Sunteți pe pagina 1din 2

Rugãciunea împreunã-cãlãtorilor prin Postul Mare Pomeneºte Doamne, pe …………….

(pomelnicul personal al fiecãruia)


(7 martie - 23 aprilie 2011, în fiecare searã, la ora 22)
Pomeneºte, Doamne, ºi pe:
Rugãciunile începãtoare:
Împãrate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevãrului, Care pretutinde- Adrian-Vasile cu fam. Laura cu fam.
nea eºti ºi toate le împlineºti; Vistierul bunãtãþilor ºi dãtãtorule de viaþã, Ana Laura ºi Florin
vino ºi Te sãlãºluieºte întru noi, ºi ne curãþeºte pe noi de toatã întinãci- Ana-Maria-Olivia ºi Ovidiu Lenuþa cu fam.
unea ºi mântuieºte, Bunule, sufletele noastre. Alexandru Liliana cu fam.
Andreea (cancer la oase) Lucreþiea, Vandana-Patricea,
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fãrã de moarte miluieºte-ne pe
Andreea-Cristina ºi Ioan
noi (de trei ori)
Sebastian-George Magdalena-Tiberia
Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh ºi acum ºi pururea ºi în vecii Aurel ºi Maria Mara-Magdalena cu familia
vecilor. Amin. Bogdan-ªtefan, Silvia ºi Mariana ºi Andrei
Preasfântã Treime miluieºte-ne pe noi, Doamne, curãþeºte pãcatele Teodora- Nectaria Marilena, Marius ºi Anna
noastre, Stãpâne, iartã fãrãdelegile noastre, Sfinte cerceteazã ºi vindecã Camelia, ªtefan-Catalin Mihaela cu fam.
neputinþele noastre, pentru numele Tãu. Camelia-Veronica Mirela cu fam.
Claudia, Marian, Raluca si Monica cu fam.
Doamne miluieºte, Doamne miluieºte, Doamne miluieºte. Slavã Tatãlui Radu Nicoleta
ºi Fiului ºi Sfântului Duh ºi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin. Claudiu ºi Luiza-Ioana pr Ovidiu, pzb Corina-Ionela
Tatãl nostru, Care eºti în ceruri, sfinþeascã-se numele Tãu; Vie Constantin, Drina ºi Ioana si Matei Alexandru
împãrãþia Ta; facã-se voia Ta, precum în cer ºi pe pãmânt. Pâinea noas- Cornel, Irina si copiii Maria Pr. Ciprian, preotesa Simona
trã cea de toate zilele dã-ne-o nouã astãzi; ºi ne iartã nouã greºelile si Mihail si toþi ai casei lor
noastre, precum ºi noi iertãm greºiþilor noºtri; ºi nu ne duce pe noi în Cosmin ºi Mãdãlina Pr. Marius ºi preoteasa
ispitã, ci ne izbãveºte de cel rãu. Daniel ºi Andreea Natalia
Daniela ºi Stelian cu toþi ai Preoteasa Eufemia ºi casa ei
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieºte-ne pe noi ºi pe
toatã lumea ta! (de 10 ori) lor Radu, Andrew, Ileana, Oana
Daniela-Gina-Adela Ramona
Adu-Þi aminte, Doamne, de soborniceasca ºi apostolica Ta Bisericã, Dãnuþ-Ioan ºi Teodolina- Roxana
pe care ai agonisit-o cu scump sângele Tãu. Înnoieºte-o, întãreºte-o, Eugenia Sandra cu fam.
rãspândeºte-o, înmulþeºte-o, împac-o ºi o pãzeºte nebiruitã de porþile Delia cu fam. Tatiana cu fam.
iadului în veci, iar dezbinãrile ei le potoleºte. Dorina cu fam. Valeriu cu fam.
Pomeneºte Doamne, pe toþi ierarhii Bisericii Ortodoxe Române ºi de Elena ªofron ºi Letiþia
pretutindeni, în pace, întregi, cinstiþi, sãnãtoºi, îndelungaþi în zile, drept Elena ºi Hans Ana-Maria
învãþând cuvântul adevãrului Tãu. Filon, Andreea ºi Georgiana Mihaela cu fam.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieºte-ne pe noi ºi pe Ioana-Elisabeta cu fam.
cei ce se roagã acum împreunã cu noi. ªi pe toþi cei care cãlãtoresc împreunã cu noi în acest Post.
Rugãciunea de fiecare zi
Doamne, din adâncul inimii Te rugãm sã primeºti aceastã micã rugã- a Sfântului Ierarh
ciune pentru cei încercaþi de boalã ………….. (numele) ºi pentru toþi bol- Filaret al Moscovei
navii din þara aceasta ºi de pretutindeni. Mântuieºte-i, Doamne, precum
ºtii, ca un bun ºi iubitor de oameni, ºi rânduieºte Tu toate spre folosul lor. Doamne, nu ºtiu ce sã cer de la
Cã noi neputincioºi suntem ºi nu îi putem ajuta dacã nu ne vei lumina cu Tine. Tu Unul ºtii de ce am nevoie,
harul Tãu. De e voia Ta, îi poþi pedepsi precum se cade pentru pãcatele Tu mã iubeºti pe mine mai mult decît
lor, tãmãduindu-i cu ierburile amare ale durerii, ca un doctor priceput, pot sã Te iubesc eu pe Tine.
precum vei vrea. Dar cãzând înaintea Ta, Te rugãm, îndurã-te de robi Tãi, Pãrinte, dã robului Tãu cele ce
potoleºte-le fierbinþeala, alinã-le suferinþa, ridicã-i din patul durerii. Sã le singur nu ºtie a le cere.
fie aceastã încercare prin care trec spre îndreptarea vieþii, spre început Nu îndrãznesc sã cer nici cruce,
bun mântuirii ºi spre iertarea pãcatelor. ªi dacã le e de folos sã ducã mai nici mîngîiere: numai stau înaintea
departe crucea bolii, fie, Doamne, dupã voia Ta, nu dupã voia noastrã. Ta. Inima mea e deschisã Þie; Tu vezi
Dãruieºte-le lor rãbdare ºi liniºte, alungând de la ei toatã frica ºi trebuinþele mele pe care nu le ºtiu eu.
deznãdejdea, ca sã nu fie îngenuncheaþi de durere ºi sã cârteascã sau sã Vezi ºi fã dupã mila Ta. Loveº-
cadã în patima mâniei. Ajutã-i, Iubitorule de oameni, ca vãzând ei mila te-mã ºi mã tãmãduieºte, doboarã-mã
Ta, sã cadã la picioarele Tale cu lacrimi de pocãinþã ºi de mulþumire, ca ºi mã ridicã.
sã se învredniceascã sã audã glasul Tãu cel sfânt: "Iertate îþi sunt Mã cutremur ºi tac cu evlavie
pãcatele!" Amin. înaintea voinþei Tale sfinte ºi a cãilor
Tale celor nepãtrunse pentru mine.
Mã aduc Þie jertfã, nu am altã dorinþã decât numai sã fac voia Ta;
Pomeneºte, Doamne, pe toþi cei care au adormit în nãdejdea învierii ºi învaþã-mã sã mã rog, Însuþi Te roagã în mine!
a vieþii veºnice: pãrinþi ºi fraþi ai noºtri ºi dreptslãvitori creºtini, care odih- Amin.
nesc aici ºi pretutindeni; sãlãºluieºte-i cu sfinþii Tãi acolo unde
strãluceºte lumina feþei Tale, iar pe noi ne miluieºte ca un bun ºi de
oameni iubitor. Dãruieºte, Doamne, iertare de pãcate tuturor pãrinþilor ºi
fraþilor noºtri, care mai înainte de noi s-au mutat, întru buna credinþã ºi Sub milostivirea ta scãpãm, Nãscãtoare de Dumnezeu. Rugãciunile
întru nãdejdea învierii, ºi le fã lor veºnicã pomenire. noastre nu le trece cu vederea în nevoi, ci din primejdii ne izbãveºte pe
noi, una curatã, una binecuvântatã.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh ºi acum ºi pururea ºi în vecii


vecilor. Amin.

Doamne miluieºte, Doamne miluieºte, Doamne miluieºte. Pentru


rugãciunile Sfinþilor Pãrinþilor noºtri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieºte-ne pe noi. Amin.