Sunteți pe pagina 1din 10

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA

Legea nucului

Nr.658-XIV din 29.10.99

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.153-155/749 din


29.12.1999

* * *

C U P R I N S

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul de reglementare


Articolul 2. Extinderea efectului altor legi asupra
obiectului
de reglementare al prezentei legi
Articolul 3. Organele de stat responsabile de conservarea,
dezvoltarea şi sporirea potenţialului
productiv
al nucului
Articolul 4. Exclus
Articolul 5. Evidenţa şi aprecierea calitativă a pomilor
de nuc

Capitolul II
SUSŢINEREA DE CĂTRE STAT A RAMURII

Articolul 6. Direcţiile principale ale activităţii


organelor
de stat în domeniul culturii nucului

Capitolul III
PRODUCEREA ŞI COMERCIALIZAREA
MATERIALULUI DE ÎNMULŢIRE ŞI SĂDITOR.
ÎNFIINŢAREA DE PLANTAŢII NOI

Articolul 7. Producerea şi comercializarea materialului


de înmulţire şi săditor
Articolul 8. Înfiinţarea de plantaţii noi
Articolul 9. Crearea de sectoare didactice experimentale
şi gospodării specializate

Capitolul IV
PROPRIETATEA PUBLICĂ ASUPRA PLANTAŢIILOR DE NUCI.
RECOLTAREA ŞI PRELUCRAREA NUCILOR.
FOLOSIREA PRODUCŢIEI ŞI COMERCIALIZAREA EI

Articolul 10. Proprietatea publică asupra plantaţiilor de


nuci
Articolul 11. Recoltarea nucilor
Articolul 12. Prelucrarea nucilor
Articolul 13. Folosirea nucilor, produselor derivate
şi lemnului de nuc
Articolul 14. Contribuţia statului la comercializarea
nucilor,
produselor derivate şi lemnului de nuc

Capitolul V
FONDUL PENTRU ÎNCURAJAREA DEZVOLTĂRII CULTURII NUCULUI

Articolul 15. Înfiinţarea fondului pentru încurajarea


dezvoltării culturii nucului
Articolul 16. Sursele de finanţare a fondului pentru
încurajarea dezvoltării culturii nucului
Articolul 17. Direcţiile de utilizare a mijloacelor
fondului
pentru încurajarea dezvoltării culturii
nucului

Capitolul VI
TRECEREA LA PIERDERI ŞI DEFRIŞAREA PLANTAŢIILOR DE NUCI

Articolul 18. Trecerea la pierderi şi defrişarea


plantaţiilor
de nuci şi pomilor răzleţi

Capitolul VII
PROTECŢIA PLANTAŢIILOR ŞI PRODUCŢIEI DE NUCI.
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREZENTEI LEGI

Articolul 19. Protecţia plantaţiilor şi producţiei de nuci


Articolul 20. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi

Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE

Articolul 21 Îndatoririle Guvernului

Notă: În cuprinsul legii, sintagma "Ministerul Agriculturii şi


Industriei Prelucrătoare" se înlocuieşte cu sintagma
"Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare", iar
sintagma "Asociaţia de Stat "Moldsilva" se înlocuieşte
cu
sintagma "Agenţia de Stat pentru Silvicultură
"Moldsilva"
conform Legii nr.593-XV din 01.11.2001

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul de reglementare


Prezenta lege reglementează activitatea legată de cultura
nucului,
producerea, recoltarea, prelucrarea şi comercializarea
nucilor şi
produselor derivate, indiferent de tipul de proprietate,
forma juridică
de organizare a agentului economic şi de locul amplasării
plantaţiilor.

Articolul 2. Extinderea efectului altor legi asupra


obiectului
de reglementare al prezentei legi
Asupra obiectului de reglementare al prezentei legi se
extinde, de
asemenea, efectul Legii cu privire la pomicultură, Legii cu
privire la
antreprenoriat şi întreprinderi.

[Art.2 modificat prin Legea nr.593-XV din 01.11.2001]

Articolul 3. Organele de stat responsabile de conservarea,


dezvoltarea şi sporirea potenţialului
productiv
al nucului
Conservarea, dezvoltarea şi sporirea potenţialului
productiv al
nucului se reglementează de Ministerul Agriculturii şi
Industriei
Alimentare, Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor,
Ministerul
Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului,
Agenţia de Stat
pentru Silvicultură "Moldsilva" şi autorităţile
administraţiei publice
locale.

[Art.3 în redacţia Legii nr.593-XV din 01.11.2001]

[Art.4 exclus prin Legea nr.593-XV din 01.11.2001]

Articolul 5. Evidenţa şi aprecierea calitativă a pomilor


de nuc
Evidenţa şi aprecierea calitativă a pomilor de nuc se
efectuează de
către persoane împuternicite în termenele stabilite de Guvern.

Capitolul II
SUSŢINEREA DE CĂTRE STAT A RAMURII

Articolul 6. Direcţiile principale ale activităţii


organelor
de stat în domeniul culturii nucului
Direcţiile principale ale activităţii organelor de stat
în domeniul
culturii nucului sînt:
a) conservarea şi folosirea raţională a patrimoniului
existent prin
adoptarea de măsuri ce interzic defrişarea sau deteriorarea
plantaţiilor
de nuci sau pomilor răzleţi, indiferent de forma de
proprietate;
b) extinderea suprafeţelor plantate cu nuci şi
sporirea
potenţialului lor productiv prin elaborarea şi
implementarea, în mod
obligatoriu, a unor recomandări speciale, analoage celor
folosite în
pomicultura intensivă;
c) colectarea şi prelucrarea nucilor, obţinerea unei
producţii
condiţionate, îmbunătăţirea calităţii ei şi competitivităţii
pe piaţa
externă;
d) comercializarea nucilor şi produselor derivate,
promovarea
politicii în domeniul preţurilor şi impozitării;
e) implementarea progresului tehnico-ştiinţific în
producţie;
asigurarea producătorilor cu informaţia necesară;
f) folosirea nucilor în alimentaţia publică, industria
alimentară şi
farmaceutică, iar a lemnului de nuc - în industria mobilei;
g) atragerea investiţiilor în cultura nucului,
inclusiv pentru
crearea de întreprinderi prelucrătoare;
h) stabilirea responsabilităţii factorilor de
decizie pentru
executarea măsurilor adoptate, sancţionarea pentru
încălcarea actelor
normative ce reglementează activitatea legată de cultura
nucului.

Legea nr.593-XV din 01.11.2001]


[Art.6 modificat prin

[Art.6 modificat prin Legea nr.1333-XIV din 27.10.2000]

Capitolul III
PRODUCEREA ŞI COMERCIALIZAREA
MATERIALULUI DE ÎNMULŢIRE ŞI SĂDITOR.
ÎNFIINŢAREA DE PLANTAŢII NOI

Articolul 7. Producerea şi comercializarea materialului


de înmulţire şi săditor
Producerea şi comercializarea materialului de înmulţire
şi săditor
de nuc se efectuează în conformitate cu legislaţia.

[Art.7 în redacţia Legii nr.340-XV din 14.10.04, în vigoare 05.11.04]

Articolul 8. Înfiinţarea de plantaţii noi


(1) Plantaţii noi de nuci se înfiinţează în locul
plantaţiilor
defrişate sau pe alte terenuri, cu respectarea
normelor şi
recomandărilor agrotehnice şi în baza autorizaţiei eliberate
de către
organele împuternicite de Guvern. Totodată, suprafaţa
plantaţiilor noi
nu poate fi mai mică decît suprafaţa plantaţiilor defrişate.
(2) Extinderea suprafeţelor plantate cu nuci se
realizează prin
sădirea:
a) livezilor;
b) plantaţiilor de aliniament;
c) fîşiilor de protecţie;
d) plantaţiilor de tip silvic;
e) plantaţiilor de nuci în scopuri antierozionale şi pe
locurile
expuse alunecărilor de teren;
f) pomilor răzleţi.
(3) La înfiinţarea plantaţiilor se ţine cont de aspectul
ecologic şi
de cel decorativ-estetic.
(4) Organele de stat responsabile întreprind măsuri de
încurajare şi
stimulare a deţinătorilor particulari de terenuri
agricole la
înfiinţarea de noi plantaţii de nuci.
(5) Îngrijirea plantaţiilor de nuci se face în baza
tehnologiilor
avansate.

Articolul 9. Crearea de sectoare didactice experimentale


şi gospodării specializate
Pentru aplicarea recomandărilor ştiinţifice şi
agrotehnice, a
tehnologiilor avansate la sădirea, formarea şi îngrijirea
plantaţiilor
de nuci, sporirea potenţialului lor productiv, îmbunătăţirea
calităţii
şi competitivităţii producţiei, se creează sectoare
didactice
experimentale şi gospodării specializate.

Capitolul IV
PROPRIETATEA PUBLICĂ ASUPRA PLANTAŢIILOR DE NUCI.
RECOLTAREA ŞI PRELUCRAREA NUCILOR.
FOLOSIREA PRODUCŢIEI ŞI COMERCIALIZAREA EI

Articolul 10. Proprietatea publică asupra plantaţiilor de


nuci
(1) Plantaţiile de nuci amplasate pe terenurile
proprietate de stat
sînt proprietatea statului. Plantaţiile de nuci amplasate pe
terenurile
proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale sînt
proprietatea
acestor unităţi (satului, comunei, oraşului, municipiului).
(2) Plantaţiile de nuci proprietate publică sînt
gestionate şi
întreţinute de către autorităţile administraţiei publice
centrale sau
locale în condiţiile legii.

[Art.10 completat prin Legea nr.340-XV din 14.10.04, în vigoare


05.11.04]

Articolul 11. Recoltarea nucilor


(1) Recoltarea nucilor se efectuează în termenele
stabilite pentru
fiecare soi de nuci aparte, corespunzător perioadei de
coacere.
Recoltarea şi decojirea nucilor se efectuează de persoane cu
pregătire
specială.
(2) Se interzice recoltarea nucilor la stadii timpurii,
fapt care
duce la scăderea calităţii nucilor şi produselor derivate,
precum şi
recoltarea prin metode ce deteriorează pomii.

Articolul 12. Prelucrarea nucilor


Pentru prelucrarea nucilor se înfiinţează ateliere
înzestrate cu
utilaj special, care permite aplicarea, paralel cu munca
manuală, a
tehnologiilor moderne de sortare, spălare, decojire, uscare,
procesare,
ambalare etc.

Articolul 13. Folosirea nucilor, produselor derivate


şi lemnului de nuc
Nucile şi produsele derivate, datorită calităţilor lor
hrănitoare,
se folosesc în alimentaţia publică, industria
alimentară şi
farmaceutică. Lemnul de nuc se foloseşte în industria mobilei.
În aceste
scopuri se creează reţele de întreprinderi comerciale şi de
alimentaţie
publică, se construiesc întreprinderi ale industriei
alimentare,
farmaceutice şi de mobilă.

Articolul 14. Contribuţia statului la comercializarea


nucilor,
produselor derivate şi lemnului de nuc
Statul contribuie la comercializarea nucilor, produselor
derivate şi
lemnului de nuc, încurajînd publicitatea lor atît pe piaţa
internă, cît
şi pe piaţa externă, asigurînd producătorii cu informaţia
necesară,
reglementînd exportul nucilor, produselor derivate şi
lemnului de nuc,
controlînd impozitarea veniturilor agenţilor economici
provenite din
comercializarea nucilor, produselor derivate şi lemnului de
nuc.

Capitolul V
FONDUL PENTRU ÎNCURAJAREA DEZVOLTĂRII CULTURII NUCULUI

Articolul 15. Înfiinţarea fondului pentru încurajarea


dezvoltării culturii nucului
Pentru încurajarea dezvoltării culturii nucului se
înfiinţează un
fond special, administrat de Ministerul Agriculturii şi
Industriei
Alimentare. Modul de formare şi gestionare a fondului este
reglementat
de Guvern.

[Art.15 completat prin Legea nr.340-XV din 14.10.04, în vigoare


05.11.04]

Articolul 16. Sursele de finanţare a fondului pentru


încurajarea dezvoltării culturii nucului
Sursele de finanţare a fondului pentru încurajarea
dezvoltării
culturii nucului sînt:
a) defalcările în mărime de 1% din valoarea exportului
de nuci,
produselor derivate din nuci şi lemnului de nuc, indicată în
declaraţia
vamală şi confirmată prin dispoziţia de plată trezorerială la
momentul
efectuării exportului;
b) mijloacele provenite din sponsorizări şi cele
acordate de
organismele financiare internaţionale ca granturi pentru
dezvoltarea
culturii nucului.

[Art.16 completat prin Legea nr.340-XV din 14.10.04, în vigoare


05.11.04]
[Art.16 modificat prin Legea nr.1333-XIV din 27.10.2000]

Articolul 17. Direcţiile de utilizare a mijloacelor


fondului
pentru încurajarea dezvoltării culturii
nucului
(1) Mijloacele fondului pentru încurajarea dezvoltării
culturii
nucului se utilizează în următoarele direcţii:
a) menţinerea şi dezvoltarea fondului genetic de nuc -
10%;
b) producerea materialului de înmulţire şi săditor de nuc
altoit în
pepiniere şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a acestora -
50%;
c) înfiinţarea şi întreţinerea pînă la intrare pe rod a
plantaţiilor
producţie-marfă de nuc altoit - 35%;
d) promovarea dezvoltării culturii nucului
(elaborarea actelor
normative şi tehnice, editarea materialelor
didactico-metodice,
susţinerea activităţilor de propagare a realizărilor tehnico-
ştiinţifice
şi tehnologiilor avansate ş.a.) - 5%.
(2) Mijloacele fondului alocate pentru direcţiile
specificate la
alin.(1) lit.b) şi c) nu vor depăşi 50% din suma prevăzută în
devizul de
cheltuieli.
(3) Repartizarea mijloacelor fondului pentru direcţiile
specificate
la alin.(1) se aprobă în legea bugetului de stat pe anul
respectiv.
Mijloacele fondului neutilizate în anul respectiv rămîn
disponibile
pentru anul următor.
(4) În cazul în care mijloacele preconizate pentru
unele din
direcţiile specificate la alin.(1) nu au fost utilizate, la
propunerea
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare ele
pot fi
redistribuite pentru a fi utilizate în alte direcţii de
încurajare a
dezvoltării culturii nucului, în conformitate cu legislaţia.

[Art.17 în redacţia Legii nr.340-XV din 14.10.04, în vigoare 05.11.04]

Capitolul VI
TRECEREA LA PIERDERI ŞI DEFRIŞAREA PLANTAŢIILOR DE
NUCI

[Denumirea în redacţia Legii nr.340-XV din 14.10.04, în vigoare


05.11.04]

Articolul 18. Trecerea la pierderi şi defrişarea


plantaţiilor
de nuci şi pomilor răzleţi
(1) Trecerea la pierderi şi defrişarea livezilor de
nuci se
efectuează în modul stabilit de Guvern.
(2) Trecerea la pierderi şi defrişarea plantaţiilor de
nuci de tip
silvic se efectuează în baza amenajamentelor silvice şi
autorizaţiilor
eliberate de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea
resurselor
naturale şi protecţia mediului înconjurător.
(3) Trecerea la pierderi şi defrişarea plantaţiilor de
aliniament, a
fîşiilor de protecţie şi a plantaţiilor de nuci proprietate
publică a
unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează la
decizia
autorităţilor administraţiei publice locale, cu autorizarea
agenţiilor
ecologice.
(4) Defrişarea pomilor răzleţi de nuc se efectuează
de către
gestionarii terenurilor după coordonarea cu autorităţile
administraţiei
publice locale.

[Art.18 în redacţia Legii nr.340-XV din 14.10.04, în vigoare 05.11.04]

[Art.19 exclus prin Legea nr.340-XV din 14.10.04, în vigoare


05.11.04]
[celelalte renumerotate]

Capitolul VII
PROTECŢIA PLANTAŢIILOR ŞI PRODUCŢIEI DE NUCI.
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREZENTEI LEGI

Articolul 19. Protecţia plantaţiilor şi producţiei de nuci


Protecţia plantaţiilor şi producţiei de nuci revine
Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţiei de
Stat pentru
Silvicultură "Moldsilva", Ministerului Transporturilor şi
Comunicaţiilor
conducătorilor altor întreprinderi şi instituţii de stat, pe
ale căror
terenuri sînt amplasate asemenea plantaţii, autorităţilor
administraţiei
publice locale, precum şi gărzii forestiere şi poliţiei,
care sînt
împuternicite să întocmească procese-verbale despre
infracţiuni.

Articolul 20. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi


Cetăţenii şi persoanele cu funcţii de răspundere
care încalcă
prezenta lege sînt traşi la răspundere disciplinară,
materială,
administrativă sau penală conform legislaţiei.

Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE

Articolul 21
Guvernul, în termen de 3 luni:
- va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea
legislaţiei în
vigoare în conformitate cu prezenta lege, inclusiv
stabilirea
răspunderii pentru încălcarea ei:
- va aduce actele sale normative în conformitate cu
prezenta lege;
- va asigura revizuirea şi anularea de către
ministere şi
departamente a actelor normative care contravin prezentei
legi;
- va asigura elaborarea de acte normative care ar
reglementa
dezvoltarea culturii nucului.

[Art.21(22) modificat prin Legea nr.1333-XIV din 27.10.2000]

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI Dumitru
DIACOV

Chişinău, 29 octombrie 1999.


Nr. 658-XIV.

__________
Legile Republicii Moldova
658/29.10.99 Legea nucului
Monitorul Oficial 153-155/749, 29.12.1999

S-ar putea să vă placă și