Sunteți pe pagina 1din 14

APLICATIE CONTABILITATE DE GESTIUNE

SC ALFA SA are ca obiect de activitate producţia şi comercializarea de bunuri alimentare, şi anume produse din

carne.

Perioada de gestiune aleasă pentru stabilirea costurilor stocurilor este de o lună şi anume luna decembrie 2007.

Astfel, în tabelul nr. 1 denumit „Situaţia cheltuielilor de exploatare înregistrate în contabilitatea financiară în cursul

perioadei de referinţă" sunt prezentate informaţii referitoare la calculaţia costurilor stocurilor pentru produsele din

carne obţinute în luna decembrie 2007.

Deşi în situaţia respectivă sunt cuprinse şi alte date aferente altor activităţi desfăşurate în cadrul entităţii, cum ar fi,

de exemplu, comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne şi prestări de servicii, în rezolvarea studiului de

caz prezentat se fac referiri stricte numai la costurile aferente activităţii de producţie a bunurilor.

Pentru determinarea costului efectiv al producţiei obţinute în luna decembrie 2007 este necesară înregistrarea

cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea activităţii de producţie atât în contabilitatea financiară, potrivit

reglementărilor contabile aplicabile, utilizând conturile din clasa a 6-a din planul de conturi, cât şi în contabilitatea

de gestiune, potrivit cerinţelor interne de informare legate de calculaţia costurilor, utilizând conturile din clasa a 9-a

(opţional).

Informaţii suplimentare:

Pentru simplificarea calculelor, cotele privind contribuţiile sociale sunt ipotetice şi nu corespund cu cele prevăzute

de legislaţia în vigoare.

În Tabelul nr.1 este prezentată structura cheltuielilor de exploatare înregistrate în luna decembrie 2007

(perioada de referinţă aleasă pentru calculul costurilor).

În Tabelul nr. 2 se prezintă reflectarea aceloraşi cheltuieli efectuate în perioada de gestiune (luna decembrie 2007)

atât în contabilitatea de gestiune, cât şi în cea financiară ( se rezolva la seminar!).

1
2
Tabelul 2
Înregistrare în contabilitatea financiară Înregistrare în contabilitatea financiară
Categoria de cheltuieli

3
4
5
Înregistrarea produselor obţinute în cursul perioadei la cost standard (ante calculat)

Pentru simplificare se presupune că în decursul perioadei de gestiune societatea „ALFA" a realizat o producţie

omogenă şi anume „produsul A". Producţia realizată de societate în cursul lunii a fost evaluată la un cost standard,

în valoare de 5.681.175 lei (820.979 buc produs A x 6,92 lei/buc). înregistrările în contabilitatea financiară şi în

contabilitatea de gestiune privind obţinerea în cursul lunii a producţiei evaluate la cost standard sunt următoarele:

In contabilitatea financiară In contabilitatea de gestiune

În cazul produsului „A", costul antecalculat (standard) este în sumă de 6,92 lei/ buc. (692 lei/100 buc), fiind
determinat pe baza Fişei de antecalcul, astfel:
FIŞA ANTECALCUL pentru 100 produse A - la cost de producţie
-lei-
Nr. Articole de calculatie UM Cantitate Preţ/UM Cost total
crt. 3
Cheltuieli directe de producţie Materii

prime
1 şi materiale
Materie primădirecte
1 k
g 14 15 210
2 Materie primă 2 kg 11 7 77
3 Materie primă 3 kg 5 3 15
k
4 Materie primă 4 8 10 8 80
5 Materie primă 5 H 2 3 6
6 Materie primă 6 kg 1 5 5
7 Materie primă 7 kg 3 8 24
8 Materie primă 8 k* 5 10 50
a)Total materii prime şi materiale directe 467
Manopera directă
1 1 Salarii directe 75
2 1 Cheltuieli cu asigurările sociale etc. 32
b) Total manoperă directă 107
c) Alte cheltuieli directe 10
I TOTAL CHELTUIELI DIRECTE (a+b+c) 584
II CHELTUIELI INDIRECTE DE PRODUCŢIE 108
COST DE PRODUCŢIE (I + II) 692

C. Determinarea costului şi repartizarea asupra producţiei auxiliare

In acest exemplu, societatea dispune de o singură secţie auxiliară, „Secţia de întreţinere şi reparaţii",care a prestat

lucrări de întreţinere şi reparaţii ale imobilizărilor corporale utilizate în cadrul activităţii de bază a unităţii.

Conform documentaţiei existente privind calculaţia costurilor (92.500 + 147.168 = 239.668 lei, conform Tabelului

nr. 1), presupunem că la nivelul secţiei auxiliare s-au înregistrat atât cheltuieli directe, în sumă de 92.500 lei, cât şi

cheltuieli indirecte de producţie în valoare de 147.168 lei. Cheltuielile indirecte de producţie sunt formate din:

a. regie variabilă de producţie - 44.568 lei;

b. regie fixă de producţie - 102.600 lei.

Aşa cum s-a menţionat mai sus, pentru repartizarea regiei fixe de producţie asupra costurilor producţiei se ia în
6
considerare capacitatea normală de producţie1.

Capacitatea normală de producţie reprezintă producţia estimată a fi obţinută, în medie, de-a lungul unui anumit

număr de perioade sau sezoane, în condiţii normale, având în vedere şi pierderea de capacitate determinată de

întreţinerea planificată a echipamentelor.

Regia fixă nealocată este recunoscută drept cheltuială în contul de profit şi pierdere în perioada în care a apărut.

Regia variabila este alocată producţiei realizate, corespunzător folosirii efective a capacităţii de producţie.

Pentru exemplul prezentat, nivelul normal al capacităţii de producţie al secţiei auxiliare este de 1242 ore - activitate,

iar nivelul real al activităţii a fost de 602 ore - activitate.

Regia fixă care este recunoscută drept cheltuială a perioadei se determină

astfel:
Nivelul real al activităţii
Cheltuieli fixe (1 - -----------------------------------: ) =
Nivelul normal al activităţii

=
1
Deoarece nivelul activităţii secţiilor auxiliare poate fi inferior celui considerat normal, pentru determinarea corectă

a costului producţiei auxiliare este necesară eliminarea costului subactivităţii. Stabilirea unui cost cât mai corect al

producţiei activităţii auxiliare este impusă, pe de o parte, de faptul că acesta se decontează asupra activităţii altor

centre, regăsindu-se în costul producţiei de bază a unităţii, iar, pe de altă parte, de faptul că o parte a producţiei

auxiliare poate fi livrată terţilor.

Cheltuielile fixe care se includ în costul producţiei auxiliare sunt în valoare de .................... lei şi se calculează,
=
astfel:

Regia fixă de Regia fixă de producţie Regia fixă de


-
producţie recunoscută în costul producţie inclusă în

perioadei costul producţiei

= ................................................................................

Cheltuielile secţiei auxiliare care se repartizează asupra costului producţiei de baza realizate în cursul

perioadei sunt în sumă de ........................... lei. Acestea se determină astfel:

Cheltuieli Regia Regia fixă de Cheltuielile secţiei

directe de variabilă de + producţie = auxiliare ce se


+
producţie producţie inclusă în costul repartizează asupra

produselor costului producţiei din

activitatea de bază
7
= ......................................................................................

Valoarea totală a cheltuielilor colectate pe parcursul lunii în debitul contului 922 „Cheltuielile activităţilor

auxiliare", în sumă de 239.668 lei (Tabelul nr. 1), se repartizează astfel:

a) în cazul cheltuielilor incluse în costul producţiei auxiliare şi repartizate asupra activităţii de bază:

In contabilitatea financiară In contabilitatea de gestiune

b) în cazul cheltuielilor aferente activităţii auxiliare care se recunosc ca şi cheltuieli ale perioadei

(.......................................................... lei):

In contabilitatea financiară In contabilitatea de gestiune

Repartizarea cheltuielilor indirecte de producţie asupra costului produselor fabricate în cadrul activităţii de

baza a entităţii

Pentru repartizarea valorii regiei fixe asupra costurilor de producţie ale produselor obţinute se ia în considerare

capacitatea normală de producţie.

Se precizează următoarele:

- nivelul normal al capacităţii de producţie a întreprinderii este de 1.151.400 buc. produs A;

- nivelul real al activităţii este de 820.979 buc. produs A;

- cheltuielile indirecte de producţie sunt în sumă de 1.063.200 lei, din care:

■ regie fixă de producţie: 582.700 lei

■ regie variabilă de producţie: 480.500 lei.

Regia fixă de producţie recunoscută ca o cheltuială a perioadei este în sumă de ........................................... lei, fiind

determinată astfel:

..................................................................................................................................................
Regia fixă de producţie care se include în costul producţiei obţinute este în valoare

de ............................................................. lei şi se calculează astfel:

..............................................................................................

Cheltuielile indirecte ce se repartizează asupra costului produselor obţinute în cursul perioadei sunt în sumă

de .......................................................... lei şi se determină astfel:

În cazul regiei fixe care nu se repartizează asupra producţiei, ci se recunoaşte ca o cheltuială a perioadei, se va debita

contul 902.2 „Decontări interne privind producţia obţinută" - costul perioadei - în corespondenţă cu creditul contului

923 „Cheltuieli indirecte de producţie".

Repartizarea cheltuielilor indirecte de producţie:

Explicaţii In contabilitatea In contabilitatea de gestiune

financiară

Repartizarea

cheltuielilor indirecte

de producţie incluse

în costul produselor
înregistrarea în

costurile perioadei a

regiei fixe nealocate

costului de producţie

Determinarea producţiei în curs de execuţie si reflectarea ei în contabilitatea financiară

Pentru determinarea corectă a costului producţiei finite este necesară stabilirea cantitativă şi valorică a producţiei în
curs de execuţie.
In exemplul prezentat valoarea producţiei în curs de execuţie existente la finele lunii decembrie 2006 este de 35.200
lei.
înregistrările care se efectuează în contabilitatea financiară şi în contabilitatea de gestiune, pentru reflectarea producţiei
în curs de execuţie sunt următoarele:

In contabilitatea financiară In contabilitatea de gestiune


Determinarea costului de producţie efectiv pentru întreaga producţie şi pe unitate de produs

Calculul costului efectiv al producţiei finite obţinute la S.C. ALFA SA. este prezentat în tabelul de mai jos:

Nt. Denumirea indicatorilor Valoare (lei)

crt.
1
2

5
Aspectele legate de determinarea costurilor de producţie trebuie prezentate în notele explicative ale situaţiilor

financiare anuale întocmite de SC ALFA SA la sfârşitul exerciţiului financiar, respectiv în Nota 6 „Principii, politici şi

metode contabile" la situaţiile financiare anuale.

Evindenţierea în contabilitate a costului de producţie efectiv al produselor finite obţinute. Determinarea şi reflectarea

în contabilitate a diferenţelor dintre costul efectiv si cel standard (antecalculat) înregistrat pe parcursul perioadei.

Decontarea costului de producţie efectiv al produselor finite obţinute

-lei-

Operaţiunea economică Contabilitatea financiară Contabilitatea de gestiune


Pe baza informaţiilor aferente conturilor 921.2, 921.3, 924 şi 925, înregistrarea cheltuielilor neîncorporabile se face

astfel:

Explicaţii In contabilitatea în contabilitatea de gestiune

financiară
Din categoria cheltuielilor neîncorporabile face parte, şi costul subactivităţii a cărui includere în costul perioadei a fost
prezentată în etapele anterioare.
Reflectarea cheltuielilor perioadei în debitul contului 901 „Decontări interne privind cheltuielile" şi închiderea contului
902.2 „Decontări interne privind producţia obţinută -costurile perioadei" (vezi situaţia contului 902.2):

Explicaţii In contabilitatea în contabilitatea de gestiune


financiară

Explicaţii In contabilitatea în contabilitatea de gestiune


financiară

Varianta 1: Preluarea soldului 711 = 331 35.200 933 = 901 35.200 Costul
contului producţie în curs de Variaţia Produse stocu- Decontări producţiei interne
execuţie în cheltuielile în curs de rilor privind în curs de cheltuielile
perioadei curente (în situaţia în execuţie execuţie
care la sfârşitul ' perioadei 921.1 = 933 35.200
precedente conturile 933 şi 901 Cheltuielile Costul activităţii de
au fost soldate) producţiei bază-costul în curs de
produselor execuţie

Varianta 2: Preluarea soldului 711 = 331 35.200 921.1 = 933 35.200


contului producţie în curs de Variaţia Produse stocu- Cheltuielile Costul activităţii
execuţie în cheltuielile în curs de rilor producţiei de bază - în curs de
perioadei curente (în situaţia în execuţie costul execuţie produselor
care la sfârşitul perioadei
precedente conturile 933 şi 901
prezintă sold debitor, respectiv
creditor)
După cum se poate constata, atât în contabilitatea financiară, cât şi în contabilitatea de gestiune, soldul contului de
producţie în curs de execuţie existent la sfârşitul unei perioade de gestiune se preia în cheltuielile perioadei următoare.
Conturile utilizate în contabilitatea de gestiune: