Sunteți pe pagina 1din 5

Revista Informatica Economică, nr.

4 (40)/2006 73

Supply Chain Management:


from Linear Interactions to Networked Processes
Prof.dr. Doina FOTACHE
Catedra de Informatică Economică, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
Conf.dr. Luminiţa HURBEAN
Catedra de Informatică şi Statistică Economică, Universitatea de Vest din Timişoara

Supply Chain Management is a distinctive product, with a tremendous impact on the


software applications market. SCM applications are back-end solutions intended to link sup-
pliers, manufacturers, distributors and resellers in a production and distribution network,
which allows the enterprise to track and consolidate the flows of materials and data trough
the process of manufacturing and distribution of goods/services.
The advent of the Web as a major means of conducting business transactions and business-to-
business communications, coupled with evolving web-based supply chain management (SCM)
technology, has resulted in a transition period from “linear” supply chain models to “net-
worked” supply chain models.
The technologies to enable dynamic process changes and real time interactions between ex-
tended supply chain partners are emerging and being deployed at an accelerated pace.
Keywords: e-Business, supply chain, globalization, digital democracy, RFID, web-based SCM

I ntroducere
Noua generaţie de aplicaţii e-Business a
revoluţionat modul de desfăşurare al afaceri-
Firmele care au pus la treabă noile aplicaţii
din zona SCM pentru a-şi gestiona afacerile
pe baza cererii au înregistrat rezultate sur-
lor moderne. Dacă prima generaţie a fost prinzătoare, cu creşteri ale profitului între 50
axată pe navigare şi viteză, următoarele ge- şi 100%. Ne referim aici în principal la apli-
neraţii presupun oferte consistente caracteri- caţiile identificate prin Demand Management
zate de securitate, disponibilitate şi perfor- Solutions, care gestionează, previzionează şi
manţă. reduc variabilitatea cererii, sincronizând
Prin aplicaţiile din categoria CRM şi SCM, aprovizionarea cu cererea (necesarul).
Internet-ul a devenit cea mai importantă plat-
formă pentru afaceri permiţând interconecta- SCM: definire şi funcţionalitate
rea tuturor partenerilor de afaceri şi adminis- Iniţial, conceptul supply chain a fost folosit
trarea inteligentă a resurselor unei companii. în legătură cu traseul parcurs de materiale de
Corelarea ofertei cu cererea asigură produsul la sursă (furnizor) la întreprindere (în interio-
care trebuie în locul în care trebuie la mo- rul acesteia, acolo unde se desfăşoară proce-
mentul la care trebuie… Dacă fluxul bunuri- sul de producţie). În contextul e-business,
lor se potriveşte cât mai bine condiţiilor de importanţa lanţului de cereri (demand chain),
cerere, atunci organizaţiile pot să reducă sto- care acoperă procesele de prelucrare a co-
curile, să sporească satisfacţia clienţilor şi să menzilor a fost reconsiderată. Cum cei doi
evite surprizele neplăcute. termeni relaţionează, au fost integraţi într-un
Condiţiile economice actuale impun organi- singur concept - extended supply chain, iar
zaţiilor cu activităţi de comerţ şi distribuţie pentru că acesta afectează gestiunea organi-
următoarele obiective pe termen scurt: zaţională, a fost transformat în Supply Chain
• reducerea stocurilor; Management.
Supply Chain Management este termenul în-
• creşterea veniturilor în condiţiile menţinerii
tâlnit în literatura română sub denumirea de
constante a cheltuielilor fixe;
managementul lanţului de aprovizionare-
• îmbunătăţirea performanţelor (creşterea ra-
desfacere sau managementul lanţului de dis-
telor marginale).
74 Revista Informatica Economică, nr.4 (40)/2006

tribuţie şi se referă, în principal, la optimiza- ţiuni liniare la modelul reţea. Vorbim acum
rea şi automatizarea tuturor proceselor eco- despre reţele de distribuţie interdependente.
nomice ce se desfăşoară la nivelul unei între- Întreprinderile se îndreaptă către operare în
prinderi, de la aprovizionarea cu materii pri- timp real prin partajarea informaţiilor şi in-
me şi materiale, până la procesele de produc- terconectarea proceselor cu cele ale partene-
ţie, transport şi distribuţie a produselor finite. rilor de afaceri.
Managementul eficient al lanţului de distri-
buţie asigură cantitatea necesară de bunuri şi Componentele lanţului de aprovizionare-
servicii acolo unde trebuie, la momentul desfacere
oportun, în cantitatea solicitată şi la preţul cel În tabelul nr. 1 am ilustrat tipurile de infor-
mai bun. maţii care sunt partajate, participanţii cu date
Cel mai simplu, lanţul de aprovizionare- şi utilizatorii informaţiilor, mergând pe firul
desfacere este definit1 ca fiind un proces logic al lanţului de distribuţie. Trebuie să
“umbrelă” sub care produsele sunt create şi precizăm că nu este o enumerare exhaustivă a
livrate către clienţi. Managementul lanţului proceselor, scopul nostru fiind de a ilustra
permite gestiunea proceselor extinse ale în- complexitatea datelor care sunt adunate şi
treprinderii, integrează atât procesele interne partajate pe parcurs.
cât şi pe cele externe, asigură flexibilitate şi În aceste condiţii, putem delimita cinci zone
transparenţă în desfăşurarea afacerii din faza funcţionale în care se regăsesc aplicaţiile
de aprovizionare cu materii prime şi materia- SCM3:
le necesare producţiei, până la livrarea către • planificarea este partea strategică în mana-
consumatorul final. gementul lanţului de distribuţie, prin care se
Într-o definiţie dată de un practician, SCM defineşte strategia de gestionare a tuturor re-
reprezintă practica de coordonare a fluxului surselor presupuse de acoperirea cererii cli-
de bunuri, servicii şi informaţii şi finanţe care enţilor pentru produsul/serviciul firmei;
se deplasează de la furnizori (materii prime şi • gestiunea furnizorilor dezvoltă un set de
componente) la producători şi vânzători (di- procese de alegere, livrare şi plată a furnizo-
recţi sau distribuitori) şi, în final, la clienţi. rilor, monitorizează relaţiile cu aceştia prin
Acest proces include generarea de comenzi, indicatori specifici. Sunt reunite procesele de
primirea comenzilor, urmărirea acestora, li- gestiune a stocurilor şi a serviciilor primite
vrarea eficientă şi la timp a bunurilor şi ser- de la furnizori, inclusiv recepţie, verificare,
viciilor2. transfer către locurile de producţie sau auto-
După cio.com, într-o definiţie pentru mana- rizarea plăţilor;
geri, SCM este o combinaţie de ştiinţă şi artă • fabricarea/producţia are în vedere progra-
menită să îmbunătăţească modul în care fir- marea activităţilor de producere, testa-
ma îşi găseşte materiile prime, materialele şi re/verificare, împachetare, pregătire pentru
alte componente ce-i sunt necesare pentru a livrare;
crea un produs sau un serviciu, îl produce şi • livrarea sau logistica coordonează primirea
îl livrează clienţilor săi. comenzilor de la clienţi, funcţionarea unei re-
Aceste definiţii sunt potrivite lanţurilor de ţele de depozite, gestiunea transportului şi un
distribuţie liniare. Expansiunea web ca mij- sistem de facturare pentru încasare;
loc de derulare a tranzacţiilor economice şi • retururile asigură gestiunea produselor re-
de comunicare business-to-business, împreu- turnate de clienţi din diferite motive (defecte,
nă cu dezvoltarea noilor tehnologii SCM ba- plusuri etc.) şi relaţiile cu clienţii care au
zate pe web realizează tranziţia de la interac- probleme cu produsele livrate.
Trebuie precizat aici că SCM constituie poate
1 cel mai fragmentat grup de aplicaţii de gesti-
Meşniţă, G., Introducere în afaceri electronice, Edi-
tura Junimea, Iaşi, 2002 une: în fiecare dintre cele 5 arii funcţionale
2
Roceanu, I., Compoziţia şi gestionarea lanţului de
3
distribuţie, Computerworld Profesional, nr. 7, 2003, p. Koch, C., The ABCs of Supply Chain Management,
3 www.cio.com/research/erp, 2003
Revista Informatica Economică, nr.4 (40)/2006 75

operează mai multe aplicaţii, chiar zeci. Unii asambleze, dar nici unul nu are un pachet
dintre marii producători au încercat să le complet SCM.
Tabelul 1. Lanţul de distribuţie: componente, date, participanţi şi utilizatori
Proces din lanţul de Furnizori şi utilizatori de in-
Informaţii partajate
distribuţie formaţii
Proiectarea produsului ƒ Specificaţii de produs şi fişiere CAD (computer-aided Deţinător de marcă
design) Furnizori
ƒ Planurile de proiect Personal de proiectare şi marketing
Etapa de finanţare ƒ Date de plan (previziuni, cerere) Deţinător de marcă Cumpărători
ƒ Specificaţii de produs Furnizori
ƒ Informaţii de comerţ internaţional Parteneri de logistică
Lucrători vamali
Aprovizionare de la fur- ƒ Date din tranzacţii (comenzi, note de recepţie, facturi, Dep. aprovizionare
nizor etc.) Dep. financiar
Bănci
Furnizori
Transportatori
Producţie ƒ Situaţia liniilor de fabricaţie, comenzi individuale Dep. aprovizionare
Partener de logistică
Transport de la furnizor ƒ Date privind deplasarea produselor (unde se găsesc în Furnizor
lanţul de aprovizionare) Transportator
ƒ Monitorizarea condiţiilor de transport în cazul bunurilor Dep. logistică
sensibile (temperatură, presiune etc.) Bănci
Stocare şi/sau reambalare ƒ Monitorizarea condiţiilor de stocare Furnizor
ƒ Dimensiuni de expediere – mărime şi greutate Transportator
ƒ Cerinţe de ambalare Intermediar
Personal depozit
Expediţie cu un al doilea ƒ Monitorizarea condiţiilor de transport Transportator
transportator ƒ Date privind manipularea şi stocarea Furnizor
Vămuire ƒ Informaţii vamale şi de comerţ internaţional Furnizor
Cumpărător
Bănci
Plata ƒ Informaţii financiare — costul total bunurilor şi transport Aprovizionare
ƒ Detalii scrisori de credit Bănci
Transport la locurile de ƒ Monitorizarea condiţiilor de transport Transportator
recepţie pentru distribuţie ƒ Date privind cerinţele de recepţie şi stocare Personal depozit
Dep. aprovizionare
Dep. vânzare
Prelucrare comenzi pen- ƒ Date privind comenzile Personal Vânzări
tru distribuţie ƒ Date privind condiţiile de transport Personal Depozit
Transportator
Detailişti
Recepţie la distribui- ƒ Monitorizarea condiţiilor de stocare Personal distribuitor/magazin
tor/magazin desfacere Dep. financiar
Dep. vânzare
Vânzare către clientul fi- ƒ Informaţii despre client Vânzători
nal ƒ Date de la punctul de vânzare Furnizor
Dep. Vânzări şi/sau Marketing
Dep. plan
Dep. aprovizionare
Retururi, service, repara- ƒ Date despre activităţile de service Dep. Design
ţii Furnizor
Personal de service
Personal depozit
SCM în condiţiile democraţiei digitale. Ce ţie singură, integrată pe verticală. Globaliza-
va urma ? rea şi externalizarea au creat un mediu în ca-
Cu adevărat trăim într-o epocă digitală. Iar re lanţurile de aprovizionare-desfacere includ
modelele economice pe care le sprijină actua- mai mulţi participanţi, care împart nevoia de
lele sisteme informaţionale s-au schimbat! informaţii corecte şi prompte.
Întreprinderea de azi nu mai este o organiza- Rapoartele World Trade Organization arată o
76 Revista Informatica Economică, nr.4 (40)/2006

accelerare fără precedent a comerţului mon- le difuzate cu viteza gândului…


dial după anul 1995, cu perspectiva menţine- Cu toate acestea, spre deosebire de alte pro-
rii acestei tendinţe şi în deceniul actual. Se vocări adresate sistemului informaţional, de
apreciază că 55% din materia primă necesară data aceasta răspunsul nu se găseşte în tehno-
industriei americane provine din afara State- logie. Soluţia constă în schimbarea de gândi-
lor Unite, comparativ cu 12% în anii ’804. re şi mentalitate la nivelul organizaţiilor, tre-
Banca Mondială defineşte globalizarea drept cerea de la modelul exclusiv la cel inclusiv,
“integrarea crescândă a economiilor şi socie- cu înţelegerea interdependenţei dintre com-
tăţii la nivel mondial”. Cuvântul cheie aici ponenţii lanţului de distribuţie.
este integrare. La nivel de sistem, integrarea Diverse studii de specialitate arată că în ur-
este de ceva vreme “pedeapsa” sau provoca- mătorii 5-6 ani vom asista la evoluţii specta-
rea cu care s-au confruntat specialiştii IT. culoase în domeniul relaţiilor economice in-
Vorbim acum de trecerea ei la nivel global, ter-organizaţionale, a structurilor informaţio-
pentru că organizaţia îşi extinde operaţiile la nale şi a proceselor din firme. Producţia şi
nivel mondial. lanţul de distribuţie al unei firme se vor
Cum tot mai multe activităţi au loc la diferite amesteca cu cele ale partenerilor săi,
niveluri, este vital să se asigure că atât opera- putându-se defini un set comun de procese
ţiile propriu-zise, cât şi sistemul informaţio- economice. Vom asista la adoptarea pe scară
nal lucrează optim. Asta cere un nivel de re- largă a tehnologiei bazată pe frecvenţe radio
glaj fin al controlului, asigurând că şi activi- ca şi instrument al lanţului de distribuţie. In-
tăţile sau funcţiunile ce au fost externalizate teracţiunile liniare vor fi înlocuite de interac-
sunt monitorizate şi gestionate. Fiecare din ţiuni derulate în paralel. Încet-încet, organi-
participanţi, indiferent de rol, adaugă elemen- zaţiile vor evolua către conceptul de lanţ de
te de date noi relative la mişcarea produsului distribuţie discret, lucrând împreună cu un set
în lanţul de distribuţie. Informaţiile devin ast- comun de obiective orientate spre client şi
fel tot mai importante. Ele trebuie să fie ac- acţionând ca o reţea de distribuţie interde-
cesibile tuturor, printr-o interfaţă neutră, asi- pendentă.
gurând egalitatea prin ceea ce se numeşte « o Supply Chain Management se orientează tot
singură versiune a adevărului ». Manifestul mai mult către schimbul de informaţii de-a
democraţiei digitale a fost lansat. lungul lanţului de distribuţie şi se dezvoltă
În practică, democraţia digitală poate fi im- dincolo de integrarea limitată de tip punct-la-
plementată sub forma unui depozit compus, punct cu diferiţi parteneri.
care incorporează datele tuturor participanţi-
lor şi este accesibil în principal prin Internet. Bibliografie
1. Bittner, M., Globalization has a profound impact on the
Pentru acest depozit, este esenţial să se asigu- supply chain and supporting Information Technology,
re controlul strict prin intermediul unui set de www.technologyevaluation.com/Research, 2006
protocoale, coduri de acces şi securitate digi- 2. Caruso, D., Demand-Driven Supply Networks: SCM Done
Right, AMR Research,
tală. http://www2.cio.com/analyst/report1957.html
Din punct de vedere tehnologic, suportul este 3. Ericson, J., The Supply Chain by Piece,
asigurat; reţelele digitale creează un mediu http://www.line56.com/articles/default.asp?NewsID=3263
4. Fotache, D., Hurbean, L., Soluţii informatice integrate
omniprezent pentru colectarea şi partajarea pentru gestiunea afacerilor, Editura Economica, Bucureşti,
informaţiilor. Echipamentele cu fir, dar mai 2004
ales cele fără fir asigură fluxul de date la ni- 5. Hamilton, B.A., SCM at 21: the Hard Road to Adulthood,
http://www2.cio.com/consultant/report1953.html
vel global. Tehnologia de identificare pe baza 6. Kalakota, R., Robindon, M., e-Business 2.0. Roadmap for
frecvenţelor radio (RFID) face deja furori în Success, Addison-Wesley, 2001
toată lumea. Teoretic, întreaga economie 7. Kocs, C., The ABCs of Supply Chain Management,
http://www.cio.com/research/scm, 2003
globală poate fi impecabil conectată, iar date- 8. Mudimigh, Al., Zairi, M., Al-Mashari, M., ERP software
implementation: an integrative framework, European
4 Journal of Information Systems, vol. 10, number 4, 2001,
Bittner, M., Globalization has a profound impact on pp. 216-226
the supply chain and supporting Information Technol-
ogy, www.technologyevaluation.com/Research, 2006
Revista Informatica Economică, nr.4 (40)/2006 77

S-ar putea să vă placă și