Sunteți pe pagina 1din 321

r

INTRU MARIREA SANTE! CEI DE 0 FliNT! Sl DE V1ATA FACETOAREI


J' J

oSI

NEDESPARTITEI TREIMI ,

MINErD
LUNEI LUI

, ~.~~<j.----'--_::

TIPARIT

@u apzofJatea

$dntului

$incb

al $awtei 1'~6:>tze 3i;,ezicr cltf & 8lomCine.

Lece/ale edoboxe

BUCURESTI

TIPOGRAFIA

"CARTILOR
1 8 9 4.

BISERICESCI".

::IfJg=

f ~'~~~~~~ .

~YE

~~r~······ ·'~iiiiiiiOii~~~~~~~i~rF

LUNA LUI
ARE TREI·1/ECI DE 1/ILE
:PIUA ARE 15 ORE ~I NOAPTEA 9 ORE. In 4iua dinta.tii, sa.ntul muoenio Iustin ftlosoful, ~i alt santmnoeatc Instin, ~i oet tmpreunll. eu dtn,U La D6mne strigat-am StihirHe Serbl1rel 3, la.d, de va ft in post, Stihirile Oetoihulul 3, ~i ale , Sa.n~llor, 3.

Glas 2. Prosomia:
Ca.nd de pre lemn...

dura dumnedeestet credinte, l-atl incetat pre dinsul, versandu-ve sangele, pentru dragostea celul ce t}1-a versat aretat sangele sen pc cruce.

tota faptura, ~i sa cinstta multimea idolilor; a· tuncea vot maritilor mucenict, eu inima sirguitore, ~i ell cal-

vrajmasulut,

and gerul necunostinter, prin supararile


stepauta

podobindu-se, stan in certurt tmpreuna ell angerii, Inaintea Stepanulul Christos tmperatulut tuturor.

velpist, ~i Ierax maritul, vopsindu-sr vestment dumnedeesc din sanglurile lor, ~i im-

Peon patimitortul eel vitee, V alerian ~i Hariton ~i Harita, impreuna eu dinsul ~i dumnedeescul Iustin, ~i E-

vointele cele mal pre sus de fire, Iepadandu-ve de trupuI eel stricactos; atuncea tntarindu-ve ell puterea celul atot-puternic, nu v'attspatmentat de foe, nict de sa bit taetore, Pentru acesta plecanduveselie atl primit ferieitul sfir-

e suflare,

and cu dumnedeesca in,

aV alergat catra ne-

ve grumazir la Dumnedeu, eu

~it.

~=-

-===-=__~=-LU~N~A=L~O=I_IU=N=IE== =-=-~~~ __

'~

rugactunile tale sa De mantuim de sagetile vrajmasului, de intristarea cea stricatore de sufiet, ~i de t6t~ scarba, tott eel ce te laudam pre tine, miresa a lUI Dumnedeu.
/

tu estt lauda 6meni1or, tu estl nadej dea credincrosilor, si folosit6rea nostril, step~na Preacurata, ~i catra tine scapand, cu credinta strigam: Ca prin

T u e~tl bucuria

Mi1rire, ~i aenm, a SlIrbll.rel. Isr de va 11 in post, a Nitso~t6reI.

angerilor,

"DumnecJeu, celut ce a des"partit marea ~i a trecut pre "poporuJ, pre carele I-a man"tuit din robia Egi ptenilor,

"ca s'a prea-marit,

gare pecatelor,

mini mucenicestl, lor, stat' inaintea divanulut celul curat al S tepanulut tuturor, dandu-ne none dezle-

Piirtd impodobitt

cu lumueenici-

suferind, intru restignirea Filulul si Dumnedeulut teu Prea-curata, suspinand lacramat, ~i strigal: Va) mie prea dulcele men fin! Cum patimesn fara dreptate? Vrend sa mantuestt pre pamentenit eel din Adam. Pen. tru aceea Prea- curata FeeI6ra, tie ne rugam ell credinta, fa-I none pre aeeIa milostiv.
Tropar, glas 4. Mucenici~ tel D6~ne ... Mi1rire, ~i aeum, a SerMreI. sait a N1l.so~t6rel. Oauti1 la sfir~itnl oi1rtel.
~~~~~~~~~~~~~~~~

Multe durerl

A Oruce-Ni1scet6reI:

Bne credinclosit aparatort al adeverulut, nevoindu-se innaintea divanulut celul tiranese, eu un gaud au surpat Inselactunea lui Veliar, prin puterea Duhulul. .
.Irir.:

Bine cr edinctosit maril mucenict, prin chinurl, prin bata], ~i prin scarbe, au ca~tigat imperatia lUI Christos, intru earea vietuesc acum, pur-

tand cununt,
¥1

acum, a. NII..dt6reI:

OANOANELE. Al SerMrel eu Irmosul pe 8, lara de va fl. in post, amendoue Oan6nele OotoihuluJ, ~i al Sltntilor pe 4. Oa.ntarl!a 1, glas 2, Irmos:

La Ortrin~.

luit in pantecele Feclorei celet neispitite de barbat, f1ipre densa 0 al aretat aparatorea nostra, lustine in inima ta ..tl.pre Christos tntarire, vitejeste aI statut improtiva ju ..

mila, vrend sa miluestt zidirea manilor tale, te-al sa]a~-

eel ce ef1tl bogat intru

~.

Venit.

poporelor sa cantam cantare lui Christos

A vend

OA.nta.rea S, Irmol: Intareste-ne pre nol tntru tine ...

IN :PLUA INTAIA

'1

decatortulut eelul fara de lege,

care le itl porunela, sa faei eele farit de lege.

luminata de Dumnedeu, ostast de Dumnedeu alest, popor sant al santilor mucenict, adunandn-se aeum, au biruit eu trupul pre vrajma~ii eei fara de trupurt,
MlI.rire:

Ceta

patimiret lor, sa se laude de tott eu glas mare; carit sA r6ga lut Christos.sa ne mantuim nol.
1'IlI.rire,~i aoum, & Serbllrret Iar de va :fl tn post a N!tso~'6r.1. .

Mueenieil eel marl la suflet, dandu'~I trupurile la ehi.uurt, sil veseltau, veqend mal 'nainte desfatarea eea vecmica, marirea ~i strelucirea eea viitore,
'i
&CllDl,~&

Infrieo$ata minunea zemi .. slirel, ~i chipul eel negrait al nasterel, intru tine s'a cunoseut en adeverat 0 pururea Feelora. Spalmenteza-ml mintea, ~i-ml tnfricosaza gandul, marirea ta Nascetore deDumnedeu, eea tinsa tuturor, spre mantuirea sufletelor n6stre.
A. Oruoe-)l18o~t6r.l:

NlI.8c~t6rel:

sementa al zemislit in pantece pre Dumnedeu, ~i negrait l-al nascut intrupat, pre aeela la care nicl nu indraznesc a se utta puterile cerlurilor, pururea Pectora,
Il'IIlosul :

Fitra

pre not intru "tine Doamne, eela ee prin "lemn al omortt pecatul, ~i "friea ta 0 sadeste in inimile "nostre, eelor ee te laudam "pre tine.
Oatismala., glas 5.
Prosomi&: Ouventul eel tmpreun~ ...

Intareste-ne

Cu crucea Fiiulul teu eeea ee efaltlde Dumnedeu en darurI daruita, tota rata circa idoIesca s'a pterdut, ~i puterea draciIor s'a calcat, Pentru acesta credinctosil, dupre datorie tot-deuna te laudam, ~i bine te cuventam, fli Nascet6re de Dumnedeu eu adeve, rat marturisindu-te, te marim,
OA.ntarea 4:, Imos:

~ udit-am Doamne audul &rinduelel tale, ~i te-~m "prea-marit pre tine, unule tu"bitorlule de oment, patimirile lui lustin ~i ale lut Hariton, ~i ale Haritei, ~i ale lut Peon, s'au spaimen tat cetele angerilor. care sa struncinau en chinurile, pricinutau

De

I ustin, Hariton, Peonsi Evelpist, Harita ~i lerax ~i Valerian, luminatorit eel luminosl, caril lumineza marginile pamentulut en luminile

'r rupurile,

LUNA LUI IUNlE

vitejilor d umnedeesca ferieire.


M!rire

a dumnedeestilor lor de chinurt,

purtatori-

St~pa.nitoril tntunereculul 8'a11 spatmeutat de barbatia lui Evelpist ~i a lul Ierax, a mucenicilor celor nebiruitt, Prea-curata, eeea ce al zemislit pre Dumnedeu fara sementa, sa te rogl pururea pentru robit t~l.
Oa.ntarea 5, Inaos:

~1 seum, a N§.Bolt6rel:

R ugamu-te

~i aenm, a NlI.sollt6rel:

Tie, celera ee at nascut pre Christos, Ziditortul a t6ta lumea, strigam: Bucura - te Prea-curata, bucura-te eeea ee ne-al resarit noue lumina, bucura-te eeea ee at incaput pre Dumnedeu eel netncaput,
OAntarea 8, IrmQ&:

~atatorlule de lumina, ~i ~faeetorlul vecurilor Dom"nul, intru lumina porunci"lor tale povetueste-ne pre "nol, ca atara de tine pre alt "Dumneqeu nu stim, 'Umplendu-te de dumnedeescul Duh, al Inecat duhurile vicleniret celet rele, in paraele sangturllor tale Iustine, f6rte tare patimind ferieite mueeniee. eea eu numele de dar, s'a facut plina de dar dumnedeesc, ~i uttandu-st neputinta femeesca, ell adeverat a patimit dupre lege, ~i s'a invrednicit mariret, sufletul plin de dar, prin marturisirt santite, al timpit reutatea vrajmasuluI celut vechin, patimitorlule Haritone, podoba eea cinstita

rimind chlemare din ceria asemenea ea dumnedeeseul Pavel, ~i alergend calatoria eea drepta, f6rte bine aI s~ver~it nevointele muceniel de Dumnedeu inteleptlte. noenul muneilor neviforit, prin ocarmuire dumnedeesca, ~i atI ajuns catra limanul eel lin al tmperatiel lul Christos, mucenicilor. luminand la intarirea cea cinstita a bisericel, tota lumea o luminatt eu strelucirile patimilor. de barbat at nascut Feclora, ~i in vee petrect Fectora, aretand semnele dumnedeirel celet adeve, rate ale Fuulut ~i Dumnedeulul teu.

Intru adeneul gresalelor ...

T recut-att

Ca

Mlrire:

niste stele neratacite

F iindu-tl

Mime:

N eispitita

~i &OnDlJ .. N1I.settoreI:

~~------------------------------------------~~-------~'~l(

IN :pIaA IN=T=A=IA========-======T1 lrmosul: ~i lustin sta cu oapul spre taere tntins. La Evelpist. Atih Evelpist dupre euviin~!I. era a bine na· dejdui, Oct taindn-i-se eapul, mostenire pre Dumne4eu va dobandi. La Rariton ~i Rarita. Stih: Dumnedeeseul Hariton ~i Harita feoI6ra dorind, Ou tmbogatirea dumnedeestilor darurI tM~1 flind.

Intru adencul gresalelor "fiind incunjurat, chtem adin"cuI milostivirel tale eel ne"urmat, din stricaclune Dum"neqeule score-me.
CONDAC, glas 2.

deestilor tale cuvinte lustine, tota biserica lUI Dumnedeu • tnfrumsettndu. se, prin strelucirea vietet Iumineza lumea. lara pentru versa rea sangelui primind cununa, ~i inaintea lUI Christos stand impreuna ell angerit, roga-te netncetat pentru nol tott,

C u tntelepclunea dumne-

A ee~tl sa.n~{s'au nevoit la Roma, stand de fa~1t tnaintea lnl Rustic eparhul, ~i dupa mnlte mun.I Ii s'au taet oapetele. Insa spun ell. mal 'nainte de taere, a 4is santulul Iustin eparhul : Pare-vi-se, oa daoit ve vor omort, v~ ve~I sat la eerlurl, de ve~l lua vre un bine ? lara. el 4ise: Oll. nu ni se pare,oi suntem adsveritl, cum ca tndata ne vor primi bune resplatir!, ~i desfatata primire, ~i a~a li s'au ta.et oapetele.
Intrn ao~stll. 41, st\ntul muoenic Firm. Htih: Multe munoI Firm a rabdat, Dar ~i respllttirI multe in ceriu a afiat.

In 4iua dtntaH1, amintirea sa.ntuluI mucenio Iustin fllosoful. Itih: Via~a lul Instin, otrava 0 a rldicat, Ci 0, de ar fl beut-o mal intaiu, eel ee on acesta l-an adapat, Intru tntata 4i a lunel Iunie en adeverat, Iustin prin otrava din Vili~a s'a mutat.

eesta a fost din Flavia Sirie!, flu lul Prise al lul Vaehie pe timpul imperatiei lui Marou Aurelie ~i Antoni», ~i filosof s'a numit. Deel mergend la Roma, a dat mal sus disulul tmperat Antonin anafora insoris improtiva r1l.tii.eireiidolilor, ~i dezvinui· t6re credintel eelel in Ohristos, eu care pre una adevenndu-o ~i tntarlndu-o, adiea pre buna credinta erestinilor ; lara pre eeea-lalta, adiea tnselaelunea Idolesea, supuindu-o eu dovedirl din Seripturl. Deel fiind perseeutat de Crlscent filosoful, fu omorit ou vielesng, muneit fiind mal 'nainte cu multe munel. Aeesta pentru eea prea onratii ~i fitra prlhana vtata lul, ajungsnd Ia fapta bud eea desever~it, ~i f,loendu-se plin de tota tntelepolunea ii dllmne4easc1i.~i omeneselt, a lasat la totl eredinetostl serlpturl pline de t6ta tntelepclunea ~i tolosinta, care dau mare cuno~tin~i!. eelora ee le eetese.

A eesta a tost in dllele lul Maximian, ~i pentru oredinta in Ohristos fu prins, ~i adus oatr1i. :\1agon guvernatorul, ~i nepleeandu-se a da jfrtfa la idoll, fa dezbraoat ~i batut en vine, dupa aceea spanzurat ~i strujit. ApoI l-a taet vinele en briclul, si-l zdrobira pre la inehleturl, ~i-l zdrumtcara pantecsle, pulpele ~i armurlle en outlte ~i fa tmproseat en petre, ~i mal pre urma de t6te l-a taet eapul, ~i a~a a lnat cununa luptelor sale.
Intru ac~stlt 4i, santul mueenic Tespesie. Stih: On adevsrat, din fapte de Dumneden einstit, Muoenice Tespesie prin taerea de sable te-al vadito

Intru aeasti!. 4i, amintirea santulul mueenio lust, lustin, Hariton, Harita feclora, Evelpist, Ierax, Peon ~i Valerian. _., 8tih :-Nu apucasa tnoll. lust a fl de sable pi!..- t:s,

A eesta a fost in dilele imperatulul AIeesandru Sever ~i pentru m1l.rtnrisirea in Ohristos fa prins de Simplieie guvernatorul Capa· dooieI, fund ~i el din Oapadooia, ~i adus in eapistea idolilor, ea sa faoi!.jertfit la idoll ; deol nevrend 1'1 81l.se plece, el mal vertos batjoeorind idolil, fa spanzurat, ~i strujit, apel l-a bag at tntr'un cuptor aprins, ~i remaind en darnl lul Ohristos nestrleat, a fost adus Iara~I in oaplstea idolilor, unde adueeaii elinil [ertte, ~i apropimdu-se, surpa jos jertfelnieul eel idolese, ~i indata fa bagat intr'o tigae tnferbtntata pre foe plina de unt-de-lemn ~i de smola ~i de seil, ~i stand tntr'ensa doue 4Ue, e~i s1l.· nates, neavend nieI 0 arsnra pre trnpull~'l!~ pre mul~l neoredinelo~l a tntors Ia eredin~~

t
I

__ 10

LU_N_A_L_U_I_IU_N_IE
~i
ILIUDl,

",t
a Nl••1~6reJ:

Dhristos, pentru marlmea minunel. ~i mal pre urma l-a seos din oetate, ~i i s'a taet oapnl, Ou ale lor sante rrigll.clunl, Demne miluer te-ne ~i ne mantue~te pre noI, Amin. _ Oa.ntarea 7, Irmo8:

hipul eel de aur in campul Deiracinstindu-se, eel "trei tined au defatmat po"runca cea prea tara de Dum"neqeu, ~i fiind aruncatt in "mijlocul foculut, recorindu"se au cantat: Bine ef1tl eu"ventat Dumnedeul parinti"lor nostri, ctunet cn riul sangturilor, atl izvorit mucenicilor izv6re de minunt, cu care stingett jerateeul patimilor eelor rele, a celor ce tot-deuna striga: Bine estl cuventat Dumnedeul parintilor nostri.

tine te vedea mal 'nainte Molsi in muntele Sinal rug ardend, Prea-curata, earea at purtat fara ardere strelucirea eea nesuferita a fiintei celel negraite, din carea una din santele ipostasurl, s'a impreunat en grosimea

P re

trupulnl,

OAntarla 8, Irm •• : Pre Dumnedeli eel ee s'a pogortt ...

Uscand adincimea inf1ela-

urtatorilor de chinurt al Domnulut, en tarie fiind lamuritl, ca .intr'un euptor eu foeul muncilor, dumnedeeste atl strelucit eu adeverat mal mult de cat aurul, strigand, ~i laudand pre Christos in vecf,

leptul Iustin, filosofia elinilor prin dar 0 a nebunit, plecandu-t sa se inchine Treimet, eu drepta credinta strigand: Bine e~tI cuventat Dumnedeul parintilor nostri, .
Drir.:

nedeu fiind impodobit tnte-

Cu tntelepctunea

lui Dum-

on, Hariton, ~i marele Ierax, impreuna ell Valerian, eel ee prin patimirt au micsorat inselacrunea, ~i s'an impreunat cu cetele angerilor.
Bine-envantltm pre Tatltl, pre FUnl ~1 pre santnl Dnh Domnul,

Impreuna eu Iustin eel intelept, sa se laude Harita, Pe-

: -.

dragoste vitejeste at' ars inteleptilor materia reutatel, ~i ea niste luminatort strelucind, atIl umina t inimile tu turor, eelor ce ell credinta striga: Bine e~tI cuventat Dumnedeul parintilor nostri.

Cu

foeul dumnedeestel

Sirguindu-v~ catra viata eea vecinica inteleptilor, vitejeste v'att plecat tott grumazil la sabie, intru unirea sufletulul, mucenicilor, aducendu-ve pre sine-ve ea niste

jertfe lui Dumnedeu,

Christos mirul eel de~er:::_

.p urtand

,1 aeum, a

lU,Bolt6rel:

in pantece pre

IN:PIUA INTAIA

pentru not, bine al mirezmit Iumea cu mirosurl insuflate de Dumnedeu, Pentru aceea strigam tie N ascetore de Dumneden, bucura-te, ~i pre a innaltam pre Christos intru tott

vecit,

Irmosul : 8§. ll!.udl!.mbine se ouventl!.m, ~i sl!. ne lnohi· . nl1m Domnulul oA.nta.ud, ~iprea inll.lta.ndu-l pre dtnsul tntrn tot1 veoil.

"pogorit in cuptorlul eel cu "foe Ia tinerit evreesn, ~i va"pala intru recorela 0 a pre"fAcut, ca pre Domnul lau"dati-l luerurile, ~i-l prea in"naitati intru totl vecit.
Oa.ntaraa 9, Irmos: Pre Dumne4eii Cuventul...

Pre Dumnedeu careles'a ,

deesc suindu- ve strelucit preste sanglurile v6stre, cu bucurie v'att suit la cerluri"i atl luat, din mana cea purtatore de viata, cununile biminter, neincetat rugandu-ve pentru Dol, inteleptilor. ¥i aeum, & N!l.soAt6rel: Filul eel mal 'nainte de tott vecit, eel fara inceput cu TaUtI, tntrupandu-se din prea curate sangrurile tale, ca s6rele s'a aretat none, Malc~ Prea-curata nenuntita, ~i gonind intunerecul, a luminat t6t4 lumea.
!molul

Pre Dumnedeu Cuventul "eel din Dumneden, carele cn

~dumne4eeasca, atl topit gerul tnselactuner vitejilor patimitorl, ~i facendu-v~ partast patimilor celor sante, ale celui ce a luat trup pentru Dol, tmpreuna cu dinsul v~ veseHtl in cert urt in vect, Cu adeverat s'an mirat angerit de tntelepctunea lUI Iustin, de barbatia Haritef, de indraznela lUI Hariton, de luptele cele vitejestt ale lui Peon, ~i ale lui Ierax, ~i de rabdarea cea multa a lui Valerian catra chin uri.

uminandu-ve

ell marire

"negraita tntelepctune a ve"nit sa tnoesca pre Adam cel "caqut reu prin mancare in"tru stricactune, din santa Fe"cl6ra negrait intrupandu-ae "pentrn nol credinclosil, cu "u.n gand tntru laude il ma"rIm.

ornenilor, s'au spalmsntat de nevointele lul Iustin, Hariton, Evelpist, ~i ale Iecloret Harita, ale luI Ierax, Valerian ,i Peon, cu carit impreuna cu cfintarl pre ei Ii laudam.

C etele cerestl, ~i multimile

IXAPOSTILARIA.. Prosomia Ucenloil ve4endu-te ...

t Ca ...

Ml1rire:

,1 eee8o-laltll. servire
.

8.

Ortrinel dupre rtadu611.

pe un carut dumne-

II Apolllol.

-1
I

LUNA LUI IUNIE

.~ .

INTRU ACEASTA LUNA


Cel dintru sa.n~l pltrinte~e nostru Niohifor Mltrtnrisitorlnl, patrlarhnl Constantinopolel ~i santul marele mneenle I6n oel noii de la Suoeva, al oltruIa servioii1 s'a a~e4at dnpl1 servioJul sA-ntnlnI Niohifor. Vim: Iarll. in Moldova se serMzlt Jot dupll. Pogorlrea santulu! Duh. La D6mne strigat-am, Stihlrlle, gla.s 4. Prosomia: Oa pre un vitez ..

IN 2 DILE.

!nmnltind talantul InteIepclunet, prea fericite, te-at invrednicit bucuriet DomnulUI t~u, fiind impodobit ell darul dumnedeestet strelucirf, ~i lucind cu raza Duhulut cea tntelegetore, stat acum de-adrepta cea purtatore de viata neincetat strelucind en lumi- . nile cele cerestl, marite NiI

chitore,

re tine te cunostem , 'I? tntarire adeverulut, ~i .',~razem credintet, parti. itor dog mel or, ~i aju. tor bunet credinte, ~i salasluire curatiel, ~i vas ales de buna mirezma Duhulut, ~i comora prea mare a lnvetaturilor, fli terneiu bisericet luI Christos, Aretatortule de cele dumnedeestl, de Dumneden insuflate.
o '

tine te fericesc FecI6ra Prea-curata, ca pre eeea ce at ridicat pre 6menl din adencul reutatet ~i al necunostintel, Laudandu-te pre tine dumnedeesca miresa, eea pururea fericita, ~i maresc cinstita ~i negra ita nasterea ta, ell at nascut pre MantuitorIul lumet, ~i at mantuit omenirea de blestemul eel stremosese,
A Orlloe-N'lo~t6rel:

P re

Ml1rire, ~i aeum, a Serb!l.reL Iar~ de va :8. tn post, a N~so~t6reI.

l:arhe

Pre tine te laudam Ierarhe, ca pre un mostenitor al apostolilor, ~i partas obicelurilor patimitorilor, ~i ca pre un asemene rivnitor sihastrilor, ~i ca pre 0 pecete a invetatorilor, ~i inchipuire dumnedeesca ~i talnica a lUI Christos, ~i ca pre un rtn de vindecarl, de Dumnedeu curgetor, care acopere cugetele cele tara de lege ~i hulitore

D6mne,

daca te-a vedut

Fecrorasi Malca ta pe cruce resplatit eel ce


spanzurand, spaunantaudu-se ~i privind, dicea: Ce tI-au

darurile tale cele multe Stepane? Ci rogu-me, nu me lasa singura in lume, ci grabeste de in viaza, im preuna sculand pre stremosl, .
Tropa.r, gIll 4-

au

dobandit

prea inteleptefericite.

Indreptator credintel ...

-1

IN DOUE \lILE MlI.rire, ~i aoum, a Serbli.reI: Sall a N!l.so~t6rel. Oaut!l.la 8fir~itul ~ oll.r1;el.

l~,l
Mltrir.:

tntelepctunet tale s'a facut un Iucru minunat, Nichitore. Omorindu< tl cugetele cele de pre pament prin ajunare, ~i sufletul indreprandu-tt cu strguinta, Ntchitore de Dumnedeu tnsuflate, at ajuns catra limanurile odihnet celet neinvaluite.
~i aoum, a NII.8o~t6rel:

La Ortrinl.
OANOANELK. AI Serbli.rel en Inaosul pe 8, Iarl!. de va :8. tn post, am~ndou~ Oan6nele OotoihuluI, ~i al Sa.ntulul pe 4. AI oll.ruia Aorostih la GreoI este aessta, Pre Niohifor oa pre un pnrtator de blrnintll. on oantl1rl 11 laud. Compnnerea Iul Teofa.n. Oa.ntarea I, glas 4, Irmos:

.A. dencul

Maret rosit cu urAne neudate,pedestru tre"cendu-l Israil eel de demult, "cu manile lui Moisi in chi"pul crucet, puterea lul A"malic in pustie a biruit,

zdrobirea 0meniret Prea-curata, nascend pre Iacetonul a tota lumea, carele ne-a ridicat pre not, eel ce cram surpatl prin caderea stremosilor, mires a a lui Dumnedeu,
04ntarea 3, Irmo.:
Nu intru tntelepciune ...

Tamaduit-ai

De fata at aretat, ca fapta


este suire priviret. Pentru ca indreptandu \1 sufletul eu tapte Nichifore prea fericite, prea ales l-at intr'aripat catra privirea cea desever~it. Fiindu~tlcuventul intrumsetat ell faptele, ~i viata ti s'a aretat Impodobira ell coventul, cuprinsule de Dumnedeu Nichifore, Pentru acesta Chri-

~mpodobindu·\l viata cu chi~purile bunatatilor, ~i facendu. te laminator, purtand aretat cuvent de viata, at pastorit turma Jut Christos eea prea santa.

Limba ta cea graitore de Dumnedeu, ~i iufocata t)i dumnedcesca, a ars eresurile cele
spinose cu focul eel intele-

stos te-a pus pre tine pe sea..


unul eel prea inalt. Lon ticalosul bolind de ere sul lUI Mamona, ~i lovindu,se de tine ca de 0 petra

getor, de Dumnedeu inteleptite, pururea pomenite parinte,


Iubire de tntelepctune at cereat adencimea tntelepctunet, ~i ell Impleticirile dog-

Cn

MI.rir. :

.=:e,s'a

sfarimat. ~i unirea

melor.ta~e'ca~~tat alsug:u~.l _

.~ . !
14 mat, pre eel ee ..se lepada de chipul lui Christos, vrednieule de minune.
~i alum, a N18o~t6Nl:

vern pecatosit folositore, pre tine una cea ell totul fara prihana, te-am castigat intru ispite mantuire,
.A. Ornoe· N!.o~t6reI :

---~. -!

Marturisind pre eel mal 'nainte de veeJ, tmpreuna tara de ineeput eu Tatal, ca s'a nascut din pantecele t~u in vremile eele de pre urma, te marim pre tine, eu adeverat 'Malea lui Dumnedeu Pre acurata, intrn tntelepctune, ~i "in putere, ~i in bogatie ne "laudam; ci intru tineInte"lepelunea Tatalut eea ipo"statniea Christoase. Ca nu "este sant afara de tine, Iu"bitorlule de 6menl.

Nu

Irmosul:

ta eea Prea-curata Christ6se, veqendu-te mort intins pe cruce, striga: Fiml men eel d'impreuna tara de tnceput eu Tatal ~i eu Duhul, ee este acesta a ta nespusa oranduelar Prin earea at mantuit intelepta zidirea prea euratelor manilor tale.
O§.ntarea 4, Irmos:

Malca

~!

~idieat pe cruce v~qendu.mte biserica pre tine s6"rele dreptatet, a statut intru "a sa ronduela, preeum se eu"vine, strigand: Marire puteOatismal&, glas 1. "reI tale D6mne. Pro2omia: Morm~ntul t!IU... Cu dumnedeeasca putere Cetele patriarhilor, eu laal zdrobit talcile eelor necreude ~i eu cantar! einstese podinctosr, biruindu-t pre el eu menirea ta Nichifore, Cact au cuventul teu eel tntarit, ~i at luat adaos pre sufletul teu eel tnvetat sa cinstesca dumnemarit, drept aeeea ~i einstita deesca ie6na Mantuitorlulul, biserica marindu-te astaqi, Iaaretatonule de eele sante. uda pre lmperatul, pre sinCu marturisirea aretat at gur mbitorrul de oment, luminat dumnedeesca preotie In,rire, ~i aeum, a Serbll.r.t 't lar! de va 11in post, a Nitso~t6r6I. parinte Niehifore; fiind inMaieA a lui Dumnedeu chis de crudimea lui Leon, pre tine te ~tim totl, ceea ee tnvetatorlule al tatnelor, de te-al aretat Feclora eu adeDumnedeu euprinsule. verat ~i dupa nastere, nol eel Bar bateste stand pentru ee eu dragoste alergam la a einstea dogmelor bunet ere .. _b_U_D_8t_a_te_,_e_8_p_r_e_t_in_e_t_e _a_ d_in_t_e_a_C_i_n___,stitel ..__ bisericl,

~i

biclul euvintelor tale at gonit pre Iupit, caril amestecan credinta cea adeverata, Nichifore. un rain facendu-tl inirna ta, lemnul vietet at odraslit in mij locul acestia, tuturor aretand cuventul eredintel, parinte Nichifore, de Dumneden insufiate.
~1 aenm,

.lr1r.:

Ca

M.~r1re:

Vinde carl sufletelor, at dat drept cinstitorilor, cuvintele tale aretatorlule de cele dnmnedeestt: lara pamentul reu credinctosilor, l-al resturnat cu dogmele.
,1 acum,
&

Nl.slit6rel:

a. Nl8o~t6ret

nedeu,

Pre Cuventul Iut Dumneden celul mal 'nainte farli de , trup, nascendu-l tntrupat, pre laudata cea plina de darurt, al inoit lumea. Pentru acesta pre tine te cinstim cu drepta credinta, miresa a lui Dum-

J)ezlegare blestemulut stremoset te-at facut Prea-curata, cact ai zemislit pre eel ee ne-a incununat pre nol cu

dumnedeestile bine-cuventarf,
Oa.ntarea 8, Irmos:

Jma un laminator

Jertfi.·voiii tie on glas ..

luminand

D6mne lumina mea in ~ lume al venit, lumina cea "santa, carea intorci dintru in"tunerecul necunostintel, pre "eel ce te lauda pre tine cu "credinta• Avendmintecurata, prim. blatore in cerlurl, at cules florea cea nevestejita a cunostin tel ~i a tntelepctunei, prea fericite Nichifore. cuvent lucrator ~i viata fara prihana, strelucind ca sorele, luminezl intarirea bisericel.

'J'1

Oa.ntarea 6, Irmos:

~ biserica en razele DuhuIut, te-al aretat stilp cu tnaltime ceresca, ~i nor povetuit or catra mostenirea cermIut, cugetatonule de Dumneqeu Nichifore. prea ales tl-aI dat tot a viata ta lui Dumnedeu parinte fericite, Pentru aceea aI fost pus ste panitor preste tota lumea, descoperitorule de cele sante.

A vend

~~~~~--.--------------~1_JL

gaitonulut cea cu done ascu .. titurt, rumpe impleticirile c.. resurilor eelor fara de Dum ... neden, lara lumina adeverului 0 arata tuturor.

nedea insuflat, cu sabia Man ...

C uventnl

:rnrira:

teu eel de Dum ..

16 ~i aenm, a NlI.so~t6reI:

LUNA LUI IONIE

LegUe firet minunat Sa dezlcga, cact FeeI6ra zemislind farii ispita de nunta, pre Ziditortul Domnul tuturor, 1-a nascut prunca, si l-a aplecat, tie en glas de "lauda Domne, biseriea stri"ga catra tine, de sangele dra"cilor curatindu se, en sangele "cel curs prin milostivire din "c6sta ta.
OONDAOUL~i lCOSUL SerblLreI. 8ai1 a SA.ntuluI, glas ,. Prosomia: .A.retatu-te-al astA41lumel. .

~i din turnul faptelor, inpr6~ca en prastia asupra taberilor vrajmasilor, ~i usile mi-

Jertfi-voiu

IrmosuJ:

Jostiviret le deschide, eelor ee pre dinsul Il lauda cu eredinta, ea pre un Ierarh al lul Christos impreuna ~i inv~tator.

Intru ao8stll. Innll. in 2 411e, eel dintru sAntI p1l.. rintele nostru Niebifor Mll.rturisitorIul, patriarhul OonstantinopoleI. Stih: Patriarhnl de patriarh apr6pe flind, Nichtfor la.ngll. dumnedsescul betran Avraam este ~e4end. Niehifor in Iona lul Iunie in a doi1a 4t, Locasul eel din Edam mostenl, eesta a fost pa timpul imperll.tfe1 pll.ga.. mln! imperat Constantin Oopronim, nitscut in imperate~a eetattlor ; ~i pltrin~illul erai1 de bun neam ~i vestltI, numtndn-se Teodor ~i Evdoohia; earele Teodor a fost Isealttor de eltr~ile imperAte~tl eele poruncit6re. ~i flind pltrltt oil. este tnehlnator al dnmnedee~tilor ic6ne, a fost ehinuit cu b1I.tlU, i trimts ~ in izgonire la Milasa en paz it eumplita, ~i dllpll. aeeea a fost ehlemat, ~i ueeuputndu.se pornneilor imperll.te~tI, Jaril.~I a fost izgonit Ia Ni· . cea, ~i traind aeolo ~ese anI en multll. nevoe, i~i primi sfirsitul. larll. flul sM aeesta, ctnstttnl dle, acesta Nichifor, toemal din nastere a fost infa~a.t en eununile ortodoxiel, ~i eresout en laptels bunel oredinte, ~i treesnd versta pruneesell., ~i bine invli~n.nd, s'a a~e4at in eeta soriitorllor. Dnpa aeeea soootind pre t6te ell. sunt ca niste pleve ~i pli.ejenI, s'a dus din eetate, ei a mers la Propontida, ~i aeolo singur fu dat eAtrll.Dumne4ei1, petreeend en multe trude ei petreoere rea. Deel tntemplanda-ss a se sever~i marele arhierei1 Tarasie, Niohifor aeesta a fost rugat de imperatul Niohifor, sa Ia seaunnl patriarhiei Constantlnopolel. Deelpreste pu~ina vreme reposand imperatul aeesta, cs s'a 4i8 mal sus. ei faeendu-se fiul seii Stavraehle diadoh tmpera~ieI, a (l~rula viata ~i a lui scurt1l. filud, a. prlmit seeptrul imp~ra~ieI Mihail eel bine credinolos. Deel pre aoesta po· gortndu-l din imperatie Leon eel en nnms de fiarlt, ~i luand el impera~ia, a statut tmprotlva saatelor ie6ne, ~i asupra bunel n6stre eredinte. Insll. on neputinta este, sit spunem ~i sll. serlem, ea:te a 4is en indril.zn81a oatra pl1ganul ~1 spureatul aeela, einstltul parintele nostrn Mi· ohifor, tara. urltorlul de Dumnedeil, indata. pogorlndu-l din seaun ~i isgonindul, ~i Mogan· du-I in temnitli., a dat poruncli., 0& sit nu albA

unul ce al primit de la Dumnedeu cununa de biruinta astadt din ceriu, 0 Ntchifore, mantueste, pre eel ce en credinta te cinstesc pre tine, ca pre un Ierarh tmpreuna ~i invetator.
100S:

Ca

Ca 0 nebiruita cetate a lui Dumnedeu s'a aretat rnarele terar h 11, stand infipt de-

asupra muntelut, pazind Inmea ell rugactunile, ~i cetele eelor fara de Dumnedeu bi, ruindu-le, a remas neranit ~i nevatamat de sagetaturile vrajmasilor, purtand tnlauntru in inima pre imperatul ~i Domnul tuturor, Pentru acesta ~i lumineza.pre eel ce cinstesc pre Christos pe ico ana. ~i dintru tnaltimea bunatatilor

---.....,....,.""..,.,.,..,.""..,.,.,~~ .............. ~~..,.""..,.,.,~~""""""'"'~,....."",~JllLL

f
I

IN DOUE pILE niolo eautare, sail mangaere de la nimenea, ~i a~a a remas vitezul snflet chinuindu-se, pltnli. eand aeest tic/Hos impera.t ~l·a lep1l.dat sufletnl s~u, tMt fltnd ~i startmat de al sel in blseriea eea din Far. Iar1l. ferioitul aoesta fUnd sup1i.rat de nevol ~i de patimI rele in mnltl anl, ~i fiind apr6pe de ~epte'4eol de anI, '~I-a dat suflstnl seit in mantle luI Ohristos Dnmnedeti, pe· treoend nou~ ani in arhierie, ~i trei-spre-4eee ani in izgonire. Deel s1l.sever~e~te amintirea lui in oinstita biserie1i. a santtlor apostoll unde zae ~i einstitele Iut m6~te. Intru aoest1i. 41, sa.ntil trel-4eol ~i opt de muceniel, pre oaril in baa b1i.gllndu·I ~i peoetlumdu-le u~a s'ait sever~it . .Rt1h: S'ati am1l.gitoel ee nevoitorilor n~a bite! era peoetlnind, GAel Christos aprope sta, eit sant n~a strigand,

"cuvent'=a=t=in=b=i=s=e=r=ie=a==m=a=rl~'r= q.. II "tale D6mne. ca~ iriaufletit al Dum"(' nedeulut celul viii te stim pre ti ,., d" 0 tV Ine, aven In Slne,l cuno~tinta Treimel ca pre un sfetni C de aUf: lumi no;:;'!, nta"" cal"\ nd: Bine e~tl cuventat in biserica mariret tale Domne.

i"l

Lo

<oJ

Intru aoest1i. 4i, santa malea tmpreuna on trel sAn~1fit al sel, de sable s'ait sev8r~it. 8tih:Malo1i. pentrn pre a frnmosulpruno t1i.indu-te ou eopnl, Strigl de-apnrurea lat1i. eit ~i prunoil, Intrn aoest1i. 4i, sa.ntnl onviosnl mnoenio Krasm eel es a loeult In Hermelia AhridnlnJ, en paoe s'a sever~it. Stib: :Krasm eel ee eu darnl Mantuitorlulni a p1l.timit, Alergand la oarii1 bueurandu-se, eununa a primit. Intru aoestil. 4i, sa.ntil doue-4eol de mil ee au eredut In Ohristos prin santul Era8m, de sabie s'an sever~it. Stih :Oapetele p1i.timitorilor oare de sable s'au tMt, CAqend de doue orI 490e mil s'au aflat, Intru acestl!. 4i, santul noni mnoenic Dimitrie eel ee in Filadelfia a mltrtnrisit la annl 0 mie ~ese snte oinoi-49cl ~i ~epte,· de sable s'a sever~it. St1h: Dimitrie de tine ~i foenl sll. spltlmen· tez1l., Oel ee al mnrit de voe pentrn Dumna4eu de earele taptura 81i.infrico§az1i.. On ale lor sante rug1i.olnnl, D6mne miluestene, ~i ne mitntne~te pre nol, Amin. OAntarea 7, IrmoB:

ereticilor le-al tncetarNichifore, plecand Sa cinstesca chipul lut Christos, pre tott eel ce striga: Bine ~ e~tI cuventat in biserica rnarirel tale D6mne.
Mlrire:

B arfelele

stos, strigand: Bine e~ti cuventat in biseriea marirel tale D6mne.


despartind cele unite, nicl amestecandu-Ie, pre Cuventul, eel ce s'a intrupat din tine, il cunostem un Christos, strigand: Bine cuventata estt tu tntre feme! Stepana Prea-curata,
OAnta.rea 8, Irmos Pre tineriI eel bine oredinolo~l...

