Sunteți pe pagina 1din 73

COMENTARIU

cu privire la Codul Civil al Republicii Moldova

Claus SPRICK
Consilier al Curţii Federale a Germaniei

A. Remarci preliminare

Acest comentariu se fondează pe o versiune tradusă în franceză a Codului civil al


Republicii Moldova. Cu toate acestea, în caz de îndoieli, textul original redactat în limba
moldovenească (Codul Civil, N° 1107-XV din 06.06.2002, Monitorul Oficial al R. Moldova
N° 82-86 din 22.06.2002) mi-a permis uneori să elimin dificultăţile de înţelegere, iar textul
vechiului Cod Civil din 26 decembrie 1964 să apreciez evoluţia dreptului moldovenesc. În
ce priveşte Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994, o traducere în engleză mi-a
permis să o pot lua în consideraţie.
Dimpotrivă, necunoscând legislaţia deja existentă sau preconizată, la care de multe ori
se referă Codul Civil, eu nu aş putea aprecia mecanismul de interacţiune a acestui cod cu
celelalte legi ale Republicii Moldova.
Dacă informaţiile de care dispun sunt corecte, mai multe proiecte de legi elaborate de
către diferite comisii au fost supuse Parlamentului Moldovei în anii 2001 şi 2002, şi s-ar
părea că deliberările s-au axat mai mult pe chestiunea care dintre proiectele alternative ar
fi meritat să fie adoptat. În ce priveşte eforturile experţilor străini la care autorităţile
Moldovei au făcut apel separat sau succesiv, mă întreb dacă nu e cazul de a compătimi
lipsa de coordonare între ei. Oricum nu ar fi eu mă voi abţine de la orice comentariu la
acest subiect, îndeosebi privind rolul USAID în acest domeniu, asemenea raţionări
depăşind câmpul expertizei ce mi-a fost cerută şi al cărei unic subiect va fi prezentul text.
Şi nici nu-mi fac nici o iluzie în privinţa utilităţii părerilor mele vizând de a sugera nişte
eventuale modificări de ultim moment, deoarece intrarea în vigoare a textului deja
promulgat este prevăzută pentru data de 1 ianuarie 2003.
Sper totuşi ca remarcile la care mă incită textul supus examinării să poată servi atât
Consiliului Europei pentru a aprecia mai bine progresul legiuitorului moldovenesc, cât şi
părţii moldoveneşti pentru a-şi vedea propriul proiect sub un unghi de vedere critic al unui
jurist străin. Eu sunt sigur că destul de des am avut lacune în a înţelege textul, însă
aceasta ar putea uneori servi drept indiciu că claritatea stipulării neclare lasă de dorit.
Ţin să menţionez că este departe de ideea mea de a deprecia meritele autorilor
Codului Civil sau rezultatul impresionant al muncii lor enorme. Dacă eventual comentariile
mele ar părea puţin condescendente sau dure, vă asigur că deloc nu aceasta a fost
intenţia mea, trebuind de avut în vedere faptul că am scris acest comentariu într-o altă
limbă decât cea maternă şi că dorinţa de a fi concis ar fi contribuit de asemeni la o lipsă
eventuală de curtoazie.

traducere 1
B. Remarci generale

1. Respectul Drepturilor Omului

În ce priveşte compatibilitatea proiectului codului cu Convenţia Europeană a Drepturilor


Omului, mă limitez a menţiona că nici o dispoziţie nu provoacă obiecţii esenţiale. Drepturile
omului sunt evocate şi garantate în articolul 4-1 al Constituţiei şi chiar dacă articolul 2-3 al
Codului Civil pare să admită că exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ar putea
fi restrânsă de dispoziţiile acestui Cod şi a altor legi, articolele 1-3 şi 3-1 menţionează clar
că asemenea restricţii trebui să fie conforme Constituţiei şi prin urmare garanţiei drepturilor
omului pe care ea o conţine. Desigur, totul va depinde de interpretarea şi de aplicarea
codului de către instanţele de judecată în sensul respectării drepturilor fundamentale
expres invocate de legislatorul moldovenesc.

2. Structura şi domeniul de aplicare a Codului

Pare evident că structura şi domeniul de aplicare a Codului Civil moldovenesc au fost


profund inspirate de concepţia generală a Codului Civil francez care în parte i-ar fi servit
drept model. Însă se găsesc de asemeni şi noţiuni ale dreptului civil german cât şi dispoziţii
inspirate de cele ale Codului Civil ale Federaţiei Ruse şi ale Codului Civil model al CSI.
a) Este frapant, totuşi, domeniul de aplicare al Codului care include, pe lângă dispoziţii
atât de specifice, şi cele ce reglementează, spre exemplu, transportul bunurilor (art-le 993-
1029), dreptul societăţilor comerciale (art. 106 şi urm.) şi a organizaţiilor necomerciale (art.
180 şi urm.).
Desigur, dacă Codul Civil moldovenesc şi-a propus în articolul 2-1 al său să determine
statutul juridic al tuturor participanţilor la circuitul civil şi să reglementeze raporturile lor
juridice, nimic nu se opune la prima vedere efortului de a reglementa totalitatea acestor
raporturi într-un singur cod clar. În privinţa abolirii separării clasice a dreptului civil şi a
dreptului comercial, trebuie de menţionat că acesta e exemplul Olandei şi a codificării lor
recente care se pare că ar fi tentat întâi Rusia, apoi Federaţia Rusă şi se ştie că ele au
recurs la experţi olandezi la alcătuirea codurilor lor. Nimic uimitor prin urmare că Moldova a
urmat acest exemplu. Însă situaţia juridică în Franţa şi în Germania mă face totuşi să am
rezerve în privinţa utilităţii unui asemenea efort.
Nu este deloc fără motiv că dreptul societăţilor comerciale a fost reglementat separat
prin Legea nr. 66 în Franţa şi că Germania cunoaşte legi distincte pentru societăţile pe
acţiuni (Aktiengesetz), SRL (GmbH-Gesetz), cooperative (Genossenschaftsgesetz),
societatea în nume colectiv şi societatea în comandită (art-le 105 şi urm., 161 şi urm. ale
Codului Comercial german) cât şi în privinţa transformării acestor societăţi (Umwand-
lungsgesetz). Deoarece anume în domeniul comerţului, cel puţin din urma cerinţelor
globalizării, dezvoltarea noilor structuri obligă legislatorul să modifice mai mult sau mai
puţin regulat legile existente sau să adopte norme întru totul noi. Ca exemplu, nu voi cita
decât noua lege franceză din 12 iulie 1999 privind Societatea pe Acţiuni Simplificată (SAS),
sau pe plan comunitar, Gruparea Europeană de Interes Economic (v. regulamentul
2137/85 privind instituirea unui GEIE, JOCE L 199 din 31/07/85) şi Societatea Europeană
(v. regulamentul 2157/01 privind constituirea unui statut de SE, JOCE L 294 din 10/11/01).

2 traducere
De introdus pe măsura necesităţilor asemenea modificări într-un cod existent – cu atât mai
mult unul din codurile cele mai universale şi clasice – îmi pare incomod şi puţin practic.
Nu trebuie de asemeni de uitat nici inconvenientele pe care riscă să le prezinte
introducerea dreptului societăţilor într-un cod civil pentru practicienii dreptului – judecători
şi avocaţi – nespecializaţi în acest domeniu. Codurile adnotate şi comentariile la codul civil
vor fi şi mai greoaie şi scumpe! Or, până la introducerea Codului Civil german (BGB) în
1900 codificarea prusiană (Allgemeines Preußisches Landrecht, ALR), care pretindea să
reglementeze totalitatea dreptului civil printr-un singur cod, era criticată ca fiind orice numai
nu maniabilă.
Exemplul Rusiei pare să confirme îndoielile mele. Articolele 87-94 şi 96-104 ale
Codului Civil rus care conţin dispoziţii generale privind SRL şi SA au fost completate prin
legi speciale, în deosebi Legea privind SRL intrată în vigoare pe 01 martie 1998 şi Legea
din 25 noiembrie 1995 privind SA intrată în vigoare pe 01 ianuarie 1996. Mă tem că
Moldova va fi degrabă nevoită sau să completeze dispoziţiile art. 136 şi urm. (societate în
comandită), art. 145 şi urm. (SRL), art. 156 şi urm. (SA) ale Codului Civil al său, ceea ce
riscă să-l facă ilizibil, sau să promulge legi specifice ce ar completa aceste dispoziţii ceea
ce ar avea ca urmare puţin dorită faptul că va trebui de referit la două coduri diferite privind
una şi aceeaşi formă de societate comercială.
Deja, Codul Civil face de mai multe ori referinţe la alte legi pentru detalii (art. 106-3,
art-le 113-3 şi 113-4, art. 115-1 e); sau, în privinţa SA – art. 158-1, art. 161-8, art. 163-7 şi
art. 169.
a) Pe de altă parte, era de aşteptat ca un Cod Civil să includă totalitatea normelor ce
sunt de o importanţă fundamentală pentru relaţiile între justiţiabili în cadrul vieţii lor
cotidiene. Astfel, dreptul familiei constituie o parte esenţială şi naturală a Codului Civil în
mai multe ţări, inclusiv Franţa şi Germania, cu atât mai mult că există o legătură strânsă
între dreptul familiei şi cel al succesiunii. Dimpotrivă, dreptul familiei era rezervat unei legi
distincte în fosta RDG, însă aceasta pentru că se ţinea mult la dimensiunile mici ale
Codului Civil care nu număra decât 480 articole.
Îmi pare evident faptul că dreptul familiei se atribuie cu mult mai mult la interesele
persoanei decât spre exemplu, chestiunile relevate de fuziunea, desfiinţarea sau
transformarea unei persoane juridice (art-le 69-85) sau privind transportul mărfurilor (art-le
993-1029) ale căror importanţă nu depăşeşte domeniul comerţului.

3. Metodă şi tehnică legislativă

Dată fiind înalta tehnicitate a majorităţii dispoziţiilor, uneori irită abundenţa de detalii ca
enumerarea consecinţelor anumitor dispoziţii, consecinţe ce rezultă de plin drept din
principiile generale. Legislatorul ar fi putut deci să nu le mai repete şi, la o adică, să se
limiteze la o simplă trimitere la o dispoziţie precedentă (exemplu : articolele 668-1 şi 727).
Astfel, listele repetate sunt cu atât mai mult iritante, cu cât ele nu sunt identice la 100%
(ca, pentru art. 1308-4 şi art. 1309-2 e), f) : sumele asigurate şi primele de asigurare în art.
1308, pe când suma asigurată şi primă de asigurare la singular în art. 1309, de asemeni şi
în textul moldovenesc) : raţionarea oricărui jurist va fi mai întâi de a găsi (în van) aici o
diferenţă materială.

traducere 3
Dacă articolul 988-1 dispune că cărăuşul trebuie să repare prejudiciul cauzat
pasagerului cu excepţia a trei cazuri specificate, este de prisos de a preciza mai departe
cazuri exemplu care nu exclud răspunderea cărăuşului.
Dacă debitorul poate opune factorului, conform articolului 1297-1, toate obiecţiile şi
excepţiile pe care le are faţă de aderent, apare întrebarea dacă acest articol îi conferă mai
multe drepturi decât aplicarea articolelor 1290-5 şi 560 (în limita obiecţiilor opozabile până
la data notificării cesiunii), sau aici iarăşi este o repetare incompletă a normei aplicabile
cesiunii creanţelor.
Obligaţia să informeze asigurătorul, la încheierea contractului, despre toate
circumstanţele esenţiale referitoare la mărimea riscului ce se asigură (art. 1316-1 a) este
completată prin art. 1317, întitulat "Informarea asigurătorului privind întinderea riscului" şi al
cărui alineat 1 se referă la circumstanţele ce ar avea importanţă pentru acoperirea riscului.
Utilizarea unor termeni diferiţi ridică încă o dată întrebarea dacă art. 1317 CC se limitează
a preciza obligaţia stipulată de art. 1316-1 a) sau este vorba de obligaţii suplimentare.
Unele alte dispoziţii par a fi de prisos deoarece ele nu stipulează decât ceea ce este
evident (e.g. articolele 175-6, 1201-1).

4. Îngrijorări provocate de anumite concepţii ale legislatorului moldovenesc

a) Liberul schimb şi Protecţionismul

Articolul 1306 CC interzice persoanelor Republicii Moldova de a încheia contracte de


asigurare cu societăţi ce nu sunt înregistrate în RM, dacă numai asigurările solicitate nu
sunt practicate pe piaţa naţională. Presupun că acest articol se referă de asemeni şi la
contractele de reasigurare (art. 1305 CC). Din moment ce există un reasigurător
moldovenesc, aceasta ar putea duce la un monopol al lui dacă marii reasigurători
internaţionali, dintr-un motiv sau altul, nu au interesul de a fonda o sucursală şi de a se
înregistra în Moldova. În vederea protejării asiguraţilor, ar fi însă de dorit ca asigurările
moldoveneşti să poată să se reasigure liber pe piaţa internaţională.

b) Garantarea proprietăţii şi a libertăţii contractuale

Dreptul prioritar al fostului locatar (al cărui contract a expirat) la încheierea unui
contract pentru un nou termen (art. 904-2) îmi pare excesiv în măsura în care lezează
libertatea contractuală a locatorului. Acest din urmă poate avea motive justificate de a da
un bun în locaţiune unui terţ (spre exemplu unuia din copiii săi ce doreşte să fondeze o
căsnicie) sau ar trebui de respectat chiar dorinţa lui de a nu reînnoi un contract cu un
locatar neplăcut. Chiar pe plan financiar, această dispoziţie riscă să dezavantajeze
prioritarul : spre exemplu, un farmacist, proprietar sau cumpărător al imobilului, va fi
interesat ca în aceste să se instaleze un medic, şi deoarece îl va tenta ca de obicei cu o
chirie preferenţială, fostul locatar va fi şi mai mult tentat să-şi exercite dreptul prioritar.
De asemeni, art. 907-1 prevede rezilierea contractului de locaţiune în defavoarea
proprietarului sub anumite condiţii legate de riscurile utilizării bunului care, după părerea
mea, ar trebui mai degrabă să fie în sarcina locatarului, cu excepţia unui acord contrar al
părţilor.

4 traducere
Trebuie de ţinut cont că o grijă exagerată de a proteja locatarul ar putea avea urmări
cu totul adverse : dispoziţiile în favoarea locatarului ar putea descuraja investitorii privaţi de
la construirea de noi locuinţe, ceea ce va provoca o creştere a chiriei pentru locuinţele
disponibile.
c) Putere discreţionară excesivă a instanţelor de judecată

Un Cod Civil trebuie să permită oricărei persoane să se informeze într-un mod cât mai
precis cu privire la drepturile şi obligaţiile sale şi de asemeni să prevadă rezultatul unui
eventual litigiu. Orice dispoziţie ce se limitează la întrebuinţarea unor termeni puţin precişi
şi susceptibili de interpretare riscă să provoace hotărâri divergente greu de prognosticat (v.
art-le 869-1, 1314). Aceasta este în deosebi valabil pentru dispoziţiile ce nu stipulează o
obligaţie materială şi certă dar lasă la discreţia instanţei de a dispune sau nu o obligaţie
sau o plată (articolele 213-2, 230, 1402-2, 1408-3, 1422-1).

traducere 5
C. Analiza articolelor individuale

Art. 6. Acţiunea legii civile în timp :


1) La loi civile n’est pas rétroactive. Elle ne modifie (1) Legea civila nu are caracter retroactiv. Ea nu
et ne supprime ni les conditions de constitution modifica si nici nu suprima conditiile de constituire a
d’une situation juridique constituée antérieurement, unei situatii juridice constituite anterior, nici conditiile
ni les conditions d’extinction d’une situation juridique de stingere a unei situatii juridice stinse anterior. De
éteinte antérieurement. De même, la loi nouvelle ne asemenea, legea noua nu modifica si nu
modifie et ne supprime pas les effets déjà produits desfiinteaza efectele deja produse ale unei situatii
d’une situation juridique éteinte ou en cours de juridice stinse sau in curs de realizare.
réalisation. (2) Legea noua este aplicabila situatiilor juridice in
(2) La loi nouvelle est applicable aux situations curs de realizare la data intrarii sale in vigoare.
juridiques en cours de réalisation à la date de son (3) De la data intrarii in vigoare a legii noi, efectele
entrée en vigueur. legii vechi inceteaza, cu exceptia cazurilor in care
(3) Les effets de la loi ancienne cessent à la date de legea noua prevede altfel.
l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, à moins que (4) In cazul situatiilor juridice contractuale in curs de
celle-ci ne prévoie autrement. realizare la data intrarii in vigoare a legii noi, legea
(4) En cas de situations juridiques contractuelles en veche va continua sa guverneze natura si intinderea
cours de réalisation à la date d’entrée en vigueur de drepturilor si obligatiilor partilor, precum si orice alte
la loi nouvelle, la loi ancienne continuera à efecte contractuale, daca legea noua nu prevede
gouverner la nature et l’étendue des droits et altfel.
obligations des parties, ainsi que tout autre effet (5) In situatiile prevazute la alin.(4), dispozitiile legii
contractuel, sauf disposition contraire de la loi noi se aplica modalitatilor de exercitare a drepturilor
nouvelle. sau de executare a obligatiilor, precum si de
(5) Dans les situations prévues à l’alinéa 4, les instrainare, preluare, transformare sau de stingere a
dispositions de la loi nouvelle s’appliquent aux acestora. De asemenea, daca legea noua nu
modalités d’exercice des droits ou d’exécution des prevede altfel, clauzele unui act juridic incheiat
obligations, ainsi qu’à celles d’aliénation, de reprise, anterior intrarii in vigoare a legii noi contrare
de transformation ou, selon le cas, d’extinction de dispozitiilor ei imperative sint, de la aceasta data,
ceux-ci. De même, les clauses d’un acte juridique lipsite de orice efect juridic.
conclu avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle
qui sont contraires aux dispositions impératives de
cette loi sont dépourvus, à partir de cette date, de
tout effet juridique, sauf disposition contraire de la loi
nouvelle. .

Cu toate că introducerea noului Cod Civil va marca o cotitură hotărâtoare pentru dreptul
Republicii Moldova, ne întrebăm dacă nu ar fi mai oportun de a incorpora dispoziţia de mai
sus într-o lege introductivă distinctă de Codul Civil. Va fi mai uşor de a completa o
asemenea lege în cazul modificării ulterioare a dispoziţiilor Codului precizând efectele în
timp ale modificării.

Art. 16. Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale:


(1) Toute personne a droit au respect de son (1) Orice persoana are dreptul la respectul onoarei,
honneur, de sa dignité et de sa réputation demnitatii si reputatiei sale profesionale.
professionnelle. (3) La cererea persoanelor interesate, se admite
(3) A la demande des personnes intéressées, il est apararea onoarei si demnitatii unei persoane fizice
admis que l’honneur et la dignité d’une personne si dupa moartea acesteia.
physique continuent d’être protégées après la mort
de celle-ci.

6 traducere
De ce reputaţia profesională este exclusă din apărarea post mortem? Ea totuşi face
parte din onoarea şi demnitatea persoanei.

Art. 16 alineatul 9:
(9) Dans l’impossibilité d’établir l’identité de celui qui (9) Daca identificarea persoanei care a difuzat
a diffusé des informations lésant l’honneur, la dignité informatia ce lezeaza onoarea, demnitatea si
et la réputation professionnelle d’autrui, ce dernier a reputatia profesionala a unei alte persoane este
droit à demander à l’instance judiciaire que imposibila, aceasta din urma este in drept sa
l’information diffusée soit déclarée fausse. adreseze in instanta de judecata o cerere in vederea
declararii informatiei raspindite ca fiind neveridica

Dacă alineatul 2 al acestui articol admite dovedirea că informaţia corespunde realităţii


şi în cazul alineatului 9 nu este nimeni care ar avea sarcina probei, ar trebui cel puţin de
stipulat că o informaţie anonimă nu poate fi declarată neveridică dacă contrariul este
constant sau evident. Dacă hotărârea instanţei de judecată ce o declară neveridică obţine
puterea lucrului judecat, eu presupun că efectul acesteia nu se va limita doar la părţi
deoarece se pare că nici nu există pârât. S-ar putea deci deduce că din acel moment
nimeni nu va mai putea reînnoi această informaţie chiar dacă noua persoană ce difuză
informaţia ar putea dovedi veridicitatea.

Art. : 25 alineatul 1: Limitarea persoanei fizice în capacitatea de exerciţiu:


(1) La capacité d’exercice de la personne physique (1) Persoana care, in urma consumului abuziv de
qui, du fait de la consommation abusive d’alcool alcool sau consumului de droguri si de alte
ou de la consommation de stupéfiants ou substante psihotrope, inrautateste starea materiala
d’autres substances psychotropes, dégrade la a familiei sale poate fi limitata de catre instanta de
situation matérielle de sa famille peut faire l’objet de judecata in capacitatea de exercitiu. Asupra acestei
restrictions imposées par l’instance judiciaire. Cette persoane se instituie curatela.
personne est mise en curatelle..

Ocrotirea familiei nu ar justifica oare de asemeni restrângerea capacităţii de exerciţiu a


persoanei care risipeşte patrimoniul său deoarece ea este posedată de demonul jocului?
Există cazuri când mania jocului are aceleaşi efecte ca şi un drog şi o terapie se impune.
De altfel, nu ar exista oare interesul de a proteja de asemeni şi celibatarul ce riscă de a se
ruina?

Art. 28. Numele persoanei fizice:


(2) Le nom inclut le nom patronymique et le prénom, (2) Numele cuprinde numele de familie si
auxquels s’ajoute, le cas échéant, le prénom du prenumele, iar in cazul prevazut de lege, si
père.. patronimicul.

Cu toate că adăugirea patronimicului are o tradiţie veche (cel puţin în ţările de limbă
slavă din câte ştiu) am putea să ne întrebăm dacă excluderea numelui mamei nu ar
constitui o discriminare fondată pe sex, contrară CEDO.

traducere 7
Art. :
(4) Le prénom est fixé le jour de l’enregistrement de (4) Prenumele se stabileste la data inregistrarii
la naissance, sur la base de la déclaration de nasterii, in baza declaratiei de nastere.
naissance..

Textul nu menţionează cine este autorizat a face declaraţia de naştere, îndeosebi dacă
părinţii nu sunt de acord în privinţa alegerii prenumelui. Nu cunosc dacă soluţia se află în
dreptul familiei care nu a fost incorporat în Codul Civil.

Art. 37: Obligaţia de informare despre persoanele asupra cărora trebuie instituită
tutela sau curatela
Ont l’obligation de porter à la connaissance de In termen de 5 zile de la data aflarii ca asupra
l’autorité des tutelles l’existence de personnes qu’il y persoanei trebuie instituita tutela sau curatela, au
a lieu de mettre en tutelle ou en curatelle, dans un obligatia sa instiinteze autoritatea tutelara:
délai de cinq jours après avoir eu connaissance de
ce fait: a) cei apropiati persoanei, precum si administratorul
si locatarii casei in care locuieste;
a) les proches de la personne qu’il y a lieu de mettre
en tutelle et en curatelle, de même que les d) autoritatile administratiei publice locale, institutiile
administrateurs et les locataires de l’immeuble où de ocrotire, precum si orice alta persoana.
habite le mineur;

d) les organes de l’administration publique locale,


les établissements de protection, de même que
toute autre personne..

Cu toate că această dispoziţie reflectă grija de a asigura la maximum ocrotirea


intereselor minorilor asupra cărora trebuie instituită tutela sau curatela, ezit mult să mă
obişnuiesc cu ideea că administratorii şi locatarii unui (mare) imobil (şi chiar şi alţi vecini)
să poată fi împuterniciţi a suscita iniţiativa autorităţilor competente la propria dorinţă, după
propria apreciere a circumstanţelor. Având în vedere numărul certurilor între locatarii
vecini, este de temut ca această dispoziţie să nu fie înţeleasă de publicul larg ca o
justificare a unui anumit grad de supraveghere a vieţii private la domiciliu.
Codul Civil al Federaţiei Ruse nu cunoaşte asemenea obligaţii.
Şi, dacă alineatul d) impune obligaţia pentru "orice altă persoană" de a înştiinţa
autoritatea tutelară ne întrebăm de ce cei apropiaţi, administratorul şi locatarii casei sunt
numiţi explicit la alineatul a).

Art. 38. Tutorele şi curatorul:


(3) Le tuteur et le curateur sont désignés par (3) Tutorele sau curatorul este desemnat de
l’autorité des tutelles du domicile de la personne autoritatea tutelara de la domiciliul persoanei asupra
devant être mise en tutelle ou en curatelle, d’office careia trebuie instituita tutela sau curatela, din oficiu
ou à la demande de ceux qui sont mentionnés à sau la sesizarea celor mentionati la art.37.
l’article 37.

8 traducere
Dacă autoritatea tutelară poate acţiona din oficiu, oricine poate să-i sugereze măsurile
ce trebuie adoptate. Însă nu înţeleg de ce, conform art. 37-d), oricine o poate sesiza în
desemnarea unui tutore sau curator, ceea ce ar implica pentru autoritatea tutelară
competentă obligativitatea de a decide (prin decizie fondată?) asupra unei asemenea
sesizări.
(4) Ne peuvent pas être tuteurs ou curateurs: (4) Nu poate fi tutore sau curator:

c) ceux qui ont été déchus de l’autorité parentale ou c) cel decazut din drepturile parintesti;
qui ont été déclarés incapables des charges
tutélaires; d) cel declarat incapabil de a fi tutore sau curator din
cauza starii de sanatate;
d) ceux qui ont été déclarés incapables d’être
tuteurs ou curateurs pour cause de maladie;

Traducerea franceză îmi pare a nu corespunde textului original, în litera c) al căruia


lipseşte includerea celora a căror incapacitate de a fi tutori sau curatori a fost declarată
pentru un alt motiv decât cel al stării sănătăţii lor.
e) celui qui, ne s’étant pas convenablement acquitté e) cel caruia, din cauza exercitarii
des obligations d’adoptant, s’est fait annuler necorespunzatoare a obligatiilor de adoptator, i s-a
l’adoption; anulat adoptia;
f) ceux qui ont fait l’objet de restrictions à l’exercice f) cel caruia i s-a restrins exercitiul unor drepturi
de certains droits politiques et civils, soit par politice sau civile, fie in temeiul legii, fie prin hotarire
application de la loi, soit par la suite d’une décision judecatoreasca, precum si cel cu rele purtari;
judiciaire, ainsi que les gens ayant fait preuve de g) cel ale carui interese vin in conflict cu interesele
mauvaise conduite; persoanei puse sub tutela sau curatela;
g) ceux dont les intérêts sont opposés à ceux de h) cel inlaturat prin act autentic sau prin testament
la personne mise en tutelle ou en curatelle; de catre parintele care exercita singur, in momentul
h) ceux qui ont fait l’objet d’une exclusion, par mortii, ocrotirea parinteasca;
testament ou par un acte notarié, par le parent qui i) cel care, exercitind o tutela sau curatela, a fost
exerçait à lui seul, au moment de sa mort, la indepartat de la ele;
protection parentale; j) cel care se afla in relatii de munca cu institutia in
g) ceux qui, antérieurement, n’ont pu s’acquitter care este internata persoana asupra careia se
de leurs obligations d’adoptants et, par instituie tutela sau curatela.
conséquent, l’adoption a été annulée;
i) ceux qui, dans l’exercice d’une tutelle ou d’une
curatelle, ont été destitués des charges de la
tutelle ou de la curatelle;
j) ceux qui ont un emploi dans l’établissement où est
placée la personne à mettre en tutelle ou en
curatelle..

Traducerea franceză conţine de două ori litera g). În ce priveşte litera f), restricţia
"anumitor drepturi politice sau civile" este o normă care lasă de dorit o mai mare precizie :
care drepturi? Conflictul de interese menţionat la litera g), ar trebui oare să fie general şi
imprevizibil? Într-un caz izolat de interese opuse, ar trebui de căutat o soluţie care să evite
o destituire completă a tutorelui sau curatorului.

Art. 40. Obligaţiile tutorelui şi curatorului:


(1) Les tuteurs et les curateurs sont obligés de: (1) Tutorele si curatorul sint obligati:

a) partager le domicile avec le pupille... a) sa locuiasca impreuna cu cel pus sub tutela...

traducere 9
O obligaţie foarte uimitoare din punct de vedere a unui jurist german şi pentru care eu
nu văd nici un cauză obligatorie. Dar ea poate fi de asemeni regăsită şi în articolul 36-2 al
Codului Civil al Federaţiei Ruse.
Or, traducerea franceză "pupille" pare să desemneze atât persoanele puse sub tutelă
cât şi cele puse sub curatelă, pe când textul moldovenesc nu menţionează aici decât
persoana pusă sub tutelă, fără a adăugi, ca în alineatul 1 b) al articolului 40 "…sau sub
curatelă". S-ar putea de concluzionat, la o primă vedere, că obligaţia de a locui împreună
nu priveşte curatorii. Dar excepţia ce urmează :
Le curateur et la personne mise en curatelle âgée Curatorul si persoana aflata sub curatela care a
de quatorze ans accomplis peuvent habiter atins virsta de 14 ani pot locui separat doar cu
séparément, avec l’autorisation de l’autorité tutélaire. acordul autoritatii tutelare;

demonstrează clar contrariul. Dacă legislatorul moldovenesc ţine la această dispoziţie,


ar trebui de adăugit cuvintele "...sau curatelă" în prima frază a alineatului 1 a) al articolului
40 pentru a evita orice neînţelegere.

Art. 41. Administrarea patrimoniului celui pus sub tutelă:


(3) Les sommes dues à la personne mise en tutelle, (3) Sumele cuvenite celui pus sub tutela, sub forma
qu’il s’agisse de pension, d’aide, de pension de pensie, ajutor, pensie alimentara si alte venituri
alimentaire ou d’autres revenus courants, sont curente, se primesc si se cheltuiesc de catre tutore
touchées par le tuteur qui les emploie à entretenir la pentru intretinerea celui pus sub tutela.
personne mise en tutelle..

Şi veniturile unice, îndeosebi plăţile unice de despăgubire conform art. 1420-3 şi 4, ar fi


trebui considerate rentă capitalizată? Trebuie oare de dedus din această dispoziţie că
tutorele trebuie să cheltuiască totalitatea veniturilor curente pentru întreţinerea persoanei
puse sub tutelă, chiar dacă ele depăşesc necesităţile corespunzătoare? Pare evident că
surplusul ar trebui utilizat pentru a forma un patrimoniu.

Art. 46. Îndepărtarea şi eliberarea tutorilor şi curatorilor de la îndeplinirea obligaţiilor


lor:
(1) Le mineur, de même que tous ceux qui sont (1) Minorul, precum si persoanele prevazute la
visés à l’article 37, peuvent porter plainte devant art.37 pot contesta sau denunta la autoritatea
l’autorité des tutelles contre les actes et les faits du tutelara actele si faptele tutorelui sau ale curatorului
tuteur et du curateur, préjudiciables pour le mineur.. care prejudiciaza minorul.

După cum e indicat în comentariul meu la articolul 38-3, ar trebui de evitat orice
dispoziţie ce ar putea fi înţeleasă greşit ca un drept al oricăruia de a se amesteca în
afacerile altuia. De acord, dacă i se acordă minorului dreptul de a "ataca", însă nu văd de
ce o persoană fără interes să poată contesta actele tutorelui sau curatorului.

Art. 66. Denumirea persoanei juridice:


(5) La personne morale ne peut pas employer dans pouvant induire les tiers en erreur en ce qui
sa dénomination des mots ou des abréviations concerne sa forme.

10 traducere
(5) Persoana juridica nu poate folosi in denumirea sa privire la forma sa.
cuvinte sau abrevieri care ar induce in eroare cu

Ar trebui de asemeni de interzis denumirile amăgitoare sau evident inexacte care ar


putea induce în eroare nu în ce priveşte forma, ci în privinţa activităţii sau importanţei
persoanei juridice (spre exemplu "Société de Banque Transatlantique" pentru cazul unei
mici bănci regionale).

Art. 67. Sediul persoanei juridice:


(3) L’adresse postale de la personne morale est (3) Adresa postala a persoanei juridice este cea de
l’adresse de son siège. La personne morale peut la sediu. Persoana juridica poate avea si alte adrese
avoir d’autres adresses également pour la pentru corespondenta.
correspondance.
(4) Toate documentele si scrisorile intrate la sediu
(4) Tous les actes et lettres arrivés au siège sont se considera receptionate de catre persoana
considérés comme étant reçus par la personne juridica.
morale.

Dacă o persoană juridică decide să se servească de alte adrese decât cele ale sediului
său pentru corespondenţă, actele şi scrisorile intrate aici ar trebui de asemeni considerate
corespunzător recepţionate. Aceasta ar trebui de asemeni să fie valabil pentru o filială sau
reprezentanţă (v. art-le 102 şi 103) dacă ea priveşte activitatea acestei filiale sau
reprezentaţe.

Art. 100. Redeschiderea procedurii de lichidare:


(2) Il sera sursis à la prescription extinctive du droit (2) Pentru perioada in care persoana juridica nu a
d’action de la personne morale ou contre celle-ci existat, se suspenda cursul prescriptiei extinctive a
durant la période d’inexistence de la personne dreptului de actiune a persoanei juridice sau fata de
morale respective.. persoana juridica respectiva.

Fără stipularea unui termen maxim fix, se riscă că creanţele vor fi valorificate chiar
după 50 şi mai mulţi ani. Ar trebui măcar de protejat după scurgerea unei anumite perioade
de timp debitorul unei persoane juridice radiate din registru.

Art. 111. Efectele declarării nulităţii societăţii comerciale:


(2) Les actes juridiques passés au nom de la société (2) Nulitatea societatii comerciale nu afecteaza
commerciales ne sont pas affectés par sa nullité, à actele juridice incheiate in numele ei, exceptie
l’exception du cas prévu à l’alinéa 3. constituind cazul prevazut la alin.(3).

(3) Si la société commerciale déclarée nulle est (3) Daca societatea comerciala declarata nula este
insolvable, sa liquidation est régie par la Loi sur insolvabila, lichidarea ei se efectueaza conform
l’insolvabilité.. legislatiei cu privire la insolvabilitate.

Fără a cunoaşte dispoziţiile legii cu privire la insolvabilitate, este dificil de a înţelege


excepţia de nulitate menţionată la alineatul 2. Deoarece hotărârea în declararea nulităţii nu
constată insolvabilitatea, i-ar reveni oare lichidatorului să o constate?

traducere 11
Art. 113. Aportul la capitalul social al societăţii comerciale:
(3) Les associés sont tenu de verser en numéraire, à (3) La data inregistrarii societatii comerciale,
l’enregistrement de la société commerciale, au fiecare asociat este obligat sa verse in numerar cel
moins 40% de l’apport souscrit, à moins que la loi ou putin 40 procente din aportul subscris daca legea
les statuts ne prévoient une proportion plus sau statutul nu prevede o proportie mai mare.
importante.

Acest articol nu precizează dacă vărsarea a cel puţin 40% din capitalul social este o
condiţie pentru înregistrarea societăţii. Ca o măsură de protecţie contra activităţilor (de cele
mai dese ori ilicite) ale societăţilor de capital lipsite întru totul de mijloace proprii din
momentul apariţiei, legea germană (§ 7 GmbHG) stipulează că o societate cu răspundere
limitată, de exemplu, nu poate fi înregistrată decât dacă dovedeşte achitarea a cel puţin
50% din capitalul său social. Sancţiunile prevăzute la alineatele 5 şi 6 ale art. 113 nu prea
vor ajuta creditorilor societăţii. Soluţia germană garanteză că la momentul înregistrării sale,
SRL dispune de o jumătate din capitalul social.

Art. 121. Dispoziţii generale cu privire la societatea în nume colectiv:


(2) Le nombre d’associés ne peut pas être inférieur (2) Numarul asociatilor nu poate fi mai mic de 2 si
à 2 et ne peut pas excéder 20 personnes physiques nici mai mare de 20 de persoane fizice sau juridice.
ou morales. Une personne physique ou morale peut O persoana fizica sau juridica poate fi asociatul
être l’associé d’une seule société en nom collectif.. numai al unei societati in nume colectiv.

Cred că ghicesc motivul ce l-a făcut pe legislatorul moldovenesc să limiteze numărul


asociaţilor la 20 persoane, însă mă întreb dacă el e într-adevăr valabil. Legea germană nu
cunoaşte asemenea restricţii şi eu cunosc personal multe societăţi în nume colectiv
proprietare a unui imobil exploatat comercial, ale căror asociaţi sunt în acelaşi timp locatarii
unui apartament sau local comercial ce se află acolo şi al căror număr depăşeşte cu mult
cifra indicată. Nu văd aici inconveniente.
În plus, nu văd cum o persoană fizică sau juridică să nu poată fi asociat al două sau
mai multe societăţi în nume colectiv în acelaşi timp. Desigur, "valoarea" răspunderii sale
solidare va diminua conform numărului de societăţi în cadrul cărora este asociat ; insă este
uşor de imaginat alte circumstanţe ce ar putea să-i afecteze solvabilitatea, fără ca legea să
permită de a le evita. Menţionez totuşi că Noul Cod Civil al Federaţiei Ruse conţine
aceeaşi restricţie (art. 69-2).

Art. 122. Actul de constituire al societăţii în nume colectiv:


(1) En plus de ce qui a été mentionné à l’article 108, (1) In afara de cele mentionate la art.108 alin.(1), in
alinéa 1, l’acte de constitution d’une société en nom actul de constituire al societatii in nume colectiv
collectif doit comporter: trebuie sa se indice:

a) le montant et la composition du capital social de a) cuantumul si continutul capitalului social al


la société, ainsi que le mode de versement des societatii si modul depunerii aporturilor;
apports;

12 traducere
Conform concepţiei ce o împărtăşesc, societăţile de persoane (ca societatea în nume
colectiv) nu au capital social ci doar părţi sociale. Mă întreb deci dacă această dispoziţie
este destul de precisă. De altfel ar trebui de asemeni de precizat articolul 106-1.

Art. 136. Dispoziţii generale cu privire la societatea în comandită:


(2) Une personne ne peut être commandité que (2) Persoana poate fi comanditat doar intr-o singura
dans une seule société en commandite. Le membre societate in comandita. Membrul societatii in nume
d’une société en nom collectif ne peut pas être colectiv nu poate fi comanditat in societatea in
commandité dans une société en commandite. Le comandita. Comanditatul din societatea in
commandité d’une société en commandite ne peut comandita nu poate fi membru al societatii in nume
pas être membre d’une société en nom collectif.. colectiv.

Îndoielile ce le am în privinţa acestei dispoziţii sunt aceleaşi care au fost deja indicate
în privinţa articolului 121, cu atât mai mult că articolul 106-3 pare a admite ca o societate
cu răspundere limitată să fie comanditată, astfel încât creditorul unei societăţi în comandită
nu mai poate conta pe răspunderea nelimitată a cel puţin unuia dintre membrii acestei
societăţi. În acest caz, el va prefera deseori răspunderea nelimitată a unui comanditat ce
este o persoană fizică, chiar dacă aceasta este concomitent membră a unei societăţi în
nume colectiv sau comanditată a mai multor societăţi în comandită.

Art. 150 Partea socială a soţilor în societatea cu răspundere limitată:


(1) La part sociale des conjoints, acquise durant le (1) Asupra partii sociale a sotilor in societatea cu
mariage, est soumise au régime juridique de la raspundere limitata dobindite in timpul casatoriei se
propriété commune en indivision.. aplica regimul juridic al proprietatii comune in
devalmasie.

Conform principiului general că dispoziţiile legii speciale prevalează, această dispoziţie


specială privind părţile sociale ar putea să se extindă în sensul că partea socială dobândită
în timpul căsătoriei devine proprietate comună a soţilor nu numai în cazul regimului legal (a
bunurilor dobândite în devălmăşie), dar chiar şi dacă soţii au ales, prin contract, un regim
convenţional cum ar fi separarea de bunuri, conform noului cod al familiei moldovenesc din
26 aprilie 2001 (cf. art. 371-1). Nu pot crede că aceasta să fie soluţia pe care ar fi
presupus-o legislatorul moldovenesc, cu atât mai mult că – cel puţin în Germania –
amestecul unui soţ divorţat într-o societate comercială este întotdeauna rău văzut de
aceasta şi riscă să ridice probleme grave.

Art. 157. Actul de constituire al societăţii pe acţiuni:


En plus de ce qui vient d’être mentionnée à l’article In afara de cele mentionate la art.108 alin.(1), in
108, alinéa 1, l’acte de constitution de la société par actul de constituire al societatii pe actiuni trebuie sa
actions doit comporter: se indice:

c) le nombre, le type et la valeur nominale des c) numarul, tipul si valoarea nominala a actiunilor;
actions, les classes d’actions et le nombre d’actions clasele de actiuni si numarul de actiuni de fiecare
de chaque classe; clasa;

traducere 13
Din 1998, legea germană cunoaşte de asemeni acţiunile fără valoare nominală (acţiuni
de cotă), o alternativă care a facilitat mult introducerea Euro. Deoarece valoarea nominală
a acţiunii îşi pierde orice însemnătate după cotarea lor la bursă, cu excepţia desemnării
cotei-părţi din capitalul social, acţiunile de cotă au, după părerea mea, numai avantaje.

14 traducere
Art. 175. Conducerea cooperativei:
(6) Les lois traitant des coopératives et les statuts de (6) Prin legislatia cu privire la cooperative si prin
la coopérative peuvent faire rentrer d’autres statutul cooperativei, competentei exclusive a
questions dans la compétence exclusive de adunarii generale pot fi atribuite si alte chestiuni.
l’assemblée générale. Les questions relevant de la Problemele a caror solutionare intra in competenta
compétence exclusive de l’assemblée générale exclusiva a adunarii generale sau a consiliului de
et du conseil de surveillance ne peuvent pas être observatori nu pot fi date in competenta organelor
rattachées à la compétence des organes exécutifs executive ale cooperativei.
de la coopérative..

Cea de a doua frază îmi pare de prisos : este evident că competenţa exclusivă a unui
organ nu poate fi atribuită unui altui, altfel ea încetează de a mai fi exclusivă.

Art. 179. Întreprinderile de stat şi întreprinderile municipale:


(5) Les particularités de la constitution, du (5) Particularitatile fondarii, functionarii si incetarii
fonctionnement et de la cessation de l’activité des activitatii intreprinderilor de stat si intreprinderilor
entreprises d’Etat et municipales sont municipale se reglementeaza de prezentul cod, de
réglementées par le présent code, par la législation legislatia cu privire la intreprinderile de stat si la
relative aux entreprises d’Etat et municipales, par la intreprinderile municipale, cu privire la administratia
loi sur l’administration publique locale et d’autres publica locala, de alte acte normative, precum si de
actes normatifs, ainsi que par les statuts-type de ces statutele-model ale acestor intreprinderi.
entreprises..

Nu văd utilitatea unui statut specific (privilegiat?) a întreprinderilor publice ce exercită


activităţi private. În calitate de subiect de drepturi şi obligaţii private, statul se poate oricând
servi de formele prevăzute de Codul Civil.

Art. 194. Răspunderea civilă a Republicii Moldova şi a unităţilor ei administrativ-


teritoriale:
(2) La République de Moldova n’est pas responsable (2) Republica Moldova nu poarta raspundere pentru
des obligations des collectivités territoriales. obligatiile unitatilor administrativ-teritoriale.

(3) Les collectivités territoriales ne sont pas (3) Unitatile administrativ-teritoriale nu poarta
responsables des obligations de la République de raspundere pentru obligatiile Republicii Moldova.
Moldova.
(4) Dispozitiile alin.(2) si (3) nu se rasfring asupra
(4) Les dispositions des alinéas (2) et (3) ne seront cazurilor in care Republica Moldova a acordat
pas prises en considération si la République de garantii pentru obligatiile unitatilor administrativ-
Moldova accorde des garanties pour les obligations teritoriale sau acestea au acordat garantii pentru
des collectivités territoriales ou que celles-ci obligatiile Republicii Moldova.
accordent des garanties pour les obligations de la
République de Moldova. (5) Particularitatile raspunderii civile a Republicii
Moldova si a unitatilor administrativ-teritoriale in
(5) Les particularités de la responsabilité civile de la raporturi cu persoane fizice si juridice straine sau cu
République de Moldova et des collectivités alte state sint stabilite prin lege.
territoriales dans leurs rapports avec des personnes
physiques et morales étrangères ou d’autres Etats
sont établies par la loi..

traducere 15
Alineatul 4 îmi pare inutil deoarece garanţia acordată de către Republica Moldova sau
de o colectivitate teritorială implică de drept propria sa obligaţie în cadrul acestei garanţii.
Or, nu este clar dacă termenul "garanţie" include cauţiunea. Şi nu văd de asemeni de ce,
conform alineatului 5, răspunderea civilă a statului nu este supusă Codului Civil dacă este
vorba de raporturi cu persoanele străine.

Art. 202. Acordul terţului la încheierea şi executarea actului juridic:


(1) Si l’effet de l’acte juridique qui doit être accompli (1) Daca efectul unui act juridic care trebuie
à l’égard d’une autre personne dépend de l’accord indeplinit fata de altcineva depinde de acordul unui
d’un tiers, l’accord ou le désaccord peut être tert, acordul sau dezacordul poate fi exprimat atit
exprimé à l’égard des deux parties. fata de o parte, cit si de cealalta.

Acordul terţului trebuie oare exprimat faţă de o parte şi de cealaltă, sau este suficient
de a-l comunica doar uneia dintre ele (soluţie germană, § 182 BGB)? Dacă am înţeles bine
textul moldovenesc, este cea de a doua soluţie care a fost adoptată. Dacă nu, acordul
exprimat faţă de o parte va rămâne oare fără efect până la exprimarea acordului faţă de
cealaltă?

Art. 205. Efectele actului de dispoziţie al celui neîndreptăţit:


(1) Un acte de disposition, relatif à une chose, (1) Un act de dispozitie incheiat cu privire la un
accompli par une personne sans autorisation produit lucru de o persoana neindreptatita produce efecte
des effets s’il est accompli avec l’accord d’une daca este incheiat cu incuviintarea celui indreptatit.
personne autorisée.

Nu înţeleg prea bine de ce această normă nu este aplicabilă decât actelor de dispoziţie
cu privire la un lucru. Cesiunea unei creanţe este de asemeni un act de dispoziţie, şi
cesiunea creanţei unui terţ ar trebui de asemeni să fie valabilă cu acordul acestuia. Or, s-ar
părea că versiunea moldovenească ar fi vorbit de un bun, deci de un lucru sau de un
drept.

Art. 206. Obiectul actului juridic:


(2) L’objet de l’acte juridique doit être licite, se (2) Obiectul actului juridic trebuie sa fie licit, sa se
trouver dans le circuit civil et être déterminé ou afle in circuit civil si sa fie determinat sau
déterminable, au moins en ce qui concerne son determinabil cel putin in specia sa.
espèce.
(3) Pot constitui obiect al actului juridic si bunurile
(3) Les biens à venir peuvent également constituer viitoare.
l’objet d’un acte juridique.

Ar trebui oare de adăugit la alineatul 2 sau 3 că patrimoniul succesoral al unui terţ încă
în viaţă nu poate constitui obiectul unui act juridic, sau este suficientă nulitatea unui
contract privind moştenirea unui terţ (art. 675-1) pentru a garanta că patrimoniul succesoral
este în afara circuitului civil în sensul alineatului 2? Terţul în viaţă poate însă să dispună de
acest patrimoniu!

Art. : 207. Cauza actului juridic

16 traducere
(1) L’acte juridique civil conclu sans cause ou ayant (1) Actul juridic civil incheiat fara cauza ori fondat pe
à sa base une cause erronée ou illicite ne pourra o cauza falsa sau ilicita nu poate avea nici un
produire aucun effet. efect.

Aplicabilitatea acestei dispoziţii nu-mi pare chiar clară. Emiterea unui cec sau a unui
ordin de plată pentru o datorie presupusă este de asemeni un act juridic ce îşi are la bază
o cauză eronată, însă el va avea fără îndoială efecte – despăgubirea eventuală conform
normelor îmbogăţirii fără justă cauză (articolele 1389 şi urm.).

Art. 208. Forma actului juridic:

traducere 17
Dacă actul juridic a fost îndeplinit în scris conform acordului părţilor (art. 210-2), ar
trebui de respectat voinţa lor şi libertatea lor contractuală de a renunţa la formă (chiar tacit)
dacă această voinţă rezultă din acordul lor privind o modificare verbală a contractului.

18 traducere
Aceasta ar putea să devină foarte periculos pentru o persoană care promite benevol
de a da cauţiune sau de a vinde un imobil. Cel puţin, această dispoziţie nu ar trebui să fie
aplicabilă dacă rolul protector al condiţiilor de formă este astfel redus la zero (cf. la fel art.
246-2).

Art. 210. Forma scrisă:


(1) Seront établis par écrit les actes juridiques entre (1) Trebuie sa fie incheiate in scris actele juridice
les personnes morales; entre les personnes morales dintre persoanele juridice, dintre persoanele juridice
et les personnes physiqueset entre les personnes si persoanele fizice si dintre persoanele fizice daca
physiques si la valeur de l’objet est supérieur à 50 valoarea obiectului actului juridic depaseste 1000 de
salaires minimums, et dans les cas prévus par la lei, iar in cazurile prevazute de lege, indiferent de
loi, quelle que soit la valeur de l’objet. valoarea obiectului.

Limita indicată în traducerea franceză (50 salarii minimale) nu corespunde textului


original (1000 lei). Or, salariul minimal se va schimba din când în când ; nu este clar dacă
trebui de avut în vedere salariul minimal la data încheierii contractului (uneori dificil de
determinat pentru cazul contractelor verbale). În orice caz, dacă contractul prevede
obligaţii viitoare, va fi oricum imposibil de a prevedea salariul minimal viitor. Chiar dacă
limita este fixă (1000 lei), va fi dificil de a evalua obligaţiile viitoare. Şi dacă valoarea
obiectului vândut nu este cunoscută sau nu are decât o valoare afectivă, ar trebui de referit
la contra-prestaţie, ceea ce ar putea prejudicia vânzătorul neexperimentat?
Îmi pun aceste întrebări deoarece o asemenea dispoziţie nu există în dreptul german şi
nu cunosc soluţiile dreptului francez care cunoaşte totuşi o normă similară.
(2) Si, selon la loi ou l’accord des parties, l’acte (2) In cazul in care, conform legii sau invoielii intre
juridique doit être établi par écrit, il peut être conclu parti, actul juridic trebuie incheiat in scris, el poate fi
en un seul exemplaire signé par les deux parties, incheiat atit prin intocmirea unui singur inscris,
aussi que par un échange de lettres, télégrammes, semnat de parti, cit si printr-un schimb de
téléphonogrammes, etc., signés par l’expéditeur.. scrisori, telegrame, telefonograme, altele
asemenea, semnate de partea care le-a expediat.

Ţin să menţionez că dreptul german cunoaşte două nivele de formă scrisă. Există
cazuri când un schimb de scrisori nu este suficient şi în interesul terţilor este necesar un
unic înscris. Citez două exemple :
1) Acordurile restrictive de concurenţă trebuie să fie supuse autorităţii competente
pentru supravegherea antimonopol. Dacă o asemenea convenţie nu rezultă decât dintr-un
număr mare de scrisori schimbate (ofertă iniţială, acceptare cu modificare = ofertă nouă,
respingere a acesteia cu propunere de alte modificări etc.), ar fi greu pentru un terţ să
decidă asupra celor ce s-au convenit. Iată de ce legea germană cerea (până în 1998) –
sub sancţiunea nulităţii – ca acordurile restrictive de concurenţă să fie încheiate printr-un
înscris unic (sau un schimb de exemplare identice semnate de expeditorii respectivi), cf. §
34 al vechiului GWB.
2) Idem pentru contractele de locaţie a bunurilor imobile ale căror durată fixă
depăşeşte un an. Cauza : cumpărătorul unui imobil se substituie vânzătorului în contractele
de locaţie încheiate de acesta (§ 571 BGB). Va trebui deci ca el să se poată informa fără
dificultate asupra conţinutului contractelor de lungă durată deja existente în care el va intra
ca nou locator. § 566 BGB cere deci un unic înscris pentru contractele de locaţie cu durată
traducere 19
fixă de un an şi mai mult. Un detaliu : dacă această formă nu este respectată, contractul
rămâne valabil, însă stipularea unei durate fixe este înlocuită cu posibilitatea, pentru
ambele părţi, de a rezilia contractul conform termenelor fixate de lege pentru rezilierea
contractelor cu durată nedeterminată – chiar dacă imobilul nu a fost vândut.
Dacă dreptul moldovenesc cunoaşte situaţii comparabile ar trebui poate de modificat
dispoziţia prevăzută de proiectul de lege.

Art. 211 Efectele nerespectării formei scrise a actului juridic:


(1) La non-observation de la forme écrite d’un acte (1) Nerespectarea formei scrise a actului juridic face
juridique fait perdre aux parties le droit de sa decada partile din dreptul de a cere, in caz de
demander, en cas de litige, la convocation de litigiu, proba cu martori pentru dovedirea actului
témoins pour prouver l’acte juridique. juridic.

Republica Moldova a ales deci să urmeze exemplul dreptului francez (art. 1341 CC),
adoptat la fel şi prin art. 162-1 al noului Cod Civil al Federaţiei Ruse, şi eu mă abţin de la
orice critică, cu toate că această noţiune este cu totul stranie pentru un jurist german.
Conceperii germane – uneori prea riguroasă – i-ar fi cam greu să accepte că forma unui
act depinde nu de tipul contractului, ci mai degrabă de valoarea obiectului său, şi că
consecinţele nerespectării formei se limitează la chestiuni de procedură. Dimpotrivă, sunt
departe de a presupune că proiectul de lege s-ar baza pe presupunerea că martorii nu mai
spun adevărul dacă o sumă mai mare de 1000 lei este în cauză, experienţa mea juridică
făcându-mă să accept cu mai multă înţelegere voinţa legislatorului de a incita părţile, prin
această reglementare mai subtilă, să respecte forma scrisă în cazul convenţiilor de o
anumită importanţă.

20 traducere
Art. 213. Efectele nerespectării formei autentice:
(1) La non-observation de la forme authentique (1) Nerespectarea formei autentice atrage nulitatea
entraîne la nullité de l’acte juridique. actului juridic.

(2) Si l’une des parties a respecté en tout ou en (2) Daca una dintre parti a executat total sau partial
partie les conditions d’accomplissement de l’acte actul juridic pentru care se cere forma autentica, iar
juridique pour lequel la forme authentique est cealalta parte se eschiveaza de la autentificarea
requise, alors que l’autre partie se soustrait à lui notariala, instanta de judecata are dreptul, la
l’authentification de l’acte chez un notaire, cererea partii care a executat total sau partial actul
l’instance judiciaire a le droit, sur demande de la juridic, sa il declare valabil daca el nu contine
partie qui a exécuté en totalité ou partiellement l’acte elemente care contravin legii. In cazul acesta, nu se
juridique, de le déclarer valable s’il ne contient par cere autentificarea notariala ulterioara a actului
d’éléments contraires à la loi. Dans ce cas, juridic.
l’authentification ultérieure de l’acte juridique n’est
pas obligatoire.

Această dispoziţie este identică celei a articolului 165-3 a Codului Civil al Federaţiei
Ruse.
Totul va depinde de aplicarea acestei dispoziţii de către instanţele de judecată şi
îndeosebi de interpretarea termenului "a se eschiva". Scopul principal al exigenţei de formă
autentică ar trebui să fie cel de a proteja o parte cu puţină experienţă în afaceri împotriva
convenţiilor negândite sau încheiate fără o înţelegere a conţinutului lor şi care riscă să se
ruineze.
Partea care a reuşit să încheie, chiar sub formă neautentificată, o convenţie foarte
avantajoasă cu o altă parte neexperimentată, va avea tot interesul de a o executa de
îndată pentru a putea invoca această dispoziţie. Ar trebui deci de precizat că executarea
totală sau parţială a actului de către una dintre părţi nu poate justifica declararea lui valabil
decât dacă cealaltă parte refuză cu rea-credinţă autentificarea notarială a lui (sau cel puţin
împotriva bunei-credinţe). Chiar şi în aceste cazuri excepţionale, jurisprudenţa germană ar
avea mai degrabă tendinţa să acorde daune-interese pentru prejudiciul cauzat prin
nulitatea contractului. Legea germană nu permite instanţei judiciare să declare valabil un
act atins de un viciu de formă, însă există cazuri (destul de rare) când partea care se
sustrage de la autentificare sau este obligată de judecată să participe la o autentificare
ulterioară, sau privată de dreptul de a se prevala de nulitatea contractului.

Art. 216. Actele juridice nule şi anulabile:


(1) L’acte juridique est nul par les motifs prévus par (1) Actul juridic este nul in temeiurile prevazute de
le présent code (nullité absolue). prezentul cod (nulitate absoluta).

(2) L’acte juridique peut être déclaré nul par (2) Actul juridic poate fi declarat nul, in temeiurile
décision judiciaire pour les raisons prévues au prevazute de prezentul cod, de catre instanta de
présent Code ou convenues entre les parties (nullité judecata sau prin acordul partilor (nulitate relativa).
relative).

Dacă Codul Civil, după cum pare a o indica primul său articol, vrea să reglementeze
raporturile civile în baza autonomiei de voinţă a subiecţilor, mă întreb de ce legislatorul
moldovenesc, în cazul actelor juridice anulabile, a rezervat instanţei judiciare puterea de a
le anula în loc să acorde părţilor puterea de a le face nule prin efectul însuşi al unei simple
traducere 21
revocări, după cum prevede legea germană. E adevărat că soluţia adoptată de legislatorul
moldovenesc se poate prevala de faptul că a urmat modelul francez, însă după părerea
mea, concepţia dreptului german este mai modernă în sensul că acordă o importanţă mai
considerabilă voinţei individuale – amintim că Codul Civil francez a fost conceput cu
aproape o sută de ani înaintea Codului Civil german, deci la o epocă când noţiunea de
voinţă individuală era cu mult mai puţin importantă.

Art. 229. Nulitatea actului juridic încheiat prin violenţă:


(1) Tout acte juridique conclu à la suite d’une (1) Actul juridic incheiat in urma constringerii prin
violence physique ou psychique, pourra être déclaré violenta fizica sau psihica poate fi declarat nul de
nul par l’instance judiciaire, même si la violence a instanta de judecata chiar si in cazurile cind violenta
été exercée par un tiers. a fost exercitata de un tert.

(2) La violence peut servir de motif pour l’annulation (2) Violenta este temei de anulare a actului juridic
d’un acte juridique, lorsque l’on prouve qu’elle est numai in cazul in care se demonstreaza ca este de
de nature à déterminer une personne à croire natura sa determine o persoana sa creada ca ea,
qu’elle-même, son(sa) époux(épouse), ses sotul, o ruda sau o alta persoana apropiata ori
parents, un proche parent ou leur patrimoine sont patrimoniul lor sint expusi unui pericol iminent.
soumis à un danger imminent..

Luarea ostatic a unui terţ ce nu este o persoană apropiată nu intră în lista alineatului 2,
cu toate că ea ar putea face pe cineva să încheie actul juridic pe care i-l cere cel care a
luat terţul ostatic. Nu este prea clar dacă cazurile prevăzute la alineatul 2 trebuie înţelese
ca o prezumţie legală ce justifică anularea fără oricare alte condiţii sau dacă, dimpotrivă,
acest alineat trebuie considerat limitativ.

Art. 230. Nulitatea actului juridic încheiat prin leziune:


(1) Tout acte juridique conclu par une personne à (1) Actul juridic pe care o persoana l-a incheiat din
cause d’un concours de circonstances graves et cauza unui concurs de imprejurari grele de care a
dans des conditions extrêmement défavorables dont profitat cealalta parte, in conditii extrem de
l’autre partie a profité, pourra être déclaré nul par nefavorabile, poate fi declarat nul de instanta de
l’instance judiciaire. judecata.

(2) L’instance judiciaire peut maintenir l’acte (2) Instanta de judecata poate mentine actul
juridique si le défendeur est prêt à consentir une juridic daca piritul ofera o reducere a creantei sale
réduction sur sa créance ou un dédommagement sau o despagubire pecuniara echitabila.
pécuniaire équitable..

Alineatul 2 ar putea avea ca consecinţă de a favoriza cămătarul care se poate aştepta


că nu riscă decât partea cămătărească a contra-prestaţiei. Alineatul 1 fără excepţia de la
alineatul 2 ar fi mult mai descurajator pentru cămătarul, în schimbul pierderii pentru
cealaltă parte a prestaţiei de care avea nevoie. Totuşi, legea germană a favorizat această
soluţie.

22 traducere
Art. 231. Nulitatea actului juridic încheiat în urma înţelegerii dolosive dintre
reprezentantul unei părţi şi cealaltă parte:
(1) Tout acte juridique conclu à la suite d’une (1) Actul juridic incheiat in urma intelegerii dolosive
entente dolosive entre le représentant d’une partie et dintre reprezentantul unei parti si cealalta parte
l’autre partie, pourra être déclaré nul par l’instance poate fi declarat nul de instanta de judecata.
judiciaire.
(2) Cererea de anulare, in cazul prevazut la alin.(1),
(2) La demande d’annulation, dans les cas prévus à poate fi depusa in termen de un an de la data la
l’alinéa (1), peut être remise dans un délai d’un an care cel interesat a aflat sau trebuia sa afle despre
à partir de la date à laquelle l’intéressé a appris ou incheierea actului juridic.
devait apprendre la conclusion de l’acte juridique..

Alineatul 2 ar trebui inclus în art. 233 care reuneşte termenele pentru articolele 227,
228, 230 şi 232.

Art. 233 Termenul înaintării acţiunii privind anularea actului juridic:


(1) Toute personne justifiée a le droit de demander (1) Persoana indreptatita are dreptul sa ceara
l’annulation de l’acte juridique pour l’une des raisons anularea actului juridic pentru temeiurile stipulate la
prévues aux articles 227, 228 et 230 dans un délai art.227, 228 si 230 in termen de 6 luni de la data
de 6 mois à partir de la date où cette personne a cind a aflat sau trebuia sa afle despre temeiul
appris ou devait apprendre la raison de l’annulation. anularii.

Ar fi preferabil de a fixa totodată un termen maxim pentru a evita procese în care sunt
puţine şanse de a clarifica faptele litigioase după scurgerea a mai mulţi ani. Legea
germană (§ 121-2 BGB) exclude la contestarea dacă de la încheierea actului juridic s-au
scurs 10 ani.

Art. 241. Buna-credinţă la survenirea condiţiei:


(1) La condition sera considérée comme réalisée si (1) Daca survenirea conditiei a fost retinuta cu rea-
son accomplissement a été retardé de mauvaise foi credinta de partea pentru care survenirea conditiei
par la partie pour laquelle la réalisation de la este dezavantajoasa, conditia se considera
condition est désavantageuse. survenita.

La reţinerea survenirii condiţiei ar trebui adăugată şi împiedicarea (care ar putea fi


considerată o reţinere "pentru totdeauna").

Art. 242. Reprezentarea:


(3) Si l’acte juridique est conclu au nom d’une autre (3) Daca actul juridic este incheiat in numele unei
personne, on ne peut pas opposer à la partie avec alte persoane, partii cu care a contractat
laquelle le représentant a contracté le manque de reprezentantul nu i se poate opune o lipsa a
pouvoirs si le représentant a créé des imputernicirilor daca reprezentatul a creat astfel de
circonstances en vertu desquelles cette partie imprejurari in virtutea carora aceasta parte
supposait de bonne foi l’existence de pareils presupunea cu buna-credinta existenta unor
pouvoirs. asemenea imputerniciri.

traducere 23
În acest fel, perprezentantul fără împuterniciri ar avea posibilitatea de a angaja
persoana reprezentată creând împrejurările indicate. Dar se pare că aici este vorba de o
eroare de traducere : norma expusă este justificată dacă reprezentatul însuşi a creat
aceste împrejurări.

Art. 246. Împuterniciri de reprezentare:


(2) La déclaration d’attribution des pouvoirs ne doit (2) Declaratia de acordare a imputernicirilor nu
pas revêtir la forme exigée pour l’acte juridique qui trebuie efectuata in forma ceruta pentru actul juridic
sera conclu ensuite sur la base de ce mandat. Cette care urmeaza sa fie incheiat in baza imputernicirilor.
disposition ne sera pas appliquée si le rôle Aceasta dispozitie nu se aplica daca astfel rolul
protecteur des conditions de forme est ainsi réduit à protector al cerintelor de forma este anihilat.
zéro.

Precizia termenului "redus la zero" (sau "anihilat" potrivit versiunii moldoveneşti) în


privinţa rolului protector al formei îmi pare amăgitoare şi este de temut ca libera apreciere a
împrejurărilor de către instanţele de judecată să nu ajungă până la o contrarietate de
hotărâri. Ar fi preferabil de a spune că acordarea împuternicirilor nu trebuie efectuată în
forma cerută pentru actul juridic decât dacă legea o impune şi de a introduce o asemenea
necesitate în dispoziţiile ce reglementează subiectul, spre exemplu, al renunţării la
moştenire.

Art. 255. Încetarea valabilităţii procurii:


La procuration n’est plus valable dans les cas (1) Valabilitatea procurii inceteaza in cazul:
suivants:
f) decesului persoanei fizice care a eliberat procura,
f) décès de la personne physique mandant, declararii ei drept incapabila, limitata in capacitatea
incapacité de celle-ci, capacité d’exercice limitée ou de exercitiu ori disparuta fara de veste;
déclaration absence;.

Aceasta privează de valoare orice procură de asigurare ; ar trebui de admis validitatea


unei procuri explicit acordate pentru cazurile indicate.

Art. 263. Calcularea termenelor de un an şi de o lună:


Si les délais d’une année ou d’un mois sont calculés Daca termenele de un an si de o luna se calculeaza
sans tenir compte de leur écoulement fara a se tine cont de curgerea lui neintrerupta,
ininterrompu, on considère que le mois a 30 jours se considera ca luna are 30 de zile si anul - 365 de
et que l’année en a 365.. zile.

Dacă chiar această dispoziţie vizează să simplifice calculul termenelor neîntrerupte(?),


prevăd dificultăţi în aplicarea sa unui caz concret. Mi-ar trebui exemple de calcul pentru a
putea să o înţeleg. Dacă unsprezece luni şi o zi s-au scurs până la întrerupere, trebuie
oare de numărat încă 29 sau încă 34 de zile de la întrerupere până la sfârşitul termenului?

Art. 265. Expirarea termenului într-o zi de odihnă:


Si le délai expire un dimanche, un samedi ou un jour que la loi en vigueur a déclaré férié au lieu de

24 traducere
l’exécution de l’obligation, le délai expire le jour Daca ultima zi a termenului este o zi de duminica,
ouvrable suivant. de simbata sau o zi care, in conformitate cu legea in
vigoare, la locul executarii obligatiei este zi de
odihna, termenul expira in urmatoarea zi
lucratoare.

Textul original este mai precis (Daca ultima zi a termenului este o zi de duminică…[în
versiunea franceză «dacă termenul expiră într-o duminică…»]), evitând astfel vorba că
dacă un termen expiră duminica, atunci el nu expiră în acea zi. Însă atent : Dacă sâmbăta
este considerată zi lucrătoare în Moldova, după cum el continuă să fie în Germania şi dacă
o zi de odihnă cade într-o vineri, textul a putea fi pasibil de o proastă interpretare care ar
avea ca rezultat concluzia că în acest caz, termenul expiră ca excepţie sâmbătă.

Însă termenele nu privesc doar executarea obligaţiilor ; ele se aplică de asemeni


actelor juridice (e.g. termen de preaviz) pentru care în van se caută o normă privind zilele
de odihnă. O normă corespunzătoare sau mai largă se pare a se impune, precizând dacă
va fi decisivă anume legislaţia în vigoare la locul efectului manifestării de voinţă, deci locul
recepţionării de către cealaltă parte.

Art. 268. Termenele speciale de prescripţie extinctivă:


Se prescrivent par 6 mois les actions concernant: Se prescriu in termen de 6 luni actiunile privind:

b) les vices cachés d’un bien vendu; b) viciile ascunse ale bunului vindut;

Articolul 719 alineatul i) interzice clauzele standard care reduc termenele de prescripţie
la mai puţin de un an pentru drepturile rezultând dintr-un viciu pentru contractele de livrare
de noi bunuri ; nu reuşesc să înţeleg interacţiunea acestor două articole, cu atât mai mult
că articolul 270 interzice modificarea termenelor, pe când art. 719 i) nu pare decât să
limiteze modificările care sunt totuşi posibile. Menţionez totodată că termenele în privinţa
viciilor bunului vândut au fost nu demult armonizate în Uniunea Europeană şi sunt acum de
doi ani.

Art. 270. Interzicerea modificării termenului de prescripţie extinctivă sau a modului


de calculare:
Tout acte juridique relatif à la modification du délai Actul juridic privind modificarea termenului de
de prescription ou de la méthode de son calcul ou prescriptie extinctiva sau a modului de calculare ori
concernant le renoncement au droit d’invoquer la privind renuntarea la dreptul de a invoca prescriptia
prescription, sera nul. este nul.

Acest articol reia (dacă l-am înţeles bine) principiul vechiului articol 76 al Codului Civil
din 26 decembrie 1964: "Părţile nu au voie să schimbe printr-o învoială termenele
prescripţiei si modul de calculare a lor." – urmând exemplul articolului 168 al noului Cod
Civil al Federaţiei Ruse. Regret însă că nu s-a adăugit aici nulitatea renunţării la dreptul de
a invoca prescripţia.
De acord dacă însuşi contractul conţine o renunţare dinainte la dreptul de a invoca
prescripţia (acelaşi caz şi la art. 2220 al Codului Civil francez) pentru că aceasta nu ar fi
decât o altă derogare de la termenele de prescripţie.
traducere 25
Însă pentru motive foarte practice, ar fi cazul de a permite renunţarea, prin declaraţie
ulterioară naşterii obligaţiei şi în interiorul termenului, la dreptul de a invoca o prescripţie
sau cel puţin un acord de suspendare a acestui termen în curs (cf. Curtea de Casare, I
CIV, 13 martie 1968, Dalloz 1968, 626).
Nu este deloc rar când existenţa unei obligaţii contestate depinde de rezultatul unui alt
litigiu de principiu (litigiu model) în curs. A interzice părţilor, într-un asemenea caz spre
exemplu, de a renunţa la dreptul de a invoca prescripţia ar avea drept urmare de a le
obliga să intenteze o acţiune imediată în loc să aştepte soluţia procesului model. Şi uneori
partea care se prevalează de un drept de creanţă va ezita cu bună seamă să acţioneze
debitorul dacă ea are încă îndoieli în privinţa temeiniciei cererii sale sau dacă ea întâmpină
greutăţi în adunarea probelor. Dacă prescripţia extinctivă este iminentă, debitorul va
prefera fără îndoială să renunţe – pentru o anumită perioadă – la dreptul de a invoca
prescripţia pentru a vedea dacă adversarul său renunţă sau nu la eventuala acţiune, decât
să se afle în faţa unei acţiuni premature intentate împotriva sa, cu toate inconvenientele pe
care aceasta le implică. Instanţele de asemenea vor fi fără nici o îndoială recunoscătoare
pentru orice proces astfel evitat.
Îmi permit în fine să menţionez că legea germană (§ 225 al vechiului BGB) autoriza
părţile să reducă termenele prevăzute de lege, ceea ce mi-ar părea deştept în vederea
unei soluţionări judiciare rapide. Dacă părţile sunt de acord pentru o reducere a termenelor
de prescripţie, nimic nu se opune faptului de a respecta această voinţă care favorizează o
soluţionare judiciară rapidă.
Dimpotrivă, reforma recentă a dreptului obligaţiilor (intrare în vigoare la 01 ianuarie
2002) autorizează părţile nu numai să reducă, dar şi să mărească termenele de prescripţie
până la un maximum de 30 ani (§ 202-2 BGB), printr-un contract încheiat oricând.
Legislatorul german a motivat această cotitură prin respectul libertăţii de a contracta.

Art. 271. Aplicarea prescripţiei extinctive:


L’action relative à la défense du droit violé sera Actiunea privind apararea dreptului incalcat se
rejetée, pour cause d’expiration du délai de respinge in temeiul expirarii termenului de prescriptie
prescription extinctive, seulement à la demande de extinctiva numai la cererea persoanei in a carei
la personne en faveur de qui la prescription court, favoare a curs prescriptia, depusa pina la incheierea
cette demande devant être introduite avant la fin des dezbaterilor in fond. In apel sau in recurs, prescriptia
délibérations au fond. A l’occasion d’un appel ou poate fi opusa de indreptatit numai in cazul in care
d’un recours, la prescription ne peut être opposée instanta se pronunta asupra fondului.
par l’ayant droit que si l’instance statue à fond.

De menţionat că anterior, prescripţia era luată în consideraţie de instanţa judiciară din


oficiu (Art. 78 al Codului Civil din 26 decembrie 1964, art. 82 al Codului Civil al URSS),
reglementare contrară noţiunii franceze (art. 2223 CC) şi germane.
Iată un pas important în direcţie bună, cea a respectului autonomiei voinţei părţilor şi a
principiului că ele sunt stăpânii procesului.
Totodată nu reuşesc să înţeleg nici sensul şi nici cauza restricţiei impuse prin cea de a
doua frază. Pârâtul nu va putea şti dinainte dacă judecata va examina sau nu fondul. În
caz de respingere a cererii, prescripţia opusă ar rămâne fără nici un efect, deoarece ea nu
vizează decât temeinicia pretenţiei reclamantului, de ce atunci de nu permis invocarea ei?

26 traducere
Sau poate "în cazul în care instanţa se pronunţă asupra fondului" vrea doar să
însemne că prescripţia nu poate fi opusă (pentru prima dată?) în instanţa de casare ori în
procedură de urgenţă (şi de ce nu?) dacă această procedură există în Republica Moldova?

traducere 27
Art. 272. Începutul curgerii termenului de prescripţie extinctivă:
(4) En ce qui concerne les actions relatives à la (4) In actiunile privind raspunderea delictuala,
responsabilité délictuelle, le délai de prescription termenul de prescriptie extinctiva incepe sa curga de
extinctive commence à courir dès la date où la partie la data cind pagubitul a cunoscut sau trebuia sa
préjudiciée a eu connaissance ou devait avoir cunoasca paguba si pe cel care raspunde de ea.
connaissance du dommage et de celui qui en est
responsable.

Cf. comentariul meu la articolul 233: ar fi de preferat de fixat de asemeni un termen


maxim pentru a evita procese în care sunt puţine şanse de a clarifica faptele litigioase
după mai mulţi ani. Legea germană (§ 852-2 BGB) prevede prescrierea, independent de
cunoaşterea de către păgubit, dacă 10 ani s-au scurs de la survenirea pagubei sau 30 ani
de la faptul care a cauzat-o.
(5) Le délai de prescription extinctive, en cas d’une (5) Termenul de prescriptie extinctiva in cazul
action en vue d’annuler un acte juridique pour cause actiunii in anulare a unui act juridic pentru violenta
de violence, commence à courir à compter de la incepe sa curga de la data la care a incetat violenta.
date de cessation de la violence. Dans les autres In celelalte cazuri de anulare, termenul de
cas d’annulation, le délai de prescription extinctive prescriptie extinctiva incepe sa curga de la data la
commence à courir dès la date où le défendeur, son care cel indreptatit, reprezentantul sau legal sau
représentant légal ou la personne autorisée par la loi persoana chemata de lege sa-i incuviinteze actele a
à approuver ses actes a pris connaissance du cunoscut temeiul anularii.
motif de l’annulation.

Prima frază se limitează a repeta, însă cu alţi termeni, cele stipulate deja la articolul
233-2, părând astfel de prisos. Dimpotrivă cea de a doua frază vine în contradicţie cu art.
233 alineatul conform căruia prescripţia începe să curgă din data când cel îndreptăţit
trebuia să cunoască temeiul anulării, şi de asemeni contravine articolului 231-2 care se
referă, în cazul înţelegerii dolosive între reprezentantul unei părţi şi cealaltă parte, la
aflarea faptului încheierii actului în loc de aflarea temeiului anulării (aici, înţelegerea
dolosivă).
Pentru a evita asemenea contradicţii ar trebui deci de făcut o distincţie netă între
dispoziţiile ce reglementează durata termenului şi cele ce reglementează începutul curgerii
lui, sau ar trebui de păstrat doar alineatele 1, 2, 3 şi 6 ale articolului 272 sub rezerva altor
dispoziţii ale legii.

Art. 277. Întreruperea cursului prescripţiei extinctive:


Le cours de la prescription extinctive est interrompu (1) Cursul prescriptiei extinctive se intrerupe:
en cas:
a) in cazul intentarii unei actiuni in modul stabilit;
a) d’une action en justice suivant les règles
établies;.

Ce înseamnă exact "în modul stabilit"? O acţiune restituită (e.g. incompetenţa instanţei,
viciu de formă) întrerupe oare prescripţia? Şi acţiunile în faţa jurisdicţiilor străine?
Întreruperea survine din momentul recepţionării cererii de chemare în judecată sau doar de
la data când ea este comunicată părţii adverse?

28 traducere
Art. 278. Cursul prescripţiei în cazul scoaterii cererii de pe rol:
Si l’instance judiciaire a rayé l’action du rôle, le cours Daca instanta judecatoreasca a scos cererea de pe
de la prescription extinctive qui a commencé à courir rol, cursul prescriptiei extinctive care a inceput pina
avant l’introduction de l’action en justice continuera la intentarea actiunii continua fara intrerupere
de courir sans interruption..

Şi dacă ea a fost scoasă de pe rol greşit? Necunoscând Codul de Procedură al


Republicii Moldova nici nu am cum să comentez această dispoziţie.

Art. 279. Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă:


(1) Si l’instance judiciaire constate le non-respect du (1) In cazuri exceptionale, daca instanta de
délai de la prescription extinctive à cause de judecata constata ca termenul de prescriptie
certaines circonstances liées à la personne du extinctiva nu este respectat datorita unor
demandeur, dans des cas exceptionnels, le droit imprejurari legate de persoana reclamantului,
violé de la personne sera défendu. dreptul incalcat al persoanei este aparat.

(2) La remise en terme ne peut être disposée que si (2) Repunerea in termen nu poate fi dispusa decit
la partie a exercé son droit à l’action avant daca partea si-a exercitat dreptul la actiune inainte
l’expiration d’un délai de 30 jours à partir du moment de implinirea unui termen de 30 de zile, calculat din
où elle a appris ou devait apprendre la disparition ziua in care a cunoscut sau trebuia sa cunoasca
des motifs justifiant le dépassement du terme. incetarea motivelor care justifica depasirea
termenului de prescriptie.

Iată aceasta este una din dispoziţiile "cauciuc" de care trebuie de ferit. Termenul
"datorită unor împrejurări" este la fel de vag ca şi "în cazuri excepţionale", acordând astfel
judecătorului o putere discreţionară excesivă. Redeschiderea termenelor ar trebui să se
limiteze la actele de procedură cum ar fi înaintarea mijloacelor de atac. Dacă întreruperea
prescripţiei se produce numai la momentul informării pârâtului despre cererea de chemare
în judecată, s-ar mai putea încă admite o repunere în termen dacă informarea a fost făcută
cu întârziere de către instanţă, executor sau poştă.

Art. 280. Pretenţiile imprescriptibile extinctiv:


Sont imprescriptibles les prétentions: Sint imprescriptibile extinctiv pretentiile:

c) relatives à la réparation du préjudice qui à porté c) cu privire la repararea prejudiciului cauzat vietii
atteinte à la vie ou santé d’une personne. Dans ce sau sanatatii persoanei. In acest caz, se repara
cas, le préjudice subi sera réparé pour une période prejudiciul pentru o perioada anterioara intentarii
antérieure à l’introduction de l’action en justice et qui actiunii, dar nu mai mare de 3 ani.
ne saura pas dépasser trois ans.

După cum am spus deja la comentariul meu cu privire la articolul 272-4, ar fi de


preferat de fixat de asemeni un termen maxim pentru a evita procese în care sunt puţine
şanse de a clarifica faptele litigioase după mai mulţi ani. Altfel, asigurările de răspundere
civilă riscă să devină prea scumpe deoarece asigurătorii nu mai pot să calculeze riscurile şi
provizioanele lor.

traducere 29
Art. 287. Animalele:
(1) Les animaux ne sont pas des choses. Ils sont 1) Animalele nu sint lucruri. Ele sint ocrotite prin legi
protégés par des lois spéciales. speciale.

(2) Par rapport aux animaux sont applicables les (2) In privinta animalelor se aplica dispozitiile
mêmes dispositions que par rapport aux choses, referitoare la lucruri, cu exceptia cazurilor stabilite
sauf disposition contraire de la loi.. de lege.

Este vorba de o traducere exactă a Codului Civil german. Însă, dată fiind interdicţia
analogiei în dreptul penal (care sancţionează doar furtul şi distrugerea lucrurilor), ar trebui
poate de asigurat şi la nevoie de adoptat dispoziţiile necesare pentru ca furtul şi
distrugerea animalelor aparţinând altuia să fie sancţionabile.

Art. 290. Înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile:


(1) Le droit de propriété et autres droits réels sur les (1) Dreptul de proprietate si alte drepturi reale
biens immeubles, les impositions de ces droits, asupra bunurilor imobile, grevarile acestor drepturi,
l’apparition, la modification et leur cessation sont aparitia, modificarea si incetarea lor sint supuse
soumises à l’enregistrement d’Etat. inregistrarii de stat.

(2) L’enregistrement d’Etat des droits sur les biens (2) Inregistrarea de stat a drepturilor asupra
immeubles est public. L’organe qui effectue bunurilor imobile este publica. Organul care
l’enregistrement public est obligé de mettre à la efectueaza inregistrarea de stat este obligat sa
disposition de toute personne des renseignements elibereze oricarei persoane informatii despre toate
concernant tous les droits et impositions enregistrés drepturile si grevarile inregistrate asupra oricarui
concernant tout immeuble. imobil.

Această prevedere este foarte îndoielnică în sensul protejării informaţiei. De altfel, ea


vine în contradicţie cu articolul 496-3 care dispune că orice persoană interesată are dreptul
de a lua cunoştinţă de registrul bunurilor imobile – dispoziţie care la rândul ei este
incompatibilă cu articolul 503-1 ce dispune că orice persoană, fără a fi ţinută să justifice
vreun interes, poate lua cunoştinţă de registru.

Art. 296. Bunurile domeniului public şi bunurile domeniului privat:


(3) Les richesses de toute nature du sous-sol, (3) Bogatiile de orice natura ale subsolului, spatiul
l’espace aérien, les eaux et les forêts employés aerian, apele si padurilefolosite in interes public,
dans l’intérêt public, les ressources naturelles de la resursele naturale ale zonei economicesi ale
zone économique et du plateau continental, les platoului continental, caile de comunicatie, precum
voies de communication, ainsi que les autres si alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al
biens définis par la loi, font l’objet exclusif de la proprietatii publice.
propriété publique.

Chestiune de terminologie : include oare termenul "căi de comunicaţie" şi căile (liniile)


de comunicare telefonică, pentru care ar trebui de admis proprietatea privată? Şi
frecvenţele radio? Nu ar trebui oare de de admis proprietatea privată asupra căilor de
comunicare (autostrăzi) pentru societăţile care se autofinanţează prin intermediul plăţilor
de trecere percepute de la utilizatori? Apoi, ce înseamnă "resursele naturale ale zonei
economiceşti"?

30 traducere
Art. 315. Conţinutul dreptului de proprietate:
(1) Le propriétaire a droit à la possession, à la (1) Proprietarul are drept de posesiune, de folosinta
jouissance et à la disposition d’un bien. si de dispozitie asupra bunului.

(6) Le propriétaire est tenu d’avoir soin et (6) Proprietarul este obligat sa ingrijeasca si sa
d’entretenir le bien qui lui appartient sauf intretina bunul ce-i apartine daca legea sau
disposition contraire de la loi ou du contrat.. contractul nu prevede altfel.

Nu are oare proprietarul dreptul de a distruge bunul său (autorul care arde schiţa
romanului său)? Sau poate că termenul "dispoziţie" de la alineatul 1 include şi distrugerea?

Art. 329. Accesiunea imobiliară artificială:


(4) Lorsque les constructions ou les ouvrages sont (4) In cazul in care constructiile sau lucrarile sint
faits par un tiers de bonne foi, le propriétaire du facute de un tert de buna-credinta, proprietarul de
terrain ne pourra exiger leur suppression, mais il teren nu poate cere ridicarea lor si este obligat sa
sera tenu de rembourser, à son choix, soit le coût plateasca, la alegere, valoarea materialelor si costul
des matériaux et le prix de la main-d’œuvre, soit une muncii sau o suma de bani echivalenta cresterii
somme égale à celle dont le terrain a augmenté de valorii terenului.
valeur.

Dacă terţul face cu bună credinţă o construcţie care depăşeşte cu mai puţin de 50%
terenul său prorpiu şi dacă proprietarul terenului vecin nu poate nici să-l utilizeze (e.g.
peretele clădirii) nici să reclame demolarea lui, acesta ar trebui să fie autorizat să ceară o
rentă (plată periodică) de despăgubire în loc să fie obligat să contribuie la costul
construcţiei!
(5) Lorsque la construction est édifiée en partie sur (5) In cazul in care constructia este ridicata in parte
le terrain du constructeur et en partie sur le terrain pe terenul constructorului si in parte pe un teren
voisin, le propriétaire voisin peut acquérir la invecinat, proprietarul vecin poate dobindi
propriété sur la totalité de la construction, en proprietatea asupra intregii constructii, platind
remboursant au constructeur un dédommagement, constructorului o despagubire, numai daca cel putin
pourvu qu’au moins ½ de la surface édifiée soit 1/2 din suprafata construita se afla pe terenul sau. In
placée sur son territoire. Dans ce cas il acquerra de acest caz, el va dobindi si un drept de superficie
même un droit de superficie sur le terrain afférent sur asupra terenului aferent pe toata durata de existenta
toute la durée de l’existence de la construction. Le a constructiei. Despagubirea trebuie sa acopere
dédommagement doit couvrir le coût des matériaux valoarea materialelor si costul muncii, precum si
et le prix de la main-d’œuvre, ainsi que la contre- contravaloarea folosintei terenului aferent.
valeur de l’usage du terrain afférent..

În acest fel Codul Civil admite proprietatea asupra unei clădiri independent de
proprietatea asupra terenului pe care ea se află – o concepţie juridică care a suscitat multe
probleme în dreptul civil al fostei RDG.

Art. 330. Accesiunea mobiliară:


(5) La personne de bonne foi qui a transformé par (5) Persoana de buna-credinta care a transformat
son travail la matière qui ne lui appartenait pas, prin manopera materia ce nu ii apartine dobindeste
acquiert le droit de propriété sur la chose qui en dreptul de proprietate asupra bunului rezultat daca
résulte si le prix du travail est supérieur à la valeur valoarea manoperei este superioara valorii materiei,
de la matière, en payant le prix de la matière. platind proprietarului pretul materiei.

traducere 31
Pictorul ce creează o capodoperă pe o pânză cumpărată sub rezerva de proprietate nu
este persoană de bună-credinţă – lipseşte plata pentru pânză, totodată se va ezita a
admite că vânzătorul pânzei devine proprietarul operei create de pictor.

Art. 337. Temeiurile încetării dreptului de proprietate:


(1) Le droit de propriété cesse, à titre légal, suite à la (1) Dreptul de proprietate inceteaza, in conditiile
consommation, à la perte fortuite ou à la destruction legii, in urma consumarii, pieirii fortuite sau
de la chose, à son aliénation en vertu d’un acte distrugerii bunului, instrainarii lui in temeiul unui act
juridique, de la renonciation au droit de propriété, juridic, renuntarii la dreptul de proprietate, precum si
ainsi que dans d’autres cas prévus par la loi. in alte cazuri prevazute de lege.

(2) Nul ne peut être forcé à céder sa propriété, sauf (2) Nimeni nu poate fi fortat sa cedeze proprietatea
les cas où, conformément à la loi, ont lieu: sa, cu exceptia cazurilor cind, conform legii, se
efectueaza:
g) dans d’autres cas prévus par la loi.
h) alte actiuni prevazute de lege.

Fără garantarea proprietăţii (articolul 46-2 al Constituţiei), ar trebui de evitat dispoziţii


nelimitative prevăzând pierderea proprietăţii.

Art. 341. Răscumpărarea animalelor domestice în cazul încălcării regulilor de


comportare cu ele:
Dans le cas où le propriétaire d’animaux In cazul in care proprietarul de animale domestice se
domestiques se comporterait à l’égard d’eux en comporta cu ele incalcind evident regulile stabilite
violant les règles établies par la loi ou par les prin lege sau prin normele de comportare umana cu
normes de comportement humain avec les animaux, animalele, orice persoana are dreptul sa solicite
toute personne a le droit de solliciter la predarea animalelor. Pretul se stabileste prin
délivrance des animaux. Le prix est établi par acordul partilor sau prin hotarire judecatoreasca.
accord entre les parties ou par décision judiciaire.

Ar trebui să fie excluse persoanele inapte de a avea un animal domestic (fie din cauza
unei locuinţe inadecvate, fie din cauza comportării lor anterioare cu animalele). Şi care ar
trebui să fie soluţia în cazul existenţei mai multor solicitanţi? Prioritate va avea primul
solicitant, sau cel care va oferi cel mai bun preţ, ori poate instanţa va adjudeca animalul
persoanei celei mai calificate să aibă grijă de el?

Art. 372. Proprietatea personală a fiecăruia dintre soţi:


(3) Les biens du chacun des époux peuvent être (3) Bunurile fiecaruia dintre soti pot fi declarate
déclarés leur propriété commune (sans parts fixées) proprietate a lor comuna in devalmasie daca se
s’il est constaté qu’au cours de leur mariage ont été constata ca in timpul casatoriei s-au facut din
faits des investissements sur leurs moyens mijloacele lor comune investitii care au sporit simtitor
communs qui ont considérablement accru la valeur valoarea acestor bunuri.
de ces biens.

Conform textului, această declarare va fi posibilă chiar în afara oricărei proceduri de


divorţ ; necesitatea unui asemenea domeniu de aplicare părându-mi sub întrebare. Şi de
altfel, este vorba de o dispoziţie ce şi-ar avea locul mai degrabă în Codul Familiei.

32 traducere
Or, dreptul familiei al fostei RDG cunoscuse o normă asemănătoare (§ 40 FGB) în caz
de divorţ, însă constituţionalitatea unei asemenea prevederi este dubioasă. Un drept la
compensare (în cadrul împărţirii la procedura de divorţ) îmi pare mai corespunzător,
evitând astfel principiul inechitabil "totul sau nimic" conform aprecierii creşterii "simţitoare".

Art. 496. Destinaţia registrului bunurilor imobile:

traducere 33
Există o contradicţie cu articolul 290-2 (cf. comentariul meu la acea prevedere) şi 503-
1!

Art. 517. Obligaţia naturală:


(2) Il y a obligation naturelle au cas où: (2) Exista obligatie naturala in cazul in care:

b) une personne a envers une autre personne une b) o persoana are fata de o alta persoana o obligatie
obligation morale de telle nature que son exécution, morala de asa natura incit executarea ei, desi nu
même si celle-ci ne peut être exigée forcément, doit, poate fi ceruta silit, trebuie, in opinia comuna, sa fie
dans l’opinion commune, être considérée comme considerata ca executare a unei prestatii datorate
exécution, même si celle-ci ne peut être exigée unei alte persoane.
forcément, doit, dans l’opinion commune, être
considérée comme exécution d’une prestation due à
une autre personne..

În traducerea franceză va trebui de suprimat bucata marcată în negru.

Art. 544. Acţiunea în regres în cazul executării obligaţiei de către unul din debitorii
solidari:
(1) Le débiteur solidaire qui a exécuté l’obligation a (1) Debitorul solidar care a executat obligatia are
le droit d’intenter une action en régrès contre les dreptul sa intenteze o actiune de regres impotriva
autres codébiteurs solidaires pour leurs parts de celorlalti debitori solidari pentru partile acestora din
l’obligation. obligatie.

Nu văd de ce debitorul care a executat obligaţia este trimis să intenteze o acţiune. Ar fi


fost suficient (şi de preferat) de a stipula un transfer al dreptului de creanţă (care în acest
caz nu se stinge prin executare) împotriva altor codebitori către debitorul care a executat
obligaţia, în limitele dreptului acestuia la compensare (soluţie germană, § 426-2 BGB).

Art. 660. Confuziunea:


L’obligation s’éteint dans le cas où une seule et Obligatia se stinge in cazul in care o singura
même personne réunit la qualité de créancier et persoana intruneste calitatea de creditor si cea de
celle de débiteur (confusion). Dans certains cas, si debitor (confuziunea). In unele cazuri, daca
la confusion cesse d’exister, ses effets aussi confuziunea inceteaza sa existe, efectele ei
cessent. inceteaza de asemenea.

Ce înseamnă "în unele cazuri"? Şi stingerea unei obligaţii poate ea oare "înceta"? Mai
precis : stingerea este considerată ca neprodusă (efect retroactiv) sau obligaţia renaşte?

Art. 662. Remiterea de datorie:


(1) L’obligation s’éteint si le créancier, en vertu d’un (3) La remise de dette envers le débiteur principal a
accord avec le débiteur, libère celui-ci de l’exécution aussi des effets envers les garants..
de l’obligation (remise de dette). La remise de dette
est totale s’il n’a pas été expressément stipulé
qu’elle est partielle.

34 traducere
(1) Obligatia se stinge daca creditorul, in baza unei stipulat expres ca este partiala.
intelegeri cu debitorul, il elibereaza pe acesta de
executarea obligatiei (remiterea de datorie). (3) Remiterea de datorie fata de debitorul principal
Remiterea de datorie este totala daca nu a fost are efecte si fata de garanti.

Ce înseamnă efecte?! Ea eliberează garanţii!

Art. 682. Valabilitatea ofertei:


(1) La validité de l’offre ne dépend pas de la forme (1) Valabilitatea ofertei nu depinde de forma in care
dans laquelle elle a été faite. a fost facuta.

traducere 35
Aceasta poate fi foarte periculos pentru o persoana care oferă să acorde o garanţie
sau să vândă un imobil. Cel puţin, această dispoziţie nu ar trebui să fie aplicabilă rolului
protector al condiţiilor de formă care într-un asemenea mod este redus la zero (cf. de
asemeni art-le 208-6 şi 246-2).

Art. 706. Dreptul de a refuza prestaţia rezultată dintr-un contract sinalagmatic:


(1) La partie tenue à faire la première peut refuser (1) Partea obligata sa presteze prima poate refuza
l’exécution de l’obligation si, après conclusion du executarea obligatiei daca, dupa incheierea
contrat, des indices donnent lieu à croire que contractului, apar indicii ca dreptul sau la
son droit à la contre-prestation est périclité par contraprestatie este periclitat de imposibilitatea
l’impossibilité de l’autre partie d’exécuter son executarii obligatiei de catre cealalta parte.
obligation à elle. L’exécution de l’obligation ne peut Executarea obligatiei nu poate fi refuzata daca a fost
pqs être refusée si la contre-prestation a été executata contraprestatia sau au fost prezentate
exécutée ou on a présenté des garanties relatives à garantii privind executarea obligatiei.
l’exécution de l’obligation.
(2) Partea obligata sa presteze prima poate stabili
(2) La partie tenue à faire la première peut établir un un termen rezonabil, in care cealalta parte sa
terme raisonnable durant lequel l’autre partie peut execute treptat contraprestatia sau sa ofere garantii
exécuter qu fur et à mesure la contre-prestation ou privind executarea obligatiei. Daca termenul expira
offrir des garanties relatives à l’exécution de fara ca sa fie executata obligatia sau fara ca sa fie
l’obligation. Si le terme expire sans que l’obligation prezentate garantii, persoana obligata sa presteze
soit exécutée ou sans que des garanties soient prima poate rezilia contractul.
présentées, la personne tenue à faire la première
peut résilier le contrat.

Dacă o parte s-a obligat să presteze prima, fără nici o altă stipulare contractuală
privind contra-prestaţia sau privind o garantare a acesteia, nu văd de ce alineatul 2 pare
să-i acorde posibilitatea de a introduce ulterior asemenea cereri – chiar fără fapte noi în
sensul alineatului 1. Îmi imagin că legislatorul a vrut ca alineatul 2 să fie aplicabil numai în
cazul prevăzut la alineatul 1 – în acest caz, ar fi mai bine de o precizat.

36 traducere
Art. 719. Interdicţia clauzelor contractuale standard fără posibilităţi de evaluare:
Dans le cadre des conditions contractuelles In cadrul conditiilor contractuale standard, fara a
standard, sans porter préjudice aux dispositions prejudicia dispozitiile care exclud posibilitatea
qui excluent la possibilité de dérogation aux derogarii de la dispozitiile legale in defavoarea
dispositions légales en défaveur du consommateur consumatorului, este nula:
, est nulle:
i) clauza prin care in contractele de livrare a noilor
(i) la clause par laquelle, dans les contrats de bunuri si de antrepriza:
livraison de nouveaux biens et d’entreprise:
- termenul de prescriptie este redus la mai putin
- le terme de prescription est réduit à moins d’un de un an pentru drepturi rezultind dintr-un viciu al
an pour des droits résultant d’un vice du bien ou si bunului ori sint reduse termenele de prescriptie de la
sont réduits les termes de prescription de l’article art.269, ori se stabilesc termene mai scurte decit
269, ou s’établissent des termes plus courts que cele mentionate pentru drepturile la reziliere fara
ceux mentionnés pour les droits à l’annulation sans reducerea termenului;
la réduction du terme;.

Dacă am înţeles bine, articolul 270 interzice orice modificare a termenelor (legali) de
prescripţie de către contractanţi – articolul 719-i) pare să admită o anumită reducere a
acestor termene.

Art. 746. Dreptul creditorului la reducerea obligaţiei corelative:


(1) Au cas où il ne peut pas demander la résolution (1) In cazul in care nu poate cere rezolutiunea
du contrat, le créancier a droit à une diminution contractului, creditorul are dreptul la reducere
proportionnelle de son obligation corrélative. proportionala a obligatiei sale corelative.

Pentru ce temei? În caz de neexecutare parţială neesenţială (cf. art. 735)? Ar fi mai
bine de precizat.

Art. 752. Transmiterea informaţiilor şi a declaraţiilor:


(1) Les informations et les déclarations sont mises à (1) Informatiile si declaratiile sint puse la dispozitia
la disposition du consommateur sur un support consumatorului pe un suport de date trainic daca i-
d’information durable si elles lui sont parvenues au parvenit sub forma de document sau sub o alta
sous la forme d’un document ou sous une autre forma lizibila care ii permite sa reproduca
forme lisible qui lui permet de reproduire intocmai informatiile intr-un termen corespunzator
exactement les informations dans un terme cerintelor actului juridic. Sarcina probei pentru
correspondant aux exigences de l’acte juridique. La continutul informatiilor sau declaratiei revine
charge de la preuve quant au contenu des intreprinzatorului.
informations ou de la déclaration incombe à
l’entrepreneur.

Care vor fi efectele unei informaţii care nu este conformă? Informaţiile furnizate pe
dischetă – vor fi oare ele considerate disponibile sub formă lizibilă în sensul acestei
dispoziţii – chiar şi în cazul unui consumator care nu are computer sau care utilizează un
program incompatibil?

traducere 37
Art. 757. Termenul predării bunului:
(2) Le contrat d'achat-vente est considéré conclu (2) Contractul de vinzare-cumparare se considera
avec des clauses d'exécution à une date strictement incheiat cu clauze de executare strict la data stabilita
établie, si du contrat résulte clairement qu'au daca din contract rezulta clar ca, la incalcarea
dépassement de ce terme l'acheteur perd son intérêt acestui termen, cumparatorul pierde interesul fata de
à l'exécution du contrat. executarea contractului.

(3) Le contrat avec des clauses d'exécution à la date (3) Vinzatorul poate executa contractul cu clauze de
strictement établie ne peut être exécuté par le executare strict la data stabilita, inainte de acest
vendeur avant ou après cette date qu'avec le termen sau dupa el numai cu consimtamintul
consentement de l'acheteur. cumparatorului.

Ar trebui de admis clauze de executare la o dată strict stabilită şi până la o dată strict
stabilită – în cel din urmă caz executarea ar fi permisă până la acea dată.

Art. 762. Vinderea bunului către mai multe persoane:


Lorsque le vendeur a vendu le même bien meuble Daca vinzatorul a vindut unul si acelasi bun mobil
aux plusieurs personnes, la priorité appartient à mai multor persoane, prioritate are cumparatorul in a
l'acheteur dans la possession duquel le bien a été carui posesiune a fost dat bunul, iar daca bunul nu a
donné, mais si le bien n'a pas été donné à aucune fost dat nici unuia din ei, prioritate are cumparatorul
d'entre elles, la priorité appartient à l'acheteur avec cu care primul s-a incheiat contractul.
lequel le contrat a été signé le premier.

Ce înseamnă prioritate? Efectele priorităţii nu sunt determinate. Oare vânzătorul ce are


în continuare bunul în posesie nu-l poate preda decât primului cumpărător? Prima
alternativă stipulată pare să indice contrariul. Unica urmare pe care pot să mi-o imaginez
este că primul cumpărător va putea acţiona vânzătorul în interzicerea livrării bunului către
un terţ. Va deveni totuşi problematic, dacă al doilea cumpărător, crezându-se primul, va
reuşi să obţină o asemenea hotărâre judiciară – această hotărâre va avea oare acelaşi
efect ca şi intrarea în posesie a reclamantului sau va fi fără efect în privinţa primului
cumpărător? Cât despre repararea prejudiciului cumpărătorilor nesatisfăcuţi, nu văd
motivul de a favoriza primul cumpărător în raport cu ceilalţi.

38 traducere
Art. 763. Viciile materiale ale bunului:
(2) Est sans vices matériels le bien qui, au transfert (2) Este fara vicii materiale bunul care, la
des risques, a les caractéristiques convenues. transferarea riscurilor, are caracteristicile convenite.
Lorsqu'il n'est pas convenu des caractéristiques, le In cazul in care nu s-a convenit asupra
bien n'a pas de vices : caracteristicilor, bunul nu are vicii daca:

(a) s'il correspond à la destination convenue au a) corespunde destinatiei stabilite in contract;


contrat ;
b) corespunde utilizarii obisnuite si prezinta
(b) s'il correspond à l'utilisation habituelle et caracteristici care exista in mod obisnuit la bunuri de
présente les caractéristiques propres habituellement acelasi fel si pe care cumparatorul le poate astepta
aux biens du même type et auxquelles l'acheteur tinind cont de felul bunului. La aceste caracteristici
peut s'attendre tenant compte du type du bien. On se includ si cele pe care cumparatorul le poate
inclue à ces caractéristiques et celles auxquelles astepta conform specificatiilor publice ale
l'acheteur peut s'attendre selon les spécifications vinzatorului, producatorului sau ale reprezentantilor
rendues publiques par le vendeur, le producteur ou acestora, indeosebi prin reclama, cu exceptia
les représentants de ceux-ci, notamment par la cazului in care specificatiile nu pot influenta decizia
publicité, à l'exception du cas quand les de cumparare.
spécifications ne peuvent pas influencer la décision
d'achat..

Ar trebui de precizat ierarhia normelor : după cum litera a) nu este aplicabilă dacă
părţile au convenit asupra caracteristicilor bunului, la fel şi litera b) nu este aplicabilă dacă
ele au convenit asupra utilizării lui. Totodată, ultima frază de la litera b) ar trebui să
completeze de asemeni prevederea de la litera a).

Art. 765. Obligaţia de verificare a calităţii bunului şi primirea bunului viciat:


(3) L'acheteur qui est commerçant doit vérifier ou (3) Cumparatorul care este comerciant trebuie sa
faire quelqu'un vérifier le bien dans un délai aussi verifice sau sa puna pe cineva sa verifice bunul
court que les circonstances le permettent et, en cas intr-un termen atit de scurt cit permit imprejurarile,
de constatation des vices, en informer sans retard le iar in cazul constatarii viciilor, sa-l informeze
vendeur. neintirziat pe vinzator.

Dacă numărul a fost livrat în cantităţi mari, va fi suficient de verificat un număr


corespunzător de mostre.

Art. 784. Termenul de înaintare a pretenţiilor pentru viciile bunului cu termen de


garanţie:
(3) Si le contrat établit des termes de garantie plus (3) In cazul in care pentru accesorii sint stabilite prin
courts pour les accessoires que ceux établis pour le contract termene de garantie mai scurte decit pentru
bien principal, l'acheteur est en droit d'introduire les bunul principal, cumparatorul este in drept sa
prétentions concernant les vices des accessoires au inainteze pretentii referitoare la viciile accesoriilor in
cours de la période de garantie du bien principal. perioada de garantie a bunului principal.

(4) Si le contrat établit des termes de garantie plus (4) Daca pentru accesorii in contract sint stabilite
longs pour les accessoires que ceux établis pour le termene de garantie mai mari decit pentru bunul
bien principal, l'acheteur est en droit d'introduire les principal, cumparatorul este in drept sa inainteze
prétentions concernant les vices des accessoires au pretentii ce tin de viciile accesoriilor in perioada lor
cours de leur période de garantie. de garantie.

traducere 39
S-ar fi putut fi mai concis : Orice clauză ce prevede pentru accesorii termeni de
garanţie mai scurţi decât cei stabiliţi pentru bunul principal este nulă.

Art. 789. Repararea prejudiciului cauzat pînă la răscumpărare:


(1) Lorsque avant l'exercice du droit de rachat (1) Daca, inaintea exercitarii dreptului de
l'objet acheté a été endommagé, est perdu ou ne rascumparare, obiectul cumparat a suferit o
peut pas être restitué à d'autre cause, la personne inrautatire, a pierit sau nu poate fi restituit din alt
qui détient l'objet est responsable du préjudice. motiv, persoana care detine obiectul raspunde
pentru prejudiciu.
(2) Si la dépréciation de l'objet n'est pas de la faute
du celui auquel on le rachète ou si les modifications (2) Daca obiectul nu s-a depreciat din vina celui de
subies sont insignifiantes, le racheteur ne peut pas la care se rascumpara sau daca a suferit o
demander la réduction du prix d'achat. modificare neinsemnata, rascumparatorul nu poate
cere reducerea pretului de cumparare.

S-ar părea că deţinătorul bunului în sensul alineatului 1 nu este cumpărătorul (care va


fi posesor în majoritatea cazurilor). E de asemeni o întrebare faţă de cine deţinătorul va
răspunde de prejudiciu : până la răscumpărare înrăutăţirea prejudiciază cumpărătorul, iar
apoi, sub condiţia alineatului 2, prejudiciază răscumpărătorul. Şi apoi, îmi pare evident că
numai acel care era deţinător la momentul pierderii sau înrăutăţirii obiectului va fi
responsabil. Textul alineatului 1 pare nu prea logic. Cum poţi deţine un obiect pierdut?

Art. 801. Interdicţia de a dobîndi drepturi litigioase:


Les juges, les avocats, les notaires, les procureurs Judecatorii, avocatii, notarii, procurorii si executorii
et les huissiers de justice ne peuvent pas acquérir judecatoresti nu pot dobindi drepturi litigioase sub
des droits litigieux sous sanction de nullité absolue. sanctiunea nulitatii absolute.

Trebuie de aplaudat acestei dispoziţii care evită chiar suspiciunile unui conflict de
interese, însă nu merge ea oare prea departe? Este oare justificat de a o aplica unui
profesionist care, cu bună-credinţă, dobândeşte un bun fără a bănui că el este obiectul
unui litigiu? Nu ar fi oare cazul de limitat domeniul de aplicare al acestei prevederi la
drepturile ce fac obiectul unui litigiu în circumscripţia instanţei judiciare la care e limitată
activitatea profesională a dobânditorului? Iar avocatul neplătit de către clientul său, oare nu
poate cere sechestrul pe un drept litigios al clientului său?

40 traducere
Art. 802. Dreptul debitorului de a se elibera:
(1) Lorsqu'un droit litigieux a été vendu, celui dont (1) In cazul in care un drept litigios a fost vindut, cel
on réclame peut se libérer si paye à l'acheteur le prix de la care se reclama este eliberat daca plateste
de vente, les frais de vente et l'intérêt au prix et aux cumparatorului pretul vinzarii, cheltuielile de vinzare
frais de vente, calculé du jour où le prix et les frais si dobinda pentru pret si pentru cheltuielile de
ont été payés. vinzare calculata de la data cind pretul si cheltuielile
au fost platite.
(2) Le droit stipulé à l'alinéa (1) ne peut pas être
exercé dans les relations entre des commerçants, (2) Dreptul stipulat la alin.(1) nu poate fi exercitat in
en cas de vente faite à un créancier pour payer ce cazul in care vinzarea este facuta fata de un creditor
qu'on lui doit, à un copropriétaire ou à un co-hêritier pentru a i se plati ceea ce i se datoreaza, fata de un
du bien qui constitue l'objet du droit litigieux. De coproprietar sau fata de un mostenitor al bunului
même le droit ne peut pas être exercé s'il existe une care este obiectul dreptului litigios si nici in relatiile
décision judiciaire qui confirme le droit ou si le droit dintre comercianti. De asemenea, nu poate fi
a été établi et le litige est inscrit au rôle. exercitat dreptul daca exista o hotarire
judecatoreasca prin care se confirma dreptul litigios
sau daca acest drept a fost stabilit si litigiul este
pregatit pentru a fi judecat.

Sincer, nu pot înţelege motivul care ar justifica acordarea unei şanse debitorului de a
se libera prin plata unei sume de bani de o obligaţie ce îi este costisitoare (spre exemplu o
servitute) pentru simplul motiv că creditorul a vândut bunul. Nici atât nu înţeleg ce ar
însemna excepţia privind dreptul "stabilit" – stabilit de cine sau stabilit în ce mod?

Art. 808. Preschimbarea bunului cumpărat pentru consum:


(1) L'acheteur, au cours de 14 jours du moment de (1) Cumparatorul are dreptul ca, in decursul a 14 zile
la réception du bien non-alimentaire si le vendeur din momentul receptionarii bunului nealimentar,
n'a pas établi un terme plus long, a le droit au daca vinzatorul nu a stabilit un termen mai mare, sa
remplacement du bien, au lieu de son achat ou à un preschimbe bunul la locul cumpararii lui sau in alt
autre lieu établi par le vendeur, par un bien loc, stabilit de vinzator, cu un bun similar de o alta
similaire d'une autre taille, forme, dimensions, marime, forma, gabarit, model, culoare sau
modèle, couleur ou contenance etc., avec completare etc., cu efectuarea, in cazul diferentei de
l'ajustement du prix en cas de différence. pret, a recalcularii.

(2) En cas de manque du bien nécessaire au (2) Daca lipseste bunul necesar pentru
remplacement, l'acheteur a le droit de retourner le preschimbare, cumparatorul are dreptul sa restituie
bien acheté et le vendeur est tenu de lui restituer la bunul cumparat, iar vinzatorul este obligat sa-i
somme payée. restituie suma platita.

(4) La loi et les autres actes réglementaires (4) Bunurile care nu pot fi preschimbate sau
établissent les biens qui ne peuvent pas être restituite in temeiul prezentului articol se stabilesc
changés ou retournés au titre du présent article. prin lege sau prin alte acte normative.

Este dificil de apreciat efectele şi importanţa acestei dispoziţii fără a cunoaşte


excepţiile deoarece alineatul 4 se referă la alte legi şi acte normative fără a acorda alte
precizări. Este totuşi evident că cumpărătorul unui autoturism nu va avea temei de a cere
vânzătorului preschimbarea lui cu un alt model sau un model de o altă culoare.

traducere 41
Art. 827. :
(4) Le contrat qui prévoit la délivrance du bien après (4) Contractul care prevede predarea bunului dupa
le décès du donateur est nul. decesul donatorului este nul.

42 traducere
Legea germană admite donaţia în caz de moarte (§ 2301 BGB), cât şi donaţia însoţită
de posesie precară (Tatăl care donează ceasul său fiului ca donaţie manuală, cerând-i
totodată ca acesta să i-l împrumute până la moartea sa). Un asemenea raport, va fi oare
ea considerată valabil sau fictiv în scopul ocolirii legii?

Art. 869. Dobînda în baza contractului de împrumut:


(1) Par le contrat de prêt les parties peuvent de (1) In baza contractului de imprumut, partile pot
même prévoir le versement d'un intérêt, qui doit être prevedea si plata unei dobinzi, care trebuie sa se
en relation raisonnable avec le taux de afle intr-o relatie rezonabila cu rata de refinantare
refinancement de la Banque Nationale de Moldova. a Bancii Nationale a Moldovei.

Încă una din dispoziţiile imprecise (relaţie rezonabilă) care lasă totul la discreţia
instanţelor judiciare. Durata prevăzută, garanţiile afectate împrumutului şi nivelul riscului de
insolvabilitate a debitorului trebuie sau nu luate în consideraţie? Trebuie oare ca dobânda
să rămână într-o relaţie rezonabilă cu rata de refinanţare respectivă pentru întreaga durată
a împrumutului? Şi cum e cu un împrumut acordat unui apropiat dacă dobânda favorizată
este ridicolă în comparaţie cu rata de refinanţare?

Art. 871. Restituirea împrumutului:


(1) L'emprunteur doit restituer le prêt dans le délai et (1) Imprumutatul trebuie sa restituie imprumutul in
la modalité prévus au contrat. Si l'intérêt n'a pas été termenul si in modul stabilit in contract. Daca nu au
établi, il a le droit de restituer le prêt même avant fost stabilite dobinzi, el are dreptul sa restituie
l'expiration du terme. imprumutul si pina la expirarea termenului.

S-ar putea de asemeni de preconizat dreptul de a restitui împrumutul până la expirarea


termenului dacă (a) zece ani din termen s-au scurs, (b) rata dobânzii fiind variabilă, de
fiece dată când ea creşte, (c) din moment ce dobânda stabilită depăşeşte cu mai mult de
100% rata actuală de refinanţare a BNM.

Art. 876. Forma contractului de locaţiune:


(1) Le contrat de location des biens immeubles doit (1) Contractul de locatiune a unui bun imobil trebuie
être dressé par écrit. sa fie intocmit in scris.

traducere 43
Pentru considerente evidente, ar trebui de făcut excepţie pentru anumite tipuri de
locaţiune ca locaţiunea unei camere la hotel, unui compartiment la camera de păstrare la
gară, un loc la terenul de fotbal, în picioare sau aşezat, un loc la parcare etc.

44 traducere
Art. 877. Termenul maxim al contractului de locaţiune:
Le contrat de location ne peut pas être conclu pour Contractul de locatiune nu poate fi incheiat pe un
un terme supérieur à 99 ans. termen mai mare de 99 de ani.

traducere 45
Un termen atât de mare riscă de a crea un drept aproape echivalent proprietăţii, ceea ce
nu este prea de dorit dintr-o multitudine de considerente. Legea germană (§ 544 BGB)
stipulează imperativ facultatea de a rezilia unilateral după scurgerea unui termen legal de
preaviz, după scurgerea a 30 ani

Art. 887. Temeiurile şi condiţiile de modificare a chiriei:


(1) Le quantum du loyer peut être modifié par (1) Cuantumul chiriei poate fi modificat prin acordul
l’accord des parties. Le loueur ne peut réclamer la partilor. Locatorul poate cere modificarea chiriei
modification du loyer qu’une seule fois par an et numai o data in an si numai in cazul in care conditiile
uniquement si les conditions économiques font que economice fac ca neajustarea sa fie inechitabila.
le défaut d’ajustement soit inéquitable.
(2) Locatarul are dreptul sa ceara reducerea chiriei
(2) Le locataire a le droit de réclamer la réduction du in cazul in care conditiile, stipulate in contract, de
loyer lorsque les conditions, stipulées au contrat, folosire a bunului sau starea lui s-au inrautatit
d’usage du bien ou son état se sont aggravés considerabil in virtutea unor circumstante
considérablement en vertu des circonstances independente de vointa locatarului.
indépendantes de la volonté du locataire.

46 traducere
Este evident că un viciu esenţial al bunului închiriat justifică o reducere a chiriei (ceea
ce nu exclude dreptul locatarului de a cere eliminarea viciului). În dreptul german, reducere
se produce de drept. Însă orice alt risc de utilizare a bunului ar trebui să cadă în sarcina
locatarului, cu excepţia stipulării cotrare a părţilor (Locatarul de la etajul 5 fără ascensor nu
va putea pretinde la o reducere dacă şi-a scrântit piciorul, şi nici atât locatarul unei cabane
de schi dacă nu este zăpadă).

Art. 888. Obligaţiile locatarului:


Le locataire est tenu: Locatarul este obligat:

(a) d‘utiliser le bien loué à destination, a) sa foloseasca bunul la destinatie si in


conformément aux stipulations du contrat; conformitate cu prevederile contractului;

(d) d’effectuer la réparation courante du bien. d) sa efectueze reparatia curenta a bunului.

Locatarul ar trebui să fie liber să folosească sau să nu folosească bunul închiriat, deci
ar fi de dorit de formulat : "să nu folosească bunul închiriat decât la destinaţie". Conform
concepţiei germane, reparaţiile curente vor fi în sarcina locatorului, dată fiind obligaţia
acestuia de a permite şi de a asigura o folosinţă conformă contractului şi care să nu fie
afectată de un viciu al obiectului închiriat.

traducere 47
Art. 890. Dreptul locatarului în cazul deranjării folosinţei sale de către un alt locatar:
(2) Outre ce qui est prévu à l’alinéa (1), le locataire (2) Pe linga cele prevazute la alin.(1), locatarul poate
peut réclamer au loueur commun la réparation du cere locatorului comun repararea prejudiciului, cu
préjudice, à l’exception du cas où celui-ci dernier exceptia cazului cind ultimul demonstreaza ca a
démontre qu’il a actionné avec prudence et actionat cu prudenta si diligenta.
diligence. Le loueur peut se retourner contre le
locataire coupable du préjudice. (3) Locatorul se poate intoarce impotriva
locatarului vinovat de prejudiciu.

Ce înseamnă "se poate întoarce împotriva"? Deoarece nu există raport contractual


între locatari, ar fi oare această dispoziţie o reamintire a răspunderii delictuale a locatarului
vinovat (responsabil?) de prejudiciu, sau ea autorizează locatarul păgubit să-şi valoreze
drepturile contractuale ale locatorului comun ca şi cum ar fi existat o cesiune?

Art. 894. Sublocaţiunea sau cesiunea locaţiunii:


(7) La cession de la location exonère le locataire (7) Cesiunea locatiunii elibereaza locatarul anterior
antérieur des obligations. En cas de location d’un de obligatii. In cazul inchirierii unui alt bun decit
bien autre qu’un immeuble d’habitation, les parties imobilul de locuit, partile pot stabili altfel.
peuvent établir autrement..

Ce înseamnă "cesiunea"? Deoarece este dificil de imaginat că locatarul să "cedeze"


atât drepturile cât şi obligaţiile sale unui terţ, ar trebui de presupus fie că este un contract
tripartit fie că este unui închieiat sau între locator şi locatarul iniţial, sau între locatarul iniţial
şi cel nou şi care nu va fi valabil decât dacă a treia parte îşi dă acordul.

Art. 896. Efectele neexecutării obligaţiilor de către sublocatar:


Lorsque l’inexécution par le sous-locataire d’une In cazul in care neexecutarea unei obligatii de catre
obligation provoque un préjudice essentiel au loueur sublocatar cauzeaza un prejudiciu esential
ou à d’autres locataires, le loueur peut réclamer la locatorului sau altor locatari, locatorul poate cere
résiliation du contrat de sous-location. rezilierea contractului de sublocatiune.

Această dispoziţie nu dă răspuns unei întrebări care se impune : Locatorul este obligat
să ceară locatarului principal să rezilieze contractul de sublocaţiune (ceea ce ar pare
firesc) sau are el-însuşi dreptul de a rezilia contractul de sublocaţiune?

Art. 900. Efectele schimbării proprietarului bunului închiriat:


Lorsque après être délivré au locataire, le bien loué Daca bunul inchiriat, dupa ce a fost predat
est aliéné à un tiers, celui-ci dernier est subrogé locatarului, este instrainat de locator unui tert, acesta
dans les droits et les obligations du locataire din urma se subroga locatorului in drepturile si
découlant de la location. obligatiile decurgind din locatiune.

Locatorul original nu ar trebui oare să rămână responsabil de obligaţiile sale faţă de


locatar până la anunţarea transferului de proprietate? Şi rezilierea declarată cu bună-
credinţă de către locatar (neinformat cu privire la transferul de proprietate) locatorului iniţial
oare nu ar trebui să fie recunoscută valabilă?
48 traducere
Art. 904. Prelungirea contractului de locaţiune:
(1) Lorsque les relations contractuelles continuent (1) Daca raporturile contractuale continua in mod
tacitement après l’expiration du terme, le contrat de tacit dupa expirarea contractului de locatiune, acesta
location est considéré reconduit pour une durée se considera prelungit pe un termen nedeterminat.
indéterminée.
(2) La expirarea contractului de locatiune, locatarul
(2) A l’expiration du contrat de location, le locataire are dreptul prioritar la incheierea contractului pe
a le droit prioritaire de conclusion du contrat un nou termen daca:
pour un nouveau terme lorsque: a) si-a onorat anterior obligatiile contractuale;
a) il a exécuté antérieurement ses obligations b) bunul se da in locatiune pe un nou termen;
contractuelles; c) este de acord cu noile conditii contractuale
b) le bien est donné en location pour un nouveau stabilite de locator.
terme;
c) il est d’accord avec les nouvelles conditions
contractuelles établies par le loueur.

Dreptul prioritar al fostului locatar (contractul căruia a expirat) la încheierea unui


contract pentru un nou termen (article 904-2 CC) mi-ar părea excesiv în măsura în care
lezează libertatea contractuală a locatorului. Acesta poate avea motive întemeiate de a da
bunul în locaţiune unui terţ (de exemplu unuia dintre copiii săi care vrea să fondeze o
căsnicie) şi chiar ar trebui de respectat dorinţa sa de a nu reînnoi contractul cu un locatar
neplăcut. Chiar pe plan financiar, această dispoziţie riscă să dezavantajeze prioritarul :
spre exemplu, un farmacist, proprietar sau cumpărător al imobilului, va fi interesat ca în
aceste să se instaleze un medic, şi îl va tenta ca de obicei cu o chirie preferenţială.

Art. 905. Rezilierea contractului de locaţiune:


(3) La résiliation du contrat de location a pour effet et (3) Rezilierea contractului de locatiune are ca efect
la résiliation du contrat de sous-location, s'il n’est si rezilierea contractului de sublocatiune daca in
pas prévu autrement au contrat de location. contractul de locatiune nu este prevazut altfel.

Ar trebui de protejat sublocatarul care nu a fost informat despre faptul că locatorul său
nu este proprietar. După părerea mea, ar fi în sarcina locatarului principal să introducă o
clauză în acest sens în contractul de sublocaţiune, în lipsă rămânând să răspundă faţă de
sublocatarul său de faptul că nu mai este în stare să-i acorde folosinţa bunului subînchiriat.
În orice caz nu poate fi tolerat ca locatarul principal să se poată debarasa de obligaţiile sale
faţă de sublocatar provocând o reziliere a contractului de locaţiune de către locatorul
principal.

Art. 906. Rezilierea contractului din iniţiativa locatorului:


(1) Le loueur est en droit de demander la (1) Locatorul este in drept sa ceara rezilierea
résiliation du contrat lorsque le locataire: contractului daca locatarul:

c) ne paye pas le loyer au cours de 3 mois après c) nu plateste chiria pe parcursul a 3 luni dupa
l’expiration du terme de paiement si le contrat ne expirarea termenului de plata daca in contract nu
prévoit pas autrement; este prevazut altfel;

Dacă se admite rezilierea unui contract prin declaraţie unilaterală, nu ar trebui de vorbit
despre un drept de "a cere rezilierea". Or, dispoziţia alineatului 3) îmi pare nu prea
traducere 49
precisă : condiţia de reziliere a contractului presupune că totalitatea chiriei pentru o
perioadă de trei luni (consecutive?) nu a fost plătită? Urmarea ar fi că locatarul ar putea
evita rezilierea contractului plătind o parte infimă a chiriei. Pe de altă parte, dacă această
dispoziţie ar trebui interpretată în sensul unei plăţi mai mici decât chiria convenită pentru o
perioadă de trei luni (consecutive?), locatarul, care ar beneficia de o reducere excesivă a
chiriei din urma unui viciu al bunului închiriat, ar risca rezilierea contractului. Ar fi preferabil
de stipulat ca locatorul să poată rezilia contractul de îndată ce locatarul este în întârziere
de plată a unei sume ce depăşeşte mărimea chiriei convenite pentru o perioadă de două
luni.

Art. 907. Rezilierea contractului din iniţiativa locatarului:


(1) Le locataire est en droit de demander la (1) Locatarul este in drept sa ceara rezilierea
résiliation du contrat lorsqu’il: contractului in cazul in care:

a) a perdu sa capacité de travail et ne peut pas a) si-a pierdut capacitatea de munca si nu poate
utiliser le bien loué; folosi bunul inchiriat;

b) est privé de liberté et ne peut pas exécuter ses b) este privat de libertate si nu-si poate executa
obligations contractuelles. obligatiile contractuale.

Riscul folosirii bunului ar trebui să fie în sarcina locatarului, cu excepţia unei stipulări
contrare a părţilor.
Trebuie de ţinut cont că o grijă exagerată de a proteja locatarul ar putea avea urmări
cu totul adverse : dispoziţiile în favoarea locatarului ar putea descuraja investitorii privaţi de
la construirea de noi locuinţe, ceea ce va provoca o creştere a chiriei pentru locuinţele
disponibile.
Dacă locatarul este privat de libertate (şi nu-şi poate executa obligaţiile contractuale)
pentru un delict sau o crimă comisă, aceasta este anume din cauza vinei sale, şi nu văd
deci nici o justificare de a-i acorda dreptul de a rezilia contractul de locaţiune. Şi dacă
locatarul îşi pierde capacitatea de muncă şi nu poate folosi bunul închiriat, trebuie de
admis că aceasta nu este din vina lui, însă nici atât nu este din vina locatorului – este
vorba de un incident care s-a produs în domeniul riscului locatarului, şi deci anume el este
cel care ar trebui să suporte urmările şi nu locatorul care aici nu poate face nimic.
Din respect faţă de garantarea proprietăţii, faptul că locatorul proprietar al unui imobil
este deseori mai bogat decât locatarul nu poate justifica de a privi locaţiunea imobiliară ca
o instituţie de binefacere.

Art. 908. Restituirea bunului închiriat:


(2) Le préjudice apporté par l’aggravation de l’état du bien au montant de la diminution de sa valeur s'il
du bien est réparé par le locataire s’il ne prouve pas n’est pas prévu autrement au contrat.
l'absence de faute de sa part. Le locataire est dans
la même mesure responsable de l’aggravation
admise par les membres de sa famille, le sous-
locataire ou les tiers auxquels il a permis l’accès au
bien loué.

(3) Le locataire est responsable de la détérioration

50 traducere
(2) Prejudiciul cauzat prin inrautatirea starii de terti, carora le-a permis accesul la bunul inchiriat.
bunului se repara de catre locatar daca nu
dovedeste lipsa vinovatiei sale. Locatarul poarta (3) Locatarul raspunde pentru deteriorarea bunului
raspundere in aceeasi masura pentru inrautatirea in marimea in care s-a micsorat valoarea lui daca in
admisa de membrii familiei sale, de sublocatar sau contract nu este prevazut altfel.

Îmi scapă diferenţa între înrăutăţirea stării bunului şi deteriorarea bunului. Prin
urmare nu pot înţelege dacă alineatul 3 trebuie înţeles ca o lărgire a alineatului 1 (care nu
presupune vina locatarului), sau de o restricţie în măsura în care mărimea în care s-a
micşorat valoarea bunului închiriat va fi deseori mai mică decât suma necesară pentru
repararea lui.

Art. 941. Drepturile antreprenorului sau ale prestatorului în cazul neacceptării


lucrării sau prestaţiei oferite:
(1) Si le bénéficiaire n’accepte pas l’ouvrage ou la (1) Antreprenorul sau prestatorul poate cere o
prestation rendue, l’entrepreneur ou le prestataire despagubire corespunzatoare fara a fi obligat la o
peut réclamer un dédommagement respectif sans lucrare sau prestatie ulterioara daca beneficiarul nu
être tenu à un ouvrage ou prestation ultérieure. Le accepta lucrarea sau prestatia oferita. Beneficiarul
bénéficiaire est tenu aux dédommagements et este obligat la despagubiri si atunci cind nu
lorsqu'il n’accomplit pas les actions nécessaires à indeplineste actiunile necesare lucrarii sau prestatiei.
l’ouvrage ou à la prestation.

Nu pot înţelege de ce refuzul de a accepta obligă beneficiarul de a plăti o despăgubire


din moment ce refuzul său este justiciat de un viciu al lucrării sau al prestaţiei oferite.

Art. 948. Garanţie împotriva viciilor:


(3) On assimile au vice matériel la situation où (3) Cu viciul material se asimileaza situatia in care
l’entrepreneur produit un autre ouvrage que celui antreprenorul produce o alta lucrare decit cea
commandé ou produit l’ouvrage dans une quantité comandata sau produce lucrarea intr-o cantitate sau
ou dimension inférieures, lorsqu’une telle de o dimensiune inferioara, daca aceasta
exécution peut être considérée selon les executare poate fi considerata, pornind de la
circonstances exécution du contrat. circumstante, ca executare a contractului.

Dacă am înţeles corect, producerea unei lucrări ce nu corespunde comenzii nu trebuie


să fie considerată neexecutare a comenzii (livrare de aliud) dacă lucrarea produsă este în
esenţă conformă comenzii şi dacă divergenţele faţă de comandă pot fi considerate drept
vicii ale produsului comandat.
Dar cum este cu un produs ale cărui dimensiuni sunt superioare celor stipulate de
contract? Alineatul 3 al acestei dispoziţii pare să sugereze că dimensiunile superioare nu
constituie un viciu, la fel ca şi o cantitate excesivă (de care clientul va putea beneficia după
propriul plac dacă antreprenorul nu preia surplusul), însă textul ar putea fi interpretat de
asemeni şi în sensul că livrarea unui produs în cantitate sau dimensiuni superioare nu
poate fi asimilată unui viciu material. Îmi imagin că anume aceasta a fost prima alternativă
ce a fost văzută de legislator. Prezumţia pe care ea se sprigină nu este însă justificată.
Dacă un producător de computere minuscule de buzunar comandă o micro-schemă de
dimensiuni precise, una mai mare ar risca să nu-i servească la nimic – un produs al cărui
viciu pare evident.

traducere 51
Art. 988. Răspunderea cărăuşului:
(1) Le voiturier est tenu de réparer le préjudice (1) Carausul este tinut sa repare prejudiciul cauzat
causé au passager, à l’exception du cas où ledit pasagerului, cu exceptia cazului cind acest
préjudice est le résultat d’une force majeure, de prejudiciu este rezultatul unei forte majore, al starii
l’état de santé du passager ou du fait de celui-ci. Le de sanatate a pasagerului sau al faptei acestuia.
voiturier est tenu de réparer le préjudice et lorsque Carausul este tinut sa repare prejudiciul si in cazul in
celui-ci est du à son état de santé ou de ses care acesta se datoreaza starii sale de sanatate, a
préposés ou encore à l’état ou au fonctionnement du prepusilor sai sau a starii ori functionarii vehiculului.
véhicule.

Dacă articolul 988-1 dispune că cărăuşul trebuie să repare prejudiciul cauzat


pasagerului cu excepţia a trei cazuri precise, ese de prisos de a preciza mai apoi alte
cazuri-exemple care nu exclud răspunderea lui.

Art. 991 Răspunderea pasagerului:


Le passager répond des préjudices causés au Pasagerul raspunde pentru prejudiciile cauzate
voiturier par son comportement ou par la nature ou carausului prin comportamentul sau prin natura sau
l’état des bagages à main, à l’exception du cas où starea bagajelor de mina, cu exceptia cazului in
le préjudice est né nonobstant le comportement care prejudiciul s-a nascut in pofida
diligent du passager. comportamentului diligent al pasagerului.

Nu văd de ce răspunderea pasagerului ar fi redusă la natura sau starea bagajelor sale


de mână ; el ar trebui de asemeni să răspundă pentru valizelor sale transportate cu acelaşi
mijloc de transport dacă acestea cauzează un prejudiciu cărăuşului.

Art. 1036. Transmiterea executării mandatului către un terţ:


(4) Lorsque la transmission du mandat à un tiers est (4) Daca transmiterea mandatului catre un tert este
permise, le mandataire ne répond que de sa faute permisa, mandatarul raspunde doar pentru vina ce-i
dans le choix du tiers et de la manière de laquelle il revine in privinta alegerii tertului si pentru modul in
lui a transmis les instructions. care i-a transmis instructiunile.

(5) Dans tous les cas le mandant a le droit (5) Mandantul are in toate cazurile dreptul de a
d'actionner la personne qui a assisté ou a substitué intenta actiune persoanei care l-a asistat sau l-a
le mandataire. substituit pe mandatar.

De ce dreptul mandantului pare a fi redus la posibilitatea de a intenta o acţiune? Dacă


această dispoziţie îşi propune să stipuleze un raport contractual între mandant şi persoana
care l-a asistat sau l-a substituit pe mandatar, sau cel puţin să stipuleze o răspundere
directă a acestei persoane faţă de mandant, ar fi trebuit de o indicat în loc de a cita
urmările procedurale ce pot rezulta din aceasta.

Art. 1168. Decesul fidejusorului:

52 traducere
Această dispoziţie reduce valoarea fidejusiunii într-un mod care după părerea mea
este intolerabil. De ce succesorii fidejusorului nu ar purta răspundere ca şi pentru orice alte
obligaţii, conform articolului 1540? Altfel, ar trebui să ne aşteptăm că băncile care cer
garanţie pentru creditele lor nu vor mai accepta o garanţie personală decât dacă fidejusorul
va prezenta un certificat medical privind starea sănătăţii sau subscrie o asigurare a vieţii
cedând suma asigurată – un rezultat nu prea practic şi nedorit.

Art. 1201. Obligaţiile principalului:


(1) Le principal doit respecter, dans les rapports Principalul trebuie sa respecte, in relatiile cu
avec l'agent commercial, le principe de la bonne agentul comercial, principiul bunei-credinte. In
foi. Notamment, le principal est tenu de mettre à la particular, principalul este obligat sa puna la
disposition de l'agent commercial toute l'information dispozitia agentului comercial toata informatia
nécessaire à l'exécution du contrat d'agence, necesara executarii contractului de agentie, sa
d'informer en délais raisonnables l'agent commercial instiinteze agentul comercial in termene rezonabile
sur le fait que le volume attendu des opérations despre faptul ca se asteapta ca volumul tranzactiilor
commerciales sera considérablement inférieur à comerciale sa fie considerabil mai mic decit ar fi
celui auquel l'agent commercial aurait pu s'attendre, putut presupune in mod normal agentul, precum si
de même que sur l'acceptation, sur le refus ou sur despre acceptarea, refuzul sau neindeplinirea unui
l'inexécution d'un contrat commercial proposé par contract comercial propus de agent.
l'agent.

Pentru ce de repetat aici cele dispuse prin norma generală de la articolul 513? Cu atât
mai mult este iritant cu cât principiul bunei-credinţe nu este menţionat la articolul 1200 care
defineşte obligaţiile agentului comercial – s-ar putea deduce că principalul este obligat să
respecte principiul bunei-credinţe într-un mod mai strict decât agentul comercial, ceea ce
nu ar fi deloc justificat.

Art. 1254. Temeiurile stingerii obligaţiei garantului:


(1) L’obligation du garant envers le bénéficiaire (1) Obligatia garantului fata de beneficiar se stinge:
s’éteint:
c) prin renuntarea beneficiarului;
(c) par la renonciation du bénéficiaire;
d) prin confirmarea scrisa a garantului ca
(d) par la confirmation écrite de la part du garant du beneficiarul a renuntat.
fait de la renonciation du bénéficiaire.
(2) Stingerea obligatiei conform lit.a), b) si d) este
(2) L’extinction de l’obligation conformément aux independenta de remiterea scrisorii de garantie catre
lettres a), b) et d) est indépendante de la remise de garant.
la lettre de garantie au garant.

Dacă obligaţia garantului se stinge prin renunţarea beneficiarului (c), este logic
imposibil ca ea să se stingă de asemeni şi prin confirmarea unei asemenea renunţări (d).
Evident, ar trebui de înţeles alineatul 2 în sensul că o simplă renunţare a beneficiarului va
rămâne fără efect până când scrisoarea de garanţie nu e remisă sau până când garantul n-
o confirmă. Textul ar fi mai lesne de înţeles dacă această condiţie ar fi stipulată prin
alineatul 1c) în loc de a necesita un raţionament în sens invers cu referire la alineatul 2.

traducere 53
Art. 1297. Obiecţiile debitorului:
(1) Le débiteur peut opposer au factor toutes les (1) Debitorul poate opune factorului toate obiectiile si
objections et les exceptions qu’il a contre l’adhérent. exceptiile pe care le are fata de aderent.

(2) Le débiteur peut réclamer au factor la (2) Debitorul poate cere factorului compensarea
compensation de sa créance contre l’adhérent, si creantei sale fata de aderent daca aceasta creanta
cette créance était échéante au moment du transfert era scadenta la momentul transferului creantei catre
de la créance au factor. factor.

Alineatele 1 şi 2 ar pute fi suprimate deoarece nu stipulează decât cele ce rezultă din


alineatul 5 :
(5) Au contrat de factoring on applique les (5) Fata de contractul de factoring se aplica
dispositions sur la cession des créances dans la prevederile referitoare la cesiunea de creanta in
mesure où les dispositions du présent chapitre ne masura in care dispozitiile prezentului capitol nu
prévoient pas ou de l’essence du factoring ne résulte prevad sau din esenta factoringului nu reiese altfel.
pas autrement..

Art. 1299. Factoringul deschis sau acoperit:


(1) Le contrat de factoring peut prévoir l’obligation et (1) Contractul de factoring poate prevedea obligatia
le droit des parties d’informer le débiteur sur le si dreptul partilor de a informa debitorul despre
transfert de la créance, ainsi que les modalités selon transferul creantei, precum si modalitatile prin care
lesquelles celui-ci doit être informé. trebuie informat.

Această dispoziţie îmi pare incompatibilă cu articolul 1290-3 care interzice factoringul
acoperit :
(3) La cession des créances doit être notifiée aux (3) Cesiunea creantelor trebuie sa fie notificata
débiteurs. debitorilor.

54 traducere
Art. 1305. Reasigurarea:
(1) Par la conclusion du contrat de réassurance: (1) Prin incheierea contractului de reasigurare:

a) le réassureur reçoit des primes de réassurance, a) reasiguratorul primeste prime de reasigurare, in


en échange desquelles contribue, conformément schimbul carora contribuie, potrivit obligatiilor
aux obligations assumées, à la charge des preluate, la suportarea indemnizatiilor pe care
indemnités que le réassuré paye à la production du reasiguratul le plateste la producerea riscului care a
risque qui a constitué l’objet de la réassurance; constituit obiectul reasigurarii;

b) l’assureur, en qualité de réassuré, cède des b) asiguratorul, in calitate de reasigurat, cedeaza


primes de réassurance, en échange desquelles le prime de reasigurare, in schimbul carora
réassureur contribue, conformément aux obligations reasiguratorul contribuie, potrivit obligatiilor preluate,
assumées, à la charge des indemnités que le la suportarea indemnizatiilor pe care reasiguratul le
réassuré paye à la production du risque qui a plateste la producerea riscului care a constituit
constitué l’objet de la réassurance. obiectul reasigurarii.

S-ar putea de reunit (a) şi (b) deoarece conţinutul lor este conţinutul lor este identic, cu
excepţia prismei prin care sunt stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor. Şi de ce s-ar vorbi
că asigurătorul "cedează" primele de asigurare, termen ce aminteşte mai degrabă de
cesiunea de creanţă în sensul articolului 556, în loc de a utiliza termenul corespunzător
"plăteşte"?

Art. 1306. Încheierea contractelor în Republica Moldova:


Les personnes de la République de Moldova Persoanele din Republica Moldova incheie contracte
concluent des contrats d’assurance avec des de asigurare cu societati inregistrate in Republica
sociétés enregistrées dans la République de Moldova, cu exceptia cazurilor in care asigurarile
Moldova, sauf les cas où les assurances sollicitées solicitate nu se practica pe piata interna.
ne sont pas pratiquées sur le marché national.

Presupun că acest articol se referă de asemeni şi la contractele de asigurare (art. 1305


CC). Din moment ce există un reasigurător moldovenesc, aceasta ar putea duce la un
monopol al lui, dacă marii reasigurători internaţionali, dintr-o cauză sau alta, nu vor fi
interesaţi să fondeze o sucursală şi să se înregistreze în Moldova. În vederea protejării
asiguraţilor, ar fi însă de dorit ca asigurările moldoveneşti să se poată liber reasigura pe
piaţa internaţională.

Art. 1307. Riscul asigurat şi cazul asigurat :


(1) Le risque assuré est un événement futur, (1) Riscul asigurat este un eveniment viitor,
possible, mais incertain auquel sont exposés la posibil, dar incert la care sint expuse viata,
vie, la santé ou le patrimoine d’une personne. sanatatea sau patrimoniul unei persoane.

Când se asigură viaţa, decesul asiguratului este din păcate un eveniment viitor cert,
pentru care doar data rămâne incertă.

Art. 1308. Încheierea contractului de asigurare.:


(1) Pour la conclusion du contrat d'assurance, proposition) écrite, où il indique son intérêt et celui
l'assuré présente à l'assureur une demande (une du bénéficiaire de l'assurance ou déclare

traducere 55
oralement son intention de conclure un contrat (1) Pentru incheierea contractului de asigurare,
d'assurance. asiguratul prezinta asiguratorului propunere (cerere)
scrisa, in care indica interesul propriu si cel al
(3) Le contrat d'assurance s'opère par écrit. beneficiarului asigurarii sau declara verbal ca
doreste sa incheie contract de asigurare.

(3) Contractul de asigurare se incheie in scris.

Dacă admitem, în temeiul articolului 682-1, validitatea ofertei declarate verbal de


asigurat, ar fi suficient ca acceptarea de către asigurător să se facă în scris, dar ar trebui
de cerut ca ea să conţină modalităţile convenite. Dacă contractul trebuie să se încheie în
scris, aceasta pare a cere un schimb de scrisori sau un contract semnat de ambele părţi.

56 traducere
Art. 1309. Poliţa de asigurare:
(1) L'assureur est obligé à remettre à l'assuré un (1) Asiguratorul este obligat sa remita asiguratului un
exemplaire de la police d'assurance signé par lui. exemplar, semnat de el, al politei de asigurare.

(2) Dans la police d'assurance on indiquera : (2) In polita de asigurare se va indica:


a) le nom ou la dénomination, le domicile ou le siège a) numele sau denumirea, domiciliul sau sediul
des parties contractantes ; partilor contractante;
b) l'objet de l'assurance des biens, personnes ; b) obiectul asigurarii: bun, persoana si raspundere
c) les risques qu'on assure ; civila;
d) le début et la durée de l'assurance ; c) riscurile ce se asigura;
e) la somme assurée ; d) inceputul si durata asigurarii;
f) la prime d'assurance, le lieu et les termes de e) suma asigurata;
paiement; f) prima de asigurare, locul si termenele de plata;
g) d'autres données, conformément à la loi ou à g) alte date, conform legii sau acordului dintre parti.
l'accord des parties.

Repetarea listei deja incluse în articolul 1308-4 (de mai jos) este cu atât mai iritantă cu
cât textele nu sunt identice la 100%. Raţionarea oricărui jurist va fi de a găsi (în van) o
diferenţă materială. Ar fi fost mai bine ca articolul 1309-2 să facă doar o trimitere la lista din
articolul 1308-4.
(4) Dans le contrat d'assurance on indiquera: (4) In contractul de asigurare se va indica:
a) le nom ou la dénomination, le domicile ou le siège a) numele sau denumirea, domiciliul sau sediul
des parties contractantes ; partilor contractante;
b) l'objet de l'assurance : biens, personnes et b) obiectul asigurarii: bun, persoana si raspundere
responsabilité civile; civila;
c) les risques qu'on assure ; c) riscurile ce se asigura;
d) le début et la durée de l'assurance; d) inceputul si durata asigurarii;
e) les sommes assurées; e) sumele asigurate;
f) les primes d'assurance, le lieu et les termes de f) primele de asigurare, locul si termenele de plata;
paiement; g) alte date, conform legii sau contractului.
g) d'autres données, conformément à la loi ou à
l'accord des parties.

Art. 1314. Majorarea primei de asigurare:


Si l'assureur, en vertu d'une clause contractuelle Daca asiguratorul, in baza unei clauze contractuale
prévoyant l'actualisation de la prime d'assurance, privind actualizarea primei de asigurare, mareste
augmente le quantum de celle-ci, l'assuré peut cuantumul acesteia, asiguratul poate rezilia
résilier le contrat, en respectant un terme de préavis contractul, cu respectarea termenului de preaviz de
d'un mois. Les augmentations insignifiantes ne o luna. Majorarile neinsemnate nu indreptatesc la
donnent pas droit à la résiliation. reziliere.

Iarăşi una din acele dispoziţii imprecise ("majorări neînsemnate") care lasă totul la
discreţia instanţei de judecată. Asigurătorul ar putea însă fi tentat să zădărnicească dreptul
asiguratului la reziliere prin majorări succesive ale primei care, privite fiecare separat, ar fi
neînsemnate.

traducere 57
Art. 1315. Obligaţiile asigurătorului:
(1) L'assureur est tenu : (1) Asiguratorul este obligat:

c) de compenser l'assuré des frais engagés afin c) sa compenseze asiguratului cheltuielile aferente
d'éviter la production de l'événement assuré ou evitarii producerii cazului asigurat sau limitarii
des frais relatifs à la limitation opportune des oportune a prejudiciilor pasibile de despagubire;
préjudices passibles de dédommagement ;

O rezerva mi-ar pare necesară : Asigurătorul nu va compensa decât cheltuielile


aferente evitării unui pericol concretizat şi iminent. Altfel, asigurătorul unei clădiri va fi
obligat de exemplu să compenseze cheltuielile de instalare a unui paratrăsnet.

Art. 1317. Informarea asigurătorului privind întinderea riscului:


(1) À la conclusion du contrat d'assurance, l'assuré (1) La incheierea contractului de asigurare,
est tenu d'indiquer à l'assureur toutes les asiguratul este obligat sa indice asiguratorului toate
circonstances dont il a connaissance et qui auraient imprejurarile cunoscute de el care ar avea
importance pour la couverture du risque assuré. importanta asupra preluarii riscului asigurat. Se
Sont réputées importantes les circonstances considera a avea importanta acele imprejurari
dangereuses qui influenceraient la décision de periculoase care ar influenta decizia asiguratorului
l'assureur de conclure le contrat ou de conclure le de a incheia contractul ori de a incheia contractul in
contrat dans les conditions convenues. conditiile convenite.

(2) Une circonstance à propos de laquelle l'assureur (2) O imprejurare asupra careia asiguratorul a
a posé des questions d'une manière expresse et par formulat in mod expres si in scris intrebari se
écrit est considérée, en cas de doute, importante. considera a fi, in caz de dubiu, importanta.

(3) En cas d'omission, contrairement aux (3) In cazul in care, contrar dispozitiilor alin.(1) si (2),
dispositions des alinéas (1) et (2), de l'indication s-a omis mentionarea unei imprejurari importante,
d'une circonstance importante, l'assureur peut asiguratorul poate rezilia contractul. De asemenea,
résilier le contrat. De même, il peut résilier lorsque el poate rezilia daca mentionarea unei imprejurari
l'indication d'une circonstance importante est omise importante este omisa deoarece asiguratul nu a luat
car l'assuré, à causes qui lui sont imputables, n'a cunostinta despre acea imprejurare din motive care
pas pris connaissance de cette circonstance. ii sint imputabile.

(4) La résiliation est exclue lorsque l'assureur (4) Rezilierea este exclusa in cazul in care
connaissait la circonstance non indiquée ou si asiguratorul cunostea imprejurarea nementionata
l'indication a été omise sans faute de la part de sau daca mentionarea este omisa fara vina
l'assuré. asiguratului.

Această dispoziţie precizează obligaţia deja inclusă la articolul 1316-1a) (de mai jos).
Întrebare însă este dacă există o diferenţă materială între "importanţă asupra preluării
riscului" şi "mărimea riscului" ; dacă nu, ar trebui de evitat întrebuinţarea diferiitor termeni.
(1) L'assuré est tenu : (1) Asiguratul este obligat:

a) d'informer l'assureur à la conclusion du contrat a) sa informeze asiguratorul, la incheierea


sur toutes les circonstances essentielles relatives au contractului, despre toate circumstantele esentiale
niveau du risque à assurer ; referitoare la marimea riscului ce se asigura;

58 traducere
Art. 1326. Informarea despre împrejurările periculoase:

Este vorba aici despre informarea după încheierea contractului. Ar fi fost de aşteptat
ca această stipulare să fie mai degrabă la articolul 1316 întitulat "Obligaţiile asiguratului"
care, de altfel nu se limitează doar la enunţarea obligaţiilor în cadrul încheierii contractului.
Dacă se vrea a separa obligaţiile în cadrul încheierii contractului de celelalte obligaţii,
atunci ar trebui de la grupat într-un mod mai strict.

(1) L'assuré est tenu d'informer sans retard (1) Asiguratul este obligat sa informeze de indata pe
l'assureur sur les circonstances dangereuses asigurator asupra imprejurarilor periculoase aparute
survenues ou celles dont il a pris connaissance sau despre care a luat cunostinta dupa incheierea
après la conclusion du contrat. contractului.

Art. 1327. Informarea despre producerea cazului asigurat:

traducere 59
Acest alineat preia obligaţia deja stipulată la articolul 1316-1e) (de mai jos). Însă
întrebarea este dacă există o diferenţă între "de îndată" şi "îndată ce a aflat despre
aceasta". Îmi pare însă că diferenţa este şi mai puţin vizibilă în textul moldovenesc.
(1) L'assuré est tenu : (1) Asiguratul este obligat:

(e) d'informer l'assureur sur la production de e) sa informeze asiguratorul de producerea


l'événement assuré dès qu'il en a eu evenimentului asigurat indata ce a aflat despre
connaissance. aceasta.

Art. 1338. Greşelile de calcul:


Les erreurs de calcul commises par une des parties Greselile de calcul comise de una de parti la
à la conclusion de la transaction nu porte incheierea tranzactiei nu pagubesc pe nici una din
dommage à aucune des parties et doivent être parti si urmeaza a fi reparate.
réparées.

O restricţie mi-ar părea necesară : numai greşelile evidente de calcul din textul
contractului. Nu se vor admite greşelile de calcul ce nu constituie decât o eroare de cauză
(spre exemplu dacă asiguratul s-a hotărât să încheie un contract de asigurare presupus de
el avantajos, în comparaţie cu prima anuală a unei alte asigurări, din urma înmulţirii
incorecte a primelor lunare).

60 traducere
Art. 1345. L'administration et la représentation:
(3) Si, en vertu du contrat, la gestion de la société (3) Daca, prin contract, conducerea societatii civile
est confiée à un ou plusieurs associés, chacun a le este incredintata unuia sau mai multor asociati,
droit d'agir à lui seul. Tout autre associé peut tout fiecare are dreptul sa actioneze de unul singur.
de même objecter à la conclusion de l'acte Orice alt asociat poate insa obiecta la incheierea
juridique au nom de la société. Dans ce cas l'on actului juridic in numele societatii. In acest caz,
considère que l'acte n'a pas été conclu en nom de la se considera ca actul nu s-a incheiat in numele
société. societatii.

(5) Le pouvoir accordé par le contrat à un des (5) Functia acordata prin contract unuia dintre
associés ne peut être révoqué que par décision asociati poate fi retrasa doar prin decizie
unanime en cas d'inexécution de ses obligations. unanima in cazul neexecutarii obligatiilor sale.
L'associé peut renoncer à participer à Asociatul poate renunta sa participe la administrarea
l'administration de la société. Nonobstant il peut societatii. Totodata, el poate cere oricind lamuriri
toujours demander des explications aux conducerii.
gestionnaires.

După părerea mea, există o contradicţie între cele două alineate. Dacă împuternicirea
de a reprezenta societatea este irevocabilă (sub rezerva revocării unanime), nu înţeleg
cum un singur asociat ar putea evita obligarea societăţii printr-un act juridic încheiat de
conducător. Această contradicţie pare să persiste chiar dacă în versiunea franceză a
alineatului (5), posibil din urma traducerii imprecise, ar trebui de înlocuit "împuternicire" cu
"funcţie". În orice caz, ar trebui de protejat terţul care, cu bună-credinţă, a avut încredere în
împuternicirile de reprezentare a gerantului societăţii ce rezultă din alineatul 4.

Art. 1347. Concurenţa creanţelor:


(1) Lorsque l'associé est le créancier d'une somme (1) Daca este creditorul unei sume exigibile al unei
exigible d'une personne qui est débiteur d'une persoane care este debitor cu o suma exigibila si
somme exigible et envers la société, l'associé est fata de societate, asociatul este obligat ca ceea ce
tenu de répartir ce qu'il reçoit d'un tel débiteur primeste de la un astfel de debitor sa repartizeze
tant au crédit de la société qu'à son propre atit in creditul societatii, cit si in al sau propriu,
crédit, proportionnellement aux deux créances, proportional ambelor creante, chiar si in cazul in
même lorsque la quittance spécifie qu'il n'a été reçu care chitanta specifica faptul ca primirea s-a facut
que pour le crédit personnel. numai pe seama creditului sau particular.

O soluţie interesantă, însă cu totul necunoscută de dreptul german. Însă deoarece în


Germania o persoană poate fi concomitent asociat a mai multor societăţi în nume colectiv,
este clar că această idee nu i-a venit legislatorului german : acolo ea ar fi fost
impracticabilă.

Mă întreb însă dacă această soluţie, chiar dacă la prima vedere pare a fi o soluţie a lui
Solomon, este bine fondată. Până la deschiderea procedurii de lichidare a bunurilor terţului
debitor, raporturile între societate şi unul dintre asociaţii ei nu justifică după părerea mea o
tratare a lor ca creditori chirografari într-o lichidare de bunuri.

Rămâne de văzut dacă norma prevăzută se aplică de asemenea în cazul când


asociatul a avut intenţia gândită de a avea din partea debitorului o garanţie. Şi
compensarea, va fi oare ea egală cu achitarea de către debitor? Exemplu: Societatea,
specializată în comercializare de autoturisme, i-a vândut un autoturism unui terţ insolvabil
traducere 61
care în acelaşi timp este şi locatar al unui imobil ce aparţine asociatului. Acest asociat
primeşte cauţiunea în numerar depusă la momentul încheierii contractului de locaţiune.
Trebui oare el să împartă cu societatea chiria astfel primită?
Alt exemplu care ar trebui să trezească o reflecţie : Asociatul acordă un împrumut unui
prieten al său, debitor al societăţii, pentru achitarea de către acesta a unei părţi din datoria
către societate. Prietenul îi întoarce împrumutul, apoi devine insolvabil. Poate oare
societatea să reclame o parte din suma rambursată?
Şi chiar dacă nu respingem conceptul ce stă la baza acestui articol, rămâne totuşi
întrebarea de ce, în cazul contrar al societăţii ce a primit plata din partea unui debitor
comun, aceasta nu este obligată să împartă cele priite cu asociatul său.

Art. 1373. Concursul:


(4) Lorsque les ouvrages présentés sont de la même (4) In cazul in care lucrarile prezentate sint de
valeur, la gratification de la prime est régie par les aceeasi valoare, privitor la acordarea premiului se
dispositions de l'alinéa (2) de l'article 1372. aplica prevederile art.1372 alin.(2).

Pentru a nu devaloriza concursul, ar trebui de rezervat promitentului sau juriului dreptul


de a suprima acordarea premiului, dacă toate lucrările prezentate (de exemplu, la un
concurs literar) sunt de o valoare net inferioară nivelului la care s-ar fi putut aştepta.

Art. 1383. Refuzul de a compensa cheltuielile gerantului:


Le gérant ne peut pas exiger la compensation des Gerantul nu poate cere compensarea cheltuielilor
frais si les actes de gestion sont accomplis à daca actele de gestiune sint facute contra vointei
l'encontre de la volonté du géré ou s'ils ne geratului ori daca nu corespund intereselor acestuia,
correspondent pas aux intérêts de celui-ci, sauf cu exceptia cazurilor in care vointa geratului este
lorsque la volonté du géré est contraire à la loi. contrara legii.

Ar fi trebuit oare de adăugit : "şi a cazurilor prevăzute de art. 1381 al.2" sau este
suficient de clar că neexexecutarea obligaţiei de întreţinere este contrară legii?

Art. 1391. Restituirea prestaţiei făcute în urma constrîngerii sau ameninţării:


Celui qui rend une prestation non afin d'exécuter Cel care presteaza nu in scopul executarii unei
une obligation, mais à la suite de la contrainte ou de obligatii, ci in urma constringerii sau amenintarii
la menace peut prétendre la restitution de la poate pretinde restituirea prestatiei, cu exceptia
prestation, excepté le cas où l'acceptant prouve cazului in care acceptantul dovedeste ca avea un
qu'il avait un droit sur la prestation. drept asupra prestatiei.

Pentru a nu încuraja şantajarea unui debitor încăpăţânat, ar trebui de adăugit : "şi nu


ştia despre constrângere sau ameninţare" sau cel puţin : nu era iniţiatorul ei.

62 traducere
Art. 1400. Prevenirea prejudiciului:
(2) Lorsque le préjudice est une conséquence de (2) Daca prejudiciul este o consecinta a exploatarii
l'exploitation d'une entreprise, d'une installation ou intreprinderii, instalatiei sau a unei activitati de
d'une activité de production qui continue à causer productie ce continua sa cauzeze daune sau sa
des dommages ou menacer de la production d'un ameninte cu producerea unui nou prejudiciu,
nouveau préjudice, l'instance judiciaire peut, outre instanta de judecata poate sa oblige piritul, pe
la réparation du préjudice, obliger le défendeur de linga repararea prejudiciului, sa-si inceteze
cesser son activité si la cessation ne contrevient activitatea daca incetarea nu contravine interesului
pas aux intérêts publics. public.

Poate oare instanţa de judecată astfel acţiona din oficiu dacă reclamantul nu cere
decât repararea prejudiciul? După părerea mea, aceasta ar fi o încălcare a principiului
conform căruia instanţa nu poate acorda decât ceea ce a constituit obiectul cererii. Şi cine
va avea sarcina executării unei asemenea hotărâri? Bănuiesc că o noţiune a dreptului
american (punitive damages?) – rău văzută în Europa a inspirat această dispoziţie.

Art. 1402. Prejudiciul cauzat în caz de extremă necesitate:


(1) Le préjudice causé par une personne en cas (1) Prejudiciul cauzat de o persoana in caz de
d'extrême nécessité doit être réparé par celle-là. extrema necesitate urmeaza a fi reparat de ea.

(2) Tenant compte des circonstances dans (2) Luind in considerare imprejurarile in care a
lesquelles le préjudice a été causé, l'instance fost cauzat prejudiciul, instanta de judecata poate
judiciaire peut obliger à sa réparation le tiers dans obliga la repararea lui tertul in al carui interes a
l'intérêt duquel a agi l'auteur du préjudice ou elle actionat autorul prejudiciului sau poate exonera de
peut exonérer, en tout ou en partie, de l'obligation obligatia de reparare, integral sau partial, atit
de réparation tant l'auteur du préjudice que la autorul prejudiciului, cit si terta persoana.
tierce personne.

În loc să precizeze condiţiile şi întinderea răspunderii autorului şi a terţului, Codul Civil


acordă aici deplina putere discreţionară instanţelor de judecată. Reclamantul în repararea
prejudiciului nu poate evalua cota-parte de prejudiciu al cărui reparare o va cere şi nici
măcar nu va şti pe cine să-l acţioneze : pe autor, pe terţ sau (dacă numai instanţa nu are
dreptul de a înlocui din oficiu un pârât cu un altul, ceea ce mi-ar părea de neînchipuit) din
precauţie, pe ambii concomitent.

Art. 1404. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de o autoritate publică sau de o


persoană cu funcţie de răspundere:
(3) L'obligation de réparation du préjudice ne naît (3) Obligatia de reparare a prejudiciului nu se naste
pas dans la mesure où celui préjudicié a omis, in masura in care cel prejudiciat a omis, cu intentie
intentionnellement ou par faute grave, d'écarter le ori din culpa grava, sa inlature prejudiciul prin
préjudice par des moyens légaux. mijloace legale.

Nu înţeleg de ce doar culpa gravă a prejudiciatului l-ar împiedica să ceară repararea


prejudiciului ; culpa (uşoară) ar trebui cel puţin să justifice de a i se refuza o parte
proporţională a reparării.
(5) L'autorité publique ne répond pas du préjudice réglementaire ou par l'omission de mettre en œuvre
causé par l'adoption ou l'omission d'adopter un acte une loi.
traducere 63
(5) Autoritatea publica nu raspunde pentru sau omisiunea de a-l adopta, sau prin omisiunea de
prejudiciul cauzat prin adoptarea unui act normativ a pune in aplicare o lege.

Chiar dacă, în interesul persoanei, îndeosebi a consumatorului, Republica Moldova s-a


obligat la aceasta printr-o convenţie internaţională?

Art. 1408. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de o persoană lipsită de capacitate


de exerciţiu:
(3) Lorsque le tuteur, dont la responsabilité du (3) Daca tutorele, chemat la raspundere in
préjudice causé à la vie et à la santé est engagée conformitate cu alin.(1) pentru prejudiciul cauzat
conformément à l’alinéa (1), est décédé ou ne vietii si sanatatii, a decedat sau nu dispune de
dispose pas des moyens suffisants pour la mijloace suficiente pentru repararea lui, iar autorul
réparation de celui-ci et l’auteur du préjudice dispose prejudiciului dispune de asemenea mijloace,
de tels moyens, l’instance judiciaire, tenant instanta de judecata, tinind cont de starea
compte de la situation matérielle de la personne materiala a persoanei vatamate si a autorului
endommagée et de l’auteur du préjudice, peut prejudiciului, precum si de alte circumstante, are
disposer la réparation intégrale ou partielle du dreptul sa hotarasca repararea integrala sau
préjudice au compte de l’auteur. partiala a prejudiciului din contul autorului.

Aici iarăşi (cf. articolul 1402-2), în loc de a preciza condiţiile şi întinderea răspunderii
autorului, Codul Civil acordă deplina putere discreţionară instanţelor de judecată.
Reclamantul în repararea prejudiciului nu poate evalua cota-parte de prejudiciu al cărui
reparare o va cere autorului şi de asemeni lipseşte o bază precisă pentru a decide pe cine
să-l acţioneze : pe autor, pe tutore sau (dacă numai instanţa nu are dreptul de a înlocui din
oficiu un pârât cu un altul, ceea ce mi-ar părea de neînchipuit) din precauţie, pe ambii
concomitent.

Art. 1418. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin vătămare a integrităţii


corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii:
(3) À la détermination du salaire (revenu) non réalisé (3) La determinarea salariului nerealizat (venitului
on ne prend pas en considération la pension ratat) nu se iau in considerare pensia de
d’invalidité fixée à la personne endommagée en invaliditate, stabilita persoanei vatamate in legatura
relation avec la mutilation ou l’autre atteinte à la cu vatamarea integritatii corporale sau cu o alta
santé, ni les autres indemnisations ou sommes vatamare a sanatatii si nici alte indemnizatii sau
accordé par les régimes de la sécurité sociale sume, platite pe linia asigurarilor sociale de stat.
d’État.

Legea nu prevede un transfer (privilegiat) al dreptului la despăgubire în beneficiul


organismului asigurărilor sociale, funcţie de prestaţiile acestuia? În acest caz, acest alineat
ar părea de prisos.

64 traducere
Art. 1419. Răspunderea în caz de deces al persoanei vătămate:
(1) En cas du décès de la personne endommagée à (1) In cazul decesului persoanei ca urmare a
la suite de l’atteinte grave, le droit au vatamarii grave a integritatii corporale sau a altei
dédommagement appartient: vatamari a sanatatii, dreptul la despagubire il au:
a) aux personnes inaptes de travail, qui étaient a) persoanele inapte de munca, care erau intretinute
entretenues par le défunt ou qui, à la date de son de defunct sau care, la data decesului acestuia,
décès, avaient droit à l’entretien; aveau dreptul la intretinere;
b) l’enfant de la personne né après le décès de b) copilul persoanei nascut dupa decesul ei;
celle-ci; c) unul dintre parintii, sotul sau un alt membru al
c) un des parents, le conjoint ou un autre membre familiei defunctului, indiferent daca este apt pentru
de la famille du défunt, indépendamment du fait s’il munca sau nu, care nu lucreaza si ingrijeste de
est apte ou non à travailler, qui ne travaille pas et copiii, fratii si surorile care erau intretinuti de defunct
soigne les enfants, les frères et les sœurs qui étaient si care nu au implinit virsta de 14 ani sau care, desi
entretenus par le défunt et qui n’ont pas atteint l’âge au implinit o astfel de virsta, au nevoie de ingrijire
de 14 ans ou qui, même cet âge atteint, ont besoin din cauza sanatatii, conform avizului organelor
d’entretien à cause de santé, en vertu de l’avis des medicale abilitate;
institutions médicales habilitées. d) persoanele care erau intretinute de defunct si
d) les personnes qui étaient entretenues par le care au devenit inapte pentru munca pe parcursul a
défunt et qui sont devenues inaptes à travailler dans 5 ani de la decesul lui.
les 5 années qui suivent son décès. (2) Dreptul la despagubire se recunoaste:
2) Le droit au dédommagement est reconnu: a) minorilor, pina la implinirea virstei de 18 ani;
a) aux mineurs, jusqu’à l’accomplissement de l’âge b) elevilor si studentilor care au implinit 18 ani, pina
de 18 ans; la finalizarea studiilor (cu exceptia studiilor efectuate
b) aux élèves et aux étudiants qui ont atteint l’âge de la sectia fara frecventa) in institutii de invatamint, dar
18 ans, jusqu’à la terminaison de leurs études (à cel mult pina la implinirea virstei de 23 de ani;
l’exception des études par correspondance) dans les c) femeilor care au implinit virsta de 55 de ani si
institutions d’enseignement, mais au plus tard barbatilor care au implinit virsta de 60 ani - pe viata;
jusqu’à l’accomplissement de l’âge de 23 ans ; d) invalizilor, pe durata invaliditatii;
c) aux femmes qui ont atteint l’âge de 55 ans et aux e) unuia dintre parinti, sotului sau unui alt membru al
hommes qui ont atteint l’âge de 60 ans – la vie familiei defunctului, ce ingrijeste de copiii, fratii si
durant; surorile care erau intretinuti de defunct, pina la
d) aux invalides, pour la durée de l’invalidité; implinirea virstei de 14 ani sau pina la imbunatatirea
e) à l’un des parents, au conjoint ou à un autre starii sanatatii, confirmata prin aviz de organele
membre de la famille du défunt, qui soigne les medicale abilitate.
enfants, les frères et les sœurs qui étaient (3) Determinarea cuantumului despagubirilor
entretenus par le défunt jusqu’à l’accomplissement pentru pierderea intretinatorului se efectueaza
de l’âge de 14 ans ou jusqu’au rétablissement de la conform legii.
santé, conformément à l’avis des institutions
médicales habilitées.
(3) La détermination du quantum des
dédommagements pour la perte de l’entreteneur
s’effectue conformément à la loi..

Corelaţia între alineatele 1 şi 2 nu este chiar clară : la prima vedere, s-ar părea că ele
cuprind două liste distincte de îndreptăţiţi mai mult sau mai puţin identici (1 c / 2 e). Ori că
inapt de muncă – condiţia necesară în cazurile 1 a) şi d), este pur şi simplu prezumat în
cazurile 2 a), b) şi c)? "Cuantumul" în sensul alineatului 3, se referă oare şi la suma totală
sau doar la proporţia repartizării ei îndreptăţiţilor şi conform căror dispoziţii legale exact se
va determina cuantumul?

traducere 65
Art. 1422. Reparaţia prejudiciului moral:
(1) Lorsqu’on a causé à une personne un préjudice (1) In cazul in care persoanei i s-a cauzat un
moral (des souffrances psychiques ou physiques) prejudiciu moral (suferinte psihice sau fizice) prin
par des faits qui attentent à ses droits personnels fapte ce atenteaza la drepturile ei personale
extrapatrimoniaux, ainsi que dans d’autres cas nepatrimoniale, precum si in alte cazuri prevazute de
prévus à la législation, l’instance judiciaire a le legislatie, instanta de judecata are dreptul sa
droit d’obliger la personne responsable à la oblige persoana responsabila la reparatia
réparation du préjudice par un équivalent en prejudiciului prin echivalent banesc.
espèces.

Aici iarăşi (cf. articolele 1402-2, 1408-3), şi într-un mod şi mai nebulos, Codul Civil se
abţine să precizeze (ceea ce ar fi sarcina sa principală) dacă dreptul la reparare există
lăsând deplina putere discreţionară instanţelor. Şi de ce de le atribuit "dreptul să oblige"
altfel spus să creeze o obligaţie în loc să constate o obligaţie prevăzută de lege?
Conform textului, vinovăţia autorului nu este o condiţie a răspunderii ; de aici şi faptul
că cazurile la care se referă articolul 1423 alineatul 1 se limitează la "alte cazuri prevăzute
de legislaţie" (culpă contractuală, răspunderea deţinătorului unui automobil?).

Art. 1424. Termenul de prescripţie:


(1) L’action en réparation du préjudice se prescrit en (1) Actiunea in reparare a prejudiciului se prescrie in
terme de 3 ans à partir du moment où la personne termen de 3 ani incepind cu momentul in care
endommagée a appris ou devait apprendre persoana vatamata a cunoscut sau trebuia sa
l’existence du préjudice et la personne tenue de le cunoasca existenta prejudiciului si persoana obligata
réparer. sa-l repare.

Cf. comentariul meu la articolele 233 şi 272-4: ar fi de preferat de fixat de asemeni un


termen maxim pentru a evita procese în care sunt puţine şanse de a clarifica faptele
litigioase după mai mulţi ani. Legea germană (§ 852-2 BGB) prevede prescrierea,
independent de cunoaşterea de către păgubit, dacă 10 ani s-au scurs de la survenirea
pagubei sau 30 ani de la faptul care a cauzat-o.

Art. 1434. Succesorul nedemn:


(1) Ne peut pas être successeur testamentaire ou (1) Nu poate fi succesor testamentar sau legal
légal la personne qui: persoana care:

a) a commis intentionnellement une infraction ou a) a comis intentionat o infractiune sau o fapta


une action immorale contre la dernière volonté, amorala impotriva ultimei vointe, exprimate in
exprimée dans le testament, de celui qui a laissé la testament, a celui ce a lasat mostenirea daca aceste
succession si ces circonstances sont constatées par circumstante sint constatate de instanta de judecata;
l’instance judiciaire;
b) a pus intentionat piedici in calea realizarii
b) a empêché intentionnellement la réalisation de ultimei vointe a celui ce a lasat mostenirea si a
la dernière volonté de celui qui a laissé la contribuit astfel la chemarea sa la succesiune ori a
succession et a contribué ainsi à son appel en persoanelor apropiate sau la majorarea cotei
succession ou à celui des personnes proches, soit a succesorale ale tuturor acestora.
contribué à l’augmentation du quota successoral de
tous ceux-là.

66 traducere
Este mai întâi nedemn şi mai nedemn cel care s-a făcut vinovat de un atentat la viaţa
sau la sănătatea testatorului!
Pe de altă parte sunt surprins de absenţa unei dispoziţii corespunzătoare în privinţa
legatarului nedemn, cu atât mai mult că o asemenea dispoziţie corespunzătoare există în
ce priveşte rezerva succesorală (articolul 1513-1).

Art. 1446. Inadmisibilitatea transmiterii prin moştenire a drepturilor şi obligaţiilor cu


caracter personal:
Le patrimoine successoral n’inclut pas les droits In patrimoniul succesoral nu se includ drepturile
et les obligations qui portent un caractère si obligatiile patrimoniale care poarta caracter
personnel et qui peuvent appartenir seulement à personal si care pot apartine doar celui ce a lasat
celui qui a laissé la succession, il n’inclut non plus mostenirea si nici drepturile si obligatiile, prevazute
les droits ni les obligations prévus par le contrat ou de contract sau de lege, care sint valabile numai in
la loi, qui sont valables uniquement pendant la vie timpul vietii celui ce a lasat mostenirea si care
de celui qui a laissé la succession et qui cessent à inceteaza la decesul lui.
son décès.

De ce de exclus expres din patrimoniul succesoral drepturile şi obligaţiile care nici nu


pot să ntre în el din cauza stingerii lor de drept la momentul decesului? Aceasta îmi pare
de prisos.

Art. 1448. Dreptul la revendicarea bunului din patrimoniul succesoral:


(1) Si le testateur a testé un bien appartenant à (1) Daca testatorul a testat un bun care apartine
une autre personne, celle-ci a le droit à la unei alte persoane, aceasta are dreptul la
revendication du bien à base des principes revendicarea bunului pe principii generale.
généraux.
(2) Daca patrimoniul defunctului contine bunuri care
(2) Si le patrimoine du défunt contient des biens apartin unei alte persoane, determinarea acestei
appartenant à une autre personne, la détermination parti din patrimoniu si transmiterea ei persoanei
de cette partie du patrimoine et sa transmission à la indreptatite sint obligatorii.
personne justifiée sont obligatoires.

S-ar părea că posesia unui bun al altuia este suficientă pentru a-l considera parte a
patrimoniului ; cu toate acestea nu prea înţeleg relaţia între alineatul 1 şi articolul 1470-1
(de mai jos). Fără îndoială, articolul 1448-1 conţine o condiţie tacită : acea că bunul
aparţinând altuia să se afle în patrimoniul testatorului la momentul decesului lui.
(1) La disposition testamentaire en base de laquelle (1) Dispozitia testamentara in a carei baza are loc
a lieu l’appel à la succession d’un bien qui ne fait chemarea la mostenirea unui bun care nu face
pas partie du patrimoine successoral est nulle. parte din patrimoniul succesoral este nula.

traducere 67
Art. 1459. Testamentele asimilate celor autentificate notarial:
(1) Sont assimilés à ceux notariés les testaments (1) Sint asimilate celor autentificate notarial
authentifiés par: testamentele autentificate de:

c) le commandant (chef) de la subdivision, de l’unité, c) comandantul (seful) unitatii, marii unitati,


de l’institution et du collège militaire s’il n’y a pas de institutului si colegiului militar daca la locul aflarii
notaire dans l’endroit où ils se trouvent et si le lor nu exista notar si daca testatorul este militar
testateur est militaire ou fait son service dans l’unité sau indeplineste serviciul in unitatea militara sau
militaire ou bien est personne civile ou membre de la este persoana civila sau membru al familiei acestuia;
famille de celui-ci;
(2) Testamentul autentificat conform prevederilor
2) Le testament authentifié conformément aux alin.(1) se expediaza cel tirziu a doua zi dupa
prévisions de l’alinéa (1) doit être expédié au plus autentificare unuia dintre notarii de la locul
tard, le lendemain de l’authentification à un des institutiei date.
notaires responsables de la zone où se trouve
ladite institution.

Că versiunea franceză se serveşte de doi termeni diferiţi, "endroit" şi "zone", aceasta


este fără îndoială o imprecizie a traducerii deoarece versiunea moldovenească nu conţine
decât unul singur "locul". Totodată aceasta este o imprecizie revelatorie : oare în realitate
termenul "locul" este chiar suficient de precis şi fără ambiguitate? Aceasta ar fi de o utilitate
extremă deoarece de aceasta ar depinde validitatea testamentului autentificat de un
comandant militar! Rămâne de sperat că comandantul ar cunoaşte la sigur existenţa unui
notar în localitate. Şi cum va fi dacă un notar, din întâmplare şi fără ştirea comandantului,
trece prin apropiere? Oare nu ar fi mai bine de spus "dacă un notar nu poate fi găsit în timp
util"?

Art. 1468. Temeiurile în care testamentul este considerat fără putere legală:
Le testament n’a pas de pouvoir légal: Testamentul nu are putere legala:

c) si la fortune testée disparaît durant la vie du c) daca averea testata dispare in timpul vietii
testateur ou est aliénée par celui-ci; testatorului sau este instrainata de acesta;

Ce înseamnă "dispare"? Dacă clădirea dată în legat este distrusă de incendiu, oare
dreptul la suma asigurată nu s-ar substitui acesteia (soluţie germană, § 2164-2 BGB)?

Art. 1478. Desemnarea executorului testamentar de către un terţ:


(1) Le testateur peut confier la désignation de (1) Testatorul poate incredinta desemnarea
l’exécuteur testamentaire à un tiers, qui après executorului testamentar unui tert care, dupa
l’ouverture de la succession doit nommer deschiderea succesiunii, trebuie sa numeasca
immédiatement l’exécuteur testamentaire et imediat executorul testamentar si sa anunte despre
annoncer ce fait aux successeurs. Le tiers peut aceasta mostenitorii. Tertul poate refuza
refuser d’accomplir cette tâche, fait qu’il doit indeplinirea acestei sarcini, fapt care trebuie sa-l
annoncer immédiatement aux successeurs. aduca imediat la cunostinta mostenitorilor.

Şi dacă terţul decedează înaintea testatorului sau refuză? Aplicarea în acest caz a
articolului 1475 (executare de către succesorii testamentari) nu ar fi în conformitate cu
voinţa presupusă a testatorului. În lipsa unei persoane autorizate prin testament să
68 traducere
desemneze executorul şi care să fie gata a o face, nu ar fi oare mai bine de a încredinţa
acest drept unei persoane neutre – spre exemplu preşedintelui instanţei de judecată în
circumscripţia căreia se află locul succesiunii?

Art. 1489. Inalienabilitatea dreptului de folosinţă asupra încăperii de locuit:


(2) Le droit d’usage sur l’espace d’habitation n’est (2) Dreptul de folosinta asupra incaperii de locuit nu
pas un bien-fondé pour les membres de la famille este un temei pentru membrii familiei legatarului
du légataire d’y habiter si le testament ne prévoit de a locui in ea daca testamentul nu prevede altfel.
pas autrement.

Presupun că această dispoziţie nu va împiedica membrii familiei legatarului să


locuiască împreună cu el atâta timp cât el este în viaţă şi face uz de dreptul său – orice altă
soluţie ar părea inadecvată.

Art. 1499. Moştenirea legală:


(1) La succession légale, c’est-à-dire le passage du (1) Mostenirea legala, adica trecerea patrimoniului
patrimoine du défunt aux personnes mentionnées defunctului catre persoanele mentionate in lege, se
dans la loi, s’applique dans le cas où: aplica in cazul in care:

d) le successeur testamentaire est indigne. d) succesorul testamentar este nedemn.

Evident, dacă unicul succesor este nedemn, sau dacă toţi succesorii sunt nedemni, în
celelalte cazuri aplicându-se articolul 1439. Şi presupun că validitatea unui legat acordat
terţului nu va fi pusă sub întrebare, însă dispoziţia în cauză permite îndoiala.

Art. 1500. Moştenitorii legali:


(1) En cas de succession légale, successeurs à (1) In cazul succesiunii legale, mostenitori cu drept
droit de quota égal sont: de cota egala sint:

a) de I-ière classe – les descendants (les fils et les a) de clasa I - descendentii (fiii si fiicele celui ce a
filles de celui qui a laissé la succession, de même lasat mostenirea, la fel si cei nascuti vii dupa
ceux qui sont nés vivants après son décès, ainsi que decesul lui, precum si cei infiati), sotul
ceux adoptés), l’époux survécu et les ascendants supravietuitor si ascendentii privilegiati (parintii,
privilégiés (les parents, les parents adoptifs) de infietorii) celui ce a lasat mostenirea;
celui qui a laissé la succession;

Conform textului, patrimoniul succesoral va revine în părţi egale şi descendenţilor şi


soţului supravieţuitor şi părinţilor, norma de la articolul 1501 nefiind aplicabilă
moştenitorilor de aceeaşi clasă.
Deoarece moştenirea este considerată în genere un instrument pentru a opera
transferul de patrimoniu de la o generaţie la următoarea şi deoarece ar exista interesul de
a evita o trecere previzibilă a patrimoniului de două ori într-o perioadă scurtă (dată fiind
vârsta părinţilor chemaţi la succesiune), eu nu pot să-mi închipui că legislatorul ar fi vrut
într-adevăr această soluţie. Părinţii nu ar trebui să fie chemaţi la succesiune legală
atâta timp cât există descendenţi. Şi cota soţului supravieţuitor nu ar trebui să coboare

traducere 69
sub un anumit minimum (în Germania : 25 sau 50% în dependenţă de regimul matrimonial)
din cauza unui număr important de descendenţi.

Art. 1502. Privarea de dreptul la succesiune în cazul desfacerii căsătoriei:


Par décision judiciaire, un époux peut être privé du Prin hotarire judecatoreasca, un sot poate fi privat
droit à la succession légale si on confirme que de de dreptul la succesiune legala daca se confirma ca
facto le mariage avec celui qui a laissé l’héritage de facto casatoria cu cel ce a lasat mostenirea a
a cessé 3 ans avant l’ouverture de la succession et incetat cu 3 ani inainte de deschiderea succesiunii
que les époux ont habité séparément. si sotii au locuit separat.

O dispoziţie care mi-ar părea problematică – cu atât mai mult că aici iarăşi Codul Civil
pare a lăsa puterea discreţionară instanţelor de judecată. Conceptul unei "încetări de facto"
a căsătoriei este susceptibil de un mare evantai de interpretări individuale şi dacă soţii în
vârstă locuiesc în instituţii medicale specializate diferite, pot fi imaginate şi alte cazuri pe
lângă cele presupuse aici.

Art. 1503. Pierderea dreptului la succesiune în cazul declarării nulităţii căsătoriei:


L’époux survivant perd le droit à la succession s’il y Sotul supravietuitor pierde dreptul la succesiune
a eu des motifs pour déclarer la nullité du mariage daca au existat motive pentru declararea nulitatii
et que le testateur a initié dans ce sens une action casatoriei si testatorul a intentat in acest sens o
dans l’instance judiciaire. actiune in instanta de judecata.

Fără a cunoaşte Codul Familiei (includerea căruia în Codul Civil ar fi facilitat


interpretarea acestei dispoziţii), nu cunosc dacă declararea nulităţii căsătoriei este
sinonimă cu divorţul. Dacă, dimpotrivă, declararea nulităţii divorţului 1 se limitează la
cazurile când există viciu de formă, incapacitate a unui dintre soţi sau fraudă la încheierea
căsătoriei, apare întrebarea de ce o simplă cerere în declararea divorţului nu ar fi
suficientă.

Art. 1505. Rezerva succesorală:


Les successeurs de première classe, inaptes de Succesorii de clasa I inapti pentru munca au dreptul
travailler ont le droit d’hériter indépendamment du de a mosteni, independent de continutul
contenu du testament, au moins une deuxième testamentului, cel putin o doime cota-parte din cota
quote-part du quota qui aurait dû revenir à chacun ces-ar fi cuvenit fiecaruia in caz de succesiune
en cas de succession légale (réserve successorale). legala (rezerva succesorala).

Nu se riscă oare un număr mare de litigii care vor necesita expertize medicale pentru a
stabili incapacitatea de muncă? În dreptul german, rezerva succesorală este independentă
de aptitudinea de a munci.

Art. 1513. Privarea de dreptul la cotă din rezerva succesorală:


(1) La privation de droit au quota de la réserve circonstances qui ont comme résultat la déchéance
successorale peut avoir lieu s’il existe des du droit à la succession en général.
1
În textul francez "la déclaration de la nullité du divorce" s-ar părea că trebuie să fie "declararea
nulităţii căsătoriei" Nota trad.
70 traducere
(1) Privarea de dreptul la cota din rezerva circumstante care au drept rezultat decaderea din
succesorala poate avea loc daca exista dreptul la mostenire in genere.

Iarăşi supus discreţiei instanţelor de judecată? Dacă se ia în consideraţie faptul că


testatorul a dezmoştenit deja persoana în cauză, privarea nedemnului în sensul articolului
1434 de dreptul la cota succesorală ar trebui să aibă loc de drept.

Art. 1540. Responsabilitatea succesorilor în faţa creditorilor:


(1) Les héritiers ayant accepté la succession (1) Mostenitorii care au acceptat succesiunea
satisfont les prétentions des créanciers de celui qui satisfac pretentiile creditorilor celui ce a lasat
a laissé l’héritage au prorata du quota de chacun mostenirea proportional cotei fiecaruia in activul
dans l’actif successoral succesoral.

(2) Si celui qui a laissé l’héritage a été débiteur (2) Daca cel ce a lasat mostenirea a fost debitor
solidaire, les héritiers ont cette responsabilité solidar, mostenitorii poarta aceasta raspundere
solidaire. solidara.

De ce proporţional cotei în activ, în loc de cota în întregul patrimoniu inclusiv datoriile


(cf. articolul 1444)? Plata unică prevăzută la art. 1550 nu-mi pare să elibereze creditorul de
necesitatea de a acţiona toţi succesorii în cazul refuzului lor – ceea ce este uneori imposibil
dacă adresa unui succesor este necunoscută. Legea germană evită aceste dificultăţi,
stipulând răspunderea solidară a moştenitorilor § 2058 BGB).

Art. 1541. Sarcina probaţiunii:


L’héritier doit prouver que les dettes de celui qui a Mostenitorul trebuie sa dovedeasca ca datoriile celui
laissé l’héritage dépassent la valeur de la fortune ce a lasat mostenirea depasesc valoarea averii
successorale, à l’exception du cas où l’inventaire de succesorale, cu exceptia cazului cind inventarul
la fortune a été effectué par le notaire. averii a fost efectuat de notar.

Pentru ce? Legea nu o spune. Conform art 1444, succesorul moşteneşte la fel şi în ce
priveşte obligaţiile celui ce a lăsat moştenirea şi prin urmare el răspunde pentru ele din
contul patrimoniului personal. Art. 1540 alineatul 1 limitează răspunderea mai multor
moştenitori la proporţia cotei fiecăruia în activul succesoral, însă nu până la contravaloarea
acesteia. Ar trebui deci de stipulat că moştenitorul răspunde de datorii, însă că el poate
refuza să execute partea care depăşeşte cota sa din activ dacă va aduce proba în acest
sens.

traducere 71
Art. 1565. Împărţirea terenului agricol:
(1) Si le propriétaire du terrain agricole où se trouve (1) Daca proprietarul terenului agricol pe care se afla
l’entreprise paysanne (de fermier) l’a laissé par gospodaria taraneasca (de fermier) l-a lasat prin
testament à quelques héritiers ou s’il n’a pas laissé testament citorva mostenitori sau daca nu a lasat
de testament mais il existe quelques héritiers testament, dar exista citiva mostenitori legali, terenul
légaux, le terrain agricole et la technique agricole agricol si tehnica agricola pot fi impartite intre
peuvent être partagés entre ceux-ci dans le cas où acestia in cazul in care partea de teren repartizata
la partie de terrain repartie à chaque héritier fiecarui mostenitor asigura existenta unei
assure l’existence d’une entreprise viable. gospodarii viabile.

(2) La division est permise seulement dans le cas où (2) Impartirea se permite doar in cazul in care vreun
quelqu’un des héritiers désire fonder et mostenitor doreste sa-si intemeieze si sa
administrer une entreprise. Si aucun héritier ne administreze o gospodarie. Daca nici unul dintre
désire fonder une entreprise, le terrain avec mostenitori nu doreste sa intemeieze o gospodarie,
l’entreprise paysanne située sur ce terrain peut être terenul impreuna cu gospodaria taraneasca situata
vendu avec leur accord chacun recevant pe el poate fi vindut cu acordul lor, fiecare primind
l’équivalent en argent de son quota successoral. echivalentul in bani al cotei sale succesorale.

De adăugit : dacă el doreşte să întemeieze şi să administreze o gospodărie agricolă


pe teren?
De altfel, eu nu înţeleg logica acestei dispoziţii. Dacă un moştenitor care are drept la
50% din terenul agricol doreşte să întemeieze şi să administreze o gospodărie agricolă pe
teren şi dacă 50% din teren sunt suficiente pentru existenţa unei gospodării viabile,
împărţirea ar trebui să fie permisă, chiar dacă mai sunt 5 alţi moştenitori cu câte 10% şi
dacă aceste 10% nu permit fondarea unei alte întreprinderi viabile. Terenul să fie atunci
împărţit în două părţi dintre care una revine moştenitorului principal iar cealaltă sau că e
divizată sau că este considerată indivizibilă şi respectiv vândută.

Art. 1570. Reducerea proporţională a cotei succesorale:


Si on constate que l’ensemble des quotas établis par Daca se constata ca ansamblul cotelor stabilite prin
testament dépasse tout le patrimoine successoral, le testament depaseste intregul patrimoniu succesoral,
quota de chacun des héritiers se réduit cota fiecaruia dintre mostenitori se reduce
proportionnellement. proportional.

Este vorba despre o chestiune de determinare greşită a cotei succesorale de către


testator care va necesita o interpretare a testamentului. Din punct de vedere a
sistematizării, ar trebui de adăugit mai degrabă această dispoziţie la articolul 1450 care
stabileşte alte norme de interpretare pentru cazuri asemănătoare când determinarea cotei
este sub întrebare.

72 traducere
Art. 1582. Aplicarea normelor imperative:
(1) Les dispositions du présent livre n’affectent pas (1) Dispozitiile prezentei carti nu afecteaza actiunea
l’action des normes impératives de droit de la normelor imperative de drept ale Republicii Moldova
République de Moldova qui, en vertu de l’indication care, in virtutea indicarii in norma sau in virtutea
dans la norme ou en vertu de leur grande importantei lor deosebite pentru asigurarea
importance pour l’assurance des droits et des drepturilor si intereselor subiectelor de drept civil,
intérêts des sujets de droit civil, réglementent les reglementeaza raporturile respective indiferent de
rapports respectifs indifféremment du droit dreptul aplicabil.
applicable.

Înlăturând normele dreptului străin ce nu sunt conforme normelor naţionale "de


importanţă deosebită" se creează o excepţie "cauciuc" care depăşeşte cu mult conceptul
ordinii publice, unicul concept care este de obicei acceptat în dreptul internaţional privat.

traducere 73

Evaluare