Sunteți pe pagina 1din 132

Manual de instrucţiuni

GA 30+, GA 37+, GA 45+, GA 55, GA 75

Notă copyright

Orice utilizare sau copiere neautorizată a conţinutului sau


oricărei părţi este interzisă.

Aceasta se aplică în special mărcilor comerciale înregistrate,


denumirilor de modele, numerelor de piese componente şi
desenelor.

Data tipăririi .................... 12/10/2005

______________________________

Atlas Copco
www.atlascopco.com
______________________________
Manual de instrucţiuni

Cuprins

1 Măsuri de protecţie .........................................................................................................................6


1.1 Simboluri asociate cu măsurile de protecţie...............................................................................6
1.2 Măsuri de protecţie în timpul instalării ......................................................................................6
1.3 Măsuri de protecţie în timpul funcţionării..................................................................................8
1.4 Măsuri de protecţie în timpul mentenanţei sau reparaţiilor........................................................9
2 Descriere generală .........................................................................................................................12
2.1 Introducere ...............................................................................................................................12
2.2 Circuitul de aer .........................................................................................................................16
2.3 Sistemul de ulei ........................................................................................................................18
2.4 Sistemul de răcire .....................................................................................................................19
2.5 Sistemul de purjare a condensului............................................................................................20
2.6 Sistemul de regulare .................................................................................................................21
2.7 Sistemul electric .......................................................................................................................22
2.8 Scheme electrice.......................................................................................................................24
2.9 Uscătorul de aer IFD ................................................................................................................27
3 Regulatorul Elektronikon II.........................................................................................................29
3.1 Regulatorul Elektronikon® II ..................................................................................................29
3.2 Panoul de comandă...................................................................................................................31
3.3 Taste funcţionale ......................................................................................................................32
3.4 Tastele de parcurgere ...............................................................................................................33
3.5 Butonul de oprire de urgenţă....................................................................................................33
3.6 Programe de comandă ..............................................................................................................34
3.7 Meniul Main screen (ecranul principal) ...................................................................................35
3.8 Apelarea meniurilor..................................................................................................................36
3.9 Privire rapidă asupra stării curente a compresorului................................................................37
3.10 Meniul Status Data (date de stare) .........................................................................................38
3.11 Meniul Measured Data (date măsurate) .................................................................................41

2
Manual de instrucţiuni

3.12 Meniul Counters (contori)......................................................................................................41


3.13 Meniul Test ............................................................................................................................42
3.14 Meniul Modify Parameters (modificare parametri) ...............................................................43
3.15 Modificarea parametrilor........................................................................................................43
3.16 Modificarea reglajelor protecţiilor .........................................................................................45
3.17 Modificarea planurilor de service ..........................................................................................46
3.18 Programarea funcţiilor de ceas ...............................................................................................48
3.19 Modificarea configuraţiei.......................................................................................................53
3.20 Programarea modurilor de control ale compresorului............................................................54
3.21 Meniul Service .......................................................................................................................55
3.22 Meniul Saved Data (date memorate)......................................................................................57
3.23 Reglaje programabile .............................................................................................................57
4 Separatorul de ulei / condens OSD ..............................................................................................62
4.1 Unitatea OSD ...........................................................................................................................62
4.2 Instalare ....................................................................................................................................63
4.3 Instrucţiuni de operare şi întreţinere.........................................................................................64
4.4 Pictograme................................................................................................................................66
5 Instalare..........................................................................................................................................67
5.1 Dimensiuni ...............................................................................................................................67
5.2 Moduri de instalare propuse.....................................................................................................69
5.3 Conexiuni electrice...................................................................................................................72
5.4 Cerinţe referitoare la apa de răcire ...........................................................................................73
5.5 Pictograme................................................................................................................................74
6 Instrucţiuni de operare .................................................................................................................76
6.1 Instrucţiuni înainte de prima pornire........................................................................................76
6.2 Prima pornire............................................................................................................................77
6.3 Înainte de pornire .....................................................................................................................80
6.4 Pornirea ....................................................................................................................................81

3
Manual de instrucţiuni

6.5 În timpul funcţionării ...............................................................................................................83


6.6 Verificarea funcţionării afişajului ............................................................................................86
6.7 Oprirea......................................................................................................................................86
6.8 Scoaterea din funcţiune ............................................................................................................87
7 Întreţinere ......................................................................................................................................88
7.1 Planul de întreţinere preventivă................................................................................................88
7.2 Motorul de antrenare ................................................................................................................90
7.3 Specificaţia tehnică a uleiului ..................................................................................................90
7.4 Schimbarea uleiului şi a filtrului de ulei ..................................................................................91
7.5 Conservarea după instalare.......................................................................................................93
7.6 Seturi de întreţinere ..................................................................................................................93
8 Proceduri de reglare şi de service ................................................................................................96
8.1 Filtrul de aer .............................................................................................................................96
8.2 Răcitoare...................................................................................................................................97
8.3 Supape de siguranţă..................................................................................................................97
9 Rezolvarea problemelor................................................................................................................99
9.1 Rezolvarea problemelor ...........................................................................................................99
10 Date tehnice................................................................................................................................102
10.1 Indicaţiile afişajului..............................................................................................................102
10.2 Dimensiunea cablului electric ..............................................................................................102
10.3 Reglarea întreruptorului motorului ventilatorului ................................................................106
10.4 Reglaje pentru releul de suprasarcină şi siguranţe ...............................................................107
10.5 Siguranţele uscătorului (IFD)...............................................................................................109
10.6 Condiţii de referinţă şi limitări .............................................................................................109
10.7 Datele compresorului ...........................................................................................................110

4
Manual de instrucţiuni

11 Instrucţiuni pentru utilizarea rezervorului de aer.................................................................129


11.1 Instrucţiuni de utilizare.........................................................................................................129
12 PED.............................................................................................................................................130
12.1 Directive pentru echipamente care funcţionează sub presiune ............................................130

5
Manual de instrucţiuni

1 Măsuri de protecţie

1.1 Simboluri asociate cu măsurile de protecţie


Explicaţie

Pericol de moarte!

Avertizare

Notă importantă

1.2 Măsuri de protecţie în timpul instalării


Răspunderea pentru orice fel de pagube materiale sau răniri ale persoanelor rezultând din
neglijarea acestor măsuri de protecţie, sau din nerespectarea măsurilor normale de precauţie
sau neacordarea atenţiei necesare pentru instalarea, operarea, mentenanţa şi repararea maşinii,
chiar dacă nu sunt declarate în mod expres, nu va fi asumată de fabricantul maşinii.

Măsuri generale de protecţie

1. Operatorul trebuie să folosească practici de protecţie a muncii şi să respecte toate cerinţele şi regulamentele
locale de protecţie a muncii.
2. Dacă una dintre regulile de mai jos nu sunt compatibile cu legislaţia locală, atunci se va aplica cea mai severă
dintre cele două reglementări.
3. Instalarea, operarea, mentenanţa şi reparaţiile trebuie efectuate de personal autorizat, instruit şi specializat.
4. Compresorul nu este considerat capabil de a produce aer de calitatea necesară utilizării pentru respirat. Pentru
aer de calitatea necesară respirării, aerul comprimat trebuie purificat adecvat conform legislaţiei şi standardelor
locale.
5. Înainte de orice operaţii de întreţinere, reparaţii, reglare sau orice alte operaţii neuzuale, opriţi compresorul,
apăsaţi butonul de oprire de urgenţă, opriţi tensiunea electrică şi depresurizaţi compresorul. Suplimentar,
separatorul de pe calea de alimentare cu energie electrică trebuie deschis şi blocat în această poziţie.
6. Nu vă jucaţi niciodată cu aerul comprimat. Nu aplicaţi aerul comprimat pe pielea dumneavoastră şi nu
îndreptaţi niciodată jetul de aer comprimat către alte persoane. Nu utilizaţi niciodată aerul comprimat pentru a
curăţa murdăria de pe îmbrăcăminte. Când utilizaţi aerul comprimat pentru curăţarea maşinii, efectuaţi operaţia
cu măsuri extreme de precauţie şi utilizaţi protecţia ochilor.

6
Manual de instrucţiuni

Măsuri de protecţie în timpul instalării compresorului

1. Maşina trebuie ridicată numai cu ajutorul echipamentelor adecvate, conform reglementărilor locale. Părţile
care se pot mişca sau desprinde trebuie fixate sigur înainte de ridicare. Este strict interzisă staţionarea sub
greutatea ridicată sau staţionarea în zona de risc din jurul maşinii ridicate. Acceleraţia şi deceleraţia de ridicare
trebuie menţinute în limitele de protecţie. Purtaţi o cască de protecţie atunci când lucraţi în aria echipamentului
ridicat.
2. Plasaţi maşina în mediu de funcţionare cu aer cât mai rece şi mai curat posibil. Dacă este necesar instalaţi o
conductă de aspiraţie. Nu astupaţi niciodată o cale de admisie a aerului. Trebuie acordată grijă minimizării
pătrunderii de umezeală prin priza de admisie a aerului.
3. Înainte de conectarea conductelor trebuie îndepărtate orice flanşe de astupare, dopuri, capace şi pungi cu
desicant.
4. Furtunurile de aer trebuie să fie de dimensiunile corecte şi adecvate funcţionării sub presiune. Nu utilizaţi
niciodată furtunuri roase, deteriorate sau uzate. Conductele de distribuţie şi conexiunile trebuie să fie de
dimensiuni corecte şi adecvate funcţionării sub presiune.
5. Aerul aspirat trebuie să nu conţină gaze inflamabile, vapori şi particule, de exemplu solvenţi de vopsea, care
pot provoca incendii interne şi explozii.
6. Aranjaţi priza de aspiraţie a aerului astfel încât piesele de îmbrăcăminte să nu poată fi atrase înăuntru.
7. Asiguraţi-vă că conducta de descărcare de la compresor la postrăcitor sau la reţeaua de aer este liberă să se
dilate cu temperatura şi că nu este în contact cu sau în apropiere de materiale inflamabile.
8. Nu este permisă exercitarea de forţe din exterior asupra valvei de evacuare a aerului. Conducta conectată la
aceasta nu trebuie să fie tensionată.
9. Dacă se instalează controlul de la distanţă, maşina trebuie să aibă o semnalizare clară de: PERICOL: Această
maşină este controlată de la distanţă şi poate să pornească fără avertizare.
Operatorul trebuie să se asigure că maşina este oprită şi separatorul de pe calea de alimentare este deschis şi
blocat în această poziţie înainte de orice operaţie de întreţinere sau reparaţie. Ca o măsură suplimentară de
protecţie, persoanele care repun sub tensiune maşinile controlate de la distanţă maşina trebuie să ia măsuri de
precauţie ca să se asigure că nimeni nu lucrează sau face verificări asupra maşinii. Pe echipamentul de control
de la distanţă se va amplasa o avertizare adecvată.
10. Maşinile răcite cu aer trebuie instalate astfel încât debitul adecvat de aer de răcire să fie disponibil iar aerul
evacuat să nu fie recirculat către priza de aer a compresorului sau către priza de aer de răcire.
11. Conexiunile electrice trebuie să corespundă reglementărilor locale. Maşinile trebuie să fie legate la pământ şi
protejate împotriva scurtcircuitelor prin siguranţe montate pe fiecare fază. Un întreruptor care poate fi blocat în
poziţia deschis trebuie instalat în apropierea a compresorului.
12. La maşinile cu sistem de pornire – oprire automată sau dacă funcţia de repornire automată la revenirea
tensiunii de alimentare este activă, se va amplasa o avertizare „Această maşină poate să pornească fără
semnalizare prealabilă” lângă panoul de instrumente al maşinii.
13. În sistemele cu mai multe compresoare se vor instala valve manuale pentru a putea izola fiecare compresor. Nu
se vor utiliza supape de sens pentru a izola sistemele sub presiune.
14. Nu îndepărtaţi şi nu interveniţi niciodată la dispozitivele de protecţie, scuturi sau izolaţii prevăzute la maşină.
Fiecare vas sub presiune sau auxiliar care poate avea presiunea mai mare decât cea a atmosferei, instalat în
exteriorul maşinii, trebuie protejat printr-unul sau mai multe dispozitive de eliberare a presiunii, după cum este
necesar.
15. Tubulatura sau alte părţi componente care pot atinge temperaturi mai mari de 80 oC (176 oF) şi care pot fi
atinse accidental de personal în timpul funcţionării normale trebuie protejate prin scuturi sau izolate. Alte
conducte la temperaturi mari trebuie marcate în mod clar.
16. Pentru maşinile răcite cu apă, sistemul de răcire cu apă instalat în exteriorul maşinii trebuie protejat printr-un
dispozitiv de siguranţă cu reglajul de presiune conform presiunii maxime a apei de răcire la intrarea apei de
răcire.

7
Manual de instrucţiuni

17. Dacă terenul nu este nivelat sau poate avea înclinaţie variabilă, vă rugăm să consultaţi fabricantul maşinii.

Consultaţi, de asemenea, şi următoarele măsuri de protecţie: Măsuri de protecţie în timpul


funcţionării şi Măsuri de protecţie în timpul mentenanţei.
Aceste măsuri se aplică maşinilor care procesează sau consumă aer sau gaze inerte. Procesarea
altor tipuri de gaze necesită măsuri de protecţie suplimentare, tipice aplicaţiei, care nu sunt
menţionate în acest manual.
Anumite măsuri de protecţie sunt cu caracter general şi se referă la mai multe tipuri de maşini
şi echipamente. Din acest motiv anumite măsuri pot să nu fie aplicabile la maşina
dumneavoastră.

1.3 Măsuri de protecţie în timpul funcţionării


Răspunderea pentru orice fel de pagube materiale sau răniri ale persoanelor rezultând din
neglijarea acestor măsuri de protecţie, sau din nerespectarea măsurilor normale de precauţie
sau neacordarea atenţiei necesare pentru instalarea, operarea, mentenanţa şi repararea maşinii,
chiar dacă nu sunt declarate în mod expres, nu va fi asumată de fabricantul maşinii.

Măsuri generale

1. Operatorul trebuie să folosească practici de protecţie a muncii şi să respecte toate cerinţele şi regulamentele
locale de protecţie a muncii.
2. Dacă una dintre regulile de mai jos nu sunt compatibile cu legislaţia locală, atunci se va aplica cea mai severă
dintre cele două reglementări.
3. Instalarea, operarea, mentenanţa şi reparaţiile trebuie efectuate de personal autorizat, instruit şi specializat.
4. Compresorul nu este considerat capabil de a produce aer de calitatea necesară utilizării pentru respirat. Pentru
aer de calitatea necesară respirării, aerul comprimat trebuie purificat adecvat conform legislaţiei şi standardelor
locale.
5. Înainte de orice operaţii de întreţinere, reparaţii, reglare sau orice alte operaţii neuzuale, opriţi compresorul,
apăsaţi butonul de oprire de urgenţă, opriţi tensiunea electrică şi depresurizaţi compresorul. Suplimentar,
separatorul de pe calea de alimentare cu energie electrică trebuie deschis şi blocat în această poziţie.
6. Nu vă jucaţi niciodată cu aerul comprimat. Nu aplicaţi aerul comprimat pe pielea dumneavoastră şi nu
îndreptaţi niciodată jetul de aer comprimat către alte persoane. Nu utilizaţi niciodată aerul comprimat pentru a
curăţa murdăria de pe îmbrăcăminte. Când utilizaţi aerul comprimat pentru curăţarea maşinii, efectuaţi operaţia
cu măsuri extreme de precauţie şi utilizaţi protecţia ochilor.

Măsuri de protecţie în timpul funcţionării

1. Utilizaţi numai tipurile şi dimensiunile corecte de furtunuri, fitinguri şi conexiuni. Când aerul este suflat printr-
un furtun sau conductă de aer asiguraţi-vă că este bine fixat la capătul deschis. Dacă nu este fixat acesta poate
biciui şi provoca accidente. Înainte de deconectarea unui furtun asiguraţi-vă că a fost mai întâi complet eliberat
de presiune.
2. Persoanele care repun sub tensiune maşini controlate de la distanţă trebuie să ia măsuri de protecţie pentru a se
asigura că nimeni nu lucrează sau face verificări asupra maşinii. Se va amplasa pe echipamentul de pornire de
la distanţă o avertizare adecvată.
3. Nu utilizaţi niciodată o maşină dacă există posibilitatea absorbţiei de gaze inflamabile sau toxice, vapori sau
particule.

8
Manual de instrucţiuni

4. Nu utilizaţi niciodată maşina sub sau peste domeniul ei de încărcare.


5. Menţineţi închise toate uşile compartimentului maşinii în timpul funcţionării. Uşile pot fi deschise pentru
intervale scurte de timp, pentru verificări de rutină. Când deschideţi o uşă de la compartimentul maşinii
utilizaţi ochelari de protecţie.
6. Persoanele care stau în medii sau în încăperi în care nivelul presiunii sonore poate atinge sau depăşi 90 dB(A)
trebuie să poarte protecţii ale urechilor.
7. Verificaţi periodic că:
• Toate scuturile de protecţie sunt la locul lor şi bine fixate.
• Toate furtunurile şi / sau conductele din interiorul maşinii sunt în stare bună, sigură şi nu sunt uzate.
• Nu există scurgeri.
• Toate dispozitivele de strângere sunt bine strânse.
• Conductoarele electrice sunt sigure şi în stare bună de funcţionare.
• Valvele de protecţie şi alte dispozitive de eliberare a presiunii nu sunt obstrucţionate de mizerie sau
vopsea.
• Valva de evacuare a aerului şi reţeaua de aer, adică ţevi, cuplaje, distribuitoare, valve, furtunuri, etc.
sunt în stare bună , fără uzură sau alt fel de deteriorări.
8. Dacă aerul de răcire fierbinte evacuat din compresor este utilizat în sisteme de încălzire, de exemplu pentru a
încălzi o încăpere de lucru, luaţi măsuri de precauţie împotriva poluării aerului şi contaminărilor posibile ale
aerului de respirat.
9. Nu îndepărtaţi sau interveniţi la dispozitivele şi materialele de amortizare a zgomotelor.
10. Nu îndepărtaţi sau interveniţi la nici un dispozitiv de protecţie, scuturi sau izolaţii prevăzute la maşină. Fiecare
vas sub presiune sau auxiliar instalat în afara maşinii, care poate conţine aer cu presiunea mai mare decât cea
atmosferică va fi protejat prin dispozitiv sau dispozitive de eliberare a presiunii, după necesitate.

Consultaţi, de asemenea, şi următoarele măsuri de protecţie: Măsuri de protecţie în timpul


funcţionării şi Măsuri de protecţie în timpul mentenanţei.
Aceste măsuri se aplică maşinilor care procesează sau consumă aer sau gaze inerte. Procesarea
altor tipuri de gaze necesită măsuri de protecţie suplimentare, tipice aplicaţiei, care nu sunt
menţionate în acest manual.
Anumite măsuri de protecţie sunt cu caracter general şi se referă la mai multe tipuri de maşini
şi echipamente. Din acest motiv anumite măsuri pot să nu fie aplicabile la maşina
dumneavoastră.

1.4 Măsuri de protecţie în timpul mentenanţei sau reparaţiilor


Răspunderea pentru orice fel de pagube materiale sau răniri ale persoanelor rezultând din
neglijarea acestor măsuri de protecţie, sau din nerespectarea măsurilor normale de precauţie
sau neacordarea atenţiei necesare pentru instalarea, operarea, mentenanţa şi repararea maşinii,
chiar dacă nu sunt declarate în mod expres, nu va fi asumată de fabricantul maşinii.

Măsuri generale de protecţie

1. Operatorul trebuie să folosească practici de protecţie a muncii şi să respecte toate cerinţele şi regulamentele
locale de protecţie a muncii.

9
Manual de instrucţiuni

2. Dacă una dintre regulile de mai jos nu sunt compatibile cu legislaţia locală, atunci se va aplica cea mai severă
dintre cele două reglementări.
3. Instalarea, operarea, mentenanţa şi reparaţiile trebuie efectuate de personal autorizat, instruit şi specializat.
4. Compresorul nu este considerat capabil de a produce aer de calitatea necesară utilizării pentru respirat. Pentru
aer de calitatea necesară respirării, aerul comprimat trebuie purificat adecvat conform legislaţiei şi standardelor
locale.
5. Înainte de orice operaţii de întreţinere, reparaţii, reglare sau orice alte operaţii neuzuale, opriţi compresorul,
apăsaţi butonul de oprire de urgenţă, opriţi tensiunea electrică şi depresurizaţi compresorul. Suplimentar,
separatorul de pe calea de alimentare cu energie electrică trebuie deschis şi blocat în această poziţie.
6. Nu vă jucaţi niciodată cu aerul comprimat. Nu aplicaţi aerul comprimat pe pielea dumneavoastră şi nu
îndreptaţi niciodată jetul de aer comprimat către alte persoane. Nu utilizaţi niciodată aerul comprimat pentru a
curăţa murdăria de pe îmbrăcăminte. Când utilizaţi aerul comprimat pentru curăţarea maşinii, efectuaţi operaţia
cu măsuri extreme de precauţie şi utilizaţi protecţia ochilor.

Măsuri de protecţie în timpul mentenanţei sau reparaţiilor

1. Întotdeauna utilizaţi ochelari de protecţie.


2. Utilizaţi numai unelte corecte pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii.
3. Utilizaţi numai piese de schimb originale.
4. Toate lucrările de întreţinere trebuie efectuate numai când maşina s-a răcit.
5. O plăcuţă de avertizare de tipul “Lucrări în curs de desfăşurare. Nu porniţi maşina” trebuie ataşat la
echipamentul de pornire.
6. Persoanele care repun sub tensiune maşini controlate de la distanţă trebuie să ia măsuri de protecţie pentru a se
asigura că nimeni nu lucrează sau face verificări asupra maşinii. Se va amplasa pe echipamentul de pornire de
la distanţă o avertizare adecvată.
7. Închideţi valva de evacuare a aerului din compresor înainte de a conecta sau deconecta o conductă.
8. Înainte de a îndepărta orice componentă sub presiune izolaţi eficient maşina faţă de toate sursele de presiune şi
eliberaţi presiunea din tot sistemul.
9. Nu utilizaţi niciodată solvenţi inflamabili sau tetraclorură de carbon pentru a curăţa piese ale maşinii. Luaţi
măsuri de precauţie împotriva vaporilor toxici ai lichidelor de curăţare.
10. Păstraţi curăţenia cu stricteţe în timpul mentenanţei sau reparaţiilor. Ţineţi mizeria la distanţă prin acoperirea
părţilor maşinii cu cârpe curate, hârtie şi bandă.
11. Nu sudaţi niciodată şi nu efectuaţi operaţii care presupun căldură în apropierea sistemului de ulei. Rezervoarele
de ulei trebuie să fie complet purjate, de exemplu prin curăţare cu abur, înainte de a efectua asemenea operaţii.
Niciodată nu sudaţi şi nu modificaţi în nici un fel vasele de presiune.
12. Ori de câte ori există o indicaţie sau o suspiciune că o parte internă a maşinii este supraîncălzită, maşina trebuie
oprită, dar nu va fi deschisă nici o uşă de inspectare înainte de răcirea suficientă a maşinii. Acest lucru este
necesar pentru a evita aprinderea spontană a vaporilor de ulei la pătrunderea aerului.
13. Nu utilizaţi niciodată surse de lumină cu flacără deschisă pentru inspectarea interiorului maşinii, al vaselor de
presiune, etc.
14. Asiguraţi-vă că nu au fost uitate în sau pe maşină nici o unealtă, piese sau cârpe.
15. Toate dispozitivele de reglare şi de protecţie vor fi întreţinute cu grija cuvenită pentru a asigura funcţionarea
lor corectă. Acestea nu pot fi scoase din funcţiune.

10
Manual de instrucţiuni

16. Înainte de a curăţa maşina pentru a o utiliza după întreţinere sau reparaţie capitală, verificaţi că presiunile de
funcţionare, temperaturile şi reglajele de timp sunt corecte. Verificaţi că toate controalele şi dispozitivele de
oprire sunt adecvate şi funcţionează corect. În cazul în care a fost îndepărtat, verificaţi că scutul cuplajului
arborelui de antrenare al compresorului a fost reinstalat corect.
17. Ori de câte ori elementul separator este reînnoit, examinaţi conducta de descărcare şi interiorul vasului
separator de ulei pentru depistarea depunerilor de carbon. Dacă acestea sunt excesiv de multe, curăţaţi-le.
18. Protejaţi motorul, filtrul de aer, componentele electrice şi de reglare etc., pentru a preveni pătrunderea în ele a
umezelii, de exemplu cu ocazia curăţării cu abur.
19. Asiguraţi-vă că toate materialele amortizoare de zgomot, de exemplu pe carcasa exterioară a maşinii şi în priza
de aer şi în sistemele de evacuare ale compresorului sunt în condiţie bună. Dacă sunt deteriorate, înlocuiţi-le cu
materiale originale de la fabricant, pentru a împiedica creşterea presiunii sonore.
20. Nu utilizaţi niciodată solvenţi caustici care pot deteriora materialele reţeaua de aer, de exemplu recipientele de
policarbonat.
21. La manipularea agentului refrigerant trebuie respectate următoarele măsuri de protecţie:
• Nu inhalaţi niciodată vaporii agentului refrigerant. Verificaţi ca zona de lucru să fie ventilată
corespunzător. Dacă este necesar, utilizaţi dispozitive de protejare a respiraţiei.
• Întotdeauna utilizaţi mănuşi speciale de protecţie. În cazul contactului agentului refrigerant cu pielea,
spălaţi pielea cu apă din abundenţă. Dacă lichidul refrigerant întră în contact cu pielea pătrunzând prin
îmbrăcăminte, niciodată nu smulgeţi sau îndepărtaţi hainele. Spălaţi din abundenţă cu apă proaspătă
peste îmbrăcăminte până când tot agentul refrigerant este îndepărtat. Apoi apelaţi la ajutorul
medicului.
22. Protejaţi mâinile pentru a evita rănirea prin contact cu părţile fierbinţi ale maşinii, de exemplu în timpul
scurgerii uleiului.

Consultaţi, de asemenea, şi următoarele măsuri de protecţie: Măsuri de protecţie în timpul


funcţionării şi Măsuri de protecţie în timpul mentenanţei.
Aceste măsuri se aplică maşinilor care procesează sau consumă aer sau gaze inerte. Procesarea
altor tipuri de gaze necesită măsuri de protecţie suplimentare, tipice aplicaţiei, care nu sunt
menţionate în acest manual.
Anumite măsuri de protecţie sunt cu caracter general şi se referă la mai multe tipuri de maşini
şi echipamente. Din acest motiv anumite măsuri pot să nu fie aplicabile la maşina
dumneavoastră.

11
Manual de instrucţiuni

2 Descriere generală

2.1 Introducere
Introducere

Gama GA 30+ până la GA 75 reprezintă compresoare elicoidale cu o singură treaptă şi cu injecţie de ulei, antrenate de
un motor electric. Compresoarele sunt răcite cu aer.
Compresoarele GA 30+ până la GA 75 răcite cu apă sunt compresoare elicoidale cu o singură treaptă şi cu injecţie de
ulei, antrenate de un motor electric.

GA Workplace

Compresoarele GA Workplace sunt închise în carcase izolate fonic. Compresoarele sunt controlate cu ajutorul
regulatorului Atlas Copco Elektronikon® II. Modulul electronic de control este adaptat pe uşa din partea dreaptă. În
spatele acestui panou se află un compartiment electric care conţine dispozitivul de pornire al motorului de antrenare.
Este prevăzut, de asemenea, un separator de condens care conţine o purjă electronică tip Electronic Water Drain
(EWD).

Vedere frontală, GA 30+ ... GA 75 Workplace

12
Manual de instrucţiuni

Vedere din spate, GA 30+ ... GA 75 Workplace

Cod Denumire
AV Valvă de evacuare a aerului comprimat
Ca Răcitor de aer
Co Răcitor de ulei
CV/Vs Supapă de sens / supapă de reţinere ulei
Da Orificiu de evacuare automată a condensului
E Element compresor
ER Regulator Elektronikon II
FN Ventilator de răcire
HC Sistem opţional de recuperare a energiei
M1 Motor de antrenare
S10 Separator electric de izolare opţional
S3 Buton de oprire de urgenţă
UA Supapă de descărcare
VP Dop de aerisire

13
Manual de instrucţiuni

GA Workplace Full-Feature

Compresoarele GA Workplace Full-Feature (cu toate opţiunile incluse) sunt prevăzute cu o carcasă izolată fonic.
Compresoarele sunt controlate cu ajutorul regulatorului Atlas Copco Elektronikon® II. Modulul electronic de control
este adaptat pe uşa din partea dreaptă. În spatele acestui panou se află un compartiment electric care conţine dispozitivul
de pornire al motorului de antrenare. Este echipat cu un uscător de aer. Condensul este purjat automat
La compresoarele GA echipate cu uscător integrat (IFD), acesta este integrat în carcasa izolată fonic. Uscătorul elimină
condensul din aerul comprimat prin răcirea aerului aproape de temperatura de îngheţ a apei.

GA 30+ ... GA 75 Workplace Full-Feature, vedere frontală

14
Manual de instrucţiuni

GA 30+ ... GA 75 Workplace Full-Feature, vedere din spate

Cod Denumire
1 Compartiment electric
AF Filtru de aer
AR Rezervor de aer
AV Valvă de evacuare a aerului comprimat
AV1 Valvă opţională de evacuare a aerului, cu by-pass-area uscătorului
Ca Răcitor de aer
Co Răcitor de ulei
CV/Vs Supapă de sens / Supapă de reţinere ulei
Da Orificiu de evacuare automată a condensului, răcitor final
Da1 Orificiu de evacuare automată a condensului, uscător
DD Filtru DD
DR Uscător
E Element compresor
ER Regulator Elektronikon II
FN Ventilator de răcire
HC Sistem opţional de recuperare a energiei
M1 Motor de antrenare
OF Filtru de ulei

15
Manual de instrucţiuni

Cod Denumire
OSD Separator de ulei din condens opţional, răcitor final
OSD1 Separator de ulei din condens opţional, uscător
PD Filtru PD
S3 Buton de oprire de urgenţă
UA Supapă de descărcare
VP Dop de aerisire

Răcitoarele compresoarelor răcite cu apă

Răcitor de aer şi răcitor de ulei răcite cu apă

Referinţă Denumire
Ca Răcitor de aer
Co Răcitor de ulei

2.2 Circuitul de aer


Diagrame de circulaţie

Diagrama de circulaţie la GA Workplace

16
Manual de instrucţiuni

Diagrama de circulaţie la compresoarele GA Workplace Full-Feature

Referinţa Descriere
A Priza de aer
B Amestec aer / ulei
C Ulei
D Aer comprimat umed
F Condens
G Aer comprimat uscat

Notă: Ventilatorul de răcire nu este prevăzut la compresoarele răcite cu apă.

Descriere
Aerul este aspirat prin filtru (AF) şi supapa de admisie (IV) în elementul compresor (E) şi este comprimat. Aerul şi
uleiul comprimate curg în rezervorul de aer / separatorul de ulei (AR) via supapa de sens (CV). Aerul este descărcat
prin valva de evacuare (AV) via supapa de minimă presiune (Vp) şi răcitorul de aer (Ca).
Răcitorul de aer este prevăzut cu un separator de condens (MT).
La compresoarele Full-Feature aerul trece prin uscătorul de aer (DR) înainte de a fi descărcat prin valva de evacuare
(AV). Vă rugăm să consultaţi, de asemenea, secţiunea Uscătorul de aer IFD.

17
Manual de instrucţiuni

Supapa de sens (CV) împiedică revenirea aerului comprimat la oprirea compresorului. Supapa de presiune minimă (Vp)
împiedică scăderea presiunii în receptor sub o valoare minimă.

2.3 Sistemul de ulei


Diagrama circulaţiei de ulei

Sistemul de ulei

Referinţa Descriere
1 Pentru unităţile tip Workplace aerul comprimat este împins către valva de evacuare.
Pentru unităţile tip Full-Feature aerul comprimat este împins prin uscătorul de aer.
A Priza de admisie a aerului
B Amestec aer / ulei
C Ulei
D Aer comprimat umed
F Condens

Notă: Ventilatorul de răcire nu este prevăzut la compresoarele răcite cu apă.

Descriere

În rezervorul de aer / separatorul de ulei (AR) cea mai mare parte a uleiului este scoasă din amestecul de aer / ulei prin
centrifugare. Restul este scos cu ajutorul separatorului de ulei (OS). Uleiul este colectat în partea de jos a rezervorului
de aer / separatorului de ulei (AR), care serveşte ca rezervor de ulei.
Sistemul de ulei este prevăzut cu o valvă by-pass (BV). Când temperatura uleiului coboară sub o anumită valoare, valva
by-pass (BV) închide circuitul prin răcitorul de ulei (Co).
Vă rugăm să consultaţi secţiunea Date ale compresorului pentru reglajele valvei (BV).
Presiunea aerului forţează uleiul din rezervorul de aer / separatorul de ulei (AR) să treacă prin filtrul de ulei (OF) şi
valva de oprire a uleiului (Vs) către elementul compresor (E) şi punctele sale de lubrifiere.

18
Manual de instrucţiuni

Valva by-pass (BV) începe să deschidă alimentarea dinspre răcitorul de ulei (Co) când temperatura uleiului a crescut la
valoarea reglată. La aproximativ 15 oC (27 oF) peste valoarea reglată tot uleiul curge prin răcitorul de ulei.
Supapa de oprire a uleiului (Vs) împiedică inundarea cu ulei a elementului compresor când acesta este oprit. Supapa
este deschisă de presiunea orificiului de evacuare a elementului când compresorul este pornit.

2.4 Sistemul de răcire


Diagrama de circulaţie

Sistemul de răcire la compresoarele răcite cu aer

Sistemul de răcire la compresoarele răcite cu apă

19
Manual de instrucţiuni

Referinţă Descriere
A Priza de admisie a aerului
B Amestec aer / ulei
C Ulei
D Aer comprimat umed
E Condens
F Circulaţie de apă

Descriere
Sistemul de răcire este format din răcitorul de aer (Ca) şi răcitorul de ulei (Co).
La compresoarele răcite cu aer, fluxul de aer de răcire este generat de un ventilator (FN).
Compresoarele răcite cu apă sunt dotate cu un sistem de răcire cu apă. Apa curge printr-o ţeavă de intrare, răcitoare şi
ţeava de evacuare.

2.5 Sistemul de purjare a condensului


Purjele electronice

Purje de condens, un exemplu tipic

Amplasarea purjelor electronice de condens

Compresoarele GA Workplace şi Workplace Full-Feature sunt dotate cu o purjă electronică (EWD). Apa condensată
din răcitorul de aer se acumulează într-un colector. Când apa condensată acumulată atinge un anumit nivel ea este
evacuată prin orificiul de ieşire al purjei (Da).

20
Manual de instrucţiuni

La compresoarele GA Workplace Full-Feature este prevăzută o purjă electronică suplimentară (EWD1). Separatorul de
condens al schimbătorului de căldură este drenat de EWD1 şi descărcat prin drenul (Da1).
Vă rugăm să consultaţi şi secţiunea Circulaţia de aer.
Testarea purjei electronice se poate face apăsând scurt pe butonul de testare (1) de pe capacul purjei.

2.6 Sistemul de regulare


Diagrama de circulaţie

Sistemul de regulare al compresoarelor GA 30+ ... GA 75

Descărcarea

În cazul în care consumul de aer este mai mic decât debitul de aer la ieşirea compresorului atunci presiunea în reţeaua
de aer creşte. Când presiunea reţelei atinge valoarea de descărcare, supapa solenoidală (Y1) este dezenergizată.
Plonjorul valvei revine datorită forţei resortului antagonist:
• Supapa solenoidală (Y1) dezenergizează supapa de descărcare (UV).
• Supapa de descărcare (UV) conectează presiunea rezervorului de aer (1) cu camera (2) şi la deschiderea de
descărcare (3).
• Presiunea din camera (2) determină pistonul supapei de încărcare (LP) să se deplaseze în sus.
• Presiunea este stabilizată la valoare joasă. O cantitate mică de aer este menţinută şi apoi suflată către descărcător.

Încărcarea

Când presiunea din reţeaua de aer descreşte la valoarea presiunii de încărcare, supapa solenoidală (Y1) este energizată.
Pistonul supapei solenoidale (Y1) se deplasează în opoziţie cu forţa resortului antagonist:
• Supapa solenoidală (Y1) energizează supapa de descărcare (UV).

21
Manual de instrucţiuni

• Supapa de descărcare (UV) închide deschiderea de evacuare (3) şi opreşte alimentarea camerei (2).
• Acest lucru determină pistonul (LP) să se deplaseze în jos iar supapa de admisie (IV) se deschide complet.
Livrarea de aer este reluată 100%, compresorul funcţionează în sarcină.

2.7 Sistemul electric


Generalităţi

Vă rugăm să consultaţi, de asemenea, secţiunile Scheme electrice şi Scheme de conexiuni.

Componente electrice

Sistemul electric este alcătuit din următoarele componente:

Compartimentul electric al compresoarelor GA 30+ ... GA 75, un exemplu tipic

22
Manual de instrucţiuni

Referinţa Denumire
F1/2/3 Siguranţe
F3 este prevăzută numai în cazul existenţei unui releu de succesiune a fazelor.
F4/5/6 Siguranţe
F7/F8/F9 Siguranţe (numai la compresoarele Full-Feature cu IFD).
F21 Releu de suprasarcină al motorului compresorului.
Q15 Întreruptorul motorului ventilatorului (la compresoarele răcite cu aer).
K11 Contactor auxiliar pentru uscător (numai la compresoarele Full-Feature cu IFD).
K21 Contactorul alimentării cu energie electrică.
K22 Contactor pentru conectarea în stea a motorului.
K23 Contactor pentru conectarea în triunghi a motorului.
T1 Transformator.
S10 Separator electric de izolare (opţional).
1X0 Cleme de conectare (tensiunea de alimentare).
X103/X108 Cleme de conexiuni.
PE Clemă de legare la pământ (nulul de protecţie).

23
Manual de instrucţiuni

2.8 Scheme electrice


Schema electrică a regulatorului Elktronikon II

Schema electrică a compresoarelor GA 30+ ... GA 75 cu regulator Elektronikon II şi comutator de pornire stea –
triunghi

24
Manual de instrucţiuni

Referinţa Desemnează
(1) Buton de oprire.
(2) Pornire / oprire de la distanţă.
(3) Încărcare / descărcare de la distanţă.
(4) Senzor de transmitere a valorii presiunii la distanţă.
(5) Protecţiile motorului.
(6) Protecţia de suprasarcină a motorului ventilatorului.
(7) Defect EWD.
(8) Filtru Dp, DD.
(9) Filtru Dp, PD.
(10) Selectarea de la distanţă a reglajului de presiune.
(11) ES 100 opţional.
(12) Oprire de urgenţă de la distanţă.
(13) Contacte auxiliare.
(14) Operare manuală / automată.
(15) Alarmă generală.
(16) Oprire generală.

Indicaţiile regulatorului Elektronikon II

Referinţa Senzori / valve solenoidale / drenuri electronice de apă


A1 Uscător (la compresoarele Full-Feature).
B1 Purjă electronică de apă (EWD).
PT20 Senzor de presiune, ieşire compresor.
TT01 Senzor de temperatură, aerul ambiental.
TT11 Senzor de temperatură, ieşire element compresor.
TT51 Senzor de temperatură, ieşire apă de răcire.
TT52 Senzor de temperatură, orificiul de evacuare al apei de răcire.
TT53/54 Senzor de temperatură, admisia /evacuarea de apă la recuperatorul de energie (compresoare răcite
cu apă).
TT 90 Senzor de temperatură, punctul de rouă (Full-Feature)
Y1 Supapă solenoidală de încărcare.

Referinţa Motoare
M1 Motor de antrenare
M2 Motor de ventilator (la compresoarele cu răcire cu aer).
M3 Motor de ventilator, compartiment electric (la compresoarele răcite cu aer).

25
Manual de instrucţiuni

Referinţa Compartimentul electric


F1/13 Siguranţe
F21 Releu de suprasarcină
K21 Contactorul circuitului de alimentare
K22 Contactor pentru conectarea în stea
K23 Contactor pentru conectarea în triunghi
Q15 Întreruptor, motorul ventilatorului
T1 Transformatoare
1X0-1X5 Reglete de conexiuni
X101-117 Reglete de conexiuni

Referinţa Modulul de control


I Butonul de pornire
K01 Releu de blocare
K02 Releu auxiliar, contactorul de conectare în stea
K03 Releu auxiliar, contactorul de conectare în triunghi
K04 Releu auxiliar, încărcare / descărcare
K05 Releu auxiliar, presiune ridicată / scăzută a aerului
K06 Releu auxiliar, uscător
K07 Releu auxiliar, operare manuală / automată
K08 Releu auxiliar, alarmă
K09 Releu auxiliar, oprire
O Buton de oprire
S3 Buton de oprire de urgenţă

Referinţa Echipamente opţionale


AIE 1/2 Module de expansiune, intrare analogică
B2 Purjă electronică de apă (EWD) (Full-Feature)
DPT 11/12 Transmiţătoare duale de presiune
K04’ Releu auxiliar, încărcare / descărcare pentru ES 100
K21 Contact auxiliar, compresor în funcţiune pentru ES 100
K25 Releu de succesiune a fazelor
PDS 11 Comutator delta p pentru filtru DD integrat
PDS 12 Comutator delta p pentru filtru PD integrat
R1, K34 Protecţie prin termistor a motorului de antrenare, declanşare
R2, K35 Protecţie prin termistor a motorului de antrenare, semnalizare
R3/R4/R7 Încălzitoare, antiîngheţare
R96/97 Încălzitoare anticondensare
S10 Separator electric de izolare de pe circuitul de alimentare
TSLL91 Termostat, protecţie împotriva îngheţului
Y2 Supapă solenoidală
Y51 Supapă de oprire a apei (compresoare răcite cu apă)

26
Manual de instrucţiuni

2.9 Uscătorul de aer IFD


Diagrama de circulaţie

Uscătorul de aer

Referinţa Denumire
A Refrigerant gaz
B Refrigerant lichid
C Condens
AI Priza de aer
AO Evacuarea de aer
1 Schimbător de căldură aer / aer
2 Schimbător de căldură / refrigerant / vaporizator
3 Separator de condens
4 Orificiu de evacuare condens
5 Capsulă frigorifica
6 Condensator
7 Uscător / filtru de refrigerant lichid
8 Supapă termostatică de expansiune
9 Valvă by-pass de gaz fierbinte
10 Ventilator de răcire al condensatorului
11 Presostat comandă ventilator

Circuitul aerului comprimat

Aerul comprimat intră în schimbătorul de căldură (1) şi este răcit de aerul de ieşire, rece, uscat. Apa din aerul de intrare
începe să se condenseze. Apoi aerul este împins prin schimbătorul de căldură / vaporizator (2) unde refrigerantul se
evaporă determinând răcirea şi mai puternică a aerului până aproape de temperatura de evaporare a refrigerantului. Şi
mai multă apă din aer se condensează. Apoi aerul rece traversează separatorul (3) unde toată apa este condensată şi
separată de aer. Apa condensată este purjată automat prin orificiul de ieşire (4).

27
Manual de instrucţiuni

Aerul rece şi uscat trece apoi prin schimbătorul de căldură (1) unde este încălzit de aerul de intrare.

Circuitul refrigerant

Compresorul (5) livrează gaz refrigerant fierbinte, cu presiune mare, care trece prin condensatorul (6), unde cea mai
mare parte a refrigerantului se condensează.
Lichidul curge prin uscătorul / filtrul de refrigerant (7) către supapa termostatică de expansiune (8). Refrigerantul
părăseşte supapa termostatică de expansiune la presiunea de evaporare.
Refrigerantul pătrunde în vaporizator (2) unde extrage căldură din aerul comprimat prin evaporare la presiune
constantă. Refrigerantul încălzit părăseşte vaporizatorul şi este absorbit de compresor (5).
Valva de by-pass (9) regulează curgerea refrigerantului. Ventilatorul (10) este pornit sau oprit de comutatorul (11) în
funcţie de gradul de încărcare al circuitului refrigerant.

28
Manual de instrucţiuni

3 Regulatorul Elektronikon II

3.1 Regulatorul Elektronikon® II


Panoul de comandă

Generalităţi

În general, regulatorul Elektronikon are următoarele funcţii:


• Controlează compresorul.
• Protejează compresorul.
• Monitorizează componentele care sunt obiectul activităţilor de service.
• Reporneşte automat compresorul la revenirea tensiunii de alimentare.

Controlul automat al funcţionării compresorului

Regulatorul menţine presiunea reţelei între limite programabile prin încărcarea şi descărcarea automată a
compresorului. Sunt luate în consideraţie un număr de reglaje programabile, ca de exemplu presiunile de încărcare şi de
descărcare, timpul minim de oprire şi numărul maxim al pornirilor motorului.
Regulatorul opreşte compresorul ori de câte ori este posibilă reducerea consumului de energie şi îl reporneşte automat
când presiunea reţelei scade. Dacă perioada de descărcare este prea scurtă arunci compresorul este menţinut în funcţiune
pentru a împiedica perioadele prea scurte de oprire.

Se poate programa în timp un număr de comenzi de pornire / oprire. Luaţi în considerare


că o comandă de pornire va fi executată chiar dacă vine după o oprire manuală a
compresorului.

Protejarea compresorului

Oprirea

Dacă temperatura de ieşire la elementul compresor depăşeşte valoarea programată pentru oprire, compresorul va fi
oprit. Acest lucru va fi indicat pe afişajul (1) şi prin pâlpâirea LED-ului (2) de alarmă generală.
Compresorul va fi oprit, de asemenea, în eventualitatea unei suprasarcini a:
• Motorului de antrenare.
• Motorului ventilatorului.
Remediaţi defecţiunea şi anulaţi semnalizarea. Vă rugăm să consultaţi, de asemenea, Meniul Status Data (date de stare).

29
Manual de instrucţiuni

Înainte de remedierea defecţiunilor consultaţi măsurile de protecţie a muncii.

Avertizarea de oprire

Un nivel de avertizare de oprire este un nivel programabil sub nivelul de oprire.


Dacă temperatura la ieşirea elementului compresor depăşeşte nivelul de avertizare de oprire programat, pe afişajul (1)
apare un mesaj iar LED-ul (2) de alarmă generală se va aprinde, pentru a avertiza operatorul că a fost depăşit nivelul de
avertizare de oprire.
Mesajul dispare imediat ce cauza semnalizării a dispărut.

Semnalizarea de service

Un număr de operaţii de service sunt grupate (denumite Planul de service A, B, C, ...). Fiecare Plan de service are un
interval de timp programat. După scurgerea intervalului de timp pe afişaj (1) apare un mesaj care avertizează operatorul
să efectueze acţiunile de service prevăzute în planul respectiv.

Repornirea automată la revenirea tensiunii de alimentare

Regulatorul are o funcţie care permite repornirea automată a compresorului la revenirea tensiunii de alimentare după
penele de curent. Această funcţie este dezactivată când compresoarele părăsesc fabrica. La cerere, această funcţie poate
fi activată. Consultaţi Atlas Copco Customer Centre (Centrul de Relaţii cu Clienţii al Atlas Copco).

Dacă funcţia este activată iar regulatorul furnizat este în modul de funcţionare automată,
atunci compresorul va porni automat dacă se stabileşte tensiunea de alimentare a
modulului în cadrul unei perioade de timp programate.
Durata perioadei de revenire a alimentării (perioada în care dacă tensiunea de alimentare
revine se produce o repornire automată) poate fi reglată între 10 şi 3600 secunde, sau la
‘Infinit’. Dacă timpul de revenire a tensiunii electrice de alimentare este reglat la infinit,
atunci compresorul va reporni întotdeauna la revenirea tensiunii de alimentare, indiferent
cât a durat pana de curent. Se poate programa o temporizare a pornirii, permiţând, de
exemplu, repornirea unul după altul a mai multor compresoare.

30
Manual de instrucţiuni

3.2 Panoul de comandă


Regulatorul Elektronikon

Componente şi funcţii

Referinţa Denumire Funcţie


1 Buton de start Butonul de pornire a compresorului. LED-ul (8) se aprinde indicând că
regulatorul Elektronikon este operativ.
2 Afişaj Arată mesajele referitoare la starea de funcţionare a compresorului, o
necesitate de service sau un defect.
3 Taste de parcurgere Taste care servesc la deplasarea în sus sau în jos printre indicaţiile
afişajului.
4 Tasta tabulatoare Tastă care serveşte la selectarea parametrului indicat de o săgeată
orizontală.
5 Taste funcţionale Taste care servesc la controlul şi programarea compresorului.
6 LED de prezenţa tensiunii Indică prezenţa tensiunii de alimentare.
7 LED de alarmă generală Dacă este aprins atunci există o semnalizare de service sau de
avertizare.
7 LED de alarmă generală Pâlpâie dacă există o stare de oprire, dacă un senzor important este
defect sau după o oprire de urgenţă.
8 LED de funcţionare automată Indică faptul că regulatorul controlează compresorul în mod automat.
9 Buton de oprire Serveşte la oprirea compresorului. LED-ul (8) se stinge. Compresorul
se va opri după ce merge descărcat timp de 30 de secunde.
S3 Buton de oprire de urgenţă Buton care dacă este apăsat opreşte imediat compresorul, în
eventualitatea unei urgenţe. După remedierea defecţiunii, butonul se
deblochează prin tragere în sus.

31
Manual de instrucţiuni

3.3 Taste funcţionale


Panoul de comandă

Taste funcţionale

Tastele (1) sunt utilizate pentru:


• A încărca / descărca manual compresorul.
• A afişa sau a modifica reglajele.
• Pentru a anula o stare de suprasarcină a motorului, de oprire sau un mesaj de service, sau după acţionarea butonului
de oprire de urgenţă.
• Pentru a accesa toate datele achiziţionate de regulator.
Funcţiile tastelor variază în funcţie de meniul afişat. Funcţia curentă este indicată chiar deasupra tastei respective. Cele
mai uzuale funcţii sunt indicate mai jos:

Prescurtare Funcţia
‚Add’ Adăugare de comenzi de pornire / oprire a compresorului (zi/oră)
‚Back’ Întoarcere la meniul sau opţiunea afişată mai înainte
‚Canc’ Anularea reglajelor programate atunci când se programează parametri
‚Del’ Ştergere a comenzilor de pornire / oprire a compresorului
‚Help’ Afişare adresă de Internet a Atlas Copco
‚Lim.’ Afişarea limitelor reglajelor programabile
‚Load’ Încărcarea manuală a compresorului
‚Main’ Întoarcere dintr-un meniu oarecare în ecranul principal
‚Menu’ Acces la submeniuri pornind din meniul principal
‚Menu’ Întoarcere dintr-un submeniu la meniul principal
‚Prog’ Programarea reglajelor modificate
‚Rset’ Anularea unui mesaj sau a unei temporizări
‚Unld’ Descărcarea manuală a compresorului
‚Xtra’ Afişarea configurării modulului regulatorului

32
Manual de instrucţiuni

3.4 Tastele de parcurgere


Panoul de comandă

Tastele (1) permit operatorului să se deplaseze printre indicaţiile afişajului.


Atât timp cât este afişată o săgeată îndreptată în jos în partea dreaptă a afişajului, tasta de parcurgere cu acelaşi simbol
poate fi utilizată pentru afişarea articolului următor.
Atât timp cât este afişată o săgeată îndreptată în sus în partea dreaptă a afişajului, tasta de parcurgere cu acelaşi simbol
poate fi utilizată pentru afişarea articolului precedent.

3.5 Butonul de oprire de urgenţă


Panoul de comandă

În cazul unei situaţii de urgenţă apăsaţi pe butonul (S3) pentru oprirea imediată a compresorului.

Înainte de a începe orice operaţii de întreţinere sau de reparaţii aşteptaţi până când compresorul se
opreşte complet. Închideţi valva de evacuare a aerului. Deblocaţi butonul prin tragere în sus.
Apăsaţi butonul de test de deasupra purjei (purjelor) electronice până când sistemul dintre
rezervorul de aer şi valva de ieşire este depresurizat total. Deconectaţi întreruptorul (instalat de
client) de pe circuitul de alimentare pentru a întrerupe alimentarea cu tensiune a compresorului.
Depresurizaţi sistemul de aer. Vă rugăm să consultaţi şi secţiunea Rezolvarea problemelor.
Aplicaţi toate măsurile de protecţie a muncii relevante.

33
Manual de instrucţiuni

3.6 Programe de comandă


Descriere

Pentru a uşura programarea şi controlul au fost implementate în regulator programe de comanda axate pe meniuri.

Diagrama meniurilor (simplificată)

34
Manual de instrucţiuni

Meniul principal

Program Funcţie
Main screen (ecranul Arată pe scurt starea de operare a compresorului. Reprezintă poarta de acces către toate
principal) funcţiile.
Status data (date de Afişează starea funcţiilor de protecţie ale compresorului (oprire, semnalizare de oprire,
stare) semnalizare de service şi avertizare). Permite anularea unei stări de oprire, suprasarcini a
motorului sau condiţii de service.
Measured data (date Afişează valorile măsurate curente şi stările unor intrări.
măsurate)
Counters (contori) Afişează numărul de ore de funcţionare, numărul de ore de încărcare, numărul de ore de
funcţionare ale regulatorului (modul) şi numărul de porniri ale motorului.
Test (testare) Permite testarea afişajului şi LED-urilor.
Modify parameters Permite modificarea reglajelor pentru:
(modificare parametri) • Parametri (de exemplu presiunile de încărcare şi de descărcare).
• Protecţii (de exemplu temperatura de oprire)
• Planurile de service (orele şi datele planurilor de service)
• Funcţiile de ceas (comenzi de pornire / oprire / bandă de presiune automate ale
compresorului)
• Configurare (oră, dată, limbă de afişare, ...).
Service (întreţinere Afişează planurile de service şi anulează temporizatoarele asociate după efectuarea
programată) acţiunilor de întreţinere prevăzute în planul de service respectiv.
Saved data (date Afişează datele memorate: ultima oprire, ultima oprire de urgenţă.
memorate)

3.7 Meniul Main screen (ecranul principal)


Funcţie

Panoul de comandă

Meniul din ecranul principal arată starea funcţionării compresorului şi reprezintă poarta de acces către toate funcţiile
implementate în regulator.

Procedură

Ecranul principal este afişat în mod automat la aplicarea tensiunii de alimentare.


Dacă tastele funcţionale sau cele de parcurgere (1,, 2 sau 3) nu sunt utilizate timp de câteva minute, regulatorul se va
întoarce automat la ecranul principal.
Când se afişează un submeniu, apăsaţi tasta ‚Main’(F1) pentru a vă reîntoarce la ecranul principal.

35
Manual de instrucţiuni

Exemplu de ecran principal

‚Compr. Outlet’
bar 7.0
‚Auto Loaded’ ↓
‚Menu’ ‚Unld’
F1 F2 F3

Afişajul indică:
• Numele senzorului şi valoarea măsurată curentă.
• Mesaje referitoare la starea de funcţionare a compresorului.
• Chiar deasupra tastelor funcţionale (3), funcţiile curente ale acestora.

3.8 Apelarea meniurilor


Descriere

Panoul de comandă

Când se aplică tensiunea de alimentare ecranul principal este fişat în mod automat.

‚Compr. Outlet’
bar 7.0
‚Auto Loaded’ ↓
‚Menu’ ‚Unld’
F1 F2 F3

Tasta săgeată în jos (1) poate fi utilizată pentru o privire rapidă asupra stării curente a compresorului.
După apăsarea tastei ‚Menu’ (F1) va fi afişată opţiunea ‚Status data’ urmată de o săgeată orizontală.
• Fie apăsaţi tasta tabulatoare (2) pentru a alege acest meniu,
• Fie utilizaţi tasta săgeată în jos (1) pentru a ajunge la submeniul dorit, urmat de o săgeată orizontală, apoi apăsaţi
tasta tabulatoare (2) pentru a-l alege.

36
Manual de instrucţiuni

3.9 Privire rapidă asupra stării curente a compresorului


Procedură

Panoul de comandă

Pornind de la ecranul principal (a se vedea secţiunea Main menu), apăsaţi tasta săgeată în jos (3). Va apare un ecran
similar cu cel de mai jos:

Exemplu de ecran de stare a compresorului

‚Auto Operation’
‚Local Control’
‚Timer Active’
‚Main’ ‚Help’ ‚Xtra’ ↓
F1 F2 F3

Linia 1 indică funcţionarea manuală sau automată a regulatorului: ‚Auto Operation’ înseamnă că regulatorul adaptează
automat funcţionarea compresorului, adică încărcarea, descărcarea, oprirea şi repornirea automată, conform
parametrilor programaţi.
Linia 2 arată dacă regulatorul funcţionează în modul control local sau de la distanţă: ‚Local Control’ înseamnă că
butoanele start / stop de pe tastatură sunt activate. ‚Remote Control’ înseamnă că aceste funcţii sunt controlate de la
distanţă.
Linia 3 arată dacă temporizatorul care generează comenzi de pornire şi oprire programate în timp este activ sau nu.
Apăsaţi săgeata în jos (3) pentru a vedea alte date (condiţia curentă a compresorului). Vă rugăm să consultaţi secţiunea
Programe de control.

37
Manual de instrucţiuni

3.10 Meniul Status Data (date de stare)


Avertizare

Înainte de a începe orice operaţii de întreţinere sau de reparaţii aşteptaţi până când compresorul se
opreşte complet. Închideţi valva de evacuare a aerului. Deblocaţi butonul prin tragere în sus.
Apăsaţi butonul de test de deasupra purjei (purjelor) electronice până când sistemul dintre
rezervorul de aer şi valva de ieşire este depresurizat total. Deconectaţi întreruptorul (instalat de
client) de pe circuitul de alimentare pentru a întrerupe alimentarea cu tensiune a compresorului.
Înainte de remedierea defecţiunilor vă rugăm să consultaţi secţiunile Măsuri de protecţie şi
Rezolvarea problemelor.
Depresurizaţi sistemul de aer.

Funcţie

Panoul de comandă

Submeniul datelor de stare furnizează informaţii referitoare la starea funcţiilor de protecţie ale compresorului (oprire,
semnalizare de oprire, semnalizare de service şi avertizare) şi permite anularea stării de oprire, de suprasarcină a
motorului şi a stării de service.

Procedură

Pornind din meniul principal (a se vedea secţiunea Main Menu):


• Apăsaţi tasta ‚Menu’ (F1): opţiunea ‚Status data’ va fi urmată de o săgeată orizontală.
• Apăsaţi tasta tabulatoare (2).

Nu există mesaje

• LED-ul de semnalizare generală (1) este stins şi afişajul arată că toate condiţiile sunt normale:

‚All conditions are OK’


.
.
‚Menu’
F1 F2 F3

Mesaj de oprire

• În cazul în care compresorul este oprit, LED-ul (1) va pâlpâi.

38
Manual de instrucţiuni

• În eventualitatea unei opriri din cauza temperaturii prea mari la evacuarea din elementul compresor:

‚Element Outlet’
o
C 122
‚Shd’ ‚Max.’ 120
‚Menu**’ ‚**Rset’
F1 F2 F3

• Indicatoarele (**) pâlpâie. Afişajul arată temperatura măsurată curentă (122 oC), starea de compresor oprit (‚Shd’)
şi reglajul temperaturii de oprire (120 oC).
• Este posibilă deplasarea prin alte meniuri, de exemplu pentru a verifica valorile altor parametri.
La întoarcerea la meniul ‚Status data’ opţiunea ‚Shutdowns’ va pâlpâi. Această opţiune poate fi selectată prin apăsarea
tastei tabulatoare (2) pentru întoarcere la ecranul de oprire de mai sus.

Anularea opririi

• Întrerupeţi alimentarea cu tensiune electrică şi remediaţi defecţiunea. După remedierea defecţiunii şi când condiţia
de oprire a dispărut, realimentaţi cu tensiune electrică maşina şi apăsaţi pe tasta ‚Rset’ (F3).
• Apăsaţi tastele ‚Menu’ şi ‚Main’ pentru întoarcere la ecranul principal şi reporniţi compresorul cu ajutorul
butonului de pornire (3).

Anularea semnalizării de suprasarcină a motorului

• Întrerupeţi alimentarea cu tensiune electrică şi remediaţi defecţiunea. Releul de suprasarcină (F21) şi întreruptorul
ventilatorului (Q15) trebuie anulate manual. Realimentaţi cu tensiune electrică şi apăsaţi tasta ‚Rset’ (F3).
• Apăsaţi tastele ‚Menu’ şi ‚Main’ pentru întoarcere la ecranul principal şi reporniţi compresorul cu ajutorul
butonului de pornire (3).

Mesaj de avertizare de oprire

Un nivel de avertizare de oprire este un reglaj programabil mai mic decât nivelul reglajului de oprire.
• Dacă există o avertizare de oprire, atunci LED-ul (1) este aprins. Ecranul principal se va schimba cu un ecran
similar cu cel de mai jos:

‚Compr. Outlet’
bar 7.0
‚*Shutd’ ‚Warn*’
‚Menu**’ ‚**Unld’
F1 F2 F3

• Indicatoarele (**) pâlpâie. Mesajul ‚*Shutd’ ‚Warn*’ apare alternativ cu un mesaj care indică dacă compresorul
funcţionează încărcat sau descărcat.
• Apăsaţi tasta ‘Menu’ (F1) şi tasta tabulator (2) pentru a selecta meniul ‘Status data’. Opţiunea ‘Protection’ pâlpâie.
• Deplasaţi-vă la această opţiune şi selectaţi-o prin apăsare pe tasta tabulator (2). Va apărea un ecran similar cu cel de
mai jos:

39
Manual de instrucţiuni

‚Element Outlet’
o
C
‚Shdw’ ‚Max.’ 116
‚Menu**’ 110
F1 F2 F3

• Ecranul arată că temperatura măsurată curentă la ieşirea elementului compresor depăşeşte nivelul de avertizare de
oprire programat.
• Dacă este necesar comandaţi oprirea compresorului cu ajutorul butonului (4) şi aşteptaţi până când s-a oprit.
• Întrerupeţi alimentarea cu tensiune, inspectaţi şi remediaţi.
• Mesajul de avertizare va dispărea imediat ce cauza semnalizării a dispărut.

Mesaj de semnalizare de service

• LED-ul (1) este aprins. Ecranul principal se schimbă cu un ecran similar cu cel de mai jos:

‚Compr. Outlet’
bar
‚Serv.Requir.*’
‚Menu**’ ‚**Unld’
F1 F2 F3

• Indicatoarele (**) pâlpâie şi mesajul de semnalizare de service apare alternativ cu un mesaj indicând dacă
compresorul funcţionează încărcat sau descărcat.
• Apăsaţi tasta ‘Menu’ (F1) şi tasta tabulatoare (2) pentru a selecta meniul ‘Status data’: opţiunea ‘Service’ pâlpâie.
• Deplasaţi-vă până la această opţiune şi selectaţi-o prin apăsarea tastei tabulator (2): două opţiuni pot pâlpâi:
o ‘Plans’: dacă intervalul de plan de service a trecut.
o Opriţi compresorul şi întrerupeţi tensiunea de alimentare.
• Dacă mesajul se referă la ‘Plans’: efectuaţi acţiunile de service la care se referă planul respectiv. Anulaţi
temporizatorul planului respectiv. Contactaţi Atlas Copco Customer Centre (Centrul Atlas Copco de Relaţii cu
Clienţii). A se vedea secţiunea Meniul Service.

Mesaj de avertizare

• LED-ul (1) se aprinde şi pe ecran apare un mesaj.


• Indicatoarele (**) pâlpâie şi mesajul de avertizare apare alternativ cu un mesaj care arată dacă compresorul
funcţionează încărcat sau descărcat. Aceste avertizări arată:
o La compresoarele răcite cu apă temperatura apei de răcire depăşeşte nivelul programat pentru semnalizare.
o La compresoarele Full-Feature cu uscător IFD temperatura punctului de condens este prea mare în raport cu
temperatura ambientală.
• Opriţi compresorul şi întrerupeţi alimentarea cu tensiune electrică. Inspectaţi compresorul şi remediaţi defecţiunile.

40
Manual de instrucţiuni

3.11 Meniul Measured Data (date măsurate)


Panoul de comandă

Funcţie

Afişarea valorilor măsurate curente şi starea curentă a unor intrări, cum ar fi suprasarcina motorului. Consultaţi
diagrama de meniuri din secţiunea Programe de control.

Procedură

Pornind de la ecranul principal (a se vedea Meniul Main screen):


• Apăsaţi tasta ‘Menu’ (F1).
• Apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până când opţiunea ‘Measured data’ este urmată de o săgeată orizontală.
• Activaţi meniul prin apăsare pe tasta tabulatoare (2).
• Prin apăsare pe tastele de parcurgere (1) se pot vedea mărimile măsurate curente.
• Dacă unul dintre senzori este în legătură cu o funcţie de oprire, de service sau de semnalizare, atât valoarea
măsurată curentă, cât şi valoarea corespunzătoare de oprire, semnalizare sau service pot fi afişate prin apăsare pe
tasta (2).

3.12 Meniul Counters (contori)


Panoul de comandă

Funcţie

Afişează:
• Orele de funcţionare.

41
Manual de instrucţiuni

• Orele de funcţionare în sarcină (compresor încărcat).


• Numărul de porniri ale motorului.
• Numărul orelor în care regulatorul (modulul) a fost sub tensiune.
• Numărul ciclurilor de încărcare.

Procedură

Pornind de la ecranul principal (a se vedea meniul Main Screen):


• Apăsaţi tasta ‘Menu’ (F1).
• Apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până când meniul ‘Counters’ este urmat de o săgeată orizontală.
• Apăsaţi tasta tabulator (2) pentru activarea meniului.
• Prin apăsare pe tastele săgeţi (1) se pot vedea datele menţionate mai sus.

Exemplu de ecran Counters

‚Running Hours’
‚hrs’ ‘2107 hrs’
.
‚Menu’ ↓
F1 F2 F3

3.13 Meniul Test


Panoul de comandă

Funcţie

Testarea afişajului şi a LED-urilor pentru verificarea funcţionării.

Procedură

Pornind de la ecranul principal:


• Apăsaţi tasta ‘Menu’ (F1).
• Apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până când meniul ‘Test’ este urmat de o săgeată orizontală.
• Apăsaţi tasta (2) pentru activarea meniului.

42
Manual de instrucţiuni

• Opţiunea ‘Display test’ va fi urmată de o săgeată orizontală.


• Pentru a testa afişajul apăsaţi tasta (2). În timpul testului regulatorul va genera o serie de modele pe afişaj care
permit operatorului să verifice că fiecare pixel funcţionează corect. În acelaşi timp Led-urile sunt aprinse.

3.14 Meniul Modify Parameters (modificare parametri)


Funcţie

Modificarea reglajelor programabile:


• Parameters (parametri) (a se vedea secţiunea Modificarea parametrilor).
• Protections (protecţii) (a se vedea secţiunea Modificarea parametrilor).
• Service plan settings (reglaje planuri de întreţinere programată) (a se vedea secţiunea Modifying service plans
settings).
• Configuration settings (configurări) (a se vedea secţiunea Modifying configuration settings).

3.15 Modificarea parametrilor


Panoul de comandă

Funcţie

Modificarea unor parametri. Consultaţi diagrama de meniuri din secţiunea Programe de control.

Procedură

Pornind de la ecranul principal (a se vedea Meniul Main Screen):


• Apăsaţi tasta ‘Menu’ (F1).
• Apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până la când meniul ‘Modify Params’ este urmat de o săgeată orizontală.
• Activaţi meniul prin apăsare pe tasta tabulatoare (2).
• Primul meniu ‘Parameters’ va fi urmat de o săgeată orizontală.
• Apăsaţi tasta tabulator (2): va apărea primul articol ‘Loading Press’ împreună cu reglajul său.
• Apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până când parametrul care trebuie modificat este urmat de o săgeată orizontală.

43
Manual de instrucţiuni

Modificarea presiunilor de încărcare şi de descărcare

Dacă se doreşte operatorul poate programa două benzi de presiune (banda 1 şi banda 2) cu presiuni diferite de încărcare
şi de descărcare. Reglajele pentru banda 1 sunt indicate ca ‘Loading Press.’ şi ‘Unloading Press.’, iar reglajele pentru
banda 2 sunt indicate ca ‘Loading Press.2’ şi ‘Unloading Press.2’.
Exemplu:
Pentru banda de presiune 1:
• Presiunea de încărcare: 6.4 bar.
• Presiunea de descărcare: 7.0 bar.
Pentru banda de presiune 1:
• Presiunea de încărcare: 4.0 bar.
• Presiunea de descărcare: 6.0 bar.

Procedură

• Consultaţi secţiunea Procedură de mai sus pentru a selecta ‘Loading Press.’

‚Loading Press.’
bar 6.0
.
‚Menu’ ‚Mod’ ↓
F1 F2 F3

• Ecranul arată că reglajul curent este de 6.0 bari. Pentru a modifica acest reglaj apăsaţi tasta ‘Mod.’ (F2). Reglajul va
pâlpâi.
• Tasta ‘Lim.’ Poate fi utilizată pentru a afla limitele domeniului de reglaj ale parametrului.
• Utilizaţi tastele de defilare (1) pentru a modifica reglajul.
• Apăsaţi tasta ‘Prog’ (F1) pentru a programa noua valoare a parametrului, sau tasta ‘Canc’ (F3) pentru anularea
modificării.
• Procedura de modificare a presiunii de descărcare este similară.
• Dacă este necesar, repetaţi procedura pentru banda 2.
• Procedura de modificare a altor parametri este similară.

Regulatorul nu acceptă valori care ies din domeniul de reglaj. Apăsaţi tasta ‘Lim.’ Pentru a
verifica limitele parametrului. Consultaţi secţiunea Reglaje Programabile pentru cele mai
importante reglaje.

44
Manual de instrucţiuni

3.16 Modificarea reglajelor protecţiilor


Panoul de comandă

Funcţie

Modificarea reglajelor protecţiilor:


• Shut-down (‘Shd’) (oprire compresor), de exemplu la creşterea temperaturii de ieşire din elementul compresor.
• Shut-down warning (‘Shdw’) (avertizare de oprire compresor), de exemplu la creşterea temperaturii de ieşire din
elementul compresor.
• Warning (‘Warn’), de exemplu pentru temperatura apei la compresoarele răcite cu apă.
Verificarea diferitelor condiţii de funcţionare ale compresorului, de exemplu starea contactelor de semnalizare a
suprasarcinii motorului. Anumiţi parametri nu pot fi modificaţi.

Procedură

Pornind de la ecranul principal (a se vedea Meniul Main Screen):


• Apăsaţi tasta ‘Menu’ (F1).
• Apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până la când meniul ‘Modify Params’ este urmat de o săgeată orizontală.
• Activaţi meniul prin apăsare pe tasta tabulatoare (2).
• Apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până la când meniul ‘Protections’ este urmat de o săgeată orizontală.
• Apăsaţi tasta tabulatoare (2): va apărea primul parametru împreună cu reglajul său.
• Apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până când parametrul care trebuie modificat este urmat de o săgeată orizontală.

Modificarea reglajelor de temperatură ale elementului compresor

• Consultaţi secţiunea Procedură pentru a selecta parametrul ‘Element outlet’. Exemplu:

‚Element Outlet’
o
C 94 →
‚Shd’ ‚Max.’ 120 ↓
‚Menu**’ ‚Mod’
F1 F2 F3

• Ecranul arată temperatura curentă (94 oC) şi reglajul de oprire a compresorului (120 oC). Pentru a modifica reglajul,
apăsaţi tasta ‚Mod’ (F2). Reglajul va pâlpâi.
• Tasta ‚Lim’ (F2) poate fi utilizată pentru a afla limitele de reglaj ale parametrului.

45
Manual de instrucţiuni

• Utilizaţi tastele de parcurgere (1) pentru a modifica reglajul.


• Apăsaţi tasta ‘Prog’ (F1) pentru a programa noua valoare sau ‘Canc’ (F3) pentru a anula modificarea reglajului.
• Ecranul arată de asemenea o săgeată orizontală care indică faptul că reglajul de avertizare de oprire poate fi
modificat (procedura este similară celei descrise mai sus).
• Procedura de modificare a altor parametri este similară. Pentru anumite reglaje poate fi programată şi o
temporizare.

Regulatorul nu acceptă valori care ies din domeniul de reglaj. Apăsaţi tasta ‘Lim.’ Pentru a
verifica limitele parametrului. Consultaţi secţiunea Reglaje Programabile pentru cele mai
importante reglaje.

3.17 Modificarea planurilor de service


Panoul de comandă

Funcţie

Modificarea intervalelor de timp pentru anunţarea necesităţii efectuării programelor de service.

Planuri de service

Acţiunile de service care trebuie efectuate sunt grupate în planuri denumite Service level A, B, C sau D. La scurgerea
unui interval de timp va apărea un mesaj pe ecran indicând ce planuri de service trebuie efectuate.

Consultaţi întotdeauna Atlas Copco Customer Centre dacă doriţi să schimbaţi valoarea vreunui
interval. Intervalele nu trebuie să depăşească valorile de mai jos şi trebuie să coincidă în mod
logic.

46
Manual de instrucţiuni

Intervale programate de pentru planurile de service

Plan de service Interval


Planul de service A La fiecare 4000 de ore de funcţionare.
Planul de service B La fiecare 4000 de ore de funcţionare.
Planul de service C La fiecare 8000 de ore de funcţionare.
Planul de service D La fiecare 40000 de ore de funcţionare.

Regulatorul nu acceptă valori care ies din domeniul de reglaj. Apăsaţi tasta ‘Lim.’ Pentru a
verifica limitele parametrului. Consultaţi secţiunea Reglaje Programabile pentru cele mai
importante reglaje.

Acţiuni de service care trebuie efectuate

Acţiuni de service conform La


Planurilor de service A şi B La 4000 de ore de funcţionare.
Planurilor de service A, B şi C La 8000 de ore de funcţionare.
Planurilor de service A şi B La 12000 de ore de funcţionare.
Planurilor de service A, B şi C La 16000 de ore de funcţionare.
... ...

Procedură

• Apăsaţi tasta ‘Menu’ (F1).


• Apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până la când meniul ‘Modify Params’ este urmat de o săgeată orizontală.
• Activaţi meniul prin apăsare pe tasta tabulatoare (2).
• Apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până la când meniul ‘Service Plan’ este urmat de o săgeată orizontală.
• Apăsaţi tasta tabulator (2): va apărea un ecran similar cu cel de mai jos:

‚Service Timer’
‚Running Hours’ →
‚hrs’ 2130
‚Menu’ ↓
F1 F2 F3

• Ecranul arată orele de funcţionare curente.


• Apăsaţi tasta tabulator (2): va apărea un ecran similar cu cel de mai jos:

47
Manual de instrucţiuni

‚Service Timer’
‚Level A’
‚hrs’ 4000
‚Menu’ ↓
F1 F2 F3

• Ecranul arată că intervalul de timp pentru planul de service A este reglat la 4000 de ore de funcţionare.
• Apăsaţi tasta ‘Mod.’ (F2). Tasta ‘Lim.’ (F2) poate fi utilizată pentru a vedea limitele de reglaj ale parametrului.
Utilizaţi tastele săgeată sus sau jos pentru a modifica intervalul de timp.
• Apăsaţi tasta ‘Prog’ (F1) pentru a programa noua valoare sau ‘Canc’ (F3) pentru a anula modificarea reglajului.
• Procedura de modificare a planurilor de service B, C sau D este similară.

3.18 Programarea funcţiilor de ceas


Panoul de comandă

Funcţie

Programarea:
• Comenzilor de pornire / oprire la anumite ore şi zile ale compresorului.
• Schimbarea la anumite ore şi zile a comenzilor pentru banda de presiune din reţea.

Programarea pornirilor, opririlor şi a benzilor de presiune

În acest exemplu compresorul va fi programat după cum urmează:


• Luni, la ora 06:15 pornire cu banda presiune 1.
• Vineri, la ora 18:00 comutare pe banda de presiune 2.
• Duminică la ora 18:00 oprire.
Pornind de la ecranul principal (a se vedea Meniul Main Screen):
• Apăsaţi tasta ‘Menu’ (F1).
• Apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până la când meniul ‘Modify Params’ este urmat de o săgeată orizontală.
• Activaţi meniul prin apăsare pe tasta tabulatoare (2).
• Apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până la când meniul ‘Clock Function’ este urmat de o săgeată orizontală.

48
Manual de instrucţiuni

• Apăsaţi tasta tabulator (2) pentru activarea meniului. Apare următorul ecran:

‚Clock Function’
‚Not Activated’ →
.
‚Menu’ ‚Mod’ ‚Del’
F1 F2 F3

• Apăsaţi tasta tabulatoare (2). Următorul ecran va apărea:

‚Monday’
‚Tuesday’ →
‚Wednesday’
‚Menu’ ‚Mod’ ‚Del’ ↓
F1 F2 F3

• Utilizaţi tastele de parcurgere (1) pentru a ajunge la ziua la care trebuie programată o comandă, urmată de săgeata
orizontală. Apăsaţi tasta tabulator (2). Va apărea următorul ecran:


‚Menu’ ‚Mod’ ‚Del’
F1 F2 F3

• Apăsaţi tasta ‘Mod.’ (F2). Primele două linii vor pâlpâi. Utilizaţi tastele de parcurgere (1) pentru a introduce 06.
Apăsaţi tasta tabulator (2) pentru a sări la liniile următoare. Utilizaţi tastele de parcurgere (1) pentru a introduce 15.
Apăsaţi tasta tabulator (2) pentru a sări la şirul de linii. Utilizaţi tastele de parcurgere (1) pentru a introduce
comanda ‘Start’.
• Apăsaţi tasta ‘Prog’ pentru a programa comanda: ’06:15 Start Compressor’ (pornire compresor la 06:15).
• Apăsaţi tasta săgeată în jos (1): săgeata orizontală săgetata orizontală arată că linia a doua este accesibilă. Apăsaţi
tasta ‘Mod.’ şi modificaţi această linie în mod similar pentru următoarea comandă: ’06:15 Pressure Band 1’.
• Apăsaţi tasta ‘Menu’ (F1) şi derulaţi către ‘Friday’ (vineri):

‚Thursday’
‚Friday’ ↑
‚Saturday’ →
‚Menu’ ‚Del’ ↓
F1 F2 F3

• Programarea comenzii de trecere la banda de presiune 2 la ora 18 se realizează în acelaşi mod ca mai sus.
• Apăsaţi tasta ‘Menu’ (F1) şi derulaţi către ‘Saturday’ (duminică). Programarea comenzii ’18:00 Compressor Stop’
(oprirea compresorului la ora 18:00) se efectuează în acelaşi mod ca cel descris mai sus.

49
Manual de instrucţiuni

Activarea / dezactivarea temporizatorului

• Temporizatorul poate fi activat numai dacă este programată cel puţin o comandă de pornire / oprire.
• Pornind din ecranul principal, apăsaţi tasta ‘Menu’ (F1).
• Apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până la când meniul ‘Modify Params’ este urmat de o săgeată orizontală.
• Activaţi meniul prin apăsare pe tasta tabulatoare (2).
• Apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până la când meniul ‘Clock Function’ este urmat de o săgeată orizontală, apăsaţi
tasta tabulatoare (2). Va apărea următorul ecran:

‚Clock Function’
‚Not Activated’ →
.
‚Menu’ ‚Mod’ ‚Del’
F1 F2 F3

• Apăsaţi tasta ‘Mod’. ‚Not Activated’ începe să pâlpâie.


• Apăsaţi tasta săgeată în jos (1). ‚Not Activated’ (inactivat) se va schimba în ‚Activated’ (activat).
• Apăsaţi tasta ‚Prog’.

Este necesar să se programeze comenzile de start / stop în ordinea cronologică. Programaţi


comenzile de luni până duminică, de exemplu:
• 07.30 Start Compressor
• 07.30 Pressure Band 1
• 08.30 Pressure Band 2
• 18.00 Stop Compressor
Asiguraţi-vă că funcţia de temporizator este activată (‚Activated’). Dacă nu, comenzile
programate de pornire / oprire nu vor fi executate.
Temporizatorul poate fi dezactivat iarăşi. În acest caz comenzile programate de pornire / oprire
nu vor fi executate, dar vor fi memorate.

Modificarea unei comenzi

Să presupunem că trebuie modificată comanda de oprire de duminică de la ora 18 la ora 17.


• Pornind din ecranul principal, apăsaţi tasta ‘Menu’ (F1), apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până la când meniul
‘Modify Params’ este urmat de o săgeată orizontală.
• Activaţi meniul prin apăsare pe tasta tabulatoare (2).
• Apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până la când meniul ‘Clock Function’ este urmat de o săgeată orizontală, apăsaţi
tasta tabulatoare (2). Va apărea următorul ecran:

‚Clock Function’ →
‚Not Activated’
.
‚Menu’ ‚Mod’ ‚Del’
F1 F2 F3

• Activaţi meniul prin apăsare pe tasta tabulatoare (2). Va apărea următorul ecran:

50
Manual de instrucţiuni

‚Monday’ →
‚Tuesday’
‚Wednesday’ ↓
‚Menu’ ‚Mod’ ‚Del’
F1 F2 F3

• Derulaţi meniul până când ajungeţi la ‘Sunday’ (duminică), urmat de săgeata orizontală. Apăsaţi tasta tabulatoare
(2). Dacă este necesar, derulaţi prin lista de comenzi până când comanda care trebuie modificată este urmată de
săgeata orizontală. Apăsaţi tasta ‘Mod.’ Primele două cifre ale comenzii încep să pâlpâie. Modificaţi după dorinţă
cu tastele de parcurgere, adică modificaţi 18 în 17 cu tasta săgeată în sus (1).
• Dacă este necesar, apăsaţi tasta tabulator (2) pentru deplasare la câmpul următor care trebuie modificat, indicaţia de
minute şi indicaţia de start / stop / pressure band (pornire / oprire / bandă de presiune).
• Apăsaţi tasta ‘Prog’ pentru a programa comanda modificată sau ‘Canc’ pentru a părăsi meniul fără modificarea
comenzii.

Adăugarea unei comenzi la sfârşitul listei de comenzi existentă

• Pornind de la ecranul principal, apăsaţi tasta ‘Menu’ (F1), apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până la când meniul
‘Modify Params’ este urmat de o săgeată orizontală.
• Activaţi meniul prin apăsare pe tasta tabulatoare (2).
• Apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până la când meniul ‘Clock Function’ este urmat de o săgeată orizontală, apăsaţi
tasta tabulatoare (2). Va apărea următorul ecran:

‚Clock Function’ →
‚Not Activated’
.
‚Menu’ ‚Mod’ ‚Del’
F1 F2 F3

Să presupunem că trebuie adăugată la listă comanda de oprire a compresorului la ora 18:00, luni.
• Apăsaţi tasta tabulatoare (2). Va apărea următorul ecran:

‚Monday’ →
‚Tuesday’
‚Wednesday’ ↓
‚Menu’ ‚Mod’ ‚Del’
F1 F2 F3

• Derulaţi meniul până când ajungeţi la ‘Monday’ (luni), urmat de săgeata orizontală. Apăsaţi tasta tabulatoare (2).
Derulaţi prin lista de comenzi de start / stop / pressure band până când prima linie liberă de comandă este urmată de
săgeata orizontală.
• Apăsaţi tasta ‘Mod.’ Primele două cifre ale comenzii încep să pâlpâie. Introduceţi ’18:00 Compressor Stop’ cu
tastele de parcurgere (1), şi cu tasta tabulatoare (2) pentru a trece la alt câmp care trebuie schimbat.
• Apăsaţi tasta ‘Prog’ pentru a programa comanda modificată sau ‘Canc’ pentru a părăsi meniul fără modificarea
comenzii.

Adăugarea unei comenzi între două comenzi existente

Să presupunem că trebuie adăugată comanda ’17:00 Pressure band 2’ în lista următoare:

51
Manual de instrucţiuni

• ’06:00 Start Compressor’ (pornire compresor la 06:00).


• ’06:00 Pressure band 1’ (banda de presiune 1 la 06:00).
• ’18:00 Stop Compressor’ (oprire compresor la 18:00).
Regulatorul nu permite introducerea unei comenzi noi, a cărei ordine în timp o situează înaintea ultimei comenzi din
listă.
Deplasaţi lista până ce comanda înainte de care trebuie introdusă noua comandă este indicată de săgeata orizontală (în
exemplul de mai sus: ’18:00 Stop Compressor’) şi apăsaţi tasta ‘Mod.’.
Schimbaţi această comandă în noua comandă (în exemplul de mai sus: ’17:00 Pressure Band 2’).
Apăsaţi tasta săgeată în jos şi adăugaţi ultima comandă în listă (în exemplul de mai sus: ’18:00 Stop Compressor’) şi
apăsaţi tasta ‘Prog’.

Ştergerea unei comenzi

• Pornind de la ecranul principal, apăsaţi tasta ‘Menu’ (F1), apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până la când meniul
‘Modify Params’ este urmat de o săgeată orizontală.
• Activaţi meniul prin apăsare pe tasta tabulatoare (2).
• Apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până la când meniul ‘Clock Function’ este urmat de o săgeată orizontală, apăsaţi
tasta tabulatoare (2). Va apărea următorul ecran:

‚Clock Function’ →
‚Not Activated’
.
‚Menu’ ‚Mod’ ‚Del’
F1 F2 F3

Ştergerea tuturor comenzilor

• Apăsaţi tasta ‘Del’ din ecranul de mai sus. Va apărea o întrebare de confirmare a intenţiei de ştergere.

Ştergerea comenzilor dintr-o anumită zi

• Derulaţi până când ziua dorită este urmată de o săgeată orizontală. Apăsaţi tasta ‘Del.’, va apărea o întrebare de
confirmare a intenţiei de ştergere.

Ştergerea unei anumite comenzi

• Derulaţi până când comanda dorită este urmată de o săgeată orizontală. Apăsaţi tasta ‘Del.’, va apărea o întrebare
de confirmare a intenţiei de ştergere.

52
Manual de instrucţiuni

3.19 Modificarea configuraţiei


Panoul de comandă

Funcţie

Serveşte la modificarea anumitor parametri. Vă rugăm să consultaţi diagrama de meniuri din secţiunea Programe de
control.

Procedură

• Pornind de la ecranul principal, apăsaţi tasta ‘Menu’ (F1).


• Apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până la când meniul ‘Modify Params’ este urmat de o săgeată orizontală.
• Activaţi meniul prin apăsare pe tasta tabulatoare (2).
• Apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până la când meniul ‘Configuration’ este urmat de o săgeată orizontală.
• Apăsaţi tasta tabulatoare (2) pentru a activa meniul: va apărea parametrul ‘Time’. Dacă este dorită o altă opţiune,
derulaţi meniul până când aceasta este urmată de o săgeată orizontală. Selectaţi opţiunea prin apăsare pe tasta
tabulatoare (2).
• Pentru opţiunea ‘Time’, a doua linie a ecranului indică timpul curent, de exemplu ‘14:30’. Pentru modificarea
reglajului apăsaţi tasta ‘Mod.’ (F2). Primul câmp ‘14’ va pâlpâi.
• Utilizaţi tastele săgeţi (1) pentru a modifica parametrul apoi apăsaţi tasta tabulator (2) pentru a ajunge la câmpul
următor ‘30’. Valoarea acestui câmp se poate modifica utilizând tastele de parcurgere (1).
• Apăsaţi tasta ‘Prog’ (F1) pentru a programa noua valoare, sau ‘Canc’ (F3) pentru a anula modificarea (va fi păstrată
valoarea iniţială).
• Procedura de modificare a altor parametri este similară.

53
Manual de instrucţiuni

3.20 Programarea modurilor de control ale compresorului


Panoul de comandă

Modurile de control ale compresorului

Compresorul poate fi controlat de la faţa locului sau de la distanţă, printr-o reţea LAN (reţea locală de comunicaţii de
date).

Procedură

Pornind de la ecranul principal (a se vedea meniul Main Screen):


• Apăsaţi tasta ‘Menu’ (F1).
• Apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până la când meniul ‘Modify Params’ este urmat de o săgeată orizontală.
• Activaţi meniul prin apăsare pe tasta tabulatoare (2).
• Apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până la când meniul ‘Configuration’ este urmat de o săgeată orizontală.
• Apăsaţi tasta tabulatoare (2) pentru a activa meniul: va apărea parametrul ‘Time’. Derulaţi meniul până când
opţiunea ‘C.C.M’ este urmată de o săgeată orizontală. Va apărea următorul ecran:

‚C.C.M’ ↑
‚Local Control’
. ↓
‚Menu’ ‚Mod’
F1 F2 F3

• Apăsaţi tasta ‘Mod.’ şi utilizaţi tastele de parcurgere (1) pentru a alege modul de control dorit. Apăsaţi tasta ‘Prog’
pentru programare sau ‘Canc’ pentru anularea modificării.

54
Manual de instrucţiuni

3.21 Meniul Service


Panoul de comandă

Funcţii

• Anularea planurilor de service care au fost executate.


• A verifica data şi ora la care va fi efectuat următorul plan de service.
• A afla care planuri de service au fost executate.

Planuri de service

Un număr de planuri de service sunt grupate sub numele Level A, Level B, etc ... (nivelul A, nivelul B, ...). Fiecare
nivel corespunde unor anumite operaţii de service care trebuie efectuate la intervalele de timp programate cu ajutorul
regulatorului Elektronikon.
Când se atinge sfârşitul unui interval de service, pe afişaj va apărea un mesaj (a se vedea secţiunea Status Data). După
efectuarea operaţiilor de întreţinere programată prevăzute în planul de service la care se referă mesajul, temporizatorul
trebuie anulat.

Exemplu

Plan de service Interval


Planul de service A La fiecare 4000 de ore de funcţionare.
Planul de service B La fiecare 4000 de ore de funcţionare.
Planul de service C La fiecare 8000 de ore de funcţionare.
Planul de service D La fiecare 40000 de ore de funcţionare.

Acţiuni de service care trebuie efectuate

Acţiuni de service conform La


Planurilor de service A şi B La 4000 de ore de funcţionare.
Planurilor de service A, B şi C La 8000 de ore de funcţionare.
Planurilor de service A şi B La 12000 de ore de funcţionare.
Planurilor de service A, B şi C La 16000 de ore de funcţionare.
... ...

Procedură

Pornind de la ecranul principal (a se vedea meniul Main Screen):


• Apăsaţi tasta ‘Menu’ (F1).
• Apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până la când meniul ‘Service’ este urmat de o săgeată orizontală.

55
Manual de instrucţiuni

• Apăsaţi tasta tabulatoare (2) pentru a activa meniul.


• Va apărea un ecran similar cu cel de mai jos:

‚Service Timing’
‚Running Hours’ →
‚hrs’ 7971 ↓
‚Menu’ ‚Mod’
F1 F2 F3

• Ecranul arată numărul total de ore de funcţionare al compresorului de 7971 ore.


• Prin apăsarea pe tasta tabulatoare (2) apare următorul ecran:

‚Next Timer’
‚Level’ ABC
‚hrs’ 8000 ↓
‚Back’ ‚Rset’
F1 F2 F3

• Ecranul arată că următoarele planuri de service care vor fi efectuate sunt A, B şi C şi că acestea se execută la
fiecare 8000 de ore de funcţionare.
• Prin apăsarea pe tasta săgeată în jos(1) se poate afla ce planuri de service au fost executate mai înainte. Apare
următorul ecran:

‚Previous Timer’ ↑
‚Level’ AB
‚hrs’ 4008
. ‚Rset’
F1 F2 F3

• Ecranul arată că planurile A şi B au fost executate la 4008 ore de funcţionare.


• Opriţi compresorul, întrerupeţi tensiunea electrică şi efectuaţi operaţiile de întreţinere programată cuprinse în
planurile A, B şi C. Vă rugăm să consultaţi Programul de Întreţinere Preventivă.
• Realimentaţi cu tensiune electrică şi derulaţi către ecranul ‘Next Timer’.
• Apăsaţi butonul ‘Rset’ (F3). Confirmaţi pentru anularea temporizatorului.

Butonul ‘Rset’ apare numai când nivelul ‘Next Timer’ este aproape atins.

După apăsarea săgeţii în jos în ecranul ‘Service Timer’, sunt indicate orele ‘Life Time’
(durată de utilizare), adică numărul de ore scurse de la programarea iniţială la ieşirea din
fabrică. Acest temporizator nu trebuie luat în considerare.

56
Manual de instrucţiuni

3.22 Meniul Saved Data (date memorate)


Panoul de comandă

Funcţii

Afişarea anumitor date memorate de regulatorul compresorului. Aceste date sunt:


• Data ultimei opriri.
• Data ultimei opriri de urgenţă.

Procedură

Pornind de la ecranul principal (a se vedea meniul Main Screen):


• Apăsaţi tasta ‘Menu’ (F1).
• Apăsaţi tasta săgeată în jos (1) până la când meniul ‘Saved Data’ este urmat de o săgeată orizontală.
• Apăsaţi tasta tabulatoare (2) pentru a activa meniul.
• Este afişată lista opririlor şi a opririlor de urgenţă.
• Derulaţi lista pentru a alege oprirea sau oprire de urgenţă dorită.
• Apăsaţi tasta tabulară (2) pentru a afla data, ora şi alte date referitoare la starea compresorului când a avut loc
oprirea.

3.23 Reglaje programabile


Parametri: presiunile de descărcare / încărcare pentru compresoarele GA Workplace

Reglaj Reglaj de Reglaj


minim fabrică maxim
Presiuni de descărcare
Presiunea de descărcare (compresoare de 7,5 bari) bar 4,1 7 7,5
Presiunea de descărcare (compresoare de 7,5 bari) psig 59,5 101,5 108,8
Presiunea de descărcare (compresoare de 10 bari) bar 4,1 9,5 10
Presiunea de descărcare (compresoare de 10 bari) psig 59,5 137,8 145
Presiunea de descărcare (compresoare de 13 bari) bar 4,1 12,5 13

57
Manual de instrucţiuni

Reglaj Reglaj de Reglaj


minim fabrică maxim
Presiunea de descărcare (compresoare de 13 bari) psig 59,5 181,3 188,6
Presiunea de descărcare (compresoare de 100 psi) bar 4,1 6,9 7,4
Presiunea de descărcare (compresoare de 100 psi) psig 59,5 100 107,3
Presiunea de descărcare (compresoare de 125 psi) bar 4,1 8,6 9,1
Presiunea de descărcare (compresoare de 125 psi) psig 59,5 125 132
Presiunea de descărcare (compresoare de 150 psi) bar 4,1 10,3 10,8
Presiunea de descărcare (compresoare de 150 psi) psig 59,5 150 156,6
Presiunea de descărcare (compresoare de 175 psi) bar 4,1 12 12,5
Presiunea de descărcare (compresoare de 175 psi) psig 59,5 175 181,2
Presiuni de încărcare
Presiunea de încărcare (compresoare de 7,5 bari) bar 4 6,4 7,4
Presiunea de încărcare (compresoare de 7,5 bari) psig 58 92,8 107,3
Presiunea de încărcare (compresoare de 10 bari) bar 4 8,9 9,9
Presiunea de încărcare (compresoare de 10 bari) psig 58 129,1 143,6
Presiunea de încărcare (compresoare de 13 bari) bar 4 11,9 12.9
Presiunea de încărcare (compresoare de 13 bari) psig 58 172,6 187,1
Presiunea de încărcare (compresoare de 100 psi) bar 4 6,3 7,3
Presiunea de încărcare (compresoare de 100 psi) psig 58 91,4 105,9
Presiunea de încărcare (compresoare de 125 psi) bar 4 8 9
Presiunea de încărcare (compresoare de 125 psi) psig 58 116 130,5
Presiunea de încărcare (compresoare de 150 psi) bar 4 9,7 10,7
Presiunea de încărcare (compresoare de 150 psi) psig 58 140,7 155,2
Presiunea de încărcare (compresoare de 175 psi) bar 4 11,4 12,4
Presiunea de încărcare (compresoare de 175 psi) psig 58 165,3 179,3

58
Manual de instrucţiuni

Parametri: presiunile de descărcare / încărcare pentru compresoarele GA Workplace Full-Feature

Reglaj Reglaj de Reglaj


minim fabrică maxim
Presiuni de descărcare
Presiunea de descărcare (compresoare de 7,5 bari) bar 4,1 7 7,2
Presiunea de descărcare (compresoare de 7,5 bari) psig 59,5 101,5 104,4
Presiunea de descărcare (compresoare de 10 bari) bar 4,1 9,5 9,7
Presiunea de descărcare (compresoare de 10 bari) psig 59,5 137,8 140,7
Presiunea de descărcare (compresoare de 13 bari) bar 4,1 12,5 12,7
Presiunea de descărcare (compresoare de 13 bari) psig 59,5 181,3 184,2
Presiunea de descărcare (compresoare de 100 psi) bar 4,1 6,9 7,1
Presiunea de descărcare (compresoare de 100 psi) psig 59,5 100 103
Presiunea de descărcare (compresoare de 125 psi) bar 4,1 8,6 8,8
Presiunea de descărcare (compresoare de 125 psi) psig 59,5 125 127,6
Presiunea de descărcare (compresoare de 150 psi) bar 4,1 10,3 10,5
Presiunea de descărcare (compresoare de 150 psi) psig 59,5 150 152,3
Presiunea de descărcare (compresoare de 175 psi) bar 4,1 12 12,2
Presiunea de descărcare (compresoare de 175 psi) psig 59,5 175 177
Presiuni de încărcare
Presiunea de încărcare (compresoare de 7,5 bari) bar 4 6,4 7,1
Presiunea de încărcare (compresoare de 7,5 bari) psig 58 92,8 103
Presiunea de încărcare (compresoare de 10 bari) bar 4 8,9 9,6
Presiunea de încărcare (compresoare de 10 bari) psig 58 129,1 139,2
Presiunea de încărcare (compresoare de 13 bari) bar 4 11,9 12,6
Presiunea de încărcare (compresoare de 13 bari) psig 58 172,6 182,8
Presiunea de încărcare (compresoare de 100 psi) bar 4 6,3 7
Presiunea de încărcare (compresoare de 100 psi) psig 58 91,4 101,5
Presiunea de încărcare (compresoare de 125 psi) bar 4 8 8,7
Presiunea de încărcare (compresoare de 125 psi) psig 58 116 126,2
Presiunea de încărcare (compresoare de 150 psi) bar 4 9,7 10,4
Presiunea de încărcare (compresoare de 150 psi) psig 58 140,7 150,8
Presiunea de încărcare (compresoare de 175 psi) bar 4 11,4 12,1
Presiunea de încărcare (compresoare de 175 psi) psig 58 165,3 175,5

59
Manual de instrucţiuni

Parametri

Reglaj Reglaj de Reglaj


minim fabrică maxim
Timp de funcţionare a motorului în conexiunea în sec 5 10 10
stea.
Temporizare la intrarea în sarcină (stea-triunghi) sec 0 0 10
Numărul de porniri ale motorului Nr. porniri / zi 0 240 240
Timpul minim de oprire sec 20 30
Timpul de oprire programat sec 0 3 20
Timpul de recuperare la revenirea tensiunii de sec 10 10 3600
alimentare (ARAVF)
Temporizarea la repornire sec 0 0 1200
Pauza de comunicare sec 10 30 60

Protecţii

Reglaj Reglaj de Reglaj


minim fabrică maxim
o
Temperatura la evacuarea din elementul compresor C 110 119
(nivelul de semnalizare)
o
Temperatura la evacuarea din elementul compresor F 230 246
(nivelul de semnalizare)
o
Temperatura la evacuarea din elementul compresor C 111 120 120
(nivelul de oprire)
o
Temperatura la evacuarea din elementul compresor F 232 248 248
(nivelul de oprire)

Pentru compresoarele Full-Feature Reglaj Reglaj de Reglaj


minim fabrică maxim
Temporizarea semnalizării sec 0 3 10
Temporizarea la pornire sec 0 255 255

Pentru compresoarele răcite cu apă, de asemenea Reglaj Reglaj de Reglaj


şi: minim fabrică maxim
o
Temperatura apei de răcire la intrare (nivelul de C 0 50 99
semnalizare).
o
Temperatura apei de răcire la intrare (nivelul de F 32 122 210
semnalizare).
o
Temperatura apei de răcire la evacuare (nivelul de C 0 60 99
semnalizare).
o
Temperatura apei de răcire la evacuare (nivelul de F 32 140 210
semnalizare).
Temporizarea semnalizării sec 0 0 255
Temporizarea la pornire sec 0 0 255

Planul de service

A se vedea, de asemenea, Programul de Întreţinere Preventivă.

60
Manual de instrucţiuni

Vă rugăm să consultaţi Atlas Copco dacă sunteţi pe cale să modificaţi valoarea unui interval de timp. Intervalele nu
trebuie să depăşească valorile nominale şi trebuie să se succeadă în mod logic. Vă rugăm să consultaţi secţiunea
Modificarea planurilor de service.

Reglaj Reglaj de Reglaj


minim fabrică maxim
Planul de service A (ore de funcţionare) hr 4000
Planul de service B (ore de funcţionare) hr 4000
Planul de service C (ore de funcţionare) hr 8000

Terminologie

Termen Explicaţie
ARAVF Repornire automată la revenirea tensiunii de alimentare. A se vedea secţiunea Regulatorul
Elektronikon II.
Ieşirea elementului Regulatorul nu acceptă reglaje ilogice, de exemplu dacă reglajul de semnalizare este
compresor programat la 95 oC / 203 oF, valoarea minimă reglabilă pentru nivelul de oprire se schimbă
la valoarea 96 oC / 204 oF. Diferenţa recomandată dintre nivelul de semnalizare şi cel de
oprire este de 10 oC / 18 oF.
Temporizarea semnalizării Reprezintă timpul pentru care semnalul trebuie să existe înainte de oprirea compresorului.
de oprire. Dacă este nevoie să reglaţi acest parametru la altă valoare, vă rugăm să consultaţi Atlas
Copco.
Timpul de revenire a Reprezintă timpul cât trebuie să dureze tensiunea de alimentare după o pană de curent
tensiunii de alimentare. pentru ca să aibă loc o repornire automată. Acest parametru este accesibil dacă repornirea
automată este activată. A se vedea secţiunea Regulatorul Elektronikon II. Pentru activarea
funcţiei de repornire automată vă rugăm să consultaţi Atlas Copco.
Timpul minim de oprire. Odată ce compresorul a fost oprit automat, el va rămâne oprit timpul minim de oprire
(aproximativ 20 secunde), indiferent ce se întâmplă cu presiunea aerului în reţea.
Presiunea de descărcare / Regulatorul nu acceptă reglaje ilogice, de exemplu dacă presiunea de descărcare este
încărcare. programată la valoarea de 7,0 bari / 101 psig, valoarea maximă a presiunii de încărcare se
schimbă la 6,9 bari / 100 psig. Diferenţa minimă recomandată dintre presiunea de
încărcare şi cea de descărcare este de 0,6 bari / 0.9 psig.

61
Manual de instrucţiuni

4 Separatorul de ulei / condens OSD

4.1 Unitatea OSD


Separatoarele de ulei / condens

Aerul comprimat care părăseşte compresoarele cu injecţie de ulei conţine ulei. În timpul răcirii acestui aer se formează
apă condensată care conţine ulei. OSD este conceput să separe cea mai mare parte a uleiului din apa condensată şi să-l
acumuleze într-un colector. Apa condensată respectă normele de protecţie a mediului.

O unitate OSD 90 poate fi utilizată la GA 30+ ... GA 90 şi la GA 37 VSD ... GA 90 VSD.

Vedere generală a unităţii OSD 90, un exemplu tipic

Referinţa Desemnează
1 Vas
2 Indicator de presiune, filtru
3 Filtru de ulei
4 Colector de ulei
5 Intrare condens
6 Filtru Dp
7 Evacuare condens curat
8 Evacuare ulei
9 Capac
10 Prefiltru

62
Manual de instrucţiuni

Funcţionarea OSD 90

Condensul conţinând picături fine de ulei parcurge prefiltrul (10) către sită (5). Condensul curge prin filtrul (3) în care
picăturile de ulei formează picături mai mari. Acest ulei este dirijat către vasul de apă (1) unde uleiul se ridică la
suprafaţă datorită diferenţei de densitate faţă de apă. Vasul este prevăzut cu două orificii separate de evacuare: una
pentru condens (7), care este dirijat în afara compresorului, şi alta pentru uleiul separat (8), care este acumulat în
colector (4).

4.2 Instalare
Amplasarea OSD

Exemplu tipic la compresorul Full-Feature

Purjele de condens

Purjă de condens la compresoarele GA 30+ ...GA 90 Workplace şi la GA 37 VSD ... GA 90 VSD Workplace

Purje de condens la compresoarele GA 30+ ...GA 90 Full-Feature şi la GA 37 VSD ... GA 90 VSD Full-Feature

63
Manual de instrucţiuni

Procedură

1. Opriţi compresorul şi închideţi valva de evacuare a aerului. Depresurizaţi sistemul de evacuare a aerului prin
apăsare pe butonul de test aflat pe purja electronică EWD. Întrerupeţi alimentarea cu tensiune.
• Instalaţi o unitate OSD la compresoarele Workplace.
• Instalaţi două unităţi OSD la compresoarele Full-Feature.
Consultaţi secţiunea Sistemul de condensare pentru a localiza drenul (drenurile) şi purjele electronice(EWD).
2. Strângeţi tubul de purjare a condensului al captatorului de condens al compresorului cu ajutorul cuplajului (Da).
De asemenea, strângeţi tubul de purjare a condensului de la captatorul de condens al uscătorului cu ajutorul
cuplajului său (Da1).
3. Amplasaţi separatorul şi fixaţi-l cu bolţuri (1).
4. Fixaţi suportul (2) cu bolţul (bolţurile) (3).
5. Conectaţi tubul de purjare al purjei de condens (Da) la conexiunea prefiltrului (4). Conectaţi tubul de purjare al
purjei de condens (Da1) la conexiunea prefiltrului (4).
6. Îndepărtaţi cuplajul (Da) şi instalaţi cuplajele livrate împreună cu separatorul. Conectaţi tubul de apă (5) la partea
din spate a cuplajului (Dc). Dirijaţi capătul flexibil de evacuare al cuplajului (Dc) către sistemul de purjare a
condensului.
Pentru compresoarele Full-Feature repetaţi această acţiune prin îndepărtarea cuplajului (Da1) şi instalaţi şi
conectaţi cuplajul (Dc1) la a doua unitate OSD.
7. Îndepărtaţi capacul (6) şi umpleţi vasul (7) cu apă până când apa curge prin orificiul de evacuare al OSD (5).
Repuneţi capacul.

4.3 Instrucţiuni de operare şi întreţinere


Măsuri de protecţie

Înainte de a efectua orice activitate de întreţinere, reparaţii sau reglări, procedaţi după cum
urmează:
• Opriţi compresorul.
• Închideţi valva de evacuare şi apăsaţi butonul de test de pe purjele electronice până când
sistemul de aer dintre rezervorul de aer şi valva de evacuare este total depresurizat.
• Apăsaţi butonul de oprire de urgenţă.
• Întrerupeţi tensiunea de alimentare.
• Depresurizaţi compresorul.
Pentru instrucţiuni detaliate, a se vedea secţiune Rezolvarea Problemelor.
Operatorul trebuie să aplice toate măsurile de protecţie relevante.

64
Manual de instrucţiuni

Instrucţiuni de operare

Interiorul OSD

• Înainte de a începe, verificaţi că vasul (1) este plin. Dacă este necesar, turnaţi uşor apă în ţeava de umplere (2) până
când începe să curgă prin tubul (3). Repuneţi capacul.
• În timpul funcţionării compresorului, stratul de ulei se ridică deasupra nivelului apei în vasul (1). În funcţie de
capacitatea compresorului şi de ciclul său de funcţionare, de umiditatea din aerul aspirat şi din conţinutul de ulei
din aerul comprimat, poate dura câteva săptămâni sau luni până când stratul de ulei să poată fi observat în colector
(4).
• Verificaţi cu regularitate că vasul (1 ) este plin. Dacă este necesar, turnaţi uşor apă în ţeava de umplere (2) până
când începe să curgă prin tubul (3). Menţineţi capacul pus.

Purjele de condens

GA 30+ ... GA 90 Workplace, GA 37 VSD ... GA 90 VSD Workplace

GA 30+ ... GA 90 Full-Feature, GA 37 VSD ... GA 90 VSD Full-Feature

Instrucţiuni de întreţinere

Vă rugăm să consultaţi secţiunea OSD.

65
Manual de instrucţiuni

Interval Ore de funcţionare Operaţii


Săptămânal 50 Verificaţi indicatorul de presiune (2). Dacă indicatorul arată 2 bari (29 psig),
sau la fiecare 6000 de ore de funcţionare, înlocuiţi filtrul (3): deşurubaţi
filtrul. Umpleţi noul filtru cu apă, ungeţi uşor cu ulei garnitura, înşurubaţi-l la
loc şi strângeţi cu mâna (aproximativ o jumătate de tură). Verificaţi sita (5).
Dacă este necesar curăţaţi-o.
Lunar 200 Verificaţi nivelul de ulei în colectorul (4). Dacă este aproape plin, deconectaţi
tubul de ulei (8) şi livraţi uleiul la serviciul local de colectare a uleiului.
Reinstalaţi colectorul golit.
“ “ Verificaţi prefiltrul (10), curăţaţi-l dacă este necesar.

4.4 Pictograme
Pictogramele de pe OSD

Referinţa Descriere
1 Ulei
2 Orificiu de evacuare a uleiului
3 Orificiu de evacuare a condensului
4 Presiune
5 Orificiu de intrare
6 Punct de service al purjei
7 Presiunea orificiului de intrare a separatorului
8 Garnitură de ulei, filtru cu filet şi strângere manuală (aproximativ o jumătate de tură)
9 Consultaţi instrucţiunile înainte de întreţinere sau reparaţii.

66
Manual de instrucţiuni

5 Instalare

5.1 Dimensiuni
GA 30+ ... GA 75

GA 30+ ... GA 75

67
Manual de instrucţiuni

Referinţă Semnificaţie
1 Trecere pentru cabluri electrice
2 Orificiu de evacuare pentru apa de răcire
3 Orificiu de intrare pentru apa de răcire
4 Orificiu de evacuare pentru aerul de răcire al uscătorului
5 Orificiu de evacuare pentru aerul de răcire al compresorului
6 Orificiu de evacuare a aerului comprimat
7 Orificiu de absorbţie a aerului de răcire la uscător
8 Orificiu de absorbţie a aerului de răcire la compresor
9 Orificiu de absorbţie a aerului de răcire în compartiment
10 Orificiu de admisie la recuperatorul de energie
11 Orificiu de evacuare la recuperatorul de energie
12 Aer comprimat, orificiul de evacuare a by-pass-ului de la uscător
13 Purjare automată, postrăcire
14 Purjare automată, uscător (la compresoarele Workplace Full-Feature)
15 Purjă, filtru DD/PD opţional

68
Manual de instrucţiuni

5.2 Moduri de instalare propuse


Exemplu de cameră a compresorului

Exemplu de cameră a compresorului

69
Manual de instrucţiuni

Textele din desen

(1) Suprafaţa minimă care trebuie rezervată pentru instalarea compresorului.


(2) Propunere de moduri de ventilare (la compresoarele răcite cu aer).
(3) Sisteme de răcire (la compresoarele răcite cu apă).

Descriere

1 Instalaţi compresorul pe o podea solidă, nivelată, capabilă să suporte greutatea compresorului.


2 Poziţia valvei de evacuare a aerului comprimat.
3 Lungimea totală a conductelor (inclusiv conductele de interconectare dintre compresor şi receptor)
poate fi calculată astfel:
dp = (L x 450 x Qc1.85)/(d5 x p)
d = diametrul interior al conductei de evacuare, în mm
dp = căderea de presiune (valoare maximă recomandată = 0,1 bar / 1,5 psi)
L = Lungimea conductei de evacuare, în m
p = presiunea absolută la orificiul de evacuare a compresorului, în bari
Qc = Debitul liber de aer livrat de compresor, în l / s.
4 Ventilare: sita de intrare şi ventilatorul de răcire trebuie instalate astfel încât orice recirculare a
aerului de răcire către compresor sau uscător să fie evitată. Viteza maximă a aerului prin sita de
intrare este de 5 m/s (16,5 ft/s).
Temperatura maximă a aerului la priza de aspiraţie a compresorului este de 46 oC (115 oF),
(minimum 0 oC / 32 oF).
Pentru GA 30+ ... GA 90 cu răcire cu aer , alternativele 1 şi 3, capacitatea cerută de ventilare pentru
a limita temperatura din camera compresorului se poate calcula astfel:
• Qv = 1,06 N/dT pentru compresoare GA Workplace
• Qv = (1,06 N + 4)/dT pentru compresoare GA Workplace Full-Feature.
Aerul de răcire pentru uscător poate fi dirijat spre afară.
Qv = capacitatea de ventilare necesară în m3/s
N = Puterea compresorului la arbore în kW
dT = creşterea de temperatură în camera compresorului
Pentru alternativele 2 şi 4: capacitatea de ventilaţie trebuie să fie adecvată capacităţii ventilatorului
compresorului la o presiune de vârf egală cu căderea de presiune în conductele de aer.
Pentru compresoarele GA 30+ ... GA 90 cu răcire cu apă, capacitatea de ventilaţie necesară pentru a
limita temperatura camerei compresorului se poate calcula astfel:
• Qv = 0,13 N/dT pentru compresoare GA Workplace
• Qv = (0,13 N + 4)/dT pentru compresoare GA Workplace Full-Feature.
5 Conductele de purjare ale colectorului nu trebuie să se scufunde în apa din colector. Atlas Copco
pune la dispoziţie separatoare de ulei / apă (tip OSD) pentru a putea separa cea mai mare parte a
uleiului din condens, pentru a asigura respectarea cerinţelor de mediu.
6 Modul de control cu panou de monitorizare.
7 Cablu de alimentare cu energie, necesar a fi dimensionat şi instalat de un electrician.
8 Rezervă pentru sistemul de recuperare a energiei.

70
Manual de instrucţiuni

9 Filtru tip DD, pentru utilizare generală. Filtrul opreşte particulele solide cu dimensiunea minimă de 1
micron, conţinut de ulei în cantitate de 0,5 mg/m3. În aval de filtrul DD se poate instala un filtru de
mare eficacitate tip PD. Acest filtru opreşte particulele solide de dimensiune minimă 0,01 microni,
conţinut de ulei în cantitate de 0,01 mg/m3.
10 Valvă de protecţie.
11 Sistem de by-pass destinat ocolirii uscătorului în timpul operaţiilor de service (disponibil opţional,
consultaţi Atlas Copco).
12 La compresoarele răcite cu aer:
Debitul şi presiunea apei trebuie reglate în funcţie de condiţiile de la faţa locului.
Pentru calitatea apei de răcire vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerinţe referitoare la apa de răcire.
Clientul trebuie să instaleze o valvă de oprire pe conducta de alimentare cu apă şi o valvă pe
conducta de evacuare a apei de răcire. Dacă aceste valve au fost instalate atunci trebuie prevăzut un
dispozitiv de protecţie la suprapresiune, reglat în funcţie de presiunea maximă a apei pe conducta de
alimentare, instalat între orificiul de evacuare a apei de răcire din compresor şi valva de oprire de pe
conducta de evacuare a apei de răcire. Cele menţionate mai sus se aplică şi la sistemul de recuperare
a energiei din sistemul de răcire cu apă. Îndepărtaţi dopurile de plastic (dacă sunt prevăzute) de la
conductele de apă ale compresorului şi conectaţi-le la sistemul de răcire cu apă.
13 Grilajul de protecţie din circuitul de răcire cu aer al uscătorului.

71
Manual de instrucţiuni

5.3 Conexiuni electrice


Conexiunile electrice ale compresoarelor GA 30+ ... GA 75

72
Manual de instrucţiuni

Referinţa Semnificaţie
(1) Instalaţii executate de client
(2) Contactoare de tipul 3RT106 cu 6 siguranţe tipul 1
(3) Toate celelalte variante cu 3 siguranţe tipul 1
(4) Uscător opţional
(5) Toate tensiunile (50 şi 60 Hz)
(6) Conexiune în stea: toate tensiunile
(7) Conexiune în triunghi: 200/220/230 V – 50/60 Hz

Descriere

1. Asiguraţi un separator electric pentru izolare.


2. Verificaţi cablurile motorului şi conductoarele din interiorul compartimentului electric să fie bine
strânse în clemele de conexiuni.
3. Verificaţi siguranţele şi reglajele releului de suprasarcină. A se vedea secţiunea Reglajele releului de
suprasarcină şi ale siguranţelor.
4. Dacă clemele 1, 3 şi 5 ale contactoarelor K21 şi K23 ale motorului nu sunt legate galvanic, conectaţi
cablul de alimentare cu energie la bornele 1, 3 şi 5 ale contactorului K21 şi la bornele 1, 3 şi 5 ale
contactorului K23.
Dacă bornele 1, 3 şi 5 ale contactoarelor K21 şi K23 sunt conectate între ele, atunci conectaţi cablul
de energie electrică la clemele L1, L2 şi L3 din şirul de cleme 1X0.
Vă rugăm să consultaţi şi secţiunea Dimensiunile cablurilor electrice.
5. Conectaţi conductorul nulului de protecţie (PE).

5.4 Cerinţe referitoare la apa de răcire


Generalităţi

Cerinţele de mai jos sunt specificate ca regulă generală destinată prevenii problemelor legate de apa de răcire. În caz de
neclarităţi vă rugăm să consultaţi Atlas Copco.

Valori maxime recomandate Sistemul recirculator Sistemul care pătrunde în


compresor
Cloruri (Cl-) Mai puţin de 600 mg/l Mai puţin de 150 mg/l
Sulfaţi (SO4--) Mai puţin de 400 mg/l Mai puţin de 250 mg/l
Total corpuri solide Mai puţin de 3000 mg/l Mai puţin de 750 mg/l
Solide în suspensie (ca SiO2) Mai puţin de 10 mg/l Mai puţin de 10 mg/l
Clor liber (Cl2) Mai puţin de 4 mg/l Mai puţin de 2 mg/l
Ioni de amoniu (NH4+) Mai puţin de 0,5 mg/l Mai puţin de 0,5 mg/l
Cupru Mai puţin de 0,5 mg/l Mai puţin de 0,5 mg/l
Fier Mai puţin de 0,2 mg/l Mai puţin de 0,2 mg/l
Mangan Mai puţin de 0,1 mg/l Mai puţin de 0,1 mg/l

73
Manual de instrucţiuni

Valori maxime recomandate Sistemul recirculator Sistemul care pătrunde în


compresor
Oxigen Mai puţin de 3 mg/l Mai puţin de 3 mg/l
Duritate a apei (CaCO3) 50 – 1000 mg/l 50 – 500 mg/l
Materii organice (KMnO4) Mai puţin de 25 mg/l Mai puţin de 10 mg/l
Fără alge
Fără ulei

Remarcă

Clorurile şi sulfaţii sunt interactive. În sistemele care traversează compresorul suma pătratelor nu trebuie să depăşească
85.000. Pentru sistemele recirculante cu controale şi tratamente corespunzătoare, suma pătratelor poate atinge 520.000.
De notat că valoarea concentraţiei de sulfaţi trebuie să includă şi sulfiţii prezenţi.

Aditivi

Poate fi necesară utilizarea de aditivi în apa de răcire. În acest caz luaţi în considerare schimbarea capacităţii de răcire.

5.5 Pictograme
GA 30+ ... GA 90

Pictograme

74
Manual de instrucţiuni

Pictograme pentru compresoarele răcite cu apă

Referinţa Semnificaţie
1 Purjă automată de condens
2 Avertizare: tensiune
3 Avertizare: opriţi tensiunea de alimentare şi depresurizaţi compresorul înainte de reparaţie
4 Avertizare: înainte de conectarea electrică a compresorului consultaţi manualul de instruire pentru a
verifica sensul de rotaţie al motorului.
5 Cuplu mecanic de torsiune pentru buloane de oţel (Fe) şi alamă (CuZn).
6 Ungeţi puţin garnitura de ulei a filtrului de ulei, înşurubaţi-l şi strângeţi-l cu mâna (aproximativ
jumătate de tură).
7 Avertizare: opriţi compresorul înainte de a repara ventilatoarele.
8 Avertizare: opriţi tensiunea electrică de alimentare înainte de a îndepărta capacul de protecţie din
interiorul compartimentului electric.
9 Consultaţi cartea de instruire înainte de efectuarea mentenanţei.
13 Evacuare apă de răcire.
14 Intrare apă de răcire.

75
Manual de instrucţiuni

6 Instrucţiuni de operare

6.1 Instrucţiuni înainte de prima pornire


Măsuri de protecţie

Operatorul trebuie să aplice toate măsurile aplicabile de protecţie a muncii, inclusiv cele din
acest manual.

Funcţionarea la altitudine / în exterior

În cazul în care compresorul este instalat în exterior sau dacă temperatura aerului la priza de aspiraţie poate scădea sub 0
o
C / 32 oF, atunci trebuie luate măsuri de precauţie. În acest caz, şi de asemenea pentru altitudinea de funcţionare peste
1000 m (3300 ft), consultaţi Atlas Copco.

Mutarea / ridicarea maşinii

Compresorul poate fi ridicat cu un stivuitor utilizând fantele practicate în cadru. Aveţi grijă să nu deterioraţi carcasa în
timpul ridicării sau transportului. Înainte de ridicare reinstalaţi bolţurile de asigurare pentru transport. Asiguraţi-vă că
furcile stivuitorului pătrund până în partea cealaltă a cadrului. Compresorul poate fi ridicat şi cu ajutorul unor grinzi
introduse prin fantele cadrului. Asiguraţi-vă că grinzile nu pot aluneca şi că ies din cadru pe lungimi egale. Lanţurile
trebuie menţinute paralele cu carcasa compresorului prin distanţiere, pentru a nu deteriora compresorul. Echipamentul
de ridicare trebuie amplasat astfel încât compresorul să fie ridicat perpendicular. Ridicaţi încet şi evitaţi răsucirile.

Indicarea stării compresoarelor care funcţionează în exterior, dotate cu regulatoare Elektronikon II

Regulatorul Elektronikon II este prevăzut cu contacte auxiliare (K05, K07, K08 şi k09) în partea din spate a modulului
electronic pentru a indica:
• Presiunea scăzută sau ridicată, 5-6 închis înseamnă presiune ridicată a aerului.
• Încărcare / descărcare manuală sau funcţionare automată (K07).
• Semnalizare (K08).
• Oprire (K09).
Sarcina maximă pentru aceste contacte este: 10A / 250 Vc.a. Opriţi compresorul şi întrerupeţi tensiunea de alimentare
înainte de conectarea circuitelor compresoarelor externe. Consultaţi Atlas Copco.

Modurile de control ale compresoarelor echipate cu regulator Elektronikon II

Modificările aduse echipamentului trebuie verificate de Atlas Copco. Opriţi compresorul şi


tensiunea înainte de a conecta echipamentele externe. Sunt permise numai contactele libere de
potenţial.

Consultaţi secţiunea Programarea modurilor de control ale compresorului dacă se doreşte să schimbaţi modul de
control.
Pot fi alese următoarele moduri de control:
• Controlul local: compresorul va reacţiona numai la comenzile introduse prin butoanele de pe panoul de comandă.
Dacă sunt programate, comenzile de pornire / oprire prin intermediul ceasului sunt active.

76
Manual de instrucţiuni

• Control de la distanţă: compresorul va reacţiona la comenzi provenind de la comutatoare externe. Butonul de oprire
de urgenţă rămâne activ. Comenzile de pornire / oprire ale compresorului prin intermediul ceasului sunt posibile.

Pentru pornirea şi oprirea de la distanţă:


• Conectaţi un buton de pornire / oprire între clemele 1 şi 2 ale conectorului (X108). A se vedea secţiunea
Sistemul electric pentru localizarea conectorului.
• Conectaţi între ele clemele 1 şi 3 ale conectorului (X108): în acest mod presiunea valvei de ieşire este încă
detectată de traductorul de presiune (PT20), ducând la încărcarea şi descărcarea compresorului la presiunile
programate în regulatorul electronic. Dacă terminalele 1 şi 3 ale conectorului (X108) nu sunt conectate între
ele compresorul nu va funcţiona în modul automat şi va rămâne în funcţionare descărcată. A se vedea secţiunea
Sistemul electric pentru localizarea conectorului.

Pentru a încărca / descărca de la distanţă compresorul (prin intermediul comutatorului extern de presiune):
• Conectaţi între ele clemele 5 şi 6 ale conectorului (X108) şi conectaţi un comutator de încărcare / descărcare
între terminalele 1 şi 3 ale şirului de cleme (X108). Acestea conduc la încărcarea şi descărcarea compresorului
la presiunile de închidere şi deschidere ale comutatorului extern de presiune.
• Controlul prin reţeaua locală LAN: compresorul este controlat prin reţeaua locală. Consultaţi Atlas Copco.

6.2 Prima pornire


Măsuri de protecţie

Operatorul trebuie să aplice toate măsurile relevante de protecţie.

Procedură

Pentru amplasarea valvei de evacuare a aerului şi a conexiunilor dispozitivelor de purjare, a se


vedea secţiunile Introducere şi Sistemul de condensare.

77
Manual de instrucţiuni

Armături de fixare pentru transportarea rezervorului de aer al compresorului GA 30+ ... GA 75

Armăturile de transportare ale motorului şi mecanismului, GA 30+ ... GA 75

78
Manual de instrucţiuni

Compartimentul electric al compresoarelor GA 30+ ... GA 75, exemplu tipic

- Consultaţi secţiunea Dimensiunile cablurilor electrice, Propuneri de instalare şi Dimensiuni.


- Următoarele armături pentru transport, vopsite în roşu, trebuie îndepărtate:
• Bolţurile (1).
• Bucşele (2).
• Suporturile (3).
- Verificaţi că legăturile electrice corespund codificării locale şi că toate conductoarele sunt bine conectate la
clemele lor.
Instalaţia trebuie legată la pământ şi protejată împotriva scurtcircuitelor prin siguranţe de tipul inert, montate pe
toate fazele. În apropierea compresorului trebuie instalat un separator electric.
- Verificaţi conectarea corectă a transformatorului (T1).
Verificaţi reglajul releului de suprasarcină (F21) al motorului de antrenare.
Verificaţi că releul de suprasarcină al motorului de antrenare este de tipul cu anulare manuală.
- La compresoarele răcite cu aer verificaţi reglajul întreruptorului (Q15). De asemenea verificaţi că maneta
întreruptorului este în poziţia I.
- Potriviţi valva de evacuare a aerului. A se vedea secţiunea Introducere pentru localizarea valvei.
Închideţi valva.
Conectaţi reţeaua de aer la valvă.
La compresoarele echipate cu by-pass al uscătorului potriviţi valva de ieşire a aerului la conducta by-pass a
uscătorului.

79
Manual de instrucţiuni

- Conectaţi orificiul (orificiile) de evacuare a condensului la colectorul de condens.


- Conductele de purjare către colector nu trebuie să se scufunde în apă. În cazul în care conductele au traseul prin
afara încăperii, unde îngheţul este posibil, ele trebuie izolate. Pentru purjarea apei pure de condens instalaţi un
condensator de ulei / apă care este disponibil de la Atlas Copco, opţional. A se vedea secţiunea despre unitatea
OSD.
- La compresoarele cu filtru DD sau DD şi PD conectaţi purjele filtrelor la un colector adecvat.
- La compresoarele răcite cu apă, valvele de purjare, valvele de oprire şi valva de regularizare trebuie prevăzute
de client pe conductele de apă de răcire.
- Verificaţi nivelul de ulei.
Acul indicatorului de nivel de ulei (GI) trebuie să indice în partea superioară a domeniului verde sau în
domeniul portocaliu.
- Asiguraţi etichete, avertizând operatorul despre:
• Pornirea neanunţată a compresorului la revenirea tensiunii de alimentare (dacă este activată, consultaţi
Atlas Copco).
• Controlul automat şi repornirea automată a compresorului.
- La compresoarele răcite cu apă închideţi valvele de evacuare a apei de răcire. Deschideţi valva de admisie a
apei de răcire şi valva regulatoare.
- Alimentaţi maşina cu tensiune. Porniţi compresorul şi opriţi-l imediat. Verificaţi sensul de rotaţie al motorului
de antrenare (M1) în timp ce acesta merge în gol până la oprire. Sensul corect de rotaţie al motorului de
antrenare este indicat de săgeata de pe capacul ventilatorului.
La compresoarele răcite cu aer verificaţi şi sensul de rotaţie al motorului ventilatorului. Săgeţile indicatoare
pentru sensul de rotaţie corect sunt vizibile prin grilaj, sunt prevăzute pe plăcuţa de sub ventilator.
Dacă sensul de rotaţie al motorului de antrenare este incorect, deconectaţi întreruptorul de alimentare cu
energie electrică şi inversaţi două conductoare de fază ale coloanei de alimentare.
Dacă sensul de rotaţie al motorului ventilatorului este incorect, deconectaţi întreruptorul şi inversaţi două
conductoare de fază la şirul de cleme de conexiuni al întreruptorului (Q15).
Sensul incorect de rotaţie al motorului de antrenare poate provoca deteriorări ale compresorului.
- La compresoarele echipate cu un regulator Elektronikon II verificaţi reglajele programate. Consultaţi secţiunea
Reglaje programabile.
- Porniţi şi opriţi compresorul pentru câteva minute. Verificaţi funcţionarea normală a compresorului.

6.3 Înainte de pornire


Remarci

• Dacă compresorul nu a funcţionat în ultimele 6 luni este ferm recomandată lubrifierea


elementului compresor înainte de pornire. Deconectaţi furtunul de alimentare, îndepărtaţi
supapa de descărcare (UA) şi turnaţi 0,75 l (0,20 US gal, 0,17 Imp gal) de ulei în elementul
compresor. Asiguraţi-vă că toate conexiunile sunt bine strânse.
• La compresoarele Full-Feature alimentaţi cu tensiune electrică înainte de pornire cu 4 ore,
pentru a pune în funcţiune încălzitorul carterului inferior a capsulei refrigerante a uscătorului.

80
Manual de instrucţiuni

Procedură

Amplasarea supapei de descărcare la GA 30+ ... GA 75

- Vă rugăm să consultaţi secţiunea Prima pornire pentru a localiza componentele sistemului de ulei.
Verificaţi nivelul uleiului (GI) completaţi cu ulei dacă este necesar. Indicatorul de nivel trebuie să se găsească
în partea de sus a domeniului verde sau în domeniul portocaliu. Dacă indicatorul se află în domeniul LOW
(nivel scăzut) depresurizaţi sistemul de ulei (a se vedea secţiunea Rezolvarea problemelor). Aşteptaţi până când
compresorul s-a depresurizat. Deşurubaţi dopul orificiului de umplere cu ulei (FC) numai o singură rotaţie
pentru a permite ieşirea presiunii rămase în sistem. Îndepărtaţi capacul rezervorului de umplere şi adăugaţi ulei
până când nivelul de ulei ajunge la gâtul rezervorului de umplere. Strângeţi dopul.
- Dacă este necesar goliţi captatorul de praf al filtrului, a se vedea secţiunea Filtrul de aer.
- Dacă partea roşie a indicatorului de funcţionare a filtrului de aer arată că este plin, înlocuiţi elementul filtru de
aer. Anulaţi indicatorul de funcţionare (VI) prin apăsarea butonului de la extremitatea corpului său şi anulaţi
semnalizarea de service.
La compresoarele echipate cu regulator Electronikon II, vă rugăm să consultaţi secţiunea Meniul Service.
- La compresoarele răcite cu apă, de asemenea:
• Verificaţi că valvele de purjare de pe conductele de intrare şi de ieşire ale apei de răcire sunt închise.
• Deschideţi valva de intrare a apei de răcire.
• Deschideţi valva regulatoare de debit a apei de răcire. Acest pas poate fi sărit dacă, după o funcţionare
anterioară, starea acestei valve nu a fost modificată.

6.4 Pornirea
Procedură

Pentru a afla locaţia valvei de evacuare a aerului şi a conexiunilor de purjare, a se vedea secţiunile
Introducere şi Sistemul de condensare.

81
Manual de instrucţiuni

Panoul de comandă al regulatorului Elektronikon II

Pas Acţiune
- Conectaţi tensiunea de alimentare. Verificaţi indicaţia LED-ului (6) de semnalizare a prezenţei
tensiunii.
- Deschideţi valva de evacuare a aerului comprimat.
- Apăsaţi butonul de start (1) de pe panoul de comandă. Compresorul începe să funcţioneze iar
LED-ul (8) de funcţionare automată se aprinde. La zece secunde după pornire motorul de
antrenare comută de pe conexiunea în stea pe cea în triunghi şi compresorul intră în sarcină.
- La compresoarele răcite cu apă reglaţi circulaţia de apă de răcire în timpul funcţionării în
sarcină pentru a obţine cea mai adecvată temperatură la ieşirea elementului compresor, adică
între 2 şi 7 oC (4 şi 13 oF) peste temperatura relevantă din figura de mai jos. Pentru o funcţionare
optimă, temperatura la orificiul de evacuare a apei de răcire nu trebuie să depăşească niciodată
valoarea specificată în secţiunea Date ale compresorului. Dacă se formează condens în timpul
perioadelor frecvente de descărcare, consultaţi Atlas Copco.

82
Manual de instrucţiuni

Temperatura minimă a elementului compresor la unităţile răcite cu apă

• (A): Temperatura aerului la intrare.


• (B): Temperatura de condensare.
• (C): Presiunea de lucru.
• (D): Umiditatea relativă a aerului.

Exemplu: dacă se funcţionează la o presiune de 10 bari (145 psig), temperatura ambiantă de 20 oC (68 oF) şi la o
umiditate relativă a aerului de 100%, temperatura minimă necesară pentru a împiedica formarea condensului este
de 68 oC (154 oC). Reglaţi debitul apei de răcire în timpul funcţionării în sarcină pentru a obţine o temperatură între
70 şi aproximativ 75 oC (158 şi aproximativ 167 oF) la ieşirea elementului compresor.

6.5 În timpul funcţionării


Procedură

Operatorul trebuie să aplice toate măsurile de protecţie relevante. Vă rugăm să consultaţi şi


secţiunea Rezolvarea problemelor.
Menţineţi uşile închise în timpul funcţionării. Ele pot fi deschise pentru scurt timp numai pentru
verificări.
Când motoarele sunt oprite şi LED-ul (8) este aprins, motoarele pot să pornească automat.

83
Manual de instrucţiuni

Panoul de comandă al regulatorului Elektronikon II

Poziţia vasului indicator de nivel al uleiului la compresoarele GA 30+ ... GA 75

84
Manual de instrucţiuni

Poziţia indicatorului de serviciu la compresoarele GA 30+ ... GA 75

Verificaţi nivelul de ulei în timpul funcţionării încărcate (în sarcină) a compresorului: indicaţia de nivel (GI) trebuie
să se încadreze în domeniul verde, în caz contrar apăsaţi butonul de oprire (9).
Închideţi valva de evacuare a aerului comprimat şi apăsaţi butonul de test de deasupra dispozitivului electronic de
purjare (două dispozitive de purjare la compresoarele Full-Feature) până când sistemul cuprins între rezervorul de
aer şi valva de evacuare a aerului este complet depresurizat. Vă rugăm să consultaţi secţiunile Introducere şi
Sistemul de condensare pentru a vedea amplasarea valvei de evacuare şi a drenului de apă.
Apăsaţi butonul de oprire de urgenţă (10).
Aşteptaţi până când compresorul s-a depresurizat. Deşurubaţi dopul rezervorului de umplere cu ulei (FC) o tură
pentru a permite eventualei presiuni din sistem să iasă. Aşteptaţi câteva minute. Îndepărtaţi dopul şi adăugaţi ulei
până la nivelul orificiului rezervorului de umplere cu ulei. Potriviţi şi strângeţi dopul (FC).
Dacă partea colorată a indicatorului de serviciu (VI) indică umplerea filtrului, înlocuiţi elementul de filtrare.
Anulaţi indicatorul de serviciu prin apăsarea butonului de la extremitate.
Când LED-ul (8) de funcţionare automată este aprins regulatorul controlează automat funcţionarea compresorului,
adică încărcarea, descărcarea, oprirea motoarelor şi repornirea.
Controlaţi cu regularitate că apa condensată este descărcată în timpul funcţionării. A se vedea secţiunea Sistemul de
condensare, şi în cazul existenţei unui OSD, verificaţi şi nivelul de ulei din colector. A se vedea secţiunea
Mentenanţa OSD şi instrucţiunile de operare. Cantitatea de apă condensată depinde de condiţiile ambientale şi de
lucru.

85
Manual de instrucţiuni

6.6 Verificarea funcţionării afişajului


Procedură

Panoul de comandă al regulatorului Elektronikon II

La compresoarele echipate cu un regulator Elektronikon II, verificaţi cu regularitate afişajul (2). În mod normal
afişajul indică presiunea de ieşire din compresor, starea acestuia şi abrevierile funcţiilor asociate tastelor de
dedesubt. Remediaţi defecţiunile dacă LED-ul (7) pâlpâie, a se vedea secţiunea Meniul datelor de stare.
Afişajul (2) va indica un mesaj de service dacă intervalul programat al unui plan de service pentru o componentă
monitorizată a trecut. Efectuaţi acţiunile de service ale planurilor indicate sau înlocuiţi componentele şi anulaţi
temporizatorul asociat planurilor de service pe care le-aţi executat, a se vedea secţiunea Meniul datelor de stare.

6.7 Oprirea
Regulatorul Elektronikon

Panoul de comandă al regulatorului Elektronikon II

86
Manual de instrucţiuni

Procedură

Pas Acţiunea
- Apăsaţi butonul de oprire (9). LED-ul (8) de indicare a funcţionării automate se stinge şi
compresorul se opreşte după 30 de secunde de funcţionare în gol (descărcat).
- Pentru a opri compresorul la apariţia unei situaţii de urgenţă, apăsaţi butonul de oprire de
urgenţă (10). LED-ul (7) da alarmă se va aprinde.
La compresoarele cu regulator Elektronikon II: după remedierea defecţiunii deblocaţi butonul de
oprire de urgenţă prin tragere în sus şi apăsaţi tasta ‘Rset’ (5) înainte de repornire.
- Închideţi valva de evacuare a aerului (AV), a se vedea secţiunea Introducere.
- Apăsaţi butonul de test de deasupra dispozitivelor electronice de purjare a apei până când aerul din
sistem cuprins între rezervorul de aer şi valva de evacuare este complet depresurizat. A se vedea
secţiunea Sistemul de condensare.
Întrerupeţi tensiunea electrică.
- La compresoarele cu răcire cu apă:
• Închideţi valva de intrare a apei de răcire.
• Dacă este de aşteptat ca temperatura să scadă sub punctul de îngheţare, goliţi complet sistemul
de răcire.

6.8 Scoaterea din funcţiune


Avertizare

Pas Acţiune
- Opriţi compresorul şi închideţi valva de evacuare a aerului.
- Apăsaţi butonul de testare de deasupra dispozitivelor electronice de purjare până când aerul din
sistem cuprins între rezervorul de aer şi valva de evacuare este complet depresurizat. A se vedea
secţiunea Sistemul de condensare pentru a localiza valva de purjare.
- Întrerupeţi tensiunea electrică şi deconectaţi compresorul de la reţeaua electrică.
- Deşurubaţi o tură dopul rezervorului de completare cu ulei pentru a permite presiunii să iasă.
Consultaţi secţiunea Uleiul şi schimbarea filtrului de ulei pentru a localiza dopul rezervorului de
completare cu ulei.
- Opriţi şi depresurizaţi partea de reţea de aer care este conectată la valva de ieşire a aerului.
Deconectaţi conducta de ieşire de la reţeaua de aer.
- La compresoarele răcite cu apă:
• Izolaţi şi deconectaţi sistemul de apă de la reţeaua de apă de răcire.
• Goliţi circuitul de apă.
- Goliţi uleiul.
- Goliţi circuitul de condens şi deconectaţi conductele de condens de la reţeaua de apă condensată.

87
Manual de instrucţiuni

7 Întreţinere

7.1 Planul de întreţinere preventivă


Panoul de comandă

Panoul de comandă

Avertizare

Înainte de a efectua orice operaţii de întreţinere, reparaţii sau reglaje, procedaţi astfel:
• Opriţi compresorul.
• Închideţi valva de evacuare a aerului şi apăsaţi butonul de test de deasupra dispozitivelor
electronice de purjare până când sistemul cuprins între rezervorul de aer şi valva de
evacuare este complet depresurizat.
• Apăsaţi butonul de oprire de urgenţă (10).
• Opriţi tensiunea electrică.
• Depresurizaţi compresorul.
Pentru instrucţiuni detaliate vă rugăm să consultaţi secţiunea Rezolvarea problemelor.
Operatorul trebuie să aplice toate măsurile de protecţie a muncii relevante.

Garanţii – garanţia de bună funcţionare a produsului

Utilizaţi numai piese de schimb autorizate. Orice pagube sau defecţiuni cauzate de piesele de schimb neautorizate nu
sunt acoperite de garanţie sau de garanţia de bună funcţionare a produsului.

Seturi de service

Pentru reparaţii capitale sau întreţinere preventivă sunt disponibile seturi speciale (a se vedea secţiunea Seturi de
service).

Contracte de service

Atlas Copco oferă mai multe tipuri de contracte de service, eliberându-vă de orice fel de muncă de întreţinere
preventivă. Consultaţi Atlas Copco Customer Centre.

88
Manual de instrucţiuni

Generalităţi

În timpul operaţiilor de service înlocuiţi toate garniturile, garniturile inelare şi şaibele care au fost scoase.

Intervale

Centrul local Atlas Copco poate modifica programul de întreţinere, în special intervalele de service, în funcţie de
condiţiile de mediu şi de funcţionare ale compresorului.
Verificările cu perioadele mai lungi trebuie să includă şi verificările cu perioade mai mici.

Planuri de service pentru compresoarele cu regulatoare Elektronikon II

Pe lângă verificările zilnice şi cele trimestriale, operaţiile de service sunt grupate în planuri
denumite planurile A, B, C,... aşa cum este specificat în programul de mai jos.
Fiecare plan de service are un interval de timp programat la care trebuie efectuate toate operaţiile
aparţinând planului respectiv. La scurgerea unui interval de timp pe ecran va apărea un mesaj
indicând care planuri de service trebuie efectuate (a se vedea secţiunea Meniul Status Data). După
efectuarea operaţiilor de service temporizatoarele intervalelor trebuie anulate (a se vedea secţiunea
Meniul Service).

Planul de întreţinere preventivă

Generalităţi

Perioada Operaţia
Zilnic Verificarea nivelului de ulei.
” Verificarea indicaţiilor afişajului.
„ Verificarea indicatorului de serviciu al filtrului de aer.
„ La unităţile răcite cu aer: verificarea debitului apei de răcire.
O dată la 3 luni Verificarea răcitoarelor.
„ Verificarea condensatorului răcitorului şi curăţarea lui, dacă este necesară.
„ Scoateţi elementul de filtrare a aerului. Curăţaţi-l cu un jet de aer şi inspectaţi-l.
Operaţia trebuie să se desfăşoare mai des în medii cu praf în atmosferă.
Înlocuiţi elementele deteriorate sau supraîncărcate.
„ Verificaţi descărcarea apei condensate când apăsaţi pe butonul de test de deasupra dispozitivelor
electronice de purjare.

Numărul de ore Planul de Operaţii


de funcţionare service
2000 -- Dacă Atlas Copco Food Grade Fluid este uzat, schimbaţi uleiul şi filtrul de ulei.
4000 A Dacă Atlas Copco Roto-inject Fluid este uzat, schimbaţi uleiul şi filtrul de ulei.
4000 -- Dacă Atlas Copco Synthetic PAO Fluid pentru aplicare pe membrane este uzat,
schimbaţi uleiul şi filtrul de ulei.
4000 B Înlocuiţi elementul de filtrare a aerului.
4000 B Verificaţi indicaţiile de presiune şi temperatură.
4000 B Efectuaţi o verificare a afişajului şi LED-urilor.
4000 B Verificaţi posibilele scurgeri de ulei sau aer.
4000 B La unităţile răcite cu apă: verificaţi posibilele scurgeri de apă.
4000 B Curăţaţi răcitoarele.
4000 B Curăţaţi condensatorul uscătorului.

89
Manual de instrucţiuni

Numărul de ore Planul de Operaţii


de funcţionare service
4000 B Verificaţi funcţiile de oprire la supratemperatură.
4000 B Verificaţi valvele de suprapresiune.
8000 C Dacă se utilizează Atlas Copco Roto-Fluid Plus, schimbaţi uleiul şi filtrul de
ulei.
8000 C Înlocuiţi separatorul de ulei.
Sau când căderea de presiune creşte peste 1 bar (14,5 psi). Verificaţi căderea de
presiune în timp ce compresorul funcţionează în sarcină, de preferat cu o
presiune de funcţionare stabilă.
12000 -- Dacă se utilizează Atlas Copco Roto-Extreme Duty Fluid, schimbaţi uleiul şi
filtrul de ulei.

Important

• Întotdeauna consultaţi Atlas copco înainte de a modifica un interval de service.


• Pentru a intervalul de schimbare a uleiului şi a filtrului de ulei în condiţii extreme de
temperatură, umiditate sau aer de răcire, vă rugăm să consultaţi Atlas Copco Customer Centre.
• Orice scurgere trebuie remediată imediat. Piesele sau garniturile flexibile deteriorate trebuie
înlocuite.

7.2 Motorul de antrenare


GA 30+ ... GA 75

Lagărul de la capătul neantrenant este lubrifiat pentru toată durata de utilizare.


Lagărul de la capătul de antrenare este lubrifiat de sistemul de ulei.

7.3 Specificaţia tehnică a uleiului


Nu amestecaţi niciodată tipuri sau mărci diferite de ulei.
Pentru a asigura o calitate bună a uleiului, scurgeţi uleiul din compresor pe la toate punctele de
purjare. Uleiul uzat lăsat în compresor poate contamina sistemul de ulei.

Este ferm recomandat să utilizaţi Atlas Copco Fluid (a se vedea secţiunea Planul de întreţinere preventivă).

Atlas Copco Roto-Inject Fluid

Ulei pentru unităţi IEC şi unităţi CSA/UL cu motoare alimentate la tensiunea de 575 V

Atlas Copco Roto-Inject Fluid este un ulei special pentru compresoarele de tipul cu parcurgere şi răsucire, cu injecţie de
ulei, menţinând compresorul în stare de funcţionare foarte bună. Roto-Inject Fluid poate fi utilizat pentru compresoare
care funcţionează la temperaturi ambientale cuprinse între 0 oC (32 oF) şi 46 oC (115 oF) (a se vedea secţiunea Seturi de
service).

90
Manual de instrucţiuni

Atlas Copco HD Roto-Fluid Plus

Ulei pentru unităţi CSA/UL exceptând unităţile cu motor alimentat la tensiunea de 575 V
Ulei special, livrat opţional pentru unităţile IEC şi CSA/UL motor alimentat la tensiunea de 575 V

Atlas Copco HD Roto-Fluid Plus este un ulei special pentru compresoarele de tipul cu translaţie şi răsucire, cu injecţie
de ulei, menţinând compresorul în stare de funcţionare foarte bună. HD Roto-Fluid Plus poate fi utilizat pentru
compresoare care funcţionează la temperaturi ambientale cuprinse între 0 oC (32 oF) şi 46 oC (115 oF) (a se vedea
secţiunea seturi de service).

Atlas Copco Roto-Extreme Duty Fluid

Ulei special, livrat opţional

Atlas Copco Roto-Extreme Duty Fluid este un ulei special pentru compresoarele de tipul cu translaţie şi răsucire, cu
injecţie de ulei, menţinând compresorul în stare de funcţionare foarte bună. Atlas Copco Roto-Extreme Duty Fluid
poate fi utilizat pentru compresoare care funcţionează la temperaturi ambientale cuprinse între 0 oC (32 oF) şi 46 oC
(115 oF) (a se vedea secţiunea seturi de service).

Atlas Copco Food Grade Fluid

Ulei special, livrat opţional

Atlas Copco Food Grade Fluid este un lubrifiant unic, sintetic, de foarte bună calitate, creat special pentru
compresoarele elicoidale cu injecţie de ulei destinate furnizării de aer comprimat pentru industria alimentară. Acest
lubrifiant menţine compresorul în stare de funcţionare foarte bună. Atlas Copco Food Grade Fluid poate fi utilizat
pentru compresoare care funcţionează la temperaturi ambientale cuprinse între 0 oC (32 oF) şi 46 oC (115 oF) (a se vedea
secţiunea Seturi de service).

Atlas Copco Synthetic PAO Fluid

Ulei special, livrat opţional

Atlas Copco Synthetic PAO Fluid este un lubrifiant unic, sintetic, de foarte bună calitate, pentru aplicare pe membrane.
Acest lubrifiant menţine compresorul în stare de funcţionare foarte bună. Atlas Copco Synthetic PAO Fluid poate fi
utilizat pentru compresoare care funcţionează la temperaturi ambientale cuprinse între 0 oC (32 oF) şi 46 oC (115 oF) (a
se vedea secţiunea Seturi de service).

Remarcă

Pe rezervorul de aer / rezervorul de ulei este lipită o etichetă la ieşirea compresorului din fabrică,
indicând tipul de ulei utilizat.

7.4 Schimbarea uleiului şi a filtrului de ulei


Avertizare

Operatorul trebuie să aplice toate normele de protecţie relevante.

91
Manual de instrucţiuni

Procedură

Sistemul de ulei al compresoarelor GA 30+ ... GA 75

Dopurile de purjare a uleiului la compresoarele GA 30+ ... GA 75

92
Manual de instrucţiuni

- Porniţi compresorul şi lăsaţi-l să funcţioneze până când se încălzeşte. Opriţi compresorul după 3 minute de
funcţionare în gol. Închideţi valva de evacuare şi opriţi tensiunea. Aşteptaţi câteva minute şi depresurizaţi
prin deşurubarea cu numai o tură a dopului de la rezervorul de umplere cu ulei (FC), pentru a permite
eliberarea presiunii din sistem .
- Slăbiţi dopul de purjare al răcitorului de ulei şi aşteptaţi 5 minute. A se vedea secţiunea Introducere pentru a
localiza dopul de purjare (VP).
- Scoateţi dopul de purjare (DP1) şi deschideţi valva de purjare (Dm).
Scurgeţi uleiul prin scoaterea dopului de purjare:
• La supapa de sens (DP2)
• La carcasa mecanismului (DP3)
- Colectaţi uleiul într-un recipient şi trimiteţi-l la serviciul local de colectare. Repuneţi şi strângeţi drenul de
ulei şi dopul de purjare după scurgerea uleiului.
Închideţi valva de scurgere (Dm).
- Deşurubaţi bolţurile capacului (2) şi îndepărtaţi-l. Scoateţi elementul de filtrare din filtrul de ulei (OF).
Montaţi un element de filtrare nou. Ungeţi noua garnitură. Instalaţi capacul şi înşurubaţi bolţurile capacului
(2) la compartimentul filtrului de ulei.
- Scoateţi dopul rezervorului de completare cu ulei (FC).
Umpleţi rezervorul de aer (AR) cu ulei până când nivelul uleiului ajunge la gâtul de umplere.
Luaţi măsuri de precauţie împotriva pătrunderii murdăriei în sistem. Repuneţi şi strângeţi dopul de la orificiul
de completare cu ulei (FC).
- Porniţi compresorul şi lăsaţi-l să funcţioneze în sarcină câteva minute. Opriţi compresorul şi aşteptaţi câteva
minute pentru a permite liniştirea uleiului.
- Depresurizaţi sistemul prin deşurubarea dopului orificiului de umplere (FC) numai o tură, pentru a permite
eliberarea presiunii din sistem. Scoateţi dopul.
Umpleţi rezervorul de aer cu ulei până când nivelul uleiului atinge gâtul de umplere.
Strângeţi dopul orificiului de completare cu ulei.
- Anulaţi temporizatorul de interval de service:
• La compresoarele echipate cu regulatoare Elektronikon II, după efectuarea tuturor operaţiilor de service
prevăzute în planurile respective, anulaţi semnalizarea de service (a se vedea secţiunea Meniul Service).

7.5 Conservarea după instalare


Procedură

Porniţi compresorul, de exemplu de două ori pe săptămână, până când se încălzeşte. Încărcaţi şi descărcaţi compresorul
de câteva ori.

Dacă compresorul urmează să fie depozitat fără a fi pornit din când în când, atunci trebuie luate
măsuri de protejare. Vă rugăm să consultaţi Atlas Copco.

7.6 Seturi de întreţinere


Descriere

Seturile de service oferă avantajul pieselor de schimb Atlas Copco originale cu un buget redus. Seturile conţin toate
piesele necesare pentru service.

93
Manual de instrucţiuni

Seturi de service pentru filtre de ulei şi filtre de aer

Seturi de service pentru filtre de ulei şi filtre de aer Număr pentru comanda de livrare
GA 30+ ... GA 75 pentru 4000 de ore de funcţionare 2901 1540 00
GA 30+ ... GA 75 pentru 8000 de ore de funcţionare, trusă 2901 1541 00
pentru filtre Long Life (filtru de ulei pentru 8000 de ore de
funcţionare şi 2 filtre de aer pentru 4000 de ore de
funcţionare).

Seturi de service pentru separatorul de ulei

Seturi de service pentru separatorul de ulei Număr pentru comanda de livrare


GA 30+ ... GA 75 2901 1542 00

Atlas Copco Roto-Inject Fluid

Vă rugăm să consultaţi şi secţiunea Specificaţia tehnică a uleiului.

Număr pentru comanda de livrare


Bidon de 5 litri (1,3 US gal / 1,1 Imp gal) 2901 0245 01
Bidon de 20 litri (5,3 US gal / 4,4 Imp gal) 2901 0522 00
Butoi de 209 litri (55,2 US gal / 46 Imp gal) 2901 0045 01

Atlas Copco HD Roto-Fluid Plus

Vă rugăm să consultaţi şi secţiunea Specificaţia tehnică a uleiului.

Număr pentru comanda de livrare


Bidon de 20 litri (5,3 US gal / 4,4 Imp gal) 2901 0769 00
Butoi de 209 litri (55,2 US gal / 46 Imp gal) 2901 0770 00

Atlas Copco Roto-Extreme Duty Fluid

Vă rugăm să consultaţi şi secţiunea Specificaţia tehnică a uleiului.

Număr pentru comanda de livrare


Bidon de 19 litri (5 US gal / 4,2 Imp gal) 2901 1078 00
Butoi de 208 litri (55 US gal / 46 Imp gal) 2901 1080 00

Atlas Copco Food Grade Fluid

Vă rugăm să consultaţi şi secţiunea Specificaţia tehnică a uleiului.

Număr pentru comanda de livrare


Bidon de 20 litri (5,3 US gal / 4,4 Imp gal) 2901 0690 10
Butoi de 200 litri (52,8 US gal / 44 Imp gal) 2901 0690 01

Atlas Copco Synthetic PAO Fluid for membrane application

Vă rugăm să consultaţi şi secţiunea Specificaţia tehnică a uleiului.

94
Manual de instrucţiuni

Număr pentru comanda de livrare


Butoi de 208 litri (55 US gal / 46 Imp gal) 2901 0501 00

95
Manual de instrucţiuni

8 Proceduri de reglare şi de service

8.1 Filtrul de aer


Localizarea filtrului de aer

Filtrul de aer, GA 30+ ... GA 75

Indicatorul de serviciu, GA 30+ ... GA 75

Recomandări

1. Nu scoateţi niciodată elementul în timpul funcţionării compresorului.


2. Pentru reducerea timpului de oprire înlocuiţi elementul murdar cu unul nou.
3. Renunţaţi la elementele deteriorate.

Procedură

1. Opriţi compresorul. Întrerupeţi alimentarea cu tensiune electrică.


2. Eliberaţi clemele de prindere ale filtrului de aer (AF) şi scoateţi captatorul de praf şi elementul de filtrare a
aerului. Curăţaţi captatorul. Renunţaţi la elementul de filtrarea a aerului.
3. Montaţi captatorul de praf şi noul element de filtrare.
4. Anulaţi semnalizarea indicatorului de serviciu (1) prin apăsare pe butonul de la extremitate.

96
Manual de instrucţiuni

5. Anulaţi semnalizarea de service a filtrului de aer.


Consultaţi secţiunea Meniul datelor de stare pentru a anula semnalizarea de service la regulatoarele Elektronikon
II.

8.2 Răcitoare
Curăţare

Păstraţi răcitoarele curate pentru a le menţine randamentul.


La compresoarele răcite cu aer:
• Opriţi compresorul, închideţi valva de evacuare a aerului şi întrerupeţi alimentarea cu energie electrică.
• Acoperiţi părţile maşinii care se află sub răcitor.
• Îndepărtaţi capacul lateral care protejează compartimentul ventilatorului.
• Îndepărtaţi orice murdărie de pe radiatoare cu ajutorul unei perii de fibre. Periaţi în direcţia aripioarelor de răcire.
Îndepărtaţi mizeria de pe ventilator cu ajutorul unei perii de fibre.
• Apoi curăţaţi cu ajutorul unui jet de aer în sens invers sensului normal al aerului prin radiator. Utilizaţi aerul cu
presiune mică, dacă este necesar presiunea poate fi crescută până la 6 bari (87 psig).
• Dacă este necesară spălarea răcitoarelor cu un agent de curăţare, vă rugăm să consultaţi Atlas Copco.
• Îndepărtaţi acoperirea utilizată în timpul curăţării.
• Montaţi capacul lateral de protecţie.
La compresoarele răcite cu aer:
• Pentru curăţare consultaţi Atlas Copco.

8.3 Supape de siguranţă


Amplasarea supapelor de siguranţă

GA 30+ ... GA 75

97
Manual de instrucţiuni

Funcţionare

Operaţi supapa de siguranţă prin deşurubarea capacului o tură sau două şi reînşurubaţi.

Verificare

Înainte de a îndepărta supapa depresurizaţi compresorul.


Vă rugăm să consultaţi secţiunea Rezolvarea problemelor.
Supapa (SV) poate fi verificată pe o linie de aer separată. Dacă supapa nu se deschide la presiunea reglată menţionată pe
ea, apelaţi la Atlas Copco.

Avertizare

Nu sunt permise nici un fel de reglaje. Nu utilizaţi niciodată compresorul fără o supapă de siguranţă.

98
Manual de instrucţiuni

9 Rezolvarea problemelor

9.1 Rezolvarea problemelor


Avertizare

Înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere, reparaţie sau reglare, apăsaţi butonul de oprire,
aşteptaţi până la oprirea compresorului (aproximativ 30 de secunde) şi închideţi valva de
evacuare a aerului.
Apăsaţi butonul de testare de pe dispozitivul electronic de purjare a apei până când aerul dintre
rezervorul de aer şi valva de ieşire a fost complet depresurizat.
Apăsaţi butonul de oprire de urgenţă şi întrerupeţi alimentarea cu energie electrică.
Depresurizaţi compresorul prin deşurubarea cu numai o tură a dopului de la orificiul de
completare cu ulei.
Pentru localizarea componentelor vă rugăm să consultaţi următoarele secţiuni:
• Introducere
• Sistemul de condensare
• Prima pornire
Deconectaţi şi blocaţi în această poziţie întreruptorul electric.
Valva de evacuare a aerului poate fi blocată în timpul mentenanţei astfel:
• Închideţi valva
• Îndepărtaţi şurubul care fixează mânerul cu ajutorul cheii tubulare livrate împreună cu
compresorul.
• Ridicaţi mânerul şi întoarceţi-l până când fanta mânerului se potriveşte peste marginea de
blocare a corpului valvei.
• Strângeţi şurubul.
Operatorul trebuie să aplice toate normele de protecţie a muncii relevante.

Defecţiuni şi moduri de reparare

La compresoarele echipate cu regulatoare Elektronikon II, dacă LED-ul de alarmă este aprins sau pâlpâie, consultaţi
secţiunile Meniul datelor de stare şi Meniul de service.

- Stare Defect Mod de reparare


Compresorul începe să funcţioneze, Supapa solenoidală defectă Înlocuiţi supapa.
dar nu se încarcă după o temporizare.
Valva de intrare blocată în Verificaţi valva.
poziţia închis.
Scurgeri la furtunurile flexibile Înlocuiţi furtunurile care prezintă
de aer de control. scurgeri.
Supapa de minimă presiune Verificaţi supapa.
prezintă scurgeri (când reţeaua
este depresurizată).

- Stare Defect Mod de reparare


Compresorul nu se descarcă, supapa Supapa solenoidală este defectă. Înlocuiţi supapa.
de siguranţă răsuflă.
Valva de intrare nu se închide. Verificaţi valva.

99
Manual de instrucţiuni

- Stare Defect Mod de reparare


Apa condensată nu se descarcă din Înlăturaţi furtunul blocat. Verificaţi şi corectaţi după cum
separatorul de condens în timpul este necesar.
încărcării.

- Stare Defect Mod de reparare


Presiunea aerului la ieşirea din Consumul de aer depăşeşte Verificaţi echipamentele
compresor sub valoarea normală. cantitatea de aer livrată de conectate.
compresor.
Filtru de aer înfundat. Înlocuiţi elementul de filtrare.
Funcţionare defectuoasă a Înlocuiţi supapa.
supapei solenoidale.
Scurgeri la furtunurile de aer de Înlocuiţi furtunurile care au
control. scurgeri.
Valva de intrare nu se deschide Verificaţi valva.
complet.
Separatorul de ulei este blocat. Înlocuiţi separatorul.
Scurgeri de aer. Remediaţi scurgerile.
Supapa de siguranţă prezintă Înlocuiţi supapa.
scurgeri.
Elementul compresor defect. Consultaţi Atlas Copco.

- Stare Defect Mod de reparare


Cantitate de ulei excesivă prin Supapa de sens are scurgeri sau Înlocuiţi piesele defecte.
filtrului de aer de intrare după oprire supapa de oprire a uleiului este Înlocuiţi elementul de filtrare a
blocată. aerului.

- Stare Defect Mod de reparare


Supapa de blocare răsuflă după Valva de intrare funcţionează Verificaţi valva.
încărcare. defectuos.
Supapa de presiune minimă Verificaţi supapa.
funcţionează defectuos.
Supapa de siguranţă nu Înlocuiţi supapa.
funcţionează.
Elementul compresor defect. Consultaţi Atlas Copco.
Separatorul de ulei astupat. Înlocuiţi separatorul de ulei.

100
Manual de instrucţiuni

- Stare Defect Mod de reparare


Temperatura valvei de ieşire a Nivelul de ulei prea scăzut. Verificaţi şi remediaţi.
compresorului sau temperatura
aerului livrat peste normal.
La compresoarele răcite cu aer, Verificaţi condiţiile aerului de
aer de răcire insuficient sau răcire sau îmbunătăţiţi ventilaţia
temperatura aerului de răcire în camera compresorului. Evitaţi
este prea mare. recircularea aerului de răcire.
Dacă există, verificaţi capacitatea
ventilatorului încăperii în care se
găseşte compresorul.
La compresoarele răcite cu apă, Creşteţi debitul de apă de răcire.
debitul de apă e prea mic.
La compresoarele răcite cu apă, Consultaţi Atlas Copco
probleme la sistemul de apă de Customer Centre.
răcire.
Răcitorul de ulei este înfundat. Curăţaţi răcitorul.
Valva by-pass funcţionează Testaţi valva.
defectuos.
Răcitorul de aer înfundat. Curăţaţi răcitorul.
Elementul compresor nu Consultaţi Atlas Copco
funcţionează. Customer Centre.

101
Manual de instrucţiuni

10 Date tehnice

10.1 Indicaţiile afişajului


Afişajul regulatorului Elektronikon

Regulatorul Elektronikon II

Important

Indicaţiile menţionate mai jos sunt valabile în condiţii de referinţă (a se vedea secţiunea Condiţii
de referinţă şi limitări).

Referinţa Indicaţia
Presiunea la orificiul de evacuare a Variază între presiunile programate de încărcare şi descărcare.
aerului
Temperatura orificiului de ieşire al Pentru compresoarele răcite cu aer: aproximativ 60 oC (108 oF) mai mult decât
elementului compresor. temperatura aerului de răcire la intrare.
La compresoarele răcite cu apă: aproximativ 60 oC (108 oF) mai mult decât
temperatura aerului de răcire la intrare.
Temperatura punctului de rouă. Pentru GA 30+ ... GA 75: a se vedea secţiunea Date ale compresorului.
Diferenţa de presiune în separatorul Sub 1 bar (14,5 psi).
de ulei.
Temperatura orificiului de ieşire al Sub 50 oC (122 oF).
apei de răcire.

10.2 Dimensiunea cablului electric


Atenţie

Reglementările locale rămân în vigoare în cazul în care ele sunt mai stricte decât valorile
propuse mai jos.
Căderea de tensiune nu trebuie să depăşească 5% din valoarea tensiunii nominale. Ar putea fi
necesar să se utilizeze cabluri de dimensiuni mai mari decât cele indicate, pentru a satisface
această cerinţă.

102
Manual de instrucţiuni

Dimensiunile cablurilor de energie

GA 30+ GA 30+ GA 30+ GA 30+


Workplace, Workplace, Workplace Full- Workplace Full-
cablu pozat în cablu în aer Feature, cablu Feature, cablu
canal liber pozat în canal în aer liber
Frecvenţa Tensiunea Secţiunea Secţiunea Secţiunea Secţiunea
Hz V cablului cablului cablului cablului
IEC Stea - triunghi mm2 mm2 mm2 mm2
50 200 4x70 4x70 7x35 7x25
50 230 4x70 4x70 4x70 4x70
50 400 4x25 4x25 4x25 4x25
50 500 4x16 4x16 4x25 4x16
60 200 4x70 4x70 4x70 4x70
60 220/230 4x70 4x70 4x70 4x70
60 380 4x25 4x25 4x35 4x25
60 440/460 4x25 4x16 4x25 4x16

GA 30+ Workplace, 3 cabluri GA 30+ Workplace Full-Feature, 3


pozate în canal cabluri pozate în canal
Frecvenţa Tensiunea Secţiunea cablurilor Secţiunea cablurilor
Hz V
CSA/UL Stea - triunghi AWG AWG
60 200 4 x AWG 1/0 4 x AWG 2/0
60 220/230 4 x AWG 1 4 x AWG 1/0
60 440/460 4 x AWG 4 4 x AWG 4
60 575 4 x AWG 6 4 x AWG 6

GA 37+ GA 37+ GA 37+ GA 37+


Workplace, Workplace, Workplace Full- Workplace Full-
cablu pozat în cablu în aer Feature, cablu Feature, cablu
canal liber pozat în canal în aer liber
Frecvenţa Tensiunea Secţiunea Secţiunea Secţiunea Secţiunea
Hz V cablului cablului cablului cablului
IEC Stea - triunghi mm2 mm2 mm2 mm2
50 200 7x35 7x25 7x35 7x35
50 230 4x70 4x70 7x35 7x25
50 400 4x35 4x25 4x35 4x25
50 500 4x25 4x16 4x25 4x25
60 200 7x35 7x25 7x35 7x35
60 220/230 4x70 4x70 7x35 7x35
60 380 4x35 4x25 4x35 4x35
60 440/460 4x25 4x25 4x35 4x25

103
Manual de instrucţiuni

GA 37+ Workplace, 3 cabluri GA 37+ Workplace Full-Feature, 3


pozate în canal cabluri pozate în canal
Frecvenţa Tensiunea Secţiunea cablurilor Secţiunea cablurilor
Hz V
CSA/UL Stea - triunghi AWG AWG
60 200 4 x AWG 2/0 4 x AWG 3/0
60 220/230 4 x AWG 2/0 4 x AWG 2/0
60 440/460 4 x AWG 4 4 x AWG 3
60 575 4 x AWG 6 4 x AWG 4

GA 45+ GA 45+ GA 45+ GA 45+


Workplace, Workplace, Workplace Full- Workplace Full-
cablu pozat în cablu în aer Feature, cablu Feature, cablu
canal liber pozat în canal în aer liber
Frecvenţa Tensiunea Secţiunea Secţiunea Secţiunea Secţiunea
Hz V cablului cablului cablului cablului
IEC Stea - triunghi mm2 mm2 mm2 mm2
50 200 7x50 7x35 7x50 7x35
50 230 4x95 sau 7x35 4x95 sau 7x35 4x95 sau 7x35 4x95 sau 7x35
50 400 4x50 4x35 4x50 4x35
50 500 4x35 4x25 4x35 4x25
60 200 4x95 sau 7x35 4x95 sau 7x35 4x35 4x35
60 220/230 4x95 sau 7x35 4x95 sau 7x35 4x50 4x35
60 380 4x95 sau 7x35 4x95 sau 7x35 4x95 sau 7x35 4x95 sau 7x35
60 440/460 4x50 4x35 4x50 4x35

GA 45+ Workplace, 3 cabluri GA 45+ Workplace Full-Feature, 3


pozate în canal cabluri pozate în canal
Frecvenţa Tensiunea Secţiunea cablurilor Secţiunea cablurilor
Hz V
CSA/UL Stea - triunghi AWG AWG
60 200 8 x AWG 1/0 8x AWG 1/0
60 220/230 4 x AWG 3/0 8 x AWG 1/0
60 440/460 4 x AWG 3 4 x AWG 2
60 575 4 x AWG 4 4 x AWG 3

104
Manual de instrucţiuni

GA 55+ GA 55+ GA 55+ GA 55+


Workplace, Workplace, Workplace Full- Workplace Full-
cablu pozat în cablu în aer Feature, cablu Feature, cablu
canal liber pozat în canal în aer liber
Frecvenţa Tensiunea Secţiunea Secţiunea Secţiunea Secţiunea
Hz V cablului cablului cablului cablului
IEC Stea - triunghi mm2 mm2 mm2 mm2
50 200 7x50 7x50 7x70 7x70
50 230 7x50 7x35 7x50 7x35
50 400 4x50 4x50 4x70 4x70
50 500 4x35 4x35 4x50 4x35
60 200 7x50 7x50 7x70 7x70
60 220/230 7x50 7x50 7x50 7x35
60 380 4x70 4x70 4x70 4x70
60 440/460 4x50 4x35 4x50 4x35

GA 55+ Workplace, 3 cabluri GA 55+ Workplace Full-Feature, 3


pozate în canal cabluri pozate în canal
Frecvenţa Tensiunea Secţiunea cablurilor Secţiunea cablurilor
Hz V
CSA/UL Stea - triunghi AWG AWG
60 200 8 x AWG 1/0 8x AWG 2/0
60 220/230 8 x AWG 1/0 8 x AWG 1/0
60 440/460 4 x AWG 2 4 x AWG 1
60 575 4 x AWG 3 4 x AWG 3

GA 75 GA 75 GA 75 GA 75
Workplace, Workplace, Workplace Full- Workplace Full-
cablu pozat în cablu în aer Feature, cablu Feature, cablu
canal liber pozat în canal în aer liber
Frecvenţa Tensiunea Secţiunea Secţiunea Secţiunea Secţiunea
Hz V cablului cablului cablului cablului
IEC Stea - triunghi mm2 mm2 mm2 mm2
50 200 7x95 7x95 7x95 7x95
50 230 7x95 7x95 7x95 7x95
50 400 7x35 7x25 7x35 7x25
50 500 4x70 4x70 4x70 4x70
60 200 7x95 7x95 7x95 7x95
60 220/230 7x95 7x95 7x95 7x95
60 380 7x35 7x25 7x35 7x25
60 440/460 4x70 4x70 7x70 4x70

105
Manual de instrucţiuni

GA 75 Workplace, 3 cabluri pozate GA 75 Workplace Full-Feature, 3


în canal cabluri pozate în canal
Frecvenţa Tensiunea Secţiunea cablurilor Secţiunea cablurilor
Hz V
CSA/UL Stea - triunghi AWG AWG
60 200 8 x AWG 3/0 8x AWG 3/0
60 220/230 8 x AWG 2/0 8 x AWG 3/0
60 440/460 8 x AWG 1/0 4 x AWG 2/0
60 575 4 x AWG 1 4 x AWG 1

10.3 Reglarea întreruptorului motorului ventilatorului


Întreruptor

GA 30+ GA 37+ GA 45+ GA 55 GA 75


Frecvenţa Tensiunea Întreruptorul Întreruptorul Întreruptorul Întreruptorul Întreruptorul
(Hz) (V) motorului motorului motorului motorului motorului
ventilatorului ventilatorului ventilatorului ventilatorului ventilatorului
Q15 (A) Q15 (A) Q15 (A) Q15 (A) Q15 (A)
IEC Stea -
triunghi
50 200 5,9 5,9 5,9 9,0 13,2
50 230 5,0 5,0 5,2 9,0 13,2
50 400 3,0 3,0 3,0 5,0 7,7
50 500 2,4 2,4 2,4 4,2 6,6
60 200 6,1 6,1 6,1 12 12,1
60 220/230 4,6 4,6 4,6 10,7 11
60 380 2,6 2,6 2,6 7,3 7,3
60 440/460 2,6 2,6 2,6 6,2 6,2
CSA/UL Stea -
triunghi
60 200 6,1 6,1 6,1 12 12
60 220/230 4,6 4,6 4,6 11 11
60 440/460 2,5 2,5 2,5 6,2 6,2
60 575 2,1 2,1 2,1 5,0 5,0

106
Manual de instrucţiuni

10.4 Reglaje pentru releul de suprasarcină şi siguranţe


Releul de suprasarcină şi siguranţele

GA 30+ GA 30+ GA 37+ GA 37+ GA 45+ GA 45+


Frecvenţa Tensiunea Releul de Siguranţele Releul de Siguranţele Releul de Siguranţele
(Hz) (V) suprasarcină principale, suprasarcină principale, suprasarcină principale,
F21 (A) alimentarea F21 (A) alimentarea F21 (A) alimentarea
compresorului compresorului compresorului
(A) (A) (A)
IEC Stea - gL/gC gL/gC gL/gC
triunghi
50 200 75 A se vedea tabelul 100 A se vedea tabelul 123 A se vedea tabelul
de mai jos şi de mai jos şi de mai jos şi
dimensiunile dimensiunile dimensiunile
cablurilor electrice cablurilor electrice cablurilor electrice
50 230 70 A se vedea tabelul 87 A se vedea tabelul 107 A se vedea tabelul
de mai jos şi de mai jos şi de mai jos şi
dimensiunile dimensiunile dimensiunile
cablurilor electrice cablurilor electrice cablurilor electrice
50 400 41 A se vedea tabelul 50 A se vedea tabelul 62 A se vedea tabelul
de mai jos şi de mai jos şi de mai jos şi
dimensiunile dimensiunile dimensiunile
cablurilor electrice cablurilor electrice cablurilor electrice
50 500 33 A se vedea tabelul 40 A se vedea tabelul 49 A se vedea tabelul
de mai jos şi de mai jos şi de mai jos şi
dimensiunile dimensiunile dimensiunile
cablurilor electrice cablurilor electrice cablurilor electrice
60 200 75 A se vedea tabelul 95 A se vedea tabelul 117 A se vedea tabelul
de mai jos şi de mai jos şi de mai jos şi
dimensiunile dimensiunile dimensiunile
cablurilor electrice cablurilor electrice cablurilor electrice
60 220/230 68 A se vedea tabelul 88 A se vedea tabelul 107 A se vedea tabelul
de mai jos şi de mai jos şi de mai jos şi
dimensiunile dimensiunile dimensiunile
cablurilor electrice cablurilor electrice cablurilor electrice
60 380 40 A se vedea tabelul 53 A se vedea tabelul 63 A se vedea tabelul
de mai jos şi de mai jos şi de mai jos şi
dimensiunile dimensiunile dimensiunile
cablurilor electrice cablurilor electrice cablurilor electrice
60 440/460 34 A se vedea tabelul 44 A se vedea tabelul 53 A se vedea tabelul
de mai jos şi de mai jos şi de mai jos şi
dimensiunile dimensiunile dimensiunile
cablurilor electrice cablurilor electrice cablurilor electrice
CSA/UL Stea - CSA HRC/ CSA HRC/ CSA HRC/
triunghi UL RK5 UL RK5 UL RK5
60 200 79 250 95 300 117 2x175
60 220/230 68 225 88 250 107 2x150
60 440/460 34 110 44 125 53 150
60 575 28 100 35 110 43 125

107
Manual de instrucţiuni

GA 30+ GA 30+ GA 37+ GA 37+


Frecvenţa Tensiunea Releul de Siguranţele principale, Releul de Siguranţele principale,
(Hz) (V) suprasarcină F21 (A) alimentarea suprasarcină F21 alimentarea
compresorului (A) (A) compresorului (A)
IEC Stea - triunghi gL/gC gL/gC
50 200 141 A se vedea tabelul de mai 193 A se vedea tabelul de mai
jos şi dimensiunile jos şi dimensiunile
cablurilor electrice cablurilor electrice
50 230 122 A se vedea tabelul de mai 167 A se vedea tabelul de mai
jos şi dimensiunile jos şi dimensiunile
cablurilor electrice cablurilor electrice
50 400 71 A se vedea tabelul de mai 97 A se vedea tabelul de mai
jos şi dimensiunile jos şi dimensiunile
cablurilor electrice cablurilor electrice
50 500 57 A se vedea tabelul de mai 75 A se vedea tabelul de mai
jos şi dimensiunile jos şi dimensiunile
cablurilor electrice cablurilor electrice
60 200 141 A se vedea tabelul de mai 193 A se vedea tabelul de mai
jos şi dimensiunile jos şi dimensiunile
cablurilor electrice cablurilor electrice
60 220/230 122 A se vedea tabelul de mai 167 A se vedea tabelul de mai
jos şi dimensiunile jos şi dimensiunile
cablurilor electrice cablurilor electrice
60 380 74 A se vedea tabelul de mai 100 A se vedea tabelul de mai
jos şi dimensiunile jos şi dimensiunile
cablurilor electrice cablurilor electrice
60 440/460 61 A se vedea tabelul de mai 83 A se vedea tabelul de mai
jos şi dimensiunile jos şi dimensiunile
cablurilor electrice cablurilor electrice
CSA/UL Stea - triunghi CSA HRC/ CSA HRC/
UL RK5 UL RK5
60 200 141 2x200 193 2x250
60 220/230 122 2x175 167 2x250
60 440/460 61 175 83 250
60 575 49 150 67 200

Dimensiunile maxime ale siguranţelor pentru GA 30+ … GA 75

Secţiunea cablului (mm2) Curentul nominal al siguranţei (A)


1,5 16
10 50
25 80

108
Manual de instrucţiuni

Secţiunea cablului (mm2) Curentul nominal al siguranţei (A)


35 100
50 125
70 160
95 200
120 250

10.5 Siguranţele uscătorului (IFD)


Generalităţi

Dispozitivele de reglaj şi cele de protecţie sunt reglate în fabrică pentru a da uscătorului performanţe optime. Nu
modificaţi reglajele nici unui astfel de dispozitiv.

10.6 Condiţii de referinţă şi limitări


Presiunea la intrarea de alimentare cu aer (valoare bar 1
absolută)
Presiunea la intrarea de alimentare cu aer (valoare psi 14,5
absolută)
o
Temperatura la intrarea de alimentare cu aer C 20
o
Temperatura la intrarea de alimentare cu aer F 68
Umiditatea relativă % 0
Presiunea de lucru pentru A se vedea secţiunea Datele Compresorului.
GA 30+ … GA 75

La unităţile răcite cu apă:


o
Temperatura la intrarea de alimentare cu apă C 20
o
Temperatura la intrarea de alimentare cu apă F 68

Limite

Presiunea maximă de lucru pentru A se vedea secţiunea Datele Compresorului.


GA 30+ … GA 75
Presiunea minimă de lucru bar 4
Presiunea minimă de lucru psi 58
o
Temperatura maximă a intrării de alimentare cu aer C 46
o
Temperatura maximă a intrării de alimentare cu aer F 115
o
Temperatura minimă a intrării de alimentare cu aer C 0
o
Temperatura minimă a intrării de alimentare cu aer F 32

109
Manual de instrucţiuni

La unităţile răcite cu aer:


o
Temperatura maximă a intrării de alimentare cu aer C 50
o
Temperatura maximă a intrării de alimentare cu aer F 122
o
Presiunea maximă a apei de răcire la intrare C 5
o
Presiunea maximă a apei de răcire la intrare F 72,52

10.7 Datele compresorului


Condiţii de referinţă

Toate datele specificate mai jos se referă la condiţiile de referinţă, a se vedea secţiunea Condiţii
de referinţă şi limitări.

GA 30+

Unitate 7,5 bar 8 bar 10 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
de bar
măsură
Frecvenţa Hz 50 50 50 50 60 60 60 60
Presiunea maximă (de descărcare) bar 7,5 8 10 13 7,4 9,1 10,8 12,5
Presiunea maximă (de descărcare) psig 109 116 145 189 107 132 157 181
Presiunea maximă (de descărcare), unităţi bar 7,25 7,75 9,75 12,75 7,15 8,85 10,55 12,25
Full-Feature cu IFD
Presiunea maximă (de descărcare), unităţi psig 105 112 141 185 104 128 153 178
Full-Feature cu IFD
Presiunea nominală de lucru bar 7 8 9,5 12,5 6,9 8,6 10,3 12
Presiunea nominală de lucru psig 102 116 138 181 100 125 150 175
Presiunea nominală de lucru, unităţi Full- bar 7 7,75 9,5 12,5 6,9 8,6 10,3 12
Feature cu IFD
Presiunea nominală de lucru, unităţi Full- psig 102 112 138 181 100 125 150 175
Feature cu IFD

110
Manual de instrucţiuni

Unitate 7,5 bar 8 bar 10 bar 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
de
măsură
Căderea de presiune în uscător, unităţi Full- bar 0,21 0,17 0,11 0,06 0,22 0,15 0,09 0,07
Feature cu IFD
Căderea de presiune în uscător, unităţi Full- psig 3,05 2,47 1,6 0,87 3,19 2,18 1,31 1,02
Feature cu IFD
o
Punctul de reglaj, supapa termostatică C 40 40 40 65 40 40 40 65
o
Punctul de reglaj, supapa termostatică F 104 104 104 149 104 104 104 149
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de C 29 29 29 29 29 29 29 29
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
răcite cu aer.
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de F 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
răcite cu aer.
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de C 27 27 27 27 27 27 27 27
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
răcite cu apă.
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de F 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
răcite cu apă.
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de C 25 25 25 25 25 25 25 25
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
Full-Feature cu IFD
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de F 77 77 77 77 77 77 77 77
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
Full-Feature cu IFD
Presiunea în punctul de rouă, unităţi Full- bar 4 4 4 4 4 4 4 4
Feature cu IFD
Presiunea în punctul de rouă, unităţi Full- psig 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2
Feature cu IFD
Motor de antrenare, 1 LA 5 1 LA 5 1 LA 5 1 LA 5 1 LA 5 1 LA 5 1 LA 5 1 LA 5
SIEMENS 189-2 189-2 189-2 189-2 189-2 189-2 189-2 189-2
Turaţia arborelui rot / 2955 2955 2955 2955 3555 3555 3555 3555
min
Puterea la arbore, unităţi răcite cu aer kW 35,5 35,8 35,1 35,2 35,8 36,0 36,4 35,7
Puterea la arbore, unităţi răcite cu aer CP 47,6 48,0 47,1 47,2 48,0 48,2 48,8 47,9

111
Manual de instrucţiuni

Unitate 7,5 bar 8 bar 10 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
de bar
măsură
Puterea la arbore, unităţi răcite cu apă kW 34,2 34,6 33,9 34,0 34,6 34,8 35,2 34,5
Puterea la arbore, unităţi răcite cu apă CP 46,0 46,4 45,5 45,6 46,4 46,6 47,2 46,3
Puterea la arbore, unităţi Full-Feature cu kW 37,1 37,4 36,7 36,8 37,8 38,8 38,4 37,7
IFD, răcite cu aer
Puterea la arbore, unităţi Full-Feature cu CP 49,7 50,2 49,2 49,3 50,7 50,9 51,5 50,6
IFD, răcite cu aer
Puterea la arbore, unităţi Full-Feature cu kW 35,9 36,2 35,5 35,6 36,6 36,8 37,2 36,5
IFD, răcite cu apă
Puterea la arbore, unităţi Full-Feature cu CP 48,1 48,6 47,6 47,7 49,1 49,3 49,9 48,9
IFD, răcite cu apă
Puterea consumată (uscător la sarcină kW 1,6 1,6 1,6 1,6 2 2 2 2
maximă), unităţi Full-Feature cu IFD
Puterea consumată (uscător la sarcină CP 2,15 2,15 2,15 2,15 2,68 2,68 2,68 2,68
maximă), unităţi Full-Feature cu IFD
Puterea consumată (uscător fără sarcină kW 1,3 1,3 1,3 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6
maximă), unităţi Full-Feature cu IFD
Puterea consumată (uscător fără sarcină CP 1,74 1,74 1,74 1,74 2,15 2,15 2,15 2,15
maximă), unităţi Full-Feature cu IFD
Tipul agentului refrigerant, unităţi Full- R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a
Feature cu IFD
Masa totală a agentului refrigerant, unităţi kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Full-Feature cu IFD
Masa totală a agentului refrigerant, unităţi lb 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65
Full-Feature cu IFD

112
Manual de instrucţiuni

Unitate 7,5 bar 8 bar 10 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
de bar
măsură
Consumul de apă de răcire (la o temperatură l / min 32 32 32 32 32 32 32 32
a orificiului de intrare a apei mai mică de 35
o
C şi creştere de 15 oC), unităţi răcite cu
apă.
Consumul de apă de răcire (la o temperatură cfm 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13
a orificiului de intrare a apei mai mică de 95
o
F şi creştere de 27 oF), unităţi răcite cu apă.
Consumul de apă de răcire (la o temperatură l / min 48 48 48 48 48 48 48 48
a orificiului de intrare a apei între 35 oC şi
40 oC şi creştere de 15 oC), unităţi răcite cu
apă.
Consumul de apă de răcire (la o temperatură cfm 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69
a orificiului de intrare a apei mai mică de 95
o
F şi 104 oF şi creştere de 18 oF), unităţi
răcite cu apă.
Volumul de ulei, unităţi răcite cu aer l 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6
Volumul de ulei, unităţi răcite cu aer US gal 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85
Volumul de ulei, unităţi răcite cu aer Imp gal 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21
Volumul de ulei, unităţi răcite cu aer cu.ft 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

113
Manual de instrucţiuni

Unitate 7,5 bar 8 bar 10 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
de bar
măsură
Volumul de ulei, unităţi răcite cu apă l 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9
Volumul de ulei, unităţi răcite cu apă US gal 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73
Volumul de ulei, unităţi răcite cu apă Imp gal 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94
Volumul de ulei, unităţi răcite cu apă cu.ft 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Nivelul presiunii sonore, Workplace şi dB(A) 65 65 65 64 65 65 65 64
Workplace Full-Feature (conform ISO 2151
(2004))

GA 37+

Unitate 7,5 bar 8 bar 10 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
de bar
măsură
Frecvenţa Hz 50 50 50 50 60 60 60 60
Presiunea maximă (de descărcare) bar 7,5 8 10 13 7,4 9,1 10,8 12,5
Presiunea maximă (de descărcare) psig 109 116 145 189 107 132 157 181
Presiunea maximă (de descărcare), unităţi bar 7,25 7,75 9,75 12,75 7,15 8,85 10,55 12,25
Full-Feature cu IFD
Presiunea maximă (de descărcare), unităţi psig 105 112 141 185 104 128 153 178
Full-Feature cu IFD
Presiunea nominală de lucru bar 7 8 9,5 12,5 6,9 8,6 10,3 12
Presiunea nominală de lucru psig 102 116 138 181 100 125 150 175
Presiunea nominală de lucru, unităţi Full- bar 7 7,75 9,5 12,5 6,9 8,6 10,3 12
Feature cu IFD
Presiunea nominală de lucru, unităţi Full- psig 102 112 138 181 100 125 150 175
Feature cu IFD

114
Manual de instrucţiuni

Unitate 7,5 bar 8 bar 10 bar 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
de
măsură
Căderea de presiune în uscător, unităţi Full- bar 0,2 0,16 0,11 0,05 0,21 0,13 0,09 0,06
Feature cu IFD
Căderea de presiune în uscător, unităţi Full- psig 2,9 2,32 1,6 0,73 3,05 1,89 1,31 0,87
Feature cu IFD
o
Punctul de reglaj, supapa termostatică C 40 40 40 65 40 40 40 65
o
Punctul de reglaj, supapa termostatică F 104 104 104 149 104 104 104 149
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de C 29 29 29 29 29 29 29 29
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
răcite cu aer.
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de F 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
răcite cu aer.
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de C 28 28 28 28 28 28 28 28
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
răcite cu apă.
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de F 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
răcite cu apă.
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de C 25 25 25 25 25 25 25 25
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
Full-Feature cu IFD
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de F 77 77 77 77 77 77 77 77
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
Full-Feature cu IFD
Presiunea în punctul de rouă, unităţi Full- bar 4 4 4 4 4 4 4 4
Feature cu IFD
Presiunea în punctul de rouă, unităţi Full- psig 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2
Feature cu IFD
Motor de antrenare, 1 LA 5 1 LA 5 1 LA 5 1 LA 5 1 LA 5 1 LA 5 1 LA 5 1 LA 5
SIEMENS 209-2 209-2 209-2 209-2 209-2 209-2 209-2 209-2
Turaţia arborelui rot / 2960 2960 2960 2960 3560 3560 3560 3560
min
Puterea la arbore, unităţi răcite cu aer kW 43,7 44,0 42,8 42,8 42,9 43,9 44,2 44,2
Puterea la arbore, unităţi răcite cu aer CP 58,5 59,0 57,5 57,4 57,5 58,9 59,2 59,3

115
Manual de instrucţiuni

Unitate 7,5 bar 8 bar 10 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
de bar
măsură
Puterea la arbore, unităţi răcite cu apă kW 42,5 42,8 41,6 41,6 41,7 42,7 43,0 43,0
Puterea la arbore, unităţi răcite cu apă CP 56,9 57,4 55,9 55,8 55,9 57,3 57,6 57,7
Puterea la arbore, unităţi Full-Feature cu kW 45,6 45,6 44,4 44,4 45,0 45,9 46,2 46,2
IFD, răcite cu aer
Puterea la arbore, unităţi Full-Feature cu CP 61,1 61,2 59,6 59,5 60,3 61,6 61,9 62,0
IFD, răcite cu aer
Puterea la arbore, unităţi Full-Feature cu kW 44,1 44,4 43,2 43,2 43,7 44,7 45,0 45,0
IFD, răcite cu apă
Puterea la arbore, unităţi Full-Feature cu CP 59,1 59,6 58,0 57,9 58,6 60,0 60,3 60,4
IFD, răcite cu apă
Puterea consumată (uscător la sarcină kW 2,1 2,1 2,1 2,1 2,5 2,5 2,5 2,5
maximă), unităţi Full-Feature cu IFD
Puterea consumată (uscător la sarcină CP 2,82 2,82 2,82 2,82 3,35 3,35 3,35 3,35
maximă), unităţi Full-Feature cu IFD
Puterea consumată (uscător fără sarcină kW 1,8 1,8 1,8 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1
maximă), unităţi Full-Feature cu IFD
Puterea consumată (uscător fără sarcină CP 2,41 2,41 2,41 2,41 2,82 2,82 2,82 2,82
maximă), unităţi Full-Feature cu IFD
Tipul agentului refrigerant, unităţi Full- R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a
Feature cu IFD
Masa totală a agentului refrigerant, unităţi kg 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Full-Feature cu IFD
Masa totală a agentului refrigerant, unităţi lb 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87
Full-Feature cu IFD

116
Manual de instrucţiuni

Unitate 7,5 bar 8 bar 10 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
de bar
măsură
Consumul de apă de răcire (la o temperatură l / min 39 39 39 39 39 39 39 39
a orificiului de intrare a apei mai mică de 35
o
C şi creştere de 15 oC), unităţi răcite cu
apă.
Consumul de apă de răcire (la o temperatură cfm 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38
a orificiului de intrare a apei mai mică de 95
o
F şi creştere de 27 oF), unităţi răcite cu apă.
Consumul de apă de răcire (la o temperatură l / min 59 59 59 59 59 59 59 59
a orificiului de intrare a apei între 35 oC şi
40 oC şi creştere de 15 oC), unităţi răcite cu
apă.
Consumul de apă de răcire (la o temperatură cfm 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08
a orificiului de intrare a apei mai mică de 95
o
F şi 104 oF şi creştere de 18 oF), unităţi
răcite cu apă.
Volumul de ulei, unităţi răcite cu aer l 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3
Volumul de ulei, unităţi răcite cu aer US gal 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Volumul de ulei, unităţi răcite cu aer Imp gal 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59
Volumul de ulei, unităţi răcite cu aer cu.ft 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57

117
Manual de instrucţiuni

Unitate 7,5 bar 8 bar 10 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
de bar
măsură
Volumul de ulei, unităţi răcite cu apă l 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9
Volumul de ulei, unităţi răcite cu apă US gal 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73
Volumul de ulei, unităţi răcite cu apă Imp gal 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94
Volumul de ulei, unităţi răcite cu apă cu.ft 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Nivelul presiunii sonore, Workplace şi dB(A) 66 66 66 65 66 66 66 65
Workplace Full-Feature (conform ISO 2151
(2004))

GA 45+

Unitate 7,5 bar 8 bar 10 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
de bar
măsură
Frecvenţa Hz 50 50 50 50 60 60 60 60
Presiunea maximă (de descărcare) bar 7,5 8 10 13 7,4 9,1 10,8 12,5
Presiunea maximă (de descărcare) psig 109 116 145 189 107 132 157 181
Presiunea maximă (de descărcare), unităţi bar 7,25 7,75 9,75 12,75 7,15 8,85 10,55 12,25
Full-Feature cu IFD
Presiunea maximă (de descărcare), unităţi psig 105 112 141 185 104 128 153 178
Full-Feature cu IFD
Presiunea nominală de lucru bar 7 8 9,5 12,5 6,9 8,6 10,3 12
Presiunea nominală de lucru psig 102 116 138 181 100 125 150 175
Presiunea nominală de lucru, unităţi Full- bar 7 7,75 9,5 12,5 6,9 8,6 10,3 12
Feature cu IFD
Presiunea nominală de lucru, unităţi Full- psig 102 112 138 181 100 125 150 175
Feature cu IFD

118
Manual de instrucţiuni

Unitate 7,5 bar 8 bar 10 bar 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
de
măsură
Căderea de presiune în uscător, unităţi Full- bar 0,17 0,12 0,1 0,06 0,19 0,13 0,09 0,06
Feature cu IFD
Căderea de presiune în uscător, unităţi Full- psig 2,47 1,74 1,45 0,87 2,76 1,89 1,310,87
Feature cu IFD
o
Punctul de reglaj, supapa termostatică C 40 40 40 65 40 40 40 65
o
Punctul de reglaj, supapa termostatică F 104 104 104 149 104 104 104 149
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de C 29 29 29 29 29 29 29 29
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
răcite cu aer.
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de F 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
răcite cu aer.
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de C 29 29 29 29 29 29 29 29
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
răcite cu apă.
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de F 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
răcite cu apă.
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de C 25 25 25 25 25 25 25 25
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
Full-Feature cu IFD
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de F 77 77 77 77 77 77 77 77
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
Full-Feature cu IFD
Presiunea în punctul de rouă, unităţi Full- bar 4 4 4 4 4 4 4 4
Feature cu IFD
Presiunea în punctul de rouă, unităţi Full- psig 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2
Feature cu IFD
Motor de antrenare, SIEMENS 1 LA 9 1 LA 9 1 LA 9 1 LA 9 1 LA 9 1 LA 9 1 LA 9 1 LA 9
209-2 209-2 209-2 209-2 209-2 209-2 209-2 209-2
Turaţia arborelui rot / 2965 2965 2965 2965 3565 3565 3565 3565
min
Puterea la arbore, unităţi răcite cu aer kW 52,9 53,4 53,1 52,3 52,7 52,0 52,9 52,6
Puterea la arbore, unităţi răcite cu aer CP 71,0 71,6 71,2 70,2 70,7 69,8 71,0 70,6

119
Manual de instrucţiuni

Unitate 7,5 bar 8 bar 10 bar 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
de
măsură
Puterea la arbore, unităţi răcite cu apă kW 51,7 52,2 51,9 51,1 51,5 50,8 51,7 51,4
Puterea la arbore, unităţi răcite cu apă CP 69,3 70,0 69,6 68,5 69,1 68,2 69,4 69,0
Puterea la arbore, unităţi Full-Feature cu kW 54,8 55,0 54,7 53,9 54,8 54,0 54,9 54,6
IFD, răcite cu aer
Puterea la arbore, unităţi Full-Feature cu CP 73,5 73,8 73,4 72,3 73,5 72,5 73,7 73,3
IFD, răcite cu aer
Puterea la arbore, unităţi Full-Feature cu kW 53,3 53,8 53,5 52,7 53,5 52,8 53,7 53,4
IFD, răcite cu apă
Puterea la arbore, unităţi Full-Feature cu CP 71,5 72,2 71,7 70,7 71,8 70,9 72,1 71,7
IFD, răcite cu apă
Puterea consumată (uscător la sarcină kW 2,4 2,4 2,4 2,4 3 3 3 3
maximă), unităţi Full-Feature cu IFD
Puterea consumată (uscător la sarcină CP 3,22 3,22 3,22 3,22 4,02 4,02 4,02 4,02
maximă), unităţi Full-Feature cu IFD
Puterea consumată (uscător fără sarcină kW 2,1 2,1 2,1 2,1 2,6 2,6 2,6 2,6
maximă), unităţi Full-Feature cu IFD
Puterea consumată (uscător fără sarcină CP 2,82 2,82 2,82 2,82 3,49 3,49 3,49 3,49
maximă), unităţi Full-Feature cu IFD
Tipul agentului refrigerant, unităţi Full- R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a
Feature cu IFD
Masa totală a agentului refrigerant, unităţi kg 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Full-Feature cu IFD
Masa totală a agentului refrigerant, unităţi lb 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09
Full-Feature cu IFD

120
Manual de instrucţiuni

Unitate 7,5 bar 8 bar 10 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
de bar
măsură
Consumul de apă de răcire (la o temperatură l / min 47 47 47 47 47 47 47 47
a orificiului de intrare a apei mai mică de 35
o
C şi creştere de 15 oC), unităţi răcite cu
apă.
Consumul de apă de răcire (la o temperatură cfm 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66
a orificiului de intrare a apei mai mică de 95
o
F şi creştere de 27 oF), unităţi răcite cu apă.
Consumul de apă de răcire (la o temperatură l / min 70 70 70 70 70 70 70 70
a orificiului de intrare a apei între 35 oC şi
40 oC şi creştere de 15 oC), unităţi răcite cu
apă.
Consumul de apă de răcire (la o temperatură cfm 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46
a orificiului de intrare a apei mai mică de 95
o
F şi 104 oF şi creştere de 18 oF), unităţi
răcite cu apă.
Volumul de ulei, unităţi răcite cu aer l 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9
Volumul de ulei, unităţi răcite cu aer US gal 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73
Volumul de ulei, unităţi răcite cu aer Imp gal 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94
Volumul de ulei, unităţi răcite cu aer cu.ft 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63

121
Manual de instrucţiuni

Unitate 7,5 bar 8 bar 10 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
de bar
măsură
Volumul de ulei, unităţi răcite cu apă l 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9
Volumul de ulei, unităţi răcite cu apă US gal 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73
Volumul de ulei, unităţi răcite cu apă Imp gal 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94
Volumul de ulei, unităţi răcite cu apă cu.ft 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Nivelul presiunii sonore, Workplace şi dB(A) 67 67 67 66 67 67 67 66
Workplace Full-Feature (conform ISO 2151
(2004))

GA 55

Unitate 7,5 bar 8 bar 10 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
de bar
măsură
Frecvenţa Hz 50 50 50 50 60 60 60 60
Presiunea maximă (de descărcare) bar 7,5 8 10 13 7,4 9,1 10,8 12,5
Presiunea maximă (de descărcare) psig 109 116 145 189 107 132 157 181
Presiunea maximă (de descărcare), unităţi bar 7,25 7,75 9,75 12,75 7,15 8,85 10,55 12,25
Full-Feature cu IFD
Presiunea maximă (de descărcare), unităţi psig 105 112 141 185 104 128 153 178
Full-Feature cu IFD
Presiunea nominală de lucru bar 7 8 9,5 12,5 6,9 8,6 10,3 12
Presiunea nominală de lucru psig 102 116 138 181 100 125 150 175
Presiunea nominală de lucru, unităţi Full- bar 7 7,75 9,5 12,5 6,9 8,6 10,3 12
Feature cu IFD
Presiunea nominală de lucru, unităţi Full- psig 102 112 138 181 100 125 150 175
Feature cu IFD
Căderea de presiune în uscător, unităţi Full- bar 0,23 0,12 0,14 0,08 0,23 0,16 0,11 0,09
Feature cu IFD

122
Manual de instrucţiuni

Unitate 7,5 bar 8 bar 10 bar 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
de
măsură
Căderea de presiune în uscător, unităţi Full- psig 3,34 1,74 2,03 1,16 3,34 2,32 1,6 1,31
Feature cu IFD
o
Punctul de reglaj, supapa termostatică C 40 40 40 65 40 40 40 65
o
Punctul de reglaj, supapa termostatică F 104 104 104 149 104 104 104 149
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de C 30 30 30 30 30 30 30 30
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
răcite cu aer.
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de F 86 86 86 86 86 86 86 86
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
răcite cu aer.
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de C 32 32 32 32 32 32 32 32
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
răcite cu apă.
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de F 89,6 89,6 89,6 89,6 89,6 89,6 89,6 89,6
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
răcite cu apă.
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de C 25 25 25 25 25 25 25 25
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
Full-Feature cu IFD
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de F 77 77 77 77 77 77 77 77
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
Full-Feature cu IFD
Presiunea în punctul de rouă, unităţi Full- bar 4 4 4 4 4 4 4 4
Feature cu IFD
Presiunea în punctul de rouă, unităţi Full- psig 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2
Feature cu IFD
Motor de antrenare, 1 LG 6 1 LG 6 1 LG 6 1 LG 6 1 LG 6 1 LG 6 1 LG 6 1 LG 6
SIEMENS 228-2 228-2 228-2 228-2 228-2 228-2 228-2 228-2
Turaţia arborelui rot / 2965 2965 2965 2965 3570 3570 3570 3570
min
Puterea la arbore, unităţi răcite cu aer kW 63,3 63,0 63,8 64,6 65,5 63,8 63,9 65,7
Puterea la arbore, unităţi răcite cu aer CP 84,9 84,5 85,6 86,6 87,9 85,5 85,6 88,1
Puterea la arbore, unităţi răcite cu apă kW 62,1 61,8 62,6 63,4 64,3 62,6 62,7 64,5

123
Manual de instrucţiuni

Unitate 7,5 bar 8 bar 10 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
de bar
măsură
Puterea la arbore, unităţi răcite cu apă CP 83,2 82,9 84,0 85,0 86,3 83,9 84,0 86,5
Puterea la arbore, unităţi Full-Feature cu kW 65,8 65,5 66,3 67,1 68,2 66,5 66,6 68,4
IFD, răcite cu aer
Puterea la arbore, unităţi Full-Feature cu CP 88,2 87,8 88,9 89,9 91,5 89,2 89,3 91,8
IFD, răcite cu aer
Puterea la arbore, unităţi Full-Feature cu kW 63,7 63,4 64,2 65,0 66,3 64,6 64,7 66,5
IFD, răcite cu apă
Puterea la arbore, unităţi Full-Feature cu CP 85,4 85,0 86,1 87,1 89,0 86,6 86,7 89,2
IFD, răcite cu apă
Puterea consumată (uscător la sarcină kW 2,7 2,7 2,7 2,7 3,6 3,6 3,6 3,6
maximă), unităţi Full-Feature cu IFD
Puterea consumată (uscător la sarcină CP 3,62 3,62 3,62 3,62 4,83 4,83 4,83 4,83
maximă), unităţi Full-Feature cu IFD
Puterea consumată (uscător fără sarcină kW 2,4 2,4 2,4 2,4 3,3 3,3 3,3 3,3
maximă), unităţi Full-Feature cu IFD
Puterea consumată (uscător fără sarcină CP 3,22 3,22 3,22 3,22 4,43 4,43 4,43 4,43
maximă), unităţi Full-Feature cu IFD
Tipul agentului refrigerant, unităţi Full- R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a
Feature cu IFD
Masa totală a agentului refrigerant, unităţi kg 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Full-Feature cu IFD
Masa totală a agentului refrigerant, unităţi lb 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09
Full-Feature cu IFD
Consumul de apă de răcire (la o temperatură l / min 54,5 54,5 54,5 54,5 54 54 54 54
a orificiului de intrare a apei mai mică de 35
o
C şi creştere de 15 oC), unităţi răcite cu
apă.

124
Manual de instrucţiuni

Unitate 7,5 bar 8 bar 10 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
de bar
măsură
Consumul de apă de răcire (la o temperatură cfm 1,92 1,92 1,92 1,92 1,91 1,91 1,91 1,91
a orificiului de intrare a apei mai mică de 95
o
F şi creştere de 27 oF), unităţi răcite cu apă.
Volumul de ulei l 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9
Volumul de ulei US gal 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73
Volumul de ulei Imp gal 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94
Volumul de ulei cu.ft 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Nivelul presiunii sonore, Workplace şi dB(A) 70 70 70 70 70 70 70 70
Workplace Full-Feature (conform ISO 2151
(2004))

GA 75

Unitate 7,5 bar 8 bar 10 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
de bar
măsură
Frecvenţa Hz 50 50 50 50 60 60 60 60
Presiunea maximă (de descărcare) bar 7,5 8 10 13 7,4 9,1 10,8 12,5
Presiunea maximă (de descărcare) psig 109 116 145 189 107 132 157 181
Presiunea maximă (de descărcare), unităţi bar 7,25 7,75 9,75 12,75 7,15 8,85 10,55 12,25
Full-Feature cu IFD
Presiunea maximă (de descărcare), unităţi psig 105 112 141 185 104 128 153 178
Full-Feature cu IFD
Presiunea nominală de lucru bar 7 8 9,5 12,5 6,9 8,6 10,3 12
Presiunea nominală de lucru psig 102 116 138 181 100 125 150 175
Presiunea nominală de lucru, unităţi Full- bar 7 7,75 9,5 12,5 6,9 8,6 10,3 12
Feature cu IFD

125
Manual de instrucţiuni

Unitate 7,5 bar 8 bar 10 bar 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
de
măsură
Presiunea nominală de lucru, unităţi Full- psig 102 112 138 181 100 125 150 175
Feature cu IFD
Căderea de presiune în uscător, unităţi Full- bar 0,23 0,23 0,14 0,08 0,23 0,16 0,11 0,09
Feature cu IFD
Căderea de presiune în uscător, unităţi Full- psig 3,34 3,34 2,03 1,16 3,34 2,32 1,6 1,31
Feature cu IFD
o
Punctul de reglaj, supapa termostatică C 40 40 40 65 40 40 40 65
o
Punctul de reglaj, supapa termostatică F 104 104 104 149 104 104 104 149
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de C 30 30 30 30 30 30 30 30
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
răcite cu aer.
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de F 86 86 86 86 86 86 86 86
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
răcite cu aer.
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de C 32 32 32 32 32 32 32 32
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
răcite cu apă.
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de F 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
răcite cu apă.
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de C 25 25 25 25 25 25 25 25
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
Full-Feature cu IFD
o
Temperatura aerului la ieşirea din valva de F 77 77 77 77 77 77 77 77
evacuare (valoare aproximativă), unităţi
Full-Feature cu IFD
Presiunea în punctul de rouă, unităţi Full- bar 4 4 4 4 4 4 4 4
Feature cu IFD
Presiunea în punctul de rouă, unităţi Full- psig 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2
Feature cu IFD
Motor de antrenare, 1 LG 6 1 LG 6 1 LG 6 1 LG 6 1 LG 6 1 LG 6 1 LG 6 1 LG 6
SIEMENS 228-2 228-2 228-2 228-2 228-2 228-2 228-2 228-2
Turaţia arborelui rot / 2965 2965 2965 2965 3570 3570 3570 3570
min

126
Manual de instrucţiuni

Unitate 7,5 bar 8 bar 10 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
de bar
măsură
Puterea la arbore, unităţi răcite cu aer kW 89,8 88,7 85,8 87,2 87,8 84,6 82,8 87,8
Puterea la arbore, unităţi răcite cu aer CP 120,5 118,9 115,0 116,9 117,8 113,4 111,1 117,6
Puterea la arbore, unităţi răcite cu apă kW 88,6 87,5 84,6 86,0 86,6 83,4 81,6 86,5
Puterea la arbore, unităţi răcite cu apă CP 118,8 117,3 113,4 115,3 116,1 111,8 109,5 116,0
Puterea la arbore, unităţi Full-Feature cu kW 92,3 91,2 88,3 89,7 90,5 87,3 85,5 90,4
IFD, răcite cu aer
Puterea la arbore, unităţi Full-Feature cu CP 123,8 122,3 118,3 120,2 121,4 117,0 114,7 212,2
IFD, răcite cu aer
Puterea la arbore, unităţi Full-Feature cu kW 90,2 89,1 86,2 87,6 88,6 85,4 83,6 88,5
IFD, răcite cu apă
Puterea la arbore, unităţi Full-Feature cu CP 121,0 119,5 115,5 117,4 118,8 114,5 112,2 118,7
IFD, răcite cu apă
Puterea consumată (uscător la sarcină kW 2,7 2,7 2,7 2,7 3,6 3,6 3,6 3,6
maximă), unităţi Full-Feature cu IFD
Puterea consumată (uscător la sarcină CP 3,62 3,62 3,62 3,62 4,83 4,83 4,83 4,83
maximă), unităţi Full-Feature cu IFD
Puterea consumată (uscător fără sarcină kW 2,4 2,4 2,4 2,4 3,3 3,3 3,3 3,3
maximă), unităţi Full-Feature cu IFD
Puterea consumată (uscător fără sarcină CP 3,22 3,22 3,22 3,22 4,43 4,43 4,43 4,43
maximă), unităţi Full-Feature cu IFD
Tipul agentului refrigerant, unităţi Full- R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a
Feature cu IFD
Masa totală a agentului refrigerant, unităţi kg 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Full-Feature cu IFD
Masa totală a agentului refrigerant, unităţi lb 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09
Full-Feature cu IFD

127
Manual de instrucţiuni

Unitate 7,5 bar 8 bar 10 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
de bar
măsură
Volumul de ulei l 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9
Volumul de ulei US gal 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73
Volumul de ulei Imp gal 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94
Volumul de ulei cu.ft 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Nivelul presiunii sonore, Workplace şi dB(A) 70 70 70 70 73 73 73 73
Workplace Full-Feature (conform ISO 2151
(2004))

128
Manual de instrucţiuni

11 Instrucţiuni pentru utilizarea rezervorului de aer

11.1 Instrucţiuni de utilizare


Instrucţiuni

1 Acest vas poate conţine aer sub presiune. Acesta poate să fie periculos dacă vasul este utilizat în mod
greşit.
2 Acest vas trebuie utilizat numai ca separator de aer comprimat / ulei şi trebuie utilizat în limitele
specificate pe plăcuţa de date.
3 La acest vas nu trebuie făcute nici un fel de modificări prin sudare, găurire sau alte metode mecanice,
fără a avea mai înainte permisiunea scrisă a fabricantului.
4 Presiune şi temperatura acestui vas trebuie indicate cu claritate.
5 Supapa de siguranţă trebuie să corespundă unor vârfuri de presiune de 1,1 ori mai mari decât
presiunea maximă admisibilă de funcţionare a vasului.
6 Utilizaţi numai ulei ca cel specificat de fabricant.
7 Nu există necesitatea în sine de inspectare a vasului cu ocazia operaţiilor de service, atâta timp cât este
utilizat în limitele proiectate pentru utilizarea pentru care a fost construit.
8 Trebuie utilizate bolţuri originale după deschiderea pentru inspectare. Cuplul mecanic maxim care
trebuie luat în consideraţie este: pentru bolţuri M12 – 73 Nm (53,87 lbf.ft) (+/- 18), pentru bolţuri
M16 – 185 Nm (136,53 lbf.ft) (+/- 45).

129
Manual de instrucţiuni

12 PED

12.1 Directive pentru echipamente care funcţionează sub presiune


Componente care fac obiectul 97/23/EC Pressure Equipment Directive (Directiva 97/23/EC pentru echipamente
sub presiune)

Componente care fac obiectul 97/23/EC Pressure Equipment Directive (Directiva 97/23/EC pentru echipamente sub
presiune), de categorie de rang egal sau mai mare decât II.

Tipul compresorului Numărul piesei Descriere Clasa PED


GA 30+ ... GA 75 0830 1000 78 Supapă de siguranţă IV
0830 1000 79 Supapă de siguranţă IV
0830 1008 39 Supapă de siguranţă IV
0830 1008 40 Supapă de siguranţă IV
1622 3100 99 Vas II

Clasa generală de echipamente

Pentru GA 30+ ... GA 75: compresoarele respectă PED, categorie mai mică decât II.

130
Manual de instrucţiuni

GA 30+, GA 37+, GA 45+, GA 55, GA 75

Manual de instrucţiuni

131
Manual de instrucţiuni

Ceea ce deosebeşte compania Atlas Copco


este convingerea noastră că putem excela în
ceea ce facem numai dacă furnizăm cele
mai bune cunoştinţe şi tehnologii posibile,
pentru a ne ajuta clienţii să producă, să se
dezvolte şi să reuşească.

Există un mod unic pentru a realiza aceasta


– noi îl numim modul Atlas Copco. El se
bazează pe interacţiune, pe parteneriat de
lungă durată, şi implicare în procesele,
necesităţile şi obiectivele clienţilor. Aceasta
înseamnă a avea flexibilitate pentru a ne
adapta diverselor cerinţe ale oamenilor care
ne sunt prieteni.

Este angajamentul faţă de afacerile


clienţilor noştri cel care ne dirijează
eforturile către creşterea productivităţii
afacerilor lor prin soluţii mai bune. Acesta
începe de la susţinerea deplină a produselor
existente şi îmbunătăţirea continuă a
acestui proces, dar merge mult mai departe,
prin crearea de progrese tehnologice prin
inovaţii. Nu de dragul tehnologiei, ci
pentru obiectivele clienţilor noştri şi pentru
pacea sufletească.

Acesta este modul de acţiune pe care Atlas


Copco se va strădui să îl păstreze ca primă
opţiune, de a reuşi să atragă noi afaceri şi
de a-şi poziţia de lider industrial.

132