Sunteți pe pagina 1din 114
¢UuUP RIN S INTROWCARE cocccccccnccccccccescsccsccccccoces Page l= 2 CaPIZOLUL I = Caracteri: agezdrilor din cadrul Oragului Jibou din punct de vedere geografic seccceccccvce Page 3 VAPILULUL Il- sate istorice legate de oragul JIBOU gi satele apart indtoare.... page 8 - 18 L/ Atesteres documentars a lo- pane Jivou gi a setelor ang instosre Seesecesee sees page 8 = 15 ligatiile lobagilor fa¢a de Pobitgst lor ete cenere i esos pagel4 = 16 3/ Infrtngeres lui F Rekocsi al il-lea la *Sibont1705) « Pegelé6 - 18 CAPITOLUL = vesvoltares localitatii Jibou qi fatre anil 1848-1918 ..cccccccoes Pageld = 43 V/ Citeva Anformag ii despre familia tesselenyi ... a Introdugeres + Telefillor capi— Seliste Pi pe mogis lui Weaselenyi W anal r olay ionar 1848-1649" fa inp Jurimile Jidoululssssesee page29 = 36 4/ Populatia localitsyia Jibou... page 56 - 58 5/ SL a affirgitul olulud gi fnceputul sec. al KXMLOD cecccvccececscccesccscvooe PAGeSI = 43 vAPLIOLUL IV¥- Oragul Jibou fntre cele dous risboeie mondiele 1918-1944 woe pagedd = S51 V/ situatia social economics 51 POLItiCd a oragulud sssrcccrecses POGe4d = 49 2 Inceputurile tnvitAstatulud PomAness in Jibou secseesesseccee PBGEAD = SL SAPITOLUL V = @iboul dupé Sliberare 23 August 1944 = 1973 2.0. / Primele trensformiri speial- economice yi politice in vista ore ULULs soc erecccccncccccssccces PMBeSZ = 56 duatria gi alte activitags 57 = 62 er prestdrile de serviciites: 1 oe p9geld = 20 oe pagezo - 28 page52 -% 1% Aparares saindt agai 11/ Planuri de perepectiva . eG euueil, BIBLIOGRAFiL AwHLAL ‘W Agricultura esosese ¥ Refeous comercial ss... Populatis oragului Jibou . 6/ Ridiesrea nivelului d: troi, meteric] yi spiritubh sl locui- ROPLLOP crccccrcccccesceces amintul Y Activitaton cultural’ .. 8 vezvoltures eiucsjied fizice UWinova gi sportalui ..e.eeeee eee Dawe PRee © Pg. page pase * Page Page page pag. DaBe BREE BER L n 16 DaTROw Go RE elafiingares judeyului silej contribuie lo desvoltares msi intensad din punct de vesere economic gi sociel-cultural @ acestei zone’? Parte integrant4 » Rominiei socisliste, judejul odlej se tnecrie tn peisajul socialiamiui de sstzi cao unitete edministrativ4 viabild, in plind uesvolteare economics, edilitaré gi social-cultursl4, In cadrul judeyului Salej oragul Jibou fy: aduce o contributie d seamt 1a dzvoltares e@conomict, socin) ~ cultureli 9 acestui ginut. in lucraren de fajs, mi-om propus 9% scot in evidenys evolugis Astoric% a oraguiui Jibou gi # locolititilor apar- findtoore, de la atestarea ec store ca localitdti, pind in zilele nosstre. vintre problemele wari sy aminti ¢ = dete istorice legate Jo orsgul Jabou gi localitigile sperzinitoare ; = situs$ie social-economic 9 orayulua in trecut ; = populayis oragului ; = Viets @eecinl economic # oragului in present (Aindustrie, egruculturd, rejes comercial4) 5 1 Nicolae Cesugescu ~ suvintere rostits la Merea Adunare Najionald cu privire le noun impdrtire odministrstiv teritor! @18 © Hominlei, »iepolitacs, Bucuregti, 1968,pag. Io

S-ar putea să vă placă și