Sunteți pe pagina 1din 2

Conceptul CANDU 600-PHWR

Prima central\ nuclear\ electric\ din România, în func]iune la Cernavod\, este realizat\ dup\ conceptul
CANDU 600-PHWR (CANadian Deuterium Uranium 600 - Pressurized Heavy Water Reactor).

Tr\s\turile definitorii ale acestui concept sunt date de reactorul cu tuburi sub presiune având drept
combustibil uraniu natural [i moderator de ap\ grea (D20), înc\rcarea cu combustibil f\cându-se semicontinuu, în
sarcin\, f\r\ oprirea reactorului nuclear.

Fa]\ de alte tipuri de CNE, conceptul CANDU prezint\ o serie de avantaje, printre cele mai importante fiind
folosirea uraniului natural (al c\rui pre] este sc\zut deoarece nu comport\ îmbog\]ire), înc\rcarea în sarcin\ [i
asigurarea unei securit\]i nucleare sporite.

Prin securitate nuclear\ se în]elege ansamblul de m\suri tehnice [i organizatorice destinate s\ asigure
func]ionarea instala]iilor nucleare în condi]ii de siguran]\, s\ previn\ [i s\ limiteze deteriorarea echipamentelor [i s\
ofere protec]ie personalului ocupat profesional, popula]iei, mediului înconjur\tor [i bunurilor materiale împotriva
iradierii sau contamin\rii radioactive.
Conceptul CANDU are la baz\ strategia de "ap\rare în adâncime" care const\ din conceperea unui sistem de
bariere fizice în calea eliber\rii radioactive. Pentru fiecare dintre acestea exist\ mai multe nivele de ap\rare împotriva
evenimentelor care ar putea afecta integritatea fiec\rei bariere fizice [i anume:
1. pastila de dioxid de uraniu care re]ine cea mai mare parte a produ[ilor de fisiune solizi, chiar la temperaturi
înalte (factorul de re]inere este de 99%);
2. teaca elementului combustibil care re]ine produ[ii de fisiune volatili, gazele nobile [i izotopii iodului ce
difuzeaz\ din pastilele de combustibil;
3. sistemul primar de transport al c\ldurii care re]ine produ[ii de fisiune care ar putea sc\pa ca urmare a
defect\rii tecii;
4. anvelopa care re]ine produ[ii radioactivi în cazul avarierii tecii [i sistemului primar;
5. "zona de excludere", zona cu raz\ de circa 1 km în jurul reactorului unde nu sunt permise activit\]i umane
permanente nelegate de exploatarea CNE [i care asigur\ o dilu]ie atmosferic\ a oric\ror eliber\ri de radioactivitate,
evitându-se astfel expuneri nepermise ale popula]iei.

În componen]a unei CNE tip CANDU 600-PHWR intr\ un num\r de circuite majore care, împreun\ cu
circuitele auxiliare aferente, realizeaz\ transformarea energiei nucleare în energie electric\.

Circuitele majore ale CNE CANDU 600-PHWR sunt:


• circuitul primar de transport al c\ldurii;
• circuitul de abur viu [i ap\ de alimentare;
• circuitul de ap\ de r\cire la condensator;
• circuitul moderatorului;
• circuitul de combustibil.

Prin circuitul primar de transport al c\ldurii circul\ ap\ grea sub presiune (agentul primar), care trece prin
canalele de combustibil din reactorul nuclear preluând c\ldura degajat\ în urma fisiunii nucleare a uraniului. C\ldura
primit\ de agentul primar este apoi cedat\ în cei 4 generatori de abur apei de alimentare (agentul secundar) care se
transform\ în abur saturat. Circula]ia agentului secundar se face cu ajutorul celor 4 pompe primare.

Aburul saturat din generatorii de abur se destinde în turbin\, care are un corp de înalt\ presiune (CIP) [i trei
corpuri de joas\ presiune (CJP), între CIP [i CJP existând o treapt\ de separare de umiditate [i supraînc\lzire a
aburului. Aburul condenseaz\ în trei condensatori, iar apa de alimentare rezultat\ parcurge circuitul regenerativ
(3 preînc\lzitoare de joas\ presiune, degazor [i un preînc\lzitor de înalt\ presiune) [i ajunge din nou la generatorii de
abur, încheind astfel, circuitul secundar de abur viu [i ap\ de alimentare.

Condensarea aburului destins se face folosind ap\ de r\cire din Canalul Dun\re-Marea Neagr\, aceasta
constituind agentul celui de-al treilea circuit major al centralei.
Prin circuitul moderatorului circul\ ap\ grea cu presiune [i temperatur\ sc\zut\, rolul acesteia fiind de a
asigura agentul moderator, necesar între]inerii reac]iei de fisiune din reactorul nuclear, la parametrii corespunz\tori.
Echipamentele majore ale acestui circuit sunt doi schimb\tori de c\ldur\ [i dou\ pompe de circula]ie.

Etapele parcurse de combustibilul nuclear în centrala nuclear\ poart\ numele de circuit de combustibil
[i sunt:
• recep]ionarea [i depozitarea combustibilului proasp\t;
• transportul combustibilului proasp\t în cl\direa reactorului [i înc\rcarea acestuia în reactorul nuclear cu
ajutorul ma[inii de înc\rcare-desc\rcare (MID);
• desc\rcarea combustibilului ars din reactorul nuclear cu ajutorul MID [i transportul acestuia la bazinul de
combustibil ars;
• depozitarea temporar\ a combustibilului ars.

Amplasarea acestor circuite [i a celor auxiliare se prezint\ schematic în figura de mai jos:

17
1

2 3

4
10 11

14 12
5 15 16
7 13
8

1. conducte de abur 6. calandria 12. pompe r\cire


2. presurizor 7. combustibil 13. condensator condensator
3. generator de abur 8. pompe circuit moderator 14. pompe ap\ de alimentare
4. pompe circuit primar 9. schimb\tor de c\ldur\ 15. preînc\lzitor
5. MID (ma[in\ înc\rcat- 10. turbogenerator 16. transformator
desc\rcat combustibil) 11. generator electric 17. anvelopa reactorului

Principalii parametri ai CNE CANDU 600-PHWR de la Cernavod\ sunt:


• reactor orizontal cu 380 tuburi de presiune
• combustibil: pastile de UO2 grupate în fascicule de combustibil de câte 37 de elemente
• cantitate combustibil: 93 t UO2
• circuitul primar
- temperatur\ intrare/ie[ire reactor: 266°C/310°C
- presiune intrare/ie[ire reactor: 11,13 MPa/9,89 MPa
- sarcin\ termic\ la GA: 2064 MWt
• circuit secundar
- fluid: abur
- presiune/temperatur\ la intrarea în CIP: 4,5 MPa/260°C
- debit: 3758,152 t/h
- debit ap\ circula]ie la condensator: 46 m3/s
- vid la condensator: 4kPa