Sunteți pe pagina 1din 2

HOTĂRÂRE nr.

525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea


Regulamentului general de urbanism

În temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi


unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,
Guvernul României hotărăşte:
Art. 1
Se aprobă Regulamentul general de urbanism cuprins în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1) Consiliile locale vor elabora şi vor aproba, conform legii, în termen de 18 luni, planurile
urbanistice generale şi regulamentele locale de urbanism ale localităţilor.
(2) În situaţia în care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, localitatea deţine
planul urbanistic general şi regulamentul local de urbanism, elaborate şi aprobate conform
legii, consiliul local va urmări actualizarea acestora în conformitate cu Regulamentul
general de urbanism, în termen de 12 luni.
(3) Consiliile locale vor prevedea în bugetele locale fondurile necesare elaborării sau
actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism, după
caz.
Art. 3
Controlul de stat în aplicarea Regulamentului general de urbanism se efectuează de către
Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din
cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, conform prevederilor legale.
Art. 4
Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va aproba, prin ordin al ministrului,
în termen de două luni, un ghid cuprinzând precizări, detalieri şi exemplificări pentru
elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism de către consiliile locale.
Art. 5
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează ministerele, celelalte
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei
publice locale.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice şi amenajării


teritoriului,

Marin Cristea

Secretar de stat, şeful Departamentului

pentru Administraţie Publică Locală,

Octav Cozmâncă
ANEXĂ:

REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM


Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 149 din data de 16 iulie 1996