COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE DIMA” AN SCOLAR 2009 / 2010

REGULAMENT INTERN I. DISPOZITII GENERALE Art. 1. Prezentul regulament contine reguli si norme de disciplina, in comformitate cu Constitutia Romaniei, cu Legea Invatamantului nr.84/1995, republicatã cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, cu actele normative elaborate de MEC si respectiv ISJ Arges. Art. 1a. Regulamentul contine normele de organizare si functionare ale COLEGIULUI TEHNIC” DIMITRIE DIMA”, prevederile sale fiind obligatorii pentru elevi, profesori, parinti si personalul scolii, didactic si nedidactic. Art. 2. Respectarea regulamentului si a normelor de disciplina este obligatorie pentru toate persoanele incadrate in munca in unitate ( indiferent de durata contractului de munca, precum si a celor care lucreaza in cadrul unitatii ca detasati sau suplinitori, elevi si parinti, tutori legali ) care vin in contact cu unitatea de invatamant. Art. 3. Activitatea de instruire si educatie din cadrul unitatii de invatamant se desfasoara potrivit principiilor din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, ale Conventiei cu privire la Drepturile Copilului si potrivit actelor normative generale si speciale. Art. 4. Invatamantul preuniversitar din cadrul COLEGIULUI TEHNIC,,DIMITRIE DIMA’’este organizat potrivit legii in urmatoarele forme de invatamant: invatamant de zi, liceal tehnic , (clasele a IX –a - a XIII-a), Scoala de Arte si Meserii (clasa a X –a), clasa a XI-a An de completare ) , invatamant seral prin ruta progresiva (clasa a XII -a), invatamant frecventa redusa (clasele a XII-a, a XIII-a), Scoala de Maistri. Art. 5. Potrivit legii, in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar sunt

interzise crearea si functionarea oricaror formatiuni politice, desfasurarea activitatilor de propaganda politica, prozelitism religios, orice forma de activitate care incalca normele generale de moralitate si care pun in pericol sanatatea fizica sau psihica a elevilor. Art. 6. Prin ordin al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, se stabileste structura anului scolar (perioadele cursurilor, vacantelor, ale sesiunilor de examene ). In situatii obiective, bine intemeiate ( epidemii, calamitati naturale etc ) cursurile scolare pot fi suspendate pe o perioada determinata. Suspendarea cursurilor scolare se poate face dupa caz: - la nivelul unitatii de invatamant, la cererea directorului, cu aprobarea inspectorului scolar general - la nivelul grupurilor de unitati din acelasi judet , la cererea inspectoratului scolar , cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii - suspendarea temporara a cursurilor va fi urmata de masuri privind parcurgerea integrala a programei scolare. Aceste masuri vor fi stabilite prin decizia directorului unitatii de invatamant si vor fi controlate de Inspectoratul Scolar Judetean ARGES. Art. 7. Invatamantul preuniversitar, formatiunile de studiu cuprind, clase pe ani de studiu conform art. 158 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 8. Clasele din invatamantul liceal (in cadrul aceluiasi profil/calificări profesionale) se constituie in functie de oferta educationala a unitatii de invatamant ( inclusiv de limbile moderne ), de optiunile elevilor si de alte criterii proprii cuprinse in regulamentul de ordine interioara , luand in considerare mediile generale + mediile de la disciplinele de specialitate + optiunile elevilor. Art. 9. In cadrul Colegiului Tehnic '' DIMITRIE DIMA'' cursurile de zi se desfasoara in 2 schimburi, exceptie facand activitatea practica. Activitatea practica se va desfasura in cabinete, în atelierele din incinta scolii sau agentii economici conform protocoalelor de instruire practica, iar cursurile se vor desfãsura in corpul ‘ clădire şcoală ‘ si ‘ ateliere‘. Activitatea extracurriculara se poate desfasura si in alte spatii cu acordul conducerii Colegiului Tehnic '' DIMITRIE DIMA'' .

II. ORGANIZAREA INSTITUTIEI DE INVATAMANT Art. 10. Conducerea scolii este asigurata de Consiliul profesoral, Consiliul de administratie ca organe de decizie si directiune, Comisii de catedra, Comisii de lucru, Consiliile profesorilor claselor ca organe de lucru. Organigrama liceului care se aproba in fiecare an de catre Consiliul profesoral la propunerea Consiliului de administratie este parte a prezentului regulament. Aceste organe isi desfasoara activitatea pe baza unor planuri de munca anuale si semestriale supuse aprobarii Consiliului de administratie inainte de inceperea cursurilor. Art. 11. Fiecare comisie va avea o mapa care va contine: dosarul de procese-verbale, structura comisiei, regulamentul de functionare al comisiei si alte acte normative privind activitatea comisiei, planurile de activitate, alte materiale. Mapa este administrata de responsabilul comisiei, si va fi pastrata la directorul adjunct. Acestea vor fi inmanate sefului de comisie, sub semnatura. Art. 12. Procesele verbale intocmite la fiecare sedinta vor consemna ordinea de zi, absentele motivate sau nu, hotararile aprobate. Vor fi semnate de cei prezenti, iar cei absenti vor semna ulterior de luare la cunostinta. Art. 13. La inscrierea in invatamantul liceal si la scoala de maistri continuitatea studiului limbilor moderne se asigura in functie de oferta educationala a unitatii de invatamant, clasele fiind constituite in functie de oferta educationala si optiunile elevilor. III. ORGANE DE DECIZIE 2.1. Consiliul profesoral Art. 14. Consiliul profesoral are rolul de decizie in domeniul instructiveducativ. Art. 15. Participarea la sedintele Consiliului profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice, iar absenta nemotivata de la sedinte se considera abatere disciplinara.

Art. 16. Secretarul Consiliului profesoral are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele verbale ale sedintelor Consiliului profesoral. Art. 17. La sfarsitul fiecarei sedinte a Consiliului profesoral toti membrii si invitatii au obligatia sa semneze procesul verbal incheiat cu aceasta ocazie. Art. 18. Registrul de procese verbale este insotit de dosarul care contine anexele proceselor verbale (rapoarte, programe, informari, solicitari, memorii, sesizari). Cele 2 documente oficiale se pastreaza intr-un fiset securizat ale carui chei se gasesc la secretarul scolii. Art. 19. Consiliul profesoral se constituie din profesorii care au baza in liceu (mai mult de 9 ore/saptamana) si care au obligatia de a participa la toate sedintele Consiliului. Ceilalti profesori pot participa la sedinte in calitate de invitati. Art. 20. Presedintele Consiliului profesoral este directorul scolii. Art. 21. Data sedintelor ordinare se anunta cu 5 zile inainte. Sedintele extraordinare se anunta cat mai operativ. Art. 22. Hotararile Consiliului profesoral se adopta cu majoritate simpla si sunt obligatorii pentru tot personalul si toti elevii. Art. 23. Consiliul profesoral are urmatoarele atributii: a. dezbate, avizeaza si propune spre aprobare Consiliului de administratie planul de dezvoltare al scolii. b. aproba reprezentantii sai in Consiliul de administratie. c. dezbate si aproba variante de proiecte curriculare, profilul liceului, numar de clase formate si profilul acestora. d. aproba proiectul planului de scolarizare. e. valideaza situatia scolara la sfarsit de semestru si de an scolar. f. decide asupra aplicarii de recompense sau de sanctiuni in conformitate cu prezentul regulament. g. absenta nemotivata la Consiliul profesoral atrage pierderea punctajului corespunzator din fisa de evaluare. h. numeste Comisia de cercetare a faptelor care constituie abateri

disciplinare. i. stabileste sanctiuni disciplinare pe baza raportului Comisiei de cercetare j. valideaza notele la purtare mai mici de nota 7 k. dezbate si avizeaza regulamentul intern al unitatii de invatamant.

2.1.2. Consiliul de administratie Art. 24. Consiliul de administratie are rol de decizie in domeniul organizatoric si administrativ. Atributii: - Aproba planul de dezvoltare al scolii; - Elaboreaza fisele si criteriile de evaluare specifice unitatii de invatamant in vederea acordarii calificativelor anuale, primelor lunare si salariilor de merit; - Acorda calificativele anuale ale intregului personal didactic salarizat; - Aproba acordarea salariului de merit; - Stabileste componenta si atributiile comisiilor de lucru; - Aproba acordarea burselor scolare; - Avizeaza planul anual de venituri si cheltuieli; - Avizeaza proiectele de plan de scolarizare si de state de functii; - Stabileste structura si numarul posturilor pentru personalul didactic auxiliar. Art. 25. Consiliul de administratie este constituit din 9 - 15 membri. Componenta Consiliului de administratie este in conformitate cu art. 35 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si art 3 din regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Administratie. Secretarul Consiliului de administratie este numit de catre director dintre membrii acestuia, avand atributia de a consemna intr-un registru special procesele verbale ale sedintelor. Din Consiliul de administratie fac parte: directorul unitatii, directorul adjunct, reprezentantul consiliului local, reprezentantul primariei, reprezentantul agentilor economici, 1 – 5 reprezentanti ai cadrelor didactice, un reprezentant al parintilor (de regula presedintele Comitetului reprezentativ al parintilor) si un reprezentant al elevilor (presedintele Consiliului elevilor). Alegerea Consiliului de administratie se face pe o perioada de 1

27. se leaga si se numeroteaza pe ultima foaie. 30. Presedintele Consiliului este directorul. Presedintele stampileaza si semneaza pentru autentificarea numarului de pagini. Art. Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna pe baza unui grafic stabilit la inceputul anului scolar (convocarea se face cu minimum 48 ore inainte) precum si in sedinte extraordinare la solicitarea directorului sau a 1/3 din membrii sai. 29. 2. Cele 2 documente oficiale se pastreaza in biroul directorului intr-un fiset securizat ale carui chei se gasesc la dispozitia presedintelui si secretarului consiliului. Art.an. .1. Consiliul pentru curriculum Art. La sedintele Consiliului de administratie participa. 26. Procesele verbale se scriu in registrul de procese verbale ale Consiliul de administratie care se inregistreaza la unitatea de invatamant pentru a deveni document oficial. Registrul de procese verbale este insotit de dosarul care contine anexele proceselor verbale. Presedintele Consiliul de administratie este directorul scolii. ca observator. Art. consilierul psihopedagogic si consilierul pentru probleme educative si activitati extracurriculare. In calitate de invitati pot participa reprezentanti ai parintilor si elevilor. discipline optionale.3. Consiliul pentru curriculum elaboreaza: a. Art. Secretarul Consiliului de administratie are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele verbale ale sedintelor Consiliul de administratie. 31. Sedintele extraordinare se convoaca cat mai operativ ( ultima zi de luni din luna ). 28. Art. atunci cand sunt discutate probleme specifice activitatii elevilor sau a comitetelor de parinti sau atunci cand prezenta acestora este necesara. liderul sindical. directorii scolii. Componenta consiliului este aprobata in fiecare an scolar de Consiliul profesoral. Consiliul pentru curriculum este compus din responsabilii tuturor catedrelor. proiectul curricular al scolii: trunchi comun. Punctul sau de vedere se consemneaza in procesul verbal – liderul semneaza procesul verbal.

Comisia dirigintilor si Consiliul consultativ al elevilor. oferta educationala a scolii si strategia promotionala.Comisiaachizitie carte in biblioteca scolara.2. Art. metodologia de evaluare. profesionala. 2.( pe arii curriculare ) 2.13. Comisia tehnica P. Comisiile de catedra b.4. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in procesul de invatamant si reforma educationala.finalitati si obiective ale scolii.2.2. Comisia de monitorizare a ritmicitatii notarii si absentelor.Comisia pentru programe si proiecte de dezvoltare. 2. 2. b.S.2.10.12. Comisia pentru orar 2.2. Comisia educativa avand in subordine Consiliile profesorilor claselor.3.2. 2. 33. e.2. 2.2.2.2. c.2. Comisia de arhivare documente. Comisia de inventariere ( subcomisii: receptie. 2.6. Comisia de perfectionare metodica. Comisia pentru serviciul pe scoala.2. olimpiade si concursuri scolare. Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare.7. 2.2. d.16.5.14.2. Organele de lucru sunt urmatoarele: 2. 32. 2.2.2.2. si protectie civila. Organe de lucru Art. programe si planuri anuale si semestriale Documentele elaborate sunt supuse aprobarii Consiliului profesoral. casare) 2.11.8. Comisia de securitate si sanatate in munca . Comisiile de catedra. Comisia pentru relatii comunitare si imaginea scolii.1.2. Consiliul pentru curriculum are in subordine urmatoarele comisii: a. 2. Comisia de perfectionare metodica c. Comisia pentru activitati extracurriculare . criterii de selectie ale elevilor.8. Comisia pentru orar.I. 2. metodologia de aplicare a activitatii de consiliere si orientare. 2. Comisia de orientare scolara. criterii de clasificare a optiunilor elevilor si de intocmire corecta a schemelor orare. Comisia de coordonare si gestionare a activitatilor din internat si .9.2.10. 2. 2.2. inventariere. 2.15. 2.

Nume şi prenume Statut Specialitatea Vechim e Grad didactic Studii an absolvire Ultimul stagiu de formare Adresă telefon Activităţi în timpul anului .18 Comisia Burse si bani de liceu. semestriale si pentru perioada de evaluare (individuale sau colective).Lista manualelor si optiunea pentru anul in curs pe clase . Comisiile de catedra se constituie pe arii curriculare.CV membri .Oferta catedrei pentru disciplinele la decizia scolii . Comisiile se constituie anual (Consiliul de administratie putand decide formarea si altor comisii).Repartizarea responsabilitatilor in catedra .Incadrarea .Planul anual de activitate al catedrei . Art. olimpiade. iar sefii comisiilor sunt numiti de Consiliul de administratie. 34. in fiecare an. pana la sfarsitul anului scolar curent.Cercuri (tabel nominal cu elevii participanti. programul) . Art.Graficul interasistentelor .17. Art.Tabel cu membrii catedrei Nr.2.Situatii statistice (elaborate de catedra) care sa sintetizeze activitatea catedrei si evolutia rezultatelor elevilor (la invatatura. 2. .cantina. tinandu-se cont de continuitate si de planul de scolarizare aprobat de ISJ ARGEŞ. 2. Daca din catedra fac parte profesori din mai multe discipline seful catedrei numeste cate un responsabil pentru fiecare dintre disciplinele componente. planificarea calendaristica. Comisiile de catedra elaboreaza.Programele disciplinelor optionale (avizate de ISJ) Planificarile anuale.Tematica sedintelor de catedra (una pe luna) . 33. conform hotararii Consiliului de administratie. Comisia de coordonare si gestionare a activitatilor din ateliere. Documentele catedrei sunt: .2. tematica. 35.Lista proiectelor catedrei . o preincadrare a profesorilor pentru anul scolar urmator. crt. .

conducerea scolii va face precizarile necesare. Informari periodice (privind rezultatele elevilor. 2. Comisia educativa coordoneaza activitatea educativa.concursuri).2. Comisia educativa se constituie la inceputul fiecarui an scolar.2. . Art. fiind formata din comisia dirigintilor. 38. parcurgerea materiei. etc. Art. Comisia dirigintilor este alcatuita din dirigintii tuturor claselor. Art. Seful comisiei educative este consilierul pentru probleme educative si activitati extracurriculare. . Daca seful catedrei respective nu va indeplini toate aceste atributii. In acest sens. responsabilul de proiecte. comisia pentru organizarea serbarilor si a manifestarilor permanente. Comisia educativa coordoneaza parteneriatele.Regulile de evaluare specifice disciplinei (individuale sau colective). in anul scolar urmator nu are voie sa candideze din nou la aceeasi functie. Art. 42. Comisiei pentru burse. iar responsabilii pe fiecare ciclu /an de studiu (IX. planul anual al catedrei vor fi elaborate si discutate la inceputul anului scolar. 39.XIII) sunt desemnati de catre Consiliul de Administratie si propusi spre validare Consiliului profesoral. Programele. etc) catre Consiliul de administratie. Art. Consiliul elevilor. pana la 30 ale fiecarui luni. XI. . psiholog scolar. 37. planificarile. Comisia educativa coordoneaza activitatea Consiliilor clasei. comisia de activitati extracurriculare. ritmicitatea notarii. Comisia educativa se intruneste de doua ori pe semestru si de cate ori responsabilul sau directiunea considera necesar. raspunde de colaborarea liceului cu alti factori educationali: familia. Comisia de proiecte si programe educative Art. 41. 36.Responsabilii de catedra sa puna la dispozitia Consiliului de administratie propunerile lunare argumentate pentru premieri. Comisiei de organizare a serviciului pe scoala si a Comisiei de activitati extracurriculare. Art. conform unui grafic stabilit de acesta la inceputul anului scolar. X. XII. comunitatea locala. 40.

Serviciul elevilor se desfasoara astfel: A ) SERVICIUL PE CLASA . burete si stergerea tablei. pervaze. a. unul la comisie si unul la secretariat. Dirigintii si profesorii de serviciu asigura instruirea elevilor de serviciu. • Verifica prezenta la ore a colegilor de clasa si comunica profesorilor numele elevilor absenti.dirigintii vor stabili grupe de câte 2 elevi care vor efectua zilnic serviciul pe clasa . in cancelarie si la avizierul de la intrarea in liceu. Comisia afiseaza planificarea profesorilor de serviciu pe liceu. • Inspecteaza starea bunurilor din clasa la inceperea si la sfârsitul orelor de curs si incheie un proces verbal intr-un caiet special apartinând fiecarei clase. Planificarea se face in doua exemplare. uda florile. Art. Comisia de organizare a serviciului pe liceu este formata din doi membri si este condusa de un responsabil desemnat de Consiliul de administratie la inceputul fiecarui an scolar. 45. • Atrag atentia elevilor neglijenti sau care in mod intentionat conduc la deteriorarea salii de clasa. Art. Comisia organizeaza serviciul pe liceu pentru profesori si elevi. 44. Serviciul pe liceu • . sterg praful de pe banci. Atentie deosebita la folosirea gumei de mestecat care este interzisa in timpul orelor. 46. 43. Art.elevii de serviciu au urmatoarele atributii : • Se prezinta la cursuri cu 10 minute inainte de inceperea acestora si parasesc ultimii sala de clasa. • Asigura pastrarea curateniei in clase in timpul programului atentionând elevii care produc dezordine. • Predau sala de clasa pe baza de proces verbal elevilor de serviciu din schimbul de dupa amiaza sau personalului de serviciu.Art. • Aerisesc clasa. Asigura creta. lambriuri. prosop.

). echipe sportive • coordoneaza pregatirea si desfasurarea serbarilor scolare. Legii 109/1999 fiecare profesor trebuie sa faca de serviciu. programul cercurilor • propune activitati pentru petrecerea timpului liber (spectacole. Comisia de activitati extracurriculare Art. vacante).2. 49. stiintific.Serviciul profesorilor Zilnic.). Art. timp liber. 47. incendii. Se alege cate un responsabil (sportiv. etc. 2. • organizeaza serviciul pe scoala si prezinta elevilor de serviciu sarcinile pe care le au in timpul serviciului. • anunta conducerea scolii si concomitent organele de ordine si de interventie in cazul producerii unor evenimente deosebite (furturi.3. elevii participanti. serviciul pe scoala va fi asigurat de profesorii programati (conf. • intocmeste la sfarsitul programului un proces verbal in care consemneaza modul in care s-a desfasurat programul si evenimentele deosebite care au avut loc in timpul serviciului. amenintari prin telefon. pe ani de studiu si pe tipuri de activitati.) • organizeaza activitatea elevilor. tabere. • supravegheaza sa nu se exercite presiuni si amenintari asupra elevilor. a concursurilor scolare. Sarcinile profesorilor de serviciu: • se prezinta la scoala cu 15 minute inainte de inceperea programului. • semnaleaza absenta de la program a cadrelor didactice. face parte din Comisia de activitati extracurriculare. Comisia are urmatoarele atributii: • centralizeaza: cercurile propuse de fiecare catedra. Daca profesorii de serviciu nu-si realizeaza atributiile vor fi depunctati in fisa de evaluare anuala. balului bobocilor. artistic. Art. formatiei de dansuri.. seri distractive. 48. Subcomisia pentru organizarea serbarilor si a manifestarilor permanente. • supravegheaza starea de disciplina a elevilor in timpul pauzelor.. . Componenta comisiei este stabilita de Consiliul de Administratie.

pe discipline inrudite sau pe arii curriculare. comisii de jurizare. • Subcomisia intocmeste un dosar al activitatilor desfasurate care va cuprinde toate materialele editate cu acest prilej (program. Comisia de perfectionare metodica Art. si a modului de aplicare a acestora.) si care va fi pastrat la biblioteca liceului. 51.4. fiind formata din 5 membri. festivitate). premii obtinute. elaboreaza programe de activitati semestriale si anuale. c. . b. • Subcomisia asigura popularizarea acestei activitati. pe discipline de studiu. d. Atributiile catedrelor/comisiilor metodice sunt urmatoarele: a. subcomisia va fi desemnata anual de Consiliul de administratie. programe scolare. Art. transmiterea invitatiilor. Scopurile Comisiei de perfectionare metodica sunt: • sprijinirea personalului didactic in aplicarea reformei sistemului educational si in imbunatatirea activitatii didactice • informarea prompta a personalului didactic cu privire la planuri de invatamant. conducatorii formatiilor artistice. Constituirea Comisiei metodice: 1. premii.Este formata din dirigintii claselor . seful comisiei fiind responsabilul cu dezvoltarea profesionala din unitatea de invatamant. catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri. • Subcomisia in colaborare cu Comitetul de parinti asigura premierea (diplome. resurse materiale si umane. elaboreaza propunerile pentru oferta educationala a unitatii de invatamant si strategia acesteia. Art.. elevi. consiliaza cadrele didactice in procesul de elaborare a proiectarii didactice si a planificarilor semestriale. 52. • 2. pana la 15 octombrie. etc. etc. 50. In cadrul aceleiasi unitati de invatamant. curriculum. • Subcomisia stabileste calendarul activitatilor. Art. 54. Comisia se intruneste lunar si ori de cate ori este nevoie. Art.2. finalitati. disciplinele la care se organizeaza sesiuni de referate. propune juriul fiecarei manifestari. curriculum la decizia scolii. elaboreaza instrumentele de evaluare si notare. 53. Comisia de perfectionare metodica se constituie la inceputul fiecarui an scolar. cuprinzand obiective. titluri de referate.

implementeaza si amelioreaza standardele de calitate specifice. i. 58. g. Seful catedrei/comisiei metodice are obligatia de a participa la toate actiunile initiate de director si de a efectua asistente la orele de curs. din cel putin un parinte delegat al comitetului de parinti al clasei si din liderul . organizeaza si raspunde de desfasurarea recapitularilor finale. seful de catedra / comisie metodica stabileste atributiile fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice. asupra activitatii catedrei/comisiei metodice. Art.2. la cei nou veniti. Consiliul clasei Art. Seful catedrei/comisiei metodice raspunde in fata directorului si a inspectorului de specialitate de activitatea profesionala a membrilor acesteia.. schimburi de experienta etc. Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare si de instruire practica care preda la clasa respectiva. cu precadere la stagiari si la cadrele didactice nou venite in unitatea de invatamant. lectii demonstrative. analizeaza periodic performantele scolare ale elevilor. l. in special la profesorii stagiari. seful de catedra efectueaza asistente la lectiile cadrelor didactice si a cadrelor didactice de instruire practica din cadrul catedrei. Sedintele catedrei/comisiei metodice se tin lunar. k. h. m. Art. in baza unui raport bine documentat. dupa o tematica aprobata de directorul unitatii de invatamant sau ori de cate ori directorul sau membrii catedrei/comisiei considera ca este necesar. f. monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa si modul in care se realizeaza evaluarea elevilor.e. organizeaza activitati de formare continua si de cercetare – actiuni specifice unitatii de invatamant. Art. sau la cei in activitatea carora se constata disfunctii in procesul de predare-invatare sau in relatia profesorelev. 55. organizeaza activitati de pregatire speciala a elevilor pentru examene si concursuri scolare. 2. seful de catedra / comisie metodica evalueaza activitatea fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice si propune consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora. elaboreaza informari semestriale si la cererea directorului.5. j. pe care le prezinta in consiliul profesoral . 57. 56.

Dirigintele isi proiecteaza si isi desfasoara activitatea potrivit sarcinilor prevazute de planul anual al unitatii de invatamant si in acord cu . .00. Art. Art. 61. Art. dirigintelui.analizeaza.stimularea elevilor cu ritm lent de invatare.participa la intalniri cu parintii si elevii. . Consiliul clasei are urmatoarele atributii: . care predau la clasa respectiva. dar. Functia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de director cu aceasta responsabilitate. progresul scolar si comportamentul fiecarui elev. in situatii deosebite. directorului. 59. . in scris parintele. ori de cate ori este nevoie. .armonizarea cerintelor educative ale personalului didactic de predare si instruire practica cu solicitarile elevilor si parintilor.stabileste masuri de asistenta educationala atat pentru elevii cu probleme de invatare sau de comportament. Consiliul clasei isi desfasoara activitatea la nivelul fiecarei clase avand ca principale obiective: .propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei. 62. semestrial. . Presedintele consiliului clasei este dirigintele. la solicitarea dirigintelui sau a 1 / 3 dintre parintii elevilor clasei. cel putin o data pe semestru. cat si pentru elevii cu rezultate deosebite. Art. . semestrial si informeaza. sanctiunile disciplinare prevazute pentru elevi de prezentul regulament si de regulamentul de ordine interioara. dupa caz. .elaboreaza aprecieri sintetice despre progresul scolar si comportamentul fiecarui elev.organizarea de activitati suplimentare cu elevii capabili de performante scolare.propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite. Art. in functie de comportarea acestora in unitatea de invatamant si in afara acesteia si propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7. 63. 60. Coordonarea activitatii claselor de elevi se realizeaza prin diriginti numiti de directorul unitatii de invatamant dintre cadrele didactice de predare si de instruire practica si cu experienta.propune. .evaluarea progresului scolar al elevului. . consiliului profesoral. 64.elevilor clasei respective. Art.

analizeaza periodic situatia la invatatura a elevilor. . familiile elevilor in legatura cu situatiile de corigenta. sanctionari disciplinare. . in acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi. cu consilierul scolar in vederea armonizarii influentelor educative si pentru a asigura coeziunea clasei de elevi.motiveaza absentele elevilor pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al scolii sau. . Cercetarii si Inovarii. dupa consultarea profesorilor clasei. eliberate de medicul de familie. . sala de clasa in care isi desfasoara activitatea elevii carora le este diriginte si raspunde de pastrarea si modernizarea acesteia.preia. ale parintilor acestora. prevederile prezentului regulament.colaboreaza cu toti profesorii clasei si. impreuna cu consiliul clasei. precum si in baza cererilor personale.urmareste frecventa elevilor. . 66. precum si cu programa elaborata de Ministerul Educatiei. aprobate de director.numeste. . . actiuni de orientare scolara si profesionala. . planificarea semestriala si anuala care va cuprinde componentele activitatii educative. impreuna cu consilierul scolar. Art.organizeaza. initiaza cu consiliul clasei programe de consultatii cu parintii. cerceteaza cauzele absentelor unor elevi si informeaza familia elevului.sprijina organizarea si desfasurarea activitatilor elevilor in afara clasei si a unitatii de invatamant.particularitatile educationale ale clasei respective. a parintilor si a elevilor. Dirigintele intocmeste. precum si la certificarea competentelor profesionale.coordoneaza activitatea consiliului clasei. motivate. nota la purtare a fiecarui elev si prezinta in scris Consiliului profesoral propunerile de notare mai mici de .informeaza elevii din clasele terminale si pe parintii acestora cu privire la prevederile referitoare la examenul de bacalaureat. pe baza de proces-verbal. in scris. . 65. . lunar. Art.stabileste. . repartizeaza sarcini si organizeaza impreuna cu acesta colectivul de elevi al clasei. monitorizeaza indeplinirea indatoririlor scolare de catre toti elevii. dupa caz. prin consultarea elevilor. . dupa caz.prezinta elevilor si parintilor. Dirigintele are urmatoarele atributii: . neincheierea situatiei scolare sau repetentie. liderul elevilor clasei.informeaza.

7. cultural-artistice si stiintifice. sa-si puna piedica. . . in conformitate cu legislatia in vigoare.propune Consiliului de administratie acordarea de alocatii si burse elevilor.recomanda directorului. pe balustrade. . in afara unitatii de invatamant. . . consemneaza in carnetele de elev mediile semestriale si anuale.organizeaza intalniri si discutii cu parintii. individuale sau in plen si-i informeaza pe acestia despre potentialele situatii de corigente.felicita. de consiliere si de orientare scolara si profesionala in functie de particularitatile colectivului de elevi.proiecteaza.00 pentru elevii care au savarsit abateri grave . de amanare a incheierii situatiei scolare si de aplicare a unor sanctiuni disciplinare.calculeaza media generala semestriala si anuala a fiecarui elev. . pe acoperis. participarea organizata a elevilor la activitati in cluburi si asociatii sportive.aplica. . inmaneaza elevilor diplome si premii la festivitatea fiecarui sfarsit de an scolar.completeaza catalogul clasei si raspunde de exactitatea datelor inscrise si de starea fizica a acestuia. 2. cosuri de . sanctiunile elevilor prevazute in prezentul regulament. pentru a nu provoca busculade.In timpul deplasarii in scoala sau in afara scolii elevii nu au voie sa alerge. .Asigura instructajul elevilor privind securitatea si sanatatea in munca specifice activitatii din scoala: 1. elevilor le este interzis sa se ridice pe pervazul geamului. stabileste clasificarea elevilor la sfarsitul anului scolar. sa se agate de orice fel de bare. organizeaza si desfasoara activitati educative. Pentru prevenirea accidentelor prin cadere de la inaltime sau de la acelasi nivel. . recompenselor si distinctiilor potrivit prevederilor regulamentului de ordine interioara. spre aprobare. se consulta cu acestia in legatura cu cauzele si masurile care vizeaza progresul scolar care se pot desfasura pe grupe. parintii sau tutorii elevilor pentru rezultatele exceptionale obtinute de copiii lor la invatatura sau in cadrul activitatilor extrascolare. pe baza consultarii cu directorul.prezinta spre validare Consiliului profesoral raportul scris asupra situatiei scolare si comportamentale a elevilor la sfarsitul semestrului/anului scolar. . in scris. propune acordarea premiilor. sa iasa brusc in fata celorlalti. dulapuri.

contributii la comisia dirigintilor pe scoala.2. Ministerul Educatiei. activitati extracurriculare) . 68. 6. poate propune neplata indemnizatiei de diriginte si poate propune Consiliului de Administratie retragerea calitatii de diriginte. ci numai in salile de sport sau terenuri amenajate si sub supravegherea permanenta a profesorului coordonator. alcool. date personale. Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare se interzice utilizarea instalatiilor electrice improvizate sau cu defectiuni.caietul dirigintelui (care trebuie sa contina fisa psihopedagogica. Dirigintele clasei coordoneaza intreaga activitate pe probleme de SSM.baschet. toxice. Orele de educatie fizica nu se vor desfasura in salile de clasa. Elevii vor respecta regulile de igiena in salile de clasa. accesul si evacuarea elevilor in si din scoala se vor face in prezenta cadrelor didactice de serviciu. .fisa clasei . Art. Cercetarii si Inovarii adopta standarde. Pentru prevenirea busculadelor. 2. grupuri sanitare pentru prevenirea bolilor transmisibile. 5. Dirigintii vor intocmi urmatoarele documente: . 9. Se interzice accesul elevilor in zona santierului de constructii din curtea scolii. 67. chimie.fisa de evaluare a randamentului si progresului scolar a elevilor. . Daca dirigintii desemnati pentru un an scolar nu isi vor indeplini aceste atributii seful Comisiei dirigintilor nu va aproba punctajele corespunzatoare din fisa de evaluare. 3. 4. informatica se face numai in prezenta profesorului dupa prelucrarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca. precum si metodologia de asigurare a calitatii. .planul de activitate semestrial (planificarea temelor. biologie. 8. obiecte ascutite dar si a unor substante inflamabile. 10.planul de activitate anual .6. standarde de referinta. indicatori de performanta. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii Art. date familiale. Se interzice introducerea in salile de curs a unor obiecte care ar putea pune in pericol integritatea corporala: ace. 7. etc. Accesul elevilor in laboratoarele de fizica.

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii are urmatoarele atributii: . in cazul invatamantului liceal. Raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor. 73. 72. aprobate de conducerea unitatii scolare.elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii. 71. Art. 74.coopereaza cu agentia romana specializata pentru asigurarea calitatii. prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern.reprezentanti ai parintilor. Componenta comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii cuprinde in numar relativ egal: . cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara ori din strainatate. Membrii comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii nu pot indeplini functia de director sau director adjunct in institutia respectiva. . Conducerea ei operativa este asigurata de coordonatorul comisiei sau de un responsabil desemnat de acesta. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii este formata din 39 membri.reprezentanti ai consiliului local. Art. 69. 70. . Cercetarii si Inovarii unitatea scolara elaboreaza si adopta propria strategie si propriul regulament de functionare a comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii. Cercetarii si Inovarii se va baza pe analiza raportului de evaluare interna a activitatii din unitatea scolara. cu exceptia persoanei care asigura conducerea ei operativa. . In baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei.elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in unitatea scolara respectiva. . Orice control sau evaluare externa a calitatii. din partea Agentiei Romane pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar sau a Ministerului Educatiei.Art. Art.reprezentanti ai corpului profesoral. conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia in vigoare. . Art. potrivit legii. Art.elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei. .

. De asemenea.sprijina dirigintele in organizarea si desfasurarea unor activitati extrascolare. cel putin o data pe luna. (2) Convocarea adunarii generale pentru alegerea comitetului de parinti al clasei are loc in primele zile de la inceperea cursurilor anului scolar. . convocata de diriginte care prezideaza sedinta. prin contributii financiare sau materiale.sprijina unitatea de invatamant si dirigintele in activitatea de consiliere si de orientare socioprofesionala sau de integrare sociala a absolventilor. (3) Parintele.2. (2)Parintii/ tutorii legali au obligatia ca. tutorele legal instituit sau sustinatorul legal sunt obligati. Art. (5) Comitetul de parinti al clasei reprezinta interesele parintilor elevilor clasei in adunarea generala pe scoala a parintilor. 77. Comitetul de parinti are urmatoarele atributii: . (1) Parintii/ tutorii legali au dreptul si obligatia de a colabora cu unitatea de invatamant. 75. conform legii. (4) Dirigintele sau presedintele comitetului de parinti al clasei convoaca adunarea generala a parintilor la inceputul fiecarui semestru si la incheierea anului scolar. Acestia au urmatoarele functii: presedinte. . sustin programe de modernizare a activitatii educative si a bazei materiale din clasa si din scoala. doi membri. 2. (1) Comitetul de parinti al clasei se alege in fiecare an in adunarea generala a parintilor elevilor clasei.7.atrage persoane fizice sau juridice care.are initiative si se implica in imbunatatirea conditiilor de studiu pentru elevii clasei. in vederea realizarii obiectivelor educationale. sa asigurare frecventa scolara a elevului in invatamantul obligatoriu. Comitetul de parinti al clasei Art. 76. . (3) Comitetul de parinti al clasei se compune din trei membri.PARINTII Dispozitii generale Art. sa ia legatura cu /dirigintele pentru a cunoaste evolutia copilului lor. dirigintele sau presedintele comitetului de parinti al clasei poate convoca adunarea generala a parintilor ori de cate ori este necesar. in consiliul profesoral si in consiliul clasei. in consiliul reprezentativ al parintilor.

(1) Comitetul de parinti tine legatura cu unitatea de invatamant. a oricarei discutii cu elevii in vederea colectarii si administrarii acestor fonduri. (2) nu este obligatorie. dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei sau a unitatii de invatamant. (2) Comitetul de parinti poate propune. este obligatorie. (1) Consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de invatamant este compus din presedintii comitetelor de parinti ai fiecarei clase. . 79. (7) Fondurile banesti ale Comitetului de parinti se cheltuiesc la initiativa acestuia sau ca urmare a propunerii dirigintelui sau a directorului. (5) Este interzisa implicarea elevilor in strangerea fondurilor. (6) Dirigintelui ii este interzis sa opereze cu aceste fonduri. (8) Sponsorizarea clasei sau a unitatii de invatamant nu atrage dupa sine drepturi in plus pentru anumiti elevi. (2) se colecteaza si se administreaza numai de catre comitetul de parinti. 81. Consiliul reprezentativ al parintilor / Asociatia de parinti Art. prin dirigintele clasei. in adunarea generala. in nici un caz. daca se considera necesar. Art. Informarea celor implicati referitor la continutul acestui articol. Art.8. 80. o suma minima prin care parintii elevilor clasei sa contribuie la intretinerea.2. La nivelul fiecarei unitati de invatamant functioneaza Consiliul reprezentativ al parintilor. exercitarea de catre elevi a drepturilor prevazute de prezentul regulament si de prevederile legale in vigoare. fara implicarea cadrelor didactice. 78. (3) Contributia prevazuta la alin. (1) Consiliul reprezentativ al parintilor poate decide constituirea sa in asociatie cu personalitate juridica. (1) isi desemneaza reprezentantii sai in organismele de conducere ale scolii. (2) Consiliul reprezentativ al parintilor prevazut la alin. insusite de catre comitet. (2) Consiliul reprezentativ al parintilor/ Asociatia parintilor se organizeaza si functioneaza in conformitate cu propriul regulament de ordine interioara / statutul asociatiei. - Art. conform reglementarilor in vigoare. iar neachitarea acesteia nu poate limita. (4) Contributia prevazuta la alin. de catre scoala sau parinti. dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei si a unitatii de invatamant.sprijina conducerea unitatii de invatamant si dirigintele in intretinerea. (9) Se interzice initierea. 2.

constand in contributii. Art. .identifica surse de finatare extrabugetara si propune Consiliului de administratie al unitatii la nivelul careia se constituie.profesionala sau de integrare sociala a absolventilor. . a bazei materiale si sportive. de dezvoltare a multiculturalitatii si a dialogului cultural. . in vederea solutionarii situatiei elevilor care au nevoie de ocrotire. care vor fi utilizate pentru: .conlucreaza cu comisiile de ocrotirea a minorilor. .propune unitatilor de invatamant discipline si domenii care sa se studieze prin curriculum la decizia scolii.sustine conducerea unitatii scolare in organizarea si desfasurarea consultatiilor cu parintii.. . . venite din partea unor persoane fizice sau juridice din tara si strainatate. . (1) Comitetele de parinti ale claselor/Consiliul reprezentativ al parintilor/Asociatia de parinti pot atrage resurse financiare extrabugetare.se preocupa de conservarea. 83. .acordarea de premii si burse elevilor. 82.analizeaza piata muncii din localitate si din judet si propune pregatirea elevilor in domeniile cerute de zona respectiva. donatii. Consiliul reprezentativ al parintilor /Asociatia de parinti are urmatoarele atributii: .are intiative si se implica in imbunatatirea calitatii vietii si activitatii elevilor. . promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice minoritatilor in plan local. cu organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile nonguvernamentale cu atributii in acest sens. .sustine unitatea de invatamant in activitatea de consiliere si orientare socio. .sustine unitatile de invatamant in derularea programelor de prevenire si de combatere a abandonului scolar.Art. pe teme educationale. sponsorizari etc.sprijina parteneriatele educationale dintre unitatile de invatamant si institutiile cu rol educativ in plan local. . .propune masuri pentru scolarizarea elevilor din invatamantul obligatoriu si incadrarea in munca a absolventilor.sprijina conducerea unitatii de invatamant in intretinerea si modernizarea bazei materiale.sustine unitatea de invatamant in organizarea si desfasurarea festivitatilor anuale.modernizarea si intretinerea patrimoniului unitatii de invatamant. . modul de folosire a acestora.

intocmeste. 89.sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare. (3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al parintilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia.2. 88. sau la propunerea directorului. inainte de inceperea cursurilor de Consiliul de Administratie.. Art. (2) Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri. modifica orarul scolii cand este cazul ( miscarea cadrelor didactice. 87.9.E. Comisia de protectie civila este constituita si functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare.). Art. Art.2. 85. Modificarile ulterioare sunt efectuate de Consiliul de Administratie. . (4) Adunarea generala a asociatiei parintilor din unitatea de invatamant stabileste suma de bani care poate sa se afle permanent la dispozitia consiliului reprezentativ al parintilor si care sa fie folosita pentru situatii urgente. din proprie initiativa.C. 86. Programul de funtionare al scolii este stabilit in fiecare an.. . . Comisia de PSI si protectie civila Art.. . comunicari M.I. 2. 85 se face numai de catre consiliul reprezentativ al parintilor . Comisia de orar este formata din 5 membri desemnati de director.J. Comisia de orar Art. Atributiile comisiei sunt urmatoarele: . (1) Colectarea si administrarea sumelor reprezentand o cota-parte din contributia prevazuta la art. afiseaza orarul claselor si al cadrelor didactice si asigura transmiterea la clase. I.S. Atributiile comisiei sunt: . 84. 2. din propria initiativa sau la propunerea directorului. (2) Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri.10.alcatuieste orarul scolii. la solicitarea directorului unitatii de invatamant.alcatuieste repartizarea pe sali a cadrelor didactice. Art. (3) Fondurile colectate in conditiile aliniatului 1 se cheltuiesc numai prin decizia organizatiilor parintilor. .alte activitati care privesc bunul mers al unitatii de invatamant sau care sunt aprobate de adunarea generala a parintilor.acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie materiala precara.

sali de sport. 95.stabilirea unui program semestrial de popularizare si avertizare a elevilor in privinta calamitatilor provocate de dezastre naturale (cutremure. Comisia de protectie a muncii se intruneste semestrial si ori de cate ori este nevoie. dezbateri. 94. etc.comisia este formata din 3 membri dintre care Consiliul de administratie desemneaza un responsabil. . Art. - 2.2. Art.stabilirea si mentinerea unor contacte permanente cu factorii responsabili in protectie civila de la nivelul judetului (Inspectorat scolar. . Art. .elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot aparea in scoala si in afara scolii.). chimica.organizarea instructajelor de protetie a muncii pe activitati. Art. 91. .. Atributiile Comisiei de protectie a muncii constau in: . etc.11. Comisia de securitate si sanatate in munca Art. etc. . . . inundatii. Este constituita si functioneaza in conformitate cu Legea 319 / 2006 privind normele generale de protectie a muncii si HG 1425 / 2006. laboranti. organizarea unor lectii deschise.). secretar. incendii) sau produse de om (incendii. armata. .efectuarea instructajelor de protectie a muncii pentru activitati extracurriculare (de catre conducatorii activitatilor). dirigintii claselor. Comisia de Cruce Rosie face parte din Comisia de protectie a muncii.elaborarea unor materiale informative pentru documentarea profesorilor si elevilor in protectie civila.. 92. . administrator. Componenta comisiei se stabileste la fiecare inceput de an scolar si este coordonata de un presedinte desemnat de Consiliul de administratie. 93. razboaie. 90. poluare radioactiva.asigurarea conditiilor normale de desfasurare a activitatilor scolii in colaborarea cu administratia. Comisia de protectie a muncii are in componenta: sefii de catedra ai disciplinelor ce folosesc laboratoare. Art.elaborarea normelor de protectie a muncii pe diferite compartimente si activitati tinand cont de riscurile si accidentele ce pot interveni.stabilirea unui program de activitati practice care sa vizeze pregatirea elevilor pentru a reactiona rapid si eficient in cazul producerii accidentelor mai sus mentionate.

2.comisia asigura informarea elevilor privind masurile de combatere a tabagismului. cabinete etc. cu organizatii internationale care au ca scop mentinerea sanatatii elevilor . profesori. . careia i se subordoneaza. . In cadrul procesului de invatamant. Standardele procesului de invatamant. . .12 Comisia de prevenire si stingere a incendiilor (PSI) Art. . III – PROCESUL DE INVATAMANT 3. pregateste echipaje care participa la concursuri specifice.comisia colaboreaza cu medicul liceului si cu medicii de specialitate.1. planurile de evacuare in caz de incendiu si normele de comportare in caz de incendiu. 96.difuzeaza in salile de clasa.comisia are legaturi cu Crucea Rosie – filiala ARGES. .urmareste realizarea actiunilor stabilite si prezinta periodic normele si sarcinile de prevenire si stingere ce revin personalului si elevilor precum si consecintele diferitelor manifestari de neglijenta si nepasare. . cu truse medicale si masuri de instruire a cadrelor didactice si a elevilor privind acordarea primului ajutor in caz de accidente.elaboreaza materiale informative si de documentare care sa fie utilizate de diriginti.comisia funtioneaza pe baza unui program de activitate anual.comisia organizeaza un cerc "Sanitarii priceputi". . Art. cadrele didactice exercita asupra elevilor in mod constient si sistematic. Atributiile comisiei PSI sunt: .intocmeste necesarul de mijloace si materiale pentru PSI si solicita conducatorului de unitate fondurile necesare. un ansamblu de actiuni pentru formarea personalitatii acestora in concordanta cu cerintele idealului . consumului de droguri. 97. salilor de sport. laboranti in activitatea de prevenire a incendiilor. .comisia difuzeaza in toate clasele sfaturi generale privind igiena personala si colectiva. alcoolismului. Procesul de invatamant. .organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor prin plan anual de munca. laboratoare.comisia asigura informarea elevilor privind masurile de prevenire si inlaturare a unor maladii.comisia ia masuri de echipare a cabinetelor. - 2.

de organizare. in formarea de atitudini fata de propria persoana si societate. 104. In procesul instructiv . 3. echipe sportive etc.educativ cadrul didactic interactioneaza si conlucreaza cu elevii. In invatamant se urmareste realizarea competentelor disciplinare.). formatii artistice. Structura anului scolar. Disciplina este asigurata de cadrele didactice desemnate de Consiliul de Administratie care stabilesc dispunerea claselor si de diriginti (acestia sunt obligati sa insoteasca clasa sau sa desemneze un inlocuitor).educativ rolul conducator il are cadrul didactic care conduce acest proces potrivit obiectivelor activitatii. 99. Competentele disciplinare constau in capacitati de munca intelectuala. Art. Procesul instructiv – educativ se realizeaza prin activitati curriculare (lectii. Atitudinile fundamentale constau in comportamente necesare integrarii in activitatea socio-economica. a capacitatilor metodologice si a atitudinilor.2. Art. Art. Deschiderea cursurilor se face in mod festiv pe baza unui program special.E. 105. Structura anului scolar este cea stabilita de M. Art.C. Art. 101. 103. Invatarea inglobeaza totalitatea actiunilor pe care trebuie sa le intreprinda elevul in procesul de invatamant. Predarea este activitatea profesorului de comunicare a cunostintelor. Art.00. Incheierea cursurilor se marcheaza prin festivitatea de premiere a elevilor merituosi prilej cu care se atribuie diplome si premii elevilor clasati pe primele locuri in clasele respective si mentiuni celor care s-au distins in diferite ocazii.educational prevazut de Legea invatamantului. In procesul instructiv . 102. 98. in prima zi a anului scolar incepand cu ora 9. coordonare si stimulare a activitatii elevilor in vederea asigurarii unui cadru adecvat formarii personalitatii acestora. lucrari de laborator) si activitatii extracurriculare (cercuri. 100. Art.I in fiecare an scolar. proprii unei gandiri sistematice si in capacitati de comunicare. Premiile se atribuie conform "Regulamentului de organizare . Art. aplicate diferentiat in functie de contextul acestora.

. Participantii la festivitatea de premiere pot parasi sala doar dupa incheierea acesteia. 107. Orele de incepere si incheiere a cursurilor se aproba de Consiliul de administratie la propunerea directorului si a comisiei de orar.accesul in scoala este interzis persoanelor straine care nu sunt insotite de un cadru didactic al unitatii sau care nu au acordul conducerii scolii. 3. Programul scolar. Art. de studiu si a celor fara plata.modul de programare si evidenta a concediilor de odihna.3. . Durata orelor de curs este de 50 de minute iar a pauzelor de 10 .profesorul de serviciu are obligatia de a supraveghea accesul in scoala a persoanelor straine si de a-i sesiza directorului de serviciu prezenta acestora in unitate.in corpurile scoală si ateliere activitatea personalului de curatenie incepe la ora 600. Elevilor premianti care nu se prezinta la festivitate le vor fi transmise diplomele.si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat". a zilelor libere. precum si de sanctionare a cadrelor didactice care absenteaza nemotivat trebuie stabilit de conducerea scolii si inregistrat de secretarul sef.evidenta prezentei personalului se va face in conditii speciale. Orarul scolar. respectiv a gardianului. durata. Dirigintii propun premii speciale si mentiuni.si se termina la ora 2200. Festivitatea de premiere se organizeaza dupa un program stabilit de Consiliul de Administratie si comisia educativa. tipul de activitate desfasurata si scopul desfasurarii activitatii. destinata acestui scop in care se vor consemna: ziua. . pentru personalul auxiliar si pentru personalul de intretinere din scoala. . 108. 106 Organizarea timpului de lucru in unitate . a concediilor de boala. care se aproba in comisia educativa. Art. Dirigintii claselor asigura completarea (scrierea) diplomelor.programul de activitate in unitate incepe la ora 8 si se termina la ora 20 . Art. .evidenta orelor efectuate peste program se va face in condica respectiva. La festivitatea de premiere este obligatorie prezenta dirigintilor (care inmaneaza diplomele) si a cadrelor didactice (care inmaneaza mentiunile acordate). pentru cadre didactice. Dirigintii asigura totodata disciplina pe timpul festivitatii consemnand eventuale abateri ale elevilor. iar premiile vor fi retinute la scoala.

I (pentru orele din trunchiul comun) si a optiunilor elevilor pe baza ofertei scolii (pentru disciplinele optionale). Respectarea numarului de ore pentru fiecare disciplina (de trunchi comun sau optional). Programul se poate modifica anual. Activitatile extracurriculare (pregatirea suplimentara. Programe. Solicitarile cluburilor sportive pentru participare la programe de pregatire sau competitii se depun la secretariat cu 5 zile inainte si se supun aprobarii directorului. Ordinea si disciplina se asigura de cadrele didactice. Structura planificarilor este stabilita de fiecare catedra.minute. Art. activitatile cultural artistice.4. 109.E. Art. Manuale scolare.C. Art.S. 112. profesori de serviciu si conducerea scolii. 113. a continutului programelor. cu aprobarea Inspectoratului Scolar Judetean. Nerespectarea acestor cerinte. Organizarea si evidenta acestor activitati revine catedrelor si Consiliului pentru curriculum. si parcurgerea integrala si ritmica a materiei sunt obligatorii pentru toti profesorii. constituie abateri si se santioneaza conform prevederilor statutului personalului didactic.) se desfasoara in afara orarului scolii cu exceptia activitatilor platite. Art. 3. 110. aprobate de M. pentru a se asigura astfel timpul necesar acestor festivitati sau pentru Consiliul profesoral. cercurile. Art. pana pe 15 iunie a fiecarui an scolar. sportive etc.J. predarea la un nivel scazut sau la un nivel ce depaseste posibilitatile de intelegere si asimilare ale elevilor. Planuri cadru de invatimant. Catedrele au obligatia de a elabora programele pentru disciplinele optionale pentru anul scolar viitor si a obtine aprobarea I. 111. Intreaga activitate desfasurata de profesori cu elevii la clasa se realizeaza pe baza cunoasterii temeinice si respectarii obligatorii a prevederilor planurilor cadru si programelor scolare. In zilele de incheiere a semestrelor sau cu ocazia unor festivitati Consiliul de administratie poate aproba reducerea duratei orelor de curs(dar nu mai putin de 30 minute) si a pauzelor. personal auxiliar. . Materia de studiu prevazuta in programele scolare se repartizeaza pe lectii prin planificarile curriculare anuale si semestriale care se intocmesc de profesori pentru fiecare obiect si clasa inaintea inceperii cursurilor. Conducatorii acestor activitati le vor consemna zilnic in condica de prezenta. Indiferent de motiv se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs.

pe teme/lectii si ore. Legea Invatamantului nr. Acesta le prezinta pentru vizare administrativa conducerii liceului in cel mult 2 saptamani de la inceperea fiecarui semestru. capabil sa relationeze corespunzator cu elevii. cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. PERSONALUL DIDACTIC. Manualele alternative vor fi recomandate elevilor de profesorii claselor. republicata. 3. 53 .I. Evaluarea rezultatelor elevilor. 128/1997 cu modificarile si completarile ulterioare reglementeaza functiile.Semestrial se intocmeste planificarea calendaristica. apt din punct de vedere medical.84/1995. DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC Art. 114. daca este posibil. competentele.E. Codul evaluarii (regulile de evaluare) este elaborat de fiecare catedra. Un exemplar din planificarea curriculara si un exemplar din planificarea calendaristica se depun la mapa catedrei. Planificarile se definitiveaza in plenul catedrei si sunt aprobate de seful de catedra. la seful catedrei verifica lunar stadiul parcurgerii programei. individualizat si actualizat la inceputul fiecarui an scolar. Art. Art. Art. Incheierea situatiei scolare.60 din Regulamentul unitatilor scolare. 118.52 din Regulamentul unitatilor scolare.116. 3. Incheierea situatiei scolare se face conform art. personal didactic auxiliar si nedidactic cu calitati morale. parintii si colegii. 51 . Profesorii care nu respecta regulile codului vor fi depunctati la evaluare.C. In scoala se vor utiliza numai manuale aprobate de M. 117. . responsabilitatile. (1) In sistemul national de invatamant functioneaza personal didactic de predare si de instruire practica.5. Evaluarea se face ritmic conform metodologiei stabilite de Serviciul National de Evaluare si Examinare respectandu-se prevederile art. Art. inainte de finalul anului scolar curent. drepturile si obligatiile personalului didactic de predare si de instruire practica si ale personalului didactic auxiliar. 115.6.

in concordanta cu valorile educationale pe care le transmite elevilor. a C. efectuate conform protocolului incheiat de Ministerul Educatiei . Directia de protectie a copilului in legatura cu aspecte care afecteaza demnitatea. alegerea manualului si materialelor didactice auxiliare care vor fi folosite intr-un interval scolar determinat. (6) Personalului din invatamant ii este interzis sa desfasoare actiuni de natura sa afecteze imaginea publica a elevului. Cercetarii si Inovării cu Ministerul Sanatatii. curiculum la decizia scolii ).D. (9) Personalul didactic este obligat sa prezinte anual analizele medicale solicitate. elaborari de programe de activitati semestriale si anuale. Executarea intocmai si la timp a obligatiilor de serviciu a) fiecare cadru didactic are obligatia sa cunoasca si sa respecte prezentul regulament. se sanctioneaza cu excluderea din invatamant. (4) Personalul din invatamant are obligatia sa sesizeze. 119. integritatea fizica si psihica a elevului/ copilului. finalitati. viata intima. privata si familiala a acestuia.S. dovedite. la nevoie. a programei scolare. Art. resurse materiale si umane. (5) Personalul din invatamant dovedeste respect si consideratie in relatiile cu elevii. analiza planului de invatamânt. o vestimentatie decenta si un comportament responsabil. (7) Personalului din invatamant ii este interzisa aplicarea de pedepse corporale. de la elevi sau de la parintii/apartinatorii/reprezentantii legali ai acestora. (3) Personalul din invatamant trebuie sa aiba o tinuta morala demna.(2) Personalul din invatamant are obligatia de a participa la programe de formare continua. Astfel de practici. precum si agresarea verbala sau fizica a elevilor si/sau a colegilor./CDL . parintii/reprezentantii legali ai acestora. pentru fiecare categorie. (8) Se interzice personalului didactic sa conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestatiei didactice la clasa de obtinerea oricarui tip de avantaje. in conformitate cu specificul activitatii si cu reglementarile in vigoare. b) fiecare cadru didactic are obligatia de a participa la sedintele de catedra in cadrul carora se vor face: propuneri pentru oferta educationala a scolii si strategia acesteia ( obiective. institutiile publice de asistenta sociala/ educationala specializate. c) fiecare cadru didactic este obligat sa intocmeasca planificarile calendaristice pâna la data fixata pentru predarea acestora sefilor de catedra .

Art. j) fiecare cadru didactic va planifica tezele. precum si specificul fiecarei discipline. h) fiecare cadru didactic va acorda un numar de note elevilor cel putin egal cu numarul de ore prevazut in planul de invatamânt. interviuri. e) fiecare cadru didactic este obligat sa-si intocmeasca portofoliul personal. calculata cu doua zecimale exacte ( fara rotunjire ). k) fiecare cadru didactic are obligatia de a pastra tezele in scoala pânâ la terminarea anului scolar si de a permite parintilor elevilor consultarea acestora. nota la teza având o pondere de 25% din media semestriala.Dimitrie Dima’’se apreciaza pregatirea elevilor prin note de la 1 la 10 . la cerere.. f) instrumentele de evaluare se stabilesc in functie de vârsta si particularitatile psiho. T = nota obtinuta la teza. incepând cu a doua jumatate a semestrului. i) fiecare cadru didactic trebuie sa acorde cel putin o nota in plus elevilor in situatie de corigenta. Folosirea integrala si cu maximum de eficienta a timpului de . fiind trecuta in catalog cu cel putin doua saptamâni inaintea incheierii semestrului. elaboreaza instrumentele de evaluare. d) fiecare cadru didactic stabileste obiectivele evaluarii. unde M = media la evaluarea periodica. la 50 de sutimi rotunjimea se face in favoarea elevului. daca este cazul. fara rotunjire si sa o consemneze in catalog ( raspunde pentru greseli ). apreciaza cantitativ si calitativ rezultatele prin notare ritmica.care le va preda conducerii pe suport informatic. de regula in ultimele doua saptamâni ale semestrului. referate si proiecte. de catre cadrul didactic care le acorda. portofolii. la disciplinele fara teza media semestriala este media la evaluarea periodica rotunjita la numarul intreg cel mai apropiat. alte instrumente stabilite de cadrele si comisiile metodice si aprobate de director. m) cadrele didactice trebuie sa calculeze media anuala ca fiind media aritmetica a celor doua medii semestriale.intelectuale ale elevilor. cu doua zecimale. iar disciplinele de studiu la care se sustine teza. trebuie analizata cu elevii intr-o ora special destinata acestui scop. 120. cu exceptia celor cu o ora pe saptamâna la care numarul minim este de doua note. le administreaza elevilor. media semestriala = ( 3M+T)/4. l) fiecare cadru didactic va calcula pentru evaluarea periodica media aritmetica a notelor inscrise in catalog ( fara teza ). g) in invatamântul preuniversitar specific Colegiului Tehnic . acestea pot fi: lucrari scrise. trecute in catalog si carnetul de elev. activitati practice. conform planificarilor efectuate.

sesizarea si remedierea unor situatii de abatere de la normele de conduita impuse de regulamentul scolar. e) fiecare cadru didactic trebuie sa comunice notele elevilor in momentul in care sunt date acestora si sa le noteze in catalog si carnet activitatea cadrului didactic de serviciu pe scoala se va desfasura conform planificarii afisate. .supravegherea elevilor de serviciu pe scoala solicitând dupa caz ajutorul gardianului. .in caietul de procese verbale. intre orele 730– 1400. .profesorul de serviciu se va asigura ca elevii nu au acces la cataloage in absenta unui cadru didactic supraveghetor.la sfârsitul orelor de curs profesorul de serviciu are obligatia de a verifica daca toate cataloagele au fost aduse in cancelarie si de a sesiza absenta lor in raportul scris. c) cadrelor didactice le este interzisa iesirea din clasa in timpul orelor de predare si lasarea elevilor nesupraveghiati d) cadrele didactice au obligatia de a-si planifica lectiile astfel in cât sa se incadreze in timp. .asigurarea suplinirii in cazul absentei unui cadru didactic. Nu este permisa excluderea de la ore a elevilor problema decât daca acestia vor fi preluati de diriginte sau de directiunea scolii .munca pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu a) Cadrele didactice responsabilizate de catre comisia de serviciu pe scoala au obligatia de a cunoaste sarcinile repartizate prin comisia de serviciu pe scoala. .consemnarea intr-un caiet special a modului in care s-a desfasurat activitatea in scoala in timpul perioadei in care a fost de serviciu. 1400-2000 cu respectarea urmatoarelor atributii: .verificarea prezentei cadrelor didactice la ore (secretariatul va anunta eventualele absente iar profesorul de serviciu va nota numele profesorului absent.activitatea cadrului didactic de serviciu pe scoala pe parcursul desfasurarii orelor de curs este supravegheata. controlata si indrumata de catre directorul de serviciu. fara a-i tine pe elevi in clasa in pauze. pentru a lua masurile corespunzatoare. . b) Cadrele didactice au obligatia de a permite elevilor intârziati sa participe la ore. . . .daca este cazul. Acesta va aprecia calitatea serviciului pe scoala.supravegherea elevilor in timul pauzei in scoala si in afara scolii prin activitati de monitorizare a comportamentului acestora.

pastrarea si modernizarea bazei materiale a scolii. Secretarul descuie si incuie fisetul. gospodarirea judicioasa a acestuia: a) fiecare angajat al scolii are obligatia de a informa directorul in legatura cu aspecte legate de utilizarea. cataloagele de corigenta . b) fiecare cadru didactic trebuie sa asigure pastrarea. (1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unitatii de invatamant.Art. Art. 122. c) fiecare cadru didactic are obligatia de a supraveghea elevii in cadrul orelor de curs pentru a nu se distruge patrimoniul scolii. parinti. Programul secretariatului se aproba de director. cabinete ) prin mentinerea curateniei. dezvoltarea si securizarea locului de munca ( ateliere. prin preocupari permanente de modernizare. completarea. 121. cartile de munca cu datele la zi. (8) Procurarea. impreuna cu profesorul/de serviciu. (4) Secretarul aduce condica in cancelarie si o ia la sfarsitul orelor. dupa ce a verificat. dezvoltarea si pastrarea patrimoniului incredintat. redacteaza corespondenta cu diferite institutii. si se ocupa de arhivarea tuturor documentelor scolare. (6) Secretearul sef completeaza cartile de munca . in care se pastreaza cataloagele. eliberarea si evidenta actelor de studii se fac in conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de evidenta scolara in invatamantul . (2) Secretariatul functioneaza pentru elevi. (7) In perioada vacantelor scolare. (5) Secretarul completeaza fisele matricole. personalul unitatii de invatamant si pentru alte persoane interesate. Pastrarea. d) persoanlul auxiliar responsabil cu pastrarea ordinei si a curateniei in scoala isi va desfasura activitatea conform atributiilor din fisa postului. (3) Secretariatul asigura permanenta pe intreaga perioada de desfasurare a orelor de curs. potrivit unui program de lucru.Cercetarii si Inovarii (9) Procurarea. laboratoare. cataloagele se pastreaza la secretariat. la inceputul/ terminarea orelor. existenta tuturor acestora. a ordinii. contractele de munca lunar dupa eventualele schimbari de salarizare sau promovare.registrul de evidenta a personalului si statele de functii. detinerea si folosirea sigiliilor se fac in conformitate cu reglementarile stabilite prin ordinul Ministrului Educatiei .

aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei . (1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unitatii de invatamant. 123. (3) Intregul inventar mobil si imobil al unitatii de invatamant se trece in registrul de inventar al acesteia si in evidentele contabile. (1) Bibliotecarul este subordonat directorului unitatii de invatamant. pastrarea si depunerea documentelor scolare la Arhivele Nationale. (6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat in alte activitati decat in cele necesare unitatii de invatamant. (2) Serviciul de contabilitate al unitatii de invatamant.Cercetarii si Inovarii. asigura si raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii financiar. muncitori.). (2) Bibliotecarul organizeaza activitatea bibliotecii. punand . (3) Activitatile de baza ale bibliotecarului sunt: a. (1) Serviciul de administratie este subordonat directorului unitatii de invatamant. In functie de nevoile unitatii de invatamant. 125. indruma lectura si studiul elevilor si ajuta la elaborarea lucrarilor.16 din 2 aprilie 1996. in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. (10)Evidenta. aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei .Cercetarii si Inovarii.contabile a unitatii de invatamant. selectionarea. dupa expirarea termenelor de pastrare stabilite prin Indicatorul termenelor de pastrare. Art. se fac in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. asigura functionarea acesteia si este interesat de completarea rationala a fondului de publicatii. (2) Administratorul isi desfasoara activitatea sub conducerea directorului. 124. potrivit nevoilor unitatii de invatamant si se aproba de director. (4) Programul personalului de ingrijire se stabileste de catre administrator. subordonat directorului-ordonator tertiar de credite.preuniversitar”. (3) Contabilitatea indeplineste orice sarcini financiar-contabile incredintate de director sau stipulate expres in acte normative. Schimbarea destinatiei bunurilor ce apartin unitatii de invatamant se poate face numai cu indeplinirea formelor legale. coordoneaza activitatea personalului administrativ de intretinere si curatenie (paznici. Art. directorul poate schimba aceste sectoare. raspunde de gestionarea si de intretinerea bazei materiale a unitatii de invatamant. (5) Administratorul stabileste sectoarele de lucru ale personalului de ingrijire. Art.

la dispozitia acestora instrumente de informare. in invatamantul secundar superior(ciclul superior al liceului si in invatamantul postliceal.(clasele IX-X). care este inscrisa in unitatea de invatamant si participa la activitatile organizate de aceasta. simpozioane. are calitatea de elev. (1) Laborantul. redobandind calitatea de elev. sunt subordonati directorului unitatii de invatamant. 128. ELEVII Dobandirea calitatii de elev Art. (2) Elevii promovati vor fi inscrisi de drept in anul urmator de studiu. in limita numarului de locuri din planul de scolarizare. la cerere. ciclu de invatamant si. in urmatorii doi ani consecutivi. sprijina informarea si documentarea rapida a personalului didactic cu noile aparitii(in sala profesorala. Art. Inscrierea in ciclul superior al liceului. (3) Elevii repetenti. din invatamantul de zi. Inscrierea acestora la alte forme de invatamant se poate face si dupa mai mult de doi ani. 126. standuri de noutati sau de colectii de carti. intalniri literare. b.. (1) In ciclul inferior al liceului . Face parte din comisia pentru manuale. la invatamantul de zi. prezentari de manuale optionale etc. 127.Cercetarii si Inovarii. indiferent de sex. d. respectiv fisiere. apartenenta politica sau religioasa. cataloage. se poate face in primi doi ani de la absolvirea ciclului inferior al liceului/ anul de completare. nationalitate. care sa le inlesneasca o orientare rapida in colectiile bibliotecii. c. Exercitarea calitatii de elev . daca la data inceperii anului scolar elevul nu a depasit varsta de 18 ani. vitrine si expozitii de carti. se pot reinmatricula. participa la toate cursurile specifice de formare continua. rasa. inscrierea elevilor se face. pe baza regulamentului de admitere sau a criteriilor generale elaborate de Ministerul Educatiei . Art. catedre si avizier pentru elevi). informaticianul. (2) Atributiile fiecarei functii de la alineatul (1) sunt mentionate in fisele de post aprobate de director. liste bibliografice etc. cursuri de zi. retrasi sau exmatriculati cu drept de reinscriere. dupa caz. ruta de profesionalizare. Orice persoana. (4) Bibliotecarul organizeaza sau participa la organizarea de actiuni specifice: lansare de carte. Inscrierea acestora la alte forme de invatamant se poate face si dupa mai mult de doi ani de elev. la acelasi nivel.

cererea scrisa a parintelui/tutorelui legal al elevului. adresata directorului unitatii de invatamant si dirigintelui pentru cel mult 7 zile pe an. (4) In cazul elevilor .Art. declararea absentelor ca nemotivate. Art. de regula. c. bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forta majora. (1) Absentele datorate imbolnavirii elevilor. (2) Motivarea absentelor se efectueaza pe baza urmatoarelor acte: a. (1) Calitatea de elev se exercita prin frecventarea cursurilor si prin participarea la toate activitatile existente in programul fiecarei unitati de invatamant. (5) Actele pe baza carora se face motivarea absentelor vor fi prezentate in termen de maxim 7 zile de la reluarea activitatii elevului si vor fi pastrate de catre diriginte pe tot parcursul anului scolar. (6) Toate adeverintele medicale trebuie sa aiba viza cabinetului care are in evidenta fisele medicale/carnetele de sanatate ale elevilor (7) Nerespectarea termenului prevazut la alin. 130. b. 129. Scutirea se acorda la cerere. sunt considerate motivate. de director. a structurilor nationale sportive. adeverinta eliberata de medicul cabinetului scolar sau de medicul de familie. nedeplasabili. national si international. 5 din prezentul articol atrage. cu conditia recuperarii materiei. cu boli cronice grave pot fi scutiti partial sau total de frecventa. in cazul in care elevul a fost internat. in vederea incheierii situatiei scolare. 131. fiecare absenta. directorul poate aproba motivarea absentelor elevilor care participa la cantonamente si la competitii de nivel local. (8) La cererea scrisa a unitatilor de invatamant in care este organizat invatamant sportiv. (3) Motivarea absentelor se face de catre diriginte in ziua prezentarii actelor justificative. parintele/tutorele legal are obligatia de a prezenta personal dirigintelui actele justificative pentru absentele copilului lor. (2) Evidenta prezentei elevilor se face la fiecare ora de curs de catre profesor care consemneaza. . obligatoriu. Art. beneficiind de indrumarea unitatii de invatamant. pe baza actelor medicale doveditoare si a recomandarii exprese a compartimentului de igiena scolara din cadrul directiei de sanatate publica a judetului/municipiului Bucuresti. Elevii din invatamantul obligatoriu cu handicap fizic. adeverinta sau certificat medical eliberat de unitatea sanitara. dovedite cu acte legale.

Elevii si elevele aflati in situatii speciale.Art. ei au dreptul la bilete cu preturi reduse. Elevii din invatamantul de stat si particular au dreptul sa fie evidentiati si sa primeasca premii si recompense pentru rezultatele . 132. care. cu precadere pe cei care obtin performante. care nu predau la clasa respectiva. 2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material si financiar pentru studii acordate de banci in conditiile legii. (3) Elevii pot beneficia de suport financiar si din sursele extrabugetare ale unitatilor de invatamant de stat. muzee.136. elevul/reprezentantul sau legal se pot adresa directorului unitatii scolare. la dispozitia elevilor. reprezentantul sau legal. manifestari cultural-sportive si la transportul in comun. elevii beneficiaza de asistenta psihopedagogica si medicala gratuita. detentie etc. va desemna profesori de specialitate/ aria curriculara. De asemenea. dupa caz. Art. (1) Elevii din invatamantul de stat si particular se bucura de toate drepturile legale. bazele materiale si bazele sportive pentru pregatirea organizata a acestora. care are obligatia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare si rezultatele acesteia. 135. Art. pentru solutionarea contestatiei. nasterea unui copil.) vor fi sprijiniti sa finalizeze ciclul de invatamant. (1) Elevii din invatamantul de stat beneficiaza de invatamant gratuit. are dreptul de a contesta modalitatile si rezultatele evaluarii. 137. Drepturile elevilor Art. Art. Art. la spectacole. Elevii din invatamantul de stat si particular acreditat se bucura de egalitate in toate drepturile conferite de calitatea de elev. rezultate foarte bune la invatatura sau la activitati artistice si sportive. 133. In timpul scolarizarii. 134. (2) Nici o activitate organizata de/sau in unitatea de invatamant nu poate leza demnitatea sau personalitatea acestora. vizat la zi. persoane existente in ingrijirea elevului. In situatia in care argumentele nu sunt satisfacatoare. Statul ii sprijina material. gratuit. pe baza carnetului de elev. precum si pe cei cu situatie materiala precara. (casatorie. (3) Elevul sau. (1) Conducerile unitatilor de invatamant sunt obligate sa puna. Contestatia se adreseaza cadrului didactic respectiv.

Art. Art. precum si la cele care se desfasoara in palatele si in cluburile elevilor. in taberele si in unitatile conexe inspectoratelor scolare. (2) din Conventia cu privire la drepturile copilului. (3) Consiliul elevilor isi desemneaza reprezentantii. acest drept se exercita de catre parintii/ tutorii legali ai copiilor. (2) Consiliul elevilor functioneaza in baza unui regulament propriu avizat de conducerea unitatii de invatamant si care este anexa a regulamentului intern. Art.15 alin. conform legii. aprobat de directorul unitatii de invatamant. pe membru de familie. Pentru elevii minori. se constituie consiliul elevilor. invatamant seral si scoala de maistri. (1) Elevilor din invatamantul preuniversitar de stat si particular le este garantata. republicata. egal sau mai mic decat salariul minim brut pe economie Art.84/1995. Art. elevi din clasele IX – XIII. Elevii apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa studieze si sa se instruiasca in limba materna. (2) Exercitarea dreptului la reuniune. Elevii au dreptul sa opteze. format din liderii elevilor de la fiecare clasa. Art.140. in bazele sportive si de agrement. cu modificarile si completarile ulterioare. 138. 143. sportive sau civice care se organizeaza si functioneaza pe baza unui statut propriu. precum si pentru atitudine civica exemplara. in conditiile prevazute de Legea invatamantului nr. conform art. 142. cu respectarea prevederilor regulamentelor de functionare ale acestora. la toate nivelurile si formele de invatamant. conform legii.141. pentru a participa la sedintele Consiliului de administratie al unitatii de invatamant. 139. nu poate fi supusa decat acelor limitari . pentru tipul si forma de invatamant pe care le vor urma si sa aleaga parcursul scolar corespunzator intereselor. Elevii au dreptul sa participe la activitatile extrascolare organizate de unitatea de invatamant.deosebite la activitatile scolare si extrascolare. libertatea de asociere in cercuri si in asociatii stiintifice. Elevii din invatamantul obligatoriu primesc gratuit manuale scolare. culturale. pregatirii si competentelor lor. artistice. in cluburile si in asociatiile sportive. Beneficiaza de aceeasi gratuitate si elevii din invatamantul secundar superior ai caror parinti au un venit lunar. (1) In fiecare unitate de invatamant de stat si particular.

Indatoririle elevilor Art. Cercetarii si Inovarii. Elevii din invatamantul de stat si particular. iar activitatile pot fi sustinute in unitatea de invatamant. este garantata. al ordinii publice. regulile de circulatie si cele cu privire la apararea sanatatii.144. Art. legile statului. la cererea grupului de initiativa. (3) Dreptul la reuniune se exercita in afara orarului zilnic. Art. sanatatea si moralitatea. (2) Elevii trebuie sa cunoasca si sa respecte: a. regulamentul oficial si cel de ordine interioara. (2) In cazul in care aceste reviste/ publicatii contin elemente care afecteaza siguranta nationala.. cat si in afara ei. cu aptitudini si performante scolare exceptionale. conform legii. directorul va suspenda editarea si difuzarea acestora. oficiale privind asigurarea. libertatea elevilor de a redacta si difuza reviste/ publicatii scolare proprii.146. pentru a proteja sanatatea si moralitatea publica sau drepturile si libertatile altora. ordinea publica. pot promova 2 ani intr-un an scolar.care sunt prevazute de lege si care sunt necesare intr-o societate democratica. de a se pregati la fiecare disciplina de studiu si de a-si insusi cunostintele prevazute de programele scolare.147. de catre organizatori a securitatii persoanelor si a bunurilor. normele de tehnica securitatii muncii. (1) In unitatile de invatamant de stat si particular. atat in unitatea de invatamant. d. Elevii din invatamantul de stat si particular au datoria de a frecventa cursurile. de prevenire si de stingere a . Aprobarea pentru desfasurarea acestor actiuni va fi conditionata de acordarea de garantii scrise. directorul unitatii de invatamant poate suspenda sau interzice desfasurarea acestor activitati. conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei. in interesul sigurantei nationale. b. Art. (1) Elevii trebuie sa aiba o comportare civilizata si o tinuta decenta. (4) In cazul in care continutul activitatilor care se desfasoara in unitatea de invatamant de stat si particular contravine principiilor susmentionate.145. drepturile si libertatile cetatenesti sau prevederile prezentului regulament si ale regulamentului de ordine interioara al unitatii de invatamant. numai cu aprobarea directorului. c.

sa-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor. tunsoare decenta la baieti. f. . Art.. precum munitie. f. in perimetrul unitatii de invatamant. sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate in limbaj si in comportament fata de colegi si fata de personalul unitatii de invatamant. sa aduca si sa difuzeze in unitatea de invatamant materiale care.incendiilor. fara bijuterii si machiaj strident). sa detina si sa consume. sa acorde prioritate de trecere profesorilor si personalului scolii. cat si profesorilor). gardianului scolii. pentru informare in legatura cu situatia scolara. sa utilizeze telefoanele celulare in timpul orelor de curs. atenteaza la independenta. Este interzis elevilor: a. fetele fara fuste scurte si bluze scurte . precum si parintilor. sa lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile in perimetrul unitatii de invatamant. j. sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de invatamant. prin actiunea lor. carnete de elev. pocnitori etc. droguri. normele de protectie a mediului. b. g. e. g. sa distruga documente scolare. 149. sa aiba tinuta. k. a examenelor si a concursurilor (in caz de culpa telefoanele vor fi confiscate si vor fi predate parintilor . h. 148. d. petarde. suveranitatea si integritatea nationala a tarii. in perimetrul unitatii de invatamant si in afara acestuia. foi matricole etc. precum cataloage. sa blocheze caile de acces in spatiile de invatamant. care cultiva violenta si intoleranta. i. sa introduca.( elevii au obligatia de a prezenta carnetul de elev la intrarea in scoala. l. bauturi alcoolice si tigari si sa participe la jocuri de noroc. comportamente si atitudini ostentative si provocatoare (fara cercei. orice tipuri de arme sau alte instrumente. Elevii au obligatia sa poarte asupra lor carnetul de elev.. care. e. sa organizeze si sa participe la actiuni de protest care afecteaza desfasurarea activitatii de invatamant sau care afecteaza frecventa la cursuri a elevilor. sa posede si sa difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic. prin continutul lor. pot afecta integritatea fizica si psihica a colectivului de elevi si a personalului unitatii de invatamant. normele de protectie civila. c. Art.

a agentilor economici. s-au remarcat prin fapte de inalta tinuta morala si civica. la propunerea dirigintelui. in excursii sau in tabere de profil din tara si din strainatate (excursie gratuita clasei castigatoare a concursului intre clase). national sau international. prin alocarea unor premii. b. 152. premiul de onoare al unitatii de invatamant. c. national si international. evidentiere de catre director in fata colegilor de scoala sau in fata consiliului profesoral. Unitatea de invatamant si alti factori pot stimula activitatile de performanta ale elevilor la nivel local. (2) Se pot acorda premii elevilor care: a. s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu. pentru urmatoarele trei medii se pot acorda mentiuni. f. de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat. evidentiere in fata colegilor clasei. g. expozitii si la alte activitati extrascolare desfasurate la nivel local. (3) Se pot acorda premii si pentru alte situatii prevazute de regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant. a directorului acesteia. diplome. 153. d. Elevii care obtin rezultate remarcabile in activitatea scolara si extrascolara si se disting prin comportare exemplara pot primi urmatoarele recompense: a. recomandare pentru trimiterea. e. festivaluri. din partea consiliului reprezentativ al parintilor. la nivelul clasei. (1) Acordarea premiilor elevilor la sfarsitul anului scolar se face la nivelul unitatii de invatamant. Art. au obtinut performante la concursuri. Elevii din invatamantul preuniversitar de stat trebuie sa utilizeze cu grija manualele scolare primite gratuit si sa le restituie in stare buna. burse de merit.Art. e. dar nu mai mici de 9. au obtinut primele trei medii generale pe clasa.00. comunicare verbala sau scrisa adresata parintilor. premii. Art. cu prioritate. burse. d. b. Art. la sfarsitul anului scolar. a fundatiilor stiintifice si culturale. medalii. 151. c. cu mentiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidentiat. au avut. cea mai buna frecventa pe parcursul anului scolar. a consiliului clasei. a . de agenti economici sau de sponsori. 150. judetean.

observatia individuala. g. (2) Sanctiunea se aplica de diriginte sau director. sub semnatura. (3) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. preavizul de exmatriculare. pentru 10 absente si 2 observatii. . d. inclusiv regulamentele scolare si interne. 155. la propunerea consiliului clasei sau a directorului. (2) Sanctiunea se inregistreaza in catalogul clasei. (2) Sanctiunile care se pot aplica elevilor sunt urmatoarele : a. (1) Elevii care savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare. personal. i se va aplica o sanctiune mai severa. mustrare scrisa. (3) Sanctiunea nu atrage si alte masuri disciplinare. h. Art. 154. b. daca nu isi schimba comportamentul. in scris. vor fi sanctionati in functie de gravitatea acestora. 156. f. (1) Observatia individuala consta in dojenirea elevului pentru 5 absente nemotivate . eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile.comunitatii locale etc. (1) Mustrarea in fata clasei si/sau in fata consiliului clasei/Consiliului profesoral consta in dojenirea elevului si sfatuirea acestuia sa se poarte in asa fel incat sa dea dovada de indreptare. de catre diriginte si director si inmanarea documentului parintilor/tutorilor legali. e. Art.din partea profesorilor . 15 absente si 5 observatii. Sanctiunile aplicate elevilor Art. in scris. c. mutarea disciplinara la o clasa paralela. atragandui-se totodata atentia ca. retragerea temporara sau definitiva a bursei. mustrare in fata clasei si/ sau in fata consiliului clasei/ consiliului profesoral. exmatricularea. precizandu-se numarul documentului. (2) Sanctiunea se aplica de catre diriginte sau director. (3) Toate sanctiunile aplicate elevilor sunt comunicate. din aceeasi scoala sau din alta scoala. Art. (1) Mustrarea scrisa consta in dojenirea elevului. 157. parintilor/reprezentantului legal.

(1) Retragerea temporara sau definitiva a bursei se aplica de director.(3) Sanctiunea se consemneaza in raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfarsitul semestrului sau al anului scolar. daca acesta a implinit 18 ani. precizandu-se numarul si data documentului. de catre director. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. (2) Daca elevul refuza sa participe la aceste activitati. in conformitate cu prevederile regulamentului intern si stabilita. perzentarea la psihologul scolar si anuntarea in scris a parintilor. (1) Preavizul de exmatriculare se intocmeste. (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile consta in inlocuirea activitatii obisnuite a elevului. desfasurata in cadrul unitatii de invatamant. 161. absentele sunt considerate nemotivate si se consemneaza in catalogul clasei. a sanctiunii.20 absente si 4 observatii. la propunerea Consiliului clasei (munca in folosul scolii) pentru 25 absente si 5 observatii. de diriginte si director pentru elevii care absenteaza nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singura disciplina. prezentarea la psihologul scolar. in scris. de regula. in catalogul clasei si in registrul matricol . 159. (3) Sanctiunea se consemneaza in raportul consiliului clasei la sfarsitul semestrului sau al anului scolar. la propunerea consiliului clasei sau a directorului . (1) Mutarea disciplinara la o clasa paralela se aplica prin inmanarea. Art. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. in raportul consiliului clasei la sfarsitul semestrului sau al anului scolar. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. (2) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare si anuntarea parintilor. 158. prezentarea la psihologul scolar si anuntarea in scris a parintilor. sub semnatura. (3)Sanctiunea se consemneaza in catalogul clasei. anuntarea parintilor. pentru perioada aplicarii sanctiunii. Art. (2) Sanctiunea se consemneaza in registrul de evidenta a elevilor. de catre diriginte si director parintelui/tutorelui legal sau elevului. cumulate pe un an scolar si se inmaneaza parintelui/tutorelui legal sau . 160. Art. in scris. cu un alt tip de activitate. Art.

daca acesta a implinit 18 ani. apelare la asistentul social si psiholog. fara drept de reinscriere. aprobarea este conditionata de emiterea. prevazute de prezentul regulament sau apreciate ca atare de catre Consiliul profesoral al unitatii de invatamant. 162. (6) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare sub 6. pentru abateri grave. Daca motivul sanctionarii il reprezinta absentele nejustificate. (2) Sanctiunea se aplica elevilor din sistemul de invatamant liceal si profesional. Art. in scris. exmatriculare cu drept de reinscriere in anul urmator in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu. in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol. Art. b. in documentele politiei. exmatriculare fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant. (3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de evidenta a elevilor si in catalogul clasei si se mentioneaza in raportul consiliului clasei la sfarsit de semestru sau de an scolar. (2) Exmatricularea poate fi: a. sub semnatura. daca acesta a implinit 18 ani. exmatriculare din toate unitatile de invatamant.elevului. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare . in catalogul clasei. cu exceptia elevilor din invatamantul obligatoriu. (2) Sanctiunea se aplica si pentru un numar de cel putin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu. pentru abateri deosebit . a preavizului de exmatriculare. in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu. (1) Exmatricularea fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant se aplica elevilor din invatamantul liceal. (5) Sanctiunea se comunica parintelui/tutorelui legal sau elevului. c. (4) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral.00. cumulate pe un an scolar. (3) Sanctiunea se aproba in Consiliul profesoral la propunerea dirigintelui. (1) Exmatricularea cu drept de reinscriere in anul urmator. prin consultarea directorului. in prealabil. Art. Se anunta in scris parintii. pana la sfarsitul anului scolar. 163. pentru o perioada de timp mai lunga de un an. (1) Exmatricularea consta in eliminarea elevului din unitatea de invatamant in care acesta a fost inscris. de catre dirigintele clasei. sub semnatura. se aplica elevilor din invatamantul liceal. 164.

(2) Aplicarea sanctiunii si stabilirea duratei se fac de catre Ministerul Educatiei. (3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale ale Consiliului profesoral. Art. va fi scazuta nota la purtare cu cate un punct. 167. in documentele politiei. de catre dirigintele clasei. (4) Sanctiunea se comunica parintelui/tutorelui legal sau elevului. Pentru toti elevii din invatamantul preuniversitar. prevederea privind scaderea notei la purtare.00. in catalogul clasei. daca acesta a implinit 18 ani. la propunerea consiliului clasei sau a directorului. (1) Elevii vinovati de deteriorarea bunurilor unitatii de invatamant platesc toate lucrarile necesare reparatiilor sau suporta toate cheltuielile . (5) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare sub 6.00. fara drept de reinscriere pentru o perioada de timp. sub semnatura. sub semnatura. se poate anula. apreciate ca atare de catre Consiliul profesoral. (1) Exmatricularea din toate unitatile de invatamant. la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore pe semestru la o disciplina. (2) Aplicarea sanctiunii se aproba de catre Consiliul profesoral. (2) Anularea este decisa de cel care a aplicat sanctiunea. 168. 166. in catalogul clasei. asociata sanctiunii.de grave. (3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral. (1) Daca elevul caruia i s-a aplicat o sanctiune mentionata la articolele 158-161 da dovada de un comportament ireprosabil pe o perioada de cel putin 8 saptamani de scoala pana la incheierea semestrului/anului scolar. se aplica elevilor din invatamantul liceal pentru abateri deosebit de grave. de catre Ministerul Educatiei. in documentele politiei. Art. 165. (5) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare sub 6. Cercetarii si Inovarii la propunerea motivata a Consiliului profesoral. Cercetarii si Inovarii in scris. in scris. Art. in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol. daca acesta a implinit 18 ani. (4) Sanctiunea se comunica. Art. in registrul de evidenta al elevilor si in registrul matricol. parintelui/tutorelui legal si elevului.

169. de la o specializare/calificare profesionala la alta. in conformitate cu prevederile regulamentului de ordine interioara al unitatii de invatamant de la si la care se face transferul. Art. de la o forma de invatamant la alta. acestia pot fi transferati si in cursul primului semestru. In situatii medicale deosebite. 163 este definitiva si poate fi contestata in conformitate cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. pe baza avizului Comisiei medicale judetene/ a municipiului Bucuresti. iar in caz de imposibilitate. (4) Pentru faptele prevazute la alin. 172. 161-168 se adreseaza. Art. (2) In cazul in care vinovatul nu se cunoaste. cu modificarile si completarile ulterioare. 170. (1) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai dupa primul semestru. (2) Elevii din clasele a X-a – a XII-a/a XIII-a se pot transfera. (3) In cazul distrugerii/ deteriorarii manualelor scolare primite gratuit. 29/1990. (3) Hotararea Consiliului de administratie este definitiva. Sanctiunea prevazuta la art. revenind intregii clase. anului de studiu si tipului de manual deteriorat. (1) si (3) elevii pot fi sanctionati in conformitate cu dispozitiile art. daca media lor de admitere este cel putin egala cu cea mai mica medie de admitere din clasa respectiva. 171. Art. (1) Contestatiile impotriva sanctiunilor prevazute la art. Exceptiile de la aceasta prevedere se aproba de catre consiliul profesoral. (2) Contestatia se solutioneaza in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unitatii de invatamant. . Aprobarile pentru transfer se dau de catre consiliile de administratie ale celor doua unitati de invatamant. la clasele la care media lor din ultimul an este cel putin egala cu media ultimului promovat din clasa la care se solicita transferul. corespunzator disciplinei.pentru inlocuirea bunurilor deteriorate. de la o filiera la alta. raspunderea materiala devine colectiva. 158-161 din prezentul regulament. de la un profil la altul. in termen de 5 zile de la aplicarea sanctiunii. in scris. Transferul elevilor Art. elevii vinovati inlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou. Elevii au dreptul sa se transfere de la o unitate la alta. consiliului de administratie al unitatii de invatamant. de regula. achita contravaloarea acestuia.

b. cu frecventa redusa sau la distanta. c. in limita efectivelor de elevi la clasa. elevii de la cursurile de zi se pot transfera la forma de invatamant seral. d. Art. schimband calificarea profesionala si/sau profilul si/sau filiera. elevii de la invatamantul seral. in aceeasi unitate de invatamant. la sfarsitul clasei a IX-a. Art. de la un liceu la altul. e. cu sustinerea si promovarea examenelor de diferenta. in baza criteriilor prevazute in prezentul regulament la care se solicita transferul. elevii de la invatamantul cu frecventa redusa sau la distanta se pot transfera la invatamantul seral in conditiile precizate la lit. de la o clasa la alta. pastrand forma de invatamant. dupa promovarea examenelor de diferenta. Elevii din invatamantul liceal se pot transfera. 174. daca au media anuala cel putin 7. in limita efectivului de 30 elevi la clasa. de la o calificare profesionala la alta. Elevii de la scoala de arte si meserii. cu respectarea limitei de varsta. in limita efectivelor de 30 de elevi la . astfel: a. 173. cu aceeasi calificare profesionala. in baza criteriilor prevazute de regulamentul intern al unitatii de invatamant la care se solicita transferul. respectand filiera. a). c. Elevii din invatamantul liceal. in baza criteriilor prevazute in regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant la care se solicita transferul. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. dupa recuperarea practicii. specificata in prezentul regulament. de la un liceu la altul. la cererea acestora. se pot transfera la forma de invatamant de zi. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. Gemenii se pot transfera in clasa celui cu media mai mare. 176. 175. de la o filiera la alta. care au promovat testele nationale. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. de la liceu la scoala de arte si meserii. Art. si potrivit criteriilor prevazute in regulamentul intern. sau invers. profilul si calificarea prof esionala. de la un profil la altul. se pot transfera. dupa promovarea examenelor de diferenta stabilite prin compararea planurilor de invatamant.Art. dupa promovarea examenelor de diferenta. b. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. la fiecare obiect de studiu. in aceeasi unitate de invatamant. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. in clasa a X-a de liceu.00. din scoala de arte si meserii si anul de completare se pot transfera de la o forma de invatamant la alta astfel: a. cu frecventa redusa sau la distanta.

d. Art. de la invatamantul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri. Mediile anuale pe discipline se calculeaza din mediile celor doua semestre. Nepromovarea unuia dintre examenele de diferenta anuleaza dreptul la transfer. c. 179. e. in perioada intersemestriala sau a vacantei de vara. la recomandarea de transfer eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de Directia de Sanatate Publica. daca este cazul. Art. nota 10 la purtare) . la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate. de la liceu la scoala profesionala. la sfarsitul anului scolar. Transferul elevilor in timpul anului scolar se poate efectua. Transferurile in care se pastreaza forma de invatamant se pot efectua numai in perioada intersemestriala sau a vacantei de vara. . (2) Elevii din invatamantul preuniversitar de stat se pot transfera in invatamantul particular. (1) Elevii din invatamantul preuniversitar particular autorizat se pot transfera la unitati de invatamant de stat. regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant poate prevedea si conditii speciale de transfer (medie generala peste 7. 180. in urmatoarele situatii: a. semestrul I/ zi. a examenelor de diferenta. se pot transfera in clasa a XIIIa. in conditiile prezentului regulament. cu acordul unitatii primitoare. de la invatamantul de zi la alta forma de invatamant sau de la invatamantul seral la cel cu frecventa redusa sau la distanta.181. In aceasta situatie. dupa absolvirea semestrului I al clasei a XII-a si dupa sustinerea. elevii din clasa a XII-a. numai in perioada vacantei de vara. de la invatamantul cu frecventa redusa sau la distanta la cel seral sau de la alte forme de invatamant la cel de zi. b. pe diploma de absolvire si in registrul matricol. se mentioneaza anul scolar. c. invatamant de zi.clasa. la/ de la invatamantul vocational. clasa a XIII-a. clasa a XII-a si semestrul II/ seral. Transferurile in care se schimba forma de invatamant se efectueaza in urmatoarele perioade: a. in mod exceptional. invatamant seral. Art. Art. 178. b. 170 – 177. 177. Scoala de la care elevul a solicitat transferul este obligata sa-l reprimeasca. cu respectarea prevederilor art. Art.

15 membri (presedinte loctiitor. Scoala de la care se transfera elevul este obligata sa trimita. d. liceal. elev – elev .profesor. c) Consiliul elevilor analizeaza problemele elevilor si propune masuri privind imbunatatirea: . Dupa aprobarea transferului. 183. scoala primitoare este obligata sa solicite situatia scolara a elevului in termen de cinci zile. (1) Calitatea de elev inceteaza in urmatoarele situatii: a. Fiecare clasa desemneaza 2 reprezentanti (seful clasei. Incetarea calitatii de elev Art. c. 184. in termen de 10 zile. responsabili pe probleme). responsabilii pe ani de studii. in cazul abandonului scolar.Art.activitatii didactice . e.activitatilor extracurriculare . la absolvirea studiilor invatamantului obligatoriu. 188 lit. situatia scolara a celui transferat.relatiilor elev . 182. b) Consiliul elevilor este condus de un birou. Presedintele este membru al Consiliului de administratie al liceului. in cazul in care elevul inscris/ admis la invatamantul secundar superior si postliceal nu se prezinta la cursuri in termen de 20 de zile de la inceperea lor fara sa justifice absentele. loctiitor). Consiliul elevilor .disciplinei si frecventei . postliceal sau profesional. la cererea scrisa a elevului/parintelui/tutorelui legal. Elevul nu se inscrie in catalog pana la primirea situatiei scolare de catre scoala la care s-a transferat. a) Consiliul elevilor pe scoala se constituie din reprezentantii claselor in primele 2 saptamani de scoala. b. in cazul exmatricularii. format din 11 . b) si d) nu se aplica in invatamantul obligatoriu. caz in care elevii se considera retrasi.integrarea socio – profesionala .relatiilor cu alte unitati de invatamant . (2) Art. Consiliul se intruneste semestrial sau la solicitarea biroului sau directiunii scolii. la scoala primitoare.Regulamentul Consiliului elevilor Art.

prenume. Daca presedintele Consiliului elevilor nu va aduce la cunostinta Consiliului de Administratie problemele si masurile inaintate de sefii claselor. Aceste documente vor fi transmise in copie Consiliului de Administratie al liceului. Cabinetul medical scolar Art. La intrunirile Consiliului si biroului se intocmesc procese verbale.componenta grupului (nume.S. Preventive Servicii individuale . . acesta avand obligatia de a o prezenta conducerii liceului pentru aprobare in termen de 3 zile de la inregistrare.locul desfasurarii actiunii .garantiile privind asigurarea securitatii persoanelor si bunurilor . pentru examenul de bilant al starii de sanatate (XII. XIII) in vederea aprecierii nivelului de dezvoltare fizica si a depistarii precoce a unor eventuale afectiuni. 186.data desfasurarii .conducatorul activitatii . un exemplar se depune la consilierul educativ. 146 din Regulamentul unitatilor scolare si prezentul regulament.angajamentul de a respecta prevederile art. Atributiile medicului scolar 1. Scoala garanteaza libertatea de reuniune a elevilor conform Conventiei cu privire la drepturile copilului si art. Art. Aceste solutii vor fi transmise de Consiliul elevilor. d) Consiliul elevilor isi desfasoara activitatea pe baza unui plan semestrial propus de birou si a unui grafic de intruniri (problematica si data). Cererea va fi apoi inregistrata la secretariat. acesta va fi schimbat dupa un semestru scolar. 98 din Regulamentul unitatilor scolare.examineaza toti elevii din clasele prevazute de reglementarile M. Cererea va fi avizata de presedintele Consiliului elevilor care va desemna un membru al sau sa raspunda de atiunea respectiva. Grupul de initiativa va formula o cerere (cu minimum 2 saptamani inainte) din care sa reiasa: . celor interesati. Din partea Consiliului de Administratie activitatea va fi coordonata de consilierul pentru probleme educative si activitati extracurriculare. 185. clasa) .din timpul liber Problemele si masurile propuse vor fi aduse la cunostinta Consiliului de Administratie al liceului care va lua masuri de solutionare a acestora.activitati .

. in focarele de boli transmisibile. BDA. sub indrumarea I. . Curative .elibereaza adeverintele medicale la terminarea liceului. . aplicand masurile corective prevazute de lege.) . .S. .efectueaza triajul epidemiologic dupa fiecare vacanta scolara sau ori de cate ori este nevoie: depisteaza anginele streptococice si urmareste tratamentul cazurilor depistate.educativ. infectii streptococice.elibereaza documente medicale pentru scutiri de efort fizic si de anumite conditii de munca la elevii cu tulburari in starea de sanatate in cadrul instruirii practice in atelierele solare. izoleaza si declara orice boala infectiocontagioasa.Acorda consultatii curente la solicitarea elevilor. . Initiaza actiuni de prelucrare antiparazitara (pediculoza. - Servicii colective .S. in limita competentelor sale. . scabie) si antiincfetioase .constata abaterile de la normele de igiena.examineaza. . etc. .examineaza elevii care vor fi supusi imunizarilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale si supravegheaza efectuarea vaccinarilor. eliberand vize in acest scop elevilor care urmeaza sa participe la competitiile sportive scolare.vizeaza documentele medicale la terminarea liceului. . 2.urmareste modul de respectare al normelor de igiena a procesului instructiv .examineaza elevii care vor pleca in diverse tipuri de tabere. Depisteaza. . . . .verifica efectuarea periodica a examenelor medicale stabilite de reglementarile M. de catre personalul didactic.initiaza si controleaza diverse activitati de educatie sanitara.controleaza respectarea normelor de igiena in spatiile de invatamant.initiaza cursuri de combatere.Acorda primul ajutor la nevoie elevilor si personalului angajat din unitatea scolara.J.(dezinfectie si dezinsectie) in focarele scolare (TBC.elibereaza scutiri medicale pentru absente pe motive de boala la cursurile scolare teoretice si practice.P. personalul didactic auxiliar si personalul administrativ.

Art. trateaza elevi bolnavi din infirmieriile scolare. de indrumare si control cu pana la 15% pe o perioada de 1 la 6 luni. constituite abatere disciplinara si se sanctioneaza. . de indrumare si control. personalul didactic auxiliar.Examineaza. b) indiferent de functia pe care o are persoana care a savarsit-o. c) diminuarea salariului de baza. . izoleaza. de indrumare si de control din invatamant raspund disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce le revin. Art. 187. b) avertisment. Sanctiunile disciplinare. de indrumare si control din invatamant.raspunde de perfectionarea profesionala a cadrelor in subordine. Sanctiuni disciplinare a) incalcarea cu vinovatie a obligatiilor de munca inclusiv a normelor de comportare.materiala si de medicamente a cabinetului medical din scoala conform baremurilor in vigoare. sanctiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate personalului didactic sunt cuprinse in legea nr.solicita institutiilor ierarhic superioare dotarea tehnico .. Organizarea activitatii si conducerea dispensarului scolar: Doctorul organizeaza si raspunde de intreaga activitate si de indeplinirea atributiilor cadrului mediu din cabinetele medicale din scolile arondate. in raport cu gravitatea abaterilor. 188. potrivit contractului individual de munca. 3. precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza intereselor invatamantului si prestigiul institutiei. acumulat cand este cazul cu indemnizatia de conducere. care se pot aplica personalului prevazut in articolul 195. 128/1997 privind statul personalului didactic. . 189.organizeaza programul de lucru al cadrului medico . care prevede urmatoarele: Art. e) destituirea din functia de conducere. intocmind fisa de prezenta necesara stabilirii drepturilor salariale.sanitar din cabinetul medical. . Personalul didactic de predare. precum si cel de conducere. d) suspendarea pe o perioada de pana la 3 ani a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei functii de conducere. sunt: a) observatie scrisa.

(1) In unitatile invatamantului preuniversitar. se constata prin proces verbal si nu impiedeca finalizarea cercetarii. Cadrul didactic cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele acuzarii si sa-si produca probe in aparare Art. din care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau un reprezentant al salariatilor. Refuzul celui cercetat sa se prezinte la audiere. Art. de indrumare si control din inspectoratele scolare si din unitatile din subordine. (2) Pentru personalul de conducere. (2) Pentru cercetarea abaterilor savarsite de personalul didactic prevazut la art. propunerea de sanctionare se face de catre director sau cel putin 1/3 din numarul total al membrilor Consiliului de administratie sau al Consiliului profesoral. (3) Comisia de cercetare este numita de Consiliul profesoral al unitatii respective pentru invatamantul preuniversitar Art. propunerea de sanctionare se face de inspectorul scolar general sau de cel putin 1/3 din numarul total al membrilor Consiliului de administratie. desi a fost instintat inscris cu minimun 48 ore inainte.f) desfacerea disciplinara a contractului de munca. 191. (1) Cercetarea propunerii de sanctionare si comunicarea deciziei se fac in termen de cel mult 30 de zile de la data constatarii abaterii consemnata in . 190. 193. Acelasi drept il au si organele ierarhic superioare. Art. imprejurarile in care au fost savarsite. existenta sau inexistenta vinovatiei precum si orice alte date concludente.198 se constituie comisii formate din 3-5 membrii . audierea celui in cauza si verificarea sustinerilor acestuia facute in aparare. 192. iar ceilalti sunt cadrele didactice care au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea. precum si de a da declaratii scrise. Acelasi drept il au si organele ierarhic superioare. (1) Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa efectuarea cercetarii faptei sesizate in scris. In comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din invatamantul preuniversitar pot fi inclusi si inspectori scolari. In cazul cercetarii abaterii rezumate se stabilesc faptele si urmarile acestora. Audierea celui cercetat si verificarea apararii acestuia sunt obligatorii.

(3) Hotararea acestor colegii se comunica persoanei in cauza in termen de 20 de zile de la sesizare. (3) Sanctiunile prevazute la art. 116. iar cele de al art. lit. pe baza raportului de cercetare. cu: a. care se sanctioneaza. retragerea uneia sau mai multor gradatii sau trepte de salarizare pe o . d-f de catre inspectorul scolar general. a obligatiilor sale. a-c si la colegiul central de disciplina al Ministerul Educatiei. dupa caz. Art. 116. Cercetarii si Inovarii. (2) In invatamantul preuniversitar. sanctiunile prevazute la art. de catre autoritatea prevazuta la art. alin. lit. persoanele sanctionate au dreptul de a contesta in termen de 15 zile de la comunicare decizia respectiva. la colegiul de disciplina de pe langa Inspectoratul Scolar pentru sanctiunile prevazute la art. (1) Sanctiunea se stabileste. In cazul in care cel sanctionat nu a mai savarsit abateri disciplinare in cursul unui an de la aplicarea sanctiunii. 200. inclusiv a normelor de comportare. care a numit aceasta comisie. 195. 116. mustrare b.condica de inspectii sau la registratura generala a unitatii scolare. facandu-se mentiunea corespunzatoare in statul personal de serviciu al celui in cauza. d-f . constituie abatere disciplinara. lit. (4) Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat. avertisment c. (2) In invatamantul preuniversitar. 100 si anume: incalcarea cu vinovatie de catre cel incadrat in munca indiferent de functia sau postul pe care-l ocupa. 3. aplicate personalului de conducere. autoriatea care a aplicat sanctiunea prevazuta la art. art. Art. pentru sanctiunile prevazute la art. a-c poate dispune ridicarea si radierea sanctiunii. inbunatatindu-si activitatea si comportamentul. 198. potrivit legii. Persoanei nevinovate i se comunica in scris inexistenta faptelor pentru care a fost cercetata. Sanctiunile cu caracter disciplinar care pot fi aplicate personalului Tesa sunt cele prevazute in Codul Muncii. de indrumare si control se comunica de catre autoritatea care a facut numirea in functie. 198. a-c ce comunica celui in cauza printr-o decizie scrisa. 116. de catre directorul unitatii de invatamant. 194. lit. lit.

Cap. examene de absolvire).S. 201. Sesizarile si reclamatiile se indosariaza intr-un dosar special. 196. reclamatiile. 199. 198. Art. conform legii. reclamatiile si sesizarile anonime nu se iau in consideratie. Responsabilitatea mentinerii unei relatii permanente cu I. reducerea salariului sau reducerea indemnizatiei de conducere pe durata de 1-3 luni cu 5-10% e. Dispozitii Finale Art. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricarui alt fond destinat derularii evaluarilor nationale (examen de bacalaureat. fumatul este interzis. Solicitantii vor primi raspuns in termen de o luna. Reprezentantii liceului in relatiile cu comunitatea locala.J. 200. Art. si sesizarile se inregistreaza in registrul de intrari/iesiri..J. in cadrul aceleiasi profesii. a) Prezentul regulament va fi adus la cunostinta elevilor si a .S. Colegiul Tehnic .Dimitrie Dima’’se afla in subordinea directa a I. In unitatile de invatamant preuniversitar. revine directiunii scolii. in cazul celor incadrati la nivelul de baza. V – Relatiile liceului Art. d. Cererile. 197. Art. diminuarea acestuia cu 5-10% pe aceiasi perioada. Abaterile disciplinare savarsite de catre o persoana incadrata in munca in timpul delegarii in alta unitate se sanctioneaza de conducerea unitatii care a delegat-o. organizatiile guvernamentale si nonguvernamentale sunt directorii liceului sau profesorii desemnati. retrogradarea in functie sau in categorie. Art. pe durata de 1-3 luni f. Liceul are relatii cu autoritatile locale.perioada de 1-3 luni sau. judetene. biserica si alte institutii guvernamentale si neguvernamentale. politia. desfacerea disciplinara a contractului de munca Abaterile disciplinare savarsite de o persoana incadrata in munca in perioada detasarii in alta unitate se sanctioneaza de catre conducerea unitatii la care acesta este detasata . sefilor comisiilor metodice si tuturor catedrelor didactice desemnate de liceu in acest scop.Argeş.

acord de parteneriat scoala-familie. d. In baza prezentului regulament si a regulamentului intern al unitatii scolare. c. directorul va incheia cu parintele / elevul de clasa IX – XIII.09.2009 si ramane valabil pana in data de 31. conducerea scolii are dreptul de a aduce modificari si complectari prezentului regulament in caz de necesitate. a.2010. b. dupa modelul din anexa.parintilor acestora/reprezentantilor legali ai acestora.08. prezentul Regulament de ordine interioara intra in vigoare incepand cu data de 14. . intreg personalul scolii are obligatia de a cunoaste si de a respecta prevederile prezentului regulament.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful