DIDACTICA SPECIALITA II, EDUCA IE FIZICĂ ŞI SPORT

Curs sinteză

TEMATICĂ ŞI CUPRINS INTRODUCERE
1. NECESITATEA PREDĂRII DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE 2. ROLURILE ŞI COMPETEN ELE PROFESORULUI 2.1 Aptitudinea pedagogică 2.2 Cunoaşterea caracteristicilor elevului 3. PREDAREA ŞI ÎNVĂ AREA 3.1 Predarea 3.2 Învă area 3.3 Predarea şi învă area în şcoala modernă 4. OBIECTIVELE PROCESULUI DE ÎNVĂ ĂMÂNT 4.1 Obiectivele educa ionale şi func iile lor 4.2 Rela ia finalită i - scopuri – obiective 4.3 Avantajele unui model de proiectare centrat pe competen e 5. CURRICULUM ŞCOLAR 5.1 Curriculum 5.2 Ciclurile curriculare 5.3 Planul cadru 5.4 Programele şcolare 5.5 Proiectarea activită ii didactice 5.6 Curriculum la decizia şcolii (CDS) 6. METODE ŞI MIJLOACE DIDACTICE 6.1.Delimitări conceptuale 6.2.Statutul şi semnifica ia conceptului de metodă în activitatea didactică

1

6.3.Metode verbale şi intuitive 7. EVALUAREA PERFORMAN ELOR ŞCOLARE 7.1 Evaluarea – componentă a procesului de învă ământ 7.2 Strategii de evaluare 7.3 Obiectivele şi func iile evaluării 8. LECTIA DE EDUCATIE FIZICĂ 8.1 Delimitări conceptuale privitoare la lec ie. 8.2 Consensuri şi varia iuni privind structura lec iei de educa ie fizică şcolară. 8.3 Originea lec iei de educa ie fizică. 8.4.Perfec ionarea structurii în vederea creşterii eficien ei lec iei de educa ie fizică 9. CON INUTUL ŞI METODOLOGIA ELABORĂRII DOCUMENTELOR INDIVIDUALE DE PLANIFICARE 9.1 Planul tematic anual 9.2 Planul calendaristic 9.3 Proiectul didactic 10. PRINCIPIILE DIDACTICE 10.1 Definirea principiilor şi fundamentarea lor psihopedagogic 10.2 Caracteristicile principiilor didactice 10.2.1 Caracterul general 10.2.2 Caracterul normativ 10.2.3 Caracterul dinamic, evolutiv şi deschis 10.2.4 Unitatea şi interdependen a 10.3 Sistemul principiilor didactice 10.4 Principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştin elor 10.5 Principiul intui iei 10.6 Principiul leg rii teoriei cu practica 10.7 Principiul accesibilit ii 10.8 Principiul sistematiz rii şi continuit ii 10.9 Principiul însuşirii temeinice a cunoştin elor Bibliografie ANEXE

2

INTRODUCERE Sinteza de curs pe care o supunem aten iei se adresează studen ilor si masteranzilor, care şi-au exprimat op iunea pentru cariera didactică. Ea este structurata si elaborată potrivit programei pentru cursul de Didactica specialită ii, ale cărei obiective, con inuturi şi modalită i de evaluare au în vedere locul şi ponderea acestei discipline de studiu în curriculumul stabilit prin Ordinul ministrului nr. 3345, din 25 februarie 1999, cu privire la formarea ini ială a specialistului pentru cariera didactică. Lucrarea este utilă, în egală măsură şi personalului didactic care se pregăteşte pentru sus inerea examenelor sau concursurilor, fie pentru ocuparea unor posturi didactice, fie pentru definitivarea în învă ământ, ob inerea gradelor didactice ş.a. De asemenea, ea oferă surse de informare şi documentare absolut necesare pentru elaborarea şi sus inerea unor lucrări metodico-ştiin ifice, cu caracter didactic. În lucrarea de fa ă, Didactica specialită ii este abordata şi ilustrată ca o sinteză a didacticii generale, parcursă în studiul Pedagogiei. Dubla pregătire, teoretica si practico-aplicativă, este indispensabilă oricărui specialist, fie el medic, inginer, profesor,economist, manager, jurnalist. Lucrarea este concepută în spiritul Noului Curriculum Na ional al şcolilor, din perspectivă didactică. O componentă esen ială a didacticilor speciale o constituie metodologia aplicării noului curriculum, temă ce se regăseşte în capitolele următoare ale lucrării. Un capitol aparte este consacrat proiectării demersului didactic, demers care priveşte îndeosebi activitatea profesorului. Rolul acestuia a fost dintotdeauna şi va rămâne acela de „predare”. În accep iunea modernă, predarea este definită ca o activitate a profesorului, de „organizareşi conducere a ofertelor de învă are, care au drept scop facilitarea şi stimularea învă ării eficiente, ai cărei subiec i sunt elevii”. Această aser iune atrage aten ia asupra faptului că activitatea didactică se prezintă ca un complex de opera ii ce oferă largi posibilită i de desfăşurare a ei ca un demers programat. O asemenea împrejurare deschide drumul unui demers didactic personalizat, ceea ce exprimă, fără echivoc, „dreptul şi libertatea profesorului de a lua decizii asupra modalită ilor pe care le consideră optime în creşterea calită ii procesului de învă ământ, respectiv răspunderea personală pentru asigurarea unui parcurs şcolar individualizat, în func ie de condi ii şi cerin e concrete” (2002, M.E.C.; C.N.C.) Lucrarea este redactată într-o modalitate ce asigură o cale euristică în învă are, astfel încât beneficiarii să poată afla cu relativă uşurin ă semnifica ia termenilor şi conceptelor specifice, de o mare diversitate, folosite cu prioritate în studiul Didacticii specialită ii. Pe de altă parte, nimeni nu poate exclude libertatea fiecărui „didactician” de a completa zestrea proiectelor unită ilor de învă are cu variante noi, îndeosebi la teme care pot formula întrebări ale căror răspunsuri nu sunt în măsură să le ofere decât cei ce se află permanent în fa a celor ce aşteaptă noi informa ii.

Autorii

3

un concept propus şi descris de Vygotsky. concepte şi performan e înalte. cadrele didactice au şi responsabilitatea de a lua în considerare noile structuri. utilizarea unor judecă i minu ioase şi respectarea naturii complexe a misiunii educa iei. elaborând şi implementând activită i educa ionale în „zona proximă” a învă ării şi a dezvoltării. antrenori. Din această perspectivă. cunoştin e. cadrele didactice trebuie să conştientizeze şi dimensiunea etică a profesiei lor. predarea a încetat să mai fie doar o activitate de conservare a patrimoniului cultural şi de transmitere a acestuia către noile genera ii. de a implementa schimbări organiza ionale în vederea îmbunătă irii mediului şcolar. aceşti educatori utilizează o gamă largă de strategii şi resurse instruc ionale adaptate la varietatea deprinderilor elevilor şi la diferitele modalită i ale acestora de a explora idei şi concepte. prin recunoaşterea responsabilă a diversită ii nevoilor şi trăsăturilor umane¹. cât şi asupra participării la activită i diverse. misiunea primordială a profesorilor este aceea de a forma deprinderi şi atitudini. De aceea.1. în vederea dezvoltării cunoaşterii şi în elegerii actuale a elevilor şi a avansării acestora spre abilită i. evaluatori. În plus fa ă de cunoştin ele şi deprinderile tehnice pe care trebuie să le folosească în practica educa ională curentă. În plus. NECESITATEA PREDĂRII DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE Activitatea de predare in scoală implică decizii dificile şi fundamentate pedagogic. modele. 4 . practici şi defini ii ale cunoaşterii. cadrele didactice contribuie la dialogul privind conservarea şi îmbunătă irea mediului social şi ini iindu-i pe viitorii cetă eni în participarea consecventă la via a publică. dacă este necesar. cadrele didactice trebuie să stăpânească un repertoriu de metode şi strategii educa ionale şi totodată. Cadrele didactice utilizează deprinderea de a crea noi curricule. precum şi aceea de a promova în elegerea. Datorită dezvoltării actuale a domeniului pedagogic. Ei îşi adaptează ac iunile la nivelul de interese şi abilită i al elevilor. manageri şi consilieri. Ei în eleg cum să lucreze ca mediatori. să reflecteze critic asupra activită ii lor Responsabilită ile lor profesionale se concentrează atât asupra educării elevilor. care implică parteneriatul cu părin ii şi comunitatea. Ca agen i ai autorită ii publice într-o societate democratică. Astfel. de a inventa şi experimenta noi demersuri şi.

metodica se defineşte ca ansamblul regulilor. În ştiin a pedagogică. cu atât mai mult se îmbogă esc cunoştin ele ştiin ifice şi tot mai dificilă devine însuşirea lor. În legătură cu semnifica ia deosebită a eficien ei proceselor de învă ământ. Ei reflectează asupra propriei performan e în lumina progresului elevilor. Ea posedă teoria proprie (didactica). Ele au deprinderea de colecta şi interpreta în diverse moduri informa iile şi de a evalua stadiul atins de fiecare elev în procesul de învă are şi dezvoltare. strategii diverse de grupare a elevilor şi diferite tipuri de resurse şi materiale media. metodologia şi practica proprie. Profesorul în elege şi respectă diversitatea culturală. Volumul complex şi deosebit de complicat al cunoştin elor acumulate pe baza experien ei umane şi necesitatea transmiterii rapide a acestora sunt înso ite de dificultă i în procesul de învă are. Cu cât societatea este mai dezvoltată. op iunile şi la consecin ele pe care le pot avea. cadrul universitar poate să stăpânească mijloacele şi modalită ile de învă are a studen ilor sau elevilor la disciplinele socio-umane. mijloacelor şi modalită ilor de predare a diferitelor discipline. Fiecare moment constituie pentru profesor o oportunitate de a răspunde creativ provocării vie ii şcolare. valorică şi cea a contextului familial al elevilor. fiind interesat de opinia colegilor şi a părin ilor gândindu-se la direc iile. pentru fiecare elev şi mediul acestuia pentru a-şi ghida judecă ile şi răspunsurile.Mai mult decât atât. El analizează în profunzime şi aplică observa ii individuale. sistemului de metode de învă are şi în consecin ă a educa iei. Cu toate acestea metodica predării nu se suprapune la acest ansamblu de mijloace şi modalită i. Numai bazându-se pe acestea. în transmiterea cunoştin elor apare necesară elaborarea anumitor 5 . la suportul social şi la strategiile educa ionale necesare îmbunătă irii activită ii de învă are. transmitere de cunoştin e din anumite domenii ale ştiin ei. Pentru a depăşi aceste dificultă i. foloseşte membrii şi resursele comunită ii ca resurse de învă are şi implică părin ii şi familia ca parteneri în dezvoltarea totală a elevilor. cadrele didactice utilizează forme variate de jocuri didactice. cu atât este mai amplă experien a. Cadrele didactice îi observă şi îi evaluează pe elevi în timpul activită ilor din clasă. o defini ie mai precisă şi mai corect formulată a metodicii de predare poate fi formulată ca sistemul celor mai eficiente mijloace şi instrumente de învă are a diferitelor discipline pe baza didacticii şi metodologiei bazate pe descoperirea legită ilor procesului de învă are şi educa ie. Ele cunosc modalită ile de utilizare a datelor evaluării în vederea luării deciziilor cu privire la curriculum-ul.

Pentru a răspunde acestor exigen e şi specificului de vârstă al elevilor. care să permită o inser ie activă şi responsabilă a individului în via a socială. În legătură cu cele de mai sus se impun câteva sublinieri cu privire la metodică:metodica este o ramură a didacticii generale care studiază metodele (inclusiv normele) procesului de predare pentru profesori şi de învă are pentru elevi. practică.direc ia experimentală.metodica stabileşte locul disciplinei respective în cadrul planului de învă ământ..metode şi mijloace de învă ământ şi educa ie. studierea disciplinelor socio-umane trebuie să asigure adolescentului:formarea capacită ii de a reflecta asupra lumii. el trebuie să posede motiva ia şi disponibilitatea de a reac iona pozitiv la schimbare – ca premisă a dezvoltării personale. În pedagogia contemporană se deosebesc două direc ii metodice:direc ia normativă. Studiul ştiin elor socio-umane în scoală.valorizarea propriilor experien e. care pune accentul pe normele de lucru şi pe metodele de predare. de capacitatea de inser ie socială activă. formule şi mijloace de predare (privind pe profesor) şi cele de învă are (privind elevii).metodica înregistrează astăzi o deosebită evolu ie. mijloacele audiovizuale etc. legat de instruirea programată. la o anumită disciplină de studiu. asimilarea valorilor democra iei. programarea con inutului. Pornind de la experien a de via ă a elevilor. de a formula şi de a rezolva probleme pe baza rela ionării cunoştin elor din diferite domenii. generator de erori în percep ia realită ii sociale şi să pătrundă în universul cunoaşterii ştiin ifice. îşi propune cunoaşterea şi în elegerea vie ii sociale. Pentru ca un tânăr să răspundă adecvat unor realită i în schimbare. În acest orizont de aşteptare. sporindu-şi capitolele cu unele noi: tehnologia didactică.dezvoltarea capacită ii de 6 . el trebuie să dispună de competen ele proprii gândirii critice. care face cercetări pentru a verifica şi stabili normele şi metodele cu rezultate optimale. raportul dintre elev şi disciplina de studiu. ştiin ele socio-umane îi ajută să treacă dincolo de sim ul comun. care să contribuie la dezvoltarea şi facilitarea însuşirii acestora. în scopul unei orientări profesionale optime pentru pia a muncii şi / sau pentru învă ământul superior. precum şi de un set de atitudini şi valori personalizate. cunoaşterea de sine şi a celorlal i devine esen ială. laboratorul lingvistic. printr-un aparat conceptual specific şi printr-o metodologie proprie. scopul şi sarcinile ei instructiv-educative.

prin: utilizarea. elaborarea unor modele de ac iune şi de luare a deciziilor adecvate într-o lume dinamică. în elegerea şi evaluarea interdependen elor dintre identitate şi alteritate. a limbajelor şi a conven iilor apar inând terminologiei diferitelor domenii ale cunoaşterii. experien e şi sentimente. luarea deciziilor. exprimarea voin ei de a urmări un el prin mijloace diferite. verbală şi non verbală. • să utilizeze diverse modalită i de comunicare în situa ii reale. cunoaşterea diverselor roluri sociale şi a implica iilor acestora asupra vie ii cotidiene. formarea şi utilizarea unor deprinderi de judecată critică. prin: participarea la via a socială a clasei. formarea 7 . rigoare etc.integrare activă în grupuri socio-culturale diferite: familie. prieteni etc. prin: dezvoltarea unor atitudini pozitive fa ă de sine şi fa ă de semeni: toleran ă. gândire critică. dintre na ional şi global. prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informa ii complexe. mediu profesional. • să demonstreze capacitate de adaptare la situa ii diferite. prin: folosirea unei varietă i de limbaje şi de instrumente pentru a transmite idei. Capacită ile.. evaluarea şi ameliorarea permanentă a unor strategii proprii pentru rezolvarea de probleme. a şcolii şi a comunită ii locale din care fac parte. Astfel.formarea autonomiei morale.dezvoltarea competen elor func ionale esen iale pentru reuşita socială: comunicare. dintre local şi na ional. prin: dobândirea deprinderilor specifice achizi iilor fundamentale şi aplicarea lor efectivă în procesul comunicării. formarea şi utilizarea deprinderilor de comunicare socială. • să contribuie la construirea unei vie i de calitate. • să ac ioneze conform normelor validate de diverse tipuri de comunită i. respectând opiniile fiecăruia. atitudinile şi valorile vizate în studierea disciplinelor socio-umane au un caracter transdisciplinar şi definesc rezultatele învă ării urmărite prin aplicarea noului curriculum. demonstrarea capacită ii de a lucra în echipă. elevii la finalul parcurgerii disciplinelor socio-umane ar trebui: • să demonstreze gândire creativă. cunoaşterea şi utilizarea eficientă şi corectă a codurilor. identificarea drepturilor şi a responsabilită ilor care le revin în calitate de cetă eni ai României şi reflec ia asupra acestora.cultivarea expresivită ii şi a sensibilită ii. responsabilitate. în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vie i de calitate. utilizarea unor tehnici de argumentare variate în contexte sociale diferite.

cunoaşterea şi utilizarea tehnologiilor întâlnite în via a cotidiană. de a scrie şi de a observa). modele şi teorii diverse pentru a investiga şi a descrie procesele naturale şi sociale. realizarea unor planuri personale de ac iune şi motivarea pentru învă area continuă. prin: dezvoltarea unei metodologii de muncă intelectuală şi a capacită ii de explorare a realită ii înconjurătoare. cunoaşterea şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului. prin: utilizarea de idei. formarea unei sensibilită i deschise spre valorile estetice şi artistice. tradi iile istorice etc. având ca suport atât cunoştin ele şi comportamentul profesorului. în func ie de aptitudinile individuale. precum şi pe ale altora. deprinderi afective (capacitatea de a recunoaşte şi de a în elege reac iile emo ionale şi rela iile dintre acestea şi 8 .şi exprimarea op iunii pentru o via ă sănătoasă şi echilibrată. în elegerea modului în care mediul social şi cultural (familia. de a citi. de a asculta. • să utilizeze tehnologiile în mod adecvat. cunoaşterea şi analiza oportunită ilor oferite de diferite filiere voca ionale. • să-şi construiască un set de valori individuale şi sociale şi să şi orienteze comportamentul şi cariera în func ie de acestea. ca expresie a dorin ei de realizare personală şi socială. utilizarea echipamentelor informatice în calitatea lor de instrumente ale comunicării. Toate aceste finalită i sunt privite prin prisma faptului că to i elevii sunt participan i activi la propriul proces de învă are. prin: demonstrarea competen ei de a sus ine propriile op iuni. Plasarea elevului în centrul modelului impune realizarea unei educa ii de calitate şi impune ca elevii să posede un număr de deprinderi de comunicare (capacitatea de a se exprima oral. codurile lingvistice. formularea unor judecă i estetice privind diferite aspecte ale realită ii naturale şi sociale. model conform căruia elevii ca participan i activi la propriul proces de învă are devin elementul cheie al întregului model. normele sociale. cât şi dotarea tehnică a unită ii de învă ământ la care elevul are acces.) influen ează ideile şi comportamentele proprii. dobândirea unei culturi a efortului fizic şi intelectual. acceptarea şi promovarea unui mediu natural propice vie ii. • să-şi dezvolte capacită ile de investigare şi să-şi valorizeze propria experien ă. în elegerea consecin elor etice ale dezvoltării ştiin ei şi tehnologiei asupra omului şi mediului. Aplicarea practică a rezultatelor cercetării mediului educa ional conduce la construirea unui model educa ional.

în acelaşi timp.sistemul de valori. atunci trebuie examinat motivul atitudinii. Examinarea fiecărui principiu relevă necesitatea de a lua în considerare contextul în care aceste principii vor fi aplicate pe viitor. iar aceasta se poate face prin adoptarea unei gândiri critice. 9 . Cei care înva ă trebuie ajuta i să-şi afirme propriile identită i. Astfel. creativitatea şi inteligen a. capacitatea de ac iune şi de cunoaştere) şi. cum ar fi gândirea ra ională. Persoanele care au o gândire critică îşi construiesc ra ionamentele pe baza unei atente evaluări a premiselor şi a eviden ei şi formulează concluzii pe cât se poate obiective. Gândirea critică este tipul de gândire care se structurează pe baza unei atente evaluări a premiselor şi dovezilor şi care formulează concluzii cât mai obiective luând în considerare to i factorii pertinen i şi utilizând toate procedeele logice valide (Carter. 1991). în aceeaşi măsură. actul de a permite ceva”(Webster. autonomia. să respecte şi să aprecieze identitatea altora. Componenta tehnologică a educa iei oferă din plin contextul potrivit aplicării principiilor şi tot ea este aceea care pune în eviden ă cel mai bine necesitatea unor astfel de deprinderi şi a unei astfel de concep ii. este strâns legată de alte idealuri. Viitorul democra iei depinde de succesul cu care reuşim să ne adaptăm într-o astfel de societate. 1982) şi „simpatia şi îngăduin a manifestate fa ă de convingerile şi ac iunile diferite sau contradictorii fa ă de cele ale propriei persoane. Pe măsură ce integrăm aceste principii într-o reprezentare mai largă a unui mediu educa ional solid. descoperim asemănări semnificative între ceea ce numim clase de elevi bine organizate şi func ionarea unei societă i democratice. În cazul în care cineva nu acceptă acest comportament tolerant. general acceptată ca un ideal important al educa iei. individuale sau de grup şi. impune şi existen a unui set de deprinderi necesare existen ei într-o societate de tip democratic. luând în considerare to i factorii semnificativi şi folosind ra ionamente logice (Good. în cadrul disciplinelor socio-umane profesorul îi ajută pe elevii să în eleagă mai amănun it modul în care oamenii înva ă să-şi tolereze semenii pe care îi percep ca diferi i. 1973). Putem defini toleran a ca şi „capacitatea /actul de a în elege şi a respecta convingerile şi ac iunile altora” (The American Heritage Dictionary. O „călătorie” pe Internet a celor care caută informa ii folosind termenul-cheie „ură” spune multe despre necesitatea unor asemenea persoane de a în elege principiile democra iei. 1973). Gândirea critică.

• • A prezice înseamnă a anticipa un eveniment. • • • • • Elevii ar trebui să aibă următoarele comportamente: Să descrie şi altora situa ia. Să imagineze mai multe moduri de ac iune şi să ia în considerare ce situa ii le-ar limita ac iunile. Să folosească reac iile emo ionale pentru a sublinia importan a şi nu ca bază unică a comportamentului. a face ca o lege. • • Să îşi pună întrebări asupra rezultatului. Să gândească în colaborare diverse modalită i de a proceda. să fie eficientă într-o situa ie dată. Siegel a propus o motivare a importan ei gândirii critice în educa ie în următorii termeni:idealul respectului fa ă de celălalt reclamă respectul fa ă de dreptul elevului de a întreba. A solicita înseamnă a face o cerere oficială. a recunoaşte ceva /pe cineva ca individualitate. Să raporteze situa ia la convingerile altora. explica ii şi justificări. • A identifica înseamnă a arăta sau demonstra cum este ceva /cineva.gândirea critică este necesară pentru dezvoltarea independen ei de gândire a elevului.gândirea critică 10 . a le găsi un gen proxim şi o diferen ă specifică. a utiliza ceva în practică. • Să decidă care sunt cele mai bune solu ii. necesară la maturitate. normă etc. • A infera înseamnă a formula o opinie pe baza informa iei disponibile şi a eviden ei. a le conecta pe baza unei rela ii de co-ocuren ă sau de cauzalitate. A compara înseamnă a examina oamenii sau lucrurile. a folosi ceva deoarece este relevant sau potrivit. Să verifice dacă ceilal i dispun de toate informa iile şi dacă au o gândire părtinitoare. a privi pe cineva /ceva cu aten ie pentru a remarca diverse elemente. a sugera indirect că o afirma ie este adevărată. • • A descrie înseamnă a defini o persoană /o situa ie. • A asocia înseamnă a opera conexiuni mentale între persoane sau situa ii. a ajunge la o concluzie. de a căuta motive.Deprinderi de cercetare în gândirea critică: • A observa înseamnă a vedea şi a remarca ceva / pe cineva.

în calitate de indivizi.folosirea reac iilor afective pentru a sublinia importan a problemei. Opiniile trebuie confruntate în sfera publică şi to i participan ii la discursul public trebuie să asculte cu aten ie argumentele fiecăruia. nici un grup nu trebuie exclus. elevii. deprinderi şi îndatoriri morale cu care ei se pot identifica şi cu ajutorul cărora îşi pot modela propriile interese. adoptarea deciziei cu privire la cele mai bune solu ii şi la ac iunile următoare (Callahan. fără a le considera însă fundamentale în construirea comportamentului respectiv. Astfel. imaginarea diverselor solu ii şi determinarea situa iilor care pot limita aplicarea acestora. Premisa fundamentală enun ată de Freire este aceea că educa ia nu este un act neutru şi că procesul educativ se desfăşoară în context social. Actul decizional ar trebui să reprezinte mai mult decât simpla acumulare a unor opinii exprimate.impulsionează activarea unui număr de dispozi ii. ca şi a celorlal i. De aceea. atitudini şi deprinderi men ionate la punctele a) şi b). 1998). scopul educa iei ar trebui să fie eliberarea umană. Capacitatea decizională în societă ile democratice este un proces la capătul căruia un grup ajunge la consens. astfel încât cei care înva ă să fie subiec i şi actori ai propriilor existen e şi ai societă ii. au privilegiul de a de ine roluri de decizie în guvernarea acestei societă i. gândirea critică este alcătuită pe baza interoga iei logice. cadrele didactice prezintă elevilor atitudinile pe care le pot adopta în luarea unei decizii:dialogul cu ceilal i cu privire la situa ia creată. Actul decizional în societatea democratică este un proces prin care un grup ajunge la consens prin dialog. discu ii. dezbateri şi analiză.gândirea critică este esen ială ra ionamentelor inteligente necesare elevilor care trăiesc într-o societate democratică. prin discu ii. Pentru luarea unor decizii autentic democratice. 11 . dezbateri şi analiză. Aceştia iau un număr semnificativ de decizii care au efect asupra propriei lor bunăstări.analiza în grup a diferitelor solu ii identificate. Din punctul său de vedere. sesizarea diferen ei dintre problema în sine şi posibile rezolvări (separarea mijloacelor de scop). Educarea în scopul împăr irii şi delegării puterii are ca scop să furnizeze tinerilor anumite reprezentări. Într-o societate deschisă şi dinamică. verificarea existen ei unor informa ii corecte suficiente şi a unei atitudini părtinitoare în ceea ce priveşte problema în cauză.raportarea situa iei la sistemul de convingeri personale pentru a-i acorda valoare şi apreciere individuală.

simple. Literal. demonstrarea competen ei. În domeniul educa iei. via a cetă enească activă. şi la modul în care membrii unor comunită i anterior marginalizate din punct de vedere cultural şi economic sunt abilita i să-şi reclame statutul de membri cu drepturi depline în ambele sensuri men ionate anterior. cunoaşterea problemelor celuilalt. Delegarea puterii reprezintă „oportunitatea şi mijloacele de a participa efectiv şi de a împăr i autoritatea cu ceilal i membri ai comunită ii. la abilitarea de către o persoană a alteia într-un anumit scop. În elegerea: • Demonstrarea loialită ii: • 12 . construirea de mesaje clare. „Acest tip de pedagogie care recunoaşte vocea elevului este un discurs care se constituie într-o logică necesară a identită ii – o logică culturală care fixează subiectivitatea” (Bastian 1987). Aceasta este ideea fundamentală a modelului care propune centralitatea elevului în procesul de instruire. contextul istoric şi lingvistic al individului. conştiin a critică. delegarea puterii în alteritate.Land şi Gilbert au sus inut că există patru constante în literatura de specialitate cu privire la principul delegării puterii: • • • • competen a individuală. de asemenea. se referă la facilitarea auto-afirmării experien elor mediate de tradi iile. Comportamente ale delegării de autoritate care trebuie formate în cadrul disciplinelor socio-umane: Comunicarea: • un schimb de idei viu. Se referă. Atitudinea ra ională: • păstrarea echilibrului între atitudinea defensivă şi provocatoare şi utilizarea reac iilor emo ionale pentru a ajuta la evaluarea convingerilor. O pedagogie a delegării autorită ii este importantă în valorificarea şi legitimarea expresiei „vocii” elevului. delegarea puterii se referă la permisivitate. conversa ia logică. deschis. demonstrarea modului în care propriile inten ii sunt în beneficiul grupului. solicitarea argumentării.

disponibilitatea de a-i asculta pe ceilal i şi de a participa la o conversa ie deschisă şi echilibrată despre convingerile şi părerile enun ate de fiecare. să se înscrie într-un ciclu de studiu în care practica bine structurată. în asemenea contexte. indiferent dacă rezultatul faptelor tale va atrage lauda sau reproşul. ca rela ia dintre mediul propice şi spiritul de competi ie să faciliteze muta ii la nivel conceptual. care permite caracterul regulat al activită ilor. asupra colegilor şi educatorilor. O altă componentă-cheie a acestui proces este responsabilitatea. Responsabilitatea poate însemna: • să ai o îndatorire sau o profesie care reclamă grija fa ă de ceva/cineva. Toate acestea depind. anume starea sau actul de a fi responsabil fa ă de ceva sau cineva sau de o anumită faptă”. se poate produce mai rapid în contexte care permit elevului să aibă experien e emo ionale şi intelectuale incitante. persuadarea pe baza argumentelor logice şi principiale. Condi ia poate fi îndeplinită cu ajutorul componentei tehnologice a educa iei. poate atrage reproşuri.Comportamentul non-coercitiv: • disponibilitatea de a lua în considerare o posibilă schimbare în propriul mod de gândire. pe o bază economică realistă. Există o probabilitate mai mare. într-un cadru de gândire critică. concretizată sub forma unei conştiin e şi în elegeri superioare a fenomenelor înconjurătoare. să fii răspunzător legal pentru consecin ele propriilor fapte . • • • să fii de încredere. dacă nu este respectată. desigur. cu scop precis. într-un mediu benefic.Dezvoltarea intelectuală. precum şi a capacită ii de a opera cu complexitatea. 2000). care. de faptul ca omul „potrivit” să se afle „la locul potrivit” şi „la timpul potrivit”. să manifeşti bun sim . să fii răspunzător moral pentru ceea ce faci. ambiguitatea mediului social. 13 . incertitudinea. să fii loial. se dezvoltă dintr-o sumă de cunoştin e teoretice şi se reflectă la nivelul grupului. Delegarea puterii poate conduce şi la o dezvoltare intelectuală rapidă (Hill. Acceptarea: • demonstrarea respectului reciproc şi a disponibilită ii de a învă a unul de la altul într-un grup. concretizate prin rezultate practice superioare.

Democra ia reprezintă o societate de tip cooperativ mai curând decât competitiv. 1967). un mod de via ă asociativ. prin recunoaşterea faptului că individul are un rol important în promovarea intereselor grupului (Hollingshead. în principal. Persoana respectivă poate să propună o serie de schimbări ale metodelor de ac iune ale grupului. sim ul comunitar. a ordinii. 1941). pentru că este con inută în existen a concretă a fiecărui membru al grupului şi nu are caracter supraindividual sau excentric în raport cu grupul. de asemenea. sarcini care conduc la ob inerea binelui public. pentru binele acestuia. înlocuirea unui „eu” cu valoare de referin ă cu un „noi” cu aceeaşi valoare (Hollingshead. Răspunderea civică. într-o democra ie există condi ii pentru a împăr i reciproc sarcinile la nivelul unui grup. care îi include şi pe ceilal i. să po i fi tras la răspundere din punct de vedere legal sau moral (Hart. o responsabilitate care se împarte între to i membrii societă ii. 1941). 1995). precum şi a independen ei personale (Good. răspunderea individuală. Acest sentiment denotă caracterul voluntar al contribu iei individului la activită ile grupului prin implicare civilă. Responsabilitatea individuală şi implicarea civică sunt trăsături care se dezvoltă când există condi ii prielnice. un efort permanent din partea fiecărui membru al societă ii pentru promovarea binelui comun. ci mai curând o formă de interac iune socială. Democra ia nu este numai o formă de organizare politică. Democra ia este. Responsabilitatea individuală implică existen a unei sensibilită i fa ă de nevoile şi problemele grupului. contactul social direct. dar pentru care fiecare dă socoteală. de pildă. 1941). Astfel individul recunoaşte rela ia de interdependen ă cu asocia ii şi dependen a sa de efortul comun pentru atingerea bunăstării grupului. O persoană cu sim de responsabilitate personală atrage aten ia grupului asupra situa iilor care func ionează în detrimentul grupului.• • să fii răspunzător pentru propriile fapte. trăsături care se formează şi se amplifică în cadrul disciplinelor socio-umane. Democra ia avansează teoria că sentimentul de apartenen ă la grup îmbogă eşte personalitatea. prin capacitatea de autocontrol. încrederea şi dreptatea socială sunt trăsături care au un rol important într-o societate democratică (Putnam. 1973). angajarea civică. 14 . reprezintă o extensie a „eu-lui”. Este o societate în care indivizii depun eforturi să se ajute reciproc mai curând decât să se exploateze reciproc (Hollingshead. de vreme ce conduce la un sim crescut al valorii.

De aceea. deprinderilor. cunoştin ele. de asemenea. Cadrele didactice reflectează sistematic asupra activită ii lor şi înva ă din experien ă. aceşti educatori încorporează în practica lor educa ională teoriile fundamentale privind cogni ia şi 15 . Vizând ac iunile pe care cadrele didactice trebuie să le întreprindă pentru a îmbunătă i rezultatele elevilor. facilitează coordonarea ac iunilor.Încrederea socială. Cadrele didactice în eleg modul în care elevii se dezvoltă şi înva ă.1 Aptitudinea pedagogică Standardele profesionale privind meseria didactică reflectă opinia consensuală asupra artei şi ştiin ei predării (a pedagogiei). Cadrele didactice cunosc con inutul predat şi au cunoştin ele pedagogice necesare. profesorii îi tratează pe elevi echitabil. 5. Cadrele didactice sunt membre ale comunită ilor educa ionale. Pornind de la premisa că to i elevii sunt capabili să înve e. Aceste standarde sunt fundamentate de o concep ie filosofică. ROLURILE ŞI COMPETEN ELE PROFESORULUI 2. pe baza observa iei şi cunoaşterii elevilor. al profesorului poate fi ilustrat prin cinci afirma ii fundamentale. a) Cadrele didactice se dedică elevilor şi activită ii didactice. Cadrele didactice se dedică elevilor şi activită ii didactice. atitudinile şi angajamentele pedagogice esen iale necesare unui profesor care doreşte să-şi practice meseria la cel mai înalt nivel. abilită i şi devotament din partea profesorului. care specifică nivelul înalt de cunoştin e şi deprinderi. Mai mult decât atât. în binele reciproc al membrilor grupului 2. Această concep ie poate fi cuprinsă în cinci afirma ii esen iale: 1. cadrele didactice fac accesibile cunoştin ele pentru nivelul tuturor elevilor. abilită i şi devotament. 3. caracteristice cadrelor didactice. conştientizând particularită ile individuale ale elevilor. circumstan elor familiale şi a rela iilor cu colegii. Cadrele didactice sunt responsabile pentru controlul şi monitorizarea activită ii de învă are a elevilor. 2. 4. aceste standarde încorporează. Astfel. abilită ilor. ei îşi adaptează demersurile la aceste particularită i individuale. care predau discipline socio-umane. a intereselor. implicarea civică. deprinderile. cunoştin elor. deprinderi. Nivelul înalt de cunoştin e. precum şi alte caracteristici ale democra iei.

Cadrele didactice creează. Ele aderă la în elepciunea colectivă a culturii noastre şi promovează valorile consacrate ale cunoaşterii umane. Mai mult chiar.inteligen a. activitatea instructiv-educativă este organizată şi implementată în vederea atingerii de către elevi a obiectivelor propuse. culturală. în special. precum şi respectul acestora pentru diversitatea individuală. ei în eleg cum să îi motiveze pe elevi să înve e şi cum să le men ină interesul în momentele de 16 . De asemenea. c) Cadrele didactice sunt responsabile pentru controlul şi monitorizarea activită ii de învă are a elevilor. dezvoltând totodată şi capacită ile analitice şi critice ale elevilor. îmbogă esc. în general. Profesorul stăpâneşte o varietate de metode didactice generice pe care le utilizează în mod adecvat. religioasă şi rasială. despre orice disciplină. responsabilitatea civică. men in şi schimbă materialele şi strategiile educa ionale pentru a sus ine interesul elevilor şi pentru a folosi eficient timpul. cât şi caracteristicile mediului şcolar. Având în vedere aceste considerente. se străduiesc să îi implice pe elevi şi pe adul i în construirea activită ilor educa ionale şi să îşi îmbunătă ească activitatea. în general. Educatorii sunt capabili să impună norme privind interac iunea socială între elevi şi între elevi şi profesori. fiind conştiente de ideile preconcepute şi cunoştin ele anterioare pe care elevii le au. şi de cunoaştere a discipline pe care o predau. motiva ia. cum rela ionează cu alte discipline şi cum poate fi aplicată în via a reală. ei sunt conştien i de influen a contextului şi a culturii asupra comportamentului elevilor. apelând la cunoştin ele şi experien a colegilor. Profesorii stăpânesc strategiile şi materialele instruc ionale utile. profesorii participă la dezvoltarea cognitivă şi la încurajarea respectului fa ă de învă are la elevi. b) Cadrele didactice cunosc con inutul predat şi au cunoştin ele pedagogice necesare. caracterul. Profesorul controlează eficient atât activitatea elevilor. Astfel. Cadrele didactice în eleg în profunzime con inutul disciplinei pe care o predau şi apreciază modul în care aceasta este organizată. Cadrele didactice stăpânesc cunoştin ele pedagogice necesare exprimării şi relevării disciplinei predate. La fel de important este faptul că stimulează stima de sine a elevilor. În plus. repertoriul lor metodic permi ându-le să creeze numeroase căi de cunoaştere.

toleran ă. Cadrele didactice sunt modele de educa ie. pe care îl încurajează şi la elevi. Cadrul didactic poate evalua progresul şcolar al fiecărui elev în parte. 17 . Străduindu-se să-şi îmbunătă ească activitatea. dreptate. profesorii îşi examinează critic practicile. Ei se angajează într-un proces de învă are continuă. precum şi a întregii clase. idei şi teorii. să îşi aprofundeze cunoştin ele. asupra disciplinei şi a educa iei. 2. încearcă să îşi lărgească repertoriul educa ional. respect pentru diversitate şi aprecierea diferen elor culturale -. lucrând în colaborare cu al i profesionişti asupra politicii educa ionale. precum şi un mod personal de a-i în elege pe elevi şi a deciziilor privind activitatea educa ională. Profesorii exemplari contribuie la eficientizarea vie ii şcolii. capacită ilor şi performan elor acestuia pe parcursul şcolarită ii. Ele exemplifică. să îşi accentueze judecă ile şi să îşi adapteze actele de predare la noile descoperiri. e) Cadrele didactice sunt membre ale comunită ilor educa ionale. şi posedă deprinderile necesare folosirii acestora. capacitatea de a adopta o orientare spre experimentare şi rezolvarea de probleme. ci şi pe experien ă. onestitate. creativitatea şi capacitatea de a-şi asuma riscuri. de asemenea. ilustrează virtu ile pe care vor să le stimuleze la elev . Acest demers presupune o activitate complexă şi constă în culegerea datelor despre elev din diverse medii. Ei pot evalua progresul şcolii în ceea ce priveşte alocarea resurselor. din perspectiva opiniei lor asupra obiectivelor educa ionale ale statului şi ale şcolii. dezvoltării curriculare şi a personalului.curiozitate. capacită ile care sunt necesare dezvoltării intelectuale-abilitatea de a ra iona şi de a privi lucrurile din diverse perspective. Deciziile lor nu se bazează doar pe lecturi. atunci când e cazul. le în eleg şi le pot explica părin ilor rezultatele. observarea şi examinarea evolu iei aptitudinilor.2 Cunoaşterea caracteristicilor elevului Pe parcursul activită ii instructiv-educative. Ei cunosc resursele specializate ale şcolii şi ale comunită ii. care pot fi utilizate în beneficiul elevilor. Ei utilizează numeroase metode de măsurare a progresului elevilor. cadrul didactic ini iază un demers de cunoaştere a personalită ii elevului.eşec. Profesorul îşi dezvoltă un punct de vedere personal asupra dezvoltării umane. d) Cadrele didactice reflectează sistematic asupra activită ii lor şi înva ă din experien ă.

ci se împleteşte cu prognosticul dezvoltării ulterioare a elevilor. fizic. organizează şi se sistematizează rezultatele cunoaşterii elevului. pedagogic. împrejurările în care se studiază elevul să fie cât mai variate. casete video pentru cei care utilizează cu precădere componenta vizuală a procesului de învă are.) se concentrează în diagnosticul psihopedagogic. Unul dintre modelele cel mai des utilizat este cel elaborat de I. 1 În situa ia în care elevii nu au ocazia să înve e utilizând diverse materiale didactice auxiliare (manuale. Cercetările au relevat importan a adaptării stilurilor/metodelor de învă are la structura personalită ii elevilor. R. Dunn şi K. ei nu pot atinge rezultatele pe care ar fi capabili să le atingă. Fişa psihopedagogică reprezintă documentul în care se concretizează. 1995). alte materiale care se adresează sim ului tactil pentru care activează preponderent această componentă. ca: observa ia. Datele ob inute cu ajutorul diferitelor metode de investiga ie se transpun în acest auxiliar al activită ii profesorului. să se utilizeze cât mai multe surse de informare.vezi Anexa nr. jocuri desfăşurate pe un spa iu întins pentru cei care utilizează componenta kinetică). autocaracterizarea. cu atât notele ob inute vor fi mai mari (Dunn. Griggs. Caracterizarea psihopedagogică a elevilor se bazează pe utilizarea de către profesori a unor tehnici şi metode de cunoaştere a elevilor. analiza produselor activită ii elevilor.Concluziile investiga iilor efectuate asupra unui elev în scopul determinării caracteristicilor personalită ii elevului (sub aspect psihic. acesta nu este definitiv. cu cât metoda didactică se potriveşte mai bine stilului de învă are al elevilor respectivi. social. Radu (1974) . nu numai pentru că elementele unui anume 18 . R. etc. Având în vedere evolu ia în timp a elevilor. elevul să nu ştie că este studiat. să se utilizeze metode şi tehnici variate de cunoaştere a personalită ii elevului. experimentul. etc. chestionarul.. mulaje. Olson. În plus. filme. Gorman şi Beasley. Dunn (1992) au demonstrat efectele benefice pe care le are construirea unui model comprehensiv al stilurilor de învă are. cunoaşterea psihopedagogică trebuie să îndeplinească mai multe condi ii: • • • • • să fie sistematică şi permanentă. Pentru a fi eficientă şi validă. În literatura de specialitate există mai multe tipuri de fişe psihopedagogice. studiul de caz.

R. Reac iile emo ionale individuale pot influen a. 1992). caracteristicile individuale de natură fiziologică (acuită i variate ale componentelor vizuală. 1981). de asemenea. sim ul responsabilită ii.. kinetică etc. K. tipul de gândire. De asemenea. Variabilele care pot facilita sau inhiba procesul de învă are includ: studiul solitar. tenacitatea cu care îşi efectuează temele şi sarcinile de lucru.. iar al ii au o stare de disconfort într-o sală de clasă conven ională încât aceasta îi împiedică să înve e. amplasarea mobilierului şi design-ul acestuia) 2. altora le este mai prielnică o lumină slabă. Unii preferă un scaun din plastic. al ii la temperaturi mai scăzute (Hart. dacă unii elevi au nevoie de linişte să se poată concentra asupra unor probleme dificile. studiul cu un 19 . auditivă.stil de învă are afectează un număr mare de indivizi. Unii elevi ob in rezultate mai bune la temperaturi mai înalte. cadrul imediat (sunetul. propriile reac ii şi procese emo ionale (motiva ia. R. ci şi pentru că rezultatele ob inute astfel contribuie la îmbunătă irea rezultatelor şcolare şi ştiin ifice. al ii din metal. lumina. şi Price. capacitatea de a-şi asuma răspunderea propriului comportament şi a activită ii sau ocaziile de a proceda după propria dorin ă pot juca un rol important în procesul de învă are (Dunn.. tactilă. Motiva ia personală. 1989). preferin ele de natură socială (studiul solitar sau în grupuri de dimensiuni diferite) 4. R şi Dunn. K. al ii din lemn.. Dunn. Lumina fluorescentă are proprietatea de a stimula excesiv anumite categorii de persoane. K. Dunn şi Griggs (1995) au conceput un model al stilurilor de învă are observând că elevii sunt influen a i în procesul de învă are de cinci factori principali: 1. impulsivă / reflexivă. temperatura. 1992). Dunn. lateralizare cerebrală dreapta / stânga) În cazul mediului concret de studiu. şi ale trăsăturilor care derivă din acestea) 5. la nivel individual (sintetică / analitică. Al i factori de mediu care pot influen a învă area includ temperatura şi amplasarea/design-ul mobilierului. tenacitatea. Profesorii trebuie să ia în considerare faptul că elevii pot adopta stiluri de învă are diferite în func ie de condi iile variate. al ii înva ă mai bine în prezen a unui fond sonor (Pizzo. Factorii de natură socială pot influen a şi ei învă area. capacitatea de a învă a a elevilor. cauzându-le o stare de hiperactivitate şi de nelinişte (Dunn. dacă multe persoane se concentrează mai bine în încăperi bine iluminate. R. posibilitatea de a proceda după propria lor dorin ă 3. Dunn.

întrun postură neconven ională (lungi i confortabil). Unii elevi procesează informa ia secven ial. alături de un adult autoritar sau cu o atitudine prietenoasă. analitic. iar notele reflectă aceasta. în modul „lateralizare dreapta”. Pot studia sau lucra mai bine în clasă dacă au posibilitatea să se mişte în timp ce înva ă şi nu dacă sunt obliga i să stea în bancă (Dunn. Elevii reac ionează diferit la stimulii exteriori în timpul studiului. Elevii impulsivi nu petrec prea mult timp studiind. Unii au o gândire de tip analitic şi manifestă tenacitate în studiu. Cei cu gândire sintetică preferă să înve e în prezen a unor factori pe care profesorii îi consideră factori de distragere a aten iei (muzică. Caracteristicile individuale de natură fiziologică reprezintă un alt factor care poate influen a învă area. al ii să mestece gumă. se lansează cu toate for ele în activitate. Al ii pot să se grăbească prea mult. cu o iluminare slabă (îşi acoperă ochii sau poartă ochelari de soare în încăpere). în prezen a unui partener (preferă să studieze cu un prieten) sau sim ind nevoia de a lua o gustare în timp ce înva ă (Dunn. stimulii exteriori. R.partener. Un individ cu o personalitate reflexivă se va gândi la informa ia acumulată. K. Alte două caracteristici individuale pot influen a procesul de învă are: lateralizarea cerebrală stânga/dreapta. În elegerea caracteristicilor de natură fiziologică ale elevilor permite profesorilor să-i poată ajuta pe aceştia în procesul de învă are pornind de la elementele forte ale tipului de percep ie respectiv. R. Modul în care elevii procesează informa ia poate influen a şi el capacitatea de învă are. profesorii îi pot încuraja pe elevi să studieze în intervalele de randament individual maxim. bătăi ritmice). să bea ceai sau să fumeze. odată ce au început. sintetic. la prânz. Unii preferă să mănânce ceva.. 1992). imediat după terminarea programului sau seara înainte de culcare.. 1992). Dunn. va încerca să în eleagă 20 . ca membru al unei echipe.. nivelul de energie şi mobilitatea în timpul studiului.. sau în modul „lateralizare stânga”. procesul de învă are poate viza varietatea ca termen opus tiparelor prestabilite şi rutinei. simultan. De exemplu. până o sfârşesc sau până simt că au atins un punct în care trebuie să se oprească. care pot fi diminea a devreme. Dunn. dar. fără să analizeze. al ii holistic. Caracteristicile discutate includ bioritmul. înainte de plecarea la şcoală. în grupuri mici. Acestea se referă la intervalul de timp şi la modul în care elevii pot învă a cel mai bine. conversa ie. K. Al ii îşi pot dovedi elementele forte ale personalită ii în privin a nivelului de energie corelat cu mobilitatea. tipul de personalitate impulsiv/reflexiv. Aceştia pot să nu înceapă rezolvarea unei teme (sarcini de lucru) imediat ce a fost formulată.

Activitatea cadrelor didactice îşi face sim ită prezen a întotdeauna. eviden iază cu necesitate existen a. a unor fiin e în dezvoltare. de alăturare mecanică una fa ă de alta. no iunea de proces de învă ământ este legată de cea de transformare (schimbare sau modificare).ca aspect logic. adică cadrele didactice (subiec ii transformării) iar pe de altă parte. pe de o parte. a unor for e care impun sau înlesnesc schimbarea. care ine de psihologia elevului (logica psihologică). destinate formării unor deprinderi mentale sau practice. Eviden ierea acestor rela ii de strânsă cooperare dintre cei doi poli . fie chiar şi indirect. are loc în situa ia confruntării acestora cu un nou con inut care trebuie să şi-l însuşească sau cu o seric de ac iuni ordonate. Şi predarea şi învă area se constituie ca activită i de bază ale procesului de învă ământ. Putem astfel să distingem cele două tipuri de ac iuni sau func ii specifice: una de predare .con inuturile materiei (Dunn. Dunn. PREDAREA ŞI ÎNVĂ AREA În sensul ei profund. a sarcinilor învâ ământului. se află în strânsă legătură de reciprocitate contopindu-se într-un tot unitar.. ele sunt inseparabile.ca aspect psihologic. dimpotrivă. ca func ii esen iale ale oricărei unită i şcolare. Dar despre ce transformări poate fi vorba? Ideea de proces evocă întotdeauna o dualitate. într-un singur proces. într-o activitate comună. care devin fiin e transformate (obiectul transformării).oferă posibilitatea identificării ac iunilor fundamentale ce definesc procesul de învă ământ şi a rela iei dialectice dintre acestea. K. 3. ce caracterizează munca cadrului didactic (ea urmând o logică a îndeplinirii obiectivelor didactice) şi cealaltă . 1992). legată de îndrumarea activită ii elevilor. Dar aceste două laturi fundamentale nu se află în pozi ie de juxtapunere. Predarea nu are însă sens decât în măsura în care determină un efort corespunzător de învă are din partea elevilor. personal. care suportă schimbare implicându-se activ în actul schimbării. dusă de elevi sub conducerea cadrului didactic. Integrarea lor într-un proces efectiv de cooperare. R.învă ător şi elevi .. În lipsa învă ării.de învă are . care asigură realizarea în şcoală. 21 . calitativ superior.

Deşi rela ia dintre predare şi învă are este una de la cauză la efect aceasta nu înseamnă. în organizarea optimă a interac iunilor dintre predare şi învă are. 3. de calitatea învă ării şi interven ia altor diferi i factori implica i în desfăşurarea ei. îi lipseşte legătura de bază dintre elevi şi cadrul didactic. nu conduce în mod automat. totuşi. predarea se 22 . a organiza şi dirija producerea schimbărilor. a preciza natura schimbărilor (a preciza obiectivele de urmărit). Predarea singură. a proiecta) producerea schimbărilor dorite. Fără a nesocoti câtuşi de pu in importan a comunicării. de la sine. Întotdeauna rezultatele predării sunt condi ionate de activitatea de învă are depusă de elevi. Mai exact. la efectele aşteptate. În acest caz. atunci a preda înseamnă a provoca schimbarea a ceea ce există în ceea ce trebuie să existe. un mers linear. de prezentare a materiei de către cadrul didactic. Predarea Dacă învă area de tip şcolar înseamnă schimbare în comportamentul elevilor determinată de o experien ă organizată pedagogic. concretizate în rezultate ale învă ării etc. un anumit tip de învă are. a preda înseamnă: • • • • • • a prevedea (a planifica. în didactica modernă. a determina con inutul acestor schimbări. în sensul că un anumit tip de predare generează.1. a organiza condi iile care favorizează apari ia schimbărilor respective. Dacă în didactica tradi ională predarea a fost redusă mai mult la o chestiune de comunicare.este un complex de func ii sau ac iuni. de transmitere a cunoştin elor. oricât de bună ar fi ea. în mod necesar. predarea se adevereşte a fi mai mult decât comunicare .procesul nu func ionează deoarece îi lipseşte elementul esen ial învă area însăşi. predarea capătă în elesuri mai largi şi con inuturi mai bogate. Esen a procesului de învă ământ rezidă tocmai din această unitate dialectică. a controla şi aprecia nivelul la care se realizează schimbările aşteptate. Calitatea predării se apreciază în func ie de măsura în care ea dovedeşte calită i transformatoare. angajând elevii într-o nouă experien ă de cunoaştere sau de ac iune ori de trăire.

în care se reflectă concep ia şi competen ele pedagogice ale acestuia. Comportamentele specifice profesorului. de control şi evaluare.1Clasificarea stilurilor de predare). Acesta devine o constantă a personalită ii profesorului. Tabelul nr. 1 Clasificarea stilurilor de predare Stiluri de predare expozitiv interogativ centrat pe profesor centrat pe elevi interactiv abstract concret comunicativ necomunicativ apropiat distant impulsiv adaptabil rigid. astăzi predarea este privită tot mai mult ca o problemă de organizare şi conducere a proceselor de învă are. de decizie şi ameliorare. de orientare şi dirijare. de organizare şi coordonare. de cercetare şi inovare a procesului de învă ământ. rutinar autoritar democratic laissez-faire CRITERII DE CLASIFICARE După ponderea metodelor de predare După pozi ia partenerilor în activitatea didactică După particularită ile cognitive ale predării După capacitatea de comunicare După particularită ile comportamentului afectiv După mobilitatea didactic comportamentului După modalitatea de raportare la nou După modalitatea de conducere 23 . În consecin ă. întreprinse de cadrul didactic în vederea organizării şi desfăşurării optime a învă ării.defineşte ca un ansamblu de ac iuni şi opera ii sistematice. inflexibil deschis spre inova ie închis. structurile de influen ă şi de ac iune stabile determină stilul de predare al profesorului (vezi Tabelul nr. de comunicare şi stimulare. ceea ce presupune un complex de func ii sau ac iuni de planificare şi proiectare.

să analizeze. se men ine în afara activită ilor concrete ale grupului. nu poate cunoaşte diferen ele individuale de receptare cognitivă şi afectivă a informa iei. Stilul laissez-faire eviden iază rolul pasiv al unui profesor care: • • îşi limitează foarte mult participarea la activită ile elevilor. să le analizeze. să sintetizeze. să formuleze ra ionamente. • este ezitant în a da sugestii ºi evitã. plictiselii. • îi determină pe elevi să gândească. să comunice. descurajării în neimplicarea în 24 . constant. să compare. nu arată elevilor planul de ansamblu al activită ilor. exercită un control strict. • creează o atmosferă de toleran ă şi respect. apari ia neaten iei. să construiască răspunsuri. în timp. Stilul democrat i se atribuie profesorului care: • • • evită să ia decizii singur. le arată golurile din cunoştin e. se consideră că el este singurul emi ător de informa ii. le acceptă punctele de vedere. orice evaluare a ideilor ori conduitelor participanþilor. dar prin ceea ce face sugerează indiferen ă şi neimplicare. le dirijează discret activitatea.Avem următoarele stiluri: Stilul autoritar caracterizează profesorul care: • • • • • • • • ia toate deciziile. nu arată criteriile de evaluare a performan elor. dă copiilor posibilitatea de a alege de fiecare dată când solicită un sfat cu privire la îndeplinirea sarcinii. de cooperare. are rolul dominant în comunicare. • determină. să pună întrebări. de confruntare a opiniilor şi concep iilor. • ajută elevii să ini ieze ac iuni. invită grupul să participe la stabilirea manierei de organizare. afişează o atitudine prietenoasă. să aplice cunoştin e. de coeziune afectivă.

• ameliorează şi reglează mersul învă ării etc. b. • corectează greşelile de învă are. deplina participare a elevilor.decizie a profesorului. c. Rezultă că profesorii eficien i sunt acei profesori care sunt capabili să aibă un control strâns. predarea face apel şi la un alt tip de comunicare. Când se adoptă un stil sau altul ? • stilul autoritar a. • impune fazelor şi evenimentelor de învă are (care semnifică o gradare a sarcinilor. exigent şi deplina libertate de decizie a clasei. • stilul democratic: . o dozare a eforturilor de învă are). • dirijează experien ele sau opera iile de învă are. orale sau scrise) prin intermediul cărora cadrul didactic: • stabileşte direc iile învă ării (face cunoscut elevilor obiectivele învă ării). o ac iune de comunicare de noi cunoştin e sau de prezentare a noilor con inuturi de instruire.pentru copiii foarte ambi ioşi care nu au nevoie de un control strict al activită ii lor. care îndeplineşte cu totul alte func ii. • stilul laissez-faire: . • organizează activitatea de învă are şi condi iile care facilitează învă area dorită. • apreciază rezultatele. în situa ia de criză. în bună parte. predarea este şi va rămâne. deoarece există destule fapte sau no iuni care se împacă foarte greu cu învă area prin descoperire şi cu metodele redescoperirii. prin comunicare. Desigur. când sarcina este structurată şi liderul are putere de a recompensa şi pedepsi. 25 . independent al elevului.este cel mai indicat. Predarea. • asigură memorarea şi transferul (aplicarea) cunoştin elor. nu poate fi înlocuită complet prin studiul personal. în ob inerea unor performan e înalte. evaluează progresele. Pe lângă această formă a comunicării. • stimulează interesul şi încurajează efortul de învă are. rezultatul poate fi ob inerea unui randament excelent. care ia forma unei succesiuni de enun uri şi reenun uri (verbale. • pune elevii în rela ie cu materia nouă de învă at.

Cunoaşterea proceselor psihice prin care se produce învă area a avut ca rezultat modelul propus. care tinde să devină spre etapele finale ale şcolarită ii un proces autodirijat. precum şi a altor tipuri de activită i didactice. Din punct de vedere pedagogic. ceea ce are un impact asupra proiectării curriculum-ului. aşadar. are un caracter gradual. pentru a determina schimbări comportamentale la nivelul personalită ii preşcolarului. elevului. studentului. au o influen ă semnificativă asupra achizi iei de cunoştin e. a pregătirii profesorilor şi a practicii de predare (Brandsford. este un proces rela ional între profesor-elev. predarea se referă nu numai la ceea ce face cadrul didactic în timpul lec iilor. Callahan şi Quinn (1999) pentru a ilustra principiile învă ării. de reelaborare sau pedagogizare a con inuturilor. Modelul elaborat de Switzer. de confec ionare a materialelor didactice necesare. sub raportul eşalonării dificultă ilor sarcinilor didactice. are un caracter informativ-formativ. prin valorificarea capacită ii acestora de dobândire a cunoştin elor. acesta fiind o aplicare practică a rezultatelor cercetării mediului educa ional. cât şi în cel al comunită ii.Cum se poate observa. Realizată în cadrul procesului instructiv-educativ. a strategiilor şi a atitudinilor cognitive”. 26 . supus feed-back-ului. a luat naştere plecând de la cercetările procesului de învă are. 3. învă area reprezintă „activitatea proiectată de către cadrul didactic. învă area şcolară prezintă următoarele caracteristici: • • se realizează într-un cadru institu ionalizat. principii care. ci şi la activitatea de pregătire a acestora şi ulterior la evaluarea şi autoevaluarea lec iilor odată inute. Brown şi Cocking. este un proces dirijat din exterior. de asigurare a mijloacelor de învă ământ indispensabile unei învă ări eficiente etc. 1999).2 Învă area Cele mai noi rezultate în domeniul neurologiei aruncă o lumină nouă asupra procesului de învă are. şi ac iuni legate de planificare şi proiectare. a deprinderilor. dobândirii priceperilor şi deprinderilor şi creşterea competen ei când acest model se aplică atât în cadrul clasei. • • • • este un proces controlat. Predarea include.

• • împărtăşeşte opinia noastră asupra impactului folosirii instruirii tehnologice. Elevii au astfel posibilitatea de a stabili. Procesul de învă are nu are loc doar în contextul mediului şcolar şi nici nu se limitează doar la timpul destinat predării. a afirmat că sensul conceptului de „cunoaştere” s-a modificat. este compatibil cu viziunea INTIME despre conceptul de învă are eficientă din următoarele motive: • aduce noi interpretări ale datelor cunoscute cu privire la modul în care se produce procesul de învă are şi durata acestuia. este inevitabil să nu avem concep ii eronate. Elevul nu primeşte informa ia. ci şi-o construieşte singur. Herbert Simon. atunci învă area va fi mai stimulativă şi mai interesantă pentru elevi. Este nevoie de experien ă directă într-un context real pentru ca aceste concep ii eronate să fie înlocuite sau modificate. iar învă area poate avea loc în medii informale. Cele opt principii ale învă ării sunt adaptate după punctul de vedere abordat de Ewell în privin a complexită ii procesului de învă are. sugerează modalită i de schimbare a procesului instructiv luând în considerare ştiin ele cognitive şi tradi ia în cercetarea procesului de învă are. a testa şi a prelucra modele şi conexiuni. elevul este implicat activ şi participă la propria sa instruire. pe baza datelor ştiin ifice din domeniul neurologiei. de la abilitatea de a acumula cunoştin e şi de a le reproduce. laureat al premiului Nobel. care depăşeşte o experien ă directă prin faptul ca această situa ie implică consecin e reale. psihologiei cognitive şi al cercetării stadiilor de dezvoltare umană. Învă area este informală şi se poate desfăşura oriunde şi oricând. Dacă un context care favorizează învă area reprezintă o situa ie stimulativă.S-a creat o gamă largă de abordări şi tehnici de cercetare care îşi propun să modifice concep iile învechite despre învă are şi să se axeze asupra comprehensiunii cunoştin elor învă ate. În primul rând. la folosirea lor cu discernământ. în afara cadrului şcolii. în timp ce descifrează sensul situa iilor de învă are. „Organizarea studiului: un punct de ini iere”. Deoarece elevii sunt implica i activ în crearea propriilor lor modele şi conexiuni. 27 . Articolul lui Peter Ewell.

Deoarece „Dorin a de a învă a” are un impact implicit asupra tuturor celorlalte componente ale învă ării. Bineîn eles. numit „Dorin a de a învă a” care. propune interpretări noi 28 . la rândul lor. În cadrul modelului propus. luând parte la activită i. În consecin ă. al optulea principiu al învă ării. 1997 ). Continuând ideea unui feedback frecvent. servind ca bază tuturor principiilor de învă are. plasată în centrul Modelului. fără a avea prilejul de practica cele învă ate. cum ar fi prelegerea. deoarece pe măsură ce elevul descoperă noi legături între cunoştin e atunci când se află într-o situa ie stimulativă. ci. rezultând un impact pe termen lung. această caracterizare a procesului de învă are contrazice în mare parte modele instruc ionale dominante. Lista comportamentelor observabile: • Comportamentul care denotă participarea elevul este activ şi răspunde la întrebări. Ewell a inclus în cadrul principiilor învă ării un alt element. aceasta se înscrie în centrul modelului. reflec ia devine necesară pentru a atinge acel nivel de învă are aprofundată care îi va permite elevului să folosească eficient informa ia în viitor. numită „Elevii ca participan i activi la propriul proces de învă are”. îi vor ajuta pe elevi să identifice reuşitele. ca pe o subcomponentă a situa iei stimulative. s-a creat o componentă separată. • Gândirea creativă – elevul are propriile sale solu ii/sugestii. reflec ia devine unul din elementele primare ale învă ării. se intersectează cu cele opt elemente ale învă ării din Modelul propus. deoarece prin reflec ie elevul capătă control asupra propriului său proces de învă are. Ewell accentuează faptul că feedback-ul va fi mai eficient dacă este oferit într-un mediu agreabil care implică interac iuni personale şi sprijin individual. mai degrabă. este autorul învă ării ac ionând într-un mod activ şi unic» (Ewell.Ewell subliniază importan a stimulării elevilor. Toate acestea conduc la capacitatea de a aplica cunoştin ele dobândite în contexte noi. Implicarea activă «Elevul nu primeşte cunoştin ele. Practicarea reflec iei va îmbogă i deprinderile de autoevaluare care. precum şi rolul corector al feedbackului frecvent pe care elevii ar trebui să-l primească de la educatori şi colegi în timpul procesului de învă are. chiar şi deprinderile cel mai bine fixate vor fi uitate. dar şi procedeele ineficiente abordate de aceştia în procesul de învă are. Ewell prezintă reflec ia.

ale subiectului şi devine capabil să aplice cunoştin e anterior acumulate în contexte noi. • Învă area aplicată – elevul este capabil să aplice o strategie de învă are într-o anumită instan ă de învă are. • Construirea cunoştin elor – elevul, în loc să primească în mod pasiv informa ia, îndeplineşte anumite sarcini care îl vor conduce la în elegere şi învă are. Modele şi conexiuni Acest proces cognitiv „implică realizarea unor re ele între concepte, elemente ale deprinderilor, oameni şi experien e”. Pentru cel care înva ă, acest lucru înseamnă „ a da un sens” prin stabilirea şi remodelarea tiparelor, rela iilor şi conexiunilor”. Cercetările recente din domeniul biologiei au revelat faptul că „stabilirea de conexiuni” stă la baza activită ii mentale şi a dezvoltării creierului. Lista comportamentelor observabile: • Gândirea flexibilă – elevul este capabil să se adapteze la noi contexte şi sarcini educa ionale, prin stabilirea de legături între deprinderile şi cunoştin ele anterioare, precum şi prin organizarea şi modelarea acestora sub forma unor noi structuri. • Gândirea critică – elevul abordează o sarcină folosind cunoştin ele interioare, în urma unui proces de compara ie, analiză şi selec ie care va conduce la găsirea celei mai bune solu ii a problemei. • Transferul (Woolfolk, 1998 ): în cazul transferului care priveşte evenimente din trecut, elevul realizează legături între cunoştin ele actuale şi cunoştin ele sale anterioare; în cazul transferului privind evenimente viitoare, elevul stabileşte legături între cunoştin ele actuale şi modul în care vor fi folosite în viitor. • A da un sens (Ewell, 1997): într-un context educa ional specific, elevul este capabil să utilizeze tipare care îi sunt familiare şi pe care le reorganizează şi le extrapolează, acestea căpătând astfel sens într-o nouă situa ie. Învă area informală „Elevii înva ă mereu, de dragul nostru, dar şi pentru a ne face în ciudă”(Ewell, 1997). Învă area informală reprezintă învă area implicită, ceea ce înseamnă că derivă din

29

«interac iunea directă […] şi dintr-o serie de sugestii oferite de colegi şi de profesori, sugestii care depăşesc ceea ce este „predat” în mod explicit» (Ewell, 1997). Lista comportamentelor observabile: • Învă area implicită (Ewell, 1997) - învă area se poate produce în orice situa ie din via a reală; de cele mai multe ori, ocaziile de a învă a pot apărea în afara cadrului şcolii. Acestea pot apărea în completarea programei care este predată. Elevul are posibilitatea de a recunoaşte şi de a în elege o situa ie educa ională nouă, care nu se desfăşoară neapărat în cadrul clasei. • Excursiile în aer liber (Bransford, Brown & Cooking, 1999) - elevul interac ionează cu mediul în scopul explorării şi al învă ării. • Centrele de pregătire – în centrele create în sânul comunită ilor, elevii îşi pot pune în practică cunoştin ele teoretice. • Ucenicia (Ewell, 1997) - elevul înva ă sub supravegherea şi îndrumarea unui instructor, cum ar fi în cadrul practicii şcolare. Experien a directă Experien a directă se referă la ocaziile inerente de implicare activă într-un mediu educa ional care „modelează definitiv în elegerea fiecăruia” (Ewell, 1997). În cazul în care elevii posedă cunoştin e reduse sau eronate despre un anume subiect, experien a directă este necesară pentru a se ajunge la acea în elegere şi pentru a crea, a schimba sau a analiza un model mental. Aceste idei nu sunt întotdeauna precise, ci pot fi remodelate din perspectiva unor experien e trecute şi pot fi „refractare la schimbări, chiar atunci când li se poate demonstra invaliditatea” (Ewell, 1997). Lista comportamentelor observabile: • Învă area din context – elevul intră în contact cu un mediu care îi oferă ocazia să dobândească cunoştin e şi deprinderi în urma observării directe a obiectului sau a fenomenului care urmează a fi studiat. • Crearea unui model mental – elevul intră în contact repetat cu situa ii similare, astfel făcând asocieri între cauze şi efecte, asocieri care îl ajută pe individ să în eleagă situa iile noi. • Schimbarea unui model mental elevul foloseşte aceleaşi conexiuni mentale în scopuri noi, construind noi asocieri bazate pe tipare anterioare ale nivelului de aşteptare.

30

Reflec ia : Reflec ia reprezintă un proces mental care, aplicat actului învă ării, îl stimulează pe elev să folosească gândirea critică în examinarea informa iei care i se prezintă, să îi pună la îndoială validitatea şi să tragă concluzii bazate pe ideile rezultante. Acest proces continuu permite elevilor să restrângă aria solu iilor posibile şi, în cele din urmă, să tragă o concluzie. Rezultatul acestui efort este reprezentat de ob inerea unei mai bune în elegeri a conceptului. Fără reflec ie, învă area ajunge să fie «lipsită de reorganizarea gândirii impusă de o învă are în profunzime» (Ewell, 1997). Situa iile în care se produce învă area eficientă cer timp de gândire. Elevii se gândesc la ei înşişi ca indivizi care înva ă, în timp ce îşi evaluează propriile procese de gândire folosite pentru a decide care sunt cele mai bune strategii. Ei vor putea apoi să aplice din nou această informa ie când se vor confrunta cu o situa ie de învă are viitoare. Lista comportamentelor observabile: • Metacogni ia (Donovan, Bransford, & Pellegrino, 1999,): acest dialog interior pe care indivizii îl poartă cu ei înşişi îi ajută să-şi construiască deprinderi care le vor permite să anticipeze rezultatele învă ării şi să îşi controleze în elegerea. • Transferul de cunoştin e - elevii aplică ceea ce au învă at într-un anume context întrun nou context. • Gândirea analogă – elevii compară identificând diferen ele dintre cunoştin ele familiare, deja existente, cu cele noi, cu scopul de a găsi solu ii aplicabile acelui context specific. Situa ii stimulative Această componentă a învă ării combină elemente ale experien ei directe şi ale disponibilită ii motiva ionale. „Acesta adaugă o nouă semnifica ie implica iei lui, şi anume că în fiecare situa ie de învă are există un echilibru atent între stimulare şi crearea de oportunită i” (Ewell, 1997). «Indivizii tind să înve e la un nivel maxim atunci când sunt confrunta i cu probleme specifice, care pot fi identificate şi pe care doresc şi au capacitatea să le rezolve» (Ewell, 1997). Elevul este motivat şi înva ă cel mai bine în contextul unei probleme complexe şi stimulante care îl interesează, solu iile ei fiind percepute ca având consecin e reale.

31

Feed-back-ul oferit de către profesor – profesorul oferă elevului răspunsuri verbale sau scrise. • Feed-back corector – această informa ie are scopul de a îmbunătă i activitatea elevului. datorită numărului de interac iuni cu un anume stimul de mediu. cum ar fi cele oferite în mod deliberat (sau inconştient) de profesori sau de colegi” (Ewell. Cercetarea ştiin ifică ne informează că „flexibilitatea creierului permite re elelor neuronale care au fost construite să direc ioneze asemenea probleme pentru a fi remodelate şi să rezolve probleme mai presante” (Ewell. Fără un feed-back frecvent şi fără ocazia de a exersa. • • Situa ia reală – contextul nu este fic ional. cum ar fi o persoană sau o anumită sarcină).Lista comportamentelor observabile: • Problema stimulativă – situa ia este complexă şi motivantă. mai ales în domenii cum ar fi matematica şi limbile străine. «până şi deprinderile cel mai bine fixate dispar (deşi recuperarea lor nu este atât de dificilă ca formarea lor ini ială)» (Ewell. 32 . 1997). • Feed-back frecvent Feed-back-ul frecvent oferă elevilor posibilitatea de a exersa ceea ce au învă at. dând naştere implicării emo ionale. • • Feed-back-ul oferit de către colegi – colegii oferă răspunsuri verbale sau scrise. Calitatea feed-back-ului va dezvălui greşeli sau discrepan e uşor de corectat şi care in de practicile curente sau de „modelele mentale care stau la baza lor” (Ewell. Lista comportamentelor observabile: • • Exersarea –elevii exersează cu scopul de a-şi îmbogă i cunoştin ele şi deprinderile. 1997). Deoarece psihicul tinde să rezolve problemele cele mai presante. ci legat de lumea reală. 1997). este necesar să exersăm acele lucruri pe care dorim să le re inem şi să primim un feed-back care să includă „ sugestii explicite care vor conduce la îmbunătă iri. Sugestii despre cum se pot opera îmbunătă iri – elevul primeşte informa ii care include sugestii despre cum se pot aduce îmbunătă iri. aten iei şi efortului de a găsi o solu ie. precum şi prin calitatea feedback-ului primit de către cel care înva ă. Consecin e reale – rezultatele unei probleme reale au aplicabilitate practică în via a de zi cu zi. 1997). Aceste sugestii influen ează învă area datorită frecven ei lor ( de exemplu.

ca înmagazinare de cunoştin e şi achizi ii de deprinderi etc. 33 . este pierdere şi câştig. 2 prezintă în antiteză caracteristici ale procesului de predare-învă are din didactica tradi ională şi didactica actuală. Caracterul activ şi constructiv al învă ării constă în faptul că ea este destructurare şi restructurare. 1997). să îşi asume riscuri şi să le depăşească. excludere şi re inere totodată. • Efectele sociale ale învă ării – învă area se produce prin activită i care implică o interac ionare armonioasă şi încredere. prin jocuri. de reflectare a realită ii şi de transformare în permanen ă a modurilor personale de reflectare ale acestei realită i. care în mod obişnuit combină trăsături din ambele tipuri de didactică. de exemplu. cum ar fi. în acelaşi timp. ele eviden iază anumite accente şi nu definesc activitatea concretă la clasă a profesorilor. învă area nu mai este considerată ca o simplă problemă de asimilare. 3. Aceste caracteristici sunt exprimate la un nivel teoretic general.• Feed-back cu rol de încurajare – un profesor sau un coleg oferă încurajări. ci ca un proces de cunoaştere. Depăşind o veche schemă din literatura psihopedagogică de până acum. în special pentru cei care se simt dezavantaja i. de răspunsuri la situa ii standard..3 Predarea şi învă area în şcoala modernă Existen a unor programe centrate pe achizi iile elevilor determină un anumit sens al schimbării în didactica fiecărei discipline. Cadrul agreabil „Noile perspective asupra modului în care culturile tradi ionale îşi dobândesc şi îşi transmit patrimoniul (perspective ce derivă din sociobiologie şi antropologie) ne reamintesc că învă area eficientă are un caracter social şi interactiv» (Ewell. 1997) Un cadru educa ional agreabil reprezintă un context care dă naştere unor interac iuni. unor nivele considerabile de sprijin individual şi personal şi care creează oportunită i de învă are (Ewell. • Sprijinul personal oferit în asumarea unui risc moderat – încurajarea şi sprijinul demonstrat prin diferite interac iuni cu un mediu educa ional agreabil ac ionează ca un stimulent pentru elevi. Lista comportamentelor observabile: • Interac iunea personală – această situa ie favorizează comunicarea amicală între indivizi. Tabelul nr.

atitudini) Vizează progresul de învă are la fiecare elev Evaluarea Astfel se realizează o elaborare şi reelaborare continuă de structuri cognitive şi operatorii. expunerea. cu scopul de ierarhizare Măsurarea şi aprecierea cunoştin elor (ce ştie elevul) Accent pe aspectul cantitativ (cât de multă informa ie de ine elevul) Vizează clasificarea „statică” a elevilor Orientare modernă Exprimă puncte de vedere proprii Realizează un schimb de idei cu ceilal i Argumentează. 2 Perspective ale strategiilor didactice Strategii didactice Criterii Orientare tradi ională Urmăreşte prelegerea. prin apel doar la exemple „clasice”.Tabelul nr. validate Competi ie între elevi. Învă area este o înaintare 34 . ine prelegeri Rolul profesorului Impune puncte de vedere Se consideră şi se manifestă în permanen ă ca un părinte Predominant prin memorare şi reproducere de cunoştin e. explica ia profesorului Încearcă să re ină şi să Rolul elevului reproducă ideile auzite Acceptă în mod pasiv ideile transmise Lucrează izolat Expune. este ra ionalizare şi organizare prelucrare şi sistematizare. de no iuni etc. de a realiza sensul unor idei Cooperează în rezolvarea problemelor şi a sarcinilor de lucru Facilitează şi moderează învă area Ajută elevii să în eleagă şi să explice punctele de vedere proprii Este partener în învă are Modul de realizare a învă ării Predominant prin formare de competen e şi deprinderi practice Învă are prin cooperare Măsurarea şi aprecierea competen elor (ce poate să facă elevul cu ceea ce ştie) Accent pe elementele de ordin calitativ (valori. analiză şi integrare sintetică a noilor date în sisteme de cunoştin e. pune şi îşi pune întrebări cu scopul de a în elege.

Sintetizând cele spuse pe parcursul acestui capitol. a forma comportamente dezirabile. ei şi de for a lor persuasivă. să poată colabora pentru depăşirea lor sau să solicite ajutorul profesorului. Dimensiunea rela ională. pe calea cunoaşterii. pentru ca o activitate de predareînvă are să fie eficientă. îmbogă ite prin activită i sau sarcini de lucru complementare: teme pentru acasă. este mult mai importantă decât în cazul altor discipline. de stilul discursiv şi limbajul folosit. lămuririle sunt cerute/oferite la urmă. asigurarea unei atmosfere de lucru antrenante. ei şi pentru a promova valori. expunerile cursive. purtătoare de semnifica ii. organizată. coordonată şi supravegheată. Majoritatea disciplinelor socio-umane presupun forme elaborate şi complexe de comunicare. profesorul trebuie să respecte anumite condi ii: • sarcina pe care elevii o au de rezolvat prin efort propriu să fie bine proiectată. consolidate. • nu se intervine prea des fragmentând dezbaterile sau răspunsurile orale şi împiedicând. pregătire pentru concursuri şi examene etc. independen ă etc. a modela convingeri şi credin e. creşterea ponderii activită ii de învă are în clasă. lucrări ample de sinteză (referate. Achizi iile realizate de elevi în timpul orelor de curs sunt completate. proiecte). elevii lucrând efectiv (individual sau în grup) o parte cât mai mare a timpului afectat unei lec ii. • se realizează un feed-back permanent pentru a avea controlul celor însuşite în timpul lec iei. în acest fel. anticipare. explica iilor şi demonstra iilor. Reuşita demersului întreprins depinde nu numai de rigoarea argumentelor. 35 . stârni interesul şi dorin a de ac iune.progresivă. • evaluarea continuă a rezultatelor instruirii. Nu se comunică doar pentru a transmite elevilor elemente cognitive şi configura ii ideatice. • dacă elevii întâlnesc dificultă i. • • • utilizarea unor modalită i adecvate de sensibilizare şi activare a elevilor. care pot sensibiliza. studiu individual. pentru a preveni la timp tendin ele de eşec sau nereuşită. în spirală. selectivitate. • coordonarea activită ii se realizează într-o manieră care să permită tuturor elevilor atingerea standardelor de performan ă propuse. decizie. pe baza angajării şi dezvoltării unor însuşiri esen iale ale fiin ei umane: creativitate.

1. Practica şcolară a dovedit că realizarea cu mai mare eficien ă a finalită ilor şi scopurilor propuse presupune reducerea decalajului dintre generalitatea lor orientativă şi solicitările curente ale planificării. programării şi desfăşurării procesului de învă ământ. Această cerin ă este realizată prin formularea obiectivelor procesului de învă ământ (numite şi obiective pedagogice sau educa ionale). • orice obiectiv vizează o anumită schimbare în sistemul personalită ii elevului. Calită i ale obiectivelor : • obiectivele sunt formulate sub formă de enun uri dacă indică orientarea inten ională a procesului de învă ământ spre realizarea de performan e şi /sau competen e de către elev ca subiect al învă ării. a cunoaşterii şi a personalită ii umane. De regulă. 4. Ele sunt elaborate pe baza concep iei social-politice despre dezvoltarea societă ii. Obiectivele educa ionale şi func iile lor Obiectivele educa ionale sunt enun uri‚ cu caracter finalist care dau expresie inten iei elevului ca urmare a implicării acestuia într-o activitate de predare-învă are. Dar ce rol joacă această experien ă? Cercetările de până acum arată că succesul învă ării constă în trăirea deplină a acestei experien e. cel care înva ă. adică producerea învă ării propriu-zise este condi ionată de experien a nouă pe care o trăieşte sau o dobândeşte.Cheia învă ării este deplina angajare a elevului în actul învă ării.OBIECTIVELE PROCESULUI DE ÎNVĂ ĂMÂNT Educa ia şcolară este ghidată de finalită i. modificările comportamentului. în angajarea totală a elevului în trăirea experien ei date. la un moment dat. Aşa după cum s-a precizat. scopuri şi obiective. Această interpretare este conformă cu concep ia despre educa ia şcolară ca activitate sistematică orientată spre formarea unui tip determinat de personalitate. finalită ile şi scopurile sunt prezentate în documentele de politică şcolară şi în cele juridice. În concordan ă cu finalită ile se formulează scopurile care precizează rezultatele ce se aşteaptă să fie realizate de fiecare nivel şi tip de şcolarizare. 4. orientările strategice ale func ionării învă ământului într-o anumită perioadă istorică a dezvoltării social-economice şi culturale a unei ări. Finalită ile reprezintă direc iile. 36 .

cunoaştere şi om. Func ia de orientare valorică a procesului de învă ământ. Formularea unui obiectiv nu este doar un simplu exerci iu didactic menit să conducă la creşterea gradului de organizare a procesului de învă ământ. consolidarea deprinderilor de comportare civilizată). Func ia de anticipare a rezultatelor şcolare. Anticipând rezultatele şcolare. strategiile. Func ia evaluativă. Aceasta înseamnă că îndeplinesc anumite func ii. obiectivele trebuie să fie astfel formulate încât să indice în termeni cât mai concre i profilul unui elev. con inuturile sau practicile de evaluare didactică sunt şi trebuie să fie astfel alese de către cadrul didactic încât să conducă la realizarea obiectivelor propuse. obiectivele răspund anumitor necesită i sau cerin e de func ionare a cestuia şi au anumite consecin e asupra celorlalte componente. În ipostaza de componente ale sistemului de organizare a procesului de învă ământ. 37 . între care obiectivele de in ponderea cea mai importantă. rezultată din concep ia despre societate. Orice activitate didactică. afective sau psihomotorii). nivelul de dezvoltare afectivă. Schimbarea obiectivului solicită modificări în toate celelalte componente ale procesului de învă ământ.Această interpretare corespunde conceperii învă ării ca modificare adaptativă a conduitei (cognitive. obiectivele circumscriu domeniul unei activită i de predare-învă are din cadrul procesului de învă ământ şi tipul de schimbare ce se aşteaptă să se producă în conduita elevului la sfârşitul respectivei activită i (caracterul finalist). Func ia de reglare a procesului de învă ământ. ci şi o op iune şi o aspira ie care se conformează anumitor valori privitoare la devenirea personalită ii elevului şi la realizarea lui socială. cunoştin ele şi abilită ile intelectuale. Tot odată. formarea capacită ilor intelectuale. • luând ca referin ă finalită ile şi scopurile. În con inutul oricărui obiectiv se prefigurează rezultatul ce se aşteaptă să se ob ină la sfârşitul unei perioade de desfăşurare a activită ii instructiv-educative. Aprecierea activită ii elevului presupune raportarea la anumite criterii. planificarea şi programarea să debuteze cu formularea obiectivelor. Metodele. nerealizarea unui obiectiv presupune analiza retrospectivă a modului de func ionare a activită ii instructiveducative pentru a introduce acele modificări sau a realiza acea reglare a sa care contribuie la creşterea eficien ei didactice. Con inutul oricărui obiectiv are o dimensiune valorică. Detaşându-se de formulările generale şi abstracte (de genul: transmiterea de cunoştin e sistematice. morală şi psihomotorie.

Scopul educa iei vizează finalitatea unui complex de ac iuni educa ionale determinate. care direc ionează procesul de formare a tinerei genera ii” (Cucoş C. Prin 38 .). strategii. scopuri şi obiective determinate. principii. foarte concrete. morală. scopul unei laturi a educa iei (intelectuală. care se exprimă în practica educa ională sub forma idealului educa ional. obiectivele au o pozi ie strategică în organizarea şi func ionarea ca sistem a procesului de învă ământ. în func ie de diversitatea ac iunilor educa ionale. Aceste finalită i devin func ionale numai în măsura în care ele se diferen iază în ideal. Putem identifica. Din acest motiv. scopurile care îi corespund sunt multiple şi variate. 4. de modelare a unor elevi şi de formare a unor comportamente cognitive. Totodată. Finalită ile educa iei în esen a lor. generală. afective. atitudinale. 1994. În această formulare. cât şi ale elevului. El desemnează finalitatea generală a ac iunii educa ionale. Func iile pedagogice ale obiectivelor sunt complementare. Scopul trebuie să detalieze con inutul idealului educa ional. finalită ile nu-l pot orienta pe educator în ac iunea practică pe care o desfăşoară. a scopurilor şi obiectivelor educa ionale. În timp ce idealul este specific unei perioade sau epoci istorice. se utilizează termenul de finalitate ca denumire generică pentru tot ceea ce înseamnă inten ionalitate în educa ie. în sensul că nerealizarea uneia are consecin e negative asupra îndeplinirii celorlalte şi implicit asupra func ionării optime a întregului proces de învă ământ. circumscriu modelul de personalitate vizat de ac iunea educa ională. scop şi obiective educa ionale. pe care educa ia este chemată să-l formeze în procesul desfăşurării ei. a unui ciclu de învă ământ etc.obiective În mod curent. 1996). precum şi aspira iile ei în ceea ce priveşte desfăşurarea finalitatea ac iunii educa ionale. idealul educa ional poate fi considerat o „instan ă valorică din care iradiază norme.scopuri . estetică etc. astfel.) să considere finalită ile o categorie integratoare.obiectivele mobilizează intr-o direc ie clară atât eforturile cadrului didactic. Prin idealul educa ional se proiectează şi se anticipează nevoile sociale obiective ale societă ii.2 Rela ia finalită i . influen ând selec ia şi modul de aplicare a celorlalte componente ale acestuia. Acest lucru l-a determinat pe (Nicola I. Idealul educa ional prefigurează modelul de personalitate solicitat de condi iile sociale ale unei etape istorice.

4. Competen ele generale au un grad ridicat de generalitate şi complexitate. deprinderi. ca o componentă a mecanismului social. scop şi obiective educa ionale există o strânsă legătură. Competen ele specifice se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe durata unui an şcolar. De asemenea.3.urmare. Avantajele unui model de proiectare centrat pe competen e În general. Exigen ele de coeren ă a actului educa ional obligă la o derivare a scopurilor şi obiectivelor din idealul educa ional. Ele se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe durata învă ământului liceal. de adecvare. Un curriculum centrat pe competen e poate răspunde mai bine cerin elor actuale ale vie ii sociale şi profesionale. eficien a lor rămâne nesemnificativă dacă nu sunt încorporate într-o strategie coerentă de definire a scopurilor educa iei. Între ideal. anumite competen e pot să fie social determinate. ca un răspuns la nevoile concrete ale comunită ii în care func ionează şcoala. oricât de corect şi precis ar fi formulate obiectivele educa ionale. Pentru elaborarea noilor programe şcolare s-au definit competen e generale şi competen e specifice. în timp ce scopurile şi obiectivele educa ionale orientează desfăşurarea unor ac iuni educa ionale concrete. centrând demersul didactic pe achizi iile concrete ale elevului. Obiectivul educa ional este expresia cea mai concretă a inten ionalită ii procesului instructiv-educativ şi desemnează tipurile de achizi ii particulare (cunoştin e. mai analitice ale procesului educa ional şi care pot fi atinse în intervale de timp relativ mai mici. Ele permit identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice în contexte diverse. între ideal şi scop trebuie să existe o rela ie de unitate. abilită i. Din punct de vedere al politicii educa ionale se stimulează dezbaterea pentru 39 . fiind etape în dobândirea acestora. în absen a căreia coeren a ac iunii educa ionale ar avea mult de suferit. atitudini) la care urmează să ajungă elevii într-un anumit interval de instruire. Idealul vizează finalitatea ac iunii educa ionale în ansamblul ei. Din această perspectivă. Ele sunt deduse din competen ele generale. În timp ce scopurile sunt aspira ii sau inten ionalită i pe termen mediu şi cu grad de generalitate mediu. iar rela ia şcoala-parteneri sociali poate avea ca efect o creştere a transparentei actului didactic în cadrul şcolarită ii neobligatorii. competen ele se definesc ca ansambluri structurate de cunoştin e şi deprinderi dobândite prin învă are. ale pie ei muncii. obiectivele sunt sarcini particulare.

identificarea acelor valori şi practici sociale dezirabile pe care ar trebui să le promoveze şcoala pentru a asigura succesul absolven ilor săi. negocierea devin puncte de reper ale predării. lucrul pe proiecte. legătura dintre curriculum şi evaluare devine mai transparentă şi mai eficientă. deprinderi. Problematizarea. Nivelul competen ei este uşor de evaluat prin stabilirea unor criterii de performan ă. de a face transferuri de la alte situa ii similare sau relevante şi de a pune „in act” toate aceste resurse selectate la locul şi la timpul potrivit. Se trece astfel de la asigurarea egalită ii şanselor de acces şi de tratament pedagogic. Învă area devine un proces clar orientat care sporeşte motiva ia pentru ac iune. Evaluarea devine explicit formativă şi se poate face în situa ii reale. se integrează ultimele progrese înregistrate de ştiin ele cognitive. profesorul devine organizator al unor experien e de învă are relevante pentru elevi şi poate spori această relevan ă prin utilizarea unui larg evantai de instrumente şi resurse didactice. Astfel. competen ele angajează achizi iile anterioare ale elevului. lucru foarte important în perspectiva descentralizării resurselor de finan are. autorită i locale. iar posibilitatea concretă de a face anumite lucruri ca urmare a formării competen ei creşte motiva ia pentru învă are. permi ând identificarea rapidă a unor modalită i didactice concrete de transpunere a programei în practica şcolară. Modelul permite o evaluare a sistemului educa ional şi a fiecărei şcoli în parte de către agen ii educa ionali implica i: părin i. sponsori etc. Modelul proiectării curriculare de la învă ământul general a condus în practică la o separare între con inuturi şi obiective. Astfel. Această structură curriculară devine mai accesibilă pentru profesori.). De asemenea se poate face mult mai uşor o evaluare periodică a randamentului fiecărei unită i şcolare în parte. Din perspectiva psihologiei. Din perspectiva predării. scheme de ac iune etc. Acest model de proiectare curriculară asigură o orientare mult mai directă spre evaluare. la egalitatea de cerin e. În demersul de stabilire a competen elor s-a avut în vedere intersec ia dintre: 40 . în cadrul unui exerci iu permanent de adaptare. se accentuează latura pragmatică a aplicării curriculum-ului: profesorul face legătura directă şi evidentă între ce se înva ă şi de ce se înva ă. potrivit cărora manifestarea competen ei înseamnă mobilizarea cunoştin elor corespunzătoare şi a unor scheme de ac iune exersate şi validate anterior. Ac iunea competentă a individului într-o situa ie data înseamnă capacitatea de a mobiliza resurse mentale adecvate (cunoştin e.

descoperirea. respectiv pregătirea pentru pia a muncii. conexiuni. culegerea de date din surse variate. 41 . sortarea-discriminarea. Acestora le corespund categorii de competen e organizate în jurul câtorva verbe definitorii: 1. stabilirea unor rela ii. manifestând un comportament cognitiv specific domeniului. definirea unor concepte. nominalizarea unor concepte. 2. procese. perceperea unor rela ii. respectiv ariile curriculare. Domeniul de cunoaştere concretizat în şcoală printr-un obiect de studiu. s-a pornit de la o diferen iere cât mai fină a etapelor unui proces de învă are. investigarea. Receptare. observarea unor fenomene. ci de a mobiliza şi utiliza în contexte adaptate vârstei elevului şi nivelului de informa ii al acestuia. cel de-al treilea necesita câteva precizări: nu este vorba despre a dobândi acele cunoştin e de care dispune expertul. procese. Domeniul socio-economic. interiorizare. explorarea.• • • Domeniul didactic. acomodare internă. rela ii. abilită i similare celor ale specialistului. Prelucrarea primară (a datelor). construire de structuri mentale. Pentru a asigura o marjă cât mai largă de acoperire a obiectelor de studiu. transpunere în limbaj. Dacă primele doua aspecte sunt relativ explicite. care poate fi concretizată prin următoarele concepte opera ionale: • • • • • • compararea unor date. care poate fi concretizată prin următoarele concepte opera ionale: • • • • • • identificarea de termeni. clasificări de date. a cărui descriere a fost făcută din perspectiva unui mod de gândire specific expertului (în sensul cognitivist al termenului). adaptare externă. Astfel. reprezentarea unor date. s-au avut în vedere următoarele şase etape vizând structurarea opera iilor mentale: percep ie. calcularea unor rezultate par iale.

calcularea. verificarea. procese. elaborarea de strategii. concepte. remarcarea unor invaria ii. care poate fi concretizata prin următoarele concepte opera ionale: • • • • 5. adaptarea şi adecvarea la context. analiză de situa ii. 3. între reprezentare şi obiect. negocierea. interpretarea rezultatelor. integrarea. rezolvarea de probleme prin modelare şi algoritmizare. Transferul. optimizarea. date de ieşire. generarea de idei. reprezentarea datelor. solu ii.• experimentare. demonstrarea. fenomene. care poate fi concretizată prin următoarele concepte opera ionale: • • • • • • compararea unor rezultate. sisteme. generalizarea şi particularizarea. rela ionări între tipuri de prezentări. Exprimarea. transpunerea. evaluarea unor rezultate. 6. realizarea de conexiuni. anticiparea unor rezultate. descrierea unor stări. care poate fi concretizată prin următoarele concepte opera ionale: • • • • • 4. aplicarea. argumentarea unor enun uri. Algoritmizare. care poate fi concretizată prin următoarele concepte opera ionale: • • • • • • • • • 42 . Prelucrarea secundară (a rezultatelor). reducerea la o schema sau model. concluzii.

organizat într-o şcoală. cu o referire specială la Fran a. Prima lucrare lexicografică în care apare este „The Oxford English Dictionary” (OED). printre rezultante.CURRICULUM ŞCOLAR 5. care au avut. Acest fapt reflectă. cursă. Termenul de curriculum este consemnat pentru prima data în documentele universită ilor din Leiden (1582) şi Glasgow (1633). întrecere. de o combina ie de „autoritate administrativă şi pedagogică”. nevoia de control administrativ a statului şi a reformei protestante. prezen a sa fiind motivată atât „extern”. în esen ă. Până la mijlocul secolului al XIX-lea. aducându-şi o contribu ie esen ială în modul de percepere şi de în elegere a copilului şi adolescentului. Metamorfozarea în elesului. tendin a politicii educa ionale de standardizare a tematicii studiilor universitare. psihologia vârstelor şi teoriile învă ării au făcut paşi uriaşi în redefinirea şi reconstituirea aspectelor educa ionale ale vârstelor şcolare. De atunci.5. cât şi „intern”. colegiu. însă. nici o defini ie nu se bucură de o acceptare 43 . „Latin-English Dictionary”). În special psihologia a studiat cu mare aten ie perioada copilăriei şi adolescen ei. ulterior.1 Curriculum Învă ământul românesc are o structură formală instituită în perioada interbelică. „New International Dictionary”). termenul desemna fugă. Autorul men ionează că func ia ini iala a curriculum-ului a fost aceea de instrument de eficientizare socială. Planificarea şi organizarea con inuturilor educa ionale au început să se obiectualizeze în documente care purtau numele de curriculum. Astăzi. din referent al faptului sportiv în semnificant al contextului educa ional. această structură reprezenta o achizi ie de vârf în domeniul pedagogiei. alergare. iar în elesul care i se conferă este cel de „curs obligatoriu de studiu sau de instruire. Atunci. sus inut într-o şcoală sau o universitate”. universitate. este plasată de cercetătorul american David Hamilton (1989) în torentul mişcărilor ideologice şi sociale din Europa celei de-a doua jumătă i a secolului al XVI-lea. car de luptă (Cassell. fiind în sincronie cu sistemul de învă ământ din multe ări europene. În limba latină. a cărui parcurgere şi absolvire asigură cursantului un grad superior de şcolarizare. întregul corp de cursuri oferite într-o institu ie educa ională sau într-un departament al acestuia” (Webster. conceptul de curriculum a fost folosit în general cu în elesul de „curs oficial.

Lucrarea sa. John Dewey este unul dintre primii teoreticieni şi practicieni care a contribuit la extinderea conceptului. destul de populară printre educatori. experien a de învă are a copilului. „A învă a greu” şi „a învă a uşor” sunt realită i care reflectă nu atât şi nu numai capacită ile copilului şi particularită ile curriculum-ului (în sens tradi ional. Principalul neajuns invocat pentru depăşirea accep iunii ini iale a fost limitativitatea ariei semantice a termenului.1959. „Dictionary of Education” (Good. în aşa fel încât aceasta să avantajeze „înclina iile naturale” ale copilului. acestea pot să se refere şi la întreaga experien ă trăită de educat sub coordonarea şcolii. Se sugerează.. disciplinele şi subiectele studiate în şcoală. astfel. b. ca parte componentă. S-a observat chiar că există tot atâtea defini ii câte texte despre curriculum s-au elaborat. printr-o continuă „reconstituire care începe de la experien a actuală a elevului şi se deplasează către ceea ce reprezintă întregul organizat al adevărului asimilat prin învă are”. a căror însuşire este necesară în vederea ob inerii calificării formale intr-un domeniu al cunoaşterii sau al practicii umane. organizată de şcoală. dar atrage aten ia asupra posibilei erori a interpretării acestuia ca reprezentând două entită i diferite. în vederea absolvirii sau al admiterii într-un domeniu profesional. grup de cursuri şi experien e planificate pe care educatul trebuie să le parcurgă sub coordonarea şcolii sau a universită ii.unanimă. Termenul circulă în literatura pedagogică cu o mare diversitate de accep iuni. separate: a. C. 44 . Profesionalitatea educatorului se detaşează în procesul de corelare a celor două fenomene. includerea acestui din urmă demers în cadrul curriculum-ului. Determinantă este şi organizarea asimilării cunoştin elor sau a „experien elor de învă ăre”. devenind în preajma primului război mondial.1973) reiterează următoarele accep iuni ale curriculum-ului formal: grup sistemic de cursuri sau de subiecte de studiu. „Copilul şi curriculum-ul” (1902) nu ridică nici o obiec ie în elesului tradi ional al conceptului. în special printre cei care reprezentau avangarda reformei educa iei. plan general al con inuturilor sau al materiei pe care şcoala trebuie să le ofere celor educa i. de cunoştin e preorganizate pentru a fi însuşite). Surprinzând sintetic „starea” conceptului.V. Această linie de gândire a evoluat.

• cunoştin e fundamentale în matematică şi ştiin ă („ar trebui să se reexamineze ceea ce se va considera minimum necesar. în viziunea Consiliului Europei (Vorbeck. este conturat prin infuzia unei educa ii generale compatibile cu provocările secolului al XXIlea. Durata educa iei generale variază în sistemele de învă ământ din fiecare ară. obligatorii pentru to i cursan ii.este vital pentru oameni sa se exprime clar şi precis în propria lor limba. de la învă ământul primar. nu este vizată specializarea în raport cu un domeniu particular de activitate. şi a unor teme interdisciplinare din cadrul „noilor educa ii” (demografică. ecologică. situa ie sau experien ă care pot ajuta la dezvoltarea aptitudinilor cognitive şi afective) şi de „fapt curricular” (actele educatorului sau ale educatului. orientare către reorganizarea experien ei acestuia din urmă). Care curriculum-ul sau educa ia generală. material educa ional. participare. • istoria văzută în dimensiunea europeană („europenii trebuie să-şi cunoască originile 45 .). nu numai engleza”). dacă locuitorii ei nu fac efortul de a învă a unii altora limbile na ionale. chiar şi pentru aceia care nu au aptitudini deosebite în acest domeniu”). educa ie fizică).. • fundamentele tehnologiei („astăzi. arte. abilită i şi comportamente. economică etc. desemnează acea realitate care oferă o baza de cunoştin e. Con inuturile educa iei generale cunosc un proces de extensiune. • cunoaşterea limbilor străine („diversitatea lingvistică a Europei este o parte a averii sale culturale. Europa nu poate prospera unită. cu impact în situa ii specifice de învă are. În cadrul acesteia. În educa ia formală şi nonformală. ştiin e şi tehnologie. domenii socialumaniste.”). Profilul lui „Homo Europaeus”. anumite cunoştin e de tehnologie. pe parcursul primelor stadii ale şcolarită ii.. M.. prin adi ionarea şi integrarea. incluzând şi computerele sunt necesare pentru via a modernă”). al cărei curriculum ar trebui să asigure cu necesitate: • competen e în limba maternă („. pentru comunicare.Acelaşi dic ionar delimitează conceptele de „con inut curricular” (orice subiect de studiu.. la cel secundar şi chiar peste acest nivel. Educa ia generală reprezintă fundamentul pe care aptitudinile speciale pot fi dezvoltate. pe lângă ariile curriculare tradi ionale (limbi.. to i indivizii experimentează de fapt mai multe categorii de curriculum: 1.1993).

• geografia europeană („. şi ele influen ează imaginea de sine. cunoştin e în domeniul religios şi al valorilor morale. structurile federale. muzeele au curricula proprii. educa ia fizică şi pentru sănătate . la fel ca armata... 4. diferitele tentative anterioare de a uni Europa (Imperiul Roman. a drepturilor omului. pe exersarea abilită ilor înalte. radioul.. rolul legii. ci şi la emisiunile informative. Climatul academic. ereditatea culturală comună. 2. civiliza iei şi valorilor. • educa ia civică din perspectiva democra iei europene („. Evolu ia proceselor afective este în mod special influen ată şi formată de climatul nestructurat şi informal al vie ii din amfiteatre. interpenetrarea ideilor. din mediul psiho-social şi cultural al clasei/şcolii/universită ii. cu varietatea sa de relief şi cu axele importante de comunicare (râuri. personalitatea profesorilor. fiecare moschee are un curriculum.Curriculum-ul specializat pe categorii de cunoştin e şi aptitudini (literatură. sporturi etc. trebuie să se formeze imaginea geografică unitară a Europei. arte plastice şi dramatice. ştiin ă.Curriculum-ul ascuns sau subliminal derivă. muzică. împăr irea puterii în stat” etc. care transbordează grani ele artificiale dintre ări”). organiza ii ale comunită ilor locale.Cremin (1971) remarca: „Fiecare familie are un curriculum pe care îl predă aproape deliberat şi sistematic.Curriculum-ul informal rezultă din ocaziile de învă are oferite de societă i şi agen ii educa ionale. atitudinile fa ă de al ii. mass-media. televiziunea. 46 . iar prin acestea nu mă refer numai la programele special educative. tot timpul. Imperiul Napoleonian. importan a democra iei parlamentare. religioase.nu trebuie să se limiteze la propria ară.. până la a declara că bibliotecile. • • • promovarea creativită ii. În acest sens.) este focalizat pe îmbogă irea şi aprofundarea competen elor. Putem merge mai departe. L. rela iile interpersonale. 3.). semnifica ia europeană a evenimentelor majore. ca experien ă de învă are. Fiecare biserica şi sinagoga. institu ii culturale. sistemul de recompensări şi sanc ionări sunt elemente importante ale mediului instruc ional. pe formarea comportamentelor specifice determinării performan elor în domenii particulare. Imperiul Austro-Ungar etc). familie. muzee. drumuri). sistemul propriu de valori etc. rădăcinile culturii.etnice...

la operă.care îi înva ă pe oameni să se informeze. cu scopul de a focaliza obiectivul major al fiecărei etape şcolare şi de a regla procesul de învă ământ prin interven ii de natură curriculară. momentul introducerii în planurile-cadru a unor anumite discipline. ponderea disciplinelor în economia planurilor. • metodologie didactică specifică. de exemplu.2 Ciclurile curriculare Din motive cunoscute. apar inând uneori de niveluri şcolare diferite. Ciclurile curriculare reprezintă periodizări ale şcolarită ii care au în comun obiective specifice şi grupează mai mul i ani de studiu. modificarea optimizatoare a programului educa ional va avea ca punct de plecare nevoile individuale ale cursan ilor. Introducerea ciclurilor curriculare se exprimă la nivel de: • obiective care particularizează finalită ile grădini ei. care îi înva ă ce să-şi dorească în postura de consumatori sau la emisiunile muzicale. structura sistemului de învă ământ românesc nu a inut pasul cu evolu ia firească a achizi iilor din domeniul psihologiei învă ării. ale învă ământului primar şi ale învă ământului secundar. 5. Cu toate că accentul proiectării curriculare este pus pe educa ia generală şi pe curriculum specializat. privind: • • • • • gruparea obiectelor de studiu. modificări conceptuale la nivelul programelor şi al manualelor şcolare. Astfel. Reintrarea în sincronie presupune o nouă formă de organizare a vârstelor şcolare concretizată în introducerea ciclurilor curriculare. Introducerea ciclurilor curriculare devine operativă prin modificări în planurile de învă ământ. la emisiunile comerciale. modificări de strategie didactică (condi ionate de regândirea formării ini iale şi 47 . Aceste periodizări ale şcolarită ii se suprapun peste structura formală a sistemului de învă ământ. numai abordarea holistică a climatului educa ional creează posibilitatea dezvoltării echilibrate şi sincronice a potentialului cognitiv şi afectiv. care actualizează mituri sau valori generale”. mai mult decât deficientele constatate în curriculum-ul comun.

gimnaziu-liceu) prin: • • • • transferul de metode stabilirea de conexiuni explicite la nivelul curriculumului. ciclurile curriculare conferă diferitelor etape ale şcolarită ii o serie de dominante care se reflectă în alcătuirea programelor şcolare. crearea premiselor necesare pentru extinderea şcolarită ii către vârstele de 6 şi 16 ani construirea unei structuri a sistemului de învă ământ mai bine corelate cu vârstele psihologice. Fiecare ciclu curricular oferă un set coerent de obiective de învă are. 3 Repartizarea ciclurilor curriculare Denumirea curricular ciclului Vârstă Institu ie Clasă 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 VIII Învă ământ gimnazial VII VI V IV III II I Anul pregătitor Observare şi orientare Dezvoltare Învă ământ primar Învă ământ preşcolar Achizi ii fundamentale 48 .continue a profesorilor). care consemnează ceea ce ar trebui să atingă elevii la capătul unei anumite etape a parcursului lor şcolar. primar-gimnaziu. Tabelul nr. Introducerea ciclurilor curriculare vizează următoarele efecte: • crearea continuită ii la trecerea de la o treaptă de şcolaritate la alta (grădini ăînvă ământ primar. Prin aceste obiective.

Ciclul curricular de specializare are ca obiectiv major pregătirea în vederea integrării eficiente în învă ământul universitar de profil sau pe pia a muncii. în elegerea şi utilizarea modelelor de func ionare a societă ii şi de schimbare socială. • dezvoltarea capacită ii de a comunica. • exersarea imagina iei şi a creativită ii ca surse ale unei vie i personale şi sociale de calitate. în acelaşi timp. • dezvoltarea gândirii autonome şi a responsabilită ii fa ă de integrarea în mediul social. 49 . • dezvoltarea competen elor socio-culturale ce permit integrarea activă în diferite grupuri sociale. Acesta vizează: • dobândirea încrederii în sine şi construirea unei imagini pozitive asupra reuşitei personale. asigurând.Obiectivele ciclurilor curriculare Ciclul curricular de observare şi orientare (clasele a V-a .a VIII -a) are ca obiectiv major orientarea în vederea optimizării op iunii şcolare şi profesionale ulterioare. o pregătire generală pe baza op iunilor din celelalte arii curriculare. Ciclul curricular de aprofundare are ca obiectiv major adâncirea studiului în profilul şi specializarea aleasă. • formarea capacită ii de analiză a setului de competen e dobândite prin învă are în scopul orientării spre o anumită carieră profesională. El vizează: • descoperirea de către elev a propriilor afinită i. inclusiv prin folosirea diferitelor limbaje specializate. • • luarea unor decizii adecvate în contextul mobilită ii condi iilor sociale şi profesionale. Acesta vizează: • dezvoltarea competen elor cognitive ce permit rela ionarea informa iilor din domenii înrudite ale cunoaşterii. • formarea unei atitudini pozitive şi responsabile fa ă de ac iunile personale cu impact asupra mediului social. aspira ii şi valori în scopul construirii unei imagini de sine pozitive.

materializată prin planuri-cadru de învă ământ. modalitatea în care şcoala îi organizează unui elev timpul reprezintă totodată o formă de control şi influen ă asupra existen ei acestuia. Deşi planul de învă ământ este văzut adesea ca un instrument de politică educa ională ce afectează în primul rând normele profesorilor.T. Ordinea de succesiune a obiectelor în planul cadru se defineşte în func ie de gradul de accesibilitate a cunoştin elor sau de nivelul de dezvoltare a capacită ilor de învă are ale elevilor şi de măsura în care cunoştin ele prezentate sunt anticipate de cunoştin ele anterioare şi pregătesc elevul pentru a se angaja într-un nou stadiu de învă are. anual.3 Planul cadru Timpul este probabil cea mai importantă resursă din via a unui om. săptămânal.5. Numărul de ore repartizat fiecărui obiect depinde atât de volumul de cunoştin e şi dificultatea problemelor. a reprezentat şi reprezintă produsul unui sistem socio-politic dominat de autoritarism şi de lipsa dreptului la op iune. aceasta în timp ce modalitatea în care decizia de la nivelul şcolii intervine asupra timpului şcolar. atunci fiecărui tip de şcolarizare îi corespunde un plan cadru de învă ământ.C. Fiecărui nivel sau ciclu de învă ământ îi corespunde un plan specific de învă ământ (de exemplu planul ciclului gimnazial). Modalitatea de control unitar de la centru. în realitate acesta este un instrument de organizare a vie ii elevilor. alocat fiecărui obiect de învă ământ. În perioada de formare. Planul cadru este un document oficial (elaborat la noi de M. Dacă un ciclu de învă ământ include mai multe tipuri de unită i şcolare. pe baza consultării specialiştilor şi cadrelor didactice) care include: • • • • obiectivele de învă ământ studiate într-un anumit nivel şi tip de învă ământ.S:. cât şi de ritmul de învă are al elevilor de o anumită vârstă. organizarea anului şcolar. materializată printr-un plan unic de învă ământ. 1. timpul şcolar reprezintă pentru fiecare persoană un procent însemnat din via a acesteia. reprezintă produsul unui sistem socio-politic în care domină participarea socială şi dreptul la op iune. numărul de ore.E. ordinea studierii lor. Gradul 50 . Ca urmare.

Planurile-cadru pentru învă ământul obligatoriu oferă o solu ie de optimizare a bugetului de timp: pe de o parte. este prevăzută activitatea pe grupuri/clase de elevi în scopul diferen ierii parcursului şcolar în func ie de interesele. 51 . Consecin a fundamentală a aplicării acestui principiu la nivelul planului de învă ământ o reprezintă stabilirea disciplinelor şcolare. Trecerea de la un plan-cadru generic de învă ământ la mai multe planuri-cadru nu înseamnă o simplă diferen iere cantitativă. Ea reprezintă trecerea de la un învă ământ obligatoriu (în care oferta relativ similară pentru to i elevii urmăreşte asigurarea egalită ii şanselor). unită ile şcolare devin responsabile într-o mai mare măsură decât înainte fa ă de calitatea învă ării. sunt următoarele: • • • Limbă şi comunicare. în noul plan s-a optat pentru gruparea obiectelor de studiu pe arii curriculare pentru întreg învă ământul preuniversitar (I-VIII). sunt cuprinse activită i comune tuturor elevilor din ară în scopul asigurării egalită ii de şanse a acestora. Desigur că. enumerăm în continuare principiile de generare a planurilor-cadru de învă ământ: 1.în domenii ale curriculumului şcolar. în acest fel.de dificultate a unei probleme se stabileşte prin considerarea naturii intrinseci a acesteia şi a timpului necesar unui elev mediu pentru a o rezolva. Om şi societate.în sens larg . Conform acestui principiu. Datorită semnifica iei lor în construirea structurii timpului şcolar. precum şi gruparea şi ierarhizarea acestora în interiorul unor categorii mai largi. pe de altă parte. la un învă ământ axat pe op iunea elevilor de a-şi continua studiile (în care interesele şi aptitudinile acestora devin prioritare). Ariile curriculare selectate în conformitate cu finalită ile învă ământului şi inând cont totodată de importan a diverselor domenii culturale care structurează personalitatea umană. Principiul selec iei şi al ierarhizării culturale Constă în decupajul domeniilor cunoaşterii umane şi ale culturii . Matematică şi Ştiin e ale naturii. nevoile şi aptitudinile specifice ale elevilor. precum şi de conexiunile imediate dintre aceste domenii.

concordan a cu teoriile actuale privind procesul. Conform principiului func ionalită ii. în cadrul acestora. între discipline. atât pe orizontală. 3. stilul şi ritmurile învă ării. a determinat structurarea procesului de învă ământ în cicluri curriculare. continuitatea şi integralitatea demersului didactic pe întreg parcursul şcolar al fiecărui elev. 52 . se propune asigurarea condi iilor pentru trecerea la structura sistemului de învă ământ de tipul 4+5+3(4). Acest principiu are în vedere gradul de integrare orizontală şi verticală a ariilor curriculare în interiorul sistemului. asociat criteriului psihopedagogic vizând vârstele şcolarită ii. a obiectelor de studiu. iar.Principiul func ionalită ii Acest principiu vizează racordarea diverselor discipline. Organizarea planurilor de învă ământ pe arii curriculare oferă ca avantaje: posibilitatea integrării demersului mono-disciplinar actual într-un cadru • interdisciplinar. iar în cadrul ariilor. Tehnologii. 2. cât şi pe verticală. precum şi a ariilor curriculare: • • la vârstele şcolare şi la psihologia vârstelor. Principiul func ionalită ii. Consiliere şi orientare. coroborat cu o serie de strategii de organizare internă a curriculumului. la amplificarea şi la diversificarea domeniilor cunoaşterii. Educa ie fizică şi Sport. între ariile curriculare.Principiul coeren ei Vizează caracterul omogen al parcursului şcolar. • • • echilibrarea ponderilor acordate diferitelor domenii şi obiecte de studiu.• • • • Arte. Principiul coeren ei vizează în esen ă raporturile procentuale.

urmăreşte să coreleze mai bine resursele şcolii cu dorin ele copiilor. curriculum extins. o plajă orară ce presupune un număr de ore minim şi unul maxim. pentru majoritatea obiectelor de studiu. Planurile-cadru prevăd de asemenea. organizarea unei activită i didactice corelate cu resursele umane şi baza materială de care dispune şcoala.4. Diferen ierea creată în acest mod între şcoli este echilibrată prin prezen a în plan a trunchiului comun. profesorilor.Principiul flexibilită ii şi al parcursului individual Vizează trecerea de la învă ământul pentru to i la învă ământul pentru fiecare. Aplicarea acestui principiu impune: obligativitatea învă ământului general şi existen a trunchiului comun. 53 . curriculumul la decizia şcolii. În învă ământul obligatoriu numărul total de ore alocat prin planurile-cadru variază între un minim şi un maxim. Acest lucru poate fi realizat prin descentralizarea curriculară.Principiul egalită ii şanselor Are în vedere asigurarea unui sistem care dă dreptul fiecărui elev în parte să descopere şi să valorifice la maximum poten ialul de care dispune. Competi ia între şcoli poate deveni astfel o competi ie a valorilor. la crearea unei personalită i proprii acesteia prin diferen ierea ofertei de educa ie. Diferen ierea creată în acest mod între şcoli este echilibrată prin prezen a în plan a trunchiului comun. 5. posibilitatea op iunii pentru un anumit domeniu de interes. contribuind în final la valorizarea fiecărei şcoli. prin cele trei variante ale sale: curriculum-nucleu aprofundat. curriculum elaborat în şcoală. Plaja orară oferă: • • elevilor. • managerilor de şcoli. Această variabilitate permite concretizarea la nivelul şcolii a planului-cadru prin schemele orare. Tot la învă ământul obligatoriu. în măsură să asigure elevilor accesul la „nucleul” fiecărei componente a parcursului şcolar. flexibilitate în alegerea unui demers didactic mai adaptat posibilită ilor unei anumite clase de elevi. având ca efect sporirea calită ii procesului de învă ământ.

6.Principiul racordării la social Presupune ca planurile să fie astfel concepute încât să favorizeze tipuri variate de ieşiri din sistem. Tabelul nr. 4 Asigurarea legăturii optime dintre şcoală şi cerin ele sociale Gimnaziul oferă orientarea către • liceul teoretic; • liceul tehnologic; • liceul voca ional; • şcoala profesională Conform principiului racordării la social, în vederea asigurării legăturii optime dintre şcoală şi cerin ele sociale (vezi Tabelul nr. 4), Aplicarea planurilor–cadru în unită ile şcolare şi transformarea lor în scheme orare presupune o succesiune de opera ii manageriale vizând interac iunile dintre şcoală, elevi părin i, autorită ile locale etc. 5.4 Programele şcolare Programa şcolară este parte a curriculumului na ional. Filosofia contemporană a educa iei a eviden iat diferen a dintre o educa ie bazată pe curriculum adică având ca element central la toate etajele sale activitatea de proiectare, programa analitică, document care are în centrul activită ii didactice ideea de programare a traseului elevului către un el cunoscut şi impus doar de către adul i. De aceea, programa analitică este posesoarea în mod absolut şi univoc a tuturor componentelor procesului instructiv-educativ stabilit la nivel central. Educatorul şi elevul erau doar simpli executan i şi pacien i ai unui program de instruire menit să reproducă social o stare de fapt. Desigur, au existat numeroase excep ii de la regulă, datorită efortului şi profesionalismului a numeroşi institutori şi profesori, care au ştiut să ină seama de caracteristicile psihopedagogice, de interesele şi aptitudinile specifice ale elevilor. Programele şcolare respectă următoarele criterii: 1 Relevan a – se referă la valoarea con inutului obiectivului în întregime şi defalcat pe capitole sau structuri tematice stabilite în raport cu obiectivele specifice definite în partea introductivă a programei şi în raport cu utilitatea informa iilor selec ionate; 2 Autenticitatea şi consisten a internă – se referă la corectitudinea ştiin ifică şi la
54

modernitatea cunoştin elor prevăzute de programele şcolare la caracterul lor adevărat, palpabil rezultat din reflectarea adecvată a realită ii; 3 Succesiunea / Secven ialitatea / Gradualitatea – constă în ordonarea (înlăn uirea) treptată a cunoştin elor, a lucrărilor de laborator, exerci iilor. • Ordonare liniară – se cere ca unită ile tematice din programele diferitelor obiecte de învă are să cuprindă un astfel de con inut încât să fie o continuare a ce s-a predat anterior şi să fie totodată bază pentru cele care vor urma (cunoştin ele odată parcurse nu se mai reiau); • Ordonarea concentrică – cere ca în fiecare an şcolar sau ciclu şcolar următor, să se reia într-o formă mai aprofundată şi la un nivel ştiin ific mai ridicat materia parcursă anterior într-o clasă sau într-un alt ciclu de învă are (e necesară o permanentă înnoire şi adâncire a datelor dintr-un domeniu); 4 Concordan a / Corelarea tematică / Consisten a externă – trebuie să asigure legătura dintre con inutul unei programe analitice şi con inutul programelor celorlalte obiecte de învă ământ pentru a avea o unitate şi coeren ă a cunoştin elor predate; 5 6 Maxima valoare formativă – trebuie selec ionate acele teorii şi concepte fundamentale care constituie un mesaj cognitiv interesant, deschis noilor achizi ii ştiin ifice; Mobilitatea – cerin a potrivit căreia programele analitice să aibă capacitatea de a-şi schimba operativ cuprinsul (programele trebuie să ină pasul cu realitatea). Actualele programe şcolare subliniază importan a rolului reglator al obiectivelor pe cele două niveluri de generalitate: obiective cadru şi obiective de referin ă. Celelalte componente ale programei au ca principal scop realizarea cu succes a obiectivelor de către elevi. Programele şcolare cuprind: o notă de prezentare, obiective cadru, obiective de referin ă, exemple de activită i de învă are, con inuturi ale învă ării şi standarde curriculare de performan ă. Nota de prezentare descrie parcursul obiectului de studiu respectiv, argumentează structura didactică adoptată şi sintetizează o serie de recomandări considerate semnificative de către autorii programei.

55

Obiectivele cadru sunt obiective cu un grad ridicat de generalitate şi complexitate. Ele se referă la formarea unor capacită i şi atitudini generate de specificul disciplinei fiind urmărite de-a lungul mai multor ani de studiu. Obiectivele de referin ă, specifică rezultatele aşteptate ale învă ării şi urmăresc progresia în formarea de capacită i şi achizi ia de cunoştin e ale elevului de la un an de studiu la altul. Acest mod de a concepe obiectivele men ionate în programă are următoarele avantaje: • oferă o imagine sintetică asupra domeniului de cunoaştere modelat prin intermediul didacticii obiectului de învă ământ avut în vedere; • asigură eviden ierea unei dezvoltări progresive în achizi ia de competen e de la un an de studiu la altul; • reprezintă un instrument conceptual care, utilizat corect la nivelul evaluării, oferă o hartă clară a evolu iei capacită ilor copilului şi posibilitatea stimulării acelor deprinderi insuficient formate şi dezvoltate; • creează premisele pentru deplasarea accentelor în activitatea didactică de pe transmiterea de informa ii pe aspectele formative ale predării-învă ării. Exemplele de activită i de învă are propun modalită i de organizare a activită ii în clasă. Pentru realizarea obiectivelor propuse pot fi organizate diferite tipuri de activită i de învă are. Programa oferă cel pu in un exemplu de astfel de activită i pentru fiecare obiectiv de referin ă în parte. Exemplele de activită i de învă are sunt construite astfel încât să pornească de la experien a concretă a elevului şi să se integreze unor strategii didactice adecvate contextelor variate de învă are. Con inuturile sunt mijloace prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor cadru şi de referin ă propuse. Unită ile de con inut sunt organizate fie tematic, fie în conformitate cu alte domenii constitutive ale diferitelor obiecte de studiu. Standardele de performan ă sunt standarde na ionale, absolut necesare în condi iile introducerii unei filosofii educa ionale centrate pe diversitate, concretizate în existen a unor planuri cadru de învă ământ, a unor noi programe şcolare şi a manualelor alternative. Ele

56

de asemenea. Standardele permit eviden ierea progresului realizat de elevi la de la o treaptă de şcolaritate la alta. fie de către echipe de profesori cu specialită ile respective. de o importan ă extremă pentru viitorul societă ii. pentru to i elevii. Standardele sunt relevante din punctul de vedere al motivării elevului pentru învă are. Ele ar trebui de asemenea să motiveze elevul pentru învă area continuă şi să conducă la structurarea capacită ilor proprii învă ării active. Standardele din învă ământul gimnazial trebuie să prezinte con inutul specific care trebuie predat. în ultimii ani. standardele constituie specificări de performan ă vizând cunoştin ele. „Standardele au rolul de a ghida cadrele didactice în identificarea setului de cunoştin e de bază pe care elevii trebuie să le dobândească în fiecare an de studiu.reprezintă. Standardele curriculare de performan ă sunt criterii de evaluare a calită ii procesului de învă ământ. de la clasa I până la clasa a VIII-a. profesorul este responsabil pentru aplicarea stadardului în 57 . În mod concret. fără îndoială. Aceste standarde alcătuiesc structura de bază a cunoştin elor minimale şi a deprinderilor pe care elevii trebuie să le dobândească şi stăpânească. Într-un sistem ideal. Standardul de con inut în educa ie reprezintă o formulare verbală care poate fi folosită pentru aprecierea calită ii con inutului curricular. Con inutul actului educa ional este. Standardele statuează cu claritate ce cunoştin e trebuie să aibă elevii şi ce activită i trebuie să poată îndeplini în diverse momente ale activită ii şcolare. pentru fiecare an de studiu în parte. standardul de con inut poate fi parte a metodei de evaluare. pe ani de studiu”. vizând sfârşitul unei trepte de şcolaritate. respectiv a criteriilor de notare. fiind orientate spre profilul de formare al acestuia la finalizarea parcursului şcolar şi la intrarea în via a socială. de asemenea. fie de către alte institu ii abilitate în diverse state. Ele sunt exprimate simplu. contribuie la orientarea actului educativ asupra deprinderilor fundamentale. sintetic şi inteligibil pentru to i agen ii educa ionali şi reprezintă baza de plecare pentru elaborarea descriptorilor de performan ă. standardele de con inut au fost conturate pentru aproape toate ariile curriculare. competen ele şi comportamentele dobândite de elevi prin studiul unei discipline. Din fericire. un sistem de referin ă comun şi echivalent.

apar în mod explicit sub forma unei liste separate în programa fiecărui obiect de studiu. Procesul instructiv reflectă cel mai bine cunoştin ele noastre despre procesul de învă are. în centru se află materia respectivă (obiectul de studiu).procesul didactic. obligatorii pentru to i cei care studiază. fiind etape în dobândirea acestora. Competen elor specifice li se asociază prin programă unită i de con inut. ocazia de a analiza continuu actul educa ional. Standardele au fost structurate atât în vederea evaluării performan elor elevilor. Într-un sistem bazat pe standarde. Competen ele specifice se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe parcursul unui an şcolar. Valorile şi atitudinile au o importan ă egală 58 . • oferă un instrument general de evaluare a performan elor elevilor şi ale şcolilor. Elevii ştiu precis care sunt cerin ele şi sunt motiva i să înve e. respectiv administrativă. Profesorii au. Standardele de con inut definesc numai elementele de bază ale actului educa ional. Ele sunt derivate din competen ele generale. Aceste standarde recunosc importan a valorii informa iei despre dezvoltarea elevului. la rândul lor. contribuie la focalizarea energiei şi resurselor către cunoştin ele fundamentale pe care trebuie să le dobândească elevii. Ele acoperă întreg parcursul învă ământului liceal şi orientează dimensiunile axiologică şi afectiv-atitudinală aferente formării personalită ii din perspectiva fiecărei discipline. a eventualelor eşecuri ale elevilor. luând în considerare importan a componentelor de cercetare. constituind un implicit al acesteia. Fiecare persoană trebuie să atingă un număr de obiective care depăşesc pe cele propuse în aceste standarde. cât şi a programelor. cu accent pe colectarea informa iei pe care profesorii îşi pot fundamenta actul didactic. indiferent de cariera pe care doresc s-o urmeze sau de planurile lor ca studen i. Realizarea lor concretă derivă din activitatea didactică permanentă a profesorului. pentru cuantificarea rezultatelor ob inute de elevi şi pentru remedierea. în timp. Valorile şi atitudinile. Componenta fundamentală a programei este cea referitoare la competen e specifice şi con inuturi. Standardele de con inut îndeplinesc trei obiective fundamentale: • • le oferă elevilor şi profesorilor un scop clar al actului educa ional. pe măsură ce descoperă conexiuni interdisciplinare şi între cunoştin ele dobândite în şcoală şi existen a cotidiană.

după cum mai multe obiective/competen e pot fi realizate cu acelaşi con inut şi cu aceleaşi resurse. cuprind recomandări generale privind metodologia de aplicare a programei. acelaşi obiectiv/competen ă se realizează prin mai multe con inuturi şi resurse. Proiectarea activită ii didactice presupune: • • • lectura programei. sugestii privind evaluarea continuă. Ea reprezintă un document normativ în sensul că stabileşte obiective/competen e. 5. proiectarea secven ială (a unită ilor de învă are). prin intermediul actului didactic.în reglarea procesului educativ ca şi competen ele. adesea. dar se supun altor criterii de organizare didactico-metodică şi de evaluare. Chiar dacă în proiectare sunt obligatorii obiectivele/competen ele. După cum se ştie. planificarea calendaristică.5 Proiectarea activită ii didactice Elementul central în realizarea proiectării didactice este programa şcolară. Asocierea acestora este la latitudinea profesorului. 59 . conduce la un eşec personal şi la degradarea vie ii sociale. Sugestiile metodologice. • • • sugestii privind cele mai adecvate metode şi activită i de învă are dotări / materiale necesare pentru aplicarea în condi ii optime a programei. Acestea se pot referi la: • desfăşurarea efectivă a procesului de predare / învă are centrat pe formarea de competen e. care acoperă dimensiunea cognitivă a personalită ii. cunoaşterea care nu este înso ită de o etică şi o sensibilitate cu efect pozitiv asupra vie ii persoanei. Programa şcolară nu este tabla de materii a manualului şi nici un element de îngrădire pentru profesor. adică intele ce urmează a fi atinse. remarcăm faptul că.

Profesorul poate opta pentru folosirea unora dintre aceste activită i sau poate recomandate prin programă.5. Planificarea activită ii didactice presupune aşadar o lectură atentă şi personală a programei şcolare în scopul de a analiza obiectivele/competen ele şi a inventaria tipurile de activită i şi resursele necesare. Unele dintre activită ile posibile sunt recomandate prin programă. Pentru realizarea obiectivelor de referin ă. Corelarea fiecărui con inut în parte cu obiectivele de referin ă vizate. 3. profesorul poate organiza diferite tipuri de activită i de învă are.1 Lectura programei Programa se citeşte „pe orizontală”. În elaborarea planificărilor. 5. care asigură un demers didactic concordant cu situa ia concretă din clasă. în succesiunea de mai jos: obiective de referin ă con inuturi activită i de învă are obiectiv cadru Fiecărui obiectiv cadru îi sunt asociate două sau mai multe obiective de referin ă. Atingerea obiectivelor de referin ă se realizează cu ajutorul unită ilor de con inut (care se regăsesc în ultima parte a programei). 60 . de sugestii şi nu implică obligativitatea utilizării numai a acestora în activitatea didactică). 2.2 Planificarea calendaristică În contextul noului curriculum. Stabilirea succesiunii de parcurgere a con inuturilor. Profesorul poate opta pentru folosirea unora dintre aceste activită i sau poate constitui activită i proprii (exemplele din programă au caracter orientativ. se consideră necesară următoarea etapizare: 1. Citirea atentă a programei. planificarea calendaristica se transforma dintr-un document administrativ formal care repetă modul de gestionare a timpului propus de programa analitică. într-un instrument de interpretare personală a programei. Profesorul va selecta din lista cu „con inuturile învă ării” acele unită i de con inut care mijlocesc atingerea obiectivelor.5.5.

).ore pe săpt/ Anul: … Planificarea calendaristică Unitatea de învă are Obiectivele de referin ă vizate Nr.6 Curriculum la decizia şcolii (CDS) Prin dreptul de a lua decizii conferit şcolii. Alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare con inut.4. Crt Con inut tematic Săptămâna Observa ii Sau Nr. Profesor:…………………….oferită de planul-cadru de 61 . de ore alocate Nr. Clasa/Nr. Curriculumul la decizia şcolii (CDS) este de fapt emblema puterii reale a acesteia. Derivată din libertatea . 5. Crt Con inut tematic Obiectivele de referin ă vizate Obiectivele lec iei Nr. ghiduri. Planificările pot fi înlocuite pornind de la următoarea rubrica ie: Şcoala:……… Disciplina:………. în concordan ă cu obiectivele de referin ă vizate. Întregul cuprins al planificării are o valoare orientativă. eventualele modificări determinate de aplicarea efectivă la clasă putând fi consemnate în rubrica „Observa ii”. etc. de ore alocate Săptămâna Observa ii 5.. Verificarea concordantei dintre traseul educa ional propus de către profesor şi oferta de resurse didactice de care poate dispune (manuale.

Curriculum-ul la decizia şcolii cuprinde: a. este unicul sistem de referin ă pentru realizarea standardelor curriculare de performan ă. cuprinde oferta de op ionale. Op ionalul la nivelul mai multor arii curiculare. această putere dă posibilitatea definirii unor trasee particulare de învă are ale elevilor. diverse tipuri de activită i op ionale pe care le propune şcoala sau le alege din lista MECTS: Op ionalul la nivelul disciplinei. 2. pentru evaluări şi examinări interne şi interna ionale. proiecte de discipline/teme / cursuri op ionale propuse de profesori. discipline de sine stătătoare (nu reprezintă extinderi sau aprofundări). Curriculum extins (CE): 1. 2. 62 Disciplinele op ionale sunt: . ISMB. Curriculum elaborat în şcoala (CES): 2. aprobate de Consiliile de Administra ie din şcoli şi licee sau dimpotrivă alese din lista oferita de MECTS. parcurg în întregime programa şi manualul (textele marcate prin asterisc) c. pentru elevii ce manifestă interese deosebite pentru anumite discipline sau arii curriculare. obligatoriu): • • asigură egalitatea şanselor pentru to i elevii din învă ământul public. pentru elevi cu interese neorientate spre disciplina respectivă şi / sau arie curriculară. Curriculum-ul nucleu (trunchiul comun. pentru elevi cu parcursuri individuale de învă are mai lente pentru care numărul de ore alocat trunchiului comun nu este suficient pentru însuşirea acestuia.învă ământ .de a decide asupra unui segment al Curriculumului Na ional. Curriculum nucleu aprofundat (CNA): 1. Op ionalul la nivelul ariei curriculare. 3. discipline / teme / cursuri op ionale pe care şcoala le propune elevilor cu aprobarea Inspectoratelor Şcolare Jude ene. 2. Curricumulum-ul Na ional-cadru fixează raportul dintre curriculum-ul nucleu şi curriculum-ul la decizia şcolii: 1. b.

părin ilor de a alege şcoala în func ie de ofertă. elevilor şi implicit a părin ilor. „repere” pentru definirea „personalită ii” şcolii sau pe care aceasta vrea să şi-o creeze. cadrul oferit de şcoală: • • • elevilor pentru a-şi alege propriul demers şcolar. potrivit intereselor şi aptitudinilor lor (lucru în echipă. oportunită i ale elevilor de a alege domeniul în care doresc să-şi dezvolte deprinderi şi capacită i şi să-şi contureze propriul sistem de atitudini şi valori. este acel tip de CDS derivat dintr-o disciplină studiată în trunchiul comun. grupe de 10-15 elevi). puncte de referin ă în elaborarea.posibilită i de „dezvoltate locală de curriculum”. prin oferta generoasă pe care şcoala o face elevilor. Op ionalul de extindere. Op ionalul de aprofundare este acel tip de CDS derivat dintr-o disciplină studiată în trunchiul comun. posibilită i concrete de realizare a unui învă ământ formativ şi voca ional. modalită i concrete prin care profesorii pot da dovadă de măiestria lor profesională şi psihopedagogică prin abordarea tematică a propriilor lor preferin e. 63 . oportunită i în asigurarea parcursurilor individuale ale elevilor. • directorilor de a-şi alege colectivul de cadre didactice în func ie de oferta şi personalitatea şcolii. care urmăreşte aprofundarea obiectivelor/competen elor din curriculumulnucleu prin noi unită i de con inut. profesorilor de a alege şcoala în func ie de nevoia şi posibilitatea de împlinire profesională. „Proiectului şcolii” şi „Ofertei şcolii”. oportunită i ce constituie ideea însăşi de reformă curriculară. primul pas în realizarea reformei de mentalitate în şcoli şi licee la nivelul conducerii cadrelor didactice. care urmăreşte extinderea obiectivelor-cadru/competen elor generale din curriculumul-nucleu prin noi obiective de referin ă/competen e specifice şi noi con inuturi.

adaptate la experien a elevului? 64 . în cazul unui op ional integrat) • • • • • adecvate nivelului de cunoştin e ale elevului? derivă din obiective cadru. extinderilor: sunt aceleaşi ca în programa de trunchi comun? Obiectivele de referin ă sau competen ele specifice sunt: • măsurabile.Op ionalul ca disciplină nouă introduce noi obiecte de studiu. ci le corespund anumite con inuturi)? • • în număr corespunzător? corelate cu tema op ionalului? (de exemplu: competen e de integrare. decât în programa de trunchi comun ? resursă cuprinzătoare pentru obiective de referin ă. transfer. competen ele specifice? altele. competen e generale (dacă acestea sunt formulate)? unice (sau se repetă sub diferite forme)? altele. în afara acelora prevăzute în trunchiul comun la un anumit profil şi specializare. competen e specifice ? organizate articulat. sistematic? astfel încât să se cumuleze şi să permită progresul? entită i esen iale. Obiectivele cadru sau competen ele generale (pentru op ionale care se studiază în mai mul i ani): • • se reflectă în obiective de referin ă/competen e specifice? în cazul aprofundărilor. fără contradic ii? posibil de învă at. care nu se regăsesc în programele na ionale.) Con inuturile sunt: • • • • • • • corelate cu obiectivele de referin ă. Op ionalul integrat introduce ca obiecte de studiu noi discipline structurate în jurul unei teme integratoare pentru o anumită arie curriculară sau pentru mai multe arii curriculare. decât în programa de trunchi comun? (dacă nu e aprofundare) Căror etape a unui proces de învă are corespund? (vezi Modelul de derivare a competen elor. sau teme noi. specifice (nu sunt formulate la modul general.

nevoilor prezente şi viitoare ale elevului? Activită ile de învă are: Duc la dezvoltarea competen elor propuse? • • • • • Pot fi organizate efectiv? Cum? Presupun activitatea nemijlocită a elevului? Permit învă area în cooperare? Con in referiri la utilizarea resurselor materiale? Tabelul nr. 4 Schemă de proiectare a programei op ional). Dacă răspunsul la această întrebare nu este clar (ceea ce poate face elevul nu poate fi demonstrat şi evaluat). Obiectivele de referin ă vor fi formulate după modelul celor din programa na ională (al materiilor de trunchi comun).• adecvate intereselor. formarea unor competen e de transfer etc. dar nu vor fi reluări ale acestora. Pentru Argument. ale comunită ii locale. Dacă op ionalul ar repeta obiectivele de referin ă ale programei şcolare a disciplinei. abilită ile care se formează prin urmărirea obiectivelor din programa na ională). 5.1 pagină care motivează cursul propus: nevoi ale elevilor. prin adăugarea unor con inuturi. prin enun ul său. atunci op ionalul respectiv nu ar aduce nimic nou din punctul de vedere al formării şi dezvoltării unor capacită i ale gândirii (ar aprofunda eventual.Schemă de proiectare a programei op ional Argument Obiective de referin ă Activită i de învă are • • Lista de con inuturi Modalită i de evaluare Pentru elaborarea programei de op ional se are în vedere următoarea schemă de proiectare care este în acord cu modelul programelor de trunchi comun (vezi Tabelul nr. se va redacta ½ . răspunde la întrebarea „ce poate să facă elevul?”. Un obiectiv de referin ă este corect formulat dacă. atunci obiectivul este prea general 65 .

CDS este un segment de mare noutate care a indus o serie de disfunc ii. probe orale. 66 . dacă oferta cuprinde un op ional pentru mai mul i ani de studiu. Disfunc ii ale CDS Libertatea de decizie la nivelul şcolii este consonantă cu democratizarea societă ii şi reprezintă o şansă de adecvare la un sistem deschis. proiect etc.de la lansarea proiectului privind noile planuri-cadru şi metodologia de aplicare a acestora numărul de ore alocat CDS.definit. orele de CDS au devenit plase de siguran ă pentru norme. Altfel spus. este necesar să fie definite şi obiective cadru din care se deduc obiectivele de referin ă pentru fiecare an de studiu. Aceasta s-a întâmplat ca urmare a interven iei diverselor grupuri de presiune care au impus trecerea unor ore în trunchiul comun. reducând astfel posibilitatea unor tipuri de CDS tocmai la disciplinele pe care încercau să le protejeze şi în numele cărora au ac ionat. Pentru un op ional de o oră pe săptămână se vor defini şi urmări 5-6 obiective de referin ă . cu op iuni multiple. se redactează câte o programă pentru fiecare an. Ca modalită i de evaluare. în momentul în care procesul de consultare s-a derulat formal. având grijă să apară explicit progresia obiectivelor de la un an de studiu la altul. informa iile din lista op ionalului nu vor fi considerate ca un scop în sine. Lista de con inuturi cuprinde informa iile pe care op ionalul le propune ca bază de operare pentru formarea capacită ilor vizate de obiective. probe practice. într-un cuvânt. referat. vor fi men ionate tipurile de probe care se potrivesc op ionalului propus (de ex. iar programele de op ional au repetat trunchiul comun. Din punctul de vedere al implementării însă. În cazul în care op ionalul este prevăzut pentru un nivel de şcolaritate sau un ciclu curricular. Ca şi în cazul informa iilor prevăzute în programele obligatorii (ale disciplinelor de trunchi comun). sunt trecute în listă acele informa ii care vor fi introduse. ci ca un mijloc pentru formarea intelectuală. Este recomandabil ca programa de op ional să con ină şi bibliografie.).pe care elevii urmează să le atingă până la sfârşitul anului. combinate şi recombinate între ele şi cu altele învă ate anterior. probe scrise. Altfel spus. Primele apărute in de chiar politica educa ională care a redus în fiecare an . Alte disfunc ii s-au manifestat la nivelul deciziei şcolii. NU vor fi incluse probele ca atare. acele informa ii care vor fi vehiculate în cadrul op ionalului.

„ce să facă” şi „cum să ac ioneze” Din perspectiva elevului. Fiecărei opera ii îi corespunde un procedeu. ordonate într-o anumită logică. Profesorul trebuie să opteze pentru folosirea. arătându-i „ce să facă” şi „cum să ac ioneze”. Altfel spus. arătându-i. capabile să conducă spre realizarea obiectivelor pedagogice propuse. în diferitele momentele ale lec iei. eficien a unei metode rezidă în calitatea şi eficien a acestor procedee pe 67 .Fanii CDS Dar dincolo de disfunc ii. metodele de învă ământ servesc la organizarea şi conducerea unei ac iuni sistematice prin care elevii vor realiza obiectivele pedagogice. metoda include în structura ei o suită echivalentă de procedee.METODE ŞI MIJLOACE DIDACTICE 6. de asemenea. o particularizare sau o componentă a metodei. Aceasta înseamnă că procedeul reprezintă o tehnică mai limitată de ac iune. În consecin ă. în mod corespunzător. realitate care şi-a câştigat o serie de adep i (fapt important este că printre aceştia se numără şi majoritatea elevilor) şi care presupune starea de normalitate prin acceptarea diferen ei. valoarea. a prezenta această serie de procedee integrate într-un flux unic de ac iune. După cum ac iunea de predare sau cea de învă are încorporează mai multe opera ii (mentale şi fizice). Din perspectiva profesorului. CDSca-putere-a-şcolii permite crearea unui etos propriu care conferă diferen a în cadrul genului proxim „şcoala românească la începutul mileniului III”.1 Delimitări conceptuale Metodele de învă ământ reprezintă modalită i sistematice de lucru de care se pot servi profesorii în activitatea de instruire şi elevii în aceea de învă are. De aceea. înseamnă până la urmă. CDS rămâne o realitate a şcolii de azi. a acelor metode care oferă poten ialul pedagogic cel mai adecvat fa ă de obiectivele care urmează a fi realizate de elevi. metoda poate fi definită şi ca un ansamblu organizat de procedee. el reprezintă un simplu detaliu. 6. A descrie o metodă. spre dobândirea de noi comportamente care îi sporesc valoarea personalită ii. metodele de învă ământ au menirea de a-l sprijini să parcurgă calea spre cunoaştere.

convingerilor.care ea le înmănunchează. totodată. „cum” să se predea. opiniilor. între obiective de îndeplinit şi rezultate. În cadrul unei metode. Ansamblul metodelor de predare şi învă are utilizate constituie ceea ce se numeşte metodologia procesului de învă ământ (metodologia instruirii. cadrul didactic stăpâneşte ac iunea instructivă. metodologia activită ii didactice în sens mai restrâns). se distinge prin flexibilitate şi suple e. demonstrarea unui fenomen. explica ia poate deveni un procedeu în cazul demonstra iei unui fenomen etc. De exemplu. • func ia normativă. Între metodă şi procedeu rela iile sunt dinamice: metoda poate deveni ea însăşi un procedeu în cadrul altei metode. descrierii sau conversa iei euristice. sentimentelor. Func iile metodelor. • func ia instrumentală (opera ională). Dar şi invers. De asemenea. procedeele pot varia ca număr şi pozi ie îşi pot schimba locul. altele cu caracter particular. prin intermediul metodei. natura. mai interesantă şi mai eficace. fără să afecteze atingerea scopului urmărit. un procedeu poate fi ridicat la rang de metodă la un moment dat. Metodele îndeplinesc câteva func ii. Varietatea procedeelor face metoda mai atractivă. „cum” să se înve e. prezentarea unei planşe. concomitent cu însuşirea cunoştin elor şi formarea deprinderilor. de a arăta „cum” anume să se procedeze. pot constitui un simplu procedeu în cadrul metodei povestirii. astfel încât să se ob ină cele mai bune rezultate în condi iile date. explica iei. func iile. de trezire a interesului şi a dorin ei de a cunoaşte şi ac iona. de stimulare a curiozită ii. a unui tablou etc. • func ia formativ-educativă. Dintre func iile cu caracter general. Ea studiază. o corectează şi o reglează continuu. de organizare şi dirijare a cunoaşterii (învă ării). de influen are şi modelare a atitudinilor. permanentă deschidere la nou. locul şi clasificarea metodelor. de intermediar între elev şi disciplina de studiu. principiile şi regulile care stau la baza utilizării lor optimale. • func ia motiva ională. de energizare a for elor intelectuale ale elevilor. o dirijează. de elaborare a unor noi cunoştin e. pot fi amintite: • func ia cognitivă. de exersare şi dezvoltare a proceselor psihice şi motorii. Metodologia are un caracter dinamic. 68 . unele cu caracter general şi comun. calită ilor morale etc. preocupare de racordare la cerin ele actuale ale învă ământului.

ideea de metodă pedagogică este legată de naşterea disciplinelor de învă ământ. Aceasta înseamnă că o metodă sau alta poate avea un caracter polifunc ional. dinspre în elesurile atribuite acesteia de Rene Descartes în al său „Discurs asupra metodei…”. De exemplu. de noi priceperi şi deprinderi. ideea de metodă vine şi dinspre institu ia de învă ământ. în sensul că ea este legată de organizarea muncii în clasa de elevi. prin care se impune fa ă de alte metode care-i conferă o anumită identitate. de obicei. a conducerii activită ii. • • la fixarea ori la sistematizarea şi verificarea cunoştin elor însuşite. 69 . etc.2. în secolul al XIXlea. fiecare metodă de ine. După aceea. dinspre ştiin ă. a ordinii şi a disciplinei. iar opera iei un procedeu. Alte metode pot de ine şi unele func ii adaptate unor sarcini concrete. o metodă.Statutul şi semnifica ia conceptului de metodă în activitatea didactică Teoretic ideea de metodă vine dinspre ştiin ă. Dar începând din secolul al XVIII-lea. formativă de noi structuri operatorii. Astfel. Conceptul de metodă a venit dinspre paradigma carteziană. 6. utilizată pentru o bună conducere a ra iunii şi căutare a adevărului în ştiin ă. generalizări) ob inute pe baza prelucrării dalelor existente deja în mintea elevilor (conversa ia euristică). o func ie specifică. în elesul lui originar cuvântul metodă provine din grecescul methodos (alcătuit din odos = cale. activită ii în corespunde o anumită metodologie ac iune. prin repeti ia unor ac iuni sau opera ii. de adaptarea ştiin elor la scopurile învă ământului.În afară de acestea. Din punct de vedere executiv. De exemplu. că metoda de instruire este rezultatul nu a unui simplu transfer despre cunoaşterea ştiin ifică spre învă ământ. la dirijarea învă ării etc. conversa ia poate servi simultan sau succesiv la realizarea mai multor obiective: • la descoperirea unor cunoştin e noi (sub formă de concluzii. drum şi metha = către. a procedurilor de învă are. tocmai prin func ia lui aparte. Putem să concluzionăm de aici. „cale de urmat” în vederea descoperirii adevărului. spre) ceea ce înseamnă „cale care duce spre…”. exerci iul este exerci iu şi nu altceva. ci elaborarea ei ine de crea ia didactică. atunci când s-a constituit ideea de institu ie şcolară publică.

fiecare ac iune include în structura sa func ională o modalitate practică de realizare a acesteia. 70 . locul şi clasificarea tipurilor de metode întrebuin ate în procesul predării (teaching) şi al învă ării (learning). nişte detalii sau componente particulare în cadrul metodei. Obiectul asupra căruia se răsfrânge ac iunea – care poate fi materia sau con inutul de învă at. fiecare ac iune îşi are propria-i tehnică de execu ie. con inutul no iunii de metodă include în sine patru indicatori care definesc traiectoria: 1. Punctul de plecare (obiectivele de atins sau rezultatele aşteptate). prin interven ia stimulativă a programării înso ită de un control sistematic al rezultatelor par iale înregistrate (de evaluarea) şi de necontenită corectare şi ajustare a mersului mai departe al ciclului instructiv dat. 4.În accep ia praxiologică. Într-un sens mai profund. Cum procesul de învă ământ are un caracter tranzitiv. Ca studiu ştiin ific. Subiectul ac iunii. ştiin ific. Adică o metodă. func iile. în eleasă ca purtătoare a ac iunii. Punctul de sosire (obiectivele atinse). Procedeele sunt definite drept tehnici mai limitate de ac iune. inclusiv cu relevarea principiilor care stau la baza unei eficiente aplicări a acestora. În corela ie cu interpretarea cibernetică. un mod specific de a duce la bun sfârşit respectiva ac iune. metoda apare ca o modalitate de direc ionare a învă ării. un fel anume de a se proceda. metodologia se ocupă cu natura. 2. Privit sub raport structural şi func ional. 3. metoda este considerată a fi un model sau un ansamblul organizat de procedee sau moduri de realizare practică a opera iilor care stau la baza ac iunii şi care conduc în mod programat şi eficace la realizarea scopurilor şi obiectivelor propuse. metodologia didactică reprezintă o teorie şi o practică a metodelor utilizate în procesul de învă ământ.

metoda rămâne subordonată acesteia.Func ia normativă. spre însuşirea ştiin ei şi tehnicii. îndeplineşte.a.Func ia cognitivă Metoda constituie pentru elev o cale de acces spre cunoaşterea adevărurilor şi a procedurilor de ac iune. ca articula ie corectă între toate acele componente principale de care depinde structurarea şi func ionarea optimă a oricărui învă ământ: obiective. . . de optimizare a ac iunii Definindu-se ca o cale indispensabilă de realizare a unei ac iuni instructive. tuturor metodelor de învă ământ le este proprie şi o anumită capacitate de influen are şi a altor laturi ale naturii umane. nu se identifică cu ac iunea propriu-zisă. de fapt o func ie instumentală.Func ia instrumentală Reflectând acest caracter procesual. a culturii şi a comportamentelor umane. ob inerea transformărilor dorite. context. dedusă din întreaga direc ionare a activită ii pedagogice (didactice). Curriculum este luat în sensul lui cel mai surprinzător. Metodologia instruirii – parte integrantă din curriculum şcolar Una dintre cele mai promi ătoare abordări ale metodologiei de instruire este cea care plasează examinarea acestei dimensiuni ac ionale a învă ământului într-un nou cadru conceptual. b.Func ia motiva ională În măsura în care reuşeşte să facă mai atractivă activitatea de învă are. . dar se supune legită ilor. de a cerceta. metoda devine implicit şi un factor motiva ional foarte util de poten are a energiei elevului. strategii. serveşte drept tehnică de execu ie în sensul că mijloceşte atingerea obiectivelor. Func iile şi importan a metodei . ca cel oferit de teoria curriculară. de a descoperi adevăruri. transformator al ac iunii instructive. metoda devine pentru el un mod de a afla. con inuturi. opera ională. dinamic. 71 . metoda. . timp.Func ia formativ-educativă Contribuind la realizarea obiectivelor de cunoaştere. să amplifice satisfac iile şi să sus ină pasiunile. evaluare a rezultatelor.

b. componentele şi atitudinile dobândite de elevi.toate acestea prin raportare la anumi i subiec i (elevi). a. kinograme.3. în ultimă instan ă. DIRECTE 72 . discu ia colectivă. reprezentat de cunoştin ele. SCRISE (căr i de specialitate. O centrare pe o asemenea articula ie dinamică în desfăşurare ne atrage aten ia că. LIMBAJ INTERN • METODE INTUITIVE sunt de două categorii: – observarea execu iei altor subiec i. c. ■ la nivelul elevului (program asimilat. conversative (conversa ia. Metode verbale şi intuitive • METODE VERBALE sau DE COMUNICARE se împart în trei categorii: expozitive (descrierea. regulamente). problematizarea). pe ară). evaluate prin probe şi teste). Un program după care func ionează învă ământul la diferite niveluri: ■ la nivel global (programul de învă are oficial ce reuneşte inten iile care domină întregul sistem de învă ământ. ORALE: b. imagini video. INDIRECTE – observarea planşelor. ■ la nivelul şcolii sau sălii de clasă (program predat aşa cum este asigurat efectiv de profesor). etc a. curriculum are semnifica ia unui autentic program educa ional integral. explica ia. 6. coordonate şi puse în mişcare de un anumit personal didactic abilitat pentru a îndeplini această operă. prelegerea).

• evaluarea obiectivelor pedagogice şi a coeren ei lor într-un sistem de instruire. aspira iile şi resursele elevilor. nivel prea scăzut de cunoştin e. pentru a dobândi competen e şi calificări. Constatarea progresului cantitativ şi calitativ al învă ării reprezintă condi ia sine qua non pentru determinarea succesului pe care 1-a avut instruirea. ci şi asupra procesului didactic. organizării şi interpretării rezultatelor ob inute prin intermediul instrumentelor de evaluare. evaluarea modului de func ionare a structurilor de achizi ie în rela ia cu nevoile.L. evaluarea modului de utilizare a structurilor de achizi ie. în vederea optimizării ei. lacune. pe baza colectării. Simultan cu aprecierea rezultatelor constatate sunt releva i şi factorii care au contribuit la ob inerea lor. • • evaluarea achizi iilor în raport cu normele şi valorile spa iului comunitar. 73 . condi iilor şi opera iilor folosite. în vederea perfec ionării sale în etapele următoare. rolul ei este să depisteze limitele învă ării – greşeli. EVALUAREA PERFORMAN ELOR ŞCOLARE 7. eficacitatea resurselor. Evaluarea este un act de cunoaştere a elevilor sub mai multe aspecte: cunoştin e acumulate. punerea în eviden ă a păr ilor bune şi a celor slabe. atitudini şi conduite. De asemenea. dificultă i în interpretarea şi aplicarea cunoştin elor – pentru depăşirea acestora şi realizarea progresului şcolar. Chancerel stabileşte următoarele aspecte urmărite prin demersul evaluativ: • • evaluarea activită ii de învă are în termeni de achizi ii. pe această bază fiind posibilă diagnosticarea calită ii procesului. dar şi a acelor aspecte ale activită ii care explică nivelul rezultatelor. J. • evaluarea modului de utilizare a competen elor în structuri de produc ie. capacită i dezvoltate.7. consum şi achizi ii ulterioare. având ca scop cunoaşterea efectelor activită ii desfăşurate. Nu este suficient să ne informăm doar asupra performan elor ob inute de elev la un moment dat. prin prisma obiectivelor urmărite.1 Evaluarea – componentă a procesului de învă ământ Evaluarea este o componentă esen ială a procesului instructiv/educativ. a triadei predare-învă are-evaluare.

în elegerea şi interpretarea cunoştin elor. Descrierea informa iilor necesare şi depistarea celor disponibile pentru formularea aprecierilor. Stabilirea graficului şi modul de ob inere a informa iilor necesare. 3. privind nevoile şi disponibilită ile viitoare ale elevilor. prin eviden ierea cauzelor care au determinat succesul sau eşecul. 74 .• evaluarea ac iunii de instruire şi a coeren ei sale în raport cu obiectivele. Culegerea acestor informa ii şi analiza lor. func ia de diagnosticare şi reglare a activită ii desfăşurate. func ia de predic ie. poate fi pusă în eviden ă prin intermediul func iilor pe care le îndeplineşte: • • func ia de constatare şi apreciere a rezultatelor ob inute de elevi. resursele şi cadrele de referin ă. aplica ii ale informa iilor însuşite. părin i) privind stadiul şi evolu ia pregătirii. func ia de informare a agen ilor ac iunii educative (profesori. 6. 4. elevi. evaluarea adecvării structurilor de instruire şi a celor de utilizare a competen elor la normele şi valorile sociale. 2. notare şi măsuri de ac iune pentru perioada următoare. prin prisma performan elor realizate. ca formă de rela ionare la rezultatele activită ii. evaluarea cadrului de adecvare a structurilor de achizi ie la cerin ele structurilor de utilizare. Importan a evaluării. Etapele procesului de evaluare sunt: • • • 1. Precizarea domeniului de aprecieri: • • • • volumul de cunoştin e. Alegerea instrumentelor de colectare a informa iilor. evaluarea capacită ii structurilor de utilizare de a lua în calcul achizi iile elevilor din domeniul în care aceştia au dobândit competen ele. Elaborarea aprecierilor şi luarea deciziilor. concretizate în calificative. abilita i intelectuale de ordin general. • • • func ia de ierarhizare şi clasificare a elevilor. 5.

a situa iei de învă are. măsurare şi apreciere a acestei transmisii şi a efortului formativ. Strategiile de evaluare care le înso esc în mod necesar definesc proceduri de verificare. personalitatea elevilor.la evaluarea procesului. dar şi a con inutului. atitudinile. formarea priceperilor şi deprinderilor sau a unor trăsături pozitive de caracter. în virtutea faptului că a evalua înseamnă. Există o rela ie de coresponden ă între ele. • deschiderea evaluării spre mai multe rezultate ale spa iului şcolar (competen e rela ionale. a aprecia eficacitatea acesteia plecând de la competen ele identificate la nivelul elevilor. a proiectelor. Rezultatele şcolare constatate reflectă atât calitatea predării. inclusiv prin integrarea eforturilor şi a exploatării dispozi iilor psihice ale elevilor. a lucrărilor cu caracter de sinteză. gradul de încorporare a unor valori etc. evaluarea nu numai a elevilor. disponibilită i de integrare socială). prin autoevaluare. interevaluare şi evaluare controlată. Realizarea acestor func ii ale actului evaluativ poate avea loc numai în condi iile regândirii şi redimensionării strategiilor de evaluare din perspectiva următoarelor exigen e (Cucoş C. Strategiile de predare şi învă are definesc procedurile generale care permit transmiterea şi însuşirea cunoştin elor. scurtarea feed-back-ului. în cele din urmă. 1996): • extinderea ac iunii de evaluare de la verificarea şi aprecierea rezultatelor . a metodelor.• func ia educativă. a obiectivelor. • luarea în calcul şi a unor indicatori diferi i de achizi iile cognitive.obiectivul tradi ional . • necesitatea întăririi şi sanc ionării cât mai operative a rezultatelor evaluării. precum conduita. • transformarea elevului într-un partener autentic al profesorului în evaluare. a drumului de la diagnosticare la ameliorare. a evaluării. adică stimularea ob inerii de performan e superioare prin folosirea rezultatelor ca factor motiva ional. • centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive şi nesanc ionarea în permanen ă a celor negative. a strategiei care a condus la aceste rezultate. comunicarea profesor-elev. • diversificarea tehnicilor de evaluare şi creşterea gradului de adecvare a acestora la situa iile didactice concrete (extinderea utilizării testului docimologic. 75 . a testelor-eseu etc. a surprinde impactul unei strategii de predare şi învă are. cât şi efortul de învă are depus de elevi.).

stăpânirea unor tehnici de lucru . furnizează feedback-ul pentru părin i. procese. ajută profesorul să facă o diagnoză a progresului elevilor. deprinderi. evaluarea continuă (formativă). c. conduite. În func ie de momentul integrării evaluării în desfăşurarea procesului didactic. 76 . teorii. analiştii au delimitat trei tipuri de evaluare: a. b. evaluarea ini ială (predictivă).2 Strategii de evaluare Prin con inutul său. care „priveşte” cu ochi critic şi cu luciditate la ceea ce se întâmplă în întregul proces şi în păr ile sale componente. Evaluarea este o ac iune deosebit de complexă. • trăsături de personalitate: atitudini. acest lucru nu se poate realiza decât în condi iile integrării evaluării în procesul didactic. Tipurile de rezultate aşteptate sunt următoarele: • cunoştin e acumulate: concepte. legi. fenomene. • capacitatea de utilizare a cunoştin elor: priceperi. comportamente.În şcoala modernă. putere de argumentare şi interpretare. Dar. ajută profesorul să-şi aprecieze propria activitate. creativitate. ajută profesorul să adapteze sarcinile la posibilită ile elevilor. defini ii. • capacită i intelectuale: ra ionamente. formule.. de aceea putem considera că o evaluare eficientă este aceea care: • • • • • • arată profesorului dacă au fost atinse obiectivele. gândire divergentă. care vizează toată gama modificărilor de comportament la care sunt supuşi elevii. ca parte constitutivă a acestuia. ac iunea evaluativă este focalizată deopotrivă pe rezultat şi pe proces. evaluarea finală (sumativă).etc. 7. independen ă în gândire. evaluarea urmăreşte să determine modul în care obiectivele stabilite se înfăptuiesc în activitatea practică. principii. orientează elevii în alegerea celei mai bune căi de afirmare.

77 . I. unde se situează rezultatele par iale fa ă de cele finale proiectate. Datele ob inute prin evaluările ini iale oferă profesorului posibilitatea de a-şi alege modul cel mai adecvat de predare a noului con inut. în cadrul studiului individual. 2000): • ritmul mult mai alert al activită ii de evaluare. Negre .a. instruirea diferen iată să se realizeze (Jinga. ea se realizează concomitent cu procesul însuşi. Ea permite să se prevadă şansele de succes ale programului. Rolul evaluării ini iale sau predictive în identificarea criteriilor de diferen iere a instruirii este foarte bine pus în eviden ă de un model instruc ional intitulat „învă area eficientă în clasă”. la modificarea unor elemente ale demersului didactic sau la organizarea unor programe de recuperare. cu alte cuvinte. Func iile pe care le îndeplineşte evaluarea continuă sunt cele de diagnosticare şi ameliorare a procesului instructiv-educativ. Autorii propun ca. „ameliorări” ce pot fi aduse actului pedagogic.Evaluarea continuă.I. frecven a mult mai mare a verificărilor şi aprecierilor pe parcursul unei perioade. Evaluarea continuă se constituie astfel într-un mijloc de prevenire a situa iilor de eşec şcolar. b . constituie o condi ie hotărâtoare pentru reuşita activită ii didactice. în timpul învă ării dirijate în clasă.T. propus şi experimentat de Jinga. Cunoaşterea capacită ilor de învă are ale elevilor. se aplică pe tot parcursul desfăşurării procesului de învă ământ. Acest control poate conduce la reluarea explica iei. în baza rezultatelor testelor predictive. I. a nivelului de pregătire de la care pornesc şi a gradului în care stăpânesc cunoştin ele şi abilită ile necesare asimilării con inutului etapei care urmează. dar şi de a gândi modalită i de instruire diferen iată. Profesorul poate să verifice punctele forte şi punctele slabe ale elevilor în scopul optimizării procesului didactic. Scopul acestei evaluări este să furnizeze profesorului şi elevului un feed-back despre gradul de stăpânire a materiei şi despre dificultă ile întâmpinate sau. I. 1994): • • • în cadrul programelor compensatorii. Radu apreciază că acest tip de evaluare se distinge prin două caracteristici importante (Radu Ion T. cunoscută şi sub numele de evaluare formativă sau de progres. • scurtarea considerabilă a intervalului dintre „evaluare” şi „modificări”.I şi Negre . Evaluarea ini ială se efectuează la începutul unui program de instruire.

Se ştie că. Aceste observa ii se vor comunica în permanen ă elevilor şi părin ilor şi vor servi la întocmirea rapoartelor de evaluare a rezultatelor şcolare individuale sau de grup. în general. acest tip de evaluare îndeplineşte şi func ia unei evaluări de progres. ci eviden ierea rezultatelor bune. profesorul poate face din evaluare un moment mai pu in stressant. Cunoaşterea promptă de către elevi a rezultatelor ob inute. În concluzie. de regulă. Întrucât evaluarea continuă nu vizează sanc ionarea rezultatelor slabe ale elevilor. rezultatul mai multor evaluări. competitivitate şi o accentuare a motiva iei extrinseci. Evaluarea finală (sumativă) este aceea care intervine la sfârşitul unei etape de instruire (trimestru. aprecierea rezultatelor se face prin compararea lor cu obiectivele concrete. Toate datele privind rezultatele elevilor la probele de evaluare continuă (formativă). Mărirea numărului de probe curente date elevilor conduce la micşorarea rolului hazardului în aprecierea şcolară. Se elimină astfel situa ia în care notele elevului provin din răspunsuri (orale sau scrise) la douătrei lec ii din materia unui semestru. continuă şi completă. an şcolar. O notă consemnată în catalog va fi. în aceste condi ii. Orientându-se către măsurarea progreselor fiecărui elev şi către depistarea dificultă ilor ori a lacunelor în învă are. observa iile asupra progreselor şi a dificultă ilor elevilor în învă are vor fi conservate de către profesori în caiete (cataloage personale). a gradului de îndeplinire a obiectivelor reprezintă un suport motiva ional deosebit pentru activitatea de învă are. urmărind să furnizeze informa ii relevante despre nivelul pregătirii elevilor (raportat la cerin ele programei analitice). care îl ajută pe elev să se cunoască mai bine. precum şi spre sprijinirea diferen iată a elevilor. Nu întâmplător evaluarea continuă este socotită un principiu fundamental al unei activită i didactice eficiente. Evaluarea continuă (formativă) nu clasifică propriu-zis elevii. c. anxietate. pentru a se ini ia programe de recuperare.Evaluarea continuă se realizează prin verificări sistematice pe parcursul desfăşurării programului de instruire şi. o autentică ac iune de evaluare trebuie să fie. în mod necesar. Evaluarea finală 78 . actul evaluării provoacă tensiune. ci stabileşte distan a care-i separă de obiectivele prevăzute. ea contribuie la modificarea rela iilor profesor-elev. oricât de mici ar fi progresele înregistrate. conflicte. Din acest motiv. ciclu de şcolaritate). opera ionale şi prin înregistrarea progreselor realizate de elevi. să-şi autoevalueze performan ele şi să-şi fixeze în mod realist obiectivele.

asupra conceptelor -cheie şi a exerci iilor obligatorii. pregătindu-se astfel pentru probele de evaluare sumativă care urmează recapitulării. În legătură cu aceste obiective se impun două observa ii. În al doilea rând. Intervenind după perioade mai lungi de timp. însă o întrebare: ce trebuie evaluat. Evaluarea dobândeşte astfel un caracter sumativ. ameliorarea rezultatelor se realizează într-o mică măsură. se pare că ele intervin la o perioadă destul de mare după momentul învă ării şi. apare. în consecin ă. Obiectivele activită ilor desfăşurate în această perioadă vor fi: • • • • verificarea realizării principalelor obiective curriculare. evaluării sumative îi este consacrată o perioadă compactă de trei săptămâni la sfârşitul fiecărui semestru.poate lua în considerare şi rezultatele ob inute pe parcursul perioadei de instruire. sistematizarea şi consolidarea materiei parcurse. care vor permite elevului să se concentreze asupra aspectelor esen iale ale con inuturilor parcurse. sistematizări ale materiei. constatăm că o parte dintre obiectivele evaluării continue (formative) sunt reluate şi în cadrul evaluărilor finale. prin corectarea erorilor de apreciere operate pe parcurs. În această perioadă se vor realiza şi recapitulări. 7. deoarece materia supusă evaluării are un volum considerabil şi nu pot fi detectate toate lacunele elevilor. stabilirea unui program suplimentar de instruire pentru elevii cu rezultate foarte bune şi a unui program de recuperare pentru elevii cu rezultate slabe (aceste programe pot fi urmate de către elevi în timpul vacan elor). În primul rând. numai că ele sunt mai greu de realizat în practică. În contextul actual al structurării anului şcolar pe cele două semestre şi al realizării Programului de reformă a evaluării rezultatelor şcolare. ameliorarea rezultatelor învă ării.3 Obiectivele şi func iile evaluării Când se pune problema unei judecă i de valoare. la r în ceea ce priveşte măsurile de recuperare. ori o transformare sau evolu ie a acestuia ? Un defect 79 . o stare existentă a individului. În acest fel se ajunge la o evaluare mai obiectivă. acest tip de evaluare nu mai oferă ameliorarea în timp util a rezultatelor şcolare ale elevului şi de aceea ea exercită în principal func ia de constatare a rezultatelor şi de clasificare a elevilor. recapitularea. constatăm că cele trei săptămâni de evaluare nu trebuie confundate cu o „mini-sesiune” de examene.

se presupune o serie de obiective axiologice ale evaluării care ar putea să se constituie ele însele în grile pentru o evaluare a achizi iilor culturale: 1. 4. măsura ataşamentului şi a fixa iei elevilor la valorile fundamentale ale umanită ii. 7. 5. la varia iile aptitudinale sau aspira ionale ale elevilor sau claselor şcolare. atitudinea de deschidere şi de îmbră işare a valorilor care nu au fost cunoscute sau experimentate la un moment dat de către elevi. pentru ameliorarea practicilor evaluative.major al evaluării rezidă în ataşarea exclusivă a acesteia la unul din reperele men ionate. posibilitatea de corec ie sau de propunere a unor scheme de apreciere a lucrurilor. amplitudinea şi profunzimea diapazonului valoric achizi ionat de către elevi. ideilor. Pentru învă ământul românesc. 6. interpretare şi sinteză a diverşilor stimuli centrali. aceeaşi situa ie din multiple perspective pentru a ajunge la o nouă (sau aceeaşi) constatare. capacitatea de selec ie. va facilita o cercetare către obiective mult mai bine determinate. Aceste obiective se vor circumstan a la nivelurile şi treptele de învă ământ. cum este cea propusă de UNESCO. 3. măsura în care elevii dispun de instrumente pentru apropierea intelectuală şi spirituală a realită ii. Trecerea de la evaluarea produsului la evaluarea procesului modifică însăşi func iile evaluării. 80 . abilitatea de a conexa diferite expresii culturale şi de a aborda comparativ diversele segmente ale culturii mondiale. gradul de automatizare a elevilor în procesul de învă are şi de educa ie. 8. 9. Este necesar să se identifice cu claritate. capacitatea de a reevalua acelaşi obiect. evenimentelor. pentru fiecare caz în parte. referen ialitatea de la care se va porni în emiterea unei judecă i de valoare. curajul de a emite o judecată de valoare. 2. Evaluarea procesului devine un moment central şi deschide un demers circular sau în formă de spirală prin care se asigură ameliorarea în permanen ă a întregului sistem. O abordare sistematică asupra evaluării. 10. obiectul evaluării.

Evaluarea progresului unui elev spre atingerea obiectivelor presupune compararea performan elor sale actuale cu rata aşteptată de progres. Succesul sistematic înscrie motiva ia pe o spirală ascendentă în timp de eşecul poate duce la o „demotivare”. respectiv teama de eşec sunt imbolduri importante în învă are.Valoarea motiva ională a evaluării Deşi există tendin a de a responsabiliza mai mult elevii pentru propria învă are. Procesul de învă ământ face solidare două activită i: pe de o parte actul transmiterii sau comunicării de informa ie. controlul şi evaluarea cunoştin elor şi deprinderilor îndeplinesc o seamă de func ii cum ar fi: 1. În func ie de decalajul constatat se organizează apoi programe corectoare. de „sanc ionarea” corectă a no iunilor şi ra ionamentelor însuşite. de valoarea greşelilor.Moment al conexiunii inverse în procesul de instruire. 3. Evaluarea are o valoare motiva ională: dorin a de succes.Inserate în desfăşurarea lec iei sau a altor forme de activitate. Adesea elevii au sentimentul validită ii cunoştin elor proprii. 2. Se ini iază astfel activitatea de monitorizare continuă. O asemenea forma ie – care s-a numit şi informa ie nu trebuie să aibă caracter sistematic şi optim pentru a „rotunji” ciclul (bucla) predării şi a închide configura ie. chiar cu ajutorul cunoştin elor incorecte fixate. Pe de altă parte. a progresului realizat de elevi pentru a şti cât mai bine unde se situează aceştia pe firul obiectivelor prevăzute ale instruirii. Profesorul trebuie să-şi dea seama despre rezultatele activită ilor de predare. elevul are nevoie de valoarea paşilor de învă are. etc. or. 81 .Măsurarea programului realizat de elevi O func ie importantă a verificării şi notării este măsurarea randamentului şcolar. să culeagă o informa ie despre modul de receptare a datelor oferite. aceste sanc ionări asigură identificarea erorilor şi corectarea lor prin interven ii specifice. pe de altă parte a receptării şi însuşirii acesteia. despre dificultă ile şi lacunele asimilate. verificarea/ascultarea ritmică face pe elev să înve e cu regularitate.

într-o anumită unitate de timp.Moment al evaluării.1. în timp ce raportarea la criteriul mediu al clasei induce competi ia. interrela ii profesor . realizându-se astfel interac iunea optimă între componentele curiculumului: obiective. Delimitări conceptuale privitoare la lec ie În marea lor majoritate. metode . temele prevăzute în programă. îndeosebi individuale care suportă virtu ii incontestabile. forma validată în decursul a câtorva secole. Procesul de învă ământ mai poate fi organizat şi sub alte forme. sursele bibliografice din domeniile Ştiin elor Educa iei şi Ştiin ei Sportului. interiorizată de elev. şi note de inteligen ă. de bază sau fundamentală a organizării procesului de învă ământ. sub îndrumarea profesorului.elev şi elev . aprecierea profesorului este însuşită de grupul – clasă. 8. Notele şcolare reprezintă. în cadrul căreia elevii dintr-o clasa desfăşoară o activitate comună de învă are sub conducerea cadrului didactic. sunt parcurse . de regulă.elev. odată cu sistemul preconizat de Comenius. No iunea "Lec ie" de provenien ă latină "lectio-lectura" desemnează acea activitate didactică. în timp . considerată după cum am mai specificat. resurse. ceea ce de fapt a determinat proliferarea şi diversificarea lor în timp.În func ie de situa ie. Pe de altă parte. disocierea dintre acestea în ochii elevilor se produce abia spre clasele mari. al formării cunoştin ei de sine Aprecierea obişnuită ă şcoală este asimilată. prezintă lec ia ca formă de bază sau forma principală de organizare a procesului de învă ământ. în statutul sociometric al elevului. devenind reper de autoapreciere în formarea imaginii de sine. acestea nu se pot substitui lec iei. 4. se răsfrânge în sfera rela iilor interpersonale. În cele mai multe ări din lume învă ământul este organizat pe clase şi lec ii. tehnologie didactică.LECTIA DE EDUCATIE FIZICĂ 8. raportarea la performan a proprie anterioară poate genera un imbold pentru autodepăşire. pentru eficien a ei în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor educa iei în vederea formării personalită ii umane. acesta a început să semnifice un cadru 82 . con inuturi. Dacă la începuturile sale. conceptul "lec ie" a fost legat de citire cu glas tare şi audierea celor citite. în cadrul căreia.

De-a lungul timpului. deschizător de drum prin a sa „Didactica magna" (1640) în care îşi expunea principiile pedagogice. LESGAFT. conceptul de lec ie .lec ia” ca o unitate de învă ământ utilizată în „predarea unei teme". etc. SICLOVAN. A. „o unitate de predare . I. GHIBU. „lec ia” apare ca o unitate de învă ământ care semnifică mai mult decât formă de organizare a învă ământului. A. După J.propice de organizare a unor experien e de învă are dintre cele mai felurite în scoală. „o unitate metodologică". P. COMENIUS. A. altele decât cele bazate exclusiv pe expunere. G. NARLY. KIRITESCU. de un con inut logic structurat ( derivat din programă ) şi o anumită procesualitate controlată de profesor. A. „lec ia" nu poate exista decât în func ie de anumite obiective ale învă ământului. HERZ G. NICU. A. AMARES JOAHN. contribu ii deosebite şi-au adus pedagogii St. S-ar putea spune că „lec ia" este „unitate de ac iune didactică". LING. informare şi formare.A.TEODORESCU. J. SP1ESS. „lec ia” a constituit o problemă fundamentală asupra căreia s-au aplecat mari pedagogi şi oameni de ştiin ă. N. DRAGNEA. MANOLACHE.. RADU. Deci. Prin „lec ie” se realizează deopotrivă instruc ie şi educa ie. În virtutea acestei optici. GHISOIU.ANTONESCU. V. St. T. COLLARD. GĂVĂNESCU. iar în domeniul educa iei fizice şi sportului V. „învă ământul unei unită i a programei". MAROLICARU.. delimitată în timp şi într-un ambient psihosocial stabil. Odată cu scurgerea timpului. FIREA. M. precum şi al i specialişti din domeniul Teoriei şi Metodicii Educa iei Fizice. Gh. BIRSANESCU. I. În ara noastră. estimat în secole.H.PESTALOZZI. CERGHIT. L. L. HERBART. A. BRANDZAN.Fr. creatorii de sisteme de educa ie fizică din sec. TIRCOVNICU. etc. XIX. fundamentate pe pansofie (în elepciune „în toate"). Mai putem adăuga şi lucrările privitoare la „Lec ia de educa ie fizică" ale lui 83 . „unitate cu con inut ştiin ific pedagogizat”.THULIN. E. CHIRCEN. STROESCU. ROSALA.învă are". G. I. dobândind noi pozi ii si semnifica ii in contextul procesului de învă ământ. N. VAIDEANU. MIHAILESCU L. „unitate didactică tip". deoarece presupune mecanisme şi legită i de structurare şi func ionalitate ce trebuie bine cunoscute. F. care în condi ii determinate tinde în mod deliberat către un scop. Alte accep iuni ale conceptului prezintă . C. C. au avut contribu ii însemnate J. DANCSULY. N. VELOVAN. metode de învă ământ şi planul de organizare a şcolii. a fost tot mai deschis unor noi con inuturi si modalită i de lucru cu elevii. BAIASU.

Aceasta ar putea conduce la o imagine a profesorului transmi ând ştiin a sa şi un elev care reproduce ceea ce i s-a transmis. abordate de pe această pozi ie teoretică. constând din tema respectivă dar. considerat în unitatea şi integralitatea lui. la rândul lor. ( Firea E. care. precum şi pentru a putea surprinde.educativ. particulare. învă area elementelor prevăzute în programa şcolară. În educa ia fizică. 1972. 84 . Deşi fiecare lec ie din sistem se subordonează aceleaşi teme. reprezentan i ai Teoriei şi Metodicii Educa iei Fizice din fosta URSS. fundamentală a organizării procesului instructiv . Lec ia trebuie să ofere elevului cadrul cel mai adecvat pentru a învă a cât mai bine posibil. pentru a pune în eviden ă secven ele. iar „lec ia” este concepută ca un „microsistem procesual de instruire”. dar este clar că ea succede lec iilor precedente şi că le pregăteşte pe cele următoare.NOVICOV. lec ie este atunci când profesorul pune în operă strategiile cele mai adecvate pentru a permite elevului să înve e. etapele ei. MATVEEV. Fiecare lec ie comportă o valoare în sine. o relativă independen ă. în acelaşi timp. ne ajută să realizăm o analiză mai profundă a lec iei ca microsistem ac ional. func ionalitatea şi dinamica interac iunii complexe a componentelor ei. Să ne ferim de a da lec iei un sens prea restrictiv. fapt care conduce la necesitatea formulării unor obiective specifice. KAZAN EV. reproduc la nivel micro caracteristicile şi structura sistemului. formarea de priceperi şi deprinderi motrice. Lec iile din sistem au un numitor comun. Adoptarea acestei perspective sistemice. ea va avea de rezolvat un anumit aspect al acesteia. în toate dimensiunile. determină adoptarea întregului con inut şi demers didactic al procesului de învă ământ al fiecărei lec ii în parte. într-o formă unitară şi sintetică.1988) Ea trebuie privită ca o componentă (o unitate) a unui sistem de lec ii (ciclu tematic de lec ie) format din mai multe lec ii subordonate aceleaşi teme. Profesorul trebuie să faciliteze însuşirea de către elevi a cunoştin elor. Sistemele de lec ii. lec ia fiind interpretată ca o unitate structurală. De aceea lec ia este mai în eleasă ca un demers pedagogic calificat de tip „transmisiv” care astăzi se doreşte mai curând de tip „apropiativ”. Una dintre cele mai importante cuceriri ale didacticii moderne o constituie considerarea lec iei de pe pozi iile concep iei sistemice. individualitate determinată de func ia pe care o de ine în cadrul sistemului respectiv.

85 . Ele sunt o consecin ă a unui volum mare de repetare sistematică cu intensită i diferite care urmăreşte creşterea treptată a capacită ii de efort. având în vedere faptul că numai lec ia asigură realizarea sistematică şi unitară a obiectivelor educa iei fizice într-un cadru organizat. Lec ia de educa ie fizică se deosebeşte de celelalte lec ii şcolare prin con inut. de evaluare. termenul lec ie este purtător al ideii de învă ământ. precum şi educarea calită ilor motrice şi a celor moral-volitive. metodologie. Se poate spune că o lec ie are loc în timpul unei şedin e dar că nu toate şedin ele sunt lec ii. anaerob sau mixt.M. adaptarea func ională a organismului copilului la eforturi. Aceasta corespunde a ceea ce M. asigurând transmiterea şi preluarea experien ei de la profesor la elev. Indiferent de condi iile în care se desfăşoară lec ia. Exerci iul fizic simplu sau complex. Toate perfec ionările şi inovările din învă ământ nu au făcut decât să consolideze pozi ia lec iei ca formă de bază a organizării procesului de învă ământ. produse în zone diferite de energogeneză. de proiectare a activită ii.În multe situa ii termenul lec ie este substituit de cel de „şedin ă”. ca unitate didactică. Şedin a are o semnifica ie diferită. ordonate func ie de logica internă a metodicii educa iei fizice. Delaunay. func ional. iar lec ia propriu-zisă este considerată de acelaşi autor ca fiind „faza interactivă”.. cadrul spa ial şi specificitatea învă ării. O şedin ă poate avea şi alte scopuri: de analiză. (Pineanu. respectiv eforturi de tip aerob. Mai puternic decât cel de şedin ă. trebuie considerat nu numai ca entitate de efort ci şi ca instrument didactic prin intermediul căreia se ob ine realizarea obiectivelor propuse. structurat în ac iuni şi activită i fizico-sportive. psihic al organismului copilului.1989). ele vizează formarea perceperilor şi deprinderilor motrice şi însuşirea de cunoştin e în condi iile practicării exerci iilor fizice. profesorul trebuie să proiecteze construirea sa. biochimic. C. sub o conducere pedagogică. acesta se întâmplă cu în antrenamentul sportiv. precum şi în planul experien ei sale motrice. respectiv influen ele şi modificările de plan morfologic. PIERON (1992) numeşte „faza preactivă" care califică condi iile necesare unui învă ământ de calitate. termenul vizează mai mult dimensiunea temporală. Legită ile învă ării sunt specifice. etc. fundamentală a acestuia. cu o durată stabilă (50 min) desfăşurându-se cu un colectiv de elevi constant şi relativ omogen. structură. dinamică.

sunt identificate în plan sonogenic. Reprezintă unul din conceptele fundamentale ale ştiin ei şi filozofiei contemporane. de cooperare şi întrajutorare. ci doar ştiin a şi experien a sa în domeniul „managementului educa ional” care-i permite să proiecteze. Accep iunea sa modernă este diferită de cea tradi ională. extrem de complexe. 2. Deci obiectivele ca şi finalită ile.2. cognitiv. desfăşurat prin lec ii. educarea calită ilor motrice de bază în diversitatea formelor lor de manifestare. 6. aflat în ac iune. Educarea calită ilor morale şi volitive. psihomotor şi afectiv. Favorizarea creşterii şi dezvoltării corecte şi a dezvoltării fizice a organismului. utilitar-aplicative şi sportive). 3. trebuie subordonat realizării obiectivelor educa iei fizice: 1. În viziunea 86 . „a construi”. de ordin socio-profesional solicită din partea profesorului un grad superior de cunoaştere în domeniul specialită ii şi al metodicii ei.Procesul instructiv-educativ de educa ie fizică. în cele mai multe cazuri. să pregătească şi să conducă lec ia astfel încât ea să-şi poată realiza obiectivele în condi iile unui colectiv numeros. 5. 8. în spa ii mai largi sau mai restrânse. aflat în stare emo ională deosebită. Formarea capacită ii şi educarea obişnuin ei de a practica independent şi sistematic exerci iile fizice în timpul liber. Finalită ile educa iei fizice. Men inerea sănătă ii şi creşterea capacită ii generale de muncă a organismului. Lec ia de educa ie fizică reprezintă de fiecare dată o crea ie originală a profesorului. 7. Consensuri şi varia iuni privind structura lec iei de educa ie fizică şcolară. Perfec ionarea capacită ii motrice a individului: • • îmbogă irea capacită ii motrice prin însuşirea de noi achizite motrice (priceperi şi deprinderi motrice de bază. Îmbunătă irea rela iilor interindividuale. Conceptul de „structură” No iunea „structură” are origine latină „structura” „struere” care semnifică „a clădi”. 4. El nu are la dispozi ie manualul ca ceilal i profesori de alte specialită i. Formarea unui sistem coerent de cunoştin e care să determine conştientizarea copilului în procesul învă ării.

aranjarea elementelor componente ale unei totalită i. Structura trebuie considerată nu numai ca rezultat ci şi ca proces. distincte calitativ de propor iile elementelor componente". Termenul mai poate fi în eles ca o „ articula ie închisă şi diferen iată a elementelor. se explică atât prin păr ile componente cât şi prin rela iile dintre componente care asigură func ionarea sistemului respectiv1. Teodorescu încearcă o defini ie mai complexă „un ansamblu de elemente aflate în legătură între ele în cadrul unei forma ii mai complexe şi relativ stabile. ca sistem de rela ii între elementele componente ale unei totalită i cât şi ca model. Structura lec iei de educa ie fizică din perspectiva opera ională Structura lec iei semnifică constituirea într-o unitate organică a elementelor sale componente (păr i. Structura poate fi interpretată deci ca un complex unitar de interac iuni ce conferă specificitate sistemului. sistematizarea într-un proces pedagogic unitar a diferitelor păr i şi elemente într-un anumit interval de timp". etape. modelul abstract care explică „schema” sa de func ionare şi principiile care stau la baza coeziunii sale interne. forma ia care se comportă ca un întreg cu proprietă i şi func ii proprii. 87 . respectiv alcătuirea. materialelor. (E. ca schemă a obiectului. în accep iunea sa modernă.(C. Conceptul de sistem deschide perspectiva unor abordări ştiin ifice riguroase chiar şi formalizării prin disocierea tipului invariant de interrela ii. Stanciu 1974). deoarece nu se mai explică nici ansamblul (totalitatea) plecând de la componentele sale şi nici componentele sale pornind de la ansamblu ci. for elor sau fenomenelor care sunt reunite de un sistem de referin ă specific" În lucrarea „ Determinismul şi Ştiin a" 1971. deschide pe de o parte perspectiva înlăturării unor vechi dificultă i teoretice. ca ansamblu de reguli de constituire a obiectului. verigi. oferindu-se „cadrul” tuturor transformărilor posibile din cadrul sistemului considerat. secven e) aflate într-o anumită succesiune şi rela ie. „Legarea.tradi ională semnifică configura ia. Prezentăm câteva accep iuni despre structura lec iei. momente. în accep iunea modernă el desemnează modalitatea de construire a unui sistem. Conceptul de structură. I. pe când. .

Ghibu).I Bucureşti 1984. .. ordinea de executare a exerci iilor. etc. diferite procedee de organizare a activită ii lor. "Organizarea şi succesiunea într-un timp dat a verigilor (etapelor) ei de desfăşurare."(Novicov A. metodelor. corespunzător scopului didactic urmărit. 124 88 . "rela iile păr ilor componente". legate printr-un proces complex. măsurilor didactice şi organizatorice selec ionate în vederea realizării acestora. fapt care explică importan a acordată acestuia în teoria educa iei fizice. se referă la forma lec iei pe care o în eleg ca: "procesul relativ stabil de reunire a elementelor con inutului din care fac parte" eviden iind şi necesitatea de a în elege caracterul dialectic al interdependen ei dintre con inutul şi forma lec iilor de educa ie fizică din care fac parte: corela ia dintre păr ile lec iei. 1 Firea E.1 Nu lipsită de interes este accep iunea pe care o dă Satârov con inutului lec iei ca "procesul pedagogic îndreptat înspre un anumit scop la baza căreia stă dirijarea ac iunii reciproce a subiectului şi obiectului educa iei precum şi mediului material-social şi care rezolvă prin mijloacele sale speciale şi prin metodele sale sarcinile educa iei fizice.Metodica educa iei fizice şcolare(Bazele generale) vol."(N. Ivanov ) "Distribuirea reciprocă şi rela iile păr ilor componente ale activită ii didactice. unitar şi determinat ca timp. „subordonarea fa ă de scopul didactic urmărit” atestă valabilitatea accep iunii termenului „structură” de către specialiştii domeniului. "(I."( S. Novicov şi Matveev analizând structura lec ie şi rela iile acesteia cu con inutul. Kozan ev ) "Totalitatea diferitelor elemente (păr i) ale lec iei. El este determinat de temele şi obiectivele lec iei şi este structurat într-un anumit mod conform unor criterii de ordin biologic. caracterul rela iilor reciproce dintre elevi. Deci ideile de "organizare şi succesiune în timp a unor elemente". "Legătura diferitelor păr i în stricta lor succesiune şi într-un anumit interval de timp. psiho-pedagogic şi metodic. pag. Prin con inut se în elege totalitatea mijloacelor.) Analizând rolul structurii lec iei Satârov spune că " structura lec iei nu poate avea rolul unui element director sau normativ "." În fiecare caz forma trebuie să corespundă con inutului asupra căruia are o influen ă activă. Siclovan ). Matveev L.

89 ."3 Învă area începe cu o fază de percepere (receptor) a stimulului. formei în detrimentul obiectivelor. "Planificarea evenimentelor sau etapelor lec iei este justificată de caracterul secven ial al învă ării care nu poate avea loc dint-o dată.Y).M. apoi cu consolidarea şi aplicarea (transferul) celor însuşite. În didactica tradi ională structurarea etapelor ce urma să fie parcurse devenea obligatorie. alte evenimente privesc alegerea metodelor. mobilitate. ale structurării procesuale ale acesteia. Chiar dacă constituie un progres evident fa ă de modelul unic. Militând pentru abordarea structurii lec iei ca o succesiune a evenimentelor de instruire. Sunt evenimente care vizează formarea. favorizează introducerea în practică a unor lec ii variate.Folosirea continuă a aceloraşi forme (structuri) standard ale lec iilor frânează realizarea obiectivelor lec iei şi a angajării active a elevilor în procesul de învă are. întărirea celor învă ate. şablonarde. ceea ce evident are influen ă şi asupra posibilită ilor procesului de manifestare creatoare. Didactica modernă. îndemânare. caz în care obiectivele şi con inutul lor sunt subordonate diferitelor scheme. Cerghit arată că în acest caz procesul de învă ământ este în eles ca o succesiune de schimbări în modul de lucru al profesorului şi elevilor. momente. viteză. tipurile de lec ii sunt limitate ca număr şi fiecare tip de lec ie îşi men ine permanent aceeaşi structură pentru aceleaşi situa ii de învă are. I. Gagner şi Brigge L. altele la reglarea învă ării pe baza aferenta iei inverse şi/sau fixarea. altele se referă la educarea calită ilor de for ă. implicit a obiectivelor lui (R. rezisten ă. În acest caz se acordă importan ă schemei. Evenimentul semnifică o schimbare şi include un set de comunicări şi ac iuni care intervin în intervalul de timp rezervat lec iei cu scopul de a stimula şi sus ine realizarea optimă a procesului învă ării. suple e. trăirii şi ac iunii. continuă cu una de învă are propriu-zisă. fapt ce a condus în timp. Aşadar actul de instruire în cadrul lec iei este privit ca o parcurgere în timp a unui şir de etape (verigi. altele se referă la dirijarea învă ării. Etapizarea cunoaşterii sau a învă ării constituie temeiul teoretic al eşalonării în timp a momentelor lec iei. la modelul structural unic al unei succesiuni stereotipe. în scopul ob inerii unor schimbări în planul cunoaşterii. secven e ) logic şi unitar structurate. Când formei i se acordă rolul principal apare „formalismul” în alcătuirea lec iilor. consolidarea sau perfec ionarea unei priceperi sau deprinderi motrice. altele vizează educa ia posturală. determinate de tipologia lec iilor. forme abstracte. cu structuri şi desfăşurare diferite.

Elevii. Numărul lor este variabil. tipul de învă are. distinge următoarele evenimente. 90 . prezentarea materialului-stimul. etc. suplă. resursele materiale. transferul (aplicarea) celor învă ate. organizarea lor se face după o manieră flexibilă. indiferent de condi ii. fiecare ac iune a sa şi a elevilor îndeplineşte o func ie opera ională bine conturată. Fiecare comunicare a profesorului . îşi pot impune unele evenimente în cazul activită ii independente. ei înşişi. măsurarea rezultatelor. resursele umane (vârsta elevilor şi achizitele lor). valabile pentru toate tipurile de lec ii. Ordinea acestora nu este imuabilă. Nu există evenimente general valabile. comunicarea obiectivelor lec iei.mijloacelor. reactualizarea elementelor învă ate anterior. anun area temelor pentru acasă. geo-climatice de care dispune. natura con inutului dat. asigurarea conexiunii inverse pentru corectitudinea performan ei. Este necesar ca succesiunea evenimentelor să includă toate acele ac iuni şi comunicări necesare parcurgerii în bune condi ii a demersului didactic. asigurarea dirijării învă ării. procedeelor de organizare a colectivului de elevi. adecvată contextelor. Pentru a-şi îndeplini rolul structurarea lec iei trebuie să respecte anumite criterii de adaptare la: − specificul obiectivelor propuse. evaluarea rezultatelor (performan ei). Ordonarea evenimentelor trebuie privită ca posibilitate de adaptare a lec iei la cerin ele concrete ale învă ării de realizat şi nu ca respectare a unei scheme rigide. numărul acestora variind de la un tip la altul: • • • • • • • • • • • captarea şi păstrarea aten iei. În raport de func iile pe care le exercită în cadrul lec iei. fixarea celor învă ate.

ordonarea lor într-o succesiune coerentă obligă la anumite delimitări spa iale şi temporale optime (pentru situa ia dată). tipuri de bază fundamentale din care pot genera şi alte tipuri. con inutul evenimentelor.Acest mod de a concepe organizarea lec iei conferă structurii valoare func ională fa ă de vechile structuri cu func ii preponderent normative. opera ională. Fiecare lec ie trebuie să fie organizată riguros. dimensiunile şi ordinea lor trebuie să fie în concordan ă cu obiectivele şi cu legile învă ării. Marea diversitate a situa iilor de învă are şi marea varia ie a structurilor posibile fac necesară integrarea lor într-o tipologie care prezintă valoarea unui instrument de lucru. să definească doar evenimentele esen iale necesare şi posibil de realizat. pentru a putea decide asupra modalită ilor de structurare opera ivac ională a lec iilor. Lec ia de consolidare şi sistematizare a elementelor tehnice şi tactice. Folosirea unei tipologii conferă fiecărei lec ii individualitate determinată de locul ei în sistemul de lec ii din care face parte. reprezentativă pentru întreaga categorie. adaptabilă. Odată identificate.model cu o structură tipică. Ea cere profesionalism din partea profesorului. Evolu ia tipologiei înso eşte evolu ia obiectivelor specifice procesului de predare şi a modalită ilor de învă are. Tipurile de lec ii sunt clasificate după sarcina didactică de bază. ale dezvoltării calită ilor motrice şi dezvoltării fizice corecte şi armonioase. o atitudine creatoare şi o largă deschidere către nou. Adoptarea unei structuri operativ-ac ionale a lec iei aduce unele reconsiderări privitoare la tipologia lec iei. Structurile au menirea să indice. O astfel de abordare a construirii lec iei nu este simplă. către inova ie. 2. Lec ia de ini iere în învă area unor elemente tehnico-tactice şi a cunoştin elor aferente acestora. 4. Lec ia de formare a priceperilor şi deprinderilor motrice. Nu există o lec ie tip. 91 . În educa ia fizică şcolară putem identifica mai multe tipuri de lec ii. Lec ia de educare a calită ilor motrice. o lec ie . Tipologia lec iilor bazate pe criterii didactice: 1. Trebuie men inută o tipologie relativ simplă. Tipul de lec ie poate fi considerat drept un "model" care are sarcina de a reduce un şir de lec ii asemănătoare. la o structură mai simplă dar fundamentală. 3.

10 92 . 8. 2 GHIBU E. Nu putem trece peste deosebit de pre ioasa moştenire pe care ne-a lăsat-o acest Michelangelo al pedagogiei universale prin lucrarea ”Ieşirea la lumină din labirinturile scolasticii” în care formulează câteva "legi didactice"care au condus în timp la fundamentarea procesului de învă ământ. Considerându-le importante pentru în elegerea problemei men ionăm câteva dintre acestea: "Legea" a treia: se arată că uniformitatea. subliniază necesitatea organizării ra ionale a acestuia.5. delimitarea lui într-un cadru temporal şi spa ial şi propune sistemul pe clase şi lec ii. plictisesc uşor mintea.3. profesorul. Tineretului Cultură Fizică şi Sport 1957. îi revine meritul de a fi gândit forma de predare pe clase şi lec ii. deoarece o tipologie modernă este deschisă la noi posibilită i de structurare.1 El semnalează necesitatea ca derularea procesului învă ării să se facă respectând regulile didactice de la uşor la greu. stimulează interesul elevilor prin anun area materialului respectiv sau prin întrebări asupra materialului predat înainte. cel mai mare pedagog al secolului al XVII-lea care a transpus pe terenul educa iei fizice concep iile timpului. astfel încât să se facă legătura cu lec ia curentă. monotonia.Lec ia de educa ie fizică. Enumerarea se încheie aici doar pentru moment. astfel încât materialul de astăzi să fie întărit prin cel de ieri şi să pregătească drumul celui de mâine. de aceea trebuie să se prezinte lucrări variate. de la simplu la compus. legând plăcutul cu utilul.Originea lec iei de educa ie fizică Lui Ion Amoros Komenski (1592-1670) cunoscut şi sub numele de Comenius. de alcătuire a lec iei (inclusiv a celei de educa ie fizică ). înaintea începerii lucrului. Lec ia de evaluare. Ed. 6. Lec ia complexă sau mixtă. formulând totodată o serie de indica i metodice. pag. "totul să fie (predat) într-o succesiune strânsă. El este cel care în lucrările sale "DIDACTICA MAGNA"(1640) "IEŞIREA LA LUMINĂ DIN LABIRINTURILE SCOLASTICE"şi "LEGILE UNEI ŞCOLI BINE ORGANIZATE"criticând organizarea procesului de învă ământ din şcolile timpului său. Komenski a acordat o deosebită aten ie principiilor şi regulilor didactice. .

cu deosebire ra ionaliştii ca Pestalozzi (influen at de Komenski şi Rousseau). ra ionalizării demersului didactic. cu capul. în elegerea fenomenului sau obiectului. gradul de însuşire a materialului. metoda această parte de încheiere a lec iei are drept scop aplicarea cunoştin elor la cazuri concrete (exercitarea). etc (ca de altfel întreaga didactică a sec."Legea" a patra: mintea are aversiune fa ă de obiectele asemănătoare.lea) au supus problematica lec iei unor continui dezbateri şi perfec ionări. ordonează materialul). Astfel marii pedagogi realişti ai secolului al XVII-lea. scrie V. al XIX . Exerci iile lui Pestalozzi. Treptele formale herbartiene au constituit un progres pe calea sistematizării. folosirea cunoştin elor în condi iile variate ale practicii. sistema (elevii sub conducerea profesorului sintetizează. dar aplicarea lor rigidă ca bază a structurării lec iei. HERBART (1776-1841) propune ca lec iile să fie construite şi predate pe baza metodei treptelor psihologice. "Legea" a cincea: lucrul de învă at trebuie arătat în întregime. Copiii participau în mod activ la compunerea lec iilor de gimnastică. respectiv a treptelor formale ale procesului de învă are. de controverse care o înso esc şi astăzi. Toate aceste idei le-a preluat şi le-a aprofundat lec ia în devenirea ei ca formă de bază a procesului de învă ământ. Ele constau din toate mişcările posibile. Frobel. apoi pe păr i. în care îşi expune propria sa metodă de lucru. procesul învă ării trebuie să respecte următoarea ordine: cunoaşterea a ceea ce există. independent de vârsta elevilor. evolu ie marcată de lupte de opinii. Contribu ia marelui pedagog elve ian H." Plecând de la concep iile sale metafizice despre lume J. bra ele şi picioarele şi din combina ia lor. în jurul profesorului după comandă şi într-o inută comodă. Roşală. claritatea (în care profesorul expune materialul nou) asocia ia (în care se face legătura materialului nou cu cel vechi). particularită ile obiectului 93 . "Legea" a zecea face referiri la etapele învă ării: cunoaşterea lucrurilor se face treptat. trunchiul. se executau în cerc.Pestalozzi la dezvoltarea didacticii educa iei fizice se cristalizează în lucrarea "Sisteme şi metode de educa ie fizică". Herbart. "propunând mişcări care se puteau executa în diferitele articula ii. ele constituind punctul de plecare în evolu ia ei. deci e necesar ca în fiecare zi să se predea ceva nou.

8. − exerci ii sistematice sub forma ac iunilor complexe. reprezintă pentru specialiştii domeniului. − exerci ii complexe sau exerci ii cu creşterea efortului. necesitatea stabilirii temei principale a lec iei care-i direc ionează demersul.educativ.Perfec ionarea structurii în vederea creşterii eficientei lec iei Lec ia. respectarea principiului activizării elevilor. În problema construirii lec iei el porneşte de la date avansate pentru vremea sa. folosirea metodelor şi mijloacelor variate în lec ii pentru a evita oboseala şi monotonia. 94 .LESHAFT (1837-1909). pentru a educa voin a elevilor trebuie să se respecte principiul creşterii gradate a greută ii exerci iilor. Împarte exerci iile fizice în patru grupe: − exerci ii simple. câmpul cel mai larg şi mai fertil de investigare . schematizarea lec iei. Leshaft a formulat şi modul de structurare a lec iei. − exerci ii de orientare în spa iu. con inutul. Un merit deosebit în fundamentarea ştiin ifică a educa iei fizice revine medicului şi pedagogului rus P.F. activitatea şi dăruirea profesorilor ca elemente de bază în desfăşurarea cercetării procesului de învă ământ.4. Considerând pregătirea. ca forma de bază a procesului instructiv-educativ . Dintre acestea punem în eviden ă următoarele: construirea procesului didactic sub forma lec iei în func ie de particularită ile psihologice şi de vârstă ale elevilor. la dezvoltarea teoriei procesului instructiv .de învă ământ şi ale ambientului în care se desfăşoară acesta. scopul educa iei trebuie să fie pregătirea pentru muncă şi via ă: promovarea unei activită i ra ionale. în care gândirea critică a cercetătorului examinează posibilită ile de scientizare . din unghiuri de vedere diferite . sunt abordate . de inovare şi în consecin ă de maximizare a efectelor sale. UŞINSKI (1824-1870) a contribuit prin indica iile sale metodice referitoare la organizarea procesului de învă are. la instaurarea formalismului în procesul învă ării. Contribu ia importantă pe care o are în domeniu constă în considerarea sarcinilor instructive ale educa iei fizice ca şi criterii de alegere şi sistematizare a exerci iilor fizice. Astfel. Marele pedagog rus CD. a condus în timp la şablonizarea.

aspecte susceptibile de perfec ionare continuă. o succesiune logică a mijloacelor şi metodelor. În prezent lec ia este structurată pe verigi (momente.din punct de vedere fiziologic . trebuie să fie ordonate cu precizie. Este necesar să men ionăm că o lec ie trebuie să asigure în mod obligatoriu cerin e de ordin fiziologic. etc. un început organizat. a urmărit sa crească func ionalitatea lec iei si desigur sa-i sporească eficien a.. geografice si materiale diferite. 95 . în ordine şi disciplină. astfel desfăşurate încât să asigure realizarea obiectivelor instructiv educative ale lec iei. În cercetarea noastră am plecat de la premiza că nu toate componentele modelului de educa ie fizică sunt realizate în mod corespunzător. Ca urmare. deoarece fiecare lec ie are individualitatea sa . psihopedagogic si metodic. condi ii climatice . acestei unită i func ionale. particularită ile colectivului.din punct de vedere psiho-pedagogic. atingerea unui nivel de solicitare ridicat si revenirea treptată la normal. mijloacele utilizate si al i factori. opera ionale şi func ionale. etape . care permit totodată accentuarea şi materializarea corespunzătoare a componentelor fundamentale ale procesului instructiv-educativ . ea însăşi devine sistem care se autoreglează prin interrela ia dintre dimensiunile sale structurale. determinată de temele si obiectivele sau. Indiferent de orientarea pe care a avut-o structura de-a lungul timpului: igienica . b) . intrarea treptată în efort. a) . respectiv a formării deprinderilor motrice şi dezvoltării calită ilor motrice. c) . organizat pentru a realiza o maximă eficien ă a procesului instructiv-educativ. conformându-se logicii interne a procesului de optimizare a dezvoltării fizice si a perfec ionării capacită ii motrice. formală sau pedagogică . cu aten ia concentrată şi o încheiere în cadrul căreia să se facă aprecieri şi recomandări pentru activitatea individuală. evenimentele sau verigile lec iei. secven e) căpătând o mai mare suple e si adaptabilitate la multiplele variabile specifice ale educa iei fizice şcolare: obiective . subiec ii cu care lucrează . În contextul în care lec ia este considerată o unitate structurală a unui sistem de lec ii de diferite tipuri. În acest context trebuie evitată orice încercare de schematizare .din punct de vedere metodic.structura şi metodologia lec iei de educa ie fizică .

Ca atare. pentru îndemânare : parcursuri aplicative. Una din cauzele care au determinat această situa ie constă în faptul că dezvoltarea calită ilor motrice nu a constituit preocupări constante şi sistematice în cadrul lec iilor de educa ie fizică. Or. simultan cu formarea priceperilor şi deprinderilor motrice şi ca atare nu ac ionau cu tehnologii specifice dezvoltării calită ilor motrice. paralel cu valorificarea superioară a timpului alocat lec iei. Această situa ie se reflectă în mod negativ în structura lec iei care prevede ca verigi doar organizarea colectivului. în lec ie se vor ob ine rezultate mai bune. revenirea marilor func iuni şi încheierea lec iei. influen area selectivă a aparatului locomotor. elemente din gimnastică şi jocuri 96 . în cadrul unor verigi constante. datele cercetărilor cu privire la poten ialul biomotric al elevului eviden iază faptul că sub aspectul dezvoltării calită ilor motrice se realizează o stagnare şi sub anumite aspecte chiar regres. în structura acesteia. Având în vedere necesitatea de a optimiza finalită ile educa iei fizice şi sub aspectul dezvoltării calită ilor motrice. Structurile algoritmice folosite pentru aceasta au fost construite din elemente cuprinse în programa de educa ie fizică. pregătirea organismului pentru efort. mărirea densită ii motrice etc. se realizează nu numai îndeplinirea importantului obiectiv privind dezvoltarea calită ilor motrice ci şi realizarea la nivel calitativ superior a celorlalte obiective. în mod sistematic. a două verigi pentru dezvoltarea vitezei. elemente din jocuri sportive. s-a acreditat ideea conform căreia. rezisten ei. de-a lungul unui întreg an şcolar. Se consideră că prin cuprinderea. se ştie că fiecare din acestea au legită ile lor specifice şi necesită folosirea unor sisteme de ac ionare. pentru viteză: alergări pe distante scurte. structuri diferen iate. a mai multor verigi. eficien a lec iei de educa ie fizică poate fi sporită prin includerea. deci şi a celor care vizează în mod expres dezvoltarea calită ilor motrice. ne-am propus să experimentăm eficien a unei astfel de structuri care să permită ac ionarea sistematică. Având în vedere cele de mai sus. constantă asupra dezvoltării calită ilor motrice de baza. îndemânării şi for ei.După cum am mai semnalat. integrate în contexte situa ionale specifice. etc. am considerat că ac ionând în mod sistematic asupra acestora . Mul i specialişti considerau că ele se dezvoltă în mod implicit. formarea de priceperi şi deprinderi motrice. la genera ia actuală comparativ cu măsurătorile de acum un deceniu.

(vezi anexa) Structura lec iei astfel concepută devine mai elastică. Influen a selectivă a aparatului locomotor. fapt care ne determină să o recomandăm şi pentru viitor. Răspunsurile date au pus în evidentă următoarele: 1. consolidarea. Sunt pentru introducerea verigilor privitoare la dezvoltarea calită ilor motrice de bază. perfec ionarea sau verificarea actelor motrice. Aprecieri si recomandări. liceal şi profesional. jocuri sportive (fotbal pentru băie i). 97 . apropiindu-se totodată mai mult de obiectivele majore ale educa iei fizice.sportive. care în multe cazuri au prezentat la evaluarea ini ială (diagnostică) valori uşor superioare celor ob inute de elevii claselor experimentale. a profesorilor de educa ie fizică din învă ământul general. d. h. Evaluarea s-a realizat cu ajutorul probelor SUVA. g. c. iar pentru for ă şi detentă: sărituri "circuite". Organizarea colectivului de elevi. b. Dezvoltarea vitezei sau îndemânării. au înregistrat rezultate superioare celor din clasele martore. Experimentul a confirmat valabilitatea ipotezei conform căreia dezvoltarea calită ilor motrice în verigi constante în lec ie creste eficien a acesteia. am ini iat o anchetă pe bază de chestionar care a cuprins şi întrebări referitoare la structura lec iei şi la con inutul ei reflectat în programa analitică. "pregătirea pentru efort" şi "influen area selectivă a aparatului locomotor". elevii claselor experimentale. 2. Consideră corespunzătoare actuala structura a lec iei în propor ie de 93. Dezvoltarea rezisten ei sau for ei. La majoritatea probelor. cât şi (mai ales) în aer liber.83 %. Structura lec iei de educa ie fizică în care s-au inclus două verigi (evenimente) privind dezvoltarea calită ilor motrice se prezintă astfel: a. Lec iile structurate astfel se pot desfăşura în bune condi ii atât în sala. Pregătirea organismului pentru efort. pentru rezisten ă: alergare de durată. e. Dorind să cunoaştem opinia specialiştilor. Ceilal i consideră că mai poate fi simplificată şi propun fuzionarea verigilor. exerci ii cu încărcătură. Scăderea intensită ii efortului. Învă area. Au fost testa i 103 subiec i. f.

5. La întrebarea daca folosesc şi alte structuri de lec ii 28. temele şi obiectivele lec iei.04 %. valabil pentru toate tipurile de lec ie. deoarece fiecare lec ie prezintă o individualitate prin obiectivele sale. a dansurilor populare. Propun eliminarea din programă a gimnasticii ritmice. 98 . în marea lor majoritate. 97. personalitatea profesorului (antrenorului) etc. (secven e. condi iile de mediu. func ie de care în interiorul acestui cadru general se distinge o mul ime de evenimente. originalitatea fiecărei lec ii. Didactica modernă încearcă să asigure lec iei o cât mai mare flexibilitate în vederea adaptării ei la multiplele variabile care îi determină con inutul şi structura: particularită ile subiec ilor din clasă sau din grupa de antrenament. Această structură este motivată de considerente de ordin biologic. partea fundamentală şi partea de încheiere. ceea ce determină anumite evenimente. pe parcursul lec iilor practice.PĂR ILE LEC IEI PARTEA PREGĂTITOARE PARTEA FUNDAMENTALĂ (TEMATICĂ) PARTEA DE ÎNCHEIERE COMPONENTE STRUCTURALE ORGANIZAREA COLECTIVULUI DE ELEVI PREGĂTIREA ORGANISMULUI PENTRU EFORT (ÎNCĂLZIREA) TEMA I TEMA II REVENIREA MARILOR FUNC II ÎNCHIEREA LEC IEI viteză.36 %. psiho-pedagogic şi organizatoric. Consideră con inutul actualei programe bun si foarte bun 80. etape.91 % satisfăcător 8. 3. 4.69 si nesatisfăcător 2. stric delimitate.58 % au răspuns afirmativ. for ă. verigi) care asigură individualitatea. Păr ile lec iei formează doar cadrul general al organizării şi derulării procesului de învă ământ.6 % consideră necesar capitolul "cunoştin e" pe care le transmit elevilor. Structura lec iei Lec ia de educa ie fizică prezintă următoarea structură adoptată în toate ările vesteuropene: partea pregătitoare. resursele materiale. pentru fiecare lec ie în parte.. îndemânare si rezistentă în structura lec iei deoarece consideră că aceasta determină creşterea eficien ei lec iei cu 89.

fapt pentru care beneficiază de cea mai mare parte din timpul total afectat acesteia. De multe ori. care facilitează actele procesului instructiv-educativ. pe „grupe” sau pe „şiruri” 99 . desfăşurându-se în alte spa ii decât sala de clasă ceea ce presupune deplasarea elevilor la terenul de sport sau la sala de sport în pauza premergătoare lec iei. etc. contactele vizuale si auditive. ele sunt mult mai complexe respectiv şi de ordin intelectual. după cum se ştie are anumite particularită i care o deosebeşte de celelalte discipline şcolare.1. Pregătirea organismului pentru efort – estre determinată de specificitatea disciplinei de esen a bio-psiho-motrică şi care se realizează pe fondul efortului fizic. Durata aceste secven e este de cca. deplasarea pe teren se face cu întârziere după ce se suna de începerea lec iei. (A nu se în elege că solicitările sunt numai de ordin motric. emo ional. Lec ia de educa ie fizica prezintă următoarea structură* adoptată in toate ările europene: partea pregătitoare. durata şi desfăşurarea componentelor structurale ale lec iei 1. Tot în timpul pauzei se produce echiparea elevilor pentru lec ie. (scurtă evaluare a derulării acesteia şi realizarea obiectivelor). partea fundamentală (tematica) şi partea de încheiere. datorită timpului prea scurt al pauzei. Partea de încheiere în cadrul căreia se realizează revenirea indicilor marilor func iuni la o stare apropiată de cea dinaintea începerii lec iei precum şi bilan ul lec iei. Organizarea colectivului de elevi Circumstan ele organizării şi derulării lec iei de educa ie fizică care diferă esen ialmente de cele ale celorlalte genuri sunt cunoscute. Partea fundamentală – denumită în literatura de specialitate şi corpul lec iei. 4. timp în care elevii se plasează în diferite forma ii. are ca obiectiv realizarea temelor şi obiectivelor lec iei. Cea mai des folosită este forma ia de „în linie pe două rânduri” deoarece permite desfăşurarea elevilor pe un front larg.) Această componentă structurală este destinată pregătirii organismului pentru a face fa ă efortului solicitat de temele şi obiectivele lec iei. în spa iul rezervat activită ii. 3. Con inutul. în baza consumului energetic. 3-5 minute. Organizarea colectivului clasei Această componentă structurală are ca obiect realizarea unui început organizat al lec iei care. 2.

Subliniem ideea că lec ia de educa ie fizică nu este „o joacă”. trei minute). cei cu temperatură vor fi trimişi la cabinetul medical al şcolii şi sub nici un motiv nu vor fi admişi în lec ie. În caz contrar consecin ele asupra stării de sănătate vor fi negative. se invocă faptul că. 100 . chiar dacă ei doresc si sus in acest lucru. toate acestea în mare viteză în scopul mobilizării aten iei lor. Elevii care nu se simt bine. Dacă acesta observă o stare de nelinişte. de lipsă de concentrare din partea elevilor. pentru a fi eficient şi a se preveni accidentele. Acest moment al lec ie trebuie să asigure aten ia şi interesul elevilor. mobilizare. poate folosi câteva ac iuni ca: întoarceri „stânga”. ruperi de rânduri sau un joc dinamic de scurtă durată (ex: col urile colorate). a stării de sănătate şi a echipamentului elevilor precum şi prezentarea temelor şi obiectivelor lec iei. fenomen întâlnit îndeosebi în perioada tezelor. ci un proces de învă ământ care solicită din partea elevului aten ie. care răspunde de via a. de integritatea lor corporală în condi ii specifice procesului de învă ământ motric. După verificare stării de sănătate şi a inutei vestimentare. Profesorul verifică starea echipamentului sportiv (dacă este adecvat condi iilor atmosferice şi igienice) şi starea de sănătate a elevilor. derulată foarte energic şi mobilizator. Această componentă structurală a lec iei trebuie sa fie de scurtă durată (cca.care însă nu permit tuturor contactul vizual. profesorul se adresează elevilor cu voce fermă. desfăşurată în condi ii aparte fa ă de cele cu care sunt obişnui i la celelalte obiecte din planul de învă ământ şi că în acest moment ei semnează un „contract mutual” cu profesorul lor. prin acest prim contact cu lec ia. în semicerc (sau chiar cerc pentru preşcolari) sau în cazul unui număr redus de elevi. Prima forma ie este de preferat deoarece astfel se vor putea efectua: verificarea prezen ei. dar în mod atractiv. precum şi motivarea lor puternică pentru angajarea în rezolvarea celor propuse de profesor. depistând pe cei cu contraindica ii temporare la efortul fizic pe care îi va implica în organizarea lec iei. împrăştierea liberă în fa a profesorului. elevii trebuie să adopte comportamentul specific unei activită i motrice dinamice. iar profesorul va putea fi tras la răspundere de către părin i şi conducerea şcolii pentru nerespectarea normelor de sănătate şi igienă. anun ând temele şi obiectivele lec iei. efort fizic şi psihic şi foarte multă disciplină comportamentală. nu este un „divertisment”. Pentru acei care consideră că acest moment este „cazon” şi în consecin ă poate lipsi din lec ia modernă. profesor-elev. „stânga împrejur”.

În acelaşi timp se urmăreşte educarea atitudinii corporale corecte. dinaintea începerii lec iei. În această secven ă se continuă pregătirea elevilor pentru a face fa ă solicitărilor impuse de realizarea temelor şi obiectivelor lec iei. R.Această cerin ă nu ştirbeşte caracterul democratic al lec iei. bucuria şi satisfac ia mişcării reuşite şi în consecin ă motiva ia elevului pentru activitatea motrică. „mersul piticului”. pe călcâie. cu călcâiele la şezută. 2. „uriaşului”.C. astfel încât să se poată evita orice gen de accidente (întinderi sau rupturi musculare şi ligamentare.). 101 . R. etc. cu genunchii ridica i. mici sărituri pe unul sau ambele picioare.C şi F. săltări pe unul şi două picioare. jocuri şi exerci ii ritmice din deplasare. rela iile de „parteneriat” profesor-elev. Influen area selectivă a aparatului locomotor presupune prelucrarea („încălzirea”) masei musculare şi a articula iilor. Pregătirea organismului pentru efort (încălzirea) Intrarea treptată a organismului în efort reprezintă un principiu reflectat în structura lec iei de educa ie fizică şi sportivă. de formare a principalelor deprinderi motrice ca şi de dezvoltarea a aptitudinilor (calită ilor) motrice. pentru educa ia fizică şi sportivă. Această etapă a lec iei care mai poartă denumirea de „încălzire”cuprinde două importante secven e: stimularea marilor func ii şi influen area selectivă a aparatului locomotor. De asemenea se va asigura concomitent şi starea optimă de excitabilitate a sistemului nervos central (SNC). variante de alergare: normală. etc. Următoarea secven ă a păr ii pregătitoare o constituie „influen area selectivă a aparatului locomotor”. partea externă şi internă a labei piciorului.). paşi de dans. etc. executate cu intensitate crescută timp de 3-5 minute se va asigura indici crescu i ai F. necesară procesului de învă are motrică. scurte jocuri de aten ie. Stimularea marilor func ii cardio-respiratorii se realizează în mod treptat plecându-se de la starea F. În acest scop se va urmări şi educarea percep iilor temporale şi spa iale ca şi creşterea continuă a interesului şi motiva iei pentru realizarea obiectivelor instructiv-educative. Pentru realizarea celor de mai sus în această secven ă. „fandat”. a reflexului neuro-psihic postural şi a tonificării musculaturii de postură. şi F. din mers şi/sau alergare. Prin intermediul acestor exerci ii. care să vizeze stimularea treptată a marilor func ii şi a SNC ca: variante de mers ( pe vârfuri. va fi folosită o gamă largă şi diversă de exerci ii fizice dinamice.

Trebuie să re inem că în condi iile executării exerci iilor din deplasare. educa ia respiratorie ca şi educarea percep iilor spa iale şi a capacită ii de orientare spa ială trebuie să constituie preocupări. pot fi dozate cu uşurin ă în sensul volumului şi intensită ii efortului. poate fi realizată concomitent cu secven a precedentă. autocunoaşterea propriului corp. spre deosebire de cele cu caracter general (global). a „schemei corporale”. un număr crescut de subiec i pot lucra şi în 102 . „coloană de gimnastică” declanşează o astfel de reac ie. Dar ele se pot executa în orice forma ie cu condi ia ca acestea să îndeplinească cel pu in avantajele „coloanei” şi anume: într-un spa iu relativ mic. pe teren şi are ca obiectiv o tematică din atletism şi/sau jocuri. educa ia respiratorie. subiectul fiind preocupat de deplasarea în spa iu. deci produc o influen ă crescută. direc ii cu amplitudine variată până la cea maximă. cu aceeaşi siguran ă. Acest fapt impune o mai atentă şi continuă supraveghere a corectitudinii execu iei şi a localizării ei.Trebuie să men ionăm că atât atitudinea corporală. Această secven ă a lec iei. luând însă în considerare necesitatea prelucrării analitice a masei musculare. segmente sau păr i ale corpului. deci pe fondul deplasării prin mers şi alergare. respectiv. În ce constă aceste sisteme ? După cum ne este cunoscut în acest moment al lec iei se ac ionează prin intermediul exerci iilor cu caracter analitic care. ele se justifică din plin.. fluidizare şi eficientizare a lec iei. pentru valoarea influen elor lor. nefiind în concordan ă cu tendin ele de dinamism. pot exercita simultan influen e variate asupra mai multor grupe musculare. atitudinea corporală corectă. permite asigurarea corectitudinii execu iei şi a localizării corecte a ac iunii prin folosirea „reglatorilor metodici”. În legătură cu această secven ă de lec ie se pare că mul i specialişti o consideră formală. La o abordare superficială s-ar putea face o oarecare legătură cu gimnastica suedeză în care execu iile analitice constituiau esen a. se pot efectua în diferite planuri. ac iunea deliberată profund şi riguroasă în această direc ie are loc in această secven ă prin intermediul unor sisteme ac ionale specifice. ceea ce se întâmplă atunci când lec ia se desfăşoară în aer liber. Poate asocierea cu forma ia din care de obicei sunt executate. localizarea efectelor nu se mai poate face cu aceeaşi exactitate. după cum rezultă din sarcinile ei specifice. ale întregii lec ii şi îndeosebi ale păr ii pregătitoare în totalitatea ei. însă rolul principal. a articula iilor. demodată. corectarea deficien elor fizice etc. au următoarele avantaje: se pot localiza cu mare precizie.

trebuie să fie ini iatorul încălzirii. Men ionăm că. În lec iile cu tematică de atletism şi jocuri. Deci. întreaga parte pregătitoare se poate executa prin intermediul exerci iilor de gimnastică analitică cu muzică. îndeosebi ultimele clase din învă ământul gimnazial şi din cel liceal şi profesional. angrenarea mai rapidă şi mai plăcută în efort şi nu în ultimul rând o economie de timp. ceea ce permite creşterea duratei păr ii tematice (fundamentale) a lec iei. Această secven ă este specifică lec iilor desfăşurate în sală. 6-8 minute poate satisface ambele cerin e şi anume: stimularea marilor func ii şi prelucrarea masei musculare şi a articula iilor numai în condi iile în care respectă principiul gradării treptate a efortului (până la 120-130 pulsa ii/minut). bineîn eles la nivelul învă ământului liceal. având în vedere faptul că unele exerci ii pentru abdomen şi spate se execută din pozi ii culcat dorsal. „culcat facial” ceea ce s-ar putea realiza cu dificultate în aer liber (din lipsa unor dotări speciale). un program de gimnastică analitică cu o durată de cca. Elevii se distribuie în întregul spa iu şi încep programul cu mers şi alergare pe loc. ca de pilda „gimnastica zilnică”. În această privin ă profesorul este cel care la începutul anului şcolar.acelaşi timp pot comunica vizual şi auditiv cu conducătorul lec iei. pregătirea organismului pentru efort cu cele două secven e ale ei poate constitui prilej de activitate autonomă a elevilor. Nu este suficient ca el să comande 103 . considerându-se că până la această vârstă elevii au acumulat o experien ă bogată pe care o pot valorifica în cadrul activită ilor independente. uşoară alergare). prelucrarea masei musculare şi a articula iilor se va realiza din deplasare (mers. desfăşurate în aer liber. Această secven ă a lec ie devine foarte atractivă şi stimulativă (în special pentru o execu ie estetică) în situa ia în care se execută cu muzică. în timpul exersării. care trebuie să fie progresivă până la ultimul exerci iu. la începutul ciclului de învă ământ. prin corectarea acestora. Introducerea unor exerci ii analitice de gimnastică aerobică în lec ie asigură creşterea gradului de atractivitate. În astfel de situa ii trebuie alocată o aten ie deosebită intrării organismului în efort. care la rându-i poate observa execu iile elevilor putând interveni. Se mai impune o precizare: de regulă ritmul de execu ie este imprimat de numărătoarea făcuta de profesor şi/sau de către elevi la clasele din învă ământul primar şi în primele două clase ale învă ământului gimnazial. La clasele mai mari. urmat de execu ii pentru toate păr ile şi segmentele corporale. fapt indicat mai ales când se lucrează în spa ii reduse.

executarea sa, ci trebuie să conştientizeze elevii asupra scopului acesteia. Este foarte important ca elevul să aibă cunoştin e solide cu privire la necesitatea pregătirii organismului pentru efort şi la modalitatea de realizare a acestuia pentru ca să poată fi transferată în activitatea sa independentă ori de câte ori va fi nevoie. Astfel, în func ie de modelele oferite de profesor în fiecare lec ie, elevul, cu timpul, va deveni capabil să individualizeze modelele la propriile sale nevoie şi preferin e. Pe lângă principalul ei rol de a stimula func iile cardio-respiratorii, „încălzirea” trebuie să asigure şi prelucrarea masei musculare şi a articula iilor astfel încât să se evite unele neajunsuri, ca întinderi sau rupturi musculare, întinderi ligamentare sau luxa ii articulare. O aten ie deosebită trebuie acordată coloanei vertebrale care, de multe ori este neglijată în această secven ă a lec iei, fapt pentru care, nu de pu ine ori, unii elevi se plâng de dureri localizate, în principal, în zona lombară. Prin exerci ii, cu caracter general sau local, trebuie să se asigure pregătirea întregului organism, a tuturor păr ilor şi segmentelor acestuia, deci „încălzirea” trebuie să fie completată, de o intensitate crescândă care să poată atinge valori superioare fa ă de cea ini ială, exprimate în frecven ă cardiacă şi cea respiratorie (probe care pot fi folosite în lec ie de către profesor sau chiar de către elev. Exerci iile folosite pot avea un caracter general prin variante de mers, alergare, mici sărituri, jocuri dinamice de scurtă durată (de regulă, de aten ie) urmate de unele executate specific de prelucrare a aparatului locomotor. Aceste exerci ii se pot face din mers sau de pe loc, în diferite forma ii: grup răsfirat, coloană, semicerc, pe şiruri, etc. Exerci iile analitice de pe loc permit o mai corectă execu ie, prin urmare o mai bună localizare a acestora ceea ce conduce la o eficien ă crescută a influen ei lor. Pregătirea organismului pentru efort trebuie să respecte următoarele obiective: să stimuleze în mod progresiv marile func ii ale organismului fără a produce oboseala; să asigure influen area tuturor păr ilor şi segmentelor corporale; să asigure pregătirea organismului din toate punctele de vedere pentru temele şi obiectivele lec iei. Această secven ă a lec iei, nu trebuie să devină de sine stătătoare; ea trebuie astfel concepută şi derulată încât să servească, în cele mai bune condi ii realizarea temelor şi obiectivelor lec iei care fac obiectul următoarei componente structurale ale lec iei.

104

Partea fundamentală („tematică” sau „corpul lec iei”) Este denumită şi etapa (veriga, secven a) tematică care beneficiază de cea mai mare parte de timp din durata lec iei, respectiv 30-35 minute pentru realizarea temelor şi obiectivelor lec iei. De regulă, o lec ie poate avea două teme orientate spre influen area componentelor procesului de învă ământ şi anume: priceperi şi deprinderi motrice specifice atletismului, gimnasticii şi jocurilor, dansului ca şi calită i motrice: viteză, îndemânarea, rezisten ă, for ă, suple e-mobilitate precum şi forme combinate ale acestora. De asemenea o grijă permanentă trebuie acordată cunoştin elor de specialitate, specifice tematicii abordate, extrem de necesare pentru în elegerea importan ei acesteia şi a demersului metodic al realizării ei. Ele pot fi de ordin biologic (anatomic şi func ional) psihologic şi îndeosebi de ordin tehnic, metodic şi organizatoric (prevederi regulamentare). Insistăm asupra necesită ii de transmitere a cunoştin elor şi totodată de verificare a însuşirii lor corecte de către elevi deoarece numai în acest mod există premiza conştientizării acestora privind importan a efectelor exerci iilor fizice; numai în acest mod ei vor putea în elege şi însuşi o serie de valori de cunoştin e fizice. În cadrul componentei tematice a lec iei se va urmări cu rigurozitate îndeplinirea temelor şi obiectivelor propuse. În acest scop se va avea în vedere stabilirea strategiei didactice care presupune următoarele opera ii: a. elaborarea structurilor motrice specifice temelor şi obiectivelor; b. stabilirea şi aplicarea metodelor şi procedeelor metodice eficiente pentru condi iile date; c. stabilirea şi folosirea modalită ilor de organizare şi am plasare a elevilor, creându-lise condi ii optime de exersare; d. stabilirea şi aplicarea modalită ilor de evaluare şi autoevaluare a presta iei elevilor. În vederea eficientizării demersului didactic în această componentă structurală şi bine în eles func ie de specificul temei şi obiectivelor ei, elevii se vor organiza în 2-3 grupe, func ie de numărul temelor, astfel încât acestea să fie abordate simultan, iar volumul de exersare per elev să fie mai ridicat, deci putem spune, că una din consecin e, va fi creşterea numărului de repetări implicit a densită ii motrice a lec iei. Fiecare grupă va fi coordonată de
Formatted: Bullets and Numbering

105

un elev mai bine pregătit care la elementele riscante, va acorda şi asigurarea. După epuizarea timpului programat, grupele vor trece la alt atelier în vederea efectuării următoarei teme. Elevii trebuie obişnui i cu exersarea autonomă care presupune un grad crescut de conştientizare, de responsabilizare fa ă de realizarea obiectivelor, de autoevaluare şi autoreglare. Colaborarea cu colegii şi bineîn eles acceptarea feed-back-ului acordat de profesor şi în consecin ă a observa iilor şi indica iilor acestuia. Dacă profesorul observă unele greşeli colective el poate opri activitatea elevilor din grupa respectivă intervenind cu indica iile necesare pentru o execu ie corectă. În unele situa ii specifice instruirii (programate) pe baza „fişelor” care prevăd cu exactitate succesiunea exerci iilor, dozarea efortului şi chiar unele indica ii metodice, profesorul trebuie să urmărească, să evalueze modul în care se respectă acestea şi să ia măsuri în consecin ă (dacă este necesar). Elevilor rămaşi în urmă li se va asigura un traseu metodic care va cuprinde exerci ii pregătitoare (ajutătoare), necesare realizării temei şi obiectivelor propuse. De regulă activitatea din această parte a lec iei se încheie cu o întrecere (indiferent de nivelul atins de fiecare elev) înso ită de evaluarea profesorului, întrecere care va stimula nivelul efortului şi va crea o stare de mobilizare a resurselor fiecărui elev. În lec iile cu tematică din gimnastică este indicat ca una din teme să fie dezvoltarea for ei segmentare prin procedeul metodic „circuit” şi (sau) În lec iile cu tematică atletică (desfăşurate în aer liber) cunoscându-se nivelul scăzut al capacită ii de rezisten ă generală a copiilor şi necesitatea de a o îmbunătă ii se poate încheia această parte a lec iei cu o alergare de durată. Este important de re inut că în deosebi rezisten a, for a şi mobilitatea articulară pot fi dezvoltate şi în activitatea independentă a elevilor, în baza unui program elaborat de profesor în acest scop. Partea de încheiere a lec iei, care are o durată de câteva minute, prevede două componente: • • Revenirea organismului după efort; Încheierea organizată a lec iei. Revenirea marilor func ii după efortul depus în decursul lec iei, care culminează de regulă, după cum am men ionat anterior, în finalul păr ii fundamentale, se realizează prin exerci ii simple ca de pildă: mers cu mişcări ample de bra e care să uşureze inspira ia şi expira ia profundă, în ritm din ce în ce mai lent, dacă e posibil pe fond muzical. Frecven a

106

cardiacă şi cea respiratorie trebuie să revină la valori apropiate de cele dinaintea începerii lec iei. să le formeze o conduită favorabilă fa ă de această activitate. utilitar-aplicative sau specifice probelor şi ramurilor de sport.1. dinamism. De asemenea trebuie să încurajeze şi să dezvolte motiva ia elevilor pentru activitatea sportivă şi să-i ajute să aibă satisfac ie în cadrul acesteia. numărul de activită i în care se abordează. 2. Petru fiecare componenta tematica a modelului de educa ie fizică se stabilesc trei elemente: 1. să o organizeze astfel încât aceştia să participe cu plăcere şi optimism. 9. să se eviden ieze prin participare activă şi angajare în ac iunile organizate pe linia educa iei fizice şi sportului şi să devină responsabil fa ă de propria lor pregătire. sentimentul de mândrie fa ă de apartenen a lor la şcoala respectivă şi la echipa sportivă. ale modelului de educa ie fizică. în elegerea şi responsabilitatea fa ă de pregătirea şi educarea elevilor. amplasarea acestor activită i în anul respectiv de pregătire. adică calită ile motrice şi deprinderile şi priceperilor motrice de baza. Un rol hotărâtor în reuşita lec iei îl are profesorul. Un bun profesor este preocupat să stimuleze rela iile de colaborare. Cadrul didactic trebuie să se impună prin profesionalism. prin optimism. în consecin a el se adresează numai componentelor tematice. de climatul în care se desfăşoară. să-i înve e să se autocunoască. energie şi echilibru. de prietenie între elevi. posibilită ile şi motiva ia pentru această activitate. El trebuie să ac ioneze în permanen ă asupra angrenării tuturor elevilor în activitate. de nivelul angajării lui în organizarea şi desfăşurarea lec iei. precum şi de rela iile stabilite în interiorul lec iei între actorii acesteia.CON INUTUL ŞI METODOLOGIA ELABORĂRII DOCUMENTELOR INDIVIDUALE DE PLANIFICARE 9. în ceea ce priveşte aptitudinile lor motrice.Planul tematic anual Este documentul care vizează con inutul general tematic al activită ilor de educa ie fizică pe perioada unui an de zile. iar profesorul face o scurtă evaluare a lec iei. 107 . eviden iind unii elevi. prin dragostea. a activită ii elevilor în vederea realizărilor temelor şi obiectivelor lec iei. Elevii revin în forma ia de la începutul lec iei. Aceasta depinde de competen a sa profesională. acordând note şi dând indica ii pentru activitatea independentă.

dacă se lucreaza frontal. timpul se poate distribui şi inegal intre cele două teme. numai din calită ile motrice (mai rar în sezonul erce şi în şituatii de dotare materială necorespunzatoare) sau una din deprinderile şi priceperile motrice şi alta din calită il motrice nu conteaza ordinea de abordare. că fiecare componenta sa fie abordata intr-o succesiune mai mare sau mai mica neîntreruptă de activită i. 2. varianta aceasta este detul de rar intalnita în practica speficifa din tara noastra. 108 . 3.o deprindere sau pricepere motrică. timpul distribuindu-se în func ie de complexitatea fiecarei teme şi de nivelul “cunoasterii” ei de catre subiec i. în educa ia fizică şcolară este varianta cea mai răspândită din necesitatea ob inerii unei densitati motrice corespunzatoare în condi iile dotarii materiale slabe din unitatile noastre de învă ământ. activită i în care se abordează doar o singura tema. etc.3. Cele mai frecvent sunt intalnite următoarele combinatii cu trei teme: a) .o calitate motrică (viteza sau indemanare). Este varianta cel mai frecvent folosita în practica specifică din tara noastra. Cele două teme pot fi numai din deprinderile sau priceperile motrice.). 100’. Fiindcă se elaborează numai sub formă grafică acest document de planificare se mai numeşte şi “graficul anual de eşalonare a ciclurilor tematice”. dacă problema (tema) nu este atractiva. Se pot desprinde următoarele trei variante mai des întâlnite în practica: 1. de regula intr-o proba sau ramura de sport. 60’. activită i în care se abordeaza trei teme. activită i în care se abordeaza două teme. Din punct de vedere al dotarii materiale în relatie cu densitatea activită ilor de educa ie fizică. Mărimea ciclurilor tematice este condi ionata de o multitudine de variabile intre care dificultatea componentei abordate şi nivelul de pregătire al subiec ilor se afla pe primul plan. succesiune numita “ciclu tematic”. Din punct de vedere metodic este varianta cea mai rentabila fiindca se lucreaza o şingura problema dar temeinic prin numărul mare de repetari. dacă se lucreaza cu subiec i impartiti pe două grupe atunci obligatoriu se va aloca acelasi timp pentru fiecare tema grupele “schimbandu-se” sau “rotindu-se” în timpul respectiv. . Se recomanda mai ales din considerentele metodice. timpul ( în minute) care revine componentei respective în contextul duratei integrale a activită ii (50’. varianta nu are prea mare succes cu subiec ii.

109 . cum este cazul lec iei de educa ie fizică şcolară. planul tematic anual se poate prezenta astfel: Anexa 1. Exista şi posibilitatea abordarii în aceiasi activitate a trei deprinderi sau priceperi motrice dacă dotarea materială este foarte buna.40%. Niciodata la educa ia fizică nu pot fi abordate trei teme din calită ile motrice în aceiasi activitate (lec ie. revenirea dupăefort şi aprecierea asupra activită ii subiec ilor. Mai este necesar şi un “timp matematic” pentru organizarea grupului de subiec i. sedinta de pregătire.o calitate motrică (forta sau rezisten a). De regula intre timpul tematic şi cel netematic este cu aproximatie de 60% . Exemplu în acest sens: • • • • viteza for ă fotbal 10’ 20’ 30’ 15’ 20’ 25’ 20’ 20’ 15’ 30’ săritura în lungime Combinarea temelor. atunci timpul tematic este de 30-35 minute.) Este foarte impoortant de retinut faptul că timpul alocat temelor. esalonarea lor pe parcursul anului şi repartizarea timpului pentru fiecare tema apartin că ac iuni sau operatii. Aceeaşi componenta a modelului de educa ie fizică poate sa fie abordata în timp diferit pe parcursul anului şi ciclurilor tematice sau intr-un timp constant.. exclusiv celui care conduce activitatea respectiva de educa ie fizică. incalzirea organismului. că forma. . .o deprindere sau o pricepere motrică. timpul tematic este de 70-75 minute. activitatea respectiva. dacă activitatea dureaza 80 minute. nu poate epuiza în mod logic.o deprindere sau o pricepere motrică. numit “timp tematic”. In planul tematic anulal nu apar mijloacele. atunci timpul tematic este de 50-60 minute. b) .o deprindere sau o pricepere motrică. etc. pentru activitatea de 100 minute. dacă activitatea dureaza 50 minute. adică sistemul de ac ionare şi nici verificarile facute pentru evaluarea nivelului de pregătire a subiec ilor.

ce calită i sau deprinderi şi [riceperi motrice se abordeaza şi care sunt sarcinile sau obiectivele operationale pentru activitatea respectiva (lec ie. Ambele forme au avantaje şi dezavantaje. în ambele forme se intalnesc aproape aceleaşi elemente componente. comparativ cu planul anual. activitat de intretinere. este mai putin raspandita.Planul calendaristic Se elaboreaza pentru perioade mai scurte de timp. cel mai corect este sa denumim acest document doar plan calendaristic. nu se justifica includerea în acest document şi a unor componente netematice ale modelului de educa ie fizică. Forma grafica. Forma descriptiva se prezinta în felul urmator: (vezi anexa 2) La rubrica “Teme şi Obiective” se consemneaza prin cuvinte. capacitatea de practicare independenta a exerci iilor fizice. Forma descriptiva este specifică şi altor activită i. grafica. cu o vechime de aproape trei decenii. în consecinta. valabil de exemplu pentru educa ia fizică din învă ământul superior sau pe mai mult de patru luni.) Aceasta forma descriptiva de planificare calendaristica este acceptata de majoritatea unitatilor de învă ământ sau alte insitutii. Planul calendaristic are două forme de elaborare: • • descriptiva. intalnindu-se în literatura de specialitate denumirea acestui document că plan calendaristic trimestrial . Mai veche este forma descriptiva. Dar acest document că plan calendaristic semestrial.2.9. dezvoltare fizică armonioasa. Cel mai frecvent se elaboreaza plan caracteristic pe cate trei luni succesive. se adreseaza acelorasi componente tematice ale modelului de educa ie fizică. vizandu-se desigur doar educa ia şcolară. etc. cu atributii în domeniul educa iei fizice. etc.. De aceea. fără nici o adaugire. Planul calendaristic deriva din planul tematic anual şi că atare. dar este necesara şi chiar obligatorie în şituatiile de examen. cluburi. asociatii. capacitatea de organizare. Dezavantajul acestei forme este acela că solicita mult efort din partea celui care o elaboreaza dar şi mai mult efort din partea celor care controleaza activitatea şi implicit planificarea acesteia. 110 .

Forma grafica a planului calendaristic e prezinta asftel: (vezi anexa 3). Primul element de apreciere a calită ii unui plan calendaristic sub aceasta forma este modul de esalonare a sistemelor de ac ionare. componentele tematice ale modelului de educa ie fizică. Este vorba de următoarele elemente: indicatori de recunoastere şi analiza. se considera că o calitate motrică trebuie abordata special în minimum 6-8 activită i succesive ajungandu-se pana la cicluri de 12-14 activită i. . Deprinderile şi priceperile motrice se pot aborda separat adică independent în activită i mai putine. mijloacele. numărul curent al activită ilor din perioada respectiva. Totul este dependent de variabilele concrete. 4-6 sau chiar 8-10.Intr-o activitate se pot programa atatea sisteme de ac ionare care prin dozare sa justifice timpul rezervat temei respective prin planul anual. . Anexa planului calendaristic cuprinde sistemele de ac ionare. Indiferent de formă. Sistemele de ac ionare sunt de două feluri sau categorii: • • simple complexe. esalonarea sistemelor de ac ionare şi dozarea lor conform ciclurilor tematice din planul anual. Specific pentru aceasta forma este că nu se opereaza cu civinte ci doar cifre şi alte şimboluri. 111 . Timpul consemnat cu o repetare pentru fiecare sistem de ac ionare rezulta din descrierea prevazuta în anexa planului calendaristic. sistemele de ac ionare codificate. orice plan calendaristic presupune existenta unei anexe. cuprinde aceleaşi elemente de con inut. sub forma de reguli pentru aceasta forma grafica. exerci iile. Sunt necesare cateva precizari. Eficienta acestor sisteme de ac ionare trebuie dovedita pe cale experimentala şi pe esantionae semnificative de subiec i. . dar altfel consemnate.Forma grafica.Orice ciclu tematic trebuie sa se incheie mai ales la deprinderi şi priceperi motrice cu verificareproblema fiind logica atat din punct de vedere al stabilirii calită ii invatarii dar şi al predarii. probele de control care rezulta din legenda planului din anexa acestuia.De obicei.

durata pauzei intre interpretari şi natura acestei pauze. structurii sau actului motric. în practica cele mai folosite sunt sistemele complexe. dintr-un singur act motric.durata sau incarcatura efortului. etc. Dar activitatea curenta se poate desfăşura şi sub alte forme : sedinte de pregătire. Condi ia este că toate sa realizeze acelaşi obiectiv. ar fi următoarele: 112 .Proiectul didactic Acest document de planificare se elaboreaza pentru activitatea curenta concreta. trei sau mai multe ac iuni motrice sau structuri motrice. că elemente în descriere trebuie cuprinse următoarele: denumirea ac iunii. semnalul la care se declanseaza mişcarea.3. Sistemele complexe sunt formate din două. în detaliu a con inutului şi metodologiei activită ii curente care se va desfăşura. în func ie de intrebari şi de raspunsurile sau solutiile propuse pentru rezolvarea intrebarilor se vorbeste de etapele şi operatiile unei proiectari didactice în număr de patru. activitate competi ională. pozitia initiala intermediara sau finala a corpului executantului. mai multe acte motrice. la care trebuie date raspunsuri cat mai corecte. deci raspunsurile de natura praxiologica. gandire multipla numita practicare didactica. orice sistem de ac ionare trebuie sa fie precis descris. activitate de intretinere. 9. forma ii de lucru şi modalitatea concreta de exersare. în sens de eficienta. Aceste intrebari şi solutiile de rezolvare a acestora. dar cele simple nu pot fi evitate mai ales în primele etape ale invatarii motrice. de catre cel care va efectua activitatea viitoare. în acest sens. de aceea în majoritatea cazurilor acest document este numit plan de lec ie. activitate de educa ie fizică pentu toti de tip necompeti ional. incluse în acelaşi cod cifric. numărul de repetari cu limita inferioara şi superioara pentru întregul sistem de ac ionare şi fără limite pentru fiecare structura din sistemul de ac ionare complexe. Practicarea didactica presupune un sistem de intrebari logice şi legic inalntuite. Cel mai frecvent aceasta activitate se desfăşoara sub forma de lec ie. Acest document este rezultatul unei gandiri profunde. cu pauze active se mentioneaza şi con inutul. distan ă.Sistemele simple sunt formate dintr-o singură structura motrică. Indiferent de tipologie. tempoul de execu ie.

stabilirea cu precizie a obiectivelor specifice fiecarei teme.precizarea sarcinilor concrete ale activită ii adică a obiectivelor care se subordoneaza unor teme programate prin planul anual şi planul calendaristic. instala ii. Fiecare din cele patru etape are operatii specifice. repartizare în func ie de sex. obiective masurabile şi posibil a fi realizate în timpul alocat activită ii respective. repartizarea timpului pentru verigile netematice. etc. Etapa 3: a. Cum vom proceda pentru realizarea obiectivelor propuse? . selec ionarea mijloacelor pentru verigile netematice.Cu cine şi cu ce vom realiza cele propuse? . Iata care sunt aceste operatii la educa ia fizică: Etapa 1: a. 2. etc. cunoasterea deprinderilor sau priceperilor motrice care sunt teme. Care este posibilitatea sau care sunt posibilită ile de cunoastere dacă ceea ce a fost propus pentru a fi realizat s-a şi realizat? . în consecinta noi presupunem sa se 113 . stabilirea ordinei de abordare a temelor. număr. Ce vreau sa realizam? . pentru verigile tematice mijloacele se preiau din anexa planului calendaristic. pentru cele tematice repartizarea sa facut în planul anual. unele suprapunandu-se peste solutiile sau raspunsurile propuse. deci obiective realiste. materiale didactice. forma iilor de lucru şi modalitatilor de exersare concreta. analiza colec ivului de subiec i. c. aparatura. Etapa 2: a. baze sportive.elaborarea strategiilor de ac ionare pe planul con inutului (selec ionarea mijloacelor). 3.stabilirea uni sistem concret de evaluare a indeplinirii obiectivelor activită ii respective. b. etc. b. pregătirea psiho-individuala.analiza obiectiva a resurselor umane şi materialelor sau instala iilor de care se dispune la care se pot adauga unele posibilită i incerte că prevedere pe termen lung din punct de vedere climatic.1. dozarii efortului. analiza posibilită ilor materiale. indicatiilor metodice. 4.

parcursurile aplicative. etc. jocuri bilaterale. d. numai apoi se poate discuta de asa numita schita a planului sau proiectului activită ii. executii tehnice. Selec ionarea metodelor şi procedeelor metodice pentru toate verigile e.. • În formularea temelor nu apar probleme deosebite dacă se re ine ideea că acestea sunt calită i motrice şi deprinderi sau priceperi motrice. etc. aceasta presupune stabilirea unmor probe de control. Stabilirea dozarii pentru metodele şi procedeele metodice preconizate a fi folosite în toate verigile. Etapa 4: a. jocurile de mişcare. clasice. partiale sau globale. combinatii de elemente. în consecin ă: atletismul. aceste amanunte sunt importante chiar dacă ele în practică sunt cunoscute. în care sa intre exerci ii de front şi forma ii. h.. complexe de dezvoltare fizică. Planul activită ii concrete. Stabilirea dozarii pentru mijloacele preconizate a fi folosite în verigile netematice f. etc. etc.elaboreze şi o anexa a planului su proiectului activită ii. cele tematice sunt trecute în anexa. dimensiunile spa iului de lucru. gimnastică.. numărul materialelor şi instala iilor. jocurilor sportive. Nu sunt teme ci domenii din care se iau temele din deprinderi şi priceperi motrice: ştafetele. La educa ia fizică forma acestui document de planificare se prezinta în felul urmator (vezi anexa 4) Consideram necesare unele precizari referitoare la elaboratea acestui document operativ de planificare: • La indicatori de recunoaştere şi analiză trebuie sa fie consemnate şi cele mai mici amănunte ca : efectivul subiec ilor pe sexe. Stabilirea forma iior de lucru pentru mijloacele din verigile netematice fiindca pentru cele din verigile tematice forma iile de lucru sunt trecute în anexa planului calendaristic. numit frecvent proiect didactic este finalitatea proiectarii pe termenul cel mai scurt. exerci ii pentu revenirea organismului. nu sunt teme ci mijloace sau modalită i de 114 . g. etc. concursuri. Stabilirea modalitatilor concrete de exersare pentru verigile netematice. elaborarea modalitatilor de verificare şi apreciere a modului în care s-a realizat ceea ce s-a propus.

10. 100min. recunosc în aceste categorii pedagogice idei orientative de baz pe care se întemeiaz organizarea şi dirijarea activit ii 115 . • Rubrica “Observa ii” se completează numai dacă este cazul după desfăşurarea activită ii respective. consolidare. etc. circuitul. intervalul.. • Indica iile metodice nu trebuie să fie confundate cu execu ia corectă din punct de vedere biomecanic mai ales ci la tratarea diferen iată a unor subiec i.) sau prin schi e. trunchi. astfel încât prin însumare să rezulte durata integrală a activită ii respective. cerc. tururi. Pentru deprinderile şi priceperile motrice. desene. Principiile didactice sunt norme generale şi fundamentale care orienteaz activitatea de transmitere şi însuşire a cunoştin elor. (Exemple în bibliografie) • Timpul pentru fiecare verigă trebuie să fie precis. coloană câte doi.PRINCIPIILE DIDACTICE 10. • Pentru calită i motrice. întregul corp. “Majoritatea teoreticienilor din domeniul pedagogiei. izotermia.). nu sunt teme ci procedee metodice de dezvoltare – educare a unor calită i motrice.Definirea principiilor didactice şi fundamentarea lor pedagogic Obiectivele urm rite în predarea – înv area fiec rei discipline şcolare se realizeaz efectiv prin folosirea unor metode adecvate şi prin respectarea principiilor didactice de c tre cadrele didactice şi elevi.etc. perfec ionare şi verificare şi accentul care se pune pe una sau mai multe faze din executia biomecanică a actului sau ac iunii motrice respective. etc. abdomen. 80.) • Forma iile de lucru se pot specifica prin cuvinte (linie pe un rând. obiectivele vizează “dezvoltarea-educarea”.realizare a unor teme. etc. scheme.1. de formare a priceperilor şi deprinderilor la elevi. “îmbunătă irea” sau “verificarea” unia sau mai multor forme de manifestare. unele manevrări speciale ale grupului de subiec i pe parcusrul activită ii. coloană câte unul. etc. obiectivele trebuie să precizeze etapa învă ării motrice (însuşirea primare sau ini iere. • Pentru sistemele de ac ionare care presupun deplasarea în spa iu se recomandă dozarea prin repere speciale (lungimi. 50. lă imi. etc. diagonale. de către cel care conduce lec ia de educa ie fizică. stabilindu-se şi nivelul de localizare (membre.

mânt ca sistem planificat şi Prin “Ac iunea principiilor didactice un r mâne în sfera influen ei instructive şi nici a educa iei intelectuale. de modelare a personalit ii fiec rui elev în conformitate cu acest ideal. principiile didactice corespund logicii interne a obiectivelor de înv legilor înv mânt.Caracterul normativ const în func ia lor orientativ şi reglatoare.1. organiz rii şi desf şur rii activit ilor de predare – înv are. ea se extinde asupra întregului proces de înv organizat pentru îndeplinirea unor obiective. în vederea realiz rii optime a obiectivelor educa ionale. Okon le definiste drept “norme generale de activitate didactic . atât instructive cât şi educative.2. principiile didactice au o arei de aplicabilitate ampl . care precizeaz cum anume s se transpun în via înv mânt. Ionescu M extinde semnifica ia şi sfera de ac iune a principiilor. Men inând aspectele relevate de acste defini ii. în alegerea şi folosirea unor metode şi mijloace de înv mânt adecvate etc.2. considerându-le “teze fundamentale. fiind valabile pentru toate ciclurile şcolare. respectarea lor constituie o condi ie esen ial . logicii cunoaşterii realizate de elevi în procesal de înv mânt. rii şcolare. unor mecanismo neurofiziologice ale înv rii. pentru toate obiectele de înv mânt şi pentru toate formele de activitate didactic . indispensabil pentru eficien a activit ii de predare – înv are. în definirea obiectivelor.” 10. Oprescu afirm c cerin ele lor constituie idei c l uzitoare î organizarea şi conducerea activit ii instructiv – educative în dezvolt rii psihice şi idealului educa ional al şcolii româneşti contemporane.Caracteristicile principiilor didactice 10.didactice.” Prin cerin ele legice pe care le exprim .2. iar N.” mânt într-o W. foarte întins . Datorit acestui fapt. Întrucât reprezint norme fundamentale în organizarea şi conducerea activit ii instructiv – educative din şcoal şi corespund sensului şi ac iunii unor legi. cerin ele clare şi precise pe care le exprim . 116 . caracterului stadial al scopurile didactice”. realizarea obiectivelor instructiv – educative ale procesului de înv perioada istoric dat . 10.Caracterul general. în selectarea şi structurarea elementelor de con inut.2. norme generale care stau la baza proiect rii. principiile didactice îl orienteaz pe educador în organizarea şi conducerea ac iunilor întreprinse cu elevii.

proprii. Caracterul dinamic şi deschis se exprim şi în creşterea lor numeric de-a lungul timpului..J. • dezvoltarea înv mântului. Rousseau. J.Caracterul dinamic.Unitatea şi interdependen a (caracterul sistemic) constituie o alt tr s tur a principiilor didactice. unitatea lor rezult din unicitatea scopului spre care mânt”. dintre care men ion m : • progresul cunoaşterii în domeniul ştiin elor. 10.H. şi fundamentarea practicii instructiv – educative pe unele oferite de acestea . reconsider ri şi reformul ri. Principiile didactice s-au cristalizat şi dezvoltat treptat prin contribu iile par iale dar esen iale. Comenius. altele au fost reformulate şi completate în func ie de o serie de factori. Interdependen a lor se manifest şi trebuie în eleas într-un dublu sens şi anume: respectarea cerin elor fiec rui principiu depinde de respectarea altor/altui principii/ principiu a cunoştin elor. precum şi în posibilitatea pe care o ofer educatorului de a-şi manifesta liber poten ialul creator în desf şurarea activit ii didactico – educative. 10.2.3. “multe dintre ele îmbog indu-şi con inutul. ale atâtor gânditori – pedagogi. cele mai consistente şi perene dintre acestea apar inând lui J. Unitatea lor const în faptul c ele sunt subordonate aceluiaşi scop – însuşirea temeinic converg. Pestalozzi şi J. în special al ştiin elor socioumane. a sistemului de duca ie şi înv mânt o dat cu dezvoltarea general a societ ii . Deci. proces ce a avut ca finalitate constituirea marilor sisteme pedagogice din epoca modern . Deşi fiecare principiu are cerin ele sale specifice.A. Unele cerin e exprimate de principiile didactice s-au precizat şi nuan at. • evolu ia concep iilor pedagogice. evolutic şi deschis. acumulate şi cumulate în timp.4. psihologi şi filosofi.2. n raport cu aceşti factori principiile didactice au cunoscut numeroase şi succesive reînnoiri. între ele exist o strâns unitate şi interdependen . semnifica iile şi interrela iile cu diferitele componente ale procesului de înv acestea având ca efect cumulativ perfec ionarea şi actualizarea lor.Principiile didactice sunt categorii metodologice şi au menirea de a fi puncte de reper orientative şi normative pentru ac iunea corect a tuturor componentelor procesului de înv mânt. toate 117 .

• exprim constanta procedural . pe fondul unor legit i. elementul de continuitate reg sibil în mai multe situa ii educative similre iar ca exigen e respectate de educator îi dau acestuia instrumentele generale. • Sunt linii conduc toare ale comportamentului pedagogic. sistematiz rii şi continuit ii. • sunt adev ruri fundamentale. “Ca cerin e. • Nu sunt prin ele însele legi deoarece nu reflect direct rela ii legice ale activit ii didactice. cerin e generale. putem afirma c fiecare dintre ele este. n elegând interdependen a principiilor didactice în acest sens. respectarea acestui principiu asigur realizarea altor principii: legarea teoriei de practic şi al 118 . cu sarcinile specifice ale acestui proces. cu aplica ie mai larg . optimizare a ac iunii educative.. ca adev ruri de maxim generalitate. Respectarea principiului însuşirii conştiente şi active este condi ionat de respectarea principiului sistematiz rii. stau la baza organiz rii şi desf şur rii procesului. însuşirii temeinice. accesibilit ii şi leg rii teoriei de practic . condi ionat şi condi ionant. socotit ca un fapt dat. ca nişte faruri sau piloni”. pârghiile de concepere. în raport cu altele. realizare. Pe de alt parte.” de La rândul s u. imperative pentru ac iune. Respectarea principiului accesibilit ii noilor cunoştin e este condi ionat respectarea principiului intui iei. Literatura de specialitate men ioneaz şi alte caracteristici ale principiilor didactice din care men ion m: • “sunt teze c l uzitoare în activitate. în organizarea şi desf şurarea ei. orienteaz ac iunea. recomand ri. • primesc note specifice dup componeta educativ la care se refer sau dup dimensiunea educa iei sau dup forma educa iei. şi însuşirii temeinice.. ele dobândesc îns caracter logic prin rela ia pe care o au cu esen a intructiv – educativ a procesului de înv mânt. prescrip ii.şi invers – respectarea fiec rui principiu contribuie la realizarea cerin elor altor principii. condi ionând în mod necesar realizarea acestor sarcini. ei sunt numai cerin e care se pun prealabil acestei activit i. respectarea acestui principiu contribuie la respectarea altor principii: însuşirea conştient şi activ a cunoştin elor şi principiul însuşirii temeinice a acestora.

dintre concret şi abstract în procesul de înv • ale elevilor. atât în ceea ce priveşte expresia lingvistic cât şi con inutul unora. proprii. Care sunt aceste principii ? • • Principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştin elor. priceperilor şi deprinderilor. fapt ce implic : efectuarea de câtre subiect a unor opera ii de selectare a 119 mânt. principiul stimul rii şi dezvolt rii motiva iei pentru înv are. fiecare din ele având cerin e specifice. omportan a şi . Formularea principiilor didactice şi num rul lor sunt aproximativ acelaşi în majoritatea lucr rilor pedagogice care abordeaz prolematica lor.Principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştin elor A înv a conştient înseamn necesitatea însuşirii lor. 10. • • Principiul sistematiz rii şi continuit ii.4. Al ii confer statut de principiu acestei cerin e.Sistemul principiilor didactice Pe baza analizei şi interpret rii aspectelor pozitive oferite de teoria pedagogic valoroas din trecut şi de practica instructiv – educativ din şcoala contemporan pedagogia ştiin ific a stabilit un sistem de principii didactice. priceperilor şi deprinderilor. apar în lucrarea “Didactica modern ” în care sunt analizate urm toarele principii: • • • • principiul psihogenetic al stimul rii şi acceler rii dezvolt rii stadiale a inteligen ei. formulându-l ca atare (principiul respect rii particularit ilor de vârst şi individuale). Unii specialişti consider tratarea diferen iat ca fiind un principiu distinct. Aceasta este asigurat şi realizat prin respectarea particularit ilor psihologice de vârst şi individuale ale elevilor – cerin expres a principiului accesibilit ii. principiul înv rii prin ac iune.10. Principiul însuşirii temeinice a cunoştin elor. Principiul accesibilit ii sau al orient rii dup particularit ile de vârst şi individuale a în elege cunoştin ele memorate. Principiul intui iei sau unit ii dintre senzorial şi ra ional. principiul construc iei comportamentale şi ierarhice a structurilor intelectuale. Diferen e semnificatve.3. Însuşirea activ a cunoştin elor înseamn dobândirea lor prin eforturi intelectuale sus inute.

veritabile puncte de srijin în procesul de formare/formulare şi în elegere a generalit ilor. Ea este “o modalitate a gândirii care const într-o detaşare relevant a unor rela ii esen iale dintre obiecte şi fenomene. fie printr-o activitate teoretic a unor cunoştin e. a stabili leg turi între elementele caracteristice obiectului sau fenomenului respectiv. dintre care men ion m: • Prezentarea şi perceperea clar a unui material didactic adecvat. având însemn tatea unei descoperiri sau reflect ri cognitive. împreun cu limbajul.” A în elege un obiect sau fenomen înseamn : a cunoaşte semnifica ia şi structura lui.cunoştin elor esen iale. prin prezen a interesului şi a curiozit ii de a cunoaşte cât mai multe adev ruri ştiin ifice. de prelucrare. Pornind de la aceste preciz ri terminologice. pe de o parte. pe de alt parte. Prin perceperea materialului didactic se creeaz fondul de reprezent ri care constituie. descoperirea semnifica iei şi structurii unui sistem material sau ideal. Un astfel de demers implic predarea şi înv area structurat . a unor date. • Folosirea achizi iilor cognitive anterioare în procesul de predare – înv are. A în elege o no iune înseamn a-i stabili notele definitorii. no iunea supraordonat în care se integreaz şi rela iile posibile cu alte no iuni. Însuşirea activ a cunoştin elor se defineşte. cunoaşterea. n procesul de înv mânt în elegerea poate fi facilitat şi realizat prin respectarea mai multor condi ii. de asemenea. între el şi alte obiecte sau fenomene.formulare sintetic . precum şi a rela iilor acestuia cu alte sisteme. interpretare şi sistematizare a acestora. a identifica însuşirile esen iale şi a le desprende de cele neesen iale. în esen . desprindem cerin ele acestui principiu: a) n elegerea cunoştin elor de c tre elevi n elegerea este un act de gândire şi totodat un rezultat al s u. a unor no iuni şi idei noi. putem afirma c în elegerea reprezint . Comprimând explica ia într. 120 . de memorare logic Şi de aplicare a lor în practic . fapte şi exemple concrete care ilustreaz cunoştin ele teoretice ce urmeaz a fi însuşite de elevi. fie pe baza observ rii independente a unor obiecte şi fenomene sau subsituite ale lor. fapt ce necesit actualizarea lor selectiv şi integrarea noilor cunoştin e în Este absolut necesar întemeierea sistemul cunoştin elor actualizate selectiv. formularea unor ipoteze sau puncte de vedere personale.

concretizarea. în consecin . un premiu sau o recompens promis .procesului de predare – înv are pe cunoştin ele însuşite anterior deoarece “premisa global a procesului de în elegere const în sistemul de cunoştin e de care dispune subiectul. în func ie de natura lor şi de finalitatea spre care sunt direc ionate. reprezint o condi ie esen ial a în elegerii. cu condi ia îns ca acestea s fie însuşite şi ordonate întru-un sistem închegat. coerent şi accesibil a cunoştin elor de c tre profesor. se creeaz premisa necesar realiz rii în elegerii ca “proces de decodificare semantic . 121 . generalizarea. Datorit acestui fapt. teama de pedeaps . b)Formarea unor motive superuoare fa Literatura psihopedagogic de activitatea de înv are. dorin a de a primi note Mari. clare şi distincte şi invers: conceptele şi problemele r u definite viciaz procesal în elegerii. Motive externe. de integrare şi corelare verbal ”. de dou categorii de motive. A. • Expunerea sistematic . unitar. Procedând astfel. se impune cerin a ca activitatea de înv are s se întemeieze pe unele opera ii logice ca: analiza. compara ia. consacrat problemei motiva iei şcolare consemneaz rii depende. imediate sau apropiate: • • • teama elevilor c vor fi verifica i şi. raportate selectiv la cunoştin ele anterioare şi integrate în sitemul acestora. • Definirea clar şi precis a cunoştin elor cu care opereaz pentru în elegerea celor noi faciliteaz realizarea unor noi conexiuni. abstractizarea. în elegere a ceea ce este nou şi necunoscut pentru subiect se dezvolt pe m sur ce fondul s u informa ional se îmbog eşte cu elemete noi. clasificarea. între altele. c vor primi o not mic . în strâns leg tur unele cu altele. Gradul de sistematizare a cunoştinînsuşite de subiectul înv calitatea expunerii. • ntrucât în elegerea este un act de gândire. Acest sistem este produsul în elegerilor prealabile. Limbajul folosit în predare s fie cunoscut de elevi iar ideile şi no iunile noi s fie prezentate şi analizate într-o ordine logic . Respectând condi iile men ionate se asegura premisele psihologice şi pedagogice necesare în elegerii cunoştin elor noi şi a altor elemente de con inut. sinteza. capacitatea de permanent produse devenind premise”.

ele vor fi uitate dup încetarea ac iunii lor. Cunoştin ele însuşite sub impulsul aceptor motive un sunt durabile. • dorin a şi nevoia de a rezolva cu ajutorul cunoştin elor teoretice unele probleme practice. B. cultivat la elevi. • dorin a de a-şi însuşi o profesie şi de a deveni folositor societ ii prin practicarea ei cu competen . Dup verificarea oral sau scris . pl cerea de a înv a. Motive interne. • convingerea elevului c informa iile. priceperile. cât şi convingerea sa c ele îi sunt necesare pentru a-şi forma personalitatea şi 122 . deoarece un şi-a format deprinderea şi obişnui a de a înv a sistematic.• dorin a de a se eviden ia şi impune în colectivul clasei etc. • precizarea obiectivelor opera ionale. dup absolviera şcolii sau facult ii cel care a înv at sub impulsul unor astfel de motive va întâmpina dificult i în procesal de instruire continu . de cunoştin ele transmite. nevoia de a şti. în cadrul lec iilor. deprinderile pe care şi le însuşeşte contribuie la formarea şi dezvoltarea personalit ii sale. pentru rezolvarea unor probleme teoretice şi practice. • trebuin a de cunoaştere. de c tre cel care înva . Dintre motivele interne interesul cognitiv are rolul cel mai important în determinarea unei atitudini active şi conştiente în procesul de înv are. superioare sau de perspectiv : • interesul şi pasiunea pentru cunoaşterea aprofundat şi teminic a unui domeniu al culturii umane . Datorit acestui fapt. deci dup ob inerea. De aceea este necesar s cunoaştem modalit ile prin care acest factor motiva ional extrem de puternic poate fi format. ci sporadic. a importan ei şi utilit ii pe care cunoştin ele predate o au pentru via a şi activitatea omului. motivele interne determin o participare sustituta şi permanent a elevilor la lec ii şi în celelelte forme de activitate destinate instruirii lor. zi de zi. Iat câteva dintre elemente: • explicarea de c tre profesor. Cu alte cuvinte – explicarea scopului şi sarcinilor activit ii de înv are. Toate aceste motive au la baz adeziunea afectiv a elevului fa pentru a participa la via a şi activitatea social . a efectului dorit.

în cel mai înalt grad. atr g toare.• formularea unor probleme sau crearea unor situa ii problematice care se rezolv cu ajutorul cunoaştin elor teoretice. a diferitelor componente ale personalit ii sale în activitatea de cunoaştere. de a le interpreta şi argumenta prin prisma unei viziuni proprii. de a formula idei. formarea gândirii independente la elevi – aceasta constituie un numai o premis şi o condi ie psihologic a în elegerii. mijloace psihologice în ac iunea de în elegere şi transformare a realit ii. ipoteze şi solu ii noi. de a interpreta critic materialul teoretic şi faptic. ntre factorii psihologici implica i şi angaja i. De aceea se impune. personale. întemeierea procesului de înv are pe opera iile gândirii implic . în desf şurarea şi realizarea acestui proces gândirea se situeaz în prim plan. puncte de vedere. capacitatea de a gândi independent. fundamentale pe cunoştin ele şi se realizeaz prin implicarea subiectului cunosc tor. cu necesitate. Rezolvând. nsuşirea conştient şi activ a cunoştin elor. ca o cerin esen ial a acestui principiu. originale. • efectuarea independent asimilate de elevi. a unor activit i practice. Modalit i de dezvoltarea a gândirii independente: • elaborarea de câtre elevi a unor generaliz ri pe baza observa iilor efectuate în laborator. sitematic şi accesibil a cunoştin elor de c tre profesor. diferite probleme sau sarcini specifice activit ii la care particip . expunerea captivant . elaborarea de c tre elevi a unor exerci ii şi probleme. întrucât direc ioneaz şi coordoneaz activitatea celorlalte procese şi func ii intelectuale. pe baza cunoştin elor. ci şi condi ia esen ial a ac iunii independente şi eficiente. de faptul c ele reprezint instrumente. • • c)Formarea gândirii independente Procesul în elegerii se desf şoar şi în cea de înv are. antrenarea elevilor în activit i a c ror desf şurare şi finalizare necesit utilizarea practic a cunoştin elor dobândite. atelier. deci 123 . cu condi ia îns ca ea s disputa de o relativ independen în demersurile sale investigative şi rezolutive. • • rezolvarea unor exerci ii şi probleme pe baza cunoştin elor însuşite. elevii se conving de utilitatea şi rolul lor.

care s permit perceperea lui optim de c tre to i elevii. reprezentativ. în func ie de scopul şi con inutul informa ional al lec iei. adecvat con inutului şi obiectivelor lec iei. Întrucât acet principiu reclam folosirea materialului didactic în activitatea de predare – înv are. a) n primul rând se impune cerin a ca materialul intuitiv s fie tipic. insuficien a lui fapt ce favorizeaz generalizarea îngust . folosirea intens a metodelor activizante în cadrul lec iilor şi în alte situa ii destinate instruirii şi form rii lor. societatea şi gradul în care tr iesc şi încercarea de a le g si r spunsuri corespunz toare. b) Materialului intuitiv s fie prezentat la momentul oportun în desf şurarea lec iei şi la un loc vizibil. unitatea dintre imagine şi abstrac ia. Este nesesar ca materialul intuitiv s corespund şi sub aspectul cantitativ. şi anume: supraînc rcarea lec iei cu material intuitiv. limitat . cerin ele specifice lui vizeaz calitatea materialului folosit. nu numai calitativ. 10. epoca. precum şi formele de îmbinare a intuirii materialului didactic cu explica iile profesorului. De aceea se impune ca profesorul s selecteze cu grij şi aten ie materialul intuitiv. a unor exemple şi fapte concrete. dintre cunoaşterea senzorial şi cunoaşterea logic în procesul de înv mânt. modul de prezentare şi de percepere a acestuia. În privin a cantit ii de material intuitiv trebuie s evit m cele dou extreme posibile. deprinderea şi obişnuin a elevilor de a medita asupra unor probleme pe care le radica via a şi activitatea cotidian .5. asigurându-se. Aceasta trebuie s aib un num r suficient de însuşiri şi elemente semnificative şi necesare pentru formarea sau ilustrarea unor generaliz ri. de specificul obiectului de înv mânt. astfel. la fel de d un toare.• încercarea de a g si suficiente şi certe argumente ştiin ifice şi logice pentru sus inerea sau combaterea unor judec i afirmative sau negative. care îngreuneaz procesul de generalizare.Principiul intui iei Principiul intui iei este o norm didactic care exprim necesitatea ca procesul de • • formare şi însuşire a generaliz rilor şi deprinderilor s se sprijine pe perceperea unui material didactic natural sau confec ionat. Perceperea optim nu echivaleaz cu reflectarea sub forma unor simple imagini figurative a materialului 124 .

animale şi p s ri împ iate. n func ie de analizatorul prin intermediul c ruia este perceput. aparate şi substan e folosite în cadrul lucr rilor de laborator. material intuitiv schematic. instrumente. de fixare şi consolidare. prin cuvântul s u. în modificarea unor factori. diapozitive. fotografii. poate fi prezentat în diferite momente ale lec iei: înainte de anun area subiectului lec iei. • material intuitiv simbolic. ea presupune o atitudine activ a subiectului cunosc tor a acestuia. în ordonarea şi structurarea elemetelor. 125 . spre însuşirile şi elementele esen iale. la începutul porcesului de comunicare a noilor cunoştin e pe parcursul acestui proces şi în etapa fix rii. îndeplinind o func ie motiva ional . ilustrativ . imaginile obiectelor şi fenomenelor reprezentate sub form de desene. a c ror cunoaştere concord cu scopul lec iei. în stabilirea unor rela ii. b) Material intuitiv auditiv: este reprezentat de înregistr ri pe band sau pe disc prezentate şi percepute în scopul înv rii. atât esen iale cât şi neesen iale – nedetaşate unele de altele. a c rei respectare asigur formarea unor generaliz ru corecte şi unor d) Dat fiind faptul c materialul intuitiv prezint o multitudine de însuşiri. materalul intuitiv poate fi grupat în trei categorii: a) Material intuitiv vizual: • • • • • în stare natural . corpuri geometrice. îndeplinind func ii specifice: cognitiv . concretizat deci în ac iunea efectiv a elevului cu materilul didactic.prezentat. A. semnificative. e) Cea mai important cerin a principiului intui iei o constituie îmbinarea judicioas a explica iilor profesorului cu intuirea materialului didactic. materialul didactic. În func ie de rolul îndeplinit. taboluri. c) Material intuitiv audio – vizual B. c) Participarea activ a elevului în procesul perceperii materialului didactic este o cerin important . de atelier. n func ie de natura lui a fost clasificat în : opera ii mintale corespunz toare. se impune cerin a orient rii percep iei şi aten iei elevilor de c tre profesor.

materialul didactic folosit în lec ie este eficace dac demonstra iei şi observ rii.6. s rezolve în mod independent şi printr-un efort de gândire propriu diversele sarcini şi probleme cu care sunt confrunta i la activitatea respectiv . Pentru a le forma elevilor pricepri şi deprinderi de munc este necesar ca ei s participe activ şi efectiv la desf şurarea şi finalizarea unor activit i. ra ional în procesul de înv sunt respectate integral cerin ele principiului analizat. cu necesitate. c) mijloace tehnice moderne: diapozitive. Aceasta este o cerin fundamental .Principiul leg rii teoriei de practic Preg tirea tineretului pentru a particiva activ şi constructiv la activitatea şi via a social implic . acest principiu este denumit principiul corecla iei dintre senzorial şi mânt. printre altele. filme. plante. ale 126 . fotografii. s aplice în diferite activit i cunoştin ele teoretice însuşite în scopul form rii unor priceperi şi deprinderi corespunz toare. nu mai pot continua activitatea sau când comit erori. imagina ie televizat . fundamentale pe cunoştin ele teoretice însuşite de ei. substan e. înregistr ri fonice. b) material intuitiv confec ionat: toate categoriile de materiale confec ionate. roci. Indiferent de specificul lui şi de forma sub care se prezint . îndruma i de profesor sau independent. machete. definitorie a acestui principiu. diafilme. animale. Acestea nu se pot forma decât prin exersarea elevilor în diverse activit i practice. De aceea acest principiu impune ca elevii. grafice. De asemenea. procese. modele. diagrame. Întrucât aplicarea lui asigur leg tura şi unitatea dintre cunoaşterea senzorial şi cea ra ional în înv mânt. a c rei realizare este condi ionat de respectarea alteia.a) material intuitiv natural : toate categoriile de materiale naturale – fenomene. desene. ilustra ii. 10. tablouri. pentru a le înl tura. se impune cerin a ca elevii s aplice cunoştin ele teoretice în forme de activitate cât mai variate pentru a le forma cât mai multe priceperi şi deprinderi şi pentru a men ine interesul şi aten ia în desf şurarea activit ii în care ei se exerseaz . preparat în scopuri didactice: mulaje. şi dobândirea unor priceperi şi deprinderi de munc . Profesorul intervine numai atunci când elevii se afl în impas.

memoria. cât şi rolul practicii. aten ia – implicate în activit ile respective. Le vom indica pe cele mai frecvente: prezentarea de c tre profesor. 127 . • se dezvolt spiritul de observa ie. voin a. efectuarea unor experien e şi lucr ri practice în laborator. importan a şi necesitatea cunoştin elor teoretice pentru via a şi activitatea omului. pe lotul şcolar experimental. • îşi însuşesc procedee şi opera ii specifice şi necesare formelor de activitate în care se exerseaz . • • • rezolvarea de exerci ii şi probleme. literare. imagina ia. • • • realizarea unor schi e. de validare sau infirmare a acestora sau a predispozi iilor pe care ele se fundamenteaz . gradul şi profilul şcolii şi specificul obiectului de înv • mânt. proiecte.Modalit i de aplicare a cunoştin elor în practic Acestea sunt numeroase şi variate şi difer în func ie de vârsta elevilor. social – culturale. gândirea. • prin aplicarea în practic cunoştin ele vor fi însuşite mai temeinic întrucât operarea cu ele implic reproducerea lor selectiv . în desf şurarea lec iei. practica în produc ie – form superioar de îmbinare a teoriei cu activit i aplicative. prin intermediul c rora cunoştin ele dobândesc o valoare opera ional . a domeniilor de aplicare a cunoştin elor predate reprezint o cale de îmbinare a teoriei cu practica. de verificare a aptitudinilor. efectuarea unor opera ii de calcul şi m surare. atelier. • se formeaz o motiva ie superioar . reprezentat de convingerea elevilor privind valoarea. aparate pe baza cunoştin elor însuşite. de analize gramaticale. Importan a respect rii acestui principiu rezid în urm toarele efecte ce pot fi ob inute: • elevii îşi formeaz priceperi şi deprinderi de munc . întemeiate pe cunoştin ele teoretice. vizite în unit i economice. • aplicarea cunoştin elor în practic constituie un mijloc de testare. accesibil fiec rui educador.

• un anumit specific neurofiziologic reprezentat. imagina ia. fiec rui stadiu fiindu-i specifice anumite particularit i psihologice şi un anumit sistem cognitiv – informa ional. unele însuşiri psihice şi structuri afectiv – motiva ionale distincte.10. • un anumit nivel de dezvoltare intelectual : unii memoreaz mai lent şi gândesc mai greu. de nivelul de dezvoltare pizca şi de preg tire a elevilor în procesal de transmitere a cunoştin elor şi de formare a priceperilor şi deprinderilor. aten ia. A lua în considerare aceste aspecto înseamn s adapteze gradul de dificultate a cunoştin elor şi temelor şi volumul lor. dintre care fundamental 128 . se impune cerin a. Este cunoscut c percep ia. Dat fiind aceast realitate psihologic . de particularit ile func ionale ale sistemului nervos şi ale analizatorilor . exprimat de acest principiu. unii au un spirit de observa ie mai dezvoltat. a nivelului de dezvoltare psihic şi de preg tire a elevilor reprezint o cerin a acestui principiu. o anumit exprien de via şi un anumit stil de a înv a etc.7. specifice fiec rui elev Fiecare elev are individualitatea lui definit men ion m: • un anumit specific psihologic reprezentat de: anumite particularit i ale proceselor sale psihice . reamintim una din caracteristicile dezvolt rii ontologice a omului şi anume – caracterul stadial.Principiul accesibilit ii Pentru a în elege legitimitatea acestui principiu şi motivarea profund psihologic a necesit ii respect rii lui. a) Respectarea particularit ior psihice specifice fiec rei perioade de vârst . memoria. limbajul. În cadrul aceleiaşi perioade de vârst exist particularit i individuale. al ii mai repede dar superficial. gândirea. de o serie de aspecte. precum şi procedeele folosite la nivelul de dezvoltare pizca a elevilor. ca profesorul s in seama de aceste particularit i. priceperi şi deprinderi . diferen iat calitativ de la o peritad de vârst la lta. prezint particularit i şi niveluri de dezvoltare diferite de la o vârst la alta. • • un anumit volum de cunoştin e. al ii mai pu in . voin a. în principal.

realizând astfel unitatea lor didalectic . a stimula dezvoltarea unor capacit i intelectuale latente. în procesul cunoaşterii didactice nu trebuie s parcurgem în sens univoc drumul de la particular la general. dezvoltarea intelectual şi succesul la înv b) Respectarea de c tre profesor a particularit ilor individuale specifice fiec rui elev reprezint o alt cerin a acestui principiu. constituie esen a acestui principiu.” Aşadar. între particular şi general. Dozarea dificult ii cunoştin elor şi transmiterea gradat a acestora necesit respectarea unor regului în predare şi înv are. corelarea acestor categorii polare. s g seasc şi s foloseasc metode şi procedee corespunz toare lor pentru a asegura tur al fiec rui elev. 129 . devine mâine eveniment al activit ii proprii. sarcinile activit ii de înv are – trebuie s prezinte anumite dificult i racordate la poten ialit ile din “zona proximei dezvolt ri”. sub îndrumarea educatorului. ci în dublu sens. eliminarea dificult ilor din activitatea elevilor şi a efortului de gândire necesar pentru înl turarea lor. trecerea de la simplu la complex. accesibilitatea cunoştin elor şi a metodologiei didactice un implic . Preocuparea profesorului pentru a sigura. adic de la cunoştin ele însuşite anterior la cunoştin e noi. cum sunt: • • • trecerea de la uşor la greu. “Nu simpla potrivire a înc rc turii cognitive sau a metodelor de ac iune dup particularit ile de vârst . ci realizarea integral a capacit ilor de înv are ale copiilor în raport cu vârsta lor. nici pe departe. priceperi şi deprinderi însuşite de ai. dar obiectiv posibile. pentru a impulsiona. “Ceea ce copilul reuşeşte s -şi apropie ast zi cu ajutorul adultului. • regula unit ii şi alternan ei între concret şi abstract. a c ror în elegere este condi ionat de leg tura acestora cu cele vechi. Deci. cunoştin ele transmite – în general.” Îns aceste dificult i trebuie s fie judicios dozate în raport cu posibilit ile intelectuale ale elevilor şi cu volumul de cunoştin e. prin respectarea celor dou categorii de particularit i. solicitarea acestora la eforturi cât mai Mari. de la concret la abstract. trecerea de la cunoscut la necunoscut. care s poat fi dep şite prin eforturi intelectuale sus inute.Este necesar ca profesorul s cunoasc toate aceste particularit i individuale.

principiile: intui iei. unele regului şi principii didactice men ionate.8. Este necesar îns ca şi profesorul s realizeze în predare aceast succesiune. ci şi la nivel şi necesar datorit Mai mult decât atât. a) De aici rezult o prim cerin a acestui principiu – expunerea sistematic . Aceast leg tur logic între cunoştin e şi integrarea lor în sisteme informa ionale progresive. în cadrul sistemului de lec ii. cunoştin ele devin accesibile când se respect . sistematiz rii şi continuit ii şi cel al leg rii teoriei cu Accesibilitatea cunoştin elor este asigurat dac profesorul respect particularit ile psihice de vârst şi individuale. logice. ştiin e conexe. între capitolele şi p r ile constitutive ale fiec rui obiect de înv mânt.Principiul sistematiz rii şi continuit ii cunoştin elor Este o norm didactic conform c reia transmiterea şi însuşirea cunoştin elor trebuie s aib continuitate. logicitate. închegate. şi anume: în cadrul fiec rei lec ii. respectarea acestui principiu este asigurat riguroas a con inutului informa ional şi a ac iunilor realizate de profesor şi elevi. mai cuprinz toare. corelarea cunoştin elor şi integrarea lor în sisteme trebuie realiyate nu numai la nivelul fiec rui obiect de înv interdisciplinar. pot fi şi trebuie realizate la mai multe niveluri. înl n uirea logic a acestora. d) practica. de succesiunea şi structurarea în unit i logice a cunoştin elor în cadrul programelor şi manualelor şcolare. coerente a cunoştin elor poate fi respectat de profesor prin urm toarele modalit i: • însuşirea şi ordonarea cunoştin elor în sitem repreyint o premis şi o condi ie fundamental a unei expuneri sistematice. coerent a cunoştin elor de c tre profesor. aceasta echivalând cu organizarea logic În mod obiectiv. în predarea şi asimilarea lor. studiate de diferite 130 .c) Respectarea acestor regului reprezint o alt cerin analiz m. Realizarea unor asemenea corela ii este posibil leg turilor multiple existente între diferite domenii ale relait ii obiective. mânt în parte. înl n uire logic a cunoştin elor. a principiului pe care îl n sfârşit. • expunerea cunoştin elor dup un plan structurat logic. 10. Cerin a expunerii sistematice.

fie la sfârşitul ei. a importan ei şi utilit ii cunoştin elor. c) repetarea cunoştin elor.Principiul însuşirii temeinice a cunoştin elor Este o norm didactic conform c reia cunoştin ele esen iale însuşite trebuie p strate timp îndelungat pentru a putea fi reproduse şi aplicate când va fi necesar. rii. interne.9. Cerin a sistematiz rii cunoştin elor vizeaz nu numai activitatea de predare. cu valoare opera ional . notarea lor pe tabl . De ce este necesar însuşirea acestui sistem? Este necesar deoarece elevii îşi pot forma o imagine ştiin ific şi unitar asupra naturii. societ ii şi a omului numai dac studiaz . a cunoştin elor se impune respectarea respectarea acestei cerin e se impune cu atât mai mult cu cât activitatea de înv are efectuat de ei nu este desf şurat şi 131 . bazele fiec rei ştiin e. În acest sens se impune a fi relevat cerin a a acestui principiu şi anume: b) însuşirea de c tre elevi a unui sistem de cunoştin e fundamentale. b) cunoaşterea scopului înv priceperilor şi deprinderilor. Pentru a asigura însuşirea temeinic urm toarelor cerin e: a) respectarea în activitatea de predare – înv are a celorlalte principii didactice. Repetarea cunoştin elor poate fi efectuat de elevi acas sau în clas . ci şi activitatea de înv are desf şurat de elevi. c) verificarea permanent şi sistematic a elevilor sus inut . fie concomitent cu expunerea. în mod sistematic şi continuu. 10. în majoritatea cazurilor. din diferite domenii ale cunoaşterii umane. respectând logica ei intern şi conexiunile sale cu alte ştiin e.• • desprinderea şi sublinierea ideilor principale. alc tuirea unei scheme care cuprinde sau exprim aceste idei. de motive superioare. în cadrul diferitelor lec ii: • în lec ia de comunicare şi însuşire a noilor cunoştin e – în etapa verific rii cunoştin elor anterioare şi în etapa fix rii.

fundamentale dintr-unul sau mai multe capitole.• în lec iile de fixare a cunoştin elor şi de formare a priceperilor şi deprinderilor – în etapa verific rii selective a cunoştin elor pe care se întemeiaz activitatea ce urmeaz a fi efectuat de elevi. în lec ia de verificare şi în alte situa ii de instruire. în lec iile de recapitulare şi sistematizare. • şi • 132 . în care elevii îşi reactualizeaz consolideaz cunoştin ele esen iale.

). I. 12.I Bucureşti. vol II. Cercet ri cu privire la procesul de înv are.A.1997. Hamburg. Principiile procesului de înv CMUB.Ionescu M. .Pedagogie. .Polirom.N.Editura Didactic şi Pedagogic .Albulescu.. E. FEST.București. în „Fundamenta pedagogiae”. 133 mânt. 7.Oprescu. 6.Perfec ionarea lec iei în şcoala modernă. Cârstea.1983..Cerchit.. . Editura.Bontas.București .1982..F.Lec ia de educa ie fizică.. Bucuresti. Educatia fizica.1997.I.Editura ALL.Napoca Star. Cârstea.BIBLIOGRAFIE 1.1999.Editura..1993.Comunicarea didactică”. Editura.1999 11.Tratat.. Dragnea.Apostolescu. Manolescu. Radu I.în Pedagogie. Ed. în Didactică şi of mânt în „Curs de pedagogie”. 15. 1988.1995.2004 16. Pedagogia – ştiin a integrativ a educa iei. Editura Tineretului Cultură Fizică şi Sport.1996 10.Iași.N. 1966.E. Cluj-Napoca. R. Editura Didactic şi Pedagogic .Cerchit.Bucuresti.Educatie fizica si sport – Teorie si didactica. 5.Bunescu.București. Bucuresti. București1996.Meneinskaia M.(coord.. si colaboratorii. Didactica modern . Editura Didactic şi Pedagogic . 8. A. 1957. 17.III.S. Bucuresti. 18.1984.. Principii de organizare şi desf şurare a procesului de înv „Didactica”.Nicola Ioan. G. Dragnea.A.Joi a Elena. Editura Polirom.Cucoș. A. Didactica si Pedagogica.Teoria Curricumului. Editura Pedagogică. I.1999 2.Bucuresti.Ed. Didactica disciplinelor socio-umane. 9. 3. A..C.N.Metode de Învă ământ. Bota. Teoria si bazele metodicii. Bucuresti.1970. Tratat de pedagogie şcolar .Bucureşti. 14. București.I . 13. Legitatea în pedagogie.ed. UNESCO.M.Ghibu E. G.Editura Didactică şi Pedagogică. .Firea.Universul.Metodica educa iei fizice şcolare(Bazele generale) vol.A.2001 4. „International Review Education”.Teoria activitatilor motrice.2006.M.Albulescu. Editura Dacia. Teoria si metodica educatiei fizice si sportului.Bucureşti.

Editura Didactic şi Pedagogic . Sinteza de curs/UEB/2010. 21. 22. N.Popescu-Neveanu P. 22. Bucureşti 2000.Scarlat. . Didactica. 26.Oprescu Nicolae. Bucureşti.Ion T. 1978.B.E...19. 1971.Oprescu. Editura Didactic şi Pedagogic . Psihopedagogie. 20.1977.Văideanu G. Universitatea Creştin Dimitrie Cantemir. 25.Evaluarea în procesul didactic.Radu. Curs de psihologie general .București 1995.. ANEXE 134 . Bucureşti.Didactica specialitatii. 24. Psihopedagogie. 1974. Opere psihologice.Bucureşti. Didactica general .1988 .Ulareanu. Toma /M. Universitatea din Bucureşti.Scarlat. 27. Bucureşti.Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Bucureşti.Educa ia la frontiera dintre milenii.Wincenty Okon. Bucureşti. partea a II-a.Oprescu. 23. vol II. Editura. Educa ie fizică și sport. Didactica şi Pedagogică. 1995. vol I. Curs de pedagogie. Universitatea Creştin Dimitrie Cantemir.2002. N.M. Urichianu S. Universitatea din Bucureşti.Editura Didactică şi Pedagogică.Vîgotski L..

sus. auditive şi auditive. adoptări bra elor (pe cap. sprijin culcat) la semnale vizuale (indicate prin semne) şi auditive (comanda verbală). primire. frontal şi pe echipe.stând depărtat. alegare şerpuită şi ocolirea de obstacole. sub formă de întrecere. fanioane Sistematic execute rapid de pozi ii ale lateral.obiecte tactile.împrăştieri şi regrupări folosească deplasare.pozi ionări rapide ale 1. sub formă de întrecere. la (execu ia învă ătorului) şi jaloane semnale vizuale. depu-nere. frontal şi pe echipe. 1.4. ă mişcările segmentelor piept) la semnal vizual stegule e comandate la şi corpului. alergare. . . la semnale vizuale şi auditive. 135 . pe umeri. prindere.întoarceri rapide prin săritură la stânga şi la dreapta. complexe şi ştafete cuprinzând variate. frontal şi pe echipe.Exemplul 1 Proiectarea unei unită i de învă are Unitatea de învă are: Dezvoltarea vitezei şi îndemânării Număr de lec ii alocate: 4 Nr. deplasări sub formă de întrecere pe deprin-derile pe diferite direc ii echipe. semnale vizuale şi auditiv (comanda verbală).alergare şerpuită şi cu condi ii semnal. sub 9. la jaloane. ghemuit. . colorate.viteză de reac ie şi . la semnale vizuale însuşite în şi distan e. la şi auditive. pe şolduri.5 Să viteză de . Să execu ie. Obiective Lec ie referin ă i de Detalieri con inut de Activită i învă are de Resurse Evaluare 1 Observare 2. formă de întrecere. mici . ocolire.adoptări rapide de pozi ii (stând.

. depunerea şi culegerea de obiecte. cuprinzând alergarea de viteză şi ocolirea unui reper. cauciuc de Temă de dimensiu lucru acasă ni medii. sub formă de întrecere pe echipe . sistematică mingi de . Obiective Lec ie referin ă i 2 de Detalieri con inut de Activită i învă are de Resurse Evaluare 2 1. înmânare de obiecte.5. iepurele” fanioane/ jaloane.joc dinamic “Ogarul şi Observare execu ie.aruncarea în sus şi prinderea unei mingi după ricoşarea ei de la sol. pe perechi sub formă de întrecere (care pereche pasează mai mult mingea.individual . joc dinamic . (prinde-rea mingii) .individual-aruncarea şi prinderea unei mingi la perete. fără a o scăpa).viteză de reac ie şi .viteză de reac ie.Nr.ştafetă în “suveică” de deplasare.viteză de execu ie. 136 . ştafete cuprinzând alergarea. . culegere. îndemânare: ştafetă în rostogolirea mingii “suveică” cu rostogolirea pe sol şi mingii pe sol şi pasă de la transmitere. . . un reper. de pe loc.viteză de reac ie şi . 1. .4.individual-aruncarea în sus şi prinderea unei mingi.pasă şi prindere.

dimensiu (arunca-rea . la şi coordonare în jocul “Şotronul”.4.joc dinamic “Fereşte. lui pe deasupra capului.Nr.joc dinamic “Fereşte execu ie.4. prindere.ştafetă pe echipe. ni medii.i gimnastică sau picioarele”. 3 2 1. 137 . 9 .5. sub formă de de lucru acasă întrecere. şi prindecuprinzând alergarea. pasă.ştafetă pe echipe.ştafetă pe echipe.ştafetă pe echipe. luarea cercului de jos. . 1. cercuri siste deplasare şi cuprinzând alergarea de viteză şi . 4 rea) intrarea încerc şi scoaterea fanioane.ştafetă pe echipe. (de . săriturile cu .ştafetă pe echipe.întrecere pe echipe.precizie. trecerea lui pe deasupra capului şi depunerea pe sol.4 mingi Matică îndemânare. “Şotroa cuprinzând deplasarea prin ne” picior. tra-sate pe sol).capul”. . intrarea în cerc şi scoaterea lui pe sub picioare. Obiective Lec ie referin ă i de Detalieri con inut de Activită i învă are de Resurse Evaluare 2 1. ocolirea totală a trei de plastic Temă de cercuri.viteză de execu ie . la dus. sărituri succesive pe un trasate picior. cuprinzând alegarea. picior. şi pe celălalt pe sol. de execu ie şi de “Vânătorul şi ra ele” deplasare 4 Observare viteză de .joc dinamic “Cercurile cercuri zburătoare”. cu întrecere. viteză de . la întors. peechipe de câte 56 elevi. desprindere de pe cuprinzând sări-turi din ambele cerc în cerc. . . cuprinzând alegarea. 3 picioare şi de pe un .

2 Să manifeste interes prinderi .5. -3 bastoane.aruncări şi 2. tuburi de plastic. având la un capăt o sticlă de plastic. 4 1.coardă voltarea îndernânării.Nr. Obiective Lec ie referin ă i de Detalieri con inut de Activită i învă are de Resurse Evaluare -3 sfori lungi de2-3m. . Temă de lucru pentru acasă (manevrări de obiecte 138 .sărituri la şi perseveren ă pentru dez.

1. prindere reali. corectări. pentru corectări.exersarea pe perechi a ni medii. Să şi prinderea cu .exersarea inerii mingii practice cu două mâini din lateral şi deprinderea de lansarea acesteia prin aruncarerostogolire pe sol.ile .Exemplul 2 Unitatea de învă are: Deprinderea de aruncare şi prindere Număr de lec ii alocate: 4 Nr.explicarea-demonstrarea cu două mâini de lansării mingii cu două (aruncarejos. Lec iei .exersarea pe perechi a şi să le însuşească aruncării lansate cu două corect pe cele mâini de jos.prinderea cu două .aruncare lansată .exersarea inerii mingii zată corect. 3.realizarea exerci iilor de aplice în două mâini acomo-dare cu obiectul. . 2. la un partener mâini de jos la un partener. . Temă de aruncării-prinderii mingii lucru rostogolite pe sol.aruncare lansată .explicarea-demonstrarea prinderii cu două mâini la piept.explicarea-demonstrarea . . Obiective Detalieri de referin ă con inut de Activită i de învă are Resurse Evaluare 1 139 .explicarea-demonstrarea deprinde-rile cu rostogolirea aruncării lansate cu două formate anterior mingii pe sol mâini de jos. cu două mâini din lateral şi lansarea acesteia către un partener.1. corectări. activită. Să exerseze .mingi Observare mâini a mingii prinderii mingii rostogolite de sistematică dimensiu . . acasă . 1.explica ie-demonstrare. noi.inerea-aruncarea . rostogolite pe sol pe sol.

corectări.întrecere pe echipe de dualizată aruncare la intă orizontală.explicarea-demonstrarea cu două mâini la prinderi mingii cu două piept mâini la piept. . . 140 .jocuri dinamice . şi lansate cu 2 mâini de jos la dimensiu Tema de lucru prindere cu 2 mâini un partener şi prindere cu 2 ni mâini la piept.careuri acasă exersarea aruncării de 1/1 m (aruncare lansate cu 2 mâini de jos la trasate pe şi prindere) intă orizontală. mărind medii. corespunzător numărului de reuşite.1. . .explicare-demonstrare. . prindere cu 2 mâini -realizarea exerci iilor de acomodare cu obiectul.exersarea pe perechi a aruncării-prinderii mingii cu două mâini de la un partener. animat de întrecere între trei echipe. dorin a de a se . cuprinzând aruncarea lansată cu 2 mâini de jos şi prinderea cu 2 mâini la piept.prinderea mingii . . 2. corectări. 2.mingi Observare exersarea aruncării de sistematică cu 2 mâini de jos. Să fie . la un parte-ner.ştafetă în “suveică”.Nr.aruncare lansată . 3 .explicare-demonstrare. întrece.2. prin acumulare de puncte.”Mingea prin tunel”. indi. sol.inere-aruncare şi .1. Lec iei Obiective Detalieri de referin ă con inut de Activită i de învă are Resurse Evaluare 2 prindere) .exersarea pe perechi a individuali aruncării-prinderii mingii zată lansate cu două mâini de jos la un partener. corectări. corectări. pentru la piept progresiv distan a. 1.

explicare-demonstrare. Lec iei Obiective Detalieri de referin ă con inut 2. corectări. corectări.2.realizarea exerci iilor de la un partener şi la acomo-dare cu obiectul.1. .1.Nr. distan ă . situate fiecare în forma ie de cerc.întrecere de aruncare lansată cu 2 mâini de sus. . pe linii situate fa ă în fa ă.aruncare lansată .exersarea aruncării cu 2 mâini de la piept. la un Observare partener.mingi. exersarea aruncării . exersarea aruncării distan ă lansate cu 2 mâini pe deasupra capului.întrecere de aruncare cu 141 . la un partener. . şi prindere cu 2 Sistematică mâini la piept. mâini la piept . .realizarea exerci iilor de acomodare cu obiectul. şi prindere cu 2 mâini la piept. cu 2 mâini de sus. jocuri “Mingea dinamice călătoare”. la distan ă.explicare-demonstrare. . joc între 2 echipe. exersarea aruncării cu 2 mâini din lateral şi prin-dere lansate cu 2 mâini din cu 2 mâini la piept lateral şi prindere cu 2 mâini la piept.2.explicare-demonstrare. . . de Activită i de învă are Resurse Evaluare 3 1. 2.jocur .prinderea cu 2 .marcaje lansate cu 2 mâini pe de deasupra capului la distan ă. 3 2.aruncare lansată .

exersarea aruncării împinse cu 2 mâini de la piept.1. la un partener. corectări.exersarea prinderii cu 2 pentru mâini la piept. şi prindere cu 2 mâini la piept. 142 .explicare-demonstrare. Lec iei Obiective Detalieri de referin ă con inut i dinamice de Activită i de învă are Resurse Evaluare 3 1. 5 contra 3. corectări. 2 mâini de la piept.aruncarea împinsă .întrecere pe perechi de aruncare şi prindere-număr de pase şi prinderi fără scăparea mingii.explicare-demonstrare. . de la un acasă partener.prinderea cu 2 . sistematică acomoTemă de dare cu obiectul. la distantă.Observare mâini la piept . .realizarea exerci iilor de piept acomo-dare cu obiectul.Nr. pe linii situate fa ă în fa ă. cu un partener. . “Cine ine mai mult mingea?” folosind procedeele de aruncare şi prindere însuşite (4 contra 2. (aruncare. 6 contra 4).1 4 2. cu 2 mâini de la . .întrecere pe perechi de prindere) prindere şi individuali aruncare-număr de pase şi zată prinderi fără scăparea mingii. lucru .realizarea exerci iilor de mingi.

cu pozi ia corectă a corpului . lec iei Obiect Detalieri de Activită i ive de con inut învă are referin ă 3 . Resurse Evaluare Exemplul 3 Unitatea de învă are: Alergare de viteză cu start din picioare (de sus) Număr de lec ii alocate: 7 Nr. Lec iei Obiective Detalieri de referin ă con inut 2.3. de Resurse Evaluare 1 exersarea alergării -repere Observare (fanioane Sistematică uşoare. corectări. exersarea alternării culoare trasate mersului cu alergarea uşoară.2. linii şi lucrul bra elor.“Cine ine mai mult mingea?” folosind procedeele de prindere şi aruncare învă ate (3 contra 2. Să aplice în întreceri deprinderile motrice corect însuşite. explicare. .“Mingea în zigzag”. sol). corectări.jocuri dinamice de Activită i de învă are .fluier.Nr. sau .are a demonstrare. trasate pe explicare-demonstrare. 4 contra 3). specifice probei atletice de alergare de viteză. corectări: 143 .exersarea alergării cu joc repere de direc ion de gleznă pe loc.şcoala alergării 1. pe 2 echipe . .

. 2. explicare-demonstrare. explicare-demonstrare. Să . 2.exersarea alergării cu pendularea gambelor înapoi. . Să .2. explicaredemonstrare. de gleznă cu deplasare.explicare-demonstrare exerseze accelerare exersarea alergării accelerate în linie dreaptă deprin-derile formate până la un reper situat la 7anterior şi să 8 m: le însuşească . corect pe cele -pe perechi. accelerare până la al 144 . corectări.exersarea alergării cu joc alergării.pasul alergător de .exersarea alergării cu genunchii sus pe loc.exersarea alergării de fie animat de viteză în tempo variat dorin a de a se (alergarea accelerată până întrece.exersarea alergării cu genunchii sus cu accelerare. . reducerea vitezei până la al 2-lea reper.exersarea alergării cu joc de gleznă cu accelerare. .Nr. explicare-demonstrare. explicaredemonstrare. noi .1.în linie de câte 4-6 elevi. corectări.individual. corectări. lec iei Obiect Detalieri de Activită i ive de con inut învă are referin ă de Resurse Evaluare 2 .corectări. . la un reper. corectări. corectări.

pe linii de câte 4 elevi. 2.şcoala alergării .idem lec iile 1-2 .şcoala alergării . contact cu solul numai pe pingea. .pasul alergător de .exersarea exerci iilor din prima lec ie. 3 2. păstrarea direc iei .întreceri de alergare de viteză pe 20 m cu plecare din picioare. lec iei Obiect Detalieri de Activită i ive de con inut învă are referin ă de Resurse Evaluare 3 1. cu plecare din picioare. 4 3 1.pasul alergător de .repetarea exerci iilor din . lucrul corect al bra elor.explicare-demonstrare.exersarea alergării cu accelerare (7-8 m) cu atingerea vitezei maxime şi men inerea ei pe distan a de 8-10 m. lansat de viteză . urmată de alergare liberă.1. pe linii de câte 4-5 elevi.pasul alergător .3 3-lea reper).Nr. respectând cerin ele: trunchiul drept. corectări. .idem lec iile 1-2 lansat de viteză Observare Sistematică Observare sistematică Atribuire de 145 . .idem accelerare prima lec ia 1.3. . . cu atingerea vitezei maxime la sfârşitul accelerării (reper).întrecere de alergare de viteză pe 20 m. urmată de încetinirea vitezei şi oprire. lec ie .2. marcând zona de accelerare.idem lec iile 1-2 accelerare -pasul alergător .exersarea alergării cu accelerare.

Nr. lec iei

Obiect Detalieri de Activită i ive de con inut învă are referin ă 2.1.

de

Resurse Evaluare

5

6

startul din - explicare-demonstrare; idem puncte,con picioare (de sus) exersarea pozi iilor lec ia 2 form specifice fiecărei comenzi; locului exersarea startului, ocupat (4lansării din start pe 3-4 m; 3-2-1) exersarea startului, lansării şi alergării accelerate pe 7-8 m; exersarea startului, lansării, alergării accelerate şi men inerea vitezei maxime pe 10-12 m. 2.2. regulile de - întreceri de alergare de concurs: start la viteză pe 25 m, cu start de semnal sonor, sus, pe grupe de câte 4 păstrarea culoarului elevi (se marchează zona de accelerare). Idem lec ia 3 3 - şcoala alergării - repetarea exerci iilor din lec iile 1-4. 1.3. - pasul alergător de exersarea alergării accelerare şi lansat accelerate pe 7-8 m, cu de viteză atingerea vitezei maxime şi men inerea acesteia pe 1215 m; - exersarea alergării de Id viteză în tempo variat (8 m em lec iaccelerare-5-6 m reducerea ile vitezei-8 m accelerare-8- anterioar 10 m. men inerea vitezei e maxime). 2.1. - startul de sus - exersarea startului de sus, a accelerării şi men inerea vitezei maxime. 2.2. regulile de - întreceri de alergare de A concurs: start la viteză cu start de sus, pe tribuire semnal sonor, distan a de 25 m de puncte păstrarea culoarului con-form locului

146

Nr. lec iei

Obiect Detalieri de Activită i ive de con inut învă are referin ă

de

Resurse Evaluare

3 1.3.

7 2.1.

2.2.

ocupat Idem lec ia 5 - startul de sus - exersarea startului de sus şi a alergării accelerate pe distan e de 8-10 m. - pasul alergător de exersarea alergării Idem lecaccelerare accelerate şi men inerea iile antevitezei maxime pe distan e rioare de 10-12 m. pasul - exersarea alergării de Atribuire lansat de viteză viteză pe 20 m cu start de de puncte sus, cu zonă de accelerare conform marcată. locului - reguli de - întrecere de alergare de ocupat concurs: start viteză pe 25 m, cu start de greşit, depăşirea sus, pe linii alcătuite din 4 culoarului elevi.

P. F. G. TABELUL NR. 1 Hanebut 1951 Introducere,elemente pregătitoare pentru teme principale Executarea principale Încheiere temei Jense Introducere Meusel (1956)

Pregătire fizică generală

Partea principală Încheiere

Performan a Încheiere

147

TABELUL NR.2 STRUCTURA FORMALĂ PSIHO-PEDAGOGICĂ VOLRAB 1962 HAASE 1963 KOTTERBA 1964 SCHWARYE 1964 Parte introductivă Parte fundamentală Încheiere Introducere Parte fundamentală Încheiere Introducere Parte fundamentală (performan ă) Încheiere Parte pregătitoare Parte fundamentală Încheiere antrenam LEVRAY 1962 KUSMIN 1963 Instit. de cultura fiz 1962 SCHMOLINSKY 1963

Îmbinarea punctelor de vedere ale materiei de predare cu cele pedagogice RUDIKKORONOVOSKY 1950 Introducere Învă area unei teme noi Introducere Partea fundamentală A (dezv. cal. fiz. de bază) Repetarea Încheierea Partea fundamentală B (însuşirea deprinderilor) Încheierea Introducere Partea fundamentală a) preg. fiz. de bază b) preg. Spelcială pentru. Performan ă Încheierea Consultări Recomandări 1963

148

Tabelul 2 (continuare) KOPPISCH 1965 Parte introductivă Încălzire Partea fundamentală a) c) gimnastică elemente de dans b) antrenament în circuit d) ştafetă DENUISIUK 1958 Parte introductivă Încălzire Partea fundamentală a) exerci ii de pregătire fizică generală b) exerci ii aplicative c) exerci ii de echilibru d) exerci ii de îndemânare e) exerci ii de atârnare şi sprijin f) alergări g) sărituri Încheiere (joc) Încheiere 149 .

150 .