Sunteți pe pagina 1din 24

QK-62-04-745-RO-C

Codul European
al Bunei Conduite Administrative
Mediatorul European
1, avenue du Président Robert Schuman
BP 403
F-67001 Strasbourg Cedex
Tel.: (33) 388 17 23 13
Fax: (33) 388 17 90 62
Email: euro-ombudsman@europarl.eu.int
Situl internet: http://www.euro-ombudsman.eu.int

Mediatorul European

ro

PH503768C_ROBT.indd 1 20/07/05 18:24:45


PH503768Int_ROBT.indd 1 20/07/05 18:25:27
Codul European
al Bunei Conduite Administrative

Mediatorul European

PH503768Int_ROBT.indd Sec1:1 20/07/05 18:25:30


© Comunităţile Europene, 2005
Toate drepturile rezervate.
Atât publicaţia cât şi fragmente din ea pot fi reproduse în scop
educaţional sau ne-comercial numai cu menţionarea sursei.
Luxembourg: Biroul pentru Publicaţii oficiale ale Comunităţilor
Europene, 2005
ISBN 92-95022-42-4
Printat în Belgia
PRINTAT PE HÂRTIE ALBĂ

PH503768Int_ROBT.indd Sec1:2 20/07/05 18:25:33


Cuprins

Cuvânt Înainte al Mediatorului European 4

Introducere 6

Codul European al Bunei Conduite Administrative 10

PH503768Int_ROBT.indd Sec1:3 20/07/05 18:25:33


Cuvânt Înainte al Mediatorului European

Stimate Cititorule,
Din momentul preluării funcţiei de Mediator European la data de
1 aprilie 2003, depun mari eforturi pentru a propaga buna conduită
administrativă în instituţiile şi organele Uniunii Europene. Această muncă
are o dublă dimensiune. Pe de o parte, Mediatorul European acţionează
ca un mecanism extern de control, examinând plângerile referitoare la
conduita necorespunzătoare în administraţie şi recomandând măsuri
reparatorii în cazurile în care acest lucru este necesar. Pe de altă parte,
Mediatorul European reprezintă o sursă de sprijin pentru instituţii,
ajutându-le să-şi îmbunătăţească activitatea prin indicarea domeniilor
care pot fi ameliorate. În ambele cazuri, scopul final este îmbunătăţirea
serviciilor prestate cetăţenilor Europei.
Codul European al Bunei Conduite Administrative constituie un
instrument de bază pentru îndeplinirea acestui dublu rol al Mediatorului
European. Mediatorul European foloseşte acest Cod atunci când
analizează eventualele cazuri de conduită necorespunzătoare în
administraţie, bazându-se pe prevederile referitoare la funcţia sa de
control. În acelaşi timp acest Cod este de asemenea un foarte util ghid
şi sursă de informaţii pentru lucrătorii din cadrul serviciilor publice,
îndemnându-i să aplice cele mai ridicate standarde în administraţie.

PH503768Int_ROBT.indd Sec1:4 20/07/05 18:25:34


Cetăţenii Europei merită pe deplin aceasta. Conform art. 41 al Cartei
Drepturilor Fundamentale a UE, dreptul la o bună administraţie
realizată de către instituţiile şi organele UE este un drept fundamental.
Codul explică cetăţenilor care este însemnătatea practică a acestui drept
şi ce pot aştepta în mod concret din partea administraţiei europene.
Întrucât această Carte constituie partea II a Tratatului de instituire a
Constituţiei pentru Europa, putem fi siguri că în următorii ani acest
drept va căpăta o tot mai mare însemnătate.
Cetăţenii şi funcţionarii arată un mare interes faţă de acest Cod din
clipa aprobării lui de către Parlamentul European în septembrie 2001.
Influenţa lui nu se limitează la instituţiile şi organele Uniunii, şi constat
cu satisfacţie că numeroase State Membre şi ţări candidate utilizează
acest Cod. Sunt convins că în calitate de Mediator European am obligaţia
de a informa în continuare care sunt drepturile şi îndatoririle cuprinse
în acest Cod. Din acest motiv am decis să publicăm noua lui versiune în
toate limbile oficiale ale UE ca şi în limbile ţărilor candidate.
Sper că acest Cod va sluji în continuare ca instrument util de lucru pentru
administraţia publică şi ca punct de referinţă pentru toţi cetăţenii din
întreaga Europă.

P. Nikiforos Diamandouros
Strasbourg, 5 ianuarie 2005.

PH503768Int_ROBT.indd Sec1:5 20/07/05 18:25:36


fl
ie


Introducere

La 6 septembrie 2001, Parlamentul European a aprobat rezoluţia


care ratifică Codul Bunei Conduite Administrative, pe care trebuie
să îl respecte instituţii i organele Uniunii Europene, serviciile lor
administrative uncţionarii în contact cu persoanele individuale.
Prima propunere de creare a Codului a venit din partea deputatului
în Parlamentul European Roy PERRY în anul 1998. Ca o consecinţă
a anchetei desfă urate din proprie iniţiativă, Mediatorul European a
întocmit proiectul textului, pe care l-a prezentat apoi Parlamentului
European sub forma unui raport special. Rezoluţia Parlamentului
European referitoare la acest Cod se bazează pe proiectul Mediatorului
European împreună cu modificările introduse de către domnul PERRY,
raportorul Comisiei pentru Petiţii a Parlamentului European.
Codul ia în considerare principiile dreptului administrativ european
cuprinse în hotărârile Curţii de Justiţie i de asemenea se inspiră din
legislaţia diferitelor ţări.

Statutul Codului
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene a fost proclamată
în cadrul întâlnirii la vârf de la Nisa din decembrie 2000 i în prezent

PH503768Int_ROBT.indd Sec1:6 20/07/05 18:25:38


Codul European al Bunei Conduite Administrative

Dreptul de a avea o administraţie bună (art. 41

Uniunii (art. 43) sunt cuprinse în Cartă ca


care decurg din deţinerea cetăţeniei Uniunii.
)
id
r
o
constituie partea II a Tratatului de instituire a Constituţiei pentru
Europa.
reptul de a
adresa Mediatorului European plângeri referitoare la conduita
necorespunzătoare în administraţie în cadrul instituţiilo rganelor
repturi fundamentale

Prezentul Cod are ca scop explicarea mai detaliată a ceea ce ar trebui


să însemne în practică dreptul de a avea o bună administraţie, care este
cuprins în Cartă.

Dreptul de a avea o bună administraţie


(Articolul 41 al Cartei Drepturilor Fundamentale1)

1 Oricărei persoane îi revine dreptul ca instituţiile şi organele Uniunii


să îi examineze cauza în mod imparţial şi corect, într-un termen
rezonabil.

2 Acest drept cuprinde:

– dreptul fiecărei persoane de a fi ascultată înainte de a se lua măsuri


individuale care ar putea să îi influenţeze negativ situaţia;

– dreptul fiecărei persoane de a avea acces la dosarul cauzei sale,


cu rezerva respectării intereselor de confidenţialitate care sunt
autorizate şi a secretului profesional şi comercial;

– obligaţia administraţiei de a îşi justifica deciziile.

3 Fiecare persoană are dreptul să pretindă de la Comunitate, în


conformitate cu principiile generale comune în legislaţia Statelor
Membre, repararea daunei pricinuite de către instituţii sau de către
lucrătorii acestora aflaţi în exerciţiul funcţiunii.

4 Fiecare persoană poate să se adreseze în scris instituţiilor Uniunii într-


una din limbile tratatului şi trebuie să primească răspuns în aceeaşi
limbă.

(1) Art. 41 al Cartei corespunde art. II-101 din Constituţie.

PH503768Int_ROBT.indd Sec1:7 20/07/05 18:25:39


rio


x

Mediatorul European cercetează eventualele cazuri de conduită


administrativă necorespunzătoare în acţiunile instituţiilo rganelor
Uniunii în conformitate cu art.195 din Tratatul Comunităţii Europene
cu Statutul Mediatorului European2. Definiţia conduitei administrative
necorespunzătoare, în înţelegerea Mediatorului European, cuprinsă în
raportul său anual pentru anul 1997, este următoarea:
„Conduita administrativă necorespunzătoare se întâlneşte atunci când
organul public nu acţionează conform cu prevederile sau principiile sale
corespunzătoare.”
Această definiţie a fost confirmată de către Parlamentul European.

Mediatorul European
(Articolul 43 din Carta Drepturilor Fundamentale3)

Fiecare cetăţean al Uniunii şi fiecare persoană fizică sau juridică care


are domiciliul sau sediul statutar într-unul din Statele Membre are
dreptul să se adreseze Mediatorului European al Uniunii în cazurile
conduitei administrative necorespunzătoare în activitatea instituţiilor
sau organelor comunitare, cu excepţia Curţii de Justiţie şi a Tribunalului
Primei Instanţe care îşi exercită funcţiile judecătoreşti.

Aprobând acest Cod, Parlamentul European a aprobat în acela i


timp rezoluţia care cheamă Mediatorul European să aplice Codul în
timpul cercetării eventualelor cazuri de conduită necorespunzătoare
în administraţie în scopul de a introduce dreptul de a avea o bună
administraţie, care este definit în art. 41 al Cartei. De aceea, în timpul
cercetării eventualelor cazuri de conduită necorespunzătoare în
administraţie, Mediatorul European ia în considerare prevederile i
principiile cuprinse în Cod.

(2) Decizia parlamentului european în problema prevederilor i condiţiilor generale


care reglementează exercitarea funcţiei de către Mediatorul European, Monitorul
Legilor L 113/15 din 4.5.1994.
(3) Art. 43 al Cartei corespunde art. II-103 din Constituţie.

PH503768Int_ROBT.indd Sec1:8 20/07/05 18:25:41


cl
i
e
o
i
r
o
iotp
a
Codul European al Bunei Conduite Administrative

Legea administrativă europeană


După ratificarea Codului, Parlamentul European s-a adresat Comisiei
Europene cu solicitarea de a prezenta un proiect de hotărâre care
să cuprindă Codul. Această hotărâre avea să sublinieze caracterul
obligatoriu al prevederilor i principiilor cuprinse în acesta i să
asigure aplicarea sa unitară faţă de toate instituţii
prin aceasta încurajând transparenţa onformitatea.
rganele UE,

În prezent acest obiectiv poate fi atins în mod optim în baza solicitării


Comisiei referitoare la o lege europeană cu privire la buna conduită
în administraţie. Art. III-398 din Constituţie ar putea să constituie
fundamentul legal al unei astfel de legi. Acesta afi rmă următoarele:
„În exercitarea funcţiilor sale, instituţiile, organele şi unităţile
administrative ale Uniunii beneficiază de sprijinul administraţiei
europene deschise, eficiente şi independente.
Respectând drepturile şi îndatoririle funcţionarilor ca şi reglementările
acceptate în baza articolului III-427, legea europeană specifică în acest
sens reglementări detaliate.”
Mediatorul European va sublinia în continuare valoarea suplimentară
a transformării Codului în lege europeană. Acest lucru ar ajuta la
eliminarea dezorganizării în cadrul instituţiilo

aceste instituţii
rganelor UE,
care rezultă în prezent din existenţa în paralel a unor diferite coduri,
ar asigura aplicarea unor principii fundamentale unitare de către
rgane în contactele acestora cu cetăţeni
sublinia importanţa acestor principii atât pentru cetăţeni câ
funcţionari.
r
entru

PH503768Int_ROBT.indd Sec1:9 20/07/05 18:25:42


Codul European
al Bunei Conduite Administrative

Codul aprobat de Parlamentul European conţine următoarele prevederi


de fond:

Articolul 1
Prevederi Generale
În raporturile cu publicul, Instituţiile i funcţionarii acestora vor
respecta principiile stabilite în prezentul Cod al bunei conduite
administrative, denumit în cele ce urmează „Codul“.

Articolul 2
Domeniul specific de aplicare
1. Codul se aplică tuturor funcţionarilor i altor angajaţi cărora li se
aplică Statutul Personalului i Condiţiile de angajare a altor angajaţi,
cu privire la raporturile acestora cu publicul. În cele ce urmează,
termenul funcţionar se va referi atât la funcţionari, cât i la ceilalţi
angajaţi.

10

PH503768Int_ROBT.indd Sec1:10 20/07/05 18:25:43


le
d
i

a
i
e

s

i

c


Codul European al Bunei Conduite Administrative

2. Instituţii ministraţiile acestora vor lua măsurile necesare în


vederea asigurării faptului că prevederile prezentului Cod se aplică,
de asemenea, altor angajaţi ai acestora, cum ar fi persoanele angajate
în baza contractelor de drept privat, experţilor deta aţi din cadrul
administraţiei publice naţional tagiarilor.
3. Termenul „Publicul“ desemnează persoanele fizice i juridice,
indiferent dacă acestea domiciliază sau î i au sediul social într-un
Stat Membru sau nu.
4. În înţelesul prezentului Cod:
(a) termenul „Instituţie“ desemnează o instituţie sau un organism
al Comunităţii;
(b) „Funcţionar“ reprezintă un funcţionar sau alt angajat al
Comunităţilor Europene.

Articolul 3
Domeniul relevant de aplicare
1. Prezentul Cod conţine principiile generale de bună conduită
administrativă, care se aplică tuturor raporturilor dintre Instituţii i
administraţiile acestora i public, cu excepţia cazului în care acestea
cad sub incidenţa unor prevederi specifice.
2. Principiile stabilite în prezentul Cod nu se aplică raporturilor
dintre Instituţii i oficialii acestora. Respectivele raporturi cad sub
incidenţa Statutului Personalului.

Articolul 4
Legalitate
Funcţionarul va acţiona în conformitate cu legea i va aplica normele i
procedurile stabilite de legislaţia Comunităţii. În special, funcţionarul
se va asigura că deciziile care afectează drepturile sau interesele
persoanelor au o bază legală onţinutul acestora este conform legii.

11

PH503768Int_ROBT.indd Sec1:11 20/07/05 18:25:44


x

Articolul 5
Nediscriminare
1. În procesarea cererilor publicului
ie
îi
n adoptarea deciziilor,
funcţionarul va asigura respectarea principiului de egalitate a
tratamentului. Persoanele care se află în aceea i situaţie vor fi tratate
într-o manieră similară.
2. În cazul unei diferenţieri a tratamentului, funcţionarul se va asigura
că acest fapt este justificat de caracteristicile obiective relevante ale
cazului particular.
3. Funcţionarul va evita în special orice discriminare nejustificată
între membrii publicului, bazată pe naţionalitate, sex, rasă,
culoare, origine etnică sau socială, trăsături genetice, limbă, religie
sau credinţă, opinii politice sau de altă natură, apartenenţă la o
minoritate naţională, proprietate, na tere, handicap, vârstă sau
orientare sexuală.

Articolul 6
Proporţionalitate
1. În adoptarea deciziilor, funcţionarul se va asigura că măsurile luate
sunt proporţionale cu scopul urmărit. În special, funcţionarul va
evita limitarea drepturilor cetăţenilor sau impunerea unor obligaţii
în sarcina acestora, în cazul în care aceste limitări sau sarcini nu se
află într-un raport rezonabil cu scopul acţiunii urmărite.
2. În adoptarea deciziilor, funcţionarul va respecta echilibrul corect
între interesele persoanelor particular

Articolul 7
nteresul publicului larg.

Lipsa abuzului de putere


Puterile vor fi exercitate exclusiv în scopul în care au fost conferite de
prevederile relevante. În special, funcţionarul va evita folosirea acestor
puteri în scopuri care nu au bază legală sau care nu sunt justificate de
nici un interes public.

12

PH503768Int_ROBT.indd Sec1:12 20/07/05 18:25:46


iidl
e
im
a
Codul European al Bunei Conduite Administrative

Articolul 8
Imparţialitate şi independenţă
1. Funcţionarul va fi imparţial i independent. Funcţionarul se va
abţine de la orice acţiune arbitrară care afectează în mod negativ
publicul, precum a orice tratament preferenţial acordat în
baza oricăror motive.
2. Conduita funcţionarului nu va fi niciodată ghidată de interese
personale, familiale sau naţionale sau de presiuni politice.
Funcţionarul nu va participa la adoptarea nici unei decizii în care
acesta sau aceasta, sau orice membru apropiat al familiei sale deţine
un interes financiar.

Articolul 9
Obiectivitate
În adoptarea deciziilor, funcţionarul va lua în considerare factorii
relevanţ i va acorda fiecărui asemenea factor ponderea adecvată în
luarea deciziei, ignorând orice elemente irelevante.

Articolul 10
Aşteptări legitime, consecvenţă şi avizare
1. Funcţionarul va fi consecvent în propria sa conduită administrativă,
precum i în activitatea administrativă a Instituţiei. Funcţionarul
va aplica practicile administrative uzuale (normale) ale Instituţiei,
cu excepţia cazului în care vor exista motive legitime de derogare
de la aceste practici într-un anumit caz; aceste motive se vor
înregistra în scris.
2. Funcţionarul va respecta a teptările legitime i rezonabile ale
publicului, conform modului în care a acţionat Instituţia în trecut.
3. Ori de câte ori va fi necesar, funcţionarul va aviza publicului
modalitatea în care va fi urmărită o problemă care intră în atribuţiile
acestuia / acesteia niera de rezolvare a problemei.

13

PH503768Int_ROBT.indd Sec1:13 20/07/05 18:25:46


x

ă
i

leiacvteilv
 Articolul 11
Corectitudine
Funcţionarul va acţiona într-o manieră imparţială, corect
rezonabilă.

Articolul 12
Amabilitate
1. Funcţionarul va fi dedicat îndatoririlor sale de serviciu, corect,
amabil cesibil în raporturile cu publicul. În cadrul răspunsurilor
la corespondenţă, la apelurile telefonice la mesajele electronice,
funcţionarul va încerca să acorde tot sprijinul posibi
la întrebările adresate cât mai comple xact posibil.
a răspunde

2. În cazul în care funcţionarul nu are atribuţii legate de problema în


cauză, va îndruma cetăţeanul către funcţionarul competent.
3. În cazul producerii unei erori care afectează în mod negativ
drepturile sau interesele unei persoane, funcţionarul î i va cere scuze
pentru aceast

sa
a depune toate eforturile în vederea corectării
într-o manieră cât mai oportună a efectelor negative datorate erorii
a informa persoana respectivă cu privire la orice drepturi de
atac, în conformitate cu Articolul 19 din Cod.

Articolul 13
Transmiterea răspunsului la scrisori în limba cetăţeanului
Funcţionarul se va asigura că fiecare cetăţean al Uniunii sau oricare
membru al publicului care se adresează în scris Instituţiei într-una
din limbile Tratatului va primi un răspuns redactat în aceea i limbă.
Această prevedere se aplică în măsura posibilă persoanelor juridice,
cum ar fi asociaţiile (ONG-uri) i societăţile.

Articolul 14
Confirmarea de primire şi indicarea funcţionarului competent
1. Pentru fiecare scrisoare sau reclamaţie adresată Instituţiei se va
primi, în termen de două săptămâni, o confirmare de primire,
cu excepţia cazului în care, în acest termen, va putea fi trimis un
răspuns pe fondul problemei.

14

PH503768Int_ROBT.indd Sec1:14 20/07/05 18:25:47


is
i,o
Codul European al Bunei Conduite Administrative

2. Răspunsul sau confirmarea de primire va indica numele i numărul


de telefon al funcţionarului însărcinat cu soluţionarea problemei,
precum erviciul în cadrul căruia acesta sau aceasta î i desfă oară
activitatea.
3. Nu va fi necesară transmiterea unei confi rmări de primire sau a unui
răspuns în cazul în care scrisorile sau reclamaţiile sunt abuzive prin
numărul excesiv al acestora sau prin natura repetitivă sau inutilă a
acestora.

Articolul 15
Obligaţia transferării către serviciul competent
din cadrul instituţiei
1. În cazul adresării sau transmiterii unei scrisori sau a unei reclamaţii
destinate Instituţiei către o Direcţie Generală, Direcţie sau Unitate
care nu are competenţa de a soluţiona aspectele ridicate, serviciile
acesteia se vor asigura că dosarul va fi transferat fără întârziere
serviciului competent din cadrul Instituţiei.
2. Serviciul care a primit iniţial scrisoarea sau reclamaţia va informa
autorul cu privire la acest transfer i va indica numele i numărul de
telefon al funcţionarului căruia i-a fost transferat dosarul.
3. Funcţionarul va atrage atenţia persoanei sau organizaţiei cu privire
la orice erori sau omisiuni din cadrul documentelor i îi va acorda
acesteia posibilitatea rectificării acestora.

Articolul 16
Dreptul de a fi audiat şi de a da declaraţii
1. În cazurile referitoare la drepturile sau interesele persoanelor,
funcţionarul se va asigura de respectarea dreptului la apărare pe
parcursul fiecărei etape a procedurii de adoptare a deciziilor.
2. Fiecare membru al publicului va avea dreptul, în cazurile în care
urmează să fie adoptată o decizie care îi afectează drepturile sau
interesele, să depună note scrise ri de câte ori va fi necesar, să
prezinte comentarii verbale anterior adoptării deciziei.

15

PH503768Int_ROBT.indd Sec1:15 20/07/05 18:25:48


x

i
î
ib
ea Articolul 17
Termen rezonabil aferent adoptării deciziilor
1. Funcţionarul va asigura adoptarea unei decizii cu privire la fiecare
cerere sau reclamaţie adresată Instituţiei într-un termen rezonabil,
fără întârziere, i în orice caz nu mai târziu de două luni de la data
primirii acesteia. Aceea i regulă se aplică n cazul răspunsurilor
la scrisorile primite din partea publicului i al răspunsurilor la
notele administrative transmise de funcţionar superiorilor săi,
prin care solicită instrucţiuni legate de decizia care urmează să fi e
adoptată.
2. În cazul în care, datorită complexităţii problemelor ridicate, nu se
poate adopta o decizie asupra unei cereri sau reclamaţii în termenul
mai sus menţionat, funcţionarul va informa cât mai curând posibil
autorul acesteia în acest sens. În această situaţie, o decizie defi nitivă
va trebui comunicată autorului în cel mai scurt timp.

Articolul 18
Obligaţia de a menţiona temeiul deciziilor
1. Fiecare decizie adoptată de Instituţie, care poate afecta în mod
negativ drepturile sau interesele unei persoane particulare, va
menţiona temeiurile pe care se bazează, indicând în mod clar faptele
relevant za legală a deciziei.
2. Funcţionarul va evita adoptarea de decizii bazate pe temeiuri
sumare sau vagi sau care nu conţin raţionamente individuale.
3. Dacă datorită numărului ridicat de persoane vizate de decizii
similare nu este posibilă comunicarea în detaliu a temeiurilor
care stau la baza adoptării deciziilor, iar în cazurile în care există
răspunsuri standard în acest sens, funcţionarul va garanta faptul
că va furniza ulterior cetăţeanului care a solicitat aceasta în mod
expres raţionamentul individual.

16

PH503768Int_ROBT.indd Sec1:16 20/07/05 18:25:49


i
t
e
r
d
iia
l e
0
Codul European al Bunei Conduite Administrative

Articolul 19
Indicarea posibilităţilor de atac
1. O decizie a Instituţiei care ar putea afecta în mod negativ drepturile
sau interesele unei persoane particulare va conţine o indicaţie
referitoare la posibilităţile de atac existente pentru contestarea
deciziei. În special, va indica natura mijloacelor de recurs, organele
înaintea cărora pot fi exercitate acestea, precum
exercitare a acestora.
menele de

2. Deciziile se vor referi în special la posibilitatea iniţierii unor


proceduri judiciar punerii de reclamaţii la Mediator, în
condiţiile prevăzute la Articolele 23
de instituire a Comunităţii Europene.
spectiv 195 din Tratatul

Articolul 20
Notificarea deciziei
1. Funcţionarul va asigura notificarea în scris către persoana sau
persoanele vizată(e), imediat după adoptarea deciziei, a deciziilor
care afectează drepturile sau interesele persoanelor fi zice.
2. Funcţionarul se va abţine de la comunicarea deciziei către alte surse
anterior informării persoanei sau persoanelor vizate.

Articolul 21
Protecţia datelor
1. Funcţionarul care procesează date cu caracter personal referitoare
la un cetăţean va respecta intimitatea i integritatea persoanei,
în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului
European l Consiliului (CE) Nr. 45/2001 din data de 18 decembrie
2000 privind protecţia persoanelor fi zice în legătură cu procesarea
datelor cu caracter personal de către instituţiile i organismele
Comunităţi ibera circulaţie a acestor date1.
2. Funcţionarul va evita în special procesarea datelor cu caracter
personal în scopuri nelegitime sau transmiterea acestor date către
persoane neautorizate.

(1) Monitorul Legilor L 8/1 din 12.1.2001.

17

PH503768Int_ROBT.indd Sec1:17 20/07/05 18:25:50


x

ile
e in Articolul 22
Solicitarea de informaţii
1. Ori de câte ori problema în discuţie cade în sfera sa de competenţă,
funcţionarul va aduce la cuno tinţa publicului informaţiile
solicitate. Ori de câte ori va fi cazul, funcţionarul va aviza cu privire
la modalitatea de iniţiere a unei proceduri administrative aflate în
sfera sa de competenţă. Funcţionarul se va asigura că informaţiile
comunicate sunt clar nteligibile.
2. În cazul în care o solicitare de informaţii exprimată verbal este mult
prea complicată sau mult prea complexă, funcţionarul va recomanda
persoanei vizate să î i formuleze cererea în scris.
3. În cazul în care, datorită caracterului confidenţial, un funcţionar nu
poate divulga informaţiile solicitate, atunci acesta, în conformitate
cu prevederile Articolului 18 din prezentul Cod, va indica persoanei
vizate motivele pentru care nu poate comunica informaţiile.
4. În urma solicitărilor de informaţii cu privire la probleme care nu se
află în sfera sa de competenţă, funcţionarul va îndruma solicitantul
către persoana competentă, indicând nume umărul de telefon
al acesteia. În urma solicitărilor de informaţii referitoare la altă
instituţie sau alt organism al Comunităţii, funcţionarul va îndruma
solicitantul către respectiva instituţie sau respectivul organism.
5. Dacă este cazul, în funcţie de obiectul solicitării, funcţionarul va
îndruma persoana care solicită informaţii către serviciul responsabil
cu informarea publicului din cadrul Instituţiei.

Articolul 23
Solicitarea accesului publicului la documente
1. Funcţionarul va instrumenta cererile legate de accesul la documente
în conformitate cu normele adoptate de Instituţie i în conformitate
cu principiile i limitările generale stabilite în Regulamentul (CE)
Nr. 1049/20012.
2. În cazul în care funcţionarul nu poate răspunde unei solicitări verbale
legată de accesul la documente, cetăţeanului i se va recomanda să o
formuleze în scris.

(2) Monitorul Legilor L 145/43 din 31.5.2001.

18

PH503768Int_ROBT.indd Sec1:18 20/07/05 18:25:51


eivitid
e aia
e

Codul European al Bunei Conduite Administrative

Articolul 24
Păstrarea evidenţelor adecvate
Departamentele Instituţiei vor păstra evidenţe adecvate ale
corespondenţei primit ransmise, ale documentelor primit le
măsurilor luate de acestea.

Articolul 25
Publicitatea codului
1. Instituţia va lua măsuri eficiente de informare a publicului cu privire
la drepturile de care beneficiază în virtutea prezentului Cod. Dacă
este posibil, Instituţia va asigura posibilitatea accesării textului în
format electronic, pe pagina sa de Internet.
2. În numele tuturor instituţiilor, Comisia va public istribui Codul
către cetăţeni, sub forma unei bro uri.

Articolul 26
Dreptul de a adresa reclamaţii către Mediatorul European
Orice nerespectare de către o Instituţie sau un funcţionar a principiilor
stabilite de prezentul Cod va putea face obiectul unei reclamaţii adresate
Mediatorului European în conformitate cu prevederile Articolul 195
din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene le Statutului
Mediatorului European3.

Articolul 27
Analiza funcţionării
Fiecare Instituţie va analiza implementarea Codului după doi ani de
funcţionar a informa Mediatorul European cu privire la rezultatele
analizei sale.

(3) Decizia parlamentului european în problema prevederilor i condiţiilor generale


care reglementează exercitarea funcţiei de către Mediatorul European, Monitorul
Legilor L 113/15 din 4.5.1994.

19

PH503768Int_ROBT.indd Sec1:19 20/07/05 18:25:52


PH503768Int_ROBT.indd Sec1:20 20/07/05 18:25:53
PH503768Int_ROBT.indd Sec1:22 20/07/05 18:25:53
QK-62-04-745-RO-C
Codul European
al Bunei Conduite Administrative
Mediatorul European
1, avenue du Président Robert Schuman
BP 403
F-67001 Strasbourg Cedex
Tel.: (33) 388 17 23 13
Fax: (33) 388 17 90 62
Email: euro-ombudsman@europarl.eu.int
Situl internet: http://www.euro-ombudsman.eu.int

Mediatorul European

ro

PH503768C_ROBT.indd 1 20/07/05 18:24:45