Plan de prevenire şi protecţie

2011
(Elaborat în conformitate cu Anexa 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă)

Nr crt 1.

Locuri de muncă/ post de lucru Personal Tesa

Riscuri evaluate Staţionări, deplasări în spaţii productive, depozite sau curtea unităţii Împiedicare în praguri existente pe căile de acces şi circulaţie Cădere de obiecte sau risc datorat lipsei scării mobile pentru acces în arhivă Afecţiuni dorsale/ osteomusculare poziţii de lucru vicioase Efort static Solicitare psihicăoperaţii repetitive de ciclu complex Factori de risc electric: atingere directă şi indirectă,

MĂSURI Tehnice - dotare, instalare indicatoare de securitate (ex. limitarea vitezei în curtea unităţii la max. 10 km/h), marcare arii periculoase de lucru - eliminare praguri la nivelul pavimentului pe căile de acces şi evacuare - depozitare şi fixare corespunzătoare a mobilierului, obiectelor şi documentelor depozitate la înălţime - dotare cu scară mobilă dublă pentru acces arhivă Organizatorice - asigurarea instruirii tuturor persoanelor implicate, astfel încât să fie în măsură să-şi desfăşoare activitatea fără riscuri pentru sănătatea şi securitatea proprie, sau a celorlalţi lucrători, cât şi referitoare la raportarea imediată a unor neconformităţi - instruirea lucrătorilor privind poziţiile ergonomice de lucru şi efectele nerespectării acestora; - elaborarea unor instrucţiuni proprii de securitate a muncii privind lucrul cu videoterminale cu Igienico -sanitare - desemnarea şi pregătirea unei persoane care să acorde primul ajutor în cazul producerii de accident - menţinerea permanentă a curăţeniei pe scări, arhivă, holuri etc. - dotare cu trusă de prim ajutor, alimentare cu consumabile farmaceutice - asigurare materiale igienicosanitare (săpun de toaletă, unguente de protecţie alimentaţie de protecţie) la recomandarea medicului de medicina muncii, Alte măsuri - asigurare loc de servire a mesei; - asigurare utilităţi necesare pentru femei gravide, lăuze, etc. - asigurare utilităţi pentru persoane sensibile la riscuri (tineri, femei, persoane cu dizabilităţi); - acordarea pauzelor de odihnă; - selectarea atentă a personalului;

Acţiuni de realizare - procurarea şi montarea indicatoarelor de securitate - elaborarea unui suport de informare privind semnificaţia acestora - verificarea pragurilor de la toate uşile din clădire sau a altor modificări de nivel efectuate la nivelul pavimentului - angajaţii vor fi instruiţi să raporteze orice problemă legată de starea scărilor,

Termen realizare

Persoana responsabilă - Conducatorii locurilor de muncă -Lucrătorul desemnat cu ssm - Medicul de medicina muncii

Permanent

Pagina 1 din 6

aparate de aer condiţionat . Agenti distribuitori Agenti comanda Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare (ex. triunghiuri reflectorizante) . pardoselilor etc -identificarea tuturor tablourilor electrice de distributie din spaţiile de lucru . alimentare cu consumabile farmaceutice . prize.Acordarea gratuită de alimentaţie de protecţie lucrătorilor care se încadrează în prevederile OG 99/2000 în perioadele cu temperaturi extreme 2.control medical la angajare şi periodic -aplicare indicatoare de securitate de interzicere a accesului .1028 din 09/08/2006 (transpunerea Directivei 90/270 CEE) .dotare cu trusă de prim ajutor. -Lucrătorul desemnat .asigurare loc de servire a mesei .asigurare materiale igienico- . de la geamuri şi uşi deschise. sau aparatele electronice să aibă asigurată legarea electrică la pământ. lucrările vor fi executate numai de personal calificat şi autorizat ca electrician Igienico -sanitare reglementat prin CIM Alte măsuri Acţiuni de realizare căilor de acces.Medicul de medicina Pagina 2 din 6 .verificarea dotării tuturor autoturismelor cu aceste mijloace de siguranţă . ştechere MĂSURI Tehnice .Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate intervenţii la instalaţii electrice fără autorizarea şi calificarea necesară.procurarea şi montarea de încuietori pentru securizarea tablourilor electrice -montarea centurilor de împământare a clădirilor -legarea la pământ a tablourilor de distribuţie a energiei electrice şi a echipamentelor de muncă -verificare anuală a rezistenţelor prizelor de împământare a echipamentelor electrice cu o firmă autorizată .Acordarea de sancţiuni sau stimulente economice în funcţie de nerespectarea respectiv de Permanent .Conducatorii locurilor de muncă.prelucrare şi instruire în cadru organizat a Codului . Anual se va verifica rezistenţa de dispersie a prizei de legare la pământ Termen realizare Persoana responsabilă Permanent Temperatură coborâtă iarna şi ridicată vara Curenţi de aer.orice intervenţie la instalaţia electrică aflată sub tensiune este interzisă.asigurarea unei ventilaţii naturale sau artificiale corespunzătoare.se va avea grijă ca toate instalaţiile – prize.verificare periodică a instalaţiilor de ventilaţie/ condiţionare aer Organizatorice prelucrarea cerinţelor minime din HG.dotarea tuturor autoturismelor cu toate mijloacele de siguranţă conform prevederilor actuale (Codul Rutiei şi Ordonanţa . . la tablouri electrice.asigurare vestiar .

toţi angajaţi sunt obligaţi si vor fi instruiţi să poarte centurile în timpul circulaţiei pe drumurile publice . precum şi în cazul în care termenul de valabilitate al inspecţiei tehnice a expirat.Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate MĂSURI Tehnice 17/2002) Organizatorice Rutier şi Ordonanţei 17/2002 . prezentând aptitudini psihofiziologice si o stare de sănătate corespunzătoare .verificare stare tehnică a vehiculului la orice plecare in cursă .desemnarea şi pregătirea unei . alimentaţie de protecţie) la recomandarea medicului de medicina muncii. Manipulanti marfa Executarea defectuoasă de .procurarea şi montarea indicatoarelor de securitate (viteză maximă admisă) -verificarea respectarii prevederilor privind circulatia pe drumurile publice. iluminat.este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic.verificarea purtării permanente a EIP Igienico -sanitare sanitare (săpun de toaletă.control medical la angajare şi periodic -admiterea la lucru numai a şoferilor care sunt în deplinătatea capacităţii de muncă. reglementat prin CIM Alte măsuri Acţiuni de realizare realizarea măsurilor SSM .stabilire viteză maximă de deplasare în curtea interioară (max. direcţie.angajaţii vor fi instruiţi .menţionarea verificării tehnice în foaia de parcurs a vehiculului sau ordinului de serviciu 3. 10km/h) .Conducatorii locurilor de Pagina 3 din 6 . Termen realizare Persoana responsabilă muncii Lovire de către alte mijloace de transport Permanent Plecarea în cursă fără verificarea stării tehnice (instalaţie de frânare. etc) . . unguente de protecţie.elaborare IPSM .dotarea echipamentelor de .asigurare vestiar .

Acordarea de sancţiuni sau stimulente economice în funcţie de nerespectarea respectiv de realizarea măsurilor SSM . alimentare cu consumabile farmaceutice .purtarea echipamentului de protecţie adecvat de către toţi participanţii la procesul de muncă -.dotare cu echipament individual de protecţie Permanent Solicitare fizica Afecţiuni dorsale/ osteomusculare provocate de manipularea unor materiale grele de poziţii de lucru vicioase Efort dinamic intens la manipularea unor materiale grele sau pentru executarea unor lucrări manuale Neluare măsuri PSI .asigurarea instruirii tuturor persoanelor implicate. abrazive MĂSURI Tehnice muncă cu apărători de protecţie .Medicul de medicina muncii . reglementat prin CIM -Acordarea gratuită de alimentaţie de protecţie lucrătorilor care se încadrează în prevederile OG 99/2000 în perioadele cu temperaturi extreme.dotare cu stingătoare în număr suficient . cât şi referitoare la raportarea imediată a unor neconformităţi .Contactarea cât mai multor producători.procurarea şi montarea indicatoarelor de securitate . utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie etc.organizarea apărării Igienico -sanitare persoane care să acorde primul ajutor în cazul producerii de accident . efort fizic prea frecvent sau prelungit. unguente de protecţie. -se va urmări în permanenţă Termen realizare Persoana responsabilă muncă -Lucrătorul desemnat cu ssm .efectuare verificări PRAM.asigurare loc de servire a mesei Acţiuni de realizare referitor la importanţa apărătorilor de protecţie si sa raporteze orice problemă legată de starea apărătorilor de protecţie – lipsuri. care solicită în special coloana vertebrală .dotare cu trusă de prim ajutor.control medical la angajare şi periodic .elaborare plan de intervenţie (în urma stabilirii scenariului de incendiu şi evaluarea riscului de incendiu) .dotarea echipamentelor de muncă cu sistem de pornire protejat Organizatorice distribuit conform Normativ intern .asigurare materiale igienicosanitare (săpun de toaletă. astfel încât să fie în măsură să-şi desfăşoare activitatea fără riscuri pentru sănătatea şi securitatea proprie. materiale cu suprafeţe tăioase.achiziţionare echipamente de muncă pentru transportul şi manipularea mecanizată a materialelor . Alte măsuri . distribuitori de EIP .efectuare verificări PRAM Pagina 4 din 6 .Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate operaţii. sau a celorlalţi lucrători. degradări . Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă pornirea echipamentelor de muncă Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare Suprafeţe sau contururi periculoase. alimentaţie de protecţie) la recomandarea medicului de medicina muncii.acordarea de perioade suficiente de repaus fiziologic sau de recuperare.dotare cu sisteme de detectare şi alarmare în caz de incendiu .

afişare .amenajare locuri de fumat. ştechere. temperatură adevată la locul de muncă -dotare cu antifoane la locurile de muncă unde zgomotul nu poate fi redus prin măsuri tehnice. manevre greşite Factori de risc electric (atingere directă şi indirectă intervenţii la instalaţii electrice fără autorizarea şi calificarea necesară. conf.întocmire IPSM referitoare la amenajarea depozitelor de butelii recipiente sub presiune . fumat .întocmire grafic de verificări/ întreţinere/ reparaţii .Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate MĂSURI Tehnice Organizatorice în caz de incendiu. Pagina 5 din 6 .interdicţii lucrul cu foc deschis.procurarea şi montarea de încuietori pentru securizarea tablourilor electrice .) Deviere de la traiectoria normală a sculelor de găurit Fixări necorespunzătoare a materialelor de prelucrat. lucrările vor fi executate numai de personal calificat şi autorizat ca electrician . circulare.interzicerea utilizării echipamentului de muncă acţionat Igienico -sanitare Alte măsuri Acţiuni de realizare starea depozitelor de butelii recipiente sub presiune (goale sau pline ) Termen realizare Persoana responsabilă Depozitări necorespunzătoare a recipienţilor sub presiune Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă (discuri abrazive. etc. la tablouri electrice.verificări periodice ale echipamentelor de muncă.verificări instalatii şi scule înainte de inceperea lucrului Permanent . grafic de întreţinere şi reparaţii . găurit .interdicţie intervenţie la instalaţia electrică aflată sub tensiune.respectarea prescriptiilor de lucru -amplasare de semne de securitate de interzicere a accesului . cordoane de alimentare) Temperatura aerului ridicată sau scăzută Zgomot de nivel ridicat in timpul lucrului . prize.asigurare ventilaţie generală.fixarea adecvată a pieselor la maşinile de debitat. semnalizate şi dotate cu scrumiere .

Inspector SSM: Anghel Dorin Pagina 6 din 6 .efectuare determinări de zgomot Igienico -sanitare Alte măsuri Acţiuni de realizare Termen realizare Persoana responsabilă Contact cu flacără deschisă şi particule incandescente la operaţii de sudură. arsuri termice Permanent INTOCMIT.Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate MĂSURI Tehnice Organizatorice electric cu mâinile umede sau folosind îmbrăcăminte umed .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful