Sunteți pe pagina 1din 10

RASPUNSURI LA DEZVOLTARE URBANA

1 PUG
Este documentația care stabilește obiectivele, acțiunile si masurile de dezvoltare pentru o localitate
existenta sau viitoare pe o perioada determinata, pe baza analizei multicriteriale a situației existente ;
acesta orienteaza aplicarea unor politici, in scopul amenajării teritoriului localității. Cuprinde o
documentație complexa si se întocmește pentru întregul teritoriu intravilan al localității in corelare cu
teritoriul administrativ al acesteia si reglementează utilizarea terenurilor si condițiilor de ocupare a
acestora cu construcții, inclusiv infrastructuri, amenajări si plantații, constituindu-se in suportul pentru
realizarea programului de dezvoltare a localităților. Acestei documentații i se asociază regulamentul de
urbanism al localității respective.

Planul urbanistic general si regulamentul aferent, constituie documentațiile pe baza cărora se eliberează
certificatele de urbanism si autorizațiile de construcție in teritoriul localității respective.

Acordul si avizele in vederea aprobării PUG au nevoie de acorduri si avize de la organisme


abilitate prin lege. In acest scop beneficiarul (inițiatorul) înaintează o documentație (1 exemplar)
formata din piese scrise si desenate puse la dispoziție de elaborator. Daca in termen de 30 de zile nu se
primește avizul sau acordul, acestea se considera acordate din oficiu.

Definitivarea PUG presupune introducerea de către elaborator a observațiilor care au insotit avizele sau
acordurile cu condiția ca acestea sa fie aprobate de consiliul local. In aceasta forma, PUG se întocmește
in minim 20 de exemplare si se preda beneficiarului.

Aprobarea PUG se face prin hotărâre a consiliului local. Din acest moment, elaboratorul isi încheie
activitatea si este plătit pentru munca prestata.

Decontarea poate începe de la etapa “acorduri si avize” daca elaboratorul se obliga sa introducă in PUG
observațiile din avize.

Din acest moment prevederile PUG vor fi aplicate prin compartimentele de specialitate, iar consiliul local
va înlesni accesul locuitorilor la PUG aprobat.

Modificarea PUG presupune respectarea procedurii, elaborare, avizare, aprobare ca la PUG inițial.

2 PUZ
Este documentația care se refera la o zona dintr-o localitate actuala sau viitoare, prin care se analizează
situația existenta si se precizează toate elementele urbanistice necesare eliberării certificatelor de
urbanism si autorizațiilor de construire.

Prevederile din planul urbanistic general sau,in lipsa acestuia,cele din planul de amenajare a teritoriului
municipal, orășenesc sau comunal, privitoare la zona in cauza, se cuprind in P.U.Z.

1
Elaborarea P.U.Z. poate fi determinata de intenția realizării unui obiectiv sau unui ansamblu de obiective
care determina o influenta deosebita din punct de vedere urbanistic,intr-o zona mai extinsa,care nu se
suprapune neapărat cu zonele si subzonele stabilite prin Planul urbanistic general.

Perioada de valabilitate a PUZ se stabilește odată cu aprobarea acestuia.

Conținutul PUZ apofundeaza prevederile Planului urbanistic general pentru zona studiata,cu elemente
suplimentare, necesare realizarii construcției si amenajărilor solicitate.

In conținutul documentației se vor trata următoarele categorii de probleme principale :

• stabilirea modului de organizare arhitectural-urbanistica a zonei si a categoriilor de intervenții


necesare,in corelare cu tema Planului urbanistic zonal

• stabilirea aliniamentelor construcțiilor si a indicilor privind utilizarea terenurilor,POT ( procentul


de ocupare a terenului),CUT ( coeficientul de utilizare a terenului ) si stabilirea altor reprezentări
considerate utile ;

• completarea stradala si stabilirea profilelor caracteristice ale elementelor acestuia;

• rezervarea terenurilor necesare amenajării intersecțiilor de străzi si noduri de circulație si a


suprafețelor aferente parcajelor si garajelor corespunzătoare funcțiunii zonei;

• precizarea soluțiilor de echipare tehnico-edilitara prevăzute pentru zona studiata si a modurilor


de racordare la rețelele magistrale ale localității;

• detalierea categoriilor de investiții permise in cadrul zonelor protejate si a spatiilor limitrofe


acestora ;

• detalierea formei de proprietate asupra terenurilor si condițiilor de asigurare a terenurilor


necesare pentru obiectivele de utilitate publica.

3 PUD
Este documentația prin care se stabilesc condiții de amplasare si executare pe un anumit teren a uneia
sau a mai multor construcții cu destinație precizata ,cu respectarea prevederilor celorlalte documentații
de urbanism si amenajare a teritoriului si a condițiilor particulare generate de teren,de vecinătatea
acestuia si cerințele funcționale.

In funcție de complexitatea obiectivelor de investiție, de caracteristicile vacinatatilor,de gradul de


detaliere a Planului urbanistic general sau zonal,sau situația lipsei acestuia,administratia publica locala
poate iniția sau solicita prin certificatul de urbanism elaborarea Planului urbanistic de detaliu.

Planul urbanistic de detaliu poate fi elaborat si la inițiativa unui investitor in vederea obținerii
certificatului de urbanism.

2
Planul urbanistic de detaliu cuprinde reglementari rezultate din concepția generala de urbanism si
arhitectura cu privire la amplasarea si încadrarea in sit a construcțiilor si amenajărilor exterioare
aferente.

In cadrul P.U.D. se includ date referitoare la dimensionarea, funcționalitatea si aspectul arhitectural al


construcțiilor prevăzute, precum si la determinarea mărimii limitelor zonei studiate, ce stau la baza
întocmirii documentațiilor pentru obținerea autorizațiilor de construire.

Conținutul documentației este structurat in mod similar cu cel al Planului urbanistic general.

4.Documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism


Documentaţiile de amenajare a teritoriului cuprind propuneri cu caracter director, iar
documentaţiile de urbanism cuprind reglementări operaţionale.

Documentaţiile de amenajare a teritoriului sunt următoarele:

a) Planul de amenajare a teritoriului naţional;


b) Planul de amenajare a teritoriului zonal;
c) Planul de amenajare a teritoriului judeţean.
Planul de amenajare a teritoriului naţional are caracter director şi reprezintă sinteza
programelor strategice sectoriale pe termen mediu şi lung pentru întregul teritoriu al ţării.
Planul de amenajare a teritoriului naţional este compus din secţiuni specializate.

Planul de amenajare a teritoriului judeţean are caracter director şi reprezintă expresia


spaţială a programului de dezvoltare socioeconomică a judeţului. Planul de amenajare a
teritoriului judeţean se corelează cu Planul de amenajare a teritoriului naţional, cu Planul de
amenajare a teritoriului zonal, cu programele guvernamentale sectoriale, precum şi cu alte
programe de dezvoltare.

Planul de amenajare a teritoriului zonal are rol director şi se realizează în vederea


soluţionării unor probleme specifice ale unor teritorii. Aceste teritorii pot fi:
a) intercomunale sau interorăşeneşti, compuse din unităţi administrativ-teritoriale de bază,
comune şi oraşe;

b) interjudeţene, înglobând părţi din judeţe sau judeţe întregi;

c) regionale, compuse din mai multe judeţe.

Documentaţiile de urbanism sunt următoarele:

a) Planul urbanistic general şi regulamentul local aferent acestuia;


b) Planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia;
c) Planul urbanistic de detaliu.

3
Planul urbanistic general are caracter director şi de reglementare operaţională. Fiecare
localitate trebuie să întocmească Planul urbanistic general, să îl actualizeze la 5-10 ani şi să îl
aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare.

Planul urbanistic zonal are caracter de reglementare specifică detaliată şi asigură corelarea
dezvoltării urbanistice complexe cu prevederile Planului urbanistic general a unei zone
delimitate din teritoriul localităţii.

Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică, prin care se asigură
condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a unuia sau mai multor
obiective pe una sau mai multe parcele adiacente, pe unul sau mai multe amplasamente, în
corelare cu vecinătăţile imediate.

5.Certificatul de urbanism
Certificatul de urbanism este actul emis de autoritatile administratiei publice locale
prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul
juridic,economic si tehnic al unui imobil,stabilite prin evidentile existente si
documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate. Solicitantul (orice
persoana fizica sau juridica) obtine contra cost cerere tip de la sediul prefecturii sau
primariei,dupa caz,o completeaza si o depune la registratura institutiei,insotita de
dovada achitarii taxei.

Eliberarea certificatului de urbanism este obligatorie pentru adjudecarea prin licitație a lucrărilor
de proiectare şi de execuție a lucrărilor publice şi pentru legalizarea actelor de instrăinare,
partajare sau comasare a bunurilor imobile. In cazul vanzării sau cumpărării de immobile
certificatul de urbanism cuprinde informații privind consecințele urbanistice ale operațiunii
juridice, solicitarea certificatului de urbanism fiind in acest caz facultativa.

6.Regimul juridic al imobilelor


Regimul juridic al imobilelor,cu referire la :

 situarea terenurilor in intravilan sau in afara acestuia ;


 dreptul de proprietate asupra imobilului si servitutile care graveaza asupra
acestuia ;
 extras din documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului sau din
regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului.

4
7.Autorizatia de construire – desfiintare
Autorizatia de construire / desfiintare se intocmeste de catre compartimentul sau
tehnicianul responsabil in domeniul urbanismuluin si al amenajarii teritoriului din
cadrul prefecturii sau primariei,daca :
 cererea este adresata autoritatii administratiei publice locale indrituita sa
elibereze autorizatii ;
 formularul cererii si adresa acesteia sint completate integral si corect ;
 certificatul de urbanism este valabil si scopul eliberarii sale coincide cu obiectul
cererii pentru autorizare ;
 dovada titlului solicitantului asupra terenului si a constructiilor este conforma
prevederii legale ;
 documentatia necesara eliberarii autorizatiei de construire / desfiintare este
completa , cuprinzind si avizele si studiile aprobate cerute prin certificatul de
urbanism ;
 se face dovada achitarii taxei legale.
 In cazul in care autoritatile administratiei publice locale finanteaza si realizeaza
obiective de interes public, pe teritorii care le apertin, nu este necesar anexarea la
cerere a dovezii titlului asupra terenului.
 Daca in urma analizarii cererii si a documentatiei prezentate se constata ca
nu se indeplinesc toate conditiile sus mentionate, documentatia se restituie
solicitantuluiin termen de zece zile de la data inregistrarii cererii, fara restituirea
taxelor.
 In situatia in care emitentul autorizatiei de construiire- desfiintare este
prefectura, conform art. 4 din legea nr 50/2004 este necesar avizul primariei pe al
carui teritoriu administrativ este situat terenul pe care se solicita executarea
lucrartilor.
 Autorizatia de construire /desfiintare isi pierde valabilitatea si in situatia in care se
modifica conditiile,datele sau continutul documentatiei ce au stat la baza eliberarii
acesteia,fiind necesara eliberarea unor noi autorizatii

 8.DEZVOLTARE DURABILĂ
 Satisfacerea necesităților prezentului,
 fără a se compromite dreptul
 generațiilor viitoare la existență şi dezvoltare
 (L 350/2001).
 Satisfacerea nevoilor generației actuale astfel
 încât activitățile din prezent să nu afecteze
 nevoile generațiilor viitoare

5
9.DEZVOLTARE REGIONALĂ
 ansamblul politicilor autorităților administrației publice
 centrale şi locale,
 elaborate în scopul armonizării strategiilor, politicilor şi
 programelor de dezvoltare sectorială pe arii
 geografice,
 constituite în “REGIUNI DE DEZVOLTARE",
 şi care beneficiază de spirijinul Guvernului, al Uniunii

 Europene şi al altor instituții şi autorități naționale şi internaționale interesate .


10.ACORD UNIC
documentul cu valoare de aviz conform,necesar pentru elaborarea si emiterea autorizației de
construire/desfiintare,intocmit in baza concluziilor şi propunerilor rezultate ca urmare a
examinării şi a aprobarii documentațiilor tehnice depuse in vederea autorizării,insumand condițiile şi
recomandarile formulate prin:
 ‐ avizele şi acordurile pentru utilități urbane privind racordarea
 -obiectivului şi a organizării execuției lucrărilor la rețelele de utilități
 urbane:
 apă/canal,
 electricitate,
 gaze,
 termoficare,
 telecomunicatii,
 salubritate,
 transport urban

11.SERVITUTE DE UTILITATE PUBLICĂ


 sarcina impusă asupra unui imobil pentru uzul şiutilitatea unui imobil avand un alt proprietar.
‐Masură de protecție a bunurilor imobile publice nu poate fi opusă cererilor de autorizare decat dacă
este conținută in documentațiile deurbanism aprobate

12.CIRCULAȚIA TERENURILOR
schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare asupra terenurilor prin acte:
de vanzare‐cumpărare,
de donație,
de concesiune,
de arendare
13.PARCELARE
acțiunea urbană prin care o suprafață de teren este divizată in loturi mai mici, destinate construirii sau
altor tipuri de utilizare.De regulă este legată de realizarea unor locuinte individuale,de mica inălțime.
14.REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR
totalitatea prevederilor legale prin care se definesc drepturile şi obligațiile legate de deținerea sau
exploatarea terenurilor.
15.LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII
6
operațiuni specifice prin care:se realizează construcții de orice fel – civile, industriale, agrozootehnice,
edilitare subterane şi aeriene, căi de comunicații, lucrări ingineresti, de artă etc.; se desființează
astfel de construcții prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc.
16.Receptia lucrarilor
• receptia lucrărilor constituie o componentă a sistemului calității in construcții şi este actul prin care se
certifică finalizarea lucrărilor executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic şi cu detaliile
de execuție.
• Recepția lucrărilor de construcții de orice categorie şi de instalații se efectuează atat la lucrari noi, cat
şi la intervenții in timp asupra construcțiilor existente, conform legii.
• Recepția lucrărilor de construcții se realizează in doua etape, potrivit prevederilor legale in vigoare,
după cum urmează:
– recepția la terminarea lucrărilor;
– recepția finală.
17.Interdicție de construire
Regulă urbanistică urmare căreia,într‐o zonă strict delimitată, din rațiuni de dezvoltare urbanistică
durabilă, este interzisă emiterea de autorizații de construire, în mod definitiv sau temporar,
indiferent de regimul de proprietate sau de funcțiunea propusă.

18.CLĂDIRI DE IMPORTANȚĂ REDUSĂ


Constructiile cu functii obisnuite, cu un grad de risc scazut, care afecteaza un numar redus de oameni
‐cladiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente;
‐ cladiri pentru invatamant, cu cel mult 4 unitati funcționale‐ dispensare comunale fără staționar
‐ sedii administrative in mediul rural: primării, posturi de poliție, cooperative de credit rural, biblioteci,
oficii postale si altele asemenea
‐ clădiri pentru comerț si alimentatie publică, cu o suprafață de pană la 200 mp si cu deschideri pană la 6
m
‐ hale si ateliere pentru activități meştesugăreşti care nu generează vibrații,cu o suprafata de panî la 200
mp si deschideri panî la 6 m
‐ dependințe şi anexe gospodăreşti: garaje, bucătării de vară, grajduri, şuri şi altele asemenea
construcții cu caracter provizoriu .
19.ANEXE GOSPODĂREŞTI
• constructiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite să adăpostească activități specifice,
complementare funcțiunii de locuire, care, prin amplasarea în vecinatate locuinței, alcătuiesc impreună
cu aceasta o unitate funcțională distinctă.
20.CONSULTAȚIA POPULAȚIEI
Este procesul prin care aceasta îşi exprimă opțiunile şi opiniile privind prevederile programelor de
amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistică a localităților, precum şi cele cuprinse in
documentațiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în cadrul procesului de elaborare şi aprobare a
acestora, şi se realizează prin publicarea procedurii de desfăşurare a consultării şi desfăşurarea anchetei
publice.

21.Planificare teritorială
Activitatea de armonizare a structurilor teritoriale prin managementul dezvlvoltării teritoriale şi
coordonarea impactului territorial al politicilor sectoriale.

22.Coeficient de utilizare a terenului


7
Raportul dintre suprafața construită desfăşurată (suprafața desfăşurată a tuturor planşeelor)
şi suprafața parcelei.Nu se iau în calcul suprafeței construite desfăşurate:
suprafața subsolurilor cu înălțime liberă de păînă la 1.80m,suprafața subsolurilor cu destinație strict
pentru gararea autovehiculelor, spații tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața
balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi
a podurilor neamenajate, aleile de acces pietonal/carosabil de incintă, scări exterioare, trotuarele de
protecție;

23.Procentul de ocupare a terenului


Raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii) şi suprafața clădirii. Suprafața construită
este suprafața construită la nivelul subsolului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care
depăşesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror a căror
cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logilor închise ale etajelor se include în
suprafața construită.

24.Unitatea teritorială de referință


Subdiviziune urbanistică a teritoriului unității administrativ‐teritoriale de bază, constituită pe criterii
urbanistice similare sau omogene, avînd drept scop păstrarea, refacerea sau dezvoltarea teritoriului
în concordanță cu tradițiile, valorile sau aspirațiile comunității la un moment dat şi necesară pentru:
agregarea pe suprafețelor mici a indicatorilor de populație şi de construire, determinarea
caracteristicilor urbanistice; stabilirea indicatorilor urbanistici, reglementare urbanistică omogenă.
UTR, avînd de regulă suprafața de 1‐20 ha şi în mod excepțional pînă la 100 ha, se delimitează pe limitele
de proprietate, în funcție de unele dintre următoarele caracteristici, după caz:
Peisaj şi peisaj cu caracteristici similare
Evoluție ț istorică unitară într‐o anumită perioadă
Populație cu structură omogenă
Sistem parcelar şi mod de construire omogene
Folosințe de aceiaşi natură ale terenurilor şi construcțiilor
Regim juridic al imobilelor similar, reglementări urbanistice omogene referitoare la destinația terenurilor
şi la indicii urbanistici
În anumite cazuri în care unele dintre elementele caracteristice sunt omogene pe suprafețe intinse, mai
multe UTR alăturate pot forma o macrounitate teritorială de referință.
25.MONUMENT
constructie sau parte de constructie, impreună cu instalatiile, componentele artistice, elementele de
mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acestea, precum si lucrari artistice
comemorative, funerare, de for public, impreuna cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie
mărturii cultural‐istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic,
etnografic, religios, social, ştiintific sau ethnic.
26.ANSAMBLU DE MONUMENTE
grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de construcții
urbane sau rurale care împreună cu terenul aferent formează o unitate delimitată topografic
ce constituie o mărturie cultural‐istorică semnificativă din punct de vedere arhitectural, urbanistic,
arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiințific sau ethnic.
27.SIT

8
teren delimitat topografic cuprinzand acele creatii umane in cadru natural care sunt marturii cultural‐
istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic,
religios, social, ştiințific, tehnic sau al peisajului cultural.
28.ZONĂ PROTEJATĂ
• suprafața delimitată in jurul unor bunuri de patrimoniu, construit sau natural, a unor resurse ale subsolului, in
jurul sau in lungul unor oglinzi de apa etc. şi in care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism,
se impun măsuri restrictive de protecție a acestora prin:
distanță,
funcționalitate,
inălțime şi
volumetrie.

29.ZONĂ DE PROTECȚIE
• suprafețe in jurul sau in preajma unor surse de nocivitate,
• care impun protecția zonelor invecinate (stații de epurare, platforme pentru depozitarea controlată a
deşeurilor, puțuri seci, cimitire, noxe industriale, circulație intensă etc.).
30.APROBARE
opțiunea forului deliberativ al autoritatilor competente de incuviintare a propunerilor cuprinse in
documentatiile prezentate şi susținute de avizele tehnice favorabile, emise in prealabil.
Prin actul de aprobare (Lege, Hotărîre a Guvernului, Hotarare a Consiliilor Judetene sau Locale, dupa
caz) se conferă documentațiilor putere de aplicare, constituindu‐se astfel ca temei juridic în vederea
realizării programelor de amenajare teritorială şi dezvoltare urbanistică, precum şi a autorizării lucrărilor
de execuție a obiectivelor de investiții.
31.AVIZARE
Procedura de analiză şi exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor,
administrației publice locale ori a altor organism centrale sau teritoriale interesate,
avand ca obiect analiza soluțiilor funcționale, a indicatorilor tehnico‐economici şi sociali ori a altor
elemente prezentate prin documentațiile de amenajare a teritoriului si de urbanism.
Avizarea se concretizeaza printr‐un act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic si obligatoriu.
32.CIRCULAȚIA TERENURILOR
Schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare asupra terenurilor prin acte de vanzare‐
cumpărare, donație, concesiune,arendare etc
33.REȚEA DE LOCALITĂȚI
totalitatea localităților de pe un teritoriu (național, județean, zonă funcțională) ale căror existență şi
dezvoltare sunt caracterizate printr‐un ansamblu de relații desfăşurate pe multiple planuri (economice,
demografice, de servicii, politico‐administrative etc.). Rețeaua de localități este constituită din localități
urbane şi rurale.

34.SISTEM URBAN
sistem de localități invecinate intre care se stabilesc relații de cooperare economică, socială şi
culturală, de amenjare a teritoriului şi protecție a mediului, echipare tehnicoedilitară, fiecare păstrandu‐
şi autonomia administrativa.
35.STRUCTURA URBANĂ
‐totalitatea relațiilor în plan funcțional şi fizic,

9
‐pe baza carora se constituie organizarea unei localități sau a unei zone din aceasta şi din care rezultă
configurația lor spatială.
36.TERITORIU ADMINISTRATIV
 suprafata delimitata de lege,
• pe trepte de organizare administrativa a teritoriului:
• național,
• județean şi al
• unităților administrativ‐teritoriale (municipiu,oraş, comuna).
37.TERITORIU INTRAVILAN
totalitatea suprafetelor construite si amenajate ale localitatilor ce compun unitatea administrativ‐
teritoriala de baza, delimitate prin Planul Urbanistic General aprobat şi în cadrul cărora se poate autoriza
execuția de construcții şi amenajări. De regulă intravilanul se compune din mai multe
trupuri (sate sau localități suburbane componente).
38.TERITORIU METROPOLITAN
suprafața situată in jurul marilor aglomerări urbane, delimitată prin studii de specialitate, in cadrul
căreia se creează relații reciproce de influență in domeniul căilor de comunicație, economic, social,
cultural şi al intrastructurii edilitare.
• De regulă limita teritoriului metropolitan depăşeşte limita administrativă a localității şi poate depăsi
limita județului din care face parte.
39.TERITORIU PERIURBAN
suprafața din jurul municipiilor şi oraşelor, delimitată prin studii de specialitate, in cadrul căreia se
creează relații de independență in domeniul economic, al infrastructurii, deplasărilor pentru muncă,
asigurărilor cu spații verzi şi de agrement,asigurărilor cu produse agroalimentare etc.

40.TERITORIU INTRAVILAN
totalitatea suprafetelor construite si amenajate ale localitatilor ce compun unitatea administrativ‐
teritoriala de baza, delimitate prin Planul Urbanistic General aprobat şi în cadrul cărora se poate autoriza
execuția de construcții şi amenajări. De regulă intravilanul se compune din mai multe
trupuri (sate sau localități suburbane componente).

41.TERITORIU EXTRAURBAN
suprafata cuprinsa intre limita administrativteritorială a unității de bază (municipiu, oraş, comună şi
limita teritoriului intravilan.

10