P. 1
sarmanul dionis

sarmanul dionis

|Views: 40|Likes:
Published by Nastea Cojocari

More info:

Published by: Nastea Cojocari on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2011

pdf

text

original

... i tot astfel, dac închid un ochi v d mâna mea mai mic decât cu amândoi.

De a avea trei ochi a vedea-o i mai mare, i cu cât mai mul i ochi a avea cu atâta lucrurile toate dimprejurul meu ar p rea mai mari. Cu toate astea, n scut cu mii de ochi, în mijlocul unor ar t ri colosale, ele toate în raport cu mine, p strându- i propor iunea, nu mi-ar p rea nici mai mari, nici mai mici de cum îmi par azi. S nenchipuim lumea redus la dimensiunile unui glonte, i toate celea din ea sc zute în analogie, locuitorii acestei lumi, presupuindu-i dota i cu organele noastre, ar pricepe toate celea absolut în felul i în propor iunile în care le pricepem noi. S ne-o închipuim, caeteris paribus, înmiit de mare ² acela i lucru. Cu propor iuni neschimbate ² o lume înmiit de mare i alta înmiit de mic ar fi pentru noi tot atât de mare. i obiectele ce le v d, privite c-un ochi, sunt mai mici; cu amândoi ² mai mari; cât de mari sunt ele absolut? Cine tie dac nu tr im într-o lume microscopic i numai f ptura ochilor no tri ne face s-o vedem în m rimea în care o vedem? Cine tie dac nu vede fiecare din oameni toate celea într-alt fel, i nu aude fiecare sunet într-alt fel ² i numai limba, numirea într-un fel a unui obiect ce unul îl vede a a, altul altfel, îi une te în în elegere. ² Limba? ² Nu. Poate fiecare vorb sun diferit în urechile diferi ilor oameni ² numai individul, acela i r mâind, o aude într-un fel. i, într-un spa iu închipuit ca f r margini, nu este o bucat a lui, oricât de mare i oricât de mic ar fi, numai o pic tur în raport cu nem rginirea? Asemenea, în eternitatea f r margini nu este orice bucat de timp, oricât de mare sau oricât de mic , numai o clip suspendat ? i iat cum. Presupuind lumea redus la un bob de rou i raporturile de timp, la o pic tur de vreme, secolii din istoria acestei lumi microscopice ar fi clipite, i în aceste clipite oamenii ar lucra tot atâta i ar cugeta tot atâta ca în evii no tri ² evii lor pentru ei ar fi tot atât de lungi ca pentru noi ai no tri. În ce nefinire microscopic s-ar pierde milioanele de infuzorii ale acelor cercet tori, în ce infinire de timp clipa de bucurie ² i toate acestea, toate, ar fi ² tot astfel ca i azi. ...În fapt lumea-i visul sufletului nostru. Nu exist nici timp, nici spa iu ² ele sunt numai în sufletul nostru. Trecut i viitor e în sufletul meu, ca p durea într-un sâmbure de ghind , i infinitul asemenea, ca reflectarea cerului înstelat într-un strop de rou . Dac am afla misterul prin care s ne punem în leg tur cu aceste dou ordini de lucruri care sunt ascunse în noi, mister pe care l-au posedat poate magii egipteni i asirieni, atuncea în adâncurile sufletului coborându-ne, am putea tr i aievea în trecut i am putea locui lumea stelelor i a soarelui. P cat c tiin a necroman iei i acea a astrologiei s-au pierdut -cine tie câte mistere ne-ar fi descoperit în aceast privin ! Dac lumea este un vis ² de ce n-am putea s coordon m irul fenomenelor sale cum voim noi? Nu e adev rat c exist un trecut ² consecutivitatea e în cugetarea noastr ² cauzele fenomenelor, consecutive pentru noi, acelea i întotdeauna, exist i lucreaz simultan. S tr iesc în vremea lui Mircea cel Mare sau a lui Alexandru cel Bun ² este oare absolut imposibil? Un punct matematic se pierde-n nem rginirea dispozi iunii lui, o clip de timp în împ r ibilitatea sa infinitezimal , care nu înceteaz în veci. În aceste atome de spa iu i timp, cât infinit! Dac-a putea i eu s m pierd în

infinitatea sufletului meu pân' în acea faz a emana iunii lui care se nume te epoca lui Alexandru cel Bun de exemplu... i cu toate acestea... ..................................... Cu drept cuvânt cititorul va fi cl tit din cap i va fi întrebat ² prin mintea c rui muritor treceau aceste idei? Existen a ideal a acestor reflec iuni avea de izvor de emana iune un cap cu plete de o s lb t cit neregularitate, înfundat într-o c ciul de miel. Era noapte i ploaia c dea m runt pe stradele nepavate, strâmte i noroioase ce trec prin noianul de case mici i r u zidite din care consist partea cea mare a capitalei României, i prin b l ile de noroi ce împro cau pe cutez torul ce se încredea perfidelor unde treceau ni te ciubote mari c rora nu le-ar fi p sat nici de potop, cu atât mai vârtos c aveau turetci care îngropau în ele pantalonii individului con inut îndat ce timpul devenea problematic. Umbra eroului nostru disp rea prin iroaiele ploii, care deder capului s u aspectul unui berbec plouat, i te mirai ce mai rezist torentelor de ploaie ² hainele lui ude -sau metafizica. De prin crâ me i pr v lii p trundea prin ferestrele cu multe geamuri, mari i nesp late, o lumin murdar , mai sl bit înc prin stropii de ploaie ce inundase sticlele. Pe ici pe colo trecea câte un roman ios fluierând; câte un mitocan cu capul lulea de vin î i f cea de vorb cu p re ii i cu vântul; câte-o femeie cu fa a înfundat în cap on î i desf ura trec toarele umbre prin spa iul i-i lovir neguros, asemenea zeilor întuneca i din epopeile nordice... Dintr-o crâ m deschis s-auzea o vioar schingiuit . Metafizicul nostru se apropie s se uite i razele p trunser prin u fa a. Nu era un cap urât acela a lui Dionis. Fa a era de acea dulcea vân t alb ca i marmura în

umbr , cam tras f r a fi uscat , i ochii t ia i în forma migdalei erau de acea intensiv voluptate pe care o are catifeaua neagr . Ei înotau în orbitele lor ² un zâmbet fin i cu toate astea atât de inocent trecu peste fa a lui la spectacolul ce-l privea. ² Ce era adic : Un b iet de igan cu capul mic într-o p l rie a c ror margini erau simbolul nimerit al nem rginirii, cu ciubote în care ar fi înc put întreg i într-un surtuc lung de-i ajungea la c lcâi i care f r îndoial nu era al lui, schinjuia c-un arcu ce r m sese în câteva fire de p r i, cu degetele uscate, pi ca ni te coarde false care ârliau nervos, iar împrejuru-i fr mânta p mântul un ungur lung, cu picioarele goale b gate în papuci mari umplu i cu paie. Oricât de nepl cut s fi fost spectacolul pentru sim ul estetic al c l torului meu, el avu o influen salutar asupra eroului nostru care, trezit din fantaziile sale metafizice, b g de sam c ploaia-l udase pân la piele. El intr într-o cafenea de al turi, ca s se usuce. Ridicându- i c ciula cea mi oas , vedem o frunte atât de neted , alb , corect boltit , care coincide pe deplin cu fa a într-adev r pl cut a tân rului meu. P rul numai cam prea lung curgea în vi e pân pe spate, dar usc ciunea neagr i s lbatec a p rului contrasta pl cut cu fa a fin , dulce i copil reas a c b ietanului. Î i puse în cui paltonul ud i, la aroma îmb t toare a unei cafele turce ti, ochii lui cei moi i str luci i se pierdur iar în acea intensiv vis torie care st câteodat atât de bine b ie ilor, pentru c seriozitatea contrasteaz totdeauna pl cut cu fa a de copil. Între ace ti muri afuma i, plini de mirosul tutunului, de tr nc nirea juc torilor de domino i de caden ata b taie a unui orologiu de lemn, ardeau l mpi somnoroase r spândind dungi de galben lumin prin aerul ap sat. Dionis f cea c-un creion un calcul matematic pe masa veche de lemn lustruit i adesea surâdea. Surâsul s u era foarte inocent, dulce l-am putea numi, i totu i de o profund melancolie. Melancolia în

un col întunecos i painjinit din arhiva unei cancelarii. Cine-ntreab dac i el are inim . Un copist avizat a se cultiva pe apucate. se în l au ochii de fereast spart a unei case vechi i acoperit c-un mu chi care str lucea ca bruma în lumina cea rece a lunii. în neputin sufleteasc de a. determinat prin na tere la nepozitivism. Prin natura sa predispus . fiin a. el era orfan. cum o numea el.. spre a da lumii. o existen f r de speran -cum sunt multe la noi ² i. cum sunt întreba i atâ ia copii ² dac i flegmatic a i lui i-ar pl cea s i el ar dori ² s iubeasc ? S iubeasc ² ideea aceasta îi strângea adesea inima..i crea o soart mai fericit . spa ioas i balconul de lemn se cl tina sub pa i. c-o igar lung în gur a c rei berea ce le sta dinainte ² semn de triumf! Dincolo unul scria cu crid pe postavul verde al biliardului. El intr într-o camer nalt . el devenea i mai s rac. cum s-ar fi închinat unei copile care i-ar fi dat lui inima ei! Adesea i-o închipuia pe acea umbr argintie cu fa a alb i p r de aur ² c ci toate idealele sunt blonde ² i parc sim ea mâinu ele-i calde i înguste în mâinile lui. sam c se scursese a 12-a or a nop ii.i buzele f r a zice o vorb i tr gând din când în când cu sorbituri zgomotoase câte-o gur din cafeaua i i cu mâinile unite pe spate. i aceast libertate de alegere în elementele de cultur îl f cea s citeasc numai ceea ce se potrivea cu predispunerea sa sufleteasc atât de vis toare. ce nu-l asculta. Pere ii erau negri de iroaiele de ploaie ce curgeau prin pod i un mucegai verde se prinsese de var.. Casa lui de pustnic. via a. se uita ² dracu tie. singur. Lipsit de iubire ² c ci n-avea pe nimeni în lume. unul cu p l ria nalt pe ceaf independen era m rginit numai de buzele individului.. afar de aceea. ce via -l a teapt pe el?. El trecu prin h i ul gr dinii i prin z plazurile n ruite i urc iute sc rile. inând c r ile într-o mân ce tremura. În mijlocul unei gr dini pustii. cu interes ori a a numai la un portret a lui Dibici-Zabalkanski atârnat în afumatul perete. cât de monotoni vor trece anii vie ii lui ² o frunz pe ap . a a încât trebuiai s treci dou deodat deschise. Afar ploaia încetase i. Ni te trepte de lemn duceau în catul de sus al ei.. i parc i se topea sufletul. oameni cu p rul în dezordine. U ile toate erau i goal . Lucruri mistice. mi cându. unde lobodele i buruienele crescuse mari în tufe negre-verzi. i parc -i topea ochii s rutându-i. Era tân r ² poate nici optsprezece ani ² cu atât mai r u. U a mare deschis în balconul catului de sus se cl tina scâr âind în vânt i numai într-o â ân . vecinic privind-o. În introducerea acestor iruri am surprins unele din cuget rile care-l preocupau în genere ² i c-un asemenea cap omul nu ajunge departe ² i mai cu seam cel s rac ² i Dionis era un b iet s rac. dac umble frumos îmbr cat.vârsta lui este semnul caracteristic al orfanilor. nu-l va întâlni nici un zâmbet i nici o lacrim -neiubit i neurât de cineva. Pe ici pe colo pe la mese se z reau grupe de juc tori de c r i.. plesnind din degete cu cealalt înainte de-a bate. treptele erau putrede i negre ² pe ici pe colo lipsea câte una. cât de lungi. fidel interpret al b trânului timp. subtilit i metafizice îi atr geau cugetarea ca un magnet ² e minune oare c pentru el visul era o via i via a un vis? Era minune c devenea supersti ios? Adesea î i închipuise el însu i cât de tri ti.. Orologiul. Dionis se porni spre cas . i atmosfera lene cafenelei ² asta era toat via a lui. cercevelele ferestrelor se curmau sub . Cum ar fi tiut el s iubeasc ! Cum ar fi purtat pe mâini. luna trecea palid a c rei stre in de indril era putred i rece.. se va stinge asemenea unei scântei dup care nu-ntreab nimenea ² nimenea-n lume. prin mrejele i valurile de nouri negri-vine i. el tia c în "aceast ordine a realit ii". iubitor de singur tate. sun de 12 ori din limba sa de metal. privind-o.

