P. 1
Testarea-Psihologica-a-Copilului-Mic-NICOLAE-MITROFAN1

Testarea-Psihologica-a-Copilului-Mic-NICOLAE-MITROFAN1

|Views: 116|Likes:
Published by Alwyn11

More info:

Published by: Alwyn11 on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2013

pdf

text

original

NICOLAE MITROF AN

£; ,

i ,
r

t~

TEST AREA PSIHOLOGICA A COJ:lILULUI MIC

PRESS

MIHAELA 1997

S.RL.

Bucuresti,

I
i

I

Coperta

de CONSTANTIN

POHRIB

CUPRINS

Cuvant inaint e
1.

11 "copilnl mic" san "varstele la varstele de masurare mici . de tip "screening" lor . . .. mid"? 15
19

Ceinseamna

2. Testarea

abilitatilor

2.1. Instrumentele

19 19 24 24 28· 52 34 56 69 46 .
46

2. 1. 1. Precau tii privind

ut ilizarea

2.1.2. Exemple de teste iritalnite mai frecvent in practica . . . . . . . . . . . . . . ., 2.1.2.1. Testul Denver r de evidentiere a achizitiilor in plannl dezvoltarii. 2.1.2.2. Irivent arul de dezvoltare Battelle. 2.1.2.3. Testul de triere Brigance (revizuit) pentru gradinitii ~i copiii din clasa I-a 2.1.2.4. Testul de triere Briganc'e (revizuit) pen tru prescolari tat ea t impurie
2.1.2.5.

Testul de triere prescolari .

Brigance pentru . . . . . . ..
R

ISBN

973-97843-7-2

2.1.2.6. Inven tarul de triere pe baza activitatilor de dezvoltare 2.1.2.7. Iridicatorii dezvoltarii pentru surar ea efectelor invatarii 2.1.2.8. Irivent arul pentru trierea 2.1.2.9. Inventarul rie :3. pentru trierea . rna-

t impurie

timpu49 50

Toate drepturile apartin EDIT PRESS MIHAELA S.RL.

2.1.2.10. Profilele trierii timpurii

2.2.2.7. Testul de triere a lui McCarthv (MST) 2.1. 2.12. T es tul Miller de masurare a pre-scolarilor ........ 2.1.2.13. Inven tarul pentru masurarea dezvoltarii prescolarului ..... 2.1.2.14. Teste de masurare (tip "screening") pentru arii comportamentale specifice .... 2.1.2.11. 2.2. Mijloace de masurare a dezvolta.rii 55 56 58 2,2.3. 2.2.2.8.

Iriventarul

Minnesota

de

dezvol~

tar e a conilului
Scalele o;dinale hologice ale dezvoltarii psi. /. . . . . . ..

84
86 90 90 92 94

Mijloace de masurare a dezvol ta.rii copiilor prescolar i si a scolarilor mici . .... Inventarul dezvol tarii copilului Invent arul diagnostic al lui B1'izance pentru dezvoltarea timpu~'ie -~ revizui t 2.2.3.3. Profilul achizrtiilor invata1'ii 2.2.3.4. Sisrernul de planificare a .servir.iilor 2.2.3.1. 2.2.3.2.

60 63

2.2.1.

Mijloace de masurare
nou-nascuti 2.2.1.1. ....

a dezvoltarii
.....

copiilor
,63

pentru 2.2.3.5.

copilaria

timpurie

.,..

95
97 98 99 102 122 150 151

Masurarea comportamentului lului nascut inain te -de termen 2.2.1.2. Scala de rnasurare a comportameritului neonatal ........ 2.2.1.3. Masurarea neurologica a copilului nascut inainte de termen ,;;i la termen . '2.2.1.4. Chestioriar pentru temper arne n tul copilului - Revizuit 2.2.2. Mijloace de masurare a dezvoltarii foarte mici (0-2/3 ani) 2.2.2.1. copiilor .

64
66 2.3.

Carolina Curriculum pentru prescolarii cu nevoi speciale 2.2.3.6. Testu} Gesell pen tru p1'e$coJari. 2.2:3.7. Scalele de dezvol tare Gesell .. , 2.2.3.8. Alte teste folosite in pr actica psihodiagnostics de la 110i din tara Probleme ce apar in legatura de masurare a dezvol tarii inteligen1ei de teste pentrn pen tru pentru copii mici a lui coco-: la prescolari cu aplicarea test elor

67 68
71

3. Masurarea 3.1.

Exemple 3.1.1. 3.1.2.

Sisternul de masurare, programare pentru copiii mici ~i mici 2.2.2.2. Scalele Bayley ale dezvoltarii - pilului - II 2.2:2.3. Carolina Curriculum peritru

~

Scala de inteligenta Cattell ..... Kaufman Bateria

151

masurarea

72 co3.1.3.

piilor piilor
Scalele McCarthy

74
78 80 82
3.2. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6.

abilitatile .

Ioarte mici cu n-voi

speciale

Scalele pentru difereritier ea abilitatilor Scala de inteligenta Stanford-Binet (a patra

161 170 177 182

2.2.2.4. 2.2.2.5. 2.2.2.6.

purii

Profilul de dezvoltare al in terventiei t impurii . _ . . . . . \. . . Profilul achiz.itiilor lrn'ata1'ii timpurii . Hawaii al : invatar ii timProfilul

editie)
Scala de inteligenta Wechsler pentru

.
vcopiii

prescolari

si scolari

mici - revizuit
....

Consideratii si recomandari privirid aplicarea testelor de inteligenta pe copiii prescolari
198

83

MOTTO:

"Face mai muli icn psiholog [drd teste decdt mai mulie teste [drd psiholog".
L. SZONDY

AINTE

Am simtit nevoia sa scriem aceasta mai ales trei motive. Primul este legat de Iaptul preluand cursul de Psihodiagnostic .de Ia Catedra de psihologie, Universitatea din Bucuresti, din anul 1992, ne-arn dat seama ca studeutilor.le lipseste suportul bibliografic necesar pentru . asimilareacnno:;;tinteJor specifice domeniului. Nu uitam f;;.<ptu,l.caacest curs a fost predat multi ani de zile, cu mUlf ptofesionalism :;;i cu mlilta daruire' de pro-

tesorii Ursula Schiopu si Paula Constantinescu. Al doilea motiv s-a conturat in urma iuvestigutiilor Iacute in legatura cu situatia psihodiagnosticului in noastra, incepandicu .anul . 199L Concluziile, care nu sunt deIoc imbucuratoare, , am putea sa Ie sistem atizam astfel : lipsa, aproape totala, a preocuparilor rornanesti privind teoria ipsihodiagnostica, si psihometrica pe 0 perioada de aproape·.20 de:ani.;-absenta unor lucrari rornanesti publicate, -cele mai vechi apartinand anilor '70 (de exem:U. Schiopu, Introd'Uceulnpsihodiabanostic, T.U,B:, s 1976,' IvLRosca, Metode=de cunoasierea personalitdtii, Bucuresti, 1972; A. Cosmovici (coord.}, 11:[ pentru cunoasterea personalz'tc'it1i, E.D.P., Bucuresti, 1971; Cosmovici, Curs depsl:}lOlogie difereniiald Ji psiho]. .' T . 171li'0~~r ~UL I .. Cuza" 1Q"";·4··T .iJ'I,_L,-~d, aiagnosnc, lfa$l,
.!. .L
, . J J

,1.v

)~

Lruirusndtor

II, Univ. Cluj-Napoca,

nepermise din punct de vedere stiintific revizuirea si reetalonarea unor instrumente psihodiagnostice folosit~ de catre practicie~i. In celmai bun caz, pentru unele teste au fost folosl~e etaloane .create in interiorul unor categorii socio-profeslOnale: - absenta unui cod deontologic profesional ~i a oricarei forme de control stiintific a .activitatii· de aplicare a test.e~ lor psihologice. 'Astfel ~. fo~t po.sib~l ca,. fal:a. mer un fel de consecinta. unn psihologi sa publice mtegral unele teste (testul Luscher, .de~exemp1~!, ac.es~ea intrand in posesia unor nespecialisti. In ultln~n am: mrepetate randuri (vezi, mai ales, Revista depszhologte., nr. 4/1992 si nr. 3/1993, Reoista Psihologia, nr. 4(1993 ~l ?r. 6{1994;Revz:sta fnvdtdmantuJwi pre~colar, nr , 4/1991 .:;>1 rar. 1-2/ 1994) am atras atentia asupra necesitatii;;·acloptarii unui nou cod deontologic de catre Asociq.tia: Psihologilor din Romania si asupra diverselor aspecte privind urgent area actiunilor privind modemizarea. p$ii1odiagposticului

1976' - intarzieri

in

romanesc. Al treilea motiv este legat de activitatea noastra desHisurata in doua universitati de prestigiu din S.U.A. ; UniY~rsitv of Southwestern Louisiana (ianuarie-i:ulie 1991) si Univer~itv of Texas din El Paso, statul Texas (ianuarieiulie 1996). "In calitate de bursier Fulbright, am incercat, printre altele, sa cunoa~tem cat. m~i bine <;~m s~ prezinta situatia psihodiagnosticulw dm aceasta tara, Pe langa multe impresii pozitive, ne-arn intors de acolo cu ,con~Tingerea ca una dintre cele mai importante surse, cunoastere a testarii psihologice (atat aspectele teoretice, cat si cele practice) 0 constituie Iucrarile publicate. Teate aceste motive au Iost snficiente pentru a ne determina sa. trecem 1a lucru, insa punerea in aplicare a ideii de a realiza 0 lucrare sintetica destinata psiho-

diagnosticului nu a fost deloc usoara, In primul rand volurnului absolut imens de informatie. In consecinta, ne-am hotarat sa elaborarn mai mclte Iucrari, Inceputul a fost deja facut. Ne-am ocupat, mai intai, de psihodiagnoza copilului micf abilitati si inteligenta). Legat de continutul acestei lucrari si, desigur, de eel lucrarilor ee vor urrna, dorim sa facem cat eva precizar i, care pot fi si raspunsuri 1a une1e irrtrebari ce, eventual, ar putea fi formulate pe parcursul Iecturarii : - am cautat sa cuprindem cat mai muIte exernple de teste, mai ales din literatura americana, grupate in diferite cat egorii , urmarind. in primul rand, familiarizarea cititorului eu situatia actuala existenta in acest domeniu ': , - testelor care sunt mai bine realizate din punct de vedere psihometric si care sunt mai mult utilizate in practiea Ie-am conferit un spatiu mai mare de analiza' r - 0 s mare parte din testele prezentate Ie-am cunoscut direct, prin intermediul surselor bibliografice. Pentru acestea din urma, am rrientionat sursele corespunzatoare : - testele sunt prezentatein asa felincat cititorul poate sa-si formeze o imagine asupra calitatii ~i, valorii acestora, evitand intentionat oferire~ informatiilor complete privind continutul si rnodul de administrate, prevenind astfel utilizarea acestor instrumente de masurare psihologica de catre nespecialisti ; - de regula, exemplele de itemi ce apartin diferitelor instrumerrte psihodi agnostic e prezent at.e nu sunt reale, ci ele sunt adaptari si ajustari ale textului original. Cand ne-am hotarat sa scriem aceasta carte, ne-am gandit foarte bine 1a toti cei carora le-ar fi de folos. Mai intai, am avut in vedere studerrtii din departamentele de psihologie, care se pregatesc S2. lucreze cu copiii mici, In afara lor, am avut in vedere si studentii din alte departamente cu profil apropiat (de pedagogic, de sociologic,
13

12

iinsa in ce masura am reusit ramane sa se pronunte cititorii ei. In a1 doilea rand. care Iucreaza efectiv cu teste si care au atata .). psihodiagnoza copilului mic. in special in ceea ce priveste primele perioade ale acesteia.ee-l diferentiaza fundamental de comportamentul intalnit la varstele superioare. 1. institute de cercetare etc. tUtUTOTacelora care ne vor face cunoscute obiectiile $1 sugestiile lor.c) prelucrarea si interpretarea rezultatelor obtinute in urma aplicarii testelor presupune 0 inalta competenta nu numai i11 domeniul psihometriei. de ce nu.entatiei de a lectura crare si. rnai ales. care isi pun sau isi vor pune problema necesitatii diagnozei psihice a copiilor. Desigur. nu vor rezista t.de psihopedagogie speciala). am avut in vedere pe psihologii practicieni (din institutii spitale. chiar daca 11U au nici 0 tangenta. testareapsihologica si avem in vedere. care s-ar putea orienta spre 0 specializare in aplicarea estelor psihologice pentru copiii mici. din institutii pentru handicapati etc. Nu ne ramane decat sa multumim . d) deciziile luate in urma precizarii diagnosticului In baza aplicarii instrumentarului psihodiagnostic presupun o 'mare responsabilitate socio-rnorala 15 . Noi ne-am straduit sa oferim 0 Iucrare int eresanta si utila. din cauza. din inspectoratele scolare. In' a1 treilea r~nd.). clinici. ]1 in alte dornenii. din clinici si spitale. cum ar fi eel al psihologiei dezvoltarii" eel a1 neuropsihologiei si psihopatologiei infantile chiar al pediatriei . parintii. de aceea este nevoie de instrumente psihodiagnostice specifice. Ce lnseamna "copilul rnic" sau '"varstele miei"? Intrebarea este legata direct de incercarea de a deliun domeniu particular al psihodiagnozei si anume.de asistenta sociala. b) varsta copilariei se caracterizeaza prin achizitii multiple. comportamentul prezinta 0 serie de caracteristici particulare. nu i-am uitat nici pe cei care. ne-arn gandit eventualii beneficiari ai serviciilor de testare psihologica (manageri si personal din institutiile prescolare. transformari metamorfozari spectaculoase in planul dezvoltarii psicreind astfel mari dificultati celor ce incearca sa construiasca instrumente valide pentru masurarea abilitatilor $1 inteligentei . la sfarsit ar putea lua decizia a ga!31 eel rnai scurt drum spre un serviciu de test are psihologica pentru copilul lor. Acesta capata 0 relativa independenta in raport cu alte domenii. in primul rand. a urmatoarelor aspecte : a) la varsta copilariei.nevoie de informatii noi in acestdomeni'u.

desi. a II-a. Nu vom include testele care se adreseaza ~i varstelor superioare. desi nu este foarte simplu. E. K. Lifespan Human Development. $chiopu. Rienhart 'and Winston.Pe~trn cei interesati. Human Development.~i umaria. A.x a1 dezvoltarii decat catre valoarea coeficientului de inteligenta... third edition. Ie recomandam sa se Indrepte catre diferite tratats de psihologia copilului sau de psihologia dezvol tarii. R. 1989. vorn incerca dona categorii de instrumente psihodiagnostice. Prentice Han. orientandu-se mai mult catre conturarea unui inde. Thompson. ~ cuu 2-e. cei mai multi auto. perspectivautilizarii ei pentru copiii prescolari) sauScalei irrteligenta pentru copii a lui D. c) dezvoltarea in plan psiho-rnotor. Desigur aceste axe constituie "structura de rezistenta" a intregului profil psiho-comportamenta1 a1 ~. cum ar fi : U. V. pe care Ie intalnim. A ContempOJ'ar_v viewpoint.itati specifiee. de alta parte. 1994. 1988. E. cumeste cazul unoI' baterii sau inventare der. Mavis Hetherington.Printreprincipalele axe. A. curneste cazul bateriei Stanford(pe care 0 vorn prezenta foarte succint din .. eu mult suflet. aplicat C(. Inc. Dar ce este specific din punctul de vedere al evolutiei si dezvoltarii psihice pentru copii prescolari. in realitate. Stassen Berger. in cadrul acestei lucrari. copiii ce apartin varstei prescolare la o 6/7 ani}. Chiar si din aceasta scurta prezentare. avern in vedere. third edition. Verza. avem in vedere copiii mid si foarte mici. Craig. a doua. mai to ate testele inclus« vizeaza anurnite aspects ale dezvoltarii. I.. mentionam: a)dezvoltarea In plan: cogniti'i7'. eu mult profesionalisrn :.2Jcala dezvoltare" sau "Scala pentru masurarea abilitatilor". mal exact. dy achizitii pe Iinie relational-sociala si adaptativa. nu invatamantul special'este calea cea mal ciun program recuperator adecvat.nasurarea dezvoltarii. Didactica si Pedagogidi. D. ed. ele fac parte .1 ed. Parke. in'structnra celor mai multescale de dezvoltare construita. Psychology. De acesteane vom ocupa in cadrul alt ei lucrari. 1981 . consideram ca ceea ceeste eserrtial pentru copiii mid este faptul ca ei intra in posesia unor import.. invatamantului special.i. in primul rand. t~ste nu reflecta un ~eal handicap psiho-intelectual ele sunt determinate de lipsa suportului " normal si firesc din prirnii ani de viata. Psihologia dezv?lt. ]. De altfel. menea e~pil. G.irii. spre deosebite de alte c'at'egotii de' varsta ? Fara: a intra in prea multe arnanunte *. Wechsler (\7VISC-nr). Gormly. 1992. Brodzinsky. . cum este testelor de inteligenta sau toate ariile psihocornportarnentale. The Develop'tJ1g Person Through the Life Span. . e) spre deosebire de alte perioade de testele create perrtru masurarea psihologica a C01)1i10r. Adica. Ed. poate urma st abilirii diagnosticului psihic. de exemp1u. Eng-Ievvood Cliffs. hind caraderisticile lor specifice.. D.mai ales a celor mici. indus intr-o categorie separatainstru. 1989. o categorie ce cuprinde rnijloacele de mdsurare a si.ante achizitii(cunQ~tinte abilitati) ce pot fi analizate mulliaxial.mentele de mdsurarc "screening". New Jersey. fourth edition. reiese destul dar faptul ca. M. practic. 717 17 . . b) achizitii in planul limbajului. de altfel.din categoria mijloacelor de rnasurare a dezvoltarii psiho-comportamentale. fifth.)11si intensiv. edition. New York. Bucuresti. Un copil. Asadar. Me CrawHill Book_Company. * .ri$i ~constructori de teste pentru copii folosesc ca denumire . prezinta multe particula." desigur. ce cuprinde instrumentele· psihologicefolosite pentru -inteligen!ei copiilor prescolari. R. Holt. Wor th Publishers.

dimpotriva. "abaterile" fata de modelul "etalon"5pecific varstei. )' 1\ .. desigur. in timp ce.. a..._ de f tos r £. In· t· 1 '. totodata. cer. ~ r"<0...s.:' ~ v. a coprilor . . evaluari intensive suplimentare vede'rea f precizarn mal exacte a serviciilor educational e $1 i era.lit.piilor sau . urrrra care nu pot trece. +r.~r\. putem .te handicapu~i . .t:.copilului. In baza sun L selectati celee ridica probleme. Scopul principal al testelor de masurarr. - PY1'. " se face la g d~ comunitate ~'''ele~c... in cazul unor copii.cu•All1 Sl tV" . fie global."'r"n '..-l. L "CL peu lcenecesare. adica. ('OQU'l+ .' _" ~ . Interesant este faptul ca.rarnanana.Avern in vedere. . conferindu-i acestuia posibilitati de adaptare specifica la conditiile solicit ante ale mediului. mm. sa masoare.~ ". Depistarea acestora mtenp~.. un '. /.. INSTRUl\iIElI~TI~ ])]. ei sa fie in posesia unor achizitii vce depasesc net "prevederile" modelului etalon.red<L ·. :-·.Testele cuprind anumite J • v' v • 4r_r a'r .intalni "abateri" globale.. .1..rq- .bl.SCREENING" TIP . in mod dar. fie partial.' ~. -v' J'. 2..dea . Nu este exclus.screeng es e ace ~ ue a If enhflca copiii ce prezinta dezvoltaro.: l\IAS1IILULE . . pSlho-comportamentala sau care ~num:. in sensul ca achizitiile suntreduse pe toate directiile sistemului multiaxial. t' dir d e vedere 'coL:--' 1 L.t inseanma bur 'san sita.. foric . sa intalnim sicopiicare se caracterizeaza prin "abateri" in sens pozitiv. ... t alerrtati care ridica alte "pretentii" privind tratamentul edncativ-formativ.d. inst'rumentele psiho-diagnostice tocmai asta intentioneaza. achizitiile sunt reduse numai pe unele directii..se alcatui programe specials educatlOnal-ierapeutiea. Evaluarea tip screenins-" esre . id .. rn .ciJP. ci._ . Aceasta nu inseamna ca ignoram existent a unor diferente interindividuale. De cele mai multe Of1 test ~ tip .. .."'L~ecn~ng mseamna trecerea co. la altii.. acuratete.>1.'AO ~bl a -'. copiii supradotati.esIt~.. "screernng"? Cuvantul englezese"screen".scfeenin. deci intalnim "abateri" partiale.an ~OplU c~ ~e~.I. ue l. cu cat mai multa .. sa surprinda si sa evidentieze aceste diferente si.

Asemenea limite sunt. concluzia fiind decieie. Intr-o apreciere extrem de concentrata.coreet 0 ~. necesita servicii edueational-terapeutice speciale. . Copilulcare nu a fost trimis pentru evaluare desi necesita-servicii speciale. a1catuit confonn celor mai recente date Iurnizate in urma reconsamantului populatiei . pentru un copil de 0 anumita varsta. cum ar fi. 1.rirnisi (minimizarea numarului celor netrimisi) . stabilite frecvent de catre reprezentantii cornunitatii. c) usurinta ~i rapiditate in administrare (in . au un caracter multidimensional. .privind diferitele dimensiuni ale eomportamentului copilului pentru 0 anumita varsta. 0 scoala. in plan motor. specifice. 1984).afectiv. .coli. 613).. ultima decizie prezinta cele mai grave consecinte. Lichtenstein sustine ca un instrument de masurare tip "screening" este valid dad indeplineste dona criterii : a) de a t rimite spre evaluare copiii care trebuie t. raportate Ia norme.urecum : ~ a) etalonarea lor in baza unui esantion reprezentativ. Aceasta relatie poatefi descrisa prin intermediul "modelului raiei succesului" (the hit rate model). Daca avem in vedere rezultatele actiunii de masurare tip "screening" pentru uncopil. atat pentru copil. concluzia fiind decizie corecid. cat si pentru familia de apartenenta. e'. f) anume: "sa fie scurte. De cele mai multe ori testele tip "screening" sunt folosite in cadrul unui program mai amplu de masurare 21 ce urrneaza a le aplica. 2.ii si anume (R. 0 localitate care cuprinde mai multe grupuri de . t. b) de regula. De exernplu. concluziafiind decizie corectd. g) sistem relativ simplu de scorare. tirnpul de aplicare necesar este 20-30 de minute}: d) instructiuni de aplicare foarte clare.decizie fats nega- tivii. tip "screening" prezinta 0 sene de caractensttci. Copilul care nu a fost trimis pentru evaluare si care nu necesita servicii speciale. cognitiv.'1 A.. Din punet de vedere psihometric. un grup de scoli .medIe.. ieftine: standardizate in administrate.i valide" (p.. inalta . Cel mai frecvent aceste dirnensiuni san domenii comportamentale sunt : motor. b) de a nu trimite copiii care nu trebuie sa fie trimisi (minimizarea trimiterilor non-riecesare). 4. Referitor Ia validitate. demne de incredere . Wasik (1990) Iisteaza practic cele mai importante cerinte adresate acestor instrumente de masurare si 20 . evaluate/scorate obiectiv.x:umlta cerinta (sa stea intr-un picior cateva minute. concluzia fiind . In concluzie. relational-social. execute .raloare a fidelitatii $1 validitatii. in mod real. oricatre toate ariile dezvoltarii. cel mai frec~ent fiind utilizate scorurile de departajare sau de delimit are a normalului de anormal. Lichtenstein. Copiii care nu reusesc sa raspunda unor asemenea cerinte. este . Copilulcare a fest trirnis pentru evaluaredar care nu necesita servicii speciale. fiind suspect ati in a avea problem e) si numarul celor care. . J. S. 3. de exemplu. Iimbajjcomunicare. Dintre toate cele 4 variante. cea mai buna dovada 0 constituie corespondent a dintre numarul copiilor trimisi pentru evaluare (deci.estele . in sensul c~ ele favorizeaza masurarea diferitelor aspecte ale profilului psihocomportamental a1 copiilor : . sunt t rimi~i spre a Ii se face verificari s~pliment. Meisels 5. servicii speciale. de asemenea. Copilul care a fost trimis pentru evaluate. putemIntalni mai multe sit uat.d~ asteptat.ate. sa .. necesita. intr-adevar. fals poz#iva. nu necesita 0 pregatire deosebita a personalului .

2. Teate aceste components scot in evident a principalele caracteristici ale . de 1a ceau .z14i .permite unuimai mare numar de copiiclintr-o cornunitate (G. ce .atutul familial. sa includa informatriprrvindauzul. AriiledezvoUilrii.rebuie sa se bazeze a) masurarea la domiciliulcopilului .: . actiunea de evaluare se amana pentru alta data. "E\'aluarea statutului general al dezvoltarii copilului.:.Aezvoltareapsihologica . altele decat cel~ ce vizeaza..s. obtinuta in "intervievarii parintilor sau a celor ce au grija 'de copii.1ele 11Mdi1-1. Date de .si evaluare a copiilor. se tina seama de faptul r:a un copil mic are posibilitati limitate de concentrate a atentiei. 1994) : 1. J.. aceea ae~iunea de masurare nu t. 4.." . Cohen. Cohen.Acesteap.1distragere a aterrtiei. st.. trebuie cuprinda informatii de 1a parinti-sau grija copiii. Spenciner. L. Revizuirea dezvoltarii ill 4 domenii.a). 3. 1994).i in :<.ele testarii. trebuie.'. de iaceea.f t rebute sa mcru: da In f ormatiirecoltate 1 '. d)·masurarea in cadrul unor centre specializate.dstoria dezvolt8.sau preocuparile lor legatnracu copilul.' .la parinti sau de la persoanele ce ingrijesc copiii privind problemele speciale. ' vatie directa. Locui.urmatoarele : 1. buna cunoastere a instructiunilor din manual privind aplicarea instrumentelor de masurare (G. de locul unde se desfasoara activit ade evaluare a copiilor.. preClllT) dezvoltarea psiho-cornportamentala-in 3.pediatrica. 2.·1 cazul in carecopilul este suferind {racit. J. 1.producerii de triere de tip "screening. Peterson (1987) sugereaza ca un asemenea program trebuie sa cuprinda . ~ensibitz:tatejapi de preocuprir#e !ji gnj'ile paI'Q.at! educationale (gradinite. gripat) san este obosit. d) statutul socio-cultural.iaetiunea de. c) masurarea cadrulvunor unit. Astfel.otsprijini san. 4. 5. L. contraindicatii pentru o cat rnai corecta masurare. dimpotriva.i ce-L ing·ij. pot fi folosite chestionare sau liste de control. foIoslnd un instrument de masurare tip "screeuingi. de examinare trebuie sa fie Ierit de oric e sursa de zgomot :. N. 22 rnasurarea cn aju- foarte multi itemi. de aceea. Este verba-de un program de rare. ata t pentru a Ie reduce anxietatea. 5.-'tjl:lor. desigur. trebuie abordati cu delicatete. insa. fie concentrata De. tina seama de 0 serie de recomandari. cat' si pentru a-i' face sa inteleaga mai bine ratiunea si utilitatea actiunii. L Spenciner. 3. In acest scop. 2. De asemeneavtrebuie sa.. Famiiiarizarca copilului cu examinatorul. fi mention ate : 1 V - torul unor unitati mobile.o·njurdtor. de exempluj . 6. este bine saJiesupuse uneiohserVatii sistematico. ( Indiferent. trebuie sa includa mai mult dedi 0 singura de informatie . Este vorba~':7in primul rand 'de relatiile xie-jnteractiune dintre copil . Jnjluen. statutu! fizic ..rii· copilului. b).. comprehensiva tip "screening". c). Asta inseamnaca programul estemult rnai complexsi el nu se reduce nurnai Ia aplicarea testelor tip "screening". Starea Jizicii. Examinarea .a. Inceea ce priveste locul undese poate destasura activitatea de masurare tip "screening". 1 'Y.je~te. Parintii pot fi ing'rijorati in legatura cu reznltat. vazul.masurare poate dintre ariile 23 mai multasuprauneia . in vederea evitari]: temerii si inhibitiilor. Trebuie verificata eu atentie . llu:. examinatorii t~ebuie . Impiedicad~voltatea.

lui instrument ar psihodiagnostie folosit.>'~n'H' (DDST-R).~tJ'ul Gluj-Napoca (Transilvania. Printre studentii ce au avut cea mai importanta . Stratton. ed'ucationalproblcms. J P.Pieter G. financiar al Secietatii SORZ din Olanela (director. cu sprijinul material si. i~i vor uni eforturile in vederea revizuirii fundamentale aintregu . coordonarea a apartinut urrnatoarelor cadre didactice : conf. G. \Vasi}{. T estul. 1994). Partea a doua a actiunii de et alonare :. 1987. (pp: 1984. intamplator Ineepe prezentarea ell acest test *... Maramures.i anume..5. Ne'\v' York & London.). 2.. Nicolae Mitrofan. avand in vedere denumirea lorin Iimbaengleza.. 1~90:. opinia noastra.ecvehiin . avand convingerea ca psihologii din Romania. tara de teste aceasta categoric (teste tip "screening") vor fi prezentate lIl'ordine alfabetica. J.L. Cambridge: CambridgeUni- Pet~rs(m:'N~~ EarZ'vzn(ervcntion clz1Iirej·i.E Cohen.Bucuresti. .~ Spencine». " int2ihiite mai' fl.cormanicaticnale piarda vedere interactiunile aeestea. S.l> children Shonkoff. 492 copii din oe1.' Actiunea s-a desfasurat jn a doua jurnatate a anului universitar 1993 --1994.·'u)iflz spec~al Press.B. dr.(Eds. BIBLIOGRAFI. Din punct de vedere geografie.. 'j>lciizzd dezuoltdrii ' ' a achizijiilQl' ' . .. 419 copii din cenirul I asi (Moldova). Iar 27 cuprinzand 59 de copii. cei 2000 de eopii au fost il11parti1i in 34 de grupe(clase).A.~. cognitive. I.J. IU'lillbook of early childhood 605~632). Referitor Ia esantionul national (N. needs.inMeisels. 7 dirrtre ele cuprinzand 58 de copii. asistent Stefan Szamoskozy (Cluj-Napoca] . lector <Cornel Havarneanu (Iasi). 1. Oltenia. copiii au provenit din urmatoarele centre :903 copii din centrul Bucuresti (Murrtenia. Mitrofan. a apartinut Centrului universitar Bucuresti (prof.. FL " Grune 3. . deoarece. rnai ales cei practicieni. Liclitenstein. . Coordonarea generala.S. 186 copii din centrul Timisoara (Banat). Yom insist a asupra unor aspecte rnai important e ale acestei reusite activitati stiintifics. 24 SCl'eenin1J Test -~ Revised psihodiagnosticului' . I mare realizare 25 .". . mai ales.n11 :. IV. ' Exhlilple· de teste :i '. Denver evide1:lfiere'. Dobrogea}..". dr. tifying' l\IIel~els. \Yho should be served? Idenin need of early intervention. interoention versi~y 4.1f!tit/t develop'mental' and..' Longman.1 (motorii.mdic(lppedil11d. Crisana). Jor h. Nicolae Mitrofan si psiholog Gabriel Drilea) iar pentru celelalte centre universitare..1994. Hermsen). adapt area . Anca Munt eanu (Timisoara).'1!:2.J. ai-ris . dr. M.. Assess1:Jlentoj Young Childrel~. pre'Iucrarea datelor si alcatuirea normelor nation ale (etalonul romanescj s-a desfasurat in cadrul Catedrei ele psihologie a Universitatii Bucuresti. Deriver : Love. dupa .practiea . Preschool screening': I dentijying y01111g chil: drer: . sub coordonarea prof. . and. n·. etalonarea lui pep6'pulatie de cOpii romarieasca reprezirrta cea mai * . Orlando.

K. 1975). cum ar fi. De altfel. ceea ce priveste A L Ire au t" orn care au efectuat cercetari in aceasta directie. vocabular activ si pasiv. D. sa stea in sezut. dupa cum s-a mentionat deja. Pentru rriateriale : apli~area se folosesc urrnatoarele en un rosie .. de exemplu : coordonarea ochi-rnana. In Romania. balans. rezultaiele Ia cei 23 30 de iterni tavorizeaza cOI). t estul a fost preluat si standardizat si in afara granitelor S. un creion : stafide .la ra ndul lui . 1981). cateva coli cIe san . TIU exist3. valoarea fidelitatii test-retest este . pentru ni.. . in ultimul tirnp. Sciarillo. de exemplu : [as imitatie cornportament fata de alti oameni).. faptul ca riseul aplicarii si interpretarii eronate a testului este foarte mare...n' comport are . E. dal.. suspect.• ca hind: normal. un acord p~si- . B. o jucarie peritru ingust. evi. kenburg . pana la varsta de 5 ani. Astfel.U.). la randul lor. achizitiile si modificarile l~ plan psiho-comportamental sunt adesea imprevizibi1e ~l. A. eompertament social (it emi ce urmaresc reactiile copilului la factorii sociali inconjuratori si modul 52. c .rernarcam pe Andreea Petrescu si Cristian LazaLLe aducem si pe aceasta cale multumirile noastre. pnns etc.90 . Test.J. Testul cuprinde 105 iteml care sunt asezati in ordine ~r~scanda a dificultatii. anorm al. 2 galbene. Ei impartiti in 4 gmpe: 1.. . W. un. Cohrs. . au constituit sursa de inspiratie si influent are pentru cele mai multe din testele create pentru masurarea psihologica a copiilor rnici. Fan-. 2.. Dodds. ) )' . 2 albastre. ea unui scor ' care . vorbit. sa stea in picioare. care. 1975. eomportament motor (itemi ce se refera la centrolul asupra corpului : de exemplu : pozitia dreapta a corpului.96 iar valoarea Iidelitatii interevaluaiorii este . nu se ajunge un scor ce sa reprezmte un coeficient al dezvoltarii.tura. \V.unul dintre cele mai frecvent folosite in domeniul pediatric (Frankenburg.ahil Avand in :cedere faptul ca.5 X 2. \V. valoarea destul de mare a coeficientului de ficlelitate. si. Japonia si. eomportament verbal (itemi ce urmaresc modul in care este folosita limba : de exemplu : ras. w.ul i~i are originea in mare masura in Tabelele dezvoltare ale lui Gessel. Frankenburg.contributie. .. abstractii) 4.. unii autori recomanda repe.5 >< em.. VV. in urma aplicarii. 2 verzi S1 2 rosn : o sticlupc transparenta ell gitul Icill. 8· cuburi colorate de 2. \V. 3. }\1. sa sara. unii autori 1$i rnanitesta optirnismul privind mai ales validitatea preclictiva. mic ghem de un clopotel : s . r f1 C\'cL1ua t . A. in tari precum: Anglia. pe de alta parte.A. Ia varstele mici. et at. EI este unul dintre cele mai cunoscuteteste in S. Faridal . Privitor la caracteristicile psihometrice. avand in vedere expectatiile Iinia dezvoltarii pentru fiecare nivel de varsta. Olanda.'el de varsta.A.tarea testarii in felnl urmator : 1a intervale de aproxirnatrv $ase luni pana Ia varsta de 2 ani ~i Ia interval un an. J. K. eomportament de adaptare (itemi ce urmaresc dezvoltarea capacitatii de observatie si a modului de onare . cornbinati! de cuvinte. mst.. o minge de tenis . Kazuk. Burgess. sa mearga. rezolvarea unor problerne practice)..U. K. de exernplu. manuirea obiectelor.

varianta initiala.lul variantei extinse a inventarului. parte. in anul 1984..2. 1975).. cuprinde 341 de itemi. iar in 1988. In cadrul rnanualului pentru varianta prescurtata (1988). A:.are atrag atentia asupra taptului ca testul snfer~ 1D planul validitatii predictive. aceeasi editura publica testul sub 0 denumire mai dezvoltata.2. adaptativ. cornunicational : 5. Stock.. ~988). obtin rezultate slabe (Gregory.~~tam lor chiar dad sunt uneori unele esecun m IdentltIcare (S. suntva~ton . Ii/ventMuZ de dezuoliare Battelle * istoric. copiii care ulterior. am inclus acest test In categoria mstrumentelor tip "screening" :.. care sunt handicapati sau rarnasi in urmape Iinia dezvoltarii.S. itemii sun! distribuiti in mai multe grupe. 2.. cognitiv.. J). 2. Mai trebuie adaugat d.1 anurrie : 1. La randul lor. 'Testul se aplica individual utilizandu-se 3 proceduri dif erite pentru eolectarea infor.bilitatile DDST-R de a identifica din tirnp subiectii ce prezi~ta un rise privind evolutia norma~a.al". au iesuat ulterior In ciclul pnmar [Frankenburg et a1.. pana in' procent de 80. Wnek. In total sunt 5 dornenii :. fiecare urmarind un anumit domeniu sau sector a1 dezvoltarii copilului. a .aIt!. iar varianta prescurtata. e Continui. J. rez~ltat i~ urma ap11cariltestului. ci de 0 varianta redusa. numai 96 dintre acestia. Nu este vorba 1:nsa de exact ~celasi test. De asemenea.. J. motor: 4. Ambele variarite se adreseaza copiilor cu varsta intre si 8 ani..i nu in categoria mijloacelor de testare a dezvoltarii. ~.. personal-social. . autorii prezinta urmatoarele aplicatii ale Testului de triere BDI: . "Battelle Developmental Inventory Screening Test" si semnat de aceeasi autori. " Obiectiue. Pe de . Intr-o cerc:tareOiefe~tuata. .. care sunt considerati a prezenta un rise inalt in oricare din ariile de dezvoltare : . J. La acestea se adauga un total pentru toate domeniile.1via. pe copii de 6 a111s-a e-\Tldentlat faptul ca 89/0 dl? copiii cu diagnosticul "anorm. 1996). deoarece el nu reusest e sa dete~tez:. .DI).He l)'evelopmental Inventory (B. .. • Adminisirare si scorare.a dupa cum am rnentionat deja. ce cuprinde nurnai 96 de'itemi din totalulde 341 de itemi cuprindea testul initial. 1.1. Gui~lubaldi. @ Scurf cat -28 * Bl~W.Controlul si supravegherea progresului realizat de copil pe t ermen scurt si pe t ermen lung.. manualul prevede adaptari specifice pentru modificarea testului in vederea aplicarii lui pe copii handicapati. in special a celor mici. Datorita faptului ca varianta prescurtata este mai mult utilizata in practica. ° \ 29 . precurrrsi pentru eviderrtierea copiilor dotati. J. R. R. Ysseldike.Masurarea copiilor. j. extinsa a testului. pot fi utilizate pentru evaluarea fortelor ~i slabiciunilor copiilor inprocesul dezvoltarii.dezv.Evidentierea generala a fortelor ~i slabiciunilor din procesul dezvoltarii : ~ Trierea generala a copiilor prescolari : . Sviniski. S. in specIal l~ scoala. cu int entia de a identifica pe cei . Acest irrvent ar a fost construit de un 2:YUP de autori (Newberg. unde s-ar fi cnvenit dupa tit.

spre deosebire de muIte altele de acest gen. in raport cu copilul. Privitor la scorare. L. in vreme. datorita particularrtatilor psiho-comportanientale. pentru fiecare item pot fi acordate: 2 puncte. poate sa asiste f~e parintele. in rnedie administrarea testului dureaza intre 10 si 30 de minute: Manualul nu prezinta nici un fel deinstructiuni privindselectarea proceduni xie administrate. . rezidenta urbana san rurala. Deci. Este obligatoriu sa fie aplicate toate cele 5 domenii. TIU pentru cele 5 domenii $1 pentru scorul total.erii . Desi pot exista diferente mari intre copii. In prirnul rand. fie cel ee-l are in grija. She:nan. practic.92 71 . 411 . Deci. de forma "sa se utilizeze intotdeauna procedura care va 'permite obtinerea celor mai valide date". ce procedura de administrate sa utilizeze. ei raspund prin "Da" sau "Nu". doar la unii itemi. cuprmzarid copiii ell diferi te dizabilitati. Spenciner. ]. Acestea din urm a " ' pot fi efectuate de-a lungul a m ai rnultor saptamani. Pe langa esaritionul principal. cu persoanele ce au in grija copiii sau cn cadrele didacbee. L. care urmau sa selecteze copiii In functie de cerintele specifice esantionarii. cand se apeleaza la Testul de t riere BDI bine sa se verifice etalonul (normele). daca dovedeste ca il adopts uneori (50% succes) . Astf el. De aceea. Perrtru alcatuirea esantionului au fost selectati 800 de copii. 1989-1990. Din 24 de state au fost alesi 42 de practicieni. la randul Ior. Desi sunt oferite inforrnatii detaliate privind 0 serie de '. pot fi int ervievati parintii. in cadrul mediului natural al copilului. desi in manual IlU sunt prea muIte referint e. ce. sunt transfermate in centile. pe baza rnai multor crit. Se aduna punctele pentru fiecare dorneniu comporta- mental si pentru toate dorneniile. in tirnpul administrarii itemilor structurati. . Referitor la validit ate. care. ~. precum : regiuriea geografica. coeficienti de tare si echivalenti ai curbei normale. • C aracieristici j)sihometrice. atatcele structurate. 1994).99. R. In caz ca nu este posibil . autorn utilizand medianul in 10cu1 mediei performantelor. rasa. cadrele didactice sau cei ce au grija de copii. avem . Ca 0 particularitate specifics pentru acest test. 0 puncte. care.. autorii prezinta doar un singur studiu. de catre eel ce aplica testul. 6 tipuri de scoruri brute. Acestor subiecti Ii s-au aplicat am bele variante ale testului (EDI si Testul de triere BDI). in cazul acestui instrument psihodiagnostic. pentru a se utilizarea rezultatelor standardizarii din ] 984 ( G. daca copilul dovedest e ca adopta un tip de comportament mai tot timpul (90% sueees) . au aratat ca fidelitat ea variantei prescurtate este mult inferioara fata de cea a rnventarului intreg. a fost alcatuit un secundar. scoruri standard. r Siandardizare. Sunt foarte irnportante observatiile. ~i Snyder. 30 31 . f tiile dintre ceIe dona instrumente variaza intre . in timp ce etalonul dID. 1 punct. la majoritatea rternilor. cat si cele inform ale. S. ci doar un fel de recornandare generala. daca dov edeste ca n adopta foarte rar sau niciodata. 1~88 a constituit 0 serioasa recalibrare a prirnului. sexul. fiecadrul didactic cu care lucreaza copilul.matrilor privitoare Ia copii : administrarea structurala a itemilor : b) observatiile directc : c) irrterviuri cu parintu. examinatorul are 0 destul de mare libertate in a decide.. Etalonul din 1984 a fost realizat iI~tr-o maniera necorespunzatoare. exist a mari diferente cele dona variarrte referitor la fidelitate. ~1 cum era de altfel de asteptat. R. sunt solicitati ~sa ofere un exernulu ~ de comportament al copilului. efectuat pe un lot c1~ 164 proveniti din cele doua esantioarie folosit e in standardizarii.

in medie.): a'. in ceca ce {)rive.i COPil: din clasa I * Tesiul v L . vocabulapictural. numaratul. recunoasterea culorilor.sa identifice acei c?pn care au nevoie de 0 evaluate suplirnentara : . 1992).e 1£1determinarea plasamentului corespunzator . Raspunsurile copiilor PQt conduce 1£1unele int erventii necesare asupra curriculum-ului. Pentru cei mai multi dintre copii. Ceea ce este specific pen tru acest instru~e p'~o.t~evre . discrirninarea vizuala si auditiva. de catre cadrul didactic din scoalasau din gradinita si. Drept urrnare. de catre parintele copilului. Testul apartine lui Albert Briaauce si el a fost public at in anul1982 de catre"Curriculun~ Associ~tes. imaginea globala si partiala a corpuiui . Pe langa con{inutul de baza. H. editorul permite rnultiplicarea. rnai exact. se preci@ ment este faptul ca el este legat de cu~ric~lu~) 1-.trictlil scolar. sintaxa si fluent a. 1982) apare in procente distributia ce10r Care au apreciat subtestele ea fiind potrivite pentru ev aluarea (screening) din cadrul gradinitei.. A. ?n ~ de triere Brigance {r euizuii )pentru grddinifCi :. acelasi editor publica a . numit Pupil Data Sheet.?te continutul.doua editie a testu. sa fie necesara aprobarea lui (Cohn.ca scorurile capacitatea de validitate. urrnarirea directiilor. socotitul.e. daca citeste 1£1 nivel abecedar sau preabecedar. Administrare )i scorare.ndardiz0lJ'e. fiecare fiind completat o alta persoana si anume : unul de catre examinator.lui.1' masuratori L. Pentru toate aceste forrnulare. testul urrnareste : ." Ulterior. pentru acest test este faptul ca scorurile de departa iare sunt stabilite de catre scoala sau de catre di. de-al treilea. altul. A~a dupa cum este._) U_ . III St{. despre date personals. Concret. 1£1 imagine.. si anume '. sa. Inc. de asemenea.gramele de invat are si dezvoltare folosite 111 institutiile . aS1: gme asisterrta pentru stabilirea unui prog~am educational potrivit . obligatorii 1L 11. (irade. aplicarea testului dureaza. Ca 0 caracteristica particulara a testului se remarca faptul ca el prezinta 0 mare atractivitats pentru copii. b) rnasuratori option ale avansate. M.. instrumentul este presi cu 3 fonnulare (Screening Observations Forms) inregistrarea observatiilor. articularea sunetelor. speclifice care. obtinute studiu ? ••1 ""'•.coman?at. vocabularul bazal preabecedar. intre 10 si 12 minute.ducationale.:). in eadrul manualului ' (B rigance. _ _ ~ randul lor. deprinderi nurnerice si calculatorii bazale. includ: cunostinte aT 1". deprinderi vizuale si motorii. 32 * K and 1 Screen 101' Kindergarten and First 3-c. Ceea ce este specific. pre~l~at . Astfel. precum: raspunsul. Testul se aplica pe COpll din gradlD1ta ~1 pe cei din . (_~. autorii trag de subiecti 1£1variarrta redusa au de 'a prognoza scorurile 1£1varianta completa.cadn:~ manualului. literde mari si mid. Scurt istoric. in 1987. eu tit~:11 "K and 1 Screen for KIndergarten and FIrst Gr~de .. 'III Obiectiue. timpul de administrare poate sa atinga 20 de minute. masuratori . E. Testul a fost supus testarii deteren in 14 state americane. Sunt urmarite instructiunile din cadrul manualului iar rasnunsurile sunt consemnate intr-un formular standardizat. 1 _.sa a]ut. Pentru cei care raspund mai greu si mai inc~t. pot fi diferentiate doua cate0"0-'. 717 33 .)Coniinui. alfabetul.'--. sa se supuna cer~:1te~or dve.

procentele se indud pe 0 scala. distribuite ca numar in diferit pentru urmatoarele arii comportarnentale : M otricitaiea [irui (doua tip uri de deprinderi : construirea turnului de blocuri si deprinderi rnotorii vizuale).sectiunea a dona cuprinde un tip de deprinderi suplimerrtar si anurne. Desi titlul testului impune anumite restrictii privind . cbiardaca el s-a impus pana acum printr-o larga popularitate. sub semnatura lui A. de exemplu.e simpla. 35 . numarul puncte fiind diferit in raport cu tipurile de deprinderi . testul a fost creat cu scopul de a identifica pe aceicopii "ce necesita o evaluare mai completa". cadrul didactic ~i parinti. subiectului este foart. .sectiunea a doua cuprinde intre 2 :. arnbele sec- * Briqanee" Early Preschool Screen. La unii iterni. pana 1a 100.varsta subiectilor. 2. Brigance.. It Coniinui. Motricitatea generald (un tip de deprinderi : deprin. conceptele cantitative. Administrare fji scorare. motrice gerierale).2. Este yorba de cei ce au varsta intre 2 ani si 2 1/2 ani. iar cea de-a doua sectiurie se adreseaza copiilor ell varst a 'irrtre 27 si 36 de luni. in 1990. spre deosebire de prima. .i 7 itemi.i se acorda puncte cand raspunde corect. in cadrul manualului mai sunt mentionate altele doua (suplimentare). perrtru deprinderile motorii bazale. Testul nu ridica probleme . cum ar fi cazul. Denumirea corripleta a testului cuprinde si varsta copiilor pentru care a fost construit.1. pomind de la 86. una avand ca obiectiv rnasurarea deprinderilor mai avansate . identificarea persoanelor In imagine si numirea lor. In ceea ce priveste asemanarile.• Obiectiue. unde procentul este de 78. care cuprinde intre 2 si 6 iterni . Testul a fost publicat.4. Privitor la scorare. deosebite in ceea ce priveste aplicarea lui.. tiumi includ 8 tipuri de deprinderi. . Spre deosebire de aceste dona sectiuni. H. Limbajul rccepiiu (trei tip uri de deprinderi : identificarea partilor corpului. pentru ambele sectiuni. It Caracteristici psihometrice. identificarea obiectelor in raport en utilitatea lor). spre deosebire de cunoasterea ~i cornunicarea datelor personale.zeaza ca. pentru celelalte subteste. prima sectiune se adre~eaza copiilor eu varsta intre 21 si 30 de luni. d) Limbajul expresi» (dona fipuri de deprinderi : vocabularul in imagini si fluenta verbala). mannaIul nu cuprinde nici un fel de referinta 1a Iidelitatea isi validitatea testului.i alta. recomanda autorul. 'Intre cele doua sectiuniexista mai multe asernanari si deosebiri. sa se verifice foarte serios daca copilul are saunu probleme privind vazul 91 auzul.. intre cele dona sectiuni pot fi mentiourmatoarele : . in general. al identificarii unor parti ale corpului sau ale unor obiecte. Din nefericire. ce cuprinde un fel de formulare privind informatiile legate de masurare. lnainte de aplicarea ef'ectiva a testului este necesar. Astfel. ceea ce-i scade foarte mult din valoare. ce trebuie cornpletate de tre exarninator. continutul lor depaseste cele doua extreme. Ca deosebiri. A$a dupa cum precizeaza insusi autorul. pentru discriminarea vizuala. T estul de triere Brigance pre")'colaritatea timpurie * (revizuit) pentT% It Scud istoric. .

Manualul n u cuprinde date referitoare.te. Acest test face parte din categoria testelor ale caror scoruri sunt raportate la un criteriu si nu la norm e (etalon). Listele de deprinderi pentru cele doua varste se prezinta in Ielul urmator : P eniru copilul de 3 ani : 1. brate. 37 . . H.Ia fidelitate iar. . un num ar de 11 deprinderi pentru cele doua varste : 2. Testu1 cuprinde 4 co~ponent~: 1. Ldentificarea obiect elor in acord cu utilitatea lor : cuptor. precum ~i modificarile ce au fost facute in urma acestor verificari privind validitatea de continut. recom anda examinatorilor sa nu se bazeze exclusiv pe scorul 1a test. 1. In cazul de fata.!. degete. * 36 llri~Jance. ell un titlu ee mentioncaza. 4. Testul apartirie lui Albert Brigance $1 el a fost publicat in 1985. La Iel ca si cazul t. mersul tip "varf-calcai" pe 0 distanta de 3 pasi : 4. la fel ca precedentul test ~i varsta subiectilor pentru care este destinat. Deprinderi motrice generale: statul lntr-unpicior pentru 0 secunda. de 100 de puncte.de test. irrtervalul clintre 3 ani si 9 Iuni si 5 ani. in cazul primei sectiuni. stomac. G Calitdji psihametrice. 5. o La baza acestui instrument regaslm de fapt aceeasi conceptie care a fundamentat si testul destinat copiilor cu varsta intre 2-2 1/2 ani. Preschool Screen.2. prenumele. ci sa ia serios in consideratie inforrnatii1e rezultate in urma observarii directe a ~opilului sau furnizate parinti si cadre didactice. respectiv : . Intentia este exact aceeasi. varful picioarelor. picioare. varsta : 2.pentru copiii de 3 ani. lipsa normelor scade ext rem de mult valoarea stiintifica si practica a acestui instrument psihodiagnostic. cap. haina. adica a depista copiii ce necesita investigatii si evaluari suplimentare.multi practicieni in 9 state americane.itlul extins. pentru cele dona varste este luata in atentie 0 perioada mai mare. pe de 0 ca acei copii ce obtin un seor sub 60 sa fie trirnisi . Autorul recomanda. In ceea ce priveste validitatea. Identificarea unor parti ale corpului : urechi. m ersul in varful picioarelor peo distanta de 3 pasi. gat. sunt prezentate testarile de teren efectuate de mai. Scorurile obtinute de subiecti Dot fi irnpartite in 3 grupe.pentru copiii de4 ani. pentru itemii cuprinsi in a doua de altfel identici eu cei din prima secti une. 411 Siandardizare. sant este ca. avern de-a face cu subiecti cu varst a cuprinsa intre 3 si 4 ani. pe de alta parte.aspunsuri privind unele date personale : numele. respectiv : i~alte. in cazul rezolvarii coreete. dupa cum "eomanda" t. pentru copiii en varsta inferioara. Repetarea unor propozitii formate din 3. 0 fo~a de evaluare pentru parinti. evaluari suplimentare si. testu1 cuprinde forme suplirnentare de masurare pentru deprinderile avansate.estului precedent.5. medii si scin. Tesiu] de iriere Brigance" peniru preJcolari ® * Scurtistoric. 0 forma de evaluare pentru c~drul dida'"ctic. Se calculeaza apoi un scor total. intervalul dintre 2 ani si 9 Iuni $i 4 ani. 3. $ Coniinui. In afara de acestea. care sa fie. Dar dincol~ de toate insa. 0 forma de observatie in tirrroul evaluarii : 3. masina . se multe puncte. 4 si 5 cuvinte.

8. * (DASI Developmental II).. 3. barbia. Iiecare masurand un anumit tip de deprinderi. en 2.i 8 silabe . inca unul.1. haina. Deprinderi vizual-motrice : linie orizontala. Nu sunt oferite date referitoare la fidelitate ~i vahditate. deoarece el este raportat la criteriu .R.6. vagon. Vocabular in imagini : copac. stomacul. • Calitaji psihornetl'ice. care poate fi de 100 de ptmcte. 6. 11. 2. cruce. foarfece. trei. doi. Identificarea culorilor denumit e : 10. :dentif~c. Lnveniarul de desooltare * pe baza actl7. Se acorda puncte pentru reusita la fieeare arie comportamentala ~i se calculeaza un seor total. 4. mersul tip "varf-calcai" pe 0 distanta de 4 pail.2. Construirea unui turn de cuburi s: 9. Repetarea unor propozitii.6. Iinie verticala : 7. unghiiIe. • Standardizare. desi manualul recornanda scorul de de puncte.omeniu. Asta insearnna ca el determine daca un copil are anumite deprinderi (eriteriu) ~i nu pozitia acestuia in raport ell un esan tion ee a fost Iolosit pentru standardizare. 6 :. •. cmci . pieptul. ce urm eaza a fj trimisi perrtru evaluari suplimentare ramane sa fie precizata de cat re utilizatorii testului. frunza . Activities Screening Inventory II . Deprinderi rnotrice generale: 'statuI iritr-un picior pentru a secunda. Administrare :ji scorare. linie v erticala. Testul poate fi aplieat de catre un singur exarninator rsau de catre mai multi. m asina : 5. 38 scara. linie orizontala. eu atat mai mult eu ca. testul bazandu-se mai mult pe eonsultarea unor surse bibliografiee si a unor specia}j~ti din d. mar. zmdu. sistemul este aproape identic cu eel in talnit la testul anterior. Intelegerea utilizarii pluralului si tirnpului prczent. spatele. creion. Valoarea Iimita a scorului pentru eel.. Potrivirea culorilor : 10. pasare. Intelegerea irtilizarii propozitiilor si a SD bst antivelor ell forma neregulata la plural. 7. Testul nu prezint a noirne. formate din 4.{. Construirea turnului din cuburi . Demonstrarea numerelorconcepte: unul. mersul in varful picioarelor pe 0 distanta de 4 pasi. La ce folosesc unele obiecte : cuptor. Testul este 0 editie revizuita a variantei arrterioare (DASI)~i apartirie a{ltorilor l. Voeabular in imagini : barca. soset a .t este ~Torba de' copii mie( Privitor Ia scorare.Feyvell 8. 9.. prenumelev vvarsta . Deprinderi vizual-motrice : copierea cercului. genunchll. Raspunsuri privind unele date personale : a spune numele. Demonstrarea unor numere eoncepte: doi. 11. va~uI picioarelor. Peniru copiii de 4 ani: 1. Foarte important este ea activitatea de testare sa se desfasoare in conditii eonfortabile si in liniste dssavarsita.area unor parti ale corpului : degetul gros. gatul.'ifajilor • Scud istoric.

e categoria c H a produce suriete .60 de luni. 3. 40 conceptelor de iloi $1 irei. destinati a surprinde 0 larga gama deprinderi ~i capacitati. varianta . Nivehd D ( 17 luni] construieste turnul din 2 sau 3 cuburi. nivel se of era exemple it erni) : ljil cauta obiectul . . iIr~elegerea conceptelor de mare si zarnbest.".e la contactul fizie. Odata cu extinderea varstei. 1. varsta subiectilor a fost practic extinsa pana la nastere.'. . surpnnderea relatiilor de tip cauza-efect. nne. precum: coordonarea motorie fina. Continui. El cuprinde 67 de iterni. construieste turnul din 5 sau 7 cuburi . asocierea. '\ II-UB. Spre deosebire de. Obieciiue. '1>" 1. NiveluI A (1 ~2 luni] : Iunt) din 8 sau 9 cuburi : intelegerea conceptului de unic. relatii spatiale. conceptele nurnerice.ea a sase obiecte.. Nivelul E ( demonstreaza raspunde Inut) utilitat. Intentia de baza este aceea de a evidentia modul cum folose~e copii diferite categorii de deprinderi.rnentine apucarea.are si anume (pentru fiecare.strange 5. construieste un turn din 3 sau 4 cuburi : 3 comenzi F '. . Langley. ? Nivelul B (3~ 5 Iuni) demonstreaza duce jucaria 18 gur. anterioara. Pro~Ed si neverbale.· B. . TX: El este 1984. discrirninarea dimcnsiunilor. testul s-a modificat si in ceea ee priveste continutul. reactiorieaza Ia sunet. El se adreseaza copiilor eu varsta 1.discrirnineaza 4 culori. lovitura vertic ala. functionalrtatea obiectului.. duce mana Ia gura. umple vasul eu cuburi . face intentionat rniscari pentru pune cub~l in eea~ca.in primul rand prin inc1uderea a doua ni~eIe aditionale. Lternii testului sunt distribuiti 11 niveluri de dezvolt. 6."iJI simple. este atent la sursa sonora. 41 . memorie.

28 de Iuni) obtine. Anlicand formula 0= = DAjCA X 100. Valoarea coeficientului de dezvoltare (DQ) este calculata utilizand formula: DQ = DA/CA X 100. sunt tolosite p~ntr~ obtinerea coeiicientilor de dezvoltare (DQ. (pag. 10. _ Iormeaza pat. • Administmre si scorare.la un Item. el poate fi administrat. ceea ce inseamna ca perforrnantele acestui copil se situeaza la nivelul rnediei _ ($ Standardizare. ' _ imiHi indoirea hartiei pe diagonala. Ma42 2. Desi . DA = varsta dezvoltarii si CA = varsta cronologica.copiaza triunghiul.Revised (DIAL-B).copiaza patratul.tul Iuni] : . Pentru raspuns corect . la randul Ior. Manualul nu ofera inforrnatii privitoare Ia fidelitate. ell 2 triunghiuri.2. in urrna aplicarii testului. copilul primeste 1 punet. sunt prezentate cateva studii privitoare 1a corelatia dintre varianta initiala a testului (DASI) ~i a1te teste. Nivelul J (43.ra. the Assessement 01 Learning 43 . _ clasifidi imaginile m 3 _ identifica trei perechi de cuburi colorate din memone. fiind in varsta de 2 ani si 4 Iuni (deci. se obtine valoarea 104. ~nycare. Indicatorii dezuoliiirii telor tnvdjdrii * pentru. intr-un mterv~l de 25-30 de minute.nu. iar in ceea ce privest e validitatea. individual. e~te un ~est eu t~p impus. _ coristruieste 0 piramida e Calitdii psihometrice.) '. peste medie: medie. ce reprezinta varsta lui de dezvoltare. _ clasifiea obiecte dupa marirne. de * Developmental Indicators -. Nivelul I (42-47 de Iuni) nualul ofera urrnatorul vhid de internretare tiei coeficientului de de:~vo1tare (DQ):140 121 '-140 80120 60 79 sub 60 dezvoltare dezvoltare dezvoltare dezvoltare dezvolt are superioara . Copilului i se acorda credit pentru Iiecare item ce apartme n~veh~rilor inferioare celui la care el a raspuns corect la rtemi. -'"7 indica Manualul ofera exemplul copilului B.1. Manualul pre:rede arnanuntit ce materiale sunt necesare si cum trebu~e pr~)Cedat in aplicarea itemilor. a sernniiic a- . potriveste 6 perechi de imagini pentrua asociatiile function ale . . Mardell-Czudnowski ~i Dorothea Goldenberg. Testul apartine autorilor Carol D. sub m edie : saraca. Testul nu a fost standardizat.53 Jmd) : _ identifica 5 cuburi dupa nume. S. 11.numara pana Ia 10. 38) care. Scorul brut este transfomlat in .scoruri ale varstei dedezvoltare in bazaUI_lOr tabele din manual iar acestea. Prima varianta revizuita a testului publicata in 1983. din 6 cuburi .7.9. . " Scurt istoric. 36 de punde. Nivelul K (54-60 . Concluzia ce vizeaza faptul ca testu1 trebuie utilizat cu mare precautie se impune de Ia sine.

clasificarea. a spori gradul Autorii au manifestat mare griia nede atractivitate a materialelor folosite. nurnirea substantivelorrverbelor. Trebuie facuta rnai intai 0 diferentiere si anurne. bazate apartinand rpopulatiei folosite pentru zare. . alecorpului. Goldenberg. c limbaiului: articularea. . respectiv : aria motricd : apuca t/prins. rezolvarea problemelor. cea ulterioara. inform a45 44 . in timp ce varianta din 1983 s-a bazat pe o reala standardizare. Holdenberg. face parte din categoria celor cu timp impus. regiunea geografica.catre Childcraft Education Corporation iar eea de-a in 1990. de catre American Guidance Service. In cadrul lotului au fost cuprinsi. identifie area notiunilor corespunzatoare unor ~narti. D. Atat in ceea ce priveste fidelitatea. ~Talida si demna de incredere. din care. atingerea degetelor. A~a dupa cum apare cadrul manualului. Pentru fiecare din cele 3 arii majore comportamentale sunt prevazute rnai multe subteste. Lotul pentru standardizare a cuprins 2447 de copii. un lot de 1861 copii au fost folositi pentru stabilirea scorurilor de departajare.noutati : cea mai importanta dintre ele este aceea ca ofera noi norme (un nouetalon). copiatul.are pentru intreg testul. A scorare. standardizataadecvat. Testul nu. In ceea ce priveste scorarea. lungimea . Astfel. aria concepiuald (nurnirea culorilor/Iiterelor. marimea comunitatii. • Coniinut . datorita acesteia. scorurile brute sum transformate in scoruri scalate.. presupune numai 0 renormare. a potrivi/a egala. pentru fiecare arie comportarrientala. In medie.propozitiei.areafimpurie rnotrica.scorurile brute sunt transform ate in scoruri scalate pentru intervalele de varsta de 3 Iuni : . Editia din 1990 prezinta mai multe.scorurile scalate sunt transformate in scoruri de departajare pentru fiecare din cele 3 arii comportamentale si pentru scoml total al testului : . instrumerrtul va fi capabil sa identifies mai multi copii ce prezinta un rise pe Iinia dezvoltarii 9i rnai putini copii potential talentati (Mardell-Czudnowski.este Iolosit sistemul centilajului . pentru editia 1983. pentru dezvolt. s numararea. Renormarea (reetalonarea) din 1990 s-a bazat pe ajustarea cantitativa a grupurilor din populatia originala pentru standardizare. . din 1990. D. conceptuala $1a Iimbajului" (Marde1f-Czudnowski. 1983). De asernenea. plecand de specifice ale copiilor pentru care este destinat testul. taiat. pentru aplicarea lui' sunt necesare 20-~jO minute.. de asemenea. Siandardizare. S. copii confruntati eu conditii handicapante. 1990). c. pozitionarea.. 1 358 albi si 1 089 nonalbi iar variabilele de stratificare au fost : varstavetnia. scrierea numelui. scopul fundamental dezvoltarii acestui instrument a fost acela de "a satisface nevoia evidenta si continua de a realiza 0 rnasura. autorii maniiestand convingerea ca. cat $i in ceea ce priveste validitatea. varianta 1983. sortarea . s3xit/topaitjsalt. Instrumentul este' destin at eopiilor cu varsta intre 2 $1 5 ani. sunt mai multe diferente intre cele doua variante. CD. D.. tinand seama de modificarile procentuale ale populatiei generale pentru 1990. oferirea unor date reamintirea. sunt prevazute scoruri @ < . e Obiectiue. asa dupa cum s-a mentionat anterior. Din totalul de 2447 de copii. e Caracterisiici psihometrice.

rationamentul si calculul elementar. \iViske.nde. adaptare uizual-motricd : in plan metric fin.. se adreseaza copiilor ell varsta intre 4 . Chestionarul completat de catre parinti nu se scoIn baza punctelor acurnulate.£ cunoastere : intelegerea Iirnbajului. abilitatea de a desena forme vizuale si de a reproduce structuri vizuale . In afara acestora. Apliearea testului dureaza. a fost dezvoltat din Irrventarul de masurare EliotPearson (EPSI 1975). coordonare ochi-rnana. Ia randul lui. se calculeaza un scor total ESI care. S. " memoria unor secvente auditive. aproximativ 15 minute..8. reamintirea unor secvent e vizuale. Testul apartine autorilor Samuel J. abilitatea copilnlui de a achizitiona noi deprinderi (Cohen. J. poi: apare trei variante : 47 2.tiile cuprinse in manual dovedesc ·0 valoare psihodiagnostica crescuta a acestui test. G. • Adminisirare si scorare. L. nu nivelul curent al achizitiilor ci.1. Spenciner. manualul precizeaza ~a valoarea coeficientului de fidelitate privind consistenta interna pentru scorul total este de . Ca posibilitati de raspuns din partea subiectilor sunt trei : retMjUa. 199'4). ~T. Pot colabora mai multi profesionisti care pot lucra simultan. J. 5. Astfel. 15 . .. Pe de alta parte. Privitor la ditate. copilul primind 1 punct . Continui. exprimarea verbala.2. Tivan. • Obiectiue.. . imitarea pozitiilor~ corpului in baza unor indici vizuali. El euprinde 3 sectiuni si anume : <D 1. mai ales.. L. Drepi: rezultat . Wiske ~i este public at in anul 1988 de catre Teachers College Press. medie. esec si refusul de a rdspu.96 pentru intreg lotul folosit in vederea standardizarii testului. La toate aceste elemente de continut se adauga si un chestionar informal adresat parintilor precum si 0 atenta examinare [izicd a copilului.tientizarea corpului: echilibru stabilitate. mai exact.. 3. avand ca medie de varsta 3 ani si 9 luni. M. dona componente si anume : desenarea unei persoane (DAP) si alcdiuireaunei scrisori.1 6 ani. 2. Trebuie precizat mai intai Iaptul ca instrument a fost construit pentru a masura. . ceea ce a insernnat 0 medie de 35 de zile intre doua testari. de catre parirrti. examinari suplimentare in vederea deterrninarii mai exacte a conditiei lor de copii ce prezinta rise uri in dezvoltare . Manualul precizeaza foarte clar ca acest instrument urmareste sa identifice acei copii care necesita . manualul din 1983 prezinta 0 valoare de . metric general/con:. Lnuentarul pentT-u trierea timpurie '* 4» Scurt istoric. Editia anterioara a anarut in anul 1984 (Meisels. . Au fost comparate rezultatele la testul DIAL-R cu cele obtinute in urma aplicarii bateriei Stanford-Binet si s-a constat at 0 corespondenta a scorurilor (validitate concurenta] in cazul a 103 copii. sunt prezentate rezultatele unui studiu efectuat pe un nurnar de 125 copii. testul cuprinde inca. 1984). intervalul de timp cuprins intre 3 si 175 de zile.868 a fidelitatii test-retest un grup de 65 de copii care au fost retestati dupa un nurnar diferitde zile. Meisels ~i Martha S. coordonare motrica geilerala. Manualul pentru editia din 1990 a testului cuprinde mult mai multe informatii referitoare la calitatile tehnice ale acestui instrument psihodiagnostic. limba] :.20 de minute iar completarea chestionaru. este cornparat eu scorurile departajare. * The Early Screening Inventory 46 (ESI).

Valoarea corelatiilor continute este intre si . f 1 * The Early Sereeninq Inventory . ~l minus 0 deviatie standard).9. Henderson. Marsden. Ia randul lor. toti " au suportat modificari.baj §i cunoaste7'e.m ai inial. ofera un raspuns privindr. Libby. G. asa cum se precizeaza manual. J. caucazieni. b) zlJ11. b) reevaluarea (intre minus una si minus doua tii standard). K. Inoeniarul ceea ce priveste validitatea. Meisels. @ SC'Ul't istoric. cand acestia erau in clasa a IV-a. 2. Rezultatele au eviderrtiat capacitatea predictiva a rtestului.a dupa cum se precizeaza in manualul ESL lotul de standardizare a cuprins un de 465 conii. cu toat e ca.. A:. fast aplicat testul ESI pe un numar de 472 de copii inairrte de a intra in gradinita :. dupa adrninistrarea pe un 102 copii din Boston. de catre S. ei au fost evaluati cu Testul metropolitan de indemanare. sunt combinate si. sub conducerea directa a Meisels a altar colegi (Cohen. J .i apoi. au studii Ia randul lor.. a cuprins 2 de copii. c) trirnitere pentru evaluari si rnasurari tare (sub minus dona deviatii standard).3 (ESI49 4. 717 . Copiii ce apartin grupului b trebuie sa fie intr-un interval de 8-10 saptamani. De el este a extindere in jos a Irrventarului pentru rnasurarea timpurie (ESI). Brwning.12 Iuni. c) general motriclschema corporald.d Pot fi diferentiate 3 sectiuni principale 81 anume : 'a) vz:zl£al-motn:c/adaptm'e.apacitatile limitele (slabiciunile) copilului .nu sunt probleme J (intre valori peste . 1994). . ~Contit!'.1. a. L. Acestea. Scalele McCarthy obtinut o 48 Testul este creat destul de recent in 1991. provenind din familii ell un statut socio-economic Sdlzut~i rnijlociu-scazut.2.. L.c. studiul a fost efectuat pe un numar de 115 prescolari. Olson. Deci nereprezent ativit atea esantionului este Restandardizarea instrurnentului a avut 1986· si 1990. care au fost testati inainte de intrarea in gradinita si apoi. R. . dupa un interval de 7 . Referitor 1a b) ualidiiaiea predicfiei pe iermen SC1Jrt. . impreuna cu alte informatii recoltate de la parinti sau alti specialisti. c) ualidiiatea predl'cJiei pe termen l'ung. s • 1 e Obiectiue. B. Marrualul precizeaza ca principalul seop a1 acestui instrument este a identifica copiii. in sensul ca acesta diferentiaza destul de corect copiii ce prezinta rise de cei ee nu prezinta rise in planul dezvoltarii psiho-comportarnerrtale. Ia un de 7au fost aplicate. au urrnarit : oaliditaiea concurenid . D.49. w. eu varsta intre 3 si 4 ani care necesita servicii educationale speciale. din 11 state americane si lmpartiti 4 subgrupe fiecare in intervalul 4-6 ani). IfI Siandardizare.

tilitatii acestui ceea ce face si m ai dlflClla apreClerea u . Spenc111er. . 1" 15 zile Pnvlnd t 3m 3 am 11 uni Sl .teste.tru un cop '. ( soalU. articularea. ". relatii logice (incluzand analogiile vizuale) . De aceea.1expresiv/ghicitori. .. Cicchetti (Vineland Adaptive Behavior Scales). ~~ ~~ s . an· - man..' t .1. in unele Iucrari. va or~ a e . in mare parte bateria nou creata se bazeaza pe aceste . -i tiv 15 mid' 30 de minute De asemenea.' .amana. Al S Kauf Patti L. L. Spenciner. Acest test. J v • A' v • ° D' A A ° v Co A v L. 6 .. Nadeen L. cu scopul de a masura diferite aspecte ale dezvoltarii acestora.. 2. '/ f'd~rt te in . Standardizare. in vederea identificarii copiilor handicapati. L.-reesvf (8 exarnma on au I .. Refentor la vahdltate. 111 individual. 1994). mal a .. Manualul cuprindeomforn:atl1 ~esltul de sarace privind procedura de . rintii .10. . 111 aprox rna me Ie. L.stand~rdlZare :. ref en or tV 83 de cop'ii obtinandu-se ca 1 t dupa 0 sap.t1. numar/Iitera. 94) ~~ . care a cupnns caracLnstlcl e esa: . ESI lte trei com ponente: desenarea una pe? fel ca Sl . il de 3 am fund necesare. G. .1.. George McCloskey. De aceea.' i ta nici un fel de informatte. . . Bruininks. el apare sub denumirea AGS Early Screening Profiles (Cohen. ti trebuie completat de cat. testul mai cuprin~e. John Rynders. In privinta continutului. 0 baterie psihodiagnos'tica.2.p ot completa chestionarul. . pa .es.t la jzdehtatea t es t.oi 4 Anchete. pen. .. 1994). este destinat coniilor cu varst a iritre 2 ani si ~ . . 614 copii cu varsta m re a. Harrison. Sara Sparrow. Al doilea Profil (motric) are subteste ce mascara deprinderilemotrice de baza ~ll deprinderile rnotrice * 50 Early Screening Profile s (ESP). Sparrow.a . Profilul poate fi separat in subscale :.i anume : scala cognitiva (nonverbala) si scala Iimbajului. numirea si recunoasterea -cuvantului}.In afara acestor 3 sectiuni." J t umar ce 'DAP) olcdtuirea Linez scrtsori. deprinderile scolare bazale (numere/concepte cantitative. "1· ntionului. 1~ . la 1 1 at C • fit 1 sunt mentionate doar doua studn : a) unul re enmanua .'. C onJinut. Domenic Cicchetti. .. 1 coeficientului de fidelitate intre ° ~8 91 . .e adm1111S r . t intre un observator la fidelitatea intereoaluatori mal exa~ tnS teste' tor si ~el ce a aplicat e~ectn~ms~rumen~u t~en ~~) ob) altui valoarea coeficientulul de fIdehtate a os. (. Testul ~. instrument psihodiagnostic (Cohen. ."'" aracteristici psihomeil'1ce. Kaufman. 5 cur t v v de autori si anume o. La randul lor. discriminare vizuala.. Testul apartine unui grup numeros . ea cuprinde 6 componente respectiv 3 Profile :. Printre cei care au contribuit Ia realizarea acestei baterii pot fi cu usurinta recunoscuti autorii unor teste de Iarga audienta in practica psihodiagnostica si anurne : Kaufman (Kaufman Assessernent Battery for Children).1 .1. precum si a celor dotati. rtc . careindeplineste toate conditiile pentru a fi considerat.ani si 11 luni. J. t eaza fit Admim'strare ~i scorare.re parm . Astfel.purii " istoric. Priv itor ... G. . ' -eeva. Harrison.. Robert H. Profilul cumoastere] limba] cuprinde : conceptele verbale (vocabularul receptiv :. un c nes .'.. Steven Ilmer. EI a fost publicat dupa ample cercetari efectuate de catre American Guidance Service. Bruininks (Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency). de Iapt. te tare este absolut irlentrc Modul de scorare ~l m erpre cu eel folosit pentru ESI. ' . '." . • Obiectioe. Profilele contin rnai multe subteste. a celor care au probleme. . Profilele trierii tim. nute..

Indi- cii de rnasurare pentru cele 3 Profile au ca valori pentru scorurile standard si rangurile centile-urmatoarele (Cohen. Pentru Profile Jse utilizeaza norme nationals la care se raporteaza scorul obtinut de copil iar pentru A ncheie sunt oferite informatii descriptive (rnedie. numite nivele. unele deprinderi motorii. Nivelul I de scorare . . ~ Administrare :. \ Cele 4 Anchete care suplimenteaza Profilele sunt: Articulatia. In a1 doilea rand. trebuie sa se ia in seama indicatiile din manual privitoare 13 deterrninarea ratei de trimitere a copiilor pentru investigat ii ~i evaluari suplimentare. centile. desenarea unor forme.. 1a altele. primu1 rand trebuie nrecizat ea nu toate eomponenteie bateriei sunt aplieate pe fiecare eopil. rnersul in Iinie dreapta. Indicele de masurare. deprinderile de viata cotidiene. In medie. G. bateria este prevazuta eu doua tipuri. J.Spenciner. vederea identificarii aeelora care sunt handicapati. 1994): Rangurile centile 2 91 sub 3 16 17 50 Sl 84 85-98 Indicele de masurare 1 Scorurile standard 70 sr sub 71-:· 85 86 ___: 100 101-115 116-130 131 9i peste 2 3 4 5 6 99 ~i peste gorii Pentru Anchete au fost dezvoltate urmatoarele ce corespund indicelui de masurare : Categoria cate- sub me die me die peste medie ICorespunzzmd indi-!Corespunzand ran-I Icelui de masurarel gurilor centile I i I I 1 ~l 2 16 si sub I I Ii ! 3 91 4 I 5 ~l 6 !! I 17. J J - 52 53 . . Comportamentu1.a administrate Profilele cunoastere/limbaj si eel motric. trasarea labirintelor.i scorare. eel de-al treilea Profit (auto-ajutor/ social) include: cornunicarea. iar timpul necesar pentru cornpletarea chestionarelor de catre parint. L. echivalenti ai curbei normale S1 echivalenti ai varstei.. sub si peste rnedie).'. Nivelul II de scorare ofera informatii mai sofisticate. Profilul motric si Ancheta prrvind articulatia sunt administrate copilului individual. care este de fapt un scor dezvoltat de catre autorii bateriei. este Iolosit pentru 0 rapida estimate a dezvoltarii generale a copilului.84 8S si peste 1 ! ! Cand se utilizeaza Nivelul I de int erpretare. imitarea miscarilor bratului . dotati sau care necesita investigatii suplimentare. Cea de-a 7-a cornponerrta.. stanine. trebuie preeizat ca Ia unele edmponente raspunde copilul iar. . In sfarsit. respectiv. Profilul cunoasterej Iirribaj . respectiv : seoruri standard. parintilor. de exemplu. Alte 3 eomponente (Profilul auto-ajutor/social.i piciorului .ofera I ndicii ~ mdsurare (Screening Indexes) pentru ~ase categorii pertormanta.Ancheta privind conduita acasa si Ancheta privind istoria sanatatii) sunt ofesub forma unor ehestionare. eadrelor didacbee sau eelor ee au zilnic in grija copiii.. persoane care eunose foarte bine copilul. timpul de administrate pentru un eopil de 15 30 minute. Ancheta privind eomportamentul copilului realizata de examinator dupa ee au fost .cum ar fi...e san eadrul didaceste 10-15 minute. Privitor seorare. . Istoria sanatatii si Acasa . socializarea.

t predictiva a testului. validitatea de construct. Peabody Picture Vocabulary Test-Revised.55 si . rnanualul ofera inter. Testul trier e a lui JYf cC arth» ( 1\[S * .. Testul a fost creat in anul 1978 de ca!re Dorothea McCarthy. 0 adaptare a Scalelor McCarthy pentru masurarea abilrtat ilor copiilor. Obiectioe.Binet. de Iapt.91. validitatea predictiva. Ca variabile pentru stratificarea esantionului au fost Iuate in atentie urmatoarele : varsta. 6. * McCarthy Screening Test (j\<IST). apartenenta etnica: Separat. intre 4 si 6 ani si jumatate. Memoria verbala (repetarea unor cuvinte si a unor propozitii}: . fidelitatea test-retest. au Iost utilizate doua variante :. au fost tolositi 74 de copii. Memoria numerica (in ordine directa si ordine inversa) . .91.2. valorile coeficientului de Iidelit ate.55 si . sexul. . El este. 5.95. l 2. A~a cum reiese din manual. pentru componentele bateriei se intind intre . inregistrarea scolara. In al doilea caz. 2. validitatea concurent. cum ar fi: validitatea de continut. datorita mal ales a uuternicelor sale calitati tehnice. concluzia generala este aceea ca acest instrument este unul dirrtre cele mai valoroase mijloace de masuTare a dezvoltarii copiilor mici. Orientarea dreapta-stang a (in legatura cu propria persoana sau in baza unei imagini) . Coordonarea piciorului. sunt prezentate date referitoare la capacitatea . De asemenea.1. SUlTt rnentionate foarte multestudii ce au urrnarit masurarea validitatii concurente prin compararea cu alte instruments psihodiagnostice de valoare. Metropolitan Achievement . 4. Kaufman Assessment Battery. . Valoarea coeficientilor Tidelitatii s-a plasat intre. forma imediata (5 si 22 de si fidelitatea test-retest intarziata (22 75 de zile). iar valoarea cientilor de fidelitate a variat intre .41. Gruparea conceptuala (clasificarea !?1 generalizarea logica utilizand cuburi colorate). In primul caz. c) [idelitatea interexaminatori a fost verificata pentru Profilul motric. .. Esantionul a fost selectat din 26 state si din Districtul 'Columbia.11. cu irrtentia..1anume.cuprinzand un numar de 1 149 copii. au fost calculate trei tipuri de fidelitate : a) consistenid iniernd .. in baza examinarii separate a 63 de copii de catre doi examinatori.91.. Si in ceea ce priveste ualidiiatea. b) delitaiea test-retest.a. au fost folositi 42 de subiecti iar valorile fidelitatii au variat intre .• Standardizare. mai ales a capacitatii anticipare a achizitiilor scolare Oricum. Scurt isioric. 3. Ariile comportamentale cuprinse sunt urma toarele : 1. Calitdii psihometrice. pentru Profilul auto-ajutorrsocial au fost antrenati 366 de parinti ~i alte persoane ce au grija de copii . dupa cumpreClzeaza auto area in cadrul manualului. statutul socioeconomic. ' matii ample referitoare la diferite studii efectuate privind mai multe forme ale validitatii. Desenatul. Astfel. regiunea geografica. ' • Continut. si . cum ar fi : Stanford. de "a ajuta scolile sa identifies pe acei copiice necesita asistenta educationala speciala". .66 S1 . Acest instrument se adreseaza copiilor cu vaTsta.

rasa.mai multa precautie tat. In functie de numarul subtest elor Ia care reuseste ~opilul (si. ~ fost verificata fidelitatea 5 saptarnani).si scorare.n nse . de adrninistrare este de aproxirnativ 20-30 de minute. care sa permit a utilizatorilor (personal educational si clinic) identificarea copiilor ce necesita 0 evaluare suplimentara": . 4. de numarul ' acesta este d~sificat ca prezentand sau nu rise in tare. Knmvledge in 1988.Ca variabile de stratificare au fost folosite urmatoarele: varsta. Pe de alta . Sarcini complexe (combinatii intre senzorial.-E.elor obtinute (M. se impune . constientizarea senzoriala . primul dintre elefiind acela "de a construi un scurt instrument de evaluare.. obtinandu-se vasi .80. Iternii testului mascara abilitatilesenzo. marimea comunitatii rezidentiale. Verbal (memorie. obtinandu-se Ia ualiditaie. Testul nu beneficiaza de 0 standar. 3 subteste conceptuala si Coordon area piciorului}. sexul. a fost incenutul anilor Asadar. prin diferenta. 3. rise. . Testul este destul de complex. e Administrare :.Standardizare. deoarece v~echi. Siandardizare. . regiunea geografica.1 motorii. r 57 . 2. Cohn. presupunand 0 serioasa familiarizare anterioara cu procedeele de aplicare si cu elementele de continu t care sunt destul de atragatoare pentru copii. Lotul folosit prezinta un caracter national. probabil ell rise. abilitatile cognitive si abilitatile combiin 5 indici: 1. lara nici u. • . a fost efec® IJ} A aceasta. Elemente de baza (sarcini motrice bazale. Durata de aplicare este de aproxirnativ 20 de minute. precum . clarputemic punet de vedere psihometric si tehnic. ~ Obieciiue. Timpul. urma scorarii . Manualul din 1982 precizeaza mai multe obiec tivc. Raspunsul copilului subteste este apreciat ca fiind coreet sau nu (reusit san nereusit). 1992). iar norrnele existente provin din zarea Scalelor McCarthv care. de 5 ani a fost calculata [ideliiatea de jumatate) . oral-motrica) . Ia randul ei.i scorare. succesiune..i un numar suplimentar de 90 de copii eu probleme. dizare proprie. copilul poate fi inclus in una din urrnatoarele categorii : Of. 11& Coniinut. l1UISUIaJ'e a prescolarilor * creat de catre Lucy Jane 1982 de catre Foundation * Assessment Presehoolers (lit/lAP). motor si cognitiv). tip screening. de catre Psychological Corporation. cuprinzand un numar de 1204 copii normali (86% albi si 14% nonalbi). . performanta manipularilor rnentale care nu solicita nrci Iirnbajul vorbit si nici rabilitatea rnotorie) . . vizualizare. tina si . Coordonarea (generala. s-a pentru abilitati si s-au facut la ca arnbele aceleasi abilitati.

13. rezultate1e 1a test ale gmpulul de 90 de copii CD p:. Mal mult. poate fi sub nivelul lor. testul se Impune~ m ~les ca un bun predictor pentru succesul scolar (M. sihomeirice. obtinandu-se corelatn semrnficative intre rezult. dimpotriva.79. Spre deosebire de majorit atea testelor screening" Ia care raspund copiii. suripsihc)-comportamentale. nu este yorba de un esarition national reprezentativ. preocupari in legatura cu copilul. de regula. Paul. 1988). 2. De fapt. Tirnpul de aplicare a acestui instrument. fid. testul MAP a identificat 84 % din copm en problerrie preacademice.apartinut Iotului initial. ca. a~ fost comparate en rezultatele obtinute de copm cuprmsi III lot ul de standardizare. Inueniarul pentru scolarului * mdsurarea de.. Manualul din 1988 prezinta. Manualul ofe. In ceea ce priveste ualuiitaiea. a fost supus unor .. a fi obligatoriu ca examinatorul prezent.2. l 2. Standardizare.statutul socio-economic. dezvoltarii motor~i si tiilor scolare. Testul cuprinde un nurnar de 84 de din care 60 vizeaza dezvoltarea generala a copilului tar 24 se refera 1a diferite siniptome :. [idelitate intereoaluatori (pe un grup de 40 de copn s-a obtinut valoarea .978 pentru scorul total al testului) . Dupa cum precizeaza autorul in cadrul rnanualului. patru ant mal tarll:: dupastandardizarea din 1980. copn ce au. printre altele. A Obieciioe.: 1. Desi testul este standardizat . Deci. Copilul este evaluat in baza unor scoruri de departajare specifice pentru doua variabile : varsta si sex. Standardizarea s-a efectuat anii 1979-1980.?bleme. El poate corespunde expectatiilor pe Iinia acestor variabile sau. el a fost creat "pentru a identifica copiii cu problems de dezvoltare sau alte categorii de probleme tll ce pot (Ireton. mama. * 58 preschool Developmental Inventory (PDI).i comportamente. s-a obtm~t. Cohn.ra .~Ol . in vede~ea ~et:nrl:inarii ualidiidiii predictive a tesiului. in 1988. South St.atele Ia MAP si rezultatele la pro~ele de masurare a inteligentei.. destinat copiilor eu varsta intre 3 ~i 6 ani.' mat ii privind studiul urmatoarelortipuri de fldehtate. el cuprinde 3 sectiuni speciale ce vizeaza : descrierea copilului. 3 ani si 8 luni. in cazul acestui raspund parintii.. 1992). e C aracierisiici psihornetrice. de cat re Behavior Science Systems. utilizand testul PDI si testul DIAL (Develop. . este de aproxirnativ 10-15 minute.1. De asemenea. faceau parte din prograrnul annal de verificare (screening) pre• Calitdii 'p. un numar de 338 de. Testul apartine lui Harold Ireton ~i publicat. • Coniinui. sa interfere eu abilitatea copilului de a invata" H. In manual nu sunt cunrinse referitoare la [idelitate. probleme speciale sau handicapuri. iar in ceea ce priveste validieste prezentat un studiu facut asupra unui grup copii. 59 . pe langa altele. ceea ce inseamn. valoarea coeiIClentulul de fidelitate privind consistenia interne este de .litatea test-retest (in urma rem8_surarii a ~O de copii~ 1a ~n interval de pana 1a 4 saptamani. deoarece cei 220 de copii apartineau doar unei comunit a'[i din statul Minnesota ?i anume.-E.. Mai aies pentru copiii mai mari de v~rsta .a 0 destul de bun a ualiditaie de construct a instrumentului. acest test apare mai mult in calide mijloc suplimentar pentru oricare din instrumende "tip screening".zvoltdriipre- • Scurt istoric. De fapt. acela?~ scor total in 81 % din cazuri}: 3. • Administrare~i scorare. parinpoate raspunde Lira.

A. L... FandaI. P.-E. \ . 99. R. 1990. :N orth BIllenca. North Billerica. Langley. Allyn and Bacon.). S.. J. 1). Denver: University of Colorado Medical Center. Ca exemple de teste pot fi m errtionate : Testul Fluhorthy demasurare a Iimbajului si vorbirfi preseolarului (Fluhorth..and 1 Screen for Kindergarten and First Grade. H. 1981. Kaufman.. R. V. H. H'. MA: Curriculum Associates.. 8. second edition.. 2.!. I. Bruininks. ci.telor s-a ajuns of Learning). D... 1990. in calitate de mijloace suplimentare de evaluare pentru instrumentele tip screenmg (Cohen. Brigance. MA: Curriculum Associates. Cohen.I}rigance: K.. S.. 'V. N uttall... 995999. Principles and Applications. TX: Pro-Ed. Romero J-Kalesnik (Eds. K. Allvn and Bacon 1992.'I. MA: Curriculum Associates. N. Cicchetti. Spenciner.. 1988. 6. la mai rnulte arii comportamentale. Speneiner. BriganceR" Preschool Screen for three and Jour year old North Billerica. Frankenburq. Brigance. Denver De~elopmental. Rynders'. 1992'). K and 1 Screen for Kindergarten and First Grade (2nd ed. J. A.. Preschool Development Behavior Science System.). Developmental actiuitics screening inventory (DASI-II). ca teste de-sine-statatoare. GregOl'Y. Desi foarte utile. .. G. hind deci posibila depart.Ihner. 12. J. \V. Dodds. Frankenburq. Exista insa si unele teste de evaluare doar a unei singure arii comportamentale.. J. :N or th BIllerica.. mai ales. H.ajarea mai multor arii eomportamentale. totusi.. L. JiII.1 14. A. A. breton. 1984. G. w.Cohn. Fanda.. Journal oj Pediatrics. History. \V. cum ar fi. R. S.}' Preschool SPeech and Language Screening Test) si Testul iUilani-COlUIJal'etti de evaluate a dezvoltarli motrice (Nlilani-Compareth Motor Development Screening Test). A. 9. .a compararii for the Assessment rez. A. Circle Pine'S. R. Longman. L. Seiarillo .-E. The newly abbreviated and revised Denver Developmental Screening Test. Assessment oj Y01#zg Chil~ dren. screening t. 1994. MN: American Guidance Service. J. E. Screening Measures. aria limbajului sau cea psiho-rnotrica. Aceste instrumerite permit 0 examiriare mai amarrurrtita rn ai profunda a copiilor iprivind asemenea arii sau domenii specifice. Psychological Testing. Harrison. 1985. Kazuk.st: Reference manual. Teste an I de mdsurare screening) specifics 3.. H. Fewell. orieum. AGS early screening profiles.Indicators urrn.. Burgess. Instrumentele de masurare prezentate p<'ma acum s-au referit 1a toate sau. 4.. Asa dupa cum s-a mentionat deja irrtr-un subcapitol anterior. L. Ne\v York and London. M. eohrs. MA: Curriculum Associates. D. 1982.' "' 7. Brigance..ult.. K. 1987. Kaufman. dezvol tarea copiilor se realizeaza pe mai multe directii . Minneapolis: 61 . in E. Brigance. Lnueniory.. Assessing and S creening PTesclioolers~ Psychological and Educational Dimensions. I!rigance~ early preschool screen for twoyear-oid-ckildren. 1994). 1996.a. A. 2. Sparrow. B.. ratele sunt trirnitere a copiilor foarte asernanatoare 1. B. ele nu trebuie folosite. M. Colin... eu scopul de a depista copiii ce prezinta probleme in procesul dezvoltarii sau care intra in eategoria celor supradotati. 60 S. 10. l a concluzia BIBLIOGRAFIE pentru ambele instrumente pentru evaluari suplimentare (]\. w. 1975. 1. Austin.

Diagnostique. Ps). 1988.. exernplu. 22. 25-33. l\{ille:r.. A. Svinski. Battelle Developmental Inventory and the' Battell~ Development Inventory Screening Test. J. Battelle developmental TX: DLM. Cei carese nasc inairrte de acest termen au 0 nastere prernatura.. Meisels. T. Henderson. D. Svinski. 16. 1978). Newborq.Reuised. American Guidance Service. 17. L. 1988. 1976. Assessment of D. 15. Early screening inventory . Sheenan n. Center for Human Growth and Development. 24. 19. 1989-1990. Uneori. S. J. eli cat mai mult posibil eli at at mai birie.. DevelopLearning-Revised. S. Dupa cum este cunoscut.2.. llssessment in special and rem~dial education (4th ed. Sehiopu.. 2.. anumit e dizabilitati) ~i cum trebuie el abordat in consecinta. Ne. Snyder.v York: The Psychological Corporation.2. B. Astfel. New York: Teachers College Press. D. editia a doua.). C. Miller.. in Rev. 1983. J. Tivan.. JUijloace nou-naseuti de masurare a : dezvoltarli eopiilor J.. S. J.. TX: TIle Psychological Co'rporation. tocrnai pentru ~a acestea sa observe si sa. The jJ1cCarthy Screening Test. 1982... M. J. MI: University of Michigan.. Psychological and Educational Dimensions Allvn and Bacon. Nuttall. Y. Littleton. \Viske. Meisels.). 14. Mitrolan. Gnidubaldi... J. Predicting school performance with the Early Screening Inventory. Ann Arbor. 1992. I.impurie depistare a aspectelor crrtice ale dezvoltar ii copilului poate corrtribui la conturarea modalitatilor educational-terapeutice eu caracter preventiv pentru accentuarea ulterioara .. c..seldike. n. un copil nascut mai devrerrie eu 0 luna. Early Screening Inventory. 1. 14 bis McCarthy. Allen. J. 18. Guidubaldi. N. L 'V. Psikologia. the Goldenberg. 23..' 26. ]\ieisels. ~..2. J. G. Romero.J. Newborq. copiilor dupa nastere. \Vnek. Assessing and S creening Preschoolers.. . S... Circle Pines. Boston: Houghton Mifflin.. D. M. 1988. 1988. K. . aplicarea instrumentelor de rnasurare se face chiar In prezenta parintilor sau a persoanelor ce au in grija copilul.• Miller Assessment for Preschoolers.. Tdeea de baza este aceea ca OC3. co: Foundation for Knowledge in Development. Edison. MN. 1984. Faria. 1984. Tipografia Universitatii Bucure~ti. . dupa unii autori.:a problemelor grave de adaptare comportamentala a copilului. R. 1990. L. TX' DLM Teaching Resources.Wnek. copiii care se nasc la termen.c7wZog:y 1:n the Schools. Goldenberg. S. 25.1. 21. J. c. Olson. I...t rn ai t. eu intentia de a cobori sub acest interval de tirnp (Bimholtz. Marden-Czudnowski~ mental=iruiicators for C. Stock. H. 1991. J. J.. :inteleaga cat m ai bine ce problem e prezirrta copilul (de exerriplu. masurarea copilului poate sa inceapa dupa 26 de saptamani de gestatie. Miller Assessment for Preschoolers. Mardell-Czudnowski.n u B. Eialonarea ~i reeialonarea testelor 0 urgentll a psiholog£ei romdnesti. Stock.. Developmental Lndicators for the ASSeSSl11. Lniroducere in psilwdiagnostic.. Marsden. screening test. perioada de gestatie fiind mai scurta. J. D. Am incercat sa grupam in acest subcapitol cateva din mijloacele de rnasurare a. S.au 0 perioada de gestatie de aproximativ 3840 de saptarnani. 1978. Stephens. A. Din aceasta cauza s-a pus problema daca este san nu necesara 0 ajustare a varstei cronologicea copilului. Battelle Developmental Lnuentory..ent of Learning. "Viske. 20. J. N J: Childcraft Education. MIJLOACE DE MASUR ARE A DEZVOLTA. Salvia. in vederea sfat uirii si instructarii parintilor referitor Ia conduita ce trebuie s-o adopte in raport eu aeesta. San Antonio. Brow ninq.. 21.3. se remarca tendinta de a cunoaste evolutia copilului chiar inainte de nastere. J. (Eds. Kalesnik . L.. . S. Allen. 15.. 16-30. 6/1994. K. folosite cu intentia de a depista cat mai devreme posibil problemele pe care le poate prezenta copilul privind dezvoltarea lui psiho-comportarnentala ul terioara . S. R. In ultimul timp... D.

Acest mijloc masurare apartine autori si anume. acest instrument nu este alteeva o extindere a Sealei de masurare a eomportamentuce apartme lui T.1. Ii De fapt. a mijloacum ar fi cazul testelor Bayley! Gesell ~ .. includern ~i un mijloacelor de-a t.U. Din 19921. ci una mal indelungata. B.l ~ . isioric. De exemplu. studiile @ . reglator.' care ) functionala a diferitelor subsisteme. Deexemplu. inforrnatiilor recoltate. 1984). C. Privitor la fidelitate. de la Spitalul de COpi1 din Boston ~I Dr.sa includa in vreun fel sunetul.f . . rata coresponderrtei intre evapeste 90%. eele 9 scale. Scala cuprinde itemi (multi din Scala lui Brazelton.reia . Ul1 asemenea program special de form are este oferit de Dr. cum ar motor. experienta practica en nascutii inairrte de termen.o V2xsta cronologica intreprinse pana acurn au In nrivinta instrurnentelor Ie lu(h~1 in atentie aici mal rnasurarea neurologies ~l asemenea..1. Davidson.imediat urrnatoare nasterri. Lester. a dezvoltarii. Inainte de orice.1 in domenii precum. H. C. altele de tin "creffi'. an1 mc 1. Sell..c. 1 pitol rnasurarii dezel. ce urrneaza a fi aplicat de catre parinti sau de catre cei ee-l au in • Adminisirare Ji scorare.717 65 .5-c. conform careia. utilizarea instrument necesita 0 pregatire speciala intensiva :. Brazelton (1982 a. totodata. Timpul neeesar pentru aplicarea instrumentului este aproximativ 0 ora. neurologia dezvoltarii si. Haide Als.A. psihologia dezvoltarii. 1982 ill El se adreseaza copiilor nascuti inainte termen $1care prezinta riscuri privind dezvoltarea psihocomportamentala. B. deoarece eIe· vizeaza nu perioada:. E.l nascui . o buna ualiditate predictivd. . Mdsurarea de iermen * . I '" Assessment of the 64 Behavior C aracterisiici psihametn:ce. un copil se poate afla Ia un inalt de rise daca folose$te un mod de comunif:"iTa~ care ~. de la Centrul Medical a1 Universitatii Arizona Tucson (Nugent..us-o In SUDca lclU 1 .c . unor teste pana 18 A . Brazelton (1984). copiilor prescolari. 2. . acesta variind in Iunctie de nivelul stres copilului. ceea ce inseamna 0 buna fideSi in ceea ce priveste validitatea. atentie-interactiune. B. .2. exista relatii de mediere reciproca intre diferrte subsisteme relatii de interactiune eu mediul ambiant . in S. se corrtureaza un program de actiune optimizatoare asupra copilului... E.. ajungand in scolarului mic.. l K. Cop'Z U l'·U. Ia stadiu de dezvoltare.

l. Kevin Nugent ( . Aplicarea testului ere area unor conditii ambientale adecvate iar in ceea ce priveste utilizatorul. In cazul copiilor nascuti in special. A~a dupa cum precizeaza autorii. reglarea starii. area si tonusul. cum ar fi.2. neuro-cornportarnentul.. . Tirnpul de adrninistrare a testului este de 20-30 de minute.1 comportamentale ale copilului.2. Testul a fost utilizat pentru . ". acest mstrurrient este detectarii deviatiilor in evolutia @ "comportamentului" neurologic 1a copiri riascut i inai~te termen. Programul este cunoscut sub numele "NBAS training" avand ca director pe J. scorare. exemplu. Testul se adreseaza copiilor si poate fi aplicat in prima luna dupa nastere. Davidson. iar. 1a randul lor.. 1992). int~~actiunea so~iala.' copiilor ce prezinta mari riscuri in dezvoltare datorita efectelor negative ale conduitei mamei. 2 1 Testul a fost creat 111 1981 de cat re Dubowitz. In ceea ce prrveste o valoare in alta si scorurile let testul 18 luni. din urrna cuprinde itemii referitori Ia procesarea vizuala . Scala anar tine lui B. habituarea. este greu de realizat !III aloarea . motorie.. ' ."un un In sunt adrninistrati * 66 Neonatal Behavioral Assessment the Preterm and . Obiectioe. Administrate :. compararii acestora ell copii nascuti t errnen dar care corespund acelorasi varste gestational~.2. • Coniinui. E. Scala natal * de mdsurare a unui asemenea instrument de • Scud isioric. cum ar exemplu. c... Aplicarea testului 10-15 minute iar rnaterialele ce optometrica. in 1984. precum . consumul de droguri. T prima varianta fiind publicata "In 1973. ::. auditiva) sau Ia diferit~ stari cum ar iritabilitatea. ~ . raspunsurile Ia evaluate in baza unor scale: cu trei puncte ( rieurologici) si cu 9 puncte pentru itemii Siandardizare. In vederea surprinderii raspunsurilor neurologice . .. ~ Scala cuprinde rtemi ce mascara 4 diIYlenS1Um ale "functioniirii" nou-nascutului : habituarea. organizarea starii. reflexele. testul C11prinde itemi adecvati care. 0 pregatire speciala. cea oferita de Spitalul de copii din Boston. • Obiectioe.i scorare. a doua editie). cu scopul de a depista dizabilitatile neurologice si de a identifiea direrentele individuale in plan comport am ental. ~J. pot fi in 6 arii ale functionari i tsi anume: Iiziologica. iar pectiv. reflexe.

efectuat pe esantionul de 203 copii. 69 . Acesria sunt intrebati la diferite situatii se refera urmatoarele reactivitatii copilului: activitatea. Administrarea testului nu reclama 0 speci~13 dom eniul n. L 2.86 iar rezultatele celui de-al doile. Si in ceea ce priveste ualiditatea.e masurarea neurologic a 40 de saptamani ale varstei postrnenstruale (PMA) si cea efectuata Ia varsta de 1 an a copiilor. scorare.. bhl~1Zi.'.1 Chesiionar pentnt . linistiti si nega~ivi). Ca sistern de scorare se foloseste cu 5 nunc'te. Autorii mentiorieaza au aceasta scala. de 35 de minute. nivel scazut a1 abordarii adapt abilitatii . pc un cuprrns rn ai mult 500 de copii nascuti la term en sau inairrte t ermen. "" Desi xhestionarul vizeaza copiii. apartine autorilor \V. adaptabilitatea. avand la extrernitati. Parintii pot raspunde Ia itemii chestionarului sa fie necesara supravegherea lor. In functie de sco~~l obtinut. @ .e I~'.....~~~~~ tiVI). lncepe cu ce· c. pragul stimularii.15 minute . In ceea ce veste ualidiiaiea. iar eel necesar scorarn 91 interpretarii este de 10--:.entn~ s. c.U ". ~ veghe a copilului ~i se cu A !. portamentali. . de a spori iritelegerea si adaptabilitatea tiler stilul comportamental a1 copilului. 1992).. K. testul Bayley san Scala de ma~urare a comportarnentului neonatal (Nugent. Rezultatele prirnului studiu au evidentiat 0 valoare a fidelitatii intregului test de . sunt prezentate rezultatele unui urospectiv efectuat De 116 copii nascuti inainte de ~arc cviderrtiaza 0 buna corelatie int. @ ~i s * 68 Infant Temperament Questionnaire E. efectuat pe un lot de 41 de copii si un studiu privind consistenia iniernd.ile. "aproape niciodata" ~("ap:mape intotdeauna". est~. c) incetiin reactii. in medie.. Acest chestionar. ritrniciintensitatea. . B. 1. distractibilitatea.2..{ studiu au eviderrtiat 0 valoare a consistentei interne pentru intregul test de . persistenta. @J Standardizare. Ienti (inactivi. Fara a oferi un statistic corespunzator.. care se bucura larga popularitate este destinat copiilor cu varsta 4 $i 8cu scopul de a indentifica pe aceia care dificili . dminisirare . cum ar fi..Reoizuit @ * com ~ boriameniul cotniului '. ~ Obiectioe. raspunsul este oferit in baza unei scale tip Lickert. rnanualul precizeaza prezinta 0 buna fidelitaie iniereualuaiori./' '". • Caracteristici psihoJnetrice. tirnp peste 2 ani z. b) confor tabih \caractenshCl opuse eelor dlbClllJ.. J. Pentm fiecare item. d). eel 95 de iterni ai sai raspund parintii.. • Standardizare. Timpul de. ~e~ra~i. intermediari. comI?letare a chestlon~r~lu_I.. $1 S. Autorii prezinta un studiu privind [ideliiatea test-retest. ad~p~a_bilitate scazuta. Esantionul a euprins un nurnar de 203 copii ell varsta intre 4 si 8 luni si apartinand diferitelor nivele soeioeconomice. copiii snnt clasificati in urrnatoarele categorn : a) '?ificili ( . psihomcirice. 1 ..tandardizare.83. folosit p. isioric. McDevitt (1978).. dispozitia iafectiva. diverse studii efectuate au evidentiat corelatii pozitive intre rezultatele oferite de acest c1~estionar si cele Iurnizate de alte instrumente. copuurui.eurologiei. Davidson.

Carolina Currjeulum In ' . Brazelton. in Clinics in Medicine. I. 6._<\_ls._[. Tlzeor~v and research in behavioral vol. J. W. vol.. New York: Gnmc and Stratton. E. Davidsoli~ E. RNI. 536-542. Als. II.DUb(Hliitz. J. 4.Lester. \T.. lUijloace de masnrare Ioal'te miei (0--2/3 a 2. C. _. Stephens. 3. Fitzgerald. am Ierat diferentiem dona subcategorii de mijloace nostice privind dezvoltarea psiho-comportamentala a Iului . in Fitzgerald. . i~ 1978.. B.. E. T. delphia. deoareee la varsta putem vorbi de achizitiile invatarii timpurii. and behavioral pediatrics. in plan psiho-comportamental se realizeaza in cadrul institutiilor nrescolare si seolare mai ales. Birnholtz. J\lIcDe"itL S l1era. Lippincott. 1992. C. Yogman (Eds.). BUrns. Brazelton. Newborn behavioral assessm. rolul privind organizarea actiunilor de irrterventie t erapeutica revenind cadrelor specializate. B. Yogman (:!£DS.. ceea ce priveste prescolaritatii. Philadelphia: J B.. Be :fitic. de a doua subcategorie de mijloace diagnostice se adreseaza copiilor cu varsta intre 2j3 :. Ne"lv York: num. In E. Carey.). Lester. 5 Preschoolers. and Daca din punct este verba. 10.. . 1984. R.c~larit8_tii mici). E. l'(evv York: Plennm. 1982 a. I. 79. atat din punet de vedere psihometric. in Journaz" Roentogenolog:y. Towards a research instrument the' assessment of term behavior (APIB). Neonatal Behavioral Assessment Spastics International Medical Publications. V. 1992. Romero. VV. lYi. Lippincott C . lVi. B. L and Screening Preschoolers J and Kalesnik and Bacon.vitz. In H. .).). Duho. V. 1978. T. J. 1·-46). Philadelphia: Lippincott. J. Este cazul. '70 263-279). exemplu. din punctul de vedere a1 obiectivelor urrnarite. J.. 9.Faria..n:ent Questionnaire.• Fetal movement patterns: A possible means of defining neurologic development milestones in utero. Neonatal Assessment ed.~ Troniek.-: 8. H . Nuttall. o prima subcategorie se adreseaza copiilor ee ajung 1a 2/3 ani. considerand pentru aceasta categorie de varsta. Chiar nu autorii instrumentelor de masurare a opereaza CU diferentierea celor doua subperioade ~colaritatii. acelasi autor) . pentru unii ei chiar forrnularea din titlul testului inroune Iuarea in consideratie a acestei departajari. vV. neurological assessment of the preterm and full term infant. Allyn and Bacon.. R. Brazelton. Lavigne (Eds. a celor variaute de si anume. J. AIs. I. 5. Lester. 1973. ~ International Publications.ent. nu sunt diferente atat de mari incat ar fi necesara 0 asemenea diferentiere. Hi). . in \V. 1982 b.. Progress in pediatric (pp. desi.. .i 6/7 ani. realizate eel mai de 'apartenenta a copilului. - J' 1981..BIBLIO 1. n. 130. de inceputul :. E. Nuttall. J r: cele -r 71 . Mannal ior the assessment of preterm infant be_havior (APIB).

acestia pot fi evaluati observatiei ._ j.'. -'U. ptogra·~ mici * §1- S" n +L L. r +" a111 categona . lace parLe de aceea nu se pune problema ~ Caracieristici -bsihomeirice. In cadrul manualului S1LTlt prezentate concluziile a doua studii referitoare la fidelitate : 1. 1992).L' v (~' . 1'. ci de un pragran1 complex de rnasurare. Evaluarea planurilor activitat« (0 colectie de sugestii privind masurarea copiilor sau copilului in tirnpul unor activitati de grup) .77 (pentru social) de maximum . ce poate fi cornpletat de un rnernbru a1 familiei}: 3. Raportul familiei ... b) prin testare baza raportului... Aces! program cuprinde urmatoarele componente : 1.. nu este verba doar de un singur instrument. socio-cornunicational : 6. Tes. de asem enea. * • i~ 1\1 _. S (uneori. social._~ . Evaluation System construit cadrele didacticesi Interesant este Iaptul ""O~"--.. ' finalizandu-se cu calcularea unei valori T ~ .terni pot £i : Y da). AEPS pentru copii : 2.1. 2. Dupa cum relese chiar din trtlu.. rare a dezvoltarii copiilor eventuale neintslegeri avern in dezvoltare anurne : J perioadei ue 6 domenii eomportamentale metric general. i. ce poate fi completat... valoarea fidelitaJii test-retest (studiu facut pe un grup de 58 de copii) a fost de minimum ..· (pentru o .. itemii sunt prezenti "'" rl rerarrnca :. .1:.m eeea ce priveste-Raportul familiei.L . Bricker.966.lLC.\ N (nu inca)..L' • '. planul de irrterventii si progresul * 72 and Children (AEPS). 3. Foaia de inregistrare a progresului copilului (este yorba de inregistrarea abilitatilor curerrte copilului... \ i 73 . .~1 nor am S110caTegorll 1 I" •• pentru _. 5.lati J .. _ fo om u. 4. punctele pentru fiecare domeniu comuortamental.. e~ec ('O' p) . \ ... t OLOJaLa. Scorurile posibile sunt : pertorrnan ~a mconsis len ta 1 P) . planificare ~i rnorritorizare a copiilor ce au varsta intre 0 si 3 ani (D. cadrul eomportamental.domeniul motric 6 domenii ilustratii). adaptativ . catre un membru a1 familiei $i care vizeaza interesele $1 preocuparile privind copilul . sunt grn• -t • v • decaL LV '_0~U.1..J..1 .lLL ce corespund tuturor celor (pentru ~. 6. .. fidelit!iJii insereoaluaiori (avand vedere scorul total al unni numar de 122 de copii) a fost de .95. ~istoric.H~~~ R dJ:-Y .1.H'--· .J_! : "Cand este intins sore dreanta"): . Ancheta IamiIiei (tot un chestionar. AEPS Curriculum pentru copiii eu varsta intre 0' $1 3 ani (0 carte separata continand etapele programarii si activit atii sugerate).

. * Bayley Scales 01 Infant Development . cum arata a fi senzorial-perceptuale. rand scolurile la testul AEPS performantele 1a Bayley ale dezvoltarii copilului s-an obtinut valori cate ale coeficientului de corelatie ( . . in urma consultarii a 23 de practicieni privind elementele de conti nut ale testului. testul prezinta .~U.'!.) . scala $1 anume. memorare.valori adecvate pentru fidelitate si pentru validitate.lY.d ': a) in urma analizei proto~o~.J. '7.artine autoarei N ancv Baylev~ . e: dezuoltdrii copilulu<i - II * • Scurt istoric. mainilor dinamica . acestia au sustinut. comumcare verbala: evidenta timpurie a ga. . 2.U m.: imitarea posturala. b) urmarindu-se succesiunea ierarhica a itemilor testului.l-. Testul ap.ndirii abstracte de a si clasifica) : '" I. impunandu-se ~i el a repede in practica psihodiagnostica ca unul dintre cele mai preferate si cele mai rnijloace de masurare . s-a constatat au fost intr-adevar aranjati ierarhic in procent de 80 90. achizitionarea obiectului . ditaie concurenid : scorurile a 155 Ia testul cu perforrnantele Gesell s-a obtinut 0 valoare a' de . ""'1:"" • • ~C. in urma exarninarii scorurilor a de copii ce nu tau dizabilitati. moiricd . publicat prima 1969.• P J.s-a evidentiat 0 inalta valoare a acestui tip de validitate . 75· .vocalizare. oaiiditatea con'lin.e11.II. informatii referitoare la doua de validitate : L uali.88 en varsta rnotrica B~vlev) .1C"'T~"e~a. procent de 70. testul cuprinde cele mai import ante comportamente urmarite in masurareacopiiloL In concluzie.l..kCU H controlului corporal.4 dinamic .prezinta. domeniul metric general) . concent ului matematic. rezolvare . de asemenea.51. abilitatilor 1 p recum : d.i~lor a 155 de copii .93 cu varsta mentala Baylev si .<UHULl IUDi. pentru validitatea concurenta ~1 validitatea 'L'. ~ reprezentare complex.

Apoi. Copiii au fo~t selectati in functie de urrnatoarele variabile : sex. se poate ~ Jl 7 ". scorul brut este conin baza tabelelor de norme. care are valoarea . ce cuprinde urrnatoarele atentia : . rasa. rninge.orierrtarea : . Tirnpul mediu necesar aplicarea ambelor scale (rnentala si motrica] este 45 de minute. 100 si a deviatiei standard-16. desigur. preferat ca sa aiba experienta acumulata in acti"vitatea de testare a copiilor rnici. cum ar fi. Aceasta scala este. adica 1a varsta Ia care 50% din copiii reusesc Ia un anumit item dat. Cu toate acestea este necesar ca examinatorul sa bine familiarizat cu cerintestului. nivelul de educatie al capului familie. indiferent daca acestia au fost adrninistrati sau nu .reglarea emotionala . '. •. motrica. in se mentioneaza ca examinatorul sa inceapa administrarea itemilor de 1a un nivel inferior varstei cronologice en 0 luna. Scorul brut obtinut -de copil este nurnarul de itemi pe care i-a trecut. nrecum si A . de 0 evaluate a conduitei ce se utilizeaza dupa ce celelalte 2 scale au fost aplicate. Pentru fiecare din cele 14 nivele de varsta au fost testati un nurnar de copii. Deoarece nu sunt spe" criterii foarte ferrne. Examinatorul trebuie sa determine bazala si varsta platen a copilului. pentru Iiecare item este indicata varsta de plasare. intr-un Index al dez. " Esantionul nentru etalonarea variantei initiale a cuprins '1262 de copii. cazul care sunt . fara ca acestea sa fie considerate valori ale coeficientului de inteligenta. Valorile indexului se intind intre 50_(~inimum) si 150 (maximum). de exemplu : cuburi. cu varsta intre 2 si 30 de luni. Instructiunile de aplicare sunt prezentate dar in manual. . Ioarfece. voltarti. creion. 1 1a un mult mai scazut Iata de varsta cronologica a copilului. Sattler (1988) sa afirme ca acest instrument a atins "vartul psihometriei" dom eniul psihodiagnozei copilului. practica recomanda luarea considerate a unui numar de 10 itemi succesivi pentru determinarea ambelor tipuri de varsta. ceea ce priveste instructiunile de aplicare. variind intre 83 si 95. Modul de scorare pentru fiecare item este prezentat cadrul manualului. Varsta bazala se detcrmina dupa numarul iternilor succesivi 1a care reuseste copilul iar varsta plafon dupa numarul de itemi succesivi la care copilul esueaza. Privitor la partea materiala a testului. incluzand toti itemii ce sunt mai jos de nivelul bazal. III Adminisirare Ji scorare. orme separate sunt folosite pentru fiecare jumatate de lana a intervalului de varsta de 1a 2 1a @ 76 77 .cornponenta. Excelenta lui standardizare l-a determinat pe M. De exemplu. cu particularitatile de aplicare si. Ltemii testului sunt aranjati ordinea de a copilului._1 . nmrtele de 'lars tVa In t re care rtemui este t recut+ de 50' /0 95 din copii ce au facut parte din Iotul de standardizare. Scala mentala singura necesitand aproxi30 de minute. masina jucarie etc. rezidenta rural a sau urbana. oglinda. De aceea. Acest test este unul dintre cele mai reusite din punet de vedere tehnic. Standardizare. clopotel. Similar cu Indexul de dezvoltare mentala se calculeaza Indexul de dezvoltare psihomoterie obtin ut pentru Scala motrica. J. ceas jucarie. .calitatea. clare p rivind faptul subiectul prezinta probleme dezvoltare. sunt folosite in calitate de stimuli pentru copii. pentru Scala mentala se obtine dezvoltari! mentale (J\IDI).

M.>1 nurnele Assessment euprinde 24 de arii ale dezvolcare. B.. auditive.L ~ "'"LA·. cu conditiaJtnsa ca examinatorul eunoasea .i actiunile de in\Ca!are.. 1:'.81 . . d.. 78 J.93. v - -'-_'" . comunicare.. . se solicita si un raport ~1 pa~m_privind diferite aspecte ale comportamentuhn copiluTestarea se poate relua Ia intervale diferite pentru se . scorare unui mod mai mult informal de recoltare a infermatiei. Ca 0 ~o ~aSp~C1IlC~ acest test estefaptul ca.:izuale. Deci. scorurile standard tele si 145. 30 de Iuni. 1983). De asemenea.lIve. Carolina Curriculum C'It neooi speciale * @ [carte Scurt istoric..Ji....:_ .nentru fiecare 6 Ia 30 de total. manualul prezinta o valoare a corelatiei de . de cat re parm·t~. en varsta ~~24 de Iuni. descorurile scazute care anticipeaza achizitii slabe pe linia dezvoltarii 1"1 . cum este cazul Wech~ler~ Diferite studii efectuate au evidentiat capacit atea predictiva a instrumcntului. testul folosit ales tarea timpurie a copiilor ce prezinta intarzieri 2. pentru ca intreaga gama a valori intre 50 150.. ex~minator. Astfel se incepe en obse~-varea interactiunilor parinti-copii timp .2.57 intre Scala mentalasi coeficientul de inteligenta pentru un numar de 120 copii cu varsta intre 24 .. . Rhodes.ari in vederea uhhzarn lo~ teslarea copiilor ce prezirrta diierite dizabilitati .' 1 t. In special a Scale} mentale. portamentale 'j pentru perioada ulterioara (Vanderveer.l S'. N. 2. bine continutul itemilor. Yow. ansam blu.L '-' • if . 6 d y._._- '-~ - - v' • J ~. €it sbli!" pentru Iiecare ~.1974. J. se apeleaza. voroa e esantionul ce standardizare) .69. care este :. 3.. G. Johnson-Martin. SDIe deosebire de alte mijloaee testare. cnnoastere . . Hacker. Este Yorba....) _ {- '- • o » 79 . deprinc1eri motorii generale. E.. Attermeier.-J.const ata progresul realizat..2. . S. «> Testul . varsta pentru care s-au de V2ssta. gramciui de interventie corectiv-terapeutica . Needs (CCITSN).42 si . 5.. J:' -. in vederea planificarii si . dep. . randul sunt incluse in 6 domenii i : 1. Una dintre cele mai import ante caractenstlcl testului consta in faptul ca el mentine 0 directa legatura operatiile de masurare:.. Eroarea standard a a cnprms intre . testul a corelatii nuternice eu alte teste.ernii sunt prezentati intr-o succeSlUne lOgIC r' '-' a cu logica formarn depnndenlor. Testul este destul de nou (1991 si el apartine autorilor M. adaptare : relation area sociala . Schweid.. mai ales. TVf anualul TecomancHi ® . Jens.inderi motorii fine.?a special cadre didactice.-' . Privitor Ia validitate.. functie de ~ezultatele rnasurarii. (este -r \Tor.. -r ' '.1 J. pentru multI dl~1~r:~~emll sunt nrezentate ad apt.ull) diferrte de activit ate sugerate de manual. In plus. 101' * Carolina Curriculum Infants and Toddlers Special destin at sa urma dezvoltarii copiilor mici. acest "1 e instrument direct legat strategn m anualul cuprinzand sugestii valoroase ce de nracticieni. motorii).. sau de terape..' de si apoi se aplica t estul...3..

93 si . irrtitulat "Masur are §1 aplicatii" R '081\}._ forY :---' \). sccrare. dupa multe perdesigur. autorii prezinta un studiu nrivind ualiditatea de construct.o'.scorarea acestea nu au a testului c adrul acestui vom regasi sase domenii comportarnentale si anume : a\ perceptual-Iin motric : b) cunoastere : c) social-emotional. vizand fieeare tin de fidelitate : fideiitatcintereoaiuatori (acordul aeest~ra se intinde De 0 gama ce cuprinde valori intre 80 % si 97 %).Ir-. conform careia un item era retinut daca el aparea eel putin alte doua scale recunoscute ~i alta. -:» cu nrecautie. face parte categoria criteriu.Ub~~" * S.V stimulative" S.. el nefiind etalonat. 2. Rogers. publicat in anul 1981. Este recomandabil. generaL Scala b (cunoastere] piageriene. a (J. <Ill Caracterisiici Autorii informaIn legatura cu studii efectuate. Lynch. »: s . Pentru construirea testului. L 6-c.. careia un item nou trebuia sa fundamentat pe 0 teorie moderna a dezvoltarii. cadrelor nronriu-zis nu este altceva mare copil un ~ Siaruiardizare.. afara testului. e Gbiectioe. IVLMoersch. Acest test' a fost construit e11 intentia a asista alcatuirea si planificarea programelor de lucru eu ce au varsta 0 ~l 36 de Iuni. instrumentelor )l (checklist). Brown . ~-otUS1 varsta ce trebuie folosite insa L . scornlor.. l. participe copm.. cum ar s. Iiecare item putand e"'er (F\ in_. * 80 Early Intervention Profile. si 0 bro. . 717 81 . fideliiaie ~test-retest (corelatiile au val?ri intre .. ei au ales doua una. aplicarea testului. se alcatuieste de al apartinand "' 'B ' unui D'V"<YPTll'O _L.98. standardizarii slabeste foarte mult valoarea psihometrica a instrumentului..) De asemeriea.. S.

testul este foarte usor de aplicat si de scorat. . Hosaka. . De altfel. la randul ~ase domenii comportamentale: L cognitiv. Intreg "eehipamentci" testului cuprinde : o 11st3. • Coniinui. . 6. Profilul achiziiiilor deduse altfel. el est. pentru a optimiza raspunsul copilului. B. L. T.activitatils ce pot fi utiliz. Si aici vorn regasi cele sase domenii corriportamentale i 1. (auto. planificarii activitatilor cu caracter corectiv-constructiv. • @ Continut. mot ric . C. Un important fiecare dirrtre deprinderi include <0 - sustine informatii 0 * Early Learning 82 AceoIlllllislllnent Profile (Early . o ~ Obiectioe. c. Spre deosebire insa de alte instrumente sirnilare.. in functie de rezultate. care parte. Zeisloft-Falbev . un manual intit~llat "HELP. 5.deprinderi (parinti sau alte persoane ce ii 8.de control. Iriatsuka. In vederea testarii deprinderilor si. ci ele sunt Ii') * este publicat un grup de autori si anume: S. norme. 3.a)utor). at home" (Parks. 5.2. acestea nefiind ca urm are a administrarii testului pe un esantion reprezent ativ. Testul -este foarte asemanator cu eel prezentat anterior. caietul de inregistrare a raspunsurilor euprinde atat procedurile pentru fiecare item.2.~te de catre eei care lucreaza cu copiriin vederea formarll. social-emotional. metric general.ogresului realizat. 4. Autorii m entioneaza ca el trebuie sa fie anlicat in primul rand de catre eei ce vor lucra cu copiii.J . . vizand toate domeniile comnortamentale sunt Iolosite nentru ~ ~ alcatuirea unui profil. de o Scurt istoric.(HELP checklist). adaptativ . Preminger . _unor. mare de cepnnuen.. deosebire de alte instrumente de acest tip. 2. tn primul testul race parte din categoria testelor raportate Ia criteriu. Furuno . general. limbaj . e Objective. R. grafice (HELP charts) care surrt de fapt Ioi pentru aldHuirea profilulni .U in gn]a). care cuprmde sugestii referitoars 13.5. A.. Iimbaj . mot ric fin. Testul este in anul 1978 si apartine autorilor E. social-emotional. cognitiv.e raportat si Ia ~ . Administrare §i scorare. de care se pot acorda credite pentru raspunsurile copiilor. Scorurile tot ale .2. • Standardizare. Lista de control (HELP checklist) acopera un numar • . Sandford. Glover. In aplicarea testului. est. nrmarind ca scopuri principale planificarea programului de Iucru cu copiii eontrolulp. raspunsul poate fi marcat cu plus.. este bine sa se manifeste grija sporita pentru selectarea materialelor si procedurilor de administrate. La fiecare item.e copnlor cu varsta intre si 36 de Iuni. E1 este destinat copiilor cu varsta o si 36 de luni. daca se constata prezent a acestuia. cat si criteriile in Iunctie .1988)..

. ~ Caracieristici bsihometrice. El este destinat copiilor cu varsta intre 1 . daca nrinderea nu a fost observata sau comunicata: cu E. creste gradul de constientizare a problemelor de dezvoltare pe care Ie prezinta copilul sau. Spenciner. Nu sunt oferite date referitoare Ia fidelitate iar.2. 1994). £02\1: public at. inteIegerea . Ireton istoric.. rtemii sai sunt proveniti din cercetarile efectuate referitoare la un alt test ce anartine autorilor si anume. Deoarece nu sunt rite inforrnatii privind [ideliiaiea $1 »aliditaiea.. Inventarul Minnesota pentru dezvoltarea copilului (vezi subcapitolul urmator). Se pleaca de la ideea ca. Isroeniarul lui * Minnesota intarziat e in dezvoltare. De . Ireton. sunt semne ca deprinderea este in curs de form are. H. A$a cum s-a precizat la intrebarile chestionarului raspunde mama. . folosindu-se graficele HELP. Testul a :..Jj Siandardizare. Testul nu a fost standardizat. jocul $i In ceea ce priveste aplicarea control. datele de cercetare. motorie fina : 3. in ceea ce priveste ualiditaiea.fi recoltata usor direct a a eopilului. Infant 84 (MIDI). personal-social. Standardizare.7. in felul acesta. Manualul cuprinde putine infermatii referitoare la etaloane. Coniinui.otCl: este un chestionar ce vizeaza 5 arii ale dezvoltarii $1 anume : 1. mama). De fapt. oferite de R. 5. daca se constata deprinderii'. 85 . In cazul care copilul se plaseaza. . catre $ H. • . eel ce raspunde (de r:egula. • Caracteristici psihometyiee.l. aceasta se face calculand procentajul itemilor la care raspunsul este pozitiv. in procent de 20. 1980. in vederea masurarii ~dezvo1tarii lor psihocomportamentale. arunci el poate fi considerat ca fiind 2. Testul estc raportat la criteriu si. de asemenea . se construieste profilul copilului. utilizarea acestui instrument trebuie se Iaca cu multa precautie (Cohen. evidentiaza faptul ca testul dovedeste senzitivitate (85 %) ill identificarea intarzierilor in dezvoltarea copilului si specificitate (T1%) in identificarea dezvoltarii normale. descrie copilul si prezinta anumite gnF si preocupari privind dezvoltarea acestuia. Desigur. eu R. sub nivelul varstei cronologice. J.'U' . en minus (-). limbajul .este raportat la norme (este yorba de n~r~nele pentru nivelele de varsta).2. .1 J.L @ Chestionarul este si cu 0 sectiune-comentariu. 4. ~ . in cadrul careia. Obieciioe. daca deprinderea comunicata si confirmata de catre parinti . inventarul Minne:. daca aplicarea chestionarului face dintr-un program mai amplu de masurare a dezvolcompletarea lui poate fi facuta de specialistii practicieni. Thwing. pot fi scorati astfel : cu plus ).l. Acest este raportat apoi la un tabel care cuprinde numade itemi ce plaseaza copilul cu 30% sub varsta lui cronologica sau cu 30% deasupra acestei varste. • dministrare Ji scorare.U"V". general motorie . functie de rezultate. In ceea ce priveste scorarea.1 16 Iuni. L. 2..

~ un stadiu la altul. . De fapt. insa stadiilor aceeasi pentru toti (Piaget.Imitatia vocala si gestuala : Dezvoltarea cauzalitatii operation ale : sa > . c.. Dupa cum probabil este cunoscut. Dezvoltarea unor mijloace-scopuri . fiecare menirea de a jnasura anumite abilitati care apar in stadiul inteligentei senzorio-motorii. Uzgiris si T. Hunt cunoscute denumirea (Ordinal Scales). sub denurnirea "Infant gical Development Scales" ( de dezvoltare lObCJica a copilului mic) si anartinand acelorasi autori : I.. exarninatorul are Iibera utiliza materiale si situatii mai obtine raspunsurile copilului. copiii pot sa difere mai mult. . adica iternii sunt intr-o ordine secventionala a dezvoltarii. Dunst.l. cognitive ale dezvoltarii si anume : 'a) stadiul inteligentei senzorio-motorii (0-2 ani) . scalele intentioneaza r rnasoare abilitatile specifice care apar in primul stadiu dezvoltarii psihointelectuale. stairrteliaentei senzorio-motorii. ale ._ ~ ~ . Aceste C. tirnpurii copilului sunt /. scorare. Hunt. care a preluata catre cei ce au construit Scalele ordinale . J. 1.. Jean Piaget diierentiaza rnai m ulte . . Urmarirea vizuala si perm anenta 2. scale se caracterizeaza rnai ales prin : a) ele sunt ordinale. M. 3. pornind de Ia conceptia lui Piaget privind dezvoltarea psihointelectuala. .2. care considera ca scalele sunt folositoare pentru "identificarea tipurilor p articul are experienta care ar fi in . C.daptat de catre J. sau putin in ceea ce priveste varsta cronologica la care "i~tra" an~mit ~tadiu al dezvoltarii. Mai tarziu. masura dezvoltarea in au un ment diagnostic aplicabil pe copii cu varsta intre 2 mani si 2 ani.este aceea dezvoltarea si motrica timpurie afecteaza dezvoltarea cognitiva ulterioara. prima ment a aparut hi 1975.L J" 1 J - . stadiul operatiilor concrete 11/12 ani). mai exact in 1980. b) stadiul gi'mdirii preoperationale (2 ani).J } * Ordinal Seales of Psychological Development. Man ualul un de ridicat a1 Ilexibilitatii in prode administrate a m aterialelor necesare. achizitionarea unui nivel initial al .8. o alta idee import ant a a J. Piaget. i. de scorare nu prezinta prea mari ) pentru Iiecare din-. la randul cuprinde intre 5 ~i 15 nasi ordinali senarati..2..2. De' aceea.t. cele 6 scale se " item trecut de catre subiect. ~l abilitatilor este considerata a fi esentiala pentru nivelele succesrve ulterioare ale achizitionarii L. testul este . Confim. Deoarece scopul principal urrnarit este de a masura peroptima a copilului in Iiecare din cele 6 ramuri dezvoltarii'senzoriomotorii. Acest item §i . 1965). in total sunt 6 scale.. . . stadiul operatiilor formale (11/12-14 tn acord cu autorul. scale sunt urmatoarele : 1.) d eoseDlre ue aIt e t est e tradrtionale . 1. 5~ Construirea Dezvoltarea relatiilor 0biectului schemelor pentru scala. . J.

3 . 88 89 . Glover. Hosaka..t of Young ChilLongman. Senzoriomotor period and adaptive behavior development of seuerel yand profoundly mentally retarded children. Brown. 69-75. Ann Arbor. : Pro-Ed. Sandford. 1993... Jens. J. S. 8. D.and vol. L. Alh:nan.. Baltimore: Paul Brookes. B..s yneh. Parks. J. N... C. evaluation and programming system [or infants and children ... : VORT" 1988. Brickel' 5 Assessment. 9. K. :mlOdes.. C. NC: Kaplan Press. Attenmeiel'.. B. K. w.3: . II. 3. Spenciner. New York and London. MI: University of Michigan .Press. 1978.. S. S.. Brookes. A and educational manual for use wiil? the Uxgiris and Hunt Scales of infan: p:syc7wlogical deue lopmeni. 10. M. T. Ireton. S. San Antonio. J. Hacker. T. Tlrwhrg. Inatsuka. . E. L. Ann . Psihologia inteligentd. IJ. 1965. Piaqet. N. Assessmel·.. Sriintifica. 13...~ Donovan. ZeislOlt-Falbey. Assessment and applicaAnn Arbor. 2. 1) unst . Sehaier. Stimulation activities.. MN : Behavior Science Svstems 1980. 1983. C. 88. 2.. 1988.. D'Eugenio. Moerseh. Preminqer. 17. Donovan.. M.. E. 1983. j_\.vol.II.!'vIichi::::an ress 1981. 1981.y of Michigan Press. A. M.E~PS measure- Paul H.!'vII: Universitv of . 12. V. Brown. : The Psychological Corporation. B.. RO!jers... D'Eugenio. M. T. 1969... 1981. D. Bayley Scales of Infant Development . E.. D. The Carolina currioulum for 1:njants and toddlers with special needs (2nd ed. Brookes.. "" " 1992. 1980. Th'I. J. Minnesota infant development inventory. Lewisville. J. Collen. Baltimore: 1~ ~4. 1994 . TX: The Psychological Corporation. Earlv learning accom-plishment profile for young children (EaJ'ty LARJ. lVI. Palo Alto. Bucuresti.. foarte L... A. I. Ed. Hawaii early learning profile (HELP).).).Yow. Bayley. . valoa- BIBLIO Bayley Scales of Infant San Anto Psychological Corporation. Palo Alto.. "199. Kahn. at home. 1991. D. J. in American [ournal of Menial Deficiency. Johnson-Martin. 14. L. MI: Universit.. Minneapolis. S... O'Reilly.. Furunn.. P 6. C.. CA: VORT. E interueniion developmental profile. N. G. H. J. J.ianual supplement: Bayle» Scales of Infant Development. . 16. Austin. Rogers. 15. J. (Ed. Baltimore: Paul H. u.

San 18.>1 anilor de pentru 91 . 3. Urbana. J. I. 281 de baieti intre 1 an ~i 6 ani si 3 Iuni . Uzqiris.2. E.3. :Wachs.2. Hunt. esantionarea si etalonarea acestui anumite limite. 4. assessement: stabilit of menial ju.. Assesslncntl~n1nfancy: nal scales of Ps)cholog1'cal development. J.. vorba de copii "m arginali " . . impreuna eu instrumente . ~ Ordi21. 8 Obiectioe. reprezentativit atea este Ioarte modesta.. Parintii raspurid. 1\1.. public at destul de recent (1992). 46. sunt totalizate pentru fieeare din eele 9 scale sunt consemnate intr-o foaie de profit dispune . intelegerea Iimbajului : 7. T.1. Foarte important este deci ea parinsa fie cat mai obiectiv in raspunsuri $i aminrnai exact daca a observat sau nu un anumit comportament.oj (3rd ed. C. 929-935. de profile si norme diferite. Uzgiris.. Assessment CA : Jerome M. media marne :. De fapt . '2. cuprinde intrebari referitoare ~l au- Vanderveer" B. :lIijloace de masurare a dezvoltarii preseolari ~i' a scolarilor miei lnueniarul deroottdrii copilului COlliHoli 2. 1989. Injant Deoelopment. Publisher. Pot rezulta t ret situa.3.. of infants peJjonnance on 23. New York: Plenum 19'76. 1974. 1988. e Siandardizare.g Lewis] (Ed. C. H. scorurile sunt cu 30% sub nivelul cazul al doilea. Uzgil'is. $. un ehestionar urmeaza fie eOlTlpletat de parinti privind t area copilului in 8 arii comportamentale: 1.lrsta iritre 15 $i 72 de Poate fi Iolosit . de copiii "moderat dezvol tare. children. Scorurile brute (numarul de raspunsuri . in A merican Journal of Menial Deficiency. El este destin at copiilor pre$colari mari. M. rnctric tin r S.1. .. mot ric general.. Modul de a Ia acest chestionar este foarte simplu. Foaia en profilul copilului este cornparata en profilul esantionului de norm are. este @' I!\l §i scorare. Sattler. I. ' 19. scorurile sunt eu 25 sub nivelul de varsta. C. in 22. 4& * Scurt isioric. Astfel .. respectiv eelor care auv. 1-4. care inseamna . cuprinzand un copii (respectiv. copilului. 1975. . D. iar In cazul 2 deviatii standard). * 90 Child Development Inventory (OH). seorurile copilului sunt corespunzatoare nivelului de varsta : 2.5 deviatii standard. Assessment in II: l7niversit)r of Illinois Press.. 1975. Minnesota si ClIll ei in ceea ce nriveste nivelul . 20. 0l'ganizatio'n senzoriomotor 1'nteZligence. 3." i : 1.J. proeesu1ui de masurare a acestei eategorii de copii. I. Hunt. Testul apartine lui R. M. 79. Relation scales between twelve and twent y-four months and Stanford-Binet perfor1nance at thirty-one months.. Sattler. pentru fieeare din cele doua sexe. numere.utor . Origins oj Inlal1cv and clzildhood.).. J. nrin "Da" sau "Nu" (pe 0 foaie de raspuns) 1a ~afirma1iile brosura testuluiprivind diferite tipuri comport amente ale copilului. M. Sehweid. In manual se specifica.).nctiom:ng in young retarded. IL: versity of Illinois Press.

G Administrare ~i scorare. fin motric. G. 1994).70 si . J.. in sensul ca nu este folosit pentru orientarea copilului catre serviciile specializate pentru interventia timpurie sau educatia specials (Cohen. Spre deosebire insa de a1te instrumente diagnostice. intre 1 si 4. Variant a care a supusa revizuirii. respectiv. coreetitudinea citi tului. a avea dar functii diagnostice.891.3. $ Coniinui. valori intre . matematica. de asem enea.65 eli scala pentru riumere. dezvoltarii generale. care este. prevazut cu norme (etalon). Caracteristici psihOlnetrice. Pentru aria comportamentala social-emotionala. psihologice. Pentru fiecare subject. vorbire si Iimbaj.. De asemenea. ghiduri de selectie a copiilor pentru speciala destinate copilariei timpurii. S-au obtinut urmatoarele corelatii : .56 en scala pentru litcre: . deosebire de alte acesta este raportat criteriu este destinat pentru masurarea copiilor cu varsta intre 0 si 7 ani.2. <8' 93 . . . 92 * Brigance. un studiu efectuat pe un nurnar de copii gradinita si 6 ani) din cadrul e?antionului pentru dardizare. el este.5 ani scalele. 2. . baza Iiteraturii.. ajungem la concluzia ca acest instrument prezinta mari carente de ordin rnetodologic. Lnueniarul diagnostic desooliarea iimburie _. Daca adaugam si faptul ca etalonul se bazeaza doar pe unele referinte bibliografice. In cadrul manualului nu sunt oferite inform atii nici in eeea ce priveste [idelitatea.2. Iusese publicata <!> A$a cum apare din ti tlu. [ideliiate Hind obtirrute mai mici. Irrventarul nu ridica nici un Iel de probleme de dificultate In ceea ce priveste aplicarea si scorarea. cum ar fi : general metric. adaptativ (atrto-ajutor). desi in 1111 este chiar asa. . utilizatorii trebuind sa manifeste multa precautie. . simple interpretari si explicatii. Testul cuprinde rtemi reteritor Ia 11 domenii cornportamentale. de altfel. Pentru acestia au fost eomparate Ia eu cele de la testele de cit. anexata in cadrul manualului examinatorului. determinarea ualidiidiii de si anurrie : bibliografice privind dezvolt area copilului. I ner. social-emotional.Manualul o chestionarului.reoizuit * Acest invent ar este publicat 1991 dine Albert Brigance. Pe Llnga Iaptul ca acest instrument este raporL~t la criteriu. normele nu au fost stabilite in urma aplicarii efective pe un esantion de subiecti. poate fi folosit pentru efectuarea unor masuri succesive de-a lungul unei perioade 1 timp. ci ele au fost conturate ' in. Ref eritor autorul rnentioneaza ca s-a recurs la mai . III Revised. testul este prevazut si cu un subset de deprinderi de joe. rezultatele sunt consernnate intr-un special de inregistrare (individual record book). nici in ceea ce priveste ualiditatea.R Dia9110stic Early Development ~ Siandardizare.'69 eu .ire si de matica . cunostinte generale si intelegere.

1. G. "1. de catre R."Sclld isioric. . en varsta intre 36 si 72 de luni (3-6 .. 7 arii comportamentale si anume: 1.3. en scopul a Spn]lDI programul de dezvoltare a acestora. general motric . Evaluatorii sunt asistati vederea \ . La itemii testului se raspunde cu plus (prezent comportamentul) sau minus (absent comportamentul) raspunsurile fiind consemnatel:ntr-un caiete] special. la norrne.Spenciner.L specificarea scopului si iritensitatii iritervensi masurarea progresului J _. se distinze foarte usor . Zelman. totodata. observatia. utilitrebuie sa se faca en nrecautie .2. 2. in 1990.. trebuie mentionat faptul ca ele au fost create unor referinte bibliografice. 8 Coniinui. interviul sau t estarea. S. Aplicarea prozrarrrului b. L. Evaluarile facute sunt apoi transferate intr-un grafic numit "Team SPECS". fj Siandardizare. nu avcrn de-a face doar eu un singur instrument de testare. a @ C aracteristici pSihometrice. in principin.. $ Administrare ~i scorare.in vederea stabiliriiunui program de dezvoltare si a serviciilor Decesare si apoi rnasurarea progresului realizat de catre copii. valoarea psihometrica rnodesta pe de alta parte.1 L. la care sc mai adauga una (pre-scrisul). in baza raspunsurilor. propus. 1994) : 1.] "-. ]. I ternii Ia care raspunsul este pozitiv sunt corelati si.i anurne. .l .4. cunoastere : 5 Iimbajul : 6. Asa dupa cum s-a mentionat deja. Neisworth. pentru a definitiva un plan de furnizare a unor servicii educationale specifice : 3. El face parte categoria t estelor raportate la criteriu si este destin at . Testul a 1981. J.:. legatura cu acestea din urrna insa.0 ceea ce inseamna a testului este zarea lui In ~'-A~T'~ pe 0 parte. fie alt specialist. Acest sistem de lucru este destin at copiilor cu varsta intre 2 si 6 ani :. Regasim si in cadrul acestui instrument cele 6 arii ale dezvoltarii psiho-comport amentale . III Coniinut. folosind ca instrumente. adaptare. Autorii recom anda ca acest instrument sa fie aplicat de catre cel ce lucreaza direct cu copilul :. pre-scrisul . \1 Obiectioe. de ]. masurarea initiala a copiilor . 2. Aplicarea sistemului presupune parcurgerea a 3 etape si anume (Cohen. . De asemenea..J' comportamentale ee necesita interventie speciala pentru reeuperare...ln felul acesta.ariile . ~ Scurt istoric: A~a dupa cum arata si titlul.) J.. fin rnotric . 4. Bagnato si T. C1 cu un sistem de lueru mai complex. testul este raportat la criteriu si. fie cadrul didactic. cum ar fi cazul terapeutului. parintii si practicienii evalueaza dezvoltarea copilului In 19 arii comportarnentale..>: -J '" 2. A. Deci . 7. Sanford si ]. un fel de inform atie privitoare * 94 Learniug Aecomplisliment Profile * System to Plan Childhood Services 95 . Ii Obiective.eZVOlare aj ungerii la un eonsens referitor la nevoile d lt a copilului. 3. in total.. se corripleteaza foaia de profil a subiectului.i urmareste.. personal-social.

studiile privind ualiditaiea evidentiaza nivelul inalt al compatibilrtatii dintre rezul. Manualul subliniaza faptul ca.' de asemenea. este faptul ca manualul cuprinde diferite tip uri \ (CCPSN). . fizic (starea de sanatate). Manualul include sugestii si recomandari privind organizarea si gruparea copiilor prescolari vederea asigurarii unei mai bune intelegeri a copiilor cu anumite nevoi speciale. 717 * Currieuhrm for Preschoolers with Special Needs 97 ..) si anurne : N. de asemenea. cunoasterea. de Iunctionare usoara. 3 = usor risc : 2 = moderat. Numerele de De profil au urmatoarea sernnificatie : 5 = tipic: 4 prezinta rise. f» Caracterisiici psihornetrice. social-adaptativ. comunicare. prezentat un studiu privind fidelitaiea test-retest pe educatoaro ~i alte persoane paraprofesionale. [or infant: and toddlers with special needs" (vezi subcap. pot sa apara frecvent confuzii si . Hacker. moderata si severa se refera special la limitele functionarii cognitive din domeniul educatiei speciale. vorba de copiii cu varsta de peste 2 ani. fin rnotric).2.3. relatia cu mediul. 'Pe de alta parte. evaluatorii t rebuie sa "sensullor intern" privind ceea ce este tipic :in dezvoltare pentru fiecare dimensiune. Attermeier.2.5. incluse In 6 domenii comportarnentale (cunoastere. Este verba de Iirnitele functionarii insa. deoarece . CCPSN urmareste masurarea abilitatilor curente ale copiilor prescolari. <10 Siandardizare. Carolina Curriculum. «Cbieciioe. pentnl pre:.70. M. 7-c . 2.67 pentru alte persoane privind temperamentul. Scurt isioric. 2. senzorio-motricitatea. Important. generalmotrie. • C oniinut.alte inst~lmente care mascara di~ensiuni 'comport amentale identice san similare. eronate. manualul Iisteaza procentajele clasificarii corecte ("normal" san "handicap at") pentru 6 arii comportamentale (de Ia 66 pentru psiholog pana la 90 pentrn educatoarea din invatamantul special). J. numit ca si cel destinat copiilor foarte mici (0-2 ani) Assessment Log. ce orera 0 imagine vizuala privind . de catre autorii care au public at "The Carolina Curriculum.. in afara catorva exceptii si ariume : : 62 pent~d educatoare privind autoaprecierea . 1990.2. Ceea ce este nou si specific pentru acest instrument este legatura stransa dintre masuTare si activitatile de invat are. tatele obtinute in baza SPECS si cele obtinute folosind . include. copilului.dministrare §'l scorare. S. 24 arii ale dezvoltarii. fiecare evaluand copilul comportamentale in baza extremitati 1 ("eel mai scazut") r individuale sunt transferate .. Acesta este un instrument de masurare creat relativ recent.. de asem enea.:L . 1 = sever. M. in vederea coriturarii unui program de interventie educationala corectiv-constructiva. Johnson-Martin. 1&\ v ) . B. se ridica mai intai problema valid#a!ii de construct. J)reSUpU11e participarea mai multor (team).60 pentru alte persoane privind . Valoarea coeficientulni de corelatie depaseste . Evaluatorii au. ceca ce priveste -oalidiiatea. deci nu este etalonat. in masurarea copiilor. In acest sens. Instrurnentul. un spatiu pentru a face coment. SPECS nu este prevazut eu norme.arii in urrnatoarele arii comportamentale : comunicarea..colarii speciale * C'U neuoi . .

§~ scorare. Ie Obieciiue. de catre Arnold at unci si pana in prezent insa. .alonat. Testul este prevazut ell norrrie. J. uc~orarea se f·' race m ce se gasesc m manual. conform careia educatioriala a copilului trebuie sa se f aca nu automat dupa varsta cronologica. in primul rand. au fost Iacute mai il Instrumentul folosit nu numai psihologi ci si alti specialisti ce lucreaza cu CODii} . ceea ce inseamna ca el nu este ED Caracteristici bsihometrice.area poate fi reluata in rea evidentierii progresului realizat de catre copii. ' . • Caracteristicii psihometricc.3. rea. asa cum s-a m ai SDUS. care.' J. . ci at unci cand va fi in posesia prinderi ce-i 'lor asigura 1a cerintele .. Testul t rebuie multa atentie si. Testul face parte din gmpul de teste tip Gesell si el a fost publicat anul 1980 de catre. ~i relatii personal-social.2. La fiecare se raspnnde optand pentru una din alternativele : "succes deplin ". "periormanta peste asteptarea varstei". L.7. informatia privind dezvoltarea copilului fi cordata in baza observarii conduitei copilului in sau natal. * Developmental .Iucru rutinier al cadrului didactic sau al terapeutului. copilul nu va intra in gradinita pentru imphnit varsta. v 1\ 1 Tv" • 2. Manualul nu of era un fel de inforrnatie privitoare la [idelitaie si ualiditate . de catre un Clan format special pentru aceast a. B. in anul 1925. Deoarece nivelul de dezvolt are si de mare a deprinderilor j-oate fi sau nu in aeord eu cron?logidi. acest instrument este destinat masoare rata dezvoltarii copiilor cu varsta intre 2 :.. Gillespie. Test. fi sau nu in acord cu cronologica a copilului.'le activitatii prescolare. . fIl Administrare si searare. ci dupa nivelul curent de dezvoltare al acestuia. Iternii pot fi scorati prin reusit/nereusit sau deprinderi in form are. '" . "egec t 0 t a 1" .de activitati specifice ce potfi incorporate in sisternuf de . de aceea nu este prevazut cu norme. . > 2. J. c. Manualul forma tii privind [idcliiaiea si In se irnpune utilizarea cu mu1t~ precautie ment. Fiind de fapt 0 adapt are a "Scalelor dezvoltare Gesell". arii comportamentale $i : aria motrica. Pentru prima data aceste introduse. In urma scorarn se ajunge "varstei dezvoltarii".6. In privinta continutului proprru-zis. Ames si C..3. Testul Gesell pentru ple:jcolari* " Scurt istoric. Haines.1 6 «Coniinut. Acesta este un test raportat crit eriu. EI Scalele de dezuoliare Gesell * isioric.2. 'it * 98 Gesell Preschool Test. • Siandardieare. Mai intai este de semnalat teoria care a stat Ia baza crearii testului. ceea ee insearnna ca el a fost et. fel ca Sl in CCITSN. ~ Standardizare. ce a cuprins 320 de si 320 limite anume : copiii apartin unci comunitati Connecticut.

lata ca exemplu. b~zati.raspunGe dona maini . metric. biologicul si psihologicul ~u se diferentiaza acesta este un nivel psihomotor. ~ Continut. mai ales pentru eel . varsta cronologica se stabileste prin transform area anilor in Iuni iar multiplicarea eu 100 se justifica prin nevoia de a scapa de zecimale. utilizeaza "foarfeeele" pentru .de a identifica pe ee prezinta un mare rise deteriorarea neurologies si retardarea Autorul nu a avut niciodata in vedere faptul ca mentul creat poate fi considerat un test de Varsta subiectilor ce pot fi investigati este de 60 de luni (0-5 ani). ]: . In cea mai mare parte. Se poate calcula dte un coeficient de dezvoltare pentru fiecare din 5 arii comportamentale si un coeficient global. La mvelul 2 sunt e\Tidente conduitele psihologice (de exemplu. se pare ca varsta maturitatii pentru un copil este . Varsta maturitatii insa se baz eaza pe "imaginea clinica tot ala" a jaloanelor san reper~lor dezvoltarii ue care le-a trecut sau Ia care a esuat copilul In cadrul fiecarei arii comportamentale. autorul fiind convins de Iaptul ca dezvolt area norrnala este un proces rnaturizare ce se desfasoara In mod secventional si predictibil. In plan general. -..1 sarcim c~ mare forta de atractie pentru copii.va1'sta" dezvoltarii care iternii sunt trecuti cu succes de catre copil in marea lor rnajoritate. conduita m entala) pe langa conduitele biologice. Gesell a conceput evolutia psihica in copilarie ca 0 parcurgere de niveluri (pe care Ie-a reprezentat printr-un arbore). :::lchizitiilor copiilor mici privirid ~l~. cei 144 rtemi eupnn~l sunt pur observa!ion~li.trage de 0 sfoara pentru a obtirie un sunet. " lor in urmatoarele 'arii : d~zvoltarea Iimbajului. c) comporiament metric fin: 'lV apnea prompt 0 bLa. utilizand se Iasa singur jos. Stev~ns si Malone (1987) 'au propus utilizarea unei proceduri de calcul pentru m ai multor coeficienti de dezuoliare.utilizeaza ~ -r . in a utiliza obiecte :.. Gesell are marele merit a identifica situatii ce apar in mod natural ~adrul ~linic~i ~au pe de parte. pla~ eomportamente privind relatia persona~-soCla~.cedeaza j ucaria san nu-i da drumul : . nu sunt oferite criterii foarte precise. Scalele lui Gesell ofera 0 standardiz~. de '" un copil' 40 de saptamani raspunde pozrtiv : A a) com portameni adapiaiio : . adaptativ.ta ce poate fi folosit. La primul nivel. Knobloch.arata spre 0 bila ce se afla intr-un pahar : . coeficientul 101 . comporta?ne'nt moiric general: "calatore~te" pe calea terata. Cu 'toate acestea.impinge bratele prin imbracaminte. Desi testele lui Gesell au fost construite mai ales pentru a oferi descrieri detaliate privind reperele mai importante ale dezvoltarii infantile. dminisirare si scorare.a In vederea . La nivelul 3 se structureaza conduitele ce exprima aptitudini. ~eci observa~ea a comnortamentului copilului inclus in anurnrte sit'uatii standa. cativa itemi 1a care. Formula de calcul este urrnatoarea : (II DQ varsta ma turitatii varsta cronologica X 100 a apnea 0 srcara.v 1 ~a "da-da" cu inteles: x cUVantnl '"11U nu" L 1 -l~ • Ca Sl 111 cazul calcularii coeficientului de inteligenta.-d.

J. . autoare care au tradus si adaptat in franceza bateria lui Arnold Gesell. C3 . Gesell: "The first years of life" si "Developmental diagnosis". considerata de uhii autori a fi necesara pentru a se lua decizii asupra subieotilor (Nunnally. se cobo ara pentru a ridica o jucarie. Caracterisiici psih01netrice. ABe teste folosite in practica de la noi di» iard psihod1:agnostica lu na 24: PI da cu piciorul in minge. c.. J. deoarece a fost acordata prea putina atentie aspectelor legate de [idelitaie ~i ualidiiate. E" 1993). -pune cele trei piese pe planseta .90. Grane. lata.3.Irrtrebarile incluse usureaza primul contact cu parintii si dau posibilitatea de consemnare a conclitiilor sociale si . L..imita zgomotul lingurii pe care 0 loveste de Iarfurie .. el nu a fost scutit de critici serioase. cum apar cei 10 itemi pentru lunile 12 S1 14' . 1991). . Cercetari mai recente efectuate pentrll a verifica calitatile tehnice ale testului au oferit rezultate surprinzatoare. Ysseldyke. . 1996).p1asarea scolara a copiilor (Shepard. Bateria este alcatuita din cate 10 probe pentru fiecare etapa.. construieste un tum din sase cuburi : .incearca indoaie hartia data. S.a unui material usor de procurat ~i de utilizat. R. AsHel. : . procedura test-retest. S. spre exemplificare. .nurneste dona sau iarata 4 imagini.incepe Sa mazgaleasca dupa demonstratie. Desi testul a avut 0 larga utilizare. 1978. La Yale aceasta scala a fost standardiz ata dupa ultima versiune a lucrarilor lui A.8. Lichtenstein (1990). • Standardizare. .merge cand este tinut in rnaini : C2 . ceea ce inseamna mult mai putin decat valoarea de . inirebari in prcioare (rtdicat]. C6 . la ordin. siderate ca teste ce pun copilul in conditii experimerrtale controlabile InAprezeni. C ..da (obiectul] la ordin sau 1a indicatiaprin gest . . SlO .73. - P7 2. In ultirnul timp se constata Iaptul ca psihologii practicieni din domeniul educational manifesta tot mai mul ta precautie in utilizarea scalelor Gesell pentru . . luna a 12-a: PI .. C. de . imita 0 trasatura .repune cubul in 10cn1 lui pe planseta. J. Salvia.spune trei cuvinte. ..arunca un cub in ceasca . Scala de dezvoltare pslhomoterie in prima eopilarte Acest instrument a fost creat de catre Odette Brunet si Irene Lezine. 103 ..repeta actele care au provocat ras.afective in care se dezvolta copilul.de dezvoltare (QD) trebuie sa fie utilizat in principal nurn ai ca instrument de cercetare (Gregory. . din care 6 sunt con102 ~ - C 5 Ls .prinde un al treilea cub privind Ia cele do ua pe care le tine deja.2. M. f010sind un lot de 46 de copii a gasit 0 valoare a coeficientului de corel atie. L: i\_.

.3 zile pentru itemii reusiti la nivele 4. dar vor prezenta mai putina import anta decat caracteristicile achizitiilor rverbale (L) si posibilitatile de manuire a obiectelor {O).0 luna 1a 3 am.. . 6. Gruparea acestora se face in functie de diferite etape ale dezvoltarii psihice timpurii dupa cum urmeaza (apud U. $chiopu. acestea vor fi notate. Dupa un an si 104 Examinarea se desfasoara eu ajutorul unor experimente si intrebari. 1976): Luni 1-2 4 2 1 3 jumatat.. 7. Probele de Ia nastere pana la 3 Iuni dau doar 0 indicatie generala asupra bunului mers al dezvoltarii. .i direction a observatiile lor cu privire la copilul mic. 5. . Autoarele considera ea foarte devreme are loc 0 corelatie intre coeficientul intelectual (Q1) al parintilor si eoefieientul de dezvoltare (QD) al copiilor.determiria surprinderea gradului de influenta al mediului.e v P.5 1 2 2 2 ! I I J " 1 2 . 105 . 18. examenul neurologic. .intrebdr» . .face fraze din mai multe cuvinte . not area se face in felul urmator : . dar si pentru ca servesc drept introducere in problematica primei varste destul de dificile din punctul de vedere al conduitei si instruirii. .9 zile la 15. Profilurile obtinute in urma aplicarii bateriei permit sa se urmareasca ritrnul dezvoltarii psihice si sa se calcuIeze un coeficient de dezuoltare (QD). respectiv : P = controlul postural si motricitat ea : C = coordonarea oeulo-motorie san conduit a de' adaptare fata de obiecte : L = Iimbajul : S = relatiile sociale si personale. Testele Odette Brunet si Irene Lezine sunt foarte utile parirrtilor.. -Testele acestei baterii sunt grupate in 4 categorii avand fiecare 0 initial a pentru notare.urea si coboara singur scara. : . Ineepand eu varsta de 4 luni. 8'.6 zile Ia 12 Iuni . .2 luni la 4 am.ajuta la aranjarea lucrurilor sale. .se numeste prin prenume : SlO . Acesta nu se calculena dee at incepand eu varsta de 4 luni.18 zile la 30 de luni . nu numai pentru a ordona . Durata unei examinari este Iixata in jurul a 20 de minute Ia copiii cu varsta irrtre 4 -12 luni si Ia 30 de minute pentru cei cn varsta de Ia 12 luni la 4 ani. Dupa un an scala cuprinde urmatoarele grupari de itemi (vezi raai jos) : Luna P _15 2 18 2 4 21 2 3 3 2 24 2 4 30 2 4 2 C= L= s= . Intrebarile . 9 si 10 luni. fiind foarte necesar de altfel. L. 21 si 24 de luni. p= S I 31 3 3 1 3 4 3 4 i 5 6 3 4 7 3 3 1 3 8 3 4 9 3 4 10 2 5 1 2 11-12 2 C· == L= 3 3 1 .2 Iuni la 5 am.) 5 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 Pana Ia un an prezinta foarte mare interes controlul postural ~i motrieitatea in general (P). L9 .

3 zilepentrn item reusit : .10 0. .0 -0.. In felul urmator: ~ 0.9. pentru fiecare luna din primul an de viata.11 29 zile 6 zile pentru item reu~it: 1 1.at eu un nurnar de zile. de catre Charlotte Bilhler si Hildegard In 1940 el a fost tradus lanoi in tara de catre L Nestor.4 . ' . pentr« 5 ani: 1. fiind culcat pe spate se elibereaza 'de scutecul care il j eneaza . ill" pentru it ern reusrt . 9.Pent i u calculul varstei cronologice. indeplineste s insarcinari . repeta 0 propozitio fermata din' 12 silabe .5 29 zile 3 pentnl item . fiind culcat pe spate.1 0. se ridica. . 3 zile pentru item . 10. flecCtvreitem este credit. lata si doua exemple: .5 29 zile .8 -0.2 0. asteapta u~ evemment care a fost rnult observat : 10.4 0. opune rezistenta atunci cand incearca cineva sa-i ia jucaria. Astfel.. 106 + + + + + + . schimband privirea. ~ 2. se subordoneaza regulilor jocului.6 0. 6.1 29 zile . Pe~~ru stabilirea ~ivelului de dezvoltare al copilului. denumeste un desen : 8.0.3 zile perrtru iLLem L j .3 0. in 1932.2 29 zile 9 zile pentru item reusir : -1 1.3 29 zile ~.0.7 0.0.'7 . lunile sunf considerate a avea 30 de zile iar anul ca avand 360 de zile. exist a un grup de 10 probe sau rtemi. se obtine valoarea coeficientului de dezvoltare de 110. pe care il priveste . joe de rabdare (. . atunci cand i se ia jucaria .3 zile pentru item . 8. -deosebeste sticla de papusa de guma : 3.:.r nentru 1 em it -:.L" 29 zile .3 zile pentru item reusit . isi ridica in sus capul si umern ..0. Aplicand VD formula QD VC X 100. .0.. 4.9 29 zile -_ .6 ani pslholoqiea Acest instrument a fost creat. v pe n t ru rrem it . apnea cu 0 mana un obiect .0.0. gase~te 4 din 5 obiecte ascunse : 5. ajut at . distinge un obiect din mediul inconjurator : 2.: . J pentru luna a ti-a : 1. reconstituieo marioneta. lata si unexemplu : un copil 7 luni ~i 2 zileatinge varsta de dezvoltare de 7 luni' 24 de zile.6 zile pentru item . 3.7 29 zile -:. im joe colectiv .5 0.O. Z. :re~ctio~eazaneg~tiv. 7. pentru Iiecare grup de 3 luni din a1 doi1ea an de viata si pentru fiecare an a perioadei de dupa 2 ani. In ceea ce prive~te structurarea continutului exist a 0 foarte mare asenranare cu bateria Brunet-Lezine.6 29 zile . reproduce desene schern atice : r 7.. 4.2 29 zile . 6. 5.oarecele in cursa "}: 9. reda expresiile prietenesti si de suparare ale fetei.3 zile . .0.0 +29zile~. utilizeaza ca unealta de Iucru un ciocan "matador" .L + + 10. concureaza • Bateria Buhler-Hetzer pentru masurarea a eopilului ell val'sta O~.

. Ciumageanu (1980): ' 1. lata si cateva exernple : 1. Eisa pentnf.9 Zuni' . . () a) J luni : 1 an: gase~te obiecte d) 9-12 iuni : . Se taraste Cauta ~1 • l\'Iodalitati de evaluare a nlvelului a copilulnl deficient mintal de dezvoltare - in patru 1a cerere labe. 2. Fisa pentru 0-1 an.Urea coboara treptele . de straini. -. b) 3-6 Zuni: . F i§a pentru.11 + . Deschide cutii si sertare. . Ele pot fi utilizate in gradinitele speciale de catre profesorul defectolog si educatoare in scopul examinarii iriitiale a copilulni venit pentru prima oara in gddinita 9i al evaluarilorprogreselor inregistrate in dezvoltarea psiho-motrica la inceputul ~i sfarsitul fiecarui an scolar (a se vedea Programa actioiidiii instructiu-educaiioe fji corectiv-terapeuticepentru..11 2. : . 91 D. sa Ioloseasca c) 24-36 ltmi: .3.Arata interes pentru ilustratii b) 18-24 luni : . 108 Se orienteaza . 1984).Intinde mana si apnea 0 . . .Imita Incepe rasfoi 0 carte.6-1.Merge tinut de . colorate.1. Fisa pentru 3 6 ani.Tine in mana 0 jucane dona secunde .Gangureste si vocalizeaza prelungit.Povesteste . gradinifele sp eciale cu. in spatiul obisnuit : istorioare scurte . copii deficienfi minial. gura. unele miscari : din jur. 109 . propozitii scurte.Priveste obiectele in miscare . . desenul unui cere. 1--3 ani: a) 12-18 Zuni: scara tinut de mana. 3. 6 .11 +. . fiecare fi~a cuprinde un grup variabil de itemi pentru fiecare subperioada de varsta.4. Executa Centrul de neuropsihiatrie infantila Timisoara a elaborat 3 fise de dezvoltare psiho-motorie a copiilor prescolari deficienti mintal. -2. Arcan .Urea - . eu lingura.Deosebeste membrii Iamiliei c) . 0 mana.Arata nasul.Incearca sa se alimenteze parul. plecand de la lucrarea hiiP.0-4.Distinge dulcele de amar.0-3.11 + 29 + zile 29 zile 29 zile 29 zile - 18 36 36 36 zile zile zile zile pentru perrtru pentru pentru item item item item reusit reusit reusit reusit : . Fisa pentru 1 3 am.Poate . In ceea ce priveste continutul. .

cazulliniei discontinui.. atunciscorul individual (SI) este dat de proportia pe care 0 reprezinta aceasta parte din totalul itemilor varstei. 'lor fi unite cu 0 linie continua. Daca copilul nu rezolva toti itemii ci numai 0 parte. usor detectate si ele pot fi urrnarite In dezvoltarea ulterioara . a) 4 ani : c T. scor care cuprinde toti it emii dezvoltarii psiho-rnotorii de la nastere pana la varsta pe care o are copilul in momentul examinarii . reprezinta scorul standard pentru varsta respectiva. (Sc.v. se f ace d 'npa v Calculul f ormu 1 : a scorului individual Se imbraca singur sub indrumare .Repetareaa 12 silabe. 111 rmn area. Pentru fiecare performanta se acorda un punet care se noteaza in randul corespunzator si in coloane In care se mcadreaza varsta copilului examinat.Recunoa.Copiaza Tombul. examinarea incepe intotdeanna de Ia itemul 1 insciis in grupade 'varsta careia. Se con.4 Se considera (nr. puncte (S.) se calculeaza plecand de 1a etapa de varsta la care copilul are performanta cea rnai buna. Pentru toate cele 3 fise.v.. fisa perrnite si 0 apreciere cantitativa a perforcare ne furnizeaza 0 serie de inform atii ell nrivire ramanerii in urma a conilului exarninat. care trebuie cornparata ell Iinia punctata ce indica dezvoltarea standard.) X 100 Scorul standard in care: Sc. pe langa aprecierea vizuala care usureaza mult depistarea sectoarelor in care conilul prezinta unele deficiente. 5-6 ani = 149 puncte. .s.. N oiarea. st. ramanerile in urma-sunt. atunci examinatorul va orienta investigatia S1 catre . . ii corespunde copilul. 6 ani: c) 5 -Sesizarea lacunelor in figuri.4 am = 125 puncte : 4-5 ani = 137 puncte. Calculul scorului individual se face dupa tormula : ~ J. .s. 110 In limite nonnale si valori care ating 90 ~ 95 % din vvaloarea standard. Saritura Indeolineste 5 comenzi . s. . Cunoaste 'utilitatea lucrurilor.te linia mai hmga : Construieste un pod dupa model. Fisa pentru 3-6 ani : J .4 itemi prevazuti pentru varsta respectiva. Deci. puncte 113)x 100 scorul standard Scorul standard: 3 . In cazul in care se constata esecul copilului la mult de 3. care unest e punctele poate fi discontinua daca unele formante nu au fast indepliriite. ~ .L) A precierea cantiiatiod.3. st. 0. Pe de alta parte dar-a cooilul reuseste la 10 din itemii sale. . st. reprezinta nurnarul de iterni cuprinsi in etapa de varsta cu care incepe exacopiii care au un SI sub 85 % vor fi orientati spre reexaminarea neuropsihiatrica in vederea stabilirii cauzelor si diagnosticului. Punctele . v. din grupa de varsta inferioara. . i'nvestigar~a se va c'o~tinua si la grupa de vars'ta diat superioara. b) <1 5 ani: intr-un picior : SI= (nr.Ia 'DOTadul ~ sided obtirierea de puncte la toti it emii varst ei reprezint a 0 dezvoltare normala egala cu 100%. .

(preferinte active. 3. vocale.entuZ cognitiv (C): C I . Dri~1ele st adii de dezvoltare neuropsihica : cel senzoriomotor si eel al gandirii simboliee.caracteristici calitative de varsta.structurarea gramatieala a Iimbajului bit). obiecte) . orientarea spatiala : CV . V III. imbracare. C . pe carton etc. 717 113 .materialul tehnic necesar pentru examinare [de exemplu : 1 jucarie usoara de plastic. in vederea aplicarii metodei sunt necesare mai multe instrumente de investigatie. colectiv eondus de Chitu) complex asupra dezvoltarii cOl?iilor . M . C omportaJJ1. J\1 IV .activitatea de joe cu adultul si copiii : S IV .receptivitatea generala la stimuli.activitatea de constructie : C VI -activitatea de reproducere grafica : C VII .. .controlul vertical. ]VI V . (cap. pu~c.ortost atismul .tehnica de examinare a dezvoltarii neuropsihice . AUt in selectionarea probelor.].motricitatea fina (motricitatea mainii). limbajul activ . Pri~ aceasta metoda s-a urmarit evolutia nenropsihica a copilului pe 4 principale domenii de comp~rtamen_~: motor. C pe imagini).activitatea de perceptie :. 10 cuburi mid cu Iatura de 2.motricitatea in decubit dorsal (cap. VI . verbal §i social-afectio. 10 poze IamiIiare copiilor (animale.. consoane : -' pronuntia de silabe . a 'din probe specifice.motricitatea in decubit trunchi.gangurit. deplasarea pe verticaHL (urcat-coborat scara). si in elaborarea rnetodologiei de investigare. igienice). 4. . de 2 lungimi si de 2 culori . precum : . Comportamentul motor (M) : M I ..tu~ de plecare I-a constituit cadrul teoretic general prrvmd. comunicarea afectiva . S III .i . 1minge cu diametrul de 8 crn . 0 carte eu poze colorate. 20 betisoaredin plastic.1 din probe elaborate si validate in cadrul cercetarii.imitatia .manifestari de independent a .IilI Aprecierea dezvoWidi 1 ~i 36 Inn] Metoda a Iost dezvolt ata in cadrul (1977. V IV . membre) . C· si operarea cu forme geome-· trice.5 cm. 1 creion si coli de hartie . Comportameniul SI social-afectiu (S): (vor- 1. Pentru fiecare din aeestedomenii comportamentale sunt diferentiate componcntele principale care definesc in mod specific domeniul respectiv : UUH~(_H verbala (recuuoastere.diferentierea reactiilor afective : S II .probele de exarninare a dezvoltarii neuropsihice la varstele cronologice considerate caracteristici de normalitate. 2. selectionate si adaptate din metodologia de specialitate :. rnersul.. M II . Combortameniul VI V II verbal (V): . p~imii viata sub influent a factorilor social-farniliali. posturi de echilibru. trunchi.. S-c. membre) . . alergarea.pozitia sezand. . _ V V .limbajul pasiv . opozitie) autoservire (deprinderi de hranire. cognitiv.

_ atitudine potrivita a examinatorului pentru asi. b) daca se noteaza retard la nivelul tuturor domennlo~ c~omportalIlentale. copm care au Lluna si jumat ate f ata de varsta cronologica trimestriala intrelsi 3 ani. care se noteaza ficcare ~_~un punct iri caz de raspuns pozitiv. Rezulta~ul obtinut se inscrieprocentual (calculat fati de punctajul normal = 100) in dreptul varstei testate. lor de d~zvoltare normald fata de perioadei« cu. mobilier corespunzator . In partea.gurarea unei atmosfere propice. . relativa ramlinere in urmd. deficienjeneuropsihice. Pe fisa . cat si separat pe comportamente la 0 varsta cronologica data. Copilul va fi examinat la.. devine posibila evidentierea perioade. eu atat intarzierea in dezvoltare este rn ai accenv r ) tuata.in~ivid~a]la se inregistreaza raspunsurile (C1iL un punct! ~l Iipsa de raspuns (0 puncte). Desigur. aman area celor bolnavi sau convalescenti) . esteposibila si depistarea unor [enomene de . foarte buna : b) valorilesub 75 % indica . masa si seaun dimensionate pentru varstele 15 36 de Iuni .' Important este faptul ca aceasta metoda perrnite aprecierea gradului de dezvoltare nouropsihica atat sub aspect global.i 36 Iurii. canapea pentru asezarea copilului pana la 15 luni. cu punctajul de normalitate al fiecarei varste intre si 36 de luni : _ tabele eu caracteristicile longitudinale ale dezvoltarii neuropsihice la eopiii intre 1 . _ este necesara buna dispozitie a copilului..a este absolut necesar sa se respecte 0 serie de cerinte._ fisa individuali pentru inscrierea earacteristicilor dezvolta. destinse.pat.~ luna de varsta respectiva intre 1 si 12 luni :.unel~. pot fi examinati II). Urmarind longitudinal copiii cuvarsta intre 1 si 36 de Iuni. se considera ca aceasta exprirna o rarnanere'in urmd globald a dezoolidrii neuropsihice. asigurandu-se 0 relativa izolare de restul copiilor. . pana la 1 an si.ente mal complexe ale cornportamentului necesita investigarea pe baza mai multor prcbe.. Pentru aprecierea cat mai corecta a gradului de dez-voltare neuropsihica Ia 0 varsta eronologiea d at.aoans in dezvoltare. .1 13. Unele compon. _ copiii din cresa care au reactii negative Iata de examinare in conditiile izolarii de ~eilalti copii. data implinirii varstef l~mare. totalul maxim fund. 3 puncte pentru 3 probe. trimestrial. mscns III tabelul de referinta. _ examinarea numai a copiilor eu 0 buna stare de sanatate (deci. Test area elementelor de normalitate ale varster . probe ale varstei testate. camera de grupa. cum i ar fi : _ cadru de examinare adecvat (camera linistita. Setur~le p~obe pot fi insa aplicate pe copiii care au ± 2 sapta~a~l fata ~.13 probe pe grupa" de varsta. ~~eferitor la fenomenul retard.ll~ves~lg~t.rarrianerea in urrna a dczvoltarii neuropsihice .Valorile procentuale sunt interpretate in felul rurmator : a) valorile cup rinse intre 75 si 100% indica 0 dez-" voltare neuropsihica norrnala: buna. .inf~rioar~ a fi~el se inscrie punctajul total rea~hzat de ~:pllu. intre 1 si 3 ani.cronologice cercetate se realizeaza prin seturi de 9. J • 115 . arstei. Raspunsurile la probele Iolosite se "inregistreaza in fise individuale. c) en cat procentajul raspunsuri pozitive este mai scazut . _ tabelul de reierinta. pot exist a urrnatoarele srtuatii : a) daca acesta este localizat intr-un domeniu comportame?t~l:_ iar pentru celelalte domenii sunt prezente caracteristicile normalitatii varstei. cu tulburar! sau. care se compar~ cu punctajul normal I. exprirnat prin lips a de r~spuns la .ii neuropsihice intre 1 si 36 de luni. dezvoltarea neuropsihica a copilului este apreciata drept dizarmonicd .

depistarea din timp a unor eventuale ramaneri -in urma ale dezvoltarii psihice..2.l. aceste domenii comportamentale cuprind mai multe componente : b)Comportament '~lrdor obieetelor cognitiv (C): .ale. marimii.I. C.. .. euloare] : Identificarea unor pozitii spatiale. greutatii C. M.. Coordonare M.. C.IV.IV. C.IILL Miscari de orient are in schema corporala proprie. mal'ime.1. . se pot aecentua in timp.116 . ' ·CIVA. .l. 1980): . pereeptla Insu(Innqlme. in raport cu 4 domenii de comportament : motor. structii In spatiu s. Diferentierea· anotimpurilor anului. in vederea organizarii unor interventii constructive pentru remedierea acestora . In baza unor cercetari autohtone au fost stabilite caracteristicile de normalitate psihica. Eehllibru M.1.gI'eutate.rII . Chitu. C.3.r. c.3. mersul echilibrat . trebuie sa fie eunoseut Iaptul ea intarzierile in dezvoltarea psihica a prescolarului.'I}~§eglnente : M.a unei dezvoltari armonioase corporale si mentale a prescolarului (perioada de .varsta irrtre 3 ~i 6 ani). La randul lor.I. C. Recunoa. nedepistate. Cunoa~terea de memorie zilelor saptamanii.Il .n.IV.l. 2. pe varste semestri. . Coordmmre generala cm. Activitatea C. pentru a putea crea conditiile cele mai adecvate de promovare . notlunt de orlentare temporala in aehizitle r . C.terea iltilitatii unor obiecte : Definirea unor noti~ni' . verbal si social-afectiu.4D llpl'ecierea dezvoltarli psihiee copilnl IVLIII. . .l.. cognitiv. Percepti-.II. 1. ~i goodi!'€) : M. Perceptia lungimii .s.cunoasterea caracteristicilor de normalitate dezvolt area fizica si psihica.III. 117 . C.2. Intelegerea unor relatii necesare : Operarea in sfera un~r notiuni g~nerale cu gruparea de imagini in raport cu notiuni generale desemnate. ClV. A. a) Comportament motor (M) : M. ~dentificarea unor pozitii spatiale. Diferentiereamomentelor zilei. • Metoda a fest elaborata pentru atingerea urmatoa-relor scopuri (Chiriac.3. generand ulterior fenomene de inadaptabilitate scolara. .I.1. Reeunoa~terea sene. oeulomcterte : Plierea hartiei si miscari de coordonare ochi-mana : Desenarea dupa model a unor figuri geometrice. c.1. crv. con- eulorilor. Activitatea de reprezeutare unor : omisinni pe de~1 c.2. Pereeptia tempol'ala. Sarituri peste un obstacol sau de pe un pieior pe altul. Operarea mentala asupra notiunii generale cu denumirea de notiuni subordonate.II.II. ·C.UI. M. in ortostatlsm : Pozitie de echilibru.III.1.2.

-'.6.frecvent.I. relatarea povestiri pe imagini. cat ~i parliaZ. rnaterialul tehnic ce urrneaza a fi folosit in examinare .IV.. individualesau colective.L1.1. Recunoa~terea de litere. Deprinderi igienice. tabelele cu caracteristicile de norrnalitate ale dezvoltarii psihice de-a lungul etapei prescolare .1. Referitor la scorare si interpret are se parcurg urma. C. nivelul cultural si educativ-sanitar al Iamiliei : .1. . l\ilanifestari de Independenta. notandu-se raspunsul la 0 serie de probe caracteristice de varsta. urnarul ' acestora difera intre Jl2-18/grupe de varsta.de 1a 3 1/2 la 6 ani. V. II. grupate. aceasta apreciere la un moment dat si in timp este posibila atat sub aspect global. 'torii pasi : . metoda Iavorizeaza : 1.2. Asimilarea simbolului numeric. . Executarea unor sarcini casnice. Dupa cum este structurata. J' -7 J .I.area gradinitei. se 'efec'tueaza.: Pentru 0 intelegere adecvata va dezvoltarli psihice individuale este nevoie ~i de cunoasterea vunor Tactori care influenteaza dezvoltarea psihica in general.. c) Comportement verbal (V) : V.II..IV. eoreeta : pluralului. Aprecierea dezvoltarii psihice a acestor .ltetivitatea ~le joe: S. ~i limbaj chit: de V. Perrtru aplicarea metodologiei de apreciere si urmarire . fisa individuala pentru inscrierea rezultatelor. VOl'bh'c.I. soetal-alectiv (S): d). S.Cmnportam. III.cnt SJ.boli.2. V. Achizilia de eateqoril gramatieale: V. Caracteristicile dezvoltarii psihice inscrise la cop:m pre~colari la cele 4 dornenii corflportamentaleinvestigate difera calitativ de cele stabilite la copiii de 1-36 de Iuni. Folosirea vorbit Reprcducerea de poezii. S. traumatisme in arrtecedente . S. stabilirea operativa a unui diagnostic individual de dezvoltare psihica. deprmderi ~1~auto- Autonomie In imbracare : Autonomic in dezbracare .a dezvoltarii psihice a copiilor prescolari sunt necesare urrnatoarele : I.II. simtul ordinii.greutatea la nastere. Limba] V. 2.III.III. servire : S. exprimare V. Helatii eli adultii §i eopiti.lI. S. S. aprecierea evolutiei psihice de-a lungul etapei de varsta prescolara .IH. cum sunt : .: .7.3. j ocuri de diferite tipuri.I.1.r. Operatii de gi'mdire. . Relatii eu adultii si copiii. prin examinarea individuala.1. Utilizarea unor categorii gr~maticale.4.IH. pe varste semestriale : rezultatul diagnosticului poate fi: dezuoliarea normald sau sItb'normald pentru varsta Ia care-se efectueaza examinarea. pentru fiecare din cele 4 domenii comnortamentale.C.IL1. a) aplicarea tuturor probelor de varsta : 118 . S.III. in raport cu cele 4 domenii de comportament.

He. calculandu-se pro- Kindertesis. Chi~d deve~opment Be. Bucure~ti. caracterizat prin rarnaner:oin' urma in diferite grade. G. MA: Curriculum: Associates.1. services (SPECS). 15. 1'. I. A. N. A. CMt-and s. Nestor. Baltimore: Paul H. 5.havlOr SClence Systems. Principles. M~dicala.. Chiriac. 1991. second of Young 1994. inventory. B.. Tipografia 120 121 . Mifflin. Haines. n.a varsta. Hackel'. Salvia. e) formularea diagnosticului de dezvoltare psihica. v'ersitatii U. Mai trebuie mentionat faptu1 ca aceasta metoda. Bagnato. . H. 1978. 1980. Malone.. BIBLIOGRAFIE Knohloc~.Psychological Apphcatwns. L. L. . The Carolina c1trriculunt for preschoolers with special needs. Bucure~ti.subnormaliiaie psihicd.. Rosemont. Attenneier. . care poate fi: normalitaie psihica (valori cuprinse intre7510001) . Guidance Service. North Billeriea.. Clli~u. J. }. Lntroducere in psihodiagnostic. Hetzer. A. Houston. Romana de Cercetari Psihologice. A.). Soc. Neisworth. edition... Ysseldyke. 1980. '0. Nunnally. C.. Diagnostic Ittventory Billerica.dezvoltarii nellro-psihice ia copiii intre 1-36 Zuni. J3ucure~ti. Aprecierea .. A. 1976.b) notarea rezultatelor Ia Iiecare proba pe fisa in~i- viduala (proba rezolvata se noteaza cu 1 punet proba nerezolvata se noteaza cu 0 puncte}: c) totalizarea numarului de punete. Assessment Longman.). Intarzierea poate fi globald. H. 1940. Assessment 1991. J\f. 1977. Chilu. System to plan earl)' Circle Pines. I. Gesell preschool test. d) compararea cu punctajul total.. Br1:gance. Spenciner. 9. indicasi orienteaza catre rnasuri. Edit. .. MN: American oj Early Associa- 2. Brigance North Development.. 1.T. 3. daca prescolarul exarninat are rezultate negative la unele probe la nivelul tuturor eelor 4 cornportarnente si pariiale. Chiriac. . L. Buhler. Gillespie. (R) diagnostic inventory development . 1996. J. I.'I:A: Curriculum 'H.nual of developmental 11agnOSts: The administration and.. childkeod.. Merucala. H.. Aprecierea dezvoltarii psihice la copilul prescolar. GregorY'. TX: Developmental Evaluation Matierials. C. Ne~'i' York and London. S. 1\. Psychometric McGraw-Hill. 1990. BJ'iganee. F. H. E xament£l evolutiei psihologice. Houghton J. Allyn and Bacon. Brigance.Metoda Cit. N J: Programs for Education. Brookes.. interpretation of the Revzsed Gesell and Amatl'udo Developmental and Neurologic Examination. in urma semnalarii si localizarii unor deficente in dezvoltare Ia 0 anumit. J. B. Boston: Uni- $chiopn. editia a II-a.. 1. Nfa. S. Jolmson-NLal'tin. . tes. so. 1979. New York: (5th ed..l.Revised. Cohen. J. Minn6apolis.. 1987.. Theory (2nd ed. S. l\fN: ll'e~on.. R~. Testing. M. History. dren.Stevens. Edit. Ames.. cand copilul nu rezolva probele la 1 2 COInportamente... centajul individual. 1992. adecvate de stimulate. 1990.

de compen~are a def1. cu un sistem arnplu de evaluare si de nlanificare a acti unilor de irrterverrtie corectiv-constructiva necesare. de masurare a dezvol~ tarii prezinta anumite. 'testele de :na~urare.~lfare a dezvohanl:... necesitand parcurgerea mairnultor pasisau etape (Cohen. 1994): 1.2. a . la un cntenu (cnterzon reterenced tests). precum $1 a masurilor de interventie sunt objective centrale ale programelor complexe d~ evaluare si masurare a copiilor prescolari. t erapeut i) . caracteristici specifi:e. in urma testarii se presupune un program de. $1 cele ~e inteligenta si de aptitudini) vizeaza dezvoltarea pSlho-comportamentala a copiilor. desi nu putern. cadre didactice. rezultatele si performantele o.iJ. greu recuperabile $1 chiar irecuperabile. parinti . ~supra carma ~u fost aplicate acest~ mstrumente p. prezenta unei dizabilitatietc. La randul lor. Se worbeste. caraderistic este faptul cs. de exernplu : normal. de' regula. Ideca centrala este aceea ca.. L. deslgur. intarziere in dezvolt are . teste~e .btmute de li.generaliza. de la 0 comumtate' educationala Ia alta.·PROBLEME CE APAB APLICAREA TESTELOB DEZVOLTARII IN LEGATURA en DE lUASURARE 1\. de existenta unui grup (team) inter multidisciplinar de evaluare a unor prograI~le d~ interventie educationala ~i t erapeutica asupra copilului. 0. Cel mai frecvent. specializate in utilizarea terapiei). . Trierea (Screening). C~a.n ~rupv mare de copii (e$antion reprezentahv) de ~Ceea$l varsta. ~unt standardizate iu-baza unui criteriu national. I A. ~UIn ar fi. testele. fara a exclude si posibilitatea creearii unor norme (deCl a etalonarii lor).:~h?diagnostice. De asemenea. In timp ce testele tip "screening" sunt mai ales raportate la nor~~ (norm~referenced tests). In cazultestelor tip "screening". mai ales. 122 Masurarea nu se reduce numai Ia aplicarea unui instrument de evaluate si lei conturarea unui diagnostic. Acest sistem se aplica pe grupuri rnari de conii si presupune participarea $1 coparticiparea mnltor T~ersoane (psihologi. de$. mal' importanta deosebire dmtre ele este aceea ca.i performanta copilului sunt rapor~ate la un etalon. pot fi diferit~ de laun instrument la altul $1. de regula. de recuj)erare.oanele.. Spenciner. ra._ . Ioarte important este Iaptul ca. raspuns~l :.a dupa cum s-a mai precizat. Unele manuale chiar cupnnd sugestn $1 'tipuri de activitati ce pot fi folo~ite ~e ca~recei ce l~creaza cu copilu1 (rnai ales cadrele didactice $1 pers. a.en: telor constatate. sunt rapmtate.tam. de intervenjie. avem de-a face nu cu 0 sirnpla aplicare a unui instrument p~ihodiagnostic. Depistarea nivelului real de dezvoltare a copilului. anormal. une.. in cazul testelor de masurare a dezvoltarii.I.~1. Procesul de rnasurare a copiilor mici este $i trebuie sa fie arnplu. In cazul testelor de mas. -' .i $i teste~e tip "screening" ($i. ].c{iI T .dezvo. in cs. cum este cazul testului de inteligenta vyISC~III san a testului de inteligenta Stanford-Binet. OblectlVele instructionale. prevemn~ as~fel instalarea unor abateri grave. actiune ce presupune depistarea copiilor dintr-o comunitate care se situeaza in afara nivelelor (etaloanelor) normale ale dezvoltarii psiho-comI)ortamentale. a cauzelor unor deficientc.litate ~e cr~teriu. De altfel . trierea cornprehensiva indude mai multe componente si anume: informatii de parinti privind mice preocupare a lor legata de~voludezvoltarii copilului : inforrnatii de ordin medical' -. astfel.~~ masu~are a dezvoltarii presuprin coIflpararea achlzltlll?rpSlh?-comportamentale ale copilului cu obiectivele lllstructlOnale" . depistarea timpurie a unor deficient e in planul dezvoltarii psihice si comportamentale a copi1ului deterrnina luarea unor masuri imediate t~atament educational si terapeutic-recuperator. dupa cum se va vedea. complex.ele ?u. de fapt.

1 ':::ld . relatiile sociale. psi~ologul. Obiecti. Planificarea unui program de aciiune educalion~la' . proceduri si strategii de predare-invatara etc. de fapt. in rnai mare masura decat in cazul altor nivele de varsta. ~a modul de :-elatlOnare cu copii sau adulti . este necesara luarea In consideratie a intregului ansamblu de conditii in care traieste si functioneaza copilul. . privitoare .i astfel in procesul masurarii . acesta a fost sau nu eficient. 111 \~eder:a J(Tecl: zarii dizabilitatilor sau a nivelulu] de irrtarziere in ptan':.:lepnr:derilor si achizitiilor comportamentale. 2. ]}1. Deci masurarea. de ~asurare . In procesul de masur ar« a dezvoltarii. obser:'atii: .arii. Asadar.include inforrnatii actuale si anterioare privind familia copilului. 5. Moniiorizarea progresului. H.e specializate. logopedul.ofera un cadru pentru interpretarea datelor rezultate in urma aplicarii testelor. 1983. precum audiologul. ~omp?rtamentale care nu pot fi surprinse cu ajutorul rrnjroaceior psihodiagnostice Iormale. sa se ia In consideratie inforrnatia furniza. Ia ce varsta s-au format. este recomandabil ca. Progresul . S1. stabilirea nivelului de la care mtenrer:pa p~at~ ~X inceapac.1. totodata.ta de istoria cazului ("case history"). pro~ecde actiune si irrterventie. Se T l. ceea ce inseamna accept area f aptului exista 0 permanenra interactiune dintre copil si Iactorii arnbientali. to are mai ales la : a) dezvottarea ttmpurie a eopllulni (care deprinderi deja formate.. Aceasta etapa include m asurarea ... . s liste copilului este verificat si t estat freerezultate.in tirnpul aplicarii rnijloac.la interesele copiilor.]._v. . conturarea unui raspuns 1a intrebarea dad. ale copnlor :. apela.C?Plll a avea 0 anum ita dizabilitate sunt trimisi supliment are in vederea stabili~ii mai exacte a diagnos~ si a serviciilor educationale necesare.necesita contactul cu parintii copilului sau eu cei care il au in grija. utilizarea unor psihodiagnostice speciale d? tip "screening". vazului si auzului . el trebuie aplicat indeaproape a se evit. . . 'L 124 125 ..i Ca rezultat principal al actrunn de tne~e.Foa. ce se bazeaza in principal pe mijloacele psihodiagnostice.}. care deprinderi vent si.1. Referitor 1a rnasurarea dezvoltarii copiilor prescolari.. precum si la al~e aspecte. pentru a atinge un cat rnai inalt nivel de eficierrta. 3. deoarece ea favorizeaza obtinerea unor info:·m.. implicanrin. 1986).( pot l~ti1izeze instrurriente psihovdiagnostice r~po:t~~te L . de la specialisti ce trebuie sa lucreze III comun. Determinarea meooilor copiilor pentnc seroicii cationale specialieate.n. rezultate ill urma observarii comportamentului la (este cazul de masurare a dezx O. Aceasta sursa de infonnatie serveste rn ai multor scopuri (Kalesnik. se pot produce modificari privind diferito componente ale programului (materiale. folosind instrurnent. in functie deficiente. care poate arunca 0 lumina asupra randamentului si functionarii curents a acestuia : . cercetatorii si practicienii si-au dat seama ca..rte rmporobservarea conduitei copilului m timpul eva. "istoria cazului" cuprinde informatii referi.ul de al acestei etape 11 constituie precizarea cat mar corecta a unui diagnostic privind anumite deficients planul dezvolt.7. Eualuarea programuiui care inseamna. ucreaza echina iar mernbrii echlpe. Odata ce a .elo~. presupurie 3 borclarea copilului dintr-o perspectiod ecologica (Knoff. implicarea in viata comunitatii " bO'hideaza formularea recomandarilor privind actiunile familiei asupra copilului. 1994): -_ prezinta istoricul copilului privind dezvoltarea si aspectele rnedicale..ll dezvoltarii psiho-cornportamentale. Este \Tor?a. De aceea.1tCLd~)s- control (Checklists). de aCJiunea de mas~rare.a aparHia .. Se poate. . .

-. Adresa .. Hra nitul mancatul S..-< I'T'. I I'"I' ..::l ....::l _ I I. ..multe arii comportarnentale precum : hranitul.M'<') r< I'T' I Itr) I~ irr- I ' H ~ I 'I I"r- I '.. .g~aIr~e--..' N cO 1<') cd 'T' cd I Z i .nu s-au format inca sau sunt in curs de form are) .! I I I I I . II c<")''_'. .::l II I I i~ i I .. ~ II ~ I-...::l ~ ~ 1. lui Battelle. informatii privind toate aceste aspecte ale conduitei copilului pot fi obtinute cu ajutorul instrumentelor psihodiagnostice formale.imolicare in relatiile cu altii dedit cei din familia de apar. .-! I 11--1---1--' IIII i ' \' I ..J~ 'I~I '''''.::l .~~=' ····I~!_t~t2 dintr-o ~ __ ..' 6. Desigur.~-~-t~-~-~-I-' -. Un exemplu de Checklist este prezentat in continuare.-< I.limbajul.sti1ul de exprimare a ernotiilor si sentimentelor..... lista de control (checklist) sau Inventarul parintelui privind dezvoltarea copilului. ~ IIIV) ~ I >=1 I ..::ll 1 I . 1'.:j 'T'..'--1-I -- 'II.. Cine raspunde . Data si 10cu1 aplicarii . 1 ..- II \0 . a I se hrani singur I 11--11 I 1-' "I--I-~':--1--[ I '-1-. dormitul. t--. auton. .. <') 1 . .. .a _ I i9. .'1 11---1-' -I--i--I i I '4'.... . jocul. .. Copilul .--1--1--1--1----1 III IIII ! 1-· 1 .. I·~ . .. .-. <II '" . . . .te~enta (vecini.. Relatia cu copilul .tul. 126 Cosmaruri probleme ." 1 f I I 1-1 1 t hrana .. autoarea acestui instrument (J.~ .oma hranei .-... Procurarea .. timpurii referitoare la dorrnit? .)...l De asemenea.>-i!r0 I'~~ iII~. ...::l 0.I' getelor ph. . .. comunicarea si interactiunile sociale....de....-Iz_3c_t_.0\ ..--1--1--' -. Bautul I I 'I cea.1 . La acestea insa se pot adauga si instrumentele cu caracter informal..1 .M (""j r< . . . .-'-1-...l . It-- Is. . . Lipsa de somn ... .N cv 1<') cd [' I I'T' cd 1...--1-._I_1 ' i I [ I ' --. Kalesnik.' ~fil~~at I I I. Limba materna . Este vorba de deprinderi comportamentale care tin de mai . -·"'--'----'-1-1 I. ..I ~il~~catul: bibel:on' /2. \~.~I·-·. cum este cazul Lnuentarului ~~Iinnesota de dezuoltare a copihtlUl: sau Lnuentarul dezoolidrii al..'-Du-· rata nului so~progno- ---'--'---'1 -1-. .1~:~si~~afU.' rude etc. ..__. . cum para t cevade mancat) I~_. a (ex.. . motricitatea tina si generala. Apartenenta etnica Alte Iimbi vorbite Conditii speciale sau dizabi~itati ..__ 'J.. .::. 1994) permitand reproducerea lui fara aprobarea ei prealabila.----1 !--'_I_I I I I-.. Dorrnitu >=' ..ca.2 I~"' if' IZ ..: I I 1 'Cine aplica lista de control . 1 1.... cum ar Ii. I I II I -'I-'~II~-" -----f---J--!--.. la acestea se pot adauga si alte domenii ale dezvoltarii si anume : temperamentul copilului.:::: . Sex. .-. Utilizarea . imbraca.. la apetit sau la anumite categorii de aliment~? ' II. ..-. . ~ .--I -1--1--I I I !7. r... .Varsta . nevoi fiziologice.. I . nivelul de ... I..-1 13.. Doarme noaptea toata i I I ~ I 810'l 8 I 'M I'Mq II'..I~..•• I /' I 'I I CHECKI~IST pentru formarea timpurle a deprfnderilor eomportamentale Alte probleme timpurii referitoare la hranit si mancat...:::: 1 .--:.. I o.-. I' . . Lega127 .. Instructiuni : Marcati numai acele deprinderi pe care credeti ca le poseda copilul si varsta la care si le-a format.. .

. rna.__ ' dar I I ~1 in teles de I i ca tre straini I I 129.. ..-< . Merge pe tri1 I~cleti '_.natul 'Somn greu Somnambulism . -.I recte . "" Tremuratul .22. 717 de utilizarea limbajului ? 129 .~~~~~et~t~i~ 11--1--1--1--1--11--'--11---1--.. Ga'sirea UI10i=-i--I-i cuvinte co.-__ m_mge mare 1 118.1'217 '2 iii *2 1'13 . I. I I j------+--.. .'inatul sub control I 0 -I"'t' I \01 '2 '"7'2 .) I 1 ." .i'i I I '2. 1 I II I [ II I cd "'1"' cd q 1..I. P~inde 0 I mmge mare .E [~. eehilib~1l1 21 Tine un ereion sau pix 1 pentru a desena I120.:Ulloi:-I-I-I-I-I-II-'I!-I-I-I! In.. p~i- _ ---- ---------1 \ II 24 ... Intoareerea ~: ~~t~ parte ---11.2 N 'I 1 00 1"'1"' \ ...-< IN cd I"" . ': o:bit --j-- -i_~ I __ ~~ .2!..-. .__ ' I ..I ___ I I I I ' -- I--1-. 1 I 128..· 1<-'1._A_le_a_. :pj:onuntarea primelor CU-I 1 vinte (ex.:::. I _ ~ I _1_9..~~~~_~~~_1 2y:3_~~~_3 ~uv!_nte. ! li3Pu~~~-:..--I--I--I--I--I--.... Nevoi fiziologice I'1''!'2 I ' P Z I i--- !. ._ -- --'1-I I I.:i I 1 I I q t-. I ~..' I ma..=== --. 1 1<-'1 ...nca 0 I" 1.rg:::". .. Lipsa echilibrului .. . Motrieitatea ~l fina l'a 0.-1.-._1__ .2 t-"=: C\! <'0 cd "!"' C\! -.__ --1-1- ---1 117: A~u..1'2.lte.§11}'2\. .2 "2.--I--I----I ! I I ! Ul. I I==='--.. . 'I.:i 1 '''-< q '1l(')1 ."T bazala "'1"' llO... .. Taratul pe I • III.8 II t.:i 10\ ... " : I I 'III I '--I --I --!'I'--I-...~~u I.::l I I . " .1 __ .I I' -- 1. l28 Alte probleme tirnpuriilegate £-c..: . Apucare slal12L$ ._--J----==I=1 ~~~te ~~~~ --1- I~_i--_I-_'- Alte probleme timpurii fiziologice ? privind satisfacerea ' nevoilor singur ·15. Alte .--1--1--1'-I I I 1 I 1 II I I . .i I I I I I! I I __ ' 11 I') I I I I -- ..:l . ._ __ 116...Ls. Tale eu cutiI ~~l) (ex.I _.. A sta in ea" pul oaselor " Htra ajutor· --112. la zgomote 125.:l t r-i IN II~.. --1- I --1-j ===1==='===1 12~~~~f~. ~aTi-_=.i A-si tine 1 1 ../ IZ i I I I 1 1 13 < 14 .dadaetc... J ~o~~~~~~~. . I !.1/'_'___ 1 II .! I r I !' I I I I' I' I Alte problerne tirnpurii legate de ariile motorii? Caderi Irecvente . pentru II I Iucruri ' I I --f-.

--1--1--1--1 I I I' ' era puncte de vedere opuse Of i--I~-I--I--I--!--i--I---I--I i.. .. " ~ Alte problerne timpurii de imbracat ? .. . . " . I I I I I I 1__ I I I I i! I . I .. Cunoasterea di. Diferentiaza propria 1 bracaminte . ! J] .J~ 1"'11:~ i ) .1. cine va IIIIi r~' 1~-'--I--I--l--1--I-----~--1 ~~P!~f~ I I I I I ! I ! I j in eu eu I I I f -'I I j [I .::':! lilJ..l-..__ 1 1 I ! I I I I I 1 ! 1 __ I ! I !' ! I I I I ! I 1 I i I I I' I II ' I " I II --I--i--'! I Iii I I ' 1 i. Lnformaiii su-plimentare : copilului: suprareactiv posornognJl IVII. Face 1 pocniI I I I-.-. I~ ~ I ...jI Inter<.~. 1-1---" 1 turi 37. ..~-l--I--! II I II i... Leaga sireturile de la pantofi 38..-- __ 1_.-.... • ..--'1 -1--1-1 1· -'. I I I I I I' I I I 1__ 'I i I I legate I.::i r] .. __ I . .~ CUI ) a1t} copn 130 139.-< ~ II . _I__I__ I__ ' Ii.m 1 .I I~'8 Id.-/--1----·-[ II . fara anxlOS ..VI.._I. .J E I~ E 1:'2 E 12: E ~I~ J ~_~ I ~ \ I I' I I I I I r-0 . ...adultijoacasi persoane varsta 1'1 1 I ~1 I ----. I )42... . fostcineva preocupat de temperamentul sail dispocopilului. Imbracatul 30.. I im-I I I -1--.J r- ('f)~0\81!~!l~ -.-< . Temperamentul Ji dispozipia lrnist.j i ~.. . .j Arata inter~~ 1 fata de altll 140.-'-1--.j :<0 c.' __ . 33.. joac. IN I~ I~ I~ I~ I~ I ·~. ~~va I j .. 1 1 --. t ....I--1-..~ j-"s '" N c. Respecta re! gulile unul joe 1 I---'-~ 1-' tii sa-i cunoasca dole-. I I 1 I I I A. ''_'' I'·r-< C'O . rezervat .. IN .it .. \ • I IYI!. Iii : : I III I: 1 I ! 'I Iii I : I : ' i 145.::1::::1 c.Interactiunea] I si cornunicarea I sociala 10 ~ I 1 i.j "" iZ I /1 f '....--~I--I--I-.-< ~. cornumcarea I. . I 'I--I. . .--I~--I--I il I I' Se 141. Ii lasa pe al- 144. Imbracatul 31.-ectiilor stangadreapta 34.I I c. I' i 'II Alte probleme timpurii si comunicarea sociala P .. sociala I 10 .0. : I I Iii I I -':3..------1. sr 8 I I . de ce? 131 ...I-. manifestate timpuriu? Daca da..-__ 1 __ 1__ -- i' I I I I I I i I I -"I. iritabil .......I i~_' _ _ ~- I__ I__ I__ I 1 ' I I I 1 1 1_....s If-"s i~ I I.N . I .. ~. " • referitoare " la .:. e4 • " .l__ !__ I I I 1 __ 11 __ :__ I I I I I I I I i II I i 1 ! I I 1 I i ! I' ! I I I I' ! i I. I ' I~''''' I·.".ea setelor pantofilor f~~:. fericit.~:~~~r l--I--I--........::. . I~.i .j I~ c. Pune. interactiunea . '211 '8! i '211 '2! . /\0 .1:8 11'21'ta ..IN 'I~ II~ I l<'j ·. . !~~flide nas36.. Se...I --..tctiunealll<'j.' :. Inchide-t-er-moarul 35.. I 1 I .__ IIii _1..1 .. I I '--I __ I__ j II I I I I i I \ I__ I ! i I r I I i__ I I I l__ il iI I I~. l' ante e 91 ne-! voile II i.__ I i . --l--I-. camasii 32... I ~.).

In raport cu fiecare item respondentul alege unul din urmatoarele raspunsuri posibile : face asta in mod coreet si consistent. 6. si seniimeniele : at copiltd'lti de a-fj~ emo- Ie tine in el . . ce apartine autorilor L. unchi. . . interactiunea si comunicarea sociala.In grupurile de joaca structurate si supervizate. . aceasta Lista control cuprinde 7 arii ale dezvoltarii timpurii: hranirea si mancatul . Vorbeste in prezenta unor persoane straine . . 0 forma structurata de cule133 . Funkhauser.La cresa sau la gradinita : . 3. de ce ? C. Se intreaba respondentul: "Considerati ca acest copil si-a format deprinderile intr-o maniera normala sau tipica j ? Daca nu. Intre. . Gruenwald. K. Stie sa-si scrie numele " . 1988 (apud]. j. L. face asta uneori. Inoentarul parental al dezooltdrii copiluitci in mediile nonscolare. . Acest instrument cuprinde 4 sectiuni raportate la varsta. El a fost creat cu scopul de a fi utilizat in scolile publice si in Departamentul pentru psihologia reabilitarii si.In cadrul familiei extinse (exemplu. a avut temper tamtrums A fost cineva preocupat de stilul timpuriu al copilului de a-si exprima emotiile si s:ntimentele? Daca da. de ce? In ce a constat modul sau diferit de a-si forma deprinderile ?" "Ati fost preocupat In legatura cu dezvoltarea copilului? Daca da. bunici). . . Vincent. Brown. C oniaciele timpurii ale cOJ)ilullli in afara [amiliei : . comunicare. . Se irnbraca singur. Se spala singur pe maini $i pe fata.In cadrul programelor de interventie timpurie .B.In vecinatate (cu colegi joaca. 1\. . nevoile fiziologice. Stilul timpuriu. 132 In ceea ce priveste utilizareainventarelor in calitate de instrumente inforrnale. . Miller.eva arii aditionale de dezvoltare: temperamentul sau dispozitia timpurie a copilului. dormitul. . . . dam ca exemplu. Are multi colegi de joaca . rnotricitatea bazala si fina. educatia speciala din cadrul Universitatii \'Visconsin din Madison. barile sunt organizate in 3 arii generale: interactiuni. La acestea se adauga cat. Kalesnik. . . P. plange foarte mult le exteriorizeaza . .Centrele sau programele de tratament medical. b) anteeedentele medieale ("medical history"). nu face asta . care pot fi stabilite cu ajutorul fiselor medicale (disponibile) ale copilului si in baza intervievarii parintilor mai ales a marrier. ]: Davis. vorbeste ele . . Exemple de itemi: Copilul meu : 1. auto-ajutor. . . . . a inceput sa faca asta. 5. . . veri. 'vorbirea si Iimbajul. 4. daca este posibil. stilul timpuriu de exprimare a ernotiilor sentimentelor. . 2. 1994). pana la 5 ani. natura si extinderea contactelor timpurii ale copilului in afara familiei. Respondentilor Ii se adreseaza serii de intrebari referitoare la comportamentele diferite pe care copilul Ie adopta in variate contexte si medii non-scolare. mi-ar place ca aceasta sa fie un obiectiv pentru copilul meu : nu sunt sigur de ce este important pentru copilul meu sa faca asta. fara ajutor . cu persoane ce au grija de alti copii). cu mat usi. Foloseste periuta si pasta de dinti. de ce si in ce fel?" Dupa cum se poate usor observa. incepand cu nasterea si continuand eu un interval de 1 an. Broome.

Travaliul a fost provocat Mamei is-all trn nas. . Starea nutritionala In general b~na a mamei a fost ---=~--~-----------i-- i! I I ji I I Z .. . Perioada prenatala .. Mama 0 (specificati) toxemia -4-' . Perioadaprenatala ! \ I .-M-a-m-a-a--a-v-u-t-sa-n-g-e-r-a-ri--(-sp-e-c-i~fi-C-at-. . .1-)' I . . Mama a fost supusa unui puternic stres emotional 11.i \ II dat medicamente pen- -1-1--1-1 I ! I Iii --1-' . . I :0 I ~ I 8. I I I ! I ! I I I !I \ . . Mama a avut 1-. Travaliul si nasterea au fost grele I I Mama a luat anumite drozuri ~ medicamente (specificati) sau iI' I 1-- I 1 I I' I I i I I I 21.-gradul si frecventa) 5.-'1--1 -I II 1' __ [ __ i__ i__ II ! Z 18 RIG) r-e I~ T I' greu 1__ .i. f !-!1----1-". . . . . !-. anume: Perioada i I Da \ I. . . Mamei :i: s-a facut anestezie I nas ter« I __ pentru 1__ I__ Ii' !I II! iii I__ I~I. . History) poate fi autoarei. . . . II I I I I --1--1--1 --1--\--1 ! I ! Fi~a de euleqere a datelon rivind istoria medieala 'Copilul . Mama a fast insarcinata pentru I prima data (daca nu. _I I I 18. Z~. Alte limbi vorbite. .-1-1 I _I__ I I__ I I 16. . 2.:s en- I IU " i :.LI __ 17. " Adresa . Sexul . tn familie exista o'boala"(specificati.. .-. " Apartenenta etnica . " l-. Sarcina ~ fast precedata de un avort (sau mal muIte) . .. .tere 19 Cat a durat travaliul (sp.. .a informatiei (Intake Form for a Medical oferita de Joanne Kalesnik (1994)~i ea reprodusa. . Perioada de sarcina a fast suportata 1. . .i I I ' I 22.. fara a fi necesara aprobarea speciala a Acest model cuprinde arii generale si 1. . . i S 15. I -1-.'-. . . . . .::l II Da Nul I (spe- L Mama a avut cificati] a avut 0 infectie virala .! i -I I 1-1--I' I I 1--1--1 I ! I i I .. . . . boala /__ I I 2. . Exista vreun document medical disponibil al copilului care poate fi Iolositor pentru masurarea curenta ? < • • • • • 9. Dat~ si loculIuarii in. i----~-. Varsta . Mama mult) a fumat (specificati 'baut 3. Perioada gravidiei a durat (daca nu. specificati) III ---I--I--I--I--! I ! I I I Iii I 9 luni 1 i B. Conditii speciale sau dizabihtati. Fa~l~a.. Perioada copllariei timpurii. . Mama a consumat 1_1_1_1 __ ' uri alcoolice I II I -----1--'----1-cat __ de 1[I I. . . 1 1 1 _. Perioada perinatala ----------t• 6. .. .\!Nu 'J I := I . specificati) Ii! 1--1--1--1--1 1--1--1--1 I ' . . .. . . .ecificati) -1-I 1----. .1 I'--1-.--.. . .confrunt~_~~'cu. . 14.. I I I I . Mama a suportatltoartemult'stres fizic 10. 3. . Limba materna . Responderitul . . Perioada perinatala . Relatia cn copilul . . I I__ !__ I I ! ! I I I . . Gra-Viditatea a fast planificata 12. .terviului . .:::c_----'---':----'-· se . postnatala : 4. . anumite condirii speciale (specificati) I '-----1--1-I I_'_~I I_-1 __ IIiI j . Cine ia interviul'.1 I I I i I If i 134 135 . II.

_- 46.---I Copilul a fost nascut prin cezariana Familia a fast prezenta travaliului si nasterii in A fast utilizat forcepsul .I .-_ [- Ccpilul a avut diaree i~ediat n~~re Conilul a fost ranit valiului 38. Copilul a avut anemia celulelor rosii sanguine) (deficienta 49. -. Copilul a avut un atac de apoplexie 45. Copilul a vomitat 1- I! de mai multe ori IiA' I 1. Copilul a avut icter (a fost galben) Copilul a avut bastru) Copilul nasrere a cianoza (a fest a1- I ----1. A fost detectat transfuzii sanguine interventii l- facut (specificati) i~" 52. Copilul a avut incompatibikitate Rh I -- -.... Copilul a avut alergie (specificati) 55. 1 _ 1 I --1 1 I' I__ _ I 1-- 11 -- ! pirator sau ventilator 44. Copilul a avut adesea diaree ' 47. I ---1-1. Copilul s-a nascut cu 40 ~opiln~ s-a nascut cu de medicament 41.I . Copilul a £acut dependent a de un ! medicamen t -- I -_. Copilului i s-an chirurgicale 53._-1'---1-1a fast I dupa nastere copilului s-au adrninistrat medicamente POSHLU" iI- I- 1- l----c--I- Cum a participat familia dad prezenta? Copilul a fast prematur eu cat) I __ I (specificati .:l I I' 1 __ i zI i § Q.--'-I_-1--_ ' I i __ I I I III.) ~-----=----------.I I 1---1--1--1-I --1--11--1--' i I I III --1--1--1 I ! 1 I SO. Imediat Nu U Z 0 0 boala ~nta i1 0 1__ 1 . -- I- Copilul a avut atac de apoplexie vomit at imediat dupa dupa 1___ I j 1-I --1-1' I I I I I' I I 48.2 kg (specificati greutatea) Copilul a avut probleme respiratorii Copilul a avut de oxigen) hiPOxia-(dePTiVa_re 1. Copilul a necesitat un incubator 43. ..-- 137 .I I I II ! Da 39. A fost\l'gasi un defect cardiac -"--1'l":r·- 'or 1- un murmur cardiac 0 cu --_ infectie a •• '/<Il\l ' I iI II ! '-1-'-'-' IIII I I I I I 54. Perioada 42. Copilu s-a nascut 136 in timpul tra. Copilul a fost pus la un aparat res1- Copilul a cantarit mai putin de 2.l Da Nu ___ ~ ~ -r-r-r_\__ I I ~ I ~ :5 ! ~ U2~ ~ I _::l i l. Copilul a necesitat I SI. Copilului i-au fost administrate dicamente (specificati) me- Copilul a avut asfixia (inconstienta datorita lipsei de oxigen) .

Da Nu 56. 79. . Copilnl I \-\-\-1--1 I I I I I I APGAR \_1-\. Copilul a avut ciuperca eu 0 1--1-'-1-1-:\--11. Copilul daHi a dezvoltat a dezvoltat 0 0 0 infectie virali I \--'_:::_II--.-I- I ._C_o_::p_il_u_l_a_f_o_s_t_h_ra_n_i_t_l_· n_t_r_a_v~e __ n_o_s I I 62. 71.i)! ~-----_6~1.al LarZlU s-a bine cap. Copilul BNPAS \ 1 68.. 80 . Copilul a fost diagnosticat ca prezentand 0 conditie speciala (speCifi-1 eat. COJ2i~. 75. 1- IV.--\ 1 \ .l ~ fast odata lov~t Ia cap dar m. Castigul in greutate normal 74. I 1_"_1__ 1_' 1__ -. 73.'_i!. Copilul este predispus Ia a avea duJeri de cap .- 83. 70.' _ 1 (specificati colici 59. Copilul a fest transportat tal dupa nastere . Ca9tigul in ina1time normal . "duPa na._) boala 72. 81. Copilul a fost diagnostieat (speeifieat. copilul i 66." 1--\--\ a avut mereu stari l tere eli testul a fost verifieat (specificati scorul) Cli testnl·\ a fost evaluat (specificati scorul] I 78. Copilnl a fost separat cauza adcptiei de mama din Ia alt spi- \--1-- I 69. Copilul urechii a avut a avut un ritm at avnt un ritrn . I I 67.-- de mancare a av ut si are si acum ' 0 buna 60. infectii ale Copilul a fostTalaptat 1a sanul mamei eu biberonul dupa tra1__ _1__ I -~ 1 i- 1163. Copilul a avut tub in ureche datorita fluidului i 65.~ ~39 . infectie bacte- I 1 58.--I . Copilul a fost hranit I 64 ~~1l~a a fost 1_-1-I \ -- 1__ multe sanatoasa I 76. \ -.--11-. Copilul 57. Mama a avut complicalii I 77.

_ 1__ --I '\ I I II I 94. Copilul tinde .. '-'---_-.I des- hidratare in treeut pentru ii.----I I.'~":IA.."" 1'88 .-C-'O~ilUl avut a.ul a avut ori are probleme ear._.c. p~ob~eI. ~~!.--1--/--1 I' Ii .--1----: Ii 95. indispus. _ \..l' ---1---! ill 1\ 1__ 106. Copilul a fost spitalizat cand si cat). .:::-_~-----"'---'~-__:_.__ 1 Respondentul este irrtrebat : "Fe cine am putea contactapentru a obtine infer'rnatii suplimentare despre copil?" "Va dati consimtamantul in seris pentru ca noi sa contactam aceasta persoana sau agentie ?' "Am putea avea acces la documentele medicale care au fost mentionate anterior?" "Exista ceva ce nu a fost cuprins in acest interviu . Copilul a avut ori are probleme cu rinichii I ----------- -. I! -. Copilul a a-v-u-t-~'l-' -in-e-aa'r-e-p-ro-b-le-IIl-_e----- I I 103.--I I I . Copilul a fost serios ranit ficati) 104. _ -_ (specificati i 91.:'-I- un medicament 0' lunga perioada deLimp (specificati) (specificati) osoasa ii.' 88.>1 ati dori . daca este 140 141 .ilu}a fost tratat tritie III treeut -lC-l2-. 1-. Copilul a folosit 0 substanta pradoza (c1arificati) 100.11ele vederea sunt raspan. sa adaugati?" c) Iamille. 96. I " --1--1----. . 105. (ei~ meningita) 0 pentru malnuboala serioasa (speci- ' 1--1--1'-.__ l]l fa~ilie I ----. I -1--1--1I I I I I I 92.._.s~ fie. pl&uge usar. I I ---- eu auzul I~~opilul =--------._-are astm . aceste inforrnatii privesc mai ales compozitia familiei (cati membri sunt in familie. I I' I I I III 8-. Copilul a luat I--I.--- _. i I' 93. . Copilul ---- Copilul are 0 alergie(spe~ificaN_ ~.__ '_! I i I II 'I II i 99. C~p.'--'--'--I!. II 1--. este letargic 1. se supara foarte repede 86 Copilul a avut si inca are probleme ' I --1--1-. Copilul are un nivel energetic seazut .?I dite m familie III) eu vederea " Copilul a avut 1~ 0 -- '-- --'I--1 __ . sViri de dispOZlt1e oSCllante are \ I. Copilul a fost tratat in su. Copilul a avut .. Problemele cu auzul sunt raspandite I. I' '( _ 89.---. 0 fractura a fost imprudent inca este 'foarte . -__ __ . '\ Copilul este foarte senzitiv .infectie ocu 3:E_a 1--1 J 101. -.

1992). nivelul socio-cultural si socio-ocupational (nivelul de preg. Primul lDst!Ument. pot fi impartite in dona categom.fidelitatea pentru scorurile totale . M. Trivette. Resurse speciale pentru copil. E. La acestea se ocate ~juncye mai ales pe doua cai : 1.vorba de familia nucleara sau familia extinsa (I. Ca exemple de instrumente folosite in practica pot fi rnentionate : > . fidelitatea half-split . C. W. membrii comunitatii de apartenenta. J.. .' . urrnarind identificarea perceptiilor parentale privind ajutorul oferit de diferite resurse pentru cresterea copiilor.fidelitatea half-split . 0 cale [ormald. prieteni. Cercetarile privind fidelitatea si validitatea au condus la obtinerea urmatoarelor valori: . familie cu un singur parinte. stari armonice sau conflictuale. Irati vitregi)... C.57. Meredith. se obtin 2 indici pentru. ii) suport extrafamilial. posibilitajile si neooile familiei.. cn un instrument de masurare a bunastarii generale si ..Scala resurselor [amiliale * (Dunst. interviurilor cu parintii sau alte persoane. Mitrofan . cum ar fi cele financiare. indicaniveZ1Il de a}~[de care cred parinjii cd beneficiazd din partea acesior surse.. modul de luare a deciziilor nrivind cresterea si educarea copilului. Ingrijirea copilului. 1984) cuprinde 18 iterni. La randul lor. unul ce vizeaza mcmaru] surselor de s·uport pe care pclrinjii cred cd le au . J. al doilea. 2. Scale. apartinand autorilor H. Ca exemple potfi date Scala !OJ:j~l?~ [amiliei * si Chesiionarul priv~nd ail:aptarea fal11/zhe'l'l':.75. > * The Family ** The Family 142 Stenqhts Scale. fideIitatea test-retest . Suport extrafamilial. Al doilea consta din 5 intrebari deschise referitoare la modul de rezolvare a problemelor familiale. provenind de la rude.63 cu un instrument privind raspunderea in interventie . natura si sursele suportului din interiorul familiei (Abbott" D. servicii profesionale.Scala pentru suport familial ** (Dunst. itemii sunt grupati in 6 subscale: Hrana si adapost. in baza dis~utiilor. Import'ant este~ ca informatiile ~"?l~se sa scoata evident a . cum ar fi.91... ordinea nasterii Iului.85.52. Partner si R. vecini. Resurse financiare. Jenkins. 0 cale informald. folosind instrumente de mas~~rare.95. J. De asemenea. 143 . Ca exemple de surse sunt mentionate : rude formale si informale. de exemplu.. Iiecare vizand un anumit tip de suport familial: _!. Bell (1982) " cuprinde 12 itemi referitori la aspecte precum : increderea familiala. * Family Hesouree ** Family Support Scale. corelatii semnificative cu subscalele privind bunastarea perso- i) suportird. validitatea convergent a .. suport . cuprinde 30 de itemi eu ajutorul carora se intentioneaza identifiearea nevoilor familiale pentru resurse si suport social.. biseprecum si de la agentiile si organizatiile guvemamentale si neguvernamentale. sunt necesare informatii referitoare Ia aspectele functionale ale familiei (distribuirea rolurilor in Iamilie. Timp pentru Iarnilie. 1986). 1989). loialitatea. H.'ajamilial (posibilit~tile de ajut~r din irrteriorul familiei}. mandria si prestigiul competentei in rezolvarea problemelor Iamiliale.8tire educationalii si culturala a parintilor. Iidelitatea test-retest . 111 baza raspunsurilor la itemi.fidelitatea pentru scorurile totale . persoana ce are grijii copil . organizatii sociale.intilor si al altor membri ai familiei). statutul profesional al pa. D. Olson. Leet.. H. posibilitati materiale). la randul lor.92.· (apud Kalesnik. 1987). Adjustemcnt Survey. Autorii prezinta ca valori ale fidelitatii urmatoarele : . Articole de lux. V. J. parinti vitregi. care. nivelul socio-economic al acesteia (venituri.

. Nu sunt oferite date privind fidelitatea si validitatea· acestui instrument. Fewell. * Family Needs Survey. planificarea viitorului. Schinke. R. \.. j. S..... relatrilor personals ~i maritale..47 pentru resursele locale (fidelitatea test-retest). . H. Autorii recornanda ca la acest chestionar mama isi tatal copilului sa raspunda separat. Studiul atent si indelungat al conduitei copiilor mici in timpul actiunii de t estare a 'scos in evidenta foarte multe aspecte. Ca modalrtate raspuns. In 1981. Parintii care raspund la acest inventar au la dispozitie un spatiu suplimentar pentru a specific a si alte nevoi in afara celor cuprinse in cadrul instrumentului... precum si gradul de satisfactie referitor la fiecare arie de sprijin. M. Schilling. P. . nu ofera inforrnatii privind caracteristicile psihometrice ale acestui instrument de masurare . Privitor la caracteristicile psihometrice sunt oferite informatii referitoare numai 13 fidelitate: . K... Din nefericire. prietenilor. §i siresul Chesiionarul ce apartin Chesiionarului re(deci 0 buna validit ate convergenta}: .33 pentru dezvoltarea copilului. ceea ce i-a deterrninat pe 1986). R.. *** Inventory of Parents Ex:p:eriences. Activitatea de testate si rnasurare a dezvoltarii copiilor mici prezinta 0 serie de caracteristici specifice. R. Deoarece rternii sunt des'tina ti parintilor ce au copii pana la nivel preuniversitar. . comunitatii si vecinatatii. ministerului : explicatii privind copilul oferite altora : servicii cornunitare . 1\1. a transforrnat acest instrument intr-o scala de autoapreciere ce poate fi completata de catre parinti.Tnneniarul experienielor pririnti10r *** (Kirkham. R. prietenilor. 1980) este alcatuit din 3 seturi a cate 25 afirmatii. este Iolosit perrtru D.. F. contine 35 de rterni si identificarea nevoilor parentale '" [amiliale * (Bailey.Revised. cunoasterea dezvoltarii copilului si cunoasterea resurselor locale. 1986). aspecte financiare. cuprinde 37 de itemi ce se refera la masura in care parintii neccsita sau doresc informatii privind diferite arii.64 pentru durere. II. P. Spre deosebire de celelalte instrumente prezerrtate.717 . .. parintele specifica numarul de contacte eu indivizi din fiecare arie. functionarea farniliei.. L. R.Inuentarul neuoilor pririntelui . se impune ajustarea lui in fnnctie de varsta eopilului.87 pentru resursele locale (este verba de fidelitatea itemilor in relatie eu intregul inveritar}: . . gasirea si utilizarea a n01.. A. fiecare referitor Ia 3 arii: procesul durerii. Pn:vind neuoile Simeonsson. ** Family Information Preference Inventory.83 pentru dezvoltarea copilului. .I nucniarul pre/erinfdor pentnt informaiia [ami** (Turnball.. datorate mai ales particularitatilor psiho-comportarnentale ale varstei acestora. Turnb all .surse de sprijin. A. R.__ 6 arii diferite: informatii : suport din partea Iamiliei. 1988). 144 identificarii parinte disponibil din partea specialistilor. DeRosa. euprinde 54 de suportului social pentru $1 este destinat * Parent Needs Inventory . acest inventar trebuie sa fie adrninistrat de catre profesionisti. liald .Rev'iztdi * (Robinson. Nici pentru acest instrument autorii nu ofera date privind calitatile lui psihornetrice.nala si familiala S2£7'SeZ. ajutor dat familiei pentru a asigura 0 viata placuta si relaxanta. S. Norelius. 145 10-c. precum: a preda copiilor acasa . E. sprijinul si cooperarea cu specialisti. El se aplica individual parintilor iar acestia trebuie sa sorteze seturile de afirmatii in functie d~~2 criterii : situatia lor prezenta ~i situatia lor ideala.

trebuie consumat suficient timp. N. printre altele. J Spenciner Ie grupeaza in 3 subcategorii: 0 pentruva faI1!ili~rizacopilulo eu noul context si pentru a-I f. utilizarea unor jucarn tmute In buzunar sau In cutie: t~:np:d de. fiirid necesara fie 0 pauza.. '.. oere atlOna~e ale subiectului iar. L. Wolery. referitoare la practicianul care apUca iestele : . .~ce . Este bine sa se foloseasca diferito jucarn pentrn stabilirea raportului ell copilul nnc.eaZa: c?piii mici obosesc repede. inainte de inceperea actiunii de testare. D. fara de familii. -:. trebuie verificat daca toate materialele necesare sunt la dispozitie : .i meniinerea raportului C'U subiectul . afectat conversatiei si jocului ' '146 2.mal mult t~mp pentru a explora matenalel~ te~l. Inainte de inceperea actiunii de testare.. de exemplu.ales daea. de exernplu. Bo. 1989.obos.reuederea itemilor ce alcdiuiesc continutu] testului > si marcarea in cadrul manualului a anumitor sectiuni pentru a usura actiunea de masurare .porogramata.erament. Iinalizata.multi autori sa faca 0 sene de recomandari practicienilor (de exemplu: Bailey. care sunt distrasi foarte usor etc. de otncei . C1).ele . deoarece el.'l.stabilirea :. Peterson.e de.eopilul poate avea un interes scazut m raport ~u solicitarila testului ?i cu materialele folosite sau. 0 1. in functie de tem.alegerea mijloacelor de tesiare corespunzdtoare (de exemplu. L. moiivajia.organizarea maierialelor. care nu pot sa-si concentreze at entia mult timp.. practicienii au 0 mare raspuridere fata de subiecti .1988). Sattler. care nu au rabdare pre a multa. este una din cele mai importante sarcini ale practicianului. Mo. nu p~?-te fl.1 simplu. de aceea e:am~~atorul t~eb~le sa. m aceasta perioada dorm. .inderendenja. 0 sesiune de testare acopiilor mici ~entru pjrimele ore ale dupa-amiezii.. Incercand sa sintetizeze aceste consideratii si recomandari. validitatea de Iatada a unui test este repede deconspirata : . 1987. Cohen ~1 L. de aceea ei necesita 0 buna pregatire pr9Iesionala.' mai . . tinand seama ca in calitate de subiecti sunt copii mici. pur :'. unn ~Opl1 raspunct ~al mcet decataltii 1a test.experienja praciica castigata in urma reaplicarii unor instrumente si in urma cunoasterii unor cazuri speciale. in a:fara de aspectele inalt stimulative ale m~te~a~~lo~ testului.. A - 1: v. este posibil sa apara readii de respmgere III raport cuunele solicitari ce Impiedici afir147 . Pentru un bun practician.al doilea rand practICl~nul t~:bUle ~ii-?i amint easca Iaptul un copil p. f!exibilitate c07:~po~ta1'nerdala. . . .1 s.ulU1. in. reactie . Pentrn a evita ca~ ma~ rnult posibil instalarea oboselii si deracord?-rea copilului ~eJa actiuriea de testare.. instrumentele destinate scopurilor de triere nu pot fi folosite pentru precizarea unui diagnostic sau pentru planificarea unui program de interventie}: . in primul eel ce aphcatestul trebuie sa se adapteze recede cerint1"d lati . . sdndiate .e seamd~ de conduiia rutiniera a copaul'ui. pot fi folosite diverse p~-o.nu spuna acest lucrn : .oa:e sa ~ece~ILeo. suficient timp si pentru aCeaSLclcategone ae SUblEKtI • 0 0 • . fie 0 amariare a sesiunn de administrare a testului . nu-l place pe exarninator : rob!em.edun. s-ar putea ca u~ copil sa nu se srmta bine :'.mar fi.sa ~e svlI~~ta confortahil. G. referitoareIla copii : " ~ a s~ jirz. sunt Imp!lcat1 intr-o activit ate structurata. . cu deprinderi de "test are " a insusi instrumentului de masurare pe care il folosesc.pregatirea solidd 'in domeniul mdsurdrii copiilO1'.

Health and Deoelopmeni. Longman. 111 FaJmly Relations. Brown. S. Kalesnik.. D. 1984. .. 111-125. ~s~e firesc ca membrii familiei sa aiba multe informatii pnvltoare la cresterea si dezvoltarea copilului.'i~ special a parinJilor.. Romero. referiior la [amilie : constientizarea niveZuZui de anxietate al membrilor jamiliei. 4. 3. M. 3.)71-375. P. copilul poate refuza sa raspunda la nnii itemi care-i cer sa Iaca "la fel ea examinatorul"). practicienn trebuie sa ~anifeste toleranta si intelegere fata de· acestia . Sattler. Family Support scale: Reliability and validity. Assessment of '} oung Children. Leer.. Tumball. Columbus. _ aprecierea diferenielor indi7)idu~le. . Kalesnik (Eds.. OH: Merril Pubhshmg. 1988. E. Columbus. OH: Merril Publishing.. ]\IIiUe!'. 16:' Tlll'nball. J. 8.. . Peterson. Dunst.. Austin. . K. Broome. \Volery. 17. OH: Merrill. 1980. 13. in School Psychology Review. Fewell. 313~323. in Child: Care.O]~bade nivelul diferit de implicare a membnlor familiei m procesul de masurare al copilului.. Early intervention f01' handicapped and at-risk children. H. P. Family and Commasnity Wdlness. R. S.. est. Jenkins. La toate aceste consideratii si recomandari se adauga si cele referitoare la respeetarea principiilor etice sau a Codului deontologic pentru activitatea teoretica si practica a psihologului. TX: Parent Consultants. Seattle: University of Washington. C. Simeonsson. professionals and excepiionality: A special partnership. D. Davis. Paul. K. Proposal to Handicapped Children's Early Education Program. de aceea. Olson. CA: Jerome M. eu dezvo~t~re. eariv intervention. parents with retarded children. H. B. M. 1. Publisher. Vincent.. Family Sirenghis Scale. F. deoarece membrii .. F amities. Schinke. 7. c. 6. Health and Development. la conduita pe care acesta 0 adopta in diferite imprejurari... Cohen. St. Personality assessment in the schools: Issues and procedures for school psychologists.. D.. _ timp suficient pentru imparia:. ¥ereditl~. 1982. A.. 1986. Speneiner. J.). H. Norelius.. R. in E. L. New York and London. J. E. L. Allyn and Bacon.1988. 1994. J. V.c:. J. Columbus. K. 391-398.). in Child: Care. Assessment of children. An intervention outcome study with mothers of handicapped children. Schilling. Parent Inventory oj Child Development in N onschool Environments. 2. H. Knoff. 11. 1981. Furkhouser.. Partner. Measuring the adequacy of resources in households with young children. Madison Metropolitan School District Early Childhood Program and Department of Reabilitation Psychology and Special Education. G..ghths _of.. P. H. 5. San Diego. Sattler. A. 9.. R. 1987. 1988. SEFAM: Supporting extended family members. D. 12. Journal of Individual. assessment of child and adolescent personality. ed.. 1983. diferentele posibile fiind recunoscute si apreciate ca atare. C.. M... 3. Stren. J..Grnenewald.. Madison: University of Wisconsin. Nuttall. Fa1?~ily a~se~sment in. R.. L. R. J. Assessing and Screening Preschoolers. L. Knoff. 1\'[. Parent Needs Inventory (rev. MN: University of Minnesota. I. V. Bailey. The case History. Dunst. R. Bell. Assessingin!ants and preschoolers with handicaps. T w. 1994. B.. M..: . Denver: Love.). School of Familv and Social Sciences. 45-52. H. The. Kirkham.. New York: Guilford Press. DeRosa.. J. A. 12. J. liei pot fi foarte anxiosi in legatura.oplh:e lui si en rezultatele actiunii de testare. J. Bailey. • 13. 1986. 15.L. trebuie acordat timp discutiilor cu acestia . 1. 1986... L. Robinson. Developing coping styles and social support networks: BIBLIOGRAF~E Abbott.il'ea '~njormaji~i. :4.. 148 149 . 'Psychological and Educational Dimensions.. 10. N. 12. 1989.v.marea independentei copilului (de exemplu..

Este cazul III primul rand. EXEI\iIPI . Astfel. Schakel (1986) reuneste 4 teste sub denumirea "The big [our' (MareIe patru).. 1940).1. . vo~ pr~z~nta in a~est subcapitol numai acele 3.. Pr~z. :~:::. el a fost'revizuit de Z ori respectiv. ~ . incepand eli varsta prescolaritatii (chiar de la varsta de 2-3 ani).atile copiilor. J.. inclusiv varsta adulta) .revizuita (vVISC-R).1. 151 . testele de irrteligenta folosite mai frecvent in practica cuprind itemi pentru mai multe nivele de varsta (in unele cazuri.. Bateria de rnasurare Kaufm~n etc.ntar~a v~ fi facuta. 1980). dupa parerea sa.. prescolari si scolarii mici revizuita (v\iPPSI-R). scopul principa:l al acestui instrument * Cattell Infant Intelligence Scale (CnS). 1960._The b~g fioe" (Marele cinci). in 1960 si 1980 si public at de catre "Psvcho~ logical Corporation" (Cattell.1. . Cattell si el a fest publ~cat initial in 1940. Apoi. de asemenea. vom include. Motivul principal l-a constituit faptul ca nu exist a prea multe teste de inteligenta care sa vizeze exclusiv acest nivel de varsta. va deveni in viitorul apropiat membru al grupului de 150 Y~Tolantatll. Scala de int eligent a Stanford-Binet (edrtia a 4-a).masurarea irrteligentei Ia pre~colari nu a fost deloc usoara. Este yorba de: L Scala de inteligenta Wechsler pentru copii . Diversi autori grupeaza testele de inteligenta pentru copii. Obiectiue. Este yorba de testele care sunt folosite mal frecvent in practica. 3) bateriilor sau testelor cu scale multiple destinate masurarii inteligentei si dezvoltarii cognitive. E. Aylward (1991) dedica un capitol din lucrarea sa (cap. Scalei de inteligenta \\ echsler pentru. De cele mai multe ori . Scala de hllteligen!a Cattell * pentru eepii miel a lui • Scu~/t isioric.). "in ]OS" a Scalei de inteligenta Stanford-Binet \ Forma L).vizeaza III c~a ~al mare masurii perioada pre- 3. Asa cum a precizat Cattell inca din 1940 (Cattell. in ordine alfabehca. Este vorba cele 3 teste mentionate anterior..Scalele lV!cCarthy pentru abilit. printre altele.te~~r~.denumit . Pana in prezent. clinici etc. A.1 prezentare a instrumentelor psihodiag:~stIce. . DE TE STE E 3. 3. Ia care adauga ScaleleMcCarthy pentru abilitatile copiilor. avand m vedere denumirea lor din limba engleza. Testul apartine lui P. ]. Masurarea inteligentei 130 prescolari Sarcina noastra de a alcatui un subcapitol specrat dedicat testelor pentru . cu intentia de a fi 0 extin. care pot fi considerate a fi "The b1:g three" (Marele trei). Bateria Kaufman de masurare a copiilor (K-ABC). Gregory (1996) adauga un alt test care. . 2. in primul rand in Iunctie de gradul de solicit are a acestora din partea practicienilor (din institutiile scolare si prescolare. La toate aceste 4 teste R. P. Este yorba s~alele de diferentiero a abilitatilor (DASL ~ncerc~nd s~ fim consecverrti cu criterjiie noastre ~lferentlere :.

uti. de altfel. M. L* Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC). nu a respect at in nici un fel ce~mta reprezeutativitatii. cel ce aplica de testul trebuie sa inceapa de la nivelul III al scalei Stanford-Binet.~a~e ~rau deja inclusi irrtr-un proiect de cercetare spnjrmt financiar de catre Universitatea Harvard. testul nu a fost restandardizat din 1940. a rnanipula obiecte comune etc. Kaufman. testul este foarte vechi si el are un mare ~oncurent in . Umansky. E~antionarea a prezentat mari deficiente. el estenesatisfaditor (Hooper. inaintc de orice.r . Kaufman' si el este public at . 1986). D.ca1a Bayley. Desigur. De asemenea..1. In 1980. . inteligents apare ca "abilitatea de a procesa inforrnatia in mod inteligent si. varsta mentala (MA) si coeficientul de inteligenta (I Q). de exemplu. Ltemii sunt asemanatori cu cei intalniti in alte teste pentru copii. w.lizeaza proeedurile de administrate si seorare speeifice scalei Binet.. Desi cuprinde si 0 scala de achizitii. ca sarcini pentru copii (itemi) pot fi mentionate : a asculta voeea cuiva. totodata. Testul apartine autorilor Alan S. Continut. S. De aceea. Bateria Kaufman pentru masurarea eopiiler * • Siandardizare. R. R. L. CIt luni . 1993).. cand lotul utilizat pentru etalonare acuprins 274 de copii eu varsta intreS si 36 152 • Scurt istoric. deoarece se poate aplica 111 . R. Saccuzzo. en atat tirnpul aplicarii vtestului creste.este de a masura inteligenta eopiilor rnici si foarte rnici. La fiecare item. scala este supusa unei noi revizii. Toti copiii cuprinsi in lot sunt eel . Ramane. cate 5 itemi pentru fiecare luna a perioadei de varsta irrtre 2 si 12 luni si cate 5 itemi pentru fiecare interval de. respectiv. eu cat copilul este maimic. E. Scala Cattell (varianta initiala) contine . a urmari eu ochii mintii anumiti.. si in cazul reviziei din 1960) sunt foarte putine fat<'i de varianta originala. Testul este orient at predomin~nt ~atre rnasurarea psihoeducationala si planificarea educationala. Desi revizuit de 2 ori.. ]UI-r:atate din timpul necesar pentru administrarea testulm Bayley (Kaplan. ca rnijloc de rezolvare a problemelor nefamiliare" (Kaufman. Kaufman si Nadeen L. din punct de vedere psihometric. dn7inistrare:.. A. r ' 3. P. N. intr-un fel.. mai ales. in 1~83. Daca. In cadrul rnanualului nu sunt incluse informatii referitoare 1a fidelitate si validitate. In baza scorurilor globale obtinute se stabilesc seorurile de dezvoltare care sunt 'exprimate in luni. insa modificarile facute (ca.De exemplu. 2 luni a perioadei de varsta intre 12 si 36 de Iuni. In' concepti a autonlor.Scala de dezvoltare Bayley. un copil reuseste la un item pentru nivelul de varsta de ~m luni. cum ar fi. din 1940. fata de care datele normative sunt mult mai slabe si mai modeste. rnai exact a celor eu varsta intre2 si 30 de luni. Conner. scala Cattell este mult mai apropiata de testele de dezvolt are decat de testele de inteligenta. stimuli. de ca~re American Guidance Service: El face parte din categona testelor administrate individual. in eontinuare ~va~taj?s fata ~e S. S. K-ABC este in principal un test de intelio-enta desti~at b copiil?r c~ va~sta intre 2 1/2-12 1/2 ani. • C aracteristici psihometrice. • Obiectiue.2. Forma noua a scalei. .. Pentru aplicarea completa a testului este necesara 0 perioada de timp de 2030 de mintue. urmare a revizuirii din 1960. in sen_sul ca. 153 . testele Gesell. raspunsul oferit de copil poate fi evaluat ca fiind coreet (+) san incorect (-). de aeeea utilizatorii trebuie sa manifeste multa griFt in aplicarea lui. In concluzie. ..i scorare.. 1983).

Ordinea acoinielor: exammatorul pronunta ~un:e.em~ nificativa sau desenul abstract care completeaza eel mal 154 bine 0 analogie vizuala (se aplica copiilor eu varsta intre 5 si 12 1/2 ani). Aritmeticd : euprinde sarcini privitoare La deprindefile de ca1cul bazale si Ia abilitatile aritmetice ce au legatura eu scoalaj se aplica copiilor cu varsta irrtre 3 si 12 1/2 ani). . 7. v. 2. Analogii mairiciale : subiect ul alege Imag~ea :::. De asemeriea. Scalele de procesare mentala cuprind 10 subteste. subtestele nu sunt aplicate toate . Ghiciiori : copilul trebuie sa. scalele nu sunt in ceea ce privest.perceptiv al copllulUl (se apnea copiilor de 2 1/2-5 am). precum 9][ recunoastereajpronuntarea cuvin(s~ aplica celor cu varsta intre 5. 6. Vocabularul expresio: copilul trebuie sa recunoasca obiectul ce apare intr-o fotografie (se aplica copiilor eu varsta intre 2 1/2-5 ani).. Memorie spaj1:ald: copilul trebuie sa-si reaminteasca loeul ocupat de anumite imagini in eadrul unei pagini care a fost expusa intr-un timp foarte seurt (se aplica celor cu varsta intre 5 91 12 1/2 ani) .l~~i ciiit: copilul trebuie sa de-: monstreze ca a inteles un text cit it prin subordonarea de comenzile incluse in cadrul propozitiilor (se apliccpiilor intre 7-12 1/2 ani. ~ 5. ! ani) . Lnchiderea gestaltuhti: copilul completeaza un obiect sau 0 scena desenate partial (se aphca copnlor cu v:hsta irrtre 2 1/2 si 12 1/2 ani). 2. Serii de fotografii :. tot tlm1:t:m numai partial in campul. Reamintirea numerelor : copilul repeta 0 se~le .• Coniinut. Tri~tnghi~~ri:' subiectul t~ebuie ~a a:ambleze m~l multe triunghiuri pentru a reahza 0 hgura corespunz~~ toare modelului (se aplica pentru varstele de 4-12 1.toate varste~e).12 1/2 ani). Recueoasterea [eiei : copilul alege dintr-un gmp de fotografii una sau doua care au fostexp:usve peI_l~rt1 foarte scurt timp in pagina precedenta (se aphca copnror cu varsta intre 2 1/2-5 ani). La randul sau. in aceeasi succesiune. numeasca/sa identiconceptul cone ret sau abstract in baza caracteristicilor acestuia prezentate pe 0 Iista (se aplica celor cu varsta intre 3 si 12 ani si jurnatate}: 5. Tnielegerea textu. Dupa cum se poate usor constat a. 4. Scala de achiziti» cuprinde urrnatoasubteste : 1. 1 3. j_l.e unor obiect e comune iar copilul trebuie sa Ie atmga IX: aceeasi suecesiune (se aplica copiilor cu varsta intre 4 $1 12 1/2 ani). 6. 2. caracterul fictiv sau locul infatisate intr-o fotografie (se aplica copiilor cu varsta intre '21/2-12 1/2 ani). subiect ul trebuie sa aranjeze fotografiile asociate unui eveniment intr-o ordine cronologica (se aplica copiilor cu varsta intre 6 91 12 1/2 ani) .-. Fete §i locuri : copilul trebuie sa numeasca 0 persoana bine cunoscuta.-. repartizate astfel : a) Scala de I)l'ocesal'c seeventiala : 1.e numarul subtestelor pe care le cuprind. anumite miscari ale mamu1?:rezentate cie examinator (se aplica pentru toate vars~ele~. . .de numere in aceeasi succesiune prezent ata de exammator (se aplica pentru . . Bateria cuprinde Scalele de procesar: ' merrtala si Scala de achizitii. . 4. 3.~ b) Scala de proeesare simultana : 1 Fereastra maeicd : copilul trebuie sa identifice imagi~ea pe care ex~minatoru1 oexpu~e inc~t in sI?atele unei oglinzi. in asa fel incat aceasta sa aI?ara.fi~c{rrilen'uiirLii: copilul e~te J?US sa r~'pr~duca. OititlDecodat: cuprinde sarcini privind identificarea Iiterelor. . 3.

m intregime._ Seriile de fotografii. APOl. selectati si stratificari in funetie de: sex. in baza apartenentei rasiale si a educatisi parintilor. .COPll de aceeasi varsta).Analogiile matricei.Memoria spatiala .pus al Scalei gZobaZe a procesar:ii mentaZe: Flee~Te dintre cele3 scoruri glob ale au 0 medie de 100 :.tuturor copiilor. cum este cazul imigrantilor si a celor ce prezinta dizabilitati privind auzul si vorbirea. altor . 120. Pentru fiecare subtest se calculeaza scorul brut care mseamna numarul raspunsurilor corecte. . fiind de altfel construit in baza teoriilor neuropsihologiei moderne (Gregory. au fost create norme speciale pentru 6 grupuri socioeeonomice diferite. respectand criterllle. comparat cu "seorul scalat. se apreciaza valoarea destul de buna a acesteia.~ulmannalnlui. Grupul de standa:rdizare a fost reprezentativ pentru populatia S. Ace~sta ~cala folose:.1 .5 ani si eu un interval de 3 lunipentru varstels 6~ 12 1/2 ani. parintilor Ca 0 particularitate.a este de 10 si d:viatia s~andard -." (p~rf?rmanta. De asemenea. . Este vorba de subtestele: ...A.te la testarea copiilor ce nu pot utiliza hmba]ul. statutul socio-edn. se pot despnnde urn. ED Standardizare.ext rem de scazut. Scorul brut . lIP Administrare si scorare. B. 90-109 -. Testul se aphca mdl:ldual iar scorarea se face foarte usor. . In medie se apreciaza ~a. Din punet de vedere calitativ. ~IeCt. ].Triunghiuri.1 o~:vlatie standard de 15 iar seorurile standard au valori l?tre 40 si 160. III Caracteristici psihometrice. scorurile scalate de la s\lbt estele apllcate din eadrul Sealei de procesare secventiala sunt adu~ nate si convertite in Scorul Scalei globale at procesdrii sec7Jentiale.79 . Pasul urmator consta in insumarea scorurilor scalate de la cele doua scale si convertirea totalului in ~corul com. ". La fel se procedeaza si pentru Scala de pr?cesare'simultana: se aduna scorurile scalate la subtestele aplicate (in functie de varsta copilului) si tvo~~lu~ conse verteste in Scorul Scalei globale a procesarn simuitane.extrem de cres~ut.. m Iunctie ~e varsta copilului. In ceea ce privests fidelitaiea.3.89-sub medie : 70 .. se poate calcula scorul unei Scale nonverbale.Miscarila rnainii . Manualnl prezinta date amanuntita privind fidelitatea si validitatea. 1996).Recunoasterea fetei .. cational al. adunand seorurile obtinute la 6 din subtestele ce apartin Scalelor de procesan. tare are valon mtre .mult sub medie .1 19.. cuprinsi in programe educationale speciale. .atoarele subgrupe: peste 130 . v In afara eelor 3 scale. ce sunt prezentate foarte dar in cad. r " r ) .mult peste medie : 110-119 -. 80. statut socio-economic. R::~ punsul la itemi este evaluat ca fnnd eorec~ (~ p~nl.cu exceptia consistenjei interne pentru ~copiii 156 157 . marirnea comunitatii de apartenenta. cu un interval de 2 luni pentru varstele 2 1/2 ani .simultana si secventiala si care nu presupun utilizarea limbajului.129 .. rasa sau grup etnic. 7% din intregul lot de COpE reprezentau copiii supradotati si talentati. . v. ' Normele au fost dezvoltate pentrn fiecare grup de. testnl poate fi aplicat in 15-30 de mmu~e.Li san incorect (0 puncte).U. din 1980 (etalonarea a avut loc in 1982) si el a fost compus din 1981 de copii.. sub 69 . .peste medie.:.. varsta. regiune geografiea. indiferent de varsta: l\h1:1tedi~ subteste seamana foarte bine cu testele neuropslhologle~.medie. . .

Obrzut . 'in general. Desi valorile coeficientilor de corelatie difera. 159 .. . cum ar fi. Pe de alta parte.i .1 . Kaufman.>1 . c) eroarea. Reynolds. ele sustin. In ceea ce priveste valoarea SElVI. si copii retardati mental dar educabili. 5. Un nurnar apreciabil de studii (peste 40) sunt pre158 zentate in cadrul manualului. ]. pe o intindere de 10 pagini studii privitoare la corelatiile dintre scorurile la testul K-ABC si scorurile la alte teste de inteligenta.. Shaw (1984) si A.' . Mai mult..cu varste rruci. . Pro~ ces area mentala .80 si . ]. . Kaufman. Cooley si Ayres (1985) au gasit 0 foarte stransa corelatie irrtre scorurile la testul K-ABC ~i rezultatele masurarii achiziriilor (validitate convergenta) si.: . cat ..pentru subteste. .87 .0 .6 p~ntru scalele de procesare mentalai si valori intre 4. Obrzut . pe de alta parte. 77. Folosind ca subiecti copii cu dizabilitati r in invatare . respectiv. E. intre . secventiala si simultana. .0 pe~tru Procesarea secventiala. pot fi rnentionate studiile ce sustin exist enta acestei dihotornii (de ex emplu .7 psntru . Astfel...colan. coeficientilor. S.1 . plus Scala nonverbala] a f?st irrtre . _ la copiii scolari. la un interval de 2-4 saptarnani a Iost reaphcat ~e~tul K-ABC si s-an obtinut urmatoarele valoriale coefJelentilor de "fidelitate 'pentru Scalele globale al: :procesar~l ~entale: intre ..:~ariaza in.0 pentru Procesarea simult ana si 3. . situatia se prezinta astfel : valori Intre 1..1 si 1. b) fidelitatea test-retest s pe l:n lot de24~ de copii. R. E.72 si . Kaufman.. 1983.94 pentru copm scolari . \iVISC-R..89 . L.83. A. S.colarii mici.93 pentru ~colarii mai rnari : . vVPPSI..i intre . care scot In evident a corelatiile semnificative dintre varsta si performanta 'la fiecar~ din subtestele K-ABC. 4... respectiv. t. ceea ce inseamna ca bateria este un mijloc bun de masurare a dezvoltarii.87 si . vVillson si S. valoarea medic a SEM este 5. A.~ pentru copiii prescolari si intre . .cola~l. L..86 .88 pentru pre. V. pent~u .~~te intre . Rezultatele studiilor efectuate pot h sistematizate astfel ~ a) [idelitatea "half-sPlit'.Procesarea simult~na. ~~ Referitor la valid£tate. rezultatele diferitelor studii efectuate sunt contradictorii.. StanfordBinet.rebuie rrientionat Iaptul ca atat autorii testului. Chatman (1983).83 pentru pre. 0 foarte slaba corelatie intre scorurile la testul K-ABC si scorurile la un test de masurare a anxietatii copiilor (validitate discriminativa). standard a mdsurdrii . Un alt sprijin pentru validitatea de construct este eel oferit de rezultatele studiului intreprins de C. ~. 4.9 pentru scala de achizitie. Referitor insa la diferentierea celor doua tipuri de procesare mentala.5 pentru Procesarea ment ala. .la copm pre.i alti cercetatori au efectuat studii pentru verificarea acestei caracteristici psihometrice. J.6. se pare ca ea mascara unele aspecte ale functionarii mentale pe care alte teste nu le ia in seama.8 pentru Procesarea secventiali'i.1 5..85 pentru copm scolari : valoarea coeflClentilor privind consistenta iniernd a Scalelor glob ale (~oate ~ele 3 scale.1 5.4 pentru scorurile Scalei n?nyelbale. valoarea SEM pentru scorunle la subtestele scalelor de inteligenta este de 1-1 1/2 puncte. D. In cadrul manualului sunt prezentate. . Kaufman. Naglieri (1985) au gasit valori inalte ale corelatiei dintre coeficientul de inteligenta WISC-R si scorul compozit K-ABC. valoarea medie a SEM este 4. Ele vizeaza 3 forme ale validitatii : a) uaiiditaiea de consiruci . validitat~a de construct 'a bateriei. raport cu varsta copiilor si anume: . L.

111emoria picturala : copiii l:. un test poate fi considerat a fi de. ele fiind iritre .A$a dupa cum aparr chiaro din t~tlu. In siarsit. . Jensen. Testul pentru abilitati cognitive. J. Sternberg.... Anumite corrtroverse au aparut in legatura cu faptul daca Scala de achizitie cuprinde intr-adevar subteste de achizitie. c. avand in vedere precizarea facuta de A. J. A. D. sunt grupate in 6 scale:. testul K-ABC. L * Scurt 1·ston·c. Scala vel'bala : Ia 1. I'llemoria uerbald : pentm partea I. desi relativ nou.aska..pentm *lUeCarthy 10-(. testul intentioneaza sa ofere 0 mai buna intelegere a copiilor normali si a celor cu dizabilinentru invat. b) »alidiiatea predictiva: In manual sun_t prezentate sase studii ce au urmarit gradul de eore1are dintre K-ABC ~i teste academice de achizitie.. F. coeficientii de corelatie au avut valori moderate. S. Testu1 cuprinde 18 subteste.i Iirnitelor privind diferite categorii de Mai exact.intre 6 luni si 1 an. care.' P. In ansamblu. 1988) . R. A. A. Valorile coeficientilor de corelatie obtinute nu sunt foarte incurajatoare. 2. 1984. McCarthv Sl nublicat 1972. Bateria pentru copii Luria-Nebr.. Anastasi (1985)' si anume.i amintesc numele obiectelor pictate pe mai multe cartonass . a fast creat de catre A. R. \:V. in Acest instrument psihodiagnostic este rnasurarii nivelului intelectual general. Karnes. 1984.68.are. Bateria psiho-educational. McCallum. Deci GCl ar fi mai mult un factor a1 inteligentei generalevrietiind posibila separarea abilitatilor de procesare mentala si succesiva (Merz. R. Vl. Pe de alta parte insa..1988. . achizitie numai daca este strans legat de un program instructional. J. . J.. M. s-a si se impune tot mai mult in practica psihodiagnostica ca un instrument de increderepentm rnasurarea inteligentei coniilor. A existat ehiar tendinta de a co~para scorul compozit a1 procesarii menta1e cu Iactorul ~ ~l l~i Spe~rman. 161 .. 1984)... alti autori. copilului i se cere sa repete serii de cuvinte $i propozitii iar. ~ Coniinui. 1982. E. 1985).l anume : I .jj v Obieciioe. copiilor en varsta intre 2 1/2 si 8 1/2 ani. 1984). Oehler-Stinnett. ~ . de catre The Psychological Corporation. J. Acestea din urma au fost aplicate la intervale de timp cu~rinse. . iar pentru partea a II-a. i~i exprima in mod serios rezerva privind capaci: tatea ei de a difererrtia cele 2 forme de procesare mentala (Conoley.Kamphans. lor. desi nu contesta statutul bateriei de a fi un mijloc de masurare a inteligentei. c) ualiditatea concureniti a fost studiata comparand scorurile 1a K -ABC cu scoruri1e Ia alte teste ce mascara abilitatile cognitive genera1e. Scale1e McCarthy pentru abilitatile copiilor. precum si a capacitatilor:. 0 alta critica ar fi aceea ca K-ABC nu cuprinde s~ficiente deprinderi verbale (Sattler...35 si . Naglieri. copitrebuie sa arate imaginile diferitelorobiecte denumite experirnentator. Das. 160 concluzie. 1990. Cunoasterea cltvdntului: pentru partea I. Strommen. copilul trebuie sa defineasca oral diferite cuvinte s: 3. J.717 Scales of Children's A'hilities (lUSCA). U J .a Woodcook-Johnson (partea cognitiva). cum ar fi.

Rezolvarea sarcinilor t1:p puzzle: copilul asarnbleaza bucati taiate din imagini ce reflecta animale ~l mancaruri . Succesiunea notelor muzicale: copilul succesiunea notelor muzicale oferita de examinator eli ajutorul unui xilofon . . Fluenta uerbald : timp de 20 de ' secunde. ce au 1nt3. II. I V. numarul subtestelor eliferit de 1a 0 scala 13 alta. 4. 7. cum ar fi mersul inapoi sau statul intr-un picior . cum ar fi stransul mainilor sau uitatul printr-un tub. Desenarea unui copil : copilul deseneaza unui copil de acelasi sex. cat rnai multe fructe san cat mai multe legume).i sortarea : copilul este solicit at S3. 3. i se cere sa repovesteasca 0 istorioara de examinator.Vara este tar iarna este ". perceptual-performantiala. . i se cere sa arunce 0 punga de cafea 1a tint a . Memoria numerica.partea a II-a.>'_d'< anumita categorie (de exemplu. Succesiunea notelor muzicale. cum se poate usor constata. 5. Scala memeriei : Scala memoriei cuprinde 4 subteste si in scalele anterioare : l . 4. Consiruciii de cuburi : copilul trebuie sa constructia facuta de catre examinator. 2. Scala pereeptnal-perlcrmantiala : 2. 1 ntrebdri privind numdrul : copilul raspunde diferite intrebari implicand inforrnatii referitoare 1a si 1a calcule aritmetice elementare. VI. Memorie picturala : 2. numere cuburi si apoi sa le sorteze in grupuri egale. A nalogii: copilului i se cere sa complet eze pozitii. copilului i se cere sa prinda 0 minge. Actiune imiiatd : copilul reproduce miscari simple. trebuie sa spuna celt mai rnulte cuvinte poate n11e. 162 Scala cunoasterii genera1e cuprinde toate subtestele sca1e1or: verbala. Desenarea unei figuri (snbtest prezentat anterior) . 3. Coordonarea piciorutui : copilului i se cere sa indeplineasca diferite sarcini motrice care 'implica extremitatile. Memoria verbala : 4.i se orienteze in ce1e doua directii (dreaptastanga) . i se cere sa prinda 0 punga de cafea iar pentru partea a III-a. 3. Gruparea concepiuald : copilul clasifica cuburi in Iunctie de rnarime. 2. Desenarea unui copil (subtest prezentat anterior) . Numdrarea :. 5. uncle sub163 . oferind "opushl" (de exemplu.. Coordonarea braiuhoi : pentru partea I. Orientarea dreapta-sidnga : copilul dovedeste este capabil s. Desenareaunei [iguri : copilul deseneaza figuri geometrice dupa modelele oferite. De asemenea . Scala motriea : 1. 11dmorie numcrtca : copilul repeta serii de cifre e in ordinea in care ele au fost prezentate de catre experi(partea I) si in ordine inversa (partea a II-a) . 4.1- 1. pentru partea a II-a. Scala eantitativa : 1. 6. culoare si forma. 3. Scala eunoasterii !Ienerale III. 5.

Cantit ativa] sunt insurriate J ° 164 165 . Perceptual-Performantiala. Larasi. desigur.. "Orientarea dreapta -stan~~". . Sunt autori care arata ca este mult mai dificil sa . existarid . ca 0 regula generala.}'demoria picturala'".. Cantitativa. "Coordonar. Limite de timp sunt impuse pentru cateva subteste si anume : "Rezolvarea problemelor tip puzzle". "Numaratul ~i sortatul ". Memorie. Ca 0 regula generala.ea. Administrare '}2: scorare.Vocabularul in imagini" (partea I). "Mem. . pentru a reduce cat mai mult subiech. c& T • Sistemul de scorare este diferit pentru si anurne : se corect sau incorect raspunsul 1a itemii subtestelor : "Memoria picturala ". Motrica._ subtestul "Desenarea um~i copil"" este numai in cazul in care subiectul (copilu1) obtine eel 1 punct Ia subtestul "Desenarea unei figuri". .partea I. "Gruparea conceptuala" . I:\ ertth . .oria verbala ". "Intrebari referitoare la numar ". Scala cunoast. "Succesiunea atingerilor". "Cunoa$terea cuvantu_h:i" (partea a II-a). iar ea 0 exceptie. "Coordonarea piciorului" (in special pentru durata). Pasul urmator al scorarii consta in insumarea scorurilor brute pentru fiecare din subtestele celor 5 scale: Verb ala .teste £ac parte din scale diferite. De exem plu : .pentru testele ce cuprind mal multe parti se aduna scorurile brute pentru fiecare parte in vederea obtinerii scorului brut total. in medie. se specifica un punet de plecare (altul decat primul item). necesitand 0 buna cunoastere a lui. particularitatilor de varsta. sa lucrezi cu MSCA decat cu alte teste. Datorita. si cat eva exceptii: .Memoria rnumerica " . -b) scorarea pe baza calit atii raspunsurilor (manualul oferind crit erii de scorare. . "Memoriaverbala" . Apoi scorurile numai de la 3 scale (Verbala . "Desenarea unui copil". Testul se adrninistreaza individual. precum si 0 indelungata pregatire pentru aplicarea lui in practica.K-JiBC (de 0Q-\ 'T ." se nU111aicopiilor cu varsta de l a 5 ani in sus.subt estul "Orientarea dreapta-stanga. Foaia de inregistrare a raspunsurilor cuprinde instructiuni clare privind modul de calculare a scorului brut. total de aplicare a intregului test este.". "Rezolvarea problerrielor tip puzzle". pentru copm se toate testele. "Analogii") scoru1 bru~ este multiplicat cu 2. Perceptual-Performantiala. pentru majoritatea subtestelor aplicate. PIC:?. de 45 50 de minute pentru copiii sub 5 ani si de lora copm rn ai mari de 5 ani. \VISC-R sau.. "Fluenta verbala ".partea I) examinatorul trebuie sa multiplice scorul brut eu 1/2. ' privind nurnarul " este sub 9 puncte.~/uj ) . destul de cate si ele. mai ales penfru copiii cu varsta mai mare de 5 ani. administrarea incepe cu primul i .pentru alte teste ("Intrebari privind nurnarul ".rului".pentru unele subteste ("Rezolvare~ sarcinilor tip puzzle". . "Coordonarea bratului " "Desenarea unei hgun . l.erii rale cuprinde 15 subteste si ea perrnite ca1cularea lui eunoasterii genel'ale. pentru unele dintre ele. anurnita bonificatie se acorda pentru rapiditatea in executie la unii itemi din cadrul subtestului "Rezolvareasareinilor tip puzzle". d) scorarea 1a subtestul "Fluent a verbala " se face tinandu-se seama de numarul de clemente oferite pentru ~ anumita categorie 20 de secunde. c) scorarea la subt estul "Memoria numerica" se face in baza numarului de incercari necesare pentru a reusi la Iiecare nivel . "Actiune imitata. 'tot usi . care are 0 medie de 100 ~i 0 rie standard de 16.·ismul in aprecierea raspunsurilor) la subtestele : "Constructii din cuburi". "Analogn". cum ar fi. precum si exemple.subtestul "Numararea si sort area " se aplica numai in cazul in care scorul copilului la subtestul .

Esantionul a cuprins un numar de 1. observand. 90 si . 1991). Au rezultat urmatoarele valori pentru coeficientii de tidelitate : . GCl are 0 rnediede 100 si . fi v ~l?nl~ GCl pot fi intre 50 si 150 iar subiectii pot clasificati astfel privind abilitatile lor cognitive: . b) coeficientii privind fidelitatea consisteniei interne a Gel au valori intre . 4. intervaluldintre categoriile de varsta este de 6 luni iar pentru copm cu varsta intre 5 1/2 si 8 1/2 ani. intre .ase tipuri de Index. superior : normal.92. preferint a copilului pentru anumite sarcini. Standardizare. lata.89 pentru cele.81 pentru Scala cantitativa . recomandand precautie. Desi exista aprecieri pozitive la adresa fidelitatii acestui test (de exemplu. retardat mental. 1996).normal. nurnite Indici (Indexes). 4. ' tate in urma cercet. 4. in timpul aplicarii testului.. intervalul este de 1 an. apreciindu-se varsta mentala care a fost estirnata pentru Iiecare grup de varsta cronologica. marginal. 75 si .88 pentru Scala verbala.79 pentru Scala motrica .0 pentru Scala perceptual-perform anti ala.4 pentru Scala verbala.3 pentru Scala cantitativa. eu medii de . . .84 pentru Scala perceptual-performantiala. fiecare cuprinzand cate aproxirnativ 100 de copii. Kaufman (1983). Finalmente se poate trasa un profil ce cuprinde valorile celor . Iiind retestati 125 de copii eu varsta de 6 ani. ]. Scorurile fiecarui Index pot fi transformate in centile.Indicii pentru ceIelalte 5 scale au 0 medie de 50 si 0 deviatie standard de 10 iar scorurile se intind de la' 22 Ia 78. dupa un interval de timp de 0 luna.93. . in sensul de a nu pune un prea mare accent pe structurile subtestului 5?i pe difererrtele dintre aceste structuri (Gregory. E. sicare sunt valorile fidelitatii rezul. Aylward. peste 130 120-129 110-119 90-109 7079 exceptional (very superior) . medie . Desi standardizarea t estului este apreciata pozrtiv. folosind tabelele cu n~rm~ specifice pentru varsta copilului exarninat.« deviatie standard de 16. rezident a rurala sau urbana: Copiii eu problem e ernotionale sau ment ale severe au fast exclusi dim lotul pentru etalonarea testului. Pentru interpret area cat mai corecta a scorurilor.respectiv. Seorurile brute sunt convertite In scoruri scalate. Pentru Iiecare nivel devarsta. nivelul ocupational al tatalui. peste medie .032 copii. meche. 4. sex.5 pentru Scala mernoriei.96.. normele stabilite nu mai corespunde actualitatii au trecut mai mult de 201 de ani l). B. in v:~erea obtinerii scorului brut total pentru Indexul eognittv general (Gel).90 pentru Gel. Kaufman si N..89 . Pentru copiii mai mici. regiune geografica. 80. . I . 2 1/2 5 1/2 ani.ari lor efeetuate: a) fidelitate privind consistenta i.60 si . e) eroarea standard a mdsurdrii . Foarte important este ca examinatorul sa stabileasca lateralitatea copilului..niernd : coeficientii au valori in tre . distribuiti in 10 categorii de varsta. (II 166 167 .1 pentru GCI: d) stabilitaiea testului' a fost masurata in baza procedurii test-retest.i .7 pentru Scala motrica si 4.practicienilor [i se recomanda lucrarea lui A. alti autori considera valorile fidelitatii ca fiind tot usi scazute.. lotul de copii a fost aproximativ stratificat dupa urmatoarele variabile (in acord cu datele recensamantului SUA din 1970) . • Calitdii psihoJnein:ce. rasa. cu 0 medie de . de altfel. valorile acesteia au ea medie : 3. . . sub medie . sub 69 Daca asa cum s-a precizat.' .

.a si Benito. verbal si motor. de aceea nujiot Ii t rase concluzii foarte clare.efect. A.tii inalte intre Scalele McCarthy aplicatein gradinit~ $i achizitiile scolare din clasa a VI-a. Massoth. Astfel. s-au obtinut urrnatoarele ale : irrtre . recomandarea privind utilizarea eu precauti~ a scalelor in vederea precizarii pentru unii copii a necesitatii urmaririi unor programe speciale (Gregory.. Dna dintre cele .un studiu un lot de copii de 4 ani. acesta este preferat tot mai multin practica pentru masurarea inteligentei copiilor prescolari (de la 3 ani in sus). R. Indpxul scalelor verbale si coeficientii inteligenta testul \VPPSI: ' ' b) pentru determinarea ualidiidti: predictive.te scale intre motrica.mai importante probleme pe care ridica utilizarea Scalelor lvIcCarth:y este ceaprivitoaro valoarea Gel. FSI Q al testului \VPPSI. Astf el.mici copii. Bolen (1980). prescolari . anurne : general. care este rnai scazuta decat valoarea coeficientilor de inteligenta oferiti de testele VVechsler si Stanford-Binet. E. 169 168 . L. verbal. odata cu aparitia testului vVPPSI-R.. 1996). pc un grup de 31 copii s-a constat at ca.JVI). porceptual-perforrnantial. M. Massoth (1985) care a gasit. Keith si M. M.5 ~ni. in practica. au gasit structuri diferite pentru cele doua sexe. lata cateva ~. pentru GCl ..41 S1 . corela. 61 . un grup de 35 copii au raspuns la MSCA .70 neritru Indexul sdalelor verbale $1 I Q Stanford-Bi~1et. in mod surprinzator. L. Capacitatea predictiva a t estului este sustinuta si de ~lte cercetari.. mai puternica corelatie a fost intre Scala cantit ativa si rezultatele (noscolare (r = . au testat 33 copii. Fom'sSant. MSCA pierde tot mai mult din teren deoarece normele sunt vechi $1 depasite. "Watkins (1980).. Levenson. ]. In vederea deterrninarii s-au efectuat studii pe grupuri foarte . special analiza factodetermine se confirma sau nu existenta celor 5 {aetoIi stabiliti de McCarthy. mai ales pentru copiii cu inteligent'a sub rnedie. N. A. De asemenea. si. R. pentru masur:are~ inteligentei copiilor scolari se folosesc testele WISC-III siStanford-Binet. au gasit 4 faetori ~i. ceea ce ar insemna ca aceasta scala este un foarte bun test de t riere ("screening") pentru copii _. .dinita in ceea ce priveste pregatirea lor ~)entru scoala si achizitiile scolare ulterioare. Trueman. Iridexul perceptual-performarrtial $i Iridexul cantitativ coreleaza la un niv~l inalt sernnificativ cu cele rnai multe din scorurile de achizitie. <11 bLU diil e t uat e : a) pentru -oaliditatea concurenid. 'Wiebe si O.s: tru nen .etectuat pe un nurnar de 141 copii cu varsta de 4 . au g~~it totS factori insa ei nu corespund impar$1 gruparn lor catre McCarthy. Z. De aicj. GCl.60). T. i~tre. si motor. : r ' rnai multi au incercat._. (1990)~..:. au gasit numai 3 factori : general cognitiv. Lynch si Branthwaite (1984). (1982) scot in eviderita valoarea de predictor a testului pentru copiii de gra. rezultand urrnatoarele valori ale coeficientilor de corelatie : . in urma unui studiu efectuat pe un lot de 300 de copii en intre 6 si 8 1/2 ani.i Ia aUe 2 teste.acaI. Bolen (1984). folosind metoda analizeifactoriale.. Ia un interval de 4 luni de la aplicarea MSCA. De altfel. Purvis ~i M.81 pentru Gc. Ulterior.uarrd. Pe alta parte.:I si IQ Stanford-Binet (Forma L.fost urmariti de catre A. in urma unui studiu . aceeasi C01)ii au .

istoric. v •• 171 .are. !?.l. . 1990 britanice de Este yorba de 0 achizitie relativ grupul de teste psihologice . C. S£militudini ale imaeinilor (2 1/'2-7 an.. m. subiectul trebuie sa. . . " Obiective.j~nZ:jii ale cu'vantulu£ (5-17 ani si 11 luni) : :_nasoara mJel~gerea verbala (subiectul trebuie' sa precizeze • C Ll I intelesul unui cuvant p. Concret.a (3 IJ~--7 am si 11 luni) : mascara abili~atea ~e ~ . b). De fapt. A~a cum se specifica in cadrul manualului. ! ocabularul de numire (2 1/2-8 ani si 11 Iuni) : mascara voe~bular~li expresiv (subiectului i se cere ~a numeasca oble~te ~l imagi~i ce ii sunt prezentate). pentru copiii scolari.1 1 abilitate C d:Jl_.' . soara memoria de scurta durata' abilit'atea 'mot . ' * 110 Differential Abilities Scales (DAS). 1 itatea v?zual-spatlala (subiectul trebuie sa reuroc1uc'a din me~'lOn. Sealele pentru diferentierea abllltatiler * . bili . 7.3.b ~nasoara. subiectul trebuie sa arate imaginile ce sunt numite sau saplaseze obiecte in functie de indicatiile examinatorului . .o. Scurt noua pentru individual in 1990 a. C~ncePte numerice J1 prenumerice 12 1i2-7 am st.~lr d: 4 imagini sau desene.. ~.1' 111'um) . La randul lor. mai ales a celor cu difieultati de [nvat. ' .4.'. D.4 ani ~i 11 Iuni): m8:soara abilitatile motorii ~iperceptuale. v .SoaI'0. Inielegere« uerbald (2 1/2-6 ani si Iuni] : rnasoara abilitatea privind Iimbajul receptiv.dupa 5 secunde 0 Iinie desenat1l ee i-a fost aratata}: ~ 2. .administrate vederea masurarii inteligentei (Elliot. C omtr-uc{# din. "exceptand pe cele de achizitii~eolare. 0.v v Subtestele pentru seolari : 1. . C.. 2.. D.v b. . > . blht~tea motorie . testul "este alcatuit dintr-o colectie de subteste care acopedi 0 mare gama de abilitati umane ee pot fi folosite pentm masurarea copiilor. alta.' rezentat de catre exarninat 01 : rl Consiruirea stnf'~7tUYi1:3 ( ani 11 luni) : eu eel prezentat in cadrul bateriei pentru Mutrici 0. 11 lun~) : masc:ara coneepte si deprinderi n~meriee si prenu~en.L '. ~ la. COpleJe.~ .a nonverbal (subiectului i se arat a rnai J I J si _Q est. subiectul trebuie sa reproduce constructii realizate de examinator din cuburi de lemn . el poate fi aplicat pe snbiecti de 2 1/2-18 ani. Selectia abilitatilor a fost influent ata de 0 . In ceea ce priveste varst a .orle Sl ~..: 1990 b). subtestele sunLcuprinse in dona baterii : una pentru copiii pre~colari si. component a scalelor arata l~ felul nrmator : Subtestele pentru pre~colari: 3. v . rr. e Con/inut.__lLal. al:aga rmaginea sau desenul care se potriveste eel ma\_ b:ne cu cele aratate anterior). <. . ...l a.rea siructurii (3--17 ani si 11 luni): rnas~)ara caI?aCltat~~ de rezolvare a problemelor vizual-spavale (~ublectuhn ~se cere sa construiasca structuri utilizand cubun de plastic}: . 1.l. 6.varietat~ de abordari teoretice" (Elliot. .1.ee (subiectului i se cere sa num ere fasii di~ material ~l ~a/raspun~a la int~eb~ri privind unele imagini] . Sealele cuprind 17 subteste cognitive si 3 subteste de achizitii scolare.1 abilitatea de a pera cepe slIP~hLUdn:ll (subiectul trebuie sa reproduca linii trasate ~l oferrte ea model). a vI Itat~a ratic:nam:ntului nonverbal (dupa c~ 1 s: pT~zmta uun.~op~aJ. ConS~ntl. este vorba de 0 revizie a Scalelor abilrtat]. cuburi (2 1/2. . Memorarea desenelor (5-17 ani si 11 Iuni) s.i ~ v Gcn~ 1]_ :::.

set de imagini. Autorul testului a subliniat faptul ca obiectivul urmarit in dezvoltarea scalelor a fost acela de a subteste en un continut omogen si demne de (0 buna fidelitate) ~e pot fi folosite in vederea si interpretarii profilelor capacitatilor si defi. Deprinderi numericebazale (6 ani .17 ani si 11 1uni) : mascara rationa~entul verbal (subiectul trebuie sa' raspunda oral la 0 serie de irrtrebari] : 6. cuvinte). 5. copiilor eu varst a mtre 6 ani .ele au fost pe prirnul cartonas) . in cadrul . 173 Subteste diaguostiee 1. fie cu literele alfabetului grec si care sunt rotite in paginaj . 2. Viteza procesariiinJonnatiei (5 ani . Al doilea nivel al organizarii structurale ierarhice a DAS este eel al scorurilor tip "cluster" (grup) . subiectii trebuie saortografieze cuvantul spus de examinator. . pentru fiecare. cienteior cognitive (Elliot. Ortografierea (6 ani . .Ia structuri compuse din figuri abstracte sau din numere). Testele de aehizirie seolara 1.17 ani si 11 luni): . operatu bazale. 3. Raiumameniul secvenJial Ji cantiiaiiu (5 ani17 ani si {i luni) : mascara abilrtat. dupa ce i se arata cpagina ce contine figun sau nurnere.multe matrici si i se cere sa aleaga.17 ani si 11 luni) : mascara abilitatea de a ortografia. ' . Se pot scoruri separate pentru prescolari si scolari. utilizat in eadrul unei propozitii si repetat. cat de repede posibil.ea de a percepestructurile si regulile secverrtiale in cadrul relatiilor numence (subiectul trebuie sa raspunda . trebuie sa arate.17 ani si 11 luni] : mascara reamintirea auditiv-secventiala de scurta durat a ' a cifrelor (subiectul trebuie sa repete 0 serie forrriata 2-9 care i-a Iost foarte repede ante- nor :.8 ani si 11 Iuni li se cere sa-si scrie numele . i se cere sa citeasca 0 serie de . bazata pe cuvinte regulate si neregulate din punctde vedere fonetic . .17 ani si / 11 luni) : mascara deprinderile calculatorii bazale (subiect. mascara abilitatea de a deeodifiea cuvinte izolate (subiec.i 11 durata ea opus un cartonas cu sau secunde. 5 Similariidii (5 . 'jonneloJ' ee seamdrui elf liierele (47 ani S1 11 luni) : mascara abilitatea de a discrimina vizual int re figuri asi~netrice ee seamana en Iiterelej subiectului i se cere sa potriveasca figuri similare care seamana he eu Iiterele alfabetului roman. (subiectul. '1 1990 b).uvinte care sunt prezentate pe un cartonas).. Caft dintre . pe un mai multe -17 ani ..tiilor mentaie .17 ani si 11 Iuni] : mascara vit eza si acuratetea opera.ului i se cere sa rezolveprobleme ceimplica numere. ~CD. trebuie saunarcheze. cercnl care contine nurnarul eel mai mare de cutii sau cel mai mare numar) . 2. desenul care 0 completeaza eel bine) . Citirea euvantulz£i (5 ani . Reaminiirea cifrelor (2 1/2 ani .

pe 6 sau 7 subteste care au contribuit cel mai mult la inteligenta generala. Din punct de vedere tehnic. in mod optional. tn cazul in care subiectii prezinta problems serioase privind auzul sau utilizarea Iimbajului. daca continua adrninistrarea san daca se intoarce la itemi mai usori. A bilitatea raiiondrii nonuerbale . Spenciner .determinate de varsta copilului.i Similitudini : 2.. 3. Abilitatea uerbald : mascara procesarea mentala verbala . In baza rezultatelor la subteste se calculeaza un scar compo zit global. Grupari (Clusters) pentru nivelul varste! seolare al Bateriei cognitive (6 ani . acestea sunt subtestele cel rnai inalt saturate in primul factor principal nerotat. A bilitaiea uerbald : mascara si cunostintele invatate iar subtestele conceptele verbale care Iormeaza acest grup sunt .si cunostintele achizitionate iar subtestele care formeaza' acest grup'sunt Definitii ale cuvantului . Punctele alternative de oprire sunt oferite pentru a permite exarninatorului de a stopa administrarea daca el constata d. Prezentarea itemilor continua pana copilul atinge un Pttnd de decizie. pot fi adminis175 . .) Adminisirare )'i scorare. administrarea DAS prezinta 0 serie de caracteristici unice (Cohen. punctele de plecare in testare pentru Iiecare subtest sunt .invete copilul cum sa raspunda la un item la care a esuat. Astfel. 1994). Tirnpul necesar 17·1 pentru administrarea DAS difera in Iunctie de varsta copilului si anume : 35 de minute pentru cei ce au varsta 21/2 ani si 3 ani 9i 5 luni. A bilitatea nonoerbaki : mascara procesarea mentala nonverbala complexa iar subtestele care formeaza acest grup sunt : Similitudini ale imaginii. Construirea structurii si Copierea (ceea ce este comun pentru toate este faptul ca utilizeaza instructiuni verbale simple ~i nu solicit a din partea subiectilor raspunsuri verbale).. intre 65 si 85 minute pentru cei ce au varsta mai mare de 6 ani. trebuie precizat ca testul poate fi aplicat de catre cei ce au in formatia lor profesionala cunostirrte privind principiile testarii si masurarii psihologice. Selectia extinsa a subtestelor se ref era. 65 de minute pentru eel en varsta intre 3 1/2 si 5 ani si 11 luni. Spre deosebire de alte teste.alcatuiesc acest grup sunt : Matricile si Rationamentul secvential si cantitativ).31/2 ani . sa foloseasca teste -snplirnentare care mascara abilitati similare. Acesta este bazat. numit Scorul abilitd1i£ concepiuale generale (General Conceptual Ability . care necesita masurari si evaluari suplim ent are.5 ani :. Este cazul mai ales a copiilor maimici. In al doilea rand. G. La unele subteste examinatorulpoate sa.. de fapt. T estarea in afara nioelului vizeaza administrarea unor teste suplimentare pentru copiii ale carer abilitati sunt nefiresc de scazute sau de ridicate. Inteleg~rea verbala si Vocabularul de numire (ambele prezinta imagini si obiecte vizual] : 2. mascara rationamentul inductiv nonverbal si procesarea mentala (subtestele care .Grupari (Clusters) pentru nivelnl preseolar al Bateriei cognitive (. . la faptul ca examinatorul poate. A bilitatea spafialii: mascara procesa reaivizualspatiala complexa iar subtestele care Iormeaza acest grup sunt : Reamintirea desenelor si Construirea structuriL (.17 ani si 11 luni) : s 1. itemii sunt prea dificili sau daca nu a fost realizat in mod corespunzator raportul cu subiectul.i 11 luni) : 1.GCA score). L. in care examinatorul trebuie sa hotarasca daca opreste. J. In primul rand trebuie mentionat faptul ca manualul ofera directiile de administrare pentru fiecare subtest in parte. L.

unul dintre cele mai cunoscute teste din lume. 1985).. . nu il vom prezentain ci vom m ai ales asupra aeelor aspecte ce seaza inteligentei 1a prescolari.dizabilit ati severe.... estefolosita in primul rand pentrutestarea copiilor (Walsh. Ca varrabile de stratificare a e$antionului pot Ii mentionate: sexul . se irnpune 0 mai mare precautie in interpret area rezultatelor obtinute la test de catre copiii eu nevoi speciale. ]. educatia parintilor .esteia . <1t 3. . Ia randul of era 0 estrmare a performantei copilului 1a diferite subteste. Pentru prescolarii' cu varst a intre 3 1/2 si 6 ani. E.17 ani si 11 Iuni.. J. ceea ce inseamna ca testul se poate folosi pentru toata .sunt laudabile.=: un numar 3. llit" 198C a.ate~ GCA este intre . De altfel. hdeht. Betz.. cunostinte sociale. \iV. ceea ce insearnna 0 buna »aliditatc concurenid a -testului.perioada prescolaritatii.trate subtestele nonverbale. sub . 1989): a) Ilatlonamentul verbal: 1. Esantionul a euprins " Obieciiue. inscrier~~ Ia gr~diI_J-ita. Studiile efectuate vind fidelitatea au seos in evident a faptul ca ~'al~rile.. exceptand pe eel cu. Deoarece testul se adreseaza mai multor nivele de varsta. dezvoltarea vocabularului. T R \ Sattler. Astfel. coreland rezultatele 1a DA:::. Iidelitatea scorurilor cluster pentr~ Verbal si Nonverbal este de .94.475 de copii. ~ istoric. Hagen.la randul lor.70 91 . regitibf:a geografi~a. Pentru prescolarii mici (2 '1/2-3 1/2 valorile fidslitatii mici. 177" 176 . Scala de inteligenta Stanford-Binet. .. aC'. V ocabular : mascara reamintirea unor cuvinte expresive si intelegerea.80. eu cele obtinute Ia alte instrumente psihodiagnostiee folosite pentru masurarea inteligentei:.717 Stanlord-Binet Intelligence Scale: Fourth Edition.!-. Manualul ofera instructium privind scorarea 'care subt est In narte. ce poate fi locul GCA. d~ s~b~ecti. 10.i SD =.1 Scala de Inteliqenta editle ) .89. 90 si . scopul principal al testului este de a masura irrteligenta generala san globala a persoanei. exprimarea verbala. • C onfinut. inforrnatii factuale. h 19a 6 C).asel~e~ea. verbala : Inielegerea: reflect a intelegerea verbala. A * 11-c.!. c~tegorii. centile si scoruri standard 100:. In general. pentru prescolari.. B.:lonul a cuprins copn cu diferite handicapuri.i a~hizitiilor. -desi manualul nu cuprinde norme pentru asemenea.aIl. urrnaresc sa masoare 4 arii largi activitatii intelectuale (Sattler.. care. baza carora se un Scar combozii special nonverbal. \VI Caracterisiici psihometrice. Editia a patra a testului a in anul 1986. R~ L.f Stanford-Binet (a Precizare prealabild.:70U U. Scorurile . repartizati astfel functie de 175 copii pentru fiecare 6 Iuni a intervalului de varsta 2 1 -~4 a11i si 11 luni : 200 de copii pentru fiecare an a intervalului d~ varsta 5 ani . lY. E1 se adreseaza subiectilor cu varsta intre 2 si 23 de ani. ~J 1. prezentaridu-i acesteia 0 mare varietate de sarcini de dificultate crescanda... Intreaga scala cuprinde 15 subteste. cand au fost publicate cele 3 baza aplicarea lui (Thorndike. sunt convertite in T (media = 50 si . e:. s-au gasit valori ale coeficientilor intre .8~ Privitor Ia »aiiditate. aDartenenta etnica. Din lipsa de norme specifice. Scorurile sunt en scorurile ahilitatii care.88 91 .

Analiza structurii : mascara abilitatea v'izual-motorie. reprezentarea vizuala.3. Relaiii uerbale : mascara clezvoltarea vocabularului. In aplicarea subtestelor. abilitatea vizual-motorie. discriminarea. rationahdrtiei : reflecta abilitatea spaanaliza vizuala. at entra . conceptele matematice :. Obligatoriu se aplicapentru Iiecare copil subtestul "Vocabular" si. analiza vizuala. 3. deprinderile calculatorii. 2. perceptia vizualizarea spatrala. lYIafrici: ovalueaza vizuala. experienta sociala . exprirnarea verbala. Desi testul cuprinc1e 15 subteste. r tia1e. in functie de rezultatul obtinut precum. Memoria pentru.formatii factuale. care este un scor standard 179 . discriminare. perceptia formei. flexibilitatea. insemnand varsta 1a care copilul reuseste Ia toti itemii.oate in exarnmarea unni copil. rationamentul e Adminisirare 9:i scorare.experienta cu numerele. cunoa~terea conceptelor ~i procedurilor matematice. memoria vizuala. intelegerea verbala. Memoria pentru propozifii : mascara memoria auditiva de scurta durata. inc erearea :}i eroarea. concentrarea. vizualizarea spatiala. rationamentul inductiv. discriminarea. Pra:tica a dernonstrat ca. '4. exprimarea verbala. Pentru raspunsul la fiecare item se " . perceptia vizuala. 17~ atentia. inductiv. Manualul cuprinde in mod foarte amanuntit tiunile privind administrarea subtestelor si scorarea rezul- :lUmar tatelor.L reusit" sau "e~ec " . 2. concentrarea. niciodata nu sunt utilizate t..l~ . formarea conceptului. logic a . Scoruril e b rute sunt transormate f . coordonarea manaochi . nttionamentnl lliductiv . Serii de numere : mascara rationamentul logic. concentrarea. memoria vizuala. . 4. analiza structurii. Memorarea mdrgelelor : mascara memoria de scurta durat~ a stimulilor vizuali.1 calculul. Deci toti iternii de acest nivel sunt considerati ttrecuti de coph· . perceptia vizuala. pentru detalii . 3. cifre : evalueaza memoria auditiva scurta durata si atentia : 4: Memoria obiecteZo. si in functie de varsta cronologica a cop{lului: se precizeaza care subteste vor fi aplicate in continuare. . mentul inductiv. aterrtia .: refle~ta' intelegerea vizuala. discriminarea det3liilor esen- d) }Iemoria de· seurta dnrata e 1. Cei mai multi dintre itemi nu sunt prevazuti cu limite de timp. ration am entul inductiv. in medie. in~emnandvarsta la care copilul esueaza la toti itemii. if:. c) Ratlonameatut ahstraet-vizual e 1. b) Ratlonamentul cantitativ: 1. Copierea : mascara reprezentarea vizuala. pot fi aplicate pe un copil u~ d~ 8 -13 subteste iar durata de aplicare poate fi mtre 1 sa 2 ore. b) nivelul plajon' (ceiling level). A bsurditiifi : mascara perceptia vizuala. examinatorul trebuie sa stabileasca 2 -nivele si anume: a) niuelul bazal(ba'sallevel). Cantitativ: reflect a .)corun eli Scorul udrsiei standard (SAS). 2. coordonarea vizual-motorie. Lndoirea si tdiatul tiala. ConstJ'uirea egalitajilor: renectacuno~terea conceptelor si procedurilor matematice. concentrarea si atentia : 3.

al nivelelor de varsta (Mc.Nemar.80 s-C} obtinut pentru corelatia dintre scorul COD1Dozitla Scala Stanford-Binet si Scala totala (FSI Q) la te~tul Wechsler. . 1987: "The Stanford-Binet Intelligence Scale: Fourth Edition. . Studiile efectuate pe baza analizei Iactoriale au scos in evident a Iaptul performanta la acest test de inteligent a se explica.. El a fosticreat in baza datelor recensamantului din 1980. marim~a comunitatii.77 pentru subteste : intre . si alt ul . situatie speciala 0 prezinta copiii cu dizabilitati .89. hind totusi mai scazute decat nentru copiii mai JL deterrninarii [ideliidii» test-retest. sexul. Memo. E. nivel al consistcniei=inierne. cuprinzand 57 de copii de 5 ani tilor de corelatie : intre . Intelegerea}: iii) 0 forma pentru copiii talentati si supradotati (6 sau 7 subteste). care au 0 medie 100 si 0 deviatie standard de 16. in baza unui singur factor cornun . . Cantitativ. Analiza structurii) : o forma ce cuprinde 6 subteste (Vocabular.i ret ardati mental pentru care .. valoarea de . de asemenea. F. structurii . scorn rile varstei standard sunt in sco ruri cele 4 arii ~i intr-un SA S combozit. 71 si . Memorarea margelelor.91 pentru scorul compozit. doua unul . 0.imp de 2 Iuni'. de 8arii. S-au obtinut urrnatoarele valori ale coeficientilor de corelatie : intre .manda utilizarea lucrarii autorilor A. apartenenta varsta. retardati mental.56 si . Pentru aceasta categoric de copii se reco.si F.88pentru scorurile la cele 4 arii ale activitatii intelectuale. Delanv. rarea rnargelelor . Un alt studiu. ' Referitor la ualidiiaie. @ @ C aracteristici psihometrice. Memorarea propozitiilor. .013 selectati in functie de urmatoarele variabile : geografica.ell media 50 si deviatia standard 8. prezentam pe cele care' au verificat corelatia dintre aceasta scala de inteligenta si alte teste ce sunt Iolosite in rnasurarea inteligentei la copiii prescolari. s-au obtinut valori ale coeficientilor de corelatie intre scorurile celor 4 arii si I Q verbal si IQ perforrnanta de .' Una din adresate acestui instrument psihodiagnostic consta faptul ca nu permite compararea \ r. pentru copiii rnici. De asemenea. mai ales. Din multitudinea cercetarilor efectuate. Astfel .80. pe un grup de 75 copii cu varsta d~ 5 1/2 ani. au fost dupa un interval de t.. de subiecti (normali. 71 si . studiile efectuate pe' diferite grupuri . talentati si supradotati. Hopkins. primul rand. Examiner's Handbook". Ne vom in special studii etectuate pe grupuri de copii. efectuat pe un numar de 175 de conii cu varsta de 7 a urmarit ualiditaiea concurenid a Scalei Stanford-Binet si a testului K-ABC. cercetarile arata.46 pana la . Pentru scopuri de triere (screening) mai multe seurte sau abreviate ale testului anume : i) 0 forma ce cuprinde 4 subteste (Vocabular. in urrna aplicarii Scalei Stanford-Binet si a testului vVPPSI. cu dizabilitati de invat are) demonstreaza. ranlor. 1942l. rnai ales copiii 1a [ideliiate. Pentru cei din o Siandardizare. de 0. care este asociat in mod crescatorcu testele verbale pe masura ce urcam pe axul vertical. Cantitativ... Lotul a cuprins un numar de 5. pentru scorurile ariilor activitatii ir:telectuale si scalele ..' j grup s-an obt inut urmatoarele valori ale coeficien- 181 .nu poate fi aplicata scala inteligenta. .89 pentru scorul compozit Ia Scala Stanford-Binet ~i scorul compozit al procesarii mentale K-ABC. existerita unui bun nivel al acestei caracteristici psihornetrice.

Lnformaiii. cat a procedurilor de administrare. Sunt 20 de iterni. cele mai multe sarcini sunt eu timp limitat. el ?". in special a copiilor. Similitudini. tot ]a capitolul minusurilor ar' intra ~i'faptul ca admini~trarea subtestelor necesita 0 perioada de timp mult mal mare decat alte teste de inteligenta. Vocabular.. noua varianta cuprinzand mal multe modificari si imbunatatiri. Acest instrument a fost construit eli intentia de a oferi practicienilor un mijloc de masurare a abilitatilor lllenta. trebuie facut daca te pierzi in oras P:: . Varianta ini tiala a testului euprinde doua categorii de teste . copilul trebuie sa precizeze ee inteles au anumite icuvinte. Jnjelegerea. La Iiecare din cei ~ de itemi prezen22 t ati oral de catre experimentator. Aritmeticd. Asadar.6. ce urmaresc masurarea unor deprinderi vizual-spatiale. Aceste teste sunt urmatoarele : L Casa animalultci. deoarece nu toate subtestele sunt administrate la toti subiectii. Prima varianta a testului a fost publicata in anul 1967 si apartine lui David Weehs~er. Scala de inteligenta Stanford-Binet (a patra editie] ramane in continuare unul dintre cele mai populare si cele mai utile instrurnente de masurare a inteligentei. De exemplu : "Ce este gura?". De exemplu : "De ce copiii trebuie sa poarte batistala ei ?". "Cate degete sunt la 0 mana?" * Revised 182 \Vechsler Preschool Primary Scale of Intelligence - (wpPSI-n). aranjati in ordinea dificultatii. Propozifii. ce urmaresc masurarea rilor verbale: 1. d~ntre care. De asemenea. J "ee (V\!PPSI) deprinde- 6.iind. II. acestea solicita. Ionel are 3 bomboane si ii ofera una lui Danut . tinandn-se seama de faptul ca t~stul poatefi aplicat incepand cu prescolarii mid. Testul cuprinde 13 propozitii ce trebuie sa fierepetate de copil exact asa cum au fost prezentatede catre examinator. In total sunt 16 itemi. In 1989 el este revizuit . Teste verbale. 5. Testul cuprinde 23 de intrebari reieritoare. cu cate bomboane mai ramane. Spre deosebire de testele verb ale .asociata en un cui de 0 anumita 183 1. imaginea fiecaruia f. atat a continutului. r se ofera copilului 20 de imagini ale unui numar de 4 animale ce sunt prezentate deasupra .. . un copil este .i anume: 2. mai la inceput surt prezentati itemi care solicita copilul sa opereze eu concepte precum "mai mare" "mal mic" iar apoi. mai usori..al unor situatii sau evenimente sociale. eer copilului sa spuna prin ce se aseamana 2 notiuni (de iexemphr : "Prin ee sc. Ia diferite trpuri de cunostirrte generale. 3. solicita copilul sa completeze propozitii ce cuprind notiuni similare (de exemplu: "Un om este mare. mai dificili. ") iar a1tii. . in al doilea rand.1.revizuit * eopfii • Scurt istoric. 4. De exemplu : "Ce culoare are gutuia" ? . unii.te (inteligentei) a copiilor prescolari si a miciior scolari sau a celor cu varsta intre 4 si 6 1}2. nCe inseamna cuminte?" 3. Teste de perfor manta. . ' • Obicctioc. Cu toate acestea.. in generalvcopilul sa realizeze ceva si. $ Coniinut..aseamdna ommar cu 0 para?") . itemi ce solicita ealculul elementar si rezolvarea unor probleme de tipul "Data. Scala de inteligenla \Vechsler pentru preseolarl ~i seolar i mid . Sunt 15 itemi prezentati oral in vederea determinarii nivelului de intelegere .performantelor peste timp.

geometric.pot calcula 3 tiDuri de coeficienti de inteligenta si anume : I 'sunt 11 subteste ale :intregului test. 4 esecuri pent. p~nt~u subtestul "Casa anirnahrlui " este preoizat un Iimitat de 5 minute.si. ' Pentru toate subtestele. 3. ell exceptia subtestului . s. pentru subtestul "Casa animalului" se acorda punete In raport cu 2 pararnetri : timpul $1 corectitudinea executiei. l~eferitor la scorare. trebuie sa fie Iamiliarizata. pomind de la unul m simplu si continuand apoi xxi altele din ce in ce mai dificile .:. 5 esecuri pen~ru s~b!estul "Voca_bu1ar". Testele verbale si de perlormanta se aplica altemativ. de fapt . totodata. de la un subtest altul. calea un puisor ~l mama sa. ')i scorare. un animal un picior}.. raspunsul acest .Pentru subtes!~le. de intehgenfii »crbald (VI Q).5 esecuri pentru subtestul "Cornp1etarea . "Vocabular". In sfarsit.. contine 23 fiecare ins emnand . subtestelor .~s~~ "Antmet1ca" ..ru _ s_ubt. In rnedie.: 184 185 . .1 pentru partea mai dificila a subtestului "Similitudini" se acorda un punctaj diferit (0. 4 esecurr-pentru subtestul "SlmlhtumD1 . Pentru care subtestele prezentate mai sus."Propocai~ulat b) coeficient de ilzteZzgenjd praciicd (VIP).e intrerupe atunci cand numarul esecurilor consecutive atinge nurnarul prevazut in cadrul manualnlui.Intelegerea". respectiv : 5 esecuri pentru . buind sa exact acel "ceva". in ordinea crescatoare a' dificult at. Astfel. cum s-a mentio. Pentru subtestele "Labirinte" "Propozitii" se ia in seama numarul erorilor pe care copilul. "Desen geometric" $1 "Cuburile". .ului este de 15 30 de minute. testse acorda 5 minute. care auo medie de 10 si valoarea deviatiei standard 3. in principal se acordarpuncte ru raspuns corect . a)coejieient . cuburilor (Block Design). cadrul manualuluisunr prezentate in moddetaliat mstructiunile de scorare.ii. timpul necesar p~ntru aplicarea completa a test.. In primul rand. copilul trebuie copieze diferite geometrice. In cazul acestui test.. 4. Pentru subtestul "Desen geometric" se puncte in Iunctie de ca1itatea desenelor facute iar pentru subtestrrl "Cllburi" scorarea se face tinand seama_ de corectitudir::e~ aranjarii cuburilor corespunzator en cerintele rnodelnlui. este de faptul ca 'persoana care aplica testul pregatita..copilului este aceea de a completa fiecare din cele 20 de imagini cu un cui corespunzandasocierii din cadrul modelului. 1 san 2 puncte) pentru fiecare item in functia de cahtatea raspunsului. . en activit ate a de testate a copiilor mid. ~5. baza scorurilor Ia subtestele deperformanta.Tnformatii" . Acest este oarecum . Copilului i se colorate in alb precurnsi un model. 2. pentru subtestele "Infor_ "Aritmetica". " 2 esecuri pentru subtestele "Labirinte ". sarcina de a cornbina cuburile in asa '1 reproduca imat corect imagmue corespunzatoare v' " v. precum $1 pentru partea maiuscara a subtestului "Similitudini" se acorda 1 punct pentru f iecare raspuns corect. "Inte1egere" :. obtinnt in verbale. 0 ceva exemplu. esecuri pentrusubtestul . Sunt oferiti 10 -itemi. Completarca imaginii. scorurile brute sunt transIn scoruri scalate. tiecare ~olicitand copilul sa gaseasca . ins a sisternul de acordare a puncteoarecum diferit. 3 esecuri pentru subtestul "Propozitii". care cuprinde . "Completarea imaginii " . 4. administrate a itemilor .

Valoarea minima este de 45 iar cea maxima este de 155. • Standardizare. 0 buna st abilit ate a t estului : e) eroarea standard anulsurar£i. in ceea ce veste fidelitatea.76 pentru VIQ. 77 si . . categbria socioprofesionala a t atalui. reprezinta de fapt 0 revizie a variant ei ini tiale.. arc valori cuprinse intre . in cadrul manualului : este prezentat un studiu in care t. rezident a urbana sau rurala . b) oaloarea coeficieniilor de [idelitaie (calculati in baza aceleiasi metode) a Iost de .69 pentruVI Q.85. 186 (verbale c) ualoarea coeficieniilor de stabilitaie. hind indus un numar egal de copii ce apartin celor dona sexe. specifice pentru forma revizuita .44 ~i . .53 si . a fost de . Snbiecti au Iost 'selectati in urmatoarelor variabile : regiunea geografica.40 :. a intervalului 4-6 1/2 ani.i 3. Testul Vocabularului in imagini Peabody (Forma A) si Testul de inteligenta in imagini.93 pentru PI Q si . Pentru toate cele 3 scale. Studiile efectuate inevidenta faptul ca acest test prezinta 0 buna valoare din punet de vedere psihornetric. cum ar fi: Testul Stanford-Binet (Forma L-M).96 pentru FSI Q (intreaga scala).87. vom prezenta in continuare nurnai elementele noi.. Testul este clestinat coniilor eu varst a . . datele de cercetare arata urrnatoarele : .93. 'publicata in 1989. intr e 3. . prima variant a. f) ualoarea erorii standard a mdsurdrii se inscrie intre 3. • Obiectiue.87 si 1. . . Pentru aceasta se Iolosesc tabelele oferite de manual. respectiv cate 100. calculati in baza metodei "half-split" (impartirii in j:urnatate) pentru fiecare subtest si pentru Iiecare nivel de varsta este cuprinsa intre .c)coeficient de inieligenid generald (Full Scale I Q) j calculat in baza scorurilor 1a cele doua categorii de subteste ~i de pertormanta}. Deoarece. Referitor Ia ualidiiate. in foarte mare m asura.i 4. • Caracierisiici psihonletrice.35 pentru PI Q ~i intre 2.. Astfel.60 :. rasa (alba :. de asemenea.a re 3 ani si 7 ani. si 3 luni (deci este 0 extindere a inter187 .94 pentru VI Q. intre . Esantionul Iolosit pentru etalonarea acestni test a cuprins un numar de 1 200 de copii.58 9i .92 pentru FSI Q. Valoarea eelor 3 eoeficienti de inteligenta se aila in unna transformarii scorurilor scalate in scoruri standard.. a fost pentru toate subtestele intre . urrna efectuunui studiu Iolosind metoda test-retest. pe un grup 50 de prescclari. la Iiecare nivel de 'V8TSta.12 pentru FSI Q.i 3.86 pentru VI Q. A dona varianta a testului. precum si procedurile de administrate si scorare sunt mentinute .89 pentru PI Q.75 pentru FSI Q. valoarea acestora a fost intre . nn este greu de tras 0 concluzie privind consistenta iniernd a testului. Valoarea corelatiilor a fest mai mare intre \VPPSI si Stanford-Binet decat intre \VPPSI si celelalte 2 teste.estul vVFPSI este corelat cu alte teste.44 .. Fe ansamblu. d) ualoarea coeficieniilor de siabilitate.66 :.i . Privind aceste valori. continutul testului. calculata pentru toate subtestele. a) ualoarea coeficieniilor de [idelitaie.15.i nonalba) .60 pentru PI Q si intre . calculati in baza aceleiasi metode. media este 100 jar valoarea deviatiei standard . pentru Iiecare jumatate de an. . Din aceste date se observa.

Iacare se adauga punctele pentru rapiditatea in executie. in baza tabelelor existente in manual. \VPPSI-R cuprinde urmatoarele subteste: Subieste Irrformatii Intelegere Aritmetica ocabular Sirnilitudini Propozitii 188 S ubtesie de performanid Asarnblarea obiectului Desen geometric Cuburi Labirinte Completarea irnagrnn Cuiele anim alului '" A $& scorare. subiesie de pe!jormanpi. Pentru subtestul "Desen geometric". subtestul "Casaanimalului" din prima varianta apare sub denumirea . care snnt identice cu cele din variant a initiala. directiile de scorare au fost imbunatatite mult fata de varianta initiala. Subtestul "Propozitii" isi pastreaza statutul de subtest optional. I!O Testul cuprinde 2 categorii de subteste : 1. deosebirea constand in : a. introducerea unui nou subtest . subieste uerbale. a fost inclusa in echipamentul testului ogrila pentru a usura evaluarea corectitudinii executiei. apare in calitate de "evaluator a capacit atii individuale de a intelege ~i de a face tata lumii inconjuratoare" \. nurnarul de esecuri consecutive dupa care se opreste t estarea . Dupa aplicarea testului. Directiile de administrate din prima varianta sunt mentiriute in cea mai mare rnasura : -.L . denumit "Asamblarea obiectului" (sarcina subiectului este de a forma din piese separate un intreg cu inteles}: b.' .animalului " (Animal Pegs). Acestea au valori de 1a 1 1a 19. se specifica. pentru fiecare subtest . scorurile brute se transforma in scoruri scalate. 2.pentru rezolvarea mai rapida a unor iterni subiectul primeste puncte in plus (este cazul unor itemi ce apartin subtestelor "Cubnri" si "Asamblarea obiectului"}: . "Labirinte").. toate celelalte subteste prezinta subiectului la inceput exemple de rezolyare a iternilor sau permit celui ce aplica testul sa ofere raspunsul coreet 1a primul item. "Cuburi".varsta fata de varianta . . De asemenea. Pentru noul subtest "Asamblarea obiectului". sunt la Iel eu cele din varianta inrtiala. Asadar . E1 urrnareste ct. acelasi scop si anume. (\Vechsler. ell 0 medie de 10 91 eli 189 . de a masura coeficientul ligenFi al copiilor.C_. Deosebirea consta in faptul ca s-au produs unele modificari in contimltul si forma unor itemi.pentru unele subt este se specifica punctul de plecare in adrninistrarea itemilor pentru copiii ce apartin diferitelor nivele de varsta . Sunt rnentionate cerintele privind calificarea in m asurarea psihologica si experienta In aplicarea testelor pe copii a celor ce doresc sa Ioloseasca acest test.~. .L . Subtestele din cele doua subcategorii sunt administrate aiternaiio. de asemenea.noua "Cniele .In cadrul directiilor de administrate. raspunsul la itemi se face intr-o anumita limit a de tirnp (de exemplu: "Asamblarea obiectului". CL ~ '_ \___ \ (_ . D. scorarea se face tinand searna de numarul de piese reunite coreet. . a~a cum se specifics in manual.' care. Directiile de scorare sunt 1a fel cu cele folosite in aplicarea testului \VPP5jI. ~ in afara de subtestul "Aritmetica". '_ Uo.. . care.. pentru unele subteste. 1989).

Caracteristici psihometrice.1 luni si ajungand varsta de 7 ani si 3 luni. • Siandardizare.peste medie . "Labirinte".. Esantionarea s-a Iacut in functie de datele recensamantului din 1986. De exernplu. . ]. insa. . nivelul educational si eel socio-ocupational al parintelui.. . B.96. Beyer. foarte area uno~ scoruri rezultate in urma aplicarii testului. Scorurile scalate sunt apoi transformate in valori IQ. . ].86 .97. Referitor la valoarea acestor coeficienti. pornind de la varsta de 2 ani si 1. Variabilele pentru selectia copiilor au fost: regiunea geografica... . calculat in baza scorurilor sealate la toate cele 10 subteste. coeficientilor de ce permit transin . Norrriele rezultate sunt incluse in tabele ~i ele sunt create pentru intervale de 3 luni.Tresen geometric". peste . :i~ urma analizeirnai multor cercetari efectuate. marginal.. coruri echis totodata. "Propozitii" si "Cuiele animalului ".i 15 %.. pentru FSIQ. Valo. sunt tabele ce cuprind valori privind diferenta minimadintre scorurile scalate la unele subteste necesa~a pentru a fi considerata semnificaiiud din punet de vedere statistic. 1990). 191 Pe langa procedurile de calculare a inteligenta. In Iunctie de valoarea coeficientului de int eligerrta obtinut. "Aritmetidi". in general se . deficient intelectual.85. . Se poate usor constata c8. . 111 sinteza. "Vocabular" si "Similitudini". Diferit e cercetari efectuate au scos in evidenta Iaptul ca exista 0 mare asernanare intre vVPPSI-R '~i vVPPSI privind fidelitatea si validitatea (Gyurke. Lotul pentru restandardizare a cuprins un numar de 1 700 copii. medie.130 ·120 . valoarea medici este 100 iar a deviatiei standard 15. "Completarea imaginii'". Unii autori. sunt prezente tabele ce cuprind valorile cerute pentru ca diferenta dintre I Q verbal si I Q perforrnanta sa fie considerata sernnijicatilJd Ia nivelele de incredere de 5 %:.. Foarte interesante si. apartenenta etnica. manualul cuprinde si tabele forrnarea scorurilor brute ale subiectilor oalenie iuirstei. pentru fiecare dintre ei. }Yt. calculat in baza scorurilor la subtestele . precum ].considera ca 0 diferenta de 3 sau mai multe puncte ale scorului scalat este sernnificativa la nivelul de incredere de 15 ~/~iar 0 diferenta de 4 san mai multe puncte este semnificativa la nivel~11 de incredere de 5 %.si anume pentru I Q verbal. utile sunt tabelele care ajuta la interpret 190 .o deviatie standard de 3.90-. nu participa la calcularea eelor 3 coeficienti de inteligenta. S. 79 69 deosebit de inalt : supenor . subiectii pot fi inclusi in urmatoarele categorii : . exist a valori inalte ale [ideliidiii "ha1fsplit=. cate 100 de baieti si 100 de fetepentru fiecare din cele 8 grupe de varsta ale intervalului 3 . Salvia si S. au const atat.7 ani (1/2 an pentru fiecare grupa de varsta) si un grup de 50 de baieti si 50 de fete pentru intervalul de varsta 7 ani 7 ani si 3 luni. calculat in baza subtestelor "Asamblarea obiectului". "Cuburi". sub medie. ~ . Pentru Full Scale 10 valorile sunt intre 41 si 160. respectiv : a) 1Q verbal.2 subteste si anume. . c) 1Q total (Full Scale I Q)..rile fidelitatii pentru subteste. trebuie mentionat ca. Stone. b) 1Q peljormaltjd.Informatie".129 110-119 90-109 8070sub 89.. De asemenea. . "Intelegere". sunt relativ rmcr.93.. Astfel. pentru 1Q performanta. Ysseldyke (1991).

Cu toate acestea. adica exact varsta pentru care cele 2 teste se suprapun). care a fost rnasurata pe un lot de 175 de copii. Iaptul ca datele de cercetare privind vVPPSI-R suntrnult mai putine decat cele privind \. :2 exarninatori au evaluat. vederea estimarii stabilitatii pentru intreaga populatie) : . De asem enea. .81 pentru FSIQ (care a fost cu aproxim ativ 2 punct e mai mare decat Indexul cognitiv general) . fapt. . b) nrivind coeficientii de siabilitate pentru unele subtest~ (de asemenea.88 pentru "Desen geometric". . trebuie mention at ~ . situatie explicabila de altfel datorita "varstei" net inferioare a variantei revizuite. Kaplan (1993). 192 193 . 73 pentru IQ verbal si .0 si 2.188 de copii selectati aleator din esanhonul de standardizare. Valorile erorii standard a mdsurdrii nu sunt foarte diferite cele obtinut e perrtru vVPPSI.85 pentru FSI Q.88 pentru . separat.09 si 4. a doua. 94 perrtru "Labirinte". < 1 In ceea ce nriveste ualiditatea. Validiiatea concurenid a fost studiata prin compararea scorurilor la \VPPSI-R cu scorurile 1a alte teste. si .81 si 3. Astfel.. recentele studii efectuate in legatura cu WPPSI-R scot in evid entanoi aspecte privind validitatea sa. Interesant este ca.se bazeaza In mare masura pe datele de cercetare referitoare la prima varianta. validitatea fonnei revizuit e . J. impartiti 2 grupe (0 grupa.VPPSI.74 pentru FSIQ . 3·-4 ani $1. s-a aeordat atentiefidelitdJii test-retest. Concluzia autorului este aceea ca I Q verbal si FSI Q au 0 mult rnai mare capacitate de predictie decat I Q pertormanta.. cum ar fi: a) cu vVPPSI : In medie. spre deosebire de \VPPSI.. Pe de alta parte. .91 nentru FSIO. c) cu Scala de inteligenta Stanford-Binet (studiu efectuat pe 115 copii) : '. pentru subteste valorile erorii standard a masurarii au fostintre 1.I Q performa::*l.. corel atii de . 5 7 ani).aceea este bine ca interpretarile sa se bazeze pe scorul 1Q cornpozit (GregQry. b) cu \VISC-R (studiu efectuat pe un lot de 50 de copii cu varsta irrtre 72 si 86 de luni . .. . dar oricum sunt diferite S1 anume: intre 3. Fidelitatea intereualutori a fost masuratain special pentru subtestele ce implica anurnite judecati subiective.85 pentru I Q verbal. obtinut urrriatoarele : cosficierrtii de stabilitate (corectati in. r.94 $1 4. valorile erorii standard sunt .90 pentru I Q verbal : .98 pentru I Q verbal si intre 2. R..i rezultatele Ia Testul Leiter de achizitie ("Leiter achievement' test") pentru un grup de 50 de copii de gradiniFi.c. datorita multiplelor asernanari dintre vVPPSI-R si vVPPSI. 717 1.'. De. . in cazul v ariantei revizuite . 1996).82 pentru "Completarea imaginii'.87 pentru FSI Q .94 pentru "Vocabular". . in general.75 pentru I Q performanta..76 pentru I Q verbal. valorile coeficienti1or de fidelitate fiind urrna toarele : .56 pentru I Q performanta : d) cu scalele McCarthy pentru abilitatile copiilor: .90 pentru I Q perfor. ualidiiaiea predictivd a instrumentului este conrirmata de cercetarile efectuate de C. intre 3.0. Este yorba de corelatiile dint. 13 .) corectati in vederea estimarii stabilitatii nentru intreaga populatie) : de 1a 52 pentru "labirinte" ~pana la . .re valorile coeficientilor de inteligenta obtinute in urma aplicarii \VPPSI-R .. mai mad pentru copiii de 7 ani. raspunsurile unui sublet de 151. 96 pentru "Similitudini".91 perrtru mtreaga scala. Astfel.82 pentru I Q perforrnanta.Inter~ valul de timp pentru retestare a fost de 3 -7 saptamani tar valori ale coeficientilor de fidelitat e s-au.

1996. 13.... 12. noul test prezinta 0 serie de caracteristici noi. G. R. C. In eoncluzie.. Psychological Testing. Aylward. Cattell infant intelligence scale. Cattell. 133-138.. Understanding Children's Testing. New York and London. California.. Conner. Beyer. Texas. Kaplan. Assessment Battery for Children. D. R. 4. J. R:. A. Pacific Grove. Differential abiWy scales .. 1990. Emerging concepts of test validation. 14.. J. 1990. In Psycholog-y in the Schools.. J. Saeeuzzo. J.. The black-white difference on the E. in Developmental Review. ce-i sporese calitatea psihometrica $1 capacitatea psihodiagnostica (Aylward E. 'IX: Psychological Corporation.c 1991). Brooks! Cole Publishing Company. 1987. pro-ed. PrinApplications and Issues (third edition). 27. '9. StoneyB. fata de varianta anterioara. The measurement of intelligence infants and young children. Factor structure of the McCarthy Scales.e) cu K-ABC: . S. 37. 146-164.. 369-375. succesrve Education. 1984. 5. Delaney. C. in Psychology in the Schools. 377 408. 111-115. New York. D. J. 7: Conoley. E.M.. C. Hopkins. \VISC-R. Ayres. 22. 2. j ournal of Psychoeducational Assessment. Simultaneous and K-ABC. Jensen. Psychological Principles and A ppll'cations. Elliot. 1990 b. 3.. J" E.. n. P. 1985. in j ournal Psvclzo-educational ASSessment.. San Antonio. 18. Psvchological Testing. Allvn and 15. Differential' abl'lity scales and technical handbook. BIBLIO GRAFIE 11. Cohen. E. D.. 1986. L.49 pentru FSI Q. 1990. 373-377. in j ourn al of Educa18. from Pre- -'-"___:--===-~ 8. 1. 8.. ~. M. la fel ca $i \!VPP SI $i. Hooper. P. J.Administraiion and scoring manual. 6.. Umansky. Cooley. Anastasi. second edition.. Gregory. 1-15. 1991. 8. 1980.. EXaJ1l1Jlc/S Handbook. Austin.. San Antonio. Gregory. T. San Antonio. Review of the K-ABC: Reflecting the' unobservable. cercetarile efectuate au seos in evidenta faptul ea vVPPSI-R este bazat tot pe cei doi factori structurali (verbal si performanta). 194 . Das. TX: Psychological Corporation. S. Elliot. media fiind eli aproxirnativ 6 puncte mai mica decat eea a Indieelui procesarii mentale. E. The Cattell Infant Intelligence Scale: A review of the literature. processes and 18. J. 11.-ABC: Implications for future tests.. M. 229-238. TX: Psychological Corporation. Forns-Santaeana. \V.. 1994. A. in journal of SPecial 1984. P. L. .~ The Binet In- telligence Scale: Fourth Edition. Assessment of Young Children. in j ournal of tional Assessment. Predicting First-grade. Cattell. 1940... Convergent and discriminant validity of the Mental Processing Scales of the Kaufman. History. 6. Psychological Corporation. 1990 a. Spenciner. TX: Psychological Corpora-· tion. 16. Achievement Kindergarten \VPPSI-R scores. A confirrna tory factor analysis of the vVPPSI-R. Gyul'ke. The mesuremcni of intelligence of infants and young children. 1993. P... F.. A. 1993. C.10. Bacon. 1986.. In plus. 17. Cattell. San Antonio. Kaplan. in Annual Reoieto of Psychology. 15-21. . 19. Gomez-Benito. Longman. 1960. E. Chicago : Riverside Publishing Company.

. A. 40.. Salvia. H. Lynch..... The Kaufman Assessment Battery for Children: An information-processing analysis and critique. Keith. Q. 35. R.. scale: An 27. A. in J ournal Clinical Psychology. abilities. Chicago: Riverside Publishing Company.. R. 1972. "1991.. 200-21S. 24. Construct validity of the Kaufman Assessment Battery for Childrenwith learning disabled and mentally. A factor anaIit ic study of the McCarthy Scales of Children's Abilities. 1942. It l'\agHeri. L. N. WiHson. (5th edition). L.. J. Kmifman. . and normal b children. w. Scales of Chil26.. in D. 41. P. D. A. Kaufman. Obrzut. 1985. Na!Jlieri. S. 1984. Boston: Houghton Mifflin. 23. tion and scoring manual. Factor structure of the McCarthy Scales for children experiencing problems in school. A. 1988. bordeline mentally'" retarded. 29. S.. lVechs!el'. 40. J. in Psychology 1'11 the Srliools.. 30. Bolen. Assessment of children.. 18. Test vol. Kaufman. 31.20. 1. 1986 a. E. Chicago: Reverside Publishing Company. Karnes. 34. 1988. Test critiques: volume IV.. in 1Jl the Schools... Sternberg. 1986 b.. Kaufman.. L... Confirmatory factor analysis of the Kaufman Assessment Battery for Children: A reevaluation. E.. in Psyclzology in the Schools. 1984. TX: PRO-ED. Sattler. :1". Binet n.. struct validity of the K-ABC for gifted children. 1984. A. T. P. in [ournal of Sclzool Psyclzolog)l. 108-'-114.. S3'ttler. . ]\1. N. Publisher.. D. 13-23. in Clinical Neuropsychology. 1983.. 417-424. Sattler. 33. C~ n.. McCallum. D.. 39. S. Factor structure of the Scales for males and females. J. Sattler. Guide f01' administering and scoring the fourth edition.. 331335. 19 24.. K-ABC administra21. J. Kaulman.. 28. J. Review of the Kaufman Assessment Battery for children. A. Bramhwaite. V. Boston: Houghton Mifflin. 1985. 1980.. The recision of the Stanf01'clBinet of the standardization data. 1983. 38. 393-404). 1982. A. E. 22. 36. Stanford- -Chicago : Riverside Publishing Company.Binet intelligence scale: F ourtli edition. Trueman.. Cognitive assessment of preschool children. San Al1to~io. San Diego. Chapman. Bolen. TechJl'ical manual. M.326. 20. 1986. 254--259. Ysseldyke. 1\'1. 21..MO: Test Corporation of America. 54. Thorndike. 17. M. 74-81. lV. J. 21. J. Sweetland (Ed. Obrzut.. New York: Grune and Stratton. 1986. Hagen. T. L. 15. S11a'w. Clinical evaluation of yeung 22. E. McCarthy scales of children's Keyser. Assessment. 32. A~. Reynolds. 1967. Sequential and simultaneous factors at ages 3-12 1/2: Developmental changes in neuropsychological dimensions. J. 1985. in Journal of Special Education. Thorndike. M. J. in Psycholog·y in the Schools. Kansas City. Sehakel. }\Ierz. in Psychology in the Schools. Relationship between age and raw score increases on the Kaufman Assessment Battery for Children. 22..). Thorudike. lUcCarthv. School Psychology Review..). Sattler. J. 42. E. Circle MN : American Cuidanae Service. Con25. R. 1984. S.. retarded. ]\1[. Z. Keith..• Manual for the dren's Abilit1:es. A. 4. J. 1984. 1984. for the Wechsler Preschool and Pri- N ew York: Psychological Corpo- 196 197 . A.. P. 26. R. Oehler-Stinnett. in K. L. R. children with the iVicCarthy scales. McNemar. Kaufman. .. 133-141. A. Manual lzzary Scale of ration. 269-279. 37. TX: Psychological Corporation. L. Us1eof the WISeR and K-ABC with learnina disabled ). 1 (pp. scale: Fourth edition. Hagen. Strommen. Sweetland (Eds. Stanford. S. Austin. CA: Jerome M. in British Journal of Educational Psychology. A. Hagel}.

• pretare calitaiiud. Wechsler preschool and primary scale of intelligence . Referitor la v alidit ate .r~ st. ealcularea unor indici ai dezv~1tarii cognitive. ai inteligentei. Cunosdmd din cadrul rnanualului.n~~in lotu! de st aridardiz. gen I Q tot al Ia testul vVPPSI-R.43. ca posed a 0 buna validitate pr_edictiva. In baza rezultatelor obtinute in urma utilizarii acestor instrumente psihodiagnostice se calculeaza indicatori sintetici ai dezvoltarii cognitive.. fiecare dintre teste oferind posibilitatea calcularii unar indici glob ali . Testele de inteligenta folosite perrtru prescolari sunt teste raportate la nOITI:le. \Viehe. de exemplu. in mod firesc.. care. o alta deosebire foarte importarrta dintre testele de inte1igenta :. Mai to-ate sunt standardizate. 1989. interpret are cantitaticd . 154-162. este de doua feluri : 1. CONSIDI~RATn ~I RECOJ\IANDARI PRIVllVD APLICAREA TESTELOR DE INTELIGENTA FE COPIH PRE~COllARI A~a dupa cum a mai fost precizat. Cele mai multe (Entre ele au un "echipament" mult mai bogat. 3. existan~ mari valori ale corelatiilor dintre rezultatele la teste ~1 achizitiile ulterioare.>1 scolare. in I ournal of School Psychology.ri. altele la norme si altele atat la criteriu.are. in ~pecial. putem determina exactpozitia subiectului raport ell membrii lotului folosit pentru standardizare. D. desi proeedura difera aarecum de la un test la altul. :M. desi el nu a facut parte din acesta (deasupra medici. respectiv la modul de grupare a rezu~tatelor obtin~te de copiii cup. Interpretarea cantitativa este predominant de n~tu. 'inclusiv performantele prescolare . folosindu-se esantioane rcprezentative pentru populatia vizata ias normele sunt in general revizuite. care este. deosebirea principala constand in f aptul ca ele mascara un anurnit aspect al dezvoltarii si anume. 44.area rezultatelor. global sau partial. Factor analysis of the McCarthy Scales of Children's Abilities on preschool children. n Limp ce testele pentru rnasui rarea dezvoltarii sunt raportate la eriteriu. daca la \VPPSl-R un copil obtine un I Q total 115 199 . in dreptul mediei etc-). i-nter.oi testele de masurare a dezvoltarii este aceea ca cele dintai sunt Ioarte bine realizate din punet de vedere tehnic. -Watkins. testele de inteligenta fac si ele parte din categoria instrumentelor folosite pentru masurarea dezvoltarii psiho-comportamentale a prescolarilor. 0. 2. Informatiile incluse in cadrul manualelor si manualelor tehnice scot in evident a faptul ca testele de' inteligenFt corespund in mare masura cerirrtelor privind fidelitatea si naliditaiea. de regul~t) scorurile obtirrut e de copil sunt raportate l a norme. J.ntionului. ocupata de copil in cadrul e~a. San Antonio: The Psychological Corporation. sub medie.revised. Asadar. dezvoltarea coguitiviL Obiectivele urmarite de aceste teste sunt precizate chiar din denumirea lor. incluzand 0 buna baza materiala. indexul dezvoltarii generale cognitive (lCG) etc. pentru I Q total media ~istandard. manuale tehnice etc. ele au dovedit. in special.atrca si ea presupune. Se st abileste astf el .J .2. la randul ei. interpret. E.. cat si la norme. respectiv. \Vecllslel'. Pentru dcterrninarea valorii acestor indici. Nivelul de incredere acordat acestor instrument e este net superior Iata de eel acordat testelor demasurare a dezvoltarii. cum ar fi coeficientul de inteligenta (I Q). 18. Dupa ce a fost aplicat un test de inteligenta urmeaza.

Raportand rezult atele copilului Ia un test atilt la norrne (etalon).. in baza aceleiasi logici si anume. deoarece practica psihodiagnostica a demonstrat faptul ca cu cat varst a copilului este mai midi. AsHe}.. pentru testul K-ABC.ila este. nivelul de semnificatie hind in mod obisnuit . el are 0 v aloare a coeficientului de inteligenta. .a exernplu. c.05. Manualele testelcr. 1998) sau "banda erorii".iva privind rezultatele ulterioare la testele scolare este mai modesta. cat i. se urmareste deterrninarea contributiei fiecareia din subscale Ia conturarea valorii scorului tot'al al testului (indieele global a1 dezvoltarii cog:niti'i/e) $1.0 diferenta de 12-17 punde intre scorurile a.media 100 iar deviatia vst andard ).riilor dezvoltarii cognitive luate in consideratie de Bateria Stanford-Binet: IV. de a determina posibilitatile sau lirnitele manifestate de copil in acea arie a dezvoltarii vizat e de subtestul respectiv. prima 201 .nuit intre 68 si 99 Desi cadrul rnanualului testului sunt incluse informatii pozitive referitoare la validitatea predictiva. mai mare 84 din copiii cuprinsi In lotul utilizat pentru etalonare. v a prirni un scor echivarstei de 5 ani.18 puncte (depinzand de varsta copilului) intre scorurile Ia subscalele procesarii secventia1e si subsca1ele procesarii simultane. de asernenea . la nivelul scorurilor subtestelor. mforrn a ti a furnizata In cadrul manualu1ui testu1ui privind er oarea standard a . 200 Uri a1taspect a1 int.0 diferenta de 12 . scorurileobtinute in urma aplicarii testelor pot fi descrise (desigur. at unci pentru orice copil care la acest test scoru1 12. . / Spre deosebire de scorurile standard.erpretarii cantitative il constituie analiza i. analiza si interpretarea cantit ativa pot cobora si mai mult . inseamna . daca scorul mediu al unui copil de 5 am Ia un test ~este 12. totodata. cum i se lTIaI care este de fapt estirn area carrtit atii erorii asociate unui anumit scor obtinut si care variaza in functie nivelele de incredere luate in consideratie (obii. putem aprecia ca el are 0 valoare a coeficientului de inteligenta rn ai mica dedit 16 din copiii cuprinsi in lot.. in a1 doilea rand. in urma unor laborioase studii statistice. 0 difererita de 7 -8 puncte intre media scorurilor Ia un index si fiecare din cele 5 scoruri ale indexului obtinute 1a te~tul McCarthy.0 diferenta de peste 11 puncte dintre scorurile I Q la scala verbalasi scala de performanta pentru testul WP:PSI-R. in urma transformarii lor) si in functie de rangwri ceniile si echiuaScorurile echivalent e varstei sunt derivate prin calcu. pe de 0 parte.ive. cuprind valori limit a a difererrtei dintre scorurile diferitelor arii (subscale) pentru ca acestea sa fie considerate semnificat.. s I'n unele lucrari rornanesti de psihodiagnostic a existat 0 anumita pozitie restrictiva in utilizarea celor dona tipuride interpretari. se urmareste determinarea "puterilor" si "limit elor " diferitelor arii ale dezvoltarii cognitive. de a det ermina contributia specifica a subtestului 1a valorile globale obtinute si. Sau. obtinut e Ia un test de catre copiii de 0 anurnit. (Spatz. pe de alta parte. In primul rand.icompararea scorurilor Ia subscale.iIa scorurile eehivarstei este posibil ea pozitia copilului nu fie Foarte ut. cantitativa ~i calitativa. spre exemplu : . eu atat m ai mult valoarea p redict. rezultatele obtinut e de copil 1a test trebuie interpretate cu foarte mare precautie. Desigur.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->