Sunteți pe pagina 1din 5

Cap.

55
DESPRE TAINA SFINTEI ÎMPĂRTĂŞANII

Sectarul: Pentru care pricină voi, ortodocşii,


credeţi şi susţineţi cu tărie că vinul şi pâinea de la
„Cina Domnului” se prefac chiar în Trupul şi
Sângele Domnului, căci ele sunt numai pâine şi vin
natural, şi nimic mai mult? Ele sunt doar nişte
simboale şi închipuiri, nefiind nicidecum Trupul şi
Sângele Domnului, aşa cum credeţi voi. Care vă
sunt vouă mărturiile biblice, pe care vă întemeiaţi
credinţa voastră în cele ce susţineţi?
Preotul: Noi, creştinii ortodocşi din Biserica
Dreptmăritoare a lui Hristos, credem că în adevăr
pâinea şi vinul de la Sfânta Împărtăşanie sunt cu
adevărat însuşi Trupul şi Sângele Domnului, şi nu
închipuire sau ceva simbolic, aşa cum credeţi voi,
rătăciţilor sectari. Iar temeiurile biblice pe care noi
am întemeiat credinţa noastră referitoare la
Sfintele şi Preacuratele Taine, sunt cele ce
urmează:
1. Hristos Mântuitorul nostru este pâinea cea
adevărată, care s-a pogorât din Cer şi dă viaţă lumii
(Ioan 6, 26–33).
2. Pâinea pe care El o dă este Trupul Său, pe
care L-a dat pentru viaţa lumii (Ioan 6, 48–58).
3. Cine mănâncă pâinea aceasta va fi viu în
veci (Ioan 6, 51).
4. Însuşi Mântuitorul ne-a spus: De nu veţi
mânca Trupul Fiului Omului şi de nu veţi bea
Sângele Lui, nu veţi avea viaţă întru voi (Ioan 6,
53).
5. Şi iarăşi zice: Cel ce mănâncă Trupul Meu şi
bea Sângele Meu are viaţă veşnică şi Eu îl voi învia
pe el în ziua cea de apoi (Ioan 6, 54).
211 CĂLĂUZĂ ÎN CREDINŢA ORTODOXĂ

6. Mântuitorul ne adevereşte nouă clar şi prea


luminat că pâinea şi vinul de la Sfânta Împărtăşanie
sunt cu adevărat Trupul şi Sângele Său, iar nu
închipuire, cum ziceţi voi, sectarii. El zice: Trupul
Meu este adevărată mâncare şi Sângele Meu
adevărată băutură. Şi cel ce mănâncă Trupul Meu
şi bea Sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el
(Ioan 6, 55–56).
7. Mântuitorul nostru Iisus Hristos când a
instituit (aşezat) această Sfântă Taină a Sfintei
Împărtăşanii – înainte de înfricoşătoarele şi
mântuitoarele Sale patimi – nu a zis ca voi sectarii:
„Luaţi, mâncaţi, că această pâine este simbolul sau
închipuirea Trupului Meu”, sau „Beţi din acest
pahar, care este numai o închipuire a Sângelui
Meu”, ci a zis clar şi prealuminat: Luaţi, mâncaţi,
acesta este Trupul Meu şi beţi dintru acesta toţi,
căci acesta este Sângele Meu, al Legii celei Noi,
care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor
(Matei 26, 26–28).
8. Noi, ortodocşii, nu putem tâlcui ca voi,
sectarii, că pâinea şi vinul de la „Cina Domnului” au
fost numai nişte simboluri şi închipuiri, deoarece
este vorba cu adevărat de Sânge care se varsă spre
iertarea păcatelor, adică de Sânge de jertfă, după
cum era în Vechiul Testament, când nu cu vin era
atunci preînchipuită curăţirea de păcate a
poporului, ci cu sânge (vezi Ieş. 24, 8; 30, 10; Lev.
16, 15–16, 18; II Paral. 29, 21, 24 ş.a.).
9. Ştim că sângele jertfelor de răscumpărare
era de trebuinţă (Lev. 17, 11; Evrei 9, 7, 22), dar
sângele acestor jertfe nu a fost de ajuns pentru
curăţirea şi iertarea păcatelor (Evrei 9, 12; 10, 4).
10. Ştim de asemenea că numai Sângele lui
Hristos poate să fie jertfă curăţitoare desăvârşită
pentru păcatele lumii (Evrei 2, 17; 7, 26; 10, 10–
12).
11. Apostolul Pavel ne învaţă prealuminat că
DESPRE BISERICĂ 212

pâinea şi vinul de la „Cina Domnului” nu este


numai un simbol şi o închipuire, aşa cum susţineţi
voi, sectarii, ci este cu adevărat Trupul şi Sângele
Domnului, căci iată ce zice: Paharul binecuvântării
pe care îl binecuvântăm, nu este oare împărtăşirea
cu Sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem
nu este oare împărtăşirea cu Trupul lui Hristos? (I
Cor. 10, 16–17). Oare de ar fi fost pe vremea
marelui Apostol Pavel nişte rătăciţi ca voi şi ar fi zis
că nu sunt pâinea şi vinul de la „Cina Domnului”,
Trupul şi Sângele Domnului, ci sunt numai nişte
închipuiri şi nişte simboluri, în acest caz, cine ar fi
trebuit ascultat: Apostolul Pavel sau acei rătăciţi?
Vezi câtă nebunie zace în mintea voastră şi cum
rătăciţi voi sufletele oamenilor de la adevăr? Marele
Apostol Pavel zice că pâinea şi vinul de la
Împărtăşanie sunt cu adevărat Trupul şi Sângele
Domnului, iar voi ziceţi că sunt numai nişte
închipuiri ale Trupului şi Sângelui Domnului.
12. Iarăşi marele Apostol Pavel, arătând că
pâinea şi vinul din Sfânta Împărtăşanie sunt cu
adevărat Trupul şi Sângele Domnului, zice: Oricine
va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul
Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat de Trupul şi
de Sângele Domnului (I Cor. 11, 27). Deci dacă
elementele Sfintei Împărtăşanii ar fi fost numai
închipuire, pentru ce ar mai fi zis că cel ce le
mănâncă cu nevrednicie se face vinovat de Trupul
şi Sângele Domnului?
13. Şi iarăşi marele Apostol Pavel, arătând
scumpătatea şi sfinţenia pâinii şi a vinului de la
Sfânta Împărtăşanie, ne învaţă zicând: Să se
cerceteze omul pe sine şi aşa să mănânce din
această pâine şi să bea din pahar, căci cel ce
mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi
mănâncă şi bea (I Cor. 11, 28–29).
Iată că pentru împărtăşirea cu Sfintele Taine –
pâinea şi vinul care sunt cu adevărat Trupul
213 CĂLĂUZĂ ÎN CREDINŢA ORTODOXĂ

Domnului şi Sângele Lui (I Cor. 10, 16–17) –, trebuie


ca omul să se cerceteze pe sine, trebuie o pregătire
sufletească de pocăinţă, spovedanie, o mare
evlavie şi frică de Dumnezeu. Ori dacă Sfintele
Taine ar fi pâine naturală şi vin natural, ce pregătire
ar mai trebui?
Sectarul: Sfânta Scriptură ne arată că
trebuie a ne împărtăşi toţi dintr-o pâine, fiindcă
un trup suntem şi noi cei mulţi (I Cor. 10, 17).
Atunci pentru care pricină voi, ortodocşii, aduceţi
la Liturghie cinci pâini (prescuri)?
Preotul: Este adevărat că noi, ortodocşii, atât
la Sfânta Liturghie, cât şi la Litie, aducem cinci pâini
în chip simbolic, amintindu-ne de cele cinci pâini pe
care le-a binecuvântat şi le-a înmulţit Mântuitorul
(Ioan 6, 9–13). Dar numai din una scoatem
dumnezeiescul Agneţ (Trupul Domnului) din care se
împărtăşesc toţi preoţii, cât şi credincioşii. Celelalte
se aduc pentru cinstea Preasfintei Fecioare Maria, a
sfinţilor şi pentru a se scoate părticele pentru vii şi
morţi.
Sectarul: Dar pentru care pricină voi,
ortodocşii, la Sfânta Împărtăşanie mai adăugaţi şi
apă caldă pe lângă pâinea şi vinul euharistic, căci la
cina Domnului nu s-a întrebuinţat decât pâine şi vin
(Matei 26, 27–28)?
Preotul: Noi, creştinii ortodocşi, folosim la
Sfânta Împărtăşanie, pe lângă pâine şi vin, şi puţină
apă caldă (care de obicei trebuie să fie cât mai
fierbinte) pentru următoarele motive:
1. Sfânta Împărtăşanie are caracterul
comemorativ de a vesti prin ea moartea Domnului
(I Cor. 11, 25–26; Luca 22, 19) şi noi ştim că la
împungerea Domnului cu suliţa în coastă – după ce
a murit pe Cruce – a ieşit nu numai sânge, ci
„sânge şi apă” (Ioan 19, 34; canonul 32 al Sinodului
VI Ecumenic; C. Dron, Canoanele, p. 278).
2. Puţina apă fierbinte care se toarnă în
DESPRE BISERICĂ 214

Sfântul Potir la Sfânta Liturghie peste


dumnezeiescul Trup şi Sânge al Domnului
închipuieşte turnarea sau „vărsarea” Sfântului Duh
(Ioan 7, 37–39).
3. Apa fierbinte care se toarnă peste Sfintele
Taine în Sfântul Potir, rostindu-se cuvintele „căldura
credinţei plină de Duhul Sfânt”, arată împărtăşirea
Duhului Sfânt şi fierbinţeala credinţei noastre
(Apoc. 3, 15).
4. Apa fierbinte care se toarnă în Sfântul Potir
dă temperatura trupului viu al lui Hristos.