Sunteți pe pagina 1din 2

DECIZIE DE IMPUTARE

Nr. .................... din .......................

Având în vedere nota de constatare/procesul-verbal de cercetare administrativă întocmit


de ................................................................................... prin care se constată o pagubă materială
în valoare de ............................... lei, reprezentând ..............................................................
produsă în ziua/perioada de .................................. de care societatea/unitatea a luat
cunoştinţă1) .......................................................................................
DECIDE
I. Imputarea sumei de ............................... lei2) în sarcina:
1. (numele şi prenumele) ................................................... având funcţia
de ..............................., fiul lui ..................................... şi al ................................... născut la data
de ........................................ în ...................................., sectorul/judeţul ...............................,
domiciliat în ....................................... str. .......................... nr. ..., bloc ...., scara ...., etaj ....,
apart. ...., sectorul/judeţul ..............................., posesorul buletinului/cărţii de identitate
seria .......... nr. .........................................................., eliberat de ........................... la data
de .......................... cod numeric personal .............................................., care răspunde pentru
suma de ........................... ca urmare a3) ...........................................................
În nota explicativă, declaraţia anexată la actul de control, cel de mai sus, motivează
producerea pagubei
astfel: ..................................................................................................................................... .
Apărările sale sunt înlăturate de următoarele
argumente: ..............................................................
2. ................................................................................................................................................
... ;
3. ................................................................................................................................................
... .
II. Prezenta decizie de imputare se comunică celui/celor în cauză în termen de 15 zile de la
emitere4).
III. Cel/cei în cauză pot introduce contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare la
Judecătoria ........................................................................................................................................
. .........................................................................................................................................................
5)
.

NOTE
1. Modul în care a luat cunoştinţă de pagubă.
2. Cuantumul total al pagubei şi defalcarea pe cote-părţi a acesteia pentru fiecare
persoană în parte, după criteriile stabilite de art. 105 din Codul muncii, în cazurile
prevăzute de acest text.
3. Temeiurile de drept şi de fapt care au determinat angajarea răspunderii materiale.
4. Pentru a se asigura dovada comunicării, se vor avea în vedere următoarele mijloace:
a) dovada scrisă, datată şi semnată de persoanele încadrate în muncă, obligate la
plată, prezente în unitate;
b) scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la domiciliu, pentru persoanele
care nu mai sunt în unitate;
c) încheierea unui proces-verbal datat, în caz de refuz de primire sau notificare
trimisă prin executorul judecătoresc.
Pentru evidenţa şi urmărirea celor obligaţi la plată, este indicat să se
întocmească şi să se păstreze, pentru fiecare debitor, un dosar în care vor fi
evidenţiate toate datele şi care va conţine actele privind constatarea pagubei,
emiterea deciziei de imputare, comunicarea acesteia, precum şi menţiuni privind
actele remise compartimentului juridic, în vederea susţinerii intereselor unităţii ori
predate altor organe în drept. În acelaşi dosar se păstrează şi actele de
executare efectuate de unitate, precum şi cele din care rezultă cauzele
neexecutării debitului şi înregistrarea acestuia în evidenţa specială.
5. Semnătura persoanei care a emis decizia de imputare, cu menţiunea calităţii sale.