Sunteți pe pagina 1din 6

Logistica si distribuţia mărfurilor

1. Ultima etapă în operaţiunile de vămuire a mărfurilor importate o reprezintă:


a) prezentarea documentelor de transport
b) acordarea liberului de vamă
c) calcularea taxelor şi încasarea acestora
d) verificarea documentelor
2. La determinarea numărului şi dimensiunii depozitelor nu trebuie să se ţină cont
de:
a) Tipul mărfurilor
b) Durata stocării
c) Ambalajele utilizate
d) Echipamentele de manipulare şi stocare.
3. Conosamentul este un titlu negociabil utilizat în transportul:
a) Rutier
b) Pe mare
c) Aerian
d) Feroviar
4. Termenul Supply Chain Management (SCM) creat în anul 1982 de R. Oliver şi
M. Webber se referea la:
a) Relaţia unei întreprinderi cu furnizorii săi
b) Relaţia unei întreprinderi cu clienţii săi
c) Relaţia extinsă a întreprinderii atât cu furnizorii, cât şi cu clienţii săi.
d) Coordonarea fluxurilor din interiorul unei mari firme multinaţionale
5. Transportatorul are următoarele obligaţii:
a) Să caleze şi să amareze marfa.
b) Să se conformeze instrucţiunilor expeditorului
c) Să livreze mărfurile în starea în care le-a preluat
d) Să acţioneze pentru apărarea intereselor clienţilor săi.
6. Competitivitatea întreprinderii se poate baza pe:
a) Inovaţie
b) Costuri
c) Servicii
d) Calitate.
7. Viteza de circulaţie în zile reprezintă:
a) Mărimea perioadei de reînnoire a stocului de mărfuri
b) Numărul de rotaţii ale stocurilor în decursul unei perioade
c) Numărul mediu de zile cât a stat o marfă în stoc de la sosirea sa în
magazin şi până la vânzare.
d) Perioada de zile pentru care stocul ar putea asigura desfacerea.
8. Debutul lanţului logistic, ca mare evoluţie a sectorului logisticii se înscrie în:
a) Anii 70
b) Anii 80
c) Anii 90
d) Perioada de după anul 2000.

1
9. Strategia de distribuţie bazată pe o reţea cu un număr limitat de intermediari se
numeşte:
a) Extensivă
b) Deschisă
c) Închisă
d) Exclusivă
10. Transportatorul nu poate fi exonerat de răspundere în următoarele situaţii:
a) Forţa majoră
b) Greşeala intenţionată a expeditorului
c) Viciu propriu lucrului transportat
d) Greşeala intenţionată a destinatarului.
11. Care din următoarele motive nu justifică, din punct de vedere logistic,
constituirea stocurilor?
a) Dimensionarea greşită a cererii de mărfuri
b) Specula
c) Constrângerile comerciale
d) Constrângerile de producţie.
12. Printre criteriile cele mai frecvent utilizate în alegerea metodei ABC pentru
implantarea mărfurilor în depozite se includ:
a) Frecvenţele ieşirilor din stoc
b) Distanţele faţă de furnizorii mărfurilor stocate
c) Costurile articolelor
d) Mărimea comenzilor de mărfuri

13. Care dintre următoarele acţiuni îi sunt specifice logisticii?


a) Deplasare
b) Vânzare
c) Organizare
d) Aprovizionare
14. În categoria documentelor specifice utilizate in operaţiunile de vămuire a
mărfurilor se includ:
a) Codul vamal
b) Regulamentul vamal
c) Tariful vamal
d) Procedurile vamale
15. Strategia activelor se bazează pe diverse modele printre care:
a) Modelul local
b) Modelul mondial
c) Modelul regional
d) Modelul naţional
16. Care din următoarele dimensiuni sunt specifice unui canal de distribuţie?
a) Înălţimea
b) Profunzimea
c) Lungimea
d) Adâncimea

2
17. Printre funcţiile spaţiale ale canalului de distribuţie se regăsesc:
a) Stocarea produselor
b) Finanţarea activităţilor
c) Comunicarea
d) Serviciile oferite clientilor
18. Funcţia operaţională a logisticii vizează:
a) Conducerea fluxurilor
b) Programarea fluxurilor
c) Realizarea obiectivelor strategice ale întreprinderii
d) Elaborarea strategiilor logistice
19. Coordonarea, ca pilon al Supply Chain Management pe care se bazează relaţiile
cu clienţii se referă la:
a) Leadership
b) Reţeaua organizaţiilor implicate
c) Folosirea informaţiilor şi a tehnologiei comunicării
d) Planificarea avansată a activităţilor
20. Costul transportului poate fi exprimat prin
a) Durata transportului
b) Capacitatea de a menţine marfa în bună stare
c) Capacitatea de transport a mijlocului rutier
d) Impactul asupra mediului
21. Dacă rata stocului mediu trimestrial este constantă şi egală cu 1 în anul T0, la un
indice de 120% a dinamicii stocului mediu anual şi, respectiv a desfacerilor
anuale în T1 faţă de T0, viteza de circulaţie a mărfurilor :
a) Se încetineşte
b) Se accelerează
c) Rămâne constantă
d) Nu este influenţată de dinamica desfacerilor.
22. Pentru ca o delocalizare să fie eficientă trebuie ca:
a) Sub-costul mâinii de lucru = supra-costurile logistice
b) Sub-costul mâinii de lucru > supra-costurile logistice
c) Sub-costul mâinii de lucru < supra-costurile logistice
d) Diferenţa dintre subcostul mâinii de lucru şi supra-costurile logistice să fie
pozitivă.
23. O întreprindere nu trebuie să externalizeze o activitate atunci când:
a) Terţul operează cu costuri mai mici
b) Terţul are o acoperire geografică mai mare
c) Reprezintă o sursă de diferenţiere a sa.
d) Terţul are o mai mare putere pe piaţă.
24. Analiza valorii reprezintă o tehnică prin care se studiază:
a) Veniturile obţinute din vânzarea unui produs
b) Cota de piaţă a produsului
c) Posibilitatea de a înlocui componentele unui produs cu altele mai
puţin costisitoare sau mai puţin rare.
d) Importanţa produsului prin metoda ABC.

3
25. Airway Bill (AWB) poate fi de tipul:
a) Neutră
b) Comercială
c) Nominală
d) La ordin
26. Declaraţia vamală cuprinde o serie de elemente fundamentale, printre care:
a) Poziţia tarifară
b) Titlul de transport
c) Originea mărfii
d) Valoarea mărfii în vamă.
27. Care din următoarele operaţiuni nu aparţine procesului logistic?
a) Operaţiunile de planificare
b) Operaţiunile administrative
c) Operaţiunile financiare
d) Operaţiunile fizice
28. Când rata stocului mediu anual se măreşte:
a) Viteza de circulaţie a mărfurilor se accelerează
b) Stocul mediu în zile rulaj se micşorează
c) Dinamica stocului mediu anual este inferioară dinamicii desfacerilor
anuale
d) Numărul de rotaţii ale stocului mediu anual se reduce.
29. Piggyback este un transport multimodal, care combină:
a) Transportul rutier cu cel naval
b) Transportul rutier cu cel feroviar
c) Transportul feroviar cu cel naval
d) Transportul rutier cu cel aerian
30. Între principalele operaţiuni realizate într-un depozit de mărfuri se includ:
a) Recepţia mărfurilor
b) Manipularea mărfurilor
c) Pregătirea comenzilor
d) Expedierea mărfurilor
31. Care din următoarele activităţi cu incidenţă în domeniul logistic nu se pot
externaliza?
a) Operaţiuni de transport
b) Depozitarea şi stocarea mărfurilor
c) Operaţiuni informatice
d) Prelucrarea mărfurilor şi finalizarea producţiei
32. Un caiet de sarcini pentru alegerea transportatorilor poate să definească:
a) Natura mărfurilor tranzacţionate
b) Zonele geografice vizate şi specificul lor
c) Exigenţele clienţilor
d) Serviciile furnizate
33. Transportul internaţional rutier este reglementat de:
a) Convenţia de la Varşovia
b) Convenţia de la Bucureşti
c) Convenţia de la Berna

4
d) Convenţia de la Geneva.
34. Scopul Supply Chain Management este reprezentat de :
a) Competitivitatea activităţilor
b) Alegerea partenerilor
c) Orientarea procesului
d) Colaborarea între organizaţiile implicate.
35. In funcţie de sensurile fluxurilor materiale, logistica poate fi divizată în:
a) Logistica globală şi logistică internă
b) Logistică din amonte, din aval şi logistică inversă
c) Logistică a produsului şi logistică de susţinere
d) Logistică de pilotare
36. Partea implicată în realizarea unei platforme logistice printr-o operaţiune
imobiliară se numeşte:
a) Dezvoltator
b) Investitor
c) Societate de consultanţă
d) Promotor
37. Metoda SCOR se referă la:
a) Aprovizionare
b) Fabricare
c) Distribuţie
d) Conducerea relaţiilor dintre 2 verigi ale lanţului logistic
38. Dacă rata stocului mediu trimestrial este egală cu 1, rata stocului mediu anual
este egală cu:
a) 4
b) 3
c) 0,25
d) 1
39. Intre problemele administrării parcului auto se pot menţiona:
a) Legislaţia
b) Congestionarea traficului
c) Structura parcului auto
d) Implicaţiile ecologice.
40. Producţia pe stoc se alege în cazul produselor:
a) Cu numeroase variante
b) Personalizate sau cu o rotaţie redusă
c) Complexe, care răspund unor specificaţii unice.
d) Standardizate, vîndute în cantităţi mari
41. Ansamblul persoanelor fizice şi/sau juridice, care participă la vanzarea unui
produs al cărui producător către consumatorii lui poartă numele de:
a) Canal de distribuţie
b) Canal de marketing vertical
c) Canal de marketing orizontal
d) Circuit de distribuţie

5
42. CMR este un titlu de transport care atestă încheierea unui contract pe cale :
a) Feroviară
b) Aeriană
c) Maritimă
d) Fluvială
43. Printre factorii externi de care depinde viziunea strategică a întreprinderii se
includ :
a) Competenţele cheie
b) Mărimea pieţei şi intensitatea concurenţei
c) Nevoile clienţilor
d) Poziţionarea strategică a întreprinderii
44. între serviciile logistice specifice perioadei de lansare pe piaţă a produselor se
regăsesc:
a) Tratarea retururilor
b) Comenzi regulate
c) Suporţi de merchandising
d) Lansări comerciale
45. Fourth Party Logistics (4PL) sunt întreprinderi care au drept caracteristici:
a) Asigură coordonarea prestaţiilor logistice
b) Asigură depozitarea mărfurilor şi a operaţiunilor asociate
c) Asigură transportul mărfurilor cu propriile mijloace de transport
d) Externalizează către terţi realizarea ansamblului lanţului logistic.