Sunteți pe pagina 1din 15

LEGISLAŢIE

SUPORT DE CURS

MANAGER IN ACTIVITATEA DE TURISM

1
CURS MANAGER IN TURISM
AGENŢIA DE TURISM PRIVEX TRAVEL GALAŢI / 2008-2009

TEMATICA
1. DESFASURAREA ACTIVITATII DE TURISM
1.1. O.G. 58/1998 – privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism din Romania
1.2. H.G. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor de urbanism
privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructii din domeniul
turismului
1.3. O.U.G. 152/2002 privind organizarea si functionarea societatilor comerciale de turism
balnear si de recuperare
1.4. O.U.G.19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate
pe plaja
1.5. O.M.T. 485/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor in
scop turistic
1.6. H.G. 559/2001 privind unele masuri de comercializare a produselor alimentare si
nealimentare in statiunile turistice
2. LICENTA SI BREVETUL DE TURISM
2.1. H.G.238/2001- privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism
2.2. O.M.T.170/2001- privind aprobarea normelor metodologice privind criteriile si
metodologia pentru eliberarea licentei si brevetului de turism
3. CERTIFICATUL DE CLASIFICARE
3.1. H.G. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice
3.2. ORDIN 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea
structurilor de primire turistice
3.3. H.G.951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice in
trafic intern si international
4. COMERCIALIZAREA PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE
4.1. Legea 631/2001 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
4.2. O.M.T.C.T.516/2005- pentru aprobarea contractului- cadru de comercializare a
pachetelor de servicii turistice
5. DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE AGREMENT
5.1. H.G. 511/2001 privind unele masuri de organizare a activitatii de agrement in statiunile
turistice
5.2. H.G. 452/2003 privind desfasurarea activitatii de agrement nautic
5.3. H.G. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, intretinerea si exploatarea partiilor de
schi pentru agrement
6. PROTECTIA TURISTILOR
1.1. H.G. 237/2001 pentru aprobarea normelor cu privire la accesul, evidenta si protectia
turistilor in structurile de primire turistice
1.2. O.M.T.235/ 2001- privind asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului
agentiei de turism
1.3. O.G.21/1992- privind protectia consumatorului
1.4. L.193/ 2000- privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si
consumatori
7. LEGISLATIA MUNCII
7.1. L. 53/2003 – Codul Muncii
2
1. DESFASURAREA ACTIVITATII DE TURISM

1.1. O.G. 58/1998 – privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism din


Romania
Dispozitii generale:
Turismul reprezinta un domeniu prioritar al economiei nationale.
Organizarea, coordonarea si dezvoltarea turismului se realizeaza in conformitate cu
prevederile prezentei ordonante.
Structura de primire turistica reprezinta orice constructie si amenajare destinata, prin
proiectare si executie, cazarii turistilor, servirii mesei pentru turisti, agrementului,
transportului special destinat turistilor, tratamentul balnear pentru turisti, impreuna cu
serviciile aferente.
Structurile de primire turistica includ:
 Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica
 Structuri de primire turistica cu functiuni de alimentatie
 Structuri de primire turistica cu functiuni de agrement
 Structuri de primire turistica cu functiuni de tratament balnear
Patrimoniul turistic:
Patrimoniul turistic este constituit din bunuri proprietate publica si bunuri de proprietate
privata si este valorificat si protejat in conditiile legii.
Atestarea, evidentierea si monitorizarea valorificarii si protejarii patrimoniului turistic se
realizeaza de catre min. de resort.
Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti au atributii in domeniul
turismului:
 inventarierea principalelor resurse turistice
 administrarea registrelor locale ale patrimoniului turistic
 elaborarea de propuneri de dezvoltare a turismului
 participarea la omologarea traseelor turistice si a partiilor de schi
 contribuirea la cresterea calitatii produselor turistice
 urmarirea activitatii turistice
Organizarea activitatii de turism:
Agentii economici din turism sunt obligati sa foloseasca pentru servicii care presupun
raspunderi privind protectia turistilor numai personal specializat.
Persoana fizica care asigura conducerea operativa a unei agentii de turism sau a unei structuri
de primire turistica trebuie sa detina brevet de turism, prin care i se atesta capacitatea
profesionala.
In scopul protectiei turistilor, oferirea, comercializarea, vanzarea serviciilor si a pachetelor de
servicii turistice, precum si crearea de produse turistice pe teritoriul Romaniei pot fi realizate
numai de catre agenti economici din turism autorizati de MT, posesori de licente in turism sau
de certificate de clasificare, dupa caz.
Drepturile agentilor economici:
 sa presteze si sa comercializeze servicii turistice, in conditiile legii
 sa primeasca asistenta de specialitate si informatii generale privind strategia si
programele de dezvoltare a turismului din partea MT.
 sa fie inclusi, la cerere, in programele de pregatire profesionala initiate de MT.
 sa participe la actiunile de promovare, nationale si internationale, si sa fie inclusi in
cataloage, ghiduri si alte mijloace de lansare a ofertei nationale de servicii turistice
 sa beneficieze de facilitati acordate de stat si de alte organisme si organizatii, in scopul
stimularii activitatii de turism

3
 sa obtina certificatul de clasificare pentru fiecare unitate proprie in care presteaza
servicii turistice
 sa obtina reclasificarea unitatilor proprii, ca urmare a imbunatatirii aduse nivelului de
dotare si calitatii serviciilor
Obligatiile agentilor economici:
 sa realizeze servicii turistice la nivelul si in limitele prevederilor licentei de turism
 sa presteze serviciile turistice la nivelul categoriei unitatii respective, potrivit
certificatului de clasificare
 sa functioneze numai cu structuri de primire turistica clasificate sa functioneze cu
personal brevetat
 sa afiseze intr-o forma vizibila si clara, lista serviciilor si tarifelor practicate
 sa informeze turistii corect si adecvat cu privire la serviciile turistice pe care le presteaza
 sa asigure protectia turistilor care utilizeaza structurile sale de primire turistica
 sa protejeze turistul care beneficiaza de servicii tip excursii, pe perioada programului
turistic
 sa protejeze bunurile turistilor impotriva deteriorarii sau furtului si sa asigure
despagubirea acestora in cazul aparitiei unor prejudicii
 sa realizeze exploatarea patrimoniului turistic, asigurand protectia si conservarea
acestuia si a mediului inconjurator
 sa realizeze publicitatea proprie cu obiectivitate si respect fata de resursele turistice, in
scopul protejarii calitatii produsului turistic romanesc
Raspunderi si contraventii:
Incalcarea prevederilor prezentei ordonante atrage raspunderea civila, materiala,
contraventionala sau penala, dupa caz.
Constituie contraventii:
 oferirea, comercializarea, vanzarea serviciilor si a pachetelor de servicii turistice,
precum si crearea de produse turistice de catre agenti economici neautorizati de MT.
 desfasurarea activitatii turistice in structuri de primire neclasificate
 inscrirea de informatii nereale in materialele de promovare, pe firmele structurilor de
primire turistice si ale agentiilor de turism
 refuzul nejustificat de a acorda despagubiri turistilor pentru daune provenind din
neasigurarea integrala sau asigurarea la o calitate inferioara a pachetului de servicii
turistice
 comercializarea serviciilor turistice de catre agentii economici care nu au constituit
integral garantia financiara care sa asigure repatrierea turistilor si sau rambursarea sumelor
platite de acestia in cazul insolvabilitatii sau falimentului

1.2. H.G. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor de


urbanism privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind
constructii din domeniul turismului
Pentru avizarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, se va prezenta partea
scrisa si desenata, plan de amenajare a teritoriului, plan urbanistic.
In vederea emiterii avizului se vor prezenta:
- cererea de solicitare a avizului
- certificatul de urbanism
- documentatia tehnica de executie
Termenul de emitere a avizului este de 30 de zile, se poate prelungi cu 15 zile.
Comisia de avizare poate refuza acordarea avizului atunci cand:
a) prin arhitectura practicata, dimensiuni, aspect exterior se modifica natura si caracterul
zonei in care se va amplasa viitoarea constructie

4
b) prin amplasament, structura capacitatilor sau profilul functional, noile constructii sau
instalatii pot compromite sau pot aduce prejudicii cadrului natural existent, mediului
ambiant, peisajului caracteristic, resurselor naturale, securitatii publice
c) terenurile pentru amplasamente sunt inundabile, erodate sau aluneca
d) constructiile noi, prin amplasament, au accese care nu asigura functionalitatea normala sau
sunt inaccesibile mijloacelor de stingere a incendiilor
e) constructiile noi nu se incadreaza in parametrii functionali si de valorificare rationala a
resurselor naturale
f) interese majore de ordin edilitar de perspectiva
g) documentatia supusa avizarii nu reflecta clar functionalitatea tehnologica specifica
profilului structurilor turistice

1.3. O.U.G. 152/2002 privind organizarea si functionarea societatilor comerciale de


turism balnear si de recuperare
Cand societatea incheie direct contracte cu structuri medicale, trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
- structura turistica sa indeplineasca criteriile de functionare stabilite de Min. Sanatatii
- societatea sa aiba obligatoriu un director medical, medic, care va coordona activitatea
bazei de tratament.

1.4. O.U.G.19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor


desfasurate pe plaja
Sezonul turistic estival pe litoralul Marii Negre incepe la 01 mai si se incheie la data de 30
septembrie.
Operatorii plajelor cu destinatie turistica au obligatia ca la inceperea sezonului turistic estival
sa amenajeze plaja si sa asigure serviciile turistice necesare.
Constructiile si dotarile admise a se amplasa pe plaja sunt:
 module de grupuri sanitare, numai in cazurile in care acestea nu pot fi amplasate in zona
limitrofa
 dotari pentru agrement specific plajei
 posturi de prim ajutor si de salvare
 constructii si amenajari cu caracter provizoriu, demontabile
 instalatii de captare a aenergiei solare in zona bateriilor de dusuri
Obligatii ale operatorilor de plaja:
 sa intretina si sa igienizeze zilnic suprafata de plaja inchiriata sa mentina in buna stare
de functionare dotarile de pe plaja
 sa asigure conditiile sanitare si de protectie a mediului in zonele de imbaiere si pe plaja
 sa indeparteze de pe plaja si din zona submersa de imbaiere obiectele periculoase
 sa nu realizeze pe plaja constructii si dotari cu alte destinatii
 sa permita accesul liber pe plaja si libera circulatie a persoanelor in spatiul plajei
 sa monteze panouri cu intructiuni de utilizare a plajei si a zonei de imbaiere
 sa nu permita desfasurarea activitatilor de comert ambulant pe plaja
 sa nu permita camparea pe plaja
Se interzice:
 accesul persoanelor insotite de animale
 circulatia sau stationarea vehiculelor
Sunt contraventii urmatoarele fapte:
 nerespectarea obligatiei privind accesul liber pe plaja si libera circulatie a persoanelor
 nerespectarea prevederilor privind intretinerea si igienizarea zilnica a plajei
 neasigurarea conditiilor sanitare si de protectia mediului
 neasigurarea lucrarilor de canalizare si de alimentare cu apa pana la zona limitrofa
 permiterea camparii pe plaja

5
 amplasarea pe plaja a altor constructii decat cele admise de lege
 neorganizarea/neasigurarea serviciului public de salvare si a posturilor de prim ajutor
 circulatia sau stationarea vehiculelor pe plaja
 permiterea realizatrii de activitati de comert ambulant pe plaja
 permiterea accesului cu animale pe plaja
 neafisarea instructiunilor de utilizare a plajei/a zonei de imbaiere

1.5. O.M.T. 485/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea


plajelor in scop turistic
Utilizarea plajelor in scop turistic se face de catre operatorii economici care au incheiat un
contract de inchiriere cu Administratia Nationala “Apele Romane” si care detin autorizatia
turistica pentru portiunea de plaja pentru care au incheiat contractul de inchiriere.
Autorizatia se emite de catre Ministerul Turismului.
Autorizatia se solicita cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea activitatii.
Autorizatia este retrasa de catre Minister in urmatoarele situatii:
 utilizatorul de plaja a savarsit 3 contraventii prevazute de OG19/2006, pe perioada unui
sezon estival
 contractul de inchiriere dintre operatorul de plaja si Administratia Nationala “Apele
Romane” este reziliat.
Dupa remedierea deficientelor care au determinat retragerea autorizatiei turistice, utilizatorul
de plaja trebuie sa solicite restituirea acesteia Ministerului Turismului.
Restituirea se face in termen de 5 zile de la solicitare utilizatorului de plaja.

1.6. H.G. 559/2001 privind unele masuri de comercializare a produselor alimentare si


nealimentare in statiunile turistice
Comercializarea produselor alimentare este permisa numai in structurile de primire turistice
cu functiuni de alimentatie clasificate si in unitatile specializate.
Comercializarea acestor produse prin rulote, standuri si chioscuri este permisa numai in zone
publice special amenajate si autorizate conform legii.
Comercializarea produselor nealimentare se face in zone/spatii stabilite de autoritatile
administratiei publice locale, cu avizul Ministerului si care indeplinesc conditiile impuse de
normele sanitare.

2. LICENTA SI BREVETUL DE TURISM

2.1. H.G.238/2001- privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism


Persoana care asigura conducerea unei agentii de turism, a unei structuri de primire turistica
trebuie sa detina brevetul de turism.
Agentiile de turism isi pot desfasura activitatea de comercializare a serviciilor turistice numai
in baza licentei de turism.
Licenta de turism este documentul prin care se atesta capacitatea titularului de a comercializa
servicii turistice in conditii de calitate si siguranta pentru turisti si posibilitatea de a infiinta o
agentie de turism.
Brevetul de turism este documentul prin care se atesta capacitatea profesionala in domeniul
turismului a persoanei fizice care asigura conducerea agentiei de turism sau a unei structuri de
primire turistice.
Licenta si brevetul sunt netransmisibile si se afiseaza in copie autentificata la loc vizibil in
incinta agentiei de turism si a filialelor acesteia.
Pe documentele emise de agentii si filiale este obligatoriu sa se inscrie numarul licentei de
turism.

6
2.2. O.M.T.170/2001- privind aprobarea normelor metodologice privind criteriile si
metodologia pentru eliberarea licentei si brevetului de turism :
Eliberare a licentei de turism:
 cerere
 certificat constatator de la registrul comertului
 copie de pe brevetul de turism al persoanei care conduce agentia
 copie de pe contractul individual de munca al persoanei posesoare de brevet
Licenta de turism se vizeaza din 3 in 3 ani si pentru viza sunt necesare:
 cerere
 licenta de turism in original
 copie de pe brevetul de turism al persoanei care conduce agentia
 copie de pe contractul individual de munca al persoanei posesoare de brevet
Termen de eliberare: 30 de zile
Suspendarea licentei de turism:
Licenta se suspenda din oficiu pe perioada in care agentul economic nu are incheiata polita de
asigurare pentru riscul de insolvabilitate/faliment al agentiei.
Licenta se suspenda de catre Minister pe o perioada de pana la 1 an in urmatoarele situatii:
 comercializarea pachetelor de servicii turistice se realizeaza fara respectarea
reglementarilor in vigoare
 neasigurarea de ghizi atestati
 utilizarea autocarelor neclasificate
 asigurarea serviciilor de cazare si alimentatie in structuri de primire turistice care nu
detin certificate de clasificare
 functionarea agentiei fara ca persoana ce asigura conducerea sa detina brevetul de
turism
 prestarea de servicii turistice prin filiale care nu au obtinut licenta de turism
Retragerea licentei de turism:
 cand se repeta una dintre situatiile care au stat la baza suspendarii
 cand agentul economic comunica Ministerului din proprie initiativa ca renunta la
desfasurarea activitatii de turism
 cand licenta este transmisa in scopul utilizarii de catre un alt agent economic
 cand agentul economic nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza acordarii
licentei
Titularul unei licente retrase in conditiile 1 si 3 nu mai are dreptul sa solicite eliberarea unei
noi licente de turism timp de 2 ani de la data retragerii
Radierea licentei de turism:
 cerere
 licenta de turism; anexa licentei
Termen: 30 de zile
Sunt contraventii urmatoarele fapte:
 desfasurarea de activitati specifice agentiilor de turism de catre agenti economici cu
licenta de turism suspendata, neavizata sau cu viza expirata
 nerespectarea obiectului de activitate inscris in licenta
 desfasurarea de activitati prin filiale care nu au obtinut licenta
 desfasurarea activitatii in alte sedii decat cele inscrise in licenta
 neasigurarea conducerii agentiei de catre persoane care nu detin brevetul de turism
 neafisarea licentei in conditiile prevazute de lege
Eliberarea brevetului de turism:
 cerere
 Curricum Vitae
 copie act de identitate
 copie a actelor de studii

7
 copii a actelor ce atesta vechimea in domeniul turismului
 atestat de limba straina/ romana
 certificat de cazier judiciar
Brevetul poate fi retras de MT in urmatoarele situatii:
 cand nu mai sunt indeplinite conditiile ce au stat la baza eliberarii lui
 cand din motive imputabile titularului brevetului de turism, s-a anulat licenta de turism
sau, cettificatul de clasificare a structurii de primire turistice pe care o conduce.
3. CERTIFICATUL DE CLASIFICARE

3.1. H.G. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice


Se interzice functionarea structurilor de primire turistice fara certificate de clasificare, cu
certificate de clasificare expirate.
Denumirea, tipul si insemnele privind nivelul de clasificare al structurii de primire turistice se
expun la loc vizibil, in exteriorul cladirii, iar certificatul de clasificare, numarul de telefon al
A.N.T. si al A.N.P.C. se afiseaza vizibil si in mod lizibil, la receptie/holul structurilor/ in
spatiul de la intrare in saloanele de servire a mesei pentru a fi recunoscute de turisti.
Obligatiile agentilor economici:
 mentinerea grupurilor sanitare in perfecta stare de functionare si curatenie
 furnizarea apei calde la grupurile sanitare si in spatiile de productie
 asigurarea unei temperaturi minime de 18*C in sezonul rece
 detinerea autorizatiilor: sanitara, sanitar-veterinara, de mediu, de prevenire si stingere a
incendiilor, PSI
 suspendarea programelor artistice, a auditiilor muzicale, video, TV organizate in aer
liber incepand cu ora 1.00 noaptea
 functionarea numai in cladiri salubre, cu fatade zugravite si bine intretinute
 evitarea poluarii fonice
 respectarea reglementarilor in vigoare ce privesc activitatea desfasurata prin structura de
primire turistica
 expunerea la loc vizibil a firmei cu denumirea si tipul unitatii si insemnele privind
categoria de clasificare
Nerespectarea acestor prevederi legale duc la retragerea certificatului de clasificare si a
autorizatiei de functionare de catre MT.
Restituirea se va face dupa ce se constata remedierea deficientelor semnalate.
Sunt contraventii si se sanctioneaza cu amenda contraventionala urmatoarele fapte:
 desfasurarea activitatii in structuri de primire turistice neclasificate, sau cu certificate de
clasificare expirate
 nerespectarea criteriilor ce au stat la baza clasificarii
 neafisarea numarului de telefon al Ministerului si al A.N.P.C.
 inscrierea unor informatii false privind tipul structurii de primire turistica si nivelul de
clasificare in materiale publicitare
 continuarea desfasurarii activitatii dupa retragerea certificatului de clasificare ai a
autorizatiei de functionare
 nerespectarea orei de suspendare a programelor artisitce desfasurate in aer liber
 poluarea fonica
 impiedicarea sub orice forma a persoanelor imputernicite de a-si desfasura atributiile de
serviciu

3.2. ORDIN 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea


structurilor de primire turistice
Documente necesare pentru obtinerea certificatului de clasificare:
 cerere
 declaratia pe propria raspundere

8
 copia certificatului constatator de Registrul Comertului
 copia certificatului de inregistrare de la Registrul Comertului
 copia autorizatiei de functionare pentru PFA si intreprinderi individuale si familiale
 fisa privind incadrarea nominala a spatiilor de cazare pe categorii
 fisa privind clasificarea structurilor de primire turistice cu functiuni de alimentatie
 avizul specific privind amplasamentul si functionalitatea obiectivului
 copia brevetului de turism al persoanei care conduce structura de primire turistica si
copia contractului individual de munca
Pentru preschimbarea certificatului sunt necesare:
 cerere
 declaratia pe propria raspundere
 copia certificatului de inregistrare de la Registrul Comertului
 copia autorizatiei de functionare pentru PFA si intreprinderi individuale si familiale
 certificatul de clasificare si anexele in original
 copia brevetului de turism al persoanei care conduce structura de primire turistica si
copia contractului individual de munca
Daca la data verificarii nu sunt indeplinite criteriile minime prevazute de lege, structura nu se
clasifica si in consecinta nu va putea sa desfasoare activitatea de cazare si/ sau alimentatie.
Motivatia neclasificarii va fi consemnata in scris in nota de verificare intocmita in 2
exemplare.
In cazul in care la verificare periodica efectuata de specialistii Ministerului se constata
nerespectarea criteriilor avute in vedere la clasificare, Ministerul va proceda la declasificarea
structurii de primire turistica.
Se intocmeste o nota in 2 exemplare in care sunt consemnate criteriile neindeplinite pentru
tipul si categoria respectiva si se propune o alta incadrare.
Aceasta nota impreuna cu certificatul de clasificare si anexele in original se comunica DGAP
care elibereaza un nou certificat de clasificare.

3.3. H.G.951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice


in trafic intern si international
Transporturile turistice in trafic intern si international se executa numai cu autocare
clasificate.
Insemnele privind clasificarea autocarelor se expun la loc vizibil, in exteriorul acestora.

Agentul economic detinator al autocarului are obligatia sa-l mentina pe perioada de


valabilitate a certificatului in stare tehnica corespunzatoare si sa asigure respectarea criteriilor
si a conditiilor care au stat la baza acordarii acestuia.
Sunt contraventii urmatoarele fapte:
 efectuarea de transporturi turistice in trafic intern si international cu autocare
neclasificate sau cu certificat de clasificare expirat
 nesolicitarea reclasificarii autocarului in situatia in care au intervenit modificari
 neexpunerea insemnelor
 inscrierea unor informatii false privind numarul de stele sau categoria de clasificare in
materialele de promovare si de reclama

4. COMERCIALIZAREA PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

4.1. Legea 631/2001 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii


turistice
Agentia de turism are obligatia sa furnizeze in scris turistilor informatii referitoare la:
- destinatie
- ruta de parcurs

9
- mijloacele de transport utilizate
- tipul unitatilor de cazare
- servicii de masa oferite si categoria de clasificare
- durata programului: data sosirii/plecarii
- informatii generale privind regimul pasapoartelor, vize, asigurari de sanatate
- avansul, termenul pentru achitarea restului de plata
- numarul minim de persoane necesar pentru organizarea calatoriei
- durata pentru care opereaza oferta turistica

4.2. O.M.T.C.T.516/2005- pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a


pachetelor de servicii turistice
Agentiile de turism au obligatia de a incheia cu turistii contracte de comercilaizare.
Drepturile si obligatiile agentiei:
 agentia poate sa modifice pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii, numai
daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor
 de transport, ale redeventelor si taxelor aferenta aterizarii, imbarcarii si ale taxelor de
turist ori ale cursurilor de schimb valutar
 in cazul in care agentia este nevoita sa midifice anumite prevederi contractuale, are
obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile inaintea plecarii
 daca dupa inceperea calatoriei, o parte importanta din servicii nu mai poate fi realizata,
agentia este obligata sa:
a) ofere turistului alte servicii fara majorarea pretului, de aceeasi cantitate si calitate
b) restituie turistului suma ce reprezinta diferenta dintre serviciile achitate si serviciile
efectiv prestate
c) asigure transportul retur al turistului la locul de plecare sau in alt loc agreat de acesta,
si despagubirea pentru serviciile neprestate
 agentia este raspunzatoare de buna executare a contractului, cu exceptia urmatoarele
cazuri:
a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale se
datoreaza turistului
b) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale se
datoreaza unor cauze de forta majora
c) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale se
datoreaza unor imprejurari pe care nici agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau
prevedea sau evita
 agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului in termen de ...zile inainte de data
plecarii urmatoarele informatii:
a) orarele, locurile de escala si legaturile, locul ce urmeaza a fi ocupat de turist in
mijlocul de transport
b) denumirea, sediul, adresa, numarul de telefon, fax al organizatorului local, un numar
de apel de urgenta care sa permita contactarea organizatorului si / sau a detailistului
c) in cazul calatoriilor cu minori, informatii care sa permita stabilirea unui contact direct
cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii
 agentia are obligatia de a informa turistul cu privire la conditiile de asigurare privind
rambursarea cheltuielilor de repatriere in cazul insolvabilitatii / falimentului agentiei
Drepturile si obligatiile turistului:
 in cazul in care turistul nu mai poate participa la calatorie, el are dreptul sa cesioneze
contractul unei terte persoane, cu instiintarea si acordul agentiei, cu obligatia de a anunta
agentia cu cel putin 5 zile inainte de data plecarii
 in cazul sejururilor de odihna/ tratament turistul are obligatia sa respecte programul de
acordare a serviciilor turistice inscrise pe voucher sau pe biletul de odihna/ tratament

10
 daca pretul prevazut in contract se majoreaza cu peste 10%, turistul poate rezilia
contractul si are dreptul la rambursarea de catre agentie a sumelor platite
 pentru orice modificare a contractului, turistul are obligatia sa comunice agentiei in
termen de 5 zile daca accepta sau rezilieaza contractul
 in cazul in care turistul rezilieaza contractul sau agentia anuleaza calatoria inaintea datei
de plecare, turistul are dreptul:
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau
superioara
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, cu rambursarea
imediata a diferentei de pret
c) sa i se ramburseze toate sumele achitate
 turistul are dreptul sa solicite agentiei si o despagubire pentru neindeplininrea
prevederilor contractuale cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) anularea calatoriei s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane
mentionat in contract si agentia a informat turistul in scris cu cel putin 15 zile inainte
de data plecarii
b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora
c) anularea s-a facut din vina turistului
 turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment contractul, iar daca rezilierea ii este
imputabila, este obligat sa acorde despagubiri agentiei
 turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, de salubrizare
sau alte taxe locale
 turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actul de identitate,
documentul de calatorie
 in cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza turistului, sau acesta este intors de la
granita, i se vor retine toate taxele achitate de agentie prestatorilor directi, precum si
cheltuielile de operare ale acesteia
 in cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul altui stat, refuza sa se mai intoarca in
tara si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli cu acesta, turistul are obligatia de a
suporta toate aceste cheltuieli
 turistul are obligatia sa formuleze in scris cererea de renuntare la calatorie cu numar de
inregistrare la agentia unde a achitat pretul contractului.

5. DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE AGREMENT

5.1. H.G. 511/2001 privind unele masuri de organizare a activitatii de agrement in


statiunile turistice
Conditii pentru obtinerea avizului/autorizatiei de functionare:
 amplasamentul sa fie in perimetrele delimitate ca spatii de agrement
 functionarea echipamentelor de agrement sa nu reprezinte niciun fel de pericol sau risc
de accidentare a turistilor
 dotarile de agrement sa fie intr-o perfecta stare de functionare, intretinute corespunzator
si sa aiba un aspect estetic
 exploatarea echipamentelor de agrement sa nu conduca la poluarea fonica sau a
mediului
 structurile de agrement nautic vor fi delimitate prin balize si vor fi asistate de echipe
“Salvamar”
Sunt contraventii urmatoarele fapte:
 desfasurarea de activitati de agrement in statiuni turistice fara autorizatie de functionare
 nerespectarea conditiilor in baza carora s-au eliberat avizul / autorizatia de functionare

5.2. H.G. 452/2003 privind desfasurarea activitatii de agrement nautic

11
Sunt contraventii urmatoarele fapte:
 desfasurarea de catre persoanele fizice sau juridice a activitatii de agrement nautic in
afara zonelor legal aprobate
 lipsa mijloacelor de marcare vizibile
 nerespectarea masurilor de prevenire a disconfortului fonic
 utilizarea de ambarcatiuni neautorizate si de personal necalificat
 accesul inotatorilor in perimetrul destinat navigatiei ambarcatiunilor de agrement nautic
 nerespectarea normelor de siguranta a navigatiei si de prevenire a poluarii mediului
acvatic, aerului si solului

5.3. H.G. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, intretinerea si exploatarea partiilor


de schi pentru agrement
Asigurarea securitatii schiorilor pe partiile si traseele de schi omologate constituie obligatia
administratorului acestora.
Contraventii:
 exploatarea partiilor si traseelor de schi fara a fi omologate
 neasigurarea indicatoarelor de semnalizare, a balizelor, a mijloacelor de protectie in
locurile periculoase
 neluarea masurilor de interdictie totala/partiala a accesului pe partiile si pe traseele de
schi in caz de ceata, viscol, avalanse
 efectuarea de lucrari pe partiile/traseele de schi omologate, altele decat cele permise de
lege
 neasigurarea postului de prim ajutor pe partii
 permiterea coborarii pe partii sau traseele de schi cu sanii, dispozitive improvizate sau
alte materiale
 permiterea accesului pe partii/ trasee de schi fara echipament adecvat

6. PROTECTIA TURISTILOR

6.1. H.G. 237/2001 pentru aprobarea normelor cu privire la accesul, evidenta si


protectia turistilor in structurile de primire turistice
Sunt contraventii urmatoarele fapte:
 refuzul cazarii turistilor in cazul in care exista locuri disponibile
 neasigurarea ordinii, linistii publice si a bunelor moravuri in structurile de primire
turistice
 neasigurarea securitatii turistilor si a bunurilor acestora
 nerespectarea obligatiei privind intocmirea fisei de anuntare a sosirii si plecarii /
completarea cartii de imobil
 transmiterea de catre personal a unor informatii cu privire la sejurul turistilor, cu
exceptia cazurilor prevazute de lege
 cazarea minorilor sub 14 ani care sunt neinsotiti de parinti sau de reprezentantii legali,
cu exceptia cazurilor prevazute de lege
 permiterea de catre personal a vizitarii unui turist fara a avea acordul acestuia
 permiterea de catre personal a ramanerii peste noapte a unui vizitator al turistului fara ca
pentru acesta sa fie intocmita fisa de anuntare a sosirii si plecarii/ fara a se completa in
cartea de imobil
 neinformarea organelor de politie cu privire la aparitia unor persoane date in urmarire
generala, sau a unor persoane cunoscute ca traficanti de droguri, turbulenti, prostituate,
proxeneti
 efectuarea unor controale in spatiile de cazare a turistilor, cu exceptia cazurilor
prevazute de lege
 angajarea de personal neinstruit

12
6.3. O.M.T.235/ 2001-privind asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau
falimentului agentiei de turism:
Agentii economici care comercializeaza servicii turistice au obligatia sa incheie polite de
asigurare cu societati de asigurare privind asigurarea rambursarii cheltuielilor de repatriere si/
sau a sumelor achitate de turisti, in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism.
Este obligatoriu sa se consemneze in contractul de comercializare a pachetului de servicii
turistice incheiat intre agentie si turisti, faptul ca turistul este asigurat pentru insolvabilitatea
sau falimentul agentiei de turism, precum si conditiile si termenele in care turistul poate
solicita plata despagubirilor.
Cazuri de exonerare a asiguratorului:
 daune rezultate din alte cauze decat insolvabilitatea sau falimentul asiguratului
 alte sume solicitate de turist in afara celor privind cheltuielile de repatriere/si sau a
sumelor achitate de catre acesta
 cheltuieli efectuate de turist inainte de inceperea derularii contractului de comercializare
a pachetului de servicii turistice, care nu sunt incluse in pretul pachetului de servicii
turistice
 sume achitate de turist, pe care asiguratul nu este obligat sa le restituie
 daune generate de forta majora invocata de asigurat
 daune rezultate din orice consecinta a razboiului, acte de agresiune straina, revolutie,
lovitura de stat
 daune rezultate din vina turistului
Obligatiile partilor:
a) obligatiile asiguratului:
 de a plati prima de asigurare
 de a informa turistul in legatura cu conditiile de asigurare
 de a incheia contractul de comercializare a pachetului de servicii
 turistice
 de a informa asiguratorul in legatura cu orice modificare intervenita: denumire, sediu,
telefon, licenta de turism, brevetul de turism
b) obligatiile asiguratorului:
 de a plati despagubirea in moneda contractului de comercializare a serviciilor turistice
 in cazul in care plata de catre turist a serviciilor contractate cu agentia a fost facuta in
lei, despagubirea se actualizeaza in functie de rata inflatiei.
Evenimentul asigurat reprezinta neplata debitului de catre asigurat ca urmare a insolvabilitatii
sau falimentului acestuia.

6.4. O.G.21/1992- privind protectia consumatorului, modificata si completata prin


O.G.58/2000 si prin O.U.G.84/2002
Principalele drepturi ale consumatorului :
 Dreptul de a fi informat complet, corect si precis asupra caracteristicilor esentiale ale
produsului/ serviciului
 Dreptul de a avea acces la piete cu o gama variata de produse si servicii
 Dreptul de a fi despagubit pentru prejudicii generate de calitatea necorespunzatoare a
produsului/ serviciului
Obligatiile agentilor economici :
 Sa raspunda pentru prejudiciul actual si viitor cauzat de produsul defect, serviciul
neprestat ori prestat necorespunzator
 Sa respecte conditiile calitative prescrise sau declarate
 Sa asigure la prestarea serviciilor conditiile igienico-sanitare, conform normelor in
vigoare

13
6.5. L.193/ 2000- privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si
consumatori
Comerciantii au obligatia de a prezenta organelor de control, in original, contractele incheiate
cu consumatorii.
Orice contract incheiat intre consumatori si comercianti pentru prestarea de servicii va
cuprinde clauze contractuale clare, fara echivoc.In caz de dubiu, clauzele vor fi interpretate in
favoarea consumatorilor.
In cazul contractelor standard, comerciantul are obligatia de a remite la cerere, oricarei
persoane interesate un exemplar din contractul pe care il propune.
7. LEGISLATIA MUNCII

7.1. L. 53/2003 – Codul Muncii - Contractul individual de munca


Conditii de validitate ale contractului :
- capacitatea
- consimtamantul
- obiectul
- cauza
Durata contractului :
- regula:nedeterminata
- exceptii
Executarea contractului:
- drepturile si obligatiile partilor
Regulamentul Intern - continut
Modificarea contractului:
- prin acordul partilor
- unilateral, de catre angajator
Suspendarea contractului:
- de drept
- prin acordul partilor
- unilateral, de catre angajator
- unilateral, de catre salariat
Incetarea contractului:
-de drept
- prin acordul partilor
- unilateral, de catre angajator
- unilateral, de catre salariat
Alte tipuri de contracte de munca:
- contract cu timp partial de lucru
- contract prin agent de munca temporara
- contract de formare profesionala
Raspunderi:
- disciplinara
- patrimoniala
- contraventionala
- penala
Formare profesionala - Obiective:
- adaptarea salariatului la cerintele postului
- obtinerea unei calificari profesionale
- dobansdirea de cunostinte avansate necesare pt. desfasurarea activitatii profesinale
Concediul de odihna:
- dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat salariatului
- durata minima este de 21 de zile lucratoare

14
BIBLIOGRAFIE
1. O.G. 58/1998 – privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism din Romania
2. H.G. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor de urbanism
privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructii din
domeniul turismului
3. H.G. 511/2001 privind unele masuri de organizare a activitatii de agrement in statiunile
turistice
4. O.U.G. 152/2002 privind organizarea si functionarea societatilor comerciale de turism
balnear si de recuperare
5. O.U.G.19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate
pe plaja
6. O.M.T. 485/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor in
scop turistic
7. H.G. 559/2001 privind unele masuri de comercializare a produselor alimentare si
nealimentare in statiunile turistice
8. H.G.238/2001- privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism
9. O.M.T.170/2001- privind aprobarea normelor metodologice privind criteriile si
metodologia pentru eliberarea licentei si brevetului de turism
10. H.G. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice
11. ORDIN 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea
structurilor de primire turistice
12. H.G.951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice in
trafic intern si international
13. Legea 631/2001 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
14. O.M.T.C.T.516/2005- pentru aprobarea contractului- cadru de comercializare a pachetelor
de servicii turistice
15. H.G. 511/2001 privind unele masuri de organizare a activitatii de agrement in statiunile
turistice
16. H.G. 452/2003 privind desfasurarea activitatii de agrement nautic
17. H.G. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, intretinerea si exploatarea partiilor de
schi pentru agrement
18. H.G. 237/2001 pentru aprobarea normelor cu privire la accesul, evidenta si protectia
turistilor in structurile de primire turistice
19. O.M.T.235/ 2001- privind asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului
agentiei de turism
20. O.G.21/1992- privind protectia consumatorului
21. L.193/ 2000- privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si
consumatori
22. L. 53/2003 – Codul Muncii

15