asupra pieţei şi gradului de satisfacere a cererii consumatorilor. Un rol deosebit оl va avea în extinderea pieţei cu produse petroliere оl are construcţia terminalului (portului) de la Giurgiuleşti [174]. singura ieşire la Dunăre a Republicii Moldova. Principalii figuranţi pe piaţa petrolieră sunt menţionaţi în tabelul 33. BERD a declarat S. proiectul de construcţie a Terminalului fusese sistat. Dar în 2004 a fost semnat un acord de investiţii cu trei companii din Azerbaidjan: Azpetrol. Tot în acest scop a fost implementat sistemul automatizat de evidenţă a produselor petroliere care presupune şi dotarea tuturor staţiilor de alimentare cu aparate de casă cu memorie fiscală. Dar. Compania „Azertrans” a investit în Terminalul petrolier Giurgiuleşti mai mult de 18 milioane dolari.оntreprinderea elenă Technovax şi 20% . în iunie 2001. în timpul de faţă lucrările aici sunt preluate de o Companie Olandeză. Majoritatea 110 . 39% . datorită căreia Republica Moldova va beneficia de o deschidere mai mare în relaţiile economice şi de o reducere a dependenţei energetice de Federaţia Rusă.

la acest Terminal. Pentru prima dată în Republica Moldova petrolul va fi importat din alte regiuni decвt din Federaţia Rusă. dolari SUA să fie scutiţi de plata impozitului pe profitul obţinut pe un termen de 10 ani. favorabil pentru atragerea investiţiilor străine directe. reglementarea veniturilor. Darea în exploatare a Terminalului petrolier Giurgiuleşti va fi o lovitură puternică pentru „economia tenebră” în afacerile cu petrol din Republica Moldova. ca centru de legătură dintre spaţiul de est şi cel occidental. 111 . Оnsă coordonвnd acţiunile conform acordului interguvernamental. • investitorii care au plasat în fondurile fixe ale оntreprinderilor şi/sau în dezvoltarea infrastructurii economiei naţionale un capital echivalent cu cel puţin 25 mln. pe cale maritimă.Petrolul va fi transportat în Moldova. La prima etapă ar putea veni petrol în Moldova din Azerbaidjan şi din Kuweit. lansarea investiţiilor străine directe în economia ţării rămвne la un nivel scăzut. în scopul asigurării unei politici active de atragere şi promovare a investiţiilor străine directe în republică. trebuie asigurată stabilitatea politică şi perfecţionat mediul de activitate economică. cu care Republica Moldova are deja оnţelegeri preventive. ceea ce implică continuarea reformelor economice. Strategia atragerii şi promovării investiţiilor străine directe trebuie să includă un program larg de оmbunătăţire a imaginei Republicii Moldova atвt din punct de vedere al amplasării ei teritoriale. care au investit mijloace considerabile în economia naţională: • investitorii care au alocat în fondurile fixe ale оntreprinderilor şi/sau în dezvoltarea infrastructurii economiei naţionale un capital echivalent cu cel puţin 10 mln. uman şi tehnic. reiesă că Guvernul Republicii Moldova în ultimii ani a mutat accentul оn politica investiţională de satat de la atragerea creditelor externe la atragerea investiţiilor străine directe în economia naţională. Includerea acestor facilităţi în legislaţia republicii ar putea atrage în economia naţinală investiţii de proporţii considerabile. precum şi din alte ţări. aplicarea unei politici fiscale adecvate etc. Din studiul efectuat. dar şi pentru cei care concurează pe piaţa petrolieră din ţară. promovarea de mai departe a privatizării. cвt şi autohtoni). menţinerea stabilităţii macroeconomice. pвnă în prezent. creвndu-se de fapt o concurenţă sănătoasă în acest domeniu. dolari SUA să fie scutiţi de plata impozitului pe profitul obţinut pe un termen de 5 ani. evident că va veni din acele ţări unde este mai calitativ şi mai ieftin. cвt şi din punct de vedere al potenţialului natural. după cum reesă din studiul efectuat. Şi totuşi. Importul оl va asigura investitorul. Оn scopul atragerii active a investiţiilor străine directe în economia naţională este necesar să se acorde stimulente investitorilor strategici (atвt străini.

125 ş. diminuarea valorii mărfii în vamă etc). Cauzele instituţionale cuprind: politica slabă de stat care generează căutarea metodelor de un buget de stat neviabil. p. organele locale [40. informarea insuficientă a din cauza coruperii în eşaloanele superioare ale conducerii populaţiei. sau nu contrabanda cu produse petroliere în Republica Moldova? Cercetările efectuate de specialiştii în domenu [40. declararea sub alte categorii de mărfuri. diminuarea cantităţii mărfii declarate. există (importul fără declararea mărfii în vamă. оntвrzieri la plata salariilor. o оnzestrare neadecvată. departamentele. Contrabanda şi corupţia sunt în legătură directă. după opinia noastră. p.26]. politice şi social-morale. lipsa transparenţei în sistemul legislativ.a. • Cauzele sociale şi morale: dezintegrarea şi demoralizarea sociatăţii. creşterea nivelului de deservire a consumatorilor. Cele mai corupte sectoare în republică se consideră inspectoratul fiscal.223]. erodarea valorilor etice ţării. conform sondajelor efectuate. importul coruperii. ar contribui la schimbarea esenţială a atitudinii investitorilor străini faţă de Republica Moldova şi ar asigura o creştere considerabilă a investiţiilor străine directe atrase în economia naţională. 62. incompabilitatea ideologiilor totalitariste şi a celor de piaţă. Există. poliţia. 3. pe lвngă aprecierele pozitive privind extinderea acestei pieţe. trebuie menţionat faptul că.4. • • Cele economice includ: salariile joase ale funcţionarilor de stat. evaziunea fiscală şi contrabanda. obţinere a veniturilor neoficiale. tenebră. instituţionale. lipsa dorinţei reale şi a unei strategii de combatere în practică a corupţiei. un sistem inadecvat al contabilităţii. asigurarea din plin a necesităţilor economiei naţionale. interesarea unor grupuri politice în colapsul economic şi financiar al statului оn scopul revenirii la sistemul dictatorial. ministerele. După cum se menţionează în literatura de specialitate [62. un nivel оnalt de netransparenţă în activitatea organelor juridice. acest domeniu are şi aspecte negative ca: economia ilicită. Un singur lucru este оmbucurător . cauzele corupţiei pot fi economice.amploarea contrabandei cu produse petroliere. vama. • Cauzele politice includ: combaterea corupţiei exprimată în combaterea adversarilor politici. a оnregistrat o tendinţă de scădere în ultimii ani (valorile cele mai mari revenind anilor 1998-2000). toleranţa publică. 41.] confirmă că da. ceea ce face dificil controlul procesului de tranziţie de către sociatate. judecătoriile. Evaziunea fiscală şi contrabanda pe piaţa produselor petroliere din republică Analizвnd activitatea agenţilor economici pe piaţa petrolieră a Republicii Moldova. promovarea în posturi a persoanelor fără performanţe reale.Realizarea propunerilor menţionate. 112 . nerespectatea cerinţelor de evidenţă contabilă. lucrul sub nivel al mass-media. lipsa unei delimitări clare оntre proprietatea privată şi cea publică.

care consideră că lupta cu contrabanda nu va fi eficientă dacă nu va fi corelată cu lupta оmpotriva corupţiei. Pe cвnd în Republica Moldova accizele la aceste produse sunt de 2 ori mai mari. de fapt. avantajul pe care оl au traficanţii de produse petroliere sau beneficiul brut în urma traficului cu produse petroliere (adică avantajul material al acestora faţă de importurile legale) se 113 . se recurge la mituirea persoanelor cu funcţii de control şi combatere a contrabandei. dacă ar fi importat aceste produse în mod legal. în păstrarea căreia erau şi sunt interesate anumite cercuri din Transnistria. Zona de frontieră de-a lungul Nistrului rămвne şi pвnă în prezent cea mai afectată din punct de vedere a contrabandei cu produsele petroliere. Deci. Au fost stabilite multe cazuri de aşa gen. a unităţii de transport cu marfa de contrabandă şi în plus. din cauza conflictului transnistrean. de la 1 aprilie 2003. protecţionismului. Pe de altă parte. inclusiv pe căi ilegale. apare tentaţia de a importa acel produs ocolind taxele şi impozitele de import. accizele la benzină s-au stabilit în valoare de 40 USD/tona. Suntem de accord cu concluzia unor autori. Rusia. Lipsa unui accord privind regimul frontierei de stat. în cazul în care importatorii ilegali vor fi depistaţi. Se ştie că timp de mai mult de un deceniu sectorul de frontieră în regiunea transnistreană (circa 443 km) reprezenta o “gaură neagră” a economiei Republicii Moldoav. Deci. în aceste condiţii puţini recurg la importul produselor de contrabandă fără să se asigure că nu va fi tras la răspundere.Principalele stimulente ale contrabandei sunt diferenţele de preţuri şi ale sistemelor de taxe оn diferite ţări. Adica. O altă cauză a fluxurilor ilegale de produse petroliere din exterior este faptul că în Transnistria. Cu cвt este mai mic riscul (şi mai puţin riscantă) impozitarea ilicită a produselor petroliere faţă de procedurile legale. iar оntr-o altă ţară acelaşi produs se vinde la un preţ mai mare (deoarece în preţul lor se include accizele şi taxele vamale mai оnalte). ei riscă confiscarea mărfii de contrabandă. Beneficiul brut al acţiunilor de contrabandă va fi egal cu suma impozitelor şi taxelor pe care ar fi trebuit să le plătească. pentru motorină – 20 USD/tona. cum ar fi. utilarea tehnică şi genistică şi paza frontierei pe sectorul transnistrean. Dacă un produs oarecare poate fi achiziţionat оntr-o ţară la un anumit preţ. p. Ucraina şi Moldova. Un alt factor de care depinde decizia importatorilor de a recurge la traficul de contrabandă este nivelul riscurilor legate de tranzacţiile de contrabandă. importul ilicit de produse petroliere implică şi anumite riscuri. lipsei de responsabilitate şi va fi asigurată transparenţa şi monitorizarea activităţii tuturor organelor de control [125. creează dificultăţi în asigurarea pazei frontierei. dar. o condiţie importantă pentru combaterea contrabandei ar fi colaborarea la nivel interstatal în vederea armonizării politicilor de preţ şi de impozitare a produselor petroliere. perfecţionarea documentelor de import sub formă de tranzit spre Transnistria. care face imposibilă demarcarea. cu atвt mai mare va fi tendenţa pentru a efectua traficuri de contrabandă. petrolul rămоne în partea dreaptă a Nistrului. intentarea unui dosar penal.43].

Cercetările efectuate de specialiştii în domeniu confirmă că tranzacţiile ilicite în operaţiunile de export-import. o utilizare improprie a 114 .238]: • • un mod impropriu de formare şi utilizare a mijloacelor financiare. Creşterea evaziunii fiscale şi deminuarea plăţilor la buget determină eşecul politicii de susţinere a antreprenoriatului şi micului business. creşterea riscurilor traficanţilor) şi crearea unor condiţii favorabile pentru importatorii legali de produse petroliere (adică. tendinţa pentru traficarea produselor petroliere de contrabandă va fi suprimată. contribuind la creşterea enormă a datoriilor de stat. politicii în domeniul educaţiei.235]. sănătăţii. Aceasta la. avвnd datorii imense pentru resursele energetice. în acest sens. Acţiunile cu caracter corupt în domeniul managementului patrimoniului statal.egalează cu suma plăţilor legale pe care ar fi trebuit să le plătească. micşorarea beneficiului brut). remunerării muncii lucrătorilor sistemului bugetar. executării controlului de stat sunt vaste. neţinвnd cont de necesităţile societăţii. Printre cele mai caracteristice forme în Republica Moldova putem menţiona următoarele [62. Mai mult decвt atвt: se tărăgănează instalarea contoarelor de gaz la intrarea şi ieşirea de pe teritoriul ţării. considerăm necesar. Procedura de stabilire a preţurilor şi mecanismul de funcţionare a sectorului este netransparentă şi complet оnchisă ţentru public [62. mediului оnconjurător. p. Cвnd importurile legale vor putea aduce profituri mai mari sau cel puţin egale cu profiturile care pot fi obţinute pe cale ilegală. Dar dacă din această sumă excludem cheltuielile legate de transportarea mărfii: mituirea funcţionarilor. Republica Moldova. Fenomenul corupţiei contribuie la formarea unui clan economic şi politic care impune societăţii voinţa sa. rвndul său.. finanţarea structurilor şi o utilizare ineficientă şi iraţională a resurselor bugetare ale оntreprinderilor de stat datorită activităţilor neprevăzute de legislaţia în vigoare. unde fenomenul de contrabandă şi corupţia este larg răspвndit sunt foarte des оnfăptuite. importă gaz la un preţ mult mai ridicat decвt cel mondial. cauzează pauperizarea populaţiei şi creşterea neоncrederii în reformele promovate. acţiunile de combatere a contrabandei trebuie să urmărească minimizarea beneficiului net pe care poate să-l obţină traficanţii. acumulării şi utilizării resurselor financiare. organizării improprii a finaţării cauzвnd pierderi de mijloace financiare. riscurile la care se poate aştepta în caz de eşuare a planurilor de traficare. fără nici o plată pentru tranzitul de gaz (pentru informaţie: sumele pentru tranzitul de gaz pe teritoriul ţărilor оnvecinate depăşesc PIB Moldovei). ca pe lвngă оnăsprirea controlului şi a pedepselor pentru traficul de contrabandă (adică. p. atunci beneficiul net în urma traficului ilegal va fi egal cu diferenţa dintre beneficiul brut şi aceste cheltuieli. Aşadar. politicii sociale. falsificarea documentelor etc.

avem în vedere că posibilitatea de a utiliza liber proprietatea de stat pentru obţinerea beneficiilor personale. оnsă. violarea disciplinei preţurilor. • o activitate financiară şi economică nesatisfăcătoare care oferă funcţionarilor de stat şi legătura ei cu fenomenul corupţiei. Cвnd se menţionează legătura dintre operaţiunile ilicite de exportimport. neincluderea unei părţi a proprietăţii în documentele de evaluare sau evaluarea proprietăţii la preţuri nereale. de asemenea. tipuri de activitate economică ce generează valoare adăugată – legale sau ilegale. chiar şi acolo unde este un nivel foarte jos al corupţiei. pierderile proprietăţii de stat drept rezultat al neraportării intenţionate a proprietăţii оn şi echipamentului. evaziunea fiscală capătă proporţii deosebit de mari. privatizarea ilicită. cвnd sistemul de auditing fiscal supravieţuieşte numai datorită mitelor. dar neоnregistrate din considerentele de evaziuni fiscale ori condiţii nefavorabile pentru activitatea оn cadrul economiei oficiale. Analiza situaţiei reale pe piaţa produselor petroliere confirmă prezenţa acută a economiei subterane în acest sector. Una dintre formele de evaziune fiscală este economia subterană. se are în vedere că din moment ce este vorga de volume comparabile precum volumul comerţului exterior. transferul lor unor structuri comerciale patronate care le utilizează pentru un preţ simbolic o perioadă оndelungată de timp. reducerea valorii estimate a оntreprinderilor. în special neglijarea creşterii preţurilor.investiţiilor şi donaţiilor. excluzвnd din procesul privatizării persoanele disponibilizate şi pensionarii şi incluzвnd în listele participanţilor la privatizare persoane care niciodată nu au lucrat la оntreprinderea dată. O astfel de modalitate este manipularea preţurilor de import prin firmele intermediare оnregistrate în zone off shore. • • • • o utilizare iraţională a investiţiilor şi creditelor drept rezultat al unor alocări a resurselor de evaziunea fiscală şi acceptarea mitelor. Atunci. darea ilegală în arendă a оncăperilor violările la cumpărarea a 20% de acţiuni a colectivului оntreprinderii în lipsa unui tender. Economia subterană include toate formele de activitate economică care nu sunt reflectate de statistica oficială. Cвnd vorbim de evaziune fiscală evaziune fiscală există în orice stat. chiar în dimensiuni cu mult mai mari în comparaţie cu alte sectoare ale economiei naţionale. Оn afară de metodele ilegale de eschivare de la plata impozitelor şi de la efectuarea altor plăţi oficiale se mai practică şi diferite modalităţi de ocolire legală a impozitelor. registrele contabile. stat. Prin 115 . utilizarea dubioasă a investiţiilor şi creditelor agenţilor economici. astfel de operaţiuni pot avea loc doar sub protecţia funcţionărilor de stat. mărirea sintetică a valorii оntreprinderilor date în arendă sau diminuarea intenţionată a cotei statului prin оncălcări în calculul amortizării.

cu toate taxele plătite Fig. acesta este un caz particular. Оnsă este regretabil faptul că. Impozitul pe venit: 336. Varianta B. după care оl vinde importatorului la preţul de 275 USD/tona Varianta A FRONTIERA DE STAT Importatorul cumpără 1000 tonede petrol.4 mii lei. Legal. Оnsă se poate demonstra că în unele cazuri mărirea intenţionată a preţului de import poate aduce beneficii mai mari importatorilor (şi. dar cunoscвndu-se suma totală a impozitelor pe venitul agenţilor economici importatori de produse petroliere şi cota tranzacţiilor efectuate prin intermediul firmelor din zonele off shore. obţinem: Varianta A. în afară de pierderile pe care le suferă bugetul statului. că toate tranzacţiile de acest gen se efectuează în scopul micşorării preţului la import. ca să fie prezentată o valoare mai mică la vamă. Mulţi importatori de obicei aşa şi procedează. La un preţ fix de realizare pentru ambele variante. Impozitul pe venit: 269. 116 . pierderi mai mari bugetului de stat). Din figura 12 observăm cum printr-o simplă rotaţie a documentelor (Varianta B) importatorul reuşeşte să micşoreze legal plata impozitelor pe venit cu circa 20%). rezultate din activitatea de export-import. rezultate în urma tranzacţiilor de acest fel. aceasta reprezintă circa 67 mii lei). ar putea fi calculată o valoare estimativă a pierderilor pentru bugetul statului.1 mii lei. respectiv. Оn plus: 25 000 USD оntr-un cont din zona off shore. Vвnzătorul vinde 1000 tone de petrol. tranzacţiile de această natură nu prezintă o оncălcare. la prima vedere. în tabelul 34 este prezentată o schemă generală de formare a costurilor benzinei importate pentru fiecare variantă din figura 9. S-ar părea. Să examinăm un exemplu convenţional (fig. la 1000 tone. Petrolul este importat legal. Cu atвt mai mult că o bună parte din profituri vor fi capitalizate оn străinătate (25 mii USD). la preţul de 250 USD/tona Variant B Firma intermediară (din zona off shore) Cumpără 1000 tone de petrol la preţul de 250 USD/tona. în cazul dat.astfel de tranzacţii sunt capitalizate în afara ţării sume enorm de mari în valute străine. 9) (pentru anul 2006). 9. Desigur. Schema tranzacţiilor prin zonele off shore în comerţul cu benzină şi motorină.

Studiu privind evaziunea fiscală şi contrabanda cu produse petroliere în R. lei (8 = 5 x 1200lei). USD/tona Cantitate (tone) Valoarea mărfii. Оn literatura de specialitate se fac diverse estimări ale nivelului economiei subterane.00 Accize. lei (7 =6 x 1) 3287500.. lei (12 = 5 x 0.19 5983446.70 1.40 29292. lei (10 = 7 + 8 + 9) x 0. lei (16 = (2-1) x 6) 12500.M.7 în 1998.63 5583250.00 3616250. lei Densitatea benzinei.87 Varianta B 13. lei/1 (24 =23 x 0. altor scopuri decвt susţinerea dezvoltării Tabelul 34 Formarea costului unitar al benzinei importate* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Indicatorii Curs oficial de schimb al USD.banii capitalizaţi în afara economiei naţionale.26 0. lei Certificare.00 8218.20) Оn total impozit.a.01 0.20 0. lei (19 = 7 x 0.70 1.75 250.50 2630. lei (9 =7 x 0. lei Cost per litru.00 Valoarea mărfii conform declaraţiei. lei (18 = 11 + 13 + 16 + 17) x 0.00 9431.: S.ş. lei (23 = 22 x 5/6 – 21 x 5/6) Impozit pe venit per litru. (оn condiţiile anului 2003).49 5.25 2630.6% în 1992 la devieri esenţiale ale informaţiei referitoare la operaţiunile de export-import cu partenerii 34.00 105200.20 0.00 105200.15 13.00 10000. • Calculul este convenţional şi serveşte pentru a evidenţia diferenţa de impozit în mărime relativă.62. p.75 899143.25 336124.241-242]: • scăderea puterii de cumpărare a salariului mediu şi creşterea de multiple ori a volumului cumpărărilor obiectelor de lux. • scăderea PIB real în ritm mai rapid decвt consumul de energie electrică. lei (14 = 10 x 5) Pierderi din diferenţa de curs. accize pentru 1 t de benzină 1200 lei Proceduri vamale.0025) TVA. p. Creşterea cotei pierderilor de energie electrică de la 10% din consumul total în 1990 pвnă la peste 30% în 1997 şi faptul că scumpirea rapidă a resurselor energetice nu a dus la diminuarea intensităţii energetice a PIB (dinpotrivă. 117 .005) Paza. USD (6 = 5 x 4) 250000.20) Plăţi către ANRE.00 10000.13 18081. Ch.00 13750.00 Comision transfer TVA adiţional.20 269425.65 Sursa: Roşcovan M.81 4.00075) Оn total cost.12 4.63 965058. • • diminuarea cotei salariului în venitul total al gospodăriilor casnice de la 71.00 275000.53 2712.00 9040.00 1000.75 16437. per litru.00 2000. probabil. lei (25 = 24 x 1000/3 3 Varianta A 13. g/cm Preţul de achiziţie (import).19 5. principali.20 x 1) Transport. ţării vor servi. lei/1 (21 = 20 / 1000 x 5/3) Preţ de vвnzare. lei (11 = 7 x 0.00 1200000.75 275.40 28548. autovehicole. 2004. lărgirea considerabilă a construcţiilor în sectorul individual.00 2000.N. lei Curs de cumpărare a dolarului. Drept semnale ale prezenţei acestor fenomene în Republica Moldova şi a consecinţelor lor sociale pot servi mai multe constatări [62.20) Ecologie.15 13.00 1000. lei /l Profit pвnă la impozitare.00 8606.78 2465. numai pe parcursul ultimilor trei ani acest indicator a crescut cu 21%) poate servi drept semnal al lărgirii fenomenului delapidării lor şi producţiei nedeclarate. lei (13 = 8 x 5 x 1) Preluare.00 1200000.

35). Bolivia. Israel – peste 20%. în Canada – 10%. în baza rapoartelor privind rezultatele financiare ale tuturor оntreprinderilor care prezină aceste rapoarte organelor de statistică a fost calculată povara fiscală efectivă în sectorul real al economiei pentru perioada 1992-1997. metoda analizei circulaţiei fondurilor. Ea este оnaltă şi în ţările în tranziţie. [62. Evaziunea fiscală în Republica Moldova a crescut de la 4% din venitul bugetului consolidat în 1994 pвnă la 32% în anul 1998. оndeosebi în ţările din CSI. Peru ş. • cota evident diminuată a comerţului organizat în cel total.9% în 1997 (оn industrie – 50%. Argentina. De aceea. în unele ţări din America Centrală şi de Sud. • diminuarea disciplinei fiscale. Estimarea dimensiunilor economiei tenebre în Republica Moldova. construcţii – 38%). metoda consumului energiei electrice.5% în 1992 pвnă la 44. Este cunoscut că economia subterană în anumite dimensiuni există în majoritatea ţărilor.243-245]. agricultură – 40%. оntr-un an se vinde pe cap de locuitor 2.• rata dobвnzii pentru creditele oferite (30-40%) depăşeşte în mod semnificativ profitabilitatea medie în economia oficială (mai puţin de 10%). Ponedea economiei subterane în ţările dezvoltate variază оntre 5% şi 40% din venituri: în Italia ea constituie 20-30% din PIB. Mai mult ca atвt. metoda curency-ratio.7 în 1992 pвnă la 0. în SUA – 15-20%.18 în 1998). economia subterană are o pondere ami mare decвt cea oficială în PIB. rezultatul calculelor variază în dependenţă de metoda utilizată. p.a. Aceasta se poate observa calculвnd vвnzările de mărfuri pe cap de locuitor. în opinia experţilor. după statistica oficială. 600 g de peşte.5 kg de carne. 200 g de unt. efectuată în cadrul CISR. în Elveţia şi Austria – circa 5%. a fost bazată pe şase metode: metoda tranzacţiilor. Calculele au arătat că în acest interval de timp povara fiscală oficială a crescut de la 34. amplificarea fenomenului evaziunii fiscale şi diminuarea оncasărilor la buget. metoda structurală şi metoda italiană (a analizei pieţei forţei de muncă). 118 pentru a face unele comparaţii internaţionale este necesar a utiliza aceleaşi metode de estimare şi a calcula rezultatul mediu pentru . în Suedia – 7%. Metodele de estimare a dimensiunilor economiei neoficiale sunt destul de imprecise şi denotă doar un tablou aproximativ al situaţiei reale. în Spania оntre 14 şi 20%. Оn Republica Moldova după calculele diferiţilor autori economia subterană se estimeză оntre 35 şi 60% (tab. • creşterea şomajului şi diminuarea probabilităţii de a obţine un loc de muncă în economia oficială fără unele proteste semnificative din partea populaţiei (probabilitatea de a găsi un loc de muncă pentru un şomer oficial оnregistrat s-a diminuat de la 0. aceasta parţial poate оnsemna că veniturile efective оn unele ramuri ale economiei sunt mai mari. Este greu de conceput faptul că. în Anglia – circa 5%. fiecare ţară.

9 23. Modele de abordare teoretică a contrabandei şi măsurile de combatere Pentru a evalua impactul şi a elabora măsuri efective de luptă оmpotriva contrabandei este necesar de a оnţelege cum acţionează pe piaţă produsele de contrabandă.7 14.4 36.1 23. Un model simplu de cerere şi ofertă pentru ciclul legal de produse petroliere (impozitele achitate) este prezentat în figura 12. lei (de la 4% din venitul bugetului consolidat pвnă la 30%).6 19.Tabelul 35 Cota economiei neoficiale în PIB. Aceste metode sunt pe larg expuse în literatura publicată [vezi 62.7 22.1 41.7 36. cantitatea cerută este оntr-o legătură imvers proporţională cu preţul – curba cererii de produse petroliere are forma unei pante descrescătoare. Menţionăm faptul că estimarea dată este una minimală.7 18 32.8 17 15. Capacitatea aprovizionării cu petrol depinde de nivelul profitului pe care importatorul оl primeşte în 119 . povara fiscală grea.3 27. Cauzele acestei creşteri rapide a evaziunii fiscale includ slăbiciunea şi coruperea organelor de control. Deci.9 Sursa: BERD.4 40. Consumul de produse petroliere depinde de mai mulţi factori. Nivelul preţurilor determină cererea. Calculele efectuate au arătat că pe parcursul anilor 1994-1998 volumul evaziunii fiscale a crescut foarte rapid – de la 65 mln.9 28.2 17.7 23. în acest scop vom analiza cвteva modele teoretice.5 15.7 16.2 29 12.6 13. recomandate în literatura de specialitate [125.46-47] .7 15. orice majorare a preţului оntr-o perioadă scurtă de timp va micşora consumul.6 37.% 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Moldova Bulgaria Ungaria Polonia Romвnia Rusia Ucraina 12 22. lei pвnă la circa 800 mln. pentru a vedea cum produsele petroliere de contrabandă оnlocuiesc pe piaţa internă produsele impozitate legal şi cum acestea influienţează preţul de piaţă şi consumul.3 45.5 25. Transition Report 1997.6 34 29.5 16.8 33.7 35.1 25. p.6 19. deoarece în baza ei se află presupunerea că în timpul controalelor Inspectoratului Principal Fiscal de Stat se depistează şi se оnregistrează toate evaziunile.3 12 12 18.243-249]. p.7 29.1 27.9 32. în acest caz.3 25 30. existenţa unui sistem supraоncărcat de оnlesniri fiscale.5. 3.7 38 39.6 48.5 18. Acest model evidenţiază furnizorii legali care concurează ulul cu altul şi contrabanda cu produse petroliere nu există.1 28 19.

La introducerea 1 unui impozit t. în acest caz cantitatea de produse petroliere comercializată legal Qlegal se va determina ca diferenţa dintre cantitatea totală şi cea ilegală: Qlegal = Qtotal . Cantitatea oferită de produse de contrabandă este direct proporţională cu preţurile care se stabilesc pe piaţă. în figura 10 P prezintă preţul iniţial al unui litru de benzină. nici consumul total. Cantitatea de benzină care va fi vвndută pe piaţa de 1 consum Q poate fi determinată găsind intersecţia curbei cererii şi cea a ofertei.: S.a. chiar şi оntr-o perioadă scurtă de timp. ş..10. Cererea totală la preţul de piaţă P este mai 1 1 mare şi se găseşte la intersecţia curbei cereii şi curbei ofertei de benzină oferită de piaţa legală (oficială) Qtotal. în acest caz cantitatea de benzină care va fi 1 2 1 vвndută se va mişca pвnă la Q şi va fi determinat prin intersecţia curbei noi a ofertei. iar volumul vвnzărilor scade de la Q la 1 2 1 Q.47. în figura 11. 120 . Curba cererii P2 P1 Noua curbă a ofertei după mărimea impozitului Curba iniţială a ofertei Q Q2 Q1 Cantitatea Fig. оn 2 acest scenariu preţul de echilibru se măreşte de la P la P . Cantitatea totală de produse petroliere oferite în economie prezintă suma cantităţii furnizate de contrabandişti şi a cantităţii aduse de furnizorii legali. 2004. cu atвt mai mulţi contarbandişti sunt predispuşi să aducă petrol оn mod ilegal. De aceea. Se observă că preţurile la care pot fi vвndute produsele petroliere de contrabandă au un domeniu mai larg de variaţie.. Aşadar.Qcontr. Sursa: Roşcovan M. Cu cвt mai mare este impozitul. e ştiut că impozitul pe produse petroliere nu prezintă o piedică pentru contrabandă. Ea doar substituie o parte din piaţa legală.N. Efectul creşterii impozitului asupra preţului şi a cantităţii de echilibru în condiţii de concurenţă perfectă şi fără contrabandă. p. E de menţionat că în acest caz contrabanda cu produse petroliere nu influenţează nic preţul de echilibru. Studiu privind evaziunea fiscală şi contrabanda cu produse petroliere în Republica Moldova. în acest model oferta la 1 benzină va fi determinată de nivelul preţului P . Ch. curba ofertei cu produse petroliere de contrabandă se оndreaptă în sus. preţul creşte de la P la P = P + t. Оn figura 11 este prezentată o economie în care există fenomenul contrabandei cu benzină.schimb. Rusu V. contrabandiştii oferă cantitatea de Qcontr unităţi. pe cвnd preţul este P . Deci. 2 Оnsă.

Pentru un preţ mai оnalt importatorii vor fi predispuşi să ofere mai multe produse. p. Rusu V. cantitatea şi preţul de echilibru la petrol оn condiţii de concurenţă perfectă: cazul măririi impozitelor. Rusu V. p. Оntr-o perioadă оndelungată oferta de produse petroliere va depinde de nivelul preţului. Sursa: Roşcovan M.11. ridicвnd concomitent ponderea produselor importate pe cale ilegală. curba ofertei se deplasează оn 1 2 1 t.a. oferta legală.12). оnsă afectează cotele de piaţă ale furnizorilor legali. la nivelul P .. Drept rezultat cantitatea de benzină de contrabandă va creşte. ceea ce va diminua veniturile importatorilor legali. iar cea 2 comercializată în mod ilegal se va diminua (fig. Studiu privind evaziunea fiscală şi contrabanda cu produse petroliere în Republica Moldova. Preţul Curba cererii Curba ofertei produselorde contrabandă Curba finslă a ofertei produselor impozitate Curba iniţială a ofertei produselorimpozitate Q conrt 1 Q conrt 2 Q total 2 Q total 1 P2 P1 Cantitatea Fig.. va creşte şi preţul de la P la P = P + t.a..12.N. 2004. Ch.. ş. De aceea curba ofertei agregate оntr-o perioadă scurtă de timp va fi оnclinată pozitiv. în acest caz. Contrabanda.N. Contrabanda .49. Practic aceasta оnseamnă că preţul de echilibru pe piaţă va fi unul mai scăzut. aceasta va cauza creşterea consumului total. Ch.: S. Acest lucru trebuie să-l оnţeleagă importatorii legali şi оmpreună cu organele de control să lupte оmpotriva contrabandei. Concluzia este următoarea: оntr-o perioadă scurtă de timp contrabanda nu influenţează nivelul consumului de echilibru. Presupunem că impozitele pentru produsele petroliere cresc cu o mărime corespunzător. Totodată. ş. cantitatea şi preţul de echilibru la petrol în condiţii de concurenţă perfectă. oferta legală. Modelele prezentate mai sus sunt prevăzute pentru o perioadă de scurtă durată. La prima vedere o astfel de situaţie ar fi convinabilă pentru consumatorii produselor 121 . 48.Preţul Curba cererii Curba ofertei produselor de contrabandă P1 Curba ofertei produselor impozitate Q contr Q tital Cantitatea Fig. Atunci sus. Studiu privind evaziunea fiscală şi contrabanda cu produse petroliere în Republica Moldova.: S. 2004. Sursa: Roşcovan M.

Aceste măsuri au drept obiectiv reglementarea activităţii vamale şi a modalităţilor de combatere a contrabandei pe piaţa produselor petroliere. Mai mult ca atвt: mărirea impozitelor în astfel de condiţii va conduce la creşterea contrabandei. stabilirea evidenţei permanente оntre ministerele şi departamentele оmputernicite referitor la şi şi timpul. în conformitate cu vămuirea produselor petroliare cu prezentarea documentelor ce atestă nu numai cantitatea valoarea produselor importate. • modificarea legislaţiei în vigoare privind оncasarea accizelor şi TVA la tranzitarea prin teritoriul vamal al Republicii Moldova şi restituirea acestor plăţi după confirmarea scoaterii lor de pe teritoriul vamal al ţării. Drept rezultat. Acest model. • crearea posturilor vamale mixte la punctele de trecere a frontierei pe оntreg hotarl moldoucrainean. în continuare evidenţiem măsurile destinate a fi realizate pe parcursul anilor viitori de către ministerele. • elaborarea de către MAI.1641 din 31. pierde оntreaga economie.S. Prin Hotărвrea nr. mai demonstrează că creşterea consumului datorită scăderii preţurilor va fi mai mică decвt creşterea volumului de produse importate prin contrabandă.petroliere. Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor şi de către Departamentul Vamal a Schemei unice a căilor de transportare a produselor petroliere importate pe teritoriul Moldovei. cu modificarea actelor normative în vigoare. departamentele şi organele responsabile de controlul şi evidenţa produselor petroliere.2003 Guvernul Republicii Moldova a aprobat un plan de măsuri pentru combaterea economiei tenebre pe piaţa produselor petroliere.12. • efectuarea în mod operativ şi permanent a controlului calităţii produselor petroliere şi transportul auto importate şi transportate prin intermediul О. marca produsului respectiv. Оnăsprirea controlului pe оntreg hotarul frontierei cu Ucraina în scopul depistării cazurilor de contrabandă şi de eschivare de la plata impozitelor şi taxelor vamale. dar • poziţiile tarifare din Nomenclatorul de mărfuri al Republicii Moldova. implementarea şi funcţionarea acestor măsuri de combatere a contrabandei cu produsele petroliere nu vor fi suficiente penru stвrpirea 122 . efectuarea analizei activităţii importatorilor de produse petroliere din punct de vedere al eficienţei activităţilor de licenţiere şi corectitudinii formării şi aplicării preţurilor în conformitate cu Metodologia aprobată de ANRE. O scădere a preţului şi creşterea consumului este ceea ce оşi doreşte orice consumator. Totuşi.”Calea ferată din Moldova” specializat. după cum urmează: • • crearea registrului electronic unic pentru Departamentul Trupelor de Carabineri şi Departamentul Vamal privind evidenţa transportului produselor petroliere prin punctele vamale. оnsă.

De aceea. considerăm necesar a aplica şi astfel de măsuri cum ar fi: • • • simplificarea procedurilor de certificare a obiectivelor de comerţ cu produse petroliere. juridice. aplicarea metodelor de marcare a combustibilului cu izotopi speciali. impunerea standardelor EURO pentru toate produsele petroliere importate şi a controlului riguros al calităţii (atвt în vamă. reducerea accizelor la produsele petroliere nemijlocit la staţiile de alimentare. importul ilicit al acestora aduce un prejudiciu enorm economiei oficiale economic al acestor importuri ilicite este colosal. cвt şi la staţiile de alimentare şi depozitare). din preţul de realizare cu amănuntul. Problema principală care apare este problema transparenţei şi a corupţiei.fenomenului de contrabandă. corupţiei. De asemenea. deoarece contrabanda este multilaterală. labirinturile birocratice de reglementare. administrative şi educaţionale. stimularea comerţului legal. evitarea aplicării TVA la valoarea mărfii la care au fost incluse accizele etc. stimularea legalizării veniturilor „tenebre”. în primul rвnd. Considerăm că combaterea evaziunilor fiscale şi contrabanda pe piaţa produselor petroliere оn republică necesită a fi desfăşurată pe toate căile: economice. amplificarea ocrotirii proprietăţii personalităţii antreprenorilor. duritatea Codului Penal în vederea tragerii la răspudere a agenţilor implicaţi în importul şi comercializarea produselor petroliere de contrabandă. 123 şi a şi menţinerea unui sistem de şi bugetului de stat. „transparenţa” frontierelor vamale şi mărinimia organelor fiscale. Pentru soluţionarea lor ar trebui оnăsprite şi aplicate măsuri de pedeapsă în toate cazurile de mituire a funcţionarilor din structurile menite să combată contrabanda produselor petroliere. susţinerea antreprenorilor concurenţă pe piaţa de combustibili. izvoarele sunt condiţionate de imperfecţiunile legislaţiei. este necesar a efectua măsuri de optimizare a reglementării pieţei petroliere din Republica Moldova şi diminuării volumului contrabandei prin următoarele momente: • • • • • • • elaborarea şi adoptarea unei strategii de combatere a contrabandei. cumătrismul оn afaceri. Dat fiind faptul că Republica Moldova importă sută la sută produsele petroliere. ar trebui de soluţionat problemele ce apar în sistemul organelor de control. Impactul social- . evaziunii fiscale şi a traficului de influenţă prin acţiuni sincronizate. colaborarea cu ţările expeditoare în vederea schimbului de informaţii şi a luptei оmpotriva contrabandei. care sunt unele dintre mecanismele principale menite să asigure securitatea economică a statului. Оn scopul legalizării contrabandei cu produse petroliere.

s-a evaluat nivelul de asigurare a necesităţilor economiei naţionale a ţării la principalele produse petroliere produse petroliere. Din totalul de energie jumătate din bugetul său pentru produsele energetice. în baza cercetărilor ştiinţifice efectuate autorul a argumentat un şir de concluzii şi propuneri concrete privind ameliorarea situaţiei pe piaţa produselor petroliere în Republica Moldova. imperativ. particularităţile principalelor ţări exportatoate de petrol din OPEC şi non-OPEC. conţine argumente ştiinţifice în favoarea sporirii eficienţei comerţului cu produse petroliere. indentificarea evaziunii fiscale în domeniul importului. reexportului şi a comerţului cu produse petroliere în ţară. rolul Rusiei Mării Caspice. în acest context în teză sunt analizate şi a altor ţări din CSI în producţia şi exportul produselor petroliere. este analizată situaţia în jurul problemelor extragerii şi exportului petrolului din regiunea şi combustibil consumate. determinarea fluxurilor internaţionale cu petrol şi produse petroliere. a impactului acestui fenomen pentru bugetul de stat şi оntreaga societate. la diminuarea esenţială a evaziunii fiscale şi contrabandei pe piaţa produselor petroliere în ţară. în aceste condiţii ţara este nevoită să plătească aproape multilateral problemele complexe privind securitatea energetică. analizată dinamica preţurilor mondiale la produsele petroliere principale. evoluţia cererii şi a ofertei agregate mondiale la produsele petroliere.Realizarea acestor şi altor măsuri ar contribui la ameliorarea situaţiei în domeniul dat. este studiată piaţa mondială cu produse petroliere. Teza are un aspect conceptual. cadrul legislativ şi normatin cu privire la piaţa produselor petroliere în republică. inclusiv оn ţările cu cel mai mare volum de consum a acestor produse SUA. metodologic. se face o trecere în revistă a metodelor de combatere a evaziunii fiscale şi contrabandei cu produse petroliere. este studiat rolul petrolului ca sursă energetică în economia contemporană şi tendinţele de dezvoltare a acestui sector pe plan mondial. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE Оn teză sunt analizate tendinţele în dezvoltarea comerţului mondial cu produse petroliere. Republica Moldova nu dispune de combustibil fosil. Оn lucrare sunt examinate diverse aspecte ce ţin de contrabanda cu produsele petroliere importate оn Republica Moldova şi a economiei subterane în acest sector. Uniunea Europeană. şi de folosire eficientă a acestor produse. atragerea investiţiilor în dezvoltarea bazei tehnico-materiale în domeniul comerţului cu 124 . China. locul şi rolul principalelor ţări exportatoare de produse petroliere în comerţul internaţional. 98% sunt acoperite din import. Japonia.

Emiratele Arabe Unite. dispune de zăcăminte submarine în Marea Nordului (Norvegia. Cele mai importante exploatări petroliere actuale se găsesc în cuprinsul unor mari cvasiinterioare: Golful Persic. din care petrol –39%. Europa. Marea Britanie). Repartiţia geografică a rezervelor de petrol relevă locul deţinut de ţările din Orientul Mijlociu (Arabia Saudită. Una dintre cele mai actuale probleme ale economiei mondiale contemporane este problema energetică. de asemenea. Siberia Occidentală). Rezervele mondiale de petrol sunt evaluate la 360 mld. reprezentвnd fundamentul pentru cele mai mari afaceri internaţionale. America de Nord. Posibilităţile în resurse energetice clasice oferite de Terra pentru viitor sunt limitate. în general săracă în petrol. a economiei şi dezvoltarea tehnologică a ţărilor – consumul de combustibil fosil ar putea satisface nacesităţile mondiale pe o perioadă de cca 70 ani – cu ţiţei. Guineea şi Amazonia) sau tropicale (Sahara). Sistemele şi subsistemele energetice reprezintă ansamblul instalaţiilor de extracţie. petrolul a constituit unul dintre cele mai importante bunuri comercializate. Irak). Energetica are un rol decesiv în dezvoltarea diferitor sectoare ale economiei. 100 ani –cu gaze naturale. în platformele submarine şi în regiunile submarine polare şi subpolare (Alaska. Kuweit. dispune de zăcăminte petroliere în diferite zone ale ţării. dar si Ţiţeiul rămоne forţă motrice pentru economiile industriale. acest produs fiind crucial în definirea strategiilor nationale pentru dezvoltare. Petrolul este o resursă epuizabilă. 2. gaze naturale –24%. dar si profituri pe masură. majoritatea ţărilor atоt dezvoltate. 3. conversie. tone. O parte importantă dintre acestea se regăseşte la adвncimi foarte mari. Iran.CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI Sinteza literaturii ştiinţifice selectate la tema cercetării. Energetica şi-a lărgit treptat aria de probleme transformвndu-se оntr-un puternic subsistem al economiei. Rezervele mondiale de petrol sunt repartizate foarte neuniform pe glob. Romвnia. prelucrare. Danemarca. Studiile ne arată că la tendinţele actuale privind consumul anual de energie. creşterea populaţiei. 4. Marea Nordului. cоt şi în dezvoltare fiind importatoare de ţiţei şi produse petroliere. cărbune –27%. оn regiunile ecuatoriale (Golful. оnglobвnd cele mai mari riscuri. precum şi investigaţiile proprii efectuate permit formularea următoarelor concluzii în baza conţinutului tezei: 1. Din nevoile globale de energie actualmente cca 90% sunt acoperite prin arderea combustibilului fosil. extinse pe оntreg teritoriul unei ţări şi reprezintă o parte. Mările 125 . Marea Caraibilor. Marea Caspică. în ultima suta de ani a politicii mondiale. Cantitatea tot mai mare de energie solicitată de dezvoltarea economică şi socială din ultimele decenii a dus la o intensificare a exploatării resurselor energetice şi implicit la creşterea producţiei de combustibil. 600 ani –cu cărbune. transport şi distribuţie. respectiv un sistem al economiei naţionale. din care sigure 137 miliarde tone. America Latină cărora le revin peste 80% din rezervele sigure.

Canada etc. chiar în condiţiile în care au existat оntotdeauna capacităţi suplimentare de producţie. a ponderii absolute a acestuia оn balanţa energetică a lumii a condus la apariţia noii politici privind petrolul. pоnă la o valoare de 600. a survenit o reducere cu 40.000 bbl/zi. la faptul că acesta a devenit principala resursă energetică. Oceanul Оngheţat de Nord (America de Nord). iar petrolierele au ajuns să reprezinte. Aceste evenimente. 7.000 bbl/zi. ca principal. în locul aşteptatei creşteri a cererii de petrol pe plan mondial pentru anul 2001. Cererea mondială pentru energie şi pentru produse petroliere a fost continuu crescătoare pe o perioadă extinsă. El constituie. Rolul decisiv în conturarea politicii mondiale în domeniul petrolului revine OPEC 6. grija de protejare a rezervelor. manifestată prin limitarea accesului companiilor străine. totodată. Ca răspuns. materia primă a unui complex de ramuri industriale – petrochimia – precum şi a altor industrii (mase plastice. au avut drept consecinţă pierderea a mii de locuri de muncă. Preţurile produselor petroliere pe plan mondial continuă sa fie volatile. 5. în prezent. cu toate că transportul ţiţeiului brut (оn proporţie de ѕ ) şi cel al produselor petroliere (оn proporţie de Ѕ) sunt asigurate de reţeaua de peste 300 de mii de kilometri a conductelor petroliere. Cererea de petrol pentru anul 2003 a fost de 78 milioane bbl/zi. determină nivelul mondial al producţiei de ţiţei.arhipelagului indonezian. care să alimenteze dezvoltarea economică si cererea de ţiţei. ca urmare a atacurilor teroriste din SUA din 11 septembrie 2001. stabilirea unui preţ de cost echitabil faţă de cel al materiilor prime. deţine primul loc оntre mărfurile ce formează obiectul schimburilor comerciale internaţionale. iar în anul 2002 s-a оnregistrat o scădere a cererii mondiale de petrol cu 200. scăderea severă a оncrederii consumatorilor aruncвnd industria aeronautică şi activitatea liniilor aeriene оntr-un vвrtej al reducerilor de activitate. Dezvoltarea explozivă a producţiei de petrol şi. o serie de ţări în dezvoltare din cadrul şi din afara OPEC au pus in funcţiune noi capacităţi de rafinare.000 bbl/zi. pоnă la o valoare de 120. Astfel.000 bbl/zi. SUA. 8. care s-au soldat cu pierderea a mii de vieţi omeneşti. Mişcările ciclice ale preţurilor 126 şi promovarea . naţionalizarea parţială a industriei petroliere. Cererea pentru energie. Importanţa petrolului pentru economia contemporană nu se rezumă. precum şi în unele regiuni ale uscatului în CSI. fluctuaţiile оnregistrate rezultвnd din interacţiunea cererii cu oferta de pe piaţă. odată cu ea. Cu toate acestea. farmaceutică). oferta mondială s-a adaptat mereu la creşterea consumului. prognozele privind cererea mondială de petrol apar substanţial schimbate. combustibil energetic. toate creвnd veritabile dificultăţi ţărilor puternic industrializate. Politica de preţuri promovată de OPEC a оncurajat marile firme petroliere să se dezvolte şi să contribuie la creşterea ofertei mondiale de petrol şi produse petroliere. în momentul de faţă 40 la sută din tonajul flotei comerciale mondiale.

Irak. dar deseori chiar direcţia corectă a dinamicii în perspectivă a preţului la petrol. în 2001 dependenţa SUA de importul petrolului constituea 52%. iar în cazul inregistrării unor preţuri mici. Urmare a cresterii consumului de dezvoltarea economică inregistrată în această tară. derivata din reprezentвnd circa 65% din totalul consumului din zona Asia-Pacific. că resursele tradiţionale de energie. în iulie 2008 depăşise 150 USD/bbl. dezvoltarea economică. оn final. iar la celalalt capăt se gasesc ţările OPEC si Rusia. se găsesc оn regiuni diferite faţă de cele de consum. China si Coreea de Sud – se preconizeaza să depaşească pana în 2010 consumul european (15. Prăbuşirea preţurilor în 1986 a atras după sine stimularea consumului. De aceea SUA aşa de activ se luptă pentru cucerirea noilor pieţe petroliere la Orientul Apropiat. Conform estimărilor AIE către 2015 ponderea inportului în consumul petrolului оn America poate atinge 60%. preţul ţiţeiului “Arabian light crude” a crescut de la 2. 10. 127 . anihilоnd orice оncercare de conservare. ajungвnd la 60 USD/bbl. ce furnizează ţitei.0 mil. exporturile din golful Persic vor atinge nivelul de 75% din totalul exporturilor. sunt localizate în Orientul Mijlociu. Rusia. cele de petrol. în anii 1972– 1982. în speţa. Astfel că principalii actori în cadrul fluxurilor cu petrol sunt SUA. la un capăt. de organizarea unor fluxuri comerciale continui va depinde. iar spre sfвrşitul lunei octombrie 2008 s-a redus esenţial. Afganistan etc. în ultimii ani preţul mondial la ţiţei este instabil. adică cu 1271%. cercetătorilor le este foarte greu să prevadă în baza evaluării experţilor sau modelelor matematice nu numai nivelul. După cum demonstrează experienţa ultimilor 35 de ani. La finele anului 2007 a depăşit nivelul de 110 USD/bbl. Consumul de ţiţei la nivelul primelor 3 state din NEA – Japonia. ţiţei de import din China. celelalte produse au оnregistrat în această perioadă o creştere cu doar 151%.48 $/bbl la 34 $/bbl. Participarea OPEC în cadrul fluxurilor internaţionale cu petrol urmeaza să atingă nivelul de 65% оn anul 2025. si circa 18% din consumul mondial de ţiţei. creşterea reală a acestuia a fost cu 546%. America Centrala si Africa. NEA se aşteaptă să devină principala regiune de consum de ţiţei. totodată ponderea lor în extragerea petrolului constitue puţin mai mult de 10%.cauzează o serie de probleme de planificare şi operaţionale în economia mondială. Asia-Pacific si Europa. Comparativ cu ţiţeiul. O pondere mare a importurilor de ţiţei revine ţărilor din Asia de Nord Est (NEA). Dacă оnsă ajustăm preţul ţiţeiului la evoluţia inflaţiei. Asia-Pacific si UE. China este singura tară producatoare de ţiţei in cadrul NEA. în secolul XXI una dintre cele mai mari probleme ale omenirii o constituie cea a energiei. consum si import de ţiţei din lume. Principalele zone. SUA folosesc aprope o pătrime din tot „aurul negru” mondial. 9. în timp ce principalii consumatori se găsesc în America de Nord.bbl/zi). Statele Unite este tara cu cea mai mare productie. 11. Avвnd în vedere faptul.

Odată cu proclanarea independenţei. Danemarca. ţară care a inlocuit URSS pe piata petrolului. macar partial. Franţa şi Italia) şi categoria specială a ţărilor coeziunii. Uniunea Sovietica era. Tucmenia şi Cazahstan) în 1995 erau exportatoare şi оncă două ţări (Uzbechistan şi Azerbaidjan) se autoasigurau cu resurse energetice. securitatea energetică rămвne o problemă vitală. celelalte 10 şări priveau asigurarea cu resurse energetice ca o problemă majoră în securitatea lor economică. 14. Norvegia. Polonia). în trei categori: net producători (Olanda. Rusia. Din punct de vedere ştiinţific problema asigurării stabile a necesităţilor economiei naţioanle cu resursele energetice. Principalii furnizori de ţiţei ai Uniunii Europene sunt Mexic. fiind aproape integral dependente de importuri. Dar. Marea Britanie. 13. Restul ţărilor se gasesc în situatia similară cu cea a Japoniei. Dezvoltarea economică nu se poate realiza pe baze durabile. ţării a şi jumătate din bugetul său pentru procurarea resurselor energetice. din totalul de energie ţara este nevoită să plătească aproape combustibil consumate. Spre deosebire de SUA. Investigaţiile efectuate permit a formula următoarele recomandări: ştiinţifice 1. Urmatorul mare importator este Uniunea Europeană. net importatori (Germania. legislativ şi normativ care crează fundamentul politicii statului în domeniul energetic. acum 20 ani în urmă cel mai mare producator mondial de ţiţei. Venesuela. dintre cele mai dificile pentru Republica Moldova. la fel ca şi în cazul Japoniei. Kuwait. importurile acestei regiuni reprezintă circa 60% din totalul consumului intern de ţiţei. La fel ca şi Asia-Pacific. pe cоnd normal ar fi 6-10%. în aceste condiţii. Considerăm necesar de a оntreprinde măsuri оntru perfecţionarea cadrul organizatoric acest contecst Guvernul Republicii Moldova trebuie să asigure stabilitatea politică оn 128 şi ţară şi economic. după discompurerea Uniunii Sovetice. Norvegia. fără creşterea eficienţei energetice. securitatea energetică a scăzut. diminuarea dependenţei energetice a ţării rămвne pвnă ce o problemă-cheie. Statele membre ale Uniunii Europene se pot оmpărţi din punct de vedere al surselor de energie primară. această dependenţă fiind totuşi diferită de la stat la stat.12. Toate acestea confirmă actualitatea cercetărilor efectuate. Cauzele principale: ţara nu dispune de combustibil fosil. necătвnd la măsurile оntreprinse în ultimii ani în acest domeniu. Irak. inclusiv resurse petroliere este slab argumentată. 98% sunt acoperite din import. Inan. Romвnia despune de resurse şi industrie petrolieră respectivă. unele ţări din Africa Productia europeană de ţiţei provine din Marea Nordului. poziţia pe care predecesoarea sa a avut-o pe această piaţă. Danemarca. în . Arabia Saudită. statele din UE sunt puternic dependente de importurile de ţiţei.a. Оn aceste condiţii. Norvegia si ş. din fostele 15 republici numai trei ţări independente (Rusia. avand o productie în anul 1989 aproape dublă faţă de cea a Arabiei Saudite. оncercă să recupereze. adica din Marea Britanie.

în asigurarea securităţii energetice a ţării. aplicarea tehnologiilor noi cu consum minim a resuselor de materie primă şi energie. efectuarea analizei activităţii importatorilor de produse petroliere din punct de vedere al eficienţei activităţilor de licenţiere şi corectitudinii formării şi aplicării preţurilor. în contextul dezvoltării durabile sectorul energetic va trebui remodelat ţinвnd cont de următoarele imperative: fiabilizarea satisfacerii cerinţelor societăţii la preţuri rezonabile. orientate spre economia de energie. implementarea unei politici energetice. asigurarea unei structuri optime a economiei naţionale. în scopul asigurării stabilităţii securităţii energetice a geografice de import a produselor petroliere. reducerea consumurilor specifice (la unitate de materie primă. Guvernul trebuie să ee măsuri pentru folosirea în complet a capacităţii Terminalului petrolier din Djurjuleşti avвnd destinaţia de a juca un rol deosebit în importul produselor petroliere asigurarea securităţii energetice a ţării. schimbarea modelelor de consum. 6.perfecţionarea mediului de activitate economică. inclusiv: . 3.stabilirea evidenţei permanente оntre ministerele valoarea produselor importate. dar şi departamentele оmputernicite referitor la şi vămuirea produselor petroliare cu prezentarea documentelor ce atestă nu numai cantitatea şi timpul. 2. marca produsului respectiv. de timp etc. Necesită evaluarea impactului şi elaborarea măsurilor efective de luptă оmpotriva contrabandei şi economiei tenebre cu produse petroliere în republică. . 129 . în conformitate cu şi ţării şi sporirea eficienţei sectorului energetic. ar da posibilitate de a importa pe cale maritimă produse petroliere din alte ţări unde ele sunt mai calitative şi mai eftine.crearea registrului electronic unic pentru evidenţa transportului produselor petroliere prin punctele vamale. reducerea costurilor resurselor energetice. Reieşind din rolul deosebit pe care оl are sectorul de asigurare a necesităţii economiei naţionale cu produsele petroliere. considerăm necesar de a promova o politică activă de atragere a investiţiilor directe (străine şi autohtone) în scopul dezvoltării de mai departe a bazei tehnico-materiate a pieţei cu produse petroliere în ţară. 4. de produs. Romвnia şi ţările din GUAM.). ceea ce va permite de a deminua implicaţia Moldovei оn jocul petrolier de nivel mondial şi dependenţa de Rusia. 5. creşterea responsabilităţii organelor de decizie în efectuarea politicii energetice a statului şi asigurarea creşterii eficienţei economiei naţionale. restructurarea economiei. reducerea importului şi a consumului de resurse energetice. va asigura o colaborare economică mai strвnsă оntre Republica Moldova. se impune de a diversifica şi reorienta zonele poziţiile tarifare din Nomenclatorul de mărfuri al Republicii Moldova. abonarea tehnologiilor energefage.

”Calea ferată din Moldova” şi transportul auto specializat.. 7. Combaterea evaziunilor fiscale şi contrabandei pe piaţa produselor petroliere în republică necesită de a fi desfăşurată pe toate căile: economice. . cu modificarea actelor normative în vigoare. . evaziunea fiscală devine economic neeficientă.оmputernicirea organelor fiscale cu funcţii şi drepturi suficiente de combatere a evaziunii fiscale.efectuarea în mod operativ şi permanent a controlului calităţii produselor petroliere importate şi transportate prin intermediul О. care ar prevedea răspundere administrativă şi penală a persoanelor cu funcţii de răspundere pentru ne achtarea impozitelor şi a altor datorii de stat. B) Măsurile juridice ar include: . Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor şi de către Departamentul Vamal a Schemei unice a căilor de transportare a produselor petroliere importate pe teritoriul Moldovei. inclusiv cu dreptul de anchetă şi aplicare a sancţiunilor administrative. a nivelului de calificare şi de stimulare a lucrului colaboratorilor organelor de audit.simplificarea procedurilor de lichidare a оntreprinderilor care nu funcţionează sau nu prezintă materiale referitoare la activitatea economică desfăşurată оntr-o perioadă stabilită de timp.majorarea ratelor penale şi a densităţii controalelor organelor fiscalela un nivel la care. . care ar promova o politică unică referitoare la investigarea. .ridicarea prestigiului. administrative şi educaţionale.asigurarea transparenţei şi a accesului liber al maselor largi de populaţie la hotărоrile adoptate de către funcţionarii de stat. . juridice.оnăsprimea controlului pe оntreg hotarul frontierei cu Ucraina în scopul depistării cazurilor de contrabandă şi de eschivare de la plata impozitelor şi taxelor vamale. .adoptarea Legii cu privire la management şi elaborarea mecanismului de realizare a ei. depistarea şi penalizarea persoanelor ce оncalcă disciplina financiară. 130 . şi TVA la tranzitarea prin teritoriul vamal al Republicii Moldova şi restituirea acestor plăţi după confirmarea scoaterii lor de . practicarea sistemului de promovare în bază de merite. C) Măsurile economice ar trebui să includă: .S.modificarea legislaţiei în vigoare privind оncasarea accizelor pe teritoriul vamal al ţării.delimitarea strictă a funcţiilor organelor de control şi supravegerea strictă a lucrului organelor fiscale. . A) Măsurile administrative care ar include: . .utilizarea mai activă a Legii cu privire la faliment.elaborarea de către Ministerul Afacerilor Interne.diminuarea şarjei fiscale (ultima măsură efectuată doar după оndeplinirea celorlalte).

educвnd o atitudine negativă faţă de fenomenul în cauză.pregătirea unui program educaţional orientat spre explicarea consecinţilor evaziunilor fiscale asupra bunăstării populaţiei. Realizarea acestor şi altor măsuri ar contribui la ameliorarea situaţiei în domeniul dat.D) Măsurile educaţionale: . 131 . de diminuare a toleranţei publice faţă de fenomenul corupţie.realizarea unor programe de educaţie civilă. . la diminuarea esenţială a evaziunii fiscale şi contrabandei pe piaţa produselor petroliere în ţară.

1992. nr. :изд-во Моск.2000.Ф. Centrul de informare şi valorificare pe şi documentare 28. 16. 19. -296 p. 13. 11.. –309 с. 2005.02.. 24. –М..59-89. Энергетика мира: уроки будущего /Под ред.: Экономика. Posibilităţi piaţa internă. Попова.205-206. 2005.: Дашков и Ко.1136-XIV din 13. Monografii.141-145 din 07. –Palo-Alto: Anual Reviews Iuc.07. -Chişinău. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.461-XV din 30.2005. –615 p. -103 с. Potenţialul competitiv al economiei naţionale. Legea Republicii Moldova Cu privire la Portul Internaţional „Giurgiuleşti”. Ioan-Franc V. Centrul de informare şi documentare economică. Culegere de acte normative privind reglementarea activităţii comerciale pe teritoriul Republicii Moldova. -Bucureşti. Bari I. nr. Ch.8-XV din 17.Junimea.1998. -71 с. -Bucureşti. 9. 31. 30. 2004.157-159 din 21.М. -Bucureşti. перер. 2007. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. Marketing.a. Аюров В.59. 1981.2001.П.Л. –104 p. Vol.: TEUC. Млодик. –Iaşi: Ed.. (Материалы семинара). Бабин Э.02. Valentin Arion ş. Strategia energetică a Republicii Moldova pвnă în anul 2020. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. nr. Авдокушин Е. Serbănescu I.06. –318 p. Competitivitate. p. -368 с.imperativul reconsiderărilor. Culegere statistică/Biroul Naţional de Statistică.2005.148-150 (1747-1749) din 05. 1996.1525-XIII din 19.1.2007. nr. Горного ун-та. Пособие.. Мировая экономика: Учеб. –612 p. Международные экономические отношения: Учеб. 2001. Безопасность России. Monitorul Oficial nr. Avromescu A. Энергетическая безопасность: (газовая промышленность России).10.md 5. Vol. Legislaţia Republicii Moldova şi acte normative în domeniul energetic Legea Republicii Moldova Cu privire la energetică. 2000.и доп. Ляпунова. www. -М. 8.: «Финансы и статистика». Potenţialul competitiv al economiei naţionale. Hotărвrea Guvernului nr. –816 с. –98 p. 25. 7. Academia Romвnă. Гос. 20. Autoref. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.09. europeană şi mondială. Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere în Republica Moldova. europeană şi mondială.: Знание. 2005. Абрамов В. Основы внешнеэкономической политики. p. La mondialisation: gen`ese et enjeux.2007.2000. –1309 p. – Chişinău. 23. Vol. p.107 din 04. –144 p... И Башмакова. 2005.: ASEM. Legea Republicii Moldova Privind conservarea energiei. Энергетика – фактор экономического роста. 1995. Belostecinic G. 15. economică. Energia geotermică. Ioan-Franc V. Economia mondială.Д. -М. –М.1999. Учеб для вузов /Под ред. 2004.12.11. Бизнес-планирование. 2-е изд.09. 1997. 4. Acad.2001. Posibilităţi şi valorificare pe piaţa internă. Hotărвrea Guvernului Republicii Moldova nr. -Ch. Energetica mondială în perspectiva sfвrşitului de mileniu. 14.2005 Cu privire la Cadrul de cheltuieli pe termen mediu (20062008). 2001. 132 . Belli N. Planul Naţional de Dezvoltare 2008-2011. –660 p.Bibliografie 1. p.. -Москва: МТЭА. 2006. 1997. Belostecinic G.-Ch. 10. Concurenţă.141-145 din 07. 6. 20/ Editor Socolov Robert H. –686 с. 26. Strategii şi politici energetice ale Uniunii Europene şi Republicii Moldova: material informativ/ elab.315.2. 27. Bari I.: ASEM.пособие для вузов. manuale. 18. Energetica. 1987. 1985. социально-экономические и научно-технические аспекты. М.1998.parlament.. Legea Republicii Moldova Privind piaţa produselor petroliere. Tehnică. 29. -Bucureşti: Ed. 17.09. -Bucureşti. Balanţa energetică a Republicii Moldova. Globalizare şi probleme globale.: Юность. С. -М. В.1079 din 19.И. Alain Nonjon. UTM: Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. 2004. Bari I. hab. С. Anual Review of Energy and the Enviromment.50-51 din 04.07. -52 p. Belli N.959 din 21 august 2007 Cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova pвnă în anul 2020. broşuri 12. 22. Правовые. –Bucureşti: Ed. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. Orientarea de marketing ca factor de asigurare şi dezvoltare a competitivităţii оn condiţiile formării mediului concurenţial în Republica Moldova. 2.Г. Мировой рынок природных ресурсов: учеб. Academia Romвnă. -М. 21. -Paris. al tezei de dr. Cortianu P. Albu M. 2002. 3. Rom.

1996. с англ.. 36. 46. –Chişinău. 44. 56. Teorii. –Ch. Materialele seminarului din 2-4.. –Bucureşti: Ed. – Bucureşti: USA MV. (p. Дэниелс Д. Chircă S. valuri. 66.1999. geotermică. -114p.Autoreferat al tezei de doctor оn economie. 2002. 38. Rojco V. 2-е изд. -Ch. 39.probleme globale ale omenirii. 55. .. Пер.: UTM.. 37. Tranziţia la economia de piaţă şi invesiţiile străine în Republica Moldova. пер. Energii necondiţionale curate: eolionă. Autoref. –p.2000. Экономическая теория. .. –Ch. с англ. для Вузов. Glosar de termini energetici. 1992. şi problemele utilizării surselor renovabile de ecnergie //Оn culegerea „Energii regenerabile: experienţa statelor UE şi aplicarea ei în R.T.04. Economică.. Energie pentru lumea de mвine să acţionăm acum! Declaraţia CME 2000.05. 133 .).I. 2000. 2001. –Chişinău: UTM. Cristopher F. 2006.: „Tehnica-INFO”. деньги и власть. Modele de analiză a activităţii de comerţ exterior. Гриффин Р. -СПб.. –154 p. . Guţu I. –Bucureşti. Ceosescu N. Ciornвi N. 54. 2004. Burchiu N. biomasă.. Calancea E. Academiei.: ASEM. Gribincea A. Managementul corporativ ca un factor strategic al dezvoltării proceselor de integrare internaţională a Republicii Moldova. Dracea D. 1999.: ASEM. Chistrugă B. 60. 2000. ş.: Дело. –136 p. I. Energii regenerabile: Experienţa statelor Uniunii Europene şi aplicarea ei în Republica Moldova. 52. Rusu A. biomasă. 33. -Bucureşti: Ed. Vol. -150 p. Чжоу Вэйди. -81 p. Борисов Е. geotermică. Comănescu M. 1999. Ергин Д. de coord.272-279. –216 p. Радеба Ли. Burchiu V. 51. 2001. 2000. 57.. Международный бизнес: (пер. – М. Gilpin R.. 53. Comerţ internaţional. maree. Politici energetice europene. Chişinău. – Ch. solară.) Economie internaţională. Istrate I. Probleme globale ale economiei. Galaju I. –80 p.. Mater. –Chişinău: USM. valuri. Enescu C. 42. Analiza riscurilor aferente transformărilor comerciale pentru eficientizarea operaţiunilor de comerţ //Оn culegerea „Comerţul exterior al Republicii Moldova: teorie şi practică. Transparensy International Moldova. –470 p. 6-е изд. 1996. 2007.–21 p. Calancea E. Ciornвi N. –Bucureşti: Ed. 58.T. Анализ переходных моделей экономического роста в России и Китае: ретроспектива и перспективы. Ciubotaru M. -Ch... 43. seminarului metodico-ştiinţific din 16. -249p.50-60). 63. 2001. Economia politică. –Chişinău: UTM. 1998.00. -784 с. Cobzaru I. Dima C. p. -Chişinău: USM.a. –285 p. 62. (col. Bucureşti: Editura Economică. –288 p. 47. 59. Investiţiile străine şi impactul lor asupra performanţei economice. 1999. -Bucureşti. Economică. -239p. 45. 1997. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции. -Ch. Gribincea A. Relaţii economice internaţionale şi integrarea economică. 35. 1999. Economia şi gestiunea firmei. – 440 p. –544 с. -82 p. Economia mondială. -447 p. –Bucureşti: Ed.M. доп. Dobrotă N. politici. Valul Energetic. 2003. 4-е изд. –Bucureşti: Ed. Manual – Chişinău. 41. Caraşciuc L. Economică. Burnete S. 2002. -240 p. 40. Добыча – Всемирная история борьбы за нефть. –1086 с. Учеб. Питер Пресс.Ф. Comunicările seminarului din 2-4 iunie 1999.32. –304 p. 2002. 64. Globalizarea economică. (coord.Bucureşti: Editura Academiei Romвne.. solară. 2005. Economică. –275 p. 2001. 2001. –СПб: Инфо-да. Corupţia şi evaziunea fiscală. Bran F. – 280 p. 2006. 2005 –233 с. 61. М. Politica. 49. Galaju I. Geografia economică mondială: (Geografia resurselor naturale şi valorificării lor economice). Intern. –Iaşi: Polirom. 48. Resurse energetice şi de materii prime. modele.06. Gestiunea riscului în cadrul investiţiilor internaţionale.„Tehnica-INPO”. 1999.M. Ciucur D.: ТК «ВЕЛБИ»«ПРОСПЕКТ». 50. Intergarea postindustrială a ţărilor de EC şi de Est: realităţi şi perspective. 65. Mecanisme de funcţionare a economiei. 34. 1998. -М. maree. Materialele Conf. Cemortan V. -114 p. Economia mondială în secolul XXI: Provocarea capitalismului global.275 p. Constantin M. Conservarea energiei în R. Burechin V. –Chişinău: ULIM. 1999.32. specialitatea 08. –Chişinău: Ed. Burlacu N. -Bucureşti. 1998. 2006. Energii neocondiţionale curate: eoliană. -Constanţa: Europolis.). Partea II-a. –Bucureşti: Ed. Republica Moldova: economia în tranziţie. 1998. Economia mondială . Chiţă P. – mai 2006. 1995. Relaţii economice internaţionale (teorii şi politici ale pieţei mondiale). 1980...

: Юность. 1997.: Финансы и статистика. Economia Moldovei în capcana globalizării şi tranziţiei. -М. 2004. 1997. Мировая экономика: Учебник для вузов.: Изд-во АО “Консалтбанкир”. – 480 с.: Гардарики. Карнаухов М. Модели развития экономической безопасности региона на основе оптимизации его ресурсного обеспечения. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Kortea D.8.. Ediţia IV-a. –M: Изд-во «Наука». Ilie A. 2006. 99. проф.: Кно Рус. 76. 2000. наук. Мировая экономика и международные экономические отношения: в 2-х частей. 1993. наук. Ленсая Т. –М. –142 с. 2000. 2003. и др..-653 с. – Bucureşti: Ed. –179 с. Lutacu Gh. din engl. Государственное регулирование магистрального трубопроводного транспорта нефти и газа. Экономика зарубежных стран: Учебник/Под ред.В. Coord. 1994. Мировая экономика и международный бизнес: Учеб. Economie politică. экология. 2003. 2005. 2008.: ASE. Strategia naţională pentru Dezvoltare Durabilă. pед.В. -727 с.П. Macari V. 83. – М. Energetica generală. 92. –129 p. –990 с. Макаров А. 73. Teora SRL. Дипломат. для вузов / В. Istrate M. – 2-е изд. :Магистр. -C. 2002. проф. Moldovanu D. 2005. 69. p. Probleme globale ale economiei. 85. –Ch.. 98. 2004. 86. – Oradea: Editura Antet. 68. Экономика отраслей топливно-энергетического комплекса: Учеб.7-13.. проф.Е.n.С. -Iaşi. Осьмовой.Н. –Buc.C. Gusă M. Роль развивающихся стран на мировом рынке. transportului şi distribuţiei energiei electrice asupra mediului.1 – 671 с. Долгосрочные аспекты обеспечения энергетической безопасности стран СНГ //Журнал «ЭНЕРГИЯ: экономика. школа. А.Н. -368 с. -624 с.ун-та. Мировая экономика.И.: INEI. 89.-96 p. – М. 134 . 74. -Ch. -М. -М. Niţu V. – Bucureşti: Ed. 88. Managementul marketingului. В. Малинина Т. 2004.. -Ch. Л. –1004 p. Industria de petrol şi gaze – prezent şi perspective: Lucrările susţinute la sesiunea ştiinţifică din 14-15 mai 1992. -Iaşi.: ЗАО Бизнес-школа ”Интел-Синтез”. .. 2005. -1996. Ч. 2006.К. Моногр.: Флинта. Fluxurile internaţionale cu petrol şi produse petroliere în condiţiile noilor provocări geostrategice. Учеб.G. Moisuc C. 77. –М. –Bucureşti: ASE.Н. 101. –640 p. Ed. 78. 71. –СПб. Меровая экономика и международные отношения: Учебник.В. М. Economie internaţională. –М.. 79. Nicolescu G. 70. Bucureşti. în culisele celor şapte surori. Trad.: S. -192 p. Ignat I. Мировая экономика: Учебник /Под ред. 82. 2003. Mirton.К. Киреев А. Liberalizarea comerţului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană: Starea de Fezibilitate /Fundaţia de Investigaţii Sociologice şi Economice. 84. Международные экономические отношения: Учебник /Под общ.М. 2005.Булатова.. Filea I.: Финансы. Махонько Г.А. -240 p. 1992.. 91. –294 p. 1997. 80. Международный маркетинг: Учебник. Пос. -Ch. a doua revizuită şi adăugată. 2000. В. 75. Наздрева Р. 93. Corporaţiile conduc lumea. 2-е изд.. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности. Note de curs. Economia relaţiilor externe. Impactul zonelor economice libere asupra creării оntreprinderilor mici şi mijlocii. 2001. 1999. Нефтегазовые корпорации США в мировой экономике в условиях глобализации. техника. 95.Н.a. Герчикова И. –Ploeşti. –Тюмень: Нефтегазовый ун-т. –127 с.: Изд-во Политех. 100. Mirzoian A. Eficientizarea şi dezvoltarea potenţialului industrial de producţie şi export al Republicii Moldova. – Timişoara: Ed. А.2 – 718 с. Economică.С. –80 с. (Хазбулатов Р. д-ра экон. 2004. 81. –М. Pavel A. –М. 1999.).Булатова и др. Колесова и д-ра экон. МГИМО (ун-т)МИД РФ. Под ред. 2000. 2005. академия МИД РФ. 2000. -Chişinău. Ломакин В.. -608 с. (Ч. ş. 94. -Bucureşti. 1990. 87.И. 102. Поляков и др. 1998. Международная экономика. -М. Pohoaţă I..: Компания Спутник +. Consideraţii generale privind piaţa mondială a petrolului. 90. 1998. Energetica de tranziţie: concepte şi modele.67. Impactul producerii. Красавиной. Ch. 96. –80 p.).: Экономисть.Рыбалкина. -734 с. –Ставрополь: Серв. –650 с. 72. (coordonator). пособие. –316 p. Economia mondială. Pralea S. Moldova XXI. Ignat I. 1984. Lucrare scrisă în cadrul proiectului Tempus TACIS „Surse regenerative de energie”. Ганелин С.Б. 97. –63 p. Mirzacova A. 2006. Moldovanu D. -№12. -М.

Stoian I. Popescu D. Săndulescu I. Chişinău. -Ch. -518 p.Н. 133.: Восход-А.. 1994. 106. economice şi juridice.С. -203 с. Curs de comerţ internaţional şi politici economice. 110. 2005. Под общ.–Poligr. O mie de оntrebări pentru specialistul în relaţiile economice internaţionale /Sub red. -1997. Tranzacţii comerciale internaţionale. Tehnici şi proceduri.В. 128. 124. Roşca P. 113. 1997. Мировая экономика. Popescu I. -Bucureşti: Export. Sută S.. Miron D. Chişinău: Ed. 112. Roşca P. 137. Почему не интегрируются страны СНГ?.).Cărare şi C. -Bucureşti.84-87. 131. Relaţii şi practici în comerţul internaţional. p. Procesele investiţionale din Republica Moldova. Drange E. -361 p. V. Fundamente ale eficienţei economice a comerţului exterior. Abordări epistemologice.M. –М. Cei mai influenţi 50 de moldoveni. 1995.. –М. p. 116.: ULIM. -130 p. -2-е изд. Raport cu privire la activitatea Agenţiei Naţional de Reglementare în energetică pentru anul 2006.. . –311 с. www. –Buc. Societatea europeană a cunoaşterii. –Ch. 2007. Academiei Romвne. –248 с. 1995. 115.Cluj-Napoca.103. 2005. 120. Инвестирование. Плотников А. –219 с. Рапопорт А. 1989. 1993. Previziunea dezvoltării socioeconomice în condiţiile de piaţă (metodologie. -Ch. 1987.: «Республика». Портер М. Chişinău. Dep. Globalizarea – mit şi realitate. -М. Revistă editată de ELITA MEDIA şi VIP MAGAZIN. 121. (p..Н.-523 p. Stoian M. -Bucureşti: Editura Economică.: Приор-издат: книга сервис. -211 с. –68 p. 2004. -230 p. 134.45. -Ch. –Washington: D. Развитие сотрудничества и топливно-энергетических отношений России и Китая.. 123.md 118..Ю.Н. 93. Railean V. и др. –Bucureşti: Ed. –Chişinău: ASEM. 2002. Relaţii financiare internaţionale. experienţă mondială). Popescu I. –Bucureşti: Ed. 2002. 127. 2001. prezentare geografică. -Cluj-Napoca. Producerea. p. Vol. 1981. 122. Интеграционные процессы на пороге ХХI века. -240 p. Al SIM. –519 p.: Эконом. Raport realizat de Energy Charter Secretariat Moldova. 1997. 136. -Bucureşti: Editura ALL. Popescu I. Raboca N.: Междунар.. Международная конкуренция.–280 p. 132. 2006. 2004. 125.. Constantinescu M. Studiu privind evaziunea fiscală şi contrabanda cu produse petroliere în Republica Moldova. Energetica mondială. Bodea Gh. -Bucureşti: Editura Economică. – Тамбов: Изд-во ТГУ. Chişinău. Sută N. -М. 107. 105. 135.. 129. Цыпин И. -264 p. 130. -Bucureşti. Probleme fundamentale ale economiei contemporane. 91. Ред. 2006. 2004.. Roşca P.Лаврова. Editura Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Probleme ale dezvoltării economiei mondiale. Новый ИНКОТЕРМС: содержание. Стратегические ориентиры внешнеэкономических связей России в условиях глобализации: сценарий до 2025 г. Integrarea ţărilor est-europene în Uniunea Europeană: precepte pentru Moldova. Zaharia R.В. –48 с. –М. 4-5 decembrie 2002. Simpozion internaţional. Roşca Iu. Mondrea A. (Барковский А. 114. Integrarea internaţională a Republicii Moldova – factor al creşterii economice //Оn culegerea “Romвnia şi Republica Moldova un deceniu de colaborare în cercetarea ştiinţifică economică”. Справочник 2006. –280p. (3-е изд. Roşcovan M.1. -Bucureşti. Rujan O.: Наука. 126.137-138. Teorii şi modele privind relaţiile economice internaţionale. Новый учет ГСМ: нормы расхода смазочных материалов. 2004. 117. –592 с.. Văcărel I.).). ş. Страны мира. Constantinescu M. 1998.AII Beck. Rapport sur le dйvelopment dans le monde.D. 105. Economia mondială. –М. –247 p.. 2004. 2007. Sută N. практика.457-469). Academiei Romвne.C. Popa I.: ULIM. 138. Comerţ internaţional şi politici comerciale contemporane. -М. Casa de editură „Sarmis”.anre. Bucureşti. principii. -Bucureşti. 2004. –218 p. 1997. Vacarel I. Roşca P. –Bucureşti: Ed.: МЦФЭР. комментарии. 1996. 1995. 111. 2001.a. . 108. Roşca P.. 2006. 2000. Manual.Postica. Comerţ internaţional.. Реструктуризация российской энергетики: методология. Rusu V. отношения. 135 . нормы естественной убыли нефтепродуктов. Economia оntreprinderii. Transparency International-Moldova. 109. 2006. 119.. Шишков Ю. (coord. Ed. Perspective sociale. 104. 2004. Relaţii economice internaţionale. transportul şi utilizarea energiei /Coord. С. практика применения. Banque mondiale. Пин У. 2006. Учеб для вузов.480 с. -М. Investment Climate and Market Structure in the Energy sector. –Ch. Старостин С.. 2000.

-P. Нефтегазовый ВВП как индикатор динамики Российской экономики //Вопросы экономики. -C. -Ch. Moldova //Academos. 2006.15. -. -C. А. Globalizarea. -2005.83-85. -№ 1.kооп.. 146. -2004. Rolul оntreprinderilor mixte în dezvoltarea Republicii Moldova. –Buc.139. 155. Chistruga B. 151. –2005. 165. Seria Economie. -C.. –P.68-69. -М.М. Zamăn Gh. Seria Economie. -2006.85. p. Том 48 . Romвnia şi Republica Moldova un deceniu de colaborare în cercetarea ştiinţifică economică. -№ 4. Байков Н. -C. Materialele simpozion. –Mосква.144-148.2-9. -№ 9. 162.47-51. -№ 4. Ерпылева Н. -C.152-154.№ 2. -Mосква. -P.И.В. -М. (Гильмуллин Р. вып. Цены на нефть: пределы роста и глубины падения //Вопросы экономики. Нужно вкладывать деньги в отечественную экономику //ТЭК: топливноэнергетический комплекс.4. Evaziunea fiscală şi contrabanda pe piaţa produselor petroliere din Republica Moldova //Revista ştiinţifică „Studii Economice”. Efectul „economiei deschise” pentru ţărike mici //Analele ULIM. Bоlba T. 2004. “МЭ и МО”. -C. Bacal P. Башмаков И. Волгин Н.110-113. и др. –2005. Harcenco D. 169. -P. -2006. Companiile multinaţionale şi globalizarea capitalului. комплекса страны //Энергетик. p. Investiţiile străine directe pe plan mondial //Tribuna Economică. –Bucureşti: Economistul. –Bucureţti: Acad.69-79.) //Вестник ВУЗОВ. 160. -2003. Comerţul Moldovei şi Romвniei cu Uniunea Europeană: analiza comparativă //Economica.Прохорова. -P.7-16. -M.89-93. Dobrescu E.13-16. -№ 1. Интегрироваться сложно. Roşca P. Болдырев В.В. Obiectivele strategice ale dezvoltării ştiinţei şi inovării //Intelectus. 164. Влияние теневой экономики на общественное развитие //Современные аспекты экономики. Decuseară I.: ASEM. –Mосква.15-24. 9. Болотин Б. 158.Р и др.. //Economica.10. -№5. Rom.19-33. Analele ULIM. Chircă S. 147.242-250. Ţвu N. 159. 144. Vol. -№ 4. -№11 -C. -Nr.-С. Zygmunt B. Vilenu G. –Bucureşti. –ULIM. -2005.. 2000. 168.78-86. 5. –№10. -№ 1. 1998. Баталин Ю. Экономика. -2007. Ed. -№. -№3. Procesele investiţionale şi economia în tranziţie a Romвniei.2001. ştiinţific internaţional din 28-29. –Mосква. –P. Un război pentru petrol? //Tribuna Economică. -2005. -P. Башмаков И. ASEM. -№5.22-25. P. -№45. -C. –Mосква. -2006. 140.17. Globalizarea şi efectele ei sociale. Анализ рынка бензина и перспективы его расширения.204-211. 3. T. Исследование влияния теневых структур в экономике //Вестник Московского Университета. Химия и химическая технология. -p. 149. но выгодно //Человек и труд. -№ 8. -C. пособ. форма и порядок заключения международных контрактов //Внешнеторговое право. -Mосква. -2006.. 2007. –Bucureşti: Editura Antet. Revistă de proprietate intelectuală. -М: Мировая экономика и международные отношения. №.: Экономика.90-114. РЕЦЭН.Ю.. Мировая экономика за 100 лет. Boguş E. Stati G. Banciu F. – Mосква. De ce a ratat Republica Moldova integrarea europeană. -2006. Энергетический диалог ЕС–России=UE–Russia.: ASEM. 2006.391 -196. -2005. Calancea Eduard.65-66. Серия 6. Нефтяная промышленность Ирака после 2003 г. Безгодов А. Астапов К. 163. Statele exportatoare de petrol financiar-asigurate //Economica. Duca Gh. -C. nr. 154.68-71. -Chişinău. -C.2000. 136 . Рынок газомоторного топлива Белгородской области //Вестник Белгород. 161. Международная экономика. Chistruga B. Коесов В. 148. 142. Sectoare şi pieţe prioritare de export ale Republicii Moldova în condiţiile reţelei economice regionale //Economica. -№ 11. 141. 166. nr. -№ 1. integrarea europeană şi competitivitatea ca idee naţională pentru R. -Ch. Probleme ale sectorului energetic: soluţii comune pentru integrarea europeană.А. 167. 152.67-69. p.268-272. 2005. Вагин Г. 2004. Articole ştiinţifice din reviste şi alte surse 143. –2001. 153. -2001. 157.П. Данникова С. Волошин В. -2001. -№3/4. -M. II. Взаимосвязь и взаимовлияние экономики России и энергетич. –2006.Я. . 156. -Nr. Chistruga B.1. 1999. -2006. -2004. унта потреб. Исследование энергосбережения и основные направления энергосбережения на нефтехимических предприятиях //Известия Академии наук им.5-8. Учеб. -2003.Н. 145. -P. -P. –Ch. –736 с.54-58. Piaţa petrolului // Obsevatorul Economic. Понятие. -57 с. Belostecinic G.28-41. 150.

219-224.69-73.. –Вып. Петраков Н. din 13-14 oct. Хлебников В. -C. –2006. -Nr.В. – 2006..25-45. 191. 2005. Доклад Аналитического центра «Эксперт» //Проблемы комплекса. –2006. 173. Карлов С. Потери нефтепродуктов при отгрузке и транспортировке //Военноэкономический вестник.П.104-116. -C. 172. pe perioade medii de timp /Autori: Bazalciu G.Г. Максименко С.17-25. и управление. 27-31.31-35. и М.7-10. -№2. energetic naţional (SEN). Региональные программы рационального использования ресурсов // Экон.30-32.108-117. –2000. Лизинговые схемы при реализации энергетических перформас-контрактов в России //Экономика и финансы.-didactică Economia. Seria Economie: Materialele conf. Galaju I.М. Филимонова Н. 178. -C. Gojan O. Щелоков Я. Внешняя энергетическая политика России: на примере энергодиалога РФ–ЕС//Вестн. Малахов А. 176.15-22.№. -№1. -2005. Харламова В. //Власть. Науки.6-B. -№. естествознания. /Акад. Милов В. исслед. Горбунов А. ун-та.26-30.78-81. –2004.2.А. Акад. Лисиенко формировании цен на топливо //Энергоснабжение и водоподготовка.. Int.Я. Экономическая безопасность страны. -№4. -2003.4. 190. -P. -C. Impactul politicii economice din Republica Moldova asupra relaţiilor economice cu Uniunea Europeană. 137 .9-16. Методика исследования динамики регулируемых цен на энергоносители на развитие экономики России.А. –2006. 193. 3. -C. Россия: нефть и народ //Свободная мысль-ХХI.. -№10. -C.37-40. В. -№9. //Ученые записки СПб 189. О целесообразности оценки степени объективности при 182. Акад. Градов А. Мировая экономика в ХХ веке: потрясающие достижения и серьезные проблемы //МЭ и МО. -№ 2. Ким Чжи Ен. Dumbravă V. 186.. Головушкин В. -2005. Нефтепереработка в России: проблемы и перспективы развития. -C.Б.Бобкова филиала ГОУВПО //Российская таможенная академия. -№ 3. С. 183. – №1. Возможные подходы к повышению эффективности предпринимательской деятельности на международных рынках нефтепродуктов //Регион: Политика. ULIM -2007. –2004. -C.Н. -C.88-101. Constantinescu J. Gribincea A.4-26. Энергетика. -2005. энергетической сверхдержавой? //Вопросы экономики. 179.21-30. – 2001. -2007. -C. -№ 4.В. –C. -№4.257-267.72-80. Зайченко В. 194.74-76. Энергетический фактор и гегемонизм США: [внешняя политика]. Серия 5 //Экономика. -№1. Прогноз. Жузе В. -№11/12.Э. Şt. -№ 1.150-165.-П. –2005 -№11. -2007. –с.В. Топливно-энергетический комплекс – экономики и управления нефтегазового основа мировой экономики.Н.И. -№9. 175. -C. -C. -№4. –2005. //Revista „Energetica” * 44*1996*. 171. Энергетическая безопасность и безопасность личности в СНГ: человеческое изменение постсоветской интеграции //Политика: Анализ. 2006. –2004.170. -C. –2005. . Методика оценки влияния на экономику страны и регионов изменения цен на энергоносители //Известия Рос.1-9. Петраков В. -C. 195. Sympossia 177. –Ch. Канонов Ю. Особенности формирования тарифов в энергетике и их влияние на функционирования экономических систем //Фундамент. La politique p`etroliere americane //Probl`emes `economiqueq. роста региона//Экон. -№ 4. –2005. 180. -№1.64-70. № 1.Е. 188. В. Экономика. –P. // Известия Рос. Наук. С. - P. -p. 181.Д. Creşterea economică în Republica Moldova în etapa actuală //Economica. p. – 2006. Груничев Ф. Социология.О. professorum.. Modelul matematic şi metoda de rezolvare pentru programarea funcţionării optime a sistemului 192. Назаренко А. 185. Повышение эффективности государственного контроля цен на нефтепродукты как фактор эконом. Гальцева Н. în revista ştiinţ. –C. -C. 174.3-15.Н.: ASEM. Может ли Россия стать 2006. -№3/4. Анализ моделей конкурентных рынков электроэнергии //М. Noel P. 184. – 2005.812. Гралецкий А. Автомобильные бензины с улучшенными экологическими свойствами //Экология и промышленность России. Хроника. Наук. Энергетика. Miclescu T. -P. им. Система государственного прогнозирования и внешняя торговля.О. Глобализация и сближение уровней экономического развития: от склада к росту в странах с переходной экономикой //Вопросы экономики. 187. -2006.С. Колодко Г. Принципы анализа состояния и противодействия угрозам //Экономическая наука современной России.

Chişinău. -2008. 265-270. Analale ULIM. -2007. ş. –ULIM. 210. 215. 223. 207. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţională din 23 februarie 2007. Rolul Rusiei şi altor ţări din CSI în producţia şi exportul produselor petroliere //Revista Ştiinţifică „Studii Economice”. ULIM. -Nr. -Ch. Stati G. Rolul diplomaţiei economice în promovarea relaţiilor economice internaţionale.5.104-109 . Materialele Simpozionului Professorum ULIM. Свейти Т. Locul şi rolul ţărilor OPEC şi non-OPEC în comerţul mondial cu petrol //Revista Ştiinţifică „Studii Economice”.. Roşca P. Materialele Simpozionului Professorum ULIM.a. Symposia professorum. ULIM.5. А. -Ch. 212. Sympossia profes. Формирование зоны свободной торговли государств Содружества //Вопросы экономики. Sectorul energetic în contextul dezvoltării economiei durabile.4. -P.259-262. -C. -№20. -Ch. -P. ULIM. Seria Economie: Materialele conf. Пучкин А. -Chişinău. P.. Stati G.11-14.: ASEM. 203. ULIM. -Ch. din 13-14 oct.364-379 . Nivelul de asigurare a ţărilor Uniunii Europene cu resurse energetice. Revista ştiinţifică „Studii economice”.a. Asigurarea Uniunii Europene cu resurse petroliere.В.. 200. -C. 214. –P. p. –2004. Elaborarea şi implementarea strategiilor şi politicilor de firmă. -Ch. Stati G. Materialele Simpozionului Professorum ULIM. -Ch.1. Stati G. -№1-2.1-3. Roşca P. Analale Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. 213. –2006.129-139. -Ch. -№9. p.97-. Comerţul cu petrol şi produse petroliere pe plan mondial (implicaţii pentru Republica Moldova). -P. Stati G. ş. -№4. „Economie şi Sociologie”.36-45. -Ch. p. p. Stati G.a. –ULIM: Ch. Stati G. Nivelul asigurării ţărilor Uniunii Europene cu resurse energetice //Revista AŞM 204. -№4. p. nr. 2007. -2007. p. p. -№ 1. Criza energetică – obstacol în calea progresului. 5. Roşca P.a.77-80. Stati G. 2007. -№2. Развитие энергодиалога России–Евросоюз //ТЭК: топливно-энергетический комплекс. Шумский Н. Legislaţia Republicii Moldova privind conservarea resurselor energetice. seria Economie. -№4.59-66. 219. Таран В. -C. 138 . Stati G.Н. p. Seria Economie. 209. Roşca P. 13-14 octombrie 2006. ULIM.Е. //Нефтегазовые технологии. ş.А.с англ. Petrolul ca sursă energetică în economia contemporană // Revista Ştiinţifică „Studii Economice”.44-46. 2007.90-101. Int. 2008. -C. Stati G.102-110. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale din 13-14 octombrie 2006. -№3. Comerţul cu produse petroliere în Republica Moldova //Revista Ştiinţifică „Studii Economice”. ULIM. 208. Roşca P. probleme. и фин. ş. Complexul energetic al Republicii Moldova (starea şi perspectivele dezvoltării). Seria Economie. /В. Stati G. -№3. Рапсовое масло как альтернативное топливо для дизелей. -Ch. –1999. –2005. ş. Stati G.Марков. Stati G. –2004. 202. -P. 189-198. 2006. nr. nr. Seria Economie. 4 aprilie 2003. Stati G.a. 199. -P. Conferinţa internaţională "Politicile macroeconomice şi rolul statului în organizarea activităţii economice eficiente”. Gribincea A..7-13.. Гайворовский и др. 2007.. 217. -№12. Strategia dezvoltării sectorului energetic al Republicii Moldova pвnă оn anul 2020 //Revista Ştiinţifică „Studii Economice”.a.. Тенденции в развитии нефтеперерабатывающей промышленности мира: состояние и перспективы (пер. -P.. -Ch. Петрухин В. 206. Энергообеспечение и экономический рост //Экономист.3-8 Stati G. Sectorul energetic în contextul dezvoltării economice durabile. Modele de abordare teoretică a contrabandei cu resurse petroliere şi măsurile de combatere //Revista Ştiinţifică „Studii Economice”. Resursele energetice mondiale şi criza energetică. Revista Ştiinţifică „Studii Economice”.). P. -2007. -№1. Galben I. nr. -Ch. -2007.7-13.a. -C. -2007. 220. IRIM. Ţвu N.90-103. 2006.51-55. Omar A. -№3. p. Stati G. perspective. Lazarescu L.108 . 2007. –Ch. ULIM.–2006. Strategii şi politici de firmă //Revista „Studii economice”. 211. -C. 13-14 octombrie 2006. 201.И.196. -P. Roşca P. 2006. ş. 216.. -Nr. p.144-145. 205. -P. 221. ULIM. 222. Stati G. -№3. -2007.193-195. 198.109-127..5. ULIM. ş.1. Stati G. Investiţiile în dezvoltarea bazei tehnico-materiale a pieţei petroliere în Moldova //Revista „Economie”. şt. 2006.2-14. -2007. Методика оценки безопасности экономики //Экон. 15-29.183-185. -2007. Analale ULIM.: ASEM. Evoluţia economiei Republicii Moldova în perioada de tranziţie: situaţia actuală. Roşca P. Chişinău. //Автомобильная промышленность. Problema exportului petrolului arab: scenariul crizei 2001-2020.154-161. -2007. Analele ULIM. 13-14 octombrie 2006 –Chişinău. 205-208. 197. 218. nr. -2007. -2008. p.

iea. Oil Companies. Analysis of the High Oil Prices on the Global Economy. Oil Products Market. regiuni şi cвmpuri petroliere. Annual Rapport of International Energy Agency. 2006. Septeber. Comerţul exterior al Republicii Moldova. Anuarul statisic al Republicii Moldova.20-23. экономические и др.219-224. CUVINTE–CHEIE.). международные потоки. calitate. –2005. transportare. 139 . zăcăminte. Raport anual ANRE 2006. International Energy Agency. баррель.org 232. export (reexport). Dautin. Washington. fluxuri internaţionale. Energy Crisis. riscuri (politice. OPEC. Forecast for 2010-2020. Site Internet: www. Инженерных наук им. 2002. Загашвили В. basėe sur les donnėes de FMI. ископаемые. Economic Strategies. 234. энергетический баланс. -№11/12. OPEC. ţiţei. bareli. stocare. Stocking. потребление. economice etc. нефтяные регионы и поля. хранение. strategii economice. Вагин Г. piaţa cu produse petroliere. 225. tranzit. import. 235. 2002. нефтепроводы.). -№8. P. цена.). транспортирование. Потери нефтепродуктов при отгрузке и транспортировке // Военноэкономический вестник. риски (политические. Reserves. Зайченко В. International Flows. 231. Informaţii statistice 228. Valorificarea investiţiilor – factor important în dezvoltarea economică /I. и др. -C. качество. // Известия Акад. Standards. стандарты. Washington. şi KEY-WORDS. standarde. –Chişinău -2007.Прохорова. May 2004. investiţii în energetică. 230. OECD/IEA 2006. Price. 2002. Jovemir // Intelectus. Import. capacităţi de producţie.268-272. Natural Gas Annual 2005 (November 2006. 229. 238. импорт. 227. Energy Information Administration. -Т. – 2005. энергетический кризис. DC). Consumption. Energy Balance. rafinării. спрос и предложение на нефтепродукты. economic etc. Oil Regions & Fields. производственные мощности. produse petroliere. V. 233. экспорт (реэкспорт). conducte de petrol. Export (re-Export). Investments in Energy Sector. нефтепродукты. consum. T. КЛЮЧЕВЫЕ-СЛОВА. 237. Oil Pipes. Мировая экономика. нефтяные компании. Динамика и структура мировой торговли //МЭ и МО. инвестиции в энергетику.М. criza energetică. Transit. финансовые. энергетические ресурсы. Исследование энергопотребления и основные направления энергосбережения на нефтехимических предприятиях. Energy Information Administration. –2005. Global Economics. -1998. Barrel. Key world energy statistics. Crecetov. IEA Energy Statistic. нефть.2001. Rapport mensuel.15. -№1. Anuarul statistic 1999. Oil Products. -C. 239. Quality.Н.Я. Natural Gas Monthly February 2007 (February 2007.224. independenţă securitatea energetică. Economie mondială. Refineries. Energy Resources. preţ. 240. petrol. financiare. financial. нефтеперерабатывающие предприятия.-356 p. транзит. Bulletin statistique de I'OPEP 2006. А. Raw Oil. 236. ОПЕК. Transportation. –Ch. Interbational Energy Agency. Petrol. Production Capacities. Annual Reports 1997-2001. Energy Security & Independence. I'Agence Internationale de I'Energie. cerere şi oferta de produse petroliere. Supply & Demand for Oil Products. рынок нефтяных продуктов. balansa energetică. . Energy Information Administration. энергетическая независимость и безопасность. 226. Risks (political. International Energy Agency. resurse energetice. экономические стратегии. DC). companii petroliere.

. 140 . -1996..ANEXE: Anexa 1 Principalele cвmpii petroliere de pe Glob OCEANUL ARCTIC Sursa: Bran F. Ro şu A.-G. -287 p. Istrate I. ă mondial ă (Geografia resurselor naturale şi a valorific ă rii lor economice).38). Geografia economic –Bucure şti: Editura Economic ă . (p.

. Ro Economic ă .Anexa 2 Reparti ţia geografic ă a principalelor rezerve de petrol Sursa: Bran F. – Bucure şti: Editura 141 . -287 p.42). -1996. Istrate I. şu A.-G. (p.. Geografia economic ă mondial ă (Geografia resurselor naturale şi a valorific ă rii lor economice).

Filea Ion. 1997. -Timi şoara: Ed. p. Mirton.68. Energetica de tranzi ţie: concepte şi modele. 142 .Anexa 3 Interconexiunile sistemelor electroenergetice din Europa UCPTE NORDEL Ţă rile de Jos Norvegia Anglia Belgiia Luxenburg Danemarca Suedia Germania Spania Franţa Finlanda Islanda Polonia Elve ţia Cehia Portugalia Italia Austria CSI Slovacia Iugoslavia Ungaria Grecia Romвnia UFIPTE SUDEL Bulgaria Interconexiunile sistemelor electroenergetice din Europa Sursa: Prelucrare dup ă Ni ţu Vasile.

total Fed.Anexa 4 Consumul mondial de ţiţei (1000 bbl/zi) în perioada 1991-2007 Ţara / Zona America de Nord .total Australia* China India Indonezia Japonia* Malaezia Pakistan Filipine Singapore Coreea de Sud* Thailanda Taiwan Alte ţări Total consum mondial Total consum OCDE Total consum UE 1991 19795 16665 1740 1390 3475 415 1290 390 1490 1235 1880 2595 305 1930 1745 360 1040 345 440 2875 8440 5015 1325 3390 880 1090 245 1105 1920 460 350 1110 13610 680 2260 1165 560 5005 230 210 225 375 855 360 535 470 64490 40105 1995 19700 16470 1680 1550 3825 415 1355 430 1625 1340 1940 2905 340 1925 1795 295 1080 335 575 2475 7995 4890 1155 3660 1060 1115 335 1150 2100 440 385 1275 16660 720 2915 1315 785 5455 330 270 290 440 1675 555 625 565 65795 41965 2000 23548 19701 1937 1910 4907 431 2056 496 1924 19564 1599 2007 2763 406 1956 1697 427 1452 318 677 6262 3623 2583 255 4716 1301 1536 255 1624 2458 564 475 1418 21147 837 4772 2254 1064 5577 441 373 348 654 2229 1003 725 670 76340 47672 14689 2001 23571 19649 2023 1899 5006 405 2082 545 1975 19743 1611 2023 2804 411 1946 1697 415 1508 318 645 6365 3627 2566 273 4829 1314 1551 292 1673 2473 548 486 1439 21281 845 4872 2284 1086 5435 448 366 347 716 2235 991 701 712 76904 47705 14858 2002 23665 19761 2067 1837 4974 364 2063 594 1953 19736 1643 1967 2714 414 1943 1693 420 1526 317 656 6443 3667 2606 278 5011 1413 1572 320 1706 2510 534 499 1476 21934 846 5288 2374 1137 5359 489 357 332 699 2282 999 766 739 77829 47687 14795 2003 24050 20033 2132 1885 4826 372 1985 479 1990 19922 1710 1965 2664 404 1927 1717 435 1559 332 668 6541 3748 2622 286 5229 1498 1684 333 1714 2567 550 512 1505 22702 851 5803 2420 1142 5455 480 321 330 668 2300 1069 836 758 79296 48294 14865 2004 24897 20731 2248 1918 4944 394 1999 523 2028 20111 1788 1978 2634 437 1873 1764 460 1593 319 688 6577 3762 2619 293 5507 1558 1805 355 1788 2644 567 523 1553 24008 856 6772 2573 1225 5281 493 325 336 748 2283 1084 925 792 82111 49104 15030 2005 25023 20802 2247 1974 5147 421 2048 574 2104 20274 1885 1960 2605 434 1819 1802 479 1619 315 650 6706 3771 2601 294 5731 1578 1891 376 1886 2773 629 526 1619 24368 886 6984 2569 1232 5358 477 312 314 794 2308 1090 929 831 83317 49497 15201 2006 24904 20687 2246 1970 5225 440 2064 582 2138 20477 1882 1953 2624 453 1812 1785 516 1602 353 655 6842 3923 2709 318 5949 1625 2005 419 1900 2824 610 537 1878 24851 918 7530 2580 1139 5224 496 352 283 853 2318 1097 918 840 84230 49319 15233 2007 25024 20698 2303 2024 5493 492 2192 596 2213 20100 1883 1919 2393 443 1745 1696 532 1615 364 666 6844 3923 2699 325 6203 1621 2154 450 1978 2955 651 549 1755 25444 935 7855 2748 1157 5051 514 362 298 917 2371 1123 911 861 85220 48934 14861 Sursa: British Petroleum. 143 . Rusă Ucraina Orientul Mijlociu – tot.total SUA* Canada* Mexic* America de Sud .total Benelux* Franţa* Germania* Grecia* Italia* Marea Britanie* Polonia Spania* Suedia* Turcia* Altele Fosta URSS . Iran Arabia Saudită Em Arabe Unite Alte ţări Africa – total Egipt Africa de Sud Alte ţări Asia – Pacific . 2008.total Argentina Brazilia Venezuela Altele Europa şi Eurasia .

9 -0.2 -0.8 1.98 1.6 1.06 85.4 1.9 -0.1 0.6 1.bbl/zi) Cererea Modificarea anuală % Mil.61 Tr2/2006 83.80 84.2 -0.3 1.4 76. 2008.60 Tr4/2007 2000 2001 2002 2005 2006 2007 Sursa: International Energy Agency.8 1.7 -0.3 1.6 78.12 75.6 -0.61 75.45 1.6 0.2 1.3 -0.45 0.9 0.2 1.30 0.2 76.6 0.88 85.4 1.2 1.2 75.9 0.8 76.62 85.82 1.9 0.2 0.97 1. 144 .9 0.4 0.5 0.7 76.Anexa 5 Cererea mondială de petrol (perioada 2000–2007) (mil.08 1.09 Tr3/2006 Tr4/2006 Tr1/2007 Tr2/2007 84.1 76.1 0.2 0.1 1.9 75.01 1.5 75.2 2.17 1. h/zi Tr1/ 2000 Tr 2/ 2000 Tr3/ 2000 Tr4/ 2000 Tr1/ 2001 Tr 2/ 2001 Tr3/ 2001 Tr4/ 2001 Tr1/ 2002 Tr 2/ 2002 Tr3/ 2002 Tr4/ 2002 Tr1/2006 85.08 87.8 -0.5 1.9 74.9 76.3 Tr3/2007 85.2 1.30 1.4 76.4 2.0 76.6 83.0 1.67 86.5 1.9 1.47 0. Oil Market Report.1 0.7 0.

53 105.57 166. (Aram co) (Arabia Saudită) National Iranian Oil Co.14 67.72 27. t.Marea Britanie) British Petroleum /Amoco (Marea Britanie ) Nigerian National Petroleum Corp.07 145 . (Cina) Petroleos de Venezuela SA (Venesuela) ExxonMobil (SUA) Royal Dutch/Shell (Olanda .Anexa 6 Cele mai mari companii petroliere din lume Compania (Tara) Saud Arabian Oil Co. (Siria) Sursa: OPEC annual bulletin. (anul 2001) 420. Volumul producţiei mil.50 37.71 133.07 74.25 169.10 51.23 102. (NOIC) (Iran) Petroleos Mexicanos (Mecsica) China National Petrolium Co.42 70.45 45.12 115.72 71.57 186. (Nigeria) Shevron Texaco (SUA) Kuwait Oil Corp (KOS) (Cuveit) Petrobras (Brazilia) Totalfinaelf (Franţia) National Oil Corp.75 113.86 150.14 92. (Livia) Pertamina (Indonezia) ADCO (EAU) Ministerul petrolului şi resurselor minerale (Oman) Sonatrach (Algir) Syrian Petroleum Co. 2001.

9 140.2 188.5 -4.2 1.8 2.2 -5.8 -32.2 -26.7 6879 3309 3477 13665 698 1833 561 520 114 154 2613 141 6633 312 1636 2556 105 868 1490 9978 114 776 17835 10413 2915 4401 2145 2626 718 1197 394 336 32 25176 2000 1723 82 222 710 230 1848 2356 1147 10318 561 194 3743 801 969 755 340 543 7907 81533 35204 2394 12804 -15.9 -25.0 -15. 2008.7 0.Arabe Unite Iran Irak Kuweit Oman Qatar Siria Yemen Alte ţări în total Orientul Mijlociu Africa Algeria Angola Camerun Congo Egipet Gabon Libia Nigeria Alte ţări în total Africa Asia Pacific Australia Brunei China India Indonezia Malaezia Vietnam Alte ţări în total Asia Pacific Total mondial Total OPEC Total UE Total fosta URSS 1989 9945 1905 2880 14730 460 590 390 175 165 155 1910 85 3930 95 2585 1055 205 285 505 11480 65 950 17225 4600 1605 2330 2390 1070 590 315 230 25 50 13205 1230 355 165 125 915 155 1005 1325 160 5435 615 155 2690 645 1420 505 5 165 6200 60725 19190 12655 1990 9765 2000 2875 14640 480 575 380 310 140 150 2000 75 4110 100 2390 1195 200 280 525 11440 60 925 17115 5720 1620 2335 2775 1490 625 360 270 170 55 15420 1250 450 165 140 875 175 1060 1445 150 5710 585 150 2740 680 1375 550 15 180 6275 63270 21430 12595 2001 7669 2677 3560 13906 830 1337 627 416 98 135 3142 137 6722 348 2476 2003 7400 3004 3789 14193 806 1555 564 427 92 164 2554 153 6314 368 2257 3264 123 313 1111 8544 166 827 16973 10164 2611 4183 1344 2329 824 879 527 448 48 23357 1852 862 67 215 749 240 1485 2263 670 8402 624 214 3401 798 1183 776 364 431 7791 77031 31709 3128 10499 2005 6895 3041 3760 13696 725 1716 554 541 111 171 2937 143 6899 377 1809 2969 114 452 1356 9552 126 788 17542 11114 2753 4359 1833 2618 787 1028 450 416 34 25393 2014 1246 82 246 696 234 1751 2580 996 9846 580 206 3627 776 1087 744 398 463 7880 81255 35321 2659 11839 2007 % modif.3 14.4 30.7 -30.7 -23.1 -10.9 Sursa: British petroleum.4 28.5 3. 2007/2001 -10.1 -16.5 25.3 -1.1 15.2 -19.5 8.3 -33.2 2.2 -31.3 58.3 -25.0 16.6 -2.4 78.2 5.3 -23.0 132.9 11. 146 .3 108.1 -6.9 37.9 9.0 -2.8 15.6 121.4 -33.4 13.3 23.9 -1.3 3418 130 301 836 7056 171 713 15450 9209 2534 3794 2523 2148 961 754 581 455 47 23006 1562 742 81 234 758 301 1427 2274 518 7897 733 203 3306 780 1389 719 350 386 7866 74847 31498 3285 8660 -10.1 47.0 16.2 41.Anexa 7 Producţia mondială de ţiţei (1000 barili/zi) Ţara America de Nord SUA Canada Mexic în total America de Nord America Centrală şi de Sud Argentina Brazilia Columbia Ecuador Peru Trinidad Venesuela Alte ţări în total America Centrală şi de Sud Europa şi Eurasia Danemarca Marea Britanie Norvedia Romвnia Azerbaidjan Kazahstan Federaţia Rusă Uzbekistan Alte ţări în total Europa şiEurasia Oriantul Mijlociu Arabia Saudită Em.4 13.0 22.8 -27.6 29.

80 9.3 34.2 9.33 2.8 83600 72730 87.11 2.44 Venesuela Total Irak Total 0.5 4350 5535 2.9 37.48 2.01 1.0 9.2 2.70 2.70 2.50 2. 147 .00 30.3 Producţia mondială de ţiţei OPEC Non-OPEC şi China CSI Total mondial Rafinarea internaţională Capacităţi de rafinare Rafinare efectivă Rata de utilizare % Sonde active de forare (exclusiv CSI.2 5030 6600 2.7 5.0 79250 67195 84.83 9.9 30620 35530 7500 73650 33400 36800 8200 78400 38650 37800 9200 85650 2780 1270 700 4750 5250 1000 1000 7250 8030 2270 1700 12000 9.22 28.02 28.61 3.83 O.09 0.00 2.83 10.80 2.45 4.60 1.2 41.9 831 260 755 1846 850 350 830 2030 1150 430 1140 2720 19 90 75 184 300 80 310 690 319 170 385 874 2.60 0.Oferta mondială – perspective 2008 (mii barili/zi) 1998 2003 2008 2003 faţă de 1998 Modif.50 32.93 3.12 2.73 9.04 Sursa: Bulletin statistique de IґOPEP 2006.2 6.89 1.0 88630 79330 89. China) SUA Canada Alte ţări Total Preţul mondial al ţiţeiului Preţul mediu de export ($ barel) 11.31 0.7 2.08 8.47 0. 2008/ 1998 26.79 2. Arabe Unite 2.0 47.36 0.2 11.50 1.75 30.3 150.4 15.00 2.31 0.05 0.6 9.4 65.83 2.02 2.17 0.01 0.1 2.0 35.00 Sursa: Worldwide Petroleum Industry Outlook.6 10.00 0.9 10.92 21.10 1.13 0.3 22.3 6.88 76.30 0.6 9380 12135 4.7 12.25 1. Europa de Est.1 3.70 2.98 4. 2008/ 2003 2003 faţă de 1998 2008 faţă de 1998 % Modif 2008/ 2003 Anexa 8 % Modif.00 29.3 18.37 0.51 1.1 5.4 22.10 0.63 28.6 38.6 6.4 51.7 16. Anexa 9 Producţia de petrol în ţările-membre ale OPEC 2005 2006 Posibilităţile maxime de producere Exidentul posibilităţilor de producţie în 2006 Algeria Indonezia Iran Kuweit Livia Nigeria Qatar Arabia Saudită Em.80 17.5 8.3 34.

-Bucureşri. CO :dioxid de carbon. 148 .3 5.9 -0.7 PMB [10 USD la nivelul anului 1990] 20 20 20 1990 100 75 75 2050 300 200 220 2100 Ameliorarea intensităţii energetice primare mondiale medie scăzută ridicată [% pe an] -0.2050 -1.7 11.0 -0. 2002.3 5.7 11. Gtc: gigatone de carbon.Anexa 10 Rezultatul celor trei cazuri posibile prognozate de CME A Creştere ridicată Caz B Creştere mijlocie C Creştere contro-lată ecologic Populaţia [miliarde locuitori] 5.4 2050 .8 -1. Gtp: gigatone echivalent petrol.118.3 1990 2050 10.2100 Consumul de energie primară [Ctep] 9 9 9 1990 25 20 14 2050 45 35 31 2100 Disponibilitatea resurselor ridicată medie scăzută Fosile ridicată medie ridicată Nonfolosite Costuri tehnologice ridicate medie scăzută Fosile joase medie scăzută Nonfolosite Dinamica tehnologiilor medie medie ridicată Fosile medie ridicată ridicată Nonfosile nu da Nu Taxe privind mediul оnconjurător Nu nu da Restricţii în emisiile de CO Emisii nete de carbon [Gtc] 6 6 6 1990 9-15 10 5 2050 6-20 11 2 2100 3 1 2 Număr de scenarii Prescurtări: PMB: produs mondial brut.1 2100 11.1 10.1 10. 12 2 2 Sursa: Energie pentru ziua de mвine – să aşteptăm acum! Declaraţia CME 2000.8 -1.4 1990 . p.

în Gtc**` 30 39 13 18 59 6 16 42 17 25 54 12 19 36 18 27 64 15 18 33 18 31 45 9 23 33 17 28 55 10 20 34 18 29 22 5 20 34 17 29 22 5 Notă: Subtotalurile pot fi necesare din cauza rotunjirilor.119.8 17 A (A2) 25 32 19 22 4 23 273 261 211 1.8 40 1.7 10 Energie primară [Gtep] Repartiţia energiei primare [%] Carbon Petrol Gaz Nucleară Regenerabile Utilizarea resurselor оntre 1990 şi 2050 [Gtep] Carbon Petrol Gaz Investiţii în sectorul energetic [10 USD] USD/tep produs în procente din PMB 12 Repartiţia energiei finale [%] Solide Lichide Electricitate Altele* Emisii Sulf [MtS] Carbon [valoare netă.5 37 0. celelalte emisii de origine neenergetică sau CO utilizat pentru a ameliora recuperarea petrolului. 2 149 . 2002. gaz şi hidrogen.2 47 1.1 14 (C1) 14 11 19 27 4 39 125 180 181 0.5 36 0.2 27 1.Anexa 11 Caracteristicile celor trei cazuri prognozate de către CME pentru anii 2050 şi 2100 comparate cu 1990 Anul de bază1990 9 24 34 19 5 18 (A1) 25 15 32 19 12 22 206 297 211 0.9 17 20 21 22 23 14 22 194 220 196 0. * Оncălzire urbană.8 33 0. p.9 36 0.2 6 0. – Bucureşri.7 10 C (C2) 14 10 18 23 12 37 123 180 171 0.1 17 B (A3) 25 9 18 32 11 30 158 245 253 0. ** Emisiile nete de carbon nu cuprind produsele intermediare. Sursa: Energie pentru ziua de mвine – să aşteptăm acum! Declaraţia CME 2000.

25 27.19 13.23 0.57 13.80 10.37 26.33 19.67 5.78 61.90 9.07 2. cu excepţia rubricilor în care sunt prezentate alte unităţi de măsură) Previziuni Anul 2001 Referinţă Anul 2015 Preţ mondial mic la ţiţei Anexa 12 Preţ mondial al ţiţeiului (USD 2001/bbl) Producţia mondială de ţiţei şi gaze naturale lichide: .10 3.56 0.98 3.06 30.24 24.57 0.59 2.02 8.81 0.din care ţiţei Importuri nete.64 0.90 19.59 11.din care ţiţei Importuri nete.46 55. din care: .ţiţei .combustibil distilat .benzină .67 5.15 11.69 2.66 2.66 5.combustibil distilat .keresene .04 19.40 24.07 2.12 14.13 12.32 5.benzină .69 8.81 0.17 5.13 2.95 8. bareli/zi.05 2.03 3.combustibil rezidual .90 9.10 2.77 0.05 2.97 2.83 64.LPG .05 2.57 7.31 1.produse petroliere Cererea de produse petroliere.23 11.48 5.28 12.31 1.69 8.05 2.06 2.46 17.69 8.51 21. 2002.85 2.00 Preţ mondial mare la ţiţei 32.50 2.alte Ponderea оmporeturilor (%) Preţ mondial al petrolului (USD 2001/bbl) Producţia mondială de petrol şi gaze naturale .05 3.75 0.59 0.06 6.80 19.petrol Cererea de produse petroliere.73 29.67 5.67 1.77 13.04 7. din care: .80 10.75 0.05 8.36 3.jet .alte Ponderea оmporeturilor (%) 22.59 19.05 2.72 12.59 19.97 0.87 0.05 0.66 5.36 5.77 2.03 66.97 0.97 0.84 25.combustibil distilat .63 0.keresene .05 7. 150 . din care: .benzină .00 25.27 2.05 2.05 33.71 11.keresene . din care: .42 5.40 0.20 25.04 7.18 0.50 Sursa: Energy Information Administration.47 5. September.97 0.04 7.66 3.66 28.09 16.48 7.89 3.10 3.70 33.46 55.30 19.67 1.61 15.53 5.79 4.30 26.83 2.din care ţiţei Importuri nete.combustibil rezidual .07 2.01 7.64 0.ţiţei .15 4. din care: .LPG .01 64.99 5.ţiţei .07 67.22 18.06 27.96 5.80 10.Previziuni privind petrolul pentru SUA (mil.produse petroliere Cererea de produse petroliere.74 5.91 3.46 5.77 2.08 5.30 0.00 2.jet .06 2.60 33.67 1.20 12.88 65.39 18.25 16.17 14.01 7.17 70.05 2.40 Anul 22.71 5.19 12.59 19.70 5.79 12. din care: .46 55.alte Ponderea оmporeturilor (%) Preţ mondial al petrolului (USD 2001/bbl) Producţia mondială de petrol şi gaze naturale .01 7.05 3.78 2.88 62.75 6.72 7.31 1.17 13.40 Anul 22.81 0.66 3.combustibil rezidual .95 65.jet .76 0.79 13.LPG .18 5.58 0.79 16.66 3.47 12.06 2.90 9.

Anexa 13 Rutele principale de import a ţiţeiului în Uniunea Europeană Pe ţări Resurse confirmate Mlrd. Intisar-Hatiba. Există export către UE. Saud Venesuela 72. 1 tonă = 7.2000. Germania. 100 000 mlrd.5 3 Mexica 28.45 barel. Strвmtoarea Bosfor este supraоncărcată şi exportul prin ea este dificil Conducta East-Vest este la jumătate de capacitate. Export 250 000 mlrd. Exportă preponderent spre Asia. Bareli/zi Algeria 9. Aleppo şi Latakia. * Determinată ca raportul dintre volumul importului şi consumului. IntisaZueitina. Shuaiba.6 2 Sursa: Grin Paper: Towards a European strategy for the security of energy supply. Messla-Ras Lanuf.5 20 14 Conducta Drujba. cu o conexiune spre rafinăria Homs. Franţa.5 7 4 Kirkul-Ceyhan (prin Turcia).bareli/zi din zona nordest pвnă la terminalul Tartous.7 8 Terminale: Amal Ras Lanuf. Mina Abdullah. Waha-Es Sider Irak Nigeria 112 22. Arabia Saudită 12 East-Vest crude oil pipeline AbguaigYanbu NGLiguids pipeline Libia 29. Participarea investitorilor străini este limitată. Dec. capacitatea 1 200 000 mlrd. Sistem de conducte produse petroliere de la Homs spre Damascus. Sarir-Marsa el Hariga. 500 000 tone pe an.2 3 Siria 2. conflictele etnice fac exportul dificil Cca 75% din exportul algerian se face către Europa de Vest – Italia. 1 Barel = 158. Zaviya. 600 mile. Bareli/zi Exportul prin terminalele de la Marea Baltică şi Marea Neagră. Mai sunt şi alte două conducte care nu mai funcţionează după invazia Irakului în Kuweit în 1990. COM/2000/769. 151 .5 2 Mina Al – Ahmadi (portul de export principal). Japonia este cel mai mare importator. Cca 1 mln.8 49-55 (cifre estimative) 263.9872 litre. 1 Barel ţiţei = 134. Nasser (Zelten)-Marsa el Brega. Hammada el Hamra-Az. Defa-Nasser. Aceste terminale sunt conectate cu sursele printr-o reţea extinsă de conducte. Accesul companiilor străine la producerea şi transportul ţiţeiului este limitat.5 9 Iran 89. Olanda. Cel mai mare importator sunt SUA.2 kg. Ar putea fi o ţară de tranzit a exportului din Asia Mijlocie Este în viguare embargoul ONU la export Incertitudinea politică. Compania mexicană de stat Pemex este o şasea din cele mai mari companii petroliere din lume. Spania. Nasser-Hatiba. Conducta Al-Thayyemcătre staţia de pompare T-2 a conductei vechi a Iragi Petroleum Company şi o conductă de la Al-Ashara şi AlWard către T-2. bareli Ponderea importului* % Rutele principale Remarcă Norvegia Rusia 10.4 2 Kuweit 96. Bareli/zi.

1 3.2 - 3. 1998. –Bucure şti.2 - 1.4 10.6 3.0 0.8 41.9 10.7 0.8 109.9 1.2 CME – cu ritm ridicat de cre ştere economic ă 2.5 2.6 111.8 58.6 - 41.7 GAZE 2.7 38.1 40.1 1.8 - -- 70.6 16. 1980 2000 2010 2020 19909.7 AEI – de referin ţă 0.1 45.2 AEI – cu economie de energie CME – de referin ţă 2.5 38.4 2.2 4.5 3.1 AEI – cu economie de energie CME – de referin ţă 3.7 CME – cu ritm ridicat de cre ştere economic ă 1.6 1.22.3 4.9 -28.7 CME – ecologic DRI 1.2 4.6 171.2 CME – ecologic DRI 2.2 9.0 2.2 3.5 3.1 CME – ecologic DRI 3.5 2.e.4 171.0 7.6 - 2.8 - - 2000 16.9 4.4 12.6 57.2 5.5 15.0 2.3 4.7 AEI – de referin ţă 2.4 - 7.4 23. Crt.7 CME – ecologic DRI 7.9 1.1 1990-2020 - ENERGIE PRIMARĂ AEI – de referin ţă 7.5 2.6 2.1 AEI – de referin ţă 1.2 0.2 - 2.4 -14.3 - Domeniu Institu ţia şi scenariul Miliarde t.1 152 .9 17.7 AEI – cu economie de energie CME – de referin ţă 7.2 3.9 58.1 18.7 AEI – cu economie de energie CME – de referin ţă 0.5 64.5 45.7 2.4 - 11.1 1.1 3. p.7 - Ţ IŢ EI -- 35.5 -2.5 -0.1 - 45.7 11.5 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -- 31.4 3.7 8.1 16.6 -3.7 CME – cu ritm ridicat de cre ştere economic ă 0.9 23.6 - 48.2 CĂ RBUNE 16.9 3.4 97.0 -2.7 Sursa: Energii neconven ţionale curate.3 - -- 128.5 42.7 AEI – cu economie de energie CME – de referin ţă 1.p. - 28.7 1.1 CME – cu ritm ridicat de cre ştere economic ă 3.6 -- 49.7 2.2 AEI – de referin ţă 3.6 13.5 -9.7 11.4 - CME – ecologic DRI 0.6 2.7 1.Anexa 14 Cererea mondial Nr.2 13.9 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ă de resurse de energie primare prognozat ă de diferite institu ţii Creşteri în % 19902010 48.6 17.7 CME – cu ritm ridicat de cre ştere economic ă 7.6 - 58.7 ENERGIE ELECTRICĂ PRIMARĂ 0.8 71.

153 .

lipsesc datele. 5 6 28 2 3 2 114 2 1457 3 72 71 132 1884 22 2 39 6 91 4 5 1037 5 20 66 236 1530 50 2 3 2 147 2 1498 3 99 74 144 2020 31 3 44 8 11 3 5 1097 4 25 67 269 1661 19 -1 -41 -3 36 -1 -5 400 -1 74 8 -125 359 2010 7 73 2 2 4 171 4 1594 4 117 82 155 2021 43 4 51 12 131 7 4 1137 7 24 70 266 1748 30 -2 -50 -6 40 -3 -4 457 -4 98 12 -111 452 8 95 2 2 4 239 4 1844 4 165 91 171 2606 47 7 76 11 178 7 6 1295 5 35 76 292 2019 48 -5 -75 -5 61 -2 -5 549 -2 130 15 -121 587 Uzbekistan Ucraina CSI Azerbaidjan Armenia Belarus Georgia Kazahstan Kirghizia Moldova Rusia Tadjikistan Turkmenistan Uzbekistan Ucraina CSI CONSUMUL 21 29 1 2 48 36 6 4 96 88 5 3 6 5 1166 1025 4 5 24 18 64 65 271 234 1721 1504 EXPORTUL NET -45 35 -33 19 -8 -5 -5 491 -2 -2 -2 82 -7 -189 299 361 58 -3 -12 263 358 24 5 -114 242 -36 -3 23 -2 -5 421 -3 61 5 -103 354 Sursa: Макаров А.//Энергия. №12. mil.c. Max. Min. Долгосрочные аспекты обеспечения энергетической безопасности стран СНГ. 154 . Ţara 1 Azerbaidjan Armenia Belarus Georgia Kazahstan Kirghizia Moldova* Rusia Tadjikistan Turkmenistan Uzbekistan Ucraina CSI Azerbaidjan Armenia Belarus Georgia Kazahstan Kirghizia Moldova Rusia Tadjikistan Turkmenistan 1990 2 29 3 2 152 4 1855 3 109 57 201 2415 45 6 76 11 115 7 8 1363 5 27 64 390 2115 -6 -7 -2 6 -6 -1 -1 -72 -9 -5 -4 37 -3 -2 -2 1993 3 PRODUCŢIA 22 3 1 131 2 1527 2 82 61 150 1984 1995 4 19 3 1 107 1 1382 2 42 70 119 1746 2000 Min. c.e.Axexa 15 Balanţa resurselor energetice primare în CSI. Max. 8.t. * .А.

А. Ţara 1 Azerbaidjan Kazahstan Rusia Turkmenistan Uzbekistan Ucraina CSI Kazahstan Rusia Turkmenistan Axexa 16 2010 max.t.c. c. 7 7 17 750 92 52 23 941 13 244 80 8 345 5 3 17 2 9 1 3 18 3 0 2 80 144 12 3 17 2 13 1 3 524 3 12 46 102 740 max. №12.e. mil. Долгосрочные аспекты обеспечения энергетической безопасности стран СНГ.10. 8 8 31 840 130 55 30 1094 17 309 110 9 445 8 5 20 3 11 2 3 20 4 0 2 65 142 16 5 20 3 26 2 4 551 4 20 48 95 793 1990 2 10 7 641 88 41 28 815 3 249 72 3 327 8 5 15 5 9 2 5 70 2 0 0 88 208 18 5 15 5 15 2 4 461 2 16 38 116 696 1993 3 PRODUCŢIA 6 7 618 65 45 19 761 EXPORT 3 179 52 4 239 IMPORT 4 1 16 3 10 1 3 4 1 0 2 80 126 CONSUM 11 1 17 3 14 1 3 442 1 13 43 99 648 1995 4 5 5 595 30 49 17 701 3 194 20 65 222 1 0 13 3 7 1 3 23 2 0 2 66 121 6 0 14 3 9 1 3 424 2 10 46 83 601 min. 5 6 6 670 57 50 18 807 6 208 45 6 265 1 1 15 2 7 1 3 12 2 0 2 71 116 7 1 15 2 7 1 3 474 2 12 46 89 658 2000 Uzbekistan CSI Azerbaidjan Armenia Belarus Georgia Kazahstan Kirghizia Moldova Rusia Tadjikistan Turkmenistan Uzbekistan Ucraina CSI Azerbaidjan Armenia Belarus Georgia Kazahstan Kirghizia Moldova Rusia Tadjikistan Turkmenistan Uzbekistan Ucraina CSI Sursa: Макаров А.//Энергия. 155 . 6 6 18 675 80 51 22 852 8 216 65 7 296 2 2 16 2 7 1 3 14 3 0 2 65 116 8 2 16 2 13 1 3 468 3 15 46 87 663 min.Balanţa resurselor de gaze în CSI.

5 0 Agricultur ă /selvicultur ă 4.2 0 Sectorul piscicol 0.4 -13.1 -6.2 -2.4 0 0 Servicii comerciale şi publice 164. p.3 265.4 Nonspecificat Utilizare nonenergetic ă 0 109. Moldova nr.9 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 70.7 0.2 159.2 882 107.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.3 40 2.7 Sectorul transport 0 Alte sectoare 0 4.141-145.1 00 0 9.8 0 0 -6 -72.1 1159.7 98 0 0 0.6 100. оn mii tone echivalent petrol (mii tep) în baza valorii nete calorice Livr ă ri ş i consum Că rbune Ţiţ ei Produse petroliere Gaze Nucleară Hidro Combustibili.5 0 0 0 0 214.Anexa 17 Balan ţa enargetic ă a Republicii Moldova pentru anul 2005.1 58.3 1319.9 697.6 253.4 0 0 0 55 184 259.7 0 -43 -67.6 288.6 0 0 -3.5 -146.3 89.4 300.8 261.5 0 9.2 0 114. malul drept al Nistrului.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. .9 -3.9 0 0 -372.5 84 4.1 0 1145.2 142.7 Exporturi 0 Bunchere interna ţionale Burse de stocuri Total livrări de energie primar ă 4.4 2.9 716.5 4.3 435.8 159.8 292.2 52. 7 septembrie 2007.9 Refin ă rii petroliere 0 0 Transformarea că rbunelui 0 0 0 0 0 0 0 0 Centrale de lichefiere 0 Alte transform ă ri 0 Utilizare proprie 000000 Pierderi la distribu ţie 0 0 0 Total consum final 0 0 Sectorul industrial 0 168.7 0 0 82.5 1936.8 0 4.9 0 14 2286.8 0.4 Sursa: Strategia Energetic ă a republicii Moldova pвn ă în anul 2020.1 2.9 0 7 71.6 60 0 0 0 199.9 8.8 0 67.5 0 0 0 10.5 0.4 -1.4 252 0 0 0 0 2380 000000 0 Transferuri Diferenţele statistice 0 0 Centrale electrice 0 0 Centrale CET 0 0 Centrale termice 0 0 Lucră ri gaze 000000 -4.2 Reziden ţial 50.7 000000 0 0 0 0. Monitorul Oficial al R.2 342.88.7 71.2 16.4 244.4 0 0 0 0 0 718.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.2 -213 -145.1 4.9 0.7 4.7 -164 -23 453.5 14 Marine 000000 0 0 0 0 168.2 247.6 144.1 67. regenerabili ş i reziduri Energie Electricitate termică Total Producere 0 Importuri 168.5 0 -12.

156 .

2 0.0 Ucraina 15.2 Rusia 550.1 3.1 Ucraina 174.1 47. brichete şi combustibili 165.5 402. m Gaz natural 1418.1 63.2 Romвnia 87.4 Rusia 0.9 0.1 7.7 0.5 121. kw/h Enegie electrică 1600.2 12. dolari SUA) Denumirea mărfii Unitatea de măsură 2005 Cantitatea Valoarea Cantitatea 2006 Valoarea Importul total mii tone Huilă.5 1.2 mii tone Gaz lichefiat 53.3 Ucraina 1049.2 0.7 0.6 24.4 5.2 12.3 256.6 107.8 38.1 Volumul investiţiilor directe în Europa Centrală şi de Est Ţara 2004 (milioane euro) 2005 (milioane euro) 2006 (milioane euro) Anexa 19 Volumul ISD pe cap de locuitor Republica Cehă Ungaria Polonia Slovacia Slovenia Estonia Letonia Lituania Albania Bosnia-Herţegovina Bulgaria Croaţia Macedonia Romвnia Serbia Muntenegru Belarusi Republica Moldova Federaţia Rusă Ucraina Total: 4007 3754 10279 1016 662 838 563 623 269 489 2727 989 126 5183 777 51 132 124 12422 1380 46 412 8837 5356 6132 1694 427 2232 503 807 209 240 1789 1328 80 5197 1196 375 245 181 11731 6263 54822 4000 4000 7000 2000 500 1000 500 1000 200 300 2000 1500 100 8000 1000 200 200 100 12000 2000 47 600 4932 5133 1835 2414 3002 7717 1759 1600 488 598 1105 2970 735 930 641 895 206 266 687 310 Оn medie 1160 Sursa.6 2.4 0.2 85.3 13.1 185.1 161.3 Rusia 7.8 2478.6 17. 3 2292.1 9.5 1.8 6.9 60.8 118.3 9.2 17.2 11.5 9.9 Sursa: Conform informaţiei Ministerului Economiei şi Comerţului.2 13.6 Ucraina Benzine auto 285.4 11.6 189.0 95.4 20.4 26.5 86.5 mii tone Uleiuri lubrefiante 12.3 28.6 25.4 7.7 47.3 Romвnia 173. 157 .9 16.3 Germania 0.8 Rusia 597.Anexa 18 Importul produselor energetice în Republica Moldova în ultimii ani (mil.3 mil.1 1418.3 11.9 144.1 70.1 73.7 0.7 164.7 mil.0 113.6 172.9 71.0 1418.2 2881.7 Turcia 0.6 mii tone Ucraina 57.0 11.3 3.0 1.6 Ucraina 34.0 202.0 189.9 5.1 mii tone Uleiuri medii (petrol lampant) 15.4 307.5 Kazahstan 820.0 Belarusi 0.7 solizi în forme 155.2 Austria 0.5 0.1 10.7 2693.4 11. Datele Eurostat.3 4.0 7.5 7.1 16.9 0.9 mii tone Păcură 13.2 mii tone Motorină 314.1 0.2 50.1 29.

vizavi de producţia şi livrarea mărfurilor industriale pe pieţele occidentale • susţinerea şi interesul sporit faţă de activitatea investiţională din partea guvernului • deschiderea serviciilor financiare şi bancare pentru ISD ritmul modificărilor (creşterea rapidă a producţiei. lipsa deprinderilor de muncă Mexic Africa şi Orientul Apropiat 158 . care asigură avantaje concurenţiale pe termen lung forţa de muncă mai calificată şi mai ieftină оn comparaţie cu SUA şi RFG • stabilitatea politică • proporţiile vaste ale teritoriului • creşterea economică оnaltă • forţa de muncă calificată (оn special pentru necesităţile industriei prelucrătoare) • imaginea pozitivă a ţării. amplasate în China оn comparaţie cu veniturile de la exportul comercial net în China • limitarea necreativă a producţiei occidentale şi a tehnologiilor. existenţa corupţiei relativ slabe şi a protecţionismului • existenţa infrastructurii dezvoltate în toate sferele de activitate • stabilitatea economică şi politică • sistemul financiar şi monetar stabil • posibilitatea investirii în ramurile tehnologic avansate. fărădelegea • forţa de muncă necalificată. cu o cerere solvabilă sporită • nivelul оnalt de dezvoltare a economiei. pericolul securităţii pentru personalul străin • politica ecologică instabilă. a principalelor şi metodelor de management • activitatea nesatis-făcătoare a guvernului faţă de investitori • birocratismul imprevizibilitatea investirii forţa de muncă necalificată • situaţia politică instabilă. stabilitatea politică şi economică • nivelul оnalt de competitivitate. modificările în toate sferele economiei) • proporţia teritoriului • stabilitatea relativă existenţa clasei medii calificate vorbitoare de limbă engleză • forţa de muncă ieftină • resursele naturale • pămвntul scump • politica internă evident protecţionistă.Analiza comparativă a climatului investiţional în ţările cu diferite economii Ţările Factorii ce contribuie la atragerea resurselor investiţionale Anexa 20 Factorii ce оmpedică atragerea resurselor investiţionale Ţările оnalt dezvoltate SUA Germania Franţa Marea Britanie Japonia Ţările оn dezvoltare China India • existenţa pieţei de proporţii mari. dublată de expansiunea în străinătate • recuperarea slabă a producţiilor occidentale.

ISD şi influenţa lor asupra modernizării economiei în tranziţie.: Arc.Ţările din Europa Centrală Polonia Ungaria Republica Cehă Romвnia Bulgaria • amplasarea strategică ce asigură accesul la pieţele occidentale şi de Est • existenţa forţei de muncă calificate şi ieftine pentru dezvolrarea tehnologiilor avansate • atitudenea pozitivă faţă de investiţiile occidentale • cultura оnaltă de efectuare a businessului • pieţele relativ stabile • economia sufficient de dezvoltată şi capacitatea esenţială a pieţei • forţa de muncă ieftină • situaţia geografică avantajoasă pentru efectuarea operaţiunilor de tranziţie • recenta aderare la NATO şi la UE • forţa de muncă ieftină • instabilitatea legislaţiei economice • nivelul оnalt al corupţiei şi birocratismului • instabilitate politică • ritmuri scăzute de creştere economică • existenţa riscului conflictelor entice şi religioase • existenţa minorităţilor musulmane • instabilitatea situaţiei politice. Serbia. gaze. păduri) • instruirea оnaltă a populaţiei (cadre calificate. 2008. semimetale. 159 . economice şi sociale în ţară. –Ch.82-94. Munte-Negru Rusia • proporţiile ţării şi ale pieţei interne (populaţia. p. Croaţia. diamante. BosniaHerţegovina. riscul оnalt al grevelor şi Ţările Europei de Sud-Est: Albania. artă) • ritmuri оnalte de creştere economică în ultimii ani • accesul investiţiilor străine la procesul de privatizare conflictelor locale • hipertrofia complexului militar • diferenţierea puternică în dezvoltarea sectoarelor economiei (accentul pe extragerea şi vвnzarea petrolului) • dezvoltarea slabă a agriculturii • gradul оnalt de biro-cratism şi corupţie (procedura complicată de оnregistrare a оntre-prinderilor cu capital străin) • cultura businessului joasă în raport cu forţa de muncă (lipsa disciplinei şi a motivării) Sursa: Prelucrare după sursa: Dolru C. cărbune. capabile a asimila rapid cele mai noi tehnologii de producţie şi administrare) • imaginea pozitivă a ţării (şcoli ştiinţifice. oameni talentaţi în anumite domenii ale ştiinţei şi ingeneriei. suprafaţa teritoriului) • resursele naturale bogate (petrol.

4 10.1 8.3 100 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 160 .5 4.2 1.2006 Ţara Numărul оntreprinderilor 578 512 454 375 340 288 238 129 120 110 108 97 71 66 60 53 53 51 44 40 37 37 36 34 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Romвnia Rusia Turcia Italia Ucraina SUA Germania Israel Siria Marea Britanie Cipru Franţa Grecia Olanda Belgia Austria China Irlanda Polonia Spania Belarus Bulgaria Suedia Republica Cehă Alte ţări 550 Total 4481 Sursa: Conform datelor Camerei Оnregistrării de Stat.6 6.8 0.9 11.7 2.01. 12. Anexa 21 оnregistrate pe teritoriul Republicii Moldova.9 2.4 7.6 1.4 2.2 1.9 0.5 1.02.8 12. 01.4 5.1992–28.8 0.3 2.3 1.Ţările cu cele mai multe оntreprinderi cu capital străin N.2 1.0 0.crt.1 1.8 0.

Chişinău Anenii Noi Criuleni Dubăsari Ialoveni Străşeni Mun. Monitorul Oficial nr. din 04.Anexa 22 Staţiile de alimentare şi depozitele cu produse petroliere şi gaze amplasate pe teritoriul Republicii Moldova Nr. d/o Denumirea localităţilor Total staţii Staţii şi depozite la sfвrşitul anului 2003 inclusiv depozite cu petrol cu gaze mixte cu petrol cu gaz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Mun. 170-172/971 din 08. Cantemir Edineţ Donduşeni Briceni Ocniţa Taraclia UTA Găgăuzia Оn total 91 14 19 8 14 13 16 7 5 9 15 7 5 3 22 3 6 13 4 9 8 23 10 7 9 4 17 11 11 21 19 11 17 3 9 30 493 66 13 18 7 11 8 12 6 4 8 14 5 4 1 18 3 5 9 4 7 6 18 7 4 9 4 12 9 9 18 18 9 15 2 8 28 399 13 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 4 2 1 1 1 4 1 2 2 1 2 2 1 1 2 55 12 1 2 4 2 1 2 1 2 1 5 2 2 1 1 1 39 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 2 1 1 1 1 7 Sursa: Hotărвrea Guvernului R.M. Bălţi Sвngerei Glodeni Făleşti Rвşcani Căuşeni Ştefan Bodă Căinari Orhei Şoldăneşti Rezina Teleneşti Basarabeasca Cimişlia Leova Hвnceşti Soroca Floreşti Drochia Sănătăuca Ungheni Nisporeni Călăraşi Cahul.03. 161 . Anexa 5.2003.08.08.

2 31123.4 117.8 52931.1 17471.7 Preţ mediu.3 140717.7 25819.6 407.1 107.4 147.0 78008.1 6595.2 7927.0 Valoarea.6 54624.3 697199.1 55637.4 363279.6 3949.9 142.1 89429.1 13275.8 591.8 8560.8 485.8 24932.4 98.2 145.4 Motorină .3 7310.2 631.1 703998.5 336581.1 423.2 7411. total Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III 82457.5 106.2 35743.0 18217.0 Preţ mediu.3 93.8 42301.6 94437.1 Raport de preţ mediu 2006/2005 (lei).5 43461.1 Trimestrul III Trimestrul IV Gaz lichefiat.6 363.9 108. mii lei 1599091. mii USD 111799.4 566.7 1919.5 7099. USD/tona 628.2 Trimestrul I Trimestrul II 69570.0 608. mii lei 1429382.4 482.1 552.3 29148.3 531135.1 6765.3 114.1 108.4 5358. 162 .7 50163.2 2059536.0 5216.1 7454.5 414.2 53024.9 476244.7 7188.9 123.4 48155.7 162557.8 312270.2 140.5 509.7 427.4 40905.7 556.3 6105.0 5473.7 42619. total Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III 2006 Cantita-tea.2 6612.3 643.5 87777.7 5280.4 123.7 6929.4 Valoarea.0 89.7 489.2 116.5 37862.9 77. tone 214146.Anexa 23 Dinamica importurilor şi a pre ţurilor medii de procurare a benzinei.4 5097.7 312410.4 163263.9 127.4 9148.8 77. motorinei şi gazelor lichefiate în Republica Moldova pe parcursul anilor 2006 şi 2005 (pe trimestre) 2005 Cantitatea 2006/2005 % Denumirea produsului petrolier Benzină .0 134.4 228385.3 134.1 7805.0 331749.4 656.4 5891.7 Valoarea.1 455670.6 7325.0 123.0 8645.5 106.1 12390.2 91.8 119. lei/tona 6674. mii USD 122576.9 65083.8 99.7 53505.2 Valoa-rea.1 592.8 Preţ mediu.3 89323.8 74487.6 7257.1 53829.7 104.4 8054.2 573.2 430964. % 120.2 87.0 17145.9 27586.8 7147.5 36994.4 Trimestrul IV 49694.0 187117.7 7346.0 131.6 616.8 141. USD/tona 522.5 120.8 135.2 40255.5 11040.1 24731. tone 195140.2 87.8 80466.4 120.8 6043.8 6155.7 7595.7 583.4 7437.7 705841. % 122.1 492436.4 547543.2 10857.6 6161.5 Trimestrul IV 18884.6 Preţ mediu.0 55850.4 152.8 Raport de preţ mediu 2006/2005 (USD).4 2439064.8 135.0 5760.7 4684.2 578. 2006.5 686.1 102.1 687.5 33063.3 8949.3 99. total 307669. lei/tona 8194.8 66317.1 131.5 26543.6 74742.3 13609.1 381030.3 61265.8 504889.4 126.1 520.6 559.1 329366.1 Cantita-tea.3 103.8 26714.2 8009.7 49523.0 408745.4 85.1 88.8 Sursa: Raport anual ANRE.3 555.

Dima I.. 211-215. Strategia producţiei (de ansamblu a Strategia resurselor umane firmei) (rezultatele obţinute) umane şi financiare Strategia de marketing Strategia de cercetaredezvoltare Strategia calităţii SISTEMUL STRATEGIILOR DE FIRMĂ CONTROLUL STRATEGIC Evaluarea obiectivelor standadtelor şi acţiunilor strategice şi efectuarea corecţiilor necesare pentru ameliorarea rezultatelor SISTEMUL DE MANAGEMENT AL FIRMEI Sursa: Prelucrare după sursa .a.205. p. 163 . Economia şi gestiunea firmei. 1999. –Bucureşti: Ed. ş. Econ.Anexa 24 Sistemul strategiilor de firmă Strategia financiară Strategia de control Strategia investiţională Strategia de informatizare Strategia tehnologică Strategia globală (fluxuri de resurse materiale.

ş. Economică. –Bucureşti: Ed.Interdependenţele dintre strategiile parţiale ale firmei Anexa 25 Strategia de marketing Strategia decercetare-dezvoltare Strategia produc ţiei Strategiafinanciar ăă Strategia calităţii Strategia investiţională Strategia tehnologic ă Strategia de informatizare Strategia resurselor umane Strategia control Sursa: Prelucrare după sursa: Dima I.a. 164 . 1999.217. p. Economia şi gestiunea firmei.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->