Plan de prevenire şi protecţie

2011
(Elaborat în conformitate cu Anexa 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă)

Nr crt 1.

Locuri de muncă/ post de lucru Personal Tesa

Riscuri evaluate Staţionări, deplasări în spaţii productive, depozite sau curtea unităţii Împiedicare în praguri existente pe căile de acces şi circulaţie Cădere de obiecte sau risc datorat lipsei scării mobile pentru acces în arhivă Afecţiuni dorsale/ osteomusculare poziţii de lucru vicioase Efort static Solicitare psihicăoperaţii repetitive de ciclu complex Factori de risc electric: atingere directă şi indirectă,

MĂSURI Tehnice - dotare, instalare indicatoare de securitate (ex. limitarea vitezei în curtea unităţii la max. 10 km/h), marcare arii periculoase de lucru - eliminare praguri la nivelul pavimentului pe căile de acces şi evacuare - depozitare şi fixare corespunzătoare a mobilierului, obiectelor şi documentelor depozitate la înălţime - dotare cu scară mobilă dublă pentru acces arhivă Organizatorice - asigurarea instruirii tuturor persoanelor implicate, astfel încât să fie în măsură să-şi desfăşoare activitatea fără riscuri pentru sănătatea şi securitatea proprie, sau a celorlalţi lucrători, cât şi referitoare la raportarea imediată a unor neconformităţi - instruirea lucrătorilor privind poziţiile ergonomice de lucru şi efectele nerespectării acestora; - elaborarea unor instrucţiuni proprii de securitate a muncii privind lucrul cu videoterminale cu Igienico -sanitare - desemnarea şi pregătirea unei persoane care să acorde primul ajutor în cazul producerii de accident - menţinerea permanentă a curăţeniei pe scări, arhivă, holuri etc. - dotare cu trusă de prim ajutor, alimentare cu consumabile farmaceutice - asigurare materiale igienicosanitare (săpun de toaletă, unguente de protecţie alimentaţie de protecţie) la recomandarea medicului de medicina muncii, Alte măsuri - asigurare loc de servire a mesei; - asigurare utilităţi necesare pentru femei gravide, lăuze, etc. - asigurare utilităţi pentru persoane sensibile la riscuri (tineri, femei, persoane cu dizabilităţi); - acordarea pauzelor de odihnă; - selectarea atentă a personalului;

Acţiuni de realizare - procurarea şi montarea indicatoarelor de securitate - elaborarea unui suport de informare privind semnificaţia acestora - verificarea pragurilor de la toate uşile din clădire sau a altor modificări de nivel efectuate la nivelul pavimentului - angajaţii vor fi instruiţi să raporteze orice problemă legată de starea scărilor,

Termen realizare

Persoana responsabilă - Conducatorii locurilor de muncă -Lucrătorul desemnat cu ssm - Medicul de medicina muncii

Permanent

Pagina 1 din 6

Agenti distribuitori Agenti comanda Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare (ex.asigurarea unei ventilaţii naturale sau artificiale corespunzătoare. pardoselilor etc -identificarea tuturor tablourilor electrice de distributie din spaţiile de lucru . .dotare cu trusă de prim ajutor.verificare periodică a instalaţiilor de ventilaţie/ condiţionare aer Organizatorice prelucrarea cerinţelor minime din HG.se va avea grijă ca toate instalaţiile – prize.Medicul de medicina Pagina 2 din 6 . triunghiuri reflectorizante) .prelucrare şi instruire în cadru organizat a Codului .asigurare materiale igienico- . aparate de aer condiţionat .asigurare vestiar .Acordarea de sancţiuni sau stimulente economice în funcţie de nerespectarea respectiv de Permanent . Anual se va verifica rezistenţa de dispersie a prizei de legare la pământ Termen realizare Persoana responsabilă Permanent Temperatură coborâtă iarna şi ridicată vara Curenţi de aer. prize. sau aparatele electronice să aibă asigurată legarea electrică la pământ. lucrările vor fi executate numai de personal calificat şi autorizat ca electrician Igienico -sanitare reglementat prin CIM Alte măsuri Acţiuni de realizare căilor de acces. alimentare cu consumabile farmaceutice .verificarea dotării tuturor autoturismelor cu aceste mijloace de siguranţă .procurarea şi montarea de încuietori pentru securizarea tablourilor electrice -montarea centurilor de împământare a clădirilor -legarea la pământ a tablourilor de distribuţie a energiei electrice şi a echipamentelor de muncă -verificare anuală a rezistenţelor prizelor de împământare a echipamentelor electrice cu o firmă autorizată .Acordarea gratuită de alimentaţie de protecţie lucrătorilor care se încadrează în prevederile OG 99/2000 în perioadele cu temperaturi extreme 2. ştechere MĂSURI Tehnice . -Lucrătorul desemnat . la tablouri electrice.control medical la angajare şi periodic -aplicare indicatoare de securitate de interzicere a accesului .asigurare loc de servire a mesei .orice intervenţie la instalaţia electrică aflată sub tensiune este interzisă. de la geamuri şi uşi deschise.1028 din 09/08/2006 (transpunerea Directivei 90/270 CEE) .Conducatorii locurilor de muncă.Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate intervenţii la instalaţii electrice fără autorizarea şi calificarea necesară.dotarea tuturor autoturismelor cu toate mijloacele de siguranţă conform prevederilor actuale (Codul Rutiei şi Ordonanţa .

este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic.asigurare vestiar . reglementat prin CIM Alte măsuri Acţiuni de realizare realizarea măsurilor SSM .elaborare IPSM . direcţie.dotarea echipamentelor de .control medical la angajare şi periodic -admiterea la lucru numai a şoferilor care sunt în deplinătatea capacităţii de muncă. . unguente de protecţie. alimentaţie de protecţie) la recomandarea medicului de medicina muncii.procurarea şi montarea indicatoarelor de securitate (viteză maximă admisă) -verificarea respectarii prevederilor privind circulatia pe drumurile publice. precum şi în cazul în care termenul de valabilitate al inspecţiei tehnice a expirat.stabilire viteză maximă de deplasare în curtea interioară (max.desemnarea şi pregătirea unei .Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate MĂSURI Tehnice 17/2002) Organizatorice Rutier şi Ordonanţei 17/2002 . Termen realizare Persoana responsabilă muncii Lovire de către alte mijloace de transport Permanent Plecarea în cursă fără verificarea stării tehnice (instalaţie de frânare. Manipulanti marfa Executarea defectuoasă de .verificarea purtării permanente a EIP Igienico -sanitare sanitare (săpun de toaletă.menţionarea verificării tehnice în foaia de parcurs a vehiculului sau ordinului de serviciu 3. iluminat.toţi angajaţi sunt obligaţi si vor fi instruiţi să poarte centurile în timpul circulaţiei pe drumurile publice .verificare stare tehnică a vehiculului la orice plecare in cursă . 10km/h) .angajaţii vor fi instruiţi .Conducatorii locurilor de Pagina 3 din 6 . prezentând aptitudini psihofiziologice si o stare de sănătate corespunzătoare . etc) .

cât şi referitoare la raportarea imediată a unor neconformităţi .dotare cu stingătoare în număr suficient . degradări .purtarea echipamentului de protecţie adecvat de către toţi participanţii la procesul de muncă -. alimentaţie de protecţie) la recomandarea medicului de medicina muncii.organizarea apărării Igienico -sanitare persoane care să acorde primul ajutor în cazul producerii de accident . distribuitori de EIP . Alte măsuri .dotare cu sisteme de detectare şi alarmare în caz de incendiu . -se va urmări în permanenţă Termen realizare Persoana responsabilă muncă -Lucrătorul desemnat cu ssm .dotare cu trusă de prim ajutor.achiziţionare echipamente de muncă pentru transportul şi manipularea mecanizată a materialelor .asigurare loc de servire a mesei Acţiuni de realizare referitor la importanţa apărătorilor de protecţie si sa raporteze orice problemă legată de starea apărătorilor de protecţie – lipsuri.asigurare materiale igienicosanitare (săpun de toaletă.elaborare plan de intervenţie (în urma stabilirii scenariului de incendiu şi evaluarea riscului de incendiu) . materiale cu suprafeţe tăioase.control medical la angajare şi periodic .dotarea echipamentelor de muncă cu sistem de pornire protejat Organizatorice distribuit conform Normativ intern . Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă pornirea echipamentelor de muncă Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare Suprafeţe sau contururi periculoase. unguente de protecţie.efectuare verificări PRAM Pagina 4 din 6 . abrazive MĂSURI Tehnice muncă cu apărători de protecţie .Acordarea de sancţiuni sau stimulente economice în funcţie de nerespectarea respectiv de realizarea măsurilor SSM .efectuare verificări PRAM.procurarea şi montarea indicatoarelor de securitate .dotare cu echipament individual de protecţie Permanent Solicitare fizica Afecţiuni dorsale/ osteomusculare provocate de manipularea unor materiale grele de poziţii de lucru vicioase Efort dinamic intens la manipularea unor materiale grele sau pentru executarea unor lucrări manuale Neluare măsuri PSI . sau a celorlalţi lucrători. astfel încât să fie în măsură să-şi desfăşoare activitatea fără riscuri pentru sănătatea şi securitatea proprie.Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate operaţii. care solicită în special coloana vertebrală . alimentare cu consumabile farmaceutice .Medicul de medicina muncii .asigurarea instruirii tuturor persoanelor implicate. efort fizic prea frecvent sau prelungit. utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie etc. reglementat prin CIM -Acordarea gratuită de alimentaţie de protecţie lucrătorilor care se încadrează în prevederile OG 99/2000 în perioadele cu temperaturi extreme.acordarea de perioade suficiente de repaus fiziologic sau de recuperare.Contactarea cât mai multor producători.

asigurare ventilaţie generală.) Deviere de la traiectoria normală a sculelor de găurit Fixări necorespunzătoare a materialelor de prelucrat.interdicţii lucrul cu foc deschis.verificări instalatii şi scule înainte de inceperea lucrului Permanent .fixarea adecvată a pieselor la maşinile de debitat.interzicerea utilizării echipamentului de muncă acţionat Igienico -sanitare Alte măsuri Acţiuni de realizare starea depozitelor de butelii recipiente sub presiune (goale sau pline ) Termen realizare Persoana responsabilă Depozitări necorespunzătoare a recipienţilor sub presiune Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă (discuri abrazive.respectarea prescriptiilor de lucru -amplasare de semne de securitate de interzicere a accesului .interdicţie intervenţie la instalaţia electrică aflată sub tensiune. circulare. afişare .amenajare locuri de fumat. la tablouri electrice. semnalizate şi dotate cu scrumiere . găurit . Pagina 5 din 6 . manevre greşite Factori de risc electric (atingere directă şi indirectă intervenţii la instalaţii electrice fără autorizarea şi calificarea necesară. lucrările vor fi executate numai de personal calificat şi autorizat ca electrician . temperatură adevată la locul de muncă -dotare cu antifoane la locurile de muncă unde zgomotul nu poate fi redus prin măsuri tehnice. cordoane de alimentare) Temperatura aerului ridicată sau scăzută Zgomot de nivel ridicat in timpul lucrului .procurarea şi montarea de încuietori pentru securizarea tablourilor electrice .întocmire grafic de verificări/ întreţinere/ reparaţii . etc.întocmire IPSM referitoare la amenajarea depozitelor de butelii recipiente sub presiune . fumat . grafic de întreţinere şi reparaţii .Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate MĂSURI Tehnice Organizatorice în caz de incendiu. ştechere.verificări periodice ale echipamentelor de muncă. prize. conf.

Nr crt Locuri de muncă/ post de lucru Riscuri evaluate MĂSURI Tehnice Organizatorice electric cu mâinile umede sau folosind îmbrăcăminte umed . arsuri termice Permanent INTOCMIT.efectuare determinări de zgomot Igienico -sanitare Alte măsuri Acţiuni de realizare Termen realizare Persoana responsabilă Contact cu flacără deschisă şi particule incandescente la operaţii de sudură. Inspector SSM: Anghel Dorin Pagina 6 din 6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful