Anexa nr. 7 la Ordinul IFPS nr. 676 din 14.12.

2007 CEREREA

lucr torului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit re inut din salariu pe anul ________
PARTEA I. Se completeaz de lucr tor

Numele, prenumele ________________________________________________________________________________________________ Codul fiscal _______________________________________________________________ Adresa domiciliului permanent ______________________________________________________________________________________
SOLICIT URM TOARELE SCUTIRI: ___________________________lei
(se înscrie suma conform art. 33 din CF)

1. Scutirea personal 2. Scutirea pentru so (so ie)

________________________ lei
(se înscrie 0 sau suma conform art. 34 din CF )

La cererea scutirii pentru so ie (so ) se indic urm toarea informa ie despre ea (el): Numele, prenumele _______________________________________________________________________________________________ Codul fiscal ___________________________________________ Adresa domiciliului permanent _____________________________________________________________________________________ 3. Scutirile pentru persoanele între inute cu excep ia persoanelor între inute – invalizi din copil rie_____________________ lei
(se înscrie rezultatul produsului dintre num rul de persoane între inute i suma conform art. 35 din CF)

4. Scutirile pentru persoanele între inute-invalizi din copil rie ________________________________________________________ lei
(se înscrie rezultatul produsului dintre num rul de persoane între inute – invalizi din copil rie i suma conform art. 35 din CF)

5. În tabelul ce urmeaz se indic documentele, copiile sau extrasele din acestea care se anexeaz la Cerere:
Denumirea documentului Denumirea organiza iei care a eliberat documentul Seria, num rul i data eliber rii documentului

6. Rog s mi se acorde scutirile nefolosite în anul precedent în sum de _________________________________________________lei
(se înscrie suma indicat în pct.7.3. din angajatului pentru anul precedent) Fi a personal a

Declar c prezenta informa ie este autentic , c nu voi beneficia (n-am beneficiat) de scutirile nefolosite la prezentarea Declara iei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, precum i c sînt familiarizat cu m surile de responsabilitate în caz de includere în ea a datelor neautentice. 7. În baza art. 33, 34 i 35 ale Codului fiscal, precum i alin. (11) art.24 al Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I i II ale Codului fiscal cer scutirea anual în sum de:
____________________________________________________________ lei
(în litere)

_________________________________ lei
(în cifre)

______________________
(data)

_____________________________
(semn tura)

PARTEA II. Se completeaz de patron Denumirea patronului __________________________________________________________Codul fiscal_____________________________ Numele, prenumele, codul fiscal al angajatului i suma anual a scutirii, care corespunde categoriei scutirilor ________ sînt verificate. Cererea este înregistrat în registru sub num rul ________________ _________________ ______________________
(data) (semn tura)

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se înmîneaz persoanei care a depus cererea
Serve te drept confirmare a faptului c lucr torul a cerut scutirile corespunz toare. Denumirea patronului__________________________________________________________ Codul fiscal _________________________ Numele, prenumele persoanei care a depus cererea ______________________________________________________________________ Codul fiscal persoanei care a depus cererea ____________________________________ Suma total a scutirilor cerute ______________________________________________________________________________________lei Categoria scutirii acordate ________________ (în litere) _____________________ ____________________
(data) (semn tura)

Suma scutirilor nefolosite pe parcursul anului fiscal precedent se trec în contul scutirilor pentru urm torul an fiscal în urm torul mod: . seria i num rul certificatului de na tere sau al altui act de identitate.dac suma scutirilor nefolosite este mai mare decît suma salariului calculat i neachitat – în limita. Codul fiscal pentru persoanele fizice. codul fiscal reprezint seria i num rul pa aportului.în cazul cînd lucr torul se angajeaz pe parcursul anului fiscal pentru care sînt cerute scutirile . ca rezultat al neachit rii de c tre patron a salariului se acord la data achit rii restan elor la salariu. 33. îl are orice persoan care: a) s-a îmboln vit i a suferit de boala actinic provocat de consecin ele avariei de la C. persoan între inut este persoana care întrune te toate cerin ele de mai jos: a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al so iei (so ului) contribuabilului (p rin ii sau copiii. inclusiv înfietorii i înfia ii).33 alin. (2) Persoana fizic rezident aflat în rela ii de c torie cu orice persoan specificat la art. dar î i face studiile la sec ia cu frecven a unei institu ii de înv mînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal.num rul de persoane între inute. 33. Pentru persoanele fizice. Cernobîl. Articolul 34.04. cet eni ai Republicii Moldova.în cazurile cînd pe parcursul anului se schimb suma scutirilor la care are dreptul lucr torul .Cererea se depune de persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova. . Articolul 35. cet eni str ini i apatrizi va reprezenta codul personal (IDNP) indicat pe verso-ul buletinului de identitate. invalid din copil rie.04.E.(2) are dreptul la o scutire suplimentar în cuantumul stabilit la alin.dac suma scutirilor nefolosite este mai mic decît suma salariului calculat i neachitat – în limita sumei totale a scutirilor nefolosite.A. cu condi ia c so ia (so ul) nu beneficiaz de scutire personal conform art. c) este p rintele sau so ia (so ul) unui participant c zut sau dat disp rut în ac iunile de lupt pentru ap rarea integrit ii teritoriale i a independen ei Republicii Moldova. (1) pentru anul respectiv. iar dac nu de in nici pa aport. în cuantumul stabilit la alin. Scutiri pentru persoanele între inute (1) Contribuabilul (persoan fizic rezident ) are dreptul la o scutire pentru fiecare persoan între inut . Extras din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I i II ale Codului fiscal nr. d) este invalid ca urmare a particip rii la ac iunile de lupt pentru ap rarea integrit ii teritoriale i a independen ei Republicii Moldova. ce nu dep te m rimea salariului neachitat. la locul de munc de baz : . (2) Dreptul la scutirea personal major .E. . stipulate la art. cu condi ia c so ia (so ul) nu beneficiaz de scutire personal . care se ob ine prin îmbinarea codurilor scutirilor cerute de lucr tor. Cernobîl. .în cazul cînd se cere scutirea nefolosit în anul precedent – pîn la începutul anului fiscal. pentru care se solicit trecerea scutirii. cet eni ai Republicii Moldova. Categoria scutirilor este un cod. inclusiv i pentru persoanele între inute-invalizi din copil rie. d) are un venit ce nu dep te cuantumul indicat în articolul dat. (2). în cuantumul stabilit la alin. (11) art. b) este invalid i s-a stabilit c invaliditatea sa este în leg tur cauzal cu avaria de la C. f) este pensionar – victim a represiunilor politice.i schimb locul de munc nu este obligat s prezinte anual patronului cererea privind acordarea scutirilor i documentele corespunz toare. care nu dispun de buletin de identitate. ulterior reabilitat . inclusiv i actul de identitate provizoriu model F-9 . (1) pentru anul respectiv.în termen de 10 zile de la data cînd au avut loc aceste schimb ri. 24 din Lege. . 1163-XII din 24. "-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Codurile scutirilor Scutirile suma scutirii nefolosit în anul precedent ca rezultat al neachit rii salariului de c tre patron i trecut în anul de gestiune Scutire personal Scutire personal major Scutire acordat so iei (so ului) Scutire major acordat so iei (so ului) Scutire pentru persoanele între inute. H – codul persoanei între inute – invalid din copil rie (la aprecierea categoriei scutirilor litera H se indic de atîtea ori cîte persoane – invalizi din copil rie se afl la între inerea angajatului). precum i în ac iunile de lupt din Republica Afghanistan. e) este invalid de r zboi. Extras din Codul fiscal nr. scutirile. Lucr torul care nu.A. Scutiri personale (1) Fiecare contribuabil (persoan fizic rezident) are dreptul la o scutire personal în cuantumul stabilit la alin. c) este între inut de contribuabil.1997. cît i în ac iunile de lupt din Republica Afghanistan.nu mai tîrziu de data stabilit pentru începerea muncii ca angajat. b) locuie te împreun cu contribuabilul sau nu locuie te cu acesta. Scutiri acordate so iei (so ului) (1) Persoana fizic rezident aflat în rela ii de c torie are dreptul la o scutire suplimentar . 34 i 35 din Codul fiscal i nefolosite de c tre contribuabil în anul fiscal precedent. 1164-XII din 24.1997 Articolul 33. invalid de gradul I i II. Conform alin. cu excep ia persoanelor între inute – invalizi din copil rie. (2) În în elesul titlului II al Codului fiscal.(2) pentru anul respectiv. cu excep ia invalizilor din copil rie Scutire pentru persoanele între inute – invalizi din copil rie * ** Codul scutirii A P M S Sm N* H** N .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful