... i tot astfel, dac închid un ochi v d mâna mea mai mic decât cu amândoi.

De a avea trei ochi a vedea-o i mai mare, i cu cât mai mul i ochi a avea cu atâta lucrurile toate dimprejurul meu ar p rea mai mari. Cu toate astea, n scut cu mii de ochi, în mijlocul unor ar t ri colosale, ele toate în raport cu mine, p strându- i propor iunea, nu mi-ar p rea nici mai mari, nici mai mici de cum îmi par azi. S nenchipuim lumea redus la dimensiunile unui glonte, i toate celea din ea sc zute în analogie, locuitorii acestei lumi, presupuindu-i dota i cu organele noastre, ar pricepe toate celea absolut în felul i în propor iunile în care le pricepem noi. S ne-o închipuim, caeteris paribus, înmiit de mare ² acela i lucru. Cu propor iuni neschimbate ² o lume înmiit de mare i alta înmiit de mic ar fi pentru noi tot atât de mare. i obiectele ce le v d, privite c-un ochi, sunt mai mici; cu amândoi ² mai mari; cât de mari sunt ele absolut? Cine tie dac nu tr im într-o lume microscopic i numai f ptura ochilor no tri ne face s-o vedem în m rimea în care o vedem? Cine tie dac nu vede fiecare din oameni toate celea într-alt fel, i nu aude fiecare sunet într-alt fel ² i numai limba, numirea într-un fel a unui obiect ce unul îl vede a a, altul altfel, îi une te în în elegere. ² Limba? ² Nu. Poate fiecare vorb sun diferit în urechile diferi ilor oameni ² numai individul, acela i r mâind, o aude într-un fel. i, într-un spa iu închipuit ca f r margini, nu este o bucat a lui, oricât de mare i oricât de mic ar fi, numai o pic tur în raport cu nem rginirea? Asemenea, în eternitatea f r margini nu este orice bucat de timp, oricât de mare sau oricât de mic , numai o clip suspendat ? i iat cum. Presupuind lumea redus la un bob de rou i raporturile de timp, la o pic tur de vreme, secolii din istoria acestei lumi microscopice ar fi clipite, i în aceste clipite oamenii ar lucra tot atâta i ar cugeta tot atâta ca în evii no tri ² evii lor pentru ei ar fi tot atât de lungi ca pentru noi ai no tri. În ce nefinire microscopic s-ar pierde milioanele de infuzorii ale acelor cercet tori, în ce infinire de timp clipa de bucurie ² i toate acestea, toate, ar fi ² tot astfel ca i azi. ...În fapt lumea-i visul sufletului nostru. Nu exist nici timp, nici spa iu ² ele sunt numai în sufletul nostru. Trecut i viitor e în sufletul meu, ca p durea într-un sâmbure de ghind , i infinitul asemenea, ca reflectarea cerului înstelat într-un strop de rou . Dac am afla misterul prin care s ne punem în leg tur cu aceste dou ordini de lucruri care sunt ascunse în noi, mister pe care l-au posedat poate magii egipteni i asirieni, atuncea în adâncurile sufletului coborându-ne, am putea tr i aievea în trecut i am putea locui lumea stelelor i a soarelui. P cat c tiin a necroman iei i acea a astrologiei s-au pierdut -cine tie câte mistere ne-ar fi descoperit în aceast privin ! Dac lumea este un vis ² de ce n-am putea s coordon m irul fenomenelor sale cum voim noi? Nu e adev rat c exist un trecut ² consecutivitatea e în cugetarea noastr ² cauzele fenomenelor, consecutive pentru noi, acelea i întotdeauna, exist i lucreaz simultan. S tr iesc în vremea lui Mircea cel Mare sau a lui Alexandru cel Bun ² este oare absolut imposibil? Un punct matematic se pierde-n nem rginirea dispozi iunii lui, o clip de timp în împ r ibilitatea sa infinitezimal , care nu înceteaz în veci. În aceste atome de spa iu i timp, cât infinit! Dac-a putea i eu s m pierd în

infinitatea sufletului meu pân' în acea faz a emana iunii lui care se nume te epoca lui Alexandru cel Bun de exemplu... i cu toate acestea... ..................................... Cu drept cuvânt cititorul va fi cl tit din cap i va fi întrebat ² prin mintea c rui muritor treceau aceste idei? Existen a ideal a acestor reflec iuni avea de izvor de emana iune un cap cu plete de o s lb t cit neregularitate, înfundat într-o c ciul de miel. Era noapte i ploaia c dea m runt pe stradele nepavate, strâmte i noroioase ce trec prin noianul de case mici i r u zidite din care consist partea cea mare a capitalei României, i prin b l ile de noroi ce împro cau pe cutez torul ce se încredea perfidelor unde treceau ni te ciubote mari c rora nu le-ar fi p sat nici de potop, cu atât mai vârtos c aveau turetci care îngropau în ele pantalonii individului con inut îndat ce timpul devenea problematic. Umbra eroului nostru disp rea prin iroaiele ploii, care deder capului s u aspectul unui berbec plouat, i te mirai ce mai rezist torentelor de ploaie ² hainele lui ude -sau metafizica. De prin crâ me i pr v lii p trundea prin ferestrele cu multe geamuri, mari i nesp late, o lumin murdar , mai sl bit înc prin stropii de ploaie ce inundase sticlele. Pe ici pe colo trecea câte un roman ios fluierând; câte un mitocan cu capul lulea de vin î i f cea de vorb cu p re ii i cu vântul; câte-o femeie cu fa a înfundat în cap on î i desf ura trec toarele umbre prin spa iul i-i lovir neguros, asemenea zeilor întuneca i din epopeile nordice... Dintr-o crâ m deschis s-auzea o vioar schingiuit . Metafizicul nostru se apropie s se uite i razele p trunser prin u fa a. Nu era un cap urât acela a lui Dionis. Fa a era de acea dulcea vân t alb ca i marmura în

umbr , cam tras f r a fi uscat , i ochii t ia i în forma migdalei erau de acea intensiv voluptate pe care o are catifeaua neagr . Ei înotau în orbitele lor ² un zâmbet fin i cu toate astea atât de inocent trecu peste fa a lui la spectacolul ce-l privea. ² Ce era adic : Un b iet de igan cu capul mic într-o p l rie a c ror margini erau simbolul nimerit al nem rginirii, cu ciubote în care ar fi înc put întreg i într-un surtuc lung de-i ajungea la c lcâi i care f r îndoial nu era al lui, schinjuia c-un arcu ce r m sese în câteva fire de p r i, cu degetele uscate, pi ca ni te coarde false care ârliau nervos, iar împrejuru-i fr mânta p mântul un ungur lung, cu picioarele goale b gate în papuci mari umplu i cu paie. Oricât de nepl cut s fi fost spectacolul pentru sim ul estetic al c l torului meu, el avu o influen salutar asupra eroului nostru care, trezit din fantaziile sale metafizice, b g de sam c ploaia-l udase pân la piele. El intr într-o cafenea de al turi, ca s se usuce. Ridicându- i c ciula cea mi oas , vedem o frunte atât de neted , alb , corect boltit , care coincide pe deplin cu fa a într-adev r pl cut a tân rului meu. P rul numai cam prea lung curgea în vi e pân pe spate, dar usc ciunea neagr i s lbatec a p rului contrasta pl cut cu fa a fin , dulce i copil reas a c b ietanului. Î i puse în cui paltonul ud i, la aroma îmb t toare a unei cafele turce ti, ochii lui cei moi i str luci i se pierdur iar în acea intensiv vis torie care st câteodat atât de bine b ie ilor, pentru c seriozitatea contrasteaz totdeauna pl cut cu fa a de copil. Între ace ti muri afuma i, plini de mirosul tutunului, de tr nc nirea juc torilor de domino i de caden ata b taie a unui orologiu de lemn, ardeau l mpi somnoroase r spândind dungi de galben lumin prin aerul ap sat. Dionis f cea c-un creion un calcul matematic pe masa veche de lemn lustruit i adesea surâdea. Surâsul s u era foarte inocent, dulce l-am putea numi, i totu i de o profund melancolie. Melancolia în

oameni cu p rul în dezordine. se uita ² dracu tie. el devenea i mai s rac. nu-l va întâlni nici un zâmbet i nici o lacrim -neiubit i neurât de cineva. Un copist avizat a se cultiva pe apucate. U ile toate erau i goal .. privind-o. cum o numea el. plesnind din degete cu cealalt înainte de-a bate. i parc i se topea sufletul.. unde lobodele i buruienele crescuse mari în tufe negre-verzi. cercevelele ferestrelor se curmau sub . în neputin sufleteasc de a. Era tân r ² poate nici optsprezece ani ² cu atât mai r u. dac umble frumos îmbr cat. sun de 12 ori din limba sa de metal. singur. unul cu p l ria nalt pe ceaf independen era m rginit numai de buzele individului. cum sunt întreba i atâ ia copii ² dac i flegmatic a i lui i-ar pl cea s i el ar dori ² s iubeasc ? S iubeasc ² ideea aceasta îi strângea adesea inima. prin mrejele i valurile de nouri negri-vine i. afar de aceea. mi cându. cu interes ori a a numai la un portret a lui Dibici-Zabalkanski atârnat în afumatul perete. fidel interpret al b trânului timp. un col întunecos i painjinit din arhiva unei cancelarii. Lucruri mistice. el era orfan. cum s-ar fi închinat unei copile care i-ar fi dat lui inima ei! Adesea i-o închipuia pe acea umbr argintie cu fa a alb i p r de aur ² c ci toate idealele sunt blonde ² i parc sim ea mâinu ele-i calde i înguste în mâinile lui. vecinic privind-o. Cum ar fi tiut el s iubeasc ! Cum ar fi purtat pe mâini. Cine-ntreab dac i el are inim . iubitor de singur tate. luna trecea palid a c rei stre in de indril era putred i rece. El trecu prin h i ul gr dinii i prin z plazurile n ruite i urc iute sc rile. U a mare deschis în balconul catului de sus se cl tina scâr âind în vânt i numai într-o â ân . i aceast libertate de alegere în elementele de cultur îl f cea s citeasc numai ceea ce se potrivea cu predispunerea sa sufleteasc atât de vis toare. Dionis se porni spre cas . cât de lungi. c-o igar lung în gur a c rei berea ce le sta dinainte ² semn de triumf! Dincolo unul scria cu crid pe postavul verde al biliardului.. o existen f r de speran -cum sunt multe la noi ² i. Afar ploaia încetase i. Prin natura sa predispus .i crea o soart mai fericit . fiin a.. cât de monotoni vor trece anii vie ii lui ² o frunz pe ap . În mijlocul unei gr dini pustii. ce via -l a teapt pe el?. Pere ii erau negri de iroaiele de ploaie ce curgeau prin pod i un mucegai verde se prinsese de var.. treptele erau putrede i negre ² pe ici pe colo lipsea câte una. i atmosfera lene cafenelei ² asta era toat via a lui.. i parc -i topea ochii s rutându-i. sam c se scursese a 12-a or a nop ii. se va stinge asemenea unei scântei dup care nu-ntreab nimenea ² nimenea-n lume. subtilit i metafizice îi atr geau cugetarea ca un magnet ² e minune oare c pentru el visul era o via i via a un vis? Era minune c devenea supersti ios? Adesea î i închipuise el însu i cât de tri ti.vârsta lui este semnul caracteristic al orfanilor. via a. Casa lui de pustnic. spa ioas i balconul de lemn se cl tina sub pa i. ce nu-l asculta. În introducerea acestor iruri am surprins unele din cuget rile care-l preocupau în genere ² i c-un asemenea cap omul nu ajunge departe ² i mai cu seam cel s rac ² i Dionis era un b iet s rac. Orologiul. determinat prin na tere la nepozitivism. Lipsit de iubire ² c ci n-avea pe nimeni în lume. el tia c în "aceast ordine a realit ii". Pe ici pe colo pe la mese se z reau grupe de juc tori de c r i.i buzele f r a zice o vorb i tr gând din când în când cu sorbituri zgomotoase câte-o gur din cafeaua i i cu mâinile unite pe spate.. a a încât trebuiai s treci dou deodat deschise. Ni te trepte de lemn duceau în catul de sus al ei. se în l au ochii de fereast spart a unei case vechi i acoperit c-un mu chi care str lucea ca bruma în lumina cea rece a lunii. El intr într-o camer nalt . inând c r ile într-o mân ce tremura.. spre a da lumii.

presiunea zidurilor vechi i gratiile erau rupte. pline de înv tur bizantin . moale. ² Ochii? nu-i a a. dou cuadrate mari argintoase.. El muri în spitalul de aliena i.. un pat. ochii de o adâncime nespus . c o soart aurit o a teapt . Da. el edea în casa preotului b trân a c rui fiic era Maria. fruntea uscat i femeie te mic . cu dulcea a lor mai femeiasc asupra spectatorului. ² un vecinic ar fi dorit s ie dulcea. o copie de pe un testament p rea a fi dup cât se putea pricepe din buc ile rupte. p rul undoind. Înecat de iubire pentru o fiin ce nu mai exista. în alt col . când fusese în vârsta lui de acum. acoperite c-un mindir de paie i c-o plapom ro ie. umed . Înaintea patului o mas murdar . c el o va lua de so ie. Dar într-o zi el primi o scrisoare cu sigil negru ² o deschise ² o citi ² o rupse buc i i cu ea mintea sa. tr surile fe ei de o paloare delicat . ochii cei de foc vân t. f r s spuie cuiva secretul numelui lui.. îi vorbise adesea de tat l s u. o femeie palid . cam prea lung ² tear fi f cut a crede c e chipul unei femei travestite. pe unde ajungea lumina lunii. Ochii cei alba tri ai copilului erau a a de str luci i. nalt . Vis torul Dionis se opri în dreptul acelui portret care sub lumina plin a lunii p rea viu. În toat ziua el îi promitea c taina sufletului s u î i va avea sfâr itul. albind podelele de p reau unse cu crid . adic câteva scânduri pe doi c priori. Misterios. o neordine într-adev r p gâneasc . apoi fa a. albe. într-un col al casei. el opti încet i cu glasul înecat de lacrimi: "Bun sar . bro uri efemere din câte se-mpart gratis. cu buzele sub iri i roze.. era tat l s u. al c rei lemn grunzuros de vechime era t iat cu litere latine i gotice. blond . Era aninat într-un cui bustul în m rime natural a unui copil ca de vro optsprezece ani. dar atât de fericita lui nebunie. Cu toate c acel portret înf i a un chip îmbr cat b rb te te. papa!". cu p r negru i lung. s rmana lui via portret!. îns mâinile cele dulci. ziare rupte. ochii lui erau plini de o supersti ioas nerozie. umbra p rea c -i surâde din cadrul ei de lemn -el sapropie i s rut mâinile portretului. atâta form avea pustiita. încât p reau c privesc cu inocen a. de un colorit atât de limpede i senin. Ce frumos a fost papa! zicea el surâzând i mum -sa. neîn eleasa. Mum -sa.. ochii ei de-o întunecat blânde e aveau numai pentru el grij i în elegere ² pentru el . pânzele de painjin str luceau vioi în lun i deasupra c r ilor dorminde în col se ivea o îngereasc i alb ca t iat -n marmur i cu ni te umbr de om. În col urile tavanului cu grinzi lungi i mohorâte painjenii î i exercitau t cuta i pa nica lor industrie.. Luna î i v rsa lumina ei cea fantastic prin ferestrele mari. Ei se iubir . palid. mici. multe din ele grece ti. ca reflectare a ferestrelor. ar fi dorit ca etern s ie ast noapte cu aerul r coare limpezit de lumina lunii. str lucit . de acel copil cine tie cum r t cit în clasele poporului de jos. preocupat pare c de a ascunde un secret mare. De copil înc el admira ochii cei frumo i ai portretului ce luceau ca vii în orbitele lor. versuri. dormeau una peste alta vo câteva sute de c r i vechi. numai r d cinile lor ruginite se iveau în lemnul putred.i pentru portret. gura. Va s zic asupra acestui chip î i concentrase el amorul lui. la p mânt. pere ii posomorâ i aveau. î i tergea într-ascuns lacrimile ei. pe ea hârtii. Dionis ² ochii! ² Da. cu fa a fin ochi alba tri mari sub mari sprâncene i gene lungi negre. cu ochii negri. mut pân -n ultimul moment. Fructul amorului acestor oameni fu Dionis. în fine. mam ! . auzindu-l. V duvita sa mum îl crescu pe el cum putu din lucrul mâinilor ei ² mâini delicate de doamn ² fa a ei palid ca ceara.

o preocupa zile întregi ² zile întregi putea medita asupra unui cuvânt ie it din nebunatica sa gur . redus pân la culmea mizeriei. ea se stinse într-o zi. ca s -i iubeasc ² cui ce-i pas de mine? Cum tr iesc voi i muri. . de nimene iubit. în fiecare und albastr . copilul din portret. Ce gândea copilului ei. fudul la coate. de nimene plâns. El aprinse lumina. Cât era de frumos acest copil i ce tân r a murit! Frumo i au înm rmurit ochii lui în negurile gândirii mele... dou . el.i are fiecare om. precum ar r m nea prin nouri. o vorb . atât de s rac. Ce vizunie . Dar de unde? Scâr âie de vânt fereasta.. consumat de lipse.. numai dou stele vinete.. Dar lui însu i nici nu-i trecea prin minte c pe el l-ar fi putut iubi cineva ² pe el nu-l iubise nimeni în lume afar de mum -sa ² cum l-ar fi putut iubi pe el. s-o înc lzeasc ² un simbol al vie ii ei întregi! De-atunce fizionomia. ea trase mâna copilului -o ascunse în sân. ea nu mai avea dureri. de gerul cel amarnic. rudele. Luna s-ascunse într-un nor negru spintecat în dou rânduri de lungi fulgere ro ii ² casa se întunec ² i nu se mai v zu nici umbra din perete a portretului.. cânt barde Bani n-am mai v zut de-un secol. Ah! garafa pântecoas doar de sfe nic mai e bun i mucoasa lumânare sfârâind s ul i-l arde i-n aceast s r cie te inspir .. în vorbe rimate. Dar . gândea el. f r viitor.. oamenii s i. Oamenii c scau ironic gura când îl vedeau. vântul l tra prin gardurile i ramurile ninse. îl s ruta. de râdea pare c i vântul în urma lui.. i atunci nu mai rezista de-a le scrie pe hârtie. prin fiecare gean de nori.. s-umplu norii de z pad Cu himere!. Ea îl crescu r u ² dar cum se putea altfel ² îl iubea a a de mult! Singura ei bucurie într-o via f r speran . f r mul umire. ar fi vroit s doarm . ros pe margini. îl dezmierda. Iarna. aici petrecea el vara i iarna. Un regat pentr-o igar . care mai de care mai bizar i mai cu neputin . atât de f r viitor! Nu. nici bucurii decât acele ale i trist a sufletului s u de copil. -apoi îl lua în bra ele ei. i-n asemenea momente. tr snea grinda în odaie. familia sa. nici umbra înalt a lui Dionis. O dac i-ai fi v zut tu ace ti ochi vrodat în via a ta i s-ar fi p rut c -i revezi în fiecare vân t stea a dimine ii. O lume întreag de închipuiri umoristice îi umpleau creierii. un vis. mai ales garafa goal era în stare de a-l umplea de cuget ri melancolice. în lungile i friguroasele nop i de iarn . Afar de ochii negri. care erau ai ei. amicii.² Ace ti ochi!. surâsul lui c p tase acea umbr dulce de triste e care îl f cea atât de interesant ² i irezistibil pentru bobocii pensionatelor. Surtucul lui pe lâng acestea era mai mult urzeal decât b t tur . dar gerul îi înghe a pleoapele i-i painjinea ochii. era el întreg. s viseze. atât de singur. În delirul ei. El b ga de sam c gândirile lui adesea se transformau în iruri ritmice.. pe bolta întunecoas . crede cineva cum c el.i aici. S privim acum i la s r cia iluminat de razele unei lumân ri de s u b gate în gâtul unui clondir ce inea loc de sfe nic. crâ cau lemnele i pietrele. Sufletul ei întreg era o reflectare umbroas copilul cu mintea lui naiv .. vin n-am mai b ut de-o lun . devenea trist? A a era elementul s u. lâng inim .

M i motane. Un palat borta-n perete i nevasta ² o icoan . Bruh! mi-i frig ² Iat pe mân cum code te-un negru purec S -mi moi degetul în gur ² am s -l prind ² ba las s racul. De-ar fi-n lume-un sat de mâ e. unice amic i ornic.. Cela-i cavaler. oare tie fran uze te? Cea ce-ncunjur mul imea i-o romantic copil . e iute.. Mi-ar p rea superb . ² Într-un roi mai de un stânjen Au ie it la promenad ² ce petrecere gentil ! Plo ni a ceea-i b trân . pe podul cu lungi pânze de painjen Roiesc plo ni ele ro ii. cuvios în mers p e te. or[i] în pod în g v un ? De-ar fi-n lume numai mâ e ² tot poet a fi? Totuna: Mieunând în ode nalte.. Pe pere i cu colb. tiu c ar vedea pe dracul ² Dar eu ² ce-mi pas mie ² bietul "îns!" la ce s -l purec? i motanul toarce-n sob ² de blazat ce-i. Prip it la vro femeie. Uh! ce frig.. îmi v d suflarea ² i c ciula cea de oaie Pe urechi am tras-o zdrav n ² iar de coate nici c -mi pas Ca iganul. s rmane! Oare ce gânde te hâtrul de st ghem i toarce-ntruna? Ce idei se-n ir dulce în mâ easca-i fantazie? Vro cucoan cu-alb blan cu amoru-i îl îmbie. Cum nu sunt un oarec Doamne ² m car totu i are blan Mi-a mânca c r ile mele ² nici c mi-ar p sa de ger.. Vin -ncoa s st m de vorb . z u! c -n el te-a pune vornic...În pod miaun motanii ² la curcani vân t -i creasta i cu pasuri melancolici meditând umbl -n ograd . de i-i drag s te-ui i la ele! Greu li-i de mindir de paie i apoi din biata-mi piele Nici c au ce s mai sug . dulce o bucat din Homer.. . Rendez-vous i-a dat în ur . care bag degetul prin rara cas De n vod ² cu-a mele coate eu cerc vremea de se-nmoaie. tragic miorl ind ² un Garrick. Ca s tii i tu odat boieria ce-i.

El era un ateist supersti ios ² i sunt mul i de ace tia. bazat pe sistemul geocentrist.. el deschise o carte veche legat cu piele i roas de molii ² un manuscript de zodii.Ziua tologit în soare pândind cozile de oaric Noaptea-n pod. La c pe elul de lumânare ce sta în gâtul garafei i bolnav. gheboas . Pentru mine e totuna De-oi petrece-nc cu mâ e i cu pureci i cu luna. Ori de nu ² cui ce-i aduce? Poezie ² s r cie! Dar în ast sar Dionis era vesel f r s cu ochiul ro tie de ce. caractere slave de o evlavioas . fantastic ar tare. domni oarelor ce scap r Li ar t c lumea vis e ² un vis sarb d ² de motan. acopere fiin a-mi cu-a ta mut armonie. Sau ca pop . Vino somn ² ori vino moarte.. Ah! Sunt pintre voi de-aceia care nu cred tabla legii. Filozof de-a fi ² sim irea-mi ar fi vecinic la aman! În prelegeri populare idealele le ap r i junimei generoase. cerdac i stre ini heinizând duios la lun . De-a putea s dorm încalea. colo-n templul închinat fiin ei care Dup chip -asem nare a creat mâ escul neam. a gândului odin . sistem care admite p mântul de centrul arhitecturii lume ti i pe om de creatura pentru a c rui pl cere Dumnezeu ar fi f cut lumea. Titlul era scris i latine te: "architecturae cosmicae sive astronimiae geocentricae compendium" ² înv tur despre a lumii orânduial dumnezeiasc dupre cum toate . O astrologie mai mult de origine bizantin . mergi de te culc . A striga: o mot nime! mot nime! Vai. O. Firea mai presus de fire. Ini ialele acestei c r i cu buchii erau scrise ciudat cu cerneal ro ie ca sângele. Haram De-al t u suflet mot nime. nu teme i iadul -a lui Duhuri ² liliecii? Anathema sit! ² V scuipe oricare motan de treab . nu vezi c s-a-ntunecat? S vis m favori i aur. tu-n cotlon i eu în pat. ² Somn. Nu vede i ce-n elepciune e-n f ptura voastr chiar ? O motani f r de suflet! ² La sgâriet el v-a dat ghiar i la tors v-a dat muste e ² vre i s -l pip i i cu laba? Îi! c în clondir se stinge c pe elul de lumin ! Mo ule. mintea mai presus de minte Ce destinul mot nimii îl desf ur -nainte! Ah! atei. nepostind postul cel mare.

în lumi care se formeaz aievea a a cum le dore ti. la lumina cea palid a lunii. Se stinse. aerul e mort i numai suflarea lui e vie. Apoi. în spa ii iluminate de un albastru splendid. o nou Ofelia. Gheorghie în lupta cu balaurul ² drag doamne simbol ce înf i a adev rul nimicind ne tiin a. o jun fat muiat într-o hain alb . ci auzea disp rând." Tablele erau pline de schemele unei sisteme lume ti imaginare. prin nouri de un fluid de argint. ca o suvenire întunecat . Pe o pagin g si o mul ime de cercuri ce se t iau. I se p ru atunci c e într-un pustiu uscat. transparent. inea înc ochii strâns închi i. Apoi î i ridic ochii i privi visând în fa a cea blând a lunii ² ea trecea frumoas . E miaz -noapte. clar pe un cer limpede. fantastic . Cu coatele a ezate pe mas i cu capul în mâini. îngenuncheat. pare c parfumat . rug ciunea unei vergine. lung. Aurul de pe spata leg turii de piele se tersese pe alocurea i licurea pe la altele ca stropit cu peteal . Pustiul tace.. întru fapturile mânurilor sale minunat Dumnezeu spre vecinic laud afierosit . În fa a locuin ei lui Dionis se ridica o cas alb i frumoas . Dionis descifra textul obscur c-un interes deosebit. Închise iar ochii pân ce. pentru ca s vad pe un nor de argint. în mijlocul unui salon str lucit. lungi i dulci clapele unui piano sonor i acompaniind sunetele u oare a unor note dumnezeie ti cu glasul ei dulce i moale. strângând ochii silit i tare. i cu o dedica iune: "celui întru fiin a sa nem rginit. el întorcea foaie cu foaie uitându-se la constela iunile ciudate. P rea c deasupra mai sunt o mie de ceruri. dispu i la o asemenea hran . n-a mai v zut nimic. coordonate alfabetic ² o carte care nu l sa nimic de dorit pentru a aprinde ni te creieri supersti io i. izbeau fa a sa palid plin de lacrimi c-o nespus melancolie. adânc . cu mâinile unite. cu totul în prada impresiunii sale. pe margini cu portretele lui Platon i Pitagora i cu sentin e grece ti. prin stelele mari de aur topit. pân ce c pe elul de lumin începu a agoniza fumegând. în naltul cerului. umed i curg tor. "Da ² repet el încet ideea lui fix i umpleau sufletu-i . p trunzând în camera lui Dionis. a înecat visul s u în întuneric. P rea c geniul divinului brit Shakespeare expirase asupra p mântului un nou înger lunatec. deasupra c ruia lic rea o lun fantastic i palid ca fa a unei virgine murinde. în urm multe tâlcuiri de visuri. un înger alb. în salon întuneric i sticlele ferestrei str luceau ca argintul în alba lumin a lunii. qui sistit fixas horas terrigenae. Dou triunghiuri cruci e înconjurate de sentin a: "Director coeli vigilat noctesque diesque. iar razele lunii. Muzica încetase de mult i el. tremur toare: rug ciunea unei vergine. atât de multe încât p rea un ghem de fire ro sau un painjini zugr vit cu sânge. calcule geometrice zidite dup o închipuit i mistic sistem . rec zut în pustiul cel lung.. numai ochiul lui e viu. palatul alb se confund cu nourul de argint i juna fat cu îngerul în genunchi. adânc. înfiorând cu degetele ei sub iri. Aerul era blond i v ratic. nisipos ca seceta. care cânta o rug ciune divin . Când se de tept din reveria sa. p rea c presupusa lor fiin transpare prin albastra-i adâncime. La sfâr itul c r ii era zugr vit Sf." Constela iuni zugr vite cu ro . Întredeschise ochii i v zu prin fereastra arcat i deschis . pe care o deschise i. El î i închise ochii ca s viseze în libertate. Cine tie ² gândi Dionis ² dac în cartea aceasta nu e semnul ce-i în stare de a te transpune în adâncimile suflete ti. El î i apropie scaunul de fereastr . Dintr-o fereastr deschis din catul de sus el auzi prin aerul nop ii tremurând notele dulci ale unui clavir i un tân r i tremur tor glas de copil adiind o rug ciune u oar .pentru p mânt a fi zidite se arat de c tre înduratul Dumnezeu ² de pe grecie pe românie tâlcuit cu ad ugire a înrâurin ei zodiilor asupra vie ii omene ti. fereastra de sus a palatului era deschis .

de o mân nev zut el era tras în trecut. vedea divanul de oameni b trâni. via a cea trecut a unui om ce se numea Dionis. zise el zâmbind ² cartea ta într-adev r minunat este!. Bine zici. acela i suflet.. Camera obscur . Bine zici cum c în sufletul nostru este timpul i spa iul cel nem rginit i nu ne lipse te decât varga magic de a ne transpune în oricare punct al lor am voi. c citind adormise. i ce cunoscute-i p reau toate. El nu se mai îndoia. El puse degetul în centrul lor -o voluptate sufleteasc îl cuprinse ² mai întâi i se p ru c-aude optirea acelor mo negi b trâni care. fiecare cu istoria evilor ei scris pe ea ² un univers într-o pic tur trec toare. de ce nu timpul. s te po i uita în adâncul ei. tremur torul glas al clopotului umplea sara chemând la vecernie. îi povesteau în timp de iarn . paserile-n aer. ce limb . c egiptenii aveau pe deplin dreptate cu metempsihoza lor. ce oameni str ini. Ciudat! C lug rul Dan se visase mirean cu numele Dionis. Ce adânc e evreul acesta"! ² gândi el în sine despre dasc lul Ruben. cu poalele pierdute în v i cu izvoare albe. numai c moartea-l face s uite c a mai tr it. la cumin ia trecutului. în învechitele castele. oglinzile râurilor rumene. limpede. Privi din nou la painjini ul de linii ro ii ² i liniile începur a se mi ca.² sub fruntea noastr e lumea ² acel pustiu întins ² de ce numai spa iul.. nouri de j ratic i aur umpleau cu o tirile lor cerul.i încâlcea degetele în barba lor alb în palate de cristal ² i asculta la graiul lor în elept i optitor.. I se p rea atât de firesc c s-a trezit în aceast lume. Vedea r s rind domni în haine de aur i samur. dealurile erau înc rcate cu sarcini de purpur . rotunzi i plini pare-c de vijelie treceau pe cerul adânc albastru. prin ei mun ii ridicau adâncuri i coaste-n risip . Ce lume str in . încet painjini ul cel ro se l rgi. Tr iesc sub domnia lui Alexandru-vod -am fost tras de-o mân nev zut în vremi ascunse în viitorul sufletului meu. Câ i oameni sunt într-un singur om? Tot atâ ia câte stele sunt cuprinse într-o pic tur de rou sub cerul cel limpede al nop ii. ² Unde s st m? auzi el un glas din centrul de j ratic al c r ii. ² Alexandru cel Bun! putu el opti cu glasul ap sat. ai revedea toate miile de stele ale cerului. poporul entuziast i cre tin undoind ca valurile m rii în curtea Domniei ² dar toate erau înc amestecate. i liniile semnului astrologic se mi cau cumplit ca erpi de j ratic. ciudat ² el visase! "Ah! gândi el ² cartea mea mi-a f cut otia asta.. uimirea îi strângea sufletul i. i dac-ai m ri acea pic tur . dar totu i str in . Nouri mari. fiecare ² o lume. pe când era mic. alta".. la acele ve ti din b trâni. El era lungit pe o câmpie cosit . Tot mai mare i mai mare devenea painjinul. c lug rul. i el? ² el ² ce îmbr c minte ciudat ! O ras de iac. inându-l pe genunchi.. un comanac negru ² în mâna lui cartea astrologic .. acuma simt eu. încet. cerul de înserare era deasupr -i albastru. pove ti fantastice despre zâne îmbr cate în aur i lumin .. adânc. parc era a noastr . El se scul din iarb cu cartea cea veche în mân . care duc limpedea lor via i pare c-a fost ieri. c ci bucuria.. Departe. c sufletul c l tore te din veac în veac. între al i oameni! Ciudat! "Ah me tere Ruben. se diafaniz i se pref cu într-un cer rumenit de apunerea soarelui. trecutul". tia sigur cum c venise în câmp ca s citeasc . numai de n-ar ame i mintea. ieri pare c . în urma citirii ei am visat atâtea lucruri extraordinare. El nu mai era el. me tere Ruben.. fânul cl dit mirosea. stanuri negre i trunchete . mun ii cu fruntea încununat de codri. îi asculta de pe tronurile lor. fiecare cu ri i popoare. pare c se f cuse în alte vremi.

apoi coborî printre crengi de p r un cuib de rubin între ramuri. Apoi. O uli strâmt . soarele c dea la vale i p rea pe vârful bradului singuratec ca o frunte în raze pe umeri negri. Nici un copac. El sui iute sc rile i b tu tare în u a tinzii. cu barba lung i sur . cu fruntea mare. ograda cea mare cu iarba ei uscat se-ntindea g lbuie în lun i numai o fântân î i mi ca gemând cump na ei în vânt. El întinse c lug rului mâna i-l duse-n odaie. zugr vindu.i în aerul albastru marginile lui tivite cu ro a . dup trunchiul gros. El î i gr bi pa ii. toate deosebite i toate contribuind la dulcea i voluptoasa somnoro ie a lunii. încet uli ele adorm. dar lini tit. cu stre ine vechi peste care v rsa o viorie lumin r s ritoarea lun . U a se deschise i drept în fa a lui Dan se ivi un om nalt. care sta negru i nalt. un pat i o mas pline cu pergamente i hârtii. Însereaz încet. ap sate. nici un acaret pe lâng cas . ² Cine-i? întreb un glas adânc. Îngropau în gr mezi de arcuri înalte. iar în atmosfera. Casa era c-un acoper mânt uguit. suite una peste alta. încât p rea o bucat din ruina unei cet ui. obloanele se-nchid. El se opri înaintea unei case ce se ridica izolat în mijlocul unei ogr zi pustii. iar pe cre tet avea un fes mic. Prin cr p turile obloanelor închise se z rea lumin . . arunc dungi rumene pe stanurile mun ilor i f cea ca ei s . De departe se v d turnurile str lucitoare ale bisericilor Ia ilor. încet. grea de mirosul substan elor închise în fiole. Dan. pân ce intr în târg. care ajungeau la jum tatea întregii în l imi a casei. lumân rile se sting. sfâ iindu-se. stelele mari izvor sc pe albastrele lanuri ale cerului i tremur voluptos în aerul moale i clar al serii i armonia câmpeneasc umple sara cu miile ei de glasuri. În dulapuri vechi de lemn simplu erau c r i vechi legate în piele.despicau pe ici pe colo negurile i un brad se în l a singur i detunat pe-un vârf de munte în fa a soarelui ce apunea. galben i somnoroas . se risipir în cre i vine i. i numai din când în când. Numai pe ici pe colo luna revars câte-o dung lung i îngust în umbra uli ei. ro ie. pe ici pe colo trece câte-un om uierând ² încet. pline de mu chi negru-verde. paznicii de noapte trec cu capetele înfundate în mantale albe. casele frumos v ruite. asemenea iarmurcei jidove ti. cranii de oameni i paseri împ iete pe poli ele din perete. apoi. Prin lumea rumen de apunerea frumoas trece c lug rul nostru. se rev rsa prin negrele lor ruine lacuri de purpur . ² Eu. Obloanele erau mult mai largi decât ferestrele cele înguste. cerdacuri înalte. de spelunci adânci. i c lug rul nostru trece ca o umbr aspru-zugr vit prin lungile i întunecoasele uli e. ei p rur ro ii i vine i. fetele tinere ivesc fe ele rumene ca m rul prin obloanele deschise ale ferestrelor cu gratii. pere ii erau de piatr mic ca ceea cu care se pietruiesc fântânele i orice tencuial c zuse de pe ele. a a încât jum tatea catului de sus se r zima pe stâlpi de lemn i numai jum tate pe cel de jos. cu case vechi i hârbuite a c ror caturi de sus erau mai largi decât cele de jos. f clia arunca o lumin turbure. i la un cerdac inut în aer de stâlpi de zid în patru muchi[i] duceau dintr-o lature ni te sc ri nalte. iar în cerdacuri ed b trânii vorbind de ale lor. neluând parte la fermecata stare a firii. Când soarele intr în nouri.i aprind j raticul de argint al frun ilor lor ² pân ce se cufund cu totul dup munte. plin înc de impresiunile ciudatei sale întâmpl ri. prin care vezi oale cu flori galbene ca de aur. În tind r sunar pa i. înaintite sub andramale lungi. tivi i cu aur ce lumina dinapoia lor. lumina cerescului împ rat.

i c pe o roat mi cat -n loc s-ar lipi un fir de colb. dar numai în ir. i-ar nega existen a ta. numai în împrejurul gurii musculoase se vedea o dulcea public. D -zeu le are deodat toate neamurile ce or veni i ce au trecut. i sufletul nostru are vecinicie-n sine ² dar numai bucat cu bucat . Acest fir va trece prin toate locurile prin care trece roata învârtindu-se. ² În ir. Sunt tot ei cei care renasc în str nepo i. în orice moment ² îl vezi. bucat cu bucat po i fi în orice loc dorit. formule pe care le ai toate scrise în cartea ce i-am împrumutat-o. iar cu e te toate îndoielile. care-i împ rt am rât tor de îndoieli. c lug rul Dan. ² Ei? ² Pe deplin a a cum mi-ai spus-o. pribegit din Spania în Polonia.. bolti i adânc în capul cel în elept. voin ele i se realizeaz dup gândirea ta. neputând fi înv t inuite. se-n elege. Î i spun. Din acest ir las pe unul s .Maistrul Ruben era un b trân de o antic frumuse e. numai înc nedescoperit . de i nu-l po i prinde cu mâna ² este umbra ta. ² Sunt încredin at. pe când roata chiar în aceea i clip e în toate locurile cuprinse de ea. În eleptul evreu se uit cu oarecare curiozitate la fa a vis toare a lui Dan. pe care n-o po i p r si neumplut ... din care r sar tot irul de oameni trec tori. C lug rul Dan e unul din colarii Academiei. care vorbe te cu tine i tr ie te în vremile domniei lui Alexandru-vod . îi da ar tarea unui în elept din vechime.. Se în elege c acesta nu va putea fi întreg c ci. Pe o vreme v pute i schimba firile ² tu po i s dai umbrei tale toat firea ta trec toare de azi. dar nem rginirea ² spa iul? ² Tot ca vremea. fusese chemat de Domnul Moldovei ca dasc l de matematic i filozofie la Academia din Socola. omul cel vecinic. unde îns .. asemenea unui izvor a c rui ape se întorc în el însu i. o greutate impus de trec torul corp omenesc. îl are fiecare lâng sine. Dar este un mijloc pentru a sc pa de aceast greutate. Ai v zut c în om e un ir nesfâr it de oameni. dar vremea la un loc. r spunse Ruben. acuma am doi oameni cu totului deosebi i în mine ² unul. D-zeu e vremea îns i. Omul are-n el numai [în] ir fiin a altor oameni viitori i trecu i. ori asemenea ro ii ce deodat cuprinde toate spi ele. dar i toate descoperirile lui deosebire al maistrului Ruben. ea. ² Me tere Ruben. ce se-ntorc vecinic. Închipuie te. El este un evreu înv at. O frunte nalt . dasc le. De aceea oamenii au o sim ire întunecat pentru p strarea i m rirea neamului lor. c ci formulele sunt vecinice ca cuvintele lui Dumnezeu pe care el le-a rostit la facerea lumii. oare când voi ajunge s pricep adâncimea ta? ² Adâncimea mea tu o ai în tine. po i s te pui în via a tuturor in ilor care au pricinuit fiin a ta i a tuturor a c ror fiin vei pricinui-o tu. împlinind formulele. cape i chiar o bucat din atotputernicia lui Dumnezeu. pentru c r m sese în legea lui. care curgea de sub adâncii umeri ai obrazului pân pe pieptul întotdeauna cam plecat.i ie locul pe cât vreme vei lipsi din el. întreg fiind. omul cuprinde un loc în vreme. Crezi c-ai pricepe ceea ce zic dac n- . dasc le ² zise Dan ² azi sunt încredin at c vremea nem rginit este f ptur a nemuritorului nostru suflet. cu tot ce sentâmpl -n ea. Am tr it în viitor. În fapt îns . tii c în puterea unei legi: Nu este spa iu de ert. Ar tarea lui era lini tit ² dar nu blând . i. i barba lung . i asta-i deosebirea între D -zeu i om..i d ie firea ei cea vecinic . tr ind peste cinci sute de ani de acum înainte. altul cu alt nume. ca umbr înzestrat cu vecinicie. ochii suri. încre it de gândiri. ple uv . în privin a vremii.

Ruben însu i se zbârci.. ² Dac în aceast sar a încerca s m duc într-un spa iu zidit cu totul dup voia mea. îndat ce coborâse sc rile cu cartea subsuori i ridicând cu mâna lunga poal a rasei de iac.. lumânarea de cear într-un c rbune plutitor în aer. se risipesc toate dimprejuru.i trebuiesc pentru asta. c ci.. din care vremea asemene a fugit. r sfoind tot la a aptea fil . c ci e de prisos.. ca umbr înc . c ci îl ai în tine.. are s -l nimiceasc b trânul meu du man. r mâne neîn eleas . în spa ii dorite. la gur legate cu pergament.ai fi de firea mea? Crezi c te-a fi ales de discipol al meu de nu te tiam vrednic i adânc? Tu e ti ca o vioar în care sunt închise toate cânt rile. i tot la a aptea fil vei afla ce trebuie s faci mai departe. dar în sfâr it... i mâna ce te va trezi în untrul t u sunt eu. care zup iau din picioru e.. va începe a vorbi. Aceasta e o tain pe care nici eu n-o pricep. plângând ca un fiu ce n-are s mai vad pe tat l s u. Se-n elege c atunci trebuie s ne desp r im pentru totdeauna.... începu a râde hâd i strâmbându-se: hâhâ! zise.? ² Vei putea-o. i se zice c unui om încredin at despre fiin a lui Dumnezeu nici nu-i poate veni în minte cugetul ascuns în aceast ciudat num r toare. De i-ar veni în minte s tii. citindo în ir. ea va fi atot tiutoare i. atunci vei fi tu atot tiutor i în orice caz nu mai ai nevoie de mine. Pe fila a aptea a c r ii stau toate formulele ce.. Se zice c Diavolului înainte de c dere i-ar fi plesnit în minte aceast obscur idee i de atuncea a c zut.. Ne tiind eu singur aceast tain . În zadar i-i întreba i umbra. Ruben î i netezi încet barba i o adânc întristare era scris pe fa a lui b trân i în eleapt . ² Mult a trebuit pân l-am prins în la pe acest c lug r evlavios. ochii i se usc ca un ciotur de copac i. totu i. Dar îndat ce ie i Dan. iar Satana î i întinse picioarele lui de cal. Dar vei fi b gat de sam o împrejurare: cartea mea. Amândoi se scular arunc la gâtul lui. analog cu mine. numai ele trebuiesc trezite de-o mân m iastr . c ci. în mijlocul c rora tremurau într-un fluid luminos i vioriu draci mici spânzura i de coarne. timp i spa iu fug din sufletul t u. când te vei muta tu în firea ei. când umbra ta..i. ziua va fi secol. barba-i deveni l oas îi luceau ca j ratic.i mai dau. hâhâ.. pe care îns u or îl vei g si ² numai poate el nu te va cunoa te. ea nu tie nimic despre aceast tain . înc un suflet nimicit cu totul! Dracii se strâmbau râzând în be icile lor i se d deau peste cap. sc rpinându-se în capul l os i cornut.. nesfâr it în adâncimea lui. casa se pref cu într-o pe ter cu pere ii negri ca cerneala. r suflând din greu.. nasul i se strâmb i-n furculi e ca dou b rbi de ap. Dan îi i Dan s- s rut mâna. totu i. o limpezime dumnezeiasc e în fiecare ir. Nu erau s se despart pentru totdeauna? Ruben rupse cu degetele mucul c zut al lumân rii i se v zu în lumina vie c ochii lui erau plini de lacrimi. cum am spus.i va spune ce trebuie s faci. i când te vei întoarce nu vei mai g si pe Ruben. c r ile în be ici mari de sticl . i r mâi asemenea unei crengi uscate. ci un alt om. turi nu. în sufletul t u nemuritor.. nici nu sunt în stare s -mi treac prin minte. nici nu te pot sf tui în aceast privire. I-am spus c nu-i poate veni în minte gândirea . dar orideunde-i începe. poate va fi pierdut tainele înv Înv turii lui i va fi om ca to i oamenii.

dac voia s cuprind realitatea lui. gutâi i cire i. Numai pe ici pe colo auzea câinii urlând la lun . prinse încet.. El clipi cu ochii ² ea redevenise umbr simpl . ea.. trecu prin cerdacul cel i. trecu ca o umbr în chilia lui.. umplut cu untdelemn.. s m cuget mai întâi ² gândi el ² dorit-am de când sunt ceva pentru mine? numai pentru mine?. E un moment mare. T cerea e atât de mare încât pare c aude gândirea. El fix aspru i lung umbra sa. cre terea chiar a unei garofe ro ii i frumoase ce cre tea într-o oal între perdelele ferestei lui. ca un vechi portret zugr vit în oloi.. P rea c-o întreab cugetând. Nu. r sufl lung... Privea în peretele afumat la umbra sa proprie. El ajunse acas . [erau] pierdute în mijlocul unor pomete. El mergea repede. sup rat de aceast c ut tur .t inuit de num r toarea c r ii?.i scosese capul prin gratii. s s desc dumbr vi de dafin . înf urat în mantaua a c rei poal dind r t se ridica de sabia pe care.. încet conture pe perete i deveni clar . El aprinse o lamp neagr . ca o mreaj neagr cu nasul lungit. un dialog i cu toate astea.. El edea într-o chiliu din casele unui boier mare. Din rug ciunile mele am l sat-o vreodat pe ea? Din gândirea mea a lipsit ea? Maria? O nu! ² De câte ori am dorit vro putere extraordinar . numai pentru ea am dorit.. s cobor stelele cerului în întinderea alb . p rea c ea-i r spunde în cuget ri de irate.. Dan trecea iute printr-o parte de ora în care locuia boierimea. el cu sine însu i. încet ochiul luminii se ro i...i buzele cu ale celei fiin e care... Lampa fâlfâia lung . ori grupe de cavaleri care veneau de la vro petrecere nocturn .i l sa mâna. Ei rupeau frunze din crengile atârnate i le aruncau în urma c lug rului spân i palid..... în aer era aur i în gr dine miros -o umbr adânc viorie. trebui s -i vie. În alt loc unul ac at de gratii f cea studii floristice unindu. lumina ei fumega pâlpâind. când intr lung deasupra c ruia stre inile ie ite erau suspendate de stâlpi albi.. Un greier r gu it cânta în sob . luna trecea ca un scut de argint prin întunericul nourilor. iruri de nuci cu frunze late.. paznicii de noapte care strigau. atârnau câte-o jum tate din ramurile arborilor gr dinilor.. numai din când în când trecea pe lâng el câte-un tân r cavaler cu c ciula urc neasc .. Încet.... mirosul. Încet. nu era decât un dialog al cuget rilor lui proprii. Cur ile albe ca argintul.. deasupra zaplazurilor.. pe ici pe colo se z rea prin verdele întuneric al gr dinilor câte o zare galben prin obloanele închise. ca i când ar fi vrut s-ajung tavanul.i pleca capul tân r peste cercevele la umbra de sub fereast . Ciudat! Aceast desp r ire a individualit ii lui se f cu izvorul unei cuget ri ciudate. Nu era s întreprind un lucru estraordinar? ² Întunericul îngreuiat cu miros de r in a chiliei lui era p truns numai de punctul ro al unei candele care ardea pe o policioar înc rcat cu busuioc uscat i flori de sub icoana îmbr cat cu argint a Mântuitorului.. Stele p zeau t ria. mare i fantastic . iar umbra lui. deschise cartea cea veche cu buchile neclare i cu în eles întunecat.... l sând s se iveasc vro umbr alb care. el se a ez la mas ... trebui s -i vie. Mie de ce mi-a venit? Pentru c-a trebuit s -mi vie!. p rea c începuse o vorbire întins cu el. ca s semene cu o tiri de flori de aur i de argint. cu cerdacuri i sc ri a c ror scânduri curate i ceruite sclipeau în lun .. Oh! ² s-o duc într-un pustiu unde s nu fie nimeni ² nimeni decât eu i ea. pe marginea uli ei. cu c ciula l sat pe ochi.. pe alte locuri vedea pe cavaleri s rind gardurile i p trunzând prin gr dini pân pe sub vo fereast care se deschidea apoi în fa a lunii. rupt de dungi de lumin alb care trecea prin mreje de frunze ca prin strecur tori de lumin ...

cu fiecare na tere am stat lâng ele. mai întoarse apte i umbra se desprinse încet. pân ce razele ochilor ei alunecau adânc în ochii lui cei negri. cu privirea fix profund . Acea carte a lui Zoroastru.. i crede-m c de mii de mii de ori mai mici. cu fiecare ducere la mormânt. pentru c vorbeam din perete cu Zoroastru cum vorbesc ast zi cu tine.i punea mantie de cavaler. iar tu vei deveni ca mine.i prin vraj fiin a mea i dându-mi mie pe a ta. . ² S urm m ² zise umbra torcând mai departe firul gândirilor sale. st deschis înaintea ta. Ba po i s iei i p mântul cu tine. cu fruntea nalt . în lun de pild . Lampa sa fâlfâia mai fantastic.. Umbra lui îi optea în gânduri lungi tocmai ceea ce voia el s i se r spund . Dan v zu clar desp r irea fiin ei lui într-o parte etern înc i una trec toare.cu întunecoase c r ri. un înger blond ca o lacrim de aur. atotputernic.. f r ca azi s i-o aduc aminte. pân ce se ivea fe i oara ei palid de veghere i de amor. uitând cu des vâr ire trecutul meu. El singur n-o tie.. cu ochi alba tri i cuvio i precum albastru i cuvios e adâncul cerului i divina sa eternitate. Tu m la i pe mine în împrejur rile tale. iar tu întreprinzi o c l torie cu iubita ta cu tot. umbra ta. palid .. Apropiindu. în care veghea sub sticlitoarele-i fere ti. ple uv . pân ce se deschideau. Veacuri au stat s-o dezlege i n-au putut pe deplin. Maria? Era fiica sp tarului Tudor Mesteac n.. cu buze vinete. umplând nop ile cu dulci i neuitate visuri. Ades ea privise din cartea de închin ciune la fa a adâncit i palid a c lug rului. El întoarse apte foi i umbra prinse conturele unui bas-relief. literele b trâne ale c r ii c p tau în eles i se introduceau în visuri in cugete ce-i umpleau capul f r de voin . atot tiutor i. pe care i-o inti lung asupra c r ii deschise înaintea lui Dan.. ² Tu tii ² cuget umbra i el îi auzea cuget rile ² tii bine c sufletul t u din începutul lumii i pân acuma a f cut lunga c l torie prin mii de corpuri din care azi n-a mai r mas decât praf. numai eu pot s-o dezleg. umbra lui începu iar a prinde conturele unei icoane în oloi. Cartea lui Zoroastru era i i proprietatea lui dreapt . f r ca s te supere. pentru c de câte ori s-a întrupat din nou. care cuprinde toate tainele tiin ei lui. voi sta la mormântul t u. cu ajutorul c r ii. a fost odat în pieptul lui Zoroastru. Acolo vei tr i un secul i i se va p rea o zi. gândiri pe care Dan le auzea ca i când ar fi fost propriile lui cuget ri. i nimeni nu l-a înso it în uitita lui c l torie decât eu ² umbra corpurilor în care a tr it el. i cine era ea. Nu! f r ea ar fi raiul pustiu. ml dioas ca un crin de cear . cu p rul de câteva fire sure. s ri jos de pe perete i sta diafan zâmbitoare. m condamni s -mi uit vizionara mea fiin . în orice spa iu al lumii i-ar pl cea.. am stat la leag nul. ea s alerge prin c r rile t inuite. Îl prefaci într-un m rg ritar cu toart i-l anini de salba iubitei tale. cu umbra întrupat a iubitei tale. o strângere de mân i disp rea iar în parfumatul ei iatac. Acuma se gândi asemene la ea. cu lacuri albastre i limpezi ca lacrima. rostind limpede i respectuos: Bun sar ! Lampa cu flac ra ei ro ie sta între Dan i umbra închegat . Sufletul t u. de atâtea ori a b ut din apa f r gust i uit toare a Letei. Câteva vorbe. pref cându-se a fugi de amorul meu i eu s-o urm resc. ca dintr-un cadru. o v zuse el ades r s rind ² o floare în fereast ² i în nop i cu lun el î i lep da rasa i. eu voi deveni om de rând. care f cea ca stelele s se mute din loc cu adâncul grai i socoteala combinat a cifrelor lui. etern. cu amicii t i.

Casa din cap tul uli ii era galben . cu o ipocrizie vecinic care ine cât istoria omenirii. Tu ai o judecat rece i vei ti s -mi descrii toat natura vizionar i în el toare a lucrurilor lume ti. astfel încât el însu i nu. cu p l ria peste ochi. Mai întoarce apte foi i metamorfoza reciproc va fi des vâr it . stinse lampa. Ah! cine ar mai vrea s tr iasc când i s-ar spune de mic înc . încet în lumina lunii pe stradele largi ale ora ului. când te vei întoarce. c intr m într-o lume de dreptate. cu buzele tremurânde i cu pa i ov itori. c e ferice înl untrul ginga elor sale organe. simt întunecându-se i pierind con tiin a eternit ii mele.. Dan era o umbr luminoas . c ci orele vie ii tale vor fi ir de ani întregi pentru p mânt. pe vârful degetelor trecu prin tind i când ie i afar închise u a dup sine i începu a merge încet. se vor încorona regi. cu ziduri albe i g lbenite de lun . simt cum. adev rata stare de lucruri în care va intra? ² Chemarea unui filozof? zise umbra surâzând cu am r ciune ² foarte bine! Ceea ce zici tu îmi hot r te soarta. Dormi! zise poruncitor. o lini te somnoroas . simt îngreuindu-se ca sub plumb cuget rile mele. zise umbra încet.. Timpul lor? O or din via a ta va fi un veac pentru ei. cu câte un p zitor de noapte cu muste i înfundate în gulerul i gluga mantalei i c-o pr jin subsuori.numai propor iile dintre ei s r mâie acelea i. acel sâmbure negru i r u care-i r d cina adev rat a vie ii i a faptelor sale -egoismul s u. i mergea astfel pe luminatele strade f r ca luna s -i fac vro umbr pe ziduri. în stat. Eu singur voi fi mort i îngropat când vei reveni tu. Dan întoarse foile. de la floarea ce cu naivitate minte. în sfâr it toate prostiile de azi se vor întâmpla -atunci. cu perdele albe. Clipele vor fi decenii i-n aceste clipe se vor face r zboaie. . de iubire. Îmi voi aprinde lampa -oi c uta oameni. cu fere ti poleite de lun . mintea mea devine clar ca o bucat de soare. case înalte a c ror stre ini de olane se uitau în lun ² iat tabloul! Pasurile lui de umbr nu se auzeau pe strad . în biseric . luna str lucit . prin haina ei str lucit . Memoriile vie ii mele le vei g si în apte file i ine-m de mân ! Ce saltarul acestei mese. oamenii s-or crede a a de mari ca azi. c ci pe-a lui o l sase acas . te îndemn îns a scrie memoriul vie ii tale. un aer cald de var .. opti i umbra deveni om. absolut îns acela i lucru. în fine. de ur . se-n elege c -n diminuare analog . ² Eu. când murim. fixându-l ca pe o umbr . pân la omul ce acoper cu vorbe mari. El b tu încet [în] fereastr . zise Dan apucând mâna cea rece i diafan a umbrei.. cu perdelele l sate. stele de aur ce. Vei vedea cum nu se minte în coal . El ridic bra ul lung i puternic în aer. în loc de pove ti.i p rea a fi decât o umbr nepriceput ce fugea pe murii caselor în irate în rând. Omul sem na cu el i se uita sperios i uitit la Dan. Întoarce înc sim i? ² Simt bra ele mele pierind în aer i cu toate astea c p tând puteri uria e. ² Bine. Orologiul zbârnâi r gu it o or . se vor stinge i se vor na te popoare. c-a fost o lume de nedreptate. Iar Dan î i lu lunga sa manta de-a umere. un cer albastru i f r nori. dezlipindu-se atomele greoaie ale creierilor mei. se înf o a înfundat în manta. cu ferestrele i por ile închise.. pentru a vedea..i închideau pleoapele spre a le deschide iar. de sfin enie. ca s -l g sesc când voi reveni pe p mânt i s -l recitesc. umbra întrupat în om c zu ca moart pe pat.

arunc neagra i str lucita lui mantie peste umerii ei albi. Sub alba hain de noapte de la gât în jos se tr dau boureii sânilor i mâinu ele i bra ele ei albe i goale pân în umeri se-ntinser spre dânsul i el le inund cu s rut ri. departe de acest p mânt nenorocit i negru. eu pentru tine. îl vom uita. nu e nimeni pe strade.. pe supu ii. nu te poate vedea nimeni. cu ochii plini de lacrimi. tu pentru mine. Aproape de p mânt. S rutarea ei îl umplu de geniu i de-o nou putere. vino prin o tiri de stele. îi încunjur talia strângând-o tare la piept. ² Iubito ² zise el încet netezindu-i p rul ei de aur ² iubito! vino cu mine în lume. încât ochii ei alba tri str luceau mai tare i clipeau ca lovi i de o raz de soare.. F rm turile acelui bulg re se numesc imperii. încet prin aerul luciu i p truns de razele lunii. i ce frumos îmi pai tu acuma. în acest vis confuz... pân ce. i apoi chiar de te-ar Fereastra se deschise-ncet. i molatic . i el s ri prin fereastr . prin nourii negri ai cerului. C l toria lor nu fuse decât o s rutare lung .. Era ceva înfrico at câte crime au putut s se petreac pe acest atom atât de mic în nem rginirea lumii. Un moment.. pe acest bulg re negru i neînsemnat ce se nume te p mânt.. Din visurile noastre vom zidi castele.. patim în piept. pare c e ti altul. o strânse cu atâta foc. iar cu ceilalt mân fluturând o parte a mantiei se ridicar încet... neturbura i de niminea. el ezu pe coastele unui nour negru i se uit lung i cuget tor pentru ultima oar asupra p mântului. ² Eu. i milioane de alte infuzorii joac . ² Haide dar.. pare c e ti . ² Unde? ² Unde? Oriunde. Nici o durere. El se contrase din ce în ce mai mult i iute.. Dan se uit fix într-acolo. apoi îi lu fa a în mâini i o s rut cu atâta ardoare. i fiecare liter era un an. fiecare ir un secol de adev r. Astfel îmbr i a i.. r spunse el zâmbind ² ea r mâne în locul t u. pân ce ajunser în lun . nici o pe-o raz de lun spre a c dea în pat. El î i întinse mâna asupra p mântului.i guri a de buzele lui. prin t rii de raze. El î i lu calea iar spre p mânt. Aide! ² Dar ce va zice mama. umbra se desprinse încet i se în l ² Cine-i acolo ² zise Maria tremurând pe pieptul lui. opti ea încunjurându-i gâtul cu bra ele ei albe i lipindu. Luna-i c dea drept în fa . pentru ca s nu ne mai avem în minte decât pe noi.. Umbra ei se r sfrângea în perete. deschise unele file i începu a citi jude ul p mântului. Lu cartea lui Zoroastru. infuzorii abia v zu i de ochii lumii se numesc împ ra i. vezi-o cum doarme.. prin roiurile de stele. din cuget rile noastre vom adânci m ri cu mii de undoiete oglinzi. încât îi p rea c-a s -i beie via a toat din gura ei. îi cuprinse gâtul ei gol. opti el la ureche-i. ² Umbra ta. Vom tr i a a de ferici i acolo unde vom fi. din zilele noastre veacuri de fericire i de amor. zise ea. O! î i mul mesc.² Tu e ti? r spunse o voce drag vedea. ² Vino cu mine. El puse jos dulcea lui sarcin pe malul mirositor al unui lac albastru ce oglindea în adâncu-i toat cununa de dumbr vi ce-l încunjura i deschidea ochilor o lume întreag în adânc.. perdeaua se dete într-o parte i dintre cre ii ei ap ru frumos i palid capul blond al unui înger. pân i u oar m simt ² zise ea c-o voce de un timbru de aur. ² O! ce liber din alt lume. deschide fereastra.

reginele i fan ii de pe c r i erau to i chipuri copiate din basmele ce i le spuneau serile.ce deveni. Îl lu m rg ritar. poveste c reia nu-i mai d deau în i. c dea pe perine. atârn în salba iubitei sale albastrul . uitându-te în el. ca din Halima. stre ine ² un codru antic ce vine în nouri. ce acoperea bra ul i-ncurcat . Cu corpul nalt ml diet. iar pe um rul ei cânta o pas re m iastr . cât p rea c din una i aceea i r d cin un rai se înal lumina zorilor. în care reginele se m ritau.i purta insulele sale ca pe ni te cor bii acoperite de dumbr vi. altul s-adânce te în fundul apei. se în elege c atomii din miezul acelui m rg ritar a c rui margini le era cerul. întorcându-se. Dumbr vile lor întunecoase de pe maluri se zugr veau în fundul râului. pe când stelele albe sunau în aeriene coarde rug ciunea universului. regii se însurau i fan ii umblau înamora i. Greieri r gu i i cântau ca orologii aruncate în iarb . ap sa i de somn. a lunilor raze p trunzând prin el. lun i stele. El î i r zima fruntea încununat cu flori albastre de genunchiul ei.. i ce frumos f cuse el în lun ! Înzestrat cu o închipuire urie easc . iar painjeni de smarald au esut de pe-o insul pân la malul opus un pod de pânz diamantic ce sticle te vioriu i transparent. împletindu. i murmurul lor umplea lumea de un cutremur voluptos. inventar un joc de c r i. apoi capul ei. Colonade ² stânci sure. acei pitici nem rginit de mici aveau regii lor. Regii. mic ca un m rg ritar albastru stropit cu stropi de aur i c-un miez negru. M rimea fiind numai relativ . el a pus doi sori i trei luni în albastra adâncime a cerului i dintr-un ir de mun i au zidit domenicul s u palat. a eza i într-o luntre de cedru. Ca s petreac . Dan se uit cu ocheana prin coaja acelui m rg ritar i se mir cum de nu plesne te de mul imea urii ce cuprindea. picioarele-i de om t abia atingeau podul. unde apa abia mai sclipea din când în când atins de câte-o raz : trunchii p durilor se ajungeau cu ramurile lor deasupra râului i formau bol i nalte de verdea nestr b tut . înverze te râul cu miile lui unde. trece Maria peste acel pod. Valurile râd i mân întunecoase lumea lor albastr .i p rul a c rui aur se strecur prin mâinu ele-i de cear . alb ca argintul noaptea. Jocul însu i era o poveste lung de cap t pân ce nu-ncetau. Numai pe ici pe colo câte o dung fulger toare deasupra apei. buzele ei murmurau zâmbind. pân când deodat râul împiedicat de stânci i mun i s-adun între codri ca marea oglind a m rii i se limpeze te sub sori. Dar somnul lor! Înainte de a dormi ea î i împreuna mâinile i. coborau pe ascult toarele valuri ale fluviului.. încât. Sau adesea. Fluviul lat se adâncea în p duri întunecate. a c rui stropi soare. printre buc i de p dure ponorâte în fundul râpelor pân într-o vale întins t iat de un fluviu m re care p rea a. Sc ri înalte coborau printre coaste pr bu ite. palid de suflarea îndulcit a nop ii. flori cântau în aer cu frunze îngreuiete de gândaci ca pietre scumpe. Insulele se în l au cu scorburi de t mâie i cu prund de ambr . Cine ar fi v zut-o astfel! Nimene ² numai el. i poe ii lor nu g seau în univers destule metafore i compara iuni pentru apoteoza eroilor. împreun cu sfera ce-l încunjur . Oglinzile lucii a valurilor lui r sfrâng în adânc icoanele stelelor. Prin hainele argintoase îi transpar membrele u oare. de po i num ra în fundu-i toate argint riile lui. pe care vântul îl gr m de te în troiene. pari a te uita în cer. încât. iruri de cire i scutur grei om tul trandafiriu a înfloririi lor bogate. purtau r zboaie.

jumal ul lor albastru se despica... era un ochi de foc. Odat el î i sim i capul plin de cântece. Mario.. Proverbul. [îngeri] plutind cu în l atele aripi albe i cu brâie de curcubeu. portale nalte. not cu not el îl prezicea. cel mai frumos ce l-a v zut în solarul lui vis. vuirea nem rginirii ce tremura mi cat . ² Spasmotic inea în mâna lui i privirile ochilor lui mari erau a intite asupra acelei por i vecinic . de câte ori îi trecea prin minte ca îngerii s mearg dup voia lui. Oare f r s-o tiu nu sunt eu însumi Dumne. c tot ce gândesc eu îngerii împlinesc în clip ? Ea îi astup gura cu mâna. "Asta-i întrebarea.. zise îngerul serios. cu ochi alba tri care luceau întunecat în lumea cea solar . clare în mintea lui îmb tat . straturi de stele albastre pe plafonduri argintoase ² toate pline de un aer r coare i mirositor. Oare nu se mi c lumea cum voi eu? El strânse c-o întunecat durere pe Maria la inima lui. ² Dac nu-l ai în tine. atârnând pe marginea patului. treceau îngerii cei frumo i cu capete i umere inundate de plete. în van unul îi spuse lin.. în triunghi. cânta din arf un cântec atât de cunoscut.. ² Nu vezi tu. Ceruri de oglinzi. nu exist pentru tine i în zadar îl cau i. zise el unui înger ce trecea. van -i era c utarea lui prin cartea lui Zoroastru ² ea r mânea mut la întreb rile lui. În haine de argint.ei. îngerii ce treceau surâzând pe lâng el îngânau cânt rile ce lui îi treceau prin minte. deasupra ochiului un proverb cu literele strâmbe ale întunecatei Arabii. ariile roiau limpezi. Visau amândoi acela i vis. O. ² A voi s v d fa a lui Dumnezeu. Mintea lui era preocupat închise. c derea cerului ² bol ile se rupeau. Era doma lui Dumnezeu. Îns oare de ce omul nu gust vreo fericire! Vecinic semnul arab de pe doma Domnului îi preocupa mintea lui Dan. popoare de tunete b trâne. i Dan se sim i tr snit i afundat în nem rginire. i cu toate acestea în fiece noapte se repeta acest vis. Asemenea ca un stup de albine. ca j raticul noaptea.. zise Dan încet. tu gânde ti ceea ce gândesc î gerii. ei într-adev r.. ² Dar ceea ce-i p rea ciudat era c . dulci. n În zadar. stelele p reau c se mi c dup tactul lor. Aerul cel alb rumenea de voluptatea cântecului. netezi ca marmura. enigma ce p trundea fiin a mea. aplecându-se la urechea-i: "De ce cau i ceea ce nu. gând nefericit! aiuri el..i poate veni în minte?" Altul: "De ce vrei s sco i din aram sunetul aurului? Nu-i cu putin ". Hurmuzul p mântului ardea în salba ei de m rg ritare. când Dumnezeu vrea. o enigm chiar pentru îngeri.. iar un înger. în fiece noapte el umbla cu Maria în lumea solar a cerurilor. Numai semnul arab lucea ro .i putea explica aceast armonie prestabilit între gândirea lui proprie i via a cetelor îngere ti.. Deasupra ei. În van îngerii ce treceau ducând în poalele lor rug ciunile muritorilor se uitau semnificativ la el. cu s rut ri. f r s le-o zic . Apoi îi opti la ureche: ² Când plou . cu sânuri dulci. Râuri de fulgere îl urm reau. i de câte ori umblau. îi împlineau alintând gândirile. Oare nu cânt ei ceea ce gândesc eu?. El nu. el î i lua cu el în visul s u cartea lui Zoroastru i c uta în ea dezlegarea întreb rii. toate grânele cresc." Vum! Sunetul unui clopot urie esc ² moartea m rii. galerii de-o marmur ca ceara. El adormea în genunchi. [cu] frun i ca ninsoarea.. Numai o poart închis n-au putut-o trece niciodat .

O sim ire pe care n-o cunoscuse niciodat era ea s se nasc cu amorul? Ea se reivi. lumini pres rate. "La ce mi-a mai trebuit i asta? gândi el cu sufletul plin de lacrimi". arunc m rgeaua i începu a citi: m rgeaua c dea luminoas prin întuneric i se desf ura din ce în ce. i î i deschise ochii. Dup ce râsese ² cine tie de ce? ² ea l s perdeaua s recad . salcâmii cu miros dulce t inuiau c r rile risipite într -o viorie i melancolic umbr .. c ci el în elese sensul.. În casa de peste drum perdelele albe erau înc l sate. frumuse e i spirit.. Din ce în ce mai mare.cartea lui Zoroastru. Nu e destul mizeria în care am tr it ² cel pu in o mizerie f r de dorin e. Râdea. s-o rog s nu surâd .. ² Maria! opti el cu inima strâns . Fusese vis visul lui cel atât de aievea sau fusese realitate de soiul vizionar a toat realitatea omeneasc ? ² Perdeaua de vis-á-vis se dete pu in într-o parte i prin faldurii ei albi ap ru un blond cap de copil . negru-mort. mic . prin aleile gr dinii ei vi inii i cire ii înflori i. f r sunet i f r lumin . Ah! ea trebuie s fie bun . ² Nepre uita! opti el uitându-se la ea.. nemaisim it voluptate el îi scrise: Stea. Speran ? el n-o putea avea... instinctiv rupse m rgeaua p mântului de la gâtul Mariei. Am s -i scriu. mai mare ² se lumina ² pân o v zu departe asemenea unei lune ² i el cobora cu cartea sub mân nourii gro i. Dar inima lui se contrase cu violen . Ea c dea din bra ele lui. s-o rog. florile împrosp tate ridicau în soare cochetele capete copil roase i ochii lor plini de reci i zadarnice lacrimi. inima mea este atât de bolnav ca o scânteie de soare noaptea... E atât de bun . deja vedea culmile str lucite ale unui ora . gr dina de desubtul ferestrei în care adormise Dionis era de un verde umed i r corit dup noaptea cu ploaie. voi ruga-o s fie rea... ce-ai îndr znit a cugeta? Norocul t u c n-ai pronun at vorba întreag !. Sufletul lui se cutremura la gândirea c nu va putea scutura greutatea acestui amor. gura micu ca o vi in coapt i fa a alb i ro ca m rul domnesc. El se scutur oarecum din somn. S rac de bunuri. gr dini mirositoare i.. De ast dat trase perdelele sus i sta cu-o garoaf în mâinu a ei alb i privea pare-c pe gânduri în potirul de purpur al florii. El deschise cartea. topite stele a . Acuma tia c iube te. surâse. P rul ei cel blond i împletit în cozi c dea pe spate. Deodat întunericul dimprejurul lui deveni lini tit.i întindea crengile spre el i striga c zând: "Dane! ce m-ai f cut pe mine?" i un glas r sun în urm -i: "Nefericite. s-apropia de p mânt. nu-mi va refuza ea. Soarele se în l a ca un glob de aur arz tor pe un cer adânc albastru. dar i neputin a realiz rii viselor lui. Cu-o dureroas . dureroas iluziune." Supt ca de-un magnet în nem rginire. o roz de purpur la tâmpl . el c dea ca fulgerul. ca o salcie neguroas ce. îns totu i? ² Redisp ru. s nu-mi umple sufletul de-o van . i prima mea dorin ultima ² nerealizabil ! Tr sura cea fin i poate i amar dimprejurul gurii lui se adânci v dit. o noapte v ratic cu aerul blond. dac aceste zâmbiri aveau o inten iune. într-o clip cale de-o mie de ani. cochet . i te iubesc. de ce? i tocmai în fereastr ? Oare ea nu-l vedea? Dar dac -l vedea. de ce surâdea. i ochii t i. Asta.

mai nepomenite. sunt dureri care trebuie s -l îndulceasc . Cât intensiv . un surâs în trecere. f r de voin . i nu e durere mai mare decât a mea. în ap sare. ce-ar sim i un asemenea om? Întristare? Asta nu-i întristare! Desperare? Asta nu-i desperare! E o agonie a sufletului. Ei sunt jos. s -mi cuprind toat via a mea. Ea! toat lumea era cuprins în acest cuvânt.i este permis. Po i oare ghici sim irea cu care am scris. sc pam de o via zilelor tale. în ne tiin a ta. El î i închipuia c ea va putea fi a lui. când tu ai fost menit s fii? De ce-au c zut ochii mei pe tine. desperarea e timp ² o asemenea sim ire este iadul. i aceea nerealizabil . f r de lumin . i. f r s de frumoas chinuit . mai f r de în eles. când gândea c mijlocul ei cel dulce s-ar putea odihni cuprins de bra ul lui. Tu nu tii de ce. Când gândea cum i-ar lua capul ei de aur în mâini i i-ar topi ochii cu s rut rile lui. Tu de a cultiva sim iri.i pot zice altfel. cu toate c scrisese.O nu! În via a ta luminoas nu s-a putut ivi nici umbra m car a unei dureri asemenea aceleia ce-mi nimice te inima.. Mario! po i tu s . Ce-i via a? El sim ea c o or lâng ea ar pl ti mai mult decât toat via a. pu in mi-a p sat. umbra ce-ai aruncat-o pe pânza gândirilor mele este singura fericire ce am avut-o în lume. i cu cât sunt. dintr-o fiin aievea n-ar r mâne nimic decât o lung . pân acolo nu se poate coborî.i c dintr-un om cu sim ire.dimine ii. înger? . de una. i cu toate astea chipul t u. f r de nume fericire întro or de amor. c ar putea s -i prind mâinu a ei alb .. De ce sunt eu în lume. ² Floare! cum surâzi în gr dina tii c un suflet tii c o inim se rupe. umbra unei fericitoare . Adio! Adio! i. Nu-mi zâmbi! Zâmbetul t u m-ar umple de speran e vane. cu atâta mai nefericit sunt. n-am avut dorin e. nu. totu i o speran de-o dureroas dulcea . s se uite la transparentele-i degete ore întregi. tu!. care de care mai îndr gite. Moartea-i un moment. Ei nu pot apar inea cercurilor în care te mi ti tu. de ce te-am v zut? Orb de-a fi fost. c ci fiecare din ele î i g sesc i-ar ridica aspira iunile pân la tine. la imaginea luminii lor sunt de tept. de art dar singur . pustie. i cum i-ar vorbi el! Câte numiri ar inventa el. murii îi s rut pe care au trecut umbra ta. atât de ferice de adânc în noaptea sufletului meu. e ti i mai frumoas . i nu cuno ti asemenea oameni. când o asemenea inim le-ar ridica f r voin . luptând spre a le n du i. de cât amar sc pam! De n-a fi fost defel. a a-i c astfel te cheam ! nu se poate s te cheme altfel... În fiecare fibr rupt este-o nem rginire de dureri.. de una am fost capabil. privesc atât de adânc. fibr cu fibr se rupe inima mea. O nimice te! Închipuie te. îi venea s nebuneasc .. neputând s le reziste. Desperarea ucide. care. i nu i-o pot spune. nu ² de îngrozire? De piatr s fie o inim . de dorm. de venin s fie un suflet.i închipuie ti un asemenea chin f r s plângi ² de mil . Ah! cât e ti i cu cât e ti. f r s moare. A m iubi nu. dispre uie te-m ! Eu nu pot s nu te iubesc. dispre ue te-m ! te rog! Poate dispre ul t u m-ar omorî i moartea nu-i nimic pe lâng chinul meu de azi. aceast sim ire munce te. cât te visez veghind i. dureroas . e ti i mai mult cauza unor crude dureri. crud . cu atâta mai frumoas e ti! ² N-am avut speran e. Mario!. i nu deodat .. pu in mi-a p sat. o lupt van . Martir este numele amorului meu. este o margine care s-o mi te.. pentru un surâs de pe buzele ei. întrupat desperare.. îi ame ea sufletul lui. nici una-n lume. în neputin marginile în puterile celui ce le are. tu! ² Oricât de mare ar fi mila ta. stea! cum luce ti în cerul t u.. S rut urma pasurilor tale. Când o inim pierdut -n mizerie.

. Cum o iubea! De l-ar fi dispre uit. ochii ei cei mari i adânci erau plini de lacrimi... Sta în fereastr nelini tit. cine tie dac n-a i murit. zise ea întrerupt..... în fiece pas. c utarea ar fi durat vecinic. i. Alearg . p rea c nu vede decât perdele albe i de dup fiecare se ivea. adânci. nu se tie. Copila fugi speriat din fereastr . îmb t toare. unde locuie te omul acesta? Lacrimile o inundar i ea se arunc suspinând la gâtul t tâne-s u. Ajunse la semn tur . cât gratitudine pentru-o privire. acolo-i s rmanul. o negur alb îi cuprinse vederea.i sim ea inima..... i el sim ea parec le trage la inima lui. Nu în ea. ir de icoane turburi. ridicând cu mâna lui cea fin b rbia cea rotund a fetei. ori s -i despletesc p rul.. în fiece zâmbet.. ca un copil. parec a tepta sentin a de moarte. El c zuse cât era de lung pe podeaua camerei lui.. zâmbind cu o speriat i copil reasc ire ie. ² Vezi.. ar nebuni în urm visa aceea or f r de seam n.. .. de-ar fi g sit. .. Ochii lui se uscau de ardoare i sclipeau cu o bolnav dorin . în casa cea pustie de peste drum. în mâinile unite i l sate în jos iind scrisoarea i în fa cu-o expresie indecis ...... ² Ce scrisoare ii tu în mân . ori s -i dezmierd mâinile. s le fac a sim i desele i nem suratele-i b t i. milo i. capul ei...cuget ri. i ochii ei painjini i de lacrimi se îndreptar spre el... El se retrase dup perdea. o dat ! parec n-a mai voi nimic în lume. o idee de ur a ei ar fi fost cuprinsul amorului lui cât ar fi tr it. un înmiit amor. o durere ascu it . nu tia ce s gândeasc . "Ah! zâmbi el c-un fel de dureroas be ie.. nici gândea ceva.. ori s -i s rut umerii. Ah! el ceruse Ea se ivi în fereastr . ² De la cine ai c p tat tu scrisoarea asta.. . l-am v zut c zând ca mort pe podele. Îngerul meu!" El trimisese scrisoarea. plutitori. i se uit înaintea ei.... tat .. -apoi nimic.. de-a putea s-o s rut.. . era un amestec f r dispre i spera amor... nu. poate înc nu-i prea târziu. El se ar t în fereastr . ca s-o observe. spre a c uta un altul în ochii ei alba tri.... cât recuno tin pentru c ar l sa un moment dege elele i vecinic ar ei dulci în mâinile lui. Ea cerc a surâde... ar fi iubit dispre ul ei.. p rea c i se rupe via a.... toate se învârteau împrejuru-i într-o lumin trandafirie.. în fiece gândire a ei. de unde aceast irezistibil nebunie? El nu. Înamorat în ea? Asta ar fi fost pu in... înecat de dorin a de-a plânge ca un copil vinovat. El îi desf cu cu o dulce sil scrisoarea cea mototolit din mâini.... preocupat cum se vede de-o cugetare complicat ... ea se ivi frumoas . Mario? i cum ar i tu? Ce i-e? zise un b trân prietenos.. De unde aceast sim ire nem surat . o duse la inim . crud îi p trunse inima lui.. ² Arat !.. i se taie în dou inima... care se ivi tocmai atunci în fereastr .. dar atât de dureros i atât de îngrijit. i fa a lui se adânci din ce în ce. ar plânge i ar râde de fericire.. se uit pe ea...... Dumnezeu de-ar fi fost i-ar fi uitat universul. nimic. ² Cum ar ta el? întreab b trânul..i sim ea capul. Ea bo i scrisoarea cu mâna.

² O! e frumos! zise ea repede. ridica sprâncenele i.. acea idee nefericit pe care Ruben o credea cu neputin capul unui om. Capul ridicat pe perini i l sat asupra pieptului.. Nici trebuie s -l trezim m car. ab tut. în . i umbra mea î i bate joc de mine acuma".. ² i mi-a trecut prin minte.. fantastic .. El citi în cartea lui Zoroastru. zise el.. ca din le in s treac într-un somn adânc.. ² Cât pe ce era s i se rump o vân a inimii... "Ah! gândi el ² în curând voi muri. cu inten ie.. cu casele închircite.. ei se gr bise astfel încât aceasta tr da viul interes ce trebuia s -l poarte pentru Dionis... O negur deas .. Pe dinaintea lui treceau fiin e ciudate pe care nu le v zuse niciodat . cealalt spânzura pe marginea patului în jos. i iar i.. Pare foarte sensibil...... se lipi de perete i se a ez ironic . legate îns de originea pân acum obscur a lui Dionis. ochii închi i cu vehemen . Afar de aceea un fulger îi trecuse drept prin inim în vremea c derii lui... cu stele moi de suflarea nop ii.. luna mai arunca câte o dung prin întunericul lor. Ei deschiser u a... Dovezi erau asem narea cu portretul i multe alte împrejur ri care nu ne intereseaz . ... gândi el. apoi un cer de un etern i albastru întuneric. paloarea cea lini tit i marmorie a fe ei contrasta cu p rul în dezordine. cu ochii închi i.. "Dracul s te ia. Îl voi cloroforma.. Numai umbra lui proprie st tea dreapt în perete. ea comprima convulsiv durerea ce o sim ea acolo.. El sim ea fulgerul junghiindu-i inima.. ² Umbra lui dormea pe pat.. ² Aha! gândi doctorul cu ire ie. strivit sub greutatea cuget rilor lui. Ple uvul cl tin din c p ân .. Dionis era lungit la p mânt. El se lungi pe pat i sacoperi cu rasa.. În vreme ce doctorul (ve i fi ghicit c ple uvul nostru biped era doctor) vorbea cu sine însu i.. O mân era strâns ap sat pe inim .. se sub ie.. Destul c soarta lui material din momentul acesta era schimbat ... lung . cu care b trânul vorbi repede i încet. Tat l Mariei se plec asupra lui i-l privi cu pl cere... iar i ora ul vechi cu stradele strâmte.. p rul în dezordine. Ei coborâr iute sc rile i într-o clip fur la casa de peste drum. Explicarea în dou cuvinte: Persoana juridic care se afla acum pe mâna îngrijitoare a Esculapului nostru avea drepturi asupra unei mo teniri. El însu i era lungit pe pat.. parc surâdea i ² ciudat! ² avea ochi alba tri...... tat l Mariei fixa portretul din perete. da din cap. Dan se sim ea bolnav. el intr în casa lui deplin con tiu despre îndelungatele lui vise..... aste-s deja umbre de pe ceea lume". Se mai ivi înc un om ple uv i cu ochelari. O bucurie mare l-ar omorî. ea se scul încet.. în dreptul lui. cu stre inile muceg ite în lun . O manta neagr îl acoperea. cu nouri încre i i. i Dan trecea repede prin strade. De i erau amândoi b trâni.. Ple uvul îl ridic încet de la p mânt i-i dezgoli pieptul. -apoi î i mu c zâmbind buzele..... prin cre ii c reia transp reau delicatele i corectele lui forme. ar tându-i scrisoarea.i urnise ochelarii pe frunte. cenu ie i sclipitoare. zise el încet. cu aerul cald.

Aha! gândi el în urm . acum îns .. o jum tate cu p r i una ple uv . ² De mult. apoi le puse pe mas . a umbrei care-o vezi în perete. ple uv i uscat.. de când ai l sat s . Ruben îi ar t hârtiile.. acolo-s memoriile umbrei mele. el le scoase. iar nu d-ta. prin schimb rile prin care am trecut. Unul din ei... strig el. zise el. veni s -i cerce pulsul. Evreul se uit lung la bolnav i cl tin din cap. vânz torul de c r i... zise el serios. El cump r de la mine c r i. de mult! ² de când m v zut altfel vrodat lâng Curtea veche? ² Lâng Curtea veche. nu-l mai cunosc. el mi le-ar fi cump rat desigur. Eu singur le cump ram cu toptanul. zise tân rul zâmbind.. ² Maistre Ruben. Bravo! Maistre Ruben. zise Ruben netezindu. În genere cele mai vechi i tot de-acele pe care nu le mai putem vinde nim nui în lume. Uite! acuma o desprinde din perete io d lui Ruben în mân ..i petrece iretul Ruben pe conta mea. scrise de cât vreme am fost în lun .. i-n asemenea c r i el r scolea c-un fel de patim i-mi cump ra cele mai obscure i mai f r de-n eles. ² Ce pustia. . Acuma asemenea aveam câteva vechituri de astea i venisem s i le ar t. maistre.. se uit la ele.. ori eu am devenit o fiin superioar magistrului meu. te-ai prostit r u de când nu ne-am mai v zut. Dar oare-s doctori ace ti doi?.. Ruben se uit lung la el. ² D-tale nu i-e bine. zise el pentru sine..U a se deschise i intr maestrul Ruben. E Riven..i seam n . Cea ple uv îmi pip ie pulsul i cea cu p r se uit la umbra mea. gândi el. se poate i asta. i ist Ple uv are s m ia pe mine. c ci cum v d joac pe doctorul în momentul acesta.. f r îndoial ..... i maistrul Ruben i-a ie it cu des vâr ire din min i.. omul se uit iute prin ele.. ² În momentul acesta intrar doi oameni în chilia lui pe care Dan nu-i mai v zuse... maistre Ruben. Are drept. "De când îl cuno ti?" adaose întorcându-se c tr evreu. spânzurat de un cui în perete. ci maistre Ruben! D-zeu tie cum s-or fi scrântit toate celea în capul bietului om.. îi deschise s ltarul i d du într-adev r de ni te leg turi de hârtii galbene i ve tezite. ² Umbra ceea a d-tale e un portret care. ca hârtie numai.. Ori e un om. Bolnavul auzea toate acestea i nu tia ce în eles s le dea. -apoi nici nu-mi mai zice: jupâne Riven. biblioteci risipite ale oamenilor b trâni a c ror clironomi apoi mi le vindeau pe un pre de nimica.. l-am g sit în starea-n care-l vezi.. Domnule. eu am murit i Ruben a venit cu medicii s -mi vând corpul. Uit -te în masa mea.....i creasc perciuni i de când por i caftan jidovesc? ² Vai de mine domnule.i barba. maistre Ruben. legate cu fire de a albastr .. corpul meu trebuie s fi devenit fenomenal. in minte. Dar m-ai Evreul s-apropie de scrinul ce i-l însemnase bolnavul. "Sunt nebuni oamenii ace tia. ² Eu mor. Bravo! bravo!" El b tea din palme râzând. cellalt vorbea cu Ruben.. dracii t i sunt me teri în desprinsul umbrelor din perete. desp r it în dou ar t ri b trâne cu care.Îmi pare c sam n cu Satana amândoi.

murmur el c-o resigna ie Are friguri.. de la capul inundat în aur pân-la botinele micu e ce sticleau radioase pe covorul înflorit.. eu nu mai tiu ce se-ntâmpl cu mine.. El se scul . el privea la .. .. un orologiu zâng ne te încet i sub ire în perete i prin mintea lui trec iute. dar taci. dar bra ul lui o inea cu t rie culcat astfel pe pieptu-i. speriat . este Maria!" Da. El singur nu.. ea.i putea explica aceast limpezime a min ii... tot m amânau. apoi îi lu amândou mâinu ele în mâinile lui. din minune în minune. turburi. se uita la ele. palid ..... evreule. cam sl bit . nu i-e iertat.. mintea lui îi p rea împrosp tat . nu i-e iertat s vorbe ti.. cu fruntea plin de sudoare i cu capul greu. îi s ruta degetele. ea nu mai rezista. "Te- ai dus. El deschise ochii pe jum tate.. Î i închise ochii. atunci. ba azi.i gura pe fruntea lui.. Ciudat. îi mângâia fruntea ei alb de-i dete p l ria jos i-i l s s izvorasc pe umeri în jos valurile de p r blond. ² Am fugit de-acas deghizat ... ² Luna rev rsa tot aurul ei în odaia lui i sub aceast sm l uire diafan mobilele i covoarele str luceau somnoros i mat.... covoare pe jos.. c r ile cele vechi asemenea. te-ai dus i m-ai vândut chinuitorului de suflete". V zu un b iat cu fa a oval . Îl privi în întreg. strâns de un colan lustruit.. f r de-ncredere în realitate. închizând cu zgomot u a dup sine.... clar fa viitor cum ai privi din fundul unui lac lini tit i limpede ca lacrima. m iube ti tu? ² Dar dac nu m-ar chema Maria? zise ea sub inspira ia unei fulger toare mali ii... mijlocul cel mai ginga din lume. E noapte... Mario.. rec zând cu capul în perini. toate întâmpl rile abia trecute. o. numai patul e acela i. Dar în momentul acela el îi înl n uise gâtul. El sim i o rou umed curgându-i în p r.Ruben îi lu umbra i hârtiile de pe mas dureroas . zise ea cu gl scior argintos. rece. atunci.... Dormi! dormi! opti ea aplecându. i Dionis lungit în patu-i tremur în friguri... îns mobile nou i elegante. vru s se retrag ... fetele vorbesc adesea singure...... i inima se cutremur în el.. Apoi sim i o mân dulce i mic pe frunte.. ea nu mai rezista... ² Cum dar? ² Da! da! Maria. ² Las -m ! zise ea ro ie ca purpura..... Deodat sim i cum c pe marginea patului s u edea cineva. Ochii lui Dionis pe jum tate-nchi i nu tr dau c el vegheaz . Dar el o cuprinsese. "Ah! gândi el..... Din jurul lui disp ruse lumea cea semiobscur a tinere ii lui..... I se pare c s-a trezit din ni te vise lungi.. ba mâini.... zise serios ple uvul... dihania de doctor zicea c-ar fi periculos pentru el.. obscure. Vorbea singur ... El sim i aerul îndulcindu-se sub optirile ei. îmbr cat c-o bluz de catifea care cuprindea. i toate îi p reau vise. gândi el.. i ie i din cas . p rul de aur acoperit de o p l rie de catifea neagr cu margini largi... îi edea pe picioare... cu buzele uscate. e în deliriu. f r de în eles i el prive te. odorul! ea era.... auzi periculos? Eu nu sunt periculoas ! zise ea r stit ! ² Dar dac s-ar trezi. Portretul p rintelui s u lipse te din perete.. amestecate..... Nu cu mintea care-o avuse înainte..... casa e aceea i. O r coreal dulce p trunde prin ferestrele deschise. la împrejurimea lui..

El î i închise ochii i sim ea c inima i se sparge în piept. c ci asemenea nu i-e iertat. cred a relua adev ratele mele vesminte. Am fost întotdeauna surprins c nu pricep curent limba arab . Mâinu ele-i albe i transparente ca ceara contrastau cu mânicele moi i negre i astfel se primblau de bra prin semiîntunericul c lduros al s lii. reducându-le la simple vise a unei imagina ii bolnave. e portretul cu ochii alba tri. Cine este omul adev rat al acestor întâmpl ri. . Ea-l împinse în perini. Nu sunt aceia i actori. de surprinderea i spaima ei proprie... i râdeau. din când în când î i plecau gur pe gur . tr ind. i ea s-apropia de el. intra îmbr cat ca b iet.. Dou vorbe concluzive.. spre a cuprinde cu ei dulcea lui sarcin . trec pe scen . El voia s vorbeasc . ca în noaptea aceea când se v zur pentru întâia oar în apropiere.. dar acela i num r m rginit pentru regizor. care joac un rol atât de mare. apoi iar îi deschise.... ci r m sese înc într-o tr s tur de nespus naivitate în jurul i alb a ei. mul i vor gândi a fi ghicit sensul întâmpl rilor lui.. când în vremea carnavalului m deghizez cu vrun caftan. asta-i întrebarea.. Era un contrast pl cut: fa a lui tras gurii. ei vor fi g sit elementele constitutive a vie ii lui suflete ti în realitate: Ruben e Riven. voind a reprezenta i? Nu este oare omenirea istoriei o armat mare. Fost-au vis sau nu. Trebuie s-o fi uitat". umbra din perete. de i piesele sunt altele? E drept c dup fondal nu suntem în stare a vedea. chipul unui tân r demon lâng chipul unui înger asemenea unei astfel de armate ce dispare într-o companie veche spre a reap rea în una nou . Dan ori Dionis? Mul i din lectorii no tri vor fi c utat cheia întâmpl rilor lui în lucrurile ce-l încunjurau..te scula. lâng fizionomia oval . Îmi pare c-am tr it odat în Orient i.. cu capetele r zimate unul de altul. tot.. dar î i sim i gura astupat de s rut ri. din când în când st teau înaintea unei oglinzi. dup ce ea de mult devenise tezaurul c sniciei lui. cu dispari iunea acestuia dispare ceea ce ve i fi îndemna i a numi o idee fix .. în fine. Maria intra deodat în salonul înc lzit i luminat numai de razele ro ii ale j raticului din c min. str ini lâng c minul lor i munci i de-o nostalgie invers . Adesea în nop i lungi de iarn . care râdea c-un fel de copil roas nebunie de zâmbetul lui. Membrele ei zvelte în bluza de catifea neagr . Acei care sunt f cu i în felul acesta se simt ca exila i în ora ul lor. cu firul cauzalit ii în mân .. ² i nu s-ar putea ca cineva. rotunjit ce n-a cunoscut niciodat îndoiala. Ar fi u or a însemna nu numai ara dar chiar i secolul în care ar fi trebuit s se petreac existen a lor cea adev rat .... armat mare pentru individul constituit în spectator. când de bun voia lor tr iau exila i la vun sat spre a se iubi departe de zgomotul lumii. aceea i p l rie cu margini largi pe p rul ei blond i picioru ele cele mai mici din lume în botine b rb te ti. Nu cumva înd r tul culiselor vie ii e un regisor a c rui existen n-o putem explica? Nu cumva suntem asemenea acelor figuran i care. de tot. s aib momente de-o luciditate retrospectiv care s ni se par ca reminiscen ele unui om ce de mult nu mai este? Nu ezit m de-a cita câteva pasaje dintr-o epistol a lui Téophile Gautier care coloreaz oarecum ideea aceasta: "Nu totdeauna suntem din ara ce ne-a v zut n scând i de aceea c ut m adev rata noastr patrie. încunjur fondalul i reapar iar i fin din care nu se putuse înc terge am r ciunea unei tinere i ap sate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful