P. 1
REGULAMENT SCOLAR complet

REGULAMENT SCOLAR complet

|Views: 643|Likes:
Published by Lioara Trifan

More info:

Published by: Lioara Trifan on Mar 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE DIMA” AN SCOLAR 2009 / 2010

REGULAMENT INTERN I. DISPOZITII GENERALE Art. 1. Prezentul regulament contine reguli si norme de disciplina, in comformitate cu Constitutia Romaniei, cu Legea Invatamantului nr.84/1995, republicatã cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, cu actele normative elaborate de MEC si respectiv ISJ Arges. Art. 1a. Regulamentul contine normele de organizare si functionare ale COLEGIULUI TEHNIC” DIMITRIE DIMA”, prevederile sale fiind obligatorii pentru elevi, profesori, parinti si personalul scolii, didactic si nedidactic. Art. 2. Respectarea regulamentului si a normelor de disciplina este obligatorie pentru toate persoanele incadrate in munca in unitate ( indiferent de durata contractului de munca, precum si a celor care lucreaza in cadrul unitatii ca detasati sau suplinitori, elevi si parinti, tutori legali ) care vin in contact cu unitatea de invatamant. Art. 3. Activitatea de instruire si educatie din cadrul unitatii de invatamant se desfasoara potrivit principiilor din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, ale Conventiei cu privire la Drepturile Copilului si potrivit actelor normative generale si speciale. Art. 4. Invatamantul preuniversitar din cadrul COLEGIULUI TEHNIC,,DIMITRIE DIMA’’este organizat potrivit legii in urmatoarele forme de invatamant: invatamant de zi, liceal tehnic , (clasele a IX –a - a XIII-a), Scoala de Arte si Meserii (clasa a X –a), clasa a XI-a An de completare ) , invatamant seral prin ruta progresiva (clasa a XII -a), invatamant frecventa redusa (clasele a XII-a, a XIII-a), Scoala de Maistri. Art. 5. Potrivit legii, in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar sunt

interzise crearea si functionarea oricaror formatiuni politice, desfasurarea activitatilor de propaganda politica, prozelitism religios, orice forma de activitate care incalca normele generale de moralitate si care pun in pericol sanatatea fizica sau psihica a elevilor. Art. 6. Prin ordin al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, se stabileste structura anului scolar (perioadele cursurilor, vacantelor, ale sesiunilor de examene ). In situatii obiective, bine intemeiate ( epidemii, calamitati naturale etc ) cursurile scolare pot fi suspendate pe o perioada determinata. Suspendarea cursurilor scolare se poate face dupa caz: - la nivelul unitatii de invatamant, la cererea directorului, cu aprobarea inspectorului scolar general - la nivelul grupurilor de unitati din acelasi judet , la cererea inspectoratului scolar , cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii - suspendarea temporara a cursurilor va fi urmata de masuri privind parcurgerea integrala a programei scolare. Aceste masuri vor fi stabilite prin decizia directorului unitatii de invatamant si vor fi controlate de Inspectoratul Scolar Judetean ARGES. Art. 7. Invatamantul preuniversitar, formatiunile de studiu cuprind, clase pe ani de studiu conform art. 158 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 8. Clasele din invatamantul liceal (in cadrul aceluiasi profil/calificări profesionale) se constituie in functie de oferta educationala a unitatii de invatamant ( inclusiv de limbile moderne ), de optiunile elevilor si de alte criterii proprii cuprinse in regulamentul de ordine interioara , luand in considerare mediile generale + mediile de la disciplinele de specialitate + optiunile elevilor. Art. 9. In cadrul Colegiului Tehnic '' DIMITRIE DIMA'' cursurile de zi se desfasoara in 2 schimburi, exceptie facand activitatea practica. Activitatea practica se va desfasura in cabinete, în atelierele din incinta scolii sau agentii economici conform protocoalelor de instruire practica, iar cursurile se vor desfãsura in corpul ‘ clădire şcoală ‘ si ‘ ateliere‘. Activitatea extracurriculara se poate desfasura si in alte spatii cu acordul conducerii Colegiului Tehnic '' DIMITRIE DIMA'' .

II. ORGANIZAREA INSTITUTIEI DE INVATAMANT Art. 10. Conducerea scolii este asigurata de Consiliul profesoral, Consiliul de administratie ca organe de decizie si directiune, Comisii de catedra, Comisii de lucru, Consiliile profesorilor claselor ca organe de lucru. Organigrama liceului care se aproba in fiecare an de catre Consiliul profesoral la propunerea Consiliului de administratie este parte a prezentului regulament. Aceste organe isi desfasoara activitatea pe baza unor planuri de munca anuale si semestriale supuse aprobarii Consiliului de administratie inainte de inceperea cursurilor. Art. 11. Fiecare comisie va avea o mapa care va contine: dosarul de procese-verbale, structura comisiei, regulamentul de functionare al comisiei si alte acte normative privind activitatea comisiei, planurile de activitate, alte materiale. Mapa este administrata de responsabilul comisiei, si va fi pastrata la directorul adjunct. Acestea vor fi inmanate sefului de comisie, sub semnatura. Art. 12. Procesele verbale intocmite la fiecare sedinta vor consemna ordinea de zi, absentele motivate sau nu, hotararile aprobate. Vor fi semnate de cei prezenti, iar cei absenti vor semna ulterior de luare la cunostinta. Art. 13. La inscrierea in invatamantul liceal si la scoala de maistri continuitatea studiului limbilor moderne se asigura in functie de oferta educationala a unitatii de invatamant, clasele fiind constituite in functie de oferta educationala si optiunile elevilor. III. ORGANE DE DECIZIE 2.1. Consiliul profesoral Art. 14. Consiliul profesoral are rolul de decizie in domeniul instructiveducativ. Art. 15. Participarea la sedintele Consiliului profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice, iar absenta nemotivata de la sedinte se considera abatere disciplinara.

Art. 16. Secretarul Consiliului profesoral are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele verbale ale sedintelor Consiliului profesoral. Art. 17. La sfarsitul fiecarei sedinte a Consiliului profesoral toti membrii si invitatii au obligatia sa semneze procesul verbal incheiat cu aceasta ocazie. Art. 18. Registrul de procese verbale este insotit de dosarul care contine anexele proceselor verbale (rapoarte, programe, informari, solicitari, memorii, sesizari). Cele 2 documente oficiale se pastreaza intr-un fiset securizat ale carui chei se gasesc la secretarul scolii. Art. 19. Consiliul profesoral se constituie din profesorii care au baza in liceu (mai mult de 9 ore/saptamana) si care au obligatia de a participa la toate sedintele Consiliului. Ceilalti profesori pot participa la sedinte in calitate de invitati. Art. 20. Presedintele Consiliului profesoral este directorul scolii. Art. 21. Data sedintelor ordinare se anunta cu 5 zile inainte. Sedintele extraordinare se anunta cat mai operativ. Art. 22. Hotararile Consiliului profesoral se adopta cu majoritate simpla si sunt obligatorii pentru tot personalul si toti elevii. Art. 23. Consiliul profesoral are urmatoarele atributii: a. dezbate, avizeaza si propune spre aprobare Consiliului de administratie planul de dezvoltare al scolii. b. aproba reprezentantii sai in Consiliul de administratie. c. dezbate si aproba variante de proiecte curriculare, profilul liceului, numar de clase formate si profilul acestora. d. aproba proiectul planului de scolarizare. e. valideaza situatia scolara la sfarsit de semestru si de an scolar. f. decide asupra aplicarii de recompense sau de sanctiuni in conformitate cu prezentul regulament. g. absenta nemotivata la Consiliul profesoral atrage pierderea punctajului corespunzator din fisa de evaluare. h. numeste Comisia de cercetare a faptelor care constituie abateri

disciplinare. i. stabileste sanctiuni disciplinare pe baza raportului Comisiei de cercetare j. valideaza notele la purtare mai mici de nota 7 k. dezbate si avizeaza regulamentul intern al unitatii de invatamant.

2.1.2. Consiliul de administratie Art. 24. Consiliul de administratie are rol de decizie in domeniul organizatoric si administrativ. Atributii: - Aproba planul de dezvoltare al scolii; - Elaboreaza fisele si criteriile de evaluare specifice unitatii de invatamant in vederea acordarii calificativelor anuale, primelor lunare si salariilor de merit; - Acorda calificativele anuale ale intregului personal didactic salarizat; - Aproba acordarea salariului de merit; - Stabileste componenta si atributiile comisiilor de lucru; - Aproba acordarea burselor scolare; - Avizeaza planul anual de venituri si cheltuieli; - Avizeaza proiectele de plan de scolarizare si de state de functii; - Stabileste structura si numarul posturilor pentru personalul didactic auxiliar. Art. 25. Consiliul de administratie este constituit din 9 - 15 membri. Componenta Consiliului de administratie este in conformitate cu art. 35 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si art 3 din regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Administratie. Secretarul Consiliului de administratie este numit de catre director dintre membrii acestuia, avand atributia de a consemna intr-un registru special procesele verbale ale sedintelor. Din Consiliul de administratie fac parte: directorul unitatii, directorul adjunct, reprezentantul consiliului local, reprezentantul primariei, reprezentantul agentilor economici, 1 – 5 reprezentanti ai cadrelor didactice, un reprezentant al parintilor (de regula presedintele Comitetului reprezentativ al parintilor) si un reprezentant al elevilor (presedintele Consiliului elevilor). Alegerea Consiliului de administratie se face pe o perioada de 1

proiectul curricular al scolii: trunchi comun. 27. Componenta consiliului este aprobata in fiecare an scolar de Consiliul profesoral. 31. directorii scolii. 30. 28. In calitate de invitati pot participa reprezentanti ai parintilor si elevilor. Consiliul pentru curriculum elaboreaza: a. Art. Presedintele Consiliului este directorul. Art. Art. Consiliul pentru curriculum Art.an. Registrul de procese verbale este insotit de dosarul care contine anexele proceselor verbale. liderul sindical. 26.1. Presedintele Consiliul de administratie este directorul scolii. 29. Art. Presedintele stampileaza si semneaza pentru autentificarea numarului de pagini. Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna pe baza unui grafic stabilit la inceputul anului scolar (convocarea se face cu minimum 48 ore inainte) precum si in sedinte extraordinare la solicitarea directorului sau a 1/3 din membrii sai. ca observator.3. La sedintele Consiliului de administratie participa. Punctul sau de vedere se consemneaza in procesul verbal – liderul semneaza procesul verbal. discipline optionale. Secretarul Consiliului de administratie are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele verbale ale sedintelor Consiliul de administratie. 2. . consilierul psihopedagogic si consilierul pentru probleme educative si activitati extracurriculare. se leaga si se numeroteaza pe ultima foaie. Procesele verbale se scriu in registrul de procese verbale ale Consiliul de administratie care se inregistreaza la unitatea de invatamant pentru a deveni document oficial. Sedintele extraordinare se convoaca cat mai operativ ( ultima zi de luni din luna ). atunci cand sunt discutate probleme specifice activitatii elevilor sau a comitetelor de parinti sau atunci cand prezenta acestora este necesara. Cele 2 documente oficiale se pastreaza in biroul directorului intr-un fiset securizat ale carui chei se gasesc la dispozitia presedintelui si secretarului consiliului. Consiliul pentru curriculum este compus din responsabilii tuturor catedrelor. Art.

11.14.S. e.6. Comisia pentru serviciul pe scoala. 2.2.Comisia pentru programe si proiecte de dezvoltare.4. 33.Comisiaachizitie carte in biblioteca scolara.2. 2.2. profesionala. Organe de lucru Art. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in procesul de invatamant si reforma educationala.8.2.7. 2. 2. 2. 32. 2. programe si planuri anuale si semestriale Documentele elaborate sunt supuse aprobarii Consiliului profesoral.( pe arii curriculare ) 2. 2. olimpiade si concursuri scolare. Comisia de securitate si sanatate in munca .2. Comisia de perfectionare metodica c. Comisia pentru orar.12.2. Organele de lucru sunt urmatoarele: 2. Comisia de perfectionare metodica.2. 2. Comisia de orientare scolara. Comisia de coordonare si gestionare a activitatilor din internat si .2.13. oferta educationala a scolii si strategia promotionala. inventariere.5. d.15. metodologia de aplicare a activitatii de consiliere si orientare. Comisiile de catedra b. 2.2. criterii de selectie ale elevilor. Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare. Comisia pentru activitati extracurriculare . b. 2.2. 2.2.2.2. Comisia tehnica P.10.I. 2. 2.finalitati si obiective ale scolii.3. Comisia pentru relatii comunitare si imaginea scolii.10. Art. Comisiile de catedra.1. Comisia de monitorizare a ritmicitatii notarii si absentelor. Consiliul pentru curriculum are in subordine urmatoarele comisii: a. c.2. Comisia educativa avand in subordine Consiliile profesorilor claselor. Comisia pentru orar 2.2. si protectie civila. metodologia de evaluare.2. criterii de clasificare a optiunilor elevilor si de intocmire corecta a schemelor orare. Comisia dirigintilor si Consiliul consultativ al elevilor. 2.2. Comisia de arhivare documente.8.2.2.16.2. casare) 2.9. Comisia de inventariere ( subcomisii: receptie. 2.

iar sefii comisiilor sunt numiti de Consiliul de administratie.Repartizarea responsabilitatilor in catedra .18 Comisia Burse si bani de liceu. tematica.Oferta catedrei pentru disciplinele la decizia scolii . Art. . 35. . planificarea calendaristica.17. Daca din catedra fac parte profesori din mai multe discipline seful catedrei numeste cate un responsabil pentru fiecare dintre disciplinele componente.Lista proiectelor catedrei .Lista manualelor si optiunea pentru anul in curs pe clase . Art. 34.2.Planul anual de activitate al catedrei . programul) . Art. semestriale si pentru perioada de evaluare (individuale sau colective).Graficul interasistentelor . Comisiile de catedra elaboreaza. Comisiile de catedra se constituie pe arii curriculare.Situatii statistice (elaborate de catedra) care sa sintetizeze activitatea catedrei si evolutia rezultatelor elevilor (la invatatura. crt.Incadrarea .Cercuri (tabel nominal cu elevii participanti. Comisiile se constituie anual (Consiliul de administratie putand decide formarea si altor comisii). in fiecare an. Documentele catedrei sunt: .Tabel cu membrii catedrei Nr. 2.2. conform hotararii Consiliului de administratie. tinandu-se cont de continuitate si de planul de scolarizare aprobat de ISJ ARGEŞ. 2. olimpiade.cantina.Programele disciplinelor optionale (avizate de ISJ) Planificarile anuale. Comisia de coordonare si gestionare a activitatilor din ateliere.CV membri . Nume şi prenume Statut Specialitatea Vechim e Grad didactic Studii an absolvire Ultimul stagiu de formare Adresă telefon Activităţi în timpul anului .Tematica sedintelor de catedra (una pe luna) . 33. pana la sfarsitul anului scolar curent. o preincadrare a profesorilor pentru anul scolar urmator.

2. X. Comisia de proiecte si programe educative Art. 39. In acest sens. Informari periodice (privind rezultatele elevilor. Comisia educativa se intruneste de doua ori pe semestru si de cate ori responsabilul sau directiunea considera necesar. . comunitatea locala. Art. Art. comisia pentru organizarea serbarilor si a manifestarilor permanente. 38. 36. fiind formata din comisia dirigintilor. pana la 30 ale fiecarui luni. . XII. parcurgerea materiei. planul anual al catedrei vor fi elaborate si discutate la inceputul anului scolar. . psiholog scolar. etc) catre Consiliul de administratie. XI. Art. conform unui grafic stabilit de acesta la inceputul anului scolar. comisia de activitati extracurriculare. Comisiei de organizare a serviciului pe scoala si a Comisiei de activitati extracurriculare. Comisia educativa coordoneaza parteneriatele. Comisia educativa coordoneaza activitatea educativa. raspunde de colaborarea liceului cu alti factori educationali: familia. Art. Consiliul elevilor. 41.Regulile de evaluare specifice disciplinei (individuale sau colective). responsabilul de proiecte. Art. Comisia educativa coordoneaza activitatea Consiliilor clasei. Comisiei pentru burse. ritmicitatea notarii.concursuri). Comisia dirigintilor este alcatuita din dirigintii tuturor claselor. Art. iar responsabilii pe fiecare ciclu /an de studiu (IX.Responsabilii de catedra sa puna la dispozitia Consiliului de administratie propunerile lunare argumentate pentru premieri. Comisia educativa se constituie la inceputul fiecarui an scolar. in anul scolar urmator nu are voie sa candideze din nou la aceeasi functie.2.XIII) sunt desemnati de catre Consiliul de Administratie si propusi spre validare Consiliului profesoral. 42. Seful comisiei educative este consilierul pentru probleme educative si activitati extracurriculare. 2. 37. 40. etc. conducerea scolii va face precizarile necesare. Programele. Daca seful catedrei respective nu va indeplini toate aceste atributii. planificarile.

46.Art.dirigintii vor stabili grupe de câte 2 elevi care vor efectua zilnic serviciul pe clasa . • Predau sala de clasa pe baza de proces verbal elevilor de serviciu din schimbul de dupa amiaza sau personalului de serviciu. sterg praful de pe banci. unul la comisie si unul la secretariat. • Verifica prezenta la ore a colegilor de clasa si comunica profesorilor numele elevilor absenti. prosop. uda florile. Comisia de organizare a serviciului pe liceu este formata din doi membri si este condusa de un responsabil desemnat de Consiliul de administratie la inceputul fiecarui an scolar. • Asigura pastrarea curateniei in clase in timpul programului atentionând elevii care produc dezordine. 43. lambriuri. Comisia afiseaza planificarea profesorilor de serviciu pe liceu.elevii de serviciu au urmatoarele atributii : • Se prezinta la cursuri cu 10 minute inainte de inceperea acestora si parasesc ultimii sala de clasa. Serviciul pe liceu • . in cancelarie si la avizierul de la intrarea in liceu. burete si stergerea tablei. a. • Inspecteaza starea bunurilor din clasa la inceperea si la sfârsitul orelor de curs si incheie un proces verbal intr-un caiet special apartinând fiecarei clase. Dirigintii si profesorii de serviciu asigura instruirea elevilor de serviciu. Planificarea se face in doua exemplare. Art. Asigura creta. Art. pervaze. Art. 44. • Aerisesc clasa. 45. • Atrag atentia elevilor neglijenti sau care in mod intentionat conduc la deteriorarea salii de clasa. Atentie deosebita la folosirea gumei de mestecat care este interzisa in timpul orelor. Serviciul elevilor se desfasoara astfel: A ) SERVICIUL PE CLASA . Comisia organizeaza serviciul pe liceu pentru profesori si elevi.

• supravegheaza starea de disciplina a elevilor in timpul pauzelor.Serviciul profesorilor Zilnic. 47. 49.2. timp liber. • semnaleaza absenta de la program a cadrelor didactice. • supravegheaza sa nu se exercite presiuni si amenintari asupra elevilor.. Comisia de activitati extracurriculare Art.. artistic. vacante). • anunta conducerea scolii si concomitent organele de ordine si de interventie in cazul producerii unor evenimente deosebite (furturi. pe ani de studiu si pe tipuri de activitati. Art. • organizeaza serviciul pe scoala si prezinta elevilor de serviciu sarcinile pe care le au in timpul serviciului. seri distractive. Legii 109/1999 fiecare profesor trebuie sa faca de serviciu. face parte din Comisia de activitati extracurriculare. Art. • intocmeste la sfarsitul programului un proces verbal in care consemneaza modul in care s-a desfasurat programul si evenimentele deosebite care au avut loc in timpul serviciului. etc. stiintific.3. Subcomisia pentru organizarea serbarilor si a manifestarilor permanente. Comisia are urmatoarele atributii: • centralizeaza: cercurile propuse de fiecare catedra. programul cercurilor • propune activitati pentru petrecerea timpului liber (spectacole. balului bobocilor.). 2. .). 48. a concursurilor scolare. Sarcinile profesorilor de serviciu: • se prezinta la scoala cu 15 minute inainte de inceperea programului. Componenta comisiei este stabilita de Consiliul de Administratie. amenintari prin telefon. formatiei de dansuri.) • organizeaza activitatea elevilor. echipe sportive • coordoneaza pregatirea si desfasurarea serbarilor scolare. tabere. serviciul pe scoala va fi asigurat de profesorii programati (conf. Daca profesorii de serviciu nu-si realizeaza atributiile vor fi depunctati in fisa de evaluare anuala. incendii. Se alege cate un responsabil (sportiv. elevii participanti.

Comisia se intruneste lunar si ori de cate ori este nevoie. curriculum la decizia scolii. cuprinzand obiective. etc. curriculum. b.2. Constituirea Comisiei metodice: 1. transmiterea invitatiilor. Art. festivitate). 51. comisii de jurizare. • Subcomisia stabileste calendarul activitatilor. subcomisia va fi desemnata anual de Consiliul de administratie. 50. c. elaboreaza instrumentele de evaluare si notare. In cadrul aceleiasi unitati de invatamant. elaboreaza propunerile pentru oferta educationala a unitatii de invatamant si strategia acesteia. pe discipline de studiu. premii.4. conducatorii formatiilor artistice. catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri. Art. pana la 15 octombrie. programe scolare. Art. disciplinele la care se organizeaza sesiuni de referate.) si care va fi pastrat la biblioteca liceului. 54. Art. 52. resurse materiale si umane. si a modului de aplicare a acestora. . Atributiile catedrelor/comisiilor metodice sunt urmatoarele: a. pe discipline inrudite sau pe arii curriculare.. Comisia de perfectionare metodica Art. premii obtinute. • Subcomisia intocmeste un dosar al activitatilor desfasurate care va cuprinde toate materialele editate cu acest prilej (program. fiind formata din 5 membri. Scopurile Comisiei de perfectionare metodica sunt: • sprijinirea personalului didactic in aplicarea reformei sistemului educational si in imbunatatirea activitatii didactice • informarea prompta a personalului didactic cu privire la planuri de invatamant. • Subcomisia asigura popularizarea acestei activitati. 53.Este formata din dirigintii claselor . consiliaza cadrele didactice in procesul de elaborare a proiectarii didactice si a planificarilor semestriale. finalitati. Comisia de perfectionare metodica se constituie la inceputul fiecarui an scolar. seful comisiei fiind responsabilul cu dezvoltarea profesionala din unitatea de invatamant. elevi. propune juriul fiecarei manifestari. • 2. d. titluri de referate. elaboreaza programe de activitati semestriale si anuale. etc. • Subcomisia in colaborare cu Comitetul de parinti asigura premierea (diplome.

Art. Art. 55. implementeaza si amelioreaza standardele de calitate specifice. Consiliul clasei Art. 57. f. la cei nou veniti. lectii demonstrative. j. k. Seful catedrei/comisiei metodice are obligatia de a participa la toate actiunile initiate de director si de a efectua asistente la orele de curs. i. 2. sau la cei in activitatea carora se constata disfunctii in procesul de predare-invatare sau in relatia profesorelev. analizeaza periodic performantele scolare ale elevilor.5. in special la profesorii stagiari. h. l.. dupa o tematica aprobata de directorul unitatii de invatamant sau ori de cate ori directorul sau membrii catedrei/comisiei considera ca este necesar. elaboreaza informari semestriale si la cererea directorului. Art. organizeaza activitati de formare continua si de cercetare – actiuni specifice unitatii de invatamant. m. seful de catedra efectueaza asistente la lectiile cadrelor didactice si a cadrelor didactice de instruire practica din cadrul catedrei. Seful catedrei/comisiei metodice raspunde in fata directorului si a inspectorului de specialitate de activitatea profesionala a membrilor acesteia. 58. pe care le prezinta in consiliul profesoral .e.2. seful de catedra / comisie metodica evalueaza activitatea fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice si propune consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora. seful de catedra / comisie metodica stabileste atributiile fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice. cu precadere la stagiari si la cadrele didactice nou venite in unitatea de invatamant. schimburi de experienta etc. Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare si de instruire practica care preda la clasa respectiva. in baza unui raport bine documentat. monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa si modul in care se realizeaza evaluarea elevilor. din cel putin un parinte delegat al comitetului de parinti al clasei si din liderul . Sedintele catedrei/comisiei metodice se tin lunar. organizeaza si raspunde de desfasurarea recapitularilor finale. 56. organizeaza activitati de pregatire speciala a elevilor pentru examene si concursuri scolare. asupra activitatii catedrei/comisiei metodice. g.

cel putin o data pe semestru.stabileste masuri de asistenta educationala atat pentru elevii cu probleme de invatare sau de comportament.propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite. Art. 61. Art. ori de cate ori este nevoie. Functia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de director cu aceasta responsabilitate. . in scris parintele.propune.elaboreaza aprecieri sintetice despre progresul scolar si comportamentul fiecarui elev. Art. la solicitarea dirigintelui sau a 1 / 3 dintre parintii elevilor clasei. . Consiliul clasei isi desfasoara activitatea la nivelul fiecarei clase avand ca principale obiective: . Art. dar. 62. 59. Dirigintele isi proiecteaza si isi desfasoara activitatea potrivit sarcinilor prevazute de planul anual al unitatii de invatamant si in acord cu .armonizarea cerintelor educative ale personalului didactic de predare si instruire practica cu solicitarile elevilor si parintilor.participa la intalniri cu parintii si elevii. cat si pentru elevii cu rezultate deosebite. 63.elevilor clasei respective.organizarea de activitati suplimentare cu elevii capabili de performante scolare. . . . progresul scolar si comportamentul fiecarui elev.00. care predau la clasa respectiva. in functie de comportarea acestora in unitatea de invatamant si in afara acesteia si propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7.analizeaza. Art. Consiliul clasei are urmatoarele atributii: . in situatii deosebite. . dirigintelui. 64.stimularea elevilor cu ritm lent de invatare. . Art. directorului. 60. . semestrial si informeaza. Coordonarea activitatii claselor de elevi se realizeaza prin diriginti numiti de directorul unitatii de invatamant dintre cadrele didactice de predare si de instruire practica si cu experienta. consiliului profesoral. sanctiunile disciplinare prevazute pentru elevi de prezentul regulament si de regulamentul de ordine interioara. dupa caz. Presedintele consiliului clasei este dirigintele.evaluarea progresului scolar al elevului. . semestrial.propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei.

prevederile prezentului regulament.prezinta elevilor si parintilor. . .preia. in scris.sprijina organizarea si desfasurarea activitatilor elevilor in afara clasei si a unitatii de invatamant.organizeaza.coordoneaza activitatea consiliului clasei. . precum si cu programa elaborata de Ministerul Educatiei.colaboreaza cu toti profesorii clasei si. cerceteaza cauzele absentelor unor elevi si informeaza familia elevului. Art. Art. . monitorizeaza indeplinirea indatoririlor scolare de catre toti elevii. precum si in baza cererilor personale. in acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi. 66. nota la purtare a fiecarui elev si prezinta in scris Consiliului profesoral propunerile de notare mai mici de .particularitatile educationale ale clasei respective. dupa caz. dupa caz.motiveaza absentele elevilor pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al scolii sau. eliberate de medicul de familie.numeste. sanctionari disciplinare. liderul elevilor clasei. actiuni de orientare scolara si profesionala. aprobate de director. pe baza de proces-verbal. neincheierea situatiei scolare sau repetentie. impreuna cu consilierul scolar.analizeaza periodic situatia la invatatura a elevilor.informeaza. familiile elevilor in legatura cu situatiile de corigenta. planificarea semestriala si anuala care va cuprinde componentele activitatii educative. a parintilor si a elevilor. .informeaza elevii din clasele terminale si pe parintii acestora cu privire la prevederile referitoare la examenul de bacalaureat.stabileste. dupa consultarea profesorilor clasei. Dirigintele intocmeste. prin consultarea elevilor. . . Dirigintele are urmatoarele atributii: . . ale parintilor acestora. Cercetarii si Inovarii. motivate. cu consilierul scolar in vederea armonizarii influentelor educative si pentru a asigura coeziunea clasei de elevi. . precum si la certificarea competentelor profesionale. sala de clasa in care isi desfasoara activitatea elevii carora le este diriginte si raspunde de pastrarea si modernizarea acesteia. repartizeaza sarcini si organizeaza impreuna cu acesta colectivul de elevi al clasei. lunar. . . initiaza cu consiliul clasei programe de consultatii cu parintii. impreuna cu consiliul clasei. 65. .urmareste frecventa elevilor.

de consiliere si de orientare scolara si profesionala in functie de particularitatile colectivului de elevi.prezinta spre validare Consiliului profesoral raportul scris asupra situatiei scolare si comportamentale a elevilor la sfarsitul semestrului/anului scolar. stabileste clasificarea elevilor la sfarsitul anului scolar.felicita. . . . sanctiunile elevilor prevazute in prezentul regulament. consemneaza in carnetele de elev mediile semestriale si anuale. recompenselor si distinctiilor potrivit prevederilor regulamentului de ordine interioara. . parintii sau tutorii elevilor pentru rezultatele exceptionale obtinute de copiii lor la invatatura sau in cadrul activitatilor extrascolare. de amanare a incheierii situatiei scolare si de aplicare a unor sanctiuni disciplinare. dulapuri.completeaza catalogul clasei si raspunde de exactitatea datelor inscrise si de starea fizica a acestuia. .00 pentru elevii care au savarsit abateri grave . participarea organizata a elevilor la activitati in cluburi si asociatii sportive. in scris. elevilor le este interzis sa se ridice pe pervazul geamului. organizeaza si desfasoara activitati educative. inmaneaza elevilor diplome si premii la festivitatea fiecarui sfarsit de an scolar.calculeaza media generala semestriala si anuala a fiecarui elev. se consulta cu acestia in legatura cu cauzele si masurile care vizeaza progresul scolar care se pot desfasura pe grupe. . propune acordarea premiilor. Pentru prevenirea accidentelor prin cadere de la inaltime sau de la acelasi nivel.organizeaza intalniri si discutii cu parintii.In timpul deplasarii in scoala sau in afara scolii elevii nu au voie sa alerge. spre aprobare.Asigura instructajul elevilor privind securitatea si sanatatea in munca specifice activitatii din scoala: 1. pe acoperis.7. . pentru a nu provoca busculade. sa-si puna piedica. cultural-artistice si stiintifice. in afara unitatii de invatamant. pe baza consultarii cu directorul. sa se agate de orice fel de bare. pe balustrade. 2.recomanda directorului. individuale sau in plen si-i informeaza pe acestia despre potentialele situatii de corigente.proiecteaza. . sa iasa brusc in fata celorlalti. cosuri de . .propune Consiliului de administratie acordarea de alocatii si burse elevilor.aplica. . in conformitate cu legislatia in vigoare.

Dirigintele clasei coordoneaza intreaga activitate pe probleme de SSM. 6. date personale.baschet. precum si metodologia de asigurare a calitatii. obiecte ascutite dar si a unor substante inflamabile. Daca dirigintii desemnati pentru un an scolar nu isi vor indeplini aceste atributii seful Comisiei dirigintilor nu va aproba punctajele corespunzatoare din fisa de evaluare. Dirigintii vor intocmi urmatoarele documente: . Elevii vor respecta regulile de igiena in salile de clasa.planul de activitate semestrial (planificarea temelor.contributii la comisia dirigintilor pe scoala. informatica se face numai in prezenta profesorului dupa prelucrarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca. . Art.6. Cercetarii si Inovarii adopta standarde. 68. Se interzice introducerea in salile de curs a unor obiecte care ar putea pune in pericol integritatea corporala: ace. Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare se interzice utilizarea instalatiilor electrice improvizate sau cu defectiuni. Se interzice accesul elevilor in zona santierului de constructii din curtea scolii. toxice. 67. 9. Orele de educatie fizica nu se vor desfasura in salile de clasa. alcool. Pentru prevenirea busculadelor. Accesul elevilor in laboratoarele de fizica. .fisa de evaluare a randamentului si progresului scolar a elevilor. Ministerul Educatiei. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii Art. activitati extracurriculare) . 7. . accesul si evacuarea elevilor in si din scoala se vor face in prezenta cadrelor didactice de serviciu.fisa clasei . 10. poate propune neplata indemnizatiei de diriginte si poate propune Consiliului de Administratie retragerea calitatii de diriginte. standarde de referinta.planul de activitate anual . biologie. indicatori de performanta.caietul dirigintelui (care trebuie sa contina fisa psihopedagogica. chimie. 8. 4.2. ci numai in salile de sport sau terenuri amenajate si sub supravegherea permanenta a profesorului coordonator. 5. grupuri sanitare pentru prevenirea bolilor transmisibile. 2. etc. 3. date familiale.

. In baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei. Orice control sau evaluare externa a calitatii. in cazul invatamantului liceal. . Cercetarii si Inovarii unitatea scolara elaboreaza si adopta propria strategie si propriul regulament de functionare a comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii. 74. 73. 70. Art.coopereaza cu agentia romana specializata pentru asigurarea calitatii. 72.reprezentanti ai parintilor. Art.reprezentanti ai consiliului local. Art. Cercetarii si Inovarii se va baza pe analiza raportului de evaluare interna a activitatii din unitatea scolara. . Art. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii este formata din 39 membri. Conducerea ei operativa este asigurata de coordonatorul comisiei sau de un responsabil desemnat de acesta. Art. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii are urmatoarele atributii: . Membrii comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii nu pot indeplini functia de director sau director adjunct in institutia respectiva. 69. .elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in unitatea scolara respectiva.reprezentanti ai corpului profesoral. Componenta comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii cuprinde in numar relativ egal: . aprobate de conducerea unitatii scolare. . . 71.elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii. conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia in vigoare. prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern. cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara ori din strainatate. cu exceptia persoanei care asigura conducerea ei operativa. potrivit legii. Raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor. din partea Agentiei Romane pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar sau a Ministerului Educatiei.Art.elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei.

(1) Comitetul de parinti al clasei se alege in fiecare an in adunarea generala a parintilor elevilor clasei. . conform legii. in vederea realizarii obiectivelor educationale. prin contributii financiare sau materiale.sprijina unitatea de invatamant si dirigintele in activitatea de consiliere si de orientare socioprofesionala sau de integrare sociala a absolventilor. sa ia legatura cu /dirigintele pentru a cunoaste evolutia copilului lor. (3) Comitetul de parinti al clasei se compune din trei membri. doi membri.7. De asemenea.PARINTII Dispozitii generale Art. (1) Parintii/ tutorii legali au dreptul si obligatia de a colabora cu unitatea de invatamant. 77. . .2. Acestia au urmatoarele functii: presedinte. (2) Convocarea adunarii generale pentru alegerea comitetului de parinti al clasei are loc in primele zile de la inceperea cursurilor anului scolar. dirigintele sau presedintele comitetului de parinti al clasei poate convoca adunarea generala a parintilor ori de cate ori este necesar. 76. Comitetul de parinti are urmatoarele atributii: . in consiliul reprezentativ al parintilor. (4) Dirigintele sau presedintele comitetului de parinti al clasei convoaca adunarea generala a parintilor la inceputul fiecarui semestru si la incheierea anului scolar.atrage persoane fizice sau juridice care. (2)Parintii/ tutorii legali au obligatia ca. convocata de diriginte care prezideaza sedinta.sprijina dirigintele in organizarea si desfasurarea unor activitati extrascolare. (3) Parintele. Art. Comitetul de parinti al clasei Art. in consiliul profesoral si in consiliul clasei. sa asigurare frecventa scolara a elevului in invatamantul obligatoriu. (5) Comitetul de parinti al clasei reprezinta interesele parintilor elevilor clasei in adunarea generala pe scoala a parintilor. cel putin o data pe luna. tutorele legal instituit sau sustinatorul legal sunt obligati. sustin programe de modernizare a activitatii educative si a bazei materiale din clasa si din scoala. . 2.are initiative si se implica in imbunatatirea conditiilor de studiu pentru elevii clasei. 75.

de catre scoala sau parinti. (1) isi desemneaza reprezentantii sai in organismele de conducere ale scolii. a oricarei discutii cu elevii in vederea colectarii si administrarii acestor fonduri. conform reglementarilor in vigoare. (2) nu este obligatorie. fara implicarea cadrelor didactice. (5) Este interzisa implicarea elevilor in strangerea fondurilor. Art. (2) Consiliul reprezentativ al parintilor/ Asociatia parintilor se organizeaza si functioneaza in conformitate cu propriul regulament de ordine interioara / statutul asociatiei.sprijina conducerea unitatii de invatamant si dirigintele in intretinerea. 2. 79. prin dirigintele clasei. (4) Contributia prevazuta la alin. o suma minima prin care parintii elevilor clasei sa contribuie la intretinerea. daca se considera necesar. Informarea celor implicati referitor la continutul acestui articol. insusite de catre comitet. in adunarea generala. dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei sau a unitatii de invatamant. (2) Consiliul reprezentativ al parintilor prevazut la alin. (1) Consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de invatamant este compus din presedintii comitetelor de parinti ai fiecarei clase. (7) Fondurile banesti ale Comitetului de parinti se cheltuiesc la initiativa acestuia sau ca urmare a propunerii dirigintelui sau a directorului. iar neachitarea acesteia nu poate limita. - Art.8. exercitarea de catre elevi a drepturilor prevazute de prezentul regulament si de prevederile legale in vigoare. 80. Consiliul reprezentativ al parintilor / Asociatia de parinti Art. (8) Sponsorizarea clasei sau a unitatii de invatamant nu atrage dupa sine drepturi in plus pentru anumiti elevi. Art.2. (6) Dirigintelui ii este interzis sa opereze cu aceste fonduri. (2) Comitetul de parinti poate propune. La nivelul fiecarei unitati de invatamant functioneaza Consiliul reprezentativ al parintilor. in nici un caz. (9) Se interzice initierea. (3) Contributia prevazuta la alin. (2) se colecteaza si se administreaza numai de catre comitetul de parinti. 78. . este obligatorie. 81. dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei si a unitatii de invatamant. (1) Comitetul de parinti tine legatura cu unitatea de invatamant. (1) Consiliul reprezentativ al parintilor poate decide constituirea sa in asociatie cu personalitate juridica.

donatii. constand in contributii. promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice minoritatilor in plan local.profesionala sau de integrare sociala a absolventilor.are intiative si se implica in imbunatatirea calitatii vietii si activitatii elevilor. . (1) Comitetele de parinti ale claselor/Consiliul reprezentativ al parintilor/Asociatia de parinti pot atrage resurse financiare extrabugetare. . .conlucreaza cu comisiile de ocrotirea a minorilor. cu organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile nonguvernamentale cu atributii in acest sens.se preocupa de conservarea.sprijina conducerea unitatii de invatamant in intretinerea si modernizarea bazei materiale. .sustine unitatea de invatamant in organizarea si desfasurarea festivitatilor anuale. . .Art. . 82. Art. care vor fi utilizate pentru: .acordarea de premii si burse elevilor. Consiliul reprezentativ al parintilor /Asociatia de parinti are urmatoarele atributii: . .analizeaza piata muncii din localitate si din judet si propune pregatirea elevilor in domeniile cerute de zona respectiva.sustine conducerea unitatii scolare in organizarea si desfasurarea consultatiilor cu parintii. in vederea solutionarii situatiei elevilor care au nevoie de ocrotire.propune masuri pentru scolarizarea elevilor din invatamantul obligatoriu si incadrarea in munca a absolventilor. . a bazei materiale si sportive.. de dezvoltare a multiculturalitatii si a dialogului cultural.modernizarea si intretinerea patrimoniului unitatii de invatamant.sprijina parteneriatele educationale dintre unitatile de invatamant si institutiile cu rol educativ in plan local. modul de folosire a acestora. 83.sustine unitatile de invatamant in derularea programelor de prevenire si de combatere a abandonului scolar. . sponsorizari etc. .sustine unitatea de invatamant in activitatea de consiliere si orientare socio. .propune unitatilor de invatamant discipline si domenii care sa se studieze prin curriculum la decizia scolii. . pe teme educationale.identifica surse de finatare extrabugetara si propune Consiliului de administratie al unitatii la nivelul careia se constituie. venite din partea unor persoane fizice sau juridice din tara si strainatate. .

(3) Fondurile colectate in conditiile aliniatului 1 se cheltuiesc numai prin decizia organizatiilor parintilor.I. inainte de inceperea cursurilor de Consiliul de Administratie. .sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare. 85 se face numai de catre consiliul reprezentativ al parintilor . Comisia de PSI si protectie civila Art. Atributiile comisiei sunt urmatoarele: . Comisia de protectie civila este constituita si functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare. . Comisia de orar Art. Modificarile ulterioare sunt efectuate de Consiliul de Administratie. (2) Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri.). (4) Adunarea generala a asociatiei parintilor din unitatea de invatamant stabileste suma de bani care poate sa se afle permanent la dispozitia consiliului reprezentativ al parintilor si care sa fie folosita pentru situatii urgente. Art.alcatuieste repartizarea pe sali a cadrelor didactice. (1) Colectarea si administrarea sumelor reprezentand o cota-parte din contributia prevazuta la art.2. (2) Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri.J.C. . Programul de funtionare al scolii este stabilit in fiecare an.. 88. Art.intocmeste. . 2. 87. 86. 2.E. sau la propunerea directorului. 84.S. I. la solicitarea directorului unitatii de invatamant. 89. Atributiile comisiei sunt: .9. Comisia de orar este formata din 5 membri desemnati de director.. din proprie initiativa. din propria initiativa sau la propunerea directorului. (3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al parintilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia. comunicari M.. .acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie materiala precara. afiseaza orarul claselor si al cadrelor didactice si asigura transmiterea la clase. Art. modifica orarul scolii cand este cazul ( miscarea cadrelor didactice.alcatuieste orarul scolii.10.2.alte activitati care privesc bunul mers al unitatii de invatamant sau care sunt aprobate de adunarea generala a parintilor. 85. Art.

dirigintii claselor.stabilirea unui program semestrial de popularizare si avertizare a elevilor in privinta calamitatilor provocate de dezastre naturale (cutremure. organizarea unor lectii deschise. sali de sport.2. 90.stabilirea si mentinerea unor contacte permanente cu factorii responsabili in protectie civila de la nivelul judetului (Inspectorat scolar. chimica. Art.. . laboranti. Art. Comisia de securitate si sanatate in munca Art.asigurarea conditiilor normale de desfasurare a activitatilor scolii in colaborarea cu administratia. . Comisia de protectie a muncii are in componenta: sefii de catedra ai disciplinelor ce folosesc laboratoare. Atributiile Comisiei de protectie a muncii constau in: . Este constituita si functioneaza in conformitate cu Legea 319 / 2006 privind normele generale de protectie a muncii si HG 1425 / 2006.elaborarea unor materiale informative pentru documentarea profesorilor si elevilor in protectie civila. Art. Componenta comisiei se stabileste la fiecare inceput de an scolar si este coordonata de un presedinte desemnat de Consiliul de administratie. Art. Art. poluare radioactiva. .stabilirea unui program de activitati practice care sa vizeze pregatirea elevilor pentru a reactiona rapid si eficient in cazul producerii accidentelor mai sus mentionate. 93. . etc. . Comisia de Cruce Rosie face parte din Comisia de protectie a muncii. 92.efectuarea instructajelor de protectie a muncii pentru activitati extracurriculare (de catre conducatorii activitatilor).elaborarea normelor de protectie a muncii pe diferite compartimente si activitati tinand cont de riscurile si accidentele ce pot interveni. 91. . etc. - 2.). dezbateri. etc. . 95. incendii) sau produse de om (incendii. . administrator. . armata. Comisia de protectie a muncii se intruneste semestrial si ori de cate ori este nevoie. inundatii.11..organizarea instructajelor de protetie a muncii pe activitati. razboaie.elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot aparea in scoala si in afara scolii.comisia este formata din 3 membri dintre care Consiliul de administratie desemneaza un responsabil. secretar.). 94.

. alcoolismului.urmareste realizarea actiunilor stabilite si prezinta periodic normele si sarcinile de prevenire si stingere ce revin personalului si elevilor precum si consecintele diferitelor manifestari de neglijenta si nepasare. Atributiile comisiei PSI sunt: . planurile de evacuare in caz de incendiu si normele de comportare in caz de incendiu.comisia difuzeaza in toate clasele sfaturi generale privind igiena personala si colectiva. III – PROCESUL DE INVATAMANT 3.organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor prin plan anual de munca. cabinete etc. . Art. . cu organizatii internationale care au ca scop mentinerea sanatatii elevilor .12 Comisia de prevenire si stingere a incendiilor (PSI) Art.comisia colaboreaza cu medicul liceului si cu medicii de specialitate.intocmeste necesarul de mijloace si materiale pentru PSI si solicita conducatorului de unitate fondurile necesare. In cadrul procesului de invatamant.1. .elaboreaza materiale informative si de documentare care sa fie utilizate de diriginti. 97. . cu truse medicale si masuri de instruire a cadrelor didactice si a elevilor privind acordarea primului ajutor in caz de accidente. .2. cadrele didactice exercita asupra elevilor in mod constient si sistematic. - 2. profesori.comisia asigura informarea elevilor privind masurile de prevenire si inlaturare a unor maladii. laboranti in activitatea de prevenire a incendiilor. .difuzeaza in salile de clasa. un ansamblu de actiuni pentru formarea personalitatii acestora in concordanta cu cerintele idealului . consumului de droguri. Standardele procesului de invatamant. .comisia are legaturi cu Crucea Rosie – filiala ARGES. laboratoare. salilor de sport.comisia ia masuri de echipare a cabinetelor. . Procesul de invatamant. pregateste echipaje care participa la concursuri specifice. 96.comisia asigura informarea elevilor privind masurile de combatere a tabagismului.comisia funtioneaza pe baza unui program de activitate anual.comisia organizeaza un cerc "Sanitarii priceputi". . careia i se subordoneaza.

103. 99. Art.educational prevazut de Legea invatamantului.).2. Structura anului scolar este cea stabilita de M. In procesul instructiv . aplicate diferentiat in functie de contextul acestora. Art. Art. proprii unei gandiri sistematice si in capacitati de comunicare. formatii artistice. Art. coordonare si stimulare a activitatii elevilor in vederea asigurarii unui cadru adecvat formarii personalitatii acestora. 101. Procesul instructiv – educativ se realizeaza prin activitati curriculare (lectii. In invatamant se urmareste realizarea competentelor disciplinare. echipe sportive etc.I in fiecare an scolar. 100.00. Incheierea cursurilor se marcheaza prin festivitatea de premiere a elevilor merituosi prilej cu care se atribuie diplome si premii elevilor clasati pe primele locuri in clasele respective si mentiuni celor care s-au distins in diferite ocazii. Art. 102. de organizare. Art. Predarea este activitatea profesorului de comunicare a cunostintelor. in prima zi a anului scolar incepand cu ora 9. 98.educativ rolul conducator il are cadrul didactic care conduce acest proces potrivit obiectivelor activitatii. 105. In procesul instructiv . Competentele disciplinare constau in capacitati de munca intelectuala. Premiile se atribuie conform "Regulamentului de organizare . 3. Art. Art. a capacitatilor metodologice si a atitudinilor.E. Disciplina este asigurata de cadrele didactice desemnate de Consiliul de Administratie care stabilesc dispunerea claselor si de diriginti (acestia sunt obligati sa insoteasca clasa sau sa desemneze un inlocuitor). Deschiderea cursurilor se face in mod festiv pe baza unui program special.educativ cadrul didactic interactioneaza si conlucreaza cu elevii. Atitudinile fundamentale constau in comportamente necesare integrarii in activitatea socio-economica. lucrari de laborator) si activitatii extracurriculare (cercuri. in formarea de atitudini fata de propria persoana si societate. Structura anului scolar. 104.C. Invatarea inglobeaza totalitatea actiunilor pe care trebuie sa le intreprinda elevul in procesul de invatamant.

de studiu si a celor fara plata. a zilelor libere. respectiv a gardianului. . a concediilor de boala.evidenta orelor efectuate peste program se va face in condica respectiva.modul de programare si evidenta a concediilor de odihna. pentru personalul auxiliar si pentru personalul de intretinere din scoala.in corpurile scoală si ateliere activitatea personalului de curatenie incepe la ora 600.si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat".programul de activitate in unitate incepe la ora 8 si se termina la ora 20 . durata. Participantii la festivitatea de premiere pot parasi sala doar dupa incheierea acesteia. tipul de activitate desfasurata si scopul desfasurarii activitatii. Dirigintii claselor asigura completarea (scrierea) diplomelor. La festivitatea de premiere este obligatorie prezenta dirigintilor (care inmaneaza diplomele) si a cadrelor didactice (care inmaneaza mentiunile acordate).profesorul de serviciu are obligatia de a supraveghea accesul in scoala a persoanelor straine si de a-i sesiza directorului de serviciu prezenta acestora in unitate. . 106 Organizarea timpului de lucru in unitate . iar premiile vor fi retinute la scoala. 107. 108. . Durata orelor de curs este de 50 de minute iar a pauzelor de 10 . Dirigintii asigura totodata disciplina pe timpul festivitatii consemnand eventuale abateri ale elevilor. care se aproba in comisia educativa. Dirigintii propun premii speciale si mentiuni. Art. Elevilor premianti care nu se prezinta la festivitate le vor fi transmise diplomele. .evidenta prezentei personalului se va face in conditii speciale. . Art. pentru cadre didactice. 3. destinata acestui scop in care se vor consemna: ziua.accesul in scoala este interzis persoanelor straine care nu sunt insotite de un cadru didactic al unitatii sau care nu au acordul conducerii scolii.3. Programul scolar. precum si de sanctionare a cadrelor didactice care absenteaza nemotivat trebuie stabilit de conducerea scolii si inregistrat de secretarul sef. Orele de incepere si incheiere a cursurilor se aproba de Consiliul de administratie la propunerea directorului si a comisiei de orar. Festivitatea de premiere se organizeaza dupa un program stabilit de Consiliul de Administratie si comisia educativa. Art. Orarul scolar.si se termina la ora 2200.

cercurile. Art. si parcurgerea integrala si ritmica a materiei sunt obligatorii pentru toti profesorii. In zilele de incheiere a semestrelor sau cu ocazia unor festivitati Consiliul de administratie poate aproba reducerea duratei orelor de curs(dar nu mai putin de 30 minute) si a pauzelor. sportive etc. Intreaga activitate desfasurata de profesori cu elevii la clasa se realizeaza pe baza cunoasterii temeinice si respectarii obligatorii a prevederilor planurilor cadru si programelor scolare. Programe. Art. personal auxiliar. activitatile cultural artistice.J. 112. aprobate de M. Art. cu aprobarea Inspectoratului Scolar Judetean. Conducatorii acestor activitati le vor consemna zilnic in condica de prezenta. . profesori de serviciu si conducerea scolii. pana pe 15 iunie a fiecarui an scolar. Respectarea numarului de ore pentru fiecare disciplina (de trunchi comun sau optional). Art.C. a continutului programelor. 113. pentru a se asigura astfel timpul necesar acestor festivitati sau pentru Consiliul profesoral. Ordinea si disciplina se asigura de cadrele didactice. Activitatile extracurriculare (pregatirea suplimentara. Planuri cadru de invatimant. 110.) se desfasoara in afara orarului scolii cu exceptia activitatilor platite.E. Solicitarile cluburilor sportive pentru participare la programe de pregatire sau competitii se depun la secretariat cu 5 zile inainte si se supun aprobarii directorului. predarea la un nivel scazut sau la un nivel ce depaseste posibilitatile de intelegere si asimilare ale elevilor.I (pentru orele din trunchiul comun) si a optiunilor elevilor pe baza ofertei scolii (pentru disciplinele optionale).4. Programul se poate modifica anual. Organizarea si evidenta acestor activitati revine catedrelor si Consiliului pentru curriculum. Nerespectarea acestor cerinte. Manuale scolare.S. constituie abateri si se santioneaza conform prevederilor statutului personalului didactic. 111. Indiferent de motiv se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs. 3. Structura planificarilor este stabilita de fiecare catedra. Art. Catedrele au obligatia de a elabora programele pentru disciplinele optionale pentru anul scolar viitor si a obtine aprobarea I.minute. Materia de studiu prevazuta in programele scolare se repartizeaza pe lectii prin planificarile curriculare anuale si semestriale care se intocmesc de profesori pentru fiecare obiect si clasa inaintea inceperii cursurilor. 109.

responsabilitatile.Semestrial se intocmeste planificarea calendaristica. Art. la seful catedrei verifica lunar stadiul parcurgerii programei. Evaluarea rezultatelor elevilor.84/1995. Incheierea situatiei scolare se face conform art.116. drepturile si obligatiile personalului didactic de predare si de instruire practica si ale personalului didactic auxiliar. Manualele alternative vor fi recomandate elevilor de profesorii claselor. Profesorii care nu respecta regulile codului vor fi depunctati la evaluare. 118. 128/1997 cu modificarile si completarile ulterioare reglementeaza functiile.5. Incheierea situatiei scolare. 114. PERSONALUL DIDACTIC. competentele.C. apt din punct de vedere medical. personal didactic auxiliar si nedidactic cu calitati morale. individualizat si actualizat la inceputul fiecarui an scolar. daca este posibil. cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. inainte de finalul anului scolar curent. parintii si colegii.52 din Regulamentul unitatilor scolare. republicata.E.6. 3.I. Planificarile se definitiveaza in plenul catedrei si sunt aprobate de seful de catedra. In scoala se vor utiliza numai manuale aprobate de M. (1) In sistemul national de invatamant functioneaza personal didactic de predare si de instruire practica. 3. 53 .60 din Regulamentul unitatilor scolare. Legea Invatamantului nr. 117. DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC Art. pe teme/lectii si ore. Art. . Codul evaluarii (regulile de evaluare) este elaborat de fiecare catedra. capabil sa relationeze corespunzator cu elevii. 115. Art. Un exemplar din planificarea curriculara si un exemplar din planificarea calendaristica se depun la mapa catedrei. Art. Acesta le prezinta pentru vizare administrativa conducerii liceului in cel mult 2 saptamani de la inceperea fiecarui semestru. Evaluarea se face ritmic conform metodologiei stabilite de Serviciul National de Evaluare si Examinare respectandu-se prevederile art. 51 .

a programei scolare. la nevoie. o vestimentatie decenta si un comportament responsabil./CDL . resurse materiale si umane. Directia de protectie a copilului in legatura cu aspecte care afecteaza demnitatea. dovedite. a C. c) fiecare cadru didactic este obligat sa intocmeasca planificarile calendaristice pâna la data fixata pentru predarea acestora sefilor de catedra . curiculum la decizia scolii ). (7) Personalului din invatamant ii este interzisa aplicarea de pedepse corporale. alegerea manualului si materialelor didactice auxiliare care vor fi folosite intr-un interval scolar determinat. Cercetarii si Inovării cu Ministerul Sanatatii. parintii/reprezentantii legali ai acestora. pentru fiecare categorie. finalitati. (5) Personalul din invatamant dovedeste respect si consideratie in relatiile cu elevii. Executarea intocmai si la timp a obligatiilor de serviciu a) fiecare cadru didactic are obligatia sa cunoasca si sa respecte prezentul regulament. privata si familiala a acestuia. precum si agresarea verbala sau fizica a elevilor si/sau a colegilor.(2) Personalul din invatamant are obligatia de a participa la programe de formare continua. efectuate conform protocolului incheiat de Ministerul Educatiei .S. elaborari de programe de activitati semestriale si anuale. institutiile publice de asistenta sociala/ educationala specializate. analiza planului de invatamânt. (9) Personalul didactic este obligat sa prezinte anual analizele medicale solicitate. 119. Art.D. integritatea fizica si psihica a elevului/ copilului. (6) Personalului din invatamant ii este interzis sa desfasoare actiuni de natura sa afecteze imaginea publica a elevului. (4) Personalul din invatamant are obligatia sa sesizeze. in concordanta cu valorile educationale pe care le transmite elevilor. de la elevi sau de la parintii/apartinatorii/reprezentantii legali ai acestora. (8) Se interzice personalului didactic sa conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestatiei didactice la clasa de obtinerea oricarui tip de avantaje. se sanctioneaza cu excluderea din invatamant. (3) Personalul din invatamant trebuie sa aiba o tinuta morala demna. Astfel de practici. in conformitate cu specificul activitatii si cu reglementarile in vigoare. b) fiecare cadru didactic are obligatia de a participa la sedintele de catedra in cadrul carora se vor face: propuneri pentru oferta educationala a scolii si strategia acesteia ( obiective. viata intima.

activitati practice. trecute in catalog si carnetul de elev. acestea pot fi: lucrari scrise. de regula in ultimele doua saptamâni ale semestrului. iar disciplinele de studiu la care se sustine teza. le administreaza elevilor. trebuie analizata cu elevii intr-o ora special destinata acestui scop. alte instrumente stabilite de cadrele si comisiile metodice si aprobate de director. apreciaza cantitativ si calitativ rezultatele prin notare ritmica. portofolii. daca este cazul. l) fiecare cadru didactic va calcula pentru evaluarea periodica media aritmetica a notelor inscrise in catalog ( fara teza ). de catre cadrul didactic care le acorda. i) fiecare cadru didactic trebuie sa acorde cel putin o nota in plus elevilor in situatie de corigenta. incepând cu a doua jumatate a semestrului. nota la teza având o pondere de 25% din media semestriala.. interviuri. Art. calculata cu doua zecimale exacte ( fara rotunjire ). elaboreaza instrumentele de evaluare. k) fiecare cadru didactic are obligatia de a pastra tezele in scoala pânâ la terminarea anului scolar si de a permite parintilor elevilor consultarea acestora. d) fiecare cadru didactic stabileste obiectivele evaluarii. fara rotunjire si sa o consemneze in catalog ( raspunde pentru greseli ). f) instrumentele de evaluare se stabilesc in functie de vârsta si particularitatile psiho. unde M = media la evaluarea periodica. fiind trecuta in catalog cu cel putin doua saptamâni inaintea incheierii semestrului. m) cadrele didactice trebuie sa calculeze media anuala ca fiind media aritmetica a celor doua medii semestriale. referate si proiecte. e) fiecare cadru didactic este obligat sa-si intocmeasca portofoliul personal. j) fiecare cadru didactic va planifica tezele. la 50 de sutimi rotunjimea se face in favoarea elevului. la cerere. cu doua zecimale.Dimitrie Dima’’se apreciaza pregatirea elevilor prin note de la 1 la 10 . Folosirea integrala si cu maximum de eficienta a timpului de . cu exceptia celor cu o ora pe saptamâna la care numarul minim este de doua note. g) in invatamântul preuniversitar specific Colegiului Tehnic . h) fiecare cadru didactic va acorda un numar de note elevilor cel putin egal cu numarul de ore prevazut in planul de invatamânt.intelectuale ale elevilor.care le va preda conducerii pe suport informatic. media semestriala = ( 3M+T)/4. 120. la disciplinele fara teza media semestriala este media la evaluarea periodica rotunjita la numarul intreg cel mai apropiat. conform planificarilor efectuate. T = nota obtinuta la teza. precum si specificul fiecarei discipline.

in caietul de procese verbale. fara a-i tine pe elevi in clasa in pauze. . b) Cadrele didactice au obligatia de a permite elevilor intârziati sa participe la ore. pentru a lua masurile corespunzatoare.supravegherea elevilor in timul pauzei in scoala si in afara scolii prin activitati de monitorizare a comportamentului acestora.supravegherea elevilor de serviciu pe scoala solicitând dupa caz ajutorul gardianului.daca este cazul.asigurarea suplinirii in cazul absentei unui cadru didactic. . 1400-2000 cu respectarea urmatoarelor atributii: . .sesizarea si remedierea unor situatii de abatere de la normele de conduita impuse de regulamentul scolar. .activitatea cadrului didactic de serviciu pe scoala pe parcursul desfasurarii orelor de curs este supravegheata. Acesta va aprecia calitatea serviciului pe scoala. controlata si indrumata de catre directorul de serviciu.profesorul de serviciu se va asigura ca elevii nu au acces la cataloage in absenta unui cadru didactic supraveghetor.consemnarea intr-un caiet special a modului in care s-a desfasurat activitatea in scoala in timpul perioadei in care a fost de serviciu. . Nu este permisa excluderea de la ore a elevilor problema decât daca acestia vor fi preluati de diriginte sau de directiunea scolii . . c) cadrelor didactice le este interzisa iesirea din clasa in timpul orelor de predare si lasarea elevilor nesupraveghiati d) cadrele didactice au obligatia de a-si planifica lectiile astfel in cât sa se incadreze in timp.munca pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu a) Cadrele didactice responsabilizate de catre comisia de serviciu pe scoala au obligatia de a cunoaste sarcinile repartizate prin comisia de serviciu pe scoala.la sfârsitul orelor de curs profesorul de serviciu are obligatia de a verifica daca toate cataloagele au fost aduse in cancelarie si de a sesiza absenta lor in raportul scris. e) fiecare cadru didactic trebuie sa comunice notele elevilor in momentul in care sunt date acestora si sa le noteze in catalog si carnet activitatea cadrului didactic de serviciu pe scoala se va desfasura conform planificarii afisate. intre orele 730– 1400. . . .verificarea prezentei cadrelor didactice la ore (secretariatul va anunta eventualele absente iar profesorul de serviciu va nota numele profesorului absent.

cabinete ) prin mentinerea curateniei. (1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unitatii de invatamant. eliberarea si evidenta actelor de studii se fac in conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de evidenta scolara in invatamantul . Secretarul descuie si incuie fisetul. d) persoanlul auxiliar responsabil cu pastrarea ordinei si a curateniei in scoala isi va desfasura activitatea conform atributiilor din fisa postului. (8) Procurarea. redacteaza corespondenta cu diferite institutii. pastrarea si modernizarea bazei materiale a scolii. la inceputul/ terminarea orelor. dezvoltarea si securizarea locului de munca ( ateliere. in care se pastreaza cataloagele. cataloagele de corigenta . detinerea si folosirea sigiliilor se fac in conformitate cu reglementarile stabilite prin ordinul Ministrului Educatiei . (2) Secretariatul functioneaza pentru elevi. potrivit unui program de lucru. (3) Secretariatul asigura permanenta pe intreaga perioada de desfasurare a orelor de curs. si se ocupa de arhivarea tuturor documentelor scolare. (4) Secretarul aduce condica in cancelarie si o ia la sfarsitul orelor. contractele de munca lunar dupa eventualele schimbari de salarizare sau promovare. c) fiecare cadru didactic are obligatia de a supraveghea elevii in cadrul orelor de curs pentru a nu se distruge patrimoniul scolii. dupa ce a verificat.registrul de evidenta a personalului si statele de functii. laboratoare. a ordinii.Cercetarii si Inovarii (9) Procurarea. 122. parinti. prin preocupari permanente de modernizare. (6) Secretearul sef completeaza cartile de munca . Art. (7) In perioada vacantelor scolare. impreuna cu profesorul/de serviciu. b) fiecare cadru didactic trebuie sa asigure pastrarea. Programul secretariatului se aproba de director. personalul unitatii de invatamant si pentru alte persoane interesate. completarea.Art. existenta tuturor acestora. Pastrarea. dezvoltarea si pastrarea patrimoniului incredintat. (5) Secretarul completeaza fisele matricole. cataloagele se pastreaza la secretariat. gospodarirea judicioasa a acestuia: a) fiecare angajat al scolii are obligatia de a informa directorul in legatura cu aspecte legate de utilizarea. 121. cartile de munca cu datele la zi.

124. subordonat directorului-ordonator tertiar de credite. asigura functionarea acesteia si este interesat de completarea rationala a fondului de publicatii. (10)Evidenta. Schimbarea destinatiei bunurilor ce apartin unitatii de invatamant se poate face numai cu indeplinirea formelor legale. Art. (3) Intregul inventar mobil si imobil al unitatii de invatamant se trece in registrul de inventar al acesteia si in evidentele contabile. indruma lectura si studiul elevilor si ajuta la elaborarea lucrarilor.Cercetarii si Inovarii. aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei . In functie de nevoile unitatii de invatamant. (2) Bibliotecarul organizeaza activitatea bibliotecii. (3) Contabilitatea indeplineste orice sarcini financiar-contabile incredintate de director sau stipulate expres in acte normative.Cercetarii si Inovarii. (2) Administratorul isi desfasoara activitatea sub conducerea directorului.preuniversitar”. muncitori. in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. se fac in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. (1) Bibliotecarul este subordonat directorului unitatii de invatamant. (1) Serviciul de administratie este subordonat directorului unitatii de invatamant. 123.).contabile a unitatii de invatamant. (4) Programul personalului de ingrijire se stabileste de catre administrator. aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei . (1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unitatii de invatamant. asigura si raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii financiar. (2) Serviciul de contabilitate al unitatii de invatamant. coordoneaza activitatea personalului administrativ de intretinere si curatenie (paznici. Art. Art. 125. directorul poate schimba aceste sectoare. (3) Activitatile de baza ale bibliotecarului sunt: a. punand . raspunde de gestionarea si de intretinerea bazei materiale a unitatii de invatamant. potrivit nevoilor unitatii de invatamant si se aproba de director. selectionarea. pastrarea si depunerea documentelor scolare la Arhivele Nationale. (6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat in alte activitati decat in cele necesare unitatii de invatamant.16 din 2 aprilie 1996. dupa expirarea termenelor de pastrare stabilite prin Indicatorul termenelor de pastrare. (5) Administratorul stabileste sectoarele de lucru ale personalului de ingrijire.

respectiv fisiere. (4) Bibliotecarul organizeaza sau participa la organizarea de actiuni specifice: lansare de carte. 126. inscrierea elevilor se face. ELEVII Dobandirea calitatii de elev Art. (3) Elevii repetenti. (2) Atributiile fiecarei functii de la alineatul (1) sunt mentionate in fisele de post aprobate de director. Inscrierea acestora la alte forme de invatamant se poate face si dupa mai mult de doi ani. ruta de profesionalizare. Orice persoana. indiferent de sex.Cercetarii si Inovarii. redobandind calitatea de elev. in urmatorii doi ani consecutivi. Art. dupa caz. care este inscrisa in unitatea de invatamant si participa la activitatile organizate de aceasta. Art. din invatamantul de zi. cursuri de zi. (2) Elevii promovati vor fi inscrisi de drept in anul urmator de studiu. liste bibliografice etc.(clasele IX-X). la invatamantul de zi. in invatamantul secundar superior(ciclul superior al liceului si in invatamantul postliceal. daca la data inceperii anului scolar elevul nu a depasit varsta de 18 ani. sunt subordonati directorului unitatii de invatamant. d. apartenenta politica sau religioasa. participa la toate cursurile specifice de formare continua. Face parte din comisia pentru manuale. 127. care sa le inlesneasca o orientare rapida in colectiile bibliotecii.la dispozitia acestora instrumente de informare. 128. (1) In ciclul inferior al liceului .. catedre si avizier pentru elevi). la cerere. cataloage. vitrine si expozitii de carti. pe baza regulamentului de admitere sau a criteriilor generale elaborate de Ministerul Educatiei . c. in limita numarului de locuri din planul de scolarizare. informaticianul. ciclu de invatamant si. retrasi sau exmatriculati cu drept de reinscriere. intalniri literare. Exercitarea calitatii de elev . rasa. Inscrierea acestora la alte forme de invatamant se poate face si dupa mai mult de doi ani de elev. la acelasi nivel. simpozioane. are calitatea de elev. sprijina informarea si documentarea rapida a personalului didactic cu noile aparitii(in sala profesorala. prezentari de manuale optionale etc. se pot reinmatricula. nationalitate. Inscrierea in ciclul superior al liceului. standuri de noutati sau de colectii de carti. b. se poate face in primi doi ani de la absolvirea ciclului inferior al liceului/ anul de completare. (1) Laborantul.

beneficiind de indrumarea unitatii de invatamant. obligatoriu. fiecare absenta. cererea scrisa a parintelui/tutorelui legal al elevului. (8) La cererea scrisa a unitatilor de invatamant in care este organizat invatamant sportiv. (4) In cazul elevilor . (6) Toate adeverintele medicale trebuie sa aiba viza cabinetului care are in evidenta fisele medicale/carnetele de sanatate ale elevilor (7) Nerespectarea termenului prevazut la alin. a structurilor nationale sportive. (2) Evidenta prezentei elevilor se face la fiecare ora de curs de catre profesor care consemneaza. 5 din prezentul articol atrage. 131. dovedite cu acte legale. adeverinta eliberata de medicul cabinetului scolar sau de medicul de familie. in vederea incheierii situatiei scolare. pe baza actelor medicale doveditoare si a recomandarii exprese a compartimentului de igiena scolara din cadrul directiei de sanatate publica a judetului/municipiului Bucuresti. Scutirea se acorda la cerere. (1) Absentele datorate imbolnavirii elevilor. Art. (2) Motivarea absentelor se efectueaza pe baza urmatoarelor acte: a. declararea absentelor ca nemotivate. b. nedeplasabili. national si international. parintele/tutorele legal are obligatia de a prezenta personal dirigintelui actele justificative pentru absentele copilului lor. Art. adresata directorului unitatii de invatamant si dirigintelui pentru cel mult 7 zile pe an. de regula. (3) Motivarea absentelor se face de catre diriginte in ziua prezentarii actelor justificative. directorul poate aproba motivarea absentelor elevilor care participa la cantonamente si la competitii de nivel local. adeverinta sau certificat medical eliberat de unitatea sanitara. (5) Actele pe baza carora se face motivarea absentelor vor fi prezentate in termen de maxim 7 zile de la reluarea activitatii elevului si vor fi pastrate de catre diriginte pe tot parcursul anului scolar. sunt considerate motivate. .Art. bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forta majora. Elevii din invatamantul obligatoriu cu handicap fizic. cu boli cronice grave pot fi scutiti partial sau total de frecventa. 129. de director. 130. in cazul in care elevul a fost internat. c. cu conditia recuperarii materiei. (1) Calitatea de elev se exercita prin frecventarea cursurilor si prin participarea la toate activitatile existente in programul fiecarei unitati de invatamant.

(3) Elevul sau. In situatia in care argumentele nu sunt satisfacatoare. pentru solutionarea contestatiei. reprezentantul sau legal. pe baza carnetului de elev.136. cu precadere pe cei care obtin performante. precum si pe cei cu situatie materiala precara. manifestari cultural-sportive si la transportul in comun.) vor fi sprijiniti sa finalizeze ciclul de invatamant. rezultate foarte bune la invatatura sau la activitati artistice si sportive. 137. 2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material si financiar pentru studii acordate de banci in conditiile legii. 134. muzee. persoane existente in ingrijirea elevului. elevii beneficiaza de asistenta psihopedagogica si medicala gratuita. dupa caz. Contestatia se adreseaza cadrului didactic respectiv. Statul ii sprijina material. ei au dreptul la bilete cu preturi reduse. detentie etc. Art. De asemenea. la spectacole.Art. 133. Elevii si elevele aflati in situatii speciale. are dreptul de a contesta modalitatile si rezultatele evaluarii. Drepturile elevilor Art. (2) Nici o activitate organizata de/sau in unitatea de invatamant nu poate leza demnitatea sau personalitatea acestora. (1) Elevii din invatamantul de stat beneficiaza de invatamant gratuit. nasterea unui copil. In timpul scolarizarii. care are obligatia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare si rezultatele acesteia. care. Elevii din invatamantul de stat si particular acreditat se bucura de egalitate in toate drepturile conferite de calitatea de elev. 135. (1) Elevii din invatamantul de stat si particular se bucura de toate drepturile legale. vizat la zi. (3) Elevii pot beneficia de suport financiar si din sursele extrabugetare ale unitatilor de invatamant de stat. la dispozitia elevilor. elevul/reprezentantul sau legal se pot adresa directorului unitatii scolare. va desemna profesori de specialitate/ aria curriculara. Art. 132. (casatorie. gratuit. Elevii din invatamantul de stat si particular au dreptul sa fie evidentiati si sa primeasca premii si recompense pentru rezultatele . bazele materiale si bazele sportive pentru pregatirea organizata a acestora. care nu predau la clasa respectiva. (1) Conducerile unitatilor de invatamant sunt obligate sa puna. Art. Art.

142. (2) din Conventia cu privire la drepturile copilului. Art. in cluburile si in asociatiile sportive.141. (3) Consiliul elevilor isi desemneaza reprezentantii. conform legii.15 alin. libertatea de asociere in cercuri si in asociatii stiintifice. pentru tipul si forma de invatamant pe care le vor urma si sa aleaga parcursul scolar corespunzator intereselor. cu respectarea prevederilor regulamentelor de functionare ale acestora. pentru a participa la sedintele Consiliului de administratie al unitatii de invatamant. Elevii apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa studieze si sa se instruiasca in limba materna. 143. in conditiile prevazute de Legea invatamantului nr. aprobat de directorul unitatii de invatamant. Art. conform art. artistice. conform legii. cu modificarile si completarile ulterioare. format din liderii elevilor de la fiecare clasa.deosebite la activitatile scolare si extrascolare. Beneficiaza de aceeasi gratuitate si elevii din invatamantul secundar superior ai caror parinti au un venit lunar. pregatirii si competentelor lor. sportive sau civice care se organizeaza si functioneaza pe baza unui statut propriu.84/1995. in taberele si in unitatile conexe inspectoratelor scolare. pe membru de familie. Elevii au dreptul sa participe la activitatile extrascolare organizate de unitatea de invatamant. Elevii au dreptul sa opteze. Art. la toate nivelurile si formele de invatamant. culturale. (2) Exercitarea dreptului la reuniune. se constituie consiliul elevilor. invatamant seral si scoala de maistri. egal sau mai mic decat salariul minim brut pe economie Art. precum si pentru atitudine civica exemplara. acest drept se exercita de catre parintii/ tutorii legali ai copiilor. in bazele sportive si de agrement. Art. precum si la cele care se desfasoara in palatele si in cluburile elevilor. 138.140. nu poate fi supusa decat acelor limitari . Pentru elevii minori. elevi din clasele IX – XIII. 139. Elevii din invatamantul obligatoriu primesc gratuit manuale scolare. (1) In fiecare unitate de invatamant de stat si particular. (1) Elevilor din invatamantul preuniversitar de stat si particular le este garantata. republicata. Art. (2) Consiliul elevilor functioneaza in baza unui regulament propriu avizat de conducerea unitatii de invatamant si care este anexa a regulamentului intern.

cat si in afara ei.. Art. de a se pregati la fiecare disciplina de studiu si de a-si insusi cunostintele prevazute de programele scolare. sanatatea si moralitatea. (4) In cazul in care continutul activitatilor care se desfasoara in unitatea de invatamant de stat si particular contravine principiilor susmentionate.147. Indatoririle elevilor Art. d. ordinea publica. c. conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei. de prevenire si de stingere a . al ordinii publice.144. cu aptitudini si performante scolare exceptionale. (1) Elevii trebuie sa aiba o comportare civilizata si o tinuta decenta. de catre organizatori a securitatii persoanelor si a bunurilor. Elevii din invatamantul de stat si particular. iar activitatile pot fi sustinute in unitatea de invatamant. Cercetarii si Inovarii. Elevii din invatamantul de stat si particular au datoria de a frecventa cursurile. drepturile si libertatile cetatenesti sau prevederile prezentului regulament si ale regulamentului de ordine interioara al unitatii de invatamant.care sunt prevazute de lege si care sunt necesare intr-o societate democratica. numai cu aprobarea directorului. (2) Elevii trebuie sa cunoasca si sa respecte: a. este garantata. directorul va suspenda editarea si difuzarea acestora. legile statului. in interesul sigurantei nationale. Art. (2) In cazul in care aceste reviste/ publicatii contin elemente care afecteaza siguranta nationala. Art. la cererea grupului de initiativa. normele de tehnica securitatii muncii. regulamentul oficial si cel de ordine interioara. b. oficiale privind asigurarea. libertatea elevilor de a redacta si difuza reviste/ publicatii scolare proprii.146. pot promova 2 ani intr-un an scolar. pentru a proteja sanatatea si moralitatea publica sau drepturile si libertatile altora. Aprobarea pentru desfasurarea acestor actiuni va fi conditionata de acordarea de garantii scrise. atat in unitatea de invatamant.145. conform legii. (3) Dreptul la reuniune se exercita in afara orarului zilnic. (1) In unitatile de invatamant de stat si particular. regulile de circulatie si cele cu privire la apararea sanatatii. directorul unitatii de invatamant poate suspenda sau interzice desfasurarea acestor activitati.

sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de invatamant. e. precum cataloage. sa posede si sa difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic. sa organizeze si sa participe la actiuni de protest care afecteaza desfasurarea activitatii de invatamant sau care afecteaza frecventa la cursuri a elevilor. suveranitatea si integritatea nationala a tarii. sa acorde prioritate de trecere profesorilor si personalului scolii. care cultiva violenta si intoleranta. bauturi alcoolice si tigari si sa participe la jocuri de noroc. f. Este interzis elevilor: a. Art. sa aduca si sa difuzeze in unitatea de invatamant materiale care. g. normele de protectie a mediului. sa lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile in perimetrul unitatii de invatamant. comportamente si atitudini ostentative si provocatoare (fara cercei. l. i. fetele fara fuste scurte si bluze scurte . sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate in limbaj si in comportament fata de colegi si fata de personalul unitatii de invatamant. d. pocnitori etc. sa aiba tinuta. Elevii au obligatia sa poarte asupra lor carnetul de elev. care. gardianului scolii. . atenteaza la independenta. sa utilizeze telefoanele celulare in timpul orelor de curs. prin actiunea lor. carnete de elev. tunsoare decenta la baieti. c. j. fara bijuterii si machiaj strident). precum si parintilor. foi matricole etc. petarde. k. precum munitie. pot afecta integritatea fizica si psihica a colectivului de elevi si a personalului unitatii de invatamant. in perimetrul unitatii de invatamant. 148.. normele de protectie civila. e. prin continutul lor. in perimetrul unitatii de invatamant si in afara acestuia. h.incendiilor. g. sa introduca. Art. a examenelor si a concursurilor (in caz de culpa telefoanele vor fi confiscate si vor fi predate parintilor . sa blocheze caile de acces in spatiile de invatamant. sa-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor. sa distruga documente scolare.. cat si profesorilor). sa detina si sa consume. droguri. 149. b. f. orice tipuri de arme sau alte instrumente. pentru informare in legatura cu situatia scolara.( elevii au obligatia de a prezenta carnetul de elev la intrarea in scoala.

premiul de onoare al unitatii de invatamant. prin alocarea unor premii. b. burse. Art. cu prioritate. e. in excursii sau in tabere de profil din tara si din strainatate (excursie gratuita clasei castigatoare a concursului intre clase).00. diplome. a fundatiilor stiintifice si culturale. din partea consiliului reprezentativ al parintilor. la nivelul clasei. de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat. 150. pentru urmatoarele trei medii se pot acorda mentiuni. premii. b. national sau international. comunicare verbala sau scrisa adresata parintilor. s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu. medalii. 151. dar nu mai mici de 9.Art. cu mentiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidentiat. f. au avut. a consiliului clasei. a agentilor economici. la sfarsitul anului scolar. la propunerea dirigintelui. 152. (3) Se pot acorda premii si pentru alte situatii prevazute de regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant. burse de merit. e. au obtinut primele trei medii generale pe clasa. de agenti economici sau de sponsori. c. Art. s-au remarcat prin fapte de inalta tinuta morala si civica. Unitatea de invatamant si alti factori pot stimula activitatile de performanta ale elevilor la nivel local. a directorului acesteia. Elevii care obtin rezultate remarcabile in activitatea scolara si extrascolara si se disting prin comportare exemplara pot primi urmatoarele recompense: a. national si international. Elevii din invatamantul preuniversitar de stat trebuie sa utilizeze cu grija manualele scolare primite gratuit si sa le restituie in stare buna. g. c. d. judetean. expozitii si la alte activitati extrascolare desfasurate la nivel local. evidentiere in fata colegilor clasei. (1) Acordarea premiilor elevilor la sfarsitul anului scolar se face la nivelul unitatii de invatamant. recomandare pentru trimiterea. festivaluri. a . (2) Se pot acorda premii elevilor care: a. 153. d. Art. cea mai buna frecventa pe parcursul anului scolar. au obtinut performante la concursuri. evidentiere de catre director in fata colegilor de scoala sau in fata consiliului profesoral.

sub semnatura. . h. retragerea temporara sau definitiva a bursei. f. mustrare in fata clasei si/ sau in fata consiliului clasei/ consiliului profesoral. atragandui-se totodata atentia ca. (1) Elevii care savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare. d. 155.din partea profesorilor . mutarea disciplinara la o clasa paralela. la propunerea consiliului clasei sau a directorului. (2) Sanctiunea se inregistreaza in catalogul clasei. eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile. e. (1) Mustrarea in fata clasei si/sau in fata consiliului clasei/Consiliului profesoral consta in dojenirea elevului si sfatuirea acestuia sa se poarte in asa fel incat sa dea dovada de indreptare. vor fi sanctionati in functie de gravitatea acestora. (2) Sanctiunile care se pot aplica elevilor sunt urmatoarele : a. (1) Observatia individuala consta in dojenirea elevului pentru 5 absente nemotivate . 154. daca nu isi schimba comportamentul. (2) Sanctiunea se aplica de diriginte sau director. exmatricularea. b. (3) Sanctiunea nu atrage si alte masuri disciplinare. (3) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. personal. mustrare scrisa. (1) Mustrarea scrisa consta in dojenirea elevului. Sanctiunile aplicate elevilor Art. in scris. din aceeasi scoala sau din alta scoala. in scris.comunitatii locale etc. 157. preavizul de exmatriculare. precizandu-se numarul documentului. observatia individuala. (3) Toate sanctiunile aplicate elevilor sunt comunicate. Art. inclusiv regulamentele scolare si interne. g. Art. c. 15 absente si 5 observatii. pentru 10 absente si 2 observatii. de catre diriginte si director si inmanarea documentului parintilor/tutorilor legali. (2) Sanctiunea se aplica de catre diriginte sau director. Art. 156. i se va aplica o sanctiune mai severa. parintilor/reprezentantului legal.

(4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. Art. (2) Sanctiunea se consemneaza in registrul de evidenta a elevilor. (3) Sanctiunea se consemneaza in raportul consiliului clasei la sfarsitul semestrului sau al anului scolar. (2) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare si anuntarea parintilor. perzentarea la psihologul scolar si anuntarea in scris a parintilor. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare. (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile consta in inlocuirea activitatii obisnuite a elevului. in scris. in conformitate cu prevederile regulamentului intern si stabilita. cumulate pe un an scolar si se inmaneaza parintelui/tutorelui legal sau . in catalogul clasei si in registrul matricol . pentru perioada aplicarii sanctiunii. 159. 158. Art. desfasurata in cadrul unitatii de invatamant. de regula. (1) Preavizul de exmatriculare se intocmeste. precizandu-se numarul si data documentului. daca acesta a implinit 18 ani. sub semnatura. (1) Retragerea temporara sau definitiva a bursei se aplica de director. 161. anuntarea parintilor. la propunerea consiliului clasei sau a directorului . la propunerea Consiliului clasei (munca in folosul scolii) pentru 25 absente si 5 observatii. 160. de catre director. Art. in scris. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare.20 absente si 4 observatii. a sanctiunii. cu un alt tip de activitate. prezentarea la psihologul scolar. absentele sunt considerate nemotivate si se consemneaza in catalogul clasei. de catre diriginte si director parintelui/tutorelui legal sau elevului. in raportul consiliului clasei la sfarsitul semestrului sau al anului scolar. (1) Mutarea disciplinara la o clasa paralela se aplica prin inmanarea. de diriginte si director pentru elevii care absenteaza nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singura disciplina.(3) Sanctiunea se consemneaza in raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfarsitul semestrului sau al anului scolar. Art. prezentarea la psihologul scolar si anuntarea in scris a parintilor. (3)Sanctiunea se consemneaza in catalogul clasei. (2) Daca elevul refuza sa participe la aceste activitati.

pana la sfarsitul anului scolar.elevului. sub semnatura. prin consultarea directorului. (5) Sanctiunea se comunica parintelui/tutorelui legal sau elevului. daca acesta a implinit 18 ani. exmatriculare fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant. Se anunta in scris parintii. cumulate pe un an scolar. (3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de evidenta a elevilor si in catalogul clasei si se mentioneaza in raportul consiliului clasei la sfarsit de semestru sau de an scolar. (3) Sanctiunea se aproba in Consiliul profesoral la propunerea dirigintelui. Art. c. in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu. (4) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral. in prealabil.00. (1) Exmatricularea fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant se aplica elevilor din invatamantul liceal. pentru abateri deosebit . (2) Exmatricularea poate fi: a. b. 162. (4) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare . Daca motivul sanctionarii il reprezinta absentele nejustificate. de catre dirigintele clasei. prevazute de prezentul regulament sau apreciate ca atare de catre Consiliul profesoral al unitatii de invatamant. in documentele politiei. in catalogul clasei. pentru o perioada de timp mai lunga de un an. in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol. (2) Sanctiunea se aplica elevilor din sistemul de invatamant liceal si profesional. 164. exmatriculare cu drept de reinscriere in anul urmator in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu. cu exceptia elevilor din invatamantul obligatoriu. sub semnatura. Art. (6) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare sub 6. se aplica elevilor din invatamantul liceal. aprobarea este conditionata de emiterea. (1) Exmatricularea consta in eliminarea elevului din unitatea de invatamant in care acesta a fost inscris. (2) Sanctiunea se aplica si pentru un numar de cel putin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu. exmatriculare din toate unitatile de invatamant. pentru abateri grave. (1) Exmatricularea cu drept de reinscriere in anul urmator. in scris. apelare la asistentul social si psiholog. fara drept de reinscriere. 163. daca acesta a implinit 18 ani. Art. a preavizului de exmatriculare.

de grave. se aplica elevilor din invatamantul liceal pentru abateri deosebit de grave. in documentele politiei. la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore pe semestru la o disciplina. parintelui/tutorelui legal si elevului. Cercetarii si Inovarii in scris. apreciate ca atare de catre Consiliul profesoral. in catalogul clasei. de catre Ministerul Educatiei. sub semnatura. sub semnatura. va fi scazuta nota la purtare cu cate un punct. (1) Elevii vinovati de deteriorarea bunurilor unitatii de invatamant platesc toate lucrarile necesare reparatiilor sau suporta toate cheltuielile . (5) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare sub 6. de catre dirigintele clasei. (2) Aplicarea sanctiunii si stabilirea duratei se fac de catre Ministerul Educatiei. (2) Aplicarea sanctiunii se aproba de catre Consiliul profesoral. (3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale ale Consiliului profesoral. Art.00. Art. prevederea privind scaderea notei la purtare. (5) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare sub 6. in scris. (3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral. daca acesta a implinit 18 ani. (4) Sanctiunea se comunica parintelui/tutorelui legal sau elevului. Art. Pentru toti elevii din invatamantul preuniversitar. (1) Exmatricularea din toate unitatile de invatamant. in registrul de evidenta al elevilor si in registrul matricol. in documentele politiei. (2) Anularea este decisa de cel care a aplicat sanctiunea. 167. 168. Cercetarii si Inovarii la propunerea motivata a Consiliului profesoral. in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol. (1) Daca elevul caruia i s-a aplicat o sanctiune mentionata la articolele 158-161 da dovada de un comportament ireprosabil pe o perioada de cel putin 8 saptamani de scoala pana la incheierea semestrului/anului scolar. Art.00. asociata sanctiunii. fara drept de reinscriere pentru o perioada de timp. 165. in catalogul clasei. se poate anula. (4) Sanctiunea se comunica. daca acesta a implinit 18 ani. 166. la propunerea consiliului clasei sau a directorului.

corespunzator disciplinei. de la o filiera la alta. (3) Hotararea Consiliului de administratie este definitiva. (1) si (3) elevii pot fi sanctionati in conformitate cu dispozitiile art. Art. 169. . (3) In cazul distrugerii/ deteriorarii manualelor scolare primite gratuit. (2) Contestatia se solutioneaza in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unitatii de invatamant. Elevii au dreptul sa se transfere de la o unitate la alta. de la o specializare/calificare profesionala la alta. Art. Transferul elevilor Art. consiliului de administratie al unitatii de invatamant. daca media lor de admitere este cel putin egala cu cea mai mica medie de admitere din clasa respectiva. elevii vinovati inlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou. 29/1990. 171. Aprobarile pentru transfer se dau de catre consiliile de administratie ale celor doua unitati de invatamant. Exceptiile de la aceasta prevedere se aproba de catre consiliul profesoral. 158-161 din prezentul regulament. In situatii medicale deosebite. achita contravaloarea acestuia.pentru inlocuirea bunurilor deteriorate. raspunderea materiala devine colectiva. 161-168 se adreseaza. 170. iar in caz de imposibilitate. (2) Elevii din clasele a X-a – a XII-a/a XIII-a se pot transfera. (1) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai dupa primul semestru. cu modificarile si completarile ulterioare. anului de studiu si tipului de manual deteriorat. de regula. revenind intregii clase. (2) In cazul in care vinovatul nu se cunoaste. la clasele la care media lor din ultimul an este cel putin egala cu media ultimului promovat din clasa la care se solicita transferul. in termen de 5 zile de la aplicarea sanctiunii. de la o forma de invatamant la alta. Art. de la un profil la altul. acestia pot fi transferati si in cursul primului semestru. in scris. 163 este definitiva si poate fi contestata in conformitate cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. Sanctiunea prevazuta la art. 172. in conformitate cu prevederile regulamentului de ordine interioara al unitatii de invatamant de la si la care se face transferul. pe baza avizului Comisiei medicale judetene/ a municipiului Bucuresti. (1) Contestatiile impotriva sanctiunilor prevazute la art. (4) Pentru faptele prevazute la alin.

la sfarsitul clasei a IX-a. specificata in prezentul regulament. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. la fiecare obiect de studiu. de la un liceu la altul. daca au media anuala cel putin 7. se pot transfera.00. dupa promovarea examenelor de diferenta. Art. in baza criteriilor prevazute in regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant la care se solicita transferul. astfel: a. in limita efectivelor de 30 de elevi la . si potrivit criteriilor prevazute in regulamentul intern. cu frecventa redusa sau la distanta. c. in limita efectivului de 30 elevi la clasa. de la o filiera la alta. Elevii din invatamantul liceal se pot transfera. de la o calificare profesionala la alta. de la un liceu la altul. dupa recuperarea practicii. la cererea acestora. a). in aceeasi unitate de invatamant. elevii de la invatamantul cu frecventa redusa sau la distanta se pot transfera la invatamantul seral in conditiile precizate la lit. Art. de la o clasa la alta. Gemenii se pot transfera in clasa celui cu media mai mare. din scoala de arte si meserii si anul de completare se pot transfera de la o forma de invatamant la alta astfel: a. e. in aceeasi unitate de invatamant. cu sustinerea si promovarea examenelor de diferenta. de la liceu la scoala de arte si meserii. de la un profil la altul. 173. in baza criteriilor prevazute de regulamentul intern al unitatii de invatamant la care se solicita transferul. cu frecventa redusa sau la distanta. c. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. b. schimband calificarea profesionala si/sau profilul si/sau filiera. Elevii din invatamantul liceal. se pot transfera la forma de invatamant de zi. d. dupa promovarea examenelor de diferenta stabilite prin compararea planurilor de invatamant.Art. in limita efectivelor de elevi la clasa. 176. care au promovat testele nationale. in baza criteriilor prevazute in prezentul regulament la care se solicita transferul. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. elevii de la cursurile de zi se pot transfera la forma de invatamant seral. 175. elevii de la invatamantul seral. cu aceeasi calificare profesionala. pastrand forma de invatamant. sau invers. cu respectarea limitei de varsta. Elevii de la scoala de arte si meserii. in clasa a X-a de liceu. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa. dupa promovarea examenelor de diferenta. profilul si calificarea prof esionala. 174. Art. respectand filiera. b. in limita efectivelor de 30 de elevi la clasa.

se pot transfera in clasa a XIIIa. Transferul elevilor in timpul anului scolar se poate efectua. Art.clasa. c. Transferurile in care se pastreaza forma de invatamant se pot efectua numai in perioada intersemestriala sau a vacantei de vara. . dupa absolvirea semestrului I al clasei a XII-a si dupa sustinerea. (2) Elevii din invatamantul preuniversitar de stat se pot transfera in invatamantul particular. c. in perioada intersemestriala sau a vacantei de vara. 177. de la invatamantul cu frecventa redusa sau la distanta la cel seral sau de la alte forme de invatamant la cel de zi. cu acordul unitatii primitoare. In aceasta situatie. la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate. Mediile anuale pe discipline se calculeaza din mediile celor doua semestre. clasa a XII-a si semestrul II/ seral. invatamant seral. b. Transferurile in care se schimba forma de invatamant se efectueaza in urmatoarele perioade: a. de la liceu la scoala profesionala. Art. 178. a examenelor de diferenta. pe diploma de absolvire si in registrul matricol. la/ de la invatamantul vocational. Nepromovarea unuia dintre examenele de diferenta anuleaza dreptul la transfer. d. la recomandarea de transfer eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de Directia de Sanatate Publica. in conditiile prezentului regulament. invatamant de zi. Art. de la invatamantul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri. regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant poate prevedea si conditii speciale de transfer (medie generala peste 7.181. elevii din clasa a XII-a. Art. b. (1) Elevii din invatamantul preuniversitar particular autorizat se pot transfera la unitati de invatamant de stat. Art. semestrul I/ zi. numai in perioada vacantei de vara. e. cu respectarea prevederilor art. daca este cazul. 170 – 177. clasa a XIII-a. in mod exceptional. 180. nota 10 la purtare) . de la invatamantul de zi la alta forma de invatamant sau de la invatamantul seral la cel cu frecventa redusa sau la distanta. 179. in urmatoarele situatii: a. se mentioneaza anul scolar. la sfarsitul anului scolar. Scoala de la care elevul a solicitat transferul este obligata sa-l reprimeasca.

Fiecare clasa desemneaza 2 reprezentanti (seful clasei.integrarea socio – profesionala . la absolvirea studiilor invatamantului obligatoriu. Consiliul elevilor .activitatilor extracurriculare . b) Consiliul elevilor este condus de un birou. Scoala de la care se transfera elevul este obligata sa trimita. c. e.Art. postliceal sau profesional. d. Presedintele este membru al Consiliului de administratie al liceului. la cererea scrisa a elevului/parintelui/tutorelui legal. responsabili pe probleme). liceal. in cazul exmatricularii. c) Consiliul elevilor analizeaza problemele elevilor si propune masuri privind imbunatatirea: .activitatii didactice .profesor. 184. Elevul nu se inscrie in catalog pana la primirea situatiei scolare de catre scoala la care s-a transferat. la scoala primitoare. in termen de 10 zile. responsabilii pe ani de studii. b.relatiilor elev . Dupa aprobarea transferului. Consiliul se intruneste semestrial sau la solicitarea biroului sau directiunii scolii. format din 11 . scoala primitoare este obligata sa solicite situatia scolara a elevului in termen de cinci zile. b) si d) nu se aplica in invatamantul obligatoriu.Regulamentul Consiliului elevilor Art.relatiilor cu alte unitati de invatamant . 182. 188 lit. caz in care elevii se considera retrasi. Incetarea calitatii de elev Art. (2) Art. (1) Calitatea de elev inceteaza in urmatoarele situatii: a. a) Consiliul elevilor pe scoala se constituie din reprezentantii claselor in primele 2 saptamani de scoala.disciplinei si frecventei . elev – elev . 183. in cazul abandonului scolar.15 membri (presedinte loctiitor. in cazul in care elevul inscris/ admis la invatamantul secundar superior si postliceal nu se prezinta la cursuri in termen de 20 de zile de la inceperea lor fara sa justifice absentele. situatia scolara a celui transferat. loctiitor).

185. celor interesati. 186.angajamentul de a respecta prevederile art. acesta va fi schimbat dupa un semestru scolar. Aceste solutii vor fi transmise de Consiliul elevilor.garantiile privind asigurarea securitatii persoanelor si bunurilor .din timpul liber Problemele si masurile propuse vor fi aduse la cunostinta Consiliului de Administratie al liceului care va lua masuri de solutionare a acestora. Cererea va fi avizata de presedintele Consiliului elevilor care va desemna un membru al sau sa raspunda de atiunea respectiva. pentru examenul de bilant al starii de sanatate (XII. Cererea va fi apoi inregistrata la secretariat. . prenume. Din partea Consiliului de Administratie activitatea va fi coordonata de consilierul pentru probleme educative si activitati extracurriculare. Grupul de initiativa va formula o cerere (cu minimum 2 saptamani inainte) din care sa reiasa: . 146 din Regulamentul unitatilor scolare si prezentul regulament. Aceste documente vor fi transmise in copie Consiliului de Administratie al liceului.data desfasurarii .activitati . Preventive Servicii individuale . un exemplar se depune la consilierul educativ. Scoala garanteaza libertatea de reuniune a elevilor conform Conventiei cu privire la drepturile copilului si art. acesta avand obligatia de a o prezenta conducerii liceului pentru aprobare in termen de 3 zile de la inregistrare. Art. Cabinetul medical scolar Art. La intrunirile Consiliului si biroului se intocmesc procese verbale.examineaza toti elevii din clasele prevazute de reglementarile M. XIII) in vederea aprecierii nivelului de dezvoltare fizica si a depistarii precoce a unor eventuale afectiuni. Atributiile medicului scolar 1.componenta grupului (nume. 98 din Regulamentul unitatilor scolare. d) Consiliul elevilor isi desfasoara activitatea pe baza unui plan semestrial propus de birou si a unui grafic de intruniri (problematica si data).S. clasa) .conducatorul activitatii . Daca presedintele Consiliului elevilor nu va aduce la cunostinta Consiliului de Administratie problemele si masurile inaintate de sefii claselor.locul desfasurarii actiunii .

eliberand vize in acest scop elevilor care urmeaza sa participe la competitiile sportive scolare. . .elibereaza adeverintele medicale la terminarea liceului.) .elibereaza documente medicale pentru scutiri de efort fizic si de anumite conditii de munca la elevii cu tulburari in starea de sanatate in cadrul instruirii practice in atelierele solare. 2. personalul didactic auxiliar si personalul administrativ. aplicand masurile corective prevazute de lege.constata abaterile de la normele de igiena.educativ. . BDA.examineaza elevii care vor fi supusi imunizarilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale si supravegheaza efectuarea vaccinarilor. . .Acorda consultatii curente la solicitarea elevilor. . .(dezinfectie si dezinsectie) in focarele scolare (TBC.P.urmareste modul de respectare al normelor de igiena a procesului instructiv . . sub indrumarea I. .examineaza. izoleaza si declara orice boala infectiocontagioasa.S. etc. in focarele de boli transmisibile. . .verifica efectuarea periodica a examenelor medicale stabilite de reglementarile M. .initiaza cursuri de combatere.efectueaza triajul epidemiologic dupa fiecare vacanta scolara sau ori de cate ori este nevoie: depisteaza anginele streptococice si urmareste tratamentul cazurilor depistate.initiaza si controleaza diverse activitati de educatie sanitara. de catre personalul didactic.controleaza respectarea normelor de igiena in spatiile de invatamant.S.Acorda primul ajutor la nevoie elevilor si personalului angajat din unitatea scolara.J. scabie) si antiincfetioase .elibereaza scutiri medicale pentru absente pe motive de boala la cursurile scolare teoretice si practice. . Curative .vizeaza documentele medicale la terminarea liceului. in limita competentelor sale.examineaza elevii care vor pleca in diverse tipuri de tabere. - Servicii colective . Initiaza actiuni de prelucrare antiparazitara (pediculoza. infectii streptococice. . Depisteaza.

acumulat cand este cazul cu indemnizatia de conducere. ..organizeaza programul de lucru al cadrului medico . . 187. 189. personalul didactic auxiliar. intocmind fisa de prezenta necesara stabilirii drepturilor salariale. e) destituirea din functia de conducere. Sanctiuni disciplinare a) incalcarea cu vinovatie a obligatiilor de munca inclusiv a normelor de comportare.raspunde de perfectionarea profesionala a cadrelor in subordine. precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza intereselor invatamantului si prestigiul institutiei. Art. de indrumare si control cu pana la 15% pe o perioada de 1 la 6 luni. b) avertisment. sunt: a) observatie scrisa.Examineaza. 3. . de indrumare si control din invatamant. de indrumare si de control din invatamant raspund disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce le revin. 188. Organizarea activitatii si conducerea dispensarului scolar: Doctorul organizeaza si raspunde de intreaga activitate si de indeplinirea atributiilor cadrului mediu din cabinetele medicale din scolile arondate. izoleaza. potrivit contractului individual de munca. care prevede urmatoarele: Art. . d) suspendarea pe o perioada de pana la 3 ani a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei functii de conducere. care se pot aplica personalului prevazut in articolul 195. in raport cu gravitatea abaterilor. b) indiferent de functia pe care o are persoana care a savarsit-o. Art. sanctiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate personalului didactic sunt cuprinse in legea nr. Sanctiunile disciplinare. c) diminuarea salariului de baza. de indrumare si control.sanitar din cabinetul medical. trateaza elevi bolnavi din infirmieriile scolare. Personalul didactic de predare.materiala si de medicamente a cabinetului medical din scoala conform baremurilor in vigoare. precum si cel de conducere. 128/1997 privind statul personalului didactic.solicita institutiilor ierarhic superioare dotarea tehnico . constituite abatere disciplinara si se sanctioneaza.

(1) Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa efectuarea cercetarii faptei sesizate in scris. iar ceilalti sunt cadrele didactice care au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea. din care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau un reprezentant al salariatilor.198 se constituie comisii formate din 3-5 membrii . Art.f) desfacerea disciplinara a contractului de munca. 191. 192. propunerea de sanctionare se face de inspectorul scolar general sau de cel putin 1/3 din numarul total al membrilor Consiliului de administratie. (2) Pentru cercetarea abaterilor savarsite de personalul didactic prevazut la art. desi a fost instintat inscris cu minimun 48 ore inainte. 190. Audierea celui cercetat si verificarea apararii acestuia sunt obligatorii. Art. (3) Comisia de cercetare este numita de Consiliul profesoral al unitatii respective pentru invatamantul preuniversitar Art. 193. existenta sau inexistenta vinovatiei precum si orice alte date concludente. Cadrul didactic cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele acuzarii si sa-si produca probe in aparare Art. precum si de a da declaratii scrise. se constata prin proces verbal si nu impiedeca finalizarea cercetarii. Acelasi drept il au si organele ierarhic superioare. (1) Cercetarea propunerii de sanctionare si comunicarea deciziei se fac in termen de cel mult 30 de zile de la data constatarii abaterii consemnata in . Refuzul celui cercetat sa se prezinte la audiere. propunerea de sanctionare se face de catre director sau cel putin 1/3 din numarul total al membrilor Consiliului de administratie sau al Consiliului profesoral. In comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din invatamantul preuniversitar pot fi inclusi si inspectori scolari. audierea celui in cauza si verificarea sustinerilor acestuia facute in aparare. (1) In unitatile invatamantului preuniversitar. imprejurarile in care au fost savarsite. In cazul cercetarii abaterii rezumate se stabilesc faptele si urmarile acestora. Acelasi drept il au si organele ierarhic superioare. de indrumare si control din inspectoratele scolare si din unitatile din subordine. (2) Pentru personalul de conducere.

iar cele de al art. a obligatiilor sale. lit. 100 si anume: incalcarea cu vinovatie de catre cel incadrat in munca indiferent de functia sau postul pe care-l ocupa. (3) Hotararea acestor colegii se comunica persoanei in cauza in termen de 20 de zile de la sesizare. art. Cercetarii si Inovarii. Persoanei nevinovate i se comunica in scris inexistenta faptelor pentru care a fost cercetata. (3) Sanctiunile prevazute la art. retragerea uneia sau mai multor gradatii sau trepte de salarizare pe o . avertisment c.condica de inspectii sau la registratura generala a unitatii scolare. (4) Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat. In cazul in care cel sanctionat nu a mai savarsit abateri disciplinare in cursul unui an de la aplicarea sanctiunii. Sanctiunile cu caracter disciplinar care pot fi aplicate personalului Tesa sunt cele prevazute in Codul Muncii. 116. d-f de catre inspectorul scolar general. 116. care se sanctioneaza. lit. constituie abatere disciplinara. dupa caz. alin. a-c poate dispune ridicarea si radierea sanctiunii. a-c ce comunica celui in cauza printr-o decizie scrisa. inbunatatindu-si activitatea si comportamentul. la colegiul de disciplina de pe langa Inspectoratul Scolar pentru sanctiunile prevazute la art. Art. 198. facandu-se mentiunea corespunzatoare in statul personal de serviciu al celui in cauza. lit. de indrumare si control se comunica de catre autoritatea care a facut numirea in functie. mustrare b. 116. 195. 200. lit. potrivit legii. autoriatea care a aplicat sanctiunea prevazuta la art. d-f . care a numit aceasta comisie. lit. cu: a. persoanele sanctionate au dreptul de a contesta in termen de 15 zile de la comunicare decizia respectiva. a-c si la colegiul central de disciplina al Ministerul Educatiei. aplicate personalului de conducere. 116. Art. de catre directorul unitatii de invatamant. inclusiv a normelor de comportare. pe baza raportului de cercetare. 3. (2) In invatamantul preuniversitar. 198. de catre autoritatea prevazuta la art. (1) Sanctiunea se stabileste. (2) In invatamantul preuniversitar. pentru sanctiunile prevazute la art. 194. sanctiunile prevazute la art.

Solicitantii vor primi raspuns in termen de o luna. V – Relatiile liceului Art.J. Responsabilitatea mentinerii unei relatii permanente cu I. examene de absolvire). 196. reclamatiile. revine directiunii scolii. si sesizarile se inregistreaza in registrul de intrari/iesiri. Liceul are relatii cu autoritatile locale. a) Prezentul regulament va fi adus la cunostinta elevilor si a .. 200. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricarui alt fond destinat derularii evaluarilor nationale (examen de bacalaureat. retrogradarea in functie sau in categorie. Art.Argeş. 199. in cazul celor incadrati la nivelul de baza. 197. reclamatiile si sesizarile anonime nu se iau in consideratie. Art. politia. desfacerea disciplinara a contractului de munca Abaterile disciplinare savarsite de o persoana incadrata in munca in perioada detasarii in alta unitate se sanctioneaza de catre conducerea unitatii la care acesta este detasata .J.perioada de 1-3 luni sau. judetene. Cap. Cererile. 201. organizatiile guvernamentale si nonguvernamentale sunt directorii liceului sau profesorii desemnati. Sesizarile si reclamatiile se indosariaza intr-un dosar special. Art. sefilor comisiilor metodice si tuturor catedrelor didactice desemnate de liceu in acest scop. reducerea salariului sau reducerea indemnizatiei de conducere pe durata de 1-3 luni cu 5-10% e. conform legii.Dimitrie Dima’’se afla in subordinea directa a I. In unitatile de invatamant preuniversitar. biserica si alte institutii guvernamentale si neguvernamentale.S. d.S. Dispozitii Finale Art. Reprezentantii liceului in relatiile cu comunitatea locala. Art. Colegiul Tehnic . pe durata de 1-3 luni f. 198. Abaterile disciplinare savarsite de catre o persoana incadrata in munca in timpul delegarii in alta unitate se sanctioneaza de conducerea unitatii care a delegat-o. in cadrul aceleiasi profesii. diminuarea acestuia cu 5-10% pe aceiasi perioada. fumatul este interzis.

b. prezentul Regulament de ordine interioara intra in vigoare incepand cu data de 14. .2009 si ramane valabil pana in data de 31. c. a. dupa modelul din anexa. acord de parteneriat scoala-familie.08.2010.parintilor acestora/reprezentantilor legali ai acestora. directorul va incheia cu parintele / elevul de clasa IX – XIII. intreg personalul scolii are obligatia de a cunoaste si de a respecta prevederile prezentului regulament. conducerea scolii are dreptul de a aduce modificari si complectari prezentului regulament in caz de necesitate. In baza prezentului regulament si a regulamentului intern al unitatii scolare. d.09.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->