V duvita sa mum îl crescu pe el cum putu din lucrul mâinilor ei ² mâini delicate de doamn ² fa a ei palid ca ceara. Fructul amorului acestor oameni fu Dionis.. el edea în casa preotului b trân a c rui fiic era Maria. În toat ziua el îi promitea c taina sufletului s u î i va avea sfâr itul. ziare rupte. Misterios.. ² un vecinic ar fi dorit s ie dulcea. multe din ele grece ti. papa!". umbra p rea c -i surâde din cadrul ei de lemn -el sapropie i s rut mâinile portretului. nalt . Dar într-o zi el primi o scrisoare cu sigil negru ² o deschise ² o citi ² o rupse buc i i cu ea mintea sa. în alt col . când fusese în vârsta lui de acum. o copie de pe un testament p rea a fi dup cât se putea pricepe din buc ile rupte. ar fi dorit ca etern s ie ast noapte cu aerul r coare limpezit de lumina lunii. albe. într-un col al casei. cu dulcea a lor mai femeiasc asupra spectatorului. dormeau una peste alta vo câteva sute de c r i vechi. Ochii cei alba tri ai copilului erau a a de str luci i. de un colorit atât de limpede i senin. apoi fa a. era tat l s u. pe unde ajungea lumina lunii.presiunea zidurilor vechi i gratiile erau rupte. cu p r negru i lung. mam ! . mici. acoperite c-un mindir de paie i c-o plapom ro ie. albind podelele de p reau unse cu crid . adic câteva scânduri pe doi c priori. î i tergea într-ascuns lacrimile ei. numai r d cinile lor ruginite se iveau în lemnul putred. cu ochii negri. c el o va lua de so ie. mut pân -n ultimul moment. neîn eleasa. tr surile fe ei de o paloare delicat . încât p reau c privesc cu inocen a. Ei se iubir .. Va s zic asupra acestui chip î i concentrase el amorul lui. pânzele de painjin str luceau vioi în lun i deasupra c r ilor dorminde în col se ivea o îngereasc i alb ca t iat -n marmur i cu ni te umbr de om. gura. palid. cam prea lung ² tear fi f cut a crede c e chipul unei femei travestite. ochii lui erau plini de o supersti ioas nerozie. preocupat pare c de a ascunde un secret mare.. Da. el opti încet i cu glasul înecat de lacrimi: "Bun sar . moale. s rmana lui via portret!. De copil înc el admira ochii cei frumo i ai portretului ce luceau ca vii în orbitele lor. fruntea uscat i femeie te mic . în fine. versuri. Mum -sa. Vis torul Dionis se opri în dreptul acelui portret care sub lumina plin a lunii p rea viu. de acel copil cine tie cum r t cit în clasele poporului de jos. blond . Dionis ² ochii! ² Da. Luna î i v rsa lumina ei cea fantastic prin ferestrele mari. un pat.i pentru portret. ochii cei de foc vân t. atâta form avea pustiita. f r s spuie cuiva secretul numelui lui. bro uri efemere din câte se-mpart gratis. dar atât de fericita lui nebunie. o neordine într-adev r p gâneasc . ca reflectare a ferestrelor.. o femeie palid . Cu toate c acel portret înf i a un chip îmbr cat b rb te te. cu buzele sub iri i roze. Înecat de iubire pentru o fiin ce nu mai exista. îi vorbise adesea de tat l s u. cu fa a fin ochi alba tri mari sub mari sprâncene i gene lungi negre. dou cuadrate mari argintoase. ochii ei de-o întunecat blânde e aveau numai pentru el grij i în elegere ² pentru el . al c rei lemn grunzuros de vechime era t iat cu litere latine i gotice. la p mânt. pline de înv tur bizantin .. c o soart aurit o a teapt . îns mâinile cele dulci. p rul undoind. El muri în spitalul de aliena i. pere ii posomorâ i aveau. str lucit . pe ea hârtii. auzindu-l. Ce frumos a fost papa! zicea el surâzând i mum -sa. umed . ochii de o adâncime nespus . ² Ochii? nu-i a a. Era aninat într-un cui bustul în m rime natural a unui copil ca de vro optsprezece ani. Înaintea patului o mas murdar . În col urile tavanului cu grinzi lungi i mohorâte painjenii î i exercitau t cuta i pa nica lor industrie.

i are fiecare om. un vis. f r viitor.. crede cineva cum c el.. s-umplu norii de z pad Cu himere!. atât de s rac.. în fiecare und albastr . precum ar r m nea prin nouri. f r mul umire. El b ga de sam c gândirile lui adesea se transformau în iruri ritmice. care erau ai ei. redus pân la culmea mizeriei. ea se stinse într-o zi. prin fiecare gean de nori. atât de f r viitor! Nu. O dac i-ai fi v zut tu ace ti ochi vrodat în via a ta i s-ar fi p rut c -i revezi în fiecare vân t stea a dimine ii. îl s ruta. Cât era de frumos acest copil i ce tân r a murit! Frumo i au înm rmurit ochii lui în negurile gândirii mele. s-o înc lzeasc ² un simbol al vie ii ei întregi! De-atunce fizionomia. era el întreg. -apoi îl lua în bra ele ei.. oamenii s i. Dar de unde? Scâr âie de vânt fereasta. crâ cau lemnele i pietrele.. Un regat pentr-o igar . pe bolta întunecoas . tr snea grinda în odaie. numai dou stele vinete. nici umbra înalt a lui Dionis. de nimene iubit. Sufletul ei întreg era o reflectare umbroas copilul cu mintea lui naiv . cânt barde Bani n-am mai v zut de-un secol. Oamenii c scau ironic gura când îl vedeau. nici bucurii decât acele ale i trist a sufletului s u de copil. ea trase mâna copilului -o ascunse în sân. în lungile i friguroasele nop i de iarn . O lume întreag de închipuiri umoristice îi umpleau creierii. În delirul ei. de râdea pare c i vântul în urma lui. lâng inim . fudul la coate. amicii. mai ales garafa goal era în stare de a-l umplea de cuget ri melancolice. surâsul lui c p tase acea umbr dulce de triste e care îl f cea atât de interesant ² i irezistibil pentru bobocii pensionatelor... i-n asemenea momente. i atunci nu mai rezista de-a le scrie pe hârtie. el. Luna s-ascunse într-un nor negru spintecat în dou rânduri de lungi fulgere ro ii ² casa se întunec ² i nu se mai v zu nici umbra din perete a portretului. ea nu mai avea dureri. Ea îl crescu r u ² dar cum se putea altfel ² îl iubea a a de mult! Singura ei bucurie într-o via f r speran . dar gerul îi înghe a pleoapele i-i painjinea ochii..² Ace ti ochi!. Dar . de nimene plâns. devenea trist? A a era elementul s u. o preocupa zile întregi ² zile întregi putea medita asupra unui cuvânt ie it din nebunatica sa gur .. Ce vizunie .. rudele. de gerul cel amarnic. dou .. Ce gândea copilului ei. atât de singur. aici petrecea el vara i iarna. copilul din portret. .i aici. care mai de care mai bizar i mai cu neputin .. îl dezmierda. gândea el. Dar lui însu i nici nu-i trecea prin minte c pe el l-ar fi putut iubi cineva ² pe el nu-l iubise nimeni în lume afar de mum -sa ² cum l-ar fi putut iubi pe el. Ah! garafa pântecoas doar de sfe nic mai e bun i mucoasa lumânare sfârâind s ul i-l arde i-n aceast s r cie te inspir . consumat de lipse. Surtucul lui pe lâng acestea era mai mult urzeal decât b t tur . ros pe margini. familia sa. s viseze. în vorbe rimate. El aprinse lumina. Afar de ochii negri. ca s -i iubeasc ² cui ce-i pas de mine? Cum tr iesc voi i muri. o vorb . Iarna. S privim acum i la s r cia iluminat de razele unei lumân ri de s u b gate în gâtul unui clondir ce inea loc de sfe nic. ar fi vroit s doarm . vin n-am mai b ut de-o lun . vântul l tra prin gardurile i ramurile ninse.

Mi-ar p rea superb ... Un palat borta-n perete i nevasta ² o icoan .. Pe pere i cu colb. ² Într-un roi mai de un stânjen Au ie it la promenad ² ce petrecere gentil ! Plo ni a ceea-i b trân . M i motane. s rmane! Oare ce gânde te hâtrul de st ghem i toarce-ntruna? Ce idei se-n ir dulce în mâ easca-i fantazie? Vro cucoan cu-alb blan cu amoru-i îl îmbie. Ca s tii i tu odat boieria ce-i. z u! c -n el te-a pune vornic. Prip it la vro femeie. cuvios în mers p e te. îmi v d suflarea ² i c ciula cea de oaie Pe urechi am tras-o zdrav n ² iar de coate nici c -mi pas Ca iganul.În pod miaun motanii ² la curcani vân t -i creasta i cu pasuri melancolici meditând umbl -n ograd . Cum nu sunt un oarec Doamne ² m car totu i are blan Mi-a mânca c r ile mele ² nici c mi-ar p sa de ger. Cela-i cavaler. unice amic i ornic. tiu c ar vedea pe dracul ² Dar eu ² ce-mi pas mie ² bietul "îns!" la ce s -l purec? i motanul toarce-n sob ² de blazat ce-i.. Vin -ncoa s st m de vorb .. .. Bruh! mi-i frig ² Iat pe mân cum code te-un negru purec S -mi moi degetul în gur ² am s -l prind ² ba las s racul. tragic miorl ind ² un Garrick. dulce o bucat din Homer. oare tie fran uze te? Cea ce-ncunjur mul imea i-o romantic copil .. e iute. De-ar fi-n lume-un sat de mâ e. Rendez-vous i-a dat în ur . or[i] în pod în g v un ? De-ar fi-n lume numai mâ e ² tot poet a fi? Totuna: Mieunând în ode nalte. de i-i drag s te-ui i la ele! Greu li-i de mindir de paie i apoi din biata-mi piele Nici c au ce s mai sug .. pe podul cu lungi pânze de painjen Roiesc plo ni ele ro ii. care bag degetul prin rara cas De n vod ² cu-a mele coate eu cerc vremea de se-nmoaie. Uh! ce frig.

sistem care admite p mântul de centrul arhitecturii lume ti i pe om de creatura pentru a c rui pl cere Dumnezeu ar fi f cut lumea. caractere slave de o evlavioas . nu teme i iadul -a lui Duhuri ² liliecii? Anathema sit! ² V scuipe oricare motan de treab . bazat pe sistemul geocentrist. gheboas . Ah! Sunt pintre voi de-aceia care nu cred tabla legii. colo-n templul închinat fiin ei care Dup chip -asem nare a creat mâ escul neam. el deschise o carte veche legat cu piele i roas de molii ² un manuscript de zodii. Filozof de-a fi ² sim irea-mi ar fi vecinic la aman! În prelegeri populare idealele le ap r i junimei generoase. La c pe elul de lumânare ce sta în gâtul garafei i bolnav. domni oarelor ce scap r Li ar t c lumea vis e ² un vis sarb d ² de motan.. Sau ca pop . Ini ialele acestei c r i cu buchii erau scrise ciudat cu cerneal ro ie ca sângele. O. tu-n cotlon i eu în pat.Ziua tologit în soare pândind cozile de oaric Noaptea-n pod. fantastic ar tare. Pentru mine e totuna De-oi petrece-nc cu mâ e i cu pureci i cu luna. O astrologie mai mult de origine bizantin . Firea mai presus de fire. Ori de nu ² cui ce-i aduce? Poezie ² s r cie! Dar în ast sar Dionis era vesel f r s cu ochiul ro tie de ce.. Vino somn ² ori vino moarte. nepostind postul cel mare. a gândului odin . nu vezi c s-a-ntunecat? S vis m favori i aur. cerdac i stre ini heinizând duios la lun . mergi de te culc . acopere fiin a-mi cu-a ta mut armonie. ² Somn. Nu vede i ce-n elepciune e-n f ptura voastr chiar ? O motani f r de suflet! ² La sgâriet el v-a dat ghiar i la tors v-a dat muste e ² vre i s -l pip i i cu laba? Îi! c în clondir se stinge c pe elul de lumin ! Mo ule. A striga: o mot nime! mot nime! Vai. De-a putea s dorm încalea. mintea mai presus de minte Ce destinul mot nimii îl desf ur -nainte! Ah! atei. Haram De-al t u suflet mot nime. Titlul era scris i latine te: "architecturae cosmicae sive astronimiae geocentricae compendium" ² înv tur despre a lumii orânduial dumnezeiasc dupre cum toate . El era un ateist supersti ios ² i sunt mul i de ace tia.

Apoi. fereastra de sus a palatului era deschis . pân ce c pe elul de lumin începu a agoniza fumegând. inea înc ochii strâns închi i. "Da ² repet el încet ideea lui fix i umpleau sufletu-i . i cu o dedica iune: "celui întru fiin a sa nem rginit. ca o suvenire întunecat . lung. Gheorghie în lupta cu balaurul ² drag doamne simbol ce înf i a adev rul nimicind ne tiin a.. aerul e mort i numai suflarea lui e vie. El î i apropie scaunul de fereastr . întru fapturile mânurilor sale minunat Dumnezeu spre vecinic laud afierosit . transparent. adânc . La sfâr itul c r ii era zugr vit Sf. o jun fat muiat într-o hain alb . Cine tie ² gândi Dionis ² dac în cartea aceasta nu e semnul ce-i în stare de a te transpune în adâncimile suflete ti. pe care o deschise i. care cânta o rug ciune divin . Pustiul tace. Aerul era blond i v ratic. pentru ca s vad pe un nor de argint. ci auzea disp rând. Pe o pagin g si o mul ime de cercuri ce se t iau. deasupra c ruia lic rea o lun fantastic i palid ca fa a unei virgine murinde. nisipos ca seceta. prin stelele mari de aur topit. Dintr-o fereastr deschis din catul de sus el auzi prin aerul nop ii tremurând notele dulci ale unui clavir i un tân r i tremur tor glas de copil adiind o rug ciune u oar . prin nouri de un fluid de argint. rec zut în pustiul cel lung. în lumi care se formeaz aievea a a cum le dore ti. Se stinse. Dou triunghiuri cruci e înconjurate de sentin a: "Director coeli vigilat noctesque diesque. palatul alb se confund cu nourul de argint i juna fat cu îngerul în genunchi.. p rea c presupusa lor fiin transpare prin albastra-i adâncime. izbeau fa a sa palid plin de lacrimi c-o nespus melancolie. Muzica încetase de mult i el. I se p ru atunci c e într-un pustiu uscat. înfiorând cu degetele ei sub iri. adânc. umed i curg tor. el întorcea foaie cu foaie uitându-se la constela iunile ciudate. pe margini cu portretele lui Platon i Pitagora i cu sentin e grece ti. Cu coatele a ezate pe mas i cu capul în mâini. fantastic . E miaz -noapte. lungi i dulci clapele unui piano sonor i acompaniind sunetele u oare a unor note dumnezeie ti cu glasul ei dulce i moale. În fa a locuin ei lui Dionis se ridica o cas alb i frumoas . Când se de tept din reveria sa. Aurul de pe spata leg turii de piele se tersese pe alocurea i licurea pe la altele ca stropit cu peteal . a înecat visul s u în întuneric. îngenuncheat. P rea c geniul divinului brit Shakespeare expirase asupra p mântului un nou înger lunatec. cu mâinile unite. în naltul cerului. cu totul în prada impresiunii sale. strângând ochii silit i tare. Închise iar ochii pân ce. Întredeschise ochii i v zu prin fereastra arcat i deschis . Dionis descifra textul obscur c-un interes deosebit.pentru p mânt a fi zidite se arat de c tre înduratul Dumnezeu ² de pe grecie pe românie tâlcuit cu ad ugire a înrâurin ei zodiilor asupra vie ii omene ti. pare c parfumat . p trunzând în camera lui Dionis. un înger alb. în urm multe tâlcuiri de visuri. iar razele lunii." Constela iuni zugr vite cu ro . la lumina cea palid a lunii. clar pe un cer limpede. n-a mai v zut nimic. rug ciunea unei vergine. atât de multe încât p rea un ghem de fire ro sau un painjini zugr vit cu sânge. tremur toare: rug ciunea unei vergine. dispu i la o asemenea hran . P rea c deasupra mai sunt o mie de ceruri. coordonate alfabetic ² o carte care nu l sa nimic de dorit pentru a aprinde ni te creieri supersti io i. în mijlocul unui salon str lucit. El î i închise ochii ca s viseze în libertate. în salon întuneric i sticlele ferestrei str luceau ca argintul în alba lumin a lunii. qui sistit fixas horas terrigenae. o nou Ofelia. calcule geometrice zidite dup o închipuit i mistic sistem . numai ochiul lui e viu." Tablele erau pline de schemele unei sisteme lume ti imaginare. în spa ii iluminate de un albastru splendid. Apoi î i ridic ochii i privi visând în fa a cea blând a lunii ² ea trecea frumoas .

c sufletul c l tore te din veac în veac. Bine zici. c egiptenii aveau pe deplin dreptate cu metempsihoza lor. tia sigur cum c venise în câmp ca s citeasc .. poporul entuziast i cre tin undoind ca valurile m rii în curtea Domniei ² dar toate erau înc amestecate. numai c moartea-l face s uite c a mai tr it.i încâlcea degetele în barba lor alb în palate de cristal ² i asculta la graiul lor în elept i optitor. nouri de j ratic i aur umpleau cu o tirile lor cerul. pove ti fantastice despre zâne îmbr cate în aur i lumin . încet painjini ul cel ro se l rgi. vedea divanul de oameni b trâni... Privi din nou la painjini ul de linii ro ii ² i liniile începur a se mi ca. alta". de ce nu timpul. fiecare cu ri i popoare. ² Alexandru cel Bun! putu el opti cu glasul ap sat. c lug rul. trecutul". via a cea trecut a unui om ce se numea Dionis. fiecare ² o lume. El se scul din iarb cu cartea cea veche în mân . numai de n-ar ame i mintea. pare c se f cuse în alte vremi. în învechitele castele. ce limb . Camera obscur . îi povesteau în timp de iarn .² sub fruntea noastr e lumea ² acel pustiu întins ² de ce numai spa iul. Nouri mari. dar totu i str in . Tot mai mare i mai mare devenea painjinul. Bine zici cum c în sufletul nostru este timpul i spa iul cel nem rginit i nu ne lipse te decât varga magic de a ne transpune în oricare punct al lor am voi. în urma citirii ei am visat atâtea lucruri extraordinare. cerul de înserare era deasupr -i albastru. tremur torul glas al clopotului umplea sara chemând la vecernie. stanuri negre i trunchete .. parc era a noastr . limpede. ai revedea toate miile de stele ale cerului. prin ei mun ii ridicau adâncuri i coaste-n risip . cu poalele pierdute în v i cu izvoare albe. de o mân nev zut el era tras în trecut. acela i suflet. între al i oameni! Ciudat! "Ah me tere Ruben. El era lungit pe o câmpie cosit . i el? ² el ² ce îmbr c minte ciudat ! O ras de iac. ² Unde s st m? auzi el un glas din centrul de j ratic al c r ii. Ce adânc e evreul acesta"! ² gândi el în sine despre dasc lul Ruben. El nu se mai îndoia. ce oameni str ini. se diafaniz i se pref cu într-un cer rumenit de apunerea soarelui. dealurile erau înc rcate cu sarcini de purpur . Departe. i dac-ai m ri acea pic tur . Ce lume str in . i ce cunoscute-i p reau toate. pe când era mic. El puse degetul în centrul lor -o voluptate sufleteasc îl cuprinse ² mai întâi i se p ru c-aude optirea acelor mo negi b trâni care. me tere Ruben. fiecare cu istoria evilor ei scris pe ea ² un univers într-o pic tur trec toare. zise el zâmbind ² cartea ta într-adev r minunat este!. mun ii cu fruntea încununat de codri. la acele ve ti din b trâni... adânc. Tr iesc sub domnia lui Alexandru-vod -am fost tras de-o mân nev zut în vremi ascunse în viitorul sufletului meu. la cumin ia trecutului. Vedea r s rind domni în haine de aur i samur.. uimirea îi strângea sufletul i. ciudat ² el visase! "Ah! gândi el ² cartea mea mi-a f cut otia asta. El nu mai era el. i liniile semnului astrologic se mi cau cumplit ca erpi de j ratic. ieri pare c . paserile-n aer. încet. oglinzile râurilor rumene. I se p rea atât de firesc c s-a trezit în aceast lume. c citind adormise. Ciudat! C lug rul Dan se visase mirean cu numele Dionis. îi asculta de pe tronurile lor. inându-l pe genunchi. un comanac negru ² în mâna lui cartea astrologic . c ci bucuria. s te po i uita în adâncul ei.. acuma simt eu. Câ i oameni sunt într-un singur om? Tot atâ ia câte stele sunt cuprinse într-o pic tur de rou sub cerul cel limpede al nop ii... rotunzi i plini pare-c de vijelie treceau pe cerul adânc albastru. fânul cl dit mirosea. care duc limpedea lor via i pare c-a fost ieri.

Casa era c-un acoper mânt uguit. galben i somnoroas . ograda cea mare cu iarba ei uscat se-ntindea g lbuie în lun i numai o fântân î i mi ca gemând cump na ei în vânt. apoi coborî printre crengi de p r un cuib de rubin între ramuri. cu barba lung i sur . încât p rea o bucat din ruina unei cet ui. plin înc de impresiunile ciudatei sale întâmpl ri. În tind r sunar pa i. cerdacuri înalte.i aprind j raticul de argint al frun ilor lor ² pân ce se cufund cu totul dup munte. soarele c dea la vale i p rea pe vârful bradului singuratec ca o frunte în raze pe umeri negri. de spelunci adânci. ap sate. i c lug rul nostru trece ca o umbr aspru-zugr vit prin lungile i întunecoasele uli e. încet uli ele adorm. ei p rur ro ii i vine i. care sta negru i nalt. zugr vindu. U a se deschise i drept în fa a lui Dan se ivi un om nalt. ro ie. Prin lumea rumen de apunerea frumoas trece c lug rul nostru. pere ii erau de piatr mic ca ceea cu care se pietruiesc fântânele i orice tencuial c zuse de pe ele. . fetele tinere ivesc fe ele rumene ca m rul prin obloanele deschise ale ferestrelor cu gratii. Nici un copac. Când soarele intr în nouri. paznicii de noapte trec cu capetele înfundate în mantale albe. pân ce intr în târg. Obloanele erau mult mai largi decât ferestrele cele înguste. El î i gr bi pa ii. grea de mirosul substan elor închise în fiole. Îngropau în gr mezi de arcuri înalte. ² Eu. i la un cerdac inut în aer de stâlpi de zid în patru muchi[i] duceau dintr-o lature ni te sc ri nalte. Numai pe ici pe colo luna revars câte-o dung lung i îngust în umbra uli ei. sfâ iindu-se. neluând parte la fermecata stare a firii. dar lini tit. lumina cerescului împ rat. arunc dungi rumene pe stanurile mun ilor i f cea ca ei s . nici un acaret pe lâng cas . cu case vechi i hârbuite a c ror caturi de sus erau mai largi decât cele de jos. se rev rsa prin negrele lor ruine lacuri de purpur . un pat i o mas pline cu pergamente i hârtii. Apoi. cu stre ine vechi peste care v rsa o viorie lumin r s ritoarea lun . care ajungeau la jum tatea întregii în l imi a casei. O uli strâmt . toate deosebite i toate contribuind la dulcea i voluptoasa somnoro ie a lunii. casele frumos v ruite. prin care vezi oale cu flori galbene ca de aur. ² Cine-i? întreb un glas adânc. pe ici pe colo trece câte-un om uierând ² încet. El întinse c lug rului mâna i-l duse-n odaie. stelele mari izvor sc pe albastrele lanuri ale cerului i tremur voluptos în aerul moale i clar al serii i armonia câmpeneasc umple sara cu miile ei de glasuri. înaintite sub andramale lungi. suite una peste alta. El se opri înaintea unei case ce se ridica izolat în mijlocul unei ogr zi pustii. cranii de oameni i paseri împ iete pe poli ele din perete. obloanele se-nchid. lumân rile se sting. iar în cerdacuri ed b trânii vorbind de ale lor. Dan.i în aerul albastru marginile lui tivite cu ro a . apoi. asemenea iarmurcei jidove ti. pline de mu chi negru-verde. De departe se v d turnurile str lucitoare ale bisericilor Ia ilor.despicau pe ici pe colo negurile i un brad se în l a singur i detunat pe-un vârf de munte în fa a soarelui ce apunea. Prin cr p turile obloanelor închise se z rea lumin . iar în atmosfera. Însereaz încet. i numai din când în când. dup trunchiul gros. a a încât jum tatea catului de sus se r zima pe stâlpi de lemn i numai jum tate pe cel de jos. cu fruntea mare. f clia arunca o lumin turbure. iar pe cre tet avea un fes mic. tivi i cu aur ce lumina dinapoia lor. În dulapuri vechi de lemn simplu erau c r i vechi legate în piele. se risipir în cre i vine i. El sui iute sc rile i b tu tare în u a tinzii. încet.

care-i împ rt am rât tor de îndoieli. r spunse Ruben. Ar tarea lui era lini tit ² dar nu blând . Se în elege c acesta nu va putea fi întreg c ci. în privin a vremii. îi da ar tarea unui în elept din vechime. pe care n-o po i p r si neumplut . pribegit din Spania în Polonia. voin ele i se realizeaz dup gândirea ta. iar cu e te toate îndoielile. De aceea oamenii au o sim ire întunecat pentru p strarea i m rirea neamului lor. D -zeu le are deodat toate neamurile ce or veni i ce au trecut. formule pe care le ai toate scrise în cartea ce i-am împrumutat-o. i.. Închipuie te. acuma am doi oameni cu totului deosebi i în mine ² unul. unde îns . pe când roata chiar în aceea i clip e în toate locurile cuprinse de ea. cu tot ce sentâmpl -n ea. i barba lung . pentru c r m sese în legea lui. ² Me tere Ruben. încre it de gândiri. po i s te pui în via a tuturor in ilor care au pricinuit fiin a ta i a tuturor a c ror fiin vei pricinui-o tu. i sufletul nostru are vecinicie-n sine ² dar numai bucat cu bucat . numai înc nedescoperit . ochii suri.. care vorbe te cu tine i tr ie te în vremile domniei lui Alexandru-vod . ² Sunt încredin at.. ce se-ntorc vecinic. ² În ir. c lug rul Dan. neputând fi înv t inuite. Dar este un mijloc pentru a sc pa de aceast greutate. C lug rul Dan e unul din colarii Academiei. dasc le. dar vremea la un loc. ple uv . dar numai în ir. c ci formulele sunt vecinice ca cuvintele lui Dumnezeu pe care el le-a rostit la facerea lumii. cape i chiar o bucat din atotputernicia lui Dumnezeu.. se-n elege. o greutate impus de trec torul corp omenesc. Din acest ir las pe unul s . oare când voi ajunge s pricep adâncimea ta? ² Adâncimea mea tu o ai în tine.. i asta-i deosebirea între D -zeu i om.. În fapt îns . din care r sar tot irul de oameni trec tori. Pe o vreme v pute i schimba firile ² tu po i s dai umbrei tale toat firea ta trec toare de azi. altul cu alt nume. dar i toate descoperirile lui deosebire al maistrului Ruben. dar nem rginirea ² spa iul? ² Tot ca vremea. în orice moment ² îl vezi. tr ind peste cinci sute de ani de acum înainte. tii c în puterea unei legi: Nu este spa iu de ert. În eleptul evreu se uit cu oarecare curiozitate la fa a vis toare a lui Dan. de i nu-l po i prinde cu mâna ² este umbra ta. i-ar nega existen a ta. ea. asemenea unui izvor a c rui ape se întorc în el însu i. dasc le ² zise Dan ² azi sunt încredin at c vremea nem rginit este f ptur a nemuritorului nostru suflet. Sunt tot ei cei care renasc în str nepo i. D-zeu e vremea îns i.i ie locul pe cât vreme vei lipsi din el. Omul are-n el numai [în] ir fiin a altor oameni viitori i trecu i. omul cel vecinic. Î i spun. fusese chemat de Domnul Moldovei ca dasc l de matematic i filozofie la Academia din Socola. El este un evreu înv at. Am tr it în viitor. ² Ei? ² Pe deplin a a cum mi-ai spus-o. bucat cu bucat po i fi în orice loc dorit.Maistrul Ruben era un b trân de o antic frumuse e. întreg fiind. numai în împrejurul gurii musculoase se vedea o dulcea public. Ai v zut c în om e un ir nesfâr it de oameni. ori asemenea ro ii ce deodat cuprinde toate spi ele.i d ie firea ei cea vecinic . bolti i adânc în capul cel în elept. ca umbr înzestrat cu vecinicie. omul cuprinde un loc în vreme.i c pe o roat mi cat -n loc s-ar lipi un fir de colb. O frunte nalt . care curgea de sub adâncii umeri ai obrazului pân pe pieptul întotdeauna cam plecat. îl are fiecare lâng sine. Crezi c-ai pricepe ceea ce zic dac n- . împlinind formulele. Acest fir va trece prin toate locurile prin care trece roata învârtindu-se.

Nu erau s se despart pentru totdeauna? Ruben rupse cu degetele mucul c zut al lumân rii i se v zu în lumina vie c ochii lui erau plini de lacrimi. în spa ii dorite. Dan îi i Dan s- s rut mâna... are s -l nimiceasc b trânul meu du man.. ² Mult a trebuit pân l-am prins în la pe acest c lug r evlavios.i va spune ce trebuie s faci. timp i spa iu fug din sufletul t u. Amândoi se scular arunc la gâtul lui.ai fi de firea mea? Crezi c te-a fi ales de discipol al meu de nu te tiam vrednic i adânc? Tu e ti ca o vioar în care sunt închise toate cânt rile. ea nu tie nimic despre aceast tain . înc un suflet nimicit cu totul! Dracii se strâmbau râzând în be icile lor i se d deau peste cap. va începe a vorbi. ochii i se usc ca un ciotur de copac i.. c ci. atunci vei fi tu atot tiutor i în orice caz nu mai ai nevoie de mine. Se zice c Diavolului înainte de c dere i-ar fi plesnit în minte aceast obscur idee i de atuncea a c zut. c ci..i mai dau. nici nu sunt în stare s -mi treac prin minte.? ² Vei putea-o. cum am spus. barba-i deveni l oas îi luceau ca j ratic. hâhâ.i trebuiesc pentru asta. iar Satana î i întinse picioarele lui de cal. ci un alt om. Pe fila a aptea a c r ii stau toate formulele ce.. c r ile în be ici mari de sticl . lumânarea de cear într-un c rbune plutitor în aer. numai ele trebuiesc trezite de-o mân m iastr . sc rpinându-se în capul l os i cornut. I-am spus c nu-i poate veni în minte gândirea . dar în sfâr it. i r mâi asemenea unei crengi uscate. începu a râde hâd i strâmbându-se: hâhâ! zise.. Aceasta e o tain pe care nici eu n-o pricep. analog cu mine.. casa se pref cu într-o pe ter cu pere ii negri ca cerneala. De i-ar veni în minte s tii... i se zice c unui om încredin at despre fiin a lui Dumnezeu nici nu-i poate veni în minte cugetul ascuns în aceast ciudat num r toare. nasul i se strâmb i-n furculi e ca dou b rbi de ap. r suflând din greu. i când te vei întoarce nu vei mai g si pe Ruben. din care vremea asemene a fugit. ca umbr înc . ea va fi atot tiutoare i. În zadar i-i întreba i umbra. Ruben însu i se zbârci. i mâna ce te va trezi în untrul t u sunt eu.. se risipesc toate dimprejuru. o limpezime dumnezeiasc e în fiecare ir. pe care îns u or îl vei g si ² numai poate el nu te va cunoa te.. Se-n elege c atunci trebuie s ne desp r im pentru totdeauna. c ci e de prisos.. r sfoind tot la a aptea fil . dar orideunde-i începe. citindo în ir.. în sufletul t u nemuritor. r mâne neîn eleas . Dar îndat ce ie i Dan.i.. totu i. i tot la a aptea fil vei afla ce trebuie s faci mai departe. la gur legate cu pergament.. care zup iau din picioru e. plângând ca un fiu ce n-are s mai vad pe tat l s u. ziua va fi secol. Dar vei fi b gat de sam o împrejurare: cartea mea. în mijlocul c rora tremurau într-un fluid luminos i vioriu draci mici spânzura i de coarne. când te vei muta tu în firea ei. totu i. ² Dac în aceast sar a încerca s m duc într-un spa iu zidit cu totul dup voia mea. c ci îl ai în tine.. îndat ce coborâse sc rile cu cartea subsuori i ridicând cu mâna lunga poal a rasei de iac. Ne tiind eu singur aceast tain . nesfâr it în adâncimea lui. nici nu te pot sf tui în aceast privire. Ruben î i netezi încet barba i o adânc întristare era scris pe fa a lui b trân i în eleapt . turi nu.. când umbra ta. poate va fi pierdut tainele înv Înv turii lui i va fi om ca to i oamenii.

rupt de dungi de lumin alb care trecea prin mreje de frunze ca prin strecur tori de lumin .. încet ochiul luminii se ro i.. Din rug ciunile mele am l sat-o vreodat pe ea? Din gândirea mea a lipsit ea? Maria? O nu! ² De câte ori am dorit vro putere extraordinar . Oh! ² s-o duc într-un pustiu unde s nu fie nimeni ² nimeni decât eu i ea.. l sând s se iveasc vro umbr alb care.. dac voia s cuprind realitatea lui. cre terea chiar a unei garofe ro ii i frumoase ce cre tea într-o oal între perdelele ferestei lui. ori grupe de cavaleri care veneau de la vro petrecere nocturn ... p rea c ea-i r spunde în cuget ri de irate. T cerea e atât de mare încât pare c aude gândirea. cu c ciula l sat pe ochi.. paznicii de noapte care strigau. sup rat de aceast c ut tur . [erau] pierdute în mijlocul unor pomete.. Un greier r gu it cânta în sob ... trebui s -i vie. Ei rupeau frunze din crengile atârnate i le aruncau în urma c lug rului spân i palid. un dialog i cu toate astea.. Mie de ce mi-a venit? Pentru c-a trebuit s -mi vie!. Privea în peretele afumat la umbra sa proprie. umplut cu untdelemn.. înf urat în mantaua a c rei poal dind r t se ridica de sabia pe care. în aer era aur i în gr dine miros -o umbr adânc viorie.. deasupra zaplazurilor. pe ici pe colo se z rea prin verdele întuneric al gr dinilor câte o zare galben prin obloanele închise.i scosese capul prin gratii. El ajunse acas . Nu.. pe alte locuri vedea pe cavaleri s rind gardurile i p trunzând prin gr dini pân pe sub vo fereast care se deschidea apoi în fa a lunii. mirosul. r sufl lung. atârnau câte-o jum tate din ramurile arborilor gr dinilor.i buzele cu ale celei fiin e care. s s desc dumbr vi de dafin . mare i fantastic .. Nu era s întreprind un lucru estraordinar? ² Întunericul îngreuiat cu miros de r in a chiliei lui era p truns numai de punctul ro al unei candele care ardea pe o policioar înc rcat cu busuioc uscat i flori de sub icoana îmbr cat cu argint a Mântuitorului.i l sa mâna... numai din când în când trecea pe lâng el câte-un tân r cavaler cu c ciula urc neasc .. Stele p zeau t ria. El aprinse o lamp neagr . nu era decât un dialog al cuget rilor lui proprii. s m cuget mai întâi ² gândi el ² dorit-am de când sunt ceva pentru mine? numai pentru mine?.. P rea c-o întreab cugetând... iar umbra lui. încet conture pe perete i deveni clar . ca o mreaj neagr cu nasul lungit. El clipi cu ochii ² ea redevenise umbr simpl .. El mergea repede.. El edea într-o chiliu din casele unui boier mare. p rea c începuse o vorbire întins cu el.. deschise cartea cea veche cu buchile neclare i cu în eles întunecat.. când intr lung deasupra c ruia stre inile ie ite erau suspendate de stâlpi albi. cu cerdacuri i sc ri a c ror scânduri curate i ceruite sclipeau în lun . el se a ez la mas .. trecu prin cerdacul cel i. E un moment mare. pe marginea uli ei. trebui s -i vie. luna trecea ca un scut de argint prin întunericul nourilor.. Încet... numai pentru ea am dorit.. trecu ca o umbr în chilia lui. ca i când ar fi vrut s-ajung tavanul. s cobor stelele cerului în întinderea alb . Dan trecea iute printr-o parte de ora în care locuia boierimea. Lampa fâlfâia lung . Încet. el cu sine însu i. ca un vechi portret zugr vit în oloi. Numai pe ici pe colo auzea câinii urlând la lun . ea.. gutâi i cire i. prinse încet.. iruri de nuci cu frunze late.. ca s semene cu o tiri de flori de aur i de argint.. Ciudat! Aceast desp r ire a individualit ii lui se f cu izvorul unei cuget ri ciudate.. În alt loc unul ac at de gratii f cea studii floristice unindu.t inuit de num r toarea c r ii?... lumina ei fumega pâlpâind.i pleca capul tân r peste cercevele la umbra de sub fereast .. Cur ile albe ca argintul. El fix aspru i lung umbra sa.

Ades ea privise din cartea de închin ciune la fa a adâncit i palid a c lug rului. pân ce se deschideau. cu fiecare ducere la mormânt. eu voi deveni om de rând. m condamni s -mi uit vizionara mea fiin . cu buze vinete. umbra lui începu iar a prinde conturele unei icoane în oloi. în lun de pild .i punea mantie de cavaler. cu fruntea nalt . Lampa sa fâlfâia mai fantastic. Câteva vorbe. iar tu întreprinzi o c l torie cu iubita ta cu tot. i crede-m c de mii de mii de ori mai mici. i nimeni nu l-a înso it în uitita lui c l torie decât eu ² umbra corpurilor în care a tr it el. rostind limpede i respectuos: Bun sar ! Lampa cu flac ra ei ro ie sta între Dan i umbra închegat . ² Tu tii ² cuget umbra i el îi auzea cuget rile ² tii bine c sufletul t u din începutul lumii i pân acuma a f cut lunga c l torie prin mii de corpuri din care azi n-a mai r mas decât praf.. în care veghea sub sticlitoarele-i fere ti. o v zuse el ades r s rind ² o floare în fereast ² i în nop i cu lun el î i lep da rasa i. uitând cu des vâr ire trecutul meu. cu umbra întrupat a iubitei tale. cu amicii t i. Îl prefaci într-un m rg ritar cu toart i-l anini de salba iubitei tale. palid . voi sta la mormântul t u. Cartea lui Zoroastru era i i proprietatea lui dreapt . El singur n-o tie. în orice spa iu al lumii i-ar pl cea. ple uv . f r ca s te supere. un înger blond ca o lacrim de aur. pentru c de câte ori s-a întrupat din nou. s ri jos de pe perete i sta diafan zâmbitoare. iar tu vei deveni ca mine. a fost odat în pieptul lui Zoroastru. Tu m la i pe mine în împrejur rile tale. El întoarse apte foi i umbra prinse conturele unui bas-relief. cu p rul de câteva fire sure.. cu ochi alba tri i cuvio i precum albastru i cuvios e adâncul cerului i divina sa eternitate. de atâtea ori a b ut din apa f r gust i uit toare a Letei. ml dioas ca un crin de cear . pân ce razele ochilor ei alunecau adânc în ochii lui cei negri. f r ca azi s i-o aduc aminte. Acuma se gândi asemene la ea. Dan v zu clar desp r irea fiin ei lui într-o parte etern înc i una trec toare. pân ce se ivea fe i oara ei palid de veghere i de amor.. Maria? Era fiica sp tarului Tudor Mesteac n. literele b trâne ale c r ii c p tau în eles i se introduceau în visuri in cugete ce-i umpleau capul f r de voin .. cu lacuri albastre i limpezi ca lacrima. gândiri pe care Dan le auzea ca i când ar fi fost propriile lui cuget ri. atot tiutor i. pentru c vorbeam din perete cu Zoroastru cum vorbesc ast zi cu tine.. umbra ta. ca dintr-un cadru. cu fiecare na tere am stat lâng ele. Veacuri au stat s-o dezlege i n-au putut pe deplin. Ba po i s iei i p mântul cu tine.. care f cea ca stelele s se mute din loc cu adâncul grai i socoteala combinat a cifrelor lui. etern. numai eu pot s-o dezleg. atotputernic. i cine era ea. mai întoarse apte i umbra se desprinse încet. Apropiindu. Acea carte a lui Zoroastru. umplând nop ile cu dulci i neuitate visuri. Nu! f r ea ar fi raiul pustiu.cu întunecoase c r ri. Acolo vei tr i un secul i i se va p rea o zi. care cuprinde toate tainele tiin ei lui. . Sufletul t u. pe care i-o inti lung asupra c r ii deschise înaintea lui Dan. am stat la leag nul. cu privirea fix profund . o strângere de mân i disp rea iar în parfumatul ei iatac. pref cându-se a fugi de amorul meu i eu s-o urm resc. st deschis înaintea ta. ea s alerge prin c r rile t inuite.i prin vraj fiin a mea i dându-mi mie pe a ta. Umbra lui îi optea în gânduri lungi tocmai ceea ce voia el s i se r spund .. ² S urm m ² zise umbra torcând mai departe firul gândirilor sale.. cu ajutorul c r ii.

astfel încât el însu i nu. Dormi! zise poruncitor. pân la omul ce acoper cu vorbe mari. o lini te somnoroas . cu o ipocrizie vecinic care ine cât istoria omenirii. încet în lumina lunii pe stradele largi ale ora ului. Vei vedea cum nu se minte în coal . pentru a vedea. simt întunecându-se i pierind con tiin a eternit ii mele. Dan întoarse foile. de iubire. Tu ai o judecat rece i vei ti s -mi descrii toat natura vizionar i în el toare a lucrurilor lume ti. un cer albastru i f r nori. fixându-l ca pe o umbr .. Eu singur voi fi mort i îngropat când vei reveni tu.. Casa din cap tul uli ii era galben . se vor stinge i se vor na te popoare. absolut îns acela i lucru. dezlipindu-se atomele greoaie ale creierilor mei. c intr m într-o lume de dreptate. El ridic bra ul lung i puternic în aer. Mai întoarce apte foi i metamorfoza reciproc va fi des vâr it . cu câte un p zitor de noapte cu muste i înfundate în gulerul i gluga mantalei i c-o pr jin subsuori. se înf o a înfundat în manta. oamenii s-or crede a a de mari ca azi. mintea mea devine clar ca o bucat de soare. . El b tu încet [în] fereastr .i p rea a fi decât o umbr nepriceput ce fugea pe murii caselor în irate în rând. cu ferestrele i por ile închise. în loc de pove ti. Îmi voi aprinde lampa -oi c uta oameni. în sfâr it toate prostiile de azi se vor întâmpla -atunci.numai propor iile dintre ei s r mâie acelea i. stinse lampa. cu perdele albe.i închideau pleoapele spre a le deschide iar.. Memoriile vie ii mele le vei g si în apte file i ine-m de mân ! Ce saltarul acestei mese. c-a fost o lume de nedreptate. în fine. în stat.. c ci orele vie ii tale vor fi ir de ani întregi pentru p mânt. Iar Dan î i lu lunga sa manta de-a umere. cu ziduri albe i g lbenite de lun . se-n elege c -n diminuare analog . prin haina ei str lucit . zise Dan apucând mâna cea rece i diafan a umbrei. umbra întrupat în om c zu ca moart pe pat. simt îngreuindu-se ca sub plumb cuget rile mele. un aer cald de var .. ² Bine. de ur . i mergea astfel pe luminatele strade f r ca luna s -i fac vro umbr pe ziduri. pe vârful degetelor trecu prin tind i când ie i afar închise u a dup sine i începu a merge încet. cu fere ti poleite de lun . Timpul lor? O or din via a ta va fi un veac pentru ei. zise umbra încet. când te vei întoarce. Clipele vor fi decenii i-n aceste clipe se vor face r zboaie. simt cum.. Omul sem na cu el i se uita sperios i uitit la Dan. în biseric . Întoarce înc sim i? ² Simt bra ele mele pierind în aer i cu toate astea c p tând puteri uria e. Ah! cine ar mai vrea s tr iasc când i s-ar spune de mic înc . Dan era o umbr luminoas . Orologiul zbârnâi r gu it o or . ca s -l g sesc când voi reveni pe p mânt i s -l recitesc. cu perdelele l sate. cu p l ria peste ochi. case înalte a c ror stre ini de olane se uitau în lun ² iat tabloul! Pasurile lui de umbr nu se auzeau pe strad . opti i umbra deveni om. se vor încorona regi. cu buzele tremurânde i cu pa i ov itori. c e ferice înl untrul ginga elor sale organe. când murim. c ci pe-a lui o l sase acas . de sfin enie. te îndemn îns a scrie memoriul vie ii tale. acel sâmbure negru i r u care-i r d cina adev rat a vie ii i a faptelor sale -egoismul s u. de la floarea ce cu naivitate minte. ² Eu. luna str lucit . adev rata stare de lucruri în care va intra? ² Chemarea unui filozof? zise umbra surâzând cu am r ciune ² foarte bine! Ceea ce zici tu îmi hot r te soarta. stele de aur ce.

prin roiurile de stele. pe acest bulg re negru i neînsemnat ce se nume te p mânt.. nu e nimeni pe strade.. îi cuprinse gâtul ei gol. Vom tr i a a de ferici i acolo unde vom fi. iar cu ceilalt mân fluturând o parte a mantiei se ridicar încet. ² Vino cu mine. umbra se desprinse încet i se în l ² Cine-i acolo ² zise Maria tremurând pe pieptul lui. opti el la ureche-i. nu te poate vedea nimeni. ² Iubito ² zise el încet netezindu-i p rul ei de aur ² iubito! vino cu mine în lume.. i ce frumos îmi pai tu acuma. cu ochii plini de lacrimi. pân ce. Din visurile noastre vom zidi castele. ² Umbra ta. din zilele noastre veacuri de fericire i de amor. încât îi p rea c-a s -i beie via a toat din gura ei. i fiecare liter era un an. pare c e ti altul. vezi-o cum doarme.. El puse jos dulcea lui sarcin pe malul mirositor al unui lac albastru ce oglindea în adâncu-i toat cununa de dumbr vi ce-l încunjura i deschidea ochilor o lume întreag în adânc. Sub alba hain de noapte de la gât în jos se tr dau boureii sânilor i mâinu ele i bra ele ei albe i goale pân în umeri se-ntinser spre dânsul i el le inund cu s rut ri. pe supu ii... ² O! ce liber din alt lume. din cuget rile noastre vom adânci m ri cu mii de undoiete oglinzi. i apoi chiar de te-ar Fereastra se deschise-ncet.. El se contrase din ce în ce mai mult i iute. tu pentru mine. vino prin o tiri de stele. prin nourii negri ai cerului.. o strânse cu atâta foc. opti ea încunjurându-i gâtul cu bra ele ei albe i lipindu. îl vom uita. nici o pe-o raz de lun spre a c dea în pat. Aide! ² Dar ce va zice mama. pân i u oar m simt ² zise ea c-o voce de un timbru de aur. i milioane de alte infuzorii joac . i el s ri prin fereastr . încât ochii ei alba tri str luceau mai tare i clipeau ca lovi i de o raz de soare. infuzorii abia v zu i de ochii lumii se numesc împ ra i. ² Haide dar. r spunse el zâmbind ² ea r mâne în locul t u.² Tu e ti? r spunse o voce drag vedea. Luna-i c dea drept în fa . eu pentru tine.. Dan se uit fix într-acolo. în acest vis confuz. patim în piept. ² Eu. Umbra ei se r sfrângea în perete. Astfel îmbr i a i. F rm turile acelui bulg re se numesc imperii. deschise unele file i începu a citi jude ul p mântului.. departe de acest p mânt nenorocit i negru. pân ce ajunser în lun . Era ceva înfrico at câte crime au putut s se petreac pe acest atom atât de mic în nem rginirea lumii.. arunc neagra i str lucita lui mantie peste umerii ei albi. i molatic . Un moment. C l toria lor nu fuse decât o s rutare lung . încet prin aerul luciu i p truns de razele lunii. El î i lu calea iar spre p mânt.. neturbura i de niminea. prin t rii de raze.. perdeaua se dete într-o parte i dintre cre ii ei ap ru frumos i palid capul blond al unui înger. Lu cartea lui Zoroastru.. apoi îi lu fa a în mâini i o s rut cu atâta ardoare. El î i întinse mâna asupra p mântului. deschide fereastra. O! î i mul mesc. Nici o durere. pare c e ti . ² Unde? ² Unde? Oriunde.. îi încunjur talia strângând-o tare la piept.. fiecare ir un secol de adev r. el ezu pe coastele unui nour negru i se uit lung i cuget tor pentru ultima oar asupra p mântului.i guri a de buzele lui. pentru ca s nu ne mai avem în minte decât pe noi. zise ea. Aproape de p mânt. S rutarea ei îl umplu de geniu i de-o nou putere.

iar pe um rul ei cânta o pas re m iastr . a eza i într-o luntre de cedru. printre buc i de p dure ponorâte în fundul râpelor pân într-o vale întins t iat de un fluviu m re care p rea a. lun i stele. a c rui stropi soare. Dumbr vile lor întunecoase de pe maluri se zugr veau în fundul râului. pân când deodat râul împiedicat de stânci i mun i s-adun între codri ca marea oglind a m rii i se limpeze te sub sori. unde apa abia mai sclipea din când în când atins de câte-o raz : trunchii p durilor se ajungeau cu ramurile lor deasupra râului i formau bol i nalte de verdea nestr b tut . Fluviul lat se adâncea în p duri întunecate. în care reginele se m ritau. acei pitici nem rginit de mici aveau regii lor. trece Maria peste acel pod. Insulele se în l au cu scorburi de t mâie i cu prund de ambr . i poe ii lor nu g seau în univers destule metafore i compara iuni pentru apoteoza eroilor. reginele i fan ii de pe c r i erau to i chipuri copiate din basmele ce i le spuneau serile. purtau r zboaie. Greieri r gu i i cântau ca orologii aruncate în iarb . altul s-adânce te în fundul apei. stre ine ² un codru antic ce vine în nouri. Sau adesea. inventar un joc de c r i. uitându-te în el.i purta insulele sale ca pe ni te cor bii acoperite de dumbr vi. împletindu. iar painjeni de smarald au esut de pe-o insul pân la malul opus un pod de pânz diamantic ce sticle te vioriu i transparent. ap sa i de somn. Ca s petreac . Oglinzile lucii a valurilor lui r sfrâng în adânc icoanele stelelor. alb ca argintul noaptea. buzele ei murmurau zâmbind. apoi capul ei. Îl lu m rg ritar. c dea pe perine. întorcându-se. i murmurul lor umplea lumea de un cutremur voluptos. se în elege c atomii din miezul acelui m rg ritar a c rui margini le era cerul.ce deveni. de po i num ra în fundu-i toate argint riile lui.. atârn în salba iubitei sale albastrul . poveste c reia nu-i mai d deau în i. Sc ri înalte coborau printre coaste pr bu ite. ce acoperea bra ul i-ncurcat . Regii. Valurile râd i mân întunecoase lumea lor albastr . Dar somnul lor! Înainte de a dormi ea î i împreuna mâinile i. M rimea fiind numai relativ . pari a te uita în cer. el a pus doi sori i trei luni în albastra adâncime a cerului i dintr-un ir de mun i au zidit domenicul s u palat.i p rul a c rui aur se strecur prin mâinu ele-i de cear . împreun cu sfera ce-l încunjur . pe care vântul îl gr m de te în troiene. Cine ar fi v zut-o astfel! Nimene ² numai el. coborau pe ascult toarele valuri ale fluviului. i ce frumos f cuse el în lun ! Înzestrat cu o închipuire urie easc . Prin hainele argintoase îi transpar membrele u oare. înverze te râul cu miile lui unde. picioarele-i de om t abia atingeau podul.. încât. El î i r zima fruntea încununat cu flori albastre de genunchiul ei. Colonade ² stânci sure. Jocul însu i era o poveste lung de cap t pân ce nu-ncetau. palid de suflarea îndulcit a nop ii. Numai pe ici pe colo câte o dung fulger toare deasupra apei. pe când stelele albe sunau în aeriene coarde rug ciunea universului. încât. a lunilor raze p trunzând prin el. flori cântau în aer cu frunze îngreuiete de gândaci ca pietre scumpe. cât p rea c din una i aceea i r d cin un rai se înal lumina zorilor. Cu corpul nalt ml diet. ca din Halima. Dan se uit cu ocheana prin coaja acelui m rg ritar i se mir cum de nu plesne te de mul imea urii ce cuprindea. mic ca un m rg ritar albastru stropit cu stropi de aur i c-un miez negru. iruri de cire i scutur grei om tul trandafiriu a înfloririi lor bogate. regii se însurau i fan ii umblau înamora i.

jumal ul lor albastru se despica. El nu. ei într-adev r. Oare nu se mi c lumea cum voi eu? El strânse c-o întunecat durere pe Maria la inima lui. c tot ce gândesc eu îngerii împlinesc în clip ? Ea îi astup gura cu mâna.. Îns oare de ce omul nu gust vreo fericire! Vecinic semnul arab de pe doma Domnului îi preocupa mintea lui Dan. popoare de tunete b trâne. era un ochi de foc.. vuirea nem rginirii ce tremura mi cat ." Vum! Sunetul unui clopot urie esc ² moartea m rii. o enigm chiar pentru îngeri. ariile roiau limpezi. Proverbul. ² Spasmotic inea în mâna lui i privirile ochilor lui mari erau a intite asupra acelei por i vecinic . enigma ce p trundea fiin a mea. cu sânuri dulci. Mintea lui era preocupat închise.. ca j raticul noaptea. zise îngerul serios. cânta din arf un cântec atât de cunoscut. de câte ori îi trecea prin minte ca îngerii s mearg dup voia lui... Oare f r s-o tiu nu sunt eu însumi Dumne.. nu exist pentru tine i în zadar îl cau i. cu s rut ri. i cu toate acestea în fiece noapte se repeta acest vis. dulci. ² A voi s v d fa a lui Dumnezeu. gând nefericit! aiuri el. zise el unui înger ce trecea. în triunghi. ² Dar ceea ce-i p rea ciudat era c . cu ochi alba tri care luceau întunecat în lumea cea solar . ² Nu vezi tu. [îngeri] plutind cu în l atele aripi albe i cu brâie de curcubeu.. straturi de stele albastre pe plafonduri argintoase ² toate pline de un aer r coare i mirositor. van -i era c utarea lui prin cartea lui Zoroastru ² ea r mânea mut la întreb rile lui. Hurmuzul p mântului ardea în salba ei de m rg ritare. aplecându-se la urechea-i: "De ce cau i ceea ce nu.. ² Dac nu-l ai în tine. Era doma lui Dumnezeu. c derea cerului ² bol ile se rupeau. portale nalte. Ceruri de oglinzi. îi împlineau alintând gândirile.. Numai semnul arab lucea ro . O. [cu] frun i ca ninsoarea. Visau amândoi acela i vis. clare în mintea lui îmb tat .. în fiece noapte el umbla cu Maria în lumea solar a cerurilor. În van îngerii ce treceau ducând în poalele lor rug ciunile muritorilor se uitau semnificativ la el. în van unul îi spuse lin.i putea explica aceast armonie prestabilit între gândirea lui proprie i via a cetelor îngere ti.i poate veni în minte?" Altul: "De ce vrei s sco i din aram sunetul aurului? Nu-i cu putin ". Oare nu cânt ei ceea ce gândesc eu?. treceau îngerii cei frumo i cu capete i umere inundate de plete. Aerul cel alb rumenea de voluptatea cântecului. Numai o poart închis n-au putut-o trece niciodat ..ei. not cu not el îl prezicea. toate grânele cresc. când Dumnezeu vrea. "Asta-i întrebarea. i Dan se sim i tr snit i afundat în nem rginire. f r s le-o zic . el î i lua cu el în visul s u cartea lui Zoroastru i c uta în ea dezlegarea întreb rii. El adormea în genunchi. galerii de-o marmur ca ceara.. deasupra ochiului un proverb cu literele strâmbe ale întunecatei Arabii. Apoi îi opti la ureche: ² Când plou . Asemenea ca un stup de albine. zise Dan încet. îngerii ce treceau surâzând pe lâng el îngânau cânt rile ce lui îi treceau prin minte. n În zadar. netezi ca marmura. Deasupra ei. Râuri de fulgere îl urm reau. Odat el î i sim i capul plin de cântece. Mario. În haine de argint. tu gânde ti ceea ce gândesc î gerii. cel mai frumos ce l-a v zut în solarul lui vis. stelele p reau c se mi c dup tactul lor. iar un înger. i de câte ori umblau. atârnând pe marginea patului.

mic . El se scutur oarecum din somn. frumuse e i spirit. O sim ire pe care n-o cunoscuse niciodat era ea s se nasc cu amorul? Ea se reivi. cochet . într-o clip cale de-o mie de ani. Fusese vis visul lui cel atât de aievea sau fusese realitate de soiul vizionar a toat realitatea omeneasc ? ² Perdeaua de vis-á-vis se dete pu in într-o parte i prin faldurii ei albi ap ru un blond cap de copil .. surâse. lumini pres rate.. i ochii t i.. El deschise cartea.cartea lui Zoroastru.. Deodat întunericul dimprejurul lui deveni lini tit. de ce surâdea. Am s -i scriu. De ast dat trase perdelele sus i sta cu-o garoaf în mâinu a ei alb i privea pare-c pe gânduri în potirul de purpur al florii. S rac de bunuri. salcâmii cu miros dulce t inuiau c r rile risipite într -o viorie i melancolic umbr . ca o salcie neguroas ce. Ah! ea trebuie s fie bun . dar i neputin a realiz rii viselor lui. i te iubesc. o roz de purpur la tâmpl .i întindea crengile spre el i striga c zând: "Dane! ce m-ai f cut pe mine?" i un glas r sun în urm -i: "Nefericite. ² Nepre uita! opti el uitându-se la ea. Soarele se în l a ca un glob de aur arz tor pe un cer adânc albastru. ce-ai îndr znit a cugeta? Norocul t u c n-ai pronun at vorba întreag !. el c dea ca fulgerul. Din ce în ce mai mare. E atât de bun . dac aceste zâmbiri aveau o inten iune. ² Maria! opti el cu inima strâns . Sufletul lui se cutremura la gândirea c nu va putea scutura greutatea acestui amor. negru-mort... dureroas iluziune. îns totu i? ² Redisp ru. s-apropia de p mânt.. Nu e destul mizeria în care am tr it ² cel pu in o mizerie f r de dorin e. florile împrosp tate ridicau în soare cochetele capete copil roase i ochii lor plini de reci i zadarnice lacrimi. În casa de peste drum perdelele albe erau înc l sate. o noapte v ratic cu aerul blond. gr dini mirositoare i. Speran ? el n-o putea avea.. c ci el în elese sensul. nu-mi va refuza ea. nemaisim it voluptate el îi scrise: Stea. i prima mea dorin ultima ² nerealizabil ! Tr sura cea fin i poate i amar dimprejurul gurii lui se adânci v dit. prin aleile gr dinii ei vi inii i cire ii înflori i. s-o rog. Asta. instinctiv rupse m rgeaua p mântului de la gâtul Mariei." Supt ca de-un magnet în nem rginire. inima mea este atât de bolnav ca o scânteie de soare noaptea. arunc m rgeaua i începu a citi: m rgeaua c dea luminoas prin întuneric i se desf ura din ce în ce.. voi ruga-o s fie rea. deja vedea culmile str lucite ale unui ora . P rul ei cel blond i împletit în cozi c dea pe spate. f r sunet i f r lumin . s nu-mi umple sufletul de-o van . de ce? i tocmai în fereastr ? Oare ea nu-l vedea? Dar dac -l vedea. "La ce mi-a mai trebuit i asta? gândi el cu sufletul plin de lacrimi". s-o rog s nu surâd . gura micu ca o vi in coapt i fa a alb i ro ca m rul domnesc. Râdea. Dup ce râsese ² cine tie de ce? ² ea l s perdeaua s recad . gr dina de desubtul ferestrei în care adormise Dionis era de un verde umed i r corit dup noaptea cu ploaie. i î i deschise ochii. topite stele a . Ea c dea din bra ele lui. Dar inima lui se contrase cu violen . Cu-o dureroas . Acuma tia c iube te.... mai mare ² se lumina ² pân o v zu departe asemenea unei lune ² i el cobora cu cartea sub mân nourii gro i.

O nu! În via a ta luminoas nu s-a putut ivi nici umbra m car a unei dureri asemenea aceleia ce-mi nimice te inima. de ce te-am v zut? Orb de-a fi fost. Ei sunt jos. în ne tiin a ta. Mario! po i tu s . care. în neputin marginile în puterile celui ce le are. A m iubi nu. când gândea c mijlocul ei cel dulce s-ar putea odihni cuprins de bra ul lui. de una am fost capabil. i nu deodat . murii îi s rut pe care au trecut umbra ta. cu atâta mai frumoas e ti! ² N-am avut speran e. c ci fiecare din ele î i g sesc i-ar ridica aspira iunile pân la tine. f r de lumin . Ce-i via a? El sim ea c o or lâng ea ar pl ti mai mult decât toat via a. când o asemenea inim le-ar ridica f r voin . tu! ² Oricât de mare ar fi mila ta. tu!. de dorm. Moartea-i un moment. De ce sunt eu în lume. înger? . O nimice te! Închipuie te. Când o inim pierdut -n mizerie. pustie. i nu e durere mai mare decât a mea. În fiecare fibr rupt este-o nem rginire de dureri. nici una-n lume. un surâs în trecere. dureroas . Cât intensiv . s se uite la transparentele-i degete ore întregi. dispre uie te-m ! Eu nu pot s nu te iubesc.. sunt dureri care trebuie s -l îndulceasc . i aceea nerealizabil . neputând s le reziste..i închipuie ti un asemenea chin f r s plângi ² de mil . i nu cuno ti asemenea oameni.i este permis. c ar putea s -i prind mâinu a ei alb .. s -mi cuprind toat via a mea. de venin s fie un suflet. Ah! cât e ti i cu cât e ti. îi ame ea sufletul lui. la imaginea luminii lor sunt de tept. sc pam de o via zilelor tale. umbra unei fericitoare . aceast sim ire munce te. fibr cu fibr se rupe inima mea. cu atâta mai nefericit sunt. este o margine care s-o mi te. Când gândea cum i-ar lua capul ei de aur în mâini i i-ar topi ochii cu s rut rile lui. f r de nume fericire întro or de amor. pu in mi-a p sat. o lupt van . dintr-o fiin aievea n-ar r mâne nimic decât o lung . n-am avut dorin e. de art dar singur . cât te visez veghind i. privesc atât de adânc. de cât amar sc pam! De n-a fi fost defel. Mario!..i pot zice altfel. Desperarea ucide. Martir este numele amorului meu. Ei nu pot apar inea cercurilor în care te mi ti tu..dimine ii.. umbra ce-ai aruncat-o pe pânza gândirilor mele este singura fericire ce am avut-o în lume. f r s moare. Tu nu tii de ce. mai nepomenite. de una.i c dintr-un om cu sim ire. stea! cum luce ti în cerul t u. desperarea e timp ² o asemenea sim ire este iadul. în ap sare. Ea! toat lumea era cuprins în acest cuvânt. ² Floare! cum surâzi în gr dina tii c un suflet tii c o inim se rupe. Adio! Adio! i. f r de voin . crud . f r s de frumoas chinuit . când tu ai fost menit s fii? De ce-au c zut ochii mei pe tine. i. e ti i mai frumoas . i cu toate astea chipul t u.. totu i o speran de-o dureroas dulcea . atât de ferice de adânc în noaptea sufletului meu.. a a-i c astfel te cheam ! nu se poate s te cheme altfel. cu toate c scrisese. dispre ue te-m ! te rog! Poate dispre ul t u m-ar omorî i moartea nu-i nimic pe lâng chinul meu de azi. e ti i mai mult cauza unor crude dureri. nu ² de îngrozire? De piatr s fie o inim . pân acolo nu se poate coborî.. Nu-mi zâmbi! Zâmbetul t u m-ar umple de speran e vane.. Tu de a cultiva sim iri. El î i închipuia c ea va putea fi a lui. Po i oare ghici sim irea cu care am scris. S rut urma pasurilor tale. mai f r de în eles. care de care mai îndr gite. i cum i-ar vorbi el! Câte numiri ar inventa el. ce-ar sim i un asemenea om? Întristare? Asta nu-i întristare! Desperare? Asta nu-i desperare! E o agonie a sufletului. i nu i-o pot spune. pentru un surâs de pe buzele ei. luptând spre a le n du i. i cu cât sunt. îi venea s nebuneasc . nu. pu in mi-a p sat. întrupat desperare.

dar atât de dureros i atât de îngrijit. capul ei. spre a c uta un altul în ochii ei alba tri. era un amestec f r dispre i spera amor..... p rea c i se rupe via a.. acolo-i s rmanul. o dat ! parec n-a mai voi nimic în lume.. ² Cum ar ta el? întreab b trânul.. p rea c nu vede decât perdele albe i de dup fiecare se ivea.. Ea cerc a surâde. i el sim ea parec le trage la inima lui. în mâinile unite i l sate în jos iind scrisoarea i în fa cu-o expresie indecis .... Ochii lui se uscau de ardoare i sclipeau cu o bolnav dorin .. i se taie în dou inima. milo i. ca un copil. ea se ivi frumoas . ² Arat !... Ea bo i scrisoarea cu mâna. . Cum o iubea! De l-ar fi dispre uit.... c utarea ar fi durat vecinic.. nu tia ce s gândeasc .. o idee de ur a ei ar fi fost cuprinsul amorului lui cât ar fi tr it. de unde aceast irezistibil nebunie? El nu.. ² Ce scrisoare ii tu în mân . ori s -i s rut umerii. plutitori... în fiece pas.. Sta în fereastr nelini tit...... El se ar t în fereastr . Nu în ea. ochii ei cei mari i adânci erau plini de lacrimi. ir de icoane turburi... De unde aceast sim ire nem surat .. un înmiit amor.. ² Vezi... în fiece zâmbet. nimic. ar fi iubit dispre ul ei.. înecat de dorin a de-a plânge ca un copil vinovat. Dumnezeu de-ar fi fost i-ar fi uitat universul. ² De la cine ai c p tat tu scrisoarea asta. "Ah! zâmbi el c-un fel de dureroas be ie.. se uit pe ea.. cât recuno tin pentru c ar l sa un moment dege elele i vecinic ar ei dulci în mâinile lui.. crud îi p trunse inima lui. în casa cea pustie de peste drum. parec a tepta sentin a de moarte.. ca s-o observe. Îngerul meu!" El trimisese scrisoarea. Ajunse la semn tur . adânci. i. ridicând cu mâna lui cea fin b rbia cea rotund a fetei... preocupat cum se vede de-o cugetare complicat . i ochii ei painjini i de lacrimi se îndreptar spre el... care se ivi tocmai atunci în fereastr . o durere ascu it . Înamorat în ea? Asta ar fi fost pu in.. o negur alb îi cuprinse vederea.. cine tie dac n-a i murit. i fa a lui se adânci din ce în ce. unde locuie te omul acesta? Lacrimile o inundar i ea se arunc suspinând la gâtul t tâne-s u. ori s -i despletesc p rul. s le fac a sim i desele i nem suratele-i b t i.. zâmbind cu o speriat i copil reasc ire ie. .. poate înc nu-i prea târziu. Alearg .. ar nebuni în urm visa aceea or f r de seam n. El se retrase dup perdea. Mario? i cum ar i tu? Ce i-e? zise un b trân prietenos.. Ah! el ceruse Ea se ivi în fereastr . îmb t toare. o duse la inim . . în fiece gândire a ei. nici gândea ceva.. zise ea întrerupt. ar plânge i ar râde de fericire. tat .cuget ri..... toate se învârteau împrejuru-i într-o lumin trandafirie. -apoi nimic...i sim ea capul.. cât gratitudine pentru-o privire. de-ar fi g sit.. .. El îi desf cu cu o dulce sil scrisoarea cea mototolit din mâini... Copila fugi speriat din fereastr . l-am v zut c zând ca mort pe podele.i sim ea inima. i se uit înaintea ei. nu se tie. . nu.. El c zuse cât era de lung pe podeaua camerei lui.... de-a putea s-o s rut. ori s -i dezmierd mâinile...

paloarea cea lini tit i marmorie a fe ei contrasta cu p rul în dezordine.. parc surâdea i ² ciudat! ² avea ochi alba tri. Numai umbra lui proprie st tea dreapt în perete.... da din cap. în .. Pe dinaintea lui treceau fiin e ciudate pe care nu le v zuse niciodat .. -apoi î i mu c zâmbind buzele.. se sub ie.. Ei deschiser u a. tat l Mariei fixa portretul din perete... el intr în casa lui deplin con tiu despre îndelungatele lui vise. cu care b trânul vorbi repede i încet..i urnise ochelarii pe frunte.. Ple uvul îl ridic încet de la p mânt i-i dezgoli pieptul. luna mai arunca câte o dung prin întunericul lor. apoi un cer de un etern i albastru întuneric. zise el. prin cre ii c reia transp reau delicatele i corectele lui forme.² O! e frumos! zise ea repede... O mân era strâns ap sat pe inim ... ar tându-i scrisoarea. cu stre inile muceg ite în lun . El citi în cartea lui Zoroastru... i umbra mea î i bate joc de mine acuma".. De i erau amândoi b trâni. Ple uvul cl tin din c p ân . Destul c soarta lui material din momentul acesta era schimbat . ² Cât pe ce era s i se rump o vân a inimii. El însu i era lungit pe pat.. ea se scul încet... ² Umbra lui dormea pe pat. ² Aha! gândi doctorul cu ire ie.... El sim ea fulgerul junghiindu-i inima.... Capul ridicat pe perini i l sat asupra pieptului.. cu ochii închi i. i iar i.. Ei coborâr iute sc rile i într-o clip fur la casa de peste drum..... se lipi de perete i se a ez ironic .. p rul în dezordine. ² i mi-a trecut prin minte. aste-s deja umbre de pe ceea lume".. În vreme ce doctorul (ve i fi ghicit c ple uvul nostru biped era doctor) vorbea cu sine însu i.. lung . Nici trebuie s -l trezim m car.. O negur deas . strivit sub greutatea cuget rilor lui... ca din le in s treac într-un somn adânc. cu stele moi de suflarea nop ii.. ea comprima convulsiv durerea ce o sim ea acolo. iar i ora ul vechi cu stradele strâmte. acea idee nefericit pe care Ruben o credea cu neputin capul unui om. în dreptul lui. cenu ie i sclipitoare... ridica sprâncenele i... fantastic . Dovezi erau asem narea cu portretul i multe alte împrejur ri care nu ne intereseaz . Se mai ivi înc un om ple uv i cu ochelari. . cu aerul cald.. cu casele închircite. Explicarea în dou cuvinte: Persoana juridic care se afla acum pe mâna îngrijitoare a Esculapului nostru avea drepturi asupra unei mo teniri. "Ah! gândi el ² în curând voi muri.. cealalt spânzura pe marginea patului în jos. O manta neagr îl acoperea... cu nouri încre i i. O bucurie mare l-ar omorî. Afar de aceea un fulger îi trecuse drept prin inim în vremea c derii lui. Dionis era lungit la p mânt. Pare foarte sensibil. zise el încet. El se lungi pe pat i sacoperi cu rasa.. ab tut... Dan se sim ea bolnav. cu inten ie. ochii închi i cu vehemen . i Dan trecea repede prin strade.. gândi el.... Tat l Mariei se plec asupra lui i-l privi cu pl cere. "Dracul s te ia... legate îns de originea pân acum obscur a lui Dionis. Îl voi cloroforma. ei se gr bise astfel încât aceasta tr da viul interes ce trebuia s -l poarte pentru Dionis.

Cea ple uv îmi pip ie pulsul i cea cu p r se uit la umbra mea. dracii t i sunt me teri în desprinsul umbrelor din perete. ² Maistre Ruben. a umbrei care-o vezi în perete... . l-am g sit în starea-n care-l vezi.. acolo-s memoriile umbrei mele.. El cump r de la mine c r i. E Riven... cellalt vorbea cu Ruben.. de mult! ² de când m v zut altfel vrodat lâng Curtea veche? ² Lâng Curtea veche.. i maistrul Ruben i-a ie it cu des vâr ire din min i.i seam n . Evreul se uit lung la bolnav i cl tin din cap.. Bravo! Maistre Ruben. strig el. eu am murit i Ruben a venit cu medicii s -mi vând corpul. veni s -i cerce pulsul. omul se uit iute prin ele. prin schimb rile prin care am trecut. maistre Ruben. zise el.. el mi le-ar fi cump rat desigur.. Uite! acuma o desprinde din perete io d lui Ruben în mân ... Domnule.i barba.. spânzurat de un cui în perete. ² Umbra ceea a d-tale e un portret care... Dar m-ai Evreul s-apropie de scrinul ce i-l însemnase bolnavul. in minte. Uit -te în masa mea. corpul meu trebuie s fi devenit fenomenal. c ci cum v d joac pe doctorul în momentul acesta. ori eu am devenit o fiin superioar magistrului meu.. acum îns ... maistre. zise el pentru sine. apoi le puse pe mas . vânz torul de c r i. se poate i asta. ² Ce pustia. ² În momentul acesta intrar doi oameni în chilia lui pe care Dan nu-i mai v zuse. i ist Ple uv are s m ia pe mine.. ca hârtie numai. desp r it în dou ar t ri b trâne cu care.i creasc perciuni i de când por i caftan jidovesc? ² Vai de mine domnule.. Aha! gândi el în urm . "De când îl cuno ti?" adaose întorcându-se c tr evreu.. te-ai prostit r u de când nu ne-am mai v zut. de când ai l sat s . Are drept..U a se deschise i intr maestrul Ruben. Unul din ei.. Ruben îi ar t hârtiile. nu-l mai cunosc.. gândi el. -apoi nici nu-mi mai zice: jupâne Riven.. zise el serios. biblioteci risipite ale oamenilor b trâni a c ror clironomi apoi mi le vindeau pe un pre de nimica. Bravo! bravo!" El b tea din palme râzând. Bolnavul auzea toate acestea i nu tia ce în eles s le dea. "Sunt nebuni oamenii ace tia. ² Eu mor. ² D-tale nu i-e bine... ² De mult. el le scoase. Eu singur le cump ram cu toptanul. se uit la ele. Ruben se uit lung la el.Îmi pare c sam n cu Satana amândoi. Acuma asemenea aveam câteva vechituri de astea i venisem s i le ar t. maistre Ruben. f r îndoial . iar nu d-ta.i petrece iretul Ruben pe conta mea.. ci maistre Ruben! D-zeu tie cum s-or fi scrântit toate celea în capul bietului om... îi deschise s ltarul i d du într-adev r de ni te leg turi de hârtii galbene i ve tezite. zise tân rul zâmbind.. legate cu fire de a albastr . Dar oare-s doctori ace ti doi?. ple uv i uscat.. zise Ruben netezindu. scrise de cât vreme am fost în lun . o jum tate cu p r i una ple uv .. În genere cele mai vechi i tot de-acele pe care nu le mai putem vinde nim nui în lume. Ori e un om. i-n asemenea c r i el r scolea c-un fel de patim i-mi cump ra cele mai obscure i mai f r de-n eles.

Portretul p rintelui s u lipse te din perete.... speriat ... ² Cum dar? ² Da! da! Maria.. evreule... Deodat sim i cum c pe marginea patului s u edea cineva. el privea la ..... ² Am fugit de-acas deghizat . rece. Îl privi în întreg. turburi... toate întâmpl rile abia trecute..... m iube ti tu? ² Dar dac nu m-ar chema Maria? zise ea sub inspira ia unei fulger toare mali ii. te-ai dus i m-ai vândut chinuitorului de suflete". îi mângâia fruntea ei alb de-i dete p l ria jos i-i l s s izvorasc pe umeri în jos valurile de p r blond.. zise ea cu gl scior argintos. la împrejurimea lui.... Î i închise ochii... Dar în momentul acela el îi înl n uise gâtul.... "Ah! gândi el. dihania de doctor zicea c-ar fi periculos pentru el... I se pare c s-a trezit din ni te vise lungi.. El singur nu. Mario.. îi edea pe picioare.. mintea lui îi p rea împrosp tat . clar fa viitor cum ai privi din fundul unui lac lini tit i limpede ca lacrima. ² Luna rev rsa tot aurul ei în odaia lui i sub aceast sm l uire diafan mobilele i covoarele str luceau somnoros i mat. El se scul . ea nu mai rezista. zise serios ple uvul. apoi îi lu amândou mâinu ele în mâinile lui. numai patul e acela i. dar taci.. p rul de aur acoperit de o p l rie de catifea neagr cu margini largi. atunci. gândi el. ba mâini. Dar el o cuprinsese. nu i-e iertat s vorbe ti... i Dionis lungit în patu-i tremur în friguri. c r ile cele vechi asemenea.. o.. i toate îi p reau vise. cu buzele uscate.. auzi periculos? Eu nu sunt periculoas ! zise ea r stit ! ² Dar dac s-ar trezi. vru s se retrag . El deschise ochii pe jum tate...... Din jurul lui disp ruse lumea cea semiobscur a tinere ii lui..i putea explica aceast limpezime a min ii. casa e aceea i. se uita la ele. este Maria!" Da. un orologiu zâng ne te încet i sub ire în perete i prin mintea lui trec iute. strâns de un colan lustruit.. "Te- ai dus. i ie i din cas .. nu i-e iertat.. murmur el c-o resigna ie Are friguri... din minune în minune... E noapte. Nu cu mintea care-o avuse înainte... f r de-ncredere în realitate. Apoi sim i o mân dulce i mic pe frunte. cu fruntea plin de sudoare i cu capul greu. odorul! ea era.. dar bra ul lui o inea cu t rie culcat astfel pe pieptu-i. amestecate. eu nu mai tiu ce se-ntâmpl cu mine. cam sl bit . O r coreal dulce p trunde prin ferestrele deschise.. f r de în eles i el prive te. Ochii lui Dionis pe jum tate-nchi i nu tr dau c el vegheaz . El sim i aerul îndulcindu-se sub optirile ei... rec zând cu capul în perini. îns mobile nou i elegante... El sim i o rou umed curgându-i în p r.. .Ruben îi lu umbra i hârtiile de pe mas dureroas .. Vorbea singur .. Ciudat... covoare pe jos.. i inima se cutremur în el... V zu un b iat cu fa a oval . obscure. palid . e în deliriu.. atunci. mijlocul cel mai ginga din lume.... de la capul inundat în aur pân-la botinele micu e ce sticleau radioase pe covorul înflorit.... ea. fetele vorbesc adesea singure.. ² Las -m ! zise ea ro ie ca purpura... îi s ruta degetele... tot m amânau.... Dormi! dormi! opti ea aplecându.. închizând cu zgomot u a dup sine.. îmbr cat c-o bluz de catifea care cuprindea. ea nu mai rezista... ba azi.i gura pe fruntea lui.

i ea s-apropia de el. Am fost întotdeauna surprins c nu pricep curent limba arab . chipul unui tân r demon lâng chipul unui înger asemenea unei astfel de armate ce dispare într-o companie veche spre a reap rea în una nou ... spre a cuprinde cu ei dulcea lui sarcin .. tr ind.. dar î i sim i gura astupat de s rut ri. de surprinderea i spaima ei proprie. Nu cumva înd r tul culiselor vie ii e un regisor a c rui existen n-o putem explica? Nu cumva suntem asemenea acelor figuran i care. asta-i întrebarea.. dar acela i num r m rginit pentru regizor. de i piesele sunt altele? E drept c dup fondal nu suntem în stare a vedea.. ca în noaptea aceea când se v zur pentru întâia oar în apropiere. c ci asemenea nu i-e iertat. în fine. umbra din perete.. care joac un rol atât de mare. armat mare pentru individul constituit în spectator. s aib momente de-o luciditate retrospectiv care s ni se par ca reminiscen ele unui om ce de mult nu mai este? Nu ezit m de-a cita câteva pasaje dintr-o epistol a lui Téophile Gautier care coloreaz oarecum ideea aceasta: "Nu totdeauna suntem din ara ce ne-a v zut n scând i de aceea c ut m adev rata noastr patrie. Maria intra deodat în salonul înc lzit i luminat numai de razele ro ii ale j raticului din c min. Dan ori Dionis? Mul i din lectorii no tri vor fi c utat cheia întâmpl rilor lui în lucrurile ce-l încunjurau.. cu capetele r zimate unul de altul. mul i vor gândi a fi ghicit sensul întâmpl rilor lui.. voind a reprezenta i? Nu este oare omenirea istoriei o armat mare. încunjur fondalul i reapar iar i fin din care nu se putuse înc terge am r ciunea unei tinere i ap sate. Ea-l împinse în perini. Dou vorbe concluzive. Acei care sunt f cu i în felul acesta se simt ca exila i în ora ul lor. i râdeau. Îmi pare c-am tr it odat în Orient i. . intra îmbr cat ca b iet. El î i închise ochii i sim ea c inima i se sparge în piept. când de bun voia lor tr iau exila i la vun sat spre a se iubi departe de zgomotul lumii. Ar fi u or a însemna nu numai ara dar chiar i secolul în care ar fi trebuit s se petreac existen a lor cea adev rat . tot.. ei vor fi g sit elementele constitutive a vie ii lui suflete ti în realitate: Ruben e Riven.. Nu sunt aceia i actori. când în vremea carnavalului m deghizez cu vrun caftan.. aceea i p l rie cu margini largi pe p rul ei blond i picioru ele cele mai mici din lume în botine b rb te ti. lâng fizionomia oval .. cred a relua adev ratele mele vesminte. Membrele ei zvelte în bluza de catifea neagr . ci r m sese înc într-o tr s tur de nespus naivitate în jurul i alb a ei. trec pe scen .. rotunjit ce n-a cunoscut niciodat îndoiala.. de tot. El voia s vorbeasc . dup ce ea de mult devenise tezaurul c sniciei lui. care râdea c-un fel de copil roas nebunie de zâmbetul lui. reducându-le la simple vise a unei imagina ii bolnave. apoi iar îi deschise. Mâinu ele-i albe i transparente ca ceara contrastau cu mânicele moi i negre i astfel se primblau de bra prin semiîntunericul c lduros al s lii. e portretul cu ochii alba tri..te scula. din când în când st teau înaintea unei oglinzi. Trebuie s-o fi uitat". ² i nu s-ar putea ca cineva. Cine este omul adev rat al acestor întâmpl ri. Era un contrast pl cut: fa a lui tras gurii. din când în când î i plecau gur pe gur .. Adesea în nop i lungi de iarn . Fost-au vis sau nu. str ini lâng c minul lor i munci i de-o nostalgie invers . cu firul cauzalit ii în mân .. cu dispari iunea acestuia dispare ceea ce ve i fi îndemna i a numi o idee fix .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->