Avend bogatia intelepctuneI, ~i vietuire dumnedeesca trecend preste tota simtirea, prin cuget at vorbit cu Chri-

Ne

~i acum, a N1I.s~t6reI:

II

& nn:~

~ncuptorlul persesc tineril I ~uI A vraam, ell pofta bunel "credinte, mal vertos de cat "cu vapata foculul fiind a~~!in~l, .au strigat: Bine e~tI

"Uiind

._.

al suferit prin cuget m6rtea cea pentru dinsul, cact a.I. rab.dat . muc.enia

.r iUI Christos,

mantuit

ell sangele

J
I

.E--@Jn~

tUNA Lui rURIE

...

~·1Lb

cunostintel de sinett, luminandu-te cu darul marturisirel, ~i strigand: Pre Domnul Hiudati-l si-l pre a inaltatI intru totl vecil. curatit cu trupul I)i cu sufletul, al pus cuvent pentru Cuventul eel a tote vedetor, aretandu-l pre dinsul, ca a fost mal 'nainte neintrupat ~i fara de inceput, ~i pre urma prin milostivire s'a facut om, ~i strigat: Pre Domnul laudati-l, si-l prea innaltalI intru totl vecit, sa dobandestt mostenirea cea ceresca, ~i lauda neschimbata, parinte marite, al parasit strelucirea cea lesne vestejitore, suferind tota amarlclunea izgonirel ~i strigand: Pre Domnul laudati-l, si-l prea inaltatl intru totl vecil.
~ia.cumJa. Nitso~t6reI:

Fiind

tin;ril eel bine ere"dinclol)l in cuptor, nasterea "N ascetore] de Dumneden l-a "mantuit. Atuncea fiind in"chipuita, lara acum lucrata; "pre tota lumea rtdica sa'tl "cante tie: Pre Domnul lu"crurile laudati-l, si-l prea in"naltatl intru totl vecil,
(lbtarea 9, Irmos:

P re

Irmosul: Sl l§.uditm, bine sit oUTOntb.H

q.
II

Ohristos petra cea netl16tlt...

Ca

Bine·ouvtmtitmpre TatIL.

ealegandu-se oglindile, I)i aretandu-se adeverul, al aflat sflrsitul eel tericit cu privirea frumsetel celei neperitore, de carea acum indestulandu-te, adu-tt aminte de nol cu rugactunile tale.

telegetor aflandu-te pre tine singura Prea-curata, crin cu


prea bun miros, fl6re prea frumosa, fli camara de mire luminosa, te-a primit miresa Prea-curata, Pentru aceasta pre tine Pectora te laudam, ~i te prea tnaltam tntru totl

P rea-curatul

mirele eel in-

dumnedeescuI sicrin al purtatortulut de Dumnedeu Nichifor, venin purtatorilor de Christos cu oaerdie sn-l laudam pre dinsui, ca pre un purtator de biruinta, ~i serbarea lui cu veselie sa 0 serbam, ce te-al nevoit cn t6t~ bunatatea, santite mucenice, la sfirsitul nevointelor te-a! aretat impodobit cu cunun a martunsiret, cu carea fiind infrumsetat, stat acum inaintea Stepanulut t~U.

Incunjurand

Dupa

lIirire:

J1~
--I

bl

rr

vecit,

Fiindtncredintatl

,1

aeum, a N§.8o~t6r81:

toti cu-

rfF

rdF

I, : ... -

IN

DonE

pILE

11

't

pre tine Pectora, ca pre ceea ee e~ti radacina ~i izvor, ~i pricinuit6re nestricaclunel nostre, cacl tu ne-al izvorit none nemurirea eea infiintata.
Irmosul:

dincfosif, eu laude te einstim

gura flaref celel intelegetore


~i cea-lalta servirea

~i din sugrumarea el. Pentru acesta maresc puterea tao


~i Apolisul.

Ortrinel fupr8 rindula.la .

Christos, petra eea neta"eta de mana, eea din margi"nea unghIuluI; din tine mun"tele eel netaet Fectora s'a "taet, adunand firile eele o"sebite. Pentru acesta vese"lindu-ne, pre tine Nascetore "de Dumnedeu te marim,
EXAPOSTILARIA ProsOinia.: Ou ueenieil sit ne snim ...

Ca un ales purtator de biruinta al patimilor, Nichifore, tndoita cununa aI primit de la Christos Mantui· torlul, ea unul ee ai surpat eresul eel luptator de Dumnedeu, al eelor ee lepada iconele cele dumnedeesn, tntelepte arhiereule ~i patimitonule parinte, aparatorlule al bunet-credinte, roga-te pentru not, eel ce te cinstim pre tine ferieite.

Serviclul santalurmareln] mucenic Ion cel non de la Suceva, ce s'a mnneit in cetatea Alb~.
La Vespertna mica,
La D6mne strlgat-am,

Prosomia:

Stihirile pe 4, glas 1. Oeea ee e~tl bnourla ...

S inurile cele parin te~tl nede te-al ~i tntrupat din FecI6ra D6mne, pentru ea sa me mantuestl pre mine eel cadut, plecand cenurile te-a! pogorit, pre eel '11_ii:iI~~in_u_tllliiviiiireiiiiniiiidiiiiieiiiiaiiiiSIiiiiii~-iiiil iiiiirliiiiPiiiieiiii,tiiiil iiiidiiiiiin

A HIBoit6reI:

parasindu-le,

re cetasul cerestilor putert, ~i al mucenieilor impreuna patimitor, pre ostasul eel in. telept al evseviet, ~i pre adeveratul predicator al lui Christos, pre I6n eel en nume mare sa-l laudam credinelo~ii bucurandu-ne, . re negutitorul eel prea ales, carele pre cele stricaiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiili~liiii~iiIiiiIse_~'iiiiiieiiiiuiiliiiiiiiice_l~_. n~~tricaeloas~t...
_

~--~~~~~~~~~~~
20
LUNA LUI !UN!E

1\

le-a schimbat. Pre aeoperementul eel tare al crestinilor, pre sttlpul eel neclatit de magulirile muneitorilor, carele spre Dol de sus priveste, en credinta sa-l fericim. mitor, pre luminatul biruitor eel ee aeum none cu adeveratele raze ale patimiret a resarit, tott sa-l laudam bucurandu-ne, ~i mostelor aceluta inchinandu- ne.
Ml1.rire, glas

eu razele patimiret, inimile tuturor ~i cugetele, catra minunile tale marite tragendu-le,
SUh: Dreptul ea fmieul va infiori, ~i ea (ledrul eel din Livan sl!.va inmul~i.

Pre

I6n eel intai"u pati-

cele bine cuventatore de la apus, duhovniceste ell cantart dantuitl, pre 16n marindu-l, carele pre vol v'a lubit.
Stih; Sl1.di~Iflind in easa Domnulul, in Clur~ile

T 6te neamurile

e.

Venitl totl Iubitorilor de mucenict, venit! sa alcatuim ceta, cununt de laude impletind, ~i pre einstitul cap al lui I6n tncununandu-l, Cael aeest mare vitez, eu credinta lui Christos Intrarmandu-se, barbateste la lupta a intrat, ~i pre Christos marturisindu-l Fitn al lut Dumnedeu t}iDumnedeu, pre facetortul ~i judecatortul a tote, mandria persasca paDa tnsnrsit 0 a surpat, ~i pre muncitorlul eu rabdarea sa zdrobindu-I, mucenicilor chip t}i pilda s'a facut; t}i lui Christos aeum sil roga pentru sufletele nostre.
~1 a.oum,

acestora de pe urma, tll podoba te-al aretat, pre patimirile mucenieilor innoindu-le, ~i pana in sfirsit tnselactunea, cea perdetore de suflete prea fericite surpandu-o. tine Nascetoare de Dumnedeu ell adeverat, mu, cenicil marturisindu - te, impreuna cu I6n maritul, Marie miresa a lut Dumnedeu, iara nol eadem inaintea ta, ertare de pecate cerend,

V remilor

easel Dumne4eulul nostru.

Pre

IIlrire, ~i aenm, a Nl!.sc~t6rel:

t.V

Acum slobodeste ... Sante Dumnedeule .. ,, DupaTatal nostru ..


Tropar, glas 4.

iata ta pre pament bine

a Serbirel:

LA STIHOAVNA.
Stihlrile, gla.B 2.

Prosomia:

Casa EufratuluJ...

resaritulul spre apus, ca s6rele al resarit,

De

,1a partile

carmuind patimitortule, cu milostenil t}i cu neincetate rugactunt ~i lacriml, ~i lara~l catrapatimire barbateste pornindu-te, necredinta (pet'SCesea al mustrat. Drept aceea bisericer te-al facut intarire, ~i ere-

IN DOUE DiLE ,

21

stinilor lauda, lone pururea pomenite.


M!!.rire, S1 aenm, a Serbll.rel. Saii a 'N!!.se~t6re-inviereI.

Tatna eea din vee ascunsa ...


Cant!!. la sftr~ltul e!!.r~et. Eetenia mie!!. ~i Apolisnl.

LA VESPERINA
MARE
Dnp!!. obieInu1tul Psalm, oa.nUm: Ferieit Mr· batu1..·lI!!.r1rea dinta.iii. La D6mne strj gat-am , StihirHe Serbl1rel 3, ~i ale sa.ntulill 5, saii de este afar!!. de OincI·4eelms, ea.nt!!.mnnma.! ale sa.ntulul pe I, glas 2.

e
.>

Prosomia.: Cu ee cunnnl de land!!...·

prin carele s~ intaresc partile crivetulul, Prin carele Christos pre vrajmast birueste, eel ee are mare miUt u ce glasurl bine intocmite, vom preamari pre 16n? Pre vulturul eel ~u inalta zburare, si eu intelepte euvinte, a carula aripl intre umere sunt aurite, trimbita bunel credinte care a resunat Cuventul lut Dumnedeu eel tamuit, sabia eea ascutita a poruneilor profetesn, Prin earele trufia persilor 0 a surpat, Christos eel ee are mare mila,

u ee cantart de Jaude, vom lauda pre Ion? Ostasul eel .... adeverat al marelul lmperat, indraznetul eel luminat, mueenieul eel ales al lut Christos. Intaritortul credintel, pre eel rabdator intru napastj, si de munel neinfricosat, celor n.eeura\l gro~nie pedepsitor, ~1 credinctosilor ferbinte ajutator, Prin earele Christos darueste noue mare mila, Cuee cununt de laude vom ineununa pre 16n? Pre inoitorlul mucenicilor.luptatortul eel Iamurit, carele eu buna credinta a surpatpre vrajmast, pre eel ee a santit p~mentul eu sangele, ~i pre domnit aerulul f-a intricosat, ~i eu angeril in cerlurt s'a hnpartasit, stilpul eel eu totul de aur,

ee cantarl si bunatati vom euprinde pre 16n eel minunat? Carele ~l-adat trupul spre rane eu zdrobire, pentru eel ee si-a dat spatele pentru not la batai, si sangele neerutandu-I l-a versat, smeritu-s'a pre s~ne pana la chip de rob. Pre bra nul l-a tras spre mirare, prin. ra bdarea eea preste fire, ~1 eu virtosa improtivire l-a rusinat; pre carele eu cununa nevestejita l-a ineununat Christos Dumnedeu eel ee are mare mila, ',
cetele cerestl serbeaza, chlemaud pre pamentent spre veselie, intru pomenirea vitezu-

Cu

A st~ql eu cinstita serbare

Mllrire, glas 8.

lul nevoitor, a luf Ion celut mal tare de cat diamantul. C~

LUNA LUI !UNIE

a slabit manile eelor ee mUDceau, ~i judecatorlul gandind munel a osten it, lara el mal pre sus de tote petreeea, stand ea un leu in mijlocnl luptei, ~i pre tiranul ingrozind eu marturisirea lul Christos, eu bun a tndraznire strigand: 0 tirane, lata trupul men spre munca! Tu dara adaoge rane destule, ca mie eununl neputrede iml va darui Christos. Pre earele 11 marturisesc impreuna eu Tatal ~i en santul Duh.

,1 acnm,

&

Barbara!.

E~lRE:

Lumin!!. lin!!....

c.estea dice Domnul: T6te neamurile s'au adunat lmpreuna, si se VOl' aduna boerit dintru el, cine va vesti acestea intru dinsil? Sau cele din lnceput cine audite Ie va face voue? Aduca-st marturiile sale, ~i sa se indrepteze si sa asculte, ~i sa qica adeverul. Fit~ mie marturit, si eu sunt martor, graeste Domnul Dumnedeu, 9i pruncul pre carele am ales,ca sa ~titl, ~i sa eredetl, ~i sa cunostett, ca eu sunt. Mal 'nainte de mine n'a fost alt Durnnedeu ~i dupa mine nu va fi. Eu sunt Dumnedeu, si nu este afara de mine man, , tuitor. Eu am vestit, ~i am mantuit, ~i am defaimat, si n'am Iost intru voi strein. Val mie marturiI,:;;i eu rnartor Domnul Dumnedeu. Inca din inceput eu sunt ~i nu este cine sa scota din manile mele. Face-vein, si cine va tntorce acesta P Asa , , dice Domnul Dumnedeu, eel ee ne mantueste pre not, santul lUI Israil,

Proohimennl 4ileI, ~i Paremiile. Din Profetia laaieI oetire. Cap. 43, Vers 9.

De 180 In~elepclnnea luf Solomon ostire. Cap. 3, Vera 1. ufletele dreptilor sunt in mana lUI Dumnedeu, ~i nu se va atinge de densele munea. Parutu-s'au intru 0chi 1 celor nepriceputl a muri, ~i s'au socotit pedepsire esirea lor, ~i mergerea de la not sfarimare, lara et sunt in pace. Ca inaintea fetel 6menilor de vor lua , ~i munca, nadejdea lor"este plina de nemurire. ~i putin fiind pedepsitl, cu mad facerl de bine se vor darui; ca Dumnedeu t-a ispitit pre dlnsir, 9i I-a aflat luisf vrednict. Ca aurul in topitore t-a lamurit pre el, si ca 0 jertfa de ardere intrega f-a primit. 9i in vremea cercetarei sale VOl' streluoi, 9i ea scanteile pre pae vor fugi, Judeea-vor limbl, si vor step ani popore, si va tmperati Intr'lnsil Domnul in vecl. Cet ce nadejduesc spre dlnsul VOl' tntelege adeverul, ~i credinclo~il in dragoste VOl' petrece cu dinsul, ca dar ~i mila este Intru cuviosil lUI, ~i cereetare lntru alesil lut.

reptil in vect VOl' fi vil, ~i intru Domnul plata lor, ~i purtarea de grija pentru dlnsil de la eel prea lnalt. Pentru acesta vor Iua Imperatia podobei, si stema frumsetet din , , , mana Domnului ; ca cu drepta sa va acoperi pre el, ~i eu bratul seu n va apara. Lua-va tota arma dragostea lUI ~i va intrarma faptura spre izbanda vrajmasilor, Imbraca-se-va in zetia dreptatet ~i-~'i va pune luist coif judecata cea nefatarnica. Lua-va pavaza nebiruita, santenia, si va ascuti cumplita manie intru sabie, ~i va ~idiea rezboiu lmpreuna cu dlnsul Iumea asupra celor fara de minte. Merge-vor drept nemeritore sagetile fulgerilor, si ca dintr'un arc bine Incordat at norilor, Ia tinta VOl' lovi. Si , , din prastia maniei cea zvlrlitore de petre, pline VOl' cadea grindene.Intari-se-va asupra lor apa marei, ~i rturile H VOl' lneca de naprasna. Sta-va improtiva lor Duhul puteret, ~i ca un vifor va ventura pre el. $i va pustii tot pamentul

!t

De 180 In~elepolnnea. lui Solomon eetire. . Cap. 6. Vera U.

IN DOUE :pILE
fara de legea, ~i reutatea va resturna scaunele puternieilor. Ascultati dar lmpera~'(, :;;i tntelegett, inve~aV-ve judecatorii marginilor pamentulul, Ascultati eel ce ve trufitl intru poporele limbilor. ea de la Domnul s'a dat voue stepanirea, 9i put ere a de la eel prea tnalt, LA LITlE Stihira Hrll.mnluI, ~i ale sa.ntnluI, glas 1.

Ia pament, petreee eu eetele angere~tI, ~i de acolo pre nol ne pazeste, fli sante~te ~i cere de la Christos mare mila. trimbitam ell trtmbita suffetesca, intru pomenirea de serb are, pre 16n ostasul eel eu mintea vitez, chlemand eu inalta predieare pre eel de prin prejur, ~i dicend: lata carele a patimit pe pament, ~i aeum imperateste in certurt, venitt fratilor aeestula sa rtvnitl, ~i rivnind urmatt eu o· serdie, celut ee a rivnit de s'a tacut mucenie. lata eom6ra milosteniel cea bogata, venin imperatl ~i domnl, acestula sa rivnitt, ~i asemenea eununilor sa ve impart~~itl, bogatit ~i saracit, sanetosit ~i neputinclosil, gustatt din destul vindecart, din raela eelul santit, ea dintr'un izvor neputred, intru marirea lul Dumnedeu eelul ee a preamarit pre eel preamarit,
~i aeum, a Serb!i.reI. LA STIHOAVNA. Stlhirila, glas 4. Pr680mia : Oa pre un vitez ...

.~ a

M!i.rire, glas 5.

Bueurati-v~ to ate partile crivetulnt, ~i veselindu-ve saltatt, avend in mijlocul vostru steua cea neapusa ~i mult luminosa, carea coverseste razele sorelut, Pre 16n eel eu numele mare, radacina bunel credinte, ramura mueenieilor eea eu multa roda ~i alesa, earele mult a mbit pre Christos, ~i de la dinsul mal mult s'a facut tubit, ~i none cere mare mila, creetinestt duhovniceste saltand, laudatt folosul eel de obste, intru dina eea numita a aeestel serbart, avend in mijlocul vostru ca o fi6re en bun miros, trupul acestul sant mucenie, eel acum prea marit eu strelucirea neputrejunel, ~i vindecart daruind patimilor sufletulul ~i trupulul. eele ale resaritulut ~i ale crivetulut, ~i nu gAnditl inalte, ca alt s6re prea marit s'a aretat aieea, nu catra apus calatorie facend, ~i . pre sub pament pornindu-se, • ei catra ceriu suire avend de

T 6te neamurile

S altatI

Ca un berbeee eu buna Dumire, luctul maret al inotat, ~i jertfa vie ~i tnsufletita te-al adus, mIelulul lui Dumneden, eelul ce s'a junghiat pentru nol marite; de la

,r~
~.

LUNA LUI !UN I!

I~

stricacmne sa ne mantuim, earil eu credinta ~i en dragoste seversim, pre a cinstita pomenirea tao
Stih: Dreptul ea flnloul va tnflori, ~i ea eedrnl eel din Liban sa va inmul,1.

luand plata ostenelelor tale, rega-l din nevot ~i din

Nicl crudimea tiranilor, niel batata toegelor, niel zdrobirea trupulut, nict curgerea sangelut marite, a ta tarie nu a putut de la Christos sa 0 lntorca. Ci mal vertos at strigat catra muncitort: Lamuriti-me eu munct ca aurul in topitore, ea sa me aret aur Himurit, celut ce m'a zidit. .
Stih: Sltdit flind in easa Domnulul, in eurtile oasel Dumnsdeulut nostm,

din destul ospateza, dupre~_"'JJ rerea fie-canna, ~i sa eadem eu credinta, serutand santele lUI mcste, t1i eu rugactune sa dicem: Mult patimitortule ~i de trel ort tericite, intareste biseriea pre carea 0 al Iu bit, intru earea sante le tale moste a sta bine al voit, Impreuna eu eel de Dumneden ineununatt domnii nostri, Cel ee te lubese ~i-tl adue darurl, pitseste-t si-I acopere, eu indraznirea ta eea catra Dumneden
~i aeum, a SerMrel. La bme-cnvsntarea pa.nilor. Troparul Sa.ntulul, glas 4.

Viata ta pre pament bine carmuind patimitonule.; De dod orl.


Cauta. 1a Vesperina eea mio!l., ~i

nicl neomenirea celor ee te tragean, a ta buna stare de la Stepanul teu} nu 0 au cla tit fericite, lara temnita camara Iuminosa, l?i lanturile left de aur, ~i tariturile cele luti c11rutatmperatcsca.pentru Chri· stos le-at socotit, razele purtatorlulul de chinurt, nazuind indulciti-ve fratilor, ca din cerin eatra not nevedut s'a pogorit, 16n ostasul eel ales al lut Christos, ~i masa duhovnicesca inainte puind, pre totI

Niel greutatea Ianturilor, nicl temnita cea cu miros gren,

Nascetore de Dumnedeu Fedora ... ,


OdaU. ~i eetire a Cuv~ntulul.

La Ortrini.
La Dumne4eii este Demnnl, Troparul SerMrel de 2 orl, M!l.rile, al Sa.ntulul, ~i acnm, larlt al SerMral. lar!l. de va :tI. in post, Troparul Sft.n· tulul de 2 orl. ~i a N!l.soM6re·tnvierel. Dup1l.tntU1'l. Stihologie, Catismala, glas 1. Prosomia: MOl'mentul MiL..

Resarind

M!l.rire, glas It

Siloam s'a facut, celor ce yin cu credinta, izvorind vindecarl celor neputinctost ell trupul, ~i cu sufletul patimast. Drept aceea adunandu-ne asta 41, seversim santa pomenirea ta, marind pre unul Dum.neqeul nostru. D. dod orl. ~

Mormentul

teu

sante, alt

r::_
pre

IN DOUE .pILE Mil.rire, ~i aetna, a !3erb11rel. lar de este in post, a N!l.soM6rel.

tine Malea lui Dumneden, 16n purtatortul de eununl in mijlocul divanulut luminat te-a marturisit, Nascetore de Dumnedeu, ceea ce al nascut pre unul din Treime, ~i FecI6rA al remas, Pentru aceea intru tot laudata, impreuna eu dinsul, roga pre Filul teu ~lDumnedeu, sa ne darulasca noue ertare pecatelor.
Dup!l. a doua Stihologie, Oatismala, glas 3. Prosomla: De frumsetea feoloriel tale ...

strig tie: Bucura ..te ceea ce e~tI plina de dar.

tiranuI, v~qend intru tine ra bdarea eea preste fire, primitu-teau angeril, cu cununt inpodobindu-te, rusinatu-s'au dracil de a ta vitejie, Cit eel ce socotlan ~u amagire sa te surpe, acestia au fost biruitt ~i cadutl, S'an intarit credinctosit prin marturisirea ta; cela ce at tntarit pre acesta atuncea, lumi ..

M iratu-s'a

Duplt Poliele-a, OatisIDlI.la, glas 4:. PTosomie : Sp!l.Imentatu-s'a Iosif ...

fiind cu frumsetea mal mult de cat aurul ~i topazul, te- at daruit none de la Dumnedeu Ione cins, tite, tragend ochil eel intelegetort al tuturor~ ~i ~nimile catra cunostinta minunilorpatimet tale. Pentru acesta eu dragoste strigam catra tine: Bucura-te lauda nostra cea marita,
Mitrire aoeea~I, ~i aoum, a SerbltreI. laril. de va ft in post, a NltsoetoreI.

Inpodobit

neza sufletele nostre.o- dou~ orl


Mltrire, ~i aoum, a S~rbl1reI. lad. de va ft in post, a Nl!.seetONI.

l:

De trumsetea fecloriel tale ~i de prea luminata curatia ta, Gavriil mirandu-se a strigat tie, Nascetore de Dumnedeu: Ce lauda vrednica voin aduce tie? San ce te voiu numi pre tine? N u me pricep, ~i me minunez! Pentru aceprecum mi s'a poruncit

~palmentatu·s'a Iosif~A cea matpre SUS de fire veqend, ~i a socotit ell mintea de pI6Ia cea de pe llna, tntru zemislirea ta cea fara de sementa, de Dumnedeu Nascetore, de rugul eel nears in toe, de toegul lUI Aaron ce a odraslit ~i marturisind logodnicul te~ ~i pazitortul, preotilor a strigat: Fecfora a nascut, ~i dupa nastere Iara~I a remas fe-

elora,

ApoI intalul Antifon, al glasnlul al patrulea.. Proohimen, glas 4.

Dreptul ca finicul va inflori, ~i ca cedrul eel din Liban se va inmulti.


Stih:

Sadit fiind in casa Domnuluf, in tile easel Dumnedeulul nostru .., , ..,,' T61i! suflarea.;

CUr-

--1

.~. !~
I

LUNA LUI IuNI!

Dis-a ziti~ve de omenl.,

DO::::t:: :C:::il sel PaPsalmiO. MlI.rire, glas 2.


l ,

Pentru rugaclunile purtatoriulut teu de chinun Ion, milostive! Curateste multimea gresalelor nostre.
'1aoum:

Stand inaintea divanulul cu ochil eel tntelegetort aI v~· dut ceta cea cinstita a mu, cenicilor, chtemandu ..te pre tine l6ne eu bucurie, carit cu asemenea cununt te-au tmpodobit. ostirea cea intru tot minunata, a starer tale tm-' protiva, cele de biruinta at luat, asupra firet tiranuluf, ca fiind el rusinat deseversit, de aceea a ineetat tndraznirea tiranilor.
.ltme:

Pentru rugactunile Nascetorei de Dumnedeu, milostive...


Stih: Milne~te-m~ Dumne4enle, dnpre mare mila tao ,1 Stihira, glas G.

Cn

Astaql biserica serbeza, tmpodobindu-se cu nevointele rabdatortulut de chinurl, ca en un vestment de mult pret, ~i laudandu-se striga: U nil ca acestia sunt nasterea mea, unit ca acestia sunt fiil mel, pre caril mal 'nainte f-am nasent prin botez, ~i t-am hranit cu frica Domnulul, ~i acum il ved mucenicl alest cu adeverat tncununatt, ca sa se r6ge pentru lume Domnulut,
CANOANELE. AI SerMrel, on Irmosnl pe S. lara. de va 11. in post, 801 Nltso~t6rel de Dnmne4ei1 eu Irmosul pe 8, ~i al Sa.ntnlul pe 8. OA.NONUL MnoenionluI Ca.ntarea 1, gIlLs 4, Irmos: Desohide-voii1 gura mea...

Imbracandu-te in platosa credintet pentru marturisire, ~i puind cottul darulut celluminat, ~i cu limb a cinstitelor ~i dumnedeestilor cuvinte lone, ea en 0 sabie al taet pre eparhul eel fara de minte.
,1 IoOum, a llltl~t6rel:

MIntele celinalt, pre care l-a v~qut Daniil, ~i petra earea s'a taet din munte fara de mana, pre tine mal 'nainte te-a Inchipuit Nascetore de Dumnedeu, ca fara de barbat at nascut none pre Emanuil,
. ~ Oats.v8.sia Serbll.reI. Sai1 Deschide-voiu gura mea ... OAntarea " hOI: Pre al tel c§.ntltretl ..

t_:ie

~vindn-te non mucenic fe~ricite Ione, Inmel mal pre urma te-al aretat, Pentru aceea iml da cuvent cu darul teu, ca sa laud dupre vred-

nevointele tale.

;r,;)rin munct ca aurul in uI-1 ~ cea te-at lamurit muce-

nice prealaudate, ~i jertfa:l

••

IN DOOE :PILE

27

•• ~

al adus Cuventulut celut adeverat, Ili imperatulul puterilor, ca in loeul toculul celui din altar, cu sabia al fost zdrumicat. si "( D6mne, nu s' an saturat evreil eel far~ de lege, ~i de profetl ucigast Ci ~i pre acest mucenic fiind trasn fara de mila, de slugile cele neeredin1 d1 . hi el6 se, a ergan -au jung lat. tindea tiranul eu euvinte amagitore, catra venarea muceniculul celul prea intelept, lara el striga catra dinsul: Paraseste-t: multimea mincnmilor, ca en fapturet nu me voin inchina, fara de cat

aretat lumel, intru amendoue pazindu- teo


OONDAOUL ~i ICOSUL Serbl1reY. Oatismala SA.ntului, glas 8. Prosomia: Pre Intelepelunea ~i CuventuI... .

o S~epane eel dintaiu

Laturt

facetorfuhn,

Rivnitor fiind intelepclunet, carea este comora bunatatilor, din carea al ~i gustat dumnedeeasca cuno ~tin t a. Drept aceea spre cele trece- ~ t6re fiind silit, catra lupte cu nevointa al statut, rane mucenicestl luand, trupulut zdrobire, ~i versare de sange, ~i acurn petrecl tntru lumina cea negraita cu mucenicif. Pentru aceea strigam tie: Rogate lui Christos Dumneden, ertare pecatelor sa daruesca, celor ee eu credinta sa inchina santelor tale moste, De dod orI.
Mii.rire, ~i seum, a Serbil.reI:

14i1.rira:

Maslin roditoriu in casa Dumnedeulut celnt vin, acum s'a aretat racla mostelor tale, dintru carea luam vindecart de multe felurl de neputinte, . carit prin tine s'au tnbogatit, t1i eu minunile tale, s'au infrumsetat,

I
f

••

· ehiil: ~i va fi usa tncueta, ~i acesta tntru tine s'a plinit Stepana, ca intru tine s'a salasluit nespus cuventul parintelut, ~i dintru tine nascendu-se, purtator de trup s'a

Z is-a dumnedeescul

~i aCDm, a Ni1so~t6reI:

Ia judecata t1ime tem, de intrebarea eea tnfricosata me cutremur, de respun suI judecatonulut me spatmentez, ~i de munca me ingrozesc, ~i de durerea foculut, de intunereeul tartarulul, de scarsnirea dintilor, de vlermele eel neadormit, Val mie ee voiu face? Cand se vor pune scaunele, ~i car tile se vor deschide, Ilifaptele se vor vedi, Atuncen Stepana ajutatore mie sa-mf fit, ~i folositore prea ferbinte, ca pre'

G andesc

De va it iD post, a N§,sc~t6rei.

Ieze-

••

.~

LUNA LUI IUNIl!

tine te am nadejde en netrebnicul robul teu.


OA.nta.rea. 4, Irmls: Oe1a ee ~Me in ml1rire...

ndita inselatore era limba tiranulut, pornit fiind cu mestesugirlle vrajmasuluf, lute sa prefaca sufletul cel tare. Ci in zadar s'a ostenit, crt muceniculstriga eu bueurie: Marire puterel tale D6mne. re este mie de muite cuvintet'e tale, ~i de fagaduintele cele trecetore, care nebuneste mi Ie dicf, I6n striga catra muncitorIul? Acestea t6te mal amara de cat fierea sunt mie, eu dulceta strigand: Marire puteret tale D6mne. Cand va infIori pre. trupul men multimea ranelor, atuncea nadejduesc a me invrednici eununilor celor lumin ate, mucenicul dicea catra pers: Nu zabovi mal mult o paganule, ca en strig: Marire puterel tale D6mne. Nicl de cum nu te voiu asculta 0 .in~hiniltorlule a! to_:culut, tragendu-me tu catra peire, 16n grata: Ci mal vertos cu nevointe void muri pentru mine, ~i eu mucenicil Iuminat strig: Marire puterel
Ilme:

de demult calatoria lui Israil prin marea rosie, nasterea ta cea tara de barbat imperatesa tuturor. Ca precum acela atuncea a trecut neudat, asa ~i Christos din prea curat sangele teu s'a nascat Pectora.

I nchipuit-a

,1 &oum,

&

Nil.so~t6r81:

muncitoril a bate Sc~rnurile santulut, ostenit-a ~i tiranul cercand sa afie muncl, lara el vitejeste rabda, impodobit fiind cu ranele care le luase pentru dragostea Domnulut seu. Cat este de tnfricosata . ~i·de marita acea pentru Christos improtivirea ta, de carea s'au minunat neamurile cele ce se aflase la priveJ~, ~i tl-au Iaudat rabdarea, lara Persil s'au rusinat tmpreuna cu E· vreil, imbracandu -se cu ru. sine. sta multime, privind ceea ce se tacea marite, ~i tiranul sedea de fata nadejduind sa te dobandtasca, Ci a gresit nebunul indesert trudindu-se, tntricosand pre eel neingrozit, ~i in zadar batand diamantul.

e labit-an

Obtare&. 5, Irmos: Spl1lm~ntatu·s'aii t6te ...

. mprejur !

t t:e

D6mne.

B atjocorit-a

MlI.rire:

nebuneasca

4-.t

t~·,~--!~~~~~~~~~~~~~~~
-Ir

IN

DOUE :pILE

29

porunclia eparhulul ceIUl'=r=eu=" =~====M=it=rir=. e=: ===~credinelos, dumnedeescul I6n, vadi nd inselaclunea ~i mandria Persasca, dicend: N u me voiu inchina sorelut taptura fiind, ei mal ales lui Dumneden celul ce a zidit pre 6menl cu mana. cele de fer, podoba de aur le Boeotia I6n mucenicul eel ales, ~i improscarile cu petre cele de la Evret, trepte de mergere catra

L anturile

ceriu,

pogorindu-se catra a nostra smerenie, ne-a scapat de blestemul stremosesc, Ca pre tine scara ceresca te-a vedut patriarhul Iacov.
Oa.ntarea 6, Irmos:

o fiinta Tatalul ~i Dumnedeu, Dumnedeu Cuventul, lara cu , nol Dumnedeu ~i om ~~\s.eetore de Dumnedeu, prm tine

S us

~i aoum, a N!l.8o~t6rel:

era eel pururea

de

in pantecele
Prosomle:

inchipuire de lina cea plina de rona a lUI Ghedeon, mal 'nainte a vestit minunea ta, ca s'a pogorit ca pI6Ia pc lina Nascetoare de Dumnedeu, unul din Treime

L nand

~1 aoum, a. N4so~t6rel:

teu intrupandu-se.
te-al in1Utat pe

OONDAO, glas 4.

Cnget1l.torilor de Dumne4eti ...

icl de cum nu a putut clati turnul bunet credinte salbatacia poruncitorulul, nicl bataea toegelor, ci nicr ranele, nict m6rtea cea deseversita.

heruvimilor, s'a asemenat mintea ta cea curata, cajos vitejeste at rabdat muncl, ~i sus at veghtat Stepanulut; carele tI-a trimis tie cununa de biruinta, atuncea luminat cetele mucenicilor v~qend indraznirea ta, fli impreuna cu angerit privind, nevedut te intarlai1 la lupta,

o chtulul

cele vremelnice rescumparand cele netrecetore, at luat cununa de biruinta,


ell

lucIul maret cu negutitorie, de la resarit catra crivet te-al nevoit, ci chiemandu-te Dumnedeu pre tine, pre cum Matel varna, ~i tu negutitoria lasand, acelula ai urmat, prin sangele muceniel,

I notand

Cel

06

orU06 ...

Saltar-au

rat s'a descoperit, aretandu-o

lnteleptul Ziditor fli Stepanul, Domnul viel celei tntelegetore, precum a grait prin santa sa gura, pilda pentru vie, eli eelor ce au lucrat in cesul al un-spre-decele, intocmal le-a platit ca fli celor din cesul intait; Acum pilda spre lucru adeve-

P rea

100S.

r
30

1IT~~~~~~~~~~~~~~~~!~-I~
luminata patimirea lui 16n, a. cum dupa 0 mie de ant, 1· a x it t" preamarl Cll nepu rCJunea, asemenea eu mueenieil eel din. " d I' d "I taiu, ~1 ell aru Vln ecari or, ca eu cele vremelnice res cumparand cele netrecetore, a lu...d b" . tV a t eununa e lrUln ,a.

LUNA LUI lUNIE

1!!

Iutru a.eest! 4i, sa.ntul noni mnoenio I6n de 1.. Suoev&.oe a m1l.rtnrisit la estatea AIMl&. anul o mie trel sute trel-4eo1 ~i dol, de sabie I'a Il!vOr,it. Stth :lone ferieite dltnd tu pn~in sange en adeverat, Ceresea tmperatie tI-al onmperat, Oll.eItltra.rea ealulul ~i t1l.erealnl al suferit, ~i none mult ehlnnitul Mu trup ne-at Mrltzit. Oarele este al Moldova! odor prea mare, ~i lumel aeoperement ~i zid prea tare. in a doua 4i a luI Iunie pre 16n eellll.udat. Mil.n1l. spnreata ueiga~l!. de Ohristos l-a tllet. eest sant muoenle Ion, a fost on neamul . din strelneita ~i marea cetate Trapazonda. . 'Oarele Htngl!. Marea vietuirea avend, ~i pre la multe eet1l.\1 era tnotand, ~i neutitorie multll. fil.eend. Iarll. odiniorlt inno n el in eorabie, ~i adese orl ve4endu-l pre dinsul vrajmasul diavol rnganduse lul Dumne4eu ~i postindu-se, ~i pre eel oe p1l.timeau de bole in eorabie, milulndu-J ~i mangaindn-l, pizmuindu-1, a ridioatu asnpra lnl pre stepanul eorablel oarels era de eresnl latlnesc, ~i f6rte nemilostiv oumpIit ~i fil.rll. e omenie, vrend ea d sM Impedeee lnl ealea mantnire! ~i din eredin~a oea intru Ohristos sa I despartli. Deel a tnospnt santnl 16n en dtnsul pre Marea in corabie mergsnd a se priei pentru eredin.\ll. Dup!l. aeesta au ajuns 1&eetatea AIM, ee este in ~ara Moldovel (flind atunoea parte a aeeea, stepanita. de Tare') ~i intrand in eetate acel rau eredinolos corabier, a spus guvernatorulnl eeta~ei aeels, 4ieend: Este, 0 guvernatore, un Mrba.t earele a venit aioea en mine, ~i voe~te a se lapll.da de p1l.rintesea luI predanie, ~i de eredints. ere~tinego1l.a se instreina, ~i la eredin~a v6strl!. a se apropia, ~i predaniilor vostre p1l.rta~ prea ales voe~te a 1l..pentrn care ~i eu muite jurllminturl s'a fll.gMuit mie, inotand pre marea. Pentru aeesta in graM s1l.faol pentru dinsui punerea la eale, oa sa prime~tl mare Iaud1l.,1l.ind-elleste pre a mare intre eel intaiu boerl al oetitt~I TrapezondeI. Aeestea guvernatorul an4indu·le, eu bueurie a ,e4ut III.judeoata., poruncind al!. ohleme pre

tt-~~~--~~~~--~~~-~~~--~l~

muoenioul eu einste. ~i daolt a stlttut sa-ntul tnaintea guvematorulm, a 4is guvernatorul olttrlt dlnsul : Destule am au4it pentru tine, ol!. voe~tl a te apropia la oredinta nostrlt, :fi.ind-ol!. a nostra eredin\1I. de eel einsti~l eu. cngetul s1l. atinge, Iarll. pre eredin~a vostrl!. eea ertl~tineso1l.,~i vrednio1l. de rts s1l.0 la~I, ~i predaniile ~i legiIe aoelora on Iuminat glas tnaintea acestet adunart de popore sll. Ie blesteml, ea ~i al~i1 sll. se tnvete. Preamareste pre luminatul s6re, ~i dll. cinste aeelula, ~i Ine6fernini ee rl!sare inaintea lul, ~i [ertfe a1l.aduel lor, pentru care mare clnste ~i boerie vel prlmi de la tmperatul, Iar1l. Jon eel indrazne~ en duhul, a respnns guvematorulul: Sll. nu fre mie a me lepada de Ohristosul men, insu~l ziditorlnl sorelul aeestufa, pre carele tu, intru tnselaohme ~inut flind, otnstest! fil.ptura ca pre Dumnedeti, pre einstea luI Dumne4ei1 adueendu-o fl1.r~de minte fapturel. Deel lasa rogute, guvernatore, tnselaclunea neeredinte! sufletulnl Mu ee zaee, intru tine, ~i primeste halna dumne4eeseulul botez, care mal mult de oilt serele strelueeste, ~i erede tntru Domnul nostru Iisns Christos. Cll.oIserele este fil.eut in a patra 4i, eum darl!. de ere41 in fil.ptnrl!.? Aeeste euvinte munoltorlul au4indn-Ie, s'a aprins de mante, ~i a poruneit sll. intindll. pre mnoenioul la pll.ment, ~i ou toege tnghimp6se fil.r1l.de milostivire s1l.-1 bata, lad sosind sera, a pornneit s1l.lege pre santul ou doue Ianturl, ~i s1l.·1 arunee in temni~1l.pan!!. dimine~a. Iar1l. a doua 4i dimine~a a ~04nt munoitorIul ~i judeoMorlul aeel en chipul de flare la judeeata, ~i a porunoit sil. aduo1l.pre mneenieul. ~i stand tnaintea lul santul en fatll. Iuminata ~i en suflet vesel, s'a minunat muneitorlul de strelnoirea fe~el Iul, ~i a tneeput en multa m1l.gulire a indemna pre mucsnlcnl. Iarl!. santnl nieI eil.t de putin de acesta b1l.gltndsama, a respuns muneltorlulul: Cre~tin sunt. Deol mnnoltorlul ea 0 flarll. raonind, a porunoit indatll. s1l. tntind1l. pre mneenie la pament ~i mal eumplit sll-I bata. La care slugile sl!. sehlmba b!l.tand pre saatnl, hrll. santul soptlnd en buzele flleea rug1l.elunl. Dupa aeesta a poruneit sl!. lege pre mucenicul de coda unul cal neinvetat ~i s1l.1batee, ~i unul din osta~l sll. tnealeee pre el ~i pre ulitele eetateI cat va putea ealul s1l.alerge; ~i aeasta fil.oenduse, tarat a fost santul prin totl1. oetatea. Iarll. 6re-oarele jidov batjooorind pre mueanieul, a Inat 0 sabie ~i ajungend pre santul indatl!. I-a tMt eapuI; ~i a~a s'a despil.rtit oapul de la trup, ll!.sandu-l sll zael!. la 10' cuI aeela trnpul sllntulul impraunll. eu eapul neb1l.gat in sam1!..~i nimenaa din ere~tinl nu indril.znea a se atinge de m6~tele mueenioulul. Dup1!.aeesta in noptea aeeea multe faolil asu· pra m6~teJor sa-ntu1ulmucenie s'au ve4ut ar4end ~itrel Mrba~I luminatI eil.ntau ea.ntllrl negrll.1te, eltdindn·l, ~i un stilp de foe asupra trupulul muctlniouluI se vedea i acest1l. minune mul~l 0

1~

IN

DOVE jllLl!

r ,:&1:

all v~4ut. lara ore-oarele din jidovl a earula oaslL era apr6pe de mult pl!.timitorlul trup, soeotind eli. preotil ore~tine~U voeso a-I Ina, ~i tngroparel a-I da, a luat un arc eu s~getli. ~i intin4endu-l a voit sli.insegeteze pre unul dintr'in~il. Iarii. arcul ~i s3geta lui s'all lipit de mAnile luI, ~i a~a t6tl1 n6ptea a petreeut Jar fAeendu-se 4iuli., minuna~il acela MrbatI, ~i fAoliile nev~4ute s'all facut. DEOI6menl de t6tl1 vresta se adnnall ca sll.vadl!.pre ttealosul aeela sllgeti!.tor, tariL el tuturor eele ee i s'a inMmplat le spunsa ohiar nevrsnd. Apol ~i soapare de psdepsa sa a primit, ~i tnstilndu-se de aeestiL mmune muneitoriul ~i f6rte temsndu se, a poruneit ore~tinilor siL ingr6pe trupnl sft.ntuluI, lad, e1 luandu-l I-all tngropat la 100 cinstit. Dnpl!. aeestea Iatinul aeela, oarele a dat pre santul la munoire, a voit tiealosul sa-l fure, ~i in patrla sa siL-I duc. Deel intr'una din nop~1 viind on at s~I, ~i sapilnd looul, vola sll. la m6~tele. Insli. in aoeea~i nopte s'a aretat mneenicul lui Christos 16n, preotulnl biserieel acelela, 4ioendu-l: ScoHl degrabli. '1i alergll. Ill. biserioll., oll. voeso sll. me fure. ~i indat1t preotul soulandn-se on grll.bire a alergat la locnl aeela, ~i a aflat mormentnl s!i.pat ~i trupul santnlnI puttn de nn a fost lnat. ApoI chtemand pre popornl eel ortodox f-a spus oele se se fl1nose, ~i to~l all dat marire lnl Dumnedef eel e9 pr9aml1re~te pre santil seI. Dupa aoesta a pus ciastitele mo~te ale santulnl in santul altar apr6pe de sa-nta masiL, ~i acolo a petreout mal mnlt de ~epte-4eol de ani, ~i neinoetat sa 'areta 4ina ~i n6ptea felnrl de vedenie asupra tmpulul mueenioeso. Deel a venit aoesta la audul blne-eredinefosulnl ~i de Christos lnbitorlulul msrelul domn Alexandru eel bun, eel ee st~pa.nea atuneea totll. Moidoviahia ~i partea milrel aoeea, oarele lubltor de mueeniol fiind tmpreuna eu sfatul prea sa.ntitulul Arhiepisoop ~i Mitropolit losif eel ee oearmula atuneea btserlea, indatl!. a trimis boerl on destuHt 6ste la oetatea AIM. Iarll. el on griLbire ~i mare einste all adus la dinsul santele m6~te ale mueenioulnl ; ~i primindu-le eu vrednio11.einste d'impreuniL ou totl maritU s~I boerl, ~i on Mitropolitnl ~i eu tot elerul ~i popornl, Ie-ati pus in sAnta Mitropolie in Snoeva la lumtnatul seti seaun, care era tntr'aeea vreme estate domneses de seann a Moldovel, unde felnrt de tli.ml!.dnirlface santul, in cat ~i panll. ast11.41 Ja mormentnl sM de siL diL tll.mMnirl tuturor oelor ee alergll. la dinsnl on oredintll. !arll. dnpll. 0 vreme mutAnduse domnia ~1 Mitropolia din Suoeva in Ia~l, s'all mntat ~1 santele mo~te_ lara Ill. annl 0 mie ~ese sute opt-4eoI ~i~a8e pentrn rlsipirea oe se soootia a ft, ~i prll.pll.. denia aoestor t~rl, s'au mutat santele m6~te din Ia~l in ~ara le~eso11.on bunl!. voirea Oralulul Ion Sobiesohi, oarele se afla atunoea ou o~ti1e In Moldova, merg6nd improtiva Tatarilor,

eu sfatul bine-einstitorIulul domn Constantin Cantemir, earele al do-lea an avea intru domnie, ~i al tnturor boerilor, de DositeI MitropolituI, paull. ee se vor alina turburarile. larli. int6reerea aeestor sante mo~te a fost la anul 0 mie ~epte sute opt-4eol ~i trel, prin dumne4eesell. pronie, care s'a raeut de imp~ratul 10sif al Austrie!, prin rugsmintea epistopuluI de RMll.utI Dositel, A pli.timit sautnl aeesta pentru Christos, la anul 0 mie trel sute trel-4eol ~i dol, ell tret4eol de ani mal 'nainte de venirea Iul Dragos, tntatul domn al MoldoveI. In Moldova s'ati adus santele lul mo~te, eu alaiti domneso la annl 0 mie patru sute dol, de blne-credinelosnl Alexandru Voevod, tntrn al doilea an al domntel sale, lar in tara le~esel. s'aii mutat de Dositel Mitropolitul. en alaill eriLesc, la anul 0 mie ~ese sute ~epte-4eol ~i ~es~. De aoolo s'a Inters ell alaiu imperll.teso, la anul 0 mie ~epte sute opt-4eoI ~i trel. In tara le~asoli. a petre cut, nous 4eol ~i ~epte de ani. Pentru rugaefuntls purtatorlulul t~l1 de chi1D t1 1 -I . a. t nur umneqeu e, mi ueste-ne ~l ne m n neste pre nol, Amin. VRDI' Cel ee va voi a ~ti mal pre larg eele pentr?i santul aeesta, s!l. eaute la vietile !!i,ntHor, in luna lul Iunle in doue 4ile, unde este serisll vlata, ~i pentru adneerea m6~telor forte pre largo ~i aeolo sll oetescll.. N'a slujit fA.ptureI...

Obtarea 7, IrmOI:

~ hinurile ce se aduceau tie ~ vrednicule de minune, ea niste sagetaturt copilarestl leal socotit, cantand eu bueurie: eel a ee e~ti prea laudat Domne Dumnedeul parintilor nostri, bine e~tI cuventat, adesea tindendu ~I catrA tiranul, dicea 16n: Ce te ostenesti indesert eel ce nu al rusine] Ca muncindu-me tu, haIna impestrita fml facl mie, ~i m6rtea cununa a nemurireJ.

Manile

Eli sunt

eu adeverat mn ..

cenic at luI ChristosDum~cJ

.~.--------------------~----------~. !
32 LUNA LUI IUNIE

----I

~.I

deulut nostru eel.ul adeverat mucenicul striga, ca taratu~ rile Ie socotesc flort ell bun miros, ~i versarea sangelnt scaldatore a botezulul, '
Drire:
~7!

v.lata ea,rea 0 am in trup de mine nopte sa socoteste 16n ell dragoste cugeta, de: grab dar sa mi se dezlege legatura .trupulul, ca tmpreuna eu Christos sa mostenesc viata,
~i

. rins a fost ~i tinut de tine si pana in sfirsit surpat searpele eel netrupesc, prin rabdarea trupulul teu, ~i taria Iut ~i tirania eea cumplita 0 a stins Christos eel ce s'a inb racat in trup. laudandu-te, catra vectnicile 10casurl te-a! mutat, eu halna mohorita fiind inbracat mucenice, carea 0 al vopsit din sa~geleteu) ~i tmperatulut puterilor te arett, dantuind impreuna cu mucenicit,
~i aeum, a. Nll.iloet6reI:

Ct ranele lul Christos

Bine·cuv~nt~m pre TatU ...

acum, a. Nl!.sc~t6reI:

Limba eea ritoricesca a remas fara de glas ~i nemi~e~ta, veqendu-te pre tine cea plina de dar, ca nu pote spune zemislirea eea negraita a na~terel tale celel necuprinse.
O~J1tarea 8, Irmts:
Pre tineril eel bine...

~erieitu.te.au pre tine im~ peratit, bine te-aa cuvent~t ~rhiereil, audind de a ta vitejeasca ra bdare, ~i catra Christos mijlocitor castigandu-te pre tine, ~i acurn viind sa inchina einstitelor tale m6~ ~te. Tnrbnratu-e'au ore-cand neamurile, impreuna eu poporul eel calcator de lege asupra unsulul ~i Domnulut cugetand cele deserte, ~i acum s'an adunat, Persit, adica, tragend pre 16n, lara Evreil jun-

Trimis a fost de demult Isaiet carbune, care scotenduse ell clestele de Serafim s'a atins de dinsul, ~i pee;tele t-a ertat; lara clestele tu e~tl Pectora, carea al pur tat carbunele eel dumnedeesc, intru ertarea pecatelor omenesn,
Olntarea 9, Irmos: Tot neamnl omenese...

l~\sta~ adeverat al martu~risirel lUI Christos al fost Ione, ~i perdetor viclesugulut acelor tara de Dumnedeu; pentru aceea ~i acum eu rugaciunile tale perde semetia paganesca, supuindu-o subt piclorele domnulut nostru,

l~h~ndu-l. .

De

a ,i fost zdrumica~.j

~r~--~~~-~·~·~~~~~IN~.~DO-U-E-P-IL-E~~~~~~~~::::::::: 'if
carnea santulut teu trup, de s'a ~i versat sangele, dar ingrozirile ce veniau asupra ta nu te-an supus. Drept aceea cu puterea ta rusineza pre eel ce se scola asupra nostra, ~i biruitor arata pre Domnul nostru. St~rama arcul paganilor nebiruitule oatas, al celor ce se pornesc en nedreptate asupra mosteniret tale, pre earea Iubindu-o 0 al ales tie, ~i tntareste sceptrul Domnulul nostru, ea ~i nol ell lini~te ~i cu pace sa petrecem. am dorit de luminata ~i cinstita amintirea ta, am Iuat ~i am serutat bucurandu -ne cu duhul, ~i saltand ne rugam fericite; locul aacesta ~i poporul, unde al voit a te preamari, pazeste-l nevatamat, d'impreuna cu domnul eel de Dumnedeu incununat.
~1 aoum,. a. NlI.so~t6ret:
Prosomia. :

EXAPOgTILARIA. I Ou trupul adormind ...

Stand inaintea IumineI celet neapusa fericite, tmpreuna co ceteIe mueenicilor, pre eel ce lauda pomenirea ta, mantueste-t de ispite cu rugacmnea tao Dt dou~ orl.
M!!.rire, ~i aeum, a Serb!l.rel: lar!!. de va tl in post, a N!!.so~t6rel.

C aril

• Ame:

ce aI purtat lumina eea neapusa pururea Fectora, care a lumin eza pre cet ce ~ed intru intunerecul viclesugulut nestiintet, lumineza-ne ~i pre not pecatosit, cu lumina FiIulul teu .
LA LAUDE. Stihirile pe 6, ale SerMrel 3, ~i ale Sa.ntulul 3. lara. de va tl in post numal ale Sa.ntulul pe 4, glas 1. Prosomia: Prea lauda~ilor mueeniel...

C eea

vecmica gheena,

Pre careIe totl profetit in multe chipurt 1au vestit, prin tine Nascetore de Dumneden am vedut pre Dumneden eel desevereit, carele s'a intrupat pentru not, ~i a mantuit pe oment de blestemul stremosese, rega-l ca ~i not cu rugacmnile tale sa scapam de

Fre~ laudate Ioane, pre tine nicl salbatacia tiranulut, niel amagirea cuvinteIor, nict gr6za munciIor, nicl bataile cele cumplite, de Christos nu te-au despartit, pre carele din pruneie l-al lubit; caruta te ~i roga, sa daruesca sufletelor n6stre, pace ~i mare mila, este mie nimic mal dulce, nicl mal cinstit, catra tiranul ai grait Ioane, nict marirea cea trecetore, nicl bo .. gatia cea putreda, mal vertos de cat Christoe lmperatul ceresc, pre carele rega-l sa da..

Nu

r~;:~Cil
.

sufletelor n6stre, :: I ~1 mare mi a. A 'I semenea s'a facut mu. d eenlel or, in anit eel e pre urma, mueenieul eel de bun neam, ca aprindendu-se cu rivna sufletulut eel Iubitor de Dumnedeu, cu patimile sale a ca~tjgat marirea cea prea bogata, ~i lul Christos sa roga sa daruesca sufletelor n6stre pace ~i mare mila.
Mlrire, glas 2.

LUI larl!. de este afar1l.de Pentleostar, Fericirile din Oanonul santulut, Oantarea 3, ~i a 6 pe 8. Procaimenul Serbl!.rel ~i al SantuluI, glas 7: Veseli-se-va dreptul de Domnul., Stih: Au~1 Dumnedeule glasnl meii.. Apostolul, cl!.tr1l. i· T motel: Fiiule Tim0 tel, tntareste-ie in darul ... AliluIa, glas 4-: Dreptul ea flnicul va inflori .. Stih: ltes!l.dit ftind in easa DomnuluL. Evangelia de la 16n: pis-a Domnul ueenicilor sel :
Acestea porunoeeo uoue ...

!UNit

Intru

OHINONICUL. pomenire veemica ...

Venitl mbitorilor de mueenieI, sa ne indulcim tntelepteste astadf, din masa eea duhovnicesca, earea 0 a pus none mueenicul I6n, din carea ~i angerit sa tndulcesc, preeum a dis profetul: Pane angeresca a mancat, ~i sufletul impreuna cu dinsi! sa se destateae, ~i none cere de la MantuitorIul Christos, ertare pecatelor, eelor ee ell einste seversim amintirea lui. nadejdea mea spre tine 0 pun Malea lui Dumne<Jell,p~ze~te-me subt aeoperementul tell.
DOXOLOGIAeea mare. Ecteniile~i Apolisnl. Ora,intal ~i Apolisul deplin.

INTRU ACEASTA LUNA


IN 3 VILE
Santul mueenie Luchilian. La. D6mne strigat-am,Stihirlle, gla.s 1. Prosomia: Pre a 11l.uda~ilormuceniel.;

T6ta

~i aonm, a Serbitrel. Iar de va. fi in post a NltscAt6re!.

pindu-se de za vistie, e-au parat pre tine marite; lara tu tmbarbatandu-te eu nebiruire, al primit desfatarea ratulut, 0 Luehiliane! Pentru acesta roga-te lul Christos, sa se daruesca sufletelor .nostre, pacesi mare mila.
c

. iiI ucigasilor Domnu~c}lui eel cumplitt, to-

rrr&-

=_

__ .

LA LITURGIE
Serb!.rel,

&

g
d. rand p.

)l patru Ii ale .anWuI,


~I~~,_~,

Perioirile

Cant.re Ot ..

3 p.patru;

eel prea sAntiti, ascultand de tine ea de un parinte al lor, au patimit im.. preuna eu tine f6rte tare, precum ~i pur urea pomenita ~i euvi6sa Paula mucenita, Cu eariI tmpreuna aeum locuestt in cerlurt, mucenice vredni- ..... cule de minune! Roga-te lul i ,

C oconil

~-~_~

" _ ~~~~~ _

i~~~

r~-. ~~~~~~~..............,~~~ ~ ~ :l

!-JlJ

IN TREI

piLE

35

Christos, sa se daruesca aufletelor nostre, pace fli mare mila, Sieriul t~u tot-derma izvoreste ape de tamaduirt, celor ce alerga catra tine muee. I . I nice mu t patimitortu e, fli spala patimt ~i tncca cetele draeilor, eu ajutortul Duhulut, Pentru acesta roga-te, Sa se daruesca sufletelor n6stre, pace flimare mila.
MlI.rire, ~i aoUID, a SerMrel. Iar de va 11. in post, a Nl!.soet6reI.

Ml!.rire, ~i aonm, a Serbll.rel: larD. de va ft in post, a Ni1soet6rel.


<'aut§. la sftritul 6§.r~el.

La Ortrini.
OANOANELE. AI Serbll.reI en Irmosul pe 8, larl!. de va 11. in post, am~ndoue Oan6nele Oetoihulnl, ~i al S9.n· tulul pe 4. AI ol!.rula Aorostih la Greol este ao~sta. Ou o9.ntl!.rl Jaud ml1.rirea mnoenieulul Luehilian. oantarea. 1, glas 8, Irmos:

ss.
Te

Milue~te-me

Prea-curata

pre mine osinditul, pre eel fara de res puns, eel lepadat fli ticalos, ~i nu me rusina, ei apnea tnainte degraba, ~i m~ mantueste, cand va vrea Domnul sa judeee tota lumea, ~i me rapeste de la Iadul eel gren, cact potl Prea-curata, cate voe~tl. Daca a vedut Pectora pre Christos spanzurat pe lemn, dicea: Sabie a trecut prin inirna mea Filule, 0 sfarama Stepane, precum de demult mt-a dis mal 'nainte Simeon; ci scola-te, me mareste impreuna cu tine, nemuritorlule, pre mine Malca ,i r6ba ta, II rogu-te.
A (Jnel·NileitOrel:

trecendu-o ca pre u• de E seat, fll In reutatea "giptului scapand Israiltenul, "striga: Mantuitorulul fliDum "neqeulul nostru sa-l cantam,
y

,i

laud pre tine LuchiIiane ca pre 0 sluga a dumnedeesculut Cuvent, ~i lauda a mucenicilor. Pentru acesta darueste-mt mie curatire, ~i tamaduire de cele rele, prin rugacmnile tale. C U tot cugetul fli sufletul te-al tinut de tot tntru dragostea lui Christos, ~i al de.. falmat Inselaclunea ~i slabiclunea idolilor, tntelepte,
Mime

,i

1b

~~~~~~------~
Macenicil tel Domn....

Tropar, glas 4.

Mal mult de cAt t6tll marirea eea de pre pament, poftind dumnedeesca marire cea prin munct, te desfatezl intru cele cerestt veselit6re, ale mariret celel netnbetrtnite, de Dumne4~~etiCite.

I
on

2 irlfJ

LUNA
~i

LUI

IUNIE

....=1Ei1f
Oa.tismala, glas 1. ProBomia: Mormentnl t~i1.. .

aonm, a NlI.so~t6rel:

"pre tine te lauda duhul men, Cu foeul tmpreunandu-te niel cum nu te-al ars 0 Luchiliane, vitezule patimitorule, cact al avut roua lui Dumnedeu, de te recorta, Pentru acesta veselindu-te, ai seversit nevointele cele mal pre sus de fire, cu s~ntii pruner, eu carit d'impreuna adu-tl aminte de not,

e~tI scara, carea 0 a vedut Iacov, Nascetoare de Dumneden. Cact prin tine s'a unit Cuventul cu cel de pe pament, ~i a tras catra tnaltime fiinta pamentenilor,
Oa.ntarea 3, Irmos Tn e~tI tntarfrea ...

Tu

a vendut jidovilor celIor ucigast de Dumneden, pre MantuitorulDomnul Christos; tara acum jidovil te vend pre tine celor tara de lege. Ispitinduse zavistnicul s~ te amagesca cu cuvinte momelnice pre tine, s'a aretat improecat de cuvintele tale ca de niste petre, purtatormle de chinun. prea luminat, teal tacut celor ce s'an nevoit tmpreuna cu tine, povetuindu-I la' lumina dumnedeestilor caran, a le desfatarel celei de acolo.
~i &cum,'
&

Tuda

S fesnic

MlI.rire:

te stim tott pre tine, ceea ce te-at aretat Feciora cu adeverat ~i dupa nastere, not eel ce eu dragoste alergam la a ta bunatate, ea pre tine te avem pecatosit folosit6re, pre tine te-am ca~tigat intru ispite mantuire, una cea cu totul fara prihana,
A Cruoe·Nil.88~t6rel:

M area

1Il1rire, ~iaonm, a. SerMreJ. lara. 'de va :6. in post, a Nllsc~t6reJ.

a lui Dumnedeu

NlI.soGtoret:

Rogu-te pre tine Stepana, milostiv sa-m] fael mie la dina judecatet, pre eel ee s'a nascut din tine, prin rugactunile tale.

II

j II ,~~na

e~tI intarirea celor ce ».alerga la tine D6mne, tu e~tl

Tu

Irmosul:

Vedendu - te Christoase MaIca ta cea Prea-curata, mort pe cruce intins, striga: Fitul men, eel ce e~tl Im preuna fara de tnceput cu Tatal ~i eu Du ... huI, ce este acesta negraita a ta ran duel a, prin carea ai mantuit tntelepta zidirea rnanil or tale celor prea-curate.
9

celor intunecati, Ifi

~nomiel

;JI~udit-am.Domne talna ico-

OAnta.rea. 4, IrmOIi:

tale, tnteles-am

prF

IN TREI :pILE

"luerurile tale, ~i am prea"marit dumnedeirea ta. eu cuvintele tale, ~i ai luminat lumea eu ehinuirile tale, lara improtivirea tiranilor, 0 at gonitea pre 0 negura tara de stare. intru Christos, te-al aretat prin credinta non Avraam, preeum el odiniora, cact prin cunostinta Ziditoriulul t~l1te-a] lepadat de tota desertactunea.
1I1rlre:

Strelucit-at

sdntita prin lucrarea DuhuluI te-al aretat, mucenice marite, facend a odrasli nerodirea prin nevointe, in inima ta euvinte de viata, intelepte, amagirile tiranilor le-al omorit eu inproti virea ta, pururea pomenite.
~1 aoum, a N!1Bo~t6r.I:

F lore

A vend

:M1I.r1re:

Indreptandu-te

Ca~tigandu-te pre tine eredinctosit perdetor tnselacmnet ~i tamaduitor patimilor eelor eu durert, totl ne tmpartasim de tamaduirt, marite muce.

Avendu-te pre tine zid nesfarimat, liman ~i intarire, nadejde ~i dumnedeesca arma, ne mantuim Malea lui Dumneden Prea-curata,

DIce.

euget este tatna zemislirel tale Malea Feel6ra, cact primind in pantece pre Dumneden, l-al nil-

M al pre sus de

'1' aoum, a. Nl1so~t6reI.

Oft.ntarea. 6, Irmos: Ourlt~e~te·m~ ma.ntuitorlule...

scut negrait,

naltandu-tI dupa gand dorirea sufletulul eea dumnedeesca, eu indraznela aI alergat de buna voe catra focuI eel tiranesc, ~i al fost pazit eu roua DuhuluI, tmpreuna eu pruncit, vitezule purtatortule de ehinurJ.

'Ir umineza- ne pre nol

Obt&HII.

5, 1m":

D6m~ ne eu poruneile tale, ~i "eu bratul tell eel tnalt, Pa"eea ta da-o none Iubitorlule "de oment, C hristose eela ee e~tI singur doctor al sufletelor ~i al trupurilor nostre, tamadueste durerea patimilor mele, eu rugactunile mueenieilor.

De tnvetaturile tale tntelepte mucenice, intarindu-se ~i Paula, tare s'a tnbarbatat tnprotiva vrajmasulut, ~i a primit cununa dreptatet din mana lUI Christos, puitorIului de nevointe,
14l1rirB:

vrajmasul neindupleearea ta nemiscata ca muntele Sionulut, n'a suteri

V' e~endu-tl

LI1MA LUI 111M1I··

.. at
""'tigot

.~
~~

clCu totuI s'a rusinat, ..i calOf Of


candu-se de tine la pament,
~i aeum, a Nits~t6rel :

s'a zdrobit in priveliste, eutat I 1 d D d '" ge i1 or u e e umne ,eu. Zemislit-al eu adeverat in pantecele teu pre dumned eeseul Cuvent, ~i l-al nascut, pre el mal pre sus de fire. Pre carele prin 'rugactunile i1 tale tnblandeste-l, sa se mantue ... d e pnmej idit t 0,1 ro bel ° tV uesca 1 I tel Prea-curata,
Irmolul:

eentet. Luehilian, tntru aoast! luna, in a treIa 4i, Intins a fost pe emee, unde-l piront.

Curate~te- me Mantuito"rIule, ca multe sunt fara de "legile mele, ~i me rldica din"tru adencul reutatilor, rogu"me. Cael catra tine am stri"gat, ~i me audt Dumnedeul "mantuirel melee
OONDAOUL~i ICOSUL 'Serbll.rel. Sait a. SAntulul, glas 2. Prosomia: Oll.uta.nd eele de sus ...

eea ell numerul de cincl a santilor mucenicl cea strelucita, earea lumineza biserica Iut Christos, adunandu-ne astaql, sa cinstim santa serb area pomeniret lor, bucurandu-ne; cact ca niste tarl patimitort ~i slugt ale lut Christos stdndu-t inainte, neincetat sa roga pentru nol totl.
Intru aoestl!. luna. tn S 4ile, amintirea sA.ntu· luI muoenio Luohilian ~i a oelor impreunl!. en el patru prnnel : Ipatie, Paul, Dionisie, Claudie ~i Paula, feo16ra ~i mueenita, Stih:,, LnOh,l1t,."n", II, ,P,aula ImpreunA
r-.

C eta

eest sa.nt Lnehilian, a fost tn 4ilele tmpsratulu! Aurelian. mat 'nainte pop!!. idolese ftind, b~tra.n de verst! ~i earunt, 11\· , cuind apr6pe de eetatea NioomidieI. Deel intorcendu·se spre eredin~a lul Ohristos· ~i aduc@ndu-seinaintea.eomitulul Silvan, ~i nevrend sll. se lepede de Ohristos, ~i s!!.·~ltie legea eea dintAiit, a fost zdrobit la fUel ~I b1l.tnt en toege, ~i s})lnzul'at en oa})ulln JOB. Dup! aeeea fu b1l.gat in temnitll., ~i a aflat aeolo b1l.. gatl trel ttner, pentru eredlnta eea tn Ohristos. Apol larll.~l e~i en dtn~iI tnaintea OomituluJ, ~i stand nemi~oatl in eredinta lul Ohristos, afost b1l.gat tntr'nn ouptor ars impreun! en tineril aoeJa, ~i pogortndn-se p16le de sus, a stins foenl ~i e~irll. sl1nll.to~l,~i lua.ndu·~1rAspunsuloel de perdare tmpreun1l. en tineril fu adus in Vi· zantia din porunea Oo~itulut Deel tlnerilor le-ait tll.et eapetele, lar! pre santul tl 8pitnzurarll. pe o cruee, ~i a~a ~I-a dat snfletnl la Dumne4eit, ftind aeolo de fatll. ~i sa.nta feol6rll. Paula, earea daoll. se s~ver~i sa-ntil, le lull. m6~tele lor, ~i le griji pentru e1l.era credinoI6sll. de la mo~U el, ~i avea luerul ~i slujba aoaata, adicll. a intra in temnitll., de slnjla, leeula ~i hr!l.nla pre oel ee p!ttimeaii pentru Ohristos. Deel fiind ~i ea prins!l., a fost adus1l. oll.tr!l. Oomitul ~i nevrend a jertft idolilor, intUit 0 dezbr!l.car!l., ~i o Mtur!l. en blee, dup1l. aeeea on toege, earea toplnduse forte la trup de nevoin~1l.~i de duo rerea ranelor, prin ar~tare de Anger s'a f1l.eut sl!.nl!.t6sl!., i lull. lndrll.zneIl!. Is. mneenie, ~i Ia~ rll.~1aduesndn-se tnaintea Oomitulul, a fORtbltut!!. preste gurl!. oitol n oeara, ~i bliga.ndu-o in temnitl!. a fost adus1l. larll.~1 Is. tntrebare, ~i bltga.nd'o tatr'nn euptor, e~i nestl'ioat!i. ~i ne&rsit. Deel Iuandu-sl r~spunsul eel de perdare prin sable, ~i sosind la Vizantia dupre pornnoa Oomitulul, ~i merg6nd la loeul nnde s'a s~ver~it santul Luohilian on tlneril, i s'a tMt eaput ~i asa a luat cnnuna mnceniel, ~i se faoe serbarea lor in prea sAnta lor muesnte, ee este apr6pe de Arhanghelul Mihail la Oxia, Intra aoast1l. 41, envtosnl p!l.rintele nostru Ata· nasle fi!.o~torlul de minunl. St1h: Oununa nemnrlrel luI Atanasie eel Iandat, A ouvio~iel ~i a minunilor i s'a dat. Intru aoestll. 4i, ouvi6stl. Ieria, on pace s'a s~ver~it. Stlh : Ieria. ea esea ee din partea eslor tn~elepte s'a afiat, Din eamara Domnulul afarl!. nu s'a lepll.dat. Intrn aoa$tllo 41, enviosul Papos, en paee :d' '110 ~~., ver~it.

PrIn .lIngo

eununile01.:: 0

e••

lor

.
~~

IN TREI :pILE
Ci mal v~rtos pll.rintele ftlcelor bunll.tll.~ilor.

Still: Murit·a Pap OS,

DU

mosul nepo~ilor.

OA.nta.rea 8 ,IrmOB: Pre Imp~ratul ceresc ...

Ou ale lor sante rugll.clunl, D6mne mlluestene, ~i ne ma.ntue~te pre noi, Amin. Oa.ntarea. 7, Irmos:

ineril eel ee mersese din Iudeea in Babilon oare"cand, eu credinta Treimel, "vapaea cuptortulut 0 ail cal"cat, cantand: Dumnedeul pa"rintilor nostri bine e~tI eu"ventat.

~ adindu-te eu adeverat pre ~langa dumnedeestile izvore ale credinterfromnuhn, te-al aretat porn aducetor de viata, prea tericite. fiind infrumsetatl eu pod6ba einstitel marturisiref" lut Christos, ail primit cununa din ceria dupre

P atimitorit

Bine·8uvGntb.

pre Tatil...

D'impreuna eu Pavel strigal mueeniee: Nu me va desparti de dragostea Iut Christos, nicl primejdia, nicl intristarea, nicl sabia, nicl flamandlala; pentru aceea ~i strigal: Dumnedeul parintilor no~tri bine e~tl cuventat,
Ilrlre:

vrednicie,
~1 aClUDl,
8.

H'liIo~~6re!:

Ridica-me, Matcaluffmmnedea, pre mine, carele sunt implentat, ,i cadut in luerurI de durerl, ca sa te maresc intru .totl vecif,
Irmollul :

Pre petra marturisiret intarindu'tt dumnedeestile tale piel6re, te-al aretat neclatit de turburarea valurilor, pentru aceea strigai: Dumnedeul parintilor nostri bine e~tl cuventat,

81LIlLudlLm biDe III ouAntb. ...

,i

pre imperatul ceresc, pre "carele it lauda ostile ange"re~ti, laudati-l si-l prea tn"naltatl intru totl vecil,
Obtarea ~, Irllos: Ou adev~rat Nll.sc~t6re...

,1 alum, a Hi.elt6rel:

Cu rugaciunile tale Preacurata Malca lul Dumnedeu, sa ne mantuim totl din patiml ,i primejdiJ, ,i din nevot, ~i de b6lele cele de multe felurt, strigand: Dumnedeul parintilor nostri bine e~tl cuventat,

eq~nd astaqI pre muee• nicil lul Christos, ca pre niste gradint cuventatore, Horl forte mirosit6re, cu cinste s~-l marim. Aretandu-se mucenicil eu adeverat lucefert bisericel lui Christos Dumneden, strelucesc eu lumina marturisirel,

~J!

,i

LUNA LUI IUNIE Mil.rire:

. eela ce vindecl tote durerile patimilor, tamadue~te-mI ~i mie acurn durer~a, pnn r~gactunile purtatorilor de chinurl, Iubitorlule de 6menI. Pre credinclo~il ~i zid ~i acope.rement, ~i liman neviforit, pnn carea ne ~i mantuim Prea-curata, Nascetore de " Dumnedeu, te marturisim pe , "tine Fectora Curata, eel mantui tl prin tine, cu cetele cele ", .d "fara de trupurl, marin u-te "pre tine.
BXAPOSTILARIA. Proso m.ia.: Oeroetatu-ne-a pre .noL

'itine te avem
Irmosul:

INTRU ACEASTA LUNA


IN 4 lJILE
Oel dintrn sa.ntl pl1rintele nostrn Mitrofan, arhiepiseopnl (Jonstantinopolel. La D6mne strlgat-am, Stihirile pe 6, ale Serbll,rel sail ale Ootothulnl 3, ~i ale Sa.ntulnl 3, glas 8. ProsOlnia : T6tlt" ni!.dejdea puindu-~I. ..

aenm, a Nl1so~t6rel:

C u adeverat

pre vitejiI nevoitort, pre marele Luchilian, Impreuna cu tret pruner, ~i pre Paula prietena luI Christos, eel ce acum sa roga Domnulut pentru not, cu cantart it laudam ca pre eel ce se afla intru marire,
~i eeea-laltil. servire a Ortrinel elll. ~i Apolisnl.

u totul pre a santit ~i de Dumneden purtator te- al aretat, ungere esca santa, intru Duhul sant fiind imbracat, ~i tot-deuna luminos intrand in santele santelor cuvi6se, ~i cn strelucirile cele dumnedeeste stepanitore fiind strelucit, si cu darul cunoscend tatnele cele de mantuire, ca un santit tatnuitor, ca un arhiereu bine impodobit eu adeverat, ~i ell tndraznela rugandu-te pentru sufletele n6stre. - a viata ta, cu "strelucirile bunatatilor, prea fericite Mitrofane, ~i intunerecul inselaclunel at risipit, Ca te-al aretat cu adeverat s6re Iuminos, lerarhe prea fericite, . ~i acum te-al salaeluit, unde este lumina cea neinserata, fin dilet cu darul Duhului sant , facendu-te, Pentru aceast a

dupre ra.ndll-

Strelucit

'~~---------------------------------------------------~--~,I

:-::==================~IN~PA==T=R~U~P=IL=E==============-===~;

dumnedeeasca ~i de lumina purtatore, ~i cinstita pomenirea ta seversind, pur urea pomenite, eu dragoste te einstim Mitrofane. Mintea ta, eu vointele eele spre lueru dumnedeesc prin credinta fiind lmpodobita, de Dumneden inteleptite, ~i luminat indumnedeita, prea laudate, in trup muritor ~i stricaclos fiind, la nestricactune a gandit, prea iutelepte, ~i a castigat strelucirea eclor fAra de trupurl, atara de patimt facendute, ~i ell nepatimire impodobindu-te, parinte Ierarhe prea Intelepte, luminatonule prea strelucite, ~i rugatortule al celor ee einstesc cu.credinta pomenirile tale Mitrofane,
rnrire,
gliS 2.

den, Ocarmuitore mie te a, rata tn marea vietet, ~i potoleste viforul ce-mt sta asupra, la limanul eel lin al pocaintet ~i al resuflaret povetuindu-me, pre mine eel ee alerg la acoperementul teu. a vedut nestrieata , Mlelu~a, pre mlelul sett, ea pre un om tragendu-se spre junghiere de buna voe, grata plangend: Te grabestl aeurn Christ6se, sa me fact fara de Filti, pre mine earea teoam nascutl Insa laud ~i maresc bunatatea ta cea desever~it, ~i mal pre sus de minte I)i de cuvent, Inbitoriule de 6men I.
STIHOAVNA SerMret Sait a. OCTOIHULUI. Troparul, glas 4.

C and

A Cruoe·N'lo~t6rel:

De viata ta cea angeresca in trup, s'an minunat angerit ~i omenit, preotir ~i monahit: imperatil ~i boeril s'an cucerit, lara Dumneden, eel ee s'a marit de tine, a marit viata tao Pre earele aeum inblandeste-l none, parinte prea santite.
~1 acum, a 8erblreI.

Indreptator eredinter ... Mll.rire, ~i aeum, a Serb!!.rel; Sait a N!l.soet6ret Caut!!.la sftr~itul o!!.rtel.

La Ortrin~.
OANOANELE . • Al S~rbl!.reI, eu Irmosnl pe 8, larl!. de va. A III post, amendou~ Canonele Oetolhuluf, ~i &.1Ierarhnlnl pe ,. AI oll.rula aorostih la Greol este a.OHt&: Cu oa.ntl!.rIlaud pre loeasnl luI Mitrofan.

••

eelor rele, ~i felurt de patimt viforesc smerituI men suflet, Fectora ne ispitita de nunta, ,Maiea lui Christos Dumne-

N ecazurile

Iarl!. de v& 11in post, a Nl!.so~t6rel.

~i asuprelele

C gonaclul Faraon veq~" 1 "pre


a pre uscat umbland Israil, en urmele prin adenc

OAntarea 1, glas I, Irmol:

~2

. ....... .....

LUNALUI IUNIE

z:

"du-l tnecat, a strigat: Lui "Dumneqeu cantare de biru"inta sa-I cantam, Impreuna cu ceta cea de sus stand inaintea lUI Dumnedeu ca un preot, ~i ca un slujitor al lut, roga-te neincetat pentru not, ca sa dobandim bunatatile cele veclnice, parinte Mitrofane. Fiind ales a lucra Domnulut, cu santenie cinstita, al predicat Evangelia lul, ~i al in tors pre neamurt spre cunostinta lut Dumnedeu prin tnvetaturile cele tntelepte, parinte fericite. de cunostinta lui Dumnedeu, din inima ta al izvorit cuvent de viata, carele adapa sufletele cele Intelenite de patimi, lerarhe al lui Dumneden, fericite de Dumneden, ' , protetilor de departe nat mal 'nainte, ca adeverata Nascetore neden, Prea-curata, sus de Heruvimt, zidirea.

uscat izvorele nedumnedeiret celet amare, adapand pre eel bine credinclost cu apa cea dumnedeesca a cunostiutel, fericite parinte, Fiind ales cu dumnedeesca alegere, te-a! uns, terarhe purtatonule de Dumneden, aducend jertte fara de sange lUI Dumnedeu, eel ce s'a jertfit pentru not, parinte pre a santite,
Klr1re:

Inbogatindu-te

• 'r1rI:

Mormentul, unde zace pre cinstitul teu trup, ne trimite noue buna mirezma, ca raiul bine mirosind lut Dumnedeu, marite lerarhe Mitrofane .
~1 aoum, a Nl1Bclt6r.I.

Uta cea prea santita a

,1 aeum,

.&

NII.8cl~re!

omenesc a intelege adencimea cea negraitaa nasteret. tale Prea-curata, Cacl Dumnedeu , smerindu-se pre sine in pantecele teu pentru milostivirea, a mantuit pre om. este sant precum tu "D6mne Dumnedeul men, ca"rele at tnaltat cornul credin"clo~ilor tel bnnule, ~i ne-aI "intarit pre not pe petra mar"turisiret tale.
OONDAO, glls t. Pro8om1a.: Oele de sus ClI.uta.nd"'1

Nu se domereste gandul

I t ~~;dd!U~~:~~:S:le~U~
CAntarea 3, IrmOB: Nu este sa.nt pre cum tn ...

,i

a insemvei sa fil de Dummal pre de tota

Nu

Irmosru :

. minatinvi!tiind, ,i pindU-O~_

Credinta

lui Christos lu..

r
l
A

!II PATRU PILI!

ea, intru multime cu adevedesparti de .patimasul men rat at crescut credinctosa turtrup. Atuncea St~pana sa-ml rna tao Pentru acesta Impre11.1 ajutatore ~i folosit6re pre a una cu angeril Mitofane tecalda, ca pre tine te am nabucun, lul Christos rugaududejde eu netrebnieul robul teu. te neincetat pentru nol totl. A Oruoe·NIsoGt6rel:
OatiaJll&la" r1&S 8. Prolomia: Pre Intelepefunea ~i Cuventul...

Aretatu- te-al eel ell adeverat urmezf obiceturilor ~i gralurilor apostolilor, cact asemenea ca Petru al predicat inaintea adunarel pre Cuven tul ~i Fiml a 11. de 0 ininta en Dumnedeu Tatal, inbogatindu-te de gralurile lui I?n cele graite de Dumnedeu, ~1 asemenea ca Pavel ti-al pus snfletul pentru turma, pururea pomenite, ~i asemenea eu eel intaiu chtem at al aretat pre eel dorit. Pentru acesta impreuna ell dinsil roga-te lui Christos, ertare de gresale sa daruesca, celor ce ell dragoste serbeza santa pomenirea tao
.Ime, Iar de va
11.

prea marita minune! o talna tnfricosata! Cum eel ce este cu firea nemuritor, sa spanzura pe lemn? Cum gusta acum m6rte? Cum sa 0sindeste eel nevinovat? Ascunde- tt Iumina ta sore, ~i te tnfricosaza vedend indraznirea.Fectora ell suspinuri grata, veq.end pre Christos restignit, pre carele La nascut,
Obtarea " woe: -

~ hristos este puterea mea, ~DumnecJ.eu ~i Domnul, "einstita biserica ell dumne"q.eesca cuviinta canta, stri"gand: Din cuget eurat in"tru Domnul serband. plin de dumnedeeseul Duh, prea santite parinte, at gonit duhurile cele vi clene, ~i ell invetaturile tale al facut pre 6menl locasurt lui Dumnedeu, unime nezidita, tmpartita in trel fete, netaeta, neamestecata, al tnvetat, luminand pre eel bine credinctosr, ell santitele tale invetatur] pit-

,1inaoum. a SerblreI. post. Wisolt6reI.


&

Fiind

t C:

Prea santa Feel6ra Malea lui Dumneden, patimile sufletulul men cele cumplite tamadueste-Ie, rogu-me, ~i ertare darueste-mt de gresalele mele, care fara minte am lucrat, sufletuI ~i trupul spurcandu-mt en ticalosul, Val mie ce voiu face in cesul aeela?

nd angcriI sufletul men vor

rintc.

..

~4~'~====~==~~~~L~UN~A~_L=U~I=IU=N=IE~~=======-

~t
Fiind

mal 'nainte saltarile trupulut, prin infrenare ~i prin osten ell, si cu rugactunt, te-al facut Ziditorlulul dumnedeesc slujitor de cele sante, pre a santite Mitrofane. usa, carea duce catre dumnedeesca intrare, ca pre un rain dumnedeesc, ca pre un loc intelegetor al santeniet, ca pre 0 podoba a lui Iacov, sa fericim pre Pectora, u dumnedeesca strelucirea ta bunule, sufletele ce"lor ce maneca la tine cu dra"goste, me rog lumineza-le, ca "sa te vada Cuvinte al luf "Dumneqen, pre tine ad eve"ratul Dumnedeu, pre eela ce "chiemi din negura gresale"lor. Dumneqee~te ~i en cuget foarte curat seversind cele dumnedeesn, te-al facut curat, ~i slujind lui Dumnedeu en dreptatea inimel, te-at aretat flira prihana, parinte Mitrotane. Prin cinstitele tale rugaclun], slujitoril idolilor, s'an are tat acum slujitorl lur Dumneden; pre carit scotendu-I

o morind

lIll.rire:

te - al aretat vrednic slujitor A -tot- tiitortul uI. tu mal ales chtemat de daru1, al rlsipit uscacmnea idolilor cu ploile en vintelor tale, ~i inimile cele tntelenite le-ar facut rodit6re prin darul Duhulut, cuvi6se.
N

.'rlre :

C a pre 0

,1 aoUDl,a Nil.8o~t6r.I:

,1 a6llDl, Nil.8o~t6rel: a

Obtarea

6, IraOI:

Dupa tnfricosata nastere al remas Feclora ca ~i mal 'nainte, cacl eel ce s'a nascut a fost Dumnedeu, cela ce preface tote cu voirea, Marie nenuntita, de Dumnedeu daruita,
O&ntarea 8, nOI:

imba ta fiind ascutita de Duhul, prin tntelegere, ca co ndetul scriitorlulut, bine scrie in inimile credinctosilor cuventul darulut, prin dumnedeescul Duh, parinte prea santite. cele dumnedeesn, ea unul ce intrat in santele santelor cele intelegetore, deseversit tamuit Invetl eu Duhul pre credinctost strelucirea Treimet, prea santite parinte,

Marea vietel v~4end·o...

Invetandu-te

t:dniel,

curgerile dogmelor tale, tnnecand dogmele cele turbure ale uedumnedeiref, tedin eel nevred~el,~ aiaretat ea un adaP

Cu

.Irlrt:

rill,. d::-1

~,...._.. 1
C uventul,

IN PATRU :pILE

45'

~!

adunarile celor bine-credinelo~l, Ierarhe prea cinstite, ingrosindu - se fara sementa in pantecele teu, s'a aretat om deseversit, innoind legile firer, eu cuviinta dumnedeesca, precum singur stie, Feciora Prea-curata, earea at tncaput pre Dumnedeu,
Irmosul:

,1

lLoum, a NIt8o~t6rei:

Marea

vietet vedendu-o

"inal\andu-se de vitorul ispi"teloT, la limanul teu eel lin "alergand, strig catra tine: "Sc6te din stricactune viata "mea mult milostive.
OONDAO,gIlLs 4. Prosomla: Oela ee te-al 1nll.l~at.. .

scris, dicend: Arhiereu ca acesta sa cadea sa fie noue, cuvios, fara reutate, drept, neinti nat, osebit de p~cato~l, ~i unit prin Duhul cu puterile cerestt cele de sus, earele avend tndraznela spre intrarea eelor sante, pururea sta inaintea scaunulut darului.cerend sa ne dea noue mare mila, ~i sa aflam dar spre ajutor in vreme de trebuinta, Deer pre acesta dupre datorie marindu-I, ea pre eel ee luminal a luat dar de la Dumnedeu, cu un glas sa-l laudam.
Intru acestlt Iunlt in 4 411e, amintirea. eelnl dintru sltn~1 pll.rintelul nostru .Mltrofan, patri. arhul Oonstantinopolel. Stili: Mitrofane pre a fericite de malca plmentul, te-al despli.rtit, Acol0 te-al mutat unde este Tatll.l tuturor Mitrofan tntru acestll. luna, in a patra 41, Din pll.mentul eel rodltor apnind, el muri.

Pre Ierarhul lui Christos Mitrofan, pre luminatortul bisericet eel Iuminat, eel ce a predicat in mijlocul de Dumneden purtatorilor parintt, pre Cuventul a fi de 0 fiinta ell Tatal, carele ~i scaunul cetatel imperateett intaill 1-a impodohit, ~i dar de protetie de la Dumnedeu luminat a luat, ell un glas sa 1 Iaudam,
1008:

eel mant.

• :e~el cetatilor, mal'nainte a


.

Graitorlul eel talnic al talnelor lui Dumnedeu, eelor negraite, marele apostol Pavel, gura lUI Christos, departe veqend, pre eel ce era sa fie vrednic de scaunul impera-

eesta a fost tn 4ilele marelul constantin. intalulul tmperat al cre~tinilor, fiind fi11 a lul Dometie, earele Dometie era frate tmperatulul Prob, ~i a naseut dol feclod pre Prob ~i pre Mitrofan.Dupll. aeeea aeast Mitrofan oug-stand ou sooatlllil.intregil., 01 eredlnta idolilor era rli.t!1.citli. i mincinQs~, a ~ venit Ia eredinta lui Ohristos, ~i se botsza intr'ensul, ~i mergsnd la Vizantia, loenla en Tit episeopul aceliea~I cetll.tl, earele era om sant ..~i purtator de Dnmne4ei1, earele ve4end pre Mitrofan eli. era. impodobit ou fapte bune, n pnse la ellrosul bisericeI. Decr dup!l. m6rtea episcopuluf 'I'it, lull. scaunul Dometie, tatal santulul Mitrofan, ~i dupa mortea lui Dometie s'a f1l.out episeop Pro» flul lul, ~i Wnd biseriea 4eoe anI, se muta clttr1l. Domnul, ~i tndatli. a!l. sui tn seaunul Vizantiel Mitrofan fratele lui Prob ~i flul lul Domette, pre carele aflandu-l marele Constantin eplscop in Vizantia, ~ilusnd aminte ~1 la buna faptli. a Iul, ~i 180 toemlrea firel sale ~1 la sa-ntenia ee avea, spun cll. numal putin pentru dtnsul, de cat pentru plaeerea loouluf cetiLteI ee era en aer s1l.nlttos,~i roditor ~i1l1ngit,. mars, a~s4at fiind tntre dou~ pll.r~l ale Iumel,
~ ~~-......~::--.. .. ~ ...•. ~ 1

r~====================L=UN==A==Lm='==IO=N=IB========================

....... !

a Europel adio1l.,~i Asiel, a indrl1«it 100ul, ~i a ar~tat asupra Iul atata poWI. ~i nevoint1l., ~i nn s'a seumpit de oheltuelll., ~i a zidit mare a eetate a Constantlnopoiel, earea btmla pre t6te oele f1l.oute de 6menl, ~i era pre de-asupra aoelora. lntru oarea a a~e4at puterea ~i imp~· r1l.~ia, mntandu-o de la Roma eea veohe. Deol strtngendn-se Sinodul oel dintaiii, ee s'a fl10ut 180 .Nioea, ferioitul acesta Mitrofan n'a:fost pentrn slabiotune ~i psntru b6trane~e, 01l.01 zaeea in pat, ve~tejlndu-i-se 11resoa putere de tndelungarsa vremel, oi a trimis pre eel mal inta.iii dintre preotI, pre Alexandru barbat einstit, pre earele ~i mo Jt(m seaunulul l-a fll.out. OlloI Inlorosndu-se Impsratul oupurtl!.toril de Dumne4ei1 pllrin~l, ~i Sever~jndu-se Sinodul, 80tuncea a 4iS dumuedeeseul Jliitofan, 01!.i s'a ar~tat de la Dumnedeti, cum oil. Alexandru, ~i eel 09 era all. 11e dupa dlnsul Pavel, eran tsensit! ~i pUtouti lul Dumne4e11 180 0 slujb1 ea aeesta, Deel reposand santnl, s'a mutat oll.trll. Dumne4e11. ~i se faoe sorbarea lul in santa biseriea oea mare, ~i in cinstitul seii. loeas, ee este apr6pe de santnl marele muoenic Aoaohie, in oea cu ~epte so1l.rI,unde se aM oinstitele ~i santele luI m6~te. Intru aoest1l. 41, ouvi6sa matea nostra So11a, oeea oe a vietuit 8ih1l.stre~te ~i en ouvio~ie. ltih: Lumea nu tl-a statut tie So110tmpedeoare, A ajunge 180 desever~irea bunltl1.tilor prin a ta alergare. Intru acestll. 4i, santul envios mueenle Ion, e· gumenul monastirel .MonagrieI, in sao bI1gat ~i in mare arnneat s'a sever~it. ltill: De ~i in sao ouprins, ~i 100 adeno e~tl Insa. cereseul prins.

OAntarea 7, Irmol:

"l·a plecat a striga: Bine e~tl "cuventat Dumnedeul parin"tilor nostri, Luminandu·te tntelepte cu darul Duhulut, prin plecarile cele catra Dumnedeu, ~i cu tmpartasirile, te-al facut stea datatore de lumina, luminand pre eel ce canta: Bine e~tl
cuventat Dumnedeul parintilor nostri,

iitator de roue cuptorul l-a facut angerul, cuviosiler tinerl, lara pre Hal"del ardendu-I porunea lut "Dumneqeu, pre muncitortul

Facendu-te tu locas prea sant, luminat en faptele cele bune, al avut ell santenie pre
Treimea cea nezidita, locuitore tntru tine, strigand: Bine rintilor nostri.
.Iml:

ascuns,

e~tl cuventat Dumnedeul pasomnul de la ochit tel, ell dumnedeestile priveghterr, at primit strelueire dumnedeesca, carea te-a facut pre tine anger luminel, stilp ~i Intarire credinclosilor, ~i adeverat lerarh. Tatalut necuprins, sA cuprinde trupeste in sinurile tale, Prea-

100 pre tine I6ne te are eu-

Intru aoest1l. 41, ouviosul Alonie, en paoe s'a sll.ver~it. Still: Alonie pre lueratoml sufletelor tnduloe~te, Oa eel oe stog de bun1l.t1l.~In aria sufletulul i sM gr1l.mI1d9~te. Intru aoest1l. 4i, santele Maria ~1 Marta surorile lul Lazar, em paoe s'a11 s~ver~\t. aWl, Surorile lnl Lazar, oelm din Vltania, o1l.tr1l. Domnul s'a11 mutat. Trebue a. orede oll. ~i morte a se lib era aii

Lepadand

eugetat.

Ou ale lor sA-nte rug1l.olunl, Domne mllnesteDe ~1 De mantue~te pre Dol, Amin.

C el ce sede in sinurile

~1 ..cum, a NlI.scfit6reI:

curatii,inbriicAndu-sc cu c~-~.

pnI:,

ea s~ mantnesca
Obtarea. 8, Irmos:
Din vapae cuvlo~i1or...

Adam, tacendu-se non Adam.

:::T&a :I::te Ie fael Christ6se en s:~- ,


"gura voirea; pre tine te prea "inaltam intru tott veciI.
Obtarea 9, Irmoll:
Pre Dnmne4ei1 a-l vedea ...

~ u smerirea ta afsmerit ~pre serpele eel trufas tericite, prin curatele tale rugactunt inaltandu-te catra Dumnedeu, Pentru aceea te cinstim intru tott vecit, , Cuventul intrupat, ~i popore al mantuit din robia tnselactunet, gonind departe idolesca credinta cea rea, parinte Ierar he Mitrofane, de Dumne .. qeu cugetatonule, viatit avend de potriva cuventulur, ~i cuventul fiindu t{ dupre cuviinta vietet, tacendu-te plin de dile ale Du .. hulur, te-al mutat catra locasurile cele de sus, parinte,
~1 a.oum, I NlI.soAt6rel:

D umneden

at cuventat pre

n pamentul celor blandt tu te-al salasluit arhiereule, facendu-te bland tntrunereutale, ~i te-at unit cu cetele cele de sus, de tot tntrumsetat cu dumnedeestile strelucirr, cu totul fiind euprins de lumina bunatatilor,
Mirlre:

'i

Bllle·cuv6ntAm pre T,til ..

Prive~ti Mitrofane dumnedeestile strelucirt ale angerilor, ale patriarhilor, ale mucenicilor, ale a postoIilor, rugaud cu dlnsi! pre mbitorml de oment, sa da ertare gre~alelor, si indreptare vieteI, none eelor ce te laudam cuvi6se.
,1 .cum, • NlI.so5t6rel:

Mantuindu-ne de blestemul eel dintaiu prin nasterea ta pururea bine-cuventata Fecl6ra N ascetore de Dumneqen, glasul lui Gavriil cantam tie: Bucura-te pricinuit6rea mantuirei tuturor.
Irmosul:
81. lll.udil.m bine ai ouvant1m ...

Ca picatura cea ceresc4 s'a pogorit p161a in pantecele ten Pectora, ~i uscand paraele in~eHlcIunel, a plouat prin tine nestricaclune 6menilor, ~i mantuire tuturor, ceea ce e~tl de Dumneden daruita,
Irmosul:

"ua al izvorit, ~i j ertfa drep"tulul eu apa 0 at ars. Ca

Din vapae cuviosilor ro-

Pre Dumneden a-I vedea "llU este ell putinta 6meni"lor, spre careIe nu cutesa "a cauta cetele angere~tl; lara "prin tine Prea-curata, s'an

......... ......

...11

t n::
+

t~·,~~~~~!~~~~~~~~~~~~-~~
U

etat 6mcnilor cuventu: ;:. Lor "trupat, pre carele marindu-l "ell ostile ceresn, pre tine te "terieim.
EXAPOSTILARIA ProBom1e: Luminl1 nesohimbatl1 ...

ITrNjE

INTRU ACEASTALUNA
IN 5 ZILE.
BAntul sAntitul mucenio Doroteii1, episcopul Tirullil. La Demne strigat-am, Stihirile, glas 8. Prosomia ~ MuoenioiI tei Domne...

in inima ta lumina cea eu trel lumint, ferieite Mitrofane, te-al aretat mare lumina tor bisericet, Iuminand pre eel ee ell eredinta sa inchina unul Dumneq.eu in Treime.
.A. Hllo5t6rtl:

P rimind

i- L oca,

luminel te-al aretat, strelucitor de lumina, Nascetore de Dumneden, cacl din pantecele teu a resarit in lame lumina eea mal pre sus de ani, ~i a luminat pre to~1 eel ee ell drepta credinta te Iauda, N ascetore de Dumne-

den,

~arinte, aven'd serise intru cunostinta dumnedeesca, dogmele cele dumnedee~tI, ell a carora deseoperire al luminat, pre eel ee se primejdutau intru necuuostinta, Pentru acesta ell rugactunile tale, cere-ne none tuturor mare mila. eurgerile sangturilor, vopsindu-tt pod6ba preotiel Dorotee, eu bucurie al intrat acum in biserica eea ceresca, ea sa te arc\l Dumnedeuluf nostru, celut ee da eununile nevointef, rugandu-l pre dinsul, ea sa dea tuturor mare mila. Viata tl-a fost intocmal eu a angerilor, si mueenia ta prea strelucita, prin carea te-at invrednicit a dantui eu angerit, intru bueurie, luminand pamentul cu minunt, ~ieu in ...

dumnedeesculul Duh • de Dumneden ferieite

re ta tu-te- al tabla

,1 oea·laltlservire ,

a Ortrinet dupre rtnduIalf. ,1 Apolisul. '

Cu dumnedeesn

~~~~~~~~~~--~

IN OINOl :pILE

Bandulul ten invetatoriu Christos, urmand Ierarhe, nu al desehis san tit a ta gura, inprotiva eelor ee cumplit te munclau; ci aretat ea un fenix adeverat, intru adencl betranete rabdand ehinurile, infocat de dumnedeesca rivna, intru aeestea tl-al dat sufletul teu; ~i zburand in sus spre ceriu, tl-at asezat locasul ten tnprcjmadumnedeesculufscaun celut in chip de foc; 0 de cata marire nemurit6re te-al invrednicit de trel ort fericite! Ci cere rugamu-ne, santite mucenice Dorotee, celor ce eu credinta seversesc amintirea ta, ertare de pecate ~i mare mila.
~l aoum, a Serbll.rel. larll. de va 11. In post, a NlI.so§t6ret

.'rire,

r1&l

8:

4endu-~1 vitelul spanzurat pe lemn de buna vola lui, tanguindu-se cu jale, striga: Val mie prea Iubitul men Fim! Ce resplatire tI-a datltie neamul jidovilor eel nemultamitor? V rend sa me faca fara de Fifu, de tine prea Iubite,
STIHOAVNA Serblrsl. Sail. din Oot.lh. .'rire, glal 6.

Minte necurata, ~i buze minciunose, ~i lucrurile intru tot spurcate avend, ~i ce voiu face? Cum voiu privi spre judecatortul ? Stepana Feciora roga pre Fitul ten, ~i Ziditortul si Domnul, ca intru pocainta'sa primesca duhul men . ·1 ti ea un b un ~l rot os IV.

pre lauda sihastrilor, alauta cea eu bun glas a santelor invetaturl, pre santitul mucenie Doroteiu, adunandu-ne eredinctosit, sa-l laudam, dicend: Bucura-te eela ee te-al facut pre sine infrumsetat locas ~l infeluritel intelepctuni, pnn earea seriind santitele vietuirl ale santilor barbatl, ea pre o comora le-at lasat bisericel, Bucura-te cela ee prin obiceIurile tale eele placute lut Dumnedeu, ~i prin sant~tele tale invetaturl aI mantuit turma ta din eumplita rea credinta. Bucura-te eela ee intru betrenete prea adencl ~l" infrumsetat pod6ba preotiei, eu curgerile mucenicesculul ten sangee Ci nu inceta rugand pre milostivul Dumneden pentru nol, prea santite, Nc1seet6re de Dumneden, tu e~tl vita eea adeverata, earea al odraslit rodul vietel;
aoum, a Berblrel. la.r de este In post, & NI.lolt6r.l.

pre

frumsetea Ierarhilor,

,1

!l

=f1

Junieea cea nespurcata, ve~~OiiiiiiiiiiiiIi~"""""""'~

A. Oru8e·Nisoit6ret: ProSOD: MnoenioiI tet...

J.riF
rii-

~~i~!PJ

:dU Yo
P rea-curata,
A (JruCle-NlI.so~t6rel:

LUNA LUI IO~UE

..

bl~ \L

tie ne rugam, roga-te Stepana Cll santil apostoll, sa miluesca sufietele n6stre. daca te-a vedut pre tine pe cruce spanzurat, ca 0 MaIca plangend a strigat: Fitul men ~i Dumnedeul men, pre a dulcele men Fim! Cum suferi patimt de ocara?
Tropar111, glas 4.

inaintea credinclosilor pahar ~ ~e veselie al invetaturilor, p~rinte,


Itlrirt:

curgerea prea inteleptel limbet tale, aI incetat graIurile inselaclunef si aI ada, , pat cugetelecredinctosilor, parinte Dorotee. mie Fecl6ra picatura de umilinta, rogu-me, sa-mt spele spurcaciunea, ce este intru mine, ca s~ te rnaresc.
OAntara&. I, Iraoe:

Cu

Ploua'mt

~i aoum,

&

NI.lolt6rel:

~i parta~ obieeiurilor ...


MlI.rire, ~i aoum, 11.1 Serbil.reJ. sail a N!l.so~t6reI. (Jautl!.·le Ill. st1r~jtul o!l.I1el.

La Ortrinl.

Tn e~tl tntl1rirea.,.

CANOANELE. AI Serbil.rel en Irmosul pe 8. Iar! .. va 11. in post, ca.nt!l.m Can6nele Ootolhulul, ~i 11.1sA-ntel, pe 4. Al o!l.ruIa aorostih Ia Greol este Roesta: Oinstesou·te pre tine prea ferioite p1i.rinte ea pre un dar 11.1 luI Dumne4ei1. (Joxnptu!erea lul losit Oantaraa 1, glas 8, Irmos:

fulgerile pre a intelep~ tel predicaret tale, al gonit tota n6ptea Inselaclunel, parinte Ierarhe. minuni ~i cu santite dogme al intarit cugetele tuturor credinctosilor, ca un pastor pre a san tit, tntelepte Ierarhe. Domnul cu un .. gerea cea santita, ~i te-a pus pastor mal mare dumnedee~tel bisericet lut, intelepte Do ... rotee.

it

Cu

e cecantam p~mnuluI po poa celut 8 a povetuit pre


A dusu-te-at

"rul sen prin Marea rosie, cart"tare. de biruin ta, ca s'a prea "marlt.

·Unsu-te-a

Kf.rire:

pre sinetf lUI Dumneden dar curat, prin viata deseversita, ~iprin cinstita mucenie, prea fericite Dorotee.

"1~~~."strugurcoPt

S torcendu-tl

cugetul ca al pus

ce estl usa luminet, lumineza-mt tota inima mea cu luminacea dumnedeesca, gonind intunerecul pecatue1irlE

C eea

,1 alum,

& )lls .....

IN arNot :pILE

~I!
51

estt intarirea eelor ee "alerg~ 13. tine D6mne, tu estl "lumina celor intunecatt ~ipre "tine te lauda duhul men. tot-deuna eu dogme dumnedeestt, ~i ehinuindu-te, te-at adus pre sinetl dar san tit imperatulul celul nemuritor, Dorotee, ~i aeum locuestt intru eea de sus Mitropolie a eelor intal nascutl, veselindu-te pururea, parinte euvi6se, roaga pre Christos Dumnedeu, sa ne darutasca noue mare mila. s'a osebit de firea eea dumnedeesca, facendu-setrup tn pantecele teu, ei intrupandu-se, Dumnedeu a remas, eel ee te-a pazit pre tine malca sa dupa nastere Fectora, ea ~i mal 'nainte de nastere, insu~i Domnul, ceea ee e~ti eu totul fara prihana ; pre carele eu oserdie rega-l, s~ daruesca noue mare mila, FeeI6ra Maica Cuventulul eea nestricata, vedend pe cruce spanzurat, pre eel ee a resarit dintr'ensa fara durere, ea o Maiea plangend, a strigat:

Tu

Irmosul:

timestl, vrend sa mantuestt pre om de oeara patimilor.


OAutarea 4, IrmOl:

~1~

S trelucind

Oatismala, glal •• Prosomia: Pentru m1l.rturisirea...

udit-am Domnetama iconomiel tale, tnteles-am "luerurile tale, ~i am prea-ma"rit dumnedeirea tao etatmat-at viforul nedumnedeiret, eel ee se inalta, si eu caldura dumnedeeseuiUi Duh at pazit inimile nevatamate, euvi6se Dorotee.

naintea fetel tale tericite Dorotee, s'au starimat muntit eel nesilnicl ai draeilor, si s'au topit trufiile omenilor eelor vrajmasl, gonit din eetate in eetate, rabdat ehinuindu-te. Pentru acesta atdobandit rnarirea eea fericita, ~i strelucirea mueenieilor. autueste-me de supararl ~i de viforul vietel eel perde ... tor de sufiet, ea eu credinta sa te ferieese prea santa prun .. ca, Ma!ea Feclora,
Obtarea 5, Itmol:

Nu

M!rlre, ~1 &CUID, & Serblrel: De va 11 In post, a Na.so5t6rel.

F iind

IIIr1rt

'i M

aoum, a H!L.~t6nt

Mtelusaua eea nespurcata,

A Oruoel.Nil.soAt6rel:

Din

I~~~~~------~~~~~~
Val mie Filul men! Cum pit-

n6ptea necunostintet, di a cunostintet de Dum"neqen, intru lumina fetei tale "Christ6se, a strelucit de di"m!neta lauda ta in inimile "nostre.

eu inlelepclune

uitandu-

tid, at, rabdat primejdiile, ~i supararile cele marl, Ierarhe Dorotee. Invetand dumnedeeasca Treime intru 0 unime, at risipit trufia cea desarta a nebuniel multimel dumnedeilor, parinte Dorotee. ' sa te tnchinl lucruj-itor manilor celor fara de lege, ar rabdat supararl ~i primejdil, ~idurerl de batal, mucenice Dorotee. resarit sorelui, celut ce a strelucit mal 'nainte de cat luceferul, prin care eel din intunerecul celor cumplite, au vedut lumina, Feel6ra Prea-curata,

----------------~----------~~--~~~~~~ lit6re, au strebatut tot pamente catra dumnedeestile resplatUNA L1TI IUNIE

prea fericite Dorotee.

tu1, prin dumnedeescul dar,

pre Dumneqeu,celcel-alnascutfAcendu se om, ca sa me mantuesc de toe ~i de Ia d.


Irmolul :

R6gA Fecl6ra

~i acum, a Nit8o~t6r.J:

N evrend

lllrirt :

Raina luminosa da-mt mie, "eela ce te imbracl eu lumina "ea en 0 hatna, mult milo"stive Christ6se Dumnedeul , "nostrn. tnvetaturt ortodoxe sAntite mucenice predicand, dar dumnedeesc sant pre tine tnautt te-al adus Facetonulut, intAiu in pustnicie cu cuviinta vietuind, a doua en mueenieia tare patimind; ~idupre lege al luat resplatirea biruintel de la Christos Dum-

Facutu-te-at

fI!

acum, a NilcM6reJ:

OONDAO, glas 8. Prolomia: Peclora astl14L.

Olnwea I, nOI Halnll. lumin6sll. dll.-mt mie ...

vut-al inimatnferbintata de suflarile Duhulut, carea risipla ~i topia gerul venturilor celor hnproti vit6re, parinte Dorotee, sufletul luminat de dumnedeesca cunostinta, al aretat cu scrisorl santite vietuirile santilor, de Dumneqeu insuflate parinte,

neden,

Fiindu-tt

puterea.dogmelor celor vese-

G lasul

MIme:

cuvintelor tale, ~i

povetuitortul eel de Dumneden tnteleptit al sihastrilor, ~i pre lerarhul eel de Dumneden tnsuflat al Tiru, Iut, pre strelucitul biruitorin tntre mucenicl, ~i scriitorlul eel ales intru amendoue, toti sa incununam en cantar! de laude pre Doroteiu, eel ce indumnedeit a tnmultit darurile lui Dumnedeu, puru.

p re

1008.

,i

IN

etsor

:pILE
Stih: Afundandu-se Oonon in mare liman ~ nimerit, Forte bine de mll.nile Domnulul ftind pov~, tuit. Intru aeest!!. 4i, santnl noul muoenle Mareu, eel ee in Hio s'a nevoit la anul 0 mie opt sute unul. Sttll: ~i mare land!!. Hio pre tine Maron te are, Oarele prin sangele mu: eliel al ell.~t1gatstrli· lnoitll. tnennunare. Ou ale lor sante rugaelunl, D6mne mlluestene ~i ne mantne~te pre Dol, Amin.

Dumnedeu,

rea Ie darueste none eelor ee Ie cerem, resplatire pre aeestea luandu-le de la Christos

Intrn aoast! Inn! tn 5 4ile, amintfrea s4ntu· Inlsa.ntitnlnlmnoenio Doroteii1, episoopul Tirnlnl Stih: Doroteiti 410e, de ~i snnt batut, Dar de patimile Obristosulul meu forte departe Bunt. LuI Doroteiti in a oinoea 41, Trnpul de ranele Mt1i.ilor i se topi.

cesta fost pe timpnl InI Licinie. larl1 8. in 4ilelo lulDloelittan ~iMaxlmian, pentru gona ce era sll. fie, I11BQ.ndu-~I oasa ,i nemernioind, se duse la DisopolI. Deel daoll. murira acestla, el s'a dus la Tir, ~i i~l tndrepta biserioa, pll.nll.in 4illlle 01l.10ll.torluln! de lege Iulian. Deol atunoea Iarll~I s'a dus la Dlsepoll, insa. nio! acolo n'a putut sll. seape de inobinll.toriI de idoU, pentru oll. prin4~ndn-se de oil.trll.boerll InI Iullan ~i rsbdand mnlte munol, afill.nduse tntrn adenol Mtrll.nete, lull. eunnna mueenief, intru aeele ehinnrl oe pllt1mia, da.ndn·~I snflstnl la Dumneden, flindoll. era atunoea de 0 8Utll.~epte ant ~i a ll1.sat multe soriptnrI biserioe~tI ~i istoril eline~tl ~i latine~tI, oll.oIel era forte stlntor tntru amendon~ limbele, pentru multa sa neveinta, ~i ia onslrea firel sale. Intru aoestll. 41 amintirea aoeea oe en Iubirea de omenl venise asupra n6str1l.infrioo~ateI grozll. ~i nevoe, in rApirea barbarilor, oael pre dreptate eram sll. fim robitt de dtn~i'l, ~i sa eadem in uoidere de sable, ins!!. Domnnl eel tndnrator ~i de omenI lubltor, pentru milostrdiile milel sale, f!!.r!!.de tot!!. nll.dejdea ne-a mantuit, Intrn aoast! 41, amintirea sA.ntilor mnoeniol, Marobian, Nioandro, Iperehie, Apolon, Leonid, Arie, Gheorgbie, Seliniad, lrine1i1 ,1 Pamvon. Still: Nevoltorilor deee, earil prin fome ~i prin sete s'ail topit, Ne8nr~ite desfll.t1l.riDnmne4eu le-a darult, Aoe~tia pentru Obristos, ~i pentrn oredin~a eea tntru dtnsul, obinni~l fiind de guver. natorul Egiptulul en :tl1l.mll.n4ia, setea ~i on 011 frigul lnpta mueeniel au s~v~r~it. Intru aoestl1 4i, sft.ntul mueenie Hristofor eel din Roma, eu paee s'a sever~it. 1t1h: Dleea Hristofor, nu in zadar tll.erea voiu , rabda, ~tiu oll. Ohristol, on multe eununl m~ va ineununa. Intru aoestl1 4i, santul mnoenio Oonon eel din Boma, in ·marea arnnoat s'a sever~it.

OA.ntarea ", IrmOl:

inerii evreestl au calcat in cuptor vapata eu indraz"nela, ~i focul in rona l-an "schimbat, strigand: Bine e~tI "cuventat D6mne Dumnede .. "ule in veel.

minosa, parinte Dorotee, eu strelucirile nevointelor tale luminand sufletele, eelor ee cu credinta striga: Bine e~tl cuventat Domne Dumnedeule in vecl, Umbland pre caile eele drepte, te-a! abatut de la prapastille inselatonulut, ~i al tndreptat catra caile vieter, pre eel ee strigau: Bine e~tl cuventat D6mne Dumnedeule , in vect, ploile sangturilor tale al stins cup tor Iul tnselactunet purnrea pomenite, ~icatra apa vietef te-al salasluit, strigand: Bine e~tl cuventat Doamnc Dumnedeule in vecf,

A retatu- te- al stea mult lu-

eu

KIrtrt:

~ -_-

""""_.

!""_'!' """ LUNA __"LUI IUNIE


O!!O!!' _'

~i aoum,

&

Hll.lJolt6rel.

!rJIlOIu!;c

scetore de Dumnedeu ~i spre dragostea lUI Dumnedeu arata-I deseversit, ca cu eredinta sa te maresc Nascetore de Dumnedeu in vecl.
oantaraa
8, IrmOl:

scapa ticalosul men suflet, Na-

legaturile pecatulut

SA Ilndll.m bine 81 onv6ntla ...

Tineril eel graitorl de Dum"neq.el1, in cuptor calcand va"paJa eea de foe, all cantat: "Bine - cuventatl lucrurile "Domnulul pre DomnuI.
CAntare& ~, Irmo.:
Na~terea pnrurea FeolGreL

TinerU cel gril.itorL.

fi\re serpele, carele sa tru~ feste intru reutate, l-at smerit parinte, smerindu -te intru Domnul, ~i strigand: Bine cuventatt tote lucrurile Domnulut pre Domnul, pre a adenct betranete te-a salasluit Ziditortul, ca sa te odihnestl la locurile cele neinbetranite, pre a Santite parinte, pod6ba mucenicilor,
Bina-onv6ntAm pre TatAL.

Unplinitor dumnedeestilor porunct, al indreptat turma lui Christos catra dumnede, estile Iimanurt, pazindu-o pre densa nevatamata de vitore protivnice, parinte intelepte.

4'a

un ierarh pre a ales, ~i

lntru

Avend viata intocmal cu a angerilor, d'impreuna cu angerit stat acurn inaintea seaunulul Stepanulut, strigand: Bine-cuventatt tote lucrurile Domnulut pre Domnul.

un santit lucrator de cele sante, ca un mueenic vitez, ea un facetor de minunt minunat, ca un dumnedeesc scriitor de cuvinte, ca un stilp al credintet nemiscat, al dobandit marirea eea vecinica, parinte Dorotee, sitl ca un Dumnedeu cu bu, natate bogata, teoa daruit pre tine bisericel ca un dar dumnedeesc, spre aretata mantuirea credinctosilor, parinteDorotee.
.1.r1..... :

Ca

Cel ce del darurl celor lip-

pea

,1 aoum, a Nlsolt6rel:

frumosae-al aretat t

Fectora, purtand in pantece pre Cuventul eel prea frumos, canna cantam: Bine-cuventatl tote lucrurile Domnulut pre Domnul.

A!nintirea ta cea de Dumneden luminata, a resarit in lume, luminand pre credinclo~l cu razele darurilor, pre carea marindu-o nol, arata-ne

IN ,!!ASE jllLJ!

partasl stre\pcirel celet dumnedeestt, carea este intru tine parinte,

,1

aoum, a X'eoAt6re[:

Ceea ce portt in m~nl pre Christos, carele t6te Ie porta cu voea sa cea dumnedeesca, rega-l pre dinsul Prea-curata tot-deuna, ca sa indrepteze rtdicarile manilor n6stre, ca tamaea inaintea lUI}Prea-curata Fectora. pururea Fecl6"reY, ceea ce s'a aretat mal ,,'nainte puitonulut de lege "in munte prin foe ~i prin

INTRU ACEASTA LUNA


IN 6 VILE
Prea euvtosul pll.rintele nostru Visarion flleft· torlul, de mlnunI, ~i prea enviosul Ila.r1on OIl noi1, egumenul monastireI Da.lmatiaI. VEP.I: La Tipio sit serbez1l. am~ndoI sdntil on slnjbe deosebite. Iarll. in izvodul eel tndrep: tat de prea sitntitul episoop al Arge~nlnl numal santul llarion, are slujbll.. ' La D6mne strlgat-am, Bt1h1r1le, gial •. Prosomia: Dat-al semn ...
. '. f5:'

N asterea

Irmosul:

"rug, spre mantuirea nostra


"a credinctosilor, cu cantar! "neincetat 0 marim,
Prosomia: EXAPOSTlLARIA On ueenioil sll. ne sulm ...

Dr lui Dumneden bine primit te-al adus D~mnlliul teu, pre carele roga-l netnce, tat, ca sa erte pecatele nostre eelor ce seversim amintirea ta Dorotee, prea tntelepte lerarhe, ~i arata-ne parta~l streluciret tale, a fi tmpreuna cu tine, ~i cu totl eredinclosil robil lui Christos,
,1 eea·laltl. semre a Ortrinel dupre rtndnlall ,1.Apol1snl.

~," <c"iataneintinata, rabs- ;~dare blandete, dragoste curata, ~i inenare fara me sura, stare de tota n6ptea, umilinta dumnedeesca, credinta, nadejde adeverata ell milesti vire agonisind, fericite parinte Ilarione, al vietuit ca un anger pre pament cu trupuI, rugatortule pentru sufletele n6stre.

,i

,i

ceresc at fost cuvi6se, izvor de umilinta, parin de milostivire, noen de minunt, chteza~ al pecatosilor, maslin al lUI Dumnedeu cu adeverat • prea roditor, carele cu untul de lemn al ostenelelor tale, net~ze~tI tetele, celor ce en

A nger

pamentesc, ~i om

~ .....==::•.•..••
D e dumnedeestt

LUNA ~_IUNIE __

insuflarl luminandu-ti-se cugetul, s'a tacut mal pre sus de patimile trupestt, care purta chipurt neamestecate eu cele de jos, ~i insemna in sine~i frumseta eea dumnedeesca, cunoscendu-se eu totul prea luminos eu luerarea Duhnlut, Ilarione parintele nostru, pod6ba si.. hastrilor.
.irire, ~i &onm,8. 8~rb"rel. larA. de va Jl. tn post, a Ni ••lt6l"tL

III£r1re, acnm, al Berblr.L De va 11in post a Nil.sc~t6rel. Oansil.la .nr,itnl 01rtel.

,1

---===_'='1

~~.ap~.-&ii

; La Ortrinl.
OANOANELI.

AI Berbil.ral on Irmosul pe 8, tarl!. de va Jl. tn post, amGndod Oanonele Octoihulnl, ,1 al Sa.ntnlnJ,: pe •• OAntaraa 1, glas 8, Irmoa:

Be tine palatul eel prea curat al imperatulut te rog, ea pre una ce e~tl mult laudata, curateste-mt mintea mea cea eu totul intinata de tote pecatele, ~i me fa vesela saU\~luireTreimel celei prea indumnedeite, ea mantuindume, sa maresc puterea ta, ~i mila eea nemesurata, eft sluga ta cea netrebnica,
A Oruoe·Nli.8olt6ret:

~at, ~i din reutatea E"giptulul scapand Israiltenul, "striga: Man tui torful ut ~i "DumncqeuluI nostru sa·l can"tam. Ca unul ee din posomorirea celor materialnice al a· lergat la lumina eea fara materie ~i tntelegetore, prin rugactunile tale cele catra Dom .. nul, lumineza-me pre mine, cuviose Ilarione, natatea, prin ostenelele tnfrenaret, ~i prin sudort sihastre~tl, al ajuns la trepta barbatesca, ~i la mesura de versta duhovnicesca a lul Christos.

A pa trecendu-o ca pre

us-

Din pruncie augend bu-

te-a vedut pre tine Iubitortule de omem, ceea ee te-a nascut, inaltandu-te pre cruce, strigand, dicea: Acestea tl-au resplatit tie Stepane, eel ee s'an indulcit de darurile tale cele multe; ci me rog, nu me lasa pre mine singura in lume, ci grabeste, de inviaza, ca sa scolt d'impreuna pre stremost,
Trop&r,glas I. ~ curgerile lacrlmilor tale...

Daca

noenul patimiIor, ~i scapand de intreitele valurt ale dracilor, aI sosit neudat la lima nul nepatimiret, parinte euvi6se.
~i acum,
&

T recend

IIlr1rt:

NI8o~t6r.t:

C a una ce singura e~tl ma~aleSli de . cat tota Zidi~

IN OINCI :plLE

in vremile eele de pre urma tara de Tata at nascut Dumneden ~i om, pre Cuventul, pre eela ce din Tatal este tara de muma, Malca lUI Dumne-

qeu.

04ntarea 3, Irmos

santite, lui Dumneden tl-al dat viata ta prea fericite, Pentru acesta dupa multe sudorl ~i ostenelt, bucurandu- te te-al mutat la locasurile cele tara materiel ~i acum ne izvorest! Done rturt de tamaduirt, Prea - curata eu dumnedeesca nasterea ta fiinta cea muritore ~i stricata prin patimile pamentenilor; ~i at rtdicat pre tott din m6rte la viata nestricactunet, Pentru acesta dupre datorie totl te fericim, Pectora prea marita, precum mal 'nainte at dis,
.A Oruoe·Nltsolt6re!:

u j era teeul sihastriel al ars maraclnii patimilor, ~i al tncaldit cugetele eredinctosilor, marite, ma tntr'armandu-te, ~i cu rugaclunea ca ell 0 platosa al biruit cetele vrajmasilor eelor nevequtI, cuviose, fecloriet indestulandu-te, al .ispravit ~i bunatatile cele catra Stepanul, cuviose Ilarione, ajutor prin rugactunile tale Prea-curata, gonind tote napadirile prime]diilor celor cumplite, e~tl intarirea eelor ee "alerga la tine Domne, tu e~tl "lumina celor intunecatt, ~i "pre tine te lauda duhul melt - te ell adeverat prea ales, lucratorin de cele s!:tcmaIC!ul Christos prca

Tn e~tl tnt!!.rirea...

Inoit - al

M'rire, ~i aonm, a S~rblrel. Iar de va ft in post, a N!!.B8lt6rel.

Cn infrenarea ea~ eu

ar-

Cu dragostea

I!!.me :

Da-ne noue

,1 aoUlll,

&

NI18o~t6rel:

Tu

lrmonI:

!naltandu.te pe cruce, pre eel ee odiniora erau cadutl, I-al inaltat, lara pre mine prin Inaltarea ta m'al intristat, 0 lumina ochilor mel! Primeste Fiiule patima pentru not de voea ta; sufere crucea, cuele ~i buretele ~i sulita! Prin C(:lrea ne-al dat noue darul nepatimiret,
OAntaraa 4, nOB:

Facendu

Oat1smala, g1a8 4. Prosomia: Degrab ne tntimpinit...

udit-am Domne talna icoAnomiel tale, inteles-am "lucrurile tale, si am prea"marit dumnedeirea tao ~ Fiind sadit pre Ianga apele tnfrenarer, te-al aretat vitli prca odraslitore, carea

.:1

........ ...._._ ...............


LUNA LUI lUNIE
1I1r1re

draslestt struguril bunel eredinte, fericite parinte, Facendu-te cu totul dumnedeesc, ~i purtator de Duh, cu totul te - al cunoscut Iut Dumnedeu, Ilari6ne prea fericite. Pentru acesta impreuna en angerit dantuestt pururca.

.Risipindu- tl milostenia la saracr, din inima Ilari6ne, al primit bogatie ceresca, cuvi, ose.
~i .cam,
&

Nit8o~t6rel:

remas nemiscat, ne spatmantandu-te de napadirile dracilor.

tarit pasil inimel tale, ~i al

Pc petra credintet al in-

.'rire :

l}>mnul legel te- a aretat pre tine Nascetore de Dumnedeu, sicriu Cuventulut, intru carele netalcuit s'a sala~Iuit. e Goliat eel intelegetor eel ce sa tnalta intru reutate, l-at imprastiat prin credinta, ell impleticirea ta cea fara de arma, ~i zmulgend armele tnfrengeret lur, l-at taet, ca pre unul ce fara de mesura sa Janda. Rivnit""al intru bunatate pre marele Ilarion, ~i duhovniceste urmand urmelor lul, te-al aretat incepetor tnfrenanarel, ~i pilda tunnel, cuviose. . Prin sudorile sihastriel, de tot al stins jeratecul sagetilor vrajmasulur, aprindend focul credinter, al ars trufiile necredintet eresurilor.
.1rJJe:

alesa de cat . SerafimiJ, te laudam pre tine Prea-curata, cact al tinut in bratele tale cu trup pre Dumnedeul nostru, de careIe sa cutremura tote,
O&ntarea 5, Irmo8

Ca pre

~i aoUDl,

&

NI80~torel:

0 mal

C4ntll'ea 6, Irmos: Cnrll~e~te-mllMa.ntuitorlule...

~anecAnd str igam tie H~Doamne, mantueste-ne "pre not; ca tu estf Dumne"qeul nostru, afara de tine "pre altul nu ~tim. Pazit.al ochlul inimel nee vinovat, ~i neadormit intru dumnedeestile poruncl, pururea pomenite cuviose, slhastresca al alergat la muntele bunatatilor, spre suirea privirel, purtatoriule d.e Dumneden,

,i

Prin fapta

~i RCUDl,a NltsoAtoreL

~-----------------------------------------------------------------~~-

Cu adeverat al zemislit in pantecele ten pre dumnedeescul Cuvent, ~i l-at nas-

I
t

. ..
cut pre din suI mal pre sus
de fire, Prea-curata,

rele prin rugaciunile tale Inblandeste-l, pentru eel ce te


lauda pre tine, en adeverat Nascetore de Dumnedeu,
Irmonl

pre ca-

"legile mele, ~i me ridica din"tru adencul reutatilor, rogu"me; cacl catra tine am stri"gat, ~i me audt Dumnedeul

rurate~te- me Mantuito"rl.ile, ca mult e sunt fiira de

"mAntuirel melee

focul impartasindu ..te nicl cum nu te-at ars Ilarione tntelepte, nevoitortule eel cu minte viteza, cit rona de la Dumnedeu at castigat, carea te-a recorit, Pentru acesta al suterit lupte mal pre sus de fire, bucurandu-te eu cu viosil, de Dumnedeu inteleptite, en caril pomeneste-ne pre nol.
Intrn a06s1ll lun! In 6 clUe, amintirea ennosulnl_ pll.rintelnl nostrn Dar10n eel noil, egnme· nnlnl monast1reI DalmatieI. Btih: Ilari6ne tu en sufletnl bIllnd ftind Al fost ~i on trnpul ~i cu inima pre a bland. Sufietul eel carat al lnl llarion in a ~asa 4i, In oeresoul Ioeas sl sllHi~lui. riOitUIacesta Ilarion era pe timpul tmNichifor Patrieiul, ~i a lui Stavraobie, ~i a lui Mihail Rangavea, ~i a lui Leon Armanul ieonomahul, ~i a lUI Mihail TravluL ~i a lui Teoftl ioonomahul, ~ trll.geD.du-se ou neamul din Capadocia, (care slL f ~i08 Caramania), av~nd tata cu numele Petru,
psratulul

eu

CONDACUL ~i ICOSUL~Serb1l.rel Sait al Sll.ntulnl, glaa 1. prosomla: Morm~ntul MiL.

~arll. malcll. Teodosia. Deel taU1 sn era eunosent tmpsratulnl, fiind·cll el da pdne la masa imp~rl!.tescll. Deol dupll ce s'a naseut cnvlesul ~i s'a tn~el'cat de cUrl!. din~il, s'a dat la ~061!i. ea sll. tnvete en oserdie sii.ntele ~cripturl. Deel ca.nd s'a fi!.cut de dou~-4ecl de anl, evangelloeste a lasat pre tata, pre malca, casa, bogaVa ~i pre t6tll lumea, ~i s'a racnt monah in monastirea ce se numea a XirochipiuluI, oe se afia in Constantinopol, ap11 s'a dus de aeolo, ~i a mers in monastirea ce se numea a lu! Dalmat. ~i aeolo a luat mares si bgeresca shim!!, adicll. s'a facut schimnic. Deol avsnd pururea pomenitul asoultare, smerenie §i linlste, a slujit in gradlna monastirel 4eoe anl, apot dupll. ce sl-a ourl1~it snflstul de t6tll. paUma, ~i l-s strslueit cu bunatatile ca sorele, atnneea prln darul eel dumnedeesc s'a f1tout fil.c~toriu de minunl, ollcl a izgonit dintr'un ten~r nn duh necurat ce n Mntula. Deel pentru aoesta ~i egnmenul monastlret l-a f;1cut pre II preot ~i fllrl a vol el. Iarll dup!! ce s'a s~v~r~it egumenul aeela dupll. trecerea a oa.~l-vaanl, s'a dus santul din monastire, ~i a trecut laoloeul eel nnmit Opslelul, ~i acolo s'a dns tn monastlrea Ilataronilor. Deel de aossta in~tiin~andu·se monahit monastirel acelia, au vestit de aeesta ssntulnl Nichifor ce era atuneea patriarh, larll. patrlarhnl larli~I a vestit imperatulul Niollifor Patricie, tndemnandn-l oa sll. trimitll. ~i se adue!!. Inapo! pre ouviosul. Pentru aoasta aseultii.nd euviosnl de tndemnarile tmp~ratulul ~i ale patrlarhulul, s'a tnt-rs tnapor, ~i s'a f1l.cut e· gumen ~i arbimandrit, dnpre cum era acolo a~a obieelnl a se face. hotartndc-se de sinod. Deel a petreout cnviosul opt anI, pllstorind de Cbristos nrmli.t6rea turma lui Ohrlstos Iar1l. cii.nd s'a fil.ont tmperat Leon Armenul la aniI opt sute treI-spre·4eoe, ~i a leplldat tnchinll.· olunea santelor icone, atnneea ~l ouviosul azirl, oa s11.nu se tnohine santelor ioona, tns1l.
cesta llarien s'a adus la tmpsratul, ~1 sillnduse de clltr1l. aeela eu ore eare momell ~1 tngro-

santul l-a mustrat pre el. ~i fArit de Dumne4eit ~i nou Iultan paravat I-a numit pre el, Pentru aoesta din cuvintele acestea s'a mll.-

. ..

niat tmperatol, ~i dup1l.oe atuncea fiind de fatll. l-a ingrozit pre el, cum c11.are slt-1 dea muncl multe ~i nesuferlte, l-a pus in temnitl1. Deel duplt ore-care vreme 1ara~' a adus pre santnl inaintea sa, ~i f-a 4is aeeleast euvlnts, ee l-a fost 4ts ~i inti:iu Apol l-a dat pre el patri· arhn.ul eelul de un ouget en el, adica a lnl Teodot Melisino, earele ~i ~i Casiter se numea, pentrn ca sa-l tndupleee pre el, ~i ftinll ca nu
a aseultat ouvlosul, pentru aeesta I-a tnehts

tntr'o temn,~ll intunec6s:1, ~i mnlte 4ile acolo 180 tioll.lo~it. C1l.cl a pornneit ca sll. nu-l dea niel pane, nicl apa, niel alta. cava spre hrana, Decl de acesta. i:n~tiintandll·se monahil ~i uoeD!oll InI, at mers I. Imp!ratnl, 4!06D.d: Da~~~ prl pastorlul nostru 0 imperate, ~i dupll

...

=-t

LUNA LUI IUNIE


~

tin tl vom pleoa s!l. s~ver~aso!l. voia ta.Isr!!. imp~ratul in~el§.ndu-se de indemnarea aeesta, le-a dat lor degrab pre santnl. Decl santul petrace a in monastirea sa, luand putinll. slablre din ticlUo~ia eea mal din 'nalnte, soil.pandu-se de f6metea ee p1ltimise in temnitlt. Pentrn acasta tmperatul v~4end e!l. monahil nu ail g§.nd s!l.-~lplinasolt f!l.gltduinta lor, el numal l-a bat[ocorit, pentru aeesta dar, pre monahl adieil. l-a pedepsit, lara pre santul l-a pus in temnitll.. Dupll. aoeea l-a trimis 180 monastirea ce sa numeste a lui Poneti, care sil. afill. 180 marginea oetlttel, ~i aoolo l-a Inchis ill temnitli. ~asa lunl spre a se tio1110~imal mult, pentru oil. egumenul mona.stiret aeelela, era om aspru, sMbatec 9i nemilostiv. Dup!!. aeeea imparatul larl1~1 a adus in pal at pre santul, ~i en inbunl1rl eerea 080fil.-l tnsale ~i fUnd oil. nu a. asoultat a porunelt s!l. tnohidil. pre ouvlosul in monastirea oe 86 nuaea a lul Cuelovie. Apol dupll. ee a treeut dol anI ~i ~as6 lnnl, a seos pre santul de aeolo, ~i l-a inohis in temnita oe S9 numea a Numerilor. Dupll. aceea l-a bstut oumplit, ~i de 8000101-80 izgonit 180eetatea ee se numeste Protilion. Iarl!. dupl!. ell Leon Armanul s'a omortt en sabla, in tnsu~l blserlea accea in earea intil.la~l datil. a ooil.rit ~i a aruneat 180pltment leona lnl Ohristos; dupl1 ee, 4io, Leon rM ~la lepadat snfletnl sail, ~i a. imparl1tit Mihail Travlul 180anil opt sute doua-4eol, atuneea ~i santnl aeesta s'a liberat din temnitll. ~i s'a g1l.zduit de oll.tril.6re earea femee ore~tinll., tn singura casa el, oarea I-a slujit ~epte anI. Deol imparll.tind flul lul Travlu, adioit Teofil luptatorlul de ieene 180anil opt sute dou~-tleol ~i 1l0U~,a adunat inr~utlttitul pre totl oal ee s!l. fll.ousemal 'nainte m!l.rturisitorl pentru santele ic6ne, ~i t-a pus in temnltll.. Atuncea dar ~i ferioitul aoesta Ilarion s'a eereetat, de voeste a se supnne imparll.· te~tal porunel, Iarl!. fiind o! santul a mustrat pre Teofil, ea pre un fl1.r!l.de Dumne4eil ~i un tnselator, psntru aeesta a primit 0 suta ~ept8 spre-deee toege pre spate, ~i dupll. aeeea s'a izgonlt Ia ostrovul AfusiB, earele este aprope de ostrovul Alona, ee sil. aM sub arhiepiseopnl Prleonisulnl. Deol aeolo santul sltpand tntr'o petrI. ~l-a f!l.eut 0 ehiliutll. miell. ~i tngusta, ~i prin rugA-olunea sa a seos ~i apll., pentru aoesta a petre cut 800010opt ant Iarll. dupll. oe s'a s~v~r~it Teofil, ~i Teodorll. sotia luI, a adunat in Constantinopol pre to~i m!l.rturisitorU ~i cu· vio~il pll.rintl, ee se afiail in illgonirl, ~i dupil. oe a int!l.rit ~i a a~e4at ortodoxia, prin tn!l.l· ~area ~i Inebinarei sll.ntelor ie6ne, atuneea ~i ouvjosul acesta narion, liberandu-sa din izgo· nire, ~l-a luat !ar!l.~\ monastirea sa, stralueindu-o ou minunile. Deol trel anI mal trll.ind dup!l. acesta, ~i ou pll1eere de Dumne4eil indreptand pre ueenioil seI, s'a mutat e!i.trll.Domnul, D.ind C6PI'.4801 d. anI.

Intra aoast!!. 41, prea. oavioBul pll.r1ntele nostru Atal fil.eetorlul de m1nunl. Stih: Nu este Iuern strein, daoil.Atal f§oea min uu I tneil. vietuind, Cll.cl in urmi. singurll. terina lul mlnun! este f!l.eend.
~i fitoendu-se ell.Iugll.r, a ar~tat t6tll. nevolnta, petreeend eu post ~i en privlghlere,

Aeest me,

prea cuvios Atal lep1ld§.ndu-se de lu-

~i cu t6tll. alt!l. patima rea. C!I.a doua 1i ~i a trela 4i, de mnlte orl ~i a eincea 4i gnsta mancare ~i niel odini6rll. n'a dormit euleat, sail Intr'alt chip cu de-adinsul, ei ~e4end, ~i stand, ml:1ngl:11airea. Pentru acastea dal'li.a luat multli. f folosintll. de la Dumne4ai1, ~i s'a inborll.tit on izv6re de multe minunl, ell.ol nu srata numaf spre sufletele eele neeuv&ntll.t6re mila, ct ~i spre eele neouv~nt!l.t6re Ili neinliufie~ite ~i nesimtltore. ~i eerend de la oel ee erail I§.ng!l. dinsul ertactnne, ~!-a dat sufletul 180Damneden. Intru acestll. 4i, amintirea santelor celor cine! feeI6re en sotlile lor. Sti1l: Pre tnteleptele clnol feoMre a 4is dumnedeescule Cuvinte, Aeeste einel tinerele arcitAndu-ti-se mal 'nainte,

Intru

aeestll. 4i. santul mneenie Ghelasie de sable s'a sever~it. 8ti1l : Ri41 rlsnl eel ferioit ferieite, TUndu-ti-se capul, 0 Ghelasle cuget!l.torlule drepte.

lntru acestll. 4i, ouvlosul Anuv purtatorlul de semne, eu pace s'a s~ver~1t. St1h : Dar fAelitor de semne Anuv ~i dupil. m6rte, Vietuitorilor ea ~i oand ar fl viii p!na aoum Ie scote. Intru aeest!l. 4i, euvlosnl .Fotas en pace s'a s~ver~it. 1t1h: Pre Fotas eel mare en lumlnile bun!l.tll. Wor, Il vestesc ell. ~i mort le strMuee~te tuturor. Cu ale lor sante rugaolunt, D6mne milue~te-ne ~i ne IDa.ntue~te pre nol, Amin. Obtarea 7, DOl :

ineril eel ce mersese din W Iudela in Babilon 6re"eand, ell eredinta TreimeJ, "vapaea enptorlulul 0 au cal"cat, eantand: Dumneqeul pa"rintilor no~tri blne e~tl cu"ventat.

--1

~~~~~~~~~~~~~!~~~

IN ~EASE :pILE

61

Hranit·al parinte turma ta, la verdeta irnperatiel celei de sus,. ~i ell toegul dogmelor gonind frarele eresuril?r, cantai: Dumnedeul parintiler nostn bine e~tl cuventat, Intindendu,tl , lumina mi, nunilor, rtsipesn negura bolnavilor, ~i le dal razele virtutel, ~idina bunet sanet~tl, carit striga: Dumnedeul parintilor
nostrl bine e~tI cu ventat,
lllrir,:

vecit,

tra linistit Iiman, pre eel ce striga: Tinert bine-cuventatl, preott laudatt, pop6re prea inal.tat1pre Christos tntru totl

la masa, strigand: Dumnedeul parintilor nostri bine e~t)


cuventat,
,1 acum,
&

Fiind inbracat cu podoba vrednica a chtematortulut, al intrat la ospatul mirelut eel de sus al imperatulul Christos; pentru aceea te-al ~i pus

vend tnvetaturile tale cele din sihastrie ca un diamant, Ilarione cuviose, ne ascutim inimile, ~i biruim taberile patimilor, ca pre niste neamurt streine, ~i cu eredinta strigam: Tinert binecuventatt, preott Iaudatl, popore pre a inaltatl pre Christos intru tott vecit,
pulut la trudirile supunerel prin infrenare, cuvi6se. Umplut- al lucrarea cea suflctcsca de Duhul, ~i al ajuns catra

Dat-at buna patimirea

Bine·ouvOntim pre TaW ...

tru-

1lILsolt6re1:

MaY pre sus de fire si de cuvent al purtat in pantece pre Stepanul tuturor, si at hranit din titele tale, pre eel ce la vreme buna gateste masa tuturor; pre carele roga-I neincetat pentru not, Prea-curata Fecl6ra.
O'Jlta.rea 8, IraO'1
De ~epte orl ninneitoril ...

cararile nepatimiret.strigand: Tinerl bine-cuventan, preott laudatt, popore prea inaltatl pe Christos intru totl vecit, intru reutate cu cumpIite pecate, ~i cu suparart ~i cu nevol , .., scapam sub acoperementul sante lor aripilor tale St~pana, cact avendu-te pre tine partinitore, strigam: Tinert bine cuventatt, preott laudatl, popore prea inaltatl pre Christos intru totl vecit,

T ot~ eel ce patimim

,1

&OUJll, &

1lIlolt6ret:

. rabdan, cuviose, ducend ca-

~~ cugetele cele neinfrenate, ~l te-al facut noen indelungel

u curgerile Iacrtmilor at inecat saltarile patimiIor,

62 Irmosul : III. l§.udll.m, bin, sit ouv~ntA.m.. .

LUNA LUI IUNIE

De ~epte orl cuptortul, "muneitorul Haldeilor, l-a ars "nebune~te, cinstitorilor de "Dumneqeu. lara vedendu-I "pre acestia eu putere mal "buna mantuitt, facetormlut ,,~i Mantuitorlulul a strigat: "Tined bine it cuventatt, pre"otl laudati-l, popore prea in"naltati-l intru tott vecil,
OAnt&rea I, Irmos: SplUmantatn's'a cerlul.,

cum cununa indoita en adeverat, carea 0 vel lua dupre lege de la Dumnedeu, la cercetarea faptelor, ~i la mostenirea eea de sus te vel destata, impreuua en cetele angerilor. tine te avem arma intru primejdit, ~i la suparart, liman ~i zid intru scarbe, ~i pavaza tntelegetore intru rezboe, ~i mare inblandire la napadirile cele cumplite ale gresalelor, Pentru acesta dupre datorie ca pre 0 Nascetore de Dumnedeu te einstim, ~i marim nasterea tao "eerlul, ~i marginile pamen"tulul s'au minunat, cit Dum"neqeu s'a are tat oamenilor "trupe~te, ~i pantecele teu s'a "f<leut mal desfatat de cat ce"rlurile. Pentru aceea pre tine "Nascet6re de Dumnedeu, in"cepetoriile cetelor angere~tl
OrtrineI ,1 Apolisul.
&

P re

~1 aoUlll,

&

NlI.soat6reI:

~ retatu-te- ~ Christos pre ~tine fericite izvor minunilor, care curateste necuratenia sufletelor cea eu durerl, ~i durerile trupurilor prea lesne Ie Ineca, marite, Pentru acesta totl te numim pre tine ~i rin de curatenil sufletestt, pre a fericite. Duhovniceste al odraslit , ca finicul in casa Domnulut, pururea pomenite, rodind o· stenelele tntrenaret ca 0 dulceta, cu care prin cuventare al induleit inimile tunnel tale parinte, Pentru acesta prin rugactunile tale, invredniceste-o pre densa ~i cununilor

Spatmantatn-s'a

Iraosul:

de acesta

,,~i omenestl te marim,


~1 oeea-laltll. servire

dupre rbul.611

marirel celel ceresn,


ltIlrire:

latoria, ~i credinta 0 al pazit, cugetatortule de Dumneqeu, ~i ti s'a impletit tie a-

Sihastre~te at sever~it ca-

INTRU ACEASTA LUNA


IN 7 ZILE.
Sa.n~tul mncenio Teodot al AnghireJ. La Damna strigat-am, Stihirile, glas 1. Prosomi& : Oeea ee a~tl buenrla ..

u in ;ma vesela, ~i cu gand intarit, cu adeverat de voea ta al mers mucenice catra chinurr, netngrozindu-te de durerile muncilor, niel de m6rtea eea stlnica, Pentru acesta cbinuindu-te dupre lege, luminat te-al incununat Teodote. sfasuirile trupulut t~n ferieite, deseversit al ranit pre vrajmast, ~i at patruns inimile lor cu tnfruntart; lara ell parae Ie sangrurilor tale eelor versate, de tot at uscat reversarile nedumnedeirel, pre a ferieite. ell faclif, ~i sfartmandu-ttse spinarea de baUH, mucenice, tare aI rabdat, strigand: Nicl cum nimica nu me va desparti de dragostea lui Christos, nict m6rtea, nicl viata, nict tot felul de alta

ce e~U bueuria cetelor ceresu, fli pe pament 6menilor tare folosit6re, Prea curata Fectora, mantueste-ne pre not, eel ce scapam la tine; ell intru tine nadejdile dupa Dumnedeu, Nascetoar e de Dumneden De-am pus.
..l Ornoe-N§,s8~t6re!!

C eea

M§'rire, ~i &onm, a Serhl1re!. Sail a N§,soAt6rel. IDsll.~1Prosomia..

Prosomia:

Pres lltudati10r mncanicl...

Cu

ta cea fara dreptate Christ6se, vedendu- 0 FecI6ra, tanguindu-se, striga catra tine: Fitul men pre a dulce! Cum patimestl tara dreptate? Si cum spanzurt pe lemn, eel ee al spanzurat tot pamentul pc ape; me rog nu me lasa pre mine Malca ~i slujnica ta singura, datatortule de bine mult milostive.
Troparul,
glas ,.

J unghierea

~i parta~ obicerurilor ... c&~tll. la sftr,itul cll.rtet. M§.rire, ~1 a.onm, &1 Serbirel: Satt a. H§,soit6reJ.

A rdendu-te

La Ortrinl.
OANOANELE. AI Serbll.rel on Irmosnl pe I, lar§, de n t tn post, a.mOndon~ Oan6ne1e Ootoihulnl, ,1 &1 SAn. tulnl pe 4. AI eA.rnI&Aorostih 1& Greo! .lite ,,'Ita. A lUI Dnmnedeii dare dupre ouviin~lt e,tl ferioite. (Jompnnerea. luI Iosif.

~,--~""""""",,,-------,,,,,,,

'I~
~a

8:,~=====-~=======L=U=N=A=L=Ul=I=ON=I=E-=_=~======~====~'
Clntarea l~glas 8, Irmol:

"dene, pre gonactul Faraon "veqendu-l inecat, a strigat: "LuI Dumneden cantare de "biruinta Sao} cantam.

pre uscat umbland Is~raiJ, cu urmele prin a-

taile trupulut,

pomenite, nu simttat de bafiind incunju-

~rl

rat de tote partile ell munct, Fiind intarit pe petra cea intarita a credintet lut Christos, nicl cum nu te-al miscat de napadirile dureriIor, nict de amagirile eelor fara de lege, marite mucenice Teodote. .
MArire:

l-a luminat, ell strelucirlle chinuirilor tale tericite,

Srele eel intelegetor, avendu-te pre tine la tnaltimea bisericet sale, stea luminata de Dumnedeu, tot pamentul

dote, are tat ,l-at luminat sufletuI cu bunatatt, date de Dumnedeu, ~i at impodoblt lumea cu einstitele tale chinnrt,
1I1me:

ind dat lUI Dumnedeu Teo,

Dn versta tineretelor fi-

Tiranul eel gonaciu zdrobta trupul teu mucenice en chinurile cele multe, dar nu a putut nicl cum sa-tI slabesca taria snfletulut t~u,fiind Intarita de dragostea Mantuitortulut, tericite, · graitorilor de Dumneden profett, vedend de departe adencimea tamer tale, miresa a lUI Dumnedeu, eu multe felurt de glasurt te predica pre tine Malea lUI Dumneden, Prea-curata, "D6mne Dumnedeul meu.ca"rele al inaltat cornul eredin"cl0~iIor tel bunule, ~i ne-al "intarit pre not pre platra "marturisirel tale.
Oatismala, rlas 1. ProsOJnia: Mormentul t~ii...

C eta

~lr8.oum, 8. Nlsolt6reI: _.

Vestitul mucenic vedend , mrejile tuselactane! tntinse pe pament, umbla pretudinea, intarind prin dar ~i en tnvetatun sufletele credinclosilor, , Din prisosul milosti virel plecand cerlurile, s'a pogorit Filul lUI Dumneden, ~i s'a intrupat din tine Prea-curata, ca sa mantuesca pre 6menI de in~elaelunea serpeln),
Obt&lea 8, Irmoa,: Nu este sa.nt...

,1· 8.0um,a Nlsolt6rel:

Nu

este sant preeum tu

Irmosu1

.~ .--------------~~------~------------

ne4cu, mucenice pururca

ochil cugetulul plecandu-te en totul catra DumU

stca mult lumin6sa,.lumin. and T

Aretatu-te-al

cu adeverat

~ai

(id:ea en lnminilemin:n:~APTE;::atru~inatprepart:~1 al
lor, ~i ale santitelor chinuirt, ferieite Teodote. Pentruacesta astadl serbam amintirea ta eea purtatore de lumina, marind pre Christos en umilinta inimel. tortul Intnnereculul, ~i nevaindu- te prea Iaudate, al ridicat semne de biruinta in protiva luf, Teodote, u foeul chinuirilor tale, aretat at are inselaclunea multimel dumnedeilor, ~i aprindendu-te ca 0 faclie de tatna, in santul Duh, al luminat Inmea eea de sub sore, muce-

Dumnedeu te stim tott pre tine, ceea ce te-al aretat Fecrora cu adeverat ~i dupa nastere, nol eel ce cu dragoste alergam la a ta bunatate, Ca pre tine te avem peci1to~il tolositore, pre tine te- am ca~tigatii intru ispite mantuire, una eea cu totul tara prihana. Malca ta cea Prea-curata, mort pe cruce intins, striga: Filul meu, eel ce e~tl imprenna fara de inceput cu Tatal ~i eu Duhul, ce este acesta negraita a ta randuela, prin carea at mantuit tntelepta zidirea manilor tale celor prea- curate. eS!e p~terea mea ~ Dumnedeu ~] Domnul! "Cinstita biserica cu dumnend, eesca cuviinta cantil stri"gand, din cuget curat, intru . "Domnul serband,

M alca a lui

Ml1rire, ~i aeum, a Serbltrel. Iarit de va :Ii in post, a Nltsoet6reI.

• mce,

V edendu-te Christose ,

A Cruee-NlI.so5t6re!:

costele, ~i fiind incunjurat cu adeverat pretutindenea ell durerl cumplite, eu buna tarie tl-al are .. tat cugetul nestremutat prin credinta, marite,
~i
Q,OIDIl,

S trujindu-ti-se

18r1r8 :

a NlI.soit6rei :

Ziditorful Feclora nestricata dupa nastere, ea ~i mal 'nainte de nastere, s'a salasluit in pantecele teu; ~i ea un milostiv a inoit pre eel stricatt de inselaclune,
C§.ntarea 6, Irmos:

P azindu-te

iffi bristos

OAntarea 4, Irmc

I kr~ine~r~~l:~~;:rf~;i~~:;

streluci .. rea ta bunule, sufletele eelor ee maneca la tine cu "dragoste, me rog lumineza-le, "ca sa te vada Cuvinte al lul "Dumnedeu, pre tine adeve"ratul Dumnedeu, pre cela ce "chleml din negura gresale"lor. P rin rabdarea ta
U

dumnedeesca

I'
_,.

66

tUNA LUI IUNIE

lege, f1i durerile muneilor, si arderile, ingradit fiind eu dum nedeesca intrarmare. Predieand cuventul ortodoxiel, te-al apueat de calatoriile eele indelungate, mueeniee cugetatonule de Dumnedeu, ~i al intors catra lumina pre eel ratacit), lasand intunereeul desertactunel,
MlLrire:

nice tntelepte, aretat at suterit navalirile calcatorilor de

hurile vicleniret, prin rabdarea ehinurilor, ~i al primit de la Dumnedeu diadem a biruinter, vrednicule de lauda. Cupai·aelesanglurilor tale at stins focul idolilor, mueenice al lul Christos, ~i eu roua ostenelelor tale, at recorit sufletele credinctosilor, mantuindu-Ie din vapaea tnselacrunel. Cel ee este eu adeverat mal pre sus de tota zidirea eea neveduta, ~i cea veduta, a intrat in pantecele teu eu adeverat, ~i s'a tacut trup, rezidind pre oment, eeea ee estl pur urea Pectora, vietel vedendu-o "in~ltandu-se de viforul ispi"telor, la limanul teu eel lin "alergand, strig catra tine: "Sc6te din stricactune viata "mea mult milostive. stea luminosa, in lume, earea al vestit pre s6rele Christos prin strelucirile tale, purtatoriule de chin urt santite mucenice , Teodote. Pentru acesta rogate neincetat lUIChristos, pentru not totI.
1l1rire:

puterea Duhulut, al surpat:;:

'1

111

Spanzurandu-te pe lemn ca un mlel, al suferit suviterile unghiilor de fer, ea ~i cum al fi fost fara de trup, dezbracandu-te de grasimea 0~orirel" prea ferieite mueenice. Prea-curata Feelora pre Cuventul Tatalut eel adeverat, intrupandu- se din einstite sangturile tale, in done firt deseversit, ~i intr'un ipostas, eeea ee e~tI de Dumnedeu daruita,
OAntara&. 6, Irmos: Marea vietal v~4endu·o ...

,1 aoUDl, a ·N!l.so~t6reI:

Nascut-al

,1

&'OUJn,

&.ND,s~t6rel:

M area

Inaosnl :

mel einstite catra nevointe, mueeniee, ~isurpand pre vraj~a~ul ~u lupte .barbate~tI, ~l·a impletit cununile nestricaciu .. nei. Ingr~dindu-tI sufletul eu

u cuvintele t~le cele santite, al indemnat pre fe-

A retatu-te-al

OONDA.O,glas 2. Prosomia: Oele de sus ollnta.nd...

~~d~,,~~~~======rn=' ~~E~A~~TE~~~IL~i====~=======l
ll';,',lJ Intra. a06sta. lunll. in 7 4i1e, 8.IIlintired. santu-

luI sAn~itulul muoenio Teodot, episoopul An. ghireI. lltih: Mltna., pre cares mana lul Dumne4eu o a usuel, ou sabta a lovit, Si pre Teodot dat lui Dumne4eu l-a uneltit. eesta era din Anghira Galatiel, ~i a fost elevetit ol1.traguvernator,ul Teoteohl, cum cll. a 800S trupurile santelor feclere cele aruneate in laser, ~i le-a ingropat, pentru cares. prioinl1., 4ic, s'a adus catrll. dtnsul; ~i :fiind-cl1. 4is en indraznel!!., cum o!!. a de ~1 este prost ~i smerit, ins!!.pentru credinta ~i ml1rturisirea lUI Ohrlstos, este mal pre sus ~i mai puternic de cat impllra\illumel. Pentru aeesta dar l-a batnt eumplit, apol I-a spanzurat sus pe un lemn, ~i l-a strujit pre coste: ~i in sfir~it l-a tll8t eapnl, ~i a~a a lnat rericitul eununa muoeniel.

mtru aoasta. iii, prea ouviosul Stefan en paee 't s'a sllver~it. Still: Luor1l.t6re mana bun1l.tl1tilortie sa. tnpletesoll., Oununa potrivit!l. eu numirea pe care Stefan p6rt!!.. Intra aeesta 4i, prea ouviosul Ant1m, CU pace S'll. sllver~1t. Stih: Avend Antim inllorirea. de vla~1l.tnbunl1tll.titll., Mal 'nainte de sfer~it r6dl1.de bunat1l.\1 arat!!.. Intru aoast1l.4i, santa Sevastiani, cu pace s'a sllver~it. St1h: Sevasttanlel, prseum eels Inta.iu ale vietulrel, Oinstite sunt tuturor, ~i eele-Ialte ale vie\uire!. Intru acesta 41, santa mucenit!!. Potamiani in cazan en smoill. s'a sever~it. . St1h: Niol 0 Ianda pre Potamiani 0 va indestnla, Macar de ~i ourgereI rtulul s'ar asemena. Cu ale lor sante rug1l.o1unl,Demne milue~te· ne ~i ne mantueste pre Dol, Amin. Cbtare8. 7, Irmo8:

'1:lil-

Intru acesta 4i, amintirea santel mueenite Zinaidel fll.o>t6reI de minunl, ~i a santelor femeI Esia ~i Sosana, ueenitele lui Pangratle eplseopnl Td.vromenieJ, ~i sil sever~e~te serbarea lor in sa.nta lor martunsire, tntru ale lui Vasilisc. 8tih: Intrat-ati amendonll tinerele feolore, Cs. in oamara de fecI6re in in1lll.cll.ratafoeulul invl1paere. Intru aoest!l. 41, sa.ntul mucenio Lioarion; prin sabie S'a. s~v~r~it. Stih: F1I.r1l. e glas Lioarion spre sable a d alergat, Inaintea celul ce, ea unul mlel oapul l-a taet. Aoesta era din Egipt, din oetatea Ermu, ~i pentru credin~a in Ohristos, flind adus Ill. eereetare inaintea guvernatorulnJ, ~i I.a. sHit ea sll. se lepede de Ohristos, ~i nepleeandu-se, fu pus Ia 0 taehisere intunecosa. ~i cu reu miros. Iarll. dUp!!.eate-va 4ile:fiind seos, a fost strujit cu toege de fer, ~i pironit pe cruoe ~i in pi1rt1 zdrumioat. De aeolo larll.~1 :fiind scos, a fost strlljit ~i blI.tut ~i ars pe coste, ~i pe pept en toege de fer tnfoeate, apol a fost arun cat Intr'nn ouptor ars cu toe, tntru carele petreosnd trel 4i1e ae~it nevatll.mat. Dnpa acasta a fost silit all.bea erburl otrll.vit6re, care dupl1.ee le-a blIut rem§,ind nelneratore a tras 18. oredinta luI Ohristos pre eel ee f-a adapat pre el en aeestea, oarula i s'a ti1et capul. Iarll. santnln! i s'a seos vinele, ~i i s'a despuet pe~~~i~~PUIUl.~i a~a ~l-a primit moartea prin Intra acest!l. 4i,:santU mueeniel Tarasie ~iIon,
I

Diltator de rona cuptorlul If 1" -a acut angerul, CUVIO,,~ilor tinert; lara preHaldel "arq.endu-l porunca lUI Dum .. "neq.eu, pre muncitortul l-au 1 t tri D' t'" »P eca a s riga: rsme e~ I cu"ventat Dumnedeul parinti" "lor nostri. r"'t. \_,;U focul ostenelelor tale de Dumnedeu fericite, al stins 1 1 tocul idoli Of, lara cu parae e sa ngturilor, at tnecat pre vraj·w C " far'" de trup Teo ma~l1 el a ,dote strigand: Bine e~tI cu.. ventat Dumnedeul parintilor
A

~ ~!t: d:~r~:P::::.~::a:~:..~t, :.re .~ ros


de sabie s'au sever~it.

nostri,

Ca

0 tamae ell bun mi-

'Tl q-----~ .. ~ ~

............... ~~~~---~

te-at aduspuitorlulul

teu ~

InE

MlI.rtre

~i aoum, a NlI.so~t6rel:

Dtu-te-al povara santa la Fronton, purtatonule de Dumneden, pazind cuvintele tale, spre rldicare de biserica santa, spre curatia tuturor bine eredinclosilor, ~i spre castigarea sufletelor, mucenice Teodote.

,1 a.oum, a NlI.sc~t6rel :

Lmba ritoricesca nu p6te sa spue adencimea cea negraita a tamel tale, cact at nascut pre Cuventul lut Dumnedeu mal pre sus de cuvent Prea - curata Fecloara, spre mantuirea tuturor.
Irmosul : Sli. Il1.udll.m bine sll, ouventii;m ...

Nascut-aI MaIca Fecl6ra pre Cuventul purtator de un ipostas, aretat avend done voirt, ~i done osebirl ale lul firesn, Cact eel ce s'a tntrupat pentru not, este Dumneq.ed ~i om. -te-al stilp nemisA,cat, turn neclatit, zid nesurpat, temelul credintel, dare dumnedeesca, a jut 0 r bunel credinte, surpator tnselacrunet purtatortule de chin uri. dumnedeesculul dar, tntelepte, al trecut noenul eel mare al chinurilor, ~i eu veselie at ajuns

Din vapae cuviosilor rona "al izvorit, ~i jertfa dreptu"lui cu apa 0 ai ars, ca tote "Ie faci Christ6secu singura "voirea. Pre tine te prea in"nalVtm intru totl vecit,
Obtarea. 9, Irmo8: Pre Dumne4eii a-I vedea ...

A retatu

Ca.ntarea 8, Irmos: Din vll.pae euviosilor ...

en ocarmuirea

b .•U ~. ....
11) .~,

la limanurile cele line, ale tmp~ratiei celet de sus, marite


. . Blne-onvAnt1l.m pre Tat1l.1... .

dobandestl marirea \J~ea de acolo, purtatortule de chin url, cu bucurie al defatmat marirea cea veduta, ~i eu dumnedeesca tnsuflare al alergat catra chinurt, neinfricosandu-te de multe felurt de munel, ~i de m6rtea cea amara. Pentru aceea nevoindu-te, te-al incununat tmpreuna ell mucenicil,
S~

r\.

mbletele ~i cararile tale

Aretatu-te-al mucenice casa curata Treimel, prea. .fe-

"....

. ~~ite, im~Odobita eu zidina

y." ... JSS;2322.

,'"

•.••.••.•..•. ·iI........... :-":'~.--: ...

rfF

lOr

IN OPT :p1LE

faptelor celor dumnedeestt, ~i cu luminile cbinuiriIor celor lumin6se, care cudumnedeesca putere, aretat at stricat capistile draciIor ~i idolil, intelepte Teodote.

cand dulceta dumnedeesca, izvor minunilor, ~i noen dumnedeestilor darun, riu limpede al Duhulul, carele adapa suflete, ~i tueca patimt, ~i primarite,
cinueste veselie tuturor, celor ce te lauda pre tine mucenice

Aretatu-te-al

munte pi-

"nu este cu putinta 6menilor "spre carele nu cuteza a ca"uta cetele iingere~tl. lara prin "tine Prea-curata, s'a aretat ,,6menilor Cuventul intrupat "pre carele marindu-l cu 0,,~~i~e cerestt, pre tine te fe..

"rlClm.

~i ceea·lalt§. servire a OrtrineI dupre r4nd..cala.~i Apol1sul.

Teodote sAnta ~i purtatore de lumina po menirea ta none ne-a sosit, luminand pur urea sufletele cele rnpaclate, pre care sever~indu-o, te rugam, cauta prea terieite cercetandu-ne, ~i de t6ta nevoea ee vine asupra nostra ne mantueste. rin glasul angerulut at nascut pre Cuventul, carele a luat trup eu minte ~i cu suflet, din prea-curate sangrurile tale prea santa Feclora, ~i a surpat pre vrajmasit eel far a de trup, ~i ne-a mantuit pre not pre totl, caril te marturisim pre tine adeve-

Mucenice

Mu.rlre~

INTRU ACEASTA LUNA


IN 8 J}ILE.
Aducerea moa~telor sa.ntulul marele mneenle Teod~r Stratilat. La D6mne strigat·am,Stihlrile pe 8, ale SerMral 3, ~i ale s!i.ntulul 3, lara. de va :fitn postul Apostolilor, c§,nt~m numal Stihirile santulul, fa.cendu·le pe 6, glas 4. Prosomia : Oa pre un vitaz ...

~i aoum, a N§.so§t6reII

I
~~

rata NA8cet~~~

Dumneden,

atimitor vitez, ostas nebiruit, intru Duhul sant te- al aretat, surpand pre luptatortul cu . inte1epclunea cuvintelor tale, ~i cu aratarile cele rabdatore ale faptelor tale tntelepte. Pentru acesta al luat cununl de biruinta, ~i cu cetele cele de sus te-al tmpreunat, mare muceniceTeodore.
c

re Dumne<j.ed a-I vedea

'i

pe cruce ridicat ~

~r~ea

strujindu-ti-se, ~::~ Lm mNm

sAgetl ascutite fiind ranit, fli pre lemn intins, fli ell sabia tAet, fli eu t6te maestriile de munca fiind ineunjurat, nevatamat fli nebiruit te-at aretat, eu puterea celul ee s'a restignit pe cruce, lauda mueeniciIor Teodore, Dumneqeesc stilp bunel credinte te-al tacut prea fericite, de capistile eelor reu eredinctost scarbindu-te, ~i jertfa eu totul deseversit, ~i junghiere bine primita aducendu-te eurat, celut ee s'a junghiat pentru tine, ~i a marit santa amintirea ta, ~i te-a daruit pre tine vistierie de minunt eelor din lume, Teodore.
Mlrire, glas i.

STIHOAVNA Serbll.rel Sal a Sa.ntulul. Stihirile,glas 5. Prosomia:

Buenra-te oll.mara...

Bucura- te ostasullul Chri· stos, eel ce at biruit tabara vrajmasulut eu arma bunet credinte, intarirea credinctosiler, earele prin multe muncl at castigat ceresca tmperatie a lul Dumneden, Teodore. In carea dantuind, ~i eu tmpartasirea tndumnedeiudu-te, fli luminandu-te cu curate darurl, pomeneste, pre eel ce cinstesc marita amintirea ta, ~i sa inchina eu credinta sicriulul mostelor tale, din care, eelor ee eer, Ie izvorest] bun a tntarire ~i mare mila.
Stih: lIinmiat este Dumne4el1 tntru sAn~I s~i, Dumne4eul lui Israil.

judecatei,

gend, improtiva tnselactunet barbateste al statut Teodore. , Cu limba ta cea eu foe grait6re, aI rusinat neomenia lul Licinie. Pentru acesta si eu , angerit dantuind ferieite, r6ga pre Christos Dumneden, ca sa fie none milostiv, in diua
Iarll. de va
'" acUDl, a Serbllrel:
11.

V itejasca adunare

strin-

"

in post,

&

NlI.so~t6rel.

Stepana primeste rugaciunile robilor tel, ~i ne mantueste pre not din tota nevota

sAntit cap, cinstita tnaltarea purtatorilor de chinurt, pod6ba bisericel, surpatonule al vrajmasulut, eela ee estl numit cu numele dumnedeestilor daruri, luminatorlule carele luminezt cu minunile partea eea de subt s6re, turnule eel mare, carele at remas neclatit, de loviturile nemesuratelor muncJ, eela ce ell sulita rabdarei tale al 0morit pre balaurul; earele te-at aretat forte vitez, ea un ostas nebirnit, pre Christos r6ga-l, sa dea sufletelor n6stre

Bucura-te

It:ecazul.

mare mila.
~

.tl.t

IN OPT :PILE

lilor facend, ispita de batal al suferit, ~i pe lemn fiind intins, strujirl at rabdat pre a fericite. De care fiind sdruncinat, ~i cu faclit ars, pe cruce te-al rtdicat, ranit de din~il eu sagetl, ~i ochil orbindu-tt, Pentru acesta te fericim pre tine, eel ce bine al patimit, ~i cerestl cununl al dobandit, Teodore; roga- te luI Christos, sa dea sufletelor n6stre mare mila. pre eel cu numele darurilor lut Dumnedeu, ~i mostenitor fericiret luI, tott eredinclosil sa laudam, ~i srt fericim dupre vrednicie pre vitezul Teodor, marele mucenie, aparatortul lumet; ca sa r6ga lUIChristos Dumneden, pentru sufletele n6stre.
~i aoum, a Serb§,reI. . Iar!!. de va 11 in post, a N!!.se~t6r81.

en arma crucel celelidode viatrt purtatore, starimare

Stih: Sa.n~i1or eelor din p!!.m~ntul lnl, minunate a fl1cut Domnnl tOte voile sale intr'in~U.

adeverate purtatortule de chinurl, al ceresculul tmperat, voevod prea bun te-al facut Teodore. Ca cu armele eredintet te-al ostit tntelepteste, ~i al biruit cetele dracilor, ~i purtator de biruinta vitez te-al aretat, Pentru acesta pre tine cu credinta pururea te fericim. .
Mlrire, ~i aoum, a SerbltreI. Bai1 a NlLso~t6rel.

La Ortrin~.
OANOANELI Al S~rb!l.reJ, en Irmosul pe 6, Iarl de va 11 in post, amendou~ Oanonele Oetofhnlnl, flLrlLmartiriee, ~i al Sa.ntulul pe 6. Al cll.rula aorostih la GreoI este aeesta: On oa.ntll.rI te land pre tine eel nnmit en darnrl dnmne4ee~tI. Oompu.nerea luI Teofan. Oa.ntarea I, glas 4, Irmos:

Ca

M!!.rire, glas 8.

~ dencul Marelro~iI cu urAmeneudate, pedestru tre"cendu-l Israil.cel de demult, "cu manile luI Moisi in chi"pul crucet, puterea luI A"malic in pustie a biruit. strelucirt, aretat fiind strelucit, stal inaintea lui Christos facetortulut de podoba, de din suI fiind impodobit, ca eel ce e~tl numit cu numele dumnedeestilor darurt mucenice Teodore. dumnedeestt armele credintet fiind intrarmat Te-

Cele cerestt te lauda, Malca carea nu ~til de mire, ceea ce e~tl plina de dar, ~i not prea-marim uasterea ta cea nettlcuita, Nascetore de Dumnedeu, roga-te, srt se mantuesca sufletele n6stre.

eu mucenicestile

Cu

TroparJnl, gla.s 4.

Cu

numirea ostiret celei

LUNA LUI IONIB

odore, tare al taeat taberile vraj masuhn cele de suflet stricatore, ~i biruitor tacendu-te, cu mucenicit te-al incununat.
Mlrtre:

a mal marelul patimitorilor

urmand,

Luminata desteptarea sufletului teu aretandu-o Imperatulul celut reu credincios, de Dumnedeu inteleptite, cu Intelepcfunea cuvintelor tale ~i en darul faptelor, pre acela l-al rusinat Teodore.
~i
&OUM, ..

numal eelor de pe pament, solit6re bunatatilor celor mal pre sus de fire Malea luI Dumnedeu at fost. Pentru acesta, bucura-te, strigam tie. "riea ta Christ6se, strigand: "Tu e~tl puterea mea D6mne, ,,~i sea parea, ~i in tarirea,
Proaomla 'latism.a.l&, «las 8. Pre Intelepotnnea ~i...

Tu

~i aoum, a. N~so~t6reI:

V eseleste-se de

Irmosul :

tine bise-

Nl1s~t6teJ :

Fara de s~menta de la dumnedeescul Dub, cu voea Tatalul al zemislit pre Filul lui Dumneden, ~i eu trup al nascut pre eel din Tatal fara muma, ~i pentru not din tine fara de tata, Vesele~te·se detinebiserioa ... abara cea paganesca ea un voevod puternie 0 aI intors tnapot, ~i tote mestesugirile viclenulut dtavol de
OAntarea 3, Irmos:

nimica le-al facut,

eel ee al fost cu suflet oserduitor, cu gand bineeinstitor marite, capistile paganilor cele fara de lege le-al perdut.

Ca

Mal pre sus de fire nevointe facend, cerestile resplatirt de la Dumnedeu dupre vrednieie al dobandit, pur· tatortule de chinurl mult pittimitoriule. Ca nicl eum supuindu-te poruneeI celet fara Dumneden, Ia munel de buna voe te-al dat. Pentru acesta rabdand strujirr, ~i chinurl, f1i cruce, ~i m6rte, tmpreuna ell Christos te-at prea-marit dupre cuviinta Teodore. R6ga-te lUI Christos Dumneden, ertare de gresale sa daruesca, celor ce serbcza ell dragorte santa amintirea ta.Dedou~ ert in post, a Nl1soM6reI. ufletul men eel smerit Pectora, earele in viforul ispitelor lumestf acnm este in...

lir11C vrajmasilor le-al rabdat, mortel celet de via t~ facetore


~~~---------------------------~--~--------~.

r: u taria

Ml1rire:

cugetulut

nava-

Iar de va

Mil.rire, ~i aeum, a Serbil.rel.


ft

sa arata nedesertat, ~i I in fundul tadulut a cadea este i silit, tntimpina ... de Dumne1 ! qeu Nascetore, eu calduroasa rugactunea ta, si-l mantueste, ; dandu-t limanul teu eel eu I buna liniste, ea eu credinta sa strig catra tine: Roga-te Fitu, lui teu ~i Dumneden, ertare I de gresale sa-ml dea mie, ca " pre tine te am nadejde eu nevrednieul robul teu.

I eatelor

I muitor, eeea ce e~tl eu totul I fara prihana, ~i de sarcina pe-

I necat, ca ~i cum ar fi fara ocar-

mm~

:1
ce vrea sa te ranesca pre tine ~i prin rabdatore inprotivirt mueenie te-al aretat, cantand eu de-adinsul celul ce te-a intarit pre tine: Marire puteret tale D6mne. ~ _,,;heltuindu-ti trupul prin muIte rane, gand neclatit tl-al pus, de trel orl ferieite, canHind eu oserdie, eeIul ce te-a intarit pre tine: Marire puterel tale D6mne. eu patimile Stepanulut, ale tale einstite patiml prea intelepte, eu aeelea tmpreunand, ~i invrednieindu-te streluciret lui, ~i frumsetet celet dorite. de nunta, al nascut 0 Pectora, ~i dupa nastere te-al aretat lara~1 fiind Feel6ra. Pentru acesta eu glasurl tara tacere, ~i eu credinta neindoita, bucura-te tie Stepana,
Obtarea 5, Irmol'l: ~

Inpodobitu-te-al

Mll.rire:

A Oruoe·Nits~t6rel:

..

}=>re Mlelu~elul ~i pastonul ~i Mantuitonul, daca I-a vedut Mtelusaua pe cruce, s'a tanguit lacrimdnd, ~i cu. amar strigand: Lumea se bucura luand mantuire, lara pantecele men sa aprinde veqend restignirea ta, pe care 0 rabdt pentru milostivirea milel, indelung rabdatortule Domne, aden cul milet, milosti veste- te, ~i darueste ertare de gresale, eelor ce lauda eu credinta dumnedeestile tale patimf,
Obtuea 4, Irmos :

N estiind

~i aeum, a. Nitso~t6ret

strigam

••

midieat pe cruce veden~du-te biserica pre tine "s6rele dreptatet, a statut in"tru a sa randuela, preeum "se euvine strigand: Marire "puterel tale D6mne. Ranit-al pre ~erpele, eel

u D6mne lumina mea in ~~lume al venit, lumina eea "santa, care a intorcl dintru "intunereeulneeuno~tintel,pe "eel ee te laud a pre tine eu "eredinta. u stropiturile sangelut trupulul teu aloprit sangele

••

LUNA LUI IONIB

--t
,1
aeum, a Nltso~t6reI.

dracesc, eel ce se aducea spre perdare, nebiruite Teodore, minte evseviosa! 0 intelepctune marital 0 credinta prea caldurosa a cinstitulul de chinurI purtator! Prin ca. rea pre Dumneden a dobandit,

fara prihana pre tine te-al adus, celut ce s'a adus pre sine insu~.l de bun a voe jertfa pentru tine, purtatonule de chi .. nurt Teodore. mal nona de cat tote minunile, crt Fecl6ra nestiind de barb at, zemislind in pantece pre eel ce tine tnpreuna tote, nestrimt l-a incaput.
Irmosul:

0 minune

."rlre:

Minte avend strelucita cu dumnedeesca lumina, al tntunecat pre serpele partinitorlul reut~tel, prea marite Teodore.
~i aoum, a NItsolt6rel.

Pre tine arma nesfarimata inpro!iv~ vrajma~ilor te punem tnainte, pre nne tntarire f)i nadejde mantuiret n6stre dumnedeesca miresa te-am castigat,
CAntarea 9, Irmo.: Jertft·voii1 ~ill ou glas ...

tie cu glas de ,,1audaD6mne, biserica striga "catra tine, de sangele dra"eilor curatandu-se, cu san"gele eel curs prin milosti"vire din costa tao
CONDAOUL ~1ICOSUL SerMrel. Sait a Sa.ntuluJ, glas 2. Prosomia; Oele de sus oltuta.nd...

J ertfi-voiu

IDiruit-al cu tare Indraznela ~pre. cel" ~einteleptl, pe cruce fiind tnttns, ~i cu cue pat~uns fericite, inchipuind patima cea mantuitore a f~-

cetortulut,

Tie, celuI ce al patimit dupre lege, in temnita fiind tncuet, Christos s'a aretat indemnandu -teca un mal ~are ~l viteji~or, spre lupte improtiva vrajmasnlm, marite,

sufletulut, intru credinta ca intru 0 plato~a tnbracandu-te; ~i cuventul lui Dumnedeu ca 0 sulita in manlluftnd, pre vraj .. masul al ranit, intre mucenict mare Teodore. Cu caril inpreuna lui Christos Dumneqed rugandu-te nu inceta pentru n 01 totl. pod6ba cea strelucita a patimitorilor, pre Teodor venitt totl credinclosil cu cu: nunl de cantar! sa-l incunu-

C u barbatia

P re

IOOS:

~ J ertfa
I~

1I1r1re:

curata ~i santa, ~i

!lilm. Gil dar

mare al lul

Da:_t

r
o

IN OPT jlILl!

.. ~

neden lumet s'a aretat eu streIueirile minunilor. Ca pre vra-

J masul V eliar biruindu-l eu Y

tnputinata,

maduin, Izvoraste. S,"1i impreY una en acestia tott se bucura intru Christos, ~i da pace nerugandu-se eetat pentru Dol tott, neinIntru aoasta luna, tn 8 l}1le, aduoerea m6~telor s11ntulul marelul muoenio Teodor StratUat. Stih: Pre mine Teodor mort, prime~te·m~ pa· trie. Oa oel ee vietuind am imbogll.tlt cerlul eel oe este a mueenicilor patrie.

einstitele ehinurl, in loe de sangJurl izv6r~ de santite ta-

tntl on toage, turnandn-li-se salamurli. preste ranele lor, ~i preste harbur! aseutite tlind t11· rat!, ~i gurile ~i obrazele zdrobindu-lt-se ou pietre, ~i limbtle talndu-li-ae, in sfar~it ait primit mortea eea de sable. Intru aoastll. cJi, pomeBirea sA.ntei muoenitet Oaliopiel.. Stih: Prumsetfle fllptnrilor on vederea treo~nd, Frumsetea ZicUtorlnlnl Caliopl te aftl privind. Acasta era pe timpul imp~ratnini Deeie, strMnoitli. en tine rete a trupulul ~i on frumsetea sufletulul, Decl flind prinsll, fu silitll ca sa se lepede de dragostea ~i de credlnta lul Dhristos. Iarll. dupll. ee en tll.rie sll. tinea de aeesta, fu strujita oumplit, ~i i se tll.iara ta.teIe, pre oarea I1ngerul Domnnlul oereetandu-o 0 fil.cu sanetosll.. Mal apol fu ta.ratll. pe harburfaseutite, ~l arsll. ou foe, ~i trupnl el oel ars, presarat fiind en sare, muneltorll i1 fre!lau en t11r· sani de pll.r; apol in urmll. i s'a taeat eapnl spre lauda Domnulul nostru Iisus Ohriatos. Intru aoastll. 4i, euvlosa Melania, en paee S'do Bever~it. Stlh: Izgonind Melania tot duhul intuneoat. Luminatil. ou Dnhul, la Dnmneden Ouventul a alergat. ' Intru aoastll. 4i, ouviosul atre, en pace s'a B~ver~it. Stih: Cu tntelepcfune scuipand frumsetile plL· mentului; Strange Atre. frumsetsa a tuturor st~pa.· nnlnl. Intra aoastll. 4i, santul muoenio Nioandrn de sable s'a sever~it. Stih: Dar ~tiu ~i pre Kicandru vitez barbat; Oarele eununa biruinte! prin sable a luat, Intru aeeasta 41, santul mucenio Maron de sabie s'a s~v~r~it. Stih: Marou fiind taeat, tlLm11eaz1t Domnulul. Trimi~endu·l abur, din ealda ourgerea sangeIul. Intra aoastll. 4i, ouviosul Nauoratie eu paee s'a s~ver~it. Stih: Strabll.t!l.nd Nauoratie pll.mentul, trio mite; Sn:H.etesoaoorabie la tine earmuitoriule Ouvinte. Intru aoastll. 4i, santul noul muoenio Teofan, earele a mll.rturisit In Constantinopol, 180 anul 0 mie, cinel sute oin()1-4eol~i nons, prin oll.tu~I s'a s~ver~it. Stih: Teofan prin oil.tu~l de fier pre a mare oununil.; A11rescumpl1rat, o l de sehlmbare streina,

eesta a fost in 4ilele lui Lioinle, nl!.sout fiind in Evhaita, de aeolo trll.gendu-8e on nsmu), ~i petreeend in Iraeliea ee se aM Il1ng! Marea Negrll.. FUnd om frumos la trup, ~i mal frumes la snflet, impodobit en enventul, ~i en eunoatinta, ~i en eea-l-alta tntelepoiune: Pentru oare unil iI 4ioea Vrlorl· tora, adeol!.izvoritor ritor. Aoesta treesnd prin t6te organele eele de munol, Il!.s&ndla pll.ment ferioitul s~u trup, izvol' de tll.mll.duirl izvora.~· te, 180 oel ee merg eatre dlnsul en oredlnta, lara s11ntul set!. suflet petreoe, ~i loeueste in oerurl. Al oll.ruea oinstit trup aduoerea 0 serbam, Oll.oImutarea aeestula de Ia Iraoliea Ia Evhaita, ~i a~e4area lul in pll.riutasoa casa santulul, dupre oum insu§l mucenicul a poruncit pentru aeesta luI Var slugel sale, mal nainte de a 1 se tiUa caput. ~i ve41 mal pe larg slnaxarnl s11ntului ee se 80M in opt 411e ale luI Februarle. Intru aoaatlL4i, pomenirea serb1l.rel prea santel de Dumne4eu NlI.soet6rt'i, ee s'a s~v~r~it tntru Sostenio. Intru aoosta 41, pomenirea sln\ilor muoenl01 Nioandru Marohian. ltih: Supuind Marohian rrumajulla cutitul tll.etor, . Nioandru a 4is, ~i e11ttl sunt urmll.tori11. .

,1

t .

A oe~tla pentru martnrlsirea in Ohristos, pre vremea guvernatornlul Maxim, flind eereetatl s'au pus in tnehtsore. Dupa aeesta iarll.~i flind sHiti a se lepada de Ohristos, ~i nepleeandn-se, au fost 8trujitI en nnghU de ner, ~i ridioati pre lemne sus, ~i au fost pll.trun~l ou suli~. , ~i p11rjoli~1en toe, Apol fiind pogoa l'a.~I, au fost intin~l pre oll.rbuni de foe, ~i bli..

~-----------------------------------------------.---------------------------------)~

~~~

Cu a'. lor s&nt. rng~.lunl, Dumn.mU•• ,teDe ~i ne m4ntue~t6 pre nol, Amin.

IlUi erevraam, persesevert osbude.. A eu pofta dinte, mal »nel


n cuptonul
\'

ga.nta.re~ " Irmos:

tineril

Bine-cuventata estt tu intre y femet, ceea ce e,tl eu totul fara prihana,

Dumneden,

celor ce striga:

"c~t eu vapata focului fiind "aprin~Y, au strigat: Bineestt "euv~ntat in biseriea marirel "tale D6mne. tale mucenice marite, al ars uscacmnea necredintet, ~i Inminator bunel credinte te-al facut, cantand: Bine e~tI cuventat in biserica mariret tale, D6mne. un voevod, ~i ea un intelept, ~i ea un trez en fapta pre imperatul eel ne intelept ~i reu credinctos de nimiea l-at Iacut, ~i l-at aretat pre el neputinelos, tntarindu ..te cu puterea Duhulul. sa birueste de rnarirea laude lor tale. Ca tu at strelucit eu prea luminate strelucirile muceniel, Stepanulul teu strigand Teodore: Bine cuventata este puterea step aniet tale. ee e~tl locas santit dumnedeesc al celut pre a innalt, bucura ..te, ca prin tine r s'a dat bueuria Nascetore de
,

Cft.ntarea 8, lrmoB. Manne tntiD4~ndu·~1.. .

In

cuptonul nevointelor

adejduindu-me spre tine, eel ee al rabdat pentru mine erueea ~i moartea, pe cruce m'am ridieat, Stepane, ~i m'am patrnns eu sagetaturI, ~i la rane cumplite m'am adus D6mne, at strigat mueeniee patimind, tntelepte vitezule Teodore.
insuti jertfa curata facetonulut teu, bucurandu ..te Teodore,

A dusu-te-at pre tine

Ca

~i te-al osebit marite spre tmperatia ceresca, eu santil mucenicl strigand: Bine-cuventatl t6te Iucrurile Domnulul pre Domnul. un erin, ~i ea un trandafir tntelegetor, eu mirezmele patimilor tale pre nol ne umple de miros, gonind eu darul tot-deuna stricactunea eea rea a patimilor n6stre, tndemnandu-nesa strig~m eu suflete bine mirosit6re: Bine-cuventatt t6te luerurile Domnulut pre Domnul.

Legea

Mltrire:

Ca

Bine·euv~ntam pre TatU ...

,i

C eea

~i aoum, a NlI.so~t6rel.

T u una din tote nca~:-I:

~1 acnm,

a NlI.so~t6ret:

1--+

j~

IN

oi'r ;;:;:-

t"7

--'tj

rile FeCl6ra Prea-curata Malca lul Dumnedeu te-al aretat, tu dumnedeiret te-al facnt 10cas, ceea ce e~tl cu totul fara prihana, neardendu-te cu foculluminel celet neapropiate; pentru acesta bine te cuventam Marie dumnedeesca mi-

cu trupul ~i at murit, mucenicul eel de Dumnedeu inte-· Ieptit dorind, nemurirea ta a dobandit, in certurt s~la~lu.. indu- se, tacetonule a tote A .. tot-puternice. de chinurl ca un vitez cugetator, tndraznela tuturor celor ce te cinstim cu dragoste, cere-ne ertare de gresale, mantuindu-ne de pa .. timl ~i de necazurl. ee a voit a veni in tru p, carele a infrumsetat t6te cu cuventul, intru tines'a sala~luit, pre tine una rna! santa de cat tote aflandu-te, ~i de Dumnedeu N ascetore te·a , aretat dupre adever, Malea Fecl6ra.
Innosul:

resa,

'

Purtatortnle

Ml1rire:

Innosul:
Silo llLudl1Dl' bin.eslt 6l}.V~nt§,m...

avend catra Dumnedeu, none

M~niIe intinq.endu-~l Daniil, gurile leilor cele deschise "in gropa le-a tncuet, ~i pu"terea toculut au stins, cu "buna fapta tncingendu-se, ti"neriI cet tubitort de buna "credinta, strigand: Bine-cu"ventatI t6te luerurile Dom"nulul pre Domnul, curn cu adunarile celor fericitt, ~i cu cetelemueenieilor, ea un impodobit eu patimile, impreuna salasluin. du-te, ~i tmpreuna destatandu-te, eunun~ purtand, stal inaintea celut ce era dorit tie, Teodore. Spre tnaltimea ceresca rtdicandu- te, cele pamentestl al urit, ~i sftrsitulut celut dorit tie te-al invrednicit, singura sever~irea eelor dorite Iuand, Teodore bucurandu-te,

C eia

fi

aoum, a N18o~t6rel:

Oa.ntarea 9, Irmos Ohristos petra eea netll.6t~ ...

Oristos petra eea neta"eta de mana, eea din margi"nea unghtulut, din tine mun"tele eel netaet Fec16ra s'a "taet, adunand firile cele o~ "sebite.Pentru acesta vese"lindu-ne, pre tine Nascetore "de Dumnedeu te marim,
EXAPOSTILARIA

Prosomia: Ou Dnhnl stand b6tra.nul...

. De tine unul Cuventul cel ,!i1r,a m6rte, carele al patimit

Taberile vrajmasilor, ~i indraznirile dracilor, pana in sf.. er~it le-al surpat. ~i cununa. ai luat, Tedore tericite, din
...

..._...

1
..

·~. ! ~
I

=--========L=UN_A

__ t_UI_· I_U_NI_m

.~.I r
. ". __

mana Ziditortulul tell, ca un marturisitor al adeverulut, ~i mantuestt pre tou, din t6te necazurile, ~i cursele celuI strein. De doni ort
• N1l.scAt6rel

A Cruce·N~sc~t6reJ: Prosomia: A trela 4i al inviat Christ6se.·.

Cinstesc nasterea ta cetele celor fara de trupurt, ca tu una aJ umplut de bucurie cele pamentestt, Pentru acesta pre tine cea en totul fara prihana, credinciosit marindu-te, cu cant~rl te laudam, Ca tu ca un lucetar de diua at resarit, pre cela ce este lumina celor din intunerec, resa rind.
Lande, 4icem eele de 1& Stih6vna Vesperinel, glas 6, Prosemtee: Stih6vna 8erb~ret sail. a 00toihulul. MArire, a Sa.ntulul, glas 8.

~i Malca ta eea Prea-curata Chris6se, veqend pre poporul eel fara de lege ca te pironeste pe cruce far~ dreptate, i se rania inima Mantuitormle, precum a dis mal 'nainte Simeon. .
~i ceea·laU1l. servire a Ortrine!, dupre rindu· 6111. Apolis. ~i

Fecl6ra

LA LITURGIE
Ferioirile Serbll.rel saii ale Oetoihnlnl, pe 4, ~i din Canonul SAntullIJ, OAntareaa 3, pe 4 Proohimenul, glas al 7: Veseli·se·va dreptnl de Domnul.i. Stih: Au41 Dnmnedeule glasul meii... Apostolul clttrl!. Timoteiii: Filule Timoteia, iniareste-te in darul.; AliluIa, glas 4: Dreptul Oil. flnieul va tnflori. Evangelia de Ill. Mateii1: (Jis·a Domnv! uoeniciior eet: lata etl trimit pre cot aa oile prin mijloou! lupitor.; .

Dar de santenie ~i bogatie de viata dumnedeesca, te-at aretatlumet'I'eodore, Ca Christos a marit amintirea ta intelepte, Intru carea cu un glas credinclosil bucurandu-ne, laudam nevointele chinurilor tale.
~i ILoum, a Serbll.rel: Iar de va 11 in post, a N1l.s8At6reJ.

tul. ..

lntru

CHINONICUL. pomenire vectnica va fi drep-

Nascet6re de Dumnedeu, tu e~tI vita cea adeverata, carea at odraslit none rodul vi.. etel, tie ne rugam: Roga-te Stepana cu san til apostoll, ~i ell totl santiI, sa se miluesca

.li-lll:_u~ ete-le-n-6_s-tr e-.

~ __ ._'"' ~~~ .~_~

__;.,.

INTRU ACEASTA LUNA


IN 9 I}ILE
Oe1 dintru s&n~l pll.rintala nostrn Ohiri! papa Alexandria!. La. Domne strigat-am, pnnem Btihirile pa 8, glas 4. . ProBomia.: Oa pre un vitez ...

luminand p1inirea credinctosilor prea fericite, t)i gonind tntunerecul eresurilor, en puterea celul ee a strelucit din Fectora, purtatonule de Dum-

getul, te-al facut sore tater de lumina, ~i ea niste raze ai trimis dogmele pre ]a tote marginile,

DuhuluI, luminandu-tt euu luminarile

neden Chirile.

teIor tale, prea santite Chirile, sa tnfrumsetesa tota biserica, ~i prin buna credinta sa tmpodobeste eu podoabe frum6se, ,i-tl cinsteste eu santenie s§.nta adormirea ta, pururea amintite, cela ce elltl lauda ar hiereilor, incepetorule al parintilor, partinitorlule al prea santitulut Sinod. Cu dogmele tale cele infocate al ars t6t3 materia cea uscael6sa a eresurilor, prea

Cu buna graire a cuvin-

protivnic,

P izmuind

,1 acum, 8. BerbArs!. De va. 11 in post a NlI.sc~t6rel.

curata, pururea ea Iupta, vrend

viclenul eel intunnel tale Prea-

sa 0 faca lui~l mancare, Ci tu de Dumnedeu Nascetore , . , scapa-ne pre Dol de vatamarea lui. ~i Malea ta cea Curata, vedend pre poporul eel fara de lege, eu nedreptate pironindu- te pre tine pe lemn, pre cum Simeon mal 'nainte a dis, Mantuitorlule, la

Fecl6ra

A. Oruce-Nl1so~t6rel:

..

raruncht sa ranla,

---------=-------==-=-=-=------=--------~--------~ C~ntarea. 1, glas 4, Irmos :


STIHOA V.NA Serb§.rel. Sali a. OOTOlHULUI. lIirire, glas .:

LUNA LUI JONTE

DI"~
-r

Omule al lui Dumnedeu, si credinctoasa sluga, sluga Dornnulut, barbatul doririlor vasul alegeret, stilpul ~i intarirea bisericel, al impcratiel mostenitorule, nu tacea a striga pentrunot eatra Domnul.
Iar de va
~i

den cul Marel rosii eu ur ... me neudate, pedestru tre"cendu-lIsrail eel de demult, "eu manile lut MoIsi in ehi"pul crucel, puterea lui Ama"lie in pustie a biruit.

acum, a SerM-ret ft in post a N1l.8c~t6r81.

celor scarbitl, mantuirea eelor neputinciost fiiind Nascetore de Dumneqeu 1!eeI6ra, mantueste eetatea ~1 poporul, paeea eelor din rezboe, Iinistea celor invitorati, una folosit6rea eredinciosilor, ,
A Crnce·Nll.se~t6reI:

Prefaeerea

unul ee te-at aretat luminator luminat, prin raze euventatore, ne strelucesn noue de la Dumnedeu darul Du, hului eel datator de lumina, ea dupre vrednieie sa laudam amintirea ta Chirile. de luminarea dumnedeesculul Duh Chirile, ca un pazitor poruneilor lut Christos, f?i fiind euratit de patimt, te-al tacut en adeverat locas Treimet, eelel prea indumnedeite, un plin de rivna ~i de indrazuela marite Chirile, filra de minctuna at strieat toate barfelele eele inprotiva lui Dumneden, ale eresurilor celor en credinta rea, fiind partinitor ortodoxiet. ceea ce ai nascut pre facetonul a tote, pre Mantuitortul ~iDomnuI, at tamaduit zdrobirea omeniret, carea era starimata de caderea stremosilor, Prea-curata miresa a lut

Ca

Umplutu-te-at

Ceea ee te-a nascut pre tine Christ6se, vedendu -te restignit, striga: Ce este Fitul men acesta streina tama pe care a ved? Cum mort en tru, pul spanzurat pe lemn? Datatortule de viata,
Trop8oriii,glas 8.
Al ortodoxiel indreptatorlule ... Vanta-·le 180 sfir~ltul ol!.rtei. Mll.rire, ~i aeum, a1 SerbiLrel. . Sait al NI1soet6ret

Ca

iOLrlre:

La OrtrinA.
OANOANELE. Al SerMrel en Irmosul pe 8, farll. de va 11tn

Ca

~i aeua, a Nll.seetorel:

post, am~ndouli Can6nele Ostoihulul, fltri1 Martiriee, .~1 al Santnlnl, pe 6. Al o!i.nIa Aorostih la GrecI este aoesta. Ohiril 8olhta. indumne~eitelor privirl. Oompnnerea luI",", Teofan.

_ Dumnedeu,
. $iT

"'

J'~
. ~
-~-II' -

II ..,

IN NODE VILE

'

..l1f:.- .

Oa.ntarea. S, Irmo.: Vesele~te-s~ de tine biserloa ...

~ nta!i.ndu-te intru AChri~tos ~Chlnle, ell euget intarit al rumpt maestriile viclenulul balaur, ea pre 0 tesatura a
paejenulut,

de la sufletul teu Chirile norotul patimilor surpand tota inaltimea cugetelor, earea s'a ridicat tnprotiva lui Christos. un nevoitor eu buna socotela, tare te-al abatut de catra toata buna patimire a trupulut, ea de 0 stricaclosa ~i viclena, parinte Chirile. Pre eeea ce intre femel singura este bine-cuventata, ea pre un locas al lut Dumnedeu, eu totit sa 0 IDariID intru veselie, eu tot felul de buna cuviinta, de tine bise"rica ta Christose, strigand: "Tu estl puterea mea D6m"ne, ~i scaparea ~i intarirea.

S cuturat-at

lor.si brazdele bisericel Ie satura Chirile. Pentru acesta cu dragoste cinstindu-te, sever .. sim amintirea ta, de DurnnecJ.eu insuflate, prea laudate Ierarhe. Roga-te lut Christos Dumnedeu, ertare de gresale sa daruesca, eelor ee eu dragoste serbeaza santa amintirea ta. De dou~ orl,
Milrin, ~i aenm, a S~rMr8I. lar!!. de va. :11 in post, a NIl... t6r~I.

Ca

lI!!.rlre

,1 alum,

&

Nls05torel:

V eseleste-se

Irmosal:

intelepctunea ~i CU" ventul in pantecele ten zemi .. slind fara de ardere, Matca lui Dumnedeu, lumei ai nascut, pre eel ee tine lumea, si in brate aI avut, pre eela euprinde tote, pre datatortul de hrana al tuturor ~i facetorlul siDomnul. Pentru a• cesta terog pre tine pre a santa Fectora, si ell credinta te rnaresc, ea sa me mantuestt de gresale, cand voiu vrea sa stan inaintea tetel Ziditortulut men. Stepana Fectoara Curata, al teu ajutor atuneea sa-m! da.. ruestt, pentru ca potl, cate Ie voestl, prea laudata.

P re

ce

I:ttq~Ul

Care spala noroiul eel prea ~l!] stricat al eresurilor, adapand

nedeesca tntelepctune parinte, at izbucnit izvore de dogme,

I nbogatindu-te

Oatlsmala., glas I. Prolo.ia.: Pre Intelepolunsa ...

de dum-

veqend pe cruce pre Mlelul ~i pastorlul ~i Man .. tuitortul, sa vaeta lacramand, ~i eu amar striga: Lumea sa

M Ielusaua

.A. OruO.-)l480~t6rt!:

i:imile cre~~~~O~i-_

veseleste luand mantuire, ·Iara pantecele men sa aprinde veqend restiguirea ta, pe care 0 rabdt pentru milostivirea mi-

---P

~I-;;;;;;f

LUNA LUI lU.NIE

fl

-e-1.-In-=d ...... eI-U-~g-r .... ..... ..... d=-==a=tO=.=ri="U=I=~ a===b ~ p6mne, adeneule al ml~el, ~l izvorul c~l n~de~ertat, milostiveste-te f?1darueste e~tare de g~e~ale, eelor ce la~da eu ere~ln~c1dumnedeestile tale patim I. idieat pe cruce vedendu-te biseriea pre tine soarele "drepta~eI, a statut intru a sa "randuela, preeum se euvine "strigand: Marire puterei tale "D6mne. Veqendu-te Christos pre tine Chrile, ca al biruit patimile cele stricaclose ale sufietulut, f?ieu buna socotinta at supus trupul, purtatortule de Dumuedeu parinte, te - a pus pre tine mal mare seaunulul bisericet eeleidumne4ee~tI. Ca un fiiu Iubit mostenind bunatatea luI Mareu eea parintesca, te-a facut primitor ~i seaunuluI, urmand dupa ur .. mele dumnedeesculul evange-

,10_.•

lIi'oit6ro1:·

Iii
II

Olntarea 4, Irmos:

ai nascut Feei6ra pre Dumnedeu Cuventul intrupat din tine, f?iat remas Fectora, Pentru acesta eu glasuri netacute prin credinta neindoita.Cstrigam catra tine .Bncura-te Ste-

Ce cuviinta dumnedeesca

pana,
~

Olntarea 5, Irmos:

u D6mne lumina mea in W lume al venit, lumina cea "santa, carea tntorct dintru "intunerecul necunostinter, pe "eel ce te lauda pre tine cu "credinta. C uventul tell 0 Chirile, sA. asemena intru adever eu 0 eurgere lute de parill tncantator, carele surpa maestriile celor cu credinta rea. Din temelie al surpat intocmat scarbelnica despartire a lUI Arie, ~i spureata amestecare a lUi Savelie, 0 Chirile. Chirile la btsericaIut Christos cuvintele tale cele tnbogatitore ca ni~te aur, ~i ca iniste comort mal scumpe de cat petrele cele de mult prete
0
~i aoum, a N~Bolt6reI.

li 1St.

Lasat·ai

.'rire:

lI!rire :

6Ie at lost pastorit de Christos, lara ea un pastor al pastorit turma eu cuvinte intelepte hranitore de sufiet, hranindu-o din destul, bea in niste verdeta in florile
0

Ca

talcutasca talna ta Prea-curatar Cacl al

Cine

pote

sa

:i..d.~ulUI, .parinte .Ch.irile,


I1I1

q_._

inc~put in pantccelet~\\,;e

rf

r,,_:

I:la ee direa.

IN NOUE :pILE

83

nu-l incape t6ta ziOAntarea 6, Irmos: 1


Jertfi.-vo11itie eu glas ...

"cilor curatindu-se, ell san"gele eel curs prin milosti"vire din costa tao
CONDAOUL ~i ICOSUL SerblLrel Sait al Sa.ntuluJ, slas O.

~erafi!DUl a dat protetulut jeratecul ell clestele, lara tu dal eu manile bisericet lul Christos curatirea cea aprinsa ea jeratecul din tocul eel dumnedeesc, santite talnuitorfule.
alt neam ea Samson pre pizmasi! lut, ci al sfarimat tote lnvetaturile cele streine ale eelor de alta credinta, ~i at dat ortodoxilor biruinta, Chirile.
M~rire:

Prosomia: Plinind ra.ndlieIa cell.pentrli .•

Nu al sfarlmat pre eel de

invetaturilor cuventare! de Dumnedeu, aretat ne-at izvorit none din izvorele MantuitorluluJ, care inneca eresurile, tericite, ~i turrna nevatamata de tntreitele valurt 0 pazeste; ca marginilor e~tI iuvetator, ca eel ce

Adencul

an~tI cele dumnedeestt,


1008.

catra dimineta se arata sorele fiind


purtator de lumina, tntunerecul sa goneste, ~i luna ala ..

F6rte Infrumaetat

Fiind tu adeverat povetuitor la Sinodul eel de Dumnedeu adunat, al sur pat semetia cea ell credinta rea a lui Nestorie vrajmasulut lul

Christos, fiind oserdnic eu rivna pentru Matca lui Dumneden cea adeverata, parinte.
~i aoum, a~N~soet6reI:

Mirele eel intelegetor, a.. flandu ..te pre tine en total porumbita deseversit ~iprea trum6si1, ~i erin luminat, ~i fl6re
a vailor, s'a sala~luit intru tine, 0 Malea lui Dumnede u.
Irmosul:

n8. tntrumaetesa t6tA lumea, tntre carea de cAt tote acestea mal luminos este Chiril, ale canna tnvetaturile cele tnsufletele credinciosilor,
telepte mantuesc pre eel de subt ceria. Cacl acesta lumi-

beste, cact nu sUi noptea, qilla streluceste, aerul lumineaza, certul ne arata noue impodobit, tnbunatateaza pamentul, lucrand rasarirea florilor, streluceste marea, ~i tnpreu ~

Jertfi-voiu tie cu glas de fllaudli Domne, biserica striga l"ca.tra tine, de sangele draII c:

Eli prin buna credinta puru-

neza

rea birueste eresurile. Cd mar-

ginilor este invetAtor, ca eel cearata cele dumneqee,U •.• A r

v '1'

-8-' -' 4

LmiA"LIDIONIB·

r:-''''IA

Inn! In 41le. amintirea eelul dintru sAn~l pl!.rinteluI nostru Ohlril papl!. al Alexandriel St1h: Laud pre Ohiril,oel ol!.trll.Domnul meu en Inblre, f?i apl!.rll.torlul D6mnel pururea Feci6reI. Murind Ohlril al Alexandriel papa. Oil.trcl Domnul tuturor domnilor sl!. muta,
lnl Teodosie celnt mio, nepot de sorit fl-

Antul Ohlril a fost pe timpul tmperatu-

i~d ~ul Teoftl arhiepiscopulul.Alexandriel ~l diadoh seaunulul. Post-a melL ~i aparl!.tor santulul al treilea Sinod a totit Iumea ee s'a adunat in Efas, ~i a surpat pre reu eredlnelosul Nestorie, earele dogmatisa multe hula inprotiva stepanel n6stre Nl!.seetorel de Dumneqeu_ Deol strelueind intru multe bune isprll.vJ, s'a mutat oUrl!. Domnul,

Intra aoest!1 4i, amintirea santelor oinof eano-

nioe feol6re, Teola, Maria.mni, Marta, Maria ~i Enata. Stth: Pre oatihetele oll.lugll.rite pentru Iubirea de argint, L8-a omortt jertfttorIul, 0, preot vrednio de jelit. n 4ilele lul Sa.vorie imperatul Persilor, apr6pe de satul Aza, era ore-earele preot Pavel en numele, plin de bogA~ie, avend tntru a sa sino die oinol canonice, feel6re_ Deel aeestea se aflau impodoblte ~i strelueite ou lumina bunll.tl!.~ilor, liturgisind Pavel ~i cantand tmpreuua en ele slujba, ~i pastrand el cele ee It se da de ele, earele sit aflail 4iua ~i n6p· tea luorand porunelle lul Dnmnedeti. Iarl!. nrttorlul de bine dlavol, nesuferind sporirea lor eea dupre Dumnedeti, v~qendu·o oll. creste pre t6ta. qiua ~i sa. ll!.~eijte spre oele mal bune oe ~e~te~uge~te, ~i. ee face? Pregll.te~te prln 6reerne, sl!. se vestesoll. la Tars arhimagulul (intUulul vrlljLtor) imperll.teso, ol!. se 80M oreearele preot erestin, plin de bogl!.~ie, iji cit voe,te sa. oa.~tige bogl1~ia luI, sa-l aduoa inaintea sa, impreuna . ou feo16rele ce le are intovarll.· ~ite, oare fdoI6re neleplldandu-se de oredinta lor, el va doMndi t6ta. avu~ia lor, dandu-le pre ele spre titere. bra. el indatl!. l·a adus pre el fata. impreuna. ou feol6rele, ~i ou t6ta. averea sa, Atunoea intra.nd satana in inima preotuluI & 4is oUra. Arhimagul: Pentru oe a1 luat ba.~ nil mel, nefll.cendu ~l eu nicl un reu? ~i aeela respunqend I-a q1s: Pentru oll. e§tI ore~tin, ~1 nu pl!.ze~t! porunoile imp~ra.te~tl. ~i Pavel I-a 41s: ~1 os-mt porunoe~tl ca sa. fao? Iarit aeela I-a r6spl1ns: De te vel inohiJia s)relui ~i vel manoa sangs de jertfe. la'ti ale tale ~i du-te la oasa tao Atunoea tiol!.losul ol!.uta.ndimprejur ,1 v~4endu-~I aveTea jos zl!.oend,a 4is : Fao tote otte Iml vsl 4ioe. ~i inobina.ndu-ss s6reluI a JIla.noa.t din sLtngele jertfelor oel inohlegat,

,i

a Mnt dintr •• larA ·dnPA ee Arhi ma; n'a nemerit in scopnl seu., a dis ol1trl!. Pavel: lnduplecll. ~i pre fecl6rele eele tmpreunll. ou tine ca sl!. facl!. eeea oe tu a1 fil.cut, ~i sl!. se tnsc ~ lSCa en barba~I, ~i atnncea lua~i-v6 boo gl!.tia ~l mergetl unde voi~l. Decl Pavel apropiindn-se de fBol6re le-a 4i8: Arbimagul luand banil nostri, ne-au adns fatli, Indemnandu-ne oa sll. facem voea imperatulul iji a~a ne va d! tnnapol pre tote ale n6stre. ~i Iatll. eu am mancat, ~i am bent din sangele jertfelor, ~i m'am tnehlnat soreln! ~i tooulut Decl prin mine ve indemnl!. ~i pre vol oa sl!. faee~i acesta, ~i mal apol slLluatl ale v6stre ~i sit va duee~l. larA feolorele ea Intr'o unire mal intaiu scurpand in fata lul l-au 4is: Oitel al entezat tu a 0 face aeesta, ~i a ne lndemna tnoa ~i pe nol? Iata ~i al doilea Iuda te-al arstat, Aeela pentru bani dand la m6rte pre inve~l!.torlul ~i stepanul nostru, ~i ea~tigand banil s'a spansuret dupl!. o~ l-a vendut pre el. Iatl!. ~i tu tiealosule, ca un al dollea Iuda, pentru banI ~1-aI perdut sufletul teu, ~i niel a1 venit tntru ougetare despre bogatul aeela, oe avea multl banl ~i dieea: "Suflete, al multe bunMlI.~I, m!i.nltncll.,bea, ve"sele~te·te. Pentrn acesta a audit: Nebunule "tntru acetit n6pte vor cere sufletul UU de 180 "tine, lara. oele ce al gattt, ale eul vor fl ? Deol i~1 qioem ~le, stand tnaintea lul Dumnedeti, oil. amendoue Intempl!i.rile, ~i a bogatulul ~1 a Indel se vor tmplini de tine. Si larl!.~l I-a scnlpat pre el in fa~!i., ea pre un lepadat, Atuncea din porunea ArhimaguluI, fAra. de erutare a fost batute in multe eeasurl feci6rele, care suferind toegele dteeati: Nol ne inohini!.m Domnulul nostru Itsus Ohristos, larll. poruncilor tmperll.te~tI nu ne pleeam, ~i fil. eeea ee voestt. Iarl!. Arhimagul uneltind tote ohipurile 080sl!. oa~tige bani! lul Pavel, a hotl!.rlt ea prin mana luI Pavel, sll. se tae oapetele oinstitelor feelore, socotind oll. Pavel nu se va pleoa a 0 face acasta, ~i oll. acesta fAcendu-se, va oa~tig8o totl banil, dat ftind mortel iji Pavel impreunl!. ou santele feolere. lara tlealosul acela audtndn-o acesta, ~iI8orl!.~1 eautand Imprsjur ~i voqendu ~l banil, a 4is: Eao t6te eate II1ll vel porunel, ~i lnand sabia a statut apr6pe de feolore, larA. sti.ntele v~qendu-l s'a spiUmentat. ~i ou glas ail 4is oatra el: Tioalosule! pllstor ftind, al e~it inprotiva turmel tale, oa un lUp sillbatec 080 sl!. ne omorI pre nol? Aoesta este sa.ntul trup ~i Bange al Domnulul nostru lisus Ohristo8. oare-l primem din neoul'atele tale manl? S1 ~ti! oa sabia oea de la tine nou6 ne estevia~ll. veclnioa" ~i nol ou adev~rat ne dueem 180 Dom· nul nostru !taus Chdsto8, larl!. tu preoum mal 'nainte tt-am 4i8, degrab itl vbl prrde sufletul fmpreunl!. ou bogl!.V8o,prin spanzurare eu funie ~i te vel duee spre tovare~ul teii lud8o. Ace· ste80 ~i altele ore·oare !-ail vorblt, ~i fAcend mal lntaiu rugllolune, Ii s'a tl!.at de el oape· tala. Atunoaa a 4is Arhimagul oll.trll.al Sa,

,I

1.

··i
I

IN NOUE pILE ~til Pavele oli. tntru niol nnnl din omeni am v~4nt, aoestli. a ta isouslntli. ~i Istetlme, Pentrn aeesta fl1.rli.de !1tireaimp~ratulul nu te pot libera, oli.olvesttndu-l-sa lnl prin mine pentru tine, tntrn mare einste te va pune; deol aeum veseie~te·te tmprennli. en nol, ~i dimine~1!.vom faoe ennoseut eele pentrn tins. larli. tiealosnl aeela a r~spuns. fie preoum al porunoit. ~i in noptea aeeea trimitend Arhimagul pre slugile sale, le-a poruneit ea sli. il lege grumazul Iul Pavel on 0 funie ~1 sAo-l spanzure, !1i R!1Ron stlnioie !11·alep!l.dat sufletnl sM.. Iarli. dimineta, intriind la el Arhimagnl, dupli.ee l-a aflat spanzarat, prsdlos, oli. el singur s'ar ft spsnsurat, ~i a poruncit ea sa-l pog6re, ~i 8li.·1arunce spre manearea oiilnilor. ~i asa a luat sfer~it eele mal 'nainte dlse de santele femel, tndoitli. morte pre a tiealosul Pavel suferlnd. Intru acestli. 4i, santa! santitul mueenie Ale· xandru episeopul Prusiel, de sable s'a s~ver~it. Stlh: Prea tnfrumse~atli. tie podoba preotiel. Itl este Alexandre, streluoitli. nevointa sabiel, Intru aoastli. 41, santul muoenicAnania, de eabie s'a s~verdt. Stlh: Inprotiva tn~elli.oluneI avea gura ea Mucenioul Anania, pre earele tl omor!!.sabia.

legea, carea graeste numal cele scrise. lara tu fericite Chirile at descoperit adencimea Duhulut, cea ascunsa tntr'ensele, !ntelegerile leget, ce au fost dat mal 'nainte prin pilde ca unor pruncf, acoperite ca niste bobocl de trandafir, tu le-al descoperit parinte, talcuind insemnarile pre a aretat, Cartile cele anevoe de intelegere, ale protetilor celor predicatort de Dumneden, ~i de Dumneden cuprinst, fiind tu insufiat cu darul Duhulut, carele a umplut pre aceea, curat ni le-al descoperit none parinte Chirile.
~lrin:

sabia,

Intru acestli. 41, euviosnl Ohlr, eu pace s'a s~ver~it. St1h: NedeWma.nd Chire ioona eea tn~eleg~ tore, Te tnf;'!.ti~~zllul Dumnedeli, oli.rnla e~tl dupre asemsnare, Intrn aoastli. 4i, santele trel feeIOre mueenlte eele din Hio, de sable s'an s~ver~it. Stlh: Vopsitu-s'au en a sanglurilor vopsea, Trel mirese ale lui Dumnedeti, omortndu-Ie

sabia,

On ale lor sante rngli.olunl, Demne milue~· te-ns ~i ne IPantlle~te pre nol, Amin. OA.llt&rea 7, IrmOl:

el credinte, mal vertos de "c~t cu vapaea foculut fiind "aprin~l, au strigat: Bine e~tl "cuventat in biserica mariret "tale D6mne. In muntele Sinal intrand odiniora in nor MoIsi, a luat

cuptorul persesc tineril ut A vraam, cu pofta bu-

intru unire dumnedeesca, neamestecata, ~i tntru osebire, nedespartite, f?i neschimbate, intru 0 fiinta ~i intru 0 dumnedeire,
~1
&OUln, &

Aretat teologisind parinte Chi rile, al dis, trel ipostase

N1Bolt6r.::

Cela ce sede pre scaunul eel inalt, aflandu-te pre tine Fectora pre pament, scaun cuvios lut Dumneden, s'a 0dihnit. Bine estl cuventata tu , Nascetore de Dumnedeu Stepan a Prea-curata,

------------------~~------------=-------~----dupre asemenare celut nas:m:a.nile


OAnt6l86 8, Irmo8 tntin4~ndu-~I. ..

LUNA LUI IUNIE

a versarea maret a iz vo~ rtt intru tine cu adeverat izvorul tntelepctuner, cact au curs din pantecele teu riurl pururea cnrgetore de dogme ortodoxe, parinte, precum mal 'nainte a dis Christos, cact cartile tale cele alese de Dum, ~ pulur,

cut. Pentru acesta credincto~il cu cuget dumnedeesc, te . marim pre tine, Nascerore de

hana,

Dumneden, Stepana

fara

pri-

neden, tntrec multimea nisi-

tel~pt invetator

A retandu-te pastor, f?iin-

Chirile cuviose, aretat al descoperit amendoue testa men turile, ~i avend cuvintele tale

al bisericer,

"chise in gropa le-a tncuet, ,,~i puterea foculut au stins, "eu buna fapta tncingendu-se, "tineril eel Iubitort de buna "credinta, strigand: Bine-eu"ventatl tote lucrurile Dom"nulul pre Domnul,

M~nile intin4endu-~1 Da"nin; gurile leilor cele des-

Irmosul SlI.lll.udl!.mbint 8l1. ouventll.m...

mostehire parintesca, striga: Bine cuventatt tote lucrurile Domnulul pre Domnul,
0 0 Bine·ouvbtlm pre TaW... .

ca

intarire,

~i ca

Duriinedeu, ell adeverat te-al aretat Maica luI Dumneden, pnrtand adeverat Dumire' de Dumnedeu, Prea-curata, adeverind numele dumnedeirei . ",
,

,1 aoum, a. NlI.so~t6ret: , eu adeverat nascend

TlDirea cea negraita a atot faeetodulul Cuventulur, ce s'a Intrupat pentru nOI, 0 prediet ca este neosebita, neamestecata, ~i tntocmat; ferindu-te de schimbarile una intru alta, strigr: Bine- cuventatl tote lucrurile Domnulul pre Domnul, pre

6ta inaltarea, carea s'a ridicat improtiva cunostintel lul Christos, ~i a MaIcel lut, deseversit 0 al surpat, Chirile, nedumnedeirealul Nestorie de dol fit, asemenea ~i ' amestecarea eelor far11de trup o al surpat. mintilor, ~i eu luminarea darulut, teoIogisind pre Treimea de 0 fiinta, pre Fiml eel intrupat Dumnedeu, aretandu-te partinitor Nascetorel de Dumnedeu, aeum te-al prea-marit fericite intru cele dintru tnaltime.

Eva adeclt prin MIlt ..

Olnta.rea. 9, IrmoB:

eu intregimea

'Uta-te

de sus cu milos-

lYIlI.rire:

IN NOUE :pILE

tivire catra not, caril te Iaudam pre tine parinte, dand biruinta celor purtatort de cruce, siprin rugactunile tale inaltand cornul ortodoxilor, , ~i lumineza, pre eel ce maresc amintirea ta, pururea amintite.
~i loum,
8.

MArire, ~i aeum, a S~rb1tr81. Iar de este in post, a NlI.so~t6r81.

N1I.so~t'reI:

getor, pre carele l-avedut roo saia, port! in bratele tale Malea lut Dumneden Prea-curata, tntelegendu ..se in chipul nostru, carele da ~i mantuire lumel. Pentru acesta totl te rnarim pre tine Feclora, Eva prin b6la neasculta"rel, blestern inlauntru a a"dus, lara tu Fecfora de Durn"neqeu Nascetore, prin odra"sla purtaret in pantece, lu"mel bine-cuventarea at in"florit. Pentru acesta, totl te "marim.
EXAPOSTILARI.A

Pre

jeratecul eel intele-

Gel ce nu seruta eu dragoste chipul t~u Nascetore de Dumnedeu Prea-curata, ca un Nestorie fara derninte, sa arunca in focul gheenet, lara not cu dragoste serutam chipul t~u eel prea einstit, prea sant~ Fecl6ra.
STIHOAVNA SerMreI.
Satt din Ootoih. M1Lrire,a sllntuluI, glas 8.

Irmosul:

al lUI Dum .. neden, partasule al lui Christos, sluj itortule al Domnulut Chirile parintele nostru, dupre numele teu, asa yi viata tao Stelucit-a betranetelor Intelepclune, Strelucirea fetel tale, marturisea a sufletulul nereutate. Blandetea, te arata tacerea cuventulut, Viata ta slavita, ~i adormirea ta eu santiI, roga-te pentru sufletele n6stre.
~i aenm, So Serblrel. larA. de va ft in post, So N1I.Bo~t6rel. Prosomia: A trela 4i 801inviat ...

M ostenitormle

Prosomia.: eu uoenioiI slt ne suim ..

udam.!"

tat adencimea Duhulut, pre dumnedeescul scriitorin de , talna al dumnedeestet Trei .. mi, ca pre un ar hiereu al Domnului, ~i ca pre un luptater pentru credinta, sa-l ladouij orI.

eel ce a treeut simtirea ~i cugetul, ~i s'a in vePre

marl darurl te-al invrednicit, Curata Feclora, cinstita Malea luI Dumneden, ca aI nascut none cu trup, pre Christos datatortul de viata spre mantuirea sufletelor n6stre.
.A Oruoe·N1I.8c~t6reI:

De

S ta

Feel6ra tmpreuna cu

UCen~ic=u=l=ce=l=f=e=Cl=O=r'e-l=n=ic=la=Dg=a=" ~-~;;~-~::~-~~:~-~;~-~:'~~I::~-.,:'::~-:!!> cruce ore-cand, in vremea restigniret, ~i plangend, striga: Val mie, cum patimestl Christ6se? Cela ce e~tl nepatimi .. rea tuturor.
,1 eea-Ia.IUl.servire a Ortrinel duprs rlnduiaHI,

.,

LUlIA LUt tUlIIE

INTRU ACEASTA LUNA


IN 10 ~ILE,
Sa.ntul sa.n~itul mueenie TimoteUl eplseopul PrasieI, ~i santU muoeniol Alexandru ~i Antonins.
VEPI: La Tipio sll.gll.se~te nnmal slujba Sa-no tulul Timoteiu, larll a santilor mueeniol nu. lar!!. la M.inei1e eele tndreptate de pre a santitul episeop al Arge~uluI, santH mucenicI snnt cu slujba lor. Iar!!. pre santul Timoteiu nu-l pomeneste,

,1 Apolisul.

LA LITURGIE
Ferioirile Serbarel, sau ale Oetolhulul pe 4, ~i ale Santulul Oantarea 3 pe 4. Proehimen, glas 1: Gara mea va grai tntelepelune.; Stih: Au· 4i~1 aeestea t6te neamurile... Apostolul olltrll. Evrel: Fraiilor, aduceti-oe aminte de mat ma· rii uostrl.: AliluIa, glas 2: Gura dreptulul va deprinde tntelepclune ... Stih: Lsgea Dumnedeulul Iut in inima luI... Evangelia de la Mateiu: pis-a Domnul oeenicllor set, oot sunteii lumina
lumel ...

La. D6mne strigat-am, Stihirile, glal 1Prosomia.: Prea liludatilor mucentet.,

t_ Intru

OHINONIOUL. pomenire vectnica va fl..

oimea patimitorilor, dumnedeescul Alecsandru tmpreuna cu ntonina, fiind tnbogatitl de strelucirea Treimel, f6rte cu vitejie s'au nevoit, rAbdand nevot in muIte felurt pentru Christos; canna acum se roga, sa se daruesea sufletelor n6stre pace ~i mare mila.
,I"".,,",,;r~~

prea cinstita, indoite cununt, a curatiet ~i a patimiret, biruind maestriile vrajmasulut, ~i inaintea chinuiret, ~i lara~1 in vremea luptelor tale; r6ga-te lui Christos, sa se daruesca sufletelor n6stre, pace ~i mare mila;

Aretat at primit, Antonino

. :i~:,r4endu.ve._c:~~::~ a

Inaltandu- ve pre lemn inteleptilor, ~i taindu-vi-se ma-

IN :PECE :pILE

spintecandu ve, ,i in lac adenc bagandu-ve, ,iacolo primind stersitul eel ferieit, purtatorilor de chinurl, nu v'att Iepadat de Dumnedeul tutu ..

................
La Ortrinl.
Ou oantl1rI laud buna soeletate..•
OompUD.ere& lul Iosit. Oantare&. I, gIlL. I, Irmo8:

89

+--t=

ror,

OANOANELE. Al Berbl1ral en Irmosul pe S, larl1 de n. ft in post, am6ndouii Oan6nele Oetoihulul, ~i al Sa.n· tilor pe 4. .AI elruTa aorostih la GreoI este loesta.

Il1rire, ~1 &OUM, a. Serbll.rel. Iar de va ft in post, a Nl1soiit6ral.

sante Iocasule al lui Dumnedeu, eel mal desfatat de cat certurile, ~i mal sant de cat Heruvimit, cea daruita de Dumneden, prea santa Feclora, da cugetulul men dar, ~i-mI lumineza ochlt inimel, dandu-mi ertare gresalelor, rogu-me, prin mij toeirile tale cete bine primite. Prea
A. Oruoe·Nlaolt6rel:

T\repta ta cea pnrtatore de J.lbiruinta, cu dumnedeesca "cuviinta intru tarie s'a pre a"marit. Ca ac esta nemurito"rIule, ca 0 puternica a t6te "pre protivnicl a zdrobit, 18"raiItenilor prin adenc cale "noue tacendu-Ie. eel ce pururea sta tl tnaintea luminel celel neinserate, mucenicilor, risipind intunerecul necunostintel mele, dati-rut lumina mie, carele poftesc sa laud cu cantar! serbarea vostra. Dorind patimitorilor eu credinta, numal cele ce petrec in vee, atl defatmat tote cele vedute, ~i cu gand Intarit luminat at! alergat catra chinurt catra bat~n.

Ca

Junghiere.a ta eea nedrepta Christ6se vedendu-c Fe, elora, plangend striga tie: Prea dulce Fitule! Cum patimestt fara dreptate] ~i cum spanzurl pe lemn, eel ce al spanzurat pamentul pre ape? Me rog, nu m~ Iasa pre mine Malca sluj nica ta singura, datatorlule de bine mult milostive.

,i

TroparU1,gl...

4.

,i

Mucenicit tel D6mne ... Oa.nt! 180 8ftr~1tul ol!.r~1. Mlrire, ~i a.oum, al BerMreI: &a11 &. Niso§tOret

IUrir.:

Sever~ind nevointa muceniel cea dupre lege cinstitiler, atl avut intru ajutor pre Domnul, carele ve usura pre vol de duren, ,i ve facea bar~m

.1-~""'' ' ~' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ~' ' ' ' ' 'iiOiiiiiiiiiiii ............ m~atl tnprotiva tiranilor.

.~

:~i a aoUJn,

NisoAt6rel:

Cela ce ca un Dumneden at zidit puterile cele nevedute . ' numat cu voirea, pre tine Fecl6ra te-a avut ca 0 pricina din non zidiret n6stre. Ci r6ga-l pre dinsul Prea-curata, ca sa se mantuesca lumeat' rind sa vedt pre Chrisos Antonino fecl6ra frum6sa, al rlvnit patimel luI celet dumnedeesn, cact at suterit pal muir Iasemenea ca dinsuI, dand improtiva palma 0brazelor celor tntunecose ale dracilor celor fara de trupun, prea Iaudata, Cu tarie at statut tnprotiva vrajmasulul, celut ce cu gand protivnic poruncta, ca sa te bata, prea cinstita, ~i te-a osindit, sa ~edI in temniti1, ceca ce eral' pazita de sus de sAn~1 ADger~ en poruncile Ztditortulut t~u} mi-

04ntarea 8, Irmos: Insutt Of 18. ee ~tiJ...

pre Dumnedeu, te-al aretat dupa nastere Fectora, ~i acum cetele feci6relor cinstesc dumnedeescul teu chip Prea-curata, ell care d'impreuna, cere-ne none ertare ~i mila, ~i deseversit scapare de nevot _. "tinta fiintef omenesn, ~i du"pre milostivire te-al inchi"puit tntr'ensa, incinge-me cu "putere de sus, ca sa strig "tie: Santa este biserica cea "insufletita, a marirel tale ce"lei uepovestite, tubitortule de ,,6menl. Oatismala, rlu 1.
ProsOInia: Morm~ntul t~i1...

Nascend

~1 aoum, a NIsoM6reJ:

Insutt cela ee ~til nepu-

Irmosul :

resa a lul Dumnedeu, , pin


Drire :

t!!-te, Antonino prea cinstita.

rugactunile tale sa pogorea dintru lnaltime tunete ~i tulgere, fJis'a vedut lumina mare, miresa a lui Dumnedeu , , ~i glas dumnedeesc luminat s'a fa cut, inbarbatandu-te, ~i cu hatna cuventatore intarin-

Doimea cea minunata a cinstitilor purtatort de chinurl rabdand eu tarie tnfocarea chinurilor, sta tnaintea Treimel cu marire, rugandu-se, ca sa dea prin Duhul dar ,i mila, ~i curatire gresalelor, celor ce cinstesc marita amintirea el, crestinilor, prea sa.nta Pectora, roga-te neincetat lut Dumnedeu, celul ce l-ar nascut mal pre sus de gand ~i de cuvent, d'impre-

Nadejdea

Mlr1re, ~1 a.oum, a. Serblrel: lar4 de va 11. in post, & N4soit6reL

una cu puterile cele de

s~l

sa ne dea none ertare de gresale, ~i lndreptare vieter, celor ce te marim pre tine pururea ell credin ta ~i cu dragoste.
A Oruoe·NlI.sc~t6ret

mana, ceea ce e~tl tnteleptita de Dumnedeu,


~ipricepere t1·a dariiit tie Christos, ~ite-a man-

acoperita

cu dumnedeeasca

Intelegere

K§.rire:

, Melu~ai1a eea nespurcata, veqend pre Mtelul ~i pasterlul mort restignit pe Iemn, plangend a dis, ea 0 Maica strigand: Cum void suferi plecactunea ta cea mal pre sus de cuvent Filul men? Si patimile cele de buna voe, Dumnedeule prea bunule, Hunte umbrit cu darul eel ~V~umne4eesc, privindu-te "A vacum, eu ochit eel de de"parte veqetorl, mal 'nainte "a vestit pre santul lul Israil "ce vrea sa lasa dintru tine, "spre mantuirea ~i tnoirea "n6stra. _
Cb.tare& "', Irmol:

inaltime,

tuit din mana necredinctosilor, curata fara prihana, ~i nespurcata, trimitendu-tt pre santitul Alexandru, ca pre un dumnedeesc arhanghel dintru
0

Antonino,

pre una ce te-a avut pre tine putere si intarire Antonina, a rabdat cele ell aneVOt, ~i de tntristare, f)i a surpat pre tiranul, si 1-a calcat sub picrorele cele frum6se, prin darul Cu ventulut celut ce a strelucit din pantecele teu, prea laudata, ~ minarea veniret tale Chri"st6se, ~i at strelucit cu eru"cea ta marginile lumel, In"mineza ell lumina cunostin"tel dumnedeirel tale, inimile

Ca

,I

&6Um, &

Nlsclt6rel:

tre marilor mucenict al lui Christos, prin care cu darul atl biruit puterile cele amare ale vrajmasulut, ~i v'att aretat biruitort inprotiva lui.

tota lumea sa vesteste chinuirea ~i luptele vosIn

ela ce at Iuminat cu In-

ctnt&re& &, Irmo8:

"celor ce te lauda en drepta


"credinta.

..

Intins'a cursele inprotiva ta prea viclenul, dar eu socotela barbatesca, ~i cu podoba, al fAcut poruncile lui netrebnice, ~i eu totul l-al surpat Ia pament, cinstita, fiind ,

pre lemn, ~i taindu-te Alexandre, f)i fiind tncunjurat de duren lutt, t1-al intins ochtul sufletulut catra Dumnedeul, eel ce p6te

I ntindendu-te

a miluM, prea. 111~date.

.1

Onorindu . se mucenicil tntru golictunea trupurilor, au primit pod6ba nestricaclunel au mostenit marire nemurit6re, in loc de necinste vremelnica. Pentru aceea pururea sa fericesc.

,i

a pus in sufletele v6stre indraznela, v'atl bueurat prea laudatilor, purtatort de eunnnt, marl mucenict,
~I acum,
&

Nil.sc~t6rel:

Strpa pre dracit, eel ce pururea dan rezboiu cu mine, ,ifa sfatullor nelucrator, Precurata, terindu-me nevatamat de nadejdea lor, ca pururea
Obta.re& 6, IrmoB: Ineunjuratn-ne-a pre noI...

,I

IoOum, a N4so~t6rel

Mi s'a omorit sufletul din calcarile de poruncl, cerceteza-me, m~ inviasa, ceea ee al nascut pre viata Christos, pre carele bine laudatil maril mucenict, l-a marturisit Dumnedeu al tuturor, Fecl6ra Mal-

,i

ca.

Irmonl

sa te fericese pre tine prunca, sever,indneointele cele vitejestt, ,i pline de minunt, at! biruit multimile Etiopenilor celor intelegetort, mucenict al Domnulut, ,i acum ve veselitf impreuna eu cetele cele fara de trup. Luminandu-ve mucenieilor eu lumina cea dumnedeesca, prin frumsetea curatie1, v'at1 asemenat celor fara de trup, slujind datatortulut de bine, simutandu-ve catra dinsuI purtatorl de cununl, impreuna in ternnita, strelucindu-ve voue lumina, ,i pogorindu-vi-se voue

mneqee'te

"am ca oile de junghiare, man"tue,te pre poporul teu Dum"neqeul nostru, ca tu e,tI ce"lor neputinctost tarie in"dreptare.

"cste mantuitor,

Incunjuratu-ne-a pre Dol "adencul eel de desubt, nu


socotitu-ne-

,i

,i

CONDAO, glas ,. Prosomia: Ar~tatu·te·al astll.4L.

Amintirea eea vrednica de Iauda a mueenieilor a strelucit, carea credinclosil 0 seversim, ~i 0 laudam eu eredinta, intru cunostinta strigand: 'I'u e~tl Christ6se intarirea mucenieilor.
Intru aoestlt Innlt tn 10 411e,pll.timlrea. sa.nti· lor muoeniol Alexandru ~i Antonin&.
St1h: Alexandru impreuna on Antonina all a:O.at, (Ja 0 oorabie gropa, el la destataro I-ali mutat Alexandru ~i Antonina tntru aoestl!. Innl!. in a 4eoea 4i, Din oele. de pre pll.ment mntandn-se Ill. ee-

Fiind

)1§.r1re:

t!:s

de la Dumneqell,carele

1'1u1.'J sli. sui.

1. . ._.
-

ee~tia &ii fost din satnl Crodamul saii Oardemul. Deel santa Antonina petreeea via~a el en eurAtie ~i eu einste. Dsel ft· ind prinsl!. de guvernatornl Fest, ~i nevrend sa se lepede de Christos, niel s1l. slnjasca draellor, a fost b11gatll.intr'o casa de· sfrenat1l.. ~i stand aeolo nemaneand trel 411e, i ss aret1!. n6ptea lumina, ~i facendu·se tunet mare sl!. deschtsera usile easel, ~i se fiton glas de la eerin o1l.trit densa, tndemnandn-o, 1311. se s061e, ~i sa se ospateze. Deer mancand, e~i lao rlt~l de statu de fatiL tnalntea guvernatorulul ~i nepleeandu se a jertfi la idolI, a fost 01110at1l. in pie!6re ~i batutl!. en sable de lemn, ~i lara~l fi.ind adns1l. la casa eea desfrenata, intru oarea prin desooperirea angerulul intrand Altxandru, ~i pentru teneri!. versta lul (e11eIera de doue 4e01 ~i trel de ani), sit tacea ~i se areta, elL merge a pentrn p~oat. D801 sc6slL pre aseuus pre santa din oasll, acoperindn-I capul eu halna Iul, ~i el a remas acolo. Deel preste puttn ve· dinduse luerul din mergerea unor slujitorl, ca slL rustneze pre santa, a adus pre Alexandru
Is gnvernator. Decl Intrebandu-l pentrn ee a fAout luerul aeesta, n'a t~glldnit, oi a martu-

Intrn aoast!!. 41, amintirea prea euvtosulnt p!L. rintelnI nostru Oanid. 8tih: Pil.mentul ~i cele diatru el Canid a litsat, ~i nestriellel6se r~spHWrile in eeriii a afl.at.

risit priema on insa~l gnra sa, ~i intRin fu batut en sab e de lemn. Apol prin4end ~i pre s4nta Ie tllerll. degetele manilor ~i ale pio16re· lor, ~i asa ungendu-le trupnrile preste tot on catran, le-aii dat brancl tntr'o gr6pa en foc, ~i aoolo t~I luara fericitul sfer~it: ~i sll. face serbarea lor in monastirea ee se 4ice a lui Ma· ximian earea este in Constantinopol, nnde zao santele lor moste, dintru care izvor~so multe minnn! ~i tlimMu.irI. Intru 8.06st1l. 4i, amintirea~-sa.ntnlul sa.ntitulnI mnoenio Timoteiii episoopul Prns1e!. St1b: TimoteHi de sable a mnri veeste, Pentru 011. pre neelnstitl! dumuedef, a-l einsti nicl cum prhneste.

A eesta era pe timpul Imper1l.tieIiuI T€odosie eel mare. fti1 flind lui Teodot §i Teofaniel eel ee I~l aveaii Iocuinta in Iaturea Oapadoeenilor, cucemtcl allandu-se el ~i Inbitorl de Dumne4eii Se 4ioe inca ell. malea acestula in vrsmea ee-l avea pre el in pantece, slL infrena de tot felul de bneate grase, laril. dupil. oe s'a nlL· sent, niel eum primla a suge din ti~a stanga.. IarlL daoll eand-va maYell·sa s'ar fi. Iacomit la hranlL mal indestulata, nlcl de tits. dreptil. niel cum s1l. atingea. Deel dupa ee s'a botezat, ~i s'a interoat trecsnd anil oopiHire~tI, a Bsat pre t6te ~i s'a dus la munte, ~i tnehldendn-se tntr'o mielL pe~terl1, petrecea intru rugllolnne ~i intru posttre, ~i odata In sept~,anll gusta pn~ine ore-care verde~urI crude ~1 nesarate, petrecend on asa chip ~epte 4eci ~i trel de ani. Deel fi.ind·01l.Iocul era forte bantuit de ape, ~i pe~tera sa. afla ineunjurata. de multit ume4MlL, i s'a str.cat en totul peril eapulul ~i al barbel, ~i asa in multa vreme rabdand ferlei· tul, s'a mntat oMrll Domnul.
Intrn Rcast!!. 41, aminlirea prea ouvlosulul pll. rinteluI nostru Teofltn .1 Pansemni. 8tih: Teofane din viat1l. te·aI eules, ArMandu·te, putem dice, luI Dumnedeii strugur eopt ales. Pre Pansemni ~i m6rta de 0 a11 nita, ~i insu~1 Ohristos, indaHI.pre mine m'ar ulta,

A cesta a tost in 4ilele lul Iulian Paravatul, ohlvernisindu·~1 bine btserlea ee Iuase, ~i pastorlnd duhovmoeste popornl dintr'ensa, Ve aoeea av~nd dar de minnnl nespuse, a zdrumieat, ~i a omorit eu zvirlitul acoperementulul santelor talne pre b1i.laurul eel mare, oarele ou r~utatea, celul oe era inoulbat tn looul aoela, ueiga~ulul 4io de 6menl, ~i vellhlulul biHanr, omorla ~i pre 6meniI ce treceaii prin aeel 100, ~i dobit6cele numaI on su:fia~ullu1 Ie strioa de plarea, ~i In scurt sl!. pl1.rllsi drnmul !:Icala, oe este intre Prnsa ~i intre apele oele ferbin~l. ~i atla.nd Paravatul Iulian minunile oe faeea santul, trimis1l. de-l omorI. ~i se faoe serb area luI in sa.nta sa marturisire, ee este inliluntrul einstitel oasl1 de bolnavl earea se aM la Dev· teron.

uviosul Teofan era din eetatea Antio· hiel, nasout din pll.rin~l :pagani ~i r~ii eredinoIo~I. ~i tnsotlndu-se cu femee, ~i treI ani tmpranna vietuind, aeeea s'a mntat din via~!i,lara el s'a lipit de biser.oa lul Ohristos. ~i a primit santul botez, ~i fAeendu-~10 ehili6r[ prea miol1 apr6pe de ora~, s'a Inehls tntru ea enr!l~indu-se prin t6te cele ee ~tia ell. folosesc spre des~ver~ita ~i tntrega bunatate, Deel in~tiin~andu·se despre ore-carea ob~te8ea. desfrenatll. Pamssmni a~a numlndu sa, ell. multora sa. faoe ea prioin1l. de pert).are, fil.cendrug!lolune ~i afl.l3rosindn·se :pre sine lnl Dumne4eii. a e~it din chilie ~i s'a dus 1a aeeea, oilreIa atAtea ~i de a09st fel I a vorbiti cate eraii de trebuin~lI. a pleca 0 femee rea ~i desfrenata ea s1l.·~1 laslL petreeerea eI, ~i sli. se dea pre sine Ia viatit infrenatit ~i oinstita.. De care euvlnte lnminAn· dn i·se mintea, ~i intrn umilin\1i. viind a pri. mit santul betez, ~i dupll. oe ~l·a pus bine Is. eale oele ale sale, a nrmat ferieitu1nl T€Ofan. CareIe in ohUia sa inehiqendu·o.o a fil.ont In· or1i.t6re de tot felnl de bun1l.tato, oltol atata. a bine plli.out luI Dnmne4ell, in ca.t ~i draei! iz· gonia, felurl de bOle vindeoa., vie~uind

,1

,1

~--~------~------------------------------------~~

:tDT~~!!!~!!!!!!!!!!!!!lI!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!IJ!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!iI!!!!!!!!~~~!!i!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!~!i!!!!!!!!!!!'!I!!!!!!!!!!'!!!"!!!!!!!!i!!"!!!!!!!!!!!!'~!!!!!!!!!!'!'!II-

94

LUN A LUI IUNIE

II

!!!

Imprenna eu euviosul Teofan un an ~i dou~ lunl, s'au mutxt oatra Domnnl. lntru aoesta 4i, amintirea prea ouvlosulul ApoIon episeopul ~i Alexia episcopal Bitiniel. Stih: Prea bun cu adevsrat Ohrlstes« al meti jugul teil este, Oarula vie~111nd m'am supns, Apolonie milrind rosteste, . Stih: Alexie de ostenele ore-care tneetare, Al aflat sfer~itul, ~i aenm in oerIurl at desflttare. Ou ale lor sante rugaoJunl, D6mne miluestene §i ne mantue~te pre noI, Amin.

tejeste nu simleti cu adeverat durerile muncilor, primind ajutorful de sus, ~i strigand: Dumnedeul parintilor nostri eel laudat ~i prea-marit,
~i

a.cum, a. Nil.sc5t6rei:

retineNascetore de Dum. nedeu, cuptor tntelegetor nte cunostem credinclosit, eel nprecum a mantuit pre eel "trel tined eel prea inaltat, ,,~i pre mine tot omul in pan"tecele teu m'a inoit, Dumnneqeul parintilor eel laudat n~i prea-marit, lipsindu-se de manile, care sa rtdicau catra Dumuedeu zidi, tortul tuturor, sa bucurau mucenicil, primind putere din ceria, ~i strigand: Dumnedeul parintilor nostri bine een

O&lltarea 7, Irmos :

Precum cuptoriul haldeilor nu a ars pre eel trel tined, a~a ~i focul dumnedeirel a pazit pantecele teu 'nears Prea-curata. Pentru acesta strig catra tine, arde-mt materia cea amara a patimilor mele, ca sa te maresc pre tine Prea-curata,
Oa.nta.rea. 8, IrmoB:

Cu minunata cuviinta

ca niste ritort a grait de Intruparea Cuventulut, carele s'a aretat pre pament, mal pre sus de cuget, pentru nOI, ~i ra b Iand ispita de munel, acum sa numera impreuna eu cetele mucenicilor intru totI

In euptor fliI lul Israil,.,

imea

cea prea intelepta, naintea celor fara de lege

lor en rabdarea muncilor celor nesuferite, ell adeveratu v'atl aretat ca 0 podoba de aur prea frumosa, strigand: Dumnedeul parintilor nostri eel laudat ~i prea- marit,

cuventat, Lumin!ndu-ve mucenici ..

vecit,

gendu-ve ell taclil mucenici .. lor, v'atl Intins ochlul catra Dumnedeu, eel ce pote a v~ mantui pre VOl, cantand: Bine cuventatt tote lucrurile Dom ..

Ca niste jertte

santite fri- .

,i

SpAnzurilndu- ve pre lemn spintecandu-ve cumplit, vi..

M~rire:

nulut pre Domnul, si-I prea ini1ltatI tntru totl vecit,


Bine-cuv6ntll.m~~pre Ta.W ••

Fiind legatt lnteleptilor

~,~
1"
..•,...

IN :PECE pILE

95

.-.,1

mucenict, ~i unsl cu smola, v'atl aruncat impreuna in gropa arsa.dumnedeeste strigand: Bine-cuventatt tote lucrurile Domnulut pre Domnul, ~i 1 prea inaltatl intru totl vecit

ror, mucenict at lUI Christos, sever~indu-ve prin toe, ~i v'at1 impreunat en adunarea cea luminosa a ostilor celor de sus, cu caril irnpreuna pururea ve cinstim pre vol. vie cu adeverat v'att adus trupul ~i sufletulla Christos, eel ce s'a jertfit pentru vot ca 0 ole, ~i ve bucurati in corturile celor intaill nascutl, marilor mucenicl, Alecsandre cugetatortule de Dumnedeu, ~i Antonino vrednico de lauda,
~i aoum, a Nil.sotlt6rel:

r~ Prea-curata, asemenandu .. se none, Pre carele pururea rega-l, sa mantucsca, pre eel cestriga: Bine-cuventatt tote lucrurile Domnului pre Domnul, ~i-l pre a inaltatI intru totl vecil. cuptor tineril luI Is"rai1, ca intru 0 topitore, cu "pod6ba bunet credinte, mal "curat de cat aurul all stre"lueit, graind: Bine-cuventatl "t6te lucrurile Domnulul pre "Domnul, laudati-l 'ili il prea "inaltaV intru totl vecil, ~a Sa primitl in cerlurl ~cununa nevestejita, ~i camara luminosa, ~i avutie nerapita, mucenicl af lul Christos, atl fost bagatt in cuptor ~i in gropa, seversinduve tntr'ensa cu fericire, vrednicilor de lauda,
OAntare& 9, Irmos: Ohipul na~ter81 tale ...

nascut pre Dumnedeu Fecto-

N eispitita

~ aoum, a NlI.soAt6rel:

de barbat

at

J ertfa

lfll.rire :

In

Irmosul: 811.lll.udll.m bine S8 ouv~ntll.m.••

fara

Resare-ml acum lumina mie, celut ce zac intru intunerecul lenevirer, risipind norir, eel ce'mt orbesc cugetul men, facend pur urea pace adenca in sufletul men, ceca ce e~ti Prea-curata, ca sa te maresc pre tine cea eu totul

prihana,

Irmosul:

"leI curate, l-a aretat rugul "eel ce ardea nears. ~i acum "te rugam, ca sa stingl cup ... "torul ispitelor eel salbatacit "asupra nostra, ca sa te rna"rim pre tine Nascetore de "DumnecJell netncetat,

Oipul nasterel tale ce..

Ca niste prin6se tntregt • :'a.tI adus jmp~ratuluI~ tutu-

,1 olea·laltA. .ervira

tIlL ,1

a. OrtrineI, dupre rAndu' ApoUsul •

.!...

• ~iil
LUNA LUI=lU=N=IE======"""""""'===-

~6

INTRU ACEASTA LUNA.


apostoll Bartolomeiii ~i Barnava. La D6mne strigatam, Stihirile pe 6, glas 4. Prosomia: Ca pre nn vitez ...

sa.Jl.til

IN 11 I}ILE

s~ pleca, ~i urmandu-I lUI ea tnvetatortulur adeverulul, paharul mortet prin patima crueel bucurandu-te l-ai bent, ~i stat inaintea celui ce este marginea doririlor, tmpreuna eu apostolit ~i eu aogeriI dantuind, Vartolomee pururea marite.
.Alte Stihirl ale Sa.ntlllui apostol Varnava, glas 4 Prosomia: Dat-al semn eelor
08...

u mreja limbel tale de Dumnedeu graitortule apostole, din aencnl desertaclunef, ~i din cumplita nedumnedeire, al scos margenile lumel, ~i le-al adus prin credinta lul Christos Dumnedeu, celut ce tI-a dat tie un dar ca acesta, ea unul dumnedeesc ucenie, ~i de tame graitor, Vartolomee apostole, orele mariref Iisus Dnmnedeul nostru, pre tine rnarite ca pre 0 raza te-a trimis intru plinirile lumet, ca aagonestt tare negura nedum"( nedeirel, ~i sa luminezl pre totl, eel ce sedeau in n6ptea necunostintei, pre caril l-al facut, mostenitort dile), Vartolomee de Damnedeu tnteleptite. p lecandu- te vointelor ace-

Luat-al apostole asupra dracilor tarie ~i putere nebiruita, tntru numele lut Christos, pre capiteniile tntunereculuI acelora a le goni; ~i al strebatut pamentul, Iuminand ca un sore. Si la Roma ajungend pururea marite, inHiiu tu at predicat venirea lut Christos cea mantuitore, celet dintaiu, ~i vie tel luI celel firestt ~i mal pre sus indumnedeite urmand, barb at bun at fost dupre impartasire Varnavo.si fiu mangaeret ell cuviinta numindute, ell bunatatea obiceturilor l' .. ta e, ~l cu curatia minter, pre eel credinctost I-al tndemnat s~ remae in legea darulut,

B unatatet

nedeesca lucrarea Duhulut in..


dreptat fiind Varnavo, spre chtemarea paganilor tu te-at incredintat. La cunostinta lui

0 rgan bine asedat

ell

dum-

.:u~a, la a carulaV~inte t6t~~~ristosi~d~ept~ndu.lcu~u:ll

INUN·SPRE·VECE pILE,=~===~_==9_;j

vintele ~i cu faptele, ~i pre aceta I-al luminat, sa marturisesca pre adeverata dumnedeirea lut lisus, Mantuitorlului sufietelor n6stre. prea laud ate, vasule strelucite al santulut Dub, ca un fin al mangaerer, carele ~i mal 'nainte de Pavel intre eel septe-dect de ucenict at fost mal mare, ~i cu Pavel Iara~i at predicat marginilor Evange1ia. Pentru acesta ~i cuventul darului prin fapte plinindu-l, pre tine insutl te-al adus jertfa curata Invetatorulut teu Christos; r6ga-te tot-deuna apostole marite, s~ se mantuesca in pace sufietele n6stre.
De va ~i aeum, a Serbi!.rel. 11. In post, a N!l.soetOrel. Dogmatioa InviereI.

cita, sa se mantuesca tele n6stre.


LA STIHOAVNA.
stlhirile, glas 1.

sufie-I

ProBomia: Pre a Htudatilor muoenioI... •

V arnavo

Mltrire, glas 6 a lnl Vizantie.

In' tot pamentul a eeit ves-

tirea vostra eea mantuitore, de Dumneden vedetorilor aposton, ~i a luminat sufletele cele ratacite, Si la Christos a adus pre omenil eel lumi- . natl cu darul. Pentru acesta rugati-ve, sa daruesca sufletelor n6stre, pace ~i mare mila.
Stlh: In tot pllmAntul 8 e~it vestirea lor ~i . 18 margenile lumel cuvlntele lor.

Cine nu te va ferici pre a


santa Fectora? San cine nu va lauda Prea-curata nasterea ta? Ca eel ce a strelucit far A de ani din Tatal, Filul unul nascut, acelas din tine cea Curata a esit, negrait in .. trupandu se, din fire Dumneqed fiind, t)i eu firea om facenduse pentru not Nu in done fete fiind despartit, ci in done firt fara de amestecare fiind cunoscut, Pre acela rega-l Curata cu totul feri-

prea luminatl aI lUI Cbristos, vase prea cu .. rate, care at} incaput prin eredinta raza Duhulut prea inteleptilor, stilpil bisericef, certurt pre a marite, caril atl vestit marirea lul Dumnedeu, Aceluta rugati-ve, sa d~ruesca sufletelor n6stre, pace ~i mare mila.
Stlh: Oerlurile spun martrea luI Dumne411i1, i ~ faoerea ma.nilor luI 0 veste~te tlria.

Luminatort

'I~,r~--------------------------------

,i

rula acum rugati-ve,

Ptepag~nl I-atladus la Christos Dumnedettfericiti .. lor, pre eel ce s'an mantuit eu sangele, celul ce bine a voit a se naste pre pament, ~i a ra b dat de buna voe cru cea ~i m6rtea, maritilor ; ca

sa da

ruesca sufletelor n6stre, pac marc mill.


·_n_e~~i"~-~r

r
postole al Mantuitorlulul, Varnavo prea laudate, vasule al credintei, fitule al mangaerer, linistea celor inviforatt cela ce al nelncetat tntru amintirea ta tndraznire.roga-te sa se pazasca in pace sufletele nostre,
~i aenm, a SerMreJ. lar1L de va 11 In post, a N1l.so~t6rel:

-q
A
tamaduitort, celor ce patimesc i~tru nevol, strigand intru umme pre cea in tret ipostasurf, ~i eu tntelepctune dumnedeesca, au scris intruparea lui Emanuil Domnulul,
De done 01'1. Mltrire, ~i aenm, a SerbltrtL lar de va ft in post, a NlI.sc~t6reI.

nenuntita, carea pre Dumnedeu negrait l-at zemislit ell trup, Matca Dumnedeulut celul prea lnalt, rugactunile robilor t~l primeste-le, ceea ce estt ell totul fara prihana, Carea tuturor daruestl curatire de gresale, ac~m rugac!unile nostre primindu-le, roga-te, s~ ne mantuim not toti.
Tropar, glas S.

F eclora

hiverniseste Curata ticalosul men sufiet, si-l mantueste pre el, eel ce s'a alunecat pentru multimea gresalelor, tntru adencul perqerei. eeea ce estl cu totul tara prihana, Si in ccsul eel infrico, sat al mortet sa me mantuestl de dracii, eel ce me clevetesc, ~i de respunsul eel infricosat. ,
Duplt a. doua Stihologie, Oatlsmala, rl&1 4. Prosomia: Ar~tatu·te·al astll.4I...

S~ntilor ApostolI, rugatl pre ... Iar de _va ft in post,


Mll.rire, ~i aeum, a SerMrel. 8. Nl1scet6reI·lnvierel. Oautlt·le la sfir~itul cArtel.

Pre tine ceea ce al solit...

La Ortrinl.
La. Dumlllldeji este Domn111~roparul SerbltreI de 2 orI, MfI'lre, aT .!post<illlor, ~i aeum, larlt al SerMrel. Iarl!. de este in post, 4ioem numaI Troparul Apostol1lor de 2 on, Jlltrire, ~i aoum, a Nll.so~t6rel·invierel. Dupl1 tutUa Stihologie, Oatismala, glas l~ Prosomia: Mormentul t~ii...

u strelucirile eele datat6re de lumina, ca niste stele eu invetaturile luI Dumnedeft a santet predicart, luminatt !llarginile pamentului, tatnuitorl cerestl, apostolt al Domnulut, De ,dod ort.
Mltrire, ~i aenm, a Serbltrel. Iar de va. ft in post, a N1l.so~t6reJ.

eta eea duhovnicesca a apostolilor tatnuit s'a trimis " .in, lume, dupa Dumneqel1 eel

---------- ..j--~~ ..------

ce e~tl folosit6re ne .. biruita, eelor ce sunt intru nevol, ~i rugatore gata 'celor ce nadejduesc spre tine, seapa-me de primejdit, ~i nu me trece ell vederea, ceea ee e~tI ajutatorea tuturor.

C eea

dfJ Ld
-,

~================~m~U~N.~SP~R=E-~P~EC~E~PILE

========

~~

~:9 lLL
~D~~

OANOANELE. A.1 Serbll.rel ou Irmosul pe 8, Iarll. de va 11. fn post, 4icem un Oanon din Ootoih ~i ale apestolilor 2 pe 8. Oanonul Apostolulul Vartolomeit1. Oompunerea. lui Teofs.n. OAntaras. 1, glaa 2, Irmos: Intru adeno a asternut ...

tragendu-te din rudenia leviticesca, al predieat mutarea preotiet ~i a leget, etrecerea ta eea luminosa intelepte, te-a are tat pre tine ea un al doilea Dumneqeu al bunatatel celel dintat ~i al fiintel celet fireen, din: tru care al dobandit a doua nastere a mantuiret celel dumnedeest I, ce se fericeste eu darun, marite Varna vo. dumnedeestilor fectore, dumnedeeste pre tine ceamal buna intre femel te

q.
/I

Mll.rire

'nainte stiutorlul a tote ~i Dumnedeu, mintea ta eea dumnedeesca vedendu-o , , , t~-a ales ~i ~e-aimpreunat eu eeta apostolilor, Vartolomee prea laudate, eu darul luminand inima tao faptelor bune suindu-te, eu limba cu foe insuflata, impartita in ehipul toculut te-al Inbogatit, ea un apos!ol al !ul ~hristos, prin Venl!ea MangaltorluluJ, prea marl.te, uscactunea paganatatel ~l desertactunea eheltuind.
Alt Oanon, al apostolnlul Varnava.. AI oll.rula acrostih 1& GreoI este aeesta : OAntare ttl tmpleteso tie Vavnavo graitorlule de Dumne4ei1.

M at

L a inaltim~a

C eta

,1 aoUDl,

I.

N!l.soit6rel:

lauda, de Dumneden Nascetore Stepana, ceea ceestt in-

frumsetata eu podobele dum .. nedeiret, ea pre Cuventul eel de podobe facetor, mal pre sus de cuvent I-al nascut,
Oatavasia Serbll.reY, tar de este in post:

Deschide-voin gura mea...


Oa.ntarea S, Irmos: Inflorit-a pustitul. ..

a un barbat bun fiind, ~i al mangaeret ~u aretandute,,,,re~tatea sufletulut mea, ~i


mahnirea cea de suflet stricatore a pecatulut men gone~te.o, ca fiind plin de vesehe, sa te laud pre tine. p rimind cinstita strelucire a lui Christos imperatulul a t6te, celul ce a odraslit din

CAntarea 1. Glasul ~i Inaosul aoela~.

~ ~

b q::l =tI
!!

tuire at esit, Vartolomee pre a cinstite, ~i rod tnmultit at adus, mantuirea neamurilor, vrednicule de minune. C u sarea darulut putre .. zirea idolesca at oprit, prea tntelepte, ell dulce cuventul credintel indulcind inimile, ce-

a un izvor de apa de man ..

~:del~"~~~a c~_ ~

lor ce,~::~Dstesc~e

tiinE

::IF

.lIlld
100

LUNA LUI lUNIE , Altul 801 Varnavel. =======o=at1=.=Jlla.1=a=,

='1=aiJ~4=.

-=~-~

blb

Nor, carele ne aducl none ploe de bnna voe, din izvorele darulul, te-al vedut Varnavo marite, ~i ne adapt eu curgerea desfataret, eqen u-te luminat strelucind eu frumsetea, stepanirea cea a-tot puternica a Duhulut, slnjitor talnelor lui Christos te-a randuit, pre tine prea cinstite.
IHl.ril'e:

ca un sore inimile cele din tntunerec, stricand tntunerecul reilor dract. Dect en rugactunile tale lumineza-ne pre not, cet ce sever~im serb area ta, cea purtatore de lumina.
Mil.rire, alta, glas •.

un ceria prea frumos at vestit, Vartolomee pre pament dumnedeesca marirea lui Dumnedeu, celut ce s'a intrupat.prea laudate.luminand

Ca

Prosomia:

Oela ce te-al tnltltat ...

luminatt ell darul crucet tale Stepane maritit apostolt, tie pre pagani I-au adus prin credinta, Varnava ~i Pavel de Dumnedeu lnteleptitiY. retatu-te-at pentru curatia Stepan a, ca un crin strelueind in mijloeul spinilor en strelucirile fectoriel, de Dumnedeu Nascetore pre a cinstita,

F iind

Umbra legel tu para sind ca un intelept, en darul at umblat de Dumnedeu purtatorule Varnavo, prin cetatt ~i prin erase, purtand numeleceluI restignit, ~i ell minunt ~i en semne aducend Ia adever, pre eel neascultatorr, te-al aretat intru Christos mangaere lu .. mel.
~i aenm, a SerMrel.

Prosomia:

Fluerile pastorestl.,

,1 ILOUDl,

r. N"lolt6rel:

9rl~'

pre a adeverat al Domnulut at tost, ~i din apostolil eel septe-decf te-al aretat intaiu, Qi al luminat tmpreuna ell Pavel predicarea ta, tuturor vestind pre Christos MitntuitorIul; pentru acesta cu eantarl, dumnedeesea amintirea ta Varnavo, se-

S lujitor

aONDAo, gisl •. Pro8omi& : .Fecl6ra •8stil.4I...

Iaril. de va fl in post, a Na.8c~t6rel. Prosom.ia; Porunea eea en taInlt ...

Pre Dumneden eel necuprins Fitul ~i Cuventul, eel ce s'a nascut din tine negrait mal pre sus de minte, de Dumnedeu Nascetore, rega-l tmpreuna eu apostolit, sa darnesca lumel pace curata, ~i sa ne dea none mal 'nainte de sfer~it Indreptare de gresale;

,i

imperiitiel CeriUril0::2PirF

IN UN·SPRE.pEOE

:pILE

ta, sa invrednicesca

tru bunatatea sa cea prea mulOa.nta.rea. 4, IrmoB:

bi] t~J.

pre ro-

Mlrire:

u erueea Domnulul fiind ocolit, al surpat intarttarile dracilor, Vartolomee apostole, ~i amagirea lor eea de suflet stricatore 0 al gonit eu predicarea,

Venit-al din Fecl6r1l....

!mpreunii partas patimilor Mantuitorlulul facendu -te Varnavo pre a laudate, impreuna cu el te-a! marit tntrn cerestile locasun, umplendute de veselia cea mal pre sus de minte,
~1 acum, a Nltso5t6r81:

pre tine te-a aretat, Vartolomee de Dumnedeu primite. Ca tota taptura al luminat cu cunostinta de Dumnedeu.prea fericite. ' _-

Lumina Iumet ~i raza a duiiinedeestet marirt, Christos

BJ.estemul stremoaset Evel prin eel nascut al ten s'a stricat, ceca ce e~tl en totul fara prihana. Crt pre Cuventul eel mal 'nainte de veci I-al . nascut lntrupat, carele cu bimea.

ne-cuventart

a tncununat Iu-

poruncilor sepanulut apostole, Varnavo pre tota averea ta, si de Christos , predicatorin at fost ell mare glas. tnaltimea bunatafilor cea strelucita, ~i aHand pre Pa vel, graitortul de Dumnedeu apostol, tuturor atl vestit adencimea tatnei cea negraita, un soare strebatand marginile lumel, Varnavo pre marite, lul Pavel urmand, ell strelucirt in chipul razelor leal luminat prin cuventul da-

U rmand

Altul,al Varnavel.

laudate, saracilor al impartit

eea nezidita, carele s'a aretat pen· tru no! tntru zidire, intaiu te-al Impreunat, viind la dinsul apostole, ~i en dumnedeestile lui raze luminandu-te, Ca 0 rona dumnedeesca , omenilor tamaduirt dand in lume, al fost Vartolomee prea fericite. Si pamentul paganatatel dupre profetie l-al intors.
AItuI, al Varn&V81.

O&nta.rea 6, Il'lllQs:
Mijlooitor ie-aI f!tout ...

u Christoslumina

Aj ungendla

Ca

rulut,

Legea eea umbrosa trecend, ~i eu darulluminandute, plinirea paganilor bine vestindu-o 0 a luminat, de Dumneqefi inteleptitul V arna~