P. 1
REFERAT LA CONTABILITATE

REFERAT LA CONTABILITATE

|Views: 2,087|Likes:
Published by kathy_blondina

More info:

Published by: kathy_blondina on Mar 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” Facultatea de Management Turistic si Comercial

Evaluarea in contabilitate

Coordonator: JALBA LUMINITA

Student: anul I, gr.105
3 0

Dobre Elena-Catalina

CUPRINS

1 Definiţie • 2 Obiectul contabilităţii • 3 Funcţiile contabilităţii • 4 Principalele forme de organizare contabilă • 5 Organismele normalizării contabile • 6 Principii contabile • 7 Politici contabile • 8 Standarde contabile • 9 Funcţionarea contabilităţii o 9.1 Reguli generale o 9.2 Organizarea contabilităţii o 9.3 Moneda şi cursul de înregistrare o 9.4 Documente şi registre contabile o 9.5 Sistemul conturilor • 10 Contabilitatea şi poziţia financiară • 11 Contabilitatea şi performanţa financiară • 12 Situaţiile financiare (cadrul general) • 13 Concluzi

3 0

1. DEFINITIA CONTABILITATII

Contabilitatea este ştiinţa şi arta stăpânirii afacerilor, în care scop se ocupă cu "măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor fizice şi juridice", în care scop "trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori" (Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată în iunie 2007, art.2, al (1). Împreună cu economia în dezvoltare s-a perfecţionat şi „arta ţinerii socotelilor”, punctul de cotitură reprezentându-l modelul matematic elaborat de Luca Paciolo di Borgia acum mai bine de 500 de ani, după care contabilitatea a devenit de neînlocuit, fără alternative, deopotrivă o ştiinţă şi o artă în urmărirea existenţei şi mişcării capitalurilor şi utilităţilor, al stabilirii rezultatelor activităţii şi plasării lor, şi totul de maniera că afacerile să beneficieze permanent de suportul bănesc necesar. Companiile, întreprinderile, instituţiile, societăţile de orice fel şi mărime, persoanele juridice din întreaga lume întocmesc „conturi” şi situaţii financiare pentru a fi prezentate utilizatorilor de informaţii, proprietarilor, controlorilor, administratorilor, organelor fiscale, după o metodologie unică - iar aceasta este contabilitatea. Din punct de vedere istoric, câteva repere merită a fi reţinute. În lucrarea "Contabilitate generală" din 1947, ediţia a 13-a, autorul, prof. univ. C. G. Demetrescu defineşte contabilitatea pe trei coordonate:

• •

a) obiectul - contabilitatea este o ramură a ştiinţelor sociale care asigură înregistrarea metodică şi ordonată a tuturor operaţiilor privind mişcările de valori, de drepturi şi obligaţii, precum şi modificările determinate de rezultatele activităţii desfăşurate; b) scopul - contabilitatea are drept scop stabilirea situaţiei economice şi juridice a întreprinderii, exercitarea permanentă a unui control; c) mijloacele - contabilitatea se foloseşte de mijloace proprii: conturi, balanţe de verificare, jurnale.

Conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea presoanelor fizice şi juridice […] trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori. Contabilitatea este procesul prin care informaţiile financiare a unei entităţi sunt înregistrate, clasificate, sumarizate, interpretate şi comunicate. 3 0

veniturile şi rezultatele obţinute de acestea. o disciplină înrudită. este procesul de analiză independentă a raportărilor financiare cu scopul exprimării unei opinii referitoare la corectitudine şi respectarea principiilor contabile general acceptate. iar înregistrarea sistematică se realizează prin întocmirea Registrului de Inventar şi a Registrului Cartea Mare. inclusiv solul. Contabilitatea este o componentă a sistemului informaţional economic. disponibilităţile băneşti. posibil chiar în Grecia antică. zăcămintele şi alte bunuri cu potenţial economic. privit prin prisma relaţiilor juridice. 82/1991. 3 0 . OBIECTUL CONTABILITATII Concepţia juridică consideră că obiectul contabilităţii îl formează patrimoniul unui subiect de drept. Acest sistem presupune efectuarea a cel puţin două înregistrări pentru fiecare tranzacţie: debitarea unui cont contabil şi creditarea altuia. putând astfel verifica uşor existenţa erorilor. şi sub aspectul modului de dobândire. precum şi mişcările şi modificările intervenite în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate. Contabilitatea modernă se bazează principiul dublei înregistrări. Auditor. titlurile de valoare. În anumite cazuri se foloseşte şi contabilitatea în partidă simplă.Auditarea. în corelaţie cu obiectele (bunurile. obiectul contabilităţii patrimoniului îl constituie reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile şi imobile. Evaluator. Contabilii cu experienţă pot fi atestaţi de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi drept Contabil Autorizat. Conform Legii contabilităţii nr. Concepţia economică defineşte ca obiect al contabilităţii circuitul capitalului privit sub aspectul destinaţiei lui. bogăţiile naturale. Această formă este cunoscută şi sub numele de contabilitate în partidă dublă. 3. Înregistrerea cronologică a informaţiilor economice se realizează cu ajutorul conturilor contabile. cheltuielile. Lucrările de sinteză care se întocmesc periodic sunt Bilanţul contabil şi Contul de profit şi pierdere. adică drepturi şi obligaţii pecuniare ale unei persoane fizice sau juridice. Înregistrările care se efectuează zilnic constituie Contabilitatea primară. Acest sistem a fost folosit deja în Europa medievală. respectiv capital propriu şi capital străin (atras şi împrumutat). drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice sau juridice (subiecţi de drept). întocmindu-se Registrul-jurnal. Expert Contabil sau Cenzor independent. Practicanţii contabilităţii se numesc contabili. având ca modalitate de exprimare şi evaluare etalonul bănesc. Suma tuturor debitărilor trebuie să fie întotdeauna egală cu suma tuturor creditărilor. respectiv capital fix şi capital circulant. Evidenţa cronologică şi sistematică a informaţiilor economice se face pe baza documentelor justificative. Verificarea corelaţiilor se realizează cu ajutorul Balanţei de verificare. valorile) corespunzătoare.

să aibe o imagine atât structurală cât şi de ansamblu asupra organizaţiilor ceea ce le permite să realizeze legături si conexiuni între compartimentele unei entităţi. teorii. exprimabile în bani. iar pe de altă parte un ansamblu de proceduri şi tratamente de prelucrare. Aceasta este în prezent concepţia şcolii ieşene de contabilitate. Toate acestea înglobează de o parte un sistem de teorii foarte generale profund conceptualizate pe care se fundamentează regulile de cunoaştere şi evaluare a evenimentelor şi tranzacţiilor . Prin limbajul şi sistemul propriu de concepte .În lucrarea „Bazele contabilităţii” din 1980. tranzacţii au o reprezentatre cantitativă . dintr-un perimetru de mică sau mare întindere (regie autonomă. Teoria economică defineşte contabilitatea ca domeniu şi instrument de cunoaştere a realităţilor economice sub forma valorilor de întrebuinţare (utilităţilor) şi surselor de provenienţă a acestora( resurselor ). procese. proceduri şi tratamente. devenind astfel un veritabil incubator al promovării şi dezvoltarii afacerilor În decursul istoriei sale contabilitatea a adunat o zestre importantă de idei. Sub aspectul doctrinar contabilitatea este considerată un concept plurivalent cu valenţe istorice şi semnificaţii practice. prin evaluarea acţiunii anterioare în funcţie de care se iau decizii ce privesc viitorul . Evoluţia acestora a fost însoţită în plan conceptual de numeroase controverse cu privire la utilitatea sa în cadrul mecanismelor de cunoaştere şi gestiune a resurselor şi utilităţilor. prelucrarea. profesorul D. standarde şi nu în ultimul rând concepţii cu privire la obiectul său de studiu. social şi cultural în care s-a dezvoltat. activităţi. instituţie publică. Literatura de specialitate delimitează abordări ale conceptelor privind obiectul de cercetare şi sfera de cuprindere a contabilităţii. Desigur evaluarea monetară presupune în unele situaţii utilizarea şi a etalonului natural sau muncă deoarece unele bunuri. analiză şi stocare a informaţiilor necesare luării deciziilor. stocarea şi analiza informaţiilor în vederea luării deciziilor. inteligibile. teze. însă acestea au un rol complementar fiind utilizat în special pentrugestiunea fizică a bogăţiei. societate comercială. contabilitatea este disciplina care poate furniza informaţii financiare permanente . credibile şi comparabile despre orice entitate şi structuri componente ale acesteia. relevante.) precum şi raporturile economico-juridice în care unitatea patrimonială este parte şi care generează decontări băneşti. constituind un sistem de informare care asigură culegerea. Contabilitatea este considerată pe bună dreptate componenta cea mai importantă a sistemului informaţional economic deoarece cele mai multe decizii sunt luate pe baza informaţiilor obţinute cu ajutorul acesteia . datorită faptului că informaţiile noi se construiesc pe suportul celor existente utilizând proceduri specifice contabilităţii . transmiterea. principii. calculele contabilităţii reflectă deodată mişcarea şi transformarea mijloacelor precum şi resursele în ordinea lor de formare şi după destinaţia lor în procesul de reproducţie. Cele mai reprezentative concepţii sunt : 3 0 . societate bancară etc. fiecare purtând amprenta mediului economic. Asfel se crează premizele pentru manageri şi utilizatorii externi. Rusu defineşte obiectul contabilităţii ca fiind ansamblul mişcărilor de valori.

respectiv obligaţiile legate de acestea. destinaţiei şi al modului în care se alocă resursele denumit capital fizic. 3 0 . denumit capitol financiar.patrimoniu economic . Conform acestei concepţii obiectul de studiu al contabilităţii este reprezentată de circuitul capitolului sub două aspecte : . .concepţia economică . . Procedeul specific contabilităţii de prezentare a patrimoniului întreprinderii este bilanţul. cuprinzând totalitatea drepturilor şi obligaţiilor conexe bunurilor ce aparţin de drept unei persoane. . Aceasta înseamnă că se includ în sfera contabilităţii numai bunurile şi valorile asupra cărora întreprinderea exercită un drept de proprietate sau de creanţă .al existenţei concrete. respectiv active financiare care pot fi evaluate în bani .concepţia financiară . adică averea agenţilor economici sub forma drepturilor şi obligaţiilor în corelaţie cu bunurile şi valorile ce aparţin de drept unei persoane fizice sau juridice . care includ în obiectul contabilităţii totalitatea bunurilor care genereză beneficii economice viitoare indiferent dacă asupra acestora se exercită un drept de proprietate sau nu. Conform acesteia constitue obiect al reflectării contabile . sursei sau originii utilităţilor .patrimoniu . În baza acestei concepţii patrimoniul îmbracă două forme : .al apartenenţei. Conceptul financiar exprimă banii investiţi sau puterea de cumpărare investită fiind sinonim cu activul net sau capitalul propriu al întreprinderii. .. Conforn conceptului fizic capitolul exprimă capacitatea de producţie a întreprinderii ( capacitatea de exploatare ). reprezentat prin bunuri tangibile (materiale) şi intangibile . iar ecuaţia juridică a patrimoniului este : bunuri economice = drepturi + datorii Concepţia economică Este susţinută de ţările anglo-saxone aflate sub influenţa dreptului cutumiar. provenienţei.concepţia juridică .patrimoniu juridic . Concepţia juridică Este specifică ţărilor europene aflate sub influenţa dreptului roman.

originii sursei sau resurselor (permanente si temporare ). iar cele ciclice .salarii. Ecuaţia de echilibru conform acestei concepţii este de forma : Capitaluri proprii = Active . respectiv sub aspectul destinaţiei . activele circulante ( stocuri . impozite). creanţe . respectiv distribuţiilor de capitaluri către acţionari. adică activele imobilizate . respectiv capacitateafizică productivă ((conform conceptului fizic) la sfârşitul exerciţiului ( sau perioadei) sunt superioare faţă de începutul exerciţiului după excluderea tuturor contribuţiilor din partea acţionarilor .Se consideră că s-a realizat o menţinere a capitalului dacă activul net (conform conceptului financiar ) . • Concepţia financiară Este o combinaţie a dreptului roman cu cel cutumiar. Resursele permanente cuprind finanţările pe termen lung ( capitaluri proprii . În esenţă presupune evidenţierea resurselor economice în expresie monetară sub aspectul provenienţei. 3 0 . numerar şi echivalente de numerar ). împrumuturi pe termen lung ) iar cele temporare împrumuturile pe termen scurt ( furnizorii . În cadrul acestei concepţii putem avea două ecuaţii şi anume : Resurse economice = Utilităţi durabile + Utilităţi ciclice Resurse economice = Resurse permanente + Resurse temporare Utilităţile durabile cuprind bunuri pe termen lung . al întrebuinţării ca utilităţi (durabile şi ciclice). acordând prioritate prezentării fluxurilor de numerar şi echivalente de numerar cu ajutorul Tabloului fluxurilor de trezorerie. Conform acestei concepţii gruparea şi ordonarea utilităţilor trebuie să se facă în funcţie de criteriul lichidităţii ( capacitatea de a se transforma în bani ) iar resursele în funcţie de criteriul exigibilităţii ( scadenţa sau data la care o datorie trebuie plătită ).Datorii Această concepţie acordă prioritate prezentării rezultatelor operaţiunilor efectuate cu ajutorul contului de profit şi pierderi.

Obligatiile sunt reprezentate de aprovizionarile.informaţiile contabile aferente unei perioade deja încheiate pot fi folosite pentru determinarea tendinţelor de evoluţie a fenomenelor şi proceselor economice viitoare. pentru a dovedi realitatea unor operaţii economice şi a stabili răspunderea patrimonială pentru pagubele produse. In contabilitate bunurile reprezinta activul patrimoniului. utilaje.datele furnizate de contabilitate şi documentele de evidenţă servesc ca mijloc de probă în justiţie. de gospodărire a resurselor.precum si de rezultatele obtinute in urma activitatii firmei. 3 0 .impreuna cu drepturile si obligatiile aferente acestuia.4. Funcţia previzională . FUNCTIILE CONTABILITATII • Funcţia de înregistrare şi prelucrare a datelor constă în consemnarea. Drepturile sunt reprezentate de acordurile aduse de proprietarul unei societati in cadrul acesteia. Patrimoniul din punct de vedere al contabilitati este reprezentat de ansamblul bunurilor aflate in proprietatea entitatii titulare de patrimoniu. a proceselor şi fenomenelor economice ce apar în cadrul unităţilor patrimoniale şi se pot exprima valoric. Funcţia juridică . a situaţiei financiare şi rezultatelor obţinute în scopul fundamentării deciziilor. Contabilitatea are o funcţie de informare internă (pentru conducerea unităţii) şi o funcţie de informare externă (a terţilor). stocuri de materii prime. controlul respectării disciplinei financiare etc. Bunurile reprezinta aspectul fizic-material al patrimoniului(cladiri. potrivit unor principii şi reguli proprii.cumparaturile de la tert sau sume de bani primite de acesta cu titlul de imprumut ce urmeaza a fi platite ulterior. Funcţia de informare constă în furnizarea de informaţii privind structura şi dinamica patrimoniului. • • • • Obiectivul contabilitatii este reprezentat de inregistrarile modificarilor survenite si a marimii la un moment a patrimoniului unei societati.Drepturile si obligatiile se regasesc in contabilitate in sfera conceptului de pasiv al patrimoniului. marfuri sau bani aflati in conturile firmei sau in casierie). Funcţia de control gestionar constă în verificarea cu ajutorul informaţiilor contabile a modului de păstrare şi utilizare a valorilor materiale şi băneşti. mijloace de transport.

modificările în structura de ramură şi teritorială a economiei. Importanţa contabilităţii în economia modernă este evidentă. după o metodologie unică . se organizează pe baza unor norme elaborate de autorităţi. în scopul furnizării informaţiilor necesare elaborării deciziilor economice. şi urmăreşte execuţia de casă a bugetului statului. controlorilor.5. relaţiile financiare şi fluxurile monetare. prestează servicii. execută lucrări. întreprinderile. organelor fiscale. serii matematice. în ansamblu şi pe structură. cultură şi artă etc. contabilitatea instituţiilor publice este organizată la nivelul instituţiilor şi administraţiei publice.PRINCIPALELE FORME DE ORGANIZARE CONTABILE Contabilitatea întreprinderii (firmei) se organizează la nivelul întreprinderilor care produc bunuri. toate însă respectând regulile contabile. şi anume: • • • • contabilitatea financiară presupune urmărirea. gestiunea datoriilor publice şi alte operaţii financiare specifice sectorului neproductiv. persoanele juridice din întreaga lume întocmesc „conturi” şi situaţii financiare pentru a fi prezentate utilizatorilor de informaţii. a situaţiei financiare şi rezultatului exerciţiului. prin intermediul documentelor de sinteză.iar aceasta este contabilitatea. contabilitatea naţională este organizată la nivelul economiei naţionale şi prezintă sintetic activitatea economică a unei naţiuni urmărind evoluţia indicatorilor macroeconomici. bugetului asigurărilor sociale de stat. stabilirea rentabilităţii pe produse. servicii. unităţilor publice autonome persoane juridice din învăţământ. furnizarea de informaţii necesare în procesul decizional. Aşa se face că organisme tot mai simandicoase din Uniunea Europeană şi de pretutindeni se ocupă de organizarea şi funcţionarea contabilităţii ca o componentă fundamentală a afacerilor. bugetelor locale. 6. 3 0 . întocmirea bugetelor pe feluri de activităţi. Are un caracter unitar pentru toţi agenţii economici. contabilitatea internă de gestiune (numită şi managerială) are ca scop urmărirea analitică a gestiunii interne a unităţii. societăţile de orice fel şi mărime. mărimea şi structura avuţiei naţionale. calcularea costurilor de producţie. sănătate. apelându-se la statistică. ORGANISMELE NORMALIZARII CONTABILE Companiile. apărare. Contabilitatea firmei este organizată în dublu circuit. Contabilitatea naţională se obţine pe alte căi decât prelucrarea documentelor justificative. administratorilor. proprietarilor. instituţiile. controlul şi prezentarea fidelă a patrimoniului. lucrări. centralizări de situaţii financiare ale entităţilor juridice şi multe alte proceduri.

I. La toate acestea se adaugă comisii.– Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public. minţi).A. Federaţia Experţilor Contabili (FEE).A. Fundaţia Comitetului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASCF). nr.S. Grupul Consultativ European pentru Raportare Financiară (EFERAG). Comitetul pentru Reglementarea Contabilităţii (ARC). evident.S. evaluarea performanţelor.F.S.A. asociaţii etc. PRINCIPII CONTABILE Principiile contabile conţin un ansamblu de reguli de conduită economică extinzând noţiunea de evaluare de la bunuri şi relaţii financiare la evaluarea potenţialului. inclusiv din afara Europei. 1 cum că "evaluarea posturilor cuprinse în Situaţiile financiare trimestriale şi anuale se efectuează în conformitate cu anumite principii infailibile" dă valoare şi sens contabilităţii ca sistem şi model economic de conducere financiară a fiecărei persoane juridice. în continuare. mai ales că. ne vom mai întâlni cu ele: • • • • • • • • • Corpul Experţilor contabili şi Contabililor autorizaţi din România (CECCAR). 7. – Standardele Internaţionale de Raportare financiară. evaluarea perspectivelor etc. – Standardele Internaţionale de Contabilitate. 3 0 . zonale şi internaţionale. iar în această carte nu ne-am propus şi „alfabetizarea”. astfel încât se poate spune că soarta contabilităţii se află în cele mai bune mâini (şi. – Standardele Internaţionale de Audit.. Consiliul pentru Interpretarea Standardelor Contabile (SEC). Federaţia internaţională a Contabililor (IFAC).R. şi numai în această accepţiune lărgită prevederea din I. consilii. I. dar ele fac parte din alfabetul contabil. În afara lor mai sunt încă multe altele.A.S.S.S. Instrumente de lucru uzuale: • • • • I. Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB).P.Poate că nu este lipsit de importanţă să amintim câteva din organismele specializate. Consiliul pentru Raportare Financiară (FRC). I.

pentru ca utilizatorii să poată aprecia: dacă noua politică contabilă a fost aleasă în mod adecvat. trebuie să fie efectuate în acord cu principiile statuate ale contabilităţii. În mod special aceasta presupune a se avea în vedere următoarele aspecte: a) se vor lua în considerare numai profiturile (veniturile. Principiul independenţei exerciţiului. conform căruia este obligatorie continuitatea aplicării aceloraşi reguli şi norme privind evaluarea. dar. de un standard contabil sau au ca rezultat informaţii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunile întreprinderii. 3. dar şi dimensionarea elementelor pe care fiecare dintre acestea le urmăresc zi de zi şi le sintetizează periodic. Principiul permanenţei metodelor. ţinând cont de deprecierile. c) se va ţine seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor. astăzi. 3 0 . 2. În cazul în care situaţiile financiare nu sunt întocmite pe baza principiului continuităţii. Principiul prudenţei.finantarile) recunoscute până la data încheierii exerciţiului financiar. riscurile şi pierderile posibile generate de desfăşurarea activităţii exerciţiului curent sau anterior. chiar dacă rezultatul exerciţiului financiar este profit sau pierdere. Valoarea oricărui element trebuie să fie determinată pe baza principiului prudenţei. scadenţelor. Principiul continuităţii activităţii. care sunt de fapt "porunci economice" 1. aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative. b) se va ţine seama de toate obligaţiile previzibile şi de pierderile potenţiale care au luat naştere în cursul exerciţiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exerciţiu anterior. pentru că orice instituţie „moartă” poate fi ţinută în viaţă prin finanţări hemoragice. obligaţiilor şi. 4. Se vor lua în considerare toate veniturile şi cheltuielile corespunzătoare exerciţiului financiar pentru care se face raportarea. chiar dacă asemenea obligaţii sau pierderi apar între data încheierii exerciţiului şi data întocmirii bilanţului. Modificările politicii contabile sunt permise doar dacă sunt cerute de lege. înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor patrimoniale şi a rezultatelor. fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau fără reducerea semnificativă a acesteia. Acesta presupune că persoana juridică îşi continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil. Este foarte importantă menţionarea în notele explicative a oricăror modificări ale politicilor contabile. Continuitatea sau încetarea activităţii trebuiesc înţelese în sens financiar. cheltuielilor. Se înţelege deci că potrivit acestui principiu nu este admisă supraevaluarea elementelor de activ şi a veniturilor. respectiv subevaluarea elementelor de pasiv şi a cheltuielilor. „Independenţa” se asigură prin respectarea tehnicilor „delimitării în timp” a evenimentelor. nimeni nu-şi mai propune aşa ceva. evaluarea posturilor cuprinse în situaţiile financiare şi care provin din conturile contabile curente. implicit. angajamentelor. fără a se ţine seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăţilor (contabilitatea de angajament). asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.În consecinţă. veniturilor. efectul modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei şi tendinţa reală a rezultatelor societăţii. Dacă administratorii entităţii au luat cunoştinţă de unele elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea instituţiei (întreprinderii) de a-şi continua activitatea. această informaţie trebuie prezentată împreună cu explicaţiile privind modul de întocmire a raportării financiare respective şi motivele ce au stat la baza deciziei conform căreia persoana juridică nu îşi mai poate continua activitatea.

prelucrarea şi sistematizarea informaţiilor o face contabilitatea după toate regulile sale specifice. Orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare. „bilanţ de deschidere”) în loc să respecte procedurile contabile care cer „scormonirea” erorii pentru a afla şi efectele sale colaterale. soluţii alternative. la valoarea contabilă netă). bazele. convenţiile. cu excepţia compensărilor între active şi pasive admise de Standardele Internaţionale de Contabilitate (este vorba de aşa numitele „conturi rectificative”. Atenţie la acest principiu întrucât „oamenii cu experienţă” au tendinţa de a regla sau reporta erorile dintr-un bilanţ în altul („bilanţ de închidere”. 8. principiul „accrual” fiind o extindere a regulii „contabilităţii de angajament”. Principiul contabilităţii pe baza "Accrual". Ele încorporează principiile. Principiul pragului de semnificaţie. respectiv pasivele. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv. Principiul intangibilităţii. 7. conform căruia tranzacţiile şi evenimentele sunt înregistrate în conturi atunci când apar şi nu când sumele sunt plătite sau încasate. mai departe.S. calcule opţionale etc. Ele trebuie înregistrate în anul financiar la care se referă. 6. cum ar fi: 3 0 .A.S. Informaţiile prezentate în situaţiile financiare trebuie să reflecte realitatea economică a evenimentelor şi tranzacţiilor. 8. nefiind necesară prezentarea lor separată. POLITICI CONTABILE Politicile contabile definesc. o concepţie contabilă pentru fiecare întreprindere sau instituţie publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare. Odată stabilită corect valoarea. de evoluţia previzibilă a pieţei. şi interpretările Comitetului Permanent pentru Interpretări oferă diverse metode de rezolvare a unei anumite probleme.A. care aduc activele şi. pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. 8. de consecinţele pe care le are această evaluare. Principiul necompensării. 9. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeaşi natură sau cu funcţii similare trebuie însumate. nu numai forma lor juridică. deci. În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziţii din bilanţ se va determina separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv. respectiv veniturile cu cheltuielile. Bilanţul de deschidere al unui exerciţiu trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere a exerciţiului precedent. 10.5. Aşa constatăm că mai apar şi alte principii şi reguli. regulile şi practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităţilor a contabilităţii acestora. Prin politica contabilă trebuie să se clarifice ferm varianta de operare constantă pentru fiecare tip de eveniment în parte. indiferent de conţinutul său economic. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului. pornindu-se de la faptul că I. cu excepţia corecţiilor impuse de aplicarea l. Valorile elementelor ce reprezintă active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive.

Politicile contabile încorporează: • • • • • principiile. specific şi a unei interpretări a Comitetului Permanent pentru Interpretări. nr.A. „Aceste proceduri trebuie elaborate având în vedere specificul activităţii. 22 din I. tehnic şi comercial. sunt prudente. singurul care permite alegerea alternativelor. 1 . Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât să se asigure furnizarea. adică nepărtinitoare. pornind de la întocmirea documentelor justificative până la finalizarea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale”.• • • „raţionamentul profesional". şi Regulamentului Financiar al Uniunii Europene.S.S. principiul continuităţii activităţii. „pragul de semnificaţie" conform căruia o informaţie .A. dar şi celelalte principii. conducerea trebuie să folosească raţionamentul profesional . a unor informaţii care să fie: (a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor (b) credibile în sensul că: • • • • • reprezintă fidel rezultatele şi poziţia financiară a persoanei juridice.S. În absenţa unui I. „judecata de valoare" este baza soluţiilor contabile. practicile proprii. „este necesară elaborarea unui set (manual) de proceduri de către conducerea fiecărei persoane juridice pentru toate operaţiunile derulate. specifice fiecărei instituţii publice.A. 3 0 . bazele de calcul. cunoscători ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de persoana juridică. care să ofere cele mai utile informaţii utilizatorilor. regulile de evaluare. care guvernează funcţionarea contabilităţii.este tratată sau nu ca semnificativă în funcţie de interesul urmărit (spre exemplu dacă ea reprezintă sub 5% din portofoliul problemei nu ne interesează evident). şi îndeosebi: contabilitatea de angajamente. metodele şi procedurile. prin situaţiile financiare. finanţatorilor. de către specialişti în domeniul economic. reflectă substanţa economică a evenimentelor şi tranzacţiilor şi nu doar forma lor juridică. În exercitarea acestui raţionament profesional conducerea ia în considerare: a)cerinţele şi recomandările din Standardele Internaţionale de Contabilitate care se referă la aspecte similare şi conexe.la dezvoltarea unei politici contabile.zice art.” La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate conceptele de bază ale contabilităţii. sunt neutre. sunt complete sub toate aspectele semnificative. controlorilor şi tuturor celor care citesc situaţiile financiare. Conform I.

STANDARDE CONTABILE Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul IFRS provenit de la denumirea în limba engleză International Financial Reporting Standards) reprezintă un set de standarde contabile.numai pentru viitor. Schimbarea politicilor contabile se poate face: • • Retrospectiv . Soluţia alternativă permisă: ajustarea situaţiilor economice curente. Prospectiv . venituri şi cheltuieli prevăzute în Cadrul general I. În prezent. efectul modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei şi tendinţa reală a rezultatelor activităţii persoanei juridice. b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii ce nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative.A. Este foarte importantă menţionarea în notele explicative a oricăror modificări ale politicilor contabile. Tratamentele contabile necesare la modificarea politicilor contabile: • • Soluţia de bază: imputarea efectelor schimbării asupra capitalurilor („Rezultatului reportat"). Multe dintre standardele care fac parte din IFRS sunt cunoscute sub vechea denumire de Standarde Internaţionale de Contabilitate (IAS).C. criteriile de recunoaştere şi evaluare pentru active. pentru bunurile şi evenimentele existente şi în derulare. ele sunt emise de International Accounting Standards Board (IASB). c)pronunţările altor organisme de stabilire a aplicării Standardelor şi practicile acceptate în sector numai în măsura în care acestea sunt consecvente . Nu sunt considerate modificări ale politicilor contabile: a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii care diferă ca fond de evenimentele sau tranzacţiile produse anterior.deci şi asupra evenimentelor anterioare. Odată stabilită configuraţia politicii contabile. 9.. 3 0 .S. obligaţii. Modificarea politicilor contabile aduce după sine şi actualizarea "manualului de proceduri" care trebuie să conţină acea concepţie contabilă care este în funcţiune şi pe „şenalul” căreia se realizează contabilitatea curentă. modificarea acesteia este permisă doar dacă unele din criteriile sale de fundamentare sunt modificate de lege sau au ca rezultat informaţii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunile persoanei juridice.b)definiţiile. pentru ca utilizatorii să poată aprecia dacă noua politică contabilă a fost aleasă în mod adecvat.

cele deja existente sunt în continuare în vigoare până la înlocuirea sau modificarea lor prin emiterea de noi standarde IFRS. IASB a adoptat toate standardele IAS. Aproximativ 100 de state impun sau permit utilizarea IFRS sau au o politică de convergenţă spre acestea. Noile standarde poartă însă denumirea de IFRS. Întrucât standardele IFRS fac în prezent parte din legislaţia europeană. Două secţiuni din standardul IAS 39: Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare nu au fost aprobate de ARC şi. Deşi în prezent nu se mai emit standarde IAS. Hong Kong. standardele IFRS aplicate în UE sunt diferite de cele emise de IASB. prima publicare a standardelor a fost inclusă în PB L 261. Comisia Valorilor Mobiliare şi Burselor din Statele Unite (SEC) impune în prezent tuturor companiilor străine cotate la burse din SUA să pregătească situaţii financiare fie în conformitate cu US GAAP. FASB şi IASB au semnat un Memorandum de Înţelegere care conţine un program al aspectelor asupra cărora celor două organisme intenţionează să obţină convergenţa până în 2008. Connecticut. Uniunea Europeană Toate societăţile comerciale cotate din UE sunt obligate în prezent să întocmească situaţii financiare consolidate în conformitate cu IFRS. în această privinţă. Pentru a fi aprobate pentru utilizarea în UE. care este format din reprezentanţi ai guvernelor statelor membre şi este consiliat de un grup de experţi denumit Grupul Consultativ European pentru Raportarea Financiară (EFRAG). Singapore şi Pakistan. IASB colaborează cu UE pentru a găsi o cale acceptabilă pentru eliminarea acestei anomalii.IAS au fost emise între 1973 şi 2001 de către consiliul International Accounting Standards Committee (IASC). Africa de Sud. Australia. standardele trebuie să fie avizate de către Comitetul de Reglementare Contabilă (ARC). toate standardele aprobate şi modificările lor aprobate ulterior trebuie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În aprilie 2001. fie în conformitate cu standardele lor contabile locale. Rusia. Pentru situaţia la zi. însoţite de o notă care să reconcilieze standardele locale cu US GAAP. În februarie 2006. Convergenţa cu US GAAP În cadrul unei reuniuni desfăşurate în 2002 la Norwalk. În prezent. Pe 13 octombrie 2003. ulterior continuând dezvoltarea lor. SEC a propus modificarea acestei reguli în sensul eliminării obligaţiei de a efectua o reconciliere cu 3 0 . Modificările standardelor IAS şi IFRS publicate în trecut pot fi monitorizate folosind pagina de web a Direcţiei Piaţa Internă a Uniunii Europene privind implementarea IAS în Uniunea Europeană. IFRS sunt folosite în multe state ale lumii inclusiv în statele membre ale Uniunii Europene (UE). vedeţi şi lista statelor care au adoptat IFRS de pe situl IAS PLUS. Această obligaţie generează costuri semnificative pentru companiile cotate în acelaşi timp în SUA şi în alte ţări. IASB şi Financial Accounting Standards Board din Statele Unite ale Americii (FASB) au convenit să îşi armonizeze agendele şi să coopereze în vederea reducerii diferenţelor dintre IFRS şi Principiile Contabile General Acceptate din SUA (US GAAP).

evaluarea. patrimoniul aflat în administrare. precum şi pentru întocmirea contului general anual de execuţie a bugetului de stat. 500/2002. economice şi băneşti pentru că. cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali.dar trebuie avut în vedere că există standarde. pentru bănci. ca activitate specializată în măsurarea. precum şi pentru întocmirea contului general anual de execuţie a bugetului de stat.” 2. precizează: 1. 11) contabilitatea nu trebuie confundată sau redusă la întocmirea şi clasarea de documente sau alte înscrisuri. . atât pentru cerinţele interne ale acestora. Administraţia 3 0 . transparenţă în utilizarea resurselor şi a fondurilor comunitare. instituţii financiare. precum şi a conturilor anuale de execuţie a bugetelor locale. este poate cel mai clar exprimat prin Legea contabilităţii nr. aşa cum s-a văzut mai înainte. în continuare. libera circulaţie a bunurilor şi a banilor. a fondurilor speciale.„Contabilitatea instituţiilor publice asigură informaţii ordonatorilor de credite cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli. creditorii financiari şi comerciali. a fondurilor speciale. precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor fizice şi juridice trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică. prelucrarea. întărirea capacităţii de rezilienţă financiară într-o economie concurenţială şi plină de obstacole. şi implicit particularităţi. la art. instituţiile publice şi alţi utilizatori. Companiile bazate în SUA vor fi în continuare obligate să raporteze în conformitate cu US GAAP. instituţii publice reprezintă denumirea generică ce include Parlamentul. art. pentru firme-corporaţii. ci conturarea şi respectarea unor concepţii şi politici care să asigure conducerea financiară a întreprinderilor şi instituţiilor. clienţii. pe exemplul instituţiilor publice. precum şi a conturilor anuale de execuţie ale bugetelor locale. Notă: Acest capitol îl vom trata. FUNCTIONAREA CONTABILITATII Obiectul contabilităţii. a contului anual de execuţie a bugetului de asigurări sociale de stat. publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară. a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat. 82 / 1991. gestiunea şi controlul activelor. dat fiind că este mai accesibilă . 2. patrimoniul aflat în administrare. datoriilor şi capitalurilor proprii. într-o manieră care să corespundă exigenţelor actuale: integrarea europeană. 82/1991 (republicată în 2004) care.” Organizarea contabilă şi asigurarea funcţionării ei corespunzător pretenţiilor europene este totuşi atributul fiecărei persoane juridice deţinătoare şi administrator de patrimoniu.US GAAP pentru companiile străine care îşi pregătesc situaţiile financiare în conformitate cu IFRS. -„Contabilitatea. cunoaşterea. republicată 2004. 10. în principiu începând din 2009. În sensul prevederilor Legii finanţelor publice nr. Reguli generale Contabilitatea instituţiilor publice asigură informaţii ordonatorilor de credite cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli. iniţiatoare şi decizionară de acte comerciale. performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie. spune Legea (Legea nr. asigurări.

b) contabilitatea trezoreriei statului.2004. (a). noi sperăm că până la urmă se va intra pe făgaşul normal. c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor. tranzacţiile şi evenimentele sunt recunoscute atunci când apar şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul acestora sunt încasate sau plătite. care să reflecte evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale. 74 din Legea Finanţelor publice nr. în articolul final.Prezidenţială. ale autorităţii publice. care formulează pct. „contabilitatea de angajament” ca principiu fundamental de organizare şi de politică contabilă se anulează. „Contabilitatea publică cuprinde”: a) contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare.2 al. 25 – 26 din IAS 1: „Întreprinderile/instituţia trebuie să îşi întocmească situaţiile „În baza financiare folosind contabilitatea de angajament”. 82/1991. G. „în genunchi”. Argumentul îl găsim chiar în Ordonanţa amintită care.1. ca ţinte ferme ale ansamblului bugetar naţional. („Contabilitatea publică”) al Legii nr. cu sistemul european de conturi şi cu Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii europene. instituţiile publice autonome.nr.” Instituţiile publice au obligaţia să conducă contabilitatea în partidă dublă cu ajutorul conturilor prevăzute în planul contabil general. 2.1. Nr. introdus prin O. Prin intermediul acestor conturi instituţiile publice trebuie sa înregistreze operaţiunile economico-financiare în momentul generării drepturilor de creanţă sau de obligaţii (principiul accrual). Acestea sunt regulile. nr. Notă: Pentru clarificare iată ce spune art. Potrivit prevederilor art. al. a unei creanţe sau unei obligaţii. În felul acesta „contabilitatea financiară” se conduce după cerinţele comune relaţiilor patrimoniale ale oricărei persoane juridice. 70/14. 11 din Legea contabilităţii nr. chiar dacă O. 70/13. care trebuie să reflecte încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar. 82/1991. în felul următor: „a) contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare care trebuie să reflecte generarea şi încasarea veniturilor. Remarcă: Această ordonanţă nu modifică prevederea art. S-a tot vorbit de intrarea in Europa „în marş”. aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice şi care este armonizat cu standardele internaţionale de contabilitate. iar dezvoltare ei se asigură prin „contabilitatea internă de gestiune”. respectiv la momentul creării. încurcă deocamdată lucrurile. G. menţionează că noul art.2004 şi practica însăşi.2007. contabilităţii de angajamente. indiferent de modul lor de finanţare. Sistemul "accrual" înregistrează fluxurile pe baza drepturilor constatate. ministerele. dar nu şi de cea „târâş-grăbiş 3 0 . 70/13 august 2004. aceasta este ordinea contabilă şi. G. d) contabilitatea destinată analizării costului diverselor programe aprobate. punctele „c” şi „d” (venituri „constatate” şi cheltuieli „angajate”) vor intra totuşi în vigoare de la 01. Prin această schimbare de nuanţă a O. precum şi instituţiile din subordine a acestora. transformării sau dispariţiei/anulării unei valori economice. apariţia plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar”. revenind la ceea ce ştiu ai noştri mai bine: „venituri încasate” şi „cheltuieli plătite”. celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice.01. în conformitate cu cerinţele.08.08. 500/2002. „pe burtă”. cu tot cortegiul său de consecinţe. precum şi excedentul sau deficitul patrimonial.

nu poate funcţiona decât împreună cu propria contabilitate. 34. trebuie să avem în vedere toate formele lor de manifestare. pot fi: regii autonome. ≅ institute. organizează şi conduc contabilitatea drepturilor constatate şi a veniturilor încasate. guvern. după caz.≅ cămine. care se leagă direct de la bugetul de naţional aprobat la rândul lui. Subliniind importanţa lucrurilor. tehnică de calcul şi necesită o specializare destul de rig. asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie. instituţiile şi serviciile publice de subordonare locală. cu multe implicaţii. 1. în subordinea administraţiei publice. oameni. de Parlamentul ţării.2004). al. etc. organizarea şi asigurarea funcţionării acitivităţii de contabilitate este o chestiune de management. şcoli. ≅ totul: secţie≅ administraţii (ex. G. Nr. 82/1991 (actualizată prin O. SNCF. care au personalitate juridică şi ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite. (2): „Instituţiile publice cu personalitate≅ aprobat”.: administraţie financiară). 2: „Instituţiile publice. parlament.08. altele mici şi chiar unicate. regii. utilitate publică adică organizaţii nestatale. ≅ organizatorică. G. ca formă -organe ale administraţiei publice. precum şi a angajamentelor şi a plăţilor efectuate. încât ai impresia că sub această căciulă intră ≅ agenţii guvernamentale. de poliţie).: pentru culte). (2): „Unităţile≅ până când toată lumea va înţelege: administrativ – teritoriale. potrivit bugetului aprobat In interiorul persoanei juridice. Cu atât mai fermă este constatarea în cazul acelor instituţii care gestionează banul public. adică serviciul înfăptuit de o unitate statală şi care. entităţile componente ale serviciului public. a simţit nevoia să se repete punctual. 32. poartă o gamă foarte numeroasă de denumiri. ordinea şi disciplina fiind cerinţe ale legii. etc. (b) organizaţii care prestează serviciul public. Tocmai de aceea. 3 0 . al. societăţi. respectiv contabilitatea financiară şi. ministere. Aşa bunăoară trebuie să distingem: (a) autorităţi: preşedinţie. unele sunt normale ca mărime. 70/13. 4)”. care angajează fonduri. precizează expres încă de la art. organizează şi conduc contabilitatea drepturilor constatate şi a veniturilor încasate. (c) servicii de instituţii publice. potrivit bugetului art. juridică.Când vorbim generic de instituţie publică în calitatea ei de persoană juridică organizatoare a contabilităţii şi titulară la Finanţele publice drept depunătoare de bilanţ (situaţie financiară). astfel că obiectul contabilităţii întâlneşte şi el cele mai diverse forme de cuprindere şi manifestare. ca o cerinţă obiectivă a gestiunii financiare. dar şi ale propriului statut. În această diversitate. în ansamblul mecanismului său funcţional. O. Nr. finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat. ≅ (ex. La rândul lor. spitale. Organizarea contabilităţii Orice entitate persoană juridică. al. ≅ secretariate (ex.≅ oficii (de şomaj). contabilitatea de gestiune (în partidă dublă – art. art. 70/13 august 2004 care modifică Legea contabilităţii. Legea contabilităţii nr. grădiniţe. ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite. precum şi a angajamentelor şi a plăţilor efectuate.

în condiţiile legii. pot încheia contracte de prestări de servicii. birou. 1. al (1) că: „răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine administratorului. din cadrul ministerelor. pe baza propunerii ordonatorului de credite ale instituţiei respective.Tocmai de aceea Legea contabilităţii nr. cu societăţi comerciale de expertiză contabilă sau cu persoane fizice autorizate. precum şi valorificarea rezultatelor acesteia. Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii şi de alte persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de expert contabil. Şeful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupă funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil şi care răspunde de activitatea de încasare a veniturilor şi de plată a cheltuielilor sau. orăşeneşti şi comunale. persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii trebuie să asigure. compartiment). a contabilului şef sau a altei persoane împuternicită să îndeplinească această funcţie. orăşeneşti şi comunale se numesc cu avizul conducătorului financiarcontabil al consiliului local respectiv. potrivit legii. 500/2002. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare şi răspund. 82/1991 (actualizată 2004) prevede la art. condiţiile necesare pentru întocmirea documentelor justificative privind operaţiunile economice. Încheierea contractelor se face cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii. depunerea la termen a 3 0 . se face cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. de regulă. ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective”. pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale. în care este organizată execuţia bugetară (serviciu. în condiţiile legii. compartimentul financiarcontabil reprezintă o structură organizatorică în cadrul instituţiei publice. Numirea directorului economic. În acest scop. organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv. municipale. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu această destinaţie. Directorii economici. organizarea şi conducerea corectă şi la zi a contabilităţii. după caz. împreună cu personalul din subordine. celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi alte autorităţi publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite. ale sectoarelor municipiului Bucureşti. se numesc cu avizul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti. potrivit legii. respectiv contabil autorizat. de organizarea şi conducerea contabilităţii. conduse de către directorul economic (financiar). contabilul şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. În sensul prevederilor Legii finanţelor publice nr. în compartimente distincte. una dintre persoanele care îndeplineşte aceste atribuţii în cadrul unei instituţii publice care nu are în structura sa un compartiment financiar-contabil sau persoana care îndeplineşte aceste atribuţii pe bază de contract. ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Conducătorii compartimentelor financiar-contabile din cadrul instituţiilor publice finanţate din bugetele consiliilor locale municipale. conform legii. care răspund potrivit legii. contabilii şefi şi alte persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie din cadrul instituţiilor subordonate ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale se numesc cu avizul conducătorului compartimentului financiar-contabil din cadrul ministerului sau organului central respectiv. Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au personal încadrat cu contract individual de muncă. Persoanele juridice organizează şi realizează contabilitatea. Conducătorii compartimentelor financiarcontabile din cadrul consiliilor locale. respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare.

cu numeroase particularităţi de conţinut şi restricţii de completare şi circulaţie: unele se întocmesc în unitate.acestora la organele în drept. comunicat de BNR. c) Documente de sinteză şi raportare contabilă şi financiar-fiscală. Conversia dintre EURO şi moneda naţională se efectuează la cursul de schimb lunar al EURO. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională. 2004 precum şi a celorlalte prevederi legale privind întocmirea şi utilizarea formularelor comune şi a celor cu regim special necesare în activitatea financiară şi contabilă. devenind astfel document justificativ. (1) din Legea contabilităţii nr. Reflectarea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor privind primirea şi utilizarea contribuţiei financiare nerambursabile a Comunităţii Europene se face în lei şi în EURO. cu orice titlu. vizat şi aprobat precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate. La rândul lor documentele justificative pot fi: . numerar şi alte drepturi şi obligaţii. deci prin cumularea şi centralizarea datelor consemnate iniţial în 3 0 . Deţinerea. altele de execuţie şi justificare etc.documentele centralizatoare obţinute prin sortarea documentelor primare pe operaţii. organizarea contabilităţii de gestiune adaptate la specificul persoanei juridice. creanţe şi datorii în valută) se reevaluează la cursul comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare. elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate. fără să fie înregistrate în contabilitate. Aceste documente. În ansamblul lui.. sunt interzise. calculat pe baza cursului de schimb valabil în penultima zi lucrătoare a lunii precedente lunii pentru care se stabileşte cursul valutar. după caz. precum şi efectuarea de operaţiuni economice. exprimarea în etalon monetar a mărimii operaţiilor economice şi financiare. b) Documente de evidenţă şi prelucrare contabilă. 6 alin. în funcţie de "tratarea" şi complexitatea lor. unele înscrisuri au caracter de dispoziţie.70 din 13 aug. cât şi în valută. . reţinând totuşi existenţa în practica curentă a trei mari categorii şi anume: • • • a) Documente justificative prin intermediul cărora se atestă efectuarea ca atare a operaţiilor economice şi care formează de fapt masa covârşitoare a acestora. potrivit reglementărilor elaborate în acest sens. Potrivit prevederilor art. sistemul documentelor contabile este foarte complex. pe care îl "fotografiază" pe o machetă specifică fiecărui gen de operaţii. 82/1991. Documente şi registre contabile 1. care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează deopotrivă răspunderea persoanelor care le-au întocmit. Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei precedente. La data întocmirii situaţiilor financiare.G. păstrarea documentelor justificative. Moneda şi cursul de înregistrare Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. de bunuri materiale. orice operaţiune economică efectuată se consemnează întrun document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate. titluri de valoare.documente primare întocmite la locul şi în momentul desfăşurării evenimentului patrimonial. altele vin sau pleacă spre exterior.nr. a registrelor şi situaţiilor financiare. reactualizată prin O.

82/1991 (republicată 2004): „registrele de contabilitate obligatorii sunt: registrul-jurnal. cu contabilitate proprie.semnătura de autorizare prin control a legalităţi operaţiilor prevăzute. câteva constatări sunt demne de semnalat în vederea atestării sistemului documentelor primare: a) Investigarea "codului" pachetului documentelor. apriori. Registrul-jurnal se întocmeşte de fiecare instituţie şi de fiecare subunitate a acesteia. spre a facilita prelucrarea lor contabilă ulterioară. Sintetizând lucrurile. Conform art. operaţiunile patrimoniale prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau intrare a acestora în unitate. identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate. În condiţiile conducerii contabilităţii cu ajutorul tehnicii de calcul fiecare operaţiune se va înregistra în mod cronologic.semnătura persoanelor implicate în efectuarea operaţiilor. a documentelor în care se reflectă mişcarea elementelor de activ şi de pasiv (şi implicit formula contabilă de poziţionare corespunzătoare).documentele primare. Acestea se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia lor şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită. după caz. după data de întocmire sau de intrare a documentelor. 3 0 . chitanţă. ca şi "vizualizarea" unora din componentele lui. registrul inventar şi registrul cartea mare. clasării şi sistematizării lor de aşa manieră încât să faciliteze accesul retroactiv şi controlul situaţiei desfăşurate. b) Anumite documente mai pot cuprinde şi alte elemente ce-i îmbogăţesc conţinutul sau îi uşurează prelucrarea. Registrul-jurnal poate îmbrăca forma unui registru-jurnal general şi. denumirea unităţii (gestiunii) care a întocmit documentul. b) Pentru toate categoriile de documente există obligativitatea păstrării (arhivării) acestora. aprobarea şi confirmarea datelor înscrise în documente. etc. a unor registre-jurnal auxiliare.” a) Registrul . cu indicarea elementelor cantitative şi calitative. totalul lunar al fiecăruia se trece în registrul-jurnal general (care devine un registru centralizator de control).numărul de ordine al documentului.). eventual. că este cunoscut. prin intermediul „formulei contabile”.felul operaţiei. „Prelucrarea” contabilă a documentelor se face prin intermediul „registrelor” şi numai în urma acestor operaţii ele devin documente justificative. pentru documentele bancare şi de casă). ne conduce la concluzia că orice document trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente: . respectând cu stricteţe procedeele specifice metodei contabilităţii – iar toate acestea ţin de alfabetul ştiinţei care se presupune. . pe principiul „dublei înregistrări”. fără ştersături şi spaţii libere. c) Se reţine de asemenea obligaţia respectării cu stricteţe a metodologiei de întocmire şi circulaţie a documentelor primare şi introducerea lor în procesul de prelucrare contabilă după reguli şi folosind procedeele cele mai potrivite specificităţii organizatorice şi pretenţiile manageriale ale fiecărui agent economic. 3. . Documentele primare se transpun în „conturi”. .valoarea în monedă (scrisă în cifre şi în litere.denumirea documentului (factură. 19 şi 20 din Legea contabilităţii nr. dar cele mai sus menţionate rămân indispensabile. 2. la orice moment dorit. bon. În cazul în care se folosesc jurnale auxiliare. .jurnal este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează în mod cronologic.data şi locul întocmirii. în orice moment. . prin înregistrarea cronologică. . zilnic sau lunar. în limita unor termene stabilite prin lege.

acestea se barează.inventar se întocmeşte la înfiinţarea instituţiei. direct sau prin regrupare pe conturi corespondente. de piaţă în scopul redimensionării provizioanelor (creşterii – descreşterii). Atentie la conţinut: registrul inventar nu ţine locul documentelor de inventariere. creanţelor. precum şi de fiecare subunitate a acesteia. operaţiile diverse. cu contabilitate proprie. stabilindu-se situaţia fiecărui cont. privind acelaşi loc de activitate. ci compară valorile stocurilor. fără ştersături şi spaţii libere. trezoreria. Registrele de contabilitate prevăzute se numerotează înainte sau pe măsura întocmirii lor. Registrul-jurnal şi registrulinventar se numerotează şi se şnuruiesc înainte de depunere la organele fiscale teritoriale pentru parafare şi înregistrare. pentru toate conturile sintetice. Registrele de contabilitate pot fi prezentate sub formă de registru sau foi volante şi listări informatice legate sub formă de registru. după caz. iar paginile vor fi numerotate pe măsura editării lor. cu ocazia încetării activităţii. inventariate potrivit normelor legale. Operaţiile de aceeaşi natură. pe baza datelor cuprinse în listele de inventariere şi în procesele verbale de inventariere. Periodic. Registrul-jurnal şi registrul-inventar se numerotează şi se şnuruiesc înainte de depunere la organele fiscale teritoriale pentru parafare şi înregistrare. pot fi recapitulate într-un document centralizator. Balanţa de verificare cuprinde. grupate în funcţie de natura lor. Deci. Registrul . anual la închiderea exerciţiului. iar totalul registrului-jurnal verifică "totalul rulajelor din luna curentă” a balanţei de verificare. Cartea mare stă la baza întocmirii balanţei de verificare şi se conduce de fiecare instituţie.În această situaţie registrul-jurnal se editează lunar. c) Registrul "Cartea mare" este un document contabil obligatoriu în care se înscriu lunar. de regulă lunar. nu calculează plusurile şi minusurile. rulajele debitoare. la care se adaugă intrările şi se scad ieşirile de la data inventarierii până la data încheierii exerciţiului). Principalele registre-jurnal auxiliare care pot fi utilizate sunt cele privind aprovizionările. rulajele curente debitoare şi creditoare ale lunii curente. Elementele patrimoniale înscrise în registrul-inventar au la bază listele de inventariere sau alte documente care justifică conţinutul fiecărui post din bilanţul contabil. înregistrările efectuate în registrul-jurnal. iar la închiderea conturilor. 3. Registrul-jurnal parafat şi înregistrat la organul fiscal teritorial se completează lunar prin preluarea totalului din registrul-jurnal obţinut cu ajutorul tehnicii de calcul. datoriilor. b) Registrul . vânzările. registruljurnal înlocuieşte foile volante ale "notei contabile". Registrul inventar serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii şi ca probă în diverse litigii. care stă la baza înregistrării în registrul-jurnal. următoarele elemente: simbolul şi denumirea conturilor (în ordinea din planul de conturi). totalul sumelor debitoare şi creditoare ale lunii precedente. În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului. respectiv soldul iniţial. nefiind admisă înregistrarea unor operaţii ulterioare. evident). în registrul-inventar se înregistrează soldurile existente la data inventarierii. 3 0 . în funcţie de necesităţile instituţiei. conform posturilor din bilanţul contabil. imobilizărilor existente la finele anului – valorile contabile cu valorile juste. Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice. Balanţa de verificare: Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiilor patrimoniale se întocmeşte lunar balanţa de verificare (a conturilor. rulajele creditoare şi soldurile finale. totalurile jurnalelor auxiliare se centralizează în registrul-jurnal general.inventar este un document obligatoriu în care se înregistrează toate elementele patrimoniale de activ şi de pasiv. prin gruparea elementelor de activ şi de pasiv.

în consens cu normele internaţionale de contabilitate. legislative şi chiar astronomice sau climatice. în prealabil. Organele de control. Exerciţiul bugetar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie. respectiv concordanţa dintre totalul înregistrărilor din registrul-jurnal şi totalul rulajelor debitoare şi totalul rulajelor creditoare din balanţă. cu ocazia verificărilor ce le efectuează la instituţiile care prelucrează în sistem automat datele din contabilitate. de acoperirea necesităţilor de informare. a listelor şi informaţiilor supuse verificării. tradiţionale. precum şi concordanţa dintre totalul soldurilor finale debitoare şi creditoare din cartea mare şi totalul soldurilor finale debitoare şi creditoare din balanţă. soldurile finale debitoare şi creditoare (deci balanţe de verificare cu „patru serii de egalităţi”) Balanţa de verificare la 1 ianuarie se completează cu soldurile finale debitoare şi creditoare ale lunii decembrie. Fiecare cont dimensionat în cadrul planului se delimitează ca o pistă pe care aleargă datele în vederea constituirii indicatorilor economici şi financiari necesari în gestiune şi comunicare. au probleme la trecerea din „anul şcolar” în „anul fiscal”. Cu ajutorul balanţei de verificare se certifică corelaţiile dintre egalităţile generate de dubla înregistrare a operaţiilor patrimoniale în contabilitate. (Atenţie. pentru conturile analitice se poate întocmi numai situaţia soldurilor (balanţa soldurilor). Instituţiile publice care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligaţia să asigure respectarea normelor contabile şi controlul datelor înregistrate în contabilitate. debitoare şi creditoare ale lunii curente. când acesta începe la data înfiinţării instituţiei publice prin actul normativ de înfiinţare. dar contabilitatea oferă toate elementele necesare translaţiei şi care te duc automat la anul calendaristic drept an gestionar – fiscal. planul contabil general reprezintă "platforma" de lansare a întregului mecanism de reprezentare şi calcul al situaţiei patrimoniale şi al rezultatelor obţinute. de calcul şi control economic etc. listelor sau altor informaţii pe baza cărora să se poată determina datele de intrare. pe clase omogene cu o adresă clar delimitată. precum şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice. înainte de toate. într-un "cadru general" denumit şi "Plan contabil general". Anumite instituţii precum cele de învăţământ. de conţinutul lor economic. construit şi el după o serie de reguli specifice care ţin seama de funcţionalitatea conturilor. Dacă analizăm această structură aşa cum este ea reglementată în ţara noastră. În structura sa cea mai generală conturile sunt sistematizate. Sistemul conturilor Standardele internaţionale de contabilitate cercetează şi argumentează ştiinţific evenimentele şi soluţiile corespunzătoare. Balanţa de verificare se întocmeşte atât pentru conturile sintetice cât şi pentru cele analitice. în măsurarea poziţiei financiare şi a performanţelor. reconstituirea elementelor şi conţinutului conturilor. nu uitaţi să învăţaţi.totalul rulajelor cumulate de la începutul anului până la zi. pornind fie de la datele de intrare. fie în ordine inversă de la conţinutul sintetic al conturilor. evident într-un câmp de rezoluţii alternative. programare şi de utilizare a tehnicii de calcul. au dreptul de acces la documentaţia de analiză. ce este contul)! În cadrul standardelor de contabilitate. aşa că atunci când trecem la utilizarea practică a conturilor trebuie să avem în vedere că orice cont se circumscrie într-un anume perimetru. eventualele paricularităţi regăsindu-se în interiorul claselor: 3 0 . Prin intermediul balanţei de verificare analitice se verifică concordanţa dintre conturile sintetice şi conturile lor analitice. spre exemplu. în vederea efectuării corespunzătoare a testelor necesare. în orice moment. Sistemele de prelucrare automată a datelor trebuie să permită. Această prevedere îşi are suporturile sale istorice. cu excepţia primului an de activitate. constatăm următorul tablou al conturilor (valabil pentru orice tip de persoană juridică.

clasa 5: Conturi de trezorerie ..clasa 3: Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie .o serie de grupe de conturi sunt perfect simbolizate prin corelaţiile absolute dintre ele: gr. trebuiesc căutate „nişte” de plantare a unor conturi specifice pentru diverse evenimente temporare precum finanţările comunitare. "Tabloul conturilor" este oricum mai complex şi mai vechi decât "tabloul elementelor" să zicem.în funcţie de destinaţia sau natura economică a bunurilor. venituri şi cheltuieli.clasa 7: Conturi de venituri . 77 "venituri excepţionale" etc. . fondurile cu destinaţie specială. semnificaţia codificării (simbolizării) grupelor şi a conturilor este şi ea evidentă. anexele la bilanţ.clasa 1: Conturi de capitaluri (inclusiv rezultate) .. cu terminaţia de la 0 la 8. tot astfel în "tabloul lui Luca Paciolo" găseşti contul de care ai nevoie sau.clasa 4: Conturi de terţi (decontări).terminaţiile grupelor de la 0 la 8 permit clasificarea operaţiilor conform unor criterii generale: în activul bilanţier .5.în contul de "profit şi pierdere" . sau gr. Aşa cum în tabloul lui Mendeleev dacă ai anumite supoziţii găseşti locul în care se află elementul chimic nou descoperit sau prezumat. contul de profit şi pierderi.clasa 9: Conturi interne de gestiune În ansamblul acestei structuri. îl poţi imagina. 67 .clasa 2: Conturi de active imobilizate . 76 "venituri financiare". între sistemul de conturi şi bilanţul contabil. . delimitate şi "aliniate" în bilanţul contabil. unde. se realizează o legătură directă între contabilitatea curentă financiară şi situaţiile de sinteză financiar-contabile.clasa 6: Conturi de cheltuieli . nu de puţine ori.în funcţie de natura cheltuielilor şi a veniturilor pe seama cărora se formează rezultatul exerciţiului. terminaţiile „9” permit să se identifice operaţiile de sens contrar celor care în mod normal sunt acoperite prin contul de nivel imediat superior sau prin contul de acelaşi nivel."cheltuieli financiare" şi gr. 66 . . dacă economia reală o cere.pentru grupele de conturi afectate activului bilanţier terminaţiile 9 (inclusiv grupa 28) indică provizioanele pentru deprecierea activelor corespunzătoare claselor 2 ."cheltuieli excepţionale" şi gr. Procedând astfel. . necesară conducerii operative când informaţia "caldă" se culege din conturi fără a mai aştepta sinteza prin bilanţ.în cazul conturilor şi subconturilor de bilanţ sau de cheltuieli şi venituri. Câteva repere sunt interesante de reţinut: . .clasa 8: Conturi speciale . Pentru sistematizarea conturilor şi ierarhizarea claselor (grupelor s-a folosit "criteriul bilanţier" conform căruia conturile sunt clasificate şi ordonate în raport de structurile de activ şi pasiv. separarea imobilizărilor supuse amortizării de cele neamortizabile şi încă altele 3 0 . Şi poate în acest domeniu cel mai bun exemplu ni-l oferă instituţiile publice.

Informaţiile despre resursele economice controlate de instituţie sau de care poate dispune aceasta şi capacitatea sa din trecut de a modifica aceste resurse sunt utile pentru a anticipa forţa instituţiei de a genera numerar sau echivalente ale numerarului în viitor. în special despre capacitatea acesteia de a colecta venituri sau a obţine finanţări. Informaţiile despre lichiditate şi solvabilitate sunt utile pentru a anticipa capacitatea de a întreprinde acţiuni. La toate acestea o primă şi importantă imagine aduce patrimoniul de care poate dispune stabil entitatea şi capacitatea de mobilizare a acestuia în scopul realizării obiectivelor ce constituie menirea ei.11. Într-o accepţiune mai simplistă poziţia financiară defineşte potenţialul economic şi financiar al unei anume entităţi. În acest sens informaţiile despre variabilitatea performanţelor sunt importante. Elementele constitutive ale poziţiei financiare cuantificate la un moment dat şi în mişcare după restricţiile „tratamentelor financiare” sunt: • • activele: un activ reprezintă o resursă controlată de unitate ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru aceasta (activele produc. Solvabilitatea se referă la disponibilităţile de numerar pe o perioadă mai mare în care urmează să se onoreze angajamentele financiare scadente. 3 0 . acestea sunt utile şi pentru anticiparea şanselor entităţii de a primi finanţare în viitor. Utilizatorii sunt mai în măsură să evalueze această capacitate de a genera numerar sau echivalente ale numerarului dacă le sunt oferite informaţii concentrate asupra poziţiei financiare. capacitatea ei de aşi plăti angajaţii şi furnizorii.). după luarea în calcul a obligaţiilor financiare aferente acestei perioade. Informaţiile despre structura financiară sunt utile pentru anticiparea nevoilor viitoare de creditare şi a modului în care profiturile şi fluxurile viitoare de trezorerie vor fi repartizate între cei care au un interes faţă de administraţie. de structura sa financiară. de lichiditate şi solvabilitatea sa. Lichiditate se referă la disponibilităţile de numerar în viitorul apropiat. activele se comercializează. de a plăti dobânzi. datoriile: o datorie reprezintă o obligaţie actuală a unităţii ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea cărora se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice. valoare patrimonială justă şi capacitatea acestuia de a genera beneficii economice. patrimoniul administrat. CONTABILITATEA SI POZITIA FINANCIARA Deciziile economice care sunt luate de utilizatorii situaţiilor financiare necesită evaluarea capacităţii unei instituţii de a genera numerar sau echivalente ale numerarului şi a perioadei şi siguranţei generării lor. performanţei şi modificărilor poziţiei financiare a instituţiei. sunt necesare pentru evaluarea modificărilor potenţiale ale resurselor economice pe care entitatea le va putea controla în viitor. precum şi de capacitatea de a se adapta schimbărilor mediului în care îşi desfăşoară activitatea. Informaţiile despre poziţia unei instituţii. de aşi onora angajamentele financiare scadente. însemnând patrimoniul propriu. Poziţia financiară este influenţată de resursele economice pe care le controlează. de exemplu. de a rambursa credite şi de a realiza programele administrative. În ultimă instanţă de aceasta depinde. activele – creanţe se încasează etc.

de a-şi plăti angajaţii. „Lumea” crede că aceste afirmaţii preluate din „cadrul general IAS” se referă doar la întreprinderi.) în activele unei persoane juridice. apoi. 3 0 . 12. dar ele satisfac o necesitate temporală sau conjuncturală a economiei reale. fiecărei instituţii de a genera numerar (venituri. Bilanţurile elaborate conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate în vigoare pot inlcude elemente ce nu satisfac definiţiile activelor sau ale datoriilor şi nici nu sunt prezentate ca parte a capitalurilor proprii. societăţilor. dar nu încearcă să specifice criteriile ce trebuie îndeplinite înainte de a fi recunoscute în bilanţ. chiar şi cele sociale. iar prin tratarea lor corectă se intră în normalitate. dar şi încasarea sau probabilitatea încasării creanţelor în măsura în care acestea sunt certe. Utilizatorii sunt mai în măsură să evalueze această capacitate de a genera numerar sau echivalente ale numerarului dacă le sunt oferite informaţii complete şi concentrate asupra performanţei şi modificării poziţiei financiare pentru fiecare entitate persoană juridică la nivelul căreia se administrează venituri. etc. de a rambursa împrumuturi şi a plăti dobânzile corespunzătoare. În ultimă instanţă de aceasta depinde.• capitalul/patrimoniul propriu: reprezintă interesul rezidual al proprietarilor (stat.) ori echivalente ale numerarului. companiilor. Definiţiile activelor şi datoriilor identifică elementele esenţiale ale acestora. autorităţi administrative sau instituţionale etc. se angajează cheltuieli. beneficii economice. O instituţie publică este mai interesantă şi devine mai atractivă dacă ştie să-şi fundamenteze bugetul. activităţi conexe. Astfel. deoarece nu satisfac criteriile de recunoaştere minim necesare. întrucât ele au menirea fundamentală de a genera venituri şi. CONTABILITATEA SI PERFORMANTA FINANCIARA Oricât de „instituţionalizate” par diversele verigi ale administraţiei publice. resurse colaterale. impozite. inclusiv a perioadei şi a siguranţei generării lor. finanţări. Deciziile economice. să-şi argumenteze cererea de fonduri. se generează sau se „plânge” după resurse. dacă dă suportul ştiinţific şi legal dimensionării şi colectării veniturilor proprii din taxe. de exemplu. dacă se încumetă să solicite şi să obţină finanţări pe programe. directă sau colaterală. întotdeauna evaluarea capacităţii firmelor. dar indispensabilă. definiţiile includ şi elemente ce nu sunt recunoscute ca fiind active sau datorii în bilanţ. dacă ştie să-şi gestioneze cheltuielile balansând corect între necesităţi şi resurse – iar toate acestea într-un context în care să nu fie omise eficienţa şi perspectiva. de aici. Fluxurile de beneficii economice viitoare dinspre sau către instituţia în cauză trebuie să fie suficient de sigure pentru a îndeplini criteriile de probabilitate prevăzute de IAS înainte de a recunoaşte un activ sau o datorie. atrageri de fonduri. necesită deci. de a onora diverse alte obligaţii. dar nu e aşa. domeniul privat. capacitatea acesteia de a angaja lucrări şi a plăti furnizorii. deciziile ce asigură realizarea obiectivului lor incorporează o anumită încărcătură economică. după deducerea tuturor datoriilor sale. domeniul public.

) sunt situaţiile financiare anuale. 1 al Legii nr. administrative. a soldurilor conturilor de disponibilităţi. al. ca periodic activitatea acestora să fie sintetizată şi supusă unei analize de fond prin intermediul „situaţiilor financiare”. În practica curentă informaţiile privind performanţa financiară sunt oferite în primul rând de „contul de profit şi pierdere”. întocmite cel puţin anual. care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare. 10. care trebuie să coincidă cu cele din conturile corespunzătoare deschise la unităţile de trezorerie şi contabilitate publică (dar „extras de cont” n-o fi având?). etc. stabilite potrivit legii. 13. Situaţiile financiare se întocmesc pornind de la conturile curente. republicată 2004 OG 70/13 august 2004). Performanţa este mai importantă decât banii. asociaţii şi organizaţii. Instituţiile publice au obligaţia să prezinte la unităţile de trezorerie şi contabilitate publică la care au deschise conturile.Informaţiile despre performanţa unei instituţii sunt necesare pentru evaluarea modificărilor potenţiale ale resurselor economice pe care entitatea le va putea controla în viitor. supuse verificării prin intermediul balanţei de verificare. performanţa exprimă capacitatea de a valorifica posesia. după caz. sau la termenele de întocmire a situaţiilor financiare periodice (Legea 82/1991. 1 (societăţi comerciale. Instituţiile publice şi celelalte persoane juridice ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite depun un exemplar din situaţiile financiare la organul 3 0 . 82/1991 (republicată 2006) „documentele oficiale de prezentare a situaţiei economico – financiare a persoanelor juridice prevăzute la art. impun în mod necesar. dar lucrurile nu sunt chiar atât de simple încât să le reducem la datele sintetice dintr-un anume formular de raportare periodică pentru că ar fi păcat să se ignore informaţia în timp real pe care o furnizează contul contabil. poate angaja şi utiliza noi resurse. economic – comerciale. performanţa şi gestionarea financiară a oricărei instituţii publice. Instituţiile publice întocmesc situaţiile financiare potrivit normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice. Banii exprimă o posesie. bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară pentru obţinerea vizei privind exactitatea plăţilor de casă. pentru formularea raţionamentelor despre eficienţa cu care ea. performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată”. pentru anticiparea capacităţii de a genera fluxuri de trezorerie cu resursele existente. respectiv „contul de execuţie bugetară”. SITUATIILE FINANCIARE Poziţia. Bilanţurile contabile care nu corespund cu datele din evidenţa trezoreriilor statului se vor restitui instituţiilor publice respective pentru a introduce corecturile corespunzătoare. instituţii publice. Este interzis instituţiilor publice să centralizeze bilanţurile şi conturile de execuţie ale instituţiilor din subordine fără viza trezoreriilor statului. Aşa cum precizează art.

cum ar fi: Principiile Contabile General Acceptate în Statele Unite – US GAAP –. fiecare cu explicitarea conducerii.. şi care poate conduce la mai multe soluşii pentru o anumită problemă dată.ierarhic superior. furnizarea de situaţii financiare satisface necesităţile lor şi de asemenea va satisface majoritatea necesităţilor altor utilizatori. se luptă şi muncesc astăzi cei mai redutabili specialişti în “ştiinţa conturilor”. În faţa provocărilor europene. Situaţiile financiare sunt un complex de sinteze specific contabile. Situaţiile financiare centralizate privind execuţia bugetului de stat întocmite de ministere. la termenele stabilite de acesta. de convergenţă. Ea s-a adaptat proceselor de normalizare. Există o terminologie-cheie care a învăluit lumea europeană dezvoltă şi toate marile puteri economice ale lumii. de instituţii. realizat prin apelul la principii. instituţionale sunt atributele definitorii ale contabilităţii. ale autorităţii publice şi instituţiile publice autonome. Mecanismele economice româneşti prezintă din acest punct de vedere o mare rigiditate în implementarea conceptelor şi principiilor contabile. dar rămâne de văzut câţi beneficiază de acest “bine”. CONCLUZI Reflectarea fidelă a realităţii economico-financiare şi a consecinţelor sale sociale. Este unul din motivele pentru care Uniunea Europeană a luat în considerare oportunitatea recunoaşterii profesiei contabile la nivel european. precum şi situaţiile financiare privind execuţia bugetului local întocmite de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti se depun la Ministerul Finanţelor Publice. de oameni. Deşi nu toate necesităţile de informaţii ale utilizatorilor pot fi satisfăcute de situaţiile financiare. Este poate. supuse auditării şi făcute publice. departe de o rigoare absolută de tipul 1 + 1 = 2!. Poate 3 0 . Standardele Internaţionale de Contabilitate vin cu un bagaj cultural greu. Preocupaţi de standarde. discutate şi aprobate sub semnătura de organele abilitate. cum spun numeroasele organisme de specialitate ale U. dar pe care noi abia le descifrăm. celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. există cerinţe comune tuturor utilizatorilor. cât şi prin acţiunea organismelor ce reprezintă profesia contabilă. Efectele şi finalităţile cercetării: Standardele trebuie să conducă la binele public european. atât prin intermediul unor instituţii naţionale. Procesul de armonizare a contabilităţii româneşti cu cerinţele Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS/IFRS) şi cu Directivele contabile europene. anexe. care armonizează regulile şi principiile de referinţă cu privire la elaborarea situaţiilor financiare anuale ale instituţiilor publice. Întrucât proprietarii investitori sunt ofertanţii de capital de risc ai entităţii persoană juridică. contabilitatea românească nu putea să rămână pasivă şi fără reflexe. armonizare şi convergenţă. cea mai frumoasă parte a profesiei contabile. la termenele stabilite de acestea.E. Aceste „formalizări” au menirea de a întări valoarea cognitivă a informaţiilor contabile concomitent cu valorificarea lor in procesul decizional şi managerial. umane. profesioniştii contabili se preocupă în fapt de economie. ele se fundamentează pe raţionamentul profesional. pentru perfecţionarea căreia se bat. Standarde de Contabilitate pentru Sectorul Public – IPSAS. situaţii. calcule comparative. de reflectarea contabilă a realităţii. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară – IFRS. reprezintă una dintre cele mai curajoase provocări pentru mediul administrativ. 14.

Contabilitatea de gestiune. 1978. Ordonanţa Guvernului nr. Legea contabilităţii nr. Editura Academiei Române. Ordinul m. Editura Universitară. Regulamentul Financiar al Uniunii Europene nr. ar putea fi acela de respingere prin această modalitate a unei eventuale dominaţii americane. nr. . 2007.f. publicat în volum. îndeosebi bănci şi societăţi de asigurare. cel puţin în spaţiul european.argumentul cel mai convingător pentru acceptarea armonizării prin raportare la IAS-uri. Pentru noi. nr.S -Standardele de Contabilitate pentru Sectorul Public. M. Drăgan C. corerspunzătoare nevoilor. Mon. . 1917/2005 pentru aprobarea Normelor de contabilitate publică (inclusiv anexele P. (publicat în volum.A. Ar urma apoi aplicaţii similare în instituiţiile publice unde procesul este “anevoios şi lent”-cel puţin cum a fost catalogat de Colegiul consultativ al contabilităţii.International Accounting Standard.8. I. COM/2004/177. 1080/2005. Of. 16005/2002. Drăgan.4 /2007 Reglementări contabile conforme cu Directivele a IV-a şi a VII-a a Comunităţii Economice Europene.inregistrat pe C.70/13 aug.p. Mon.Program de Reformă a contabilităţii şi de întărire Instituţională.Revoluţia contabilităţii. referitoare la auditul statutar al conturilor comunitare (preluată din originalul în limba franceză. cea mai acută problemă ar fi aplicarea standardelor internaţionale şi reglementărilor europene aşa cum sunt ele.cod ISBN nr. 2004). 2004. 2006 Directiva a Opta a Comunităţii Europene privind legislaţia societăţilor comerciale. nr. dar nu este de loc uşor. succesiv din 2000 până în 2007. şi succesele dobândite dovedesc că acest lucru este posibil şi benefic.D.f.11-604). Ordinul m. C.A.2006. Într-o etapă următoare va trebui să ne elaborăm propriile standarde şi normative.82/1991 (cu toate modificările până în 2007). însă o foarte bună cunoaştere a IFRS şi o activitate legislativă prealabilă de pregătire a cadrului necesar deschiderii câmpului de aplicare şi de manifestare nestingherită a acestor principii.p. 2002). . Standardele naţionale astfel elaborate trebuie să asigure convergenţa totală cu IFRS.590.973. Elaborarea de standarde naţionale pornind de la principiile înscrise în IFRS pare a fi calea cea mai interesantă. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.S. 2005. Documentar elaborat de Banca Mondială pentru România. I.P. publicate în volum de Parlamentul României-Camera deputaţilor. Aplicaţiile concrete din marile firme.de Camera Auditorilor Financiari din Romania si trimismembrilor sai ca atasament la revista Auditul financiar" nr. evident însă cu adaptările minim necesare generate de prevederile şi progresele legislative. nr. Această cale de acces la IFRS asigură o mai bună concordanţă între principii şi reguli. Of. poate satisface mai bine raporturile care trebuie să existe între contabilitate şi fiscalitate şi poate cuprinde unele reguli referitoare la contabilitatea din timpul exerciţiului de raportare financiară. 3 0 . Bibliografie • • • • • • • • • • • • "Drumul spre Europa". nr.264. Editura Economica. Aplicarea acestei soluţii presupune. dar şi specificităţii economiei româneşti. 1186 bis/2005. M.

3 0 .

3 0 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->