Sunteți pe pagina 1din 32

MONITORUL

AL.

1\.

ROMANIEI

OFICIAL

Anul 174 (XVIII) -

Nr. 1.048

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE

Vineri, 29 decembrie 2006

SUMAR

Nr,

634.

-

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

Ordin

al

directorului

general

si Publicitate

al

Agentiei

Imobiliara

Nationale

pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de Întocmire a documentatiilor cadastrale in vederea Înscrierii În cartea funciara

de Cadastru

Pagina

1-31

ACTE

ALE

ORGANELOR

DE

SPECIALITATE

ALE

ADMINISTRATIEI

PUBLICE

CENTRALE

 

.,

.

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI

AGENTIANATIONALADE CADASTRUSI PUBLICITATEIMOBILIARA

INTERNELOR

pentru

aprobarea

Regulamentului

cadastrale

aRDI

N

.

privind continutul

si modul

de Întocmire

În vederea Înscrierii În cartea funciara

a documentatiilor

'

 

lit.

a)

si

c)

si

are art.

59 din

Legea cadastrului

si a publicitatii imobiliare

 

'

Având În vedere prevederile art. 4 nr. 7/1996, republicata,

. În temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicata, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotarârea Guverllului nr. 1.210/2004 privind organizareasi functionareaAgentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara,republicata,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.

Se aproba Regulamentul privind continutul si

modul de Întocmire a documentatiilor cadastrale În vederea

. Înscri~rii În ca!te~ funciara, pre~azut În anexa care face

, Pe data Intram In vigoare a prezentuluI ordin

Art.

1.

-

parte Integranta din pr~ze~t~l.ordl,n.

Art.

2,- -

.

se

abroga:

a)

Ordinul presedinteluiOficiului National de Cadastru,

Geodezie si Cartografie nr. 946/2000 pentru

În

cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii, publicat În Monitorul Oficial al

tehnice necesare

aprobarea

cadastrale

Instructiunilor

privind Întocmirea

la Înscrierea

documentatiei

cu caracter' nedefinitiv

României,

modificarile urterioare'

punctele

Partea

Of

,

10

1, nr.

'si

13

90

din

din

22 februarie

Normele

2001,

cu

b)

tehnice

pentru

prin Ordinul

introducerea

ministrului administratiei

cadastrului

'

ICla

1

a

1 , R

general,

aprobate

publice , nr. 534/2001, publicat În

P

t

I

744

d '

om~,n~e~,

ar ~a"

nr,

In

M

't

I

onl ?ru

,

21 noler:nbrle200,1, cu. ,~odlflcarlle ulterioare,

c) orice alte diSpOZitIIcontrare.

Art. 3.

Prezentul ordin intra În vigoare În termen de

publicarii lui În Monitorul Oficial al

-

30

României, Partea L

de

zile de

la data

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publi'citate Imobiliara, Mihai Busuioc

Bucuresti, 13 octombrie 2006. Nr. 634.

r::=-~~-

~-

-

2 .

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA1, Nr. 1.048/29.XII.2006

Regulament privind continutul

ANEXk.1

si modul de întocmire a documentatiilor

cadastrale în vederea însc('ierii în cartea funciara

Art.

1 -

a publicitatii

Capitolul 1

Dispozitii generale

În confoIDlitatecu prevederile art 19 si act. 59 din Legea cadastrului si

imobiliare

nr.? /1996, republicata,

prezentul

regulament

are drept

scop

, stabilirea procedurilor si modalitatilor prin care se întocmesc documentatiile cadastrale necesare înscrierii în cartea funciara a actelor si faptelorjuridice.

 

~rt.

2 - (1) Documentatiile

cadastrale, denum.ite în continuare documentatii,

stau

la

baza înscrierii în cartea flmciara a actelor si faptelor juridicereferitoare

 

la:

 

a) imobile care necesita documentatie

pentru prima înscriere;

,

b) imobile care necesita documentatie pentru dezlipire;

 
 

,

c) imobile care necesita documenta;tie pentru alipire;

,

d) im

obilecare

necesita

documentatie

pentru înscrierea

unei constnlctii

definitive,

pe

un teren înscrisa

în cartea

funciara~

.

e)

imo bile care necesita documentatie pentru

modificarea limitei de proprietate;

f)

imobile care necesita documentatie pentru modificarea suprafetei;'

 

g)

imobile

care

necesita

doclilllentatie

pentru

descrierea

dezmembramintelor

dreptului de proprietate;

 

h)

imobile

care

necesita

documentatie

pentru

reconstituirea

cartii

funciare

pierdute, distruse sau sustrase; ,

. (2) Prin

documentatii se realizeaza

identificarea, lllasurarea si descrierea

imobilelor, la data întocmirii lor si se asigura înregistrarea actelor si faptelor juridice

referitoare la acestea.'

.

Capitolul

2

Dispozitii

cu privIre la întocmirea

do,cumentatiilor

Art. 3 - (1) Documentatiile se întocmesc într-un dosar: unic, ce include atât

partea tehnica necesara

cartea funciara. (2), Dupa receptia cadastrala si înscrierea documentatiilor în cartea funciara beneficiarului i se elibereaza încheierea de carte funciara, extrasul de carte funciara

pentnl informare si planul de amplasament si delimitare a imobilului.

necesare înscrierii în

receptiei cadastrale

cât si actele juridice

. în cartea funciara a

Art.

4 -

(1)' Realizarea

docuwentatiilor

necesare

înscrierii

actelor si/sau faptelor juridice referitoare la imobilele prevazute la an. 2 alin.(l) literele a), d), e), f), g) si h) din prezentul regulament presupune parcurgerea unnatoarelor etape:

a) stabilirea amplasamentului

*) Anexa

este

reprodusa

În facsimil.

imobilului;

MONITORUL

b) realizarea

lucrarii

OFICIAL

AL

ROMÂNIEI,

de catre persoana

PARTEA 1, Nr.

1.048/29.XI1.2006

autorizata,

,

care presupune

documentarea

3

telnlica,

executia

lucrarilor

de teren si birou,

elaborarea

documeritatiilor;

 

c)

depunerea

do cum entatiilor,

la

oficiul

de

cadastru

si

publicitate

imobiliara

(denlUllit

în

continuare

oficiu

teritorial)

sau

la

biroul

de

cadastru

si

publicitate

imobiliara

(denumit

in continuare

birou

teritorial)

si inregistrarea

în Registrul

General

de Intrare;

d)

receptia

documentatiilor,

cu îm'egistrarea

in registnll

cadastral

al imobilelor,

den~umit în' continuare asistentului -registrator;

index

cadastral,

receptia

cadastrala,

transmiterea

documentatiei

e) inscrierea

in cartea funciara.

 

(2) Întocmirea

si inscrierea

documentatiilor

în cartea funciara

a actelor

si faptelor

juridice prevazute la ar1. 2 alin. CI) li1. b) sic) presupune parcurgerea et~pelor pre\Tazute

la artA

li1.

uDllând ca inscrierea în cartea funciara a dezlipirii sau alipirii sa se efectueze dupa intocmirea actului autentic.

prevazute la act. 4 alin. CI)

alin.

CI), cu precizarea

ca receptia

documentatiilor

persoanei

d)

se fInalizeaza

cu transmiterea

acestora

autorizate

sau beneficiarului

Art.

5

-

(1)

Identificarea

executieilucrarilorsi constaîn:

amplasamentului

,

a)

pentru

imobilele

care fac obiectul

unor

imobilului

se realizeaza

acte si fapte juridice

aflate

înaintea

la prima

inscriere, proprietarul împrelU1a cu persoana autorizata procedeaza la' identificarea

amplasamentului

imobilului

pe limite

naturale

sau conventionale,

in vederea

efectuarii

masuratorilor.

Înainte

de

efectuarea

masuratorilor

este obligatorie materializarea

.

punctelor

ce

definesc

limitele

imobilului

de- catre ,persoana

autorizata

in prezenta

proprietanllui,

cu

picheti

de

metal,

tarusi

de lemn

sau

prin

marcare

cu

vopsea.

Materializarea

cu bome

de beton se efectueaza

doar la solicitarea

proprietanllui.

, b) pentru imobilele

care fac obiectul unor acte si fapte juridice

ulterioare primei

înscrieri

ce necesita

întocmirea

unei

docuin~ntatii,

proprietanll

împrelma

cu p~rsoana

autorizata,

pe baza doclUllentelor

e,xistente precum

documentatii

cadastrale,

extrase de

carte funciara pentru infoDllare,

planuri

de

amplasament

si

delimitare,

verifIca

si

valideaza amplasamentuL confoml

datelor

telnlice.

Rematerializarea

punctelor

ce

definesc limitele imobilului (2) În cazul imobilelor

se efectueaza

doar la solicitarea

proprietarului.

aflate

la prima

inregistrare

pentru

care nu se poate realiza

identificarea

amplasamentului

si

limitele

acestuia,

în

confonnitate.cu

elementele

tehnice

continute

în actelJ

de proprietate,

puse

la dispozitie

de proprietar,

persoana

autorizata,

nu realizeaza

documentatia.

(3) Proprietarul

suporta

costurile

de ,materializare

a limitelor

imobilului.

aferente

materialului

.

si manoperei

operatimlilor

(4)

Materializarea

limitelor

bmlului

imobil,

COnfoDll

actelor

de

proprietate

prezent(tte

de proprietar,

este in

responsabilitatea

persoanei

autorizate

care

executa

lucrarea.

A rt. 6 - Documentarea

a) analizarea situatiei

proprietar;

tehnica

consta în:

existente, conform

datelor

si documentelor

detinute

b) solicitarea

de infoDnatii

aflate în baza de date a oficiului

teritoriallbiroului

de

teritorial

confoDll anexei nI. 1 (inventare de coordonate, planuri de încadrare în zona,

4

MONITORUL

OFICIAL

AL

ROMÂNIEI,

PARTEA 1, Nr.

1.048/29.XII.2006

plan parcelar, ortofot()plan, coordonatele

funciara pentru in.feJn11are,copii ale proceselor \ierbale de punere in posesie si schitele

punctelor

de

vecinatate,

extras

de

carte

anexe ale acestora în cazul imobilelor dobandite în baza legilor proprietatii)~

.

c) stabilirea

tennenului

de realizare

a lucrarilor.

Art. 7 (1) Executia lucrarilor consta in :

a) masuratori pentru realizarea retelelor geodezice de indesire si ridicare în

sistem national de proiectie Stereografic 1970, ridicarea detaliilor planimetrice cadastrale at1ate pe limita si in interiorul imobilului, culegerea atributelor, verificari si validari ale datelor existente. nmctele retelei de ridicare vor fi materializate, confonn

non11elor tehnice pentru introducerea cadastrului general, prin tarusi metalici in intravilan si tarusi de lenm in extravilan, a caror descriere topografica trebuie sa se re gaseasca in-documentatie. Acestea vor fi vopsite cu vopsea rosie. b) La ridicarea detaliilor planimetrice se va avea in vedere:

- limitele imobilelor sa se detem1ine la jumatatea grosimii gardului, cu exceptia cazurilor in care cei doi proprietari vecini indica a1tceva~ in anexa ITI. Il la rubrica

mentiuni,

imprejmuit~ - pentru constructiile. situate in interionll imobilelor sa se detennine limitele ce)nstructiilor pennanente la nivelul solului. Se va calcula suprafata construita desfasurata, stabilita confonn prevederilor codului fiscal, prin însumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor .cladirii,

inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafetele podurilor care nu sunt utilizate c~ locuinta si suprafetele scarilor si teraselor

neacoperite. Aceasta suprafata se va nota "B. Date referitoare la constructi{'. c) prelucrarea datelor.

d) elaborarea doclU11cntatiilor,prin redactarea si intocmirea dosanllui lucrarii in

punctul "A. Date referitoare la teren", se va nota daca imobilul este sau nu

in anexa ITI. Il la rubrica mentilmi, punctul

fonnat analogic si digital. -

(2) Erorile

admise

sunt:

Eroarea

de identificare

a punctului

de cont"llr:

in cazul imobilelor

in cazul imobilelor

imprejmuite:::!:: 10 cm

neimprejmuite:::!:: 30 cm.

Eroarea

pozitiei

reciproce

a plU1ctelQr de contur

ale imobilelor:::!:: 10 cm.

(3) Eroarea

de pozitie

absoluta

a punctelor,

induzând

erorile

nientionate

la

aliniatul (2) si erorile punctelor retelei geodezice de sprijin, nu va depasi:

 

in cazul imobilelor

 

in cazul

imobilelor

imprejmuite:::!:: 20 cm neimprejmuite:::!:: 40 cm.

 

.

(4) În cazul realizarii 'masuratorilor

intr-un

sistem

local

de

coordonate,

cu

integrarea in sistemul national de proiectie Stereografic 1970 cu ajutorul unor plmcte

determinate grafic, conform articolului 23 aliniatul (2), eroarea 'de pozitie absoluta a

punctelor

nu va depasi:::!::1,50 m.

Art.

8 - (1) Deplmerea

documentatiei

la oficiile

teritoriale/birourile

face de catre proprietar

prevazute

la art.

2

lit.

sau de persoana

e),

a),

d),

O,

g)

autorizata

in numele'proprietanl1ui,

si h),

confonn

cererii

de inscriere

teritoriale

se

in cazurile

prevazuta

in

MONITORUL

OFICIAL

AL

ROMÂNIEI,

PARTEA 1, Nr. 1.048/29.XII.2006

5

(2)

În

cazurile

prevazute

la

art.

2

ht.

b)

regulament,

se

transmite

oficiilor

teritorialelbirourilor

teritoriale

si c) din prezentul cererea de inscriere,

de catre biroul

notanllui

public,

in

numele

proprietarului

si

a persoanelor

interesate,

pe

baza

documentatiei

receptionate potrivit cererii intocmite conform anexei nI. 3.

.

(3) Depunere?

documentatiei

se face

direct

la sediul oficiului teritorial/biroului

teritorial,

platii tarifului. . (4) Înregistrarea

oficiului teritoriallbiroului

a) preluarea

prin posta sau prin alte mijloace

cererii

se realizeaza

electronice

(Il1tenlet), atasându-se

registratura

dovada

la compartimentul

existentei

din cadnll

in

teritorial si consta in .:

verificarea

documentatiei,

documentelor

mentionate

cerere si înregistrarea in Registrul General de Intrare~

.

b)

verificarea

tarifelor de receptie

si inscriere in cartea funciara a doclilllentatiei

achitaJe

si transmiterea

documentatiei

compartimentului de cadastru si publicitate

imobiliara. (5) Tariful de receptie si/sau de inscriere în cartea funciara se achita la depunerea cererii de receptie/înscriere. (6) Daca la verificarea pieselor din dosar sau la verificarea tarifului se constata lipsa unor pies~ sau unele neconcordante, cererea nu se înregistreaza in Registrul General de Intrare si se retunleaza solicitantului, in vederea comp~etarii.

Art. 9 - Preluarea

si înregistrarea

documentatiilor

în indexul cadastral, întocmit

confonl1 anexei ITI.4, se realizeaza de angajatul caruia i s-a repartizat lucrarea.

Art. 10 - (1) Receptia cadastrala consta in:

~)

verificarea

continutului documentatiei~'

 

b)

verificarea

existentei

în baza de date ANCPI

a persoanei

autorizate

care a

întocmit documentatia

"

si valabilitatea

.

autorizatiei:

,

.

c)

veritlcarea

documentatia,

raspundere

cea

intocmita

con.<?ordantei

între

care

solicita

receptia

si

confonn

anexei

ITI. 5~

persoana

cea

autorizata

în

mentionata

care

declaratia

a

pe

întocmit

proprIe

d) localizarea

corectitudinii

e) verificarea

f) corespondenta

amplasamentului

imobilului în baza de date grafica, cu veritlcarea

incadrarii limitelor acestuia~

modului de calcul al suprafetelor~

între atributele descriptive si elementele grafice~

g) alocarea

numarului

cadastral

în indexul

cadastral,

daca

documentatia

este

corecta. În cazul în care se considera

. necesar, OCPI/ ANCPI poate efectua veritlcari

pe

teren, cu pri"virela corectitudinea intocmirii documentatiei

de catre persoana autorizata.

,

Dupa

alocarea

numa:rului cadastral,

cOl:semnarea receptiei

documentatiei

cadastrale va consta în aplicarea parafei OCPI, confonl1 anexei ITI.6. (2) În cazul in care documentatia este incompleta, se întocmeste referatul de completare cu toate datele, documentele sau infonllatiile care lipsesc sau care necesita refacereÎmoditlcare, împreuna cu motivatiile corespunzatoare, confonn anexei ITI.7. Nu pot tI folosite ca motivatii documente, date si infonnatii care nu au fost furnizate la. cererea persoanei autorizate, de oEciul sau biroul teritorial. Referatul de completare se înainteaza compartimentului de registratura din biroul teritorial în vederea transmiterii

6

MONITORUL

OFICIAL

AL

ROMÂNIEI,

PARTEA 1, Nr.

1.048/29.XII.2006

persoanei alltorizate pentni rezolvare si spre stiinta proprietarului, în tennenul specificat expres în referat, cu adresa, de înainJare COnfOrl11anexei nr. 8. Acesta se va

emite o singura data pentru lU1dosar depus spre receptie sau Înscriere în carte a funciara.

s-a

(3) Documentatia receptionata

se

transmite

de

catre

angajatulcanlia

i

repartizat lucrarea, asistentului~registrator, iar în cazut dezlipirilor sau alipirilor

persoanei autorizate sau beneficiandui.

(4) Daca documentatia nu a fost receptionata datorita nerespectarii prevederilor cu privire la convocarea pentnl lamuriri sau depasirii tennenului stabilit prin referatul de completare, sau a fost întocmita incorect persoana care a verificat documentatia - completeaza nota de respingere din refetatul de completare si o transmite împreuna cu

documentatia,

Prin documentatie

asistentului-registrator

în vederea

întocmirii

încheierii de respingere.

întocmita incorect se întelege:

a) integrarea imobilului în sistemul retelei geodezice de referinta si ridicarea

. punctelor

de detaliu

pe baza de masuratori

gresite~

b) calcule efectuate gresit~ c) neconcordante intre detaliile topografice continute în planul de amplasament si

delimitare

si cele

existente

pe teren.

(5) Angajatul

oficiului

teritorial

'

nu poate

receptiona

documentatiile

,

al caror

beneficiar este el sau sotul/sotia, nldele sau afinii pâna la gradul III inclusiv,. persoanele juridice la care el sau una din persoanele mentionate anterior detin calitatea de actionari/asociati/directori/administratori, precum si documentatiile întocmite de el anterior dobân.dirii calitatii de .salariat al institutiei, de persoane fizice autorizate cu care

este sot/sotie, ruda sau afin pfl11a la gradul III inclusiv, sau de persoane juridice autorizate la care el sau una din persoanele mentionate anterior detin calit~tea de

actionari/asociatil

directoriladnlinistratori.

.

(6) În cazul in care se afla în una din situatiile mentionate la alin. (5) angajatul oficiului tGritorial este. obligat sa se abtina si s,a înstiinteze de îndata" în scris, conducerea institutiei, pentru repartizarea lucrarii unei alte persoane.

ai

oficiilor teritoriale, precum si ai Centrului National .de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie le este interzis sa execute, în calitate de persoane fizice autorizate, documentatii' cadastrale sau sa detina calitatea de actionari/asociati/directori/adl11inistratori la.persoane juridice autorizate în domeniu.

(7) Angajatilor Agentiei Nationale

de

Cadastru

si Publicitate

Imobiliara,

Capitolul

3

Dispozitii cu privire la numerotarea

cadastrala

11

-

(1) Numerotarea

cadastral~ se rtalizeaza

pentru fiecare unitate

administrativ-teritoriala,

pemlanent

Statistica. (2) Una sau mai multe parcele alaturate de pe teritoriul unei lU1itatiadministrativ

- teritoriale, indiferent de categoria de folosinta, apartinând aceluiasi proprietar,

care se identifica

prin

codul

SIRSUP

extras

di11 "Registrul

pentru

al unitatilor

administrativ-teritoriale"

publicat de Comisia Natibnala

fonl1eaza

imobilul,

se identifica

printr-un

numar

cada straI si se înscrie

într-o

carte

funciara.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA1, Nr. 1.048/29.XII.2006

.(3)

Numarul

cada straI al imobilului

este

identificatorul

unic

de legatura

între

baza de date grafica si baza de date textuala în sistemul

infonnaticintegrat

de cadastru

7

si public.itate

imobiliara.

 
 

Art.

12

-

(1)

Imobilele

se nunieroteaza

pe unitati

administrativ-teritoriale

în

ordinea

înregistrarii

solicitarilor

cu numere

de la

1 la n folosind

cifre

arabe.

.

(2)

Atunci

 

când

imobilul

nu

a

mai

fost

înscris

în

cartea

funciara

i

se acorda

numar

cadastral

întreg,

în

continuarea

ultimului

numar

atribuit

pe

unitatea

administrativ

-teritoriala

respectiva.

 

'

 

(3)

În

situatia

în care imobilele

 

care fac obiectul

unei

documentatii

noi

au fost

înscrise

sau atipice

în cartea funciara

(numere

cu numere

cadastrale

întregi,

fractionare,'

din

topografice

provenite

din cartea funciara,

fractionare

multiple

comasari

de numere

întregi

etc.)

acestea se numeroteaza

cu numere

cadastrC!le noi, în continuarea

ultimului

numar

cadastral

întreg

atribuit

pe teritoriul

administrativ

respectiv.

(4) parcelele

componeilte

ale imobilelor

care au diferite

categorii

de folosinta

se

detennina prin metode expeditive,

asigurându-se

închiderea

pe suprafata

i11lobiluluisi

se reprezinta pe planul de amplasametlt

si delimitare

prin

linii

întrerup te si coduri.

În

interiorul

imobilelor

vor

fi reprezentate

null}ai

parcelele

care aiI categoriile

de folosinta

în supratata

mai mare de 50 mp in intravilan

si mai mare de' 300 mp în extravilan.

 

(5)

În

cadrul

fiecarui

imobil,

constructiile

se identifica

printr-tlli

cod

atasat

, numarului

cadastral, alcatuit din litera "C"

unl1ata de un numar

de la

1 la n (ex.:

CI,

C2, C3,

).

Tipul si componenta constructiei, pe destinatii si tronsoane, se evidentiaza în

planul de amplasamentsi (6) În cazili constructiilor-condominiu,

se numeroteaza se adauga codul

proprietatii individuale (ex. ~ 178-C 1-U25 pentru imo bilul fonllat din teren cu numar

astfel: la numarul cadastral al imobilului

proprietatile individuale

(teren) si codul constructiei,

.cadastral 178, constnlctia

CI si unitate a individuala

se evidentiaza

în cartea funciara

colectiva,

confonn

25). Tipurile

anexei nr.9.

de unitati individuale

.

Capitolul

4

'.

Continutul

documentatiilor

asupra

unui

necesare

intabularii

dreptului

imobil

neînscris

în cartea

funciara

de proprietate

.

Art.

13

-

CI) DOCtllilentatia pentru

intabularea

dreptului

de proprietate

asupra

.unui imobil

neînscris

în cartea ftlliCiara cuprinde:

a) cererea de solicitare infonnatii si conventie, confonll

b) cererea ~ereceptie si înscriere, confonn anexei 11T.2;

anexei

11T.1;

c) declaratia

pe

proprie

raSptllidere

cu privire

la înstrainarea

si identificarea

imobilului

masurat,

conform

anexei

nr.5;

,

d) descrierea lucrarilor topografice

si geodezice,

întocmita

confoffil

anexei

11T.1O;

e) plan de încadrare

în zona

sc.

1 :2000

-

1:5000,

în mod

exceptional,

pentru

imobilele de mari dimensitllii admitându-se scara 1:10000, dupa caz;

.

f)plan de amplasamentsi delimitarea imobiluluisc. 1:200 - 1:5000, dupa caz -

confonn anexei 11T.Il ;

g) extras din planul parcelar avizat pentru confonnitate

de primar;

8

MONITORUL

OFICIAL

AL

ROMÂNIEI,

PARTEA 1, Nr.

1.048/29.XII.2006

h) releveele

sc~ 1:50 -

1:500, dupa caz, pentnl constnlctiile

care fac obiectul lmor

sarcini, constructiile confonn anexei nI.12~

care au mai multi proprietari

sau la solicitarea

proprietarului

-

i) tabel de miscare parcelara cu indicarea situatiei actllale din titlul de proprietate

SI a situatiei 'viitoare, cu atribuirea eonfonn anexei nI. 13;

numarului

cadastral pentru fiecare imobil din titlu -

j)

masuratori

efectllate

în reteaua

de

îndesire

si ridicare

si pentru

ridicm;:ea

detaliilor

topografice,

prin metode

clasice,

prezentate

confonn

anexei

nI.

14

si prin

tehnologia GPS (Global. Positioning

System), prezentate eonfonll anexei nr.15;

k) calculul suprafetelor;

J)descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de îndesire si ridicare; m) dovada pl{ltii tarifelor pentnl receptie si înscriere în cartea funciara;

n) actul de proprietate;

o) certificatul fiscal.

,

(2) În cazul apartamentelor situate în cladiri pentru care exista d.eschisa carte funciara colectiva, partea 1 a documentatiei cuprinde elementele enumerate la lit. a), b), c) ,e), h), m), 11)si o) de la alin. (1). (3) Daca nu exista deschisa carte funciara colectiva, documentatia se completeaza cu ofoaie colectiva care contine datele din cartea de imobil a asociatiei de locatari cu privire la lista apartamentelor" suprafata blocului, suprafata utila a apartamentelor, descrierea l)artilor comune, suprafata terenului aferent blocul:ui - confonn modelului prevazut în anexa nr.9. (4) Documentatia se preda pe suport analogic si pe suport digital, în formate

standardizate care pennit tipizarea -

fonllate care sa pennita accesul si transferul de date.

c<.?nfOnllmodelelor din anexele prezentate si în'

Capitolul

5

Continutul documentatiilor

necesare înscrierii dezlipirii unui imobil

Art.

14

-

(1) Din punct de vedere

tehnic,

dezlipirea

este operatia

tehnica

de

împartire

a unei

suprafete

de teren

înscrisa

în cartea

funciara

în mai

multe

suprafete

egale/inegale.

 

.

(2) Toate

imobilele

rezultate

în unna

dezlipirii

trebuie

sa aiba

acces

la un drum

sau sa aiba îndeplinita

Art.

conditia

de servitute,

pentnl

daca este cazul.

contine:

15 - (1) Documentatia

dezlipire

a)

cererea

de solicitare

infonnatii

si conventie,

confonn

anexei

lTI.l;

b)

cerere

de receptie

a documentatiei

pentnl

dezlipire,

confoml

anexei

nI.

3;

c)

declaratie

pe

propria

raspundere

cu

privire

la

înstrainarea

si

identificarea

imobilului

masurat,

confonn

anexei

nI.5;'

d)

extras de carte fLmciara pentru infonnare;

 

e)

descrierea lucrarilor topografice si geodezice, Întocmita confonn anexel nI.

10:

f) planul de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 -

1:5000 cu

propunerea

de dezlipire

- confonn

g) planurile

de amplasament

anexei

ITI.16, în doua exemplare;

si delimitare

pentru

fiecare

imobil

care rezulta

din

dezlipire - confoftn

anexei

ITI.11, în doua

exemplare;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA1, Nr. 1.048/29.XI1.2006

9

h) masuratori efectuate in reteaua de îndesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, pentru fiecare imobil ce rezulta din dezmembrare, prin metode

clasice, prezentate confcJfln anexei nr.14, sau prin tehnologie GPS, p~ezentate confonn anexei nr.15 ~ i) calculul suprafetelor~

j) descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de îndesire si ridicare~ k) dovada platii tarifelor pentnl receptie si înscriere în cartea funciara.

(2)

Operatiunea

de dezmembrare

a unui

imobil

este considerata finalizata

în

momentul în care persoana care a verificat documentatia valideaza operatiunea în baza dedate grafica si textuala pe baza încheierii de înscriere în cartea funciara.

(3) Documentatia

se întocmeste pe suport analogic si pe supeirt digital, în fonnate

standardizatecare sapennita tipizarea -

ce~nfonnmodelelordin anexeleprezentatesi în

fonnate care pennit accesul si transferul de date.

Continutul

documentatiilor

Capitolul

6

necesare înscrierii

alipirii a doua sau mai multe

imobile cu limite comune'

Art.

16 - (1) Documentatia

pentnl

alipirea

a doua sau mai multe

imobile

cu

limite comune inscrise în cartea tl.IDciara, va cuprinde:

a)

cerere de solicitare

infonnatii

si cO1).ventie, confonn

anexei

111.1~

 

b)

cerere de receptie a documentatiei pentru alipire,

confonll

anexei

111.3 ~

c)

extras

de carte funciara

pentru

infonnare~

 

d)

declaratie

pe

pFopria

raspundere

cu' privire

la

înstrainarea

si

identificarea

'\ imobilului

masurat,

confonn

anexei

111.5~

 

e),

descrierea

lucrarilor

topografice

si geodezice,

întocmita

confonn

anexei

111.1O~

 

1)

planul

de

amplasament

si delimitare

a imobilului

sc. 1:200

-

1:5000 cu

propunerea de alipire - confonl1 anexei 111.16,în douaexemplare~

g) plan

de

amplasament

si

delimitare

pentnl

imobilul rezultat din. alipire -

confoffil anexei li.ll,

h) masuratori efectuate în reteaua de îndesire si ridicare si pentru ridicarea

detaliilor topografice, pentru fiecare imobil ce rezulta din alipire, prin metode clasice, prezentate confoffil anexei 111.14sau prin tehnologie GPS, prezentate confonn anexei

in doua exemplare~

111.15.

i) calculul suprafetelor~ j) descrierile topografice

ale punctelor noi~

k) dmrada platii tarifelor pentnl receptie si inscriere în cartea funciara.

(2) Operatiunea

de alipire a imobilelor este considerata finalizata în momentul în'

care

grafica si textuala pe baza încheierii de inscriere în cartea tll11ciara.

persoana

care

a verificat

documentatia

valideaza

operatiunea

(3)

Documentatia

se întocmeste,

pe

suport

analogic

si

pe

în baza

de date

suport

.

digital,

în

fonnate standardizate

prezentate si în fonl1ate care pennit accesul si transferul de date.

care

sa pennita

tipizarea

confonll

-

modelelor

din

anexele

10

MONITORUL

OFICIAL

Continutul documentatiilor

AL

ROMÂNIEI,

Capitolul

PAR.TEA 1, Nr.

7

1.048/29.XII.2006

necesare înscrierii unei constructii definitive pe un

teren înscris în cartea funciara

Art.

17 -

O) Docmnentatia pentru inscrierea unei constnlctii noi sau a unei

constructii definitive

i

extinderi de constnlctii cuprinde:

pe un

imobil inscris in cartea funciara -

a)

cerere de solicitare infoTInatii si conventie, confoml anexei nr.1 ;

b)

cererea de receptie si inscriere, confomlanexei nr.2;

c)

descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita confoml anexei m.10;

d)

copie dupa planul de amplasament si delimitarea imobilului existent pe care se

edifica o constructie definitiva noua sau se extinde o col1structie;

e)

plan de amplasament si delimitare ciimobilului sc. 1:200 - 1:5000, dupa caz,

intocmit

pe baza planului

de amplasament

initial, pe care s-a transpus / extins noua

constructie - confoTInanexei nr.11, in doua exemplare;

f)

masuratori

efectuate

in

reteaua

de

indesire

detaliilor

tehnologie

topografice,

prin

GPS, prezentate

metode

clasice,

prezentate

confoTIllanexei lTI.15;

g) calculul suprafetelor;

si

ridicare

si

confoTIll anexei

.

;

pentru

nr.14,

ridicarea

sau prin

,

h) descrierile topografice ale pmlctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;

i) extrasul de carte funciara pentru infoTIllare;

j) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

sau,

k) autorizatie

de construire

si proces-'verbal

de receptie

dupa

caz,

certificat

de

atestare

a edificarii/extinderii

la terillinarea

lucrarilor

constructiei,

eliberat

de

primaria localitatii unde este situat imobilul, in conditiile art. 55 alin. O) din Lege,,\:- cadastrului si publicitatii imobiliare ITI.7/1996, republicata - confonn anexei ITI.17.

(2) Documentatia

se intocmeste pe suport analogic si pe suport digital, in fonnate

standardizate care sa peTIllita tipizarea - confoTInmodelelor din anexele prezentate si in

. foTIllate care peTIllit accesul si transferul de date.

,

Continutul documentatiilor

,.

Capitolul

8

necesare înscrierii modificarii limitei de proprietate

.

Art. 18 - O) DoclUllentatiapentru inscrierea modificarii limitei de proprietate cuprinde:

,

a) cerere de solicitare infonnatii

b) cererea de receptie

c) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita confoTIn anexei nr 10;

si conventie, confoml anexei lTI.1;

si inscriere, confoTIn anexei nr.2;

. d) copii dupa planm'ile de amplasament

si delimitare

ale imobilelor

care sunt

supuse modificarii

limitelor;

e)

planuri

de amplasament

si delimitare

ale imobilelor, intocmite

pentru fiecare

imobil a carui limita se modifica, sc. 1:200 - 1:5000, dupa caz - confonn

anexei m.1l,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA1, Nr. 1:O48/29.XII.2006

f)

masuratori

efectuate

in

reteaua

de

indesire

si ridicare

si pentnl

ridicarea

11

detaliilor topografice,

prin

metode

clasice,

prezentate

confonn

anexei

nI. '14sau

prin

tehnologie

GPS, prezentate

confonn

anexe! nI.15;

,

'

g) calculul suprafetelor;

h) descrierile topografice ale punctelor noi;

i) extrasele de carte funciara pentnl infonnare;

j) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

k) hotarâre

judecatoreasca,

definitiva

vointa intre part~,dupa caz;

si irevocabila

.

sau declaratie

autentica

de

(2) Documentatia

este Întocmita pentnl fiecare imobil a carui limita se modifica,

pe suport analogic si pe suport digital, în fonnate standardizate care pennit tipizarea -

confonn modelelor din anexele prezentate de date.

si in fonnate care 'permit accesul si transferul .

Continutul

documentatiilor

Capitolul

9

necesare

înscrierii

modificarii

suprafetei

imobilului

Art.

19

-

CI) Documentatia

pentru inscrierea

modificarii

suprafetei

imobilului

cuprinde:

a)

cerere de solicitare inforrilatii si conventie, confonn anexei nr.1 ;

 

b)

cererea de receptie si înscriere, conform anexei nI.2;

c)

descrierea lucrarilor topografice si geodezice, întocmita confonn anexei nI. 1O;

d)

copie dupa .planul de amplasament

si delimitare a imobilului

care este supus

modificarii suprafetei;'

e) planul' de amplasament

.

.

si delimitare întocmit pentnl imobilul a carui suprafata

se mo~ifica, sc. 1:200 - 1:5000, dupa caz":'"confonn anexei nr.11, în doua exemplare;

f) masuratori efectuate în reteaua de îndesire si ridicare si pentru ridicarea

detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate confoffil anexei nI. 14sau prin telnlOlogie GPS, prezentate confonll anexei nr.15;

g) calculul suprafetelor;

h) descrierile topografice ale pmictelor noi;

i) extrasul de carte funciara pentru inf9nllare;

j) dovada platii tarifelor pentru receptie si înscriere în cartea funciara;

k)

hotarâre

judecatoreasca

definitiva

si irevocabila

sau declaratie

autentica

de.

vointa si proces-verbal

de vecinatate cu senmaturile vecinilor - confoffil anexei nr.18;

(2)

Documentatia

este întocmita

pe

suport

analogic

si

pe

suport

digital,

in

fonuate standardizate care penllit tipizm:ea - si în fonuate care peffilit accesul si transferul

confonn modelelor din anexele prezentate

de date.

12

MONITORUL

OFICIAL

AL

ROMÂNIEI,

PARTEA 1, Nr. 1.048/29.XII.2006

Continutul

Capitolul

documentatiiJor

pentru

10

descrierea

dreptului

de proprietate

dezmembramintelor

A rt.

proprietate:

20

-

(1) Documentatia

pentru

descrierea

dezmembramintelor

dreptului

de

uz, uzufruct, servitute si abitatie, daca acestea au ca obiect o parte dintr-lU1

imobil, va cuprinde:

.

a)

cerere de solicitare informatii si conventie, confonn anexei m.l;

b)

cererea de receptie si înscriere, confon11anexei nr.2; .

c)

descrierea lucrarilor topografice

si geodezicc, întocmita confon11 anexei nI. 10;

d)

copie dupa planul de amplasament si delimitarea imobilului existent;

.

e)

plan

de amplasament

 

si delimitare

a imobilului.

sc.

1:200 -

1:5000,

dupa

caz,

întocmit

pe

baza

planului

de

amplasament

initial,

confoffi1

anexei

nr.ll,

în

doua,

exemplare;

.

f) masuratori efectuate în reteaua de îndesire si ridicare si pentru ridicarea

detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate confonn anexei nI.14, sau prin tehnologie GPS, prezentate confon11 anexei lTI.15;

g) calculul'

suprafetelor;

.

h) descrierile

topografice

ale punctelor

noi;

i) extrasul

de carte

funciara

pentnl

infon11are;

 

j) dovada

platii

tarifelor

pentnl

receptie

si înscriere

în cartea

flU1ciara;

 

k)

constituire

actul

sau a dezmembramintelor

autentic

hotarârea

dreptului

judecatoreasca de proprietate,

definitiva

dupa caz:

si

irevocabila

de

(2)

Documentatia

este

întocmita

pe suport

analogic

si

pe

suport

digital,

în

fonnate standardizate care pennit tipizarea - confon11 modelelor din anexele prezentate

si în fon11atecare pennit accesul si transferul de date.

 

Capitolul

11

Continutul

documentatiilor

pentru

reconstituirea

cartii funciare pierdute,

distruse

sau sustrase,

prin reînscriere

pe baza

de documentatie

cadastrala

Art.,

21

-

Documentatia

pentru

reconstituirea

cartii

funciare

pierdute,

distruse

sal~ sustrase,

prin

reÎI~scriere

pe

baza

de

documentatie

cadastrala

elemente care au fost stabilite în capitolul 4.

Capitolul

12

Dispozitii tranzitorii si finale

va

cuprinde

aceleasi

Art. 22 - (1) Solicitarea de date si infonnatii aflate in baza de date a oficiului sau biroului teritorial se face la cererea persoanei autorizate, confonn tarifelor ÎI1vigoare, pentnl activitatile desfasurate de catre Agentia Nationala de Cadastnl si Publicitate Imobiliara si institutiile sale subordonate. (2) în cazul în care imobilul care face obiectul întocmirii documentatiei este limitrof cu unul sau mai multe imobile deja înscrise în cartea funciara, persoana autorizata solicita, iar biroul teritorial pune la dispozitie, confon11 tarifelor în vigoare, toate punctele din reteaua de ridicare, si gratuit, punctele deten11inate pe limita comuna a acestora, consultativ. în acest caz, persoana' autorizata are obligatia, sa utilizeze

MONITORUL

OFICIAL

AL

ROMÂNIEI,

'PARTEA 1, Nr. 1.048/29.XII.20.06 "

13

punctele din retea, sa verifice punctele de pe limita comuna si saconfinne corectitudinea acestora. Daca se constata neconcordante, erori sau greseli ori se impun

unele concluzii cu pri\lire la utilizarea acestor date, ele vor fi explicitate si argumentate in descrierea lucrarilor topografice si geodezice. Daca punctele din reteaua de ridicare si de pe limita comuna simt detenl1inate in sistem local, coordonatele 'vor fi ca1culate in

sistemul national de proiectie Stereografic

1970.

Art.

23 -

(l)MasUI:atorile

pentru

intocmirea

documentatiilor

se efectueaza

in

sistemul

national

de proiectie

Stereografic

1970.

(2) În situatii

extreme,

prezentate

si argumentate

in scris de persoana

autorizata,

lucrarile

se pot incadra

in sistemul

national

de proiectie

Stereografic

1970

pe baza

de

coordonate

aproximative,

detenninate

grafic

prin

identificarea

si

extragerea

coor~onatelor planimetrice ale punctelor de det211iu(minim 3 puncte comune intre plan

.

si teren) pe baza de planuri/harti/ortofotoplanuri existente.

.

(3)

În

acest

caz,

cele

trei

puncte

sunt

repTezcntate

prin

bonle

sau

detalii

topografice de mici dimensilmi (stâlpi, capace cana"!, colturi de bazin, stânci, etc.) si vor

avea descrierile

topografice

\

corespunzatoare.

. Art.

24

-

(1) RaspUIlderea

privind

cWloasterea

limitelor

imobilului,

conservarea acestora revine proprietanllui.

indicarea,

si

(2) Raspunderea

pentru corectitudinea

intocmirii docwnentatiei

si corespondenta

acesteia cu realitatea din teren, precum si pentnl idel~tificareasi materializarea limitelor imobilului in concordanta cu actele doveditoare a dreptului de proprietate puse la

dispozitie de proprietar, revine persoanei' autorizat~.

(3) Rasplmderea

pentnl

atribuirea

numarului

cada straI, contlnllarea

suprafetei

din masuratori

care a efectuat receptia cadastrala.

rezultata

si integrarea

imobilului

in baza de date. revine

specialistului

Art.

25

-

(1) 'În cazul

în care suprafata

din masuratori

este mai mare

decât

suprafata

inscrisa

în

documentatia

precedenta

sau

decât

suprafata

din

actele

de

proprietate, pentru situatia în care nu exista documentatie,

(2) Pentru imobilele împrejmuite:

a) daca diferenta este de pâna la 2 %, docmnentatia

din actul de proprietate

se înscrie în cartea funciara;

b) daca diferenta este între 2% si 5 % documentatia

se proce;deaza astfel:

.

se receptioneaza'si

suprafata

se receptioneaz[l si

suprafata din masur[ltori se înscri~în

cartea fUIlciara doar daca este însotita de proces-

verbal de vecinatate, întocmit confonn anexei nr.18;

c) daca diferenta este mai mare de 5 %, documentatia se respinge, rectitlcarea

suprafetei unnând

sa se faca prin alt act doveditor al dreptului de proprietate.

(3) Pentnl imobile care nu sunt împrejmuite:

a) daca diferenta este de pâna la 2 %, doclmlentatia se receptioneaza

si

se înscrie în cartea funciara suprafata din actul de proprietate;

b) daca diferenta

în

cartea

este mai mare de 2 %, documentatia

numai

pe

baza

unui

alt

act

se receptioneaza

se

al dreptului de

si

înscrie

propri etate.

funciara

doveditor

(4)

Prin

imobile

împrejmuite,

în

sensul

prezentului

regulament,

imobilele

ale

caror

limite

sunt

materializi,lte

prin

elemente

stabile

în

se

înteleg

timp,

clar

identificabile de catre proprietarii vecini.

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA1, Nr. 1.048/29.XII.2006

Art.

26 -

În cazul

în care suprafata

din masuratori

este mai mica decât suprafata

din documentatia cadastrala precedenta sau decât suprafata din actele de proprietate,

pentnl situatia în care nu exista documentatie cadastrala, se procedeaza astfel:

,a) daca diferenta

este de pâna la 2 % documentatia

cadastrala

se receptioneaza

si

suprafata din masuratori se înscrie în cartea funciara;

b) daca diferenta

este peste 2% documentatia

cadastrala

se receptioneaza

si

suprafata din masur~tori

 

se înscrie

în

carte a funciara

numai

în baza

lUlei

declaratii

autentice a proprietarului

privind

acordul

diminuarii

suprafetei

din

act; în caz contrar,

documentatia cadastrala

se respinge,

cu solutionarea

situatiei

pe cale judecatoreasca.

Art.

27

-

Daca

la

receptia

documentatiei

cadastrale

se identifica

erori

care

depasesc toleranta admisa pentru limitele' imGbilelor învecinate, de 40 cm pentru imobilele împrejmuite si 80 cm pentnl imobilele neîmprejmuite, rezultate din erorile de

pozitie absoluta ale pllilctelor, stabilite la art.7 alin. (3), se procedeaza astfel: ,

a) se infonlleaza

si se convoaca

proprietarii

imobilelor

în cauza si persoanele

autorizate care au executat documentatiile, prin adresa întocmita confonll anexei nr.8;

b)

proprietarii

imobilelor

rezolva

neîntelegerile

pe cale amiabila,

prin

declaratie

autentica, în baza modalitatilor de solutionar,e tehnica, prin modificarea documentatiilor cadastrale identificate depersc;anele autorizate, în tenl1en de 10 zile ll;lcratoare de la data indicata în adresa de convocare. În cazul nerespectarii tenllenului din vina

persoanei autorizate,

aceasta va fi sanctionata

cu amenda

de la 1.000

lei

la 2.000

lei sau

suspendarea autorizatiei,

confoDll

art.

64

alin.

(2)

litera

g)

si

a~in.(3)

din

Legea

cadastrului

si a publicitatii

imobiliare

nr. 7/1996,

republicata;

c)

Orice

neîntelegeri,

care nu se pot rezolva

pe cale amiabila

între proprietari,

se ,

vor solutiona de catre instantele judecatoresti. În acest caz, docllillentatia cadastrala se

respl11ge.

Art.

28

-

(1) În cazul

constructiilor

care au mai

multi

proprietari,

releveele

la

partile comune din documentatia aferenta fiecarui proprietar sunt receptionate daca fac

parte

si sunt incluse

în docllillentatia

pentru

întreg

imobilul

sau daca sunt confinnate'

-prin acordul

asociatiei

de locatari

ori prin

declaratiile

autentice

ale celorlalti

proprietari.

 

(2)

În

cazul

dezlipirilor-alipirilor,

numarul

cadastral

alocat

docllillentatiei

are

valabilitate

de lUl an de la data acordarii

acestuia.

Dupa

expirarea

temlenului,

persoana

care a verificat documentatia

anuleaza

numerele

cadastrale

acordate,

iar

la sfârsitul

fiecarei luni, inginerul

sef verifica

valabilitatea

numerelor

cadastrale

alocate.

 

(3) Numerelecadastrale

atribuite

imobilelor

în faza de receptie

a documentatiei

care au primit

încheieri

de respingere

la cartea funciara,

vor fi anulate.

Art. 29 - Elementele liniare, punctuale si de caroiaj, senmele conventionale si atributele textuale din continutul grafic al anexelor la prezentul regulament, reprezinta modele care pot fi adaptate coresplli1Zator modelelor prevazute în noni1ele, instructiunile, standardele si atlasele de semne conventionale în vigoare.

cadnll

Art.

30

oficiilor

-

Dispozitiile

teritoriale

3

care au implementat

cap.

din

prezentul

regulament

se aplica

obligatoriu

în

sistemul

infonllatic

integrat

de cadastru

, si publicitate imobiliara.

Art. 31 - Anexele

nI.

1-18 constituie

parte integranta

diîl prezentul

regulament.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA1, Nr. 1.048/29.XII.2006

15

ANEXA Nr. 1 la regulament

c.L\TRE

OFICIULDE CADASTRUSI PlJBLICITATEIMOBILIARL\ BIROUL DE CADASTRUSI PUBLICITATEIMOBILIARk

;

I. CERERE

Subsemnatul

DE SOLICITARE

INFORMATII

NI'. de înregistrare

1

/

/ 20

(numele si prenumele

persoanei fizice aut0l1zate sau denumirea persoanei jUl1dice auto1i.zate)

 

:

cu

domiciliul

(sediul

social)

în

posesor

al

BIlCI seria

:

nr

./CNP(Cod Fiscal)

În

vederea

întocmi1i.i documentatiei

cadastrale

 

,

pentru

imobilul

situat

pe

te1i.to1i.ul

administrativ

 

al

localitatii

,

identificat

p1i.n

(tarIa,

parcela,

nr.

cadastral/topografic

 

sau

adresa

imobilului)

'

va solicitam unnatoarele

II. CONVENTIE

~

Intre

mentionatsi.

,

.

"""""""""""

infonnatii

,

,

,

în calitate de prop1i.etaral imobilului mai sus persoana fi.zica/jUl1dicaaut0l1zataau convenitUlmatoarele:

1

va executa o ~ocu~nentatia cadastrala pentn1'Îmobilul mai sus mentionat

 

2.

Tennenul de executie a documentatiei este de

zile, începând cu data

 

, 3.

Onora1i.ul

convenit

pentru

lucrat11e

mentionate

la

punctul

1

este

de

lei

si

reprezinta

:

'

;

din care s-a achitat avansul

în

suma

de

cu chitanta nr. sa fie achitat la data de

din

data, de

unnând

ca restul

de

4.

Plata va fi efectuata pt1n.

,în unnatoarele

conditii

5.

Persoana fizica / ju1i.dica auto1i.zata va depune documentatia necesara receptiei si înscrie1i.iîn cartea funciara si va

ti.dica încheierea de carte funciara si extrasul de catie funciara de infonnare.

 

6. Prezenta-conventie

se încheie în 4 exemplare,

câte unul pentru fiecare

patie, un exemplar

pentru

a fi depus

la

oficiul de cadastru si publicitate imobiliara în vederea obtinet1i infonnatiilor înscrie1i.i în cartea funciara.

solicitate si unul în documentatia

7. Numarul de ordine al documentatiei

8. Alte clauze si conditiona1i

.

.

din registrul de evidenta

a lucrarilor realizate si ve1i.ficate

Prop1i.etar

Nume, prenume (denumire)

Semnatura si stampila*

Executant

Nume, prenume (denumire)

Semnaturasi stampila

Data * stampila se aplica numai în cazul persoflnelorju1i.dice

supusa

16

MONITORUL

OFICIAL

AL

ROMÂNIEI,

PARTEA 1, Nr. 1.048/29.XI1.2006

CATRE

OFICIUL DE CADASTRlJ SI

BIROUL

DE CADASTRU SI

PUBLICITATEIMOBILIAlli\

PUBLICITATEIlVIOBILIAR~

Nr. de înregistrare.

/

/

ANEXA Nr. 2 la regulamen

/20

CERERE DE RECEPTIE SI ÎNSCRIERE

Subsemnatul(a)

localitatea

'

legitimat (a) cu CI/BI seria

tel./fax

""""""""""""""""""""""""""""'"

1.OBIECTUL

RECEPTIEI:

.

nr.

,

,

str.

,

,

""""""""""""""""""""""""

e-mail:

, tNP

"""""""""""","""""""'"

nr.

domiciliat

(a)

prin

mandatarul

În

"

,

va rog sa dispuneti:

O

- prima Înscriere (atribuire numar cadastral);

O

- Înscrierea

unei constructii

noi sau extinderea ei, pe o parcela Înscrisa În cartea funciara;

0-

mod,ificarea limitei de proprietate;

O

- modificarea suprafetei imobilului;

O

- descrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate;

O

- reconstituirea cartii funciare pierctute, distruse sau sustrase.

II. OBIECTUL

ÎNSCRIERII:

O

- Întabular~a

*

;

O

- Înscrierea

provizorie

** """""""""""""""""""""""""""

,

0-

notarea

***

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"

0- radierea****