P. 1
Manual I - dr.reale

Manual I - dr.reale

|Views: 143|Likes:
Published by audriste

More info:

Published by: audriste on Mar 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2015

pdf

text

original

Flavius BAIAS Cristina ZAMŞA Manual de seminar.Drept civil. DREPTURILE REALE PRINCIPALE.

TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR

Scheme teoretice • Culegere de speţe • Citate din literatura juridica CUPRINS PATRIMONIUL. CLASIFICAREA DREPTURILOR PATRIMONIALE I. Scurte precizari teoretice 1. Terminologie. Termenul de “patrimoniu” are mai multe înţelesuri şi este utilizat atât în limbajul juridic, cât şi în cel obişnuit cu sensul de ansamblu de bunuri, fie ele materiale sau imateriale: patrimoniul comun al umanităţii, patrimoniul cultural naţional etc. De asemenea, legiuitorul foloseşte şi alte noţiuni pentru a desemna un ansamblu de bunuri: “fond” (terenurile alcătuiesc fondul funciar, pădurile – fondul forestier) sau “domeniu” (domeniul public şi domeniul privat al statului şi al unităţilor administrative-teritoriale). 2. Reglementare. Codul civil nu conţine decât referiri incidentale la noţiunea de patrimoniu (art. 781, 784, 1743 C. civ.), cea mai generală fiind cea cuprinsă în art.1718: „Oricine este obligat personal,este ţinut de a îndeplini îndatoririle sale cu toate bunurile sale, mobile şi imobile, prezente şi viitoare.” Noţiunea de patrimoniu se mai regăseşte, printre altele, în următoarele texte legale: art. 26 lit. e, art. 41, 42, 47 din Decretul nr. 31/1954 privind persoanele fizice şi juridice; art. 5 alin. 1 din Legea nr. 15/1990 privind transformarea întreprinderilor de stat în regii autonome şi societăţi comerciale; art. 143, 158 alin. 1, 205 alin. 3, 230, 233, 235 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale; art. 121 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. 3. Definiţie. Singurul text legal care defineşte patrimoniul este 121 din Legea nr. 215/2001: „Constituie patrimoniul unităţii administrativ teritoriale bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public al acesteia, domeniului ei privat, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.” (subl. ns.) Aceasta nu este însă, o definiţie generală a patrimoniului, indiferent de titularul său. În lipsa unei definiţii legale generale, doctrina a definit patrimoniul într-un înţeles tehnic ca fiind un ansamblu de drepturi şi obligatii cu valoare economică ce aparţin unui subiect de drept. 4. Conţinut. - În cuprinsul patrimoniului intră numai drepturile cu conţinut economic, evaluabile în bani, adică drepturile patrimoniale, nu şi cele personal-nepatrimoniale.

1

- Bunurile, în materialiatea lor, intră în patrimoniul unei persoane numai prin intermediul dreptului care poartă asupra lor, ca obiect al acestui drept; în absenţa dreptului, simpla stăpânire în fapt a bunului nu determină apartenenţa acestuia la patrimoniul celui care îl stăpâneşte. - Patrimoniul este alcătuit din drepturi şi obligaţii. Drepturile alcătuiesc activul patrimonial, iar obligaţiile – pasivul patrimonial. De aceea, patrimoniul poate fi privit şi din punct de vedere contabil, ca având un activ (+) şi un pasiv (–). Când activul patrimonial depăşeşte pasivul, titularul patrimoniului este solvabil; dimpotrivă, când pasivul este mai mare ca activul, titularul patrimoniului este insolvabil. 5. Teorii cu privire la patrimoniu. 5.1. Teoria personalistă a patrimoniului (TPP) – teoria clasică –, ai cărei promotori au fost Aubry si Rau. Ideile de baza ale teorei clasice sunt urmatoarele: - numai persoanele pot avea un patrimoniu; - orice persoană are un patrimoniu ; - o persoană nu poate avea decât un singur patrimoniu care este unitar şi indivizibil; - patrimoniul nu poate fi separat de persoana care îl deţine. 5.2. Teoria patrimoniului de afectatiune (TPA): - patrimoniul nu mai este legat de personalitatea subiectului de drept; - unitatea elemntelor patrimoniului este dată de ideea de scop, de afectaţiune; - o persoană poate fi titulara mai multor patrimonii, în functie de scopul, de afectaţiunea pe care a dat-o unei anumite mase din bunurile sale. 5.3. Teoria modernă a patrimoniului – o sinteză a celor două teorii: cea personalistă şi ce a afectaţiunii. Ideile care conturează într-un mod foarte general concepţia contemporană asupra patrimoniului sunt cele care ilustrează caracterele patrinomiului, fiind preluate din ambele teorii „clasice”. 6. Caracterele patrimoniului. A. Patrimoniul este o universalitate juridică (de drept), cu următoarele particularităţi (TPP + TPA): - drepturile şi obligaţiile, ca si componente ale patrimoniului, sunt legate între ele prin apartenenţa la acelaşi subiect de drept, formând un ansamblu, un tot; - în acelaşi timp, drepturile şi obligaţiile sunt distincte şi relativ independente de universalitate, în sensul că existenţa sau inexistenţa lor nu pune în discuţie însăşi universalitatea (patrimoniul există, indiferent că titularul său este bogat sau sărac lipit pământului). Patrimoniul, înţeles ca universalitate de drept, se deosebeşte de universalitatea de fapt (înţeleasă ca masă de bunuri, alcătuită prin voinţa omului: cărţile din bibliotecă, oile din turmă, piesele unei colecţii etc.). Deosebirile sunt urmatoarele: a. universalitatea de drept exista indiferent de voinţa titularului, este alcătuită din drepturi şi obligaţii, este inalienabilă şi independentă de elementele care o compun; b. universalitatea de fapt se formează ca urmare a manifestării de voinţă a subiectului de drept, este alcatuită numai din drepturi (care poartă asupra unor bunuri) , este alienabilă şi nu există în mod separat de elementele sale (dispariţia bunurilor duce la dispariţia „universalităţii”, cum se întâmplă când cărţile dintr-o bibliotecă sunt vândute, toate, cu bucata). B. Orice persoană are un patrimoniu. Patrimoniul însoţeşte subiectul de drept pe întreaga sa existenţă, de la naştere/înfiinţare, până la moarte/desfiinţare (TPP + TPA). C. Patrimoniul este inalienabil, nu poate fi înstrăinat în timpul vieţii persoanei fizice sau al existenţei persoanei juridice (TPP + TPA). În primul caz, el nu se poate transmite prin acte inter vivos, ci numai mortis causa (prin succesiune legală sau testamentară). În cel de-al doilea caz, există o singură situaţie în

2

care o parte din patrimoniu se transmite de la o persoană juridică la alta, fără ca prima să îşi înceteze existenţa; este vorba despre divizarea parţială. D. Orice persoană are un singur patrimoniu (TPP). E. Patrimoniul este divizibil in mai multe mase de bunuri(TPA), fiecare având un regim juridic distinct (soţii au bunuri comune şi bunuri proprii – art. 30 şi 31 C. fam). 7. Funcţiile patrimoniului sunt următoarele: A. -de a permite şi explica gajul general al creditorilor chirografari; art.1718 C.civ sugereaza: - că bunurile unei persoane formeaza un tot, o universalitate; - că, obligându-se, persoana raspunde pentru executarea obligaţiilor sale cu acest tot; - că această universalitate cuprinde nu numai bunurile prezente, ci şi pe cele viitoare. B. de a permite si explica subrogaţia reală cu titlu universal (această funcţie este în strânsă legătură cu caracterul patrimoniului de a fi divizibil în mai multe mase de bunuri) Subrogaţia reală cu titlu universal (subrogaţie înseamnă înlocuire) este mecanismul juridic prin care locul oricărui bun instrainat din patrimoniu (sau dintr-o masă de bunuri din cadrul patrimoniului) este luat de preţul încasat sau de bunul primit în schimb; această înlocuire se produce „automat”, iar bunul care intră în patrimoniu dobândeşte regimul juridic al patrimoniului sau al masei de bunuri, în ansamblul său. Subrogaţia reală cu titlu particular este tot o înlocuire a unui bun cu altul în cadrul unui patrimoniu sau al unei mase patrimoniale, numai că – în acest caz – bunul care intră în patrimoniul dobândeşte nu numai regimul juridic al patrimoniului sau al masei de bunuri, în ansamblul său, ci şi regimul juridic specific numai bunului care a ieşit din patrimoniu (de aceea se spune că ea are loc numai in legatura cu bunuri privite ut singuli). Subrogatia reala cu titlu particular se produce numai cand legea o prevede in mod expres (art. 1721 C. civ.; art. 28 din Legea nr. 33/1994 a exproprierii; art. 12 alin. 4 din Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor; art. 55 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 (Codul silvic); art. 12 alin. 1 şi art. 24 alin. 1 şi 2 din Titlul VI („Garanţiile reale mobiliare”) al Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice. C. de a permite si explica transmisiunea universală sau cu titlu universal în situaţia decesului unei persoane fizice sau a reorganizării unei persoane juridice. 7. Clasificarea drepturilor patrimoniale A. Drepturile reale sunt acele drepturi subiective în temeiul cărora titularul exercita prerogativele pe care i le conferă legea asupra unui bun în mod direct, fără mijlocirea altei persoane; a) drepturile reale principale sunt acele drepturi reale care au o existenţă de sine stătătoare: dreptul de proprietate; dezmembrămintele deptului de proprietate (dreptul de uz, de uzufruct, de abitaţie, de servitute, de superficie); dreptul de administrare; dreptul de concesiune; dreptul de folosinţă; b) drepturile reale accesorii, care nu există decât ca accesoriu al unui alt drept (dreptul de ipotecă, gajul si privilegiile); ele sunt afectate garantării unor drepturi de creanţă. B. Drepturile de creanţă sunt acele drepturi subiective patrimoniale în virtutea cărora un subiect activ – creditor –– poate pretinde subiectului activ – debitor – să dea, să facă sau să nu facă ceva ce ar fi putut face dacă nu şi-ar fi asumat această abstenţiune. Mai sunt denumite şi drepturi personale, dar astfel există riscul confundării lor cu drepturile personale nepatrimoniale. C. Categorii intermediare (sau drepturi atipice): obligaţiile scriptae in rem (opozabile terţilor) şi obligaţiile propter rem.Aceste două categorii intră în conţinutul unui raport juridic obligaţional, drepturile corelative obligaţiilor respective putând fiind exercitate numai prin intermediul unei anumite persoane;

3

atributul lor de a fi intermediare între drepturile reale şi cele de creanţă rezultă dintr-o opozabilitate mai largă decât a drepturilor de creanţă, fără a fi însă, vorba despre o opozabilitate erga omnes: obligaţiile scriptae in rem sunt atât de strâns legate de stăpânirea unui bun, încât creditorul, actual nu poate obţine satisfacerea dreptului său decât dacă dobânditorul actual al lucrului va respecta acest drept, deşi acesta din urmă nu a participat la încheierea contractului iniţial din care s-a născut dreptul creditorului.Ex.: art.1441 C.civ. obligaţiile propter rem , numite şi obligaţii reale de a face,reprezintă îndatoriri care incumbă deţinătorului unui bun determinat(mobil sau imobil), se transmit odată cu acesta şi pot rezulta din lege sau din convenţia părţilor. D. Categorii speciale(sau drepturi atipice): drepturile de creaţie sau proprietate intelectuală. În primul rând, drepturile de proprietate intelectuală sunt considerate ca o categorie juridică intermediară între drepturile patrimoniale şi cele personal nepatrimoniale.În ceea ce priveşte această din ultimă categorie, autorul unei opere are o serie de drepturi nepatrimoniale: de a fi recunoscut ca autor, de a decide publicarea ei, etc. Trebuie făcută apoi distincţia dintre dreptul real de proprietate pe care îl are autorul unei opere (literare, ştiinţifice etc) asupra obiectul material în care se încorporează opera( ex.: manuscrisul) şi dreptul sau drepturile de proprietate intelectuală care rezultă din aceasta. Drepturile de creaţie sau de proprietate intelectuală se prezintă ca fiind nişte drepturi complexe, în cadrul cărora se întâlnesc atât drepturi personale nepatrimoniale, cât şi drepturi patrimoniale- care rezultă din valorificarea operei. Legea actuală în domeniu –Legea nr.8/1996 a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe (M.of. nr.60/26.03.1996)- nu pare a fi intenţionat să precizeze în ce categorie juridică să le încadreze , ea analizând drepturile de autor în mod analitic, făcând vorbire despre drepturi morale şi drepturi patrimoniale ale titularului unei opere literare ori ştiinţifice. Prin modul lor de valorificare de către autor sau moştenitorii acestuia, se apropie de drepturile reale ca drepturi exclusive de exploatare, întrucât prezintă atributele de jus possidendi, jus utendi, jus fruendi şi jus abutedi.Din această perspectivă, ele pot fi încadrate în categoria drepturilor reale având ca obiect bunuri incorporale. Pe de altă parte, în mod concret, valorificarea lor se efectuază prin intermediul încheierii unor contracte speciale( de editare, de distribuţie, etc.), din care rezultă raporturi juridice de natură obligaţionale. Toate aceste aspecte converg spre soluţia caracterului complex şi intermediar al drepturilor de creaţie sau de proprietate intelectuală. E.Drepturile potestative au apărut şi s-au dezvoltat în strânsă legătură cu teoria actului juridic unilateral şi constau, în esenţă, în puterea recunoscută ununi subiect de drept de a modifica sau de a stige o situaţie juridică preexistentă ori de a recrea o situaţie juridică.Ex.: dreptul de opţiune succesorală, dreptul de opţiune născut din promisiunea unilaterală de vânzare sau de cumpărare, dreptul de preemţiune, dreptul de a alege în cazul unei obligaţii alternative, dreptul de a revoca o ofertă etc.. Caracteristica drepturilor potestative constă în influenţa pe care o exercită asupra intereselor şi drepturilor altor persoane, altele decât titularii acestor drepturi.Drepturile potestative pot fi – în funcţie de natura juridică a situaţiei juridice preexistente-nepatrimoniale sau patrimoniale.În acest din ultim caz, ele nu nici drepturi reale, nici de creanţă, fără a fi considerate o categorie intermediară. 8. Comparaţie între drepturile reale şi cele de creanţă . a)Din punctul de vedere al subiectelor active:subiectul activ este cunoscut în ambele situatii, fiind vorba despre titularul dreptului real, respectiv, de creanţă.

4

în timp ce drepturile reale sunt limitate prin lege. necesită o serie de reparaţii urgente. subiect pasiv. primeşte de la părinţii săi. reclamanta arată că soţul său a fondat în 1996 împreună cu patru parteneri de afaceri societatea comercială “X” S. e)Din punctul de vedere al opozabilităţii :drepturile reale sunt opozabile erga omnes. la societatea comercială “X” S. însă. precum şi beneficiile cuvenite acestuia în calitate de acţionar. A.b)Din punctul de vedere al subiectelor pasive:este determinat doar subiectul pasiv al dreptului de creanta-în persoana debitorului-. In fapt. reprezentand economiile familiei. sunt absolute. însî în această materie sunt aplicabile dispoziţiile legii comerciale.Rezolvati urmatoarele spete: 1. 3. II. se hotărăşte să cumpere acţiuni ale S.000 lei unitatea). În octombrie 2001. în timp ce subiectul pasiv al dreptului real este nedeterminat. aceasta prevede că în actul constitutiv al unei societăţi comerciale este specificat aportul fiecărui fondator si acţiunile care i se cuvin în schimbul acestui aport. b) Precizaţi cu cine trebuie să trateze B pentru a dobândi acţiuni. fiind reprezentat de toatlitatea subiectelor de drept-altele decât titularul dreptului. rezultă că şi acţiunile şi beneficiile sunt tot bunuri comune ale soţilor. ceea ce constituie titlul sau de proprietate.M.A. înfiinţează în 2000 împreună cu cinci parteneri de afaceri societatea comercială “Z” S. pârâtul solicită ca reclamanta să argumenteze contributia sa la dobândirea acestuia. . A. să facă sau să nu facă ceva. el îşi cumpără o casă care. aportul lui constituindu-l suma de 10 milioane lei..A. căsătorit. urmează împărţirea beneficiului sub forma de dividende.. Legea 31/1990. astfel încât. devine profitabilă la doi ani de la înfiinţare. Cu aceşti bani. Pentru efectuarea acestora. B. În replică . prin emiterea titlului de proprietate nr. B.”Z” S. “Z” S.pe cale de consecinta. ce urmează a fi împărţite în mod egal.C. cu arătarea problemelor de drept. precum şi acţiunile deţinute ( 500 acţiuni nominale a 100. pârâtul susţine următoarele: este adevărat că a devenit acţionar fondator ca urmare a aportării unui bun comun. S. solicită partajarea în cote egale a următoarelor bunuri: a) un teren în suprafaţă de 2 ha situat în comuna T.y/1993. Rezolvaţi cererea de partaj. reclamanta B. c)Din punctul de vedere al conţinutului:dreptul real conferă titularului său toate prerogativele asupra unui bun. necăsătorit. partenerul străin al lui A. d)Din punctul de vedere al numărului drepturilor:drepturile de creanţă sunt nelimitate ca număr. Cu referire la profit. de natură să justifice o împărţire în cote egale.A. 2. dar acest lucru s-a întâmplat în timpul căsătoriei. c. în timp ce drepturile de creanţă sunt opozabile numai debitorului.A. b)actiunile detinute de soţul ei. în actul constitutiv este specificată contribuţia lui A la formarea noii entităţi juridice ( 500 milioane lei plus folosinţa autoturismului personal). este adevarat ca dreptul de proprietate i-a fost reconstituit paratului in urma aplicarii Legii 18/1991 .C.A. o donaţie în valoare de 20 000 de lei. el contractează de 5 .Cu privire la teren. Cu ocazia dezbaterii procesului de divort. după adoptarea bilanţului de către adunarea generală. Cerinţe: a) Prezentaţi natura drepturilor patrimoniale şi titularul lor din momentul înfiinţării societăţii comerciale şi până la distribuirea dividendelor. f)Din punctul de vedere al altor prerogative:numai drepturile reale conferă titularului prerogativa preferinţei şi urmăririi bunului în mâinile oricărei persoane. acţiunile fiind bun propriu. în timp ce dreptul de creanţă conferă creditorului dreptul de a cere subiectului pasiv să dea.

Literatura juridică Comentaţi următoarele citate: a)“ Există un drept real atunci când un lucru se află – parţial sau total.Acest raport este obligatoriu.. este unicul succesor al lui X. pentru a pleca în concediu împreună cu soţia.În 1915 este publicat la Editura Globus din Bucureşti şi difuzat prin grija acesteia un roman poliţist al autorului A. în virtutea unui raport imediat opozabil unei alte persoane”( Aubry si Rau) b)“Dreptul real este un raport juridic stabilit între o persoana ca subiect activ şi toate celelalte persoane ca subiecte pasive.în puterea unei persoane.singura sa diferenţă faţă de dreptul real este că el nu priveşte în mod privativ un lucru determinat.n. Aceste contracte aveau ca obiect publicarea şi difuzarea romanului pentru ediţia 1915. nici un alt împrumut. 4.( Demogue.2005. Editura Globus publică şi difuzează în Ardeal şi Banat.A. pentru a achita o altă datorie contractată înainte de căsătorie.06.Obligaşia impusă celorlalte persoane-altele decat titularul-este o obligatie pur negativă şi constă în abţinerea de la tot ceea ce ar putea tulbura posesia pe care legea o asigură titularului”. de profesie analist sociologic. un patrimoniu întreg”(Gaudement) 6 ..8/1996) 5. La 23. în luna decembrie fiind contactat de B. casa este distrusă în totalitate ca urmare a unui cutremur. patronul unei case de editură. B. decedat în 1928.uneori în cadrul unor paragrafe întregi – într-o lucrare aparţinând lui X. Totodată.la Banca X. b)Care este mijlocul juridic prin care A îl poate acţiona in justiţie pe X şi pe ce temei ? II. iar A. să se arate dacă vor fi satisfăcute creanţele menţionate. Ce soluţie va pronunţa instanţa cu privire la excepţia prescrierii acţiunii invocată de pârâtă la primul termen de judecată ? (a se vedea şi Legea nr. iar acesta din urmă era singurul succesor al lui A. un împrumut în valoare de 17 500 de lei. o a doua ediţie a romanului menţionat. părţile înţelegându-se ca viitoarea carte sa apara în librării cel mai târziu în luna martie 2001. ci în mod colectiv.1996. La cererea de chemare în judecată sunt anexate certificate de moştenitor din care rezultă că B. A are neplăcuta surpriza de a constata că o parte din ideile sale se regăsesc. La scurt timp după publicare.11.) nu mai este un drept relativ la o persoană. introduce o acţiune împotriva Editurii Globus solicitând despăgubiri în valoare de 20 000 de lei. în valoare de 3 000 de lei. reprezentând valoarea tirajului celei de-a doua ediţii.filosof . La 25. finalizează în septembrie 2000 lucrările la un manuscris de eseuri. în vederea unei colaborări . o societate de profil.însemnând că are aceeaşi natură juridică ca şi obligatiile propriu-zise. contractat de la B. şi editură. pe care îl garantează cu o ipotecă constituită asupra casei respective. Cerinţe : a) Precizaţi natura drepturilor care rezultă din faptul scrierii şi al publicării carţii lui A. care se obligă să îi plătească o indemnizaţie de asigurare de 15 000 de lei în cazul pieirii fortuite a casei. încheiate între A. el încheie un contract de asigurare a casei cu Societatea Y. în baza unor contracte. nici împrumutul în valoare de 2 500 de lei contractat de la C. ci un drept relativ la un lucru : jus ad rem. Ţinând seama de împrejurarea că ultimele două datorii au devenit scadente la trei săptămâni după cutremur. Cu două săptămâni înainte de scadenţa împrumutului. nu are resurse de a achita nici datoria faţă de bancă. decedat în 1958.) c)Dreptul personal( dreptul de creanta-n. fărăaa se face trimiterea corespunzătoare la opera sa .

nu este de negat.a realizat o reconstrucţie remarcabilă.” (M. se vor crea atâtea persoane câte mase de bunuri distincte se doreşte a se avea. iar teoria obiectivă ca reflectând puternica presiune exercitată de clasa micilor comercianţi aflată în progres. care consideră că esenţial în dreptul de autor este monopolul exploatării lucrative.Aceste persoane nu se vor naşte şi nu vor trăi decât in scopul de a susţine un patrimoniu.Dacă un comerciant vrea să exercite două activităţi comerciale şi să nu afecteze fiecăreia dintre ele decât o parte din averea sa. bunurile pe care vrea să le afecteze fiecăreia dintre activităţile lor..Acest drept de proprietate este în acest sens înnăscut.Lamartine a afirmat că proprietatea literara este < cea mai sfântă dintre proprietăţi>. pentru fiecare dintre aceste societăţi.Afirmând dintru-început că dreptul de autor este un drept real de proprietate.d)”Patrimoniul este obiectul unui drept .Asupra acestei a treia teorii. va crea două persoane juridice: două societăţi anonime sau două societăţi cu răspundere limitată constituind ca aport . Producţia este o muncă ce merită un salariu : dar posibilitatea de apropriere nu depinde de dorinţa omului.” ( Henry si Leon Mazeaud.domenium util care nu este decât o concesiune pe care Statul o protejează în contrapartidă.întrucât patrimoniul unei persoane nu poate fi divizat . el va avea.. publicul o posedă acum şi nu o mai poate pierde.Planiol si G. care păstrează domenium eminens în timp ce lui îi retrocedează domenium utile ( în sensul distincţiei feudale ).” ( J. punând accesntul pe dreptul moral-nepatrimonial..( M..” ( Jean Carbonnier) 7 .Djuvara) e)”Patrimoniul este emanaţiunea personalităţii şi expresia puterii juridice cu care o persoană este investită ca atare. căci proprietatea obişnuită poartă asupra unori lucruri exterioare. prin esenţa lui este un drept de proprietate. . Autorul devine proprietar din momentul creării..în special drepturile creditorilor chirografari şi mecanismul succesiunii in universum jus..Ripert “Les Biens”) i)”În legatură cu natura juridică a drepturilor intelectuale şi în mod particular a celui mai complet dintre ele. Că acest sistem este abstract.Dreptul asupra patrimoniului . care. că opera este un bun patrimonial din momentul creării şi în mod independent de divulgarea sa. care-l claseazş printre drepturile intelectuale.Însă.Este însăşi esenţa dreptului de proprietate.Prin acest mijloc...Carbonnier ) h) “Multă vreme .. Această concepţie a sfârşit prin a fi respinsă. chiar dacă nu are nimic. el are un drept în patrimoniu. Eroarea grosieră constă în a confunda producătorul cu proprietarul produsului .. însă prin publicare.acest comerciant a atins rezultatul dorit: alături de patrimoniul său civil. 3)teoria dreptului de proprietate .El are cel puţin o valoare didactică: explică destul de bine .. i se poate reproşa un anume egocentrism.O dată publicarea realizată. din punct de vedere politic... cea mai intimă .. întrucât îi exclude pe ceilalţi de la beneficiul lui. Jean Mazeaud) g)”În temenii luptei de clasă.. căci acesta presupune posibilitatea unei posesii exclusive.... sistemul lui Aubry si Rau continuă să aibă un loc important în gândirea contemporană. unul sau mai multe patrimonii comerciale.Recht. ci de natura lucrului. . el elaborează noţiunea de <proprietate creaţie stratificată> . în fapt. căci este vorba în general de dreptul de a avea drepturi apreciabile în bani. un marxist şi-ar fi imaginat teoria lui Aubry si Rau ca făcând alianţă cu creditorii chirografari şi cu bancherii..” (Aubry si Rau ) f) “.Indată ce se naşte un copil. 2)teoria dualistă care face din dreptul de autor un drept în acelaşi timp extra-patrimonial cât şi patrimonial( a primit consacrarea în Franţa prin legea din 11 martei 1957).Totuşi. un jurist belgian-M. face din dreptul de autor un drept al personalităţii( ea predomina in Germania).Dreptul de autor se reduce la a fi un drept privativ de exploatare. în timp ce gândirea este însuşi omul.a fost comparat scriitorul care-şi vinde cartea cu fermierul care-şi vinde recolta.Ideea se detaşează prin natura sa de dreptul de proprietate. îşi face opera cadou către societate. . dreptul de autor.. mai multe teorii au fost propuse : 1) teoria personalisă . se produce un fenomen pe care autorul nu-l mai poate stăpâni : ideea nu-i mai aparţine.Dezvoltându-se aceasta idee. s-a spus că proprietatea literară este cea mai personală.

Dreptul de proprietate este acel drept subiectiv. -exproprierea pentru o cauză de utilitate publică este condiţionata de o dreaptă şi prealabilă despăgubire iar naţionalizările sau orice alte masuri de trecere în proprietatea publică a unor bunuri pe baze discriminatorii sunt interzise( alin. drept care permite titularului să posede.Constituţia Romaniei consacră dreptului de proprietate un sediu general –art. 2001.Bibliografie minimală: 1. 1-28. Bucureşti. prin intervenţia Statului de a organiza prin intermediul normei juridice : realitatea socioeconomica(a proprietatii) încadrată de norma juridică devine realitatea juridică(a proprietatii).480 prin raportare la dreptul subiectiv . adică o realitate socio-economică.44 alin.indiferent de titular (art. 8 . moştenirea legala (art.44 alin. „Noţiunea juridică de patrimoniu”. 1947. G.din punct de vedere tehnico-juridic desemnează obiectul dreptului subiectiv real de proprietate. în funcţie de perspectiva – economică sau juridică din care este abordată : -“proprietatea”. „Drept civil. Supliment 2003 – 140 de ani de la naşterea lui Constantin Hamangiu. 9-80.7). corespondente: “Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi a dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut. ALL Beck.3 si alin.2) .Reglementarea dreptului de proprietate. Definiţia legala.1).(1) -“proprietatea”.44 alin. Bîrsan.Codul civil defineşte însă proprietatea în art. Stoica. Drepturile reale principale”. -dreptul de proprietate privată asupra terenurilor poate fi dobândit de cetaţenii străini şi apatrizi numai în următoarele condiţii : aderarea la Uniunea Europeană. 2 teza a II-a). în cadrul şi cu respectarea legislaţiei existente.Scurte precizari teoretice 1. -caracterul licit al dobandirii averii este prezumat ( art. în putere proprie şi in interes propriu. intitulat”Dreptul de proprietate privata . -proprietatea privată este inviolabilă în condiţiile legii organice.4 .Între termenii de “proprietate” şi “drept de proprietate” nu există întotdeauna o sinonimie perfectă. 3. „Teoria generală a drepturilor reale”.” 2.(2) -“proprietatea” interesează dreptul civil din momentul în care a devenit o realitate juridică. C.1. 3.art.5 si art. p. 3. garantată şi ocrotită în mod egal de lege . deoarece noţiunea de proprietate este susceptibilă de mai multe înţelesuri. V. art. tratatele internaţionale la care Romania este parte. conform legii organice .135 intitulat”Proprietatea “din titlul “Economia şi finantele publice “ -şi un sediu special pentru dreptul de proprietate privată. Luţescu. să folosească şi să dispună de acel lucru. adică dreptul de proprietate. Ed. DREPTUL DE PROPRIETATE I. care dă expresia aproprierii unui bun. reciprocitatea.Notiune. cât şi obiectul acestui drept.135 alin. dacă nu sinonime.desemnează atât dreptul de proprietate . respectiv un raport juridic. însă în limitele determinate de lege.(3) Dacă ar fi să transpunem afirmaţia (1) îân planul ştiinţei dreptului ar rezulta că “proprietatea”. 177-220. p.44). p. 2. în „Pandectele Române”.Definiţia doctrinară. de unde rezultă că cele doua noţiuni sunt .” Principiile constituţionale în această materie sunt următoarele: -proprietatea este publică şi privată (art. în limbajul obişnuit .44.135 alin.capitolul “Drepturile şi libertăţile fundamentale :. Bucureşti. din perspectiva socio-economica este o relaţie economică de însuşire a unor bunuri.

Structura dreptului de proprietate.135).Dreptul de proprietate conferă titularului – subiectului activ-următoarele atribute : a ) de a folosi bunul – jus utendi-. distingem între : -dispoziţia materială.Derivatele bunului sunt fructele şi productele.Fructele sunt derivatele bunului care se obţin în mod periodic.în structura dreptului de proprietate vom reţine următoarele elemente: subiecte.114/1996 a locuinţei(M. civile( veniturile bunului: chiriile) şi industriale( ex.o1..:recoltele ).Closca.1 alin.Nimeni nu poate fi privat în mod arbitrar de proprietatea sa”.254.c)de a dispune de bun.50/1991 privind autorizarea executatii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor( M. nr.Ca orice raport juridic civil.presupune săvârşirea de acte materiale asupra bunului şi --dispoziţia juridicăpresupune încheierea de acte juridice de dispoziţie cu privire la bun.Conţinutul.nr. 4.Suceava)” Se constată însă tendinţa de evoluţie în sensul recunoaşterii valorii juridice a Declaraţiei. obiect. Legea nr.1998).nr.Dreptul de proprietate este reglementat în tratate internaţionale la care Romania a aderat : “Declaraţia universala a drepturilor omului” în art.21.61/26. 4.I. 3. O serie de legi speciale contin prevederi referitoare la materia proprietatii private si publice : Legea fondului funciar nr.Of. . .213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ( M. fără consumarea sau alterarea substanţei lui.proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege iar bunurile proprietate publică sunt inalienabile ( alin.Obiectul derivat al dreptului de proprietate îl constutie orice bun mobil sau imobil care poate fi apropriat printr-unul din mijloacele legale. Convenţia europeană a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ( intrată în vigoare în 1953 în Comunitatea europeană şi în ţara noastră în 1994).1.01. prasila animalelor). art.17 prevede că “orice persoană . de drept public sau privat.2.b) de a culege derivatele bunului –jus fruendi.1/ 05. fiind format din totalitatea persoanelor cărora le revine obligaăia generală negativă de a nu aduce atingere dreptului titularului asupra bunului. Subiectul pasiv nedeterminat are obligaţia negativă generală de a nu face. prevede în Protocolul adiţional nr.85/2001privind organizarea si funcţionarea asociaţiilor de proprietari.8/1996 privind drepturile de autor ( M.Of. nr. nefiind deci.3.10. Declaraţia este considerată “modelul şi sursa da inspiraţie pentru sutele de instrumente ce alcătuiesc în prezent edificiul juridic al protecţiei fiinţei umane.4.Of.2001 s..483 între fructele naturale(ex.75/14. în M. un izvor de drept de sine stătător.Of.03. Legea nr.1998). Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare( M.G.373.nr.-Subiectul activ este titularul dreptului.3.Of.Of. art. nr.18/1991( M.112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinte trecute in proprietatea statului( M.1998).Of.60/26.1996).09. 4.: păşunile.care exercită prerogativele asupra bunului fără a avea nevoie de concursul altei persoane.544/1.nr ).Of).persoana fizică sau juridică. Legea nr.Of.2 si alin.(I.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică(M.Presupune un contact direct cu bunul. Nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevîzute de lege şi de principiile generale de drept internaţional.modificata si completata prin O.Legea nr.a.1. Spre deosebire de Convenţia europeană a drepturilor omului care este o convenţie între statele semnatare şi are forţă juridică obligatorie pentru acestea. care implică şi posesia.1996. 3. 9 . nr.Legea nr.11.1 că orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a-i fi protejate bunurile sale. Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv (M. 4.nr.448/24. conţinut.2.Of.2001). are dreptul la proprietate. Legea nr.Codul civil distinge în art. privită ca subiect unic sau asociat în colectivităţi. nr.03. Declaraţia universală a drepturilor omului este o rezoluţie adoptată de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite . -Subiectul pasiv este nederminat – ca în cazul oricărui drept real.

reclamantul arata ca in ziua de 28. Cerinte: a)Precizati care sunt problemele de drept din speta.dreptul de proprietate nu se stinge prin neuz.. uzucaparea dreptului de către o terţă persoană paralizând acţiunea în revendicare .1890 c. 5. depinzând de existenţa materială a bunului care formează obiectul său. . ca atare.este imprescriptibil extinctiv. fara a i se ascunde acestuia din urma imprejurarea ca nu este titularul dreptului de proprietate asupra bunului in discutie. codul civil proclamă ca fiind absolut dreptul de proprietate asupra domeniului util . fără intervenţia altei persoane.din punctul de vedere al regimului bunurilor obiect al dreptului.1. La 26. cu titlu de mostenire.împărţit în domenium eminens si domenium utile. In replica. prerogativele dreptului său . 6.politic : Codul civil .-dreptul de proprietate este un drept absolut. dreptul de proprietate poate apartine unor subiecte individuale sau unor subiecte colective de drept.-dreptul de proprietate este perpetuu: el nu are o durată limitată în timp.12. cu următoarele consecinţe : . paratul sustine ca actiunea acestuia a fost introdusa dupa 30 de ani de pasivitate din partera adevaratului proprietar si. întrucât conferă titularului plenitudinea prerogativelor asupra bunului sau. prescriptibil achizitiv. .Există mai multe criterii de clasificare: -din punctul de vedere al subiectelor1 . acţiunea in revendicare poate fi introdusă oricând.3. In motivarea actiunii sale.civ.din punctul de vedere al modalitatilor : dreptul de proprietate poate fi pur si simplu sau afectat de modalitati. a consacrat principiul potrivit căruia proprietarul nu poate fi restricţionat în ceea ce priveşte exerciţiul dreptului sau. C si-a insusit in mod fraudulos acest tablou pe care l-a vandut paratului dupa trei ani de zile.Rezolvati urmatoarele spete: 1. însă nu absolut în sine.1965.5.2..dreptul de proprietate este exclusiv: proprietarul este îndreptăţit să exercite singur. 5.Clasificări ale dreptului de proprietate.Caracterele juridice ale dreptului de proprietate sunt următoarele : 5.istoric : Revoluţia franceză a abolit regimul feudal al proprietăţii.tehnic : dreptul de proprietate este cel mai complet dintre drepturile reale.este însă. caracteristica dreptului de a fi “absolut” este interpretată dintr-un întreit punct de vedere : . II. despărţit de domeniul eminent.conform ideologiei liberale individualiste . . la scurt timp dupa decesul tatalui sau. de la tatal sau. . distingem intre dreptul de proprietate privata si dreptul de proprietate publica. 1 10 . .08.1996 A intenteaza impotriva lui B o actiune solicitand restituirea unui tablou pe care il primise. trebuie respinsa in temeiul art.

1994 pentru evacuarea paratilor B si C din imobilul situat in strada Tacerii.1995. sector x. paratii arata ca ocupa imobilul in temeiul unui contract de inchiriere incheiat cu ICRAL “Unirea” la data de 12.A formuleaza o actiune in justitie indreptata impotriva lui B pentru evacuarea imobilului-casa de locuit.05. se prelungesc de drept pe o perioada de 5 ani. reclamantul prezinta instantei titlul sau de proprietate.O. sector x. Bucuresti. ca i-a imprumutat scrisorile semnate de X numai pentru lectura personala. 11 .nr 100/18. privind suprafetele locative cu destinatia de locuinte. Din dosarul cauzei rezulta ca reclamantul a obtinut recunoasterea calitatii sale de proprietar asupra imobilului mentionat in luna septembrie 1993.30/6 aprilie 1994.10. B se apara. fiind vorba de o nationalizare fara titilu valabil in favoarea Statului. ocupa imobilul fara sa aiba un titlu in acest sens. Ar fi putut acesta introduce actiunea in justitie alaturi de A sau in mod separat ? 4. la data de 10.b)Solutionati cererea reclamantului.1994) Cerinte : a) Considerati ca este intemeiata exceptia de neconstitutionalitate ? b) Ce atribut al dreptului de proprietate privata eate vizat prin prologarea legala a contractelor de inchiriere? c) Are vreo relevanta faptul ca reclamantul A nu a fost parte in contractul de inchiriere al paratilor ? 3.10. un contract de vanzare-cumparare pe care l-a incheiat cu X la data de 15. in timp ce paratul. ca nu trateaza cu adevaratul proprietar al imobilului. Bucuresti. in aceleasi conditii. 1980 astfel incat invoca art. In apararea lor. In fapt. publicandu-le in revista al carui patron este. A formuleaza actiune in justitie la 10. la data incheierii contractului de inchiriere.aflate in curs de executare la data intrarii in vigoare a prezentei legi. reclamanta considerandu-se prejudiciata prin publicarea unor scrisori de catre parat intr-o revista mondena.78. in M. supuse normarii si inchirierii conform Legii nr. Cerinte : a) Solutionati cererea introdusa de A.” Avocatul reclamantului invoca in instanta exceptia de neconstitutionalitate a art. un scriitor celebru. sustine A. in urma admiterii unei cereri de revendicare de drept comun.04. Cerinte : a) Mentionati ce drept are A asupra scrisorilor primite de la X. In motivarea actuunii sale. b) Rezolvati speta pentru ipoteza in care B ar fi cunoscut..A introduce o cerere de chemare in judecata a lui B . decedat recent.35.10.17/1994 : “Contractele de inchiriere. 2.I din legea 17/1994.. nr. b) Care este natura juridica si temeiul actiunii lui A ? c) Rezolvati speta in ipoteza in care actinea ar fi fost introdusa in timpul vietii lui X.7/1973.( a se citi si Decizia Curtii Constitutionale nr.I din Legea nr. insa paratul a nesocotit intelegerea dintre ei.1988.situat in strada Sperantei nr. indiferent de proprietar. acesta din urma prezentandu-i un titlu de proprietate aparent valabil. el contravenind articolelor 41 (1) si 135 (1) din Constitutie care prevad ocrotirea proprietatii private de catre Stat. aratand instantei ca s-a mutat in locuinta in urma incheierii unui contract de inchiriere cu C. reclamanta arata ca s-a aflat cu B in relatii de prietenie in cadrul carora i-a relatat despre corespondenta pe care a purtat-o cu X.

Hamangiu. notiunea de proprietate s-a extins asupra unor noi categorii de bunuri care. mai putin complete decat dreptul de proprietate propriu-zis dar de acelasi ordin si care.Este vorba despre proprietatea literara. sa caute sa faca o repartitie mai dreapta. mai precis a unor noi forme de apropriere ce se aplica bunurilor incorporale.”(M. intrucat vointa are existenta –ei-infapt in lucru. In primavara anului 2001. apropiate fiind de acest drept. Cerinte: a) Considerati intemeiata atitudinea lui X ? c) In ce conditii ar fi putut B sa inchirieze imobilul? Dar daca ar fi fost coproprietar ? III.. luare nemilocita in posesie . se paote afirma ca inflorirea proprietatilor incorporale corespunde unei extinderi a notiunii de propietate. G. proprietatea ca prima fiinta – in-fapt a acesteia este scop esential pentru sine. permit sa-i apreciem forta sa de expansiune. sector x. I. sa calificam dreptul asupra acestor bunuri ca fiind un drept de proprietate..infapt in el.folosire . in sensul cel mai larg al cuvantului. necesitau a fi protejate. care consista tocmai in conceptia atribuirii unor drepturi. pozitia adevarata este insa ca.reflexia vointei in sine din lucru-instrainare-judecata pozitiva. ca la un moment dat repartizarea bogatiilor sa prezinte un dzechilibru. X se hotaraste sa ia legatura cu adevaratul proprietar.Nu trebuie sa confundam existenta proprietatii individuale cu repartitia ei ...08. Planiol. nu este exact din punct de vedere strict tehnic.. cand se face din acesta factor prim.” ( M. adica toate drepturile..Intre A si B intervine la 12.Ripert) c)”. c.Literatura juridica Comentati urmatoarele citate : a) “Socotim mai curand ca discutia asupra originii si fundamentului abstract al proprietatii este otioasa si fara importanta reala . Fara indoiala. b. artisica si industriala.. negativa si infinita a vointei asupra lucrului..Djuvara ) d)” A avea proprietate apare. La adresa mentionata se prezinta X care se intereseaza daca B este proprietarul exclusiv al casei si-i solicita sa prezinte un act doveditor in acest sens. care s-a transformat fara a pieri .5.. .In definitiv. sub presiunea necesitatilor sociale. intrucat lucrul este ceva negativ fata de ea.dreptul de proprietate are o deosebita importanta pentru personalitatea juridica . tot ce este juridiceste obiect de apropriere.. vointa isi are existenta –sa. datorita valorii lor economice..”( C.Proprietatea are determinarile sale mai precise in raportul vointei fata de lucru: acest raport este : a.. necesar si neinlaturabil.Rosetti-Balanescu.Al. ... tot ce poate fi <al meu> . ca ceva pozitiv. oricare ar fi ele fac parte integranta din personalitatea noastra.Dreptul de proprietate capata astfel toate atributele personalitatii noastre juridice.Legiuitorul poate. din punctul de vedere al nevoii. din punctul de vedere al libertatii. ca fiind mijloc.Baicoianu) b)”In cursul secolului trecut . situata in strada 1 Mai . despre fondurile de comert si despre valorile mobiliare. Proprietatea este un fapt istoric si social persistent .(G. ca in ceva negat. B face cunoscut printr-un anunt la mica publicitate ca inchiriaza o parte din imobil.Hegel) 12 .In cele din urma. toate proprietatile pe care le avem.2000 un contract de inchiriere privind o casa de locuit. Bucuresti. si care trbuie primit ca atare. proprietatea lui A.Se poate intampla.

.. 2001..Poate ca ar trebui sa-l intelegem dintr-o perspectiva tehnica. Editura ALL. Ed.Carbonnier.s-a conturat pe cale jurisprudenţială abuzul de drept în materia proprietăţii şi s-au elaborat legi speciale reglementând regimul şi circulaţia diverselor categorii de bunuri(în special. este un drept social in principiu.Les Biens) Bibliografie minimala 1. transpusă în materia proprietăţii este de a natură a reliefa funcţia socială a acesteia.e)”Dreptul de proprietate. LIMITELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ I. inainte de aparitia Evei.Hamangiu.Clasificare. 27-48. Orice drept se exercită în cadrul anumitor limite. 1997. acestea impunându-se cu titlul de restricţii în cadrul exercitării dreptului său .II. 13 . formalităţi. 2.p. Vol. Drepturile reale principale”.”Tratat de drept civil roman”. prin intermediul aceastei funcţiuni a proprietăţii. cand titular ar fi un Robinson singur existent in insula lui. Nu poate fi vorba de un drept de proprietate al unui Adam singur existent pe lume. .Scurte precizari teoretice 1. 2. Din punct de vedere tehnic. Aşadar. Art. cum nu poate fi vorba de un drept de proprietate. pentru ca nu poate interveni decat cel putin intre doua persoane .8 s.. limitarea dreptului de proprietate.-sau mai precis. I. monarh absolut in casa sa. C.Notiune. C.. Bîrsan. Justificare. astfel. „Drept civil.u.Rosetti-Balanescu. marcand pozitia proprietatii in gama drepturilor reale.având ca izvor formal contractulvizează atributele sale şi se manifestă în sens negativ.480 Cod civil. cele imobiliare).Baicoianu. titularul neputând uza sau dispune de dreptul său decât cu respectarea anumitor condiţii. această limitare a dreptului este precizată imediat după proclamarea caracterului său absolut. în scopul împlinirii ei. nu asta inseamna Revolutia ? <Absolut> este in mod curent tradus ca nelimitat. fără însă a muta discuţia pe terenul unei eventuale distincţii (cu serioase accente polemice)dintre proprietate ca drept subiectiv şi proprietate ca funcţie socială.” ( M. ALL Beck.enunţă că prerogativele sale se exercită în limitele determinate de lege. fiecare francez devenit Ludovic al XIV-lea.Djuvara) f)”Termenul <absolut> este cel mai stralucitor din intreaga definitie a dreptului de proprietate. o precizare importantă trebuie efectuată : vom reţine funcţia socială ca justificare a îngrădirii exerciţiului deptului de proprietate numai în măsura în care prin “proprietate-funcţie socială” vom înţelege nu o noţiune de drept ci o idee. Bucureşti. ceea ce creează o impresie oarecum contradictorie a definţiei legale.”( J. Insa accentul politic al termenului a fost retinut.Al. care pot fi grupate în două mari categorii: limite materiale şi limite teoretice ( juridice). ca orice drept.o reflecţie cu rolul de a contribui la conturarea regimului juridic al dreptului de proprietate. p. Justificarea limitării se regăseşte în ideea armonizării interesului individual cu cel general al societăţii şi care.Fiecare cetatean.definind dreptul de proprietate.

a). de interes economic general. social. Izvorul formal al acestei categorii de limite îl constituie legea – în accepţiunea ei largă.Apelând la criteriul mixt de clasificare a limitelor legale de interes public – natura interesului ocrotit şi felul bunului asupra căruia poartă dreptul de proprietate.Codul civil tratează materia limitelor dreptului de proprietate în sarcina proprietarilor în titlul consacrat servituţilor.În acest capitol ne vom ocupa exclusiv de limitele teoretice ale exerciţiului dreptului de proprietate.653 din 22 iulie 2005).limitele teoretice sau juridice se clasifică în funcţie de izvorul lor formal în : 1) legale. 14 . cultural) . 3) convenţionale. 3. 2) judiciare. întrucât include sub “paravanul” unei singure noţiuni. 4.nr.în ceea ce priveşte limitele materiale.1. Titlul X “Circulaţia juridică a terenurilor” din Legea nr 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei(M.servitutea. de act normativ emis de Parlament. privind asigurarea siguranţei transporturilor aeriene.44.of. 3) în adâncime. b). istoric. fie după natura interesului public ocrotit ( economic. Sediul materiei regimului juridic al terenurilor se află în următoarele acte normative: Constituţia României.instituţii diferite. decurgând din apărarea siguranţei naţionale.Regimul terenurilor şi construcţiilor.obiect al dreptului de proprietate: privind ocrotirea mediului inconjurator.cât şi din lipsa utilităţii sale practice. 2) în înălţime.Limitele legale. 3. 4. de interes arhitectural.2 Limitele legale de interes privat. decurgând din importanţa anumitor bunuri. fie după felul bunului ( mobil sau imobil). -decurgând din caracterul periculos al anumitor bunuri .Criteriul în funcţie de care vom clasifica limitele legale va fi natura interesului vizat: public sau privat.Această ultimă clasificare a servituţilor este criticabilă atât din motivul lipsei de fundament. art.1. 3. cultural. sub denumirea de servituţi naturale si legale. Limitele legale de interes public sunt susceptibile de mai multe clasificări.Limitele legale decurgând din importanţa anumitor bunuri.vom reţine în cadrul acestei secţiuni îngrădirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor. deoarece face o distincţie inutilă între cele două forme de servituţi. acestea interesează în principiu bunurile imobile şi au în vedere delimitarea proprietăţii asupra terenurilor: 1) in suprafaţă.

economic şi tehnic al construcţiei.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de Legea nr. Legea nr.85/1992.112/1995. Legea nr.61/1990. -în caz de moştenire legală( art. însă înstrăinarea şi dobândirea lor pot avea loc numai cu respectarea prevederilor legale (art.350/2001.2 art.44 alin.2 Constitutie).44 alin . Conform Deciziei Curţii Constituţionale nr. c) Limitele legale ale exerciţiului dreptului de proprietate privată asupra construcţiilor sunt reprezentate de certificatul de urbanism şi autorizaţia pentru executarea lucrărilor de construire sau desfiinţare a construcţiilor. art. d) Se interzice înstrăinarea terenurilor cu privire la titlul cărora există litigii privind reconstituirea dreptului de proprietate privată şi legalitatea titlului de proprietate (art.Legea nr. -în funcţie de reciprocitate.2 legea 50/1991) d)Prin legi speciale este reglementată dobândirea în proprietate privată a locuinţelor proprietatea statului sau construite de către stat: Decretul –lege nr. -certificatul de urbanism este un act administrativ de informare. 15 . Sediul materiei este reprezentat de Legea nr. -potrivit tratatelor internaţionale . Regimul juridic al construcţiilor. b)Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în anumite condiţii : -aderarea la Uniunea Europeană. caracterul străin al capitalului ( chiar şi sută la sută străin) unei persoane juridice române nu are relevanţă.4 Titlul X). -autorizaţia de construire este un act administrativ emis pentru a asigura concordanţa dintre activităţile de construcţii şi conţinutul documnetaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism(art. însă. -forma autentică este necesară şi pentru constituirea unui dezmembrământ (alin.213/2005 privind dobândirea de către cetăţenii străini şi apatrizi a dreptului de proprietate asupra terenurilor .1 Titlul X Legea 247/2005). Legea nr. pentru identitate de raţiune. 4. 2 Constituţie se aplică şi persoanelor juridice străine .342/1997.art.2. -conform legii organice.partajare sau comasare a bunurilor imobile).114/1996.Există câteva situaţii prevăzute în Legea nr.453/2001 privind autorizarea executării de construcţii. b)Persoanele fizice şi juridice străine pot dobândi dreptul de proprietate asupra construcţiilor.29 în care eliberarea certificatului d eurbanism este obliogatorie pentru încheierea anumitor operaţiuni juridice( autentificarea actelor de înstrăinare. Regulile de bază ale acestui regim juridic sunt următoarele: a)Terenurile proprietate privată sunt în circuitul civil. Principalele reguli aplicabile circulaţiei juridice a construcţiilor sunt : a)Construcţiile proprietate privată sunt în circuitul civil iar înstrăinarea şi dobândirea lor sunt guvernate de principiul consensualismului.Eliberarea lui nu conferă dreptul de executare sau desfiinţare a construcţiei.2 alin 1 Titlul X). conţinând date referitoare la regimul juridic.2 Titlul X. c)Este necesară forma autentică a contractelor de înstrăinare şi dobândire a terenurilor (art. aceeaşi cerinţă este necesară şi pentru transferul dezmembrămintelor.

neputând fi cedat sau închiriat (art. -Legea nr.Potrivit art. obiecte ale dreptului de proprietate privată : -terenurile atribuite prin constituiea dreptului de proprietate. numite de Guvern sau de către consiliul judeţean. 3 indice 1 şi alin. 33/1994). În lipsa unei cesiuni amiabile.18 (1). 5.În art. Exproprierea se poate realiza prin bună învoială.39 Legea 18/1991 nu se pot înstrăina timp de 10 ani. Sediul materiei: -Constituţia Romaniei : art. în schimbul unei despăgubiri.Declararea utilităţii publice .2 din Legea nr. însă. 16 . Despăgubirea trebuie să fie prealabilă. B. alin. întrucât în conţinutul ei intră mai multe acte şi fapte juridice . .571 C. 33/1994).29 şi art. despăgubirea va cuprinde valoarea reală a imobilului precum şi prejudiciul suferit de proprietar sau alte persoane îndreptăţite. adică să acopere întreaga pierdere înregistrată de persoanele vizate prin măsura expropierii. Din definiţie rezultă condiţiile şi obiectul exproprierii. Exproprierea pentru cauza de utilitate publică.Procedura exproprierii. art. 4 Legea nr. 7 Legea nr.Limite legale care conduc la pierderea dreptului de proprietate privată. -dreptul de uz are un caracter strict personal. de drept substanţial şi de drept procedural. se parcurg trei etape: a)Declararea utilităţii publice de către Guvern sau consiliul local( art.6 din Legea nr. -existenţa interesului naţional sau local care să confere lucrărilor caracter de utilitate publică. adică cele dobândite potrivit art. 6.5. socotiţi de la inceputul anului următor celui în care s-a făcut înscrierea proprietăţii .33/1994 din bunurile imobile proprietatea persoanelor fizice şi juridice(cu sau fără scop lucrativ).pentru lucrări de utilitate publică. Condiţiile exproprierii sunt considerate adevărate principii care guvernează materia exproprierii:declararea utilităţii publice şi acordarea unei despăgubiri drepte şi prealabile. potrivit art. precum şi din cele aflate în proprietatea privată a comunelor.Legea declară inalienabile anumite bunuri.pentru alte lucrări utilitatea publică se declară prin lege.33/1994.Acordarea de despăgubiri drepte şi prealabile..26 din legea nr.înscrierea lucrării de utilitate publică în planurile urbanistice şi de amenajare a teritoriului.3. Exproprierea are o natură juridică complexă. . -locuinţele cumpărate în condiţiile art.1. Sunt exceptate bunurile imobile proprietate publică şi bunurile proprietate privată a statului.Expropierea se poate face numai în cazuri excepţionale.33/1994 sunt menţionate lucrările de utilitate publică. de drept public şi privat. în scopul executării unor lucrări de interes public.44 alin.Trei condiţii sunt necesare pentru declararea utilităţii publice: -efectuarea unei cercetări prealabile de către comisii. adică anterioară transferului dreptului de proprietate din patrimoniul proprietarului. fără ca această enumarare să fie limitativă. . A. municipiilor şi judetelor. 5. 6.Inalienabilitatea legală.3 . oraşelor.33/1994. Despăgubirea trebuie să fie dreaptă. prin cesiunea amiabilă a dreptului de proprietate asupra imobilului (art. Definiţie: exproprierea pentru cauza de utilitate publică reprezintă mecanismul de trecere în proprietatea publică a unor bunuri imobile proprietate privată.9 Legea 112/1995 nu pot fi vândute de către chiriaşiicumpărători timp de 10 ani calculaţi din momentul cumpărării.Obiectul exproprierii este format.civ).

. 7.” Se adauga premisa ca existenta proprietatilor invecinate este de natura sa impuna titularilor si o obligatie generala de a nu aduce atingere dreptului vecinului. 17 . civ care pleaca de la premisa unor obligatii asumate prin conventie .b)Măsurile pregătitoare exproprierii (art.33/1994).4 din Constitutie :”Dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinatati.având in vedere reglementarea ei actuala in art.1-3 Decretul31/1954 si care cere corelarea dreptului subiectiv cu interesul obstesc( criteriul obiectiv al teoriei abuzului de drept) . fara chiar se existe vreo conventie intre dansii. 8. Insa aceasta teorie ridica de lege lata doua probleme : una de ordin general.13-20 Legea nr. 21-33 Legea nr. Expropriatorul întocmeşte propunerile de expropriere (planul imobilului şi oferta de despăgubire) care se depun la consiliile locale şi se notifică titularului dreptului de proprietate.i rolul de a statornici regulile raporturilor de vecinatate. Protecţia expropriatului se realizează în condiţiile art.” -art. Textele legale care permit restrângerea dreptului de proprietate pe cale contractual ă sunt art.iar in lipsa acestora.44(6) Constitutie si art.588 C.art.si care vizeaza insasi revizuirea intregii teorii a abuzului de drept.41 pct.Limitele judiciare ale dreptului de proprietate. nu si in ipoteza imobilelor expropriate in baza legii vechi.Limitele conventionale ale dreptului de proprietate.588 c. iar a doua problema.este dictata de aplicarea teoriei in materia starii de vecinatate care presupune existenta unor inconveniente independent de ideea producerii uniu prejudiciu propriu-zis.civ.Exista o serie de texte legale care permit ingradirea dreptului de proprietate pe cale judecatoreasca: . 33/1994).. Dreptul de retrocedare se aplica numai in cazul imobilelor expropriate dupa intrarea in vigoare a L 33/1994( sau aflate in curs de expropriere la acea data).”Legea obliga pe proprietari la osebite obligatii unul catre altul. legii revenindu. Domeniul de aplicaţie îl formează starea de vecinatate alături de clauza de inalienabilitate.de ordin particular. Fundamentul juridic al limitarii dreptului de proprietate il constituie abuzul de drept al proprietarului vecin. intrucat se opune principiul neretroactivitatii legii civile. b c)Exproprierea şi stabilirea despăgubirilor ( art.35 şi 36 din Legea 33/1994: dreptul de retrocedare şi de preferinţă la vânzarea imobilului expropriat.

Exista insa unele texte ale Codului civil.Codul civil roman nu contine o reglementare a acestei materii. le donataire ou le legataire peut etre judiciarement autorise a disposer du bien si l’interet qui avait justifie la clause a disparu ou s’il advient qu’un interet plus important l’exige.de a planta reciproc sau unilateral arbori la o distanţă mai mică decât cea legală.Al ă turi de îndep ă rtarea acestor obiec ţ iuni teoretice.de exemplu. Considerat cel mai puternic argument contrar admiterii clauzei de inalienabilitate .pentru validarea clauzei de inalienabilitate au contat o serie de considerente de ordin practic : intersul serios al dispun ă torului clauzei şi caracterul temporar al acesteia. se impune notarea clauzei de inalienabilitate in cartea funciara .civ.Clauza de inalienabilita t e . problema fundamentului sanctionarii).Este ipoteza stării de vecinătate.1.deziderat care nu este în pericol faţă de efectul realizat printr.se disting două moduri . In materie imobiliară.1310.-interzice substitutiile fidei comisare . Obiectul clauzei de inalienabilitate il constituie lipsirea dreptului de proprietate de atributul sau esential -abusus . instituindu-se obligaţia cumpărătorului sau donatarului de a nu-l înstraina sau de a nu construi de exemplu.de exemplu. Faptul reglementarii relativ recente a clauzei de inalienabilitate in dreptul francez nu a oferit insa rezolvare unor probleme teoretice si practice datand inca de la sfarsitul secolului al XIX-lea referitoare la natura juridica a clauzei si la sanctiunea care intervine in caz de nerespectare a acesteia ( mai precis. şi anume : evitarea reinstaur ă rii aş a-ziselor bunuri de mân ă moart ă .al destinatarului clauzei sau al unui terţ.-să fie întemeiată pe un interes serios şi legitim. Faţă de obiectul principal al convenţiei (transmiterea unui drept real) limitarea dreptului de proprietate transmis are un caracter secundar în aceste ipoteze. avându. pentru efectul de opozabilitate fata de terti.după cum limitarea proprietăţii constituie obiectul principal al contractului sau se realizează ca urmare a asumării de catre proprietar a unor obligaţii secundare: -conventia are ca obiect însăşi îngrădirea dreptului de proprietate. a)Sediul materiei.consacra principiul liberei circulatii a bunurilor. ” Les clauses d’inalienabilite affectant un bien donne ou legue ne sont valables que si elles sont temporaires et justifies par un interet serieux et legitime. temporară o clauză care este prevăzută până la ajungerea la maturitatea legală a destinatarului ei. principiul circula ţ iei libere a bunurilor a fost însă înlă turat de la aplicare .Meme dans ce cas. art.1.ridicate la rangul de principii. Este considerată .-clauza sa fie temporară. 2. a obligaţiilor asumate de proprietarii vecini. 8. spre deosebire de Codul civil francez care a fost modificat prin Legea din 3 iulie 1971. nu îndeplineşte această condiţie o clauză care ar fi stipulată pe toată durata vieţii stipulantului sau destinatarului ei. introducandu-se articolul 900-12. decât în anumite condiţii de distanţă sau înălţime.se în vedere scopul urm ă rit prin legiferarea lui.:art.803 C. c)Conditiile de admitere a clauzei de inalienabilitate: c.În ceea ce priveşte operarea limitărilor pe cale convenţională . In Codul francez clauza de inalienabilitate este reglementata in titlul consacrat liberalitatilor. care poate fi al dispunătorului.si al caror câmp de aplicare sar opune acceptarii unei clauze de inalienabilitate. 2 18 . b) Admisibilitatea în principiu a clauzei . -convenţia are ca obiect transmiterea cu titlu oneros sau gratuit a dreptului de proprietate cu privire la un bun .Dimpotrivă.o asemenea clauză – indisponibilizarea temporar ă a bunului.1306-statueaza ca pot vinde si cumpara toti cei carora nu le este oprit prin lege . art.

4 Faţă de aceste repere generale . il est difficile de concevoir une chose indisponible par sa nature. inalienabilitatea temporară stabilită în contract s-ar manifesta ca o obligaţie de non facere în sarcina dobânditorului bunului. nu este judicios a se subsuma noţiunea inalienabilităţii unui bun noţiunii de indisponibilizare totală .18/1991. al doilea ţinând de particularităţile clauzei: principial. şi astfel o consideră.. ca argument invocându-se faptul că numai bunurile din domeniul public sunt inalienabile prin natura lor. ar permite justificarea acţiunii stipulantului clauzei(înstrăinătorul) de anulare6 a actului subsecvent încheiat . prin convenţia părţilor . următoarele: a)-obligaţie de a nu face 5. înţelegem să avem următoarele comentarii . nu şi cele care sunt în comerţ .Vasilesco..p. şi care este exclusiv de apanajul legii.Băicoianu.cu privire la modalitatea de înţelegere a inalienabilităţii respective în sarcina dobânditorului .civ. ar însemna ca studiul de faţă să se preocupe de interdicţia de înstrăinare. şi nu de clauza de inalienabilitate.I. În general.Mais un proprietaire ne peut pas prendre une disposition qui frapperait un bien d’indisponibilite reele. Hamangiu. U.. în scopul desfiinţării actului de înstrăinare prohibit.Al. în ipoteza acceptării tezei potrivit căreia clauza de inalienabilitate a fost stipulată în considerarea persoanei. p . se înţelege prin clauza de inalienabilitate o indisponibilitate totală şi perpetuă a bunului (punându-se semnul identităţii între cele doua noţiuni). În al treilea rând. op.cit. întrucât suntem în prezenţa a două domenii distincte de aplicare: nulitatea presupune un act juridic nevalabil. însă. în plus. op. absolută a bunului în considerarea naturii sale (de bun aflat in domeniul public. art.209. continuând linia logica a distincţiei mentionate .Se observă că această distincţie nu a trecut testul timpului.cit.cit.a. este necesar să se distingă între o eventuală incapacitate a persoanei . În primul rând.) . ”En verite.civ. în discutarea naturii juridice a clauzei de inalienabilitate se porneşte de la următoarea observaţie : clauza este inserată într-un act juridic fie în considerarea bunului(indisponibilitate reală). l’objet n’est pas luimeme susceptibile d’appropriation privee. există exemple de inalienabilităţi legale temporare a unor bunuri care se aflau în circuitul civil( cele stabilite prin Legea nr.. 19 . Criticile care pot fi aduse sunt de natură a anula avantajele aparente menţionate şi vizează două aspecte. de exemplu).8. întrucât nu şi-a găsit ecou în cadrul dispoziţiilor art. cu referire la noţiunea indisponibilităţii reale. Principalele sisteme propuse pentru explicarea naturii juridice a clauzei de inalienabilitate sunt.3 Dintr-o altă perspectivă .1075-1076 C.900-1din Codul civil francez care utilizează denumirea “clauza de inalienabilitate”.1076 C.2. În al doilea rând. nu se pot aplica în acest caz. pe cand executarea silită a obligatiilor de a face priveşte un act juridic valabil încheiat.Rosetti-Bălănescu.Natura juridică a clauzei de inalienabilitate. Ibidem. în sarcina dobânditorului bunului (fiind vorba de o obligaţie de non facere. pe scurt.207.p. implicit ca fiind imposibilă juridiceşte.Potrivit acestei teze. unul de natură principială.Vasilesco. Avantejele sistemului obligaţiei de non facere sunt doar aparente. Une condition de ce genre serait juridiquement impossible.care este exclusiv de domeniul legii – şi o simplă obligaţie instituită .60.p. 3 4 5 6 C.213/1995 ş. în opinia noastră.op. a cărei încălcare ar permite intervenirea creditorului(înstrăinătorul) în temeiul art.60. fie în considerarea persoanei( proprietarului bunului) .” U. de o condiţie rezolutorie sau de o sarcină în cadrul unei liberalităţi). fiind vorba mai mult de valoarea sa explicativă – doar parţială . de asemenea. Legea nr.On ne voit d’exemples semblablesque dans le domaine public..Dans ce cas.

350. e)-modalitate sui-generis a actului juridic .p. aşa cum vom demonstra . 8 E.cit. ci numai prin lege(de exemplu.. opera jurisprudenţei.II.4. ca şi sancţiune pentru nerespecatrea clauzei.p.Diferenţa dintre acest sistem şi cel bazat pe obligaţia de a nu face constă în faptul că in cazul indisponibilităţii in rem .231.Les Biens. mai precis. Paris.Droit civil francais.Ca şi în cazul primului sistem propus.vol.G.Luţescu. Sistemul propus este lesne de înlăturat. 10 a se vedea autorii citaţi de U. Dintre acestea. prin înstrăinarea bunului de către destinatarul clauzei. 8.1306 C. condiţia rezolutorie nu explică soluţiile jurisprudenţiale de menţinere a actului juridic afectat de condiţie şi de desfiinţare a actului de înstrăinare consimţit de destinatarul clauzei.). cu consecinţa revocării donaţiei pentru neîndeplinirea sarcinii. 11 Faţă de criticile la care sunt expuse majoritatea sistemelor oferite ca explicaţii ale clauzei de inalienabilitate.Astfel. fiind de pur ordin practic: prezenţa unei asemenea clauze într-un contract de vânzare-cumparare ar diminua în mod evident valoarea lucrului vândut. întrucât.cit.. 11 Ibidem. 9 M.Vasilesco.206. întrucât eventualul cumpărător nu ar fi dispus să ofere decât un preţ mult sub nivelul pieţei pentru un bun de care nu ar putea dispune juridic. 1926. trebuie precizată în prealabil sfera noţiunii de terţi în această materie si de asemenea. c)-indisponibilitate reală-in rem9.explicaţia este simplă. art. În cazul înserării clauzei într-un contract de vânzare-cumpărare. influenţându-le în funcţie de felul contractului în care se regăseşte . Paris. Pentru a discuta efectele produse faţă de terţi ale clauzei de inalienabilitate. în ambele situaţii nu se justifică din punct de vedere juridic posibilitatea de desfiinţare a actului de înstrăinare a bunului către un terţ. dar care trebuie pusă în acord cu chestiunea efectelor pentru ipoteza îndeplinirii condiţiei.Les demembrements de la propriete fonciere.Soluţiile jurisprudenţei franceze mai vechi de acordare a acţiunii în anulare destinatarului clauzei nu sunt la adăpostul criticilor. cea mai importantă critică rămâne cea refritoare la incompatibilitatea domeniului caluzei caoncepută ca obligaţie de non facere şi cel al nulităţii. şi anume.Planiol.949. 8. Domeniul de aplicaţie al clauzei de inalienabilitate. aceasta se transmite şi moştenitorilor destinatarului clauzei. testamente) decât în cazul actelor cu titlu oneros. sau .Chenon. clauza ar îmbrăca regimul juridic al unei sarcini. o asemenea sancţionare a nerespectării clauzei este dependentă de opozabilitatea faţă de terţi. obiecte ale clauzei.207. în privinţa contractelor de donaţie. 7 20 . Problematica domeniului de aplicare al clauzei este în strânsă legătură cu natura sau regimul său juridic . am fi în prezenţa unei condiţii rezolutorii ce antrenează desfiinţarea retroactivă a contractului în ipoteza îndeplinirii condiţiei. rolul explicativ limitat se observă în ipotezele în care acţiunea în anulare a actului subsecvent este acordată-potrivit jurisprudenţei franceze -7 destinatarului clauzei. Ibidem.Clauza de inalienabilitate are o mai largă aplicare practică în cazul actelor juridice cu titlu gratuit ( donaţii .op.3. op. în scopul aplicării clauzei –cu orice justificare. pe motivul ca incapacităţile nu pot fi instituite prin voinţa părţilor. 1881.Considerăm că acest aspect nu poate constitui un impediment .these. b)-incapacitate prevazută în persoana destinatarului clauzei-in personam 8.323.a art. p. d)-condiţie rezolutorie10 . şi acesta se remarcă prin valoare sa explicativă.60. operată distinctia dintre bunurile mobile si cele imobile. p. reţinerea culpei acestuia–nemo auditur propriam turpitudinem allegans. având în vedere în primul rând. p. dincolo de orice justificare.p.civ. acesta apare ca tentativă de surmontare a tuturor dificultăţilor întâlnite.Efectele faţă de terţi.Din această perspectivă.- concret.

de dispozitiile legale referitoare la indeplinirea formalitatilor de publicitate in materie imobilara a clauzei de inalienabilitate ( Legea nr..nr . poate să o aloce pentru finalizarea acestui proiect imobiliar este de 11. 12 13 M.1998.61 din 26 martie 1996 şi respectiv. B. M. M. Problema de drept este reprezentata de posibilitatea ca un asemenea bun sa formeze obiectul clauzei de inalienabilitate . restul de ½ a fost dobândit de B. nr.In cadrul notiunii de terti se includ urmatoarele subiecte de drept :creditorii ( care au o garantie reala asupra bunului ) stipulantului clauzei.09. si . respectiv. coproprietarii unui teren agricol aflat în intravilanul comunei Mogoşoaia.000 de lei. Astfel.84 din 23 febr.In discutarea acestei probleme se va tine seama de aplicabilitatea articolului 1909 C. 21 . În acest scop.. şi B. vânzător fiind Y.Ipoteza eficacitatii clauzei fata de creditorii chirografari ai dobanditorului bunului imobil( destinatarul clauzei) . iar suma totală pe care X.000 de lei.000.13) II..Ipoteza opozabilitatii clauzei fata de tertul care achizitioneaza bunul mobil sau imobil (inalienabil temporar) de la destinatarul clauzei.civ.Ipoteza bunului mobil asupra caruia s-a constituit in prealabil o garantie mobiliara( in baza Legii nr. deţine o cotă-parte indiviză de ½ care a fost dobândită printr-un contract de vânzare-cumpărare încheiat la data de 6 mai 1998. eficacitatea sau opozabilitatea fata de terti se prezinta sub mai multe ipoteze : A.000.7/1996 si Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de carte funciara. La 26. Ansamblul de construcţii pe care X. nr.000. C. donator fiind W. îi contactează pe A. doreşte să investească în domeniul construcţiilor.236 din 27 mai 1999.99/199912) . doreşte să-l edifice are un cost total (manopera+materiale de construcţie) estimat la 10. creditorii chirografari ai destinatarului clauzei (dobanditor al bunului) si tertul achizitor al bunului..Of. cu domiciliul în Bucureşti. cetăţean român.000.of. persoană fizică ce şi-a redobândit cetăţenia română la data de 25 iunie 1997. cetăţean român domiciliat în Franţa.Of.Aspectul care intereseaza este daca inalienabilitatea temporara a bunului atrage si insesizabilitatea acestuia inlauntrul cat si dupa perioada de inalienabilitate.Rezolvati urmatoarele spete: 1) X. Acest teren are următoarea situaţie: a) este în suprafaţa totală de 110 ha. el urmăreşte să achiziţioneze un teren în suprafaţă de cel puţin 90 ha. la data de 20 iunie 1997 în urma unui contract de donaţie.1999 X. b) A..

în calitate de avocat specializat pe probleme imobiliare întrebându-vă: a) dacă datele mai sus-menţionate sunt suficiente pentru a contura situaţia juridică a terenului.000. care sa-i permita achizitionarea unui apartament intr-o zona centrala din Bucuresti. in valoare de 200 milioane lei pentru achizitionarea unui automobil BMW.1997. în timp ce B. se hotaraste sa faca uz de dreptul sau de cumparare a acestei locuintei . X este sfatuit de un prieten arhitect sa inceapa lucrarile de consolidare a casei. aratati daca il sfatuiti sa incheie contractul de ipoteca in fiecare caz in parte. 2) Verificati daca sunt respectate dispozitiile legale referitoare la dobandirea in proprietate a terenurilor agricole. oferă cota sa parte indiviză spre vânzare pentru un preţ de 200. este nevoie de contractarea unui imprumut in valoare de 100 milioane lei. art. 22 .112/1995.A trateaza cu B in vederea cumpararii cotei acestuia din dreptul de proprietate asuplra terenului. 2)In calitate de avocat al lui X. in calitate de chirias din anul 1980 al imobilului situat in Bucuresti.112/1995. este de acord să o doneze.b).Intrucat proprietarul nu detine lichiditatile necesare reparatiilor. Insa Y conditioneaza acordarea imprumutuluide inscrierea unui drept de ipoteca in favoarea sa asupra imobilului proprietatea lui X.Insa.9. timpul estimat pentru efectuarea lucrărilor este de 24 de luni. in cote-parti egale. cu plata integrala a pretului. Cerinte: 1) Identificati problemele de drept comune celor doua ipoteze ( a. apelează la Dvs. strada Belvedere nr.112/1995.De asemenea. iar X. a carei constructie dateaza din 1930. garantand ca in cazul nerambursarii creditului si al executarii silite. 3.9 din legea nr.2002.01.persoana fizica. il manifesta fata de locuinta proprietatea lui X. Cerinte: 1) Prezentati problemele de drept comune celor doua ipoteze ( a. cu respectarea tuturor prevederilor legale. el marturiseste interesul pe care o anumita persoana. confirm art. b) ale spetei.un teren de 100 ha. devine inaplicabil.Contractul de vanzare. doreşte ca întregul fond imobiliar să fie dat spre exploatare cel mai târziu la 01. ca un asemenea contract de ipoteca. b)A detine impreuna cu familia lui un teren agricol in suprafata de 150 ha si in coproprietate cu B . Institutia de credit la care X a apelat pentru acordarea imprumutului insista pentru inscrierea unui drept de ipoteca asupra imobilului . X. deoarece nu s-ar respecta interdictia de inalienabilitate a imobilului cumparat in baza Legii nr. in caz de insolvabilitate a debitorului. b) care sunt etapele care trebuie parcurse şi condiţiile care trebuie îndeplinite ca proiectul să fie finalizat cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. in urma cumpararii in baza Legii nr. El intentioneaza sa achizitioneze impreuna cu B si C. care deocamdata doreste sasi pastreze anonimatul.cumparare se perfecteaza la 12. consilierul juridic atrage atentia negociatorului financiar. In luna martie 2002. a) X .15. Pe de altă parte. dacă are resurse financiare suficiente pentru finalizarea proiectului. b)X contracteaza un imprumut de la Y. 2. a)A detine impreuna cu familia lui un teren agricol in suprafata de 150 ha. va obtine un pret foarte mare.000 de lei.10.A. pentru garantarea creditului.persoane care nu fac parte din familie.un teren de 300 ha.

1995. b) Rezolvati speta pentru ipoteza in care interdictia de instrainare ar fi fost fixata pana la data in cara B ar fi implinit majoratul. şi anume 23 . la 1.1997. 7. Societatea comerciala “Bavariamobile”Romania SRL.92/1997. ori in strainatate. poate dobandi drepturi reale asupra bunurilor mobile si imobile. A si X. indicati subiectul de drept si mijlocul juridic prin care se poate sanctiona nerespectarea conditiei stipulate in contractul de donatie.”Bavariamobile” Romania SRL. Terenul respectiv este revendicat in justitie de catre A la data de 15.10.92/1997. solicitând retrocedarea unui imobil care îi aparţinuse cu titlu de proprietate până în anul 1987. cu conditia de a nu o instraina.1997).4.12. pentru a ramane in familie si pentru a se bucura de ea si generatia viitoare. introduce o acţiune împotriva Consiliului Local al Oraşului X. A ii doneaza o casa nepotului sau B . instanta de judecata admita actiunea in revendicare a reclamantului. rezidenta sau nerezidenta. b) Solutionati speta in situatia in care notarul ar fi autentificat tranzactia imobiliara.G.6 prevede ca orice investitor.nr.10. in sensul nerecunoasterii dreptului persoanelor juridice straine de a dobandi terenuri in Romania. de asemenea capital strain in totalitate.1997. Comparand titlurile de proprietate ale partilor litigante.380/30.in varsta de 15 ani.02. cu sediul in Bucuresti. in acest sens. Este legala solutia instantei ? 6.G.2 lit.O saptamana mai tarziu. partenerul roman.2000. achizitioneaza un teren in suprafata de 15 ha de la X.se prezinta la notariat pentru autentificarea tranzactiei imobiliare. care in art. c) Rezolvati speta pentru ipoteza in care aceleasi parti s-ar fi prezentat la notar inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. Cerinte: a) Comentati refuzul notarului de a autentifica contractul de vanzare-cumparare la data de 23.02. A.La 12. actualul detinator al imobilului. cerandu-i concursul pentru demararea afacerii. persoana fizica .c. fiind vorba de un imobil cu un stil arhitectural deosebit si cu valoare sentimentala deosebita pentru donator. a) In conditiile in care B contracteaza cu C in vedrea achizitionarii de catre acesta a imobilului.02.02. iar potrivit art. motivand ca o asemenea operatiune juridica este contrara Constitutiei . X ii prezinta legea speciala in materia investitiilor.C. proprietarul unui teren in extravilanul Capitalei.Of.nr. situatie juridica ce contravine Constitutiei. managerul companiei il contacteaza pe X. iar societatea comerciala din Munchen are.La 25. Notarul refuza insa autentificarea.05. Societatea comerciala “Bavariamobile” AG cu sediul la Munchen va investi in Romania in domeniul constructiilor de masini. persoana a juridica rezidenta sau nerezidenta. al carui unic asociat este societatea comerciala “Bavariamobile” AG cu sediul in Munchen. Reclamantul arată că în acel an imobilul a făcut obiectul unei exproprieri pentru satisfacerea unui interes obştesc. La 15. pentru achizitionarea imobilului si construirea fabricii. intrucat considera ca societatea comerciala parata este formata cu captial 100% german. acesta chemand in judecata S. investitorul este persoana fizica sau juridica. 5. cu domiciliul sau cu sediul permanent in Romania. X trateaza in numele investitorului german cu A.92/1997(M.1996.in calitate de reprezentant al companiei straine.1997. nr. la data de 12. care investeste in Romania. O.1996. care ar fi fost soarta dreptului de proprietate al companiei germane dupa momentul modificarii O.

aratand.35 din Legea nr. reclamanta invedereaza faptul ca exproprierea are loc in vederea efectuarii unei lucrari . in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii.Lutescu) 24 . in conformitate cu art.construirea unei staţii hidrometeorologice pe terenul unde era situat imobilul în cauză.De aici nesfarsitul lant de ingradiri care merg de la simplele restrictiuni in exercitiul ei pana la suprimarea totala a acestuia prin expropriere si care. sub forma exagerarii impozitelor. si se scoate mai mult in evidenta functiunea sociala pe care ea este chemata sa o indeplineasca. se pune mai putin accent pe caracterul ei ( al proprietatii-n. I.33/1995. sa consemneze pe numele expropriatilor sumele stabilite drept despagubire. in mod constant. in cazul admiterii cererii sale urmate de punerea de indata in posesie. refelecteaza tendinta ca proprietatea sa inceteze de a mai fi un drept subiectiv intangibil si absolut spre a deveni. inalti fiecare de 20 m . alaturi de familie. intrucat mai multe planoare au fost distruse intrand in acesti stalpi. legiuitorul trebuie sa se fereasca de a face doua lucruri: sa loveasca in principiul si in forma proprietatii individuale.) individual .La 15. 8. B si C . b) Precizati care este natura juridica a dreptului de retrocedare. vecinul sau. invocand faptul ca poate dispune oricum de proprietatea sa. in conceptia moderna. B se opune.B. Ce solutie pronuunta instanta si cu ce motivare ? 9.Literatura juridica Comentati urmatoarele citate : a)”. ca dispozitia constitutionala nu consacra posibilitatea unei derogari de la caracterul prealabil al despagubirii acordate pentru expropriere.Al...In aproprierea campului de testare .RosettiBalanescu.Hamangiu. ce intereseaza ordinea publica si declara ca intelege. În motivarea acţiunii se menţionează că. A ii cere lui B sa-i inlature.03 1999. până la data introducerii cererii de chemare în judecată. in regim de extrema urgenta. A va solicita in calitate de avocat in legatura cu posibilitate introducerii unei actiuni in justitie impotriva lui B.A se ocupa cu construirea si testarea unor aparate de zbor fara motor. 3 din Constitutie. transformand-o in proprietate colectiva. Consiliul General al Municipiului Bucuresti formuleaza o cerere de expropriere impotriva proprietarilor A. pe venit .. Cerinte : a)Rezolvati cererea introdusa de A.nu ramane mai putin adevarat ca.33/1994. In motivarea actiunii. Acţiunea este motivată în drept pe dispoziţiile art.Care va fi temeiul acestei actiuni? III..Baicoianu) b)” Dar. pe proprietatea sa ridica un numar de zece stalpi de lemn. In replica. pusa in serviciul colectivitatii. o institutie supla si ordonata. si sa confiste. bogatia economisita.n.planoare..32 din Legea nr.“ (C.proprietarii ridica exceptia de neconstitutionalitate a acestei prevederi legale in raport cu art. solicitand punererea de indata in posesia terenurilor apartinand acestora.. pe capital sau pe succesiuni .” ( G. nu începuseră lucrările determinate în decretul de expropriere.41 alin. in acest sens. c)Solutionati conflictul de aplicare a legii in timp.

25 . MODALITATILE DREPTULUI DE PROPRIETATE I. trei au fost sistemele spre care s-a indreptat atentia doctrinei si jurisprudentei:1. sau aspectul sau juridic. Bîrsan.”(M. nu este deloc usor a stabilii criteriul dupa care se va aprecia raspunderea ce apasa asupra acestora cand au depasit limita exercitiului normal al drepturilor reale.Dreptul de proprietate este afectat de modalitati atunci cand exercitiul sau este impartit fie prin vointa titularului.Planiol. ci persoana abstracta a proprietarului.”Teoria generala adrepturilor reale”. pe care o gasim exprimata in unele hotarari judecatoresti.Sistemul obligatiunilor nascand din quasi-contractul de vecinatate.p.Al. I. folosinta directa. In dreptul civil exista urmatoarele modalitati ale dreptului de proprietate privata : proprietatea rezolubila.Ripert) d)”In realitate. 2. „Drept civil.230-254. G.Ion . intre doua sau mai multe persoane care exercita cumulativ toate prerogativele dreptului. aceste obligatii sunt calificate propter rem pentru ca debitorul nu este o persoana determinata .Sistemul fondat pe raspunderea delictuala. jurisprudenta a conceput clauzele de inalienabilitate ca pe o categorie distincta a sarcinilor personale si conditilor rezolutorii propriu-zise care lovesc bunurile obiect al donatiilor sau legatelor de o indisponibilitate reala (in rem). valoarea sa.Ripert) e)”Pe de alta parte.Scurte precizari teoretice 1. proprietatea anulabila.Lutescu . da un fundament actiunii in nulitate si determinarii persoanelor care pot exercita aceasta actiune. fie prin vointa legiuitorului .Rosetti-Balanescu.” ( G. daca raporturile de vecinatate nasc in sarcina proprietarilor respectivi indatorirea de a-si exercita drepturile in asa fel incat sa nu jeneze exercitiul drepturilor celorlalti dimprejur. In aceasta privinta. Idea indisponibilitatii reale . Bucureşti. 2001.Ele au acest caracter remarcabil de a fi transmise pasiv in acelasi timp cu dreptul de proprietate pe care il insotesc. 48-82.Tribunalele vegheza de altfel cu grija ca exproprierile sa nu fie un izvor de abuzuri pentru auroritatile administrative .Enumerare. ALL Beck.Filipescu G. Consecintele sociale ale constrangerilor exercitate asupra proprietarului se pot prevedea cu greutate : ele dejoaca calcule si anticipari si deschid calea catre altele asemenea . Atias) g) “ Cu aceste masuri. 1946.c)”Proprietarul este tinut de anumite obligatii datorita dreptului pe care il exercita supra bunului. Drepturile reale principale”.Dimpotriva.” (M.Notiune.Planiol. si exproprierea este adesea pentru proprietar un izvor de beneficii.” (Ch.Specific experientei juridice este de a ajuta la reconstructia reactiilor individuale.Sistemul bazat pe notiunea de abuz de drept.” (C. G.Hamangiu. reglementarea proprietatii trebuie sa se supuna unor directive de bun sens si care intereseaza sau aspectul sau material.3.Lutescu) f)”Stabilirea restrictiilor proprietatii nu este o initiativa de luat la modul lejer! Pentru a fi oportuna. exproprierea este arareori pagubitoare proprietarilor expropriati. p. valoarea bunurilor expropriate se socoteste in genere in mod larg. Ed.Baicoianu) Bibliografie minimala 1. 2. C.

2.Caracteristici.836 c.973 c.4.conditia rezolutorie este reprezentata de faptul invocarii accesiunii de catre proprietarul terenului. Din aceasta definitie rezulta trasaturile juridice urmatoare : exista doi proprietari asupra aceluiasi bun : dobanditorul este proprietar sun conditie rezolutorie iar transmitatorul este proprietar sub conditie suspensiva . transmitatorul este proprietar sub conditie suspensiva.civ. 1.proprietatea comuna in devalmasie. Caracteristicile proprietatii anulabile : .1. Notiune.Caracteristici.Exista proprietate comuna atunci cand dreptul de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri apartine mai multor titulari care exercita impreuna atributele conferite de acest drept. putand exercita asupra bunului toate drepturile unui proprietar pur si simplu.Proprietatea comuna-ca principala modalitate a dreptului de proprietate-se prezinta sub doua forme: -proprietate comuna pe cote parti(si care la randul ei este de mai multe feluri) si . Proprietatea este rezolubila atunci cand transfereul dreptului de proprietate se realizeaza in temeiul unui act juridic afectat de o conditie rezolutorie. 2.PROPRIETATEA COMUNA 3. potrivit vointei partilor sau in virtutea legii.Proprietatea este anulabila atunci cand transferul dreptului de proprietate s-a realizat in temeiul unui act juridic lovit de nulitate relativa.dreptul de proprietate al tertului dobanditor al unui bun comun achizitionat de la un singur proprietar . el are doar un drept eventual asupra bunului.1.Cazuri de proprietate rezolubila legala: art. conditia rezolutorie este reprezentata de faptul ca in urma partajului bunul sa nu cada in lotul celuilalt coproprietar.dreptul de proprietate asupra constructiei al celui ce a construit pe terenul altei persoane.1.Efectele proprietatii rezolubile sunt prezente in functie de urmatoarele ipoteze: -a)conditia rezolutorie este pendinte: dobanditorul este proprietar sub conditie rezolutorie .introducerea cu succes a actiunii in nulitate relativa are rolul unei conditii rezolutorii.3. 26 .- proprietatea comuna. proprietatea rezolubila rezulta de regula dintr-un act juridic. 1. 3.Definitie.: revocarea dreptului donatatului pentru survenienta de copil al donatorului. 1. -dobanditorul bunului este proprietar sub conditie rezolutorie.implinirea termenului de prescriptie sau confirmarea nulitatii consolideaza definitiv dreptul dobanditorului.civ :donatia intre soti in timpul casastoriei este revocabila : art. proprietatea rezolubila poate fi conventionala sau legala.PROPRIETATEA REZOLUBILA 1. -c)conditia rezolutorie cade: dreptul proprietarului sub conditie rezolutorie se consolideaza definitiv iar alienatorul pierde orice drept asupra bunului.Forme. -b)conditia rezolutorie s-a realizat: efectele se produc retroactiv:dreptul dobanditorului dispare iar instrainatorul este considerat proprietar pur si simplu din momentul incheierii actului juridic. 1.PROPRIETATEA ANULABILA 2.Proprietatea rezolubila atipica: este acea varietate a proprietatii rezolubile care rezulta dintr-un fapt juridic: . . . neavand posibilitatea de a savarsi acte de folosinta materiala asupra bunului.Definitie.

14 27 .ambele fiind comune titularilor.este suficienta vointa unui singur copartas . c).Precizari terminologice.bunul comun nu este impartit ca si dreptul. Doua criterii sunt coroborate pentru a rezulta felurile acestei forme de coproprietate:rolul vointei copartasilor in legatura cu nasterea si mentinerea starii de coproprietate si posibilitatea incetarii coproprietatii prin partaj15: A)-proprietatea comuna pe cote parti (coproprietatea) obisnuita B)-proprietatea comuna pe cote parti(coproprietate) fortata si perpetua .temporar.In doctrina.pentru a denumi proprietatea comuna pe cote parti se folosesc doi termeni:”coproprietate” si “indiviziune”.in timp ce proprietatea comuna in devalmasie isi afla sediul materiei in Codul familiei.2.Proprietatea comuna pe cote parti obisnuita este acea forma a coproprietatii a carei nastere.care exercita impreuna atributele conferite de dreptul de proprietate. 2).2. ca obiect al acestui drept.definitia opereaza cu doua notiuni dreptul de proprietate si bunul .Din aceasta definitie analitica apar o serie de caracteristici si consecinte ale coproprietatii obisnuite: a).fiecare dintre titulari avand numai o cota parte ideala din dreptul de proprietate. Dreptul de proprietate comuna pe cote parti este acel drept de proprietate al carui bun.o lege speciala-Legea 114/1995-reglementeaza o forma speciala a proprietati comune pe cote parti(fortata si perpetua).insa aceasta comuniune se manifesta din punct de vedere juridic in mod diferit.coproprietatea obisnuita are un caracter provizoriu. asupra caruia titularii -ce au numai o cota parte din dreptul de proprietate asupra bunului comun.Proprietatea comuna pe cote parti(coproprietatea) obisnuita 1. 4.pentru a se naste –pe cale conventionala. Codul civil român de la 1864 se ocupa de coproprietate la materia succesiunii.14 4.nefractionat in materialitatea sa.3. altfel s-ar transforma dreptul de priprietate comuna intr-o juxtapunere de drepturi individuale si exclusive asupra unei fractiuni corespondente din bun.dupa cum urmeaza.Definitie.PROPRIETATEA COMUNA PE COTE -PARTI (COPROPRIETATEA) 4.intrucât incetarea prin partaj depinde tot de vointa copartasilor. apartine concomitent mai multor titulari.in timp ce pentru a se cere impartirea bunului.Felurile proprietatii comune pe cote parti.Doua sunt motivele care ne salveaza de aceasta posibila confuzie: 1). b)-dreptul de proprietate este comun titularilor in sensul ca fiecare exercita un drept de proprietate exclusiv asupra unei cote parti ideale si abstracte din acest drept de proprietate comuna.al doilea. 15 In legatura cu criteriile folosite s-ar putea obiecta ca primul il include pe cel de.in cazul coproprietatii obisnuite. A.1.exercita impreuna atributele dreptului de proprietate.Reglementare.Definitie.Din definitie se desprind o serie de idei definitorii pentru conturarea regimului juridic al coproprietatii : a).mentinere sau incetare depind de vointa titularilor si care poarta asupra unui bun nefractionat in materialitatea lui.accentul cade in al doilea criteriu pe posibilitatea legala de a cere partajul si care nu exista datorita naturii si destinatiei bunuluicomun.starea de coproprietate este nevoie de vointa a cel putin doua persoane.ceea ce contravine ideii de proprietate comuna pe cote parti.exprimata matematic printr-o fractie.

484 si 485 C.uzucapiunea.728)din care se desprind caracterul provizoriu al acesteia precum si posibilitatea incheierii unor conventii intre coproprietari pentru mentinerea starii de coproprietate.se regasesc cateva precizari in legatura cu “indiviziunea’(art. in ceea ce priveste actul juridic ca izvor al coproprietatii . Drepturile coproprietarilor asupra intregului bun comun sunt guvernate de regula unanimitatii.fiecare coproprietar are un drept exclusiv numai asupra cotei sale parti abstracte din dreptul asupra bunului comun. -actele juridice de conservare : prin aceste acte se urmareste pastrarea sau conservarea dreptului iar efectuarea lor necesita uneori inteventii urgente. anumite reguli de organizare au fost deduse din aplicarea dispozitiilor relative la societatea civila(art. In prima varianta . 2. Absenta reglementarilor in materia organizarii coproprietatii a dus la solutii jurisprudentiale controversate cu privire la culegerea fructelor bunului comun . Principiile care caracterizeaza coproprietatea obisnuita au fost formulate pe cale doctrinara si jurisprudentiala: 1-nici un coproprietar nu are un drept exclusiv asupra unei parti determinate dintr-un bun in materialitatea sa. actul de instrainare era supus nulitati relative .ei pot apela la justitie).59) .trebuie distins intre actul juridic inter vivos(o conventie) si actul juridic mortis causam(testamentul).Reglementare.106/1969 a recunoscut posibilitatea unui copartas de a efectua acte de conservare si administrare . respectiv . o mai judicioasa interpretare a chiar textelor Codului civil de la 1864 ar fi condus la o practica unitara:avem in vedere art.1501 si urm. in 28 .(C.in literatura ea a fost criticata iar fostul Tribunal Suprem prin decizia nr.fiind viciat prin eroare. cu conditia de a respecta drepturile celorlati copartasi si de a nu schimba unilateral destinatia bunului. partile nu urmaresc intotodeauna sistarea starii de coproprietate (care este costisitoare). Drepturile coproprietarilor. De asemenea. si nu doar asupra cotei sale ideale din dreptul de proprietate. 4. datorita gravitatii consecintelor unui asemenea act . dupa cum acesta cunostea sau nu calitatea de coproprietar a vanzatorului .1. -actele de administrare : in principiu.Izvoarele coproprietatii obisnuitesunt :mostenirea legala.1864care puteau fi fundamentul dreptuiui copartasului la fructele bunului comun.Instantele judecatoresti s-au pronuntat in functie de buna sau reaua credinta a cumparatorului .incetarea casatoriei prin moartea unui sot sau desfacerae ei prin divorti.) 3. b)Actele juridice cu privire la intregul bun.este evident ca regula unanimitatii devine impovaratoare pentru gestionarea bunului in astfel de situatii . a)Actele materiale asupra bunului comun : bunul poate fi folosit numai de unul dintre copartasi. exceptia formând-o imprejurarile in care efectuarea unui act de administrare de catre unul din copartasi profita intregi stari de coproprietate.solutia difera insa in ipoteza in care un coproprietar savarseste un act de dispozitie cu intentia fatisa de a contracta – bineinteles cu depasirea puterii de care dispune – asupra bunului comun . -actele de dispozitie : regula unanimitatii nu cunoaste derogari cu referire la savarsirea unui act de dispozitie cu privire la bunul comun . In capitolul din Codul civil referitor la succesiuni. 2.D.chiar daca nu a participat la culegerea acestora. 4. este discutabila posibilitatea de efectuare a unui partaj de folosinta (voluntar sau apeland la justitie): argumente in favoarea partajului de folosinta: Codul civil nu –l interzice in mod expres. argumente contra: o eventuala partajare a bunului comun se opune principiilor ce guverneaza materia coproprietatii.b)-modul in care titularii exercita atributele dreptului de proprietate poate avea o baza conventionala (formând obiectul unei conventii intre copartasi) sau judiciara(in caz de neintelegere intre coproprietari.in conditiile gestiunii de afaceri.1955 p. regula unanimitatii ramâne valabila.civ.

. 4.Actele juridice asupra cotei –parti ideale din dreptul de proprietate nu se supun vreunei reguli. 1967 p. fiecare copartas poate sa dispuna liber de cota sa parte din drept. cu respectarea a doua conditii: sa nu se aduca atingere drepturilor egale ale celorlalti coproprietari.Definitie. fiecare dobandind un drept de proprietate exclusiva asupra unui bun sau asupra unei parti materiale din bun. Caracteristici.Actele juridice asupra bunurilor comune accesorii se infaptuiesc prin intermediul asociatiei de proprietari.G.Sediul materiei: Legea nr. donatie. comisia de cenzori si comitetulexecutiv. c) coproprietatea fortata asupra despartiturilor comune. . B. prin mai multe moduri:vazare-cumparare.partajul poate fi conventional sau judiciar. d) coproprietatea fortata asupra unor bunuri considerate ca bunuri de familie(Tablouri de familie.modul specific de incetare este imparteala sau partajul : operatiunea prin care bunul este impartit materialmente intre copartasi.Este acea forma a coproprietatii ce apare in mod independent de vointa coprioprietarilor si poarta asupra unor bunuri care prin natura sau destinatia lorpot fi folosite de mai multi cproprietari si care au o cota-parte ideala si abstracta din dreptul comun de proprietate. un bun accesoriu : -dreptul de proprietate exclusiva ce apartine fiecarui titular asupra bunului principal si -dreptul de proprietate pe cote-parti stabila si perpetua asupra bunurilor accesorii pe langa cele principale.timp ce in a doua situatie s-a considerat a fi afectat de conditia rezolutorie a caderii bunului in lotul copartasului.Caracteristic acestei forme de coproprietate este existenta a doua raporturi juridice de proprietate care au ca obiect un bun principal si respectiv.673 de la indice 1 pana la indice 13. uzucapiune. -organele asociatiei de proprietari sunt: adunarea generala. fantani). 2.114/1995 si O.83). b) coproprietatea lucrurilor comune necesare sau utile pentru folosirea a doua imobile vecine( izvoare. suucesiune.Exercitarea drepturilor coproprietarilor este mai elastica decat in cazul coproprietatii obisnuite. -activitatea de administrare a cladirii se asigura de catre un administrator-persoana fizica sau juridica. 3.85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. expropriere . fiecare coproprietar putand efectua acte de folosinta exclusiva asupra bunului comun.D. 5.nr. Proprietatea comuna pe cote-parti stabila si fortata sau pepetua 1.Incetarea coproprietatii pe cote-parti are loc atunci cand coproprietatea se transforma in proprietate exclusiva apartinanad unui singur titular. regulile privind operatiunea partajului se regasesc in Codul de procedura civila art. constructii funerare etc).prin pieirea materiala a bunului –obiect al dreptului de proprietate comuna datorita unei cauze de forta majora sau caz fortuit. care se constituie prin acordul de asociere al proprietarilor si dobandeste personalitate juridica din momentul inregistrarii la judecatorie. 4.2. folosinta sa fie exercitata potrivit destinatiei bunului comun.vanzator cu ocazia partajului ( C.Cazurile de proprietate comuna pe cote-parti stabila si fortata: -a) coproprietatea stabila asupra partilor si dotarilor comune din cladirile cu mai multe apartamentede locuit . obligatiile( cheltuielile ) comune revin fiecarui coproprietar in mod proportional cu suprafata bunului flat in proprietate exclusiva. 29 . poteci.Proprietatea comuna pe cote-parti stabila si fortata din cladirile cu mai multe apartamente.

Asemanarile constau in urmatoarele aspecte : a).Exercitarea dreptului de proprietate comuna in devalmasie de catre soti are loc in conditiile art. cât si cea devalmasa se pot mentine numai prin acordul tuturor coproprietarilor exprimat in acest sens . care fixeaza urmatoarele reguli: -sotii administreaza. -exproprierea bunului. Proprietatea comuna in devalmasie poate apare ca urmare a unor dispozitii legale sau a conventiei partilor 5.in ambele cazuri suntem in prezenta a mai multor subiecte de drept si a unei organizari a exercitarii dreptului de proprietate.Definitie. o exceptie de la aceasta regula am regasit-o cu ocazia prezentarii proprietatii comune fortate : asociatia de proprietari din cladirile cu mai multe apartamente.fam. in celelalte cazuri.de regula.este necesar consimtamantul expres al celuilalt sot: limitele mandatului tacit reciproc.3.C.35.1.Incetarea coproprietatii fortate intervine inurmatoarele cazuri: -pieirea materila a bunului imobil obiect al coproprietatii. folosesc si dispun impreuna in ceea ce priveste bunurile comune. exisa o asemanare partiala numai cu cat priveste conventia partilor. 5. b).nu exista o determinare a cotelor –parti ideale si abstracte din dreptul comun sau . -transformarea ei in proprietatea exclusiva a unui singur subiect de drept.. a fractiunilor materiale din bunul asupra caruia poarta acest drept. c). Izvoare.PROPRIETATEA COMUNA IN DEVALMASIE 5.-in cadrul adunarii generale.terenuri si constructii.Din definitie rezulta urmatoarele caracteristici ale proprietatii comune in devalmasie : a).incetarea casatoriei prin divort. deciziile se iau in prezenta a doua treimi din membri si cu un vot reprezentand majoritatea simpla( 50% +1 din 2/3 membri inscrisi). nici un coproprietar obisnuit sau devalmas nu are in proprietate individuala o parte materiala din bunul sau bunurile comune. b).fiecare persoana este titular al dreptului in integralitatea lui si isi exercita puterile asupra intregului bun in materialitatea lui . presupunând existenta mai multor titulari ai dreptului ce poarta asupra unuia sau mai multor bunuri comune.ambele sunt modalitati ale dreptului de proprietate. cu atât mai mult. nefractionate in cote-parti abstracte sau respectiv materiale. 5.2. Caracteristici. titulari ai dreptului de proprietate comuna. -in conditiile prevazute in izvorul formal al devalmasiei. cu exceptia situatiei in care izvoraste din casatorie si cand se retine acest caracter. -exista prezumtia unui mandat tacit reciproc intre soti cu privire la bunurile comune.4. care poate fi voluntar sau judiciar. 16 30 .1. c)-in ambele stari de coproprietate.Incetarea proprietatii comune in devalmasie ae loc in urmatoarele cazuri: .insa nu se poate vorbi-in principiu16.urmeaza partajul . starea de co-devalmasie nu ia nastere intuitu personae. 6. e)-cu referire la izvoarele . Proprietatea comuna in devalmasie este acea forma a proprietatii comune in care atât dreptul cât si bunul comun.Comparatie intre proprietatea comuna devalmasa si pe cote-parti 6. moartea sau declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti. 5.de formarea unei persoane juridice. d)-rolul vointei partilor este asemanator. 5. -pentru incheierea actelor de instrainare sau de grevare a bunurilor imobile. care poate fi retinuta ca si sursa comuna . apartin concomitent mai multor persoane.contractul dintre parti. intrucat atât copropretatea pe cote-parti.

intre cei cinci proprietari de apartamente. de la bun inceput.728 C. pe cale conventionala. A. posibilitatea efectiva a unei imparteli in natura a bunului. şi C.fiecare co-partas poate dispune in mod absolut de partea sa determinata din dreptul comun. introduce o acţiune în justiţie împotriva lui C.10.despre coproprietatea pe cote-parti se spune uneori ca are un caracter instabil si temporar fata de proprietatea devalmasa care se caracterizeaza prin stabilitate17.. în coproprietate după cum urmează : A. reclamantul depune la dosarul cauzei contractul de vânzare-cumpărare prin care el şi B. la proprietatea devalmasa nu exista o asemenea fractionare a dreptului comun . masa succesorală conţinând un apartament situat în Piteşti.la copropretatea pe cote-parti se aplica principiul unanimitatii pentru savarsirea unor anumite acte juridice asupra bunului comun.2. survenit la 24. în nume propriu.. e).1998 A. B. or. 31 .1998 au rămas ca moştenitori B. c). vinde.partajul. B.Aceasta situatie de fapt. Paratul se opune admiterii actiunii. b).f)-ambele inceteaza prin aceeasi modalitate. apartamentul către D. C si D formuleaza o actiune de partaj impotriva lui E cu privire la podul imobilului in care fiecare dintre acestia este tiularul unui drept de proprietate asupra unuia dintre cele cinci apartamente. folosirea efectiva a podului a fost impartita in mod egal. are in vedere coproprietatea temporara. facultate care nu exista pentru co-devalmasi. care intră de îndată în posesia acestuia. f). La o săptămână de la eliberarea certificatului de moştenitor. fustifica.. inclusiv prin instrainare. casatoria pentru co-devalmasie. o cotă-parte ideală de 15%. Faţă de această situaţie. cunoscând faptul că este interesat să obţină în cele din urmă posesiunea legitimă şi exclusivă asupra apartamentului ? 2) La 12. din pricina nefractionarii dreptului comun. au dobândit apartamentul la 13. in opinia reclamantilor.. nu si in contract .1998. 17 subliniem ca aceasta observatie subzista numai atunci cand co-devalmasia isi are izvorul in casatorie. in cazul co-devalmasiei functioneaza un mandat tacit reciproc intre proprietari. B . si anume. 6. Rezolvati urmatoarele spete : 1) În urma decesului lui A.Deosebirile intre cele doua forme de coproprietate sunt urmatoarele: a)-in timp ce la coproprietatea pe cote-parti. bun a carui destinatie. uzucapiunea. II . o cotă-parte ideală de 85%.09. neivindu-se niciodata diferende intre ei cu privire la acest aspect. pentru a solicita respingerea acţiunii ? Ce soluţie pronunţă instanţa şi cu ce motivare ? 3.exista o serie de izvoare ce sunt specifice fiecarei forme de proprietate comuna cum ar fi : legea. aratand ca art. care nu se regaseste in cazul coproprietatii pe cote-parti. ce argumente credeţi că ar putea opune C. succesiunea pentru coproprietatea pe cote-parti si respectiv. in speta. solicitând obligarea pârâtului la restituirea unui apartament. de altfel. d)-numai in ipoteza in care proprietatea devalmasa apare ca urmare a casatoriei (nu si a conventiei partilor) se retine caracterul ei intuitu personae. se solicita partajarea unui bun aflat in coproprietate fortata. În susţinerea acţiunii.civ.06. reclamantii invedereaza faptul ca. Ce fel de acţiune credeţi că ar trebui să introducă C. fiecare copartas are un drept exclusiv de proprietate asupra unei cote-parte ideale din dreptul comun. In sustinerea actiunii.

p. şi B. demersul sau nefiind sustinut si de ceilalti proprietari ai apartamentelor din bloc. proportional cu cota sa de ½ din dreptul de proprietate asupra terenului. 2)Poate fi invinuit B de neindeplinirea obligatiei de valorificare a terenurilor agricole ? Argumentati. decedează. un teren agricol in extravilan in suprafata de 30 de ha in comuna Lunca.2000 A formuleaza o actiune in justitie impotriva lui B si C solicitand instantei sa –i oblige pe acestia la eliberarea spatiului pe care l-au ocupat in dispretul dreptului de folosinta comuna.08.( A se vedea Decizia civila nr. fiind singurii ca sfolosesc uscatoria aflata la acelasi etaj. introduce împotriva lui Y. La 15 aprilie 1995. A. invocand urmatoarele argumente: reclamantul nu are calitatea procesula activa necesara introducerii actiunii. La 25 mai 1994.. judetul T. lăsându-l ca unic moştenitor pe tatăl său. Y. caracter ce ar putea fi inlaturat numai prin acordul copartasilor. Solutionati actiunea reclamantilor. determina caracterul esentialmente perpetuu al acestei coproprietati. paratul arata ca B nu si-a indeplinit astfel obligatia de valorificare a terenurilor. a) Fratii A si B au dobandit in urma decesului tatalui lor . în coproprietate.05. in plus. pentru ca acestuia din urmă să-i fie asigurată. pe această cale.2001 a Curtii de Apel Iasi in “Jurisprudenta Curtii de Apel Iasi”. Paratii se opun admiterii actiunii. in urma contractului de vanzare-cumparare incheiat cu X la 14. va împlini vârsta majoratului. aanalizand si apararea formulata de parati. Lumina Lex. solicitand contravaloarea recoltei culese de catre acesta in ultimii patru ani. în vârstă de 15 ani.11.. Din datele dosarului rezulta ca A a devenit proprietarul unui apartament situat la etajul 1. Potrivit art. astfel cum este ea reglementata prin Legea nr. Cerinte: 1)Precizati sediul materiei abuzului de drept si specificul sau prin raportare la datele din speta.2000. 6. domiciliat in comuna. de acest aspect preocupandu-se A. datorita lipsei sale de interes manifestata de-a lungul timpului fata de cultivarea terenului. 3)Solutionati cererea introdusa de reclamant. B. Este admisibilă acţiunea în raport cu art. nu a facut dovada dreptului sau de proprietate asupra spatiului a carui folosinta o solicita. acţiune în partaj.22-23) Solutionati actiunea introdusa de reclamant. deoarece in contractul de vanzare-cumparare nu figureaza si spatiul in litigiu.4 mai sus-menţionat ? Argumentaţi răspunsul. o locuinţă. iar paratii sunt proprietarii aparatamentelor de la ultimul nivel al blocului. A. 2002. “poate cere partajul atunci când A. B. 4. 32 . care nu este in drept sa emita pretentii la recolta. o locuinţă stabilă pentru ultimii 3 ani de liceu”. 5. cumpără.La 15.18/1991. Fiind ocupat cu conducerea unei afaceri in Bucuresti.In plus. de altfel.considerand abuziva cererea reclamantului.1558 din 26. B nu a avut timpul necesar pentru valorificarea terenului. ceea ce inseamna ca nu a i-a fost transmis in proprietate. A se apara . Intre cei doi apar in curand neintelegeri referitoare la impartirea recoltei.aceea de a pune in valoare apartamentele ca bunuri principale. La 15 mai 1995. Bucuresti. culminand cu introducerea da catre B a unei actiuni in justitie in noiembrie 2002 impotriva fratelui sau.4 din contract.

Reclamanta invedereaza instantei ca paratul a ocupat abuziv si a cultivat singur o suprafata de teren compusa din partea de 5 ha care-i revenea potrivit intelegerii din 1998. iar cealalta parte a fost inchiriata unitatii “X” . in suprafata de 15 ha. C si S ( in calitate de unica mostenitoare a defunctului) cu privire la teren. astfel incat fiecare sa se foloseasca cum crede de cuviinta pentru o parte de 5 ha. asupra imobilului in litigiu. In motivarea actiunii.7 ha din terenul pe care reclamanta il detine du fratele sau .707 lei. reclamantul arata ca este coproprietar . si A. B si C detin in coproprietate . Judecatoria sectorului x din Bucuresti a respins actiunea cu urmatoarea motivare:”imparteala chiriei se poate solicita numai odata cu actiunea privind iesirea din indiviziune. ca. reprezentand contravaloarea recoltei pe anul 2001.La data de 1 iunie 1977 S. In urma decesului lui A. ca o parte din imobil a fost locuit de parati. a chemat in judecata pe S. impreuna cu paratii.in cote egale. un teren agricol – bun propriu al fiecaruia dintre ei. indiferent de partajarea bunului aflat in indiviziune. a fost respinsa cererea reconventionala a paratului-reclamant. pentru restul . b) Care este temeiul de drept al actiunii reclamantului? c) Comentati hotararea pronuntata. plus o portiune de 0. Instanta de fond a retinut ca terenul in suprafata de 120 mp era detinut initial in coproprietate de catre B si fratii acestuia X si Y. avand urmatorul continut:”Suprafata terenului revine in metraj de persoana de 40 mp si suntem de acord ca partea lui X sa fie folosita de B. ca in perioada 1970-1977 paratii au incasat chiria . independente de vointa celor indreptatiti sa o ceara. La 30.Din anul 1997.F. reclamantul nu a cerut iesirea din indiviziune.10. Instanta admite in parte actiunea formulata de S. ar trebui sa se faca dovada imposibilitatii exercitarii actiunii in partaj din cauze obiective.de asemenea ca bun propriu. fiind somat sa nu culeaga recolta de pe aceasta suprafata. fara sa-i plateasca partea care i se cuvenea potrivit dreptului de accesiune conformart. corespunzator recoltei de pe suprafata de 5 ha.483 c.. ca pentru a putea promova o asemenea actiune. inainte ca S sa o poata valorifica. reprezentand contravaloarea chiriilor incasate pe perioada 1970-1977 pentru un imobil situat in Bucuresti. in fine. Cerinte: a) Comentati hotararea data. avand o cota de ½ din dreptul de proprietate.A. a admis actiunea formulata de reclamanta A impotriva paratului B. Paratul-reclamant B formuleaza cerere reconventionala.” Cerinte: a) Precizati care sunt problemele de drept din speta. cauzat de un accident in 1998. cerand obligarea reclamantei-parate S la plata semintelor si a lucrarilor efectuate pe suprafata respectiva de teren. 2001 S intenteaza o actiune impotriva lui B. cu precizarea problemelor de drept din speta. distrugand intreaga productie. intervine o intelegere intre B. 33 .V.7. prin care solicitaobligaea acestuia la plata sumei de 60 de milioane lei.(S) si fratelui acesteia. A . b) Care a fost temeiul respingerii cererii reconventionale ? 9.De asemenea.Judecatoria sectorului s.sotiei lui A.I.157/1997. In imediata vecinatate se afla o parcela de teren agricol de 2 ha care si care apartine . 8. instanta a ridicat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei.civ. ceea ce in speta nu s-a dovedit. obligand paratul la plata sumei de 35 de milioane lei. intre acestia a avut loc o invoiala consfiintita de Judecatorie prin sentinta civila nr. obligandu-l pe acesta sa lase libera folosinta terenului in litigiu si sa-si ridice constructia edificata pe teren. in cote-parti egale.in extravilanul comunei Lunca. solicitand a se dispune obligarea acestora la plata sumei de 49. conform intelegerii dintre ei”. paratul a reactionat in mod violent.

”18 .cu motivarea ce urmeaza. in caz de neintelegere.nu sustinem incadrarea proprietatii aparente in randul modalitatilor juridice ale dreptului de proprietate. Cu precizarea ca numai prima situatie enumerata este aplicabila dreptului actual. A a lucrat in strainatate timp de 10 luni in cursul anului 2002.) este proprietatea aparenta.se observa ca proprietatea aparenta nu se incadreaza in sfera notiunii de modalitate a proprietatii . in luna august.aparenta in consolidarea concesiunilor petrolifere si aparenta in constituirea ipotecilor conventionale in folosul unor anumite institutiuni de credit”. B a inceput lucrarile de edificare a unei constructii ce acoperea 80% din suprafata intregului teren. in septembrie 1998. si nu in ideea considerarii ei ca modalitate juridica a dreptului de proprietate.Lutescu) In cercetarea acestui tip distinct de modalitate a dreptului de proprietate. b)In timp ce se afla in vacanta. 75% o casa compusa din 4 camere plus dependinte. proprietatea se disputa intre doua persoane. A si B detin in coproprietate in cote de 25 % si respectiv. casa este ocupata de catre X. cu buna credinta si cu titlu oneros a cotractat cu un mostenitor aparent. Y a vandut partea sa de 40 mp lui A.si anume. ar ajuge la partajul judiciar al imobilului. acesta insa considera ca o asemenea atitudine nu ar fi oportuna. Cerinte : 1)In calitate de avocat al lui B cum il sfatuiti sa actioneze in fiecare caz in parte? 2) Daca A si B . ce modalitate de impartire s-ar impune fata de datele din speta ? III.ca si in cazul precedent. Prin raportare la ceea ce este caracteristic notiunii de care ne ocupam.n. care in luna noiembrie a aceluiasi an a introdus actiunea ( ale carei capete de cerere au fost mai sus mentionate) impotriva lui B. B se vede nevoit a introduce o actiune in justitie de revendicare. Literatura juridica Comentati urmatoarele citate : a) “Foarte apropiata de proprietatea conditionala(proprietatea rezolubila si proprietatea anulabilan. 10. care.dintre care una este chiar veritabilul proprietar.iar cealalta exercita atributele proprietatii fara a avea insa nici un drept asupra lucrului care-i serveste de obiect.Teoria mostenitorului aparent este recunoscuta de doctrina si jurisprudenta in ideea ocrotirii tertului. temandu-se sa nu-si deterioreze relatiile de familie. a) Prezentati problemele de drept din speta.(G. cerandu-i in acest sens concursul lui A. care se pretinde a fi adevaratul proprietar al imobilului.ulterior inlaturat de adevaratul mostenitor.efecte juridice : “aparenta izvorand din actele savarsite de eredele aparent. iar B s-a confruntat cu urmatoarele probleme legate de imobil: a)In primavara aceluiasi an s-a stricat acoperisul.Insa acest argumentoarecum exterior si independent notiunii de modalitate a dreptului de proprietate-nu este singurul pe care il aducem pentru respingerea proprietatii aparente ca si modalitate juridica a proprietatii.autorul supune analizei trei situatii in care proprietatii aparente ii erau recunoscute-la acea vreme. b) Solutionati cererea introdusa de A. Ulterior. fapt pentru care a avut o convorbire telefonica cu A pentru a-l informa ca s-a hotarat sa cumpere materialul de constructi necesar pentru a schimba acoperisul.In martie 1998. caci si aici. sfatuindu-l pe B doar sa repare pe alocuri acoperisul deteriorat.A s-a opus unei asemenea investitii majore.exercitarea de catre doua (sau mai multe) persoane in comun si simultan in timp a atributelor proprietatii.In cazul proprietatii 18 34 . existand pericolul ca apa de ploaie sa patrunda in casa. varul lui A.

si nu este nici perpetuu . cand aceste apartine la mai multe persoane.n. fiindca niciunul dintre copropreitari nu poate. .Proprietarul actual suporta restrictiile dreptului sau.) ? Bunul.Dar. judetul) asupra bunurilor care potrivit legii sau prin natura lor sunt de uz sau de interes public.iar prerogativele dreptului se exercita in anumite perioade de timp” (C.. si anume ca dreptul de coproprietate ar fi un drept real de sine statator. „Drept civil. in interesul liberei circulatii a bunurilor cat si in interesul particular al coproprietarilor.. Al. I.. 2 . concept a carui autonomie s-a manifestat treptat in cursul seccolului XX. unui scop care a fost determinat de catre proprietarul anterior.. si din cauza deselor conflicte ce se ivesc intre coproprietari.Reglementare.Birsan) d)Dreptul de coproprietate “ este o modalitate a dreptului de proprietate ori este el un drept de sine statator? Doctrina clasica . impartasind conceptia romana.. ar putea chiar sa fie tinut a-si ceda dreptul.. in materialitatea lui. . C. si anume ca obiectul dreptului de proprietate periodica este bunul. Bîrsan. Drepturile reale principale”. prin natura sa.Scurte precizari teoretice 1.G.timpul nu poate forma nici macar obiectul unui drept incorporal.”( C. ele are o existente provizorie..” (Jean Carbonnier) Bibliografie minimala 1. orasul.Baicoianu) c)”Pe fond insa nu se intelege care este obiectul dreptului ( al asa-numitei proprietati temporare. O parte din doctrina moderna inclina insa sa adopte o alta conceptie.. fiindca apartine.la mai multe persoane. DREPTUL DE PROPRIETATE PUBLICA I. din cauza dificultatii de a dministra lucrul de comun acord.. care va lua sfarsit odata cu iesirea din indiviziune.Hamangiu.Dreptul de proprietate apare astfel remodelat prin actul de afectatiune..De aceea. priveste dreptul de coproprietate ca fiind o stare a dreptului de proprietate asupra unui lucru. 2001. municipiul.Lutescu . Bucureşti. 1946.. O proprietate este considerata afectata atunci cand utilitatile pe care ea le comporta trebuie sa fie aplicate-partial sau total-fie in mod exclusiv.. fara ceilalti.p. fie in functie de preferinta. este obligat sa se conformeze afectatiei dorite de autorul sau.. 35 .b) “Legea considera indiviziunea ca o situatie putin avantajoasa pentru proprietari si putin favorabila pentru exploatarea economica a bunului.Acestor modalitati traditionale li se adauga astazi si proprietatea afectata (unui scop sau unei garantii).proprietarul aparent exercita singur o perioada de timp –pana la interventia adevaratului proprietartoate atributele dreptului de proprietate si numai din momentul implicarii adevaratului proprietar se poate vorbi de o anumita disputa in exercitarea atributelor dreptului. nu este nici exclusiv.aceptand asftel dobandirea dreptului . Cadrul legal este reprezentat de : aparente.”( G. ea a luat masuri pentru ca indiviziunea sa poata lua sfarsit oricand si in mod cat mai liber. 167-198.Rosetti-Balanescu. p. Ed. ALL Beck. in speta apartamentul.Dreptul de proprietate publica este acel drept de proprietate ce apartine statului sau unitatilor administrativ teritoriale( comuna. sau perioada de timp?Perioada de timp convenita oricum nu poate constitui obiect al unui drept. deosebita de proprietatea individuala si de proprietatea colectiva.Dreptul de coproprietate nu este nici absolut.Definitie. Si atunci ramane cealalta ipoteza.Dreptul de coproprietate ar urma sa fie privit ca un drept sui-generis.n.Lutescu) e)” O alta modalitate a dreptului de propreitate este proprietatea inalienabila si care consta intr-o paralizara ( temporara) a atribututui abusus.”Teoria generala a drepturilor reale”. in acelasi timp. fara insa ca lucrul sa fie materialmente impartit. iar coproprietatea ca un mod de apropriere a lucrurilor. deoarece. dispune de lucrul comun.

t. 2. 4 Constitutie.titularul:regiile autonome ( companiile nationale).135 alin.2 L 213/1998). Conform art. -natura juridica: drept real .Concesionarea bunurilor proprietate publica( art. L114/1996.1. Regimul juridic al bunurilor din domeniul privat este cel de drept comun al proprietatii private ( art. Proprietatea publica = domeniul public Domeniul privat = proprietatea statului ( u. “statul sau unitatile administrativ-teritoriale exercita posesia. . pot fi concesionate. L nr.obiectul dreptului de porprietate publica este format din bunurile enumerate in art.-Constitutia Romaniei art. dispozitia( in conditiile actului de administrare) ( art. folosinta si dispozitia asupra bunurilor care alcatuiesc domeniul public.213/1998.478).a.” Exercitarea dreptului de propreitate publica nu se infaptuieste direct de catre titular.476.). disparitia bunului concesionat. inchiriate sau date in folosinta gratuita : 4. actiunea in revendicarea bunurilor proprietate publica pate fi introdusa oricand -achizitiv.natura juridica : drept real cu urmatoarele atribute :posesia.135 alin.135 alin. -incetarea : in cazul incetarii contractului de concesiune (art.135 alin.12 l213/1998): -izvorul : contractul de concesiune.t.Sfera celor doua notiuni poate fi precizata prin raportare la L nr.5 alin.Continutul si exercitarea dreptului de proprietate publica. bunurile sunt date in administrare. -subiectele dreptului de proprietate publica sunt statul si unitatile administrativ teritoriale( u. .213 /1998.4 Constitutie. -incetarea dreptului de administrare : revocarea si trecerea bunului in administrarea altui subiect de drept. L 69/1991. rezilierea unilaterala.135. -Legea organica in aceasta materie : L nr.a. insesizabile : nu pot fi urmarite de creditorii statului si u. bunurile fiind: inalienabile : nu pot fi instrainate.135 alin 4 Constituie si art.3 Constitutie si din alte bunuri stabilite de lege. 36 .garantarea de catre stat a proprietatii publice . Din reglementarea proprietatii publice rezulta urmatoarele idei: . renuntarea concesionarului. Darea in administrare (art.L 18/1991.3 L 213/1998). 4.4. imprescriptibile : -extinctiv. 4. -alte legi contin prevederi referitoare la proprietatea publica :Codul civil ( art.) – domeniul public 3Regimul juridic al bunurilor din domeniul public si privat. dispozitia ) in conditiile actului de concesiune). -titularul( concesionar):orice persoana fizica sau juridica de drept privat . folosinta. din cuprinsul careia rezulta ca notiunea de proprietate publica si cea de domeniu public sunt echivalente. romana sau straina.Raportul conceptual proprietate publica –domeniul public.2.219/1998.2 L 231/1998.4 Constitutie.izvorul : hotarare a Guvernului sau a consiliiilor locale.12 L213/1998): .bunurile proprietate publica au un regim juridic special art.a.35 L219/1998):denuntarea unilaterala. . art. ci conform art. art.prin analogie cu dreptul de administrare-cu urmatoarele atribute: posesia .135 alin . L 219/1998. Regimul juridic al bunurilor din domeniul public este derogator de la dreptul comun( art.a.12 alin. .Domeniul privat.11 L213/1998). . bunurile proprietate publica nu pot fi dobandite prin uzucapiune in contra statului sau u. folosinta.t.t.

calculată între 25 martie 1999 şi 1 aprilie 1999. trecerea bunului in domeniul privat al statului sau u. Criteriile sunt oferite de l213/1998 in art. Aceasta operatiune de delimitare este subsidiara examinarii titlului de proprietare al statului sau al u.4.9. Guvernul României.t.Inchirierea bunurilor proprietate publica (art.4 Constitutie. II.Ce se intelege prin dobandirea pe cale naturala a bunurilor proprietate publica ? -prin achizitii publice.bunurile din domeniul public sunt inventariate(art.135 alin.a. -prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al u.7 L 213/1998: pe cale naturala.A. Societatea comercială respinge această ofertă fără a indica vreun temei şi afirmă intenţia sa de a obţine anularea hotărârii de guvern şi a ordinului amintit. -natura juridica : raport juridic obligational. -incetarea : in conditiile prevazute in contractul de inchiriere.Darea in folosinta gratuita a unori bunuri proprietate publica (art.in conditiile actului administrativ. -titularul dreptului de creanta : orice persoana fizica sau juridica.La 25 martie 1999 Guvernul adoptă o hotărâre prin care un imobil format din clădire şi terenul aferent aflat în patrimoniul societăţii comerciale “Caraimanul S.4 Constitutie.titularul : persoane juridice fara scop lucrativ. in domeniul privat al acestora. 37 . 5.bunurile prevazute in art.4. oferă acesteia o sumă egală cu valoarea de circulaţie a imobilului la care se adaugă dobânda aferentă acestei sume. restituirea în deplină proprietate şi posesie a imobilului în discuţie. . Cunoscând nemulţumirea societăţii comerciale faţă de hotărârea de guvern şi de ordinul mai sus menţionat. -prin expropriere pentru cauza de utilitate publica. Din domeniul public fac parte urmatoarele categorii de bunuri : . -natura juridica : drept real temporar. Evaluaţi şansele de succes pe care societatea comercială le are pentru a reuşi într-un asemenea demers.art. pe cale de consecinţă. Pe aceeaşi dată prin ordin al Ministrului Culturii.135 alin 3 Constitutie bunurile continute in anexa 1 la L 213/1998 bunurile care potrivit naturii lor apartin domeniului public. 7.Modurile de dobandire a proprietatii publice sunt enumerate in art.t.17 L 213/1998) : -izvorul : act administrativ al autoritatilor publice.Rezolvati urmatoarele spete : 1.” cu capital integral de stat este trecut în administrarea Ministerului Culturii. -prin alte moduri prevazute de lege. spre a aplana un eventual litigiu. institutiilor de utilitate publica : -incetare: la incetarea teremnului .art.1 : legea si natura bunului. -prin acte de donatie acceptate de Guvern sau de consiliile locale.10 L213/1998): pieirea bunului. la data de 1 aprilie 1999. imobilul este dat în folosinţa asociaţiei “Salvaţi Copiii” pe toată durata de existenţă a acesteia. 4.a.20-21 L231/1998) 6.t. precum şi.3.14-16 L213/1998): -izvorul : contract de inchirere aprobat de Guvern sau de consiliile locale. romana sau straina.Moduri de incetare a proprietatii publice ( art.a.135 alin.Criterii de delimitare intre domeniul public si domeniul privat.

. de catre regia autonoma. nu erau mostenitori. 4. din teren fiind afectata de detalii de sistematizare o suprafata de 300mp. oricat de indelungata. somandu-l sa predea terenul si punandu-i in vedere faptul ca. de cand au fost inzestrati de parintii reclamantei si ca . posesia sa.In plus. ale art.5 –“Administrarea. solicitand sa fie obligat sa le restituie terenul situat in Timisoara. terenul in litigiu fiind amplasat intre blocuri. iar ulterior.civ. ZA si Consiliul popular al orasului Viseu de Sus. Judecatoria Viseu de Sus . intrucat .10.civ. Prin sentinta civila nr. CD 1981. A a inceput sa il stapaneasca pentru sine. Calea Sagului nr.Profitand de impejurarea ca statul nu a intrat in posesia unuiteren ce facea parte din masa succesorala . p. regia a constituit un gaj asupra acestor autoturisme pentru garantarea uni credit contractat cu Banca “Y”.si al eart. Impotriva acestei sentinte.Dupa o saptamana. La 15.si dreptul de proprietate asupra constructiei ce au edificat pe acest teren. fiind potrivit art.( Din decizia Sectiei civile nr. Sotii AV si AM au chemat in judecata pe ZS.inscris a cartea funciara a orasului. acesti antecesori au avut posesia de la data cand au facut schimb cu coproprietarii tabulari ZS si ZA.954 din 23 iunie 1981.1991. pentru a se constata ca au dobandit prin uzucapiune dreptul viager de folosinta asupra unei parcele de 540 mp din trenul in suprafata totala de 2134 mp. 38 .11..03.. Sunteti avocat .reclamantii au declarat apel sustinand ca terenului revendicat ii lipsesc amenajarile ce caracterizeaza o zona verde. pentru motiv de nulitate absoluta. Prin actiunea formulata.10. In motivarea actiunii.1299/1997 Tribunalul Timis a respins actiunea ca neintemeiata .4989. in notificare se arata ca predarea imediata a terenului l-ar exonera de plata catre stat de daune-interese reprezentand contavaloarea lipsei de folosinta a terenului intre data deschiderii succesiunii si data notificarii.477 C. reclamantii au sustinut ca prin Decretul nr.1844 C. se interzice regiilor autonome sa constituie garantii de orice fel cu privire la acele bunuri”-. la randul lor. 3. a decedat si . invacand dispozitiile art. str. dupa ce au fost inzestrati de antecesori.99 inscris in cartea funciara sub nr.care il inconjoara in forma de careu. coroborat cu art. a admis actiunea astfel cum a fost formulata.10 alin. In motivarea actiuni. nu i-ar permite dobandirea proprietatii prin uzucapiune.15/1993 privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome-“Bunurile proprietate publica .1 -”Restructurara activitatii regiilor autonome are drept scop.135 din Constitutie inalienabile. s-a emis certificat de vacanta succesorala. in speta.. administrarea bunurilor proprietate pubica”.) Precizati motivele care au stat la baza recursului extraordinar.1996 prefectul judetului in a carui raza se afla sediul regiei a solicitat desfiintarea contactului de gaj. a bunurilor proprietate publica se face cu diligenta unui bun proprietar”.2. Din dosarul cauzei rezulta ca dupa demolarea constructiilor expropriate au fost edificate blocuri de locuinte. 1992.1996 zece autotirisme. prin sentinta civila nr. Solutionati apelul declarat impotriva sentintei tribunalului. reclamantii au aratat ca poseda terenul de 11 ani. 65/1987 al Fostului Consiliu de Stat le-a fost expropriat imobilul compus din teren si casa de locuit . Ce solutie pronunta instanta si cu ce motivare ? 5.7 s.01. B . i-a trimis o notificare la 13. reclamantii VI si VA au chemat in judecata Consiliul local al municipiului Timisoara.2 din Ordonanta nr.1991. Regia Autonoma “X” a achizionat la 03. in conformitate cu art. un prieten al sau. iar A va infatiseaza urmatoarea situatie: la 30. Ministerul Finantelor. in numele statului. constructiile au fost demolate. restul fiind liber. in mod efectiv cu incepere de la 12. procurorul general a declarat rcurs extraordinar.-.988 din 4 iunie 1980 .u..

sa formulam aici o idee generala. in ceea ce priveste proprietatea. in acest caz. ele depinzand de relatia care se stabileste in mod particular intre posesie si dreptul de proprietate. corespunzator aspectului dinamic al unui drept real.) releva in mod direct dreptul administativ.Scurte precizari teoretice.”(M.posesia – ca intentie sau convingere a posesorului de a exista dreptul real in conditiile savarsirii actelor de stapanire asupra unui bun. daca a consacrat anumite articole bunurilor din domeniul public. in acest caz prin notiunea de posesie se suprapune peste dreptul de proprietate. Revista Dreptul. 2001. > Poate ca este putin exagerat. supusa unor reguli particulare si a plasat aceste articole la clasificarea bunurilor. totusi. insa Codul civil nu a facut nimic asemanator. POSESIA I. Drepturile reale principale”.Interventia dreptului public asupra imobilelor este traditionala si se explica prin natura lor teritoriala . „Drept civil. trebuie sa se ocupe de aceea care apartine particularilor.Notiune. ALL Beck. a fost pentru ca aceste bunuri formeaza o categorie aparte. in cadrul disciplinei drepturilor reale. 85-117.Aceasta interventie se manifesta sub mai multe feluri: prin restrictionarile drepturilor proprietarilor funciari. in acest caz intereseaza atat aspectul psihologic cat si cel material ( ca stare de fapt) al posedarii unui bun iar posesia este distincta de dreptul de proprietate. devenit general. Astfel. dar ea s-a dezvoltat considerabil de la mijlocul secolului. ingloband si celelalte atribute ale acestuia. Treilhard spunea in Expunerea de motive ca < bunurile care apartin particularilor sunt singurele de care Codul civil trebuie sa se ocupe. care are ca si obiect propriu dreptul privat.Planiol.stare de fapt. Termenul de posesie are mai multe acceptiuni. Ed.Aceasta ultima accceptiune este retinuta pentru a fi analizata de sine statator. si care. .M. 2.Nicolae. anuntandu-le printr-un titlu destul de obscur: Despre bunuri in raporturile lor cu cei care le poseda. G. fie al legilor administrative. ca atribut al dreptului de proprietate. celelalte sunt de resortul fie al unui Cod de drept public. 39 .”(J. fara de care civilistul risca sa-i atribuie proprietatii imobiliare mai multa forta decat ea are in mod real. revigorat incepand cu anii 70 prin preocuparile contradictorii de urbanism si de mediu.6/1999. nr. prin existenta domeniului imobiliar al colectivitatilor publice. posesiei ii pot fi conferite trei acceptiuni : . Bucureşti. prin exproprierea pentru cauza de utilitate publica. relatia posesie – drept de proprietate este de la parte la intreg.Proprietatea privata se inrudeste cu domeniul public si legea civila poate sa regleze o serie de chestiuni care rezulta din raporturile de drept public.Trebuie.stare de drept. ca un aspect esential al unui dirijism economic. .Carbonnier) Bibliografie minimala 1. Literatura juridica Comentati urmatoarele citate : a)”Dispozitiile relative la domeniul public nu se afla la locul lor in Codul civil.n.Autorii Codului lui Napoleon au inteles acest lucru .Ce solutie il sfatuiti sa adopte in continuare ? III.posesia . 1.posesia .Ripert) b)”Materia ( dreptul public asupra imobilelor-n. Bîrsan. p. C.

d) precaritatea. care este: e) echivocul.2. . de la preeminenta unuia sau altuia in definirea acestui concept . Intre posesie si detentia precara exista.Posesia si detentia pecara . in cazul posesiei bunurilor imobile. adica cu intermitente anormale.si anume. : posesia “este tulburata cand este fundata sau conservata prin acte de violenta in contra sau din partea adversarului. Acestei enumerari i se adauga un alt viciu al posesiei. aplicandu-se atat la bunuri mobile. Pornindu-se de la chestiunea elementelor constitutive ale posesiei . consideram ca mai trebuie avut in verdere si un alt aspect.1846 alineatul 2: “ detinerea unui lucru sau folosirea de un drept. o deosebire de natura juridica.1847 c.Elementele posesiei .1851 c. pe de o alta parte. apare ca fiind manifestarea exterioara a unui drept real Codul civil defineste posesia in art. El detine bunul de cele mai multe ori in temeiul unui contract .Elementale posesiei sunt : . nereglementat de Codul civil. si detentia precara(D) . Definitia posesiei.civ.Viciile posesiei. . din punctul de vedere al comportarii posesorului . civ. Viciul clandestinitatii are caracter relativ si temporar. viciile posesiei sunt: a)discontinuitatea.1852c. care determina o diferenta in ceea ce priveste efectele celor doua notiuni.Ce subiect de drept poate fi considerat “adversarul” posesorului ? 40 . .un element psihologic. Rezulta ca posesia a fost retinuta spre reglementare de redactorii codului civil in principal prin prisma unuia dintre efectele ei. 4. cat si la bunuri imobile. care detine lucrul pentru proprietar.causa detentionis( cp). Conform art. incat acesta nu este in stare de a putea sa o cunoasca”.Ce intelegeti prin expresiile “violenta activa “ si “ violenta pasiva”? Se regasesc ele in spiritul si /sau litera articolului 1851 c.civ. de noi insine sau de altul in numele nostru.animus domini sau animus possidendi(ap) . avand.Deosebirile constau din modul in care sunt concepute. in cazul bunurilor mobile.cea subiectiva si cea obiectiva asupra posesiei. Teoria subiectiva (Savigny) : P = ap + c D = ad + c Teoria obiectiva (Ihering) : P = a + c D = a + c – cp. exercitata. acela al raporatarii la titlul din codul civil in cadrul caruia este regelementata posesia. b) violenta . asadar.cel mai important din punct de vedere practic. adica cu intermitente anormale”? b)-violenta :art.1848 c. 3.animus (a): constain intentia celui ce stapaneste bunul de a efectua aceasta stapanire pentru sine. asadar. au aparut cele doua teorii.prin prisma elementelor constitutive – posesia(P) pe de o parte. ? c)-clandestinitatea : art.. si anume. . : ”posesia este clandestina cand posesorul o exercita in ascuns de adversarul sau.” Dincolo de criticile intemeiate care au fost aduse acestei definitii legale . . posibilitatea de a duce la dobandirea unui drept real prin prescriptia achizitiva. care constituie titlul sau.In doctrina posesia este definita ca fiind stapanirea de fapt a unui lucru . una sau alta.” Viciul violentei are caracter relativ si temporar.de regula.civ. Lipsa acestui element psihologic specific echivaleaza cu lipsa calitatii de posesor . printr-o interpretare sistematica .corpus ( c) : presupune un contact direct cu lucrul.un element material.Ce intelegeti prin expresia “ in mod neregulat. aplicandu-se . concretizat in acte materiale sau juridice. a)-discontinuitatea : art. animus detinendi (ad).civ:”posesia este discontinua cand posesorul o exercita in mod neregulat. c) clandestinitatea. este vorba despre titlul XX intitulat “ Despre prescriptie”. stapanitorul bunului respectiv fiind un detentor precar.” Viciul discontinuitatii are caracter temporar si absolut. de regula. care. aplicandu-se .

civ.972. 5.Reglementarea actiunilor posesorii se regaseste in Codul de procedura civila.486 C. -actiunea posesorie speciala este introdusa de posesor atunci cand deposedarea sau tulburarea posesiei sale s-a produs prin violenta. Atunci cand posesia nu prezinta nici unul dintre viciile sale ea este utila si deci.” Precaritatea ( detentia precara) este mai mult decat un simplu viciu al posesiei .1853 C.este lipsa posesiei.. sau si din alte situatii ? .civ.pr.civ.” In aceasta materie. nu consituie o posesiune sub nume de proprietar.486 c.485 C. b) Posesia prelungita . 41 .Efectele posesiei. Atunci cand posesia este de buna-credinta produce in plus umatoarele efecte : d)Posesorul de buna-credinta dobandeste fructele bunului posedat : art.Actiunile posesori sunt actiuni reale ce ocrotesc posesia bunurilor imobile si drepturile reale imobiliare susceptibile a fi dobandite prin uzucapiune.” c)Posesia este ocrotita prin actiunile posesorii.1858 C. fara ca cel ce invoca aceasta prscriptie sa fie obligat a produce vreun titlu.C. produce urmatoarele efecte: a) Posesia creeaza o prezumtie de proprietate : art.civ. art. art. atat reale cat si personale.Posesia de buna-credinta si posesia de rea-credinta. :”Actele ce exercitam asupra unui lucru al altuia .civ.: “Posesorul este de bunacredinta atunci cand poseda ca proprietar in puterea unui titlu translativ de proprietate ale carui vicii nu-i sunt cunoscute. sau asupra unui lucru comun.civ..” Aseasta prezumtie este relativa i privinta bunurilor imobile si irefragabila in privinta bunurilor mobile in conditiile speciale ale art.si fara sa i se poata opune reaua-credinta.-pentru a face sa inceteze orice fel de tulburare a posesiei.Caraceristica posesorului de a fi de rea-credinta rezulta numai din interpretarea per a contrario a articolului 486 c. fara a se pune in discutie. nu este vorba despre orice fel de vicii ale titltului . e). pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile si pentru care n-a defipt un temen de prescriptie. adica in calitate de locatari.Considerati ca se poate stabili o coresponenta inte posesia utila si posesia de buna-credinta? Dar intre posesia viciata si posesia de rea-credinta ? 6. apta sa produca efectele recunoscute de lege. in cadrul lor..echivocul : posesia este echivoca prin raportare la elementul sau psihologic.1909 alin.: “Toate actiunile.: “Posesorul nu castiga proprietatea fructelor decat cand poseda cu buna-cedinta.de 30 de ani.d)-precaritatea : art.485 coroborat cu art. ..civ. ci numai de acelea care nu permit transferul dreptului de proprietate . Posesia. depozitari. uzufructuari etc. Potrivit art.674-676: -actiunea posesorie generala ( actiunea in complangere) este folosita de posesor si –in anumite cazuri exceptionale – si de detentorul precar.) se activeaza in conditiile in care adevaratul proprietar redobandeste stapanirea bunului in urma unei actiuni in revendicare.Care sunt viciile precaritatii in conceptia Codului civil ? Precaritatea se transforma in posesie printr-unul din modurile prevazute de art.1854:”posesorul este presupus ca poseda pentru sine. . indiferent ca este de buna –credinta sau de rea-credinta. sub nume precar.”Acest efect al posesiei de bunacredinta( art.civ.duce la dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune : art. sub nume de proprietar. se vor prescrie prin treizeci de ani.1 coroborat cu art. existenta dreptului de propietate. respectiv atunci cand nu se poate sti cu certitudine ca exista in persoana posesorului animus possidendi sau animus sibi habendi. daca un este probat ca a inceput a poseda pentru altul.civ.1890 C.676 c.

el considerandu-se adevaratul proprietar. În susţinerea pretenţiilor sale. iar locatorul a acceptat această plată.D intenteaza o actiune in justitie cu urmatoarele capete de cerere: -restituirea in deplina proprietate si linistita posesie a imobilului din strada Orizontului. dar semnătura donatorului. nu era decât locatarul lui X. daca locuieste afara din acea circumscriptie. introduce o acţiune în justiţie împotriva lui B. În fapt.08.e)Posesia de buna-credinta intemeiata pe un just-titlu conduce la dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 10-20 de ani :art. se încheiase un contract de închiriere pe termen de un an. situata in Bucuresti. la 23. în care X. 42 . pârâtul face proba dreptului său de proprietate asupra imobilului în litigiu printr-o hotărâre judecătorească.printr-un mandatar din capitala. care consacra dobândirea de către B. care l-a indus în eroare prezentându-i un contract de donaţie.1996 pârâtul a intrat în posesia imobilului fără acordul său. Reclamantul învederează că la 23. figura ca donatar. precum şi la plata sumei de 1000 de euro. fusese falsificată de însuşi donatarul. rămasă definitivă şi irevocabilă la data de 14. întrucât a fost de bunăcredinţă atunci când a cumpărat de la X. la restituirea posesiei unui imobil.Ulterior. chiar dacă ar dispune restituirea apartamentului către reclamant.2005 A. chiria datorată pentru toată durata contractului. B. şi C. De asemenea.Rezolvati urmatoarele spete: 1) La 29. o casa de locuit. menţionează că la 29. Ce soluţie pronunţă instanţa şi cu ce motivare ? 2) La 22. A. A.06. În replică. obligându-se la plata unei chirii de 100 lei/lună. intrase în posesia imobilului ameninţându-l pe pârât cu moartea. Ce soluţie pronunţă instanţa şi cu ce motivare ? 3)In 1997 A ii doneaza lui B. pe durată nedeterminată. daca adevaratul proprietar locuieste in circumscriptia tribunalului judetean unde se afla nemiscatorul . In februarie 2000. Pârâtul se opune la admiterea capătului de cerere privitor la restituirea imobilului arătând că la 12. în mod anticipat.2004. strada Orizontului nr.05.01.1996.03.in temeiul unui contract de inchiriere valabil in perioada 1994-1996. nepotul sau.06. C.1997 A. chiriaşul a plătit. aşa cum relevase instanţa penală în baza unor cercetări declanşate după 01.. solicitând obligarea pârâtului la restituirea în deplină proprietate şi posesie a unui apartament. printr-un act sub semnatura privata.B .05.10. si prin douazeci de ani .”Cel care castiga cu buna-credinta si printr-o justa cauza un nemiscator determinat va prescrie proprietatea acestuia prin zece ani. după doi ani de la data la care X. în temeiul contractului încheiat între cei doi. reclamantul face dovada dreptului său de proprietate asupra apartamentului.2004 între B. pârâtul menţionează că. nr. la data ultimei sale intrări în posesie. a dreptului de proprietate prin uzucapiune împotriva lui X.in 1998. introduce o acţiune în justiţie solicitând obligarea lui B.1895. cetatean italian.112. inchiriaza partial casa lui C. susţine că instanţa. Totodată. nu ar putea admite capătul de cerere referitor la restituirea sumei de 1000 de euro.112. În plus.” II.2005 a cumpărat apartamentul de la X. -contravaloarea chiriei pe care B a incasat-o de la C precum si a celei pe care A a perceput-o de la X.1992.

fiul sau. B ii pune in vedere lui C sa-i predea cele 15 oi impreuna cu mieii nascuti intre timp.b) ale spetei.2000. intervine decesul lui A.un imobil de locuit. aratand ca el ar trbui considerat posesor de buna-credinta pana in momentul introducerii cererii de chemare in judecata si invoca in favoarea sa dispozitiile art. Cerinte: a) Prezentati problemele de drept din speta. animalele vor ramane in turma lui A pana cand B va fi finalizat lucrarile de construire a unor noi dependinte de pe langa gospodaria sa. in sensul ca nu-i recunoaste reclamantului vreun drept asupra mieilor. 4. A ii vinde lui B. 2) Solutionati cele doua cereri referitoare la restituirea contravalorii chiriilor percepute de catre B in fiecare caz in parte. A introduce in luna august 2000 o actiune in rezolutiunea vanzarii. 43 .Luand cunostinta de cererea introdusa de catre D.Neintelegerile dintre ei se soldeaza cu introducerea de catre B a unei actiuni in justitie pentru a-si valorifica in natura dreptul sau de proprietate asupra animalelor. 6. Deoarece pana in anul 2000 B nu si-a indeplinit promisiunea facuta cu ocazia vanzarii-cumpararii. urmand ca B sa-l primeasca pe X( fiul lui A) in calitate de avocat stagiar la firma sa de avocatura. Cum pana in primavara anului 2000 B nu-si executase obligatie de plata a pretului vanzariicumpararii. Cerinte.a) In ianuarie 1999 A ii vinde un imobil. in primavara. solicitand sa elibereze apartamentul pe care el ( reclamantul) il detine cu titlu de inchiriere .civ. In luna mai a aceluiasi an.485. solicitand totodata si si restituirea contravalorii chiriei percepute de la C. astfel incat. In ianuarie 2000. b)In ianuarie 1999. b) Este corecta solutia instantei? Motivati raspunsul. in consecinta.A solicitain justitie desfiintarea contractului si restituirea chiriilor perecepute de la Y. B se apara . plata facandu-se in mod anticipat pe un an de zile. in jurul lunii septembrie 2000. 1) Identificati problemele de drept comune celor doua ipoteze ( a. B inchiriaza casa lui C. fixand o chirie de 150 $ lunar. conform intelegerii dintre ei. la un pret mult sub nivelul pietei. 5. b) Solutionatati cererile introduse referitoare la plata chiriei si a restituirii chiriilor deja percepute. In martie 1999. este nevoit sa se intoarca in satul natal pentru a continua munca tatalui sau.10. Intre A. plata facandu-se in mod anicipat. Instanta admite in parte actiunea.10 2002. acesta din urma il actioneaza in justitie pentru a fi obligat sa execute indatorirea de plata a chiriei. C refuza sa-i mai plateasca chirie lui B. in urma unui contract incheiat cu B la data de 20. cioban – in calitate de vanzator – si B – in calitate de cumparator a intrvenit un acord verbal la 15 octombrie 1999 privind instrainarea a unui numar de 15 oi. urmandca pretul sa fie platit in termen de un an de zile. Cerinte: a) Analizati problemele de drept din speta. A introduce o actiune in justitie impotriva lui C.casa de locuit – lui B.c. C. B inchiriaza casa lui Y. In toamna aceluiasi an. La 15. fixand o chirie de 100 $ lunar.

Cerinte: a) Precizati natura juridica a actiunii reclamantului. compusa din mai multe bunuri mobile si imobile . prezentand drept titlu de proprietate adeverinta de proprietate. Este legala aceasta hotarare ? Motivati raspunsul. intre cei doi apar neintelegeri cu privire la stapanirea bunurilor succesorale.precum si chiriile pecepute in urma incheierii unui contract de locatiune intre B si C. astefel incat. fratii A si B sunt mostenitorii averii tatalui lor. inrucat s-a pornit un nou proces intre aceleasi parti cu privire la acelasi bun. b) Este corecta solutia instantei ? Motivati. acesta din urma amenintandu-l cu scoaterea lui din testament.08. In replica.si se opune admiterii capatului de cerere referitor la restituirea chiriilor . A solicita ca paratul sa fie obligat a-i lasa in deplina proprietate si posesie un imobil-casa de locuit.. In plus. Prin intampinare. In cursul dezbaterilor. Prin hotarare motivata. paratul a profitat de absenta sa si s-a instalat in imobil in vara anului 2001. b) Aratati ce fel de dovezi trebuie sa aduca reclamantul in sustinerea cererii sale.674 C. fiindu-i atribuit de catre organele locale competente in aplicarea Legii 18/1991 si prezinta in acest sens adeverinta de proprietate si procesul –verbal de punere in posesie.04.civ. In apararea sa. iar daca A reclama vreun drept exclusiv asupra imobilului.in ceea ce priveste recunoasterea lui A in calitate de proprietar. in 1996 A il actioneaza in justitie pe B. A depune la dosar o scrisoare a lui B datata 12. paratul sustine ca intelege sa se comporte doar ca un comostenitor al tatalui lor.Reclamantul arata ca in timp ce-si petrecea concediul in strainatate. invocand din oficiu exceptia autoritatii de lucru judecat . trebuie sa produca o dovada in acest sens.1997. Este corecta solutia instantei ? Motivati raspunsul. a)In cadrul unei actiuni intemeiate pe art. datat 15.Din 1996. Instanta admite actiunea reclamantului astfel cum a fost formulata. de aproape un an de zile. X. B este de acord cu admiterea in parte a actiunii. necunoscand existenta contractului de inchiriere. 1999 din care rezulta ca este beneficiarul mortis causa al imobilului respectiv. 9. Prin avocatul sau.2001. A se hotaraste sa introduca o actiune in revendicare impotriva lui B. la aceeasi instanta de judecata . Reclamantul isi intemeiaza dreptul de proprietate de asemenea pe un testament al lui T. solicitand instantei obligarea acestuia la a –i elibera casa de vacanta pe care a ocupat-o fara vreun drept impreuna cu familia sa. 44 . in care acesta isi manifesta ingrijorarea in legatura cu o serie de dispute grave pe care le avea cu T.1999. b) In aceste conditi.pr. Cerinte: a) Precizati cae este natura juridica si temeiul actiunii reclamantului. 7. Printr-o cerere de chemare in ludecata indreptata impotriva lui B. instanta respinge actiunea lui A. B invedereaza instantei ca detine imobilul in baza testamentului olograf emis de T la data de 20 10. C se apara sustinand ca a cumparat apartamentul de la B la data de 10.12. A sustine ca a ocupat in mod legal terenul in litigiu. Care este solutia instantei si cu ce motivare ? 8. c) Solutionati actiunea in justitie. cu privire la acelasi teren. Instanta respinge actiunea introdusa de A ca fiind prescrisa. A este chemat in judecata de catre B pentru a-i lasa in deplina folosinta si posesie un teren agricol.

(Pothier) e) “Astfel definita – prin art. unul de posesiune sensibila si unul de posesiune 45 . imi sunt mie..pr.Este o greseala. corespunzator art.” ( Hegel ) h) “Ceea ce este al meu din punct de vedere juridic (meum iuris) este acel ceva atat de apropiat mie. C.Conditia subiectiva a posibilitatii de intrebuintare in genere este posesiunea.Planiol. A introduce o actiune in justitie impotriva lui B in temeiul art. ale posesiei. fapt consemnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. in a carui posesiune eu nu ma aflu inca. ea trebuind adusa la indeplinire.( Ihering) d)“Lucrurile incorporale.Ripert) f) “Din afara. iar quasi-posesia unui drept consta in folosinta pe care o are acela caruia ii apartine dreptul”. constituie posesiunea . dar nu intotdeauna: legea uneori o sanctioneaza prin intermediul revendicarii” ( M.Distinctia este exclusiv juridica: este vorba de diferenta de natura juridica.posesia este privita in sensul ei restrans si originar : ea evoca in acelasi timp ideea de bun material si pe aceea de proprietate. contactul direct pe care detentorul precar il are cu lucrul nu este diferit de cel pe care il are orice posesor cu bunul posedat. ele nu privesc decat o quasi-posesie.Planiol.”. ca vointa libera. considerand ca paratul ii tulbura folosinta si posesia terenului agricol t1.civ. G.arbitru.Astfel .fr. dupa cum latura particulara ca eu fac din nevoie naturala. Instanta respinge actiunea lui A.Insa ideea de posesie a cunoscut o extindere progresiva. daca cineva s-ar putea folosi de el fara asentimentul meu.1864 c. care determina o diferenta in ceea ce priveste efectele detentiei si respectiv.nu sunt susceptibile de o posesiune veritabila si propriu-zisa. Comentati urmatoarele citate: a) ”Se spune uneori ca posesia este o institutie juridica. A sustine ca nu a avut cunostinta de existenta procesului cu privire la terenul in litigiu. ca un stapan al lucrului. vom invata a distinge detentia precara de posesie ( oare din aceasta cauza li sau dat uniforme speciale portarilor de hotel ? ) . incat. In replica. si astfel sunt mai intai vointa reala.civ. De regula. numai daca conceptul de posesiune nu ar fi pasibil de doua sensuri diferite.Este in sine contradictoriu sa avem ceva exterior ca pe ceea ce este al sau.10. sunt institutii juridice numai mijloacele prin care legea le utilizeaza pentru a proteja sau pentru a distruge acest fapt al posesiei. b) Considerati ca A ar fi trebuit sa introduca o actiune in revendicare impotriva lui B ? III. In cadrul apararii sale.”( Savigny) c) “Posesiunea va exista oridecateori o persoana are o putere fizica exercitata in mod voit asupra unui lucru” .2228 c. ea insasi exterioara. Cerinte: a) Este corecta solutia instantei ? Argumentati.civ.Latura insa prin care eu.Ripert) b) Posesia este”puterea fizica pe care o persoana o exercita asupra unui lucru cu intentia de a se comporta fata de toata lumea ca un adevarat proprietar.quae in jure consistunt.(M. B isi motiveaza patrunderea pe teren prin faptul ca a castigat un proces de revenicare impotriva lui X. ca ceva sa fie al meu. Ceva exterior ar deveni al meu atunci cand eu as putea admite ca ar fi posibil sa fiu lezat prin intrebuintaea pe care celalalt o da unui lucru. m-ar leza.. Posesia este un fapt. instinct sau liber. nu observand in holul unui hotel pe un portar si pe un hot care pun mana fiecare pe cate o valiza. Lectura juridica. posesia este protejata de lege. (Jean Carbonnier) g) “Faptul ca eu am ceva in putereamea. in posesie obiectiv..fr. pusa in executare prin intermediul executorului judecatoresc.674. G. constituie interesul particular al posesiei. constituie ce este adevarat si juridic in ea : determinatia proprietatii. pe considerentul ca o hotarare judecatoreasca definitiva si executorie nu poate fi ignorata.

2001. b)-in functie de momentul dobandirii : moduri de dobandire intre vii si pentru cauza de moarte .in functie de caracterul transmisiunii: moduri de dobandire cu titlu oneros si cu titlu gratuit. sunt considerate ca moduri de dobandire prin efectul legii . trebuie observat ca ea este un mod general de dobandire a tuturor drepturilor patrimoniale. in conditiile unei puteri legislative publice. adica intr-o situatie civila.). Retinem in acasta materie urmatoarele cazuri de dobandire a proprietatii prin efectul legii: -dobandirea fructelor prin posesia de buna-credinta(art.in sens larg poate fi mod de dobandire a proprietatii numai daca este vorba de un act normativ cu caracter individual: de exemplu o hoatarare de guvern In acceptiunea art.Scurte precizari teoretice 1. acestei enumarari trebuie sa i se aduage si hotararea judecatoreasca. 2.Notiune. traditiune. in art.Modurile de dobandire a drepturilor reale sunt categorii de acte sau fapte juridice care genereaza dobandirea sau /si transferarea dreptului de proprietate si a celorlate drepturi reale principale.Stoica. ci este nevoie de un act sau fapt juridic in acest scop. iar prin cel de-al doilea.p. V.toate acele moduri care nu pot fi incadrate intr-una din categoriile enuntate de Codul civil.645 c. „Drept civil. c)-in functie de situatia juridica a bunului in momentul dobandirii: moduri de dobandire originare si derivate. conventie. d). vol.644 si 645 enumera diferitele moduri de dobandire a proprietatii : sucesiune.Clasificarea modurilor de dobandire.Prin exceptie. lege si ocupatiune . 2. legate. ALL Beck..” ( Kant ) Bibliografie minimala 1. succesiunile si legatele formeaza materie de studiu a dreptului civil in anul III . nu numai a celor reale. C. doar o posesiune juridica a aceluiasi obiect. prin cel dintai putandu-se intelege posesiunea fizica.civ.Bucuresti.G.Dintre aceste moduri. 2 . Codul civil.237-260. Majoritatea modurilor de dobandire a proprietatii sunt in acelasi timp si moduri de dobandire pentru celelalte drepturi reale. 3.p. Bîrsan. Ed.Humanitas. Drept civil. legea.I.Lutescu ..Cu privire la conventie. accesiune sau incorporatiune. prscriptie.485 c.Legea ca mod de dobandire a drepturilor reale. Drepturile reale principale”. 3. a)-in functie de intinderea dobandirii: moduri de dobandire cu titlu universal si cu titlu particular.Un act normativ nu poate da nastere unui raport juridic in mod concret. MODURILE DE DOBÂNDIRE A PROPRIETATII I. Drepturile reale principale”.civ. 46 . teoria generala a contractului va fi studiata in cadrul disciplinei obligatiilor civile. Bucureşti.”Teoria generala adrepturilor reale”.inteligibila .A poseda ceva exterior ca pe ceea ce este al sau nu este posibil decat intr-o situatie juridica .2004. 1946.

1909 alin.nu se aplica : bunurilor mobile din domeniul public.1909 4.4. -de buna-credinta-prin raportare la art.).Traditiunea(predarea materiala a bunului) ca mod de dobandire a drepturilor reale principale. 4.). 47 .(o aplicatie a art.597.civ:executarea silita directa atipica a obligatiilor de a face. el poate fi si putativ. exista o exceptie : titlurile la purtator (bunuri incorporale) .1 C.Conditii referitoare la posesie.). 4. in ipoteza in care adevaratul proprietar s-a desesizat voluntar de bun. -dobanditorul bunului mobil de la un non dominus devine proprietar in baza posesiei sale.bunurilor mobile inalienabile.mod de dobandire a drepturilor reale.prescriptie instantanee . . .1075-1077 C.o prezumtie absoluta de proprietate .972 C.Retinem doar hotararile judecatoresti constitutive de drepturi reale: -hotararea judecatoreasca de suplinire a consimtamantului uneia dintre parti la incheierea unui act translativ de proprietate in materie imobiliare( in baza art.Explicatiile teoretice propuse regulii: .. .Dobandirea bunurilor mobile prin posesia de buna-credinta.Hotararea judecatoreasca.”Doua intelesuri ii sunt atribuite acestei maxime: -posesorul unui bun mobil poate opune posesia sa proprietarului –revendicant ca o prezumtie de proprietate.”Lucrurile miscatoare se prescriu prin faptul posesiunii lor. 5.civ.1909 C.-dobandirea coproprietatii zidului comun(art.Posesia trebuie sa fie : -reala si utila.se refera numai la bunuri mobile corporale.un mod de dobandire a bunurilor mobile prin efectul legii. In sensul art.644 C.bunul mobil sa fie privit ut singuli.1.” Regula continuta de art 1909 alin.civ.civ.civ. bunurilor mobile suspuse unui regim de inregistrare si publicitate.1). 4.3. este ca in materie mobiliara posesia de buna-credinta valoreaza titlu de proprietate: “en fait de meubles possession vaut titre.2.Conditiile referitoare la persoane pot fi reprezentate astfel: desesizare voluntara Prorietarul --------------> instrainare prin vanzare Detentorul ----------------> Tertul posesor cu titlu oneros precar de buna-credinta =beneficiarul regulii art.1909 alin. Conditiile invocarii regulii en fait de meubles possession vaut titre: 4.Sediul materiei:art. 5. traditiunea opereaza transferul proprietatii in cazul : -darurilor manuale.Conditii referitoare la bun : .598c.justul-titlu nu este cerut ca un element separat de buna-credinta. -dobandirea bunurilor mobile prin posesia de buna-credinta(art. fara sa fie trebuinta de vreo curgere de timp.civ.

buna-credinta este suficient sa existe in momentul incorporarii in sol a constructiei: mala fides superveniens non nocet.7/1996.Accesiunea ca mod de dobandire a drepturilor reale.503 C. Codul civil porneste de la regula ca lucrul principla este terenul si reglementeaza doua ipoteze: 7. .civ. nu se aplica in situatia existentei unui contract intre proprietarul terenuli si constructor.19). care are insa obligatia de platas a despagubirlior catre proprietarul materialelor. si Legea apelor. 19 48 . sunt aplicabile si dispozitiile cuprinse in Legea apelor nr..-actiunilor (titlurilor de valoare) “la purtator”. c)-insulele si prundisurile . Codul civil in art.103/1996 privitoare la fondul cinegetic si protectia vanatului. b)-avulsiunea este definita in art. 7.solutia este continuta in dispozitiile art. nenominative.Ipoteza constructiei sau plantatiei facuta de o persoana .civ. In functie de natura obiectului principal . 6. proprietarul lucrarilor. d). cu materialele sale. dar pe ternul altei persoane.civ.2.: lucrarile apartin proprietarului terenului ( indiferent de buna sau reaua sa credinta).498 C.Accesiunea imobiliara artificiala.civ.regimul juridic este continut in art.2.494 aplica regula quod solo aedificatur solo cedit:proprietarul terenului devine prinaccesiune. sau in baza unui antecontract de vanzare-cumparare.493 C. Domeniul de aplicare al art. nu imbunatatiri aduse unui imobil. Definitie:accesiunea consta in incorprorarea materiala a unui lucru mai putin important intr-un lucru mai important.Ipoteza constructiei sau plantatiei facuta de proprietar pe terenul sau . si Legea nr. 7.destinatarul legii este numai constructorul care are calitatea de posesor al terenului ( nu detentor precar).civ.Ocupatiunea (luarea in stapanire a unui bun care nu apartine nimanui)este retinuta ca mod de dobandire a drepturilor reale : -in cazul bunurilor comune: apa de baut luata de la un izvor natural.2. dar cu materialele altei persoane: .1.Codul civil reglementeaza urmatoarele cazuri de accesiune imobilara naturala: a)-aluviunea este reglementata de art. -in situatia vanatului si a pestelui capturat in conditiile legii. Sporul de valoare al fondului este diferenta dintre valoarea terenului inainte de efecuarea lucrarilor si valoarea intregului imobil dupa ridicarea constructiilor.civ.accesiunea albiei unui rau : este definintade art. 7.legea il obliga pe proprietarul terenului sa pastreze lucrarile cu indatorirea de plata a unei indemnizatii( valoarea materialelor si pretul muncii sau sporul de valoare al fondului.502 C.posesorul este de buna -credinta atunci cand stapaneste terenul in virtutea unui titlu translativ de proprietate ale carui vicii nu-i sunt cunoscute-prin raportare la art. accesiunea este imobiliara si mobiliara.civ.495-497 c.:lucrari sau constructii noi.494 C.civ. e)-accesiunea animalelor : este reglementata de art. accesiunea imobiliara poate fi naturala si artificiala.Accesiunea imobiliara naturala consta in unirea –fara interventia omului-a doua bunuri dintre care cel putin bunul principal este imobil.2.500-501 C.1. Legea civila distinge intre constructorul ( posesorul terenului) de buna credinta si cel de reacredinta: .486 C. 7.

civ.actele de simpla tolerenta exercitate asupra unui imobil( cu consimtamantul proprietarului) nu conduc la uzucapiune. -specificatiunea :art.508-509 c.) Regula este ca proprietarul bunului principal devine prin accesiune proprietar al bunului mai putin important su unit cu primul.Instantele vor cereceta daca actiunea proprietarului fondului nu imbraca aspectul uni abuz de drept.instantele nu vor deduce reaua-credinta numai din faptul ca cel care a construit.2.Pentru opozabilitatea dreptului de retentie fata de alte persoane ( creditori ai proprietarului terenului) este necesara inscrierea dreptului in cartea funciara a imobilului..13/1959 a fostului Tribunal Suprem : ”1 .in cazul posesorului de rea-credinta legea ii ofera proprietarului un drept de optiune intre a pastra constructia( situatie in care va plati constructorului despagubiri reprezentand valoarea materialelor si pretul muncii) si a cere demolarea20 .n. prin posesia bunului in tot timpul fixat de lege. 8. in conditiile art. ci vor cerceta conditiile in care sau facut constructiile.1.(subl.constructorul devine creditor pentru suma de bani repezentand despagubirile ce au a fi platite de proprietarul terenului.civ..civ. 7.....3.cit.Accesiunea mobiliara opereaza in urmatoarele cazuri: -adjuctiunea: art.Instantele vor cauta sa inlocuiasca solutia neeconomica a daramarii sau demolarii constructiei printr-o despagubire in bani.Uzucapiunea de 10 pana la 20 de ani: a)sediul materiei art. bunurile mobile ar putea fi uzucapate de catre posesorul de rea-credinta in ipoteza in care nu sunt indeplinite conditiile art..” In cazul demolarii este necesara autorizatia administrativa prealabila. . ori de cate ori aceasta solutir apare mai echitabila. Domeniul de aplicare : bunuri imobile aflate in circuitul civil.”( D. .civ. -nu se cere ca posesia sa fie de buna-credinta. aceasta chestiune este controversata:”dreptul de retentie este inadmisibil . 21 Din punct de vedere strict teoretic.civ.. 8.plantat sau executat lucrari pe un teren ce nu-i apartine nu are vreun titlu asupra terenului. 2.504 c.1890 C.aplicabilitate : Pentru ipoteza demolarii a se vedea Decizia de indrumare nr.. 20 49 .cerinte: -posesie utila si neintrerupta timp de 30 de ani.constructorul este indreptatit sa obtina despagubirile si de la subdobanditorul ulterior al imobilului. 8.1847.Alexandresco.2.1910 C.. facand opunerea sau introducand actiunea numai dupa termianrea acestora sau aproape de sfarsitul lor..Uzucapiunea de 30 de ani (logissimi temporis):sediul materiei art.p.Probleme comune pentru constructorul de buna-credinta si pentru cel de rea-cedtinta: . cu obligatia de a plati despagubiri.op.Posesia necesara pentru a uzucapa: posesia utila.3.511-512C.civ.3. 7. .. pentru ca acest drept exceptional nu poate sa aiba loc decat in cazurile anume statornicite de lege.1895 C. -posesia echivoca exercitata de un coproprietar asupra intregului bun comun nu conduce la uzucapiune decat in situatia in care ar fi intervenit transformarea ei in posesie utila.Instanele vor cereceta daca prin facerea lucrarilor s-a adus reclamantului un prejudiciu efectiv si apreciabil.351). -confuziunea: art. -detentia precara nu poate conduce la uzucapiune. 8.constructorul are un drept de retentie 21cu privire la constructie.) prin pasivitatea sau acceptarea acestuia de a face lucrarile.Prescriptia achizitiva (uzucapiunea ) este un mijloc de a dobandi dreptul de proprietate si dezmembramintele acestuia asupra unui bun.

Hamangiu(ibidem) sustine ca aceasta justificare este gresita.cit. aceasta nu mai poate fi opusa.Calculul termenului se face conform art.623 C.p. astfel incat acesta nu are interes intotodeauna sa se opuna acestui exercitiusi adesea nici nu observa uzurparea pe care o sufera (Aubry si rau. spre deosebire de cel al dreptului de prorpeitate sau al uzufructului.Un argument impotriva aplicabilitatii uzucapiunii prescurtate a fost acela ca exercitiul servitutilor . sa nu fie nul sau putativ si sa aiba data certa. -posesia sa fie de buna-credinta :art. 8. .22 b)Conditiile: -posesia sa se intemeieze pe un just-titlu .59 si 59 din 1974 : opinia majoritara este in sensul ca prinintrarea in vigoare a acestor legidreptul de proprietate asupra terenurilor nu a mai putut fi dobandit prin uzucapiune. iar daca se produce dupa implinirea uzucapiunii fondului aservit. ipoteza este urmatoarea: o persoana dobandeste cu buna-credinta un drept de uzufruct in virtutea unui titlu care nu emana de la adevaratul proprietar.Planiol redactorii codului civuil nu au retuinut acesta posibilitate.ca servitutea sa fie constituita de posesorul ne-proprietar al fondului aservit. (a se vedea C. 22 50 . iar servitutea ar fi validata”. nu ca universalitati. -intreruperea prescriptiei : art. posesorul acestuia ar deveni el insusi proprietar.Barsan.-cand posesorul este lipsit mai mult de 1 an de folosinta lucrului -cand lucrul este declarat imprescriptibil pe cale legala23.1897 C.civ.civ. definit in art.290). -inceputul si sfarsitul:art.p. intrucat ar trebui sa se inlature si uzucapiunea de 30 de ani.ca vecinul sa uzucapeze servitutea in 10 sau 20 de ani. intrucat ea este rara in practica . presupunand intrunirea unor circumstante destul de complicate:1.330). C. in functie de domiciliul adevaratului proprietar.3.ca vecinul care dobandeste servitutea crede ca trateaza cu adevaratul proprietar..1896c. in doctrina s-a afirmat ca in realitate.poate conduce si la dobandirea dezmembramintelor dreptului de proprietate:uzufruct si servituti continue si aparente(chestiune discutata in doctrina). 23 Cu referire la ultimul caz de intrerupere naturala se discuta in doctrina si in practica juridica efectul legilor nr. in privinta servitutilor.Astfel. 2. nu aduce adesea nici o paguba reala proprietarului. citati de Hamangiu in op.astfel incat a operat o intrerupere naturala a prescriptiei.civ. caci daca revendicarea se produce anterior uzucaparii servitutii.ca adevaratul proprietar sa revendice bunul (fondul aservit)in intervalul dintre momentul cand se implineste uzucapiunea de 10-20 ani a servitutii si momentul cand s-ar fi implinit uzucapiunea fondului aservit de catre posesorul-constitutor al servitutii.civ.se referea numai la prescriptia de 30 de ani.4.1898 alin 1 si 2( prezuma buna-credinta)C.bunuri imobile privite ut singuli ..civ.. op. -justul-titlu trebuie sa emane de la alta persoamna decat adevaratul proprietar .nu exista nici unargument logic sau juridic pentru a impiedica aplicarea uzucapiunii prescurtate. 1970 inceputul termenului posesiei prescurtate 1974 intrarea in vigoare a 1990 reintrarea terenurilor in circuitul civil= 2010 implinirea prescriptiei - L58si 59 un nou curs al prescriptiei = intreruperea cursului prescriptiei In privinta uzufructului. conform lul M.4.1887-1888 c. desi art. intrucat terenurilor au fost scoase din circuitul civil.cit.1864 C.Contra.civ.

10. de altfel. în care cel dintâi îi punea în vedere celui de-al doilea să nu întârzie restituirea bunului. Pârâtul invocă buna sa credinţă. şi se dispunea repunerea părţilor în situaţia anterioară. Din probele administrate în cauză rezultă că la 23. la 11.167/1958.5. o terţă persoană l-a furat.in conditiile art. Ce soluţie pronunţă instanţa şi cu ce motivare ? 4) A. reclamantul arată că pârâtul a cumpărat bunul de la C.D.07. să îi restituie în deplină proprietate şi posesie un teren. -transmiterea posesiei catre posesorul actual are loc in cadrul unui raport juridic. pârâtul invocă art.11. solicitând respingerea acţiunii în temeiul art.2004 reclamantul a închiriat cuptorul lui C.2005 prin care se desfiinţa pentru error in substantiam contractul încheiat între A.1 C. scadenţa obligaţiei de restituire fiind fixată la 26.11. II. solicitând restituirea unui C.Jonctiunea posesiilor: este adaugarea la teremenul prescriptiei actuale a posesorului a timpului cat lucrul a fost posedat de autorul sau(art.2005. iar acesta din urmă.09.07. şi C.2005 B.1 C.civ. la data de 14.Efectele uzucapiunii: . împrejurare pe care. C.04.civ. introduce o acţiune în justiţie împotriva lui B. -actualul posesor nu poate schimba caracterele posesiei autorului sau.civ.09. introduce o acţiune în justiţie împotriva lui B. Rezolvati urmatoarele spete : 1) La 18.fapt pe care pârâtul nu îl cunoştea la momentul cumpărării bunului -. la rândul său.: dupa implinirea termenului si avand capacitate deplina de exercitiu.player. De asemenea. cat si pe cale de abstentiune. solicitând restituirea unui cuptor cu microunde.2005 A. îl cumpărase cu o lună în urmă de la A. după care l-a vândut pârâtului. B. pârâtul nu o contestă în instanţă. a preluat bunul după trei săptămâni de la încheierea contractului deoarece prezenta anumite deficienţe ce trebuiau în prealabil remediate de către vânzător.) -jonctiunea posesiilor este posibila si facultativa. vă consultă în calitate de avocat în următoarea speţă : la 12.1860 C..beneficiarul prescriptiei poate renunta in conditiile art.13-14 decretul nr.invocarea uzucapiunii poate avea loc atat pe cale de actiune..6. precum şi să 51 . arătând că a cumpărat bunul de la C.10. D.2005 A. introduce o acţiune în justiţie împotriva lui B.1838-1840 c. În susţinerea pretenţiilor sale..2005 A.1909 alin. nu era însă adevăratul proprietar al bunului -. B. 8.167/1958.2005. asistase la o discuţie purtată între reclamant şi C.deoarece el îl deţinea de la reclamant cu titlu de depozit. În apărarea sa. solicitând restituirea unui videocasetofon..b)civila-in conditiile Decretului nr. 8. c)-suspendarea prescriptiei .civ.1909 alin. -autorul este o persoana care nu este adevaratul posesor al bunului. proprietarul originar al bunului.1859 . Cu două luni înaintea intentării acţiunii de faţă. Ce soluţie pronunţă instanţa şi cu ce motivare? 2) La 24. dar cu două zile înainte de restituirea bunului către A.principalul efect este dobandirea dreptului de proprietate in mod retroactiv. . reclamantul înfăţişează hotărârea judecătorească pronunţată la 12. . Ce soluţie pronunţă instanţa şi cu ce motivare? 3) La 24. a formulat împotriva sa o acţiune în justiţie solicitând ca A.2005.

A.000 euro.08. cumpărătorul ridică. în ce priveşte capătul de cerere referitor la construcţie. Rezolvati cererea introdusa de A. valoarea investiţiei efectuate de constructor se cifrează la 70. prin efort propriu. de X. vă pune la dispoziţie. solicitând obligarea acestuia din urmă la plata de daune-interese pentru prejudiciul cauzat. reclamantul a depus la dosarul cauzei notificarea pe care i-a trimis-o lui A.2000. iar sporul de valoare al întregului fond ca urmare a ridicării construcţiei este de 100.1994. B. B.. În condiţiile în care A. A solicita cheltuieli reprezentand sporul de valoare al intregului imobil conform Codului civil.02.2 C. Faţă de împrejurarea că la o săptămână de la acest fapt. rămasă definitivă prin neapelare. să îi apăraţi interesele astfel încât să obţină în raporturile cu B. În acest sens. prin care. A si B au semnat un acord in vederea incheierii ulterioare a unui contract prin care A sa dobandeasca terenul si fundatia unei constructii apartinand lui B. în temeiul art.05. A.1993 B. 5. cea mai bună poziţie posibilă faţă de dispoziţiile legale aplicabile. vă solicită.11. iar B.2002 prin care îi spunea acestuia din urmă că este îngrijorat de intenţia lui A.10.1989 A. de a ridica o construcţie pe terenul său după ce intrase în posesia acestuia în urmă cu trei ani. introduce o acţiune în justiţie împotriva lui X. Expunându-vă această situaţie de fapt. pe de altă parte. în final. astfel incat intelege sa-I restituie acontul primit. se constată nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare încheiat în 1993 pe temeiul că bunul nu se afla în circuitul civil. reclamantul a făcut proba dreptului său de proprietate. Pe data încheierii contractului.09. Care sunt argumentele pe care le veţi invoca spre a atinge acest obiectiv ? 6. prilej cu care s-a platit o parte din pret si s-a predat terenul lui A.civ.) este adevăratul proprietar al terenului şi că. La 10. La 24. o construcţie pe terenul menţionat.03. se pronunţă. Pe de altă parte. o scrisoare trimisă de B. cu aratarea problemelor de drept si cu analiza apararii formulate de parat.03. iar. La 15. a solicitat instanţei să dispună obligarea lui A. A primeste o notificare prin care B il instiinteza ca s-a razgandit in privinta perfectarii contractului de vanzare-cumparare intrucat un alt cumparator I-a oferit un pret considerabil mai mare. conform expertizei efectuate în cauză. o hotărâre judecătorească "ce ţine loc de titlu".2001. construcţia ridicată pe terenul menţionat piere în urma unui incendiu provocat. a invocat art.. A. care imediat a inceput lucrarile de ridicare a vilei(p+2 etaje). conform Codului civil. de care aflase din diferite surse.demoleze construcţia.000 de euro. la demolarea construcţiei.2002 prin care îi punea în vedere că el (B. a ignorat această notificare finalizând construcţia cu toate cele patru etaje proiectate.. La 13.2002.civ. în plus.)La 23. el continuand lucrarile si dupa primirea notificarii. un terţ neproprietar.1073 şi 1077 C. pe de o parte. X. În susţinerea pretenţiilor sale privitoare la teren. având ca obiect un teren din Curtea de Argeş. încheie un contract de vânzare-cumpărare cu B.Paratul B se opune.. pe baza unui contract de vânzare-cumpărare încheiat cu X. primeşte suma convenită ca preţ. obţine o hotărâre judecătorească. din neglijenţă. având în vedere faptul că acel contract era valabil ca antecontract de vânzare-cumpărare. către fratele lui la 13. 52 . După doi ani. formată din patru etaje ridicată de posesorul-pârât pe acest teren în perioada iunieoctombrie 2002. vă solicită să îi apăraţi interesele astfel încât să obţină respingerea pretenţiilor lui B. dacă va continua să construiască şi ultimele două etaje ale construcţiei. intră în stăpânirea terenului. iar. îl va obliga la demolare. Prin cerea de chemare in judecata introdusa la 30.494 alin. sustunand ca reclamantul este constructor de rea-credinta. la 25.

solicitand instsntei anularea antecontractului de vanzare – cumparare incheiat de reclamanta cu tatal lor.In apararea sa.reclamantul este de rea-credinta. reclamanta arata ca actul de vanzare-cumparare fiind incheiat in martie 1991. Paratii au formulat cerere reconventionala. au cumpărat împreună de la S. A.1996 X a intrat in posesia terenului in urma incheierii unui contract de vanzare cumparare cu W . În anul 1945 A. se apără invocând uzucapiunea. defunctul tata al paratilor.5 ha ce formase deja obiectul instrainarii. A. Instanta de fond admite in parte actiunea reclamantei numai cu privire la validarea antecontractului de vanzare-cumparare. mentine titlul de proprietate emis in 1994.nu era emis titlul de proprietate asupra terenului. demonstrând că la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare S.280/17 mai 1994 emis pe numele paratilor cu privire la ternul contractat de reclamanta cu autorul paratilor.02. iar A.2001 X il actioneaza in justitie pe Y pentru plata contravalorii constructiei( p+1etaj) edificata pe terenul proprietatea acestuia din urma.1996 si ramasa definitiva si irevocabila la 18. In fapt. neavand cunostiinta de existenta unei situatii litigioase asupra terenului. Reclamantul X arata ca bazandu-se pe titlul sau de proprietate datat 10. introduce o acţiune în revendicare împotriva lui A. In sustinerea cererii sale.021997. Din actele depuse la dosar.03. prin care X a convenit sa-i vanda lui A suprafata de 1. se stabileşte pe terenul cumpărat.validarea antecontractului de vanzare-cumparare incheiat de reclamanta cu X. nepublicata) Cerinte: 53 . Ce soluţie pronunţă instanţa şi cum o motivează ? 9)La data de 21 mai 1999 Reclamanta A a introdus o actiune in justitie impotriva paratilor B si C . considerand-o inaplicabila.1374/1999. În anul 1964 F. iar titlul de proprietate a fost emis ulterior in beneficiul mostenitorilor pentru un teren in suprafata de 7 ha. astfel ca acesta nu putea sa cuprinda si suprafata de teren de 1.analizand si apararea formulata de Y. se afla intr-o stare de insolvabilitate financiara. dar care a fost evins de catre Y printr-o actiune in revendicare asupra aceluiasi teren .existand mentiunea ca actul respectiv va ramane valabil pana la data intocmirii actului autentic de instrainare.anularea titlului de proprietate nr. este anterior emiterii titlului de proprietate. urmare a procesului costisitor purtat impotriva lui W.7. a inceput imediat lucrarile la fundatia constructiei. instanta retine ca la 20 martie 1991 intre A si X s-a incheiat un act sub semnatura privata . data cand a intervenit decesul lui X.1997. şi A.1996.La 15.C. b)Solutionati cerera introdusa de X. intrucat a fost notificat la 25. paratul Y solisita demolarea constructiei pentru urmatoarele argumente: in primul rand. cu urmatoarele capete de cerere: a).05. respingand capatul de cerere referitor la anularea lui. fara sa dea insa curs acestei notificari. cand i s-a cerut incetarea lucrarilor. 8)În anul 1943.. dec . introdusa la 22.M. la data incheierii acestuia.civ.( Curtea de Apel Iasi.5 ha. un teren situat în localitatea SnagovSat fiecare plătind câte ½ din preţul terenului. dandu-i caracter de act autentic. deoarece.T.pentru ca se mentin doua titluri de proprietate pentru aceeasi suprafata de teren( actul de vanzare-cumparare autentificat de instanta si titlul de proprietate prin care lis-a reconstituit dreptul de proprietate). el .M. a)Precizati drepturile si obligatiile subiectelor de drept X si Y. Impotriva sentintei judecatoriei paratii declara apel. nu era adevăratul proprietar.02. paratul. emigrează în S.in al doilea rand. acesta insa nu s-a incheiat pana la data de 20 iunie.A.U.02. b).C.C.T. rezulta ca la 10.C. care s-a prezentat ca find proprietar .D.

) Cerinte: a) Prezentati problemele de drept din speta.59/1974.detin in realitate imobilul fara drept. pentru a fi obligati sa le lasa in deplina proprietate si posesie un imodil situat in Bucuresti. se constata ca sentinta tribunalului le-a fost comunicata in octombrie 1958. sub nr. Fostul tribunal popular Bucuresti a admis actiunea Sectiei financiare si a dispus trecerea imobilului in proprietatea statului prin sentinta civila 218/1952. hotarearea invocata nu le este opozabila( reclamantilor).1895 c. iar in plus. mobilul in litigiu de la NV si AV. ci in anul 1997 intre aceleasi parti.3466 sub numarul topografic 5390/2 si sa se dispuna inscrierea parcelei in cartea funciara sub un numar topografic nou. iar Cosiliul popular prin decizia 248/1959 a transerat imobilul in administrarea ICRAL Colentina. CD 1979. deoarece statul si-a exercitat posesia pe acest interval de timp. reclamantii CG si CM au chemat in judecata Statul roman prin Ministerul de finante. Consiliul popular al municipiului Bucuresti si ICRAL Colentina.40 s. Judecatoria Viseu de Sus a admis actiunea reclamantilor. considerand ca acestia sunt indreptatiti a uni posesiunea lor cu posesia autorului lor. Sectia financiara a chemat in judecata pe fostii proprietari.La 16 iunie 1978.111/1951 . in principal datorita intrarii in vigoare a Legii nr.) Cerinte: a) Solutionati cererea reclamantilor. civ. Consilierul juridic al Consiliului popular a solicitat respingerea actiunii. prin care au cumparat parcela de teren de la descendentii proprietarului FS.Dupa obtinerea dreptului de proprietate. p. p. consilierul juridic al paratilor sustine ca in cauza opereaza in favoarea statului prescriptia achizitiva de 10 ani.D.1) Precizati modul si momentul dobandirii dreptului de proprietate asupra terenului in litigiu. 2) Solutionati apelul declarat de parati.titlu.2933/1951 si transcris la grefa tribunalului Ilfov. prinactul de vanzare –cumparare autentificat la Notariatul de Stat Bucuresti.care invoca in favoarea lor existanta unei hotarari judecatoresti de trecere a imobilului in proprietatea statuluui in baza Decretului nr. se constata ca reclamantul CM a cumparat.111/1951. 54 . Din actele dosarului.1979. 11.pana la intrarea in vigoare a legii din 1974. pe motiv ca timpul de prescriptie nu s-a implinit in favoarea reclamantilor. C.1979 a Sectiei civile a Tribunalului Suprem. sector 2. strada Rozelor. care au figurat ca parti in proces. pentru a se constata ca sunt proprietarii . cu prezentarea problemelor de drept si a apararii formulate de consilierul juridic.u. 10. Reclamantii au motivat ca poseda terenul din 1947 in baza unui contract sub semnatura privata din 24 august 1945. In aparare. prin uzucapiune. pe baza bunei-credinte si a hotararii judecatoresti ce constituie justul. b) Rezolvati speta in ipoteza in care actiunea ar fi introdusa nu in anul 1977.. a unei portiuni din terenul inscris in Cartea funciara nr. cerand treceea imobilului in proprietatea statului in temeiul Decretului nr. in timpul casatoriei cu CG. incluzand si portiunea in litigiu. Prin actiunea introdusa la 4 mai 1977. reclamantii au platit impozitul pe cladire si asigurarile ADAS.u. sotii BG si BC au chemat in judecata Consiliul popular al orasului Viseu de Sus. inscris in cartea funciara si de la care statul a preluat o parte din imobil. b) Este corecta solutia judecatoriei ? Motivati raspunsul. in decembrie 1951. sustinand ca paratii . Cu toate acestea. prevazuta de art.32s.( Din decizia civila 2100/20 nov.( Din decizia civ.17/13 august 1979 a Tribunalului Suprem. Din copia dovezilor de comunicare catre fostii proprietari NV si AV.

92/1996.1200/1957 . el. paratul B s-a casatorit si a locuit impreuna cu sotia. conform art. paratul B s-a instalat in imobil pe motivul unor neintelegeri cu sotia .12) Prin actiunea introdusa la 24 oct. judecatoria a admis actiunea formulata. deoarece acesta a cumparat de la acelasi proprietar nu terenul din litigiu. dupa o vreme s-au impacat. intentia paratului fiind de a reactiva un drept de proprietate pe care l-a pierdut prin nelocuirea timp indelungat in imobil. catre fiica sa.1895 c. solicaitand obligarea acestuia de a-i lasa in deplina deplina proprietate si posesie un teren cu suprafata de 1000 mp. prin contractul autentificat sub nr. Solutionati cererea reclamantului. paratii au declarat apel. criticand solutia ca fiind nelegala si netemeinica. incheiat intre B in calitate de vanzator si D in calitate de cumparatoare.inclusiv parcela de 1000 mp revendicata de TG – si a fost chemat in judecata de vanzatorul AT. p. prin care s-a prevazut ca A are un drept de uzufruct. dreptul de proprietate asupra imobilului situat in Bucuresti.42 s. In replica. la Judecatoria Barlad. Reclamanta probeaza cu martori ca paratii manifesta fata de ea o comportare necorespunzatoare. a a chitat impozitele. iar nu de jumatate din aceasta latime . b) sa se anuleze contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. din 1957 si pana in prezent a adus imbunatatiri imobilului. intr-un apartament repartizat de unitatea la care era angajat. Apusului nr.1979 a Tribunalului Suprem. ca l-a dobandit prin cumparare de la AT. analizand si apararea formulata de parat. prin interpretarea actului de vanzare-cumparare .139/24 ian. a inchiriat camere diversilor chiriasi.u.536/1959 fostul Tribunal regional Iasi a constatat. ca efect al prescriptiei achizitive. 55 . aducand-o si pe ea in casa. str.34 format din teren in suprafata de 300mp si o casa de locuit .) a) b) Cerinte: Prezentati problemele de drept din speta. imobilul din litigiu pe numele fiului sau B. La scurt timp de la achizitionarea imobilului. c) sa se evacueze paratii de la adresa mentionata. exercitand continuu posesia asupra acesteia. care la acea data avea 18 ani. A sustine ca respectivul contract s-a incheiat in frauda legii.1957 a cumparat de la X . ca intrucat actul lui de cumparare a fost interpretat in sensul aratat. ca in urma incheierii contractului de vanzare-cumparare a ocupat intregul teren.(Din Decizia Sectiei civile nr. situat in Barlad. cu prezentarea motivelor si a problemelor de drept. situatie in care in favoarea lui opereaza uzucapiunea de 10 ani. Reclamantul a motivat ca terenul mentionat este proprietatea sa . paratul. C. paratul sustine ca poseda terenul in discutie din martie 1959. Reclamanta sustine ca la 26 oct. Prin sentinta civila nr. In luna aprilie 2000. C si D avand urmatoarele capete de cerere: a) sa se constate ca a dobandit .y/2001. impreuna cu B si C .civ. ca suprafata de teren cumparata are la drumul public latimea de 20 m.1949 . reclamantul TG a chemat in judecata pe paratul CG. vecin cu acesta.Din momentul cumparararii. ci un alt teren. a mai aratat ca tarenul a fost luat in stapanire pe nedrept de catre parat. CD 1979. ca prin decizia civila nr. abia terminase liceul si care nu a contribuit cu nimic la plata pretului imobilului. 13) Reclamanta A a formulat actiune in justitie impotriva paratilor B. urmeaza sa fie considerat posesor de buna-credinta al bunului revendicat de reclamant. prin intermediul unui avocat a aflat ca paratul a incheiat un contract de vanzarea imobilului in litigiu . reclamanta arata ca s-a stabilit in locuinta.1976. conform actului de vanzare-cumparare din 7 nov. Solutionati apelul.

. 10.1995 A formuleaza o actiune in justitie impotriva lui B pentru a se constata dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra unui teren agricol in suprafata de 6 ha.151/1950). asa cum prevedea legislatia vremii( Decretul nr. B invedereaza instantei ca respectivul contract de vanzare-cumparare nu a fost valabil incheiat.in al doilea rand. unul in care. Prin intampinare.De asemenea. in baza unui contract de vanzarecumparare incheiat cu Y ( tatal paratului B) la 14. cu prilejul casatoriei sale.08.1992. 56 . arata ineficienta actului juridic incheiat in 1963.10. in anul 1974 au intervenit legile nr. Din dosarul cauzei rezulta ca reclamantul a cumparat ternul in litigiu de la B la data de 12.A solicita instantei unirea posesiei sale cu cea a autorului sau X.58 si nr. e) Rezolvati speta in ipoteza in cae imobilul in litigiu ar fi fost un teren. B arata ca in calitate de unic mostenitor a lui Y nu a putut pune in aplicare hotararea mentionata. d) Solutionati speta in cazul in care contractul de vanzare-cumparare din 1965 ar fi fost valabil. Reclamantul isi motiveaza actiunea prin faptul ca titlul sau de proprietate este desfiintat ca urmare a anularii adeverintei de proprietate a autorului sau. deoarece nu a fost urmat niciodata de incheierea unui contract in forma autentica. Din datele dosarului rezulta ca intre A si antecesorul paratului. 16) La 20. Reclamantul arata ca locuieste din imobil din 1980. 59 cu privire la scoaterea terenurilor din circuitul civil. avand drept obiect constatarea dreptului sau de proprietate dobandit prin uzucapiune asupra locuintei sale compusa din 3 camere plus dependinte. paratul se opune admiterii actiunii lui A. care-l detinea in temeiul unei adeverinte de proprietate. Cerinte: a) Prezentati problemele de drept din speta.In consecinta. deoarece comisia de aplicare a Legii 18/1991 si-a dat seama ulterior ca a eliberat adeverinta pentru o suprafata mai mare decat ceea ce i se cuvenea de drept lui B. fiind anulabil pentru vicii de cosimtamant in persoana vanzatorului. b) Prezentati care este relevanta legilor din 1974 asupra dobandirii prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra terenurilor.in primul rand. tatal sau. i-a daruit ca zestre casa din litigiu. c) Solutionati speta pentru ipoteza in care A ar fi cunoscut la momentul achizitionarii terenului despre anulabilitatea adeverintei de proprietate a autorului sau. a intervenit in 1963 o intelegere consemnata printr-un inscris sub semnatura privata privind achizitionarea terenului in litigiu. ca si titlu de proprietate a imobilului ? b) Este in interesul lui B sa invoce nevalabilitatea contractului din 1965 ? c) Precizati daca instanta poate dispune unirea celor doua posesii .14) In septembrie 2003 A a chemat in judecata Consiliul popular al comunei X si a cerut sa se constate ca a dobandit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra unui teren agricol in suprafata de 8 ha.Din datele dosarului rezulta ca X a stapanit imobilul intre 1965-1980. X. fiind plecat in strainatate un timp indelungat. A formuleaza o actiune in justitie impotriva lui B. b) Motivati solutia pe care o va pronunta instanta. Cerinte: a) Se poate baza A pe inzestrarea facuta de tatal sau . 15) La 15. Cerinte: a) Analizati motivele invocate de parat. fapt constatat in 1967 pritr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. X. Paratul B se opune admiterii cererii invocand urmatoarele motive: .1965.08 2000.

un altul a intrat in posesiunea sa.. Sporirea valorii fondului se va putea afla . detentorul nu va putea uzucapa prin nici o curgere de timp. care impiedica uzucapiunea. garanteaza cuiva ceea ce este al sau. avea dreptul de a prescrie prin uzucapuina scurta de 10-20 de ani.Al. Totusi . afara de cazul cand constructiile facute de posesorul de buna-credinta ar influenta asupra acestui venit. detentorul sa poata incepe o posesie utila si deci sa uzucapeze.c) Solutionati cererea reclamantului. fara a se avea in vedere venitul ce ar produce stabilimentul . el ar motiva ca odinioara fusese proprietar. caci obstacolul.. Ar fi logic ca odata obligatia de restituire stinsa. pentru ca palntele sporesc pe masura cresterii lor . dupa o lunga perioada de neintrebuintare. –n. numai in privinta plantelor se va avea in vedere momentul cand s-a facut plantatia . iar nu cel a levictiunii. si atunci cand. atata timp cat nu are dreptul la titlul de posesor . inexistent (ca posesor). mentinut si intarit continuu cu documente .494 nu se va aplica deci decateori posesorul va fi deposedat prin efectele anularii sau rezolutiei unei vanzari. si aceasta crestere se datoreste pamantului in care s-au nutrit. conform regulii de mai sus ( art.chiar dupa stingerea obligatiei de restituire.Kant) c)”Art.”(D. III. .Lectura juridica Comentati urmatoarele citate: a) “ Sa presupunem ca un detentor precar. Astfel. Se decide .. ca judecatorii au o putere suverana de apreciere spre a determina plus-valuta fondului. se afla stinsa prin prescriptie extinctiva. autor al recunoasterii.Rosetti-Balanescu. in urma lui.. pentru ca in urma anularii sau revocarii contractului . iar nu cheltuielilor facute de posesor.. iar proprietatea ramasese fara intrerupere lipsita de un act juridic. se afla inlaturat. putand sa tina seama si de foloasele personale ce lucrarile facute de posesorul de buna-credinta au putut sa aduca proprietarului fondului. conform dreptului comun.. asa ca posesorul care a facut lucrari pe fondul altuia n-a avut niciodata un titlu translativ de proprietate. el nu se poate plange de lezarea ce i s-a facut ... Pentru a se aprecia cresterea valorii fondului.. mai are el acest drept dupa ce a recunoscut ca poseda 57 . Precaritatea este deci un viciu perpetuu. pe buna dreptate.n.. daca este vorba de un stabiliment industrial .de unii. obligat la restituire. 1858 c.? Astfel. numarand din momentul cand trebuia sa faca restituirea. asadar.civ.Baicoianu) b)”Acela care nu-si exercita constant actul de posesiune( actus possesssorius) asupra unui lucru exterior ca asupra a ceea ce este al sau e considerat. detine lucrul de 30 de ani. sporirea valorii acestui fond sau plus-valuta lui se va socoti dupa valoarea intreaga a constructiilor facute de posesor. facandu-se o comparatie intre valoarea venala ce avea fondul inaintea facerii lucrarilor si aceea ce el o are in urma facerii lor.n).Numai un act juridic de proprietate . . daca posesorul. adica actiunea personala a autorului detentorului.Alexandresco) d)”Recunoasterea voluntara produce si alte efecte( in afara de intreruperea cursului prescriptiein. “(C.”(I. obligatia de restituire. se va avea in vedere momentul cand se face restituirea. I.) ? Poate ea schimba natura posesiunii.. partile sunt puse in starea in care erau inaintea incheierii lui.. ori prin revocarea unei donatiuni.Hamangiu. dar in prezent nu mai este.

e)dreptul de superficie..Ripert) Bibliografie minimala 1. Bucureşti. Drepturile reale principale”.Planiol...adica are obligatia de restituire catre proprietar.305-337. In plus.” In definitia legala a uzufructului sunt surprinse numai doua din caracterele juridice ale acestui drept24 : . 2001.Caracterele juridice.este un jus in re aliena ( “bunurile ce sunt proprietatea aluia”) . S-a pretins ca recunoasterea voluntara are ca efect imposibilitatea de a uzucapa in viitor . 58 . (M. intocmai ca insusi proprietarul lor.Este o eroare care vine dintr-o analiza incompleta a situatiei. Ed.este un drept real principal.Hamangiu.Or..G.C. Pentru ca autorul recunoasterii sa se gaseasca totusi in stare de precaritate.. opozabil erga omnes. DEZMEMBRĂMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE I. 2.p.Rosetti-Balanescu.Baicoianu.517 ca fiind: ” dreptul de a se bucura cineva de bunurile ce sunt proprietatea altuia.etc. care este un drept de creanta. 2.Codul civil defineste uzufructul in art.. 24 C. uzufructul prezinta si urmatoarele caractere: . din aceasta perspectiva se deosebeste de dreptul de folosinta a unui lucru rezultat dintr-o locatiune .Scurte precizari teoretice 1. de mandat. care deriva dintr-un contract anterior de inchiriere. in calitate de locatar etc. ar trebui sa recunoasca nu numai ca nu este proprietarul imobilului. Al.Dezmembramintele sunt drepturile reale principale rezultate din separarea atributelor componente ale dreptului de proprietate. p. plasand posesorul in stare de precaritate. „Drept civil. Dezmembramintele dreptului de proprietate sunt urmatoarele : a) dreptul de uzufrct.Notiune. I. . ALL Beck. c)dreptul de abitatie.Precaritatea presupune ca posesorul detine mobilul pentru altul. Bîrsan. ci si ca este debitor.nu contine facultatea de a dispune de lucru (“insa cu indatorirea de a le conserva substanta”).. op.f)dreptul real de folosinta. insa cu indatorirea de a le conserva substanta. recunoasterea pe care o emite nu creeaza aceasta calitate .cit.proprietatea altuia ? .Definitie.1.Enumerare. Dreptul de uzufruct. d)dreptul de servitute.192. aceasta precaritate preexista recunoasterii si nu decurge din ea.b)dreptul de uz.

usus uzufructul ..este temporar prin esenta sa .534 c.civ. uzufructul se dobandeste prin “prescriptia instantanee”.universal ( o universalitate de bunuri) .prin testament.de a se folosi de lucru si de a-i culege fructele ( art.4. etc. tranzactie. art.fructus dreptul de proprietate -abusus nuda proprietate 2.obiect al dreptului: -uzufruct asupra bunurilor-corporale( mobile si imobile.Drepturile si obligatiile uzufructuarului: a) Drepturile uzufructuarului: . Ibidem.neconsumptibile ( = regula) .526 C. .cu titlu universal ( o fractiune dintr-o universalitate de bunuri)) .).) 2 2.3. art.971 si 1295 C civ. .520 C. -uzufruct asupra bunurilor. in conditile art.de a introduce actiune posesorie pentru apararea dreptului de uzufruct.civ.2.Felurile de uzufruct in functie de bunurile.este intuitu personae si incesibil. 25 26 A se vedea. prin uzucapiunea de 30 de ani sau de 10-20 de ani( cand exista buna –credinta si un titlu de uzufruct care nu emana de la adevaratrul proprietar).. 59 .26 2.civ.civ. vanzare. . incheierea formelor necesare.cand uzufructul se constituie asupra unui imobil prin acte intre vii( donatie.517 si 521 C.p.Constituirea uzufructului poate avea loc prin urmatoarele moduri: 3 a)Prin acte juridice: . deci si a a unui dezmembramant al acesteia). iar intre parti contactul se va incheia chiar daca predarea lucrului nu a avut loc.1909 C.de a ceda beneficiul ( emolumentul) dreptului sau de uzufruct( art. Cu privire la bunurile mobile corporale. Raportul dintre dreptul de proprietate si uzufruct poate fi reprezentat in felul urmator: .uzufructul se va constitui numai cu respectarea formelor cerute pentru valabilitatea testamentului in speta.) .cvasiuzufruct.407-408. presupunand asadar.uzufructul se constituie prin vanzare.25 .) . schimb. b) Prin uzucapiune (intrucat prescriptia este un mod de a dobandi proprietatea.incorporale .consumptibile ( = exceptia.prin conventie ( in mod direct sau indirect):uzufructul constituit printr-o donatie este un act solemn.civ. in ipoteza incare un non dominus a concedat unui tert de buna credinta un uzufruct asupra unui bun mobil. .) el nu va fi opzabil tertilor decat prin inscriere in cartea funciara. D.Alexandresco. in baza art. etc.de a cere predarea in folosinta a bunului ( printr-o actiune confesorie sau printr-o actiune personala izvorata din contract).p.opcit. . -uzufruct-cu titlu particular ( un bun ut singuli) .411.

557 C.p. Asemanari :-sunt varietati ale dreptului de uzufruct.civ. . .).576: “o sarcina impusa unui imobil. 27 60 .op. -este indivizibila.prin consolidare . 2. ci ca o limitate a exercitiului acestuia. -are un caracter perepetuu.6.).civ.Clasificarea servitutilor. .33/1994). .561 C.de a exercita toate actiunile care intereseaza dreptul de proprietate asupra lucrului. 4. Deosebiri:.).de a dispune de lucru.datorita abuzului de folosinta ( art.de a aduce la cunostinta nudului proprietar orice incalcari sau uzurpari ale dreptului acestuia ( art. -este reglementat un drept special de abitatie in favoarea sotului supravietuitor care nu are locuinta proprie( Legea nr.). exercitarea si stingerea lor au loc dupa regulile prevazute la uzufruct( art.517 C. 4.540 C.319/1944).intotdeauna are o obligatie negativa. -presupune existenta a doua imobile( fondul dominant si fondul aservit) ce apartin la doi proprietari diferiti.civ.civ.548-549 c. 3.de a respecta si a continua modul de folosire a lucrului stabilit de proprietar(art.civ.).Stingerea uzufructului: . nici o obligatie pozitiva. -consituirea.28 alin. Drepturile si obligatiile nudului proprietar: a) Drepturile nudului proprietar: .b) Obligatiile uzufructuarului: .). .prin exproprierea pentru utilitate publica( art. de a garanta pe uzufructuar impotriva evictiunii. in principiu .cit.). . 2.280).). .541 C.558 c. -este un accesoriu al fondului caruia ii profita ( fondul domunant).”27 Caracterele juridice ale servitutii: -este un drept real principal imobiliar.(C.la moartea uzufructuarului sau la expirarea termenului pentru care a fost constituit (art. .civ.Dreptul de servitute. .565-567 C. .572 C.Birsan.civ.).de a da cautiune ( art.).5. b) Obligatiile nudului proprietar : acesta nu are . cu respectarea atriburelor ce apartin uzufructuarului( art.prin neuz sau prescriptie extinctiva..titularul dobandeste dreptul de a folosi lucrul si de a-i culege fructele numai pentru nevoile lui si ale familiei sale.civ.).in unele cazuri. .civ.dreptul de abitatie are ca obiect o casa de locuit( art. . . pentru uzul si utilitatea unui imobil avand un alt stapan.de a proceda la inventarierea mobilelor si constatarea starii imobilelor( art.3 L nr.de a suporta anumite cheltuieli si sarcini ale lucrului( art.civ.civ.).Codul civil defineste servitutea in art.1.2.554 C. .de a beneficia de productele lucrului. prin pieirea totala a lucrului (art557 C.541 C. Servitutea nu apare ca o dezmembrare a dreptului de proprietate.de a se folosi de lucru ca un bun proprietar ( art.Dreptul de uz si dreptul de abitatie.prin renuntarea uzufructuarului la dreptul sau. de a a nu-l tulbura pe uzufructuar.de a introduce o actiune in justitie prin care uzufructuarul sa fie obligat la executarea obligatiilor ce-i revin sau la plata de daune-interese. 4.Definitie si caractere juridice. .civ.

Hamangiu.Ele se aplica numai prin faptul ca autorii Codului Napoleonian. -legale: distanta plantatiilor(art. -de a nu face nimic de natura a agrava servitutea.607). 28 -prin fapta omului. dreptul de granituire(art. fiindca se exercita cu titlu de toleranta sau de pura facultate. servituti -continue -necontinue. c) -prin destinatia proprietarului (art.civ.servitutea de vedere(art.civ. 4.) b)-prin uzucapiune. Servitutile naturale si legale nu sunt considerate adevarate servituti.611-613).623 si 624.servitutea de trecere(art.625 ).se constituie prin : a)-titlu (art. a)Drepturile proprietarului fondului dominant: -de a folosi servitutea. se considera ca”in realitate nu exista o buna justificare a regulilor art. -de a abandona fondul la dispozitia titularului servitutii.Baicoianu.621 c.servitutea de picatura strasinilor( art. d)-dupa modul de constituire(art.584).p. o admiteau pentru toate servitutile.641. -de a pretinde despagubiri de la titularul servitutii.op. conform art. I.Servitutile stabilite prin fapta omului sunt considerate adevarate servituti..623 numai servitutile continue si aparente. -de a exercita actiunea negatorie de servitute. ci si modul de exercitare a servitutii. (C. .).a)-dupa natura fondului (art. -de a efectua lucrarile necesare asigurarii existentei si conservarii servitutii(art.Rosetti-Balanescu.4. ci doar limitari ale exercitiului dreptului de proprietate.579).In acest fel. relative la continuitate si neclandestinitate. dreptul de ingradire(art.).675 C. conform art.615).635). c)-dupa modul de a sa manifesta in exterior(art. d)Obligatiile proprietarului fondului aservit: C. -de a exercita si servitutea accesorie.578C. dintre care unele inlaturau prescriptia pentru toate servitutile. au vrtu sa faca o tranzactie intre diferitele obiceiuri ale vechiului drept francez . c)Drepturile proprietarului fondului aservit: -de a instraina bunul sau de a-l greva cu sarcini.Al..). ea ar putea fi explicata prin faptul ca adevaratul proprietar nu ar putea observa exercitarea posesiei asupra servitutilor neaparente sau necontinue. distanta si lucrarile intermediare pentru anumite constructii(art. b)-dupa modul de execitare(art.).civ.servituti-aparente -neaparente.3.civ. ar fi avut sarcina sa dovedeasca precaritatea”.pr. supunand numai posesia lor la regulile generale ale posesiei.283.288-289). proprietarul care ar fi pretins ca folosinta exercitata de altul pe fondul sau este precara .servitutea izvoarelor(art.civ.610). Aceasta limitare este criticata in doctrina29 .cit.p..624 C.).616-619).630). servituti : –naturale:servitutea de scurgere a apelor naturale(art.de a exercita actiunea confesorie precum si actiunea posesorie(art.rurale (in folosul terenurilor) -urbane(in folosul cladirilor).op. Astfel. b)Obligatiile proprietarului fondului dominant: -de a exercita servitutea numai in limitle stabilite prin titlu(art. iar altele.Legiuitorul codului nostru ar fi fost mai bine inspirat daca admitea uzucapiunea pentru toate servitutile.civ.622C. 28 29 61 .civ.). servituti . 4.cit.622C.585).Birsan. dimpotriva. Se prescrie nu numai dreptul de servitute.577 c.Exercitarea dreptului de servitute.

Caracterele juridice : -este un drept real imobiliar. constructiilor . Rezolvati umatoarele spete : 1)La 23 septembrie 1961 printr-un act încheiat în formă autentică. op.3.civ.prin uzucapiune. etc). ..28 alin. -poate transmite prin acte juridice dreptul sau de superficie.Dreptul de superficie. -superficiarul –exercita atributele dreptului de proprietate asupra plantatiilor.620 C.”. ca o consecinta a art.28 alin.Stingerea dreptului de superficie.30 Dreptul de superficie apare ca o derogare de la regula inscrisa in art. .):imposibilitatea materiala de exercitare. C.-de a se abtine de la orice act de natura a impiedica execitiul servitutii.civ.(art.636-643 c. Conform art.prin conventia partilor( nu este necesara forma autentica ). 5.Constituirea dreptului de superficie: .Stingerea servitutilor. În fapt. .Nu exista o definitie legala a dreptului de superficie .3 L33/1994) II. 62 . .4 din contract. revocare. b) -cauze speciale ( art. -de a efectua lucrarile asumate pentru exercitarea si intretinerea servitutii. 5.3 L33/1994).297.Exercitarea dreptului de superficie..30 C. în cote indivize egale un lot de 600 m2 situat în partea dinspre latura sudică a terenului.5. latură la care lotul se învecinează cu o altă proprietate. 5. terenasupra caruia superficiarul va avea un drept de folosinta. rezolutiune.prin lege. “vânzătorul recunoaşte cumpărătorilor dreptul de a trece pe terenul său pentru a ieşi la şosea în baza art.cit. 5.c. confuziunea.000 m2 situat în intravilan şi a cărui latură nordică se afla la şosea vinde lui B.Birsan.asupra constructiilor. neuzul(prescriptia extinctiva)si exproprierea bunului pentru utilitate publica ( art.Caracteristici.prin testament. . proprietarul unui teren în suprafaţă de 1.4.492.fam. 4.1.prin confuziune. .are drept de folosinta asupra terenului.civ. -este imprescriptibil. şi D. p.prin pieirea sau desfiintarea constructiiilor sau plantatiilor. cumpărătorii nu au intrat în posesia terenului vândut 30 C.. 5.prin exproprierea pentru cauza de utilitate publica a terenului si/sau a constructiilor. plantatiilor sau altor lucrari care se afla pe o suprafata de teren ce apartine altei persoane. definitia doctrinara :dreptul de superficie este acel drept ce consta in dreptul de proprietate pe care –l are o persoana – superficiarul. A. a) –cauze generale de stingere: modurile de desfiintare a titlului de constituire (anulare.2.Definitie. -este perpetuu. .

. şi Y. vinde terenul său lui B. în condiţiile în care acesta din urmă nu se conformează. un contract de arendare având ca obiect terenul agricol respectiv. se opune la această cerere arătând că a plătit deja această sumă lui Q. După doi ani de la acest deces. se opune la admiterea acţiunii în ce priveşte contravaloarea lipsei de folosinţă şi. îşi exercită abuziv dreptul de a trece pe terenul său spre a ajunge la stradă. acesta din urmă a constituit la 23 septembrie 1996 un drept de uzufruct în favoarea lui A. decedează. care. şi Y.. sub condiţia de a urma studiile universitare. ce apărări ar putea formula pârâtul spre a obţine respingerea ei. În încercarea de a ieşi la şosea pe terenul ce aparţinuse lui A. cu două zile în urmă.. printr-un înscris sub semnătură privată. Acesta din urmă a intrat în posesia terenului după 2 ani de la încheierea contractului. reamenajând poarta în mod corespunzător poarta dintre cele două terenuri. Prin contract se stabilea o arendă anuală de 30 milioane lei care trebuia să fie plătită pe data de 31 decembrie a fiecărui an. A. A. şi fără a fi încasat vreo sumă de bani în baza contractului de arendare.până în anul 2000 când D. fusese vândut lui Y. proprietarul terenului pe care se face această trecere. W.00 şi 18. între A.1958.00-19..01. să-şi exercite. Care este natura acţiunii. pe acest din urmă teren. B. B.01. la predarea terenului.1993 se încheie. blochează. Cu un an înainte de a împlini vârsta arătată. un contract de constituire a dreptului de uzufruct asupra unui teren agricol. Arătaţi ce acţiune ar putea introduce X.1992. solicită vânzătorului să îi asigure accesul la stradă.. pentru o sumă lunară egală cu chiria ce se plăteşte pentru un apartament cu două camere dintr-un cartier rezidenţial. X. Ce soluţie pronunţă instanţa şi cu ce motivare ? 4)La 25 ianuarie 2003 X. pentru a obţine trecerea pe terenul lui Y. pe termen de 10 ani. pe viitor.30. la data de 13. nu ar mai fi avut nevoie de veniturile tatălui său pentru se întreţine. şi nici în cel încheiat între A. X. îi cer lui B. în următoarele condiţii : trecerea se face numai între orele 10. pe de o parte. proprietar al unui teren agricol. de la acea dată. X. lăsând ca moştenitori pe X.. şi Y. ce soluţie va pronunţa instanţa şi cu ce motivare ? 3) La 25. trecerea în condiţii mai convenabile pentru B. pe de altă parte. vă solicită o consultaţie cu privire la diferendul dintre ei. şi care. şi Q. o convenţie prin care obţine dreptul de a trece pe acele terenuri pentru a ajunge la aceeaşi stradă. B. şi X. decedează. să fie despăgubit pentru investiţia efectuată constând în instalarea unui sistem modern de irigaţii. vinde acelaşi teren lui X. după doi ani.. precum şi la plata contravalorii folosinţei terenului de care a fost lipsit de la data decesului lui X. în plus. X. A.. În fapt. să renunţe la această măsură angajându-se. plata unei sume de 180 de milioane lei cu titlu de arendă pentru perioada 1997-2002. însă. pretinde să fie lăsat a culege pentru sine ultima recoltă şi. beneficia de acest drept până când fiul său. vecinul său. accesul lui A. Pe cale de cerere reconvenţională. a întâmpinat rezistenţa acestuia din urmă. şi Y. considerându-se că. 2) Fiind deranjat de faptul că A. introduce o acţiune prin care solicită obligarea lui B. După trei ani. X. şi B. fără a cere în prealabil acordul lui Q. B.. a vândut cota sa indiviză către X. la două săptămâni de la încheierea contractului. între timp. cu alţi doi proprietari de terenuri din vecinătate. Conform contractului. a încheiat cu B. B. încheie. motivată de faptul că dreptul de trecere pretins nu fusese menţionat nici în contractul dintre dintre D.00-11. introduce o acţiune în justiţie. Aflând la 5 ianuarie 2003 despre existenţa uzufructului şi a arendării. zidind poarta ce făcea legătura dintre terenuri. X.. Pe 21 iunie 2001. împlinea vârsta de 25 de ani. şi Y. îl somează pe B. moştenitorul lui A. La 1 ianuarie 1997.02. de asemenea. Faţă de refuzul lui B. A. A. totodată. X. Cumpărătorul intră în posesie fără a schimba situaţia în ce priveşte poarta zidită dintre cele două proprietăţi. 63 . La 22.

Arătaţi argumentat ce fel de acţiune ar putea să introducă X. a) Intre A si B intervine la 18.Avocatul paratului cere instantei introducerea in cauza a lui A .obiect al uzufructului – ar fi fost ocupat de A (nudul proprietar). pretinzand ca ar fi adevaratul proprietar al imobilului. B este nevoit sa formuleze actiune in justitie impotriva lui X .10. 64 ..casa de locuit. cosiderandu-l pe B doar un detentor precar ce nu are calitatea procesuala activa necesara. 2) Ce fel de actiune are la indemana uzufructuarul impotriva tertilor ? 3) Dar nudul proprietar ? b) In situatia in care imobilul. Cerinte : 1) Analizati apararea paratului conform careia uzufructuarul are calitatea unui detentor precar. B il gaseste pe X instalat in casa impreuna cu intreaga lui familie.1995 un contract de uzufruct viager cu privire la un imobil. solicitand sa i se lasa in deplina posesie imobulul respectiv. la intoarecerea din concediul petrecut in strainatate.2003) 5. şi Y. pentru a intra în posesia sumei pretinse şi evaluaţi şansele de admitere a acestei acţiuni. aratati ce actiuni ar avea la indemana B ( titularul dreptului de uzufruct).(stete ex. proprietatea lui A. In septembrie 1997.

AC introduce o actiune in justitie impotriva acestuia pentru apararea dreptului sau de a folosi intreaga locuinta. 2)Exista vreo diferenta in ceea ce priveste solutionarea lor in fiecare caz in parte? 9.o parcela de teren pe care o detine in sat. iar X se instaleaza intr-o parte a imobilului. a) Intre A si B intervine la 14. la fiecare sfarsit de saptamana se indreapta cu respectivul mijloc de transport spre padure. paratul cere respingerea actiunii pe considerentul ca reclamantul nu a dovedit prejudiciul suferit . la distanta care-i permite o vedere panoramica a proprietatii reclamantului. constatand ca o portiune din terenul sau este grav deteriorata datorita urmelor adanci lasate de rotile trasurii lui A.printr-un contract inheiat sub semnatura privata. cu clauza de a continua sa locuiasca in imobil. Cerinte : Analizati apararea lui B.6.616 C. In primavara anului 2000.civ. A ii cere vecinului sau B un drept de trecere pe proprietatea acestuia. pentru a avea acces la drumul public. solicitand obligarea paratului de a inchide ferestrele pe care le-a deschis cu nerespectarea distantei de 19 decimetri si . Sotii AB si AC au contractat la 15.Un an mai tarziu. In primavara anului 2003.10. B invedereaza instantei ca ferestrele respective nu intra sub incidenta prohibitiei legale invocate de catre A . In primavara anului 1972. de asemenea.1970 A dobandeste . B deschide o a doua fereastra spre proprietatea vecinului sau.06. A isi cumpara o trasura si impreuna cu familia sa.In 1999 intervine decesul lui AB. intrucat au dimensiuni relativ reduse. mostenitorul lui A. cu ocazia unor reparatii majore la casa sa. B ii interzice sa mai travereseze altfel dect pe jos curtea sa. Cum il sfatutiti pe A sa procedeze ? Cerinte: I)Identificati problemele de drept comune celor doua ipoteze (a si b).10.in plus. in temeiul art. ii pune in vedere lui B ca nu a respectat titlul de constituire a servitutii .1992 cu X instrainarea apartamentului lor.2002..1970 o intelegere consemnata printr-un inscris sub semnatura privata privind deschiderea de catre B a unei ferestre spre proprietatea apartinand lui A la o distanta mai mica decat cea prevazuta in Codul civil. Cerinte : a)Il poate obliga instanta pe B sa accepte parcela da teren ca despagubire? b) Se poate naste un drept de servitute din datele spetei ? 8. In cursul dezbaterilor. fiind deschise in peretele podului casei sale.10. A il actioneaza in justitie pe B in temeiul art. X. in urma unei inundatii. Cum se poate apara B fata de aceasta acuzatie ? b)La 12. Cerinte : 65 . La 15.612 C. de 40/30 cm. aratand ca este in masura sa-i ofere lui B – ca si despagubiri. 7. pana la sfarsitul vietii lor. acesta depinzand de sezoanele ploioase. Intrucat cei doi proprietari vecini nu reusesc sa ajunga la un acord amiabil. A solicita instantei sa se pronunte in legatura cu nasterea unui drept de trecere in favoarea sa.dreptul de a trece pe jos prin curtea vecinului sau B pentru a avea acces spre padurea din apropiere.civ. B isi motiveaza impotrivirea pe faptul ca nu intotdeauna drumul lui A catre calea publica este impracticabil. Solutionati cererea introdusa de A.

Prin actiunea inregistrata sub nr. contract autentifiat sub nr. In motivarea cererii sale. Ea poate avea drept obiect principal o prestatie pozitiva. Literatura juridica Comentati urmatoarele citate: a)”Rezumam aici deosebirile dintre obligatia personala. III.x/2000depusa la judecatoria sectorului y din Bucuresti. dreptul de uz real si servitutea reala . asupra constructiei. 12. astfel incat. Cerinte: a)Calificati dreptul pe care il are reclamantul asupra imobilului in litigiu. reclamantul A a solicitat rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare a unui imobil -casa de locuitincheiat cu paratul B. iar mostenitorii lui nu sunt de acord sa perfecteze contractul cu B.se hotarasc sa inceapa lucrarile de construire a unui imobil tip vila pe terenul care a fost donat de parintii lui Ab acestuia in 1995. de a respecta folosirea de catre A – cu titlu viager. 11. cealalta parte urmand a fi achizitionata de catre soti impreuna. Cerinte : 1)Prezentati ce dreptuiri au sotii asupra terenului si respectiv. c) Solutionati cererea introdusa de AC. Dreptul nu se transmite in 66 . b)Precizati ce drept poate invoca paratul pentru a-si motiva ocuparea imobilului . Cerinte : a) Rezolvati problemele de drept din speta. care sunt asociati la o firma de constructii. B incepe lucrarile la construirea unei case de locuit. reclamantul arata ca B nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin contractul mentionat.a unei camere plus dependinte din imobil.1998. b)Ce actiune are la indemana A pentru apararea dreptului sau?Solutionati cererea lui A. 2) Raspundeti la aceeasi cerinta pentru ipoteza in care materialele de constructii ar fi fost procurate de catre AB inca din anul 1998. fara a se transmite dobanditorilor cu titlu particular ai fondurilor debitorului si creditorului.1972 un antecontract de vanzare-cumparare cu privire la un teren intravilan proprietatea lui A. A demonstreaza cu martori ca paratul ii aplica rele tratamente cu scopul de a-l determina sa paraseasca imobilul. Obligatia exista independent de posesia unui imobil de catre creditor. in 1976 acesta formuleaza o actiune in justitie pentru a fi recunoscut ca proprietar asupra imobilului format din teren plus constructie. cu observarea legilor aplicabile. Imediat dupa incheierea respectivului act juridic.1290/25. urmat de predarea ternului si de plata pretului. Ea se trasnmite in mod pasiv mostenitorilor debitorului si in mod activ mostenitorilor creditorului. sotii AB si AC – proaspat casatoriti.a) Intre A si B s-a incheiat la 15. Dreptul de uz exista de asemenea independent de posesia unui imobil de catre uzuar. Insa proprietarul imobililui lovit de acest drept nu poate fi tinut la o prestatie pozitiva. si anume. 10.08. b)Solutionati speta potrivit legislatiei actuale.a)Calificati natura juridica a actiunii lui AC si termenul inlauntrul caruia poate fi introdusa cu succes. O parte din materialele de constructie au fost donate de catre nasii familiei A. in decembrie 1973 A decedeaza . a) In anul 2000.10.

etc.op.civ.Ripert.Alexandresco)33 d)”Sarcina de a conserva substanta.”(M. fie ca pentru aceasta ar trebui sa se atinga de peretii cei grosi.. etc..n.rom.Felul serviciului pe care fondul aservit il face fondului dominant nu este determiant de lege.. Proprietarul unui fond inchis este liber sa-l exploateze cum doreste si a-i aduca orice inovatie pe care o considera utila. I. daca cel initial a devenit insuficient.Conceptia functionala este mai restictiva: ea impune conservarea <manierei de a fi intr-unanumit fel a lucrului>.Multe schimbari de destinatie par a fi astfel posibile. aceasta ne mai insemnand a se folosi. Servitutea de trecere (subl..) nu se mentioneaza decat uzul si utilitatea.”( D..G. neque villam diruere. sa aseze un uluc sau un conduct de apa sau sa strice peretii.vol.art. el n-ar putea sa darame o cladire. 33 D.. cei doi termeni par sinonimi. a unui zacamant.. dar se transmite in schimb tuturor dobanditorilor. a C..637 Codul ( francez. “(C. . cat si pentru cultura cartofilor.....Se recunoaste in mod unanim ca servitutea poate fi stabilita pentru simplul agrement al fondului dominant. dupa parerea tuturor.exploatarea industriala trebuie luata in considerare in acelasi fel cu exploatarea agricola.Hamangiu.Proprietarul poate reclama trecerea atat pentru exploatarea unei cariere. pentru a-l menaja pe vecinul sau in legatura cu privelistea de care de bucura.Al.558). pe cale de consecinta. Insa .. . cel putin dupa unii.cit..Planiol.n) este acordata de lege in virtutea exploatarii fondurilor.. Servitutea reala.sa sa taie copacii roditori.Trebuie mers chiar mai departe. servitutea necesita posesia unui imobil . salva rerum substantia.El n-ar putea. .p..Rosetti-Balanescu..El ar putea chiar sa cladeasca o uzina pe fondul supus uzufructului. a unui stabiliment industrial. I. de exemplu stabilimentul industrial reclamand. fara a tinge forma lucrului.Planiol. dupa parerea tuturor.G. Uzufructuarul ar putea insa. ca si dreptul de uz.. de exemplu: sa zugraveasca peretii imobilului.Baicoianu. fie ca stapanul casei. cosare.( art.Astfel este servitutea de prospect care impiedica un proprietar de a construi sau planta ..p828-860.fara consimtamantul nudului proprietar. daca aceasta ar fi mijlocul de a trage foloase mai mari din produsul fondului.. sa schimbe configuratia externa a casei supusa uzufructului. ci a abuza de folosinta sa. .. sa faca constructiile necesare la folosinta sa. sau vice-versa.-n. substanta de conservat ar putea fi materia din care se compune lucrul sau forma sa constitutiva.. A fortiori. de a mari. El n-ar putea insa. este perpetua prin natura ei si nu poate fi cedata independent de fond.mod pasiv mostenitorilor proprietarului grevat..Dupa prima conceptie. cu titlu universal sau particular ai imobilului.Rosetti-Balanescu. nici distributia interioara a partamentelor.576 C.op. precum: hambare. sa aseze parchete.. ar tinde numai a-l imbunatati si a-i mari valoarea. sa faca modificarile care. sa sfarseasca constructiile incepute de altii in acest scop. in principiu. el n-ar putea.. deci. el n-ar putea sa mareasca sau sa micsoreze ferestrele imobilului. poate varia de la caz la caz. nu poate avea ca obiect principal o prestatie personala pozitiva si nu se transmite mostenitorilor proprietarului care nu iau posesia imobilului grevat.p.op.. si a fortiori.402-403 31 32 67 .Astfel.Ripert)32 c)Uzufructuarul “ar putea..Hamangiu.Tot astfel.Baicoianu)31 b)”Servitutile au fost inventate pentru marirea utilitatii anumitor bunuri.cit.. sa transforme o vie sau o livada intr-un pamant de aratura. Doua conceptii principale ale substantei se opun: cea materiala si cea functionala.. sa-i imbrace in tapete.In art. de vreme ce controversele dateaza din dreptul roman iar autorii Codului civil au refuzat sa le transeze.cit. transformarea unui imobil de locuit intr-un loc de exercitare a unei profesii nu presupune intotdeauna amenajari ale materiei sau ale formei. un nou pasaj de trecere .ar prefera sa aiba fereste mari sau mici.284 M..Al.Nimic uimitor in asta.. prilejuieste discutii doctrinalede cea mai mare densitate.Alexandresco.III.

Nicolae.Sistemul mixt al noilor carti funciare reglementat prin Legea nr. ”(C. 2.1. in vederea ocrotirii intereselor titularilor de drepturi reale imobiliare si cele legate de asigurarea circulatiei lor in conditiile legii”.137-138. Bîrsan.Scurte precizari teoretice.269-305. Bucureşti.Sistemul de publicitate al registrelor de transcriptiuni si inscriptiuni. ALL Beck.35 Prin publicitatea imobilara intelegem “totalitatea mijloacelor juridice prevazute de lege prin care s edetermina situatia materiala si juridica a bunurilor imobiliare .op.Bucuresti.2.Sistemul intermediar al cartilor de publicitate funciara.In mod insensibil.p.sunt savarsite in locuri publice .dupa caz.465-553..78.asigurarea certitudinii juridice a operatiunilor imobiliare.2004.Humanitas.. 2.p.V.2000.Barsan.I. 2.Sistemul intermediar al cartilor de evidenta funciara .C. in mod public.p339 si autorii citati la nota 1.36 Necesitatea publicitatii imobiliare: .Sistemele de publicitate imobiliara existente de-a lungul timpului in tara noastra: 2. 2. . 2.p.5.Bucuresti.Stoica.Atias.Edit press MIHAELA s.prin registre special tinute de autoritatile statale.<ansamblului principalelor calitati care fac lucrul potrivit pentru un anumit uzaj>.r.cit. cu sau fara participarea acestuia”. fata de aspectul ca in materie imbiliara posesiunea nu valoreaza titlu de proprietate . p. 34 35 68 .3. M.4. C.cit.7/1996. aceste interpretari sfarsesc prin a interzice schimbarile in folosinta lucrului. Drept civil. 2.op. 2001. 1. 36 A se vedea C. vol.realizarea opozabilitatii fata de terti a actelor juridice constitutive sau translative de drepturi reale imobiliare. PUBLICITATEA IMOBILIARA I.Atias)34 Bibliografie minimala 1. Drepturile reale principale”. Publicitatea imobiliara si noile carti funciare..l. Ed. „Drept civil.Notiunea de publicitate desemneaza “modalitatile prin care anumite acte sau operatiuni juridice sunt aduse la cunostinta publicului ori.Sistemul cartii funciare. Drepturile reale principale”.

nr.304. aprobate prin Ordinul ministrului de stat.nr.247/2005. 37 69 . e)Principiul prioritatii inscrierilor: ordinea inregistrarii cererilor determina rangul inscrierilor (art. publicata in M. 40 Ibidem.op. 38 Publicat in “Monitorul oficial”. Ipoteza este urmatoarea: Publicata in “Monitorul oficial” nr. b)-Principiul relativitatii: inscrierea unui drept in cartea funciara se poate face numai impotriva celui care.c)institutia juridica care cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementeaza in mod unitar publicitatea drepturilor reale imobilare prin cartile funciare. c)Principiul legalitatii :judecatorul va incuviinta inscrierea in cartea funciara dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege( art. p.(art. actiunile in justitie . iar cel care urmeaza sa fie inscris este succesorul tabular . daca in momentul dobandirii dreptului nu a fost notata in cartea funciara vreo actiune prin care se contesta cuprinsul ei sau daca din titlul transmitatorului si din cuprinsul cartii funciare nu reiese vreo neconcordanta intre aceasta si situatia juridica reala.Sediul materiei: Legea nr.cit.O.1330/C/1999 ( nepublicate).653 din 22 iulie 2005. a)-Principiul publicitatii integrale: in cartea funciara trebuie inscrise toate drepturile reale.27 L 7/1996). ministrul justitiei nr.40 c).3 L 7/1996). b).27 L 7/1996).Notiuni terminologice: -Carte funciara:a)inscris sau document de publicitate imobiliara.28 L7/1996. faptele sau raporturile juridice referitoare la imobilelel cuprinsein carte funciara). modificarea au stingerea unui drept real imobiliar nu poate fi opusa tertilor decat dupa inscrierea in cartea funciara(art..1 L7/1996). cu sau fara constructii( art.2371/C/199738. la inregistrarea cererii sale era inscris sau urmeaza sa fie inscris ca titular al dreptului asupra caruia inscrierea urmeaza a fi facuta (art. reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor . numita in raport cu cel care dobandeste dreptul si antecesor tabular. aprobat prin Ordinul ministrului de stat. indiferent de destinatia lor si de proprietar(art.b)registru funciar. p. -Drept tabular : drept real imobiliar inscris in cartea funciara.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare37.Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor.39 -Cadastrul general:sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica.se modifica sau se stinge un drept real (si in unele cazuri si drepturile de creanta .1 alin.6.28 L 7/1996. economica si juridica prin care s erealizeaza identificarea. exceptie art.50-52 L 7/1996).Nicolae. se transmite .Principiile noilor carti funciare. -Imobil:parcela de teren.134.a). d)Principiul opozabilitatii fata de terti a inscrierilor in cartea funciara:dobandirea. operatiunile materiale si cele juridice prin care se constituie.37 L 7/1996). exceptie: art. ministrul justitiei nr. f)Principiul fortei probante absolute a inscrierilor de drepturi reale in favoarea tertilor (principiul publicitatii materiale a cartilor funciare): cuprinsul cartilor funciare se considera exact in folosul acelora care au dobandit un drept real cu titlu oneros sau gratuit .Cuprinsul cartilor funciare. Instructiunile privind infiintarea cartilor funciare cu caracter nedefinitiv. precum si a celorlator bunuri imobile de pe intreg teriroriul tarii. 39 M.34 si art. -Posesor tabular : persoana inscrisa in cartea funciara . 2. partea I .24 L 7/1996).84 din 23 februarie 1998. modificata primn legea nr.61 din 26 martie 1996.

38 2.3 se prevede posiblitatea ca prin instanta sa se suplineasca consimtamantul celui care refuza sa predea inscrisurile. constituirea.la 10.Inscrierile in cartea funciara-art.34. Art .44 Regulament: a)-intabularea:este operatiunea prin care transmiterea.modificarea sau stingerea unui drept real devine opozabila tertilor.art.97 Regulament). dobanditorul intrand in posesie la cateva zile de la semnarea actului.02.Intre A.7.28 L 7/1996). A doneaza acelasi apartament lui C. sub conditie si in masura justificarii ei.2000. Actiunile de carte funciara. in calitate de cumparator se incheie la 25. Alin. In alin.Rezolvati urmatoarele spete. 70 . indreptata impotriva tertului care a dobandit ulterior imobilul cu titlu gratuit sau a fost de rea-credinta la incheierea actului.(art. c)-notarea : are ca obiect actele.28 L7/1996.10.( antecesor tabular) (posesor tabular) (succesor tabular de bunacredinta) Primus -----------------------> Secundus ----------------------------> Tertius transmitere nevalabila drept real transmitere valabila drept real cu titlu gratuit sau oneros Inscriere inexacta =beneficiarul regulii art. modificarea sau stingerea unui drept real devine opozabila tertilor de la data inregistrarii cererii de inscriere. iar in alin.95 96. Ulterior.90.29 L 7/1996 prevede cacel care s-a obligat sa stramute sau sa constituie un drept real este obligat sa predea toate inscrisurile necesare inscrierii.8. 37. b)Actiunea in rectificarea inscrierilor in cartea funciara. dobanditor de buna credinta.28 L 7/1996). aceasta ultima stramutare fiind singura urmata de inscrierea in cartea funciara. 1. faptele sau raporturile juridice referitoare la drepturile reale intabulate si la titularii lor.Art II.1999 un contract de vanzare –cumparare printr-un act sub semnatura privata cu privire la un apartament situat in Bucuresti. a)Actiunea in prestatie tabulara.dobanditorul anterior va cere astfel instantei sa acorde inscrierii sale rang preferential. titularul este obligat sa predea inscrisurile necesare radierii. 2. in calitate de vanzator si B. Precizati mijlocul juridic prin care B poate obtine recunoasterea dreptului sau asupra imobilului in cauza. avand ca obiect inscrierea definitiva a drepturiloe reale (art. in scopul de a le face opozabile tertilor sau numai de a le aduce la cunostinta acestora( art. constituirea. tinand cont de faptul ca C ii opune lipsa formei autentice a titlului lui B precum si neideplinirea formalitatilor de publicitate.2 se precizeaza ca dca un drept real se stinge.5 reglementeaza actiunea in prestatie tabulara speciala. b)-inscrierea provizorie: este operatiunea prin care transmiterea.

2. judecatorul de carte funciara.. operatiune urmata d eintabularea dreptului pe numele cumparatorului. Cerinte : a) Considerati ca plata partiala a pretului trebuie mentionata in actul notarial de autentificare ? b) Cum se va proceda la intabularea in cartea funciara intr-o asemenea situatie ? Este nevoie de o mentiune speciala? 4. si anume.2000. la 12.T. a) La 10. Instrainatorul A sustine ca a dobandit dreptul de proprietate asupra terenului in virtutea art.10 2002 A – in calitate de vanzator – si B – in calitate de cumparator.11. intrucat urmareste sa obtina desfiintarea cotractului pe motivul neindeplinirii d ecatre B a unei obligatii contracutale. conform art. in cote egale. A si B se prezinta la biroul de carte funciara de pe langa judecatoria x pentru intabularea dreptului de proprietate referitor la o casa plus terenul aferent gospadariei: cererea de intabulare este insotita de contractul de vanzare –cumparare autentificat si de masuratorile cadastrale. Judeacatorul de carte funciara refuza insa efectuarea intabularii. intrucat nu a prezentat ordinul prefectului de atribuire a terenului aferent gospodariei. prezentand si certificatele de atestare fiscala din care rezulta ca imobilul se afla in patrimoniul lui A din 1970. Este legala respingerea cererii de intabulare ? 6. La 18. sumade 30 de milioane lei.2003 A va solicita sfatul in calitate de avocat .2002. este interesat sa solicite pe cale judecatoreasca desfiintarea contractului incheiat intre autorul sau si B in anul 2000. pe considerentul ca vanzatorul nu si-a dovedit dreptul de proprietate. 3.23 din Legea nr. considerati ca se va putea solicita ulterior inscierea in cartea funciara in mod separat a acestor portiuni de 10 ha ? ( a se vedea art. Ce motive poate invoca X si care este modalitatea juridica de a actiona ? Bibliografie minimala 30 71 ..) 5. a)Cum se va face intabularea in cartea funciara cu caracter nedefinitiv a dreptului de proprietate respectiv ? b)Avand in vedere ca partile au folosit si cultivat fiecare cate 10 ha de teren .10 .o4. in suprafata de ha. urmand ca restul de 18 milioane lei sa fie platit peste un an de zile.36 ali. mostenitorul lui A.18/1991. X. Cum il sfatuiti pe A sa actoineze ? b) B stramuta cu titlu gratuit dreptul sau de proprietate asupra imobilului rspectiv asupra lui C .136 Regulament.s-au prezentat la notarul N pentru autentificarea contractului de vanzare-cumparare a unei case si a terenului aferent Notarul consemneaza ca instrainatorul isi dovedeste calitatea de proprietar al imobilului invocand o posesie neintrerupta de peste 30 de ani. intre A si B intervine un contract de vanzare –cumparare referitor la o casa de locuit plus terenul aferent. respinge cererea de intabulare. jud. invocand lipsa de dovada a dreptului de proprietate a instrainatorului.18/1991. efectuandu-se totoodata si inscrierea in caretea funciara a acestei tranzactii.A. La15. B si C au cumparat un teren agricol in comuna Lunca . Este legal refuzul judecatorului ? Argumentati.6 din Legea nr.. prin incheiere motivata. A si B au incheiat un contract de vanzare-cumparare cu privire la un teren: partile s-au inteles ca la data autenrificarii contractului sa se plateasca o parte din pret.

1.C. Bîrsan, „Drept civil. Drepturile reale principale”, Ed. ALL Beck, Bucureşti, 2001,p.339-346. 2. M.Nicolae, Publicitatea imobiliara si noile carti funciare,Edit press MIHAELA s.r.l.,Bucuresti,2000,

APARAREA DREPTURILOR REALE PRINCIPALE I.Scurte consideratii teoretice Trebuie facuta distinctia intre apararea dreptului de proprietate si apararea celorlator drepturi reale. 1.Mijloace de aparare: a)-Constitutia prevede garantarea dreptului de proprietate precum si interdictia unor masuri de trecere fortata in proprietatea statului; b)-in dreptul civil proprietatea este aparata prin mijloace nespecifice ( ex.; actiuni in anulara sau nuluitastea unor contracte, actiuni personale nascute din contracte et.) si mijloace specifice(actiunea in revendicare). 2.Actiunea in revendicare.Definitie : este acea actiune reala prin care proprietarul neposesor cere restituirea bunului de la posesorul neproprietar sau de al detentorul precar.41 Fundamentul actiunii inrevendicare este dreptul de proprietate, iarscopul actiunii este recastigarea posesiei, ca atribut al dreptului. 2.1.Caracterele actiunii: -este reala(se intemeiaza pe dreptul de proprietate) -este petitorie ( spre deosebire de actiunile posesorii). 2.2.Conditii de exercitare. 4 Reclamantul trebuie sa fie titularul exclusiv al dreptului de proprietate. 5 In materia trecerii unor bunuri imobile in proprietatea statului in perioada 1945-1989, s-a pus problema daca instantele au dreptul de a se pronunta asupra legalitatii modului de trecere in proprietatea statului; aceasta chestiune se raporteaza la legile speciale : L nr.112/1995 si L nr.10/2001. 2.3.Felurile actiunii in revendicare: - imobiliara Fata de detentorul precar, proprietarul neposesor mai are la indemana o actiune: cea personala,de rstituire a bunului, nascuta din contract.
41

72

-mobiliara. Regimul lor juridic este diferit in ceea ce priveste proba dreptului de proprietate si identic in ceea ce priveste imprescriptibilitatea si efectele lor. Imprescriptibilitatea actiunii in revendicare mobiliara si imobiliara decurge din caracterul perpetuu al dreptului de proprietate. 2.4.Actiunea in revendicare imobiliara.Proba. Intr-o actiune in revendicare, reclamantul trebuie sasi dovedeasca dreptul sau de proprietate. In materie imobilara notiunea de titlu are doua acceptiuni; -lato-sensu : temeiul juridic (acte juridice unilaterale sau bilaterale, fapte juridice )al invocarii dreptului sau, din care sa rezulte concluzia existentei valabile a dreptului; proba va varia in functie de izvorul juridic pe care isi intemeiaza dreptul sau (actul sau faptul juridic stricto-sensu). -stricto-sensu : prin titlu se intelege instrumentul probationis. Toate mijloacele de proba sunt prezumtii, va castiga cel care invoca in favoarea sa o prezumtie mai puternica;singura prezumtie absoluta este uzucapiunea. Fata de dificultatile teoretice si practice de proba a dreptului de proprietate, practica judecatoreasca a conturat urmatoarele reguli sintetizate in tabelul de mai jos :

Dovada dreptului de proprietate Nici o parte nu are titlu Una din parti are titlu

Reclamantul titlu

Paratul posesie

Solutia Compararea celor doua posesii ; va castiga partea care va invoca o posesia mai caracterizata. Reclamantul va castiga daca data titlului este anterioara posesiei paratului( datorita caracterului absolut al dreptului real ) Actiunea reclamantului va fi respinsa. -daca provin de la acelasi autor va castiga partea care a efectuat formalitatile de publicitate(si ambele titluri sunt cu titlu oneros 42) sau partea care are titlul cu data mai veche; -daca provin de la autori diferiti se vor compara drepturile de proprietate ale acestora.

-//- -//Ambele parti au titluri.

titlu

titlu titlu

In acest tabel, notiunea de titlu se refera la acceptiunea de instrumentum probationis. daca al doilea titlu este inscris in cartea funciara dar este o liberalitate, conform art.30 L 7/1996,primul dobanditor cu titlu oneros va putea obtine o inscriere cu rang preferential( actiune in prestatie tabulara speciala).
42

73

2.5.Actiunea in revendicare mobiliara.In materie mobiliara proba dreptului de proprietate prezinta anumite particularitati : - posesia instituie o prezumtie absoluta de proprietate pentru posesorul de buna-credinta; - actiunea in revendicare nu este posibila in conditiile art.1909 alin.1. Actiunile in revendicarea bunurilor mobile pot fui reprezentate astfel:

Temeiul juridic Art.1909 alin.1 C.civ. Art.1909 alin.2 C.civ. Art. 1910

Reclamantul Proprietarul care s-a desesizat in mod voluntar de bun. Proprietarul care a pierdut sau caruia i s-a furat bunul Proprietarul care a pierdut sau caruia i s-a furat bunul. Proprietarul -neposesor

Paratul Posesorul de buna-credinta si cu titlu oneros al bunului. Posesorul de buna-credinta si cu titlu oneros al bunului. Posesorul de buna-credinta si cu titlu oneros al bunului acizitionat la”balci,targ sau vindere publica” Posesorul de rea-credinta Detentorul precar Hotul Gasitorul

Solutia Actiune in revendicare inadmsibila. Actiune in revendicare admisibila in 3 ani. Actiune in revendicare conditionata de restituirea pretului catre parat. Actiune in revendicare imprescriptibila.

Art.480 s.u.C.civ. (dreptul comun)

2.6.Efectele actiunii in revendicare. a)-restituirea lucrului: liber de orice sarcini; b)-restituirea fructelor: numai posesorul de rea-credinta ; c)-cheltuieleile facute cu lucrul: - necesare-se restituie - utile-se restituie in masura sporului de valoare -voluptuarii-nu se restituie daca nu maresc valoarea lucrului. 3.Actiunea negatorie. -reclamantul:titularul dreptului de proprietate; -paratul:titularul unui drept real-uzufruct,uz,abitatie, superficie; -obiectul actiunii:negarea dreptului real al paratului asupra imobilului proprietatea reclamantului ; -este imprescriptibila extinctiv, dar prescriptibila achizitiv. 4.Actiunea confesorie.

74

-reclamantul: cel ce se pretinde titularul unui dezmembramant al dreptului de proprietate; -paratul:detinatorul sau proprietarul imobilului; -este prescriptibila in termenul de 30 de ani.

II.Rezolvati urmatoarele spete. 1. La 23 februarie 1998, la câteva ore după ce cumpărase un radiocasetofon primind în acest sens o factură doveditoare de la un magazin specializat, A. îl pierde în zona centrului Capitalei. B. îl găseşte şi îl aduce la el acasă, folosindu-l în interes propriu. Nemulţumit de uzura acumulată în timp, la 18 februarie 2001, B. se duce la talcioc unde se înţelege cu X. asupra condiţiilor şi preţului de vânzare a radiocasetofonului. Deoarece X. nu avea asupra sa suma cuvenită cu titlu de preţ, predarea radiocasetofonului de la B. la X. are loc după 5 zile, când se plăteşte şi preţul. În ziua executării celor două prestaţii, A. află identitatea celui care a găsit radiocasetofonului şi se deplasează la domiciliul acestuia cerând restituirea, însă B. îl informează că l-a predat deja lui X. Peste alte 5 zile, A. introduce împotriva lui X. o acţiune prin care solicită restituirea radiocasetofonului în deplină proprietate şi posesie, depunând la dosarul cauzei factura de provenienţă a bunului şi consemnând în mod irevocabil la dispoziţia pârâtului o sumă egală cu preţul la care acesta din urmă a cumpărat bunul. Ce soluţie va pronunţa instanţa şi cu ce motivare? 2. Sotii AB si AC locuiesc impreuna de peste zece ani in casa din strada Orhideei nr.69, Bucuresti.In vara anului 2002, pe cand se intorceau din vacanta, spre surprinderea lor l-au gasit instalat in casa pe X, un var indeparatat de-al domnului AC; intrusul reclama un drept asupra imobilului, al carui temei ar fi un testament redactat de T la 12.10.1989. In consecinta, AB formuleaza o actiune in revendicare impotriva lui X, prezentand ca titlu de proprietate contractul de vanzare –cumparare datat 14.11.1990, incheiat intre el si sotia sa , pe de o parte ( in calitate de cumparatori) si T, pe de alta parte ,in calitate de vanzator. Cerinte: a) Solutionati cererea introdusa de catre AB,cu precizarea problemelor de drept inerente.. b) Rezolvati speta in conditiile in care obiectul revendicarii l-ar fi constituit un tablou, sustras de X din casa familiei AB. c)Rezolvati speta in situatia in care AB, AC si X ar fi cumparat impreuna – in cote parti egaleimobilul de la T. 3. Gradinarul A ingrijeste curtea si gradina lui B de peste treizeci de ani.In primavara anului 1972 i s-a defectat masina de tuns iarba , astfel incat ii cere permisiunea lui B sa foloseasca masina acestuia , pentru asi putea onora obligatiile de serviciu fata de ceilalti proprietari din cartier. La scurt timp, B decedeaza , iar mostenitorul sau,X, afla abia in 2002 – citind o scrisoare mai veche de-a tatalui sau- ca utilajul respectiv se afla inca la A.Datorita valorii sentimentale a bunului respectiv, ii pune in vedere batranului gradinar sa il predea. A se apara , fiind sfatuit de nepotul sau, student la Drept, sa sustina ca a dobandit dreptul de proprietate prin uzucapiune, in favoarea sa implinindu-se teremnul de treizeci de ani stipulat de art.1890 C.civ.

75

1976. A formuleaza o actiune in justitie impotriva Consiliului general al municipiului Bucuresti. pentru a i se lasa in deplina proprietate si linistita posesie imobilul. dupa cinci ani de la incheierea acestui contract . iar parata nu a fost in masura sa produca o dovada in acest sens. se refera exclusiv la bunuri imobile. Instanta. X afirma in fata instantei ca uzucapiunea reglementata prin 1890 C. care. X introduce o cerere de chemare in judecata a lui A. reclamantii A si B au actionat in justitie Consiliul general al municipiului Bucuresti pentru a le lasa in deplina proprietate si linistita posesie imobilul situat in strada Zorilor. Reclamanta invedereaza instantei ca nici ea. decedat in anul 1989 si cae. La 15.1230/1960. invocand rolul sau activ in cadrul procesului civil.neprecizat in speta ? 5. Consilierul juridic al paratei sustine ca in evidenta Consiliului imobilul figureaza ca trecand in proprietatea statului in baza Decretului nr.92/1950 a fost aplicat gresit cu privire la proprietatea autorului lor.Ia aceste conditii.01. detinea imobilul in temeiul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.X.casa de locuit. A si B sustin ca Decretul nr. industrias. In motivarea actiunii. nr. Reclamanta isi dovedeste dreptul sau de proprietate pe baza testamentului olograf al tatalui sau. si afirmand. in ceea ce priveste sustinerea paratului.In sustinerea pretentiei sale. Bucuresti. sector 1.2000 solicitand instantei ca paratul sa fie obligat sa ii lase in deplina proprietate si linistita posesie un imobil. Cerinte: a a)Solutionati actiunea in justitie introdusa de X.Civ. pe acest tmei. intrucat acesta era in acea perioada asistent universitar la Facultatea de Filosofie. Cerinte : a) Precizati modul si momentul transferului dreptului de proprietate asupra imobilului.11.1996. 76 .09.92/1950 . paratul a intrat in mod nelegal si abuziv in posesia imobilului. X. B se apara invocand articolul 973 C. nr.10.civ.16. la data de 10. bancher sau mare comerciant. reclamantii arata ca imobilul a fost nationalizat prin Decretul nr. un imobil trecea in proprietatea statului pe data emiterii unei decizii administrative. b b)Rezolvati speta in ipoteza in care gradinarul ar fi decedat . nefiid . nu ii este opozabil. in aceste conditii. asadar.din strada Roma. 4 din Decretul nr. faptul ca in realitate contractul produs de reclamant este fata de el un res inter alios acta . Are vreo imortanta buna sau reaua credinta a acestuia ? c d 4. Cerinte : a) Ce solutie pronunta instanta? b) Considerati ca solutia depinde de un anumit aspect. la randul sau. aflandu-se la acea data in proprietatea tatalui lor. a) Prin actiunea civila nr.x/12.A intenteaza o actiune in justitie impotriva lui B la 12.223/1974. constata ca potrivit art. solicitand sa-i lase in deplina proprietate si linistita posesie bunul respectiv .32.1996. Y. .223/1974. de asemenea . iar in calitate parat ar fi fost chemat in judacata mostenitorul acestuia. nici autorul ei nu au luat cunostinta de existenta unei asemenea decizii adminstrative. compus din parter plus doua nivele. 6. b) Care considerati ca era functia deciziei administrative ? c) Solutionati cererea introdusa de reclamanta. reclamantul produce contrctul autentic de vanzare-cumparare prin efectul caruia a dobandit proprietatea asupra imobilului si evidentiaza ca. si care figura in listele –anexa la decret la pozitia 190.

1694.92/1950 si a listelor-anexa in Buletinul oficial.112/1995.care reglementeaza situatia juridica a imobilelor cu destinatia de locuinte trecuta in proprietatea statului-. b) Precizati care sunt problemele de drept ridicate prin aplicarea art. astfel incat respinge actiunea formulata.Impotriva acestei sentinte.care i-a reparizat imobilul in litigiu. a intrat deja in vigoare Legea nr. 77 . nr. dupa rigoarea principiilor. III.02.1619.1618. de peste treizeci de ani. Comentati urmatoarele citate: a) “ La Romani posesorul putea sa exercite dreptul de retentie asupra imobilului revendicat. imobilul ar fi fost donat reclamantilor printr-un contract autentificat si transcris in registrele de transcriptiuni. . decat in cazurile anume statornicite de lege.III din Decretul nr. pentru ca garantiile si cauzele de precadere admise de lege.” Cerinte : a) Analizati apararea chematei in garantie.1322. juristul solicita sa se constate ca imobilul a trecut in proprietatea statului ca urmare a aplicarii Decretului nr. asupra caruia reclamanta sustine ca are un drept de proprietate rezultand contractul de vanzare-cumparare .. etc. fie in cadrul procedurii prevazute de Decretul nr..1377. insa considera ca statul a dobandit dreptul de proprietate prin posesia indelungata. 7. a unu bun intrat. El nu mai poate insa exercita acest dreot in legislatia actuala.1700 c. inainte de data publicarii sale. recalamantii au formulat apel. 2)Solutionati apelul.civ.1444.08. c) Solutionati actiunea introdusa de reclamant. in posesia statului.111/1951.1323. fie fara nici un titlu. Juristul chematei in garantie nu contesta faptul ca ICRAL-ul nu detine un titlu de proprietate . Cerinte : 1)Aratati care sunt motivele de apel care pot fi sustinete de reclamanti. fiind de stricta interpretare.218 /1960 pentru modificarea Decretului nr.11/1997.509.1960. In subsidiar.218/1960. Lectura juridica.Ar fi fost diferita solutia ? c) Rezolvati speta in ipoteza in care . strada Apusului. se prescrie prin doi ani socotiti da la data cand a avut loc intrarea in posesie.Instanta constata ca data introdecerii actiunii de revendicare. cu doua saptamani inainte de publicarea Decretului nr.12. in natura sau prin echivalent.ICRAL. b) Rezolvati speta in ipoteza in care actiunea ar fi fost introdusa dupa intrarea in vigoare a Hotararii Guvernului nr. adica: in cazurile art. paratul solicita instantei introducerea in cauza a unitatii de administrare a cladirilor din fondul de stat.771. in aceea a unei organizatiii cooperatiste sau a oricarei organizatii obstesti. retentia nu poate fi admisa. autentificat si transcris in registrul de transcriptiunui la 10.1999 A formuleaza o actiune in justitie impotriva Societatii comerciale “X” pentru a elibera imobilul situat in Bucuresti.167/1958 privitor la prescriptia extinctiva si care. In cadrul apararii. La 15. in articolul III prevedea :”dreptul la actiune avand ca obiect restituirea .

care nu este proprietarul lucrului( a non domino) este nul si neavenit. I. Drepturile reale principale”.Kant) Bibliografie minimala 1. ca o parte nu poate pune adversarului un act.Al. de cate ori reclamantul in revendicare n-ar infatisa garantii indestulatoare de solvabilitate. in care ultima nu este parte. 78 . c) apartinand statului sau unitatilor administrativ teritoriale are un regim juridic special.1 p.” (C. Ed. pe care o admite Curtea de casatie si este cam periculos . ca posesorul.1010 si 10121013).. D-nii Colin si Capitant au gasit deci alta justificare. iar adevaratul proprietar are dreptul de redobandire( rem suam vindicandi). Este insa de observat ca nici un text de lege nu confera judecatorilor aceasta putere discretionara. 2)In materia patrimoniului: a) numai persoanele casatorite au patrimoniul impartit in mase distincte de bunuri. or. aici este in discutie tocmai existenta proprietatii. totusi numai un proprietar putativ( dominus putativus). s-a spus ca proprietatea . Pentru aceasta trebuie insa sa existe conexitate intre lucrul retinut si creanta retentorului. in favoarea sau in contra creditorului. Alexandresco vol.267 ). TESTE GRILA 1)Creditorii chirografari : a) suporta efectele tuturor actelor incheiate de debitorii lor cu tertii. si pentru care titlul este res inter alios acta ? Ar trebui sa decidem in rigoarea principiilor.(I.3 p.Eu nu pot sa folosesc pentru mine din ceea ce este al altuia mai mult decat a avut el insusi legal... c) pot urmari si bunurile viitoare a le debitorului.1 n. fie chiar de buna credinta . S-a obiectat .potrivit Constitutiei. Bucureşti.. vol.. deci. ci invoca pur si simplu o prezumtie de proprietate in favoarea sa. ALL Beck.. este un drept absolut. Totusi atat jurisprudenta. in functie de interesele sale economice. In realitate cand o parte opune adversarului sau un titlu de proprietate . 2001.p. b) trebuie sa indeplineasca masuri de publicitate a gajului lor general asupra bunurilor debitorului. opozabil tuturor. „Drept civil. b)reprezinta regula in materia regimului proprietatii in tara noastra.orice achizitionare a cuiva. dupa un alt sistem tribunalele ar putea admite dreptul de retentie in favoarea unui posesor de buna credinta. care nu poate fi stabilita decat cu conditia ca titlul invocat sa fie opozabil adversarului. la care acesta nu a luat parte.( . ea nu invoca nicidecum un efect absolut al titlului.” ( D.Alexandresco ) b)“ Cum poate una din parti sa opuna celeilalte un titlu. care tine de natura generala a probei in materie de proprietate.b) o persoana poate sa aiba mai multe patrimonii. de a da judecatorului dreptul de a dispune dupa bunul sau plac de un drept real.. Bîrsan.Hamangiu... Eu pot fi intotdeauna un posesor loial al lucrului ( possesor bona fidei) . cat si doctrina se pronunta unanim in sens contrar ...2455. si ca acest drept exceptional trebuie strict marginit in limitele legii.. ca proprietatea nu are un caracter absolut decat atunci cand ea exista. de un fel de cauza de preferinta. nu poate sa retie imobilul pana la plata impenselor ce-i datoreste proprietarul.( Colin et Capitant vol.Rosetti-Balanescu..199234. Conchidem . si de aceea titlul care o constata are si el un efect absolut si poate fi opus si celor care nu au luat parte la el ( Planiol.Baicoianu ) c)”. nu trebuie sa confundam dreptul transmis cu actul translativ. c) patrimoniul formeaza obiectul gajului general al creditorilor chirografari.C. spre deosebire de dreptul de creanta.) Pentru a justifica acest sistem. 3)Dreptul de proprietate privata : a) este sacru si inviolabil .

fara existenta vreunui element intentional. b) priveste atat bunurile publice. c) este intotdeauna conforma cu dreptul de proprietate asupra bunului . independent de existenta culpei. 14)Nu pot dobandi terenuri in Romania : a) persoanele juridice straine b) persoanele juridice romane cu capital suta la suta strain. b) se dobandeste prin licitatie publica : c) se exercita in virtutea unui contract de inchiriere. b) este cel mai comlet drept real. c ) este un drept real. supus dreptului civil. perpetuu. b) este o stare de drept si conforma cu ddreptul de proprietate. b) are si o acceptiune larga in dreptul civil. 16)Coproprietarii: a) detin o cota materiala din bunul comun. 11) Raporturile de vecinatate intre proprietari: a)nu pot face obiectul unor conventi intre proprietari.din punct de vedere material. c) se poate realiza cu titlu gratuit. proportionala cu cota ideala din dreptul de proprietate. b)este o exceptie de la caracterul inalienabil al bunurilor publice. 6)Notiunea de domeniu public : a) se refera numai la bunurile apartinand statului sau unitatilor administratativ teritoriale. cuprinzand si bunurile proprietate privata ce necesita un regim de paza si protectie. 8) Dreptul de concesiune: a)poate sa apartina persoanelor fizice sau juridice de drept privat. inseamna exercitarea dreptului de proprietate privata contrar scopului economic si social .este o stare de drept.teritoriale. c) presupune un contact direct. 10)Clauza de inalienabilitate : a) este o limitare judiciara a dreptului de proprietate privata .4) Dreptul de proprietate este un drept absolut in sensul ca: a) este opus regimului proprietatii feudale. 9) Dreptul de inchiriere a bunurilor publice : a) este un drept real.c) denumesc o limitare a dreptului de proprietate privata. c)de lege lata. 18)Detentia precara : a) este un viciu al posesiei in conceptia Codului civil. b) poate fi dovedita prin orice mijloc de proba . material cu bunul. 17) Posesia: a) ca atribut al dreptului de proprietate . 15) Dreptul de proprietate privata asupra terenurilor : a) se poate dobandi nelimitat. compusa din dominium utile si dominium eminens. c) se poate dobandi in urma unei proceduri de licitatie.prin mostenire. 5) Proprietatea publica : a) este un sinonim pentru notiunea de domeniu public. c) poate fi instrainat catre cetateni straini dinmomentul modificarii Constitutiei. 79 . b) are o consacrare constitutionala. b) face obiectul unei legi speciale de reglementare. b) pot crea drepturi reale in favoarea acestora . opozabil erga omnes. 12) Abuzul de drept in materia proprietatii : a) se paote solutiona pe cale judecatoreasca. c) este garantata constitutional in ideea protejarii proprietatii unitatilor administrativ. b) pot detine o portiune din bunul comun in baza unui partaj voluntar de folosinta .c)poate fi exercitat fara vreo limita. c) poate fi stipulata numai in actele cu titlu grastuit. inalienabil. c ) pot instraina numai impreuna cotele ideale din dreptul de proprietate asupra bunului comun. c) cetatenii straina in baza unui testament. b) este interzisa in legislatia civila . cat si bunurile proprietate privata. 7)Dreptul de administrare: a) poate fi incredintat regiilor autonome sau persoanelor juridice de drept privat pentru explorarea unui bun public. b) este inalienabila. b) obliga la indeplinirea unor obligati propter rem prevazute in legi speciale. 13) Exproprierea: a) este interzisa in Constitutie in conditiile incare este efectuata pe criterii discriminatorii. in sesnul ca bunurile propreitate publica nu-si pot pierde in nici o circumstanta aceasta calitate.

c) poate sa solicite partajarea bunului comun.1909 alin.civ. 80 . b)produce efecte favorabile proprietarului aparent. fiind recunoscuta in vederea protejarii intereselor acestuia. b) presupune lipsa elementului intentional animus sibi habendi. c) persoana care are un titlu de proprietate valabil asupra imobilului. c) produce efecte ini favoarea terutlui care a contractat cu proprietarul aparent. b) partajul. c) se sanctioneaza cu neacordarea dreptului la despagubiri. b) este imprescriptibila. 22) Un singur coproprietar: a) nu poate sa introduca actiunea in revendicare: b) poate sa incheie un contract de inchiriere pe o durats mai mare de 5 ani. 29) Abuzul de drept in cazul accesiunii imobiliare artificiale : a) consta in faptul constructorului de rea-credinta de a construi pe ternul altei persoane. c) actiunea in revendicare depinde de caracterul oneros sau gratuit al actului juridic al acestuia. b) reprezinta o posesie lipsita de vicii. d) contractul de inchiriere pe o durat amai mare de 5 ani. b) acela care detine bunul in baza unui contract. conform art. 26)Proprietatea aparenta : a) este o modalitate a dreptului de proprietate privata. b) instrainatorul de rea-credinta al imobilului catre posesor. b) actiunea in revendicare este imprescriptibila. paratul este : a) primarai sau consiliul local al localitatii in care se afla situat imobilul. ca si actiunea in revendicare imobiliara.1909-1910 C. 32)Este detentor precar : a) acela care foloseste un bun imobil cu ingaduint aproprietarului.civ. b) conduce la redobandirea posesiei. 24) Actiunea in revendicare mobiliara : a) este inadmisibila in conditiile art.. 20) Posesia de rea –credinta : a ) creeaza o prezumtie de proprietate in favoarea posesorului.19) Posesia de buna-credinta : a) este singura care conduce la dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune. c) se bazeaza pe existenta unui titlu translativ de proprietate. 21) Posesia utila : a) este ceruta ca si conditie pentru intentarea actiunii posesorii speciale. 30) In cazul accesiunii imobiliare artificiale: a) despagubirile cuvenite constructorului se acorda in virtutea conventiei incheiate anterior construirii. c) hotul.civ.b) constructorul trebuie sa fie posesorul terenului. 25)Impotriva detinatorului de rea-credinta al bunului comun: a) actiunea in revendicare este admisibila in conditiile art.c) se includ si imbunatatirile aduse imobilului reparat de constructor. neimplicand o apreciere subiectiva a posesorului. 23) Actiunea in revendicare imobiliara : a) are ca efect reintrarea bunului in patrimoniului reclamantului.1 C. 31) Intr-o actiune introdusa pentru recunoasterea dobandirii dreptlului de proprietate prin uzucapiune. b) consta in pasivitatea proprietarului terenului. c) intinderea dreptului constructorului la despagubiri nu este influentata de buna sa credinta. 28)In materia accesiunii imobiliare artificiale : a) dreptul de proprietate asupra constructiei se dobandeste in momentul in care proprietarul terenului inoca dreptul de accesiune. c) este prescriptibila in teremenul de 30 de ani. c) poate fi aparata prin actiunile posesorii.1820 C. c) admiterea ei depinde de buna sau de reaua credinta a paratului. 27)Constituie just-titlu: a) hotararea judecatoreasca de suplinire a consimtamntului debitorului. c) este o notiune de factura obiectiva. b) buna-credinta a constructorului poate rezulta si dintr-o promisiune de vanzare-cumparare. c) certificatul de mostenitor. b) presupune existenta elementului psihologic de a poseda pentru sine.

Editura Antaios..Closca.Suceava ”Tratat de drepturile omului”. I.Vasilesco.Carbonnier.II. b) cel care dobandeste bunul in baza uni contract nul pentru vicii necunoscute.p. 1920 Ch. Bibliografie generala D.323. Editura ALL.”Tratat de drept civil roman”.8 M. Paris.Les Biens M. “Metafizica moravurilor”.Alexandresco I.Planiol”Droit civil francais”Les Biens.Rosetti-Balanescu.Hamangiu.II.p.b) presupune ca transmitatorul bunului sa fi fost adevaratul proprietar. 1969 Kant. I. these. c) cel care gaseste un bun pierdut. Editura Academiei.Duculescu “Drepturile omului”.Luncan.Europa Nova. 34)Unirea posesiei actuale cu posesia anterioara : a) se face impotriva adevaratului proprietar.”Teoria generala a drepturilor reale”.Baicoianu.vol.1946.”Des clauses d’inalienabilite”. c) are loc numai daca posesia actuala este de buna-credinta. 1994 C. c) intabularea in vechile cartile funciare existente in Transilvania continua sa produca efecte constitutive de drepturi.1996 V. Atias J.Djuvara G. 35) In materia publicitatii imobiliare: a) din anul 1999 inscrierile drepturilor reale imobiliare se fac in carti funciare cu caracter nedefinitiv. Vol.Al.p.Lex. 1926. Ed. ed.”Principiile filosofiei dreptului”. 1997.33) Este posesor de rea-credinta : a) cel care uzurpeaza un bun imobil.V. U. Paris.231 Hegel. b)inscrierea cu buna-credinta a unui drept de proprietate produce efecte juridice independent de valabilitatea dreptului autorului.Lutescu. 1999 81 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->