Plan de prevenire şi protecţie

2011
(Elaborat în conformitate cu Anexa 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă)

Nr crt 1.

Locuri de muncă/ post de lucru Personal Tesa

Riscuri evaluate Staţionări, deplasări în spaţii productive, depozite sau curtea unităţii Împiedicare în praguri existente pe căile de acces şi circulaţie Cădere de obiecte sau risc datorat lipsei scării mobile pentru acces în arhivă Afecţiuni dorsale/ osteomusculare poziţii de lucru vicioase Efort static Solicitare psihicăoperaţii repetitive de ciclu complex Factori de risc electric: atingere directă şi indirectă,

MĂSURI Tehnice - dotare, instalare indicatoare de securitate (ex. limitarea vitezei în curtea unităţii la max. 10 km/h), marcare arii periculoase de lucru - eliminare praguri la nivelul pavimentului pe căile de acces şi evacuare - depozitare şi fixare corespunzătoare a mobilierului, obiectelor şi documentelor depozitate la înălţime - dotare cu scară mobilă dublă pentru acces arhivă Organizatorice - asigurarea instruirii tuturor persoanelor implicate, astfel încât să fie în măsură să-şi desfăşoare activitatea fără riscuri pentru sănătatea şi securitatea proprie, sau a celorlalţi lucrători, cât şi referitoare la raportarea imediată a unor neconformităţi - instruirea lucrătorilor privind poziţiile ergonomice de lucru şi efectele nerespectării acestora; - elaborarea unor instrucţiuni proprii de securitate a muncii privind lucrul cu videoterminale cu Igienico -sanitare - desemnarea şi pregătirea unei persoane care să acorde primul ajutor în cazul producerii de accident - menţinerea permanentă a curăţeniei pe scări, arhivă, holuri etc. - dotare cu trusă de prim ajutor, alimentare cu consumabile farmaceutice - asigurare materiale igienicosanitare (săpun de toaletă, unguente de protecţie alimentaţie de protecţie) la recomandarea medicului de medicina muncii, Alte măsuri - asigurare loc de servire a mesei; - asigurare utilităţi necesare pentru femei gravide, lăuze, etc. - asigurare utilităţi pentru persoane sensibile la riscuri (tineri, femei, persoane cu dizabilităţi); - acordarea pauzelor de odihnă; - selectarea atentă a personalului;

Acţiuni de realizare - procurarea şi montarea indicatoarelor de securitate - elaborarea unui suport de informare privind semnificaţia acestora - verificarea pragurilor de la toate uşile din clădire sau a altor modificări de nivel efectuate la nivelul pavimentului - angajaţii vor fi instruiţi să raporteze orice problemă legată de starea scărilor,

Termen realizare

Persoana responsabilă - Conducatorii locurilor de muncă -Lucrătorul desemnat cu ssm - Medicul de medicina muncii

Permanent

Pagina 1 din 6

la tablouri electrice.asigurarea unei ventilaţii naturale sau artificiale corespunzătoare.orice intervenţie la instalaţia electrică aflată sub tensiune este interzisă.se va avea grijă ca toate instalaţiile – prize.verificarea dotării tuturor autoturismelor cu aceste mijloace de siguranţă . triunghiuri reflectorizante) .Medicul de medicina Pagina 2 din 6 .asigurare loc de servire a mesei . ştechere MĂSURI Tehnice .Acordarea de sancţiuni sau stimulente economice în funcţie de nerespectarea respectiv de Permanent .Conducatorii locurilor de muncă.control medical la angajare şi periodic -aplicare indicatoare de securitate de interzicere a accesului . -Lucrătorul desemnat .asigurare vestiar . de la geamuri şi uşi deschise.verificare periodică a instalaţiilor de ventilaţie/ condiţionare aer Organizatorice prelucrarea cerinţelor minime din HG. . aparate de aer condiţionat . prize.asigurare materiale igienico- .Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate intervenţii la instalaţii electrice fără autorizarea şi calificarea necesară. pardoselilor etc -identificarea tuturor tablourilor electrice de distributie din spaţiile de lucru . Agenti distribuitori Agenti comanda Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare (ex.procurarea şi montarea de încuietori pentru securizarea tablourilor electrice -montarea centurilor de împământare a clădirilor -legarea la pământ a tablourilor de distribuţie a energiei electrice şi a echipamentelor de muncă -verificare anuală a rezistenţelor prizelor de împământare a echipamentelor electrice cu o firmă autorizată .Acordarea gratuită de alimentaţie de protecţie lucrătorilor care se încadrează în prevederile OG 99/2000 în perioadele cu temperaturi extreme 2.1028 din 09/08/2006 (transpunerea Directivei 90/270 CEE) .prelucrare şi instruire în cadru organizat a Codului .dotarea tuturor autoturismelor cu toate mijloacele de siguranţă conform prevederilor actuale (Codul Rutiei şi Ordonanţa . lucrările vor fi executate numai de personal calificat şi autorizat ca electrician Igienico -sanitare reglementat prin CIM Alte măsuri Acţiuni de realizare căilor de acces. alimentare cu consumabile farmaceutice .dotare cu trusă de prim ajutor. Anual se va verifica rezistenţa de dispersie a prizei de legare la pământ Termen realizare Persoana responsabilă Permanent Temperatură coborâtă iarna şi ridicată vara Curenţi de aer. sau aparatele electronice să aibă asigurată legarea electrică la pământ.

direcţie. unguente de protecţie.desemnarea şi pregătirea unei .elaborare IPSM .procurarea şi montarea indicatoarelor de securitate (viteză maximă admisă) -verificarea respectarii prevederilor privind circulatia pe drumurile publice.verificare stare tehnică a vehiculului la orice plecare in cursă . reglementat prin CIM Alte măsuri Acţiuni de realizare realizarea măsurilor SSM . alimentaţie de protecţie) la recomandarea medicului de medicina muncii.verificarea purtării permanente a EIP Igienico -sanitare sanitare (săpun de toaletă.control medical la angajare şi periodic -admiterea la lucru numai a şoferilor care sunt în deplinătatea capacităţii de muncă. Termen realizare Persoana responsabilă muncii Lovire de către alte mijloace de transport Permanent Plecarea în cursă fără verificarea stării tehnice (instalaţie de frânare.menţionarea verificării tehnice în foaia de parcurs a vehiculului sau ordinului de serviciu 3.este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic.asigurare vestiar .dotarea echipamentelor de .toţi angajaţi sunt obligaţi si vor fi instruiţi să poarte centurile în timpul circulaţiei pe drumurile publice . iluminat. prezentând aptitudini psihofiziologice si o stare de sănătate corespunzătoare . precum şi în cazul în care termenul de valabilitate al inspecţiei tehnice a expirat. 10km/h) .angajaţii vor fi instruiţi . Manipulanti marfa Executarea defectuoasă de .Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate MĂSURI Tehnice 17/2002) Organizatorice Rutier şi Ordonanţei 17/2002 .Conducatorii locurilor de Pagina 3 din 6 . . etc) .stabilire viteză maximă de deplasare în curtea interioară (max.

alimentaţie de protecţie) la recomandarea medicului de medicina muncii. efort fizic prea frecvent sau prelungit.procurarea şi montarea indicatoarelor de securitate . distribuitori de EIP . abrazive MĂSURI Tehnice muncă cu apărători de protecţie .dotare cu echipament individual de protecţie Permanent Solicitare fizica Afecţiuni dorsale/ osteomusculare provocate de manipularea unor materiale grele de poziţii de lucru vicioase Efort dinamic intens la manipularea unor materiale grele sau pentru executarea unor lucrări manuale Neluare măsuri PSI .Acordarea de sancţiuni sau stimulente economice în funcţie de nerespectarea respectiv de realizarea măsurilor SSM . alimentare cu consumabile farmaceutice . Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă pornirea echipamentelor de muncă Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare Suprafeţe sau contururi periculoase. sau a celorlalţi lucrători. Alte măsuri .organizarea apărării Igienico -sanitare persoane care să acorde primul ajutor în cazul producerii de accident .acordarea de perioade suficiente de repaus fiziologic sau de recuperare.asigurare materiale igienicosanitare (săpun de toaletă.Medicul de medicina muncii . utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie etc.dotare cu sisteme de detectare şi alarmare în caz de incendiu . reglementat prin CIM -Acordarea gratuită de alimentaţie de protecţie lucrătorilor care se încadrează în prevederile OG 99/2000 în perioadele cu temperaturi extreme. degradări .asigurarea instruirii tuturor persoanelor implicate.Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate operaţii.efectuare verificări PRAM. astfel încât să fie în măsură să-şi desfăşoare activitatea fără riscuri pentru sănătatea şi securitatea proprie. unguente de protecţie.purtarea echipamentului de protecţie adecvat de către toţi participanţii la procesul de muncă -.achiziţionare echipamente de muncă pentru transportul şi manipularea mecanizată a materialelor . -se va urmări în permanenţă Termen realizare Persoana responsabilă muncă -Lucrătorul desemnat cu ssm .dotarea echipamentelor de muncă cu sistem de pornire protejat Organizatorice distribuit conform Normativ intern .efectuare verificări PRAM Pagina 4 din 6 .control medical la angajare şi periodic .dotare cu trusă de prim ajutor.dotare cu stingătoare în număr suficient . materiale cu suprafeţe tăioase. care solicită în special coloana vertebrală .asigurare loc de servire a mesei Acţiuni de realizare referitor la importanţa apărătorilor de protecţie si sa raporteze orice problemă legată de starea apărătorilor de protecţie – lipsuri.elaborare plan de intervenţie (în urma stabilirii scenariului de incendiu şi evaluarea riscului de incendiu) . cât şi referitoare la raportarea imediată a unor neconformităţi .Contactarea cât mai multor producători.

Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate MĂSURI Tehnice Organizatorice în caz de incendiu.verificări instalatii şi scule înainte de inceperea lucrului Permanent . etc. grafic de întreţinere şi reparaţii .respectarea prescriptiilor de lucru -amplasare de semne de securitate de interzicere a accesului .amenajare locuri de fumat. manevre greşite Factori de risc electric (atingere directă şi indirectă intervenţii la instalaţii electrice fără autorizarea şi calificarea necesară. la tablouri electrice.interdicţii lucrul cu foc deschis. prize. găurit .fixarea adecvată a pieselor la maşinile de debitat.întocmire grafic de verificări/ întreţinere/ reparaţii . fumat . temperatură adevată la locul de muncă -dotare cu antifoane la locurile de muncă unde zgomotul nu poate fi redus prin măsuri tehnice. cordoane de alimentare) Temperatura aerului ridicată sau scăzută Zgomot de nivel ridicat in timpul lucrului .interzicerea utilizării echipamentului de muncă acţionat Igienico -sanitare Alte măsuri Acţiuni de realizare starea depozitelor de butelii recipiente sub presiune (goale sau pline ) Termen realizare Persoana responsabilă Depozitări necorespunzătoare a recipienţilor sub presiune Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă (discuri abrazive. lucrările vor fi executate numai de personal calificat şi autorizat ca electrician .procurarea şi montarea de încuietori pentru securizarea tablourilor electrice . Pagina 5 din 6 .interdicţie intervenţie la instalaţia electrică aflată sub tensiune. conf.asigurare ventilaţie generală.verificări periodice ale echipamentelor de muncă. circulare.întocmire IPSM referitoare la amenajarea depozitelor de butelii recipiente sub presiune . afişare . ştechere.) Deviere de la traiectoria normală a sculelor de găurit Fixări necorespunzătoare a materialelor de prelucrat. semnalizate şi dotate cu scrumiere .

arsuri termice Permanent INTOCMIT.efectuare determinări de zgomot Igienico -sanitare Alte măsuri Acţiuni de realizare Termen realizare Persoana responsabilă Contact cu flacără deschisă şi particule incandescente la operaţii de sudură.Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate MĂSURI Tehnice Organizatorice electric cu mâinile umede sau folosind îmbrăcăminte umed . Inspector SSM: Anghel Dorin Pagina 6 din 6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful