Sunteți pe pagina 1din 5
(23/12 2010 09:29 FAX 0215266848 ~C.N.V.M. 1308 20 | nes w SOS/ A345 | ( N VM Comisia Nationalé a REGISTRATURA GENERALA) Valorilor Mobiliare of — — Coan ‘St. Foisorului nr.2, sector 3, Bucuresti, Romania Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 3867.13, eal fj DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENTI BV.B. in atentia, Domnului Valentin lonescu — Director General Fax: 317.99.23 Ret.‘Radierea din evidentele O.R.C. Dambovija a §.C. ROMLUX SA. Targoviste ca urmare @ hotararii AGEA/04.10.2010 in vederea informarii corespunzatoare, va transmitem certificatul de radiere nr. 41021/08.11.2010. Avand in vedere cele mentionate mai sus va rugiim s& dispunefi cele necesare. Cu stima, DIRECTOR, 23-DEC-2218 1:34, p14 2eKRAe 23/12 2010 09:30 FAX 0213266848 C.N.V.M. ‘ooo2 10 15:33 FAX 3076001 NeW ADVISORS INC BUC ooaso07 MINISTERUL JUSTITTEI - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUL OFICIUL SEGISTRULUI COMERTULU) de pe ling TRIBUNALUL DAMBOVITA ‘Cod une de tnregistare; sistas CERTIFICAT DE RADIERE | umtrée ordine tn renistrot comertuvis 315140271991 { exemplernr. | Inveyistrarea din oficiu nr-41021 din 08.11.2010 la firma ROMLUX S.A. cu numérul de ordine in registrul comerqului J15/402/1991, codul unic de inregistrare 914148, a fost efectuata le data de 08.11.2010, in baza inchejerii nr.239 din 20.10.2010, cu privire la radierea firmei din 08.11.2010. Data eliberacii : Anexe: incheiere cod 1-10-139 SRner-oa18 10:36 1 2EKRAA rx P22 47940/3/2010 ‘TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A. AVIA INCHEIERE NR. 239 Sedinta din Camera de Consiliu din data de: 20.10.2010 Tribunalul constituit din : PRESEDINTE : ELENA LIVIANA VRABS GREFIER : ROLAND NEDELCU . iC in contradictoriu cu intimata IMLUX § ee ca s obiect fuziune. “La apelul nominal fteut in sedinta din camera de consiliu au rispuns a si intimata SC ROMLUX SA, prin imputernicit Defta Liliana care ne Smputerniciri la filele 7-8 dosar, lipsind ORCTB. * Procedura legal indeplinita. Sa fEcut referatul cauzei de citre grefierul de gedinta care invedereazi wei c& procedura de citare este legal indeplinit’, dupa care Petenta, prin imputernicit, depune dovada de ‘achitare a taxei de timbru | Nemaifiind alte cereri de formulat Tribunalul constati cauza in stare de si acorda cuvantul pe fond. etenta si intimata SC ROMLUX SA, prin imputernicit, solicitd jerea cererii astfel cum a fost formulata. ‘Tribunalul constat% dezbaterile incheiate si retine cauza in pronuntare TRIBUNALUL, Asupra cererii de fat’ : Prin cererea, legal timbrati inregistrati la O.RC.T.B. sub nr. 5.10,2030 petenta SC SPV INVESTIS IMOB SA a solicitat 4 cu SC ROMLUX SA in calitate de societate absorbiti, radierea ii absorbite, modificarea actului constitutiv cu privire la majorarea alului social, si publicarea hotdrdrilor adunarii generale a actionarilor nr. din 4.10.2010 din Monitorul Oficial al Roméniei. “In eonformitate cu disp. art. 4 alin. 2 din OUG nr. 116/2009 cererea tei’ SC_ SPV INVESTIS IMOB SA a fost trimisi spre competent’ jonare la Tribunalul Bucuresti -Sectia a VI-a Comercial unde a fost istratd la data de 6.10.2010 sub nr. 47940/3/2010. An sustinerea cererii de fnregistrare a mentiunii privind fuziunea prin tie au_ fost depuse urmatoarele inscrisuri: hot&rarile AGA nr. 1'si 2 din oterooin petsesss48 sex —C.N.V.M. NCH ABVISURS INC BUC 2010. a SC SPV INVESTIS. IMOB SA. siSC_ROMLUX SA, actul Societatii SC SPV INVESTIS IMOB SA _ actualizat, situatiile fuziune, certificatul de tnregistrare al SC Romlux SA si anexa , ‘fuziune nr. 18/5.08.2010 publicat ‘in Monitorul Oficial al 1d. actele dosarului tribunalul retine ci proiectul de fuziune nr. a SC SPV INVESTIS IMOB SA in calitate de societate ca SC Romlux SA in calitate de societate absorbit’ a fost publicat Oficial al Romaniel-nr.3706/27.08.2010 partea a IV-a, impotriva dexercitat’ calea de atac a opozitiei. jotararile nr.1 si 2 din 4.10.2010 a adunari generale extraordinare ~ SC SPV INVESTIS IMOB SA ___s-a aprobat fuziunea prin Romlux SA cu SC SPV INVESTIS IMOB SA, s-a aprobat ipitalului social al societatii SPV INVESTIS IMOB SA > sa constitutiv si structura actionariatului. 9 emenea, prin hotararile nr si'2 din 4.10-2010 a Adunarii lordinare a actionarilor SC Romlux SA s-a aprobat Pproiectul de uziunea prin absorbtie precum si radierea societatii din evidentele and ci sunt indeplinite cerintele previzute de art.238 si Gin Legea nr.31/1990 rep., in conformitate eu disp.art.4 alin din 109, ale Legii nr.31/1990, ale Legit nr.26/1990, precum $i ale 4/2004 cu modificarile si completérile ulterioare tribunalul admits cererea de inregistrare gi va dispune inregistrarea in lui a mentiunilor cu privire la modificarea actului constitutiy italul social, asociati, fuziunea prin absorbtie a SC Romlux SA ‘societate absorbité cu SC SPV INVESTIS IMOB SA in calitate orbanté. Dispune publicare in Monitoral Oficial al Romaniei =a 2 actului modificator- hotérarea nr.2/4.10.2010 a Adunki 4 actionarilor SC SPV INVESTIS IMOB SA si a notificdrii erea 1a ORCTB a actului constitutiv. actualizat . eiul art. 50 alin. 2 lite din Legea nr.i/1990 se va dispune al fuziunii prin absorbtie ‘si va strarea cuvenitelor mentiuni in registrul comertului, PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGH DISPUNE: cererea de inregistrare privind pe petenta SC SPV INVESTIS sediul in Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office irou nr.3, sector 2 in contradictoriu cu intimata SC _ROMLUX tl in Targoviste, Calea Campulung nr.121, judetul Dambovita si GISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL cusediul in Bucuresti, Intrarea Sectorului nr. 1, éector 3, e inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor cu privire la actului constitutiv privitor la capitalul. social, asociati, fuziune 2 23-DEC- ° 2213266843, 98% P.B4 23/12 2010 09:33 FAX 0213266848 ~ GN. NM, oe B23 tN oat RD Re¥iouns ane ue wauus mlux SA, in calitate de societate absorbitii eu SC SPV ‘In calitate de societate absorbant. fotirarea nr. 2/4.10.2010 a ‘Adunérii extraordinare a Oficiu Registrului egistrarea cuvenitelor menfiuni in registrul comertului. {tin sedint’ publica, azi 20.10.2010. ENTE, GREFIER, déna Liviana Vrabie Roland Nedelcu (26.10.2010 3 38% 21 32RD