Sunteți pe pagina 1din 498
Fe _MINEIOL LONE LOL TANOARIE. 38 INTRU SLAVA SFINTEI CEI DE 0 FIINT $i DE VIEATA FACATOARE! ‘$1 NEDESPARTITE! TREIM! MINEIUL LUNE] LUI IANUARIE TIPARIT IN ZILELE PREA INALTATULUL NOSTR! PATRIARH AL BISFRICH ORTODOXE ROMANE FIND LP. S. D-r MIRON CRISTEA Cu binecuvantarea Stantului Sinad al Stintel Biserici Autocefale Ortodoxe Romane == ERITIA A ila TIPOGRAFIA BISERICEASCA DIN SF, MONASTIRE CERNICA 1926 Precuvantare facutd .,cdtre cetitori« de staretul Neonil al Manaslirii Neamjul fa 1840. La toatdé persoana ce se va indeletniel a exh, dnd ceva intra Hristos tmbriisare, rog pre cele Dittator de Harurl, a-t ddr toutd fericires. | apelor prin puterea ce aveli a Duhulul, Toata administrafia boierimii ce asteptali g? pe lanuarie ca o stihie schimbatoare dregatoriilor. Ceata negutatoreasca ce alergafi @& Ia lanuarie ca lz o migcare a apei si mreajé cu care prindefi slujbele. Tofi va Tog aruncati ochii in fruntea acestei carti si veti vedea ca aceasta este un Mineiu al Iunet cea agteptata de toti, lanuarie, in limba patriei talmacita gi tiparita, pentru ca sa. alba fiestecare stiute slujbele sfinfilor, pre cari mai vartos ti punem mijlocitori, a acestei luni trebuintelor. Intra aceasta luna’ se affa scarele in zodia lui Idrohoos, adeca varsatorul de ape, cand si Mintuitoral Hristos iarts ftntru aceasta Iuna a staiut la botes in apele lordanului. Aceasta luna a lui lanuarie s'a adaogit de al doilea tmparat al Ramlenilor, Numa Pompile (fiinded pind atuncea anul in zece luni numarandu-se se incieia la Dechemvrie precum s’a si aratat la prefafa a acestei luni) carele dénd rasboiu tmpotriva Latinilor gi intra ajutor chiemind pre anos dumnezeul si birtind tntocmit anul de luni unsprezece, numindu-o luna lui Januarie afierosindu-o acelui dumnezeu Ianos si Inceperea anului asezAndu-o. Ianos talmacindu-se va sé zica Portar. Deacela cei vechi dupa ce s’au agezat gi luna Ini Fevruarie, zugriviau aceasta luna cu o cheie in mina cea dreapta rezemati asupra 2 12 stalpi prin care vrea sf arate cum ea aceasta deschide usa la celelalte Iuni ale anului, ‘Aceasta luna o fined toti Ramlent! incepere de an nou, La inceperea lunei aceslia schimbau ci oficiile si impartiax dregatorile, prea crestinul tmparat Constantin cel Mare de descoperire dummezeeascd mutand Schipturile ale Romei eci vechi, !a Roma cea noua, ochivl rastritului, laida firei prea minumatul Vizantie. Si dupre numele sau Constantinopoli a adus inirinca gi obiceiurile Romei cei vechi, Dela acest sfant imparat precum alte bune orandueli s’au dat spre podoaba la biserica, aga si tnceperea lui Ianuarie s'au agezet Praznic de an nou. Eu vazind ca Principalele acestor firi RomAnesti au avut din vechime obicein a schimba dregatoriile la inceperea lui Ianuarie, an nou numindacl si prtznuindu-, intore ochii mei inapoi la veacurile trecute si deabia pomenite, creci cu gandul ceeace cetesc prin istorii si mai vartos pre istoricul Dion pre carele il intareste Meletic Gheograful cap. 24, scrind pentru Misia, unde curat vadeste ci Traian Imparatul dupa ce a supus pre Daci, cu pierderea Ini Decebal, a trecut multime de Ramleni in partile acestea, facéindu-i pre unii progti locuitori, pre alfit stapani loeuitorilor, de tinde se face nu fara de cuvant simberazma ci Principatele aceste Romanesti ca ‘niste apichii ale Rimlenilor urmeaza dela aducere si ale lor obiceiuci. lar cind vad si pre istoricul Bo, ca arata pre marele Constantin impératul ca ar fi avut Iucruri ostisesti intr’aceste locuri, la care si Mcletie Gheograful seriind pentru ‘Misia de sus, arati pre acest sfant imparat, tabarit cu. ostile aproape de Silisira. Nu ma sfiese a da socoteal’ ca marele Constantin caleand pérfile acestui loe, saw insug i Pr ati ceala Clirosului ce asteptafi luna lui lanuarie, pentru sfinfenia ce aduceti