Plan de prevenire şi protecţie

2011
(Elaborat în conformitate cu Anexa 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă)

Nr crt 1.

Locuri de muncă/ post de lucru Personal Tesa

Riscuri evaluate Staţionări, deplasări în spaţii productive, depozite sau curtea unităţii Împiedicare în praguri existente pe căile de acces şi circulaţie Cădere de obiecte sau risc datorat lipsei scării mobile pentru acces în arhivă Afecţiuni dorsale/ osteomusculare poziţii de lucru vicioase Efort static Solicitare psihicăoperaţii repetitive de ciclu complex Factori de risc electric: atingere directă şi indirectă,

MĂSURI Tehnice - dotare, instalare indicatoare de securitate (ex. limitarea vitezei în curtea unităţii la max. 10 km/h), marcare arii periculoase de lucru - eliminare praguri la nivelul pavimentului pe căile de acces şi evacuare - depozitare şi fixare corespunzătoare a mobilierului, obiectelor şi documentelor depozitate la înălţime - dotare cu scară mobilă dublă pentru acces arhivă Organizatorice - asigurarea instruirii tuturor persoanelor implicate, astfel încât să fie în măsură să-şi desfăşoare activitatea fără riscuri pentru sănătatea şi securitatea proprie, sau a celorlalţi lucrători, cât şi referitoare la raportarea imediată a unor neconformităţi - instruirea lucrătorilor privind poziţiile ergonomice de lucru şi efectele nerespectării acestora; - elaborarea unor instrucţiuni proprii de securitate a muncii privind lucrul cu videoterminale cu Igienico -sanitare - desemnarea şi pregătirea unei persoane care să acorde primul ajutor în cazul producerii de accident - menţinerea permanentă a curăţeniei pe scări, arhivă, holuri etc. - dotare cu trusă de prim ajutor, alimentare cu consumabile farmaceutice - asigurare materiale igienicosanitare (săpun de toaletă, unguente de protecţie alimentaţie de protecţie) la recomandarea medicului de medicina muncii, Alte măsuri - asigurare loc de servire a mesei; - asigurare utilităţi necesare pentru femei gravide, lăuze, etc. - asigurare utilităţi pentru persoane sensibile la riscuri (tineri, femei, persoane cu dizabilităţi); - acordarea pauzelor de odihnă; - selectarea atentă a personalului;

Acţiuni de realizare - procurarea şi montarea indicatoarelor de securitate - elaborarea unui suport de informare privind semnificaţia acestora - verificarea pragurilor de la toate uşile din clădire sau a altor modificări de nivel efectuate la nivelul pavimentului - angajaţii vor fi instruiţi să raporteze orice problemă legată de starea scărilor,

Termen realizare

Persoana responsabilă - Conducatorii locurilor de muncă -Lucrătorul desemnat cu ssm - Medicul de medicina muncii

Permanent

Pagina 1 din 6

Anual se va verifica rezistenţa de dispersie a prizei de legare la pământ Termen realizare Persoana responsabilă Permanent Temperatură coborâtă iarna şi ridicată vara Curenţi de aer.prelucrare şi instruire în cadru organizat a Codului . sau aparatele electronice să aibă asigurată legarea electrică la pământ. .Acordarea gratuită de alimentaţie de protecţie lucrătorilor care se încadrează în prevederile OG 99/2000 în perioadele cu temperaturi extreme 2.dotare cu trusă de prim ajutor. aparate de aer condiţionat .asigurare loc de servire a mesei . pardoselilor etc -identificarea tuturor tablourilor electrice de distributie din spaţiile de lucru . lucrările vor fi executate numai de personal calificat şi autorizat ca electrician Igienico -sanitare reglementat prin CIM Alte măsuri Acţiuni de realizare căilor de acces.verificarea dotării tuturor autoturismelor cu aceste mijloace de siguranţă .Conducatorii locurilor de muncă. alimentare cu consumabile farmaceutice .asigurarea unei ventilaţii naturale sau artificiale corespunzătoare. prize. -Lucrătorul desemnat . ştechere MĂSURI Tehnice .asigurare materiale igienico- . Agenti distribuitori Agenti comanda Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare (ex. triunghiuri reflectorizante) .Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate intervenţii la instalaţii electrice fără autorizarea şi calificarea necesară.1028 din 09/08/2006 (transpunerea Directivei 90/270 CEE) .verificare periodică a instalaţiilor de ventilaţie/ condiţionare aer Organizatorice prelucrarea cerinţelor minime din HG.control medical la angajare şi periodic -aplicare indicatoare de securitate de interzicere a accesului .dotarea tuturor autoturismelor cu toate mijloacele de siguranţă conform prevederilor actuale (Codul Rutiei şi Ordonanţa .orice intervenţie la instalaţia electrică aflată sub tensiune este interzisă. de la geamuri şi uşi deschise.se va avea grijă ca toate instalaţiile – prize. la tablouri electrice.Acordarea de sancţiuni sau stimulente economice în funcţie de nerespectarea respectiv de Permanent .Medicul de medicina Pagina 2 din 6 .asigurare vestiar .procurarea şi montarea de încuietori pentru securizarea tablourilor electrice -montarea centurilor de împământare a clădirilor -legarea la pământ a tablourilor de distribuţie a energiei electrice şi a echipamentelor de muncă -verificare anuală a rezistenţelor prizelor de împământare a echipamentelor electrice cu o firmă autorizată .

Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate MĂSURI Tehnice 17/2002) Organizatorice Rutier şi Ordonanţei 17/2002 .este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic. alimentaţie de protecţie) la recomandarea medicului de medicina muncii. direcţie. Manipulanti marfa Executarea defectuoasă de .stabilire viteză maximă de deplasare în curtea interioară (max. 10km/h) .desemnarea şi pregătirea unei .control medical la angajare şi periodic -admiterea la lucru numai a şoferilor care sunt în deplinătatea capacităţii de muncă. reglementat prin CIM Alte măsuri Acţiuni de realizare realizarea măsurilor SSM . etc) . iluminat.procurarea şi montarea indicatoarelor de securitate (viteză maximă admisă) -verificarea respectarii prevederilor privind circulatia pe drumurile publice.angajaţii vor fi instruiţi .dotarea echipamentelor de .verificarea purtării permanente a EIP Igienico -sanitare sanitare (săpun de toaletă.asigurare vestiar .toţi angajaţi sunt obligaţi si vor fi instruiţi să poarte centurile în timpul circulaţiei pe drumurile publice .elaborare IPSM .Conducatorii locurilor de Pagina 3 din 6 . prezentând aptitudini psihofiziologice si o stare de sănătate corespunzătoare . . precum şi în cazul în care termenul de valabilitate al inspecţiei tehnice a expirat. Termen realizare Persoana responsabilă muncii Lovire de către alte mijloace de transport Permanent Plecarea în cursă fără verificarea stării tehnice (instalaţie de frânare.menţionarea verificării tehnice în foaia de parcurs a vehiculului sau ordinului de serviciu 3.verificare stare tehnică a vehiculului la orice plecare in cursă . unguente de protecţie.

Medicul de medicina muncii .acordarea de perioade suficiente de repaus fiziologic sau de recuperare.efectuare verificări PRAM.elaborare plan de intervenţie (în urma stabilirii scenariului de incendiu şi evaluarea riscului de incendiu) .dotarea echipamentelor de muncă cu sistem de pornire protejat Organizatorice distribuit conform Normativ intern .efectuare verificări PRAM Pagina 4 din 6 .organizarea apărării Igienico -sanitare persoane care să acorde primul ajutor în cazul producerii de accident . degradări .asigurare materiale igienicosanitare (săpun de toaletă. efort fizic prea frecvent sau prelungit. Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă pornirea echipamentelor de muncă Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare Suprafeţe sau contururi periculoase. care solicită în special coloana vertebrală .Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate operaţii. Alte măsuri . astfel încât să fie în măsură să-şi desfăşoare activitatea fără riscuri pentru sănătatea şi securitatea proprie. cât şi referitoare la raportarea imediată a unor neconformităţi . alimentare cu consumabile farmaceutice . sau a celorlalţi lucrători. reglementat prin CIM -Acordarea gratuită de alimentaţie de protecţie lucrătorilor care se încadrează în prevederile OG 99/2000 în perioadele cu temperaturi extreme. abrazive MĂSURI Tehnice muncă cu apărători de protecţie .dotare cu trusă de prim ajutor.dotare cu echipament individual de protecţie Permanent Solicitare fizica Afecţiuni dorsale/ osteomusculare provocate de manipularea unor materiale grele de poziţii de lucru vicioase Efort dinamic intens la manipularea unor materiale grele sau pentru executarea unor lucrări manuale Neluare măsuri PSI .Acordarea de sancţiuni sau stimulente economice în funcţie de nerespectarea respectiv de realizarea măsurilor SSM .dotare cu sisteme de detectare şi alarmare în caz de incendiu . materiale cu suprafeţe tăioase. -se va urmări în permanenţă Termen realizare Persoana responsabilă muncă -Lucrătorul desemnat cu ssm .control medical la angajare şi periodic . alimentaţie de protecţie) la recomandarea medicului de medicina muncii.procurarea şi montarea indicatoarelor de securitate .achiziţionare echipamente de muncă pentru transportul şi manipularea mecanizată a materialelor .asigurare loc de servire a mesei Acţiuni de realizare referitor la importanţa apărătorilor de protecţie si sa raporteze orice problemă legată de starea apărătorilor de protecţie – lipsuri. distribuitori de EIP . unguente de protecţie.Contactarea cât mai multor producători.asigurarea instruirii tuturor persoanelor implicate.purtarea echipamentului de protecţie adecvat de către toţi participanţii la procesul de muncă -.dotare cu stingătoare în număr suficient . utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie etc.

verificări instalatii şi scule înainte de inceperea lucrului Permanent .întocmire IPSM referitoare la amenajarea depozitelor de butelii recipiente sub presiune . semnalizate şi dotate cu scrumiere .fixarea adecvată a pieselor la maşinile de debitat. conf. afişare . temperatură adevată la locul de muncă -dotare cu antifoane la locurile de muncă unde zgomotul nu poate fi redus prin măsuri tehnice.interzicerea utilizării echipamentului de muncă acţionat Igienico -sanitare Alte măsuri Acţiuni de realizare starea depozitelor de butelii recipiente sub presiune (goale sau pline ) Termen realizare Persoana responsabilă Depozitări necorespunzătoare a recipienţilor sub presiune Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă (discuri abrazive.asigurare ventilaţie generală. fumat .interdicţie intervenţie la instalaţia electrică aflată sub tensiune.verificări periodice ale echipamentelor de muncă. ştechere. prize. etc. la tablouri electrice.amenajare locuri de fumat. cordoane de alimentare) Temperatura aerului ridicată sau scăzută Zgomot de nivel ridicat in timpul lucrului . Pagina 5 din 6 . grafic de întreţinere şi reparaţii .procurarea şi montarea de încuietori pentru securizarea tablourilor electrice . găurit .Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate MĂSURI Tehnice Organizatorice în caz de incendiu.interdicţii lucrul cu foc deschis. manevre greşite Factori de risc electric (atingere directă şi indirectă intervenţii la instalaţii electrice fără autorizarea şi calificarea necesară.întocmire grafic de verificări/ întreţinere/ reparaţii . lucrările vor fi executate numai de personal calificat şi autorizat ca electrician . circulare.respectarea prescriptiilor de lucru -amplasare de semne de securitate de interzicere a accesului .) Deviere de la traiectoria normală a sculelor de găurit Fixări necorespunzătoare a materialelor de prelucrat.

arsuri termice Permanent INTOCMIT.efectuare determinări de zgomot Igienico -sanitare Alte măsuri Acţiuni de realizare Termen realizare Persoana responsabilă Contact cu flacără deschisă şi particule incandescente la operaţii de sudură. Inspector SSM: Anghel Dorin Pagina 6 din 6 .Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate MĂSURI Tehnice Organizatorice electric cu mâinile umede sau folosind îmbrăcăminte umed .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful