Sunteți pe pagina 1din 2

III.

COMPETENŢE ŞI CATEGORII DE ACTIVITĂŢI


- MAISTRU INSTRUCTOR -

COMPETENŢE COMPETENŢE SPECIFICE CATEGORII DE ACTIVITĂŢI


GENERALE
I. Dezvoltarea, • Stăpânirea tehnicilor de formare a deprinderilor I.1 Dezvoltarea deprinderilor
consolidarea şi implicate în activităţile practice; practice;
perfecţionarea • Selectarea metodelor optime în vederea formării şi I.2. Aplicarea, implementarea şi
deprinderilor dezvoltării deprinderilor practice după criteriul vârstei utilizarea modelelor de acţiune;
practice. elevului şi nivelului / profilului unităţii de învăţământ; I.3. Corelarea cunoştinţelor teoretice
cu activitatea practică;
• Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de instruire II.1. Proiectarea activităţilor de
II. Aplicarea practică / didactică generală în proiectarea activităţilor instruire practică învăţare pe durate
algoritmilor optimi de învăţare / instruire practică; medii (semestre) şi mari (an şcolar);
în proiectarea, • Conducerea şi evaluarea activităţii de instruire II.2 Elaborarea proiectului didactic;
organizarea, practică; II.3. Asigurarea şi utilizarea
şi evaluarea • Alegerea judicioasă a mijloacelor şi auxiliarelor adecvată a materialelor didactice /
activităţilor practice didactice; S.D.V./ A.M.C. şi integrarea
/ de învăţare • Conceperea strategiilor pentru implementarea acestora în activitatea de instruire
disciplinelor opţionale. practică;
II.4. Evaluarea activităţii de
instruire practică;
II. 5 Elaborarea conţinuturilor,
metodelor şi mijloacelor pentru
implementarea disciplinelor
opţionale.
• Stăpânirea conceptelor şi teoriilor moderne de III.1. Comunicarea maistru – elev /
comunicare: orizontală/ verticală, complexă, grupă de elevi;
multiplă, diversificată şi specifică (activităţilor de tip III.2 Comunicarea între cadrele
III. Aplicarea tehnic); didactice, de specialitate cu
strategiilor de • Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului pregătire superioară;
comunicare instructiv – educativ, ca act de comunicare; III.3 Relaţia cu părinţii /
didactică, • Capacitatea de a diagnostica aşteptările şi interesele comunitatea / partenerii sociali
pedagogică şi familiei. (întreprinderi, asociaţii
educaţională profesionale).
• Selectarea metodelor optime în vederea formării şi
IV. Utilizarea de dezvoltării gândirii şi culturii tehnice; IV.1. Dezvoltarea gândirii tehnice ;
tehnici de stimulare • Selectarea metodelor optime în vederea dezvoltării IV.2. Dezvoltarea culturii tehnice;
a creativităţii şi a simţului estetic; IV.3. Dezvoltarea simţului estetic.
motivaţiei în • Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative
învăţare în plan profesional / social.
• Proiectarea si organizarea activităţilor instructiv
V. Utilizarea de educative, în colaborare cu comunitatea; V.1. Dezvoltarea dimensiunilor
tehnici de formare • Cunoaşterea dinamicii şi a tendinţelor de pe piaţa practice a deprinderilor
şi dezvoltare a muncii şi corelarea cu orientarea în cariera antreprenoriale
gândirii şi profesională; V.2. Îmbunătăţirea performanţelor
comportamentului • Formarea unei mentalităţi profesioniste ; individuale la locul de muncă.
economic
• Formarea la elevi a deprinderilor de elaborare a unui
VI. Dobândirea plan de acţiune eficientă în pregătirea examenelor, VI.1. Former şi dezvoltarea
mecanismelor competiţiilor, concursurilor, etc. comportamentului specific în
psihice pentru a • Deschiderea faţă de schimbările care au loc în situaţii situaţii de competiţie concurs
realiza stăpânirea de competiţie, examen, concurs etc.; examen.
de sine şi echilibrul • Asumarea integrală a diferitelor roluri cu implicaţii VI.2.Pregătirea pentru proba
comportamental în docimologice (examinator / examinat / concurent / practică a elevilor participanţi la
toate situaţiile supraveghetor etc.). olimpiade şcolare, concursuri pe
educaţionale. meserii , etc.
VII. Valorificarea • Manifestarea unei conduite (auto)reflexive asupra
oportunităţilor de activităţilor didactice / pedagogice proprii; VII.1. Îmbunătăţirea continuă a
dezvoltare • Deschidere faţă de tendinţele novatoare necesare cunoştinţelor profesionale
profesională dezvoltării profesionale VII.2. Valorizarea calităţilor umane
continuă într-un • Formare a unei atitudini favorabilă reconversiei şi asumarea principiilor
mediu socio- profesionale în viaţa activă. deontologice profesionale.
profesional în
tranziţie.

S-ar putea să vă placă și