COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE DIMA” AN SCOLAR 2009 / 2010

REGULAMENT INTERN I. DISPOZITII GENERALE Art. 1. Prezentul regulament contine reguli si norme de disciplina, in comformitate cu Constitutia Romaniei, cu Legea Invatamantului nr.84/1995, republicatã cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, cu actele normative elaborate de MEC si respectiv ISJ Arges. Art. 1a. Regulamentul contine normele de organizare si functionare ale COLEGIULUI TEHNIC” DIMITRIE DIMA”, prevederile sale fiind obligatorii pentru elevi, profesori, parinti si personalul scolii, didactic si nedidactic. Art. 2. Respectarea regulamentului si a normelor de disciplina este obligatorie pentru toate persoanele incadrate in munca in unitate ( indiferent de durata contractului de munca, precum si a celor care lucreaza in cadrul unitatii ca detasati sau suplinitori, elevi si parinti, tutori legali ) care vin in contact cu unitatea de invatamant. Art. 3. Activitatea de instruire si educatie din cadrul unitatii de invatamant se desfasoara potrivit principiilor din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, ale Conventiei cu privire la Drepturile Copilului si potrivit actelor normative generale si speciale. Art. 4. Invatamantul preuniversitar din cadrul COLEGIULUI TEHNIC,,DIMITRIE DIMA’’este organizat potrivit legii in urmatoarele forme de invatamant: invatamant de zi, liceal tehnic , (clasele a IX –a - a XIII-a), Scoala de Arte si Meserii (clasa a X –a), clasa a XI-a An de completare ) , invatamant seral prin ruta progresiva (clasa a XII -a), invatamant frecventa redusa (clasele a XII-a, a XIII-a), Scoala de Maistri. Art. 5. Potrivit legii, in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar sunt

interzise crearea si functionarea oricaror formatiuni politice, desfasurarea activitatilor de propaganda politica, prozelitism religios, orice forma de activitate care incalca normele generale de moralitate si care pun in pericol sanatatea fizica sau psihica a elevilor. Art. 6. Prin ordin al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, se stabileste structura anului scolar (perioadele cursurilor, vacantelor, ale sesiunilor de examene ). In situatii obiective, bine intemeiate ( epidemii, calamitati naturale etc ) cursurile scolare pot fi suspendate pe o perioada determinata. Suspendarea cursurilor scolare se poate face dupa caz: - la nivelul unitatii de invatamant, la cererea directorului, cu aprobarea inspectorului scolar general - la nivelul grupurilor de unitati din acelasi judet , la cererea inspectoratului scolar , cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii - suspendarea temporara a cursurilor va fi urmata de masuri privind parcurgerea integrala a programei scolare. Aceste masuri vor fi stabilite prin decizia directorului unitatii de invatamant si vor fi controlate de Inspectoratul Scolar Judetean ARGES. Art. 7. Invatamantul preuniversitar, formatiunile de studiu cuprind, clase pe ani de studiu conform art. 158 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 8. Clasele din invatamantul liceal (in cadrul aceluiasi profil/calificări profesionale) se constituie in functie de oferta educationala a unitatii de invatamant ( inclusiv de limbile moderne ), de optiunile elevilor si de alte criterii proprii cuprinse in regulamentul de ordine interioara , luand in considerare mediile generale + mediile de la disciplinele de specialitate + optiunile elevilor. Art. 9. In cadrul Colegiului Tehnic '' DIMITRIE DIMA'' cursurile de zi se desfasoara in 2 schimburi, exceptie facand activitatea practica. Activitatea practica se va desfasura in cabinete, în atelierele din incinta scolii sau agentii economici conform protocoalelor de instruire practica, iar cursurile se vor desfãsura in corpul ‘ clădire şcoală ‘ si ‘ ateliere‘. Activitatea extracurriculara se poate desfasura si in alte spatii cu acordul conducerii Colegiului Tehnic '' DIMITRIE DIMA'' .

II. ORGANIZAREA INSTITUTIEI DE INVATAMANT Art. 10. Conducerea scolii este asigurata de Consiliul profesoral, Consiliul de administratie ca organe de decizie si directiune, Comisii de catedra, Comisii de lucru, Consiliile profesorilor claselor ca organe de lucru. Organigrama liceului care se aproba in fiecare an de catre Consiliul profesoral la propunerea Consiliului de administratie este parte a prezentului regulament. Aceste organe isi desfasoara activitatea pe baza unor planuri de munca anuale si semestriale supuse aprobarii Consiliului de administratie inainte de inceperea cursurilor. Art. 11. Fiecare comisie va avea o mapa care va contine: dosarul de procese-verbale, structura comisiei, regulamentul de functionare al comisiei si alte acte normative privind activitatea comisiei, planurile de activitate, alte materiale. Mapa este administrata de responsabilul comisiei, si va fi pastrata la directorul adjunct. Acestea vor fi inmanate sefului de comisie, sub semnatura. Art. 12. Procesele verbale intocmite la fiecare sedinta vor consemna ordinea de zi, absentele motivate sau nu, hotararile aprobate. Vor fi semnate de cei prezenti, iar cei absenti vor semna ulterior de luare la cunostinta. Art. 13. La inscrierea in invatamantul liceal si la scoala de maistri continuitatea studiului limbilor moderne se asigura in functie de oferta educationala a unitatii de invatamant, clasele fiind constituite in functie de oferta educationala si optiunile elevilor. III. ORGANE DE DECIZIE 2.1. Consiliul profesoral Art. 14. Consiliul profesoral are rolul de decizie in domeniul instructiveducativ. Art. 15. Participarea la sedintele Consiliului profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice, iar absenta nemotivata de la sedinte se considera abatere disciplinara.

Art. 16. Secretarul Consiliului profesoral are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele verbale ale sedintelor Consiliului profesoral. Art. 17. La sfarsitul fiecarei sedinte a Consiliului profesoral toti membrii si invitatii au obligatia sa semneze procesul verbal incheiat cu aceasta ocazie. Art. 18. Registrul de procese verbale este insotit de dosarul care contine anexele proceselor verbale (rapoarte, programe, informari, solicitari, memorii, sesizari). Cele 2 documente oficiale se pastreaza intr-un fiset securizat ale carui chei se gasesc la secretarul scolii. Art. 19. Consiliul profesoral se constituie din profesorii care au baza in liceu (mai mult de 9 ore/saptamana) si care au obligatia de a participa la toate sedintele Consiliului. Ceilalti profesori pot participa la sedinte in calitate de invitati. Art. 20. Presedintele Consiliului profesoral este directorul scolii. Art. 21. Data sedintelor ordinare se anunta cu 5 zile inainte. Sedintele extraordinare se anunta cat mai operativ. Art. 22. Hotararile Consiliului profesoral se adopta cu majoritate simpla si sunt obligatorii pentru tot personalul si toti elevii. Art. 23. Consiliul profesoral are urmatoarele atributii: a. dezbate, avizeaza si propune spre aprobare Consiliului de administratie planul de dezvoltare al scolii. b. aproba reprezentantii sai in Consiliul de administratie. c. dezbate si aproba variante de proiecte curriculare, profilul liceului, numar de clase formate si profilul acestora. d. aproba proiectul planului de scolarizare. e. valideaza situatia scolara la sfarsit de semestru si de an scolar. f. decide asupra aplicarii de recompense sau de sanctiuni in conformitate cu prezentul regulament. g. absenta nemotivata la Consiliul profesoral atrage pierderea punctajului corespunzator din fisa de evaluare. h. numeste Comisia de cercetare a faptelor care constituie abateri

disciplinare. i. stabileste sanctiuni disciplinare pe baza raportului Comisiei de cercetare j. valideaza notele la purtare mai mici de nota 7 k. dezbate si avizeaza regulamentul intern al unitatii de invatamant.

2.1.2. Consiliul de administratie Art. 24. Consiliul de administratie are rol de decizie in domeniul organizatoric si administrativ. Atributii: - Aproba planul de dezvoltare al scolii; - Elaboreaza fisele si criteriile de evaluare specifice unitatii de invatamant in vederea acordarii calificativelor anuale, primelor lunare si salariilor de merit; - Acorda calificativele anuale ale intregului personal didactic salarizat; - Aproba acordarea salariului de merit; - Stabileste componenta si atributiile comisiilor de lucru; - Aproba acordarea burselor scolare; - Avizeaza planul anual de venituri si cheltuieli; - Avizeaza proiectele de plan de scolarizare si de state de functii; - Stabileste structura si numarul posturilor pentru personalul didactic auxiliar. Art. 25. Consiliul de administratie este constituit din 9 - 15 membri. Componenta Consiliului de administratie este in conformitate cu art. 35 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si art 3 din regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Administratie. Secretarul Consiliului de administratie este numit de catre director dintre membrii acestuia, avand atributia de a consemna intr-un registru special procesele verbale ale sedintelor. Din Consiliul de administratie fac parte: directorul unitatii, directorul adjunct, reprezentantul consiliului local, reprezentantul primariei, reprezentantul agentilor economici, 1 – 5 reprezentanti ai cadrelor didactice, un reprezentant al parintilor (de regula presedintele Comitetului reprezentativ al parintilor) si un reprezentant al elevilor (presedintele Consiliului elevilor). Alegerea Consiliului de administratie se face pe o perioada de 1

Punctul sau de vedere se consemneaza in procesul verbal – liderul semneaza procesul verbal. 28. Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna pe baza unui grafic stabilit la inceputul anului scolar (convocarea se face cu minimum 48 ore inainte) precum si in sedinte extraordinare la solicitarea directorului sau a 1/3 din membrii sai. se leaga si se numeroteaza pe ultima foaie.1. Componenta consiliului este aprobata in fiecare an scolar de Consiliul profesoral. La sedintele Consiliului de administratie participa. proiectul curricular al scolii: trunchi comun. Presedintele stampileaza si semneaza pentru autentificarea numarului de pagini. 26. Cele 2 documente oficiale se pastreaza in biroul directorului intr-un fiset securizat ale carui chei se gasesc la dispozitia presedintelui si secretarului consiliului. Consiliul pentru curriculum Art. Procesele verbale se scriu in registrul de procese verbale ale Consiliul de administratie care se inregistreaza la unitatea de invatamant pentru a deveni document oficial. consilierul psihopedagogic si consilierul pentru probleme educative si activitati extracurriculare. Secretarul Consiliului de administratie are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele verbale ale sedintelor Consiliul de administratie. Art. . 2.an. Art. Art. 30. Presedintele Consiliul de administratie este directorul scolii. liderul sindical. Presedintele Consiliului este directorul. Registrul de procese verbale este insotit de dosarul care contine anexele proceselor verbale. 27. 31. 29. Art. Art. atunci cand sunt discutate probleme specifice activitatii elevilor sau a comitetelor de parinti sau atunci cand prezenta acestora este necesara.3. directorii scolii. discipline optionale. In calitate de invitati pot participa reprezentanti ai parintilor si elevilor. Consiliul pentru curriculum elaboreaza: a. Consiliul pentru curriculum este compus din responsabilii tuturor catedrelor. Sedintele extraordinare se convoaca cat mai operativ ( ultima zi de luni din luna ). ca observator.

16. Organele de lucru sunt urmatoarele: 2. b. 2. metodologia de aplicare a activitatii de consiliere si orientare.finalitati si obiective ale scolii.2.2.3.1. Consiliul pentru curriculum are in subordine urmatoarele comisii: a.5.6. Comisia de coordonare si gestionare a activitatilor din internat si . 32. e. Organe de lucru Art. Comisia de orientare scolara. 33. criterii de clasificare a optiunilor elevilor si de intocmire corecta a schemelor orare.2. Comisia dirigintilor si Consiliul consultativ al elevilor.2.Comisia pentru programe si proiecte de dezvoltare. 2. Comisia de inventariere ( subcomisii: receptie. 2. 2.7. 2.Comisiaachizitie carte in biblioteca scolara.13.2.8.2. profesionala.2. 2.14.2.15.2.10.11. Comisia pentru serviciul pe scoala. 2.12. Comisia pentru activitati extracurriculare .8. 2. 2. Comisia de perfectionare metodica c. Comisia de perfectionare metodica.2.2.S. programe si planuri anuale si semestriale Documentele elaborate sunt supuse aprobarii Consiliului profesoral. oferta educationala a scolii si strategia promotionala.2.9. Comisiile de catedra.2. 2. casare) 2.2. c.2.I. criterii de selectie ale elevilor. Comisia pentru orar 2.2. metodologia de evaluare. Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare. 2. Comisia de securitate si sanatate in munca . Comisia tehnica P. Comisia educativa avand in subordine Consiliile profesorilor claselor. Comisia pentru orar.2. Comisia de monitorizare a ritmicitatii notarii si absentelor. 2.2. Comisia pentru relatii comunitare si imaginea scolii. 2. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in procesul de invatamant si reforma educationala.2.( pe arii curriculare ) 2. si protectie civila. d.10.4. Comisiile de catedra b. 2. olimpiade si concursuri scolare. Art. inventariere. Comisia de arhivare documente.2. 2.

2. crt. tinandu-se cont de continuitate si de planul de scolarizare aprobat de ISJ ARGEŞ. Comisiile de catedra elaboreaza. Comisiile de catedra se constituie pe arii curriculare.Tabel cu membrii catedrei Nr. o preincadrare a profesorilor pentru anul scolar urmator. olimpiade. conform hotararii Consiliului de administratie. Art. .Oferta catedrei pentru disciplinele la decizia scolii . semestriale si pentru perioada de evaluare (individuale sau colective). iar sefii comisiilor sunt numiti de Consiliul de administratie. tematica.Incadrarea . 35.2.18 Comisia Burse si bani de liceu. 33.CV membri . Nume şi prenume Statut Specialitatea Vechim e Grad didactic Studii an absolvire Ultimul stagiu de formare Adresă telefon Activităţi în timpul anului . 34.2. pana la sfarsitul anului scolar curent.Tematica sedintelor de catedra (una pe luna) . Comisia de coordonare si gestionare a activitatilor din ateliere. Art.Lista proiectelor catedrei .Lista manualelor si optiunea pentru anul in curs pe clase . 2. Documentele catedrei sunt: .Planul anual de activitate al catedrei . programul) . in fiecare an. Comisiile se constituie anual (Consiliul de administratie putand decide formarea si altor comisii).Situatii statistice (elaborate de catedra) care sa sintetizeze activitatea catedrei si evolutia rezultatelor elevilor (la invatatura. .cantina. Daca din catedra fac parte profesori din mai multe discipline seful catedrei numeste cate un responsabil pentru fiecare dintre disciplinele componente.Programele disciplinelor optionale (avizate de ISJ) Planificarile anuale.Repartizarea responsabilitatilor in catedra .17.Graficul interasistentelor .Cercuri (tabel nominal cu elevii participanti. planificarea calendaristica. Art.

Responsabilii de catedra sa puna la dispozitia Consiliului de administratie propunerile lunare argumentate pentru premieri. Art. Comisiei de organizare a serviciului pe scoala si a Comisiei de activitati extracurriculare. 38. parcurgerea materiei. planul anual al catedrei vor fi elaborate si discutate la inceputul anului scolar. X. Art. 36. responsabilul de proiecte. in anul scolar urmator nu are voie sa candideze din nou la aceeasi functie. 42. Comisia educativa coordoneaza activitatea Consiliilor clasei.2. Comisia educativa coordoneaza activitatea educativa. . comisia pentru organizarea serbarilor si a manifestarilor permanente. Comisia de proiecte si programe educative Art. Programele. fiind formata din comisia dirigintilor. . comunitatea locala.concursuri). 2. planificarile. Art. Comisiei pentru burse. psiholog scolar. etc. Daca seful catedrei respective nu va indeplini toate aceste atributii. 41.2. 37. raspunde de colaborarea liceului cu alti factori educationali: familia. Art. XII. Informari periodice (privind rezultatele elevilor. Art. Comisia educativa se intruneste de doua ori pe semestru si de cate ori responsabilul sau directiunea considera necesar. Comisia dirigintilor este alcatuita din dirigintii tuturor claselor. comisia de activitati extracurriculare.Regulile de evaluare specifice disciplinei (individuale sau colective). 39. conform unui grafic stabilit de acesta la inceputul anului scolar. Comisia educativa coordoneaza parteneriatele.XIII) sunt desemnati de catre Consiliul de Administratie si propusi spre validare Consiliului profesoral. Comisia educativa se constituie la inceputul fiecarui an scolar. Seful comisiei educative este consilierul pentru probleme educative si activitati extracurriculare. . Consiliul elevilor. 40. iar responsabilii pe fiecare ciclu /an de studiu (IX. XI. pana la 30 ale fiecarui luni. Art. In acest sens. ritmicitatea notarii. conducerea scolii va face precizarile necesare. etc) catre Consiliul de administratie.

46. unul la comisie si unul la secretariat. 44. • Inspecteaza starea bunurilor din clasa la inceperea si la sfârsitul orelor de curs si incheie un proces verbal intr-un caiet special apartinând fiecarei clase. Asigura creta. Serviciul elevilor se desfasoara astfel: A ) SERVICIUL PE CLASA . Comisia de organizare a serviciului pe liceu este formata din doi membri si este condusa de un responsabil desemnat de Consiliul de administratie la inceputul fiecarui an scolar. lambriuri. in cancelarie si la avizierul de la intrarea in liceu. prosop.elevii de serviciu au urmatoarele atributii : • Se prezinta la cursuri cu 10 minute inainte de inceperea acestora si parasesc ultimii sala de clasa. Planificarea se face in doua exemplare. 43. Serviciul pe liceu • . • Asigura pastrarea curateniei in clase in timpul programului atentionând elevii care produc dezordine. pervaze. Art. sterg praful de pe banci. Dirigintii si profesorii de serviciu asigura instruirea elevilor de serviciu.dirigintii vor stabili grupe de câte 2 elevi care vor efectua zilnic serviciul pe clasa . burete si stergerea tablei. • Atrag atentia elevilor neglijenti sau care in mod intentionat conduc la deteriorarea salii de clasa. Atentie deosebita la folosirea gumei de mestecat care este interzisa in timpul orelor. a.Art. 45. Art. Comisia organizeaza serviciul pe liceu pentru profesori si elevi. • Aerisesc clasa. • Verifica prezenta la ore a colegilor de clasa si comunica profesorilor numele elevilor absenti. Art. • Predau sala de clasa pe baza de proces verbal elevilor de serviciu din schimbul de dupa amiaza sau personalului de serviciu. uda florile. Comisia afiseaza planificarea profesorilor de serviciu pe liceu.

.2. elevii participanti. • organizeaza serviciul pe scoala si prezinta elevilor de serviciu sarcinile pe care le au in timpul serviciului. 2. Legii 109/1999 fiecare profesor trebuie sa faca de serviciu. programul cercurilor • propune activitati pentru petrecerea timpului liber (spectacole.Serviciul profesorilor Zilnic. • intocmeste la sfarsitul programului un proces verbal in care consemneaza modul in care s-a desfasurat programul si evenimentele deosebite care au avut loc in timpul serviciului. 49. • supravegheaza starea de disciplina a elevilor in timpul pauzelor. etc. 47. Comisia are urmatoarele atributii: • centralizeaza: cercurile propuse de fiecare catedra. balului bobocilor.). Subcomisia pentru organizarea serbarilor si a manifestarilor permanente. amenintari prin telefon. Daca profesorii de serviciu nu-si realizeaza atributiile vor fi depunctati in fisa de evaluare anuala.).) • organizeaza activitatea elevilor. pe ani de studiu si pe tipuri de activitati. vacante). artistic. Componenta comisiei este stabilita de Consiliul de Administratie. Comisia de activitati extracurriculare Art.. 48. stiintific. serviciul pe scoala va fi asigurat de profesorii programati (conf. incendii. Se alege cate un responsabil (sportiv. formatiei de dansuri. • supravegheaza sa nu se exercite presiuni si amenintari asupra elevilor. • anunta conducerea scolii si concomitent organele de ordine si de interventie in cazul producerii unor evenimente deosebite (furturi. Art. timp liber.3. seri distractive. echipe sportive • coordoneaza pregatirea si desfasurarea serbarilor scolare. Sarcinile profesorilor de serviciu: • se prezinta la scoala cu 15 minute inainte de inceperea programului. a concursurilor scolare. Art. • semnaleaza absenta de la program a cadrelor didactice.. face parte din Comisia de activitati extracurriculare. tabere.

comisii de jurizare. fiind formata din 5 membri. transmiterea invitatiilor. . 51. Art. etc.Este formata din dirigintii claselor . Art. Atributiile catedrelor/comisiilor metodice sunt urmatoarele: a. pe discipline de studiu. curriculum la decizia scolii. resurse materiale si umane. b. finalitati. Comisia se intruneste lunar si ori de cate ori este nevoie. • Subcomisia asigura popularizarea acestei activitati. subcomisia va fi desemnata anual de Consiliul de administratie. catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri.. premii. Art. seful comisiei fiind responsabilul cu dezvoltarea profesionala din unitatea de invatamant. programe scolare. Constituirea Comisiei metodice: 1. 53. Comisia de perfectionare metodica Art. elaboreaza propunerile pentru oferta educationala a unitatii de invatamant si strategia acesteia. propune juriul fiecarei manifestari. festivitate). pe discipline inrudite sau pe arii curriculare. elevi. 54. • Subcomisia in colaborare cu Comitetul de parinti asigura premierea (diplome. • 2. premii obtinute. d. elaboreaza programe de activitati semestriale si anuale. • Subcomisia stabileste calendarul activitatilor. 50. curriculum. In cadrul aceleiasi unitati de invatamant.2. conducatorii formatiilor artistice. elaboreaza instrumentele de evaluare si notare. disciplinele la care se organizeaza sesiuni de referate. pana la 15 octombrie. c. Art. 52. Comisia de perfectionare metodica se constituie la inceputul fiecarui an scolar. Scopurile Comisiei de perfectionare metodica sunt: • sprijinirea personalului didactic in aplicarea reformei sistemului educational si in imbunatatirea activitatii didactice • informarea prompta a personalului didactic cu privire la planuri de invatamant. titluri de referate. cuprinzand obiective.) si care va fi pastrat la biblioteca liceului. • Subcomisia intocmeste un dosar al activitatilor desfasurate care va cuprinde toate materialele editate cu acest prilej (program. etc. consiliaza cadrele didactice in procesul de elaborare a proiectarii didactice si a planificarilor semestriale. si a modului de aplicare a acestora.4.

elaboreaza informari semestriale si la cererea directorului. Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare si de instruire practica care preda la clasa respectiva. sau la cei in activitatea carora se constata disfunctii in procesul de predare-invatare sau in relatia profesorelev. j. din cel putin un parinte delegat al comitetului de parinti al clasei si din liderul . pe care le prezinta in consiliul profesoral . l. h. seful de catedra / comisie metodica stabileste atributiile fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice. lectii demonstrative. seful de catedra / comisie metodica evalueaza activitatea fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice si propune consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora.5. la cei nou veniti. 57. Art. organizeaza si raspunde de desfasurarea recapitularilor finale. Seful catedrei/comisiei metodice raspunde in fata directorului si a inspectorului de specialitate de activitatea profesionala a membrilor acesteia. cu precadere la stagiari si la cadrele didactice nou venite in unitatea de invatamant. Consiliul clasei Art. 2. analizeaza periodic performantele scolare ale elevilor. f. Art. in baza unui raport bine documentat. Seful catedrei/comisiei metodice are obligatia de a participa la toate actiunile initiate de director si de a efectua asistente la orele de curs.2. Art. schimburi de experienta etc. g.e. in special la profesorii stagiari. 58. organizeaza activitati de pregatire speciala a elevilor pentru examene si concursuri scolare. Sedintele catedrei/comisiei metodice se tin lunar. m. seful de catedra efectueaza asistente la lectiile cadrelor didactice si a cadrelor didactice de instruire practica din cadrul catedrei. k. organizeaza activitati de formare continua si de cercetare – actiuni specifice unitatii de invatamant. monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa si modul in care se realizeaza evaluarea elevilor. asupra activitatii catedrei/comisiei metodice.. dupa o tematica aprobata de directorul unitatii de invatamant sau ori de cate ori directorul sau membrii catedrei/comisiei considera ca este necesar. i. implementeaza si amelioreaza standardele de calitate specifice. 55. 56.

participa la intalniri cu parintii si elevii.propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei. Art. in scris parintele. cat si pentru elevii cu rezultate deosebite.stabileste masuri de asistenta educationala atat pentru elevii cu probleme de invatare sau de comportament. progresul scolar si comportamentul fiecarui elev.evaluarea progresului scolar al elevului.elevilor clasei respective.stimularea elevilor cu ritm lent de invatare. Art. ori de cate ori este nevoie. Functia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de director cu aceasta responsabilitate. in functie de comportarea acestora in unitatea de invatamant si in afara acesteia si propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7.00. Art. . 61. Consiliul clasei are urmatoarele atributii: .propune. Consiliul clasei isi desfasoara activitatea la nivelul fiecarei clase avand ca principale obiective: .organizarea de activitati suplimentare cu elevii capabili de performante scolare. . care predau la clasa respectiva.analizeaza. Coordonarea activitatii claselor de elevi se realizeaza prin diriginti numiti de directorul unitatii de invatamant dintre cadrele didactice de predare si de instruire practica si cu experienta. Dirigintele isi proiecteaza si isi desfasoara activitatea potrivit sarcinilor prevazute de planul anual al unitatii de invatamant si in acord cu . Presedintele consiliului clasei este dirigintele.elaboreaza aprecieri sintetice despre progresul scolar si comportamentul fiecarui elev. sanctiunile disciplinare prevazute pentru elevi de prezentul regulament si de regulamentul de ordine interioara. cel putin o data pe semestru.propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite. dirigintelui. . dupa caz. . 60. Art. Art. semestrial. in situatii deosebite. Art. . consiliului profesoral. 63. 59. directorului. dar. . la solicitarea dirigintelui sau a 1 / 3 dintre parintii elevilor clasei. 64. semestrial si informeaza. .armonizarea cerintelor educative ale personalului didactic de predare si instruire practica cu solicitarile elevilor si parintilor. . 62. .

neincheierea situatiei scolare sau repetentie.colaboreaza cu toti profesorii clasei si. 66. impreuna cu consiliul clasei.informeaza elevii din clasele terminale si pe parintii acestora cu privire la prevederile referitoare la examenul de bacalaureat. . Art.stabileste. Art.coordoneaza activitatea consiliului clasei. sanctionari disciplinare. .preia. nota la purtare a fiecarui elev si prezinta in scris Consiliului profesoral propunerile de notare mai mici de . Dirigintele intocmeste. repartizeaza sarcini si organizeaza impreuna cu acesta colectivul de elevi al clasei. . prin consultarea elevilor. initiaza cu consiliul clasei programe de consultatii cu parintii. planificarea semestriala si anuala care va cuprinde componentele activitatii educative. prevederile prezentului regulament. 65.motiveaza absentele elevilor pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al scolii sau. . dupa caz. aprobate de director.analizeaza periodic situatia la invatatura a elevilor. .organizeaza. Cercetarii si Inovarii. precum si in baza cererilor personale. . eliberate de medicul de familie. . liderul elevilor clasei.sprijina organizarea si desfasurarea activitatilor elevilor in afara clasei si a unitatii de invatamant. precum si la certificarea competentelor profesionale. dupa caz. . impreuna cu consilierul scolar.numeste. lunar. cerceteaza cauzele absentelor unor elevi si informeaza familia elevului. cu consilierul scolar in vederea armonizarii influentelor educative si pentru a asigura coeziunea clasei de elevi. ale parintilor acestora.prezinta elevilor si parintilor. .informeaza. Dirigintele are urmatoarele atributii: . sala de clasa in care isi desfasoara activitatea elevii carora le este diriginte si raspunde de pastrarea si modernizarea acesteia.urmareste frecventa elevilor. pe baza de proces-verbal. motivate. familiile elevilor in legatura cu situatiile de corigenta. dupa consultarea profesorilor clasei. . actiuni de orientare scolara si profesionala. precum si cu programa elaborata de Ministerul Educatiei.particularitatile educationale ale clasei respective. . a parintilor si a elevilor. in scris. monitorizeaza indeplinirea indatoririlor scolare de catre toti elevii. . in acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi.

7.Asigura instructajul elevilor privind securitatea si sanatatea in munca specifice activitatii din scoala: 1. inmaneaza elevilor diplome si premii la festivitatea fiecarui sfarsit de an scolar. cosuri de . pentru a nu provoca busculade. sa-si puna piedica. recompenselor si distinctiilor potrivit prevederilor regulamentului de ordine interioara.aplica. sanctiunile elevilor prevazute in prezentul regulament. dulapuri. sa se agate de orice fel de bare. participarea organizata a elevilor la activitati in cluburi si asociatii sportive. parintii sau tutorii elevilor pentru rezultatele exceptionale obtinute de copiii lor la invatatura sau in cadrul activitatilor extrascolare. 2. organizeaza si desfasoara activitati educative. . . Pentru prevenirea accidentelor prin cadere de la inaltime sau de la acelasi nivel. de amanare a incheierii situatiei scolare si de aplicare a unor sanctiuni disciplinare. de consiliere si de orientare scolara si profesionala in functie de particularitatile colectivului de elevi.proiecteaza. individuale sau in plen si-i informeaza pe acestia despre potentialele situatii de corigente. sa iasa brusc in fata celorlalti.felicita.propune Consiliului de administratie acordarea de alocatii si burse elevilor. . in afara unitatii de invatamant. pe acoperis. consemneaza in carnetele de elev mediile semestriale si anuale. . . .organizeaza intalniri si discutii cu parintii.recomanda directorului.calculeaza media generala semestriala si anuala a fiecarui elev. cultural-artistice si stiintifice. in conformitate cu legislatia in vigoare. . . . pe balustrade. .prezinta spre validare Consiliului profesoral raportul scris asupra situatiei scolare si comportamentale a elevilor la sfarsitul semestrului/anului scolar. pe baza consultarii cu directorul. spre aprobare. stabileste clasificarea elevilor la sfarsitul anului scolar. propune acordarea premiilor.completeaza catalogul clasei si raspunde de exactitatea datelor inscrise si de starea fizica a acestuia. elevilor le este interzis sa se ridice pe pervazul geamului. in scris.00 pentru elevii care au savarsit abateri grave . se consulta cu acestia in legatura cu cauzele si masurile care vizeaza progresul scolar care se pot desfasura pe grupe.In timpul deplasarii in scoala sau in afara scolii elevii nu au voie sa alerge.

2. 4. activitati extracurriculare) .6.baschet. ci numai in salile de sport sau terenuri amenajate si sub supravegherea permanenta a profesorului coordonator. Ministerul Educatiei. poate propune neplata indemnizatiei de diriginte si poate propune Consiliului de Administratie retragerea calitatii de diriginte. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii Art. Elevii vor respecta regulile de igiena in salile de clasa. alcool. Pentru prevenirea busculadelor. date familiale. obiecte ascutite dar si a unor substante inflamabile. 6. .caietul dirigintelui (care trebuie sa contina fisa psihopedagogica. indicatori de performanta. grupuri sanitare pentru prevenirea bolilor transmisibile. 10. biologie. .fisa de evaluare a randamentului si progresului scolar a elevilor.fisa clasei .planul de activitate anual . 3. 5. Se interzice introducerea in salile de curs a unor obiecte care ar putea pune in pericol integritatea corporala: ace. . 9. Daca dirigintii desemnati pentru un an scolar nu isi vor indeplini aceste atributii seful Comisiei dirigintilor nu va aproba punctajele corespunzatoare din fisa de evaluare. precum si metodologia de asigurare a calitatii. Art. Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare se interzice utilizarea instalatiilor electrice improvizate sau cu defectiuni.contributii la comisia dirigintilor pe scoala. chimie.planul de activitate semestrial (planificarea temelor. 67. Dirigintele clasei coordoneaza intreaga activitate pe probleme de SSM. toxice.2. accesul si evacuarea elevilor in si din scoala se vor face in prezenta cadrelor didactice de serviciu. etc. informatica se face numai in prezenta profesorului dupa prelucrarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca. Cercetarii si Inovarii adopta standarde. 68. standarde de referinta. Dirigintii vor intocmi urmatoarele documente: . date personale. 8. Orele de educatie fizica nu se vor desfasura in salile de clasa. 7. Se interzice accesul elevilor in zona santierului de constructii din curtea scolii. Accesul elevilor in laboratoarele de fizica.

Art.elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in unitatea scolara respectiva. 69. . Art. in cazul invatamantului liceal. Cercetarii si Inovarii unitatea scolara elaboreaza si adopta propria strategie si propriul regulament de functionare a comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii. aprobate de conducerea unitatii scolare.elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei. Art. cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara ori din strainatate. potrivit legii.reprezentanti ai parintilor. din partea Agentiei Romane pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar sau a Ministerului Educatiei. . . Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii este formata din 39 membri. .elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii. 70. 74. . 73. Art.reprezentanti ai corpului profesoral. prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern. conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia in vigoare. Orice control sau evaluare externa a calitatii. Art. . 72. Membrii comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii nu pot indeplini functia de director sau director adjunct in institutia respectiva. In baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei. Cercetarii si Inovarii se va baza pe analiza raportului de evaluare interna a activitatii din unitatea scolara. cu exceptia persoanei care asigura conducerea ei operativa. Raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor. Componenta comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii cuprinde in numar relativ egal: . Conducerea ei operativa este asigurata de coordonatorul comisiei sau de un responsabil desemnat de acesta. 71. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii are urmatoarele atributii: .reprezentanti ai consiliului local.Art.coopereaza cu agentia romana specializata pentru asigurarea calitatii.

in vederea realizarii obiectivelor educationale. in consiliul profesoral si in consiliul clasei.atrage persoane fizice sau juridice care.sprijina dirigintele in organizarea si desfasurarea unor activitati extrascolare. sa asigurare frecventa scolara a elevului in invatamantul obligatoriu. De asemenea. 75. Art. tutorele legal instituit sau sustinatorul legal sunt obligati. doi membri. . conform legii. (2)Parintii/ tutorii legali au obligatia ca. (1) Comitetul de parinti al clasei se alege in fiecare an in adunarea generala a parintilor elevilor clasei.PARINTII Dispozitii generale Art. Comitetul de parinti al clasei Art. (4) Dirigintele sau presedintele comitetului de parinti al clasei convoaca adunarea generala a parintilor la inceputul fiecarui semestru si la incheierea anului scolar. Comitetul de parinti are urmatoarele atributii: . sustin programe de modernizare a activitatii educative si a bazei materiale din clasa si din scoala. convocata de diriginte care prezideaza sedinta. 76. (3) Comitetul de parinti al clasei se compune din trei membri. (1) Parintii/ tutorii legali au dreptul si obligatia de a colabora cu unitatea de invatamant. 77.2. (2) Convocarea adunarii generale pentru alegerea comitetului de parinti al clasei are loc in primele zile de la inceperea cursurilor anului scolar.are initiative si se implica in imbunatatirea conditiilor de studiu pentru elevii clasei. dirigintele sau presedintele comitetului de parinti al clasei poate convoca adunarea generala a parintilor ori de cate ori este necesar.sprijina unitatea de invatamant si dirigintele in activitatea de consiliere si de orientare socioprofesionala sau de integrare sociala a absolventilor. . sa ia legatura cu /dirigintele pentru a cunoaste evolutia copilului lor. . in consiliul reprezentativ al parintilor. 2. (5) Comitetul de parinti al clasei reprezinta interesele parintilor elevilor clasei in adunarea generala pe scoala a parintilor. (3) Parintele.7. cel putin o data pe luna. . prin contributii financiare sau materiale. Acestia au urmatoarele functii: presedinte.

2. (4) Contributia prevazuta la alin. Informarea celor implicati referitor la continutul acestui articol. prin dirigintele clasei. 79. (1) isi desemneaza reprezentantii sai in organismele de conducere ale scolii. (3) Contributia prevazuta la alin. in adunarea generala. a oricarei discutii cu elevii in vederea colectarii si administrarii acestor fonduri. (2) Comitetul de parinti poate propune. este obligatorie. (2) se colecteaza si se administreaza numai de catre comitetul de parinti. 78. (8) Sponsorizarea clasei sau a unitatii de invatamant nu atrage dupa sine drepturi in plus pentru anumiti elevi. 80.2. La nivelul fiecarei unitati de invatamant functioneaza Consiliul reprezentativ al parintilor. iar neachitarea acesteia nu poate limita. daca se considera necesar. (2) nu este obligatorie.8. (5) Este interzisa implicarea elevilor in strangerea fondurilor. dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei si a unitatii de invatamant. 81. (6) Dirigintelui ii este interzis sa opereze cu aceste fonduri. (9) Se interzice initierea. de catre scoala sau parinti. (2) Consiliul reprezentativ al parintilor/ Asociatia parintilor se organizeaza si functioneaza in conformitate cu propriul regulament de ordine interioara / statutul asociatiei. Art. (1) Consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de invatamant este compus din presedintii comitetelor de parinti ai fiecarei clase. dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei sau a unitatii de invatamant. conform reglementarilor in vigoare. (2) Consiliul reprezentativ al parintilor prevazut la alin. - Art. fara implicarea cadrelor didactice. insusite de catre comitet. exercitarea de catre elevi a drepturilor prevazute de prezentul regulament si de prevederile legale in vigoare. . (1) Consiliul reprezentativ al parintilor poate decide constituirea sa in asociatie cu personalitate juridica. (7) Fondurile banesti ale Comitetului de parinti se cheltuiesc la initiativa acestuia sau ca urmare a propunerii dirigintelui sau a directorului. o suma minima prin care parintii elevilor clasei sa contribuie la intretinerea. in nici un caz. Art. (1) Comitetul de parinti tine legatura cu unitatea de invatamant. Consiliul reprezentativ al parintilor / Asociatia de parinti Art.sprijina conducerea unitatii de invatamant si dirigintele in intretinerea.

. de dezvoltare a multiculturalitatii si a dialogului cultural. 83.se preocupa de conservarea. cu organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile nonguvernamentale cu atributii in acest sens. promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice minoritatilor in plan local. care vor fi utilizate pentru: . in vederea solutionarii situatiei elevilor care au nevoie de ocrotire.. (1) Comitetele de parinti ale claselor/Consiliul reprezentativ al parintilor/Asociatia de parinti pot atrage resurse financiare extrabugetare. . Consiliul reprezentativ al parintilor /Asociatia de parinti are urmatoarele atributii: .acordarea de premii si burse elevilor.sustine conducerea unitatii scolare in organizarea si desfasurarea consultatiilor cu parintii. . donatii. modul de folosire a acestora. .are intiative si se implica in imbunatatirea calitatii vietii si activitatii elevilor. . .sustine unitatea de invatamant in organizarea si desfasurarea festivitatilor anuale.conlucreaza cu comisiile de ocrotirea a minorilor.sustine unitatea de invatamant in activitatea de consiliere si orientare socio.Art. . Art. venite din partea unor persoane fizice sau juridice din tara si strainatate.propune masuri pentru scolarizarea elevilor din invatamantul obligatoriu si incadrarea in munca a absolventilor. sponsorizari etc. constand in contributii. a bazei materiale si sportive.analizeaza piata muncii din localitate si din judet si propune pregatirea elevilor in domeniile cerute de zona respectiva. . . .sprijina parteneriatele educationale dintre unitatile de invatamant si institutiile cu rol educativ in plan local. . . 82.sprijina conducerea unitatii de invatamant in intretinerea si modernizarea bazei materiale.modernizarea si intretinerea patrimoniului unitatii de invatamant.profesionala sau de integrare sociala a absolventilor.sustine unitatile de invatamant in derularea programelor de prevenire si de combatere a abandonului scolar. .propune unitatilor de invatamant discipline si domenii care sa se studieze prin curriculum la decizia scolii. pe teme educationale.identifica surse de finatare extrabugetara si propune Consiliului de administratie al unitatii la nivelul careia se constituie. .

alcatuieste repartizarea pe sali a cadrelor didactice. 87.2. 89. (4) Adunarea generala a asociatiei parintilor din unitatea de invatamant stabileste suma de bani care poate sa se afle permanent la dispozitia consiliului reprezentativ al parintilor si care sa fie folosita pentru situatii urgente. Art. 84. inainte de inceperea cursurilor de Consiliul de Administratie. . . modifica orarul scolii cand este cazul ( miscarea cadrelor didactice.I. (3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al parintilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia. Modificarile ulterioare sunt efectuate de Consiliul de Administratie. ..alte activitati care privesc bunul mers al unitatii de invatamant sau care sunt aprobate de adunarea generala a parintilor.).10.J. din proprie initiativa.2.acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie materiala precara. 85. Programul de funtionare al scolii este stabilit in fiecare an. Art. Atributiile comisiei sunt urmatoarele: . I. Comisia de orar este formata din 5 membri desemnati de director. la solicitarea directorului unitatii de invatamant.E.. (3) Fondurile colectate in conditiile aliniatului 1 se cheltuiesc numai prin decizia organizatiilor parintilor. Comisia de orar Art. . Comisia de protectie civila este constituita si functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare..S.intocmeste. 86. afiseaza orarul claselor si al cadrelor didactice si asigura transmiterea la clase. Atributiile comisiei sunt: . Art. Art.9.C. (2) Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri. sau la propunerea directorului. 88. 2. 2. (1) Colectarea si administrarea sumelor reprezentand o cota-parte din contributia prevazuta la art. 85 se face numai de catre consiliul reprezentativ al parintilor . comunicari M.sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare. din propria initiativa sau la propunerea directorului. . Comisia de PSI si protectie civila Art. (2) Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri.alcatuieste orarul scolii.

Comisia de securitate si sanatate in munca Art. etc.stabilirea unui program de activitati practice care sa vizeze pregatirea elevilor pentru a reactiona rapid si eficient in cazul producerii accidentelor mai sus mentionate. chimica.elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot aparea in scoala si in afara scolii.efectuarea instructajelor de protectie a muncii pentru activitati extracurriculare (de catre conducatorii activitatilor). laboranti. dirigintii claselor. 93. - 2. Comisia de protectie a muncii se intruneste semestrial si ori de cate ori este nevoie. organizarea unor lectii deschise. Este constituita si functioneaza in conformitate cu Legea 319 / 2006 privind normele generale de protectie a muncii si HG 1425 / 2006. 94.stabilirea si mentinerea unor contacte permanente cu factorii responsabili in protectie civila de la nivelul judetului (Inspectorat scolar. 95. inundatii. 92. .2. secretar. poluare radioactiva. Comisia de Cruce Rosie face parte din Comisia de protectie a muncii.comisia este formata din 3 membri dintre care Consiliul de administratie desemneaza un responsabil. sali de sport..asigurarea conditiilor normale de desfasurare a activitatilor scolii in colaborarea cu administratia.). dezbateri.). incendii) sau produse de om (incendii. Comisia de protectie a muncii are in componenta: sefii de catedra ai disciplinelor ce folosesc laboratoare. etc.organizarea instructajelor de protetie a muncii pe activitati. .stabilirea unui program semestrial de popularizare si avertizare a elevilor in privinta calamitatilor provocate de dezastre naturale (cutremure. Art. ..11. 90. .elaborarea normelor de protectie a muncii pe diferite compartimente si activitati tinand cont de riscurile si accidentele ce pot interveni. . Componenta comisiei se stabileste la fiecare inceput de an scolar si este coordonata de un presedinte desemnat de Consiliul de administratie. Art. armata. . . 91. Art. .elaborarea unor materiale informative pentru documentarea profesorilor si elevilor in protectie civila. Art. Art. Atributiile Comisiei de protectie a muncii constau in: . . administrator. etc. razboaie.

Procesul de invatamant.comisia are legaturi cu Crucea Rosie – filiala ARGES. profesori. un ansamblu de actiuni pentru formarea personalitatii acestora in concordanta cu cerintele idealului . III – PROCESUL DE INVATAMANT 3. cadrele didactice exercita asupra elevilor in mod constient si sistematic. . 96. .urmareste realizarea actiunilor stabilite si prezinta periodic normele si sarcinile de prevenire si stingere ce revin personalului si elevilor precum si consecintele diferitelor manifestari de neglijenta si nepasare. Art.elaboreaza materiale informative si de documentare care sa fie utilizate de diriginti. . alcoolismului. . salilor de sport. cu truse medicale si masuri de instruire a cadrelor didactice si a elevilor privind acordarea primului ajutor in caz de accidente. planurile de evacuare in caz de incendiu si normele de comportare in caz de incendiu. cu organizatii internationale care au ca scop mentinerea sanatatii elevilor . cabinete etc.comisia organizeaza un cerc "Sanitarii priceputi".comisia difuzeaza in toate clasele sfaturi generale privind igiena personala si colectiva. .difuzeaza in salile de clasa. . .comisia funtioneaza pe baza unui program de activitate anual.organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor prin plan anual de munca. . 97.comisia ia masuri de echipare a cabinetelor. laboranti in activitatea de prevenire a incendiilor. In cadrul procesului de invatamant.2. Standardele procesului de invatamant. consumului de droguri.intocmeste necesarul de mijloace si materiale pentru PSI si solicita conducatorului de unitate fondurile necesare.1. pregateste echipaje care participa la concursuri specifice. careia i se subordoneaza.12 Comisia de prevenire si stingere a incendiilor (PSI) Art. - 2. . laboratoare.comisia colaboreaza cu medicul liceului si cu medicii de specialitate. Atributiile comisiei PSI sunt: .comisia asigura informarea elevilor privind masurile de combatere a tabagismului. .comisia asigura informarea elevilor privind masurile de prevenire si inlaturare a unor maladii.

a capacitatilor metodologice si a atitudinilor. 104. 102. in prima zi a anului scolar incepand cu ora 9. Predarea este activitatea profesorului de comunicare a cunostintelor. Art. coordonare si stimulare a activitatii elevilor in vederea asigurarii unui cadru adecvat formarii personalitatii acestora. proprii unei gandiri sistematice si in capacitati de comunicare. Structura anului scolar este cea stabilita de M. 99. aplicate diferentiat in functie de contextul acestora.C. Procesul instructiv – educativ se realizeaza prin activitati curriculare (lectii. Deschiderea cursurilor se face in mod festiv pe baza unui program special. Art. 101. Art. 105.educativ cadrul didactic interactioneaza si conlucreaza cu elevii. 100.00.I in fiecare an scolar.).educational prevazut de Legea invatamantului. de organizare. 98. Structura anului scolar. echipe sportive etc. Art. Invatarea inglobeaza totalitatea actiunilor pe care trebuie sa le intreprinda elevul in procesul de invatamant. Art. 103. Art. Competentele disciplinare constau in capacitati de munca intelectuala. Art. In procesul instructiv .educativ rolul conducator il are cadrul didactic care conduce acest proces potrivit obiectivelor activitatii. 3. Atitudinile fundamentale constau in comportamente necesare integrarii in activitatea socio-economica. In invatamant se urmareste realizarea competentelor disciplinare. Disciplina este asigurata de cadrele didactice desemnate de Consiliul de Administratie care stabilesc dispunerea claselor si de diriginti (acestia sunt obligati sa insoteasca clasa sau sa desemneze un inlocuitor).E. Art.2. Premiile se atribuie conform "Regulamentului de organizare . In procesul instructiv . Incheierea cursurilor se marcheaza prin festivitatea de premiere a elevilor merituosi prilej cu care se atribuie diplome si premii elevilor clasati pe primele locuri in clasele respective si mentiuni celor care s-au distins in diferite ocazii. lucrari de laborator) si activitatii extracurriculare (cercuri. formatii artistice. in formarea de atitudini fata de propria persoana si societate.

de studiu si a celor fara plata.accesul in scoala este interzis persoanelor straine care nu sunt insotite de un cadru didactic al unitatii sau care nu au acordul conducerii scolii. 106 Organizarea timpului de lucru in unitate . 107. precum si de sanctionare a cadrelor didactice care absenteaza nemotivat trebuie stabilit de conducerea scolii si inregistrat de secretarul sef.3. Festivitatea de premiere se organizeaza dupa un program stabilit de Consiliul de Administratie si comisia educativa.evidenta orelor efectuate peste program se va face in condica respectiva. tipul de activitate desfasurata si scopul desfasurarii activitatii. Elevilor premianti care nu se prezinta la festivitate le vor fi transmise diplomele. . Dirigintii claselor asigura completarea (scrierea) diplomelor. care se aproba in comisia educativa.programul de activitate in unitate incepe la ora 8 si se termina la ora 20 . Art. Dirigintii asigura totodata disciplina pe timpul festivitatii consemnand eventuale abateri ale elevilor. . Art. Dirigintii propun premii speciale si mentiuni.in corpurile scoală si ateliere activitatea personalului de curatenie incepe la ora 600. Programul scolar.modul de programare si evidenta a concediilor de odihna. Art. destinata acestui scop in care se vor consemna: ziua. iar premiile vor fi retinute la scoala. a zilelor libere. 3. Orarul scolar. durata. . Orele de incepere si incheiere a cursurilor se aproba de Consiliul de administratie la propunerea directorului si a comisiei de orar. . Participantii la festivitatea de premiere pot parasi sala doar dupa incheierea acesteia. a concediilor de boala.profesorul de serviciu are obligatia de a supraveghea accesul in scoala a persoanelor straine si de a-i sesiza directorului de serviciu prezenta acestora in unitate. . pentru personalul auxiliar si pentru personalul de intretinere din scoala.evidenta prezentei personalului se va face in conditii speciale. 108. pentru cadre didactice.si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat". Durata orelor de curs este de 50 de minute iar a pauzelor de 10 .si se termina la ora 2200. La festivitatea de premiere este obligatorie prezenta dirigintilor (care inmaneaza diplomele) si a cadrelor didactice (care inmaneaza mentiunile acordate). respectiv a gardianului.

cu aprobarea Inspectoratului Scolar Judetean.J. Solicitarile cluburilor sportive pentru participare la programe de pregatire sau competitii se depun la secretariat cu 5 zile inainte si se supun aprobarii directorului. Conducatorii acestor activitati le vor consemna zilnic in condica de prezenta. Art. Catedrele au obligatia de a elabora programele pentru disciplinele optionale pentru anul scolar viitor si a obtine aprobarea I. Indiferent de motiv se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs. Art. 112. si parcurgerea integrala si ritmica a materiei sunt obligatorii pentru toti profesorii.I (pentru orele din trunchiul comun) si a optiunilor elevilor pe baza ofertei scolii (pentru disciplinele optionale). Ordinea si disciplina se asigura de cadrele didactice. Art.S. a continutului programelor. pana pe 15 iunie a fiecarui an scolar. Intreaga activitate desfasurata de profesori cu elevii la clasa se realizeaza pe baza cunoasterii temeinice si respectarii obligatorii a prevederilor planurilor cadru si programelor scolare. Structura planificarilor este stabilita de fiecare catedra. sportive etc.C. 111. constituie abateri si se santioneaza conform prevederilor statutului personalului didactic.minute. In zilele de incheiere a semestrelor sau cu ocazia unor festivitati Consiliul de administratie poate aproba reducerea duratei orelor de curs(dar nu mai putin de 30 minute) si a pauzelor. Nerespectarea acestor cerinte. Manuale scolare. Art. personal auxiliar. Activitatile extracurriculare (pregatirea suplimentara. 3. predarea la un nivel scazut sau la un nivel ce depaseste posibilitatile de intelegere si asimilare ale elevilor. Materia de studiu prevazuta in programele scolare se repartizeaza pe lectii prin planificarile curriculare anuale si semestriale care se intocmesc de profesori pentru fiecare obiect si clasa inaintea inceperii cursurilor.E. profesori de serviciu si conducerea scolii. Programe. Art.) se desfasoara in afara orarului scolii cu exceptia activitatilor platite. . 113. Respectarea numarului de ore pentru fiecare disciplina (de trunchi comun sau optional). cercurile. Organizarea si evidenta acestor activitati revine catedrelor si Consiliului pentru curriculum. 110. Programul se poate modifica anual.4. activitatile cultural artistice. aprobate de M. pentru a se asigura astfel timpul necesar acestor festivitati sau pentru Consiliul profesoral. Planuri cadru de invatimant. 109.

115. Manualele alternative vor fi recomandate elevilor de profesorii claselor.C. apt din punct de vedere medical. Profesorii care nu respecta regulile codului vor fi depunctati la evaluare. Planificarile se definitiveaza in plenul catedrei si sunt aprobate de seful de catedra. Legea Invatamantului nr. Art. 128/1997 cu modificarile si completarile ulterioare reglementeaza functiile.5. personal didactic auxiliar si nedidactic cu calitati morale.I. individualizat si actualizat la inceputul fiecarui an scolar.E.6. Codul evaluarii (regulile de evaluare) este elaborat de fiecare catedra.84/1995. . la seful catedrei verifica lunar stadiul parcurgerii programei. PERSONALUL DIDACTIC. Incheierea situatiei scolare se face conform art. daca este posibil. 114. Incheierea situatiei scolare. 118. Evaluarea rezultatelor elevilor. capabil sa relationeze corespunzator cu elevii. pe teme/lectii si ore. Un exemplar din planificarea curriculara si un exemplar din planificarea calendaristica se depun la mapa catedrei. cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 117. 3. Art. republicata. drepturile si obligatiile personalului didactic de predare si de instruire practica si ale personalului didactic auxiliar. responsabilitatile. In scoala se vor utiliza numai manuale aprobate de M. Art. 51 . DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC Art. competentele. Evaluarea se face ritmic conform metodologiei stabilite de Serviciul National de Evaluare si Examinare respectandu-se prevederile art. parintii si colegii.60 din Regulamentul unitatilor scolare. 53 . inainte de finalul anului scolar curent.52 din Regulamentul unitatilor scolare. Art. (1) In sistemul national de invatamant functioneaza personal didactic de predare si de instruire practica. Acesta le prezinta pentru vizare administrativa conducerii liceului in cel mult 2 saptamani de la inceperea fiecarui semestru. 3.Semestrial se intocmeste planificarea calendaristica.116.

119. parintii/reprezentantii legali ai acestora. institutiile publice de asistenta sociala/ educationala specializate. (5) Personalul din invatamant dovedeste respect si consideratie in relatiile cu elevii. resurse materiale si umane. a programei scolare./CDL . (8) Se interzice personalului didactic sa conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestatiei didactice la clasa de obtinerea oricarui tip de avantaje. pentru fiecare categorie. precum si agresarea verbala sau fizica a elevilor si/sau a colegilor. c) fiecare cadru didactic este obligat sa intocmeasca planificarile calendaristice pâna la data fixata pentru predarea acestora sefilor de catedra . alegerea manualului si materialelor didactice auxiliare care vor fi folosite intr-un interval scolar determinat. de la elevi sau de la parintii/apartinatorii/reprezentantii legali ai acestora. finalitati. (7) Personalului din invatamant ii este interzisa aplicarea de pedepse corporale. (3) Personalul din invatamant trebuie sa aiba o tinuta morala demna. (9) Personalul didactic este obligat sa prezinte anual analizele medicale solicitate. (4) Personalul din invatamant are obligatia sa sesizeze. curiculum la decizia scolii ). se sanctioneaza cu excluderea din invatamant. privata si familiala a acestuia. analiza planului de invatamânt. Directia de protectie a copilului in legatura cu aspecte care afecteaza demnitatea. in conformitate cu specificul activitatii si cu reglementarile in vigoare. efectuate conform protocolului incheiat de Ministerul Educatiei . la nevoie.D.(2) Personalul din invatamant are obligatia de a participa la programe de formare continua. dovedite. Art. viata intima. Executarea intocmai si la timp a obligatiilor de serviciu a) fiecare cadru didactic are obligatia sa cunoasca si sa respecte prezentul regulament. o vestimentatie decenta si un comportament responsabil. elaborari de programe de activitati semestriale si anuale. b) fiecare cadru didactic are obligatia de a participa la sedintele de catedra in cadrul carora se vor face: propuneri pentru oferta educationala a scolii si strategia acesteia ( obiective. a C. in concordanta cu valorile educationale pe care le transmite elevilor. Cercetarii si Inovării cu Ministerul Sanatatii. integritatea fizica si psihica a elevului/ copilului. Astfel de practici. (6) Personalului din invatamant ii este interzis sa desfasoare actiuni de natura sa afecteze imaginea publica a elevului.S.

la cerere. cu doua zecimale. cu exceptia celor cu o ora pe saptamâna la care numarul minim este de doua note. la disciplinele fara teza media semestriala este media la evaluarea periodica rotunjita la numarul intreg cel mai apropiat. trebuie analizata cu elevii intr-o ora special destinata acestui scop. alte instrumente stabilite de cadrele si comisiile metodice si aprobate de director. i) fiecare cadru didactic trebuie sa acorde cel putin o nota in plus elevilor in situatie de corigenta. fara rotunjire si sa o consemneze in catalog ( raspunde pentru greseli ).intelectuale ale elevilor. de regula in ultimele doua saptamâni ale semestrului. elaboreaza instrumentele de evaluare. acestea pot fi: lucrari scrise. calculata cu doua zecimale exacte ( fara rotunjire ). media semestriala = ( 3M+T)/4. e) fiecare cadru didactic este obligat sa-si intocmeasca portofoliul personal. la 50 de sutimi rotunjimea se face in favoarea elevului. daca este cazul. apreciaza cantitativ si calitativ rezultatele prin notare ritmica. referate si proiecte. h) fiecare cadru didactic va acorda un numar de note elevilor cel putin egal cu numarul de ore prevazut in planul de invatamânt. unde M = media la evaluarea periodica. 120. T = nota obtinuta la teza. Art.Dimitrie Dima’’se apreciaza pregatirea elevilor prin note de la 1 la 10 . trecute in catalog si carnetul de elev. j) fiecare cadru didactic va planifica tezele. k) fiecare cadru didactic are obligatia de a pastra tezele in scoala pânâ la terminarea anului scolar si de a permite parintilor elevilor consultarea acestora. interviuri. fiind trecuta in catalog cu cel putin doua saptamâni inaintea incheierii semestrului. activitati practice. le administreaza elevilor. f) instrumentele de evaluare se stabilesc in functie de vârsta si particularitatile psiho. incepând cu a doua jumatate a semestrului. g) in invatamântul preuniversitar specific Colegiului Tehnic . nota la teza având o pondere de 25% din media semestriala. precum si specificul fiecarei discipline. Folosirea integrala si cu maximum de eficienta a timpului de . conform planificarilor efectuate.care le va preda conducerii pe suport informatic. l) fiecare cadru didactic va calcula pentru evaluarea periodica media aritmetica a notelor inscrise in catalog ( fara teza ). portofolii. d) fiecare cadru didactic stabileste obiectivele evaluarii. iar disciplinele de studiu la care se sustine teza. de catre cadrul didactic care le acorda. m) cadrele didactice trebuie sa calculeze media anuala ca fiind media aritmetica a celor doua medii semestriale..

c) cadrelor didactice le este interzisa iesirea din clasa in timpul orelor de predare si lasarea elevilor nesupraveghiati d) cadrele didactice au obligatia de a-si planifica lectiile astfel in cât sa se incadreze in timp. .verificarea prezentei cadrelor didactice la ore (secretariatul va anunta eventualele absente iar profesorul de serviciu va nota numele profesorului absent. . . .profesorul de serviciu se va asigura ca elevii nu au acces la cataloage in absenta unui cadru didactic supraveghetor.daca este cazul.asigurarea suplinirii in cazul absentei unui cadru didactic. Acesta va aprecia calitatea serviciului pe scoala. .la sfârsitul orelor de curs profesorul de serviciu are obligatia de a verifica daca toate cataloagele au fost aduse in cancelarie si de a sesiza absenta lor in raportul scris.activitatea cadrului didactic de serviciu pe scoala pe parcursul desfasurarii orelor de curs este supravegheata. . fara a-i tine pe elevi in clasa in pauze.munca pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu a) Cadrele didactice responsabilizate de catre comisia de serviciu pe scoala au obligatia de a cunoaste sarcinile repartizate prin comisia de serviciu pe scoala.supravegherea elevilor in timul pauzei in scoala si in afara scolii prin activitati de monitorizare a comportamentului acestora. Nu este permisa excluderea de la ore a elevilor problema decât daca acestia vor fi preluati de diriginte sau de directiunea scolii . 1400-2000 cu respectarea urmatoarelor atributii: . e) fiecare cadru didactic trebuie sa comunice notele elevilor in momentul in care sunt date acestora si sa le noteze in catalog si carnet activitatea cadrului didactic de serviciu pe scoala se va desfasura conform planificarii afisate. controlata si indrumata de catre directorul de serviciu.consemnarea intr-un caiet special a modului in care s-a desfasurat activitatea in scoala in timpul perioadei in care a fost de serviciu.sesizarea si remedierea unor situatii de abatere de la normele de conduita impuse de regulamentul scolar.supravegherea elevilor de serviciu pe scoala solicitând dupa caz ajutorul gardianului. intre orele 730– 1400. . pentru a lua masurile corespunzatoare.in caietul de procese verbale. b) Cadrele didactice au obligatia de a permite elevilor intârziati sa participe la ore. . .

dupa ce a verificat. (2) Secretariatul functioneaza pentru elevi. parinti. (5) Secretarul completeaza fisele matricole. cartile de munca cu datele la zi. d) persoanlul auxiliar responsabil cu pastrarea ordinei si a curateniei in scoala isi va desfasura activitatea conform atributiilor din fisa postului. (8) Procurarea. b) fiecare cadru didactic trebuie sa asigure pastrarea. existenta tuturor acestora. c) fiecare cadru didactic are obligatia de a supraveghea elevii in cadrul orelor de curs pentru a nu se distruge patrimoniul scolii. impreuna cu profesorul/de serviciu. detinerea si folosirea sigiliilor se fac in conformitate cu reglementarile stabilite prin ordinul Ministrului Educatiei .registrul de evidenta a personalului si statele de functii. personalul unitatii de invatamant si pentru alte persoane interesate. completarea. prin preocupari permanente de modernizare. (1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unitatii de invatamant. potrivit unui program de lucru. redacteaza corespondenta cu diferite institutii. (3) Secretariatul asigura permanenta pe intreaga perioada de desfasurare a orelor de curs. in care se pastreaza cataloagele. (7) In perioada vacantelor scolare. cataloagele se pastreaza la secretariat. cabinete ) prin mentinerea curateniei. cataloagele de corigenta . gospodarirea judicioasa a acestuia: a) fiecare angajat al scolii are obligatia de a informa directorul in legatura cu aspecte legate de utilizarea. pastrarea si modernizarea bazei materiale a scolii. laboratoare. Programul secretariatului se aproba de director. a ordinii. Art. dezvoltarea si securizarea locului de munca ( ateliere. Pastrarea. (4) Secretarul aduce condica in cancelarie si o ia la sfarsitul orelor. eliberarea si evidenta actelor de studii se fac in conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de evidenta scolara in invatamantul . dezvoltarea si pastrarea patrimoniului incredintat. si se ocupa de arhivarea tuturor documentelor scolare. 121. la inceputul/ terminarea orelor. Secretarul descuie si incuie fisetul. 122.Art.Cercetarii si Inovarii (9) Procurarea. contractele de munca lunar dupa eventualele schimbari de salarizare sau promovare. (6) Secretearul sef completeaza cartile de munca .

(3) Intregul inventar mobil si imobil al unitatii de invatamant se trece in registrul de inventar al acesteia si in evidentele contabile. (5) Administratorul stabileste sectoarele de lucru ale personalului de ingrijire. (2) Serviciul de contabilitate al unitatii de invatamant. 123. 125.contabile a unitatii de invatamant. 124.Cercetarii si Inovarii. (4) Programul personalului de ingrijire se stabileste de catre administrator. subordonat directorului-ordonator tertiar de credite. asigura functionarea acesteia si este interesat de completarea rationala a fondului de publicatii. indruma lectura si studiul elevilor si ajuta la elaborarea lucrarilor. muncitori.Cercetarii si Inovarii.16 din 2 aprilie 1996. directorul poate schimba aceste sectoare. aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei . se fac in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. Art. (3) Contabilitatea indeplineste orice sarcini financiar-contabile incredintate de director sau stipulate expres in acte normative. (2) Administratorul isi desfasoara activitatea sub conducerea directorului. Schimbarea destinatiei bunurilor ce apartin unitatii de invatamant se poate face numai cu indeplinirea formelor legale.). potrivit nevoilor unitatii de invatamant si se aproba de director. (1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unitatii de invatamant. coordoneaza activitatea personalului administrativ de intretinere si curatenie (paznici. punand . (10)Evidenta.preuniversitar”. Art. (1) Serviciul de administratie este subordonat directorului unitatii de invatamant. dupa expirarea termenelor de pastrare stabilite prin Indicatorul termenelor de pastrare. (6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat in alte activitati decat in cele necesare unitatii de invatamant. aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei . raspunde de gestionarea si de intretinerea bazei materiale a unitatii de invatamant. pastrarea si depunerea documentelor scolare la Arhivele Nationale. Art. (3) Activitatile de baza ale bibliotecarului sunt: a. asigura si raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii financiar. (1) Bibliotecarul este subordonat directorului unitatii de invatamant. in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. selectionarea. In functie de nevoile unitatii de invatamant. (2) Bibliotecarul organizeaza activitatea bibliotecii.

Cercetarii si Inovarii. in urmatorii doi ani consecutivi. Orice persoana. Inscrierea acestora la alte forme de invatamant se poate face si dupa mai mult de doi ani. cataloage.la dispozitia acestora instrumente de informare. pe baza regulamentului de admitere sau a criteriilor generale elaborate de Ministerul Educatiei . apartenenta politica sau religioasa. informaticianul. Inscrierea acestora la alte forme de invatamant se poate face si dupa mai mult de doi ani de elev. b. retrasi sau exmatriculati cu drept de reinscriere. 126. Face parte din comisia pentru manuale. liste bibliografice etc. la cerere. din invatamantul de zi. care este inscrisa in unitatea de invatamant si participa la activitatile organizate de aceasta. nationalitate. (4) Bibliotecarul organizeaza sau participa la organizarea de actiuni specifice: lansare de carte. sprijina informarea si documentarea rapida a personalului didactic cu noile aparitii(in sala profesorala. participa la toate cursurile specifice de formare continua. sunt subordonati directorului unitatii de invatamant. inscrierea elevilor se face. rasa. Art. se pot reinmatricula. prezentari de manuale optionale etc. catedre si avizier pentru elevi). 127. standuri de noutati sau de colectii de carti. are calitatea de elev. in limita numarului de locuri din planul de scolarizare. cursuri de zi. la invatamantul de zi. Inscrierea in ciclul superior al liceului. vitrine si expozitii de carti. la acelasi nivel. simpozioane. intalniri literare. ruta de profesionalizare. (2) Elevii promovati vor fi inscrisi de drept in anul urmator de studiu. c. Art. dupa caz. in invatamantul secundar superior(ciclul superior al liceului si in invatamantul postliceal. 128.. ELEVII Dobandirea calitatii de elev Art. d. Exercitarea calitatii de elev .(clasele IX-X). redobandind calitatea de elev. daca la data inceperii anului scolar elevul nu a depasit varsta de 18 ani. se poate face in primi doi ani de la absolvirea ciclului inferior al liceului/ anul de completare. care sa le inlesneasca o orientare rapida in colectiile bibliotecii. (1) Laborantul. indiferent de sex. ciclu de invatamant si. respectiv fisiere. (3) Elevii repetenti. (2) Atributiile fiecarei functii de la alineatul (1) sunt mentionate in fisele de post aprobate de director. (1) In ciclul inferior al liceului .

bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forta majora. pe baza actelor medicale doveditoare si a recomandarii exprese a compartimentului de igiena scolara din cadrul directiei de sanatate publica a judetului/municipiului Bucuresti. . (8) La cererea scrisa a unitatilor de invatamant in care este organizat invatamant sportiv. nedeplasabili. 130. de regula. parintele/tutorele legal are obligatia de a prezenta personal dirigintelui actele justificative pentru absentele copilului lor. (4) In cazul elevilor . Art. (2) Evidenta prezentei elevilor se face la fiecare ora de curs de catre profesor care consemneaza. national si international. (1) Calitatea de elev se exercita prin frecventarea cursurilor si prin participarea la toate activitatile existente in programul fiecarei unitati de invatamant. (1) Absentele datorate imbolnavirii elevilor. adeverinta eliberata de medicul cabinetului scolar sau de medicul de familie. 129. dovedite cu acte legale. cu conditia recuperarii materiei. de director. cererea scrisa a parintelui/tutorelui legal al elevului. 5 din prezentul articol atrage. obligatoriu. sunt considerate motivate. fiecare absenta. adeverinta sau certificat medical eliberat de unitatea sanitara. beneficiind de indrumarea unitatii de invatamant. cu boli cronice grave pot fi scutiti partial sau total de frecventa. (5) Actele pe baza carora se face motivarea absentelor vor fi prezentate in termen de maxim 7 zile de la reluarea activitatii elevului si vor fi pastrate de catre diriginte pe tot parcursul anului scolar. adresata directorului unitatii de invatamant si dirigintelui pentru cel mult 7 zile pe an. (6) Toate adeverintele medicale trebuie sa aiba viza cabinetului care are in evidenta fisele medicale/carnetele de sanatate ale elevilor (7) Nerespectarea termenului prevazut la alin. a structurilor nationale sportive. Elevii din invatamantul obligatoriu cu handicap fizic. directorul poate aproba motivarea absentelor elevilor care participa la cantonamente si la competitii de nivel local. (3) Motivarea absentelor se face de catre diriginte in ziua prezentarii actelor justificative. c. in cazul in care elevul a fost internat. declararea absentelor ca nemotivate. Scutirea se acorda la cerere.Art. 131. Art. b. in vederea incheierii situatiei scolare. (2) Motivarea absentelor se efectueaza pe baza urmatoarelor acte: a.

la spectacole. cu precadere pe cei care obtin performante. nasterea unui copil. 134. In timpul scolarizarii.136. Art. bazele materiale si bazele sportive pentru pregatirea organizata a acestora. elevul/reprezentantul sau legal se pot adresa directorului unitatii scolare. vizat la zi. pentru solutionarea contestatiei. Art. Elevii din invatamantul de stat si particular au dreptul sa fie evidentiati si sa primeasca premii si recompense pentru rezultatele . 133. (3) Elevii pot beneficia de suport financiar si din sursele extrabugetare ale unitatilor de invatamant de stat. manifestari cultural-sportive si la transportul in comun. care nu predau la clasa respectiva. care are obligatia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare si rezultatele acesteia. la dispozitia elevilor. (1) Elevii din invatamantul de stat beneficiaza de invatamant gratuit. Drepturile elevilor Art.Art. ei au dreptul la bilete cu preturi reduse. care. 2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material si financiar pentru studii acordate de banci in conditiile legii. reprezentantul sau legal. muzee. Art. (3) Elevul sau. precum si pe cei cu situatie materiala precara. Art. gratuit. (1) Elevii din invatamantul de stat si particular se bucura de toate drepturile legale. pe baza carnetului de elev. are dreptul de a contesta modalitatile si rezultatele evaluarii. elevii beneficiaza de asistenta psihopedagogica si medicala gratuita. rezultate foarte bune la invatatura sau la activitati artistice si sportive. Elevii si elevele aflati in situatii speciale. detentie etc. Statul ii sprijina material. dupa caz. (2) Nici o activitate organizata de/sau in unitatea de invatamant nu poate leza demnitatea sau personalitatea acestora. Contestatia se adreseaza cadrului didactic respectiv. In situatia in care argumentele nu sunt satisfacatoare. persoane existente in ingrijirea elevului.) vor fi sprijiniti sa finalizeze ciclul de invatamant. (1) Conducerile unitatilor de invatamant sunt obligate sa puna. De asemenea. 137. 132. va desemna profesori de specialitate/ aria curriculara. 135. (casatorie. Elevii din invatamantul de stat si particular acreditat se bucura de egalitate in toate drepturile conferite de calitatea de elev.

elevi din clasele IX – XIII. 143. pentru a participa la sedintele Consiliului de administratie al unitatii de invatamant. republicata. la toate nivelurile si formele de invatamant. 142. (1) Elevilor din invatamantul preuniversitar de stat si particular le este garantata. culturale. Art. Art.84/1995. (2) din Conventia cu privire la drepturile copilului. acest drept se exercita de catre parintii/ tutorii legali ai copiilor. pentru tipul si forma de invatamant pe care le vor urma si sa aleaga parcursul scolar corespunzator intereselor. cu respectarea prevederilor regulamentelor de functionare ale acestora. Elevii au dreptul sa opteze. artistice. libertatea de asociere in cercuri si in asociatii stiintifice.15 alin. in conditiile prevazute de Legea invatamantului nr. pe membru de familie. (2) Consiliul elevilor functioneaza in baza unui regulament propriu avizat de conducerea unitatii de invatamant si care este anexa a regulamentului intern. conform legii. precum si la cele care se desfasoara in palatele si in cluburile elevilor. 139. conform art. precum si pentru atitudine civica exemplara. Art. Elevii apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa studieze si sa se instruiasca in limba materna. aprobat de directorul unitatii de invatamant. (1) In fiecare unitate de invatamant de stat si particular.deosebite la activitatile scolare si extrascolare. nu poate fi supusa decat acelor limitari . se constituie consiliul elevilor. Elevii au dreptul sa participe la activitatile extrascolare organizate de unitatea de invatamant. (2) Exercitarea dreptului la reuniune. Pentru elevii minori. invatamant seral si scoala de maistri. pregatirii si competentelor lor. in bazele sportive si de agrement. Elevii din invatamantul obligatoriu primesc gratuit manuale scolare. egal sau mai mic decat salariul minim brut pe economie Art. 138. Art. Beneficiaza de aceeasi gratuitate si elevii din invatamantul secundar superior ai caror parinti au un venit lunar. cu modificarile si completarile ulterioare. sportive sau civice care se organizeaza si functioneaza pe baza unui statut propriu. in cluburile si in asociatiile sportive. Art. format din liderii elevilor de la fiecare clasa. (3) Consiliul elevilor isi desemneaza reprezentantii.141. conform legii.140. in taberele si in unitatile conexe inspectoratelor scolare.

Art. libertatea elevilor de a redacta si difuza reviste/ publicatii scolare proprii. d. la cererea grupului de initiativa. normele de tehnica securitatii muncii. (3) Dreptul la reuniune se exercita in afara orarului zilnic. legile statului.147. (1) In unitatile de invatamant de stat si particular. (4) In cazul in care continutul activitatilor care se desfasoara in unitatea de invatamant de stat si particular contravine principiilor susmentionate. sanatatea si moralitatea. de catre organizatori a securitatii persoanelor si a bunurilor. pentru a proteja sanatatea si moralitatea publica sau drepturile si libertatile altora. cu aptitudini si performante scolare exceptionale. directorul va suspenda editarea si difuzarea acestora. b. este garantata. regulile de circulatie si cele cu privire la apararea sanatatii. (1) Elevii trebuie sa aiba o comportare civilizata si o tinuta decenta. Elevii din invatamantul de stat si particular. in interesul sigurantei nationale. Aprobarea pentru desfasurarea acestor actiuni va fi conditionata de acordarea de garantii scrise. pot promova 2 ani intr-un an scolar. drepturile si libertatile cetatenesti sau prevederile prezentului regulament si ale regulamentului de ordine interioara al unitatii de invatamant. Elevii din invatamantul de stat si particular au datoria de a frecventa cursurile. (2) Elevii trebuie sa cunoasca si sa respecte: a. de prevenire si de stingere a . Art. directorul unitatii de invatamant poate suspenda sau interzice desfasurarea acestor activitati.145. conform legii. c. iar activitatile pot fi sustinute in unitatea de invatamant.146. (2) In cazul in care aceste reviste/ publicatii contin elemente care afecteaza siguranta nationala.care sunt prevazute de lege si care sunt necesare intr-o societate democratica. al ordinii publice. conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei. Indatoririle elevilor Art. ordinea publica. de a se pregati la fiecare disciplina de studiu si de a-si insusi cunostintele prevazute de programele scolare.144.. Cercetarii si Inovarii. regulamentul oficial si cel de ordine interioara. Art. cat si in afara ei. oficiale privind asigurarea. atat in unitatea de invatamant. numai cu aprobarea directorului.

prin actiunea lor. care cultiva violenta si intoleranta. pot afecta integritatea fizica si psihica a colectivului de elevi si a personalului unitatii de invatamant..incendiilor. h. cat si profesorilor). sa utilizeze telefoanele celulare in timpul orelor de curs. gardianului scolii. d. 149. f. sa posede si sa difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic. pentru informare in legatura cu situatia scolara. in perimetrul unitatii de invatamant. . sa lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile in perimetrul unitatii de invatamant. e. comportamente si atitudini ostentative si provocatoare (fara cercei. foi matricole etc. precum munitie. g. Elevii au obligatia sa poarte asupra lor carnetul de elev. tunsoare decenta la baieti. precum cataloage. droguri. precum si parintilor. Art. sa introduca. l. c. fetele fara fuste scurte si bluze scurte . sa aiba tinuta. sa-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor. normele de protectie civila. 148. Este interzis elevilor: a. sa distruga documente scolare. bauturi alcoolice si tigari si sa participe la jocuri de noroc. sa organizeze si sa participe la actiuni de protest care afecteaza desfasurarea activitatii de invatamant sau care afecteaza frecventa la cursuri a elevilor. sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de invatamant. prin continutul lor. sa blocheze caile de acces in spatiile de invatamant. atenteaza la independenta. sa acorde prioritate de trecere profesorilor si personalului scolii. care. fara bijuterii si machiaj strident).. suveranitatea si integritatea nationala a tarii. e. in perimetrul unitatii de invatamant si in afara acestuia. pocnitori etc. carnete de elev. sa detina si sa consume. k. Art. a examenelor si a concursurilor (in caz de culpa telefoanele vor fi confiscate si vor fi predate parintilor . normele de protectie a mediului. b. sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate in limbaj si in comportament fata de colegi si fata de personalul unitatii de invatamant. j. g. sa aduca si sa difuzeze in unitatea de invatamant materiale care. petarde. i. f. orice tipuri de arme sau alte instrumente.( elevii au obligatia de a prezenta carnetul de elev la intrarea in scoala.

au avut. Elevii din invatamantul preuniversitar de stat trebuie sa utilizeze cu grija manualele scolare primite gratuit si sa le restituie in stare buna. c. evidentiere in fata colegilor clasei. a agentilor economici. expozitii si la alte activitati extrascolare desfasurate la nivel local. cu prioritate. burse de merit. premiul de onoare al unitatii de invatamant. f. au obtinut primele trei medii generale pe clasa.Art. a consiliului clasei. g. d. la nivelul clasei. Art. 153. (2) Se pot acorda premii elevilor care: a. de agenti economici sau de sponsori. diplome. din partea consiliului reprezentativ al parintilor. a . e. s-au remarcat prin fapte de inalta tinuta morala si civica. Art. a directorului acesteia. burse. c.00. (1) Acordarea premiilor elevilor la sfarsitul anului scolar se face la nivelul unitatii de invatamant. e. recomandare pentru trimiterea. d. la propunerea dirigintelui. festivaluri. national sau international. medalii. b. b. prin alocarea unor premii. judetean. 150. Elevii care obtin rezultate remarcabile in activitatea scolara si extrascolara si se disting prin comportare exemplara pot primi urmatoarele recompense: a. Unitatea de invatamant si alti factori pot stimula activitatile de performanta ale elevilor la nivel local. au obtinut performante la concursuri. (3) Se pot acorda premii si pentru alte situatii prevazute de regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant. la sfarsitul anului scolar. national si international. cu mentiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidentiat. cea mai buna frecventa pe parcursul anului scolar. comunicare verbala sau scrisa adresata parintilor. dar nu mai mici de 9. premii. in excursii sau in tabere de profil din tara si din strainatate (excursie gratuita clasei castigatoare a concursului intre clase). pentru urmatoarele trei medii se pot acorda mentiuni. 151. evidentiere de catre director in fata colegilor de scoala sau in fata consiliului profesoral. s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu. de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat. 152. Art. a fundatiilor stiintifice si culturale.

exmatricularea. e. mutarea disciplinara la o clasa paralela. (2) Sanctiunea se aplica de diriginte sau director. (2) Sanctiunile care se pot aplica elevilor sunt urmatoarele : a. (3) Toate sanctiunile aplicate elevilor sunt comunicate. (2) Sanctiunea se aplica de catre diriginte sau director. parintilor/reprezentantului legal. din aceeasi scoala sau din alta scoala. atragandui-se totodata atentia ca. (1) Elevii care savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare. personal. sub semnatura. 157. in scris. Art. de catre diriginte si director si inmanarea documentului parintilor/tutorilor legali. Art. daca nu isi schimba comportamentul. preavizul de exmatriculare. h. (3) Sanctiunea nu atrage si alte masuri disciplinare. i se va aplica o sanctiune mai severa. Art. mustrare in fata clasei si/ sau in fata consiliului clasei/ consiliului profesoral. (1) Observatia individuala consta in dojenirea elevului pentru 5 absente nemotivate .din partea profesorilor . retragerea temporara sau definitiva a bursei. (1) Mustrarea in fata clasei si/sau in fata consiliului clasei/Consiliului profesoral consta in dojenirea elevului si sfatuirea acestuia sa se poarte in asa fel incat sa dea dovada de indreptare. la propunerea consiliului clasei sau a directorului. b. observatia individuala. d. vor fi sanctionati in functie de gravitatea acestora. (1) Mustrarea scrisa consta in dojenirea elevului. precizandu-se numarul documentului. . eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile. 15 absente si 5 observatii. pentru 10 absente si 2 observatii. f. Sanctiunile aplicate elevilor Art. 155. inclusiv regulamentele scolare si interne. g. 154. 156. (3) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. mustrare scrisa.comunitatii locale etc. c. in scris. (2) Sanctiunea se inregistreaza in catalogul clasei.

anuntarea parintilor.20 absente si 4 observatii. in conformitate cu prevederile regulamentului intern si stabilita.(3) Sanctiunea se consemneaza in raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfarsitul semestrului sau al anului scolar. absentele sunt considerate nemotivate si se consemneaza in catalogul clasei. cumulate pe un an scolar si se inmaneaza parintelui/tutorelui legal sau . (3) Sanctiunea se consemneaza in raportul consiliului clasei la sfarsitul semestrului sau al anului scolar. (1) Preavizul de exmatriculare se intocmeste. in catalogul clasei si in registrul matricol . desfasurata in cadrul unitatii de invatamant. prezentarea la psihologul scolar si anuntarea in scris a parintilor. de catre director. Art. Art. (2) Daca elevul refuza sa participe la aceste activitati. a sanctiunii. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. Art. 161. de catre diriginte si director parintelui/tutorelui legal sau elevului. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. (1) Retragerea temporara sau definitiva a bursei se aplica de director. in scris. in scris. daca acesta a implinit 18 ani. Art. sub semnatura. (2) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare si anuntarea parintilor. (2) Sanctiunea se consemneaza in registrul de evidenta a elevilor. precizandu-se numarul si data documentului. 159. (3)Sanctiunea se consemneaza in catalogul clasei. perzentarea la psihologul scolar si anuntarea in scris a parintilor. 160. prezentarea la psihologul scolar. 158. la propunerea consiliului clasei sau a directorului . (1) Mutarea disciplinara la o clasa paralela se aplica prin inmanarea. la propunerea Consiliului clasei (munca in folosul scolii) pentru 25 absente si 5 observatii. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile consta in inlocuirea activitatii obisnuite a elevului. de diriginte si director pentru elevii care absenteaza nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singura disciplina. cu un alt tip de activitate. in raportul consiliului clasei la sfarsitul semestrului sau al anului scolar. pentru perioada aplicarii sanctiunii. de regula.

in scris. sub semnatura. (2) Sanctiunea se aplica si pentru un numar de cel putin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu. pentru abateri grave. Art. (3) Sanctiunea se aproba in Consiliul profesoral la propunerea dirigintelui. in prealabil. (2) Sanctiunea se aplica elevilor din sistemul de invatamant liceal si profesional. exmatriculare fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant. b. (1) Exmatricularea cu drept de reinscriere in anul urmator. (4) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral. prin consultarea directorului. a preavizului de exmatriculare. 162. Art. (1) Exmatricularea consta in eliminarea elevului din unitatea de invatamant in care acesta a fost inscris. in documentele politiei. Art. aprobarea este conditionata de emiterea. (6) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare sub 6. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare . pentru o perioada de timp mai lunga de un an. (2) Exmatricularea poate fi: a. apelare la asistentul social si psiholog. in catalogul clasei. in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu. de catre dirigintele clasei. daca acesta a implinit 18 ani. pentru abateri deosebit . cu exceptia elevilor din invatamantul obligatoriu. 163. (3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de evidenta a elevilor si in catalogul clasei si se mentioneaza in raportul consiliului clasei la sfarsit de semestru sau de an scolar. 164. exmatriculare din toate unitatile de invatamant. Se anunta in scris parintii. se aplica elevilor din invatamantul liceal. Daca motivul sanctionarii il reprezinta absentele nejustificate. sub semnatura. pana la sfarsitul anului scolar. fara drept de reinscriere. (5) Sanctiunea se comunica parintelui/tutorelui legal sau elevului. cumulate pe un an scolar. daca acesta a implinit 18 ani. exmatriculare cu drept de reinscriere in anul urmator in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu. c.00. prevazute de prezentul regulament sau apreciate ca atare de catre Consiliul profesoral al unitatii de invatamant. in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol.elevului. (1) Exmatricularea fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant se aplica elevilor din invatamantul liceal.

in catalogul clasei. (4) Sanctiunea se comunica parintelui/tutorelui legal sau elevului. (5) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare sub 6. (3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale ale Consiliului profesoral. Pentru toti elevii din invatamantul preuniversitar. de catre dirigintele clasei. de catre Ministerul Educatiei. se aplica elevilor din invatamantul liceal pentru abateri deosebit de grave. Art. Art. sub semnatura. 165. in documentele politiei. (3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral. Art. 168. fara drept de reinscriere pentru o perioada de timp. 167. in scris. in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol. in registrul de evidenta al elevilor si in registrul matricol. in catalogul clasei. parintelui/tutorelui legal si elevului. la propunerea consiliului clasei sau a directorului.00.00. 166. (1) Exmatricularea din toate unitatile de invatamant. la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore pe semestru la o disciplina. apreciate ca atare de catre Consiliul profesoral. (1) Elevii vinovati de deteriorarea bunurilor unitatii de invatamant platesc toate lucrarile necesare reparatiilor sau suporta toate cheltuielile . daca acesta a implinit 18 ani. (2) Aplicarea sanctiunii se aproba de catre Consiliul profesoral. (1) Daca elevul caruia i s-a aplicat o sanctiune mentionata la articolele 158-161 da dovada de un comportament ireprosabil pe o perioada de cel putin 8 saptamani de scoala pana la incheierea semestrului/anului scolar. sub semnatura. va fi scazuta nota la purtare cu cate un punct. (4) Sanctiunea se comunica. (2) Anularea este decisa de cel care a aplicat sanctiunea.de grave. daca acesta a implinit 18 ani. prevederea privind scaderea notei la purtare. Cercetarii si Inovarii la propunerea motivata a Consiliului profesoral. (5) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare sub 6. asociata sanctiunii. Art. in documentele politiei. se poate anula. (2) Aplicarea sanctiunii si stabilirea duratei se fac de catre Ministerul Educatiei. Cercetarii si Inovarii in scris.

(1) Contestatiile impotriva sanctiunilor prevazute la art. revenind intregii clase. In situatii medicale deosebite. achita contravaloarea acestuia. (2) Contestatia se solutioneaza in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unitatii de invatamant. de la o forma de invatamant la alta. la clasele la care media lor din ultimul an este cel putin egala cu media ultimului promovat din clasa la care se solicita transferul. (1) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai dupa primul semestru. anului de studiu si tipului de manual deteriorat. 161-168 se adreseaza. Elevii au dreptul sa se transfere de la o unitate la alta. Art. 171.pentru inlocuirea bunurilor deteriorate. acestia pot fi transferati si in cursul primului semestru. Transferul elevilor Art. de la o filiera la alta. elevii vinovati inlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou. Art. (1) si (3) elevii pot fi sanctionati in conformitate cu dispozitiile art. 163 este definitiva si poate fi contestata in conformitate cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. in scris. 172. in termen de 5 zile de la aplicarea sanctiunii. 29/1990. in conformitate cu prevederile regulamentului de ordine interioara al unitatii de invatamant de la si la care se face transferul. iar in caz de imposibilitate. . 169. (3) In cazul distrugerii/ deteriorarii manualelor scolare primite gratuit. (3) Hotararea Consiliului de administratie este definitiva. consiliului de administratie al unitatii de invatamant. Art. pe baza avizului Comisiei medicale judetene/ a municipiului Bucuresti. (2) Elevii din clasele a X-a – a XII-a/a XIII-a se pot transfera. de regula. Sanctiunea prevazuta la art. Aprobarile pentru transfer se dau de catre consiliile de administratie ale celor doua unitati de invatamant. cu modificarile si completarile ulterioare. de la un profil la altul. de la o specializare/calificare profesionala la alta. raspunderea materiala devine colectiva. corespunzator disciplinei. (4) Pentru faptele prevazute la alin. daca media lor de admitere este cel putin egala cu cea mai mica medie de admitere din clasa respectiva. 170. Exceptiile de la aceasta prevedere se aproba de catre consiliul profesoral. (2) In cazul in care vinovatul nu se cunoaste. 158-161 din prezentul regulament.

in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. dupa recuperarea practicii. pastrand forma de invatamant. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. de la liceu la scoala de arte si meserii. daca au media anuala cel putin 7. elevii de la cursurile de zi se pot transfera la forma de invatamant seral. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. respectand filiera. de la un profil la altul. dupa promovarea examenelor de diferenta stabilite prin compararea planurilor de invatamant. dupa promovarea examenelor de diferenta. Art. din scoala de arte si meserii si anul de completare se pot transfera de la o forma de invatamant la alta astfel: a. dupa promovarea examenelor de diferenta. Art.Art. si potrivit criteriilor prevazute in regulamentul intern. c. a). specificata in prezentul regulament. profilul si calificarea prof esionala. cu aceeasi calificare profesionala. de la o filiera la alta. b. schimband calificarea profesionala si/sau profilul si/sau filiera. 173. Elevii de la scoala de arte si meserii. in baza criteriilor prevazute in prezentul regulament la care se solicita transferul.00. cu frecventa redusa sau la distanta. in limita efectivelor de 30 de elevi la . care au promovat testele nationale. cu frecventa redusa sau la distanta. la cererea acestora. sau invers. in limita efectivelor de elevi la clasa. de la un liceu la altul. 174. e. Elevii din invatamantul liceal. b. de la o clasa la alta. de la o calificare profesionala la alta. la fiecare obiect de studiu. cu respectarea limitei de varsta. 176. de la un liceu la altul. in aceeasi unitate de invatamant. d. Elevii din invatamantul liceal se pot transfera. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. c. Gemenii se pot transfera in clasa celui cu media mai mare. se pot transfera. in baza criteriilor prevazute de regulamentul intern al unitatii de invatamant la care se solicita transferul. cu sustinerea si promovarea examenelor de diferenta. 175. Art. in limita efectivului de 30 elevi la clasa. se pot transfera la forma de invatamant de zi. in aceeasi unitate de invatamant. elevii de la invatamantul seral. in clasa a X-a de liceu. la sfarsitul clasei a IX-a. in baza criteriilor prevazute in regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant la care se solicita transferul. astfel: a. elevii de la invatamantul cu frecventa redusa sau la distanta se pot transfera la invatamantul seral in conditiile precizate la lit.

Art. 170 – 177. semestrul I/ zi. in perioada intersemestriala sau a vacantei de vara. (1) Elevii din invatamantul preuniversitar particular autorizat se pot transfera la unitati de invatamant de stat. c. de la invatamantul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri. a examenelor de diferenta. cu respectarea prevederilor art.clasa. Art. de la invatamantul de zi la alta forma de invatamant sau de la invatamantul seral la cel cu frecventa redusa sau la distanta. b. Mediile anuale pe discipline se calculeaza din mediile celor doua semestre. regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant poate prevedea si conditii speciale de transfer (medie generala peste 7. 179. 177. de la invatamantul cu frecventa redusa sau la distanta la cel seral sau de la alte forme de invatamant la cel de zi. Transferurile in care se schimba forma de invatamant se efectueaza in urmatoarele perioade: a. la/ de la invatamantul vocational. In aceasta situatie. clasa a XII-a si semestrul II/ seral. in conditiile prezentului regulament. (2) Elevii din invatamantul preuniversitar de stat se pot transfera in invatamantul particular. Transferurile in care se pastreaza forma de invatamant se pot efectua numai in perioada intersemestriala sau a vacantei de vara. cu acordul unitatii primitoare. Scoala de la care elevul a solicitat transferul este obligata sa-l reprimeasca. in urmatoarele situatii: a. numai in perioada vacantei de vara. 178. invatamant seral. in mod exceptional. clasa a XIII-a. la sfarsitul anului scolar. daca este cazul. dupa absolvirea semestrului I al clasei a XII-a si dupa sustinerea. d. nota 10 la purtare) . 180. pe diploma de absolvire si in registrul matricol. . Art. invatamant de zi. de la liceu la scoala profesionala. elevii din clasa a XII-a. Nepromovarea unuia dintre examenele de diferenta anuleaza dreptul la transfer. b. se mentioneaza anul scolar. Transferul elevilor in timpul anului scolar se poate efectua. la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate. la recomandarea de transfer eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de Directia de Sanatate Publica. Art. se pot transfera in clasa a XIIIa. e.181. Art. c.

in termen de 10 zile. (2) Art. Dupa aprobarea transferului. Scoala de la care se transfera elevul este obligata sa trimita. b) si d) nu se aplica in invatamantul obligatoriu. 188 lit. responsabilii pe ani de studii. Elevul nu se inscrie in catalog pana la primirea situatiei scolare de catre scoala la care s-a transferat. postliceal sau profesional. d. la scoala primitoare. b. a) Consiliul elevilor pe scoala se constituie din reprezentantii claselor in primele 2 saptamani de scoala. c) Consiliul elevilor analizeaza problemele elevilor si propune masuri privind imbunatatirea: . la absolvirea studiilor invatamantului obligatoriu. situatia scolara a celui transferat. scoala primitoare este obligata sa solicite situatia scolara a elevului in termen de cinci zile. 184.activitatilor extracurriculare . c.15 membri (presedinte loctiitor.profesor. in cazul in care elevul inscris/ admis la invatamantul secundar superior si postliceal nu se prezinta la cursuri in termen de 20 de zile de la inceperea lor fara sa justifice absentele. Consiliul elevilor .Art.relatiilor elev . Fiecare clasa desemneaza 2 reprezentanti (seful clasei. e. (1) Calitatea de elev inceteaza in urmatoarele situatii: a. elev – elev . b) Consiliul elevilor este condus de un birou. 183. format din 11 .activitatii didactice . Presedintele este membru al Consiliului de administratie al liceului. Consiliul se intruneste semestrial sau la solicitarea biroului sau directiunii scolii. in cazul abandonului scolar. in cazul exmatricularii.Regulamentul Consiliului elevilor Art. responsabili pe probleme). Incetarea calitatii de elev Art.relatiilor cu alte unitati de invatamant . 182. liceal. loctiitor).disciplinei si frecventei . la cererea scrisa a elevului/parintelui/tutorelui legal. caz in care elevii se considera retrasi.integrarea socio – profesionala .

celor interesati.angajamentul de a respecta prevederile art. pentru examenul de bilant al starii de sanatate (XII. Din partea Consiliului de Administratie activitatea va fi coordonata de consilierul pentru probleme educative si activitati extracurriculare. Preventive Servicii individuale . 146 din Regulamentul unitatilor scolare si prezentul regulament. 98 din Regulamentul unitatilor scolare. Cererea va fi apoi inregistrata la secretariat.conducatorul activitatii . XIII) in vederea aprecierii nivelului de dezvoltare fizica si a depistarii precoce a unor eventuale afectiuni. un exemplar se depune la consilierul educativ. acesta va fi schimbat dupa un semestru scolar. 185. d) Consiliul elevilor isi desfasoara activitatea pe baza unui plan semestrial propus de birou si a unui grafic de intruniri (problematica si data).data desfasurarii .componenta grupului (nume.din timpul liber Problemele si masurile propuse vor fi aduse la cunostinta Consiliului de Administratie al liceului care va lua masuri de solutionare a acestora. Cererea va fi avizata de presedintele Consiliului elevilor care va desemna un membru al sau sa raspunda de atiunea respectiva. Aceste documente vor fi transmise in copie Consiliului de Administratie al liceului.examineaza toti elevii din clasele prevazute de reglementarile M.locul desfasurarii actiunii .garantiile privind asigurarea securitatii persoanelor si bunurilor . 186.S. Art. . Daca presedintele Consiliului elevilor nu va aduce la cunostinta Consiliului de Administratie problemele si masurile inaintate de sefii claselor. Cabinetul medical scolar Art. acesta avand obligatia de a o prezenta conducerii liceului pentru aprobare in termen de 3 zile de la inregistrare. Scoala garanteaza libertatea de reuniune a elevilor conform Conventiei cu privire la drepturile copilului si art. clasa) . La intrunirile Consiliului si biroului se intocmesc procese verbale. Grupul de initiativa va formula o cerere (cu minimum 2 saptamani inainte) din care sa reiasa: . Atributiile medicului scolar 1. Aceste solutii vor fi transmise de Consiliul elevilor. prenume.activitati .

efectueaza triajul epidemiologic dupa fiecare vacanta scolara sau ori de cate ori este nevoie: depisteaza anginele streptococice si urmareste tratamentul cazurilor depistate.verifica efectuarea periodica a examenelor medicale stabilite de reglementarile M.vizeaza documentele medicale la terminarea liceului. . Depisteaza. .educativ. izoleaza si declara orice boala infectiocontagioasa. .S. . Initiaza actiuni de prelucrare antiparazitara (pediculoza. in limita competentelor sale. . .initiaza si controleaza diverse activitati de educatie sanitara.Acorda consultatii curente la solicitarea elevilor. . personalul didactic auxiliar si personalul administrativ. infectii streptococice. 2.elibereaza documente medicale pentru scutiri de efort fizic si de anumite conditii de munca la elevii cu tulburari in starea de sanatate in cadrul instruirii practice in atelierele solare. eliberand vize in acest scop elevilor care urmeaza sa participe la competitiile sportive scolare.J.S.controleaza respectarea normelor de igiena in spatiile de invatamant.elibereaza adeverintele medicale la terminarea liceului. . scabie) si antiincfetioase . . .elibereaza scutiri medicale pentru absente pe motive de boala la cursurile scolare teoretice si practice.examineaza elevii care vor fi supusi imunizarilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale si supravegheaza efectuarea vaccinarilor. Curative .initiaza cursuri de combatere.(dezinfectie si dezinsectie) in focarele scolare (TBC.) . sub indrumarea I. .examineaza. BDA.Acorda primul ajutor la nevoie elevilor si personalului angajat din unitatea scolara. de catre personalul didactic. aplicand masurile corective prevazute de lege. - Servicii colective .examineaza elevii care vor pleca in diverse tipuri de tabere.constata abaterile de la normele de igiena.urmareste modul de respectare al normelor de igiena a procesului instructiv . .P. etc. in focarele de boli transmisibile. . .

Art. sanctiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate personalului didactic sunt cuprinse in legea nr.Examineaza. 128/1997 privind statul personalului didactic. Personalul didactic de predare. precum si cel de conducere. acumulat cand este cazul cu indemnizatia de conducere. trateaza elevi bolnavi din infirmieriile scolare.sanitar din cabinetul medical. de indrumare si de control din invatamant raspund disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce le revin. care se pot aplica personalului prevazut in articolul 195. in raport cu gravitatea abaterilor. .organizeaza programul de lucru al cadrului medico . . constituite abatere disciplinara si se sanctioneaza. 188. de indrumare si control cu pana la 15% pe o perioada de 1 la 6 luni. d) suspendarea pe o perioada de pana la 3 ani a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei functii de conducere. potrivit contractului individual de munca. izoleaza. personalul didactic auxiliar.raspunde de perfectionarea profesionala a cadrelor in subordine.materiala si de medicamente a cabinetului medical din scoala conform baremurilor in vigoare. de indrumare si control.solicita institutiilor ierarhic superioare dotarea tehnico . Sanctiunile disciplinare.. Organizarea activitatii si conducerea dispensarului scolar: Doctorul organizeaza si raspunde de intreaga activitate si de indeplinirea atributiilor cadrului mediu din cabinetele medicale din scolile arondate. e) destituirea din functia de conducere. precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza intereselor invatamantului si prestigiul institutiei. 187. b) indiferent de functia pe care o are persoana care a savarsit-o. 3. . care prevede urmatoarele: Art. de indrumare si control din invatamant. c) diminuarea salariului de baza. 189. sunt: a) observatie scrisa. . intocmind fisa de prezenta necesara stabilirii drepturilor salariale. b) avertisment. Sanctiuni disciplinare a) incalcarea cu vinovatie a obligatiilor de munca inclusiv a normelor de comportare. Art.

In comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din invatamantul preuniversitar pot fi inclusi si inspectori scolari. (1) Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa efectuarea cercetarii faptei sesizate in scris. (2) Pentru cercetarea abaterilor savarsite de personalul didactic prevazut la art. Cadrul didactic cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele acuzarii si sa-si produca probe in aparare Art. Acelasi drept il au si organele ierarhic superioare. precum si de a da declaratii scrise. din care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau un reprezentant al salariatilor. 193. propunerea de sanctionare se face de catre director sau cel putin 1/3 din numarul total al membrilor Consiliului de administratie sau al Consiliului profesoral. Art. Audierea celui cercetat si verificarea apararii acestuia sunt obligatorii. audierea celui in cauza si verificarea sustinerilor acestuia facute in aparare. desi a fost instintat inscris cu minimun 48 ore inainte. iar ceilalti sunt cadrele didactice care au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea. 191. 190. se constata prin proces verbal si nu impiedeca finalizarea cercetarii. (1) In unitatile invatamantului preuniversitar. imprejurarile in care au fost savarsite. existenta sau inexistenta vinovatiei precum si orice alte date concludente. propunerea de sanctionare se face de inspectorul scolar general sau de cel putin 1/3 din numarul total al membrilor Consiliului de administratie. In cazul cercetarii abaterii rezumate se stabilesc faptele si urmarile acestora. 192. (3) Comisia de cercetare este numita de Consiliul profesoral al unitatii respective pentru invatamantul preuniversitar Art. Refuzul celui cercetat sa se prezinte la audiere. (1) Cercetarea propunerii de sanctionare si comunicarea deciziei se fac in termen de cel mult 30 de zile de la data constatarii abaterii consemnata in . (2) Pentru personalul de conducere. Art.198 se constituie comisii formate din 3-5 membrii .f) desfacerea disciplinara a contractului de munca. Acelasi drept il au si organele ierarhic superioare. de indrumare si control din inspectoratele scolare si din unitatile din subordine.

200. de indrumare si control se comunica de catre autoritatea care a facut numirea in functie. aplicate personalului de conducere. art. la colegiul de disciplina de pe langa Inspectoratul Scolar pentru sanctiunile prevazute la art. 198.condica de inspectii sau la registratura generala a unitatii scolare. facandu-se mentiunea corespunzatoare in statul personal de serviciu al celui in cauza. (2) In invatamantul preuniversitar. Cercetarii si Inovarii. lit. pentru sanctiunile prevazute la art. 3. (3) Hotararea acestor colegii se comunica persoanei in cauza in termen de 20 de zile de la sesizare. dupa caz. lit. de catre directorul unitatii de invatamant. 116. alin. avertisment c. a-c ce comunica celui in cauza printr-o decizie scrisa. Persoanei nevinovate i se comunica in scris inexistenta faptelor pentru care a fost cercetata. mustrare b. lit. de catre autoritatea prevazuta la art. 100 si anume: incalcarea cu vinovatie de catre cel incadrat in munca indiferent de functia sau postul pe care-l ocupa. sanctiunile prevazute la art. d-f . 116. inbunatatindu-si activitatea si comportamentul. autoriatea care a aplicat sanctiunea prevazuta la art. (2) In invatamantul preuniversitar. care se sanctioneaza. Sanctiunile cu caracter disciplinar care pot fi aplicate personalului Tesa sunt cele prevazute in Codul Muncii. Art. 116. 116. lit. lit. a obligatiilor sale. iar cele de al art. Art. retragerea uneia sau mai multor gradatii sau trepte de salarizare pe o . potrivit legii. 194. a-c poate dispune ridicarea si radierea sanctiunii. (4) Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat. pe baza raportului de cercetare. cu: a. 195. inclusiv a normelor de comportare. (1) Sanctiunea se stabileste. (3) Sanctiunile prevazute la art. persoanele sanctionate au dreptul de a contesta in termen de 15 zile de la comunicare decizia respectiva. a-c si la colegiul central de disciplina al Ministerul Educatiei. d-f de catre inspectorul scolar general. constituie abatere disciplinara. 198. In cazul in care cel sanctionat nu a mai savarsit abateri disciplinare in cursul unui an de la aplicarea sanctiunii. care a numit aceasta comisie.

sefilor comisiilor metodice si tuturor catedrelor didactice desemnate de liceu in acest scop. in cadrul aceleiasi profesii. desfacerea disciplinara a contractului de munca Abaterile disciplinare savarsite de o persoana incadrata in munca in perioada detasarii in alta unitate se sanctioneaza de catre conducerea unitatii la care acesta este detasata . diminuarea acestuia cu 5-10% pe aceiasi perioada. Art. 197.. revine directiunii scolii.J. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricarui alt fond destinat derularii evaluarilor nationale (examen de bacalaureat.perioada de 1-3 luni sau. conform legii. Art. fumatul este interzis. a) Prezentul regulament va fi adus la cunostinta elevilor si a . Liceul are relatii cu autoritatile locale.Argeş. 201. In unitatile de invatamant preuniversitar. Dispozitii Finale Art. pe durata de 1-3 luni f. 196. in cazul celor incadrati la nivelul de baza.S. 199. si sesizarile se inregistreaza in registrul de intrari/iesiri.J. politia. V – Relatiile liceului Art. Solicitantii vor primi raspuns in termen de o luna. Abaterile disciplinare savarsite de catre o persoana incadrata in munca in timpul delegarii in alta unitate se sanctioneaza de conducerea unitatii care a delegat-o. d. Responsabilitatea mentinerii unei relatii permanente cu I. reclamatiile si sesizarile anonime nu se iau in consideratie.Dimitrie Dima’’se afla in subordinea directa a I. biserica si alte institutii guvernamentale si neguvernamentale. Cererile. reducerea salariului sau reducerea indemnizatiei de conducere pe durata de 1-3 luni cu 5-10% e.S. Cap. organizatiile guvernamentale si nonguvernamentale sunt directorii liceului sau profesorii desemnati. Art. Sesizarile si reclamatiile se indosariaza intr-un dosar special. 200. examene de absolvire). 198. Colegiul Tehnic . Reprezentantii liceului in relatiile cu comunitatea locala. retrogradarea in functie sau in categorie. judetene. reclamatiile. Art.

2009 si ramane valabil pana in data de 31. b. intreg personalul scolii are obligatia de a cunoaste si de a respecta prevederile prezentului regulament.parintilor acestora/reprezentantilor legali ai acestora. a.08. dupa modelul din anexa. conducerea scolii are dreptul de a aduce modificari si complectari prezentului regulament in caz de necesitate. d. c.09. directorul va incheia cu parintele / elevul de clasa IX – XIII.2010. . acord de parteneriat scoala-familie. In baza prezentului regulament si a regulamentului intern al unitatii scolare. prezentul Regulament de ordine interioara intra in vigoare incepand cu data de 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful