P. 1
Instructiuni proprii SSM

Instructiuni proprii SSM

|Views: 20,072|Likes:
Published by Pinro Sc

More info:

Published by: Pinro Sc on Mar 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

Instucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă

Cuprins: Prevederi commune IPSSM pentru angajatii din cadrul atelierului IPSSM masina de rindeluit IPSSM masini unelte portative IPSSM prelucrarea mecanica prin aschiere / taiere IPSSM pentru gauriri si scobiri IPSSM activitati de finisare IPSSM instalatia de ventilare IPSSM polizoare fixe IPSSM producerea aerului comprimat (compressor) IPSSM manipulare mase si transport IPSSM impotriva pericolului de electrocutare Masuri tehnico organizatorice de prevenire si alarmare Masuri prim ajutor

1

PREVEDERI COMUNE Preambul Structura instructiunilor proprii de securitate a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de securitate a muncii astfel incat procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacţionează reciproc: - Executantul: omul implicat nemijlocit În executarea unei sarcini de muncă; - Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă; - Mijloace de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.), care se utilizează în procesul de muncă; - Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice, în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă. Reglementarea măsurilor de securitate a muncii se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii muncii la nivelul fiecărui element component al sistemului : executant, sarcina de muncă, mijloace de producţie, mediul de muncă, propriu proceselor de muncă din cadrul activităţii sau activităţilor care fac obiect de reglementare. ART. 1 În scopul asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, angajatorul trebuie sa ia toate măsurile ca: a) sa fie păstrate în permanenta libere căile de acces ce conduc spre ieşirile de urgenta şi ieşirile propriu-zise; b) sa fie realizată întreţinerea tehnica a locului de munca şi a echipamentelor şi dispozitivelor, în special a celor menţionate în anexele nr. 1 şi 2, iar orice neconformităţi constatate şi susceptibile de a afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor sa fie corectate cat mai curând posibil; c) sa fie curatate cu regularitate, pentru a se asigura un nivel de igiena corespunzător locului de munca, echipamentele şi dispozitivele. d) sa fie cu regularitate întreţinute şi verificate echipamentele şi dispozitivele de securitate destinate prevenirii sau eliminării pericolelor, în special cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. Atunci când locurile de munca suferă modificări, extinderi şi/sau transformări după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, angajatorul trebuie sa ia toate măsurile necesare pentru a se asigura ca aceste modificări, extinderi şi/sau transformări sunt în concordanta cu cerinţele minime corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 1. ART. 2 Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006, referitoare la informarea lucrătorilor, lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora trebuie sa fie informati cu privire la toate măsurile ce trebuie luate în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de munca. Personalul care lucrează în condiţii de izolare trebuie sa fie informat cu privire la: a) manevrarea echipamentului de munca, starea acestuia (fiabilitate şi accesibilitate); b) riscurile de accidentare şi modul de acţiune în caz de aparitie a acestora; c) comportamentul adecvat în cazul producerii unei avarii sau al apariţiei unei situaţii critice; d) utilizarea echipamentului individual de protecţie; e) primul ajutor; f) utilizarea sistemului de supraveghere şi de legatura cu exteriorul. Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora cu privire la problemele la care se face referire în prezenta hotărâre trebuie sa se desfăşoare în conformitate cu prevederile art. 18 şi 19 din Legea nr. 319/2006.
2

Sancţiuni Încălcarea prevederilor prezentei instructiuni atrage sanctiuni administrative sau disciplinare dupa caz. Constatarea sanctiunilor se face de catre directorul societatii sau lucratorul desemnat din cadrul serviciului extern. ART.3 Cerinte minime de securitate şi sănătate pentru locurile de munca 1.Instalaţii electrice Instalaţiile electrice trebuie sa fie proiectate şi construite astfel încât sa nu prezinte pericol de incendiu sau explozie; lucrătorii trebuie sa fie protejati în mod adecvat impotriva riscului de accidentare prin atingere directa şi/sau atingere indirecta.Instalaţiile electrice şi dispozitivele de proiectie trebuie sa corespundă tensiunii nominale, condiţiilor exterioare şi competentei persoanelor care au acces la părţi ale instalaţiei. 2.Cai şi iesiri de urgenta Căile şi ieşirile de urgenta trebuie sa rămână în permanenta libere şi sa conducă în mod cat mai direct posibil în aer liber sau în spaţii sigure. În caz de pericol, trebuie sa fie posibila evacuarea rapida şi în condiţii cat mai sigure a lucrătorilor de la toate posturile de lucru. Trebuie sa existe un număr corespunzător de cai de salvare şi iesiri de urgenta. Uşile de ieşire în caz de urgenta trebuie sa se deschidă spre exterior. Uşile glisante sau turnante nu sunt permise în cazul în care acestea au destinaţia de iesiri de urgenta. Uşile de ieşire de urgenta nu trebuie sa fie incuiate sau fixate astfel încât sa nu poată fi deschise imediat şi cu usurinta de către orice lucrator care ar avea nevoie sa le utilizeze în caz de urgenta. Căile şi ieşirile de urgenta speciale trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 971/2006. Aceasta semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistenta şi sa fie amplasata în locurile corespunzătoare. Uşile de ieşire de urgenta nu trebuie sa fie incuiate. Căile şi ieşirile de urgenta, precum şi căile de circulaţie şi uşile de acces spre acestea trebuie sa fie eliberate de orice obstacole, astfel încât sa poată fi utilizate în orice moment fără dificultate. Căile şi ieşirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevăzute cu iluminat de siguranta/urgenta de intensitate suficienta în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrica. 3.Detectarea şi prevenirea incendiilor În funcţie de dimensiunile şi destinaţia clădirilor, de echipamentele pe care acestea le conţin, de proprietăţile fizice şi chimice ale substanţelor prezente şi de numărul maxim potenţial de persoane prezente, locurile de munca trebuie prevăzute cu dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor şi, dacă este necesar, cu detectoare de incendii şi sisteme de alarma. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie sa fie uşor accesibile şi uşor de manevrat. Acestea trebuie sa fie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 971/2006. Aceste semnalizari trebuie sa fie suficient de rezistente şi amplasate în locuri corespunzătoare. 4.Ventilatia locurilor de munca în spaţii închise Trebuie luate măsuri pentru a asigura suficient aer proaspăt la locurile de munca în spaţii închise, avându-se în vedere metodele de lucru utilizate şi cerinţele fizice impuse lucrătorilor. În cazul utilizării unui sistem de ventilare forţată, acesta trebuie sa fie menţinut în stare de funcţionare. Orice avarie trebuie semnalizata de un sistem de control, dacă acest lucru este necesar pentru sănătatea lucrătorilor. 5.Temperatura în încăperi
3

În timpul programului de lucru, temperatura din încăperile ce conţin posturi de lucru trebuie sa fie adecvată organismului uman, ţinându-se seama de metodele de lucru utilizate şi de cerinţele fizice impuse lucrătorilor. Temperatura în camerele de odihna, încăperile pentru personalul de serviciu permanent, în încăperile sanitare, în cantine şi în încăperile pentru acordarea primului ajutor trebuie sa corespundă destinaţiei specifice a acestor încăperi. 6.Iluminatul natural şi artificial În măsura în care este posibil, locurile de munca trebuie sa aibă iluminat natural suficient şi sa fie prevăzut un iluminat artificial adecvat pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor. Locurile de munca în care lucrătorii sunt în mod deosebit expusi riscurilor în caz de defectiune la iluminatul artificial trebuie sa fie prevăzute cu iluminat de siguranta/urgenta de intensitate suficienta. 7.Zone periculoase Dacă locurile de munca includ zone periculoase în care, data fiind natura activităţii, exista riscul caderii lucrătorului sau a unor obiecte, aceste zone trebuie sa fie prevăzute, în măsura în care este posibil, cu dispozitive care sa evite pătrunderea lucrătorilor neautorizati în aceste zone.Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii care sunt autorizaţi sa pătrundă în zonele periculoase. Zonele periculoase trebuie marcate clar. 8.Încăperi şi zone pentru odihna Dacă securitatea sau sănătatea lucrătorilor, în special datorită tipului activităţii sau prezentei unui număr mai mare de angajaţi decât cel prevăzut, impun acest lucru, lucrătorilor trebuie sa li se pună la dispoziţie încăperi pentru odihna uşor accesibile sau zone pentru odihna corespunzătoare. Aceasta prevedere nu se aplica dacă lucrătorii sunt angajaţi în birouri sau în încăperi de lucru similare care oferă posibilităţi echivalente de relaxare în timpul pauzelor. Încăperile şi zonele pentru odihna trebuie prevăzute cu mese şi scaune cu spatar. În încăperile şi zonele pentru odihna trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru proiectia nefumatorilor impotriva disconfortului cauzal de fumul de tutun. 9.Femei gravide şi mame care alapteaza Femeile gravide şi mamele care alapteaza trebuie sa aibă posibilitatea de a se odihni în poziţie culcat în condiţii corespunzătoare. 10 Instalaţii sanitare Vestiare şi dulapuri pentru îmbrăcăminte Lucrătorilor trebuie sa li se pună la dispoziţie vestiare corespunzătoare dacă aceştia trebuie sa poarte îmbrăcăminte de lucru specială şi dacă, din motive de sănătate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe într-un alt spaţiu. Vestiarele trebuie sa fie uşor accesibile şi sa aibă capacitate suficienta. Vestiarele trebuie sa aibă dotări care sa permită fiecărui lucrator sa isi incuie îmbrăcămintea personală în timpul programului de lucru. Dacă este cazul (de exemplu, existenta substanţelor periculoase, umiditate, murdarie), vestiarele pentru îmbrăcămintea de lucru trebuie sa fie separate de vestiarele pentru vestimentatia şi efectele personale. Trebuie sa existe vestiare separate sau o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbaţi şi pentru femei. 11.Duşuri, cabine de WC-uri şi chiuvete Locurile de munca trebuie dotate astfel încât lucrătorii sa aibă în apropierea lor: - duşuri, dacă natura activităţii lor impune acest lucru; - locuri speciale prevăzute cu un număr corespunzător de cabine de WC-uri şi chiuvete. Dusurile şi chiuvetele trebuie prevăzute cu apa curenta rece (şi apa calda, dacă este necesar). Trebuie prevăzute duşuri separate sau trebuie asigurata utilizarea separată a dusurilor pentru bărbaţi şi pentru femei. Trebuie prevăzute cabine de WC-uri separate sau trebuie asigurata utilizarea separată a cabinelor de WC-uri pentru bărbaţi şi pentru femei.
4

12.Echipamente de prim ajutor 13. Circulaţia pietonilor şi vehiculelor Locurile de munca în spaţii închise sau în aer liber trebuie organizate astfel încât pietonii şi vehiculele sa poată circula în condiţii de securitate. IPSSM PRIVIND ANGAJATII DIN CADRUL ATELIERULUI DE TAMPLARIE I. Dispoziţii generale Art. 1 Să se prezinte la serviciu apt mental şi fizic pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu,fără a se afla sub influenţa băuturilor alcoolice sau a medicamentelor care îi pot afecta aceste capacităţi; Art. 2 Să nu introducă sau să consume băuturi alcoolice în unitate şi în timpul programului de lucru; Art. 3 Să respecte traseul de deplasare înscris în fişa individuală de protecţie a muncii; Art. 4 Să respecte atribuţiile din fişa postului; Art. 5 Să poarte echipamentul de protecţie pe care l-a primit; Art. 6 Să fie instruit de către şeful locului de muncă în vederea utilizării corecte a echipamentului individual de protecţie; Art. 7 Să nu expună la pericol de accidentare atât persoana proprie, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă prin părăsirea neautorizată a postului de muncă sau fără înştiinţarea conducătorului direct al locului de muncă ; Art. 8 Să-şi însuşească şi să respecte ROI,IPSSM specifice postului,regulile PSI şi de acordare a primului ajutor,precum şi măsurile de aplicare a acestora; Art. 9 La plecarea din sediu să fie atent la coborârea scărilor, la deplasarea pe culoare, să nu execute alte operaţii ce îi distrag atenţia în timp ce se deplasează; Art.10 La deplasarea pe drumurile publice să respecte regulile de circulaţie din Codul Rutier; Art.11 Să nu alerge după mijloacele de transport în comun; Art.12 Să nu urce şi să nu coboare din mijlocul de transport în timpul mersului; Art.13 Să aştepte venirea mijlocului de transport în spaţiile special amenajate; Art.14 Să se prezinte la controlul medical periodic; Art.15 Să nu introducă în priză cordoane electrice fără ştecher sau cu ştecherul defect; Art.16 Să nu încarce instalaţiile electrice peste sarcina admisă; Art.17 Să nu repare aparatură electrică, nefiind autorizat pentru aceasta; II. Dispoziţii specifice Art.18 Să verifice înainte de începerea lucrului dacă utilajele, uneltele de lucru şi echipamentele individuale de protecţie corespund cerinţelor de securitate şi să nu le folosească pe cele neconforme anunţându-şi conducătorul locului de muncă. Art.19 Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie pericol de accidente sau îmbolnăviri profesionale. Art.20 Să aducă la cunoştinţa şefilor ierarhici în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă suferite de propria persoană ,sau de alţi angajaţi. Art.21 Să oprească lucrul imediat la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident,şi să informeze conducătorul locului de muncă. Art.22 Este obligatorie dotarea şi folosirea circularelor cu sisteme de semnalizare pentru avertizarea de pornire a circularului a lucrătorilor aflaţi în subsolul halei de producţie. Art.23 Este obligatorie avertizarea acustică de către circularist înainte de punerea în miscare a dispozitivelor de antrenare a circularului. Art.24 Eliminarea deşeurilor dintre pânzele circularului se va efectua numai utilijând dispozitive destinate în acest scop(vergele,cârlige,ţapine). Art.25 Este obligatorie centrarea şi prinderea corectă a buştenilor în cărucioarele de sprijin.
5

Art.sunt interzise.44 Înainte de pornirea maşinii trebuie să fie verificate starea tehnică a maşinii şi în mod deosebit întinderea pânzei.sau a programului de lucru.fără funcţionarea corespunzătoare a instalaţiei automate de verificare a tensiunii.este obligatorie baterea penelor cu un ciocan special.30 Se interzice punerea în funcţiune a utilajelor dacă transmisiile mecanice nu sunt protejate cu ajutorul protectorilor ficşi.trebuie respectat : Art.sau cu ea deteriorată.36 Verificarea pânzelor se face de către lucrătorii calificaţi şi instruiţi corespunzător care deservesc circularul la începutul programului şi periodic.28 Se interzice utilizarea circularelor atunci când prezintă fisuri sau crăpături în batiu Art. Art.sau în zonele de alimentare a utilajelor de prelucrare(rindeluire) a materialului lemnos este strict interzisă.în cazul utilizării biglelor cu jgheab excentric. Art.34 Este interzisă utilizarea jghebului vibrator în absenţa plasei de sârmă dintre acesta şi traversa de la baza circularului.43 La primele semne de intrare în trepidaţie a buştenilor cu conicitate mare.46 Este interzis a se lucra cu ferăstrăul panglică cu rolele de ghidare a panglicii scoase din funcţie.cu alte scule decât chei-cric este interzisă. Art.41 Este obligatorie utilizarea dispozitivului cu lanţ.50 Este interzisă utilizarea căruciorului de lucrătorii care-l deservesc atunci când tampoanele extremităţilor sunt defecte sau lipsesc.52 Se interzice folosirea pânzelor care prezintă fisuri. Art. Art.precum şi starea tehnică a danturii acesteia.lucrătorul care deserveşte circularul trebuie să ia măsuri pentru anularea sau micşorarea avansului.38 Baterea penelor cu ciocanul. Art.pentru evitarea jocului marginilor la debitarea buştenilor cu conicitate mare. Art.33 Este interzisă pornirea şi funcţionarea circularului fără montarea jgheaburilor vibratoare destinate evacuării rumeguşului format sub circular. Art.este interzisă.35 Este obligatorie curăţarea circularului de rumeguş la sfârşitul fiecărui schimb.40 Scoaterea penelor în cazul folosirii biglelor fixe pentru întinderea pânzelor de circular.este interzisă.31 Este interzis utilizarea circularelor pentru debitare dacă pânza tăietoare prezinta fisuri sau dinţi rupţi. Art.26 Circulaţia sau staţionarea salariaţilor pe linia de rulare a cărucioarelor de alimentare/ieşire a materialului lemnos. Art.sau prezintă tendinţe de deteriorare evidente este interzisă. Art. Art. Art. Art.51 Orice intervenţie la ferăstrăul panglică în timpul funcţionării acestuia este cu desăvârşire interzisă. Art.Art.pentru tensionarea pânzelor de circulare. Art.este strict interzisă.este interzisă. Art.49 Curăţirea rumeguşului rezultat în urma debitării precum şi a căii de rulare a căruciorului se face numai cu instalaţia oprită şi scoasă de sub tensiune.29 Este interzisă pornirea circularelor dacă au subansamble defecte sau cu un grad avansat de sudură. Art.48 Traversarea lucrătorilor precum şi staţionarea acestora peste liniile căruciorului în timpul funcţionării . Art.45 Întinderea pânzei pe volantă.în vederea întinderii pânzelor de circulare. Art.42 Urcarea lucrătorilor pe buştenii care încep să intre în vibraţie cu scopul fixării acestora pe cărucior.crăpături sau a căror dinţi sunt lipsă.47 Pornirea maşinii prin rotirea forţată a volantelor maşinii cu mâna este strict interzisă. Art.fără fixarea dispozitivului de prindere a acestora la partea de ieşire din circular.32 Utilijarea circularului având dispozitivul de blocare a manetei cricului în stare necorespunzătoare este interzisă.39 Dacă pentru întinderea pânzelor de circular se lucrează cu bigle fixe.37 Întinderea excentricului biglelor cu jgheab. În cazul lucrului la ferăstraie panglică pentru debitat buşteni. Art. Art.iar utilizarea penelor necorespunzătoare este interzisă. 6 .27 Funcţionarea circularelor a căror fundaţie este deteriorată.cu diversele părţi ale corpului sau cu diferite alte unelte.

53 Înainte de începerea debitării este obligatorie verificarea şi fixarea buşteanului în ghearele de prindere de pe suportul instalaţiei. 11. carcasele metalice vor fi protejate prin legarea la centura de impamantare si la nulul de protectie.este interzisă staţionarea sau executarea diverselor manevre în faţa buşteanului între rampa de alimentare şi ferăstrăul panglică. instruiti pentru a folosi acest tip de masini.Art. In valtul canelat de inaintare a materialului se va instala o bara prevazuta cu gheare de retinere. IPSSM MASINA DE RINDELUIT 1.scoaterea de sub tensiune şi montarea plăcuţelor avertizoare corespunzătoare. 8.58 Este interzisă lăsarea buştenilor pe cărucioarele de sprijin sau de alimentare după terminarea programului de lucru.Este interzis sa se introduca in masina de gaurit in grosime piese mai scurte decat distanta intre extremitatile valturilor.La masina de rindeluit. Art.după terminarea curăţeniei este interzisă lăsarea deschisă a grilajului de la evacuarea deşeurilor din debitare către başcă.Sistemul de angrenare a cilindrilor de avans va functiona perfect. dar in acest caz se introduc numai cate doua piese pe la cele doua capete ale valturilor si diferenta de grosime dintre cele doua piese nu va depasi 8 mm.Masina de rindeluit in grosime trebuie sa fie prevazuta cu un fierastrau de siguranata care sa asigure mentinerea reglajului masinii de rindeluit.60 După terminarea programului de lucru .Piesele care se introduc in masina in acelasi timp trebuie sa aiba aceeasi grosime. Art.scoase de sub tensiune şi curăţate de resturile debitate. care va acoperi acest gol din fata valtului. de proiectarea nodurilor sau aschiilor. Acest lucru este obligatoriu a se verifica zilnic inaintea pornirii utilajului. 3. Art.In cazul in care masa masinii de rindeluit in grosime este lasata mai jos de 8 cm. 5.57 La terminarea programului de lucru. Art.utilajele se vor lăsa oprite. In caz de intepenire a piesei sau de blocare a masinii. paralele cu valtul spre a se evita aruncarea inapoi a materialului. Art. se va pune o aparatoare speciala.sau neinstruiţi corespunzător în procesul de debitare a buştenilor cu ferăstraie panglică sau circulare. 4.Toate masinile de prelucrare a lemnului vor fi prevazute cu dispozitive de captare a rumegusului sau a talajului cu posibilitatea de a fi racordate la o instalatie de exhaustare. spre a evita impingerea si tragerea pieselor de catre muncitori. 9.Arborele portcutit de la masinile de rindeluit in grosime este aparat de o capota rezistenta. ramanand libere numai portiunile pe unde se introduc materialele.este interzisă lăsarea cu bună ştiinţă spre folosire sau încredinţarea spre folosire a instalaţiilor de debitat altor lucrători sau persoane.Pe masinile de rindeluit vor lucra numai muncitorii pregatiti.59 La sfârşitul programului. Art. Art.Dupa schimbarea cutitelor se va lucra cu masina cateva minute dupa care se va verifica strangerea suruburilor. se va intrerupe curentul sau se va actiona maneta pentru trecerea curelei saiba fixa pe saiba libera si numai dupa aceea se va proceda la deblocarea masinii.Se admite si prelucrarea pieselor de grosime diferita. care permite evacuarea talajului si sa-l fereasca de lovituri pe muncitorul de deservire a masinii. In 7 .Este interzis sa se regleze masina pentru taierea aschiilor mai groase de 4 mm. 7.56 Intervenţiile de orice natură la circulare sau ferăstraie panglică se va face obligatoriu numai după oprirea acestora.Valturile de avans ale masinii vor fi reglate corespunzator. 2.54 În procesul de alimentare a ferăstrăului panglică . Parghia de cuplare va fi astfel montata in apropierea muncitorului incat sa poata fi usor de manevrat in caz de accidente. 6. 12. 10.55 Nu se va permite intervenţia altor lucrători necalificaţi. 13.

Masina de rindeluit va fi deservita de cel putin trei persoane: o persoana alimenteaza cu materiale de prelucrat.Fumatul sau focul deschis sunt interzise in atelierele de tamplarie. cunoscand pericolul pe care il prezinta utilajul sau scula defecta. de intretinere. rumegusul si deseurile vor fi evacuate treptat. pentru a nu se aglomera locul de munca. nu va fi admis la lucru. Fisa de instructaj se semneaza in mod obligatoriu de cel ce a realizat instructajul si de cel ce a fost instruit. 28. Cutitele. 29. 33. Acest instructaj se va completa si cu demonstratii practice. 27. 32. 24.Se interzice cu desavarsire ca persoanele fara calificare corespunzatoare si fara a avea instructajul necesar sa lucreze pe masina. diferenta de greutate de la unul la altul fiind minim un gram. 22. inaintea inceperii lucrului.Este strict interzis de a parasi masina in timpul functionarii. o persoana fixeaza si impinge piesele de prelucrat prin valturile masinii. 19. 23.Este obligat sa verifice utilajul si sculele inaintea inceperii lucrului. 30. 31.Nu se admit nici un fel de reglaje in timpul functionarii utilajului.Persoanele care efectueaza reglajele vor fi instruite in acest scop si vor avea un instructaj de protectia muncii. Latimea minima admisa a cutitului este de 17 mm 25. 21. fara efectuarea si insusirea instructajului de protectia muncii. aceasta se face numai cu aprobarea conducatorului locului de munca.Instructajul periodic se face intregului personal muncitor la locul de munca.Se interzice efectuarea oricaror incercari de punere sub tensiune a utilajului inainte de executarea si verificarea legaturii la pamant a utilajului.Stivuirea si depozitarea materialelor de prelucrat se va face ordonat pentru a evita prabusirea. cu indicarea materialului predat. 17.Este interzis muncitorului de a efectua alte operatii de productie decat cele care intra in definirea cerintelor postului de munca in care persoana respectiva urmeaza sa lucreze si pentru care a fost nominalizata si instruita. de protectia muncii si PSI sunt obligatorii pentru toti muncitorii ce deservesc acest tip de utilaj. 34. 35. 18. durata si data instruirii.Insusirea instructiunilor de exploatare.Este obligat sa utilizeze corect dispozitivele de pornire si oprire a utilajelor cu care lucreaza.Se interzice pornirea masinii fara capacele de protectie montate sau cu capacul superior deschis. in asa fel alese incat manipularea lor rationala sa fie asigurata conform procesului tehnologic.Cutitele care se vor monta pe axul portcutit vor fi tratate.Este interzis a se curata utilajul in timpul functionarii. 20. dupa fiecare reascutire se vor tara.Este interzis de a lucra cu alte scule si utilaje decat cele cu care este dotat locul sau de munca pentru care este instruit. indiferent daca este temporar.Nici un angajat. 16. iar cea de-a treia persoana trage piesa prelucrata de la valt si o depoziteaza la piese prelucrate. 15. 14. sezonier sau presteaza munca pe baza de contracte incheiate intre unitati. 36. precum si cunostinte si deprinderi specifice protectiei muncii in lucrarile pe care le executa. 26.Instructajele de protectia muncii se vor consemna obligatoriu in fisa individuala de instructaj.Masina de rindeluit in grosime nu se va porni daca nu sunt montate toate aparatorile de protectie. in prealabil.Este obligat sa poarte echipamentul de protectie si de lucru din dotare.Personalul muncitor trebuie sa posede cunostinte generale cu privire la lucrul in conditii nepericuloase.Toti muncitorii sunt obligati sa mentina in permanenta curatenie la locul de munca. Materialele de prelucrat si cele prelucrate vor fi asezate in locuri special destinate.cazul in care aceasta nu functioneaza. 37.Nici un muncitor nu are voie sa inceapa lucrul pana nu este convins ca si-a insusit instructajul de protectia muncii si ca desfasurarea muncii pe masina nu prezinta pericole de 8 .

IPSSM MASINA DE INDREPTAT 1. IPSSM STRUNG PENTRU LEMN 1. 4. aceasta se va desfunda numai după intreruperea alimentarii cu energie şi oprirea mişcării de rotatie a arborelui port-cuţite. zona inactivă a cuţitelor. 3. a şuruburilor de strângere precum şi modul de fixare a cuţitelor in arborele port-cuţite.In incinta unitatii si sectiilor circula pe caile de acces stabilite in acest sens. Este interzisă utilizarea maşinii de indreptat atunci cand lipseşte unul sau mai multe şuruburi de prindere a cuţitelor in arborele port-cuţite. Inainte de inceperea lucrului operatorul care deserveşte maşina are obligaţia să verifice: • ascuţirea şi integritatea cuţitelor • planeitatea şi starea mesei de lucru • reglarea adâncimii de tăiere 5.accidente. va verifica starea tehnica a masinii. Dacă in timpul funcţionării apar zgomote şi vibraţii peste limitele normale salariatul care deservesţe maşina are obligaţia de a intrerupe alimentarea cu energie. şi in mod deosebit: • starea cuţitelor tăietoare ( gradul de ascuţire . dispozitivele de protectia muncii si toate materialele de propaganda cu caracter de protectia muncii. Prelucrarea reperelor curbate pe masa maşinii este permisă numai cu suprafaţa concavă in jos. 7. lipsa fisurilor. Schimbul cuţitelor pe freză este este posibil numai după oprirea alimentării cu energie şi blocarea pornirii accidentale. a crăpăturilor) • existenţa şi funcţionarea protectorilor şi a dispozitivelor de protecţie 9 . IPSSM MASINA DE FREZAT 1. 5. iar in cazul in care acestea nu corespund anunta imediat seful formatiei de lucru. 2. echipat cu echipamentul de protectie si de lucru corespunzator. In cazul infundării instalaţiei de exhaustare de la maşina de indreptat . a sculelor si dispozitivelor. 2. cu urme de grasimi sau cu fisuri. reglare sau reparaţii in timpul funcţionării maşinii. 3. Montarea cuţitelor de freză la maşina de frezat se va face conform instrucţiunilor producătorului acesteia. Sunt interzise intervenţiile de curăţire. Inainte de inceperea lucrului salariaţii deservenţi au obligaţia de a verifica starea tehnică a strungului. Este interzis a se lucra la maşinile de frezat dacă dispozitivele de protecţie lipsesc sau nu sunt in stare de funcţionare. Generalitaţi 1. Este interzisă folosirea de improvizaţii la montarea sculelor aşchietoare. antirecul şi capabil să acopere permanent. 38. 6. La montarea cuţitelor este obligatoriu să se verifice integritatea penelor de fixare. După oprirea maşinii este interzisă frânarea pieselor in mişcare cu diverse obiecte. 4. 8. 39. 6.Pastreaza in perfecta stare aparatorile. 9. Este interzis a se lucra cu maşina de indreptat dacă aceasta nu este prevazută cu un dispozitiv de protecţie reglabil. Este interzisă montarea in arborele port-cuţite a cuţitelor ruginite. Rigla de ghidare trebuie sa aibă o inaltime suficientă pentru a realiza o ghidare sigură a reperelor de prelucrat. 40. evita circulatia in locuri periculoase. in timpul prelucrării.La intrarea in schimb muncitorul se va prezenta odihnit.

polizor.Burghiul introdus in mandrina.Polizorul manual. 11. se va trece la remedierea imediata a acestora. in timpul funcţionării strungului 4 Pentru şlefuirea reperelor de lemn se vor utiliza numai dispozitive corespunzatoare profilelor reperelor. precum si tipul si caracteristicile masinii. 5 Este interzisă şlefuirea reperelor prin strângerea manuală. etc) • corespondenţa dintre dimensiunile şi forma reperelor de prelucrat şi reglarea maşinii 2. inainte de inceperea lucrului. la intreruperea lucrului. 9.Se interzice lasarea din mana a masinii portative. Inainte de pornirea masinii. decat dupa oprirea completa a corpului abraziv sau a burghiului. 3. forma piesei. In cazul in care se constata nereguli (descentrari.Se interzice utilizarea burghielor. deformate. nu sunt fixate in mâner sau al căror mâner prezinţă crăpaturi sau asperităţi. flex) se va face cu piulite cu filet de sens invers. 10 . 5. Se interzice executarea lucrarilor in zone aglomerate cu personal. in timpul functionarii masinii. 2. 6 Este interzisă utilizarea cuţitelor care nu sunt ascuţite . ochelari de protectie. precum si fixarea discului abraziv. 10. Discul trebuie sa intre liber. nefortat. 14. iar depozitarea acestora se va face in locuri special destinate. sculei utilizate si materialului piesei de prelucrat.Corpurile abrazive se vor feri de lovituri si trepidatii.Sculele de prelucrare (burghiu.Alegerea corpurilor abrazive si a burghielor se va face in functie de felul materialuuli de prelucrat. numai daca discul abraziv este protejat cu o carcasa de protectie corespunzatoare.La prelucrarea prin polizare. in jurul reperului . a materialelor casante. care se vor scoate inaintea pornirii masinii. pentru strangerea sculei. trebuie sa se faca in asa fel. in mod obligatoriu. 8.Dupa montarea burghielor sau a corpurilor abrazive pe axul masinii.). vibratii etc. calitatea suprafetei prelucrate. nu se vor porni numai daca scula prelucratoare nu este in contact cu corpul care sa impiedice rotirea lui libera. in raport cu caracteristicile acesteia. 7. incat sa se asigure o centrare perfecta a acestora fata de axul de rotatie. se va proceda la functionarea in gol. 6. 3. 13. a zonelor cu defecte. cu partile active uzate.Se interzice franarea cu mana a mandrinei. 7 Este interzisă utilizarea cuţitelor al căror mâner nu prezintă un inel metalic de fixare IPSSM MASINA CALIBRAT IPSSM PENTRU MASINI UNELTE PORTATIVE (GAURIT – POLIZAT – FLEX) 1.In timpul lucrului. se va alege regimul de lucru corespunzator operatiei ce se executa.Polizorul manual se poate utiliza la operatiile de polizare exterioara.• starea dispozitivelor de strângere şi centrare • centrarea corespunzătoare intre vârfuri a reperului de prelucrat • starea reperelor (lipsa crăpăturilor. lucratorul va purta. sensului de rotire a discurilor abrazive. a discurilor abrazive de polizare sau taiere. pe arborele masinii sau pe butucul flansei de fixare. flexul sau masina de gaurit. se vor strange si desface numai cu chei adecvate. descentrate sau cu muchiile taietoare uzate. 4. 12.Strangerea discurilor abrazive (polizor. Este interzisă intrarea lucratorilor in raza de rotire a dispozitivului de prindere. a benzii abrazive. taiere sau gaurire. Orice intervenţie pentru reglarea sau deblocarea a reperelor de prelucrat se va efectua numai după intreruperea alimentării cu energie electrică. lucratorul va avea o pozitie laterala fata de planul discului abraziv sau taietor.Mandrinele de prindere a burghielor. flex) se vor fixa pe axul masinii. la turatie de regim.

iar sistemul de fixare trebuie să fie comod şi uşor de manipulat. frânarea mişcării de rotaţie a pânzei tăietoare. Acestea se vor evacua numai cu lopeţi de lemn. dacă acestea sunt defecte şi nu sunt corespunzătoare tipodimensiunilor maşinii şi sarcinii de lucru.La polizorul manual sau flex. perii sau prin alte mijloace destinate în acest scop. distanţa dintre vârful dinţilor pânzei şi cuţitul divizor nu trebuie să depăşească 10 mm. Lăţimea cuţitului divizor trebuie să fie 0. se va opri imediat functionarea acestora si se vor lua masurile ce se impun.La utilizarea uneltelor portative actionate electric. fisuri. d.Materialele si semifabricatele prelucrate sau debitate. intrarea salariaţilor sub ferăstraielor circulare sau introducerea mâinilor pentru evacuarea rumeguşului sau a deşeurilor. actionate electric.5 mm mai mare decât lăţimea de tăiere a pânzei. Generalităţi Cuţitul divizor trebuie confecţionat din material corespunzător şi trebuie să aibă formă curbă care urmează profilul pânzei tăietoare. disc abraziv. folosirea pânzelor tăietoare care prezintă crăpături. 19. se vor utiliza manusi din cauciuc electroizolant iar imbracamintea va fi uscata. avand sistemul de alimentare cu circuitul de legare la nul. disc taietor) sau de conductorul electric de alimentare. 16. b. Cuţitul divizor trebuie fixat sigur. iar in mediu periculos (ex: umed). 18. se vor folosi numai cabluri in buna stare. 11 . Înălţimea cuţitului divizor va fi aleasă astfel încât la montarea vârfului lui să fie cel puţin la nivel cu dinţii din zona superioară a pânzei. nu va fi depasita turatia maxima a corpului abraziv. după deconectarea motorului electric de la reţea.Se interzice apucarea uneltelor electrice portative de partea activa (piatra.prin soc. cu mult simt si progresiv. Cuţitul divizor trebuie montat în acelaşi plan cu pânza tăietoare. vor trebui asezate astfel incat sa preintampine caderile sau blocarea cailor de acces. Poziţia acestuia trebuie să fie în lateralul planului pânzei tăietoare. f. Este interzis: a.La prelucrarea cu burghie si corpuri abrazive. 17. functie de diametrul maxim admisibil al acestuia. folosirea pânzelor tăietoare monometalice care prezintă mai mult de doi dinţi lipsă sau când aceştia sunt consecutivi. În punctul cel mai îndepărtat. functie de natura piesei abrazive si turatia maxima a polizorului. e. Se va evita incalzirea excesiva a sculei prelucratoare. lucrul la ferăstraiele circulare dacă acestea nu au montate. IPSSM PRELUCRĂRI MECANICE PRIN AŞCHIERE / TAIERE Tăierea Ferăstraie circulare. g. lucrul la ferăstraiele circulare dacă acestea nu sunt dotate cu dispozitive de protecţie. 20. Contactele dintre corpul abraziv si piesa se va realiza lent. c.In cazul cand una din sculele prelucratoare (burghiu. cu diverse obiecte sau cu bucăţi de material lemnos . folosirea pânzelor tăietoare armate cu unul sau mai mulţi dinţi lipsă. h. în planul pânzei tăietoare. excentricităţi. izolat fata de pamant. conform Cărţii tehnice şi în funcţie de sarcina de lucru. în poziţia de lucru sau în repaus. salariatul care deserveşte ferăstraiele circulare să stea. disc taietor) nu corespunde normelor sau a devenit inutilizabila in timpul exploatarii.1 până la 0. burghiu.15. se vor evita contactele bruste cu piesa . cuţitele divizoare şi predespicătoare acolo unde este cazul.

salariaţii deservenţi trebuie să verifice starea tehnică a acestora. după caz. v. s. l. IPSSM ACTIVITATEA DE FINISARE La sfârşitul schimbului de lucru sau. Este interzisă utilizarea de improvizaţii la montarea burgheilor în mandrină. b. r. Pentru evitarea intoxicaţiilor salariaţii vor respecta următoarele măsuri de igienă: 12 . funcţionarea sistemelor de interblocare. a face inoperant dispozitivul de comandă bimanuală al ferăstrăului circular de retezat cu avans vertical mecanic al capului de tăiere. Este interzisă frânarea mandrinei cu mâna. utilizarea ferăstrăului circular de retezat atunci când lipsesc apărătorile de la pânza tăietoare şi sistemul de transmisie. lucrul fără apărătoarea de la dispozitivul de fixare pneumatică. e. Art 7. IPSSM PENTRU GAURIRI SI SCOBIRI Înainte de începerea lucrului la maşinile de găurit. reglarea înălţimii de tăiere în funcţie de dimensiunile reperelor de prelucrat. k. funcţionarea dispozitivelor de fixare a reperului de prelucrat. modul de prindere şi centrare a burghiului în mandrină. repere prelucrate sau de prelucrat în gabaritul de deplasare a mesei mobile. existenţa şi funcţionarea protectorilor şi/sau dispozitivelor de protecţie. La utilizarea ferăstrăului circular de retezat cu avans vertical mecanic al capului de tăiere salariaţilor deservenţi le sunt interzise: a. existenţa şi starea tehnică a protectorilor. p. Ferăstrăul circular de retezat Se interzice: q. o. j. utilizarea ferăstrăului circular de retezat pentru operaţiile de despicate a reperelor din lemn (tăierea în lungul fibrei). strângerea şi ascuţirea pânzei. fixarea manuală a reperelor de prelucrat. şi în mod deosebit: i. u. f. existenţa şi starea racordărilor la instalaţia de exhaustare. starea de ascuţire a burghielor. depozitarea oricăror materiale. şi în mod deosebit: d. starea curelelor de transmisie.2. n. modul de fixare şi centrare a mandrinei pe arborele maşinii. reglarea limitatoarelor de cursă. acţionarea manuală a capului de tăiere. g. mai des. utilizarea ferăstrăului circular de retezat cu masă mobilă atunci când lipsesc limitatoarelor de de cursă şi masa nu este asigurată împotriva ieşirii de pe glisiere. echipamentele tehnice se vor curăţa de depunerile de materiale de finisare. Este interzisă prinderea manuală a reperelor de prelucrat în timpul prelucrării. deşurile rezultate fiind evacuate într-o zonă destinată acestui scop. funcţionarea dispozitivelor de fixare.Înainte de începerea lucrului la ferăstraiele circulare salariaţii care le deservesc au obligaţia de a verifica starea tehnică a acestora. c. t. m. utilizarea ferăstrăului circular de retezat cu masa mobilă atunci când lipseşte dispozitivul pentru sprijinirea şi fixarea reperului de prelucrat. h.

explozive sau toxice. Distanţa dintre corpul abraziv şi suportul de sprijin nu va depăşi 3 mm. procedându-se imediat la corectarea sau înlocuirea celui uzat neuniform. k. la polizor. Se interzice montarea corpurilor abrazive cu mai multe garnituri suprapuse. Se interzice utilizarea polizoarelor dacă nu au montată carcasa de protecţie. j. la sfârşitul schimbului. Corpul abraziv va fi folosit numai la turaţia înscrisă pe acesta sau pe eticheta de fabricaţie. IPSSM PENTRU INSTALATIA DE VENTILARE Instalaţii de ventilare si exhaustare La fiecare instalaţie de ventilare trebuie afişate instrucţiuni privind modul de funcţionare şi întreţinere. In timpul lucrului se va evita uzura neuniformă a corpului abraziv. IPSSM PRODUCEREA AERULUI COMPRIMAT (COMPRESOR) 13 . l. nu se va fuma în încăperile de lucru. Se interzice ajustarea pieselor la polizor fără ca acestea să se sprijine pe suport. nu se vor păstra şi consuma alimente în încăperile de lucru. Polizorele fixe vor fi prevăzute cu ecran de protecţie mare cu vizor reglabil din geam securizat. cu apă şi săpun. m. polizoarele fixe vor fi prevăzute cu instalaţii de reţinere a acestor degajări nocive Reglarea suporţilor şi vizierelor de protecţie va fi executată numai dacă corpul abraziv este în stare de repaus. controale medicale periodice. în cazul în care există surse de pulberi sau substanţe care prin amestec pot da combinaţii inflamabile. Este interzisă: funcţionarea exhaustoarelor şi a suflantelor fără separatoare de aşchii la intrarea în ventilator. IPSSM PENTRU POLIZOARE FIXE Montarea corpurilor abrazive se efectuează numai de muncitori special instruiţi şi autorizaţi de conducerea unităţii. Pentru reţinerea pulberilor abrazive degajate în timpul lucrului. utilizarea instalaţiilor de ventilare comune. este obligatorie spălarea mâinilor înaintea meselor.i. verificarea tirajului exhaustoarelor prin punerea palmei la prizele de absorbţie. La începerea operaţiei de polizare contactul cu piesa se va realiza lent şi progresiv. Se interzice prelucrarea pieselor pe suprafaţa laterală a corpurilor abrazive. recircularea totală sau parţială a aerului din încăperile de lucru unde există degajări de substanţe toxice peste concentraţiile limită admise. spălarea zilnică. înainte de începerea lucrului. executată conform STAS 6177/1 . Se interzice utilizarea corpurilor abrazive cu liant magnezic în cazul în care a trecut mai mult de un an de la fabricarea lor. lucrătorii vor verifica existenţa şi continuitatea legăturii la centura de împământare a halei.87. Punerea în funcţionare şi oprirea funcţionării instalaţiilor de ventilare se vor efectua numai sub supravegherea responsabilului instalaţiei sau a înlocuitorului acestuia. Suportul de sprijin va fi astfel reglat încât punctul superior de contact al piesei cu corpul abraziv să se găsească în planul orizontal ce trece prin centrul corpului sau mai sus cu cel mult 10 mm.

la ieşirea din răcitoarele finale. să nu depăşească temperatura indicată de Cartea tehnică. Operatorul nu va permite funcţionarea agregatului dacă temperatura aerului comprimat va depăşi 600C. Data şi ora intervenţiei pentru remediere. Prevederi de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat în instalaţii fixe Captarea şi filtrarea aerului operatorul trebuie să menţină în perfectă stare de curăţenie elementele de prefiltrare ale prizei de aer. Operatorul este obligat să menţină în perfectă stare de funcţionare dispozitivele de supraveghere automată şi dispozitivele de oprire în caz de urgenţă. semnătura celui care a efectuat-o. debitul de răcire va fi reglat a. verificarea şi curăţarea se vor face individual. curăţirea filtrelor se va efectua periodic şi conform Cărţii tehnice a utilajului ori de câte ori este nevoie. numai după izolarea filtrului respectiv. semnătura celui care a observat-o. când sunt mai multe filtre. Insteucţiuni de utilizare şi securitate a muncii. încălţămintea şi mâinile fără urme de ulei sau grăsimi. Operatorul va avea echipamentul de lucru. Pentru exploatarea şi întreţinerea agregatelor de comprimare trebuie să se folosească numai mecanici de utilaje şi electricieni – instruiţi ca electricieni şi autorizaţi ISCIR .Exploatarea agregatelor de comprimare va fi încredinţată numai operatorilor calificaţi în acest scop. În staţia de compresoare trebuie să se monteze indicatoare de avertizare privind pericolele specifice.). Tot în Registru unic de evidenţă se vor nota şi valorile parametrilor funcţionali (debit.î. legate în paralel. temperatură. când agregatul de comprimare are doar un singur filtru este interzisă curăţirea acestuia în timpul funcţionării. Acesta se va ţine la secţia de producere a aerului comprimat şi trebuie păstrat până la terminarea reparaţiilor capitale ale instalaţiei. 14 . după care se va deschide robinetul cu ventil pentru alimentarea cu apă de răcire a instalaţiei. reparaţii şi revizii. după răcirea instalaţiei. Este interzis operatorilor de la agregatele de comprimare şi recipientele tampon să părăsească locul de muncă în timpul funcţionării acestora sau să desfăşoare alte activităţi în afara sarcinii de muncă. etc. unde operatorul va consemna: Data. Data la care s-au efectuat lucrările de întreţinere. Fiecare instalaţie de producere a aerului comprimat va avea un Registru unic de evidenţă . În timpul funcţionării instalaţiei este interzisă orice intervenţie la organele de maşini aflate în mişcare. Comprimarea aerului Înainte de punerea în funcţiune a agregatului de comprimare se va verifica de către oparator întrega instalaţie. Schema instalaţiilor electrice de forţă şi de comandă.cu pagini numerotate şi vizat de conducerea unităţii deţinătoare. Schema de ungere. Grafic de revizii şi reparaţii anuale. Se interzice pornirea agregatului de comprimare fără ca apa de răcire să circule în instalaţie. presiune. inclusiv legarea la nulul de protecţie şi la priza de pământ. temperatura finală a apei. La fiecare instalaţie de producere a aerului comprimat vor exista următoarele documente: Schema reşelelor de aer şi apă cu indicarea tuturor armăturilor şi aparatelor de măsură şi control. ora şi localizarea defecţiunii.

Scurgeri la îmbinări. Temperatura apei de răcire la evacuarea din răcitoarele intermediare. uleiurile minerale utilizate trebuie să fie cele prescrise în Cartea tehnică a utilajului. pentru orice creştere a consumului de ulei. Scăderea presiunii de separaţie sub limita prescrisă. Se interzice utilizarea agregatelor de comprimare a aerului dacă apa de răcire nu are parametrii în conformitate cu cei indicaţi de Cartea tehnică. apa de răcire trebuie să aibă parametrii (duritate. prevăzute în Cartea tehnică. probele de apă se vor lua zilnic de către operatori şi se vor verifica conformitatea parametrilor. Defecţiuni în sistemul de trensmisie. decât cele menţionate mai sus. Defecţiuni la organele de fixare a capacelor de protecţie (dopuri).) conform cu cei prescrişi în Cartea tehnică. Jocuri radiale sau zgomote anormale ale agregatului de comprimare. Înaintea punerii în funcţiune a agregatului de comprimare a aerului trebuie verificate toate aparatele dacă sunt corect interconectate şi fixate rigid. Controlul temperaturii aerului comprimat trebuie efectuat de către operator pe toate treptele de comprimare – temperaturile trebuie măsurate şi înregistrate în Registrul unic de evidenţă a instalaţiei la intervalul prscris de Cartea tehnică. Se interzice depozitarea în spaţiile de compresoare a materialelor de întreţinere (scule pentru lăcătuşerie şi montaj. Se interzice utilizarea uleiurilor recuperate pentru ungere. luându-se măsuri în vederea eliminării cauzei care a produs-o.Nu se admite ungerea manuală în timpul funcţionării agregatului de comprimare decât în cazul în care acesta este prevăzut cu dispozitive de ungere (pulverizatoare). conţinut de impurităţi. operatorul trebuie să oprească imediat agregatul de comprimare şi să anunţe şeful ierarhic superior. dacă temperatura uleiului din interioarul staţiei de compresoare nu se încadrează în intervalul de temperaturi admisibile ale aerului. de către persoane autorizate. Vibraţii datorate cuplajelor defecte ale organelor în mişcare şi fixării incorecte a conductelor. Defecţiuni în sistemul de ungere. răcitoare pentru ulei. nu trebuie să depăşească valorile prescrise în Cartea tehnică. combustibili lichizi etc. răcitoare intermediare şi finale pentru aer) trebuie curăţat la intervalele impuse de Cartea tehnică – se va consemna în Registrul unic de evidenţă. Defecţiuni la aparatele de măsură şi control precum şi la supapele de siguranţă. La scăderea nivelului de ulei din instalaţia de ungere sub nivelul limită admisibil stabilit de Cartea tehnică sau la întreruperea debitului de ulei trebuie oprit imediat agregatul de comprimare. dar nu mai mare de o oră. atunci când se constată: Deformaţii sau fisuri. care asigură operatorilor o securitate perfectă. Reglarea supapei de siguranţă trebuie 15 . etc. Dacă se observă şi alte defecţiuni. Agregatul de comprimare a aerului trebuie să fie oprit în mod obligatoriu în următoarele cazuri: Spargerea unei conducte. dacă acesta nu este prevăzut cu un dispozitiv automat de deconectare. Sistemul de răcire (cămăşi.) mai mult decât necesarul pentru 24 de ore. înainte de o nouă umplere cu ulei. peste cel indicat în Cartea tehnică. Se interzice funcţionarea agregatului de comprimare. precum şi din cămăşile de răcire. Creşterea presiunii de refulare peste limita maximă prescrisă. Defecţiuni în sistemul de răcire. va fi analizată la sfârşitul fiecărui schimb. uleiul rămas în rezervorul dispozitivului de ungere manuală se evacuază. Stocarea aerului comprimat Recipientul tempon trebuie scos imediat din funcţiune şi izolat de restul instalaţiei. Consumul de ulei se va evidenţia pe schimburi şi agregate de comprimare în Registrul unic de evidenţă.

gaze şi apă. producând vibraţii suplimentare. Se interzice stingerea cu apă. Este interzice utilizarea agregatelor mobile de comprimare a aerului dacă şasiul prezintă fisuri sau dacă agregatul. apariţia unui incendiu care ameninţă în mod direct recipientul sub presiune. iar în timpul iernii în încăperi care să protejeze instalaţia contra îngheţului. Agregatul mobil de comprimare trebuie oprit imediat din funcţionare atunci când se constată: deformări la pereţii recipientului. Dacă se constată defecţiuni care să pericliteze siguranţa de funcţionare a recipientului tampon. INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE A MUNCII PENTRU ACTIVITATEA DE PRODUCERE A AERULUI COMPRIMAT ÎN INSTALAŢIILE MOBILE Agregatele mobile de comprimare a aerului trebuie adăpostite pe timp de vară sub şoproane.făcută la presiunea indicată în prescripţiile ISCIR. reducerea presiunii se va face treptat. APARATE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL Se interzice utilizarea manometrelor dacă: Lipseşte sigiliul de verificare. După alimentarea cu combustibil a agregatului mobil de comprimare a aerului trebuie să fie curăţate eventualele urme de combustibil scurs prin rezervor. La instalarea agregatelor mobile de comprimare a aerului trebuie luate măsuri pentru ca evacuarea gazelor arse să nu provoace incendii. iar în timpul iernii în încăperi care să protejeze instalaţia contra îngheţului. DISPOZITIVE DE SIGURANŢĂ. verificat dacă şi-a însuşit cunoştinţele teoretice şi practice necesare cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţă a recipientelor. iar priza de aer să fie amplasată într-un loc ferit de praf.colecţia ISCIR. Se interzice instalarea agregatelor de comprimare mobile în încăperi care au nu uşi şi ferestre cu deschiderea în exterior. crăpături sau fisuri în pereţii recipientului. Operatorul trebuie instruit. conform „Prescripţiilor tehnice C4-90”. 16 . respectiv motorul termic sau electric. nu este fixat corect pe şasiu. flacăra trebuie stinsă cu extintorul. scăpări de aer la îmbinări. La remorcare roata din faţă se va escamota. cu respectarea măsurilor prescrise în instrucţiunile din Cartea tehnică a utilajului. defecţiuni la aparatele de măsură şi control precum şi la dispozitivele de sigutanţă (supape de siguranţă). Deschiderea recipientului sub presiune se va face după ce operatorul s-a asigurat că nu există presiune în recipient. Schimbarea sau reglarea supapelor de siguranţă nu se poate face decât de persoanele autorizate ISCIR. operatorul trebuie să oprească imediat agregatul mobil de comprimare a aerului şi să anunţe persoana însărcinată cu supravegherea funcţionării recipientelor sub presiune pentru a se lua măsurile necesare. Este interzis a se fuma sau a umbla cu flacără deschisă în apropierea rezervorului de combustibil ala agregatului mobil de comprimare. Toate dispozitivele de remorcare ale agregatului mobil de comprimare a aerului trebuie să fie fixate rigid şi asigurate împotriva desfacerii. Se interzice exploatarea agregatelor mobile de comprimare a aerului dacă nu au suport de sprijin în stare tehnică corespunzătoare. acest operator trebuie să cunoască funcţionarea aparatelor de măsură şi control precum şi a dispozitivelor de supraveghere automată. controlându-se etanşeitatea recordurilor şi a flanşetelor la aceste aparate. În cazul aprinderii agregatului mobil de comprimare.

separatoare şi răcitoare. conductele de aer comprimat şi dispozitivele aferente. ÎNTREŢINERE. la care sunt montate. recipientul etc. trebuie curăţate cel puţin o dată pe an. Se interzice curăţirea prin ardere sau cu lichide uşor volatile şi inflamabile a depunerilor de ulei oxidate din conducte. Este interzisă montarea oricărui robinet de deschidere pe conducta de evacuare între aparatul. toate echipamentele şi instalaţiile vor fi legate la priza de pământ. carcaselor şi elementelor de fixare). Operatorii agregatelor de comprimare a aerului acţionate electric.Acul indicatoarelor nu revine la „0” după dispariţia presiunii. Este interzisă spălarea cu benzină sau gazolină a conductelor de aer comprimat.. înainte de punerea sub tensiune a acestora. Nu are marcată cu roşu presiunea maximă admisibilă de lucru. Ventilele supapelor oalelor de condens precum şi celelalte puncte de rezistenţă locală ale conductelor. Acestea se vor deplasa numai după scoaterea de sub tensiune a cablurilor de alimentare cu energie electrică. în conformitate cu „Prescripţiile tehnice C37”. care pot deforma exactitatea indicaţiei acesteia. conform standardelor în vigoare.. REVIZII Agregate de comprimare a aerului precum şi recipientele sub presiune trebuie să fie verificate şi curăţate periodic pentru eliminarea impurităţilor cu ulei oxidat etc. REPARAŢII. Se interzice demontarea. repunerea lor în funcţiune trebuie făcută numai după ce au fost revizuite. în timpul funcţionării agregatelor de comprimare a aerului aceasta fiind permisă numai după ce operatorul s-a asigurat că nu există presiune. pe porţiunea de 200 m de la staţia de compresoare. Lipsa crăpăturilor. În cazul scoaterii din funcţiune a supapelor de siguranţă pentru un timp îndelungat. cu supape de siguranţă . Este spartă sticla cadranului sau apar alte defecţiuni. Pereţii interiori ai cilindrilor de la compresoarele cu piston trebuie curăţaţi numai cu petrol.90” Colecţia ISCIR. vor fi dezgheţate cu apă caldă sau abur. ciupiturilor. Verificarea şi curăţirea supapelor de siguranţă trebuie execute la termenele impuse în prescripţiile ISCIR sau ori de câte ori este nevoie. înădirilor de la cablurile electrice de alimentare. trebuie consemnate în Registrul unic de evidenţă al staţiei. recipiente. care funcţionează în regim de presiune şi supapa de siguranţă. La executarea operaţiilor la care există pericolul de electrocutare prin atingere directă trebuie utilizate mijloacele de protecţie electroizolante recomandate de standardele în vigoare. este interzisă reducerea numărului supapelor de siguranţă şi înlocuirea celor montate iniţial. în vederea efectuării operaţiilor de reparare la recipiente şi de înlăturare a defectelor de la asamblările elementelor aflate sub presiune. Legarea la priza de pământ a agregatelor de comprimare (motoarelor. în conformitate cu indicaţiile prevăzute în Cartea tehnică a utilajului. Este interzisă punerea sub presiune a agregatelor mobile de comprimare a aerului acţionate electric care nu au fost verificate din punct de vedere electric sau nu au corespuns acestor verificări. Este interzisă schimbarea poziţiei contragreutăţilor sau strângerea arcurilor supapelor de siguranţă în timpul funcţionării recipientelor sub presiune etc. La executarea operaţiilor la care există pericolul de electrocutare prin atingerea indirectă.. următoarele măsuri de protecţie: Existenţa ţi montarea corectă a protectorilor.Colecţia ISCIR. trebuie să verifice vizual. unde sunt posibile depuneri de ulei oxidat. în alte condiţii decât cele prevăzute în „Prescripţii tehnice C4 . înainte de montare sau după reparaţii. În caz de îngheţ. probate hidraulic şi reglate la presiunea prescrisă în „Cartea tehnică a utilajului”. care nu corespund din punctul de vedere al debitului de evacuare al fluidului şi al presiunii de deschidere a acestoara. 17 . Toate operaţiile de întreţinere şi reparare a instalaţiilor de producere a aerului comprimat.

trebuie obturate (blindate) toate conductele prin care ar putea să pătrundă în recipente sau la locul de muncă. SE LUCREAZĂ”.). Toate organelşe de maşini afalate în mişcare trebuie prevăzute cu apărători de protecţie. precum şi a separatoarelor de ulei şi apă de pe conductele de alimentare ale recipientului tampon. încât să permită o cât mai uşoară montare. Fundaţiile de beton pe care se montează agregatele de comprimare a aerului trebuie să asigure funcţionarea corectă a acestora. Agregatele de comprimare cu ungere cu ulei trebuie prevăzute. înaite de a începe lucrările de demontare. de preferinţă cu semnalizare automată. în exteriorul clădirii. rezultată din calcul. cu răcitoare de aer şi cu un separator de apă şi ulei. cel puţin la evacuarea ultimei trepte de comprimare. după reparaţii. se vor verifica: Montarea corectă a tuturor conductelor. Se interzice montarea prizei de aer în zone cu gaze toxice sau inflamabile. Existenţa şi funcţionarea corectă a aparatelor de măsură şi control. praf. Nivelul uleiului şi al lichidului de răcire. lichide sau gaze sub presiune. La oprirea instalaţiilor de producere a aerului comprimat. Funcţionarea instalaţiei electrice şi de combustibil. pe toată lungimea respectivă. 18 . aparate de înregistrare etc. Montarea corectă a conductelor. fum sau gaze şi. prin al cărui robinet se evacuează periodic condensul. funcţionarea corectă a sistemului de angrenare şi starea tehnică corespunzătoare a angrenajelor. Filtrul de aer va fi astfel ales. conform normelor specifice şi s-au afişat indicatoare de securitate: „NU CONECTAŢI. în orice caz. Curăţarea sau înlocuirea filtrului de aer se va face săptămânal. La ultima treaptă de comprimare trebuie montate două manometre. corespunzătoarecondiţiilor de lucru – montarea acestora se face cu garnitura aşezată pe partea dinspre care ar putea pătrunde fluidul sub presiune. a apărătorilor (protectorilor).Curăţirea conductelor de aer comprimat se execută prin introducerea şi menţinerea timp de 20 de ore a unei soluţii apoase de sodă caustică NaOH. pentu îndepărtarea soluţiei din conducte se foloseşte apă sub presiune şi se verifică cu hârtia de turnesol sau fenoftaleină lipsa oricărei alcalinităţi. Priza de aer trebuie prevăzută cu un decantor de apă. fără depăşirea valorilor maxime admise de vibraţii şi zgomote. Funcţionarea corectă a tuturor dispozitivelor de siguranţă. Agregatul de comprimare a aerului La fiecare treaptă de comprimare a agregatului se vor monta un manometru şi o supapă de siguranţă. Dimensionarea răcitoarelor finale trebuie efectuată astfel încât temperatura aerului comprimat la intrarea în rezervorul tampon să nu depăşească 600C. La instalaţiile la care aceste condiţii nu sunt îndeplinite trebuie luate măsuri imediate de remediere. Montarea corectă a demarorului. Pentru pornirea agregatului de comprimare. Operaţiile de repare ale agregatelor de compimare pot începe numai după ce s-a redus presiunea din conducte până la „0” bar şi după ce s-a efectuat deconectarea de la reţea (dacă sunt sub tensiune).poziţionarea corectă a tuturor armăturilor şi a instalaţiei de aer comprimat. cu o concentraţie de 5 – 10 %. a recipienţilor sub presiune. Pentru obturări trebuie utilizate flanşe oarbe de oţel cu grosimea. Priza de aer Priza de aer a agregatelor de comprimare a aerului trebuie montată într-un loc cât mai ferit de soare. Pentru măsurarea temperaturii aerului comprimat sau a apei de răcire se vor monta termometre (cu tijă. demontare şi curăţare. elementelor de susţinere a capacelor. Priza de aer trebuie montată într-un loc depărtat de sol spre a evita obturarea ei cu corpuri străine şi aspirarea prafului de la sol.

între compresoare şi recipientul tampon. agregatele de comprimare a aerului trebuie dotate cu termometre cu contacte electrice şi termostate. În vederea asigurării protecţiei contra suprapresiunii. Pe recipientul tampon. Pentru evitarea sedimentării impurităţilor de ulei oxidat trebuie utilizate filtre de ulei care trebuie montate pe circuitul de evacuare al uleiului din instalaţie în rezervor. În punctele joase ale separatoarelor. Aparatele de măsură şi control trebuie montate în locurile prevăzute de C artea tehnică a utilajului şi trebuie iluminate pentru a se evita erorile de citire. Se interzice construirea de ramificaţii obturate cu dopuri de protecţie pe conducta dintre agregatul d comprimare şi recipientul tampon (pot apare depuneri de apă şi ulei care prezintă pericolul de autoaprindere). La scăderea presiunii apei de răcire (la agregatele de comprimare care au răcire cu apă) sub limita minimă admisibilă. Între compresor şi robinetul cu ventil (de pe conducta de refulare). orientate spre zone care să nu prezinte pericol pentru oameni şi mediul înconjurător. oalelor de condens. pe conductele de aer comprimat. La scăderea nivelului uleiului de ungere sub valoarea prescrisă în Cartea tehnică a utilajului. Montarea conductelor pe suporţi sau la străpungerea unor ziduri se face prin intermediul unor manşoane de oţel pentru ca acestea să gliseze uşor în timpul dilatărilor sau comprimărilor. Agregatele de comprimare a aerului trebuie dotate cu dispozitive de supraveghere automată care să semnalizeze acustic şi/sau optic funcţionarea agregatelor. Supapele de siguranţă trebuie montate în locuri ferite de surse de căldură sau radiaţii solare vopsire culori deschise (trebuie feritre de intemperii). trebuie montate supape de siguranţă în următoarele puncte: Pe răcitoare intermediare şi finale. Pentru scăderea temperaturii şi purificarea aerului comprimat (separarea de apă şi ulei) trebuie montate. Conductele metalice pentru aer comprimat trebuie legate la o pânză de pământ corespunzătoare.Se interzice montarea răcitorului final în derivaţie cu o conductă care să permită funcţionarea agregatului de comprimare a aerului şi fără răcitorul final. Conducta de evacuarea a apei de răcire trebuie montată astfel încât operatorul să verifice vizual curgerea continuă a apei de răcire. trebuie montate robinete pentru purjare (armături pentru eliminat condensul). în vigoare. răcitoare finale. trebuie să se prevadă obligatoriu plase de sârme sau alte dispozitive de protecţie. deasemenea acestea trebuie prevăzute cu conducte de evacuare a aerului comprimat. În cazul în care pe deasupra conductelor de aer comprimat trec cabluri sub tensiune. La montarea aparatelor trebuie respectat sensul de circulaţie al fluidului de lucru precizat de producător. 19 . Aceste dispozitive trebuie să oprească funcţionarea agregatelor cel puţin în următoarele cazuri: La creşterea temperaturii aerului comprimat peste cea admisă la ieşirea din fiecare treaptă şi din răcitorul final. conform instrucţiunilor electrice specifice. În cazul controlului centralizat al temperaturilor. Conducte sub presiune Conductele de aer sub presiune se vor îmbina cu sudură sau cu flanşe şi şuruburi. Se interzice existenţa îmbinărilor sudate la conductele de aer comprimat în dreptul suporţilor şi suspensiilor – în jurul tuturor îmbinărilor cu flanşe ale conductoarelor se vor monta coliere de tablă. Capătul liber al conductelor de purjare de la răcitorul final trebuie scos în exteriorul staţiei compresoarelor. Distanţa minimă între conductele de aer comprimat şi a conductorilor electrici sub tensiune trebuie să fie 0.25 m.

iar atunci când sunt în construcţie deschisă.7. (1) La efectuarea operatiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor. Manipularea si transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafete taietoare sau care datorita naturii lor pot produce leziuni ale mainilor se va face numai cu palmare. se vor repartiza numai salariati care corespund din punct de vedere fizic. Art. Se interzice manipularea sau transportul prin purtare in acelasi timp a maselor care sunt instabile intre ele. salariatul sau salariatii trebuie sa aiba vizibilitate. Traseul pe care il parcurge salariatul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa fie cu obstacole. (2) Se interzice manipularea frecventa si prelungita a sarcinilor. Manipularea in acelasi timp a doua sau mai multe obiecte se va face numai daca sunt fixate intre ele corespunzator. în conformitate cu principiile fiziologice şi biomecanice. Se interzice utilizarea salariatilor la manipularea si transportul manual al maselor daca nu au echipament individual de protectie si/sau de lucru corespunzator si in buna stare..Panta conductelor de aer comprimat trebuie aleasă astfel încât să fie evitată orice depunere de ulei şi apă. lazi etc. Obiectele ambalate in cutii.12. In cazul in care conditiile climatice (vant. Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere corespunzatoare. neprevăzute. tragere şi împingere manuală a maselor sunt prezentate în tabel.6. conducatorul locului de munca trebuie sa ia masuri suplimentare pentru eliminarea sau micsorarea riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala.4.5. Toate părţile conducătoare ale instalaţiilor electrice. Se interzice transportul prin purtare a maselor nefixate corespunzator in cutii. IPSSM PENTRU MANIPULAREA SI TRANSPORTUL PRIN PURTARE A MASELOR Art. Art.1. Art. Se interzice manipularea de catre un singur salariat a maselor cu centre de greutate excentrice. TRANSPORTUL CU MIJLOACE NEMECANIZATE 20 . Măsuri de electrosecuritate Pentru evitarea electrocutării prin „atingere directă” instalaţiile electrice trebuie să fie în construcţie închisă.8. trebuie fixate in interiorul ambalajelor. Se interzice transportul prin purtare a maselor care impiedica vizibilitatea. Art. Conducatorul locului de munca va stabili numarul de salariati care vor efectua manipularea si transportul maselor cu centrul de greutate excentric. care pot genera dezechilibrari. fara efectuarea unor controale medicale periodice. (2) Este necesar ca manipularea maselor să fie realizată corect. alimentate cu tensiunea nominală mai mare decât tensiunea nepericuloasă trebuie să fie conectate la instalaţiile de protecţie prin legare la pământ. lazi etc. caldura excesiva etc. (1) Limitele maxine admise pentru ridicare.9. instabil sau alunecos. se vor lua măsuri ca toate piesele aflate sub tensiune să fie inaccesibile unei atingeri directe. 2. Art. Art.11.) nu permit manipularea si transportul manual al maselor in conditii de securitate.10. Art. Art. 2.3. purtare. Art. Se interzice manipularea manuala a maselor in/din locuri in care nu exista spatiu pe orizontala sau verticala corespunzator pentru realizarea acestei activitati. ceata. Art. Art. In timpul manipularii manuale a maselor.

ce se incarca sau descarca simultan. . 25. Nu se vor incarca materialele ale caror ambalaje sunt deteriorate. precum si caile de acces la aceste locuri vor fi nivelate si amenajate pentru scurgerea apelor.) care se afla pe suprafata de contact a produselor.produsele trebuie sa aiba o suprafata plana.21. Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de incarcare sau descarcare. insistandu-se asupra platformei pe care se asaza sarcina. Art. incat sa fie exclusa posibilitatea de accidentare. fara muchii sau colturi nealiniate (iesite in afara limitelor stivei). Ele vor fi pavate sau podite. Depozitarea in stive cu randuri intre tesute a produselor cu sectiune rotunda este admisa numai in pachete legate. 28. se vor asigura sisteme adecvate de manipulare si asigurare a stabilitatii semifabricatelor in timpul remedierii defectelor. cuiele iesite si capetele paramelor trebuie sa fie indoite. Art. se vor purta ochelari de protectie. pentru a se evita rostogolirea sau rasturnarea stivelor. Art.inainte de stivuire este necesara indepartarea eventualelor substante grase (uleiuri unsori etc. de conditiile terenului etc. Locurile destinate permanent pentru operatiile de incarcare. Art.14.17.16. trebuie scrisa capacitatea de transport a acestuia. Art. se va controla starea lui. Taierea se va efectua la sol sau pe un pat special amenajat unde lucratorul va avea o platforma special amenajata in partea opusa distantei de rostogolire. aspectul exterior si se inlatura defectele prin polizare sau daltuire. Inainte de a se trece la incarcarea unui mijloc de transport nemecanizat. acesta va fi asigurat contra deplasarii necomandate.19. Art. Pe fiecare mijloc de transport nemecanizat utilizat.Art. Art. iar la ciocanele pneumatice se vor folosi dalti cu unghi de taiere corespunzator calitatii otelului. La paturile de control. Depozitarea produselor plate in stive se face astfel incat marginile sa fie paralele. 21 . Art. Inainte de incarcare se vor examina ambalajele materialelor de catre conducatorul formatiei de lucru. 29. In cazul lucrului pe timp de noapte. Mijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel alese incat sa reziste conditiilor de exploatare si se vor utiliza numai pentru executarea operatiilor pentru care au fost destinate. 24.) se va face in functie de felul si greutatea materialului care se manipuleaza. In timpul utilizarii acestora. Art. unde se verifica dimensiunile. descarcare si transport (targi. Art.intre fata superioara a stivelor si partea inferioara a sarcinii purtate de macara pe deasupra stivei trebuie pastrata in mod obligatoriu o distanta de minim 500 mm. aceste locuri vor fi iluminate conform reglementarilor in vigoare. descarcare si depozitare.18. Deseurile vor fi evacuate ritmic. de natura terenului. 23. Alegerea mijloacelor de transport nemecanizate pentru operatiile de incarcare. Pentru evitarea ranirilor la maini. Iarna vor fi curatate de zapada si mentinute in stare nealunecoasa. va fi stabilita de la caz la caz de catre conducatorul lucrarii.5 ori latura mica a suprafetelor de asezare cu urmatoarele mentiuni: .20. . Se interzice utilizarea carucioarelor cu 3 sau 4 roti care au sistemul de autofranare defect. de caracteristicile materialelor manipulate.15. 27. Art. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare sau descarcare dintr-un mijloc de transport nemecanizat.13. 26. pentru a preveni alunecarea acestora. in functie de felul mijlocului de transport. carucioare etc.22. Legaturile din sarma ale pachetelor de semifabricate se vor taia cu clesti sau dalti special confectionate sau cu flacara oxigaz. Art. Art. Art. Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezinta defectiuni. prin franare cu mecanismul de franare propriu pe teren orizontal si prin franare cu mecanism propriu de franare si cu saboti de oprire pe teren in panta. Art. Art. Se interzice stationarea cu flacara sau executarea de taieturi cu flacara oxiacetilenica in apropierea buncarelor cu span si tunder. Polizoarele vor avea aparatoare de protectie la piatra. Inaltimea stivelor nu trebuie sa depaseasca de maxim 1. Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport nemecanizate alaturate.

Este interzisa urcarea lucratorilor pe tevile de pe pat. 3. Desprinderea taglelor.36. DEPOZITAREA.40. acestia vor ridica si cobori sarcina numai la comanda conducatorului operatiei. trebuie sa fie de cel putin 3m. Pe rafturi si stelaje unde sunt depozitate materiale trebuie scris la loc vizibil sarcina maxima admisa. Art. DEPOZITAREA. Art. Art. Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu este permisa.35. Art.47.34.33. acestea nu trebuie sa atinga solul in timpul mersului. Cand incarcarea. Art. concomitent de catre mai multi muncitori. iar in cazul transportului de materiale lungi. lazi.48. prevazute conform art.37. care nu trebuie depasita. pentru stabilirea oportunitatii folosirii in continuare a acestora in conditii de siguranta. 30. sa se poate prinde bine cu unelte de apucare sau cu mainile. Art. incendii si explozii. Art. Locurile periculoase. Stivuirea se va face fara deteriorarea ambalajului. descarcata sau transportata. iar inaltimea de stivuire va fi determinata de rezistenta mecanica a ambalajelor. descarcarea sau transportul materialelor se efectueaza de doi sau mai multi salariati. vor fi semnalizate prin placi indicatoare de securitate. precum si locurile unde pot avea loc degajari daunatoare sanatatii muncitorilor. rasturnarii sau caderii.38.2. Art. greutatea stivelor nu va depasi sarcina maxima admisa a planseului si/sau pardoselii.Art. se vor face verificari dupa fiecare folosire. La stivuirea materialelor in incaperi. Art. In cazul depozitarii materialelor ambalate in cutii. Incarcatura va fi astfel aranjata incat conducatorul mijlocului de transport sa poate supraveghea drumul parcurs. Depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare.39. efortul repartizat pe o persoana nu trebuie sa depaseasca limitele admise. Art. Art. tevilor si produselor tubulare din otel din pachet si rostogolirea lor pe patul de alimentare se face cu atentie si de la unul din capete. Art. INCARCAREA SI DESCARCAREA MATERIALELOR IN BUCATI Art. Distanta dintre doi incarcatori manuali care lucreaza in acelasi timp la incarcare/descarcare. 4. In cazul in care o sarcina este incarcata. Art. se va asigura ca obiectele respective. sa nu prezinte deformari sau deteriorari. La incarcarea si descarcarea vehiculelor. Art. butoaie sau alte ambalaje cu forme geometrice regulate.45.42. salariatii trebuie sa fie astfel asezati incat sa nu se loveasca intre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaza. Incarcaturile stivuite pe mijloacele de transport nemecanizate trebuie asigurate impotriva deplasarii.31. stabilita prin standarde sau norme interne de fabricatie. Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prabusirea stivei. Incarcatura stivuita nu va depasi capacitatea maxima a mijlocului de transport nemecanizat. STIVUIREA. pentru a nu provoca rostogolirea taglelor sau a tevilor. Persoana juridica sau fizica va stabili locul si modul de stivuire pentru fiecare material in bucati care se depoziteaza. Depozitarea materialelor pe rafturi se face in asa fel incat sa nu fie posibila caderea lor. Art. Pentru ambalajele cu mai multe cicluri de utilizare.41.44. Art.32. Se interzice accesul la locul de descarcare-incarcare manuala a persoanelor care nu au nici o atributie la aceste operatii. INCARCAREA SI DESCARCAREA MATERIALELOR IN VRAC 22 . Totodata.46. cand suprapunerea se face direct pe ambalaje. prin purtare. Art. peretii ambalajelor trebuie sa reziste presiunii exercitate de materialele situate deasupra. Stivele vor fi constituite din materiale cu aceleasi forme si dimensiuni sau din ambalaje de acelasi tip si dimensiuni.43.

Descarcarea materialelor in vrac trebuie facuta incepand de la partea superioara a gramezii.55.59. La manipularea materialelor pulverulente in vrac. silozuri etc.50. Art. In cazul in care pentru incarcarea si descarcarea din mijloacele de transport a materialelor de lungime mare nu exista o instalatie de ridicat corespunzatoare. iar muncitorii nu vor sta in zona periculoasa creata de cablu (1. .56. Se interzice manipularea in vrac a produselor toxice. INCARCAREA. se va evita stationarea oamenilor in zona de propagare a prafului sau executarea de alte lucrari in apropierea locului respectiv. Se interzice descarcarea materialelor lungi prin cadere sau rostogolire libera.Art. avand forma unui trunchi de piramida cu inclinarea fetelor laterale dupa unghiul taluzului natural al materialului respectiv. depozitarea lor se va face in boxe. Art. DEPOZITAREA. In vederea micsorarii producerii prafului la manipularea materialelor caustice in vrac. (1) Se interzice coborarea in acelasi timp a mai multor obiecte pe planul inclinat . in cazul cand este necesar ca piesa sa fie trasa din partea dinspre sensul de deplasare.in cazul cand rezistenta terenului este slaba sau suprafata nu este neteda.In cazul in care nu se dispune de instalatii de ridicat.5 ori lungimea cablului) . muncitorii se vor aseza in asa fel incat deplasarea materialelor sa se faca in directia vantului (vantul in spate).54. lungimea acestora trebuie sa depaseasca latimea piesei insa nu mai mult de 300mm . targi.51. se vor folosi trolii.in cazul deplasarii materialelor grele pe role. buncare. Se interzice stationarea muncitorilor in dreptul materialelor care se descarca. Pentru a evita imprastierea materialelor in vrac. . se vor folosi roabe. (2) Manipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan inclinat se va face de catre cel putin doua persoane. . Art. precum si oprirea materialelor cu picioarele. jgheaburi etc.60 . de asemenea.49. fiecare obiect se va cobori numai daca cel precedent a fost luat de pe planul inclinat si numai la semnalul dat de catre conducatorul formatiei de lucru. ei vor pastra o 23 .terenul pe care se prevede transportul materialelor trebuie sa fie eliberat de toate obiectele straine ce impiedica deplasarea . Art.in timpul deplasarii materialelor pe teren orizontal. in cadenta comandata. incarcarea-descarcarea si deplasarea materialelor grele sau voluminoase. Daca unele materiale lungi se transporta pe umeri. materialele se vor aseza in gramezi. Art. Se va manipula cate un singur colet sau obiect. prin utilizarea unor funii. Planurile inclinate vor fi bine fixate la capetele lor inferioare si nu vor depasi nivelul platformelor mijlocului de transport. cu ranga sau cu alte scule. toti salariatii se asaza pe aceeasi parte a piesei. Art. 5. deplasarea se va face pe dulapi sau pe grinzi . La manipularea in vrac a materialelor pulverulente. Mersul celor ce transporta o piesa va fi in acelasi pas.58. lucratorii care executa lucrarea vor purta masti de protectie corespunzatoare. Art. Coborarea in vederea depozitarii pieselor lungi de pe umeri nu se va face prin aruncare. acestea vor fi impinse numai din partea opusa sensului de deplasare (spate) folosind rangi . Este interzisa descarcarea acestor materiale prin sapare la baza gramezilor.57.se interzice indepartarea manuala a rolelor de sub incarcatura. salariatii stand la parta superioara. se vor executa de catre o formatie de lucru cu experienta si cu respectarea urmatoarelor masuri : . indepartarea acestora se va face numai dupa ce rolele se vor elibera complet de incarcatura . Art. aceste operatii se vor efectua manual cu ajutorul unor planuri inclinate dimensionate corespunzator sarcinilor la care sunt supuse. Salariatii trebuie sa stationeze lateral in timpul descarcarii. Art. . LUNGI. ci prin luare pe brat si apoi depunerea pe sol la comanda conducatorului formatiei de lucru.52.53. cand acestea se arunca cu lopata. GRELE SAU VOLUMINOASE DESCARCAREA MATERIALELOR Art. Art. In cazul in care acest lucru nu este posibil.

să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul de producţie. (2) Dotarea suplimentara cu echipament individual de protecţie in conformitate cu condiţiile concrete ale locului de munca. in funcţie de specificul locului de munca. Criteriile si modul de dotare sunt cuprinse in prevederile din listele de dotare specifice elaborate in baza Normativului cadru.să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională. . . 24 . antrenării si a utilizării dotărilor colective si individuale. . persoana proprie sau alţi angajaţi. 61.distanta suficienta fata de piesa pentru a nu fi surprinsi. OBLIGATIILE SALARIATILOR Art. . .. atâta timp cât este necesar.să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă survenite de persoana proprie sau de alţi angajaţi. . . inainte de începerea lucrării si pentru toata durata de desfăşurare a lucrărilor. schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor.să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora. .să utilizeze corect echipamentele tehnice. . (3)0bligativitatea instruirii. corespunzătoare riscurilor locului de munca si a lucrărilor respective. .3. substanţele periculoase şi celelalte mijloace de producţie. pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale. in cazul unei deplasari sau caderi accidentale a acesteia.astfel sa fie asigurata securitatea executantului. in orice domeniu de activitate. corespunzător scopului pentru care a fost acordat. trebuie sa se tina seama de următoarele trei principii general-valabile si obligatorii: (1) Organizarea tehnologica prealabila a lucrărilor la inaltime prin realizarea tuturor condiţiilor de asigurare masurilor colective ca masuri prioritare.să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control si de cercetare în domeniul protecţiei muncii.să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. IPSSM PENTRU LUCRUL LA INALTIME încadrarea si repartizarea lucratorilor la locul de munca Art. Pentru executarea lucrărilor la maltime. precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive. pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure că toate condiţiile de munca sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi sănătate la locul sau de muncă.să nu procedeze la deconectarea.să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare. În acest scop angajaţii au următoarele obligaţii: . 6. Angajaţii vor desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională.să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de îndată conducătorul locului de muncă. atâta timp cât este necesar.

319/2006 de securitate a muncii in vigoare si reglementările interne( odată cu instructajul pentru activitatea de baza). 25 . indiferent de domeniul de activitate.Art. Periodicitatea si examinările clinico . încadrarea si repartizarea lucratorilor pentru lucru la inaltime se fac pe baza avizului medical eliberat in urma unui examen medical prin care trebuie verificat apntudinile si capacitate neuropsihice necesare lucrului la inaltime. complexitatea tehnologie! aplicate. emisa de către Ministerul Sanatatii in care se va preciza locul de munca la care va fi angajat lucratorul. specific eliminării pericolului căderii in gol si vor fi instruiţi asupra modului de utilizarein momentul acordării precum si la fiecare incepere de lucrare. Toti cei care lucrează in condiţiile lucrului la inaltime. Toti cei care lucrează in condiţiile lucrului la inaltime. Art.tip.13. 10. specificul condiţiilor de munca si de recomandările "Normativului-cadru de acordarea echipamentului de protecţie si a echipamentului de lucru". In cazul tehnologiilor si a unor conditi de munca care se pot schimba pe parcursul unui schimb de lucru. Art.funcţionale sunt fi stabilite de către Ministerul Sanatafii in funcţie de caracteristicile locului de munca.6. Art.7.. Art. in conformitate cu prevederile Normele metodologice de aplicarea Legii nr.11.14. elaborat de Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale.5. Lucratorii vor fi admişi pentru lucrări la inaltime numai daca au viza medicala cu" menţiunea expresa "apt pentru lucrul la inaltime".4.8. vor purta echipament individual de protecte. Art. Instruirea lucratorilor si dotarea cu EIP Art. Componentele echipamentului individual de protecţie pentru lucrul la inaltime (stabilit si acordat in funcţie de domeniu! de activitate. va purta echipament individual de proiecte. complexitatea tehnologiei aplicate. Persoana juridica care angajează este obligata elibereze lucratorilor care solicita angajarea "Fisa medicala de angajare".va fi verificat de şeful formaţiei si de lucrator inainte de fiecare utilizare. Toti lucratorii care lucrează ia inaltime vor fi supuşi examenului medical periodic. Instructajul de securitate a muncii trebuie făcut pe faze. Persoanele sub 18 ani si cei care au deposit vârsta de 55 ani nu vor fi admişi pentru lucrul la inaltime. Avizul medical la încadrare se da numai de către medic (al persoanei Juridice care angajează sau circumscripţiei teritoriale) pe baza examenelor clinico. Art. Ârt.12. Dotarea cu echipamente individuale de protecţie (EIP) Ârt. Componenta echipamentului individual de protecţie pentru lucrul la inaltime se va stabili si se va acorda prin Liste interne de dotare in funcţie de domeniul de activitate.funcţionale si de laborator.9. Art. indiferent de domeniul de activitate. specific eliminării pericolului căderii in gol.elaborat de Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale). specificul condiţiilor de munca si de recomandările "Normativului-cadru de acordarea echipamentului de protecţie si a echipamentului de lucru".mentiune ce va fi inscrisa si in fisa individuala de instructaj. se vor repartiza numai lucratori selecfionafi in condiile de mai sus si numai aceia care nu au incalcat anterior disciplina tehnologica si prevederile normelor de securitate a muncii.

Art.24.23. Art.19.20.Art.17. persoana desemnata pentru supraveghere este eonducatorul locului de munca sau conducătorul lucrărilor respective. Lucrul ia inaltime trebuie sa se desfăşoare numai sub supraveghere. inainte de inceperea lucrului. Art. echipamentui Individual de protecţie trebuie acordat in funcţie de gradul de periculozitate ai activităţii depuse si de condiţiile concrete de munca. in funcţie de gradul de pericol existent si de condiţiile concrete. respectandu-se art. Echipamentui individual de protecţie specific eliminări! pericolului căderii in gol trebuie suplimentat.22. specific aciiviia-tiior desfăşurate ia inaltime. Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat impotriva căderii in goi a Lucratorilor.16.aiitime trebuie respectate si apucate si prevederile si reiementariie de securitate a muncii in vigoare. de la caz la caz. cu echipament individual de protecţie pentru combaterea riscurilor de accidentare si îmbolnăviri profesionale. 15. specifice domeniului de activitate respectiv. Art. Organizarea locului de munca Ârt. Art.26. proiectul tehnic de amenajare a lucrului la inaltime va fi aprobat de către organele abilitate din domeniul securitafii muncii in funcfie de evaluarea pericolelor de accidentare posibile si a factorilor de risc existent la aplicarea acestor tehnologii sau lucrări cu caracter de unicat. curafare si reparare corespunzătoare. 25. Art. Pentru lucru! la inaltime mica. echivalenta ca funcţie.21. In cazul tehnologiilor si ai lucrărilor cu caracter de unicat. persoana desemnata cu supravegherea activităţii trebuie sa verifice daca au fost asigurate toate masurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentării si îmbolnăvirii lucratorilor. de la caz la caz. Este Interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protecţie care nu sunt realizate si certificate in conformitate cu standardele si normativele de' echipamente de protecţie in vigoare. Art. referitoare posibilele pericole de accidentare specifice activităţilor depuse in acel loc de munca. sau alta persoana desenmata. Persoana juridica ce acorda echipament de protecţie precum si lucratorul care i! deţine 3u obligaţia sa-l întreţină in perfecte condiţii de utilizare. Art. Art. 13. Art. Lucratori! suni obligaţi sa folosească echipamentui individual de proiecte a muncii pe timpul lucrului precum si ia accesul la si de la locul de munca si sa-1 păstreze in condiţii bune de utilizare. Lucru! la inaltime este penme numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic si organizatoric astfel incat sa prevină căderea de la inaltime a lucratorilor. organizarea locului de munca trebuie sa fie făcuta luandu-se toate sau numai o parte din masurile tehnicoorganizatorice prevăzute penlru lucru! la inaltime. altele decât pericolul căderii lucratorilor in gol. 12 si art. astfel ca pericolul căderii in gol a lucratorilor sa fie eliminat.18. prin pastrare. Pentru lucrul la Inaltime mica de 2 m. La organizarea locului de munca amplasat la in. m funcţie de complexitatea lucrărilor si a gradului de periculozitate existent. 26 .

34.35. Pentru manipularea materialelor tip ţeava cherestea etc. astfel ca arcuirea lor sub sarcina manipulata sa nu fie vizibila. întrebuinţat la confecţionarea podinelor. podinele auxiliare.30. Daca in timpul efectuării operaţiilor de manipulare. Din zona de siguranfa. schele. iar lucratorii trebuie evacuaţi.Art. se supun unei incercari statice. cintre si eşafodaje". depozitare Art. care conduce operaţiile. Grinzile.. trebuie întocmite instuctiuni de securitate a muncii proprii. Pentru efectuarea operaţiilor de manipulare.32.MIJLOACE COLECTIVE DE PROTECŢIE (schele. aşezate pe calupuri de lemn. cofraje. pana la îndepărtarea cauzelor care provocat apariţia emanaţiilor. fiind interzisa orice deplasare a lor in timpul lucrului. Locurile de munca amplasate la inaltime de acces la si de la aceste locuri de munca. eşafodajelor. Daca in timpul lucrului la inaltime se produc in mod neaşteptat emanaţi nocive (toxice sau inflamabile). eşafodaje. lucrările trebuie oprite imediat. Art. Grinzile si planele inclinate precum si podeţele utilizate la manipularea materialelor trebuie sa fie rezistente. Pentru folosirea schelelor. conducătorul locului de munca este obligat sa faca lucratorilor un nou instructaj de lucru si securitate a muncii.31. Art. podeţele etc. Podine de lucru (podine auxiliare) Art. Art. Manipulare. Art . lufindu-se toate masurile de evitare a accidentelor si a incendiilor.27.28.trebuie numit un conducător al locului de munca. care pot fi afectate de eventualele căderi de obiecte de la inaltime. Calitatea materialului lemnos. transport si depozitare se produc modificări in condiţiile de munca. transport. inainte de utilizare.transport si depozitare. trebuie marcate si semnalizate atat ziua cat si noaptea.33. stabileste masurile de securitate necesare si supraveghează permanent desfăşurarea acestora respectând prevederile Instrucţiunilor specifice de securitate a muncii privind manipularea. cintre. cofrajelor cintrelor se vor aplica si respecta prevederile cuprinse in Instrucţiunile specifice de securitate a muncii pentru lucrări de cofraje.36. Pentru podinele executate din metal se va a tabia expandata sau nervurata. corespunzător noilor condiţii.29. . in conformitate cu standardele in vigoare. transports prm purtare si cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor. trebuie prevăzute cu dispozitive de prindere si fixare sigura. Art. in funcţie de condiţiile concrete si de configuraţia locurilor de munca amplasate la inaltime Aceste manipulări se executa numai sub supravegherea permanenta de către conducătorul locului de munca. planele inclinate.37. in condiţiile lucrului la inaltime. Este interzis accesul persoanelor care nu au o atribuţie legata de aceasta activitate la locul de manipulare materialelor. se vor evacua sauproteja echipamentele tehnice. Art. 27 . trebuie sa corespunda proiectului execuţie. Art. fata de încărcătura preconizata. podine de lucru) Art.

EIP corespunzătoare situaţiilor nominalizate pct. Pentru evitarea deplasărilor longitudinale si transversale. Rosturile intre panourile sau dulapul podinei nu trebuie sa fie mai mare de 10 mm.44. care se desfac. Se interzice aşezarea podinei in consola. Art. capetele inferioare ale ramelor longitudinale trebuie dotate.Art. echivalenta cu una din situaţii in care EIP are rolul de: a)poz!tionarea lucratorului in timpul lucrului. trebuie dotate cu dispozitive cu ianf care sa nu permită.51. Ârt. Ari43. pentru a evita alunecarea scărilor si căderea lucratorului. pe ambele parii ale rampei (fig. ECHIPAMENTE INDIVIDUALE PROTECŢIE PENTRU LUCRUL LA ÎNĂLŢIME Art. cu o suprafaţa stabilita in funcfie de inalfimea maxima de lucru . Art. Pentru cele executate din lemn.41. la baza scări! trebuie sa stea un lucrator care va asigura stabilitatea scării.46. a).45.49. in mod obligatoriu situaţia de lucru la Inaltime.trebuie sa aiba obligatoriu balustrade solide. 28 . b) si c) din art.accesu! oricărei persoane străine in zona fiind interzis. atunci se fixează cariige la capetele superioare ale ramelor longitudinale. Art47. La sol se va asigura o zona de protecţie. Podinele de lucru trebuie sa aiba suprafaţa continua.conform standardelor in vigoare. Pe suprafaţa podinelor in panta sau in curba se fixează sipci împotriva alunecării la distante de 300-400 mm. in căzui In care rampele de acces trec peste goluri. Rampele trebuie întreţinute si curafate in permanenta. Alegerea echipamentelor individuale de protecţie trebuie făcuta luând in considerate. Scările rezemate trebuie sa fie rezistente si usoare.39. Este interzisa blocarea rampelor de acces cu materiale de construcţii sau alte obiecte. Rampe de acces pentru zone periculoase Art. desfacerea lor accidentala In timpul lucrului. Art.38. Deplasarea pe podinele de lucru se face lent. avertizata vizibil. Lungimea totala a scării trebuie stabilita astfel incat sa dea posibilitatea lucratorului sa lucreze stand pe o treapta care se afla la o distanta de eei puţin 1 m de la capătul superior á scării. Art.56. Urcarea si coborârea pe si de pe podinele de lucru trebuie sa se faca numai pe rampe si scări de acces executate conform prescripţiilor tehnice. bine fixate pe podina. Art50. Art. Picioarele scărilor trebuie bine fixate. In locurile cu circulaţie intensa sau pardoseli alunecoase.4o.58 se utilizează numai prevenirea accidentării lucratorului prin cădere dela inaltime. RAMPE DE ACCES SI SCĂRI REZEMATE Art42. de la caz la caz.52. Art. In cazul in care condiţiile de lucru permit fixarea scări! sus. b)iimitarea deplasării lucratorului in zona sursei de accidentare prin cădere de la inaltime.!). Aşezarea podinei pe reazeme trebuie făcuta astfel incat sa fie exclusa posibilitatea deplasării sau alunecării Art. cjpozitionarea si suspendarea lucratorilor timpul lucrului. cu sabofi metalici cu capete ascunse sau cu sabot! de cauciuc. Cand se lucrează la o inaltime mai mare de 2m. Scările duble. fara a se alerga si a se produce balansuri sau şocuri. rampele de acces trebuie fixate pe reazeme specia! prevăzute. Art48. se va utiliza lemn uscat cu fibre drepte si fara defecte. Pentru ca scara sa nu alunece.

Este interzisa înlocuirea de către utilizator componentelor.56. Art.7o. agenţi chimici agresivi etc.etc)distanta dintre bustul lucratorului si elementul de construcţie sa fie de maximum o.73.68. Art.cabluri) trebuie sa aiba o lungima maxima desfăşurata de 2m.pentru lucrul la inaltime. muchii tăietoare.72. tara întreruperi.Reziatenfa minima a locului de ancorare trebuie sa fie confotm standardelor in vigoare.58.Reglarea lor se face astfel incat dupa trecerea peste elementul de construcţie (sta!p. "Centura de siguranţa pentru constructori si montatori". lucratorii trebuie sa poarte EIP cu frânghii de siguranţa (bretele) pe care le folosesc alternativ la trecerea din cabina pe stâlp si invers.cheson. Art. acesta trebuie sa aiba asigurat un traseu continuu..centra de protecţie adecvata activitatii(ex. Frânghiile de siguranţa (franghii.55. Art. Este interzisa utilizarea EIP importate.lanturi.7).6.Art. Art.in acest caz trebuie sa aiba Centura propriu-zisa (talia) cu bretele pentru umar. In cazul in care configuraţia locului de de munca si/sau sarcina de munca nu permitt eliminarea pericolului de cădere in gol a lucratorului. aceiati parametrii de rezistenta pe toata lungimea lui si sa asigure acelaşi grad de securitate fata de zona de pericol de accidentare prin cădere in gol (fig. Art. Utilizarea EIP trebuie sa se faca instrucţiunilor de utilizare emise de către producător prevederilor acestei instrucţiuni. mijlocul individual de protecţie obligatoriu completat cu echipamentui individual de protecţie pentru oprirea căderii. daca acestea nu sunt certificate din punct de vedere ai securităţii muncii conform legislateei romane in vigoare. EIP se completează cu un sistem suplimentar de siguranţa format dintr-un loc de ancorare (altul decât ce! utilizat pentru frânghia de acces). In cazul utilizării EIP. Utilizarea echipamentelor individuale de protecţie (EIP) Art. pentru ambele picioare si pentru şezut. accesoriilor sau pieselor metalice defecte precum si repararea acestora. in condiţiile art.71.8. 53. Daca in căzui utilizării EIP exista. Art.68. Aceste trebuie executate exclusiv de către producători /reparatori autorizaţi.67. EIP trebuie sa aiba un sistm de limitare al deplasării un absorbator de energie sau opritor de cădere (fig. Lucratorii din domeniile construcţiilor si montărilor de echipamente tehnicie trebuie sa utilizeze.5 m Prinderea centurii de siguranţa pentru limitatea zonei de deplasare a lucratorului (fig.3) Art. Daca pentru lucrul pe suprafeţe inclinate sau foarte inclinate nu se pot elimina riscurile deteriorării accidentale a EIP datorate unor suprafefe rugoase. Centura de siguranţa pentru muncitorii de la cariere .69. locul (punctul) de ancorare (fix sau mobil) trebuie astfel ales incat zona de prindere a lucratorului de acesta sa fie sub cota locului de ancorare pe toata perioada lucrului.7o si ale locului de ancorare mobil. Art. In cazul transbordarii din cabina de urcare pe stâlpi. Este interzisa utilizarea EIP nestandardizate. Art. frânghia de siguranfa si a doua 29 . Art. Art. Indiferent de domeniul de activitate si EIP. "Centura de siguranţa pentru muncitorii telecomunicaţii . 5.54. in cotinuare pericolul căderii in goi datorita unor factori dc risc ce nu pot fi eliminaţi. Utilizarea EIP este permisa numai prin prinderea sa sigura de un loc de ancorare (fix sau mobil). Este interzisa utilizarea EIP care nu sunt insotite de instrucţiuni de utilizare. Conducătorii locului de munca sunt obligaţi completeze instrucţiunile de utilizare a EIP cu precizări care se impun datorita caracteristicilor concrete al locului de munca si/sau operaţiunii respective.etcconform standardelor in vigoare.57.9).

Purtarea EIP. 77. Centurile de siguranţa si frânghiile acestora (cordoanele de legătura) trebuie păstrate la loc uscat. Daca. 13). Conducătorii locului de munca trebuie sa identifice pericolele de accidentare posibile de a se manifesta si sa doteze lucratorii cu EIP capabile sa elimine aceste pericole. altele decât cele specifice lucrului la inaltime Art 83. Pentru lucrul pe suprafefe inclinate sau foarte inclinate este obligatoriu ca reglarea EIP.5m.8o. Art. Pentru lucrul la inatime mica. In funcţie de natura pericolului existent la lucru la inaltime. Pentru lucru! la inaltime. Utilizarea EIP ca sistem pentru oprirea căderii de la inaitime Art. cu opritor cu poziţia de amplasare reglabila* Art. muchii sau alte obstacole. altele decât pericolul căderii in goi.86. sa se faca astfel ca in cazul pierderii contactului cu suprafaţa respectiva. Echipamente individuate de protecţie. de la caz la caz.79. respectând instrucţiunile producătorului Art. Daca sa lucrează la nivelele superioare. 78. fara umezeala sau temperaturi excesive.82. proportional cu inaliimea maxima de lucru si se va purta obligatoriu casca de protecţie (fig. in funcţie de gradul de periculozitate si te condiţiile concrete de munca. in timpul lucrului la inaltime. Art. exista pericole de accidentare. stanga-dreapta. controlea si indruma procesul de munca vor purta obligatoriu casca de protecţie atunci cand isi desfăşoară activitatea in condiţiile lucrului ia inaltime. EIP ca sistem de oprire a căderii de la inaltime trebuie sa aiba Centura propriu-zisa prevăzuta cu bretele pentru umar.11. Casca dc protecţie Art. se va asigura un spaţiu de siguranţa lateral. indiferent de domemui de activitate. atat pentru accesul la si de la locul de munca cat si pentru lucrul propriu-zis. acolo unde este cazul. este obligatorie purtarea castii de protecţie. Art. lucratorul sa nu cada mai mult de 0.85. lucratorii trebuie dotaţi cu casca de protecţie. altul decât cel de cădere in goi (de ex. Acest sistem suplimentar trebuie dotat. Art.12). chimic) trebuie ales EIP in conformitate cu prevederile 30 . fie de bretelele de urnái¬dé pe spatele lucratorului si de locul de ancorare prin intermediul unui opritor (fig. Centurile de siguranţa si frânghiile acestora păstrate in magazii o perioada mai mare (peste 1 an). ÂrtJI. Art.74.5rn. Art.prindere de Centura propriu-zisa. Persoanele care coordonează.lnainte de folosire.trebuie asigurat un spaţiu de cădere sub cota locului de munca de minimum 1m tara proeminente. nu trebuie sa influenţeze in nici un fel capacitatea de protecţie a EIP specifice pericolului căderii in gol.76. dar nu pe verticala locului de munca amplasat Sa inatime mica. lucratorii trebuie sa poarte EIP specifice acestor pericole. se supun la încercări dinamice conform instrucţiunilor producătorului. Mecanismul sistemului de oprire a căderii trebuie sa acţioneze astfel ca lucratorul sa nu cada mai mult 0. altele decât cele specifice pericolului căderii in gol.: mecanic electric. In cazul lucrului cu im sistem de oprire a caderii. Art. picioare si şezut.75. Frânghia de siguranţa se prinde fie de centura propriu-zisa.84.

beton sau metalici) Carlige pentru urcarea-coborarea pe stâlpi Art. masai cu aducfiune de aer etc. dispozitivelor si sculelor folosite pentru lucru! la inaltime precum si modul de asigurare a lucratorilor de a nu cădea in gol in timpul lucrului. Este permisa utilizarea cârligelor pentru urcarea-coborarea pe stâlpi numai daca aceştia provin de la un producător autorizat si daca sunt certificaţi conform reglementarilor in vigoare.93 (l)Uîilizarea cârligelor pentru urcarea-coborarea pe si de lemn sau beton este permisa numai daca Întinderea (mărimea) cârligelor corespunde cu diametrul stâlpului.97. Art. 31 . Lucratorii trebuie instruiţi in funcţie de natura pericolului existent. Art. Art. Este interzisa utilizarea cârligelor pentru urcarea-coborarea pe stâlpii din beton centrifugát daca mansoanele de cauciuc sunt uzate. Conducătorul lucrărilor trebuie sa asigure alegerea si funcţionalitatea optima a Instalaţiilor si dispozitivelor necesare fiecare! faze tehnologice sau fiecare! operaţii specifice. In cazul unor tehnologii tip unicat. Art. de către producătorul acestora.1oo. mărirea sau micşorarea deschiderii cârligelor de către utilizatori. Orice reparaţie necesara cârligelor pentru urcarea-coborarea pe stâlpi trebuie executata de către o intreprindere autorizata. Art.98. privind modul de purtare a EIP in condiţiile specifice lucrului la inaltime (de ex. Art.92. dispozitivelor si sculelor pentru lucrul la inaltime este permisa numai daca instrucţiunile de lucru si de securitate a muncii ale acestora sunt adaptate la condiţiile concrete ale locului de munca respectiv. dispozitivelor si sculelor in condiţiile lucrului la inaltime.Este interzisa utilizarea cârligelor de urcare-coborare pe stâlpi de lemn sau beton. conducătorul lucrărilor trebuie sa detalieze instrucţiunile de utilizare a EP pentru fiecare faza tehnologica.Dispozitive si scule pentru lucru! la inaltime pe stâlpi (de lemn. 14).99. INSTALAŢIII. Art. daca tălpile metalice ale acestora sunt deformate. de regula.putarea mastil de gaze. Conducătorul locului de munca este obligat sa asigure tipo-dimensiunea necesara pentru carlige in funcţie de dimensiunile stâlpilor pe care se va lucra. Art. Conducătorul locului de munca trebuie sa verifice zilnic integritatea si starea de funcţionare a instaiaiiilor.Instrucţiunile specifice conexe si ale "Normativului . Utilizarea instalaţiilor.95.SO.94. (2) Este interzisa. Pentru orice defecţiune sau lipsa constatata trebuie sa oprească lucrul si accesul lucratorilor si sa asigure remedierea celor constatate. Art. Lucratorii trebuie instruit! si verificaţi cu privire la modul de utilizare a instalaţiilor. in specia! acolo unde condiţiile de lucru se pot schimba intr-un timp scurt si sa verifice instruirea si respectarea de către lucratori a acestor instrucţiuni.89.91.88. rupte sau subdimensionate. Art.) Art.96.87. prezintă fisuri sau rupturi. DISPOZITIVE si SCULE PENTRU LUCRUL LA INALTIME Art.cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protecţie si de lucru" (fig. Este interzisa utilizarea cârligelor pentru urcarea-coborarea pe stâlpii de lemn daca acestea nu au ghearele de prindere ascuţite corespunzător unei fixări sigure pe stâlp. Art. Este interzisa utilizarea cârligelor de urcare-coborare pe stâlpi de lemn sau beton daca curelele de prindere sunt rupte. uscate (îmbătrânite) sau innadite.

118. Utilizarea corecta. Este interzisa repararea scărilor extensibile de către utilizatori. deasupra platfonnei (flg. Utilizarea scărilor din lemn este permisa la o sarcina maxima de 1.121. de capătul superior al scării (fig. La urcarea-coborarea pe stâlpii de lemn cu carligele.115. Se interzice lucrul de pe primele doua. cablurile Art. 5m.119. cu prafaderent sau este acoperita cu gheafa.120.1o2. Art.105. Este interzisa utilizarea scărilor mecanice oe pneuri la inatimea maxima. Art. trepte superioare ale scărilor simple sau duble.Art/lol Dupa utilizarea cârligelor trebuie efectuat controlul integrităţii acestora si a dimensiunilor lor prin compararea cu un sablon etalon. Se interzice utilizarea scărilor prelungite prin legare provizorie. Reparaţiile trebuie executate numai de către unităţi specializate. Lungimea scării trebuie sa permită lucrul de pe o treapta aflata.106. Conducătorul locului de munca trebuie sa verifice Integritatea scării înaintea fiecărei montări (utilizări). Art. Sistemul de imbinare trebuie sa fie sigur si rigid.110. de preferinţa de către producător. de 1m fata. Art. Se interzice urcarea cu carligele pe stâlpii de beton daca.122. Art. Utilizarea platformelor telescopice mecanice.112. 15). Aceste scări trebuie folosite numai la urcarea-coborarea de pe stâlpi (sau similar). Scariie pe pneuri trebuie utilizate conform Instrucţiunilor producătorilor. Lucratorii care folosesc scările trebuie sa poarte Încălţăminte corespunzătoare pentru evitarea alunecării. Este interzis ca pe scara extensibila sa se urce mai mult de iun lucrator pentru accesul la si de la locul de munca. 116. a scării rezemate Ârt.109. Ârt. daca vârful scării nu este rezemat (sprijinit). Art. Art. 121 trebuie sa fie instruiţi în acest scop.104. Trecerea de pe scara extensibila pe platforma (consola) locului de munca este permisa numai dupa ce lucratorul a trecut cel de-al doilea cordon al centurii siguranţa pe dupa stâlp. Lucratorii care utilizează maşinile si instalaţiile nominalizate in art. Art. pentru lucrator. autotelescoapelor cu acţionare hidromecanica. Art.1o7. Art. asupra condiţiilor lucrului la inaltime.113.16) Art. Art. compact. Artiii.108.zone umede. Art. conductoarele de legare la pamant. autoscariior mecanice. trebuie evitate: zonele cu aşchii desprinse. rezulta . Lungimea maxima a unei scări din lemn cu trepte late nu trebuie sa. suprafaţa acestora este pătata. Este interzisa deplasarea scărilor pe pneuri cand pe ele se afla lucratori. Este interzisa executarea de lucrări de pe scariie extensibile.117. Art. Scări. daca este folosita ca suport al locului de munca.. la o distanta minima. cu grăsimi. înainte de ridicare. autotelescoape Art. Este interzisa întinderea de conductoarelor sau ridicarea de greutăţi cu ajutorul scărilor. este mcarcata. depăşească. Art.114.1o3. platformelor ridicat cu brafe articulate precum si altor utilaje asemănătoare este permisa numai in cazul aplicării stricte a instrucţiunilor de lucru emise de către producători si a instrucţiunilor de securitate a muncii adaptate la specificul flecarul domeniu de activitate si fiecărui ioc de munca. scările mecanice pe pneuri trebuie sa fie verificate si calate pe un teren plan. Se interzice utilizarea scărilor care au trepte lipsa sau sunt reparate provizoriu.filele de conductori aerieni. autoscari. Art. 32 .5 kN si numai de către un singur lucrator.

Art. nacelei sau platformei si fara lucratori pe utilaj. scara sau scăunel suspendat. -utilaje speciale (autoscari mecanice. pasitor etc.131. S I c)trebuie sa se evite lucrul in pozith etajate a doi sau mai mulţi lucratori pe acelaşi stâlp. Art.Verificarea trebuie efectuata in conformitate cu prevederile fisei tehnologice a lucrării sau a instrucţiunilor tehnice proprii. mainte de urcarea pe stâlpii din beton trebuie efectuat un control vizual in zona fundaţiei si a consolelor pentru verificarea integrităţii acestora. trebuie sa supravegheze permanent lucrul cu utilajul respectiv si sa asigure masuri împotriva deplasării accidentale a acestuia. 124. bine rezemat pe carlige. Art. incat sa nu fie stânjenite mişcările lucratorului. Art. in coşul. ■s ejlucratorii. Deplasarea utilajelor de la un punct de lucru la altul este permisa numai dupa coborârea coşului.13o. comenzile fiind transmise printr-un sistem de semnalizare stabilit anterior cu manevrantui acestuia. autotelescoape(sau autoplatforme) pe terenuri a căror Înclinare este mai mare de 10° fata de planul orizontal al utilajului. Urcarea pe stâlpi. fvlanevrantul utilajului.l27. nacela sau pe piatfonna utilajului este permisa prezenta a cel mult doi lucratori. / b)pe tot timpul lucrului. 33 . zăbrele.125. indiferent de materialul din care sunteonstuiti este permisa numai dupa verificarea prealabila a acestora la baza si pe tot parcursul urcarii. S d)este interzisa executarea oricărei lucrări la fundafia stâlpilor. -construcţii definitive ale stâlpilor adecvate operaţiilor de urcare si lucrului la inaltime.Este interzisa solicitarea laterala (tragere orizontala. care împreuna cu sculele si/materialele necesare nu trebuie sa depăşească sarcina maxima admisibila a utilajului respectiv. cărucior. Art. inainte de urcarea pe stâlpi (din lemn sau metal) trebuie verificat gradul de putrezire sau de coroziune la nivelul solului sau la 20-25 cm sub nivelul solul fundaţiile aparente.). autotelescoape cu platforme ridicătoare cu brafe articulate etc. Art.123. inclusiv manevrantii autoutilajelor si organele de control trebuie echipaţi tot timpul lucrului si cu casca de protecţie. duble extensibile. -dispozitive de lucru la inatime (platforme.129. in asa tei. LUCRUL LA INALTIME EFECTUAT PE CONSTRUCŢII TIP STÂLP Art.128. desemnat in acest scop. platforma. In timpul lucrului ia inaltime se vor respecta următoarele: * a)in toate cazurile. nacelei sau platformei utilajului.). platforme telescopice hidromecanice. -carlige pentru urcarea pe stâlpi de lemn sau de beton. dispozitive pentru schimbarea elementelor din lanţurile de izolare. deasupra punctului de lucru. Este interzis lucrul pe autoscari.133. Pentru urcarea si lucrul ia inaltime trebuie folosite următoarele mijloace certificate. cordonul centurii de siguranţa trebuie legat la un element rigid component al stâlpului. lucratorul trebuie sa fie asigurat. Toate manevrele sau deplasările utilajului trebuie executate numai la comanda conducătorului locului de munca.132. Art.Art.126. Art. in conformitate cu prevederile fiselor tehnologice sau a normelor tehnice: -scări din lemn sau metalice simple. întindere de conductoare) a coşului. Art.

Aşezarea chiar temporara a sculelor . Platforma de lucru trebuie prevăzuta cu balustrade pe cele trei laturi exterioare.5 m. numai in situaţiile de lucru in care toate celelalte tehnologii de lucru la inaltime nu se pot aplica din motive de siguranţa a lucratorilor. Art. prin asigurarea personalului executant in trei puncte (ambele mâini si un picior sau ambele picioare si o mana).138. Pe stâlpii metaiici cu zăbrele urcarea si coborârea se face utilizând tehnologia alpinismului utilitar. Art. Grinzile si pianele inclinate trebuie sa alba o panta maxima de 20%. Indiferent de domeniul de activitate. La locul de munca aflat la inaltime» trebuie ridicate numai materialele strict necesare. 142.136. Lucrul la inaltime trebuie efectuat cu ajutorul alpinismului utilitar (AU).137. Se interzice urcarea si coborârea directa pe stâlpi de beton acoperit cu polei. fata de sol sau fata de o baza de referinţa . amenajările si dotările locului de munca amplasat la inalfime trebuie realizate obligatoriu dupa un proiect tehnic aprobat de organul de specialitate (ex. Barele verticale si bordurile (scânduri de 10-15 cm lafime) se montează la nivelul suprafeţei platformei in suporţi speciali prevăzuţi in acest scop. LUCRUL LA INALTIME UTILIZÂND TEHNOLOGIA ALPINISMULUI UTILITAR Art. . Art. transport.141. Asigurarea cu unul din cordoanele centurii de siguranţa este obligatorie in cazuri deosebite (stâlp acoperit cu chiciura sau zăpada) precum si in cazul opririlor pentru odihna sau trecerea peste obstacole.Art. Art. trebuie prevăzute cu balustrade înalte de 1m cu legaturi intermediare si cu borduri laterale de 10-15cm (denumite in contextul Instrucţiunii "balustrade de protecfie"sau "balustrade"). Balustrada (elementii orizontali si barele vertica!e)trebuie sa reziste la o torta orizontala de 80 daN aplicata la jumătatea distantei dintre doua bare verticale sau la o dinamica de 50 daN aplicata in acelaşi punct fara ca săgeata sa depăşească 30 mm. pianele inclinate trebuie prevăzute cu sipci transversale fixate la distante de 20-40 cm. depozitare Art.143. comisia CTE) al executantului si de către beneficiar.139.7 m . numai in cadrul unei echipe eonstituite pe criterii ferme si sub supraveghere de specialitate permanenta .14o. Planele inclinate si podeţele utilizate ia inaltimi peste 0. Sculele necesare executării diferitelor operaţi trebuie păstrate in buzunare speciale sau teci prinse in Centura de siguranţa. formate din minimum doua elemente paralele dintre care primul montat la 1 rn de suprafaţa platformei prinse de bare verticale prevăzute distante maxime de 1. PREVEDERI DE PROIECTARE PRIVIND LUCRUL LA INALTIME Organizarea locului de munca Art. artificiala. Sculele si materialele trebuie sa fie urcate si coborâte pe măsura necesitaţilor cu funie de ajutor. interzicandu-se aruncarea acestora de la sol la pozifia de lucru sau invers.. Art. fara mijloace ajutătoare. Mijloace colective de protecţie Art. 34 . Manipulare.dispozitivelor sau a materialelor nefixate pe elementele stâlpilor liniilor electrice aeriene este interzisa. Lafimea minima a planelor Înclinate si a podeţelor este de Im pentru circulaţia intr-un singur sens. In căzui in care transportul materialelor se face manual. respectindu-se prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru alpinismul utilitar.135. Tehnologia alpinismului utilitar (AU) se aplica obligatoriu.134.

Grosimea dulapilor din care se confecţionată podina trebuie sa fie de ce! puţin 6 cm. iar la fiecare 30-40 cm.mediul de munca. trebuie bătute sipci transversale cu o secţiune de 4x6 cm2. iar peste 80° înclinare. Rampele de acces pentru executarea lucrărilor pe acoperişuri. ia toate subansamblele situate la nivelul respectiv. pentru realizarea unei bune stabilităţi. trebuie sa aiba. Art.iac parte din prezentele Instrucţiuni INSTRUCTIUNI PROPRII Nr.146.153. 151. pe toata latimiea rampei. 154. Platformele trebuie sa se realizeze astfel incat sa permită accesul. vizând global desfăşurarea uneia sau a mai multor activităţi in condiţii de securitate a muncii. Intre 60 -80 gr.155. 35 . Scările rezemate pe perete trebuie sa aiba lăţimea treptei inferioare de cei puţin 50 cm. cu balustrade. ( Art.mediul de munca: ansamblu! condiţiilor fizice. Art. luminatoare etc.145. cu o latime de cel pufin 1 m. de la caz la caz. înclinare. grosimea trebuie determinata prin calcul.Anexe/e cu figuri explicative. Rampele de urcare trebuie montate cu o înclinare de cel mult 1:3. Reglementarea masurilor de securitate a muncii in funcţie de cadrul instrucţiunilor specifice de securitate a muncii. o latime minima de 0.144. Atat ia scările de lemn fixe.152. iar in căzui in care se transporta materiale grele. Este interzisa Înclinarea scărilor (altele decât cele fixate) peste 60°. la nivelul fiecărui element al sistemului executant -sarcina de munca .5 m. Trebuie asigurate masuri speciale impotriva alunecării. se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii muncii. DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PRIVIND LUCRUL LA INALTIME ART.6 m. chimice. Proiectul tehnic aprobat de persoana juridica min drept si va fi adaptat ori de cate ori condiţiile de munca se vor modifica. Art.propriu proceselor de munca din cadrul activităţii care fac obiect de reglementare. cumulat cu instrucţiunile specifice ale acelor activităţi Art. scărilor fixe trebuie prevăzute cu apărători tip colivie si cu întreruperi pentru odihna ia maximum 4 m.148. Ârt. Locurile de primire a materialelor necesare desfăşurării activităţi vor fi amenajate conform proietului tehnic elaborat in funcţie de configuraţia iocul de amplasare si necesarul de materiale. Art. Art. Rampele de acces pentru circulaţia lucratorilor trebuie confecţionate numai din panouri bine legate intre ele. Art. lipsit de pericole.15o.bio!ogice si psiho-sociaie in care unu! sau mai mult! executant! isi realizează sarcina de munca.1 Lucratorii sunt obligati sa poarte echipamentul echipamentul individual de protectie a muncii pe timpul lucrului precum si la accesul la si de la locul de munca si sa-l pastreze in conditii bune de utilizare. treptele trebuie încastrate in ramele longitudinale si dotate cu prag de minimum 2 cm. cat si la cele portative.mijloacele de producte . Podinele trebuie dimensionate la sarcina maxima data de greutatea lucratorilor care lucrează pe ele si a materialelor ce se folosesc in timpul lucrului. Instrucţiunea specifica de securitate a muncii privind lucrul la inaltime se va aplica. Ârî. in funcţie de domeniul activităţii de baza.Art. 149. daca se circula intr-un singur sens si de cel puţin 1. trebuie folosite scări fixe.. daca se circula in ambele sensuri.

trebuie intocmite instructiuni de securitate a muncii in functie de conditiile concrete si de configuratia locurilor de munca amplasate la inaltime. ART.4 Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces la si de la aceste locuri de munca. rampele de acces trebuie fixate pe reazeme special prevazute.8 Grinzile. bine fixate pe podina. Pentru cele executate din lemn.9 Pentru manipularea materialelor tip teava. intrebuintat la confectionarea podinelor. ART. astfel ca arcuirea lor sub sarcina manipulata sa nu fie vizibila. trebuie prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigura.2 Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic si organizatoric astfel incat sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor. podurile auxiliare. ART.10 Calitatea materialului lemnos.12 Podinele de lucru trebuie sa aiba suprafata continua. Mijloace colective de protectie . asezate pe sol. ART.15 Urcarea si coborarea pe si de pe podinele de lucru trebuie sa se faca numai pe rampe si scari de acces excutate conform prescriptiilor tehnice. ART. ART. in conformitate cu standardele in vigoare. transport si depozitare se produc modificari privind conditiile de munca. atunci se fixeaza carlige la capetele superioare ale ramelor longitudinale. care pot fi afectate de eventualele caderi de obiecte de la inaltime. ART. pe calupuri de lemn.20 Lungimea totala a scarii trebuie astfel incat sa dea posibilitatea lucratorului sa lucreze stand pe o treapta care se afla la o distanta de cel puitn 1 m de la capatul superior al scarii. podetele etc. se supun unei incercari statice. ART.21 Picioarele scarilor trebuie bine fixate. Din zona de siguranta se vor evacua sau proteja echipamentele tehnice.7 Grinzile si planele inclinate precum si podetele utilizate la manipularea materialelor trebuie sa fie rezistente. Rampele trebuie intretinute si curatate in permanenta. ART. se va utiliza lemn uscat cu fibre drepte si fara defecte. pe ambele parti ale rampelor. ART.5 Daca in timpul efectuarii operatiilor de manipulare.19 Scarile rezemate trebuie sa fie rezistente si usoare. trebuie sa corespunda proiectului de executie.16 Pentru evitarea deplasarilor longitudinale si transversale. ART. Rampe de acces si scari rezemate ART.11 Inainte de utilizare. corespunzator noilor conditii. trebuie marcate si semnalizate atat ziua cat si noaptea. ART. Aceste manipulari se executa numai sub supravegherea conducatorului locului de munca. cherestea etc.13 Asezarea podinei pe reazeme trebuie facuta astfel incat sa fie exclusa posibilitatea deplasarii sau alunecarii ei. ART.22 In cazul in care conditiile de lucru permit fixarea scarii sus. fiind interzisa orice deplasare a lor in timpullucrului. Deplasarea pe podinele de lucru se face lent. ART. planele inclinate.17 In cazul in care rampele de acces trec peste goluri. conform standardelor in vigoare. pentru a evita alunecarea scarilor si caderea lucratorului. ART.6 Este interzis accesul persoanelor care nu au o atributie legata de aceasta activitate la locul de manipulare a materialelor. conducatorul locului de munca este obligat sa faca lucratorilor un nou instructaj de lucru si de protectie a muncii. Rosturile intre panourile sau dulapii podinei nu trebuie sa fie mai mari de 10 mm. Pentru podinele executate din metal se va executa tabla expandata sau nervurata.Podine de lucru ART. duble fata de incarcatura preconizata. 36 .3 Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat impotriva caderii in gol a lucratorilor. 1.14 Se interzice asezarea podinei in consola. ART. ART. ART.18 Este interzisa blocarea rampelor de acces cu materiale de constructii sau alte obiecte. trebuie sa aibe obligatoriu balustrade solide. Pe suprafata podinelor in panta sau in curba se fixeaza sipci impotriva alunecarii la distante de 300-400 mm. fara a se alerga si a se produce balansuri sau socuri.ART.

conform standardelor in vigoare. in locurile cu circulatie ntense sau pardoseli alunecoase. pentru lucrul la inaltime. ART. in continuare. la baza scarii trebuie sa stea un lucrator care va asigura stabilitatea scarii. care se desfac.2. . lanturi. dupa trecerea peste elementul de constructie (stalp. profil metalic) distanta dintre bustul lucratorului si elementul de constructie sa fie de maximum 0. 2. 27 Lucratorii din domeniile constructiilor si montarilor de echipamente tehnice trebuie sa utilizeze. ART. de la caz la caz. c) pozitionarea si suspendarea lucratorului in timpul lucrului. ART. accesul oricarei persoane straina in zona fiind interzisa.32 Reglarea franghiilor de siguranta se face astfel ca.33 Daca pe stalpul (sau similar) pe care se lucreaza exista un element fixat rigid. trebuie dotate cu dispozitive cu lant care sa nu permita desfacerea lor accidentala in timpul lucrului.5 m. avertizata vizibil.34 Lucrul la inaltime pe o suprafata inclinata sau foarte inclinata este permisa daca lucratorul este dotat cu EIP compus din centura-scaun cu bretele pentru umar si picioare. ART. Aceste operatii trebuie executate exclusiv de catre producatorii de EIP autorizati. ART. capetele inferioare ale ramelor longitudinale trebuie dotate.Casca de protectie ART. (2) Daca in cazul utilizarii EIP exista. Echipamente individuale de protectie pentru lucrul la inaltime 2. cu o suprafata stabilita in functie de inaltimea maxima de lucru.29 Utilizarea EIP trebuie sa se faca conform instructiunilor de utilizare emise de catre producator si prevederilor Normelor pentru lucrul la inaltime.36 Mecanismul sistemului de oprire a caderii trebuie sa actioneze astfel ca lucratorul sa nu cada mai mult de 0.28 Este interzisa inlocuirea de catre utilizatori a componentelor.Utilizarea echipamentelor individuale de protectie (EIP) Este interzisa utilizarea EIP nestandardizate.ART. 37 . "Centura de siguranta pentru constructori si montatori". situatia de lucru la inaltime. utilizata ca loc (suport) de ancorare mobil si coborator manual.3. ART. indiferent de domeniul de activitate.1.31 Franghiile de siguranta (franghii.26 (1)Alegerea echipamentelor individuale de protectie trebuie facuta luand in consideratie. ART. ART. cu saboti metalici cu capete ascutite sau cu saboti de cauciuc. 2. ART. cheson. La sol se va asigura o zona de protectie. franghie de acces. pericolul caderii in gol datorita unor factori de risc ce nu pot fi eliminati. in mod obligatoriu. 2. ART. cabluri) denumite si mijloace de legatura trebuie sa aiba o lugime maxima desfasurata de 2 m.37 Pentru lucrul la inaltime.25 Cand se lucreaza la o inaltime mai mare de 2 m.5 m.30 Este interzisa folosirea EIP care nu sunt insotite de instructiuni de utilizare. accesoriilor sau pieselor metalice ale EIP defecte precum si repararea acestora. este obligatoriu ca franghia de siguranta (breteaua) sa fie petrecuta astfel ca ea sa inconjoare stalpul deasupra acestui element fixat rigid. echivalenta cu una din cele trei situatii in care EIP are rolul de : a) pozitionarea lucratorului in timpul lucrului .24 Scarile duble. ART. . mijlocul individual de protectie trebuie obligatoriu completat cu echipamentul individual de protectie pentru oprirea caderii.23 Pentru ca scara sa nu alunece. b) limitarea deplasarii lucratorului in directia sursei de accidentare prin cadere de la inaltime . ART. este obligatorie purtarea castii de protectie. – Alegerea echipamentelor individuale de protectie (EIP) ART. picioare si sezut.35 EIP ca sistem de oprire a caderii de la inaltime trebuie sa aiba centura propriu-zisa prevazuta cu bretele pentru umar.

48 Este interzisa utilizarea centurilor de siguranta care : a) prezinta rupturi. in functie de gradul de periculozitate si in conditiile concrete de munca. pe toata perioada lucrului.44 Daca in configuratia unui loc de munca amplasat la inaltime exista o zona in care pericolul de cadere in gol se poate manifesta. ART. nituri lipsa sau slabite.39 Pentru lucrul la inaltime mica.45 Centura de siguranta trebuie folosita fie ca mijloc de sprijin al corpului.53 Conducatorul lucrarilor trebuie sa asigure alegerea si functionalitatea optima a instalatiilor si dispozitivelor necesare fiecarei faze tehnologice sau fiecarei operatiispecifice. rascoacerea pielii. ART. centura de siguranta si accesoriile trebuie verificate in mod obligatoriu.4. Instalatii. fisuri ale calotei.). ART. ART. ART. ART.Centura de siguranta ART. ART. dispozitivelor si sculelor pentru lucrul la inaltime este permisa numai daca instructiunile de lucru si de securitate a muncii ale acestora sunt adaptate la conditiile concrete ale locului de munca respective. 2. se va asigura un spatiu de siguranta lateral. cordoanele partilor metalice. dispozitive si scule pentru lucrul la inaltime ART.ART. franghiile. pete. . asistemului de amortizare si a posibilitatii de reglare a acestuia si a curelelor de prindere. se supun la incercari dinamice conform instructiunilor producatorului. 41 Inainte de inceperea lucrului.46 Inainte de utilizare. defectiuni ale calotei. ART. catarame defecte. ART. b) Au fost odata solicitate dinamic (suspendarea corpului lucratorului cazut de la inaltime) .50 Conducatorii locurilor de munca trebuie sa identifice pericolele de accidentare posibile de a se manifesta si sa doteze lucratorii cu EIP specifice acestor pericole.51 Lucratorii trebuie instruiti in functie de natura pericolului existent.49 Centurile de siguranta si franghiile acestora pastrate in magazii o perioada mai mare (peste 1 an) inainte de folosire. dispozitivelor si sculelor folosite pentru lucrul la inaltime precum si modul de asigurare a lucrarilor de a nu cadea in gol in timpul lucrului. purtarea centurilor de siguranta este obligatorie. Este interzis a se folosi centura pentru alte functii de protectie decat cele pentru care a fost proiectata. Pentru orice defectiune 38 . 52 Utilizarea instalatiilor.38 Persoanele care coordoneaza. ART.42 Este interzisa folosirea castii de protectie daca aceasta prezinta sparturi.40 Daca se lucreaza la nivelele superioare. ART. rosaturi etc. Casca defecta trebuie scoasa imediat din uz. ART. privind modul de purtare a EIP in conditiile specifice lucrului la inaltime (de ex. dar nu pe verticala locului de munca amplasat la inaltime mica. 3. destramari. ruginirea pieselor metalice. daca masurile integrate de amenajare si de dotare a locurilor de munca nu elimina pericolul caderii in gol. de la caz la caz. 43 Pentru lucrul la inaltime. mastii de aductiune de aer etc. fie ca mijloc de protectie prin suspendarea impotriva caderii in gol. .54 Conducatorul locului de munca trebuie sa verifice zilnic integritatea si starea de functionare a instalatiilor.47 Prin examinarea cu atentie se verifica cusaturile. lucratorii trebuie dotati cu casca de protectie.: purtarea mastii de gaze. proportional cu inaltimea maxima de lucru si se va purta obligatoriu casca de protectie. controleaza si indruma procesul de munca vor purta obligatoriu casca de protectie atunci cand isi desfasoara activitatea in conditiile lucrului la inaltime. c) au fost scurtate prin coasere (bucle). carligele de siguranta. ART.este obligatorie verificarea de catre lucrator a integritatii castii de protectie. niturile etc. lucratorii trebuie sa poarte obligatoriu centura de siguranta impreuna cu franghia de siguranta care vor impiedica accesul lucratorului in zona cu pericol. fie ca mijloc de oprire a accesului intr-o zona periculoasa. stanga-dreapta. defectiuni ale sistemului de amortizare etc. ART.

daca talpile metalice ale acestora sunt deformate.stalpii din beton centrifugat daca mansoanele de cauciuc sunt uzate. uscate (imbatranite) sau innadite. . autotelescoape ART. ART.61 Conducatorul locului de munca este obligat sa asigure tipo-dimensiunea necesara pentru carlige in functie de dimensiunile stalpilor pe care se va lucra. de regula. cablurile. Sistemul de imbinare trebuie sa fie sigur si rigid. Dispozitive si scule pentru lurul la inaltime pe stalpi (de lemn.1. este incarcata cu praf aderent sau este acoperita cu gheata.55 Lucratorii trebuie instruiti si verificati cu privire la modul de utilizare a instalatiilor. ART.66 Lungimea maxima a unei scari din lemn cu trepte late nu trebuie sa depaseasca 5m. de catre producatorul acestora.63 a urcarea-coborarea pe stalpii de lemn cu carligele.utilizarea scarilor prelungite prin legare provizorie. . ART. putrede. ART. ART. beton sau metalici) 3.5 kN si numai de catre un singur lucrator. Scari.1. 39 . ART.56 Utilizarea carligelor pentru urcarea-coborarea pe stalpi de lemn sau beton este permisa numai daca deschiderea (marimea) carligelor corespunde cu diametrul exterior al stalpului.sau lipsa constatata trebuie sa opreasca lucrul si accesul lucratorilor si sa asigure remedierea celor constatate. Aceste scari trebuie folosite numai la urcarea-coborarea de pe stalpi (sau similar). ART.70 Este interzisa executarea de lucrari de pe scarile extensibile. . daca este folosita ca support al locului de munca pentru lucrator. dispozitivelor si sculelor in conditiile lucrului la inaltime.1. Carlige pentru urcarea-coborarea pe stalpi ART.71 Conducatorul locului de munca trebuie sa verifice integritatea scarii inaintea fiecarei montari (utilizari). . 65 Utilizarea scarilor din lemn este permisa la o sarcina maxima de 1. 3.68 Se interzice: .stalpii de lemn sau beton. 3.69 Lucratorii care folosesc scarile trebuie sa poarte incaltaminte corespunzatoare pentru evitarea alunecarii. ART.67 Lungimea scarii trebuie sa permita lucrul de pe o treapta aflata la o distanta minima de 1m fata de capatul superior al scarii. prezinta fisuri sau rupturi. trebuie evitate: zonele cu aschii desprinse. conductoarele de legare la pamant. ART. ART.59 Este permisa utilizarea carligelor numai daca acestia provin de la un producator autorizat si daca sunt certificate conform reglementarilor in vigoare.64 Se interzice urcarea cu carligele pe stalpii de beton daca suprafata acestora este patata cu grasimi.1.utilizarea scarilor care au trepte lipsa sau sunt reparate provizoriu. etc.stalpii de lemn daca acestea nu au ghearele de prindere ascutite corespunzator unei fixari sigure pe stalp. ART. rupte sau subdimensionate.2. ART. ART. .58 Este interzisa utilizarea carligelor pentru urcarea-coborarea pe: . prezinta zone umede.lucrul de pe primele doua trepte superioare ale scarilor simple sau duble.57 Este interzisa marirea sau micsorarea deschiderii carligelor de catre utilizatori ART.60 Orice reparatie necesara carligelor trebuie executata de catre o intreprindere autorizata.stalpii de lemn sau beton daca curelele de prindere sunt rupte.62 Dupa utilizarea carligelor trebuie efectuat controlul integritatii acestora si a dimensiunilor lor prin compararea cu un sablon etalon. autoscari. ART. ART.72 Este interzis ca pe scara extensibila sa se urce mai mult de un lucrator pentru accesul la si de la locul de munca.

libere.Toate locurile de munca cu pericol de incendiu sau explozie.Se interzice utilizarea oricaror forme de improvizatii sau provizorate. trebuie sa cunoasca pozitia si modul de folosire al acestora. ART. ART. ART. .83 Este interzis lucrul pe autoscari.73 Trecerea de pe scara extensibila pe platforma (consola) locului de munca este permisa numai dupa ce lucratorul a trecut cel de-al doilea cordon al centurii de siguranta pe dupa stalp. deasupra platformei.77 Este interzisa: . iar accesul la materialele de interventii (hidranti.ART. specifice locurilor de munca respective.) vor fi mentinute. Reparatiile trebuie executate numai de catre unitati specializate. panouri P. 6. de preferinta de catre producatori.Locurile de munca cu pericol deosebit de incendiu si explozie. 3. ART. . etc. ART.84 Este interzisa solicitarea laterala (tragere orizontala. prevazute cu hidranti interiori si materiale de stingere a incendiilor. intindere de conductoare) a cosului.82 Toate manevrele sau deplasarile utilajului trebuie executate numai la comanda conducatorului locului de munca. scarile mecanice pe pneuri. nacelei sau platforma utilajului. ART.80 In cosul.76 Inainte de ridicare. asupra conditiilor lucrului la inaltime. depozite etc.Persoanele care lucreaza in ateliere.78 Utilizarea platformelor telescopice hidromecanice.Caile de acces vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie. interzicandu-se blocarea acestora. trebuie sa fie verificate si calate pe un teren plan. platformelor ridicatoare cu brate articulate precum si altor utilaje asemanatoare este permisa numai in cazul aplicarii stricte a instructiunilor de lucru emise de catre producatorisia instructiunilor de securitate a muncii adaptate la specificul fiecarui domeniu de activitate si fiecarui loc de munca. daca varful scarii nu este rezemat (sprijinit). autotelescoapelor cu cos cu actionare hidromecanica. la instalatiile electrice sau la cele cu surse de foc deschis. vor fi marcate vizibil. vor fi dotate cu matetriale adecvate. autotelescoape sau autoplatforme pe terenuri a caror inclinare este mai mare de 10 grade fata de planul orizontal al utilajului. comenzile fiind transmise printr-un sistem de semnalizare stability anterior cu manevrantul acestuia.Intreg personalul unitatilor este obligat a cunoaste si aplica regulile de prevenire.. cu tablite avertizoare specifice. ART. INSTRUCTIUNI PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR 1. 5. desemnat in acest scop. combatere si interventie in caz de incendiu.85 Deplasarea utilajelor de la un punct de lucru la altul este permisa numai dupa coborarea cosului.I. ART. 2. compact. care impreuna cu sculele si materialele necesare nu trebuie sa depaseasca sarcina maxima admisibila a utilajului respective.S.81 Manevrantul utilajului.utilizarea scarilor mecanice pe pneuri la inaltime maxima. nacelei sau platformei si fara lucratori pe utilaj. ART.79 Lucratorii care utilizeaza masinile si instalatiile nominalizate trebuie sa fie instruiti in acest scop. 40 . stingatoare. ART. necesare localizarii si lichidarii incendiilor. nacela sau platforma utilajului este permisa prezenta a cel mult doi lucratori.deplasarea scarilor pe pneuri atunci cand pe ele se afla lucratori.75 Scarile pe pneuri trebuie utilizate conform instructiunilor producatorilor. ART. ART. 4.74 Este interzisa repararea scarilor extensibile de catre utilizatori. trebuie sa supravegheze permanent lucrul cu utilajul respectiv si sa asigure masuri impotriva deplasarii accidentale a acestuia. in permanenta.intinderea de conductoare sau ridicarea de greutati cu ajutorul scarilor. autoscarile mecanice.

butelii cu gaze lichefiate etc. fara o utilizare imediata si strict necesara unui schimb de lucru. strict. a materialelor usor inflamabile si combustibile. iar instalarea acestora se va face numai de catre personal autorizat pentru astfel de lucrari.La orice inceput de incendiu se va interveni cu materialele din dotarea locului de munca. Nu se vor utiliza sigurante fuzibile supradimensionate.utilizarea de dispozitive speciale pentru legaturi la pamant si in scurtcircuit .. la parasirea locului de munca.protectia prin amplasare inlocuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de securitate . se va face si instruirea personalului pe linia prevenirii si stingerii incendiilor. cu mijloace proprii. pentru fiecare tip de stingator: stingator cu spuma.Sobele pentru incalzire sau cele utilizate in scopuri tehnologice. precum si a prizelor si intrerupatoarelor defecte.folosirea mijloacelor de protectie electroizolante 41 . 8. a caror etanseitate se va verifica periodic. se va interveni cu urmatoarele materiale: . birouri etc.la instalatiile electrice . care nu poate fi stins imediat. 15.la materiale combustibile solide si lichide (cu exceptia carbidului si a varului nestins si a altor substante ce intra in reactie periculoasa cu apa) – se vor utiliza stingatoare cu spuma si apa de la hidranti. cu dioxid de carbon. obligatiile referitoare la obtinerea acordurilor.Se interzice folosirea conductorilor sau cablurilor electrice. material lemnos.scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care urmeaza a se efectua lucrari si verificarea lipsei de tensiune .Nu se va lasa focul deschis. 14. produse petroliere. conform instructiunilor de utilizare date de fabricant. . 9. deteriorarea sau intretinerea lor necorespunzatoare.Periodic.la instalatiile electrice si la substantele ce nu pot fi stinse cu apa si spuma – se vor utiliza stingatoare cu praf si dioxid de carbon. Aparatura electrica aflata sub tensiune nu se va amplasa in apropierea materialelor combustibile. cu praf si dioxid de carbon. resouri sau aparatura electrica in priza sau lumanari aprinse. Lichidele inflamabile se vor pastra numai in vase speciale inchise ermetic. 11. Se vor utiliza numai aparatura si instalatii omologate. Masurile organizatorice le completeaza pe cele tehnice in realizarea protectiei necesare. vor fi alimentate cu gaz prin circuite fara improvizatii. Masurile tehnice care pot fi folosite pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt urmatoarele: . 16. Acestea se vor depune in locuri special amenajate.In cazul izbucnirii unui incendiu. se vor respecta.Se interzice depozitarea in ateliere. 12.se vor utiliza stingatoare cu dioxid de carbon. odata cu instruirea pe linie de protectie a muncii.7. depozite. se interzice utilizarea apei sau a stingatoarelor cu spuma. hale.ingradiri .In raport cu felul si locul incendiului. . IPSSM IMPOTRIVA PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE • • Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice masuri tehnice si organizatorice. ca de exemplu carpe. 10.Este strict interzisa utilizarea materialelor de interventie pentru cazuri de incendiu.La montarea sau utilizarea aparaturii si instalatiilor consumatoare de gaz. in alte scopuri. neizolate sau suprasolicitate. avizelor si autorizatiilor necesare modificarii instalatiilor de gaze. 13.inchiderea in carcase sau acoperirea cu invelisuri exterioare izolatoare .acoperirea cu materiale electroizolante ale partilor active(izolarea de protectie) ale instalatiilor si echipamentelor electrice . se vor anunta pompierii militari la telefon 112.

masurile de protectie care se pot aplica sunt urmatoarele : . ALARMARE.alimentarea la tensiune foarte joasa(redusa) de protectie . si o masura de protectie suplimentara. considerate ca fiind principala.• . Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare. Cele doua masuri de protectie trebuie sa fie astfel alese incat sa nu se anuleze una pe cealalta. autorizat si instruit pentru lucrul respective .deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de defect periculoase .egalizarea si/sau dirijarea potentialelor . care sa asigureprotectia in cazul deteriorarii protectiei principale. INTERVENTIE GENERALITATI OBLIGATIILE CONDUCERII -stabilirea prin dispozitii scrise a modului de organizare a apararii impotriva incendiilor si responsabilitatile salariatilor -identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu -intocmirea si reactualizarea listei cu substante periculoase. Este interzisa inlocuirea masurilor si mijloacelor tehnice de protectie cu masuri de protectie organizatorice. a mijloacelor de protectie recomandate. racordari) trebuie sa se faca numai de personal calificat in meseria de electrician.folosirea mijloacelor de protectie electroizolante - • • • MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE. neutralizare sau decontaminare -elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea sarcinilor salariatilor -stabilirea unui numar de persoane cu atributii in aplicarea.esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice . a riscurilor pentru sanatate si mediu. In locurile putin periculoase din punctul de vedere al pericolului de electrocutare este suficienta aplicarea numai a unei masuri. care sa asigure protectia in orice conditii.izolarea suplimentara de protectie. Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se aplice doua masuri de protectie : o masura de protectie principala.folosirea tensiunilor foarte joase de securitate(TFJS) .elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice .organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie impotriva atingerii directe Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se realizeze si sa se aplice numai masuri si mijloace de protectie tehnice.delimitarea materiala a locului de munca(ingradire) . prin atingere indirecta.separarea de protectie . aplicata echipamentului tehnic .izolarea amplasamentului .legarea la pamant/legarea la nul de protectie . a metodelor de prim ajutor. reparari.egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a platformei de lucru Masuri organizatorice care pot fi aplicate impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt urmatoarele: executarea interventiilor la instalatiile electrice(depanari. a substantelor pentru stingere. controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor -asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si personalului necesar interventiei in caz de incendiu 42 .

-intocmirea planului de interventiei -asigurarea contractului cu grupul de pompieri militari -alocarea fondurilor necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor OBLIGATIILE SALARIATILOR -respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor -utilizarea substantelor periculoase. aparatelor. aparaturii si EIP -neefectuarea manevrelor si modificarilor nepermise MTPSI -comunicarea catre conducerea societatii a situatiei considerate pericol de incendiu.mentionarea in stare operative a MTPSI .pregatirea si desfasurarea interventiilor in situatii de urgenta -interzicerea exploatarii instalatiilor. indepartarea sau protejarea materialelor combustibile. dotarea cu mijloace de iluminare si stingere a incendiilor. stingere a incendiilor. improvizatii ori fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile -respectarea instructiunilor de utilizare si a masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor -interzicerea utilizarii focului deschis in locuri cu pericol de incendiu -amenajarea locurilor pentru arderea gunoaielor. masinilor. defectiune la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor -cooperarea salariatilor desemnati pentru realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor -acordarea ajutorului si a masurilor de prim ajutor salariatilor aflati in situatie de pericol NORME DE PSI LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR. utilajelor. masinilor si utilajelor cu defectiuni. echipamentelor.controlul. dispozitivelor. schemelor de prevenire. utilizarea si afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor. manipuleaza materiale si substante combustibile sau care in prezenta focului deschis prezinta pericol de incendiu sau de explozie -interzicerea utilizarii focului deschis la distanta mai mica de 40 metri fata de materiale sau substante combustibile fara supraveghere si asigurarea masurilor corespunzatoare 43 . deseurilor si a altor materiale combustibile. pe baza permisului de lucru cu foc sau a autorizatiei de lucru) -obligativitatea efectuarii instructajului pentru stare de urgenta(si implicit a instructajului PSI) -obligativitatea participarii salariatilor la instruiri si exercitii -reactualizarea. in instalatii tehnologice cu nise de incendiu si/sau explozie. produselor sau substantelor combustibile(acestea pot fi efectuate dupa evacuarea persoanelor. instalatiilor. stabilirea masurilor impotriva propagarii focului si supravegherea permanenta a arderii precum sistingerii jarului -interzicerea efectuarii lucrarilor de sudare sau a celor care prezinta pericol de incendiu pe durata programului cu publicul. vehiculeaza. INSTALATIILOR SI ALTOR AMENAJARI -stabilirea regulilor si masurilor generale privind . in depozite ori spatii cu pericol de aprindere a materialelor. planurilor de evacuare si a planurilor de depozitare a materialelor periculoase -actualizarea planurilor de interventie la schimbarea profilului de activitate sau in oricare alta situatie REGLEMENTARI DE ORDINE INTERIOARA LUCRARI CU FOC DESCHIS -reglementarea de catre conducerea societatii prin decizie a modului de executare a lucrarilor cu foc deschis -interzicerea folosirii focului deschis in locurile unde se utilizeaza. supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu .

fotolii) ASIGURAREA CAILOR DE ACCES.contractul dupa incheierea lucrarii . nisip si placute de semnalizare cu inscriptia LOC PENTRU FUMAT -amplasarea scrumierelor sa nu permita aprinderea materialelor combustibile din apropiere -interzicerea introducerii(depunerii) materialelor combustibile in scrumiere -interzicerea golirii scrumierelor in cosuri sau in vase din materiale combustibile -interzicerea aruncarii la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse -evitarea fumatului in locuri de odihna(paturi.-intocmirea in doua exemplare a permisului de lucru cu foc(unul pentru emitent si celalalt pentru executant) -obligativitatea asigurarii urmatoarelor masuri : . de evacuare si de interventie -amenajarea trecerilor(podetelor) peste santuri sau sapaturi si asigurarea cailor ocolitoare -interzicerea blocarii in pozitie deschisa a usilor de la casele scarilor.pregatirea locului(conform NGPSI) . MTPSI. ingradirea cu balustrade si marcarea cu indicatoare de securitate -acoperirea sau semnalizarea cu indicatoare a golurilor si rigolelor inclusiv iluminarea pe durata noptii -asigurarea netezimii si nealunecarii suprafetei cailor de circulatie a persoanelor 44 . subsol sau la usile de acces in incaperi din care evacuarea nu mai poate fi continuata -interzicerea amenajarii de incaperi sau locuri de lucru si de depozitare in casele scarilor.altele(la zone cu risc limitat de incendiu sau explozie) -functionarea corespunzatoare a ET -obligativitatea intretinerii si verificarii la termen si de persoane abilitate a ET FUMATUL -reglementarea fumatului de catre conducerea societatii prin decizie -interzicerea fumatului in locurile in care nu se admite folosirea focului deschis -instalarea indicatoarelor de securitate in locurile unde se interzice fumatul -dotarea locurilor pentru fumat cu scrumiere. intrerupatoarele instalatiilor electrice de forta si iluminat si a surselor de rezerva. holurilor. vase cu apa. EVACUARE SI INTERVENTIE -asigurarea accesului mijloacelor si persoanelor la toate constructiile. tablouri de distributie a energiei electrice. etc. instalatiile. gazelor fierbinti precum si propagarea pe verticala sau orizontala a incendiului -functionarea permanenta a dispozitivelor care asigura inchiderea automata in caz de incendiu a elementelor de protejare a golurilor. a celor cu dispozitive de autoinchidere sau a celor avand rol de patrundere a fumului. holuri etc. canapele. -asigurarea practicabilitatii si curateniei -semnalizarea prin indicatoarele corespunzatoare -interzicerea blocarii cailor de acces. care ar impiedica evacuarea persoanelor si bunurilor precum si accesul personalului de interventie -pastrarea cheilor usilor de acces si cele ale incaperilor in locuri sau la persoane desemnate in vedereaidentificarii si utilizarii -asigurarea deschiderii catre exterior si neincuierea usilor de iesire in caz de urgenta -acoperirea cu capace sau grilaje rezistente.instruirea personalului . depozitele. dispozitive de actionare a mijloacelor protectoare(ventilator. usi si ferestre pentru inchiderea golurilor elementelor de compartimentare). de actionare a trapelor si clapetelor precum si a celor care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon -asigurarea deschiderii usoare a usilor de pe traseele de evacuare -marcarea cailor de acces -montarea indicatoarelor la rampele scarilor care duc la demisol.

a surselor posibile de aprindere si a mijloacelor care le pot genera si a masurilor generale specifice PSI .organizarea stingerii incendiilor precizarea mijloacelor tehnice de alarmare si alertare a personalului. de prevenire si stingere a incendiilor -identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate cu risc marit de incendiu -interzicerea utilizarii focului deschis -restrictionarea efectuarii in anumite intervale din durata zilei a lucrarilor care favorizeaza producerea incendiului(prin degajare de substante volatile sau supraincalzire) -protejarea recipientelor care contin gaze comprimate prin depozitare la umbra sau prin racire cu perdea de apa rece -indepartarea obiectelor optice care actioneaza drept concentrator de raze solare -asigurarea rezervei de apa necesara interventiei -comunicarea masurilor speciale stabilite salariatilor -stabilirea de conducerea societatii a masurilor organizatorice necesare PREVENIREA SITUATIILOR CARE POT PROVOCA INCENDII -organizarea controlului de prevenire(conducerea societatii si conducatorul loculi de munca) .propuneri de masuri si actiuni de inlaqturare a deficientelor si de imbunatatire a activitatii -efectuarea lucrarilor de intretinere si verificare a instalatiilor utilitare si a mijloacelor de productie -organizarea apararii impotriva incendiului la locul de munca . stingatoarelor si a altor aparate (echipamente) de stins incendiu.prevenirea incendiilor prin evidentierea materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu.instruirea salariatilor . si pe durata sezonului rece -asigurarea bunei functionari a instalatiilor de incalzire -protejarea impotriva inghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apa(expuse temperaturii scazute) -asigurarea uneltelor si accesoriilor folosite la deszapezirea cailor de acces.salvarea utilizatorilor si evacuarea bunurilor prin intocmirea planurilor specifice si mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite . soc si compresiune precum si a lipsei denivelarilor pentru caile de circulatie a vehiculelor -protejarea persoanelor care se deplaseaza pe cai de circulatie aflate la inaltime prin montarea balustradei cu inaltime de 1 m si bordura cu inaltime de cel putin 10 cm EFECTUAREA LUCRARILOR IN PERIOADELE CU TEMPERATURI EXTREME efectuarea lucrarilor premergatoare.starea constructiilor si instalatiilor .montarea indicatoarelor de securitate si de orientare .prezentarea substantelor. instiintarea conducatorului locului de munca si a conducerii societatii .nominalizarea persoanelor care utilizeaza MTPSI sau care manevreaza ET .constatarile semnalate in teren .executarea la termenele stabilite a incercarilor si testelor NOTA : 45 . instalatiilor si dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor.stabilirea competentei echipelor pentru salvarea si evacuarea persoanelor si a bunurilor . evacuare si de interventie -efectuarea lucrarilor in perioadele caniculare si secetoase -elaborarea programului de masuri speciale de combatere a efectelor negative.-asigurarea rezistentei la uzura. mijloacelor de salvare si de protectie a personalului .

asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie in incinta agentilor economici este obligatoriu conform reglementarilor tehnice . panica. in mod justificat. prin elemente de costructie cu rezistenta si comportare la foc corespunzatoare utilizarii in conditii de siguranta a cailor respective pe timpul incendiilor si se prevad cu instalatii sau sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti ori de presurizare -cerinte fundamentale pe care trebuie sa le indeplineasca : . incat sa asigure evacuarea persoanelor si circulatia rapida a fortelor de interventie -traseele destinate fortelor de interventie trebuie sa asigure circulatia personalului de interventie si sa fie prevazute cu iluminat de siguranta corespunzator . codurile de identificare sau pericol si se intocmesc pe incaperi ORGANIZAREA EFECTIVA A INTERVENTIEI -alarmarea personalului prin mijloace specifice si anuntarea incendiului fortelor de interventie -urmarirea realizarii salvarii rapide si in siguranta a personalului -intreruperea alimentarii cu energie electrica. dimensionate. gaze toxice) -verificarea amanuntita a locurilor in care se propaga incendiul si in care pot sa apara focare CAI DE ACCES. la nivelul terenului ori a cailor de acces carosabile. astfel incat persoanele sa ajunga in timpul cel mai scurt si in deplina siguranta in exterior. combustibili si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje -actionarea asupra focarului cu MTPSI din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si sistemelor automate(actionarea manuala a acestora) -evacuarea bunurilor si protejarea ET -protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului(temperatura. sau incintele amenajate. cantitatile. MTPSI si se intocmesc pe nivel (nr.) -caile de acces. nu pot satisface conditiile normate .caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice pentru autovehicule de tip greu.caile special destinate evacuarii persoanelor sau bunurilor se prevad atunci cand cele functionale sunt insuficiente sau cand. astfel incat sa se asigure vizibilitate sporita si sa fie usor recunoscute -la proiectarea si executarea cailor de evacuare se interzice existenta usilor care se pot bloca in pozitie inchisa. asigurand accesul autospecialelor de interventie 46 . holurile.trebuie sa se asigure cel putin un acces carosabil din drumurile publice si din drumurile de circulatie interioare. busculada. corespunzator dimensionate si realizate. intretinut si utilizabil in orice anotimp . reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice. trebuie prevazute cu cai de evacuare a persoanelor. marcat. prevederea de finisaje combustibile sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultati de evacuare(impiedicare. compartimentele de incendiu. contactul sau coliziunea cu diverse obiecte. scarile exterioare. fum. realizate. etc. EVACUARE SI INTERVENTIE -caile de acces si de circulatie ale costructiilor si instalatiilor de orice categorie. alcatuite si marcate. alunecare.constructiile. conform reglementarilor tehnice. dispuse. in refugii sau in alte locuri special amenajate . in numar suficient. trebuie astfel stabilite. de evacuare si de interventie din constructii si instalatii se separa de celelalte spatii.-planurile de evacuare au marcate usile. gaze.caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare de securitate si se prevad cu mijloace de iluminat. clasele materialelor. amenajat. persoane > 30) si pe incaperi -planurile de depozitare si evacuare a materialelor clasificate ca periculoase au marcate zonele ocupate.

hidranti de incendiu. pentru a fi usor de recunoscut . aparate de control si semnalizare ale instalatiilor speciale. obloane ferestre si usi de inchidere a golurilor din elementele de compartimentare impotriva incendiilor) . precum si cunoasterea operativa a oricaror situatii ce pot impiedica din motive obiective folosirea acestora in conditii de siguranta -accesul mijloacelor de interventie si al persoanelor pentru interventii operative in caz de urgenta (incendiu). sau vor fi ingradite cu balustrade si marcate cu indicatoare de securitate. etc. posturi telefonice. aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor. iar cele destinate circulatiei vehiculelor trebuie san u prezinte denivelari. care sa permita preluarea sarcinilor rezultate din activitatile care se desfasoara la locul respective. social-administrative.dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de incendiu(cortine metalice de siguranta. prevazute cu legaturi de separatie orizontale intermediare.celelalte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu CAILE DE CIRCULATIE -Caile de circulatie trebuie sa fie .marcate vizibil. trape de evacuare a fumului si gazelor fierbinti.claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare. trebuie sa fie asigurat permanent la toate : .instalatiile.mentinerea in stare de utilizare a cailor de acces. iar in timpul noptii vor fi semnalizate cu mijloace luminoase(avertizoare sau inscriptii luminoase) 47 - .depozitele inchise si deschise (de materii prime. etc.instalatiile tehnologice si anexe . stingatoare. care trebuie manevrate in caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora(gaze si lichide combustibile) . produse finite si auxiliare) .realizarea platformelor de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie langa constructiile si instalatiile stabilite prin reglementari tehnice .) .constructiile de orice fel(industriale.asigurarea cailor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de alimentare cu apa incaz de incendiu(posibilitatea folosirii acestor surse in orice anotimp constituie o conditie de siguranta la foc) .tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat. acestea vor fi asigurate contra deplasarii -Golurile. incat sa permita evacuarea rapida a persoanelor -Suprafetele cailor de circulatie pentru personae trebuie sa fie netede si nealunecoase. precum si la punctele de comanda ale acestora(centrale si butoane de semnalizare a incendiilor.sa aiba legaturi cat mai directe spre caile de evacuare . de evacuare si de interventie pe toata durata zilei si in orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate si realizate. socuri si uzura -Caile de circulatie pentru personae si trecerile amplasate la inaltime vor fi protejate cu balustrade inalte de cel putin 1 m. santurile. de forta si iluminat de siguranta . iar la partea inferioara cu o bordure inalta de cel putin 10 cm -Golurile din plansee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace sau grilaje rezistente. speciale. pichete de incendiu. rigolele situate in zonele de circulatie vor fi acoperite sau marcate cu indicatoare. semifabricate. singerii incendiilor si limitarii efectelor acestora. in cazul utilizarii de capace sau grilaje. produse. sa fie rezistente la compresiune.sa fie mentinute permanent libere si curate.) si incaperile acestora . in vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate in pericol.

prin panouri de avertizare sau etichete in cazul suprafetelor. trebuie sa se întreprindă următoarele acţiuni. PRIM AJUTOR LA LOCUL ACCIDENTULUI Personalul angajat este obligat sa cunoască cel puţin masurile de prim-ajutor indicate mai jos: a) oprirea unei hemoragii care insoteste o fractura. semnal acustic sau comunicare verbala in caz de atentionare asupra unor evenimente periculoase.prin eticheta(pictograma sau simbol pe culoarea de fond) sau panouri ce preiau aceasta pictograma. ori de cate ori riscurile nu pot fi evitate sau limitate sufficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva sau prin masuri metode sau procedee de organizare a muncii -Respectarea prescriptiilor de semnalizare nu trebuie sa afecteze respectarea obligatiilor legale. salvare si ajutor.prin semnal luminos. salilor sau incintelor utilizate pentru incarcarea.prin gest-semnal sau comunicare verbala. imediat ce apare o astfel de situaţie si sa acţioneze rapid si corect. d) transportarea corecta a unui rănit e) luarea primelor masuri in caz de incendiu. descarcarea si depozitarea substantelor periculoase in cantitati mari. a) sa se inlature pericolul.prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie -Semnalizarea ocazionala se realizeaza . Personalul instruit este obligat sa intervină fara alta dispoziţie. ca urmare a unor verificari. la localizarea mijloacelor de salvare sau de prim ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de cadere a persoanelor . precum sip e comportamentul general si specific care trebuie adoptat. in cazul recipientilor si conductelor aparente care contin substante periculoase. 48 . substante sau preparate periculoase. placi) si/sau culori de securitate cand se refera la o interdictie.SEMNALIZAREA DE SECURITATE -Angajatorul are obligatia sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de securitate si/sau de sanatate adecvate la locul de munca. chemare sau apel al persoanelor pentru o actiune specifica sau evacuare de urgenta . privind semnalizarea referitoare la evacuare. in caz de ghidare a persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol -Instruirea care se asigura angajatilor (in ceea ce priveste semnalizarea de securitate si/sau sanatate utilizata) se va axa in special pe semnificatia semnalizarii. aceste mijloace trebuie amplasate pe partile vizibile. in conformitate cu legislatia si normativele in vigoare. mijloacele de mai sus vor fi plasate aproape de suprafata de depozitare sau pe usa de acces . c) readucerea la viata a unei persoane care a fost electrocutata sau asfixiata. Ea se va repeat periodic sau ori de cate ori se considera necesara reimprospatarea cunostintelor salariatilor. material si echipament de lupta contra incendiilor. In vederea acordării primului ajutor in caz de accident. o obligatie. neluand nici o măsura ce ar putea avea urmări vătămătoare tratamentului medical ce s-ar aplica ulterior primului ajutor. autocolanta sau pictata si intr-un numar suficient de mare perntru a asigura securitatea zonei . prevazute de alte documente normative. un avertisment. ca si alte materiale specifice -Semnalizarea de securitate si/sau sanatate poate fi de interzicere. de avertizare. sub forma rigida. de salvare sau prim ajutor si se realizeaza dupa caz in mod permanent sau ocazional -Semnalizarea permanenta se realizeaza . b) izolarea aseptica a unei arsuri sau a unei răni. de obligare.prin panouri(indicatoare.

. se va pune rănitul la adăpost. in caz de electrocutare. Se va acorda o mare atenţie rănilor murdărite cu noroi. Spălarea ranilor si acoperirea lor cu substanţe chiar farmaceutice nu se va face de către persoane necalificate. la rănirile grave se va interveni mai intai pentru oprirea hemoragiei si imobilizarea (blocarea) fracturilor. In toate cazurile de accidentare.nu se vor îndepărta cheagurile de sânge de pe rana.nu se vor pune alte bandaje (pansamente) decât cele sterile. . iar apoi se va face un pansament steril. . organizând concomitent transportul acestuia. electocutatul poate cădea si ca atare se va preveni lovirea sa. Se va aplica peste rana o compresa sterila si apoi se va lega cu un pansament. înlăturarea pericolului se va face de la caz la caz. . rănitul fiind transportat la medic. . .răniri grave.persoana care da priraul ajutor trebuie in prealabil sa-si spele bine mâinile cu apa si săpun. (112) c) sa se dea cele mai simple ingrijiri posibile. nici chiar cu mâinile spălate si dezinfectate. Rănile pot fi insotite de hemoragii puternice care. in cazul accidentaţilor prin rănire se disting următoarele situaţii: . provocate din diferite cauze. Daca este cazul.nu se vor presară prafuri si nici nu se"vor acoperi rănile cu alifii. Se recomanda ca pe compresa sau pânza ce se aplica pe răni sa se toarne tinctura de iod.răniri uşoare si puţin profunde. îndepărtarea cheagurilor de sânge poate provoca hemoragii puteraice. se va intrerupe curentul. Crearea celor mai bune condiţii pentru accidentat se face chiar la fata locului unde se acorda primul ajutor. Orice rănit trebuie culcat si trebuie sa i se interzică orice mişcare. neluandu-se masuri care ar putea fi vătămătoare tratamentului ce se aplica ulterior acestor masuri. In căzul unei răniri uşoare si puţin profunde se vor lua imediat următoarele masuri: . victima trebuie transportata la spital. se va retrage rănitul din trafrlc.in caz de incendiu. . In cazul in care victima si-a pierdut cunoştinţa nu se va transporta inainte ca aceasta sasi fi revenit.in caz de accidentare pe strada. profunde sau întinse care necesita transportarea imediata la medic. Rănile uşoare si puţin profunde. trebuie tratate imediat. prin natura lor. .hemoragii venoase sau capilare. din trusele medicale. iar apoi isi va dezinfecta degetele cu tinctura de iod sau spirt medicinal. . care se pot trata de către cel ce da primul ajutor. folosind o perie. pompierii. d) sa se creeze cele mai bune condiţii posibile pentru accidentat. La acordarea ingrijirilor simple se va tine seama de principiul de baza al primului ajutor : "In primai rând sa nu faci rau". care trebuie oprite inainte de tratarea rănilor. In nici un caz nu i se va da sa bea băuturi alcoolice. ingreunand operaţia de curăţire ce urmează a fi / făcuta de medic sau infirmier si putând deci determina infectări ale rănii. tinandu-se seama ca in momentul intreruperii curentului.b) se va chema salvarea. care va face intervenţiile necesare. . e) sa se organizeze transportul rapid al accidentatului. La acordarea primului ajutor.in toate cazurile se va inlatura personalul de prisos. astfel. deoarece prin aceasta operaţie se pot introduce particule de nisip sau pamant mai adânc in rana.nu se admite atingerea rănilor.se interzice spălarea rănilor cu apa sau cu substanţe farmaceutice. pentru a se impiedica infectarea lor. 49 .hemoragii arteriale. sunt: .

In cazul in care hemoragia nu se poate opri prin aceasta metoda se va pune in nara sângerânda un tampon cu antipirina si se continua apăsarea. .se vor lua masuri de încălzire. In cazul rănilor profunde. Hemoragiile venoase. In general. la care nu apare in mod vizibil sânge. fie cu ajutorul mâinilor.i se va da sa bea. După oprirea hemoragiei. deoarece in acest caz.compresiv. sub forma unei pânze continui in jurul rănii. Hemoragiile interne. Rănirea pielii de pe cap se caracterizează prin hemoragie puternica. In aceasta situaţie nu se va întreprinde nimic si se va consulta un medic sau personal sanitar specializat. după un minut se va slabi foarte mult aceasta compresiune. hemoragiile capilare si hemoragiile arteriale de mica importanta. se pot recunoaşte după faptul ca accidentatul este palid si are pulsul slab si accelerat. deoarece la antebraţ artera este cuprinsa intre doua oase si operaţia este mai dificila. se va înlătura. singele clocoteşte in rana. Punerea unui garou.se va acoperi rana cu pansamente sterile. iar in cazul in care se constata încetarea hemoragiei. fie a unui garou sau a unui tifon răsucit. . nu se vor opri hemoragiile nazale la persoanele despre care se ştie ca suferă de hipertensiune. greu de numărat.. 50 .. nici sa mănânce. i se va aplica următorul tratament. se va aplica un pansament steril . Accidentatului care prezintă răniri insotite de hemoragii. se vor opri prin aplicarea unui pansament compresiv. capul tinandu-se drept. sau reducerea acesteia la minimum si scoaterea garoului (tifonului). Rănirea in zona gatului este periculoasa. pe cat posibil. . putând provoca moartea in câteva minute. iar apoi accidentatul va fi transportat la primul punct sanitar. care se va trata prin aplicrea unui pansament steril. se vor pune tampoane de pansament steril.se va transporta culcat. de preferinţa astfel incat strangularea arterei sa se facă pe osul cel mai învecinat Se recomanda ca apăsarea sa se facă la braţe sau la coapse. dar nepericuloasa. Garoul (tifonul răsucit) nu trebuie ţinut timp indelungat Se va face slăbirea lui din 20 in 20 de minute. Aceste hemoragii sunt foarte grave. Hemoragiile arteriale importante necesita o acţiune rapida si imediata. băuturi calde. este o eroare grava care poate conduce la infecţie sau cangrena. Compresiunea trebuie făcuta intre rana si inima. nu se poate aplica garoul. in completarea opririi hemoragiei: . Hemoragiile arteriale sunt caracterizate prin emisiuni de singe colorat in roşu aprins si tasnind sacadat. prin care sa se oprească scurgerea de sânge. Nu se va da accidentatului nici sa bea. Hemoragiile nazale care sunt provocate de răniri se vor trata prin apăsarea puternica a narii care sângerează. deoarece acesta întrerupe circulaţia sângelui si poate conduce deci la cangrena si amputare. In aceste cazuri accidentatul va fi culcat cu capul in jos si menţinut imobilizat. Trebuie avut in vedere faplul ca oprirea hemoragiilor eu ajutorul garoului (tifon răsucit) este o operaţie periculoasa. sunt obeze sau in vârsta. va fi acoperit si se va proceda la incalzirea lui. apoi accidentatul se va transporta la primul punct sanitar. Pentru oprirea hemoragiei.Hemoragiile venoase si hemoragiile capilare sunt caracterizate prin scurgeri abundente de sânge de culoare inchisa. căutând sa se extinde golul creat de rana. in aceasta situaţie. Oprirea sângelui se poate îace prin compresiune (apăsare). Trebuie sa se cunoască ca exista si cazuri in care hemoragiile nazale sunt necesare.

trebuie sa fie foarte atenta.exista posibilitatea ca un os spart sa pătrundă sub piele si sa o perforeze. se va pune un pansament uscat pe rana.glezna si laba piciondui. care poate fi numai momentana.dureri puternice in zona dorsala. la o fractura in zona coapsei. Se va putea completa aceasta prin aţele rigide. se va imobiliza deasupra . o fractura insotita de o rana ce comunica cu fractura. accidente grave. Nu se va face vreo imobilizare a victimei si se va transporta imediat la cel mai apropiat punct sanitar. Imobilizarea membrelor superioare se va face in majoritatea cazurilor. In cazul in care este necesara deplasarea accidentatului. In cazul fracturilor craniene. intervenţia persoanei cate da primul ajutor. in poziţia şezut. Se interzice transportarea pe braţe a unui accidental cu coloana vertebrala sau bazinul fracturat. se va face imobilizarea totala a braţului. realizat cu o fase. Fracturile coloanei vertebrale si ale bazinului sunt. .tulburări in urinare. Simptomele in cazuri de fractura de coasta sunt: 51 . următoarele masuri: . Se recomanda. Simptomele in cazuri de fracturi la coloana vertebrala sau la bazin sunt: . se va imobiliza deasupra . dat fiind ca exista cazuri in care victima percepe aceste traumatisme cu întârziere de 2-3 ore si deci cunoaşterea existentei traumatismelor este uneori dificila. pana va fî aşezata culcat pe o planşeta dura. imobilizare totala. Simptomele in cazuri de fracturi craniene sunt: . Imobilizarea unei fracturi a membrului inferior se va face prin aşezarea atelelor. cotul fiind indoit. astfel: la o fractura in zona gambei.sa nu mişte accidentatul.se înţelege prin fractura deschisa. inainte de a se face imobilizarea: . persoana care da primiil ajutor va prinde accidentatul cu o mana pe deasupra si cu cealaltă pe dedesubtul membrului fracturat si ajutat de o alta persoana. care va cuprinde corpul victimei. Cotul rănit poate impiedica îndoirea braţului si imobilizarea membrului cu ajutorul eşarfei. fara sa provoace rănirea pielii de pe cap si fara sa curgă sânge pe nas sau pe urechi. de aceea personalul care da primul ajutor trebuie sa ia toate masurile pentru a impiedica acest fenomen. Pot apare fracturi craniene. transportul victimei se face prin rostogolirea acesteia cit se poate de incet. In cazul unei fracturi deschise.soldul si trunchiul.fractura deschisa este periculoasa si prin faptul ca poate conduce la infecţii grave. . iar dedesubt .Persoana care da primul ajutor in cazul unei fracturi trebuie sa ia. iar dedesubt genunchiul si gamba. cat si pe fata posterioara a merabrului accidentat. apoi se va transporta accidentatul. printr-o eşarfa.pierderea cunoştinţei. pe cat posibil. In acest caz.genunchiul si coapsa.sa dezvelească zona in care s-a produs fractura. In cazul fracturilor de coaste. . unde se afla un medic chirurg. la primul punct sanitar. . . care insa nu vor ocupa decât segmentut fracturat al membrului. in cele mai multe cazuri. . atât lateral.hemoragii prin nas sî prin urechi. Este obligatoriu a se imobiliza ambele articulaţii din regiunea de deasupra si f dedesubtul fracturii. persoana care da primul ajutor va imobiliza toracele accidentatului printr-un bandaj strâns. si in aceste cazuri. in primul fand. pentru a constata daca este o fractura deschisa sau inchisa.paralizarea membrelor inferioare. va executa transportarea. acest mod de transport putând sa-i fie fatal.

In cazul luxatiilor.se va acoperi locul rănit cu o soluţie antiseptica ce se găseşte in trusa medicala si se ve lasă sa se usuce la aer liber. va indrepta accidentatul spre primul punct sanitar. sa se transporte accidentatul la acest punct. pana la temperatura corpului. cotul se depărtează de corp. Toate înţepăturile sau zgârieturile.nu se va pierde din vedere niciodată ca o luxatie poate fî insotita de o fractura. In cazul in care cel care a dat primele îngrijiri nu are convingerea ca a reuşit sa inlature toate corpurile străine. . Pentru dezinfectarea corecta a locului rănit: . Nu se recomanda frectionarea cu zăpada a membrelor degerate. -daca rana prezintă o oarecare intindere. In cazul degeraturilor puternice (congelare) se recoranda transportarea accidentatului la un punct sanitar.respiraţie ingreunata si dureri in timpul respiraţiei.. se va proceda identic ca in cazul fracturilor la braţe si la membrele inferioare: . poate avea ulterior. eventuale urme de sânge in saliva. care apoi va fî încălzita treptat si cu mare grija. - Administrator: Vaida Daniel 52 . oricât de puţin grave ar părea la început. pana se vor scurge câteva picaturi de sânge . In cazul degeraturilor. care este cea mai frecventa.in cazul unei luxatii a umărului. flegmoane etc). daca nu este dezinfectată corect si imediat. după dezinfectare se va aplica un pansament uscat sau o compresa sterila. nici o gravitate Ia inceput. membrul care a suferit va fî introdus in apa la temperatura mediului ambiant. deoarece pielea degerata poate fi zgâriata si se poate provoca astfel. -se recomanda ca in cazul in care exista un punct sanitar in apropiere. intervenţiile locale putând provoca agravarea situaţiei. trebuie dezinfectate. -nu trebuie pierdut din vedere ca o intepatura sau o zgârietura care nu prezinte. aparent. imediat după primele ingrijiri. ci se va pune o perna la subsuoara si se va transporta accidentatul fara eşarfa. Nu se va face nici o incercare de a se readuce cotul la poziţia iniţiala.se va apasă puternic in vecinătatea locului undu s-a produs înţepătura sau zgârietura. . unde medicul va lua masurile necesare. o infecţie. complicaţii grave (infecţii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->