P. 1
Instructiuni proprii SSM

Instructiuni proprii SSM

|Views: 19,814|Likes:
Published by Pinro Sc

More info:

Published by: Pinro Sc on Mar 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

Instucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă

Cuprins: Prevederi commune IPSSM pentru angajatii din cadrul atelierului IPSSM masina de rindeluit IPSSM masini unelte portative IPSSM prelucrarea mecanica prin aschiere / taiere IPSSM pentru gauriri si scobiri IPSSM activitati de finisare IPSSM instalatia de ventilare IPSSM polizoare fixe IPSSM producerea aerului comprimat (compressor) IPSSM manipulare mase si transport IPSSM impotriva pericolului de electrocutare Masuri tehnico organizatorice de prevenire si alarmare Masuri prim ajutor

1

PREVEDERI COMUNE Preambul Structura instructiunilor proprii de securitate a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de securitate a muncii astfel incat procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacţionează reciproc: - Executantul: omul implicat nemijlocit În executarea unei sarcini de muncă; - Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă; - Mijloace de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.), care se utilizează în procesul de muncă; - Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice, în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă. Reglementarea măsurilor de securitate a muncii se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii muncii la nivelul fiecărui element component al sistemului : executant, sarcina de muncă, mijloace de producţie, mediul de muncă, propriu proceselor de muncă din cadrul activităţii sau activităţilor care fac obiect de reglementare. ART. 1 În scopul asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, angajatorul trebuie sa ia toate măsurile ca: a) sa fie păstrate în permanenta libere căile de acces ce conduc spre ieşirile de urgenta şi ieşirile propriu-zise; b) sa fie realizată întreţinerea tehnica a locului de munca şi a echipamentelor şi dispozitivelor, în special a celor menţionate în anexele nr. 1 şi 2, iar orice neconformităţi constatate şi susceptibile de a afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor sa fie corectate cat mai curând posibil; c) sa fie curatate cu regularitate, pentru a se asigura un nivel de igiena corespunzător locului de munca, echipamentele şi dispozitivele. d) sa fie cu regularitate întreţinute şi verificate echipamentele şi dispozitivele de securitate destinate prevenirii sau eliminării pericolelor, în special cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. Atunci când locurile de munca suferă modificări, extinderi şi/sau transformări după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, angajatorul trebuie sa ia toate măsurile necesare pentru a se asigura ca aceste modificări, extinderi şi/sau transformări sunt în concordanta cu cerinţele minime corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 1. ART. 2 Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006, referitoare la informarea lucrătorilor, lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora trebuie sa fie informati cu privire la toate măsurile ce trebuie luate în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de munca. Personalul care lucrează în condiţii de izolare trebuie sa fie informat cu privire la: a) manevrarea echipamentului de munca, starea acestuia (fiabilitate şi accesibilitate); b) riscurile de accidentare şi modul de acţiune în caz de aparitie a acestora; c) comportamentul adecvat în cazul producerii unei avarii sau al apariţiei unei situaţii critice; d) utilizarea echipamentului individual de protecţie; e) primul ajutor; f) utilizarea sistemului de supraveghere şi de legatura cu exteriorul. Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora cu privire la problemele la care se face referire în prezenta hotărâre trebuie sa se desfăşoare în conformitate cu prevederile art. 18 şi 19 din Legea nr. 319/2006.
2

Sancţiuni Încălcarea prevederilor prezentei instructiuni atrage sanctiuni administrative sau disciplinare dupa caz. Constatarea sanctiunilor se face de catre directorul societatii sau lucratorul desemnat din cadrul serviciului extern. ART.3 Cerinte minime de securitate şi sănătate pentru locurile de munca 1.Instalaţii electrice Instalaţiile electrice trebuie sa fie proiectate şi construite astfel încât sa nu prezinte pericol de incendiu sau explozie; lucrătorii trebuie sa fie protejati în mod adecvat impotriva riscului de accidentare prin atingere directa şi/sau atingere indirecta.Instalaţiile electrice şi dispozitivele de proiectie trebuie sa corespundă tensiunii nominale, condiţiilor exterioare şi competentei persoanelor care au acces la părţi ale instalaţiei. 2.Cai şi iesiri de urgenta Căile şi ieşirile de urgenta trebuie sa rămână în permanenta libere şi sa conducă în mod cat mai direct posibil în aer liber sau în spaţii sigure. În caz de pericol, trebuie sa fie posibila evacuarea rapida şi în condiţii cat mai sigure a lucrătorilor de la toate posturile de lucru. Trebuie sa existe un număr corespunzător de cai de salvare şi iesiri de urgenta. Uşile de ieşire în caz de urgenta trebuie sa se deschidă spre exterior. Uşile glisante sau turnante nu sunt permise în cazul în care acestea au destinaţia de iesiri de urgenta. Uşile de ieşire de urgenta nu trebuie sa fie incuiate sau fixate astfel încât sa nu poată fi deschise imediat şi cu usurinta de către orice lucrator care ar avea nevoie sa le utilizeze în caz de urgenta. Căile şi ieşirile de urgenta speciale trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 971/2006. Aceasta semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistenta şi sa fie amplasata în locurile corespunzătoare. Uşile de ieşire de urgenta nu trebuie sa fie incuiate. Căile şi ieşirile de urgenta, precum şi căile de circulaţie şi uşile de acces spre acestea trebuie sa fie eliberate de orice obstacole, astfel încât sa poată fi utilizate în orice moment fără dificultate. Căile şi ieşirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevăzute cu iluminat de siguranta/urgenta de intensitate suficienta în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrica. 3.Detectarea şi prevenirea incendiilor În funcţie de dimensiunile şi destinaţia clădirilor, de echipamentele pe care acestea le conţin, de proprietăţile fizice şi chimice ale substanţelor prezente şi de numărul maxim potenţial de persoane prezente, locurile de munca trebuie prevăzute cu dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor şi, dacă este necesar, cu detectoare de incendii şi sisteme de alarma. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie sa fie uşor accesibile şi uşor de manevrat. Acestea trebuie sa fie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 971/2006. Aceste semnalizari trebuie sa fie suficient de rezistente şi amplasate în locuri corespunzătoare. 4.Ventilatia locurilor de munca în spaţii închise Trebuie luate măsuri pentru a asigura suficient aer proaspăt la locurile de munca în spaţii închise, avându-se în vedere metodele de lucru utilizate şi cerinţele fizice impuse lucrătorilor. În cazul utilizării unui sistem de ventilare forţată, acesta trebuie sa fie menţinut în stare de funcţionare. Orice avarie trebuie semnalizata de un sistem de control, dacă acest lucru este necesar pentru sănătatea lucrătorilor. 5.Temperatura în încăperi
3

În timpul programului de lucru, temperatura din încăperile ce conţin posturi de lucru trebuie sa fie adecvată organismului uman, ţinându-se seama de metodele de lucru utilizate şi de cerinţele fizice impuse lucrătorilor. Temperatura în camerele de odihna, încăperile pentru personalul de serviciu permanent, în încăperile sanitare, în cantine şi în încăperile pentru acordarea primului ajutor trebuie sa corespundă destinaţiei specifice a acestor încăperi. 6.Iluminatul natural şi artificial În măsura în care este posibil, locurile de munca trebuie sa aibă iluminat natural suficient şi sa fie prevăzut un iluminat artificial adecvat pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor. Locurile de munca în care lucrătorii sunt în mod deosebit expusi riscurilor în caz de defectiune la iluminatul artificial trebuie sa fie prevăzute cu iluminat de siguranta/urgenta de intensitate suficienta. 7.Zone periculoase Dacă locurile de munca includ zone periculoase în care, data fiind natura activităţii, exista riscul caderii lucrătorului sau a unor obiecte, aceste zone trebuie sa fie prevăzute, în măsura în care este posibil, cu dispozitive care sa evite pătrunderea lucrătorilor neautorizati în aceste zone.Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii care sunt autorizaţi sa pătrundă în zonele periculoase. Zonele periculoase trebuie marcate clar. 8.Încăperi şi zone pentru odihna Dacă securitatea sau sănătatea lucrătorilor, în special datorită tipului activităţii sau prezentei unui număr mai mare de angajaţi decât cel prevăzut, impun acest lucru, lucrătorilor trebuie sa li se pună la dispoziţie încăperi pentru odihna uşor accesibile sau zone pentru odihna corespunzătoare. Aceasta prevedere nu se aplica dacă lucrătorii sunt angajaţi în birouri sau în încăperi de lucru similare care oferă posibilităţi echivalente de relaxare în timpul pauzelor. Încăperile şi zonele pentru odihna trebuie prevăzute cu mese şi scaune cu spatar. În încăperile şi zonele pentru odihna trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru proiectia nefumatorilor impotriva disconfortului cauzal de fumul de tutun. 9.Femei gravide şi mame care alapteaza Femeile gravide şi mamele care alapteaza trebuie sa aibă posibilitatea de a se odihni în poziţie culcat în condiţii corespunzătoare. 10 Instalaţii sanitare Vestiare şi dulapuri pentru îmbrăcăminte Lucrătorilor trebuie sa li se pună la dispoziţie vestiare corespunzătoare dacă aceştia trebuie sa poarte îmbrăcăminte de lucru specială şi dacă, din motive de sănătate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe într-un alt spaţiu. Vestiarele trebuie sa fie uşor accesibile şi sa aibă capacitate suficienta. Vestiarele trebuie sa aibă dotări care sa permită fiecărui lucrator sa isi incuie îmbrăcămintea personală în timpul programului de lucru. Dacă este cazul (de exemplu, existenta substanţelor periculoase, umiditate, murdarie), vestiarele pentru îmbrăcămintea de lucru trebuie sa fie separate de vestiarele pentru vestimentatia şi efectele personale. Trebuie sa existe vestiare separate sau o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbaţi şi pentru femei. 11.Duşuri, cabine de WC-uri şi chiuvete Locurile de munca trebuie dotate astfel încât lucrătorii sa aibă în apropierea lor: - duşuri, dacă natura activităţii lor impune acest lucru; - locuri speciale prevăzute cu un număr corespunzător de cabine de WC-uri şi chiuvete. Dusurile şi chiuvetele trebuie prevăzute cu apa curenta rece (şi apa calda, dacă este necesar). Trebuie prevăzute duşuri separate sau trebuie asigurata utilizarea separată a dusurilor pentru bărbaţi şi pentru femei. Trebuie prevăzute cabine de WC-uri separate sau trebuie asigurata utilizarea separată a cabinelor de WC-uri pentru bărbaţi şi pentru femei.
4

12.Echipamente de prim ajutor 13. Circulaţia pietonilor şi vehiculelor Locurile de munca în spaţii închise sau în aer liber trebuie organizate astfel încât pietonii şi vehiculele sa poată circula în condiţii de securitate. IPSSM PRIVIND ANGAJATII DIN CADRUL ATELIERULUI DE TAMPLARIE I. Dispoziţii generale Art. 1 Să se prezinte la serviciu apt mental şi fizic pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu,fără a se afla sub influenţa băuturilor alcoolice sau a medicamentelor care îi pot afecta aceste capacităţi; Art. 2 Să nu introducă sau să consume băuturi alcoolice în unitate şi în timpul programului de lucru; Art. 3 Să respecte traseul de deplasare înscris în fişa individuală de protecţie a muncii; Art. 4 Să respecte atribuţiile din fişa postului; Art. 5 Să poarte echipamentul de protecţie pe care l-a primit; Art. 6 Să fie instruit de către şeful locului de muncă în vederea utilizării corecte a echipamentului individual de protecţie; Art. 7 Să nu expună la pericol de accidentare atât persoana proprie, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă prin părăsirea neautorizată a postului de muncă sau fără înştiinţarea conducătorului direct al locului de muncă ; Art. 8 Să-şi însuşească şi să respecte ROI,IPSSM specifice postului,regulile PSI şi de acordare a primului ajutor,precum şi măsurile de aplicare a acestora; Art. 9 La plecarea din sediu să fie atent la coborârea scărilor, la deplasarea pe culoare, să nu execute alte operaţii ce îi distrag atenţia în timp ce se deplasează; Art.10 La deplasarea pe drumurile publice să respecte regulile de circulaţie din Codul Rutier; Art.11 Să nu alerge după mijloacele de transport în comun; Art.12 Să nu urce şi să nu coboare din mijlocul de transport în timpul mersului; Art.13 Să aştepte venirea mijlocului de transport în spaţiile special amenajate; Art.14 Să se prezinte la controlul medical periodic; Art.15 Să nu introducă în priză cordoane electrice fără ştecher sau cu ştecherul defect; Art.16 Să nu încarce instalaţiile electrice peste sarcina admisă; Art.17 Să nu repare aparatură electrică, nefiind autorizat pentru aceasta; II. Dispoziţii specifice Art.18 Să verifice înainte de începerea lucrului dacă utilajele, uneltele de lucru şi echipamentele individuale de protecţie corespund cerinţelor de securitate şi să nu le folosească pe cele neconforme anunţându-şi conducătorul locului de muncă. Art.19 Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie pericol de accidente sau îmbolnăviri profesionale. Art.20 Să aducă la cunoştinţa şefilor ierarhici în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă suferite de propria persoană ,sau de alţi angajaţi. Art.21 Să oprească lucrul imediat la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident,şi să informeze conducătorul locului de muncă. Art.22 Este obligatorie dotarea şi folosirea circularelor cu sisteme de semnalizare pentru avertizarea de pornire a circularului a lucrătorilor aflaţi în subsolul halei de producţie. Art.23 Este obligatorie avertizarea acustică de către circularist înainte de punerea în miscare a dispozitivelor de antrenare a circularului. Art.24 Eliminarea deşeurilor dintre pânzele circularului se va efectua numai utilijând dispozitive destinate în acest scop(vergele,cârlige,ţapine). Art.25 Este obligatorie centrarea şi prinderea corectă a buştenilor în cărucioarele de sprijin.
5

cu diversele părţi ale corpului sau cu diferite alte unelte. Art.sau cu ea deteriorată.50 Este interzisă utilizarea căruciorului de lucrătorii care-l deservesc atunci când tampoanele extremităţilor sunt defecte sau lipsesc. Art. Art.30 Se interzice punerea în funcţiune a utilajelor dacă transmisiile mecanice nu sunt protejate cu ajutorul protectorilor ficşi.27 Funcţionarea circularelor a căror fundaţie este deteriorată. 6 . Art. Art.este obligatorie baterea penelor cu un ciocan special. Art. Art.sunt interzise.precum şi starea tehnică a danturii acesteia.43 La primele semne de intrare în trepidaţie a buştenilor cu conicitate mare. Art. Art. Art.48 Traversarea lucrătorilor precum şi staţionarea acestora peste liniile căruciorului în timpul funcţionării .sau a programului de lucru.34 Este interzisă utilizarea jghebului vibrator în absenţa plasei de sârmă dintre acesta şi traversa de la baza circularului.39 Dacă pentru întinderea pânzelor de circular se lucrează cu bigle fixe. În cazul lucrului la ferăstraie panglică pentru debitat buşteni.fără funcţionarea corespunzătoare a instalaţiei automate de verificare a tensiunii. Art. Art.35 Este obligatorie curăţarea circularului de rumeguş la sfârşitul fiecărui schimb.26 Circulaţia sau staţionarea salariaţilor pe linia de rulare a cărucioarelor de alimentare/ieşire a materialului lemnos.28 Se interzice utilizarea circularelor atunci când prezintă fisuri sau crăpături în batiu Art.41 Este obligatorie utilizarea dispozitivului cu lanţ. Art.45 Întinderea pânzei pe volantă.32 Utilijarea circularului având dispozitivul de blocare a manetei cricului în stare necorespunzătoare este interzisă. Art.este interzisă.crăpături sau a căror dinţi sunt lipsă.cu alte scule decât chei-cric este interzisă. Art.51 Orice intervenţie la ferăstrăul panglică în timpul funcţionării acestuia este cu desăvârşire interzisă.trebuie respectat : Art. Art.lucrătorul care deserveşte circularul trebuie să ia măsuri pentru anularea sau micşorarea avansului.37 Întinderea excentricului biglelor cu jgheab. Art. Art.38 Baterea penelor cu ciocanul.în vederea întinderii pânzelor de circulare. Art.49 Curăţirea rumeguşului rezultat în urma debitării precum şi a căii de rulare a căruciorului se face numai cu instalaţia oprită şi scoasă de sub tensiune. Art.pentru tensionarea pânzelor de circulare.52 Se interzice folosirea pânzelor care prezintă fisuri.pentru evitarea jocului marginilor la debitarea buştenilor cu conicitate mare.sau în zonele de alimentare a utilajelor de prelucrare(rindeluire) a materialului lemnos este strict interzisă.36 Verificarea pânzelor se face de către lucrătorii calificaţi şi instruiţi corespunzător care deservesc circularul la începutul programului şi periodic. Art.44 Înainte de pornirea maşinii trebuie să fie verificate starea tehnică a maşinii şi în mod deosebit întinderea pânzei. Art. Art.este interzisă.este strict interzisă.în cazul utilizării biglelor cu jgheab excentric.46 Este interzis a se lucra cu ferăstrăul panglică cu rolele de ghidare a panglicii scoase din funcţie.Art.40 Scoaterea penelor în cazul folosirii biglelor fixe pentru întinderea pânzelor de circular.29 Este interzisă pornirea circularelor dacă au subansamble defecte sau cu un grad avansat de sudură. Art.31 Este interzis utilizarea circularelor pentru debitare dacă pânza tăietoare prezinta fisuri sau dinţi rupţi.42 Urcarea lucrătorilor pe buştenii care încep să intre în vibraţie cu scopul fixării acestora pe cărucior.47 Pornirea maşinii prin rotirea forţată a volantelor maşinii cu mâna este strict interzisă.este interzisă.iar utilizarea penelor necorespunzătoare este interzisă.sau prezintă tendinţe de deteriorare evidente este interzisă.33 Este interzisă pornirea şi funcţionarea circularului fără montarea jgheaburilor vibratoare destinate evacuării rumeguşului format sub circular.fără fixarea dispozitivului de prindere a acestora la partea de ieşire din circular.

este interzisă lăsarea cu bună ştiinţă spre folosire sau încredinţarea spre folosire a instalaţiilor de debitat altor lucrători sau persoane. ramanand libere numai portiunile pe unde se introduc materialele. Art.60 După terminarea programului de lucru . Art. 2.58 Este interzisă lăsarea buştenilor pe cărucioarele de sprijin sau de alimentare după terminarea programului de lucru.Sistemul de angrenare a cilindrilor de avans va functiona perfect. 11.55 Nu se va permite intervenţia altor lucrători necalificaţi.este interzisă staţionarea sau executarea diverselor manevre în faţa buşteanului între rampa de alimentare şi ferăstrăul panglică. 13. Art.Toate masinile de prelucrare a lemnului vor fi prevazute cu dispozitive de captare a rumegusului sau a talajului cu posibilitatea de a fi racordate la o instalatie de exhaustare. In valtul canelat de inaintare a materialului se va instala o bara prevazuta cu gheare de retinere.Se admite si prelucrarea pieselor de grosime diferita.Arborele portcutit de la masinile de rindeluit in grosime este aparat de o capota rezistenta.Masina de rindeluit in grosime trebuie sa fie prevazuta cu un fierastrau de siguranata care sa asigure mentinerea reglajului masinii de rindeluit.utilajele se vor lăsa oprite.57 La terminarea programului de lucru. Parghia de cuplare va fi astfel montata in apropierea muncitorului incat sa poata fi usor de manevrat in caz de accidente.Valturile de avans ale masinii vor fi reglate corespunzator.In cazul in care masa masinii de rindeluit in grosime este lasata mai jos de 8 cm. instruiti pentru a folosi acest tip de masini.54 În procesul de alimentare a ferăstrăului panglică . Acest lucru este obligatoriu a se verifica zilnic inaintea pornirii utilajului.scoaterea de sub tensiune şi montarea plăcuţelor avertizoare corespunzătoare. 9.Dupa schimbarea cutitelor se va lucra cu masina cateva minute dupa care se va verifica strangerea suruburilor. spre a evita impingerea si tragerea pieselor de catre muncitori.59 La sfârşitul programului. carcasele metalice vor fi protejate prin legarea la centura de impamantare si la nulul de protectie. 8. care va acoperi acest gol din fata valtului.Piesele care se introduc in masina in acelasi timp trebuie sa aiba aceeasi grosime. Art.La masina de rindeluit. IPSSM MASINA DE RINDELUIT 1. 6. In caz de intepenire a piesei sau de blocare a masinii. Art.53 Înainte de începerea debitării este obligatorie verificarea şi fixarea buşteanului în ghearele de prindere de pe suportul instalaţiei.după terminarea curăţeniei este interzisă lăsarea deschisă a grilajului de la evacuarea deşeurilor din debitare către başcă. 10. Art. 5. 12.56 Intervenţiile de orice natură la circulare sau ferăstraie panglică se va face obligatoriu numai după oprirea acestora. de proiectarea nodurilor sau aschiilor. 7. se va intrerupe curentul sau se va actiona maneta pentru trecerea curelei saiba fixa pe saiba libera si numai dupa aceea se va proceda la deblocarea masinii. care permite evacuarea talajului si sa-l fereasca de lovituri pe muncitorul de deservire a masinii. 4. In 7 . se va pune o aparatoare speciala.scoase de sub tensiune şi curăţate de resturile debitate.sau neinstruiţi corespunzător în procesul de debitare a buştenilor cu ferăstraie panglică sau circulare. paralele cu valtul spre a se evita aruncarea inapoi a materialului. 3.Este interzis sa se introduca in masina de gaurit in grosime piese mai scurte decat distanta intre extremitatile valturilor.Este interzis sa se regleze masina pentru taierea aschiilor mai groase de 4 mm. Art. dar in acest caz se introduc numai cate doua piese pe la cele doua capete ale valturilor si diferenta de grosime dintre cele doua piese nu va depasi 8 mm.Pe masinile de rindeluit vor lucra numai muncitorii pregatiti.Art.

16.Fumatul sau focul deschis sunt interzise in atelierele de tamplarie.Masina de rindeluit va fi deservita de cel putin trei persoane: o persoana alimenteaza cu materiale de prelucrat.Se interzice efectuarea oricaror incercari de punere sub tensiune a utilajului inainte de executarea si verificarea legaturii la pamant a utilajului. 20. aceasta se face numai cu aprobarea conducatorului locului de munca. 29. 19. 28. cunoscand pericolul pe care il prezinta utilajul sau scula defecta. 31. 27. rumegusul si deseurile vor fi evacuate treptat.Nici un muncitor nu are voie sa inceapa lucrul pana nu este convins ca si-a insusit instructajul de protectia muncii si ca desfasurarea muncii pe masina nu prezinta pericole de 8 . 23. 18. pentru a nu se aglomera locul de munca.Este strict interzis de a parasi masina in timpul functionarii. precum si cunostinte si deprinderi specifice protectiei muncii in lucrarile pe care le executa. 24. 15.Nici un angajat. in prealabil. durata si data instruirii.Personalul muncitor trebuie sa posede cunostinte generale cu privire la lucrul in conditii nepericuloase. Cutitele.Cutitele care se vor monta pe axul portcutit vor fi tratate.Este obligat sa poarte echipamentul de protectie si de lucru din dotare.Persoanele care efectueaza reglajele vor fi instruite in acest scop si vor avea un instructaj de protectia muncii.Este obligat sa utilizeze corect dispozitivele de pornire si oprire a utilajelor cu care lucreaza. 26. 32.Toti muncitorii sunt obligati sa mentina in permanenta curatenie la locul de munca. 21.Este obligat sa verifice utilajul si sculele inaintea inceperii lucrului.Instructajele de protectia muncii se vor consemna obligatoriu in fisa individuala de instructaj. dupa fiecare reascutire se vor tara. iar cea de-a treia persoana trage piesa prelucrata de la valt si o depoziteaza la piese prelucrate. 30. 22.Instructajul periodic se face intregului personal muncitor la locul de munca.Masina de rindeluit in grosime nu se va porni daca nu sunt montate toate aparatorile de protectie. Materialele de prelucrat si cele prelucrate vor fi asezate in locuri special destinate. Acest instructaj se va completa si cu demonstratii practice.Este interzis a se curata utilajul in timpul functionarii.Stivuirea si depozitarea materialelor de prelucrat se va face ordonat pentru a evita prabusirea. 36.Insusirea instructiunilor de exploatare.Este interzis muncitorului de a efectua alte operatii de productie decat cele care intra in definirea cerintelor postului de munca in care persoana respectiva urmeaza sa lucreze si pentru care a fost nominalizata si instruita.cazul in care aceasta nu functioneaza.Nu se admit nici un fel de reglaje in timpul functionarii utilajului. diferenta de greutate de la unul la altul fiind minim un gram. 35. in asa fel alese incat manipularea lor rationala sa fie asigurata conform procesului tehnologic. o persoana fixeaza si impinge piesele de prelucrat prin valturile masinii. 34. 37. 14. fara efectuarea si insusirea instructajului de protectia muncii. inaintea inceperii lucrului. nu va fi admis la lucru.Se interzice pornirea masinii fara capacele de protectie montate sau cu capacul superior deschis. indiferent daca este temporar. Fisa de instructaj se semneaza in mod obligatoriu de cel ce a realizat instructajul si de cel ce a fost instruit. de protectia muncii si PSI sunt obligatorii pentru toti muncitorii ce deservesc acest tip de utilaj. 17. 33. de intretinere.Se interzice cu desavarsire ca persoanele fara calificare corespunzatoare si fara a avea instructajul necesar sa lucreze pe masina. Latimea minima admisa a cutitului este de 17 mm 25. sezonier sau presteaza munca pe baza de contracte incheiate intre unitati. cu indicarea materialului predat.Este interzis de a lucra cu alte scule si utilaje decat cele cu care este dotat locul sau de munca pentru care este instruit.

evita circulatia in locuri periculoase. 2. cu urme de grasimi sau cu fisuri. In cazul infundării instalaţiei de exhaustare de la maşina de indreptat . După oprirea maşinii este interzisă frânarea pieselor in mişcare cu diverse obiecte. dispozitivele de protectia muncii si toate materialele de propaganda cu caracter de protectia muncii. zona inactivă a cuţitelor. Generalitaţi 1.Pastreaza in perfecta stare aparatorile. La montarea cuţitelor este obligatoriu să se verifice integritatea penelor de fixare. IPSSM STRUNG PENTRU LEMN 1. şi in mod deosebit: • starea cuţitelor tăietoare ( gradul de ascuţire . Inainte de inceperea lucrului salariaţii deservenţi au obligaţia de a verifica starea tehnică a strungului. reglare sau reparaţii in timpul funcţionării maşinii. Montarea cuţitelor de freză la maşina de frezat se va face conform instrucţiunilor producătorului acesteia. 38. va verifica starea tehnica a masinii. 8. Dacă in timpul funcţionării apar zgomote şi vibraţii peste limitele normale salariatul care deservesţe maşina are obligaţia de a intrerupe alimentarea cu energie. 9. 39. Este interzis a se lucra la maşinile de frezat dacă dispozitivele de protecţie lipsesc sau nu sunt in stare de funcţionare. 4. 7. 5. a sculelor si dispozitivelor. IPSSM MASINA DE INDREPTAT 1. Schimbul cuţitelor pe freză este este posibil numai după oprirea alimentării cu energie şi blocarea pornirii accidentale. 3. in timpul prelucrării. Este interzisă utilizarea maşinii de indreptat atunci cand lipseşte unul sau mai multe şuruburi de prindere a cuţitelor in arborele port-cuţite. Prelucrarea reperelor curbate pe masa maşinii este permisă numai cu suprafaţa concavă in jos. Este interzisă montarea in arborele port-cuţite a cuţitelor ruginite. 2. lipsa fisurilor. a şuruburilor de strângere precum şi modul de fixare a cuţitelor in arborele port-cuţite. antirecul şi capabil să acopere permanent.La intrarea in schimb muncitorul se va prezenta odihnit. echipat cu echipamentul de protectie si de lucru corespunzator. aceasta se va desfunda numai după intreruperea alimentarii cu energie şi oprirea mişcării de rotatie a arborelui port-cuţite. IPSSM MASINA DE FREZAT 1.accidente. 6. iar in cazul in care acestea nu corespund anunta imediat seful formatiei de lucru. 40. 4. Sunt interzise intervenţiile de curăţire. Este interzisă folosirea de improvizaţii la montarea sculelor aşchietoare. 3.In incinta unitatii si sectiilor circula pe caile de acces stabilite in acest sens. a crăpăturilor) • existenţa şi funcţionarea protectorilor şi a dispozitivelor de protecţie 9 . Rigla de ghidare trebuie sa aibă o inaltime suficientă pentru a realiza o ghidare sigură a reperelor de prelucrat. Inainte de inceperea lucrului operatorul care deserveşte maşina are obligaţia să verifice: • ascuţirea şi integritatea cuţitelor • planeitatea şi starea mesei de lucru • reglarea adâncimii de tăiere 5. 6. Este interzis a se lucra cu maşina de indreptat dacă aceasta nu este prevazută cu un dispozitiv de protecţie reglabil.

precum si tipul si caracteristicile masinii. pe arborele masinii sau pe butucul flansei de fixare. In cazul in care se constata nereguli (descentrari. 14. la turatie de regim.Sculele de prelucrare (burghiu.Corpurile abrazive se vor feri de lovituri si trepidatii.Mandrinele de prindere a burghielor. 9. in jurul reperului . 10. descentrate sau cu muchiile taietoare uzate. a benzii abrazive. numai daca discul abraziv este protejat cu o carcasa de protectie corespunzatoare. Se interzice executarea lucrarilor in zone aglomerate cu personal. incat sa se asigure o centrare perfecta a acestora fata de axul de rotatie. 4. flexul sau masina de gaurit. trebuie sa se faca in asa fel. iar depozitarea acestora se va face in locuri special destinate. 3. 6. sensului de rotire a discurilor abrazive. flex) se va face cu piulite cu filet de sens invers. nefortat. vibratii etc.). 3. 12.Se interzice lasarea din mana a masinii portative. deformate. forma piesei.Strangerea discurilor abrazive (polizor. nu se vor porni numai daca scula prelucratoare nu este in contact cu corpul care sa impiedice rotirea lui libera. pentru strangerea sculei. Orice intervenţie pentru reglarea sau deblocarea a reperelor de prelucrat se va efectua numai după intreruperea alimentării cu energie electrică. 10 . se va alege regimul de lucru corespunzator operatiei ce se executa. a discurilor abrazive de polizare sau taiere.In timpul lucrului. la intreruperea lucrului. se vor strange si desface numai cu chei adecvate.• starea dispozitivelor de strângere şi centrare • centrarea corespunzătoare intre vârfuri a reperului de prelucrat • starea reperelor (lipsa crăpăturilor. calitatea suprafetei prelucrate.La prelucrarea prin polizare. 7.Dupa montarea burghielor sau a corpurilor abrazive pe axul masinii. 5. decat dupa oprirea completa a corpului abraziv sau a burghiului. in mod obligatoriu.Burghiul introdus in mandrina. lucratorul va avea o pozitie laterala fata de planul discului abraziv sau taietor.Polizorul manual se poate utiliza la operatiile de polizare exterioara. care se vor scoate inaintea pornirii masinii. sculei utilizate si materialului piesei de prelucrat. 2. 11. 5 Este interzisă şlefuirea reperelor prin strângerea manuală. Inainte de pornirea masinii.Se interzice franarea cu mana a mandrinei. ochelari de protectie. a materialelor casante. nu sunt fixate in mâner sau al căror mâner prezinţă crăpaturi sau asperităţi. Discul trebuie sa intre liber. lucratorul va purta. 13. in timpul functionarii masinii. se va proceda la functionarea in gol. 7 Este interzisă utilizarea cuţitelor al căror mâner nu prezintă un inel metalic de fixare IPSSM MASINA CALIBRAT IPSSM PENTRU MASINI UNELTE PORTATIVE (GAURIT – POLIZAT – FLEX) 1. in timpul funcţionării strungului 4 Pentru şlefuirea reperelor de lemn se vor utiliza numai dispozitive corespunzatoare profilelor reperelor. 8.Se interzice utilizarea burghielor. precum si fixarea discului abraziv. flex) se vor fixa pe axul masinii. taiere sau gaurire.Alegerea corpurilor abrazive si a burghielor se va face in functie de felul materialuuli de prelucrat. etc) • corespondenţa dintre dimensiunile şi forma reperelor de prelucrat şi reglarea maşinii 2. in raport cu caracteristicile acesteia. 6 Este interzisă utilizarea cuţitelor care nu sunt ascuţite . se va trece la remedierea imediata a acestora. polizor. Este interzisă intrarea lucratorilor in raza de rotire a dispozitivului de prindere. a zonelor cu defecte. inainte de inceperea lucrului. cu partile active uzate.Polizorul manual.

17. se vor evita contactele bruste cu piesa . disc taietor) nu corespunde normelor sau a devenit inutilizabila in timpul exploatarii. IPSSM PRELUCRĂRI MECANICE PRIN AŞCHIERE / TAIERE Tăierea Ferăstraie circulare. 11 . burghiu. lucrul la ferăstraiele circulare dacă acestea nu sunt dotate cu dispozitive de protecţie. functie de natura piesei abrazive si turatia maxima a polizorului. frânarea mişcării de rotaţie a pânzei tăietoare. functie de diametrul maxim admisibil al acestuia. Cuţitul divizor trebuie montat în acelaşi plan cu pânza tăietoare. intrarea salariaţilor sub ferăstraielor circulare sau introducerea mâinilor pentru evacuarea rumeguşului sau a deşeurilor. vor trebui asezate astfel incat sa preintampine caderile sau blocarea cailor de acces. Lăţimea cuţitului divizor trebuie să fie 0. b. 18. cuţitele divizoare şi predespicătoare acolo unde este cazul. excentricităţi. avand sistemul de alimentare cu circuitul de legare la nul. 20. f. actionate electric. iar in mediu periculos (ex: umed). în poziţia de lucru sau în repaus. dacă acestea sunt defecte şi nu sunt corespunzătoare tipodimensiunilor maşinii şi sarcinii de lucru. se vor folosi numai cabluri in buna stare.La prelucrarea cu burghie si corpuri abrazive. g. Se va evita incalzirea excesiva a sculei prelucratoare. Înălţimea cuţitului divizor va fi aleasă astfel încât la montarea vârfului lui să fie cel puţin la nivel cu dinţii din zona superioară a pânzei.In cazul cand una din sculele prelucratoare (burghiu. perii sau prin alte mijloace destinate în acest scop. lucrul la ferăstraiele circulare dacă acestea nu au montate. h. folosirea pânzelor tăietoare monometalice care prezintă mai mult de doi dinţi lipsă sau când aceştia sunt consecutivi.15. fisuri. Cuţitul divizor trebuie fixat sigur. disc taietor) sau de conductorul electric de alimentare. Acestea se vor evacua numai cu lopeţi de lemn. se va opri imediat functionarea acestora si se vor lua masurile ce se impun. 16. iar sistemul de fixare trebuie să fie comod şi uşor de manipulat. e. folosirea pânzelor tăietoare care prezintă crăpături. Contactele dintre corpul abraziv si piesa se va realiza lent. în planul pânzei tăietoare. distanţa dintre vârful dinţilor pânzei şi cuţitul divizor nu trebuie să depăşească 10 mm.1 până la 0. conform Cărţii tehnice şi în funcţie de sarcina de lucru. 19. c. Generalităţi Cuţitul divizor trebuie confecţionat din material corespunzător şi trebuie să aibă formă curbă care urmează profilul pânzei tăietoare. În punctul cel mai îndepărtat. salariatul care deserveşte ferăstraiele circulare să stea.La utilizarea uneltelor portative actionate electric. cu diverse obiecte sau cu bucăţi de material lemnos . după deconectarea motorului electric de la reţea.5 mm mai mare decât lăţimea de tăiere a pânzei. disc abraziv. folosirea pânzelor tăietoare armate cu unul sau mai mulţi dinţi lipsă. nu va fi depasita turatia maxima a corpului abraziv. d.Materialele si semifabricatele prelucrate sau debitate. se vor utiliza manusi din cauciuc electroizolant iar imbracamintea va fi uscata. Poziţia acestuia trebuie să fie în lateralul planului pânzei tăietoare. cu mult simt si progresiv.La polizorul manual sau flex. Este interzis: a.Se interzice apucarea uneltelor electrice portative de partea activa (piatra.prin soc. izolat fata de pamant.

Este interzisă utilizarea de improvizaţii la montarea burgheilor în mandrină. reglarea limitatoarelor de cursă.Înainte de începerea lucrului la ferăstraiele circulare salariaţii care le deservesc au obligaţia de a verifica starea tehnică a acestora. existenţa şi funcţionarea protectorilor şi/sau dispozitivelor de protecţie. f. Pentru evitarea intoxicaţiilor salariaţii vor respecta următoarele măsuri de igienă: 12 . existenţa şi starea tehnică a protectorilor. lucrul fără apărătoarea de la dispozitivul de fixare pneumatică. a face inoperant dispozitivul de comandă bimanuală al ferăstrăului circular de retezat cu avans vertical mecanic al capului de tăiere. o. depozitarea oricăror materiale. IPSSM ACTIVITATEA DE FINISARE La sfârşitul schimbului de lucru sau. modul de fixare şi centrare a mandrinei pe arborele maşinii. şi în mod deosebit: d.2. m. starea curelelor de transmisie. p. k. repere prelucrate sau de prelucrat în gabaritul de deplasare a mesei mobile. reglarea înălţimii de tăiere în funcţie de dimensiunile reperelor de prelucrat. l. salariaţii deservenţi trebuie să verifice starea tehnică a acestora. g. echipamentele tehnice se vor curăţa de depunerile de materiale de finisare. r. e. modul de prindere şi centrare a burghiului în mandrină. h. utilizarea ferăstrăului circular de retezat atunci când lipsesc apărătorile de la pânza tăietoare şi sistemul de transmisie. IPSSM PENTRU GAURIRI SI SCOBIRI Înainte de începerea lucrului la maşinile de găurit. n. deşurile rezultate fiind evacuate într-o zonă destinată acestui scop. funcţionarea dispozitivelor de fixare. existenţa şi starea racordărilor la instalaţia de exhaustare. Art 7. Ferăstrăul circular de retezat Se interzice: q. utilizarea ferăstrăului circular de retezat cu masă mobilă atunci când lipsesc limitatoarelor de de cursă şi masa nu este asigurată împotriva ieşirii de pe glisiere. starea de ascuţire a burghielor. utilizarea ferăstrăului circular de retezat cu masa mobilă atunci când lipseşte dispozitivul pentru sprijinirea şi fixarea reperului de prelucrat. funcţionarea sistemelor de interblocare. acţionarea manuală a capului de tăiere. t. strângerea şi ascuţirea pânzei. după caz. s. Este interzisă prinderea manuală a reperelor de prelucrat în timpul prelucrării. u. La utilizarea ferăstrăului circular de retezat cu avans vertical mecanic al capului de tăiere salariaţilor deservenţi le sunt interzise: a. Este interzisă frânarea mandrinei cu mâna. fixarea manuală a reperelor de prelucrat. şi în mod deosebit: i. utilizarea ferăstrăului circular de retezat pentru operaţiile de despicate a reperelor din lemn (tăierea în lungul fibrei). j. mai des. c. v. b. funcţionarea dispozitivelor de fixare a reperului de prelucrat.

l. Corpul abraziv va fi folosit numai la turaţia înscrisă pe acesta sau pe eticheta de fabricaţie. Punerea în funcţionare şi oprirea funcţionării instalaţiilor de ventilare se vor efectua numai sub supravegherea responsabilului instalaţiei sau a înlocuitorului acestuia. controale medicale periodice. în cazul în care există surse de pulberi sau substanţe care prin amestec pot da combinaţii inflamabile. Pentru reţinerea pulberilor abrazive degajate în timpul lucrului. Se interzice ajustarea pieselor la polizor fără ca acestea să se sprijine pe suport. la polizor. înainte de începerea lucrului. utilizarea instalaţiilor de ventilare comune. la sfârşitul schimbului. IPSSM PENTRU POLIZOARE FIXE Montarea corpurilor abrazive se efectuează numai de muncitori special instruiţi şi autorizaţi de conducerea unităţii. este obligatorie spălarea mâinilor înaintea meselor. nu se va fuma în încăperile de lucru. Suportul de sprijin va fi astfel reglat încât punctul superior de contact al piesei cu corpul abraziv să se găsească în planul orizontal ce trece prin centrul corpului sau mai sus cu cel mult 10 mm. Distanţa dintre corpul abraziv şi suportul de sprijin nu va depăşi 3 mm. executată conform STAS 6177/1 . La începerea operaţiei de polizare contactul cu piesa se va realiza lent şi progresiv. spălarea zilnică. lucrătorii vor verifica existenţa şi continuitatea legăturii la centura de împământare a halei.87. procedându-se imediat la corectarea sau înlocuirea celui uzat neuniform. In timpul lucrului se va evita uzura neuniformă a corpului abraziv. Se interzice montarea corpurilor abrazive cu mai multe garnituri suprapuse. j. cu apă şi săpun. Se interzice utilizarea corpurilor abrazive cu liant magnezic în cazul în care a trecut mai mult de un an de la fabricarea lor. Polizorele fixe vor fi prevăzute cu ecran de protecţie mare cu vizor reglabil din geam securizat. recircularea totală sau parţială a aerului din încăperile de lucru unde există degajări de substanţe toxice peste concentraţiile limită admise. verificarea tirajului exhaustoarelor prin punerea palmei la prizele de absorbţie. nu se vor păstra şi consuma alimente în încăperile de lucru. Se interzice prelucrarea pieselor pe suprafaţa laterală a corpurilor abrazive. polizoarele fixe vor fi prevăzute cu instalaţii de reţinere a acestor degajări nocive Reglarea suporţilor şi vizierelor de protecţie va fi executată numai dacă corpul abraziv este în stare de repaus.i. Se interzice utilizarea polizoarelor dacă nu au montată carcasa de protecţie. IPSSM PENTRU INSTALATIA DE VENTILARE Instalaţii de ventilare si exhaustare La fiecare instalaţie de ventilare trebuie afişate instrucţiuni privind modul de funcţionare şi întreţinere. explozive sau toxice. Este interzisă: funcţionarea exhaustoarelor şi a suflantelor fără separatoare de aşchii la intrarea în ventilator. IPSSM PRODUCEREA AERULUI COMPRIMAT (COMPRESOR) 13 . m. k.

Insteucţiuni de utilizare şi securitate a muncii. Prevederi de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat în instalaţii fixe Captarea şi filtrarea aerului operatorul trebuie să menţină în perfectă stare de curăţenie elementele de prefiltrare ale prizei de aer. încălţămintea şi mâinile fără urme de ulei sau grăsimi. Data şi ora intervenţiei pentru remediere. temperatura finală a apei. În staţia de compresoare trebuie să se monteze indicatoare de avertizare privind pericolele specifice. numai după izolarea filtrului respectiv. ora şi localizarea defecţiunii. Operatorul nu va permite funcţionarea agregatului dacă temperatura aerului comprimat va depăşi 600C. Acesta se va ţine la secţia de producere a aerului comprimat şi trebuie păstrat până la terminarea reparaţiilor capitale ale instalaţiei. unde operatorul va consemna: Data. când agregatul de comprimare are doar un singur filtru este interzisă curăţirea acestuia în timpul funcţionării. după care se va deschide robinetul cu ventil pentru alimentarea cu apă de răcire a instalaţiei. semnătura celui care a observat-o.î. reparaţii şi revizii. Schema de ungere. Comprimarea aerului Înainte de punerea în funcţiune a agregatului de comprimare se va verifica de către oparator întrega instalaţie. debitul de răcire va fi reglat a. presiune. verificarea şi curăţarea se vor face individual.). În timpul funcţionării instalaţiei este interzisă orice intervenţie la organele de maşini aflate în mişcare. Grafic de revizii şi reparaţii anuale. Fiecare instalaţie de producere a aerului comprimat va avea un Registru unic de evidenţă . La fiecare instalaţie de producere a aerului comprimat vor exista următoarele documente: Schema reşelelor de aer şi apă cu indicarea tuturor armăturilor şi aparatelor de măsură şi control. Se interzice pornirea agregatului de comprimare fără ca apa de răcire să circule în instalaţie. Pentru exploatarea şi întreţinerea agregatelor de comprimare trebuie să se folosească numai mecanici de utilaje şi electricieni – instruiţi ca electricieni şi autorizaţi ISCIR .cu pagini numerotate şi vizat de conducerea unităţii deţinătoare. Data la care s-au efectuat lucrările de întreţinere. curăţirea filtrelor se va efectua periodic şi conform Cărţii tehnice a utilajului ori de câte ori este nevoie. legate în paralel. să nu depăşească temperatura indicată de Cartea tehnică. semnătura celui care a efectuat-o. Operatorul este obligat să menţină în perfectă stare de funcţionare dispozitivele de supraveghere automată şi dispozitivele de oprire în caz de urgenţă. când sunt mai multe filtre. inclusiv legarea la nulul de protecţie şi la priza de pământ. etc. la ieşirea din răcitoarele finale. Tot în Registru unic de evidenţă se vor nota şi valorile parametrilor funcţionali (debit. Operatorul va avea echipamentul de lucru.Exploatarea agregatelor de comprimare va fi încredinţată numai operatorilor calificaţi în acest scop. după răcirea instalaţiei. 14 . Schema instalaţiilor electrice de forţă şi de comandă. temperatură. Este interzis operatorilor de la agregatele de comprimare şi recipientele tampon să părăsească locul de muncă în timpul funcţionării acestora sau să desfăşoare alte activităţi în afara sarcinii de muncă.

Stocarea aerului comprimat Recipientul tempon trebuie scos imediat din funcţiune şi izolat de restul instalaţiei.) conform cu cei prescrişi în Cartea tehnică. decât cele menţionate mai sus. Se interzice depozitarea în spaţiile de compresoare a materialelor de întreţinere (scule pentru lăcătuşerie şi montaj. Dacă se observă şi alte defecţiuni. care asigură operatorilor o securitate perfectă. de către persoane autorizate. dacă acesta nu este prevăzut cu un dispozitiv automat de deconectare. Jocuri radiale sau zgomote anormale ale agregatului de comprimare. Consumul de ulei se va evidenţia pe schimburi şi agregate de comprimare în Registrul unic de evidenţă. peste cel indicat în Cartea tehnică. luându-se măsuri în vederea eliminării cauzei care a produs-o. conţinut de impurităţi. Agregatul de comprimare a aerului trebuie să fie oprit în mod obligatoriu în următoarele cazuri: Spargerea unei conducte. Defecţiuni în sistemul de răcire. combustibili lichizi etc.Nu se admite ungerea manuală în timpul funcţionării agregatului de comprimare decât în cazul în care acesta este prevăzut cu dispozitive de ungere (pulverizatoare). Se interzice funcţionarea agregatului de comprimare. probele de apă se vor lua zilnic de către operatori şi se vor verifica conformitatea parametrilor. operatorul trebuie să oprească imediat agregatul de comprimare şi să anunţe şeful ierarhic superior. Se interzice utilizarea agregatelor de comprimare a aerului dacă apa de răcire nu are parametrii în conformitate cu cei indicaţi de Cartea tehnică. dacă temperatura uleiului din interioarul staţiei de compresoare nu se încadrează în intervalul de temperaturi admisibile ale aerului.) mai mult decât necesarul pentru 24 de ore. Defecţiuni în sistemul de ungere. Înaintea punerii în funcţiune a agregatului de comprimare a aerului trebuie verificate toate aparatele dacă sunt corect interconectate şi fixate rigid. Scurgeri la îmbinări. prevăzute în Cartea tehnică. Creşterea presiunii de refulare peste limita maximă prescrisă. uleiul rămas în rezervorul dispozitivului de ungere manuală se evacuază. precum şi din cămăşile de răcire. răcitoare pentru ulei. dar nu mai mare de o oră. răcitoare intermediare şi finale pentru aer) trebuie curăţat la intervalele impuse de Cartea tehnică – se va consemna în Registrul unic de evidenţă. Defecţiuni la aparatele de măsură şi control precum şi la supapele de siguranţă. Sistemul de răcire (cămăşi. atunci când se constată: Deformaţii sau fisuri. Defecţiuni în sistemul de trensmisie. uleiurile minerale utilizate trebuie să fie cele prescrise în Cartea tehnică a utilajului. nu trebuie să depăşească valorile prescrise în Cartea tehnică. Se interzice utilizarea uleiurilor recuperate pentru ungere. pentru orice creştere a consumului de ulei. etc. înainte de o nouă umplere cu ulei. Reglarea supapei de siguranţă trebuie 15 . va fi analizată la sfârşitul fiecărui schimb. Scăderea presiunii de separaţie sub limita prescrisă. Defecţiuni la organele de fixare a capacelor de protecţie (dopuri). Temperatura apei de răcire la evacuarea din răcitoarele intermediare. Controlul temperaturii aerului comprimat trebuie efectuat de către operator pe toate treptele de comprimare – temperaturile trebuie măsurate şi înregistrate în Registrul unic de evidenţă a instalaţiei la intervalul prscris de Cartea tehnică. Vibraţii datorate cuplajelor defecte ale organelor în mişcare şi fixării incorecte a conductelor. apa de răcire trebuie să aibă parametrii (duritate. La scăderea nivelului de ulei din instalaţia de ungere sub nivelul limită admisibil stabilit de Cartea tehnică sau la întreruperea debitului de ulei trebuie oprit imediat agregatul de comprimare.

Operatorul trebuie instruit. APARATE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL Se interzice utilizarea manometrelor dacă: Lipseşte sigiliul de verificare. INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE A MUNCII PENTRU ACTIVITATEA DE PRODUCERE A AERULUI COMPRIMAT ÎN INSTALAŢIILE MOBILE Agregatele mobile de comprimare a aerului trebuie adăpostite pe timp de vară sub şoproane.colecţia ISCIR. scăpări de aer la îmbinări. crăpături sau fisuri în pereţii recipientului. Este interzis a se fuma sau a umbla cu flacără deschisă în apropierea rezervorului de combustibil ala agregatului mobil de comprimare. Se interzice exploatarea agregatelor mobile de comprimare a aerului dacă nu au suport de sprijin în stare tehnică corespunzătoare.făcută la presiunea indicată în prescripţiile ISCIR. iar în timpul iernii în încăperi care să protejeze instalaţia contra îngheţului. La remorcare roata din faţă se va escamota. Schimbarea sau reglarea supapelor de siguranţă nu se poate face decât de persoanele autorizate ISCIR. controlându-se etanşeitatea recordurilor şi a flanşetelor la aceste aparate. cu respectarea măsurilor prescrise în instrucţiunile din Cartea tehnică a utilajului. apariţia unui incendiu care ameninţă în mod direct recipientul sub presiune. flacăra trebuie stinsă cu extintorul. reducerea presiunii se va face treptat. acest operator trebuie să cunoască funcţionarea aparatelor de măsură şi control precum şi a dispozitivelor de supraveghere automată. defecţiuni la aparatele de măsură şi control precum şi la dispozitivele de sigutanţă (supape de siguranţă). iar priza de aer să fie amplasată într-un loc ferit de praf. Deschiderea recipientului sub presiune se va face după ce operatorul s-a asigurat că nu există presiune în recipient. Agregatul mobil de comprimare trebuie oprit imediat din funcţionare atunci când se constată: deformări la pereţii recipientului. respectiv motorul termic sau electric. 16 . Toate dispozitivele de remorcare ale agregatului mobil de comprimare a aerului trebuie să fie fixate rigid şi asigurate împotriva desfacerii. gaze şi apă. Se interzice stingerea cu apă. DISPOZITIVE DE SIGURANŢĂ. operatorul trebuie să oprească imediat agregatul mobil de comprimare a aerului şi să anunţe persoana însărcinată cu supravegherea funcţionării recipientelor sub presiune pentru a se lua măsurile necesare. După alimentarea cu combustibil a agregatului mobil de comprimare a aerului trebuie să fie curăţate eventualele urme de combustibil scurs prin rezervor. iar în timpul iernii în încăperi care să protejeze instalaţia contra îngheţului. La instalarea agregatelor mobile de comprimare a aerului trebuie luate măsuri pentru ca evacuarea gazelor arse să nu provoace incendii. În cazul aprinderii agregatului mobil de comprimare. nu este fixat corect pe şasiu. producând vibraţii suplimentare. Este interzice utilizarea agregatelor mobile de comprimare a aerului dacă şasiul prezintă fisuri sau dacă agregatul. Se interzice instalarea agregatelor de comprimare mobile în încăperi care au nu uşi şi ferestre cu deschiderea în exterior. verificat dacă şi-a însuşit cunoştinţele teoretice şi practice necesare cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţă a recipientelor. conform „Prescripţiilor tehnice C4-90”. Dacă se constată defecţiuni care să pericliteze siguranţa de funcţionare a recipientului tampon.

următoarele măsuri de protecţie: Existenţa ţi montarea corectă a protectorilor. trebuie consemnate în Registrul unic de evidenţă al staţiei. în conformitate cu indicaţiile prevăzute în Cartea tehnică a utilajului. ciupiturilor. conductele de aer comprimat şi dispozitivele aferente. separatoare şi răcitoare. În cazul scoaterii din funcţiune a supapelor de siguranţă pentru un timp îndelungat.Acul indicatoarelor nu revine la „0” după dispariţia presiunii. repunerea lor în funcţiune trebuie făcută numai după ce au fost revizuite. cu supape de siguranţă . Este interzisă schimbarea poziţiei contragreutăţilor sau strângerea arcurilor supapelor de siguranţă în timpul funcţionării recipientelor sub presiune etc. Este interzisă montarea oricărui robinet de deschidere pe conducta de evacuare între aparatul. vor fi dezgheţate cu apă caldă sau abur. Pereţii interiori ai cilindrilor de la compresoarele cu piston trebuie curăţaţi numai cu petrol.. Este interzisă spălarea cu benzină sau gazolină a conductelor de aer comprimat.90” Colecţia ISCIR. La executarea operaţiilor la care există pericolul de electrocutare prin atingere directă trebuie utilizate mijloacele de protecţie electroizolante recomandate de standardele în vigoare. În caz de îngheţ. REVIZII Agregate de comprimare a aerului precum şi recipientele sub presiune trebuie să fie verificate şi curăţate periodic pentru eliminarea impurităţilor cu ulei oxidat etc..Colecţia ISCIR. este interzisă reducerea numărului supapelor de siguranţă şi înlocuirea celor montate iniţial. care nu corespund din punctul de vedere al debitului de evacuare al fluidului şi al presiunii de deschidere a acestoara. Se interzice curăţirea prin ardere sau cu lichide uşor volatile şi inflamabile a depunerilor de ulei oxidate din conducte. ÎNTREŢINERE. în vederea efectuării operaţiilor de reparare la recipiente şi de înlăturare a defectelor de la asamblările elementelor aflate sub presiune. care funcţionează în regim de presiune şi supapa de siguranţă. la care sunt montate. probate hidraulic şi reglate la presiunea prescrisă în „Cartea tehnică a utilajului”. înădirilor de la cablurile electrice de alimentare. unde sunt posibile depuneri de ulei oxidat. Acestea se vor deplasa numai după scoaterea de sub tensiune a cablurilor de alimentare cu energie electrică. care pot deforma exactitatea indicaţiei acesteia. Este interzisă punerea sub presiune a agregatelor mobile de comprimare a aerului acţionate electric care nu au fost verificate din punct de vedere electric sau nu au corespuns acestor verificări. Toate operaţiile de întreţinere şi reparare a instalaţiilor de producere a aerului comprimat. trebuie curăţate cel puţin o dată pe an. conform standardelor în vigoare. Legarea la priza de pământ a agregatelor de comprimare (motoarelor. în conformitate cu „Prescripţiile tehnice C37”. pe porţiunea de 200 m de la staţia de compresoare. recipientul etc. în alte condiţii decât cele prevăzute în „Prescripţii tehnice C4 . recipiente. înainte de punerea sub tensiune a acestora. Lipsa crăpăturilor. în timpul funcţionării agregatelor de comprimare a aerului aceasta fiind permisă numai după ce operatorul s-a asigurat că nu există presiune. înainte de montare sau după reparaţii. La executarea operaţiilor la care există pericolul de electrocutare prin atingerea indirectă. Operatorii agregatelor de comprimare a aerului acţionate electric. toate echipamentele şi instalaţiile vor fi legate la priza de pământ. Ventilele supapelor oalelor de condens precum şi celelalte puncte de rezistenţă locală ale conductelor. Nu are marcată cu roşu presiunea maximă admisibilă de lucru. Se interzice demontarea. Este spartă sticla cadranului sau apar alte defecţiuni. trebuie să verifice vizual. REPARAŢII. 17 .. carcaselor şi elementelor de fixare). Verificarea şi curăţirea supapelor de siguranţă trebuie execute la termenele impuse în prescripţiile ISCIR sau ori de câte ori este nevoie.

demontare şi curăţare. Filtrul de aer va fi astfel ales. Toate organelşe de maşini afalate în mişcare trebuie prevăzute cu apărători de protecţie. cel puţin la evacuarea ultimei trepte de comprimare.poziţionarea corectă a tuturor armăturilor şi a instalaţiei de aer comprimat. Dimensionarea răcitoarelor finale trebuie efectuată astfel încât temperatura aerului comprimat la intrarea în rezervorul tampon să nu depăşească 600C. corespunzătoarecondiţiilor de lucru – montarea acestora se face cu garnitura aşezată pe partea dinspre care ar putea pătrunde fluidul sub presiune. SE LUCREAZĂ”. Fundaţiile de beton pe care se montează agregatele de comprimare a aerului trebuie să asigure funcţionarea corectă a acestora. înaite de a începe lucrările de demontare. se vor verifica: Montarea corectă a tuturor conductelor. în exteriorul clădirii. prin al cărui robinet se evacuează periodic condensul. în orice caz. Priza de aer trebuie montată într-un loc depărtat de sol spre a evita obturarea ei cu corpuri străine şi aspirarea prafului de la sol. cu o concentraţie de 5 – 10 %. precum şi a separatoarelor de ulei şi apă de pe conductele de alimentare ale recipientului tampon. funcţionarea corectă a sistemului de angrenare şi starea tehnică corespunzătoare a angrenajelor. Nivelul uleiului şi al lichidului de răcire. trebuie obturate (blindate) toate conductele prin care ar putea să pătrundă în recipente sau la locul de muncă. Agregatul de comprimare a aerului La fiecare treaptă de comprimare a agregatului se vor monta un manometru şi o supapă de siguranţă. încât să permită o cât mai uşoară montare. conform normelor specifice şi s-au afişat indicatoare de securitate: „NU CONECTAŢI. Pentru pornirea agregatului de comprimare. Pentru obturări trebuie utilizate flanşe oarbe de oţel cu grosimea. Funcţionarea instalaţiei electrice şi de combustibil. a recipienţilor sub presiune. a apărătorilor (protectorilor).). Agregatele de comprimare cu ungere cu ulei trebuie prevăzute. aparate de înregistrare etc. lichide sau gaze sub presiune. Existenţa şi funcţionarea corectă a aparatelor de măsură şi control. pentu îndepărtarea soluţiei din conducte se foloseşte apă sub presiune şi se verifică cu hârtia de turnesol sau fenoftaleină lipsa oricărei alcalinităţi. după reparaţii. La instalaţiile la care aceste condiţii nu sunt îndeplinite trebuie luate măsuri imediate de remediere. Priza de aer Priza de aer a agregatelor de comprimare a aerului trebuie montată într-un loc cât mai ferit de soare. Montarea corectă a demarorului. fără depăşirea valorilor maxime admise de vibraţii şi zgomote. Montarea corectă a conductelor.Curăţirea conductelor de aer comprimat se execută prin introducerea şi menţinerea timp de 20 de ore a unei soluţii apoase de sodă caustică NaOH. elementelor de susţinere a capacelor. Funcţionarea corectă a tuturor dispozitivelor de siguranţă. 18 . Se interzice montarea prizei de aer în zone cu gaze toxice sau inflamabile. fum sau gaze şi. Curăţarea sau înlocuirea filtrului de aer se va face săptămânal. rezultată din calcul. praf. Pentru măsurarea temperaturii aerului comprimat sau a apei de răcire se vor monta termometre (cu tijă. La ultima treaptă de comprimare trebuie montate două manometre. cu răcitoare de aer şi cu un separator de apă şi ulei. pe toată lungimea respectivă. Priza de aer trebuie prevăzută cu un decantor de apă. de preferinţă cu semnalizare automată. Operaţiile de repare ale agregatelor de compimare pot începe numai după ce s-a redus presiunea din conducte până la „0” bar şi după ce s-a efectuat deconectarea de la reţea (dacă sunt sub tensiune). La oprirea instalaţiilor de producere a aerului comprimat.

Capătul liber al conductelor de purjare de la răcitorul final trebuie scos în exteriorul staţiei compresoarelor. Supapele de siguranţă trebuie montate în locuri ferite de surse de căldură sau radiaţii solare vopsire culori deschise (trebuie feritre de intemperii). Se interzice existenţa îmbinărilor sudate la conductele de aer comprimat în dreptul suporţilor şi suspensiilor – în jurul tuturor îmbinărilor cu flanşe ale conductoarelor se vor monta coliere de tablă. în vigoare. agregatele de comprimare a aerului trebuie dotate cu termometre cu contacte electrice şi termostate. În cazul controlului centralizat al temperaturilor. Aparatele de măsură şi control trebuie montate în locurile prevăzute de C artea tehnică a utilajului şi trebuie iluminate pentru a se evita erorile de citire. Conductele metalice pentru aer comprimat trebuie legate la o pânză de pământ corespunzătoare. Aceste dispozitive trebuie să oprească funcţionarea agregatelor cel puţin în următoarele cazuri: La creşterea temperaturii aerului comprimat peste cea admisă la ieşirea din fiecare treaptă şi din răcitorul final. răcitoare finale. La scăderea presiunii apei de răcire (la agregatele de comprimare care au răcire cu apă) sub limita minimă admisibilă. între compresoare şi recipientul tampon. Conducta de evacuarea a apei de răcire trebuie montată astfel încât operatorul să verifice vizual curgerea continuă a apei de răcire. În punctele joase ale separatoarelor. trebuie să se prevadă obligatoriu plase de sârme sau alte dispozitive de protecţie. Pentru scăderea temperaturii şi purificarea aerului comprimat (separarea de apă şi ulei) trebuie montate. pe conductele de aer comprimat. conform instrucţiunilor electrice specifice. deasemenea acestea trebuie prevăzute cu conducte de evacuare a aerului comprimat. Se interzice construirea de ramificaţii obturate cu dopuri de protecţie pe conducta dintre agregatul d comprimare şi recipientul tampon (pot apare depuneri de apă şi ulei care prezintă pericolul de autoaprindere). La scăderea nivelului uleiului de ungere sub valoarea prescrisă în Cartea tehnică a utilajului.Se interzice montarea răcitorului final în derivaţie cu o conductă care să permită funcţionarea agregatului de comprimare a aerului şi fără răcitorul final. Agregatele de comprimare a aerului trebuie dotate cu dispozitive de supraveghere automată care să semnalizeze acustic şi/sau optic funcţionarea agregatelor.25 m. Pe recipientul tampon. Pentru evitarea sedimentării impurităţilor de ulei oxidat trebuie utilizate filtre de ulei care trebuie montate pe circuitul de evacuare al uleiului din instalaţie în rezervor. trebuie montate robinete pentru purjare (armături pentru eliminat condensul). trebuie montate supape de siguranţă în următoarele puncte: Pe răcitoare intermediare şi finale. Conducte sub presiune Conductele de aer sub presiune se vor îmbina cu sudură sau cu flanşe şi şuruburi. În vederea asigurării protecţiei contra suprapresiunii. Distanţa minimă între conductele de aer comprimat şi a conductorilor electrici sub tensiune trebuie să fie 0. orientate spre zone care să nu prezinte pericol pentru oameni şi mediul înconjurător. În cazul în care pe deasupra conductelor de aer comprimat trec cabluri sub tensiune. La montarea aparatelor trebuie respectat sensul de circulaţie al fluidului de lucru precizat de producător. Montarea conductelor pe suporţi sau la străpungerea unor ziduri se face prin intermediul unor manşoane de oţel pentru ca acestea să gliseze uşor în timpul dilatărilor sau comprimărilor. 19 . oalelor de condens. Între compresor şi robinetul cu ventil (de pe conducta de refulare).

neprevăzute.9. alimentate cu tensiunea nominală mai mare decât tensiunea nepericuloasă trebuie să fie conectate la instalaţiile de protecţie prin legare la pământ.4. Art. Conducatorul locului de munca va stabili numarul de salariati care vor efectua manipularea si transportul maselor cu centrul de greutate excentric. In timpul manipularii manuale a maselor.Panta conductelor de aer comprimat trebuie aleasă astfel încât să fie evitată orice depunere de ulei şi apă. Art. 2. fara efectuarea unor controale medicale periodice. Se interzice manipularea sau transportul prin purtare in acelasi timp a maselor care sunt instabile intre ele. Obiectele ambalate in cutii. lazi etc.8.7. caldura excesiva etc. Traseul pe care il parcurge salariatul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa fie cu obstacole.11. (1) Limitele maxine admise pentru ridicare. Art. Art. iar atunci când sunt în construcţie deschisă.) nu permit manipularea si transportul manual al maselor in conditii de securitate.5. Manipularea si transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafete taietoare sau care datorita naturii lor pot produce leziuni ale mainilor se va face numai cu palmare. Art. Art. In cazul in care conditiile climatice (vant. Toate părţile conducătoare ale instalaţiilor electrice. TRANSPORTUL CU MIJLOACE NEMECANIZATE 20 .. ceata. Se interzice manipularea de catre un singur salariat a maselor cu centre de greutate excentrice. trebuie fixate in interiorul ambalajelor. se vor repartiza numai salariati care corespund din punct de vedere fizic.1. Art. Manipularea in acelasi timp a doua sau mai multe obiecte se va face numai daca sunt fixate intre ele corespunzator. 2.6. Se interzice utilizarea salariatilor la manipularea si transportul manual al maselor daca nu au echipament individual de protectie si/sau de lucru corespunzator si in buna stare. (2) Se interzice manipularea frecventa si prelungita a sarcinilor. care pot genera dezechilibrari. în conformitate cu principiile fiziologice şi biomecanice. Măsuri de electrosecuritate Pentru evitarea electrocutării prin „atingere directă” instalaţiile electrice trebuie să fie în construcţie închisă. Art. se vor lua măsuri ca toate piesele aflate sub tensiune să fie inaccesibile unei atingeri directe.12. Art. salariatul sau salariatii trebuie sa aiba vizibilitate. Art. Art. tragere şi împingere manuală a maselor sunt prezentate în tabel. (1) La efectuarea operatiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor. Se interzice transportul prin purtare a maselor care impiedica vizibilitatea. IPSSM PENTRU MANIPULAREA SI TRANSPORTUL PRIN PURTARE A MASELOR Art. Se interzice manipularea manuala a maselor in/din locuri in care nu exista spatiu pe orizontala sau verticala corespunzator pentru realizarea acestei activitati. conducatorul locului de munca trebuie sa ia masuri suplimentare pentru eliminarea sau micsorarea riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala.10.3. Se interzice transportul prin purtare a maselor nefixate corespunzator in cutii. instabil sau alunecos. Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere corespunzatoare. purtare. (2) Este necesar ca manipularea maselor să fie realizată corect. lazi etc.

aspectul exterior si se inlatura defectele prin polizare sau daltuire.14. Art. iar la ciocanele pneumatice se vor folosi dalti cu unghi de taiere corespunzator calitatii otelului. Se interzice stationarea cu flacara sau executarea de taieturi cu flacara oxiacetilenica in apropierea buncarelor cu span si tunder. Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport nemecanizate alaturate. Inaltimea stivelor nu trebuie sa depaseasca de maxim 1. Art.) care se afla pe suprafata de contact a produselor. 29.17. Depozitarea in stive cu randuri intre tesute a produselor cu sectiune rotunda este admisa numai in pachete legate. 28. carucioare etc. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare sau descarcare dintr-un mijloc de transport nemecanizat. La paturile de control. de caracteristicile materialelor manipulate. Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezinta defectiuni. Polizoarele vor avea aparatoare de protectie la piatra. Locurile destinate permanent pentru operatiile de incarcare. Mijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel alese incat sa reziste conditiilor de exploatare si se vor utiliza numai pentru executarea operatiilor pentru care au fost destinate.5 ori latura mica a suprafetelor de asezare cu urmatoarele mentiuni: . Art. Ele vor fi pavate sau podite. Art. Art. Depozitarea produselor plate in stive se face astfel incat marginile sa fie paralele. Art. acesta va fi asigurat contra deplasarii necomandate. Art.22. Pe fiecare mijloc de transport nemecanizat utilizat. . incat sa fie exclusa posibilitatea de accidentare. se vor asigura sisteme adecvate de manipulare si asigurare a stabilitatii semifabricatelor in timpul remedierii defectelor. Art. 24. in functie de felul mijlocului de transport. descarcare si transport (targi. Deseurile vor fi evacuate ritmic. . 25. In cazul lucrului pe timp de noapte. se vor purta ochelari de protectie.produsele trebuie sa aiba o suprafata plana. Iarna vor fi curatate de zapada si mentinute in stare nealunecoasa. Nu se vor incarca materialele ale caror ambalaje sunt deteriorate. Art. 21 . 26. Art.intre fata superioara a stivelor si partea inferioara a sarcinii purtate de macara pe deasupra stivei trebuie pastrata in mod obligatoriu o distanta de minim 500 mm. In timpul utilizarii acestora. 27. de natura terenului. Art. Art. Legaturile din sarma ale pachetelor de semifabricate se vor taia cu clesti sau dalti special confectionate sau cu flacara oxigaz. cuiele iesite si capetele paramelor trebuie sa fie indoite. Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de incarcare sau descarcare. Art.19. prin franare cu mecanismul de franare propriu pe teren orizontal si prin franare cu mecanism propriu de franare si cu saboti de oprire pe teren in panta.16. Inainte de incarcare se vor examina ambalajele materialelor de catre conducatorul formatiei de lucru. Inainte de a se trece la incarcarea unui mijloc de transport nemecanizat. unde se verifica dimensiunile. Art. precum si caile de acces la aceste locuri vor fi nivelate si amenajate pentru scurgerea apelor.15. se va controla starea lui. fara muchii sau colturi nealiniate (iesite in afara limitelor stivei).13.inainte de stivuire este necesara indepartarea eventualelor substante grase (uleiuri unsori etc.18. Se interzice utilizarea carucioarelor cu 3 sau 4 roti care au sistemul de autofranare defect. 23. descarcare si depozitare.Art. Alegerea mijloacelor de transport nemecanizate pentru operatiile de incarcare. Art. insistandu-se asupra platformei pe care se asaza sarcina. de conditiile terenului etc.21. ce se incarca sau descarca simultan. va fi stabilita de la caz la caz de catre conducatorul lucrarii. trebuie scrisa capacitatea de transport a acestuia. Art. pentru a se evita rostogolirea sau rasturnarea stivelor. aceste locuri vor fi iluminate conform reglementarilor in vigoare. Pentru evitarea ranirilor la maini.20.) se va face in functie de felul si greutatea materialului care se manipuleaza. Taierea se va efectua la sol sau pe un pat special amenajat unde lucratorul va avea o platforma special amenajata in partea opusa distantei de rostogolire. pentru a preveni alunecarea acestora.

stabilita prin standarde sau norme interne de fabricatie. precum si locurile unde pot avea loc degajari daunatoare sanatatii muncitorilor. Pe rafturi si stelaje unde sunt depozitate materiale trebuie scris la loc vizibil sarcina maxima admisa. pentru stabilirea oportunitatii folosirii in continuare a acestora in conditii de siguranta.31. Art. Depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare. Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu este permisa.34.42.35. prin purtare. Incarcatura stivuita nu va depasi capacitatea maxima a mijlocului de transport nemecanizat. tevilor si produselor tubulare din otel din pachet si rostogolirea lor pe patul de alimentare se face cu atentie si de la unul din capete. Art. Art. Art. Se interzice accesul la locul de descarcare-incarcare manuala a persoanelor care nu au nici o atributie la aceste operatii. Art.43. rasturnarii sau caderii. In cazul in care o sarcina este incarcata. Art. descarcarea sau transportul materialelor se efectueaza de doi sau mai multi salariati. salariatii trebuie sa fie astfel asezati incat sa nu se loveasca intre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaza.38. Incarcaturile stivuite pe mijloacele de transport nemecanizate trebuie asigurate impotriva deplasarii. lazi. butoaie sau alte ambalaje cu forme geometrice regulate.37.33. Depozitarea materialelor pe rafturi se face in asa fel incat sa nu fie posibila caderea lor. Art. Stivuirea se va face fara deteriorarea ambalajului. Distanta dintre doi incarcatori manuali care lucreaza in acelasi timp la incarcare/descarcare.48. peretii ambalajelor trebuie sa reziste presiunii exercitate de materialele situate deasupra. pentru a nu provoca rostogolirea taglelor sau a tevilor. iar inaltimea de stivuire va fi determinata de rezistenta mecanica a ambalajelor. acestia vor ridica si cobori sarcina numai la comanda conducatorului operatiei. care nu trebuie depasita.Art.45. STIVUIREA. Stivele vor fi constituite din materiale cu aceleasi forme si dimensiuni sau din ambalaje de acelasi tip si dimensiuni.40. trebuie sa fie de cel putin 3m. La stivuirea materialelor in incaperi. Art.32. se va asigura ca obiectele respective. cand suprapunerea se face direct pe ambalaje. Art. acestea nu trebuie sa atinga solul in timpul mersului. Persoana juridica sau fizica va stabili locul si modul de stivuire pentru fiecare material in bucati care se depoziteaza. iar in cazul transportului de materiale lungi. Incarcatura va fi astfel aranjata incat conducatorul mijlocului de transport sa poate supraveghea drumul parcurs. Art. Art. Art. La incarcarea si descarcarea vehiculelor.47. INCARCAREA SI DESCARCAREA MATERIALELOR IN VRAC 22 . Totodata. Cand incarcarea. DEPOZITAREA.2. Este interzisa urcarea lucratorilor pe tevile de pe pat. Art. greutatea stivelor nu va depasi sarcina maxima admisa a planseului si/sau pardoselii. Pentru ambalajele cu mai multe cicluri de utilizare. In cazul depozitarii materialelor ambalate in cutii. INCARCAREA SI DESCARCAREA MATERIALELOR IN BUCATI Art.46. sa se poate prinde bine cu unelte de apucare sau cu mainile. DEPOZITAREA. se vor face verificari dupa fiecare folosire. descarcata sau transportata. prevazute conform art. Locurile periculoase. sa nu prezinte deformari sau deteriorari. Desprinderea taglelor. concomitent de catre mai multi muncitori.41. 4. incendii si explozii. Art.36. Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prabusirea stivei.39. Art. efortul repartizat pe o persoana nu trebuie sa depaseasca limitele admise. 30. vor fi semnalizate prin placi indicatoare de securitate.44. 3. Art. Art.

55. aceste operatii se vor efectua manual cu ajutorul unor planuri inclinate dimensionate corespunzator sarcinilor la care sunt supuse. Descarcarea materialelor in vrac trebuie facuta incepand de la partea superioara a gramezii.Art. (2) Manipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan inclinat se va face de catre cel putin doua persoane. 5. targi. . Art. . se vor executa de catre o formatie de lucru cu experienta si cu respectarea urmatoarelor masuri : . buncare.In cazul in care nu se dispune de instalatii de ridicat. Se va manipula cate un singur colet sau obiect. Se interzice descarcarea materialelor lungi prin cadere sau rostogolire libera. La manipularea materialelor pulverulente in vrac.59. Mersul celor ce transporta o piesa va fi in acelasi pas. deplasarea se va face pe dulapi sau pe grinzi . In cazul in care pentru incarcarea si descarcarea din mijloacele de transport a materialelor de lungime mare nu exista o instalatie de ridicat corespunzatoare. lucratorii care executa lucrarea vor purta masti de protectie corespunzatoare. salariatii stand la parta superioara.54. LUNGI.57.se interzice indepartarea manuala a rolelor de sub incarcatura. In vederea micsorarii producerii prafului la manipularea materialelor caustice in vrac. Art. Coborarea in vederea depozitarii pieselor lungi de pe umeri nu se va face prin aruncare. materialele se vor aseza in gramezi. se vor folosi trolii. Este interzisa descarcarea acestor materiale prin sapare la baza gramezilor. iar muncitorii nu vor sta in zona periculoasa creata de cablu (1.5 ori lungimea cablului) . Art.51. Se interzice stationarea muncitorilor in dreptul materialelor care se descarca. Art. acestea vor fi impinse numai din partea opusa sensului de deplasare (spate) folosind rangi . Art.in cazul deplasarii materialelor grele pe role. in cazul cand este necesar ca piesa sa fie trasa din partea dinspre sensul de deplasare.in cazul cand rezistenta terenului este slaba sau suprafata nu este neteda. GRELE SAU VOLUMINOASE DESCARCAREA MATERIALELOR Art. de asemenea. DEPOZITAREA. La manipularea in vrac a materialelor pulverulente.56. Art. in cadenta comandata.49.terenul pe care se prevede transportul materialelor trebuie sa fie eliberat de toate obiectele straine ce impiedica deplasarea . In cazul in care acest lucru nu este posibil. Daca unele materiale lungi se transporta pe umeri. silozuri etc.53. . Planurile inclinate vor fi bine fixate la capetele lor inferioare si nu vor depasi nivelul platformelor mijlocului de transport. fiecare obiect se va cobori numai daca cel precedent a fost luat de pe planul inclinat si numai la semnalul dat de catre conducatorul formatiei de lucru. toti salariatii se asaza pe aceeasi parte a piesei. depozitarea lor se va face in boxe. Art. Art. (1) Se interzice coborarea in acelasi timp a mai multor obiecte pe planul inclinat . se va evita stationarea oamenilor in zona de propagare a prafului sau executarea de alte lucrari in apropierea locului respectiv. Se interzice manipularea in vrac a produselor toxice.58. lungimea acestora trebuie sa depaseasca latimea piesei insa nu mai mult de 300mm . prin utilizarea unor funii. Pentru a evita imprastierea materialelor in vrac. muncitorii se vor aseza in asa fel incat deplasarea materialelor sa se faca in directia vantului (vantul in spate). incarcarea-descarcarea si deplasarea materialelor grele sau voluminoase. Art. cu ranga sau cu alte scule. INCARCAREA.52. . indepartarea acestora se va face numai dupa ce rolele se vor elibera complet de incarcatura . jgheaburi etc.60 .in timpul deplasarii materialelor pe teren orizontal.50. ei vor pastra o 23 . avand forma unui trunchi de piramida cu inclinarea fetelor laterale dupa unghiul taluzului natural al materialului respectiv. ci prin luare pe brat si apoi depunerea pe sol la comanda conducatorului formatiei de lucru. se vor folosi roabe. cand acestea se arunca cu lopata. Art. Salariatii trebuie sa stationeze lateral in timpul descarcarii. precum si oprirea materialelor cu picioarele.

. . IPSSM PENTRU LUCRUL LA INALTIME încadrarea si repartizarea lucratorilor la locul de munca Art. Pentru executarea lucrărilor la maltime. . În acest scop angajaţii au următoarele obligaţii: .să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. corespunzător scopului pentru care a fost acordat. persoana proprie sau alţi angajaţi. antrenării si a utilizării dotărilor colective si individuale. corespunzătoare riscurilor locului de munca si a lucrărilor respective.. OBLIGATIILE SALARIATILOR Art. .să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul de producţie.să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Angajaţii vor desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională. in cazul unei deplasari sau caderi accidentale a acesteia. atâta timp cât este necesar.să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control si de cercetare în domeniul protecţiei muncii. in orice domeniu de activitate. atâta timp cât este necesar.să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională.să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă survenite de persoana proprie sau de alţi angajaţi. . substanţele periculoase şi celelalte mijloace de producţie. . in funcţie de specificul locului de munca.să utilizeze corect echipamentele tehnice. . Criteriile si modul de dotare sunt cuprinse in prevederile din listele de dotare specifice elaborate in baza Normativului cadru. schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor. pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale. 61.să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora.distanta suficienta fata de piesa pentru a nu fi surprinsi. pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure că toate condiţiile de munca sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi sănătate la locul sau de muncă. 6.să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare. . inainte de începerea lucrării si pentru toata durata de desfăşurare a lucrărilor. .să nu procedeze la deconectarea. . (3)0bligativitatea instruirii.3. precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive. 24 . trebuie sa se tina seama de următoarele trei principii general-valabile si obligatorii: (1) Organizarea tehnologica prealabila a lucrărilor la inaltime prin realizarea tuturor condiţiilor de asigurare masurilor colective ca masuri prioritare.astfel sa fie asigurata securitatea executantului.să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de îndată conducătorul locului de muncă. (2) Dotarea suplimentara cu echipament individual de protecţie in conformitate cu condiţiile concrete ale locului de munca.

vor purta echipament individual de protecte.319/2006 de securitate a muncii in vigoare si reglementările interne( odată cu instructajul pentru activitatea de baza). specific eliminării pericolului căderii in gol. se vor repartiza numai lucratori selecfionafi in condiile de mai sus si numai aceia care nu au incalcat anterior disciplina tehnologica si prevederile normelor de securitate a muncii. va purta echipament individual de proiecte.4. Art.funcţionale si de laborator.funcţionale sunt fi stabilite de către Ministerul Sanatafii in funcţie de caracteristicile locului de munca. elaborat de Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale.8. Componentele echipamentului individual de protecţie pentru lucrul la inaltime (stabilit si acordat in funcţie de domeniu! de activitate. Instructajul de securitate a muncii trebuie făcut pe faze. complexitatea tehnologie! aplicate.7.6. Art.12. 10.13. Art.Art.14.9. specificul condiţiilor de munca si de recomandările "Normativului-cadru de acordarea echipamentului de protecţie si a echipamentului de lucru". indiferent de domeniul de activitate. specificul condiţiilor de munca si de recomandările "Normativului-cadru de acordarea echipamentului de protecţie si a echipamentului de lucru". Componenta echipamentului individual de protecţie pentru lucrul la inaltime se va stabili si se va acorda prin Liste interne de dotare in funcţie de domeniul de activitate. Instruirea lucratorilor si dotarea cu EIP Art.tip. Art. Toti cei care lucrează in condiţiile lucrului la inaltime. Persoana juridica care angajează este obligata elibereze lucratorilor care solicita angajarea "Fisa medicala de angajare". Art.elaborat de Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale). Avizul medical la încadrare se da numai de către medic (al persoanei Juridice care angajează sau circumscripţiei teritoriale) pe baza examenelor clinico.5. specific eliminării pericolului căderii in gol si vor fi instruiţi asupra modului de utilizarein momentul acordării precum si la fiecare incepere de lucrare. Toti lucratorii care lucrează ia inaltime vor fi supuşi examenului medical periodic. Dotarea cu echipamente individuale de protecţie (EIP) Ârt.mentiune ce va fi inscrisa si in fisa individuala de instructaj. Toti cei care lucrează in condiţiile lucrului la inaltime. Periodicitatea si examinările clinico . încadrarea si repartizarea lucratorilor pentru lucru la inaltime se fac pe baza avizului medical eliberat in urma unui examen medical prin care trebuie verificat apntudinile si capacitate neuropsihice necesare lucrului la inaltime.11. in conformitate cu prevederile Normele metodologice de aplicarea Legii nr. emisa de către Ministerul Sanatatii in care se va preciza locul de munca la care va fi angajat lucratorul. Art. indiferent de domeniul de activitate. 25 . Ârt. In cazul tehnologiilor si a unor conditi de munca care se pot schimba pe parcursul unui schimb de lucru. Art. Persoanele sub 18 ani si cei care au deposit vârsta de 55 ani nu vor fi admişi pentru lucrul la inaltime. Lucratorii vor fi admişi pentru lucrări la inaltime numai daca au viza medicala cu" menţiunea expresa "apt pentru lucrul la inaltime".va fi verificat de şeful formaţiei si de lucrator inainte de fiecare utilizare. complexitatea tehnologiei aplicate..

Art. organizarea locului de munca trebuie sa fie făcuta luandu-se toate sau numai o parte din masurile tehnicoorganizatorice prevăzute penlru lucru! la inaltime. Art. m funcţie de complexitatea lucrărilor si a gradului de periculozitate existent. astfel ca pericolul căderii in gol a lucratorilor sa fie eliminat. Pentru lucrul la Inaltime mica de 2 m. sau alta persoana desenmata. Pentru lucru! la inaltime mica. echivalenta ca funcţie. Lucrul ia inaltime trebuie sa se desfăşoare numai sub supraveghere. 25.17.26. altele decât pericolul căderii lucratorilor in gol. 13.16. in funcţie de gradul de pericol existent si de condiţiile concrete.19. In cazul tehnologiilor si ai lucrărilor cu caracter de unicat. specifice domeniului de activitate respectiv. Art. Lucratori! suni obligaţi sa folosească echipamentui individual de proiecte a muncii pe timpul lucrului precum si ia accesul la si de la locul de munca si sa-1 păstreze in condiţii bune de utilizare. Echipamentui individual de protecţie specific eliminări! pericolului căderii in gol trebuie suplimentat. inainte de inceperea lucrului. Art. echipamentui Individual de protecţie trebuie acordat in funcţie de gradul de periculozitate ai activităţii depuse si de condiţiile concrete de munca. persoana desemnata pentru supraveghere este eonducatorul locului de munca sau conducătorul lucrărilor respective.20. specific aciiviia-tiior desfăşurate ia inaltime. persoana desemnata cu supravegherea activităţii trebuie sa verifice daca au fost asigurate toate masurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentării si îmbolnăvirii lucratorilor.22. de la caz la caz. Art. Art.Art. Art.24. referitoare posibilele pericole de accidentare specifice activităţilor depuse in acel loc de munca. respectandu-se art. Persoana juridica ce acorda echipament de protecţie precum si lucratorul care i! deţine 3u obligaţia sa-l întreţină in perfecte condiţii de utilizare.21. 12 si art. Art. cu echipament individual de protecţie pentru combaterea riscurilor de accidentare si îmbolnăviri profesionale. Art. Este Interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protecţie care nu sunt realizate si certificate in conformitate cu standardele si normativele de' echipamente de protecţie in vigoare. Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat impotriva căderii in goi a Lucratorilor. proiectul tehnic de amenajare a lucrului la inaltime va fi aprobat de către organele abilitate din domeniul securitafii muncii in funcfie de evaluarea pericolelor de accidentare posibile si a factorilor de risc existent la aplicarea acestor tehnologii sau lucrări cu caracter de unicat. 15. 26 .18. Organizarea locului de munca Ârt.aiitime trebuie respectate si apucate si prevederile si reiementariie de securitate a muncii in vigoare. La organizarea locului de munca amplasat la in. prin pastrare. curafare si reparare corespunzătoare. Art.23. de la caz la caz. Lucru! la inaltime este penme numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic si organizatoric astfel incat sa prevină căderea de la inaltime a lucratorilor.

conducătorul locului de munca este obligat sa faca lucratorilor un nou instructaj de lucru si securitate a muncii.Art.33. întrebuinţat la confecţionarea podinelor. in conformitate cu standardele in vigoare. Locurile de munca amplasate la inaltime de acces la si de la aceste locuri de munca. trebuie sa corespunda proiectului execuţie. transports prm purtare si cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor. planele inclinate.34. in funcţie de condiţiile concrete si de configuraţia locurilor de munca amplasate la inaltime Aceste manipulări se executa numai sub supravegherea permanenta de către conducătorul locului de munca. corespunzător noilor condiţii. care pot fi afectate de eventualele căderi de obiecte de la inaltime. transport si depozitare se produc modificări in condiţiile de munca.32. Manipulare. Art. Art .29.31. inainte de utilizare. Art.27.30. Podine de lucru (podine auxiliare) Art. Daca in timpul efectuării operaţiilor de manipulare. Art. cofrajelor cintrelor se vor aplica si respecta prevederile cuprinse in Instrucţiunile specifice de securitate a muncii pentru lucrări de cofraje. aşezate pe calupuri de lemn. 27 .trebuie numit un conducător al locului de munca.37. astfel ca arcuirea lor sub sarcina manipulata sa nu fie vizibila. podine de lucru) Art. trebuie întocmite instuctiuni de securitate a muncii proprii. se supun unei incercari statice.. in condiţiile lucrului la inaltime. cintre si eşafodaje". Grinzile. eşafodaje. schele. stabileste masurile de securitate necesare si supraveghează permanent desfăşurarea acestora respectând prevederile Instrucţiunilor specifice de securitate a muncii privind manipularea.35.transport si depozitare. iar lucratorii trebuie evacuaţi. transport.MIJLOACE COLECTIVE DE PROTECŢIE (schele. cofraje. podinele auxiliare. Din zona de siguranfa. cintre. Daca in timpul lucrului la inaltime se produc in mod neaşteptat emanaţi nocive (toxice sau inflamabile). Art. Pentru podinele executate din metal se va a tabia expandata sau nervurata. Este interzis accesul persoanelor care nu au o atribuţie legata de aceasta activitate la locul de manipulare materialelor. Pentru folosirea schelelor.36.28. se vor evacua sauproteja echipamentele tehnice. Calitatea materialului lemnos. Grinzile si planele inclinate precum si podeţele utilizate la manipularea materialelor trebuie sa fie rezistente. Pentru manipularea materialelor tip ţeava cherestea etc. podeţele etc. depozitare Art. . care conduce operaţiile. lucrările trebuie oprite imediat. trebuie marcate si semnalizate atat ziua cat si noaptea. Pentru efectuarea operaţiilor de manipulare. fiind interzisa orice deplasare a lor in timpul lucrului. pana la îndepărtarea cauzelor care provocat apariţia emanaţiilor. eşafodajelor. lufindu-se toate masurile de evitare a accidentelor si a incendiilor. Art. Art. fata de încărcătura preconizata. trebuie prevăzute cu dispozitive de prindere si fixare sigura.

Art47. cjpozitionarea si suspendarea lucratorilor timpul lucrului. Lungimea totala a scării trebuie stabilita astfel incat sa dea posibilitatea lucratorului sa lucreze stand pe o treapta care se afla la o distanta de eei puţin 1 m de la capătul superior á scării.44. cu o suprafaţa stabilita in funcfie de inalfimea maxima de lucru . in căzui In care rampele de acces trec peste goluri. Este interzisa blocarea rampelor de acces cu materiale de construcţii sau alte obiecte.39.Art.4o. bine fixate pe podina.52. 28 . atunci se fixează cariige la capetele superioare ale ramelor longitudinale. Art48. avertizata vizibil. Picioarele scărilor trebuie bine fixate. Ârt.51. Art.trebuie sa aiba obligatoriu balustrade solide. de la caz la caz. Se interzice aşezarea podinei in consola. b) si c) din art. ECHIPAMENTE INDIVIDUALE PROTECŢIE PENTRU LUCRUL LA ÎNĂLŢIME Art. In locurile cu circulaţie intensa sau pardoseli alunecoase. Rampe de acces pentru zone periculoase Art. Cand se lucrează la o inaltime mai mare de 2m. desfacerea lor accidentala In timpul lucrului. se va utiliza lemn uscat cu fibre drepte si fara defecte. Aşezarea podinei pe reazeme trebuie făcuta astfel incat sa fie exclusa posibilitatea deplasării sau alunecării Art. pentru a evita alunecarea scărilor si căderea lucratorului. RAMPE DE ACCES SI SCĂRI REZEMATE Art42. Urcarea si coborârea pe si de pe podinele de lucru trebuie sa se faca numai pe rampe si scări de acces executate conform prescripţiilor tehnice. care se desfac. Pentru evitarea deplasărilor longitudinale si transversale.45.conform standardelor in vigoare. Deplasarea pe podinele de lucru se face lent.58 se utilizează numai prevenirea accidentării lucratorului prin cădere dela inaltime. Alegerea echipamentelor individuale de protecţie trebuie făcuta luând in considerate. trebuie dotate cu dispozitive cu ianf care sa nu permită. EIP corespunzătoare situaţiilor nominalizate pct.49. Art50. rampele de acces trebuie fixate pe reazeme specia! prevăzute. Art.41.accesu! oricărei persoane străine in zona fiind interzis. cu sabofi metalici cu capete ascunse sau cu sabot! de cauciuc. Art. Podinele de lucru trebuie sa aiba suprafaţa continua. Ari43. in mod obligatoriu situaţia de lucru la Inaltime.56.!). Art. la baza scări! trebuie sa stea un lucrator care va asigura stabilitatea scării.38.46. fara a se alerga si a se produce balansuri sau şocuri. Scările rezemate trebuie sa fie rezistente si usoare. a). Pe suprafaţa podinelor in panta sau in curba se fixează sipci împotriva alunecării la distante de 300-400 mm. capetele inferioare ale ramelor longitudinale trebuie dotate. La sol se va asigura o zona de protecţie. pe ambele parii ale rampei (fig. Scările duble. Rosturile intre panourile sau dulapul podinei nu trebuie sa fie mai mare de 10 mm. Art. b)iimitarea deplasării lucratorului in zona sursei de accidentare prin cădere de la inaltime. In cazul in care condiţiile de lucru permit fixarea scări! sus. Art. Pentru ca scara sa nu alunece. echivalenta cu una din situaţii in care EIP are rolul de: a)poz!tionarea lucratorului in timpul lucrului. Rampele trebuie întreţinute si curafate in permanenta. Pentru cele executate din lemn.

"Centura de siguranţa pentru constructori si montatori".. lucratorii trebuie sa poarte EIP cu frânghii de siguranţa (bretele) pe care le folosesc alternativ la trecerea din cabina pe stâlp si invers.etc)distanta dintre bustul lucratorului si elementul de construcţie sa fie de maximum o. Art. Art. Art. In cazul transbordarii din cabina de urcare pe stâlpi. "Centura de siguranţa pentru muncitorii telecomunicaţii . Utilizarea echipamentelor individuale de protecţie (EIP) Art. in condiţiile art.in acest caz trebuie sa aiba Centura propriu-zisa (talia) cu bretele pentru umar.55. Art. Art. Este interzisa înlocuirea de către utilizator componentelor. Utilizarea EIP trebuie sa se faca instrucţiunilor de utilizare emise de către producător prevederilor acestei instrucţiuni.72. EIP trebuie sa aiba un sistm de limitare al deplasării un absorbator de energie sau opritor de cădere (fig.9). Frânghiile de siguranţa (franghii.3) Art.lanturi. Daca pentru lucrul pe suprafeţe inclinate sau foarte inclinate nu se pot elimina riscurile deteriorării accidentale a EIP datorate unor suprafefe rugoase. acesta trebuie sa aiba asigurat un traseu continuu. locul (punctul) de ancorare (fix sau mobil) trebuie astfel ales incat zona de prindere a lucratorului de acesta sa fie sub cota locului de ancorare pe toata perioada lucrului.6. Conducătorii locului de munca sunt obligaţi completeze instrucţiunile de utilizare a EIP cu precizări care se impun datorita caracteristicilor concrete al locului de munca si/sau operaţiunii respective. In cazul utilizării EIP.cabluri) trebuie sa aiba o lungima maxima desfăşurata de 2m. Este interzisa utilizarea EIP care nu sunt insotite de instrucţiuni de utilizare.57. 53. Utilizarea EIP este permisa numai prin prinderea sa sigura de un loc de ancorare (fix sau mobil). Art. Art. Art.Reglarea lor se face astfel incat dupa trecerea peste elementul de construcţie (sta!p. mijlocul individual de protecţie obligatoriu completat cu echipamentui individual de protecţie pentru oprirea căderii. Art.5 m Prinderea centurii de siguranţa pentru limitatea zonei de deplasare a lucratorului (fig.68. Art.69.68.Art.71. Este interzisa utilizarea EIP importate. 5.56.8. Art. Este interzisa utilizarea EIP nestandardizate. daca acestea nu sunt certificate din punct de vedere ai securităţii muncii conform legislateei romane in vigoare. Aceste trebuie executate exclusiv de către producători /reparatori autorizaţi.54.cheson.pentru lucrul la inaltime. Centura de siguranţa pentru muncitorii de la cariere . muchii tăietoare.58.7). tara întreruperi.7o si ale locului de ancorare mobil. In cazul in care configuraţia locului de de munca si/sau sarcina de munca nu permitt eliminarea pericolului de cădere in gol a lucratorului. Daca in căzui utilizării EIP exista.67.7o.73. aceiati parametrii de rezistenta pe toata lungimea lui si sa asigure acelaşi grad de securitate fata de zona de pericol de accidentare prin cădere in gol (fig. agenţi chimici agresivi etc. EIP se completează cu un sistem suplimentar de siguranţa format dintr-un loc de ancorare (altul decât ce! utilizat pentru frânghia de acces). Lucratorii din domeniile construcţiilor si montărilor de echipamente tehnicie trebuie sa utilizeze.etcconform standardelor in vigoare. in cotinuare pericolul căderii in goi datorita unor factori dc risc ce nu pot fi eliminaţi. pentru ambele picioare si pentru şezut. Indiferent de domeniul de activitate si EIP.Reziatenfa minima a locului de ancorare trebuie sa fie confotm standardelor in vigoare. frânghia de siguranfa si a doua 29 .centra de protecţie adecvata activitatii(ex. accesoriilor sau pieselor metalice defecte precum si repararea acestora.

lucratorii trebuie sa poarte EIP specifice acestor pericole. altele decât pericolul căderii in goi. exista pericole de accidentare. dar nu pe verticala locului de munca amplasat Sa inatime mica. altele decât cele specifice lucrului la inaltime Art 83. Art. atat pentru accesul la si de la locul de munca cat si pentru lucrul propriu-zis. nu trebuie sa influenţeze in nici un fel capacitatea de protecţie a EIP specifice pericolului căderii in gol. Acest sistem suplimentar trebuie dotat. Echipamente individuate de protecţie. se va asigura un spaţiu de siguranţa lateral. Conducătorii locului de munca trebuie sa identifice pericolele de accidentare posibile de a se manifesta si sa doteze lucratorii cu EIP capabile sa elimine aceste pericole. Frânghia de siguranţa se prinde fie de centura propriu-zisa.76.5m. lucratorul sa nu cada mai mult de 0. picioare si şezut.79.lnainte de folosire. 77. acolo unde este cazul. altele decât cele specifice pericolului căderii in gol. controlea si indruma procesul de munca vor purta obligatoriu casca de protecţie atunci cand isi desfăşoară activitatea in condiţiile lucrului ia inaltime. 78. In funcţie de natura pericolului existent la lucru la inaltime.84. Centurile de siguranţa si frânghiile acestora (cordoanele de legătura) trebuie păstrate la loc uscat. chimic) trebuie ales EIP in conformitate cu prevederile 30 .11. se supun la încercări dinamice conform instrucţiunilor producătorului. 13). Art. Centurile de siguranţa si frânghiile acestora păstrate in magazii o perioada mai mare (peste 1 an). Persoanele care coordonează. de la caz la caz. stanga-dreapta. cu opritor cu poziţia de amplasare reglabila* Art. Daca. Casca dc protecţie Art. EIP ca sistem de oprire a căderii de la inaltime trebuie sa aiba Centura propriu-zisa prevăzuta cu bretele pentru umar.85.75. respectând instrucţiunile producătorului Art.: mecanic electric. In cazul lucrului cu im sistem de oprire a caderii. Art. altul decât cel de cădere in goi (de ex. Pentru lucrul pe suprafefe inclinate sau foarte inclinate este obligatoriu ca reglarea EIP. Art. Pentru lucru! la inaltime. fie de bretelele de urnái¬dé pe spatele lucratorului si de locul de ancorare prin intermediul unui opritor (fig. Daca sa lucrează la nivelele superioare.prindere de Centura propriu-zisa.12).8o. Purtarea EIP.5rn. Mecanismul sistemului de oprire a căderii trebuie sa acţioneze astfel ca lucratorul sa nu cada mai mult 0. proportional cu inaliimea maxima de lucru si se va purta obligatoriu casca de protecţie (fig. sa se faca astfel ca in cazul pierderii contactului cu suprafaţa respectiva. este obligatorie purtarea castii de protecţie. muchii sau alte obstacole.trebuie asigurat un spaţiu de cădere sub cota locului de munca de minimum 1m tara proeminente. in funcţie de gradul de periculozitate si te condiţiile concrete de munca.82. in timpul lucrului la inaltime.86. Pentru lucrul la inatime mica. Art. fara umezeala sau temperaturi excesive. Utilizarea EIP ca sistem pentru oprirea căderii de la inaitime Art.74. Art. lucratorii trebuie dotaţi cu casca de protecţie. indiferent de domemui de activitate. Art. ÂrtJI.

31 . de către producătorul acestora.96. Art. rupte sau subdimensionate.99. conducătorul lucrărilor trebuie sa detalieze instrucţiunile de utilizare a EP pentru fiecare faza tehnologica. de regula. Pentru orice defecţiune sau lipsa constatata trebuie sa oprească lucrul si accesul lucratorilor si sa asigure remedierea celor constatate. Conducătorul locului de munca trebuie sa verifice zilnic integritatea si starea de funcţionare a instaiaiiilor. beton sau metalici) Carlige pentru urcarea-coborarea pe stâlpi Art. Art.87.Este interzisa utilizarea cârligelor de urcare-coborare pe stâlpi de lemn sau beton.SO. Art.cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protecţie si de lucru" (fig. Lucratorii trebuie instruiţi in funcţie de natura pericolului existent.Instrucţiunile specifice conexe si ale "Normativului .88. dispozitivelor si sculelor pentru lucrul la inaltime este permisa numai daca instrucţiunile de lucru si de securitate a muncii ale acestora sunt adaptate la condiţiile concrete ale locului de munca respectiv. Art. Conducătorul locului de munca este obligat sa asigure tipo-dimensiunea necesara pentru carlige in funcţie de dimensiunile stâlpilor pe care se va lucra.94. Art.93 (l)Uîilizarea cârligelor pentru urcarea-coborarea pe si de lemn sau beton este permisa numai daca Întinderea (mărimea) cârligelor corespunde cu diametrul stâlpului. masai cu aducfiune de aer etc. Conducătorul lucrărilor trebuie sa asigure alegerea si funcţionalitatea optima a Instalaţiilor si dispozitivelor necesare fiecare! faze tehnologice sau fiecare! operaţii specifice. in specia! acolo unde condiţiile de lucru se pot schimba intr-un timp scurt si sa verifice instruirea si respectarea de către lucratori a acestor instrucţiuni. Art. daca tălpile metalice ale acestora sunt deformate. Art.97.92.95. prezintă fisuri sau rupturi. Lucratorii trebuie instruit! si verificaţi cu privire la modul de utilizare a instalaţiilor.1oo. Art. Art. INSTALAŢIII. DISPOZITIVE si SCULE PENTRU LUCRUL LA INALTIME Art. Art. mărirea sau micşorarea deschiderii cârligelor de către utilizatori. dispozitivelor si sculelor folosite pentru lucru! la inaltime precum si modul de asigurare a lucratorilor de a nu cădea in gol in timpul lucrului. Art. (2) Este interzisa.98. dispozitivelor si sculelor in condiţiile lucrului la inaltime.Dispozitive si scule pentru lucru! la inaltime pe stâlpi (de lemn. Este permisa utilizarea cârligelor pentru urcarea-coborarea pe stâlpi numai daca aceştia provin de la un producător autorizat si daca sunt certificaţi conform reglementarilor in vigoare.89. Utilizarea instalaţiilor. Este interzisa utilizarea cârligelor pentru urcarea-coborarea pe stâlpii de lemn daca acestea nu au ghearele de prindere ascuţite corespunzător unei fixări sigure pe stâlp. Orice reparaţie necesara cârligelor pentru urcarea-coborarea pe stâlpi trebuie executata de către o intreprindere autorizata.) Art.putarea mastil de gaze. 14). In cazul unor tehnologii tip unicat. Este interzisa utilizarea cârligelor de urcare-coborare pe stâlpi de lemn sau beton daca curelele de prindere sunt rupte.91. uscate (îmbătrânite) sau innadite. Este interzisa utilizarea cârligelor pentru urcarea-coborarea pe stâlpii din beton centrifugát daca mansoanele de cauciuc sunt uzate. privind modul de purtare a EIP in condiţiile specifice lucrului la inaltime (de ex.

Art. Aceste scări trebuie folosite numai la urcarea-coborarea de pe stâlpi (sau similar). Utilizarea corecta.16) Art.108.119. trepte superioare ale scărilor simple sau duble. Lungimea scării trebuie sa permită lucrul de pe o treapta aflata. 15). 5m. Art. de 1m fata. Scări.Art/lol Dupa utilizarea cârligelor trebuie efectuat controlul integrităţii acestora si a dimensiunilor lor prin compararea cu un sablon etalon. Sistemul de imbinare trebuie sa fie sigur si rigid. 32 . Ârt. platformelor ridicat cu brafe articulate precum si altor utilaje asemănătoare este permisa numai in cazul aplicării stricte a instrucţiunilor de lucru emise de către producători si a instrucţiunilor de securitate a muncii adaptate la specificul flecarul domeniu de activitate si fiecărui ioc de munca. Se interzice urcarea cu carligele pe stâlpii de beton daca.109.105.104. Se interzice lucrul de pe primele doua. înainte de ridicare. conductoarele de legare la pamant. depăşească. Art. asupra condiţiilor lucrului la inaltime. pentru lucrator. Art. trebuie evitate: zonele cu aşchii desprinse. Este interzisa repararea scărilor extensibile de către utilizatori. autotelescoapelor cu acţionare hidromecanica.zone umede. 116.filele de conductori aerieni.115. Este interzis ca pe scara extensibila sa se urce mai mult de iun lucrator pentru accesul la si de la locul de munca. Artiii. de preferinţa de către producător. Lucratorii care folosesc scările trebuie sa poarte Încălţăminte corespunzătoare pentru evitarea alunecării. Este interzisa deplasarea scărilor pe pneuri cand pe ele se afla lucratori. Art. Utilizarea platformelor telescopice mecanice. de capătul superior al scării (fig. compact. autoscari. Este interzisa întinderea de conductoarelor sau ridicarea de greutăţi cu ajutorul scărilor. autoscariior mecanice. Se interzice utilizarea scărilor prelungite prin legare provizorie.120. Scariie pe pneuri trebuie utilizate conform Instrucţiunilor producătorilor. 121 trebuie sa fie instruiţi în acest scop.. Este interzisa utilizarea scărilor mecanice oe pneuri la inatimea maxima. la o distanta minima. Art. Art. daca este folosita ca suport al locului de munca. La urcarea-coborarea pe stâlpii de lemn cu carligele. este mcarcata. Trecerea de pe scara extensibila pe platforma (consola) locului de munca este permisa numai dupa ce lucratorul a trecut cel de-al doilea cordon al centurii siguranţa pe dupa stâlp. Art. deasupra platfonnei (flg. Conducătorul locului de munca trebuie sa verifice Integritatea scării înaintea fiecărei montări (utilizări). suprafaţa acestora este pătata. Art.1o2. daca vârful scării nu este rezemat (sprijinit).122. Art.114. scările mecanice pe pneuri trebuie sa fie verificate si calate pe un teren plan. Art. cu grăsimi.117.113. Este interzisa executarea de lucrări de pe scariie extensibile. cablurile Art.110. a scării rezemate Ârt. rezulta . Reparaţiile trebuie executate numai de către unităţi specializate. Lungimea maxima a unei scări din lemn cu trepte late nu trebuie sa.118. cu prafaderent sau este acoperita cu gheafa.121.112. Art. Art. Utilizarea scărilor din lemn este permisa la o sarcina maxima de 1.1o3. Art. Lucratorii care utilizează maşinile si instalaţiile nominalizate in art.1o7.5 kN si numai de către un singur lucrator. Art.106. Se interzice utilizarea scărilor care au trepte lipsa sau sunt reparate provizoriu. autotelescoape Art.

/ b)pe tot timpul lucrului. pasitor etc. in conformitate cu prevederile fiselor tehnologice sau a normelor tehnice: -scări din lemn sau metalice simple.l27. cărucior. autotelescoape(sau autoplatforme) pe terenuri a căror Înclinare este mai mare de 10° fata de planul orizontal al utilajului. indiferent de materialul din care sunteonstuiti este permisa numai dupa verificarea prealabila a acestora la baza si pe tot parcursul urcarii. care împreuna cu sculele si/materialele necesare nu trebuie sa depăşească sarcina maxima admisibila a utilajului respectiv. Art. ■s ejlucratorii. platforma. Este interzis lucrul pe autoscari. -dispozitive de lucru la inatime (platforme.Art. nacela sau pe piatfonna utilajului este permisa prezenta a cel mult doi lucratori.129.13o. deasupra punctului de lucru.128. întindere de conductoare) a coşului. in coşul. S d)este interzisa executarea oricărei lucrări la fundafia stâlpilor. nacelei sau platformei utilajului. Art. comenzile fiind transmise printr-un sistem de semnalizare stabilit anterior cu manevrantui acestuia.133.Este interzisa solicitarea laterala (tragere orizontala.131. inainte de urcarea pe stâlpi (din lemn sau metal) trebuie verificat gradul de putrezire sau de coroziune la nivelul solului sau la 20-25 cm sub nivelul solul fundaţiile aparente.126. zăbrele. bine rezemat pe carlige. desemnat in acest scop. Art. Art. cordonul centurii de siguranţa trebuie legat la un element rigid component al stâlpului. S I c)trebuie sa se evite lucrul in pozith etajate a doi sau mai mulţi lucratori pe acelaşi stâlp.). mainte de urcarea pe stâlpii din beton trebuie efectuat un control vizual in zona fundaţiei si a consolelor pentru verificarea integrităţii acestora. 33 . inclusiv manevrantii autoutilajelor si organele de control trebuie echipaţi tot timpul lucrului si cu casca de protecţie. lucratorul trebuie sa fie asigurat. platforme telescopice hidromecanice. Toate manevrele sau deplasările utilajului trebuie executate numai la comanda conducătorului locului de munca.123. autotelescoape cu platforme ridicătoare cu brafe articulate etc. nacelei sau platformei si fara lucratori pe utilaj. Art.125. scara sau scăunel suspendat. -carlige pentru urcarea pe stâlpi de lemn sau de beton. Pentru urcarea si lucrul ia inaltime trebuie folosite următoarele mijloace certificate. trebuie sa supravegheze permanent lucrul cu utilajul respectiv si sa asigure masuri împotriva deplasării accidentale a acestuia. In timpul lucrului ia inaltime se vor respecta următoarele: * a)in toate cazurile. -utilaje speciale (autoscari mecanice. in asa tei. Deplasarea utilajelor de la un punct de lucru la altul este permisa numai dupa coborârea coşului. 124.132. -construcţii definitive ale stâlpilor adecvate operaţiilor de urcare si lucrului la inaltime. dispozitive pentru schimbarea elementelor din lanţurile de izolare.Verificarea trebuie efectuata in conformitate cu prevederile fisei tehnologice a lucrării sau a instrucţiunilor tehnice proprii. duble extensibile. LUCRUL LA INALTIME EFECTUAT PE CONSTRUCŢII TIP STÂLP Art. Art. Art. fvlanevrantul utilajului. Art.). Urcarea pe stâlpi. incat sa nu fie stânjenite mişcările lucratorului. Art.

La locul de munca aflat la inaltime» trebuie ridicate numai materialele strict necesare. Lucrul la inaltime trebuie efectuat cu ajutorul alpinismului utilitar (AU).136. prin asigurarea personalului executant in trei puncte (ambele mâini si un picior sau ambele picioare si o mana). artificiala. numai in cadrul unei echipe eonstituite pe criterii ferme si sub supraveghere de specialitate permanenta . depozitare Art. Platforma de lucru trebuie prevăzuta cu balustrade pe cele trei laturi exterioare. comisia CTE) al executantului si de către beneficiar. Art. Barele verticale si bordurile (scânduri de 10-15 cm lafime) se montează la nivelul suprafeţei platformei in suporţi speciali prevăzuţi in acest scop. Aşezarea chiar temporara a sculelor .Art.143.141.dispozitivelor sau a materialelor nefixate pe elementele stâlpilor liniilor electrice aeriene este interzisa. Sculele necesare executării diferitelor operaţi trebuie păstrate in buzunare speciale sau teci prinse in Centura de siguranţa. trebuie prevăzute cu balustrade înalte de 1m cu legaturi intermediare si cu borduri laterale de 10-15cm (denumite in contextul Instrucţiunii "balustrade de protecfie"sau "balustrade"). Manipulare. In căzui in care transportul materialelor se face manual. Art.135. Lafimea minima a planelor Înclinate si a podeţelor este de Im pentru circulaţia intr-un singur sens. 142. Art. Se interzice urcarea si coborârea directa pe stâlpi de beton acoperit cu polei. Grinzile si pianele inclinate trebuie sa alba o panta maxima de 20%. numai in situaţiile de lucru in care toate celelalte tehnologii de lucru la inaltime nu se pot aplica din motive de siguranţa a lucratorilor.. fata de sol sau fata de o baza de referinţa . respectindu-se prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru alpinismul utilitar. Balustrada (elementii orizontali si barele vertica!e)trebuie sa reziste la o torta orizontala de 80 daN aplicata la jumătatea distantei dintre doua bare verticale sau la o dinamica de 50 daN aplicata in acelaşi punct fara ca săgeata sa depăşească 30 mm. amenajările si dotările locului de munca amplasat la inalfime trebuie realizate obligatoriu dupa un proiect tehnic aprobat de organul de specialitate (ex. interzicandu-se aruncarea acestora de la sol la pozifia de lucru sau invers. . Tehnologia alpinismului utilitar (AU) se aplica obligatoriu. pianele inclinate trebuie prevăzute cu sipci transversale fixate la distante de 20-40 cm.134. Mijloace colective de protecţie Art. Indiferent de domeniul de activitate. LUCRUL LA INALTIME UTILIZÂND TEHNOLOGIA ALPINISMULUI UTILITAR Art. fara mijloace ajutătoare. formate din minimum doua elemente paralele dintre care primul montat la 1 rn de suprafaţa platformei prinse de bare verticale prevăzute distante maxime de 1. Asigurarea cu unul din cordoanele centurii de siguranţa este obligatorie in cazuri deosebite (stâlp acoperit cu chiciura sau zăpada) precum si in cazul opririlor pentru odihna sau trecerea peste obstacole. Planele inclinate si podeţele utilizate ia inaltimi peste 0.5 m. Art. 34 . Sculele si materialele trebuie sa fie urcate si coborâte pe măsura necesitaţilor cu funie de ajutor. Art.139. PREVEDERI DE PROIECTARE PRIVIND LUCRUL LA INALTIME Organizarea locului de munca Art. Pe stâlpii metaiici cu zăbrele urcarea si coborârea se face utilizând tehnologia alpinismului utilitar.138. transport.137.14o.7 m .

145. cu o latime de cel pufin 1 m.mediul de munca: ansamblu! condiţiilor fizice. grosimea trebuie determinata prin calcul. 35 . Art. cumulat cu instrucţiunile specifice ale acelor activităţi Art. Instrucţiunea specifica de securitate a muncii privind lucrul la inaltime se va aplica. Locurile de primire a materialelor necesare desfăşurării activităţi vor fi amenajate conform proietului tehnic elaborat in funcţie de configuraţia iocul de amplasare si necesarul de materiale. iar in căzui in care se transporta materiale grele.148. Rampele de urcare trebuie montate cu o înclinare de cel mult 1:3.146. Ârî. Intre 60 -80 gr. o latime minima de 0. înclinare. Art.144. in funcţie de domeniul activităţii de baza. iar peste 80° înclinare.152. trebuie folosite scări fixe. 149. Art. la nivelul fiecărui element al sistemului executant -sarcina de munca .15o. Scările rezemate pe perete trebuie sa aiba lăţimea treptei inferioare de cei puţin 50 cm. pe toata latimiea rampei. 151. pentru realizarea unei bune stabilităţi. ia toate subansamblele situate la nivelul respectiv. daca se circula intr-un singur sens si de cel puţin 1. Ârt. cat si la cele portative. vizând global desfăşurarea uneia sau a mai multor activităţi in condiţii de securitate a muncii. luminatoare etc. Reglementarea masurilor de securitate a muncii in funcţie de cadrul instrucţiunilor specifice de securitate a muncii. Rampele de acces pentru circulaţia lucratorilor trebuie confecţionate numai din panouri bine legate intre ele. Este interzisa Înclinarea scărilor (altele decât cele fixate) peste 60°.Anexe/e cu figuri explicative. de la caz la caz.5 m.bio!ogice si psiho-sociaie in care unu! sau mai mult! executant! isi realizează sarcina de munca. se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii muncii. iar la fiecare 30-40 cm.mediul de munca.1 Lucratorii sunt obligati sa poarte echipamentul echipamentul individual de protectie a muncii pe timpul lucrului precum si la accesul la si de la locul de munca si sa-l pastreze in conditii bune de utilizare. treptele trebuie încastrate in ramele longitudinale si dotate cu prag de minimum 2 cm.155.iac parte din prezentele Instrucţiuni INSTRUCTIUNI PROPRII Nr. Art. chimice. Platformele trebuie sa se realizeze astfel incat sa permită accesul. ( Art. scărilor fixe trebuie prevăzute cu apărători tip colivie si cu întreruperi pentru odihna ia maximum 4 m. DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PRIVIND LUCRUL LA INALTIME ART. Rampele de acces pentru executarea lucrărilor pe acoperişuri. Art. Podinele trebuie dimensionate la sarcina maxima data de greutatea lucratorilor care lucrează pe ele si a materialelor ce se folosesc in timpul lucrului. Art.. trebuie bătute sipci transversale cu o secţiune de 4x6 cm2.Art. Trebuie asigurate masuri speciale impotriva alunecării. Proiectul tehnic aprobat de persoana juridica min drept si va fi adaptat ori de cate ori condiţiile de munca se vor modifica.mijloacele de producte . lipsit de pericole.153. cu balustrade.propriu proceselor de munca din cadrul activităţii care fac obiect de reglementare. 154. trebuie sa aiba. Grosimea dulapilor din care se confecţionată podina trebuie sa fie de ce! puţin 6 cm.6 m. daca se circula in ambele sensuri. Atat ia scările de lemn fixe.

Din zona de siguranta se vor evacua sau proteja echipamentele tehnice.21 Picioarele scarilor trebuie bine fixate.14 Se interzice asezarea podinei in consola. ART. pentru a evita alunecarea scarilor si caderea lucratorului.3 Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat impotriva caderii in gol a lucratorilor. Pe suprafata podinelor in panta sau in curba se fixeaza sipci impotriva alunecarii la distante de 300-400 mm.5 Daca in timpul efectuarii operatiilor de manipulare. podurile auxiliare. ART. ART.22 In cazul in care conditiile de lucru permit fixarea scarii sus. Pentru cele executate din lemn. ART. ART.7 Grinzile si planele inclinate precum si podetele utilizate la manipularea materialelor trebuie sa fie rezistente. planele inclinate. Pentru podinele executate din metal se va executa tabla expandata sau nervurata. Rosturile intre panourile sau dulapii podinei nu trebuie sa fie mai mari de 10 mm.10 Calitatea materialului lemnos. corespunzator noilor conditii.13 Asezarea podinei pe reazeme trebuie facuta astfel incat sa fie exclusa posibilitatea deplasarii sau alunecarii ei.2 Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic si organizatoric astfel incat sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor. astfel ca arcuirea lor sub sarcina manipulata sa nu fie vizibila. ART.Podine de lucru ART.8 Grinzile. conducatorul locului de munca este obligat sa faca lucratorilor un nou instructaj de lucru si de protectie a muncii. ART.11 Inainte de utilizare. ART. duble fata de incarcatura preconizata. Mijloace colective de protectie . se supun unei incercari statice.20 Lungimea totala a scarii trebuie astfel incat sa dea posibilitatea lucratorului sa lucreze stand pe o treapta care se afla la o distanta de cel puitn 1 m de la capatul superior al scarii. Rampele trebuie intretinute si curatate in permanenta.6 Este interzis accesul persoanelor care nu au o atributie legata de aceasta activitate la locul de manipulare a materialelor.17 In cazul in care rampele de acces trec peste goluri. in conformitate cu standardele in vigoare.ART. conform standardelor in vigoare. trebuie sa aibe obligatoriu balustrade solide. 36 . pe ambele parti ale rampelor. ART. ART. se va utiliza lemn uscat cu fibre drepte si fara defecte. fiind interzisa orice deplasare a lor in timpullucrului. trebuie intocmite instructiuni de securitate a muncii in functie de conditiile concrete si de configuratia locurilor de munca amplasate la inaltime. ART.9 Pentru manipularea materialelor tip teava. ART. trebuie marcate si semnalizate atat ziua cat si noaptea. ART. Deplasarea pe podinele de lucru se face lent. transport si depozitare se produc modificari privind conditiile de munca.4 Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces la si de la aceste locuri de munca.16 Pentru evitarea deplasarilor longitudinale si transversale. intrebuintat la confectionarea podinelor.19 Scarile rezemate trebuie sa fie rezistente si usoare. asezate pe sol. fara a se alerga si a se produce balansuri sau socuri. atunci se fixeaza carlige la capetele superioare ale ramelor longitudinale. rampele de acces trebuie fixate pe reazeme special prevazute. bine fixate pe podina. podetele etc. Aceste manipulari se executa numai sub supravegherea conducatorului locului de munca. Rampe de acces si scari rezemate ART. ART. 1.12 Podinele de lucru trebuie sa aiba suprafata continua. ART.18 Este interzisa blocarea rampelor de acces cu materiale de constructii sau alte obiecte. trebuie prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigura. ART. pe calupuri de lemn. care pot fi afectate de eventualele caderi de obiecte de la inaltime. ART. ART. cherestea etc. trebuie sa corespunda proiectului de executie.15 Urcarea si coborarea pe si de pe podinele de lucru trebuie sa se faca numai pe rampe si scari de acces excutate conform prescriptiilor tehnice.

la baza scarii trebuie sa stea un lucrator care va asigura stabilitatea scarii. profil metalic) distanta dintre bustul lucratorului si elementul de constructie sa fie de maximum 0. 2. de la caz la caz. cheson. ART. este obligatorie purtarea castii de protectie.24 Scarile duble.Casca de protectie ART.ART. mijlocul individual de protectie trebuie obligatoriu completat cu echipamentul individual de protectie pentru oprirea caderii. Aceste operatii trebuie executate exclusiv de catre producatorii de EIP autorizati. utilizata ca loc (suport) de ancorare mobil si coborator manual. La sol se va asigura o zona de protectie. ART. care se desfac. ART. ART. situatia de lucru la inaltime.26 (1)Alegerea echipamentelor individuale de protectie trebuie facuta luand in consideratie.35 EIP ca sistem de oprire a caderii de la inaltime trebuie sa aiba centura propriu-zisa prevazuta cu bretele pentru umar. c) pozitionarea si suspendarea lucratorului in timpul lucrului. ART. (2) Daca in cazul utilizarii EIP exista. trebuie dotate cu dispozitive cu lant care sa nu permita desfacerea lor accidentala in timpul lucrului. . capetele inferioare ale ramelor longitudinale trebuie dotate.2. cabluri) denumite si mijloace de legatura trebuie sa aiba o lugime maxima desfasurata de 2 m.29 Utilizarea EIP trebuie sa se faca conform instructiunilor de utilizare emise de catre producator si prevederilor Normelor pentru lucrul la inaltime.34 Lucrul la inaltime pe o suprafata inclinata sau foarte inclinata este permisa daca lucratorul este dotat cu EIP compus din centura-scaun cu bretele pentru umar si picioare.1.Utilizarea echipamentelor individuale de protectie (EIP) Este interzisa utilizarea EIP nestandardizate.33 Daca pe stalpul (sau similar) pe care se lucreaza exista un element fixat rigid. pericolul caderii in gol datorita unor factori de risc ce nu pot fi eliminati.25 Cand se lucreaza la o inaltime mai mare de 2 m. conform standardelor in vigoare. ART. – Alegerea echipamentelor individuale de protectie (EIP) ART.3. ART. 27 Lucratorii din domeniile constructiilor si montarilor de echipamente tehnice trebuie sa utilizeze. pentru lucrul la inaltime. ART. picioare si sezut. cu saboti metalici cu capete ascutite sau cu saboti de cauciuc. accesoriilor sau pieselor metalice ale EIP defecte precum si repararea acestora. lanturi. 2.36 Mecanismul sistemului de oprire a caderii trebuie sa actioneze astfel ca lucratorul sa nu cada mai mult de 0. in continuare. echivalenta cu una din cele trei situatii in care EIP are rolul de : a) pozitionarea lucratorului in timpul lucrului . cu o suprafata stabilita in functie de inaltimea maxima de lucru. ART. in mod obligatoriu. ART. .30 Este interzisa folosirea EIP care nu sunt insotite de instructiuni de utilizare. Echipamente individuale de protectie pentru lucrul la inaltime 2.32 Reglarea franghiilor de siguranta se face astfel ca.23 Pentru ca scara sa nu alunece. 2. avertizata vizibil. accesul oricarei persoane straina in zona fiind interzisa.31 Franghiile de siguranta (franghii. dupa trecerea peste elementul de constructie (stalp. ART. "Centura de siguranta pentru constructori si montatori". ART.37 Pentru lucrul la inaltime.5 m. indiferent de domeniul de activitate. b) limitarea deplasarii lucratorului in directia sursei de accidentare prin cadere de la inaltime . 37 . franghie de acces. in locurile cu circulatie ntense sau pardoseli alunecoase. este obligatoriu ca franghia de siguranta (breteaua) sa fie petrecuta astfel ca ea sa inconjoare stalpul deasupra acestui element fixat rigid.5 m.28 Este interzisa inlocuirea de catre utilizatori a componentelor.

46 Inainte de utilizare.47 Prin examinarea cu atentie se verifica cusaturile. rascoacerea pielii. dispozitive si scule pentru lucrul la inaltime ART. ART. Este interzis a se folosi centura pentru alte functii de protectie decat cele pentru care a fost proiectata. pe toata perioada lucrului.este obligatorie verificarea de catre lucrator a integritatii castii de protectie. destramari. ART.48 Este interzisa utilizarea centurilor de siguranta care : a) prezinta rupturi. defectiuni ale calotei. ART. niturile etc. 52 Utilizarea instalatiilor. daca masurile integrate de amenajare si de dotare a locurilor de munca nu elimina pericolul caderii in gol. lucratorii trebuie sa poarte obligatoriu centura de siguranta impreuna cu franghia de siguranta care vor impiedica accesul lucratorului in zona cu pericol. se supun la incercari dinamice conform instructiunilor producatorului. in functie de gradul de periculozitate si in conditiile concrete de munca. lucratorii trebuie dotati cu casca de protectie. 3. ruginirea pieselor metalice. ART. ART. stanga-dreapta.45 Centura de siguranta trebuie folosita fie ca mijloc de sprijin al corpului.4.40 Daca se lucreaza la nivelele superioare. ART.39 Pentru lucrul la inaltime mica. ART. ART. fisuri ale calotei. c) au fost scurtate prin coasere (bucle).53 Conducatorul lucrarilor trebuie sa asigure alegerea si functionalitatea optima a instalatiilor si dispozitivelor necesare fiecarei faze tehnologice sau fiecarei operatiispecifice. de la caz la caz. catarame defecte. 41 Inainte de inceperea lucrului. ART. rosaturi etc. .44 Daca in configuratia unui loc de munca amplasat la inaltime exista o zona in care pericolul de cadere in gol se poate manifesta. Casca defecta trebuie scoasa imediat din uz. ART. b) Au fost odata solicitate dinamic (suspendarea corpului lucratorului cazut de la inaltime) . se va asigura un spatiu de siguranta lateral. ART. ART.54 Conducatorul locului de munca trebuie sa verifice zilnic integritatea si starea de functionare a instalatiilor. pete.ART.49 Centurile de siguranta si franghiile acestora pastrate in magazii o perioada mai mare (peste 1 an) inainte de folosire. .51 Lucratorii trebuie instruiti in functie de natura pericolului existent.42 Este interzisa folosirea castii de protectie daca aceasta prezinta sparturi. cordoanele partilor metalice. purtarea centurilor de siguranta este obligatorie.). proportional cu inaltimea maxima de lucru si se va purta obligatoriu casca de protectie. ART. asistemului de amortizare si a posibilitatii de reglare a acestuia si a curelelor de prindere. centura de siguranta si accesoriile trebuie verificate in mod obligatoriu. dispozitivelor si sculelor folosite pentru lucrul la inaltime precum si modul de asigurare a lucrarilor de a nu cadea in gol in timpul lucrului. fie ca mijloc de protectie prin suspendarea impotriva caderii in gol.38 Persoanele care coordoneaza. privind modul de purtare a EIP in conditiile specifice lucrului la inaltime (de ex. dispozitivelor si sculelor pentru lucrul la inaltime este permisa numai daca instructiunile de lucru si de securitate a muncii ale acestora sunt adaptate la conditiile concrete ale locului de munca respective.50 Conducatorii locurilor de munca trebuie sa identifice pericolele de accidentare posibile de a se manifesta si sa doteze lucratorii cu EIP specifice acestor pericole. carligele de siguranta. nituri lipsa sau slabite. mastii de aductiune de aer etc. dar nu pe verticala locului de munca amplasat la inaltime mica. 2. 43 Pentru lucrul la inaltime. franghiile. defectiuni ale sistemului de amortizare etc.: purtarea mastii de gaze. Instalatii. controleaza si indruma procesul de munca vor purta obligatoriu casca de protectie atunci cand isi desfasoara activitatea in conditiile lucrului la inaltime. ART. fie ca mijloc de oprire a accesului intr-o zona periculoasa.Centura de siguranta ART. Pentru orice defectiune 38 .

60 Orice reparatie necesara carligelor trebuie executata de catre o intreprindere autorizata.sau lipsa constatata trebuie sa opreasca lucrul si accesul lucratorilor si sa asigure remedierea celor constatate.59 Este permisa utilizarea carligelor numai daca acestia provin de la un producator autorizat si daca sunt certificate conform reglementarilor in vigoare.utilizarea scarilor care au trepte lipsa sau sunt reparate provizoriu. ART. uscate (imbatranite) sau innadite. 3.62 Dupa utilizarea carligelor trebuie efectuat controlul integritatii acestora si a dimensiunilor lor prin compararea cu un sablon etalon.72 Este interzis ca pe scara extensibila sa se urce mai mult de un lucrator pentru accesul la si de la locul de munca.stalpii de lemn sau beton. ART. ART. ART. ART.57 Este interzisa marirea sau micsorarea deschiderii carligelor de catre utilizatori ART.70 Este interzisa executarea de lucrari de pe scarile extensibile. putrede. beton sau metalici) 3.2. ART.stalpii de lemn daca acestea nu au ghearele de prindere ascutite corespunzator unei fixari sigure pe stalp. autoscari.69 Lucratorii care folosesc scarile trebuie sa poarte incaltaminte corespunzatoare pentru evitarea alunecarii. conductoarele de legare la pamant.lucrul de pe primele doua trepte superioare ale scarilor simple sau duble. prezinta zone umede. ART.1. de catre producatorul acestora. . Aceste scari trebuie folosite numai la urcarea-coborarea de pe stalpi (sau similar).55 Lucratorii trebuie instruiti si verificati cu privire la modul de utilizare a instalatiilor.67 Lungimea scarii trebuie sa permita lucrul de pe o treapta aflata la o distanta minima de 1m fata de capatul superior al scarii.66 Lungimea maxima a unei scari din lemn cu trepte late nu trebuie sa depaseasca 5m.56 Utilizarea carligelor pentru urcarea-coborarea pe stalpi de lemn sau beton este permisa numai daca deschiderea (marimea) carligelor corespunde cu diametrul exterior al stalpului. Sistemul de imbinare trebuie sa fie sigur si rigid. . rupte sau subdimensionate. 65 Utilizarea scarilor din lemn este permisa la o sarcina maxima de 1. autotelescoape ART. Carlige pentru urcarea-coborarea pe stalpi ART. Scari. etc.71 Conducatorul locului de munca trebuie sa verifice integritatea scarii inaintea fiecarei montari (utilizari). ART.64 Se interzice urcarea cu carligele pe stalpii de beton daca suprafata acestora este patata cu grasimi. ART.utilizarea scarilor prelungite prin legare provizorie. cablurile. Dispozitive si scule pentru lurul la inaltime pe stalpi (de lemn. daca talpile metalice ale acestora sunt deformate. dispozitivelor si sculelor in conditiile lucrului la inaltime. ART.68 Se interzice: . ART. este incarcata cu praf aderent sau este acoperita cu gheata. 39 . . ART. prezinta fisuri sau rupturi.1. de regula. .63 a urcarea-coborarea pe stalpii de lemn cu carligele. daca este folosita ca support al locului de munca pentru lucrator. . ART.stalpii din beton centrifugat daca mansoanele de cauciuc sunt uzate.1. 3.5 kN si numai de catre un singur lucrator.1.58 Este interzisa utilizarea carligelor pentru urcarea-coborarea pe: . ART.61 Conducatorul locului de munca este obligat sa asigure tipo-dimensiunea necesara pentru carlige in functie de dimensiunile stalpilor pe care se va lucra. trebuie evitate: zonele cu aschii desprinse. ART.stalpii de lemn sau beton daca curelele de prindere sunt rupte.

trebuie sa supravegheze permanent lucrul cu utilajul respectiv si sa asigure masuri impotriva deplasarii accidentale a acestuia. etc. ART. depozite etc.I. 40 . ART.. ART. stingatoare. ART.Persoanele care lucreaza in ateliere. scarile mecanice pe pneuri.intinderea de conductoare sau ridicarea de greutati cu ajutorul scarilor. 3. . trebuie sa fie verificate si calate pe un teren plan.84 Este interzisa solicitarea laterala (tragere orizontala.ART. care impreuna cu sculele si materialele necesare nu trebuie sa depaseasca sarcina maxima admisibila a utilajului respective. prevazute cu hidranti interiori si materiale de stingere a incendiilor. interzicandu-se blocarea acestora. ART.81 Manevrantul utilajului. trebuie sa cunoasca pozitia si modul de folosire al acestora. vor fi dotate cu matetriale adecvate.Se interzice utilizarea oricaror forme de improvizatii sau provizorate. desemnat in acest scop. autotelescoapelor cu cos cu actionare hidromecanica. nacelei sau platformei si fara lucratori pe utilaj. autoscarile mecanice. asupra conditiilor lucrului la inaltime.Intreg personalul unitatilor este obligat a cunoaste si aplica regulile de prevenire. la instalatiile electrice sau la cele cu surse de foc deschis. deasupra platformei. ART.S. ART. in permanenta.73 Trecerea de pe scara extensibila pe platforma (consola) locului de munca este permisa numai dupa ce lucratorul a trecut cel de-al doilea cordon al centurii de siguranta pe dupa stalp. 6. ART.deplasarea scarilor pe pneuri atunci cand pe ele se afla lucratori. ART. cu tablite avertizoare specifice. vor fi marcate vizibil. platformelor ridicatoare cu brate articulate precum si altor utilaje asemanatoare este permisa numai in cazul aplicarii stricte a instructiunilor de lucru emise de catre producatorisia instructiunilor de securitate a muncii adaptate la specificul fiecarui domeniu de activitate si fiecarui loc de munca. INSTRUCTIUNI PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR 1. de preferinta de catre producatori. nacelei sau platforma utilajului. 4.Locurile de munca cu pericol deosebit de incendiu si explozie. comenzile fiind transmise printr-un sistem de semnalizare stability anterior cu manevrantul acestuia. 5.78 Utilizarea platformelor telescopice hidromecanice. necesare localizarii si lichidarii incendiilor.83 Este interzis lucrul pe autoscari.82 Toate manevrele sau deplasarile utilajului trebuie executate numai la comanda conducatorului locului de munca. ART. iar accesul la materialele de interventii (hidranti. compact.75 Scarile pe pneuri trebuie utilizate conform instructiunilor producatorilor.utilizarea scarilor mecanice pe pneuri la inaltime maxima. daca varful scarii nu este rezemat (sprijinit).79 Lucratorii care utilizeaza masinile si instalatiile nominalizate trebuie sa fie instruiti in acest scop. panouri P. . 2. nacela sau platforma utilajului este permisa prezenta a cel mult doi lucratori. combatere si interventie in caz de incendiu. ART.74 Este interzisa repararea scarilor extensibile de catre utilizatori. autotelescoape sau autoplatforme pe terenuri a caror inclinare este mai mare de 10 grade fata de planul orizontal al utilajului.76 Inainte de ridicare.85 Deplasarea utilajelor de la un punct de lucru la altul este permisa numai dupa coborarea cosului.Caile de acces vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie.Toate locurile de munca cu pericol de incendiu sau explozie. libere. specifice locurilor de munca respective. Reparatiile trebuie executate numai de catre unitati specializate.77 Este interzisa: .) vor fi mentinute. intindere de conductoare) a cosului.80 In cosul. ART.

Periodic.la instalatiile electrice . Nu se vor utiliza sigurante fuzibile supradimensionate. obligatiile referitoare la obtinerea acordurilor. se va face si instruirea personalului pe linia prevenirii si stingerii incendiilor. pentru fiecare tip de stingator: stingator cu spuma. depozite. conform instructiunilor de utilizare date de fabricant. se va interveni cu urmatoarele materiale: . .Este strict interzisa utilizarea materialelor de interventie pentru cazuri de incendiu. cu dioxid de carbon.utilizarea de dispozitive speciale pentru legaturi la pamant si in scurtcircuit .ingradiri .acoperirea cu materiale electroizolante ale partilor active(izolarea de protectie) ale instalatiilor si echipamentelor electrice . se interzice utilizarea apei sau a stingatoarelor cu spuma.folosirea mijloacelor de protectie electroizolante 41 . material lemnos. Aparatura electrica aflata sub tensiune nu se va amplasa in apropierea materialelor combustibile.inchiderea in carcase sau acoperirea cu invelisuri exterioare izolatoare . a caror etanseitate se va verifica periodic. . se vor respecta. deteriorarea sau intretinerea lor necorespunzatoare. 9. a materialelor usor inflamabile si combustibile. strict. odata cu instruirea pe linie de protectie a muncii. iar instalarea acestora se va face numai de catre personal autorizat pentru astfel de lucrari. in alte scopuri. 11. 15. cu praf si dioxid de carbon. 14.Sobele pentru incalzire sau cele utilizate in scopuri tehnologice.la instalatiile electrice si la substantele ce nu pot fi stinse cu apa si spuma – se vor utiliza stingatoare cu praf si dioxid de carbon.In cazul izbucnirii unui incendiu. 12. Se vor utiliza numai aparatura si instalatii omologate. butelii cu gaze lichefiate etc.La orice inceput de incendiu se va interveni cu materialele din dotarea locului de munca.protectia prin amplasare inlocuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de securitate . vor fi alimentate cu gaz prin circuite fara improvizatii. se vor anunta pompierii militari la telefon 112.Se interzice folosirea conductorilor sau cablurilor electrice.la materiale combustibile solide si lichide (cu exceptia carbidului si a varului nestins si a altor substante ce intra in reactie periculoasa cu apa) – se vor utiliza stingatoare cu spuma si apa de la hidranti.se vor utiliza stingatoare cu dioxid de carbon.In raport cu felul si locul incendiului. cu mijloace proprii. 16. Masurile tehnice care pot fi folosite pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt urmatoarele: . produse petroliere. Lichidele inflamabile se vor pastra numai in vase speciale inchise ermetic. la parasirea locului de munca. Acestea se vor depune in locuri special amenajate. avizelor si autorizatiilor necesare modificarii instalatiilor de gaze. Masurile organizatorice le completeaza pe cele tehnice in realizarea protectiei necesare. precum si a prizelor si intrerupatoarelor defecte. 10. resouri sau aparatura electrica in priza sau lumanari aprinse. 13. 8. care nu poate fi stins imediat. fara o utilizare imediata si strict necesara unui schimb de lucru. ca de exemplu carpe.Se interzice depozitarea in ateliere.7. neizolate sau suprasolicitate. IPSSM IMPOTRIVA PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE • • Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice masuri tehnice si organizatorice.Nu se va lasa focul deschis. hale.scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care urmeaza a se efectua lucrari si verificarea lipsei de tensiune .La montarea sau utilizarea aparaturii si instalatiilor consumatoare de gaz.. birouri etc.

a riscurilor pentru sanatate si mediu. Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare.organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie impotriva atingerii directe Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se realizeze si sa se aplice numai masuri si mijloace de protectie tehnice. care sa asigure protectia in orice conditii. Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se aplice doua masuri de protectie : o masura de protectie principala. ALARMARE. autorizat si instruit pentru lucrul respective . racordari) trebuie sa se faca numai de personal calificat in meseria de electrician. prin atingere indirecta. care sa asigureprotectia in cazul deteriorarii protectiei principale.esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice . considerate ca fiind principala. Cele doua masuri de protectie trebuie sa fie astfel alese incat sa nu se anuleze una pe cealalta. neutralizare sau decontaminare -elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea sarcinilor salariatilor -stabilirea unui numar de persoane cu atributii in aplicarea.separarea de protectie . In locurile putin periculoase din punctul de vedere al pericolului de electrocutare este suficienta aplicarea numai a unei masuri.egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a platformei de lucru Masuri organizatorice care pot fi aplicate impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt urmatoarele: executarea interventiilor la instalatiile electrice(depanari. a metodelor de prim ajutor.alimentarea la tensiune foarte joasa(redusa) de protectie .deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de defect periculoase . controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor -asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si personalului necesar interventiei in caz de incendiu 42 .• . Este interzisa inlocuirea masurilor si mijloacelor tehnice de protectie cu masuri de protectie organizatorice. a mijloacelor de protectie recomandate.izolarea suplimentara de protectie. aplicata echipamentului tehnic . INTERVENTIE GENERALITATI OBLIGATIILE CONDUCERII -stabilirea prin dispozitii scrise a modului de organizare a apararii impotriva incendiilor si responsabilitatile salariatilor -identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu -intocmirea si reactualizarea listei cu substante periculoase. a substantelor pentru stingere.folosirea tensiunilor foarte joase de securitate(TFJS) . reparari.delimitarea materiala a locului de munca(ingradire) .legarea la pamant/legarea la nul de protectie .folosirea mijloacelor de protectie electroizolante - • • • MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE. masurile de protectie care se pot aplica sunt urmatoarele : .izolarea amplasamentului .elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice . si o masura de protectie suplimentara.egalizarea si/sau dirijarea potentialelor .

INSTALATIILOR SI ALTOR AMENAJARI -stabilirea regulilor si masurilor generale privind . defectiune la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor -cooperarea salariatilor desemnati pentru realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor -acordarea ajutorului si a masurilor de prim ajutor salariatilor aflati in situatie de pericol NORME DE PSI LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR. stingere a incendiilor. utilizarea si afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor. produselor sau substantelor combustibile(acestea pot fi efectuate dupa evacuarea persoanelor. vehiculeaza. instalatiilor. echipamentelor. manipuleaza materiale si substante combustibile sau care in prezenta focului deschis prezinta pericol de incendiu sau de explozie -interzicerea utilizarii focului deschis la distanta mai mica de 40 metri fata de materiale sau substante combustibile fara supraveghere si asigurarea masurilor corespunzatoare 43 .controlul. deseurilor si a altor materiale combustibile. utilajelor.mentionarea in stare operative a MTPSI . masinilor. pe baza permisului de lucru cu foc sau a autorizatiei de lucru) -obligativitatea efectuarii instructajului pentru stare de urgenta(si implicit a instructajului PSI) -obligativitatea participarii salariatilor la instruiri si exercitii -reactualizarea. improvizatii ori fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile -respectarea instructiunilor de utilizare si a masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor -interzicerea utilizarii focului deschis in locuri cu pericol de incendiu -amenajarea locurilor pentru arderea gunoaielor. aparatelor. in instalatii tehnologice cu nise de incendiu si/sau explozie.-intocmirea planului de interventiei -asigurarea contractului cu grupul de pompieri militari -alocarea fondurilor necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor OBLIGATIILE SALARIATILOR -respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor -utilizarea substantelor periculoase. supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu .pregatirea si desfasurarea interventiilor in situatii de urgenta -interzicerea exploatarii instalatiilor. masinilor si utilajelor cu defectiuni. dispozitivelor. stabilirea masurilor impotriva propagarii focului si supravegherea permanenta a arderii precum sistingerii jarului -interzicerea efectuarii lucrarilor de sudare sau a celor care prezinta pericol de incendiu pe durata programului cu publicul. indepartarea sau protejarea materialelor combustibile. schemelor de prevenire. planurilor de evacuare si a planurilor de depozitare a materialelor periculoase -actualizarea planurilor de interventie la schimbarea profilului de activitate sau in oricare alta situatie REGLEMENTARI DE ORDINE INTERIOARA LUCRARI CU FOC DESCHIS -reglementarea de catre conducerea societatii prin decizie a modului de executare a lucrarilor cu foc deschis -interzicerea folosirii focului deschis in locurile unde se utilizeaza. dotarea cu mijloace de iluminare si stingere a incendiilor. in depozite ori spatii cu pericol de aprindere a materialelor. aparaturii si EIP -neefectuarea manevrelor si modificarilor nepermise MTPSI -comunicarea catre conducerea societatii a situatiei considerate pericol de incendiu.

-asigurarea practicabilitatii si curateniei -semnalizarea prin indicatoarele corespunzatoare -interzicerea blocarii cailor de acces. nisip si placute de semnalizare cu inscriptia LOC PENTRU FUMAT -amplasarea scrumierelor sa nu permita aprinderea materialelor combustibile din apropiere -interzicerea introducerii(depunerii) materialelor combustibile in scrumiere -interzicerea golirii scrumierelor in cosuri sau in vase din materiale combustibile -interzicerea aruncarii la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse -evitarea fumatului in locuri de odihna(paturi. MTPSI. EVACUARE SI INTERVENTIE -asigurarea accesului mijloacelor si persoanelor la toate constructiile.altele(la zone cu risc limitat de incendiu sau explozie) -functionarea corespunzatoare a ET -obligativitatea intretinerii si verificarii la termen si de persoane abilitate a ET FUMATUL -reglementarea fumatului de catre conducerea societatii prin decizie -interzicerea fumatului in locurile in care nu se admite folosirea focului deschis -instalarea indicatoarelor de securitate in locurile unde se interzice fumatul -dotarea locurilor pentru fumat cu scrumiere.pregatirea locului(conform NGPSI) . canapele. usi si ferestre pentru inchiderea golurilor elementelor de compartimentare). ingradirea cu balustrade si marcarea cu indicatoare de securitate -acoperirea sau semnalizarea cu indicatoare a golurilor si rigolelor inclusiv iluminarea pe durata noptii -asigurarea netezimii si nealunecarii suprafetei cailor de circulatie a persoanelor 44 . intrerupatoarele instalatiilor electrice de forta si iluminat si a surselor de rezerva. care ar impiedica evacuarea persoanelor si bunurilor precum si accesul personalului de interventie -pastrarea cheilor usilor de acces si cele ale incaperilor in locuri sau la persoane desemnate in vedereaidentificarii si utilizarii -asigurarea deschiderii catre exterior si neincuierea usilor de iesire in caz de urgenta -acoperirea cu capace sau grilaje rezistente. de evacuare si de interventie -amenajarea trecerilor(podetelor) peste santuri sau sapaturi si asigurarea cailor ocolitoare -interzicerea blocarii in pozitie deschisa a usilor de la casele scarilor. holurilor. tablouri de distributie a energiei electrice. instalatiile. a celor cu dispozitive de autoinchidere sau a celor avand rol de patrundere a fumului.contractul dupa incheierea lucrarii . holuri etc. etc. vase cu apa. depozitele. fotolii) ASIGURAREA CAILOR DE ACCES.-intocmirea in doua exemplare a permisului de lucru cu foc(unul pentru emitent si celalalt pentru executant) -obligativitatea asigurarii urmatoarelor masuri : . gazelor fierbinti precum si propagarea pe verticala sau orizontala a incendiului -functionarea permanenta a dispozitivelor care asigura inchiderea automata in caz de incendiu a elementelor de protejare a golurilor. dispozitive de actionare a mijloacelor protectoare(ventilator. subsol sau la usile de acces in incaperi din care evacuarea nu mai poate fi continuata -interzicerea amenajarii de incaperi sau locuri de lucru si de depozitare in casele scarilor.instruirea personalului . de actionare a trapelor si clapetelor precum si a celor care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon -asigurarea deschiderii usoare a usilor de pe traseele de evacuare -marcarea cailor de acces -montarea indicatoarelor la rampele scarilor care duc la demisol.

soc si compresiune precum si a lipsei denivelarilor pentru caile de circulatie a vehiculelor -protejarea persoanelor care se deplaseaza pe cai de circulatie aflate la inaltime prin montarea balustradei cu inaltime de 1 m si bordura cu inaltime de cel putin 10 cm EFECTUAREA LUCRARILOR IN PERIOADELE CU TEMPERATURI EXTREME efectuarea lucrarilor premergatoare.organizarea stingerii incendiilor precizarea mijloacelor tehnice de alarmare si alertare a personalului. evacuare si de interventie -efectuarea lucrarilor in perioadele caniculare si secetoase -elaborarea programului de masuri speciale de combatere a efectelor negative.constatarile semnalate in teren .salvarea utilizatorilor si evacuarea bunurilor prin intocmirea planurilor specifice si mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite .starea constructiilor si instalatiilor . stingatoarelor si a altor aparate (echipamente) de stins incendiu.instruirea salariatilor . a surselor posibile de aprindere si a mijloacelor care le pot genera si a masurilor generale specifice PSI . mijloacelor de salvare si de protectie a personalului .executarea la termenele stabilite a incercarilor si testelor NOTA : 45 .-asigurarea rezistentei la uzura. de prevenire si stingere a incendiilor -identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate cu risc marit de incendiu -interzicerea utilizarii focului deschis -restrictionarea efectuarii in anumite intervale din durata zilei a lucrarilor care favorizeaza producerea incendiului(prin degajare de substante volatile sau supraincalzire) -protejarea recipientelor care contin gaze comprimate prin depozitare la umbra sau prin racire cu perdea de apa rece -indepartarea obiectelor optice care actioneaza drept concentrator de raze solare -asigurarea rezervei de apa necesara interventiei -comunicarea masurilor speciale stabilite salariatilor -stabilirea de conducerea societatii a masurilor organizatorice necesare PREVENIREA SITUATIILOR CARE POT PROVOCA INCENDII -organizarea controlului de prevenire(conducerea societatii si conducatorul loculi de munca) .montarea indicatoarelor de securitate si de orientare . instalatiilor si dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor.propuneri de masuri si actiuni de inlaqturare a deficientelor si de imbunatatire a activitatii -efectuarea lucrarilor de intretinere si verificare a instalatiilor utilitare si a mijloacelor de productie -organizarea apararii impotriva incendiului la locul de munca . instiintarea conducatorului locului de munca si a conducerii societatii .prezentarea substantelor.nominalizarea persoanelor care utilizeaza MTPSI sau care manevreaza ET . si pe durata sezonului rece -asigurarea bunei functionari a instalatiilor de incalzire -protejarea impotriva inghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apa(expuse temperaturii scazute) -asigurarea uneltelor si accesoriilor folosite la deszapezirea cailor de acces.prevenirea incendiilor prin evidentierea materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu.stabilirea competentei echipelor pentru salvarea si evacuarea persoanelor si a bunurilor .

dispuse. gaze. intretinut si utilizabil in orice anotimp . MTPSI si se intocmesc pe nivel (nr. panica.asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie in incinta agentilor economici este obligatoriu conform reglementarilor tehnice . trebuie prevazute cu cai de evacuare a persoanelor. persoane > 30) si pe incaperi -planurile de depozitare si evacuare a materialelor clasificate ca periculoase au marcate zonele ocupate.constructiile. marcat. codurile de identificare sau pericol si se intocmesc pe incaperi ORGANIZAREA EFECTIVA A INTERVENTIEI -alarmarea personalului prin mijloace specifice si anuntarea incendiului fortelor de interventie -urmarirea realizarii salvarii rapide si in siguranta a personalului -intreruperea alimentarii cu energie electrica. scarile exterioare. incat sa asigure evacuarea persoanelor si circulatia rapida a fortelor de interventie -traseele destinate fortelor de interventie trebuie sa asigure circulatia personalului de interventie si sa fie prevazute cu iluminat de siguranta corespunzator . in mod justificat. corespunzator dimensionate si realizate. clasele materialelor. reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice. realizate.trebuie sa se asigure cel putin un acces carosabil din drumurile publice si din drumurile de circulatie interioare. nu pot satisface conditiile normate . busculada. dimensionate. alunecare. la nivelul terenului ori a cailor de acces carosabile. holurile.-planurile de evacuare au marcate usile. de evacuare si de interventie din constructii si instalatii se separa de celelalte spatii. amenajat. cantitatile. alcatuite si marcate. trebuie astfel stabilite. prevederea de finisaje combustibile sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultati de evacuare(impiedicare. asigurand accesul autospecialelor de interventie 46 . contactul sau coliziunea cu diverse obiecte. sau incintele amenajate.caile special destinate evacuarii persoanelor sau bunurilor se prevad atunci cand cele functionale sunt insuficiente sau cand. gaze toxice) -verificarea amanuntita a locurilor in care se propaga incendiul si in care pot sa apara focare CAI DE ACCES. etc. in numar suficient. compartimentele de incendiu. astfel incat sa se asigure vizibilitate sporita si sa fie usor recunoscute -la proiectarea si executarea cailor de evacuare se interzice existenta usilor care se pot bloca in pozitie inchisa.caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare de securitate si se prevad cu mijloace de iluminat. EVACUARE SI INTERVENTIE -caile de acces si de circulatie ale costructiilor si instalatiilor de orice categorie.caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice pentru autovehicule de tip greu. fum.) -caile de acces. conform reglementarilor tehnice. astfel incat persoanele sa ajunga in timpul cel mai scurt si in deplina siguranta in exterior. prin elemente de costructie cu rezistenta si comportare la foc corespunzatoare utilizarii in conditii de siguranta a cailor respective pe timpul incendiilor si se prevad cu instalatii sau sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti ori de presurizare -cerinte fundamentale pe care trebuie sa le indeplineasca : . combustibili si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje -actionarea asupra focarului cu MTPSI din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si sistemelor automate(actionarea manuala a acestora) -evacuarea bunurilor si protejarea ET -protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului(temperatura. in refugii sau in alte locuri special amenajate .

in cazul utilizarii de capace sau grilaje. social-administrative. rigolele situate in zonele de circulatie vor fi acoperite sau marcate cu indicatoare. sa fie rezistente la compresiune. iar cele destinate circulatiei vehiculelor trebuie san u prezinte denivelari.depozitele inchise si deschise (de materii prime. in vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate in pericol. acestea vor fi asigurate contra deplasarii -Golurile. trebuie sa fie asigurat permanent la toate : .dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de incendiu(cortine metalice de siguranta.constructiile de orice fel(industriale.) . precum si la punctele de comanda ale acestora(centrale si butoane de semnalizare a incendiilor. stingatoare. prevazute cu legaturi de separatie orizontale intermediare. hidranti de incendiu.sa aiba legaturi cat mai directe spre caile de evacuare . sau vor fi ingradite cu balustrade si marcate cu indicatoare de securitate. produse.asigurarea cailor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de alimentare cu apa incaz de incendiu(posibilitatea folosirii acestor surse in orice anotimp constituie o conditie de siguranta la foc) . aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor.realizarea platformelor de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie langa constructiile si instalatiile stabilite prin reglementari tehnice .marcate vizibil. etc. care trebuie manevrate in caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora(gaze si lichide combustibile) . de evacuare si de interventie pe toata durata zilei si in orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate si realizate. care sa permita preluarea sarcinilor rezultate din activitatile care se desfasoara la locul respective. incat sa permita evacuarea rapida a persoanelor -Suprafetele cailor de circulatie pentru personae trebuie sa fie netede si nealunecoase.instalatiile tehnologice si anexe . posturi telefonice.claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare. santurile.celelalte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu CAILE DE CIRCULATIE -Caile de circulatie trebuie sa fie .sa fie mentinute permanent libere si curate. iar la partea inferioara cu o bordure inalta de cel putin 10 cm -Golurile din plansee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace sau grilaje rezistente. etc. singerii incendiilor si limitarii efectelor acestora. pichete de incendiu.tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat.instalatiile. pentru a fi usor de recunoscut . precum si cunoasterea operativa a oricaror situatii ce pot impiedica din motive obiective folosirea acestora in conditii de siguranta -accesul mijloacelor de interventie si al persoanelor pentru interventii operative in caz de urgenta (incendiu). semifabricate. socuri si uzura -Caile de circulatie pentru personae si trecerile amplasate la inaltime vor fi protejate cu balustrade inalte de cel putin 1 m.mentinerea in stare de utilizare a cailor de acces.) si incaperile acestora . trape de evacuare a fumului si gazelor fierbinti. produse finite si auxiliare) . aparate de control si semnalizare ale instalatiilor speciale. obloane ferestre si usi de inchidere a golurilor din elementele de compartimentare impotriva incendiilor) . de forta si iluminat de siguranta . iar in timpul noptii vor fi semnalizate cu mijloace luminoase(avertizoare sau inscriptii luminoase) 47 - . speciale.

de salvare sau prim ajutor si se realizeaza dupa caz in mod permanent sau ocazional -Semnalizarea permanenta se realizeaza . neluand nici o măsura ce ar putea avea urmări vătămătoare tratamentului medical ce s-ar aplica ulterior primului ajutor. de obligare. trebuie sa se întreprindă următoarele acţiuni.SEMNALIZAREA DE SECURITATE -Angajatorul are obligatia sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de securitate si/sau de sanatate adecvate la locul de munca. In vederea acordării primului ajutor in caz de accident. semnal acustic sau comunicare verbala in caz de atentionare asupra unor evenimente periculoase. autocolanta sau pictata si intr-un numar suficient de mare perntru a asigura securitatea zonei .prin semnal luminos.prin panouri de avertizare sau etichete in cazul suprafetelor. de avertizare. d) transportarea corecta a unui rănit e) luarea primelor masuri in caz de incendiu. salvare si ajutor.prin eticheta(pictograma sau simbol pe culoarea de fond) sau panouri ce preiau aceasta pictograma. prevazute de alte documente normative. salilor sau incintelor utilizate pentru incarcarea. material si echipament de lupta contra incendiilor.prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie -Semnalizarea ocazionala se realizeaza . in caz de ghidare a persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol -Instruirea care se asigura angajatilor (in ceea ce priveste semnalizarea de securitate si/sau sanatate utilizata) se va axa in special pe semnificatia semnalizarii. PRIM AJUTOR LA LOCUL ACCIDENTULUI Personalul angajat este obligat sa cunoască cel puţin masurile de prim-ajutor indicate mai jos: a) oprirea unei hemoragii care insoteste o fractura. in cazul recipientilor si conductelor aparente care contin substante periculoase. c) readucerea la viata a unei persoane care a fost electrocutata sau asfixiata. precum sip e comportamentul general si specific care trebuie adoptat. a) sa se inlature pericolul. placi) si/sau culori de securitate cand se refera la o interdictie. Ea se va repeat periodic sau ori de cate ori se considera necesara reimprospatarea cunostintelor salariatilor. b) izolarea aseptica a unei arsuri sau a unei răni. 48 .prin gest-semnal sau comunicare verbala. un avertisment. la localizarea mijloacelor de salvare sau de prim ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de cadere a persoanelor . descarcarea si depozitarea substantelor periculoase in cantitati mari. ca si alte materiale specifice -Semnalizarea de securitate si/sau sanatate poate fi de interzicere.prin panouri(indicatoare. privind semnalizarea referitoare la evacuare. substante sau preparate periculoase. in conformitate cu legislatia si normativele in vigoare. imediat ce apare o astfel de situaţie si sa acţioneze rapid si corect. o obligatie. mijloacele de mai sus vor fi plasate aproape de suprafata de depozitare sau pe usa de acces . aceste mijloace trebuie amplasate pe partile vizibile. ori de cate ori riscurile nu pot fi evitate sau limitate sufficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva sau prin masuri metode sau procedee de organizare a muncii -Respectarea prescriptiilor de semnalizare nu trebuie sa afecteze respectarea obligatiilor legale. Personalul instruit este obligat sa intervină fara alta dispoziţie. ca urmare a unor verificari. sub forma rigida. chemare sau apel al persoanelor pentru o actiune specifica sau evacuare de urgenta .

. .persoana care da priraul ajutor trebuie in prealabil sa-si spele bine mâinile cu apa si săpun. provocate din diferite cauze. Se recomanda ca pe compresa sau pânza ce se aplica pe răni sa se toarne tinctura de iod. organizând concomitent transportul acestuia.in caz de accidentare pe strada. din trusele medicale.nu se vor presară prafuri si nici nu se"vor acoperi rănile cu alifii. (112) c) sa se dea cele mai simple ingrijiri posibile. îndepărtarea cheagurilor de sânge poate provoca hemoragii puteraice. care se pot trata de către cel ce da primul ajutor. ingreunand operaţia de curăţire ce urmează a fi / făcuta de medic sau infirmier si putând deci determina infectări ale rănii. rănitul fiind transportat la medic. neluandu-se masuri care ar putea fi vătămătoare tratamentului ce se aplica ulterior acestor masuri. Se va aplica peste rana o compresa sterila si apoi se va lega cu un pansament. electocutatul poate cădea si ca atare se va preveni lovirea sa. Daca este cazul.in toate cazurile se va inlatura personalul de prisos. folosind o perie. in caz de electrocutare. La acordarea primului ajutor. Rănile pot fi insotite de hemoragii puternice care.nu se vor pune alte bandaje (pansamente) decât cele sterile.răniri grave. e) sa se organizeze transportul rapid al accidentatului. 49 .se interzice spălarea rănilor cu apa sau cu substanţe farmaceutice. se va intrerupe curentul. care trebuie oprite inainte de tratarea rănilor. . pompierii. in cazul accidentaţilor prin rănire se disting următoarele situaţii: .hemoragii venoase sau capilare. la rănirile grave se va interveni mai intai pentru oprirea hemoragiei si imobilizarea (blocarea) fracturilor. . iar apoi isi va dezinfecta degetele cu tinctura de iod sau spirt medicinal.răniri uşoare si puţin profunde. iar apoi se va face un pansament steril. In nici un caz nu i se va da sa bea băuturi alcoolice. .hemoragii arteriale. In toate cazurile de accidentare. deoarece prin aceasta operaţie se pot introduce particule de nisip sau pamant mai adânc in rana. In căzul unei răniri uşoare si puţin profunde se vor lua imediat următoarele masuri: .in caz de incendiu. prin natura lor. nici chiar cu mâinile spălate si dezinfectate. pentru a se impiedica infectarea lor. sunt: . astfel. trebuie tratate imediat. Crearea celor mai bune condiţii pentru accidentat se face chiar la fata locului unde se acorda primul ajutor. se va retrage rănitul din trafrlc. La acordarea ingrijirilor simple se va tine seama de principiul de baza al primului ajutor : "In primai rând sa nu faci rau". In cazul in care victima si-a pierdut cunoştinţa nu se va transporta inainte ca aceasta sasi fi revenit. Se va acorda o mare atenţie rănilor murdărite cu noroi. tinandu-se seama ca in momentul intreruperii curentului. .nu se admite atingerea rănilor. .b) se va chema salvarea. Spălarea ranilor si acoperirea lor cu substanţe chiar farmaceutice nu se va face de către persoane necalificate. înlăturarea pericolului se va face de la caz la caz. d) sa se creeze cele mai bune condiţii posibile pentru accidentat. Orice rănit trebuie culcat si trebuie sa i se interzică orice mişcare. se va pune rănitul la adăpost. victima trebuie transportata la spital. care va face intervenţiile necesare. . Rănile uşoare si puţin profunde. profunde sau întinse care necesita transportarea imediata la medic. . .nu se vor îndepărta cheagurile de sânge de pe rana.

prin care sa se oprească scurgerea de sânge. deoarece la antebraţ artera este cuprinsa intre doua oase si operaţia este mai dificila. .compresiv. fie a unui garou sau a unui tifon răsucit. In cazul in care hemoragia nu se poate opri prin aceasta metoda se va pune in nara sângerânda un tampon cu antipirina si se continua apăsarea. hemoragiile capilare si hemoragiile arteriale de mica importanta.Hemoragiile venoase si hemoragiile capilare sunt caracterizate prin scurgeri abundente de sânge de culoare inchisa. nu se vor opri hemoragiile nazale la persoanele despre care se ştie ca suferă de hipertensiune. După oprirea hemoragiei. capul tinandu-se drept.. In aceste cazuri accidentatul va fi culcat cu capul in jos si menţinut imobilizat. Rănirea in zona gatului este periculoasa. Accidentatului care prezintă răniri insotite de hemoragii. Compresiunea trebuie făcuta intre rana si inima. singele clocoteşte in rana. va fi acoperit si se va proceda la incalzirea lui. deoarece in acest caz. dar nepericuloasa. deoarece acesta întrerupe circulaţia sângelui si poate conduce deci la cangrena si amputare. iar apoi accidentatul va fi transportat la primul punct sanitar. In aceasta situaţie nu se va întreprinde nimic si se va consulta un medic sau personal sanitar specializat. sau reducerea acesteia la minimum si scoaterea garoului (tifonului). Pentru oprirea hemoragiei. Aceste hemoragii sunt foarte grave. care se va trata prin aplicrea unui pansament steril. pe cat posibil. apoi accidentatul se va transporta la primul punct sanitar. i se va aplica următorul tratament.se vor lua masuri de încălzire. după un minut se va slabi foarte mult aceasta compresiune. Hemoragiile arteriale sunt caracterizate prin emisiuni de singe colorat in roşu aprins si tasnind sacadat. greu de numărat. băuturi calde. fie cu ajutorul mâinilor.se va transporta culcat. In general. 50 . se vor opri prin aplicarea unui pansament compresiv. In cazul rănilor profunde. Trebuie sa se cunoască ca exista si cazuri in care hemoragiile nazale sunt necesare. Hemoragiile arteriale importante necesita o acţiune rapida si imediata. se vor pune tampoane de pansament steril. Hemoragiile nazale care sunt provocate de răniri se vor trata prin apăsarea puternica a narii care sângerează. nu se poate aplica garoul.. se pot recunoaşte după faptul ca accidentatul este palid si are pulsul slab si accelerat. Rănirea pielii de pe cap se caracterizează prin hemoragie puternica.i se va da sa bea. este o eroare grava care poate conduce la infecţie sau cangrena. Punerea unui garou. sub forma unei pânze continui in jurul rănii. Garoul (tifonul răsucit) nu trebuie ţinut timp indelungat Se va face slăbirea lui din 20 in 20 de minute. Hemoragiile venoase. in aceasta situaţie. . nici sa mănânce. Oprirea sângelui se poate îace prin compresiune (apăsare). Hemoragiile interne. in completarea opririi hemoragiei: . . căutând sa se extinde golul creat de rana. Trebuie avut in vedere faplul ca oprirea hemoragiilor eu ajutorul garoului (tifon răsucit) este o operaţie periculoasa. Nu se va da accidentatului nici sa bea. de preferinţa astfel incat strangularea arterei sa se facă pe osul cel mai învecinat Se recomanda ca apăsarea sa se facă la braţe sau la coapse.se va acoperi rana cu pansamente sterile. se va înlătura. se va aplica un pansament steril . iar in cazul in care se constata încetarea hemoragiei. putând provoca moartea in câteva minute. sunt obeze sau in vârsta. la care nu apare in mod vizibil sânge.

Simptomele in cazuri de fractura de coasta sunt: 51 .genunchiul si coapsa. printr-o eşarfa. pentru a constata daca este o fractura deschisa sau inchisa. in cele mai multe cazuri. si in aceste cazuri. imobilizare totala. Se interzice transportarea pe braţe a unui accidental cu coloana vertebrala sau bazinul fracturat. va executa transportarea. apoi se va transporta accidentatul. cotul fiind indoit.pierderea cunoştinţei.sa nu mişte accidentatul. Simptomele in cazuri de fracturi craniene sunt: . pe cat posibil.glezna si laba piciondui. Imobilizarea unei fracturi a membrului inferior se va face prin aşezarea atelelor. In cazul fracturilor craniene. dat fiind ca exista cazuri in care victima percepe aceste traumatisme cu întârziere de 2-3 ore si deci cunoaşterea existentei traumatismelor este uneori dificila.sa dezvelească zona in care s-a produs fractura. cat si pe fata posterioara a merabrului accidentat. acest mod de transport putând sa-i fie fatal. . Pot apare fracturi craniene. accidente grave. se va imobiliza deasupra . atât lateral. inainte de a se face imobilizarea: . In cazul fracturilor de coaste. Imobilizarea membrelor superioare se va face in majoritatea cazurilor.exista posibilitatea ca un os spart sa pătrundă sub piele si sa o perforeze. . .hemoragii prin nas sî prin urechi. Este obligatoriu a se imobiliza ambele articulaţii din regiunea de deasupra si f dedesubtul fracturii. se va face imobilizarea totala a braţului. pana va fî aşezata culcat pe o planşeta dura. In cazul in care este necesara deplasarea accidentatului.paralizarea membrelor inferioare. de aceea personalul care da primul ajutor trebuie sa ia toate masurile pentru a impiedica acest fenomen. trebuie sa fie foarte atenta. In acest caz.dureri puternice in zona dorsala. următoarele masuri: . Fracturile coloanei vertebrale si ale bazinului sunt.tulburări in urinare. la primul punct sanitar.fractura deschisa este periculoasa si prin faptul ca poate conduce la infecţii grave. se va imobiliza deasupra . persoana care da primiil ajutor va prinde accidentatul cu o mana pe deasupra si cu cealaltă pe dedesubtul membrului fracturat si ajutat de o alta persoana. . . in poziţia şezut.Persoana care da primul ajutor in cazul unei fracturi trebuie sa ia. in primul fand. persoana care da primul ajutor va imobiliza toracele accidentatului printr-un bandaj strâns. Simptomele in cazuri de fracturi la coloana vertebrala sau la bazin sunt: . realizat cu o fase. Se recomanda. astfel: la o fractura in zona gambei. care insa nu vor ocupa decât segmentut fracturat al membrului. care va cuprinde corpul victimei. intervenţia persoanei cate da primul ajutor. Cotul rănit poate impiedica îndoirea braţului si imobilizarea membrului cu ajutorul eşarfei. care poate fi numai momentana. In cazul unei fracturi deschise.se înţelege prin fractura deschisa. unde se afla un medic chirurg. la o fractura in zona coapsei. iar dedesubt genunchiul si gamba. o fractura insotita de o rana ce comunica cu fractura. transportul victimei se face prin rostogolirea acesteia cit se poate de incet.soldul si trunchiul. fara sa provoace rănirea pielii de pe cap si fara sa curgă sânge pe nas sau pe urechi. Nu se va face vreo imobilizare a victimei si se va transporta imediat la cel mai apropiat punct sanitar. se va pune un pansament uscat pe rana. iar dedesubt . Se va putea completa aceasta prin aţele rigide. .

Nu se va face nici o incercare de a se readuce cotul la poziţia iniţiala. Toate înţepăturile sau zgârieturile. . - Administrator: Vaida Daniel 52 .se va apasă puternic in vecinătatea locului undu s-a produs înţepătura sau zgârietura. o infecţie. se va proceda identic ca in cazul fracturilor la braţe si la membrele inferioare: . . cotul se depărtează de corp. imediat după primele ingrijiri. In cazul in care cel care a dat primele îngrijiri nu are convingerea ca a reuşit sa inlature toate corpurile străine. Pentru dezinfectarea corecta a locului rănit: . In cazul luxatiilor. pana se vor scurge câteva picaturi de sânge . In cazul degeraturilor. daca nu este dezinfectată corect si imediat.respiraţie ingreunata si dureri in timpul respiraţiei.nu se va pierde din vedere niciodată ca o luxatie poate fî insotita de o fractura. poate avea ulterior. care apoi va fî încălzita treptat si cu mare grija. ci se va pune o perna la subsuoara si se va transporta accidentatul fara eşarfa. după dezinfectare se va aplica un pansament uscat sau o compresa sterila. complicaţii grave (infecţii. oricât de puţin grave ar părea la început.. nici o gravitate Ia inceput. -daca rana prezintă o oarecare intindere. aparent. -se recomanda ca in cazul in care exista un punct sanitar in apropiere. membrul care a suferit va fî introdus in apa la temperatura mediului ambiant.in cazul unei luxatii a umărului. Nu se recomanda frectionarea cu zăpada a membrelor degerate. unde medicul va lua masurile necesare. pana la temperatura corpului. care este cea mai frecventa. sa se transporte accidentatul la acest punct. deoarece pielea degerata poate fi zgâriata si se poate provoca astfel. eventuale urme de sânge in saliva. In cazul degeraturilor puternice (congelare) se recoranda transportarea accidentatului la un punct sanitar. trebuie dezinfectate. -nu trebuie pierdut din vedere ca o intepatura sau o zgârietura care nu prezinte.se va acoperi locul rănit cu o soluţie antiseptica ce se găseşte in trusa medicala si se ve lasă sa se usuce la aer liber. flegmoane etc). intervenţiile locale putând provoca agravarea situaţiei. va indrepta accidentatul spre primul punct sanitar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->