COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE DIMA” AN SCOLAR 2009 / 2010

REGULAMENT INTERN I. DISPOZITII GENERALE Art. 1. Prezentul regulament contine reguli si norme de disciplina, in comformitate cu Constitutia Romaniei, cu Legea Invatamantului nr.84/1995, republicatã cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, cu actele normative elaborate de MEC si respectiv ISJ Arges. Art. 1a. Regulamentul contine normele de organizare si functionare ale COLEGIULUI TEHNIC” DIMITRIE DIMA”, prevederile sale fiind obligatorii pentru elevi, profesori, parinti si personalul scolii, didactic si nedidactic. Art. 2. Respectarea regulamentului si a normelor de disciplina este obligatorie pentru toate persoanele incadrate in munca in unitate ( indiferent de durata contractului de munca, precum si a celor care lucreaza in cadrul unitatii ca detasati sau suplinitori, elevi si parinti, tutori legali ) care vin in contact cu unitatea de invatamant. Art. 3. Activitatea de instruire si educatie din cadrul unitatii de invatamant se desfasoara potrivit principiilor din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, ale Conventiei cu privire la Drepturile Copilului si potrivit actelor normative generale si speciale. Art. 4. Invatamantul preuniversitar din cadrul COLEGIULUI TEHNIC,,DIMITRIE DIMA’’este organizat potrivit legii in urmatoarele forme de invatamant: invatamant de zi, liceal tehnic , (clasele a IX –a - a XIII-a), Scoala de Arte si Meserii (clasa a X –a), clasa a XI-a An de completare ) , invatamant seral prin ruta progresiva (clasa a XII -a), invatamant frecventa redusa (clasele a XII-a, a XIII-a), Scoala de Maistri. Art. 5. Potrivit legii, in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar sunt

interzise crearea si functionarea oricaror formatiuni politice, desfasurarea activitatilor de propaganda politica, prozelitism religios, orice forma de activitate care incalca normele generale de moralitate si care pun in pericol sanatatea fizica sau psihica a elevilor. Art. 6. Prin ordin al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, se stabileste structura anului scolar (perioadele cursurilor, vacantelor, ale sesiunilor de examene ). In situatii obiective, bine intemeiate ( epidemii, calamitati naturale etc ) cursurile scolare pot fi suspendate pe o perioada determinata. Suspendarea cursurilor scolare se poate face dupa caz: - la nivelul unitatii de invatamant, la cererea directorului, cu aprobarea inspectorului scolar general - la nivelul grupurilor de unitati din acelasi judet , la cererea inspectoratului scolar , cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii - suspendarea temporara a cursurilor va fi urmata de masuri privind parcurgerea integrala a programei scolare. Aceste masuri vor fi stabilite prin decizia directorului unitatii de invatamant si vor fi controlate de Inspectoratul Scolar Judetean ARGES. Art. 7. Invatamantul preuniversitar, formatiunile de studiu cuprind, clase pe ani de studiu conform art. 158 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 8. Clasele din invatamantul liceal (in cadrul aceluiasi profil/calificări profesionale) se constituie in functie de oferta educationala a unitatii de invatamant ( inclusiv de limbile moderne ), de optiunile elevilor si de alte criterii proprii cuprinse in regulamentul de ordine interioara , luand in considerare mediile generale + mediile de la disciplinele de specialitate + optiunile elevilor. Art. 9. In cadrul Colegiului Tehnic '' DIMITRIE DIMA'' cursurile de zi se desfasoara in 2 schimburi, exceptie facand activitatea practica. Activitatea practica se va desfasura in cabinete, în atelierele din incinta scolii sau agentii economici conform protocoalelor de instruire practica, iar cursurile se vor desfãsura in corpul ‘ clădire şcoală ‘ si ‘ ateliere‘. Activitatea extracurriculara se poate desfasura si in alte spatii cu acordul conducerii Colegiului Tehnic '' DIMITRIE DIMA'' .

II. ORGANIZAREA INSTITUTIEI DE INVATAMANT Art. 10. Conducerea scolii este asigurata de Consiliul profesoral, Consiliul de administratie ca organe de decizie si directiune, Comisii de catedra, Comisii de lucru, Consiliile profesorilor claselor ca organe de lucru. Organigrama liceului care se aproba in fiecare an de catre Consiliul profesoral la propunerea Consiliului de administratie este parte a prezentului regulament. Aceste organe isi desfasoara activitatea pe baza unor planuri de munca anuale si semestriale supuse aprobarii Consiliului de administratie inainte de inceperea cursurilor. Art. 11. Fiecare comisie va avea o mapa care va contine: dosarul de procese-verbale, structura comisiei, regulamentul de functionare al comisiei si alte acte normative privind activitatea comisiei, planurile de activitate, alte materiale. Mapa este administrata de responsabilul comisiei, si va fi pastrata la directorul adjunct. Acestea vor fi inmanate sefului de comisie, sub semnatura. Art. 12. Procesele verbale intocmite la fiecare sedinta vor consemna ordinea de zi, absentele motivate sau nu, hotararile aprobate. Vor fi semnate de cei prezenti, iar cei absenti vor semna ulterior de luare la cunostinta. Art. 13. La inscrierea in invatamantul liceal si la scoala de maistri continuitatea studiului limbilor moderne se asigura in functie de oferta educationala a unitatii de invatamant, clasele fiind constituite in functie de oferta educationala si optiunile elevilor. III. ORGANE DE DECIZIE 2.1. Consiliul profesoral Art. 14. Consiliul profesoral are rolul de decizie in domeniul instructiveducativ. Art. 15. Participarea la sedintele Consiliului profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice, iar absenta nemotivata de la sedinte se considera abatere disciplinara.

Art. 16. Secretarul Consiliului profesoral are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele verbale ale sedintelor Consiliului profesoral. Art. 17. La sfarsitul fiecarei sedinte a Consiliului profesoral toti membrii si invitatii au obligatia sa semneze procesul verbal incheiat cu aceasta ocazie. Art. 18. Registrul de procese verbale este insotit de dosarul care contine anexele proceselor verbale (rapoarte, programe, informari, solicitari, memorii, sesizari). Cele 2 documente oficiale se pastreaza intr-un fiset securizat ale carui chei se gasesc la secretarul scolii. Art. 19. Consiliul profesoral se constituie din profesorii care au baza in liceu (mai mult de 9 ore/saptamana) si care au obligatia de a participa la toate sedintele Consiliului. Ceilalti profesori pot participa la sedinte in calitate de invitati. Art. 20. Presedintele Consiliului profesoral este directorul scolii. Art. 21. Data sedintelor ordinare se anunta cu 5 zile inainte. Sedintele extraordinare se anunta cat mai operativ. Art. 22. Hotararile Consiliului profesoral se adopta cu majoritate simpla si sunt obligatorii pentru tot personalul si toti elevii. Art. 23. Consiliul profesoral are urmatoarele atributii: a. dezbate, avizeaza si propune spre aprobare Consiliului de administratie planul de dezvoltare al scolii. b. aproba reprezentantii sai in Consiliul de administratie. c. dezbate si aproba variante de proiecte curriculare, profilul liceului, numar de clase formate si profilul acestora. d. aproba proiectul planului de scolarizare. e. valideaza situatia scolara la sfarsit de semestru si de an scolar. f. decide asupra aplicarii de recompense sau de sanctiuni in conformitate cu prezentul regulament. g. absenta nemotivata la Consiliul profesoral atrage pierderea punctajului corespunzator din fisa de evaluare. h. numeste Comisia de cercetare a faptelor care constituie abateri

disciplinare. i. stabileste sanctiuni disciplinare pe baza raportului Comisiei de cercetare j. valideaza notele la purtare mai mici de nota 7 k. dezbate si avizeaza regulamentul intern al unitatii de invatamant.

2.1.2. Consiliul de administratie Art. 24. Consiliul de administratie are rol de decizie in domeniul organizatoric si administrativ. Atributii: - Aproba planul de dezvoltare al scolii; - Elaboreaza fisele si criteriile de evaluare specifice unitatii de invatamant in vederea acordarii calificativelor anuale, primelor lunare si salariilor de merit; - Acorda calificativele anuale ale intregului personal didactic salarizat; - Aproba acordarea salariului de merit; - Stabileste componenta si atributiile comisiilor de lucru; - Aproba acordarea burselor scolare; - Avizeaza planul anual de venituri si cheltuieli; - Avizeaza proiectele de plan de scolarizare si de state de functii; - Stabileste structura si numarul posturilor pentru personalul didactic auxiliar. Art. 25. Consiliul de administratie este constituit din 9 - 15 membri. Componenta Consiliului de administratie este in conformitate cu art. 35 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si art 3 din regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Administratie. Secretarul Consiliului de administratie este numit de catre director dintre membrii acestuia, avand atributia de a consemna intr-un registru special procesele verbale ale sedintelor. Din Consiliul de administratie fac parte: directorul unitatii, directorul adjunct, reprezentantul consiliului local, reprezentantul primariei, reprezentantul agentilor economici, 1 – 5 reprezentanti ai cadrelor didactice, un reprezentant al parintilor (de regula presedintele Comitetului reprezentativ al parintilor) si un reprezentant al elevilor (presedintele Consiliului elevilor). Alegerea Consiliului de administratie se face pe o perioada de 1

30. Presedintele stampileaza si semneaza pentru autentificarea numarului de pagini.an. 2. Art. Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna pe baza unui grafic stabilit la inceputul anului scolar (convocarea se face cu minimum 48 ore inainte) precum si in sedinte extraordinare la solicitarea directorului sau a 1/3 din membrii sai. 31. . La sedintele Consiliului de administratie participa. Consiliul pentru curriculum este compus din responsabilii tuturor catedrelor. Consiliul pentru curriculum elaboreaza: a. Punctul sau de vedere se consemneaza in procesul verbal – liderul semneaza procesul verbal.3. consilierul psihopedagogic si consilierul pentru probleme educative si activitati extracurriculare. directorii scolii. Presedintele Consiliului este directorul. 28.1. Presedintele Consiliul de administratie este directorul scolii. discipline optionale. 27. Art. Art. Consiliul pentru curriculum Art. ca observator. proiectul curricular al scolii: trunchi comun. 26. Art. liderul sindical. Sedintele extraordinare se convoaca cat mai operativ ( ultima zi de luni din luna ). atunci cand sunt discutate probleme specifice activitatii elevilor sau a comitetelor de parinti sau atunci cand prezenta acestora este necesara. Secretarul Consiliului de administratie are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele verbale ale sedintelor Consiliul de administratie. Cele 2 documente oficiale se pastreaza in biroul directorului intr-un fiset securizat ale carui chei se gasesc la dispozitia presedintelui si secretarului consiliului. Procesele verbale se scriu in registrul de procese verbale ale Consiliul de administratie care se inregistreaza la unitatea de invatamant pentru a deveni document oficial. Componenta consiliului este aprobata in fiecare an scolar de Consiliul profesoral. In calitate de invitati pot participa reprezentanti ai parintilor si elevilor. se leaga si se numeroteaza pe ultima foaie. Art. Registrul de procese verbale este insotit de dosarul care contine anexele proceselor verbale. 29.

2. e. c. 2.2.2. Comisiile de catedra. 2. 32. Organele de lucru sunt urmatoarele: 2. criterii de selectie ale elevilor.2.10. Consiliul pentru curriculum are in subordine urmatoarele comisii: a.2. Comisia de perfectionare metodica.S.3. Comisia de monitorizare a ritmicitatii notarii si absentelor.12. d. 2. metodologia de evaluare.8.4.Comisiaachizitie carte in biblioteca scolara. Art. Comisiile de catedra b. casare) 2. 2.2. Comisia de coordonare si gestionare a activitatilor din internat si . Comisia dirigintilor si Consiliul consultativ al elevilor. 2.Comisia pentru programe si proiecte de dezvoltare. 2.2.2.2.2.6.I.2.14. b.2. 2.2.2.2.13.7. 2. 2. Comisia educativa avand in subordine Consiliile profesorilor claselor.( pe arii curriculare ) 2. Comisia pentru relatii comunitare si imaginea scolii. Comisia de inventariere ( subcomisii: receptie. Comisia pentru activitati extracurriculare .finalitati si obiective ale scolii.10. programe si planuri anuale si semestriale Documentele elaborate sunt supuse aprobarii Consiliului profesoral. Organe de lucru Art.2. olimpiade si concursuri scolare. 2. criterii de clasificare a optiunilor elevilor si de intocmire corecta a schemelor orare.2. 2. 33. Comisia de arhivare documente. Comisia pentru serviciul pe scoala. Comisia de orientare scolara. inventariere.11.5. Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare.2. Comisia pentru orar. 2.2. si protectie civila. oferta educationala a scolii si strategia promotionala. Comisia de securitate si sanatate in munca . 2.15. metodologia de aplicare a activitatii de consiliere si orientare. 2.8. Comisia tehnica P. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in procesul de invatamant si reforma educationala.2.2.16. profesionala.1. Comisia de perfectionare metodica c. Comisia pentru orar 2.9.

semestriale si pentru perioada de evaluare (individuale sau colective). olimpiade.Repartizarea responsabilitatilor in catedra .17.Situatii statistice (elaborate de catedra) care sa sintetizeze activitatea catedrei si evolutia rezultatelor elevilor (la invatatura. Daca din catedra fac parte profesori din mai multe discipline seful catedrei numeste cate un responsabil pentru fiecare dintre disciplinele componente. tematica. 35.Tematica sedintelor de catedra (una pe luna) . Art. Art.2.Incadrarea . o preincadrare a profesorilor pentru anul scolar urmator.2.Cercuri (tabel nominal cu elevii participanti. Comisiile se constituie anual (Consiliul de administratie putand decide formarea si altor comisii).18 Comisia Burse si bani de liceu. Nume şi prenume Statut Specialitatea Vechim e Grad didactic Studii an absolvire Ultimul stagiu de formare Adresă telefon Activităţi în timpul anului . 2.CV membri . 34. in fiecare an.Oferta catedrei pentru disciplinele la decizia scolii .Programele disciplinelor optionale (avizate de ISJ) Planificarile anuale. Comisiile de catedra elaboreaza. conform hotararii Consiliului de administratie.cantina. Art. crt. iar sefii comisiilor sunt numiti de Consiliul de administratie. .Graficul interasistentelor . 33.Lista proiectelor catedrei .Planul anual de activitate al catedrei . pana la sfarsitul anului scolar curent. Documentele catedrei sunt: . Comisiile de catedra se constituie pe arii curriculare. Comisia de coordonare si gestionare a activitatilor din ateliere. . planificarea calendaristica. 2.Tabel cu membrii catedrei Nr. programul) . tinandu-se cont de continuitate si de planul de scolarizare aprobat de ISJ ARGEŞ.Lista manualelor si optiunea pentru anul in curs pe clase .

Art. conducerea scolii va face precizarile necesare. planificarile. Comisia educativa coordoneaza activitatea educativa. In acest sens. Seful comisiei educative este consilierul pentru probleme educative si activitati extracurriculare. fiind formata din comisia dirigintilor.XIII) sunt desemnati de catre Consiliul de Administratie si propusi spre validare Consiliului profesoral. planul anual al catedrei vor fi elaborate si discutate la inceputul anului scolar. etc. in anul scolar urmator nu are voie sa candideze din nou la aceeasi functie. 42. Art. comunitatea locala. Comisia educativa coordoneaza activitatea Consiliilor clasei. 41. pana la 30 ale fiecarui luni. Comisia dirigintilor este alcatuita din dirigintii tuturor claselor. psiholog scolar. Art.2.2. etc) catre Consiliul de administratie. 39. Daca seful catedrei respective nu va indeplini toate aceste atributii. 40.Responsabilii de catedra sa puna la dispozitia Consiliului de administratie propunerile lunare argumentate pentru premieri. 38. Comisiei de organizare a serviciului pe scoala si a Comisiei de activitati extracurriculare. .concursuri). . ritmicitatea notarii. XII. Programele. parcurgerea materiei. responsabilul de proiecte. X. Comisia educativa coordoneaza parteneriatele. comisia de activitati extracurriculare. Consiliul elevilor. Art. . Comisiei pentru burse. conform unui grafic stabilit de acesta la inceputul anului scolar. raspunde de colaborarea liceului cu alti factori educationali: familia.Regulile de evaluare specifice disciplinei (individuale sau colective). Comisia de proiecte si programe educative Art. Art. XI. Informari periodice (privind rezultatele elevilor. 37. Comisia educativa se intruneste de doua ori pe semestru si de cate ori responsabilul sau directiunea considera necesar. 36. Art. iar responsabilii pe fiecare ciclu /an de studiu (IX. comisia pentru organizarea serbarilor si a manifestarilor permanente. 2. Comisia educativa se constituie la inceputul fiecarui an scolar.

Serviciul elevilor se desfasoara astfel: A ) SERVICIUL PE CLASA . Art.elevii de serviciu au urmatoarele atributii : • Se prezinta la cursuri cu 10 minute inainte de inceperea acestora si parasesc ultimii sala de clasa. Comisia de organizare a serviciului pe liceu este formata din doi membri si este condusa de un responsabil desemnat de Consiliul de administratie la inceputul fiecarui an scolar. Dirigintii si profesorii de serviciu asigura instruirea elevilor de serviciu. • Predau sala de clasa pe baza de proces verbal elevilor de serviciu din schimbul de dupa amiaza sau personalului de serviciu. uda florile. • Verifica prezenta la ore a colegilor de clasa si comunica profesorilor numele elevilor absenti. • Aerisesc clasa. Asigura creta. unul la comisie si unul la secretariat. • Asigura pastrarea curateniei in clase in timpul programului atentionând elevii care produc dezordine. burete si stergerea tablei. prosop. • Atrag atentia elevilor neglijenti sau care in mod intentionat conduc la deteriorarea salii de clasa. lambriuri. Atentie deosebita la folosirea gumei de mestecat care este interzisa in timpul orelor. Comisia organizeaza serviciul pe liceu pentru profesori si elevi. sterg praful de pe banci. 45.dirigintii vor stabili grupe de câte 2 elevi care vor efectua zilnic serviciul pe clasa . Art. Planificarea se face in doua exemplare. Art. in cancelarie si la avizierul de la intrarea in liceu. 44. 43. Serviciul pe liceu • . Comisia afiseaza planificarea profesorilor de serviciu pe liceu. • Inspecteaza starea bunurilor din clasa la inceperea si la sfârsitul orelor de curs si incheie un proces verbal intr-un caiet special apartinând fiecarei clase. 46.Art. pervaze. a.

• organizeaza serviciul pe scoala si prezinta elevilor de serviciu sarcinile pe care le au in timpul serviciului. incendii. programul cercurilor • propune activitati pentru petrecerea timpului liber (spectacole. Daca profesorii de serviciu nu-si realizeaza atributiile vor fi depunctati in fisa de evaluare anuala. Comisia de activitati extracurriculare Art. 2. echipe sportive • coordoneaza pregatirea si desfasurarea serbarilor scolare. .). Subcomisia pentru organizarea serbarilor si a manifestarilor permanente. Legii 109/1999 fiecare profesor trebuie sa faca de serviciu. balului bobocilor. etc. Sarcinile profesorilor de serviciu: • se prezinta la scoala cu 15 minute inainte de inceperea programului. Se alege cate un responsabil (sportiv. artistic. amenintari prin telefon.3. Componenta comisiei este stabilita de Consiliul de Administratie.) • organizeaza activitatea elevilor. timp liber. tabere. • semnaleaza absenta de la program a cadrelor didactice. stiintific. elevii participanti. pe ani de studiu si pe tipuri de activitati. seri distractive. face parte din Comisia de activitati extracurriculare. formatiei de dansuri.Serviciul profesorilor Zilnic. serviciul pe scoala va fi asigurat de profesorii programati (conf. Art. • supravegheaza sa nu se exercite presiuni si amenintari asupra elevilor. 49. Art. 47.2. vacante).. • supravegheaza starea de disciplina a elevilor in timpul pauzelor.). a concursurilor scolare. • intocmeste la sfarsitul programului un proces verbal in care consemneaza modul in care s-a desfasurat programul si evenimentele deosebite care au avut loc in timpul serviciului. Comisia are urmatoarele atributii: • centralizeaza: cercurile propuse de fiecare catedra. 48.. • anunta conducerea scolii si concomitent organele de ordine si de interventie in cazul producerii unor evenimente deosebite (furturi.

• Subcomisia intocmeste un dosar al activitatilor desfasurate care va cuprinde toate materialele editate cu acest prilej (program. si a modului de aplicare a acestora. 51. • Subcomisia in colaborare cu Comitetul de parinti asigura premierea (diplome.4. Art. 50. etc. pe discipline inrudite sau pe arii curriculare. Comisia se intruneste lunar si ori de cate ori este nevoie. comisii de jurizare. premii obtinute. Art. consiliaza cadrele didactice in procesul de elaborare a proiectarii didactice si a planificarilor semestriale. elaboreaza propunerile pentru oferta educationala a unitatii de invatamant si strategia acesteia. transmiterea invitatiilor. fiind formata din 5 membri. 53. c. Atributiile catedrelor/comisiilor metodice sunt urmatoarele: a. Comisia de perfectionare metodica se constituie la inceputul fiecarui an scolar. • Subcomisia asigura popularizarea acestei activitati. pe discipline de studiu.. disciplinele la care se organizeaza sesiuni de referate. programe scolare. premii. . curriculum.) si care va fi pastrat la biblioteca liceului. Constituirea Comisiei metodice: 1. subcomisia va fi desemnata anual de Consiliul de administratie.2. conducatorii formatiilor artistice. elaboreaza programe de activitati semestriale si anuale. elaboreaza instrumentele de evaluare si notare. cuprinzand obiective. propune juriul fiecarei manifestari. b. seful comisiei fiind responsabilul cu dezvoltarea profesionala din unitatea de invatamant. festivitate). Scopurile Comisiei de perfectionare metodica sunt: • sprijinirea personalului didactic in aplicarea reformei sistemului educational si in imbunatatirea activitatii didactice • informarea prompta a personalului didactic cu privire la planuri de invatamant. • 2. elevi. catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri. finalitati. titluri de referate. d. resurse materiale si umane. 52. curriculum la decizia scolii. etc. 54. In cadrul aceleiasi unitati de invatamant. pana la 15 octombrie.Este formata din dirigintii claselor . • Subcomisia stabileste calendarul activitatilor. Art. Art. Comisia de perfectionare metodica Art.

seful de catedra / comisie metodica evalueaza activitatea fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice si propune consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora. in special la profesorii stagiari. f. Art. Art. Consiliul clasei Art. seful de catedra / comisie metodica stabileste atributiile fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice. monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa si modul in care se realizeaza evaluarea elevilor. seful de catedra efectueaza asistente la lectiile cadrelor didactice si a cadrelor didactice de instruire practica din cadrul catedrei. 58. elaboreaza informari semestriale si la cererea directorului. sau la cei in activitatea carora se constata disfunctii in procesul de predare-invatare sau in relatia profesorelev. 55. m. analizeaza periodic performantele scolare ale elevilor. asupra activitatii catedrei/comisiei metodice.5. 56. cu precadere la stagiari si la cadrele didactice nou venite in unitatea de invatamant. j. schimburi de experienta etc. dupa o tematica aprobata de directorul unitatii de invatamant sau ori de cate ori directorul sau membrii catedrei/comisiei considera ca este necesar. i. Sedintele catedrei/comisiei metodice se tin lunar. pe care le prezinta in consiliul profesoral . Art. l. Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare si de instruire practica care preda la clasa respectiva.. din cel putin un parinte delegat al comitetului de parinti al clasei si din liderul . 57. organizeaza activitati de pregatire speciala a elevilor pentru examene si concursuri scolare.e. g. organizeaza si raspunde de desfasurarea recapitularilor finale. lectii demonstrative.2. Seful catedrei/comisiei metodice are obligatia de a participa la toate actiunile initiate de director si de a efectua asistente la orele de curs. in baza unui raport bine documentat. implementeaza si amelioreaza standardele de calitate specifice. 2. la cei nou veniti. Seful catedrei/comisiei metodice raspunde in fata directorului si a inspectorului de specialitate de activitatea profesionala a membrilor acesteia. k. organizeaza activitati de formare continua si de cercetare – actiuni specifice unitatii de invatamant. h.

in functie de comportarea acestora in unitatea de invatamant si in afara acesteia si propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7. Art. Dirigintele isi proiecteaza si isi desfasoara activitatea potrivit sarcinilor prevazute de planul anual al unitatii de invatamant si in acord cu . directorului. dar. . 60.propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite. Art. .propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei. Functia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de director cu aceasta responsabilitate.analizeaza. cat si pentru elevii cu rezultate deosebite.stimularea elevilor cu ritm lent de invatare.organizarea de activitati suplimentare cu elevii capabili de performante scolare.00. . Art. cel putin o data pe semestru. Consiliul clasei are urmatoarele atributii: .participa la intalniri cu parintii si elevii. semestrial si informeaza. Presedintele consiliului clasei este dirigintele. care predau la clasa respectiva. . consiliului profesoral. Art.stabileste masuri de asistenta educationala atat pentru elevii cu probleme de invatare sau de comportament. sanctiunile disciplinare prevazute pentru elevi de prezentul regulament si de regulamentul de ordine interioara.elevilor clasei respective. dirigintelui. 62. ori de cate ori este nevoie. . in situatii deosebite. Art. Coordonarea activitatii claselor de elevi se realizeaza prin diriginti numiti de directorul unitatii de invatamant dintre cadrele didactice de predare si de instruire practica si cu experienta. semestrial. Art. dupa caz. 64. . 63. . 61.elaboreaza aprecieri sintetice despre progresul scolar si comportamentul fiecarui elev. .evaluarea progresului scolar al elevului.propune. progresul scolar si comportamentul fiecarui elev. . la solicitarea dirigintelui sau a 1 / 3 dintre parintii elevilor clasei.armonizarea cerintelor educative ale personalului didactic de predare si instruire practica cu solicitarile elevilor si parintilor. Consiliul clasei isi desfasoara activitatea la nivelul fiecarei clase avand ca principale obiective: . in scris parintele. 59.

dupa caz. prin consultarea elevilor. . actiuni de orientare scolara si profesionala. Dirigintele intocmeste. eliberate de medicul de familie. Art. cu consilierul scolar in vederea armonizarii influentelor educative si pentru a asigura coeziunea clasei de elevi.particularitatile educationale ale clasei respective. neincheierea situatiei scolare sau repetentie.coordoneaza activitatea consiliului clasei. . precum si cu programa elaborata de Ministerul Educatiei.sprijina organizarea si desfasurarea activitatilor elevilor in afara clasei si a unitatii de invatamant. dupa consultarea profesorilor clasei. impreuna cu consilierul scolar. prevederile prezentului regulament. . precum si in baza cererilor personale.analizeaza periodic situatia la invatatura a elevilor. initiaza cu consiliul clasei programe de consultatii cu parintii. . . impreuna cu consiliul clasei. Dirigintele are urmatoarele atributii: . cerceteaza cauzele absentelor unor elevi si informeaza familia elevului. lunar. nota la purtare a fiecarui elev si prezinta in scris Consiliului profesoral propunerile de notare mai mici de . monitorizeaza indeplinirea indatoririlor scolare de catre toti elevii. pe baza de proces-verbal. .preia. precum si la certificarea competentelor profesionale.numeste. planificarea semestriala si anuala care va cuprinde componentele activitatii educative. . motivate. familiile elevilor in legatura cu situatiile de corigenta.urmareste frecventa elevilor. .stabileste. in acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi. sanctionari disciplinare. a parintilor si a elevilor. .informeaza elevii din clasele terminale si pe parintii acestora cu privire la prevederile referitoare la examenul de bacalaureat. repartizeaza sarcini si organizeaza impreuna cu acesta colectivul de elevi al clasei. 66. 65. aprobate de director. dupa caz.informeaza.organizeaza. .motiveaza absentele elevilor pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al scolii sau. Cercetarii si Inovarii. liderul elevilor clasei. . in scris.colaboreaza cu toti profesorii clasei si. .prezinta elevilor si parintilor. sala de clasa in care isi desfasoara activitatea elevii carora le este diriginte si raspunde de pastrarea si modernizarea acesteia. Art. ale parintilor acestora.

aplica. elevilor le este interzis sa se ridice pe pervazul geamului. . . .Asigura instructajul elevilor privind securitatea si sanatatea in munca specifice activitatii din scoala: 1. participarea organizata a elevilor la activitati in cluburi si asociatii sportive.00 pentru elevii care au savarsit abateri grave . pentru a nu provoca busculade. inmaneaza elevilor diplome si premii la festivitatea fiecarui sfarsit de an scolar. . de amanare a incheierii situatiei scolare si de aplicare a unor sanctiuni disciplinare.prezinta spre validare Consiliului profesoral raportul scris asupra situatiei scolare si comportamentale a elevilor la sfarsitul semestrului/anului scolar. in afara unitatii de invatamant.completeaza catalogul clasei si raspunde de exactitatea datelor inscrise si de starea fizica a acestuia. . sa se agate de orice fel de bare.organizeaza intalniri si discutii cu parintii. consemneaza in carnetele de elev mediile semestriale si anuale. . in conformitate cu legislatia in vigoare. 2. sanctiunile elevilor prevazute in prezentul regulament.felicita.7. propune acordarea premiilor. recompenselor si distinctiilor potrivit prevederilor regulamentului de ordine interioara. . sa-si puna piedica. . . spre aprobare.proiecteaza. pe balustrade. in scris.propune Consiliului de administratie acordarea de alocatii si burse elevilor. dulapuri. Pentru prevenirea accidentelor prin cadere de la inaltime sau de la acelasi nivel. parintii sau tutorii elevilor pentru rezultatele exceptionale obtinute de copiii lor la invatatura sau in cadrul activitatilor extrascolare. cosuri de . stabileste clasificarea elevilor la sfarsitul anului scolar. sa iasa brusc in fata celorlalti. pe acoperis.In timpul deplasarii in scoala sau in afara scolii elevii nu au voie sa alerge.recomanda directorului. cultural-artistice si stiintifice. . de consiliere si de orientare scolara si profesionala in functie de particularitatile colectivului de elevi. se consulta cu acestia in legatura cu cauzele si masurile care vizeaza progresul scolar care se pot desfasura pe grupe. organizeaza si desfasoara activitati educative. pe baza consultarii cu directorul. individuale sau in plen si-i informeaza pe acestia despre potentialele situatii de corigente.calculeaza media generala semestriala si anuala a fiecarui elev.

Orele de educatie fizica nu se vor desfasura in salile de clasa. . . Dirigintele clasei coordoneaza intreaga activitate pe probleme de SSM. obiecte ascutite dar si a unor substante inflamabile. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii Art. Elevii vor respecta regulile de igiena in salile de clasa. Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare se interzice utilizarea instalatiilor electrice improvizate sau cu defectiuni. . biologie. 10. Se interzice introducerea in salile de curs a unor obiecte care ar putea pune in pericol integritatea corporala: ace.caietul dirigintelui (care trebuie sa contina fisa psihopedagogica. 68. Ministerul Educatiei. 5. precum si metodologia de asigurare a calitatii. alcool. grupuri sanitare pentru prevenirea bolilor transmisibile. 8. accesul si evacuarea elevilor in si din scoala se vor face in prezenta cadrelor didactice de serviciu. etc. chimie. 3. Daca dirigintii desemnati pentru un an scolar nu isi vor indeplini aceste atributii seful Comisiei dirigintilor nu va aproba punctajele corespunzatoare din fisa de evaluare.2. 67.planul de activitate semestrial (planificarea temelor.baschet.fisa clasei . poate propune neplata indemnizatiei de diriginte si poate propune Consiliului de Administratie retragerea calitatii de diriginte. 9. 2.6. indicatori de performanta. Dirigintii vor intocmi urmatoarele documente: .contributii la comisia dirigintilor pe scoala. toxice. date personale. Pentru prevenirea busculadelor. standarde de referinta. 4. activitati extracurriculare) . 6. date familiale.planul de activitate anual . Cercetarii si Inovarii adopta standarde. Art.fisa de evaluare a randamentului si progresului scolar a elevilor. ci numai in salile de sport sau terenuri amenajate si sub supravegherea permanenta a profesorului coordonator. Accesul elevilor in laboratoarele de fizica. 7. Se interzice accesul elevilor in zona santierului de constructii din curtea scolii. informatica se face numai in prezenta profesorului dupa prelucrarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca.

prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern. 74. aprobate de conducerea unitatii scolare. . 70. Art. . . Art. Art. Art. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii este formata din 39 membri.reprezentanti ai consiliului local. Art.Art. 69. potrivit legii. Cercetarii si Inovarii se va baza pe analiza raportului de evaluare interna a activitatii din unitatea scolara. Conducerea ei operativa este asigurata de coordonatorul comisiei sau de un responsabil desemnat de acesta.coopereaza cu agentia romana specializata pentru asigurarea calitatii. in cazul invatamantului liceal. . Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii are urmatoarele atributii: .reprezentanti ai parintilor. Componenta comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii cuprinde in numar relativ egal: . cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara ori din strainatate. conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia in vigoare. . Membrii comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii nu pot indeplini functia de director sau director adjunct in institutia respectiva. din partea Agentiei Romane pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar sau a Ministerului Educatiei.reprezentanti ai corpului profesoral. 73. cu exceptia persoanei care asigura conducerea ei operativa. Raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor.elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii. 72.elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei. In baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei. Cercetarii si Inovarii unitatea scolara elaboreaza si adopta propria strategie si propriul regulament de functionare a comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii.elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in unitatea scolara respectiva. . 71. Orice control sau evaluare externa a calitatii.

sprijina unitatea de invatamant si dirigintele in activitatea de consiliere si de orientare socioprofesionala sau de integrare sociala a absolventilor. sa asigurare frecventa scolara a elevului in invatamantul obligatoriu. 75. in consiliul reprezentativ al parintilor.atrage persoane fizice sau juridice care. Comitetul de parinti al clasei Art.are initiative si se implica in imbunatatirea conditiilor de studiu pentru elevii clasei.PARINTII Dispozitii generale Art. (2) Convocarea adunarii generale pentru alegerea comitetului de parinti al clasei are loc in primele zile de la inceperea cursurilor anului scolar.sprijina dirigintele in organizarea si desfasurarea unor activitati extrascolare. (4) Dirigintele sau presedintele comitetului de parinti al clasei convoaca adunarea generala a parintilor la inceputul fiecarui semestru si la incheierea anului scolar. Art. sa ia legatura cu /dirigintele pentru a cunoaste evolutia copilului lor. sustin programe de modernizare a activitatii educative si a bazei materiale din clasa si din scoala. (1) Parintii/ tutorii legali au dreptul si obligatia de a colabora cu unitatea de invatamant. De asemenea. dirigintele sau presedintele comitetului de parinti al clasei poate convoca adunarea generala a parintilor ori de cate ori este necesar. 76. . Acestia au urmatoarele functii: presedinte. prin contributii financiare sau materiale. (1) Comitetul de parinti al clasei se alege in fiecare an in adunarea generala a parintilor elevilor clasei. (3) Parintele. tutorele legal instituit sau sustinatorul legal sunt obligati. (5) Comitetul de parinti al clasei reprezinta interesele parintilor elevilor clasei in adunarea generala pe scoala a parintilor. conform legii.2. doi membri. Comitetul de parinti are urmatoarele atributii: . in consiliul profesoral si in consiliul clasei. (2)Parintii/ tutorii legali au obligatia ca. 77. (3) Comitetul de parinti al clasei se compune din trei membri. cel putin o data pe luna. . in vederea realizarii obiectivelor educationale. .7. 2. . convocata de diriginte care prezideaza sedinta.

(2) Comitetul de parinti poate propune. dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei sau a unitatii de invatamant. in adunarea generala. (1) Comitetul de parinti tine legatura cu unitatea de invatamant. exercitarea de catre elevi a drepturilor prevazute de prezentul regulament si de prevederile legale in vigoare. - Art. Informarea celor implicati referitor la continutul acestui articol.2. 78.sprijina conducerea unitatii de invatamant si dirigintele in intretinerea. (1) Consiliul reprezentativ al parintilor poate decide constituirea sa in asociatie cu personalitate juridica. (1) isi desemneaza reprezentantii sai in organismele de conducere ale scolii. (9) Se interzice initierea. prin dirigintele clasei. 2. este obligatorie. . (5) Este interzisa implicarea elevilor in strangerea fondurilor. Consiliul reprezentativ al parintilor / Asociatia de parinti Art. (2) Consiliul reprezentativ al parintilor prevazut la alin. 81. (2) nu este obligatorie. dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei si a unitatii de invatamant. La nivelul fiecarei unitati de invatamant functioneaza Consiliul reprezentativ al parintilor. (1) Consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de invatamant este compus din presedintii comitetelor de parinti ai fiecarei clase. daca se considera necesar. 80. de catre scoala sau parinti. (2) se colecteaza si se administreaza numai de catre comitetul de parinti.8. a oricarei discutii cu elevii in vederea colectarii si administrarii acestor fonduri. in nici un caz. (8) Sponsorizarea clasei sau a unitatii de invatamant nu atrage dupa sine drepturi in plus pentru anumiti elevi. (2) Consiliul reprezentativ al parintilor/ Asociatia parintilor se organizeaza si functioneaza in conformitate cu propriul regulament de ordine interioara / statutul asociatiei. fara implicarea cadrelor didactice. insusite de catre comitet. (4) Contributia prevazuta la alin. o suma minima prin care parintii elevilor clasei sa contribuie la intretinerea. 79. (7) Fondurile banesti ale Comitetului de parinti se cheltuiesc la initiativa acestuia sau ca urmare a propunerii dirigintelui sau a directorului. (6) Dirigintelui ii este interzis sa opereze cu aceste fonduri. iar neachitarea acesteia nu poate limita. conform reglementarilor in vigoare. (3) Contributia prevazuta la alin. Art. Art.

sprijina parteneriatele educationale dintre unitatile de invatamant si institutiile cu rol educativ in plan local. Art.conlucreaza cu comisiile de ocrotirea a minorilor. .sustine conducerea unitatii scolare in organizarea si desfasurarea consultatiilor cu parintii.acordarea de premii si burse elevilor. .propune masuri pentru scolarizarea elevilor din invatamantul obligatoriu si incadrarea in munca a absolventilor. 82..are intiative si se implica in imbunatatirea calitatii vietii si activitatii elevilor. cu organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile nonguvernamentale cu atributii in acest sens.propune unitatilor de invatamant discipline si domenii care sa se studieze prin curriculum la decizia scolii. (1) Comitetele de parinti ale claselor/Consiliul reprezentativ al parintilor/Asociatia de parinti pot atrage resurse financiare extrabugetare. .modernizarea si intretinerea patrimoniului unitatii de invatamant. .sprijina conducerea unitatii de invatamant in intretinerea si modernizarea bazei materiale. modul de folosire a acestora. in vederea solutionarii situatiei elevilor care au nevoie de ocrotire. . care vor fi utilizate pentru: . 83. .se preocupa de conservarea. venite din partea unor persoane fizice sau juridice din tara si strainatate.Art. . . a bazei materiale si sportive.profesionala sau de integrare sociala a absolventilor. . de dezvoltare a multiculturalitatii si a dialogului cultural. . . promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice minoritatilor in plan local.identifica surse de finatare extrabugetara si propune Consiliului de administratie al unitatii la nivelul careia se constituie. donatii. constand in contributii.sustine unitatile de invatamant in derularea programelor de prevenire si de combatere a abandonului scolar. Consiliul reprezentativ al parintilor /Asociatia de parinti are urmatoarele atributii: .sustine unitatea de invatamant in activitatea de consiliere si orientare socio.sustine unitatea de invatamant in organizarea si desfasurarea festivitatilor anuale. . . . pe teme educationale. sponsorizari etc.analizeaza piata muncii din localitate si din judet si propune pregatirea elevilor in domeniile cerute de zona respectiva.

comunicari M. (2) Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri. . . modifica orarul scolii cand este cazul ( miscarea cadrelor didactice.intocmeste. (3) Fondurile colectate in conditiile aliniatului 1 se cheltuiesc numai prin decizia organizatiilor parintilor. 2. 86.S. . I. Atributiile comisiei sunt urmatoarele: . 85. (4) Adunarea generala a asociatiei parintilor din unitatea de invatamant stabileste suma de bani care poate sa se afle permanent la dispozitia consiliului reprezentativ al parintilor si care sa fie folosita pentru situatii urgente. Art.alcatuieste repartizarea pe sali a cadrelor didactice. Atributiile comisiei sunt: . (3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al parintilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia. din propria initiativa sau la propunerea directorului. afiseaza orarul claselor si al cadrelor didactice si asigura transmiterea la clase.J. (1) Colectarea si administrarea sumelor reprezentand o cota-parte din contributia prevazuta la art. Comisia de orar Art.. Comisia de protectie civila este constituita si functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare. Comisia de orar este formata din 5 membri desemnati de director. (2) Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri. Programul de funtionare al scolii este stabilit in fiecare an.. 2.C.E.acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie materiala precara..9. la solicitarea directorului unitatii de invatamant. din proprie initiativa. 88. 89. Art. 84.2. Art.alcatuieste orarul scolii. Modificarile ulterioare sunt efectuate de Consiliul de Administratie. . sau la propunerea directorului.). inainte de inceperea cursurilor de Consiliul de Administratie.10.sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare.alte activitati care privesc bunul mers al unitatii de invatamant sau care sunt aprobate de adunarea generala a parintilor.2. Comisia de PSI si protectie civila Art. Art.I. 85 se face numai de catre consiliul reprezentativ al parintilor . . 87.

chimica. Este constituita si functioneaza in conformitate cu Legea 319 / 2006 privind normele generale de protectie a muncii si HG 1425 / 2006.stabilirea si mentinerea unor contacte permanente cu factorii responsabili in protectie civila de la nivelul judetului (Inspectorat scolar. . secretar. organizarea unor lectii deschise..elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot aparea in scoala si in afara scolii. 95. . Art.elaborarea unor materiale informative pentru documentarea profesorilor si elevilor in protectie civila.. Atributiile Comisiei de protectie a muncii constau in: . . Art. dirigintii claselor. armata. poluare radioactiva. - 2. Art. Comisia de securitate si sanatate in munca Art.efectuarea instructajelor de protectie a muncii pentru activitati extracurriculare (de catre conducatorii activitatilor). . Comisia de protectie a muncii se intruneste semestrial si ori de cate ori este nevoie.asigurarea conditiilor normale de desfasurare a activitatilor scolii in colaborarea cu administratia. . razboaie. etc. Componenta comisiei se stabileste la fiecare inceput de an scolar si este coordonata de un presedinte desemnat de Consiliul de administratie. 91. 94.comisia este formata din 3 membri dintre care Consiliul de administratie desemneaza un responsabil. laboranti. Art. .). 92.11. administrator. 90.). etc. 93. Art. inundatii.organizarea instructajelor de protetie a muncii pe activitati. incendii) sau produse de om (incendii. . .stabilirea unui program semestrial de popularizare si avertizare a elevilor in privinta calamitatilor provocate de dezastre naturale (cutremure. .2. Comisia de Cruce Rosie face parte din Comisia de protectie a muncii. Comisia de protectie a muncii are in componenta: sefii de catedra ai disciplinelor ce folosesc laboratoare. dezbateri. etc. sali de sport.elaborarea normelor de protectie a muncii pe diferite compartimente si activitati tinand cont de riscurile si accidentele ce pot interveni.stabilirea unui program de activitati practice care sa vizeze pregatirea elevilor pentru a reactiona rapid si eficient in cazul producerii accidentelor mai sus mentionate.

comisia colaboreaza cu medicul liceului si cu medicii de specialitate. . consumului de droguri. Procesul de invatamant. cabinete etc. cadrele didactice exercita asupra elevilor in mod constient si sistematic. .elaboreaza materiale informative si de documentare care sa fie utilizate de diriginti. . . cu truse medicale si masuri de instruire a cadrelor didactice si a elevilor privind acordarea primului ajutor in caz de accidente. . III – PROCESUL DE INVATAMANT 3. Atributiile comisiei PSI sunt: . planurile de evacuare in caz de incendiu si normele de comportare in caz de incendiu.urmareste realizarea actiunilor stabilite si prezinta periodic normele si sarcinile de prevenire si stingere ce revin personalului si elevilor precum si consecintele diferitelor manifestari de neglijenta si nepasare. laboranti in activitatea de prevenire a incendiilor.organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor prin plan anual de munca. .comisia organizeaza un cerc "Sanitarii priceputi". profesori.difuzeaza in salile de clasa. .comisia ia masuri de echipare a cabinetelor. .comisia difuzeaza in toate clasele sfaturi generale privind igiena personala si colectiva.comisia asigura informarea elevilor privind masurile de prevenire si inlaturare a unor maladii. In cadrul procesului de invatamant. Art. 96. salilor de sport. un ansamblu de actiuni pentru formarea personalitatii acestora in concordanta cu cerintele idealului . alcoolismului.comisia funtioneaza pe baza unui program de activitate anual. cu organizatii internationale care au ca scop mentinerea sanatatii elevilor . Standardele procesului de invatamant.comisia are legaturi cu Crucea Rosie – filiala ARGES. . - 2. pregateste echipaje care participa la concursuri specifice.12 Comisia de prevenire si stingere a incendiilor (PSI) Art. .comisia asigura informarea elevilor privind masurile de combatere a tabagismului.2. careia i se subordoneaza.1.intocmeste necesarul de mijloace si materiale pentru PSI si solicita conducatorului de unitate fondurile necesare. 97. laboratoare.

echipe sportive etc. In procesul instructiv . 3. 98. 103. 101. Atitudinile fundamentale constau in comportamente necesare integrarii in activitatea socio-economica. Art. 105.E.00. de organizare. in prima zi a anului scolar incepand cu ora 9. 104. Disciplina este asigurata de cadrele didactice desemnate de Consiliul de Administratie care stabilesc dispunerea claselor si de diriginti (acestia sunt obligati sa insoteasca clasa sau sa desemneze un inlocuitor).2.C.). Invatarea inglobeaza totalitatea actiunilor pe care trebuie sa le intreprinda elevul in procesul de invatamant. coordonare si stimulare a activitatii elevilor in vederea asigurarii unui cadru adecvat formarii personalitatii acestora. proprii unei gandiri sistematice si in capacitati de comunicare. Art.educativ cadrul didactic interactioneaza si conlucreaza cu elevii. Incheierea cursurilor se marcheaza prin festivitatea de premiere a elevilor merituosi prilej cu care se atribuie diplome si premii elevilor clasati pe primele locuri in clasele respective si mentiuni celor care s-au distins in diferite ocazii. a capacitatilor metodologice si a atitudinilor. formatii artistice. Structura anului scolar este cea stabilita de M.educational prevazut de Legea invatamantului. 100. Premiile se atribuie conform "Regulamentului de organizare . Art. aplicate diferentiat in functie de contextul acestora. Procesul instructiv – educativ se realizeaza prin activitati curriculare (lectii. 99. Art. Competentele disciplinare constau in capacitati de munca intelectuala. Art. Art. Art. Deschiderea cursurilor se face in mod festiv pe baza unui program special. Art. 102.educativ rolul conducator il are cadrul didactic care conduce acest proces potrivit obiectivelor activitatii. Structura anului scolar.I in fiecare an scolar. Predarea este activitatea profesorului de comunicare a cunostintelor. In procesul instructiv . lucrari de laborator) si activitatii extracurriculare (cercuri. In invatamant se urmareste realizarea competentelor disciplinare. in formarea de atitudini fata de propria persoana si societate.

profesorul de serviciu are obligatia de a supraveghea accesul in scoala a persoanelor straine si de a-i sesiza directorului de serviciu prezenta acestora in unitate. Dirigintii claselor asigura completarea (scrierea) diplomelor. durata. precum si de sanctionare a cadrelor didactice care absenteaza nemotivat trebuie stabilit de conducerea scolii si inregistrat de secretarul sef.modul de programare si evidenta a concediilor de odihna. pentru cadre didactice. care se aproba in comisia educativa. 108. La festivitatea de premiere este obligatorie prezenta dirigintilor (care inmaneaza diplomele) si a cadrelor didactice (care inmaneaza mentiunile acordate). Art. a concediilor de boala. 107. . Art. 106 Organizarea timpului de lucru in unitate . . Programul scolar. Dirigintii propun premii speciale si mentiuni. Festivitatea de premiere se organizeaza dupa un program stabilit de Consiliul de Administratie si comisia educativa. pentru personalul auxiliar si pentru personalul de intretinere din scoala. respectiv a gardianului. de studiu si a celor fara plata. Orarul scolar.si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat".in corpurile scoală si ateliere activitatea personalului de curatenie incepe la ora 600.si se termina la ora 2200. Participantii la festivitatea de premiere pot parasi sala doar dupa incheierea acesteia.programul de activitate in unitate incepe la ora 8 si se termina la ora 20 .evidenta orelor efectuate peste program se va face in condica respectiva.evidenta prezentei personalului se va face in conditii speciale. . Durata orelor de curs este de 50 de minute iar a pauzelor de 10 . Dirigintii asigura totodata disciplina pe timpul festivitatii consemnand eventuale abateri ale elevilor. destinata acestui scop in care se vor consemna: ziua. a zilelor libere. iar premiile vor fi retinute la scoala. 3. . Orele de incepere si incheiere a cursurilor se aproba de Consiliul de administratie la propunerea directorului si a comisiei de orar. Art.accesul in scoala este interzis persoanelor straine care nu sunt insotite de un cadru didactic al unitatii sau care nu au acordul conducerii scolii.3. Elevilor premianti care nu se prezinta la festivitate le vor fi transmise diplomele. tipul de activitate desfasurata si scopul desfasurarii activitatii. .

112. constituie abateri si se santioneaza conform prevederilor statutului personalului didactic. activitatile cultural artistice. Materia de studiu prevazuta in programele scolare se repartizeaza pe lectii prin planificarile curriculare anuale si semestriale care se intocmesc de profesori pentru fiecare obiect si clasa inaintea inceperii cursurilor.4. Structura planificarilor este stabilita de fiecare catedra.minute. profesori de serviciu si conducerea scolii.) se desfasoara in afara orarului scolii cu exceptia activitatilor platite. Solicitarile cluburilor sportive pentru participare la programe de pregatire sau competitii se depun la secretariat cu 5 zile inainte si se supun aprobarii directorului. 113. Ordinea si disciplina se asigura de cadrele didactice.C. personal auxiliar.I (pentru orele din trunchiul comun) si a optiunilor elevilor pe baza ofertei scolii (pentru disciplinele optionale). Activitatile extracurriculare (pregatirea suplimentara. 110. cu aprobarea Inspectoratului Scolar Judetean. Art. sportive etc.E. si parcurgerea integrala si ritmica a materiei sunt obligatorii pentru toti profesorii. Nerespectarea acestor cerinte. 109. pana pe 15 iunie a fiecarui an scolar. a continutului programelor. Catedrele au obligatia de a elabora programele pentru disciplinele optionale pentru anul scolar viitor si a obtine aprobarea I.J. Respectarea numarului de ore pentru fiecare disciplina (de trunchi comun sau optional). In zilele de incheiere a semestrelor sau cu ocazia unor festivitati Consiliul de administratie poate aproba reducerea duratei orelor de curs(dar nu mai putin de 30 minute) si a pauzelor. Art. pentru a se asigura astfel timpul necesar acestor festivitati sau pentru Consiliul profesoral. predarea la un nivel scazut sau la un nivel ce depaseste posibilitatile de intelegere si asimilare ale elevilor. Conducatorii acestor activitati le vor consemna zilnic in condica de prezenta. Art. Art. Programul se poate modifica anual. . Programe. Organizarea si evidenta acestor activitati revine catedrelor si Consiliului pentru curriculum. Indiferent de motiv se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs. cercurile. 111. aprobate de M. Intreaga activitate desfasurata de profesori cu elevii la clasa se realizeaza pe baza cunoasterii temeinice si respectarii obligatorii a prevederilor planurilor cadru si programelor scolare. Planuri cadru de invatimant. Art.S. 3. Manuale scolare.

republicata. Legea Invatamantului nr. Art. 128/1997 cu modificarile si completarile ulterioare reglementeaza functiile.116. In scoala se vor utiliza numai manuale aprobate de M. capabil sa relationeze corespunzator cu elevii. Planificarile se definitiveaza in plenul catedrei si sunt aprobate de seful de catedra.E. 114. 115. parintii si colegii.Semestrial se intocmeste planificarea calendaristica. Art.5. inainte de finalul anului scolar curent.6. DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC Art. Evaluarea rezultatelor elevilor.I. la seful catedrei verifica lunar stadiul parcurgerii programei. 3. personal didactic auxiliar si nedidactic cu calitati morale. cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.84/1995. 118. Incheierea situatiei scolare se face conform art. pe teme/lectii si ore. Codul evaluarii (regulile de evaluare) este elaborat de fiecare catedra. Art. individualizat si actualizat la inceputul fiecarui an scolar.60 din Regulamentul unitatilor scolare. 117. Profesorii care nu respecta regulile codului vor fi depunctati la evaluare. PERSONALUL DIDACTIC. Manualele alternative vor fi recomandate elevilor de profesorii claselor. Incheierea situatiei scolare. Acesta le prezinta pentru vizare administrativa conducerii liceului in cel mult 2 saptamani de la inceperea fiecarui semestru.C.52 din Regulamentul unitatilor scolare. 53 . Un exemplar din planificarea curriculara si un exemplar din planificarea calendaristica se depun la mapa catedrei. . 51 . daca este posibil. responsabilitatile. Evaluarea se face ritmic conform metodologiei stabilite de Serviciul National de Evaluare si Examinare respectandu-se prevederile art. drepturile si obligatiile personalului didactic de predare si de instruire practica si ale personalului didactic auxiliar. (1) In sistemul national de invatamant functioneaza personal didactic de predare si de instruire practica. apt din punct de vedere medical. Art. 3. competentele.

(2) Personalul din invatamant are obligatia de a participa la programe de formare continua. se sanctioneaza cu excluderea din invatamant. integritatea fizica si psihica a elevului/ copilului.D. Cercetarii si Inovării cu Ministerul Sanatatii. privata si familiala a acestuia. alegerea manualului si materialelor didactice auxiliare care vor fi folosite intr-un interval scolar determinat. elaborari de programe de activitati semestriale si anuale. precum si agresarea verbala sau fizica a elevilor si/sau a colegilor. c) fiecare cadru didactic este obligat sa intocmeasca planificarile calendaristice pâna la data fixata pentru predarea acestora sefilor de catedra . resurse materiale si umane. parintii/reprezentantii legali ai acestora. Executarea intocmai si la timp a obligatiilor de serviciu a) fiecare cadru didactic are obligatia sa cunoasca si sa respecte prezentul regulament. (6) Personalului din invatamant ii este interzis sa desfasoare actiuni de natura sa afecteze imaginea publica a elevului. Art. Directia de protectie a copilului in legatura cu aspecte care afecteaza demnitatea. finalitati. dovedite. a programei scolare. in conformitate cu specificul activitatii si cu reglementarile in vigoare. viata intima. (8) Se interzice personalului didactic sa conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestatiei didactice la clasa de obtinerea oricarui tip de avantaje. b) fiecare cadru didactic are obligatia de a participa la sedintele de catedra in cadrul carora se vor face: propuneri pentru oferta educationala a scolii si strategia acesteia ( obiective. analiza planului de invatamânt. la nevoie. 119./CDL . (9) Personalul didactic este obligat sa prezinte anual analizele medicale solicitate. pentru fiecare categorie. efectuate conform protocolului incheiat de Ministerul Educatiei . institutiile publice de asistenta sociala/ educationala specializate. (4) Personalul din invatamant are obligatia sa sesizeze. de la elevi sau de la parintii/apartinatorii/reprezentantii legali ai acestora.S. curiculum la decizia scolii ). (7) Personalului din invatamant ii este interzisa aplicarea de pedepse corporale. a C. o vestimentatie decenta si un comportament responsabil. Astfel de practici. (5) Personalul din invatamant dovedeste respect si consideratie in relatiile cu elevii. (3) Personalul din invatamant trebuie sa aiba o tinuta morala demna. in concordanta cu valorile educationale pe care le transmite elevilor.

referate si proiecte. e) fiecare cadru didactic este obligat sa-si intocmeasca portofoliul personal. fara rotunjire si sa o consemneze in catalog ( raspunde pentru greseli ). Art.Dimitrie Dima’’se apreciaza pregatirea elevilor prin note de la 1 la 10 . precum si specificul fiecarei discipline. Folosirea integrala si cu maximum de eficienta a timpului de . media semestriala = ( 3M+T)/4. cu exceptia celor cu o ora pe saptamâna la care numarul minim este de doua note. apreciaza cantitativ si calitativ rezultatele prin notare ritmica. trebuie analizata cu elevii intr-o ora special destinata acestui scop. de catre cadrul didactic care le acorda. trecute in catalog si carnetul de elev. h) fiecare cadru didactic va acorda un numar de note elevilor cel putin egal cu numarul de ore prevazut in planul de invatamânt. conform planificarilor efectuate. iar disciplinele de studiu la care se sustine teza. i) fiecare cadru didactic trebuie sa acorde cel putin o nota in plus elevilor in situatie de corigenta. f) instrumentele de evaluare se stabilesc in functie de vârsta si particularitatile psiho. le administreaza elevilor. 120. elaboreaza instrumentele de evaluare. portofolii. d) fiecare cadru didactic stabileste obiectivele evaluarii. nota la teza având o pondere de 25% din media semestriala. de regula in ultimele doua saptamâni ale semestrului. acestea pot fi: lucrari scrise. interviuri. m) cadrele didactice trebuie sa calculeze media anuala ca fiind media aritmetica a celor doua medii semestriale..intelectuale ale elevilor. unde M = media la evaluarea periodica. la disciplinele fara teza media semestriala este media la evaluarea periodica rotunjita la numarul intreg cel mai apropiat. la cerere. T = nota obtinuta la teza.care le va preda conducerii pe suport informatic. cu doua zecimale. g) in invatamântul preuniversitar specific Colegiului Tehnic . j) fiecare cadru didactic va planifica tezele. l) fiecare cadru didactic va calcula pentru evaluarea periodica media aritmetica a notelor inscrise in catalog ( fara teza ). k) fiecare cadru didactic are obligatia de a pastra tezele in scoala pânâ la terminarea anului scolar si de a permite parintilor elevilor consultarea acestora. calculata cu doua zecimale exacte ( fara rotunjire ). alte instrumente stabilite de cadrele si comisiile metodice si aprobate de director. fiind trecuta in catalog cu cel putin doua saptamâni inaintea incheierii semestrului. la 50 de sutimi rotunjimea se face in favoarea elevului. incepând cu a doua jumatate a semestrului. activitati practice. daca este cazul.

daca este cazul.profesorul de serviciu se va asigura ca elevii nu au acces la cataloage in absenta unui cadru didactic supraveghetor. pentru a lua masurile corespunzatoare. . .in caietul de procese verbale. c) cadrelor didactice le este interzisa iesirea din clasa in timpul orelor de predare si lasarea elevilor nesupraveghiati d) cadrele didactice au obligatia de a-si planifica lectiile astfel in cât sa se incadreze in timp.supravegherea elevilor de serviciu pe scoala solicitând dupa caz ajutorul gardianului. . b) Cadrele didactice au obligatia de a permite elevilor intârziati sa participe la ore. .munca pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu a) Cadrele didactice responsabilizate de catre comisia de serviciu pe scoala au obligatia de a cunoaste sarcinile repartizate prin comisia de serviciu pe scoala.consemnarea intr-un caiet special a modului in care s-a desfasurat activitatea in scoala in timpul perioadei in care a fost de serviciu. Acesta va aprecia calitatea serviciului pe scoala. 1400-2000 cu respectarea urmatoarelor atributii: . controlata si indrumata de catre directorul de serviciu. .activitatea cadrului didactic de serviciu pe scoala pe parcursul desfasurarii orelor de curs este supravegheata.asigurarea suplinirii in cazul absentei unui cadru didactic.sesizarea si remedierea unor situatii de abatere de la normele de conduita impuse de regulamentul scolar. intre orele 730– 1400. Nu este permisa excluderea de la ore a elevilor problema decât daca acestia vor fi preluati de diriginte sau de directiunea scolii . .supravegherea elevilor in timul pauzei in scoala si in afara scolii prin activitati de monitorizare a comportamentului acestora. . . .la sfârsitul orelor de curs profesorul de serviciu are obligatia de a verifica daca toate cataloagele au fost aduse in cancelarie si de a sesiza absenta lor in raportul scris. e) fiecare cadru didactic trebuie sa comunice notele elevilor in momentul in care sunt date acestora si sa le noteze in catalog si carnet activitatea cadrului didactic de serviciu pe scoala se va desfasura conform planificarii afisate.verificarea prezentei cadrelor didactice la ore (secretariatul va anunta eventualele absente iar profesorul de serviciu va nota numele profesorului absent. fara a-i tine pe elevi in clasa in pauze.

contractele de munca lunar dupa eventualele schimbari de salarizare sau promovare. Secretarul descuie si incuie fisetul.Art. (6) Secretearul sef completeaza cartile de munca .registrul de evidenta a personalului si statele de functii. Art. (8) Procurarea. cataloagele se pastreaza la secretariat. dezvoltarea si securizarea locului de munca ( ateliere. eliberarea si evidenta actelor de studii se fac in conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de evidenta scolara in invatamantul . dezvoltarea si pastrarea patrimoniului incredintat. (4) Secretarul aduce condica in cancelarie si o ia la sfarsitul orelor. si se ocupa de arhivarea tuturor documentelor scolare. existenta tuturor acestora. personalul unitatii de invatamant si pentru alte persoane interesate. (3) Secretariatul asigura permanenta pe intreaga perioada de desfasurare a orelor de curs. (7) In perioada vacantelor scolare. completarea. (2) Secretariatul functioneaza pentru elevi. gospodarirea judicioasa a acestuia: a) fiecare angajat al scolii are obligatia de a informa directorul in legatura cu aspecte legate de utilizarea. (5) Secretarul completeaza fisele matricole. parinti. laboratoare.Cercetarii si Inovarii (9) Procurarea. dupa ce a verificat. in care se pastreaza cataloagele. redacteaza corespondenta cu diferite institutii. prin preocupari permanente de modernizare. 121. cartile de munca cu datele la zi. (1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unitatii de invatamant. Programul secretariatului se aproba de director. c) fiecare cadru didactic are obligatia de a supraveghea elevii in cadrul orelor de curs pentru a nu se distruge patrimoniul scolii. la inceputul/ terminarea orelor. impreuna cu profesorul/de serviciu. pastrarea si modernizarea bazei materiale a scolii. d) persoanlul auxiliar responsabil cu pastrarea ordinei si a curateniei in scoala isi va desfasura activitatea conform atributiilor din fisa postului. detinerea si folosirea sigiliilor se fac in conformitate cu reglementarile stabilite prin ordinul Ministrului Educatiei . cataloagele de corigenta . cabinete ) prin mentinerea curateniei. Pastrarea. a ordinii. b) fiecare cadru didactic trebuie sa asigure pastrarea. potrivit unui program de lucru. 122.

(2) Serviciul de contabilitate al unitatii de invatamant.16 din 2 aprilie 1996. (1) Serviciul de administratie este subordonat directorului unitatii de invatamant. pastrarea si depunerea documentelor scolare la Arhivele Nationale. potrivit nevoilor unitatii de invatamant si se aproba de director. (1) Bibliotecarul este subordonat directorului unitatii de invatamant. (10)Evidenta. Art. muncitori. (2) Bibliotecarul organizeaza activitatea bibliotecii. 125. (2) Administratorul isi desfasoara activitatea sub conducerea directorului. (3) Intregul inventar mobil si imobil al unitatii de invatamant se trece in registrul de inventar al acesteia si in evidentele contabile. Art. 124.Cercetarii si Inovarii. In functie de nevoile unitatii de invatamant.preuniversitar”. se fac in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. subordonat directorului-ordonator tertiar de credite. aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei . (1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unitatii de invatamant. 123. directorul poate schimba aceste sectoare. aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei . Schimbarea destinatiei bunurilor ce apartin unitatii de invatamant se poate face numai cu indeplinirea formelor legale. indruma lectura si studiul elevilor si ajuta la elaborarea lucrarilor. asigura functionarea acesteia si este interesat de completarea rationala a fondului de publicatii. Art. in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. (6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat in alte activitati decat in cele necesare unitatii de invatamant.). coordoneaza activitatea personalului administrativ de intretinere si curatenie (paznici. (3) Activitatile de baza ale bibliotecarului sunt: a. (3) Contabilitatea indeplineste orice sarcini financiar-contabile incredintate de director sau stipulate expres in acte normative.Cercetarii si Inovarii. dupa expirarea termenelor de pastrare stabilite prin Indicatorul termenelor de pastrare. raspunde de gestionarea si de intretinerea bazei materiale a unitatii de invatamant. punand .contabile a unitatii de invatamant. selectionarea. (4) Programul personalului de ingrijire se stabileste de catre administrator. asigura si raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii financiar. (5) Administratorul stabileste sectoarele de lucru ale personalului de ingrijire.

se poate face in primi doi ani de la absolvirea ciclului inferior al liceului/ anul de completare. participa la toate cursurile specifice de formare continua. nationalitate. vitrine si expozitii de carti. indiferent de sex. ciclu de invatamant si.. (2) Atributiile fiecarei functii de la alineatul (1) sunt mentionate in fisele de post aprobate de director. se pot reinmatricula. redobandind calitatea de elev. simpozioane. care este inscrisa in unitatea de invatamant si participa la activitatile organizate de aceasta. la cerere. (3) Elevii repetenti. intalniri literare. rasa. (2) Elevii promovati vor fi inscrisi de drept in anul urmator de studiu. are calitatea de elev. 128. retrasi sau exmatriculati cu drept de reinscriere. Face parte din comisia pentru manuale. (4) Bibliotecarul organizeaza sau participa la organizarea de actiuni specifice: lansare de carte. 127. care sa le inlesneasca o orientare rapida in colectiile bibliotecii. b. standuri de noutati sau de colectii de carti. inscrierea elevilor se face. apartenenta politica sau religioasa. Orice persoana. catedre si avizier pentru elevi). d. ELEVII Dobandirea calitatii de elev Art. pe baza regulamentului de admitere sau a criteriilor generale elaborate de Ministerul Educatiei . dupa caz. cataloage. la acelasi nivel. din invatamantul de zi. Inscrierea acestora la alte forme de invatamant se poate face si dupa mai mult de doi ani de elev. liste bibliografice etc. ruta de profesionalizare. prezentari de manuale optionale etc. sunt subordonati directorului unitatii de invatamant. Inscrierea in ciclul superior al liceului. la invatamantul de zi. in urmatorii doi ani consecutivi. 126. in invatamantul secundar superior(ciclul superior al liceului si in invatamantul postliceal. c. Art. Art. in limita numarului de locuri din planul de scolarizare. daca la data inceperii anului scolar elevul nu a depasit varsta de 18 ani.Cercetarii si Inovarii. respectiv fisiere. sprijina informarea si documentarea rapida a personalului didactic cu noile aparitii(in sala profesorala. informaticianul. Exercitarea calitatii de elev .(clasele IX-X). (1) Laborantul. (1) In ciclul inferior al liceului . cursuri de zi. Inscrierea acestora la alte forme de invatamant se poate face si dupa mai mult de doi ani.la dispozitia acestora instrumente de informare.

in vederea incheierii situatiei scolare. b. (6) Toate adeverintele medicale trebuie sa aiba viza cabinetului care are in evidenta fisele medicale/carnetele de sanatate ale elevilor (7) Nerespectarea termenului prevazut la alin. nedeplasabili. directorul poate aproba motivarea absentelor elevilor care participa la cantonamente si la competitii de nivel local. de regula. adeverinta sau certificat medical eliberat de unitatea sanitara. Elevii din invatamantul obligatoriu cu handicap fizic. 5 din prezentul articol atrage. parintele/tutorele legal are obligatia de a prezenta personal dirigintelui actele justificative pentru absentele copilului lor.Art. cererea scrisa a parintelui/tutorelui legal al elevului. national si international. (4) In cazul elevilor . cu boli cronice grave pot fi scutiti partial sau total de frecventa. declararea absentelor ca nemotivate. 130. in cazul in care elevul a fost internat. fiecare absenta. 131. dovedite cu acte legale. (5) Actele pe baza carora se face motivarea absentelor vor fi prezentate in termen de maxim 7 zile de la reluarea activitatii elevului si vor fi pastrate de catre diriginte pe tot parcursul anului scolar. de director. (2) Motivarea absentelor se efectueaza pe baza urmatoarelor acte: a. . (1) Calitatea de elev se exercita prin frecventarea cursurilor si prin participarea la toate activitatile existente in programul fiecarei unitati de invatamant. Art. obligatoriu. bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forta majora. adresata directorului unitatii de invatamant si dirigintelui pentru cel mult 7 zile pe an. (1) Absentele datorate imbolnavirii elevilor. c. (8) La cererea scrisa a unitatilor de invatamant in care este organizat invatamant sportiv. (2) Evidenta prezentei elevilor se face la fiecare ora de curs de catre profesor care consemneaza. 129. (3) Motivarea absentelor se face de catre diriginte in ziua prezentarii actelor justificative. beneficiind de indrumarea unitatii de invatamant. Scutirea se acorda la cerere. sunt considerate motivate. cu conditia recuperarii materiei. pe baza actelor medicale doveditoare si a recomandarii exprese a compartimentului de igiena scolara din cadrul directiei de sanatate publica a judetului/municipiului Bucuresti. a structurilor nationale sportive. adeverinta eliberata de medicul cabinetului scolar sau de medicul de familie. Art.

(1) Elevii din invatamantul de stat beneficiaza de invatamant gratuit. (3) Elevii pot beneficia de suport financiar si din sursele extrabugetare ale unitatilor de invatamant de stat. care. Art. Drepturile elevilor Art. rezultate foarte bune la invatatura sau la activitati artistice si sportive. Contestatia se adreseaza cadrului didactic respectiv. la spectacole. pe baza carnetului de elev. vizat la zi. De asemenea. 133. reprezentantul sau legal. In timpul scolarizarii. care are obligatia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare si rezultatele acesteia. (1) Conducerile unitatilor de invatamant sunt obligate sa puna.136. (2) Nici o activitate organizata de/sau in unitatea de invatamant nu poate leza demnitatea sau personalitatea acestora. 135. persoane existente in ingrijirea elevului. dupa caz. va desemna profesori de specialitate/ aria curriculara. Elevii din invatamantul de stat si particular au dreptul sa fie evidentiati si sa primeasca premii si recompense pentru rezultatele . elevul/reprezentantul sau legal se pot adresa directorului unitatii scolare. cu precadere pe cei care obtin performante. ei au dreptul la bilete cu preturi reduse. care nu predau la clasa respectiva. Art. gratuit. Art. detentie etc. la dispozitia elevilor. manifestari cultural-sportive si la transportul in comun. Elevii din invatamantul de stat si particular acreditat se bucura de egalitate in toate drepturile conferite de calitatea de elev. 132. (casatorie. 134. (3) Elevul sau. bazele materiale si bazele sportive pentru pregatirea organizata a acestora. elevii beneficiaza de asistenta psihopedagogica si medicala gratuita.Art. Elevii si elevele aflati in situatii speciale. muzee.) vor fi sprijiniti sa finalizeze ciclul de invatamant. (1) Elevii din invatamantul de stat si particular se bucura de toate drepturile legale. 137. 2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material si financiar pentru studii acordate de banci in conditiile legii. pentru solutionarea contestatiei. In situatia in care argumentele nu sunt satisfacatoare. Statul ii sprijina material. Art. precum si pe cei cu situatie materiala precara. are dreptul de a contesta modalitatile si rezultatele evaluarii. nasterea unui copil.

Elevii au dreptul sa participe la activitatile extrascolare organizate de unitatea de invatamant. pregatirii si competentelor lor. se constituie consiliul elevilor. Pentru elevii minori. Art. (3) Consiliul elevilor isi desemneaza reprezentantii. format din liderii elevilor de la fiecare clasa. pentru a participa la sedintele Consiliului de administratie al unitatii de invatamant.deosebite la activitatile scolare si extrascolare. (1) Elevilor din invatamantul preuniversitar de stat si particular le este garantata. Beneficiaza de aceeasi gratuitate si elevii din invatamantul secundar superior ai caror parinti au un venit lunar. republicata.84/1995. conform art. 143. 138. precum si la cele care se desfasoara in palatele si in cluburile elevilor.15 alin. cu modificarile si completarile ulterioare. precum si pentru atitudine civica exemplara. Art. egal sau mai mic decat salariul minim brut pe economie Art. aprobat de directorul unitatii de invatamant. (1) In fiecare unitate de invatamant de stat si particular. in conditiile prevazute de Legea invatamantului nr. conform legii. Elevii au dreptul sa opteze. nu poate fi supusa decat acelor limitari . libertatea de asociere in cercuri si in asociatii stiintifice. (2) Consiliul elevilor functioneaza in baza unui regulament propriu avizat de conducerea unitatii de invatamant si care este anexa a regulamentului intern. (2) Exercitarea dreptului la reuniune. pentru tipul si forma de invatamant pe care le vor urma si sa aleaga parcursul scolar corespunzator intereselor. conform legii. sportive sau civice care se organizeaza si functioneaza pe baza unui statut propriu. culturale. in cluburile si in asociatiile sportive. cu respectarea prevederilor regulamentelor de functionare ale acestora. Elevii din invatamantul obligatoriu primesc gratuit manuale scolare. Art. in bazele sportive si de agrement. elevi din clasele IX – XIII. pe membru de familie. invatamant seral si scoala de maistri. acest drept se exercita de catre parintii/ tutorii legali ai copiilor.140. Art. Elevii apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa studieze si sa se instruiasca in limba materna. 139. la toate nivelurile si formele de invatamant. artistice.141. 142. (2) din Conventia cu privire la drepturile copilului. in taberele si in unitatile conexe inspectoratelor scolare. Art.

drepturile si libertatile cetatenesti sau prevederile prezentului regulament si ale regulamentului de ordine interioara al unitatii de invatamant. regulamentul oficial si cel de ordine interioara. legile statului. (1) In unitatile de invatamant de stat si particular. pot promova 2 ani intr-un an scolar. Aprobarea pentru desfasurarea acestor actiuni va fi conditionata de acordarea de garantii scrise. Art. regulile de circulatie si cele cu privire la apararea sanatatii.146. directorul va suspenda editarea si difuzarea acestora. Elevii din invatamantul de stat si particular. de catre organizatori a securitatii persoanelor si a bunurilor. (1) Elevii trebuie sa aiba o comportare civilizata si o tinuta decenta.. normele de tehnica securitatii muncii. libertatea elevilor de a redacta si difuza reviste/ publicatii scolare proprii. cu aptitudini si performante scolare exceptionale. conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei. de a se pregati la fiecare disciplina de studiu si de a-si insusi cunostintele prevazute de programele scolare. Art. in interesul sigurantei nationale. la cererea grupului de initiativa.care sunt prevazute de lege si care sunt necesare intr-o societate democratica. (3) Dreptul la reuniune se exercita in afara orarului zilnic. iar activitatile pot fi sustinute in unitatea de invatamant.144. (2) Elevii trebuie sa cunoasca si sa respecte: a. numai cu aprobarea directorului. c. cat si in afara ei.145. Cercetarii si Inovarii. Indatoririle elevilor Art. directorul unitatii de invatamant poate suspenda sau interzice desfasurarea acestor activitati. b. (4) In cazul in care continutul activitatilor care se desfasoara in unitatea de invatamant de stat si particular contravine principiilor susmentionate. este garantata. Elevii din invatamantul de stat si particular au datoria de a frecventa cursurile. oficiale privind asigurarea.147. atat in unitatea de invatamant. sanatatea si moralitatea. (2) In cazul in care aceste reviste/ publicatii contin elemente care afecteaza siguranta nationala. Art. ordinea publica. conform legii. al ordinii publice. pentru a proteja sanatatea si moralitatea publica sau drepturile si libertatile altora. d. de prevenire si de stingere a .

foi matricole etc. g. gardianului scolii.( elevii au obligatia de a prezenta carnetul de elev la intrarea in scoala. l. sa aduca si sa difuzeze in unitatea de invatamant materiale care. a examenelor si a concursurilor (in caz de culpa telefoanele vor fi confiscate si vor fi predate parintilor . precum si parintilor. carnete de elev. petarde. g. sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate in limbaj si in comportament fata de colegi si fata de personalul unitatii de invatamant. . normele de protectie civila. in perimetrul unitatii de invatamant si in afara acestuia. e. b. precum cataloage. sa-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor. c. e. sa posede si sa difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic. prin actiunea lor. suveranitatea si integritatea nationala a tarii.. precum munitie. sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de invatamant. atenteaza la independenta. sa lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile in perimetrul unitatii de invatamant. normele de protectie a mediului. sa introduca. sa distruga documente scolare. Elevii au obligatia sa poarte asupra lor carnetul de elev. sa utilizeze telefoanele celulare in timpul orelor de curs. 149. i. care cultiva violenta si intoleranta. care. fetele fara fuste scurte si bluze scurte . sa aiba tinuta. cat si profesorilor). Art. f. sa acorde prioritate de trecere profesorilor si personalului scolii. bauturi alcoolice si tigari si sa participe la jocuri de noroc. Art. in perimetrul unitatii de invatamant. sa detina si sa consume. sa organizeze si sa participe la actiuni de protest care afecteaza desfasurarea activitatii de invatamant sau care afecteaza frecventa la cursuri a elevilor. pentru informare in legatura cu situatia scolara. f. tunsoare decenta la baieti. pocnitori etc. k. droguri. h.incendiilor. fara bijuterii si machiaj strident). pot afecta integritatea fizica si psihica a colectivului de elevi si a personalului unitatii de invatamant. comportamente si atitudini ostentative si provocatoare (fara cercei. orice tipuri de arme sau alte instrumente. sa blocheze caile de acces in spatiile de invatamant. prin continutul lor. 148. j. d. Este interzis elevilor: a..

e. c. prin alocarea unor premii. la nivelul clasei. Art. a fundatiilor stiintifice si culturale. 152. national sau international. comunicare verbala sau scrisa adresata parintilor. d. festivaluri. g. evidentiere de catre director in fata colegilor de scoala sau in fata consiliului profesoral. judetean. recomandare pentru trimiterea. Art. din partea consiliului reprezentativ al parintilor. s-au remarcat prin fapte de inalta tinuta morala si civica. Art. d. e. c.00. cea mai buna frecventa pe parcursul anului scolar. a consiliului clasei. (3) Se pot acorda premii si pentru alte situatii prevazute de regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant. (1) Acordarea premiilor elevilor la sfarsitul anului scolar se face la nivelul unitatii de invatamant. b. a agentilor economici. medalii. la sfarsitul anului scolar. cu mentiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidentiat. evidentiere in fata colegilor clasei. dar nu mai mici de 9. burse. cu prioritate. national si international. f. 151. burse de merit. Unitatea de invatamant si alti factori pot stimula activitatile de performanta ale elevilor la nivel local. s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu.Art. a . pentru urmatoarele trei medii se pot acorda mentiuni. 150. la propunerea dirigintelui. 153. Elevii din invatamantul preuniversitar de stat trebuie sa utilizeze cu grija manualele scolare primite gratuit si sa le restituie in stare buna. in excursii sau in tabere de profil din tara si din strainatate (excursie gratuita clasei castigatoare a concursului intre clase). a directorului acesteia. diplome. Elevii care obtin rezultate remarcabile in activitatea scolara si extrascolara si se disting prin comportare exemplara pot primi urmatoarele recompense: a. de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat. premii. (2) Se pot acorda premii elevilor care: a. au obtinut performante la concursuri. b. premiul de onoare al unitatii de invatamant. de agenti economici sau de sponsori. expozitii si la alte activitati extrascolare desfasurate la nivel local. au obtinut primele trei medii generale pe clasa. au avut.

retragerea temporara sau definitiva a bursei. mustrare scrisa. in scris. in scris. f. g. . parintilor/reprezentantului legal. pentru 10 absente si 2 observatii. h. daca nu isi schimba comportamentul. mustrare in fata clasei si/ sau in fata consiliului clasei/ consiliului profesoral. din aceeasi scoala sau din alta scoala. inclusiv regulamentele scolare si interne. (3) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. precizandu-se numarul documentului. (3) Toate sanctiunile aplicate elevilor sunt comunicate. (1) Observatia individuala consta in dojenirea elevului pentru 5 absente nemotivate . c. d. e. eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile. (1) Mustrarea in fata clasei si/sau in fata consiliului clasei/Consiliului profesoral consta in dojenirea elevului si sfatuirea acestuia sa se poarte in asa fel incat sa dea dovada de indreptare. Art.din partea profesorilor . mutarea disciplinara la o clasa paralela. observatia individuala. exmatricularea. (1) Mustrarea scrisa consta in dojenirea elevului. 157. (3) Sanctiunea nu atrage si alte masuri disciplinare. de catre diriginte si director si inmanarea documentului parintilor/tutorilor legali. 154.comunitatii locale etc. Art. atragandui-se totodata atentia ca. i se va aplica o sanctiune mai severa. (1) Elevii care savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare. (2) Sanctiunile care se pot aplica elevilor sunt urmatoarele : a. (2) Sanctiunea se aplica de diriginte sau director. (2) Sanctiunea se inregistreaza in catalogul clasei. Sanctiunile aplicate elevilor Art. b. personal. 155. sub semnatura. 15 absente si 5 observatii. 156. (2) Sanctiunea se aplica de catre diriginte sau director. preavizul de exmatriculare. vor fi sanctionati in functie de gravitatea acestora. la propunerea consiliului clasei sau a directorului. Art.

(2) Daca elevul refuza sa participe la aceste activitati.(3) Sanctiunea se consemneaza in raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfarsitul semestrului sau al anului scolar. cu un alt tip de activitate. daca acesta a implinit 18 ani. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. Art. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. (1) Retragerea temporara sau definitiva a bursei se aplica de director. a sanctiunii. 158. absentele sunt considerate nemotivate si se consemneaza in catalogul clasei. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. Art. (3) Sanctiunea se consemneaza in raportul consiliului clasei la sfarsitul semestrului sau al anului scolar. (3)Sanctiunea se consemneaza in catalogul clasei. Art. in scris. (1) Preavizul de exmatriculare se intocmeste.20 absente si 4 observatii. in scris. (1) Mutarea disciplinara la o clasa paralela se aplica prin inmanarea. la propunerea consiliului clasei sau a directorului . cumulate pe un an scolar si se inmaneaza parintelui/tutorelui legal sau . Art. de catre director. sub semnatura. (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile consta in inlocuirea activitatii obisnuite a elevului. de diriginte si director pentru elevii care absenteaza nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singura disciplina. de regula. precizandu-se numarul si data documentului. la propunerea Consiliului clasei (munca in folosul scolii) pentru 25 absente si 5 observatii. in conformitate cu prevederile regulamentului intern si stabilita. in raportul consiliului clasei la sfarsitul semestrului sau al anului scolar. in catalogul clasei si in registrul matricol . anuntarea parintilor. (2) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare si anuntarea parintilor. 160. pentru perioada aplicarii sanctiunii. (2) Sanctiunea se consemneaza in registrul de evidenta a elevilor. perzentarea la psihologul scolar si anuntarea in scris a parintilor. 161. de catre diriginte si director parintelui/tutorelui legal sau elevului. prezentarea la psihologul scolar si anuntarea in scris a parintilor. prezentarea la psihologul scolar. 159. desfasurata in cadrul unitatii de invatamant.

de catre dirigintele clasei. daca acesta a implinit 18 ani. cu exceptia elevilor din invatamantul obligatoriu. Art. (6) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare sub 6. a preavizului de exmatriculare. Daca motivul sanctionarii il reprezinta absentele nejustificate. in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol. cumulate pe un an scolar. in scris. fara drept de reinscriere. Art. (4) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral. pana la sfarsitul anului scolar. (1) Exmatricularea fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant se aplica elevilor din invatamantul liceal.elevului. b. (1) Exmatricularea consta in eliminarea elevului din unitatea de invatamant in care acesta a fost inscris. exmatriculare fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant. pentru abateri deosebit . (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare . exmatriculare cu drept de reinscriere in anul urmator in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu. sub semnatura. aprobarea este conditionata de emiterea. 164. prin consultarea directorului. prevazute de prezentul regulament sau apreciate ca atare de catre Consiliul profesoral al unitatii de invatamant. exmatriculare din toate unitatile de invatamant. (2) Exmatricularea poate fi: a. (2) Sanctiunea se aplica si pentru un numar de cel putin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu. Se anunta in scris parintii. (3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de evidenta a elevilor si in catalogul clasei si se mentioneaza in raportul consiliului clasei la sfarsit de semestru sau de an scolar. sub semnatura. daca acesta a implinit 18 ani. apelare la asistentul social si psiholog. 163. pentru o perioada de timp mai lunga de un an. 162. in prealabil. Art. c. (1) Exmatricularea cu drept de reinscriere in anul urmator. (5) Sanctiunea se comunica parintelui/tutorelui legal sau elevului. pentru abateri grave. in documentele politiei. se aplica elevilor din invatamantul liceal. (2) Sanctiunea se aplica elevilor din sistemul de invatamant liceal si profesional. in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu. in catalogul clasei.00. (3) Sanctiunea se aproba in Consiliul profesoral la propunerea dirigintelui.

va fi scazuta nota la purtare cu cate un punct. daca acesta a implinit 18 ani. fara drept de reinscriere pentru o perioada de timp. se aplica elevilor din invatamantul liceal pentru abateri deosebit de grave. la propunerea consiliului clasei sau a directorului. (4) Sanctiunea se comunica. apreciate ca atare de catre Consiliul profesoral. in scris. parintelui/tutorelui legal si elevului. Art. 165. la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore pe semestru la o disciplina. sub semnatura. Art. Cercetarii si Inovarii la propunerea motivata a Consiliului profesoral. Cercetarii si Inovarii in scris. 168. Pentru toti elevii din invatamantul preuniversitar.de grave. (2) Aplicarea sanctiunii si stabilirea duratei se fac de catre Ministerul Educatiei. (3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale ale Consiliului profesoral. Art. in catalogul clasei. (1) Exmatricularea din toate unitatile de invatamant. 166. de catre Ministerul Educatiei. in registrul de evidenta al elevilor si in registrul matricol. sub semnatura.00. in documentele politiei. (1) Daca elevul caruia i s-a aplicat o sanctiune mentionata la articolele 158-161 da dovada de un comportament ireprosabil pe o perioada de cel putin 8 saptamani de scoala pana la incheierea semestrului/anului scolar. (5) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare sub 6. prevederea privind scaderea notei la purtare.00. 167. in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol. (1) Elevii vinovati de deteriorarea bunurilor unitatii de invatamant platesc toate lucrarile necesare reparatiilor sau suporta toate cheltuielile . (2) Anularea este decisa de cel care a aplicat sanctiunea. daca acesta a implinit 18 ani. de catre dirigintele clasei. (2) Aplicarea sanctiunii se aproba de catre Consiliul profesoral. asociata sanctiunii. in documentele politiei. Art. (4) Sanctiunea se comunica parintelui/tutorelui legal sau elevului. (5) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare sub 6. (3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral. in catalogul clasei. se poate anula.

pentru inlocuirea bunurilor deteriorate. raspunderea materiala devine colectiva. (3) Hotararea Consiliului de administratie este definitiva. Exceptiile de la aceasta prevedere se aproba de catre consiliul profesoral. iar in caz de imposibilitate. anului de studiu si tipului de manual deteriorat. Art. Sanctiunea prevazuta la art. revenind intregii clase. 169. (1) si (3) elevii pot fi sanctionati in conformitate cu dispozitiile art. 158-161 din prezentul regulament. 170. cu modificarile si completarile ulterioare. Art. Elevii au dreptul sa se transfere de la o unitate la alta. (1) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai dupa primul semestru. elevii vinovati inlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou. (4) Pentru faptele prevazute la alin. de la o specializare/calificare profesionala la alta. de la o forma de invatamant la alta. consiliului de administratie al unitatii de invatamant. de la o filiera la alta. achita contravaloarea acestuia. (2) Contestatia se solutioneaza in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unitatii de invatamant. acestia pot fi transferati si in cursul primului semestru. . 172. la clasele la care media lor din ultimul an este cel putin egala cu media ultimului promovat din clasa la care se solicita transferul. in scris. de regula. 161-168 se adreseaza. daca media lor de admitere este cel putin egala cu cea mai mica medie de admitere din clasa respectiva. 29/1990. Transferul elevilor Art. de la un profil la altul. (2) In cazul in care vinovatul nu se cunoaste. Aprobarile pentru transfer se dau de catre consiliile de administratie ale celor doua unitati de invatamant. (3) In cazul distrugerii/ deteriorarii manualelor scolare primite gratuit. 171. corespunzator disciplinei. in conformitate cu prevederile regulamentului de ordine interioara al unitatii de invatamant de la si la care se face transferul. in termen de 5 zile de la aplicarea sanctiunii. (1) Contestatiile impotriva sanctiunilor prevazute la art. 163 este definitiva si poate fi contestata in conformitate cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. In situatii medicale deosebite. pe baza avizului Comisiei medicale judetene/ a municipiului Bucuresti. (2) Elevii din clasele a X-a – a XII-a/a XIII-a se pot transfera. Art.

in limita efectivelor de elevi la clasa. a). profilul si calificarea prof esionala. d. elevii de la invatamantul seral. se pot transfera la forma de invatamant de zi. la fiecare obiect de studiu. dupa promovarea examenelor de diferenta stabilite prin compararea planurilor de invatamant. respectand filiera. astfel: a. cu aceeasi calificare profesionala. de la o filiera la alta. de la un liceu la altul. Gemenii se pot transfera in clasa celui cu media mai mare. de la o calificare profesionala la alta. b. e.00. se pot transfera. Elevii din invatamantul liceal. la sfarsitul clasei a IX-a. elevii de la cursurile de zi se pot transfera la forma de invatamant seral. Art. de la un liceu la altul. elevii de la invatamantul cu frecventa redusa sau la distanta se pot transfera la invatamantul seral in conditiile precizate la lit. schimband calificarea profesionala si/sau profilul si/sau filiera. 174. sau invers. cu frecventa redusa sau la distanta. in limita efectivelor de 30 de elevi la . in limita efectivului de 30 elevi la clasa. de la un profil la altul. in aceeasi unitate de invatamant. in baza criteriilor prevazute in prezentul regulament la care se solicita transferul. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. dupa recuperarea practicii. Elevii din invatamantul liceal se pot transfera. 176. la cererea acestora. 175. c. specificata in prezentul regulament.Art. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. cu sustinerea si promovarea examenelor de diferenta. Elevii de la scoala de arte si meserii. in clasa a X-a de liceu. care au promovat testele nationale. Art. de la liceu la scoala de arte si meserii. in baza criteriilor prevazute in regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant la care se solicita transferul. cu respectarea limitei de varsta. in baza criteriilor prevazute de regulamentul intern al unitatii de invatamant la care se solicita transferul. dupa promovarea examenelor de diferenta. Art. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. daca au media anuala cel putin 7. si potrivit criteriilor prevazute in regulamentul intern. 173. din scoala de arte si meserii si anul de completare se pot transfera de la o forma de invatamant la alta astfel: a. dupa promovarea examenelor de diferenta. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. cu frecventa redusa sau la distanta. pastrand forma de invatamant. in aceeasi unitate de invatamant. b. de la o clasa la alta. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. c.

d. regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant poate prevedea si conditii speciale de transfer (medie generala peste 7. Art. Art. de la invatamantul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri. Nepromovarea unuia dintre examenele de diferenta anuleaza dreptul la transfer. se pot transfera in clasa a XIIIa. dupa absolvirea semestrului I al clasei a XII-a si dupa sustinerea. . (2) Elevii din invatamantul preuniversitar de stat se pot transfera in invatamantul particular. 178. 177. Transferurile in care se pastreaza forma de invatamant se pot efectua numai in perioada intersemestriala sau a vacantei de vara. in perioada intersemestriala sau a vacantei de vara. Scoala de la care elevul a solicitat transferul este obligata sa-l reprimeasca. Art. b. pe diploma de absolvire si in registrul matricol. 170 – 177. in mod exceptional. (1) Elevii din invatamantul preuniversitar particular autorizat se pot transfera la unitati de invatamant de stat. cu acordul unitatii primitoare. invatamant seral. elevii din clasa a XII-a. 180. Transferurile in care se schimba forma de invatamant se efectueaza in urmatoarele perioade: a. la recomandarea de transfer eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de Directia de Sanatate Publica. Art. nota 10 la purtare) . in conditiile prezentului regulament. la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate. c. e. Transferul elevilor in timpul anului scolar se poate efectua. Mediile anuale pe discipline se calculeaza din mediile celor doua semestre. cu respectarea prevederilor art. invatamant de zi. 179. de la invatamantul cu frecventa redusa sau la distanta la cel seral sau de la alte forme de invatamant la cel de zi. daca este cazul. In aceasta situatie.181. numai in perioada vacantei de vara. b.clasa. c. de la invatamantul de zi la alta forma de invatamant sau de la invatamantul seral la cel cu frecventa redusa sau la distanta. a examenelor de diferenta. la/ de la invatamantul vocational. la sfarsitul anului scolar. de la liceu la scoala profesionala. clasa a XIII-a. clasa a XII-a si semestrul II/ seral. in urmatoarele situatii: a. Art. semestrul I/ zi. se mentioneaza anul scolar.

Scoala de la care se transfera elevul este obligata sa trimita. situatia scolara a celui transferat. scoala primitoare este obligata sa solicite situatia scolara a elevului in termen de cinci zile. b) Consiliul elevilor este condus de un birou. Elevul nu se inscrie in catalog pana la primirea situatiei scolare de catre scoala la care s-a transferat.activitatilor extracurriculare . elev – elev . c) Consiliul elevilor analizeaza problemele elevilor si propune masuri privind imbunatatirea: . in cazul abandonului scolar. b) si d) nu se aplica in invatamantul obligatoriu. b. Consiliul elevilor . 183.integrarea socio – profesionala .profesor. Incetarea calitatii de elev Art. responsabili pe probleme). in cazul exmatricularii. la scoala primitoare. (1) Calitatea de elev inceteaza in urmatoarele situatii: a. Dupa aprobarea transferului. 188 lit. a) Consiliul elevilor pe scoala se constituie din reprezentantii claselor in primele 2 saptamani de scoala. Consiliul se intruneste semestrial sau la solicitarea biroului sau directiunii scolii.activitatii didactice . 184. liceal. (2) Art.Art. Fiecare clasa desemneaza 2 reprezentanti (seful clasei.Regulamentul Consiliului elevilor Art.relatiilor cu alte unitati de invatamant . format din 11 . e. in termen de 10 zile. caz in care elevii se considera retrasi.relatiilor elev . c. loctiitor). la absolvirea studiilor invatamantului obligatoriu.15 membri (presedinte loctiitor. responsabilii pe ani de studii. Presedintele este membru al Consiliului de administratie al liceului. 182. postliceal sau profesional. d. la cererea scrisa a elevului/parintelui/tutorelui legal.disciplinei si frecventei . in cazul in care elevul inscris/ admis la invatamantul secundar superior si postliceal nu se prezinta la cursuri in termen de 20 de zile de la inceperea lor fara sa justifice absentele.

Preventive Servicii individuale .componenta grupului (nume. Cererea va fi apoi inregistrata la secretariat. acesta va fi schimbat dupa un semestru scolar. pentru examenul de bilant al starii de sanatate (XII. 185. Cererea va fi avizata de presedintele Consiliului elevilor care va desemna un membru al sau sa raspunda de atiunea respectiva.S. Atributiile medicului scolar 1. Scoala garanteaza libertatea de reuniune a elevilor conform Conventiei cu privire la drepturile copilului si art. 146 din Regulamentul unitatilor scolare si prezentul regulament. La intrunirile Consiliului si biroului se intocmesc procese verbale. Art.angajamentul de a respecta prevederile art.din timpul liber Problemele si masurile propuse vor fi aduse la cunostinta Consiliului de Administratie al liceului care va lua masuri de solutionare a acestora. clasa) .activitati . 186. acesta avand obligatia de a o prezenta conducerii liceului pentru aprobare in termen de 3 zile de la inregistrare.locul desfasurarii actiunii .examineaza toti elevii din clasele prevazute de reglementarile M.data desfasurarii . un exemplar se depune la consilierul educativ. Aceste documente vor fi transmise in copie Consiliului de Administratie al liceului. XIII) in vederea aprecierii nivelului de dezvoltare fizica si a depistarii precoce a unor eventuale afectiuni. Daca presedintele Consiliului elevilor nu va aduce la cunostinta Consiliului de Administratie problemele si masurile inaintate de sefii claselor. d) Consiliul elevilor isi desfasoara activitatea pe baza unui plan semestrial propus de birou si a unui grafic de intruniri (problematica si data).garantiile privind asigurarea securitatii persoanelor si bunurilor . Cabinetul medical scolar Art. celor interesati. prenume. Din partea Consiliului de Administratie activitatea va fi coordonata de consilierul pentru probleme educative si activitati extracurriculare. Aceste solutii vor fi transmise de Consiliul elevilor. . Grupul de initiativa va formula o cerere (cu minimum 2 saptamani inainte) din care sa reiasa: . 98 din Regulamentul unitatilor scolare.conducatorul activitatii .

- Servicii colective . . . . . infectii streptococice. izoleaza si declara orice boala infectiocontagioasa. scabie) si antiincfetioase . .elibereaza adeverintele medicale la terminarea liceului.educativ. Depisteaza.initiaza si controleaza diverse activitati de educatie sanitara. de catre personalul didactic.verifica efectuarea periodica a examenelor medicale stabilite de reglementarile M.examineaza elevii care vor fi supusi imunizarilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale si supravegheaza efectuarea vaccinarilor. . 2. . in focarele de boli transmisibile.S.examineaza.) .controleaza respectarea normelor de igiena in spatiile de invatamant.(dezinfectie si dezinsectie) in focarele scolare (TBC.initiaza cursuri de combatere.Acorda consultatii curente la solicitarea elevilor.constata abaterile de la normele de igiena. etc. eliberand vize in acest scop elevilor care urmeaza sa participe la competitiile sportive scolare. Initiaza actiuni de prelucrare antiparazitara (pediculoza.S. . .elibereaza documente medicale pentru scutiri de efort fizic si de anumite conditii de munca la elevii cu tulburari in starea de sanatate in cadrul instruirii practice in atelierele solare.examineaza elevii care vor pleca in diverse tipuri de tabere.P.Acorda primul ajutor la nevoie elevilor si personalului angajat din unitatea scolara.efectueaza triajul epidemiologic dupa fiecare vacanta scolara sau ori de cate ori este nevoie: depisteaza anginele streptococice si urmareste tratamentul cazurilor depistate.elibereaza scutiri medicale pentru absente pe motive de boala la cursurile scolare teoretice si practice. personalul didactic auxiliar si personalul administrativ. . sub indrumarea I. in limita competentelor sale. Curative . .urmareste modul de respectare al normelor de igiena a procesului instructiv . . BDA. . aplicand masurile corective prevazute de lege. .vizeaza documentele medicale la terminarea liceului.J.

189. sunt: a) observatie scrisa.. .raspunde de perfectionarea profesionala a cadrelor in subordine. 188. b) indiferent de functia pe care o are persoana care a savarsit-o. e) destituirea din functia de conducere. trateaza elevi bolnavi din infirmieriile scolare. de indrumare si control din invatamant. Personalul didactic de predare. . precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza intereselor invatamantului si prestigiul institutiei. acumulat cand este cazul cu indemnizatia de conducere. intocmind fisa de prezenta necesara stabilirii drepturilor salariale.organizeaza programul de lucru al cadrului medico . Sanctiuni disciplinare a) incalcarea cu vinovatie a obligatiilor de munca inclusiv a normelor de comportare.materiala si de medicamente a cabinetului medical din scoala conform baremurilor in vigoare. de indrumare si control cu pana la 15% pe o perioada de 1 la 6 luni. . b) avertisment. izoleaza. d) suspendarea pe o perioada de pana la 3 ani a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei functii de conducere. personalul didactic auxiliar. Art. c) diminuarea salariului de baza. sanctiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate personalului didactic sunt cuprinse in legea nr. Organizarea activitatii si conducerea dispensarului scolar: Doctorul organizeaza si raspunde de intreaga activitate si de indeplinirea atributiilor cadrului mediu din cabinetele medicale din scolile arondate. precum si cel de conducere. 128/1997 privind statul personalului didactic. . care prevede urmatoarele: Art. 187. de indrumare si de control din invatamant raspund disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce le revin. de indrumare si control. Sanctiunile disciplinare.sanitar din cabinetul medical. potrivit contractului individual de munca.Examineaza. in raport cu gravitatea abaterilor. constituite abatere disciplinara si se sanctioneaza. care se pot aplica personalului prevazut in articolul 195. 3.solicita institutiilor ierarhic superioare dotarea tehnico . Art.

desi a fost instintat inscris cu minimun 48 ore inainte. (1) Cercetarea propunerii de sanctionare si comunicarea deciziei se fac in termen de cel mult 30 de zile de la data constatarii abaterii consemnata in . 193. 190.198 se constituie comisii formate din 3-5 membrii . de indrumare si control din inspectoratele scolare si din unitatile din subordine. Cadrul didactic cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele acuzarii si sa-si produca probe in aparare Art. din care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau un reprezentant al salariatilor. 192. propunerea de sanctionare se face de catre director sau cel putin 1/3 din numarul total al membrilor Consiliului de administratie sau al Consiliului profesoral. (2) Pentru cercetarea abaterilor savarsite de personalul didactic prevazut la art. audierea celui in cauza si verificarea sustinerilor acestuia facute in aparare. (3) Comisia de cercetare este numita de Consiliul profesoral al unitatii respective pentru invatamantul preuniversitar Art. imprejurarile in care au fost savarsite. Acelasi drept il au si organele ierarhic superioare. (1) In unitatile invatamantului preuniversitar. Refuzul celui cercetat sa se prezinte la audiere. Acelasi drept il au si organele ierarhic superioare. 191. propunerea de sanctionare se face de inspectorul scolar general sau de cel putin 1/3 din numarul total al membrilor Consiliului de administratie. Art.f) desfacerea disciplinara a contractului de munca. se constata prin proces verbal si nu impiedeca finalizarea cercetarii. Audierea celui cercetat si verificarea apararii acestuia sunt obligatorii. (1) Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa efectuarea cercetarii faptei sesizate in scris. iar ceilalti sunt cadrele didactice care au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea. precum si de a da declaratii scrise. Art. (2) Pentru personalul de conducere. In comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din invatamantul preuniversitar pot fi inclusi si inspectori scolari. existenta sau inexistenta vinovatiei precum si orice alte date concludente. In cazul cercetarii abaterii rezumate se stabilesc faptele si urmarile acestora.

(2) In invatamantul preuniversitar. art. 198. Cercetarii si Inovarii. d-f de catre inspectorul scolar general. lit. sanctiunile prevazute la art. a-c ce comunica celui in cauza printr-o decizie scrisa. pe baza raportului de cercetare. iar cele de al art. (2) In invatamantul preuniversitar. a obligatiilor sale. lit. 198. (3) Hotararea acestor colegii se comunica persoanei in cauza in termen de 20 de zile de la sesizare. 200. facandu-se mentiunea corespunzatoare in statul personal de serviciu al celui in cauza. la colegiul de disciplina de pe langa Inspectoratul Scolar pentru sanctiunile prevazute la art. 195. persoanele sanctionate au dreptul de a contesta in termen de 15 zile de la comunicare decizia respectiva. Persoanei nevinovate i se comunica in scris inexistenta faptelor pentru care a fost cercetata. (1) Sanctiunea se stabileste. pentru sanctiunile prevazute la art. aplicate personalului de conducere. 116. d-f . de catre directorul unitatii de invatamant. 3. de indrumare si control se comunica de catre autoritatea care a facut numirea in functie. 116. retragerea uneia sau mai multor gradatii sau trepte de salarizare pe o . avertisment c. mustrare b. care se sanctioneaza. constituie abatere disciplinara. Sanctiunile cu caracter disciplinar care pot fi aplicate personalului Tesa sunt cele prevazute in Codul Muncii. lit. lit. In cazul in care cel sanctionat nu a mai savarsit abateri disciplinare in cursul unui an de la aplicarea sanctiunii. potrivit legii. (4) Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat. de catre autoritatea prevazuta la art. autoriatea care a aplicat sanctiunea prevazuta la art. care a numit aceasta comisie. (3) Sanctiunile prevazute la art. lit. inbunatatindu-si activitatea si comportamentul. a-c poate dispune ridicarea si radierea sanctiunii. 116. 116. a-c si la colegiul central de disciplina al Ministerul Educatiei.condica de inspectii sau la registratura generala a unitatii scolare. inclusiv a normelor de comportare. Art. dupa caz. 194. 100 si anume: incalcarea cu vinovatie de catre cel incadrat in munca indiferent de functia sau postul pe care-l ocupa. alin. Art. cu: a.

a) Prezentul regulament va fi adus la cunostinta elevilor si a . reclamatiile si sesizarile anonime nu se iau in consideratie.J. in cazul celor incadrati la nivelul de baza. sefilor comisiilor metodice si tuturor catedrelor didactice desemnate de liceu in acest scop. reclamatiile. revine directiunii scolii. 201.. diminuarea acestuia cu 5-10% pe aceiasi perioada.Argeş. Art. Responsabilitatea mentinerii unei relatii permanente cu I. conform legii. Art. Art. Colegiul Tehnic . Liceul are relatii cu autoritatile locale.Dimitrie Dima’’se afla in subordinea directa a I. si sesizarile se inregistreaza in registrul de intrari/iesiri.S. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricarui alt fond destinat derularii evaluarilor nationale (examen de bacalaureat. politia. 196. Sesizarile si reclamatiile se indosariaza intr-un dosar special. Reprezentantii liceului in relatiile cu comunitatea locala. 198. Cap. retrogradarea in functie sau in categorie. Art. d. reducerea salariului sau reducerea indemnizatiei de conducere pe durata de 1-3 luni cu 5-10% e. examene de absolvire). fumatul este interzis.J. V – Relatiile liceului Art.perioada de 1-3 luni sau. pe durata de 1-3 luni f. In unitatile de invatamant preuniversitar. Dispozitii Finale Art. desfacerea disciplinara a contractului de munca Abaterile disciplinare savarsite de o persoana incadrata in munca in perioada detasarii in alta unitate se sanctioneaza de catre conducerea unitatii la care acesta este detasata . 200. 197. in cadrul aceleiasi profesii.S. Cererile. 199. Abaterile disciplinare savarsite de catre o persoana incadrata in munca in timpul delegarii in alta unitate se sanctioneaza de conducerea unitatii care a delegat-o. biserica si alte institutii guvernamentale si neguvernamentale. judetene. Solicitantii vor primi raspuns in termen de o luna. organizatiile guvernamentale si nonguvernamentale sunt directorii liceului sau profesorii desemnati.

directorul va incheia cu parintele / elevul de clasa IX – XIII.2010. d. intreg personalul scolii are obligatia de a cunoaste si de a respecta prevederile prezentului regulament. prezentul Regulament de ordine interioara intra in vigoare incepand cu data de 14. b. In baza prezentului regulament si a regulamentului intern al unitatii scolare. a. conducerea scolii are dreptul de a aduce modificari si complectari prezentului regulament in caz de necesitate. . c. acord de parteneriat scoala-familie.2009 si ramane valabil pana in data de 31.09.08. dupa modelul din anexa.parintilor acestora/reprezentantilor legali ai acestora.