COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE DIMA” AN SCOLAR 2009 / 2010

REGULAMENT INTERN I. DISPOZITII GENERALE Art. 1. Prezentul regulament contine reguli si norme de disciplina, in comformitate cu Constitutia Romaniei, cu Legea Invatamantului nr.84/1995, republicatã cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, cu actele normative elaborate de MEC si respectiv ISJ Arges. Art. 1a. Regulamentul contine normele de organizare si functionare ale COLEGIULUI TEHNIC” DIMITRIE DIMA”, prevederile sale fiind obligatorii pentru elevi, profesori, parinti si personalul scolii, didactic si nedidactic. Art. 2. Respectarea regulamentului si a normelor de disciplina este obligatorie pentru toate persoanele incadrate in munca in unitate ( indiferent de durata contractului de munca, precum si a celor care lucreaza in cadrul unitatii ca detasati sau suplinitori, elevi si parinti, tutori legali ) care vin in contact cu unitatea de invatamant. Art. 3. Activitatea de instruire si educatie din cadrul unitatii de invatamant se desfasoara potrivit principiilor din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, ale Conventiei cu privire la Drepturile Copilului si potrivit actelor normative generale si speciale. Art. 4. Invatamantul preuniversitar din cadrul COLEGIULUI TEHNIC,,DIMITRIE DIMA’’este organizat potrivit legii in urmatoarele forme de invatamant: invatamant de zi, liceal tehnic , (clasele a IX –a - a XIII-a), Scoala de Arte si Meserii (clasa a X –a), clasa a XI-a An de completare ) , invatamant seral prin ruta progresiva (clasa a XII -a), invatamant frecventa redusa (clasele a XII-a, a XIII-a), Scoala de Maistri. Art. 5. Potrivit legii, in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar sunt

interzise crearea si functionarea oricaror formatiuni politice, desfasurarea activitatilor de propaganda politica, prozelitism religios, orice forma de activitate care incalca normele generale de moralitate si care pun in pericol sanatatea fizica sau psihica a elevilor. Art. 6. Prin ordin al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, se stabileste structura anului scolar (perioadele cursurilor, vacantelor, ale sesiunilor de examene ). In situatii obiective, bine intemeiate ( epidemii, calamitati naturale etc ) cursurile scolare pot fi suspendate pe o perioada determinata. Suspendarea cursurilor scolare se poate face dupa caz: - la nivelul unitatii de invatamant, la cererea directorului, cu aprobarea inspectorului scolar general - la nivelul grupurilor de unitati din acelasi judet , la cererea inspectoratului scolar , cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii - suspendarea temporara a cursurilor va fi urmata de masuri privind parcurgerea integrala a programei scolare. Aceste masuri vor fi stabilite prin decizia directorului unitatii de invatamant si vor fi controlate de Inspectoratul Scolar Judetean ARGES. Art. 7. Invatamantul preuniversitar, formatiunile de studiu cuprind, clase pe ani de studiu conform art. 158 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 8. Clasele din invatamantul liceal (in cadrul aceluiasi profil/calificări profesionale) se constituie in functie de oferta educationala a unitatii de invatamant ( inclusiv de limbile moderne ), de optiunile elevilor si de alte criterii proprii cuprinse in regulamentul de ordine interioara , luand in considerare mediile generale + mediile de la disciplinele de specialitate + optiunile elevilor. Art. 9. In cadrul Colegiului Tehnic '' DIMITRIE DIMA'' cursurile de zi se desfasoara in 2 schimburi, exceptie facand activitatea practica. Activitatea practica se va desfasura in cabinete, în atelierele din incinta scolii sau agentii economici conform protocoalelor de instruire practica, iar cursurile se vor desfãsura in corpul ‘ clădire şcoală ‘ si ‘ ateliere‘. Activitatea extracurriculara se poate desfasura si in alte spatii cu acordul conducerii Colegiului Tehnic '' DIMITRIE DIMA'' .

II. ORGANIZAREA INSTITUTIEI DE INVATAMANT Art. 10. Conducerea scolii este asigurata de Consiliul profesoral, Consiliul de administratie ca organe de decizie si directiune, Comisii de catedra, Comisii de lucru, Consiliile profesorilor claselor ca organe de lucru. Organigrama liceului care se aproba in fiecare an de catre Consiliul profesoral la propunerea Consiliului de administratie este parte a prezentului regulament. Aceste organe isi desfasoara activitatea pe baza unor planuri de munca anuale si semestriale supuse aprobarii Consiliului de administratie inainte de inceperea cursurilor. Art. 11. Fiecare comisie va avea o mapa care va contine: dosarul de procese-verbale, structura comisiei, regulamentul de functionare al comisiei si alte acte normative privind activitatea comisiei, planurile de activitate, alte materiale. Mapa este administrata de responsabilul comisiei, si va fi pastrata la directorul adjunct. Acestea vor fi inmanate sefului de comisie, sub semnatura. Art. 12. Procesele verbale intocmite la fiecare sedinta vor consemna ordinea de zi, absentele motivate sau nu, hotararile aprobate. Vor fi semnate de cei prezenti, iar cei absenti vor semna ulterior de luare la cunostinta. Art. 13. La inscrierea in invatamantul liceal si la scoala de maistri continuitatea studiului limbilor moderne se asigura in functie de oferta educationala a unitatii de invatamant, clasele fiind constituite in functie de oferta educationala si optiunile elevilor. III. ORGANE DE DECIZIE 2.1. Consiliul profesoral Art. 14. Consiliul profesoral are rolul de decizie in domeniul instructiveducativ. Art. 15. Participarea la sedintele Consiliului profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice, iar absenta nemotivata de la sedinte se considera abatere disciplinara.

Art. 16. Secretarul Consiliului profesoral are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele verbale ale sedintelor Consiliului profesoral. Art. 17. La sfarsitul fiecarei sedinte a Consiliului profesoral toti membrii si invitatii au obligatia sa semneze procesul verbal incheiat cu aceasta ocazie. Art. 18. Registrul de procese verbale este insotit de dosarul care contine anexele proceselor verbale (rapoarte, programe, informari, solicitari, memorii, sesizari). Cele 2 documente oficiale se pastreaza intr-un fiset securizat ale carui chei se gasesc la secretarul scolii. Art. 19. Consiliul profesoral se constituie din profesorii care au baza in liceu (mai mult de 9 ore/saptamana) si care au obligatia de a participa la toate sedintele Consiliului. Ceilalti profesori pot participa la sedinte in calitate de invitati. Art. 20. Presedintele Consiliului profesoral este directorul scolii. Art. 21. Data sedintelor ordinare se anunta cu 5 zile inainte. Sedintele extraordinare se anunta cat mai operativ. Art. 22. Hotararile Consiliului profesoral se adopta cu majoritate simpla si sunt obligatorii pentru tot personalul si toti elevii. Art. 23. Consiliul profesoral are urmatoarele atributii: a. dezbate, avizeaza si propune spre aprobare Consiliului de administratie planul de dezvoltare al scolii. b. aproba reprezentantii sai in Consiliul de administratie. c. dezbate si aproba variante de proiecte curriculare, profilul liceului, numar de clase formate si profilul acestora. d. aproba proiectul planului de scolarizare. e. valideaza situatia scolara la sfarsit de semestru si de an scolar. f. decide asupra aplicarii de recompense sau de sanctiuni in conformitate cu prezentul regulament. g. absenta nemotivata la Consiliul profesoral atrage pierderea punctajului corespunzator din fisa de evaluare. h. numeste Comisia de cercetare a faptelor care constituie abateri

disciplinare. i. stabileste sanctiuni disciplinare pe baza raportului Comisiei de cercetare j. valideaza notele la purtare mai mici de nota 7 k. dezbate si avizeaza regulamentul intern al unitatii de invatamant.

2.1.2. Consiliul de administratie Art. 24. Consiliul de administratie are rol de decizie in domeniul organizatoric si administrativ. Atributii: - Aproba planul de dezvoltare al scolii; - Elaboreaza fisele si criteriile de evaluare specifice unitatii de invatamant in vederea acordarii calificativelor anuale, primelor lunare si salariilor de merit; - Acorda calificativele anuale ale intregului personal didactic salarizat; - Aproba acordarea salariului de merit; - Stabileste componenta si atributiile comisiilor de lucru; - Aproba acordarea burselor scolare; - Avizeaza planul anual de venituri si cheltuieli; - Avizeaza proiectele de plan de scolarizare si de state de functii; - Stabileste structura si numarul posturilor pentru personalul didactic auxiliar. Art. 25. Consiliul de administratie este constituit din 9 - 15 membri. Componenta Consiliului de administratie este in conformitate cu art. 35 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si art 3 din regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Administratie. Secretarul Consiliului de administratie este numit de catre director dintre membrii acestuia, avand atributia de a consemna intr-un registru special procesele verbale ale sedintelor. Din Consiliul de administratie fac parte: directorul unitatii, directorul adjunct, reprezentantul consiliului local, reprezentantul primariei, reprezentantul agentilor economici, 1 – 5 reprezentanti ai cadrelor didactice, un reprezentant al parintilor (de regula presedintele Comitetului reprezentativ al parintilor) si un reprezentant al elevilor (presedintele Consiliului elevilor). Alegerea Consiliului de administratie se face pe o perioada de 1

proiectul curricular al scolii: trunchi comun. Art. 31. La sedintele Consiliului de administratie participa. Registrul de procese verbale este insotit de dosarul care contine anexele proceselor verbale. . 29. Consiliul pentru curriculum este compus din responsabilii tuturor catedrelor. Componenta consiliului este aprobata in fiecare an scolar de Consiliul profesoral. liderul sindical. consilierul psihopedagogic si consilierul pentru probleme educative si activitati extracurriculare. Art. 30. Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna pe baza unui grafic stabilit la inceputul anului scolar (convocarea se face cu minimum 48 ore inainte) precum si in sedinte extraordinare la solicitarea directorului sau a 1/3 din membrii sai. se leaga si se numeroteaza pe ultima foaie. Secretarul Consiliului de administratie are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele verbale ale sedintelor Consiliul de administratie. 27.3. Art. Presedintele stampileaza si semneaza pentru autentificarea numarului de pagini. 28. discipline optionale. ca observator. 26.1. 2. Art. atunci cand sunt discutate probleme specifice activitatii elevilor sau a comitetelor de parinti sau atunci cand prezenta acestora este necesara. Art. Punctul sau de vedere se consemneaza in procesul verbal – liderul semneaza procesul verbal. Cele 2 documente oficiale se pastreaza in biroul directorului intr-un fiset securizat ale carui chei se gasesc la dispozitia presedintelui si secretarului consiliului. Sedintele extraordinare se convoaca cat mai operativ ( ultima zi de luni din luna ). directorii scolii.an. Consiliul pentru curriculum elaboreaza: a. Presedintele Consiliul de administratie este directorul scolii. Consiliul pentru curriculum Art. Presedintele Consiliului este directorul. Procesele verbale se scriu in registrul de procese verbale ale Consiliul de administratie care se inregistreaza la unitatea de invatamant pentru a deveni document oficial. In calitate de invitati pot participa reprezentanti ai parintilor si elevilor.

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in procesul de invatamant si reforma educationala.2. Comisia educativa avand in subordine Consiliile profesorilor claselor.4. Comisia de orientare scolara.7. Comisia de monitorizare a ritmicitatii notarii si absentelor. 2. Consiliul pentru curriculum are in subordine urmatoarele comisii: a. Comisia pentru relatii comunitare si imaginea scolii.S.1.2. 2.11.2. Comisia pentru activitati extracurriculare . e. criterii de clasificare a optiunilor elevilor si de intocmire corecta a schemelor orare.16.2. 33. Comisia pentru orar 2. 2.I. oferta educationala a scolii si strategia promotionala. Comisia de perfectionare metodica c.2. casare) 2.2. Comisia de perfectionare metodica.2. profesionala. Comisia tehnica P.2. d.14. b. 2. metodologia de aplicare a activitatii de consiliere si orientare. Art.2. 2. Comisia pentru orar.2. 2. Comisia dirigintilor si Consiliul consultativ al elevilor.2.8.13.2.12. c.2.3.10.2.5.2. olimpiade si concursuri scolare.2. inventariere. 2. 2. Organe de lucru Art. Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare.9.2.finalitati si obiective ale scolii. 2.( pe arii curriculare ) 2. 2.10. metodologia de evaluare.15.Comisia pentru programe si proiecte de dezvoltare.2. 2. Comisiile de catedra b. Comisia de securitate si sanatate in munca .2. Organele de lucru sunt urmatoarele: 2. criterii de selectie ale elevilor. Comisia de arhivare documente.6. 32.8.2. Comisiile de catedra. 2. 2. Comisia de inventariere ( subcomisii: receptie. Comisia de coordonare si gestionare a activitatilor din internat si . 2. Comisia pentru serviciul pe scoala. programe si planuri anuale si semestriale Documentele elaborate sunt supuse aprobarii Consiliului profesoral.Comisiaachizitie carte in biblioteca scolara. si protectie civila. 2.

pana la sfarsitul anului scolar curent.Programele disciplinelor optionale (avizate de ISJ) Planificarile anuale.Repartizarea responsabilitatilor in catedra . crt. iar sefii comisiilor sunt numiti de Consiliul de administratie. o preincadrare a profesorilor pentru anul scolar urmator. . 2. tematica. Art.Lista manualelor si optiunea pentru anul in curs pe clase .2.17. Documentele catedrei sunt: . 35.Oferta catedrei pentru disciplinele la decizia scolii . 33. tinandu-se cont de continuitate si de planul de scolarizare aprobat de ISJ ARGEŞ. .Tabel cu membrii catedrei Nr. olimpiade. 34. Daca din catedra fac parte profesori din mai multe discipline seful catedrei numeste cate un responsabil pentru fiecare dintre disciplinele componente.Cercuri (tabel nominal cu elevii participanti.2. semestriale si pentru perioada de evaluare (individuale sau colective). Art. Comisia de coordonare si gestionare a activitatilor din ateliere. in fiecare an.Situatii statistice (elaborate de catedra) care sa sintetizeze activitatea catedrei si evolutia rezultatelor elevilor (la invatatura. conform hotararii Consiliului de administratie.Tematica sedintelor de catedra (una pe luna) .CV membri . programul) .Planul anual de activitate al catedrei .Lista proiectelor catedrei . Comisiile de catedra se constituie pe arii curriculare. 2. Nume şi prenume Statut Specialitatea Vechim e Grad didactic Studii an absolvire Ultimul stagiu de formare Adresă telefon Activităţi în timpul anului . Comisiile se constituie anual (Consiliul de administratie putand decide formarea si altor comisii). planificarea calendaristica.cantina. Comisiile de catedra elaboreaza.Graficul interasistentelor . Art.Incadrarea .18 Comisia Burse si bani de liceu.

2. Comisia educativa coordoneaza activitatea educativa.Responsabilii de catedra sa puna la dispozitia Consiliului de administratie propunerile lunare argumentate pentru premieri. 37. planificarile. conducerea scolii va face precizarile necesare. etc. fiind formata din comisia dirigintilor.2. 39.Regulile de evaluare specifice disciplinei (individuale sau colective). . iar responsabilii pe fiecare ciclu /an de studiu (IX. planul anual al catedrei vor fi elaborate si discutate la inceputul anului scolar. XI. Art. . Art. Daca seful catedrei respective nu va indeplini toate aceste atributii. pana la 30 ale fiecarui luni. comisia pentru organizarea serbarilor si a manifestarilor permanente. comunitatea locala.XIII) sunt desemnati de catre Consiliul de Administratie si propusi spre validare Consiliului profesoral. In acest sens. in anul scolar urmator nu are voie sa candideze din nou la aceeasi functie. Programele. 36. Comisia educativa coordoneaza activitatea Consiliilor clasei. raspunde de colaborarea liceului cu alti factori educationali: familia. Comisia de proiecte si programe educative Art. Comisia educativa se constituie la inceputul fiecarui an scolar. X. Art. parcurgerea materiei. Comisia dirigintilor este alcatuita din dirigintii tuturor claselor. Art. 40. psiholog scolar.concursuri). Seful comisiei educative este consilierul pentru probleme educative si activitati extracurriculare. Comisia educativa se intruneste de doua ori pe semestru si de cate ori responsabilul sau directiunea considera necesar. 41. Comisiei pentru burse. comisia de activitati extracurriculare. Comisiei de organizare a serviciului pe scoala si a Comisiei de activitati extracurriculare. ritmicitatea notarii. 42. etc) catre Consiliul de administratie. conform unui grafic stabilit de acesta la inceputul anului scolar. XII. Art. 38. Consiliul elevilor. responsabilul de proiecte. . Comisia educativa coordoneaza parteneriatele. Art. Informari periodice (privind rezultatele elevilor.2.

Art. • Asigura pastrarea curateniei in clase in timpul programului atentionând elevii care produc dezordine. • Inspecteaza starea bunurilor din clasa la inceperea si la sfârsitul orelor de curs si incheie un proces verbal intr-un caiet special apartinând fiecarei clase. Serviciul pe liceu • . • Atrag atentia elevilor neglijenti sau care in mod intentionat conduc la deteriorarea salii de clasa. a. 45. • Verifica prezenta la ore a colegilor de clasa si comunica profesorilor numele elevilor absenti. pervaze. lambriuri. Comisia afiseaza planificarea profesorilor de serviciu pe liceu. Asigura creta. • Predau sala de clasa pe baza de proces verbal elevilor de serviciu din schimbul de dupa amiaza sau personalului de serviciu. 46. Comisia de organizare a serviciului pe liceu este formata din doi membri si este condusa de un responsabil desemnat de Consiliul de administratie la inceputul fiecarui an scolar. uda florile. Comisia organizeaza serviciul pe liceu pentru profesori si elevi. burete si stergerea tablei. Serviciul elevilor se desfasoara astfel: A ) SERVICIUL PE CLASA . sterg praful de pe banci. Atentie deosebita la folosirea gumei de mestecat care este interzisa in timpul orelor. 44. Planificarea se face in doua exemplare. Art. Art.dirigintii vor stabili grupe de câte 2 elevi care vor efectua zilnic serviciul pe clasa . 43. • Aerisesc clasa.Art. in cancelarie si la avizierul de la intrarea in liceu. prosop.elevii de serviciu au urmatoarele atributii : • Se prezinta la cursuri cu 10 minute inainte de inceperea acestora si parasesc ultimii sala de clasa. Dirigintii si profesorii de serviciu asigura instruirea elevilor de serviciu. unul la comisie si unul la secretariat.

49. incendii. • organizeaza serviciul pe scoala si prezinta elevilor de serviciu sarcinile pe care le au in timpul serviciului. Componenta comisiei este stabilita de Consiliul de Administratie. programul cercurilor • propune activitati pentru petrecerea timpului liber (spectacole. timp liber. Sarcinile profesorilor de serviciu: • se prezinta la scoala cu 15 minute inainte de inceperea programului. stiintific. formatiei de dansuri.3. Subcomisia pentru organizarea serbarilor si a manifestarilor permanente. seri distractive.) • organizeaza activitatea elevilor. amenintari prin telefon. tabere. • supravegheaza starea de disciplina a elevilor in timpul pauzelor. Art. etc. 47. • semnaleaza absenta de la program a cadrelor didactice. Legii 109/1999 fiecare profesor trebuie sa faca de serviciu. Art. • supravegheaza sa nu se exercite presiuni si amenintari asupra elevilor. . • anunta conducerea scolii si concomitent organele de ordine si de interventie in cazul producerii unor evenimente deosebite (furturi. face parte din Comisia de activitati extracurriculare. elevii participanti.2. 2. • intocmeste la sfarsitul programului un proces verbal in care consemneaza modul in care s-a desfasurat programul si evenimentele deosebite care au avut loc in timpul serviciului.. Se alege cate un responsabil (sportiv. Daca profesorii de serviciu nu-si realizeaza atributiile vor fi depunctati in fisa de evaluare anuala. artistic. Comisia are urmatoarele atributii: • centralizeaza: cercurile propuse de fiecare catedra. 48.). Comisia de activitati extracurriculare Art.Serviciul profesorilor Zilnic. echipe sportive • coordoneaza pregatirea si desfasurarea serbarilor scolare. pe ani de studiu si pe tipuri de activitati..). vacante). a concursurilor scolare. serviciul pe scoala va fi asigurat de profesorii programati (conf. balului bobocilor.

festivitate). finalitati.Este formata din dirigintii claselor .) si care va fi pastrat la biblioteca liceului. 51. Constituirea Comisiei metodice: 1. subcomisia va fi desemnata anual de Consiliul de administratie. curriculum la decizia scolii. elaboreaza instrumentele de evaluare si notare. d. 53. conducatorii formatiilor artistice. 54. pe discipline de studiu. curriculum. cuprinzand obiective. consiliaza cadrele didactice in procesul de elaborare a proiectarii didactice si a planificarilor semestriale. • Subcomisia in colaborare cu Comitetul de parinti asigura premierea (diplome. . disciplinele la care se organizeaza sesiuni de referate. • Subcomisia asigura popularizarea acestei activitati. Art. titluri de referate. 50. etc. resurse materiale si umane.4. elevi. pe discipline inrudite sau pe arii curriculare. Comisia de perfectionare metodica se constituie la inceputul fiecarui an scolar. etc. fiind formata din 5 membri. • Subcomisia intocmeste un dosar al activitatilor desfasurate care va cuprinde toate materialele editate cu acest prilej (program. comisii de jurizare. Art. elaboreaza propunerile pentru oferta educationala a unitatii de invatamant si strategia acesteia. Art. elaboreaza programe de activitati semestriale si anuale. b. seful comisiei fiind responsabilul cu dezvoltarea profesionala din unitatea de invatamant. Scopurile Comisiei de perfectionare metodica sunt: • sprijinirea personalului didactic in aplicarea reformei sistemului educational si in imbunatatirea activitatii didactice • informarea prompta a personalului didactic cu privire la planuri de invatamant. Art. In cadrul aceleiasi unitati de invatamant. • 2. transmiterea invitatiilor.2. catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri. c.. Comisia se intruneste lunar si ori de cate ori este nevoie. 52. Comisia de perfectionare metodica Art. propune juriul fiecarei manifestari. • Subcomisia stabileste calendarul activitatilor. pana la 15 octombrie. programe scolare. si a modului de aplicare a acestora. premii. premii obtinute. Atributiile catedrelor/comisiilor metodice sunt urmatoarele: a.

lectii demonstrative. din cel putin un parinte delegat al comitetului de parinti al clasei si din liderul . organizeaza activitati de formare continua si de cercetare – actiuni specifice unitatii de invatamant. elaboreaza informari semestriale si la cererea directorului. seful de catedra / comisie metodica evalueaza activitatea fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice si propune consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora. sau la cei in activitatea carora se constata disfunctii in procesul de predare-invatare sau in relatia profesorelev. Seful catedrei/comisiei metodice are obligatia de a participa la toate actiunile initiate de director si de a efectua asistente la orele de curs. 57. h. Art. dupa o tematica aprobata de directorul unitatii de invatamant sau ori de cate ori directorul sau membrii catedrei/comisiei considera ca este necesar.2. monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa si modul in care se realizeaza evaluarea elevilor. seful de catedra / comisie metodica stabileste atributiile fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice. j.5.e. asupra activitatii catedrei/comisiei metodice. 55. Art. k. implementeaza si amelioreaza standardele de calitate specifice. cu precadere la stagiari si la cadrele didactice nou venite in unitatea de invatamant. Sedintele catedrei/comisiei metodice se tin lunar. pe care le prezinta in consiliul profesoral . analizeaza periodic performantele scolare ale elevilor. organizeaza activitati de pregatire speciala a elevilor pentru examene si concursuri scolare. Seful catedrei/comisiei metodice raspunde in fata directorului si a inspectorului de specialitate de activitatea profesionala a membrilor acesteia. Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare si de instruire practica care preda la clasa respectiva. 58. Art. f. g. schimburi de experienta etc. la cei nou veniti. l. Consiliul clasei Art. in baza unui raport bine documentat. in special la profesorii stagiari. seful de catedra efectueaza asistente la lectiile cadrelor didactice si a cadrelor didactice de instruire practica din cadrul catedrei.. 56. m. i. organizeaza si raspunde de desfasurarea recapitularilor finale. 2.

elaboreaza aprecieri sintetice despre progresul scolar si comportamentul fiecarui elev. Art. . 64. Art. consiliului profesoral. 60. .propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei. Consiliul clasei isi desfasoara activitatea la nivelul fiecarei clase avand ca principale obiective: . semestrial si informeaza. .propune. .organizarea de activitati suplimentare cu elevii capabili de performante scolare. Art. semestrial. Dirigintele isi proiecteaza si isi desfasoara activitatea potrivit sarcinilor prevazute de planul anual al unitatii de invatamant si in acord cu . cel putin o data pe semestru. . Art. Coordonarea activitatii claselor de elevi se realizeaza prin diriginti numiti de directorul unitatii de invatamant dintre cadrele didactice de predare si de instruire practica si cu experienta. sanctiunile disciplinare prevazute pentru elevi de prezentul regulament si de regulamentul de ordine interioara. in functie de comportarea acestora in unitatea de invatamant si in afara acesteia si propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7. . la solicitarea dirigintelui sau a 1 / 3 dintre parintii elevilor clasei.armonizarea cerintelor educative ale personalului didactic de predare si instruire practica cu solicitarile elevilor si parintilor. in situatii deosebite. Art. care predau la clasa respectiva.stabileste masuri de asistenta educationala atat pentru elevii cu probleme de invatare sau de comportament. progresul scolar si comportamentul fiecarui elev. ori de cate ori este nevoie. . dupa caz. 63. dar.stimularea elevilor cu ritm lent de invatare. .analizeaza.elevilor clasei respective.participa la intalniri cu parintii si elevii.00. Functia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de director cu aceasta responsabilitate. 61. directorului. dirigintelui. in scris parintele. cat si pentru elevii cu rezultate deosebite. Art. 59. .evaluarea progresului scolar al elevului. Presedintele consiliului clasei este dirigintele.propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite. Consiliul clasei are urmatoarele atributii: . 62.

.sprijina organizarea si desfasurarea activitatilor elevilor in afara clasei si a unitatii de invatamant.colaboreaza cu toti profesorii clasei si. . monitorizeaza indeplinirea indatoririlor scolare de catre toti elevii. sanctionari disciplinare. repartizeaza sarcini si organizeaza impreuna cu acesta colectivul de elevi al clasei. prin consultarea elevilor. . . motivate. liderul elevilor clasei. actiuni de orientare scolara si profesionala. impreuna cu consiliul clasei. precum si cu programa elaborata de Ministerul Educatiei. familiile elevilor in legatura cu situatiile de corigenta. in scris. nota la purtare a fiecarui elev si prezinta in scris Consiliului profesoral propunerile de notare mai mici de .preia. 66. eliberate de medicul de familie. initiaza cu consiliul clasei programe de consultatii cu parintii.stabileste.motiveaza absentele elevilor pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al scolii sau.coordoneaza activitatea consiliului clasei. aprobate de director. planificarea semestriala si anuala care va cuprinde componentele activitatii educative.prezinta elevilor si parintilor. .informeaza elevii din clasele terminale si pe parintii acestora cu privire la prevederile referitoare la examenul de bacalaureat. Cercetarii si Inovarii. cu consilierul scolar in vederea armonizarii influentelor educative si pentru a asigura coeziunea clasei de elevi. in acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi. prevederile prezentului regulament. . . cerceteaza cauzele absentelor unor elevi si informeaza familia elevului. . precum si in baza cererilor personale. dupa caz. precum si la certificarea competentelor profesionale.urmareste frecventa elevilor. 65. .informeaza. . lunar. dupa consultarea profesorilor clasei. Dirigintele are urmatoarele atributii: . a parintilor si a elevilor. ale parintilor acestora. Art.organizeaza. dupa caz. impreuna cu consilierul scolar. Dirigintele intocmeste. pe baza de proces-verbal. sala de clasa in care isi desfasoara activitatea elevii carora le este diriginte si raspunde de pastrarea si modernizarea acesteia.analizeaza periodic situatia la invatatura a elevilor. neincheierea situatiei scolare sau repetentie. .numeste. Art.particularitatile educationale ale clasei respective. .

inmaneaza elevilor diplome si premii la festivitatea fiecarui sfarsit de an scolar.calculeaza media generala semestriala si anuala a fiecarui elev. 2. . se consulta cu acestia in legatura cu cauzele si masurile care vizeaza progresul scolar care se pot desfasura pe grupe.organizeaza intalniri si discutii cu parintii. . . sanctiunile elevilor prevazute in prezentul regulament. spre aprobare. stabileste clasificarea elevilor la sfarsitul anului scolar. de amanare a incheierii situatiei scolare si de aplicare a unor sanctiuni disciplinare. in conformitate cu legislatia in vigoare. . elevilor le este interzis sa se ridice pe pervazul geamului. organizeaza si desfasoara activitati educative. in afara unitatii de invatamant. individuale sau in plen si-i informeaza pe acestia despre potentialele situatii de corigente. sa-si puna piedica. cosuri de . dulapuri. pe baza consultarii cu directorul. . in scris. recompenselor si distinctiilor potrivit prevederilor regulamentului de ordine interioara. . cultural-artistice si stiintifice. sa se agate de orice fel de bare. Pentru prevenirea accidentelor prin cadere de la inaltime sau de la acelasi nivel. propune acordarea premiilor.7.prezinta spre validare Consiliului profesoral raportul scris asupra situatiei scolare si comportamentale a elevilor la sfarsitul semestrului/anului scolar. .Asigura instructajul elevilor privind securitatea si sanatatea in munca specifice activitatii din scoala: 1. participarea organizata a elevilor la activitati in cluburi si asociatii sportive. sa iasa brusc in fata celorlalti. pe acoperis. . consemneaza in carnetele de elev mediile semestriale si anuale.felicita.In timpul deplasarii in scoala sau in afara scolii elevii nu au voie sa alerge.proiecteaza. .completeaza catalogul clasei si raspunde de exactitatea datelor inscrise si de starea fizica a acestuia. pe balustrade.propune Consiliului de administratie acordarea de alocatii si burse elevilor. parintii sau tutorii elevilor pentru rezultatele exceptionale obtinute de copiii lor la invatatura sau in cadrul activitatilor extrascolare.recomanda directorului. pentru a nu provoca busculade. de consiliere si de orientare scolara si profesionala in functie de particularitatile colectivului de elevi.aplica.00 pentru elevii care au savarsit abateri grave . .

. date personale. Orele de educatie fizica nu se vor desfasura in salile de clasa.caietul dirigintelui (care trebuie sa contina fisa psihopedagogica. 67. Se interzice introducerea in salile de curs a unor obiecte care ar putea pune in pericol integritatea corporala: ace. biologie. 8. Daca dirigintii desemnati pentru un an scolar nu isi vor indeplini aceste atributii seful Comisiei dirigintilor nu va aproba punctajele corespunzatoare din fisa de evaluare. 5. chimie. Pentru prevenirea busculadelor. activitati extracurriculare) .2. Dirigintele clasei coordoneaza intreaga activitate pe probleme de SSM. 7.6. Elevii vor respecta regulile de igiena in salile de clasa. precum si metodologia de asigurare a calitatii. etc. standarde de referinta. Dirigintii vor intocmi urmatoarele documente: . poate propune neplata indemnizatiei de diriginte si poate propune Consiliului de Administratie retragerea calitatii de diriginte. indicatori de performanta. 9. Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare se interzice utilizarea instalatiilor electrice improvizate sau cu defectiuni. Art. grupuri sanitare pentru prevenirea bolilor transmisibile. Ministerul Educatiei. Accesul elevilor in laboratoarele de fizica. alcool.planul de activitate anual . Se interzice accesul elevilor in zona santierului de constructii din curtea scolii. 68. toxice. obiecte ascutite dar si a unor substante inflamabile. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii Art. . informatica se face numai in prezenta profesorului dupa prelucrarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca. date familiale.fisa clasei .baschet. 4. 3.fisa de evaluare a randamentului si progresului scolar a elevilor. 6.contributii la comisia dirigintilor pe scoala. ci numai in salile de sport sau terenuri amenajate si sub supravegherea permanenta a profesorului coordonator.planul de activitate semestrial (planificarea temelor. . 10. Cercetarii si Inovarii adopta standarde. 2. accesul si evacuarea elevilor in si din scoala se vor face in prezenta cadrelor didactice de serviciu.

potrivit legii. 71. Art. . .elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei. . Conducerea ei operativa este asigurata de coordonatorul comisiei sau de un responsabil desemnat de acesta. 70.reprezentanti ai corpului profesoral. 72. Art.elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii. 69. in cazul invatamantului liceal. In baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei. . Cercetarii si Inovarii se va baza pe analiza raportului de evaluare interna a activitatii din unitatea scolara. 73. . conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia in vigoare.Art. Art. Componenta comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii cuprinde in numar relativ egal: . Orice control sau evaluare externa a calitatii. 74. Raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor. . cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara ori din strainatate.coopereaza cu agentia romana specializata pentru asigurarea calitatii. aprobate de conducerea unitatii scolare. Membrii comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii nu pot indeplini functia de director sau director adjunct in institutia respectiva.elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in unitatea scolara respectiva. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii este formata din 39 membri. Cercetarii si Inovarii unitatea scolara elaboreaza si adopta propria strategie si propriul regulament de functionare a comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii. din partea Agentiei Romane pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar sau a Ministerului Educatiei. cu exceptia persoanei care asigura conducerea ei operativa.reprezentanti ai consiliului local.reprezentanti ai parintilor. Art. prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern. Art. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii are urmatoarele atributii: .

(2) Convocarea adunarii generale pentru alegerea comitetului de parinti al clasei are loc in primele zile de la inceperea cursurilor anului scolar. Acestia au urmatoarele functii: presedinte.sprijina unitatea de invatamant si dirigintele in activitatea de consiliere si de orientare socioprofesionala sau de integrare sociala a absolventilor. De asemenea. 76. (1) Comitetul de parinti al clasei se alege in fiecare an in adunarea generala a parintilor elevilor clasei.2. (3) Parintele. tutorele legal instituit sau sustinatorul legal sunt obligati. (3) Comitetul de parinti al clasei se compune din trei membri. cel putin o data pe luna.PARINTII Dispozitii generale Art. (4) Dirigintele sau presedintele comitetului de parinti al clasei convoaca adunarea generala a parintilor la inceputul fiecarui semestru si la incheierea anului scolar.7. sa asigurare frecventa scolara a elevului in invatamantul obligatoriu. . 75. prin contributii financiare sau materiale. (2)Parintii/ tutorii legali au obligatia ca. in consiliul profesoral si in consiliul clasei.are initiative si se implica in imbunatatirea conditiilor de studiu pentru elevii clasei. in vederea realizarii obiectivelor educationale. dirigintele sau presedintele comitetului de parinti al clasei poate convoca adunarea generala a parintilor ori de cate ori este necesar. Comitetul de parinti al clasei Art. in consiliul reprezentativ al parintilor. 77. conform legii. . (5) Comitetul de parinti al clasei reprezinta interesele parintilor elevilor clasei in adunarea generala pe scoala a parintilor. doi membri.sprijina dirigintele in organizarea si desfasurarea unor activitati extrascolare. Comitetul de parinti are urmatoarele atributii: . Art. . (1) Parintii/ tutorii legali au dreptul si obligatia de a colabora cu unitatea de invatamant.atrage persoane fizice sau juridice care. convocata de diriginte care prezideaza sedinta. 2. sustin programe de modernizare a activitatii educative si a bazei materiale din clasa si din scoala. . sa ia legatura cu /dirigintele pentru a cunoaste evolutia copilului lor.

este obligatorie. dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei si a unitatii de invatamant. fara implicarea cadrelor didactice. (1) Consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de invatamant este compus din presedintii comitetelor de parinti ai fiecarei clase. 81. (9) Se interzice initierea. (2) nu este obligatorie. (2) se colecteaza si se administreaza numai de catre comitetul de parinti. in adunarea generala. 2. (6) Dirigintelui ii este interzis sa opereze cu aceste fonduri. . insusite de catre comitet. conform reglementarilor in vigoare. 79. (2) Comitetul de parinti poate propune. de catre scoala sau parinti.sprijina conducerea unitatii de invatamant si dirigintele in intretinerea. La nivelul fiecarei unitati de invatamant functioneaza Consiliul reprezentativ al parintilor.8. (2) Consiliul reprezentativ al parintilor prevazut la alin. (3) Contributia prevazuta la alin. (8) Sponsorizarea clasei sau a unitatii de invatamant nu atrage dupa sine drepturi in plus pentru anumiti elevi. (2) Consiliul reprezentativ al parintilor/ Asociatia parintilor se organizeaza si functioneaza in conformitate cu propriul regulament de ordine interioara / statutul asociatiei. Consiliul reprezentativ al parintilor / Asociatia de parinti Art. (5) Este interzisa implicarea elevilor in strangerea fondurilor. 78. - Art. Informarea celor implicati referitor la continutul acestui articol. exercitarea de catre elevi a drepturilor prevazute de prezentul regulament si de prevederile legale in vigoare. (1) isi desemneaza reprezentantii sai in organismele de conducere ale scolii. daca se considera necesar. Art. 80.2. iar neachitarea acesteia nu poate limita. (4) Contributia prevazuta la alin. o suma minima prin care parintii elevilor clasei sa contribuie la intretinerea. (7) Fondurile banesti ale Comitetului de parinti se cheltuiesc la initiativa acestuia sau ca urmare a propunerii dirigintelui sau a directorului. Art. prin dirigintele clasei. (1) Comitetul de parinti tine legatura cu unitatea de invatamant. dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei sau a unitatii de invatamant. in nici un caz. (1) Consiliul reprezentativ al parintilor poate decide constituirea sa in asociatie cu personalitate juridica. a oricarei discutii cu elevii in vederea colectarii si administrarii acestor fonduri.

in vederea solutionarii situatiei elevilor care au nevoie de ocrotire.analizeaza piata muncii din localitate si din judet si propune pregatirea elevilor in domeniile cerute de zona respectiva. . . venite din partea unor persoane fizice sau juridice din tara si strainatate. . cu organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile nonguvernamentale cu atributii in acest sens. 83. (1) Comitetele de parinti ale claselor/Consiliul reprezentativ al parintilor/Asociatia de parinti pot atrage resurse financiare extrabugetare.acordarea de premii si burse elevilor. pe teme educationale.Art. Consiliul reprezentativ al parintilor /Asociatia de parinti are urmatoarele atributii: .propune masuri pentru scolarizarea elevilor din invatamantul obligatoriu si incadrarea in munca a absolventilor.are intiative si se implica in imbunatatirea calitatii vietii si activitatii elevilor. . .. . constand in contributii.sustine unitatea de invatamant in activitatea de consiliere si orientare socio.propune unitatilor de invatamant discipline si domenii care sa se studieze prin curriculum la decizia scolii. . modul de folosire a acestora. . Art.sustine conducerea unitatii scolare in organizarea si desfasurarea consultatiilor cu parintii.sprijina conducerea unitatii de invatamant in intretinerea si modernizarea bazei materiale. . donatii.sprijina parteneriatele educationale dintre unitatile de invatamant si institutiile cu rol educativ in plan local. a bazei materiale si sportive. sponsorizari etc.sustine unitatile de invatamant in derularea programelor de prevenire si de combatere a abandonului scolar. . promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice minoritatilor in plan local.sustine unitatea de invatamant in organizarea si desfasurarea festivitatilor anuale.identifica surse de finatare extrabugetara si propune Consiliului de administratie al unitatii la nivelul careia se constituie. .se preocupa de conservarea. . 82. . care vor fi utilizate pentru: .modernizarea si intretinerea patrimoniului unitatii de invatamant. de dezvoltare a multiculturalitatii si a dialogului cultural. .conlucreaza cu comisiile de ocrotirea a minorilor.profesionala sau de integrare sociala a absolventilor.

. la solicitarea directorului unitatii de invatamant... 85.intocmeste. Comisia de protectie civila este constituita si functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare. din proprie initiativa. Comisia de orar Art. Art.). (2) Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri. inainte de inceperea cursurilor de Consiliul de Administratie. 86.E. comunicari M. (3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al parintilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia. Art.S. 85 se face numai de catre consiliul reprezentativ al parintilor . Comisia de PSI si protectie civila Art. 2.acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie materiala precara. Art. .C. (1) Colectarea si administrarea sumelor reprezentand o cota-parte din contributia prevazuta la art. afiseaza orarul claselor si al cadrelor didactice si asigura transmiterea la clase.sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare. Modificarile ulterioare sunt efectuate de Consiliul de Administratie. . . Atributiile comisiei sunt: . Comisia de orar este formata din 5 membri desemnati de director. sau la propunerea directorului. Art. Programul de funtionare al scolii este stabilit in fiecare an. I. (3) Fondurile colectate in conditiile aliniatului 1 se cheltuiesc numai prin decizia organizatiilor parintilor. 87.. . 84. 2. 89. din propria initiativa sau la propunerea directorului. 88.I.9.2.alcatuieste orarul scolii.alte activitati care privesc bunul mers al unitatii de invatamant sau care sunt aprobate de adunarea generala a parintilor. (4) Adunarea generala a asociatiei parintilor din unitatea de invatamant stabileste suma de bani care poate sa se afle permanent la dispozitia consiliului reprezentativ al parintilor si care sa fie folosita pentru situatii urgente. modifica orarul scolii cand este cazul ( miscarea cadrelor didactice. (2) Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri.alcatuieste repartizarea pe sali a cadrelor didactice.J. Atributiile comisiei sunt urmatoarele: .10.2.

Art. . . inundatii. organizarea unor lectii deschise. ..elaborarea normelor de protectie a muncii pe diferite compartimente si activitati tinand cont de riscurile si accidentele ce pot interveni.stabilirea unui program semestrial de popularizare si avertizare a elevilor in privinta calamitatilor provocate de dezastre naturale (cutremure.. dezbateri.comisia este formata din 3 membri dintre care Consiliul de administratie desemneaza un responsabil. chimica. Art. Comisia de securitate si sanatate in munca Art. etc.organizarea instructajelor de protetie a muncii pe activitati.11. 94. poluare radioactiva. . Atributiile Comisiei de protectie a muncii constau in: . laboranti. incendii) sau produse de om (incendii. Este constituita si functioneaza in conformitate cu Legea 319 / 2006 privind normele generale de protectie a muncii si HG 1425 / 2006.stabilirea si mentinerea unor contacte permanente cu factorii responsabili in protectie civila de la nivelul judetului (Inspectorat scolar.). 92. - 2. .elaborarea unor materiale informative pentru documentarea profesorilor si elevilor in protectie civila.). Art.elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot aparea in scoala si in afara scolii. 91.2. Art.asigurarea conditiilor normale de desfasurare a activitatilor scolii in colaborarea cu administratia. . Art. Componenta comisiei se stabileste la fiecare inceput de an scolar si este coordonata de un presedinte desemnat de Consiliul de administratie. . Comisia de protectie a muncii are in componenta: sefii de catedra ai disciplinelor ce folosesc laboratoare. etc. secretar. 93.efectuarea instructajelor de protectie a muncii pentru activitati extracurriculare (de catre conducatorii activitatilor). Comisia de protectie a muncii se intruneste semestrial si ori de cate ori este nevoie. etc. Comisia de Cruce Rosie face parte din Comisia de protectie a muncii. 95. administrator.stabilirea unui program de activitati practice care sa vizeze pregatirea elevilor pentru a reactiona rapid si eficient in cazul producerii accidentelor mai sus mentionate. dirigintii claselor. armata. 90. razboaie. . . sali de sport.

96. salilor de sport. In cadrul procesului de invatamant. careia i se subordoneaza. .comisia are legaturi cu Crucea Rosie – filiala ARGES.comisia asigura informarea elevilor privind masurile de combatere a tabagismului. Atributiile comisiei PSI sunt: . . . Procesul de invatamant. .comisia asigura informarea elevilor privind masurile de prevenire si inlaturare a unor maladii. consumului de droguri.2.comisia funtioneaza pe baza unui program de activitate anual. . cu truse medicale si masuri de instruire a cadrelor didactice si a elevilor privind acordarea primului ajutor in caz de accidente.organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor prin plan anual de munca. . cadrele didactice exercita asupra elevilor in mod constient si sistematic. pregateste echipaje care participa la concursuri specifice.intocmeste necesarul de mijloace si materiale pentru PSI si solicita conducatorului de unitate fondurile necesare.elaboreaza materiale informative si de documentare care sa fie utilizate de diriginti. laboratoare. 97.comisia difuzeaza in toate clasele sfaturi generale privind igiena personala si colectiva. . planurile de evacuare in caz de incendiu si normele de comportare in caz de incendiu. Standardele procesului de invatamant.urmareste realizarea actiunilor stabilite si prezinta periodic normele si sarcinile de prevenire si stingere ce revin personalului si elevilor precum si consecintele diferitelor manifestari de neglijenta si nepasare. profesori.comisia colaboreaza cu medicul liceului si cu medicii de specialitate.comisia ia masuri de echipare a cabinetelor. . . . alcoolismului. cabinete etc.12 Comisia de prevenire si stingere a incendiilor (PSI) Art.difuzeaza in salile de clasa. - 2. III – PROCESUL DE INVATAMANT 3.1. Art. laboranti in activitatea de prevenire a incendiilor. un ansamblu de actiuni pentru formarea personalitatii acestora in concordanta cu cerintele idealului .comisia organizeaza un cerc "Sanitarii priceputi". cu organizatii internationale care au ca scop mentinerea sanatatii elevilor .

de organizare. Competentele disciplinare constau in capacitati de munca intelectuala. 101. In procesul instructiv . Art. Art.I in fiecare an scolar. Art. Art. formatii artistice. Atitudinile fundamentale constau in comportamente necesare integrarii in activitatea socio-economica. 100.educativ rolul conducator il are cadrul didactic care conduce acest proces potrivit obiectivelor activitatii. Structura anului scolar. Art.). 99.2.educativ cadrul didactic interactioneaza si conlucreaza cu elevii. a capacitatilor metodologice si a atitudinilor. Disciplina este asigurata de cadrele didactice desemnate de Consiliul de Administratie care stabilesc dispunerea claselor si de diriginti (acestia sunt obligati sa insoteasca clasa sau sa desemneze un inlocuitor). aplicate diferentiat in functie de contextul acestora. lucrari de laborator) si activitatii extracurriculare (cercuri. echipe sportive etc. 103. Predarea este activitatea profesorului de comunicare a cunostintelor. Art. Invatarea inglobeaza totalitatea actiunilor pe care trebuie sa le intreprinda elevul in procesul de invatamant. in formarea de atitudini fata de propria persoana si societate. 102. 3. 98.C. Procesul instructiv – educativ se realizeaza prin activitati curriculare (lectii. 104. 105.E. Structura anului scolar este cea stabilita de M. In procesul instructiv .educational prevazut de Legea invatamantului. Premiile se atribuie conform "Regulamentului de organizare . In invatamant se urmareste realizarea competentelor disciplinare. Art. proprii unei gandiri sistematice si in capacitati de comunicare. Incheierea cursurilor se marcheaza prin festivitatea de premiere a elevilor merituosi prilej cu care se atribuie diplome si premii elevilor clasati pe primele locuri in clasele respective si mentiuni celor care s-au distins in diferite ocazii. coordonare si stimulare a activitatii elevilor in vederea asigurarii unui cadru adecvat formarii personalitatii acestora. in prima zi a anului scolar incepand cu ora 9. Deschiderea cursurilor se face in mod festiv pe baza unui program special.00. Art.

de studiu si a celor fara plata. .modul de programare si evidenta a concediilor de odihna.si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat". . Art. Dirigintii propun premii speciale si mentiuni.evidenta prezentei personalului se va face in conditii speciale. La festivitatea de premiere este obligatorie prezenta dirigintilor (care inmaneaza diplomele) si a cadrelor didactice (care inmaneaza mentiunile acordate). .3. 108. pentru cadre didactice. Participantii la festivitatea de premiere pot parasi sala doar dupa incheierea acesteia. Durata orelor de curs este de 50 de minute iar a pauzelor de 10 . Programul scolar. Elevilor premianti care nu se prezinta la festivitate le vor fi transmise diplomele. pentru personalul auxiliar si pentru personalul de intretinere din scoala. Art. a zilelor libere. iar premiile vor fi retinute la scoala. 106 Organizarea timpului de lucru in unitate . destinata acestui scop in care se vor consemna: ziua. care se aproba in comisia educativa.programul de activitate in unitate incepe la ora 8 si se termina la ora 20 . .profesorul de serviciu are obligatia de a supraveghea accesul in scoala a persoanelor straine si de a-i sesiza directorului de serviciu prezenta acestora in unitate. a concediilor de boala. tipul de activitate desfasurata si scopul desfasurarii activitatii. Orarul scolar. Dirigintii asigura totodata disciplina pe timpul festivitatii consemnand eventuale abateri ale elevilor. Art.si se termina la ora 2200.evidenta orelor efectuate peste program se va face in condica respectiva.accesul in scoala este interzis persoanelor straine care nu sunt insotite de un cadru didactic al unitatii sau care nu au acordul conducerii scolii. respectiv a gardianului. Orele de incepere si incheiere a cursurilor se aproba de Consiliul de administratie la propunerea directorului si a comisiei de orar. precum si de sanctionare a cadrelor didactice care absenteaza nemotivat trebuie stabilit de conducerea scolii si inregistrat de secretarul sef.in corpurile scoală si ateliere activitatea personalului de curatenie incepe la ora 600. Festivitatea de premiere se organizeaza dupa un program stabilit de Consiliul de Administratie si comisia educativa. durata. 107. . 3. Dirigintii claselor asigura completarea (scrierea) diplomelor.

Conducatorii acestor activitati le vor consemna zilnic in condica de prezenta. sportive etc. Art. Programe.C. Structura planificarilor este stabilita de fiecare catedra. 110. Materia de studiu prevazuta in programele scolare se repartizeaza pe lectii prin planificarile curriculare anuale si semestriale care se intocmesc de profesori pentru fiecare obiect si clasa inaintea inceperii cursurilor. predarea la un nivel scazut sau la un nivel ce depaseste posibilitatile de intelegere si asimilare ale elevilor. Art. Catedrele au obligatia de a elabora programele pentru disciplinele optionale pentru anul scolar viitor si a obtine aprobarea I. Respectarea numarului de ore pentru fiecare disciplina (de trunchi comun sau optional). Ordinea si disciplina se asigura de cadrele didactice.S. Nerespectarea acestor cerinte. cu aprobarea Inspectoratului Scolar Judetean. Art. 112. 111. In zilele de incheiere a semestrelor sau cu ocazia unor festivitati Consiliul de administratie poate aproba reducerea duratei orelor de curs(dar nu mai putin de 30 minute) si a pauzelor. profesori de serviciu si conducerea scolii. . activitatile cultural artistice. Activitatile extracurriculare (pregatirea suplimentara.minute. Manuale scolare. Indiferent de motiv se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs. Art. Art. aprobate de M. Organizarea si evidenta acestor activitati revine catedrelor si Consiliului pentru curriculum.) se desfasoara in afara orarului scolii cu exceptia activitatilor platite. 3. personal auxiliar. si parcurgerea integrala si ritmica a materiei sunt obligatorii pentru toti profesorii. 109. cercurile. pentru a se asigura astfel timpul necesar acestor festivitati sau pentru Consiliul profesoral.4.E.I (pentru orele din trunchiul comun) si a optiunilor elevilor pe baza ofertei scolii (pentru disciplinele optionale). Planuri cadru de invatimant. Programul se poate modifica anual. Intreaga activitate desfasurata de profesori cu elevii la clasa se realizeaza pe baza cunoasterii temeinice si respectarii obligatorii a prevederilor planurilor cadru si programelor scolare. 113. pana pe 15 iunie a fiecarui an scolar. constituie abateri si se santioneaza conform prevederilor statutului personalului didactic. a continutului programelor.J. Solicitarile cluburilor sportive pentru participare la programe de pregatire sau competitii se depun la secretariat cu 5 zile inainte si se supun aprobarii directorului.

Un exemplar din planificarea curriculara si un exemplar din planificarea calendaristica se depun la mapa catedrei.5. drepturile si obligatiile personalului didactic de predare si de instruire practica si ale personalului didactic auxiliar. 118. Incheierea situatiei scolare se face conform art. competentele. 128/1997 cu modificarile si completarile ulterioare reglementeaza functiile. 117. (1) In sistemul national de invatamant functioneaza personal didactic de predare si de instruire practica. Art. Legea Invatamantului nr.116. Acesta le prezinta pentru vizare administrativa conducerii liceului in cel mult 2 saptamani de la inceperea fiecarui semestru. 115. DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC Art. responsabilitatile. pe teme/lectii si ore. daca este posibil.84/1995.52 din Regulamentul unitatilor scolare. personal didactic auxiliar si nedidactic cu calitati morale. apt din punct de vedere medical. republicata. Codul evaluarii (regulile de evaluare) este elaborat de fiecare catedra. Profesorii care nu respecta regulile codului vor fi depunctati la evaluare. 51 . inainte de finalul anului scolar curent. PERSONALUL DIDACTIC. cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. Art. Art.E.Semestrial se intocmeste planificarea calendaristica. Manualele alternative vor fi recomandate elevilor de profesorii claselor. la seful catedrei verifica lunar stadiul parcurgerii programei. capabil sa relationeze corespunzator cu elevii. Incheierea situatiei scolare. individualizat si actualizat la inceputul fiecarui an scolar. .60 din Regulamentul unitatilor scolare. Planificarile se definitiveaza in plenul catedrei si sunt aprobate de seful de catedra. Art.6. In scoala se vor utiliza numai manuale aprobate de M. 3. 3. 114. Evaluarea rezultatelor elevilor. Evaluarea se face ritmic conform metodologiei stabilite de Serviciul National de Evaluare si Examinare respectandu-se prevederile art.C.I. parintii si colegii. 53 .

pentru fiecare categorie. finalitati. Directia de protectie a copilului in legatura cu aspecte care afecteaza demnitatea. institutiile publice de asistenta sociala/ educationala specializate. Executarea intocmai si la timp a obligatiilor de serviciu a) fiecare cadru didactic are obligatia sa cunoasca si sa respecte prezentul regulament./CDL .(2) Personalul din invatamant are obligatia de a participa la programe de formare continua.D. la nevoie. (5) Personalul din invatamant dovedeste respect si consideratie in relatiile cu elevii. dovedite. de la elevi sau de la parintii/apartinatorii/reprezentantii legali ai acestora. parintii/reprezentantii legali ai acestora. Art. Astfel de practici. curiculum la decizia scolii ). resurse materiale si umane. (8) Se interzice personalului didactic sa conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestatiei didactice la clasa de obtinerea oricarui tip de avantaje. (9) Personalul didactic este obligat sa prezinte anual analizele medicale solicitate. a C. a programei scolare. efectuate conform protocolului incheiat de Ministerul Educatiei . (4) Personalul din invatamant are obligatia sa sesizeze. viata intima. alegerea manualului si materialelor didactice auxiliare care vor fi folosite intr-un interval scolar determinat. se sanctioneaza cu excluderea din invatamant. c) fiecare cadru didactic este obligat sa intocmeasca planificarile calendaristice pâna la data fixata pentru predarea acestora sefilor de catedra . privata si familiala a acestuia. precum si agresarea verbala sau fizica a elevilor si/sau a colegilor. elaborari de programe de activitati semestriale si anuale. analiza planului de invatamânt. (7) Personalului din invatamant ii este interzisa aplicarea de pedepse corporale. b) fiecare cadru didactic are obligatia de a participa la sedintele de catedra in cadrul carora se vor face: propuneri pentru oferta educationala a scolii si strategia acesteia ( obiective. Cercetarii si Inovării cu Ministerul Sanatatii. integritatea fizica si psihica a elevului/ copilului. (6) Personalului din invatamant ii este interzis sa desfasoare actiuni de natura sa afecteze imaginea publica a elevului. in concordanta cu valorile educationale pe care le transmite elevilor. (3) Personalul din invatamant trebuie sa aiba o tinuta morala demna.S. in conformitate cu specificul activitatii si cu reglementarile in vigoare. o vestimentatie decenta si un comportament responsabil. 119.

cu doua zecimale. acestea pot fi: lucrari scrise. Art. j) fiecare cadru didactic va planifica tezele. i) fiecare cadru didactic trebuie sa acorde cel putin o nota in plus elevilor in situatie de corigenta. h) fiecare cadru didactic va acorda un numar de note elevilor cel putin egal cu numarul de ore prevazut in planul de invatamânt. cu exceptia celor cu o ora pe saptamâna la care numarul minim este de doua note. f) instrumentele de evaluare se stabilesc in functie de vârsta si particularitatile psiho. m) cadrele didactice trebuie sa calculeze media anuala ca fiind media aritmetica a celor doua medii semestriale. de regula in ultimele doua saptamâni ale semestrului. conform planificarilor efectuate. de catre cadrul didactic care le acorda. fiind trecuta in catalog cu cel putin doua saptamâni inaintea incheierii semestrului. la disciplinele fara teza media semestriala este media la evaluarea periodica rotunjita la numarul intreg cel mai apropiat. 120. T = nota obtinuta la teza. l) fiecare cadru didactic va calcula pentru evaluarea periodica media aritmetica a notelor inscrise in catalog ( fara teza ). trebuie analizata cu elevii intr-o ora special destinata acestui scop. portofolii. daca este cazul. elaboreaza instrumentele de evaluare. referate si proiecte. Folosirea integrala si cu maximum de eficienta a timpului de . alte instrumente stabilite de cadrele si comisiile metodice si aprobate de director.intelectuale ale elevilor. interviuri. fara rotunjire si sa o consemneze in catalog ( raspunde pentru greseli ). d) fiecare cadru didactic stabileste obiectivele evaluarii. precum si specificul fiecarei discipline. media semestriala = ( 3M+T)/4. la 50 de sutimi rotunjimea se face in favoarea elevului. trecute in catalog si carnetul de elev. activitati practice. iar disciplinele de studiu la care se sustine teza. unde M = media la evaluarea periodica. g) in invatamântul preuniversitar specific Colegiului Tehnic . incepând cu a doua jumatate a semestrului.Dimitrie Dima’’se apreciaza pregatirea elevilor prin note de la 1 la 10 . k) fiecare cadru didactic are obligatia de a pastra tezele in scoala pânâ la terminarea anului scolar si de a permite parintilor elevilor consultarea acestora. apreciaza cantitativ si calitativ rezultatele prin notare ritmica. le administreaza elevilor. la cerere. nota la teza având o pondere de 25% din media semestriala. calculata cu doua zecimale exacte ( fara rotunjire ). e) fiecare cadru didactic este obligat sa-si intocmeasca portofoliul personal.care le va preda conducerii pe suport informatic..

verificarea prezentei cadrelor didactice la ore (secretariatul va anunta eventualele absente iar profesorul de serviciu va nota numele profesorului absent. .sesizarea si remedierea unor situatii de abatere de la normele de conduita impuse de regulamentul scolar. . pentru a lua masurile corespunzatoare. fara a-i tine pe elevi in clasa in pauze. .munca pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu a) Cadrele didactice responsabilizate de catre comisia de serviciu pe scoala au obligatia de a cunoaste sarcinile repartizate prin comisia de serviciu pe scoala. Nu este permisa excluderea de la ore a elevilor problema decât daca acestia vor fi preluati de diriginte sau de directiunea scolii .supravegherea elevilor in timul pauzei in scoala si in afara scolii prin activitati de monitorizare a comportamentului acestora. . . . . b) Cadrele didactice au obligatia de a permite elevilor intârziati sa participe la ore. c) cadrelor didactice le este interzisa iesirea din clasa in timpul orelor de predare si lasarea elevilor nesupraveghiati d) cadrele didactice au obligatia de a-si planifica lectiile astfel in cât sa se incadreze in timp. Acesta va aprecia calitatea serviciului pe scoala.la sfârsitul orelor de curs profesorul de serviciu are obligatia de a verifica daca toate cataloagele au fost aduse in cancelarie si de a sesiza absenta lor in raportul scris.daca este cazul. e) fiecare cadru didactic trebuie sa comunice notele elevilor in momentul in care sunt date acestora si sa le noteze in catalog si carnet activitatea cadrului didactic de serviciu pe scoala se va desfasura conform planificarii afisate. 1400-2000 cu respectarea urmatoarelor atributii: . . intre orele 730– 1400.in caietul de procese verbale.profesorul de serviciu se va asigura ca elevii nu au acces la cataloage in absenta unui cadru didactic supraveghetor.supravegherea elevilor de serviciu pe scoala solicitând dupa caz ajutorul gardianului.consemnarea intr-un caiet special a modului in care s-a desfasurat activitatea in scoala in timpul perioadei in care a fost de serviciu.asigurarea suplinirii in cazul absentei unui cadru didactic.activitatea cadrului didactic de serviciu pe scoala pe parcursul desfasurarii orelor de curs este supravegheata. controlata si indrumata de catre directorul de serviciu. .

potrivit unui program de lucru. (3) Secretariatul asigura permanenta pe intreaga perioada de desfasurare a orelor de curs. 122. contractele de munca lunar dupa eventualele schimbari de salarizare sau promovare.Cercetarii si Inovarii (9) Procurarea. gospodarirea judicioasa a acestuia: a) fiecare angajat al scolii are obligatia de a informa directorul in legatura cu aspecte legate de utilizarea. a ordinii. Secretarul descuie si incuie fisetul. dezvoltarea si pastrarea patrimoniului incredintat. cabinete ) prin mentinerea curateniei. la inceputul/ terminarea orelor. b) fiecare cadru didactic trebuie sa asigure pastrarea. Pastrarea. personalul unitatii de invatamant si pentru alte persoane interesate. detinerea si folosirea sigiliilor se fac in conformitate cu reglementarile stabilite prin ordinul Ministrului Educatiei . prin preocupari permanente de modernizare. dupa ce a verificat. (4) Secretarul aduce condica in cancelarie si o ia la sfarsitul orelor. cataloagele de corigenta . existenta tuturor acestora. d) persoanlul auxiliar responsabil cu pastrarea ordinei si a curateniei in scoala isi va desfasura activitatea conform atributiilor din fisa postului. Art. (7) In perioada vacantelor scolare. c) fiecare cadru didactic are obligatia de a supraveghea elevii in cadrul orelor de curs pentru a nu se distruge patrimoniul scolii. completarea. (1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unitatii de invatamant. laboratoare. in care se pastreaza cataloagele. (8) Procurarea. cartile de munca cu datele la zi. eliberarea si evidenta actelor de studii se fac in conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de evidenta scolara in invatamantul .Art. (2) Secretariatul functioneaza pentru elevi. Programul secretariatului se aproba de director.registrul de evidenta a personalului si statele de functii. dezvoltarea si securizarea locului de munca ( ateliere. redacteaza corespondenta cu diferite institutii. parinti. 121. si se ocupa de arhivarea tuturor documentelor scolare. (5) Secretarul completeaza fisele matricole. cataloagele se pastreaza la secretariat. (6) Secretearul sef completeaza cartile de munca . pastrarea si modernizarea bazei materiale a scolii. impreuna cu profesorul/de serviciu.

Cercetarii si Inovarii. in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.preuniversitar”.contabile a unitatii de invatamant. pastrarea si depunerea documentelor scolare la Arhivele Nationale. muncitori. aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei . (3) Intregul inventar mobil si imobil al unitatii de invatamant se trece in registrul de inventar al acesteia si in evidentele contabile. (1) Bibliotecarul este subordonat directorului unitatii de invatamant. (6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat in alte activitati decat in cele necesare unitatii de invatamant. punand . (10)Evidenta. potrivit nevoilor unitatii de invatamant si se aproba de director. (2) Serviciul de contabilitate al unitatii de invatamant. se fac in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. (3) Activitatile de baza ale bibliotecarului sunt: a.Cercetarii si Inovarii. (4) Programul personalului de ingrijire se stabileste de catre administrator. selectionarea. 123. Art. Art. subordonat directorului-ordonator tertiar de credite. Schimbarea destinatiei bunurilor ce apartin unitatii de invatamant se poate face numai cu indeplinirea formelor legale. dupa expirarea termenelor de pastrare stabilite prin Indicatorul termenelor de pastrare. coordoneaza activitatea personalului administrativ de intretinere si curatenie (paznici. (5) Administratorul stabileste sectoarele de lucru ale personalului de ingrijire. (2) Bibliotecarul organizeaza activitatea bibliotecii. aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei . In functie de nevoile unitatii de invatamant. (1) Serviciul de administratie este subordonat directorului unitatii de invatamant. asigura functionarea acesteia si este interesat de completarea rationala a fondului de publicatii. (2) Administratorul isi desfasoara activitatea sub conducerea directorului. Art.).16 din 2 aprilie 1996. (1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unitatii de invatamant. 124. 125. indruma lectura si studiul elevilor si ajuta la elaborarea lucrarilor. (3) Contabilitatea indeplineste orice sarcini financiar-contabile incredintate de director sau stipulate expres in acte normative. directorul poate schimba aceste sectoare. raspunde de gestionarea si de intretinerea bazei materiale a unitatii de invatamant. asigura si raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii financiar.

d. Inscrierea in ciclul superior al liceului. 128. respectiv fisiere. cursuri de zi. (3) Elevii repetenti. 126. (1) Laborantul. Face parte din comisia pentru manuale. liste bibliografice etc. simpozioane. (1) In ciclul inferior al liceului .la dispozitia acestora instrumente de informare. (2) Atributiile fiecarei functii de la alineatul (1) sunt mentionate in fisele de post aprobate de director. ciclu de invatamant si. c. Art. se poate face in primi doi ani de la absolvirea ciclului inferior al liceului/ anul de completare. nationalitate. b. prezentari de manuale optionale etc. participa la toate cursurile specifice de formare continua. sprijina informarea si documentarea rapida a personalului didactic cu noile aparitii(in sala profesorala. (4) Bibliotecarul organizeaza sau participa la organizarea de actiuni specifice: lansare de carte. pe baza regulamentului de admitere sau a criteriilor generale elaborate de Ministerul Educatiei . la acelasi nivel. se pot reinmatricula. Inscrierea acestora la alte forme de invatamant se poate face si dupa mai mult de doi ani de elev. vitrine si expozitii de carti. are calitatea de elev. Art. rasa. Exercitarea calitatii de elev . ruta de profesionalizare. (2) Elevii promovati vor fi inscrisi de drept in anul urmator de studiu. la cerere. dupa caz. in urmatorii doi ani consecutivi. cataloage. ELEVII Dobandirea calitatii de elev Art. indiferent de sex.. 127. redobandind calitatea de elev. Orice persoana. daca la data inceperii anului scolar elevul nu a depasit varsta de 18 ani. in invatamantul secundar superior(ciclul superior al liceului si in invatamantul postliceal.(clasele IX-X). informaticianul. sunt subordonati directorului unitatii de invatamant.Cercetarii si Inovarii. la invatamantul de zi. standuri de noutati sau de colectii de carti. Inscrierea acestora la alte forme de invatamant se poate face si dupa mai mult de doi ani. in limita numarului de locuri din planul de scolarizare. retrasi sau exmatriculati cu drept de reinscriere. care este inscrisa in unitatea de invatamant si participa la activitatile organizate de aceasta. din invatamantul de zi. intalniri literare. care sa le inlesneasca o orientare rapida in colectiile bibliotecii. apartenenta politica sau religioasa. catedre si avizier pentru elevi). inscrierea elevilor se face.

cererea scrisa a parintelui/tutorelui legal al elevului. Art. fiecare absenta. in vederea incheierii situatiei scolare. c. (1) Absentele datorate imbolnavirii elevilor. directorul poate aproba motivarea absentelor elevilor care participa la cantonamente si la competitii de nivel local. in cazul in care elevul a fost internat. national si international. (2) Motivarea absentelor se efectueaza pe baza urmatoarelor acte: a. adeverinta eliberata de medicul cabinetului scolar sau de medicul de familie. bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forta majora. declararea absentelor ca nemotivate. 131. 5 din prezentul articol atrage. Art. (3) Motivarea absentelor se face de catre diriginte in ziua prezentarii actelor justificative. adeverinta sau certificat medical eliberat de unitatea sanitara. (8) La cererea scrisa a unitatilor de invatamant in care este organizat invatamant sportiv. 130. (5) Actele pe baza carora se face motivarea absentelor vor fi prezentate in termen de maxim 7 zile de la reluarea activitatii elevului si vor fi pastrate de catre diriginte pe tot parcursul anului scolar. nedeplasabili. (1) Calitatea de elev se exercita prin frecventarea cursurilor si prin participarea la toate activitatile existente in programul fiecarei unitati de invatamant. (6) Toate adeverintele medicale trebuie sa aiba viza cabinetului care are in evidenta fisele medicale/carnetele de sanatate ale elevilor (7) Nerespectarea termenului prevazut la alin. pe baza actelor medicale doveditoare si a recomandarii exprese a compartimentului de igiena scolara din cadrul directiei de sanatate publica a judetului/municipiului Bucuresti. b. a structurilor nationale sportive. (2) Evidenta prezentei elevilor se face la fiecare ora de curs de catre profesor care consemneaza. adresata directorului unitatii de invatamant si dirigintelui pentru cel mult 7 zile pe an. parintele/tutorele legal are obligatia de a prezenta personal dirigintelui actele justificative pentru absentele copilului lor. de regula. Scutirea se acorda la cerere. cu conditia recuperarii materiei. obligatoriu. beneficiind de indrumarea unitatii de invatamant. cu boli cronice grave pot fi scutiti partial sau total de frecventa. dovedite cu acte legale. de director.Art. 129. (4) In cazul elevilor . Elevii din invatamantul obligatoriu cu handicap fizic. . sunt considerate motivate.

Art. precum si pe cei cu situatie materiala precara. detentie etc. In timpul scolarizarii. ei au dreptul la bilete cu preturi reduse. Art. reprezentantul sau legal. 137. muzee. Elevii si elevele aflati in situatii speciale. persoane existente in ingrijirea elevului. elevii beneficiaza de asistenta psihopedagogica si medicala gratuita. Elevii din invatamantul de stat si particular acreditat se bucura de egalitate in toate drepturile conferite de calitatea de elev. 2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material si financiar pentru studii acordate de banci in conditiile legii. (1) Conducerile unitatilor de invatamant sunt obligate sa puna. va desemna profesori de specialitate/ aria curriculara. (2) Nici o activitate organizata de/sau in unitatea de invatamant nu poate leza demnitatea sau personalitatea acestora.Art. Contestatia se adreseaza cadrului didactic respectiv. 135. care are obligatia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare si rezultatele acesteia. Drepturile elevilor Art. nasterea unui copil. 134. gratuit. la spectacole. manifestari cultural-sportive si la transportul in comun. cu precadere pe cei care obtin performante. rezultate foarte bune la invatatura sau la activitati artistice si sportive. 132. Elevii din invatamantul de stat si particular au dreptul sa fie evidentiati si sa primeasca premii si recompense pentru rezultatele . care. Art. pentru solutionarea contestatiei. (3) Elevii pot beneficia de suport financiar si din sursele extrabugetare ale unitatilor de invatamant de stat. 133. De asemenea. elevul/reprezentantul sau legal se pot adresa directorului unitatii scolare. (3) Elevul sau. (1) Elevii din invatamantul de stat beneficiaza de invatamant gratuit. pe baza carnetului de elev. (casatorie. Statul ii sprijina material. In situatia in care argumentele nu sunt satisfacatoare. (1) Elevii din invatamantul de stat si particular se bucura de toate drepturile legale. la dispozitia elevilor. vizat la zi. dupa caz.) vor fi sprijiniti sa finalizeze ciclul de invatamant. bazele materiale si bazele sportive pentru pregatirea organizata a acestora. Art.136. care nu predau la clasa respectiva. are dreptul de a contesta modalitatile si rezultatele evaluarii.

nu poate fi supusa decat acelor limitari . 139. (3) Consiliul elevilor isi desemneaza reprezentantii.deosebite la activitatile scolare si extrascolare. Art. pe membru de familie. Art. Pentru elevii minori. se constituie consiliul elevilor. cu modificarile si completarile ulterioare. in conditiile prevazute de Legea invatamantului nr. 143. invatamant seral si scoala de maistri. format din liderii elevilor de la fiecare clasa. sportive sau civice care se organizeaza si functioneaza pe baza unui statut propriu.140. conform legii. la toate nivelurile si formele de invatamant.141. Art. republicata. (2) din Conventia cu privire la drepturile copilului. acest drept se exercita de catre parintii/ tutorii legali ai copiilor. Elevii au dreptul sa opteze. (2) Consiliul elevilor functioneaza in baza unui regulament propriu avizat de conducerea unitatii de invatamant si care este anexa a regulamentului intern. egal sau mai mic decat salariul minim brut pe economie Art.84/1995. (2) Exercitarea dreptului la reuniune. pentru tipul si forma de invatamant pe care le vor urma si sa aleaga parcursul scolar corespunzator intereselor. pregatirii si competentelor lor. 138. precum si la cele care se desfasoara in palatele si in cluburile elevilor. 142. conform legii. aprobat de directorul unitatii de invatamant. Elevii au dreptul sa participe la activitatile extrascolare organizate de unitatea de invatamant. conform art. elevi din clasele IX – XIII.15 alin. Beneficiaza de aceeasi gratuitate si elevii din invatamantul secundar superior ai caror parinti au un venit lunar. Art. in taberele si in unitatile conexe inspectoratelor scolare. pentru a participa la sedintele Consiliului de administratie al unitatii de invatamant. cu respectarea prevederilor regulamentelor de functionare ale acestora. precum si pentru atitudine civica exemplara. culturale. Elevii apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa studieze si sa se instruiasca in limba materna. (1) In fiecare unitate de invatamant de stat si particular. artistice. (1) Elevilor din invatamantul preuniversitar de stat si particular le este garantata. in cluburile si in asociatiile sportive. Art. in bazele sportive si de agrement. Elevii din invatamantul obligatoriu primesc gratuit manuale scolare. libertatea de asociere in cercuri si in asociatii stiintifice.

normele de tehnica securitatii muncii. b. conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei. (2) Elevii trebuie sa cunoasca si sa respecte: a. conform legii. atat in unitatea de invatamant. Elevii din invatamantul de stat si particular. regulamentul oficial si cel de ordine interioara.care sunt prevazute de lege si care sunt necesare intr-o societate democratica. Art. de catre organizatori a securitatii persoanelor si a bunurilor. directorul va suspenda editarea si difuzarea acestora. regulile de circulatie si cele cu privire la apararea sanatatii.144. cat si in afara ei.145. (4) In cazul in care continutul activitatilor care se desfasoara in unitatea de invatamant de stat si particular contravine principiilor susmentionate. Aprobarea pentru desfasurarea acestor actiuni va fi conditionata de acordarea de garantii scrise. de prevenire si de stingere a . numai cu aprobarea directorului. este garantata. drepturile si libertatile cetatenesti sau prevederile prezentului regulament si ale regulamentului de ordine interioara al unitatii de invatamant. la cererea grupului de initiativa.146. pot promova 2 ani intr-un an scolar.. ordinea publica. de a se pregati la fiecare disciplina de studiu si de a-si insusi cunostintele prevazute de programele scolare. legile statului. Art. d. libertatea elevilor de a redacta si difuza reviste/ publicatii scolare proprii. (3) Dreptul la reuniune se exercita in afara orarului zilnic. pentru a proteja sanatatea si moralitatea publica sau drepturile si libertatile altora. (1) Elevii trebuie sa aiba o comportare civilizata si o tinuta decenta. sanatatea si moralitatea. iar activitatile pot fi sustinute in unitatea de invatamant. Indatoririle elevilor Art. al ordinii publice.147. (1) In unitatile de invatamant de stat si particular. cu aptitudini si performante scolare exceptionale. oficiale privind asigurarea. Art. c. Elevii din invatamantul de stat si particular au datoria de a frecventa cursurile. Cercetarii si Inovarii. (2) In cazul in care aceste reviste/ publicatii contin elemente care afecteaza siguranta nationala. directorul unitatii de invatamant poate suspenda sau interzice desfasurarea acestor activitati. in interesul sigurantei nationale.

carnete de elev. normele de protectie a mediului. suveranitatea si integritatea nationala a tarii. prin actiunea lor.. Elevii au obligatia sa poarte asupra lor carnetul de elev. sa utilizeze telefoanele celulare in timpul orelor de curs. tunsoare decenta la baieti. foi matricole etc. sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate in limbaj si in comportament fata de colegi si fata de personalul unitatii de invatamant. orice tipuri de arme sau alte instrumente. e. cat si profesorilor). precum munitie. h. precum cataloage. prin continutul lor. sa distruga documente scolare. 149. d. pentru informare in legatura cu situatia scolara. droguri. atenteaza la independenta. sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de invatamant. fetele fara fuste scurte si bluze scurte .( elevii au obligatia de a prezenta carnetul de elev la intrarea in scoala.incendiilor. sa acorde prioritate de trecere profesorilor si personalului scolii. sa introduca.. comportamente si atitudini ostentative si provocatoare (fara cercei. bauturi alcoolice si tigari si sa participe la jocuri de noroc. k. sa-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor. gardianului scolii. e. care. fara bijuterii si machiaj strident). sa blocheze caile de acces in spatiile de invatamant. pocnitori etc. sa lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile in perimetrul unitatii de invatamant. normele de protectie civila. j. b. care cultiva violenta si intoleranta. f. f. c. Este interzis elevilor: a. 148. sa organizeze si sa participe la actiuni de protest care afecteaza desfasurarea activitatii de invatamant sau care afecteaza frecventa la cursuri a elevilor. petarde. sa detina si sa consume. in perimetrul unitatii de invatamant. sa posede si sa difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic. g. Art. a examenelor si a concursurilor (in caz de culpa telefoanele vor fi confiscate si vor fi predate parintilor . precum si parintilor. pot afecta integritatea fizica si psihica a colectivului de elevi si a personalului unitatii de invatamant. . l. sa aiba tinuta. g. sa aduca si sa difuzeze in unitatea de invatamant materiale care. in perimetrul unitatii de invatamant si in afara acestuia. Art. i.

d. s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu. premiul de onoare al unitatii de invatamant. la nivelul clasei. festivaluri. Unitatea de invatamant si alti factori pot stimula activitatile de performanta ale elevilor la nivel local. au obtinut primele trei medii generale pe clasa. national sau international. judetean. Art. pentru urmatoarele trei medii se pot acorda mentiuni. diplome. d. Art. a consiliului clasei. burse. a directorului acesteia. b. a . 152. cu mentiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidentiat. la sfarsitul anului scolar. f. in excursii sau in tabere de profil din tara si din strainatate (excursie gratuita clasei castigatoare a concursului intre clase). (1) Acordarea premiilor elevilor la sfarsitul anului scolar se face la nivelul unitatii de invatamant. e. au avut. recomandare pentru trimiterea. 151. expozitii si la alte activitati extrascolare desfasurate la nivel local. la propunerea dirigintelui. 150. Art. cu prioritate. national si international. b. c. dar nu mai mici de 9. din partea consiliului reprezentativ al parintilor. a fundatiilor stiintifice si culturale. cea mai buna frecventa pe parcursul anului scolar. c.Art. comunicare verbala sau scrisa adresata parintilor. evidentiere de catre director in fata colegilor de scoala sau in fata consiliului profesoral. premii. Elevii din invatamantul preuniversitar de stat trebuie sa utilizeze cu grija manualele scolare primite gratuit si sa le restituie in stare buna. s-au remarcat prin fapte de inalta tinuta morala si civica. e. burse de merit. Elevii care obtin rezultate remarcabile in activitatea scolara si extrascolara si se disting prin comportare exemplara pot primi urmatoarele recompense: a. de agenti economici sau de sponsori. au obtinut performante la concursuri. (2) Se pot acorda premii elevilor care: a. evidentiere in fata colegilor clasei. g. (3) Se pot acorda premii si pentru alte situatii prevazute de regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant. medalii.00. 153. a agentilor economici. de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat. prin alocarea unor premii.

154.din partea profesorilor . h. Sanctiunile aplicate elevilor Art. eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile. (1) Mustrarea scrisa consta in dojenirea elevului. (1) Observatia individuala consta in dojenirea elevului pentru 5 absente nemotivate . in scris. de catre diriginte si director si inmanarea documentului parintilor/tutorilor legali. (2) Sanctiunea se aplica de catre diriginte sau director. in scris. (3) Toate sanctiunile aplicate elevilor sunt comunicate. exmatricularea. sub semnatura.comunitatii locale etc. (3) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. mustrare scrisa. (1) Elevii care savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare. . e. Art. i se va aplica o sanctiune mai severa. g. pentru 10 absente si 2 observatii. precizandu-se numarul documentului. (3) Sanctiunea nu atrage si alte masuri disciplinare. la propunerea consiliului clasei sau a directorului. vor fi sanctionati in functie de gravitatea acestora. 156. d. mustrare in fata clasei si/ sau in fata consiliului clasei/ consiliului profesoral. parintilor/reprezentantului legal. 157. c. 15 absente si 5 observatii. inclusiv regulamentele scolare si interne. mutarea disciplinara la o clasa paralela. Art. din aceeasi scoala sau din alta scoala. b. (1) Mustrarea in fata clasei si/sau in fata consiliului clasei/Consiliului profesoral consta in dojenirea elevului si sfatuirea acestuia sa se poarte in asa fel incat sa dea dovada de indreptare. (2) Sanctiunile care se pot aplica elevilor sunt urmatoarele : a. retragerea temporara sau definitiva a bursei. (2) Sanctiunea se aplica de diriginte sau director. personal. preavizul de exmatriculare. f. Art. daca nu isi schimba comportamentul. atragandui-se totodata atentia ca. (2) Sanctiunea se inregistreaza in catalogul clasei. observatia individuala. 155.

20 absente si 4 observatii. 161. desfasurata in cadrul unitatii de invatamant. de diriginte si director pentru elevii care absenteaza nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singura disciplina. Art. de catre diriginte si director parintelui/tutorelui legal sau elevului. prezentarea la psihologul scolar. (1) Mutarea disciplinara la o clasa paralela se aplica prin inmanarea. la propunerea Consiliului clasei (munca in folosul scolii) pentru 25 absente si 5 observatii. in scris. daca acesta a implinit 18 ani. absentele sunt considerate nemotivate si se consemneaza in catalogul clasei. anuntarea parintilor. (1) Preavizul de exmatriculare se intocmeste. (2) Daca elevul refuza sa participe la aceste activitati. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. in conformitate cu prevederile regulamentului intern si stabilita. la propunerea consiliului clasei sau a directorului . de regula. Art.(3) Sanctiunea se consemneaza in raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfarsitul semestrului sau al anului scolar. (2) Sanctiunea se consemneaza in registrul de evidenta a elevilor. (2) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare si anuntarea parintilor. (1) Retragerea temporara sau definitiva a bursei se aplica de director. in catalogul clasei si in registrul matricol . in raportul consiliului clasei la sfarsitul semestrului sau al anului scolar. cumulate pe un an scolar si se inmaneaza parintelui/tutorelui legal sau . de catre director. a sanctiunii. 159. Art. sub semnatura. (3) Sanctiunea se consemneaza in raportul consiliului clasei la sfarsitul semestrului sau al anului scolar. prezentarea la psihologul scolar si anuntarea in scris a parintilor. Art. 160. 158. in scris. perzentarea la psihologul scolar si anuntarea in scris a parintilor. precizandu-se numarul si data documentului. (3)Sanctiunea se consemneaza in catalogul clasei. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. pentru perioada aplicarii sanctiunii. (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile consta in inlocuirea activitatii obisnuite a elevului. cu un alt tip de activitate.

b. in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol. in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare . prevazute de prezentul regulament sau apreciate ca atare de catre Consiliul profesoral al unitatii de invatamant. a preavizului de exmatriculare. Daca motivul sanctionarii il reprezinta absentele nejustificate. 163. (5) Sanctiunea se comunica parintelui/tutorelui legal sau elevului. exmatriculare cu drept de reinscriere in anul urmator in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu. cu exceptia elevilor din invatamantul obligatoriu.elevului. pentru o perioada de timp mai lunga de un an. c. cumulate pe un an scolar. fara drept de reinscriere. Art. exmatriculare din toate unitatile de invatamant. in prealabil. 162. in documentele politiei. in catalogul clasei. (6) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare sub 6.00. pana la sfarsitul anului scolar. (3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de evidenta a elevilor si in catalogul clasei si se mentioneaza in raportul consiliului clasei la sfarsit de semestru sau de an scolar. (1) Exmatricularea consta in eliminarea elevului din unitatea de invatamant in care acesta a fost inscris. prin consultarea directorului. 164. exmatriculare fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant. (1) Exmatricularea fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant se aplica elevilor din invatamantul liceal. (1) Exmatricularea cu drept de reinscriere in anul urmator. (3) Sanctiunea se aproba in Consiliul profesoral la propunerea dirigintelui. in scris. sub semnatura. sub semnatura. (2) Exmatricularea poate fi: a. Se anunta in scris parintii. apelare la asistentul social si psiholog. pentru abateri grave. aprobarea este conditionata de emiterea. (4) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral. pentru abateri deosebit . Art. daca acesta a implinit 18 ani. de catre dirigintele clasei. se aplica elevilor din invatamantul liceal. Art. (2) Sanctiunea se aplica si pentru un numar de cel putin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu. (2) Sanctiunea se aplica elevilor din sistemul de invatamant liceal si profesional. daca acesta a implinit 18 ani.

(3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral. (1) Elevii vinovati de deteriorarea bunurilor unitatii de invatamant platesc toate lucrarile necesare reparatiilor sau suporta toate cheltuielile . 166. Art.de grave. va fi scazuta nota la purtare cu cate un punct. (3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale ale Consiliului profesoral. (1) Daca elevul caruia i s-a aplicat o sanctiune mentionata la articolele 158-161 da dovada de un comportament ireprosabil pe o perioada de cel putin 8 saptamani de scoala pana la incheierea semestrului/anului scolar. Cercetarii si Inovarii la propunerea motivata a Consiliului profesoral. Art. (5) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare sub 6. (4) Sanctiunea se comunica parintelui/tutorelui legal sau elevului. se poate anula. daca acesta a implinit 18 ani. (4) Sanctiunea se comunica. daca acesta a implinit 18 ani. (2) Anularea este decisa de cel care a aplicat sanctiunea. Pentru toti elevii din invatamantul preuniversitar. in registrul de evidenta al elevilor si in registrul matricol. asociata sanctiunii. la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore pe semestru la o disciplina. in documentele politiei. 167. (1) Exmatricularea din toate unitatile de invatamant. in catalogul clasei. apreciate ca atare de catre Consiliul profesoral. se aplica elevilor din invatamantul liceal pentru abateri deosebit de grave. prevederea privind scaderea notei la purtare. in documentele politiei. de catre Ministerul Educatiei.00. Art.00. in scris. sub semnatura. in catalogul clasei. Cercetarii si Inovarii in scris. Art. (2) Aplicarea sanctiunii si stabilirea duratei se fac de catre Ministerul Educatiei. parintelui/tutorelui legal si elevului. 165. la propunerea consiliului clasei sau a directorului. (2) Aplicarea sanctiunii se aproba de catre Consiliul profesoral. de catre dirigintele clasei. in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol. (5) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare sub 6. fara drept de reinscriere pentru o perioada de timp. 168. sub semnatura.

(1) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai dupa primul semestru.pentru inlocuirea bunurilor deteriorate. Transferul elevilor Art. cu modificarile si completarile ulterioare. 172. 29/1990. de regula. Art. 169. 171. (2) In cazul in care vinovatul nu se cunoaste. Elevii au dreptul sa se transfere de la o unitate la alta. in conformitate cu prevederile regulamentului de ordine interioara al unitatii de invatamant de la si la care se face transferul. anului de studiu si tipului de manual deteriorat. iar in caz de imposibilitate. acestia pot fi transferati si in cursul primului semestru. (2) Elevii din clasele a X-a – a XII-a/a XIII-a se pot transfera. corespunzator disciplinei. pe baza avizului Comisiei medicale judetene/ a municipiului Bucuresti. 161-168 se adreseaza. consiliului de administratie al unitatii de invatamant. Art. Sanctiunea prevazuta la art. de la un profil la altul. de la o filiera la alta. (1) si (3) elevii pot fi sanctionati in conformitate cu dispozitiile art. elevii vinovati inlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou. de la o forma de invatamant la alta. 158-161 din prezentul regulament. daca media lor de admitere este cel putin egala cu cea mai mica medie de admitere din clasa respectiva. (3) In cazul distrugerii/ deteriorarii manualelor scolare primite gratuit. la clasele la care media lor din ultimul an este cel putin egala cu media ultimului promovat din clasa la care se solicita transferul. (1) Contestatiile impotriva sanctiunilor prevazute la art. (2) Contestatia se solutioneaza in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unitatii de invatamant. Exceptiile de la aceasta prevedere se aproba de catre consiliul profesoral. de la o specializare/calificare profesionala la alta. (4) Pentru faptele prevazute la alin. . in termen de 5 zile de la aplicarea sanctiunii. Art. raspunderea materiala devine colectiva. in scris. achita contravaloarea acestuia. 163 este definitiva si poate fi contestata in conformitate cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. (3) Hotararea Consiliului de administratie este definitiva. In situatii medicale deosebite. Aprobarile pentru transfer se dau de catre consiliile de administratie ale celor doua unitati de invatamant. revenind intregii clase. 170.

dupa recuperarea practicii. de la o calificare profesionala la alta. astfel: a. in aceeasi unitate de invatamant. de la un liceu la altul. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. Elevii de la scoala de arte si meserii. elevii de la invatamantul cu frecventa redusa sau la distanta se pot transfera la invatamantul seral in conditiile precizate la lit. dupa promovarea examenelor de diferenta stabilite prin compararea planurilor de invatamant. la cererea acestora. respectand filiera. c. se pot transfera la forma de invatamant de zi. Art. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. cu respectarea limitei de varsta. la fiecare obiect de studiu. schimband calificarea profesionala si/sau profilul si/sau filiera. c. elevii de la cursurile de zi se pot transfera la forma de invatamant seral. b. in baza criteriilor prevazute de regulamentul intern al unitatii de invatamant la care se solicita transferul. cu sustinerea si promovarea examenelor de diferenta. Gemenii se pot transfera in clasa celui cu media mai mare. din scoala de arte si meserii si anul de completare se pot transfera de la o forma de invatamant la alta astfel: a. 176. e. in limita efectivelor de elevi la clasa. in aceeasi unitate de invatamant. in clasa a X-a de liceu. 173. daca au media anuala cel putin 7. Elevii din invatamantul liceal. la sfarsitul clasei a IX-a. sau invers. si potrivit criteriilor prevazute in regulamentul intern. 174. se pot transfera. a). pastrand forma de invatamant. de la un liceu la altul. de la liceu la scoala de arte si meserii. in limita efectivelor de 30 de elevi la . in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. profilul si calificarea prof esionala. cu aceeasi calificare profesionala. 175. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. in baza criteriilor prevazute in prezentul regulament la care se solicita transferul. in limita efectivului de 30 elevi la clasa. Elevii din invatamantul liceal se pot transfera. de la un profil la altul.Art.00. cu frecventa redusa sau la distanta. b. de la o filiera la alta. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. Art. specificata in prezentul regulament. Art. dupa promovarea examenelor de diferenta. dupa promovarea examenelor de diferenta. de la o clasa la alta. cu frecventa redusa sau la distanta. care au promovat testele nationale. in baza criteriilor prevazute in regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant la care se solicita transferul. elevii de la invatamantul seral. d.

clasa a XII-a si semestrul II/ seral. b. In aceasta situatie. la recomandarea de transfer eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de Directia de Sanatate Publica. (1) Elevii din invatamantul preuniversitar particular autorizat se pot transfera la unitati de invatamant de stat. 179. c. . in mod exceptional. Mediile anuale pe discipline se calculeaza din mediile celor doua semestre. regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant poate prevedea si conditii speciale de transfer (medie generala peste 7. 177. 180. Art. Scoala de la care elevul a solicitat transferul este obligata sa-l reprimeasca. b. invatamant seral. Transferul elevilor in timpul anului scolar se poate efectua. Nepromovarea unuia dintre examenele de diferenta anuleaza dreptul la transfer. clasa a XIII-a. la/ de la invatamantul vocational. Art. cu respectarea prevederilor art. invatamant de zi. numai in perioada vacantei de vara. d. daca este cazul. de la invatamantul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri. semestrul I/ zi. (2) Elevii din invatamantul preuniversitar de stat se pot transfera in invatamantul particular. cu acordul unitatii primitoare. nota 10 la purtare) . elevii din clasa a XII-a. c. Transferurile in care se pastreaza forma de invatamant se pot efectua numai in perioada intersemestriala sau a vacantei de vara.clasa. pe diploma de absolvire si in registrul matricol. 170 – 177. in conditiile prezentului regulament. a examenelor de diferenta. de la liceu la scoala profesionala. se pot transfera in clasa a XIIIa. dupa absolvirea semestrului I al clasei a XII-a si dupa sustinerea. Transferurile in care se schimba forma de invatamant se efectueaza in urmatoarele perioade: a. de la invatamantul de zi la alta forma de invatamant sau de la invatamantul seral la cel cu frecventa redusa sau la distanta. Art. la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate. e. in urmatoarele situatii: a.181. Art. de la invatamantul cu frecventa redusa sau la distanta la cel seral sau de la alte forme de invatamant la cel de zi. 178. Art. se mentioneaza anul scolar. la sfarsitul anului scolar. in perioada intersemestriala sau a vacantei de vara.

in termen de 10 zile. Scoala de la care se transfera elevul este obligata sa trimita. Presedintele este membru al Consiliului de administratie al liceului. format din 11 . la cererea scrisa a elevului/parintelui/tutorelui legal.profesor. scoala primitoare este obligata sa solicite situatia scolara a elevului in termen de cinci zile. 184. Fiecare clasa desemneaza 2 reprezentanti (seful clasei. a) Consiliul elevilor pe scoala se constituie din reprezentantii claselor in primele 2 saptamani de scoala. 182. liceal.activitatilor extracurriculare . b.15 membri (presedinte loctiitor. b) Consiliul elevilor este condus de un birou. (1) Calitatea de elev inceteaza in urmatoarele situatii: a.relatiilor elev . b) si d) nu se aplica in invatamantul obligatoriu. e. situatia scolara a celui transferat. loctiitor). d. c.disciplinei si frecventei . Elevul nu se inscrie in catalog pana la primirea situatiei scolare de catre scoala la care s-a transferat.Art. Dupa aprobarea transferului. la absolvirea studiilor invatamantului obligatoriu.integrarea socio – profesionala . in cazul in care elevul inscris/ admis la invatamantul secundar superior si postliceal nu se prezinta la cursuri in termen de 20 de zile de la inceperea lor fara sa justifice absentele. responsabilii pe ani de studii. caz in care elevii se considera retrasi. la scoala primitoare.Regulamentul Consiliului elevilor Art. Consiliul se intruneste semestrial sau la solicitarea biroului sau directiunii scolii. Consiliul elevilor .relatiilor cu alte unitati de invatamant . c) Consiliul elevilor analizeaza problemele elevilor si propune masuri privind imbunatatirea: . Incetarea calitatii de elev Art. 188 lit. in cazul exmatricularii. in cazul abandonului scolar. elev – elev . 183. (2) Art. postliceal sau profesional. responsabili pe probleme).activitatii didactice .

un exemplar se depune la consilierul educativ.angajamentul de a respecta prevederile art. celor interesati. Aceste documente vor fi transmise in copie Consiliului de Administratie al liceului.data desfasurarii .din timpul liber Problemele si masurile propuse vor fi aduse la cunostinta Consiliului de Administratie al liceului care va lua masuri de solutionare a acestora.locul desfasurarii actiunii . XIII) in vederea aprecierii nivelului de dezvoltare fizica si a depistarii precoce a unor eventuale afectiuni. Grupul de initiativa va formula o cerere (cu minimum 2 saptamani inainte) din care sa reiasa: .componenta grupului (nume. 186. 185. pentru examenul de bilant al starii de sanatate (XII. La intrunirile Consiliului si biroului se intocmesc procese verbale. Cabinetul medical scolar Art. acesta avand obligatia de a o prezenta conducerii liceului pentru aprobare in termen de 3 zile de la inregistrare. 98 din Regulamentul unitatilor scolare. Preventive Servicii individuale . Din partea Consiliului de Administratie activitatea va fi coordonata de consilierul pentru probleme educative si activitati extracurriculare.conducatorul activitatii . Cererea va fi avizata de presedintele Consiliului elevilor care va desemna un membru al sau sa raspunda de atiunea respectiva. Scoala garanteaza libertatea de reuniune a elevilor conform Conventiei cu privire la drepturile copilului si art. Atributiile medicului scolar 1. Daca presedintele Consiliului elevilor nu va aduce la cunostinta Consiliului de Administratie problemele si masurile inaintate de sefii claselor.examineaza toti elevii din clasele prevazute de reglementarile M. acesta va fi schimbat dupa un semestru scolar. clasa) .S. d) Consiliul elevilor isi desfasoara activitatea pe baza unui plan semestrial propus de birou si a unui grafic de intruniri (problematica si data).garantiile privind asigurarea securitatii persoanelor si bunurilor . Aceste solutii vor fi transmise de Consiliul elevilor. Cererea va fi apoi inregistrata la secretariat.activitati . Art. . prenume. 146 din Regulamentul unitatilor scolare si prezentul regulament.

examineaza.S.Acorda consultatii curente la solicitarea elevilor. personalul didactic auxiliar si personalul administrativ.S. in focarele de boli transmisibile. . . 2. Depisteaza.elibereaza scutiri medicale pentru absente pe motive de boala la cursurile scolare teoretice si practice.P. Initiaza actiuni de prelucrare antiparazitara (pediculoza.verifica efectuarea periodica a examenelor medicale stabilite de reglementarile M. de catre personalul didactic. eliberand vize in acest scop elevilor care urmeaza sa participe la competitiile sportive scolare.examineaza elevii care vor pleca in diverse tipuri de tabere.(dezinfectie si dezinsectie) in focarele scolare (TBC. .elibereaza documente medicale pentru scutiri de efort fizic si de anumite conditii de munca la elevii cu tulburari in starea de sanatate in cadrul instruirii practice in atelierele solare. infectii streptococice. in limita competentelor sale.) . aplicand masurile corective prevazute de lege.constata abaterile de la normele de igiena. sub indrumarea I.controleaza respectarea normelor de igiena in spatiile de invatamant. BDA.Acorda primul ajutor la nevoie elevilor si personalului angajat din unitatea scolara.examineaza elevii care vor fi supusi imunizarilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale si supravegheaza efectuarea vaccinarilor. .J. .urmareste modul de respectare al normelor de igiena a procesului instructiv .elibereaza adeverintele medicale la terminarea liceului.vizeaza documentele medicale la terminarea liceului. scabie) si antiincfetioase . . .efectueaza triajul epidemiologic dupa fiecare vacanta scolara sau ori de cate ori este nevoie: depisteaza anginele streptococice si urmareste tratamentul cazurilor depistate.educativ. - Servicii colective . .initiaza cursuri de combatere. . Curative . .initiaza si controleaza diverse activitati de educatie sanitara. izoleaza si declara orice boala infectiocontagioasa. . . . . etc.

potrivit contractului individual de munca. b) avertisment. constituite abatere disciplinara si se sanctioneaza. trateaza elevi bolnavi din infirmieriile scolare. acumulat cand este cazul cu indemnizatia de conducere.organizeaza programul de lucru al cadrului medico . precum si cel de conducere.solicita institutiilor ierarhic superioare dotarea tehnico .raspunde de perfectionarea profesionala a cadrelor in subordine. 188. 128/1997 privind statul personalului didactic. personalul didactic auxiliar. Sanctiunile disciplinare. e) destituirea din functia de conducere. izoleaza.Examineaza. care se pot aplica personalului prevazut in articolul 195. de indrumare si de control din invatamant raspund disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce le revin. d) suspendarea pe o perioada de pana la 3 ani a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei functii de conducere. . Personalul didactic de predare. sanctiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate personalului didactic sunt cuprinse in legea nr. Sanctiuni disciplinare a) incalcarea cu vinovatie a obligatiilor de munca inclusiv a normelor de comportare. 189. de indrumare si control. intocmind fisa de prezenta necesara stabilirii drepturilor salariale..materiala si de medicamente a cabinetului medical din scoala conform baremurilor in vigoare. de indrumare si control cu pana la 15% pe o perioada de 1 la 6 luni. de indrumare si control din invatamant. sunt: a) observatie scrisa. 3. b) indiferent de functia pe care o are persoana care a savarsit-o. Art. c) diminuarea salariului de baza. care prevede urmatoarele: Art. 187. . . precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza intereselor invatamantului si prestigiul institutiei.sanitar din cabinetul medical. . in raport cu gravitatea abaterilor. Organizarea activitatii si conducerea dispensarului scolar: Doctorul organizeaza si raspunde de intreaga activitate si de indeplinirea atributiilor cadrului mediu din cabinetele medicale din scolile arondate. Art.

Audierea celui cercetat si verificarea apararii acestuia sunt obligatorii. In cazul cercetarii abaterii rezumate se stabilesc faptele si urmarile acestora. de indrumare si control din inspectoratele scolare si din unitatile din subordine. iar ceilalti sunt cadrele didactice care au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea. 191.f) desfacerea disciplinara a contractului de munca. propunerea de sanctionare se face de inspectorul scolar general sau de cel putin 1/3 din numarul total al membrilor Consiliului de administratie. Art. imprejurarile in care au fost savarsite. precum si de a da declaratii scrise. (3) Comisia de cercetare este numita de Consiliul profesoral al unitatii respective pentru invatamantul preuniversitar Art. (1) In unitatile invatamantului preuniversitar. (1) Cercetarea propunerii de sanctionare si comunicarea deciziei se fac in termen de cel mult 30 de zile de la data constatarii abaterii consemnata in . 192. desi a fost instintat inscris cu minimun 48 ore inainte. se constata prin proces verbal si nu impiedeca finalizarea cercetarii.198 se constituie comisii formate din 3-5 membrii . existenta sau inexistenta vinovatiei precum si orice alte date concludente. Refuzul celui cercetat sa se prezinte la audiere. In comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din invatamantul preuniversitar pot fi inclusi si inspectori scolari. Acelasi drept il au si organele ierarhic superioare. Art. Cadrul didactic cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele acuzarii si sa-si produca probe in aparare Art. (2) Pentru personalul de conducere. propunerea de sanctionare se face de catre director sau cel putin 1/3 din numarul total al membrilor Consiliului de administratie sau al Consiliului profesoral. din care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau un reprezentant al salariatilor. Acelasi drept il au si organele ierarhic superioare. (2) Pentru cercetarea abaterilor savarsite de personalul didactic prevazut la art. (1) Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa efectuarea cercetarii faptei sesizate in scris. 193. audierea celui in cauza si verificarea sustinerilor acestuia facute in aparare. 190.

200. cu: a.condica de inspectii sau la registratura generala a unitatii scolare. 194. Art. d-f . lit. facandu-se mentiunea corespunzatoare in statul personal de serviciu al celui in cauza. constituie abatere disciplinara. pentru sanctiunile prevazute la art. 116. lit. 116. a-c si la colegiul central de disciplina al Ministerul Educatiei. (1) Sanctiunea se stabileste. autoriatea care a aplicat sanctiunea prevazuta la art. 198. lit. aplicate personalului de conducere. 3. potrivit legii. art. In cazul in care cel sanctionat nu a mai savarsit abateri disciplinare in cursul unui an de la aplicarea sanctiunii. inbunatatindu-si activitatea si comportamentul. Art. de catre autoritatea prevazuta la art. care se sanctioneaza. a obligatiilor sale. (3) Sanctiunile prevazute la art. a-c poate dispune ridicarea si radierea sanctiunii. Cercetarii si Inovarii. (2) In invatamantul preuniversitar. 116. de indrumare si control se comunica de catre autoritatea care a facut numirea in functie. Persoanei nevinovate i se comunica in scris inexistenta faptelor pentru care a fost cercetata. inclusiv a normelor de comportare. la colegiul de disciplina de pe langa Inspectoratul Scolar pentru sanctiunile prevazute la art. 198. 195. persoanele sanctionate au dreptul de a contesta in termen de 15 zile de la comunicare decizia respectiva. de catre directorul unitatii de invatamant. (2) In invatamantul preuniversitar. (3) Hotararea acestor colegii se comunica persoanei in cauza in termen de 20 de zile de la sesizare. mustrare b. pe baza raportului de cercetare. d-f de catre inspectorul scolar general. (4) Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat. lit. alin. retragerea uneia sau mai multor gradatii sau trepte de salarizare pe o . 116. sanctiunile prevazute la art. care a numit aceasta comisie. a-c ce comunica celui in cauza printr-o decizie scrisa. dupa caz. Sanctiunile cu caracter disciplinar care pot fi aplicate personalului Tesa sunt cele prevazute in Codul Muncii. 100 si anume: incalcarea cu vinovatie de catre cel incadrat in munca indiferent de functia sau postul pe care-l ocupa. avertisment c. lit. iar cele de al art.

judetene.S. 198. reclamatiile si sesizarile anonime nu se iau in consideratie. politia. Art. 199. Cap. 196. Dispozitii Finale Art. Sesizarile si reclamatiile se indosariaza intr-un dosar special. Art. biserica si alte institutii guvernamentale si neguvernamentale. Abaterile disciplinare savarsite de catre o persoana incadrata in munca in timpul delegarii in alta unitate se sanctioneaza de conducerea unitatii care a delegat-o. d. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricarui alt fond destinat derularii evaluarilor nationale (examen de bacalaureat. pe durata de 1-3 luni f. retrogradarea in functie sau in categorie. sefilor comisiilor metodice si tuturor catedrelor didactice desemnate de liceu in acest scop. In unitatile de invatamant preuniversitar. in cazul celor incadrati la nivelul de baza. fumatul este interzis. reducerea salariului sau reducerea indemnizatiei de conducere pe durata de 1-3 luni cu 5-10% e. Solicitantii vor primi raspuns in termen de o luna. organizatiile guvernamentale si nonguvernamentale sunt directorii liceului sau profesorii desemnati. Reprezentantii liceului in relatiile cu comunitatea locala. Liceul are relatii cu autoritatile locale. Responsabilitatea mentinerii unei relatii permanente cu I. 197. diminuarea acestuia cu 5-10% pe aceiasi perioada.J. reclamatiile.J.Argeş.S. revine directiunii scolii. examene de absolvire).Dimitrie Dima’’se afla in subordinea directa a I. Art. Colegiul Tehnic . 200. Art. V – Relatiile liceului Art. Cererile. 201. a) Prezentul regulament va fi adus la cunostinta elevilor si a . si sesizarile se inregistreaza in registrul de intrari/iesiri. desfacerea disciplinara a contractului de munca Abaterile disciplinare savarsite de o persoana incadrata in munca in perioada detasarii in alta unitate se sanctioneaza de catre conducerea unitatii la care acesta este detasata . conform legii.. in cadrul aceleiasi profesii.perioada de 1-3 luni sau.

directorul va incheia cu parintele / elevul de clasa IX – XIII. a.09.parintilor acestora/reprezentantilor legali ai acestora. conducerea scolii are dreptul de a aduce modificari si complectari prezentului regulament in caz de necesitate. prezentul Regulament de ordine interioara intra in vigoare incepand cu data de 14. . In baza prezentului regulament si a regulamentului intern al unitatii scolare. c. b.2010.08. d.2009 si ramane valabil pana in data de 31. acord de parteneriat scoala-familie. dupa modelul din anexa. intreg personalul scolii are obligatia de a cunoaste si de a respecta prevederile prezentului regulament.