Anex la O.M.E.C.T.S. nr.5618 /11.11.

2010

METODOLOGIE
pentru fundamentarea cifrei de colarizare i stabilirea re elei unit ilor de înv mânt preuniversitar de stat pentru anul colar 2011-2012 CAPITOLUL I ASPECTE CU CARACTER GENERAL Art.1. Potrivit prevederilor Legii înv mântului nr. 84/1995, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului organizeaz re eaua înv mântului preuniversitar de stat i propune Guvernului, spre aprobare, cifrele de colarizare. Art.2. Pentru anul colar 2011-2012, propunerile pentru proiectul planului de colarizare i al re elei unit ilor de înv mânt preuniversitar se vor elabora de inspectoratele colare. Fiecare inspectorat colar va realiza un studiu de specialitate prin care va fundamenta planul de colarizare din perspectiva argumentelor pedagogice, psihologice, sociologice i economice. La elaborarea acestuia vor fi implica i profesorii consilieri din centrele i cabinetele colare, speciali ti din centrele jude ene/ale municipiului Bucure ti de resurse i asisten educa ional , din cadrul centrului jude ean/al municipiului Bucure ti de asisten psihopedagogic , cadre didactice de la toate nivelurile de înv mânt, sindicatele din înv mânt, reprezentan ii organiza iilor jude ene/ ale municipiului Bucure ti ale p rin ilor, autorit ile locale (prefecturi, consilii jude ene, consilii locale etc.) i Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social. Componentele acestui studiu vor viza: 1. analiza cuprinderii absolven ilor cls. a VIII-a pentru continuarea

1

studiilor prin ciclul inferior al liceului, precum i oferta educa ional structurat pe rute educa ionale prin tipurile de coli din cadrul re elei din zon sau zonele apropiate; 2. analiza op iunilor elevilor cls. a VIII-a; 3. analiza op iunilor absolven ilor colilor de arte i meserii din înv mântul special , promo ia 2011, pentru anul de completare (nivelul 2 de calificare), înv mânt de zi, în conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 5021/23.09.2005 privind Metodologia continu rii studiilor dup finalizarea înv mântului obligatoriu, în domeniul care r spunde tendin elor de dezvoltare economic a zonei; 4. analiza op iunilor absolven ilor colilor de arte i meserii din promo iile anterioare i ai programului Ä A doua ans ´ / înv mânt secundar inferior, pentru anul de completare (nivelul 2 de calificare), înv mânt seral, în conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 5021/23.09.2005 privind Metodologia continu rii studiilor dup finalizarea înv mântului obligatoriu, în domeniul care r spunde tendin elor de dezvoltare economic a zonei; 5. analiza op iunilor absolven ilor anului de completare, pentru clasa a XII-a înv mânt liceal de zi/seral (ciclul superior) prin ruta progresiv ; 6. analiza op iunilor absolven ilor ciclului inferior al liceului, filiera tehnologic pentru clasa a XI-a, înv mânt liceal de zi/seral (ciclul superior) sau pentru stagiile de preg tire practic ; 7. identificarea calific rilor profesionale pentru care se va organiza colarizarea prin unitatea de înv mânt, pe baza tendin elor de dezvoltare social , economic i a prognozei ocup rii for ei de munc în conformitate cu PLAI i PRAI, în vederea orient rii i consilierii pentru carier a elevilor din cls. a VIII-a, a absolven ilor colilor de arte si meserii din serii anterioare, a absolven ilor ciclului inferior al liceului, a absolven ilor anului de completare i a elevilor cuprin i în programul a doua ans ; 8. identificarea unit ilor de înv mânt din mediul rural care pot organiza clase de înv mânt liceal-filiera tehnologic (ciclul inferior i, dup caz, ciclul superior al liceului), precum i înv mânt postliceal; Art.3. Planul Regional de Ac iune pentru Înv mânt (PRAI), Planul Local de Ac iune pentru Înv mânt (PLAI) i Planul de Ac iune al colii (PAS) sunt documente de planificare elaborate în parteneriat, care stabilesc (prognozeaz ) nevoia de calificare pe termen mediu i scurt, i sunt documentele care stau la baza procesului de fundamentare a cifrei de colarizare i de stabilire a re elei unit ilor de înv mânt preuniversitar de stat pentru anul colar 2011-2012.

2

CAPITOLUL II CRITERII PENTRU FUNDAMENTAREA PLANULUI DE COLARIZARE Art.4. Criteriile pentru fundamentarea proiectului planului de colarizare sunt: criteriul legislativ, criteriul economic, criteriul demografic, criteriul geografic, criteriul socio-economic, oferta educa ional . Art.5. Pentru fundamentarea proiectului planului de colarizare în cadrul criteriului legislativ se va urm ri: 1. respectarea condi iilor impuse prin Legea înv mântului nr. 84/1995, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare; 2. respectarea prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modific rile si complet rile ulterioare; 3. respectarea prevederilor Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calit ii educa iei, aprobat cu complet ri i modific ri prin Legea nr. 87/2006, cu modific rile ulterioare; 4. respectarea prevederilor Hot rârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de func ionare provizorie a unit ilor de înv mânt preuniversitar, precum i a Standardelor de acreditare i de evaluare periodic a unit ilor de înv mânt preuniversitar; 5. respectarea prevederilor Hot rârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institu ional în vederea autoriz rii, acredit rii i evalu rii periodice a organiza iilor furnizoare de educa ie; 6. respectarea prevederilor Hot rârii Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele i tarifele pentru autorizarea i controlul activit ilor nucleare i pentru modificarea unor acte normative privind taxe i tarife percepute pentru unele prest ri de servicii; 7. respectarea num rului de norme/posturi aprobate de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului fiec rui inspectorat scolar; 8. respectarea prevederilor Hot rârii Guvernului nr. 866 /13.08.2008 pentru modificarea Hot rârii Guvernului nr. 844/2002, privind aprobarea nomenclatoarelor calific rilor profesionale pentru care se asigur preg tirea prin înv mântul preuniversitar, precum i durata de colarizare i a OMECTS nr. 3081/27.01.2010, OMECTS nr.3331/25.02.2010.
3

9. respectarea prevederilor Hot rârii Guvernului nr.1555 din 9 decembrie 2009 pentru completarea Hot rârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calific rilor profesionale pentru care se asigur preg tirea prin înv mântul preuniversitar, precum i durata de colarizare; 10. respectarea prevederilor Hot rârii Guvernului nr. 1618/2009 privind finan area unit ilor de înv mânt preuniversitar de stat, finan ate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/pre colar pentru anul 2010, cu modific rile i complet rile ulterioare; 11. respectarea ordinelor, metodologiilor, regulamentelor, instruc iunilor i notific rilor emise de minister cu privire la modul de fundamentare a planului de colarizare pentru fiecare nivel de preg tire, form de înv mânt, profil, specializare, domeniu, calificare profesional , de la toate unit ile de înv mânt care func ioneaz pe raza teritorial a inspectoratului; 12. asigurarea resurselor umane calificate pentru toate nivelurile de înv mânt; 13. respectarea prevederilor documentelor care stau la baza elabor rii propunerii planului de colarizare prin înv mânt profesional i tehnic - Planul Regional de Ac iune pentru Înv mânt (PRAI) i Planul Local de Ac iune pentru Înv mânt (PLAI). Art.6. Pentru fundamentarea proiectului planului de colarizare în cadrul criteriului economic se va ine seama de : 1. analiza situa iei claselor paralele, care la sfâr itul anului colar au efective sub limita minim admis i a c ror comasare se impune, fie la nivelul fiec rei coli, fie la nivelul localit ii/unit ii teritorialadministrative, în vederea respect rii prevederilor Hot rârii Guvernului nr. 1618/2009 privind finan area unit ilor de înv mânt preuniversitar de stat, finan ate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/pre colar pentru anul 2010, cu modific rile i complet rile ulterioare; 2. încadrarea strict în num rul de posturi stabilite de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului, pentru fiecare inspectorat colar; 3. analiza situa iei claselor care au func ionat cu efective sub limita admis i comasarea acestora la nivelul unit ii de înv mânt sau a localit ii/unit ii teritorial-administrative, astfel încât în anul colar 2011-2012 s fie respectate prevederile art. 158 alin. 1 privind
4

efectivele admise conform Legii înv mântului nr. 84/1995, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare; 4. diminuarea analfabetismului, înregistrat în special în rândul etnicilor rromi i a copiilor/tinerilor din zonele izolate sau defavorizate prin cuprinderea acestora în programul Äa doua ans ´ ; 5. reducerea abandonului colar, prin asigurarea unui set de facilit i elevilor proveni i din familii s race, grupuri dezavantajate i zone izolate (programe, proiecte, atragerea de sponsori, burse speciale, ajutoare); 6. asigurarea condi iilor pentru promovarea înv mântului pentru minorit i. Art.7. Pentru fundamentarea proiectului planului de colarizare în cadrul criteriului demografic se va ine seama de : 1. analiza evolu iei demografice a popula iei colare în interval de 3-5 ani, a densit ii acesteia, a componen ei etnice, în vederea organiz rii în profil teritorial a re elei colare în baza caietelor statistice elaborate de Institutul Na ional de Statistic . Pentru nivelurile de studii specifice VET analiza evolu iei demografice se va face conform PRAI i PLAI; 2. analiza fenomenului de migrare intern a popula iei de vârst colar în zone apropiate i corelarea cu repartizarea planului de colarizare folosind expertiza C.J.R.A.E /C.J.A.P.P./C.M.A.P.P.; 3. asigurarea cuprinderii popula iei de vârst pre colar i de vârst colar într-o form organizat de înv mânt, respectiv în grupa mare, preg titoare pentru coal , în înv mântul primar, în înv mântul gimnazial i în înv mântul liceal. Art.8. Pentru fundamentarea proiectului planului de colarizare în cadrul criteriului geografic se va urm ri : 1. promovarea unor m suri dinamice care s permit acoperirea echitabil a tuturor zonelor, mediul urban i mediul rural, cu ofert de formare profesional prin înv mânt profesional i tehnic (an de completare, înv mânt liceal ± filiera tehnologic i înv mânt postliceal); 2. dezvoltarea calific rilor profesionale care valorific mai bine tradi ia local .

5

Art.9. Pentru fundamentarea proiectului planului de colarizare în cadrul ofertei educa ionale se va ine seama de analiza nivelurilor educa ionale structurate pe filiere, profiluri, specializ ri, domenii ale preg tirii de baz , domenii i calific ri profesionale pentru care fiecare unitate de înv mânt poate organiza colarizarea în condi ii didacticomateriale optime, având în vedere oportunit ile de inser ie socioprofesional . Art.10. Pe baza acestor criterii, Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului va examina i definitiva planul de colarizare pe niveluri i forme de înv mânt, va aproba re eaua unit ilor de înv mânt liceal i postliceal i va întocmi documenta ia necesar reglement rii lor. Art.11. Dup aprobarea în edin a de guvern, Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului repartizeaz global, fiec rui inspectorat colar, cifrele de colarizare pe niveluri de preg tire, pe forme de organizare, pe filiere/profiluri/specializ ri(filiera teoretic )/domenii ale preg tirii de baz /domenii. Art.12. Inspectoratele colare vor defalca cifrele primite, pe unit i de înv mânt, pe niveluri de preg tire, pe forme de organizare, pe filiere/profiluri/specializ ri(filiera teoretic )/ domenii ale preg tirii de baz / domenii/calific ri profesionale, încadrându-se în termenele prev zute de lege, cu respectarea strict a criteriilor de fundamentare a planului, men ionate în prezenta metodologie. CAPITOLUL III PRECIZ RI PENTRU ÎNTOCMIREA PLANULUI DE COLARIZARE ÎNV SEC IUNEA 1 MÂNTUL PRE COLAR

Art.13. Înv mântul pre colar se va organiza i va func iona conform prevederilor Capitolului II din Legea înv mântului nr. 84/1995, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. Art.14. Propunerile referitoare la num rul de unit i colare pe tipuri, la num rul grupelor i al copiilor de vârst pre colar se vor înscrie în ANEXA nr. 1. Art.15. Re eaua gr dini elor se va întocmi de c tre inspectoratele colare, cu avizul consultativ al autorit ilor administra iei publice locale

6

men ionându-se dac func ioneaz cu personalitate juridic sau ca structuri în cadrul colilor cu clasele I-VIII, I-X sau I-XII/XIII. Art.16. Eviden a acestora se va ine la inspectoratul colar. SEC IUNEA a 2-a ÎNV MÂNTUL PRIMAR

Art.17. Înv mântul primar se va organiza i va func iona conform prevederilor Capitolului III din Legea înv mântului nr. 84/1995, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare . Art.18. Datele referitoare la înv mântul primar se vor înscrie în ANEXELE nr. 2 i 3. Se vor eviden ia separat, clasele de înv mânt organizate în cadrul programului ³A doua ans pentru înv mântul primar´, conform ANEXEI nr. 4 . Art.19. Re eaua colilor primare se va întocmi de c tre inspectoratele colare, men ionându-se dac func ioneaz cu personalitate juridic sau ca structuri în cadrul colilor cu clasele I-VIII, I-X sau I-XII/XIII. Art.20. Eviden a acestora se va ine la inspectoratul colar. SEC IUNEA a 3-a MÂNTUL GIMNAZIAL

ÎNV

Art.21. Înv mântul gimnazial func ioneaz conform prevederilor Capitolului IV, Sec iunea 1, din Legea înv mântului nr. 84/1995, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare . Art.22. Pentru acest nivel de înv mânt, propunerile se vor înscrie în ANEXELE nr. 2 i 3. Se vor eviden ia separat, clasele de înv mânt organizate în cadrul programului ÄA doua ans -înv mânt secundar inferior´, conform ANEXEI nr. 4. Art. 23. Re eaua colilor gimnaziale ( coli cu clasele I-VIII, coli cu clasele V-VIII), precum i atribuirea sau schimbarea de denumiri ( cu precizarea atent a schimb rilor), va fi întocmit de inspectoratele colare, cu avizul consultativ al autorit ilor administra iei publice locale

7

men ionându-se dac func ioneaz cu personalitate juridic sau ca structuri în cadrul colilor cu clasele I-VIII, I-X sau I-XII/XIII. Art.24. Eviden a acestora se va ine la inspectoratul colar. Art.25. Procesul de reducere a num rului claselor cu predare simultan va continua prin înt rirea/realizarea colilor din centrele de comun , cu asigurarea transportului elevilor cu microbuzele colilor/autorit ilor locale. SEC IUNEA a 4-a ÎNV MÂNTUL LICEAL

Art.26. Înv mântul liceal func ioneaz conform prevederilor Capitolului IV, Sec iunea a 2-a, din Legea înv mântului nr. 84/1995, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare i ale ordinelor ministrului. Art.27. Clasele de început vor fi constituite din 30 elevi. Art.28. Num rul locurilor pe filiere, profiluri i domenii ale preg tirii de baz va fi propus de inspectoratele colare pentru toate unit ile de pe teritoriul jude ului pe baza strategiei formulate prin studiul precizat la cap. I i criteriile men ionate la cap.II din prezenta metodologie. Art.29. Pentru întocmirea Proiectului re elei i num rului locurilor la înv mântul liceal se vor avea în vedere urm toarele: 1. prevederile Planului Regional de Ac iune pentru Înv mânt (PRAI) i ale Planului Local de Ac iune pentru Înv mânt (PLAI), în special în ceea ce prive te ponderile profilurilor/domeniilor preg tirii de baz , distribu ia teritorial a ofertei de formare profesional ini ial i direc ii de ac iune pentru restructurarea re elei unit ilor de înv mânt profesional i tehnic ; 2. distribuirea re elei unit ilor de înv mânt din zon i corelarea cu re eaua de transport (harta jude ului), cu infrastructura drumurilor pe tipuri; 3. stabilirea filierelor, profilurilor i domeniilor preg tirii de baz la licee în strâns concordan cu spa iile de colarizare, baza material de care dispun unit ile de înv mânt, cu nevoile de calificare i cu existen a real a personalului didactic calificat; 4. num rul absolven ilor de 8 clase, al absolven ilor anului de completare i al absolven ilor ciclului inferior al liceului;
8

5. ponderea elevilor cu domiciliul în alte localit i/unit i teritorialadministrative ( totalul popula iei colare locale) i posibilit ile de asigurare a transportului elevilor, precum i posibilit ile de asigurare a caz rii în internate colare; 6. existen a unor grupuri etnice importante numeric (eviden iere concret ); 7. nomenclatorul calific rilor profesionale pentru care se asigur preg tirea prin înv mântul preuniversitar, precum i durata de colarizare, aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 866/13.08.2008 pentru modificarea Hot rârea Guvernului nr. 844/2002, Hot rârea Guvernului nr.1555/2009, precum i OMECTS nr.3331/25.02.2010; 8. avizul obligatoriu al C.L.D.P.S. privind proiectul planului de colarizare la filiera tehnologic . Art.30. Propunerile privind planul de colarizare la seminariile/liceele teologice se vor face în strict conformitate cu prevederile art. 9 alin. 3 i art. 142, lit. e din Legea înv mântului nr. 84/1995, republicat cu modific rile i complet rile ulterioare. Art.31. În anul colar 2011-2012 nu se vor organiza clase a IX-a zi/seral în cadrul seminariilor teologice monahale. Art.32. La profilul pedagogic, se pot face propuneri la clasa a IX-a pentru calificarea profesional educator-înv tor. Art.33. Propunerile de plan de colarizare pentru clasa a IX-a seral, filiera tehnologic i pentru clasa a IX-a, seral i cu frecven redus , filiera teoretic , se vor face numai pentru absolven ii înv mântului gimnazial din promo iile anterioare, care nu au urmat o form de înv mânt liceal i care împlinesc vârsta de 18 ani pân la data de 11 septembrie 2011, inclusiv. Art.34. Pentru clasa a IX-a, filiera teoretic , înv mânt seral i cu frecven redus se vor propune, cu prec dere, clase cu frecven redus . Art.35. Propunerile de plan de colarizare pentru clasele a XII-a înv mânt de zi, seral, filiera tehnologic , ruta progresiv , se vor face inând seama, în principal, atât de num rul estimat al solicit rilor absolven ilor anului de completare, cât i de num rul estimat al solicit rilor absolven ilor colilor profesionale din serii anterioare care doresc s continue studiile liceale, precum i de încadrarea în num rul de posturi aprobate de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului fiec rui inspectorat colar i cu respectarea prevederilor Hot rârii Guvernului nr. 1618/2009 privind finan area unit ilor de înv mânt preuniversitar de stat, finan ate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/pre colar pentru anul 2010, cu modific rile i complet rile ulterioare.
9

Art.36. Absolven ii de zece clase de liceu din seriile anterioare se pot înscrie în clasa a XI-a, seral, cu frecven redus , filiera teoretic i respectiv în clasa a XI-a, seral, filiera tehnologic , pe locurile libere din clasele existente în anul colar 2011-2012, cu respectarea legisla iei în vigoare. Art.37. Re eaua unit ilor de înv mânt liceal de stat, num rul de locuri i de clase se aprob anual în func ie de cerin ele locale i na ionale. Art.38. Re eaua unit ilor de înv mânt liceal cu personalitate juridic va fi consemnat în ANEXA nr. 11. Art.39. Propunerile privind cifra de colarizare i re eaua pentru înv mântul liceal se vor înscrie în ANEXELE nr. 5, 5a, 6, 6a,6b, 7, 8(ruta progresiv ), 8a(ruta progresiv pt.deficien i), 10, 10 bis, 11 i se vor transmite la Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului i în format electronic.

ÎNV

SEC IUNEA a 5-a MÂNTUL PROFESIONAL (ANUL DE COMPLETARE )

Art.40. Înv mântul profesional (anul de completare) se organizeaz conform prevederilor Sec iunii a 4-a din Legea înv mântului nr. 84/1995, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. Art.41. Propunerile privind num rul locurilor se vor face inând seama de: 1. prevederile Planului Regional de Ac iune pentru Înv mânt (PRAI) i ale Planului Local de Ac iune pentru Înv mânt (PLAI); 2. num rul absolven ilor colilor de arte i meserii, promo ii anterioare, num rul absolven ilor colilor de ucenici, promo ii anterioare i ai programului ÄA doua ans ± înv mânt secundar inferior´, care opteaz , în scris, pentru anul de completare, înv mânt seral (nivelul 2 de calificare), în conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 5021/23.09.2005, în domeniul care r spunde tendin elor de dezvoltare economic a zonei; 3. num rul absolven ilor colilor de arte i meserii din înv mântul special, care opteaz , în scris, pentru anul de completare (nivelul 2 de calificare), în conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 5021/23.09.2005, în domeniul care r spunde tendin elor de dezvoltare economic a zonei;
10

4. nomenclatorul calific rilor profesionale pentru care se asigur preg tirea prin anul de completare, nivel 2 de calificare, aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 866/13.08.2008 pentru modificarea Hot rârii Guvernului nr. 844/2002; 5. baza material i personalul didactic calificat pentru calific rile profesionale propuse; 6. recomandarea C.L.D.P.S. privind proiectul planului de colarizare; 7. partenerii sociali (agen i economici) cu care unitatea de înv mânt a încheiat conven ii/protocoale de parteneriat i la care se poate organiza instruirea/preg tirea practic a elevilor. Art.42. Clasele din anul de completare vor fi constituite din 30 de elevi. Art.43. Propunerile se vor face dup efectuarea unei analize temeinice a dezvolt rii socio-economice a jude ului (zonei), prin consultarea Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, prin consultarea agen ilor economici i a celorlal i factori interesa i în preg tirea for ei de munc . Prevederile Planului Regional de Ac iune pentru Înv mânt (PRAI) i ale Planului Local de Ac iune pentru Înv mânt (PLAI) reprezint cadrul de referin fa de care se va elabora propunerea planului de colarizare. Art.44. Propunerile pentru planul de colarizare se vor face numai pentru clasele ale c ror cheltuieli urmeaz a fi suportate de la buget. Art.45. Re eaua colilor de arte i meserii existente, va fi întocmit de inspectoratele colare, men ionându-se dac func ioneaz cu personalitate juridic sau ca structuri în cadrul unit ilor de înv mânt cu clasele IXII/XIII. Art.46.Re eaua colilor de arte i meserii existente se va men iona în ANEXA nr.11. Art.47. Propunerile privind cifra de colarizare pentru anul de completare se vor înscrie în ANEXELE nr. 5, 5a, 9, 9a, 10 bis. Art.48. Defalcarea pe unit i de înv mânt/domenii de calificare/calific ri profesionale a planului aprobat se va face de c tre inspectoratele colare, dup primirea cifrei de colarizare aprobat prin Hot râre de Guvern.

11

ÎNV

SEC IUNEA a 6-a MÂNTUL DE ART I ÎNV MÂNTUL SPORTIV

Art.49. Înv mântul de art i înv mântul sportiv se organizeaz potrivit prevederilor Capitolului V din Legea înv mântului nr. 84/1995, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare i regulamentelor de organizare i func ionare ale acestor tipuri de înv mânt elaborate de minister. Art.50. Pentru constituirea claselor cu program de art , se vor respecta cu stricte e prevederile Regulamentului de organizare i func ionare a unit ilor de înv mânt de art cu specializ rile muzic , arte plastice, coregrafie i teatru, aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 5198/01.11.2004. Art.51. Proiectul planului de colarizare, pentru colile i clasele cu înv mânt integrat i suplimentar de art , primar i gimnazial, se stabile te de inspectoratele colare la propunerea unit ilor de înv mânt i se înainteaz spre aprobare Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului, completându-se ANEXELE nr. 12, nr. 12a, nr. 12b. Art.52. Re eaua unit ilor de înv mânt de art cu program integrat i cu program suplimentar, va fi eviden iat în ANEXA nr.13 . Art.53. Clasele cu program suplimentar de art vor fi constituite numai dac exist baz material comparabil cu aceea a liceelor de profil, personal calificat i cu rezultate în activitatea cu elevii la concursuri na ionale i interna ionale. Art.54. Planul de colarizare pentru colile cu program sportiv, primar i gimnazial, se stabile te de inspectoratele colare prin completarea ANEXEI nr.14, care se înainteaz spre aprobare Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului. Art.55. Re eaua unit ilor de înv mânt sportiv va fi eviden iat în ANEXA nr. 15. Art.56. La fundamentarea cifrei de colarizare pentru înv mântul sportiv, clasa I i, în perspectiv , tot ciclul primar, se vor avea în vedere urm toarele: 1. în gr dini e s se organizeze testarea pentru anumite discipline sportive care s orienteze selec ia copiilor cu aptitudini; 2. unitatea de înv mânt s aib sal de sport, aparatura necesar i profesori cu specializare în disciplina de sport respectiv ; 3. s existe coresponden /continuitate între clasele din înv mântul primar i cele din înv mântul gimnazial pentru aceea i disciplin de sport, unde s - i desf oare în continuare activitatea absolven ii clasei a IV-a.
12

Art.57. La fundamentarea cifrei de colarizare pentru înv mântul sportiv, clasa a V-a, i în perspectiv pentru întreg ciclul gimnazial, se vor avea în vedere urm toarele: 1. existen a unor e antioane reale (surse viabile) de selec ie a sportivilor, sau a absolven ilor clasei a IV-a cu program sportiv; 2. baz material corespunz toare/specific disciplinelor sportive respective; 3. personal didactic calificat pentru disciplina sportiv respectiv . Art.58. Dac nu se respect prevederile art.56 si art.57 nu se propun clase. Art.59. Proiectul planului de colarizare pentru cluburile sportive colare propus de inspectoratele colare se înainteaz spre aprobare Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului, completându-se ANEXELE nr. 16, 16a. ANEXA nr. 17 va con ine Re eaua cluburilor sportive colare, eviden iindu-se unit ile de înv mânt independente (cluburi sportive colare independente) i sec iile care func ioneaz pe lâng alte unit i de înv mânt. Art.60. La fundamentarea cifrei de colarizare se va ine seama de Ordinul M.Ed.C. nr. 5035/14.XI.2001, privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a Cluburilor Sportive colare. Cluburile sportive colare func ioneaz în temeiul Legii înv mântului nr. 84/1995, republicat cu modific rile i complet rile ulterioare i Legii educa iei fizice i sportului nr. 69/2000, cu modific rile i complet rile ulterioare. Art.61. La fundamentarea cifrei de colarizare pentru cluburile sportive colare se vor avea în vedere urm toarele: 1. încadrarea cu personal didactic calificat cu specializ ri în disciplinele de sport organizate în cadrul clubului sau de antrenori califica i, conform legisla iei în vigoare ; 2. s de in baze sportive proprii sau s aib acces în s lile de sport ale unit ilor de înv mânt, conform prevederilor O.M.E.C.T. nr. 1560/345/1025 din 23.07.2007 pentru aprobarea Protocolului privind asigurarea cadrului de colaborare în vederea dezvolt rii continue i func ion rii performante a sistemului na ional de educa ie fizic i sport, sau la cluburile de alt natur (de seniori), care le asigur spa iul necesar de activitate; 3. s existe în localitate/unitate teritorial-administrativ , jude , zon , cluburi, asocia ii de seniori, la disciplinele sportive corespondente, unde pot promova sportivii;

13

4. se vor reduce sec iile/disciplinele sportive care nu au baz de selec ie, baz didactic pentru disciplina de sport respectiv , care nu se justific prin rezultatele pe care le-au ob inut în ultimii 4 ani; 5. se vor reduce sec iile/disciplinele sportive la sporturile neolimpice ocupate de suplinitori f r studii corespunz toare; 6. s aib , în localitate/unitate teritorial-administrativ , unit i de înv mânt cu s li de sport pentru preg tirea grupelor de încep tori în propria coal ; 7. în planul de colarizare se vor men ine numai sec iile/disciplinele sportive care au ob inut, în mod constant, rezultate sportive în competi ii la nivel cel pu in na ional, sau au promovat sportivi în forma iile de seniori. Art.62. Dac nu se respect prevederile art.61, nu se propun cifre de colarizare.

SEC IUNEA a 7-a ÎNV MÂNTUL SPECIAL Art.63. Înv mântul special este organizat i func ioneaz în conformitate cu prevederile Capitolului VI din Legea înv mântului nr. 84/1995, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, a Hot rârii Guvernului nr. 1251/2005, privind unele m suri de îmbun t ire a activit ii de înv are, instruire, compensare, recuperare i protec ie special a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerin e educative speciale din cadrul sistemului de înv mânt special i special integrat, precum i a ordinelor, metodologiilor i preciz rilor elaborate de minister, în vigoare. Art.64. În înv mântul special i în înv mântul special integrat sunt înscri i copii/elevi cu deficien e, expertiza i de c tre Serviciul de Evaluare Complex din cadrul Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia Copilului i orienta i colar i profesional de c tre Comisiile pentru Protec ia Copilului. Comisia intern de evaluare continu poate elibera elevilor cu cerin e educative speciale recomand ri privind acordarea serviciilor de sprijin. Art.65. În baza datelor primite de la aceste comisii, inspectoratele colare i unit ile de înv mânt propun cifrele de plan, pentru toate nivelurile de preg tire ale înv mântului special preuniversitar.

14

Art.66. Decizia va fi corelat cu datele privind baza material existent pentru aceast form de înv mânt, condi iile socio-economice ale localit ilor/unit ilor teritorial-administrative în care se organizeaz acest înv mânt, precum i asigurarea cu personal calificat. Art.67. Proiectul de plan va fi înscris în ANEXELE nr. 18-1 i 18-2. Art.68. Re eaua unit ilor de înv mânt special va fi eviden iat în ANEXA nr. 18-3. SEC IUNEA a 8-a MÂNTUL POSTLICEAL

ÎNV

Art.69. Înv mântul postliceal de stat se organizeaz potrivit prevederilor Capitolului VIII din Legea înv mântului nr. 84/1995, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare i func ioneaz prin coli postliceale i coli de mai tri . Art.70. În temeiul art. 15, alin. 13 din Legea înv mântului nr.84/1995 republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, pot func iona, sub conducere unic , unit i de înv mânt în care se organizeaz mai multe niveluri/cicluri de înv mânt, un nivel fiind i înv mântul postliceal. Art.71. Clasele de înv mânt postliceal pot fi organizate doar în unit ile de înv mânt unde sunt create condi ii didactico-materiale adecvate i resurse umane calificate pentru calific ri recomandate prin PRAI i/sau PLAI. Art.72. Înv mântul postliceal func ioneaz potrivit criteriilor generale de admitere în înv mântul postliceal aprobate cu O.M.E.C.T. nr.1552/19.07.2007. Art.73. Înv mântul postliceal de stat se organizeaz de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului din proprie ini iativ , la propunerea autorit ilor administra iei publice locale sau la cererea operatorilor economici i a altor institu ii interesate. Art.74. Pentru clasele de înv mânt postliceal de stat colarizate din ini iativa Ministerului Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului, finan area se realizeaz prin bugetele locale ale unit ilor administrativteritoriale. Art.75. Se vor finan a din ini iativa Ministerului Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului, doar clase care corespund domeniilor prioritare recomandate de documentele strategice (PRAI i PLAI).
15

Art.76. La fundamentarea cifrei de colarizare pentru înv mântul postliceal se va face inând seama de: 1. prevederile Planului Regional de Ac iune pentru Înv mânt (PRAI) i ale Planului Local de Ac iune pentru Înv mânt (PLAI); 2. dezvoltarea socio-economic a jude ului/zonei prin consultarea C.L.D.P.S., prin consultarea agen ilor economici i a celorlal i factori interesa i în preg tirea for ei de munc . Art.77. Proiectul de plan va fi cuprins în anexele nr. 19-1 i 19-2. Art.78. Pentru înv mântul postliceal special inspectoratele colare vor face propuneri, conform prevederilor Capitolului VI, art. 45 alin. 3, din Legea înv mântului nr. 84/1995, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, completând ANEXA nr.19-1. Art.79. Re eaua unit ilor de înv mânt postliceal cu personalitate juridic ( coli postliceale, coli de mai tri) de stat, organizate pe baz de contract sau de la buget, propuse pentru anul colar 2011-2012, se organizeaz cu avizul consultativ al autorit ilor administra iei publice locale, i va fi prezentat în ANEXA nr. 11. CAPITOLULU IV RESTRUCTURAREA RE ELEI INV PROFESIONAL I TEHNIC

MÂNTULUI

Art.80. Coeren a reformei domeniului de preg tire profesional i tehnic implic o conjugare a elementelor de reform curricular cu cele specifice restructur rii re elei colare. Art.81. În vederea optimiz rii ofertei de formare profesional prin înv mânt profesional (anul de completare) i tehnic i a costurilor aferente organiz rii acesteia, inspectoratele colare în colaborare cu C.L.D.P.S. vor reorganiza re eaua unit ilor de înv mânt în care func ioneaz anul de completare, înv mânt liceal-filiera tehnologic (ciclul inferior i/sau ciclul superior), coli postliceale, coli de mai tri, având în vedere urm toarele: 1. Înfiin area claselor de înv mânt profesional i tehnic se va realiza în func ie de cererea de pe pia a for ei de munc , func ionarea acestora va fi aprobat numai în situa ia în care exist suficien i elevi pentru constituirea acestora spre limita maxim a efectivelor prev zute de lege; 2. Unit ile de înv mânt vor organiza colarizarea numai pentru filierele/profilurile/specializ rile i domeniile/calific rile profesionale stabilite cu consultarea C.L.D.P.S., în conformitate cu prevederile Planului
16

Regional de Ac iune pentru Înv mânt (PRAI) i ale Planului Local de Ac iune pentru Înv mânt (PLAI); 3. Stabilirea domeniilor preg tirii de baz i a calific rilor profesionale din cadrul ofertei educa ionale, pentru fiecare unitate de înv mânt, se va face inându-se cont de locurile de instruire echipate, de condi iile locale de desf urare a activit ii de instruire practic (inclusiv partenerii sociali-agen i economici cu care unitatea de înv mânt are încheiat conven ie cadru privind efectuarea stagiului de preg tire practic în întreprindere/institu ie public de c tre elevii din înv mântul profesional i tehnic, conform O.M.E.C.T. nr. 1702/06.08.2007), precum i de posibilit ile de asigurare a resurselor umane calificate; 4. Unit ile de înv mânt vor organiza pe cât posibil preg tirea profesional la toate nivelurile educa ionale pentru un domeniu de calificare profesional (înv mânt profesional, înv mânt liceal ± filiera tehnologic i înv mânt postliceal) pentru a concentra investi ia de resurse i a diminua costurile colariz rii; CAPITOLUL V EFICIENTIZAREA ORGANIZ RII RE ELEI COLARE Art.82. Cadrul legislativ i preocup rile privind calitatea înv mântului constituie premize pentru asigurarea unei corel ri corespunz toare între obiectivele educa ionale i re eaua institu iilor de înv mânt, în deplin concordan cu cerin ele form rii profesionale i finan area sistemului educa ional. Art.83. Consiliile locale i jude ene, împreun cu inspectoratele colare, se vor implica in organizarea eficient a re elei colare, atât la nivelul fiec rei localit i/unit i teritorial-administrative i zone geografice cât i la nivelul jude ului, cu respectarea prevederilor Legii nr.84/1995, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. Art.84. Pentru aplicarea corect i unitar a procedurilor de reorganizare a re elei colare se definesc urm toarele no iuni: 1. RE EA COLAR ± reprezint totalitatea unit ilor de înv mânt preuniversitar cu personalitate juridic care sunt organizate i func ioneaz pe o anumit raz teritorial (zon geografic , comun , ora , jude ), coordonate i monitorizate de inspectoratul colar.

17

2.UNITATE DE ÎNV MÂNT CU PERSONALITATE JURIDIC (PJ)- unitatea de înv mânt care dispune de patrimoniu, sediu i adres i care este organizat i func ioneaz cu efective de minim 100 pre colari/200 elevi, are cod SIRUES, personal didactic propriu (cu carte de munc ), gestioneaz acte de studii, i întocme te SC. Numai unit ile de acest tip au dreptul la posturi de conducere, la sigiliu cu stema României, au cont în Trezoreria Statului i propria lor activitate financiar-contabil . 3.STRUCTUR (unitate de înv mânt arondat ± AR) ± unitate de înv mânt care este organizat i func ioneaz în componen a unei unit i de înv mânt cu personalitate juridic , apar inând aceluia i ordonator principal de credite, având efective mai mici de 100 pre colari/200 elevi, pentru care nu s-a propus, ca excep ie, func ionarea independent . NU ARE personal didactic propriu (cu carte de munc ), nu gestioneaz acte de studii, nu întocme te SC, nu are cod SIRUES, sigiliu, cont în trezorerie i director. Activitatea managerial curent a structurii colare este asigurat de un cadru didactic coordonator, desemnat de directorul unit ii de înv mânt cu personalitate juridic . 4.SEC IE ( S ) ± este nivelul de înv mânt care func ioneaz în cadrul unei unit i de înv mânt cu personalitate juridic , altul decât cea care define te nivelul stabilit ca reprezentativ i care func ioneaz , de obicei, în acela i spa iu (cl dire) împreun cu alte niveluri de înv mânt. NU ARE cod SIRUES, sigiliu i director. Art.85. Reorganizarea re elei colare se va realiza pe baza: 1.analizei evolu iei demografice, a popula iei de vârst colar , la nivelul fiec rei comune/ora (ordonator principal de credite); 2. analizei bazei materiale existente, a utilit ilor i a infrastructurii; 3. analizei ocup rii posturilor cu personal didactic calificat; 4. analizei rezultatelor elevilor: semestriale, anuale i cele înregistrate la examenele de finalizare a studiilor; 5. dezvolt rii socio-economice, existen ei unor grupuri etnice i a unor grupuri defavorizate sau cu nevoi speciale; 6. condi iilor meteo-geografice. Art.86. (1) Desfiin area unit ilor de înv mânt preuniversitar se va face cu respectarea prevederilor Hot rârii Guvernului nr. 1618/2009, privind finan area unit ilor de înv mânt preuniversitar de stat, finan ate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/pre colar pentru anul 2010, cu modific rile i complet rile ulterioare i cu încadrarea în num rul de posturi repartizate de M.E.C.T.S. fiec rui inspectorat colar.

18

(2) Desfiin area unei unit i de înv mânt cu personalitate juridic se mai poate face i în urm toarele situa ii: a). lichidare, dac din motive demografice sau de migrare a popula iei nu se mai pot constitui, în urm torii doi ani colari, clase de elevi nici m car cu predare simultan . Nivelul de înv mânt, specializarea, respectiv calificarea profesional pentru care unitatea de înv mânt preuniversitar autorizat s func ioneze provizoriu nu a mai colarizat, din diferite motive o perioad minim egal cu un ciclu de colarizare se consider desfiin at/desfiin at ; b). comasare în cazul în care din motive demografice sau de migrare a popula iei, efectivele de elevi sunt sub limita prev zut de lege (100 pre colari/200 de elevi), nu este unitate de înv mânt unic pe comun sau autorit ile administra iei publice locale nu sunt de acord cu men inerea ei ca unitate cu personalitate juridic i se propune func ionarea, în continuare a claselor, ca structur la o alt unitate colar cu personalitate juridic . Comasarea se face prin fuziune (caz în care dou sau mai multe unit i cu personalitate juridic se unesc i rezult o nou unitate cu personalitate juridic ) sau prin absorb ie (caz în care una sau mai multe unit i cu personalitate juridic î i pierd personalitatea juridic prin unirea cu o alt unitate cu personalitate juridic , p strându-se personalitatea juridic , denumirea i sediul celei din urm ). Art.87. Decizia de desfiin are a unit ii de înv mânt eliberat de institu ia care a emis i actul de înfiin are se va lua numai în cazuri excep ionale i pe baza unei analize fundamentate, care se va desf ura pân la data de 15 noiembrie 2010 pentru anul colar 2011-2012. Art.88. Inspectoratele colare vor transmite Ministerului Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului o list cu unit ile nominalizate care din persoane juridice vor deveni structuri, spre avizare în cazul unit ilor de înv mânt pre colar, primar, gimnazial i aprobare în cazul unit ilor de înv mânt liceal i postliceal. Art.89. La nivelul fiec rei comune va func iona, de regul , o singur unitate de înv mânt cu personalitate juridic , celelalte unit i de înv mânt devenind structuri ale acesteia. Art.90. În mod excep ional, Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului poate aviza func ionarea unor unit i cu personalitate juridic având efective mai mici de 100 pre colari/200 elevi la solicitarea autorit ilor administra iei publice locale. Art.91. Solicit rile înso ite de o not de fundamentare care argumenteaz oportunitatea func ion rii unit ii de înv mânt, ca excep ie, cu personalitate juridic , se transmit Ministerului Educa iei, Cercet rii,
19

Tineretului i Sportului prin intermediul inspectoratelor colare. Solicit rile autorit ilor administra iei publice locale vor fi înaintate odat cu transmiterea proiectului planului de colarizare pentru anul colar 20112012. Art.92. Pentru aceste situa ii speciale consiliile locale trebuie s garanteze, în scris, existen a capacit ii financiare pentru sus inerea finan rii unit ilor de înv mânt. Art.93. Nu pot func iona dou unit i de înv mânt cu personalitate juridic în aceea i cl dire/cl diri diferite i / la aceea i adres cu dou administra ii distincte care majoreaz costurile de colarizare. Art.94. În timpul anului colar nu se modific re eaua unit ilor de înv mânt cu personalitate juridic . Art.95. Pentru optimizarea func ion rii unit ilor de înv mânt se vor respecta prevederile Hot rârii Guvernului nr. 1618/2009, privind finan area unit ilor de înv mânt preuniversitar de stat, finan ate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/pre colar pentru anul 2010, cu modific rile i complet rile ulterioare i trebuie avute în vedere urm toarele: 1. organizarea unit ilor de înv mânt pe vertical , cu o conducere unic i un num r mare de pre colari/elevi, cuprinzând mai multe niveluri de preg tire (pre colar, primar, gimnazial etc.) i nu pe orizontal , având conducere separat , pe un nivel de preg tire (mai multe gr dini e sau mai multe coli primare); 2. reducerea, prin unire, a num rului de grupe/clase cu încadrarea în efectivele de pre colari/elevi prev zut de lege; 3. eliminarea claselor cu efective sub limita minim prev zuta de lege, precum i a claselor cu predare simultan ; 4. reducerea num rului de clase cu efective mici de elevi, în special la înv mântul profesional, tehnic i voca ional, prin unirea claselor de acela i profil/specializare/domeniu/calificare profesional în cadrul aceleia i unit i colare sau comasarea unit ilor colare de acela i tip din aceea i localitate/unitate administrativ-teritorial . Art.96. Toate unit ile de înv mânt public preuniversitar care au func ionat cu personalitate juridic în anul colar 2006-2007 î i p streaz statutul, fiind considerate acreditate toate nivelurile de înv mânt, specializ rile, domeniile, respectiv calific rile profesionale care func ionau legal la acel moment, în unitatea respectiv . Art.97. Începând cu anul colar 2007-2008, unit ile publice de înv mânt preuniversitar, considerate acreditate prin lege, se supun evalu rii externe periodice, în conformitate cu reglement rile legale în vigoare.
20

Art.98. Pentru anul colar 2011-2012 inspectoratele colare în colaborare cu consiliile locale/jude ene vor analiza oportunitatea înfiin rii de noi unit i de înv mânt de stat cu personalitate juridic , respectiv, oportunitatea înfiin rii în cadrul unit ilor de înv mânt preuniversitar de stat existente în anul colar 2010-2011, de noi niveluri de înv mânt / profiluri / domenii / specializ ri / calific ri profesionale, cu respectarea prevederilor art. 24 alin 3 (d), art. 29 i art. 30 din Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calit ii educa iei, aprobat cu modific ri prin Legea nr. 87/2006, precum i a prevederilor art.142 lit. d) din Legea înv mântului nr. 84/1995, republicat cu complet rile i modific rile ulterioare. Art.99. Procedura de autorizare de func ionare provizorie, care acord dreptul de a desf ura procesul de înv mânt i de a organiza, dup caz, admiterea la studii, presupune derularea procedurilor de evaluare în vederea ob inerii autoriza iei de func ionare provizorie. Art.100. Pentru unit ile de înv mânt preuniversitar de stat, care urmeaz a se înfiin a i func iona, ca noi unit i de înv mânt, precum i pentru cele existente în anul colar 2010-2011 care vor func iona cu noi niveluri de înv mânt / specializ ri /domenii/calific ri profesionale, dup caz, pentru anul colar 2011-2012, calendarul a fost aprobat cu Nota MECTS nr. 49315 / 22.10.2010 i Nota ARACIP 5315/25.10.2010. Art.101. Re eaua colar va avea avizul consultativ al consiliilor locale i jude ene în urma analizei realizate la nivelul fiec rei zone (comun , ora , municipiu) i se va aproba, în mod obligatoriu, în cadrul consiliului de administra ie al inspectoratului colar. CAPITOLUL VI DISPOZI II FINALE Art.102. Conform prevederilor art.6 din Legea înv mântului nr. 84/1995, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, înv mântul obligatoriu este de 10 clase. Art.103. Frecventarea obligatorie a înv mântului de 10 clase, forma de zi, înceteaz la vârsta de 18 ani. Art.104. Inspectoratele colare vor lua toate m surile care se impun pentru asigurarea înscrierii în clasa I a tuturor copiilor în vârst de 7 ani, a copiilor în vârst de 6 ani (dac exist solicitarea scris a p rin ilor) precum

21

i cuprinderea întregii genera ii de absolven i ai clasei a VIII-a în înv mântul liceal, ciclul inferior. Art.105. Pentru înfiin area de noi unit i de înv mânt de stat cu personalitate juridic , respectiv pentru înfiin area în cadrul unit ilor de înv mânt preuniversitar de stat existente în anul colar 2010-2011, de noi niveluri de înv mânt, profiluri, domenii, specializ ri, calific ri profesionale se va avea în vedere respectarea prevederilor art. 24 alin 3 (d), art. 29 i art. 30 din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea cu complet ri i modific ri a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calit ii educa iei, precum i a prevederilor art. 23 alin 2 i respectiv art. 142, lit. d din Legea înv mântului nr. 84/1995, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. Art.106. Limitarea la maximum a aprob rilor privind func ionarea unit ilor de înv mânt cu personalitate juridic , ca excep ie de la prevederile Legii înv mântului nr. 84/1995, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. Art.107. Constituirea forma iunilor de studiu se face astfel: 1. grupa de început din înv mântul pre colar va fi constituit la limita maxim de 20 de copii, în mediul urban i spre limita maxim de 20 de copii, în mediul rural; 2. clasa de început din înv mântul primar va fi constituit la limita maxim de 25 de elevi, în mediul urban i spre limita maxim de 25 de elevi, în mediul rural; 3. clasa de început din înv mântul gimnazial i din înv mântul postliceal de stat va fi constituit la limita maxim de 30 de elevi, în mediul urban i spre limita maxim de 30 de elevi, în mediul rural; 4. clasa de început din înv mântul liceal va fi constituit din 30 de elevi; 5. clasa de început din înv mântul profesional ± anul de completare, înv mânt seral va fi constituit din 30 de elevi. Art.108 Locurile pentru candida ii de etnie rrom i elevii din Republica Moldova vor fi stabilite de inspectoratele colare care le vor repartiza pe unit i de înv mânt. Art.109. Fundamentarea proiectului planului de colarizare pentru clasele cu predare intensiv a unei limbi moderne în înv mântul gimnazial, clasele cu predare intensiv /bilingv a unei limbi moderne i pentru clasele cu predarea intensiv a informaticii în înv mântul liceal se va face inându-se seama de baza material existent , personalul didactic calificat existent în unitatea de înv mânt, pe baza analizei op iunilor elevilor, cu încadrarea în num rul posturilor aprobate pentru fiecare inspectorat colar i
22

cu respectarea prevederilor Hot rârii Guvernului nr. 1618/2009 privind finan area unit ilor de înv mânt preuniversitar de stat, finan ate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/pre colar pentru anul 2010, cu modific rile i complet rile ulterioare. Art.110. Fundamentarea proiectului planului de colarizare pentru toate nivelurile i formele de instruire, precum i a proiectului Re elei unit ilor de înv mânt preuniversitar, care vor func iona în anul colar 2011-2012, se va face din perspectiva unei func ion ri eficiente i sub aspect economic, având în vedere prevederile Legii înv mântului nr. 84/1995, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare i ale ordinelor, metodologiilor, preciz rilor, în vigoare, elaborate de minister. Art.111. Anexele 1-19.2 vor fi completate cu date referitoare numai la elevii din ar . Art.112. Proiectul planului de colarizare i fundamentarea acestuia vor fi avizate de consiliul profesoral i aprobat de consiliul de administra ie al unit ii de înv mânt, dup care se înainteaz inspectoratului colar. Art.113. Directorul unit ii de înv mânt poart întreaga r spundere privind fundamentarea i elaborarea proiectului planului de colarizare la nivelul unit ii de înv mânt, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii. Art.114. Hot rârea consiliului de administra ie a inspectoratului colar privind aprobarea proiectului planului de colarizare va fi comunicat în scris unit ilor de înv mânt în termen de cel mult 30 de zile de la aprobare. Art.115. Pentru modul de fundamentare a proiectului planului de colarizare, precum i defalcarea acestuia în profil teritorial pe unit i de înv mânt, profiluri, specializ ri, domenii, calific ri profesionale i forme de înv mânt, pentru exactitatea datelor transmise, inspectorii colari generali, inspectorii colari generali adjunc i care au atribu ii privind re eaua colar , responsabilii cu re eaua colar , precum i inspectorii de specialitate, poart întreaga r spundere. Art.116. Prezentarea de date inexacte atrage dup sine sanc ionarea celor vinova i conform prevederilor legale în vigoare. Art.117. Asigurarea bazei didactico ± materiale revine conducerii fiec rei unit i de înv mânt, iar asigurarea încadr rii cu personal didactic calificat intr în atribu iile conducerii inspectoratelor colare. Art.118. Adresa de înaintare din partea inspectoratului colar, c tre Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului a proiectului de plan va con ine în mod obligatoriu urm toarele men iuni: ÄPrezentul
23

Proiect al planului de colarizare pentru anul de înv mânt 2011-2012 a fost întocmit cu încadrarea strict în num rul de posturi aprobat inspectoratului de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului´, ÄPentru anul colar 2011-2012 am luat toate m surile care se impun pentru a nu mai organiza clase sub efectivul minim admis de lege i pentru a respecta prevederile Hot rârii Guvernului nr. 1618/2009 privind finan area unit ilor de înv mânt preuniversitar de stat, finan ate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/pre colar pentru anul 2010, cu modific rile i complet rile ulterioare ´ i ÄPropunerile de plan colarizare pentru anul colar 20112012 respect prevederile Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea cu complet ri i modific ri a Ordonan ei de Urgen a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calit ii educa iei. Prin urmare, în proiect am cuprins numai propuneri pentru unit i de înv mânt, niveluri de înv mânt, forme de înv mânt, filiere, profiluri, specializ ri, domenii de preg tire, calific ri profesionale, ramuri sportive, acreditate sau autorizate prin ordin de ministru, comunicat de ARACIP inspectoratului colar pân la data prev zut în Nota M.E.C.T.S. nr. 49315/22.10.2010´. Art.119. Proiectul planului de colarizare trebuie s poarte, în mod obligatoriu, avizul CLDPS i al coordonatorului regional al CNDIPT, pentru înv mântul profesional (anul de completare, înv mânt seral), înv mântul liceal, filiera tehnologic , înv mântul postliceal ( coli postliceale i coli de mai tri) i s fie înso it de o copie a Procesului-verbal în care a fost discutat i avizat de c tre ace tia . Art.120. Proiectul planului de colarizare va fi prezentat în dou exemplare la Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului, Direc ia General Management, Resurse Umane i Re ea colar în intervalul 13-17 decembrie 2010. Art.121. Propunerile sau modific rile înregistrate la Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului dup aceast dat nu vor mai fi luate în considerare, repartizarea cifrei de plan f cându-se din oficiu. Art.122. Inspectoratul colar comunic unit ilor de înv mânt planul de colarizare în termen de 10 zile de la primirea acestuia de la Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului.

24