Sunteți pe pagina 1din 3

CARACTERISTICA PSIHOLOGICĂ

a elevului __________________________________

clasa ____________, şcoala ____________________

Elaborată de studenta (ul) _____________, grupa___

Facultatea __________________________________

În caracteristica psihologică a elevului vor fi reflectate următoarele aspecte:

1. Date generale despre elev (vârsta, starea sănătăţii).

2. Caracteristica condiţiilor de educare în familia elevului (condiţii locative, particularităţile


relaţiilor în familie, atitudinea familiei faţă de elev, preocuparea pentru educaţie).

3. Poziţia elevului în grupul (clasa) din care face parte (este un lider, favorit, izolat), relaţiile
interpersonale, simpatiile şi antipatiile, etc. Atitudinea elevului faţă de colectiv (necesitatea de a
fi membru al colectivului, de a-l lua în considerare, autoritatea elevului în colectivul de copii,
comunicabilitatea şi înţelegerea altor persoane, atitudinea faţă de fenomenele social - psihologice
negative din colectiv (plagierea, şoptirea, invidia).

4. Orientarea personalităţii (individuală sau socială) elevului, caracteristica motivelor


(motivaţie pozitivă/negativă, cognitivă/afectivă, intrinsecă/extrinsecă), profunzimea intereselor.

5. Nivelul aspiraţiilor (ridicat, adecvat, scăzut); nivelul autoaprecierii; cerinţele faţă de sine;
atitudinea faţă de observaţiile critice ale profesorului şi colegilor; atitudinea elevului faţă de
autoeducaţie.

6. Elevul în diferite tipuri de activitate (atitudinea elevului faţă de învăţare; dacă îndeplineşte
activitatea conştiincios/neconştiincios; dacă învaţă cu/fără interes; reuşita şcolară şi disciplina;
gradul de dezvoltare a deprinderilor de muncă intelectuală (citirea, scrierea, luarea notiţelor,
lectura ştiinţifică); atitudinea faţă de muncă (munca îndeplinită în clasă, acasă); corelaţia dintre
activitatea de joc, învăţare şi muncă.

7. Caracteristica proceselor de cunoaştere a elevului (particularităţile percepţiei, observarea;


particularităţile memoriei, tipul memoriei, caracteristicile atenţiei stabilitatea, distribuirea,
distragerea şi alte; corelaţia dintre imaginaţia creativă şi productivă; gradul de dezvoltarea a
gândirii intuitive, nivelul dezvoltării gândirii logice: consecutivitatea dovezilor în relatarea
gândurilor, capacitatea de a judeca şi de a scoate concluzii; independenţa în judecată şi concluzii;
gradul de dezvoltare a limbajului scris şi oral; volumul vocabularului).

8. Particularităţile sferei emoţional volitive (dezvoltarea sentimentelor morale, intelectuale,


estetice; dispoziţia dominantă a elevului; gradul de excitaţie emoţională a elevului; tempoul
manifestării trăirilor emoţionale; manifestarea exterioară a trăirilor emoţionale; stabilitatea
emoţională în situaţii tensionate în caz de insucces; capacitatea de reţinere a trăirilor emoţionale
şi capacitatea de a le schimba; capacităţi volitive: insistenţa, independenţa, iniţiativa, hotărârea,
autocontrolul, educaţia morală a voinţei).

9. Aptitudini (generale şi speciale; aptitudini deosebite: muzicale, tehnice, matematice,


organizatorice).

10. Temperamentul (unele manifestări ale tipului de sistem nervos superior: puterea, echilibrul,
mobilitatea. Evidenţierea unor particularităţi ale temperamentului: sensibilitatea, extro-
introversiunea, impulsivitatea, rigiditatea ş.a.).

11. Caracterul (trăsături de caracter ca activismul, străduinţă, conştiinciozitatea, bunătatea,


comunicarea, sugestibilitatea, acurateţea, modestie, timiditate, mândrie).

12. Concluziile psihologice. De a indica direcţiile posibile de lucru educativ cu elevul dat (din
partea profesorilor, părinţilor, colectivului, elevului).

Data __________________

2. Caracteristica psihologică a grupului şcolar

1. Caracteristica şcolii ca colectiv. Nivelul educării, disciplinei, reuşitei. Legătura şcolii cu


societatea. Influenţa şcolii asupra clasei.

2. Structura oficială a colectivului clasei. Componenţa clasei, activul clasei. Caracteristică


scurtă a elevilor ce se bucură de simpatia colectivului.

3. Caracteristica generală a organizării activităţii de învăţare a grupului de copii.

4. Participarea colectivului clasei în lucrul social obştesc.

5. Starea disciplinei în clasă, normele de comportament a elevilor în clasă, deprinderile de


comportament social.

6. Scopurile sociale, valorice, necesităţile elevilor. Unitatea membrilor colectivului. Opinia


publică a clasei.

7. Caracteristica calitativă şi cantitativă a relaţiilor interpersonale. Psihologia relaţiilor


elevilor din microgrupele clasei, cuplurile de prieteni.

8. Caracteristica unor elevi aparte ca membri ai colectivului. Analiza prestigiului rolurilor


sociale ale elevilor (elev sportiv, muzicant). Analiza factorilor concreţi cu caracter educativ ai
colectivului şi influenţa lor asupra elevului, de asemenea influenţa unor elevi asupra colectivului.

9. Particularităţile psihologice şi de vârstă a clasei. De indicat ce manifestări psihologice aţi


referit la particularităţi de vârstă.
10. Trăsăturile specifice a colectivului dat, care pot fi evidenţiate pe baza analizei şi
generalizării materialului învăţat.

11. Influenţa mediului social, a părinţilor şi societăţii asupra colectivului.

12. Propunerile studentului faţă de conţinutul şi organizarea lucrului educativ cu clasa dată
(pentru profesori, pentru părinţi, pentru organizaţiile şcolare).

Datele sunt colectate în baza:

· convorbirilor duse cu copii, profesorii, dirigintele;

· observărilor efectuate pe parcursul practicii;

· sociometriei;

· studierii climatului psihologic din grup.