Sunteți pe pagina 1din 12

Capitolul 1.

Consideraţii Generale
Evoluţia cifrei de afaceri, a rezultatului net şi
a activelor totale ale societăţii

DESCRIERE GENERALĂ SOCIETATE

Principalii indicatori financiari ai societăţii comerciale SC


RAMVENT PRODCOM SRL pentru anii 2007 şi 2008 sunt:
Indicator 2007 2008 Δ Δ%
Cifra de Afaceri 231.399 354.865 123.466 153,61%
Rezultatul Net -10.206 -9.478 728 92,87%
Active totale 140.395 135.998 -4.397 96,87

Cifra de afaceri

∆CA=CA1-CA2=354.865-231.399=123.466
CA1 354 .865
∆%CA= CA x 100= 231 .399 x 100=153,61%
0

În 2007 am avut cifra de afaceri de 231.399 RON în 2008 354.865


ceea ce reprezintă o crestere a cifrei de afeceri a anului 2008 faţă de anul
2007.
Rezultatul net

∆RN=RN1-RN2=-9.478+10.206=728
RN 1 −9.478
∆%RN= RN x 100= −10 .206 x 100=92,87%
0

În 2007 am avut un rezultat net reflectă o pierdere de 10.206 Ron în


2008 rezultatul net reflectă o pierdere de 9.478 RON ceea ce arată o evolutie
mică în ceea ce priveşte pierderea din 2008 faţă de 2007.
Ative totale

1
ACTIVE TOTALE = ACTIVE IMOBILIZATE + ACTIVE
CIRCULANTE + CHELTUIELI IN AVANS
AT2007 = 74.093 + 66.302 + 0 = 140.395
AT2008 = 78.026 + 57.972 + 0 = 135.998
În 2007 Activele Totale înregistreză suma de 140.395 RON iar în
2008 suma de 135.998 ceea ce arată o scădere a acestora în anul 2008 faţă de
2007.

PREZENTARE REZULTATE TABEL

400,000
350,000
300,000
250,000
200,000 Cifra de afaceri
150,000 Rezultatul net
100,000 Active totale
50,000
0
-50,000
2007 2008

Capitolul 2. Realizarea diagnosticului financiar

2.1.1 Analiza ratelor de structură ale activului

2
Denumire 2007 2008 ∆ ∆%
indicator valoric procentual valoric procentual
Imobilizări 0 0% 0 0% 0 0%
necorporale
Imobilizări 74.093 52,77 78.026 57,37 3.933 4,6%
corporale
Imobilizări 0 0% 0 0% 0 0%
financiare
Active 74.093 52,77% 78.026 57,37% 3.933 4,6%
imobilizate
Stocuri 52.900 37,67% 34.260 25,19% -18.640 -12,48%
Creante 7.480 5,32% 18.452 13,56% 10.972 8,24
Investiţii 0 0 0 0 0 0
financiare pe
TS
Disponibilităţ 5.922 4,21% 5.260 3,86% -662 -0,35
i baneşti
Active 66.302 47,22% 57.972 42,62% -8.330 -4,6
circulante
Cheltuieli în 0 0 0 0 0 0
avans
TOTAL 140.395 100,00% 135.998 100,00% -4.397 0,00%

Active Im obilizate
Rata activelor imobilizate ( ActiveTota le
x 100 ) măsoară gradul
de investire a capitalului fix. În perioada analizată (2007-2008) are loc o
creştere de la 52,77 la 57,37. În valoare absolută, activele imobilizate cresc
de la 74.093 la 78.026 RON.
Im obilizariN ecorporale
Rata imobilizărilor necorporale ( Activetota le
x 100) este 0
atât în anul 2007, cât şi în anul 2008.
Rata imobilizărilor financiare este 0 atât în anul 2007 cât şi în anul
2008.
Rata imobilizărilor corporale este cea care deţinea ponderea în cadrul
activului total şi se află în creştere de la 52,77% în 2007 la 57,37% în 2008,
valoric fiind deasemenea în creştere cu 3.933 RON.
ActiveCirc ulante
Rata activelor circulante ( ActiveTota le
x 100) exprimă
ponderea activelor circulante în totalul activului firmei. Se înregistrează
valori ridicate în perioda analizătă, precum şi o tendinţă de scădere în 2008,

3
datorită scaderii semnificative a stocurilor deşi creanţele încasate ăn 2008
erau mult mai mari decat şi în 2007.
Creante
Rata stocurilor ( ActiveTota le
x 100) înregistreză o uşoară scădere
(-12,48%) în 2008 faţă de 2007.
Creante
Rata creanţelor ( ActiveTota le
x 100) înregistrază o crestere datorită
încasării unor creanţe mai mari ca valoare absolută în 2008 faţă de 2007.
Disponibil itatiBanes ti
Rata disponibilităţilor băneşti ( ActiveTota le
x 100) este
influenţată de raportul dintre durata medie de încasare a creanţelor şi durata
medie de plată a obligatiilor. În perioada analizată are loc o scadere (-0,35%)
fiind foarte mică.

PREZENTARE REZULTATE
60

50

40
Active imobilizate
30
Active circulante
20 Cheltuieli în avans

10

0
2007 2008

4
Cap 2.1.2 Analiza ratelor de structură ale pasivului

Denumire 2007 2008


indicator valoric procentual valoric Procentual Δ Δ%
Capital social 200 0,14% 200 0,15% 0 1%
Rezerve 0 0% 0 0% 0%
Rezultatul
reportat -10.206 -7,27% -9.478 -6,97% 728 0,3%
Profit net 728 0,51% -35.899 -26,4% -36.627 -26,91
Repartizarea
profitului 0 0% 0 0% 0 0%
Capital Propriu -9.278 -6,6 -45.177 -33,22% -35.899 26,62%
Datorii pe
termen lung 27.658 19,7% 16.623 12,22 -11.035 -7,48%
Datorii pe
termen scurt 122.015 86,9% 164.552 121% 42.537 34,1%
Venituri in avans 0 0% 0 0% 0 0%
Datorii totale 149.673 106,6% 181.175 133,22% 31.502 26,62%
Capital
permanent 18.380 13,09 -28.554 -20,99% -10.174 -7.9%
TOTAL PASIV 140.395 100% 135.998 100% -4.397

DATORII TOTALE = DATORII PE TERMEN LUNG + DATORII


PE TERMEN SCURT + VENITURI ÎN AVANS
CAPITAL PERMANENT = CAPITAL PROPRIU + DATORII PE
TERMEN LUNG
TOTAL PASIV = CAPITAL PROPRIU + DATORII TOTALE

5
Specificaţie 2007 2008
Rata stabilităţii financiare 13,09% 45,44%
Rata autonomiei financiare globale -6,6% -33,22%
Rata autonomiei financiare la termen -50,48% -73,1
Rata de îndatorare globală 106,6% 133,22%
Rata de îndatorare la termen 19,7% 12,22%

CapitalPer manent
Rata stabilităţii financiare ( PasivTotal
x 100) exprimă
ponderea capitalului permanent în pasivul total. În perioada analizată în
2007 rata este de 13,09% (o valoare mică), în 2008 aceasta este şi mai mică
fiind de -20,99%.
Capital Pr opriu
Rata autonomiei financiare globale ( PasivTotal
x 100) exprimă
gradul de independenţă financiară a societîţii, adică punerea capitalului
propriu în totalul pasivului. Premisa esenţială pentru realizarea autonomiei
financiare a unei societăţi constă ăn obţinerea uniu rezultat de minim 33,3%,
pentru rata autonomiei financiare globale ( adică capitalul propriu să fie cel
puţin 1/3 din pasivul total). Această rată înregistrează o tendinţă
descrescătoare, în anul 2007 rezultatul obţinut este -6,6% o valoare foarte
mică a ratei autonomiei financiare, iar în 2008 situaţia este şi mai
defavorabilă rata autonomiei având o valoare şi mai mică de -33,22%.
Ambele valori ai ratei autonomiei financiare înregistreză valori negative
datorită capitalului propriu care are valori negative.
DatoriiTot ale
Rata de îndatorare globală ( PasivTotal
x 100) reflectă ponderea
datoriilor totale pe care le are societatea raportate la pasivul total al acesteia.
Această rată înregistreza valori foarte ridicate datorită în special volumuli
foarte mare de datorii pe termen scurt.
DatoriiPeT ermenMediu SiLung
Rata de îndatorare la termen ( Capital Pr opriu x 100)
reflectă gradul de îndatorare pe termen mediu şi lung a societăţii. Pe
parcursul perioadei analizate se înregistreză o tendinţă de scădere a acestei
rate.

PREZENTARE GRAFICĂ

6
140
120
100
80
60
40 Capital propriu
20 Datorii
0
-20
-40
-60
2007 2008

2.2 ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR

2.2.1 Situaţia neta(SN)

SN=ACTIV TOTAL – DATORII TOTALE

ACTIV TOTAL = ACTIVE IMOBILIZATE + ACTIVE


CIRCULANTE + CHELTUIELI ÎN AVANS
DATORII TOTALE = DATORII PE TERMEN SCURT + DATORII
PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG + VENITURI ÎN AVANS

Activ Total0 = 74.093 + 66.302 + 0 = 140.395


Activ Total1 = 78.026 + 57.972 + 0 = 135.998

Datorii totale0 = 122.015 + 27.658 + 0 = 149.673


Datorii totale1 = 164.552 + 16.623 + 0 = 181.175

SN0 = 140.395 – 149.673 = - 9.278


SN1 = 135.998 – 181.175 = - 45.177
∆SN = SN1 – SN0 = - 45.177 + 9.278 = -35.899

Situaţia netă reprezintă activul neangajat în datorii, respectiv averea


netă a angajaţilor.
Situaţia netă este negativă în ambele perioade analizate
- gestiunea financiară a societăţii ar trebui îmbunătăţită

7
- datoriile sunt mai mari ca şi activele.
Situaţia netă negativă reflectă pierderea înregistrată de societate, din
activitatea ei, ca urmare a unei gestiuni economice nepotrivite.

2.2.2 Fondul de rulment(FR)

FR=Cperm-AInete
Cperm=Cpr+DTL

Cperm=capitaluri permanente

Cpr=capital propriu
AInete=active imobilizate nete

Cperm0 = - 9.278 + 27.658 = 18.380


Cperm1 = -45.177 + 16.623 = -28.554

FR0 = 18.380 - 74.093 = -55.173


FR1=-28.554 - 78.026 = -106.580
ΔFR=FR1-FR0 = -106.580 + 55.173 = -51.407

Fondul de rulment reflectă realizarea echilibrului financiar pe termen


lung. Adică, societatea dispune de o marjă de securitate, care o protejează de
anumite evenimente neprevăzute.
Fondul de rulment este negativ în ambele perioade analizate, ceea ce
reflectă dezechilibru financiar pe termen lung, adică nu respectă principiul
de gestiune financiar: la nevoi permanente se alocă surse permanente.
Astfel societatea nu dispune de marja de securitate, care ar putea-o proteja
de potenţialele evenimente neprevăzute.

Fondul de rulment se împarte în:

Fondul de rulment propriu (FRP)

FRP = Capital propriu – Active imobilizate


FRP0 = - 9.278 - 74.093 = - 83.371

8
FRP1 = -45.177 - 78.026 = -123.203
∆FRP =-123.203 + 83.371 = -39.832

FRP măsoară echilibrul financiar ce se asigură prin capitalul propriu,


ceeaa ce reflectă gradul de autonomie financiară. În prima perioadă
analizată, FRP este negativ, ceea ce reflectă o autonomie financiară scăzută,
adică există datorii. În perioada următoare datoriile cresc, FRP este şi mai
scăzut adica datoriile cresc şi capitalul propriu scade, situaţia financiară
aîntrprinderii se înrautăţeşte.

Fondul de rulment împrumutat (FRÎ)

FRÎ = FR – FRP
FRÎ0 = -55.173 + 83.371 = 28.198
FRÎ1 = -106.580 + 123.203 = 16.623
∆FRÎ = 16.623 – 28.198 = - 11.575

FRÎ reflectă gradul de îndatorare pe termen lung pentru a finanţa


nevoile pe termen scurt. În ambele perioade analizate, FRI înregistreză
valori pozitive, din cauza datoriilor pe care le are societatea. Însă acestera
scad de la o perioadă la alta.

2.2.3 Nevoia de fond de rulment(NFR)

NFR=Nevoi temporare-Surse temporare

Nevoi temporare = Stocuri + Creante + Cheltuieli in avans


Surse temporare = Datorii de exploatare + Venituri in avans

Nevoi temporare0 = 52.900 + 7.480 + 0 = 60.380


Nevoi temporare1 = 34.260 + 18.452 + 0 = 52.712

Surse temporare0 = 122.015


Surse temporare1 = 164.552

NFR0 = 60.380 - 122.015 = -61.635


NFR1 = 52.712 - 164.552 = -111.840
ΔNFR = NFR1 - NFR0 = -111.840 + 61.635 = -50.205

9
Nevoia de fond de rulment reprezintă expresia realizării echilibrului
financiar pe termen scurt.
Nevoia de fond de rulment este negativă în ambele perioade, fiind un
aspect favorabil pentru societate, deoarece reflectă un surplus de surse
temporare în raport cu nevoile temporare.

2.2.4 Trezoreria neta(TN)

TN=FR-NFR

TN0 = FR0 – NFR1 = -55.173 + 61.635 = 6.462


TN1 =FR1 – NFR1 = -106.580 + 111.840 = 5.260
ΔTN = TN1 - TN0 = 6.462 – 5.260 = 1.202

Trezoreria netă este cea mai concludentă expresie a desfăşurării unei


activităţi echilibrate şi eficiente.
Trezoreria netă este pozitivă în ambele perioade analizate, ceea ce
reflectă realizarea echilibrului financiar al societăţii. Fiind pozitivă,
trezoreria netă reflectă un surplus monetar la şfârşitul exerciţiului, adică o
creştere a capacităţii reale de finanţare a investiţiilor, o îmbogăţire a
activului net.

Evolutia FR, NFR, TN

TN
NFR
5260
-111840 2008 FR
-106580
6462
-61635 2007
-55173

-120000 -100000 -80000 -60000 -40000 -20000 0 20000

10
2.3 ANALIZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE

2.3.1 Marja comerciala(Mcom)

Mcom=Venituri din vânzarea mărfurilor-Cheltuieli cu mărfurile

Mcom0=0-0=0
Mcom1=0-0=0

∆M com = M com 1 − M com 0 = 0

Întreprimderea nu vinde mărfuri în perioada analizată. Nu a desfăşurat


activitatea de comerţ nici într-un an de analiză.

2.3.2 Producţia exercitiului(Qex)

Q ex = Q vanduta + Q imobilizat a + Q stocata


Q ex 0 =231.399 + 0 + 0 = 231.399
Q ex 1 = 354.865 + 0 + 0 = 354.865
∆Qex = Q ex 1 - Q ex 0 =

11
12