Sunteți pe pagina 1din 3

Ce trebuie să ştiţi despre divorţ:

În cazul în care sunteţi căsătorit legal şi consideraţi că există


motive temeinice care fac imposibilă continuarea căsătoriei, puteţi
intenta acţiune de divorţ.

1. Titularul cererii de divorţ:


 Cererea de divorţ poate fi introdusă de oricare dintre soţi.
 Aceasta trebuie să fie depusă personal, astfel persoana
care depune cererea dobândeşte calitatea de reclamant, iar soţul
chemat în judecată are calitatea de pârât.

2. Unde se depune cererea de divorţ:


 Cererea de divorţ o depuneţi la judecătoria în raza căreia
se află cel din urmă domiciliu comun al dumneavoastră şi al
soţului/ei sau la judecătoria în circumscripţia căreia se află domiciliul
soţului pârât, când nu aţi avut un domiciliu comun sau nici unul
dintre dumneavoastră nu mai locuiţi în raza celui din urmă domiciliu
comun.
 În situaţia când soţul pârât nu are domiciliul în ţară
depuneţi cererea de divorţ la judecătoria în raza căreia se află
domiciliul dumneavoastră.

3. Cuprinsul cererii de divorţ:


 Ca titular al cererii de divorţ, pe lângă cerinţele generale
prevăzute pentru orice cerere de chemare în judecată, trebuie să
indicaţi în cererea de divorţ numele copiilor minori născuţi din
căsătorie sau a celor cu aceeaşi situaţie legală, iar dacă nu aveţi copii
minori, veţi menţiona acest fapt.
De asemenea, trebuie să solicitaţi instanţei să se pronunţe cu
privire la numele pe care soţii îl vor purta după divorţ, încredinţarea
copiilor minori rezultaţi din căsătorie şi stabilirea pensiei de
întreţinere, atunci când este cazul.
 Aveţi obligaţia să ataşaţi la cerere certificatul de
căsătorie, copii ale certificatelor de naştere ale copiilor minori, când
1
este cazul, timbrul judiciar şi dovada achitării taxei de timbru, în
raport de venitul net lunar pe care-l încasaţi.
 Cererea de divorţ şi înscrisurile anexate le prezentaţi
personal preşedintelui judecătoriei. Acesta la primirea cererii are
obligaţia să vă dea sfaturi de împăcare, iar în cazul în care stăruiţi în
cerere, vă fixează un termen de judecată.
 Dacă sunteţi chemat în judecată de celălalt soţ pentru
desfacerea căsătoriei, nu aveţi obligaţia să depuneţi întâmpinare dar
aveţi posibilitatea să formulaţi şi dumneavoastră cerere de divorţ la
aceeaşi instanţă. Aceasta o introduceţi cel mai târziu până la prima zi
de înfăţişare, în şedinţă publică, şi urmează să fie judecată împreună
cu cererea reclamantului.
 Desfacerea căsătoriei se poate face şi cu acordul celor doi
soţi dar, şi în acest caz, trebuie ca soţii să formuleze o cerere, care pe
lângă celelalte elemente ale unei cereri de chemare în judecată,
trebuie să fie semnată de aceştia.
 Pentru a putea solicita divorţul prin acordul părţilor,
trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii:
- să fi trecut cel puţin un an de la încheierea
căsătoriei;
să nu existe copii minori rezultaţi din această căsătorie.
 În această situaţie, cererea se adresează tot preşedintelui
instanţei, care verifică consimţământul soţilor şi acordă un termen de
2 luni, când aceştia urmează să se prezinte în instanţă. La termenul
stabilit se verifică dacă părţile stăruie în cererea de divorţ, iar în caz
afirmativ se va trece la judecata cererii, fără a se administra probe cu
privire la motivele de divorţ.

4. Judecata cererii de divorţ:


 Atunci când aţi depus o cerere de divorţ aveţi obligaţia să
vă prezentaţi în persoană în faţa instanţei de fond. Dacă vă aflaţi în
imposibilitatea de a vă prezenta personal din motiv de boală sau vă
aflaţi în executarea unei pedepse privative de libertate, sunteţi pus
sub interdicţie sau aveţi reşedinţa în străinătate, puteţi fi reprezentat
prin mandatar.
2
 Fiind o acţiune disponibilă, în orice fază a procesului,
poate interveni împăcarea părţilor, fapt ce stinge acţiunea de divorţ.
 În calitate de titular al cererii de divorţ, aveţi obligaţia să
vă prezentaţi la judecarea în primă instanţă a cererii. În caz de
nerespectare a acestei obligaţii, cererea dumneavoastră va fi respinsă
ca nesusţinută.
 În aceeaşi calitate, aveţi posibilitatea să renunţaţi la
cererea de divorţ pe tot parcursul judecăţii în faţa instanţei de fond.
 Instanţa se pronunţă prin hotărâre asupra cererii de
divorţ. Împotriva hotărârii puteţi declara apel şi respectiv recurs, în
termen de 30 de zile de la comunicare. Nu este supusă nici unei căi
de atac hotărârea pronunţată în cererea de divorţ întemeiată pe
acordul ambilor soţi.