COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE DIMA” AN SCOLAR 2009 / 2010

REGULAMENT INTERN I. DISPOZITII GENERALE Art. 1. Prezentul regulament contine reguli si norme de disciplina, in comformitate cu Constitutia Romaniei, cu Legea Invatamantului nr.84/1995, republicatã cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, cu actele normative elaborate de MEC si respectiv ISJ Arges. Art. 1a. Regulamentul contine normele de organizare si functionare ale COLEGIULUI TEHNIC” DIMITRIE DIMA”, prevederile sale fiind obligatorii pentru elevi, profesori, parinti si personalul scolii, didactic si nedidactic. Art. 2. Respectarea regulamentului si a normelor de disciplina este obligatorie pentru toate persoanele incadrate in munca in unitate ( indiferent de durata contractului de munca, precum si a celor care lucreaza in cadrul unitatii ca detasati sau suplinitori, elevi si parinti, tutori legali ) care vin in contact cu unitatea de invatamant. Art. 3. Activitatea de instruire si educatie din cadrul unitatii de invatamant se desfasoara potrivit principiilor din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, ale Conventiei cu privire la Drepturile Copilului si potrivit actelor normative generale si speciale. Art. 4. Invatamantul preuniversitar din cadrul COLEGIULUI TEHNIC,,DIMITRIE DIMA’’este organizat potrivit legii in urmatoarele forme de invatamant: invatamant de zi, liceal tehnic , (clasele a IX –a - a XIII-a), Scoala de Arte si Meserii (clasa a X –a), clasa a XI-a An de completare ) , invatamant seral prin ruta progresiva (clasa a XII -a), invatamant frecventa redusa (clasele a XII-a, a XIII-a), Scoala de Maistri. Art. 5. Potrivit legii, in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar sunt

interzise crearea si functionarea oricaror formatiuni politice, desfasurarea activitatilor de propaganda politica, prozelitism religios, orice forma de activitate care incalca normele generale de moralitate si care pun in pericol sanatatea fizica sau psihica a elevilor. Art. 6. Prin ordin al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, se stabileste structura anului scolar (perioadele cursurilor, vacantelor, ale sesiunilor de examene ). In situatii obiective, bine intemeiate ( epidemii, calamitati naturale etc ) cursurile scolare pot fi suspendate pe o perioada determinata. Suspendarea cursurilor scolare se poate face dupa caz: - la nivelul unitatii de invatamant, la cererea directorului, cu aprobarea inspectorului scolar general - la nivelul grupurilor de unitati din acelasi judet , la cererea inspectoratului scolar , cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii - suspendarea temporara a cursurilor va fi urmata de masuri privind parcurgerea integrala a programei scolare. Aceste masuri vor fi stabilite prin decizia directorului unitatii de invatamant si vor fi controlate de Inspectoratul Scolar Judetean ARGES. Art. 7. Invatamantul preuniversitar, formatiunile de studiu cuprind, clase pe ani de studiu conform art. 158 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 8. Clasele din invatamantul liceal (in cadrul aceluiasi profil/calificări profesionale) se constituie in functie de oferta educationala a unitatii de invatamant ( inclusiv de limbile moderne ), de optiunile elevilor si de alte criterii proprii cuprinse in regulamentul de ordine interioara , luand in considerare mediile generale + mediile de la disciplinele de specialitate + optiunile elevilor. Art. 9. In cadrul Colegiului Tehnic '' DIMITRIE DIMA'' cursurile de zi se desfasoara in 2 schimburi, exceptie facand activitatea practica. Activitatea practica se va desfasura in cabinete, în atelierele din incinta scolii sau agentii economici conform protocoalelor de instruire practica, iar cursurile se vor desfãsura in corpul ‘ clădire şcoală ‘ si ‘ ateliere‘. Activitatea extracurriculara se poate desfasura si in alte spatii cu acordul conducerii Colegiului Tehnic '' DIMITRIE DIMA'' .

II. ORGANIZAREA INSTITUTIEI DE INVATAMANT Art. 10. Conducerea scolii este asigurata de Consiliul profesoral, Consiliul de administratie ca organe de decizie si directiune, Comisii de catedra, Comisii de lucru, Consiliile profesorilor claselor ca organe de lucru. Organigrama liceului care se aproba in fiecare an de catre Consiliul profesoral la propunerea Consiliului de administratie este parte a prezentului regulament. Aceste organe isi desfasoara activitatea pe baza unor planuri de munca anuale si semestriale supuse aprobarii Consiliului de administratie inainte de inceperea cursurilor. Art. 11. Fiecare comisie va avea o mapa care va contine: dosarul de procese-verbale, structura comisiei, regulamentul de functionare al comisiei si alte acte normative privind activitatea comisiei, planurile de activitate, alte materiale. Mapa este administrata de responsabilul comisiei, si va fi pastrata la directorul adjunct. Acestea vor fi inmanate sefului de comisie, sub semnatura. Art. 12. Procesele verbale intocmite la fiecare sedinta vor consemna ordinea de zi, absentele motivate sau nu, hotararile aprobate. Vor fi semnate de cei prezenti, iar cei absenti vor semna ulterior de luare la cunostinta. Art. 13. La inscrierea in invatamantul liceal si la scoala de maistri continuitatea studiului limbilor moderne se asigura in functie de oferta educationala a unitatii de invatamant, clasele fiind constituite in functie de oferta educationala si optiunile elevilor. III. ORGANE DE DECIZIE 2.1. Consiliul profesoral Art. 14. Consiliul profesoral are rolul de decizie in domeniul instructiveducativ. Art. 15. Participarea la sedintele Consiliului profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice, iar absenta nemotivata de la sedinte se considera abatere disciplinara.

Art. 16. Secretarul Consiliului profesoral are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele verbale ale sedintelor Consiliului profesoral. Art. 17. La sfarsitul fiecarei sedinte a Consiliului profesoral toti membrii si invitatii au obligatia sa semneze procesul verbal incheiat cu aceasta ocazie. Art. 18. Registrul de procese verbale este insotit de dosarul care contine anexele proceselor verbale (rapoarte, programe, informari, solicitari, memorii, sesizari). Cele 2 documente oficiale se pastreaza intr-un fiset securizat ale carui chei se gasesc la secretarul scolii. Art. 19. Consiliul profesoral se constituie din profesorii care au baza in liceu (mai mult de 9 ore/saptamana) si care au obligatia de a participa la toate sedintele Consiliului. Ceilalti profesori pot participa la sedinte in calitate de invitati. Art. 20. Presedintele Consiliului profesoral este directorul scolii. Art. 21. Data sedintelor ordinare se anunta cu 5 zile inainte. Sedintele extraordinare se anunta cat mai operativ. Art. 22. Hotararile Consiliului profesoral se adopta cu majoritate simpla si sunt obligatorii pentru tot personalul si toti elevii. Art. 23. Consiliul profesoral are urmatoarele atributii: a. dezbate, avizeaza si propune spre aprobare Consiliului de administratie planul de dezvoltare al scolii. b. aproba reprezentantii sai in Consiliul de administratie. c. dezbate si aproba variante de proiecte curriculare, profilul liceului, numar de clase formate si profilul acestora. d. aproba proiectul planului de scolarizare. e. valideaza situatia scolara la sfarsit de semestru si de an scolar. f. decide asupra aplicarii de recompense sau de sanctiuni in conformitate cu prezentul regulament. g. absenta nemotivata la Consiliul profesoral atrage pierderea punctajului corespunzator din fisa de evaluare. h. numeste Comisia de cercetare a faptelor care constituie abateri

disciplinare. i. stabileste sanctiuni disciplinare pe baza raportului Comisiei de cercetare j. valideaza notele la purtare mai mici de nota 7 k. dezbate si avizeaza regulamentul intern al unitatii de invatamant.

2.1.2. Consiliul de administratie Art. 24. Consiliul de administratie are rol de decizie in domeniul organizatoric si administrativ. Atributii: - Aproba planul de dezvoltare al scolii; - Elaboreaza fisele si criteriile de evaluare specifice unitatii de invatamant in vederea acordarii calificativelor anuale, primelor lunare si salariilor de merit; - Acorda calificativele anuale ale intregului personal didactic salarizat; - Aproba acordarea salariului de merit; - Stabileste componenta si atributiile comisiilor de lucru; - Aproba acordarea burselor scolare; - Avizeaza planul anual de venituri si cheltuieli; - Avizeaza proiectele de plan de scolarizare si de state de functii; - Stabileste structura si numarul posturilor pentru personalul didactic auxiliar. Art. 25. Consiliul de administratie este constituit din 9 - 15 membri. Componenta Consiliului de administratie este in conformitate cu art. 35 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si art 3 din regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Administratie. Secretarul Consiliului de administratie este numit de catre director dintre membrii acestuia, avand atributia de a consemna intr-un registru special procesele verbale ale sedintelor. Din Consiliul de administratie fac parte: directorul unitatii, directorul adjunct, reprezentantul consiliului local, reprezentantul primariei, reprezentantul agentilor economici, 1 – 5 reprezentanti ai cadrelor didactice, un reprezentant al parintilor (de regula presedintele Comitetului reprezentativ al parintilor) si un reprezentant al elevilor (presedintele Consiliului elevilor). Alegerea Consiliului de administratie se face pe o perioada de 1

se leaga si se numeroteaza pe ultima foaie. 30. Art. ca observator. La sedintele Consiliului de administratie participa. 2. 31. Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna pe baza unui grafic stabilit la inceputul anului scolar (convocarea se face cu minimum 48 ore inainte) precum si in sedinte extraordinare la solicitarea directorului sau a 1/3 din membrii sai. Registrul de procese verbale este insotit de dosarul care contine anexele proceselor verbale. Presedintele stampileaza si semneaza pentru autentificarea numarului de pagini. consilierul psihopedagogic si consilierul pentru probleme educative si activitati extracurriculare. 27. discipline optionale. Art. Consiliul pentru curriculum este compus din responsabilii tuturor catedrelor. atunci cand sunt discutate probleme specifice activitatii elevilor sau a comitetelor de parinti sau atunci cand prezenta acestora este necesara. Punctul sau de vedere se consemneaza in procesul verbal – liderul semneaza procesul verbal. Art. Art.an. Consiliul pentru curriculum elaboreaza: a. 26. 29. . directorii scolii. In calitate de invitati pot participa reprezentanti ai parintilor si elevilor. Procesele verbale se scriu in registrul de procese verbale ale Consiliul de administratie care se inregistreaza la unitatea de invatamant pentru a deveni document oficial. Componenta consiliului este aprobata in fiecare an scolar de Consiliul profesoral. Secretarul Consiliului de administratie are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele verbale ale sedintelor Consiliul de administratie. Consiliul pentru curriculum Art. 28. liderul sindical. Art. Cele 2 documente oficiale se pastreaza in biroul directorului intr-un fiset securizat ale carui chei se gasesc la dispozitia presedintelui si secretarului consiliului. proiectul curricular al scolii: trunchi comun. Presedintele Consiliului este directorul. Presedintele Consiliul de administratie este directorul scolii. Sedintele extraordinare se convoaca cat mai operativ ( ultima zi de luni din luna ).3.1.

Comisia pentru orar 2. Comisia de coordonare si gestionare a activitatilor din internat si . Comisia pentru serviciul pe scoala.2.3. Organe de lucru Art.5. 2. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in procesul de invatamant si reforma educationala. e. Comisia educativa avand in subordine Consiliile profesorilor claselor. 33. si protectie civila. 2.2. Comisia de inventariere ( subcomisii: receptie. Comisia pentru orar. 2. 2. b.2. Comisia tehnica P. Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare.8.2. oferta educationala a scolii si strategia promotionala.2.S.9. programe si planuri anuale si semestriale Documentele elaborate sunt supuse aprobarii Consiliului profesoral. Comisia de arhivare documente.2. Consiliul pentru curriculum are in subordine urmatoarele comisii: a.Comisia pentru programe si proiecte de dezvoltare.14.Comisiaachizitie carte in biblioteca scolara.13.2. 32. 2.2. 2.8. Comisia de perfectionare metodica c. Comisia pentru activitati extracurriculare . 2. Organele de lucru sunt urmatoarele: 2. Art.10. criterii de clasificare a optiunilor elevilor si de intocmire corecta a schemelor orare. 2. c.2.2. 2. olimpiade si concursuri scolare. Comisia de securitate si sanatate in munca .2.2. casare) 2. Comisia de orientare scolara.6.11.15.2.7. 2.( pe arii curriculare ) 2.2.12.2. Comisia dirigintilor si Consiliul consultativ al elevilor.2. 2.2. Comisiile de catedra. Comisia pentru relatii comunitare si imaginea scolii. 2.4. inventariere. Comisia de perfectionare metodica.2. criterii de selectie ale elevilor. 2.1. Comisia de monitorizare a ritmicitatii notarii si absentelor.16. metodologia de evaluare. d. Comisiile de catedra b.I.10.finalitati si obiective ale scolii.2. metodologia de aplicare a activitatii de consiliere si orientare.2. profesionala. 2. 2.

CV membri . in fiecare an.Lista manualelor si optiunea pentru anul in curs pe clase .Situatii statistice (elaborate de catedra) care sa sintetizeze activitatea catedrei si evolutia rezultatelor elevilor (la invatatura. Comisiile de catedra elaboreaza. 2. Comisiile de catedra se constituie pe arii curriculare. planificarea calendaristica.Planul anual de activitate al catedrei .17. Daca din catedra fac parte profesori din mai multe discipline seful catedrei numeste cate un responsabil pentru fiecare dintre disciplinele componente.18 Comisia Burse si bani de liceu. Art. .Tematica sedintelor de catedra (una pe luna) . 34. Art. 2. pana la sfarsitul anului scolar curent. crt.Programele disciplinelor optionale (avizate de ISJ) Planificarile anuale. . 35.Lista proiectelor catedrei . o preincadrare a profesorilor pentru anul scolar urmator. 33. tinandu-se cont de continuitate si de planul de scolarizare aprobat de ISJ ARGEŞ. tematica. programul) .Oferta catedrei pentru disciplinele la decizia scolii . Documentele catedrei sunt: . Art.Cercuri (tabel nominal cu elevii participanti. Comisiile se constituie anual (Consiliul de administratie putand decide formarea si altor comisii).Graficul interasistentelor .cantina.Tabel cu membrii catedrei Nr.2.Incadrarea .2. conform hotararii Consiliului de administratie. Comisia de coordonare si gestionare a activitatilor din ateliere. olimpiade.Repartizarea responsabilitatilor in catedra . semestriale si pentru perioada de evaluare (individuale sau colective). Nume şi prenume Statut Specialitatea Vechim e Grad didactic Studii an absolvire Ultimul stagiu de formare Adresă telefon Activităţi în timpul anului . iar sefii comisiilor sunt numiti de Consiliul de administratie.

Comisia educativa se intruneste de doua ori pe semestru si de cate ori responsabilul sau directiunea considera necesar.XIII) sunt desemnati de catre Consiliul de Administratie si propusi spre validare Consiliului profesoral. Comisia educativa coordoneaza parteneriatele. etc. Consiliul elevilor. 38. Comisiei pentru burse. Comisia educativa coordoneaza activitatea Consiliilor clasei. Comisia de proiecte si programe educative Art. Daca seful catedrei respective nu va indeplini toate aceste atributii. Programele.2. In acest sens. conform unui grafic stabilit de acesta la inceputul anului scolar. fiind formata din comisia dirigintilor. comisia de activitati extracurriculare. parcurgerea materiei. 42. Comisia educativa coordoneaza activitatea educativa. Comisia educativa se constituie la inceputul fiecarui an scolar. Art.Regulile de evaluare specifice disciplinei (individuale sau colective). Art. . comisia pentru organizarea serbarilor si a manifestarilor permanente. conducerea scolii va face precizarile necesare. XI. X. . Art. iar responsabilii pe fiecare ciclu /an de studiu (IX. Comisiei de organizare a serviciului pe scoala si a Comisiei de activitati extracurriculare. planul anual al catedrei vor fi elaborate si discutate la inceputul anului scolar. pana la 30 ale fiecarui luni. responsabilul de proiecte. XII.Responsabilii de catedra sa puna la dispozitia Consiliului de administratie propunerile lunare argumentate pentru premieri. 2. planificarile. in anul scolar urmator nu are voie sa candideze din nou la aceeasi functie. Comisia dirigintilor este alcatuita din dirigintii tuturor claselor. comunitatea locala. 37.concursuri). Art. Seful comisiei educative este consilierul pentru probleme educative si activitati extracurriculare. 36. Art. 39. Informari periodice (privind rezultatele elevilor. ritmicitatea notarii. psiholog scolar. etc) catre Consiliul de administratie. Art. raspunde de colaborarea liceului cu alti factori educationali: familia. 41. . 40.2.

lambriuri. • Aerisesc clasa. • Inspecteaza starea bunurilor din clasa la inceperea si la sfârsitul orelor de curs si incheie un proces verbal intr-un caiet special apartinând fiecarei clase. • Asigura pastrarea curateniei in clase in timpul programului atentionând elevii care produc dezordine. Art. Serviciul elevilor se desfasoara astfel: A ) SERVICIUL PE CLASA . Atentie deosebita la folosirea gumei de mestecat care este interzisa in timpul orelor. Dirigintii si profesorii de serviciu asigura instruirea elevilor de serviciu. Art. burete si stergerea tablei. Asigura creta.Art. 46. Comisia de organizare a serviciului pe liceu este formata din doi membri si este condusa de un responsabil desemnat de Consiliul de administratie la inceputul fiecarui an scolar. in cancelarie si la avizierul de la intrarea in liceu. uda florile. a. unul la comisie si unul la secretariat. 44. Planificarea se face in doua exemplare.elevii de serviciu au urmatoarele atributii : • Se prezinta la cursuri cu 10 minute inainte de inceperea acestora si parasesc ultimii sala de clasa. Comisia afiseaza planificarea profesorilor de serviciu pe liceu. prosop. 43. Art. Serviciul pe liceu • . sterg praful de pe banci. • Verifica prezenta la ore a colegilor de clasa si comunica profesorilor numele elevilor absenti. • Predau sala de clasa pe baza de proces verbal elevilor de serviciu din schimbul de dupa amiaza sau personalului de serviciu.dirigintii vor stabili grupe de câte 2 elevi care vor efectua zilnic serviciul pe clasa . • Atrag atentia elevilor neglijenti sau care in mod intentionat conduc la deteriorarea salii de clasa. Comisia organizeaza serviciul pe liceu pentru profesori si elevi. 45. pervaze.

programul cercurilor • propune activitati pentru petrecerea timpului liber (spectacole. incendii. Art.) • organizeaza activitatea elevilor. • supravegheaza sa nu se exercite presiuni si amenintari asupra elevilor. Se alege cate un responsabil (sportiv. 47. face parte din Comisia de activitati extracurriculare. balului bobocilor. Comisia de activitati extracurriculare Art. amenintari prin telefon.. • supravegheaza starea de disciplina a elevilor in timpul pauzelor.Serviciul profesorilor Zilnic. • anunta conducerea scolii si concomitent organele de ordine si de interventie in cazul producerii unor evenimente deosebite (furturi. artistic.2. Sarcinile profesorilor de serviciu: • se prezinta la scoala cu 15 minute inainte de inceperea programului.. 2. serviciul pe scoala va fi asigurat de profesorii programati (conf. Art. a concursurilor scolare. formatiei de dansuri. pe ani de studiu si pe tipuri de activitati. Daca profesorii de serviciu nu-si realizeaza atributiile vor fi depunctati in fisa de evaluare anuala. . Comisia are urmatoarele atributii: • centralizeaza: cercurile propuse de fiecare catedra. • organizeaza serviciul pe scoala si prezinta elevilor de serviciu sarcinile pe care le au in timpul serviciului. Componenta comisiei este stabilita de Consiliul de Administratie. • intocmeste la sfarsitul programului un proces verbal in care consemneaza modul in care s-a desfasurat programul si evenimentele deosebite care au avut loc in timpul serviciului.).). 48. echipe sportive • coordoneaza pregatirea si desfasurarea serbarilor scolare. 49. • semnaleaza absenta de la program a cadrelor didactice. tabere. Legii 109/1999 fiecare profesor trebuie sa faca de serviciu. elevii participanti. stiintific.3. vacante). seri distractive. Subcomisia pentru organizarea serbarilor si a manifestarilor permanente. timp liber. etc.

• Subcomisia asigura popularizarea acestei activitati.. b. 53. curriculum. Scopurile Comisiei de perfectionare metodica sunt: • sprijinirea personalului didactic in aplicarea reformei sistemului educational si in imbunatatirea activitatii didactice • informarea prompta a personalului didactic cu privire la planuri de invatamant. titluri de referate. disciplinele la care se organizeaza sesiuni de referate. Comisia de perfectionare metodica Art. Comisia de perfectionare metodica se constituie la inceputul fiecarui an scolar. Art. programe scolare. propune juriul fiecarei manifestari. • 2. In cadrul aceleiasi unitati de invatamant. premii obtinute. transmiterea invitatiilor. elaboreaza propunerile pentru oferta educationala a unitatii de invatamant si strategia acesteia.2. conducatorii formatiilor artistice. fiind formata din 5 membri. pe discipline inrudite sau pe arii curriculare. 52. • Subcomisia in colaborare cu Comitetul de parinti asigura premierea (diplome. d. resurse materiale si umane. Art. pe discipline de studiu. etc.Este formata din dirigintii claselor .4. si a modului de aplicare a acestora. premii. cuprinzand obiective. • Subcomisia intocmeste un dosar al activitatilor desfasurate care va cuprinde toate materialele editate cu acest prilej (program. • Subcomisia stabileste calendarul activitatilor. pana la 15 octombrie. c. 54. catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri. 50. Art. 51. elevi. finalitati. Art. Constituirea Comisiei metodice: 1. festivitate). seful comisiei fiind responsabilul cu dezvoltarea profesionala din unitatea de invatamant. consiliaza cadrele didactice in procesul de elaborare a proiectarii didactice si a planificarilor semestriale. subcomisia va fi desemnata anual de Consiliul de administratie. .) si care va fi pastrat la biblioteca liceului. comisii de jurizare. curriculum la decizia scolii. etc. Comisia se intruneste lunar si ori de cate ori este nevoie. Atributiile catedrelor/comisiilor metodice sunt urmatoarele: a. elaboreaza instrumentele de evaluare si notare. elaboreaza programe de activitati semestriale si anuale.

5. organizeaza si raspunde de desfasurarea recapitularilor finale. implementeaza si amelioreaza standardele de calitate specifice. organizeaza activitati de formare continua si de cercetare – actiuni specifice unitatii de invatamant. Consiliul clasei Art. Art. in special la profesorii stagiari. elaboreaza informari semestriale si la cererea directorului. asupra activitatii catedrei/comisiei metodice. Art. Sedintele catedrei/comisiei metodice se tin lunar. Art. Seful catedrei/comisiei metodice raspunde in fata directorului si a inspectorului de specialitate de activitatea profesionala a membrilor acesteia. m. 2. j. dupa o tematica aprobata de directorul unitatii de invatamant sau ori de cate ori directorul sau membrii catedrei/comisiei considera ca este necesar. Seful catedrei/comisiei metodice are obligatia de a participa la toate actiunile initiate de director si de a efectua asistente la orele de curs.2. 56. f. organizeaza activitati de pregatire speciala a elevilor pentru examene si concursuri scolare. la cei nou veniti. analizeaza periodic performantele scolare ale elevilor. 58. din cel putin un parinte delegat al comitetului de parinti al clasei si din liderul . 57. seful de catedra / comisie metodica stabileste atributiile fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice.. in baza unui raport bine documentat. k.e. pe care le prezinta in consiliul profesoral . lectii demonstrative. schimburi de experienta etc. g. monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa si modul in care se realizeaza evaluarea elevilor. 55. i. sau la cei in activitatea carora se constata disfunctii in procesul de predare-invatare sau in relatia profesorelev. cu precadere la stagiari si la cadrele didactice nou venite in unitatea de invatamant. seful de catedra / comisie metodica evalueaza activitatea fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice si propune consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora. l. h. Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare si de instruire practica care preda la clasa respectiva. seful de catedra efectueaza asistente la lectiile cadrelor didactice si a cadrelor didactice de instruire practica din cadrul catedrei.

propune. consiliului profesoral.organizarea de activitati suplimentare cu elevii capabili de performante scolare.evaluarea progresului scolar al elevului.stabileste masuri de asistenta educationala atat pentru elevii cu probleme de invatare sau de comportament. semestrial si informeaza. Art. Functia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de director cu aceasta responsabilitate. dupa caz. in functie de comportarea acestora in unitatea de invatamant si in afara acesteia si propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7. . in scris parintele. Consiliul clasei are urmatoarele atributii: . cat si pentru elevii cu rezultate deosebite. Dirigintele isi proiecteaza si isi desfasoara activitatea potrivit sarcinilor prevazute de planul anual al unitatii de invatamant si in acord cu . dar. . . Art. care predau la clasa respectiva. progresul scolar si comportamentul fiecarui elev. la solicitarea dirigintelui sau a 1 / 3 dintre parintii elevilor clasei. Art. Presedintele consiliului clasei este dirigintele. dirigintelui. . ori de cate ori este nevoie. . in situatii deosebite.participa la intalniri cu parintii si elevii.elevilor clasei respective. .stimularea elevilor cu ritm lent de invatare.analizeaza. semestrial.00. . cel putin o data pe semestru. 61. sanctiunile disciplinare prevazute pentru elevi de prezentul regulament si de regulamentul de ordine interioara. 59. 60. . . 64. Consiliul clasei isi desfasoara activitatea la nivelul fiecarei clase avand ca principale obiective: . Art. Coordonarea activitatii claselor de elevi se realizeaza prin diriginti numiti de directorul unitatii de invatamant dintre cadrele didactice de predare si de instruire practica si cu experienta. 63. directorului.propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite. 62.armonizarea cerintelor educative ale personalului didactic de predare si instruire practica cu solicitarile elevilor si parintilor. Art.elaboreaza aprecieri sintetice despre progresul scolar si comportamentul fiecarui elev. Art.propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei.

. 66. monitorizeaza indeplinirea indatoririlor scolare de catre toti elevii. pe baza de proces-verbal. eliberate de medicul de familie. . lunar. a parintilor si a elevilor. . familiile elevilor in legatura cu situatiile de corigenta. precum si cu programa elaborata de Ministerul Educatiei. .informeaza elevii din clasele terminale si pe parintii acestora cu privire la prevederile referitoare la examenul de bacalaureat. impreuna cu consiliul clasei. planificarea semestriala si anuala care va cuprinde componentele activitatii educative. prevederile prezentului regulament.colaboreaza cu toti profesorii clasei si.prezinta elevilor si parintilor. . .coordoneaza activitatea consiliului clasei. Cercetarii si Inovarii. neincheierea situatiei scolare sau repetentie.motiveaza absentele elevilor pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al scolii sau.organizeaza. actiuni de orientare scolara si profesionala. sala de clasa in care isi desfasoara activitatea elevii carora le este diriginte si raspunde de pastrarea si modernizarea acesteia. Art. cu consilierul scolar in vederea armonizarii influentelor educative si pentru a asigura coeziunea clasei de elevi. .preia. . repartizeaza sarcini si organizeaza impreuna cu acesta colectivul de elevi al clasei. Art.urmareste frecventa elevilor.sprijina organizarea si desfasurarea activitatilor elevilor in afara clasei si a unitatii de invatamant. initiaza cu consiliul clasei programe de consultatii cu parintii.particularitatile educationale ale clasei respective. precum si la certificarea competentelor profesionale. in acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi. . prin consultarea elevilor.numeste. . motivate. dupa caz. precum si in baza cererilor personale. 65. ale parintilor acestora. cerceteaza cauzele absentelor unor elevi si informeaza familia elevului.stabileste. aprobate de director. dupa consultarea profesorilor clasei. in scris.analizeaza periodic situatia la invatatura a elevilor. . Dirigintele are urmatoarele atributii: . liderul elevilor clasei. Dirigintele intocmeste. nota la purtare a fiecarui elev si prezinta in scris Consiliului profesoral propunerile de notare mai mici de . sanctionari disciplinare. .informeaza. impreuna cu consilierul scolar. dupa caz.

completeaza catalogul clasei si raspunde de exactitatea datelor inscrise si de starea fizica a acestuia. sa-si puna piedica. . spre aprobare.In timpul deplasarii in scoala sau in afara scolii elevii nu au voie sa alerge.recomanda directorului. stabileste clasificarea elevilor la sfarsitul anului scolar. sanctiunile elevilor prevazute in prezentul regulament. .felicita. pe balustrade. in conformitate cu legislatia in vigoare. in scris. parintii sau tutorii elevilor pentru rezultatele exceptionale obtinute de copiii lor la invatatura sau in cadrul activitatilor extrascolare. in afara unitatii de invatamant. pe acoperis. . .proiecteaza. dulapuri. .00 pentru elevii care au savarsit abateri grave . sa se agate de orice fel de bare. recompenselor si distinctiilor potrivit prevederilor regulamentului de ordine interioara. organizeaza si desfasoara activitati educative. inmaneaza elevilor diplome si premii la festivitatea fiecarui sfarsit de an scolar. cultural-artistice si stiintifice. Pentru prevenirea accidentelor prin cadere de la inaltime sau de la acelasi nivel. 2.Asigura instructajul elevilor privind securitatea si sanatatea in munca specifice activitatii din scoala: 1. consemneaza in carnetele de elev mediile semestriale si anuale. pe baza consultarii cu directorul. elevilor le este interzis sa se ridice pe pervazul geamului. .organizeaza intalniri si discutii cu parintii. participarea organizata a elevilor la activitati in cluburi si asociatii sportive. de amanare a incheierii situatiei scolare si de aplicare a unor sanctiuni disciplinare.calculeaza media generala semestriala si anuala a fiecarui elev. se consulta cu acestia in legatura cu cauzele si masurile care vizeaza progresul scolar care se pot desfasura pe grupe.7.prezinta spre validare Consiliului profesoral raportul scris asupra situatiei scolare si comportamentale a elevilor la sfarsitul semestrului/anului scolar.propune Consiliului de administratie acordarea de alocatii si burse elevilor. . de consiliere si de orientare scolara si profesionala in functie de particularitatile colectivului de elevi. . cosuri de . . propune acordarea premiilor. individuale sau in plen si-i informeaza pe acestia despre potentialele situatii de corigente. pentru a nu provoca busculade. sa iasa brusc in fata celorlalti. .aplica.

3. Dirigintii vor intocmi urmatoarele documente: . 2. Pentru prevenirea busculadelor. grupuri sanitare pentru prevenirea bolilor transmisibile. etc. .fisa de evaluare a randamentului si progresului scolar a elevilor. Ministerul Educatiei.6. indicatori de performanta. 7.planul de activitate anual .fisa clasei . alcool. 67. precum si metodologia de asigurare a calitatii. Accesul elevilor in laboratoarele de fizica.caietul dirigintelui (care trebuie sa contina fisa psihopedagogica. . toxice. obiecte ascutite dar si a unor substante inflamabile. 5. Orele de educatie fizica nu se vor desfasura in salile de clasa. Se interzice introducerea in salile de curs a unor obiecte care ar putea pune in pericol integritatea corporala: ace. Cercetarii si Inovarii adopta standarde. poate propune neplata indemnizatiei de diriginte si poate propune Consiliului de Administratie retragerea calitatii de diriginte. Dirigintele clasei coordoneaza intreaga activitate pe probleme de SSM. date familiale.contributii la comisia dirigintilor pe scoala. activitati extracurriculare) . standarde de referinta. 8.baschet. biologie. date personale.2. 10. Daca dirigintii desemnati pentru un an scolar nu isi vor indeplini aceste atributii seful Comisiei dirigintilor nu va aproba punctajele corespunzatoare din fisa de evaluare. . Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii Art. accesul si evacuarea elevilor in si din scoala se vor face in prezenta cadrelor didactice de serviciu. Art. ci numai in salile de sport sau terenuri amenajate si sub supravegherea permanenta a profesorului coordonator. informatica se face numai in prezenta profesorului dupa prelucrarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca. 68.planul de activitate semestrial (planificarea temelor. Se interzice accesul elevilor in zona santierului de constructii din curtea scolii. Elevii vor respecta regulile de igiena in salile de clasa. 6. chimie. Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare se interzice utilizarea instalatiilor electrice improvizate sau cu defectiuni. 9. 4.

. Art.elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei. . 72. aprobate de conducerea unitatii scolare.reprezentanti ai consiliului local. . 73.reprezentanti ai parintilor. Art. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii are urmatoarele atributii: . prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern.coopereaza cu agentia romana specializata pentru asigurarea calitatii. Membrii comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii nu pot indeplini functia de director sau director adjunct in institutia respectiva. . conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia in vigoare. Art. 69. . Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii este formata din 39 membri. din partea Agentiei Romane pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar sau a Ministerului Educatiei. Conducerea ei operativa este asigurata de coordonatorul comisiei sau de un responsabil desemnat de acesta.Art. cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara ori din strainatate. Componenta comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii cuprinde in numar relativ egal: .elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in unitatea scolara respectiva. 71. 74. in cazul invatamantului liceal. Cercetarii si Inovarii se va baza pe analiza raportului de evaluare interna a activitatii din unitatea scolara. Art. Raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor. Cercetarii si Inovarii unitatea scolara elaboreaza si adopta propria strategie si propriul regulament de functionare a comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii.elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii. Art. . Orice control sau evaluare externa a calitatii. potrivit legii.reprezentanti ai corpului profesoral. In baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei. 70. cu exceptia persoanei care asigura conducerea ei operativa.

(3) Parintele.PARINTII Dispozitii generale Art.7. Comitetul de parinti are urmatoarele atributii: . (3) Comitetul de parinti al clasei se compune din trei membri. in consiliul profesoral si in consiliul clasei.sprijina unitatea de invatamant si dirigintele in activitatea de consiliere si de orientare socioprofesionala sau de integrare sociala a absolventilor. conform legii. sustin programe de modernizare a activitatii educative si a bazei materiale din clasa si din scoala. . (2) Convocarea adunarii generale pentru alegerea comitetului de parinti al clasei are loc in primele zile de la inceperea cursurilor anului scolar. convocata de diriginte care prezideaza sedinta. 2. in consiliul reprezentativ al parintilor. prin contributii financiare sau materiale. 75. sa asigurare frecventa scolara a elevului in invatamantul obligatoriu.sprijina dirigintele in organizarea si desfasurarea unor activitati extrascolare. (4) Dirigintele sau presedintele comitetului de parinti al clasei convoaca adunarea generala a parintilor la inceputul fiecarui semestru si la incheierea anului scolar. (1) Parintii/ tutorii legali au dreptul si obligatia de a colabora cu unitatea de invatamant. sa ia legatura cu /dirigintele pentru a cunoaste evolutia copilului lor. Comitetul de parinti al clasei Art. Acestia au urmatoarele functii: presedinte.2. tutorele legal instituit sau sustinatorul legal sunt obligati.are initiative si se implica in imbunatatirea conditiilor de studiu pentru elevii clasei. Art. 76. . doi membri. De asemenea. . cel putin o data pe luna. in vederea realizarii obiectivelor educationale. dirigintele sau presedintele comitetului de parinti al clasei poate convoca adunarea generala a parintilor ori de cate ori este necesar. (2)Parintii/ tutorii legali au obligatia ca. 77. (1) Comitetul de parinti al clasei se alege in fiecare an in adunarea generala a parintilor elevilor clasei. .atrage persoane fizice sau juridice care. (5) Comitetul de parinti al clasei reprezinta interesele parintilor elevilor clasei in adunarea generala pe scoala a parintilor.

(1) Consiliul reprezentativ al parintilor poate decide constituirea sa in asociatie cu personalitate juridica. (5) Este interzisa implicarea elevilor in strangerea fondurilor. conform reglementarilor in vigoare. (9) Se interzice initierea. (2) Consiliul reprezentativ al parintilor prevazut la alin. in adunarea generala. Art. (6) Dirigintelui ii este interzis sa opereze cu aceste fonduri. (8) Sponsorizarea clasei sau a unitatii de invatamant nu atrage dupa sine drepturi in plus pentru anumiti elevi. 80.2. (2) Comitetul de parinti poate propune. La nivelul fiecarei unitati de invatamant functioneaza Consiliul reprezentativ al parintilor.sprijina conducerea unitatii de invatamant si dirigintele in intretinerea. (7) Fondurile banesti ale Comitetului de parinti se cheltuiesc la initiativa acestuia sau ca urmare a propunerii dirigintelui sau a directorului. exercitarea de catre elevi a drepturilor prevazute de prezentul regulament si de prevederile legale in vigoare. (3) Contributia prevazuta la alin. este obligatorie. (1) isi desemneaza reprezentantii sai in organismele de conducere ale scolii. 2. 78. iar neachitarea acesteia nu poate limita. Informarea celor implicati referitor la continutul acestui articol. Art. o suma minima prin care parintii elevilor clasei sa contribuie la intretinerea. (1) Comitetul de parinti tine legatura cu unitatea de invatamant. (2) se colecteaza si se administreaza numai de catre comitetul de parinti. . - Art. dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei sau a unitatii de invatamant. 81. a oricarei discutii cu elevii in vederea colectarii si administrarii acestor fonduri. insusite de catre comitet. (4) Contributia prevazuta la alin. (2) Consiliul reprezentativ al parintilor/ Asociatia parintilor se organizeaza si functioneaza in conformitate cu propriul regulament de ordine interioara / statutul asociatiei. in nici un caz. (2) nu este obligatorie. prin dirigintele clasei. daca se considera necesar.8. (1) Consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de invatamant este compus din presedintii comitetelor de parinti ai fiecarei clase. 79. Consiliul reprezentativ al parintilor / Asociatia de parinti Art. dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei si a unitatii de invatamant. de catre scoala sau parinti. fara implicarea cadrelor didactice.

identifica surse de finatare extrabugetara si propune Consiliului de administratie al unitatii la nivelul careia se constituie. de dezvoltare a multiculturalitatii si a dialogului cultural. care vor fi utilizate pentru: .modernizarea si intretinerea patrimoniului unitatii de invatamant.propune masuri pentru scolarizarea elevilor din invatamantul obligatoriu si incadrarea in munca a absolventilor.propune unitatilor de invatamant discipline si domenii care sa se studieze prin curriculum la decizia scolii. .sustine unitatea de invatamant in activitatea de consiliere si orientare socio. . . pe teme educationale.. 82. promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice minoritatilor in plan local.se preocupa de conservarea.acordarea de premii si burse elevilor. . . .sustine conducerea unitatii scolare in organizarea si desfasurarea consultatiilor cu parintii. (1) Comitetele de parinti ale claselor/Consiliul reprezentativ al parintilor/Asociatia de parinti pot atrage resurse financiare extrabugetare. . constand in contributii.sustine unitatile de invatamant in derularea programelor de prevenire si de combatere a abandonului scolar. .sprijina parteneriatele educationale dintre unitatile de invatamant si institutiile cu rol educativ in plan local. Consiliul reprezentativ al parintilor /Asociatia de parinti are urmatoarele atributii: .sustine unitatea de invatamant in organizarea si desfasurarea festivitatilor anuale. Art. . donatii. .are intiative si se implica in imbunatatirea calitatii vietii si activitatii elevilor. 83. a bazei materiale si sportive. .analizeaza piata muncii din localitate si din judet si propune pregatirea elevilor in domeniile cerute de zona respectiva. in vederea solutionarii situatiei elevilor care au nevoie de ocrotire.conlucreaza cu comisiile de ocrotirea a minorilor.sprijina conducerea unitatii de invatamant in intretinerea si modernizarea bazei materiale. cu organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile nonguvernamentale cu atributii in acest sens. modul de folosire a acestora. venite din partea unor persoane fizice sau juridice din tara si strainatate. . . sponsorizari etc.Art. .profesionala sau de integrare sociala a absolventilor.

(2) Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri.intocmeste. (3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al parintilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia. Comisia de protectie civila este constituita si functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare. . Modificarile ulterioare sunt efectuate de Consiliul de Administratie. . 87. Art. 88. .S. (3) Fondurile colectate in conditiile aliniatului 1 se cheltuiesc numai prin decizia organizatiilor parintilor.C. Atributiile comisiei sunt urmatoarele: ..9. afiseaza orarul claselor si al cadrelor didactice si asigura transmiterea la clase. 86. (1) Colectarea si administrarea sumelor reprezentand o cota-parte din contributia prevazuta la art. Art. Comisia de orar Art.2.2. I.E.alte activitati care privesc bunul mers al unitatii de invatamant sau care sunt aprobate de adunarea generala a parintilor. . din propria initiativa sau la propunerea directorului.sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare. 85. la solicitarea directorului unitatii de invatamant.). modifica orarul scolii cand este cazul ( miscarea cadrelor didactice. (4) Adunarea generala a asociatiei parintilor din unitatea de invatamant stabileste suma de bani care poate sa se afle permanent la dispozitia consiliului reprezentativ al parintilor si care sa fie folosita pentru situatii urgente.J. Comisia de PSI si protectie civila Art..I.acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie materiala precara. 2. (2) Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri. . inainte de inceperea cursurilor de Consiliul de Administratie. 89. 2. sau la propunerea directorului. 84. Comisia de orar este formata din 5 membri desemnati de director.. comunicari M. Programul de funtionare al scolii este stabilit in fiecare an.alcatuieste repartizarea pe sali a cadrelor didactice. 85 se face numai de catre consiliul reprezentativ al parintilor .10. Atributiile comisiei sunt: . Art. Art.alcatuieste orarul scolii. din proprie initiativa.

comisia este formata din 3 membri dintre care Consiliul de administratie desemneaza un responsabil. . Comisia de protectie a muncii are in componenta: sefii de catedra ai disciplinelor ce folosesc laboratoare. . Comisia de securitate si sanatate in munca Art..organizarea instructajelor de protetie a muncii pe activitati. Componenta comisiei se stabileste la fiecare inceput de an scolar si este coordonata de un presedinte desemnat de Consiliul de administratie.elaborarea normelor de protectie a muncii pe diferite compartimente si activitati tinand cont de riscurile si accidentele ce pot interveni.elaborarea unor materiale informative pentru documentarea profesorilor si elevilor in protectie civila. 95. Art.). Art. dirigintii claselor. Art.stabilirea si mentinerea unor contacte permanente cu factorii responsabili in protectie civila de la nivelul judetului (Inspectorat scolar.11.elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot aparea in scoala si in afara scolii. armata. sali de sport. organizarea unor lectii deschise. laboranti.asigurarea conditiilor normale de desfasurare a activitatilor scolii in colaborarea cu administratia. . . 93.. Art. 92. poluare radioactiva. razboaie. inundatii. - 2.efectuarea instructajelor de protectie a muncii pentru activitati extracurriculare (de catre conducatorii activitatilor). Comisia de Cruce Rosie face parte din Comisia de protectie a muncii. etc. . etc. incendii) sau produse de om (incendii. secretar. chimica. administrator. . . . 90. .stabilirea unui program semestrial de popularizare si avertizare a elevilor in privinta calamitatilor provocate de dezastre naturale (cutremure. 94. etc. Atributiile Comisiei de protectie a muncii constau in: .). Comisia de protectie a muncii se intruneste semestrial si ori de cate ori este nevoie. dezbateri.2. Este constituita si functioneaza in conformitate cu Legea 319 / 2006 privind normele generale de protectie a muncii si HG 1425 / 2006. Art.stabilirea unui program de activitati practice care sa vizeze pregatirea elevilor pentru a reactiona rapid si eficient in cazul producerii accidentelor mai sus mentionate. 91.

comisia funtioneaza pe baza unui program de activitate anual.urmareste realizarea actiunilor stabilite si prezinta periodic normele si sarcinile de prevenire si stingere ce revin personalului si elevilor precum si consecintele diferitelor manifestari de neglijenta si nepasare. . cadrele didactice exercita asupra elevilor in mod constient si sistematic.1. un ansamblu de actiuni pentru formarea personalitatii acestora in concordanta cu cerintele idealului . .comisia asigura informarea elevilor privind masurile de combatere a tabagismului.organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor prin plan anual de munca. . In cadrul procesului de invatamant. . . cabinete etc. III – PROCESUL DE INVATAMANT 3. laboranti in activitatea de prevenire a incendiilor. Atributiile comisiei PSI sunt: . .2.comisia difuzeaza in toate clasele sfaturi generale privind igiena personala si colectiva. pregateste echipaje care participa la concursuri specifice. profesori. careia i se subordoneaza. planurile de evacuare in caz de incendiu si normele de comportare in caz de incendiu. consumului de droguri. Standardele procesului de invatamant. Procesul de invatamant.comisia organizeaza un cerc "Sanitarii priceputi". .intocmeste necesarul de mijloace si materiale pentru PSI si solicita conducatorului de unitate fondurile necesare. 97. salilor de sport. laboratoare.comisia are legaturi cu Crucea Rosie – filiala ARGES.difuzeaza in salile de clasa.comisia colaboreaza cu medicul liceului si cu medicii de specialitate. Art. . cu organizatii internationale care au ca scop mentinerea sanatatii elevilor .comisia asigura informarea elevilor privind masurile de prevenire si inlaturare a unor maladii. . alcoolismului.comisia ia masuri de echipare a cabinetelor. . - 2.elaboreaza materiale informative si de documentare care sa fie utilizate de diriginti. 96. cu truse medicale si masuri de instruire a cadrelor didactice si a elevilor privind acordarea primului ajutor in caz de accidente.12 Comisia de prevenire si stingere a incendiilor (PSI) Art.

Art. a capacitatilor metodologice si a atitudinilor. Art. 3.C.2. Premiile se atribuie conform "Regulamentului de organizare . 98. Invatarea inglobeaza totalitatea actiunilor pe care trebuie sa le intreprinda elevul in procesul de invatamant. 104. 99. in formarea de atitudini fata de propria persoana si societate.educativ cadrul didactic interactioneaza si conlucreaza cu elevii. proprii unei gandiri sistematice si in capacitati de comunicare. in prima zi a anului scolar incepand cu ora 9. In invatamant se urmareste realizarea competentelor disciplinare.00. Structura anului scolar este cea stabilita de M. de organizare. Structura anului scolar. 100. formatii artistice. Art. 101. Procesul instructiv – educativ se realizeaza prin activitati curriculare (lectii.E. Art. Art. Deschiderea cursurilor se face in mod festiv pe baza unui program special. Art. In procesul instructiv . In procesul instructiv . Incheierea cursurilor se marcheaza prin festivitatea de premiere a elevilor merituosi prilej cu care se atribuie diplome si premii elevilor clasati pe primele locuri in clasele respective si mentiuni celor care s-au distins in diferite ocazii. 103.educational prevazut de Legea invatamantului. 105. coordonare si stimulare a activitatii elevilor in vederea asigurarii unui cadru adecvat formarii personalitatii acestora.). echipe sportive etc. lucrari de laborator) si activitatii extracurriculare (cercuri. Atitudinile fundamentale constau in comportamente necesare integrarii in activitatea socio-economica. Art.I in fiecare an scolar. Competentele disciplinare constau in capacitati de munca intelectuala. Art.educativ rolul conducator il are cadrul didactic care conduce acest proces potrivit obiectivelor activitatii. aplicate diferentiat in functie de contextul acestora. Disciplina este asigurata de cadrele didactice desemnate de Consiliul de Administratie care stabilesc dispunerea claselor si de diriginti (acestia sunt obligati sa insoteasca clasa sau sa desemneze un inlocuitor). 102. Predarea este activitatea profesorului de comunicare a cunostintelor.

modul de programare si evidenta a concediilor de odihna. Orele de incepere si incheiere a cursurilor se aproba de Consiliul de administratie la propunerea directorului si a comisiei de orar. .si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat". Dirigintii claselor asigura completarea (scrierea) diplomelor. Participantii la festivitatea de premiere pot parasi sala doar dupa incheierea acesteia. 107. Art. care se aproba in comisia educativa. pentru personalul auxiliar si pentru personalul de intretinere din scoala.evidenta prezentei personalului se va face in conditii speciale. de studiu si a celor fara plata. La festivitatea de premiere este obligatorie prezenta dirigintilor (care inmaneaza diplomele) si a cadrelor didactice (care inmaneaza mentiunile acordate).profesorul de serviciu are obligatia de a supraveghea accesul in scoala a persoanelor straine si de a-i sesiza directorului de serviciu prezenta acestora in unitate. 3. a zilelor libere. . destinata acestui scop in care se vor consemna: ziua.programul de activitate in unitate incepe la ora 8 si se termina la ora 20 . pentru cadre didactice.3. Programul scolar. 106 Organizarea timpului de lucru in unitate . Dirigintii propun premii speciale si mentiuni. Art. Durata orelor de curs este de 50 de minute iar a pauzelor de 10 .si se termina la ora 2200.accesul in scoala este interzis persoanelor straine care nu sunt insotite de un cadru didactic al unitatii sau care nu au acordul conducerii scolii. . iar premiile vor fi retinute la scoala. Dirigintii asigura totodata disciplina pe timpul festivitatii consemnand eventuale abateri ale elevilor. respectiv a gardianului. Art. Festivitatea de premiere se organizeaza dupa un program stabilit de Consiliul de Administratie si comisia educativa. a concediilor de boala. 108. . Orarul scolar. precum si de sanctionare a cadrelor didactice care absenteaza nemotivat trebuie stabilit de conducerea scolii si inregistrat de secretarul sef. durata.evidenta orelor efectuate peste program se va face in condica respectiva. . tipul de activitate desfasurata si scopul desfasurarii activitatii.in corpurile scoală si ateliere activitatea personalului de curatenie incepe la ora 600. Elevilor premianti care nu se prezinta la festivitate le vor fi transmise diplomele.

cercurile. Nerespectarea acestor cerinte.4. pentru a se asigura astfel timpul necesar acestor festivitati sau pentru Consiliul profesoral. Programul se poate modifica anual. In zilele de incheiere a semestrelor sau cu ocazia unor festivitati Consiliul de administratie poate aproba reducerea duratei orelor de curs(dar nu mai putin de 30 minute) si a pauzelor. predarea la un nivel scazut sau la un nivel ce depaseste posibilitatile de intelegere si asimilare ale elevilor. personal auxiliar. cu aprobarea Inspectoratului Scolar Judetean. Conducatorii acestor activitati le vor consemna zilnic in condica de prezenta. Organizarea si evidenta acestor activitati revine catedrelor si Consiliului pentru curriculum.S. Planuri cadru de invatimant.J. Programe. Respectarea numarului de ore pentru fiecare disciplina (de trunchi comun sau optional). Art.I (pentru orele din trunchiul comun) si a optiunilor elevilor pe baza ofertei scolii (pentru disciplinele optionale). 112. Manuale scolare. Indiferent de motiv se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs. constituie abateri si se santioneaza conform prevederilor statutului personalului didactic. profesori de serviciu si conducerea scolii. . 110. Art.) se desfasoara in afara orarului scolii cu exceptia activitatilor platite.E. Materia de studiu prevazuta in programele scolare se repartizeaza pe lectii prin planificarile curriculare anuale si semestriale care se intocmesc de profesori pentru fiecare obiect si clasa inaintea inceperii cursurilor. sportive etc. Structura planificarilor este stabilita de fiecare catedra. 113. Intreaga activitate desfasurata de profesori cu elevii la clasa se realizeaza pe baza cunoasterii temeinice si respectarii obligatorii a prevederilor planurilor cadru si programelor scolare. Solicitarile cluburilor sportive pentru participare la programe de pregatire sau competitii se depun la secretariat cu 5 zile inainte si se supun aprobarii directorului. Art. 3. pana pe 15 iunie a fiecarui an scolar. activitatile cultural artistice. si parcurgerea integrala si ritmica a materiei sunt obligatorii pentru toti profesorii. Catedrele au obligatia de a elabora programele pentru disciplinele optionale pentru anul scolar viitor si a obtine aprobarea I. a continutului programelor.C. Art.minute. aprobate de M. Ordinea si disciplina se asigura de cadrele didactice. 109. 111. Activitatile extracurriculare (pregatirea suplimentara. Art.

Acesta le prezinta pentru vizare administrativa conducerii liceului in cel mult 2 saptamani de la inceperea fiecarui semestru.60 din Regulamentul unitatilor scolare. pe teme/lectii si ore. 51 .6. Profesorii care nu respecta regulile codului vor fi depunctati la evaluare. drepturile si obligatiile personalului didactic de predare si de instruire practica si ale personalului didactic auxiliar. Art.84/1995. daca este posibil. Art. inainte de finalul anului scolar curent. personal didactic auxiliar si nedidactic cu calitati morale. Planificarile se definitiveaza in plenul catedrei si sunt aprobate de seful de catedra. Incheierea situatiei scolare. 115.116. apt din punct de vedere medical. 128/1997 cu modificarile si completarile ulterioare reglementeaza functiile.5. 118. Art. 117. DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC Art. Art. 53 . Codul evaluarii (regulile de evaluare) este elaborat de fiecare catedra. Evaluarea se face ritmic conform metodologiei stabilite de Serviciul National de Evaluare si Examinare respectandu-se prevederile art. la seful catedrei verifica lunar stadiul parcurgerii programei. Evaluarea rezultatelor elevilor. 3. republicata. . Incheierea situatiei scolare se face conform art. PERSONALUL DIDACTIC.Semestrial se intocmeste planificarea calendaristica. Manualele alternative vor fi recomandate elevilor de profesorii claselor. 3.C. Un exemplar din planificarea curriculara si un exemplar din planificarea calendaristica se depun la mapa catedrei. responsabilitatile. (1) In sistemul national de invatamant functioneaza personal didactic de predare si de instruire practica. parintii si colegii.52 din Regulamentul unitatilor scolare.I. individualizat si actualizat la inceputul fiecarui an scolar. In scoala se vor utiliza numai manuale aprobate de M. capabil sa relationeze corespunzator cu elevii. competentele. Legea Invatamantului nr. 114.E. cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.

se sanctioneaza cu excluderea din invatamant. efectuate conform protocolului incheiat de Ministerul Educatiei . dovedite. la nevoie. privata si familiala a acestuia. (8) Se interzice personalului didactic sa conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestatiei didactice la clasa de obtinerea oricarui tip de avantaje. integritatea fizica si psihica a elevului/ copilului.(2) Personalul din invatamant are obligatia de a participa la programe de formare continua. pentru fiecare categorie. b) fiecare cadru didactic are obligatia de a participa la sedintele de catedra in cadrul carora se vor face: propuneri pentru oferta educationala a scolii si strategia acesteia ( obiective. in conformitate cu specificul activitatii si cu reglementarile in vigoare. precum si agresarea verbala sau fizica a elevilor si/sau a colegilor. c) fiecare cadru didactic este obligat sa intocmeasca planificarile calendaristice pâna la data fixata pentru predarea acestora sefilor de catedra . Art. a C. de la elevi sau de la parintii/apartinatorii/reprezentantii legali ai acestora. alegerea manualului si materialelor didactice auxiliare care vor fi folosite intr-un interval scolar determinat. institutiile publice de asistenta sociala/ educationala specializate. resurse materiale si umane. viata intima. (6) Personalului din invatamant ii este interzis sa desfasoare actiuni de natura sa afecteze imaginea publica a elevului. (5) Personalul din invatamant dovedeste respect si consideratie in relatiile cu elevii. in concordanta cu valorile educationale pe care le transmite elevilor. curiculum la decizia scolii )./CDL . (3) Personalul din invatamant trebuie sa aiba o tinuta morala demna. parintii/reprezentantii legali ai acestora. analiza planului de invatamânt. o vestimentatie decenta si un comportament responsabil. a programei scolare. Directia de protectie a copilului in legatura cu aspecte care afecteaza demnitatea. finalitati. (4) Personalul din invatamant are obligatia sa sesizeze. 119. elaborari de programe de activitati semestriale si anuale. (7) Personalului din invatamant ii este interzisa aplicarea de pedepse corporale. Executarea intocmai si la timp a obligatiilor de serviciu a) fiecare cadru didactic are obligatia sa cunoasca si sa respecte prezentul regulament.S.D. Cercetarii si Inovării cu Ministerul Sanatatii. Astfel de practici. (9) Personalul didactic este obligat sa prezinte anual analizele medicale solicitate.

trecute in catalog si carnetul de elev. cu exceptia celor cu o ora pe saptamâna la care numarul minim este de doua note. la disciplinele fara teza media semestriala este media la evaluarea periodica rotunjita la numarul intreg cel mai apropiat.. iar disciplinele de studiu la care se sustine teza. l) fiecare cadru didactic va calcula pentru evaluarea periodica media aritmetica a notelor inscrise in catalog ( fara teza ). k) fiecare cadru didactic are obligatia de a pastra tezele in scoala pânâ la terminarea anului scolar si de a permite parintilor elevilor consultarea acestora. Art. i) fiecare cadru didactic trebuie sa acorde cel putin o nota in plus elevilor in situatie de corigenta. fiind trecuta in catalog cu cel putin doua saptamâni inaintea incheierii semestrului. g) in invatamântul preuniversitar specific Colegiului Tehnic . media semestriala = ( 3M+T)/4. cu doua zecimale. la cerere.care le va preda conducerii pe suport informatic. d) fiecare cadru didactic stabileste obiectivele evaluarii. de regula in ultimele doua saptamâni ale semestrului. fara rotunjire si sa o consemneze in catalog ( raspunde pentru greseli ). trebuie analizata cu elevii intr-o ora special destinata acestui scop. referate si proiecte. la 50 de sutimi rotunjimea se face in favoarea elevului.Dimitrie Dima’’se apreciaza pregatirea elevilor prin note de la 1 la 10 . interviuri. incepând cu a doua jumatate a semestrului. acestea pot fi: lucrari scrise. portofolii. conform planificarilor efectuate. m) cadrele didactice trebuie sa calculeze media anuala ca fiind media aritmetica a celor doua medii semestriale. activitati practice. daca este cazul. T = nota obtinuta la teza. Folosirea integrala si cu maximum de eficienta a timpului de . de catre cadrul didactic care le acorda. apreciaza cantitativ si calitativ rezultatele prin notare ritmica. f) instrumentele de evaluare se stabilesc in functie de vârsta si particularitatile psiho. h) fiecare cadru didactic va acorda un numar de note elevilor cel putin egal cu numarul de ore prevazut in planul de invatamânt. j) fiecare cadru didactic va planifica tezele. calculata cu doua zecimale exacte ( fara rotunjire ). e) fiecare cadru didactic este obligat sa-si intocmeasca portofoliul personal. nota la teza având o pondere de 25% din media semestriala. unde M = media la evaluarea periodica. 120. elaboreaza instrumentele de evaluare. precum si specificul fiecarei discipline.intelectuale ale elevilor. le administreaza elevilor. alte instrumente stabilite de cadrele si comisiile metodice si aprobate de director.

intre orele 730– 1400. 1400-2000 cu respectarea urmatoarelor atributii: . fara a-i tine pe elevi in clasa in pauze. . c) cadrelor didactice le este interzisa iesirea din clasa in timpul orelor de predare si lasarea elevilor nesupraveghiati d) cadrele didactice au obligatia de a-si planifica lectiile astfel in cât sa se incadreze in timp.supravegherea elevilor de serviciu pe scoala solicitând dupa caz ajutorul gardianului.verificarea prezentei cadrelor didactice la ore (secretariatul va anunta eventualele absente iar profesorul de serviciu va nota numele profesorului absent.supravegherea elevilor in timul pauzei in scoala si in afara scolii prin activitati de monitorizare a comportamentului acestora. .asigurarea suplinirii in cazul absentei unui cadru didactic.munca pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu a) Cadrele didactice responsabilizate de catre comisia de serviciu pe scoala au obligatia de a cunoaste sarcinile repartizate prin comisia de serviciu pe scoala. .activitatea cadrului didactic de serviciu pe scoala pe parcursul desfasurarii orelor de curs este supravegheata.consemnarea intr-un caiet special a modului in care s-a desfasurat activitatea in scoala in timpul perioadei in care a fost de serviciu. controlata si indrumata de catre directorul de serviciu. Nu este permisa excluderea de la ore a elevilor problema decât daca acestia vor fi preluati de diriginte sau de directiunea scolii . .sesizarea si remedierea unor situatii de abatere de la normele de conduita impuse de regulamentul scolar.in caietul de procese verbale. e) fiecare cadru didactic trebuie sa comunice notele elevilor in momentul in care sunt date acestora si sa le noteze in catalog si carnet activitatea cadrului didactic de serviciu pe scoala se va desfasura conform planificarii afisate. b) Cadrele didactice au obligatia de a permite elevilor intârziati sa participe la ore. . .la sfârsitul orelor de curs profesorul de serviciu are obligatia de a verifica daca toate cataloagele au fost aduse in cancelarie si de a sesiza absenta lor in raportul scris. .profesorul de serviciu se va asigura ca elevii nu au acces la cataloage in absenta unui cadru didactic supraveghetor. . Acesta va aprecia calitatea serviciului pe scoala.daca este cazul. . pentru a lua masurile corespunzatoare.

redacteaza corespondenta cu diferite institutii.Art. d) persoanlul auxiliar responsabil cu pastrarea ordinei si a curateniei in scoala isi va desfasura activitatea conform atributiilor din fisa postului. la inceputul/ terminarea orelor. cataloagele se pastreaza la secretariat. prin preocupari permanente de modernizare.Cercetarii si Inovarii (9) Procurarea. existenta tuturor acestora. (1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unitatii de invatamant. personalul unitatii de invatamant si pentru alte persoane interesate. b) fiecare cadru didactic trebuie sa asigure pastrarea. contractele de munca lunar dupa eventualele schimbari de salarizare sau promovare. 121. cabinete ) prin mentinerea curateniei. cartile de munca cu datele la zi. dezvoltarea si securizarea locului de munca ( ateliere. parinti. pastrarea si modernizarea bazei materiale a scolii.registrul de evidenta a personalului si statele de functii. completarea. gospodarirea judicioasa a acestuia: a) fiecare angajat al scolii are obligatia de a informa directorul in legatura cu aspecte legate de utilizarea. dezvoltarea si pastrarea patrimoniului incredintat. impreuna cu profesorul/de serviciu. a ordinii. in care se pastreaza cataloagele. Secretarul descuie si incuie fisetul. (5) Secretarul completeaza fisele matricole. si se ocupa de arhivarea tuturor documentelor scolare. laboratoare. (7) In perioada vacantelor scolare. c) fiecare cadru didactic are obligatia de a supraveghea elevii in cadrul orelor de curs pentru a nu se distruge patrimoniul scolii. (2) Secretariatul functioneaza pentru elevi. Art. (3) Secretariatul asigura permanenta pe intreaga perioada de desfasurare a orelor de curs. 122. (8) Procurarea. potrivit unui program de lucru. Pastrarea. dupa ce a verificat. (6) Secretearul sef completeaza cartile de munca . Programul secretariatului se aproba de director. cataloagele de corigenta . detinerea si folosirea sigiliilor se fac in conformitate cu reglementarile stabilite prin ordinul Ministrului Educatiei . eliberarea si evidenta actelor de studii se fac in conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de evidenta scolara in invatamantul . (4) Secretarul aduce condica in cancelarie si o ia la sfarsitul orelor.

(3) Intregul inventar mobil si imobil al unitatii de invatamant se trece in registrul de inventar al acesteia si in evidentele contabile.16 din 2 aprilie 1996. subordonat directorului-ordonator tertiar de credite. in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. (1) Bibliotecarul este subordonat directorului unitatii de invatamant. (1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unitatii de invatamant. punand . (4) Programul personalului de ingrijire se stabileste de catre administrator. 124. (2) Administratorul isi desfasoara activitatea sub conducerea directorului.preuniversitar”. pastrarea si depunerea documentelor scolare la Arhivele Nationale. aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei . (1) Serviciul de administratie este subordonat directorului unitatii de invatamant. Art. (2) Serviciul de contabilitate al unitatii de invatamant. asigura si raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii financiar. selectionarea. Schimbarea destinatiei bunurilor ce apartin unitatii de invatamant se poate face numai cu indeplinirea formelor legale. (3) Contabilitatea indeplineste orice sarcini financiar-contabile incredintate de director sau stipulate expres in acte normative. (6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat in alte activitati decat in cele necesare unitatii de invatamant. aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei . coordoneaza activitatea personalului administrativ de intretinere si curatenie (paznici. In functie de nevoile unitatii de invatamant. Art. muncitori.Cercetarii si Inovarii. (2) Bibliotecarul organizeaza activitatea bibliotecii. (5) Administratorul stabileste sectoarele de lucru ale personalului de ingrijire. 123. se fac in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. directorul poate schimba aceste sectoare. potrivit nevoilor unitatii de invatamant si se aproba de director. asigura functionarea acesteia si este interesat de completarea rationala a fondului de publicatii. (3) Activitatile de baza ale bibliotecarului sunt: a.contabile a unitatii de invatamant. indruma lectura si studiul elevilor si ajuta la elaborarea lucrarilor. (10)Evidenta. raspunde de gestionarea si de intretinerea bazei materiale a unitatii de invatamant. dupa expirarea termenelor de pastrare stabilite prin Indicatorul termenelor de pastrare. 125.Cercetarii si Inovarii.). Art.

ruta de profesionalizare. Inscrierea acestora la alte forme de invatamant se poate face si dupa mai mult de doi ani de elev. in urmatorii doi ani consecutivi. ciclu de invatamant si. inscrierea elevilor se face. la acelasi nivel. Art. (2) Elevii promovati vor fi inscrisi de drept in anul urmator de studiu. informaticianul. care este inscrisa in unitatea de invatamant si participa la activitatile organizate de aceasta. apartenenta politica sau religioasa. cataloage. c. 128. la cerere. 127. redobandind calitatea de elev. Inscrierea in ciclul superior al liceului. (2) Atributiile fiecarei functii de la alineatul (1) sunt mentionate in fisele de post aprobate de director.. care sa le inlesneasca o orientare rapida in colectiile bibliotecii. Art. in invatamantul secundar superior(ciclul superior al liceului si in invatamantul postliceal. catedre si avizier pentru elevi). participa la toate cursurile specifice de formare continua. daca la data inceperii anului scolar elevul nu a depasit varsta de 18 ani. standuri de noutati sau de colectii de carti. Face parte din comisia pentru manuale. retrasi sau exmatriculati cu drept de reinscriere. pe baza regulamentului de admitere sau a criteriilor generale elaborate de Ministerul Educatiei . intalniri literare. Exercitarea calitatii de elev . sunt subordonati directorului unitatii de invatamant. cursuri de zi. (3) Elevii repetenti. (4) Bibliotecarul organizeaza sau participa la organizarea de actiuni specifice: lansare de carte. din invatamantul de zi. indiferent de sex. Orice persoana.Cercetarii si Inovarii.la dispozitia acestora instrumente de informare. are calitatea de elev. Inscrierea acestora la alte forme de invatamant se poate face si dupa mai mult de doi ani. nationalitate. in limita numarului de locuri din planul de scolarizare. 126. simpozioane. respectiv fisiere. se poate face in primi doi ani de la absolvirea ciclului inferior al liceului/ anul de completare. (1) In ciclul inferior al liceului . la invatamantul de zi. liste bibliografice etc. (1) Laborantul. rasa. dupa caz. d. prezentari de manuale optionale etc. b.(clasele IX-X). sprijina informarea si documentarea rapida a personalului didactic cu noile aparitii(in sala profesorala. se pot reinmatricula. ELEVII Dobandirea calitatii de elev Art. vitrine si expozitii de carti.

5 din prezentul articol atrage. dovedite cu acte legale. in cazul in care elevul a fost internat. nedeplasabili. adeverinta sau certificat medical eliberat de unitatea sanitara. 131. adeverinta eliberata de medicul cabinetului scolar sau de medicul de familie. (1) Absentele datorate imbolnavirii elevilor. a structurilor nationale sportive. fiecare absenta. parintele/tutorele legal are obligatia de a prezenta personal dirigintelui actele justificative pentru absentele copilului lor. de director. b. Elevii din invatamantul obligatoriu cu handicap fizic. (1) Calitatea de elev se exercita prin frecventarea cursurilor si prin participarea la toate activitatile existente in programul fiecarei unitati de invatamant. directorul poate aproba motivarea absentelor elevilor care participa la cantonamente si la competitii de nivel local. national si international. cu conditia recuperarii materiei. adresata directorului unitatii de invatamant si dirigintelui pentru cel mult 7 zile pe an. beneficiind de indrumarea unitatii de invatamant.Art. obligatoriu. cererea scrisa a parintelui/tutorelui legal al elevului. (5) Actele pe baza carora se face motivarea absentelor vor fi prezentate in termen de maxim 7 zile de la reluarea activitatii elevului si vor fi pastrate de catre diriginte pe tot parcursul anului scolar. c. . sunt considerate motivate. pe baza actelor medicale doveditoare si a recomandarii exprese a compartimentului de igiena scolara din cadrul directiei de sanatate publica a judetului/municipiului Bucuresti. (2) Evidenta prezentei elevilor se face la fiecare ora de curs de catre profesor care consemneaza. (4) In cazul elevilor . (3) Motivarea absentelor se face de catre diriginte in ziua prezentarii actelor justificative. declararea absentelor ca nemotivate. in vederea incheierii situatiei scolare. 130. (2) Motivarea absentelor se efectueaza pe baza urmatoarelor acte: a. de regula. Art. Scutirea se acorda la cerere. 129. (6) Toate adeverintele medicale trebuie sa aiba viza cabinetului care are in evidenta fisele medicale/carnetele de sanatate ale elevilor (7) Nerespectarea termenului prevazut la alin. Art. (8) La cererea scrisa a unitatilor de invatamant in care este organizat invatamant sportiv. cu boli cronice grave pot fi scutiti partial sau total de frecventa. bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forta majora.

2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material si financiar pentru studii acordate de banci in conditiile legii. care nu predau la clasa respectiva. vizat la zi. 133. (1) Conducerile unitatilor de invatamant sunt obligate sa puna. (3) Elevii pot beneficia de suport financiar si din sursele extrabugetare ale unitatilor de invatamant de stat. (2) Nici o activitate organizata de/sau in unitatea de invatamant nu poate leza demnitatea sau personalitatea acestora. Art. Art. Art. ei au dreptul la bilete cu preturi reduse. Contestatia se adreseaza cadrului didactic respectiv. pe baza carnetului de elev. Elevii si elevele aflati in situatii speciale. pentru solutionarea contestatiei. 132. care are obligatia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare si rezultatele acesteia.136. nasterea unui copil. dupa caz. elevul/reprezentantul sau legal se pot adresa directorului unitatii scolare.) vor fi sprijiniti sa finalizeze ciclul de invatamant. In situatia in care argumentele nu sunt satisfacatoare. bazele materiale si bazele sportive pentru pregatirea organizata a acestora. (1) Elevii din invatamantul de stat beneficiaza de invatamant gratuit. In timpul scolarizarii. elevii beneficiaza de asistenta psihopedagogica si medicala gratuita. Elevii din invatamantul de stat si particular au dreptul sa fie evidentiati si sa primeasca premii si recompense pentru rezultatele . (3) Elevul sau. Art. cu precadere pe cei care obtin performante. 135. Elevii din invatamantul de stat si particular acreditat se bucura de egalitate in toate drepturile conferite de calitatea de elev. detentie etc. gratuit. reprezentantul sau legal. Drepturile elevilor Art. 134. manifestari cultural-sportive si la transportul in comun. De asemenea. (casatorie. 137. (1) Elevii din invatamantul de stat si particular se bucura de toate drepturile legale.Art. are dreptul de a contesta modalitatile si rezultatele evaluarii. muzee. la dispozitia elevilor. rezultate foarte bune la invatatura sau la activitati artistice si sportive. persoane existente in ingrijirea elevului. Statul ii sprijina material. la spectacole. care. precum si pe cei cu situatie materiala precara. va desemna profesori de specialitate/ aria curriculara.

Pentru elevii minori. elevi din clasele IX – XIII.141. 143. Elevii din invatamantul obligatoriu primesc gratuit manuale scolare. Art. culturale.deosebite la activitatile scolare si extrascolare. in bazele sportive si de agrement. pregatirii si competentelor lor. invatamant seral si scoala de maistri. se constituie consiliul elevilor. format din liderii elevilor de la fiecare clasa. in taberele si in unitatile conexe inspectoratelor scolare.84/1995. precum si pentru atitudine civica exemplara. cu respectarea prevederilor regulamentelor de functionare ale acestora. (2) din Conventia cu privire la drepturile copilului.15 alin. Elevii au dreptul sa opteze. aprobat de directorul unitatii de invatamant. pentru tipul si forma de invatamant pe care le vor urma si sa aleaga parcursul scolar corespunzator intereselor.140. Art. 139. egal sau mai mic decat salariul minim brut pe economie Art. pe membru de familie. pentru a participa la sedintele Consiliului de administratie al unitatii de invatamant. Art. libertatea de asociere in cercuri si in asociatii stiintifice. sportive sau civice care se organizeaza si functioneaza pe baza unui statut propriu. (3) Consiliul elevilor isi desemneaza reprezentantii. in conditiile prevazute de Legea invatamantului nr. republicata. conform art. artistice. nu poate fi supusa decat acelor limitari . acest drept se exercita de catre parintii/ tutorii legali ai copiilor. Elevii apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa studieze si sa se instruiasca in limba materna. cu modificarile si completarile ulterioare. Beneficiaza de aceeasi gratuitate si elevii din invatamantul secundar superior ai caror parinti au un venit lunar. Art. in cluburile si in asociatiile sportive. 142. precum si la cele care se desfasoara in palatele si in cluburile elevilor. Elevii au dreptul sa participe la activitatile extrascolare organizate de unitatea de invatamant. (1) In fiecare unitate de invatamant de stat si particular. (1) Elevilor din invatamantul preuniversitar de stat si particular le este garantata. (2) Consiliul elevilor functioneaza in baza unui regulament propriu avizat de conducerea unitatii de invatamant si care este anexa a regulamentului intern. 138. conform legii. Art. (2) Exercitarea dreptului la reuniune. la toate nivelurile si formele de invatamant. conform legii.

c. pentru a proteja sanatatea si moralitatea publica sau drepturile si libertatile altora. de a se pregati la fiecare disciplina de studiu si de a-si insusi cunostintele prevazute de programele scolare. iar activitatile pot fi sustinute in unitatea de invatamant.147. Elevii din invatamantul de stat si particular au datoria de a frecventa cursurile. directorul va suspenda editarea si difuzarea acestora. regulile de circulatie si cele cu privire la apararea sanatatii. libertatea elevilor de a redacta si difuza reviste/ publicatii scolare proprii. Cercetarii si Inovarii. normele de tehnica securitatii muncii.. conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei. pot promova 2 ani intr-un an scolar. Indatoririle elevilor Art. b. ordinea publica. directorul unitatii de invatamant poate suspenda sau interzice desfasurarea acestor activitati. (4) In cazul in care continutul activitatilor care se desfasoara in unitatea de invatamant de stat si particular contravine principiilor susmentionate. legile statului. cu aptitudini si performante scolare exceptionale.144. Elevii din invatamantul de stat si particular. la cererea grupului de initiativa. Art. drepturile si libertatile cetatenesti sau prevederile prezentului regulament si ale regulamentului de ordine interioara al unitatii de invatamant. numai cu aprobarea directorului. (3) Dreptul la reuniune se exercita in afara orarului zilnic. (1) Elevii trebuie sa aiba o comportare civilizata si o tinuta decenta. sanatatea si moralitatea. Art.146.care sunt prevazute de lege si care sunt necesare intr-o societate democratica. in interesul sigurantei nationale. Art. oficiale privind asigurarea. Aprobarea pentru desfasurarea acestor actiuni va fi conditionata de acordarea de garantii scrise. este garantata. cat si in afara ei. conform legii.145. d. de prevenire si de stingere a . de catre organizatori a securitatii persoanelor si a bunurilor. (1) In unitatile de invatamant de stat si particular. (2) Elevii trebuie sa cunoasca si sa respecte: a. regulamentul oficial si cel de ordine interioara. (2) In cazul in care aceste reviste/ publicatii contin elemente care afecteaza siguranta nationala. atat in unitatea de invatamant. al ordinii publice.

Art. sa aiba tinuta. 149. g.incendiilor. h. comportamente si atitudini ostentative si provocatoare (fara cercei. Elevii au obligatia sa poarte asupra lor carnetul de elev. sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de invatamant. pocnitori etc. b. gardianului scolii. e. bauturi alcoolice si tigari si sa participe la jocuri de noroc. f. foi matricole etc. sa acorde prioritate de trecere profesorilor si personalului scolii. sa aduca si sa difuzeze in unitatea de invatamant materiale care. 148. tunsoare decenta la baieti.( elevii au obligatia de a prezenta carnetul de elev la intrarea in scoala. g. pot afecta integritatea fizica si psihica a colectivului de elevi si a personalului unitatii de invatamant. l. e. suveranitatea si integritatea nationala a tarii. sa distruga documente scolare. . in perimetrul unitatii de invatamant. sa organizeze si sa participe la actiuni de protest care afecteaza desfasurarea activitatii de invatamant sau care afecteaza frecventa la cursuri a elevilor. petarde. prin actiunea lor. Este interzis elevilor: a. care. c. j. sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate in limbaj si in comportament fata de colegi si fata de personalul unitatii de invatamant. sa posede si sa difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic. sa blocheze caile de acces in spatiile de invatamant. atenteaza la independenta. cat si profesorilor). k. orice tipuri de arme sau alte instrumente. care cultiva violenta si intoleranta. fara bijuterii si machiaj strident). d. f. droguri.. precum si parintilor. in perimetrul unitatii de invatamant si in afara acestuia. sa detina si sa consume. sa-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor. fetele fara fuste scurte si bluze scurte . carnete de elev. sa utilizeze telefoanele celulare in timpul orelor de curs. precum cataloage. sa introduca. normele de protectie a mediului. precum munitie. pentru informare in legatura cu situatia scolara. a examenelor si a concursurilor (in caz de culpa telefoanele vor fi confiscate si vor fi predate parintilor .. Art. sa lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile in perimetrul unitatii de invatamant. normele de protectie civila. prin continutul lor. i.

evidentiere in fata colegilor clasei. judetean. recomandare pentru trimiterea. cu mentiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidentiat. comunicare verbala sau scrisa adresata parintilor. cu prioritate. au obtinut performante la concursuri. Art. 153. burse. la propunerea dirigintelui. medalii. premiul de onoare al unitatii de invatamant. e. 151. Art.00. burse de merit. au obtinut primele trei medii generale pe clasa. diplome. din partea consiliului reprezentativ al parintilor. pentru urmatoarele trei medii se pot acorda mentiuni. au avut. c. g. national sau international. expozitii si la alte activitati extrascolare desfasurate la nivel local. Art. de agenti economici sau de sponsori.Art. 152. e. la sfarsitul anului scolar. la nivelul clasei. a fundatiilor stiintifice si culturale. f. festivaluri. a agentilor economici. (3) Se pot acorda premii si pentru alte situatii prevazute de regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant. 150. d. Unitatea de invatamant si alti factori pot stimula activitatile de performanta ale elevilor la nivel local. b. de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat. Elevii care obtin rezultate remarcabile in activitatea scolara si extrascolara si se disting prin comportare exemplara pot primi urmatoarele recompense: a. d. a . (1) Acordarea premiilor elevilor la sfarsitul anului scolar se face la nivelul unitatii de invatamant. (2) Se pot acorda premii elevilor care: a. in excursii sau in tabere de profil din tara si din strainatate (excursie gratuita clasei castigatoare a concursului intre clase). a consiliului clasei. premii. cea mai buna frecventa pe parcursul anului scolar. a directorului acesteia. prin alocarea unor premii. s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu. evidentiere de catre director in fata colegilor de scoala sau in fata consiliului profesoral. national si international. s-au remarcat prin fapte de inalta tinuta morala si civica. Elevii din invatamantul preuniversitar de stat trebuie sa utilizeze cu grija manualele scolare primite gratuit si sa le restituie in stare buna. b. c. dar nu mai mici de 9.

sub semnatura. mustrare scrisa. observatia individuala. mustrare in fata clasei si/ sau in fata consiliului clasei/ consiliului profesoral. pentru 10 absente si 2 observatii. 15 absente si 5 observatii. in scris. in scris.din partea profesorilor . 156. . parintilor/reprezentantului legal. precizandu-se numarul documentului. (3) Toate sanctiunile aplicate elevilor sunt comunicate. Sanctiunile aplicate elevilor Art. daca nu isi schimba comportamentul. exmatricularea. Art. d. 155. (2) Sanctiunea se inregistreaza in catalogul clasei. (1) Elevii care savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare. preavizul de exmatriculare. (2) Sanctiunile care se pot aplica elevilor sunt urmatoarele : a. din aceeasi scoala sau din alta scoala. b. (2) Sanctiunea se aplica de diriginte sau director. vor fi sanctionati in functie de gravitatea acestora. (1) Observatia individuala consta in dojenirea elevului pentru 5 absente nemotivate . 157. g. (3) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. c. Art. la propunerea consiliului clasei sau a directorului. (1) Mustrarea scrisa consta in dojenirea elevului. personal. h. 154. (3) Sanctiunea nu atrage si alte masuri disciplinare. de catre diriginte si director si inmanarea documentului parintilor/tutorilor legali. inclusiv regulamentele scolare si interne. atragandui-se totodata atentia ca. Art.comunitatii locale etc. (2) Sanctiunea se aplica de catre diriginte sau director. e. (1) Mustrarea in fata clasei si/sau in fata consiliului clasei/Consiliului profesoral consta in dojenirea elevului si sfatuirea acestuia sa se poarte in asa fel incat sa dea dovada de indreptare. retragerea temporara sau definitiva a bursei. f. eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile. mutarea disciplinara la o clasa paralela. i se va aplica o sanctiune mai severa.

prezentarea la psihologul scolar. de diriginte si director pentru elevii care absenteaza nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singura disciplina. Art. in conformitate cu prevederile regulamentului intern si stabilita. precizandu-se numarul si data documentului. (1) Retragerea temporara sau definitiva a bursei se aplica de director. in scris. prezentarea la psihologul scolar si anuntarea in scris a parintilor. de catre diriginte si director parintelui/tutorelui legal sau elevului. (3)Sanctiunea se consemneaza in catalogul clasei. (2) Sanctiunea se consemneaza in registrul de evidenta a elevilor. de regula. cu un alt tip de activitate. de catre director. (1) Preavizul de exmatriculare se intocmeste. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile consta in inlocuirea activitatii obisnuite a elevului. (2) Daca elevul refuza sa participe la aceste activitati. la propunerea Consiliului clasei (munca in folosul scolii) pentru 25 absente si 5 observatii.20 absente si 4 observatii. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. pentru perioada aplicarii sanctiunii. perzentarea la psihologul scolar si anuntarea in scris a parintilor. cumulate pe un an scolar si se inmaneaza parintelui/tutorelui legal sau . (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. desfasurata in cadrul unitatii de invatamant. daca acesta a implinit 18 ani. 159. Art. 161. a sanctiunii. in scris.(3) Sanctiunea se consemneaza in raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfarsitul semestrului sau al anului scolar. Art. absentele sunt considerate nemotivate si se consemneaza in catalogul clasei. 160. 158. in raportul consiliului clasei la sfarsitul semestrului sau al anului scolar. sub semnatura. (1) Mutarea disciplinara la o clasa paralela se aplica prin inmanarea. Art. la propunerea consiliului clasei sau a directorului . (2) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare si anuntarea parintilor. (3) Sanctiunea se consemneaza in raportul consiliului clasei la sfarsitul semestrului sau al anului scolar. anuntarea parintilor. in catalogul clasei si in registrul matricol .

(4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare . (4) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral. (1) Exmatricularea consta in eliminarea elevului din unitatea de invatamant in care acesta a fost inscris. exmatriculare cu drept de reinscriere in anul urmator in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu. de catre dirigintele clasei. in catalogul clasei. 162. Art. sub semnatura. 164. prevazute de prezentul regulament sau apreciate ca atare de catre Consiliul profesoral al unitatii de invatamant. in documentele politiei. daca acesta a implinit 18 ani. (5) Sanctiunea se comunica parintelui/tutorelui legal sau elevului. exmatriculare fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant. 163. in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu. (1) Exmatricularea cu drept de reinscriere in anul urmator. (3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de evidenta a elevilor si in catalogul clasei si se mentioneaza in raportul consiliului clasei la sfarsit de semestru sau de an scolar.00. cumulate pe un an scolar. (3) Sanctiunea se aproba in Consiliul profesoral la propunerea dirigintelui. a preavizului de exmatriculare. b. (2) Sanctiunea se aplica elevilor din sistemul de invatamant liceal si profesional. in prealabil.elevului. sub semnatura. Daca motivul sanctionarii il reprezinta absentele nejustificate. Se anunta in scris parintii. se aplica elevilor din invatamantul liceal. (2) Exmatricularea poate fi: a. cu exceptia elevilor din invatamantul obligatoriu. pentru abateri deosebit . pana la sfarsitul anului scolar. pentru abateri grave. Art. exmatriculare din toate unitatile de invatamant. Art. apelare la asistentul social si psiholog. fara drept de reinscriere. daca acesta a implinit 18 ani. (6) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare sub 6. aprobarea este conditionata de emiterea. c. in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol. prin consultarea directorului. (1) Exmatricularea fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant se aplica elevilor din invatamantul liceal. (2) Sanctiunea se aplica si pentru un numar de cel putin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu. in scris. pentru o perioada de timp mai lunga de un an.

(1) Daca elevul caruia i s-a aplicat o sanctiune mentionata la articolele 158-161 da dovada de un comportament ireprosabil pe o perioada de cel putin 8 saptamani de scoala pana la incheierea semestrului/anului scolar. se poate anula. Art. in documentele politiei. apreciate ca atare de catre Consiliul profesoral. (2) Aplicarea sanctiunii se aproba de catre Consiliul profesoral. fara drept de reinscriere pentru o perioada de timp. 166. asociata sanctiunii. la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore pe semestru la o disciplina. prevederea privind scaderea notei la purtare. daca acesta a implinit 18 ani. in scris. sub semnatura. (4) Sanctiunea se comunica parintelui/tutorelui legal sau elevului. la propunerea consiliului clasei sau a directorului. in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol. in documentele politiei. (3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale ale Consiliului profesoral. 167.00. de catre Ministerul Educatiei. daca acesta a implinit 18 ani. (5) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare sub 6. Cercetarii si Inovarii in scris. (1) Exmatricularea din toate unitatile de invatamant. (4) Sanctiunea se comunica. (2) Aplicarea sanctiunii si stabilirea duratei se fac de catre Ministerul Educatiei. 168. (5) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare sub 6. Art. (2) Anularea este decisa de cel care a aplicat sanctiunea. in catalogul clasei. in catalogul clasei.00. se aplica elevilor din invatamantul liceal pentru abateri deosebit de grave. Art. de catre dirigintele clasei. (1) Elevii vinovati de deteriorarea bunurilor unitatii de invatamant platesc toate lucrarile necesare reparatiilor sau suporta toate cheltuielile . (3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral. Pentru toti elevii din invatamantul preuniversitar. Cercetarii si Inovarii la propunerea motivata a Consiliului profesoral.de grave. va fi scazuta nota la purtare cu cate un punct. in registrul de evidenta al elevilor si in registrul matricol. Art. parintelui/tutorelui legal si elevului. 165. sub semnatura.

Art. 169. (1) si (3) elevii pot fi sanctionati in conformitate cu dispozitiile art. Art. in termen de 5 zile de la aplicarea sanctiunii. pe baza avizului Comisiei medicale judetene/ a municipiului Bucuresti. daca media lor de admitere este cel putin egala cu cea mai mica medie de admitere din clasa respectiva. (3) In cazul distrugerii/ deteriorarii manualelor scolare primite gratuit. acestia pot fi transferati si in cursul primului semestru. in conformitate cu prevederile regulamentului de ordine interioara al unitatii de invatamant de la si la care se face transferul. cu modificarile si completarile ulterioare. 158-161 din prezentul regulament. 161-168 se adreseaza. iar in caz de imposibilitate. 29/1990. In situatii medicale deosebite. anului de studiu si tipului de manual deteriorat. de la o forma de invatamant la alta. in scris. (2) Elevii din clasele a X-a – a XII-a/a XIII-a se pot transfera. de la o specializare/calificare profesionala la alta. Transferul elevilor Art. corespunzator disciplinei. (3) Hotararea Consiliului de administratie este definitiva. (4) Pentru faptele prevazute la alin. de la o filiera la alta. revenind intregii clase. de regula. 170. Aprobarile pentru transfer se dau de catre consiliile de administratie ale celor doua unitati de invatamant. 163 este definitiva si poate fi contestata in conformitate cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. (2) Contestatia se solutioneaza in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unitatii de invatamant. 172. (1) Contestatiile impotriva sanctiunilor prevazute la art. 171. de la un profil la altul. . achita contravaloarea acestuia. Elevii au dreptul sa se transfere de la o unitate la alta. (1) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai dupa primul semestru. Exceptiile de la aceasta prevedere se aproba de catre consiliul profesoral. raspunderea materiala devine colectiva. la clasele la care media lor din ultimul an este cel putin egala cu media ultimului promovat din clasa la care se solicita transferul. Sanctiunea prevazuta la art. (2) In cazul in care vinovatul nu se cunoaste. elevii vinovati inlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou. consiliului de administratie al unitatii de invatamant. Art.pentru inlocuirea bunurilor deteriorate.

Elevii din invatamantul liceal se pot transfera. daca au media anuala cel putin 7. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. cu frecventa redusa sau la distanta. Elevii din invatamantul liceal. la cererea acestora. de la o filiera la alta. in baza criteriilor prevazute in regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant la care se solicita transferul. dupa promovarea examenelor de diferenta. elevii de la invatamantul seral. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. 176. Art. cu sustinerea si promovarea examenelor de diferenta. dupa promovarea examenelor de diferenta. Gemenii se pot transfera in clasa celui cu media mai mare. elevii de la invatamantul cu frecventa redusa sau la distanta se pot transfera la invatamantul seral in conditiile precizate la lit. in limita efectivelor de 30 de elevi la . in baza criteriilor prevazute de regulamentul intern al unitatii de invatamant la care se solicita transferul. specificata in prezentul regulament. a). cu frecventa redusa sau la distanta. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. de la liceu la scoala de arte si meserii. in aceeasi unitate de invatamant. sau invers. c. Art. de la o clasa la alta. cu aceeasi calificare profesionala. e.00. cu respectarea limitei de varsta. de la o calificare profesionala la alta. care au promovat testele nationale. dupa promovarea examenelor de diferenta stabilite prin compararea planurilor de invatamant. de la un liceu la altul. 175. se pot transfera la forma de invatamant de zi. in aceeasi unitate de invatamant. b. c. in baza criteriilor prevazute in prezentul regulament la care se solicita transferul. dupa recuperarea practicii. d. si potrivit criteriilor prevazute in regulamentul intern. pastrand forma de invatamant.Art. profilul si calificarea prof esionala. din scoala de arte si meserii si anul de completare se pot transfera de la o forma de invatamant la alta astfel: a. 174. de la un profil la altul. in limita efectivului de 30 elevi la clasa. 173. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. la fiecare obiect de studiu. se pot transfera. b. astfel: a. Elevii de la scoala de arte si meserii. in limita efectivelor de elevi la clasa. Art. in clasa a X-a de liceu. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. elevii de la cursurile de zi se pot transfera la forma de invatamant seral. de la un liceu la altul. la sfarsitul clasei a IX-a. respectand filiera. schimband calificarea profesionala si/sau profilul si/sau filiera.

numai in perioada vacantei de vara. Mediile anuale pe discipline se calculeaza din mediile celor doua semestre. 178. In aceasta situatie. b. regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant poate prevedea si conditii speciale de transfer (medie generala peste 7. cu acordul unitatii primitoare. c. Art. in mod exceptional. daca este cazul. elevii din clasa a XII-a. 180. 179. Scoala de la care elevul a solicitat transferul este obligata sa-l reprimeasca. de la liceu la scoala profesionala. Art. la recomandarea de transfer eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de Directia de Sanatate Publica.181. Transferurile in care se pastreaza forma de invatamant se pot efectua numai in perioada intersemestriala sau a vacantei de vara. (2) Elevii din invatamantul preuniversitar de stat se pot transfera in invatamantul particular. 170 – 177. Art. 177. de la invatamantul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri. in perioada intersemestriala sau a vacantei de vara. in urmatoarele situatii: a. Transferul elevilor in timpul anului scolar se poate efectua. se pot transfera in clasa a XIIIa. la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate.clasa. cu respectarea prevederilor art. Transferurile in care se schimba forma de invatamant se efectueaza in urmatoarele perioade: a. pe diploma de absolvire si in registrul matricol. Art. c. de la invatamantul de zi la alta forma de invatamant sau de la invatamantul seral la cel cu frecventa redusa sau la distanta. (1) Elevii din invatamantul preuniversitar particular autorizat se pot transfera la unitati de invatamant de stat. clasa a XIII-a. Nepromovarea unuia dintre examenele de diferenta anuleaza dreptul la transfer. semestrul I/ zi. dupa absolvirea semestrului I al clasei a XII-a si dupa sustinerea. . invatamant seral. se mentioneaza anul scolar. la sfarsitul anului scolar. b. la/ de la invatamantul vocational. invatamant de zi. Art. in conditiile prezentului regulament. a examenelor de diferenta. d. e. nota 10 la purtare) . de la invatamantul cu frecventa redusa sau la distanta la cel seral sau de la alte forme de invatamant la cel de zi. clasa a XII-a si semestrul II/ seral.

e. Incetarea calitatii de elev Art. b. responsabilii pe ani de studii. 182. (1) Calitatea de elev inceteaza in urmatoarele situatii: a. Dupa aprobarea transferului.activitatilor extracurriculare . d. b) Consiliul elevilor este condus de un birou. Fiecare clasa desemneaza 2 reprezentanti (seful clasei. in cazul exmatricularii. 188 lit. (2) Art.activitatii didactice . la absolvirea studiilor invatamantului obligatoriu. loctiitor).Art. Consiliul elevilor . c. Consiliul se intruneste semestrial sau la solicitarea biroului sau directiunii scolii. la scoala primitoare.disciplinei si frecventei . liceal.profesor.relatiilor cu alte unitati de invatamant . elev – elev . situatia scolara a celui transferat. 184. c) Consiliul elevilor analizeaza problemele elevilor si propune masuri privind imbunatatirea: .15 membri (presedinte loctiitor. in cazul in care elevul inscris/ admis la invatamantul secundar superior si postliceal nu se prezinta la cursuri in termen de 20 de zile de la inceperea lor fara sa justifice absentele.integrarea socio – profesionala . a) Consiliul elevilor pe scoala se constituie din reprezentantii claselor in primele 2 saptamani de scoala. scoala primitoare este obligata sa solicite situatia scolara a elevului in termen de cinci zile.relatiilor elev . la cererea scrisa a elevului/parintelui/tutorelui legal. format din 11 . 183. Scoala de la care se transfera elevul este obligata sa trimita. Elevul nu se inscrie in catalog pana la primirea situatiei scolare de catre scoala la care s-a transferat. caz in care elevii se considera retrasi. in termen de 10 zile. Presedintele este membru al Consiliului de administratie al liceului. b) si d) nu se aplica in invatamantul obligatoriu.Regulamentul Consiliului elevilor Art. postliceal sau profesional. in cazul abandonului scolar. responsabili pe probleme).

Cererea va fi apoi inregistrata la secretariat. Art. d) Consiliul elevilor isi desfasoara activitatea pe baza unui plan semestrial propus de birou si a unui grafic de intruniri (problematica si data). Din partea Consiliului de Administratie activitatea va fi coordonata de consilierul pentru probleme educative si activitati extracurriculare. 98 din Regulamentul unitatilor scolare. 185. acesta va fi schimbat dupa un semestru scolar. acesta avand obligatia de a o prezenta conducerii liceului pentru aprobare in termen de 3 zile de la inregistrare.componenta grupului (nume. 186. Scoala garanteaza libertatea de reuniune a elevilor conform Conventiei cu privire la drepturile copilului si art. clasa) . La intrunirile Consiliului si biroului se intocmesc procese verbale.garantiile privind asigurarea securitatii persoanelor si bunurilor . Cererea va fi avizata de presedintele Consiliului elevilor care va desemna un membru al sau sa raspunda de atiunea respectiva. Daca presedintele Consiliului elevilor nu va aduce la cunostinta Consiliului de Administratie problemele si masurile inaintate de sefii claselor.conducatorul activitatii .locul desfasurarii actiunii . pentru examenul de bilant al starii de sanatate (XII. un exemplar se depune la consilierul educativ. prenume.examineaza toti elevii din clasele prevazute de reglementarile M. Aceste solutii vor fi transmise de Consiliul elevilor. Aceste documente vor fi transmise in copie Consiliului de Administratie al liceului. Atributiile medicului scolar 1.din timpul liber Problemele si masurile propuse vor fi aduse la cunostinta Consiliului de Administratie al liceului care va lua masuri de solutionare a acestora. XIII) in vederea aprecierii nivelului de dezvoltare fizica si a depistarii precoce a unor eventuale afectiuni. Preventive Servicii individuale . celor interesati.activitati .S. . Cabinetul medical scolar Art.angajamentul de a respecta prevederile art. Grupul de initiativa va formula o cerere (cu minimum 2 saptamani inainte) din care sa reiasa: .data desfasurarii . 146 din Regulamentul unitatilor scolare si prezentul regulament.

initiaza cursuri de combatere. .J.urmareste modul de respectare al normelor de igiena a procesului instructiv . .controleaza respectarea normelor de igiena in spatiile de invatamant. . eliberand vize in acest scop elevilor care urmeaza sa participe la competitiile sportive scolare. BDA. 2. personalul didactic auxiliar si personalul administrativ.) .P.elibereaza scutiri medicale pentru absente pe motive de boala la cursurile scolare teoretice si practice.educativ. aplicand masurile corective prevazute de lege. Curative . etc.examineaza elevii care vor pleca in diverse tipuri de tabere. - Servicii colective .S.elibereaza adeverintele medicale la terminarea liceului.constata abaterile de la normele de igiena. sub indrumarea I. . in limita competentelor sale. .Acorda primul ajutor la nevoie elevilor si personalului angajat din unitatea scolara. izoleaza si declara orice boala infectiocontagioasa. . .(dezinfectie si dezinsectie) in focarele scolare (TBC. .examineaza.S. scabie) si antiincfetioase . de catre personalul didactic. . in focarele de boli transmisibile.elibereaza documente medicale pentru scutiri de efort fizic si de anumite conditii de munca la elevii cu tulburari in starea de sanatate in cadrul instruirii practice in atelierele solare. .verifica efectuarea periodica a examenelor medicale stabilite de reglementarile M. .Acorda consultatii curente la solicitarea elevilor. Initiaza actiuni de prelucrare antiparazitara (pediculoza.vizeaza documentele medicale la terminarea liceului. infectii streptococice.examineaza elevii care vor fi supusi imunizarilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale si supravegheaza efectuarea vaccinarilor. . .efectueaza triajul epidemiologic dupa fiecare vacanta scolara sau ori de cate ori este nevoie: depisteaza anginele streptococice si urmareste tratamentul cazurilor depistate. Depisteaza.initiaza si controleaza diverse activitati de educatie sanitara. .

in raport cu gravitatea abaterilor. sunt: a) observatie scrisa. acumulat cand este cazul cu indemnizatia de conducere. d) suspendarea pe o perioada de pana la 3 ani a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei functii de conducere. sanctiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate personalului didactic sunt cuprinse in legea nr.organizeaza programul de lucru al cadrului medico . b) indiferent de functia pe care o are persoana care a savarsit-o. potrivit contractului individual de munca. 188. . Organizarea activitatii si conducerea dispensarului scolar: Doctorul organizeaza si raspunde de intreaga activitate si de indeplinirea atributiilor cadrului mediu din cabinetele medicale din scolile arondate. 128/1997 privind statul personalului didactic. Personalul didactic de predare. care se pot aplica personalului prevazut in articolul 195. e) destituirea din functia de conducere.. de indrumare si control. Sanctiuni disciplinare a) incalcarea cu vinovatie a obligatiilor de munca inclusiv a normelor de comportare. precum si cel de conducere.sanitar din cabinetul medical. de indrumare si control din invatamant.materiala si de medicamente a cabinetului medical din scoala conform baremurilor in vigoare. personalul didactic auxiliar. intocmind fisa de prezenta necesara stabilirii drepturilor salariale. . b) avertisment.solicita institutiilor ierarhic superioare dotarea tehnico .raspunde de perfectionarea profesionala a cadrelor in subordine. . 187. 3. trateaza elevi bolnavi din infirmieriile scolare. . precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza intereselor invatamantului si prestigiul institutiei. Art. izoleaza. care prevede urmatoarele: Art. constituite abatere disciplinara si se sanctioneaza. Art. Sanctiunile disciplinare. de indrumare si de control din invatamant raspund disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce le revin. c) diminuarea salariului de baza.Examineaza. 189. de indrumare si control cu pana la 15% pe o perioada de 1 la 6 luni.

190. 191. (1) Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa efectuarea cercetarii faptei sesizate in scris. In cazul cercetarii abaterii rezumate se stabilesc faptele si urmarile acestora. (1) In unitatile invatamantului preuniversitar. de indrumare si control din inspectoratele scolare si din unitatile din subordine. iar ceilalti sunt cadrele didactice care au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea. desi a fost instintat inscris cu minimun 48 ore inainte. 193. Art.f) desfacerea disciplinara a contractului de munca.198 se constituie comisii formate din 3-5 membrii . (2) Pentru cercetarea abaterilor savarsite de personalul didactic prevazut la art. existenta sau inexistenta vinovatiei precum si orice alte date concludente. Acelasi drept il au si organele ierarhic superioare. precum si de a da declaratii scrise. (1) Cercetarea propunerii de sanctionare si comunicarea deciziei se fac in termen de cel mult 30 de zile de la data constatarii abaterii consemnata in . Acelasi drept il au si organele ierarhic superioare. 192. In comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din invatamantul preuniversitar pot fi inclusi si inspectori scolari. imprejurarile in care au fost savarsite. propunerea de sanctionare se face de catre director sau cel putin 1/3 din numarul total al membrilor Consiliului de administratie sau al Consiliului profesoral. Art. (3) Comisia de cercetare este numita de Consiliul profesoral al unitatii respective pentru invatamantul preuniversitar Art. din care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau un reprezentant al salariatilor. Audierea celui cercetat si verificarea apararii acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat sa se prezinte la audiere. (2) Pentru personalul de conducere. audierea celui in cauza si verificarea sustinerilor acestuia facute in aparare. Cadrul didactic cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele acuzarii si sa-si produca probe in aparare Art. propunerea de sanctionare se face de inspectorul scolar general sau de cel putin 1/3 din numarul total al membrilor Consiliului de administratie. se constata prin proces verbal si nu impiedeca finalizarea cercetarii.

(4) Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat. art. lit. Sanctiunile cu caracter disciplinar care pot fi aplicate personalului Tesa sunt cele prevazute in Codul Muncii. cu: a. lit. Art. aplicate personalului de conducere. inbunatatindu-si activitatea si comportamentul. Art.condica de inspectii sau la registratura generala a unitatii scolare. 116. retragerea uneia sau mai multor gradatii sau trepte de salarizare pe o . 116. lit. a-c si la colegiul central de disciplina al Ministerul Educatiei. 198. 198. (2) In invatamantul preuniversitar. de catre autoritatea prevazuta la art. (3) Sanctiunile prevazute la art. (1) Sanctiunea se stabileste. (2) In invatamantul preuniversitar. a-c ce comunica celui in cauza printr-o decizie scrisa. alin. lit. dupa caz. avertisment c. potrivit legii. 100 si anume: incalcarea cu vinovatie de catre cel incadrat in munca indiferent de functia sau postul pe care-l ocupa. (3) Hotararea acestor colegii se comunica persoanei in cauza in termen de 20 de zile de la sesizare. d-f de catre inspectorul scolar general. 194. iar cele de al art. 116. care se sanctioneaza. de indrumare si control se comunica de catre autoritatea care a facut numirea in functie. care a numit aceasta comisie. 195. In cazul in care cel sanctionat nu a mai savarsit abateri disciplinare in cursul unui an de la aplicarea sanctiunii. pentru sanctiunile prevazute la art. lit. pe baza raportului de cercetare. Cercetarii si Inovarii. la colegiul de disciplina de pe langa Inspectoratul Scolar pentru sanctiunile prevazute la art. persoanele sanctionate au dreptul de a contesta in termen de 15 zile de la comunicare decizia respectiva. de catre directorul unitatii de invatamant. facandu-se mentiunea corespunzatoare in statul personal de serviciu al celui in cauza. autoriatea care a aplicat sanctiunea prevazuta la art. constituie abatere disciplinara. sanctiunile prevazute la art. mustrare b. 3. inclusiv a normelor de comportare. a-c poate dispune ridicarea si radierea sanctiunii. 116. d-f . 200. Persoanei nevinovate i se comunica in scris inexistenta faptelor pentru care a fost cercetata. a obligatiilor sale.

200.J. fumatul este interzis. Cererile. Dispozitii Finale Art. Cap. Art. retrogradarea in functie sau in categorie.perioada de 1-3 luni sau. biserica si alte institutii guvernamentale si neguvernamentale. in cadrul aceleiasi profesii. d. conform legii. diminuarea acestuia cu 5-10% pe aceiasi perioada. 197. organizatiile guvernamentale si nonguvernamentale sunt directorii liceului sau profesorii desemnati. Liceul are relatii cu autoritatile locale. Colegiul Tehnic .J. pe durata de 1-3 luni f.. Solicitantii vor primi raspuns in termen de o luna. 201.S. Abaterile disciplinare savarsite de catre o persoana incadrata in munca in timpul delegarii in alta unitate se sanctioneaza de conducerea unitatii care a delegat-o. reducerea salariului sau reducerea indemnizatiei de conducere pe durata de 1-3 luni cu 5-10% e. Sesizarile si reclamatiile se indosariaza intr-un dosar special. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricarui alt fond destinat derularii evaluarilor nationale (examen de bacalaureat. reclamatiile. Art. politia. Art. V – Relatiile liceului Art. judetene. in cazul celor incadrati la nivelul de baza. si sesizarile se inregistreaza in registrul de intrari/iesiri.S. Reprezentantii liceului in relatiile cu comunitatea locala. 196. sefilor comisiilor metodice si tuturor catedrelor didactice desemnate de liceu in acest scop. 199. In unitatile de invatamant preuniversitar.Argeş. reclamatiile si sesizarile anonime nu se iau in consideratie. Art. a) Prezentul regulament va fi adus la cunostinta elevilor si a . Responsabilitatea mentinerii unei relatii permanente cu I. desfacerea disciplinara a contractului de munca Abaterile disciplinare savarsite de o persoana incadrata in munca in perioada detasarii in alta unitate se sanctioneaza de catre conducerea unitatii la care acesta este detasata . 198. revine directiunii scolii.Dimitrie Dima’’se afla in subordinea directa a I. examene de absolvire).

d. prezentul Regulament de ordine interioara intra in vigoare incepand cu data de 14. .2009 si ramane valabil pana in data de 31.09. directorul va incheia cu parintele / elevul de clasa IX – XIII. b. dupa modelul din anexa. In baza prezentului regulament si a regulamentului intern al unitatii scolare. conducerea scolii are dreptul de a aduce modificari si complectari prezentului regulament in caz de necesitate. intreg personalul scolii are obligatia de a cunoaste si de a respecta prevederile prezentului regulament. acord de parteneriat scoala-familie. a.parintilor acestora/reprezentantilor legali ai acestora.08.2010. c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful