P. 1
REGULAMENT SCOLAR complet

REGULAMENT SCOLAR complet

|Views: 643|Likes:
Published by Lioara Trifan

More info:

Published by: Lioara Trifan on Mar 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE DIMA” AN SCOLAR 2009 / 2010

REGULAMENT INTERN I. DISPOZITII GENERALE Art. 1. Prezentul regulament contine reguli si norme de disciplina, in comformitate cu Constitutia Romaniei, cu Legea Invatamantului nr.84/1995, republicatã cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, cu actele normative elaborate de MEC si respectiv ISJ Arges. Art. 1a. Regulamentul contine normele de organizare si functionare ale COLEGIULUI TEHNIC” DIMITRIE DIMA”, prevederile sale fiind obligatorii pentru elevi, profesori, parinti si personalul scolii, didactic si nedidactic. Art. 2. Respectarea regulamentului si a normelor de disciplina este obligatorie pentru toate persoanele incadrate in munca in unitate ( indiferent de durata contractului de munca, precum si a celor care lucreaza in cadrul unitatii ca detasati sau suplinitori, elevi si parinti, tutori legali ) care vin in contact cu unitatea de invatamant. Art. 3. Activitatea de instruire si educatie din cadrul unitatii de invatamant se desfasoara potrivit principiilor din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, ale Conventiei cu privire la Drepturile Copilului si potrivit actelor normative generale si speciale. Art. 4. Invatamantul preuniversitar din cadrul COLEGIULUI TEHNIC,,DIMITRIE DIMA’’este organizat potrivit legii in urmatoarele forme de invatamant: invatamant de zi, liceal tehnic , (clasele a IX –a - a XIII-a), Scoala de Arte si Meserii (clasa a X –a), clasa a XI-a An de completare ) , invatamant seral prin ruta progresiva (clasa a XII -a), invatamant frecventa redusa (clasele a XII-a, a XIII-a), Scoala de Maistri. Art. 5. Potrivit legii, in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar sunt

interzise crearea si functionarea oricaror formatiuni politice, desfasurarea activitatilor de propaganda politica, prozelitism religios, orice forma de activitate care incalca normele generale de moralitate si care pun in pericol sanatatea fizica sau psihica a elevilor. Art. 6. Prin ordin al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, se stabileste structura anului scolar (perioadele cursurilor, vacantelor, ale sesiunilor de examene ). In situatii obiective, bine intemeiate ( epidemii, calamitati naturale etc ) cursurile scolare pot fi suspendate pe o perioada determinata. Suspendarea cursurilor scolare se poate face dupa caz: - la nivelul unitatii de invatamant, la cererea directorului, cu aprobarea inspectorului scolar general - la nivelul grupurilor de unitati din acelasi judet , la cererea inspectoratului scolar , cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii - suspendarea temporara a cursurilor va fi urmata de masuri privind parcurgerea integrala a programei scolare. Aceste masuri vor fi stabilite prin decizia directorului unitatii de invatamant si vor fi controlate de Inspectoratul Scolar Judetean ARGES. Art. 7. Invatamantul preuniversitar, formatiunile de studiu cuprind, clase pe ani de studiu conform art. 158 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 8. Clasele din invatamantul liceal (in cadrul aceluiasi profil/calificări profesionale) se constituie in functie de oferta educationala a unitatii de invatamant ( inclusiv de limbile moderne ), de optiunile elevilor si de alte criterii proprii cuprinse in regulamentul de ordine interioara , luand in considerare mediile generale + mediile de la disciplinele de specialitate + optiunile elevilor. Art. 9. In cadrul Colegiului Tehnic '' DIMITRIE DIMA'' cursurile de zi se desfasoara in 2 schimburi, exceptie facand activitatea practica. Activitatea practica se va desfasura in cabinete, în atelierele din incinta scolii sau agentii economici conform protocoalelor de instruire practica, iar cursurile se vor desfãsura in corpul ‘ clădire şcoală ‘ si ‘ ateliere‘. Activitatea extracurriculara se poate desfasura si in alte spatii cu acordul conducerii Colegiului Tehnic '' DIMITRIE DIMA'' .

II. ORGANIZAREA INSTITUTIEI DE INVATAMANT Art. 10. Conducerea scolii este asigurata de Consiliul profesoral, Consiliul de administratie ca organe de decizie si directiune, Comisii de catedra, Comisii de lucru, Consiliile profesorilor claselor ca organe de lucru. Organigrama liceului care se aproba in fiecare an de catre Consiliul profesoral la propunerea Consiliului de administratie este parte a prezentului regulament. Aceste organe isi desfasoara activitatea pe baza unor planuri de munca anuale si semestriale supuse aprobarii Consiliului de administratie inainte de inceperea cursurilor. Art. 11. Fiecare comisie va avea o mapa care va contine: dosarul de procese-verbale, structura comisiei, regulamentul de functionare al comisiei si alte acte normative privind activitatea comisiei, planurile de activitate, alte materiale. Mapa este administrata de responsabilul comisiei, si va fi pastrata la directorul adjunct. Acestea vor fi inmanate sefului de comisie, sub semnatura. Art. 12. Procesele verbale intocmite la fiecare sedinta vor consemna ordinea de zi, absentele motivate sau nu, hotararile aprobate. Vor fi semnate de cei prezenti, iar cei absenti vor semna ulterior de luare la cunostinta. Art. 13. La inscrierea in invatamantul liceal si la scoala de maistri continuitatea studiului limbilor moderne se asigura in functie de oferta educationala a unitatii de invatamant, clasele fiind constituite in functie de oferta educationala si optiunile elevilor. III. ORGANE DE DECIZIE 2.1. Consiliul profesoral Art. 14. Consiliul profesoral are rolul de decizie in domeniul instructiveducativ. Art. 15. Participarea la sedintele Consiliului profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice, iar absenta nemotivata de la sedinte se considera abatere disciplinara.

Art. 16. Secretarul Consiliului profesoral are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele verbale ale sedintelor Consiliului profesoral. Art. 17. La sfarsitul fiecarei sedinte a Consiliului profesoral toti membrii si invitatii au obligatia sa semneze procesul verbal incheiat cu aceasta ocazie. Art. 18. Registrul de procese verbale este insotit de dosarul care contine anexele proceselor verbale (rapoarte, programe, informari, solicitari, memorii, sesizari). Cele 2 documente oficiale se pastreaza intr-un fiset securizat ale carui chei se gasesc la secretarul scolii. Art. 19. Consiliul profesoral se constituie din profesorii care au baza in liceu (mai mult de 9 ore/saptamana) si care au obligatia de a participa la toate sedintele Consiliului. Ceilalti profesori pot participa la sedinte in calitate de invitati. Art. 20. Presedintele Consiliului profesoral este directorul scolii. Art. 21. Data sedintelor ordinare se anunta cu 5 zile inainte. Sedintele extraordinare se anunta cat mai operativ. Art. 22. Hotararile Consiliului profesoral se adopta cu majoritate simpla si sunt obligatorii pentru tot personalul si toti elevii. Art. 23. Consiliul profesoral are urmatoarele atributii: a. dezbate, avizeaza si propune spre aprobare Consiliului de administratie planul de dezvoltare al scolii. b. aproba reprezentantii sai in Consiliul de administratie. c. dezbate si aproba variante de proiecte curriculare, profilul liceului, numar de clase formate si profilul acestora. d. aproba proiectul planului de scolarizare. e. valideaza situatia scolara la sfarsit de semestru si de an scolar. f. decide asupra aplicarii de recompense sau de sanctiuni in conformitate cu prezentul regulament. g. absenta nemotivata la Consiliul profesoral atrage pierderea punctajului corespunzator din fisa de evaluare. h. numeste Comisia de cercetare a faptelor care constituie abateri

disciplinare. i. stabileste sanctiuni disciplinare pe baza raportului Comisiei de cercetare j. valideaza notele la purtare mai mici de nota 7 k. dezbate si avizeaza regulamentul intern al unitatii de invatamant.

2.1.2. Consiliul de administratie Art. 24. Consiliul de administratie are rol de decizie in domeniul organizatoric si administrativ. Atributii: - Aproba planul de dezvoltare al scolii; - Elaboreaza fisele si criteriile de evaluare specifice unitatii de invatamant in vederea acordarii calificativelor anuale, primelor lunare si salariilor de merit; - Acorda calificativele anuale ale intregului personal didactic salarizat; - Aproba acordarea salariului de merit; - Stabileste componenta si atributiile comisiilor de lucru; - Aproba acordarea burselor scolare; - Avizeaza planul anual de venituri si cheltuieli; - Avizeaza proiectele de plan de scolarizare si de state de functii; - Stabileste structura si numarul posturilor pentru personalul didactic auxiliar. Art. 25. Consiliul de administratie este constituit din 9 - 15 membri. Componenta Consiliului de administratie este in conformitate cu art. 35 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si art 3 din regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Administratie. Secretarul Consiliului de administratie este numit de catre director dintre membrii acestuia, avand atributia de a consemna intr-un registru special procesele verbale ale sedintelor. Din Consiliul de administratie fac parte: directorul unitatii, directorul adjunct, reprezentantul consiliului local, reprezentantul primariei, reprezentantul agentilor economici, 1 – 5 reprezentanti ai cadrelor didactice, un reprezentant al parintilor (de regula presedintele Comitetului reprezentativ al parintilor) si un reprezentant al elevilor (presedintele Consiliului elevilor). Alegerea Consiliului de administratie se face pe o perioada de 1

an. Registrul de procese verbale este insotit de dosarul care contine anexele proceselor verbale. Art. . Cele 2 documente oficiale se pastreaza in biroul directorului intr-un fiset securizat ale carui chei se gasesc la dispozitia presedintelui si secretarului consiliului. Sedintele extraordinare se convoaca cat mai operativ ( ultima zi de luni din luna ). atunci cand sunt discutate probleme specifice activitatii elevilor sau a comitetelor de parinti sau atunci cand prezenta acestora este necesara. Secretarul Consiliului de administratie are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele verbale ale sedintelor Consiliul de administratie. Presedintele stampileaza si semneaza pentru autentificarea numarului de pagini. Presedintele Consiliului este directorul. Art. In calitate de invitati pot participa reprezentanti ai parintilor si elevilor. Procesele verbale se scriu in registrul de procese verbale ale Consiliul de administratie care se inregistreaza la unitatea de invatamant pentru a deveni document oficial. discipline optionale.3. 27. Art. liderul sindical. Consiliul pentru curriculum elaboreaza: a. 2. Art. consilierul psihopedagogic si consilierul pentru probleme educative si activitati extracurriculare. 28. Art. 31. Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna pe baza unui grafic stabilit la inceputul anului scolar (convocarea se face cu minimum 48 ore inainte) precum si in sedinte extraordinare la solicitarea directorului sau a 1/3 din membrii sai. directorii scolii. Presedintele Consiliul de administratie este directorul scolii. Consiliul pentru curriculum Art. Consiliul pentru curriculum este compus din responsabilii tuturor catedrelor. ca observator. 26. proiectul curricular al scolii: trunchi comun. Punctul sau de vedere se consemneaza in procesul verbal – liderul semneaza procesul verbal. 30. Componenta consiliului este aprobata in fiecare an scolar de Consiliul profesoral. se leaga si se numeroteaza pe ultima foaie. 29.1. La sedintele Consiliului de administratie participa.

6. 2. 32.8. olimpiade si concursuri scolare. Comisia de perfectionare metodica c.2. 2. Comisia pentru orar.2. Comisia de monitorizare a ritmicitatii notarii si absentelor. oferta educationala a scolii si strategia promotionala.16. 2. si protectie civila. Comisia pentru relatii comunitare si imaginea scolii.2.5.3. Comisia pentru orar 2.12.I. Comisia de orientare scolara. criterii de clasificare a optiunilor elevilor si de intocmire corecta a schemelor orare.2. 2.2. Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare.finalitati si obiective ale scolii.( pe arii curriculare ) 2. 2. programe si planuri anuale si semestriale Documentele elaborate sunt supuse aprobarii Consiliului profesoral. Comisiile de catedra. 2.13. metodologia de aplicare a activitatii de consiliere si orientare. inventariere. c.2. 2. 2. 2.1. metodologia de evaluare. Comisia de securitate si sanatate in munca . Comisia de perfectionare metodica. Art.2.9. 2.2.2.15.2.2. 33.2. Comisia dirigintilor si Consiliul consultativ al elevilor. b. profesionala. d. 2. Comisia de inventariere ( subcomisii: receptie.Comisiaachizitie carte in biblioteca scolara. Comisia de coordonare si gestionare a activitatilor din internat si .2.2. casare) 2.2.2.7. e.10. criterii de selectie ale elevilor. 2.10. Organe de lucru Art. 2. Comisia tehnica P. Comisia pentru serviciul pe scoala.S. Comisia pentru activitati extracurriculare .2.4.11. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in procesul de invatamant si reforma educationala. 2.14. Comisia educativa avand in subordine Consiliile profesorilor claselor. Consiliul pentru curriculum are in subordine urmatoarele comisii: a.Comisia pentru programe si proiecte de dezvoltare.8. Comisiile de catedra b. 2.2. Organele de lucru sunt urmatoarele: 2.2. Comisia de arhivare documente.2.

17. semestriale si pentru perioada de evaluare (individuale sau colective). 33. Art. pana la sfarsitul anului scolar curent. 2.2. . Comisiile de catedra se constituie pe arii curriculare. planificarea calendaristica.18 Comisia Burse si bani de liceu.Oferta catedrei pentru disciplinele la decizia scolii . olimpiade. conform hotararii Consiliului de administratie. in fiecare an. 2.Planul anual de activitate al catedrei . programul) . Nume şi prenume Statut Specialitatea Vechim e Grad didactic Studii an absolvire Ultimul stagiu de formare Adresă telefon Activităţi în timpul anului .Incadrarea . tematica. o preincadrare a profesorilor pentru anul scolar urmator.Tabel cu membrii catedrei Nr. Art. Daca din catedra fac parte profesori din mai multe discipline seful catedrei numeste cate un responsabil pentru fiecare dintre disciplinele componente. Comisia de coordonare si gestionare a activitatilor din ateliere.Programele disciplinelor optionale (avizate de ISJ) Planificarile anuale.Situatii statistice (elaborate de catedra) care sa sintetizeze activitatea catedrei si evolutia rezultatelor elevilor (la invatatura. Art.cantina.Graficul interasistentelor .Cercuri (tabel nominal cu elevii participanti. crt. Documentele catedrei sunt: . tinandu-se cont de continuitate si de planul de scolarizare aprobat de ISJ ARGEŞ.Repartizarea responsabilitatilor in catedra . Comisiile se constituie anual (Consiliul de administratie putand decide formarea si altor comisii).CV membri . 35.Lista manualelor si optiunea pentru anul in curs pe clase . 34. iar sefii comisiilor sunt numiti de Consiliul de administratie. Comisiile de catedra elaboreaza.2. .Tematica sedintelor de catedra (una pe luna) .Lista proiectelor catedrei .

Informari periodice (privind rezultatele elevilor.2.concursuri). etc) catre Consiliul de administratie. 42. comisia de activitati extracurriculare. 36. fiind formata din comisia dirigintilor. XII. in anul scolar urmator nu are voie sa candideze din nou la aceeasi functie. 37. etc. Comisiei pentru burse. 2. Comisia educativa coordoneaza activitatea educativa. Art. comunitatea locala. Comisia educativa se intruneste de doua ori pe semestru si de cate ori responsabilul sau directiunea considera necesar. psiholog scolar. Comisia educativa coordoneaza activitatea Consiliilor clasei. 38. Art. . planificarile. Art. X. Comisiei de organizare a serviciului pe scoala si a Comisiei de activitati extracurriculare. Art. raspunde de colaborarea liceului cu alti factori educationali: familia. conform unui grafic stabilit de acesta la inceputul anului scolar. parcurgerea materiei. Seful comisiei educative este consilierul pentru probleme educative si activitati extracurriculare. XI.Responsabilii de catedra sa puna la dispozitia Consiliului de administratie propunerile lunare argumentate pentru premieri. responsabilul de proiecte. Programele. Art. 39.XIII) sunt desemnati de catre Consiliul de Administratie si propusi spre validare Consiliului profesoral. . Comisia de proiecte si programe educative Art. planul anual al catedrei vor fi elaborate si discutate la inceputul anului scolar.Regulile de evaluare specifice disciplinei (individuale sau colective). pana la 30 ale fiecarui luni. conducerea scolii va face precizarile necesare. Consiliul elevilor. comisia pentru organizarea serbarilor si a manifestarilor permanente. . Comisia dirigintilor este alcatuita din dirigintii tuturor claselor. In acest sens. ritmicitatea notarii. Comisia educativa se constituie la inceputul fiecarui an scolar. 41. Daca seful catedrei respective nu va indeplini toate aceste atributii. Art. 40. iar responsabilii pe fiecare ciclu /an de studiu (IX.2. Comisia educativa coordoneaza parteneriatele.

45. uda florile. Planificarea se face in doua exemplare. Serviciul elevilor se desfasoara astfel: A ) SERVICIUL PE CLASA . 46. Art. Comisia organizeaza serviciul pe liceu pentru profesori si elevi. unul la comisie si unul la secretariat. 43. prosop. Serviciul pe liceu • .Art. • Asigura pastrarea curateniei in clase in timpul programului atentionând elevii care produc dezordine. • Predau sala de clasa pe baza de proces verbal elevilor de serviciu din schimbul de dupa amiaza sau personalului de serviciu. Art. pervaze. in cancelarie si la avizierul de la intrarea in liceu. lambriuri.elevii de serviciu au urmatoarele atributii : • Se prezinta la cursuri cu 10 minute inainte de inceperea acestora si parasesc ultimii sala de clasa. Art. • Aerisesc clasa. Asigura creta. • Verifica prezenta la ore a colegilor de clasa si comunica profesorilor numele elevilor absenti. • Atrag atentia elevilor neglijenti sau care in mod intentionat conduc la deteriorarea salii de clasa. Dirigintii si profesorii de serviciu asigura instruirea elevilor de serviciu. Atentie deosebita la folosirea gumei de mestecat care este interzisa in timpul orelor. burete si stergerea tablei. Comisia de organizare a serviciului pe liceu este formata din doi membri si este condusa de un responsabil desemnat de Consiliul de administratie la inceputul fiecarui an scolar. • Inspecteaza starea bunurilor din clasa la inceperea si la sfârsitul orelor de curs si incheie un proces verbal intr-un caiet special apartinând fiecarei clase. 44.dirigintii vor stabili grupe de câte 2 elevi care vor efectua zilnic serviciul pe clasa . a. sterg praful de pe banci. Comisia afiseaza planificarea profesorilor de serviciu pe liceu.

amenintari prin telefon. Art. Componenta comisiei este stabilita de Consiliul de Administratie. tabere. 49. 2. Se alege cate un responsabil (sportiv. • supravegheaza sa nu se exercite presiuni si amenintari asupra elevilor. • organizeaza serviciul pe scoala si prezinta elevilor de serviciu sarcinile pe care le au in timpul serviciului.. a concursurilor scolare. pe ani de studiu si pe tipuri de activitati. • supravegheaza starea de disciplina a elevilor in timpul pauzelor.. face parte din Comisia de activitati extracurriculare. programul cercurilor • propune activitati pentru petrecerea timpului liber (spectacole. vacante). Comisia are urmatoarele atributii: • centralizeaza: cercurile propuse de fiecare catedra. • semnaleaza absenta de la program a cadrelor didactice. balului bobocilor.) • organizeaza activitatea elevilor. echipe sportive • coordoneaza pregatirea si desfasurarea serbarilor scolare. Legii 109/1999 fiecare profesor trebuie sa faca de serviciu. incendii. elevii participanti. 48. Sarcinile profesorilor de serviciu: • se prezinta la scoala cu 15 minute inainte de inceperea programului. . artistic.). Daca profesorii de serviciu nu-si realizeaza atributiile vor fi depunctati in fisa de evaluare anuala. Comisia de activitati extracurriculare Art. formatiei de dansuri.3.Serviciul profesorilor Zilnic. timp liber. • intocmeste la sfarsitul programului un proces verbal in care consemneaza modul in care s-a desfasurat programul si evenimentele deosebite care au avut loc in timpul serviciului. serviciul pe scoala va fi asigurat de profesorii programati (conf.). seri distractive. • anunta conducerea scolii si concomitent organele de ordine si de interventie in cazul producerii unor evenimente deosebite (furturi. stiintific.2. 47. Art. etc. Subcomisia pentru organizarea serbarilor si a manifestarilor permanente.

Atributiile catedrelor/comisiilor metodice sunt urmatoarele: a. catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri. transmiterea invitatiilor. elaboreaza instrumentele de evaluare si notare. 53. elaboreaza propunerile pentru oferta educationala a unitatii de invatamant si strategia acesteia. b. 54. d. elaboreaza programe de activitati semestriale si anuale. curriculum. cuprinzand obiective.4. c.2. Comisia de perfectionare metodica se constituie la inceputul fiecarui an scolar.. . seful comisiei fiind responsabilul cu dezvoltarea profesionala din unitatea de invatamant. In cadrul aceleiasi unitati de invatamant. propune juriul fiecarei manifestari. disciplinele la care se organizeaza sesiuni de referate. Comisia se intruneste lunar si ori de cate ori este nevoie. • Subcomisia asigura popularizarea acestei activitati. Art. fiind formata din 5 membri. • Subcomisia in colaborare cu Comitetul de parinti asigura premierea (diplome.Este formata din dirigintii claselor . • 2. 52. • Subcomisia intocmeste un dosar al activitatilor desfasurate care va cuprinde toate materialele editate cu acest prilej (program. Art. Comisia de perfectionare metodica Art. finalitati. Scopurile Comisiei de perfectionare metodica sunt: • sprijinirea personalului didactic in aplicarea reformei sistemului educational si in imbunatatirea activitatii didactice • informarea prompta a personalului didactic cu privire la planuri de invatamant. elevi.) si care va fi pastrat la biblioteca liceului. Art. programe scolare. titluri de referate. pana la 15 octombrie. Constituirea Comisiei metodice: 1. 51. pe discipline inrudite sau pe arii curriculare. 50. comisii de jurizare. etc. festivitate). etc. • Subcomisia stabileste calendarul activitatilor. premii obtinute. subcomisia va fi desemnata anual de Consiliul de administratie. premii. resurse materiale si umane. Art. consiliaza cadrele didactice in procesul de elaborare a proiectarii didactice si a planificarilor semestriale. conducatorii formatiilor artistice. si a modului de aplicare a acestora. curriculum la decizia scolii. pe discipline de studiu.

Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare si de instruire practica care preda la clasa respectiva. pe care le prezinta in consiliul profesoral . g. k. organizeaza activitati de pregatire speciala a elevilor pentru examene si concursuri scolare. h. in baza unui raport bine documentat. implementeaza si amelioreaza standardele de calitate specifice. m. 56. l. asupra activitatii catedrei/comisiei metodice. 57. f. la cei nou veniti. Art. monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa si modul in care se realizeaza evaluarea elevilor. i.5.e. Art. analizeaza periodic performantele scolare ale elevilor. 55. cu precadere la stagiari si la cadrele didactice nou venite in unitatea de invatamant. 58. schimburi de experienta etc. j.2. dupa o tematica aprobata de directorul unitatii de invatamant sau ori de cate ori directorul sau membrii catedrei/comisiei considera ca este necesar. organizeaza si raspunde de desfasurarea recapitularilor finale.. 2. seful de catedra / comisie metodica stabileste atributiile fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice. lectii demonstrative. Sedintele catedrei/comisiei metodice se tin lunar. elaboreaza informari semestriale si la cererea directorului. Art. Seful catedrei/comisiei metodice raspunde in fata directorului si a inspectorului de specialitate de activitatea profesionala a membrilor acesteia. Consiliul clasei Art. Seful catedrei/comisiei metodice are obligatia de a participa la toate actiunile initiate de director si de a efectua asistente la orele de curs. in special la profesorii stagiari. seful de catedra efectueaza asistente la lectiile cadrelor didactice si a cadrelor didactice de instruire practica din cadrul catedrei. organizeaza activitati de formare continua si de cercetare – actiuni specifice unitatii de invatamant. seful de catedra / comisie metodica evalueaza activitatea fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice si propune consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora. din cel putin un parinte delegat al comitetului de parinti al clasei si din liderul . sau la cei in activitatea carora se constata disfunctii in procesul de predare-invatare sau in relatia profesorelev.

elevilor clasei respective. cel putin o data pe semestru.organizarea de activitati suplimentare cu elevii capabili de performante scolare. . 62. .stabileste masuri de asistenta educationala atat pentru elevii cu probleme de invatare sau de comportament.analizeaza. Dirigintele isi proiecteaza si isi desfasoara activitatea potrivit sarcinilor prevazute de planul anual al unitatii de invatamant si in acord cu . Art. .00. progresul scolar si comportamentul fiecarui elev. . . dupa caz. . cat si pentru elevii cu rezultate deosebite.armonizarea cerintelor educative ale personalului didactic de predare si instruire practica cu solicitarile elevilor si parintilor. 64. in situatii deosebite. 59. 60.stimularea elevilor cu ritm lent de invatare. Presedintele consiliului clasei este dirigintele. semestrial. Art. Consiliul clasei isi desfasoara activitatea la nivelul fiecarei clase avand ca principale obiective: . ori de cate ori este nevoie. Art. sanctiunile disciplinare prevazute pentru elevi de prezentul regulament si de regulamentul de ordine interioara.propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite. Art. in functie de comportarea acestora in unitatea de invatamant si in afara acesteia si propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7. consiliului profesoral. Consiliul clasei are urmatoarele atributii: . . dar. Art.participa la intalniri cu parintii si elevii. dirigintelui. . Functia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de director cu aceasta responsabilitate. 63. in scris parintele. Coordonarea activitatii claselor de elevi se realizeaza prin diriginti numiti de directorul unitatii de invatamant dintre cadrele didactice de predare si de instruire practica si cu experienta. 61. la solicitarea dirigintelui sau a 1 / 3 dintre parintii elevilor clasei. care predau la clasa respectiva. . directorului.evaluarea progresului scolar al elevului.propune. Art.elaboreaza aprecieri sintetice despre progresul scolar si comportamentul fiecarui elev. semestrial si informeaza.propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei.

dupa consultarea profesorilor clasei. impreuna cu consiliul clasei. precum si in baza cererilor personale. liderul elevilor clasei. eliberate de medicul de familie.sprijina organizarea si desfasurarea activitatilor elevilor in afara clasei si a unitatii de invatamant. . a parintilor si a elevilor. . familiile elevilor in legatura cu situatiile de corigenta. .coordoneaza activitatea consiliului clasei. ale parintilor acestora. monitorizeaza indeplinirea indatoririlor scolare de catre toti elevii.urmareste frecventa elevilor. cu consilierul scolar in vederea armonizarii influentelor educative si pentru a asigura coeziunea clasei de elevi. actiuni de orientare scolara si profesionala. . . motivate. . neincheierea situatiei scolare sau repetentie. prin consultarea elevilor. aprobate de director. Art.analizeaza periodic situatia la invatatura a elevilor. initiaza cu consiliul clasei programe de consultatii cu parintii. pe baza de proces-verbal.informeaza.prezinta elevilor si parintilor. sanctionari disciplinare. Dirigintele intocmeste. impreuna cu consilierul scolar.informeaza elevii din clasele terminale si pe parintii acestora cu privire la prevederile referitoare la examenul de bacalaureat. repartizeaza sarcini si organizeaza impreuna cu acesta colectivul de elevi al clasei.numeste. Dirigintele are urmatoarele atributii: . . Art.preia. . prevederile prezentului regulament. Cercetarii si Inovarii. in acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi. planificarea semestriala si anuala care va cuprinde componentele activitatii educative. 65. . lunar.organizeaza. nota la purtare a fiecarui elev si prezinta in scris Consiliului profesoral propunerile de notare mai mici de . precum si cu programa elaborata de Ministerul Educatiei. dupa caz. cerceteaza cauzele absentelor unor elevi si informeaza familia elevului. precum si la certificarea competentelor profesionale. . 66. in scris. . sala de clasa in care isi desfasoara activitatea elevii carora le este diriginte si raspunde de pastrarea si modernizarea acesteia. dupa caz.colaboreaza cu toti profesorii clasei si.particularitatile educationale ale clasei respective.stabileste.motiveaza absentele elevilor pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al scolii sau. .

dulapuri. . pentru a nu provoca busculade.00 pentru elevii care au savarsit abateri grave . . . spre aprobare.In timpul deplasarii in scoala sau in afara scolii elevii nu au voie sa alerge. sa-si puna piedica. inmaneaza elevilor diplome si premii la festivitatea fiecarui sfarsit de an scolar. parintii sau tutorii elevilor pentru rezultatele exceptionale obtinute de copiii lor la invatatura sau in cadrul activitatilor extrascolare.felicita. de amanare a incheierii situatiei scolare si de aplicare a unor sanctiuni disciplinare. consemneaza in carnetele de elev mediile semestriale si anuale.organizeaza intalniri si discutii cu parintii. stabileste clasificarea elevilor la sfarsitul anului scolar. participarea organizata a elevilor la activitati in cluburi si asociatii sportive. . .proiecteaza. cosuri de . de consiliere si de orientare scolara si profesionala in functie de particularitatile colectivului de elevi. in conformitate cu legislatia in vigoare. in scris. 2.prezinta spre validare Consiliului profesoral raportul scris asupra situatiei scolare si comportamentale a elevilor la sfarsitul semestrului/anului scolar.aplica. . . organizeaza si desfasoara activitati educative. individuale sau in plen si-i informeaza pe acestia despre potentialele situatii de corigente. in afara unitatii de invatamant. .propune Consiliului de administratie acordarea de alocatii si burse elevilor. pe acoperis.Asigura instructajul elevilor privind securitatea si sanatatea in munca specifice activitatii din scoala: 1. cultural-artistice si stiintifice. se consulta cu acestia in legatura cu cauzele si masurile care vizeaza progresul scolar care se pot desfasura pe grupe. .completeaza catalogul clasei si raspunde de exactitatea datelor inscrise si de starea fizica a acestuia. sanctiunile elevilor prevazute in prezentul regulament.7. sa se agate de orice fel de bare.calculeaza media generala semestriala si anuala a fiecarui elev. propune acordarea premiilor. sa iasa brusc in fata celorlalti. pe balustrade. elevilor le este interzis sa se ridice pe pervazul geamului. . Pentru prevenirea accidentelor prin cadere de la inaltime sau de la acelasi nivel. recompenselor si distinctiilor potrivit prevederilor regulamentului de ordine interioara. pe baza consultarii cu directorul.recomanda directorului.

caietul dirigintelui (care trebuie sa contina fisa psihopedagogica. toxice. 3.fisa de evaluare a randamentului si progresului scolar a elevilor. informatica se face numai in prezenta profesorului dupa prelucrarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca. 8. etc. 7. . alcool. standarde de referinta. Se interzice introducerea in salile de curs a unor obiecte care ar putea pune in pericol integritatea corporala: ace. grupuri sanitare pentru prevenirea bolilor transmisibile. 5. precum si metodologia de asigurare a calitatii. Dirigintii vor intocmi urmatoarele documente: . date personale. 9.2.contributii la comisia dirigintilor pe scoala. indicatori de performanta. . 6. . 4. Ministerul Educatiei. biologie. Accesul elevilor in laboratoarele de fizica.baschet. 10. ci numai in salile de sport sau terenuri amenajate si sub supravegherea permanenta a profesorului coordonator. Daca dirigintii desemnati pentru un an scolar nu isi vor indeplini aceste atributii seful Comisiei dirigintilor nu va aproba punctajele corespunzatoare din fisa de evaluare. Se interzice accesul elevilor in zona santierului de constructii din curtea scolii. 68. Orele de educatie fizica nu se vor desfasura in salile de clasa. poate propune neplata indemnizatiei de diriginte si poate propune Consiliului de Administratie retragerea calitatii de diriginte.planul de activitate semestrial (planificarea temelor. Elevii vor respecta regulile de igiena in salile de clasa.fisa clasei . 2. date familiale.planul de activitate anual . Pentru prevenirea busculadelor.6. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii Art. Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare se interzice utilizarea instalatiilor electrice improvizate sau cu defectiuni. accesul si evacuarea elevilor in si din scoala se vor face in prezenta cadrelor didactice de serviciu. Art. Dirigintele clasei coordoneaza intreaga activitate pe probleme de SSM. obiecte ascutite dar si a unor substante inflamabile. chimie. Cercetarii si Inovarii adopta standarde. 67. activitati extracurriculare) .

prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern. 69. Art.Art.reprezentanti ai parintilor. potrivit legii.elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei. Art. . Art. Cercetarii si Inovarii se va baza pe analiza raportului de evaluare interna a activitatii din unitatea scolara. Orice control sau evaluare externa a calitatii. Componenta comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii cuprinde in numar relativ egal: .elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in unitatea scolara respectiva. 73.elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii. Raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor. .coopereaza cu agentia romana specializata pentru asigurarea calitatii.reprezentanti ai consiliului local. Art. In baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii este formata din 39 membri. cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara ori din strainatate. 74. 72. 70. . . . Art. 71. cu exceptia persoanei care asigura conducerea ei operativa. in cazul invatamantului liceal. aprobate de conducerea unitatii scolare. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii are urmatoarele atributii: . Conducerea ei operativa este asigurata de coordonatorul comisiei sau de un responsabil desemnat de acesta. . din partea Agentiei Romane pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar sau a Ministerului Educatiei.reprezentanti ai corpului profesoral. conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia in vigoare. Membrii comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii nu pot indeplini functia de director sau director adjunct in institutia respectiva. Cercetarii si Inovarii unitatea scolara elaboreaza si adopta propria strategie si propriul regulament de functionare a comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii.

Comitetul de parinti al clasei Art.sprijina unitatea de invatamant si dirigintele in activitatea de consiliere si de orientare socioprofesionala sau de integrare sociala a absolventilor. Acestia au urmatoarele functii: presedinte. conform legii. sustin programe de modernizare a activitatii educative si a bazei materiale din clasa si din scoala. . (2) Convocarea adunarii generale pentru alegerea comitetului de parinti al clasei are loc in primele zile de la inceperea cursurilor anului scolar. convocata de diriginte care prezideaza sedinta. (1) Comitetul de parinti al clasei se alege in fiecare an in adunarea generala a parintilor elevilor clasei. (1) Parintii/ tutorii legali au dreptul si obligatia de a colabora cu unitatea de invatamant.sprijina dirigintele in organizarea si desfasurarea unor activitati extrascolare. (4) Dirigintele sau presedintele comitetului de parinti al clasei convoaca adunarea generala a parintilor la inceputul fiecarui semestru si la incheierea anului scolar. .7. Comitetul de parinti are urmatoarele atributii: . 76. Art. De asemenea. 75. in consiliul reprezentativ al parintilor.2. in vederea realizarii obiectivelor educationale. doi membri. 2. tutorele legal instituit sau sustinatorul legal sunt obligati. prin contributii financiare sau materiale. cel putin o data pe luna.are initiative si se implica in imbunatatirea conditiilor de studiu pentru elevii clasei.atrage persoane fizice sau juridice care. (2)Parintii/ tutorii legali au obligatia ca.PARINTII Dispozitii generale Art. in consiliul profesoral si in consiliul clasei. sa ia legatura cu /dirigintele pentru a cunoaste evolutia copilului lor. dirigintele sau presedintele comitetului de parinti al clasei poate convoca adunarea generala a parintilor ori de cate ori este necesar. (5) Comitetul de parinti al clasei reprezinta interesele parintilor elevilor clasei in adunarea generala pe scoala a parintilor. (3) Parintele. sa asigurare frecventa scolara a elevului in invatamantul obligatoriu. 77. . (3) Comitetul de parinti al clasei se compune din trei membri. .

insusite de catre comitet. 80. - Art. in adunarea generala. este obligatorie.sprijina conducerea unitatii de invatamant si dirigintele in intretinerea. Consiliul reprezentativ al parintilor / Asociatia de parinti Art. Art. (7) Fondurile banesti ale Comitetului de parinti se cheltuiesc la initiativa acestuia sau ca urmare a propunerii dirigintelui sau a directorului. exercitarea de catre elevi a drepturilor prevazute de prezentul regulament si de prevederile legale in vigoare. (1) Consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de invatamant este compus din presedintii comitetelor de parinti ai fiecarei clase. (2) Consiliul reprezentativ al parintilor/ Asociatia parintilor se organizeaza si functioneaza in conformitate cu propriul regulament de ordine interioara / statutul asociatiei. (2) se colecteaza si se administreaza numai de catre comitetul de parinti. (5) Este interzisa implicarea elevilor in strangerea fondurilor. (2) Consiliul reprezentativ al parintilor prevazut la alin. Art. dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei si a unitatii de invatamant. de catre scoala sau parinti. (8) Sponsorizarea clasei sau a unitatii de invatamant nu atrage dupa sine drepturi in plus pentru anumiti elevi. Informarea celor implicati referitor la continutul acestui articol. (2) Comitetul de parinti poate propune. (6) Dirigintelui ii este interzis sa opereze cu aceste fonduri. a oricarei discutii cu elevii in vederea colectarii si administrarii acestor fonduri. daca se considera necesar. prin dirigintele clasei. (3) Contributia prevazuta la alin. (1) Comitetul de parinti tine legatura cu unitatea de invatamant. 78. 81. iar neachitarea acesteia nu poate limita. 2. conform reglementarilor in vigoare.2. (9) Se interzice initierea. (1) isi desemneaza reprezentantii sai in organismele de conducere ale scolii. o suma minima prin care parintii elevilor clasei sa contribuie la intretinerea. dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei sau a unitatii de invatamant. (1) Consiliul reprezentativ al parintilor poate decide constituirea sa in asociatie cu personalitate juridica. fara implicarea cadrelor didactice. (2) nu este obligatorie. La nivelul fiecarei unitati de invatamant functioneaza Consiliul reprezentativ al parintilor.8. (4) Contributia prevazuta la alin. in nici un caz. . 79.

. Consiliul reprezentativ al parintilor /Asociatia de parinti are urmatoarele atributii: . .are intiative si se implica in imbunatatirea calitatii vietii si activitatii elevilor. . cu organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile nonguvernamentale cu atributii in acest sens.sustine conducerea unitatii scolare in organizarea si desfasurarea consultatiilor cu parintii. . .sprijina conducerea unitatii de invatamant in intretinerea si modernizarea bazei materiale. . sponsorizari etc.conlucreaza cu comisiile de ocrotirea a minorilor. .analizeaza piata muncii din localitate si din judet si propune pregatirea elevilor in domeniile cerute de zona respectiva. .identifica surse de finatare extrabugetara si propune Consiliului de administratie al unitatii la nivelul careia se constituie.propune unitatilor de invatamant discipline si domenii care sa se studieze prin curriculum la decizia scolii. .modernizarea si intretinerea patrimoniului unitatii de invatamant. .Art.sprijina parteneriatele educationale dintre unitatile de invatamant si institutiile cu rol educativ in plan local. venite din partea unor persoane fizice sau juridice din tara si strainatate. constand in contributii. (1) Comitetele de parinti ale claselor/Consiliul reprezentativ al parintilor/Asociatia de parinti pot atrage resurse financiare extrabugetare.acordarea de premii si burse elevilor. . pe teme educationale. 83. .se preocupa de conservarea.sustine unitatea de invatamant in activitatea de consiliere si orientare socio. promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice minoritatilor in plan local. in vederea solutionarii situatiei elevilor care au nevoie de ocrotire. modul de folosire a acestora. 82. de dezvoltare a multiculturalitatii si a dialogului cultural. .. .sustine unitatile de invatamant in derularea programelor de prevenire si de combatere a abandonului scolar. Art.propune masuri pentru scolarizarea elevilor din invatamantul obligatoriu si incadrarea in munca a absolventilor. a bazei materiale si sportive. donatii.profesionala sau de integrare sociala a absolventilor. care vor fi utilizate pentru: .sustine unitatea de invatamant in organizarea si desfasurarea festivitatilor anuale.

). Comisia de PSI si protectie civila Art. (4) Adunarea generala a asociatiei parintilor din unitatea de invatamant stabileste suma de bani care poate sa se afle permanent la dispozitia consiliului reprezentativ al parintilor si care sa fie folosita pentru situatii urgente. Comisia de orar este formata din 5 membri desemnati de director. 85. 85 se face numai de catre consiliul reprezentativ al parintilor . 2. (3) Fondurile colectate in conditiile aliniatului 1 se cheltuiesc numai prin decizia organizatiilor parintilor.S.I. (1) Colectarea si administrarea sumelor reprezentand o cota-parte din contributia prevazuta la art.. din propria initiativa sau la propunerea directorului. .2. . (2) Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri.intocmeste. Art. 86. afiseaza orarul claselor si al cadrelor didactice si asigura transmiterea la clase. .2. 2. 87. 89.C. .alte activitati care privesc bunul mers al unitatii de invatamant sau care sunt aprobate de adunarea generala a parintilor. modifica orarul scolii cand este cazul ( miscarea cadrelor didactice. Art.. .alcatuieste orarul scolii. 84. (3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al parintilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia. comunicari M.10. Atributiile comisiei sunt: . Art. Atributiile comisiei sunt urmatoarele: .sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare. 88.acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie materiala precara.alcatuieste repartizarea pe sali a cadrelor didactice. sau la propunerea directorului.J. I. Comisia de orar Art. Art. Modificarile ulterioare sunt efectuate de Consiliul de Administratie. Comisia de protectie civila este constituita si functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare. Programul de funtionare al scolii este stabilit in fiecare an..E. din proprie initiativa.9. (2) Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri. la solicitarea directorului unitatii de invatamant. inainte de inceperea cursurilor de Consiliul de Administratie.

). 92. armata.stabilirea unui program de activitati practice care sa vizeze pregatirea elevilor pentru a reactiona rapid si eficient in cazul producerii accidentelor mai sus mentionate. .comisia este formata din 3 membri dintre care Consiliul de administratie desemneaza un responsabil. laboranti. Comisia de Cruce Rosie face parte din Comisia de protectie a muncii.elaborarea unor materiale informative pentru documentarea profesorilor si elevilor in protectie civila. Atributiile Comisiei de protectie a muncii constau in: . 93. dezbateri. Art.. Comisia de protectie a muncii are in componenta: sefii de catedra ai disciplinelor ce folosesc laboratoare.efectuarea instructajelor de protectie a muncii pentru activitati extracurriculare (de catre conducatorii activitatilor).organizarea instructajelor de protetie a muncii pe activitati. Art. razboaie. incendii) sau produse de om (incendii. . Art. 95.2. etc.11. administrator. 94. chimica. . - 2.. sali de sport.stabilirea unui program semestrial de popularizare si avertizare a elevilor in privinta calamitatilor provocate de dezastre naturale (cutremure. dirigintii claselor. . Art. .stabilirea si mentinerea unor contacte permanente cu factorii responsabili in protectie civila de la nivelul judetului (Inspectorat scolar.).elaborarea normelor de protectie a muncii pe diferite compartimente si activitati tinand cont de riscurile si accidentele ce pot interveni. . 90. 91. etc. Componenta comisiei se stabileste la fiecare inceput de an scolar si este coordonata de un presedinte desemnat de Consiliul de administratie. Comisia de protectie a muncii se intruneste semestrial si ori de cate ori este nevoie.elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot aparea in scoala si in afara scolii. . . Art. Este constituita si functioneaza in conformitate cu Legea 319 / 2006 privind normele generale de protectie a muncii si HG 1425 / 2006. secretar. Comisia de securitate si sanatate in munca Art. organizarea unor lectii deschise. poluare radioactiva. inundatii. . etc.asigurarea conditiilor normale de desfasurare a activitatilor scolii in colaborarea cu administratia.

. . Procesul de invatamant.comisia organizeaza un cerc "Sanitarii priceputi". . cadrele didactice exercita asupra elevilor in mod constient si sistematic. un ansamblu de actiuni pentru formarea personalitatii acestora in concordanta cu cerintele idealului . . careia i se subordoneaza. 97.12 Comisia de prevenire si stingere a incendiilor (PSI) Art. III – PROCESUL DE INVATAMANT 3. salilor de sport.comisia funtioneaza pe baza unui program de activitate anual. consumului de droguri.intocmeste necesarul de mijloace si materiale pentru PSI si solicita conducatorului de unitate fondurile necesare. - 2. .comisia asigura informarea elevilor privind masurile de prevenire si inlaturare a unor maladii. .2.organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor prin plan anual de munca.elaboreaza materiale informative si de documentare care sa fie utilizate de diriginti. 96.comisia ia masuri de echipare a cabinetelor. pregateste echipaje care participa la concursuri specifice. cu organizatii internationale care au ca scop mentinerea sanatatii elevilor .urmareste realizarea actiunilor stabilite si prezinta periodic normele si sarcinile de prevenire si stingere ce revin personalului si elevilor precum si consecintele diferitelor manifestari de neglijenta si nepasare. laboratoare.1. planurile de evacuare in caz de incendiu si normele de comportare in caz de incendiu.difuzeaza in salile de clasa. laboranti in activitatea de prevenire a incendiilor. profesori. Standardele procesului de invatamant.comisia colaboreaza cu medicul liceului si cu medicii de specialitate. alcoolismului. cu truse medicale si masuri de instruire a cadrelor didactice si a elevilor privind acordarea primului ajutor in caz de accidente. cabinete etc.comisia asigura informarea elevilor privind masurile de combatere a tabagismului. Atributiile comisiei PSI sunt: . .comisia difuzeaza in toate clasele sfaturi generale privind igiena personala si colectiva. In cadrul procesului de invatamant. .comisia are legaturi cu Crucea Rosie – filiala ARGES. . Art. .

In invatamant se urmareste realizarea competentelor disciplinare. in prima zi a anului scolar incepand cu ora 9. 103. Atitudinile fundamentale constau in comportamente necesare integrarii in activitatea socio-economica.I in fiecare an scolar. Invatarea inglobeaza totalitatea actiunilor pe care trebuie sa le intreprinda elevul in procesul de invatamant. Predarea este activitatea profesorului de comunicare a cunostintelor.C. Art. coordonare si stimulare a activitatii elevilor in vederea asigurarii unui cadru adecvat formarii personalitatii acestora. in formarea de atitudini fata de propria persoana si societate. 100. aplicate diferentiat in functie de contextul acestora. In procesul instructiv .educativ rolul conducator il are cadrul didactic care conduce acest proces potrivit obiectivelor activitatii. 105. Deschiderea cursurilor se face in mod festiv pe baza unui program special. lucrari de laborator) si activitatii extracurriculare (cercuri. Disciplina este asigurata de cadrele didactice desemnate de Consiliul de Administratie care stabilesc dispunerea claselor si de diriginti (acestia sunt obligati sa insoteasca clasa sau sa desemneze un inlocuitor). 101. Art. 104. In procesul instructiv . Art.educational prevazut de Legea invatamantului. Art. Art. Art. Competentele disciplinare constau in capacitati de munca intelectuala. a capacitatilor metodologice si a atitudinilor. formatii artistice. proprii unei gandiri sistematice si in capacitati de comunicare. Structura anului scolar este cea stabilita de M. Art.).E. Art. Incheierea cursurilor se marcheaza prin festivitatea de premiere a elevilor merituosi prilej cu care se atribuie diplome si premii elevilor clasati pe primele locuri in clasele respective si mentiuni celor care s-au distins in diferite ocazii.00. Structura anului scolar.educativ cadrul didactic interactioneaza si conlucreaza cu elevii. 102.2. 99. echipe sportive etc. 3. de organizare. Premiile se atribuie conform "Regulamentului de organizare . 98. Procesul instructiv – educativ se realizeaza prin activitati curriculare (lectii.

Art.modul de programare si evidenta a concediilor de odihna. Festivitatea de premiere se organizeaza dupa un program stabilit de Consiliul de Administratie si comisia educativa. .in corpurile scoală si ateliere activitatea personalului de curatenie incepe la ora 600. Art. Orarul scolar. pentru cadre didactice. a concediilor de boala. tipul de activitate desfasurata si scopul desfasurarii activitatii. . iar premiile vor fi retinute la scoala.profesorul de serviciu are obligatia de a supraveghea accesul in scoala a persoanelor straine si de a-i sesiza directorului de serviciu prezenta acestora in unitate.accesul in scoala este interzis persoanelor straine care nu sunt insotite de un cadru didactic al unitatii sau care nu au acordul conducerii scolii. care se aproba in comisia educativa. 3. de studiu si a celor fara plata. . Programul scolar.si se termina la ora 2200. Dirigintii claselor asigura completarea (scrierea) diplomelor.3. . pentru personalul auxiliar si pentru personalul de intretinere din scoala. precum si de sanctionare a cadrelor didactice care absenteaza nemotivat trebuie stabilit de conducerea scolii si inregistrat de secretarul sef. 106 Organizarea timpului de lucru in unitate . Orele de incepere si incheiere a cursurilor se aproba de Consiliul de administratie la propunerea directorului si a comisiei de orar. respectiv a gardianului. 108. Durata orelor de curs este de 50 de minute iar a pauzelor de 10 . 107. Art. Elevilor premianti care nu se prezinta la festivitate le vor fi transmise diplomele.programul de activitate in unitate incepe la ora 8 si se termina la ora 20 . La festivitatea de premiere este obligatorie prezenta dirigintilor (care inmaneaza diplomele) si a cadrelor didactice (care inmaneaza mentiunile acordate). Participantii la festivitatea de premiere pot parasi sala doar dupa incheierea acesteia. durata.evidenta prezentei personalului se va face in conditii speciale.evidenta orelor efectuate peste program se va face in condica respectiva. .si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat". Dirigintii asigura totodata disciplina pe timpul festivitatii consemnand eventuale abateri ale elevilor. destinata acestui scop in care se vor consemna: ziua. Dirigintii propun premii speciale si mentiuni. a zilelor libere.

Indiferent de motiv se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs. pentru a se asigura astfel timpul necesar acestor festivitati sau pentru Consiliul profesoral.I (pentru orele din trunchiul comun) si a optiunilor elevilor pe baza ofertei scolii (pentru disciplinele optionale). cercurile. predarea la un nivel scazut sau la un nivel ce depaseste posibilitatile de intelegere si asimilare ale elevilor. a continutului programelor. profesori de serviciu si conducerea scolii. cu aprobarea Inspectoratului Scolar Judetean. pana pe 15 iunie a fiecarui an scolar. Programul se poate modifica anual. Solicitarile cluburilor sportive pentru participare la programe de pregatire sau competitii se depun la secretariat cu 5 zile inainte si se supun aprobarii directorului. 109.J. 110. Conducatorii acestor activitati le vor consemna zilnic in condica de prezenta. Intreaga activitate desfasurata de profesori cu elevii la clasa se realizeaza pe baza cunoasterii temeinice si respectarii obligatorii a prevederilor planurilor cadru si programelor scolare. Art. Respectarea numarului de ore pentru fiecare disciplina (de trunchi comun sau optional). Catedrele au obligatia de a elabora programele pentru disciplinele optionale pentru anul scolar viitor si a obtine aprobarea I. Organizarea si evidenta acestor activitati revine catedrelor si Consiliului pentru curriculum. Ordinea si disciplina se asigura de cadrele didactice. sportive etc. activitatile cultural artistice. Programe. si parcurgerea integrala si ritmica a materiei sunt obligatorii pentru toti profesorii. Art. Nerespectarea acestor cerinte.) se desfasoara in afara orarului scolii cu exceptia activitatilor platite. 113. 111. Art. Activitatile extracurriculare (pregatirea suplimentara. constituie abateri si se santioneaza conform prevederilor statutului personalului didactic. Manuale scolare. Art.4.C. aprobate de M. personal auxiliar. Materia de studiu prevazuta in programele scolare se repartizeaza pe lectii prin planificarile curriculare anuale si semestriale care se intocmesc de profesori pentru fiecare obiect si clasa inaintea inceperii cursurilor. In zilele de incheiere a semestrelor sau cu ocazia unor festivitati Consiliul de administratie poate aproba reducerea duratei orelor de curs(dar nu mai putin de 30 minute) si a pauzelor. .minute.S. 112. Planuri cadru de invatimant.E. 3. Art. Structura planificarilor este stabilita de fiecare catedra.

competentele. daca este posibil.C. 115. 3. Art. Incheierea situatiei scolare. Evaluarea rezultatelor elevilor. la seful catedrei verifica lunar stadiul parcurgerii programei. PERSONALUL DIDACTIC. drepturile si obligatiile personalului didactic de predare si de instruire practica si ale personalului didactic auxiliar.52 din Regulamentul unitatilor scolare. republicata.116.I. Incheierea situatiei scolare se face conform art. 114. In scoala se vor utiliza numai manuale aprobate de M. capabil sa relationeze corespunzator cu elevii. Manualele alternative vor fi recomandate elevilor de profesorii claselor. 53 . responsabilitatile.84/1995. Un exemplar din planificarea curriculara si un exemplar din planificarea calendaristica se depun la mapa catedrei.60 din Regulamentul unitatilor scolare. Profesorii care nu respecta regulile codului vor fi depunctati la evaluare. inainte de finalul anului scolar curent. 51 . individualizat si actualizat la inceputul fiecarui an scolar. personal didactic auxiliar si nedidactic cu calitati morale. cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. . Codul evaluarii (regulile de evaluare) este elaborat de fiecare catedra. 118. Art. Art. (1) In sistemul national de invatamant functioneaza personal didactic de predare si de instruire practica.5. Legea Invatamantului nr. 3. Acesta le prezinta pentru vizare administrativa conducerii liceului in cel mult 2 saptamani de la inceperea fiecarui semestru. pe teme/lectii si ore. 128/1997 cu modificarile si completarile ulterioare reglementeaza functiile.Semestrial se intocmeste planificarea calendaristica. Evaluarea se face ritmic conform metodologiei stabilite de Serviciul National de Evaluare si Examinare respectandu-se prevederile art.6. parintii si colegii.E. Art. Planificarile se definitiveaza in plenul catedrei si sunt aprobate de seful de catedra. DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC Art. 117. apt din punct de vedere medical.

o vestimentatie decenta si un comportament responsabil. c) fiecare cadru didactic este obligat sa intocmeasca planificarile calendaristice pâna la data fixata pentru predarea acestora sefilor de catedra . institutiile publice de asistenta sociala/ educationala specializate. privata si familiala a acestuia. elaborari de programe de activitati semestriale si anuale. (6) Personalului din invatamant ii este interzis sa desfasoare actiuni de natura sa afecteze imaginea publica a elevului. Cercetarii si Inovării cu Ministerul Sanatatii. se sanctioneaza cu excluderea din invatamant./CDL . 119. de la elevi sau de la parintii/apartinatorii/reprezentantii legali ai acestora. alegerea manualului si materialelor didactice auxiliare care vor fi folosite intr-un interval scolar determinat. resurse materiale si umane. b) fiecare cadru didactic are obligatia de a participa la sedintele de catedra in cadrul carora se vor face: propuneri pentru oferta educationala a scolii si strategia acesteia ( obiective. a C. Executarea intocmai si la timp a obligatiilor de serviciu a) fiecare cadru didactic are obligatia sa cunoasca si sa respecte prezentul regulament. (5) Personalul din invatamant dovedeste respect si consideratie in relatiile cu elevii.(2) Personalul din invatamant are obligatia de a participa la programe de formare continua.S.D. integritatea fizica si psihica a elevului/ copilului. (9) Personalul didactic este obligat sa prezinte anual analizele medicale solicitate. precum si agresarea verbala sau fizica a elevilor si/sau a colegilor. dovedite. finalitati. Astfel de practici. pentru fiecare categorie. la nevoie. analiza planului de invatamânt. (7) Personalului din invatamant ii este interzisa aplicarea de pedepse corporale. curiculum la decizia scolii ). Directia de protectie a copilului in legatura cu aspecte care afecteaza demnitatea. in conformitate cu specificul activitatii si cu reglementarile in vigoare. viata intima. (3) Personalul din invatamant trebuie sa aiba o tinuta morala demna. in concordanta cu valorile educationale pe care le transmite elevilor. Art. efectuate conform protocolului incheiat de Ministerul Educatiei . a programei scolare. (8) Se interzice personalului didactic sa conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestatiei didactice la clasa de obtinerea oricarui tip de avantaje. parintii/reprezentantii legali ai acestora. (4) Personalul din invatamant are obligatia sa sesizeze.

care le va preda conducerii pe suport informatic. portofolii. acestea pot fi: lucrari scrise. la cerere. nota la teza având o pondere de 25% din media semestriala. de catre cadrul didactic care le acorda. 120. trecute in catalog si carnetul de elev. m) cadrele didactice trebuie sa calculeze media anuala ca fiind media aritmetica a celor doua medii semestriale. elaboreaza instrumentele de evaluare. referate si proiecte. incepând cu a doua jumatate a semestrului. i) fiecare cadru didactic trebuie sa acorde cel putin o nota in plus elevilor in situatie de corigenta. calculata cu doua zecimale exacte ( fara rotunjire ). conform planificarilor efectuate. fiind trecuta in catalog cu cel putin doua saptamâni inaintea incheierii semestrului. j) fiecare cadru didactic va planifica tezele. e) fiecare cadru didactic este obligat sa-si intocmeasca portofoliul personal.Dimitrie Dima’’se apreciaza pregatirea elevilor prin note de la 1 la 10 . d) fiecare cadru didactic stabileste obiectivele evaluarii..intelectuale ale elevilor. la disciplinele fara teza media semestriala este media la evaluarea periodica rotunjita la numarul intreg cel mai apropiat. trebuie analizata cu elevii intr-o ora special destinata acestui scop. cu exceptia celor cu o ora pe saptamâna la care numarul minim este de doua note. apreciaza cantitativ si calitativ rezultatele prin notare ritmica. precum si specificul fiecarei discipline. la 50 de sutimi rotunjimea se face in favoarea elevului. unde M = media la evaluarea periodica. Folosirea integrala si cu maximum de eficienta a timpului de . de regula in ultimele doua saptamâni ale semestrului. le administreaza elevilor. iar disciplinele de studiu la care se sustine teza. activitati practice. alte instrumente stabilite de cadrele si comisiile metodice si aprobate de director. k) fiecare cadru didactic are obligatia de a pastra tezele in scoala pânâ la terminarea anului scolar si de a permite parintilor elevilor consultarea acestora. T = nota obtinuta la teza. l) fiecare cadru didactic va calcula pentru evaluarea periodica media aritmetica a notelor inscrise in catalog ( fara teza ). h) fiecare cadru didactic va acorda un numar de note elevilor cel putin egal cu numarul de ore prevazut in planul de invatamânt. Art. g) in invatamântul preuniversitar specific Colegiului Tehnic . cu doua zecimale. daca este cazul. interviuri. media semestriala = ( 3M+T)/4. fara rotunjire si sa o consemneze in catalog ( raspunde pentru greseli ). f) instrumentele de evaluare se stabilesc in functie de vârsta si particularitatile psiho.

e) fiecare cadru didactic trebuie sa comunice notele elevilor in momentul in care sunt date acestora si sa le noteze in catalog si carnet activitatea cadrului didactic de serviciu pe scoala se va desfasura conform planificarii afisate. .consemnarea intr-un caiet special a modului in care s-a desfasurat activitatea in scoala in timpul perioadei in care a fost de serviciu. pentru a lua masurile corespunzatoare. 1400-2000 cu respectarea urmatoarelor atributii: .verificarea prezentei cadrelor didactice la ore (secretariatul va anunta eventualele absente iar profesorul de serviciu va nota numele profesorului absent.profesorul de serviciu se va asigura ca elevii nu au acces la cataloage in absenta unui cadru didactic supraveghetor.activitatea cadrului didactic de serviciu pe scoala pe parcursul desfasurarii orelor de curs este supravegheata. c) cadrelor didactice le este interzisa iesirea din clasa in timpul orelor de predare si lasarea elevilor nesupraveghiati d) cadrele didactice au obligatia de a-si planifica lectiile astfel in cât sa se incadreze in timp. . . . controlata si indrumata de catre directorul de serviciu. .asigurarea suplinirii in cazul absentei unui cadru didactic. Acesta va aprecia calitatea serviciului pe scoala.in caietul de procese verbale. b) Cadrele didactice au obligatia de a permite elevilor intârziati sa participe la ore. .munca pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu a) Cadrele didactice responsabilizate de catre comisia de serviciu pe scoala au obligatia de a cunoaste sarcinile repartizate prin comisia de serviciu pe scoala.supravegherea elevilor in timul pauzei in scoala si in afara scolii prin activitati de monitorizare a comportamentului acestora.sesizarea si remedierea unor situatii de abatere de la normele de conduita impuse de regulamentul scolar. Nu este permisa excluderea de la ore a elevilor problema decât daca acestia vor fi preluati de diriginte sau de directiunea scolii .supravegherea elevilor de serviciu pe scoala solicitând dupa caz ajutorul gardianului. .daca este cazul. . intre orele 730– 1400.la sfârsitul orelor de curs profesorul de serviciu are obligatia de a verifica daca toate cataloagele au fost aduse in cancelarie si de a sesiza absenta lor in raportul scris. fara a-i tine pe elevi in clasa in pauze. .

completarea. (2) Secretariatul functioneaza pentru elevi. si se ocupa de arhivarea tuturor documentelor scolare. redacteaza corespondenta cu diferite institutii. pastrarea si modernizarea bazei materiale a scolii. eliberarea si evidenta actelor de studii se fac in conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de evidenta scolara in invatamantul . detinerea si folosirea sigiliilor se fac in conformitate cu reglementarile stabilite prin ordinul Ministrului Educatiei . dupa ce a verificat. impreuna cu profesorul/de serviciu. (4) Secretarul aduce condica in cancelarie si o ia la sfarsitul orelor. 121. cataloagele de corigenta . personalul unitatii de invatamant si pentru alte persoane interesate. existenta tuturor acestora. laboratoare. (5) Secretarul completeaza fisele matricole. (1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unitatii de invatamant. Programul secretariatului se aproba de director.Art. potrivit unui program de lucru. gospodarirea judicioasa a acestuia: a) fiecare angajat al scolii are obligatia de a informa directorul in legatura cu aspecte legate de utilizarea. contractele de munca lunar dupa eventualele schimbari de salarizare sau promovare. d) persoanlul auxiliar responsabil cu pastrarea ordinei si a curateniei in scoala isi va desfasura activitatea conform atributiilor din fisa postului. parinti. Secretarul descuie si incuie fisetul. dezvoltarea si pastrarea patrimoniului incredintat. prin preocupari permanente de modernizare.registrul de evidenta a personalului si statele de functii. (6) Secretearul sef completeaza cartile de munca . cataloagele se pastreaza la secretariat. in care se pastreaza cataloagele.Cercetarii si Inovarii (9) Procurarea. (3) Secretariatul asigura permanenta pe intreaga perioada de desfasurare a orelor de curs. (7) In perioada vacantelor scolare. Art. la inceputul/ terminarea orelor. Pastrarea. dezvoltarea si securizarea locului de munca ( ateliere. 122. b) fiecare cadru didactic trebuie sa asigure pastrarea. cartile de munca cu datele la zi. cabinete ) prin mentinerea curateniei. (8) Procurarea. a ordinii. c) fiecare cadru didactic are obligatia de a supraveghea elevii in cadrul orelor de curs pentru a nu se distruge patrimoniul scolii.

dupa expirarea termenelor de pastrare stabilite prin Indicatorul termenelor de pastrare. (1) Serviciul de administratie este subordonat directorului unitatii de invatamant. Art. (2) Serviciul de contabilitate al unitatii de invatamant. potrivit nevoilor unitatii de invatamant si se aproba de director.Cercetarii si Inovarii. 124.). muncitori. (1) Bibliotecarul este subordonat directorului unitatii de invatamant. subordonat directorului-ordonator tertiar de credite. coordoneaza activitatea personalului administrativ de intretinere si curatenie (paznici. aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei . (1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unitatii de invatamant. (6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat in alte activitati decat in cele necesare unitatii de invatamant. In functie de nevoile unitatii de invatamant. (3) Contabilitatea indeplineste orice sarcini financiar-contabile incredintate de director sau stipulate expres in acte normative. 125. punand . in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. asigura si raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii financiar. aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei .contabile a unitatii de invatamant. 123. Art. selectionarea. (4) Programul personalului de ingrijire se stabileste de catre administrator. (3) Activitatile de baza ale bibliotecarului sunt: a.preuniversitar”. indruma lectura si studiul elevilor si ajuta la elaborarea lucrarilor. se fac in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. (5) Administratorul stabileste sectoarele de lucru ale personalului de ingrijire. directorul poate schimba aceste sectoare. Art. (10)Evidenta. (2) Administratorul isi desfasoara activitatea sub conducerea directorului.Cercetarii si Inovarii. pastrarea si depunerea documentelor scolare la Arhivele Nationale. raspunde de gestionarea si de intretinerea bazei materiale a unitatii de invatamant. Schimbarea destinatiei bunurilor ce apartin unitatii de invatamant se poate face numai cu indeplinirea formelor legale. asigura functionarea acesteia si este interesat de completarea rationala a fondului de publicatii.16 din 2 aprilie 1996. (2) Bibliotecarul organizeaza activitatea bibliotecii. (3) Intregul inventar mobil si imobil al unitatii de invatamant se trece in registrul de inventar al acesteia si in evidentele contabile.

Exercitarea calitatii de elev . simpozioane.. nationalitate. dupa caz.Cercetarii si Inovarii. care sa le inlesneasca o orientare rapida in colectiile bibliotecii. cursuri de zi. din invatamantul de zi. Inscrierea acestora la alte forme de invatamant se poate face si dupa mai mult de doi ani de elev. Art. redobandind calitatea de elev. vitrine si expozitii de carti.la dispozitia acestora instrumente de informare. (2) Elevii promovati vor fi inscrisi de drept in anul urmator de studiu. retrasi sau exmatriculati cu drept de reinscriere. Inscrierea in ciclul superior al liceului. prezentari de manuale optionale etc. cataloage. pe baza regulamentului de admitere sau a criteriilor generale elaborate de Ministerul Educatiei . informaticianul. b. apartenenta politica sau religioasa. daca la data inceperii anului scolar elevul nu a depasit varsta de 18 ani. ruta de profesionalizare.(clasele IX-X). liste bibliografice etc. se pot reinmatricula. respectiv fisiere. rasa. sprijina informarea si documentarea rapida a personalului didactic cu noile aparitii(in sala profesorala. d. are calitatea de elev. participa la toate cursurile specifice de formare continua. standuri de noutati sau de colectii de carti. 127. Orice persoana. intalniri literare. 128. la invatamantul de zi. se poate face in primi doi ani de la absolvirea ciclului inferior al liceului/ anul de completare. Face parte din comisia pentru manuale. ELEVII Dobandirea calitatii de elev Art. c. inscrierea elevilor se face. Art. Inscrierea acestora la alte forme de invatamant se poate face si dupa mai mult de doi ani. 126. in urmatorii doi ani consecutivi. in limita numarului de locuri din planul de scolarizare. indiferent de sex. in invatamantul secundar superior(ciclul superior al liceului si in invatamantul postliceal. catedre si avizier pentru elevi). (4) Bibliotecarul organizeaza sau participa la organizarea de actiuni specifice: lansare de carte. (3) Elevii repetenti. (1) Laborantul. (2) Atributiile fiecarei functii de la alineatul (1) sunt mentionate in fisele de post aprobate de director. la acelasi nivel. (1) In ciclul inferior al liceului . ciclu de invatamant si. la cerere. care este inscrisa in unitatea de invatamant si participa la activitatile organizate de aceasta. sunt subordonati directorului unitatii de invatamant.

Elevii din invatamantul obligatoriu cu handicap fizic. (3) Motivarea absentelor se face de catre diriginte in ziua prezentarii actelor justificative. (1) Calitatea de elev se exercita prin frecventarea cursurilor si prin participarea la toate activitatile existente in programul fiecarei unitati de invatamant. . (5) Actele pe baza carora se face motivarea absentelor vor fi prezentate in termen de maxim 7 zile de la reluarea activitatii elevului si vor fi pastrate de catre diriginte pe tot parcursul anului scolar.Art. 5 din prezentul articol atrage. sunt considerate motivate. (6) Toate adeverintele medicale trebuie sa aiba viza cabinetului care are in evidenta fisele medicale/carnetele de sanatate ale elevilor (7) Nerespectarea termenului prevazut la alin. cererea scrisa a parintelui/tutorelui legal al elevului. (2) Evidenta prezentei elevilor se face la fiecare ora de curs de catre profesor care consemneaza. bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forta majora. national si international. adresata directorului unitatii de invatamant si dirigintelui pentru cel mult 7 zile pe an. cu conditia recuperarii materiei. (4) In cazul elevilor . de regula. (8) La cererea scrisa a unitatilor de invatamant in care este organizat invatamant sportiv. adeverinta sau certificat medical eliberat de unitatea sanitara. pe baza actelor medicale doveditoare si a recomandarii exprese a compartimentului de igiena scolara din cadrul directiei de sanatate publica a judetului/municipiului Bucuresti. Art. declararea absentelor ca nemotivate. b. 129. de director. (2) Motivarea absentelor se efectueaza pe baza urmatoarelor acte: a. 131. Art. adeverinta eliberata de medicul cabinetului scolar sau de medicul de familie. 130. cu boli cronice grave pot fi scutiti partial sau total de frecventa. a structurilor nationale sportive. parintele/tutorele legal are obligatia de a prezenta personal dirigintelui actele justificative pentru absentele copilului lor. fiecare absenta. (1) Absentele datorate imbolnavirii elevilor. in cazul in care elevul a fost internat. in vederea incheierii situatiei scolare. beneficiind de indrumarea unitatii de invatamant. nedeplasabili. directorul poate aproba motivarea absentelor elevilor care participa la cantonamente si la competitii de nivel local. Scutirea se acorda la cerere. c. dovedite cu acte legale. obligatoriu.

(1) Conducerile unitatilor de invatamant sunt obligate sa puna. Drepturile elevilor Art.136. va desemna profesori de specialitate/ aria curriculara. pe baza carnetului de elev. 133. gratuit. vizat la zi. ei au dreptul la bilete cu preturi reduse. elevul/reprezentantul sau legal se pot adresa directorului unitatii scolare. are dreptul de a contesta modalitatile si rezultatele evaluarii. care nu predau la clasa respectiva. precum si pe cei cu situatie materiala precara. elevii beneficiaza de asistenta psihopedagogica si medicala gratuita. Statul ii sprijina material. manifestari cultural-sportive si la transportul in comun. (1) Elevii din invatamantul de stat beneficiaza de invatamant gratuit. care are obligatia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare si rezultatele acesteia. (3) Elevul sau. rezultate foarte bune la invatatura sau la activitati artistice si sportive. nasterea unui copil.Art. muzee. Elevii si elevele aflati in situatii speciale. pentru solutionarea contestatiei. 132. Art. cu precadere pe cei care obtin performante. bazele materiale si bazele sportive pentru pregatirea organizata a acestora. De asemenea. (2) Nici o activitate organizata de/sau in unitatea de invatamant nu poate leza demnitatea sau personalitatea acestora. In situatia in care argumentele nu sunt satisfacatoare. 2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material si financiar pentru studii acordate de banci in conditiile legii. In timpul scolarizarii. la dispozitia elevilor. 137. Art. care. Elevii din invatamantul de stat si particular au dreptul sa fie evidentiati si sa primeasca premii si recompense pentru rezultatele . (casatorie. detentie etc. (1) Elevii din invatamantul de stat si particular se bucura de toate drepturile legale.) vor fi sprijiniti sa finalizeze ciclul de invatamant. la spectacole. Contestatia se adreseaza cadrului didactic respectiv. Art. Art. 134. Elevii din invatamantul de stat si particular acreditat se bucura de egalitate in toate drepturile conferite de calitatea de elev. reprezentantul sau legal. dupa caz. persoane existente in ingrijirea elevului. (3) Elevii pot beneficia de suport financiar si din sursele extrabugetare ale unitatilor de invatamant de stat. 135.

precum si la cele care se desfasoara in palatele si in cluburile elevilor. (2) Exercitarea dreptului la reuniune. Art. conform art. Elevii apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa studieze si sa se instruiasca in limba materna. pregatirii si competentelor lor. acest drept se exercita de catre parintii/ tutorii legali ai copiilor. (3) Consiliul elevilor isi desemneaza reprezentantii. 138. culturale. (1) Elevilor din invatamantul preuniversitar de stat si particular le este garantata. republicata. format din liderii elevilor de la fiecare clasa. pentru tipul si forma de invatamant pe care le vor urma si sa aleaga parcursul scolar corespunzator intereselor. (2) din Conventia cu privire la drepturile copilului. Elevii au dreptul sa participe la activitatile extrascolare organizate de unitatea de invatamant. invatamant seral si scoala de maistri. 142.84/1995. precum si pentru atitudine civica exemplara. Art.deosebite la activitatile scolare si extrascolare. pentru a participa la sedintele Consiliului de administratie al unitatii de invatamant. Art. se constituie consiliul elevilor. Elevii din invatamantul obligatoriu primesc gratuit manuale scolare. (2) Consiliul elevilor functioneaza in baza unui regulament propriu avizat de conducerea unitatii de invatamant si care este anexa a regulamentului intern. egal sau mai mic decat salariul minim brut pe economie Art. sportive sau civice care se organizeaza si functioneaza pe baza unui statut propriu. (1) In fiecare unitate de invatamant de stat si particular. 143. artistice. libertatea de asociere in cercuri si in asociatii stiintifice. in cluburile si in asociatiile sportive.15 alin.141. cu modificarile si completarile ulterioare. in bazele sportive si de agrement. conform legii. Art. Art. Pentru elevii minori. la toate nivelurile si formele de invatamant. aprobat de directorul unitatii de invatamant. in taberele si in unitatile conexe inspectoratelor scolare.140. in conditiile prevazute de Legea invatamantului nr. pe membru de familie. conform legii. nu poate fi supusa decat acelor limitari . elevi din clasele IX – XIII. 139. Elevii au dreptul sa opteze. Beneficiaza de aceeasi gratuitate si elevii din invatamantul secundar superior ai caror parinti au un venit lunar. cu respectarea prevederilor regulamentelor de functionare ale acestora.

drepturile si libertatile cetatenesti sau prevederile prezentului regulament si ale regulamentului de ordine interioara al unitatii de invatamant. Art. Cercetarii si Inovarii. (1) In unitatile de invatamant de stat si particular. ordinea publica.146. Art. b.. regulamentul oficial si cel de ordine interioara. oficiale privind asigurarea. legile statului. este garantata. Indatoririle elevilor Art. pot promova 2 ani intr-un an scolar. conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei. iar activitatile pot fi sustinute in unitatea de invatamant. regulile de circulatie si cele cu privire la apararea sanatatii. (4) In cazul in care continutul activitatilor care se desfasoara in unitatea de invatamant de stat si particular contravine principiilor susmentionate. de prevenire si de stingere a . in interesul sigurantei nationale. Aprobarea pentru desfasurarea acestor actiuni va fi conditionata de acordarea de garantii scrise. numai cu aprobarea directorului. Art. cat si in afara ei. d. libertatea elevilor de a redacta si difuza reviste/ publicatii scolare proprii. atat in unitatea de invatamant. la cererea grupului de initiativa.147.care sunt prevazute de lege si care sunt necesare intr-o societate democratica. (2) In cazul in care aceste reviste/ publicatii contin elemente care afecteaza siguranta nationala. (2) Elevii trebuie sa cunoasca si sa respecte: a. Elevii din invatamantul de stat si particular. (3) Dreptul la reuniune se exercita in afara orarului zilnic. de a se pregati la fiecare disciplina de studiu si de a-si insusi cunostintele prevazute de programele scolare. de catre organizatori a securitatii persoanelor si a bunurilor.144. al ordinii publice. c. pentru a proteja sanatatea si moralitatea publica sau drepturile si libertatile altora.145. (1) Elevii trebuie sa aiba o comportare civilizata si o tinuta decenta. sanatatea si moralitatea. directorul va suspenda editarea si difuzarea acestora. directorul unitatii de invatamant poate suspenda sau interzice desfasurarea acestor activitati. cu aptitudini si performante scolare exceptionale. normele de tehnica securitatii muncii. conform legii. Elevii din invatamantul de stat si particular au datoria de a frecventa cursurile.

droguri. i. g. sa acorde prioritate de trecere profesorilor si personalului scolii. sa distruga documente scolare. sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de invatamant. prin actiunea lor. pocnitori etc. care cultiva violenta si intoleranta. fara bijuterii si machiaj strident). k. 149.. l. precum si parintilor. sa organizeze si sa participe la actiuni de protest care afecteaza desfasurarea activitatii de invatamant sau care afecteaza frecventa la cursuri a elevilor. Art. in perimetrul unitatii de invatamant si in afara acestuia. normele de protectie a mediului. normele de protectie civila. atenteaza la independenta. fetele fara fuste scurte si bluze scurte . e. sa introduca. Elevii au obligatia sa poarte asupra lor carnetul de elev. sa aduca si sa difuzeze in unitatea de invatamant materiale care. bauturi alcoolice si tigari si sa participe la jocuri de noroc. foi matricole etc. cat si profesorilor). . sa blocheze caile de acces in spatiile de invatamant. f. suveranitatea si integritatea nationala a tarii.( elevii au obligatia de a prezenta carnetul de elev la intrarea in scoala. j. pentru informare in legatura cu situatia scolara. pot afecta integritatea fizica si psihica a colectivului de elevi si a personalului unitatii de invatamant. 148.incendiilor. sa detina si sa consume. gardianului scolii. b. sa utilizeze telefoanele celulare in timpul orelor de curs. petarde. sa aiba tinuta.. comportamente si atitudini ostentative si provocatoare (fara cercei. sa-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor. prin continutul lor. orice tipuri de arme sau alte instrumente. h. sa lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile in perimetrul unitatii de invatamant. precum munitie. in perimetrul unitatii de invatamant. sa posede si sa difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic. sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate in limbaj si in comportament fata de colegi si fata de personalul unitatii de invatamant. Art. c. Este interzis elevilor: a. care. tunsoare decenta la baieti. e. f. d. precum cataloage. a examenelor si a concursurilor (in caz de culpa telefoanele vor fi confiscate si vor fi predate parintilor . g. carnete de elev.

00. cu prioritate. evidentiere in fata colegilor clasei. e. c. 151. expozitii si la alte activitati extrascolare desfasurate la nivel local. 152. judetean. Art.Art. e. s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu. cea mai buna frecventa pe parcursul anului scolar. de agenti economici sau de sponsori. s-au remarcat prin fapte de inalta tinuta morala si civica. c. premiul de onoare al unitatii de invatamant. au obtinut performante la concursuri. evidentiere de catre director in fata colegilor de scoala sau in fata consiliului profesoral. a . recomandare pentru trimiterea. 153. premii. d. Art. national sau international. 150. au obtinut primele trei medii generale pe clasa. a directorului acesteia. (3) Se pot acorda premii si pentru alte situatii prevazute de regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant. prin alocarea unor premii. in excursii sau in tabere de profil din tara si din strainatate (excursie gratuita clasei castigatoare a concursului intre clase). burse. a fundatiilor stiintifice si culturale. Elevii care obtin rezultate remarcabile in activitatea scolara si extrascolara si se disting prin comportare exemplara pot primi urmatoarele recompense: a. la sfarsitul anului scolar. Art. medalii. festivaluri. a consiliului clasei. Unitatea de invatamant si alti factori pot stimula activitatile de performanta ale elevilor la nivel local. b. din partea consiliului reprezentativ al parintilor. diplome. la nivelul clasei. au avut. f. de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat. cu mentiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidentiat. (1) Acordarea premiilor elevilor la sfarsitul anului scolar se face la nivelul unitatii de invatamant. pentru urmatoarele trei medii se pot acorda mentiuni. g. b. Elevii din invatamantul preuniversitar de stat trebuie sa utilizeze cu grija manualele scolare primite gratuit si sa le restituie in stare buna. burse de merit. (2) Se pot acorda premii elevilor care: a. d. dar nu mai mici de 9. comunicare verbala sau scrisa adresata parintilor. a agentilor economici. national si international. la propunerea dirigintelui.

g. h. i se va aplica o sanctiune mai severa. preavizul de exmatriculare.din partea profesorilor . din aceeasi scoala sau din alta scoala. inclusiv regulamentele scolare si interne.comunitatii locale etc. Art. Sanctiunile aplicate elevilor Art. exmatricularea. Art. d. pentru 10 absente si 2 observatii. 155. la propunerea consiliului clasei sau a directorului. 15 absente si 5 observatii. (3) Sanctiunea nu atrage si alte masuri disciplinare. 156. Art. (2) Sanctiunile care se pot aplica elevilor sunt urmatoarele : a. observatia individuala. atragandui-se totodata atentia ca. in scris. b. (1) Mustrarea scrisa consta in dojenirea elevului. vor fi sanctionati in functie de gravitatea acestora. f. parintilor/reprezentantului legal. (1) Elevii care savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare. mustrare scrisa. 157. (3) Toate sanctiunile aplicate elevilor sunt comunicate. (2) Sanctiunea se aplica de catre diriginte sau director. . sub semnatura. in scris. precizandu-se numarul documentului. de catre diriginte si director si inmanarea documentului parintilor/tutorilor legali. (3) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. (2) Sanctiunea se aplica de diriginte sau director. (1) Observatia individuala consta in dojenirea elevului pentru 5 absente nemotivate . 154. mustrare in fata clasei si/ sau in fata consiliului clasei/ consiliului profesoral. c. eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile. retragerea temporara sau definitiva a bursei. (2) Sanctiunea se inregistreaza in catalogul clasei. (1) Mustrarea in fata clasei si/sau in fata consiliului clasei/Consiliului profesoral consta in dojenirea elevului si sfatuirea acestuia sa se poarte in asa fel incat sa dea dovada de indreptare. daca nu isi schimba comportamentul. personal. mutarea disciplinara la o clasa paralela. e.

159. Art. absentele sunt considerate nemotivate si se consemneaza in catalogul clasei.20 absente si 4 observatii. (3) Sanctiunea se consemneaza in raportul consiliului clasei la sfarsitul semestrului sau al anului scolar. 158. prezentarea la psihologul scolar. prezentarea la psihologul scolar si anuntarea in scris a parintilor. (2) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare si anuntarea parintilor. de diriginte si director pentru elevii care absenteaza nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singura disciplina. (3)Sanctiunea se consemneaza in catalogul clasei. pentru perioada aplicarii sanctiunii. (2) Daca elevul refuza sa participe la aceste activitati. la propunerea Consiliului clasei (munca in folosul scolii) pentru 25 absente si 5 observatii. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. in scris. Art. (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile consta in inlocuirea activitatii obisnuite a elevului. 160. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. cu un alt tip de activitate. anuntarea parintilor. Art. de catre director. cumulate pe un an scolar si se inmaneaza parintelui/tutorelui legal sau . daca acesta a implinit 18 ani. perzentarea la psihologul scolar si anuntarea in scris a parintilor. de catre diriginte si director parintelui/tutorelui legal sau elevului. la propunerea consiliului clasei sau a directorului . sub semnatura.(3) Sanctiunea se consemneaza in raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfarsitul semestrului sau al anului scolar. (2) Sanctiunea se consemneaza in registrul de evidenta a elevilor. Art. de regula. in conformitate cu prevederile regulamentului intern si stabilita. (1) Mutarea disciplinara la o clasa paralela se aplica prin inmanarea. in scris. in catalogul clasei si in registrul matricol . 161. in raportul consiliului clasei la sfarsitul semestrului sau al anului scolar. (1) Retragerea temporara sau definitiva a bursei se aplica de director. desfasurata in cadrul unitatii de invatamant. a sanctiunii. (1) Preavizul de exmatriculare se intocmeste. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. precizandu-se numarul si data documentului.

Se anunta in scris parintii. de catre dirigintele clasei. apelare la asistentul social si psiholog. in documentele politiei. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare . prin consultarea directorului. fara drept de reinscriere. (1) Exmatricularea cu drept de reinscriere in anul urmator. in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol. (2) Exmatricularea poate fi: a. daca acesta a implinit 18 ani. (3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de evidenta a elevilor si in catalogul clasei si se mentioneaza in raportul consiliului clasei la sfarsit de semestru sau de an scolar. in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu. cu exceptia elevilor din invatamantul obligatoriu. se aplica elevilor din invatamantul liceal. Art. 163. c. (3) Sanctiunea se aproba in Consiliul profesoral la propunerea dirigintelui. a preavizului de exmatriculare. daca acesta a implinit 18 ani. (6) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare sub 6. 164. Art. in prealabil. pentru abateri grave. sub semnatura. (2) Sanctiunea se aplica si pentru un numar de cel putin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu.00. exmatriculare din toate unitatile de invatamant. cumulate pe un an scolar. (1) Exmatricularea fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant se aplica elevilor din invatamantul liceal. in catalogul clasei.elevului. (5) Sanctiunea se comunica parintelui/tutorelui legal sau elevului. b. aprobarea este conditionata de emiterea. (2) Sanctiunea se aplica elevilor din sistemul de invatamant liceal si profesional. pentru o perioada de timp mai lunga de un an. Daca motivul sanctionarii il reprezinta absentele nejustificate. sub semnatura. 162. (1) Exmatricularea consta in eliminarea elevului din unitatea de invatamant in care acesta a fost inscris. in scris. prevazute de prezentul regulament sau apreciate ca atare de catre Consiliul profesoral al unitatii de invatamant. exmatriculare fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant. exmatriculare cu drept de reinscriere in anul urmator in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu. (4) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral. pana la sfarsitul anului scolar. Art. pentru abateri deosebit .

sub semnatura. prevederea privind scaderea notei la purtare. Cercetarii si Inovarii la propunerea motivata a Consiliului profesoral.00. 165. (4) Sanctiunea se comunica parintelui/tutorelui legal sau elevului. Art. in catalogul clasei. in scris. in catalogul clasei. (2) Aplicarea sanctiunii se aproba de catre Consiliul profesoral. va fi scazuta nota la purtare cu cate un punct.00. de catre dirigintele clasei. (2) Anularea este decisa de cel care a aplicat sanctiunea. (5) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare sub 6. in documentele politiei. asociata sanctiunii. (4) Sanctiunea se comunica. in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol. de catre Ministerul Educatiei. se aplica elevilor din invatamantul liceal pentru abateri deosebit de grave. Art. la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore pe semestru la o disciplina. (5) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare sub 6. (1) Daca elevul caruia i s-a aplicat o sanctiune mentionata la articolele 158-161 da dovada de un comportament ireprosabil pe o perioada de cel putin 8 saptamani de scoala pana la incheierea semestrului/anului scolar. Pentru toti elevii din invatamantul preuniversitar. in documentele politiei. la propunerea consiliului clasei sau a directorului. (1) Elevii vinovati de deteriorarea bunurilor unitatii de invatamant platesc toate lucrarile necesare reparatiilor sau suporta toate cheltuielile . daca acesta a implinit 18 ani. (3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral. fara drept de reinscriere pentru o perioada de timp. Art. 168. (2) Aplicarea sanctiunii si stabilirea duratei se fac de catre Ministerul Educatiei. 166. (3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale ale Consiliului profesoral. Cercetarii si Inovarii in scris. 167. parintelui/tutorelui legal si elevului. daca acesta a implinit 18 ani.de grave. (1) Exmatricularea din toate unitatile de invatamant. sub semnatura. se poate anula. in registrul de evidenta al elevilor si in registrul matricol. apreciate ca atare de catre Consiliul profesoral. Art.

161-168 se adreseaza. de la o filiera la alta. de regula. anului de studiu si tipului de manual deteriorat. de la o forma de invatamant la alta. Art. 29/1990. de la o specializare/calificare profesionala la alta. de la un profil la altul. 169. Aprobarile pentru transfer se dau de catre consiliile de administratie ale celor doua unitati de invatamant. (1) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai dupa primul semestru. (2) Elevii din clasele a X-a – a XII-a/a XIII-a se pot transfera. in scris. corespunzator disciplinei. raspunderea materiala devine colectiva.pentru inlocuirea bunurilor deteriorate. Exceptiile de la aceasta prevedere se aproba de catre consiliul profesoral. . cu modificarile si completarile ulterioare. 171. 170. (1) si (3) elevii pot fi sanctionati in conformitate cu dispozitiile art. elevii vinovati inlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou. daca media lor de admitere este cel putin egala cu cea mai mica medie de admitere din clasa respectiva. (1) Contestatiile impotriva sanctiunilor prevazute la art. Art. la clasele la care media lor din ultimul an este cel putin egala cu media ultimului promovat din clasa la care se solicita transferul. Sanctiunea prevazuta la art. (4) Pentru faptele prevazute la alin. acestia pot fi transferati si in cursul primului semestru. 158-161 din prezentul regulament. pe baza avizului Comisiei medicale judetene/ a municipiului Bucuresti. consiliului de administratie al unitatii de invatamant. Art. achita contravaloarea acestuia. in conformitate cu prevederile regulamentului de ordine interioara al unitatii de invatamant de la si la care se face transferul. In situatii medicale deosebite. (2) Contestatia se solutioneaza in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unitatii de invatamant. in termen de 5 zile de la aplicarea sanctiunii. 172. (3) Hotararea Consiliului de administratie este definitiva. iar in caz de imposibilitate. (3) In cazul distrugerii/ deteriorarii manualelor scolare primite gratuit. 163 este definitiva si poate fi contestata in conformitate cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. Transferul elevilor Art. (2) In cazul in care vinovatul nu se cunoaste. revenind intregii clase. Elevii au dreptul sa se transfere de la o unitate la alta.

in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. c.00. in aceeasi unitate de invatamant. Elevii din invatamantul liceal. a). in limita efectivelor de 30 de elevi la . din scoala de arte si meserii si anul de completare se pot transfera de la o forma de invatamant la alta astfel: a. astfel: a. se pot transfera. cu frecventa redusa sau la distanta. Art. dupa promovarea examenelor de diferenta. specificata in prezentul regulament. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. in baza criteriilor prevazute in prezentul regulament la care se solicita transferul. se pot transfera la forma de invatamant de zi. b. dupa promovarea examenelor de diferenta. dupa promovarea examenelor de diferenta stabilite prin compararea planurilor de invatamant. dupa recuperarea practicii. Elevii din invatamantul liceal se pot transfera. cu frecventa redusa sau la distanta. in aceeasi unitate de invatamant. respectand filiera. schimband calificarea profesionala si/sau profilul si/sau filiera. elevii de la cursurile de zi se pot transfera la forma de invatamant seral. 176. la sfarsitul clasei a IX-a. care au promovat testele nationale. de la o calificare profesionala la alta. Art. pastrand forma de invatamant. la fiecare obiect de studiu.Art. de la un liceu la altul. de la liceu la scoala de arte si meserii. in clasa a X-a de liceu. elevii de la invatamantul seral. de la un profil la altul. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. elevii de la invatamantul cu frecventa redusa sau la distanta se pot transfera la invatamantul seral in conditiile precizate la lit. e. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. in limita efectivului de 30 elevi la clasa. cu respectarea limitei de varsta. c. si potrivit criteriilor prevazute in regulamentul intern. de la o filiera la alta. 174. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. la cererea acestora. in limita efectivelor de elevi la clasa. in baza criteriilor prevazute de regulamentul intern al unitatii de invatamant la care se solicita transferul. Gemenii se pot transfera in clasa celui cu media mai mare. Art. daca au media anuala cel putin 7. Elevii de la scoala de arte si meserii. 173. 175. de la un liceu la altul. profilul si calificarea prof esionala. cu sustinerea si promovarea examenelor de diferenta. b. in baza criteriilor prevazute in regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant la care se solicita transferul. d. sau invers. de la o clasa la alta. cu aceeasi calificare profesionala.

cu respectarea prevederilor art. in conditiile prezentului regulament. 179. Art. 177. clasa a XIII-a. (2) Elevii din invatamantul preuniversitar de stat se pot transfera in invatamantul particular.clasa. numai in perioada vacantei de vara.181. de la invatamantul cu frecventa redusa sau la distanta la cel seral sau de la alte forme de invatamant la cel de zi. a examenelor de diferenta. de la invatamantul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri. la recomandarea de transfer eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de Directia de Sanatate Publica. invatamant seral. clasa a XII-a si semestrul II/ seral. elevii din clasa a XII-a. in mod exceptional. daca este cazul. b. In aceasta situatie. de la liceu la scoala profesionala. la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate. c. in perioada intersemestriala sau a vacantei de vara. Mediile anuale pe discipline se calculeaza din mediile celor doua semestre. Transferurile in care se schimba forma de invatamant se efectueaza in urmatoarele perioade: a. b. Transferul elevilor in timpul anului scolar se poate efectua. e. regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant poate prevedea si conditii speciale de transfer (medie generala peste 7. pe diploma de absolvire si in registrul matricol. dupa absolvirea semestrului I al clasei a XII-a si dupa sustinerea. c. se mentioneaza anul scolar. Art. semestrul I/ zi. invatamant de zi. 178. la/ de la invatamantul vocational. la sfarsitul anului scolar. Art. Transferurile in care se pastreaza forma de invatamant se pot efectua numai in perioada intersemestriala sau a vacantei de vara. de la invatamantul de zi la alta forma de invatamant sau de la invatamantul seral la cel cu frecventa redusa sau la distanta. 180. . se pot transfera in clasa a XIIIa. Art. in urmatoarele situatii: a. (1) Elevii din invatamantul preuniversitar particular autorizat se pot transfera la unitati de invatamant de stat. 170 – 177. Scoala de la care elevul a solicitat transferul este obligata sa-l reprimeasca. nota 10 la purtare) . cu acordul unitatii primitoare. Nepromovarea unuia dintre examenele de diferenta anuleaza dreptul la transfer. Art. d.

(2) Art. Presedintele este membru al Consiliului de administratie al liceului. 188 lit. Consiliul se intruneste semestrial sau la solicitarea biroului sau directiunii scolii. Dupa aprobarea transferului. c. format din 11 . liceal. responsabilii pe ani de studii. Consiliul elevilor .activitatilor extracurriculare . la cererea scrisa a elevului/parintelui/tutorelui legal.15 membri (presedinte loctiitor. a) Consiliul elevilor pe scoala se constituie din reprezentantii claselor in primele 2 saptamani de scoala. in cazul abandonului scolar. elev – elev . scoala primitoare este obligata sa solicite situatia scolara a elevului in termen de cinci zile. in termen de 10 zile. d. 182. Elevul nu se inscrie in catalog pana la primirea situatiei scolare de catre scoala la care s-a transferat. b. 184. e.relatiilor elev . (1) Calitatea de elev inceteaza in urmatoarele situatii: a. situatia scolara a celui transferat. loctiitor). c) Consiliul elevilor analizeaza problemele elevilor si propune masuri privind imbunatatirea: . Incetarea calitatii de elev Art. la scoala primitoare.integrarea socio – profesionala . in cazul exmatricularii. 183. caz in care elevii se considera retrasi. b) si d) nu se aplica in invatamantul obligatoriu. postliceal sau profesional. la absolvirea studiilor invatamantului obligatoriu.activitatii didactice . b) Consiliul elevilor este condus de un birou. in cazul in care elevul inscris/ admis la invatamantul secundar superior si postliceal nu se prezinta la cursuri in termen de 20 de zile de la inceperea lor fara sa justifice absentele.relatiilor cu alte unitati de invatamant . Fiecare clasa desemneaza 2 reprezentanti (seful clasei. Scoala de la care se transfera elevul este obligata sa trimita.profesor. responsabili pe probleme).Art.Regulamentul Consiliului elevilor Art.disciplinei si frecventei .

Din partea Consiliului de Administratie activitatea va fi coordonata de consilierul pentru probleme educative si activitati extracurriculare. 186. Cabinetul medical scolar Art. un exemplar se depune la consilierul educativ. prenume. XIII) in vederea aprecierii nivelului de dezvoltare fizica si a depistarii precoce a unor eventuale afectiuni. Aceste documente vor fi transmise in copie Consiliului de Administratie al liceului. 185.angajamentul de a respecta prevederile art.activitati .locul desfasurarii actiunii .din timpul liber Problemele si masurile propuse vor fi aduse la cunostinta Consiliului de Administratie al liceului care va lua masuri de solutionare a acestora.conducatorul activitatii . 98 din Regulamentul unitatilor scolare.examineaza toti elevii din clasele prevazute de reglementarile M. acesta va fi schimbat dupa un semestru scolar. acesta avand obligatia de a o prezenta conducerii liceului pentru aprobare in termen de 3 zile de la inregistrare. Aceste solutii vor fi transmise de Consiliul elevilor. Cererea va fi apoi inregistrata la secretariat.componenta grupului (nume. Grupul de initiativa va formula o cerere (cu minimum 2 saptamani inainte) din care sa reiasa: . pentru examenul de bilant al starii de sanatate (XII. celor interesati.S. Cererea va fi avizata de presedintele Consiliului elevilor care va desemna un membru al sau sa raspunda de atiunea respectiva.garantiile privind asigurarea securitatii persoanelor si bunurilor . d) Consiliul elevilor isi desfasoara activitatea pe baza unui plan semestrial propus de birou si a unui grafic de intruniri (problematica si data). Atributiile medicului scolar 1. Scoala garanteaza libertatea de reuniune a elevilor conform Conventiei cu privire la drepturile copilului si art. . 146 din Regulamentul unitatilor scolare si prezentul regulament. La intrunirile Consiliului si biroului se intocmesc procese verbale. Daca presedintele Consiliului elevilor nu va aduce la cunostinta Consiliului de Administratie problemele si masurile inaintate de sefii claselor. clasa) . Art. Preventive Servicii individuale .data desfasurarii .

Initiaza actiuni de prelucrare antiparazitara (pediculoza. . . .initiaza si controleaza diverse activitati de educatie sanitara. izoleaza si declara orice boala infectiocontagioasa.verifica efectuarea periodica a examenelor medicale stabilite de reglementarile M. .urmareste modul de respectare al normelor de igiena a procesului instructiv .examineaza elevii care vor pleca in diverse tipuri de tabere.(dezinfectie si dezinsectie) in focarele scolare (TBC.initiaza cursuri de combatere.) .examineaza elevii care vor fi supusi imunizarilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale si supravegheaza efectuarea vaccinarilor.J. .efectueaza triajul epidemiologic dupa fiecare vacanta scolara sau ori de cate ori este nevoie: depisteaza anginele streptococice si urmareste tratamentul cazurilor depistate. . . in focarele de boli transmisibile. scabie) si antiincfetioase . . infectii streptococice.constata abaterile de la normele de igiena.elibereaza adeverintele medicale la terminarea liceului. . Depisteaza. . .educativ.elibereaza scutiri medicale pentru absente pe motive de boala la cursurile scolare teoretice si practice.examineaza.Acorda consultatii curente la solicitarea elevilor. . - Servicii colective . BDA.Acorda primul ajutor la nevoie elevilor si personalului angajat din unitatea scolara. 2. personalul didactic auxiliar si personalul administrativ.controleaza respectarea normelor de igiena in spatiile de invatamant. . .vizeaza documentele medicale la terminarea liceului. in limita competentelor sale.elibereaza documente medicale pentru scutiri de efort fizic si de anumite conditii de munca la elevii cu tulburari in starea de sanatate in cadrul instruirii practice in atelierele solare. aplicand masurile corective prevazute de lege.S. sub indrumarea I. etc.S. Curative . eliberand vize in acest scop elevilor care urmeaza sa participe la competitiile sportive scolare.P. de catre personalul didactic.

187. Sanctiuni disciplinare a) incalcarea cu vinovatie a obligatiilor de munca inclusiv a normelor de comportare. d) suspendarea pe o perioada de pana la 3 ani a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei functii de conducere. potrivit contractului individual de munca.sanitar din cabinetul medical. care prevede urmatoarele: Art. 189. 128/1997 privind statul personalului didactic. Organizarea activitatii si conducerea dispensarului scolar: Doctorul organizeaza si raspunde de intreaga activitate si de indeplinirea atributiilor cadrului mediu din cabinetele medicale din scolile arondate. . b) avertisment. c) diminuarea salariului de baza. precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza intereselor invatamantului si prestigiul institutiei. care se pot aplica personalului prevazut in articolul 195.. izoleaza. de indrumare si de control din invatamant raspund disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce le revin. sanctiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate personalului didactic sunt cuprinse in legea nr. .materiala si de medicamente a cabinetului medical din scoala conform baremurilor in vigoare. e) destituirea din functia de conducere. sunt: a) observatie scrisa. personalul didactic auxiliar. Art. Sanctiunile disciplinare.raspunde de perfectionarea profesionala a cadrelor in subordine. intocmind fisa de prezenta necesara stabilirii drepturilor salariale. de indrumare si control cu pana la 15% pe o perioada de 1 la 6 luni.solicita institutiilor ierarhic superioare dotarea tehnico . de indrumare si control din invatamant. Art.Examineaza. trateaza elevi bolnavi din infirmieriile scolare. de indrumare si control. b) indiferent de functia pe care o are persoana care a savarsit-o. 3. constituite abatere disciplinara si se sanctioneaza. 188.organizeaza programul de lucru al cadrului medico . precum si cel de conducere. Personalul didactic de predare. . acumulat cand este cazul cu indemnizatia de conducere. in raport cu gravitatea abaterilor. .

(3) Comisia de cercetare este numita de Consiliul profesoral al unitatii respective pentru invatamantul preuniversitar Art.198 se constituie comisii formate din 3-5 membrii . propunerea de sanctionare se face de catre director sau cel putin 1/3 din numarul total al membrilor Consiliului de administratie sau al Consiliului profesoral.f) desfacerea disciplinara a contractului de munca. Acelasi drept il au si organele ierarhic superioare. Acelasi drept il au si organele ierarhic superioare. precum si de a da declaratii scrise. 191. se constata prin proces verbal si nu impiedeca finalizarea cercetarii. din care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau un reprezentant al salariatilor. imprejurarile in care au fost savarsite. 193. (1) Cercetarea propunerii de sanctionare si comunicarea deciziei se fac in termen de cel mult 30 de zile de la data constatarii abaterii consemnata in . In cazul cercetarii abaterii rezumate se stabilesc faptele si urmarile acestora. Art. (2) Pentru cercetarea abaterilor savarsite de personalul didactic prevazut la art. Audierea celui cercetat si verificarea apararii acestuia sunt obligatorii. 190. Art. audierea celui in cauza si verificarea sustinerilor acestuia facute in aparare. (2) Pentru personalul de conducere. (1) Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa efectuarea cercetarii faptei sesizate in scris. In comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din invatamantul preuniversitar pot fi inclusi si inspectori scolari. propunerea de sanctionare se face de inspectorul scolar general sau de cel putin 1/3 din numarul total al membrilor Consiliului de administratie. existenta sau inexistenta vinovatiei precum si orice alte date concludente. (1) In unitatile invatamantului preuniversitar. 192. de indrumare si control din inspectoratele scolare si din unitatile din subordine. iar ceilalti sunt cadrele didactice care au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea. Refuzul celui cercetat sa se prezinte la audiere. desi a fost instintat inscris cu minimun 48 ore inainte. Cadrul didactic cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele acuzarii si sa-si produca probe in aparare Art.

Cercetarii si Inovarii. (2) In invatamantul preuniversitar. aplicate personalului de conducere. retragerea uneia sau mai multor gradatii sau trepte de salarizare pe o . a obligatiilor sale. la colegiul de disciplina de pe langa Inspectoratul Scolar pentru sanctiunile prevazute la art. Persoanei nevinovate i se comunica in scris inexistenta faptelor pentru care a fost cercetata. avertisment c. 198. (3) Sanctiunile prevazute la art. a-c si la colegiul central de disciplina al Ministerul Educatiei. autoriatea care a aplicat sanctiunea prevazuta la art. 3. 116. mustrare b. 194.condica de inspectii sau la registratura generala a unitatii scolare. de catre directorul unitatii de invatamant. (1) Sanctiunea se stabileste. de catre autoritatea prevazuta la art. (4) Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat. lit. inclusiv a normelor de comportare. pe baza raportului de cercetare. 195. facandu-se mentiunea corespunzatoare in statul personal de serviciu al celui in cauza. pentru sanctiunile prevazute la art. In cazul in care cel sanctionat nu a mai savarsit abateri disciplinare in cursul unui an de la aplicarea sanctiunii. cu: a. (2) In invatamantul preuniversitar. 116. potrivit legii. constituie abatere disciplinara. alin. d-f de catre inspectorul scolar general. care a numit aceasta comisie. a-c ce comunica celui in cauza printr-o decizie scrisa. lit. 100 si anume: incalcarea cu vinovatie de catre cel incadrat in munca indiferent de functia sau postul pe care-l ocupa. persoanele sanctionate au dreptul de a contesta in termen de 15 zile de la comunicare decizia respectiva. lit. care se sanctioneaza. dupa caz. sanctiunile prevazute la art. Sanctiunile cu caracter disciplinar care pot fi aplicate personalului Tesa sunt cele prevazute in Codul Muncii. de indrumare si control se comunica de catre autoritatea care a facut numirea in functie. 200. Art. 198. Art. 116. iar cele de al art. lit. inbunatatindu-si activitatea si comportamentul. d-f . 116. (3) Hotararea acestor colegii se comunica persoanei in cauza in termen de 20 de zile de la sesizare. lit. art. a-c poate dispune ridicarea si radierea sanctiunii.

201. Colegiul Tehnic . 199. reducerea salariului sau reducerea indemnizatiei de conducere pe durata de 1-3 luni cu 5-10% e. Cererile. Liceul are relatii cu autoritatile locale. reclamatiile. 200. in cazul celor incadrati la nivelul de baza. Reprezentantii liceului in relatiile cu comunitatea locala. Cap. revine directiunii scolii. In unitatile de invatamant preuniversitar.Argeş. Responsabilitatea mentinerii unei relatii permanente cu I. a) Prezentul regulament va fi adus la cunostinta elevilor si a . Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricarui alt fond destinat derularii evaluarilor nationale (examen de bacalaureat. Dispozitii Finale Art. biserica si alte institutii guvernamentale si neguvernamentale. politia. judetene. si sesizarile se inregistreaza in registrul de intrari/iesiri. pe durata de 1-3 luni f. Art. Art. diminuarea acestuia cu 5-10% pe aceiasi perioada. reclamatiile si sesizarile anonime nu se iau in consideratie. desfacerea disciplinara a contractului de munca Abaterile disciplinare savarsite de o persoana incadrata in munca in perioada detasarii in alta unitate se sanctioneaza de catre conducerea unitatii la care acesta este detasata . in cadrul aceleiasi profesii. fumatul este interzis. examene de absolvire). sefilor comisiilor metodice si tuturor catedrelor didactice desemnate de liceu in acest scop. 197.perioada de 1-3 luni sau. conform legii. V – Relatiile liceului Art.S.Dimitrie Dima’’se afla in subordinea directa a I. Solicitantii vor primi raspuns in termen de o luna. organizatiile guvernamentale si nonguvernamentale sunt directorii liceului sau profesorii desemnati. 196.J.S.. Art. 198.J. d. Sesizarile si reclamatiile se indosariaza intr-un dosar special. retrogradarea in functie sau in categorie. Abaterile disciplinare savarsite de catre o persoana incadrata in munca in timpul delegarii in alta unitate se sanctioneaza de conducerea unitatii care a delegat-o. Art.

parintilor acestora/reprezentantilor legali ai acestora. prezentul Regulament de ordine interioara intra in vigoare incepand cu data de 14. intreg personalul scolii are obligatia de a cunoaste si de a respecta prevederile prezentului regulament. a.2010.2009 si ramane valabil pana in data de 31. c. . conducerea scolii are dreptul de a aduce modificari si complectari prezentului regulament in caz de necesitate.08. acord de parteneriat scoala-familie.09. directorul va incheia cu parintele / elevul de clasa IX – XIII. In baza prezentului regulament si a regulamentului intern al unitatii scolare. dupa modelul din anexa. b. d.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->