Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea “Politehnica” din Timişoara Anexa 2

Oficiul Doctorate la Contractul de studii doctorale

REZULTATE OBŢINUTE ÎN PROGRAMUL DE PREGĂTIRE UNIVERSITARĂ AVANSATĂ 1),2)

Doctorand: Nume POP Prenume Adrian


Nr. Matricol UPT 1876 Data înmatriculării

Domeniul de doctorat Inginerie Civila

A. Note şi credite obţinute la activităţile din planul de învăţământ

Semestrul I
Nr.
Parametrii specializării la care
crt Disciplina Data susţinerii Nota Nr. credite
funcţionează disciplina
.
Obiective,strategii si metode
1 toate specializarile 02.02.2010 10 5
in cercetarea stiintifica
2 Master – Reabilitarea constructiilor 10
Durabilitatea materialelor si
3 Master – Reabilitarea constructiilor 05.02.2010 10 8
elementelor

RECTOR, DECAN,

................................................. .................................................

Semestrul II
Nr.
Parametrii specializării la care
crt Disciplina Data susţinerii Nota Nr. credite
funcţionează disciplina
.
Comunicarea stiintifica si
1 toate specializarile 10.09.2010 10 7
deontologie profesionala
Remedierea si consolidarea
2 Master – Reabilitarea constructiilor 21.06.2010 10 6
constructiilor din lemn
Elemente avansate de
3 Master – Reabilitarea constructiilor 10.06.2010 9 8
higrotermica a constructiilor

B. Credite obţinute la activităţile complementare din programul de pregătire universitară


avansată

Nr.
Data consemnării finalizării Semnătura coordonatorului de
crt Activităţi Nr. credite
activităţii activitate
.
Conferinta nationala tehnico
1 stiintifica “Tehnologii 28.11.2010
moderne pentru mileniul III”
Referat documentar:
2 Reabilitatrea structurilor din 05.07.2010 9
beton cu metoda CFRP
3

1)
Formularul a fost adoptat prin H.BExS UPT. Nr. 27/03.10.2006.
2)
Formularul se va transmite de către facultate în 5 exemplare, completate în format electronic exceptând
semnăturile, la Oficiul Doctorate până la data de 25 septembrie a anului universitar. Cele 5 exemplare vor fi însoţite
de copii ale proceselor verbale aferente secţiunilor A şi B, în 2 exemplare.
Pentru doctoranzii încadraţi în Programul „Burse Doctorale”, facultatea va transmite la secretariatul Programului
până la data de 5 martie a anului universitar, în mod suplimentar, într-un exemplar, formularul completat cu
rezultatele din primul semestru al anului universitar.
RECTOR, CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, DECAN,

................................................. ..................................................... ................................................


Număr total credite pentru secţiunile A şi B ale Programului de pregătire universitară avansată = 60.