Sunteți pe pagina 1din 2

MtNtsTERUl,

EDUCAT|E|, gt TTNERETULUI
CERCETART

OLIMPIADADE ISTORIE
EtapaNalionali
2008

) .Timputde lucru este de trei ore.

Subiectull(40 puncte)
Cititicu atenlietextelede maijos:
A.,, Art. 5 Rom5nii se bucuri de libertateacongtiinlei,de libertatea
invilSmAntului, de libertateapresei,de libertatea (...)
intrunirilor.
, Art. 7 - Insuqireade romdnse dobAndegte, se conservi 9i se pierdepotrivit
reguliiorstatorniciteprin legile civile. Numai strdinii:de rituri cregtinepot dobAndi
impdmAntenirea,
Art. 13- Libertatea estegarantati.(...)
individuald
Art. 19 * Proprietatea de oricenaturS,precumgi toatecreanteleasupraStatului
sunt sacregi neviolabile. Nimeninu poatefi expropriat decdtpentrucauzdde utilitate
publicilegalmente constatigi dupi o dreaptigi prealabilidespdgubire. Princauzi de
utilitatepublici se inlelegenumaicomunicaliunea gi salubritateapublicd,precumgi
lucririlepentruapirarealdrii."
(constitulia
din 1866)
B. ,,Art. 5. RomAnii,fird deosebire de origineetnicd,de limbi sau de religie,se
bucuri de libertateacbngtiinlei, de libertateainvalSmdntului, de libertateapresli, de
libertatea
intrunirilor(...)
Art. 7. Deosebirea de credinlereligioase gi confesiuni, de origineetnici gi de
limb5,nu constituie in RomAniao piddiciJprea c-oUanOi drepiurilecivllegi politicegi a
le exercita.
Ar1.17. Proprietateade orice naturd,precumgi creanleleasuprastatuluisunt
garantate.(...)Nimeninu poatefi expropriatdecit pentru'cauzdde utilitatepublici gi
dupdo dreaptdgi prealabilidespigubirestabilitide justilie.(...)
Art. 34. Puterealegislativdse exerciti colectivde cdtrerege gi reprezentatiunea
nalionald.Reprezentaliunea nalionalS se impartein doudAduniri:Senatulgi Adunarea
Deputafilor'"
(constitu{iadin 1g23)
C' ,,Art.3. in RepublicaPopulardRomAndintreagaputerede statemandde la
poporgi aparlinepoporului.Poporuliqi exerciti putereaprin organereprezentative,
aleseprinvot universal, egal,directgi secret.(.,.)
Art, 6. Bogiliilede orice naturdale subsolului, zicimintele miniere,pddurile,
apele,izvoarelede energienaturali,ciile de comunicalie ferate,rutiere,pe apd gi in
aer, pogta,telegraful,telefonulgi radio-ulapa(in Statuluica bunuri comuneale
poporului.
Prinlegese vor stabilimodalitililede trecerein proprietatea statului,a bunurilor
enumerate in alineatulprecedent,care la data intrdriiin vigoarea prezenteiConstitulii
se aflauin m6iniparticulare'"
(constitulia
Repubriciipopurare Romane, 194g)
D. ,,Art.3.
in RepublicaSocialisidRomAnia,
forla politiciconducdtoare
a intregii
societS{i
esteFartidulComunistRomAn.
Art. 4. Delindtorsuveranal puterii,poporulo exercitdprin Marea Adunare
Nalionald9i prin consiliilepopulare,organealese prin vot universal,egal, direct9i
secret'"
(Constitufia
RepubliciiSocialisteRomAnia, 1965)

RSspundeliurmitoarelorcerin[e:
i. Mehlionalio deosebirereferitoare la acordareacetilenieirom6negi folosilica
argument cite o informa{ie istoricidin surseleA 9i B. 7 puncte
2. Formulaliun punct de vederedesprecaracterul liberal al in
constituliilor, privinla
drepturilorqi libert6lilorcetdlenegti,folosind ca argumentcdte o informalie
istoricdselectatidin surseleA gi B. 10 puncte
3. Menlionafio deosebiredintrepunctulde vederereferitorla proprietate, exprimat
in sursa B, respectiv C, gi selecta(i c6te o informalie istoricd din textele
prin
respective caresi suslineli deosebirea menlionati 7 puncte
,4. Precizali,o deosebiredintremodulde organizare statului_gi
a instituliilor folosili
ca argumentcAteo informafieistoricddin surseleB 9i D. 9 puncte
5. Prezentalia alti Constituliea RomAnieicare sd cuprindi elemente
asemdnitoare cu unadin Constituliile de maisus. 7 puncte

Subiectulal ll-lea(50puncte)
Elabora{i, in aproximativpatru-cinci pagini,o sintezi despreevoluliastatului
rom6nmodern,av6ndin vedere:
- prezentarea unuiproiectpoliticdin secolulalXlX-lea;
- menlionarea unei deosebiridintre obiectiveleproiectelorpoliticeale secoluluial
XVlll-lea,respectiv,secolulal XIX-leagi explicareaacesteideosebiriprintr-unfapt
istoric;
- prezentarea unuieveniment,carea contribuitla constituirea statuluiromin modern;
- argumentarea prin doud fapte istoricea afirmalieipotrivitcdreiacurentelegi politica
din domeniulcultural promovatein secolulal XIX-lea au reprezentatun aspect
importantin edificareastatuluiromdnmodern;
- precizarea unuiactconstitulional din secotulalXlX-leagi men{ionarea uneiprevederi
princareesteindeplinitun obiectival politice
proiectelor din secoleleal XVlll-lea-
alXlX-lea;
- formularea unui punct de vedere referitorla evolulia statului romAn modern 9i
suslinerea acestui punctde vedereprindoudargumenteistorice.

Noti! Se puncteazdgi utilizarealimbajului istoric adecvat,structurareaprezentirii,


evidenlierearelaliei cauzi.efect, respectareasuccesiunii cronologicel logice a
fapteloristoricegiincadrareaeseuluiin limitade spaliuprecizatd'

S-ar putea să vă placă și