COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE DIMA” AN SCOLAR 2009 / 2010

REGULAMENT INTERN I. DISPOZITII GENERALE Art. 1. Prezentul regulament contine reguli si norme de disciplina, in comformitate cu Constitutia Romaniei, cu Legea Invatamantului nr.84/1995, republicatã cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, cu actele normative elaborate de MEC si respectiv ISJ Arges. Art. 1a. Regulamentul contine normele de organizare si functionare ale COLEGIULUI TEHNIC” DIMITRIE DIMA”, prevederile sale fiind obligatorii pentru elevi, profesori, parinti si personalul scolii, didactic si nedidactic. Art. 2. Respectarea regulamentului si a normelor de disciplina este obligatorie pentru toate persoanele incadrate in munca in unitate ( indiferent de durata contractului de munca, precum si a celor care lucreaza in cadrul unitatii ca detasati sau suplinitori, elevi si parinti, tutori legali ) care vin in contact cu unitatea de invatamant. Art. 3. Activitatea de instruire si educatie din cadrul unitatii de invatamant se desfasoara potrivit principiilor din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, ale Conventiei cu privire la Drepturile Copilului si potrivit actelor normative generale si speciale. Art. 4. Invatamantul preuniversitar din cadrul COLEGIULUI TEHNIC,,DIMITRIE DIMA’’este organizat potrivit legii in urmatoarele forme de invatamant: invatamant de zi, liceal tehnic , (clasele a IX –a - a XIII-a), Scoala de Arte si Meserii (clasa a X –a), clasa a XI-a An de completare ) , invatamant seral prin ruta progresiva (clasa a XII -a), invatamant frecventa redusa (clasele a XII-a, a XIII-a), Scoala de Maistri. Art. 5. Potrivit legii, in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar sunt

interzise crearea si functionarea oricaror formatiuni politice, desfasurarea activitatilor de propaganda politica, prozelitism religios, orice forma de activitate care incalca normele generale de moralitate si care pun in pericol sanatatea fizica sau psihica a elevilor. Art. 6. Prin ordin al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, se stabileste structura anului scolar (perioadele cursurilor, vacantelor, ale sesiunilor de examene ). In situatii obiective, bine intemeiate ( epidemii, calamitati naturale etc ) cursurile scolare pot fi suspendate pe o perioada determinata. Suspendarea cursurilor scolare se poate face dupa caz: - la nivelul unitatii de invatamant, la cererea directorului, cu aprobarea inspectorului scolar general - la nivelul grupurilor de unitati din acelasi judet , la cererea inspectoratului scolar , cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii - suspendarea temporara a cursurilor va fi urmata de masuri privind parcurgerea integrala a programei scolare. Aceste masuri vor fi stabilite prin decizia directorului unitatii de invatamant si vor fi controlate de Inspectoratul Scolar Judetean ARGES. Art. 7. Invatamantul preuniversitar, formatiunile de studiu cuprind, clase pe ani de studiu conform art. 158 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 8. Clasele din invatamantul liceal (in cadrul aceluiasi profil/calificări profesionale) se constituie in functie de oferta educationala a unitatii de invatamant ( inclusiv de limbile moderne ), de optiunile elevilor si de alte criterii proprii cuprinse in regulamentul de ordine interioara , luand in considerare mediile generale + mediile de la disciplinele de specialitate + optiunile elevilor. Art. 9. In cadrul Colegiului Tehnic '' DIMITRIE DIMA'' cursurile de zi se desfasoara in 2 schimburi, exceptie facand activitatea practica. Activitatea practica se va desfasura in cabinete, în atelierele din incinta scolii sau agentii economici conform protocoalelor de instruire practica, iar cursurile se vor desfãsura in corpul ‘ clădire şcoală ‘ si ‘ ateliere‘. Activitatea extracurriculara se poate desfasura si in alte spatii cu acordul conducerii Colegiului Tehnic '' DIMITRIE DIMA'' .

II. ORGANIZAREA INSTITUTIEI DE INVATAMANT Art. 10. Conducerea scolii este asigurata de Consiliul profesoral, Consiliul de administratie ca organe de decizie si directiune, Comisii de catedra, Comisii de lucru, Consiliile profesorilor claselor ca organe de lucru. Organigrama liceului care se aproba in fiecare an de catre Consiliul profesoral la propunerea Consiliului de administratie este parte a prezentului regulament. Aceste organe isi desfasoara activitatea pe baza unor planuri de munca anuale si semestriale supuse aprobarii Consiliului de administratie inainte de inceperea cursurilor. Art. 11. Fiecare comisie va avea o mapa care va contine: dosarul de procese-verbale, structura comisiei, regulamentul de functionare al comisiei si alte acte normative privind activitatea comisiei, planurile de activitate, alte materiale. Mapa este administrata de responsabilul comisiei, si va fi pastrata la directorul adjunct. Acestea vor fi inmanate sefului de comisie, sub semnatura. Art. 12. Procesele verbale intocmite la fiecare sedinta vor consemna ordinea de zi, absentele motivate sau nu, hotararile aprobate. Vor fi semnate de cei prezenti, iar cei absenti vor semna ulterior de luare la cunostinta. Art. 13. La inscrierea in invatamantul liceal si la scoala de maistri continuitatea studiului limbilor moderne se asigura in functie de oferta educationala a unitatii de invatamant, clasele fiind constituite in functie de oferta educationala si optiunile elevilor. III. ORGANE DE DECIZIE 2.1. Consiliul profesoral Art. 14. Consiliul profesoral are rolul de decizie in domeniul instructiveducativ. Art. 15. Participarea la sedintele Consiliului profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice, iar absenta nemotivata de la sedinte se considera abatere disciplinara.

Art. 16. Secretarul Consiliului profesoral are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele verbale ale sedintelor Consiliului profesoral. Art. 17. La sfarsitul fiecarei sedinte a Consiliului profesoral toti membrii si invitatii au obligatia sa semneze procesul verbal incheiat cu aceasta ocazie. Art. 18. Registrul de procese verbale este insotit de dosarul care contine anexele proceselor verbale (rapoarte, programe, informari, solicitari, memorii, sesizari). Cele 2 documente oficiale se pastreaza intr-un fiset securizat ale carui chei se gasesc la secretarul scolii. Art. 19. Consiliul profesoral se constituie din profesorii care au baza in liceu (mai mult de 9 ore/saptamana) si care au obligatia de a participa la toate sedintele Consiliului. Ceilalti profesori pot participa la sedinte in calitate de invitati. Art. 20. Presedintele Consiliului profesoral este directorul scolii. Art. 21. Data sedintelor ordinare se anunta cu 5 zile inainte. Sedintele extraordinare se anunta cat mai operativ. Art. 22. Hotararile Consiliului profesoral se adopta cu majoritate simpla si sunt obligatorii pentru tot personalul si toti elevii. Art. 23. Consiliul profesoral are urmatoarele atributii: a. dezbate, avizeaza si propune spre aprobare Consiliului de administratie planul de dezvoltare al scolii. b. aproba reprezentantii sai in Consiliul de administratie. c. dezbate si aproba variante de proiecte curriculare, profilul liceului, numar de clase formate si profilul acestora. d. aproba proiectul planului de scolarizare. e. valideaza situatia scolara la sfarsit de semestru si de an scolar. f. decide asupra aplicarii de recompense sau de sanctiuni in conformitate cu prezentul regulament. g. absenta nemotivata la Consiliul profesoral atrage pierderea punctajului corespunzator din fisa de evaluare. h. numeste Comisia de cercetare a faptelor care constituie abateri

disciplinare. i. stabileste sanctiuni disciplinare pe baza raportului Comisiei de cercetare j. valideaza notele la purtare mai mici de nota 7 k. dezbate si avizeaza regulamentul intern al unitatii de invatamant.

2.1.2. Consiliul de administratie Art. 24. Consiliul de administratie are rol de decizie in domeniul organizatoric si administrativ. Atributii: - Aproba planul de dezvoltare al scolii; - Elaboreaza fisele si criteriile de evaluare specifice unitatii de invatamant in vederea acordarii calificativelor anuale, primelor lunare si salariilor de merit; - Acorda calificativele anuale ale intregului personal didactic salarizat; - Aproba acordarea salariului de merit; - Stabileste componenta si atributiile comisiilor de lucru; - Aproba acordarea burselor scolare; - Avizeaza planul anual de venituri si cheltuieli; - Avizeaza proiectele de plan de scolarizare si de state de functii; - Stabileste structura si numarul posturilor pentru personalul didactic auxiliar. Art. 25. Consiliul de administratie este constituit din 9 - 15 membri. Componenta Consiliului de administratie este in conformitate cu art. 35 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si art 3 din regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Administratie. Secretarul Consiliului de administratie este numit de catre director dintre membrii acestuia, avand atributia de a consemna intr-un registru special procesele verbale ale sedintelor. Din Consiliul de administratie fac parte: directorul unitatii, directorul adjunct, reprezentantul consiliului local, reprezentantul primariei, reprezentantul agentilor economici, 1 – 5 reprezentanti ai cadrelor didactice, un reprezentant al parintilor (de regula presedintele Comitetului reprezentativ al parintilor) si un reprezentant al elevilor (presedintele Consiliului elevilor). Alegerea Consiliului de administratie se face pe o perioada de 1

liderul sindical. Consiliul pentru curriculum este compus din responsabilii tuturor catedrelor. Art. 2. Art. 29. Registrul de procese verbale este insotit de dosarul care contine anexele proceselor verbale. consilierul psihopedagogic si consilierul pentru probleme educative si activitati extracurriculare.an. 31. se leaga si se numeroteaza pe ultima foaie. Componenta consiliului este aprobata in fiecare an scolar de Consiliul profesoral. Secretarul Consiliului de administratie are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele verbale ale sedintelor Consiliul de administratie. ca observator. Art. Procesele verbale se scriu in registrul de procese verbale ale Consiliul de administratie care se inregistreaza la unitatea de invatamant pentru a deveni document oficial. Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna pe baza unui grafic stabilit la inceputul anului scolar (convocarea se face cu minimum 48 ore inainte) precum si in sedinte extraordinare la solicitarea directorului sau a 1/3 din membrii sai. Art. Presedintele stampileaza si semneaza pentru autentificarea numarului de pagini.1. discipline optionale. 30. . Consiliul pentru curriculum Art. La sedintele Consiliului de administratie participa. Presedintele Consiliul de administratie este directorul scolii. proiectul curricular al scolii: trunchi comun. Consiliul pentru curriculum elaboreaza: a. Sedintele extraordinare se convoaca cat mai operativ ( ultima zi de luni din luna ). directorii scolii. Presedintele Consiliului este directorul. 27. In calitate de invitati pot participa reprezentanti ai parintilor si elevilor. atunci cand sunt discutate probleme specifice activitatii elevilor sau a comitetelor de parinti sau atunci cand prezenta acestora este necesara.3. 28. Art. 26. Cele 2 documente oficiale se pastreaza in biroul directorului intr-un fiset securizat ale carui chei se gasesc la dispozitia presedintelui si secretarului consiliului. Punctul sau de vedere se consemneaza in procesul verbal – liderul semneaza procesul verbal.

Comisiaachizitie carte in biblioteca scolara. b.14. 2. Comisia pentru serviciul pe scoala.2.4.5.2. Organele de lucru sunt urmatoarele: 2. metodologia de evaluare. Art. criterii de clasificare a optiunilor elevilor si de intocmire corecta a schemelor orare.finalitati si obiective ale scolii. Comisia pentru relatii comunitare si imaginea scolii. metodologia de aplicare a activitatii de consiliere si orientare. 33.1. c. Comisia de perfectionare metodica. 2. 2.2.2.3.10. profesionala. Comisia educativa avand in subordine Consiliile profesorilor claselor.( pe arii curriculare ) 2. Comisia pentru orar 2.8.2. 2. 32. Comisia de securitate si sanatate in munca .2. Comisiile de catedra. 2. Comisia de arhivare documente.2. si protectie civila. e. Comisia tehnica P. programe si planuri anuale si semestriale Documentele elaborate sunt supuse aprobarii Consiliului profesoral.6. Comisia de inventariere ( subcomisii: receptie.10. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in procesul de invatamant si reforma educationala. 2.9.I. inventariere.S.2. Comisia dirigintilor si Consiliul consultativ al elevilor.15.2. Consiliul pentru curriculum are in subordine urmatoarele comisii: a. oferta educationala a scolii si strategia promotionala.2. Comisiile de catedra b.8.16. d.13.2. Comisia de coordonare si gestionare a activitatilor din internat si . Organe de lucru Art.12. criterii de selectie ale elevilor. Comisia pentru orar.2. 2. 2.2. 2.7. 2. Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare.2.2. 2.2. casare) 2.2.11.2. Comisia pentru activitati extracurriculare . Comisia de orientare scolara. 2. 2. olimpiade si concursuri scolare.Comisia pentru programe si proiecte de dezvoltare.2. Comisia de monitorizare a ritmicitatii notarii si absentelor. Comisia de perfectionare metodica c.2. 2. 2.

2.Repartizarea responsabilitatilor in catedra . 2.Cercuri (tabel nominal cu elevii participanti.Lista manualelor si optiunea pentru anul in curs pe clase .2.Incadrarea . planificarea calendaristica. Comisiile se constituie anual (Consiliul de administratie putand decide formarea si altor comisii).Tabel cu membrii catedrei Nr.Programele disciplinelor optionale (avizate de ISJ) Planificarile anuale. semestriale si pentru perioada de evaluare (individuale sau colective). 2. o preincadrare a profesorilor pentru anul scolar urmator. pana la sfarsitul anului scolar curent. Art.Situatii statistice (elaborate de catedra) care sa sintetizeze activitatea catedrei si evolutia rezultatelor elevilor (la invatatura. crt.Tematica sedintelor de catedra (una pe luna) . Art. . . Comisiile de catedra elaboreaza. olimpiade. Art.CV membri .cantina. tematica. conform hotararii Consiliului de administratie. Comisiile de catedra se constituie pe arii curriculare. tinandu-se cont de continuitate si de planul de scolarizare aprobat de ISJ ARGEŞ. Nume şi prenume Statut Specialitatea Vechim e Grad didactic Studii an absolvire Ultimul stagiu de formare Adresă telefon Activităţi în timpul anului .Planul anual de activitate al catedrei . 33. Comisia de coordonare si gestionare a activitatilor din ateliere.Lista proiectelor catedrei . iar sefii comisiilor sunt numiti de Consiliul de administratie.17. Documentele catedrei sunt: . programul) . 35. Daca din catedra fac parte profesori din mai multe discipline seful catedrei numeste cate un responsabil pentru fiecare dintre disciplinele componente.Graficul interasistentelor . 34. in fiecare an.18 Comisia Burse si bani de liceu.Oferta catedrei pentru disciplinele la decizia scolii .

40. X. Art. Comisia educativa coordoneaza activitatea Consiliilor clasei. iar responsabilii pe fiecare ciclu /an de studiu (IX. responsabilul de proiecte. psiholog scolar. 41. comisia de activitati extracurriculare.concursuri). 36.Regulile de evaluare specifice disciplinei (individuale sau colective).2. Programele. in anul scolar urmator nu are voie sa candideze din nou la aceeasi functie. 38. fiind formata din comisia dirigintilor. Art. comunitatea locala. Comisiei de organizare a serviciului pe scoala si a Comisiei de activitati extracurriculare. planul anual al catedrei vor fi elaborate si discutate la inceputul anului scolar. Comisia dirigintilor este alcatuita din dirigintii tuturor claselor. XI. 39. Consiliul elevilor. ritmicitatea notarii. Art. etc) catre Consiliul de administratie. Comisia educativa coordoneaza activitatea educativa. Comisia educativa coordoneaza parteneriatele. In acest sens. pana la 30 ale fiecarui luni. 2. parcurgerea materiei. planificarile. .XIII) sunt desemnati de catre Consiliul de Administratie si propusi spre validare Consiliului profesoral. Art. etc. . conducerea scolii va face precizarile necesare. conform unui grafic stabilit de acesta la inceputul anului scolar.2. 37. Art. Comisia educativa se constituie la inceputul fiecarui an scolar. Comisiei pentru burse. Comisia educativa se intruneste de doua ori pe semestru si de cate ori responsabilul sau directiunea considera necesar. Daca seful catedrei respective nu va indeplini toate aceste atributii. comisia pentru organizarea serbarilor si a manifestarilor permanente. Comisia de proiecte si programe educative Art. Informari periodice (privind rezultatele elevilor. .Responsabilii de catedra sa puna la dispozitia Consiliului de administratie propunerile lunare argumentate pentru premieri. Seful comisiei educative este consilierul pentru probleme educative si activitati extracurriculare. raspunde de colaborarea liceului cu alti factori educationali: familia. XII. Art. 42.

in cancelarie si la avizierul de la intrarea in liceu. 46. Art. • Asigura pastrarea curateniei in clase in timpul programului atentionând elevii care produc dezordine.elevii de serviciu au urmatoarele atributii : • Se prezinta la cursuri cu 10 minute inainte de inceperea acestora si parasesc ultimii sala de clasa. Dirigintii si profesorii de serviciu asigura instruirea elevilor de serviciu. sterg praful de pe banci. Atentie deosebita la folosirea gumei de mestecat care este interzisa in timpul orelor. • Predau sala de clasa pe baza de proces verbal elevilor de serviciu din schimbul de dupa amiaza sau personalului de serviciu. Serviciul elevilor se desfasoara astfel: A ) SERVICIUL PE CLASA . unul la comisie si unul la secretariat. Art. a. burete si stergerea tablei. Asigura creta. lambriuri. Art. 45. • Inspecteaza starea bunurilor din clasa la inceperea si la sfârsitul orelor de curs si incheie un proces verbal intr-un caiet special apartinând fiecarei clase.dirigintii vor stabili grupe de câte 2 elevi care vor efectua zilnic serviciul pe clasa . 44. Comisia organizeaza serviciul pe liceu pentru profesori si elevi. Comisia afiseaza planificarea profesorilor de serviciu pe liceu. prosop.Art. • Atrag atentia elevilor neglijenti sau care in mod intentionat conduc la deteriorarea salii de clasa. Planificarea se face in doua exemplare. • Verifica prezenta la ore a colegilor de clasa si comunica profesorilor numele elevilor absenti. pervaze. • Aerisesc clasa. Serviciul pe liceu • . Comisia de organizare a serviciului pe liceu este formata din doi membri si este condusa de un responsabil desemnat de Consiliul de administratie la inceputul fiecarui an scolar. uda florile. 43.

elevii participanti. • organizeaza serviciul pe scoala si prezinta elevilor de serviciu sarcinile pe care le au in timpul serviciului.. programul cercurilor • propune activitati pentru petrecerea timpului liber (spectacole. Art. 2. face parte din Comisia de activitati extracurriculare. • semnaleaza absenta de la program a cadrelor didactice. pe ani de studiu si pe tipuri de activitati. timp liber. . • supravegheaza sa nu se exercite presiuni si amenintari asupra elevilor. Sarcinile profesorilor de serviciu: • se prezinta la scoala cu 15 minute inainte de inceperea programului. tabere. 48. stiintific. 47.3. 49. Legii 109/1999 fiecare profesor trebuie sa faca de serviciu. Comisia de activitati extracurriculare Art. amenintari prin telefon. a concursurilor scolare. Componenta comisiei este stabilita de Consiliul de Administratie. incendii. serviciul pe scoala va fi asigurat de profesorii programati (conf. • anunta conducerea scolii si concomitent organele de ordine si de interventie in cazul producerii unor evenimente deosebite (furturi. Se alege cate un responsabil (sportiv. Comisia are urmatoarele atributii: • centralizeaza: cercurile propuse de fiecare catedra. Daca profesorii de serviciu nu-si realizeaza atributiile vor fi depunctati in fisa de evaluare anuala.2. etc. Art. formatiei de dansuri.Serviciul profesorilor Zilnic. artistic. vacante).). • supravegheaza starea de disciplina a elevilor in timpul pauzelor. seri distractive. balului bobocilor.) • organizeaza activitatea elevilor.. • intocmeste la sfarsitul programului un proces verbal in care consemneaza modul in care s-a desfasurat programul si evenimentele deosebite care au avut loc in timpul serviciului. Subcomisia pentru organizarea serbarilor si a manifestarilor permanente.). echipe sportive • coordoneaza pregatirea si desfasurarea serbarilor scolare.

b. • Subcomisia asigura popularizarea acestei activitati. Art. seful comisiei fiind responsabilul cu dezvoltarea profesionala din unitatea de invatamant. 53. propune juriul fiecarei manifestari. • 2. Comisia de perfectionare metodica se constituie la inceputul fiecarui an scolar. conducatorii formatiilor artistice. fiind formata din 5 membri. elevi. • Subcomisia in colaborare cu Comitetul de parinti asigura premierea (diplome. Art. curriculum. pe discipline de studiu.Este formata din dirigintii claselor . finalitati.) si care va fi pastrat la biblioteca liceului. si a modului de aplicare a acestora. premii obtinute.2. . comisii de jurizare. etc. • Subcomisia stabileste calendarul activitatilor. festivitate). titluri de referate. subcomisia va fi desemnata anual de Consiliul de administratie. etc.. 52. premii. resurse materiale si umane. programe scolare. Comisia de perfectionare metodica Art. Scopurile Comisiei de perfectionare metodica sunt: • sprijinirea personalului didactic in aplicarea reformei sistemului educational si in imbunatatirea activitatii didactice • informarea prompta a personalului didactic cu privire la planuri de invatamant. pe discipline inrudite sau pe arii curriculare. consiliaza cadrele didactice in procesul de elaborare a proiectarii didactice si a planificarilor semestriale. Constituirea Comisiei metodice: 1. 54. c. elaboreaza propunerile pentru oferta educationala a unitatii de invatamant si strategia acesteia. pana la 15 octombrie. • Subcomisia intocmeste un dosar al activitatilor desfasurate care va cuprinde toate materialele editate cu acest prilej (program. disciplinele la care se organizeaza sesiuni de referate. catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri. 51. Atributiile catedrelor/comisiilor metodice sunt urmatoarele: a. Art. 50. elaboreaza programe de activitati semestriale si anuale. transmiterea invitatiilor. d. elaboreaza instrumentele de evaluare si notare. cuprinzand obiective.4. Comisia se intruneste lunar si ori de cate ori este nevoie. Art. curriculum la decizia scolii. In cadrul aceleiasi unitati de invatamant.

. implementeaza si amelioreaza standardele de calitate specifice. 58. in special la profesorii stagiari. in baza unui raport bine documentat. sau la cei in activitatea carora se constata disfunctii in procesul de predare-invatare sau in relatia profesorelev. g. Seful catedrei/comisiei metodice raspunde in fata directorului si a inspectorului de specialitate de activitatea profesionala a membrilor acesteia.e. seful de catedra / comisie metodica evalueaza activitatea fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice si propune consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora. pe care le prezinta in consiliul profesoral . din cel putin un parinte delegat al comitetului de parinti al clasei si din liderul . organizeaza activitati de pregatire speciala a elevilor pentru examene si concursuri scolare. dupa o tematica aprobata de directorul unitatii de invatamant sau ori de cate ori directorul sau membrii catedrei/comisiei considera ca este necesar. 57. schimburi de experienta etc. Art. lectii demonstrative. asupra activitatii catedrei/comisiei metodice. organizeaza si raspunde de desfasurarea recapitularilor finale. cu precadere la stagiari si la cadrele didactice nou venite in unitatea de invatamant. Art. Consiliul clasei Art. la cei nou veniti. i. Sedintele catedrei/comisiei metodice se tin lunar. l. m. 2.5. elaboreaza informari semestriale si la cererea directorului.2. j. organizeaza activitati de formare continua si de cercetare – actiuni specifice unitatii de invatamant. 56. seful de catedra efectueaza asistente la lectiile cadrelor didactice si a cadrelor didactice de instruire practica din cadrul catedrei. f. k. Seful catedrei/comisiei metodice are obligatia de a participa la toate actiunile initiate de director si de a efectua asistente la orele de curs. analizeaza periodic performantele scolare ale elevilor. seful de catedra / comisie metodica stabileste atributiile fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice. Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare si de instruire practica care preda la clasa respectiva. Art. monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa si modul in care se realizeaza evaluarea elevilor. 55. h.

semestrial si informeaza.00. Presedintele consiliului clasei este dirigintele. 62. 64. directorului.analizeaza. care predau la clasa respectiva. progresul scolar si comportamentul fiecarui elev. cel putin o data pe semestru.participa la intalniri cu parintii si elevii. . Art. .elaboreaza aprecieri sintetice despre progresul scolar si comportamentul fiecarui elev.propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite. Art. in functie de comportarea acestora in unitatea de invatamant si in afara acesteia si propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7. 63. dirigintelui. 61. la solicitarea dirigintelui sau a 1 / 3 dintre parintii elevilor clasei. consiliului profesoral. . . ori de cate ori este nevoie. . Art.stabileste masuri de asistenta educationala atat pentru elevii cu probleme de invatare sau de comportament. in scris parintele. . sanctiunile disciplinare prevazute pentru elevi de prezentul regulament si de regulamentul de ordine interioara.propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei. in situatii deosebite. Art.stimularea elevilor cu ritm lent de invatare. . Functia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de director cu aceasta responsabilitate.evaluarea progresului scolar al elevului. Dirigintele isi proiecteaza si isi desfasoara activitatea potrivit sarcinilor prevazute de planul anual al unitatii de invatamant si in acord cu . Consiliul clasei isi desfasoara activitatea la nivelul fiecarei clase avand ca principale obiective: . Consiliul clasei are urmatoarele atributii: . Coordonarea activitatii claselor de elevi se realizeaza prin diriginti numiti de directorul unitatii de invatamant dintre cadrele didactice de predare si de instruire practica si cu experienta. dupa caz.propune. cat si pentru elevii cu rezultate deosebite. semestrial. 60. .elevilor clasei respective. Art. .armonizarea cerintelor educative ale personalului didactic de predare si instruire practica cu solicitarile elevilor si parintilor.organizarea de activitati suplimentare cu elevii capabili de performante scolare. Art. dar. 59.

prezinta elevilor si parintilor.analizeaza periodic situatia la invatatura a elevilor. . Dirigintele intocmeste. in acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi. precum si la certificarea competentelor profesionale.informeaza. neincheierea situatiei scolare sau repetentie. nota la purtare a fiecarui elev si prezinta in scris Consiliului profesoral propunerile de notare mai mici de . 66. . Dirigintele are urmatoarele atributii: . lunar. initiaza cu consiliul clasei programe de consultatii cu parintii.colaboreaza cu toti profesorii clasei si.numeste. sala de clasa in care isi desfasoara activitatea elevii carora le este diriginte si raspunde de pastrarea si modernizarea acesteia. 65. prevederile prezentului regulament. . cu consilierul scolar in vederea armonizarii influentelor educative si pentru a asigura coeziunea clasei de elevi. .organizeaza. impreuna cu consilierul scolar. .preia. monitorizeaza indeplinirea indatoririlor scolare de catre toti elevii. . in scris. eliberate de medicul de familie. Art. repartizeaza sarcini si organizeaza impreuna cu acesta colectivul de elevi al clasei.coordoneaza activitatea consiliului clasei. pe baza de proces-verbal.stabileste. . a parintilor si a elevilor. aprobate de director. familiile elevilor in legatura cu situatiile de corigenta. precum si cu programa elaborata de Ministerul Educatiei.motiveaza absentele elevilor pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al scolii sau. precum si in baza cererilor personale. ale parintilor acestora.urmareste frecventa elevilor. . cerceteaza cauzele absentelor unor elevi si informeaza familia elevului. dupa caz. actiuni de orientare scolara si profesionala. impreuna cu consiliul clasei. .particularitatile educationale ale clasei respective. dupa consultarea profesorilor clasei. motivate. . prin consultarea elevilor. Cercetarii si Inovarii. Art. planificarea semestriala si anuala care va cuprinde componentele activitatii educative.sprijina organizarea si desfasurarea activitatilor elevilor in afara clasei si a unitatii de invatamant. liderul elevilor clasei. .informeaza elevii din clasele terminale si pe parintii acestora cu privire la prevederile referitoare la examenul de bacalaureat. . dupa caz. sanctionari disciplinare.

dulapuri. inmaneaza elevilor diplome si premii la festivitatea fiecarui sfarsit de an scolar. pe balustrade. consemneaza in carnetele de elev mediile semestriale si anuale. de consiliere si de orientare scolara si profesionala in functie de particularitatile colectivului de elevi. participarea organizata a elevilor la activitati in cluburi si asociatii sportive.In timpul deplasarii in scoala sau in afara scolii elevii nu au voie sa alerge. . sanctiunile elevilor prevazute in prezentul regulament. pe baza consultarii cu directorul. individuale sau in plen si-i informeaza pe acestia despre potentialele situatii de corigente. pe acoperis. se consulta cu acestia in legatura cu cauzele si masurile care vizeaza progresul scolar care se pot desfasura pe grupe. . . Pentru prevenirea accidentelor prin cadere de la inaltime sau de la acelasi nivel.recomanda directorului. cosuri de . 2.prezinta spre validare Consiliului profesoral raportul scris asupra situatiei scolare si comportamentale a elevilor la sfarsitul semestrului/anului scolar.aplica.calculeaza media generala semestriala si anuala a fiecarui elev. sa se agate de orice fel de bare. parintii sau tutorii elevilor pentru rezultatele exceptionale obtinute de copiii lor la invatatura sau in cadrul activitatilor extrascolare. pentru a nu provoca busculade. sa iasa brusc in fata celorlalti. . spre aprobare. in conformitate cu legislatia in vigoare. recompenselor si distinctiilor potrivit prevederilor regulamentului de ordine interioara.proiecteaza. organizeaza si desfasoara activitati educative. . stabileste clasificarea elevilor la sfarsitul anului scolar. propune acordarea premiilor. . .7.completeaza catalogul clasei si raspunde de exactitatea datelor inscrise si de starea fizica a acestuia.organizeaza intalniri si discutii cu parintii.00 pentru elevii care au savarsit abateri grave . . in afara unitatii de invatamant. elevilor le este interzis sa se ridice pe pervazul geamului. . sa-si puna piedica.Asigura instructajul elevilor privind securitatea si sanatatea in munca specifice activitatii din scoala: 1. . in scris.felicita.propune Consiliului de administratie acordarea de alocatii si burse elevilor. cultural-artistice si stiintifice. de amanare a incheierii situatiei scolare si de aplicare a unor sanctiuni disciplinare.

toxice. ci numai in salile de sport sau terenuri amenajate si sub supravegherea permanenta a profesorului coordonator.2. 4. date familiale. Elevii vor respecta regulile de igiena in salile de clasa.contributii la comisia dirigintilor pe scoala. 5. indicatori de performanta. etc.planul de activitate anual . Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii Art. chimie. alcool. 7.6. Ministerul Educatiei. Art. . Cercetarii si Inovarii adopta standarde. Se interzice accesul elevilor in zona santierului de constructii din curtea scolii. 9. Dirigintii vor intocmi urmatoarele documente: .caietul dirigintelui (care trebuie sa contina fisa psihopedagogica. Orele de educatie fizica nu se vor desfasura in salile de clasa. Daca dirigintii desemnati pentru un an scolar nu isi vor indeplini aceste atributii seful Comisiei dirigintilor nu va aproba punctajele corespunzatoare din fisa de evaluare. 67.planul de activitate semestrial (planificarea temelor. poate propune neplata indemnizatiei de diriginte si poate propune Consiliului de Administratie retragerea calitatii de diriginte. date personale.baschet. 3. 6. accesul si evacuarea elevilor in si din scoala se vor face in prezenta cadrelor didactice de serviciu.fisa de evaluare a randamentului si progresului scolar a elevilor. . 8. obiecte ascutite dar si a unor substante inflamabile. activitati extracurriculare) .fisa clasei . biologie. Accesul elevilor in laboratoarele de fizica. 10. informatica se face numai in prezenta profesorului dupa prelucrarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca. 68. precum si metodologia de asigurare a calitatii. . Dirigintele clasei coordoneaza intreaga activitate pe probleme de SSM. Pentru prevenirea busculadelor. Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare se interzice utilizarea instalatiilor electrice improvizate sau cu defectiuni. 2. standarde de referinta. Se interzice introducerea in salile de curs a unor obiecte care ar putea pune in pericol integritatea corporala: ace. grupuri sanitare pentru prevenirea bolilor transmisibile.

Cercetarii si Inovarii se va baza pe analiza raportului de evaluare interna a activitatii din unitatea scolara. cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara ori din strainatate. 73. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii are urmatoarele atributii: . Componenta comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii cuprinde in numar relativ egal: . 69. Raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor. In baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei.elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei. Membrii comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii nu pot indeplini functia de director sau director adjunct in institutia respectiva. Art. prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern.elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii. Cercetarii si Inovarii unitatea scolara elaboreaza si adopta propria strategie si propriul regulament de functionare a comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii. Orice control sau evaluare externa a calitatii. .reprezentanti ai consiliului local. din partea Agentiei Romane pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar sau a Ministerului Educatiei.Art. Art.coopereaza cu agentia romana specializata pentru asigurarea calitatii.reprezentanti ai corpului profesoral. conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia in vigoare. Conducerea ei operativa este asigurata de coordonatorul comisiei sau de un responsabil desemnat de acesta. Art. 74. in cazul invatamantului liceal. . 70. . Art. . . Art. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii este formata din 39 membri.reprezentanti ai parintilor. .elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in unitatea scolara respectiva. potrivit legii. aprobate de conducerea unitatii scolare. cu exceptia persoanei care asigura conducerea ei operativa. 71. 72.

7. 2. sa ia legatura cu /dirigintele pentru a cunoaste evolutia copilului lor. (2) Convocarea adunarii generale pentru alegerea comitetului de parinti al clasei are loc in primele zile de la inceperea cursurilor anului scolar. 75. in consiliul profesoral si in consiliul clasei.2. (4) Dirigintele sau presedintele comitetului de parinti al clasei convoaca adunarea generala a parintilor la inceputul fiecarui semestru si la incheierea anului scolar. De asemenea. . . convocata de diriginte care prezideaza sedinta. . sa asigurare frecventa scolara a elevului in invatamantul obligatoriu. (1) Parintii/ tutorii legali au dreptul si obligatia de a colabora cu unitatea de invatamant. Art. doi membri. 77. (2)Parintii/ tutorii legali au obligatia ca. dirigintele sau presedintele comitetului de parinti al clasei poate convoca adunarea generala a parintilor ori de cate ori este necesar. Comitetul de parinti are urmatoarele atributii: .are initiative si se implica in imbunatatirea conditiilor de studiu pentru elevii clasei.atrage persoane fizice sau juridice care. conform legii. in vederea realizarii obiectivelor educationale. cel putin o data pe luna.PARINTII Dispozitii generale Art.sprijina dirigintele in organizarea si desfasurarea unor activitati extrascolare. (5) Comitetul de parinti al clasei reprezinta interesele parintilor elevilor clasei in adunarea generala pe scoala a parintilor. sustin programe de modernizare a activitatii educative si a bazei materiale din clasa si din scoala.sprijina unitatea de invatamant si dirigintele in activitatea de consiliere si de orientare socioprofesionala sau de integrare sociala a absolventilor. tutorele legal instituit sau sustinatorul legal sunt obligati. . in consiliul reprezentativ al parintilor. prin contributii financiare sau materiale. (3) Comitetul de parinti al clasei se compune din trei membri. 76. Comitetul de parinti al clasei Art. (3) Parintele. (1) Comitetul de parinti al clasei se alege in fiecare an in adunarea generala a parintilor elevilor clasei. Acestia au urmatoarele functii: presedinte.

conform reglementarilor in vigoare. o suma minima prin care parintii elevilor clasei sa contribuie la intretinerea. (7) Fondurile banesti ale Comitetului de parinti se cheltuiesc la initiativa acestuia sau ca urmare a propunerii dirigintelui sau a directorului. daca se considera necesar. 79. (4) Contributia prevazuta la alin.sprijina conducerea unitatii de invatamant si dirigintele in intretinerea. (1) Comitetul de parinti tine legatura cu unitatea de invatamant. Art. 81. (2) Consiliul reprezentativ al parintilor/ Asociatia parintilor se organizeaza si functioneaza in conformitate cu propriul regulament de ordine interioara / statutul asociatiei. exercitarea de catre elevi a drepturilor prevazute de prezentul regulament si de prevederile legale in vigoare. (2) Comitetul de parinti poate propune. (9) Se interzice initierea. 80. insusite de catre comitet. (2) se colecteaza si se administreaza numai de catre comitetul de parinti. (1) Consiliul reprezentativ al parintilor poate decide constituirea sa in asociatie cu personalitate juridica. in adunarea generala. Consiliul reprezentativ al parintilor / Asociatia de parinti Art.2. dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei sau a unitatii de invatamant. La nivelul fiecarei unitati de invatamant functioneaza Consiliul reprezentativ al parintilor. in nici un caz. 78. (8) Sponsorizarea clasei sau a unitatii de invatamant nu atrage dupa sine drepturi in plus pentru anumiti elevi. prin dirigintele clasei. (1) Consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de invatamant este compus din presedintii comitetelor de parinti ai fiecarei clase. a oricarei discutii cu elevii in vederea colectarii si administrarii acestor fonduri. fara implicarea cadrelor didactice. de catre scoala sau parinti. (1) isi desemneaza reprezentantii sai in organismele de conducere ale scolii. - Art. dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei si a unitatii de invatamant. Informarea celor implicati referitor la continutul acestui articol. (6) Dirigintelui ii este interzis sa opereze cu aceste fonduri. (2) Consiliul reprezentativ al parintilor prevazut la alin.8. (3) Contributia prevazuta la alin. este obligatorie. . 2. Art. iar neachitarea acesteia nu poate limita. (2) nu este obligatorie. (5) Este interzisa implicarea elevilor in strangerea fondurilor.

profesionala sau de integrare sociala a absolventilor. Consiliul reprezentativ al parintilor /Asociatia de parinti are urmatoarele atributii: . . .sustine conducerea unitatii scolare in organizarea si desfasurarea consultatiilor cu parintii. pe teme educationale. venite din partea unor persoane fizice sau juridice din tara si strainatate. ..conlucreaza cu comisiile de ocrotirea a minorilor.are intiative si se implica in imbunatatirea calitatii vietii si activitatii elevilor.sprijina parteneriatele educationale dintre unitatile de invatamant si institutiile cu rol educativ in plan local. . . cu organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile nonguvernamentale cu atributii in acest sens. . promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice minoritatilor in plan local.sustine unitatile de invatamant in derularea programelor de prevenire si de combatere a abandonului scolar. donatii. . .identifica surse de finatare extrabugetara si propune Consiliului de administratie al unitatii la nivelul careia se constituie. constand in contributii.analizeaza piata muncii din localitate si din judet si propune pregatirea elevilor in domeniile cerute de zona respectiva.propune unitatilor de invatamant discipline si domenii care sa se studieze prin curriculum la decizia scolii. care vor fi utilizate pentru: . .propune masuri pentru scolarizarea elevilor din invatamantul obligatoriu si incadrarea in munca a absolventilor.sustine unitatea de invatamant in organizarea si desfasurarea festivitatilor anuale. modul de folosire a acestora. sponsorizari etc.modernizarea si intretinerea patrimoniului unitatii de invatamant.se preocupa de conservarea. de dezvoltare a multiculturalitatii si a dialogului cultural. Art.acordarea de premii si burse elevilor.sprijina conducerea unitatii de invatamant in intretinerea si modernizarea bazei materiale. . in vederea solutionarii situatiei elevilor care au nevoie de ocrotire. (1) Comitetele de parinti ale claselor/Consiliul reprezentativ al parintilor/Asociatia de parinti pot atrage resurse financiare extrabugetare.Art.sustine unitatea de invatamant in activitatea de consiliere si orientare socio. a bazei materiale si sportive. . 82. . . 83. .

alcatuieste orarul scolii.). comunicari M. Comisia de orar Art.. din proprie initiativa.. . Art.. Atributiile comisiei sunt: . 89. . 85.2. . modifica orarul scolii cand este cazul ( miscarea cadrelor didactice. Comisia de protectie civila este constituita si functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare.C. Atributiile comisiei sunt urmatoarele: . Art. 88. . Comisia de PSI si protectie civila Art.S.intocmeste.10. 84. Modificarile ulterioare sunt efectuate de Consiliul de Administratie.E.9. (3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al parintilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia. (4) Adunarea generala a asociatiei parintilor din unitatea de invatamant stabileste suma de bani care poate sa se afle permanent la dispozitia consiliului reprezentativ al parintilor si care sa fie folosita pentru situatii urgente. din propria initiativa sau la propunerea directorului. (3) Fondurile colectate in conditiile aliniatului 1 se cheltuiesc numai prin decizia organizatiilor parintilor. afiseaza orarul claselor si al cadrelor didactice si asigura transmiterea la clase. 2.2. 2. . 85 se face numai de catre consiliul reprezentativ al parintilor . Programul de funtionare al scolii este stabilit in fiecare an.alcatuieste repartizarea pe sali a cadrelor didactice. la solicitarea directorului unitatii de invatamant.I.sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare.acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie materiala precara. Art. sau la propunerea directorului. I. Comisia de orar este formata din 5 membri desemnati de director. (2) Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri.J. (2) Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri. (1) Colectarea si administrarea sumelor reprezentand o cota-parte din contributia prevazuta la art. Art. inainte de inceperea cursurilor de Consiliul de Administratie. 87. 86.alte activitati care privesc bunul mers al unitatii de invatamant sau care sunt aprobate de adunarea generala a parintilor.

90. 92. Este constituita si functioneaza in conformitate cu Legea 319 / 2006 privind normele generale de protectie a muncii si HG 1425 / 2006. incendii) sau produse de om (incendii. etc.stabilirea unui program semestrial de popularizare si avertizare a elevilor in privinta calamitatilor provocate de dezastre naturale (cutremure. chimica. etc. dirigintii claselor. Comisia de protectie a muncii se intruneste semestrial si ori de cate ori este nevoie. 91. Atributiile Comisiei de protectie a muncii constau in: .). inundatii. . administrator. Art.).stabilirea unui program de activitati practice care sa vizeze pregatirea elevilor pentru a reactiona rapid si eficient in cazul producerii accidentelor mai sus mentionate. laboranti. Comisia de securitate si sanatate in munca Art. .11.asigurarea conditiilor normale de desfasurare a activitatilor scolii in colaborarea cu administratia. armata.. poluare radioactiva. etc. organizarea unor lectii deschise. Art. .. Componenta comisiei se stabileste la fiecare inceput de an scolar si este coordonata de un presedinte desemnat de Consiliul de administratie. 94.2. Art. dezbateri.elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot aparea in scoala si in afara scolii. 95. . .stabilirea si mentinerea unor contacte permanente cu factorii responsabili in protectie civila de la nivelul judetului (Inspectorat scolar. razboaie. . . Comisia de Cruce Rosie face parte din Comisia de protectie a muncii. Art.elaborarea normelor de protectie a muncii pe diferite compartimente si activitati tinand cont de riscurile si accidentele ce pot interveni. Art.organizarea instructajelor de protetie a muncii pe activitati. 93. . - 2. Comisia de protectie a muncii are in componenta: sefii de catedra ai disciplinelor ce folosesc laboratoare.elaborarea unor materiale informative pentru documentarea profesorilor si elevilor in protectie civila.efectuarea instructajelor de protectie a muncii pentru activitati extracurriculare (de catre conducatorii activitatilor). secretar.comisia este formata din 3 membri dintre care Consiliul de administratie desemneaza un responsabil. . sali de sport.

96. Procesul de invatamant. 97. - 2.comisia asigura informarea elevilor privind masurile de prevenire si inlaturare a unor maladii.comisia asigura informarea elevilor privind masurile de combatere a tabagismului. cu organizatii internationale care au ca scop mentinerea sanatatii elevilor .comisia difuzeaza in toate clasele sfaturi generale privind igiena personala si colectiva. careia i se subordoneaza.comisia funtioneaza pe baza unui program de activitate anual. laboratoare. . . . . alcoolismului. consumului de droguri. planurile de evacuare in caz de incendiu si normele de comportare in caz de incendiu. cabinete etc.organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor prin plan anual de munca. . pregateste echipaje care participa la concursuri specifice.difuzeaza in salile de clasa.1. Art. .comisia ia masuri de echipare a cabinetelor. . cadrele didactice exercita asupra elevilor in mod constient si sistematic. Atributiile comisiei PSI sunt: . cu truse medicale si masuri de instruire a cadrelor didactice si a elevilor privind acordarea primului ajutor in caz de accidente. . laboranti in activitatea de prevenire a incendiilor.comisia colaboreaza cu medicul liceului si cu medicii de specialitate. . salilor de sport.urmareste realizarea actiunilor stabilite si prezinta periodic normele si sarcinile de prevenire si stingere ce revin personalului si elevilor precum si consecintele diferitelor manifestari de neglijenta si nepasare.elaboreaza materiale informative si de documentare care sa fie utilizate de diriginti.comisia organizeaza un cerc "Sanitarii priceputi". profesori. Standardele procesului de invatamant. .2. In cadrul procesului de invatamant.12 Comisia de prevenire si stingere a incendiilor (PSI) Art. un ansamblu de actiuni pentru formarea personalitatii acestora in concordanta cu cerintele idealului .intocmeste necesarul de mijloace si materiale pentru PSI si solicita conducatorului de unitate fondurile necesare.comisia are legaturi cu Crucea Rosie – filiala ARGES. III – PROCESUL DE INVATAMANT 3.

Art. Art. Structura anului scolar este cea stabilita de M. 3.C. 102. in formarea de atitudini fata de propria persoana si societate. Art. in prima zi a anului scolar incepand cu ora 9. Deschiderea cursurilor se face in mod festiv pe baza unui program special.). Invatarea inglobeaza totalitatea actiunilor pe care trebuie sa le intreprinda elevul in procesul de invatamant. Art. Art. lucrari de laborator) si activitatii extracurriculare (cercuri. 104. 105.educational prevazut de Legea invatamantului. aplicate diferentiat in functie de contextul acestora. 101.I in fiecare an scolar. In invatamant se urmareste realizarea competentelor disciplinare.educativ rolul conducator il are cadrul didactic care conduce acest proces potrivit obiectivelor activitatii. proprii unei gandiri sistematice si in capacitati de comunicare.2. 100. Art.E. 99. 98. a capacitatilor metodologice si a atitudinilor. Atitudinile fundamentale constau in comportamente necesare integrarii in activitatea socio-economica. Predarea este activitatea profesorului de comunicare a cunostintelor. Art.educativ cadrul didactic interactioneaza si conlucreaza cu elevii. Competentele disciplinare constau in capacitati de munca intelectuala. In procesul instructiv . Structura anului scolar. formatii artistice. Art. 103.00. Procesul instructiv – educativ se realizeaza prin activitati curriculare (lectii. coordonare si stimulare a activitatii elevilor in vederea asigurarii unui cadru adecvat formarii personalitatii acestora. Disciplina este asigurata de cadrele didactice desemnate de Consiliul de Administratie care stabilesc dispunerea claselor si de diriginti (acestia sunt obligati sa insoteasca clasa sau sa desemneze un inlocuitor). Incheierea cursurilor se marcheaza prin festivitatea de premiere a elevilor merituosi prilej cu care se atribuie diplome si premii elevilor clasati pe primele locuri in clasele respective si mentiuni celor care s-au distins in diferite ocazii. In procesul instructiv . echipe sportive etc. Premiile se atribuie conform "Regulamentului de organizare . de organizare.

Elevilor premianti care nu se prezinta la festivitate le vor fi transmise diplomele. pentru cadre didactice.si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat". 107.in corpurile scoală si ateliere activitatea personalului de curatenie incepe la ora 600.evidenta orelor efectuate peste program se va face in condica respectiva. Dirigintii claselor asigura completarea (scrierea) diplomelor. La festivitatea de premiere este obligatorie prezenta dirigintilor (care inmaneaza diplomele) si a cadrelor didactice (care inmaneaza mentiunile acordate). Durata orelor de curs este de 50 de minute iar a pauzelor de 10 . Programul scolar.evidenta prezentei personalului se va face in conditii speciale. tipul de activitate desfasurata si scopul desfasurarii activitatii. 3. a concediilor de boala. Dirigintii propun premii speciale si mentiuni. Art.3. Art. Orele de incepere si incheiere a cursurilor se aproba de Consiliul de administratie la propunerea directorului si a comisiei de orar. durata. Festivitatea de premiere se organizeaza dupa un program stabilit de Consiliul de Administratie si comisia educativa.modul de programare si evidenta a concediilor de odihna.programul de activitate in unitate incepe la ora 8 si se termina la ora 20 .accesul in scoala este interzis persoanelor straine care nu sunt insotite de un cadru didactic al unitatii sau care nu au acordul conducerii scolii. de studiu si a celor fara plata. 108. Art. respectiv a gardianului. a zilelor libere. Dirigintii asigura totodata disciplina pe timpul festivitatii consemnand eventuale abateri ale elevilor. . . . iar premiile vor fi retinute la scoala. Participantii la festivitatea de premiere pot parasi sala doar dupa incheierea acesteia. . 106 Organizarea timpului de lucru in unitate .si se termina la ora 2200.profesorul de serviciu are obligatia de a supraveghea accesul in scoala a persoanelor straine si de a-i sesiza directorului de serviciu prezenta acestora in unitate. . destinata acestui scop in care se vor consemna: ziua. precum si de sanctionare a cadrelor didactice care absenteaza nemotivat trebuie stabilit de conducerea scolii si inregistrat de secretarul sef. pentru personalul auxiliar si pentru personalul de intretinere din scoala. Orarul scolar. care se aproba in comisia educativa.

J. Art. Art. Materia de studiu prevazuta in programele scolare se repartizeaza pe lectii prin planificarile curriculare anuale si semestriale care se intocmesc de profesori pentru fiecare obiect si clasa inaintea inceperii cursurilor. Organizarea si evidenta acestor activitati revine catedrelor si Consiliului pentru curriculum. 111.minute. Art. Art.) se desfasoara in afara orarului scolii cu exceptia activitatilor platite. 3. Respectarea numarului de ore pentru fiecare disciplina (de trunchi comun sau optional). aprobate de M. Intreaga activitate desfasurata de profesori cu elevii la clasa se realizeaza pe baza cunoasterii temeinice si respectarii obligatorii a prevederilor planurilor cadru si programelor scolare. 113. 109. Nerespectarea acestor cerinte.C. Planuri cadru de invatimant. cu aprobarea Inspectoratului Scolar Judetean. Art. Catedrele au obligatia de a elabora programele pentru disciplinele optionale pentru anul scolar viitor si a obtine aprobarea I. Structura planificarilor este stabilita de fiecare catedra. sportive etc.4. pentru a se asigura astfel timpul necesar acestor festivitati sau pentru Consiliul profesoral.S. Manuale scolare. personal auxiliar. Solicitarile cluburilor sportive pentru participare la programe de pregatire sau competitii se depun la secretariat cu 5 zile inainte si se supun aprobarii directorului. Conducatorii acestor activitati le vor consemna zilnic in condica de prezenta. a continutului programelor. Ordinea si disciplina se asigura de cadrele didactice. Programe. Indiferent de motiv se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs. pana pe 15 iunie a fiecarui an scolar. cercurile.E. predarea la un nivel scazut sau la un nivel ce depaseste posibilitatile de intelegere si asimilare ale elevilor. 110. activitatile cultural artistice. Activitatile extracurriculare (pregatirea suplimentara. si parcurgerea integrala si ritmica a materiei sunt obligatorii pentru toti profesorii. 112. In zilele de incheiere a semestrelor sau cu ocazia unor festivitati Consiliul de administratie poate aproba reducerea duratei orelor de curs(dar nu mai putin de 30 minute) si a pauzelor. Programul se poate modifica anual. profesori de serviciu si conducerea scolii. constituie abateri si se santioneaza conform prevederilor statutului personalului didactic.I (pentru orele din trunchiul comun) si a optiunilor elevilor pe baza ofertei scolii (pentru disciplinele optionale). .

128/1997 cu modificarile si completarile ulterioare reglementeaza functiile. parintii si colegii. inainte de finalul anului scolar curent. Art. Codul evaluarii (regulile de evaluare) este elaborat de fiecare catedra. . 3.I. Art.6. Profesorii care nu respecta regulile codului vor fi depunctati la evaluare.Semestrial se intocmeste planificarea calendaristica.84/1995. capabil sa relationeze corespunzator cu elevii. Legea Invatamantului nr. DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC Art.5. Evaluarea rezultatelor elevilor. republicata.60 din Regulamentul unitatilor scolare. 115. In scoala se vor utiliza numai manuale aprobate de M. Planificarile se definitiveaza in plenul catedrei si sunt aprobate de seful de catedra. Incheierea situatiei scolare. la seful catedrei verifica lunar stadiul parcurgerii programei. (1) In sistemul national de invatamant functioneaza personal didactic de predare si de instruire practica. Manualele alternative vor fi recomandate elevilor de profesorii claselor. 118. cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. pe teme/lectii si ore. 51 . competentele.C. Incheierea situatiei scolare se face conform art. personal didactic auxiliar si nedidactic cu calitati morale. drepturile si obligatiile personalului didactic de predare si de instruire practica si ale personalului didactic auxiliar. 3. 114. PERSONALUL DIDACTIC.E.52 din Regulamentul unitatilor scolare.116. 53 . 117. Acesta le prezinta pentru vizare administrativa conducerii liceului in cel mult 2 saptamani de la inceperea fiecarui semestru. Art. Evaluarea se face ritmic conform metodologiei stabilite de Serviciul National de Evaluare si Examinare respectandu-se prevederile art. Un exemplar din planificarea curriculara si un exemplar din planificarea calendaristica se depun la mapa catedrei. apt din punct de vedere medical. Art. individualizat si actualizat la inceputul fiecarui an scolar. daca este posibil. responsabilitatile.

(4) Personalul din invatamant are obligatia sa sesizeze. a programei scolare. resurse materiale si umane.S. efectuate conform protocolului incheiat de Ministerul Educatiei . curiculum la decizia scolii ). (6) Personalului din invatamant ii este interzis sa desfasoare actiuni de natura sa afecteze imaginea publica a elevului. (7) Personalului din invatamant ii este interzisa aplicarea de pedepse corporale. (5) Personalul din invatamant dovedeste respect si consideratie in relatiile cu elevii. elaborari de programe de activitati semestriale si anuale. a C. Astfel de practici. integritatea fizica si psihica a elevului/ copilului. finalitati. pentru fiecare categorie. 119. o vestimentatie decenta si un comportament responsabil. c) fiecare cadru didactic este obligat sa intocmeasca planificarile calendaristice pâna la data fixata pentru predarea acestora sefilor de catedra . privata si familiala a acestuia. b) fiecare cadru didactic are obligatia de a participa la sedintele de catedra in cadrul carora se vor face: propuneri pentru oferta educationala a scolii si strategia acesteia ( obiective. (9) Personalul didactic este obligat sa prezinte anual analizele medicale solicitate. Art. in concordanta cu valorile educationale pe care le transmite elevilor. se sanctioneaza cu excluderea din invatamant. alegerea manualului si materialelor didactice auxiliare care vor fi folosite intr-un interval scolar determinat.(2) Personalul din invatamant are obligatia de a participa la programe de formare continua. analiza planului de invatamânt. in conformitate cu specificul activitatii si cu reglementarile in vigoare. institutiile publice de asistenta sociala/ educationala specializate. Executarea intocmai si la timp a obligatiilor de serviciu a) fiecare cadru didactic are obligatia sa cunoasca si sa respecte prezentul regulament. parintii/reprezentantii legali ai acestora. la nevoie. Directia de protectie a copilului in legatura cu aspecte care afecteaza demnitatea. precum si agresarea verbala sau fizica a elevilor si/sau a colegilor. de la elevi sau de la parintii/apartinatorii/reprezentantii legali ai acestora.D. viata intima. dovedite. Cercetarii si Inovării cu Ministerul Sanatatii./CDL . (8) Se interzice personalului didactic sa conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestatiei didactice la clasa de obtinerea oricarui tip de avantaje. (3) Personalul din invatamant trebuie sa aiba o tinuta morala demna.

de regula in ultimele doua saptamâni ale semestrului. nota la teza având o pondere de 25% din media semestriala. de catre cadrul didactic care le acorda. g) in invatamântul preuniversitar specific Colegiului Tehnic . elaboreaza instrumentele de evaluare. cu doua zecimale. iar disciplinele de studiu la care se sustine teza. f) instrumentele de evaluare se stabilesc in functie de vârsta si particularitatile psiho. la 50 de sutimi rotunjimea se face in favoarea elevului. referate si proiecte. acestea pot fi: lucrari scrise. activitati practice. conform planificarilor efectuate. alte instrumente stabilite de cadrele si comisiile metodice si aprobate de director. k) fiecare cadru didactic are obligatia de a pastra tezele in scoala pânâ la terminarea anului scolar si de a permite parintilor elevilor consultarea acestora. i) fiecare cadru didactic trebuie sa acorde cel putin o nota in plus elevilor in situatie de corigenta. la disciplinele fara teza media semestriala este media la evaluarea periodica rotunjita la numarul intreg cel mai apropiat. h) fiecare cadru didactic va acorda un numar de note elevilor cel putin egal cu numarul de ore prevazut in planul de invatamânt. precum si specificul fiecarei discipline. trebuie analizata cu elevii intr-o ora special destinata acestui scop. j) fiecare cadru didactic va planifica tezele. unde M = media la evaluarea periodica. fiind trecuta in catalog cu cel putin doua saptamâni inaintea incheierii semestrului. calculata cu doua zecimale exacte ( fara rotunjire ). apreciaza cantitativ si calitativ rezultatele prin notare ritmica. e) fiecare cadru didactic este obligat sa-si intocmeasca portofoliul personal.intelectuale ale elevilor. T = nota obtinuta la teza. Art.care le va preda conducerii pe suport informatic. fara rotunjire si sa o consemneze in catalog ( raspunde pentru greseli ).. incepând cu a doua jumatate a semestrului. Folosirea integrala si cu maximum de eficienta a timpului de . m) cadrele didactice trebuie sa calculeze media anuala ca fiind media aritmetica a celor doua medii semestriale.Dimitrie Dima’’se apreciaza pregatirea elevilor prin note de la 1 la 10 . cu exceptia celor cu o ora pe saptamâna la care numarul minim este de doua note. interviuri. 120. la cerere. portofolii. d) fiecare cadru didactic stabileste obiectivele evaluarii. trecute in catalog si carnetul de elev. daca este cazul. media semestriala = ( 3M+T)/4. l) fiecare cadru didactic va calcula pentru evaluarea periodica media aritmetica a notelor inscrise in catalog ( fara teza ). le administreaza elevilor.

.profesorul de serviciu se va asigura ca elevii nu au acces la cataloage in absenta unui cadru didactic supraveghetor. .sesizarea si remedierea unor situatii de abatere de la normele de conduita impuse de regulamentul scolar.munca pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu a) Cadrele didactice responsabilizate de catre comisia de serviciu pe scoala au obligatia de a cunoaste sarcinile repartizate prin comisia de serviciu pe scoala. .la sfârsitul orelor de curs profesorul de serviciu are obligatia de a verifica daca toate cataloagele au fost aduse in cancelarie si de a sesiza absenta lor in raportul scris. pentru a lua masurile corespunzatoare.supravegherea elevilor de serviciu pe scoala solicitând dupa caz ajutorul gardianului. controlata si indrumata de catre directorul de serviciu.asigurarea suplinirii in cazul absentei unui cadru didactic. . e) fiecare cadru didactic trebuie sa comunice notele elevilor in momentul in care sunt date acestora si sa le noteze in catalog si carnet activitatea cadrului didactic de serviciu pe scoala se va desfasura conform planificarii afisate. Acesta va aprecia calitatea serviciului pe scoala. 1400-2000 cu respectarea urmatoarelor atributii: . intre orele 730– 1400.verificarea prezentei cadrelor didactice la ore (secretariatul va anunta eventualele absente iar profesorul de serviciu va nota numele profesorului absent. .supravegherea elevilor in timul pauzei in scoala si in afara scolii prin activitati de monitorizare a comportamentului acestora. c) cadrelor didactice le este interzisa iesirea din clasa in timpul orelor de predare si lasarea elevilor nesupraveghiati d) cadrele didactice au obligatia de a-si planifica lectiile astfel in cât sa se incadreze in timp. Nu este permisa excluderea de la ore a elevilor problema decât daca acestia vor fi preluati de diriginte sau de directiunea scolii . fara a-i tine pe elevi in clasa in pauze. b) Cadrele didactice au obligatia de a permite elevilor intârziati sa participe la ore.in caietul de procese verbale. .activitatea cadrului didactic de serviciu pe scoala pe parcursul desfasurarii orelor de curs este supravegheata.daca este cazul. . .consemnarea intr-un caiet special a modului in care s-a desfasurat activitatea in scoala in timpul perioadei in care a fost de serviciu. .

(6) Secretearul sef completeaza cartile de munca . cataloagele de corigenta . dezvoltarea si pastrarea patrimoniului incredintat.Cercetarii si Inovarii (9) Procurarea. (8) Procurarea. (5) Secretarul completeaza fisele matricole. laboratoare. pastrarea si modernizarea bazei materiale a scolii.Art. parinti. 122. b) fiecare cadru didactic trebuie sa asigure pastrarea. si se ocupa de arhivarea tuturor documentelor scolare. cartile de munca cu datele la zi. (1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unitatii de invatamant. (4) Secretarul aduce condica in cancelarie si o ia la sfarsitul orelor. potrivit unui program de lucru. prin preocupari permanente de modernizare. a ordinii. 121. Programul secretariatului se aproba de director. gospodarirea judicioasa a acestuia: a) fiecare angajat al scolii are obligatia de a informa directorul in legatura cu aspecte legate de utilizarea. d) persoanlul auxiliar responsabil cu pastrarea ordinei si a curateniei in scoala isi va desfasura activitatea conform atributiilor din fisa postului.registrul de evidenta a personalului si statele de functii. (3) Secretariatul asigura permanenta pe intreaga perioada de desfasurare a orelor de curs. c) fiecare cadru didactic are obligatia de a supraveghea elevii in cadrul orelor de curs pentru a nu se distruge patrimoniul scolii. (7) In perioada vacantelor scolare. Secretarul descuie si incuie fisetul. cabinete ) prin mentinerea curateniei. cataloagele se pastreaza la secretariat. la inceputul/ terminarea orelor. detinerea si folosirea sigiliilor se fac in conformitate cu reglementarile stabilite prin ordinul Ministrului Educatiei . Pastrarea. redacteaza corespondenta cu diferite institutii. dezvoltarea si securizarea locului de munca ( ateliere. impreuna cu profesorul/de serviciu. (2) Secretariatul functioneaza pentru elevi. in care se pastreaza cataloagele. completarea. existenta tuturor acestora. contractele de munca lunar dupa eventualele schimbari de salarizare sau promovare. eliberarea si evidenta actelor de studii se fac in conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de evidenta scolara in invatamantul . Art. dupa ce a verificat. personalul unitatii de invatamant si pentru alte persoane interesate.

Schimbarea destinatiei bunurilor ce apartin unitatii de invatamant se poate face numai cu indeplinirea formelor legale.). asigura si raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii financiar.16 din 2 aprilie 1996. (5) Administratorul stabileste sectoarele de lucru ale personalului de ingrijire. coordoneaza activitatea personalului administrativ de intretinere si curatenie (paznici. (2) Serviciul de contabilitate al unitatii de invatamant. 123. muncitori. pastrarea si depunerea documentelor scolare la Arhivele Nationale. (1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unitatii de invatamant. (10)Evidenta.preuniversitar”. (1) Bibliotecarul este subordonat directorului unitatii de invatamant. In functie de nevoile unitatii de invatamant. subordonat directorului-ordonator tertiar de credite. Art.contabile a unitatii de invatamant. asigura functionarea acesteia si este interesat de completarea rationala a fondului de publicatii. directorul poate schimba aceste sectoare. (4) Programul personalului de ingrijire se stabileste de catre administrator. (6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat in alte activitati decat in cele necesare unitatii de invatamant. Art. Art. raspunde de gestionarea si de intretinerea bazei materiale a unitatii de invatamant. (2) Administratorul isi desfasoara activitatea sub conducerea directorului. punand . aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei . dupa expirarea termenelor de pastrare stabilite prin Indicatorul termenelor de pastrare. (2) Bibliotecarul organizeaza activitatea bibliotecii.Cercetarii si Inovarii.Cercetarii si Inovarii. se fac in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. potrivit nevoilor unitatii de invatamant si se aproba de director. aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei . indruma lectura si studiul elevilor si ajuta la elaborarea lucrarilor. in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. (3) Activitatile de baza ale bibliotecarului sunt: a. (3) Intregul inventar mobil si imobil al unitatii de invatamant se trece in registrul de inventar al acesteia si in evidentele contabile. selectionarea. (1) Serviciul de administratie este subordonat directorului unitatii de invatamant. 125. (3) Contabilitatea indeplineste orice sarcini financiar-contabile incredintate de director sau stipulate expres in acte normative. 124.

se poate face in primi doi ani de la absolvirea ciclului inferior al liceului/ anul de completare. intalniri literare. 127. pe baza regulamentului de admitere sau a criteriilor generale elaborate de Ministerul Educatiei . la acelasi nivel. se pot reinmatricula. informaticianul. participa la toate cursurile specifice de formare continua. 126. b. daca la data inceperii anului scolar elevul nu a depasit varsta de 18 ani. standuri de noutati sau de colectii de carti.. care sa le inlesneasca o orientare rapida in colectiile bibliotecii. Orice persoana. liste bibliografice etc. (2) Atributiile fiecarei functii de la alineatul (1) sunt mentionate in fisele de post aprobate de director. (4) Bibliotecarul organizeaza sau participa la organizarea de actiuni specifice: lansare de carte. cursuri de zi. catedre si avizier pentru elevi). simpozioane. retrasi sau exmatriculati cu drept de reinscriere.la dispozitia acestora instrumente de informare. in limita numarului de locuri din planul de scolarizare. (3) Elevii repetenti. la invatamantul de zi. sprijina informarea si documentarea rapida a personalului didactic cu noile aparitii(in sala profesorala. Inscrierea acestora la alte forme de invatamant se poate face si dupa mai mult de doi ani. ruta de profesionalizare. care este inscrisa in unitatea de invatamant si participa la activitatile organizate de aceasta. ELEVII Dobandirea calitatii de elev Art. in invatamantul secundar superior(ciclul superior al liceului si in invatamantul postliceal. 128. Exercitarea calitatii de elev . c. Face parte din comisia pentru manuale. Inscrierea in ciclul superior al liceului. prezentari de manuale optionale etc. in urmatorii doi ani consecutivi. cataloage. la cerere.Cercetarii si Inovarii. nationalitate. respectiv fisiere. indiferent de sex. are calitatea de elev. rasa. Inscrierea acestora la alte forme de invatamant se poate face si dupa mai mult de doi ani de elev. d. redobandind calitatea de elev. Art. dupa caz. ciclu de invatamant si. (1) In ciclul inferior al liceului . vitrine si expozitii de carti. din invatamantul de zi. (2) Elevii promovati vor fi inscrisi de drept in anul urmator de studiu. inscrierea elevilor se face. sunt subordonati directorului unitatii de invatamant. (1) Laborantul. apartenenta politica sau religioasa. Art.(clasele IX-X).

adeverinta sau certificat medical eliberat de unitatea sanitara. (8) La cererea scrisa a unitatilor de invatamant in care este organizat invatamant sportiv. (4) In cazul elevilor . (2) Evidenta prezentei elevilor se face la fiecare ora de curs de catre profesor care consemneaza. 130. cererea scrisa a parintelui/tutorelui legal al elevului. in vederea incheierii situatiei scolare. (1) Calitatea de elev se exercita prin frecventarea cursurilor si prin participarea la toate activitatile existente in programul fiecarei unitati de invatamant. (5) Actele pe baza carora se face motivarea absentelor vor fi prezentate in termen de maxim 7 zile de la reluarea activitatii elevului si vor fi pastrate de catre diriginte pe tot parcursul anului scolar. a structurilor nationale sportive.Art. (6) Toate adeverintele medicale trebuie sa aiba viza cabinetului care are in evidenta fisele medicale/carnetele de sanatate ale elevilor (7) Nerespectarea termenului prevazut la alin. cu conditia recuperarii materiei. obligatoriu. 129. bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forta majora. 5 din prezentul articol atrage. . cu boli cronice grave pot fi scutiti partial sau total de frecventa. Scutirea se acorda la cerere. Art. nedeplasabili. national si international. in cazul in care elevul a fost internat. adresata directorului unitatii de invatamant si dirigintelui pentru cel mult 7 zile pe an. directorul poate aproba motivarea absentelor elevilor care participa la cantonamente si la competitii de nivel local. c. 131. adeverinta eliberata de medicul cabinetului scolar sau de medicul de familie. declararea absentelor ca nemotivate. parintele/tutorele legal are obligatia de a prezenta personal dirigintelui actele justificative pentru absentele copilului lor. de director. de regula. (2) Motivarea absentelor se efectueaza pe baza urmatoarelor acte: a. Elevii din invatamantul obligatoriu cu handicap fizic. beneficiind de indrumarea unitatii de invatamant. (3) Motivarea absentelor se face de catre diriginte in ziua prezentarii actelor justificative. fiecare absenta. b. (1) Absentele datorate imbolnavirii elevilor. pe baza actelor medicale doveditoare si a recomandarii exprese a compartimentului de igiena scolara din cadrul directiei de sanatate publica a judetului/municipiului Bucuresti. sunt considerate motivate. dovedite cu acte legale. Art.

pentru solutionarea contestatiei. Elevii din invatamantul de stat si particular au dreptul sa fie evidentiati si sa primeasca premii si recompense pentru rezultatele .136. cu precadere pe cei care obtin performante. (1) Elevii din invatamantul de stat si particular se bucura de toate drepturile legale. 137. In situatia in care argumentele nu sunt satisfacatoare. Art. manifestari cultural-sportive si la transportul in comun. reprezentantul sau legal. 134. vizat la zi. Contestatia se adreseaza cadrului didactic respectiv. Art. Statul ii sprijina material. muzee. Art. De asemenea. elevii beneficiaza de asistenta psihopedagogica si medicala gratuita. elevul/reprezentantul sau legal se pot adresa directorului unitatii scolare. ei au dreptul la bilete cu preturi reduse. care. 2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material si financiar pentru studii acordate de banci in conditiile legii. Elevii din invatamantul de stat si particular acreditat se bucura de egalitate in toate drepturile conferite de calitatea de elev. (1) Conducerile unitatilor de invatamant sunt obligate sa puna. (2) Nici o activitate organizata de/sau in unitatea de invatamant nu poate leza demnitatea sau personalitatea acestora. (casatorie.) vor fi sprijiniti sa finalizeze ciclul de invatamant. care nu predau la clasa respectiva. va desemna profesori de specialitate/ aria curriculara. gratuit. persoane existente in ingrijirea elevului. In timpul scolarizarii. precum si pe cei cu situatie materiala precara. 133. 135. (3) Elevul sau. (1) Elevii din invatamantul de stat beneficiaza de invatamant gratuit. la spectacole. rezultate foarte bune la invatatura sau la activitati artistice si sportive. pe baza carnetului de elev. dupa caz. bazele materiale si bazele sportive pentru pregatirea organizata a acestora. Elevii si elevele aflati in situatii speciale. 132. Drepturile elevilor Art. Art. detentie etc. care are obligatia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare si rezultatele acesteia. la dispozitia elevilor. are dreptul de a contesta modalitatile si rezultatele evaluarii.Art. nasterea unui copil. (3) Elevii pot beneficia de suport financiar si din sursele extrabugetare ale unitatilor de invatamant de stat.

pe membru de familie. aprobat de directorul unitatii de invatamant. sportive sau civice care se organizeaza si functioneaza pe baza unui statut propriu. Elevii apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa studieze si sa se instruiasca in limba materna. acest drept se exercita de catre parintii/ tutorii legali ai copiilor. 139.141. Art. invatamant seral si scoala de maistri. 138. Beneficiaza de aceeasi gratuitate si elevii din invatamantul secundar superior ai caror parinti au un venit lunar.deosebite la activitatile scolare si extrascolare. in cluburile si in asociatiile sportive. conform legii. Art. cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Exercitarea dreptului la reuniune.140. pregatirii si competentelor lor. cu respectarea prevederilor regulamentelor de functionare ale acestora. libertatea de asociere in cercuri si in asociatii stiintifice. nu poate fi supusa decat acelor limitari . (1) In fiecare unitate de invatamant de stat si particular. Art. (2) din Conventia cu privire la drepturile copilului. Elevii au dreptul sa opteze. elevi din clasele IX – XIII. format din liderii elevilor de la fiecare clasa. (3) Consiliul elevilor isi desemneaza reprezentantii. (1) Elevilor din invatamantul preuniversitar de stat si particular le este garantata. Elevii din invatamantul obligatoriu primesc gratuit manuale scolare. se constituie consiliul elevilor. artistice. republicata. pentru tipul si forma de invatamant pe care le vor urma si sa aleaga parcursul scolar corespunzator intereselor. conform legii. la toate nivelurile si formele de invatamant. in bazele sportive si de agrement.84/1995. Pentru elevii minori. in taberele si in unitatile conexe inspectoratelor scolare. culturale. 143. conform art. Elevii au dreptul sa participe la activitatile extrascolare organizate de unitatea de invatamant. egal sau mai mic decat salariul minim brut pe economie Art. precum si la cele care se desfasoara in palatele si in cluburile elevilor. (2) Consiliul elevilor functioneaza in baza unui regulament propriu avizat de conducerea unitatii de invatamant si care este anexa a regulamentului intern.15 alin. precum si pentru atitudine civica exemplara. Art. pentru a participa la sedintele Consiliului de administratie al unitatii de invatamant. in conditiile prevazute de Legea invatamantului nr. Art. 142.

la cererea grupului de initiativa. sanatatea si moralitatea. de prevenire si de stingere a . (1) In unitatile de invatamant de stat si particular. (1) Elevii trebuie sa aiba o comportare civilizata si o tinuta decenta. al ordinii publice.144. b. libertatea elevilor de a redacta si difuza reviste/ publicatii scolare proprii.146. Indatoririle elevilor Art. conform legii. oficiale privind asigurarea. regulile de circulatie si cele cu privire la apararea sanatatii. numai cu aprobarea directorului. directorul va suspenda editarea si difuzarea acestora.145. in interesul sigurantei nationale. directorul unitatii de invatamant poate suspenda sau interzice desfasurarea acestor activitati. Art. Cercetarii si Inovarii. Elevii din invatamantul de stat si particular. pot promova 2 ani intr-un an scolar. pentru a proteja sanatatea si moralitatea publica sau drepturile si libertatile altora. de catre organizatori a securitatii persoanelor si a bunurilor. regulamentul oficial si cel de ordine interioara. c. ordinea publica. (4) In cazul in care continutul activitatilor care se desfasoara in unitatea de invatamant de stat si particular contravine principiilor susmentionate. cu aptitudini si performante scolare exceptionale.147.. drepturile si libertatile cetatenesti sau prevederile prezentului regulament si ale regulamentului de ordine interioara al unitatii de invatamant. Elevii din invatamantul de stat si particular au datoria de a frecventa cursurile. Art. cat si in afara ei. atat in unitatea de invatamant. conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei. Aprobarea pentru desfasurarea acestor actiuni va fi conditionata de acordarea de garantii scrise. (2) In cazul in care aceste reviste/ publicatii contin elemente care afecteaza siguranta nationala. este garantata. (2) Elevii trebuie sa cunoasca si sa respecte: a. de a se pregati la fiecare disciplina de studiu si de a-si insusi cunostintele prevazute de programele scolare.care sunt prevazute de lege si care sunt necesare intr-o societate democratica. Art. d. (3) Dreptul la reuniune se exercita in afara orarului zilnic. legile statului. iar activitatile pot fi sustinute in unitatea de invatamant. normele de tehnica securitatii muncii.

pot afecta integritatea fizica si psihica a colectivului de elevi si a personalului unitatii de invatamant. 148. sa utilizeze telefoanele celulare in timpul orelor de curs. Elevii au obligatia sa poarte asupra lor carnetul de elev. sa-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor. k. sa detina si sa consume. e. prin actiunea lor. cat si profesorilor). Art. fara bijuterii si machiaj strident). sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate in limbaj si in comportament fata de colegi si fata de personalul unitatii de invatamant. sa distruga documente scolare. droguri. gardianului scolii. c. suveranitatea si integritatea nationala a tarii. f. sa aduca si sa difuzeze in unitatea de invatamant materiale care. d. foi matricole etc. atenteaza la independenta.. care. sa blocheze caile de acces in spatiile de invatamant. precum munitie. carnete de elev. g. in perimetrul unitatii de invatamant si in afara acestuia. a examenelor si a concursurilor (in caz de culpa telefoanele vor fi confiscate si vor fi predate parintilor . precum si parintilor. petarde. sa aiba tinuta. prin continutul lor. sa introduca. sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de invatamant.. Este interzis elevilor: a. Art.( elevii au obligatia de a prezenta carnetul de elev la intrarea in scoala. fetele fara fuste scurte si bluze scurte . orice tipuri de arme sau alte instrumente. bauturi alcoolice si tigari si sa participe la jocuri de noroc. normele de protectie civila. pentru informare in legatura cu situatia scolara. h. care cultiva violenta si intoleranta. f. in perimetrul unitatii de invatamant.incendiilor. j. l. sa lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile in perimetrul unitatii de invatamant. tunsoare decenta la baieti. sa acorde prioritate de trecere profesorilor si personalului scolii. e. b. sa organizeze si sa participe la actiuni de protest care afecteaza desfasurarea activitatii de invatamant sau care afecteaza frecventa la cursuri a elevilor. i. normele de protectie a mediului. comportamente si atitudini ostentative si provocatoare (fara cercei. pocnitori etc. precum cataloage. g. . sa posede si sa difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic. 149.

la propunerea dirigintelui. f. national si international. s-au remarcat prin fapte de inalta tinuta morala si civica. evidentiere in fata colegilor clasei. c. recomandare pentru trimiterea. festivaluri. au obtinut performante la concursuri. expozitii si la alte activitati extrascolare desfasurate la nivel local. b. burse. dar nu mai mici de 9. Art. premii. Unitatea de invatamant si alti factori pot stimula activitatile de performanta ale elevilor la nivel local. cea mai buna frecventa pe parcursul anului scolar.00. cu mentiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidentiat. Elevii din invatamantul preuniversitar de stat trebuie sa utilizeze cu grija manualele scolare primite gratuit si sa le restituie in stare buna. (1) Acordarea premiilor elevilor la sfarsitul anului scolar se face la nivelul unitatii de invatamant. de agenti economici sau de sponsori. e. s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu. d. e. a fundatiilor stiintifice si culturale. pentru urmatoarele trei medii se pot acorda mentiuni. de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat. 153. premiul de onoare al unitatii de invatamant.Art. a directorului acesteia. Art. national sau international. (3) Se pot acorda premii si pentru alte situatii prevazute de regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant. la sfarsitul anului scolar. medalii. (2) Se pot acorda premii elevilor care: a. judetean. a . la nivelul clasei. b. in excursii sau in tabere de profil din tara si din strainatate (excursie gratuita clasei castigatoare a concursului intre clase). 151. d. burse de merit. a agentilor economici. c. 152. comunicare verbala sau scrisa adresata parintilor. evidentiere de catre director in fata colegilor de scoala sau in fata consiliului profesoral. 150. au obtinut primele trei medii generale pe clasa. diplome. Art. prin alocarea unor premii. Elevii care obtin rezultate remarcabile in activitatea scolara si extrascolara si se disting prin comportare exemplara pot primi urmatoarele recompense: a. cu prioritate. din partea consiliului reprezentativ al parintilor. a consiliului clasei. g. au avut.

Sanctiunile aplicate elevilor Art. c. 155. Art. (1) Elevii care savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare. 157. (3) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. Art. eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile. in scris. preavizul de exmatriculare. atragandui-se totodata atentia ca. h. (2) Sanctiunea se aplica de catre diriginte sau director. de catre diriginte si director si inmanarea documentului parintilor/tutorilor legali. mustrare scrisa. f. vor fi sanctionati in functie de gravitatea acestora. retragerea temporara sau definitiva a bursei. exmatricularea. (3) Sanctiunea nu atrage si alte masuri disciplinare. daca nu isi schimba comportamentul. e. (1) Mustrarea in fata clasei si/sau in fata consiliului clasei/Consiliului profesoral consta in dojenirea elevului si sfatuirea acestuia sa se poarte in asa fel incat sa dea dovada de indreptare. pentru 10 absente si 2 observatii. (3) Toate sanctiunile aplicate elevilor sunt comunicate. precizandu-se numarul documentului. 15 absente si 5 observatii. parintilor/reprezentantului legal. b. (1) Mustrarea scrisa consta in dojenirea elevului. (2) Sanctiunea se aplica de diriginte sau director. d. i se va aplica o sanctiune mai severa. (2) Sanctiunea se inregistreaza in catalogul clasei. inclusiv regulamentele scolare si interne. g. (2) Sanctiunile care se pot aplica elevilor sunt urmatoarele : a. mutarea disciplinara la o clasa paralela. observatia individuala.comunitatii locale etc. 156.din partea profesorilor . 154. mustrare in fata clasei si/ sau in fata consiliului clasei/ consiliului profesoral. Art. din aceeasi scoala sau din alta scoala. (1) Observatia individuala consta in dojenirea elevului pentru 5 absente nemotivate . la propunerea consiliului clasei sau a directorului. . sub semnatura. in scris. personal.

la propunerea consiliului clasei sau a directorului .(3) Sanctiunea se consemneaza in raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfarsitul semestrului sau al anului scolar. (2) Daca elevul refuza sa participe la aceste activitati. (2) Sanctiunea se consemneaza in registrul de evidenta a elevilor. 160. (1) Retragerea temporara sau definitiva a bursei se aplica de director. Art. sub semnatura. in conformitate cu prevederile regulamentului intern si stabilita. (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile consta in inlocuirea activitatii obisnuite a elevului. anuntarea parintilor. (1) Preavizul de exmatriculare se intocmeste. in catalogul clasei si in registrul matricol . pentru perioada aplicarii sanctiunii. Art. 159. prezentarea la psihologul scolar. 158. in scris. Art. 161. perzentarea la psihologul scolar si anuntarea in scris a parintilor. precizandu-se numarul si data documentului. de catre diriginte si director parintelui/tutorelui legal sau elevului. de diriginte si director pentru elevii care absenteaza nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singura disciplina. absentele sunt considerate nemotivate si se consemneaza in catalogul clasei. la propunerea Consiliului clasei (munca in folosul scolii) pentru 25 absente si 5 observatii. (3)Sanctiunea se consemneaza in catalogul clasei. prezentarea la psihologul scolar si anuntarea in scris a parintilor. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. (2) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare si anuntarea parintilor. daca acesta a implinit 18 ani. Art. cumulate pe un an scolar si se inmaneaza parintelui/tutorelui legal sau . in raportul consiliului clasei la sfarsitul semestrului sau al anului scolar.20 absente si 4 observatii. in scris. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. cu un alt tip de activitate. de catre director. de regula. a sanctiunii. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. (1) Mutarea disciplinara la o clasa paralela se aplica prin inmanarea. desfasurata in cadrul unitatii de invatamant. (3) Sanctiunea se consemneaza in raportul consiliului clasei la sfarsitul semestrului sau al anului scolar.

(1) Exmatricularea cu drept de reinscriere in anul urmator. (1) Exmatricularea consta in eliminarea elevului din unitatea de invatamant in care acesta a fost inscris. aprobarea este conditionata de emiterea. (2) Exmatricularea poate fi: a. pentru abateri deosebit . sub semnatura. (3) Sanctiunea se aproba in Consiliul profesoral la propunerea dirigintelui. pana la sfarsitul anului scolar. pentru abateri grave. (1) Exmatricularea fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant se aplica elevilor din invatamantul liceal. Art. in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol. sub semnatura. cu exceptia elevilor din invatamantul obligatoriu. Art. Se anunta in scris parintii. pentru o perioada de timp mai lunga de un an. 162. apelare la asistentul social si psiholog. in prealabil. in documentele politiei. daca acesta a implinit 18 ani. prin consultarea directorului. Art.elevului. exmatriculare fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant. Daca motivul sanctionarii il reprezinta absentele nejustificate. exmatriculare din toate unitatile de invatamant. prevazute de prezentul regulament sau apreciate ca atare de catre Consiliul profesoral al unitatii de invatamant. fara drept de reinscriere. daca acesta a implinit 18 ani. b.00. cumulate pe un an scolar. 164. (2) Sanctiunea se aplica si pentru un numar de cel putin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu. se aplica elevilor din invatamantul liceal. (5) Sanctiunea se comunica parintelui/tutorelui legal sau elevului. (3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de evidenta a elevilor si in catalogul clasei si se mentioneaza in raportul consiliului clasei la sfarsit de semestru sau de an scolar. de catre dirigintele clasei. (4) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral. 163. (2) Sanctiunea se aplica elevilor din sistemul de invatamant liceal si profesional. (6) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare sub 6. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare . exmatriculare cu drept de reinscriere in anul urmator in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu. in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu. a preavizului de exmatriculare. c. in catalogul clasei. in scris.

Art. daca acesta a implinit 18 ani. in catalogul clasei. 168. in documentele politiei. (5) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare sub 6.00. Cercetarii si Inovarii in scris. Art. (1) Elevii vinovati de deteriorarea bunurilor unitatii de invatamant platesc toate lucrarile necesare reparatiilor sau suporta toate cheltuielile . (3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale ale Consiliului profesoral. (2) Aplicarea sanctiunii se aproba de catre Consiliul profesoral. in catalogul clasei. 166. (1) Daca elevul caruia i s-a aplicat o sanctiune mentionata la articolele 158-161 da dovada de un comportament ireprosabil pe o perioada de cel putin 8 saptamani de scoala pana la incheierea semestrului/anului scolar. Cercetarii si Inovarii la propunerea motivata a Consiliului profesoral. parintelui/tutorelui legal si elevului. in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol. sub semnatura. Pentru toti elevii din invatamantul preuniversitar. daca acesta a implinit 18 ani. se poate anula. (1) Exmatricularea din toate unitatile de invatamant. (2) Aplicarea sanctiunii si stabilirea duratei se fac de catre Ministerul Educatiei. in documentele politiei. prevederea privind scaderea notei la purtare. va fi scazuta nota la purtare cu cate un punct.00. la propunerea consiliului clasei sau a directorului. 165. apreciate ca atare de catre Consiliul profesoral. (3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral. (5) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare sub 6.de grave. de catre dirigintele clasei. fara drept de reinscriere pentru o perioada de timp. la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore pe semestru la o disciplina. (4) Sanctiunea se comunica. Art. (4) Sanctiunea se comunica parintelui/tutorelui legal sau elevului. in registrul de evidenta al elevilor si in registrul matricol. sub semnatura. se aplica elevilor din invatamantul liceal pentru abateri deosebit de grave. in scris. (2) Anularea este decisa de cel care a aplicat sanctiunea. de catre Ministerul Educatiei. asociata sanctiunii. 167. Art.

Exceptiile de la aceasta prevedere se aproba de catre consiliul profesoral. In situatii medicale deosebite. acestia pot fi transferati si in cursul primului semestru. 170. iar in caz de imposibilitate.pentru inlocuirea bunurilor deteriorate. (1) si (3) elevii pot fi sanctionati in conformitate cu dispozitiile art. in termen de 5 zile de la aplicarea sanctiunii. de regula. raspunderea materiala devine colectiva. Elevii au dreptul sa se transfere de la o unitate la alta. Art. la clasele la care media lor din ultimul an este cel putin egala cu media ultimului promovat din clasa la care se solicita transferul. daca media lor de admitere este cel putin egala cu cea mai mica medie de admitere din clasa respectiva. 169. (1) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai dupa primul semestru. 171. elevii vinovati inlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou. corespunzator disciplinei. (1) Contestatiile impotriva sanctiunilor prevazute la art. 29/1990. de la o specializare/calificare profesionala la alta. achita contravaloarea acestuia. (2) Elevii din clasele a X-a – a XII-a/a XIII-a se pot transfera. . (2) Contestatia se solutioneaza in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unitatii de invatamant. Transferul elevilor Art. 161-168 se adreseaza. revenind intregii clase. anului de studiu si tipului de manual deteriorat. Art. in conformitate cu prevederile regulamentului de ordine interioara al unitatii de invatamant de la si la care se face transferul. de la o forma de invatamant la alta. de la o filiera la alta. cu modificarile si completarile ulterioare. 158-161 din prezentul regulament. de la un profil la altul. (3) Hotararea Consiliului de administratie este definitiva. (2) In cazul in care vinovatul nu se cunoaste. 172. 163 este definitiva si poate fi contestata in conformitate cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. (4) Pentru faptele prevazute la alin. Art. Aprobarile pentru transfer se dau de catre consiliile de administratie ale celor doua unitati de invatamant. in scris. consiliului de administratie al unitatii de invatamant. pe baza avizului Comisiei medicale judetene/ a municipiului Bucuresti. Sanctiunea prevazuta la art. (3) In cazul distrugerii/ deteriorarii manualelor scolare primite gratuit.

Art. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. respectand filiera. in limita efectivului de 30 elevi la clasa. in aceeasi unitate de invatamant. de la o calificare profesionala la alta. de la o clasa la alta. de la un liceu la altul. dupa promovarea examenelor de diferenta stabilite prin compararea planurilor de invatamant. dupa promovarea examenelor de diferenta. elevii de la invatamantul cu frecventa redusa sau la distanta se pot transfera la invatamantul seral in conditiile precizate la lit. 176. 175. b. se pot transfera la forma de invatamant de zi. in aceeasi unitate de invatamant. Elevii din invatamantul liceal se pot transfera. profilul si calificarea prof esionala. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa.Art. la cererea acestora. in clasa a X-a de liceu. care au promovat testele nationale. cu frecventa redusa sau la distanta. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. la fiecare obiect de studiu. in baza criteriilor prevazute de regulamentul intern al unitatii de invatamant la care se solicita transferul. e. cu sustinerea si promovarea examenelor de diferenta. in limita efectivelor de elevi la clasa. elevii de la invatamantul seral. de la un liceu la altul. 173. Elevii din invatamantul liceal. se pot transfera. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa.00. 174. astfel: a. pastrand forma de invatamant. in baza criteriilor prevazute in regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant la care se solicita transferul. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. d. b. elevii de la cursurile de zi se pot transfera la forma de invatamant seral. din scoala de arte si meserii si anul de completare se pot transfera de la o forma de invatamant la alta astfel: a. in limita efectivelor de 30 de elevi la . in baza criteriilor prevazute in prezentul regulament la care se solicita transferul. cu frecventa redusa sau la distanta. de la un profil la altul. a). si potrivit criteriilor prevazute in regulamentul intern. c. cu aceeasi calificare profesionala. daca au media anuala cel putin 7. cu respectarea limitei de varsta. Art. schimband calificarea profesionala si/sau profilul si/sau filiera. de la o filiera la alta. Elevii de la scoala de arte si meserii. de la liceu la scoala de arte si meserii. Gemenii se pot transfera in clasa celui cu media mai mare. la sfarsitul clasei a IX-a. specificata in prezentul regulament. c. Art. sau invers. dupa recuperarea practicii. dupa promovarea examenelor de diferenta.

de la liceu la scoala profesionala. a examenelor de diferenta. Art. 170 – 177. la sfarsitul anului scolar. in perioada intersemestriala sau a vacantei de vara. Mediile anuale pe discipline se calculeaza din mediile celor doua semestre. Art. la recomandarea de transfer eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de Directia de Sanatate Publica. invatamant seral. 179. 178. . de la invatamantul de zi la alta forma de invatamant sau de la invatamantul seral la cel cu frecventa redusa sau la distanta. de la invatamantul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri. in mod exceptional. pe diploma de absolvire si in registrul matricol. Scoala de la care elevul a solicitat transferul este obligata sa-l reprimeasca. In aceasta situatie. Transferurile in care se pastreaza forma de invatamant se pot efectua numai in perioada intersemestriala sau a vacantei de vara. dupa absolvirea semestrului I al clasei a XII-a si dupa sustinerea. daca este cazul. nota 10 la purtare) . c. se mentioneaza anul scolar. e. cu acordul unitatii primitoare. Nepromovarea unuia dintre examenele de diferenta anuleaza dreptul la transfer. semestrul I/ zi. cu respectarea prevederilor art. b. Art. Transferul elevilor in timpul anului scolar se poate efectua. de la invatamantul cu frecventa redusa sau la distanta la cel seral sau de la alte forme de invatamant la cel de zi. c.181. b. in conditiile prezentului regulament. 177. 180. Transferurile in care se schimba forma de invatamant se efectueaza in urmatoarele perioade: a. (1) Elevii din invatamantul preuniversitar particular autorizat se pot transfera la unitati de invatamant de stat. clasa a XIII-a. (2) Elevii din invatamantul preuniversitar de stat se pot transfera in invatamantul particular. d. elevii din clasa a XII-a. numai in perioada vacantei de vara.clasa. clasa a XII-a si semestrul II/ seral. la/ de la invatamantul vocational. Art. la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate. Art. in urmatoarele situatii: a. se pot transfera in clasa a XIIIa. regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant poate prevedea si conditii speciale de transfer (medie generala peste 7. invatamant de zi.

d. situatia scolara a celui transferat. Consiliul se intruneste semestrial sau la solicitarea biroului sau directiunii scolii. (1) Calitatea de elev inceteaza in urmatoarele situatii: a. Incetarea calitatii de elev Art.Regulamentul Consiliului elevilor Art. 184. loctiitor).relatiilor cu alte unitati de invatamant . responsabili pe probleme).activitatilor extracurriculare . la scoala primitoare. b) si d) nu se aplica in invatamantul obligatoriu. format din 11 .disciplinei si frecventei . la absolvirea studiilor invatamantului obligatoriu. Presedintele este membru al Consiliului de administratie al liceului. c. Elevul nu se inscrie in catalog pana la primirea situatiei scolare de catre scoala la care s-a transferat. in termen de 10 zile. Consiliul elevilor . in cazul abandonului scolar. a) Consiliul elevilor pe scoala se constituie din reprezentantii claselor in primele 2 saptamani de scoala. caz in care elevii se considera retrasi. 183. in cazul exmatricularii. e. 188 lit. liceal.Art. in cazul in care elevul inscris/ admis la invatamantul secundar superior si postliceal nu se prezinta la cursuri in termen de 20 de zile de la inceperea lor fara sa justifice absentele.relatiilor elev . Fiecare clasa desemneaza 2 reprezentanti (seful clasei. (2) Art. scoala primitoare este obligata sa solicite situatia scolara a elevului in termen de cinci zile. elev – elev .15 membri (presedinte loctiitor. Dupa aprobarea transferului.profesor. Scoala de la care se transfera elevul este obligata sa trimita. postliceal sau profesional. b.activitatii didactice . la cererea scrisa a elevului/parintelui/tutorelui legal. responsabilii pe ani de studii. 182. c) Consiliul elevilor analizeaza problemele elevilor si propune masuri privind imbunatatirea: .integrarea socio – profesionala . b) Consiliul elevilor este condus de un birou.

acesta avand obligatia de a o prezenta conducerii liceului pentru aprobare in termen de 3 zile de la inregistrare.examineaza toti elevii din clasele prevazute de reglementarile M. . celor interesati.locul desfasurarii actiunii . 98 din Regulamentul unitatilor scolare.data desfasurarii . Grupul de initiativa va formula o cerere (cu minimum 2 saptamani inainte) din care sa reiasa: .componenta grupului (nume. acesta va fi schimbat dupa un semestru scolar. Cererea va fi apoi inregistrata la secretariat.activitati . 186. clasa) . Din partea Consiliului de Administratie activitatea va fi coordonata de consilierul pentru probleme educative si activitati extracurriculare. un exemplar se depune la consilierul educativ.S. 146 din Regulamentul unitatilor scolare si prezentul regulament.angajamentul de a respecta prevederile art. Atributiile medicului scolar 1. Art.din timpul liber Problemele si masurile propuse vor fi aduse la cunostinta Consiliului de Administratie al liceului care va lua masuri de solutionare a acestora. XIII) in vederea aprecierii nivelului de dezvoltare fizica si a depistarii precoce a unor eventuale afectiuni. La intrunirile Consiliului si biroului se intocmesc procese verbale. Preventive Servicii individuale .garantiile privind asigurarea securitatii persoanelor si bunurilor . d) Consiliul elevilor isi desfasoara activitatea pe baza unui plan semestrial propus de birou si a unui grafic de intruniri (problematica si data). Aceste documente vor fi transmise in copie Consiliului de Administratie al liceului. Scoala garanteaza libertatea de reuniune a elevilor conform Conventiei cu privire la drepturile copilului si art. prenume. 185. Cabinetul medical scolar Art. Aceste solutii vor fi transmise de Consiliul elevilor. Cererea va fi avizata de presedintele Consiliului elevilor care va desemna un membru al sau sa raspunda de atiunea respectiva. pentru examenul de bilant al starii de sanatate (XII.conducatorul activitatii . Daca presedintele Consiliului elevilor nu va aduce la cunostinta Consiliului de Administratie problemele si masurile inaintate de sefii claselor.

S. etc. - Servicii colective . in limita competentelor sale.vizeaza documentele medicale la terminarea liceului.examineaza elevii care vor pleca in diverse tipuri de tabere. personalul didactic auxiliar si personalul administrativ. in focarele de boli transmisibile.verifica efectuarea periodica a examenelor medicale stabilite de reglementarile M. 2.) . .initiaza si controleaza diverse activitati de educatie sanitara.Acorda primul ajutor la nevoie elevilor si personalului angajat din unitatea scolara.S.initiaza cursuri de combatere. BDA. de catre personalul didactic.educativ. .P.elibereaza adeverintele medicale la terminarea liceului. Depisteaza. .urmareste modul de respectare al normelor de igiena a procesului instructiv .Acorda consultatii curente la solicitarea elevilor. . . Initiaza actiuni de prelucrare antiparazitara (pediculoza.efectueaza triajul epidemiologic dupa fiecare vacanta scolara sau ori de cate ori este nevoie: depisteaza anginele streptococice si urmareste tratamentul cazurilor depistate. . . scabie) si antiincfetioase . eliberand vize in acest scop elevilor care urmeaza sa participe la competitiile sportive scolare. izoleaza si declara orice boala infectiocontagioasa. .elibereaza documente medicale pentru scutiri de efort fizic si de anumite conditii de munca la elevii cu tulburari in starea de sanatate in cadrul instruirii practice in atelierele solare. aplicand masurile corective prevazute de lege.examineaza. . sub indrumarea I.constata abaterile de la normele de igiena.controleaza respectarea normelor de igiena in spatiile de invatamant.(dezinfectie si dezinsectie) in focarele scolare (TBC. . .examineaza elevii care vor fi supusi imunizarilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale si supravegheaza efectuarea vaccinarilor.elibereaza scutiri medicale pentru absente pe motive de boala la cursurile scolare teoretice si practice. . .J. Curative . infectii streptococice. .

b) avertisment. de indrumare si control din invatamant.. d) suspendarea pe o perioada de pana la 3 ani a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei functii de conducere. personalul didactic auxiliar.materiala si de medicamente a cabinetului medical din scoala conform baremurilor in vigoare.sanitar din cabinetul medical. acumulat cand este cazul cu indemnizatia de conducere. Art. trateaza elevi bolnavi din infirmieriile scolare. care se pot aplica personalului prevazut in articolul 195. . sanctiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate personalului didactic sunt cuprinse in legea nr. de indrumare si control. in raport cu gravitatea abaterilor. precum si cel de conducere.Examineaza. .raspunde de perfectionarea profesionala a cadrelor in subordine. intocmind fisa de prezenta necesara stabilirii drepturilor salariale. e) destituirea din functia de conducere. . 187. constituite abatere disciplinara si se sanctioneaza. Sanctiuni disciplinare a) incalcarea cu vinovatie a obligatiilor de munca inclusiv a normelor de comportare. Organizarea activitatii si conducerea dispensarului scolar: Doctorul organizeaza si raspunde de intreaga activitate si de indeplinirea atributiilor cadrului mediu din cabinetele medicale din scolile arondate. Art. izoleaza.solicita institutiilor ierarhic superioare dotarea tehnico . care prevede urmatoarele: Art. de indrumare si de control din invatamant raspund disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce le revin. c) diminuarea salariului de baza.organizeaza programul de lucru al cadrului medico . 188. Personalul didactic de predare. 128/1997 privind statul personalului didactic. potrivit contractului individual de munca. sunt: a) observatie scrisa. . 3. de indrumare si control cu pana la 15% pe o perioada de 1 la 6 luni. Sanctiunile disciplinare. precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza intereselor invatamantului si prestigiul institutiei. b) indiferent de functia pe care o are persoana care a savarsit-o. 189.

audierea celui in cauza si verificarea sustinerilor acestuia facute in aparare. 193. iar ceilalti sunt cadrele didactice care au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea. (3) Comisia de cercetare este numita de Consiliul profesoral al unitatii respective pentru invatamantul preuniversitar Art. propunerea de sanctionare se face de catre director sau cel putin 1/3 din numarul total al membrilor Consiliului de administratie sau al Consiliului profesoral. desi a fost instintat inscris cu minimun 48 ore inainte. precum si de a da declaratii scrise. In comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din invatamantul preuniversitar pot fi inclusi si inspectori scolari. din care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau un reprezentant al salariatilor. 192.f) desfacerea disciplinara a contractului de munca. imprejurarile in care au fost savarsite. Acelasi drept il au si organele ierarhic superioare. Art. Art. existenta sau inexistenta vinovatiei precum si orice alte date concludente. In cazul cercetarii abaterii rezumate se stabilesc faptele si urmarile acestora. (1) Cercetarea propunerii de sanctionare si comunicarea deciziei se fac in termen de cel mult 30 de zile de la data constatarii abaterii consemnata in . Acelasi drept il au si organele ierarhic superioare. (1) In unitatile invatamantului preuniversitar. Audierea celui cercetat si verificarea apararii acestuia sunt obligatorii. (1) Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa efectuarea cercetarii faptei sesizate in scris. 190. de indrumare si control din inspectoratele scolare si din unitatile din subordine.198 se constituie comisii formate din 3-5 membrii . (2) Pentru personalul de conducere. (2) Pentru cercetarea abaterilor savarsite de personalul didactic prevazut la art. Refuzul celui cercetat sa se prezinte la audiere. se constata prin proces verbal si nu impiedeca finalizarea cercetarii. propunerea de sanctionare se face de inspectorul scolar general sau de cel putin 1/3 din numarul total al membrilor Consiliului de administratie. 191. Cadrul didactic cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele acuzarii si sa-si produca probe in aparare Art.

sanctiunile prevazute la art. de catre autoritatea prevazuta la art. aplicate personalului de conducere. 200. In cazul in care cel sanctionat nu a mai savarsit abateri disciplinare in cursul unui an de la aplicarea sanctiunii. (4) Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat. 198. persoanele sanctionate au dreptul de a contesta in termen de 15 zile de la comunicare decizia respectiva. 3. d-f de catre inspectorul scolar general. 116. (3) Sanctiunile prevazute la art. lit. pentru sanctiunile prevazute la art. a-c ce comunica celui in cauza printr-o decizie scrisa.condica de inspectii sau la registratura generala a unitatii scolare. iar cele de al art. d-f . mustrare b. cu: a. autoriatea care a aplicat sanctiunea prevazuta la art. 116. Sanctiunile cu caracter disciplinar care pot fi aplicate personalului Tesa sunt cele prevazute in Codul Muncii. (2) In invatamantul preuniversitar. potrivit legii. a-c si la colegiul central de disciplina al Ministerul Educatiei. care a numit aceasta comisie. (2) In invatamantul preuniversitar. constituie abatere disciplinara. 100 si anume: incalcarea cu vinovatie de catre cel incadrat in munca indiferent de functia sau postul pe care-l ocupa. Art. Art. 195. de indrumare si control se comunica de catre autoritatea care a facut numirea in functie. a obligatiilor sale. (1) Sanctiunea se stabileste. alin. lit. dupa caz. 116. pe baza raportului de cercetare. (3) Hotararea acestor colegii se comunica persoanei in cauza in termen de 20 de zile de la sesizare. avertisment c. inbunatatindu-si activitatea si comportamentul. art. 198. lit. retragerea uneia sau mai multor gradatii sau trepte de salarizare pe o . lit. a-c poate dispune ridicarea si radierea sanctiunii. 194. care se sanctioneaza. Persoanei nevinovate i se comunica in scris inexistenta faptelor pentru care a fost cercetata. lit. de catre directorul unitatii de invatamant. facandu-se mentiunea corespunzatoare in statul personal de serviciu al celui in cauza. inclusiv a normelor de comportare. la colegiul de disciplina de pe langa Inspectoratul Scolar pentru sanctiunile prevazute la art. 116. Cercetarii si Inovarii.

J. si sesizarile se inregistreaza in registrul de intrari/iesiri. Dispozitii Finale Art. Abaterile disciplinare savarsite de catre o persoana incadrata in munca in timpul delegarii in alta unitate se sanctioneaza de conducerea unitatii care a delegat-o. Sesizarile si reclamatiile se indosariaza intr-un dosar special. 198. reclamatiile si sesizarile anonime nu se iau in consideratie. Art. 201. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricarui alt fond destinat derularii evaluarilor nationale (examen de bacalaureat. in cadrul aceleiasi profesii. desfacerea disciplinara a contractului de munca Abaterile disciplinare savarsite de o persoana incadrata in munca in perioada detasarii in alta unitate se sanctioneaza de catre conducerea unitatii la care acesta este detasata . in cazul celor incadrati la nivelul de baza. In unitatile de invatamant preuniversitar. Solicitantii vor primi raspuns in termen de o luna. Colegiul Tehnic . reclamatiile. organizatiile guvernamentale si nonguvernamentale sunt directorii liceului sau profesorii desemnati.Argeş. a) Prezentul regulament va fi adus la cunostinta elevilor si a . 200. diminuarea acestuia cu 5-10% pe aceiasi perioada.perioada de 1-3 luni sau. judetene.S.J. fumatul este interzis. Art. retrogradarea in functie sau in categorie. V – Relatiile liceului Art. 197. sefilor comisiilor metodice si tuturor catedrelor didactice desemnate de liceu in acest scop. Art. 199. politia. d. Cererile. Reprezentantii liceului in relatiile cu comunitatea locala. Liceul are relatii cu autoritatile locale.Dimitrie Dima’’se afla in subordinea directa a I. Cap..S. Responsabilitatea mentinerii unei relatii permanente cu I. revine directiunii scolii. pe durata de 1-3 luni f. reducerea salariului sau reducerea indemnizatiei de conducere pe durata de 1-3 luni cu 5-10% e. 196. biserica si alte institutii guvernamentale si neguvernamentale. Art. conform legii. examene de absolvire).

2010.08.09. directorul va incheia cu parintele / elevul de clasa IX – XIII. prezentul Regulament de ordine interioara intra in vigoare incepand cu data de 14. c. .parintilor acestora/reprezentantilor legali ai acestora. conducerea scolii are dreptul de a aduce modificari si complectari prezentului regulament in caz de necesitate. d. dupa modelul din anexa. acord de parteneriat scoala-familie.2009 si ramane valabil pana in data de 31. b. a. In baza prezentului regulament si a regulamentului intern al unitatii scolare. intreg personalul scolii are obligatia de a cunoaste si de a respecta prevederile prezentului regulament.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful