Sunteți pe pagina 1din 6

Plan de prevenire şi protecţie

2011
(Elaborat în conformitate cu Anexa 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă)

Nr Locuri de muncă/ MĂSURI Acţiuni de Termen Persoana


Riscuri evaluate
crt post de lucru Tehnice Organizatorice Igienico -sanitare Alte măsuri realizare realizare responsabilă
1. Personal Tesa Staţionări, deplasări - dotare, instalare - asigurarea instruirii - desemnarea şi - asigurare loc - procurarea şi - Conducatorii
în spaţii productive, indicatoare de tuturor persoanelor pregătirea unei de servire a montarea locurilor de
depozite sau curtea securitate (ex. implicate, astfel încât persoane care să mesei; indicatoarelor muncă
unităţii limitarea vitezei în să fie în măsură să-şi acorde primul ajutor - asigurare de securitate -Lucrătorul
curtea unităţii la desfăşoare activitatea în cazul producerii utilităţi - elaborarea desemnat cu
Împiedicare în praguri max. 10 km/h), fără riscuri pentru de accident necesare unui suport de ssm
existente pe căile de marcare arii sănătatea şi - menţinerea pentru femei informare - Medicul de
acces şi circulaţie periculoase de securitatea proprie, permanentă a gravide, lăuze, privind medicina
lucru sau a celorlalţi curăţeniei pe scări, etc. semnificaţia muncii
Cădere de obiecte - eliminare praguri lucrători, cât şi arhivă, holuri etc. - asigurare acestora
sau risc datorat lipsei la nivelul referitoare la - dotare cu trusă de utilităţi pentru - verificarea
Permanent
scării mobile pentru pavimentului pe raportarea imediată a prim ajutor, persoane pragurilor de la
acces în arhivă căile de acces şi unor neconformităţi alimentare cu sensibile la toate uşile din
evacuare - instruirea lucrătorilor consumabile riscuri (tineri, clădire sau a
Afecţiuni dorsale/ - depozitare şi privind poziţiile farmaceutice femei, altor modificări
osteomusculare fixare ergonomice de lucru - asigurare persoane cu de nivel
poziţii de lucru corespunzătoare a şi efectele materiale igienico- dizabilităţi); efectuate la
vicioase mobilierului, nerespectării sanitare (săpun de - acordarea nivelul
Efort static obiectelor şi acestora; toaletă, unguente pauzelor de pavimentului
Solicitare psihică- documentelor de protecţie odihnă; - angajaţii vor fi
operaţii repetitive de depozitate la - elaborarea unor alimentaţie de - selectarea instruiţi să
ciclu complex înălţime instrucţiuni proprii de protecţie) la atentă a raporteze orice
Factori de risc - dotare cu scară securitate a muncii recomandarea personalului; problemă
electric: atingere mobilă dublă pentru privind lucrul cu medicului de legată de
directă şi indirectă, acces arhivă videoterminale cu medicina muncii, starea scărilor,

Pagina 1 din 6
Nr Locuri de muncă/ MĂSURI Acţiuni de Termen Persoana
Riscuri evaluate
crt post de lucru Tehnice Organizatorice Igienico -sanitare Alte măsuri realizare realizare responsabilă
intervenţii la instalaţii - procurarea şi prelucrarea cerinţelor reglementat prin căilor de
electrice fără montarea de minime din HG.1028 CIM acces,
autorizarea şi încuietori pentru din 09/08/2006 pardoselilor etc
calificarea necesară, securizarea (transpunerea -identificarea
la tablouri electrice, tablourilor electrice Directivei 90/270 tuturor
prize, ştechere -montarea CEE) tablourilor
centurilor de - control medical la electrice de
împământare a angajare şi periodic distributie din Permanent
clădirilor -aplicare indicatoare spaţiile de
-legarea la pământ de securitate de lucru
a tablourilor de interzicere a - se va avea
distribuţie a accesului grijă ca toate
energiei electrice şi - orice intervenţie la instalaţiile –
a echipamentelor instalaţia electrică prize, sau
de muncă aflată sub tensiune aparatele
-verificare anuală a este interzisă. - Acordarea electronice să
Temperatură rezistenţelor lucrările vor fi gratuită de aibă asigurată
coborâtă iarna şi prizelor de executate numai de alimentaţie de legarea
ridicată vara împământare a personal calificat şi protecţie lucrătorilor electrică la
Curenţi de aer, de la echipamentelor autorizat ca care se încadrează pământ. Anual
geamuri şi uşi electrice cu o firmă electrician în prevederile OG se va verifica
deschise, aparate de autorizată 99/2000 în rezistenţa de
aer condiţionat - verificare perioadele cu dispersie a
periodică a temperaturi prizei de
instalaţiilor de - asigurarea unei extreme legare la
ventilaţie/ ventilaţii naturale sau pământ
condiţionare aer artificiale
corespunzătoare;

2. Agenti distribuitori Neutilizarea - dotarea tuturor - verificarea dotării - dotare cu trusă de - asigurare - Acordarea de - Conducatorii
Agenti comanda mijloacelor de autoturismelor cu tuturor autoturismelor prim ajutor, vestiar sancţiuni sau locurilor de
protecţie din dotare toate mijloacele de cu aceste mijloace de alimentare cu - asigurare loc stimulente Permanent muncă.
(ex. triunghiuri siguranţă conform siguranţă consumabile de servire a economice în -Lucrătorul
reflectorizante) prevederilor actuale - prelucrare şi farmaceutice mesei funcţie de desemnat
(Codul Rutiei şi instruire în cadru - asigurare nerespectarea - Medicul de
Ordonanţa organizat a Codului materiale igienico- respectiv de medicina

Pagina 2 din 6
Nr Locuri de muncă/ MĂSURI Acţiuni de Termen Persoana
Riscuri evaluate
crt post de lucru Tehnice Organizatorice Igienico -sanitare Alte măsuri realizare realizare responsabilă
17/2002) Rutier şi Ordonanţei sanitare (săpun de realizarea muncii
17/2002 toaletă, unguente măsurilor SSM
- stabilire viteză de protecţie, - procurarea şi
maximă de deplasare alimentaţie de montarea
în curtea interioară protecţie) la indicatoarelor
(max. 10km/h) recomandarea de securitate
Lovire de către alte - elaborare IPSM medicului de (viteză maximă
mijloace de transport - control medical la medicina muncii, admisă) Permanent
angajare şi periodic reglementat prin -verificarea
-admiterea la lucru CIM respectarii
numai a şoferilor care prevederilor
sunt în deplinătatea privind
capacităţii de muncă, circulatia pe
prezentând aptitudini drumurile
Plecarea în cursă fără psihofiziologice si o publice;
verificarea stării - verificare stare stare de sănătate
tehnice (instalaţie de tehnică a corespunzătoare
frânare, direcţie, vehiculului la orice - toţi angajaţi sunt
iluminat, etc) plecare in cursă obligaţi si vor fi
instruiţi să poarte
centurile în timpul - menţionarea
circulaţiei pe verificării
drumurile publice tehnice în foaia
- este interzisă de parcurs a
circulaţia pe drumurile vehiculului sau
publice a vehiculelor ordinului de
care nu corespund serviciu
din punct de vedere
tehnic, precum şi în
cazul în care
termenul de
valabilitate al
inspecţiei tehnice a
expirat.
3. Manipulanti marfa Executarea - dotarea - verificarea purtării - desemnarea şi - asigurare - angajaţii vor fi - Conducatorii
defectuoasă de echipamentelor de permanente a EIP pregătirea unei vestiar instruiţi locurilor de

Pagina 3 din 6
Nr Locuri de muncă/ MĂSURI Acţiuni de Termen Persoana
Riscuri evaluate
crt post de lucru Tehnice Organizatorice Igienico -sanitare Alte măsuri realizare realizare responsabilă
operaţii, utilizarea muncă cu apărători distribuit conform persoane care să - asigurare loc referitor la muncă
greşită a mijloacelor de protecţie Normativ intern acorde primul ajutor de servire a importanţa -Lucrătorul
de protecţie etc. - dotarea - asigurarea instruirii în cazul producerii mesei apărătorilor de desemnat cu
Efectuarea de operaţii echipamentelor de tuturor persoanelor de accident protecţie si sa ssm
neprevăzute prin muncă cu sistem implicate, astfel încât - dotare cu trusă de raporteze orice - Medicul de
sarcina de muncă - de pornire protejat să fie în măsură să-şi prim ajutor, problemă medicina
pornirea desfăşoare activitatea alimentare cu legată de muncii
echipamentelor de fără riscuri pentru consumabile starea
muncă - dotare cu sănătatea şi farmaceutice apărătorilor de
Neutilizarea echipament securitatea proprie, - asigurare protecţie – Permanent
mijloacelor de individual de sau a celorlalţi materiale igienico- lipsuri,
protecţie din dotare protecţie lucrători, cât şi sanitare (săpun de degradări
Suprafeţe sau referitoare la toaletă, unguente - Acordarea de
contururi periculoase, raportarea imediată a de protecţie, sancţiuni sau
materiale cu unor neconformităţi alimentaţie de stimulente
suprafeţe tăioase, - purtarea protecţie) la economice în
abrazive - achiziţionare echipamentului de recomandarea funcţie de
echipamente de protecţie adecvat de medicului de nerespectarea
muncă pentru către toţi participanţii medicina muncii, respectiv de
Solicitare fizica transportul şi la procesul de muncă reglementat prin realizarea
Afecţiuni dorsale/ manipularea -- acordarea de CIM măsurilor SSM
osteomusculare mecanizată a perioade suficiente de -Acordarea gratuită - procurarea şi
provocate de materialelor repaus fiziologic sau de alimentaţie de montarea
manipularea unor de recuperare; efort protecţie lucrătorilor indicatoarelor
materiale grele de fizic prea frecvent sau care se încadrează de securitate
poziţii de lucru prelungit, care solicită în prevederile OG - Contactarea
vicioase în special coloana 99/2000 în cât mai multor
Efort dinamic intens - dotare cu sisteme vertebrală perioadele cu producători,
la manipularea unor de detectare şi - control medical la temperaturi distribuitori de
materiale grele sau alarmare în caz de angajare şi periodic extreme. EIP
pentru executarea incendiu - elaborare plan de
unor lucrări manuale - dotare cu intervenţie (în urma - efectuare
Neluare măsuri PSI stingătoare în stabilirii scenariului de verificări
număr suficient incendiu şi evaluarea PRAM;
- efectuare verificări riscului de incendiu) -se va urmări
PRAM - organizarea apărării în permanenţă

Pagina 4 din 6
Nr Locuri de muncă/ MĂSURI Acţiuni de Termen Persoana
Riscuri evaluate
crt post de lucru Tehnice Organizatorice Igienico -sanitare Alte măsuri realizare realizare responsabilă
în caz de incendiu, starea
afişare depozitelor de
- interdicţii lucrul cu butelii
Depozitări - verificări periodice foc deschis, fumat recipiente sub
necorespunzătoare a ale echipamentelor - amenajare locuri de presiune
recipienţilor sub de muncă, conf. fumat, semnalizate şi (goale sau
presiune grafic de întreţinere dotate cu scrumiere pline ) Permanent
Mişcări funcţionale şi reparaţii - întocmire IPSM
ale echipamentelor - verificări instalatii referitoare la
de muncă (discuri şi scule înainte de amenajarea
abrazive, circulare, inceperea lucrului depozitelor de butelii
etc.) recipiente sub
Deviere de la presiune
traiectoria normală a - procurarea şi - întocmire grafic de
sculelor de găurit montarea de verificări/ întreţinere/
Fixări încuietori pentru reparaţii
necorespunzătoare a securizarea - fixarea adecvată a
materialelor de tablourilor electrice pieselor la maşinile
prelucrat, manevre de debitat, găurit
greşite - respectarea
Factori de risc electric prescriptiilor de lucru
(atingere directă şi -amplasare de semne
indirectă intervenţii la de securitate de
instalaţii electrice fără - asigurare interzicere a
autorizarea şi ventilaţie generală, accesului
calificarea necesară, temperatură - interdicţie intervenţie
la tablouri electrice, adevată la locul de la instalaţia electrică
prize, ştechere, muncă aflată sub tensiune.
cordoane de -dotare cu lucrările vor fi
alimentare) antifoane la locurile executate numai de
de muncă unde personal calificat şi
Temperatura aerului zgomotul nu poate autorizat ca
ridicată sau scăzută fi redus prin măsuri electrician
Zgomot de nivel tehnice; - interzicerea utilizării
ridicat in timpul echipamentului de
lucrului muncă acţionat

Pagina 5 din 6
Nr Locuri de muncă/ MĂSURI Acţiuni de Termen Persoana
Riscuri evaluate
crt post de lucru Tehnice Organizatorice Igienico -sanitare Alte măsuri realizare realizare responsabilă
electric cu mâinile
umede sau folosind
Contact cu flacără îmbrăcăminte umed
Permanent
deschisă şi - efectuare
particule determinări de
zgomot
incandescente la
operaţii de sudură,
arsuri termice

INTOCMIT,
Inspector SSM: Anghel Dorin

Pagina 6 din 6

S-ar putea să vă placă și