Sunteți pe pagina 1din 8

UNITATEA ŞCOLARĂ: SCOALA CU CLASELE I-VIII TORMAC

PROFESOR: BIDILECI LAURA OFELIA


PROIECT DIDACTIC

OBIECTUL DE STUDIU : MATEMATICA


DATA : 18.11.2010
CLASA : a V-a A
TITLUL LECŢIEI: IMPARTIREA CU REST A NUMERELOR NATURALE
TIPUL LECŢIEI: lectie mixta

OBIECTIVE OPERATIONALE: La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili sa:


a) Cognitive

O1. Sa –si formeze deprinderi de a exprima prin operatii matematice anumite probleme practice,
O2. Să rezolve probleme simple din cotidian si sa observe necesitatea invatarii operatiei de impartire;
O3.Să efectueze calcule caontinand impartiri cu numere naturale;
O4.Să recunoasca si sa aplice teorema impartirii cu rest in contexte variate;
b) Afective
- stimularea curiozităţii si dezvoltarea simţului critic;
- dezvoltarea spiritului de observaţie si a concentrării in rezolvare
- concentrarea afectiva la lecţie.
c) Psihomotorii
- sa dobandeasca abilitati de calcul si de efectuare a operatiei de impartire in contexte variate
- sa compare si sa estimeze rezultate ale operatiei de impartire

STRATEGII DIDACTICE
a) Metode şi procedee: conversatia euristica,problematizarea, exercitiul,algoritmizarea explicatia,
b) Mijloace de realizare: frontala , individuala
c) Forme de organizare: tabla, creta, fise de lucru
d) Evaluare: verificarea temei de casa, observarea sistematica, calitatea exprimarii, fise de autoevaluare,munca independenta, scrierea la
tabla,prezentarea si argumentarea rezultatelor

1
STRATEGIA DIDACTICĂ
CONŢINUTURI ŞI SARCINI DE Metode Mijloace Forme
Etapele
Obiective ÎNVĂŢARE şi de de Modalităţi de
lecţiei
curriculare procedee realizare organizare evaluare
Moment Salutul
organizatoric Consemnarea absentelor in catalog
Captarea atentiei Conversatia Catalog Colectiv dirijat
Verificarea Verificarea temei de casa prin sondaj si
temei de casa rezolvarea la tabla a problemelor care au Conversatia Caiet
O2
prezentat dificultate in rezolvare la euristica Tabla Frontal
majoritatea elevilor Formativa
Reactualizarea - Se propun spre rezolvare
cunostiintelor urmatoarele impartiri:
2400: 100=
2520 : 15 = Conversatia Verificare
3.3, 4.2
2527: 12 = euristica Tabla de Frontal orala si la
O2
Se cere elevilor sa puna in evidenta perete tabla
denumirea fiecarui numar din
impartire si sa efectueze proba
impartirii
Informarea Prezentarea si distribuirea fisei de lucru
O1
elevilor Stabilirea strategiei pe fiecare secventa Conversatia
O3
asupra Discutarea modului in care se face Explicatia Fisa de lucru Frontal
O4
obiectivelor evaluarea
urmarite
Desfasurarea O1 Fiecare elev primeşte câte o fişă de lucru. Observatia Fisa de lucru Munca Raportarea
lectiei O2 Se începe discutarea exerciţiilor. independenta rezultatelor
O3 Elevii lucrează pe caiete si la tabla
O4 Profesorul intervine cu explicaţii
B suplimentare, unde este cazul, şi Munca
C supraveghează întreaga activitate a independenta
elevilor.
Se discută soluţiile găsite.
2
Caiet
Colectiv dirijat
La sfârşit, au loc concluziile şi aprecierile
profesorului, criticând (dacă e cazul), dar Conversatia Tabla
mai ales încurajând elevii. euristica
Elevii îşi exprimă părerea în legătură cu
activitatea susţinută. Creta colorata Frontala formativa
Tema de casa Exercitiile de pe fisa de lucru nerezolvate
in clasa si cele specificate pentru tema de
casa

3
4
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TORMAC
PROF. BIDILECI LAURA
CLASA A V-A

FIŞA DE LUCRU

ÎMPĂRŢIREA CU REST A NUMERELOR NATURALE

1. 250 de lei se împart în mod egal la 5 copii.Cât primeşte fiecare copil?Dar dacă se împart la 25
copii, cât va primi fiecare?

2. La o competiţie participă 144 elevi din diferite şcoli.Din fiecare şcoală participa câte 12
elevi.Câte şcoli participă la competiţie?

3. Într-o clasă sunt 20 de elevi.Profesorul doreşte să formeze echipe de câte 3 elevi.Câte echipe se
pot forma?De câţi elevi mai este nevoie pentru a forma 7 echipe?

4. Calculaţi :

a) 485 : 23
b) 1425 : 25
c) 15300 : 15
d) 6426 : 63

5. Mama are 45 ani.Vârsta fiicei este de 3 ori mai mică decât a mamei.Fiica are ....... ani.

6. Aflaţi numărul care împărţit la 25 dă câtul 14 şi restul 24.

7. Numarul 695 se împarte la un număr natural şi se obţine câtul 12 şi restul 11.Aflaţi


împărţitorul.

Temă de casă

1. Efectuaţi împărţirile:

a) 48 : 22 f) 128 : 28 k) 1024 : 48
b) 56 :1 4 g) 200 : 25 l) 20043 : 29
c) 100 : 25 h) 150 : 6 m) 495642 : 47
d) 100 :24 i) 427 : 17 n) 38945 : 35
e) 125 : 15 j) 2256 : 23 o) 444444 : 6

2. Calculaţi câtul numerelor 196 şi 14.


3. Aflaţi numărul de 25 ori mai mic decât 625
4. Aflaţi deîmpărţitul unei împărţiri ştiind că împărţitorul este 6, câtul este 49 si restul este 3.
5. Aflaţi împărţitorul unei împărţiri ştiind că deîmpărţitul este 1001, iar câtul este 7.

5
Unitatea şcolară: SCOALA CU CLASELE I-VIII TORMAC Profesor: BIDILECI LAURA OFELIA
Disciplina: MATEMATICA Clasa: a V-a Nr. ore / săptămână: 4
Anul şcolar: 2010-2011

Proiectul unităţii de învăţare


Unitatea de învăţare: Împărţirea numerelor naturale
Nr. ore alocate: 9

Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri) Materiale Organizarea Timp
clasei
1. Identificarea caracteristicilor - Exerciţii şi probleme de aplicare Fise de lucru Activitate pe
numerelor naturale şi a formei de a împărţirii cu rest grupe Justificarea
scriere a unui număr natural în Planse raspunsurilor si
contexte variate -exercitii de analizare a textului Activitate la argumentare
tabla
unei probleme în vederea
2. Utilizarea operaţiilor identificării operaţiilor aritmetice Observatia
aritmetice şi a proprietăţilor utilizate în rezolvare 2 ore sistematica
acestora în calcule cu numere Activitate
1.Împărţirea, cu rest zero, Analiza
naturale - Formularea unor probleme pe frontala dirijata
a numerelor naturale când situatiilor
baza unor scheme, modele sau Fise de lucru Conversatia
împărţitorul are mai mult
5. Deducerea unor proprietăţi reguli şi soluţionarea euristica
de o cifră.
ale operaţiilor cu numere acestora prin utilizarea unor Consemnarea
naturale pentru a estima sau tehnici variate Fise de lucru rezultatelor si
pentru a verifica validitatea unor aprecierea lor
calcule - Exerciţii care pun în evidenţă tabla Problematizarea
Algoritmizarea
avantajele folosirii proprietăţii
operaţiilor cu numere naturale în
contexte matematice şi practice

6
5. Deducerea unor proprietăţi ale Activitate pe
operaţiilor cu numere naturale Fise de lucru grupe
Justificarea
pentru a estima sau pentru a raspunsurilor si
- Exerciţii şi probleme de aplicare Activitate la
verifica validitatea unor calcule Tabla argumentare
a împărţirii cu rest tabla
2 ore Observatia
2. Împărţirea cu rest a - Exerciţii care pun în evidenţă
6. Transpunerea unei situaţii- Fise de lucru Problematizarea sistematica
numerelor naturale avantajele folosirii proprietăţii
problemă în limbaj Algoritmizarea
operaţiilor cu numere naturale în
matematic, rezolvarea problemei tabla
contexte matematice şi practice Consemnarea
obţinute Conversatia
(utilizând ecuaţii sau inecuaţii) şi euristica rezultatelor si
aprecierea lor
interpretarea
rezultatului

- Exerciţii de respectare a ordinii Problematizarea Justificarea


efectuării operaţiilor în paranteze Algoritmizarea raspunsurilor si
rotunde şi/sau pătrate argumentare
2. Utilizarea operaţiilor - Exerciţii de calcul a unor Fise de lucru Activitate pe
grupe Observatia
aritmetice şi a proprietăţilor expresii numerice care conţin 1 ora
3. Ordinea efectuării sistematica
acestora în calcule cu numere paranteze (rotunde, pătrate şi tabla
operaţiilor. Activitate la Analiza
naturale acolade), cu respectarea ordinii situatiilor
tabla
efectuării operaţiilor
- Exerciţii de utilizare a factorului Conversatia Consemnarea
comun euristica rezultatelor si
aprecierea lor

7
3. Selectarea şi utilizarea de
algoritmi pentru efectuarea Justificarea
operaţiilor cu numere naturale şi - Exerciţii de identificare a Problematizarea raspunsurilor si
pentru divizibilitatea cu 10, 2 şi divizorilor şi a multiplilor unui Algoritmizarea argumentare
5 număr natural folosind produsul a
Activitate pe Observatia
două numere naturale Fise de lucru
4. Noţiunea de divizor; grupe sistematica
6. Transpunerea unei situaţii-
noţiunea de multiplu. Analiza
problemă în limbaj - exercitii de recunoastere a tabla 3 ore situatiilor
Divizibilitatea cu 10, 2, 5. Activitate la
matematic, rezolvarea problemei numerelor naturale diviyibile cu tabla
obţinute 2,5 si 10 pe baza criteriilor de
(utilizând ecuaţii sau inecuaţii) şi divizibilitate Conversatia Consemnarea
interpretarea euristica rezultatelor si
rezultatului aprecierea lor

Exerciţii de respectare a ordinii Fise de Individual


efectuării operaţiilor în paranteze evaluare 1 ora
rotunde şi/sau pătrate
- Exerciţii de calcul a unor
expresii numerice care conţin
paranteze (rotunde, pătrate şi
acolade), cu respectarea ordinii
5. Evaluare sumativă. Autoevaluare
efectuării operaţiilor
exercitii de analizare a textului
unei probleme în vederea
identificării operaţiilor aritmetice
utilizate în rezolvare