Sunteți pe pagina 1din 20

Editorial

Gândeþte-te la ceea ce ai, nu la ceea ce ai pierdut!


>>> continuare din pagina 1

De-atunci au trecut 10 ani. Cum au trecut n-aº zilnicã, fuga dupã una-alta, fuga dupã... cine ºtie ce!
putea spune. Pur ºi simplu... Cum trec zilele obiºnuite Dar viaþa nu este doar o fugã, viaþa ar trebui sã fie ºi un
ale anului ºtim cu toþii. Dar de când se apropie Moº mijloc de a ajunge la o destinaþie. Acesta este cuvântul
Nicolae ºi pânã cãtre Boboteazã, tot omul pare sã fie cheie – o destina?ie. Dacã viaþa este doar o alergare,
tentat sã se miºte mai cu încetinitorul. Cu goate acestea dacã totul este pe fugã, dacã nu te mai poþi opri fiindcã
constat cã nici mãcar pentru sãrbãtori, creºtine sau tot alergi, atunci viaþa ºi-a pierdut sensul ei.
pãgâne, oamenii par sã nu mai aibã timp. Dumnezeu a creat viaþa ºi pe noi oamenii pentru o
Cât despre Anul Nou… ºi acesta tinde sã treacã pe destinaþie – fericirea. Odatã cu intrarea pãcatului în
fugã. Mulþimile se adunã în pieþile marilor ora?e ºi lume aceastã destinaþ?ie – fericirea – s-a pierdut. Dar
numãrã cu frenezie clipele rãmase pânã la împlinirea Dumnezeu, în iubirea Sa, a croit o nouã destinaþie –
trecerii dintre ani. Se grãbeºte Anul Nou... via?a veºnicã. Prin naºterea, viaþa Sa pe acest pãmânt,
N-ar fi mare lucru, într-o lume grãbitã ca a jertfa de pe Golgota ºi învierea Sa, aceastã nouã
noastrã, sã ne numãrãm cu sufletul la gurã clipele… destinaþie a devenit posibilã pentru cine o doreºte.
dar chiar Anul Nou! Sã nu mai existe oare nici un fel de Apostolul Pavel, ca unul care a avut ºansa sã se
tihnã în via?a noastrã? Ce ne mânã oare în aceastã întâlneascã faþã-n faþã cu Mântuitorul, scrie mai târziu
alergare fãrã oprire? Cãtre unde ne grãbim a?a de fãrã despre sensul pe care l-a cãpãtat viaþa sa: “Dar
odihnã? Ce credem cã vom avea când vom ajunge lucrurile care pentru mine erau câºtiguri, le-am
acolo spre unde alergãm? Dar mãcar ºtim spre unde socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos... Pentru
alergãm? El am pierdut toate ºi le socotesc ca un gunoi, ca sã
Se apropie iarãºi Anul Nou. Nici nu ºtiu cât a mai câºtig pe Hristos... Nu cã am ºi câºtigat premiul, sau
rãmas. Parcã vãd cã mã trezesc alegând sã termin tot ce cã am ajuns desãvârºit; dar alerg înainte, cãutând sã-
am de fãcut ca apoi sã sãrbãtoresc Anul Nou... pe fugã! L apuc, întrucât ºi eu am fost apucat de Hristos Isus.
De fapt, nu sãrbãtorirea Anului Nou mã preocupã. Fraþillor, eu nu cred cã L-am apucat încã; dar fac un
În definitive, Anul Nou nu este decât un reper arbitrar singur lucru: uitând ce este în urma mea, ºi
emo?ional. 31 decembrie ºi 1 ianuarie nu se deosebesc aruncându-mã spre ce este înainte, alerg spre þintã,
prin nimic. ªi una ºi cealaltã dintre aceste douã zile are pentru premiul chemãrii cereºti a lui Dumnezeu, în
tot 24 de ore, soarele rãsare ºi apune, nimic special. Hristos Isus.” Filipeni 3,7.8 u.p.12-14.
Ceea ce mã preocupã este aceastã alergare din ce în ce Cred cã aceasta este singura alergare valabilã
mai acceleratã… spre unde? De ce ne grãbim atât de pentru un om care prime?te oferta mântuirii din partea
mult sã ne consumãm cei 70-80 de ani pe care-i avem lui Dumnezeu. În rest, nu meritã sã ne trãim viaþa pe
de trãt aici pe pãmânt? Ce ne a?teaptã dincolo de... fugã. Nici mãcar de Anul Nou.
Anul Nou de ne grãbim atât de mult? Existã vreun sens, Dragi cititori, n-am timp sã vã scriu mai
existã vreo finalitate, existã vreun final adevãrat? multe. Mã grãbesc, vine Anul Nou!
În alergarea obiºnuitã de fiecare zi pierdem sensul
vieþii ºi ne alegem doar cu... fuga. Fuga dupã pâinea -sfârºit-

...::: Anunþurile redacþíei :::... ...::: Anunþurile redacþíei :::... ...::: Anunþurile redacþíei :::...
ANUNÞ!
Poºta Românã, ca orice instituþie omeneascã, are lipsuri ºi greºeli, aºa cã este posibil ca unii dintre voi, scumpi
cititori, sã nu primiþi revista în vreuna din luni. Ceea ce vã rog este ca în cazul în care acest lucru neplãcut ºi nedorit
are loc ºi pânã la sfârºitul lunii nu primiþi revista, sunaþi sau scrieþi, urmând ca, în limita revistelor rãmase (în
fiecare lunã tipãresc un mic nr. de reviste în plus) sã vã retrimit în plic revista. Nu mai aºteptaþi sã treacã 2-3 luni!
IMPORTANT!
Rog toþi cititorii ca, atunci când scriu o scrisoare cãtre revistã, sã specifice numele ºi adresa pe plic (sau în
cuprinsul scrisorii) pentru a putea cu uºurinþã identifica cine a scris-o. Reamintesc cã, prin harul bunului
Dumnezeu, aproape 3.000 de persoane cu dizabilitãþi primesc revista lunar. Reamintesc cã revista o lucrez singur
(omeneºte vorbind) ºi este imposibil sã reþin ºi sã recunosc expeditorul numai dupã scris, adresã de e-mail sau
numãr de telefon aºa cã o rugãminte se impune ºi pentru cei care trimit sms-uri sau scrisori prin e-mail: cel puþin
numele ºi prenumele (cei care trimit prin e-mail, specificaþi ºi adresa).
Nerespectarea acestor elementare lucruri poate duce la neputinþa de a publica gândurile, poeziile, anunþurile...

2
aºa

Viaþa cum
este

Viaþa mea pe scurt ANI MAIOR


ªimleul Silvaniei (Sãlaj)
Pânã aici era totul destul de frumos, dar soþului am avut foarte mult de lucru de la 9 dimineaþa pânã
meu îi cam plãcea sã bea ºi dupã revoluþie s-a la ora 22 seara. Eu lucram ºi îmi întreþineam casa ºi
învãþat ºi cu jocurile de noroc. trei persoane, cã soþul meu, când era sãnãtos, nu mai
Mereu era primul care era dat afarã din lucre. În loc sã mã þinã el pe mine ºi fetita, eu îl
serviciuri. În gândul meu erau mereu întrebãrile: þineam cu tot ce poftea: þigãri, bãuturã, mâncare,
“Oare cum vine acasã? Oare ce se va întâmpla? Oare haine, încãlþãri. Nu avea pretenþii mari, nici nu se
va da în noi? Oare va sparge ceva?” Aºa au trecut obosea, dar aºtepta sã mã ridic de la maºina de
anii ºi dupã 20 de ani nu am mai rezistat ºi am bãgat cusut sã poatã lua banii ºi sã plece. Nu el se obosea
divorþul. pentru banii aceea, ci eu eram cu picioarele umflate.
De stres ºi de fricã m-am îmbolnãvit de inimã ºi Cum de era posibil ca un om sãnãtos sã nu lucreze ºi
am fãcut diabet. În anul 2000 am fãcut primul sã stea cu mâinile întinse, mai ales de la un om
preainfarct, apoi alte 3, plus 2 infarcturi ºi 4 neputincios, fãrã putere.
intervenþii chirurgicale la inimã: mi-au pus proteze Acum stau singurã la etajul 3, de unde ani de
în vasele de sânge, adica “stent”, cã vasele de la zile nu cobor. Am o vecinã foarte bunã ºi fetiþa ºi
inimã se înfundau, adicã mi s-a fãcut soþul ei, care mã ajutã (familia
“coronorografie” de 4 ori la Cluj. Nagy). Îmi fac cumpãrãturile ºi mã
Parcã nu erau destule încercãri, ajutã la curãþenie. Domnul sã-i
au mai venit: în 14 luni am 11 ieºiri binecuvânteze ºi sã-i rãsplãteascã
din spitale! Eram internatã la pentru tot ce fac!
ªimleu, de aici la Zalãu, de aici mã Soþul a fost evacuat prin lege din
duceau la Cluj, fãrã sã mai vin acasã. apartament, fetiþa este la Roma, s-a
Fac insulinã, am reumatism osos, mãritat, vorbim zilnic la telefon, dar
osteoporozã, tensiune oscilantã, nu des nu vine acasã, numai rareori
am echilibru ºi am ajuns în carucior, pentru cã la mine despãrþirea este
pe care am crezut cã greu îl voi foarte grea. Când vin, sufãr cã nu o
aceepta, dar puterea lui Dumnezeu pot conduce nici pânã la avion, dar
este mare: m-am aºezat ca ºi pe un trecem peste asta, noi trebuie sã fim
scaun. tari.
Aº dori sã fac o parantezã. Cineva i-a spus Daca am aceeptat, numai ºi numai cu ajutorul
mamei mele cândva aºa: “Dumnezeu când ia cu o Domnului, singurãtatea, neputinþa, bolile,
mânã ceva, de la cineva, dintr-o parte, în partea cãruciorul, trebuie sã accept cã ºi copiii pleacã de
cealaltã îi dã înapoi cu amândouã mâinile. Aºa am lângã pãrinþi. Toate acestea vreau sã le accept ca o
simþit ºi eu cã este: eu nu puteam sã umblu ca cei binecuvântare de la Dumnezeu.
sãnãtoºi, dar poate mulþi sãnãtoºi, care umblau, nu Sunt fericitã, mã bucur de fiecare clipã, inima
fãceau cu mâinile ce fãceam eu. îmi este veselã, cu toate cã nici pe balcon nu pot sã
Dumnezeu orice compenseazã, nu numai la ies.
mine, ci la toþi care trec prin încercãri. Îi rog pe toþi semenii mei sã nu dispere, sã nu-ºi
Dupã revoluþie am reuºit cu greu sã mã piardã speranþa, sã fie optimiºti. Noi nu putem
pensionez cu ajutorul unui medic care, stând pe multe lucruri sã facem, dar Domnul poate ºi nu ne
balcon, m-a vãzut deseori dusã ºi adusã la serviciu. lasã!
D-nul doctor Man Claudiu pentru care îi Vã rog, fiþi tari! Domnul Isus ne iubeºte pe toþi!
mulþumesc. Cu dragoste, ANI!
Dupã pensionare am început sã lucrez acasã,
-sfârºit-
3
Spiritual
„Degeaba þtii sã citeºti dacã nu ai citit niciodatã Biblia!”

Arest la domiciliu
Gaeorge Uba

Centrarea pe Iisus ºi contemplarea Lui este înlocuitã persecuþie ºi crimã.


de centrarea pe sãrbãtoare pentru propria plãcere.” Uimitor este faptul cã Iisus continuã sã-ªi expunã
Învãluind în mister un eveniment regenerator de viaþã, vulnerabilitatea Lui ºi astãzi: „Adevãrat vã spun cã, ori de
publicul numeros, care priveºte de departe scena câte ori aþi fãcut aceste lucruri unuia din aceºti foarte
memorabilã, implicându-se festiv în ea, evitã totuºi sã neînsemnaþi fraþi ai Mei, Mie Mi le-aþi fãcut.” Acest aparent
accepte implicarea Pruncului în viaþa lor de spectatori în dezavantaj va fi etalonul de evaluare la judecatã, prin ceea
sãrbãtoare. De-a lungul istoriei ºi în inimile oamenilor se- ce ai fãcut sau nu I-ai fãcut lui Iisus.
aud zãvoare grele trãgându-se ºi închizând Pruncul în iesle. Isus S-a lãsat înfãºat, legat de neputinþele noastre
… pentru a ilustra cã, din orice neputinþã, se ridicã o putere ºi
Revoltãtor este vulnerabilitatea Dumnezeirii, care Se o viaþã pe care Cerul nu doar o susþine, ci îi dã ºi premiul
lasã în bãtaia voinþei umane de a face cu Dumnezeu orice îi veºniciei pentru arta de a ne supune Celui care ne poartã
trece prin minte: de la defãimare ºi injurii, pânã la durerile ºi neputinþele noastre.
La fiecare sfârºit de an o Reîntoarcerea la locul întru- umple bibliotecile cu fluvii de cãrþi
cenzurã programatã ºi ocultã trece pãrii declarate de îngerii de pe care ar distruge din rãdãcinã ofensa
sub tãcere adevãratele semnificaþii colinele Betleemului, sub accentul nebiblicã. Staulul s-ar descoperi
ale evenimentului care a împãrþit aprofundãrii biblice, va descoperi mai feeric, Pruncul mai veridic,
istoria în douã: naºterea lui Iisus. motivul repetabilei erate. Dar ºi un steaua mai strãlucitoare, pãstorii
Sub cea mai strãlucitã invenþie a traseu reconsiderat al adevãratului mai idilici, iar magii mai misterioºi
creºtinãtãþii numitã „Crãciun”, sens al genezei întrupãrii. ºi mai generoºi. Sãrbãtorile sunt
Pruncul din staul este sãrbãtorit în memoriile noastre culminante. Ele
artificii de colinde, festivitãþi Într-un episod din spectacolul
ne cheamã sã ne reanalizãm scopul
artistice ºi urãri inundate de expresii de televiziune intitulat
pentru care trãim. Sãrbãtoarea
fericite. O sãrbãtoare care s-a dorit „Thirtysomething” (Treizeci ºi
naºterii Mântuitorului, spun
închinatã Mântuitorului s-a ceva) o creºtinã, pe nume Hope, se
teologii, defineºte identitatea
metamorfozat cultural într-o ceartã cu soþul ei Michael, în
noastrã spiritualã prin însãºi nevoia
vacanþã de voie bunã, care, deºi legãturã cu veridicitatea sãrbã-
imperioasã de a-L lãsa pe Pruncul
pãstrând motivul religios, a pierdut torilor. „Eu nu ºtiu de ce-þi mai baþi
divin sã locuiascã în inimile noastre.
înþelesul spiritual. Aceastã amintire capul cu Hanuca!, îi spuse ea. „Doar
Rezultatul este refacerea chipului
decretatã în toate calendarele nu crezi cã o mânã de evrei au reuºit
lui Dumnezeu în noi, de altfel
creºtine nu a fãcut lumea mai bunã. sã þinã la distanþã o mare armatã, cu
scopul pentru care Iisus a intrat în
câteva lãmpi de ulei care continuau
lumea noastrã, intersectând
sã ardã miraculos!” La care soþul ei
pãcãtoºenia noastrã cu divinul Lui.
sare în sus explodând: „Ei, nu mai
Deºi acest deziderat ceresc este
spune! ªi Crãciunul e mai plauzibil,
recunoscut în mod festiv la fiecare
nu? Doar nu-þi închipui cã un înger i
sfârºit de decembrie, creºtinii, în
s-a arãtat unei fete ºi ea a rãmas
mare parte, recolteazã un gol
însãrcinatã, fãrã sã fi cunoscut
sufletesc imens prin inadecvarea la
vreodatã vreun bãrbat, apoi a
Copilul Iisus, în ciuda faptului cã
cãlãtorit cãlare pânã la Betleem, a
tocmai pe El Îl sãrbãtoresc. Un
rãmas peste noapte într-un grajd ºi a
paradox care cere descifrare.
nãscut un copil, tocmai pe
Mântuitorul lumii?” Gratii la staul
Declarativ ºi cu multã artã,
Creºtinãtatea ia foc la auzul
creºtinãtatea vrea sã convingã
chiar a unei aluzii cã Betleemul n-ar
insistent cã în fiecare an deschide cu
fi chiar atât de real. Teologii ar ieºi
reverenþã uºa staulului din Betleem
imediat din ºomajul lor tehnic ºi ar
pentru a saluta Pruncul Iisus ºi
>>> continuare în pagina 5
4
Spiritual
>>> continuare din pagina 4

misiunea Lui de a aduce „pace pe luminã care a fost unicã în revãr-


pãmânt printre oamenii plãcuþi sarea ei din acea searã. Dumnezeu a
Lui”. Rezultatul este contrar: mai sacrificat profesionalismul relatãrii
multã vrajbã, mai multã urã, mai artistice a creatorilor plini de ei pe
multã invidie, mai multã mânie ºi prezenþa umilã a unor pãstori
mai mult egoism. nedemni de performanþe
Creºtinãtatea decreteazã un evocatoare, dar demni prin credinþa
timp special în care se opreºte lor în Mesia ce urma sã vie sub ochii
pentru a aniversa acest eveniment lor.
universal ºi totuºi oamenii au mai Ruºinea naºterii a fost o altã
puþin timp pentru nevoile lor componentã care a produs alergie ºi
sufleteºti ºi pentru nevoile altora. scandal în lumea oamenilor morali,
Creºtinãtatea, într-o revãrsare de cãutând sã evalueze prin însãºi
eforturi creatoare de excepþie, ridicã moralitatea lor ca etalon naºterea
opere de artã închinate Solului suspectã. „Nouã luni de explicaþii
dintre stele venit printre noi cu o jenante, iminenþa unui scandal
veste bunã ºi totuºi, opera de artã a plutind în aer – se pare cã Dumnezeu
Creatorului, omul, e pe zi ce trece umane, iar declaraþia de schimbare a pregãtit împrejurãrile cele mai
mai deterioratã ºi mai departe de prin locuirea lui Iisus în inima umilitoare cu putinþã pentru intrarea
original. noastrã este doar o afirmaþie a Sa în lume... Sarcina Mariei, în
La templul Oratoir din bunelor intenþii fãrã nici cea mai condiþiile vitrege de la un tatã
Montreal este un stand dedicat micã putere. necunoscut, ar reprezenta un caz
naºterii Domnului care cuprinde Centrarea pe Iisus ºi contem- clar recomandat pentru avort, iar
doar acest eveniment reprodus în plarea Lui este înlocuitã de spusele ei, potrivit cãrora concepþia
zeci de evocãri, în diferite mãrimi, centrarea pe sãrbãtoare pentru s-ar fi realizat ca rezultat al
realizat cu diferite materiale, în propria plãcere.” Învãluind în intervenþiei Duhului Sfânt, ar
interpretãri diferite ºi în maniere mister un eveniment regenerator de trimite-o urgent într-o clinicã de
artistice captivante. Este unic ºi viaþã, publicul numeros, care pri- psihiatrie, confirmând necesitatea
impresionant acest travaliu creator! veºte de departe scena memorabilã, întreruperii sarcinii.”
Obsesiv ºi „profund” religioasã, cu implicându-se festiv în ea, evitã Revoltãtor este vulnerabi-
un patetism impresionant, totuºi sã accepte implicarea litatea Dumnezeirii, care Se lasã în
creºtinãtatea repetã la nesfârºit, cã Pruncului în viaþa lor de spectatori bãtaia voinþei umane de a face cu
aºa cum a venit Iisus în staul aºa în sãrbãtoare. De-a lungul istoriei ºi Dumnezeu orice îi trece prin minte:
trebuie sã se nascã El în inimile în inimile oamenilor se-aud zãvoare de la defãimare ºi injurii, pânã la
noastre. În realitate, potrivit grele trãgându-se ºi închizând persecuþie ºi crimã.
Scripturii, inima rãmâne ”nespus de Pruncul în iesle. Uimitor este faptul cã Iisus
înºelãtoare ºi de deznãdãjduit de Semnificaþii „scandaloase” continuã sã-ªi expunã vulnerabi-
rea” (Ier. 17,9). Ba mai mult, „naºte Dumnezeu descoperã naºterea litatea Lui ºi astãzi: „Adevãrat vã
vânt” (Isaia 26,19). Care este Fiului Sãu unor oameni de la spun cã, ori de câte ori aþi fãcut
motivul pentru care acest efort periferia societãþii. Este o alegere aceste lucruri unuia din aceºti foarte
sãrbãtoresc nu primeºte consecinþe ºocantã ºi uºor de criticat la neînsemnaþi fraþi ai Mei, Mie Mi le-
fericite? Cauza este însãºi... Dumnezeu, pentru cã a ales niºte aþi fãcut.” Acest aparent dezavantaj
sãrbãtoarea de dragul sãrbãtorii. În pãstori cãrora sã li se descopere va fi etalonul de evaluare la
orice bisericã creºtinã ai intra, intrarea Fiului lui Dumnezeu în judecatã, prin ceea ce ai fãcut sau nu
indiferent de cât de autentice sunt ambianþa neprietenoasã a pãmân- I-ai fãcut lui Iisus.
cuvintele rostite din spatele tenilor. Isus S-a lãsat înfãºat, legat de
amvoanelor, existã invariabil acele Într-un sens anume, omenirea a neputinþele noastre pentru a ilustra
momente reflexive, de cercetare de pierdut descrierea cea mai artisticã cã, din orice neputinþã, se ridicã o
sine, care spun aºa: „reverenþa faþã ºi eseul cel mai inspirat prin lipsa putere ºi o viaþã pe care Cerul nu
de Pruncul Iisus este tot mai oamenilor cultivaþi de la spectacolul doar o susþine, ci îi dã ºi premiul
formalã; timpul rezervat sãrbãtorii atât de uimitor de pe dealurile veºniciei pentru arta de a ne supune
este dedicat cu precãdere omului Betleemului. Nici un compozitor nu Celui care ne poartã durerile ºi
însuºi; creaþiile religioase pe aceastã a fost sã prindã arpegiile îngereºti ºi neputinþele noastre.
temã sunt expresii ale afirmãrii nici un pictor nu a gustat acea
-sfârºit-
5
De Meditat
Ziua Mea de naºtere
în acest an
Precum deja bine ºtiþi, ºi în acest an Mi-au sãrbãtorit
ziua de naºtere.
De fapt, în fiecare an Mi-o sãrbãtoresc. La fel a fost
ºi acum. Cu câteva zile înainte, oamenii au fãcut fel de fel
de cumpãrãturi. Prin mijloace media s-au fãcut tot soiul
de publicitãþi. Se vorbea peste tot de aceastã mare zi.
Îmi face bine sã ºtiu cã cel puþin o zi de peste an,
existã oameni care se gândesc la Mine.
Cum ºtiþi, cu mulþi ani înainte începuserã sã-Mi
sãrbãtoreascã ziua de naºtere. La început pãreau sã cadouri ºi nici unul nu ar avea un dar pentru tine?
înþeleagã ºi sã aprecieze ceea ce am fãcut pentru ei, dar Am înþeles atunci cã eram în plus la aceastã
AZI, nimeni nu mai ºtie care e motivul acestei sãrbãtori. sãrbãtoare... Am ieºit fãrã sã fiu observat ºi am plecat ...
Oamenii se întâlnesc, sãrbãtoresc, se distreazã o Cu fiecare an care trece e tot mai rãu: oamenii îºi
grãmadã, dar nu mai ºtiu despre ce e vorba... amintesc doar de mâncare, de daruri, de chefuri... De
Îmi amintesc anul trecut: de ziua mea au fãcut un Mine nu-ºi aminteºte nimeni.
banchet mare. Pe mese erau bunãtãþi de toate felurile, M-aº bucura dacã în acest Crãciun, Mi-ai permite sã
totul era decorat ºi plin de cadouri... dar, ºtii ceva? intru în viaþa ta, recunoscând cã, în urmã cu peste douã
Pe Mine nu M-au invitat! Eu eram Cel sãrbãtorit, mii de ani, am intrat în viaþa omenirii pentru a-Mi da
dar de Mine au uitat complet! Era sãrbãtoarea Mea, dar în viaþa... Mãcar azi sã crezi acest lucru...
acea zi mi-au închis uºa în nas. ªi aº fi Îþi spun un lucru. Pentru cã vor fi
dorit atât de mult sã sãrbãtoresc mulþi cei care nu Mã vor invita la
împreunã cu ei... sãrbãtoarea lor, voi face eu o
De fapt, nu am fost prea surprins sãrbãtoare – o sãrbãtoare imensã, cum
pentru cã, în ultima vreme, multã nu a mai fãcut nimeni altul. Mai am
lume Mi-a închis uºa în faþã. Deoarece doar câte ceva de pregãtit ºi am trimis
nu M-au invitat, am intrat fãrã sã fac deja chiar ºi invitaþiile. Iar aceasta e
gãlãgie ºi am rãmas deoparte. special pentru tine. Aº vrea doar sã-Mi
Toþi ciocneau, unii erau deja beþi, spui dacã vrei sã vii: voi rezerva un loc
spuneau bancuri, râdeau ºi se distrau. pentru tine ºi îþi voi înscrie numele pe
Apoi, a sosit un BÃTRÂN GRAS, lista celor care au confirmat. Cei ce nu
îmbrãcat în roºu, cu faþa roºie ºi a vor accepta invitaþia, vor rãmâne pe
început sã strige: HO! HO! HO! Parcã dinafarã.
ar fi bãut prea mult... S-a lãsat sã cadã Pregãteºte-te, pentru cã va fi totul
greoi într-un fotoliu ºi toþi s-au grãbit gata când te aºtepþi mai puþin. Când
spre el strigând: Moº Crãciun! Moº totul va fi gata, voi începe sãrbãtoarea
Crãciun! – de parcã sãrbãtoarea ar fi Mea.
fost pentru el. ªi nu uita sã trimiþi aceastã
La miezul nopþii au început sã se invitaþie ºi prietenilor tãi...
îmbrãþiºeze. Am întins ºi Eu braþele Aºa cum tu eºti special pentru
sperând cã cineva Mã va îmbrãþiºa ºi Mine, cu siguranþã ºi tu ai prieteni care
pe Mine... ªtiþi? Nimeni nu M-a îþi sunt speciali. Aºa, vom sãrbãtori
îmbrãþiºat. doar între “speciali”, iar în cele din
Deodatã, fiecare a început sã aducã fel de fel de urmã “mulþi vor fi cei invitaþi, dar puþini cei aleºi”. ªi ºtii
cadouri... Au deschis pachetele unul câte unul. M-am de ce? Pentru cã puþini vor accepta INVITAÞIA Mea!
apropiat sã vãd dacã, din greºealã, era unul ºi pentru Veniþi la Mine toþi...
Mine!
Cum te-ai simþi dacã, de ziua ta, invitaþii ºi-ar oferi

6
Sfaturi UTILE
PRACTICE

Controlul greutãþii corporale


(continuare)
Lect. Univ. dr. Sorin Sãndulache
– medic primar neurolog

Principiul VI Micul dejun sã vegetarianã conþine, atât calitativ cât


fie masa principalã, iar dacã este ºi cantitativ, toþi nutrienþii necesari,
posibil, renunþã la cinã. Dupã douã exceptând vitamina B.12. Dar o
studii, caloriile consumate dimineaþa cantitate micã de lapte degresat va
nu cresc greutatea corporalã. rezolva ºi aceastã problemã.
Majoritatea celor supraponderali Principiul VIII 1-2 zile de post
sunt tentaþi de cele mai multe ori sã sãptãmânal
sarã peste micul dejun. Beneficiile postului: posturile
Dupã un studiu efectuat în statul scurte (sub 72 ore) au un efect de
Iowa, cei care au sãrit peste micul scãdere a greutãþii corporale. Evitã
dejun au: posturile lungi, care vor duce la
? un randament mai scãzut la scãderea, pierderea masei
ºcoalã, la locul de muncã; musculare. Organismul are nevoie de
? un timp de reacþie întârziat apã suficientã, în special în timpul
(fac cele mai multe accidente de postului. Posturile lungi de 30-60
circulaþie între orele 10-11); zile, nu vor vindeca cancerul, cum
Dar ce sã fac dacã nu mi-e cred unii, vor scãdea volumul
foame? Rezolvarea este simplã: tumorii, dar bolnavii vor muri înainte
renunþã la cinã ºi atunci dimineaþa îþi de dispariþia ei.
va fi foame. Sã te scoli în fiecare zi Oricum, alimentaþia joacã un
mai devreme ca sã ai timp suficient rol important în profilaxia can-
pentru micul dejun. Sã fie un interval cerului. Dacã vom scãdea caloriile cu
de cel puþin 5 ore între douã mese. 12%, lipidele cu 70%, atunci scade
Dacã totuºi nu renunþãm la cinã, cu 40% riscul cancerului. Calea cea
aceasta sã fie uºoarã ºi consumatã cu caisele, smeura, fragii. mai bunã: cât mai multe alimente cu
4-5 ore înainte de culcare. Celor cu Alimentele cu un conþinut ridi- conþinut crescut de fibre, ºi cât mai
hiperglicemie ºi cu DZ nu li se cat de calorii sunt cele bogate în puþine alimente cu conþinut de lipide.
recomandã eliminarea cinei. lipide (carnea, deserturile, maione- Astfel, va scãdea numai greutatea
Vârstnicii au nevoie de calorii zele, margarina, unt, caº). corporalã, dar ºi riscul anumitor
mai puþine, de aceea pentru ei se Consumând alimentele cu un forme de cancer (mamar, ovarian,
recomandã sã adopte un plan de 2 conþinut caloric scãzut, nu numai cã colon, prostatã).
mese pe zi. Cei care au o muncã vom putea pãstra greutatea corpului Principiul IX Concentreazã-te
sedentarã au nevoie de asemenea de idealã, dar vom acoperi ºi nevoia de asupra sãnãtãþii ºi nu asupra greutãþii
calorii mai puþine, deci ºi lor li se proteine a organismului din aceste tale!
recomandã un plan de 2 mese pe zi. surse vegetale. Dacã vom avea un Nu trebuie sã spui adio
Principiul VII Consumã cât regim variat, vom putea obþine din alimentelor. De multe ori, dupã
mai multe alimente cu un conþinut aceste alimente toþi cei 9 aminoacizi încercãri lungi de curã de slãbire, ne
caloric scãzut esenþiali. simþim epuizaþi, stresaþi ºi când ne
Studiile au demonstrat cã, cei Nu existã risc de hipoprotei- uitãm la acul cântarului, în loc de
care consumã alimente cu un nemie, dacã aportul caloric este scãdere am crescut în greutate.
conþinut mare de calorii sunt tentaþi suficient. De exemplu: dacã cineva Aceastã stare ne determinã sã
de supraalimentaþie. Alimentele cu acoperã 1/3 din necesarul de calorii renunþãm la controlul greutãþii
un conþinut caloric scãzut: din legume ºi leguminoase, 1/3 din corporale.
? vegetalele, în primul rând: cereale ºi cartofi, iar 1/3 din fructe, Pentru cei mai mulþi dintre noi,
conopida, morcovul, mazãrea, atunci proteinele vor furniza 13% din mâncatul constituie o plãcere
castraveþii, vinetele, sfecla, dovlecii; totalul de calorii (cantitatea reco- deosebitã. Nu-i de mirare cã,
? fructele: cireºele, viºinele, mandatã este 10%). Alimentaþia renunþarea la anumite mâncãruri
>>> continuare în pagina 8
7
Sfaturi UTILE
PRACTICE

>>> continuare din pagina 7

- 2-3 mese pe zi fãrã gustãri între


ele;
- înlocuieºte proteinele de
origine animalã cu cele de origine
vegetalã;
Prin cip iu l X N u folos i
medicamente de „slãbire” ºi nu apela
la curele de slãbire care sunt la modã.
Existã trei elemente de bazã în
controlul greutãþii:
- alimentaþia idealã;
- miºcare;
- grupe de susþinere (support
groups);
Concluzii:
? Fãrã gustãri între mese.
? Renunþaþi la alimentele
rafinate cu calorii goale.
? Evitaþi alimentele bogate în
constituie un ºoc psihic pentru mulþi, medicamente care scad insulinemia. lipide ºi colesterol.
care va declanºa o opoziþie lãuntricã. Dar iatã câteva sfaturi care ajutã la ? Puneþi accentul pe micul
De aceea, sã ne concentrãm atenþia scãderea ei: dejun.
nu asupra problemei controlului ? Consumaþi alimente cu un
greutãþii corporale, ci asupra conþinut scãzut de calorii.
creºterii sãnãtãþii noastre. Astfel, nu ? Cel puþin o zi de post pe
ne vom simþi frustraþi (de plãcerea sãptãmânã.
mâncãrii) ci într-un câºtig însemnat:
o sãnãtate mai bunã. -sfârºit-
Încearcã sã scazi colestero-
lemia. În loc sã te concentrezi numai (preluat cu permisiunea autorului
asupra greutãþii corporale, strãdu- din „Filosofia sãnãtãþii cumulat“)
ieºte-te mai bine sã-þi scazi
colesterolemia. Ce poþi sã faci pentru
aceasta:
- miºcarea suficientã;
Renunþã la: carne, mezeluri,
- evitã consumul de zahãr;
ouã.
Foloseºte: lapte degresat.
Aceasta va rezolva în mare
problema colesterolemiei. Ce sã
mãnânci atunci: fructe, legume,
cereale, alimente cu conþinut ridicat
de fibre. Încearcã sã scazi nivelul
trigliceridelor. Valoarea idealã este
de 100 mg/dl. Evitã amestecul zahãr-
ou-lapte (îngheþatã, lapte de pasãre,
etc). Nu consuma alcool. Alimentele
care conþin fibre solubile vor scãdea
nivelul trigliceridelor. Colesterolul
va micºora lumenul vaselor
sanguine, iar trigliceridele vor creºte
agregarea plachetarã.
Încearcã sã-þi scazi nivelul
insulinei sanguine. Hiperinsulinemia
este un factor de risc esenþial în BCV.
Bolnavii hipertensivi, obezi, au un
nivel crescut al insulinei. Nu existã

8
Sãnãtatea...
Stresul ºi remedii ale acestuia
-continuare-
Articol semnat de Mârzac Diana - Maria
Asistent Director Fundaþia Alinare
Articolul trecut am pe care le condiþioneazã,
încheiat capitolul cu privire la asigurând sursa cea mai
primul factor decisiv în redu- importantã de energie în
cerea stresului, ºi anume organism.
alimentaþia. Adoptarea unei Neglijarea unei bune
alimentaþii sãnãtoase va aerisiri este de multe ori ca-
ajuta la o circulaþie bunã a uza somnolenþei ºi plictise-
sângelui în corp ºi deci va lii, care împiedicã o gândire
favoriza rezistenþa la obo- clarã, pãtrunzãtoare ºi
sealã – un factor de stres. liniºtitã.
Al doilea factor decisiv pentru care vom rezerva Existã multe locuinþe care acordã o grijã
rândurile urmãtoare, este aerul. considerabilã serelor de flori, unde aerul bun ºi
Între aer ºi sãnãtate existã o strânsã legãturã. soarele, favorizeazã dezvoltarea acestora; lipsa
Aerul este considerat “combustibilul” indispensabil acestor elemente ar duce la ofilirea plantelor.
vieþii. Dacã avem grijã ca stomacul nostru sã Acelaºi lucru se întâmplã cu fiinþele umane, în lipsa
primeascã o hranã adecvatã, nealteratã, acelaºi aerului curat.
lucru trebuie sã se întâmple ºi la nivelul aparatului Dacã fãrã hranã putem rezista timp îndelungat,
respirator. fãrã aer putem rezista maxim 3-5 minute.
Deºi beneficiem de numeroase avantaje în Corpul uman este constituit din miliarde de ce-
civilizaþia modernã, existã un dezavantaj uriaº de lule, ºi dacã nu i se furnizeazã oxigenul de care are
care suferã oraºele ºi anume poluarea aerului ºi nevoie, moare. Globulele roºii din sânge transmit
deci otrãvirea hranei respiraþiei. oxigenul spre þesuturile vitale pentru ca organismul
Plãmânii expulzeazã neîncetat sã funcþioneze la capaci-tatea lor
impuritãþile ºi trebuie sã fie continuu maximã. Dacã oxigenul nu poate ajunge
alimentaþi cu aer proaspãt. Aerul impur la plãmâni sau nu este transportat de
nu oferã cantitatea necesarã de oxigen, cãtre aceºtia în tot corpul, consecinþele
iar sângele trece pe la creier ºi pe la negative nu vor întârzia sã aparã prin:
celelalte organe fãrã a fi revitalizat. stãri de iritaþie, ameþealã, dureri de cap,
Fumul ºi particulele fine de praf care însoþesc somnolenþã, lipsa vigorii ºi a optimismului.
aerul din oraºe, au efecte iritative, traumatice ale
mucoasei tractului respirator, ºi sunt generatori ai Ozonul
germenilor patogeni. Ozonul este un gaz albãstrui cu miros înþepãtor,
Dintre elementele ce intrã în compoziþia care are influenþã beneficã asupra organismului
chimicã a aerului, oxigenul, ozonul ºi ionii negativi uman ºi este filtrul protector al pãmântului. Odatã cu
reþin atenþia în mod deosebit, prin prezenþa ºi creºterea în altitudine, creºte ºi concentraþia de
echilibrul lor în aerul inspirat, depinzând în ultimã ozon, astfel cã în zonele muntoase se gãsesc
instanþã, sãnãtatea ºi longevitatea mult dorite de cantitãþi mai mari de ozon în comparaþie cu zonele
om. de ºes.
Aerul bogat în ozon, din zona muntoasã
Oxigenul exercitã un efect stimulant asupra organismului,
Oxigenul este un gaz incolor, inodor ºi insipid, crescându-i rezistenþa la frig ºi la acþiunea
este cel mai rãspândit element din atmosferã, din substanþelor toxice, are efecte oxidative ºi
apã ºi pãmânt, deci este indispensabil vieþii. bactericide, argumente care pledeazã pentru cura
Întregul organism suferã ºi este slãbit când se de aer din regiunile muntoase, pentru tratarea
trãieºte în camere închise, neaerisite, în care aerul diferitelor afecþiuni ale aparatului respirator, cardio-
este viciat. Oxigenul reprezintã „roþile” în ceea ce vascular, (ºi chiar) nervos.
priveºte circulaþia sângelui în plãmâni, creier ºi
întreg corpul. El intervine în procesele delicate ale -va urma-
metabolismului fiinþelor vii, prin reacþiile de oxidare
9
Talentul
CE VESTE MINUNATÃ MALUL FERICIRII

Ce veste minunatã M-am aºezat comod, DOAR TU


Este pentru toatã omenirea În fotoliul meu de vise
Astãzi S-a nãscut Gândul unde mi-era, nu ºtiu Din cei ce mã cautã
Fiul lui Dumnezeu. Hoinãrea de unul singur Din cei care mã curtesc
Printre dorinþe nespuse, nescrise Doar tu-mi eºti la inimã
Cum este scris în Cartea Sfântã Doar de mine înþelese! Doar pe tine te iubesc.
Cãci un Copil ni S-a nãscut Se lasã peste mine
Un Fiu ni S-a dat Palida mângâiere a nopþii Nu ºtiu care þi-e secretul
ªi domnia va fi pe umãrul Lui. Cu mâinile ei reci. Nu ºtiu cum ai fi fãcut,
Te strig fericire, dar nu m-auzi Cã-mi stãpâneºti sufletul
Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Încerci sã fugi de mine, ªi cã te port în gând.
Dumnezeu tare, Dar îmi dau seama într-un târziu
Pãrintele veciniciilor, Cã eu… cã eu mã îndepãrtez de tine. E aºa nu cã vreau eu
Domn al pãcii. Mi-e dor de zilele, când m-alintai Nu cã mi-am dorit
Mi-e dor de clipele, când îmi spuneai E ceea ce sufletul meu
Sã deschidem acum inima, Cã nu e totul doar un vis ªi inima a simþit.
Sã-L primim în totalitate, Cã e doar… cã e doar un destin nescris
Sã binecuvântãm pe Mântuitorul Pãºesc acum pe malul fericirii ªi oricât mi-ar fi de bine
Sã aducem darurile noastre Mã-ntorc din nou la tine Orice aº face
La picioarele Lui. ªtiind cã tu m-aºtepþi acolo undeva Gându-mi etern la tine
Cã tu m-aºtepþi pe mine. Ca ºi-un blestem dar care-mi place.
Sã preþuim pe Fiul lui Dumnezeu
Cã viaþa noastrã e în mâna Lui Timea si Alexandru ªi dacã tot ce ne-a legat
Vestea minunatã sã creascã în noi Va lua sfârºit
Cã Fiul lui Dumnezeu vrea sã fim
În Împãrãþia Lui.

Iordache Ionel Marius


Talentul... E pentru cã am considerat
Cã nu te merit.

Anonimã

nu cunoaste
Cobadin (Constanþa)

TE-AM REGÃSIT

handicap!
S-A NÃSCUT
MÂNTUITORUL dedicatã tuturor prietenilor revistei

Am primit în palmã cerul toamnei


Fecioara Maria
ªi-n nisip am gãsit o scoicã sidefie,
A nãscut pe Mesia
Am primit în faþã briza mãrii;
S-a nãscut într-o iesle
CE ANOMALIE! Sunt copleºitã de-atâta mãreþie.
Scrie în Evanghelie.
M-am rãtãcit pe digul ud de valuri,
S-a nãscut Mântuitorul Ce vreme capricioasã!
Sub stânca verde nisipul se rãsfirã,
Care e Hristos Domnul, Deºi nu este acum firesc
Te-am regãsit în ochii tãi albaºtri
Îngerii cântau, Când iarna e pe drum venind,
M-ai sãrutat umbrindu-mi ochelarii;
Pe Domnul slãveau. Abia ajunse acum la noi,
Din varã rupte rãtãcind
În depãrtãri îmi rãsunau sirene,
Steaua lumina Atâtea zile cãlduroase!
Cu pãrul meu, tu te jucai alene.
Pe magi îi conducea,
ªi toamna aurie te-am regãsit frumoasã,
Drumul le arãta Au ieºit de nu ºtiu unde:
Cu valuri albe, tu, marea mea albastrã.
Asupra lor veghea. Albine, musculiþe, gãrgãriþe
Prin razele de soare blânde
Cu ochii larg deschiºi eu te privesc de parcã,
Magii se bucurau, Mirate, întrebându-se buimace:
N-am sã te vãd probabil niciodatã,
Pruncului se închinau Unde-i iarna cea geroasã
Cãci ochii mei vãd tot mai înceþoºat
Cu daruri alese ªi-ai ei copii cu sãniuþe?
Eu te iubesc cu lacrimi, cu sufletul curat!
Aur, smirnã ºi tãmâie.
Cojocaru Aniºoara
Gheordãnescu Maria
Mincã Elena Gabriela Plopeni (Constanþa)
Cobadin (Constanþa)
Alexandria
10
Talentul
Aª VREA SÃ FIU... CU CRENGUÞELE

Sã Te urmez în viaþã Doamne Cu crenguþele de brad


UN VIS PENTRU TREZIRE Am plecat la colindat
Pe calea Ta eu sã pãºesc
E dorul ce mã arde tare În Betleem s-a zvonit
Sã urc dumnezeiescul þel. M-am visat de multe ori pierdutã Cã în fecioara Maria
Într-o mulþime mare alergam S-a zãmislit Mesia.
Pe ale Tale urme Doamne ªi dintr-o datã într-un abis cãdeam A colindat þara în lung ºi lat
Ca ºi Pavel vreau sã calc ªi mã trezeam de spaima ce-am avut-o Istoviþi ºi însetaþi,
Chiar când jugul mã rãpune Dar dintr-o datã eu mã dumiream De duºmani cãutaþi.
ªi sunt gata ca sã cad. C-a fost un simplu vis ºi-mi reveneam De Irod se fereau
Dar ziua-ntreagã stare nu aveam Lãcaº de-a naºte nu gãseau
Grijurile vin în grabã ªi mã-ntrebam într-una ºi gândeam Într-un târziu de searã,
Ca sãgeþile în vânt De-ar fi sã cad, unde am sã mã gãsesc? La o poartã bãturã iar,
Doamne þine-mã Tu tare De-ar fi sã mor, unde am sã mã trezesc? Toatã lumea se distra
Mai statornic sã rãmân. ...A fost un simplu vis Pe Maica Sfântã nimeni n-o întreba:
Dar visul are sens Ce îþi trebuie? Þi-e sete? Þi-e foame?
Adâncit în voia-Þi sfântã Cãci, Doamne, veºnic vrei eu sã trãiesc. Ai unde sã te odihneºti?
Þine-mã Isuse drag ªi sã te îngrijeºti?
Doamne fii Isus de-a pururi Dinescu Emilia Nimeni n-o întrebã
Steagul meu ºi la necaz. Valea Stânii (Argeº) Lumea se distra
Dumnezeu i-a ajutat
Doresc sã Te iubesc Isuse În cale o slugã le-a dat
În voia Ta eu sã rãmân Pe Maica Sfântã o lua
Sã nu m-abat o, nici o clipã
De pe drumul Tãu divin. Talentul… Aºternut
ªi în staul o punea
de fân curat i-a aºezat
Pruncuþul Sfânt veni pe pãmânt
Þine-mã în mâna-Þi sfântã
La adãpost în vremuri grele
Ca pasãrea ce-ºi þine puii
(Creatia ta) Ca sã creascã
ªi pe noi sã ne mântuiascã.

Strânºi, o Doamne, sub aripã. Chitã Adriana


Rãchitoasa (Bacãu)
Aº vrea sã pot iubi ca Tine
CRÃCIUN
Pe-acei ce mã dispreþuiesc
Cu câtã urã mã cuprinde O stea pe cerul senin a apãrut,
Cu-atât mai mult eu sã-i iubesc. Atunci când Isus pe lume S-a nãscut,
Cei trei magi când steaua au observat,
Sã fiu cum Tu doreºti Isuse În cãutarea lui Isus degrabã au plecat.
Sã nu mai fiu ceea ce-am fost COLIND
Transformã-mã în chipul tainic. Mergând pe drum cãlãuziþi de stea,
Dupã chipul Tãu divin. Au gãsit pe Isus ºi mama Lui: Maria.
De pe drumul troienit
Atunci magii bucuroºi cã i-au gãsit
Sã colind eu am venit
Aº vrea sã fiu ce Tu doreºti, Aur, smirnã ºi tãmâie I-au oferit.
De ajun, pe inserat
Vasul reuºit, de cinste, ªi cu sufletul curat
Sã port eu jugul ce mi-ai dat Isuse multe ai mai primit de la omenire,
Vã doresc neâncetat
Sã nu Te pãrãsesc Isuse. Dar ai primit mai mult rãu decât bine,
„La mulþi ani!” ºi-un an bogat
ªi cât de multe Isuse Tu ai îndurat
ªi cu har de ghicitor
Sã fiu cu Tine Doamne vreau Din cauza omenirii plinã de pãcat.
Vã prezic pe viitor
În întristãri ºi-n bucurie Fericire ºi mult spor,
Dar bucuria vieþii mele Pentru noi Dumnezeu, Fiul ªi-a jertfit,
Iar la anul de veþi vrea
E sã Te-ntâlnesc pe Tine. Ca sã întoarcã omenirea dupã drumul greºit.
Iubirea de o-þi dezgropa
Dar oamenii care n-au crezut în Dumnezeu
Inima vã va tresãlta
În ziua când din þãrânã Au continuat sã trãiascã cum este mai rãu.
ªi în suflet fluturii vor zbura
Pe nume Tu mã vei chema Dar iubirea stã bine ascunsã
Sã pot striga: O, Maranata! Doamne lumineazã-ne minþile ºi sã trãim,
De cei mulþi e nepãtrunsã
Când sus în slãvi eu voi zbura. Fericiþi în pace ºi sã nu mai pãcãtuim,
Ea tânjeºte sã aparã
Iar când decembrie ºi Crãciunul vine
Doar la cei cu inima curatã.
Nimic nu sunt acum sub soare Sã fim fericiþi ºi sã-l primim cu bucurie.
Sunt un cãlãtor tãcut Dumitrescu Dragoº
Ajutã-mã ca pân' la capãt Popescu Nicoleta
Sã-þi fiu eu robul Tãu supus. Bughea de Jos (Argeº)

Talpoº Grigore – Sânandrei (Timiº) 11


Diverse
Rezolvarea rebusului din numãrul trecut:

Cele Zece Porunci


Orizontal
2. PÃRINÞI—Pe cine ne spune a cincea 1 2 3

poruncã sã onorãm? (Exodul 20:12) C P Ã R I N Þ I


4
5. SINAI—De pe ce munte a dat Dumnezeu H V S
Cele Zece Porunci? (Exodul 19:20) 5 6 7
8. DECALOG—Un alt cuvânt pentru Cele I S I N A I R D
Zece Porunci. 8
V Þ D E C A L O G
9. MOISE—Cui i-a dat Dumnezeu aceste 9
table? (Exodul 31:18) M O I S E O E U
11. FURTUL—A opta poruncã recunoaºte
dreptul de proprietate. Ce interzice T L L L Ã
10
aceasta? (Exodul 20:15) A D
12. PRIMA—Care poruncã ne interzice sã 11

slujim oricãrui alt Dumnezeu? (Exodul F U R T U L U


20:3) R M
13. T ABLELE—Ce a sfãrâmat Moise dupã de 12
a venit de pe Muntele Sinai ºi a vãzut P R I M A N
comportamentul israeliþilor? (Exodul
O E E
32:19)
14. PIATR×Din ce erau fãcute tablele? F Z
(Exodul 31:18) 13
T A B L E L E
14

Vertical P I A T R Ã U
Cre ated with Eclips eCross word — www.ec lipsecr os swor d.c
1. CHIVOT—În ce a pus Moise al doilea set
de table? (Deuteronomul 10:1,2)
3. ISRAEL—Cui i-au fost adresate în
principal Cele Zece Porunci?
4. VIÞEL—Înainte ca Moise sã vinã de pe munte la ce au început iraeliþii sã se închine? (Exodul
32:4)
6. IDOLATRIE—Ce intrezice a doua poruncã? (Exodul 20:4.5)
7. DOU×Pe câte table au fost scrise Cele Zece Porunci? (Exodul 31:18)
10. DUMNEZEU—Cine a scris pe aceste table? (Exodul 31:18)
12. POFT×A zecea poruncã interzice dorinþa lãuntricã de a avea ce aparþine altuia. Cum se
numeºte aceasta? (Exodul 20:17)

...::: Anunþuri de la cititori :::... ...::: Anunþuri de la cititori :::... ...::: Anunþuri de la cititori :::...
Daniel – Braºov
Mã numesc Daniel, sunt o persoanã cu handicap gr. 2, ºi în urmã cu 6 sãptãmâni am avut un accident: m-am ars
cu bitum (arsurã gr. 2-3) la braþul stâng. Pentru vindecare am nevoie de un unguent (Contractubex) pe care nu-l
gãsesc. Folosirea lui înseamnã evitarea unei operaþii la braþ. Cei care mã pot ajuta mã pot contacta la 0745-892916.
Pal Tatiana – Bãlþaþi (Iaºi)
Rog dacã ºtie cineva ceva despre: ªimonca Loredana, Militaru Valentina sau Popovici Florica, îi rog sã-mi dea
un telefon la 0232-717438. Mi-au fost colege de cãmin la ºcoalã (ªcoala specialã de fete din Iaºi, anul 1993) ºi nu mai
ºtiu nimic de ele. Vã mulþumesc!
Ionescu Daniela Nicoleta
Mã numesc Ionescu Daniela Nicoleta, am 44 ani, sufãr de schizofrenie paranoidã dobânditã în urma decesului
soþului. Mã aflu într-un centru de reabilitare din Nedelea, jud. Prahova, de 10 ani de zile. Am doi copii care mã ajutã
din puþinul lor. Dacã doriþi sã îmi întindeþi o mânã de ajutor, orice lucru este binevenit. Adresa C.R.R.N.Pah - Nedelea,
str. Principalã, nr. 47, com. Ariceºti Rahtivani, jud. Prahova. 0720-608248. Mulþumesc.
Soare Mariana – Bucureºti

12 >>> continuare în pagina 13


Diverse
Naºterea lui Isus
Orizontal
2. Cine era împãrat al Iudeii în timpul în care s-a nãscut Isus? (Matei 2:1)
4. Isus s-a nãscut din sãmânþa lui ________ , a 1

faimosului împãrat din Vechiul Testament. (Luca


2 3 4
1:32)
5. Unde a dus-o Iosif pe Maria când a fost evertizat
de Dumnezeu cã erau în pericol din cauza lui
5 6 7 8 9
Irod? (Matei 2:13,14)
8. În ce l-a culcat Maria pe Isus dupã ce l-a nãscut.
(Luca 2:7)
10
10. În ce oraº s-a nãscut Isus? (Luca 2:1-7)
11. În ce oraº se afla Maria când a primit vestea cã 11
trebuie sã nascã un fiu? (Luca 1: 26-31)
15. Ce nume a avut acel om care a spus pruncului
Isus, "Cãci ochii mei au vãzut mântuirea Ta"?
12 13 14
(Luca 2:25-32)
16. Înainte ca Isus sã se nascã acest Cezar a 15
ordonat ca toatã lumea sã se înscrie. (Luca 2:1)
16
17. Cine i-a condus pe oamenii înþelepþi la Isus?
(Matei 2:9.10) 17
18. Ce a fost Maria de a fãcut aºa de unicã ºi
miraculoasã naºterea lui Isus? (Matei 1:23)
18

Vertical
1. Cine au fost acei oameni înþelepþi care l-au Ec lip se Cro ssw or d.com
cãutat pe Împãratul iudeilor ca sã se închine
Lui? (Matei 2:1)
3. Înainte ca Isus sã fie tãiat împrejur câte zile au trecut? (Luca 2:21)
6. Ce nume a avut îngerului ce a anunþat-o pe Maria cã va naºte un fiu? (Luca 1:26-31)
7. În proorocia lui Isaia Isus va fi numit ,,Minunat, Sfetnic, (ce) tare, Pãrintele veciniciilor, Domn al pãcii. (Isaia 9:6)
9. Oamenii înþelepþi i-au adus aur, tãmâie, ºi (ce) pruncului Isus? (Matei 2:11)
12. Oraºul în care Isus trebuia sã se nascã a fost proocit de acest prooroc. (Matei 2:5,6)
13. Ce nume a avut proorociþa care a fost în templu când pruncul Isus a fost prezentat lui Dumnezeu? (Luca 2:36)
14. Pe cine i-a anunþat îngerul despre vestea bunã care avea sã fie o mare bucurie (naºterea lui Isus)? (Luca 2:8-11)

...::: Anunþuri de la cititori :::... ...::: Anunþuri de la cititori :::... ...::: Anunþuri de la cititori :::...
>>> continuare din pagina 12

Vând calendare de perete pe anul 2011. 2 file cu versete ºi peisaje superbe. Preþ 1 ron (10 lei vechi) buc. Detalii
si comenzi la Soare Mariana, 0786-091480, 0744-224186, 0731-091033
Popescu Alexandru
Doresc sã ajut pe oameni sã cunoascã Biblia, pentru o viaþã mai bunã ºi pentru viaþa veºnicã. Cei interesaþi mã
pot suna la 0720-154534 ºi 0760-039547
Sima Mihaela – Fundaþia Serafim. Consiliere juridicã gratuitã
Fundaþia Serafim oferã consiliere juridicã, atât pentru ajutorul, medierea cât ºi rezolvarea unor probleme de
ordin juridic, dar ºi pentru consilierea legalã a unor situaþii când aþi fost discriminaþi, atât de ceilalþi membri ai societãþii
cât ºi de autoritãþile locale sau centrale, datoritã situaþiei sociale sau gradului de handicap pe care îl prezentaþi. Vom
încerca sã rãspundem într-un timp cât mai scurt solicitãrilor dumneavoastrã. Pentru sfaturi, consiliere ºi solicitãri, ne
puteþi scrie pe adresa office@fundatiaserafim.ro Consilier Juridic Sima Georgeta Mihaela.
Mocanu Constantin – Bucureºti
Vând 2 motoscutere pe benzinã, pentru persoane cu handicap (3 roþi). Unul cu caroserie, celãlalt descoperit.
0765-496683

>>> continuare în pagina 17


13
Pagina ta
...::: Sã ne rugam pentru :::... ...::: Sã ne rugam pentru :::... ...::: Sã ne rugam pentru :::...

Avem un Dumnezeu atât de iubitor ºi de dornic sponsorii revistei „Împreunã”.


de a ne rãspunde la rugãciune, încât ar fi o lipsã de Iordache Ionel Marius – Cobadin (Constanþa)
înþelepciune de a nu asculta de îndemnul Sãu de a
Pentru cei dragi ai mei ºi pentru escarele de la
ne ruga unii pentru alþii.
ºezut solicit din toatã inima sã fiu în continuare susþinut
În plus, aceasta aratã nu numai cã avem
în rugãciune! Mulþumesc!
încredere în El, ci ºi cã simþim unul cu celãlalt, cã ne
Burcea Aurel – Peretu (Teleorman)
pasã.
Sã ne rugãm pentru întâlnirile din Bucureºti, sã
Sã ne rugãm pentru toþi prietenii noºtri de suferinþã,
gãsim sponsori pentru ele, pentru activitãþile ce se vor
pentru sponsori, pentru Burcea Aurel ºi familia sa, sã
desfãºura, pentru ca sã ni se umple inimile
ne ajute Dumnezeu sã trecem cu bine în noul
de împlinire, bucurie, satisfacþie, etc...
an ºi sã ne gãsim cu gânduri bune printre
Burcea Aurel – Peretu (Teleorman)
paginile revistei.
Chitã Adriana – Rãchitoasa (Bacãu) Tipograful m-a anunþat cã, pe lângã
majorarea tva-ului, a crescut ºi preþul la
Sã ne rugãm sã nu mai fie certuri între hârtie ºi cernealã, aºa cã preþul tipãririi
pãrinþã, pentru ca copiii sã creascã într-un revistei a crescut destul de mult. Prin urmare,
climat frumos revin cu rugãmintea: „genunchiul jos”.
Pop Mihai – Breb (Maramureº) Mulþumiri multe sponsorilor ºi celor care
Aº dori sã ne rugãm pentru toþi fraþii, s-au rugat ºi vor continua sã se roage pentru
surorile ºi prietenii, ca anul 2011 sã fie un an ei (pentru sponsori) ºi pentru ca revista sã
binecuvântat, plin cu multe realizãri pe plan ceresc ºi poatã apãrea ºi în viitor. Bunul Dumnezeu abia
pãmântesc. aºteaptã sã ne ajute ºi în continuare.
Aº dori sã ne rugãm pentru familia mea ºi pentru Burcea Aurel – Peretu (Teleorman)

...::: La Mulþi ANI! :::... ...::: La Mulþi ANI! :::... ...::: La Mulþi ANI! :::... ...::: La Mulþi ANI! :::...
Pisãu Eleonora – Sãcele (Braºov) 30 decembrie împlineºte o frumoasã vârstã. Îi doresc
Oprea Laurian – Peretu (Teleorman) „La mulþi ani!”, sãnãtate, fericire, ºi tot binele din lume.
Pentru bunul nostru prieten de suferinþã Aurel Mocanu Jenica – Bucureºti
Burcea din Teleorman, care pe 1 ianuarie împlineºte o Pentru Chitã Adriana din Rãchitoasa (Bacãu) care
frumoasã vârstã. Noi îi urãm multã sãnãtate ºi tot ce-ºi pe data de 12 decembrie împlineºte o frumoasã vârstã. Îi
doreºte sã se-mplineascã ºi un cãlduros „La mulþi doresc „La mulþi ani!”, multã sãnãtate, tot ce îºi doreºte
ani!”: Aurele prietenul nostru / Sã fii cu noi tot timpul / ªi ºi împlinirea tuturor dorinþelor. La cât mai multe poezii.
revista s-o primim mereu / ªi la anul sãnãtoºi sã ne Chitã Adriana – Rãchitoasa (Bacãu)
auzim. „La mulþi ani!” pentru Lucuþa Mary din Recaº,
La buna noastrã prietenã de suferinþã Timiºoara, sã ai parte de tot ce-i mai bun,
Adriana Chitã din Bacãu, care pe 12 sã-þi dea Dumnezeu multã sãnãtate ºi toate
decembrie face o frumoasã vârstã. Noi, florile din lume.
prietenii ei îi urãm multã sãnãtate ºi „La Cojocaru Aniºoara – Plopeni
mulþi ani!”: Adriana sã ne trãieºti / Poezii (Constanþa)
sã ne trimiþi / Noi te vom iubi / La telefon Pentru cã prietena mea foarte dragã,
mereu vom vorbi. Maria Ghidãnac, îºi aniverseazã ziua de
Mariana – Recaº (Timiºoara) naºtere a unei frumoase vârste pe data de
Pentru prietena mea Adriana Chitã din 5 decembrie, sã-i dãruiascã Moº Nicolae ºi
Rãchitoasa, jud. Bacãu, care pe 12 îi urez ºi eu: ,„La mulþi ani!” cu sãnãtate! /
decembrie împlineºte o frumoasã vârstã. Îi Viaþã lungã, iarnã blândã / ªi-o timpurie
doresc sãnãtate, fericire ºi „La mulþi ani!” primãvarã. / Cum zburdã fulgii gingaº ºi lin /
Fam. Tudor Simona & Marin Din neaua argintie, / Aºa sã zboare-n jurul tãu, / Zile
Pentru Chitã Adriana din Bacãu. Acum când mai bune, fericire, bucurie!'
adaugi un trandafir în buchetul vieþii tale pe 12 Pepe
decembrie, aº dori sã îþi transmit un frumos „La mulþi Pentru Any Oucsa Micula, Satu Mare. „La mulþi
ani!” ºi tot ce îþi doreºti sã þi se împlineascã. ani!”, îþi doresc toate binecuvântãrile de sus ºi de jos ºi
Popescu Gheorghe – Arcani (Gorj) nu uita: indiferent prin ce vei trece în viaþã, RÃMÂI
Pentru mãmica mea Popescu Elena care pe 26 CREDINCIOASÃ LUI DUMNEZEU.
decembrie împlineºte o frumoasã vârstã. Îi doresc „La Simion Petricã
mulþi ani!”, sãnãtate, fericire, toate cele bune ºi Pentru Chitã Adriana, Rãchitoasa, Bacãu. Un
Dumnezeu s-o þinã în viaþã. sincer ºi cãlduros „La mulþi ani!”. Dumnezeu sã te
Pentru cumnatul meu Bãlãºoiu Gheorghe, care pe binecuvânteze ºi sã-þi dea tot ce-þi doreºte inima.

14
Litere de lege
Persoanele cu venituri
sub 1.000 lei
vor fi scutite
de plata penalitãþilor
la întreþinere
Avocat DANA BORDEIANU
Parlamentul României a adoptat Legea nr.
175/2010 care modificã Legea nr. 230/2007 privind
înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea asociaþiilor de
proprietari. Aceastã lege a fost publicatã în Monitorul
Oficial nr. 502 din 20 iulie2010.
Potrivit acestei legi, familiile al cãror venit minim
lunar pe membru de familie, respectiv, al persoanei
singure, nu depãºeºte suma de 1.000 lei, vor fi scutite Acest principiu se aplicã atât litigiilor aflate în
de la plata penalitãþilor generate de sumele restante la curs de desfãºurate, cât ºi litigiilor noi, dar care au ca
întreþinere. obiect datorii scadente anterior datei de 23.07.2010.
Astfel, proprietarii care îºi achitã integral cotele Prin adãugarea art. II., legiuitorul nu a avut în
de contribuþie la cheltuielile asociaþiilor de proprietari vedere modificarea prevederilor cap. VI din Legea nr.
în termen de 12 luni de la data intrãrii în vigoare a 230/2007.
noului act normativ, vor fi scutiþi de la plata Legiuitorul nu a înþeles sã confere debitorilor o
penalitãþilor generate de suma restantã cu titlu de bazã. derogare de la termenele de platã a datoriilor, în sensul
permiterii amânãrii plãþilor cu perioade de pânã la 12
Prin Legea nr. 230/2007 în cadrul Cap. VI
luni.
„Cheltuielile asociaþiei de proprietari”, la art. 45-51,
În atare situaþie, dupã trecerea celor 90 de zile de
reglementeazã modul de stabilire a cheltuielilor
la scadenþa la platã a contribuþiei lunare, asociaþiile de
asociaþiei, repartizarea acestora pe proprietari/chiriaºi
proprietari au posibilitatea de a acþiona în justiþie
ºi condiþiile de efectuare a plãþii contribuþiilor.
debitorii, pentru debitele restante, inclusiv penalitãþile
Prin lege este conferit dreptul asociaþiilor de
de întârziere, instanþele de judecatã având obligaþia de
proprietari de a stabili penalitãþi de întârziere pânã la
a pronunþa o hotãrâre prin care sã oblige la plata
plafonul maxim de 0,2%/zi, pentru perioadele ce
datoriei.
depãºesc 30 de zile de la termenul scadent pentru platã.
Dacã debitul (datoria) este recuperat, prin
Termenul de platã a cotelor de contribuþie este de
executare silitã, în termenul de 12 luni de la data de
maximum 20 de zile calendaristice de la momentul
23.07.2010, acesta va fi reprezentat doar de
afiºãrii pe lista lunarã de platã.
contravaloarea contribuþiilor, nu ºi a penalitãþilor de
Pentru protecþia debitorilor (datornicilor), legea a
întârziere.
stabilit un termen limitã de 90 de zile de la data
Dacã nu se recupereazã debitul pânã la
scadentã de platã a contribuþiilor, termen dupã care
22.07.2011, debitorul va plãti ºi penalitãþile de
asociaþia de proprietari are dreptul de a acþiona în
întârziere aferente!
justiþie pe orice debitor, sentinþa astfel obþinutã
Asadar, multã atenþie, scutirea de la plata
putând fi pusã în aplicare pentru acoperirea datoriilor,
penalitãþilor se va aplica doar pentru 12 luni de la
prin orice modalitate permisã de Codul de procedurã
data intrãrii în vigoare a legii!!!
civilã.
Potrivit principiului în conformitate cu care legea Conform Legii nr. 175/2010, aceste dispoziþii se
civilã nu are caracter retroactiv, dispoziþiile Legii nr. aplicã ºi chiriaºilor care deþin spaþiu locativ în baza
175/2010 se aplicã doar pentru debitele nãscute unui contract de închiriere cu autoritãþile
ulterior intrãrii în vigoare a legii la data de 23.07.2010, administraþiei publice locale, central sau cu orice
datoriilor anterioare acestei date, pentru care au fost instituþie a statului.
calculate penalitãþi de întârziere, urmând a fi suportate
împreunã cu penalitãþile aferente. Sursa: www.avocatnet.ro
15
De Pretutindeni

Prins în capcană (continuare)

de John Gradon

Cãutând în buzunar am gãsit cealaltã parte a dealului. Cel


o bandã de hârtie. Era hârtie puþin, astãzi poate are cineva
porto-calie nelipicioasã. Cum aº norocul sã fie salvat...
putea sã o întind pe pãmânt Puþin mai târziu un avion
pentru a fi vizibilã din aer? Am trece, suficient de sus, fãrã a-ºi
avut o idee strãlucitoare: sã o tai devia zborul. Nimeni nu a
în douã. Am legat câte o piatrã la observat marele sau X orange.
fiecare capãt al ambelor jumãtãþi Dar în timpul nopþii urmãtoare
ºi, þinând de celãlalt capãt am încep sã aparã alþi vizitatori.
aruncat pietrele, astfel ca benzile De mai multe ori în timpul nopþii Începe sã se întunece, ºi am
sã se încruciºeze. Acest mare X lui i s-a pãrut cã auzea ceva simþit un coiot. De data aceasta
era cam de vreo 12 metri de miºcând în spatele sãu. el nu mai este singur. Sunt trei,
fiecare parte. Rãsãritul celei de a treia zile sunt sigur. Doi dintre ei cred cã
Orele treceau. Trebuia sã a început sã se vadã. Dinþii lui cântãresc in jur de 15 kilograme,
gãsesc un mijloc sã beau apã. Nu Ken scrâºneau din cauza prafului o talie destul de mare. Ei sosesc
era zãpadã pe partea mea, dar în suflat de vânt. Îi era teribil de din aceeaºi direcþie în care a fugit
aceastã dimineaþã, dupã ce am sete, chiar dacã banda de hârtie primul ºi s-au strecurat în spatele
aruncat benzile, am remarcat cã i-a adus câteva picãturi de apã. meu.
acolo unde era în contact cu Dar este încã în viaþã. Îmi forþez urechea pentru a
iarba, câteva picãturi ca de rouã Viaþa sa a devenit o rutinã auzi, dar vântul suflã încã foarte
se formaserã. Dacã aº putea sã dureroasã, amplificatã de puternic. ªtiu cã ei mã simt, ei
adun suficientã, cred cã aº putea cântatul cocoºului, de zgomotul ºtiu cã sunt acolo, dar sunt
sã-mi astâmpãr puþin setea, fluierului, de urlatul câinilor ºi de puternic atraºi de mirosul
trecând banda printre buze. strigãtele fermierului. Noaptea, castorilor.
Ziua a trecut ºi noaptea s-a dacã se strãduia sã întoarcã Acum este complet întuneric
aºternut din nou. În timpul capul, putea zãri luminile de la ºi eu îmi privesc ceasul. Am
acestei a doua nopþi, Ken a tras fermã, chiar deasupra pernei pierdut o orã sau douã sã reperez
de douã trei ori banda ºi a bãut sale de castor. unde se aflã coioþii. Unde sunt?
câteva guri de rouã. Dar numãrãtoarea inversã a Ce pun la cale?
Era în jur de ora 21 :00 când început. Ken ºtia cã ºansele sale Dintr-o datã aud un zgomot.
vãd ceva miºcând. Era un coiot la de a scãpa cu viaþã, se reduc din Coioþii sunt acolo. Ei au agãþat o
vreo treizeci de metri de mine. minut în minut, din secundã în bucatã de castor ºi trag din el. Mã
Fãrã îndoialã el a simþit castorii. secundã. Dupã amiaza celei de a apuc sã zbier odatã cu toatã forþa
Am fluierat de câteva ori ºi el s-a treia zile, el a auzit un elicopter si dintr-o datã am fãcut liniºte.
ridicat nervos. Mai fluier odatã ºi care zbura la înãlþime, în direcþia Mã strãduiesc sã aud din nou, dar
îi arunc un os de castor. Coiotul a trecãtorii Crownest Pass. Dupã s-a fãcut iarãºi liniºte, nu am mai
fugit. Uf! culoarea sa roºie, Ken a auzit nimic apoi.
Ken a ºtiut cã a avut noroc, recunoscut cã este un aparat al Gerul mã pãtrunde pânã la
cãci nu este adevãrat ce se spune societãþii de salvare STARS din os ºi nu-mi mai simt piciorul rãnit
cã coioþii nu atacã oameni. Chiar Calgary. Dar... el îºi dã seama cã ca ºi cum a îngheþat.
ºi dupã ce animalul a dispãrut din ei nu veneau în salvarea sa: Ken era foarte determinat sã
vedere, Ken se simþea stresat. elicopterul putea fi în misiune de supravieþuiascã, dar situaþia

16 >>> continuare în pagina 17


De Pretutindeni
>>> continuare din pagina 16

începea sã devinã disperatã. El pierdutã: nu era nici un suflet în Lethbridge, Ken suferea de
ºtia cã rezistenþa ºi vigilenþa sa zonã care sã mã poatã auzi. Îmi h i p o t e r m i e , d e s h i d ra t a r e ,
se vor termina fãrã doar ºi poate scot ochelarii, îi pun în faþa mea degerãturi la ambele gambe ºi
din orã în orã. ºi-mi odihnesc capul. leziuni ale nervilor la mâini ºi la
În timpul celei de a treia La un moment dat îmi ridic gamba stângã. Gambele sale au
nopþi, el a fãcut tot posibilul sã repede capul, surprins de ceva. fost strivite ºi lipsite de circulaþia
îndepãrteze coioþii ?i sã-ºi În reflectarea ochelarilor mei sângelui, dar lucru interesant,
pãstreze cãldura. La rãsãritul apare o siluetã, în picioare, pe ele nu au fost fracturate.
celei de a patra zile se simþea pe deal. Am halucinaþii? Nimeni nu a Ironic, gamba sa dreaptã a
punctul de a pierde partida. În zis nimic, nu am auzit nimic. Dar fost mai afectatã, în comparaþie
timp ce un soare pal ºi rece se puteam fi sigur cã era cineva cu cea stângã. Rãnile au fost
ridica la orizont, Ken a început sã acolo, în partea mea stângã. Am foarte infectate. Ar fi trebuit sã îi
cedeze de epuizare. Chiar dacã întins mâinile spre ochelari, încã fie amputate ambele picioare,
era singur, ii era ruºine cã ºi-a nesigur de ceea ce vãd. unul sub genunchi ºi celãlalt
spurcat hainele. El era Omul a început sã-mi deasupra, dacã infecþia ar mai fi
deshidratat, suferea din cauza vorbeascã. Imposibil sã-mi continuat sã urce.
scãderii temperaturii corpului amintesc exact cuvintele sale, Ken a stat douã luni în spital
(hipotermie) ºi nu mâncase nimic dar era ceva ca: «Sunteþi în pentru vindecare, timp in care i s-
de trei zile, în ciuda tentativei de viaþã?» ªi am rãspuns: «Da, s-ar a pus ºi o protezã.
a mânca o bucãþicã din carnea putea spune. Puteþi sã ridicaþi de Astãzi, Ken Hildebrand nu ºi-
castorului, care îi servea drept pe mine acest motor?» a recãpãtat forþele pe deplin. Dar
pernã. Stomacul sãu a respins Era ora 14:00. Lunga încer- marea sa aventurã nu-l
carnea crudã. care în singurãtate a lui Ken a împiedicã sã rãspundã apelurilor
În acea dimineaþã el a ajuns durat patru zile ºi trei nopþi. ªi s-a din marele spaþiu, de a se urca pe
la o concluzie: viitorul era terminat brusc, aºa cum a VTT-ul sãu ºi de a merge sã-ºi
sumbru. început. recupereze, vânatul prins în
Cred cã mai pot rezista încã La intrarea sa în spitalul din capcane.
o zi ºi o noapte, poate încã o
jumãtate de zi... dar asta este -sfârºit-
totul. Cineva ar trebui acum sã fi
Sursa : selection.ca
plecat în cãutarea mea, este
ianuarie 2010
sigur.
Vântul începea sã se mai Trimis de TRAIAN FLOREA –
liniºteascã ºi se mai încãlzise Canada
puþin. Am încercat sã adun cât
mai multã apã cu ajutorul
sistemului meu de benzi de
hârtie. Îmi reaºez perna ºi apoi
încep sã mai fluier odatã. Cauzã

...::: Anunþuri de la cititori :::... ...::: Anunþuri de la cititori :::... ...::: Anunþuri de la cititori :::...
>>> continuare din pagina 13

Geamãnu Ilie – Motru


Schimb scaun rulant de exterior, de fabricaþie germanã, cu manete, cu roþile mari în faþã, cu scaun rulant, cu
manete, dar cu roþile mari în spate. Telefon de contact 0253-410699 (am cãsutã vocalã, intrã la al treilea apel, puteþi
lãsa ºi mesaj).
Dinu – Buzãu
Doresc sã cumpãr o adaptare pentru Dacie. Toate 3 comenzile. 0767-882336
Nota redacþiei: Responsabilitatea corectitudinii informaþiilor din anunþuri, aparþine în totalitate autorilor!

17
Posta redacþiei
Cu tot respectul þin sã reamintesc tuturor Conea Emilia – Giarmata Vii (Timiº)
cititorilor cã, dat fiind termenul de trimitere a Învãþat fiind la un moment dat sã primesc des ºi regulat
revistei la tipografie, scrisorile voastre trebuie sã de la d-voastrã scrisori pline de gânduri profunde ºi
ajungã la mine în cursul lunii anterioare apariþiei frumoase, ºi datã fiind „tãcerea” îndelungatã, începusem
revistei. Sfatul meu este sã scrieþi din timp, deoarece mai de mult sã mã întreb ce oare a dus la o asemenea tãcere.
este posibil ca în ultimele 2-3 zile ale lunii spaþiul la Vã daþi seama cât de mult m-am bucurat vãzând plicul
de la d-voastrã! Vã mulþumesc pentru felicitare, pentru
unele rubrici sã fie deja ocupat!!!
cele scrise ºi þin sã vã spun cã de anul viitor, cu ajutorul
Vã rog mult, pe toþi cei care scrieþi, puneþi-vã bunului Dumnezeu, încerc sã reintroduc o rubricã dragã
numele complet ºi adresa la expeditor! mie ºi multora dintre cititori: „Gânduri… de la prieteni”.
Mulþumesc mult pentru înþelegere! Stanciu Costel – Buzãu; Gigel – Prahova; Nely;
Maior Ani – ªimleu-Silvaniei (Sãlaj) Marius – Viiºoara (Constanþa); Costea Lidia – Vãlenii
Citirea scrisorii d-voastrã mi-a adus ºi bucurie ºi de Munte (Prahova); Dinescu Emilia – Valea Stânii
tristeþe: tristeþe pentru spitalizãrile ºi problemele serioase (Argeº); Anni Maurer; Gerosanu Costel – Nedelea
de sãnãtate care le aveþi, dar ºi bucurie pentru cã acum (Prahova); Dumitraºcu Alexandrina – Slobozia;
sunteþi împreunã cu fata d-voastrã (cel puþin pentru un Petrica Pricopie; Papuc Angi;
timp), ºi pentru cã revista a reuºit sã vã umple inimile Chiar dacã, în general scurte, mesajele voastre mã
amândurora cu bucurie. încurajeazã ºi mã stimuleazã în a continua. Vã mulþumesc
Aveþi încredere în bunul Dumnezeu, îngrijiþi-vã ºi mult!
totul va fi bine. (Salutãri calde Monicãi, „fetiþa” d-
voastrã). Doresc sã corespondeze:
Iordache Ionel Marius – Cobadin (Constanþa) Lazãr Costel – Viiºoara (Bacãu)
Mulþumesc mult pentru urãri ºi te rog sã pui ºi titluri
poeziilor trimise. Am fost la un pas de a nu publica nici una
Mã numesc Lazãr Costel, din Viiºoara, jud.
dintre ele. Bacãu, nevãzãtor, 42 de ani. Pasiuni: muzicã,
Chitã Adriana – Rãchitoasa (Bacãu) literaturã ºi sport. Doresc sã cunosc o fatã cu vârsta
Mulþumesc pentru tot ce ai spus la adresa revistei ºi a între 28 ºi 36 ani, pentru o prietenie, eventual
mea, ºi mã bucur cã revista înseamnã atât de mult pentru necãsãtorie. Mã puteþi contacta la: fix 0234-891388,
tine. mobil 0740-127580.
Trif Corina – Mangalia Anonim
Într-adevãr, pentru a ne bucura de tot ceea ce bunul Creºtin adventist, doresc sã cunosc o fatã creºtinã,
Dumnezeu a pregãtit pentru veºnicie, trebuie încã de acum pentru prietenie - cãsãtorie. Poate avea ºi handicap. Tel.
sã ne pregãtim, iubindu-L, cãutând sã cunoaºtem ºi sã 0720-154534 ºi 0760-039547
împlinim voia Sa, aºa cum este descoperitã în Biblie ºi nu Traºcã ªtefan Beniamin - Cisnãdie (Sibiu)
deformatã, în mai ºtiu eu ce cãrþi sau publicaþii. (Cine Bunã, eu mã numesc Traºcã ªtefan Beniamin, sunt
citeºte sã înþeleagã!). persoanã cu dizabilitãþi fizic, am 27 ani, 1,70 m. Sunt în
Mã bucur cã scrii mereu ºi cã doreºti sã vorbeºti zodia rac, sunt o persoanã sensibilã, credincioasã. Deºi
tuturor despre Cel care ne-a creat ºi ne iubeºte atât de mult. sunt aºa cum sunt, îmi place muntele: umblu de 10 ani la
Continuã tot aºa! munte, aº vrea o persoanã care sã mã accepte aºa cum sunt
Popescu Nicoleta – Bughea de Jos (Argeº) eu. Sã fie o fatã romanticã, sensibilã. Aºtept sã mã
Ca ºi celelalte scrisori, ºi scrisoarea aceasta mi-a contactaþi pe mail benyamyn1983@yahoo.com sau la nr.
dovedit cã sunteþi o observatoare atentã a ceea ce ce se 0741-035579. Traºcã ªtefan Beniamin, Str. Stejarului,
petrece astãzi în societatea noastrã. ªi, ca orice om cu bun bl. 18, sc. A, et. 4, ap. 17, loc. Cisnãdie, jud. Sibiu
simþ, aveþi tot dreptul sã fiþi uimitã ºi indignatã de cele ce Anonim
vedeþi. Caut doamnã sau domniºoarã, cu vârsta cuprinsã
Cojocaru Aniºoara – Plopeni (Constanþa) între 30-40 ani, cu handicap gr. 2, din jud. Botoºani, pentru
Din nefericire, cât timp vom fi pe acest pãmânt, vom relaþie prietenie / cãsãtorie. Tel. 0760-809729
avea parte de multe astfel de evenimente ºi atitudini, Fãnel
nedorite ºi dureroase, însã bunul Dumnezeu, dacã-I Mã numesc Fãnel, am 35 de ani, apartament personal
permitem, întotdeauna ne va alina ºi vindeca rãnile ºi doresc sã cunosc o domniºoarã / doamnã, cu vârsta între
sufletului. 30-35 ani, romanticã, sensibilã, sufletistã, fãrã vicii ºi fãrã
Mã bucur cã tu te numeri printre cei care nu numai cã obligaþii, cu orice tip de handicap, în vederea cãsãtoriei.
cred, dar se ºi încred în El, crezând cã dragostea, bunãtatea Am probleme de vedere. Doritoarele mã pot contacta la nr.
ºi ocrotirea Sa sunt permanent la dispoziþia noastrã. 0246-238136
Cât despre urãri, ca întotdeauna, cu dragã inimã am Paula si Daniel - Gherla
publicat-o pe cea cu ocazia zilei de naºtere, însã pe Dorim sã corespondãm pe teme religioase cu oameni
celelalte… te rog mult, înþelege-mã cã nu le pot publica ºi temãtori de Dumnezeu! Numele nostru este Paula ºi
transmite-le personal. Daniel ºi ne puteþi scrie pe adresa Str Plugarilor, nr. 8, ap.
>>> continuare în pagina 19
18
>>> continuare din pagina 18
Poþta Redacþiei
35 Gherla, jud. Cluj, cod 405300, sau pe adresa de email relaþie (ca ºi mine), sã mã iubeascã, sã mã accepte aºa cum
paulavonas@.yahoo.com sau ne puteþi contacta la nr. de sunt, aºa cum face ºi Dumnezeu cu noi; sã fie spiritualã, sã
tel. 0740-258735 fie credincioasã ºi sã iubeascã pe Dumnezeu. îmi doresc o
Daniel – Bacãu fatã fãrã obligaþii, cu acelaºi handicap ca ºi mine (vizual ºi
Mã numesc Daniel, sunt din Bacãu, 44 de ani, am o albinism) sau normalã pentru a-mi fi un ajutor potrivit
deficienþã de vedere ºi doresc sã cunosc o doamnã mereu, aºa cum vrea Dumnezeu, ca sã mã înþeleagã aºa
serioasã, cu handicap uºor, pânã în 47 de ani, pentru cum sunt eu, din toate punctele de vedere. Fata sã aibã
cãsãtorie. Dacã crezi în iubire ºi eºti dornicã sã cunoºti între 18-27 ani. Cine îºi doreºte o aºa cãsnicie o aºtept la
fericirea, încearcã sã mã cunoºti. Pot fi gãsit la nr. de tel. tel. 0728-553964; 0749-346779 ºi 0765-310700, e-mail ºi
0754-421140 ºi 0334-561270 adresa de email ID: mirceacostel1984@yahoo.com. Vã rog seriozitate
ioan_daniel89@yahoo.com (aceleaºi coordonate id de maximã! Mulþumesc mult pentru înþelegere. Dumnezeu sã
mesenger ºi skipe) vã binecuvânteze!
Iordache Ionel Marius – Cobadin (Constanþa) Mihail Ionel
Am 29 ani, sunt creºtin penticostal ºi aº vrea sã-mi fac Mã numesc Mihail Ionel, stilat, educat, 1,85 m, 100 kg,
prieteni din toatã þara, sã vorbim despre Cuvântul lui sportiv, iubitor, liniºtit, doresc sã cunosc o femeie între 30
Dumnezu ºi despre alte lucruri. Adresa mea: Iordache ºi 45 ani. Alte detalii la telefon 0768-820554
Ionel Marius, str. Crângului, nr. 274, sat Viiºoara, com. Moroºan Petru - Bucureºti
Cobadin, jud. Constanþa, cod 907069, tel. 0734-750257 Am 37 de ani, nu am palmele la mâini (doar un deget la
Georgiu Ionicã mâna stângã), divorþat, caut o fatã cu handicap uºor, cu
Bunã! Mã numesc Georgiu Ionicã, am 43 ani, sunt fricã de Dumnezeu, pentru întemeierea unei prietenii /
nevãzãtor ºi aº dori sã vorbesc pe marginea unor subiecte cãsãtorii. Tel. 0732-042678
religioase cu cei ce iubesc Cuvântul lui Dumnezeu la nr de Anonim
tel. 0757-570583 Domn, 50 ani, pesionar invaliditate gr. 2, caut o Eva
Stelicã – Bucureºti romanticã, sincerã ºi plinã de viaþã. tel. 0760-331714 sau
Mã numesc Stelicã, am 36 ani, 1,65 m, 50 kg, brunet 0244-252215
cu un mic defect în vorbire. Sunt creºtin adventist, am
serviciu ºi doresc sã cunosc o fatã fãrã obligaþii, cu Notã: Rog pe cei / cele care nu binevoiesc sã fie
acelaºi handicap ca ºi mine. Fata sã aibã 30-40 ani. 0763- serioºi(e), ci doresc doar sã se joace cu sentimentele
347286. semenilor aflaþi deja în suferinþã, sã se abþinã de la
Adrian aceastã „distracþie” dureroasã. Mulþumesc!
Mã numesc Adrian, am 26 de ani, sunt din localitatea NOTÃ: Rog pe toþi cei care doresc sã corespondeze,
Râmnicu Vâlcea, am înãlþimea 1.73 m, pãrul brunet, ochii atunci când îºi exprimã aceastã dorinþã, sã scrie ºi un mic
verzi ºi am probleme vizuale. Una dintre multele mele enunþ, de câteva rânduri, care sã conþinã o scurtã
calitãþi este seriozitatea. Alte calitãþi ar fi: sincer, prezentare: nume, hobby-uri, motive, etc., etc.
punctual, calm. Doresc o relaþie serioasã care sã ducã Puneþi-vã în locul celor ce citesc enunþurile ºi doresc
spre cãsãtorie cu o fatã care sã aibã între 20 ºi 25 de ani ºi sã corespondeze. Este normal ca enunþul sã-i convingã sã
care sã fie serioasã. Numãr de contact: 0752-264192. înceapã o corespondenþã bogatã, însã dacã acesta este
Mircea sãrãcãcios întocmit, nespunând mai nimic despre cel ce
Mã numesc Mircea, am 26 de ani, 1,75 m, 50 kg., solicitã corespondenþã…
albinism generalizat, cu ochi albaºtri, persoanã cu SUGESTIE: Cei care doriþi sã vã faceþi prieteni ºi vã
handicap vizual, creºtin adventist din Bucureºti. Doresc o exprimaþi frumoasa dorinþã de a coresponda, nu aºteptaþi
relaþie de prietenie care sã se finalizeze cu cãsãtorie, cu o sã vi se scrie, ci începeþi voi sã scrieþi (sau sã sunaþi)
fatã creºtinã adventistã. Îmi doresc ca fata sã fie serioasã, celorlalþi, care ºi-au exprimat aceeaºi dorinþã!
sincerã, fidelã, sã ofere încredere, sã se implice total în
SPONSOR: SC CONCELEX SRL Construcþii Civile,
SPONSOR: S.C. G&G TOTAL COM. SRL Industriale, Energetice þi servicii auxiliare (confecþii
Importator îmbrãcãminte ºi încãlþãminte copii metalice, mobilier din pal, instalaþii climatizare, etc.)
Thailanda. Tel/Fax: 021-316.08.51 CONTACT: ªos. Aeroportului, nr. 120-130, sector 1,
Bucureºti tel. 021-6672275; www.concelex.ro
Asociaþia “HandHope”
Burcea Aurel, str. Bãltãreþu nr. 565, SPONSOR: AGI Construct
loc. Peretu, jud. Teleorman, cod 147240, Construcþii civile þi industriale, tâmplãrie lemn,
Tel. 0247-327122; 0765-365533 aluminiu, PVC, etc. Tel. 0744-530900 þi 0238-717195
e-mail: aurelsda@yahoo.com
C.I.F. 14877902 SPONSOR: A.S.I. ROMANIA
Cod IBAN: RO25RNCB4400000079080001 CONTACT: Str. Mureþului, nr. 1, loc. Nazna, jud.
B.C.R. Alexandria Mureþ, cod 547526 tel. 0265-320548;
www.asiromania.ro

Tipãrit la: Tipografia Î.F. Gîgîlice - tel. fix 0247-313041; mob. 0748-137997 19